Etelä-Karjalan liitto. Versio 0.5 Maakuntahallitus [HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUS- SUUNNITELMA ]

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Etelä-Karjalan liitto. Versio 0.5 Maakuntahallitus 29.9.2014 [HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUS- SUUNNITELMA 2014-2016]"

Transkriptio

1 2014 Etelä-Karjalan liitto Versio 0.5 Maakuntahallitus [HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUS- SUUNNITELMA ]

2 Sisällysluettelo 1 Yleistä Henkilöstötarpeeseen vaikuttavat muutokset Toimintaympäristön muutokset Etelä-Karjalan liiton organisaatiouudistus Uusi organisaatio ja toiminnan muutokseen vaadittavat toimenpiteet Keskeiset linjaukset, uusi organisaatio ja rekrytointitarpeet Henkilöstöjohtamisen periaatteet ja työaikajärjestelyt Työsuhdemuodot Määrällinen henkilöstösuunnittelu Työaikajärjestelyt Työaika Lisä- ja ylityö Etätyö ja joustavat työaikajärjestelyt Rekrytointikäytännöt Henkilöstöhallinnon vuosikello Etelä-Karjalan liiton koulutussuunnitelma Perusteet koulutussuunnitelman laadinnalle Ammatillisen osaamisen kehittämisteemat hallinnossa v ja Ammatillisen osaamisen kehittämisteemat aluekehittämisessä v Ammatillisen osaamisen kehittämisteemat maankäytössä v Ammatillisen osaamisen kehittämisteemat ENPI / CBC:ssä v ja Kustannusten korvaukset koulutuksista

3 1 Yleistä Henkilöstösuunnitelman avulla pyritään ennakoimaan henkilöstötarpeeseen vaikuttavat toiminnalliset muutokset, poistuma ja rekrytointitarve. Koulutussuunnitelman puolella tarkastellaan vuoden 2014 alusta voimaan tulleiden lakimuutosten johdosta henkilöstön ammatillista osaamista, ammatillisen osaamisen vaatimuksissa tapahtuvia muutoksia lähivuosina ja niihin vaikuttavia koulutustarpeita. Etelä-Karjalan liitossa on aiemmin tarkasteltu henkilöstöä vastuualueittain tai yksiköittäin talousarvio- ja tilinpäätösasiakirjojen yhteydessä, mutta viime vuosina tapahtuneiden lainsäädännön ja toimintaympäristön muutosten sekä vuoden 2014 aikana käynnistetyn organisaatiouudistuksen johdosta on laadittu erillinen asiakirja eli henkilöstö- ja koulutussuunnitelma, joka palvelee em. asioiden kokonaiskuvan hahmottamista paremmin. Asiakirja kokoaa yhteen organisaation henkilöstökäytäntöihin ja henkilöstön kehittämiseen liittyviä asioita. Vuoden 2015 osalta henkilöstö- ja koulutussuunnitelma on yhteen sovitettu talousarvion kanssa. Toimintavuoden aikana käytettävissä olevat henkilötyövuodet ovat lievästi laskeneet Etelä- Karjalan liitossa vuosien aikana eläköitymisten johdosta. Vuoden 2013 lopussa Etelä- Karjalan liiton palveluksessa työskenteli 27 henkilöä. Vuoden 2014 aikana on ollut lisäksi n. 1,7 henkilötyövuotta poissa opintovapailla ja yksi osa-aikainen työntekijä on jäänyt tai jäämässä eläkkeelle syksyn aikana. Eläköitymiset ja opintovapaat ovat antaneet toisaalta mahdollisuuksia toiminnan painopisteiden uudelleen määrittelylle, mutta samalla ne ovat haastaneet organisaation suunnittelemaan niukkenevien henkilöresurssien käyttöä aiempaa innovatiivisemmin. Vuosina tavoitteena on, että eläköitymisten johdosta poistuvia henkilötyövuosia ei täytetä automaattisesti entisillä toimenkuvilla, vaan organisaation toimintaa ja henkilöstön toimenkuvia tarkastellaan siten, että vapautuvia henkilöresursseja voidaan ainakin osittain kohdentaa uusiin tai maakunnalle merkittäviin 1 toimenpiteisiin. Henkilötyövuosien kehitys on viime kädessä riippuvainen Etelä-Karjalan liiton jäsenkuntien omistajaohjauksesta, kuntien ja kuntayhtymien tehtävien ja velvoitteiden muutoksista sekä toiminnan rahoituksesta. 1 Etelä-Karjalan maakuntaohjelmassa on määritelty Etelä-Karjalan maakunnan strategiset painopisteet tämän henkilöstösuunnitelman toteutusajalle. 2

4 2 Henkilöstötarpeeseen vaikuttavat muutokset Toimintaympäristön muutokset Kuntien toimintaympäristö on suuressa muutoksessa. Vuosien aikana päätetään Etelä- Karjalan alueen kuntarakenteesta kuntajakoselvitysprosessin myötä. Valtakunnan tasolla parasta aikaa käynnissä oleva sote-uudistus vaikuttanee oleellisesti tuleviin ratkaisuihin sekä kuntayhtymien työnjakoon ja tehtäväkenttään. Yleisemmät kuntien toimintaympäristön muutokset liittyvät mm. seuraaviin lähes kaikkia kuntia koskettaviin henkilöstösuunnitteluun ja henkilöstötarpeeseen vaikuttaviin asioihin: Väestön ikääntymisen tuoma palvelutarpeen kasvu vaikuttaa koko julkisen palvelujärjestelmän henkilöstötarpeisiin ja toiminnan rakenteisiin Palvelutarve ei vastaavasti kasva perusopetuksessa eikä lukiokoulutuksessa samalla tavoin Henkilöstön ikääntyminen ja samoin uusien ikäluokkien siirtyminen työmarkkinoille haastavat esimiestyötä ja henkilöstöpolitiikkaa, jotta kuntasektori on ja myös pysyy työnantajana houkuttelevana Kuntatalouden kantokyky heikkenee väestöllisen huoltosuhteen huonontuessa Kuntien taloustilanne on ollut jo useamman vuoden haastava, vaikkakin vuoden 2013 tilinpäätökset olivat Etelä-Karjalan alueen kunnilla pääasiallisesti positiivisia. Tähän vaikuttivat osaltaan myös kuntien verotilitysten muutokset vuoden 2013 lopulla, joka sinällään ei tule toistumaan lähivuosina. Useat kunnat ovat joutuneet korottamaan kunnallisveroprosenttejaan ja myös kuntien lainakanta on kasvanut melko tasaiseen tahtiin koko maassa. Mahdollinen korkotasojen nousu on tästä syystä iso riski monelle kunnalle. Mikäli yleinen korkotaso alkaa nousta, tulee se asettamaan yhä suurempia haasteita velkaantuneiden kuntien talouden tasapainolle. Edellä mainituista syistä rakenteelliset muutokset ovat kuntasektorilla välttämättömiä ja tästä syystä myös kuntayhtymien ja maakunnan liittojen on kyettävä suuntaamaan toimintansa painopisteitä, resursseja ja tavoitteita palvelemaan ja kehittämään kuntia em. muutoksissa. Henkilöstösuunnittelun näkökulmasta ym. toimintaympäristön muutokset eivät vaikuta maakuntien liittojen toimintaan yhtä suorasti kuin kuntien toimintaan. Kuntayhtymien toiminnan rahoituksen näkökulmasta edellä mainitut toimintaympäristön muutokset ovat kuitenkin merkittäviä. 2.2 Etelä-Karjalan liiton organisaatiouudistus Etelä-Karjalan liiton virasto-organisaation uudistamisen periaatteena on osin uudistaa ja toisaalta järjestää viraston rakenteet vastaamaan aluekehitystä ja maankäyttöä ohjaavaa lainsäädäntöä sekä maakunnan liittojen nykyistä tehtäväkenttää, jotka ovat viimeisten vuosien aikana muuttu- 3

5 neet niin lainsäädännön kuin toimintaympäristön osalta. Uudistuksen yhteydessä on tehty henkilöstön osaamiskartoitukset, viraston toimintaa ja arvopohjaa linjaavaa strategiaa ja lisäksi syksyn 2014 aikana tehdään uuteen organisoitumiseen liittyviä tehtävien vaativuuden arviointeja. Etelä-Karjalan liitossa on toiminut ennen vuoden 2014 organisaatiouudistusta kolme tulosaluetta nimeltään i) aluekehitys, ii) maankäyttö sekä iii) hallinnon ja maksatuksen tulosalue. Hallinnon ja maksatuksen tulosalue on jaettu edelleen 1) maksatus-, 2) yleishallinto- ja 3) ENPI-yksikköön sekä ym. lisäksi maakuntajohtajan esikuntana on toiminut erillinen iv) johdon tuki -yksikkö. Organisaatiouudistukseen liittyen henkilöstön kanssa on pidetty yhteinen koko päivän mittainen kehittämispäivä Lappeen Ruustinnassa, jossa aiheena olivat organisaatiouudistus, koulutussuunnitelman laadinta ja henkilöstön osaamiskartoitukset. Tämän lisäksi henkilöstö- ja koulutussuunnitelman sisällöistä on pidetty kuntien yt-lain mukaiset yhteistoimintaneuvottelut maakuntahallituksen nimeämässä yhteistoimintaryhmässä Uudessa organisaatiossa Etelä-Karjalan liiton virasto jaetaan neljään varsinaisen toiminnan yksikköön sekä erilliseen johdon ja viestinnän -yksikköön: aluekehitysyksikkö, aluesuunnitteluyksikkö, hallinto- ja kehittämisyksikkö, rajaohjelmien yksikkö ja erillään ym. yksikkörakenteesta maakuntajohtajan tukena työskentelevä johdon ja viestinnän yksikkö Organisaatiouudistuksen yhteydessä liiton entinen tulosalue- ja yksikkörakenne lakkautettaisiin ja tilalle muodostettaisiin yllä mainitut viisi yksikköä. Liiton virasto on organisaationa sen verran pieni, että nimeke yksikkö kuvaa paremmin liiton eri toimintojen luonnetta kuin isompien kuntaorganisaatioiden käyttämä tulosalue -nimike. 2.3 Uusi organisaatio ja toiminnan muutokseen vaadittavat toimenpiteet Liiton aluekehitysyksikössä (ent. aluekehityksen tulosalue) työskentelee aluekehitysjohtajan alaisuudessa neljä vakituista työntekijää ja EU:n rakennerahasto-ohjelmien teknisestä avusta riippuen tarvittava määrä hallintotehtäviä hoitavia työntekijöitä, elleivät hallintotehtävät ole integroituna osaksi vakituisten henkilöiden työnkuvaa. Tämä voi olla tarpeen tulevalla EU:n rakennerahastokaudella , johon liittyen on jo sovittu, että Etelä-Suomen alueen välittävänä toimielimenä toimii keskitetysti Uudenmaan liitto. Aluekehitysyksikkö vastaa muun muassa Etelä-Karjalan maakuntaohjelman laadinnasta ja toimeenpanosta sekä liiton vastuulla olevasta muusta kansallisesta ohjelmatyöstä ja EU-ohjelmatyöstä. Myös muun muassa alueellisen kehityksen ennakointi, seuranta ja tietopalvelu, maakunnallinen elinkeino- ja innovaatiopolitiikka, koulutus-, tutkimus-, kulttuuri-, tietoyhteiskunta- ja hyvinvointipolitiikka sekä kunta- ja palvelurakenteisiin liittyvät asiat ovat aluekehitysyksikön vastuulla. 4

6 Aluekehitysyksikön osalta järjestely muuttaisi vakanssinimikkeitä, työ- ja virkasuhteita sekä henkilöstökäytäntöjä seuraavasti: Kehittämisjohtajan virkanimike muutetaan aluekehitysjohtajaksi, yhden erikoissuunnittelijan toimi muutetaan aluekehityspäällikön toimeksi, joka mahdollistaa tehtävien tarkoituksenmukaisemman jakamisen ja varahenkilöjärjestelmän luomisen aluekehitysjohtajan ja aluekehityspäällikön välillä, yhden erikoissuunnittelijan toimen nimike muutetaan maakuntasuunnittelijan toimeksi, nyt määräaikaisessa työsuhteessa olevan erikoissuunnittelijan, joka hoitaa alue-ennakointiin liittyviä tehtäviä, tehtävä vakinaistetaan ja toiminimike muutetaan erityisasiantuntijaksi osana aluekehityslainsäädännön mukaan liitolle kuuluvien tehtävien hoitoa ja tehtävään sisällytetään vastuu alueennakoinnin kehittämisestä, tilasto- ja tietoaineiston jalostamisesta sekä ao. tehtäväkenttään liittyvistä lausunnoista, ja yksikössä tehdään työn vaativuuden arvioinnit, muodostetaan toimenkuvat ja tehdään benchmarking verrokkiorganisaatioiden toimenkuviin ja palkkausjärjestelmiin. Liiton aluesuunnitteluyksikössä (ent. maankäytön tulosalue) työskentelee aluesuunnittelujohtajan alaisuudessa 5 työntekijää. Aluesuunnittelujohtaja johtaa liiton aluesuunnitteluyksikköä, joka vastaa muun muassa liiton tehtäviin kuuluvista kaavoitus- ja maankäyttöasioista, liikenteen kehittämisestä sekä ympäristö- ja luonnonvara-asioista. Maakuntakaava tehdään aluesuunnitteluyksikön johdolla. Aluesuunnitteluyksikön osalta järjestely muuttaisi vakanssinimikkeitä, työ- ja virkasuhteita seuraavasti: aluesuunnittelujohtajan virka laitetaan julkiseen hakuun, perustetaan uusi ympäristöpäällikön toimi, johon nyt suunnittelujohtajan nimekkeellä työskentelevä viranhaltija siirtyy ja lakkautetaan vanha suunnittelujohtajan taustavirka, maankäyttöpäällikön virkanimeke muutetaan kaavoituspäälliköksi, muutetaan paikkatiedoista vastaavan suunnittelijan työnimekkeeksi paikkatietosuunnittelija, ja yksikössä tehdään työn vaativuuden arvioinnit, muodostetaan toimenkuvat ja tehdään benchmarking verrokkiorganisaatioiden toimenkuviin ja palkkausjärjestelmiin. Liiton hallinto- ja kehittämisyksikössä (koottu ent. hallinnon ja maksatuksen alaisista yksiköistä) työskentee hallinto- ja kehittämisjohtajan alaisuudessa neljä tai viisi työntekijää riippuen liiton taloushallinto- ja ictpalveluista tehtävistä ratkaisusta vuoden 2015 alusta alkaen. Hallinto- ja kehittämisjohtaja vastaa muun muassa liiton hallinnosta, taloudesta, valtion toimeksiantovarojen hallinnoinnista sekä liiton rahoittamien kehittämishankkeiden seurannasta ja tarkastuksista sekä liiton sisäisten ja ulkoisten tukipalveluiden kehittämisestä. Johdon ja viestinnän yksikköön kuuluvien työntekijöiden hallinnolliset esimiesvastuut olisivat hallinto- ja kehittämisjohtajalla. Hallinto- ja kehittämisyksikön muodostamisen osalta järjestely muuttaisi vakanssinimikkeitä, työ- ja virkasuhteita seuraavasti: Hallintopäällikön virkanimeke muutetaan hallinto- ja kehittämisjohtajaksi, maakuntajohtajan sihteerin toimen nimike muutetaan johdon sihteeriksi, yksikössä tehdään työn vaativuuden arvioinnit, muodostetaan toimenkuvat ja tehdään benchmarking verrokkiorganisaatioiden toimenkuviin ja palkkausjärjestelmiin, ja 5

7 maakuntahallitus tekee päätöksen taloushallinnon- ja ict-palveluiden tuottamisesta joko omana tai ulkoistettuna palveluna tehtyjen selvitysten ja kustannustiedon pohjalta. Liiton rajaohjelmien yksikössä (ennen osana hallinnon ja maksatuksen tulosaluetta) työskentelee ohjelmajohtajan alaisuudessa tarvittava määrä ENPI/tulevan ENI-ohjelman tarvitsemia hallintoviranomaisen tehtäviä hoitavia työntekijöitä. Ohjelmajohtaja vastaa ENPI/ENI-rajayhteistyöohjelman hallintoviranomaisen ja kehittämisvarojen hallinnoinnista. Yksikön henkilöstömäärä voi vaihdella ohjelmakauden aikana. Rajaohjelmien yksikön henkilötyövuosista uudella ohjelmakaudella voidaan tässä vaiheessa antaa arvioksi 5-8 henkilötyövuotta. Arvio tarkentuu syksyn 2014 aikana, kun ohjelmaan liittyvät linjaukset varmistuvat. Ohjelman hallintotehtäviä uudella ohjelmakaudella ( ) hoitavan henkilöstön nimekkeet eivät vielä ole tiedossa, nimikkeet päivitetään henkilöstösuunnitelmaan myöhemmin yksikössä tehdään työn vaativuuden arvioinnit ja benchmarking verrokkiorganisaatioiden toimenkuviin ja palkkausjärjestelmiin syksyllä 2014 sekä muilta osin muodostetaan toimenkuvat heti, kun se on ohjelmapoliittisesti mahdollista. Maakuntajohtajan tukena toimivassa johdon ja viestinnän yksikössä työskentelee yhteyspäällikkö, tiedotuspäällikkö ja Venäjä-asiantuntija. Kyseiset kolme työntekijää olisivat kuitenkin hallinnollisten esimiestehtävien osalta hallinto- ja kehittämisjohtajan alaisia. Johdon ja viestinnän yksikön osalta järjestely muuttaisi vakanssinimikkeitä, työ- ja virkasuhteita seuraavasti: Tiedottajan toimen nimike muutetaan tiedotuspäällikön toimeksi, rekrytoidaan liitolle Venäjä-asiantuntija, jonka erityisasiantuntemukseen ja tehtävänkuvaan kuuluvat liiton Venäjä-suhteiden sekä siihen liittyvien liikenne- ja infrastruktuuriasioiden hoito yhdessä maakuntajohtajan ja aluesuunnitteluyksikön kanssa, yksikössä tehdään työn vaativuuden arvioinnit, muodostetaan toimenkuvat ja tehdään benchmarking verrokkiorganisaatioiden toimenkuviin ja palkkausjärjestelmiin. Organisaatiouudistus toteutetaan oheisten yksikkörakenteiden muutokseen liittyvien järjestelyjen, viraston strategian laadinnan ja henkilöstön kanssa yhteistoiminnassa käytyjen neuvottelujen sekä tva-arviointien tuloksena. Uuden organisaation on määrä olla täysimääräisesti toiminnassa vuoden 2015 alusta alkaen. Etelä-Karjalan liiton hallintosäännön 5-6 :n mukaan Etelä-Karjalan liiton toiminta jaetaan yksiköihin maakuntahallituksen päättämin tavoin. Edelleen hallintosäännön 17 mukaan virkojen nimekkeiden muuttamisista päättää maakuntajohtaja. 6

8 2.4 Keskeiset linjaukset, uusi organisaatio ja rekrytointitarpeet Maakuntavaltuusto Tarkastuslautakunta Maakuntahallitus Työvaliokunta Johto ja viestintä Maakuntajohtaja Yhteyspäällikkö Tiedotuspäällikkö Venäjä-asiantuntija Aluekehitysyksikkö Aluesuunnitteluyksikkö Hallinto- ja kehittämisyksikkö ENPI / ENI / CBC: Rajaohj.yksikkö Aluekehitysjohtaja Aluekehityspäällikkö Maakuntasuunnittelija Erityisasiantuntija (ennakointi) Maaseutuasiamies Viestintäsuunnittelija (ma.) / rakennerahastot Hankekoordinaattori (ma.) Aluesuunnittelujohtaja Kaavoituspäällikkö Ympäristöpäällikkö Suunnittelija Suunnittelija Paikkatietosuunnittelija Hallinto- ja kehittämisjohtaja Johdon sihteeri Toimistosihteeri Toimistosihteeri Tarkastaja Kirjanpitäjä / tai ulkoinen palvelun tarjoaja Ohjelmajohtaja 5-8 ohjelman hallintotehtäviä hoitavaa työntekijää / asiantuntijaa Esimiehet ja heidän varahenkilönsä (sijainen / varahenkilö sulkeiden sisällä): Maakuntajohtaja (ta-täytäntöönpanomääräysten mukaan) Aluekehitysjohtaja (aluekehityspäällikkö) Aluesuunnittelujohtaja (kaavoituspäällikkö) Hallinto- ja kehittämisjohtaja (ohjelmajohtaja) Ohjelmajohtaja (varahenkilö nimetään myöhemmin) 7

9 3 Henkilöstöjohtamisen periaatteet ja työaikajärjestelyt 3.1 Työsuhdemuodot Etelä-Karjalan liitossa pääsääntöisesti kaikki työ- ja virkasuhteet ovat kokoaikaisia. Tällä hetkellä Etelä-Karjalan liiton palveluksessa on 18 vakituista työntekijää, joista 5 on virkasuhteisia 13 työsuhteisia toimia. Sen lisäksi Etelä-Karjalan liitossa työskentelee 10 määräaikaista työntekijää. Työsuhteet ovat pääsääntöisesti toistaiseksi voimassa olevia, ellei määräaikaisuudelle ole erikseen KVTES:ssa, TS:ssa tai työsopimuslaissa mainittuja perusteita. Työsuhdemuotojen arvioinnissa huomioidaan, onko tehtävä kausiluonteinen (esim. projektirahoitus, määräaikaan sidottu) vai vakituiseksi katsottava. KVTES-työryhmän muistossa (Määräaikaiset palvelussuhteet ja hyvät käytännöt) on oikeuskäytännön osalta viitattu työtuomioistuimen ratkaisuun (TT ), jonka mukaan määräaikaisuuden perusteen arvioinnissa merkitystä on muun muassa seuraavilla seikoilla: onko kunkin määräaikaisen työsopimuksen tekemiselle laissa edellytetty peruste esim. sijaisuus ovatko työsopimukset niissä olevien mainintojen mukaan sidottu erikseen nimetyn työntekijän poissaoloon määräaikaisten työsopimusten lukumäärä määräaikaisten työsopimusten yhteenlaskettu kesto ovatko määräaikaiset sopimukset seuranneet välittömästi toisiaan tehtävien samankaltaisuus sijaisten toistuva tarve ja runsas lukumäärä onko sopimuksilla toisasiallisesti pyritty jatkuvaan työsuhteeseen vaikka onkin käytetty määräaikaisia työsopimuksia. Etelä-Karjalan liiton määräaikaisten työsuhteiden ajallisessa tarkastelussa voidaan ottaa lähtökohdaksi kolmen vuoden yhtäjaksoinen määräaikainen tai määräaikaiset palvelussuhteet. Eli jos henkilö on hoitanut samaa tehtävää jo kolmen vuoden ajan, niin esimiehen tulee arvioida onko tehtävä muuttunut luonteeltaan pysyväksi siten, että siihen pitäisi ottaa henkilö vakituiseen palvelussuhteeseen. Määräaikaisia palvelussuhteita tarkasteltaessa kannattaa muistaa, että kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain mukaan virkasuhteen määräaikaisuus voi perustua myös viranhaltijan omaan pyyntöön. Työsopimuslaissa on sama mahdollisuus vaikka se on muotoiltu hieman toisella tavoin. Työsopimuslain mukaan työnantajan aloitteesta ilman perusteltua syytä tehtyä määräaikaista työsopimusta on pidettävä toistaiseksi voimassa olevina. Jos työntekijä tekee aloitteen työsopimuksen tekemistä määräajaksi, niin tämä on itsessään riittävä peruste määräaikaisuudelle. 8

10 3.2 Määrällinen henkilöstösuunnittelu Henkilöstön ikärakenne % 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Henkilöstön ikäjakauma ( ) Ikäryhmät % -osuus Henkilöstön keski-ikä on n. 49 vuotta Palvelussuhteen luonne Palvelussuhde (ennakoitu 13.8.) Miehet Naiset Yhteensä Vakinaiset* Määräaikaiset Yhteensä * Huomioitu jo syksyllä 2014 eläkkeelle jäävä työntekijä Arvio eläkepoistumasta Määrälliseen henkilöstösuunnitteluun vaikuttavat organisaatiouudistuksen yhteydessä tehtävät henkilöstöpoliittiset linjaukset, henkilöstön eläkepoistuma sekä mahdolliset resurssien uudelleen kohdentamisesta tehtävät päätökset. Eläkepoistumaa ei voida arvioida muutoin kuin suhteellisen karkealla ennusteella. Lakisääteisen eläkeiän saavuttaa vuoden 2015 aikana yksi työntekijä aluesuunnitteluyksiköstä. Vuoden 2017 lopulle mennessä lakisääteisen eläkeiän saavuttaa tai on saavuttanut kaksi työntekijää yksi aluesuunnitteluyksiköstä ja yksi hallinto- ja kehittämisyksiköstä. Vuoden 2018 aikana lakisääteisen eläkeiän saavuttaa lisäksi yksi työntekijä johdosta. Lukemissa huomioitavaa on, että lakisääteisen eläkeiän saavuttaminen ei kuitenkaan tarkoita välttämättä työntekijän suoraa eläkkeelle jäämistä. 9

11 3.3 Työaikajärjestelyt Etelä-Karjalan liitossa noudatetaan pääsääntöisesti KVTES:n mukaista liukuvaa toimistotyöaikaa. Yksiköiden päälliköt ovat kokonaistyöajassa. Työajan seurantalaitteiston (kellokorttikone) avulla seurataan liukuvaa työaikasaldoa. Henkilöstön työaikoihin, kuten ylitöihin ja sairauspoissaoloihin, sovelletaan pääsääntöisesti KVTES:n ja TS:n säädöksiä Työaika Työajaksi luetaan työhön käytetty aika sekä aika, jonka viranhaltija / työntekijä on velvollinen olemaan työpaikalla työnantajan käytettävissä. Matkaan käytettyä aikaa ei lueta työaikaan, ellei sitä samalla ole pidettävä työsuorituksena. Työaikaa seurataan kellokortin avulla. Mikäli työtehtävät ovat sellaisia, että kellokortin käyttö ei ole mahdollista, työaikaseurantaan käytetään viranhaltijan / työntekijän omaa työaikakirjanpitoa. Työhön tullaan klo välisenä aikana ja poistutaan klo välisenä aikana. Lounasaika on klo Sallitut liukumat ovat +20 tuntia ja -6 tuntia. Liukumat ovat jatkuvia, niitä ei päivitetä. Aina virastoon tultaessa ja sieltä poistuttaessa kellokortti leimataan. Lyhyellekin asialle poistuttaessa kellokortti leimataan joko työ- tai oma-asiakoodilla. Lääkärissä, hammaslääkärissä ja alle 10-vuotiaan lapsen lääkäri- ja neuvolakäynneillä voi käydä työaikana ja edellä mainitun mukaisesti kellokortti leimataan silloinkin. Mikäli koulutuspäivä tai työmatka kestää koko päivän, kellokorttia ei käydä erikseen leimaamassa. Kellokorttikoneen antamat raportit tarkastetaan kuukausittain (yksikön päällikkö tarkastaa oman yksikkönsä osalta) Lisä- ja ylityö Lisätyönä korvataan työ, jota viranhaltija / työntekijä tekee erillisen kirjallisen määräyksen perusteella säännöllisen työajan lisäksi, mutta joka ei ole ylityötä ja jota ei lueta liukuma-aikaa koskevien määräysten perusteella viranhaltijan / työntekijän hyväksi säännöllisenä työaikana. Lisätyö korvataan työnantajan harkinnan mukaan joko rahakorvauksena maksamalla korottamaton tuntipalkka kultakin lisätyötunnilta tai antamalla vastaava vapaa-aika. Ylityönä korvataan työ, jota viranhaltija / työntekijä suorittaa erillisen kirjallisen määräyksen perusteella ja joka ylittää vuorokautisen ja / tai viikoittaisen taikka tasoittamisjakson ylityörajan ja 10

12 jota ei lueta liukuma-aikaa koskevien määräysten perusteella viranhaltijan / työntekijän hyväksi säännöllisenä työaikana. Ylityö korvataan viranhaltijalle / työntekijälle työnantajan harkinnan mukaan joko rahakorvauksena tai vapaana säännöllisenä työaikana siten kuin virka- ja työehtosopimuksessa on määrätty. Lisä- ja ylityön kirjallisen määräyksen antaa yksikön päällikkö ja lisä- tai ylityövapaan pitäminen perustuu kirjallisesti dokumentoituun ja hyväksyttyyn päätökseen Etätyö ja joustavat työaikajärjestelyt Osana henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaa on työmarkkinajärjestöjen suosituksen mukaisesti syytä käsitellä periaatteita käytössä olevista joustavista työaikajärjestelyistä sekä työn ja perheelämän tasapainottamista helpottavista käytännöistä. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelman liitteeksi on laadittu tästä syystä mm. pelisäännöt Etelä- Karjalan liitossa noudatettavista etätyön periaatteista. Tieto- ja viestintätekniikan kehitys sekä työn tietosisältöjen jatkuva kasvu ovat muuttaneet perinteistä teollisen yhteiskunnan tarpeisiin suunniteltua työaikakäsitettä. Töissä, joiden keskeisenä osana on tiedon käsittely, on mahdollista järjestää työ tai sen osa tehtäväksi muualla kuin yhdellä kiinteällä työpaikalla. Joustavilla työaikajärjestelyillä voidaan päästä työn tuottavuuden ja työtyytyväisyyden yhtäaikaiseen kehittymiseen, mikäli myös työn organisoinnissa ja johtamisessa kyetään uudistumaan. Etätyö perustuu luottamuksen ja vastuun tasapainoiseen suhteeseen. Perinteisen, usein työn ulkoisiin puitteisiin kohdistuvan valvonnan ja ohjauksen sijasta joudutaan keskittymään työn sisältöön ja tuloksiin. Kaikki työ ei luonnollisesti ole muutettavissa etätyöksi. Vaihtoehdottomaan asetemaan päätymiseen ei kuitenkaan ole syytä, sillä niin perinteisessä paikkaan sidotussa työssä kuin etätyössä on monia hyviä puolia. Joustavuuteen kuulu sekin, että etätyön määrä voi vaihdella tilanteen mukaan: yhdestä päivästä viikossa yhteen päivään kuukaudessa tai kahdessa. Olennaista on, että joustavuutta haetaan molempien osapuolten, sekä työnantajan että työntekijän ehdoilla. Etätyön pelisäännöt ovat henkilöstö- ja koulutussuunnitelman liitteenä. 11

13 3.4 Rekrytointikäytännöt Etelä-Karjalan liiton rekrytointeja säätelevät virkojen ja toimien pätevyysvaatimukset, toimenkuva ja sille määritellyt kelpoisuusehdot. Tämän lisäksi on otettava soveltuvin osin huomioon laki kunnallisesta viranhaltijasta ja hallintolaissa määritellyt hyvän hallinnon periaatteet. Julkisella sektorilla virkojen ja toimien avoin julkinen haku tuottaa usein parhaan ja tasapuolisimman tuloksen. Tätä pääsääntöä noudatetaan myös Etelä-Karjalan liiton rekrytoinneissa. Rekrytointien helpottamiseksi liiton organisaatiolle on määritelty raamit, joiden puitteissa rekrytointeja voidaan tehdä myös erityistapauksissa organisaation sisäisin järjestelyin. Organisaatiouudistuksen yhteydessä tehdään arvio Etelä-Karjalan liitolla määräaikaisessa työsuhteessa vuoden 2014 lopussa olevien työntekijöiden tehtävien perusteista ja tarvittaessa vakinaistetaan sellaiset toimet, joiden hoitaminen on tulkittavissa luonteeltaan pysyväksi. Etelä-Karjalan liitossa noudatetaan jatkossa seuraavia pääperiaatteita rekrytoinneissa: 1. Mikäli palvelussuhteen kesto on 1-6 kk, suositellaan julkista hakua, mutta tehtävä voidaan täyttää myös sisäisin järjestelyin siinä tapauksessa, että liiton palveluksessa on jo toimeen sopiva henkilö työsopimus- tai virkasuhteisena ja rekrytointi on kiireellinen. 2. Mikäli palvelussuhteen kesto on 7-12 kk, suositellaan julkista hakua, mutta tehtävä voidaan täyttää myös sisäisin järjestelyin siinä tapauksessa, että liiton palveluksessa on jo toimeen sopiva henkilö työsopimus- tai virkasuhteisena ja rekrytointi on kiireellinen. 3. Palvelussuhteen keston ollessa yli 12 kk tai toistaiseksi voimassa oleva, tehtävä on laitettava julkiseen hakuun. Myös sisäisissä rekrytoinneissa virka tai toimi on laitettava avoimesti sisäiseen hakuun työpaikan ilmoitustaululle, jotta organisaation työntekijöillä on avoin mahdollisuus hakea ko. virkaa tai toimea. Rekrytoinneissa on yllä mainitun lisäksi huomioitava Etelä-Karjalan liiton hallintosäännön reunaehdot tehtävän tai viran haettavaksi julistamisesta ja työhön ottavan tahon toimivallasta. 3.5 Henkilöstöhallinnon vuosikello Seuraavassa on esitetty henkilöstöhallinnollisesta näkökulmasta keskeisimmät toimintavuoden asiat, jotka ohjaavat organisaation henkilöstöjohtamista ja raportointia. 12

14 4 Etelä-Karjalan liiton koulutussuunnitelma Etelä-Karjalan liiton koulutussuunnitelma on valmisteltu yhdessä henkilöstön kanssa. Koulutussuunnitelma kytkeytyy olennaisilta osin Etelä-Karjalan liiton organisaatiouudistukseen ja henkilöstösuunnitelmaan. Em. asioita on viety eteenpäin rinnakkain vuoden 2014 aikana. Liiton koko henkilöstöä koskeva kehittämispäivä pidettiin Lappeen Ruustinnassa, jossa käsiteltiin sekä Etelä-Karjalan liiton organisaatiouudistuksen tavoitteita ja päämääriä sekä toisaalta koulutussuunnitelman laadintaa. Kehittämispäivässä henkilöstö jaettiin työryhmiin yksiköittäin, ja työryhmissä liiton työyksiköt käsittelivät koulutussuunnitelmaa, organisaatiouudistukseen liittyviä osaamiskartoituksia ja viraston sisäisen strategian sisältöjä tarkemmin. Lisäksi henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaa on käsitelty yt-lain mukaisesti työnantajan ja henkilöstöryhmien välisessä neuvottelussa

15 4.1 Perusteet koulutussuunnitelman laadinnalle Lakia koulutuskorvauksesta ja elinkeinoverolain muutoksesta sovelletaan myös kuntiin ja kuntayhtymiin sekä muihin yhteisöihin, jotka jäävät elinkeinoverolain soveltamisalan ulkopuolelle. Koulutussuunnitelman mukaisesti toteutetun osaamisen kehittämisen perusteella kunta tai kuntayhtymä voi hakea koulutuskorvausta, joka olisi 10 % työnantajan koulutusajan palkkakustannuksista ja sitä maksettaisiin enintään kolmelta päivältä työntekijää kohti vuodessa. Laki sisältää säännökset korvaukseen oikeuttavasta koulutuksesta (4 ) ja korvausmäärän perusteista (5 ). Kunnille ja kuntayhtymille koulutuskorvauksen maksaa työttömyysvakuutusrahasto. Koulutuskorvauksen edellytykset, perusteet ja taso ovat yhteneväiset elinkeinoverolain 56 :ssä. Koulutuskorvausta haetaan vakuutusvuotta seuraavan tammikuun loppuun mennessä eli ensimmäisen kerran tammikuussa 2015 vuodelta Koulutuskorvauksen edellytykset Koulutuskorvauksen saa enintään kolmelta koulutuspäivältä työntekijää kohden. Koulutuskorvauksen saamisen edellytyksenä on, että työnantaja on laatinut ennakkoon koulutussuunnitelman ja koulutus sisältyy tähän suunnitelmaan. koulutus on työnantajan järjestämää koulutusta, joka ylläpitää ja edistää työntekijän ammatillista osaamista. koulutuksen kestoa koskevat edellytykset täyttyvät. työnantaja maksaa työntekijälle koulutuksen ajalta palkkaa ja työntekijän palkkakustannuksiin ei ole myönnetty palkkatukea. Koulutussuunnitelma laaditaan osaamisryhmittäin siten, että ENPI/ENI-ohjelman henkilöstöä käsitellään omana ryhmänään. Suunnitelmaan sisällytetään seuraavat asiakokonaisuudet: 1. Miksi tämän teeman kehittämistä tarvitaan 2. Henkilöstöryhmät joihin kehittäminen kohdistuu 3. Aikataulu ja valitut kehittämismenetelmät 4. Vastuuhenkilö, kustannukset 5. Miten toivottu muutos näkyy toiminnassa 6. Miten seuraamme kehittämisen tuloksia 4.2 Ammatillisen osaamisen kehittämisteemat hallinnossa v ja 2015 Taloushallinto Kirjanpito, tilinpäätös, palkkahallinto, reskontrat, verotus, Keva Kehittämisohjelmien kustannusseuranta, tarkastus ja maksatus 1. Tarvitaan ajantasainen tieto muuttuvista ohjeistuksista, säännöksistä ja tietojärjestelmistä. 2. Virpi Tiainen, Rauni Lainejärvi, Juuso Hieta, Irene Rummukainen 3. Koulutustarjonnan mukaan maakunnan liitoille ja julkiselle hallinnolle suunnatut koulutukset. 14

16 4. Hallinto- ja henkilöstöasioista vastaava viranhaltija, kustannukset budjetin sallimissa rajoissa. 5. Toiminnot voivat tehostua, niiden luotettavuus ja laatu pysyvät korkealla tasolla. 6. Jatkuva seuranta (tiimipalaverit) Yleis- ja henkilöstöhallinto Kuntayhtymiä ja työelämää koskeva lainsäädäntö Työehtosopimukset. 1. Tarvitaan ajantasainen tieto muuttuvista ohjeistuksista ja säännöksistä. Kuntatyönantajan työelämän kehittämishanke vaikuttaa koko kuntakenttään lähivuosina. 2. Juuso Hieta, Rauni Lainejärvi, esimiehet (ohjeistus jalkautetaan sisäisenä koulutuksena) 3. Koulutustarjonnan mukaan maakunnan liitoille ja julkiselle hallinnolle suunnatut koulutukset. 4. Hallinto- ja henkilöstöasioista vastaava viranhaltija, tarpeen mukainen kouluttautuminen 5. Työnjohto-oikeuden tuntemus ja palvelussuhdeasioiden asiantuntemus pysyvät riittävällä tasolla, myös organisaation palkkausjärjestelmän kehittäminen vaatii asiantuntemusta henkilöstöasioista, sopimushallinnasta (KVTES sekä TES) ja työmarkkinakeskusjärjestöjen välisistä neuvottelutuloksista ja niiden soveltamisesta käytäntöön. 6. Jatkuva seuranta (tiimipalaverit) Asiakirjahallinto Asianhallinnon perusteet, säännöt ja kehittäminen (ml. julkisuusasiat) Sähköinen asiakirjahallinto ja dokumenttien hallinta 1. Tarvitaan ajantasainen tieto muuttuvista ohjeistuksista ja säännöksistä 2. Ritva Rehunen, Juuso Hieta, Rauni Lainejärvi (tietojärjestelmät), uusi v lopulla rekrytoitava tsto-työntekijä 3. Koulutustarjonnan mukaan maakunnan liitoille ja julkiselle hallinnolle suunnatut koulutukset (mm. arkistolaitos, kuntaliitto, järjestelmätoimittaja) 4. Hallinto- ja henkilöstöasioista vastaava viranhaltija, sähköisen arkistoinnin kehittäminen mahd. yhteishankkeena 5. Toiminnot tehostuvat ja niiden luotettavuus ja laatu pysyvät korkealla tasolla 6. Jatkuva seuranta (tiimipalaverit) Sähköiset järjestelmät talous- ja henkilöstöhallinnossa Sähköiset tietojärjestelmät ja lomakkeet (ProEconomica, Status, Kuntatoimisto, matkahallinto jne.) 1. Uusien ominaisuuksien käyttöönotto ja ohjelmistojen ylläpito 2. Rauni Lainejärvi, Virpi Tiainen, Juuso Hieta 3. Ohjelmistojen muutosten ja ohjelmistotoimittajien koulutustarjonnan sekä tarpeen mukaisesti. 4. Hallinto- ja henkilöstöasioista vastaava viranhaltija 5. Toiminnot tehostuvat ja niiden luotettavuus ja laatu pysyvät korkealla tasolla. 6. Jatkuva seuranta (tiimipalaverit) 15

17 Viestintä Eri medioiden hallinta, teknisten työvälineiden ja ohjelmistojen hallinta Verkostojen hallinta, esiintymistaidot 1. Meidän on osattava kertoa toiminnastamme vaikuttavasti ulospäin, viestintä on vaikuttamista ja edunvalvontaa. 2. Ritva-Liisa Pulkkinen, Johannes Moisio, osittain koko henkilöstö 3. Henkilökohtainen neuvonta, kurssit, työvälineiden hallintaan liittyvät koulutukset, kielitaitoon liittyvät koulutukset, kielenhuoltokoulutukset aika ajoin. 4. Hallinto- ja henkilöstöasioista vastaava viranhaltija 5. Toiminta tulee näkyväksi, selkeämmäksi, opittu näkyy nopeasti viestinnän ulkoasussa, julkaisujen ilmeessä ja imagossa. 6. Jatkuva seuranta (tiimipalaverit, toimintakertomus) 4.3 Ammatillisen osaamisen kehittämisteemat aluekehittämisessä v Miksi tämän teeman kehittämistä tarvitaan 2. Henkilöstöryhmät joihin kehittäminen kohdistuu 3. Aikataulu ja valitut kehittämismenetelmät 4. Vastuuhenkilö, kustannukset 5. Miten toivottu muutos näkyy toiminnassa 6. Miten seuraamme kehittämisen tuloksia Maakuntaohjelman toimeenpano ja seuranta 1. Maakuntaohjelman toimintalinjojen toimeenpanon ja seurannan vastuuttaminen edellyttää substanssiosaamisen lisäämistä. Tavoitteena ylläpitää riittävää tiedon ja taidon tasoa, jotta avainprosessit voidaan hoitaa menestyksellisesti 2. Susanna Kaskinen, Anni Laihanen, Jari Lantta, Satu Sikanen, Anu Talka 3. Omaehtoinen osaamisen ylläpitäminen hyödyntämällä tarjolla olevat seminaarit, kurssit, ajankohtaispäivät. Aluekehittämisen, innovaatio- ja verkostojohtamisen koulutusta koulutustarjonnan mukaan. Maakuntaohjelman substansseihin liittyvä koulutus. 4. Kehittämisjohtaja, koulutusbudjetin puitteissa 5. Maakuntaohjelman toimeenpanon ja seurannan tehostuminen, asetettujen kehittämistavoitteiden parempi saavuttamisen aste, henkilöiden asiantuntemuksen lisääntyminen 6. Toimintalinjojen vastuuhenkilöiden säännöllinen raportointi tiimipalavereissa + MYRin ja valtuuston kokouksissa. Avustusrahoitus 1. Rahoituslähteiden, rahoitusprosessien ja niitä ohjaavien menettelytapojen tuntemus, jotta voidaan vastata asiakkaiden tiedontarpeisiin 2. Susanna Kaskinen, Jari Lantta, Satu Sikanen, Merja Taipale, Anu Talka 3. Ministeriöiden järjestämät koulutukset ja seminaarit, oma sisäinen koulutus ja omaehtoinen perehtyminen 4. Kehittämisjohtaja 16

18 5. Rahoitusprosessien sujuvuuden lisääntyminen, tietämys eri rahoituslähteistä kasvaa, paremmat mahdollisuudet asiakastarpeisiin vastaamiseen 6. Asiakastyytyväisyyskyselyt Ennakointi ja tiedon hyödyntäminen 1. Maakuntaohjelman toimeenpanon ja seurannan tukeminen, suunnitelmien laadun parantaminen, toimenpiteiden suuntaaminen 2. Susanna Kaskinen, Anni Laihanen, Jari Lantta, Satu Sikanen, Anu Talka 3. Tilastokeskuksen koulutuspäivät, eri ministeriöiden ja tutkimuslaitosten tuottaman tiedon seuranta ja analysointi, ennakointikoulutus 4. Kehittämisjohtaja, koulutusbudjetin puitteissa 5. Ajankohtaisempi ja analysoitu tieto suunnitelmien ja seurannan tukena 6. Jatkuva seuranta (tiimipalaverit) Tiedotus, viestintä, markkinointi 1. Aluekehittämistavoitteiden, niihin liittyvien toimenpiteiden ja maakunnan tunnetuksi tekeminen, yhteistyöverkostojen rakentaminen, maakuntaportaalin uudistaminen 2. Susanna Kaskinen, Anni Laihanen, Jari Lantta, Virve Lindström, Satu Sikanen, Merja Taipale, Anu Talka 3. Esiintymis- ja esitystekniikkakoulutukset (verkkoviestintä, taitto-osaaminen), kirjoittamisen koulutukset, viestinnän ja markkinoinnin uusimpiin trendeihin liittyvät seminaarit ja tilaisuudet, liiton hlöstön yhteinen keskusteluun painottuva englannin kielikoulutus, venäjän kielikoulutus 4. Kehittämisjohtaja, kustannukset? 5. Alueen ja aluekehittämisen tunnettuuden kasvu, myönteinen alueimago, yhteistyön lisääntyminen 6. Jatkuva seuranta (tiimipalaverit), medianäkyvyys 17

19 4.4 Ammatillisen osaamisen kehittämisteemat maankäytössä v Miksi tämän teeman kehittämistä tarvitaan 2. Henkilöstöryhmät joihin kehittäminen kohdistuu 3. Aikataulu ja valitut kehittämismenetelmät 4. Vastuuhenkilö, kustannukset 5. Miten toivottu muutos näkyy toiminnassa 6. Miten seuraamme kehittämisen tuloksia Maakuntakaavoitus 1. Tarvitaan ajantasainen tieto muuttuvista käytännöistä, ohjeistuksista, säännöksistä ja tietojärjestelmistä. 2. Koko aluesuunnitteluyksikön henkilöstö. 3. Koulutustarjonnan mukaan maakunnan liitoille suunnatut koulutukset 4. Aluesuunnittelujohtaja 5. Laatu ja luotettavuus säilyvät korkeimmalla mahdollisella tasolla 6. Jatkuva seuranta (tiimipalaverit, toimintakertomus) Yhdyskuntasuunnittelu 1.Tarvitaan ajantasainen tieto muuttuvista käytännöistä, ohjeistuksista, säännöksistä ja tietojärjestelmistä. 2. Aluesuunnitteluyksikön henkilöstö, ensisijaisesti Maria Peuhkuri 3. Koulutustarjonnan mukaan maakunnan liitoille suunnatut koulutukset ja oppilaitosten tarjoama täydennyskoulutus 4. Aluesuunnittelujohtaja 5. Pystytään paremmin ennakoimaan ja analysoimaan maailman muutoksia, ylläpidetään ja päivitetään omaa osaamista 6. Jatkuva seuranta (tiimipalaverit, toimintakertomus) Paikkatiedot ja niiden hallinta ja soveltaminen 1.Pysytään ajan tasalla nopeasti kehittyvässä tietotekniikan paikkatietosovellusten tarjonnassa, tärkeinä ohjelmistot, eri tahojen tuottamat paikkatietoaineistot 2. Koko aluesuunnitteluyksikön henkilöstö, ensisijaisesti Susanna Mäntykoski 3. Koulutustarjonnan mukaan maakunnan liitoille suunnatut, ohjelmistovalmistajien tarjoamat kurssit ja oppilaitosten täydennyskoulutusohjelmat 4. Aluesuunnittelujohtaja 5. Omien ja muualta saatavien paikkatietoaineistojen helpompi ylläpito, hallinta ja jalostus, omien suunnitelmien laadinnan kehittäminen hyödyntäen paikkatieto-ohjelmistoja ja paikkatietoaineistoja mm. maanmittauslaitoksen pohjakartta-aineistoja sekä Tilastokeskuksen ja Suomen ympäristökeskuksen aineistoja. 6. Jatkuva seuranta (tiimipalaverit, toimintakertomus) Toimisto-ohjelmistot 1. Sujuva päivittäin käytettävien ohjelmistojen hallinta 2. Koko aluesuunnitteluyksikön henkilöstö 3. Koulutustarjonnan mukaan maakunnan liitoille suunnatut koulutukset 4. Aluesuunnittelujohtaja 5. Joustava ja nopea työskentely 6. Jatkuva seuranta (tiimipalaverit, toimintakertomus) 18

20 Tilastot maankäytön suunnittelua varten 1. Ajankohtaisen maankäytöllisen tilastoaineiston hyödyntäminen 2. Anja Gerdt, Susanna Mäntykoski 3. Mm. Suomen ympäristökeskuksen ja Tilastokeskuksen järjestämät koulutukset ja seminaarit 4. Aluesuunnittelujohtaja 5. Tukee suunnittelua ja suunnitteluratkaisuja. Tilastoaineistojen tulkinta ja tiedon tuottaminen tilastojen perusteella on luotettavalla pohjalla. 6. Jatkuva seuranta (tiimipalaverit, toimintakertomus) Lainsäädäntö (Maankäyttö- ja rakennuslaki, maa-aineslaki, luonnonsuojelulaki, vesilaki, yva-laki, sovalaki, ympäristölaki, maastoliikennelaki, metsälaki, metsästyslaki, asetukset, valtioneuvoston päätökset, Euroopan neuvoston direktiivit jne) 1. Tieto maankäytön suunnittelua ohjaavasta lainsäädännöstä on ajantasaista 2. Aluesuunnittelujohtaja, kaavoituspäällikkö, ympäristöpäällikkö ja tarvittaessa koko muu aluesuunnitteluyksikön henkilöstö 3. Koulutustarjonnan mukaan maakunnan liitoille suunnatut koulutukset sekä lainsäädännön erityiskoulutus 4. Aluesuunnittelujohtaja 5. Toiminta on aina lainmukaista 6. Jatkuva seuranta (tiimipalaverit, toimintakertomus) Viestintä (kirjallinen ilmaisu, esiintymistaidot, kielitaidot, julkaisujen lay out) 1. Kehitetään kirjallista ja suullista ilmaisukykyä 2. Koko aluesuunnitteluyksikön henkilöstö 3. Koulutustarjonnan mukaiset koulutukset 4. Aluesuunnittelujohtaja 5. Mielenkiintoisia suullisia ja kirjallisia esityksiä 6. Jatkuva seuranta (tiimipalaverit, toimintakertomus) Paikallistuntemus 1. Helpottaa asioimista kuntien ja muiden yhteistyötahojen kanssa, helpottaa asioiden mittasuhteiden arviointia jne. 2. Kaikki huolehtivat oman työtehtävien vaatimusten mukaisesti 3. Suunnitteluvaiheessa ja tarvittaessa lausuntoasioissa maastokäynti, omalla autolla liikkuessa varsinaisen asian ohessa käydään tutustumassa johonkin erityiskohteeseen, joka liittyy omaan osaamisalueeseen, utelias mieli. 4. Kaikki, erityisesti ympäristöpäällikkö 5. Antaa laajemman kokonaiskuvan maakunnassa tapahtuvista muutoksista ja vireillä olevista suunnitelmista sekä niiden vaikutuksista maakunnan kehittämiseen. Luo myös vahvemman tietopohjanmaankäytön suunnittelulle. 6. Jatkuva seuranta (tiimipalaverit, toimintakertomus) 19

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015 1 SISÄLLYSLUETTELO 1.1 Johdanto... 1 1.2 Henkilöstön määrä... 1 1.2.1 Koko- ja osa-aikaisen henkilöstön määrä... 1 1.2.2 Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön määrä... 2 1.2.3

Lisätiedot

KIRKON HENKILÖSTÖN AMMATILLISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN. Sari Anetjärvi

KIRKON HENKILÖSTÖN AMMATILLISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN. Sari Anetjärvi KIRKON HENKILÖSTÖN AMMATILLISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN Sari Anetjärvi Kirkon henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämissopimus Kirkon henkilöstön kehittämissopimuksen tilalle on tullut voimaan Kirkon

Lisätiedot

HENKILÖSTÖSIIRTOJEN TOTEUTTAMINEN KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄSTÄ

HENKILÖSTÖSIIRTOJEN TOTEUTTAMINEN KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄSTÄ LIITE 16.10.2012 SIIRTOSOPIMUS HENKILÖSTÖSIIRTOJEN TOTEUTTAMINEN KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄSTÄ 31.12.2012 1. Henkilöstön siirtyminen ja virkojen perustaminen Sovellettavat määräykset: Kuntalaki (365/1995)

Lisätiedot

taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä

taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä EDUSKUNNAN VASTAUS 192/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle

Lisätiedot

SOPIMUS ETÄTYÖN TEKEMISESTÄ. 1. Sopijapuolet. Etätyöntekijä. Työyksikkö. Lähiesimies. 2. Työpaikka. Palvelukeskus/ työyksikkö

SOPIMUS ETÄTYÖN TEKEMISESTÄ. 1. Sopijapuolet. Etätyöntekijä. Työyksikkö. Lähiesimies. 2. Työpaikka. Palvelukeskus/ työyksikkö SOPIMUS ETÄTYÖN TEKEMISESTÄ 1. Sopijapuolet Etätyöntekijä Työyksikkö Lähiesimies 2. Työpaikka Palvelukeskus/ työyksikkö Etätyön suorituspaikka (osoite, puhelinnumero) 3. Etätyön luonne Etätyö on kokoaikaista

Lisätiedot

Savon koulutuskuntayhtymän hallitus ja kuntayhtymän johtaja Heikki Helve sopivat johtajasopimuksella hyvän johtamisen edellytyksistä seuraavaa:

Savon koulutuskuntayhtymän hallitus ja kuntayhtymän johtaja Heikki Helve sopivat johtajasopimuksella hyvän johtamisen edellytyksistä seuraavaa: JOHTAJASOPIMUS Savon koulutuskuntayhtymän hallitus ja kuntayhtymän johtaja Heikki Helve sopivat johtajasopimuksella hyvän johtamisen edellytyksistä seuraavaa: 1. Kuntayhtymän johtaminen Kuntayhtymän johtaja

Lisätiedot

Johtajasopimus: Maakuntajohtaja Ossi Savolainen

Johtajasopimus: Maakuntajohtaja Ossi Savolainen SOPIMUS 1 (5) 16.3.2015 Johtajasopimus: Maakuntajohtaja Ossi Savolainen 1. Sopimuksen tausta ja lähtökohdat Maakuntajohtajan virkaan sovelletaan kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain ja kunnallisen

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 1 2 Sisältö 1. Johdanto 4 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 5 3. Johtaminen 6 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 7 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 7 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017

Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017 Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017 Yhteistyötoimikunta 30.1.2017 Kunnanhallitus1.2.2017 Sisällysluettelo 1 Yleistä 2 Perusteet henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laatimiseen 3 Koulutuskorvauksen

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 0 1 Sisältö 1. Johdanto 2 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 3 3. Johtaminen 4 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 5 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 5 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 1.12.2003 1. luku YLEISTÄ 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Kajaanin kaupungin ylläpitämän, kunnallisena

Lisätiedot

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2016

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2016 Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2016 Yhteistyötoimikunta Maakuntahallitus 2 1 Johdanto Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaa koskevat lakimuutokset ovat tulleet voimaan 1.1.2014. Uudet säännökset liittyvät

Lisätiedot

Eurajoen kunnan ja kunnanjohtaja Vesa Lakaniemen välinen JOHTAJASOPIMUS. Eurajoen kunnanvaltuusto xx

Eurajoen kunnan ja kunnanjohtaja Vesa Lakaniemen välinen JOHTAJASOPIMUS. Eurajoen kunnanvaltuusto xx Eurajoen kunnan ja kunnanjohtaja Vesa Lakaniemen välinen JOHTAJASOPIMUS Eurajoen kunnanvaltuusto 16.1.2017 xx 1.Kunnanjohtajan tehtävät, työnjako ja yhteistyökäytännöt Tällä Eurajoen kunnan ja kunnanjohtaja

Lisätiedot

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA SOPIMUS SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 334/2007 (jatkossa yhteistoimintalaki) mukaan työnantajan tulee antaa henkilöstölle oikea-aikaisesti riittävästi

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI SIIRTOSOPIMUS 1 KAUPUNGINKANSLIA Henkilöstöosasto

HELSINGIN KAUPUNKI SIIRTOSOPIMUS 1 KAUPUNGINKANSLIA Henkilöstöosasto HELSINGIN KAUPUNKI SIIRTOSOPIMUS 1 HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON TEKSTINKÄSITTELYN SIIRTO HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄLLE (HUS) 1 Yleistä Selvitystyö sosiaali-

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo Oulun kaupunki Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 110 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 10

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON LIITON JOHTOSÄÄNTÖ 35/00.01.01.00/2010 Maakuntavaltuuston 13. päivänä marraskuuta 2006 hyväksymä, 9.6.2014 mkv päivittänyt

POHJOIS-SAVON LIITON JOHTOSÄÄNTÖ 35/00.01.01.00/2010 Maakuntavaltuuston 13. päivänä marraskuuta 2006 hyväksymä, 9.6.2014 mkv päivittänyt POHJOIS-SAVON LIITON JOHTOSÄÄNTÖ 35/00.01.01.00/2010 Maakuntavaltuuston 13. päivänä marraskuuta 2006 hyväksymä, 9.6.2014 mkv päivittänyt 1. LUKU TOIMINTA-AJATUS JA TEHTÄVÄT 2. LUKU ORGANISAATIO 1 Toiminta-ajatus

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikka

Tietoturvapolitiikka Valtiokonttori Ohje 1 (6) Tietoturvapolitiikka Valtion IT -palvelukeskus Valtiokonttori Ohje 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tietoturvallisuuden kattavuus ja rajaus Valtion IT-palvelukeskuksessa...

Lisätiedot

Viestinnän asiantuntijat

Viestinnän asiantuntijat Viestinnän asiantuntijat Vähimmäispalkkasuositus 1.4.2016 31.3.2017 Akavan Erityisalat AE ry ja Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö Viesti ry ovat antaneet tämän vähimmäispalkkasuosituksen yksityisellä

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Kokouspalkkiosääntö Yhtymähallitus

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Kokouspalkkiosääntö Yhtymähallitus Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Kokouspalkkiosääntö 1.1.2016 Yhtymähallitus 16.12.2015 151 Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 4 4 Vuosipalkkiot...

Lisätiedot

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Eläkeiän saavuttavat vuosina 2016-2025 4. Henkilöstömenot

Lisätiedot

Yhteistoimintalainsäädännön uudistaminen

Yhteistoimintalainsäädännön uudistaminen Yhteistoimintalainsäädännön uudistaminen 14.2.2017 Taustaa Nykyisen YT-lain tavoitteet: 1. Edistää työnantajan ja työntekijän välistä sekä henkilöstöryhmien keskinäistä vuorovaikutusta perustuen oikea-aikaisesti

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN LIITTO

ETELÄ-KARJALAN LIITTO ETELÄ-KARJALAN LIITTO TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANOMÄÄRÄYKSET 2016 Maakuntahallitus 11.1.2016 Liite 1 Talousarvion täytäntöönpanomääräyksillä täydennetään hallintosääntöä ja siihen liittyviä delegointipäätöksiä.

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 1448/ /2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 1448/ /2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 (1) Tarkastuslautakunta 26 25.2.2015 Tarkastuslautakunta 32 11.3.2015 Kaupunginhallitus 95 30.3.2015 29 Asianro 1448/01.01.01/2015 Tarkastuspäällikön viran täyttäminen

Lisätiedot

UusiKunta-taloustoimikuntaa avustava henkilöstövastaavien työryhmä

UusiKunta-taloustoimikuntaa avustava henkilöstövastaavien työryhmä UusiKunta-taloustoimikunnan esitys selvityshenkilö Osmo Soininvaaralle Uuden Kunnan henkilöstöjohtamisen periaatteiksi mukaan otettavaksi yhdistymissopimukseen tai sen liitteeseen UusiKunta-taloustoimikuntaa

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 1448/ /2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 1448/ /2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2015 1 (1) Tarkastuslautakunta 26 25.2.2015 Tarkastuslautakunta 32 11.3.2015 95 Asianro 1448/01.01.01/2015 Tarkastuspäällikön viran täyttäminen historia Tarkastuslautakunta

Lisätiedot

HENKILÖSTÖHALLINNON TOIMINTAOHJEET

HENKILÖSTÖHALLINNON TOIMINTAOHJEET HENKILÖSTÖHALLINNON TOIMINTAOHJEET Kaupunginhallitus 23.01.2017 24 1 Sisällys 1. Täyttölupamenettely 3 Tehtävän vakinainen täyttäminen 3 Tehtävän määräaikainen täyttäminen 3 Sijaisten palkkaaminen 4 Sisäiset

Lisätiedot

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto,

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto, Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö Salon kaupunginvaltuusto, 20.5.2013 83 698/01.02.01/2013 2(6) Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala 3 2 Kokouspalkkiot 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 12.6.2012 Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 1 2 Kokouspalkkiot 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset 1 4 Vuosipalkkiot

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PAIMION KAUPUNKI KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä: 13.12.2012 94 Voimaantulopäivämäärä: 1.1.2013 Valtuuston muuttama 25.4.2013 56 1 Soveltamisala Kaupungin

Lisätiedot

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN 14.12.2016 1 (5) MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN Työsopimuslaki muuttuu 1.1.2017 voimaantulevalla lailla seuraavasti: Määräaikainen työsopimus voidaan

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTASOPIMUS MAASEUTUHALLINNON TEHTÄVI- EN JÄRJESTELYSTÄ

YHTEISTOIMINTASOPIMUS MAASEUTUHALLINNON TEHTÄVI- EN JÄRJESTELYSTÄ YHTEISTOIMINTASOPIMUS MAASEUTUHALLINNON TEHTÄVI- EN JÄRJESTELYSTÄ Yhteistoimintasopimuksen sopijapuolet: Säkylän kunta Punkalaitumen kunta Huittisten kaupunki 1 Sopimuksen kohde ja sisältö Tämä sopimus

Lisätiedot

Valmistelija: henkilöstöpäällikkö Christina Söderlund, puh. (02)

Valmistelija: henkilöstöpäällikkö Christina Söderlund, puh. (02) Kaupunginhallitus 340 17.10.2016 Johtavassa asemassa olevien määrittely 1663/01.01.00/2016 Kaupunginhallitus 17.10.2016 340 Valmistelija: henkilöstöpäällikkö Christina Söderlund, christina.soderlund@salo.fi,

Lisätiedot

Tuottavuusohjelma: henkilöstöohjelmien toteutuminen

Tuottavuusohjelma: henkilöstöohjelmien toteutuminen Tuottavuusohjelma: henkilöstöohjelmien toteutuminen Marja Hietamäki 25.9.2014 24.9.2014 1 Henkilöstö Nettotyöpanos tammi elokuu 2013/2014 2013 2014 Muutos Ennuste 2014 Kaikki 3009,8 3003,1-6,7-36,3 Vakinaiset

Lisätiedot

1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Valtuuston hyväksymä

1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Valtuuston hyväksymä 1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston 14.9.1990 hyväksymä 1 Palkkiot

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 7.3.2016 Voimaantulopäivä 1.4.2016 Soveltamisala 1 Luottamushenkilölle suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri EAKR-hankkeiden aloituspalaveri Flat rate 24% - EAKR 24.8.2016 Yksinkertaistettu kustannusmalli Flat rate 24% Hankkeen välilliset kustannukset korvataan prosenttimääräisenä hyväksyttävistä välittömistä

Lisätiedot

Henkilöstöprosessittyöryhmä

Henkilöstöprosessittyöryhmä Henkilöstöprosessittyöryhmä Työvaliokunta 17.1.2014 Helena Metsälä Työryhmän kokoonpano Helena Metsälä Nina Merilahti Pori, pj Pomarkku Olli Luoma Harjavalta Inkeri Tiitinen Bella Ahto Luvia Kari Ojalahti

Lisätiedot

Alueidenkäyttö ja maakuntauudistus

Alueidenkäyttö ja maakuntauudistus Alueidenkäyttö ja maakuntauudistus ELY-keskusten roolista uusien maakuntien rooliin Jyrki Palomäki, yksikönpäällikkö 1.12.2016 Maakuntauudistus (sekä maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) muutokset) Alueidenkäytön

Lisätiedot

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Yleisesittely

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Yleisesittely Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Yleisesittely Pohjois-Savon ELY-keskus, viestintä 20.4.2010 1 Tausta Aloitti toimintansa 1.1.2010 osana valtion aluehallinnon uudistusta Tehtävät

Lisätiedot

Näin paransimme tuottavuutta. Hyvät käytännöt ja vakiinnuttamisen keinot Kieku-käyttäjäfoorumi

Näin paransimme tuottavuutta. Hyvät käytännöt ja vakiinnuttamisen keinot Kieku-käyttäjäfoorumi Näin paransimme tuottavuutta. Hyvät käytännöt ja vakiinnuttamisen keinot Kieku-käyttäjäfoorumi Jukka Aalto Helsinki 26.11.2015 Näkökulmat 1. Henkilöstöhallinto 2. Taloushallinto 3. Haasteet 27.11.2015

Lisätiedot

Hallituksen esitys Kevasta annetun lain muuttamiseksi

Hallituksen esitys Kevasta annetun lain muuttamiseksi LUONNOS 1 (8) Hallituksen esitys Kevasta annetun lain muuttamiseksi Esityksen pääasiallinen sisältö Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kevasta annettua lakia siten, että itsehallintoalueet olisivat Kevan

Lisätiedot

Uusi rahoituslaki ja soveltaminen. Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä

Uusi rahoituslaki ja soveltaminen. Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä Uusi rahoituslaki ja soveltaminen Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä Rahoituslaki ja rahoitusasetus Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta

Lisätiedot

TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU VIESTINNÄN KESKUSLIITTO MEDIAUNIONI TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 23.11.2011 Paikka Viestinnän Keskusliiton kokoustilat, Helsinki Läsnä VKL Johanna Varis Elina Nissi

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

JHL:n edustajisto/hallitus Dan Koivulaakso

JHL:n edustajisto/hallitus Dan Koivulaakso Kilpailukykysopimuksen soveltaminen 2016 TTES:n neuvottelutulos 30.5.2016 JHL:n edustajisto/hallitus 31.05.2016 Dan Koivulaakso Allekirjoituspöytäkirja 1 : Työmarkkinakeskusjärjestöjen Kilpailukykysopimusta

Lisätiedot

Koulutuskorvausmenettely

Koulutuskorvausmenettely Koulutuskorvausmenettely Laki koulutuksen korvaamisesta Valtion virastojen osalta toimeenpanosta vastaa VM. Koulutuskorvauksen laskennassa keskeisiä tietoja ovat: Palkkakustannus Keskimääräinen päiväpalkka

Lisätiedot

Niiltä osin kuin tehtävät hoitaa kuntayhtymä tai muu ulkopuolinen toimija, sosiaali- ja terveyslautakunta toimii ko. palveluiden tilaajan roolissa.

Niiltä osin kuin tehtävät hoitaa kuntayhtymä tai muu ulkopuolinen toimija, sosiaali- ja terveyslautakunta toimii ko. palveluiden tilaajan roolissa. Riihimäen kaupunki JOHTOSÄÄNNÖT SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 26.1.2015 Voimaantulo 1.4.2015 1. LUKU SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 1 Toimiala Sosiaali- ja terveystoimialan

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymän henkilöstösääntö

Eteva kuntayhtymän henkilöstösääntö Eteva kuntayhtymän henkilöstösääntö Eteva kuntayhtymä Yhtymähallitus 21.4.2016 30 liite 7 Yhtymäkokous 19.5.2016 12 liite 12 Sisältö 1 Yleistä... 3 1 Henkilöstösäännön soveltaminen... 3 2 Viran ja työsopimussuhteisen

Lisätiedot

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN Kriittinen menestystekijä: Suunnitelmallinen henkilöstöpolitiikka Arviointikriteeri; henkilöstöstrategia ohjaa kunnan työnantajatoimintaa Tavoitteet

Lisätiedot

ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa. Henri Helander

ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa. Henri Helander ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa Henri Helander 18.6.2014 1 29.8.2014 Ohjelmakauden 2014 2020 käynnistyminen Valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien hankehaut

Lisätiedot

Työaikamuoto KVTES KVTES t 45 min /vk. Arkipyhälyhennys 7 t 39 min. Ylityöraja. Säännöllinen työaika. Arkipyhälyhennys.

Työaikamuoto KVTES KVTES t 45 min /vk. Arkipyhälyhennys 7 t 39 min. Ylityöraja. Säännöllinen työaika. Arkipyhälyhennys. KT Yleiskirjeen 4/2016 liite 6 1 (6) KVTES:n muuttuneiden työaikaa koskevien määräysten soveltamisohjeet KVTES:n työaikaa koskevia määräyksiä on muutettu siten, että säännöllistä työaikaa on pidennetty.

Lisätiedot

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 59/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain

Lisätiedot

Sivistyspalvelujen päävastuualueen johtosääntö

Sivistyspalvelujen päävastuualueen johtosääntö VIRTAIN KAUPUNKI Sivistyspalvelujen päävastuualueen johtosääntö Kaupunginvaltuusto 16.6.2014 Kaupunginkanslia VIRTAIN KAUPUNKI 1 Sisällysluettelo 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET... 2 1 Johtosäännön soveltaminen...

Lisätiedot

LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta

LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta 1.2.2012 TOIMINTASÄÄNTÖ 1 Lieksan ja Nurmeksen teknisen viraston tehtävät ja organisaatio 2 Tekninen johtaja

Lisätiedot

Työkykylähtöinen tehtävien uudelleenjärjestely

Työkykylähtöinen tehtävien uudelleenjärjestely Henkilöstöjaosto 22.12.2014 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Työkykylähtöinen tehtävien uudelleenjärjestely Periaatteet työtehtävien pitkäaikaiseen uudelleenjärjestelyyn

Lisätiedot

Yhteistyösopimus 1 (9) YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPAL- VELUSTA (TYP)

Yhteistyösopimus 1 (9) YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPAL- VELUSTA (TYP) Yhteistyösopimus 1 (9) YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPAL- VELUSTA (TYP) 1 Sopimuksen tarkoitus Tämä sopimus on työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta

Lisätiedot

PIRKAN OPISTON KOULUTUSSUUNNITELMA

PIRKAN OPISTON KOULUTUSSUUNNITELMA PIRKAN OPISTON KOULUTUSSUUNNITELMA Osaamisen kehittäminen ja koulutussuunnitelma Kuntia koskevan yhteistoimintalain mukaan kunta on velvollinen laatimaan yhteistoimintamenettelyssä vuosittain henkilöstö-

Lisätiedot

Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty

Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty 29.10.2012 Voimaantulo 1.1.2013 Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 4 4 Vuosipalkkiot...

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PUHEMIESNEUVOSTON EHDOTUS 1/2010 vp Puhemiesneuvoston ehdotus laiksi eduskunnan virkamiehistä annetun lain 10 ja 71 :n, eduskunnan työjärjestyksen 73 :n ja eduskunnan kanslian ohjesäännön muuttamisesta

Lisätiedot

Kehittämiskoordinaattorin toimen muuttaminen viraksi / kehittämiskoordinaattorin viran perustaminen

Kehittämiskoordinaattorin toimen muuttaminen viraksi / kehittämiskoordinaattorin viran perustaminen Elinkeinot & kehitys Nordican 32 08.04.2016 Elinkeinot & kehitys Nordican 39 26.05.2016 Kunnanhallitus 189 04.07.2016 Elinkeinot & kehitys Nordican 51 02.09.2016 Kehittämiskoordinaattorin toimen muuttaminen

Lisätiedot

YHTEISTOIMINNAN TOIMINTAPERIAATTEET 1.1.2014

YHTEISTOIMINNAN TOIMINTAPERIAATTEET 1.1.2014 YHTEISTOIMINNAN TOIMINTAPERIAATTEET 1.1.2014 Työryhmä Hänninen Seppo, henkilöstöjohtaja Jussila Risto, pääluottamusmies JHL Ketola Kari, työsuojelupäällikkö Koskela Satu, pääluottamusmies KTN Lampela Ritva,

Lisätiedot

VI TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA

VI TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA VI TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA 45 Henkilöstöpolitiikka ja henkilöstöjohtaminen Kunnan henkilöstöpolitiikka perustuu kunnanvaltuuston hyväksymään henkilöstöstrategiaan. Käytännön toteutuksesta ja seurannasta

Lisätiedot

Liikkeen luovutuksesta

Liikkeen luovutuksesta Liikkeen luovutuksesta Liikkeen luovutus tarkoittaa sitä, että yritys tai sen toiminnallinen osa luovutetaan toiselle yritykselle. Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 25 :n mukaan työnantajan liikkeen

Lisätiedot

Henkilöstön asema muutostilanteessa. Info- ja keskustelutilaisuus

Henkilöstön asema muutostilanteessa. Info- ja keskustelutilaisuus Henkilöstön asema muutostilanteessa Info- ja keskustelutilaisuus 29.3.2007 VN:n päätökset 2001 ja 2006 Vuoden 2001 periaatepäätöksen tavoitteena varautua ikärakenteen muutoksesta johtuviin toimiin valtionhallinnossa

Lisätiedot

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Riikka Raaska Työsuojeluvaltuutettu Riikka Raaska Ennaltaehkäisevää tukea säädöksistä Ohjaa kehittämään Määrittää minimitason Suojaa Velvoittaa Korjaa

Lisätiedot

Henkilöstöprosessittyöryhmä

Henkilöstöprosessittyöryhmä Henkilöstöprosessittyöryhmä Puheenjohtajakokous 9.1.2014 Helena Metsälä 10.1.2014 Työryhmä kokoonpano Helena Metsälä Nina Merilahti Pori, pj Pomarkku Olli Luoma Harjavalta Inkeri Tiitinen Bella Ahto Luvia

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Palvelujen tuottaminen Pekka Järvinen STM Keskeiset asiat Lakisääteinen julkinen sosiaali- ja terveydenhuolto toteutetaan jatkossakin kunnallisena toimintana

Lisätiedot

Henkilöstön asema maakuntauudistuksen yhteydessä Maakuntauudistuksen projektiryhmän liikkeenluovutusta koskeva päätös

Henkilöstön asema maakuntauudistuksen yhteydessä Maakuntauudistuksen projektiryhmän liikkeenluovutusta koskeva päätös Henkilöstön asema maakuntauudistuksen yhteydessä Maakuntauudistuksen projektiryhmän liikkeenluovutusta koskeva päätös 23.8.2016 Maakuntauudistuksen projektiryhmän päätös 23.8.2016 Säädetään erikseen siitä,

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä:

Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä: MUUTOKSET HALLINTOSÄÄNTÖÖN KH 30.062016 vs. 13.06.2016 6 Kaupunginhallituksen tehtävät ja ratkaisuvalta Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä:

Lisätiedot

TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä

TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä TIETOTILINPÄÄTÖS Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä 20.5.2014 TSV:n tsto/ylitarkastaja Arto Ylipartanen 2 LUENNON AIHEET 1.

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2 (5) PALKKIOSÄÄNTÖ

KITEEN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2 (5) PALKKIOSÄÄNTÖ KITEEN KAUPUNGIN KITEEN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2 (5) Hyväksytty KV 16.12.2013 126 Voimaantulo 1.1.2014 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

Soma-esivalmistelun henkilöstöfoorumi

Soma-esivalmistelun henkilöstöfoorumi Soma-esivalmistelun henkilöstöfoorumi 25.1.2017 Valmistelun rakenne Esivalmistelun ohjausorganisaatio Henkilöstöfoorumi Yhteiset valmisteluryhmät Sote-tiimi sote-muutosjohtaja & valmisteluryhmien pj:t

Lisätiedot

Työntekijän työkyvyn tukeminen Aktiivinen tuki

Työntekijän työkyvyn tukeminen Aktiivinen tuki Varhainen tukeminen osa esimiestyötä asiantuntijapalvelut Tehostettu tuki kun työpaikan eivät riitä 1. Työntekijän ongelman tunnistaminen 2. Esimies ottaa asian puheeksi 3. Työpaikan 4. Työterveyshuollon

Lisätiedot

Miksi työaikaa kohdennetaan? Onko tässä järkeä?

Miksi työaikaa kohdennetaan? Onko tässä järkeä? Miksi työaikaa kohdennetaan? Onko tässä järkeä? Seija Friman 6.5.2015 Tilaisuus, Esittäjä Työajan kohdentaminen Kiekun myötä Kustannuslaskenta & tuottavuusnäkökulma Työajan kohdentaminen mahdollistaa kustannusten

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma 2016

Henkilöstösuunnitelma 2016 Henkilöstösuunnitelma 2016 Yhtymähallitus 21.6.2016 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Henkilöstösuunnittelulle asetetut tavoitteet... 2 3 Nykyinen henkilöstömäärä... 2 4 Henkilöstön ikärakenne... 2 5

Lisätiedot

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2017

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2017 Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2017 Yhteistyötoimikunta 21.11.2016 Maakuntahallitus 12.12.2016 2 1 Johdanto Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaa koskevat lakimuutokset ovat tulleet voimaan 1.1.2014.

Lisätiedot

OSIO C Kokeilu Ammatilliset oppilaitokset

OSIO C Kokeilu Ammatilliset oppilaitokset OSIO C AMMATILLISTEN OPPILAITOSTEN OPETUSHENKILÖSTÖN TYÖAIKAKOKEILUA KOSKEVAT SOPIMUSMÄÄRÄYKSET I SOVELTAMINEN 1 Soveltamisala 1 mom. Näitä sopimusmääräyksiä (2 10 ) sovelletaan jäljempänä mainittujen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 77 HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN Khs 2006-1644 Esityslistan asia Kj/6 Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

Lisätiedot

Työn tarjoaminen ja työvoiman palkkaaminen

Työn tarjoaminen ja työvoiman palkkaaminen Työn tarjoaminen ja työvoiman palkkaaminen KHHJ 4.2.2014 19 SISÄLLYS 1 Muun työn tarjoaminen irtisanomisen (taloudelliset ja tuotannolliset syyt) vaihtoehtona... 1 2 Koulutusvelvollisuus... 2 3 Toimintamalli

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Sijoituspalveluyrityksille MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa sijoituspalveluyrityksistä annetun lain

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Keski-Suomen liiton maakuntavaltuustoseminaari Kati Hokkanen STM Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on 7 (5?) jäsentä, joista kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja

Lisätiedot

MAATALOUSLOMITTAJIA KOSKEVAT ERITYISMÄÄRÄYKSET

MAATALOUSLOMITTAJIA KOSKEVAT ERITYISMÄÄRÄYKSET LIITE 13 MAATALOUSLOMITTAJIA KOSKEVAT ERITYISMÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala ja sovellettavat määräykset Lomittajilla tarkoitetaan myös turkistuottajien lomituspalvelulaissa (1264/2009) tarkoitettuja paikallisyksikön

Lisätiedot

TYÖAIKALAKI. Aalto-yliopisto, AA Katriina Vierula

TYÖAIKALAKI. Aalto-yliopisto, AA Katriina Vierula TYÖAIKALAKI Aalto-yliopisto, AA Katriina Vierula 2016 www.dlapiper.com 2015 0 Työaikalain soveltamisala kauppatyöaikalain ja työaikalain yhdistäminen 1996 soveltamisalakiista ylempien toimihenkilöiden

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 286 120931 2,0 26,0 58,0 137,3 7825,0 120931 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 13,5-1,0-100,0-4,8 0,0 3,8 383,3-1,0

Lisätiedot

Kuntayhtymän hallitus Valmistelija henkilöstöjohtaja Janne Niemeläinen,

Kuntayhtymän hallitus Valmistelija henkilöstöjohtaja Janne Niemeläinen, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 9/2016 1 (1) 121 251/01.01.01.00/2016 Vakansseista luopuminen Kuntayhtymän hallitus 121 Valmistelija henkilöstöjohtaja Janne Niemeläinen, janne.niemelainen@kuh.fi,

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 237 123219 1,0 8,0 33,5 108,0 7390,0 123219 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 252 122200 1,0 14,0 43,0 118,3 7819,0 122200 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -0,8-100,0-4,1 0,0 4,5 528,6-0,8 Henkilötyövuosien

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Kaupunginhallitus 16.5.2016 Kaupunginvaltuusto 13.6.2016 2 JOHDANTO Tämä henkilöstöraportti on järjestyksessä seitsemästoista Orimattilan kaupungin henkilöstöraportti. Henkilöstöraportin

Lisätiedot

1 Määräysten soveltaminen

1 Määräysten soveltaminen Kuopion kaupunki Sääntö 1 (8) Kuopion kaupunki Johtosääntö toimivallasta henkilöstöasioissa 1 Määräysten soveltaminen Tämän johtosäännön määräyksiä noudatetaan, ellei kunnallisesta viranhaltijasta annetussa

Lisätiedot

Yhteistyösopimuksen laadinta. Itä- ja Keski-Suomen maakunnat

Yhteistyösopimuksen laadinta. Itä- ja Keski-Suomen maakunnat Yhteistyösopimuksen laadinta Itä- ja Keski-Suomen maakunnat 10 Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyöalue Maakuntien järjestämän sosiaali- ja terveydenhuollon alueellista yhteensovittamista, kehittämistä

Lisätiedot

Johtavassa ja itsenäisessä asemassa olevat viranhaltijat lähtien

Johtavassa ja itsenäisessä asemassa olevat viranhaltijat lähtien Johtavassa ja itsenäisessä asemassa olevat viranhaltijat 1.12.2016 lähtien Taustaa Henkilöstölautakunta kokouksessaan 18.6.1991 76 on päättänyt johtavassa, siihen rinnastettavassa tai itsenäisessä asemassa

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2012... 3 2 Tunnusluvut... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 3 2.3 Palvelussuhteen pituus... 4 2.4 Vaihtuvuus... 4 2.5 Eläkeelle

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 21 807 73676 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -16,0 3,2-6,5 Henkilötyövuosien määrä vuoden 22,7 806,0 73132,0 Henkilötyövuosien

Lisätiedot

evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta

evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta EDUSKUNNAN VASTAUS 108/2005 vp Hallituksen esitys laiksi evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi

Lisätiedot