2006_1lmu.fm Page 1 Monday, January 16, :02 PM 1/2006. Sisältö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2006_1lmu.fm Page 1 Monday, January 16, 2006 12:02 PM 1/2006. Sisältö"

Transkriptio

1 Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus 9 Korkein hallinto-oikeus 11 Korkeimman oikeuden valitusluvat _1lmu.fm Page 1 Monday, January 16, :02 PM 1/2006 Momentti Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 7 Valtioneuvoston asetukset 8 MIETINNÖT YM. 9 ASETETUT TOIMIELIMET 10 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus 10 Korkein hallinto-oikeus 13 KKO:N VALITUSLUVAT 14

2 2006_1lmu.fm Page 2 Monday, January 16, :02 PM Momentti 1/2006 Tämän liitteen ovat tuottaneet yhteistyössä Suomen Lakimiesliitto ja Suomen Asianajajaliitto. Liitteen on toimittanut Talentumin Suomen Laki -toimitus. Momenttiin on koottu yhteenveto tärkeimmistä lainsäädäntötoimista ja oikeustapauksista. VAHVISTETUT LAIT Laki pelastuslain 69 :n muuttamisesta (950/2005) HE 160/2005 vp. HaVM 16/2005 Laki tuli voimaan Pelastuslakia muutetaan siten, että pelastustoimen toimenpiderekisterin tekninen ylläpito voidaan siirtää sisäasiainministeriöltä Pelastusopistolle ja että Pelastusopisto voi käyttää toimenpiderekisterissä olevia tietoja pelastustoimen valtakunnallisten tilastojen laatimista varten. Laki alueiden kehittämislain muuttamisesta (954/2005) HE 89/2005 vp. HaVM 18/2005 Laki tulee voimaan Lain 41 :n 2 momentin kumoaminen tuli voimaan Keskeiset alueiden kehittämiseen vaikuttavat alueelliset määrärahat valtion talousarviossa kootaan hallinnonaloittain. Maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelman valtion rahoitusta koskevasta osasta tehdään maakunnan valtionrahoitusesitys. Ministeriöt neuvottelevat ennen omaa talousarvioesitystään maakunnan liittojen ja alaisensa aluehallinnon kanssa. Valtioneuvoston yleisistunto jakaa kootut määrärahat kunkin ministeriön esittelystä maakuntakohtaisesti mahdollisimman samanaikaisesti. Valtioneuvosto voi jättää osan jakamastaan määrärahasta kohdentamatta käyttötarkoituksiin. Tämän osuuden kohdentamisesta momentin käyttötarkoituksiin alueella päättää maakunnan liitto. Laki julkisesti tuettujen vienti- ja alusluottojen korontasauksesta annetun lain muuttamisesta ja laki julkisesti tuettujen vienti- ja alusluottojen korontasausyhtiöstä annetun lain muuttamisesta ( /2005) HE 123/2005 vp. TaVM 16/2005 Lait tulivat voimaan Julkisesti tuettujen vienti- ja alusluottojen korontasauksesta annettua lakia muutetaan siten, että vienti- ja alusluottoja koskevien korontasaussopimusten ja -tarjousten myöntämisaikaa jatketaan viidellä vuodella vuodesta 2005 vuoteen Julkisesti tuettujen vienti- ja alusluottojen korontasausyhtiöstä annettua lakia muutetaan korontasausyhtiö Fide Oy:n ja Suomen Vientiluotto Oy:n fuusion vuoksi lähinnä siten, että yhtiön tehtäviin lisätään OECD-ehtoisten vientiluottojen myöntäminen. Samalla lain nimike muutetaan laiksi Suomen Vientiluotto Oy -nimisestä yhtiöstä. Laki kansaneläkelain 24 ja 42b :n muuttamisesta, laki perhe-eläkelain 15a :n muuttamisesta, laki maahanmuuttajan erityistuesta annetun lain 6 :n muuttamisesta, laki eräiden pitkäaikaisesti työttöminä olleiden henkilöiden eläketuesta annetun lain 6 :n muuttamisesta, laki maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain 19 :n muuttamisesta ja laki maatalousyrittäjien sukupolvenvaihdoseläkkeestä annetun lain 16 :n muuttamisesta ( /2005) HE 124/2005 vp. StVM 14/2005 Lait tulevat voimaan Kansaneläkkeeseen tehdään syyskuun alusta 2006 tasokorotus, jonka suuruus on 5 euroa kuukaudessa. Samansuuruinen tasokorotus tehdään myös leskeneläkkeen täydennysmäärään, maahanmuuttajan erityistukeen, pitkäaikaistyöttömän eläketuen kansaneläkeosuuteen, luopumistuen täydennysosaan ja sukupolvenvaihdoseläkkeen täydennysosaan. Kansaneläkkeen tasokorotuksen johdosta sotilasavustuksen perusavustuksen määrä nousee 5 euroa ja ylimääräisen rintamalisän enimmäismäärä 2,25 euroa kuukaudessa. Laki omaishoidon tuesta, laki sosiaalihuoltolain muuttamisesta ja laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 6 b :n muuttamisesta ( /2005) HE 131/2005 vp. StVM 21/2005 Lait tulivat voimaan Laki omaishoidon tuesta korvaa sosiaalihuoltolain säännökset, jotka koskevat omaishoidon tukea sekä asetuksen omaishoidon tuesta. Omaishoitajalle maksettavan palkkion vähimmäismäärä korotetaan 300 euroon. Jos hoitaja on hoidon takia lyhytaikaisesti estynyt tekemästä työtä, palkkio on vähintään 600 euroa. Hoitopalkkion määrää tarkistetaan vuosittain vahvistettavalla, työntekijäin eläkelaissa tarkoitetulla palkkakertoimella. Omaishoidon tuen hoito- ja palvelusuunnitelmassa tulee määritellä omaishoitajalle järjestettävät hoitotehtävää tukevat palvelut. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettua lakia muutetaan siten, että kunnan järjestäessä omaishoitajan vapaan aikaista hoitoa kotipalveluna palvelusetelin avulla, voi hoidettavan maksettavaksi tulla enintään 9 euroa hoitajan vapaapäivää kohti. Laki perhehoitajalain 2 :n muuttamisesta (930/2005) HE 133/2005 vp. StVM 20/2005 Perhehoitajalle maksettavan palkkion määrää tarkistetaan vuosittain vahvistettavalla, työntekijäin eläkelain 7b :ssä tarkoitetulla indeksillä korotettuna. Lisäksi muutkin hoitopalkkion perusteita ja määrää koskevat säännökset siirretään asetuksesta lain tasolle. Tasavallan presidentti hyväksyi Kansainvälisen rikostuomioistuimen ja Suomen välillä Kansainvälisen rikostuomioistuimen oikeu- 2

3 Momentti 2006_1lmu.fm Page 3 Monday, January 16, :02 PM denkäynneissä kuultavina olleiden tai kuultavaksi tulevien todistajien ja heidän läheistensä sijoittamisesta Suomen alueelle kirjeenvaihdolla tehdyn sopimuksen ja vahvisti lain Kansainvälisen rikostuomioistuimen ja Suomen välillä Kansainvälisen rikostuomioistuimen oikeudenkäynneissä kuultavina olleiden tai kuultavaksi tulevien todistajien ja heidän läheistensä sijoittamisesta Suomen alueelle kirjeenvaihdolla tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (949/2005) HE 84/2005 vp. UaVM 9/2005 Lain voimaantulosta säädetään tasavallan presidentin asetuksella. Sopimuksen tarkoituksena on vahvistaa Kansainvälisen rikostuomioistuimen toimintaedellytyksiä sopimalla rikostuomioistuimen oikeudenkäynneissä kuultavina olleiden tai kuultavaksi tulevien todistajien ja heidän läheistensä sijoittamisesta Suomeen. Sopimuksen mukaan Suomi päättää tapauskohtaisesti todistajien ja heidän läheistensä vastaanottamisesta ja sijoittamisesta Suomeen ja sitoutuu takaamaan Suomeen sijoitettaville sopimuksen mukaiset etuudet, avustukset ja palvelut. Tasavallan presidentti hyväksyi Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin välisen väestön rekisteröintiä koskevan sopimuksen ja vahvisti lain Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin välisen väestön rekisteröintiä koskevan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, lain kotikuntalain muuttamisesta ja lain väestötietolain muuttamisesta ( /2005) HE 159/2005 vp. HaVM 17/2005 Sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta säädetään tasavallan presidentin asetuksella. Kotikuntalain muuttamisesta ja väestötietolain muuttamisesta annettujen lakien voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella. Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin välillä väestön rekisteröintiä koskeva sopimus tehtiin Tukholmassa Uudella sopimuksella korvataan vuonna 1989 tehty pohjoismainen väestörekisteriä koskeva sopimus. Sopimuksen mukaan Pohjoismaat muodostavat muuttoja silmälläpitäen yhtenäisen rekisteröintialueen, jossa maahanmuutot ja maastamuutot rekisteröidään paikallisten rekisteriviranomaisten tekemien ilmoitusten perusteella. Uuden sopimuksen tarkoituksena on nopeuttaa rekisteröintiä ja henkilötunnuksen saamista tulomaassa. Kotikuntalakiin tehdään uuden sopimuksen voimaantulosta aiheutuvat tarpeelliset muutokset. Väestötietolakia muutetaan siten, että väestötietojärjestelmään voidaan tallettaa järjestelmään merkitylle henkilölle myös ulkomaan viranomaisen antama henkilönumero. Lisäksi väestötietolakiin lisätään yleisesti kansainvälisen tietojenvaihdon toteuttamiseen liittyen säännös, jonka mukaan Väestörekisterikeskus vastaa ulkomailta muutoin kuin yksittäin saatavien tietojen tallettamisesta väestötietojärjestelmään. Laki rikoslain 2 a luvun 5 :n muuttamisesta, laki rangaistusten täytäntöönpanosta annetun lain 2 luvun 1 a ja 1 d :n muuttamisesta, laki sakon täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta ja laki vankeuslain 3 luvun 5 :n muuttamisesta ( /2005) HE 76/2005 vp. LaVM 12/2005 Laki rikoslain 2 a luvun 5 :n muuttamisesta, laki rangaistusten täytäntöönpanosta annetun lain 2 luvun 1a ja 1d :n muuttamisesta ja laki sakon täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta tulivat voimaan Laki vankeuslain 3 luvun 5 :n muuttamisesta tulee voimaan Päiväsakoin määrättyjen sakkojen muuntosuhdetta muutetaan siten, että kolmea maksamatta olevaa päiväsakkoa vastaa yhden päivän vankeus. Uhkasakoissa yhden päivän vankeus vastaa jokaista täyden 30 euron määrää. Muuntorangaistuksen enimmäispituus alennetaan 60 päiväksi. Muuntorangaistusta ei saa määrätä ilman erityistä syytä, jos maksamatta olevia päiväsakkoja on vähemmän kuin 12 tai maksamattomien uhkasakkojen määrä on vähemmän kuin 120 euroa. Usean samaan aikaan täytäntöönpanossa olevan sakon muuntorangaistuksen enimmäispituus alennetaan 90 päiväksi. Syyttäjän on aiheen ilmetessä tai tuomioistuimen pyynnöstä hankittava ulosottomieheltä selvitys maksuvelvollisten taloudellisesta asemasta. Tuomioistuin voi myös lykätä asian maksuvelvollisen taloudellisen aseman tai muuntorangaistuksen kohtuuttomuuteen mahdollisesti johtavien seikkojen selvittämiseksi. Laki tuloverolain 136 :n muuttamisesta ja laki perintö- ja lahjaverolain 24 :n muuttamisesta ( /2005) HE 172/2005 vp. VaVM 30/2005 Lait tulivat voimaan Tuloverolakia muutetaan siten, että ulkomailta saatujen muiden ansiotulojen kuin eläkkeiden progressiovaikutusta lievennetään rajoittamalla Suomessa ja ulkomailla maksettavien verojen yhteismäärä siihen määrään, joka olisi ollut maksettava, jos koko tulo olisi saatu Suomesta. Perintö- ja lahjaverolain muutoksella kansainvälisten perintöja lahjaveroasioiden käsittely keskitetään Uudenmaan verovirastoon. Tuloverolain 136 :n 3 momentin muutosta sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 2006 toimitettavassa verotuksessa. Perintö- ja lahjaverolain 24 :n muutosta sovelletaan niihin tapauksiin, joissa verovelvollisuus on alkanut tai sen jälkeen. Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain muuttamisesta ja laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 9 :n muuttamisesta ( /2005) HE 118/2005 vp. VaVM 23/2005 Lait tulivat voimaan Rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetussa laissa säädetään selvityksestä, joka tulon saajan on annettava maksajalle, jotta maksaja voi soveltaa kansainvälisen sopimuksen määräyksiä. Hallintarekisteröidylle osakkeelle maksettavasta osingosta säädetään lisäksi perittäväksi lähdeveroa 15 prosenttia tai verosopimuksen mukainen korkeampi lähdevero, jos maksaja voi riittävän huolellisesti varmistaa, että osingon saajaan voidaan soveltaa verosopimuksen osinkoa koskevia määräyksiä. Lakiin otetaan määräykset siitä, millä perusteilla osingonmaksaja voi riittävän huolellisesti varmistaa verosopimuksen soveltumisen osingon saajaan. Laissa myös säädetään ulkomaisten omaisuudenhoitajien rekisteristä. Re- 3 Momentti 1/2006

4 2006_1lmu.fm Page 4 Monday, January 16, :02 PM kisteriin merkittävien tietojen julkisuudesta säädetään verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetussa laissa. Lait tulevat voimaan Hallintarekisteröidyille osakkeille maksettavien osinkojen lähdeverotusta koskevia säännöksiä sovelletaan ensimmäisen kerran osinkoon, joka maksetaan tai sen jälkeen. Laki tullilain 9 a :n kumoamisesta (979/2005) HE 195/2005 vp. VaVM 31/2005 Tullilaista kumotaan säännös, jolla rajoitetaan oluen tullitonta tuontia kolmansista maista Suomeen. Vuoden 2005 lopussa päättyvä rajoitusoikeus on perustunut Euroopan yhteisön tullittomuusasetukseen. Laki rikosasioiden ja eräiden riitaasioiden sovittelusta (1015/2005) HE 93/2005 vp. LaVM 13/2005 Laissa säädetään sovittelutoiminnan hallinnollisesta organisoinnista, valtion korvauksesta toiminnan kustannuksiin sekä menettelystä sovittelua toteutettaessa. Rikosasioiden sovittelu määritellään maksuttomaksi palveluksi, jossa rikoksesta epäillylle ja rikoksen uhrille järjestetään mahdollisuus puolueettoman sovittelijan välityksellä kohdata toisensa luottamuksellisesti, käsitellä rikoksesta sen uhrille aiheutuneita henkisiä ja aineellisia haittoja sekä pyrkiä omatoimisesti sopimaan toimenpiteistä niiden hyvittämiseksi. Sovittelutoiminnan yleinen johto-, ohjaus ja valvonta kuuluvat sosiaali- ja terveysministeriölle. Lääninhallitukset vastaavat palvelujen järjestämisestä siten, että niitä on saatavissa kaikkialla maassa. Palvelut tuotetaan pääsääntöisesti toimeksiantosopimuksen perusteella. Palvelut on järjestettävä ja tuotettava lähtien. Laki aravarajoituslain muuttamisesta, laki vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain 12 :n muuttamisesta ja laki vuokraasuntojen korkotukilainalla rahoitettujen asuntojen vapautumisesta käyttörajoituksista annetun lain 2 :n muuttamisesta ( /2005) HE 136/2005 vp. YmVM 13/2005 Lait tulivat voimaan Aravarajoituslakiin lisätään säännös, joka mahdollistaa aravalainan osittaisen anteeksiannon vapautettaessa kohdetta aravarajoituslain mukaisista käyttö- ja luovutusrajoituksista. Valtion luottotappioiden rajoittamiseksi ja vuokrataloyhteisön talouden tervehdyttämiseksi voidaan kohteittain harkittava osuus, kuitenkin enintään 40 prosenttia aravalainasta jättää valtion vastuulle, jos kohteen omistajayhteisö on taloudellisissa vaikeuksissa vähentyvän asuntokysynnän alueella sijaitsevan vuokratalon pitkäaikaisesta vajaakäytöstä tai sen ilmeisestä uhasta johtuen. Akordin myöntää Valtiokonttori pyydettyään Valtion asuntorahastolta lausunnon asiasta. Aravavuokratalon purkamisen yhteydessä myönnettävää akordia laajennetaan siten, että purkuakordi on mahdollista myöntää myös silloin, kun vuokratalo puretaan huonokuntoisuuden vuoksi tai muusta erityisestä syystä. Purkuakordin myöntäminen ja aravalainan takaisinmaksusta päättäminen käyttötarkoituksen muutoksen yhteydessä siirretään Valtiokonttorista Valtion asuntorahastoon. Laki rikoslain muuttamisesta ja laki nuorisorangaistuksesta annetun lain 6 :n 4 momentin kumoamisesta ( /2005) HE 169/2005 vp. LaVM 15/2005 Lait tulivat voimaan Syyteoikeuden vanhentumista koskevia rikoslain säännöksiä muutetaan niin, että tiettyjen lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten syyteoikeus vanhentuu aikaisintaan, kun asianomistaja täyttää 28 vuotta. Vanhentumissäännöksiin tehtävien muutosten mukaan Kansainvälisen rikostuomioistuimen toimivaltaan kuuluvat sotarikokset ja rikokset ihmisyyttä vastaan eivät vanhene. Rikoslakiin lisätään lapsikaappausta koskevat rangaistussäännökset. Lisäksi rikoslakiin tehdään teknisluonteisia muun lainsäädännön muuttumiseen liittyviä muutoksia. Laki autoverolain muuttamisesta (1126/2005) HE 194/2005 vp. VaVM 37/2005 Autoverolakia muutetaan siten, että lakiin lisätään pysyvä säännös omaan käyttöön hankitun ajoneuvon väliaikaisesta verottomasta käytöstä ennen kuin ajoneuvon verotuspäätös vahvistetaan. Ajoneuvoa voi käyttää liikenteeseen tullin ajoluvalla enintään kolmen kuukauden ajan. Laki väliaikaisesta työnantajan matalapalkkatuesta (1078/2005) HE 146/2005 vp. VaVM 25/2005 Laki on voimassa saakka. Työnantaja on oikeutettu matalapalkkatukeen, jos hänellä on palveluksessaan 54 vuotta täyttänyt työntekijä, jolle kokoaikaisesta työstä maksettava palkka on euroa kuukaudessa. Tuki myönnetään siten, että työnantaja saa oma-aloitteisesti jättää tukea vastaavan määrän palkoista toimittamistaan ennakonpidätyksistä tai perimistään lähdeveroista suorittamatta verohallinnolle. Työnantajan omaaloitteisesti ottama tuki ei pienennä veronsaajien verotuloja, sillä tukea vastaava määrä lisätään verojen tilitysten yhteydessä veronsaajille tilitettävään kertymään. Valtion talousarvioon otetaan määräraha tuen rahoittamiseksi. Tuki ei vaikuta tukeen oikeuttavien työntekijöiden hyväksi luettavien ennakonpidätysten tai verojen määrään. Laki kaupparekisterilain 31 a :n muuttamisesta ja laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 7 :n kumoamisesta ( /2005) HE 186/2005 vp. VaVM 35/2005 Lait tulivat voimaan Kaupparekisterilakia muutetaan siten, että Verohallitus voi salassapitosäännösten estämättä luovuttaa Patentti- ja rekisterihallitukselle veroilmoituksen liitteenä verotusta varten annettu tuloslaskelma- ja tasetiedot sekä eräät muut tilinpäätöstiedot samoin kuin tiedon siitä, onko yksilöidyllä osakeyhtiöllä, osuuskunnalla tai muulla elinkeinonharjoittajalla ollut toimintaa verohallinnon rekisteritietojen perusteella. Verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annettua lakia muutetaan siten, että tilinpäätöstietojen julkisuutta verohallinnossa koskeva säännös kumotaan. Tilinpäätöstietojen julkinen tietopalvelu keskitetään Patentti- ja re- 4

5 Momentti 2006_1lmu.fm Page 5 Monday, January 16, :02 PM kisterihallitukselle. Kaupparekisterilain säännöstä tilinpäätöstietojen luovuttamisesta verohallinnosta rekisteriviranomaisena toimivalle Patentti- ja rekisterihallitukselle sovelletaan ensimmäisen kerran siten, että tietojen siirto koskee verovuoden 2008 tietoja. Tietojärjestelmän testausta ja koekäyttöä varten verohallinto voi toimittaa verovuosia 2006 ja 2007 koskevia tietoja. Muilta osin lainmuutoksia sovelletaan vuoden 2006 alusta. Laki eräiden liikennevahingonkorvausten sitomisesta palkkatasoon annetun lain 1 :n muuttamisesta, laki liikennevakuutuslain 12 a :n muuttamisesta, laki eräiden potilasvahinkokorvausten sitomisesta palkkatasoon annetun lain 1 :n muuttamisesta, laki potilasvahinkolain 10 a :n muuttamisesta ja laki ympäristövahinkovakuutuksesta annetun lain 21 :n muuttamisesta ( /2005) HE 178/2005 vp. StVM 39/2005 Lait tulivat voimaan Liikennevakuutuslainsäädännön, potilasvakuutuslainsäädännön ja ympäristövahinkovakuutuslainsäädännön indeksijärjestelmissä siirrytään kokonaisuudessaan lakisääteisen tapaturmavakuutuksen kanssa yhdenmukaisen, vuoden 2005 alussa voimaan tulleen työeläkeuudistuksen mukaisten indeksien käyttöön. Laki työttömyysturvalain muuttamisesta (1180/2005) HE 130/2005 vp. StVM 27/2005 Puolison saamaa lasten kotihoidon tukea ei vähennetä toisen puolison työttömyysetuudesta, jos puoliso itse hoitaa lasta ja saa samanaikaisesti äitiys-, erityisäitiys-, isyys- tai vanhempainrahaa. Koulutuspäivärahan saamisen erityisedellytyksiä muutetaan siten, että sen edellyttämä työttömyysaika lyhennetään 65 työttömyyspäivää vastaavaksi ja että edellytystä ei sovelleta hakijaan, jonka aloittama tai jatkama ammatillisia valmiuksia edistävä koulutus sisältyy työllistymisohjelmaan. Koulutuspäivärahan saamisen työssäoloaikaedellytystä muutetaan siten, että sitä laskettaessa voidaan ottaa huomioon myös työhön rinnastettavia aikoja, muun muassa perhevapaita koskevia aikoja. Koulutuspäivärahan ja työttömyyspäivärahan enimmäiskestoa muutetaan siten, että se on enintään 565 päivää. Lisäksi koulutuspäivärahaa koskeviin säännöksiin tehdään muut tarpeelliset muutokset. Laki lähetetyistä työntekijöistä annetun lain muuttamisesta (1198/ 2005) HE 142/2005 vp. TyVM 8/2005 Lähetetyistä työntekijöistä annettuun lakiin säädetään muutoksia lähetettyjen työntekijöiden vähimmäistyöehtojen toteuttamiseksi ja niiden valvontamahdollisuuksien tehostamiseksi. Lähetetyt vuokratyöntekijät asetetaan vähimmäispalkan määräytymisessä tasavertaiseen asemaan Suomessa toimivien yritysten palveluksessa olevien vuokratyöntekijöiden kanssa. Työvoimaa Suomeen lähettäville työnantajayrityksille säädetään velvollisuus asettaa edustaja. Työnantajalle tai tämän edustajalle säädetään velvollisuus ylläpitää lähetetystä työntekijästä ja tämän työsuhteen ehdoista tietoja, jotka ovat työsuojeluviranomaisten helposti saatavilla ja edustajalla on oltava hallussaan myös lähetettyä työntekijää koskeva työaikakirjanpito ja tiedot maksetuista palkoista. Lisäksi työnantajalla tai tämän edustajalla on velvollisuus antaa asianomaiselle henkilöstön edustajalle tietoja lähetetyn työntekijän työsuhteen ehdoista. Säännöksien noudattamisen tehosteena on rangaistusuhka. Laki työturvallisuuslain muuttamisesta (1199/2005) HE 143/2005 vp. TyVM 12/2005 Työturvallisuuslakiin lisätään säännökset, joiden mukaan yhteistä rakennustyömaata johtavalla tai valvovalla rakennuttajalla on velvollisuus huolehtia siitä, että rakennustyömaalla työskentelevillä on työmaalla liikkuessaan näkyvillä kuvallinen tunniste, josta käy ilmi myös työnantaja. Huolehtimisvelvollisuuden tehosteena on rangaistusuhka. Rikosvahinkolaki, laki henkilövahinkoasiain neuvottelukunnasta annetun lain 2 ja 3 :n muuttamisesta ja laki sakon täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta ( /2005) HE 192/2005 vp. LaVM 16/2005 Lait tulivat voimaan Säännös törkeän väkivaltarikoksen uhrin oikeudesta korvaukseen kärsimyksestä tulee kuitenkin voimaan Uuden rikosvahinkolain tavoitteena on parantaa erityisesti väkivaltarikosten uhrien mahdollisuuksia saada valtion varoista korvausta rikoksella aiheutetusta vahingosta sekä selkeyttää korvausjärjestelmää ja tehostaa sen toimintaa. Laki sisältää säännökset uhreille maksettavista korvauksista annetun direktiivin 2004/80/EY panemiseksi täytäntöön. Rikoksen uhrin asemaa parannetaan siten, että hänellä on yleensä lähtökohtaisesti oikeus samaan korvaukseen valtion varoista kuin vahingon aiheuttajalta vahingonkorvauslain henkilövahinkoja koskevien vuoden 2006 alusta voimaan tulevien uudistusten nojalla. Käytännössä tämä merkitsee sitä, että erityisesti törkeämpien väkivalta- ja seksuaalirikosten uhreille suoritetaan valtion varoista nykyistä suurempia korvauksia. Merkittävin järjestelmän laajennus on, että törkeän väkivaltarikoksen uhrilla on oikeus korvaukseen myös kärsimyksestä. Lain selkeyttämisellä pyritään varmistamaan, että valtion varoista maksettavat korvaukset vastaavat käytännössä nykyistä paremmin saman asian tuomioistuinkäsittelyssä tuomittuja korvauksia. Korvausjärjestelmän läpinäkyvyyttä parannetaan säätämällä laissa selkeästi perusteista, joiden nojalla tuomioistuimen ratkaisusta voidaan poiketa. Myös korvausaihekohtaisilla enimmäismäärillä pyritään lisäämään korvauspäätösten ennakoitavuutta. Korvausjärjestelmästä valtiolle aiheutuvien kustannusten hallitsemiseksi otetaan korvausaihekohtaisten enimmäismäärien ohella käyttöön rikosvahinkokorvauksista tehtävä perusvähennys, joka koskee kaikkia korvauksen saajia. Rikosvahinkolautakunnan lakkauttamisella ja perusvähennyksen käyttöönotolla tähdätään korvausjärjestelmän tehostamiseen. Direktiivin täytäntöönpanoon liittyvät säännökset koskevat lähinnä Euroopan unionin jäsenvaltioiden korvausviranomaisten välistä yhteistyötä rajat ylittävissä rikosvahinkoasioissa. Lisäksi tehdään teknisluonteisia seurannaismuutoksia henkilövahinkoasiain neuvottelukunnasta ja sakon täytäntöönpanosta annettuihin lakeihin. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää, että uuden rikosvahinkolain vaikutuksia seurattaessa arvioidaan surmansa saaneiden läheisten asemaa sekä tar- 5 Momentti 1/2006

6 2006_1lmu.fm Page 6 Monday, January 16, :02 PM vetta säätää heille oikeus korvaukseen kokemastaan kärsimyksestä ja että samassa yhteydessä arvioitavaksi otetaan myös vahingonkorvauslain 5 luvun 4 a ja sitä koskeva soveltamiskäytäntö. Laki tuloverolain muuttamisesta (1227/2005) HE 211/2005 vp. VaVM 46/2005 Tuloverolakiin lisätään säännös pitkäkestoisesta työskentelystä erityisellä työntekemispaikalla. Laissa on täsmällinen aikaraja siitä, kuinka pitkän ajan kestäneen työskentelyn voidaan katsoa olevan tilapäistä työskentelyä erityisellä työntekemispaikalla, jolloin myös verovapaita matkakustannusten korvauksia voidaan muiden edellytysten täyttyessä maksaa. Tilapäisenä työskentelynä pidetään pääsääntöisesti enintään kahden vuoden työskentelyä samassa työntekemispaikassa. Tietyin edellytyksin kuitenkin kolmen vuoden työskentelyä samassa työntekemispaikassa voidaan pitää tilapäisenä työskentelynä. Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 2005 toimitettavassa verotuksessa, ja sitä sovelletaan myös työskentelyyn, joka on alkanut ennen lain voimaantuloa. Lisäksi säädetään, että verovelvollisen vaatimuksesta vuodelta 2005 toimitettavassa verotuksessa sovelletaan kuitenkin nykyisiä säännöksiä, jos työskentely erityisellä työntekemispaikalla on alkanut ennen lain voimaantuloa ja ne johtavat hänelle edullisempaan lopputulokseen. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää, että jo maksuunpantujen verojen osalta selvitetään mahdollisuudet myöntää verotusmenettelystä annetun lain 88 :n tarkoittamalla tavalla huojennus niissä tapauksissa, joissa veron perimistä olisi pidettävä ilmeisen kohtuuttomana. Ilmailulaki (1242/2005) HE 139/2005 vp. LiVM 26/2005 Uusi ilmailulaki korvaa vuodelta 1995 olevan ilmailulain. Laissa säädetään muun muassa ilma-aluksia ja niiden henkilöstöä samoin kuin ilmailua palvelevaa maahenkilöstöä koskevien turvallisuussääntöjen perusteista, lentopaikoista ja maalaitteista, lennonvarmistuksesta, lentoasemien maahuolinnasta, siviili-ilmailun turvaamisesta sekä ilmailusta ansiotarkoituksessa. Ilmailuviranomaisella on edelleen laajat valtuudet ilmailun lupia ja hyväksyntöjä sekä valvontaa koskevien julkisten hallintotehtävien hoitamiseen samoin kuin valtuudet teknisten ja yksityiskohtaisten oikeussääntöjen antamiseen. Laki terveydenhuollon oikeusturvakeskuksesta annetun lain 1 :n muuttamisesta, laki kansanterveyslain muuttamisesta, laki työterveyshuoltolain 24 :n muuttamisesta, laki erikoissairaanhoitolain muuttamisesta, laki mielenterveyslain muuttamisesta, laki yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain muuttamisesta, laki tartuntatautilain muuttamisesta, laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 35 ja 36 :n kumoamisesta ja laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta ( /2005) HE 154/2005 vp. StVM 19/2005 Lait tulevat voimaan Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen (TEO) tehtäviä laajennetaan terveyspalvelujen ohjauksen ja valvonnan tehostamiseksi. TEO voi uutena tehtävänä ohjata ja valvoa sekä kunnallisten että yksityisten terveydenhuollon toimintayksiköiden toimintaa. Lisäksi sen tehtäväksi säädetään lääninhallitusten suorittaman ohjauksen ja valvonnan koordinointi niiden ratkaisukäytäntöjen yhdenmukaisuuden varmistamiseksi. Samalla lainsäädännössä määritellään yksityiskohtaisesti valvontaviranomaisina toimivien TEO:n ja lääninhallitusten toimivaltuudet niiden suorittaessa valvontaa. Lainmuutoksilla määritellään perusteet, jolloin valvontaviranomainen voi tehdä tarkastuksen sekä havaittujen epäkohtien korjaamiseksi käytettävissä olevat pakkokeinot, joita ovat muun muassa uhkasakko ja toiminnan keskeyttäminen. Valvontaa tehostetaan rajaamalla kantelujen käsittely pääsääntöisesti alle viisi vuotta vanhoihin asioihin. Lisäksi lakkautetaan sosiaalija terveysministeriön yhteydessä toimiva perusturvalautakunta. Laki maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annetun lain muuttamisesta (1215/2005) HE 166/2005 vp. HaVM 26/2005 Laki tuli voimaan Laissa maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annetun lain muuttamisesta tarkennetaan viranomaisten työnjakoa maahanmuuttajien kotouttamisessa. Kunnan tehtävissä korostetaan maahanmuuttajien kotouttamisen kehittämistä, suunnittelua ja seurantaa sekä yhteensovittamista. Työhallinto vastaa luku- ja kirjoitustaidon opettamisesta aikuisille työttömiksi ilmoittautuville maahanmuuttajille. Työllistymisen edistämiseksi kotoutumissuunnitelma voi sisältää myös lukio-opintoja, korkeakoulututkintoihin johtavaa koulutusta sekä täydennyskoulutusta ja jatkokoulutusta. Laissa on lista toimenpiteistä ja palveluista, jotka vähintään tulee ottaa huomioon kotouttamisohjelmia ja kotoutumissuunnitelmia laadittaessa. Kotoutumissuunnitelma on laadittava kahden kuukauden kuluessa ja maahanmuuttaja ohjataan toimenpiteeseen kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi rekisteröinnistä tai toimeentulotuen saannista. Lapsilla ja nuorilla on aina tarvittaessa oikeus kotoutumissuunnitelmaan. Kotoutumissuunnitelmaan oikeutettua aikaa voidaan pidentää tietyin perustein kolmesta vuodesta viiteen vuoteen. Myös äitiys-, erityisäitiys-, isyys- tai vanhempainrahakausi pidentää suunnitelmaa. Lääninhallitukset vastaavat kotouttamisesta oman toimialansa osalta. TEkeskuksen tueksi ja samalla aluehallinnon tueksi asetetaan maahanmuuttoasiaintoimikunta, johon tulee laaja alueellinen edustus. Työministeriön yhteyteen perustetaan kotouttamisen ja turvapaikanhakijoiden vastaanoton neuvottelukunta ministeriöiden välisen yhteistyön ja kuntien sekä kansalaisjärjestöjen vaikutusmahdollisuuksien tehostamiseksi. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää hallituksen ryhtyvän toimenpiteisiin kotouttamislain kehittämiseksi ja tarkistamiseksi ainakin siten, että erityistä huomiota kiinnitetään sääntelyn täsmällisyyteen, johdonmukaisuuteen ja normien välisiin suhteisiin siltä osin kuin kysymys on maahanmuuttajan oikeuksista ja velvollisuuksista, viranomaisten vastuista ja toimivaltuuksista sekä yksilön oikeusturvaan liittyvistä seikoista ja muista hyvän hallinnon takeista. Laki asumisoikeusasunnoista annetun lain muuttamisesta, laki 6

7 Momentti 2006_1lmu.fm Page 7 Monday, January 16, :02 PM aravalain 15 b ja 15e :n muuttamisesta ja laki vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain 25 ja 27a :n muuttamisesta ( /2005) HE 98/2005 vp. YmVM 16/2005 Lait tulivat voimaan Asukasvalintasäännöksiä muutetaan siten, että asumisoikeusasunnosta toiseen vaihtavalta tai 55 vuotta tai sitä vanhemmalta hakijalta ei enää vaadita asumisoikeusasunnon tarve-ehdon täyttämistä. Muita voidaan valita asumisoikeuden haltijoiksi, jos sillä kertaa ei ole ollut asumisoikeuden haltijalle asetetut edellytykset täyttäviä hakijoita. Asumisoikeusasunnon tarve-ehtoa koskevia säännöksiä myös tarkistetaan. Käyttö ja luovutusrajoitusten pysyvyydestä talonomistajalle tulee oikeus saada vapautus, kun asuntojen käyttö asumisoikeusasuntoina lakkaa. Myös talonomistajien tilinpäätössääntelyyn tehdään tarkennuksia. HALLITUKSEN ESITYKSET Esitys (HE 211/2005 vp) laiksi tuloverolain muuttamisesta Tuloverolakiin lisätään säännös pitkäkestoisesta työskentelystä erityisellä työntekemispaikalla. Laissa on täsmällinen aikaraja siitä, kuinka pitkän ajan kestäneen työskentelyn voidaan katsoa olevan tilapäistä työskentelyä erityisellä työntekemispaikalla, jolloin myös verovapaita matkakustannusten korvauksia voidaan muiden edellytysten täyttyessä maksaa. Tilapäisenä työskentelynä pidetään pääsääntöisesti enintään kahden vuoden työskentelyä samassa työntekemispaikassa. Tietyin edellytyksin kuitenkin kolmen vuoden työskentelyä samassa työntekemispaikassa voidaan pitää tilapäisenä työskentelynä. Lakia sovellettaisiin ensimmäisen kerran vuodelta 2005 toimitettavassa verotuksessa, ja sitä sovellettaisiin myös työskentelyyn, joka on alkanut ennen lain voimaantuloa. Lisäksi säädettäisiin, että verovelvollisen vaatimuksesta vuodelta 2005 toimitettavassa verotuksessa sovellettaisiin kuitenkin nykyisiä säännöksiä, jos työskentely erityisellä työntekemispaikalla on alkanut ennen lain voimaantuloa ja ne johtaisivat hänelle edullisempaan lopputulokseen. Esitys (HE 213/2005 vp) laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta Työttömyysetuuksien rahoituksesta annettua lakia muutetaan siten, että laissa määritellään työttömyysvakuutusmaksujen perusteena olevat työtulot. Työttömyysvakuutusmaksut peritään työnantajan tapaturmavakuutusmaksun yhteydessä. Työttömyysvakuutusmaksujen perusteena käytettävä työtulo on yhdenmukainen tapaturmavakuutusmaksujen perusteena käytettäväksi esitetyn työtulon kanssa. Laki on tarkoitettu voimaan Esitys (HE 214/2005 vp) laiksi omistusasuntolainojen valtiontakauksesta annetun lain muuttamisesta Omistusasuntolainojen valtiontakauksesta annettua lakia muutetaan siten, että omistusasuntolainalle säädetään 25 vuoden enimmäislaina-aika. Esitys (HE 217/2005 vp) laeiksi sairausvakuutuslain 2 luvun 6 :n ja 15 luvun 2 :n sekä Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 12 :n muuttamisesta Sairausvakuutuslakia muutetaan siten, että lakiin lisätään säännös ulkomailla annetun sairaanhoidon korvaamisen edellytyksenä olevista terveyspalvelujen tuottajan lupa- ja rekisteröintivaatimuksista sekä säännös, jonka perusteella sairausvakuutuslain mukaista etuutta koskevassa asiassa voi vakuutetun puhevaltaa käyttää hänen lähiomaisensa, jos vakuutettu ei terveydentilansa vuoksi itse pysty hakemaan etuutta. Myös Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annettua lakia muutetaan siten, että harkinnanvaraiseen kuntoutukseen varattua rahamäärää voidaan käyttää myös sairausvakuutusta koskevaan tutkimus- ja kehittämistoimintaan. Esitys (HE 218/2005 vp) Bulgarian ja Romanian liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja näiden valtioiden kanssa tehtyjen Eurooppa-sopimusten voimaansaattamislakien kumoamisesta Liittymissopimuksella liittyvät maat tulevat Euroopan perustuslaista tehdyn sopimuksen osapuoliksi. Jos perustuslakisopimus ei ole tullut voimaan, liittyvät maat tulevat kaikkien niiden sopimusten sopimuspuoleksi, joihin Euroopan unioni nykyisin perustuu. Liittyvät maat saavat unionin jäsenvaltioille kuuluvat oikeudet ja velvollisuudet sellaisina kuin ne kyseisten sopimusten sekä liittymissopimukseen sekä liittymispöytäkirjaan ja liittymisasiakirjaan kirjattujen ehtojen mukaan ovat. Liittymissopimus tulee voimaan tammikuun alussa 2007, jos kaikki liittymissopimuksen sopimuspuolet ovat tallettaneet ratifioimiskirjansa Italian hallituksen huostaan joulukuun 2006 loppuun mennessä. Jos jompikumpi liittyvistä valtioista ei ole ratifioinut sopimusta joulukuun 2006 loppuun mennessä, liittymissopimus tulee voimaan tammikuun alussa 2007 sen valtion osalta, joka on tallettanut ratifioimiskirjansa. Vaikka ratifioimiskirjat on asianmukaisesti talletettu, sopimus tulee voimaan vasta tammikuun alussa 2008, jos neuvosto päättää liittymispäivän lykkäämisestä liittymissopimuksessa olevan lykkäyslausekkeen nojalla. Liittymissopimus ei sen sijaan voi tulla voimaan ilman kaikkien nykyisten jäsenvaltioiden ratifiointia. Esitys (HE 220/2005 vp) lahjontaa koskevaan Euroopan neuvoston rikosoikeudelliseen yleissopimukseen tehtyjen varaumien voimassaolon jatkamisen hyväksymisestä. Esityksessä ehdotetaan, että Eduskunta hyväksyisi lahjontaa koskevaan Euroopan neuvoston rikosoikeudelliseen yleissopimukseen tehtyjen varaumien voimassapitämisen toistaiseksi. Hyväksyessään yleissopimuksen vuonna 2002 Suomi teki siihen kaksi varaumaa, jotka koskivat vaikutusvallan väärinkäytön kriminalisointia ja lainkäyttövaltaa. Yleissopimukseen tehdyt varaumat ovat voimassa kolme vuotta. Varauman voimassaolo jatkuu automaattisesti kuusi kuukautta, jos valtio ei ilmoita määräaikaan mennessä varauman voimassaolon jatkumisesta tai sen peruuttamisesta. Jos valtio ei kyseisen kuuden kuukauden aikana ilmoita varauman säilyttämisestä taikka sen muuttamisesta, varauma lakkaa olemasta voimassa. Jos Suomi ei tee ilmoitusta varaumien jatkamisesta ennen 7 Momentti 1/2006

2005_8lmu.fm Page 1 Tuesday, November 29, 2005 4:40 PM 8/2005. Sisältö

2005_8lmu.fm Page 1 Tuesday, November 29, 2005 4:40 PM 8/2005. Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

2005_5adv.fm Page 1 Monday, August 8, 2005 11:35 AM 5/2005. Sisältö

2005_5adv.fm Page 1 Monday, August 8, 2005 11:35 AM 5/2005. Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

2006_4lmu.fm Page 1 Tuesday, May 23, 2006 12:10 PM 4/2006. Sisältö

2006_4lmu.fm Page 1 Tuesday, May 23, 2006 12:10 PM 4/2006. Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

Sisältö 2/2005. LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 3 Valtioneuvoston asetukset 5

Sisältö 2/2005. LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 3 Valtioneuvoston asetukset 5 Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

MIETINNÖT YM. OIKEUSTAPAUKSET

MIETINNÖT YM. OIKEUSTAPAUKSET Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

2006_8lmu.fm Page 1 Monday, November 27, 2006 3:10 PM 8/2006. Sisältö

2006_8lmu.fm Page 1 Monday, November 27, 2006 3:10 PM 8/2006. Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

2006_7lmu.fm Page 1 Monday, October 23, 2006 3:14 PM 7/2006. Sisältö

2006_7lmu.fm Page 1 Monday, October 23, 2006 3:14 PM 7/2006. Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

momentti 5_09.fm Page 1 Tuesday, August 4, 2009 1:42 PM 5/2009 Sisältö

momentti 5_09.fm Page 1 Tuesday, August 4, 2009 1:42 PM 5/2009 Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

Sisältö 7/2004. LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan presidentin asetukset 7

Sisältö 7/2004. LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan presidentin asetukset 7 Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

Sisältö Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET 3/2007. Korkein hallinto-oikeus 13 KKO:N VALITUSLUVAT 15

Sisältö Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET 3/2007. Korkein hallinto-oikeus 13 KKO:N VALITUSLUVAT 15 Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

Sisältö 4/2004. LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 4 Valtioneuvoston asetukset 12

Sisältö 4/2004. LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 4 Valtioneuvoston asetukset 12 Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

momentti4_09lmufmii.fm Page 1 Tuesday, May 26, 2009 1:23 PM 4/2009 Sisältö

momentti4_09lmufmii.fm Page 1 Tuesday, May 26, 2009 1:23 PM 4/2009 Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

momentti 7_10.fm Page 1 Thursday, October 14, 2010 7:54 AM 7/2010 Sisältö

momentti 7_10.fm Page 1 Thursday, October 14, 2010 7:54 AM 7/2010 Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

2006_6lmu.fm Page 1 Thursday, September 21, 2006 9:38 AM 6/2006. Sisältö

2006_6lmu.fm Page 1 Thursday, September 21, 2006 9:38 AM 6/2006. Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

momentti3_09lmu.fm Page 1 Friday, March 20, 2015 9:33 AM 3/2009 Sisältö

momentti3_09lmu.fm Page 1 Friday, March 20, 2015 9:33 AM 3/2009 Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

,-,"%A(A(+(,(D#@#A!#@A(,

,-,%A(A(+(,(D#@#A!#@A(, 4/2013 Momentti Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 5 Valtioneuvoston asetukset 7 MIETINNÖT YM. 8 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus 9 Korkein hallinto-oikeus 10 KKO:N VALITUSLUVAT

Lisätiedot

,-,"%A(A(+(,(D#@#A!#@A(,

,-,%A(A(+(,(D#@#A!#@A(, Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

,-,"%A(A(+(,(D#@#A!#@A(,

,-,%A(A(+(,(D#@#A!#@A(, 3/2012 Momentti Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan presidentin asetukset 4 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 6 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET

Lisätiedot

momentti 3_10.fm Page 1 Friday, April 9, 2010 9:46 AM 3/2010 Sisältö

momentti 3_10.fm Page 1 Friday, April 9, 2010 9:46 AM 3/2010 Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait Hallituksen esitykset Tasavallan Presidentin asetukset Valtioneuvoston asetukset MIETINNÖT YM.

LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait Hallituksen esitykset Tasavallan Presidentin asetukset Valtioneuvoston asetukset MIETINNÖT YM. 1/2013 Momentti Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 6 Valtioneuvoston asetukset 7 MIETINNÖT YM. 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus 8 Korkein hallinto-oikeus 10 KKO:N VALITUSLUVAT

Lisätiedot

momentti 8_09.fm Page 1 Thursday, November 26, 2009 8:37 AM 8/2009 Sisältö

momentti 8_09.fm Page 1 Thursday, November 26, 2009 8:37 AM 8/2009 Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait Hallituksen esitykset Tasavallan Presidentin asetukset Valtioneuvoston asetukset MIETINNÖT YM.

LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait Hallituksen esitykset Tasavallan Presidentin asetukset Valtioneuvoston asetukset MIETINNÖT YM. Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

,-,"%A(A(+(,(D#@#A!#@A(,

,-,%A(A(+(,(D#@#A!#@A(, 4/2012 Momentti Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 3 Valtioneuvoston asetukset 7 MIETINNÖT YM. 8 ASETETUT TOIMIELIMET 9 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus 10 Korkein hallinto-oikeus

Lisätiedot

2_09LMU.fm Page 1 Friday, February 27, 2009 1:20 PM 2/2009. Sisältö

2_09LMU.fm Page 1 Friday, February 27, 2009 1:20 PM 2/2009. Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

momentti 7_09.fm Page 1 Friday, October 9, 2009 12:12 PM 7/2009 Sisältö

momentti 7_09.fm Page 1 Friday, October 9, 2009 12:12 PM 7/2009 Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

Sisältö 6/2007. LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Tasavallan presidentin asetukset 3

Sisältö 6/2007. LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Tasavallan presidentin asetukset 3 Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

kansi2.fh10 Tue Apr 06 16:29:41 2004 Page 1

kansi2.fh10 Tue Apr 06 16:29:41 2004 Page 1 kansi2.fh10 Tue Apr 06 16:29:41 2004 Page 1 C M Y CM MY CY CMY K 3/2004 Momentti Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston

Lisätiedot

3/2011 LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait Valtioneuvoston asetukset MIETINNÖT YM. ASETETUT TOIMIELIMET OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

3/2011 LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait Valtioneuvoston asetukset MIETINNÖT YM. ASETETUT TOIMIELIMET OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus 3/2011 Momentti Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 6 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus 7 Korkein hallinto-oikeus 8 KKO:N VALITUS-

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä sekä holhoustoimesta annetun lain 8 :n ja valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait Hallituksen esitykset Tasavallan Presidentin asetukset Valtioneuvoston asetukset MIETINNÖT YM.

LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait Hallituksen esitykset Tasavallan Presidentin asetukset Valtioneuvoston asetukset MIETINNÖT YM. 2/2014 Momentti Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 5 Valtioneuvoston asetukset 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus 8 Korkein hallinto-oikeus 11 KKO:N VALITUSLUVAT 15 Momentti

Lisätiedot