2006_1lmu.fm Page 1 Monday, January 16, :02 PM 1/2006. Sisältö

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2006_1lmu.fm Page 1 Monday, January 16, 2006 12:02 PM 1/2006. Sisältö"

Transkriptio

1 Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus 9 Korkein hallinto-oikeus 11 Korkeimman oikeuden valitusluvat _1lmu.fm Page 1 Monday, January 16, :02 PM 1/2006 Momentti Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 7 Valtioneuvoston asetukset 8 MIETINNÖT YM. 9 ASETETUT TOIMIELIMET 10 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus 10 Korkein hallinto-oikeus 13 KKO:N VALITUSLUVAT 14

2 2006_1lmu.fm Page 2 Monday, January 16, :02 PM Momentti 1/2006 Tämän liitteen ovat tuottaneet yhteistyössä Suomen Lakimiesliitto ja Suomen Asianajajaliitto. Liitteen on toimittanut Talentumin Suomen Laki -toimitus. Momenttiin on koottu yhteenveto tärkeimmistä lainsäädäntötoimista ja oikeustapauksista. VAHVISTETUT LAIT Laki pelastuslain 69 :n muuttamisesta (950/2005) HE 160/2005 vp. HaVM 16/2005 Laki tuli voimaan Pelastuslakia muutetaan siten, että pelastustoimen toimenpiderekisterin tekninen ylläpito voidaan siirtää sisäasiainministeriöltä Pelastusopistolle ja että Pelastusopisto voi käyttää toimenpiderekisterissä olevia tietoja pelastustoimen valtakunnallisten tilastojen laatimista varten. Laki alueiden kehittämislain muuttamisesta (954/2005) HE 89/2005 vp. HaVM 18/2005 Laki tulee voimaan Lain 41 :n 2 momentin kumoaminen tuli voimaan Keskeiset alueiden kehittämiseen vaikuttavat alueelliset määrärahat valtion talousarviossa kootaan hallinnonaloittain. Maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelman valtion rahoitusta koskevasta osasta tehdään maakunnan valtionrahoitusesitys. Ministeriöt neuvottelevat ennen omaa talousarvioesitystään maakunnan liittojen ja alaisensa aluehallinnon kanssa. Valtioneuvoston yleisistunto jakaa kootut määrärahat kunkin ministeriön esittelystä maakuntakohtaisesti mahdollisimman samanaikaisesti. Valtioneuvosto voi jättää osan jakamastaan määrärahasta kohdentamatta käyttötarkoituksiin. Tämän osuuden kohdentamisesta momentin käyttötarkoituksiin alueella päättää maakunnan liitto. Laki julkisesti tuettujen vienti- ja alusluottojen korontasauksesta annetun lain muuttamisesta ja laki julkisesti tuettujen vienti- ja alusluottojen korontasausyhtiöstä annetun lain muuttamisesta ( /2005) HE 123/2005 vp. TaVM 16/2005 Lait tulivat voimaan Julkisesti tuettujen vienti- ja alusluottojen korontasauksesta annettua lakia muutetaan siten, että vienti- ja alusluottoja koskevien korontasaussopimusten ja -tarjousten myöntämisaikaa jatketaan viidellä vuodella vuodesta 2005 vuoteen Julkisesti tuettujen vienti- ja alusluottojen korontasausyhtiöstä annettua lakia muutetaan korontasausyhtiö Fide Oy:n ja Suomen Vientiluotto Oy:n fuusion vuoksi lähinnä siten, että yhtiön tehtäviin lisätään OECD-ehtoisten vientiluottojen myöntäminen. Samalla lain nimike muutetaan laiksi Suomen Vientiluotto Oy -nimisestä yhtiöstä. Laki kansaneläkelain 24 ja 42b :n muuttamisesta, laki perhe-eläkelain 15a :n muuttamisesta, laki maahanmuuttajan erityistuesta annetun lain 6 :n muuttamisesta, laki eräiden pitkäaikaisesti työttöminä olleiden henkilöiden eläketuesta annetun lain 6 :n muuttamisesta, laki maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain 19 :n muuttamisesta ja laki maatalousyrittäjien sukupolvenvaihdoseläkkeestä annetun lain 16 :n muuttamisesta ( /2005) HE 124/2005 vp. StVM 14/2005 Lait tulevat voimaan Kansaneläkkeeseen tehdään syyskuun alusta 2006 tasokorotus, jonka suuruus on 5 euroa kuukaudessa. Samansuuruinen tasokorotus tehdään myös leskeneläkkeen täydennysmäärään, maahanmuuttajan erityistukeen, pitkäaikaistyöttömän eläketuen kansaneläkeosuuteen, luopumistuen täydennysosaan ja sukupolvenvaihdoseläkkeen täydennysosaan. Kansaneläkkeen tasokorotuksen johdosta sotilasavustuksen perusavustuksen määrä nousee 5 euroa ja ylimääräisen rintamalisän enimmäismäärä 2,25 euroa kuukaudessa. Laki omaishoidon tuesta, laki sosiaalihuoltolain muuttamisesta ja laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 6 b :n muuttamisesta ( /2005) HE 131/2005 vp. StVM 21/2005 Lait tulivat voimaan Laki omaishoidon tuesta korvaa sosiaalihuoltolain säännökset, jotka koskevat omaishoidon tukea sekä asetuksen omaishoidon tuesta. Omaishoitajalle maksettavan palkkion vähimmäismäärä korotetaan 300 euroon. Jos hoitaja on hoidon takia lyhytaikaisesti estynyt tekemästä työtä, palkkio on vähintään 600 euroa. Hoitopalkkion määrää tarkistetaan vuosittain vahvistettavalla, työntekijäin eläkelaissa tarkoitetulla palkkakertoimella. Omaishoidon tuen hoito- ja palvelusuunnitelmassa tulee määritellä omaishoitajalle järjestettävät hoitotehtävää tukevat palvelut. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettua lakia muutetaan siten, että kunnan järjestäessä omaishoitajan vapaan aikaista hoitoa kotipalveluna palvelusetelin avulla, voi hoidettavan maksettavaksi tulla enintään 9 euroa hoitajan vapaapäivää kohti. Laki perhehoitajalain 2 :n muuttamisesta (930/2005) HE 133/2005 vp. StVM 20/2005 Perhehoitajalle maksettavan palkkion määrää tarkistetaan vuosittain vahvistettavalla, työntekijäin eläkelain 7b :ssä tarkoitetulla indeksillä korotettuna. Lisäksi muutkin hoitopalkkion perusteita ja määrää koskevat säännökset siirretään asetuksesta lain tasolle. Tasavallan presidentti hyväksyi Kansainvälisen rikostuomioistuimen ja Suomen välillä Kansainvälisen rikostuomioistuimen oikeu- 2

3 Momentti 2006_1lmu.fm Page 3 Monday, January 16, :02 PM denkäynneissä kuultavina olleiden tai kuultavaksi tulevien todistajien ja heidän läheistensä sijoittamisesta Suomen alueelle kirjeenvaihdolla tehdyn sopimuksen ja vahvisti lain Kansainvälisen rikostuomioistuimen ja Suomen välillä Kansainvälisen rikostuomioistuimen oikeudenkäynneissä kuultavina olleiden tai kuultavaksi tulevien todistajien ja heidän läheistensä sijoittamisesta Suomen alueelle kirjeenvaihdolla tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (949/2005) HE 84/2005 vp. UaVM 9/2005 Lain voimaantulosta säädetään tasavallan presidentin asetuksella. Sopimuksen tarkoituksena on vahvistaa Kansainvälisen rikostuomioistuimen toimintaedellytyksiä sopimalla rikostuomioistuimen oikeudenkäynneissä kuultavina olleiden tai kuultavaksi tulevien todistajien ja heidän läheistensä sijoittamisesta Suomeen. Sopimuksen mukaan Suomi päättää tapauskohtaisesti todistajien ja heidän läheistensä vastaanottamisesta ja sijoittamisesta Suomeen ja sitoutuu takaamaan Suomeen sijoitettaville sopimuksen mukaiset etuudet, avustukset ja palvelut. Tasavallan presidentti hyväksyi Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin välisen väestön rekisteröintiä koskevan sopimuksen ja vahvisti lain Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin välisen väestön rekisteröintiä koskevan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, lain kotikuntalain muuttamisesta ja lain väestötietolain muuttamisesta ( /2005) HE 159/2005 vp. HaVM 17/2005 Sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta säädetään tasavallan presidentin asetuksella. Kotikuntalain muuttamisesta ja väestötietolain muuttamisesta annettujen lakien voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella. Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin välillä väestön rekisteröintiä koskeva sopimus tehtiin Tukholmassa Uudella sopimuksella korvataan vuonna 1989 tehty pohjoismainen väestörekisteriä koskeva sopimus. Sopimuksen mukaan Pohjoismaat muodostavat muuttoja silmälläpitäen yhtenäisen rekisteröintialueen, jossa maahanmuutot ja maastamuutot rekisteröidään paikallisten rekisteriviranomaisten tekemien ilmoitusten perusteella. Uuden sopimuksen tarkoituksena on nopeuttaa rekisteröintiä ja henkilötunnuksen saamista tulomaassa. Kotikuntalakiin tehdään uuden sopimuksen voimaantulosta aiheutuvat tarpeelliset muutokset. Väestötietolakia muutetaan siten, että väestötietojärjestelmään voidaan tallettaa järjestelmään merkitylle henkilölle myös ulkomaan viranomaisen antama henkilönumero. Lisäksi väestötietolakiin lisätään yleisesti kansainvälisen tietojenvaihdon toteuttamiseen liittyen säännös, jonka mukaan Väestörekisterikeskus vastaa ulkomailta muutoin kuin yksittäin saatavien tietojen tallettamisesta väestötietojärjestelmään. Laki rikoslain 2 a luvun 5 :n muuttamisesta, laki rangaistusten täytäntöönpanosta annetun lain 2 luvun 1 a ja 1 d :n muuttamisesta, laki sakon täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta ja laki vankeuslain 3 luvun 5 :n muuttamisesta ( /2005) HE 76/2005 vp. LaVM 12/2005 Laki rikoslain 2 a luvun 5 :n muuttamisesta, laki rangaistusten täytäntöönpanosta annetun lain 2 luvun 1a ja 1d :n muuttamisesta ja laki sakon täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta tulivat voimaan Laki vankeuslain 3 luvun 5 :n muuttamisesta tulee voimaan Päiväsakoin määrättyjen sakkojen muuntosuhdetta muutetaan siten, että kolmea maksamatta olevaa päiväsakkoa vastaa yhden päivän vankeus. Uhkasakoissa yhden päivän vankeus vastaa jokaista täyden 30 euron määrää. Muuntorangaistuksen enimmäispituus alennetaan 60 päiväksi. Muuntorangaistusta ei saa määrätä ilman erityistä syytä, jos maksamatta olevia päiväsakkoja on vähemmän kuin 12 tai maksamattomien uhkasakkojen määrä on vähemmän kuin 120 euroa. Usean samaan aikaan täytäntöönpanossa olevan sakon muuntorangaistuksen enimmäispituus alennetaan 90 päiväksi. Syyttäjän on aiheen ilmetessä tai tuomioistuimen pyynnöstä hankittava ulosottomieheltä selvitys maksuvelvollisten taloudellisesta asemasta. Tuomioistuin voi myös lykätä asian maksuvelvollisen taloudellisen aseman tai muuntorangaistuksen kohtuuttomuuteen mahdollisesti johtavien seikkojen selvittämiseksi. Laki tuloverolain 136 :n muuttamisesta ja laki perintö- ja lahjaverolain 24 :n muuttamisesta ( /2005) HE 172/2005 vp. VaVM 30/2005 Lait tulivat voimaan Tuloverolakia muutetaan siten, että ulkomailta saatujen muiden ansiotulojen kuin eläkkeiden progressiovaikutusta lievennetään rajoittamalla Suomessa ja ulkomailla maksettavien verojen yhteismäärä siihen määrään, joka olisi ollut maksettava, jos koko tulo olisi saatu Suomesta. Perintö- ja lahjaverolain muutoksella kansainvälisten perintöja lahjaveroasioiden käsittely keskitetään Uudenmaan verovirastoon. Tuloverolain 136 :n 3 momentin muutosta sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 2006 toimitettavassa verotuksessa. Perintö- ja lahjaverolain 24 :n muutosta sovelletaan niihin tapauksiin, joissa verovelvollisuus on alkanut tai sen jälkeen. Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain muuttamisesta ja laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 9 :n muuttamisesta ( /2005) HE 118/2005 vp. VaVM 23/2005 Lait tulivat voimaan Rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetussa laissa säädetään selvityksestä, joka tulon saajan on annettava maksajalle, jotta maksaja voi soveltaa kansainvälisen sopimuksen määräyksiä. Hallintarekisteröidylle osakkeelle maksettavasta osingosta säädetään lisäksi perittäväksi lähdeveroa 15 prosenttia tai verosopimuksen mukainen korkeampi lähdevero, jos maksaja voi riittävän huolellisesti varmistaa, että osingon saajaan voidaan soveltaa verosopimuksen osinkoa koskevia määräyksiä. Lakiin otetaan määräykset siitä, millä perusteilla osingonmaksaja voi riittävän huolellisesti varmistaa verosopimuksen soveltumisen osingon saajaan. Laissa myös säädetään ulkomaisten omaisuudenhoitajien rekisteristä. Re- 3 Momentti 1/2006

4 2006_1lmu.fm Page 4 Monday, January 16, :02 PM kisteriin merkittävien tietojen julkisuudesta säädetään verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetussa laissa. Lait tulevat voimaan Hallintarekisteröidyille osakkeille maksettavien osinkojen lähdeverotusta koskevia säännöksiä sovelletaan ensimmäisen kerran osinkoon, joka maksetaan tai sen jälkeen. Laki tullilain 9 a :n kumoamisesta (979/2005) HE 195/2005 vp. VaVM 31/2005 Tullilaista kumotaan säännös, jolla rajoitetaan oluen tullitonta tuontia kolmansista maista Suomeen. Vuoden 2005 lopussa päättyvä rajoitusoikeus on perustunut Euroopan yhteisön tullittomuusasetukseen. Laki rikosasioiden ja eräiden riitaasioiden sovittelusta (1015/2005) HE 93/2005 vp. LaVM 13/2005 Laissa säädetään sovittelutoiminnan hallinnollisesta organisoinnista, valtion korvauksesta toiminnan kustannuksiin sekä menettelystä sovittelua toteutettaessa. Rikosasioiden sovittelu määritellään maksuttomaksi palveluksi, jossa rikoksesta epäillylle ja rikoksen uhrille järjestetään mahdollisuus puolueettoman sovittelijan välityksellä kohdata toisensa luottamuksellisesti, käsitellä rikoksesta sen uhrille aiheutuneita henkisiä ja aineellisia haittoja sekä pyrkiä omatoimisesti sopimaan toimenpiteistä niiden hyvittämiseksi. Sovittelutoiminnan yleinen johto-, ohjaus ja valvonta kuuluvat sosiaali- ja terveysministeriölle. Lääninhallitukset vastaavat palvelujen järjestämisestä siten, että niitä on saatavissa kaikkialla maassa. Palvelut tuotetaan pääsääntöisesti toimeksiantosopimuksen perusteella. Palvelut on järjestettävä ja tuotettava lähtien. Laki aravarajoituslain muuttamisesta, laki vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain 12 :n muuttamisesta ja laki vuokraasuntojen korkotukilainalla rahoitettujen asuntojen vapautumisesta käyttörajoituksista annetun lain 2 :n muuttamisesta ( /2005) HE 136/2005 vp. YmVM 13/2005 Lait tulivat voimaan Aravarajoituslakiin lisätään säännös, joka mahdollistaa aravalainan osittaisen anteeksiannon vapautettaessa kohdetta aravarajoituslain mukaisista käyttö- ja luovutusrajoituksista. Valtion luottotappioiden rajoittamiseksi ja vuokrataloyhteisön talouden tervehdyttämiseksi voidaan kohteittain harkittava osuus, kuitenkin enintään 40 prosenttia aravalainasta jättää valtion vastuulle, jos kohteen omistajayhteisö on taloudellisissa vaikeuksissa vähentyvän asuntokysynnän alueella sijaitsevan vuokratalon pitkäaikaisesta vajaakäytöstä tai sen ilmeisestä uhasta johtuen. Akordin myöntää Valtiokonttori pyydettyään Valtion asuntorahastolta lausunnon asiasta. Aravavuokratalon purkamisen yhteydessä myönnettävää akordia laajennetaan siten, että purkuakordi on mahdollista myöntää myös silloin, kun vuokratalo puretaan huonokuntoisuuden vuoksi tai muusta erityisestä syystä. Purkuakordin myöntäminen ja aravalainan takaisinmaksusta päättäminen käyttötarkoituksen muutoksen yhteydessä siirretään Valtiokonttorista Valtion asuntorahastoon. Laki rikoslain muuttamisesta ja laki nuorisorangaistuksesta annetun lain 6 :n 4 momentin kumoamisesta ( /2005) HE 169/2005 vp. LaVM 15/2005 Lait tulivat voimaan Syyteoikeuden vanhentumista koskevia rikoslain säännöksiä muutetaan niin, että tiettyjen lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten syyteoikeus vanhentuu aikaisintaan, kun asianomistaja täyttää 28 vuotta. Vanhentumissäännöksiin tehtävien muutosten mukaan Kansainvälisen rikostuomioistuimen toimivaltaan kuuluvat sotarikokset ja rikokset ihmisyyttä vastaan eivät vanhene. Rikoslakiin lisätään lapsikaappausta koskevat rangaistussäännökset. Lisäksi rikoslakiin tehdään teknisluonteisia muun lainsäädännön muuttumiseen liittyviä muutoksia. Laki autoverolain muuttamisesta (1126/2005) HE 194/2005 vp. VaVM 37/2005 Autoverolakia muutetaan siten, että lakiin lisätään pysyvä säännös omaan käyttöön hankitun ajoneuvon väliaikaisesta verottomasta käytöstä ennen kuin ajoneuvon verotuspäätös vahvistetaan. Ajoneuvoa voi käyttää liikenteeseen tullin ajoluvalla enintään kolmen kuukauden ajan. Laki väliaikaisesta työnantajan matalapalkkatuesta (1078/2005) HE 146/2005 vp. VaVM 25/2005 Laki on voimassa saakka. Työnantaja on oikeutettu matalapalkkatukeen, jos hänellä on palveluksessaan 54 vuotta täyttänyt työntekijä, jolle kokoaikaisesta työstä maksettava palkka on euroa kuukaudessa. Tuki myönnetään siten, että työnantaja saa oma-aloitteisesti jättää tukea vastaavan määrän palkoista toimittamistaan ennakonpidätyksistä tai perimistään lähdeveroista suorittamatta verohallinnolle. Työnantajan omaaloitteisesti ottama tuki ei pienennä veronsaajien verotuloja, sillä tukea vastaava määrä lisätään verojen tilitysten yhteydessä veronsaajille tilitettävään kertymään. Valtion talousarvioon otetaan määräraha tuen rahoittamiseksi. Tuki ei vaikuta tukeen oikeuttavien työntekijöiden hyväksi luettavien ennakonpidätysten tai verojen määrään. Laki kaupparekisterilain 31 a :n muuttamisesta ja laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 7 :n kumoamisesta ( /2005) HE 186/2005 vp. VaVM 35/2005 Lait tulivat voimaan Kaupparekisterilakia muutetaan siten, että Verohallitus voi salassapitosäännösten estämättä luovuttaa Patentti- ja rekisterihallitukselle veroilmoituksen liitteenä verotusta varten annettu tuloslaskelma- ja tasetiedot sekä eräät muut tilinpäätöstiedot samoin kuin tiedon siitä, onko yksilöidyllä osakeyhtiöllä, osuuskunnalla tai muulla elinkeinonharjoittajalla ollut toimintaa verohallinnon rekisteritietojen perusteella. Verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annettua lakia muutetaan siten, että tilinpäätöstietojen julkisuutta verohallinnossa koskeva säännös kumotaan. Tilinpäätöstietojen julkinen tietopalvelu keskitetään Patentti- ja re- 4

5 Momentti 2006_1lmu.fm Page 5 Monday, January 16, :02 PM kisterihallitukselle. Kaupparekisterilain säännöstä tilinpäätöstietojen luovuttamisesta verohallinnosta rekisteriviranomaisena toimivalle Patentti- ja rekisterihallitukselle sovelletaan ensimmäisen kerran siten, että tietojen siirto koskee verovuoden 2008 tietoja. Tietojärjestelmän testausta ja koekäyttöä varten verohallinto voi toimittaa verovuosia 2006 ja 2007 koskevia tietoja. Muilta osin lainmuutoksia sovelletaan vuoden 2006 alusta. Laki eräiden liikennevahingonkorvausten sitomisesta palkkatasoon annetun lain 1 :n muuttamisesta, laki liikennevakuutuslain 12 a :n muuttamisesta, laki eräiden potilasvahinkokorvausten sitomisesta palkkatasoon annetun lain 1 :n muuttamisesta, laki potilasvahinkolain 10 a :n muuttamisesta ja laki ympäristövahinkovakuutuksesta annetun lain 21 :n muuttamisesta ( /2005) HE 178/2005 vp. StVM 39/2005 Lait tulivat voimaan Liikennevakuutuslainsäädännön, potilasvakuutuslainsäädännön ja ympäristövahinkovakuutuslainsäädännön indeksijärjestelmissä siirrytään kokonaisuudessaan lakisääteisen tapaturmavakuutuksen kanssa yhdenmukaisen, vuoden 2005 alussa voimaan tulleen työeläkeuudistuksen mukaisten indeksien käyttöön. Laki työttömyysturvalain muuttamisesta (1180/2005) HE 130/2005 vp. StVM 27/2005 Puolison saamaa lasten kotihoidon tukea ei vähennetä toisen puolison työttömyysetuudesta, jos puoliso itse hoitaa lasta ja saa samanaikaisesti äitiys-, erityisäitiys-, isyys- tai vanhempainrahaa. Koulutuspäivärahan saamisen erityisedellytyksiä muutetaan siten, että sen edellyttämä työttömyysaika lyhennetään 65 työttömyyspäivää vastaavaksi ja että edellytystä ei sovelleta hakijaan, jonka aloittama tai jatkama ammatillisia valmiuksia edistävä koulutus sisältyy työllistymisohjelmaan. Koulutuspäivärahan saamisen työssäoloaikaedellytystä muutetaan siten, että sitä laskettaessa voidaan ottaa huomioon myös työhön rinnastettavia aikoja, muun muassa perhevapaita koskevia aikoja. Koulutuspäivärahan ja työttömyyspäivärahan enimmäiskestoa muutetaan siten, että se on enintään 565 päivää. Lisäksi koulutuspäivärahaa koskeviin säännöksiin tehdään muut tarpeelliset muutokset. Laki lähetetyistä työntekijöistä annetun lain muuttamisesta (1198/ 2005) HE 142/2005 vp. TyVM 8/2005 Lähetetyistä työntekijöistä annettuun lakiin säädetään muutoksia lähetettyjen työntekijöiden vähimmäistyöehtojen toteuttamiseksi ja niiden valvontamahdollisuuksien tehostamiseksi. Lähetetyt vuokratyöntekijät asetetaan vähimmäispalkan määräytymisessä tasavertaiseen asemaan Suomessa toimivien yritysten palveluksessa olevien vuokratyöntekijöiden kanssa. Työvoimaa Suomeen lähettäville työnantajayrityksille säädetään velvollisuus asettaa edustaja. Työnantajalle tai tämän edustajalle säädetään velvollisuus ylläpitää lähetetystä työntekijästä ja tämän työsuhteen ehdoista tietoja, jotka ovat työsuojeluviranomaisten helposti saatavilla ja edustajalla on oltava hallussaan myös lähetettyä työntekijää koskeva työaikakirjanpito ja tiedot maksetuista palkoista. Lisäksi työnantajalla tai tämän edustajalla on velvollisuus antaa asianomaiselle henkilöstön edustajalle tietoja lähetetyn työntekijän työsuhteen ehdoista. Säännöksien noudattamisen tehosteena on rangaistusuhka. Laki työturvallisuuslain muuttamisesta (1199/2005) HE 143/2005 vp. TyVM 12/2005 Työturvallisuuslakiin lisätään säännökset, joiden mukaan yhteistä rakennustyömaata johtavalla tai valvovalla rakennuttajalla on velvollisuus huolehtia siitä, että rakennustyömaalla työskentelevillä on työmaalla liikkuessaan näkyvillä kuvallinen tunniste, josta käy ilmi myös työnantaja. Huolehtimisvelvollisuuden tehosteena on rangaistusuhka. Rikosvahinkolaki, laki henkilövahinkoasiain neuvottelukunnasta annetun lain 2 ja 3 :n muuttamisesta ja laki sakon täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta ( /2005) HE 192/2005 vp. LaVM 16/2005 Lait tulivat voimaan Säännös törkeän väkivaltarikoksen uhrin oikeudesta korvaukseen kärsimyksestä tulee kuitenkin voimaan Uuden rikosvahinkolain tavoitteena on parantaa erityisesti väkivaltarikosten uhrien mahdollisuuksia saada valtion varoista korvausta rikoksella aiheutetusta vahingosta sekä selkeyttää korvausjärjestelmää ja tehostaa sen toimintaa. Laki sisältää säännökset uhreille maksettavista korvauksista annetun direktiivin 2004/80/EY panemiseksi täytäntöön. Rikoksen uhrin asemaa parannetaan siten, että hänellä on yleensä lähtökohtaisesti oikeus samaan korvaukseen valtion varoista kuin vahingon aiheuttajalta vahingonkorvauslain henkilövahinkoja koskevien vuoden 2006 alusta voimaan tulevien uudistusten nojalla. Käytännössä tämä merkitsee sitä, että erityisesti törkeämpien väkivalta- ja seksuaalirikosten uhreille suoritetaan valtion varoista nykyistä suurempia korvauksia. Merkittävin järjestelmän laajennus on, että törkeän väkivaltarikoksen uhrilla on oikeus korvaukseen myös kärsimyksestä. Lain selkeyttämisellä pyritään varmistamaan, että valtion varoista maksettavat korvaukset vastaavat käytännössä nykyistä paremmin saman asian tuomioistuinkäsittelyssä tuomittuja korvauksia. Korvausjärjestelmän läpinäkyvyyttä parannetaan säätämällä laissa selkeästi perusteista, joiden nojalla tuomioistuimen ratkaisusta voidaan poiketa. Myös korvausaihekohtaisilla enimmäismäärillä pyritään lisäämään korvauspäätösten ennakoitavuutta. Korvausjärjestelmästä valtiolle aiheutuvien kustannusten hallitsemiseksi otetaan korvausaihekohtaisten enimmäismäärien ohella käyttöön rikosvahinkokorvauksista tehtävä perusvähennys, joka koskee kaikkia korvauksen saajia. Rikosvahinkolautakunnan lakkauttamisella ja perusvähennyksen käyttöönotolla tähdätään korvausjärjestelmän tehostamiseen. Direktiivin täytäntöönpanoon liittyvät säännökset koskevat lähinnä Euroopan unionin jäsenvaltioiden korvausviranomaisten välistä yhteistyötä rajat ylittävissä rikosvahinkoasioissa. Lisäksi tehdään teknisluonteisia seurannaismuutoksia henkilövahinkoasiain neuvottelukunnasta ja sakon täytäntöönpanosta annettuihin lakeihin. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää, että uuden rikosvahinkolain vaikutuksia seurattaessa arvioidaan surmansa saaneiden läheisten asemaa sekä tar- 5 Momentti 1/2006

6 2006_1lmu.fm Page 6 Monday, January 16, :02 PM vetta säätää heille oikeus korvaukseen kokemastaan kärsimyksestä ja että samassa yhteydessä arvioitavaksi otetaan myös vahingonkorvauslain 5 luvun 4 a ja sitä koskeva soveltamiskäytäntö. Laki tuloverolain muuttamisesta (1227/2005) HE 211/2005 vp. VaVM 46/2005 Tuloverolakiin lisätään säännös pitkäkestoisesta työskentelystä erityisellä työntekemispaikalla. Laissa on täsmällinen aikaraja siitä, kuinka pitkän ajan kestäneen työskentelyn voidaan katsoa olevan tilapäistä työskentelyä erityisellä työntekemispaikalla, jolloin myös verovapaita matkakustannusten korvauksia voidaan muiden edellytysten täyttyessä maksaa. Tilapäisenä työskentelynä pidetään pääsääntöisesti enintään kahden vuoden työskentelyä samassa työntekemispaikassa. Tietyin edellytyksin kuitenkin kolmen vuoden työskentelyä samassa työntekemispaikassa voidaan pitää tilapäisenä työskentelynä. Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 2005 toimitettavassa verotuksessa, ja sitä sovelletaan myös työskentelyyn, joka on alkanut ennen lain voimaantuloa. Lisäksi säädetään, että verovelvollisen vaatimuksesta vuodelta 2005 toimitettavassa verotuksessa sovelletaan kuitenkin nykyisiä säännöksiä, jos työskentely erityisellä työntekemispaikalla on alkanut ennen lain voimaantuloa ja ne johtavat hänelle edullisempaan lopputulokseen. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää, että jo maksuunpantujen verojen osalta selvitetään mahdollisuudet myöntää verotusmenettelystä annetun lain 88 :n tarkoittamalla tavalla huojennus niissä tapauksissa, joissa veron perimistä olisi pidettävä ilmeisen kohtuuttomana. Ilmailulaki (1242/2005) HE 139/2005 vp. LiVM 26/2005 Uusi ilmailulaki korvaa vuodelta 1995 olevan ilmailulain. Laissa säädetään muun muassa ilma-aluksia ja niiden henkilöstöä samoin kuin ilmailua palvelevaa maahenkilöstöä koskevien turvallisuussääntöjen perusteista, lentopaikoista ja maalaitteista, lennonvarmistuksesta, lentoasemien maahuolinnasta, siviili-ilmailun turvaamisesta sekä ilmailusta ansiotarkoituksessa. Ilmailuviranomaisella on edelleen laajat valtuudet ilmailun lupia ja hyväksyntöjä sekä valvontaa koskevien julkisten hallintotehtävien hoitamiseen samoin kuin valtuudet teknisten ja yksityiskohtaisten oikeussääntöjen antamiseen. Laki terveydenhuollon oikeusturvakeskuksesta annetun lain 1 :n muuttamisesta, laki kansanterveyslain muuttamisesta, laki työterveyshuoltolain 24 :n muuttamisesta, laki erikoissairaanhoitolain muuttamisesta, laki mielenterveyslain muuttamisesta, laki yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain muuttamisesta, laki tartuntatautilain muuttamisesta, laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 35 ja 36 :n kumoamisesta ja laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta ( /2005) HE 154/2005 vp. StVM 19/2005 Lait tulevat voimaan Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen (TEO) tehtäviä laajennetaan terveyspalvelujen ohjauksen ja valvonnan tehostamiseksi. TEO voi uutena tehtävänä ohjata ja valvoa sekä kunnallisten että yksityisten terveydenhuollon toimintayksiköiden toimintaa. Lisäksi sen tehtäväksi säädetään lääninhallitusten suorittaman ohjauksen ja valvonnan koordinointi niiden ratkaisukäytäntöjen yhdenmukaisuuden varmistamiseksi. Samalla lainsäädännössä määritellään yksityiskohtaisesti valvontaviranomaisina toimivien TEO:n ja lääninhallitusten toimivaltuudet niiden suorittaessa valvontaa. Lainmuutoksilla määritellään perusteet, jolloin valvontaviranomainen voi tehdä tarkastuksen sekä havaittujen epäkohtien korjaamiseksi käytettävissä olevat pakkokeinot, joita ovat muun muassa uhkasakko ja toiminnan keskeyttäminen. Valvontaa tehostetaan rajaamalla kantelujen käsittely pääsääntöisesti alle viisi vuotta vanhoihin asioihin. Lisäksi lakkautetaan sosiaalija terveysministeriön yhteydessä toimiva perusturvalautakunta. Laki maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annetun lain muuttamisesta (1215/2005) HE 166/2005 vp. HaVM 26/2005 Laki tuli voimaan Laissa maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annetun lain muuttamisesta tarkennetaan viranomaisten työnjakoa maahanmuuttajien kotouttamisessa. Kunnan tehtävissä korostetaan maahanmuuttajien kotouttamisen kehittämistä, suunnittelua ja seurantaa sekä yhteensovittamista. Työhallinto vastaa luku- ja kirjoitustaidon opettamisesta aikuisille työttömiksi ilmoittautuville maahanmuuttajille. Työllistymisen edistämiseksi kotoutumissuunnitelma voi sisältää myös lukio-opintoja, korkeakoulututkintoihin johtavaa koulutusta sekä täydennyskoulutusta ja jatkokoulutusta. Laissa on lista toimenpiteistä ja palveluista, jotka vähintään tulee ottaa huomioon kotouttamisohjelmia ja kotoutumissuunnitelmia laadittaessa. Kotoutumissuunnitelma on laadittava kahden kuukauden kuluessa ja maahanmuuttaja ohjataan toimenpiteeseen kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi rekisteröinnistä tai toimeentulotuen saannista. Lapsilla ja nuorilla on aina tarvittaessa oikeus kotoutumissuunnitelmaan. Kotoutumissuunnitelmaan oikeutettua aikaa voidaan pidentää tietyin perustein kolmesta vuodesta viiteen vuoteen. Myös äitiys-, erityisäitiys-, isyys- tai vanhempainrahakausi pidentää suunnitelmaa. Lääninhallitukset vastaavat kotouttamisesta oman toimialansa osalta. TEkeskuksen tueksi ja samalla aluehallinnon tueksi asetetaan maahanmuuttoasiaintoimikunta, johon tulee laaja alueellinen edustus. Työministeriön yhteyteen perustetaan kotouttamisen ja turvapaikanhakijoiden vastaanoton neuvottelukunta ministeriöiden välisen yhteistyön ja kuntien sekä kansalaisjärjestöjen vaikutusmahdollisuuksien tehostamiseksi. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää hallituksen ryhtyvän toimenpiteisiin kotouttamislain kehittämiseksi ja tarkistamiseksi ainakin siten, että erityistä huomiota kiinnitetään sääntelyn täsmällisyyteen, johdonmukaisuuteen ja normien välisiin suhteisiin siltä osin kuin kysymys on maahanmuuttajan oikeuksista ja velvollisuuksista, viranomaisten vastuista ja toimivaltuuksista sekä yksilön oikeusturvaan liittyvistä seikoista ja muista hyvän hallinnon takeista. Laki asumisoikeusasunnoista annetun lain muuttamisesta, laki 6

7 Momentti 2006_1lmu.fm Page 7 Monday, January 16, :02 PM aravalain 15 b ja 15e :n muuttamisesta ja laki vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain 25 ja 27a :n muuttamisesta ( /2005) HE 98/2005 vp. YmVM 16/2005 Lait tulivat voimaan Asukasvalintasäännöksiä muutetaan siten, että asumisoikeusasunnosta toiseen vaihtavalta tai 55 vuotta tai sitä vanhemmalta hakijalta ei enää vaadita asumisoikeusasunnon tarve-ehdon täyttämistä. Muita voidaan valita asumisoikeuden haltijoiksi, jos sillä kertaa ei ole ollut asumisoikeuden haltijalle asetetut edellytykset täyttäviä hakijoita. Asumisoikeusasunnon tarve-ehtoa koskevia säännöksiä myös tarkistetaan. Käyttö ja luovutusrajoitusten pysyvyydestä talonomistajalle tulee oikeus saada vapautus, kun asuntojen käyttö asumisoikeusasuntoina lakkaa. Myös talonomistajien tilinpäätössääntelyyn tehdään tarkennuksia. HALLITUKSEN ESITYKSET Esitys (HE 211/2005 vp) laiksi tuloverolain muuttamisesta Tuloverolakiin lisätään säännös pitkäkestoisesta työskentelystä erityisellä työntekemispaikalla. Laissa on täsmällinen aikaraja siitä, kuinka pitkän ajan kestäneen työskentelyn voidaan katsoa olevan tilapäistä työskentelyä erityisellä työntekemispaikalla, jolloin myös verovapaita matkakustannusten korvauksia voidaan muiden edellytysten täyttyessä maksaa. Tilapäisenä työskentelynä pidetään pääsääntöisesti enintään kahden vuoden työskentelyä samassa työntekemispaikassa. Tietyin edellytyksin kuitenkin kolmen vuoden työskentelyä samassa työntekemispaikassa voidaan pitää tilapäisenä työskentelynä. Lakia sovellettaisiin ensimmäisen kerran vuodelta 2005 toimitettavassa verotuksessa, ja sitä sovellettaisiin myös työskentelyyn, joka on alkanut ennen lain voimaantuloa. Lisäksi säädettäisiin, että verovelvollisen vaatimuksesta vuodelta 2005 toimitettavassa verotuksessa sovellettaisiin kuitenkin nykyisiä säännöksiä, jos työskentely erityisellä työntekemispaikalla on alkanut ennen lain voimaantuloa ja ne johtaisivat hänelle edullisempaan lopputulokseen. Esitys (HE 213/2005 vp) laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta Työttömyysetuuksien rahoituksesta annettua lakia muutetaan siten, että laissa määritellään työttömyysvakuutusmaksujen perusteena olevat työtulot. Työttömyysvakuutusmaksut peritään työnantajan tapaturmavakuutusmaksun yhteydessä. Työttömyysvakuutusmaksujen perusteena käytettävä työtulo on yhdenmukainen tapaturmavakuutusmaksujen perusteena käytettäväksi esitetyn työtulon kanssa. Laki on tarkoitettu voimaan Esitys (HE 214/2005 vp) laiksi omistusasuntolainojen valtiontakauksesta annetun lain muuttamisesta Omistusasuntolainojen valtiontakauksesta annettua lakia muutetaan siten, että omistusasuntolainalle säädetään 25 vuoden enimmäislaina-aika. Esitys (HE 217/2005 vp) laeiksi sairausvakuutuslain 2 luvun 6 :n ja 15 luvun 2 :n sekä Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 12 :n muuttamisesta Sairausvakuutuslakia muutetaan siten, että lakiin lisätään säännös ulkomailla annetun sairaanhoidon korvaamisen edellytyksenä olevista terveyspalvelujen tuottajan lupa- ja rekisteröintivaatimuksista sekä säännös, jonka perusteella sairausvakuutuslain mukaista etuutta koskevassa asiassa voi vakuutetun puhevaltaa käyttää hänen lähiomaisensa, jos vakuutettu ei terveydentilansa vuoksi itse pysty hakemaan etuutta. Myös Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annettua lakia muutetaan siten, että harkinnanvaraiseen kuntoutukseen varattua rahamäärää voidaan käyttää myös sairausvakuutusta koskevaan tutkimus- ja kehittämistoimintaan. Esitys (HE 218/2005 vp) Bulgarian ja Romanian liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja näiden valtioiden kanssa tehtyjen Eurooppa-sopimusten voimaansaattamislakien kumoamisesta Liittymissopimuksella liittyvät maat tulevat Euroopan perustuslaista tehdyn sopimuksen osapuoliksi. Jos perustuslakisopimus ei ole tullut voimaan, liittyvät maat tulevat kaikkien niiden sopimusten sopimuspuoleksi, joihin Euroopan unioni nykyisin perustuu. Liittyvät maat saavat unionin jäsenvaltioille kuuluvat oikeudet ja velvollisuudet sellaisina kuin ne kyseisten sopimusten sekä liittymissopimukseen sekä liittymispöytäkirjaan ja liittymisasiakirjaan kirjattujen ehtojen mukaan ovat. Liittymissopimus tulee voimaan tammikuun alussa 2007, jos kaikki liittymissopimuksen sopimuspuolet ovat tallettaneet ratifioimiskirjansa Italian hallituksen huostaan joulukuun 2006 loppuun mennessä. Jos jompikumpi liittyvistä valtioista ei ole ratifioinut sopimusta joulukuun 2006 loppuun mennessä, liittymissopimus tulee voimaan tammikuun alussa 2007 sen valtion osalta, joka on tallettanut ratifioimiskirjansa. Vaikka ratifioimiskirjat on asianmukaisesti talletettu, sopimus tulee voimaan vasta tammikuun alussa 2008, jos neuvosto päättää liittymispäivän lykkäämisestä liittymissopimuksessa olevan lykkäyslausekkeen nojalla. Liittymissopimus ei sen sijaan voi tulla voimaan ilman kaikkien nykyisten jäsenvaltioiden ratifiointia. Esitys (HE 220/2005 vp) lahjontaa koskevaan Euroopan neuvoston rikosoikeudelliseen yleissopimukseen tehtyjen varaumien voimassaolon jatkamisen hyväksymisestä. Esityksessä ehdotetaan, että Eduskunta hyväksyisi lahjontaa koskevaan Euroopan neuvoston rikosoikeudelliseen yleissopimukseen tehtyjen varaumien voimassapitämisen toistaiseksi. Hyväksyessään yleissopimuksen vuonna 2002 Suomi teki siihen kaksi varaumaa, jotka koskivat vaikutusvallan väärinkäytön kriminalisointia ja lainkäyttövaltaa. Yleissopimukseen tehdyt varaumat ovat voimassa kolme vuotta. Varauman voimassaolo jatkuu automaattisesti kuusi kuukautta, jos valtio ei ilmoita määräaikaan mennessä varauman voimassaolon jatkumisesta tai sen peruuttamisesta. Jos valtio ei kyseisen kuuden kuukauden aikana ilmoita varauman säilyttämisestä taikka sen muuttamisesta, varauma lakkaa olemasta voimassa. Jos Suomi ei tee ilmoitusta varaumien jatkamisesta ennen 7 Momentti 1/2006

8 2006_1lmu.fm Page 8 Monday, January 16, :02 PM , varaumat lakkaavat olemasta voimassa. Esitys (HE 221/2005 vp) kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen ihmiskauppaa ja maahanmuuttajien salakuljetusta koskevien lisäpöytäkirjojen hyväksymisestä ja niiden lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä laeiksi rikoslain 20 luvun ja järjestyslain 7 ja 16 :n muuttamisesta Rikoslakia muutetaan siten, että seksuaalipalvelujen ostaminen on yleisesti rangaistavaa. Rangaistukseksi määrätään sakkoa tai enintään kuusi kuukautta vankeutta. Myös seksuaalipalvelujen ostamisen yritys on rangaistavaa. Järjestyslakia muutetaan niin, että seksuaalipalvelujen ostaminen yleisellä paikalla ei ole enää rangaistavaa järjestysrikkomuksena. Lisäksi esitetään, että eduskunta hyväksyisi kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen (SopS 20/2004) ihmiskauppaa ja maahanmuuttajien salakuljetusta koskevat lisäpöytäkirjat, jotka ehdotetaan saatettavaksi voimaan blankettilaeilla. Lisäpöytäkirjojen kansallinen voimaansaattaminen ei enää edellytä Suomen lainsäädännön muuttamista, kun kriminalisointivelvoitteet on toteutettu jo aikaisemmin. Esitys (HE 224/2005 vp) laiksi tieliikennelain muuttamisesta Tieliikennelakia muutetaan niin, että vastuuta ajoneuvon oikeasta kuormaamisesta ja kuorman sitomisesta kaupallisissa kuljetuksissa sekä ajoaikojen noudattamisesta tulee kuljettajan lisäksi sellaiselle henkilölle, joka osallistuu kuormaamiseen tai tosiasiallisesti määrää kuljettajan aikataulusta. Kuormauksen ja kuljetuksen suorittajat huolehtivat myös siitä, että niiden palveluksessa olevat kuormaukseen ja kuljetukseen osallistuvat tuntevat kuormausta koskevat säännökset. Esitys (HE 225/2005 vp) laiksi patenttilain 3 :n muuttamisesta Patenttilain 3 muutetaan lääkkeiden myyntilupajärjestelmien uudistamiseksi annettuihin Euroopan neuvoston ja parlamentin direktiiveihin sisältyvän velvoitteen kansalliseksi voimaansaattamiseksi. Pykälään otetaan uusi kohta, jonka nojalla sallitaan patentoitua keksintöä koskevien tutkimusten ja kokeiden suorittaminen patentin tuottamasta yksinoikeudesta riippumatta silloin, kun ne ovat tarpeellisia patentoituun keksintöön perustuvan lääkkeen myyntilupaa varten. Kysymyksessä on uusi patenttioikeuden rajoitussäännös. Se nopeuttaa kilpailevien lääkevalmisteiden markkinoille tuloa patenttisuojan päättymisen jälkeen. Esitys (HE 226/2005 vp) laiksi toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain muuttamisesta Toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annettua lakia muutetaan siten, että ravintolat ja muut ravitsemisliikkeet ovat savuttomia. Tupakointi on kuitenkin sallittua niiden sisätilassa erillisessä tupakointitilassa. Elinkeinonharjoittaja voi päättää, varaako hän tupakointitilan. Ruoan ja juoman tarjoilu ja nauttiminen on kielletty tupakointitilassa. Työskentely tupakointitilassa on muutenkin kielletty lukuun ottamatta järjestyksen ja turvallisuuden kannalta välttämätöntä työskentelyä. Laki on tarkoitettu voimaan Esitys (HE 229/2005 vp) laeiksi rekisterihallintolain ja eräiden maistraatin toimivallan määräytymistä koskevia säännöksiä sisältävien lakien muuttamisesta Rekisterihallintolakia, nimilakia, isyyslakia, perintökaarta ja kotikuntalakia muutetaan. Rekisterihallintolakia muutetaan siten, että sääntely vastaa uuden perustuslain vaatimuksia. Säännökset maistraatin toimialuetta, nimeä, maistraatin sijaintipaikkaa ja palveluyksiköitä koskevasta päätösvallasta sekä Väestörekisterikeskuksen ja maistraatin johtamistoimivallasta ja asioiden ratkaisemiseen liittyvästä toimivallasta näissä virastoissa lisätään lakiin. Lakiin sisältyvää asetuksenantovaltuutta koskevaa säännöstä tarkennetaan. Lisäksi maistraatin toimipaikoista päättäminen siirretään lääninhallituksilta sisäasiainministeriölle. Maistraatin toimivallan määräytymistä koskevia säännöksiä nimilaissa, isyyslaissa, perintökaaressa ja kotikuntalaissa muutetaan siten, että maistraattien erikoistuminen ja tehtävän siirtäminen hoidettavaksi toisessa maistraatissa on eräissä maistraatin tehtävissä mahdollista. Erikoistumisen ja tehtävien siirtämisen yleisistä perusteista säädetään erikseen kussakin edellä mainitussa laissa. Tarkemmat säännökset tehtävien siirtämisestä sekä tehtäviä siirtävistä ja vastaanottavista maistraateista annetaan sisäasiainministeriön asetuksella. VALTIONEUVOSTON ASETUKSET Valtioneuvoston asetus tekijänoikeusasetuksen muuttamisesta (1036/2005) Asetus tuli voimaan Asetuksella säädetään niistä arkistoista ja yleisölle avoimista kirjastoista ja museoista, jotka saavat valmistaa kokoelmissaan olevista teoksista kappaleita ja käyttää teoksia tekijänoikeuslain (821/ 2005) säännösten mukaisesti. Lisäksi säädetään niistä laitoksista, jotka saavat ääntä tallentamalla valmistaa julkaistusta kirjallisesta teoksesta kappaleita näkövammaisille ja julkaistusta teoksesta viittomakielellä kappaleita kuulovammaisille. Asetuksen muutoksella vahvistetaan tekijänoikeusneuvoston toiminnassa keskeytyksettä noudatettu käytäntö, jonka mukaan neuvostolla on päätoiminen sihteeri, jona toimii opetusministeriön määräämä virkamies. Tekijänoikeuslain muutoksen myötä tarpeettomiksi tulevat asetuksen säännökset kumotaan. Valtioneuvoston asetus työehtosopimuslaissa tarkoitettujen hyvityssakkojen enimmäismäärien tarkistamisesta (1139/2005) Asetus tuli voimaan Asetuksella tarkistetaan työehtosopimuslaissa tarkoitettujen hyvityssakkojen enimmäismäärät rahan arvon muutosta vastaaviksi. Asetuksella kumotaan asetus (1177/2002). Nykyinen hyvityssakko korotetaan euroksi ja nykyinen 250 euron hyvityssakko korotetaan 260 euroksi. Valtioneuvoston asetus käräjäoikeuksien tuomiopiireistä ulosottovalituksia koskevissa asioissa annetun asetuksen 1 :n muuttamisesta (1281/2005) Asetus tuli voimaan lukien. Ulosottopiirien lukumäärä vähenee :stä 51:een. Asetukseen tehdään tästä johtuvat tarkistukset. 8

9 Momentti 2006_1lmu.fm Page 9 Monday, January 16, :02 PM Valtioneuvoston asetus tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista (1282/2005) Asetus tuli voimaan Asetuksella tarkistetaan sen soveltamisalaan kuuluvista suoritteista nykyisin perittävien maksujen suuruuksia noin 10 prosentilla. Lisäksi perittäviä maksuja ja kustannuksia koskevia säännöksiä muutetaan ottamalla huomioon muuttunut ja uusi lainsäädäntö. Säännöksiä tarkistetaan myös todettujen epäkohtien ja tulkintaongelmien poistamiseksi. Asetuksella korvataan samanniminen asetus (774/1993) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen. Valtioneuvoston asetus alle 18- vuotiaana vahinkoa kärsineen ansiotulon määrästä (1209/2005) Asetus tuli voimaan Asetuksessa vahvistetaan tulonsaajien keskimääräisiin ansiotuloihin perustuva euromäärä, jota voidaan käyttää täydellisesti työkykynsä menettäneen alle 18-vuotiaan oletettuna ansiotulona määrättäessä ansionmenetyskorvausta vahingonkorvauslain 5 luvun uuden 2b :n nojalla. Valtioneuvoston asetus rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta (1228/2005) Asetus tuli voimaan Asetuksessa säädetään sovellettavasta ulkomaan rahan muuntokurssista, perityn määrän maksamisesta, valvontailmoituksen antamisesta, tulonsaajan tositteesta sekä työlupatietojen luovutuksesta vastaavasti kuin nykyisessä asetuksessa. Kirjanpito- ja muistiinpanovelvollisuutta koskevaan säännökseen tehdään vähäisiä lisäyksiä ja muutoksia. Asetuksesta lakiin on siirretty lähdeverokorttia, lähdeveron perimistä ilman lähdeverokorttia tai tarvittavia tietoja, selvitystä oikeudesta vähennykseen sekä perittävän lähdeveron alarajaa koskevat säännökset. Uuteen asetukseen ei sisälly myöskään tarpeettomiksi katsottuja lain nimen lyhennystä, asumistodistusta, oikaisupäätöksestä annettavaa ilmoitusta, erityistä verotusta sekä veroilmoituksen antamista koskevia säännöksiä. Asetuksella kumotaan asetus (1305/1996). Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen rekisteröinnistä annetun asetuksen 48 :n muuttamisesta (1236/2005) Asetus tuli voimaan Henkilön omaa käyttöä varten hankittua Suomessa rekisteröimätöntä ajoneuvoa voi käyttää liikenteessä tullilaitoksen antamalla siirtoluvalla kolmen kuukauden ajan, jos tullilaitos on myöntänyt autoverolain 35 a :ssä tarkoitetun luvan käyttää ajoneuvoa liikenteessä autoveroa suorittamatta. MIETINNÖT YM. Työtuomioistuimen puheenjohtajien asemaa arvioineen työryhmän mietintö Työryhmä esittää työtuomioistuimen presidentin ja työtuomioistuinneuvoksen virkojen muuttamista vakinaisiksi. Esitetyllä muutoksella vahvistettaisiin työtuomioistuimen riippumattomuutta. Työtuomioistuimen puheenjohtajien ja varapuheenjohtajien edellytetään olevan riippumattomia työmarkkinajärjestöistä sekä muista työehto- ja virkaehtosopimusten osapuolista. Työtuomioistuimen riippumattomuuden takaaminen on erityisen tärkeää siksi, että sen ratkaisuihin ei voi hakea muutosta muutoin kuin ylimääräisin muutoksenhakukeinoin. Työryhmä esittää myös työtuomioistuimen presidentin ja työtuomioistuinneuvoksen virkojen nimittämismenettelyn kehittämistä. Samalla ehdotetaan, että työtuomioistuimen jäsenten eroamisikä nostetaan 67 vuodesta 68 vuoteen, joka on virkamiesten yleinen eroamisikä. Mietintö on osoitteessa Oikeusministeriön ja neljän ammattikorkeakoulun yhteistyötä tutkineen työryhmän mietintö Ministeriön ja ammattikorkeakoulujen yhteistyössä järjestämästä oikeustradenomikoulutuksesta on saatu niin myönteisiä kokemuksia, että työryhmä ehdottaa koulutuksen laajentamista koko maan kattavaksi verkostoksi vuonna Oikeustradenomiopintoja on voinut suorittaa syksystä 2004 lähtien Turun, Hyvinkään Laurean, Vaasan ja Oulun seudun ammattikorkeakouluissa. Nyttemmin mukaan on tullut myös Rovaniemen ammattikorkeakoulu. Tällä hetkellä koulutuksen järjestämisestä on kiinnostunut lisäksi kymmenkunta muuta ammattikorkeakoulua. Oikeudellisesti painottuneella tradenomikoulutuksella pyritään varmistamaan ammattitaitoisen henkilöstön rekrytointi suurten ikäluokkien jäädessä eläkkeelle sekä nykyisen henkilöstön täydennyskoulutus. Työryhmän mietintö on osoitteessa Tuomarinvastuun toteuttamista pohtineen työryhmän mietintö Tuomarinvastuulla tarkoitetaan sitä, että tuomarin viranhoito ja käyttäytyminen on asianmukaista hänen virkaasemaansa nähden. Työryhmä ehdottaa tuomareihin kohdistuvien nykyisten valvontakeinojen tehostamista. Rikokseen syyllistynyt tuomari voitaisiin tuomita virkansa menettäneeksi lievemmästäkin rikoksesta kuin nyt. Tuomari voisi menettää virkansa jo syyllistyttyään sakolla rangaistavaan tahalliseen tekoon. Työryhmä ehdottaa lisäksi, että tuomarillekin voitaisiin antaa valtion virkamieslain mukainen varoitus, jos hän toimii vastoin virkavelvollisuuksiaan tai laiminlyö niitä. Nykyiseen tapaan tuomarille voitaisiin myös antaa huomautus, joka on varoitusta lievempi seuraamus. Erillisen tuomareita valvovan lautakunnan perustamista työryhmä ei pidä tarpeellisena. Mietintö on osoitteessa htm. Vihkimisoikeutta selvittäneen työryhmän mietintö Työryhmä ei näe tarvetta laajentaa vihkimisoikeutta uskonnottomille katsomusyhteisöille. Vihkimisoikeus voitaisiin myöntää vain rekisteröidyn uskonnollisen yhdyskunnan nimeämälle vihkijälle. Työryhmä myös ehdottaa, että vihkimisoikeuden myöntäminen siirrettäisiin opetusministeriöltä maistraatille. Vihkimisoikeuden säilyttäminen pelkästään uskonnollisissa yhdyskunnissa ei työryhmän mielestä loukkaa yhdenvertaisuutta. Lisäksi työryhmä korostaa, että kirkollinen vihkiminen eroaa olennaisesti siviilivihkimisestä, koska se on samanaikaisesti sekä oikeudellinen tapahtuma että osa uskonnonharjoitusta. Evankelis-luterilaisen kirkon ja ortodoksisen kirkkokunnan vihkimisoikeuteen ei esitetä muutoksia. Työryhmän ehdotus on osoitteessa Määräaikaisen työn yleisyyttä, käytön lainmukaisuutta ja lain- 9 Momentti 1/2006

10 2006_1lmu.fm Page 10 Monday, January 16, :02 PM säädännön kehittämistarpeita tarkasteleva selvitys Selvityksestä ilmenee, että Suomessa määräaikaisten palvelussuhteiden määrä on korkea ja ylittää EU:n jäsenmaiden keskiarvot. Määräaikainen työ on yleistä julkisella sektorilla. Suomalaisen työelämän yhtenä perusongelmana on se, että työnantajat käyttävät määräaikaista työvoimaa pysyvien toimintojen hoitamiseen tai kun työvoiman tarve on pysyvä. Näissä tilanteissa lainsäädännön lähtökohtana on kuitenkin työn teettäminen vakituisella henkilöstöllä. Tältä osin määräaikaisen työn käytännöt näyttäisivät olevan ristiriidassa lain kanssa. Selvityshenkilö Kirsti Palanko-Laaka lähtee esityksissään siitä, että yksittäisille työntekijöille ja työyhteisöille luodaan henkilöstön edustajien avulla paremmat mahdollisuudet toisaalta valvoa määräaikaisen työn lainmukaisuutta ja toisaalta yhteistyössä työnantajien kanssa vaikuttaa työvoiman käytön periaatteisiin. Siksi tarvitaan voimassa olevan lainsäädännön selkiinnyttämistä, valvontakeinojen tehostamista sekä ennen kaikkea työyhteisöjen yhteistoimintamenettelyjen kehittämistä ja hyvää henkilöstöpolitiikkaa. Vuokratyön vuotokohtien paikkaamista varten tarvitaan uutta selkiinnyttävää lainsäädäntöä, minkä vuoksi selvityshenkilö esittää kolmikantaisen lainvalmistelun käynnistämistä. Selvitys on osoitteessa Lainsäädännöllisiä esteitä ja muutostarpeita rikollisen ja lapsille haitallisen sisällön torjumiseksi tarkasteleva tutkimus Oikeustieteen tohtori Lauri Railaksen tekemän selvityksen mukaan teleyritykset voisivat toimia sopimuspohjalta, joka ei edellytä valtuutusta laissa. Poliisi puolestaan voisi toimia rikosten ehkäisemistä koskevan poliisilain yleisvaltuuden nojalla. Ei-toivottujen sivujen suodattaminen ei selvityksen mukaan olisi pakollista sensuuria, vaan teleyrityksen vapaaehtoinen palvelu laittoman ja ei-toivotun sisällön poistamiseksi. Poliisin toimenpiteitä väkivallan ennalta estämisessä ja vähentämisessä selvittänyt työryhmä luovutti loppuraporttinsa Raportin sisältämien toimenpidesuositusten mukaisesti väkivallan vähentäminen on valittu poliisin toiminnan painopistealueeksi vuonna Pyrkimyksenä on väkivaltarikollisuuden tehokas ennalta ehkäisy, tunnistaminen, piilorikollisuuteen puuttuminen, esitutkinnan turvaaminen sekä väkivaltarikoskierteen katkaisu. Yhteistyön kehittämistä muiden viranomaisten ja tukipalveluja tarjoavien järjestöjen kanssa myös korostetaan. Loppuraportti on osoitteessa julkaisu/poliisi Valmiuslakitoimikunnan mietintö Toimikunta ehdottaa vakavia kriisejä koskevan valmiuslain uudistamista perustuslain mukaiseksi ja viranomaisten toimivaltuuksien ajanmukaistamista. Valmiuslain käyttöönotosta säädettäisiin valtioneuvoston asetuksella, mutta sitä edeltäisi aina tilanteen arviointi yhdessä tasavallan presidentin kanssa. Nykyisin valtioneuvosto oikeutetaan käyttämään valmiuslain toimivaltuuksia tasavallan presidentin asetuksella. Lopullisen päätöksen toimivaltuuksien käyttöönotosta tekisi eduskunta kuten nykyisinkin. Mietintö on osoitteesta Vähemmistövaltuutetun tutkimus nopeutetun turvapaikkamenettelyn oikeusturvatakeista Tutkimuksessa esitettyjen havaintojen perusteella turvapaikanhakijan oikeusturva on pääsääntöisesti riittävän korkealla tasolla nopeutetussa menettelyssä. Menettelyyn liittyy kuitenkin epäselvyyksiä ja tulkinnanvaraisuuksia, jotka saattavat aiheuttaa oikeusturvaongelmia. Samoin menettelyn kiireellisyydestä johtuvat tekijät saattavat vaikuttaa hakijan oikeusturvan toteutumiseen. Valtuutetun näkemyksen mukaan nopeutetussa menettelyssä tulisi huolehtia myös oikeudellisen avun ja neuvonnan saamisesta. ASETETUT TOIMIELIMET Työryhmä selvittämään ns. summaaristen asioiden käsittelyn kehittämistä Oikeusministeriö on asettanut työryhmän selvittämään käräjäoikeuksissa käsiteltävien riidattomien eli niin sanottujen summaaristen asioiden käsittelyn kehittämistä. Nykymenetelmän kehittämisen ohella työryhmä selvittää käsittelyn keskittämiseen tai käsittelyn siirtämiseen tuomioistuinlaitoksen ulkopuolelle liittyviä tietoteknisiä, lainsäädännöllisiä ja taloudellisia edellytyksiä. Summaarisiksi kutsutaan sellaisia yksinkertaisia, riidattomia asioita, jotka käräjäoikeus voi ratkaista kirjallisessa menettelyssä. Valtaosa asioista koskee saatavien perintää. Käräjäoikeuksiin saapuu vuosittain noin summaarista asiaa, joista valtaosa on rahasaatavien velkomuksia. Loput asioista koskevat esimerkiksi häätöä. Summaaristen asioiden käsittelyä on aiemmin arvioitu useissa työryhmissä ja toimielimissä. Vaihtoehdoiksi on ehdotettu mm. yksityisen perintäjärjestelmän kehittämistä, riidattomia saatavia koskevien asioiden siirtämistä ulosottolaitoksen tai jonkin muun viranomaisen käsiteltäväksi tai käsittelyn keskittämistä joihinkin käräjäoikeuksiin. Työryhmän tulee nyt tehdä valmistelutyö ja ehdotukset oikeusministeriölle sen ratkaisemiseksi, säilytetäänkö summaaristen asioiden käsittely myös jatkossa tuomioistuimissa vai siirretäänkö ne muualle ratkaistavaksi. Jos ne säilytetään tuomioistuimien ratkaistavana, työryhmän tulee tehdä ehdotukset nykyjärjestelmän kehittämiseksi ja valmistella mahdollisuutta keskittää niiden käsittely vain osaan tuomioistuimista. Tavoitteena on, että tulevassa järjestelmässä pystyttäisiin hyödyntämään atk-pohjaista sähköistä asian käsittelyä vielä enemmän kuin nykyisin ja että uusi järjestelmä vaatisi vähemmän henkilöstöä kuin nykyinen järjestelmä. Työryhmän on myös selvitettävä, millaiset ovat eri ehdotusten taloudelliset, henkilöstöhallinnolliset, organisatoriset ja yhteiskunnalliset vaikutukset. Työryhmän puheenjohtajana toimii oikeusministeriön oikeushallintoosaston kehittämispäällikkö Sakari Laukkanen. Työryhmän on määrä saada ehdotuksensa valmiiksi elokuun loppuun mennessä. KORKEIN OIKEUS KKO:2005:126 Sotilasrikos - Luvaton poissaolo - Palvelusrikos Tahallisuus Erehdys Reserviläinen oli jäänyt saapumatta kertausharjoitukseen sen ajankohtaa koskeneen erehdyksensä vuoksi. Hän ei näin ollen syyllistynyt vain tahallisena rangaistavaan luvattomaan poissa- 10

11 Momentti 2006_1lmu.fm Page 11 Monday, January 16, :02 PM oloon tai palvelusrikokseen. Koska hän ei ollut riittävän huolellisesti varmistunut harjoituksen ajankohdasta, hänet tuomittiin rangaistukseen tuottamuksellisesta palvelusrikoksesta. RL 45 luku 9 RL 45 luku 1 1 mom RL 45 luku 4 RL 4 luku 1 KKO:2005:127 Irtaimen kauppa - Reklamaatio - Hinnanalennus Kysymys reklamaatiosta asuntokaupan virhettä koskevassa asiassa. (Ään.) KauppaL 37 KauppaL 40 KKO:2005:128 Syyttömästi pidätetyn korvaus Rikosasian vastaaja oli määrätty oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 8 luvun 5 :n 2 momentin nojalla tuotavaksi käräjäoikeuden istuntoon, missä häntä vastaan ajettu syyte oli hylätty. Kysymys siitä, oliko vastaajalla oikeus saada noutomääräyksestä aiheutuneen vapaudenmenetyksen johdosta korvausta valtion varoista. (Ään.) Ks. KKO:1991:155, KKO:1994:84, KKO:1996:75, KKO:2000:1 ROL 8 luku 5 2 mom L syyttömästi vangitulle tai tuomitulle valtion varoista vapauden menetyksen johdosta maksettavasta korvauksesta 1, 2 Vahvennettu jaosto KKO:2005:129 Vahingonkorvaus Syyttömästi vangitun korvaus Rikoksista epäilty A oli ollut vangittuna, mutta hänet oli jätetty syyttämättä sillä perusteella, ettei rikosten katsottu hänelle aikaisemmin tuomitut rangaistukset huomioon ottaen olennaisesti vaikuttavan kokonaisrangaistuksen määrään eikä tärkeä yleinen tai yksityinen etu vaatinut syytteen nostamista. Koska A:ta ei ollut vangittu syyttömästi, hänellä ei ollut oikeutta korvaukseen vapaudenmenetyksensä johdosta. L syyttömästi vangitulle tai tuomitulle valtion varoista vapauden menetyksen johdosta maksettavasta korvauksesta 1 1 mom ROL 1 luku 8 2 kohta KKO:2005:130 Oikeusapu - Oikeusavun lakkaaminen - Oikeusavun saajan vastapuolen korvausvelvollisuus Oikeussuojan tarve Oikeusapua saaneelle oli käräjäoikeuden ratkaistua pääasian myönnetty oikeusturvavakuutukseen perustuva korvausetuus. Kysymys siitä, oliko oikeusavun saajalla tämän vuoksi oikeudellista tarvetta hakea hovioikeudessa muutosta hävinneen vastapuolensa maksettavaksi tuomittuun oikeudenkäyntikulujen korvausvelvollisuuteen. OikeusapuL 16 OikeusapuL 22 1 mom KKO:2005:131 Panttaus Konkurssi - Takaisinsaanti konkurssipesään Turkistarhaajan pankin kanssa tekemän sopimuksen mukaan pankki sai tarhaajalle antamansa kausirahoitusluoton vakuudeksi panttioikeuden tarhaajan turkiseläinten kasvatuskauden ja nahkomisen jälkeen huutokauppayhtiölle myyntiä varten toimittamiin nahkoihin sekä tarhaajalle nahkojen myynnistä syntyviin saataviin ja suorituksiin huutokauppayhtiöltä. Tarhaaja asetettiin konkurssiin sen jälkeen, kun luotto oli jo maksettu. Kysymys pankille suoritetun velan maksun peräyttämisestä ja siitä, oliko maksu voinut olla panttausten vuoksi muille velkojille vahingollinen ja erityisesti siitä - oliko nahkojen hallinta luovutettu huutokauppayhtiölle takaisinsaantilain 14 :ssä tarkoitetulla tavalla ilman aiheetonta viivytystä velan syntymisen jälkeen ja - saattoiko pankki vedota myyntisaatavan panttaukseen, kun nahat oli toimitettu huutokauppayhtiölle mutta niitä ei ollut ehditty myydä ennen konkurssin alkua. TakSL 14 KS 33 3 mom KKO:2005:132 Ajokielto Rangaistava teko - Laillisuusperiaate - Taannehtivuus - Seuraamus Määrättäessä ajokielto voimaan tulleen tieliikennelain 78 :n nojalla voitiin uusimisvaikutuksen perustavana tekona ottaa huomioon ennen lain voimaantuloa tehty rikos. Korkeimman oikeuden ratkaisusta ilmenevin perustein ajokieltoa ei määrätty ehdolliseksi, vaikka ajo-oikeus oli ajokieltoon määrättävälle ammatin vuoksi välttämätön ja vaikka teosta ei ollut aiheutunut vaaraa toisten turvallisuudelle. TLL 78 1 mom TLL 79 1 mom KKO:2005:133 Tuomioistuimen toimivalta Liikennevakuutus - Vakuutuksesta korvattava vahinko - Kuntoutus Liikenneonnettomuudessa henkilövahingon kärsineen vakuutusyhtiöön kohdistamat vaatimukset koskivat liikennevakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta annetussa laissa tarkoitettua kuntoutusta. Yleinen tuomioistuin ei ollut toimivaltainen tutkimaan vaatimuksia, vaan niitä koskevasta vakuutusyhtiön päätöksestä oli valitettava vakuutusoikeuteen. LiikVakL 6 1 mom VahL 5 luku 2 L liikennevakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta 1, 16 KKO:2005:134 Oikeudenkäyntimenettely Törkeä pahoinpitely Käräjäoikeuden tuomittua vastaajan pahoinpitelystä hovioikeus katsoi asianomistajan vasta hovioikeuden pääkäsittelyssä esittämän uuden lääkärinlausunnon perusteella selvitetyksi, että pahoinpitelyn seurauksena asianomistajalle oli aiheutunut käräjäoikeudessa esitetyssä syytteessä mainittujen vammojen lisäksi aivovamma. Hovioikeus tuomitsi vastaajan törkeästä pahoinpitelystä ja korotti rangaistusta ja vahingonkorvauksia. Kysymys siitä, olisiko hovioikeuden tullut omasta aloitteestaan varata vastaajalle tilaisuus erikseen pääkäsittelyn ulkopuolella perehtyä lausuntoon, jota ei ennen pääkäsittelyä ollut toimitettu vastaajalle. Kysymys myös törkeän pahoinpitelyn tunnusmerkistön täyttymisestä. ROL 6 luku 2 RL 21 luku 6 KKO:2005:135 Vahingonkorvaus - Sopimussuhteeseen perustuva vastuu Vuokratyö Työvoimaa vuokraavan yrityksen huoltoasemaliikkeen käyttöön toimittama työntekijä oli työvuorollaan anastanut varoja huoltoaseman kassakaapista. Vuokrausyritystä vastaan ajettu korvauskanne hylättiin, kun yritys oli menetellyt asianmukaisesti työntekijän valinnassa eikä sen katsottu henkilöstövuokrausta koskevassa sopimuksessa ottaneen vastuuta kysymyksessä olevan kaltaisista vahingoista, jotka ei- 11 Momentti 1/2006

12 2006_1lmu.fm Page 12 Monday, January 16, :02 PM vät siten muodostaneet sopimusrikkomusta. KKO:2005:136 Yksityiselämän suoja Sananvapaus Vahingonkorvaus - Korvattava vahinko: henkinen kärsimys Kysymys siitä, onko rikoksesta tuomitun henkilön nimen julkaisemisella aikakauslehdessä loukattu yksityiselämää ja aiheutettu korvattavaa henkistä kärsimystä. (Ään.) RL 27 luku 3 a (908/1974) VahL 5 luku 6 KKO:2005:137 Kunnianloukkaus Rangaistukseen tuomitsematta jättäminen Ravikilpailussa miesohjastaja oli syyllistynyt kunnianloukkaukseen nimittelemällä kilpailutilanteessa naisohjastajaa sukupuoleen viittaavalla halventavalla ilmaisulla. Korkeimman oikeuden tuomiossa mainituilla perusteilla katsottiin, ettei edellytyksiä rangaistukseen tuomitsematta jättämiseen ollut. (Ään.) KKO:2005:138 Lapsen huolto ja tapaamisoikeus Sosiaaliviranomaiset olivat lausunnoissaan esittäneet lapsen ja isän tapaamisten järjestämistä valvottuina. Kun lapsen ja isän tapaamiset eivät sinänsä olleet lapsen edun vastaisia, tapaamisoikeutta ei voitu kokonaan evätä pelkästään sillä perusteella, että sosiaaliviranomainen ei katsonut voivansa järjestää tapaamisten vaatimaa valvontaa eivätkä vanhemmat voineet esittää muutakaan vaihtoehtoa valvottujen tapaamisten järjestämiselle. KKO:2005:139 Rikoksentekijän luovuttaminen Eurooppalainen pidätysmääräys A oli Tukholman käräjäoikeuden tuomiolla tuomittu pahoinpitelystä oikeuspsykiatriseen hoitoon, jonka tarpeellisuus oli harkittava kuuden kuukauden välein. Ruotsin valtion asianomainen viranomainen oli antanut A:ta koskevan pidätysmääräyksen. Pidätysmääräyksen katsottiin koskevan rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä annetussa laissa tarkoitettua luovuttamista vapausrangaistuksen täytäntöönpanoa varten. Koska A Suomen kansalaisena halusi suorittaa vapausrangaistuksen Suomessa ja koska vapausrangaistus siinä tapauksessa oli pantava täytäntöön Suomessa ja muunnettava siten kuin siitä erikseen säädetään, luovuttamiselle oli puheena olevan lain 5 :n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettu ehdoton kieltäytymisperuste. Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä 1, 5 1 mom 4 kohta KKO:2005:140 Oikeusvoima Rikosasiassa esitetty korvausvaatimus Vakuutusyhtiö oli käräjäoikeudessa tuhotyötä koskevan rikosasian käsittelyn yhteydessä vaatinut takautumisoikeuden perusteella A:n velvoittamista suorittamaan yhtiön maksamia vakuutuskorvauksia. Käräjäoikeus oli hylännyt A:ta vastaan nostetun syytteen mutta ei ollut lausunut esitetystä korvausvaatimuksesta. Vakuutusyhtiö, joka ei ollut hakenut muutosta, nosti uuden, samaan perusteeseen nojautuvan korvauskanteen A:ta vastaan. Pelkästään se, että syyte A:ta vastaan oli käräjäoikeudessa hylätty, ei tarkoittanut, että myös tekoon perustuva korvausvaatimus olisi sitovasti ratkaistu. Tämän vuoksi uusi korvauskanne olisi tullut tutkia. ROL 3 luku 1 ROL 3 luku 8 KKO:2005:141 Yhdistys - Hallituksen jäsenen vastuu Vahingonkorvaus Yhdistys (jääkiekkoseura) oli maksukyvyttömyydestään huolimatta jatkanut toimintaansa ja jättänyt seuraan sopimussuhteessa olleiden pelaajien sopimuksen mukaiset eläkevakuutusmaksut osaksi maksamatta. Yhdistys hakeutui sittemmin konkurssiin. Kysymys yhdistyksen hallituksen jäsenten velvollisuudesta korvata pelaajille eläkevakuutusmaksujen maksamatta jäämisestä aiheutunut vahinko. (Ään.) KKO:2005:142 Tuomioistuimen toimivalta Oikeuspaikka Tuomari Vahingonkorvaus Käräjätuomarin väitetyn virkarikoksen perusteella vaadittiin vahingonkorvausta käräjäoikeudessa rikosasiasta erillisenä riita-asiana sekä tuomarilta että valtiolta. Päätöksestään ilmenevillä perusteilla Korkein oikeus katsoi, että vahingonkorvauslain 7 luvun 4 :n 1 momentin nojalla tällainen kanne valtiota vastaan oli pantava vireille käräjäoikeudessa mutta ettei valtiota koskeva oikeuspaikkasäännös voinut syrjäyttää oikeudenkäymiskaaren 10 luvun 8 :n säännöstä, jonka mukaan laillinen oikeuspaikka käräjätuomarin osalta on hovioikeus. Käräjäoikeus ei siten ollut toimivaltainen käsittelemään kannetta käräjätuomarin osalta. (Ään.) VahL 7 luku 4 1 mom OK 10 luku 8 KKO:2005:143 Tavaramerkki Toiminimi Eurooppaoikeus Yhtiö A:lla oli Suomessa rekisteröity tavaramerkki. Kysymys siitä, oliko yhtiö B:llä oikeus käyttää kyseisen tavaramerkin kanssa sekoitettavissa olevaa toiminimeään tavaroittensa tunnuksena. TavaramerkkiL 4 TavaramerkkiL 6 ToiminimiL 10 Tavaramerkkidirektiivi (89/104/ETY) 5 art 2 kohta Tavaramerkkidirektiivi (89/104/ETY) 6 art 1 kohta a alakohta TRIPS-sopimus 16 art TRIPS-sopimus 17 art Pariisin yleissopimus 8 art KKO:2005:144 Veropetos Rikokseen osallisuus - Rikoksen tekijä Tehokas katuminen A ja hänen puolisonsa B olivat toimineet uskottuina miehinä A:n isän jälkeen toimitetussa perunkirjoituksessa. A ja B olivat jättäneet perukirjaan merkitsemättä tietämänsä, perittävälle hänen kuollessaan kuuluneet pankkitilillä olleet rahavarat. Tämän vuoksi perintövero koko jäämistöstä oli määrätty liian alhaiseksi. Koska A ja B olivat olennaisesti vaikuttaneet siihen, että varat jätettiin perukirjaan merkitsemättä, heidät tuomittiin veropetoksesta tekijöinä. Kysymys myös tehokkaasta katumisesta veropetoksen yhteydessä. RL 29 luku 1 RL 4 luku 2 1 mom (39/1889) KKO:2005:145 Liikennevakuutus Eurooppaoikeus - Tulkintavaikutus Humalaisen kuljettama auto oli suistunut tieltä seurauksin, että matkustajista yksi oli kuollut ja muut olivat saaneet vammoja. Matkustajat, joiden joukossa oli ollut auton omistaja, olivat tienneet kuljettajan humalatilasta. 12

13 Momentti 2006_1lmu.fm Page 13 Monday, January 16, :02 PM Vakuutusyhtiö oli liikennevakuutuslain 7 :n 3 momentin (656/1994) nojalla kieltäytynyt suorittamasta liikennevakuutuksesta matkustajien vaatimia korvauksia. Tulkittaessa liikennevakuutuslain 7 :n 3 momenttia (656/1994) oli otettava huomioon liikennevakuutusta koskevien direktiivien määräykset ja Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen niitä koskeva tulkinta, jonka mukaan korvausta voitiin matkustajan myötävaikutuksen johdosta rajoittaa vain poikkeuksellisesti. Mainittua säännöstä voitiin tulkita ja sitä oli siten myös tulkittava yhteisön oikeuden edellyttämällä tavalla. Säännöstä soveltaessaan Korkein oikeus katsoi, ettei ollut perusteita rajoittaa matkustajien oikeutta korvaukseen heille aiheutuneista henkilövahingoista. LiikVakL 7 3 mom (656/1994) Toinen liikennevakuutusdirektiivi (84/5/ETY ) 2 art 1 kohta Kolmas liikennevakuutusdirektiivi (90/232/ETY) 1 art KORKEIN HALLINTO-OIKEUS Yleishallintoasiat KHO:2005:82 Kunnallisasia - Viran täyttämättä jättäminen - Valituskelpoisuus Sosiaalipalvelutoimiston toimistopäällikkö oli päättänyt jättää täyttämättä haettavaksi julistetun sosiaalipalvelutoimiston sosiaalityöntekijän viran. Päätös virkasuhteen täyttämättä jättämisestä eli nimityspäätöksen valmistelun lopettamisesta tällä kertaa oli oikeudellisesti rinnastettava nimityspäätöksen valmistelutoimiin. Siten toimistopäällikön päätös ei sisältänyt sellaista ratkaisua, josta, kun otetaan huomioon kuntalain 91, sai tehdä oikaisuvaatimuksen tai kunnallisvalituksen. Laki kunnallisesta viranhaltijasta 4 2mom. Kuntalaki 91 KHO:2005:84 Valituskelpoisuus - Laitoshuoltopaikan muuttaminen - Vanhainkoti - Terveyskeskus - Sosiaalipalvelu - Sosiaalihuolto Henkilön sijoittuminen joko vanhainkotiin tai terveyskeskuksen vuodeosastolle oli hänen yksilöllisten tarpeidensa ja kunnan käytettävissä olevien hoitopaikkojen pohjalta tehtävä, huollon toteuttamista ja sisältöä koskeva ratkaisu. Laitoshuoltopaikan tällaista muutosta koskeva päätös ei siten ollut valituskelpoinen ratkaisu. Hallintolainkäyttölaki 4 ja 5 1 mom. Sosiaalihuoltolaki 17 1 mom. ja 24 1 ja 2 mom. Sosiaalihuoltoasetus 11 2 mom. Katso myös KHO T KHO:2005:85 Kunnallisasia - Valtuuston kokous - Kysymys esteellisyydestä - Osallistuminen - Läsnäolo Kaupunginvaltuusto päätti energiayhtiön (A) lainojen takausten uudistamisesta. Osa lainoista kohdistui niin sanottuun sähköverkkotoimintaan. Valtuuston päätös ei ollut esteellisyyden vuoksi syntynyt virheellisessä järjestyksessä sen johdosta, että päätöksenteon aikana kokoussalissa istui kaupunginhallituksen jäsenen paikalla vaitiollen sähköverkkotoimintaa harjoittavan osakeyhtiön (B) hallituksen jäsen, joka tosin oli kaupunginhallituksen, mutta ei kaupunginvaltuuston jäsen. Äänestys 3-2. Kuntalaki 52 1 ja 2 mom. (365/1995), 57 1 mom. ja 90 2 mom. 1 kohta Hallintomenettelylaki (598/1982) 10 ja 11 KHO:2005:86 Vammaispalvelu - Kuljetuspalvelut - Kustannusten takautuva korvaaminen - Hallintoriita Saamatta jääneiden vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalvelujen kustannuksia ei voitu määrätä takautuvasti korvattaviksi. Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 8 ja 9 KHO:2005:87 Ulkomaalaisasia - Oleskelulupa - Lapsena solmittu avioliitto - Lapsen etu A oli hakenut oleskelulupaa perhesiteen perusteella Suomeen, koska hän oli solminut Syyriassa avioliiton Suomessa vuodesta 1996 asuneen 15-vuotiaan serkkunsa B:n kanssa. Ulkomaalaisvirasto oli hylännyt oleskelulupahakemuksen. Rovaniemen hallinto-oikeus kumosi Ulkomaalaisviraston päätöksen ja palautti asian virastolle uudelleen käsiteltäväksi. Hallinto-oikeus katsoi, että asianomaisten kulttuuri ja uskonto huomioon ottaen oleskeluluvan myöntäminen ei ollut vastoin ulkomaalaislain 6 :ssä tarkoitettua lapsen etua. Korkein hallinto-oikeus myönsi Ulkomaalaisvirastolle valitusluvan ja kumosi Rovaniemen hallinto-oikeuden päätöksen sekä saattoi Ulkomaalaisviraston päätöksen voimaan. Korkein hallinto-oikeus katsoi, ettei B ollut alaikäisenä ja riippuvuussuhteessa vanhempiinsa voinut antaa vapaaehtoista ja täyttä suostumusta avioliitolle. Korkein hallinto-oikeus katsoi lisäksi, että sillä seikalla, että joissain valtioissa on mahdollista solmia avioliitto Suomen lain mukaan selvästi lapsena, ei voi olla sitä vaikutusta, että tällaisten avioliittojen perusteella tulisi asianomaisille myöntää oleskelulupa Suomeen. Myös maahanmuuttajatytöillä on kulttuuritaustasta ja uskonnosta riippumatta oikeus täyttä ja vapaaehtoista suostumusta ilmentävään aviopuolison valintaan. Oleskeluluvan myöntämistä ei pidetty lapsen edun mukaisena. Ulkomaalaislaki mom., 37 1 mom., 6 1 mom. ja 36 2 mom. Avioliittolaki 4, mom., mom. ja mom. Suostumusta avioliittoon, vähimmäisavioikää ja avioliittojen kirjaamista koskeva yleissopimus 1 artikla 1 kappale Kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus 23 artikla 3 kappale Kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskeva yleissopimus 16 artikla 1 kappale b kohta sekä 2 kappale KHO:2005:89 Asiakirjajulkisuus - Viranomaisen asiakirja - Asianosaisen tietojensaantioikeus - Sähköinen jäljennös - Kiintolevyn kopio - Takavarikko - Esitutkinta Yhtiön A palvelintietokoneen kiintolevy oli takavarikoitu yhtiön tiloihin tehdyssä kotietsinnässä ja siitä oli tehty poliisin käyttöön kopio. Kopiolta oli etsitty esitutkinnan kohteena olevaan rikokseen liittyviä asiakirjoja poliisin tiloissa. Asianomistajayhtiö B pyysi poliisilta sähköistä jäljennöstä kiintolevyn kopiosta. Poliisin haltuun päätöksestä ilmenevän kopiointitavan vuoksi tullutta, tutkittavana olevaan asiaan liittymätöntä aineistoa, jota poliisi ei ollut tarkoittanut takavarikoimalla ottaa haltuunsa, ei pidetty julkisuuslain 5 :n 2 momentissa tarkoitettuina viranomaisen asiakirjoina. Yhtiöllä B, joka oli saanut paperitulosteen kaikista kiintolevyn asiaan vaikuttaviksi arvioiduista osista, ei ollut oikeutta saada sähköistä jäljennöstä kiintolevystä. Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 1 1 mom., 3, 5 1 ja 2 mom., 11, 17 1 mom. 13 Momentti 1/2006

14 2006_1lmu.fm Page 14 Monday, January 16, :02 PM Esitutkintalaki 40 ja 41 Pakkokeinolaki 4 luku 1-3, 8, 11, 14 ja 15 Ympäristöasiat KHO:2005:83 Kaivoslaki - Valtaus - Hakemus - Kaivoslaille vieras tarkoitus - Kierrätyskeskushanke Kaivosvaltaushakemus oli tehty ajankohtana, jolloin valtaushakemuksen tekijän julkisesti vastustama kierrätyskeskushanke oli jo ollut suunnitteilla. Valtaus kohdistui kierrätyskeskusta koskevan asemakaavaehdotuksen ydinalueelle, pääosin jätteenkäsittelyn korttelialueelle. Vaikka hakija oli kertomansa mukaan valinnut valtauksen kohteen geologin avustuksella, hän ei ollut esittänyt selvitystä mainitsemistaan, asiassa merkityksellisiksi katsomistaan 1960-luvulta lähtien suoritetuista geologisista tutkimuksista, havainnoista ja löydöksistä. Hakijan esittämät seikat kaivoskivennäisten olemassaolon otaksunnan tueksi olivat näin jääneet puutteellisiksi ja yleisluonteisiksi. Olosuhteet kokonaisuudessaan huomioon ottaen oli ilmeistä, että valtausta ei ollut tehty kaivoslain 12 :n mukaisen valtausoikeuden käyttämistä varten, vaan muussa tarkoituksessa kuin mihin valtaus kaivoslain mukaan on käytettävissä. KHO viitaten myös Suomen perustuslain 15 :n 1 momentin omaisuuden suojaa koskevaan säännökseen kumosi kauppa- ja teollisuusministeriön valtauskirjan antamista koskevan päätöksen ja hylkäsi valtaushakemuksen. Suomen perustuslaki 15 1 mom. Kaivoslaki 4 2 mom., 8 1 mom. 4 k., 10 1 mom. ja 12 KHO:2005:88 Ympäristölupa - Lupaharkinnan perusteet - Luvan myöntämisen edellytykset - Sijoituspaikan valinta - Suojaetäisyydet - Eläinsuoja - Sikala - Toiminnan laajentaminen - Uusi toiminta - Asian selvittäminen Toiminnan aiotulla sijoituspaikalla oli entuudestaan sikala, jossa oli tilat kolmelle lihasialle ja 45 emakolle. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen myönsi luvan toiminnan laajentamiseen niin, että eläinsuojassa saatiin pitää yhteensä enintään 200 lihasikaa, 36 siitossikaa ja 126 emakkoa porsaineen. Kun otettiin huomioon laajuus, jossa eläintenpitoa oli harjoitettu, verrattuna hakemuksen mukaisen eläintenpidon laajuuteen, hakemuksen mukaisen toiminnan ympäristönsuojelulain mukaisten edellytysten arvioinnin kannalta kysymyksessä oli uuteen hankkeeseen rinnastettava toiminta. Lähimmät häiriintyvät kohteet, kuten kotiseututalo, kyläkauppa ja muu kyläyhteisö, olivat noin metrin päässä. Noin 3,5 kilometrin päässä hakemuksen mukaisesta sijoituspaikasta hakijalla oli hallinnassaan maata, jonne etälietesäiliö oli tarkoitus sijoittaa. Mahdollisuuksia sijoittaa hakemuksessa tarkoitettua eläintenpitoa muulle hakemuksessa esitetystä poikkeavalle, ympäristöhaittojen ehkäisemisen kannalta paremmalle paikalle ei ollut selvitetty. Vaasan hallinto-oikeuden ja kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen päätökset kumottiin ja asia palautettiin kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle uudelleen käsiteltäväksi. Ympäristönsuojelulaki 6, 41 1 ja 2 mom. sekä 42 1 ja 2 mom. KHO:2005:90 Ympäristölupa - Jäte - Jätteen käsittely - Terästehdas - Ferrokromitehdas - Ferrokromikuona - Teräsromu - Hyöty- ja uudelleenkäyttö - Jätelain yleiset huolehtimisvelvollisuudet - Kestävä kehitys - Raaka-aine - Sivutuote Yhtiön tehtaalla syntyi metallinvalmistuksen yhteydessä ferrokromitehtaan murskattua kuonaa ja ferrokromitehtaan rakeistettua kuonaa. Ferrokromitehtaan prosessit oli tarkoituksellisesti suunniteltu siten, että kuonat voitiin välittömästi käsitellä hyödyntämiskelpoisiksi sivutuotteiksi (rakeistetut eristehiekat ja erilaiset seulotut kuonatuotteet), jotka myytiin välittömästi tai lyhyen välivarastoinnin jälkeen käytettäväksi rakennusten perustamispohjissa, routaeristeinä, salaojissa ja sisätilatäytöissä, tien- ja kadunrakentamisessa ja putkitäytöissä sekä erilaisten tulenkestävien materiaalien runkoaineina. Sivutuotteista saatava hinta kattoi vähintään niiden valmistuskustannukset. Kuonien valmistaminen sivutuotteiksi oli yhtiölle erityisen kannattavaa, kun sillä vältettiin niiden sijoittaminen muutoin läjitysalueelle. Kuonien hyödyntämisellä prosessoituina sivutuotteina vähennettiin samalla jätteiden syntyä. Kuonatuotteiden käytöllä korvattiin myös luonnon soravaroja, mikä osaltaan edisti kestävää kehitystä. Koska yhtiö ei missään katkeamattoman prosessin vaiheessa poistanut ferrokromikuonia käytöstä, vaan valmisti niistä tuossa prosessissa edellä kerrotuin tavoin sivutuotteita, joilla oli niiden edullisten ominaisuuksien takia jatkuva vahva kysyntä, eikä tuotteiden niiden ominaisuuksia vastaavasta käytöstä myöskään aiheutunut vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle, ferrokromikuonia ja niistä valmistettuja tuotteita ei ollut pidettävä jätelaissa tarkoitettuina jätteinä. Yhtiön terässulattonsa raaka-aineeksi erikseen hyväksytyiltä romun toimittajilta hankkimaa sellaista korkealaatuista teräsromua, jota romun toimittajat eivät olleet poistaneet käytöstä, vaan jota he olivat lajittelun ja käsittelyn jälkeen myyneet yhtiölle käytettäväksi sellaisenaan, ilman edeltäviä uusia erottelu- tai muuntamistoimia välittömästi teräksen tuotannossa raaka-aineena, ei myöskään ollut pidettävä jätelaissa tarkoitettuna jätteenä. Se seikka, että osa romun toimittajien hankkimasta romusta oli tavaraa, jonka sen alkuperäinen omistaja oli poistanut käytöstä ja joka siis tuossa vaiheessa oli jätettä, ei merkinnyt sitä, että tuonlainen romu vielä terästeollisuudelle toimitettaessa olisi jätettä, mikäli se on lajiteltu ja käsitelty ja sellaisenaan tuossa vaiheessa täyttänyt teräksen valmistuksen raaka-aineelle asetettavat laatuvaatimukset. Siihen sijoitettujen kustannusten ja sen arvon perusteella oli selvää, ettei sitä hävitetä, aiota hävittää tai olla velvollisia hävittämään, vaan terästehtaalla sen käyttö on varmaa raaka-aineena teräksen tuotannossa. Muunlaista romua oli pidettävä jätteenä. Vrt. myös KHO T 2413 (lyhyt ratkaisuseloste). Jätelaki 1, 3 1 mom. 1 kohta, 4 1 mom. 1 kohta Jäteasetus 3 ja liite 1 KKO:N VALITUSLUVAT VL: Ajokielto Kysymys siitä, voitiinko ajokieltoa voimaan tulleen tieliikennelain 78 :n nojalla määrättäessä ottaa huomioon uusimisvaikutuksen perustavana tekona ennen lain voimaantuloa tehty rikos. VL: Törkeä kunnianloukkaus Painovapaus Päätoimittaja Iltapäivälehdessä julkaistussa pakinatyylisessä kirjoituksessa oli todettu erään verotarkastajan jakaneen verotarkastuskertomuksen lehdistölle ennen kuin sitä oli käsitelty edes verohallinnossa. Kysymys törkeän kunnian- 14

15 Momentti 2006_1lmu.fm Page 15 Monday, January 16, :02 PM loukkauksen tunnusmerkistön täyttymisestä sekä siitä täyttikö päätoimittajan syyksi luettu menettely voimaan tulleen sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä annetun lain 13 :n mukaisen päätoimittajarikkomuksen tunnusmerkistön. VL: Tapaturmakorvaus Kysymys siitä, oliko pitkittynyttä psyykkistä oireistoa pidettävä tapaturman seurauksena. VL: Työehtosopimus Työsopimus Työpalkka Työntekijät irtisanoivat yrityskohtaisen työehtosopimuksen, jonka korvasi valtakunnallinen työehtosopimus. Kysymys siitä, olivatko työntekijöiden yrityskohtaisen työehtosopimuksen perusteella saamat usean vuoden ajan maksetut palkanlisät muodostuneet heidän työsuhteidensa ehdoiksi. VL: Tapaturmakorvaus Ammattitauti - Ammattitaudin ilmeneminen Kysymys ammattitaudin ilmenemisen ajankohdasta. VL: Muutoksenhaku - Vastavalitus - Rangaistukseen tyytyminen Vangittuna ollut vastaaja A oli tyytymättömyyden ilmoittamisaikana ilmoittanut rangaistuslaitoksen johtajalle tyytyvänsä käräjäoikeuden hänelle tuomitsemaan vankeusrangaistukseen. Syyttäjä oli ilmoittanut tyytymättömyyttä käräjäoikeuden tuomioon ja vaatinut hovioikeudessa A:lle tuomitun rangaistuksen korottamista. A oli hakenut muutosta käräjäoikeuden tuomioon tekemällä vastavalituksen. Kysymys siitä, oliko A:lla oikeus tyytymisestä huolimatta tehdä vastavalitus. VL: Laillinen este Oikeudenkäyntimenettely Esteellisyys Vankeusrangaistusta suorittamassa ollut valittaja oli kutsuttu saapumaan henkilökohtaisesti hovioikeuden pääkäsittelyyn uhalla, että valitus hänen esteettömän poissaolonsa vuoksi jätetetään sillensä. Vankeinhoitoviranomaisten toimesta tapahtunut kuljetus oli keskeytynyt valittajan käyttäytymisen vuoksi. Hovioikeuden tämän jälkeen vankilan apulaisjohtajalle antaman tiedon mukaan valittajan läsnäolo pääkäsittelyssä ei ollut välttämätön, koska kysymyksessä oli hänen oma valituksensa. Myöhemmät kuljetustoimet olivat rauenneet. Hovioikeus jätti valittajan valituksen sillensä. Kysymys siitä, oliko vastaajan poissaolo pääkäsittelystä johtunut hänestä itsestään vaiko ei. Kysymys myös hovioikeuden kokoonpanosta käsiteltäessä hakemusta valituksen saattamiseksi uudelleen käsiteltäväksi laillisen esteen takia. VL: Liikennevakuutus Kysymys siitä, suoritetaanko matkustajalle korvaus liikennevakuutuksesta. VL: Esteellisyys Tuomari Kysymys maaoikeuden lautamiehen esteellisyydestä. VL: Syyntakeisuus Kysymys siitä, oliko törkeästä pahoinpitelystä ynnä muusta rangaistukseen tuomittu ollut rikoksen tekoaikana ymmärrystä vailla. VL: Asuntokauppa - Turva-asiakirjojen säilyttäjä Vahingonkorvaus Kysymys siitä, oliko rakentamisvaiheessa asunto-osakkeet ostaneen ostajan kauppahintojen maksutilille maksama kauppahintaerä käytetty asuntokauppalain 2 luvun 12 :n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla vieraisiin tarkoituksiin ja oliko turva-asiakirjojen säilyttäjäpankki vastuussa ostajalle aiheutuneesta vahingosta. VL: Liikennevakuutus Kysymys siitä, suoritetaanko matkustajalle korvaus liikennevakuutuksesta. VL: Liikennevakuutus Kysymys siitä, suoritetaanko matkustajalle korvaus liikennevakuutuksesta. VL: Menettämisseuraamus Kysymys siitä, oliko huumausainerikoksen tekijälleen tuottamaa ja valtiolle menetettävää taloudellista hyötyä rikoslain 10 luvun 2 :n perusteella laskettaessa otettava huomioon huumausaineiden hankintahinta. VL: Luottamusaseman väärinkäyttö Kysymys siitä, oliko edunvalvoja lainaamalla päämiehensä varoja syyllistynyt luottamusaseman väärinkäyttöön. VL: Varkaus Kätkemisrikos Rangaistuksen määrääminen Vahingonkorvaus - Vahingon ennaltaarvattavuus A oli anastanut yliopiston työhuoneesta X:n kannettavan tietokoneen, jonka B oli sittemmin tietoisena anastuksesta ostanut ja myynyt edelleen. Tietokoneelle oli tallennettu X:n keräämiä arvokkaita tietoja, jotka olivat mainittujen rikosten yhteydessä tuhoutuneet. A ja B eivät olleet tienneet tietokoneen arvokkaasta tiedostosta. Kysymys siitä, mikä merkitys tällä tiedon puuttumisella oli rangaistuksen määräämisen ja vahingonkorvausvelvollisuuden kannalta. VL: Ulosottolaki - Ulosmittaus Muutoksenhaku Kysymys siitä, oliko velallisella oikeus valittaa ulosottomiehen päätöksestä, jolla tämä oli vahvistanut ulosottolain 4 luvun 9 b :ssä tarkoitetun työpalkan rahamäärän. VL: Oikeudenkäyntimenettely - Pääkäsittely hovioikeudessa Käräjäoikeus oli hylännyt kilpailukielto- ja salassapitosopimuksen rikkomiseen perustuvan vahingonkorvauskanteen. Hovioikeus ei toimittanut pääkäsittelyä ja jätti käräjäoikeuden tuomion pysyväksi. Kysymys ratkaisun oikeellisuudesta. VL: Menettämisseuraamus - Hyödyn menettäminen Kysymys laajennetun hyödyn menettämisen edellytyksistä törkeää huumausainerikosta koskevassa asiassa. VL: Oikeudenkäyntimenettely Seulontamenettely 15 Momentti 1/2006

16 2006_1lmu.fm Page 16 Monday, January 16, :02 PM Kysymys seulontamenettelyn edellytyksistä pahoinpitelyä koskevassa asiassa. VL: Oikeudenkäyntimenettely - Valituksen täydennyttäminen A:n valituksessa hovioikeudelle ei ollut mainittu hänen prosessiosoitettaan. Hovioikeus oli lähettänyt valituksen täydennyspyynnön A:n kotiosoitteeseen. A oli ollut suorittamassa mainittuna aikana vankeusrangaistusta eikä ollut saanut täydennyspyyntöä tiedokseen. Hovioikeus jätti valituksen tutkimatta sen puutteellisuuden vuoksi. Kysymys täydennyspyynnön tiedoksiantotavan oikeellisuudesta. VL: Oikeudenkäyntikulut Tuomion perusteleminen Työntekijä hävisi työnantajaa vastaan ajamansa riita-asian. Hovioikeus alensi oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 8b :n nojalla työntekijän maksettaviksi tuomittujen oikeudenkäyntikulujen määrää. Kysymys lainkohdan soveltamisen perustelemisesta ja sen seikan merkityksestä, että ammattiliitto oli sitoutunut maksamaan kulut työntekijän puolesta. VL: Kuluttajansuoja Luottokortti Madridissa matkalla ollut A säilytti luottokorttia lompakossa takin povitaskussa. Pankista ilmoitettiin A:lle, että luottokortti oli ilmeisesti väärissä käsissä. Korttia oli väärinkäytetty pankin ilmoitusta edeltäneinä kahtena päivänä. A myönsi, ettei hän ollut päivittäin tarkistanut, että kortti oli tallella, ja että hän oli kerran riisunut takin ravintolassa tuolin selkänojalle. Kysymys siitä, oliko A menettelyllään syyllistynyt huolimattomuuteen, joka ei ole lievää, ja vastasiko hän kuluttajansuojalain 7 luvun 19 :n nojalla luottokortin oikeudettomasta käytöstä. VL: Törkeä huumausainerikos Rangaistuksen mittaaminen Vastaajat olivat laittomasti tuoneet maahan noin Subutex 8 mg -tablettia. Kysymys rangaistuksen mittaamisesta. VL: Pesänjakajan palkkio Kysymys pesänjakajan oikeudesta saada palkkiota osituksen valmistelusta henkilökohtaisesti kuolinpesän osakkaana olleelta leskeltä. VL: Verorikkomus Osakeyhtiön hallituksen jäsenet olivat laiminlyöneet arvonlisäverojen, ennakonpidätysten ja työnantajan sosiaaliturvamaksujen tilittämisen valtiolle. Kysymys siitä, olivatko he laiminlyönneillään syyllistyneet verorikkomukseen. VL: Haaste Tiedoksianto Kysymys siitä, oliko haaste voitu antaa tiedoksi oikeudenkäymiskaaren 11 luvun 7 :ssä tarkoitettuna sijaistiedoksiantona, kun haastettava oli ilmoittanut väestötietojärjestelmään osoitetiedokseen vain postilokero-osoitteen. VL: Viivästyskorko Sovittelu Kysymys tuomitun viivästyskoron sovittelusta korkolain 11 :n 1 momentin 2 kohdan nojalla. VL: Yksityishenkilön velkajärjestely - Velkajärjestelyn edellytykset Oikeudenkäyntimenettely Tuomion perusteleminen Yksityisen elinkeinonharjoittajan velkajärjestelyhakemus oli hylätty, koska hänen harjoittamassaan elinkeinotoiminnassa oli katsottu olevan kyse aikaisemman, avoimessa yhtiössä harjoitetun elinkeinotoiminnan jatkamisesta. Kysymys oikeudenkäyntimenettelystä ja ratkaisun perustelemisesta. VL: Yksityishenkilön velkajärjestely - Velkajärjestelyn edellytykset Oikeudenkäyntimenettely Tuomion perusteleminen Yksityisen elinkeinonharjoittajan velkajärjestelyhakemus oli hylätty, koska hänen harjoittamassaan elinkeinotoiminnassa oli katsottu olevan kyse aikaisemman, avoimessa yhtiössä harjoitetun elinkeinotoiminnan jatkamisesta. Kysymys oikeudenkäyntimenettelystä ja ratkaisun perustelemisesta. Toimitus: Anne Vilppula Talentum Media Oy

veronumerosta ja rakennusalan veronumerorekisteristä

veronumerosta ja rakennusalan veronumerorekisteristä EDUSKUNNAN VASTAUS 45/2011 vp Hallituksen esitys laiksi veronumerosta ja rakennusalan veronumerorekisteristä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi

Lisätiedot

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. 13.8.1976/680 Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 (30.12.1992/1536) Yhteiskunnallisesti

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 743. Laki. rikoslain 1 ja 20 luvun muuttamisesta. Annettu Helsingissä 25 päivänä elokuuta 2006

SISÄLLYS. N:o 743. Laki. rikoslain 1 ja 20 luvun muuttamisesta. Annettu Helsingissä 25 päivänä elokuuta 2006 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2006 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä elokuuta 2006 N:o 743 748 SISÄLLYS N:o Sivu 743 Laki rikoslain 1 ja 20 luvun muuttamisesta... 2249 744 Laki järjestyslain 7 :n muuttamisesta...

Lisätiedot

HE 23/2003 vp. 2. Ehdotetut muutokset

HE 23/2003 vp. 2. Ehdotetut muutokset Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi aravalain, aravarajoituslain 23 :n sekä vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain 39 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Päätös. Laki. kansaneläkelain muuttamisesta

Päätös. Laki. kansaneläkelain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 20/2004 vp Hallituksen esitys eräiden toimeentuloturvaa koskevien lakien takaisinperintäsäännösten muuttamiseksi Asia Hallitus on vuoden 2003 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

HE 160/2005 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi pelastuslakia

HE 160/2005 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi pelastuslakia HE 160/2005 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi pelastuslain 69 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi pelastuslakia siten, että pelastustoimen toimenpiderekisterin

Lisätiedot

Laki. sairausvakuutuslain muuttamisesta

Laki. sairausvakuutuslain muuttamisesta Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan sairausvakuutuslain (1224/2004) 12 luvun 11 :n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1640/2009, muutetaan 8 luvun 10 :n

Lisätiedot

HE 27/2006 vp. Ehdotetuin säännöksin pantaisiin täytäntöön

HE 27/2006 vp. Ehdotetuin säännöksin pantaisiin täytäntöön HE 27/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi palkkaturvalain ja merimiesten palkkaturvalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lisättäviksi palkkaturvalakiin

Lisätiedot

Päätös. Laki. rekisterihallintolain muuttamisesta

Päätös. Laki. rekisterihallintolain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 118/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi rekisterihallintolain ja eräiden maistraatin toimivallan määräytymistä koskevia säännöksiä sisältävien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden

Lisätiedot

HE 220/2005 vp. kuuden kuukauden aikana ilmoita varauman säilyttämisestä taikka sen muuttamisesta, Esityksessä ehdotetaan, että Eduskunta hyväksyisi

HE 220/2005 vp. kuuden kuukauden aikana ilmoita varauman säilyttämisestä taikka sen muuttamisesta, Esityksessä ehdotetaan, että Eduskunta hyväksyisi HE 220/2005 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle lahjontaa koskevaan Euroopan neuvoston rikosoikeudelliseen yleissopimukseen tehtyjen varaumien voimassaolon jatkamisen hyväksymisestä Esityksessä ehdotetaan,

Lisätiedot

Oikeus ylimääräiseen rintamalisään on rintamalisänsaajalla, jolle maksetaan kansaneläkettä.

Oikeus ylimääräiseen rintamalisään on rintamalisänsaajalla, jolle maksetaan kansaneläkettä. 1 of 8 18/04/2011 11:33 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 1977» 28.1.1977/119 28.1.1977/119 Seurattu SDK 293/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Rintamasotilaseläkelaki

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi rikoslain 34 a luvun 1 ja 4 :n muuttamisesta ja rikoslain muuttamisesta annetun lain 34 luvun 12 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rikoslain

Lisätiedot

1991 vp - HE 93. lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1991 vp - HE 93. lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1991 vp - HE 93 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ulkomaanedustuksen virkamiesten puolisoille maksettavasta erityiskorvauksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

Laki. HE 274/1998 vp. EV 306/1998 vp -

Laki. HE 274/1998 vp. EV 306/1998 vp - EV 306/1998 vp - HE 274/1998 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi aravalain, vuokra-asuntolainojen korkotuesta annetun lain ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

Tiemaksut ja maksajan oikeusturva. Mirva Lohiniva-Kerkelä Dosentti, yliopistonlehtori Lapin Yliopisto

Tiemaksut ja maksajan oikeusturva. Mirva Lohiniva-Kerkelä Dosentti, yliopistonlehtori Lapin Yliopisto Tiemaksut ja maksajan oikeusturva Mirva Lohiniva-Kerkelä Dosentti, yliopistonlehtori Lapin Yliopisto Muutamia oikeusturvan kannalta olennaisia kysymyksiä Paikannus ja henkilötietojen käyttö Tietojen kerääminen

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömien omaehtoisen opiskelun tukemisesta annetun lain 4 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömien omaehtoisen opiskelun tukemisesta annetun lain 4 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömien omaehtoisen opiskelun tukemisesta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömien omaehtoisen

Lisätiedot

Koulutussuunnitelmalla veroetua yrityksen kehittämistoimintaan. Lainopillinen asiamies Atte Rytkönen 5.5.2014

Koulutussuunnitelmalla veroetua yrityksen kehittämistoimintaan. Lainopillinen asiamies Atte Rytkönen 5.5.2014 Koulutussuunnitelmalla veroetua yrityksen kehittämistoimintaan Lainopillinen asiamies Atte Rytkönen 5.5.2014 Yleistä - Laki osaamisen kehittämisestä Työmarkkinajärjestöt sopivat maaliskuussa 2013 osaamisen

Lisätiedot

EV 214/2005 vp HE 166/2005 vp

EV 214/2005 vp HE 166/2005 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 214/2005 vp Hallituksen esitys laiksi maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

Päätös. Laki. sosiaalihuoltolain väliaikaisesta muuttamisesta

Päätös. Laki. sosiaalihuoltolain väliaikaisesta muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 222/2004 vp Hallituksen esitys laeiksi sosiaalihuoltolain ja kansanterveyslain väliaikaisesta muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi sosiaalihuoltolain

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi rikoslakiin muutokset, jotka aiheutuvat Suomen liittymisestä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi rikoslakiin muutokset, jotka aiheutuvat Suomen liittymisestä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta

Lisätiedot

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta (HE 74/2001 vp).

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta (HE 74/2001 vp). Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta (HE 74/2001 vp). Sosiaali- ja terveysvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (StVM

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 97/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työsopimuslain 1 luvun :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työsopimuslakia siten, että vapaaehtoisen

Lisätiedot

1988 vp. - HE n:o 152 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1988 vp. - HE n:o 152 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1988 vp. - HE n:o 152 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain 22 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Valtion

Lisätiedot

HE 122/1995 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 122/1995 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 122/1995 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi lasten kotihoidon tuesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta ja lasten päivähoidosta annetun

Lisätiedot

Laki. julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta

Laki. julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta Laki julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain (223/2007) 2 8, 10 ja 10 a, sellaisina kuin

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi nuorisorangaistuksen kokeilemisesta annetun lain 14 :n ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 8 luvun 11 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

HE 87/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 87/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 87/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi raittiustyölain 3 ja 10 :n ja toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain 27 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2002 Julkaistu Helsingissä 13 päivänä marraskuuta 2002 N:o 96 98 SISÄLLYS N:o Sivu 96 Laki Pohjoismaiden välillä valtioiden eläkejärjestelmien

Lisätiedot

HE 41/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

HE 41/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi HE 41/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

EV 37/2009 vp HE 233/2008 vp

EV 37/2009 vp HE 233/2008 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 37/2009 vp Hallituksen esitys laiksi oikeudenkäynnin viivästymisen hyvittämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on vuoden 2008 valtiopäivillä antanut eduskunnalle

Lisätiedot

HE 181/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 181/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 181/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikosvahinkojen korvaamisesta valtion varoista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan rikosvahinkojen korvaamisesta

Lisätiedot

Laki. kirkkolain muuttamisesta

Laki. kirkkolain muuttamisesta Laki kirkkolain muuttamisesta Kirkolliskokouksen ehdotuksen ja eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan kirkkolain (1054/1993) 19 luvun 7, sellaisena kuin se on laeissa 1274/2003 ja 1008/2012, muutetaan

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2008 Julkaistu Helsingissä 26 päivänä marraskuuta 2008 N:o 104 105 SISÄLLYS N:o Sivu 104 Laki pohjoismaiden välillä tehdyn avioliittoa,

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työsopimuslain 1 luvun :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työsopimuslakia siten, että vapaaehtoisen lisäeläketurvan

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain 3 ja 4 :n, rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain :n

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Koulutusrahastosta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Koulutusrahastosta annettua lakia. Ammattitutkintostipendin myöntämisen edellytyksiä

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011 634/2011 Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta Annettu Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 223/2004 vp. Hallituksen esitys työttömyysturvalain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta. Päätös. Asia. Valiokuntakäsittely

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 223/2004 vp. Hallituksen esitys työttömyysturvalain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta. Päätös. Asia. Valiokuntakäsittely EDUSKUNNAN VASTAUS 223/2004 vp Hallituksen esitys työttömyysturvalain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä työttömyysturvalain ja eräiden muiden lakien

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1019. Laki. aravarajoituslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2005

SISÄLLYS. N:o 1019. Laki. aravarajoituslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2005 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta N:o 1019 1026 SISÄLLYS N:o Sivu 1019 Laki aravarajoituslain muuttamisesta... 4641 1020 Laki vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 179/2006 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 179/2006 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 179/2006 vp Hallituksen esitys ulkomailta vuokratun työntekijän sekä rajoitetusti verovelvolliselle maksettavan työkorvauksen verottamiseen liittyviksi säännöksiksi Asia Hallitus on

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle tutkintavankeuden vaihtoehtona määrättyjä valvontatoimia koskevan puitepäätöksen kansallista täytäntöönpanoa ja soveltamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 373/2010 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 373/2010 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 373/2010 vp Hallituksen esitys lahjontaa koskevan Euroopan neuvoston rikosoikeudellisen yleissopimuksen lisäpöytäkirjan ja yleissopimukseen tehdyn varauman peruuttamisen hyväksymisestä

Lisätiedot

1991 vp - HE 38. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi mielenterveyslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1991 vp - HE 38. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi mielenterveyslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1991 vp - HE 38 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi mielenterveyslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että mielenterveyslakia muutettaisiin siten, että mielenterveystyön

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 13 :n muuttamisesta Työn ja perhe-elämän yhteensovittamisen helpottamiseksi esityksessä ehdotetaan, että

Lisätiedot

Päätös. Laki. vahingonkorvauslain muuttamisesta

Päätös. Laki. vahingonkorvauslain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 60/2004 vp Hallituksen esitys laiksi vahingonkorvauslain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on vuoden 2003 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2015/0068(CNS) 1.9.2015 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

Esityksessä ehdotetaan, että yhtiöveron hyvityksestä annettuun lakiin tehdään muutokset, jotka johtuvat siitä, että yhteisöjen tuloveroprosentti

Esityksessä ehdotetaan, että yhtiöveron hyvityksestä annettuun lakiin tehdään muutokset, jotka johtuvat siitä, että yhteisöjen tuloveroprosentti 1991 vp - HE 64 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi yhtiöveron hyvityksestä annetun lain sekä elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Lisätiedot

HE 178/2005 vp. Työeläkejärjestelmän mukaista palkkakerrointa, tarkoitettuja eri vuosien ansiotuloja vahinkovuoden tasoon korvausta määrättäessä.

HE 178/2005 vp. Työeläkejärjestelmän mukaista palkkakerrointa, tarkoitettuja eri vuosien ansiotuloja vahinkovuoden tasoon korvausta määrättäessä. Hallituksen esitys Eduskunnalle liikennevakuutuslainsäädännön, potilasvakuutuslainsäädännön ja ympäristövahinkovakuutuslainsäädännön indeksijärjestelmän muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Liikennevakuutus-,

Lisätiedot

HE 5/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta

HE 5/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lisättäväksi työttömyysturvalakiin säännökset ikääntyneiden työnhakijoiden

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 217/2006 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 217/2006 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 217/2006 vp Hallituksen esitys vanhempainpäivärahoja ja työnantajakustannusten korvaamista koskevan lainsäädännön muuttamiseksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä vanhempainpäivärahoja

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 65/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain 33 c :n, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n sekä rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 ja 3

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 781. Laki. valtion eläkerahastosta annetun lain 6 :n 2 momentin kumoamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 1998

SISÄLLYS. N:o 781. Laki. valtion eläkerahastosta annetun lain 6 :n 2 momentin kumoamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 1998 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1998 Julkaistu Helsingissä 4 päivänä marraskuuta 1998 N:o 781 788 SISÄLLYS N:o Sivu 781 Laki valtion eläkerahastosta annetun lain 6 :n 2 momentin kumoamisesta... 2159 782 Laki Kansaneläkelaitoksen

Lisätiedot

EDUSKUNNAN VASTAUS 332/2010 vp. Hallituksen esitys Euroopan neuvoston tietoverkkorikollisuutta

EDUSKUNNAN VASTAUS 332/2010 vp. Hallituksen esitys Euroopan neuvoston tietoverkkorikollisuutta EDUSKUNNAN VASTAUS 332/2010 vp Hallituksen esitys Euroopan neuvoston tietoverkkorikollisuutta koskevan yleissopimuksen lisäpöytäkirjan, joka koskee tietojärjestelmien välityksellä tehtyjen luonteeltaan

Lisätiedot

HE 52/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilasvammalain 6 e :n muuttamisesta

HE 52/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilasvammalain 6 e :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilasvammalain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sotilasvammalakia siten, että kunnan järjestämistä kotipalveluista

Lisätiedot

HE 133/2005 vp. indeksillä korotettuna. Lisäksi muutkin hoitopalkkion perusteita ja määrää koskevat säännökset siirrettäisiin asetuksesta. 1.

HE 133/2005 vp. indeksillä korotettuna. Lisäksi muutkin hoitopalkkion perusteita ja määrää koskevat säännökset siirrettäisiin asetuksesta. 1. HE 133/2005 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi perhehoitajalain 2 :n muuttamisesta Perhehoitajalakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että perhehoitajalle maksettavan palkkion määrää tarkistettaisiin

Lisätiedot

EV 137/1999 vp- HE 163/1999 vp. Laki. kansaneläkelain muuttamisesta

EV 137/1999 vp- HE 163/1999 vp. Laki. kansaneläkelain muuttamisesta EV 137/1999 vp- HE 163/1999 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi kansaneläkelain, perhe-eläkelain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 163/1999

Lisätiedot

HE 14/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 15 :n ja tieliikennelain 105 b :n muuttamisesta

HE 14/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 15 :n ja tieliikennelain 105 b :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 15 :n ja tieliikennelain 105 b :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi ajoneuvoliikennerekisteristä

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2008 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2008 N:o 126 127 SISÄLLYS N:o Sivu 126 Laki Pohjoismaiden välillä tulo- ja varallisuusveroja

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o 394 417 SISÄLLYS N:o Sivu 394 Laki Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymisestä tuomioistuimen toimivaltaa sekä tuomioiden täytäntöönpanoa

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 715. Laki. aravalain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 18 päivänä elokuuta 2006

SISÄLLYS. N:o 715. Laki. aravalain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 18 päivänä elokuuta 2006 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2006 Julkaistu Helsingissä 23 päivänä elokuuta 2006 N:o 715 721 SISÄLLYS N:o Sivu 715 Laki aravalain muuttamisesta... 2197 716 Laki aravarajoituslain muuttamisesta... 2199 717 Laki

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi erikoissairaanhoitolain 47 a ja 47 b :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi erikoissairaanhoitolakia siten, että sairaanhoitopiiriä

Lisätiedot

HE 165/1998 vp PERUSTELUT

HE 165/1998 vp PERUSTELUT HE 165/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi erikoissairaanhoitolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi erikoissairaanhoitolakia siten, että valtioneuvosto

Lisätiedot

HE 178/2008 vp. se saatettaisiin vastaamaan työntekijän eläkelakia

HE 178/2008 vp. se saatettaisiin vastaamaan työntekijän eläkelakia Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi valtion eläkelain sekä valtion eläkelain voimaanpanosta annetun lain 9 ja 14 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi valtion eläkelakia ja valtion

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 219/2006 vp. Hallituksen esitys laeiksi aravarajoituslain, vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 219/2006 vp. Hallituksen esitys laeiksi aravarajoituslain, vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen. EDUSKUNNAN VASTAUS 219/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi aravarajoituslain, vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain ja asumisoikeusasunnoista annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

Perustuslakivaliokunta keskiviikko / HE 123/2017 vp

Perustuslakivaliokunta keskiviikko / HE 123/2017 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kansaneläkkeen ja eräiden muiden etuuksien vuoden 2018 indeksitarkistuksista sekä kansaneläkeindeksistä annetun lain 2 :n ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Lisätiedot

HE 23/2014 vp. Esityksessä ehdotetaan autoverolakia, ajoneuvoverolakia

HE 23/2014 vp. Esityksessä ehdotetaan autoverolakia, ajoneuvoverolakia Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi autoverolain, ajoneuvoverolain 50 ja 53 :n ja polttoainemaksusta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan autoverolakia,

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi omaishoidon tuesta annetun lain 4 ja :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan omaishoitajan oikeutta lakisääteiseen vapaaseen lisättäväksi kahdesta vuorokaudesta kolmeen

Lisätiedot

Päätös. Laki. terveydenhuollon oikeusturvakeskuksesta annetun lain 1 :n muuttamisesta

Päätös. Laki. terveydenhuollon oikeusturvakeskuksesta annetun lain 1 :n muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 129/2005 vp Hallituksen esitys Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen tehtävien laajentamista koskevaksi lainsäädännöksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä Terveydenhuollon

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2006 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 2006 N:o 78 81 SISÄLLYS N:o Sivu 78 Laki Viron kanssa tehdyn sosiaaliturvasopimuksen

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 212/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikennelain :n muuttamisesta Tieliikennelakiin ehdotetaan koottaviksi liikenteen ohjauslaitteista annettavia asetuksia ja määräyksiä koskevat valtuussäännökset.

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 46/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verotusmenettelystä. muuttamisesta. Asia. Päätös. Valiokuntakäsittely

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 46/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verotusmenettelystä. muuttamisesta. Asia. Päätös. Valiokuntakäsittely EDUSKUNNAN VASTAUS 46/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verotusmenettelystä annetun lain ja työturvallisuuslain muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2012 valtiopäivillä antanut eduskunnalle

Lisätiedot

HE 35/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 35/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 35/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rangaistusten täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lisättäväksi rangaistusten täytäntöönpanosta

Lisätiedot

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu Työllistymistä edistävällä monialaisella yhteispalvelulla

Lisätiedot

Laki. tuloverolain muuttamisesta

Laki. tuloverolain muuttamisesta Laki tuloverolain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan tuloverolain (1535/1992) 54 d :n 2 momentti, 80 :n 9 kohta, 92 :n 26 kohta, 95 :n 1 momentin 1 kohta, 96 a :n 1 momentti, 100 :n

Lisätiedot

VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA

VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA 1 Edun sisältö 2 Edunjättäjä Valtion palveluksessa olleen henkilön kuoltua maksetaan ryhmähenkivakuutusta vastaavaa etua tämän sopimuksen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Koulutusrahastosta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Koulutusrahastosta annettua lakia. Ammattitutkintostipendin myöntämisen edellytyksiä

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 243/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain 58 :n sekä kolttalain 68 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi porotalouden ja luontaiselinkeinojen

Lisätiedot

Nykytila. 1994 vp - HE 133. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi veronkantolain muuttamisesta ESITYKSEN P ÄÅASIALLINEN SISÅLTÖ

Nykytila. 1994 vp - HE 133. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi veronkantolain muuttamisesta ESITYKSEN P ÄÅASIALLINEN SISÅLTÖ 1994 vp - HE 133 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi veronkantolain muuttamisesta ESITYKSEN P ÄÅASIALLINEN SISÅLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi veronkantolakia, jossa säädettäisiin avoimen yhtiön

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2007 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 2007 N:o 663 672. Laki. N:o 663. eräiden naisjärjestöjen valtionavusta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2007 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 2007 N:o 663 672. Laki. N:o 663. eräiden naisjärjestöjen valtionavusta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 2007 N:o 663 672 SISÄLLYS N:o Sivu 663 Laki eräiden naisjärjestöjen valtionavusta... 3219 664 Belgian kuningaskunnan, Saksan liittotasavallan,

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi pelastuslain 91 :n ja Pelastusopistosta annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi pelastuslakia ja Pelastusopistosta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1994 vp - HE 144 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi hevostalouslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi hevostalouslakia siltä osin kuin se koskee hevosten

Lisätiedot

Päätös. Laki. kansanterveyslain muuttamisesta

Päätös. Laki. kansanterveyslain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 94/2004 vp Hallituksen esitys laeiksi kansanterveyslain ja erikoissairaanhoitolain sekä eräiden muiden lakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sotilasvammalain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sotilasvammalakia siten, että kuntien sosiaalihuoltolain ja kansanterveyslain mukaan sotainvalideille

Lisätiedot

HE 172/2013 vp. on selkiyttää valtion eläkerahastoa koskevaa sääntelyä ja valtion eläketurvan rahoitusta koskevaa valmistelua valtioneuvostossa.

HE 172/2013 vp. on selkiyttää valtion eläkerahastoa koskevaa sääntelyä ja valtion eläketurvan rahoitusta koskevaa valmistelua valtioneuvostossa. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtion eläkelain ja valtion eläkerahastosta annetun lain 5 ja 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 833. Laki. Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

SISÄLLYS. N:o 833. Laki. Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 9 päivänä lokakuuta 2002 N:o 833 839 SISÄLLYS N:o Sivu 833 Laki Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 27/2011 vp. Hallituksen esitys rajat ylittävän yhteistyön tehostamisesta

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 27/2011 vp. Hallituksen esitys rajat ylittävän yhteistyön tehostamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 27/2011 vp Hallituksen esitys rajat ylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajat ylittävän rikollisuuden torjumiseksi tehdyn neuvoston päätöksen täytäntöönpanoa

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 748. Laki

SISÄLLYS. N:o 748. Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 23 päivänä kesäkuuta 1999 N:o 748 752 SISÄLLYS N:o Sivu 748 Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä

Lisätiedot

Uusi rahoituslaki ja soveltaminen. Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä

Uusi rahoituslaki ja soveltaminen. Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä Uusi rahoituslaki ja soveltaminen Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä Rahoituslaki ja rahoitusasetus Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain ja työmarkkinatuesta annetun lain 10 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

HE 44/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

HE 44/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT HE 44/1997 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikenteen tietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tieliikenteen tietojärjestelmästä

Lisätiedot

Laki. rikoslain muuttamisesta

Laki. rikoslain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti Laki rikoslain muuttamisesta kumotaan rikoslain (39/1889) 2 a luvun 9 11, sellaisina kuin ne ovat, 2 a luvun 9 laeissa 475/2008, 641/2009, 392/2011, 431/2014 ja 381/2015

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 682. Laki. Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

SISÄLLYS. N:o 682. Laki. Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä elokuuta 2001 N:o 682 687 SISÄLLYS N:o Sivu 682 Laki Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten

Lisätiedot

1. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta

1. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta Lakiehdotukset 1. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan joukkoliikenteen tarkastusmaksusta 11 päivänä toukokuuta 1979 annetun lain

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 10/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tuloverolain 105 a :n ja vuoden 2003 veroasteikkolain 2 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tuloverolakia ja vuoden 2003 veroasteikkolakia.

Lisätiedot

Päätös. Laki. tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Päätös. Laki. tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 205/2008 vp Hallituksen esitys eräiksi metsäverotusta koskeviksi muutoksiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä eräiksi metsäverotusta koskeviksi muutoksiksi (HE 206/2008

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 289/2006 vp. Hallituksen esitys laeiksi vastavuoroisen tunnustamisen. tunnustamisen periaatteen soveltamisesta

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 289/2006 vp. Hallituksen esitys laeiksi vastavuoroisen tunnustamisen. tunnustamisen periaatteen soveltamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 289/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta taloudellisiin seuraamuksiin tehdyn puitepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten

Lisätiedot

Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta

Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta Laki työttömyysturvalain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan työttömyysturvalain (1290/2002) 2 luvun 1 :n 2 momentin johdantokappale, 10 :n 2 momentin 2 4 kohta, 13 :n 1 momentti ja

Lisätiedot

HE 91/2016 vp. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

HE 91/2016 vp. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain 33 c :n, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n sekä rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

direktiivin kumoaminen)

direktiivin kumoaminen) Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivin 2003/48/EY kumoamisesta (säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta annetun direktiivin kumoaminen)

Lisätiedot