PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26"

Transkriptio

1 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Kaupunginhallitus AIKA klo 15:05-18:08 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 245 Kokouksen avaaminen Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginvaltuuston kokouksen päätösten 494 täytäntöönpano 250 Toimielinten pöytäkirjat Viranhaltijapäätökset Kunnan asukkaiden tekemät aloitteet vuonna Taseyksiköiden yhtiöittäminen Niemelänrannan leikkikenttä Lastentalon hirsirunkourakan hankintapäätös Raportti Selänteen organisaation kehittämisestä Osallistuminen neuvotteluun sote-palvelujen tulevaisuudesta 511 P-Pohjanmaan eteläosassa 258 Ppky Selänteen talousarvioseminaariin osallistuminen Kuntalaisaloite maksusitoumuksista sairauksien tutkimuksiin ja 513 toimenpiteisiin 260 Päätös valtionavustuksen myöntämisestä sosiaali- ja 515 terveydenhuollon sisäilma- ja kosteusvauriohankkeeseen 261 Hakemus valitusviranomaisen muusta päätöksen 517 täytäntöönpanoa koskevasta määräyksestä 262 Metsäkeskuksen julkisenpalvelun yksikön toimipisteen sijainti Valtuustoaloite / kvalt / Katja Erkkilä ja 26 muuta 522 valtuutettua 264 Valtuutetun aloite / Emolahden leirialueen uimarannan 524 kunnostaminen / Pro Pyhäjärvi valtuustoryhmä / Tyyne Tuikka 265 Sopimus kaavoituksen käynnistämisestä ja yhteistyöstä / 526 Murtomäen tuulivoimapuisto 266 Työntekijöiden palkkaaminen kivipuiston rakentamiseen Tiedoksiannot Muut esille tulevat asiat Pro Pyhäjärvi ry:n esitys otto-oikeuden käyttämisestä 531 sivistyslautakunnan päätökseen 270 Vt. kaupunginjohtajan vuosiloma Kokouksen päättäminen 534

2 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Kaupunginhallitus OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Tikanmäki Jukka Khall. puh.joht. Piippo Taimi I varapuheenjohtaja Tuikka Tyyne II varapuheenjohtaja Erkkilä Katja Jäsen Tikkanen Kauko Jäsen Leskinen Paavo Jäsen Poistui kokouksesta klo Leskinen Jorma Jäsen Tikkanen Veikko Vt. kaupunginjohtaja Sarkkinen Kimmo Kvalt puh.johtaja Malila Laila Kvalt I varapuh.johtaja Forss-Pesonen Pirkko Valmistelusihteeri Laukkanen Sami Tekninen johtaja Asiantuntijana 255 klo POISSA Kinnunen Kirsti Valmistelusihteeri Henkilökohtainen este. Savolainen Martti Kvalt II varapuh.johtaja Henkilökohtainen este. ALLEKIRJOITUKSET Jukka Tikanmäki Puheenjohtaja Pirkko Forss-Pesonen Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Kauko Tikkanen Tyyne Tuikka Taimi Piippo :t , ;t 261 ja 269 ja PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Pyhäjärvi klo kaupungintalon neuvonta, Ollintie 26

3 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Kaupunginhallitus Kokouksen avaaminen 1176/ /2013 KHALL 245 Kaupunginhallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo

4 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Kaupunginhallitus Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 1177/ /2013 KHALL 246 Kuntalain 58 :n mukaan kaupunginhallituksen kokous on päätös val tai nen kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kaupun gin hal li tuk sen päätösvaltaisuus edellyttää siten neljän jäsenen läsnäoloa. Hallintosäännön 7 :n mukaan kokouskutsun antaa toimieli men pu heen joh ta ja tai hä nen esty neenä ollessaan varapu heenjohtaja. Hallintosäännön 7.2 :n mukaan kokouskutsussa on ilmoitettava ko kouk sen aika ja paikka sekä, mikäli mahdollista siinä käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Hallintosäännön 7.3 :n mukaan kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus toimielimen päät tä mäl lä tavalla. Kaupunginhallitus on kokouksessaa päättänyt, että esitys lis ta lähetetään hallintosäännöstä poiketen lisäksi myös kaupun gin hal li tuk sen jäsenten henkilökohtaisille varajäsenille. Kokouskutsun on antanut kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja sen yhteydessä oleva esityslista on lähetetty kaupunginhallituksen jäsenille ja valtuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajille sekä kaupunginhallituksen päättämällä tavalla hallintosäännöstä poiketen myös kaupunginhallituksen jäsenten henkilökohtaisille varajäsenille. Hallintosäännön 11 :n mukaan avattuaan kokouksen puheenjoh ta ja toteaa läsnäolevat se kä kokouksen laillisuuden ja päätösval tai suu den. Puheenjohtaja totesi läsnäolevat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

5 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Kaupunginhallitus Pöytäkirjantarkastajien valinta 1178/ /2013 KHALL 247 Hallintosäännön 15.1 :n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirjan tarkastamiseen liittyy oikeusvaikutuksia. Vakiintuneen kä si tyk sen mukaan päätöksen katsotaan syntyvän vasta sitä koske van pöytäkirjan tarkastamisella. Päätöksen täytäntöönpanon edel ly tyk se nä on, että pöytäkirja on tarkastettu. Kaupunginhallitus on päättänyt, että sen kokousten pöytäkirjat tar kas taa kullakin kerralla kaupunginhallituksen tehtävään valitsemaa kaksi jäävitöntä kaupunginhallituksen jäsentä. Kaupunginhallitus on päättänyt, että pöytäkirja tarkastetaan kolman te na arkipäivänä kokouksesta klo välisenä aikana, minkä jälkeen pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä. Kaupunginhallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi kaksi jäävi tön tä kaupunginhallituksen jäsentä. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kauko Tikkanen ja Tyyne Tuikka.

6 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Kaupunginhallitus Työjärjestyksen hyväksyminen 1179/ /2013 KHALL 248 Hallintosäännön 11 :n mukaan asiat käsitellään asialistan mukai ses sa järjestyksessä, jollei toi mielin toisin päätä. Hallintosäännön 11.2 :n mukaan toimielin voi ottaa ottaa kä si teltä väk si sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa, mut ta asia voidaan päättää vain vi ranhaltijaesittelystä. Kaupunginhallitus päättää käsitellä asiat asialistan mukaisessa jär jes tyk ses sä hallintosäännön määräämällä tavalla. Kaupunginhallitus päätti ottaa käsiteltäväkseen kokouskutsussa mainitsemattomina asioina kaksi lisälistan asiaa.

7 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuuston kokouksen päätösten täytäntöönpano 1224/ /2014 KHALL 249 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal linnos ta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten val mis te lusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Valtuuston päätösten täytäntöönpanosta vastaamiseen olen naisena osana kuuluu päätösten laillisuuden valvonta. Valvonta antaa mah dol li suu den korjata laillisuusvirheet, jotka muuten voivat joh taa valituksiin. Valvonta kohdistuu samoihin seikkoihin, joiden perusteella voi kun ta lain 90.2 :n nojalla tehdä kunnallisvalituksen, eli me net te lyvir hei siin, toimivallan ylityksiin ja muihin laillisuusvirheisiin. Valvon nan kohteena ovat kaikki valtuuston päätökset niiden va li tuskel poi suu des ta riippumatta. Vaikka päätös ei olisikaan KuntaL 91 :n mukaan valituskelpoinen, se voi kuitenkin vaatia täy tän töönpa no toi mia ja siten kunnanhallituksen laillisuusvalvontaa. KuntaL 56.1 :n mukaan, jos kunnanhallitus katsoo, että val tuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että val tuus to on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvas tai nen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön pane mat ta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen kä sitel tä väk si. Päätöksen täytäntöönpanokelpoisuutta koskevan KuntaL 98 :n mu kaan päätös voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman. Täytäntöönpanoon ei kuitenkaan saa ryhtyä, jos oi kai su vaa ti mus tai valitus käy täytäntöönpanon johdosta hyö dyttö mäk si taikka jos oikaisuvaatimuksen käsittelevä toimielin tai vali tus vi ran omai nen kieltää täytäntöönpanon. Silloinkaan kun päätös pannaan täytäntöön ennen sen lain voimai suut ta, täytäntöönpano ei yleensä voi tapahtua ennen pöy täkir jan tarkastamista. Tämä koskee myös päätöksiä, jotka kun talain mukaan on pantava tai voidaan heti panna täytäntöön. Kaupunginvaltuuston kokouksen pöytäkirjaan on kir jattu seuraavat pykälät: - 50 Kokouksen avaaminen - 51 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden to tea minen - 52 Pöytäkirjantarkastajien valinta

8 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Kaupunginhallitus Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus toteaa päätökset :t tehdyiksi lain ja val tuus ton työjärjestyksen mukaisesti. Kaupunginvaltuusto on :n 53 kohdalla päättänyt yksimielisesti käsitellä asiat asialistan mukai ses sa järjestyksessä Hallintojohtajan viran täyttäminen Todettiin että hallintojohtajan virkaan on valittu Mauno Ranto ehdol la, että virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esi tettä vä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja että viran täyt tä mi ses sä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Hän on toimittanut lääkärintodistuksen terveydentilastaan ja il moituk sen voivansa ryhtyä hoitamaan virkaa Kaupunginhallitus toteaa, että se on :n 233 kohdalla teh nyt eh dol li sen valinnan vahvistamispäätöksen siten, että Mauno Ranto aloit taa halllintojohtajan viran hoitamisen väliaikaisella vi ran hoi to mää räyk sel lä alkaen, mikäli valinnasta on va litet tu. Poh jois-suo men hallinto-oikeudelta saadun tiedon mu kaan vir ka vaa lis ta ei olla valitettu Omavelkaisen takauksen uudistaminen Pyhäjärven Van hus ten ko ti yh dis tys ry:n Pohjola Pankki Oyj:n lainalle Kaupunginhallitus esitti valtuustolle, että Pyhäjärven kaupunki antaa omavelkaisen takauksen Pyhäjärven Van hus ten ko ti yh dis tys ry:lle myönnetyn lainan numero jäljellä ole van pää oman ,06 euron maksamisen vakuudeksi. Kaupunginhallitus toteaa, että valtuuston päätöksen perusteella ta kaus si tou muk sen vanhentuminen on katkaistu ennen ta kauslain mukaista kymmenen vuoden kulumista takaussitoumuksen an ta mi ses ta ( ).

9 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Kaupunginhallitus Lasten kotihoidontuen kuntalisän soveltaminen kuntout ta vas sa päivähoidossa tai lastensuojelun tu ki toi men pitee nä päi vä hoi dos sa oleviin lapsiin Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle, että Py hä jär ven kau pun gin lasten kotihoidontuen kuntalisäehtoja ei muu te ta kuntout ta vas sa päivähoidossa tai lastensuojelun tu ki toi men pi tee nä päi vä hoi dos sa olevia lapsia koskeviksi vuonna 2014 vaan tehdään selvitys kuinka paljon kustannuksia kuntalisän so vel ta mi nen päi vä hoi dos sa olevia lapsia koskevaksi aiheuttaa, jotta so vel ta minen voidaan mahdollisesti ottaa huomioon lasten kotihoidon kunta li säs tä ja ehdoista vuonna 2015 päätettäessä. Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen poh ja eh dotuk sen ja siihen liitettäväksi hyväksytyn ponsiesityksen yk si mie lises ti. Kaupunginhallitus päättää täytäntöönpanosta siten, että laskelma kus tan nuk sis ta kuntalisän soveltamisesta myös kuntouttavassa päi vä hoi dos sa ja las ten suo je lun tukitoimenpiteenä päivähoidossa ole via lapsia kos ke vik si tehdään elokuussa Kau pun gin hal litus tekee esi tyk sen lasten kotihoidon kuntalisästä ja sen ehdoista Py hä jär ven kau pun gis sa vuonna 2015 kaupunginvaltuuston syyskuun ko kouk sel le Sitoutuminen Pyhäsalmen kaivoksen tieteellisen inf rastruk tuu rin hankkeisiin ohjelmakaudella Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle, että Py hä jär ven kau pun ki sitoutuu Pyhäsalmen kaivoksen inf ra struk tuu rin tie teel lisen hyödyntämisen hankkeeseen vuosina seu raa vil la oma ra hoi tus osuuk sil la: vuosi 2014 vuosi 2015 vuosi 2016 vuosi euroa euroa euroa euroa Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen pää tös eh do tuk sen.

10 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Kaupunginhallitus Pohjois-Pohjanmaan liitolta saadun tiedon mukaan se ei ehdi tekemään virallista päätöstä hankkeesta ennen hankkeen al kua Rahoittajalle sopii, että hanke voidaan aloittaa oma ra hoit ta jien vastuulla. Hankkeelle jo hankkeen al kaes sa on tarve palkata neljä henkilöä hankesuunnitelman mukai siin teh tä viin. Kaupunginhallitus päättää, että Pyhäjärven kaupungin puolesta han ke voi alkaa alkaen Kiireelliset asiat a ) Kaupunginhallituksen esitykset - ei ollut b) Muut kiireelliset asiat - ei ollut - 59 Valtuutetun aloite / Laila Malila Laila Malila esitti ja jätti aloitteen liitteen mukaisen kirjelmän useis ta eri asioista valtuuston työjärjestyksen 5 :n mukaisena val tuu te tun aloitteena. Kirjelmä on pöytäkirjan liitteenä nro 6. Kaupunginhallitus päättää lähettää aloitteen hallintotoimen sel vitet tä väk si.

11 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Kaupunginhallitus Toimielinten pöytäkirjat 1184/ /2013 KHALL 250 Kaupunginhallitukselle on toimitettu seuraavat toimi elinten pöytäkirjajäljennökset: Tekninen lautakunta Kokouksen avaaminen 56 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 57 Pöytäkirjantarkastajien valinta 58 Työjärjestyksen hyväksyminen 59 Taseyksiköiden yhtiöittäminen 60 Niemelänrannan leikkikenttä 61 Koirapuiston perustaminen Pyhäjärvelle 62 Valtuutetun aloite / Emolahden leirintäalueen uimarannan kunnostaminen / Pro Pyhäjärvi valtuustoryhmä / Tyyne Tuikka 63 Viranhaltijapäätökset 64 Muut esille tulevat asiat 65 Kokouksen päättäminen Sivistyslautakunta Kokouksen avaaminen 45 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 46 Pöytäkirjantarkastajien valinta 47 Työjärjestyksen hyväksyminen 48 Sivistystoimen viranhaltijapäätökset 49 Oikaisupyyntö sivistyslautakunnan päätökseen kulttuuritoimen toiminta-avustuksesta / Uhlgren Ensio 50 Toimenpiteet ja tiedoksisaatot 51 Oikaisuvaatimus / siv.ltk / perhetyöntekijän toimen täyttäminen 52 Kokouksen päättäminen Kaupunginhallitus päättää: 1. merkitä saapuneet pöytäkirjat tiedoksi 2. todeta, ettei niihin sisälly päätöksiä, jotka olisi syytä ottaa kaupunginhallituksen käsiteltäväksi, ellei eri päätöstä niiden siirtämisestä kaupunginhallituksen käsiteltäväksi ole tehty.

12 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Kaupunginhallitus Viranhaltijapäätökset / /2013 KHALL 251 Kaupunginhallituksen alaiset viranhaltijapäätökset ovat oheis materiaalina nro 1. Kaupunginhallitus päättää 1. merkitä viranhaltijapäätökset tiedoksi ja 2. todeta, ettei niihin sisälly päätöksiä, jotka olisi siirrettävä kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

13 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Kaupunginhallitus Kunnan asukkaiden tekemät aloitteet vuonna / /2014 KHALL 252 Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kun nal le aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteen teki jäl le on ilmoitettava aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet. Val tuus ton tietoon on saatettava vähintään kerran vuodessa sen toi mi val taan kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja niiden johdosta suo ri te tut toimenpiteet. Hallintosäännön ( ) mukaan kaupunginhallitus antaa puolivuosittain valtuustolle luettelon kunnan jäsenten edel li senä vuonna tekemistä aloitteista. Vuonna 2013 on tehty seuraavat tässä tarkoitetut aloitteet: - Kuntalaisaloite / Rauno Tapio Kaupunginhallitus Kuntalaisaloite / Rainer Kyyrönen Kaupunginhallitus Aloitteet ovat liitteenä nro 1. Kaupunginhallitus päättää antaa kunnan asukkaiden vuonna 2013 tekemät aloitteet sekä tiedon aloitteiden käsittelystä valtuus tol le. Aloitteet ovat pöytäkirjan liitteenä nro 1.

14 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Taseyksiköiden yhtiöittäminen 1317/ /2014 TEKLA 59 Perustuslain 121 :n mukaan kuntien hallinnon tulee perustua kunnan asukkaiden itsehallintoon ja kuntien hallinnon yleisistä perusteista ja kunnille annettavista tehtävistä säädetään lailla. Kunnan hallinnon ja toiminnan järjestämisestä säädetään kuntalaissa (365/1995). Pääperiaatteena on, että kunnille annetaan lainsäädännössä mahdollisuus ottaa toimintansa järjestämisessä huomioon paikalliset olosuhteet ja kuntien hallintorakenteita säännellään laissa vain siltä osin, kuin tehtävän tarkoituksenmukainen hoitaminen sitä edellyttää. Kuntalain 2 :n mukaan kunnan tehtävät jakautuvat yleiseen toimialaan ja erityistoimialaan. Erityistoimialaan kuuluvat ne tehtävät, jotka kunnan on lainsäädännön perusteella hoidettava. Yleiseen toimialaan kuuluvat tehtävät, jotka kunta omilla päätöksillään ottaa hoidettavakseen. Kunnan mahdollisuuksia harjoittaa elinkeinotoimintaa säätelee kunnan yleistä toimialaa koskevat periaatteet. Kunnan toimialaan on perinteisesti katsottu kuuluvan elinkeinotoiminta, joka palvelee kuntalaisia yleisesti, esimerkiksi energialaitostoiminta. Kunnallista liikelaitosta koskevat kuntalain säännökset tulivat voimaan vuonna Tätä ennen liikelaitoksien hallinnon ja toiminnan järjestäminen perustui kuntakohtaisiin päätöksiin. Lain siirtymäsäännöksen mukaan liikelaitos- tai liikelaitoskuntayhtymä -nimikettä on voinut vuoden 2009 alusta alkaen käyttää vain liikelaitos, joka täyttää lain liikelaitoskriteerit. Kunnallinen liikelaitos on yleiskäsite, jolla voidaan tarkoittaa kolmea eri liikelaitostyyppiä: kunnan liikelaitos, kuntayhtymän liikelaitos ja liikelaitoskuntayhtymä. Kunnan liikelaitos on osa kunnan organisaatiota. Kunnan liikelaitos voi toimia myös kahden tai useamman kunnan yhteisen toimielimen alaisena isäntäkunnan liikelaitoksena. Kunnan liikelaitos ja kuntayhtymän liikelaitos eivät ole itsenäisiä oikeushenkilöitä eivätkä itsenäisiä kirjanpitovelvollisia. Ne kuuluvat kunnan tai kuntayhtymän organisaatioon ja niiden hallinto järjestetään valtuuston hyväksymin johtosäännön määräyksin. Kuntalain muutos on tullut voimaan 1 päivänä syyskuuta 2013.

15 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Muutokset koskevat kuntalain (365/1995) 86 :n 1 momenttia ja 87 a, sellaisina kuin ne ovat, 86 :n 1 momentti laissa 578/2006 ja 87 a laissa 519/2007 sekä lisäykset lakiin uusi 2a, 2b ja 66 a. Säännöksen mukaan kuntien ja kuntayhtymien on siirrettävä kilpailutilanteessa markkinoilla toimiva oma toiminta hoidettavaksi osakeyhtiö-, osuuskunta-, yhdistys- tai säätiömuotoiseksi viimeistään vuoden 2014 loppuun mennessä tai järjestää toiminta muutoin siten, ettei toiminta vääristäisi kilpailua. Viimeksi mainitulla tarkoitettaisiin sitä, että toiminta järjestetään siten, ettei toimita enää kilpailutilanteessa markkinoilla. Jos kunta tai kuntayhtymä viimeistään vuoden 2014 loppuun mennessä 2 a :ssä tarkoitetun yhtiöittämisvelvollisuuden täyttämiseksi luovuttaa yhden tai useamman kunnan tai kuntayhtymän omistamalle osakeyhtiölle omistamansa kiinteistön, joka on ennen lain voimaantuloa pääasiallisesti ollut välittömästi kunnan kilpailutilanteessa markkinoilla hoidettavan tehtävän käytössä ja tulee tuollaiseen käyttöön luovutuksen jälkeen ja saa vastikkeeksi vastaanottavan yhtiön osakkeita, verovirasto palauttaa suoritetun veron hakemuksesta. Verovapaus koskee vastaavasti yhtiöitettävän toiminnan käyttöomaisuuteen kuuluvia arvopapereita sekä kunnan tai kuntayhtymän omistaman kiinteistön omistamista ja hallintaa harjoittavan yhtiön osakkeiden luovutusta vastaanottavan yhtiön osakkeita vastaan, jos: 1) kiinteistöt ovat pääasiassa edellä tarkoitetussa käytössä; tai 2) osakkeet oikeuttavat edellä tarkoitetussa käytössä olevan huoneiston hallintaan. Hakemus veron palauttamiseksi on tehtävä vuoden kuluessa veron suorittamisesta. Hakemukseen on liitettävä asianomaisten kuntien antama selvitys luovutuksen liittymisestä tässä laissa säädettävään toiminnan yhtiöittämisvelvollisuuteen sekä kiinteistön käytöstä ennen luovutusta ja sen jälkeen. Hakemukseen on lisäksi liitettävä kunnan tilintarkastajan lausunto. Verovirasto voi tarvittaessa pyytää valtiovarainministeriöltä lausunnon luovutuksen liittymisestä laissa säädettyyn yhtiöittämisvelvollisuuteen. Jos hakemus on tehty ja verovapaan luovutuksen edellytysten täyttymisestä on esitetty selvitys ennen veron suorittamista, verovirasto voi päättää, että veroa ei tarvitse suorittaa. Pyhäjärven kaupungilla on erillisinä taseyksiköinä vesi- ja viemärilaitos sekä kaukolämpölaitos. Kaukolämpötoiminta voi muodostaa uusilla asemakaava-alueilla monopolin, mutta suurimmaksi osaksi kaukolämpötoimintaa harjoitetaan kilpailutilanteessa markkinoilla. Kaukolämpö kilpailee muiden lämmitysmuotojen kanssa. Tällä perusteella kaukolämpölaitostoiminta tulee siten käytännössä yhtiöittää.

16 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Monopoliasema koskee maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 57 a :n mukaan asemakaava-alueita, joissa on määrätty rakennuksen liittämisestä kaukolämpöverkkoon. Määräys on oltava tarpeen energian tehokkaan ja kestävän käytön, ilman tavoiteltavan laadun taikka asemakaavan muiden tavoitteiden kannalta. Määräystä sovelletaan rakennukseen, jonka rakennuslupaa haettaessa kaukolämpöverkko on toteutettu siten, että siihen liittyminen on mahdollista rakennuspaikan välittömässä läheisyydessä. Yhtiöittämisvelvollisuus ei koske sellaisia tehtäviä, joissa toiminta perustuu lakiin perustuvaan monopoliasemaan tai luonnolliseen monopoliasemaan sekä tällaiseen toimintaan välittömästi liittyvään toimintaan. Tällaisessa ei ole olemassa kilpailutilannetta eikä kilpailuneutraliteetti vaarannu. Lakiin perustuva monopoli on lisäksi muun muassa vesihuoltotoiminta laitoksen toiminta-alueella. Luonnollisella monopolilla tarkoitetaan tilannetta, jossa alalla on vain yksi tuottaja, mutta jonka asema ei perustuisi lakiin tai lain perusteella annettuun yksinoikeuteen. Luonnollisessa monopolitoiminnassa yleensä tuotteen kiinteät kustannukset ovat korkeat, kun taas muuttuvat kustannukset ovat suhteellisen pienet. Luonnollisen monopolin muodostavat kaupan ja teollisuuden sekä toiminta-alueen ulkopuolella sijaitsevan asutuksen vesihuollon järjestäminen silloin, kuin muita toimijoita ei käytännössä ole. Yhtiöittämisessä tulee arvioitavaksi, onko kyse työsopimuslain (55/2001) 10 :n ja kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain (304/2003) 25 :n mukaisesta liikkeen luovutuksesta. Liikkeen luovutuksella tarkoitetaan laissa kunnan tai kuntayhtymän toiminnallisen osan luovuttamista toiselle työnantajalle, jos luovutettava osa pysyy luovutuksen jälkeen samana tai samankaltaisena. Liikkeenluovutusta koskevien säännösten soveltaminen tarkoittaa muun ohella, että viranhaltijaa tai työntekijää ei saa irtisanoa pelkästään yhtiöittämisen johdosta tapahtuvan työnantajan vaihtumisen perusteella. Viranhaltijalla ja työntekijällä on oikeus irtisanoutua palvelussuhteesta irtisanomisaikaa noudattamatta organisaatiomuutoksen voimaantulosta. Osakeyhtiön, osuuskunnan, yhdistyksen tai säätiön, jonka palvelukseen kunnan tai kuntayhtymän palveluksessa olevat henkilöt siirtyvät, on huolehdittava sellaisen siirtyvän henkilöstön eläketurvan säilymisestä, joka on ollut kunnan tai kuntayhtymän palveluksessa ennen vuotta 1993 ja jonka palvelussuhde jatkuu yhdenjaksoisesti eläketapahtumaan saakka, jos siirrossa on kyse kunnan tai kuntayhtymän ennen tämän lain voimaantuloa

17 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus hoitamasta tehtävästä kilpailutilanteessa markkinoilla. Ennen tämän lain voimaantuloa kilpailutilanteessa markkinoilla hoidetun tehtävän siirto tämän lain perusteella osakeyhtiö-, osuuskunta-, yhdistys- tai säätiömuotoiseksi katsotaan työsopimuslain (55/2001) 1 luvun 10 :ssä ja kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain (304/2003) 25 :ssä tarkoitetuksi liikkeen luovutukseksi. Työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetun lain (449/2007) mukaan uudistuksen edellyttämät järjestelyt on valmisteltava yhteistoiminnassa kuntien henkilöstön edustajien kanssa. Teknisen johtajan päätösehdotus: Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että käynnistetään kaukolämpölaitoksen sekä vesi- ja viemärilaitoksen yhtiöittämisselvityksen laatiminen. Teknisen johtajan muutettu päätösehdotus: Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että käynnistetään kaukolämpölaitoksen sekä vesi-ja viemärilaitoksen yhtiöittämisselvityksen laatiminen, sekä yhteistoimintaneuvottelun järjestäminen työnantajan ja henkilöstön välillä lain 449/2007 mukaisesti. Yhtiöittämisselvityksen laatiminen tilattaisiin ostopalveluna. KHALL 253 Kaupunginhallitus päättää hyväksyä teknisen lautakunnan esi tyksen ja antaa tekniselle toimelle tehtäväksi hankkia tarjousten perus teel la yhtiöittämisselvitys ostopalveluna.

18 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Niemelänrannan leikkikenttä 1319/ /2014 TEKLA 60 Niemelänrannan asemakaavan muutos on valmistumassa ja alueen tontit on pääosin rakennettu tai varattu. Asemakaavassa keskeiselle paikalle on varattu alue leikkikentälle. Asukkailta on tullut toive että alueelle tulisi rakentaa perusvälineistön kattava leikkikenttä vuoden 2014 aikana. Perusvälineistöön kuuluu kiipeilyteline, hiekkalaatikko, keinuja, liukumäki, pöytä ja penkki sekä jonkinlainen jousituote. Kyseisille laitteille turva-alustoineen, parkkipaikalle ja leikkialueelle johtavalle polulle tulee varata n euron määräraha. Mikäli leikkialue ei ole tienvieressä, niin aita ei ole välttämätön. Rakennusmestari ehdottaa, että Niemelänrannan leikkikentän rakentamiseen pyydetään kaupunginhallitukselta ja edelleen valtuustolta lisämääräraha euroa. Teknisen johtajan päätösesitys: Lautakunta päättää rakennusmestarin ehdotuksen mukaisesti esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että Niemelänrannan leikkikentän rakentamista varten myönnetään euron lisämääräraha. Teknisen johtajan muutettu päätösehdotus: Lautakunta päättää rakennusmestarin ehdotuksen mukaisesti esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että Niemelänrannan leikkikentän rakentamista varten myönnetään euron lisämääräraha, joka katetaan investointibudjetin hyvinvointitalon suunnittelurahoista. KHALL 254 Kaupunginhallitus päättää, että Niemelänrannan leikkikenttä esite tään vuoden 2015 investointiohjelmaan ja talousarvioon. Keskustelun kuluessa vt. kaupunginjohtaja muutti pää tös eh do tus-

19 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus taan. Vt. kaupunginjohtajan muutettu päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää toteuttaa Niemelänrannan ase ma kaava-alu een leikkikentän 2014 kattaen sen enintään euron kus tan nuk set Hyvinvointi-talon suunnitteluun varatusta mää rä rahas ta. Kaupunginhallitus päättää esittää talousarvioon 2014 tehtävän muu tok sen kaupunginvaltuustolle sekä esittää vuoden 2015 inves toin ti oh jel maan ja talousarvioon muilla kylillä mahdollisesti tarvit ta vat leikkikenttäinvestoinnit tehtävän tarvekartoituksen jälkeen. Hyväksyttiin yksimielisesti muutettu päätösehdotus.

20 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Kaupunginhallitus Lastentalon hirsirunkourakan hankintapäätös 1033/ /2013 KHALL 255 Pyhäjärven kaupunki kilpailuttaa lastentalon uudisrakennuksen ura kat erillisinä urakoina seuraavasti: - perustusurakka, - hirsirunkourakka, - pääurakka, - ilmanvaihtourakka, - putkiurakka, - automaatiourakka ja - sähköurakka. Kaupungin tekninen toimi on kilpailuttanut perustusurakan jälkeen toisena urakkana hirsirunkourakan ilmoittamalla han kin nasta julkisten han kin to jen ilmoituskanavalla (HIL MA) Tarjousten jättämisen mää rä ai kaa jatket tiin korjausilmoituksella ja uuteen määräaikaan klo mennessä saapui neljä tarjousta. Tarjousten avaaminen on suoritettu, tarjoajien kelpoisuuden tarkis ta mi nen on tehty, samoin tarjousten tarjouspyynnön mu kai suuden tarkistaminen ja tarjousten vertailu. Tarjouspyynnössä on ilmoitettu, että tarjousten käsittelyssä va linta pe rus tee na on halvin hinta. Tarjoukset on tullut tehdä ko ko naishin ta tar jouk se na. Tarjouspyynnön mukaan rungon tulee olla koko nai suu des saan valmiina ja luovutettavissa pääurakoitsijalle mennessä. Julkisista hankinnoista annetun lain ( / 348) 72 :n mukaan tarjouksista on hyväksyttävä se, joka on hankintayksikön kan nal ta kokonaistaloudellisesti edullisin tai hinnaltaan halvin. Hankintalain 73 :n ( /321) mukaan hankintayksikön on teh tä vä ehdokkaiden ja tarjoajien asemaan vaikuttavista rat kaisuis ta sekä tarjousmenettelyn ratkaisuista kirjallinen päätös, joka on perusteltava. Päätöksestä tai siihen liittyvistä asiakirjoista on käy tä vä ilmi ratkaisuun olennaisesti vaikuttaneet seikat, joita ovat ai na kin ne perusteet, joilla hyväksyttyjen tarjousten vertailu on teh ty. Hankintapäätökseen liitettävästä valitusosoituksesta, oi kai su ohjees ta ja hankintapäätöksen tiedoksiannosta perusteluineen, va litus osoi tuk si neen ja oikaisuohjeineen säädetään hankintalain 74 ja 75 :issä ( /321). Hankintapäätöksen tekeminen alle euron urakoista kuuluu tek ni sen lautakunnan toimivaltaan.

21 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Kaupunginhallitus Hallintosäännön 56 :n perusteella kaupunginhallitus on toi mi valtai nen tekemään hankintapäätöksen hirsirunkourakasta. Tarjoukset ovat esillä kokouksessa, koska tarjoukset ovat so pimuk sen allekirjoittamisen jälkeen pääsääntöisesti julkisia asia kirjo ja, ellei niihin sisälly liike- ja ammattisalaisuuksia tai tarjoajien elin kei noa koskevaa muuta sellaista tietoa, jonka julkiseksi tu losta voisi aiheutua taloudellista vahinkoa joko tarjoajalle itselleen tai ti laa jal le. Oheismateriaalina nro 2 on tarjouspyyntö ja tarjousten avaus pöy tä kir ja Kaupunginhallitus päättää hankkia lastentalon uudisrakennuksen hir si run ko ura kan hinnaltaan hal vim man tarjouksen teh neel tä Poh jan Timber-hirsi Oy:ltä hintaan ,00 eu roa (alv.0%). Ilmoituksensa perusteella kaupunginhallitus päätti Laila Malilan ole van esteellinen asian käsittelyyn hallintolain 28.1 :n 5 kohdan pe rus teel la, joten Laila Malila poistui kokouksesta klo Asiantuntijaksi tämän pykälän käsittelyn ajaksi saapui tekninen joh ta ja Sami Laukkanen. Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. Laila Malila palasi kokoukseen klo ja Sami Laukkanen pois tui kokouksesta samanaikaisesti.

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 58 Kaupunginhallitus AIKA 09.02.2015 klo 15:00-17:23 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

834 talousarvio 2015 sekä taloussuunnitelma 2016-2017 419 Vuoden 2015 talousarvio ja vuosien 2016-2017

834 talousarvio 2015 sekä taloussuunnitelma 2016-2017 419 Vuoden 2015 talousarvio ja vuosien 2016-2017 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 821 Kaupunginhallitus AIKA 08.12.2014 klo 13:00-16:50 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 411 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

616 käyttöselvitys 310 Pyhäjärven Kolmikanta ry:n maksuvalmiuslainan

616 käyttöselvitys 310 Pyhäjärven Kolmikanta ry:n maksuvalmiuslainan PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2014 604 Kaupunginhallitus AIKA 08.09.2014 klo 15:00-17:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 301 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

17 toteutuminen 12 Neuvottelut kuntakohtaisista menovähennyksistä Ppky

17 toteutuminen 12 Neuvottelut kuntakohtaisista menovähennyksistä Ppky PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 20.01.2014 klo 15:00-17:43 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen 3 2 Kokouksen

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 35/2013 1000 Kaupunginhallitus AIKA 09.12.2013 klo 13:00-16:52 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 662 Kokouksen

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungintalon kaupunginhallituksen kokoushuone

Pyhäjärven kaupungintalon kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 37/2013 1000 Kaupunginhallitus AIKA 30.12.2013 klo 15:00-18:25 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 693 Kokouksen

Lisätiedot

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 397 Kaupunginvaltuusto AIKA 16.12.2013 klo 17:30-02:32 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 189 Kokouksen avaaminen 400

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 29. Kaupunginvaltuusto. AIKA 24.02.2014 klo 18:00-20:50

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 29. Kaupunginvaltuusto. AIKA 24.02.2014 klo 18:00-20:50 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 29 Kaupunginvaltuusto AIKA 24.02.2014 klo 18:00-20:50 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 17 Kokouksen avaaminen 32 18 Kokouksen

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 12.01.2015 klo 17:00-20:18 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68. Kunnanhallitus 17.02.2014. Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68. Kunnanhallitus 17.02.2014. Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68 Kunnanhallitus 17.02.2014 Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 70

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 13:30-19:06 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 360. Kaupunginhallitus 19.05.2014. Aika 19.05.2014 klo 16:00 17:58. Kaupunginhallituksen kokoushuone

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 360. Kaupunginhallitus 19.05.2014. Aika 19.05.2014 klo 16:00 17:58. Kaupunginhallituksen kokoushuone Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 360 Kaupunginhallitus 19.05.2014 Aika 19.05.2014 klo 16:00 17:58 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 134 161 Allekirjoitukset Jari

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178. Kunnanhallitus 05.05.2014. Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178. Kunnanhallitus 05.05.2014. Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178 Kunnanhallitus 05.05.2014 Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 102 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu

El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu Jämsän kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 Kaupunginvaltuusto Aika 03.11.2014 klo 19:00-22:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Läsnäolleet Lahtinen Merja puheenjohtaja Rajala Sanna I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 13.04.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 89 Kalajoen kaupungin vuoden

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146 Kunnanhallitus 30.03.2015 AIKA 30.03.2015 15:00-19:05 PAIKKA kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO-

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 405 Kunnanhallitus 15.08.2011 AIKA 15.08.2011 klo 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN

Lisätiedot

Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen Suomen Kuntavalo Oy:n avulla

Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen Suomen Kuntavalo Oy:n avulla Tekninen lautakunta 173 24.10.2013 Kaupunginhallitus 427 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 119 14.11.2013 Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(48)

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(48) Kaupunginvaltuusto VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(48) Aika 16.03.2015 klo 17:00-18:16 Paikka Kaupungintalon valtuustosali Läsnä Pulkkinen Eero I varapuheenjohtaja, puheenjohtaja Kunelius Jari

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 10.11.2014 klo 15:00-16:21 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Hildén Raili 15:00-16:21 kh:n puheenjohtaja

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lapuan kaupunki Pöytäkirja 15/2015 1 (56) Kaupunginhallitus Aika 25.06.2015 klo 17:07-19:30 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 20/2014 1 Kunnanhallitus Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 222 Pohjois-Savon kaupan

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97. Kunnanhallitus 16.03.2015. Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97. Kunnanhallitus 16.03.2015. Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97 Kunnanhallitus 16.03.2015 Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 513. Otsikko Sivu 296 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 516. 297 Pöytäkirjantarkastajat 517

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 513. Otsikko Sivu 296 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 516. 297 Pöytäkirjantarkastajat 517 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 513 Kaupunginhallitus 06.10.2014 Aika 06.10.2014 klo 15:00-16:16 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 296 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 Valtuusto 22.08.2011 AIKA 22.08.2011 klo 20:25-21:30 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot