Turun seudun jätetaksa - kiinteä yhdyskuntajäte

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Turun seudun jätetaksa - kiinteä yhdyskuntajäte"

Transkriptio

1 Turun kaupunkiseudun jätehuoltolautakunta Turun seudun jätetaksa - kiinteä yhdyskuntajäte alkaen Aura Kaarina Lieto Masku Marttila Mynämäki Naantali Nousiainen Parainen Pöytyä Raisio Rusko Turku 1

2 Sisällys Johdanto... 3 I Yleistä jätetaksasta ja soveltamisalasta... 3 II Jätemaksut ja maksun suorittaminen... 6 III Jäteastiakohtaiset jätemaksut kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa... 7 IV Jätteenkäsittelymaksu kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa...10 V Jätehuollon järjestäminen toissijaisella vastuulla...11 VI Mahdolliset taksamuutokset...12 Liite 1. Jätemaksuluettelo, taulukot

3 Johdanto Turun kaupunkiseudun jätehuoltolautakunta (jätehuoltolautakunta) on kuntien yhteinen jätehuoltoviranomainen, joka toimii Turun Seudun Jätehuolto Oy:n (TSJ) toimialueella. Jätehuoltolautakunta hoitaa jätelaissa määriteltyjä jätehuollon viranomaistehtäviä Auran, Kaarinan, Liedon, Maskun, Marttilan, Mynämäen, Naantalin, Nousiaisten, Paraisten, Pöytyän, Raision, Ruskon, Tarvasjoen ja Turun lukuun. Turun kaupunkiseudun jätehuoltolautakunta päättää jätelain mukaisesti Turun seudun jätetaksasta. Kunnan on jätelain 78 :n mukaisesti perittävä järjestämästään jätehuollosta jätemaksua, jolla katetaan sille tehtävän hoitamisesta aiheutuvat kustannukset. Kunta voi periä jätemaksua myös kunnan vastuulle säädetystä jäteneuvonnasta, rekisterin ylläpidosta ja muista vastaavista jätehuollon järjestämiseen liittyvistä tehtävistä aiheutuvien kustannusten kattamiseksi. Jätemaksun on vastattava kunnan tarjoamaa palvelutasoa ja mahdollisuuksien mukaan kannustettava jätteen määrän ja haitallisuuden vähentämiseen sekä etusijajärjestyksen mukaiseen jätehuoltoon. I Yleistä jätetaksasta ja soveltamisalasta 1 Turun seudun jätetaksa Tässä jätetaksassa määritellään kunnan vastuulle kuuluvan jätehuollon jätemaksujen perusteet kiinteiden yhdyskuntajätteiden jätehuollon osalta. Taksan liitteenä olevassa jätemaksuluettelossa vahvistetaan yksityiskohtaiset maksut. Jätemaksuilla katetaan seudun kuntien lakisääteisellä vastuulla olevien jätehuolto- ja neuvontapalvelun ja jätehuollon viranomaistehtävien kaikki kustannukset. Asumisessa syntyvien lietteiden jätemaksuista määrätään erillisessä taksassa. Turun Seudun Jätehuolto Oy (TSJ) hoitaa omistajakuntiensa lukuun kuntien lakisääteiset kiinteiden yhdyskuntajätteiden jätehuollon palvelutehtävät kuten jätteen vastaanoton, keräilyn, kuljetuksen, jätteiden käsittelyn, jätehuollon kehittämisen ja kaatopaikkojen jälkihoidon sekä jäteneuvonnan, tiedotuksen ja valistuksen. Kunnan vastuulla oleva jätehuolto, jätelaki 32 ja 33 Kunnan on järjestettävä seuraavien, muiden kuin vaarallisten jätteiden jätehuolto: 1. vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa, asuntolassa ja muussa asumisessa syntyvä jäte, mukaan lukien sako- ja umpikaivoliete 2. sosiaali- ja terveyspalveluissa ja koulutus-toiminnassa syntyvä yhdyskuntajäte 3. valtion, kuntien, seurakuntien ja muiden julkisoikeudellisten yhteisöjen sekä julkisoikeudellisten yhdistysten hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvä muu kuin 2 kohdassa tarkoitettu yhdyskuntajäte 3

4 4. liikehuoneistossa syntyvä yhdyskuntajäte, joka kerätään kiinteistöllä yhdessä 1-3 kohdassa tarkoitetun jätteen kanssa 5. muu yhdyskuntajäte, joka kerätään yhdessä 1-4 kohdassa tarkoitetun jätteen kanssa alueellisessa putkikeräys- tai muussa vastaavassa keräysjärjestelmässä. Kunnan on lisäksi järjestettävä asumisessa syntyvän vaarallisen jätteen vastaanotto ja käsittely. Maa- ja metsätaloudessa syntyvän vaarallisen jätteen vastaanotto ja käsittely kuuluu kunnan vastuulle, jollei kysymys ole kohtuuttomasta määrästä jätettä. Kunnan on järjestettävä myös muun kuin 32 :ssä tarkoitetun jätteen jätehuolto, jos jätteen haltija tätä muun palvelutarjonnan puutteen vuoksi pyytää ja jäte laadultaan ja määrältään soveltuu kuljetettavaksi tai käsiteltäväksi kunnan jätehuoltojärjestelmässä. 2 Kiinteistöittäinen jätteenkuljetus Kiinteistön haltijan on järjestettävä vastaanottopaikka kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen kuuluvan jätteen keräystä varten. Vastaanottopaikka voidaan järjestää yhdessä yhden tai useamman kiinteistön kanssa. Kiinteistön haltijan tai muun jätteen haltijan on luovutettava kunnan vastuulle kuuluva jäte alueella järjestettyyn kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen tai alueelliseen vastaanottopaikkaan. Kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa on jätelain 35 3 momentin mukaan noudatettava kunnan jätehuoltomääräyksiä ja jäte on toimitettava kunnan määräämään vastaanotto- tai käsittelypaikkaan. Turun seudulla kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen kuuluva jäte tulee toimittaa TSJ:n ylläpitämiin ja osoittamiin vastaanottopaikkoihin. Kiinteistöittäinen jätteenkuljetus on Turun seudulla järjestetty kahdella eri järjestelmällä: Kunnan järjestämä jätteenkuljetus on käytössä Maskun, Mynämäen, Naantalin, Nousiaisten ja Raision alueilla sekä Paraisten saaristoalueella ja Ruskon Vahdon alueella. Näillä alueilla TSJ kilpailuttaa jätteenkuljetuksen kunnan lukuun ja hoitaa jätteenkuljetuksen asiakaspalvelun ja jätelaskutuksen. Kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus on käytössä Auran, Kaarinan, Liedon, Marttilan, Paraisten kantakaupungin, Pöytyän, Ruskon kantakunnan, Tarvasjoen ja Turun alueilla. Kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa kiinteistön haltija sopii jätteenkuljetuksesta jätteen kuljettajan kanssa. 3 Määritelmät Jätetaksassa tarkoitetaan: 4

5 asumisessa syntyvällä lietteellä saostussäiliöihin ja erilaisten kiinteistökohtaisten pienpuhdistamoiden lietetiloihin kertyviä lietteitä sekä umpisäiliöihin kerättäviä jätevesiä niiden määrästä ja ominaisuuksista riippumatta jätehuollolla jätteen keräystä, kuljetusta, hyödyntämistä ja loppukäsittelyä, mukaan lukien tällaisen toiminnan tarkkailu ja seuranta sekä loppukäsittelypaikkojen jälkihoito ja toiminta välittäjänä jätteen haltijalla jätteen tuottajaa, kiinteistön haltijaa tai muuta, jonka hallussa jäte on jätteen hyödyntämisellä toimintaa, jonka ensisijaisena tuloksena jäte käytetään hyödyksi tuotantolaitoksessa tai muualla taloudessa siten, että sillä korvataan kyseiseen tarkoitukseen muutoin käytettäviä aineita tai esineitä, mukaan lukien jätteen valmistelu tällaista tarkoitusta varten jätteen keräyksellä jätteen kokoamista kiinteistön haltijan, kunnan, tuottajan, jakelijan tai muun järjestämään vastaanottopaikkaan omatoimista käsittelyä varten tai jätteen kuljettamiseksi käsittelyyn, mukaan lukien jätteen alustava lajittelu ja tilapäinen varastointi jätteen kierrätyksellä toimintaa, jossa jäte valmistetaan tuotteeksi, materiaaliksi tai aineeksi joko alkuperäiseen tai muuhun tarkoitukseen; jätteen kierrätyksenä ei pidetä jätteen hyödyntämistä energiana eikä jätteen valmistamista polttoaineeksi tai maantäyttöön käytettäväksi aineeksi jätteen kuljettajalla sitä, joka vastaa jätteen kuljetuksesta jätteen käsittelyllä jätteen hyödyntämistä tai loppukäsittelyä, mukaan lukien hyödyntämisen tai loppukäsittelyn valmistelu jätteen tuottajalla sitä, jonka toiminnasta syntyy jätettä tai jonka esikäsittely-, sekoittamistai muun toiminnan tuloksena jätteen ominaisuudet tai koostumus muuttuvat kaatopaikkajätteellä polttokelpoisen jätteen rinnalla kerättävää, kaatopaikalle sijoitettavaa jätettä, johon kuuluvat energiakäyttöä haittaavat jätteet kuten posliini, hiekoitushiekka ja PVC muovi kiinteistöittäisellä jätteenkuljetuksella, että jätteenkuljetus on järjestetty alueella ja että kunnan vastuulla olevat jätteet toimitetaan kunnan määräämään vastaanottopaikkaan kiinteistön haltijalla kiinteistön omistajaa tai vuokraoikeuden haltijaa kiinteistön haltijan järjestämällä jätteenkuljetuksella, että asukkaat kilpailuttavat jätteenkuljetukset itse, edellyttäen että jätteenkuljetukset täyttävät jätelain 37 :n edellytykset 5

6 kunnan järjestämällä jätteenkuljetuksella, että kunta kilpailuttaa jätekuljetukset asukkaiden lukuun polttokelpoisella jätteellä syntypaikalla alkulajiteltua yhdyskuntajätettä, joka käytetään hyödyksi energialaitoksessa. Polttokelpoisesta jätteestä on lajiteltu erilleen ongelmajätteet, sähkö- ja elektroniikkalaiteromut, erityisjätteet, materiaalina hyödynnettävät jätteet (keräyspaperi, pahvi, keräyskartonki, metalli, lasi) sekä kaatopaikkajäte ja isokokoinen jäte. Jos kiinteistöllä ei kerätä erilleen tai kompostoida biojätettä, kuuluu biojäte polttokelpoiseen jätteeseen vaarallisella jätteellä jätettä, jolla on palo- tai räjähdysvaarallinen, tartuntavaarallinen, muu terveydelle vaarallinen, ympäristölle vaarallinen tai muu vastaava ominaisuus (vaaraominaisuus) yhdyskuntajätteellä vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa, asuntolassa ja muussa asumisessa syntyvää jätettä, mukaan lukien sako- ja umpikaivoliete, sekä laadultaan siihen rinnastettavaa hallinto-, palvelu- ja elinkeinotoiminnassa syntyvää jätettä. II Jätemaksut ja maksun suorittaminen 4 Jätemaksun suorittamisvelvollisuus Jätetaksassa määritellyn jätemaksun ja lisämaksun on velvollinen suorittamaan kunnan jätehuoltovastuulle kuuluvan kiinteistön haltija tai muu jätteen haltija, jonka jätehuollon TSJ järjestää kunnan lukuun. TSJ veloittaa asiakkailta jätehuoltolautakunnan hyväksymän jätemaksun. Maksu maksetaan TSJ:lle. 5 Maksut ja niiden muodostuminen Jätteenkäsittelymaksut, astiakohtaiset jätemaksut ja muut kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen maksut sekä muut jätehuollon järjestämiseen liittyvät maksut on esitetty taksan liitteenä olevassa jätemaksuluettelossa. Polttokelpoisen jätteen käsittelymaksussa on 1,6 %:n korotus verrattuna vuoden 2014 maksuun. Kaatopaikkajätteen käsittelymaksuun lisätään jätevero 50 /tonni. Jäteveroon on esitetty korotusta vuoden 2015 alusta lähtien. Mikäli uusi jätevero 55 /tonni astuu voimaan, lisätään se kaatopaikkajätteen käsittelymaksuun. Kaikki jätehuollon ja siihen liittyvän hallinnon ja asiakaspalvelun, jäteneuvonnan, tiedotuksen ja jätehuollon viranomaistehtävien hoidosta sekä kaatopaikkojen jälkihoidosta aiheutuvat kulut katetaan jätteenkäsittelymaksuilla. Kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen alueella TSJ laskuttaa kiinteistön- tai jätteenhaltijalta taksassa määritellyn astiakohtaisen jätemaksun. Jäteastiakohtainen maksu 6

7 sisältää jätteenkäsittelymaksun, jäteastiatyhjennyksen sekä asiakaspalvelun ja jätelaskutuksen kulut. Astiatilavuuteen perustuvassa laskutuksessa jätteenkäsittelymaksun osuus lasketaan käyttämällä jätelajin keskimääräisiä tilavuuspainoja. Niistä keräilyvälineistä, joista jätteen paino punnitaan erikseen, peritään käsittelymaksu jätteen todellisen painon mukaan. Alueellisia jätepisteitä käyttäviltä kiinteistön- tai jätteen haltijoilta peritään taksassa määritelty vuosittainen jätemaksu. Kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetuksen alueella TSJ laskuttaa kunnan määräämään vastaanottopaikkaan tuodun jätteen käsittelymaksun jätteen kuljettajalta. Jätteen kuljettaja laskuttaa jätteenkäsittelymaksun kiinteistön tai jätteen haltijalta jätelaskussa eriteltynä käsittelymaksuosuutena. TSJ:n ylläpitämissä vastaanottopaikoissa peritään jätehuoltolautakunnan vahvistamat maksut suurasiakkailta jätelajin jätteenkäsittelymaksuun ja kuormapainoon sekä asiakaskohtaiseen palvelukertaan perustuen. Jätekeskusten, erillisten lajitteluasemien ja kiertävien keräysten pienasiakkailta veloitetaan maksu jätelajiin ja -tilavuuteen tai esinemäärään perustuen. III Jäteastiakohtaiset jätemaksut kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa 6 Kiinteistöittäinen jätteenkuljetus Astiakohtaiset jätemaksut määrätään kuntakohtaisesti, lukuun ottamatta Naantalia, jossa maksut määrätään erikseen kantakaupungin (manner-naantali ja Luonnonmaa) ja saaristoalueen osalta. Naantalin jakaminen kahteen alueeseen perustuu selvästi toisistaan eroaviin asumistiheyksiin ja alueet on erotettavissa maantieteellisesti ja postinumeroittain selkeästi toisistaan. Paraisten saaristoalueelle määrätyt jätemaksut koskevat Nauvon, Korppoon ja Houtskarin kunnanosia. Suurten keräysastioiden (syväkeräys, etulastaus, siirrettävä kalusto) sekä erilliskerättävien jätteiden (kierrätettävät jätteet ja kaatopaikkajäte) kilpailutetaan astiatyypeittäin yli kuntarajojen, lukuun ottamatta Paraisten saaristoa. Kuntarajat ylittävissä kuljetuksissa määrätään astiakohtaiset jätemaksut samansuuruisena kaikkiin kuntiin. 7 Aluekeräyspisteet Polttokelpoiselle jätteelle on järjestetty alueellisia vastaanottopaikkoja kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen ulkopuolella sijaitsevia kiinteistöjä varten. Aluekeräyspisteeseen saa viedä kerralla kohtuullisen määrän asumisessa päivittäin syntyvää polttokelpoista jätettä. Aluekeräyspisteen käyttäjältä peritään vuotuinen jätemaksu kiinteistön käyttötarkoituksen, asuinhuoneistojen tai vapaa-ajanasuntojen lukumäärän ja henkilömäärän mukaan. Jätehuoltomääräysten mukainen ruokajätteen kompostointi alentaa maksua. 7

8 Kiinteistön haltijan on ilmoitettava vuotuiseen jätemaksuun vaikuttavien olosuhteiden muutoksista TSJ:lle. Olosuhteiden muutokset otetaan huomioon ilmoitusta seuraavan vuosimaksun laskutuksessa. 8 Jätemaksujen määräytyminen Jätemaksu määrätään kiinteistön eri yhdyskuntajätelajien käsittelymaksun, ominaispainon, keräilyvälinetilavuuden ja -tyypin, tyhjennyskertojen ja muun tehdyn työn mukaan. Niistä keräilyvälineistä, joista jätteen paino punnitaan erikseen, peritään käsittelymaksuosuus jätteen todellisen painon ja kyseisen jätelaadun käsittelymaksun mukaisena. Tilavuusarviointiin perustuvassa laskutuksessa jätteenkäsittelymaksuosuus lasketaan kutakin jäteastiatilavuutta kohti jätelajin käsittelymaksun (jätemaksutaulukko 1) ja ominaispainon avulla. Laskennassa käytetään seuraavia ominaispainoja: Polttokelpoinen jäte: pinta-astioissa 85 kg/m3, syväsäiliöissä 100 kg/m3 Kaatopaikkajäte: 106 kg/m3 Lasi: 183 kg/m3 Biojäte: asuinkiinteistöt 250 kg/m3, keittiöt 350 kg/m3 Laskentakaava astiakohtaisen käsittelymaksun laskemiseen: Käsittelymaksuosuus (alv 0 %) = astian tilavuus (m3) x jätteen ominaispaino (tonnia/m3) x jätteen käsittelymaksu (euroa/tonni) Jätemaksu on kultakin säännölliseltä tyhjennyskerralta jätemaksutaulukon tai edellä olevan laskentakaavan mukainen, kun keräysvälineen tyyppi ja sijainti sekä jätteen laatu ovat kunnan jätehuoltomääräysten mukaisia. Kiinteistön erikseen tilaamasta polttokelpoisen jätteen keräilyvälineen tyhjentämisestä peritään kaksinkertainen tyhjennysmaksun osuus. Vaihtolavakalustolla, etulastauskalustolla tai nosturilaittein varustetulla kalustolla sekä hyöty- ja kaatopaikkajätteelle suoritettavasta ylimääräisestä noudosta jätemaksu on sama kuin säännöllisestä noudosta, mikäli urakkaalueella on kyseisenä päivänä muitakin noutoja. Jätemaksu on kultakin säännölliseltä tyhjennyskerralta jätemaksutaulukon mukainen, kun keräysvälineen tyyppi ja sijainti sekä jätteen laatu ovat kunnan jätehuoltomääräysten mukaisia. Lisäjätteeksi tulkitaan jäte, joka on pakattu jätesäkkiin tai muuten merkitty selvästi jätteeksi sekä jätetty astian kylkeen tai jätekatokseen. Lisäjätteestä peritään maksu maksutaulukon mukaan. 8

9 Keräysvälineen tai tyhjennysvälin muutoksen vaikutus jätemaksuun otetaan huomioon jätemaksua alentavana tai kohottavana siitä lähtien, kun kiinteistön haltija tai jätteenkuljettaja on ilmoittanut siitä TSJ:lle. Jätemaksua ei peritä, jos keräilyväline on TSJ:n tai kuljetusurakoitsijan laiminlyönnistä johtuen jäänyt tyhjentämättä. Kiinteistön haltijan tulee ilmoittaa kuljetusurakoitsijan laiminlyönnistä TSJ:lle viipymättä. Laiminlyönneiksi ei katsota liian painavaksi täytettyä tai rikkinäistä keräilyvälinettä, jäteastiaa ei löydy annettujen ajo-ohjeiden perusteella tai kiinteistön kunnossapitoon kuuluvan, jäteastialle johtavan tien kulkukelvottomuutta tai tien niin huonoa kuntoa, että se saattaa aiheuttaa vauriota ajoneuvolle. Edellä mainituissa tapauksissa turhasta käynnistä peritään keräysvälineen tyhjennysmaksu, josta vähennetään astian laskennallinen jätteenkäsittelymaksu. Kiinteistön jätehuollon tilapäisestä keskeytyksestä on ilmoitettava TSJ:lle vähintään viikko (1) ennen keskeytyksen alkamista. Tyhjennystauon tulee kestää vähintään kaksi (2) viikkoa, jotta jätemaksu voidaan jättää perimättä. Jos jätteenkuljetuksen keskeytysilmoitusta ei ole tehty vähintään viikkoa ennen tyhjennystauon alkamista, peritään jätemaksu vaikka jäteastia olisi kokonaan tai osin tyhjä. Jos viranomainen on myöntänyt luvan jäteastian sijoittamiseen yli 10 metrin päähän siitä, mihin jäteauto esteettä pääsee, peritään ylimääräisestä jäteastian siirtomatkasta maksu jätemaksutaulukon mukaisesti. Muut maksut Lajitteluasemamaksu Kiinteistö voi TSJ:hin yhteyttä ottamalla liittyä ns. lajitteluasema-asiakkaaksi, jos kiinteistöllä ei ole mahdollisuutta liittyä jätteenkuljetukseen omaa tai kimppa-astiaa käyttäen eikä aluekeräykseen. Tällöin kiinteistöltä laskutetaan lajitteluasemamaksu, jonka maksamalla asiakas saa asiakaskortin TSJ:n lajitteluasemalla asioimista varten. Vakituisen asuinkiinteistön maksuun sisältyy kaksi (2) 200 litran jätesäkillistä polttokelpoista jätettä kuukaudessa. Vapaaajan asuinkiinteistön maksuun sisältyy kaksi (2) jätesäkillistä jätettä kuukaudessa toukosyyskuun aikana. Maksu laskutetaan kaksi kertaa vuodessa ja mikäli tuotu jätemäärä ylittää maksuun sisältyvän määrän, laskutetaan ylimenevä jäte seuraavan laskun yhteydessä pienasiakashinnaston mukaisesti. Taloyhtiön hyötyjätemaksu Kiinteistöltä, joka on viranomaiselta saanut poikkeusluvan jätehuoltomääräysten mukaisista hyötyjätteiden erilliskeräysvelvoitteista, laskutetaan hyötyjätemaksu asuntojen määrään perustuen. Kiinteistön asukkaat saavat maksua vastaan toimittaa hyötyjätteet TSJ:n ylläpitämiin kierrätyspisteisiin. 9

10 Muut lisämaksut määritelty maksutaulukossa 5. 9 Jätemaksulaskutus Jätemaksun määrää ja panee maksuun jätehuoltolautakunta TSJ:n valmistelusta ja tämän tarkoituksenmukaiseksi katsomina laskutusjaksoina. Laskutusjaksot voivat olla eri asiakasryhmille erilaiset. Jätemaksu maksetaan TSJ:lle. Jätemaksu on maksettava viimeistään jätelaskussa tai muistutuksen johdosta lähetetyssä uudessa laskussa ilmoitettuna eräpäivänä muutoksenhausta huolimatta. Jos jätemaksua ei makseta määräajassa, erääntyneelle määrälle on suoritettava korkoa siten kuin korkolaissa (633/1982) säädetään viivästyskorosta. Perintätoimisto lähettää TSJ:n toimeksiannosta maksamattomasta jätelaskusta yhden (1) muistutuksen. Maksumuistutuksen jälkeen maksamaton lasku siirtyy perintätoimiston ja sen jälkeen ulosottoviranomaisen perittäväksi. Jätemaksulasku on ilman eri tuomiota ulosottokelpoinen. Jätemaksulaskusta tehtävät mahdollisen virheen korjauspyynnöt on toimitettava TSJ:lle laskun eräpäivään mennessä. Jätemaksulaskusta mahdollisesti tehtävät muistutukset on toimitettava jätehuoltoviranomaiselle 14 päivän kuluessa laskun saamisesta. Useamman kiinteistön tai määräalanhaltijan yhteisessä käytössä olevaa jäteastiaa tai astiaryhmää (ns. kimppa-astia) koskeva jätelasku lähetetään yhteistyön vastuuhenkilölle. Jos kutakin yhteisastian osakasta laskutetaan erikseen, veloitetaan laskun jakamisesta laskutuslisä. Yhteisastian osakkaat ja mahdolliset maksuosuudet on ilmoitettava kirjallisesti TSJ:lle. IV Jätteenkäsittelymaksu kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa 10 Jätteen kuljetuksen ja käsittelyn laskutus Jätelain mukaan kiinteistön haltijan järjestämästä jätteenkuljetuksesta perittävien maksujen on oltava tasapuolisia ja kohtuullisia. Kiinteistön haltijalle annettavassa tarjouksessa on maksun perusteet ilmoitettava selkeästi. Jätteen kuljettajan on toimitettava kiinteistön haltijalle jätteen kuljetuksesta lasku, josta ilmenevät maksettava määrä, eräpäivä, maksuosoite, maksun peruste riittävän tarkasti 10

11 yksilöitynä, kuljetus ja käsittelyosuus eriteltynä, tieto viivästysseuraamuksista, ohjeet muistutuksen tekemistä varten sekä laskuttajan yhteystiedot kiinteistön haltijan yhteydenottoa varten. Kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetuksen alueella TSJ laskuttaa jätteen kuljettajalta polttokelpoisen jätteen ja kaatopaikkajätteen jätteenkäsittelymaksun jätettä vastaanottopaikkaan tuotaessa. Jätteen kuljettaja laskuttaa jätteenkäsittelymaksun kiinteistön tai jätteen haltijalta. Kuljettajan on jätelain 80 :n 2 momentin mukaisesti eriteltävä käsittelyn ja kuljetuksen osuus kiinteistön haltijalle tekemässään tarjouksessa ja laskussa. Kuljettajalta perittävän jätteenkäsittelymaksun määrää ja panee maksuun jätehuoltolautakunta TSJ:n valmistelusta ja tämän tarkoituksenmukaiseksi katsomina laskutusjaksoina. Jätemaksu maksetaan TSJ:lle. Jos jätemaksua ei makseta määräajassa, erääntyneelle määrälle on suoritettava korkoa siten kuin korkolaissa (633/1982) säädetään viivästyskorosta. Perintätoimisto lähettää TSJ:n toimeksiannosta maksamattomasta jätelaskusta yhden (1) muistutuksen. Maksumuistutuksen jälkeen maksamaton lasku siirtyy perintätoimiston ja sen jälkeen ulosottoviranomaisen perittäväksi. Jätemaksulasku on ilman eri tuomiota ulosottokelpoinen. V Jätehuollon järjestäminen toissijaisella vastuulla 11 Jätemaksut ja perusteet TSJ hoitaa kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätehuollon jätteen vastaanottopisteissään ja osana kunnan järjestämää jätteenkuljetusta. Toissijaisen vastuun piiriin kuuluvan on katettava palvelumaksussa vähintään kaikki palvelun tuottamisesta aiheutuvat kustannukset. Jätetaksan mukaisia maksuja voidaan kustannusperusteisesti joko alentaa tai korottaa korkeintaan 30 %. Kustannusten määrään vaikuttavia tekijöitä voivat olla esimerkiksi jäte-erän määrä, jätteen laatu, jäte-erän soveltuvuus TSJ:n jätehuoltojärjestelmään ja muut tapauskohtaiset tekijät. Silloin kun palvelutarve on jatkuvaa, yhtiö tekee jätteen haltijan kanssa kirjallisen sopimuksen enintään kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan. Toissijaisen vastuun jätemaksun määrää ja panee maksuun jätehuoltolautakunta TSJ:n valmistelusta ja tämän tarkoituksenmukaiseksi katsomina laskutusjaksoina. Jätemaksu maksetaan TSJ:lle. Jos jätemaksua ei makseta määräajassa, erääntyneelle määrälle on suoritettava korkoa siten kuin korkolaissa (633/1982) säädetään viivästyskorosta. Perintätoimisto lähettää TSJ:n toimeksiannosta maksamattomasta jätelaskusta yhden (1) muistutuksen. Maksumuistutuksen jälkeen maksamaton lasku siirtyy perintätoimiston ja sen jälkeen ulosottoviranomaisen perittäväksi. Jätemaksulasku on ilman eri tuomiota ulosottokelpoinen. 11

12 VI Mahdolliset taksamuutokset 12 Jätemaksun muutos Jätehuoltolautakunta voi yksittäistapauksessa kohtuullistaa, korottaa tai poistaa kiinteistön jätemaksun erityisestä syystä. 13 Jätetaksan muutos Tätä taksaa voidaan muuttaa jätehuoltolautakunnan päätöksellä lukuun ottamatta arvonlisäveroa, jäteveroa ja muuta vastaavaa maksua, joissa tapahtuvien muutosten vaikutus maksuihin huomioidaan voimaatulopäivästä lukien ilman erillistä päätöstä. Tässä taksassa arvonlisäverona on huomioitu 24 %. Loppusijoitettavien jätteiden käsittelymaksussa jäteverona on käytetty 50 euroa tonnilta. Mikäli jäteveron korotus 55 euroon tulee voimaan, lisätään veron korotus käsittelymaksuun. Kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen astiakohtaisissa maksuissa on laskettu erilliset maksutaulukot sekä nykyisellä jäteverolla että korotetulla jäteverolla ja niitä sovelletaan jäteveropäätöksen mukaisesti. 12

13 Liite 1. Jätemaksuluettelo, taulukot 1-7 Jätemaksuluettelon 2015 taulukot: 1. Jätteenkäsittelymaksut, palvelumaksu ja lisämaksut TSJ:n ylläpitämissä vastaanottopaikoissa, suurasiakkaat - maksuja sovelletaan myös kunnan toissijaisen vastuun jätehuollossa taksan 11 :n mukaisesti 2. TSJ:n palvelupisteiden vastaanottomaksut pienasiakkaille ja lajitteluaseman lisätyömaksut 3. Kunnan järjestämä jätteenkuljetus: Astiakohtaiset jätemaksut polttokelpoinen jäte 4. Kunnan järjestämä jätteenkuljetus: Astiakohtaiset jätemaksut erilliskerättävät jätteet 5. Aluekeräyksen vuosimaksut 6. Lisämaksut a. koko toimialueella b. kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen alueella 7. Vaarallisten jätteiden vastaanottomaksut julkisen toiminnan ja toissijaisen vastuun vaaralliset jätteet 13

14 Jätteenkäsittelymaksut alkaen - TSJ:n suurasiakkaat TURUN SEUDUN JÄTETAKSA Jätemaksuluettelo Taulukko 1 Topinojan jätekeskuksessa Turussa vastaanotetaan kaikkia alla olevia jätelajeja, lukuun ottamatta asbestia, joka vastaanotetaan Isosuon jätekeskuksessa. Rauhalan ja Isosuon jätekeskuksessa otetaan vastaan suurkuormina kierrätyspuuta, risuja ja oksia. Suurkuormiksi luetaan kaikki kuorma-autolla toimitetut jäte-erät. Suurkuormat punnitaan jätekeskuksiin tuotaessa. Loppusijoitettavien jätteiden käsittelymaksut sisältävät jäteveroa 50 /tonni. Asiakkaan vastuulla on suojata kuorma esim. lumelta ja sateelta, jotka vaikuttavat kuorman painoon Kuormista veloitetaan palvelumaksu 14 / kuorma (alv 0%). Maksuihin lisätään alv 24 %. JÄTELAJI Materiaalina kierrätettävät jätteet Metalli, keräyspaperi, keräyskartonki, keräyspahvi, kuormalavat Biojäte ilman pakkauksia Biojäte pakkauksineen Bitumikattohuopa Haravointijäte Keräyslasi Puitteellinen tasolasi Puretut sähkö- ja elektroniikkalaiteromut (B to B yrityskäyttöön tarkoitetut laitteet) Saniteettiposliini Käsittelymaksu euroa / tonni (alv 0%) 0,00 /t 110,00 /t 140,00 /t 202,00 /t 30,00 /t 40,00 /t 125,00 /t 860,00 /t 135,00 /t Muutoin hyödynnettävät jätteet Polttokelpoinen jäte 170,00 /t Betoni-tiili - jäte (sivumitta mm) 10,00 /t Betoni-tiili - jäte (sivumitta mm) 37,00 /t Betoni-tiili jäte (sivumitta yli 1000 mm) 45,00 /t Energiajäte 75,00 /t Kannot 35,00 /t Kestopuu (ei sis. suuria metallikappaleita) 140,00 /t Kestopuu (sis. suuria metallikappaleita) 185,00 /t Pehmustetut huonekalut ja joustinpatjat 202,00 /t Puujäte 25,00 /t Risut 0 Tietoturvajäte 350,00 /t Maa- ja kiviainekset (puhtaat ja lievästi pilaantuneet) ja lajittelulaitosten rejektit, hyödyntämismahdollisuudesta, 0-133,80 /t laadusta ja määrästä riippuen Lajittelua vaativat jätteet Karkeajäte (suuri sekalainen kuorma) 202,00 /t Loppusijoitettavat jätteet

15 Kaatopaikkajäte Asbestia sisältävä jäte (Vastaanotto vain Isosuon jätekeskuksessa) Kansainvälisen liikenteen jäte (välittömästi peitettävät) Muut välittömästi käsiteltävät jätteet esim. sairaalajäte Lietteet Erityisliete Sadevesikaivoliete 219,50 /t (jätevero 50 /t) 178,40 /t 574,05 /t (jätevero 50 /t) 295,30 /t (jätevero 50 /t) 177,10 /t (jätevero 50 /t) 80 /t Lisämaksut (alv 0%) Henkilötyö (minimiveloitus 30 min) 35,00 /h Konetyö (minimiveloitus 30 min) 80,00 /h Ylimääräinen lajittelumaksu 80,00 /h Ylimääräinen lajittelumaksu peritään, jos jätekuorma puretaan annettujen ohjeiden vastaisesti tai jätekuorma sisältää muuta jätettä kuin on ilmoitettu. Lisäksi voidaan veloittaa kuorman siivoamisesta aiheutuvat kone- ja henkilötyötunnit. Jätekuorma voidaan jättää vastaanottamatta jos se sisältää vastaanottoon soveltumatonta jätettä jos kuorman sisällöstä ei anneta riittävästi tietoja tai selvitys jätteen kaatopaikkakelpoisuudesta puuttuu jos kuormien virheellinen purkaminen on toistuvaa. Käännytetyistä kuormista ilmoitetaan jätehuollon viranomaisille.

16 Jätteen vastaanottomaksut alkaen - TSJ:n pienasiakkaat TURUN SEUDUN JÄTETAKSA Jätemaksuluettelo Taulukko 2 Maksut koskevat henkilöautolla, peräkärryllä tai pakettiautolla tuotuja kuormia. Kuorman vastaanottomaksu määräytyy jätelajikohtaisten maksujen perusteella. Jätelajierät hinnoitellaan kahdensadan litran välein. Jäte tulee lajitella jätekeskusten ja -asemien jätekohtaisiin keräysvälineisiin. Kaikkien maksullisten jätteiden vähimmäisveloitus on 1,50 / erä. Vähimmäisveloitus peritään silloin kun jätettä on pieni erä esim. yksi kauppakassillinen. Laskutuksen minimimaksu on 10,00 Maksut sisältävät arvonlisäveron 24 %. JÄTELAJI Maksu /alkava 200 litraa (sis. alv 24%) Maksu / m 3, kpl tai litra (sis. alv 24%) Materiaalina kierrätettävät jätteet bitumikattohuopa 4,00 20,00 /m 3 biojäte (kuten omenat) 4,00 20,00 /m 3 keitinrasva 0,20 /litra haravointijäte (kuten lehdet ja ruohojäte) 1,60 8,00 /m 3 kierrätykseen kelpaava kipsilevy (ei saa sisältää 4,00 20,00 /m 3 metallia, laattoja tai puuta) puitteelliset lasit 3,00 /kpl renkaat 2,50 /kpl saniteettiposliini isot (WC-istuimet) 8,00 /kpl saniteettiposliini pienet (lavuaarit) 4,00 /kpl keräyspaperi, -lasi ja kartonki, metalli 0 kuormalavat, risut ja kannot, kestopuu alle 1 m 3, 0 puhdas tasolasi puhdas ylijäämämaa, sora ja kivet sekä 0 hiekoitushiekka sähkö- ja elektroniikkalaitteet 0 osiin puretut ja yksittäiset b-to-b-laitteet 35,00 /kpl kylmälaitteet, televisiot ja monitorit (kokonaiset maksutta) osiin puretut ja yksittäiset b-to-b-laitteet ATK-laitteet ja pienelektroniikka (kokonaiset maksutta) 12,50 /kpl Muutoin hyödynnettävät jätteet polttokelpoinen jäte 5,00 25,00 /m 3 betoni- ja tiilijäte 3,00 15,00 /m 3 energiajäte (esim. muovi) 3,00 15,00 /m 3 puujäte 1,00 5,00 /m 3 huonekalut 11,00 /kpl kotitalouksien tietoturvajäte, hinta per alkava 20 kg 8,70 /alkava 20 kg erä (vastaanotto vain Topinojalla klo 8-16) kannot (yksittäiset kappaleet; suuremmat määrät 0 suurtuojahinnaston mukaan) kestopuu alle 1 m 3 erät 0 risut 0

17 Loppusijoitettavat jätteet kaatopaikkajäte (kuten laatat ja kaakelit, kierrätykseen kelpaamaton kipsilevy, eristevillat, PVC) asbesti, hinta per alkava 50 kg 6,80 7,00 34,00 / m 3 (jätevero 50 /t) 35,00 / m 3 (jätevero 55 /t) 8,50 /alkava 50 kg erä Kotitalouksien vaaralliset jätteet kodin vaaralliset jätteet (alle 50 kg/l/erä) 0 vaaralliset jätteet (50 kg/l ylimenevältä osalta/erä) 1,00 /kg Erityiskäsittelyä vaativat jätteet jauhesammuttimet nestekaasupullot tynnyrit 6,00 /kpl 25,00 /kpl 35,00 /kpl Vaarallisen jätteen maksuton vastaanotto lajitteluasemilla koskee ainoastaan kotitalouksien ja maatalouksien itse toimittamia vaarallisia jätteitä kohtuullisina määrinä (alle 50 kg tai litraa/erä). Julkisten toimintojen ja toissijaisella vastuulla vastaanotettavien vaarallisten jätteiden vastaanottomaksut on esitetty erillisessä maksuluettelossa. Lisämaksut (alv 24 %) Konetyö (minimiveloitus 30 min) 35,00 /h Ylimääräinen lajittelumaksu 35,00 /m 3 Ylimääräinen lajittelumaksu peritään, jos jätekuorma puretaan annettujen ohjeiden vastaisesti tai jätekuorma sisältää muuta jätettä kuin on ilmoitettu. Lisäksi voidaan veloittaa kuorman siivoamisesta aiheutuvat kone- ja henkilötyötunnit. Ylimääräinen lajittelumaksu peritään, mikäli asiakas ei pysty/suostu itse lajittelemaan kuormaansa. Sekalainen jätekuorma, jota ei itse lajitella punnitaan, jolloin maksu määräytyy suurasiakashinnaston karkeajätteen käsittelymaksun mukaisesti.

18 Taulukko 3 1 (4) Kunnan järjestämä jätteenkuljetus: Astiakohtaiset jätemaksut polttokelpoinen jäte alkaen 0,24 Raisio Käsittelymaksu Tyhjennysmaksu Veroton jätemaksu Alv 24 % Jätemaksu Polttokelpoinen jäte 120 l 1,73 2,46 4,19 1,01 5,20 Polttokelpoinen jäte 140 l 2,02 2,46 4,48 1,08 5,56 Polttokelpoinen jäte 150 l 2,17 2,46 4,63 1,11 5,74 Polttokelpoinen jäte 190 l 2,75 2,46 5,21 1,25 6,46 Polttokelpoinen jäte 200 l 2,89 2,46 5,35 1,28 6,63 Polttokelpoinen jäte 220 l 3,18 2,46 5,64 1,35 6,99 Polttokelpoinen jäte 240 l 3,47 2,46 5,93 1,42 7,35 Polttokelpoinen jäte 300 l 4,34 2,46 6,80 1,63 8,43 Polttokelpoinen jäte 330 l 4,77 2,46 7,23 1,74 8,97 Polttokelpoinen jäte 340 l 4,91 2,46 7,37 1,77 9,14 Polttokelpoinen jäte 360 l 5,20 2,46 7,66 1,84 9,50 Polttokelpoinen jäte 370 l 5,35 2,46 7,81 1,87 9,68 Polttokelpoinen jäte 380 l 5,49 2,46 7,95 1,91 9,86 Polttokelpoinen jäte 600 l 8,67 2,56 11,23 2,70 13,93 Polttokelpoinen jäte 660 l 9,54 2,56 12,10 2,90 15,00 Masku Käsittelymaksu Tyhjennysmaksu Veroton jätemaksu Alv 24 % Jätemaksu Polttokelpoinen jäte 120 l 1,73 2,51 4,24 1,02 5,26 Polttokelpoinen jäte 140 l 2,02 2,51 4,53 1,09 5,62 Polttokelpoinen jäte 150 l 2,17 2,51 4,68 1,12 5,80 Polttokelpoinen jäte 190 l 2,75 2,51 5,26 1,26 6,52 Polttokelpoinen jäte 200 l 2,89 2,51 5,40 1,30 6,70 Polttokelpoinen jäte 220 l 3,18 2,51 5,69 1,37 7,06 Polttokelpoinen jäte 240 l 3,47 2,51 5,98 1,44 7,42 Polttokelpoinen jäte 300 l 4,34 2,51 6,85 1,64 8,49 Polttokelpoinen jäte 330 l 4,77 2,51 7,28 1,75 9,03 Polttokelpoinen jäte 340 l 4,91 2,51 7,42 1,78 9,20 Polttokelpoinen jäte 360 l 5,20 2,51 7,71 1,85 9,56 Polttokelpoinen jäte 370 l 5,35 2,51 7,86 1,89 9,75 Polttokelpoinen jäte 380 l 5,49 2,51 8,00 1,92 9,92 Polttokelpoinen jäte 600 l 8,67 2,51 11,18 2,68 13,86 Polttokelpoinen jäte 660 l 9,54 2,51 12,05 2,89 14,94 Kanta-Naantali ja Luonnonmaa Käsittelymaksu Tyhjennysmaksu Veroton jätemaksu Alv 24 % Jätemaksu Polttokelpoinen jäte 120 l 1,73 2,42 4,15 1,00 5,15 Polttokelpoinen jäte 140 l 2,02 2,42 4,44 1,07 5,51 Polttokelpoinen jäte 150 l 2,17 2,42 4,59 1,10 5,69 Polttokelpoinen jäte 190 l 2,75 2,42 5,17 1,24 6,41 Polttokelpoinen jäte 200 l 2,89 2,42 5,31 1,27 6,58 Polttokelpoinen jäte 220 l 3,18 2,42 5,60 1,34 6,94 Polttokelpoinen jäte 240 l 3,47 2,42 5,89 1,41 7,30 Polttokelpoinen jäte 300 l 4,34 2,42 6,76 1,62 8,38 Polttokelpoinen jäte 330 l 4,77 2,42 7,19 1,73 8,92 Polttokelpoinen jäte 340 l 4,91 2,42 7,33 1,76 9,09 Polttokelpoinen jäte 360 l 5,20 2,42 7,62 1,83 9,45 Polttokelpoinen jäte 370 l 5,35 2,42 7,77 1,86 9,63 Polttokelpoinen jäte 380 l 5,49 2,42 7,91 1,90 9,81 Polttokelpoinen jäte 600 l 8,67 2,42 11,09 2,66 13,75 Polttokelpoinen jäte 660 l 9,54 2,42 11,96 2,87 14,83 Turun Seudun Jätehuolto Oy 2015

19 Taulukko 3 2 (4) Naantali saaristoalue Käsittelymaksu Tyhjennysmaksu Veroton jätemaksu Alv 24 % Jätemaksu (Merimasku, Rymättylä, Velkua, Livonsaari) Polttokelpoinen jäte 120 l 1,73 3,46 5,19 1,25 6,44 Polttokelpoinen jäte 140 l 2,02 3,46 5,48 1,32 6,80 Polttokelpoinen jäte 150 l 2,17 3,46 5,63 1,35 6,98 Polttokelpoinen jäte 190 l 2,75 3,46 6,21 1,49 7,70 Polttokelpoinen jäte 200 l 2,89 3,46 6,35 1,52 7,87 Polttokelpoinen jäte 220 l 3,18 3,46 6,64 1,59 8,23 Polttokelpoinen jäte 240 l 3,47 3,46 6,93 1,66 8,59 Polttokelpoinen jäte 300 l 4,34 3,46 7,80 1,87 9,67 Polttokelpoinen jäte 330 l 4,77 3,46 8,23 1,98 10,21 Polttokelpoinen jäte 340 l 4,91 3,46 8,37 2,01 10,38 Polttokelpoinen jäte 360 l 5,20 3,46 8,66 2,08 10,74 Polttokelpoinen jäte 370 l 5,35 3,46 8,81 2,11 10,92 Polttokelpoinen jäte 380 l 5,49 3,46 8,95 2,15 11,10 Polttokelpoinen jäte 600 l 8,67 3,76 12,43 2,98 15,41 Polttokelpoinen jäte 660 l 9,54 3,76 13,30 3,19 16,49 Tyhjennyssäiliö 4 m3 28,90 10,01 38,91 9,34 48,25 Tyhjennyssäiliö 6 m3 57,80 10,01 67,81 16,27 84,08 Tyhjennyssäiliö 8 m3 86,70 10,01 96,71 23,21 119,92 Mynämäki Käsittelymaksu Tyhjennysmaksu Veroton jätemaksu Alv 24 % Jätemaksu Polttokelpoinen jäte 120 l 1,73 3,01 4,74 1,14 5,88 Polttokelpoinen jäte 140 l 2,02 3,01 5,03 1,21 6,24 Polttokelpoinen jäte 150 l 2,17 3,01 5,18 1,24 6,42 Polttokelpoinen jäte 190 l 2,75 3,01 5,76 1,38 7,14 Polttokelpoinen jäte 200 l 2,89 3,01 5,90 1,42 7,32 Polttokelpoinen jäte 220 l 3,18 3,01 6,19 1,49 7,68 Polttokelpoinen jäte 240 l 3,47 3,01 6,48 1,56 8,04 Polttokelpoinen jäte 300 l 4,34 3,01 7,35 1,76 9,11 Polttokelpoinen jäte 330 l 4,77 3,01 7,78 1,87 9,65 Polttokelpoinen jäte 340 l 4,91 3,01 7,92 1,90 9,82 Polttokelpoinen jäte 360 l 5,20 3,01 8,21 1,97 10,18 Polttokelpoinen jäte 370 l 5,35 3,01 8,36 2,01 10,37 Polttokelpoinen jäte 380 l 5,49 3,01 8,50 2,04 10,54 Polttokelpoinen jäte 600 l 8,67 3,01 11,68 2,80 14,48 Polttokelpoinen jäte 660 l 9,54 3,01 12,55 3,01 15,56 Nousiainen Käsittelymaksu Tyhjennysmaksu Veroton jätemaksu Alv 24 % Jätemaksu Polttokelpoinen jäte 120 l 1,73 2,56 4,29 1,03 5,32 Polttokelpoinen jäte 140 l 2,02 2,56 4,58 1,10 5,68 Polttokelpoinen jäte 150 l 2,17 2,56 4,73 1,14 5,87 Polttokelpoinen jäte 190 l 2,75 2,56 5,31 1,28 6,59 Polttokelpoinen jäte 200 l 2,89 2,56 5,45 1,31 6,76 Polttokelpoinen jäte 220 l 3,18 2,56 5,74 1,38 7,12 Polttokelpoinen jäte 240 l 3,47 2,56 6,03 1,45 7,48 Polttokelpoinen jäte 300 l 4,34 2,56 6,90 1,66 8,56 Polttokelpoinen jäte 330 l 4,77 2,56 7,33 1,76 9,09 Polttokelpoinen jäte 340 l 4,91 2,56 7,47 1,79 9,27 Polttokelpoinen jäte 360 l 5,20 2,56 7,76 1,86 9,63 Polttokelpoinen jäte 370 l 5,35 2,56 7,91 1,90 9,81 Polttokelpoinen jäte 380 l 5,49 2,56 8,05 1,93 9,99 Polttokelpoinen jäte 600 l 8,67 2,56 11,23 2,70 13,93 Polttokelpoinen jäte 660 l 9,54 2,56 12,10 2,91 15,01 Turun Seudun Jätehuolto Oy 2015

20 Taulukko 3 3 (4) Vahto Käsittelymaksu Tyhjennysmaksu Veroton jätemaksu Alv 24 % Jätemaksu Polttokelpoinen jäte 120 l 1,73 3,41 5,14 1,23 6,37 Polttokelpoinen jäte 140 l 2,02 3,41 5,43 1,30 6,73 Polttokelpoinen jäte 150 l 2,17 3,41 5,58 1,34 6,92 Polttokelpoinen jäte 190 l 2,75 3,41 6,16 1,48 7,64 Polttokelpoinen jäte 200 l 2,89 3,41 6,30 1,51 7,81 Polttokelpoinen jäte 220 l 3,18 3,41 6,59 1,58 8,17 Polttokelpoinen jäte 240 l 3,47 3,41 6,88 1,65 8,53 Polttokelpoinen jäte 300 l 4,34 3,41 7,75 1,86 9,61 Polttokelpoinen jäte 330 l 4,77 3,41 8,18 1,96 10,14 Polttokelpoinen jäte 340 l 4,91 3,41 8,32 2,00 10,32 Polttokelpoinen jäte 360 l 5,20 3,41 8,61 2,07 10,68 Polttokelpoinen jäte 370 l 5,35 3,41 8,76 2,10 10,86 Polttokelpoinen jäte 380 l 5,49 3,41 8,90 2,14 11,04 Polttokelpoinen jäte 600 l 8,67 3,51 12,18 2,92 15,10 Polttokelpoinen jäte 660 l 9,54 3,51 13,05 3,13 16,18 Paraisten saaristoalue Käsittelymaksu Tyhjennysmaksu Veroton jätemaksu Alv 24 % Jätemaksu (Nauvo, Korppoo, Houtskari) Polttokelpoinen jäte 120 l 1,73 7,26 8,99 2,16 11,15 Polttokelpoinen jäte 140 l 2,02 7,30 9,32 2,24 11,56 Polttokelpoinen jäte 150 l 2,17 7,32 9,49 2,28 11,77 Polttokelpoinen jäte 190 l 2,75 7,41 10,16 2,44 12,60 Polttokelpoinen jäte 200 l 2,89 7,43 10,32 2,48 12,80 Polttokelpoinen jäte 220 l 3,18 7,47 10,65 2,56 13,21 Polttokelpoinen jäte 240 l 3,47 7,51 10,98 2,64 13,62 Polttokelpoinen jäte 300 l 4,34 7,64 11,98 2,88 14,86 Polttokelpoinen jäte 330 l 4,77 7,70 12,47 2,99 15,46 Polttokelpoinen jäte 340 l 4,91 7,72 12,63 3,03 15,66 Polttokelpoinen jäte 360 l 5,20 7,77 12,97 3,11 16,08 Polttokelpoinen jäte 370 l 5,35 7,79 13,14 3,15 16,29 Polttokelpoinen jäte 380 l 5,49 7,81 13,30 3,19 16,49 Polttokelpoinen jäte 600 l 8,67 8,07 16,74 4,02 20,76 Polttokelpoinen jäte 660 l 9,54 8,20 17,74 4,26 22,00 Polttok. tyhjennyssäiliö 4 m3 57,80 27,38 85,18 20,44 105,62 Polttok. tyhjennyssäiliö 6 m3 86,70 31,59 118,29 28,39 146,68 Polttok. tyhjennyssäiliö 6,5 m3 93,93 32,64 126,57 30,38 156,95 Polttok. tyhjennyssäiliö 8 m3 115,60 35,80 151,40 36,34 187,74 Polttok. tyhjennyssäiliö 8,5 m3 122,83 36,85 159,68 38,32 198,00 Muut astiatyypit Raisio, Naantali, Masku, Mynämäki, Nousiainen, Käsittelymaksu Tyhjennysmaksu Veroton jätemaksu Alv 24 % Jätemaksu Vahdon alue Ruskolla Polttok. etukontti painon mukaan 8,35 8,35 2,00 10,35 Polttok. syväsäiliö etulastaus painon mukaan 8,35 8,35 2,00 10,35 Polttok. pintasäiliö nosturityhjenteinen 3 m3 43,35 19,09 62,44 14,99 77,43 Polttok. syväsäiliö nosturityhjenteinen 0,3 m3 5,10 19,09 24,19 5,81 30,00 Polttok. syväsäiliö nosturityhjenteinen 0,8 m3 13,60 19,09 32,69 7,85 40,54 Polttok. syväsäiliö nosturityhjenteinen 1,3 m3 22,10 19,09 41,19 9,89 51,08 Polttok. syväsäiliö nosturityhjenteinen 1,5 m3 25,50 19,09 44,59 10,70 55,29 Polttok. syväsäiliö nosturityhjenteinen 1,6 m3 27,20 19,09 46,29 11,11 57,40 Polttok. syväsäiliö nosturityhjenteinen 3 m3 51,00 19,09 70,09 16,82 86,91 Polttok. syväsäiliö nosturityhjenteinen 5 m3 85,00 19,09 104,09 24,98 129,07 Polttok. vaihtolavasäiliö painon mukaan 50,01 50,01 12,00 62,01 Polttok. puristin painon mukaan 90,01 90,01 21,60 111,61 Turun Seudun Jätehuolto Oy 2015

Turun seudun jätetaksa - kiinteä yhdyskuntajäte

Turun seudun jätetaksa - kiinteä yhdyskuntajäte Hyväksytty 19.12.2013 77 Turun kaupunkiseudun jätehuoltolautakunta Turun seudun jätetaksa - kiinteä yhdyskuntajäte 1.1.2014 alkaen Aura Kaarina Lieto Masku Marttila Mynämäki Naantali Nousiainen Parainen

Lisätiedot

Kymen jätelautakunnan jätetaksa (Kouvola-Iitti)

Kymen jätelautakunnan jätetaksa (Kouvola-Iitti) Kymen jätelautakunnan jätetaksa (Kouvola-Iitti) LIITE 6 I Yleistä 1 Tämä jätetaksa tulee voimaan sen jälkeen, kun Kymen jätelautakunta on sen vahvistanut, ja se korvaa eri taksa-alueille aikaisemmin vahvistetut

Lisätiedot

Kouvolan ja Iitin jätetaksa 2014 1-20

Kouvolan ja Iitin jätetaksa 2014 1-20 Kouvolan ja Iitin jätetaksa 2014 1-20 1 Yleistä 1 Kymenlaakson Jäte Oy (jätelaitos) hoitaa jätelain 43 :n mukaisesti omistajakuntiensa lukuun seuraavat kunnan vastuulla olevat jätehuollon palvelutehtävät:

Lisätiedot

PIRKANMAAN JÄTEHUOLTO OY Taksa 2014 1 (24) Jätetaksan perusteet, kohdentaminen ja velvoite jätemaksun suorittamiseen

PIRKANMAAN JÄTEHUOLTO OY Taksa 2014 1 (24) Jätetaksan perusteet, kohdentaminen ja velvoite jätemaksun suorittamiseen PIRKANMAAN JÄTEHUOLTO OY Taksa 2014 1 (24) VALMISTELUAINEISTO VUODEN 2014 JÄTETAKSAA VARTEN Jätetaksa 1.1.2014 alkaen Kuntavastuulliset jätehuoltopalvelut I Jätetaksan perusteet, kohdentaminen ja velvoite

Lisätiedot

Kotkan jätemaksutaksa 1.7.2014 alkaen

Kotkan jätemaksutaksa 1.7.2014 alkaen SAAPUNUT 19, 03. 2014 Dn:o LIITE 7 LIITE nro 1 Kotkan jätemaksutaksa 1.7.2014 alkaen 1 Yleistä 1 Kymenlaakson Jäte Oy (jätelaitos ) hoitaa jätelain 43 :n mukaisesti omistajakuntiensa lukuun seuraavat kunnan

Lisätiedot

JÄTEMAKSUTAKSA 1.5.2015 alkaen

JÄTEMAKSUTAKSA 1.5.2015 alkaen JÄTEMAKSUTAKSA 1.5.2015 alkaen I YLEISTÄ... 2 1 Soveltamisalue... 2 2 Jätemaksujen suorittamisvelvollisuus... 2 3 Määritelmät... 2 II KUNNAN JÄRJESTÄMÄN JÄTTEENKULJETUKSEN MAKSUT... 3 4 Kunnan järjestämän

Lisätiedot

JÄTELAUTAKUNTA JÄTETAKSA. Oy Botniarosk Ab:n toimialueella 01.05.2013

JÄTELAUTAKUNTA JÄTETAKSA. Oy Botniarosk Ab:n toimialueella 01.05.2013 JÄTELAUTAKUNTA JÄTETAKSA Oy Botniarosk Ab:n toimialueella 01.05.2013 Isojoen, Karijoen, Kaskisten, Kauhajoen, Kristiinankaupungin, Kurikan (Jurvan osalta), Närpiön ja Teuvan yhteinen jätelautakunta on

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN JÄTETAKSA

PÄIJÄT-HÄMEEN JÄTETAKSA PÄIJÄT-HÄMEEN JÄTETAKSA Päijät-Hämeen jätelautakunta 14.2.2013 4 Taksan liitteenä maksutaulukko voimassa olevista euromääräisistä maksuista, päivitetty Päijät-Hämeen jätelautakunta 4.12.2014 42 I YLEISTÄ

Lisätiedot

Jätetaksa. 1.1.2015 alkaen

Jätetaksa. 1.1.2015 alkaen Jätetaksa 1.1.2015 alkaen Juankoski, Juuka, Kaavi, Konnevesi, Kuopio, Lieksa, Nurmes, Pieksämäki, Rautalampi, Rautavaara, Siilinjärvi, Suonenjoki, Tervo, Tuusniemi, Valtimo,Vesanto Ehdotus 5.12.2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Lapinjärven jätetaksa 2015

Lapinjärven jätetaksa 2015 LIITE 1 1 Lapinjärven jätetaksa 2015 1 Yleistä 1 Lapinjärven kunnassa on kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetusjärjestelmä. Kiinteistökohtaisten jäteastioiden tyhjennysmaksuista ei määrätä tässä

Lisätiedot

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS Mäntsälän kunta Tekninen lautakunta hyväksynyt 30.11.2011 187 Voimaantulo 1.1.2012 1 I YLEISTÄ 1 Mäntsälän kunnan jätehuolto on järjestetty jätelain ja

Lisätiedot

Pyhtään jätetaksa 2015

Pyhtään jätetaksa 2015 LIITE 2 1 Pyhtään jätetaksa 2015 1 Yleistä 1 Pyhtään kunnassa on kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetusjärjestelmä. Kiinteistökohtaisten jäteastioiden tyhjennysmaksuista ei määrätä tässä taksassa.

Lisätiedot

Kunnalliset jätehuoltomääräykset

Kunnalliset jätehuoltomääräykset 1 Yleinen osa... 4 1.1 Yleistä jätehuoltomääräyksistä ja niiden merkityksestä... 4 1.2 Etusijajärjestys... 5 1.3 Kunnallinen jätehuoltojärjestelmä... 5 1.3.1 Kunnan vastuulle kuuluvat jätteet... 5 1.3.2

Lisätiedot

Etelä-Karjalan jätehuoltomääräykset

Etelä-Karjalan jätehuoltomääräykset Etelä-Karjalan jätehuoltomääräykset 1.1.2015 alkaen Hyväksytty Etelä-Karjalan jätelautakunnassa 21.10.2014 34 Sisällys 1 LUKU Soveltamisala ja yleiset velvoitteet... 3 1 Soveltamisala... 3 2 Jätehuollon

Lisätiedot

Määräykset on hyväksytty. Hangossa, Siuntiossa. ja Vihdissä.

Määräykset on hyväksytty. Hangossa, Siuntiossa. ja Vihdissä. JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Nämä jätehuoltomääräykset on annettu jätelain 91 :n no- jalla. Määräykset on hyväksytty nassa 5.2. 2015, 3. Länsi-Uudenmaann jätelautakun- Jätehuoltomääräykset ovat voimassa a 1.3.2015

Lisätiedot

Mitä tässä taksassa määrätään kiinteistön haltijasta, koskee myös jätelain 646/2011 80 :n mukaista jätteen haltijaa.

Mitä tässä taksassa määrätään kiinteistön haltijasta, koskee myös jätelain 646/2011 80 :n mukaista jätteen haltijaa. JÄTETAKSA 1.1.2014 ALKAEN Osa I Kunnan järjestämä jätteenkuljetus 1. Yleistä 1 Kunnan jätemaksun perusteet Saarijärven kaupunki sekä Kannonkosken, Karstulan, Kinnula ja Kivijärven kunnat ovat siirtäneet

Lisätiedot

JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN JA KÄSITTELYKIINTEISTÖLLÄ 4 Kompostointi 5 Poltto 6 Lietteiden kuljetus- ja käsittely 7 Muu jätteenkäsittely

JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN JA KÄSITTELYKIINTEISTÖLLÄ 4 Kompostointi 5 Poltto 6 Lietteiden kuljetus- ja käsittely 7 Muu jätteenkäsittely 1 (17) IMATRAN SEUDUN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Imatran seudun ympäristölautakunta 21.8.2012 100, voimassa 1.1.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 Perustelut 2 Soveltamisala 3 Määritelmät JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN

Lisätiedot

Turun Kaupunkiseudun jätehuoltomääräykset

Turun Kaupunkiseudun jätehuoltomääräykset Turun Kaupunkiseudun jätehuoltomääräykset Yleinen osa 1. Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan? Tämä jätehuoltomääräysten yleinen osa ei sisällä sitovia määräyksiä. Tässä osassa kerrotaan

Lisätiedot

Mitä tässä taksassa määrätään kiinteistön haltijasta, koskee myös jätelain 646/2011 80 :n mukaista jätteen haltijaa.

Mitä tässä taksassa määrätään kiinteistön haltijasta, koskee myös jätelain 646/2011 80 :n mukaista jätteen haltijaa. JÄTETAKSA 1.1.2015 ALKAEN Osa I Kunnan järjestämä jätteenkuljetus 1. Yleistä 1 Kunnan jätemaksun perusteet Saarijärven kaupunki sekä Kannonkosken, Karstulan, Kinnula ja Kivijärven kunnat ovat siirtäneet

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

MYNÄMÄEN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET MYNÄMÄEN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Jätehuoltomääräykset on annettu jätelain 17 :n nojalla. Määräykset on hyväksytty kunnanvaltuustossa 17.12.2007 79. Ympäristönsuojeluviranomainen ja jätehuollon valvontaviranomainen

Lisätiedot

Nina Kangasniemi ASIAKASPALVELUKÄSIKIRJA SITA FINLAND OY:LLE

Nina Kangasniemi ASIAKASPALVELUKÄSIKIRJA SITA FINLAND OY:LLE Nina Kangasniemi ASIAKASPALVELUKÄSIKIRJA SITA FINLAND OY:LLE Tekniikka ja liikenne 2011 2 Vaasan ammattikorkeakoulu Ympäristöteknologian koulutusohjelma TIIVISTELMÄ Tekijä Nina Kangasniemi Opinnäytetyön

Lisätiedot

Haja-asutusalueen jätehuollon palvelutaso-opas

Haja-asutusalueen jätehuollon palvelutaso-opas Y m p ä r i s t ö o p a s 118 YMPÄRISTÖN- SUOJELU Haja-asutusalueen jätehuollon palvelutaso-opas SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS... YMPÄRISTÖMINISTERIÖ SUOMEN KUNTALIITTO Ympäristöopas 118 Haja-asutusalueen jätehuollon

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNNAN JÄTETAKSA 1.1.2011 ALKAEN

KEMIÖNSAAREN KUNNAN JÄTETAKSA 1.1.2011 ALKAEN KEMIÖNSAAREN KUNNAN JÄTETAKSA Sivu 1/7 KEMIÖNSAAREN KUNNAN JÄTETAKSA 1.1.2011 ALKAEN 1 LÄHTÖKOHTIA Tässä taksassa päätetään jätelain mukaan kunnan järjestämisvastuulla olevien asuin- ja muiden kiinteistöjen

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. Hyväksytty teknisessä lautakunnassa 16.6.2010 YLEISET SÄÄNNÖKSET. 1 Soveltamisala

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. Hyväksytty teknisessä lautakunnassa 16.6.2010 YLEISET SÄÄNNÖKSET. 1 Soveltamisala ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Hyväksytty teknisessä lautakunnassa 16.6.2010 YLEISET SÄÄNNÖKSET 1 Soveltamisala Näitä yleisiä jätehuoltomääräyksiä on noudatettava jätehuollon järjestämisessä,

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN KUNTAKOHTAISET (MIKKELI, PIJUMALA, RIS rirna, SUOMENNIEMI)

MIKKELIN SEUDUN KUNTAKOHTAISET (MIKKELI, PIJUMALA, RIS rirna, SUOMENNIEMI) Kunnanhallitus 9.3.2009 95 LIITE NRO 17 Valtuusto 16.3.2009 29 LIITE NRO 6 MIKKELIN SEUDUN KUNTAKOHTAISET (MIKKELI, PIJUMALA, RIS rirna, SUOMENNIEMI) JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Kunnalliset yleiset jätehuoltomääräykset

Kunnalliset yleiset jätehuoltomääräykset Kunnalliset yleiset jätehuoltomääräykset Juankoski, Juuka, Kaavi, Konnevesi, Kuopio, Lieksa, Maaninka, Nilsiä, Nurmes, Pieksämäki, Rautalampi, Rautavaara, Siilinjärvi, Suonenjoki, Tervo, Tuusniemi, Valtimo,Vesanto

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Nämä jätehuoltomääräykset on annettu jätelain 17 :n nojalla. Määräykset on hyväksytty Länsi-Uudenmaan jätelautakunnassa 28.2.2007, 5. Jätehuoltomääräykset ovat voimassa Hangossa, Inkoossa,

Lisätiedot

Jätehuoltomääräyksiin liittyvä Hyvä lukija -osuus

Jätehuoltomääräyksiin liittyvä Hyvä lukija -osuus Kymen jätelautakunnan toiminta-alueen Jätehuoltomääräyksiin liittyvä Hyvä lukija -osuus Jätehuoltomääräykset ovat voimassa seuraavissa kunnissa: Hamina Iitti Kotka Kouvola Lapinjärvi Miehikkälä Mäntyharju

Lisätiedot

Jätehuoltomääräyksiin liittyvä Hyvä lukija -osuus

Jätehuoltomääräyksiin liittyvä Hyvä lukija -osuus OHEISMATERIAALI 6 Kymen jätelautakunnan toiminta-alueen Jätehuoltomääräyksiin liittyvä Hyvä lukija -osuus Jätehuoltomääräykset ovat voimassa seuraavissa kunnissa: Hamina Iitti Kotka Kouvola Lapinjärvi

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET: YLEINEN OSA

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET: YLEINEN OSA Liite 5 / Jätela 17.12.2014 62 JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET: YLEINEN OSA Hattula, Hausjärvi, Hyvinkää, Hämeenlinna, Janakkala, Järvenpää, Kerava, Loppi, Mäntsälä, Riihimäki, Tuusula, Valkeakoski JÄTELAUTAKUNTA

Lisätiedot