Etelä-Karjalan liitto. Versio 0.5 Maakuntahallitus [HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUS- SUUNNITELMA ]

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Etelä-Karjalan liitto. Versio 0.5 Maakuntahallitus 29.9.2014 [HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUS- SUUNNITELMA 2014-2016]"

Transkriptio

1 2014 Etelä-Karjalan liitto Versio 0.5 Maakuntahallitus [HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUS- SUUNNITELMA ]

2 Sisällysluettelo 1 Yleistä Henkilöstötarpeeseen vaikuttavat muutokset Toimintaympäristön muutokset Etelä-Karjalan liiton organisaatiouudistus Uusi organisaatio ja toiminnan muutokseen vaadittavat toimenpiteet Keskeiset linjaukset, uusi organisaatio ja rekrytointitarpeet Henkilöstöjohtamisen periaatteet ja työaikajärjestelyt Työsuhdemuodot Määrällinen henkilöstösuunnittelu Työaikajärjestelyt Työaika Lisä- ja ylityö Etätyö ja joustavat työaikajärjestelyt Rekrytointikäytännöt Henkilöstöhallinnon vuosikello Etelä-Karjalan liiton koulutussuunnitelma Perusteet koulutussuunnitelman laadinnalle Ammatillisen osaamisen kehittämisteemat hallinnossa v ja Ammatillisen osaamisen kehittämisteemat aluekehittämisessä v Ammatillisen osaamisen kehittämisteemat maankäytössä v Ammatillisen osaamisen kehittämisteemat ENPI / CBC:ssä v ja Kustannusten korvaukset koulutuksista

3 1 Yleistä Henkilöstösuunnitelman avulla pyritään ennakoimaan henkilöstötarpeeseen vaikuttavat toiminnalliset muutokset, poistuma ja rekrytointitarve. Koulutussuunnitelman puolella tarkastellaan vuoden 2014 alusta voimaan tulleiden lakimuutosten johdosta henkilöstön ammatillista osaamista, ammatillisen osaamisen vaatimuksissa tapahtuvia muutoksia lähivuosina ja niihin vaikuttavia koulutustarpeita. Etelä-Karjalan liitossa on aiemmin tarkasteltu henkilöstöä vastuualueittain tai yksiköittäin talousarvio- ja tilinpäätösasiakirjojen yhteydessä, mutta viime vuosina tapahtuneiden lainsäädännön ja toimintaympäristön muutosten sekä vuoden 2014 aikana käynnistetyn organisaatiouudistuksen johdosta on laadittu erillinen asiakirja eli henkilöstö- ja koulutussuunnitelma, joka palvelee em. asioiden kokonaiskuvan hahmottamista paremmin. Asiakirja kokoaa yhteen organisaation henkilöstökäytäntöihin ja henkilöstön kehittämiseen liittyviä asioita. Vuoden 2015 osalta henkilöstö- ja koulutussuunnitelma on yhteen sovitettu talousarvion kanssa. Toimintavuoden aikana käytettävissä olevat henkilötyövuodet ovat lievästi laskeneet Etelä- Karjalan liitossa vuosien aikana eläköitymisten johdosta. Vuoden 2013 lopussa Etelä- Karjalan liiton palveluksessa työskenteli 27 henkilöä. Vuoden 2014 aikana on ollut lisäksi n. 1,7 henkilötyövuotta poissa opintovapailla ja yksi osa-aikainen työntekijä on jäänyt tai jäämässä eläkkeelle syksyn aikana. Eläköitymiset ja opintovapaat ovat antaneet toisaalta mahdollisuuksia toiminnan painopisteiden uudelleen määrittelylle, mutta samalla ne ovat haastaneet organisaation suunnittelemaan niukkenevien henkilöresurssien käyttöä aiempaa innovatiivisemmin. Vuosina tavoitteena on, että eläköitymisten johdosta poistuvia henkilötyövuosia ei täytetä automaattisesti entisillä toimenkuvilla, vaan organisaation toimintaa ja henkilöstön toimenkuvia tarkastellaan siten, että vapautuvia henkilöresursseja voidaan ainakin osittain kohdentaa uusiin tai maakunnalle merkittäviin 1 toimenpiteisiin. Henkilötyövuosien kehitys on viime kädessä riippuvainen Etelä-Karjalan liiton jäsenkuntien omistajaohjauksesta, kuntien ja kuntayhtymien tehtävien ja velvoitteiden muutoksista sekä toiminnan rahoituksesta. 1 Etelä-Karjalan maakuntaohjelmassa on määritelty Etelä-Karjalan maakunnan strategiset painopisteet tämän henkilöstösuunnitelman toteutusajalle. 2

4 2 Henkilöstötarpeeseen vaikuttavat muutokset Toimintaympäristön muutokset Kuntien toimintaympäristö on suuressa muutoksessa. Vuosien aikana päätetään Etelä- Karjalan alueen kuntarakenteesta kuntajakoselvitysprosessin myötä. Valtakunnan tasolla parasta aikaa käynnissä oleva sote-uudistus vaikuttanee oleellisesti tuleviin ratkaisuihin sekä kuntayhtymien työnjakoon ja tehtäväkenttään. Yleisemmät kuntien toimintaympäristön muutokset liittyvät mm. seuraaviin lähes kaikkia kuntia koskettaviin henkilöstösuunnitteluun ja henkilöstötarpeeseen vaikuttaviin asioihin: Väestön ikääntymisen tuoma palvelutarpeen kasvu vaikuttaa koko julkisen palvelujärjestelmän henkilöstötarpeisiin ja toiminnan rakenteisiin Palvelutarve ei vastaavasti kasva perusopetuksessa eikä lukiokoulutuksessa samalla tavoin Henkilöstön ikääntyminen ja samoin uusien ikäluokkien siirtyminen työmarkkinoille haastavat esimiestyötä ja henkilöstöpolitiikkaa, jotta kuntasektori on ja myös pysyy työnantajana houkuttelevana Kuntatalouden kantokyky heikkenee väestöllisen huoltosuhteen huonontuessa Kuntien taloustilanne on ollut jo useamman vuoden haastava, vaikkakin vuoden 2013 tilinpäätökset olivat Etelä-Karjalan alueen kunnilla pääasiallisesti positiivisia. Tähän vaikuttivat osaltaan myös kuntien verotilitysten muutokset vuoden 2013 lopulla, joka sinällään ei tule toistumaan lähivuosina. Useat kunnat ovat joutuneet korottamaan kunnallisveroprosenttejaan ja myös kuntien lainakanta on kasvanut melko tasaiseen tahtiin koko maassa. Mahdollinen korkotasojen nousu on tästä syystä iso riski monelle kunnalle. Mikäli yleinen korkotaso alkaa nousta, tulee se asettamaan yhä suurempia haasteita velkaantuneiden kuntien talouden tasapainolle. Edellä mainituista syistä rakenteelliset muutokset ovat kuntasektorilla välttämättömiä ja tästä syystä myös kuntayhtymien ja maakunnan liittojen on kyettävä suuntaamaan toimintansa painopisteitä, resursseja ja tavoitteita palvelemaan ja kehittämään kuntia em. muutoksissa. Henkilöstösuunnittelun näkökulmasta ym. toimintaympäristön muutokset eivät vaikuta maakuntien liittojen toimintaan yhtä suorasti kuin kuntien toimintaan. Kuntayhtymien toiminnan rahoituksen näkökulmasta edellä mainitut toimintaympäristön muutokset ovat kuitenkin merkittäviä. 2.2 Etelä-Karjalan liiton organisaatiouudistus Etelä-Karjalan liiton virasto-organisaation uudistamisen periaatteena on osin uudistaa ja toisaalta järjestää viraston rakenteet vastaamaan aluekehitystä ja maankäyttöä ohjaavaa lainsäädäntöä sekä maakunnan liittojen nykyistä tehtäväkenttää, jotka ovat viimeisten vuosien aikana muuttu- 3

5 neet niin lainsäädännön kuin toimintaympäristön osalta. Uudistuksen yhteydessä on tehty henkilöstön osaamiskartoitukset, viraston toimintaa ja arvopohjaa linjaavaa strategiaa ja lisäksi syksyn 2014 aikana tehdään uuteen organisoitumiseen liittyviä tehtävien vaativuuden arviointeja. Etelä-Karjalan liitossa on toiminut ennen vuoden 2014 organisaatiouudistusta kolme tulosaluetta nimeltään i) aluekehitys, ii) maankäyttö sekä iii) hallinnon ja maksatuksen tulosalue. Hallinnon ja maksatuksen tulosalue on jaettu edelleen 1) maksatus-, 2) yleishallinto- ja 3) ENPI-yksikköön sekä ym. lisäksi maakuntajohtajan esikuntana on toiminut erillinen iv) johdon tuki -yksikkö. Organisaatiouudistukseen liittyen henkilöstön kanssa on pidetty yhteinen koko päivän mittainen kehittämispäivä Lappeen Ruustinnassa, jossa aiheena olivat organisaatiouudistus, koulutussuunnitelman laadinta ja henkilöstön osaamiskartoitukset. Tämän lisäksi henkilöstö- ja koulutussuunnitelman sisällöistä on pidetty kuntien yt-lain mukaiset yhteistoimintaneuvottelut maakuntahallituksen nimeämässä yhteistoimintaryhmässä Uudessa organisaatiossa Etelä-Karjalan liiton virasto jaetaan neljään varsinaisen toiminnan yksikköön sekä erilliseen johdon ja viestinnän -yksikköön: aluekehitysyksikkö, aluesuunnitteluyksikkö, hallinto- ja kehittämisyksikkö, rajaohjelmien yksikkö ja erillään ym. yksikkörakenteesta maakuntajohtajan tukena työskentelevä johdon ja viestinnän yksikkö Organisaatiouudistuksen yhteydessä liiton entinen tulosalue- ja yksikkörakenne lakkautettaisiin ja tilalle muodostettaisiin yllä mainitut viisi yksikköä. Liiton virasto on organisaationa sen verran pieni, että nimeke yksikkö kuvaa paremmin liiton eri toimintojen luonnetta kuin isompien kuntaorganisaatioiden käyttämä tulosalue -nimike. 2.3 Uusi organisaatio ja toiminnan muutokseen vaadittavat toimenpiteet Liiton aluekehitysyksikössä (ent. aluekehityksen tulosalue) työskentelee aluekehitysjohtajan alaisuudessa neljä vakituista työntekijää ja EU:n rakennerahasto-ohjelmien teknisestä avusta riippuen tarvittava määrä hallintotehtäviä hoitavia työntekijöitä, elleivät hallintotehtävät ole integroituna osaksi vakituisten henkilöiden työnkuvaa. Tämä voi olla tarpeen tulevalla EU:n rakennerahastokaudella , johon liittyen on jo sovittu, että Etelä-Suomen alueen välittävänä toimielimenä toimii keskitetysti Uudenmaan liitto. Aluekehitysyksikkö vastaa muun muassa Etelä-Karjalan maakuntaohjelman laadinnasta ja toimeenpanosta sekä liiton vastuulla olevasta muusta kansallisesta ohjelmatyöstä ja EU-ohjelmatyöstä. Myös muun muassa alueellisen kehityksen ennakointi, seuranta ja tietopalvelu, maakunnallinen elinkeino- ja innovaatiopolitiikka, koulutus-, tutkimus-, kulttuuri-, tietoyhteiskunta- ja hyvinvointipolitiikka sekä kunta- ja palvelurakenteisiin liittyvät asiat ovat aluekehitysyksikön vastuulla. 4

6 Aluekehitysyksikön osalta järjestely muuttaisi vakanssinimikkeitä, työ- ja virkasuhteita sekä henkilöstökäytäntöjä seuraavasti: Kehittämisjohtajan virkanimike muutetaan aluekehitysjohtajaksi, yhden erikoissuunnittelijan toimi muutetaan aluekehityspäällikön toimeksi, joka mahdollistaa tehtävien tarkoituksenmukaisemman jakamisen ja varahenkilöjärjestelmän luomisen aluekehitysjohtajan ja aluekehityspäällikön välillä, yhden erikoissuunnittelijan toimen nimike muutetaan maakuntasuunnittelijan toimeksi, nyt määräaikaisessa työsuhteessa olevan erikoissuunnittelijan, joka hoitaa alue-ennakointiin liittyviä tehtäviä, tehtävä vakinaistetaan ja toiminimike muutetaan erityisasiantuntijaksi osana aluekehityslainsäädännön mukaan liitolle kuuluvien tehtävien hoitoa ja tehtävään sisällytetään vastuu alueennakoinnin kehittämisestä, tilasto- ja tietoaineiston jalostamisesta sekä ao. tehtäväkenttään liittyvistä lausunnoista, ja yksikössä tehdään työn vaativuuden arvioinnit, muodostetaan toimenkuvat ja tehdään benchmarking verrokkiorganisaatioiden toimenkuviin ja palkkausjärjestelmiin. Liiton aluesuunnitteluyksikössä (ent. maankäytön tulosalue) työskentelee aluesuunnittelujohtajan alaisuudessa 5 työntekijää. Aluesuunnittelujohtaja johtaa liiton aluesuunnitteluyksikköä, joka vastaa muun muassa liiton tehtäviin kuuluvista kaavoitus- ja maankäyttöasioista, liikenteen kehittämisestä sekä ympäristö- ja luonnonvara-asioista. Maakuntakaava tehdään aluesuunnitteluyksikön johdolla. Aluesuunnitteluyksikön osalta järjestely muuttaisi vakanssinimikkeitä, työ- ja virkasuhteita seuraavasti: aluesuunnittelujohtajan virka laitetaan julkiseen hakuun, perustetaan uusi ympäristöpäällikön toimi, johon nyt suunnittelujohtajan nimekkeellä työskentelevä viranhaltija siirtyy ja lakkautetaan vanha suunnittelujohtajan taustavirka, maankäyttöpäällikön virkanimeke muutetaan kaavoituspäälliköksi, muutetaan paikkatiedoista vastaavan suunnittelijan työnimekkeeksi paikkatietosuunnittelija, ja yksikössä tehdään työn vaativuuden arvioinnit, muodostetaan toimenkuvat ja tehdään benchmarking verrokkiorganisaatioiden toimenkuviin ja palkkausjärjestelmiin. Liiton hallinto- ja kehittämisyksikössä (koottu ent. hallinnon ja maksatuksen alaisista yksiköistä) työskentee hallinto- ja kehittämisjohtajan alaisuudessa neljä tai viisi työntekijää riippuen liiton taloushallinto- ja ictpalveluista tehtävistä ratkaisusta vuoden 2015 alusta alkaen. Hallinto- ja kehittämisjohtaja vastaa muun muassa liiton hallinnosta, taloudesta, valtion toimeksiantovarojen hallinnoinnista sekä liiton rahoittamien kehittämishankkeiden seurannasta ja tarkastuksista sekä liiton sisäisten ja ulkoisten tukipalveluiden kehittämisestä. Johdon ja viestinnän yksikköön kuuluvien työntekijöiden hallinnolliset esimiesvastuut olisivat hallinto- ja kehittämisjohtajalla. Hallinto- ja kehittämisyksikön muodostamisen osalta järjestely muuttaisi vakanssinimikkeitä, työ- ja virkasuhteita seuraavasti: Hallintopäällikön virkanimeke muutetaan hallinto- ja kehittämisjohtajaksi, maakuntajohtajan sihteerin toimen nimike muutetaan johdon sihteeriksi, yksikössä tehdään työn vaativuuden arvioinnit, muodostetaan toimenkuvat ja tehdään benchmarking verrokkiorganisaatioiden toimenkuviin ja palkkausjärjestelmiin, ja 5

7 maakuntahallitus tekee päätöksen taloushallinnon- ja ict-palveluiden tuottamisesta joko omana tai ulkoistettuna palveluna tehtyjen selvitysten ja kustannustiedon pohjalta. Liiton rajaohjelmien yksikössä (ennen osana hallinnon ja maksatuksen tulosaluetta) työskentelee ohjelmajohtajan alaisuudessa tarvittava määrä ENPI/tulevan ENI-ohjelman tarvitsemia hallintoviranomaisen tehtäviä hoitavia työntekijöitä. Ohjelmajohtaja vastaa ENPI/ENI-rajayhteistyöohjelman hallintoviranomaisen ja kehittämisvarojen hallinnoinnista. Yksikön henkilöstömäärä voi vaihdella ohjelmakauden aikana. Rajaohjelmien yksikön henkilötyövuosista uudella ohjelmakaudella voidaan tässä vaiheessa antaa arvioksi 5-8 henkilötyövuotta. Arvio tarkentuu syksyn 2014 aikana, kun ohjelmaan liittyvät linjaukset varmistuvat. Ohjelman hallintotehtäviä uudella ohjelmakaudella ( ) hoitavan henkilöstön nimekkeet eivät vielä ole tiedossa, nimikkeet päivitetään henkilöstösuunnitelmaan myöhemmin yksikössä tehdään työn vaativuuden arvioinnit ja benchmarking verrokkiorganisaatioiden toimenkuviin ja palkkausjärjestelmiin syksyllä 2014 sekä muilta osin muodostetaan toimenkuvat heti, kun se on ohjelmapoliittisesti mahdollista. Maakuntajohtajan tukena toimivassa johdon ja viestinnän yksikössä työskentelee yhteyspäällikkö, tiedotuspäällikkö ja Venäjä-asiantuntija. Kyseiset kolme työntekijää olisivat kuitenkin hallinnollisten esimiestehtävien osalta hallinto- ja kehittämisjohtajan alaisia. Johdon ja viestinnän yksikön osalta järjestely muuttaisi vakanssinimikkeitä, työ- ja virkasuhteita seuraavasti: Tiedottajan toimen nimike muutetaan tiedotuspäällikön toimeksi, rekrytoidaan liitolle Venäjä-asiantuntija, jonka erityisasiantuntemukseen ja tehtävänkuvaan kuuluvat liiton Venäjä-suhteiden sekä siihen liittyvien liikenne- ja infrastruktuuriasioiden hoito yhdessä maakuntajohtajan ja aluesuunnitteluyksikön kanssa, yksikössä tehdään työn vaativuuden arvioinnit, muodostetaan toimenkuvat ja tehdään benchmarking verrokkiorganisaatioiden toimenkuviin ja palkkausjärjestelmiin. Organisaatiouudistus toteutetaan oheisten yksikkörakenteiden muutokseen liittyvien järjestelyjen, viraston strategian laadinnan ja henkilöstön kanssa yhteistoiminnassa käytyjen neuvottelujen sekä tva-arviointien tuloksena. Uuden organisaation on määrä olla täysimääräisesti toiminnassa vuoden 2015 alusta alkaen. Etelä-Karjalan liiton hallintosäännön 5-6 :n mukaan Etelä-Karjalan liiton toiminta jaetaan yksiköihin maakuntahallituksen päättämin tavoin. Edelleen hallintosäännön 17 mukaan virkojen nimekkeiden muuttamisista päättää maakuntajohtaja. 6

8 2.4 Keskeiset linjaukset, uusi organisaatio ja rekrytointitarpeet Maakuntavaltuusto Tarkastuslautakunta Maakuntahallitus Työvaliokunta Johto ja viestintä Maakuntajohtaja Yhteyspäällikkö Tiedotuspäällikkö Venäjä-asiantuntija Aluekehitysyksikkö Aluesuunnitteluyksikkö Hallinto- ja kehittämisyksikkö ENPI / ENI / CBC: Rajaohj.yksikkö Aluekehitysjohtaja Aluekehityspäällikkö Maakuntasuunnittelija Erityisasiantuntija (ennakointi) Maaseutuasiamies Viestintäsuunnittelija (ma.) / rakennerahastot Hankekoordinaattori (ma.) Aluesuunnittelujohtaja Kaavoituspäällikkö Ympäristöpäällikkö Suunnittelija Suunnittelija Paikkatietosuunnittelija Hallinto- ja kehittämisjohtaja Johdon sihteeri Toimistosihteeri Toimistosihteeri Tarkastaja Kirjanpitäjä / tai ulkoinen palvelun tarjoaja Ohjelmajohtaja 5-8 ohjelman hallintotehtäviä hoitavaa työntekijää / asiantuntijaa Esimiehet ja heidän varahenkilönsä (sijainen / varahenkilö sulkeiden sisällä): Maakuntajohtaja (ta-täytäntöönpanomääräysten mukaan) Aluekehitysjohtaja (aluekehityspäällikkö) Aluesuunnittelujohtaja (kaavoituspäällikkö) Hallinto- ja kehittämisjohtaja (ohjelmajohtaja) Ohjelmajohtaja (varahenkilö nimetään myöhemmin) 7

9 3 Henkilöstöjohtamisen periaatteet ja työaikajärjestelyt 3.1 Työsuhdemuodot Etelä-Karjalan liitossa pääsääntöisesti kaikki työ- ja virkasuhteet ovat kokoaikaisia. Tällä hetkellä Etelä-Karjalan liiton palveluksessa on 18 vakituista työntekijää, joista 5 on virkasuhteisia 13 työsuhteisia toimia. Sen lisäksi Etelä-Karjalan liitossa työskentelee 10 määräaikaista työntekijää. Työsuhteet ovat pääsääntöisesti toistaiseksi voimassa olevia, ellei määräaikaisuudelle ole erikseen KVTES:ssa, TS:ssa tai työsopimuslaissa mainittuja perusteita. Työsuhdemuotojen arvioinnissa huomioidaan, onko tehtävä kausiluonteinen (esim. projektirahoitus, määräaikaan sidottu) vai vakituiseksi katsottava. KVTES-työryhmän muistossa (Määräaikaiset palvelussuhteet ja hyvät käytännöt) on oikeuskäytännön osalta viitattu työtuomioistuimen ratkaisuun (TT ), jonka mukaan määräaikaisuuden perusteen arvioinnissa merkitystä on muun muassa seuraavilla seikoilla: onko kunkin määräaikaisen työsopimuksen tekemiselle laissa edellytetty peruste esim. sijaisuus ovatko työsopimukset niissä olevien mainintojen mukaan sidottu erikseen nimetyn työntekijän poissaoloon määräaikaisten työsopimusten lukumäärä määräaikaisten työsopimusten yhteenlaskettu kesto ovatko määräaikaiset sopimukset seuranneet välittömästi toisiaan tehtävien samankaltaisuus sijaisten toistuva tarve ja runsas lukumäärä onko sopimuksilla toisasiallisesti pyritty jatkuvaan työsuhteeseen vaikka onkin käytetty määräaikaisia työsopimuksia. Etelä-Karjalan liiton määräaikaisten työsuhteiden ajallisessa tarkastelussa voidaan ottaa lähtökohdaksi kolmen vuoden yhtäjaksoinen määräaikainen tai määräaikaiset palvelussuhteet. Eli jos henkilö on hoitanut samaa tehtävää jo kolmen vuoden ajan, niin esimiehen tulee arvioida onko tehtävä muuttunut luonteeltaan pysyväksi siten, että siihen pitäisi ottaa henkilö vakituiseen palvelussuhteeseen. Määräaikaisia palvelussuhteita tarkasteltaessa kannattaa muistaa, että kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain mukaan virkasuhteen määräaikaisuus voi perustua myös viranhaltijan omaan pyyntöön. Työsopimuslaissa on sama mahdollisuus vaikka se on muotoiltu hieman toisella tavoin. Työsopimuslain mukaan työnantajan aloitteesta ilman perusteltua syytä tehtyä määräaikaista työsopimusta on pidettävä toistaiseksi voimassa olevina. Jos työntekijä tekee aloitteen työsopimuksen tekemistä määräajaksi, niin tämä on itsessään riittävä peruste määräaikaisuudelle. 8

10 3.2 Määrällinen henkilöstösuunnittelu Henkilöstön ikärakenne % 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Henkilöstön ikäjakauma ( ) Ikäryhmät % -osuus Henkilöstön keski-ikä on n. 49 vuotta Palvelussuhteen luonne Palvelussuhde (ennakoitu 13.8.) Miehet Naiset Yhteensä Vakinaiset* Määräaikaiset Yhteensä * Huomioitu jo syksyllä 2014 eläkkeelle jäävä työntekijä Arvio eläkepoistumasta Määrälliseen henkilöstösuunnitteluun vaikuttavat organisaatiouudistuksen yhteydessä tehtävät henkilöstöpoliittiset linjaukset, henkilöstön eläkepoistuma sekä mahdolliset resurssien uudelleen kohdentamisesta tehtävät päätökset. Eläkepoistumaa ei voida arvioida muutoin kuin suhteellisen karkealla ennusteella. Lakisääteisen eläkeiän saavuttaa vuoden 2015 aikana yksi työntekijä aluesuunnitteluyksiköstä. Vuoden 2017 lopulle mennessä lakisääteisen eläkeiän saavuttaa tai on saavuttanut kaksi työntekijää yksi aluesuunnitteluyksiköstä ja yksi hallinto- ja kehittämisyksiköstä. Vuoden 2018 aikana lakisääteisen eläkeiän saavuttaa lisäksi yksi työntekijä johdosta. Lukemissa huomioitavaa on, että lakisääteisen eläkeiän saavuttaminen ei kuitenkaan tarkoita välttämättä työntekijän suoraa eläkkeelle jäämistä. 9

11 3.3 Työaikajärjestelyt Etelä-Karjalan liitossa noudatetaan pääsääntöisesti KVTES:n mukaista liukuvaa toimistotyöaikaa. Yksiköiden päälliköt ovat kokonaistyöajassa. Työajan seurantalaitteiston (kellokorttikone) avulla seurataan liukuvaa työaikasaldoa. Henkilöstön työaikoihin, kuten ylitöihin ja sairauspoissaoloihin, sovelletaan pääsääntöisesti KVTES:n ja TS:n säädöksiä Työaika Työajaksi luetaan työhön käytetty aika sekä aika, jonka viranhaltija / työntekijä on velvollinen olemaan työpaikalla työnantajan käytettävissä. Matkaan käytettyä aikaa ei lueta työaikaan, ellei sitä samalla ole pidettävä työsuorituksena. Työaikaa seurataan kellokortin avulla. Mikäli työtehtävät ovat sellaisia, että kellokortin käyttö ei ole mahdollista, työaikaseurantaan käytetään viranhaltijan / työntekijän omaa työaikakirjanpitoa. Työhön tullaan klo välisenä aikana ja poistutaan klo välisenä aikana. Lounasaika on klo Sallitut liukumat ovat +20 tuntia ja -6 tuntia. Liukumat ovat jatkuvia, niitä ei päivitetä. Aina virastoon tultaessa ja sieltä poistuttaessa kellokortti leimataan. Lyhyellekin asialle poistuttaessa kellokortti leimataan joko työ- tai oma-asiakoodilla. Lääkärissä, hammaslääkärissä ja alle 10-vuotiaan lapsen lääkäri- ja neuvolakäynneillä voi käydä työaikana ja edellä mainitun mukaisesti kellokortti leimataan silloinkin. Mikäli koulutuspäivä tai työmatka kestää koko päivän, kellokorttia ei käydä erikseen leimaamassa. Kellokorttikoneen antamat raportit tarkastetaan kuukausittain (yksikön päällikkö tarkastaa oman yksikkönsä osalta) Lisä- ja ylityö Lisätyönä korvataan työ, jota viranhaltija / työntekijä tekee erillisen kirjallisen määräyksen perusteella säännöllisen työajan lisäksi, mutta joka ei ole ylityötä ja jota ei lueta liukuma-aikaa koskevien määräysten perusteella viranhaltijan / työntekijän hyväksi säännöllisenä työaikana. Lisätyö korvataan työnantajan harkinnan mukaan joko rahakorvauksena maksamalla korottamaton tuntipalkka kultakin lisätyötunnilta tai antamalla vastaava vapaa-aika. Ylityönä korvataan työ, jota viranhaltija / työntekijä suorittaa erillisen kirjallisen määräyksen perusteella ja joka ylittää vuorokautisen ja / tai viikoittaisen taikka tasoittamisjakson ylityörajan ja 10

12 jota ei lueta liukuma-aikaa koskevien määräysten perusteella viranhaltijan / työntekijän hyväksi säännöllisenä työaikana. Ylityö korvataan viranhaltijalle / työntekijälle työnantajan harkinnan mukaan joko rahakorvauksena tai vapaana säännöllisenä työaikana siten kuin virka- ja työehtosopimuksessa on määrätty. Lisä- ja ylityön kirjallisen määräyksen antaa yksikön päällikkö ja lisä- tai ylityövapaan pitäminen perustuu kirjallisesti dokumentoituun ja hyväksyttyyn päätökseen Etätyö ja joustavat työaikajärjestelyt Osana henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaa on työmarkkinajärjestöjen suosituksen mukaisesti syytä käsitellä periaatteita käytössä olevista joustavista työaikajärjestelyistä sekä työn ja perheelämän tasapainottamista helpottavista käytännöistä. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelman liitteeksi on laadittu tästä syystä mm. pelisäännöt Etelä- Karjalan liitossa noudatettavista etätyön periaatteista. Tieto- ja viestintätekniikan kehitys sekä työn tietosisältöjen jatkuva kasvu ovat muuttaneet perinteistä teollisen yhteiskunnan tarpeisiin suunniteltua työaikakäsitettä. Töissä, joiden keskeisenä osana on tiedon käsittely, on mahdollista järjestää työ tai sen osa tehtäväksi muualla kuin yhdellä kiinteällä työpaikalla. Joustavilla työaikajärjestelyillä voidaan päästä työn tuottavuuden ja työtyytyväisyyden yhtäaikaiseen kehittymiseen, mikäli myös työn organisoinnissa ja johtamisessa kyetään uudistumaan. Etätyö perustuu luottamuksen ja vastuun tasapainoiseen suhteeseen. Perinteisen, usein työn ulkoisiin puitteisiin kohdistuvan valvonnan ja ohjauksen sijasta joudutaan keskittymään työn sisältöön ja tuloksiin. Kaikki työ ei luonnollisesti ole muutettavissa etätyöksi. Vaihtoehdottomaan asetemaan päätymiseen ei kuitenkaan ole syytä, sillä niin perinteisessä paikkaan sidotussa työssä kuin etätyössä on monia hyviä puolia. Joustavuuteen kuulu sekin, että etätyön määrä voi vaihdella tilanteen mukaan: yhdestä päivästä viikossa yhteen päivään kuukaudessa tai kahdessa. Olennaista on, että joustavuutta haetaan molempien osapuolten, sekä työnantajan että työntekijän ehdoilla. Etätyön pelisäännöt ovat henkilöstö- ja koulutussuunnitelman liitteenä. 11

13 3.4 Rekrytointikäytännöt Etelä-Karjalan liiton rekrytointeja säätelevät virkojen ja toimien pätevyysvaatimukset, toimenkuva ja sille määritellyt kelpoisuusehdot. Tämän lisäksi on otettava soveltuvin osin huomioon laki kunnallisesta viranhaltijasta ja hallintolaissa määritellyt hyvän hallinnon periaatteet. Julkisella sektorilla virkojen ja toimien avoin julkinen haku tuottaa usein parhaan ja tasapuolisimman tuloksen. Tätä pääsääntöä noudatetaan myös Etelä-Karjalan liiton rekrytoinneissa. Rekrytointien helpottamiseksi liiton organisaatiolle on määritelty raamit, joiden puitteissa rekrytointeja voidaan tehdä myös erityistapauksissa organisaation sisäisin järjestelyin. Organisaatiouudistuksen yhteydessä tehdään arvio Etelä-Karjalan liitolla määräaikaisessa työsuhteessa vuoden 2014 lopussa olevien työntekijöiden tehtävien perusteista ja tarvittaessa vakinaistetaan sellaiset toimet, joiden hoitaminen on tulkittavissa luonteeltaan pysyväksi. Etelä-Karjalan liitossa noudatetaan jatkossa seuraavia pääperiaatteita rekrytoinneissa: 1. Mikäli palvelussuhteen kesto on 1-6 kk, suositellaan julkista hakua, mutta tehtävä voidaan täyttää myös sisäisin järjestelyin siinä tapauksessa, että liiton palveluksessa on jo toimeen sopiva henkilö työsopimus- tai virkasuhteisena ja rekrytointi on kiireellinen. 2. Mikäli palvelussuhteen kesto on 7-12 kk, suositellaan julkista hakua, mutta tehtävä voidaan täyttää myös sisäisin järjestelyin siinä tapauksessa, että liiton palveluksessa on jo toimeen sopiva henkilö työsopimus- tai virkasuhteisena ja rekrytointi on kiireellinen. 3. Palvelussuhteen keston ollessa yli 12 kk tai toistaiseksi voimassa oleva, tehtävä on laitettava julkiseen hakuun. Myös sisäisissä rekrytoinneissa virka tai toimi on laitettava avoimesti sisäiseen hakuun työpaikan ilmoitustaululle, jotta organisaation työntekijöillä on avoin mahdollisuus hakea ko. virkaa tai toimea. Rekrytoinneissa on yllä mainitun lisäksi huomioitava Etelä-Karjalan liiton hallintosäännön reunaehdot tehtävän tai viran haettavaksi julistamisesta ja työhön ottavan tahon toimivallasta. 3.5 Henkilöstöhallinnon vuosikello Seuraavassa on esitetty henkilöstöhallinnollisesta näkökulmasta keskeisimmät toimintavuoden asiat, jotka ohjaavat organisaation henkilöstöjohtamista ja raportointia. 12

14 4 Etelä-Karjalan liiton koulutussuunnitelma Etelä-Karjalan liiton koulutussuunnitelma on valmisteltu yhdessä henkilöstön kanssa. Koulutussuunnitelma kytkeytyy olennaisilta osin Etelä-Karjalan liiton organisaatiouudistukseen ja henkilöstösuunnitelmaan. Em. asioita on viety eteenpäin rinnakkain vuoden 2014 aikana. Liiton koko henkilöstöä koskeva kehittämispäivä pidettiin Lappeen Ruustinnassa, jossa käsiteltiin sekä Etelä-Karjalan liiton organisaatiouudistuksen tavoitteita ja päämääriä sekä toisaalta koulutussuunnitelman laadintaa. Kehittämispäivässä henkilöstö jaettiin työryhmiin yksiköittäin, ja työryhmissä liiton työyksiköt käsittelivät koulutussuunnitelmaa, organisaatiouudistukseen liittyviä osaamiskartoituksia ja viraston sisäisen strategian sisältöjä tarkemmin. Lisäksi henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaa on käsitelty yt-lain mukaisesti työnantajan ja henkilöstöryhmien välisessä neuvottelussa

15 4.1 Perusteet koulutussuunnitelman laadinnalle Lakia koulutuskorvauksesta ja elinkeinoverolain muutoksesta sovelletaan myös kuntiin ja kuntayhtymiin sekä muihin yhteisöihin, jotka jäävät elinkeinoverolain soveltamisalan ulkopuolelle. Koulutussuunnitelman mukaisesti toteutetun osaamisen kehittämisen perusteella kunta tai kuntayhtymä voi hakea koulutuskorvausta, joka olisi 10 % työnantajan koulutusajan palkkakustannuksista ja sitä maksettaisiin enintään kolmelta päivältä työntekijää kohti vuodessa. Laki sisältää säännökset korvaukseen oikeuttavasta koulutuksesta (4 ) ja korvausmäärän perusteista (5 ). Kunnille ja kuntayhtymille koulutuskorvauksen maksaa työttömyysvakuutusrahasto. Koulutuskorvauksen edellytykset, perusteet ja taso ovat yhteneväiset elinkeinoverolain 56 :ssä. Koulutuskorvausta haetaan vakuutusvuotta seuraavan tammikuun loppuun mennessä eli ensimmäisen kerran tammikuussa 2015 vuodelta Koulutuskorvauksen edellytykset Koulutuskorvauksen saa enintään kolmelta koulutuspäivältä työntekijää kohden. Koulutuskorvauksen saamisen edellytyksenä on, että työnantaja on laatinut ennakkoon koulutussuunnitelman ja koulutus sisältyy tähän suunnitelmaan. koulutus on työnantajan järjestämää koulutusta, joka ylläpitää ja edistää työntekijän ammatillista osaamista. koulutuksen kestoa koskevat edellytykset täyttyvät. työnantaja maksaa työntekijälle koulutuksen ajalta palkkaa ja työntekijän palkkakustannuksiin ei ole myönnetty palkkatukea. Koulutussuunnitelma laaditaan osaamisryhmittäin siten, että ENPI/ENI-ohjelman henkilöstöä käsitellään omana ryhmänään. Suunnitelmaan sisällytetään seuraavat asiakokonaisuudet: 1. Miksi tämän teeman kehittämistä tarvitaan 2. Henkilöstöryhmät joihin kehittäminen kohdistuu 3. Aikataulu ja valitut kehittämismenetelmät 4. Vastuuhenkilö, kustannukset 5. Miten toivottu muutos näkyy toiminnassa 6. Miten seuraamme kehittämisen tuloksia 4.2 Ammatillisen osaamisen kehittämisteemat hallinnossa v ja 2015 Taloushallinto Kirjanpito, tilinpäätös, palkkahallinto, reskontrat, verotus, Keva Kehittämisohjelmien kustannusseuranta, tarkastus ja maksatus 1. Tarvitaan ajantasainen tieto muuttuvista ohjeistuksista, säännöksistä ja tietojärjestelmistä. 2. Virpi Tiainen, Rauni Lainejärvi, Juuso Hieta, Irene Rummukainen 3. Koulutustarjonnan mukaan maakunnan liitoille ja julkiselle hallinnolle suunnatut koulutukset. 14

16 4. Hallinto- ja henkilöstöasioista vastaava viranhaltija, kustannukset budjetin sallimissa rajoissa. 5. Toiminnot voivat tehostua, niiden luotettavuus ja laatu pysyvät korkealla tasolla. 6. Jatkuva seuranta (tiimipalaverit) Yleis- ja henkilöstöhallinto Kuntayhtymiä ja työelämää koskeva lainsäädäntö Työehtosopimukset. 1. Tarvitaan ajantasainen tieto muuttuvista ohjeistuksista ja säännöksistä. Kuntatyönantajan työelämän kehittämishanke vaikuttaa koko kuntakenttään lähivuosina. 2. Juuso Hieta, Rauni Lainejärvi, esimiehet (ohjeistus jalkautetaan sisäisenä koulutuksena) 3. Koulutustarjonnan mukaan maakunnan liitoille ja julkiselle hallinnolle suunnatut koulutukset. 4. Hallinto- ja henkilöstöasioista vastaava viranhaltija, tarpeen mukainen kouluttautuminen 5. Työnjohto-oikeuden tuntemus ja palvelussuhdeasioiden asiantuntemus pysyvät riittävällä tasolla, myös organisaation palkkausjärjestelmän kehittäminen vaatii asiantuntemusta henkilöstöasioista, sopimushallinnasta (KVTES sekä TES) ja työmarkkinakeskusjärjestöjen välisistä neuvottelutuloksista ja niiden soveltamisesta käytäntöön. 6. Jatkuva seuranta (tiimipalaverit) Asiakirjahallinto Asianhallinnon perusteet, säännöt ja kehittäminen (ml. julkisuusasiat) Sähköinen asiakirjahallinto ja dokumenttien hallinta 1. Tarvitaan ajantasainen tieto muuttuvista ohjeistuksista ja säännöksistä 2. Ritva Rehunen, Juuso Hieta, Rauni Lainejärvi (tietojärjestelmät), uusi v lopulla rekrytoitava tsto-työntekijä 3. Koulutustarjonnan mukaan maakunnan liitoille ja julkiselle hallinnolle suunnatut koulutukset (mm. arkistolaitos, kuntaliitto, järjestelmätoimittaja) 4. Hallinto- ja henkilöstöasioista vastaava viranhaltija, sähköisen arkistoinnin kehittäminen mahd. yhteishankkeena 5. Toiminnot tehostuvat ja niiden luotettavuus ja laatu pysyvät korkealla tasolla 6. Jatkuva seuranta (tiimipalaverit) Sähköiset järjestelmät talous- ja henkilöstöhallinnossa Sähköiset tietojärjestelmät ja lomakkeet (ProEconomica, Status, Kuntatoimisto, matkahallinto jne.) 1. Uusien ominaisuuksien käyttöönotto ja ohjelmistojen ylläpito 2. Rauni Lainejärvi, Virpi Tiainen, Juuso Hieta 3. Ohjelmistojen muutosten ja ohjelmistotoimittajien koulutustarjonnan sekä tarpeen mukaisesti. 4. Hallinto- ja henkilöstöasioista vastaava viranhaltija 5. Toiminnot tehostuvat ja niiden luotettavuus ja laatu pysyvät korkealla tasolla. 6. Jatkuva seuranta (tiimipalaverit) 15

17 Viestintä Eri medioiden hallinta, teknisten työvälineiden ja ohjelmistojen hallinta Verkostojen hallinta, esiintymistaidot 1. Meidän on osattava kertoa toiminnastamme vaikuttavasti ulospäin, viestintä on vaikuttamista ja edunvalvontaa. 2. Ritva-Liisa Pulkkinen, Johannes Moisio, osittain koko henkilöstö 3. Henkilökohtainen neuvonta, kurssit, työvälineiden hallintaan liittyvät koulutukset, kielitaitoon liittyvät koulutukset, kielenhuoltokoulutukset aika ajoin. 4. Hallinto- ja henkilöstöasioista vastaava viranhaltija 5. Toiminta tulee näkyväksi, selkeämmäksi, opittu näkyy nopeasti viestinnän ulkoasussa, julkaisujen ilmeessä ja imagossa. 6. Jatkuva seuranta (tiimipalaverit, toimintakertomus) 4.3 Ammatillisen osaamisen kehittämisteemat aluekehittämisessä v Miksi tämän teeman kehittämistä tarvitaan 2. Henkilöstöryhmät joihin kehittäminen kohdistuu 3. Aikataulu ja valitut kehittämismenetelmät 4. Vastuuhenkilö, kustannukset 5. Miten toivottu muutos näkyy toiminnassa 6. Miten seuraamme kehittämisen tuloksia Maakuntaohjelman toimeenpano ja seuranta 1. Maakuntaohjelman toimintalinjojen toimeenpanon ja seurannan vastuuttaminen edellyttää substanssiosaamisen lisäämistä. Tavoitteena ylläpitää riittävää tiedon ja taidon tasoa, jotta avainprosessit voidaan hoitaa menestyksellisesti 2. Susanna Kaskinen, Anni Laihanen, Jari Lantta, Satu Sikanen, Anu Talka 3. Omaehtoinen osaamisen ylläpitäminen hyödyntämällä tarjolla olevat seminaarit, kurssit, ajankohtaispäivät. Aluekehittämisen, innovaatio- ja verkostojohtamisen koulutusta koulutustarjonnan mukaan. Maakuntaohjelman substansseihin liittyvä koulutus. 4. Kehittämisjohtaja, koulutusbudjetin puitteissa 5. Maakuntaohjelman toimeenpanon ja seurannan tehostuminen, asetettujen kehittämistavoitteiden parempi saavuttamisen aste, henkilöiden asiantuntemuksen lisääntyminen 6. Toimintalinjojen vastuuhenkilöiden säännöllinen raportointi tiimipalavereissa + MYRin ja valtuuston kokouksissa. Avustusrahoitus 1. Rahoituslähteiden, rahoitusprosessien ja niitä ohjaavien menettelytapojen tuntemus, jotta voidaan vastata asiakkaiden tiedontarpeisiin 2. Susanna Kaskinen, Jari Lantta, Satu Sikanen, Merja Taipale, Anu Talka 3. Ministeriöiden järjestämät koulutukset ja seminaarit, oma sisäinen koulutus ja omaehtoinen perehtyminen 4. Kehittämisjohtaja 16

18 5. Rahoitusprosessien sujuvuuden lisääntyminen, tietämys eri rahoituslähteistä kasvaa, paremmat mahdollisuudet asiakastarpeisiin vastaamiseen 6. Asiakastyytyväisyyskyselyt Ennakointi ja tiedon hyödyntäminen 1. Maakuntaohjelman toimeenpanon ja seurannan tukeminen, suunnitelmien laadun parantaminen, toimenpiteiden suuntaaminen 2. Susanna Kaskinen, Anni Laihanen, Jari Lantta, Satu Sikanen, Anu Talka 3. Tilastokeskuksen koulutuspäivät, eri ministeriöiden ja tutkimuslaitosten tuottaman tiedon seuranta ja analysointi, ennakointikoulutus 4. Kehittämisjohtaja, koulutusbudjetin puitteissa 5. Ajankohtaisempi ja analysoitu tieto suunnitelmien ja seurannan tukena 6. Jatkuva seuranta (tiimipalaverit) Tiedotus, viestintä, markkinointi 1. Aluekehittämistavoitteiden, niihin liittyvien toimenpiteiden ja maakunnan tunnetuksi tekeminen, yhteistyöverkostojen rakentaminen, maakuntaportaalin uudistaminen 2. Susanna Kaskinen, Anni Laihanen, Jari Lantta, Virve Lindström, Satu Sikanen, Merja Taipale, Anu Talka 3. Esiintymis- ja esitystekniikkakoulutukset (verkkoviestintä, taitto-osaaminen), kirjoittamisen koulutukset, viestinnän ja markkinoinnin uusimpiin trendeihin liittyvät seminaarit ja tilaisuudet, liiton hlöstön yhteinen keskusteluun painottuva englannin kielikoulutus, venäjän kielikoulutus 4. Kehittämisjohtaja, kustannukset? 5. Alueen ja aluekehittämisen tunnettuuden kasvu, myönteinen alueimago, yhteistyön lisääntyminen 6. Jatkuva seuranta (tiimipalaverit), medianäkyvyys 17

19 4.4 Ammatillisen osaamisen kehittämisteemat maankäytössä v Miksi tämän teeman kehittämistä tarvitaan 2. Henkilöstöryhmät joihin kehittäminen kohdistuu 3. Aikataulu ja valitut kehittämismenetelmät 4. Vastuuhenkilö, kustannukset 5. Miten toivottu muutos näkyy toiminnassa 6. Miten seuraamme kehittämisen tuloksia Maakuntakaavoitus 1. Tarvitaan ajantasainen tieto muuttuvista käytännöistä, ohjeistuksista, säännöksistä ja tietojärjestelmistä. 2. Koko aluesuunnitteluyksikön henkilöstö. 3. Koulutustarjonnan mukaan maakunnan liitoille suunnatut koulutukset 4. Aluesuunnittelujohtaja 5. Laatu ja luotettavuus säilyvät korkeimmalla mahdollisella tasolla 6. Jatkuva seuranta (tiimipalaverit, toimintakertomus) Yhdyskuntasuunnittelu 1.Tarvitaan ajantasainen tieto muuttuvista käytännöistä, ohjeistuksista, säännöksistä ja tietojärjestelmistä. 2. Aluesuunnitteluyksikön henkilöstö, ensisijaisesti Maria Peuhkuri 3. Koulutustarjonnan mukaan maakunnan liitoille suunnatut koulutukset ja oppilaitosten tarjoama täydennyskoulutus 4. Aluesuunnittelujohtaja 5. Pystytään paremmin ennakoimaan ja analysoimaan maailman muutoksia, ylläpidetään ja päivitetään omaa osaamista 6. Jatkuva seuranta (tiimipalaverit, toimintakertomus) Paikkatiedot ja niiden hallinta ja soveltaminen 1.Pysytään ajan tasalla nopeasti kehittyvässä tietotekniikan paikkatietosovellusten tarjonnassa, tärkeinä ohjelmistot, eri tahojen tuottamat paikkatietoaineistot 2. Koko aluesuunnitteluyksikön henkilöstö, ensisijaisesti Susanna Mäntykoski 3. Koulutustarjonnan mukaan maakunnan liitoille suunnatut, ohjelmistovalmistajien tarjoamat kurssit ja oppilaitosten täydennyskoulutusohjelmat 4. Aluesuunnittelujohtaja 5. Omien ja muualta saatavien paikkatietoaineistojen helpompi ylläpito, hallinta ja jalostus, omien suunnitelmien laadinnan kehittäminen hyödyntäen paikkatieto-ohjelmistoja ja paikkatietoaineistoja mm. maanmittauslaitoksen pohjakartta-aineistoja sekä Tilastokeskuksen ja Suomen ympäristökeskuksen aineistoja. 6. Jatkuva seuranta (tiimipalaverit, toimintakertomus) Toimisto-ohjelmistot 1. Sujuva päivittäin käytettävien ohjelmistojen hallinta 2. Koko aluesuunnitteluyksikön henkilöstö 3. Koulutustarjonnan mukaan maakunnan liitoille suunnatut koulutukset 4. Aluesuunnittelujohtaja 5. Joustava ja nopea työskentely 6. Jatkuva seuranta (tiimipalaverit, toimintakertomus) 18

20 Tilastot maankäytön suunnittelua varten 1. Ajankohtaisen maankäytöllisen tilastoaineiston hyödyntäminen 2. Anja Gerdt, Susanna Mäntykoski 3. Mm. Suomen ympäristökeskuksen ja Tilastokeskuksen järjestämät koulutukset ja seminaarit 4. Aluesuunnittelujohtaja 5. Tukee suunnittelua ja suunnitteluratkaisuja. Tilastoaineistojen tulkinta ja tiedon tuottaminen tilastojen perusteella on luotettavalla pohjalla. 6. Jatkuva seuranta (tiimipalaverit, toimintakertomus) Lainsäädäntö (Maankäyttö- ja rakennuslaki, maa-aineslaki, luonnonsuojelulaki, vesilaki, yva-laki, sovalaki, ympäristölaki, maastoliikennelaki, metsälaki, metsästyslaki, asetukset, valtioneuvoston päätökset, Euroopan neuvoston direktiivit jne) 1. Tieto maankäytön suunnittelua ohjaavasta lainsäädännöstä on ajantasaista 2. Aluesuunnittelujohtaja, kaavoituspäällikkö, ympäristöpäällikkö ja tarvittaessa koko muu aluesuunnitteluyksikön henkilöstö 3. Koulutustarjonnan mukaan maakunnan liitoille suunnatut koulutukset sekä lainsäädännön erityiskoulutus 4. Aluesuunnittelujohtaja 5. Toiminta on aina lainmukaista 6. Jatkuva seuranta (tiimipalaverit, toimintakertomus) Viestintä (kirjallinen ilmaisu, esiintymistaidot, kielitaidot, julkaisujen lay out) 1. Kehitetään kirjallista ja suullista ilmaisukykyä 2. Koko aluesuunnitteluyksikön henkilöstö 3. Koulutustarjonnan mukaiset koulutukset 4. Aluesuunnittelujohtaja 5. Mielenkiintoisia suullisia ja kirjallisia esityksiä 6. Jatkuva seuranta (tiimipalaverit, toimintakertomus) Paikallistuntemus 1. Helpottaa asioimista kuntien ja muiden yhteistyötahojen kanssa, helpottaa asioiden mittasuhteiden arviointia jne. 2. Kaikki huolehtivat oman työtehtävien vaatimusten mukaisesti 3. Suunnitteluvaiheessa ja tarvittaessa lausuntoasioissa maastokäynti, omalla autolla liikkuessa varsinaisen asian ohessa käydään tutustumassa johonkin erityiskohteeseen, joka liittyy omaan osaamisalueeseen, utelias mieli. 4. Kaikki, erityisesti ympäristöpäällikkö 5. Antaa laajemman kokonaiskuvan maakunnassa tapahtuvista muutoksista ja vireillä olevista suunnitelmista sekä niiden vaikutuksista maakunnan kehittämiseen. Luo myös vahvemman tietopohjanmaankäytön suunnittelulle. 6. Jatkuva seuranta (tiimipalaverit, toimintakertomus) 19

liite HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014

liite HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 liite HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1.1 Johdanto... 1 1.2 Henkilöstön määrä... 1 1.2.1 Koko- ja osa-aikaisen henkilöstön määrä... 1 1.2.2 Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön määrä...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015 1 SISÄLLYSLUETTELO 1.1 Johdanto... 1 1.2 Henkilöstön määrä... 1 1.2.1 Koko- ja osa-aikaisen henkilöstön määrä... 1 1.2.2 Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön määrä... 2 1.2.3

Lisätiedot

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta tulee käydä ilmi kunnan koko huomioon ottaen ainakin:

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta tulee käydä ilmi kunnan koko huomioon ottaen ainakin: JOROISTEN KUNTA HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 214 1. Johdanto Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa määrää, että kunnassa on laadittava yhteistoimintamenettelyssä vuosittain

Lisätiedot

Läsnätyön juridiikka

Läsnätyön juridiikka Läsnätyön juridiikka Etätyö vai Läsnätyö Työnteon uudet mallit / Hetky Akva Asianajaja, Counsel/Employment, Henna Kinnunen Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy 1 Sisältö Läsnätyön juridinen luonne Läsnätyöhön

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013 SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013 Valmistelija: Henkilöstöpäällikkö Hyväksyjä: Kuntayhtymän johtaja Hall 20.11.2012 Valt 28.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 1 1. Strategiset tavoitteet

Lisätiedot

Sastamalan koulutuskuntayhtymän etätyöohje

Sastamalan koulutuskuntayhtymän etätyöohje Sastamalan koulutuskuntayhtymän etätyöohje Hyväksytty yhtymähallituksessa xx.xx.2015 SISÄLTÖ 1 Yleistä... 2 2 Soveltamisala... 2 3 Sopiminen etätyön tekemisestä... 2 4 Työvälineet ja tietoturva... 2 5

Lisätiedot

KIRKON HENKILÖSTÖN AMMATILLISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN. Sari Anetjärvi

KIRKON HENKILÖSTÖN AMMATILLISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN. Sari Anetjärvi KIRKON HENKILÖSTÖN AMMATILLISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN Sari Anetjärvi Kirkon henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämissopimus Kirkon henkilöstön kehittämissopimuksen tilalle on tullut voimaan Kirkon

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. YTK, 12.6.2014 13:30, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. YTK, 12.6.2014 13:30, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO YTK, 12.6.2014 13:30, Pöytäkirja -1 Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat)... 1 19 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 20 Työjärjestyksen hyväksyminen... 4 21 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

HENKILÖSTÖSIIRTOJEN TOTEUTTAMINEN KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄSTÄ

HENKILÖSTÖSIIRTOJEN TOTEUTTAMINEN KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄSTÄ LIITE 16.10.2012 SIIRTOSOPIMUS HENKILÖSTÖSIIRTOJEN TOTEUTTAMINEN KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄSTÄ 31.12.2012 1. Henkilöstön siirtyminen ja virkojen perustaminen Sovellettavat määräykset: Kuntalaki (365/1995)

Lisätiedot

Määräaikaiset työsuhteet. - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille

Määräaikaiset työsuhteet. - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille Määräaikaiset työsuhteet - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille 1 2 Määräaikaiset työsuhteet - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille Uuden yliopistolain (558/2009) voimaantulon

Lisätiedot

Liittojen yhteinen ohjeistus osaamisen kehittämistä koskevien määräysten soveltamiseksi

Liittojen yhteinen ohjeistus osaamisen kehittämistä koskevien määräysten soveltamiseksi Liittojen yhteinen ohjeistus osaamisen kehittämistä koskevien määräysten soveltamiseksi 1 Taloudellisesti tuettu osaamisen kehittäminen Tarkoituksena on edistää suunnitelmallista työntekijöiden ammatillisen

Lisätiedot

Etätyö 2014-2016. Etätyötä koskevat periaatteet Utajärven kunnassa ja etätyösopimus

Etätyö 2014-2016. Etätyötä koskevat periaatteet Utajärven kunnassa ja etätyösopimus 0 Etätyö 2014-2016 Etätyötä koskevat periaatteet Utajärven kunnassa ja etätyösopimus 1. Etätyötä koskevat periaatteet Utajärven kunnassa 2.9.2014 Etätyö on normaalien työhön kuuluvien tehtävien tekemistä

Lisätiedot

taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä

taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä EDUSKUNNAN VASTAUS 192/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle

Lisätiedot

SOPIMUS ETÄTYÖN TEKEMISESTÄ. 1. Sopijapuolet. Etätyöntekijä. Työyksikkö. Lähiesimies. 2. Työpaikka. Palvelukeskus/ työyksikkö

SOPIMUS ETÄTYÖN TEKEMISESTÄ. 1. Sopijapuolet. Etätyöntekijä. Työyksikkö. Lähiesimies. 2. Työpaikka. Palvelukeskus/ työyksikkö SOPIMUS ETÄTYÖN TEKEMISESTÄ 1. Sopijapuolet Etätyöntekijä Työyksikkö Lähiesimies 2. Työpaikka Palvelukeskus/ työyksikkö Etätyön suorituspaikka (osoite, puhelinnumero) 3. Etätyön luonne Etätyö on kokoaikaista

Lisätiedot

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2014-2015

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2014-2015 Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2014-2015 Yhteistyötoimikunta 12.11.2014 Maakuntahallitus 15.12.2014 2 1 Johdanto Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaa koskevat lakimuutokset ovat tulleet voimaan 1.1.2014.

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 1 2 Sisältö 1. Johdanto 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 4 3. Johtaminen 5 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 6 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 6 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

Koulutuskorvaus ohje työnantajille

Koulutuskorvaus ohje työnantajille Koulutuskorvaus 1 (5) Ohjeita työnantajille 1.1.2014 alkaen Koulutuskorvaus ohje työnantajille Koulutuskorvaukseen oikeutetut työnantajat Koulutuskorvauksen saamisen edellytykset Koulutuskorvaus on taloudellinen

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 1 2 Sisältö 1. Johdanto 4 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 5 3. Johtaminen 6 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 7 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 7 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

Työntekomuodot ja työelämän sääntely

Työntekomuodot ja työelämän sääntely Työntekomuodot ja työelämän sääntely STTK Luottamusmies 2015 seminaari 7.5.2015 Asianajaja Jarkko Pehkonen Asianajotoimisto Kasanen & Vuorinen Oy Työlainsäädännön kehitysvaiheet Työsuojelu Työaikasuojelu

Lisätiedot

ETÄTYÖ SYKESSÄ 9.1.2012

ETÄTYÖ SYKESSÄ 9.1.2012 ETÄTYÖ SYKESSÄ 9.1.2012 ETÄTYÖ SYKESSÄ SISÄLTÖ Sivu 1. Johdanto 3 2. SYKEn etätyöpolitiikka 3 3. Etätyön edut ja haitat 3 4. Etätyön soveltuvuus SYKEn tehtäviin 4 5. Käytännön menettelytavat 5 6. Etätyö

Lisätiedot

Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017

Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017 Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017 Yhteistyötoimikunta 30.1.2017 Kunnanhallitus1.2.2017 Sisällysluettelo 1 Yleistä 2 Perusteet henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laatimiseen 3 Koulutuskorvauksen

Lisätiedot

Johtajasopimus: Maakuntajohtaja Ossi Savolainen

Johtajasopimus: Maakuntajohtaja Ossi Savolainen SOPIMUS 1 (5) 16.3.2015 Johtajasopimus: Maakuntajohtaja Ossi Savolainen 1. Sopimuksen tausta ja lähtökohdat Maakuntajohtajan virkaan sovelletaan kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain ja kunnallisen

Lisätiedot

Forssan kaupungin ja kaupungin henkilöstöjärjestöjen välinen HENKILÖSTÖSOPIMUS 2011 2012

Forssan kaupungin ja kaupungin henkilöstöjärjestöjen välinen HENKILÖSTÖSOPIMUS 2011 2012 Forssan kaupungin ja kaupungin henkilöstöjärjestöjen välinen HENKILÖSTÖSOPIMUS 2011 2012 Yhteistoimintaryhmä 29.11.2010 Kaupunginhallitus 29.11.2010 Kaupunginvaltuusto 13.12.2010 Sisällysluettelo 1. Edellisen

Lisätiedot

MENETTELYOHJEET VALTUUSTOJEN HYVÄKSYMIEN HENKILÖSTÖKRITEERIEN TÄYTÄÄNTÖÖNPANOA JA SOVELTAMISTA KOSKIEN

MENETTELYOHJEET VALTUUSTOJEN HYVÄKSYMIEN HENKILÖSTÖKRITEERIEN TÄYTÄÄNTÖÖNPANOA JA SOVELTAMISTA KOSKIEN LIITE 3 MENETTELYOHJEET VALTUUSTOJEN HYVÄKSYMIEN HENKILÖSTÖKRITEERIEN TÄYTÄÄNTÖÖNPANOA JA SOVELTAMISTA KOSKIEN HENKILÖSTÖKRITEERI 1, TÄYTÄNTÖÖNPANO 1. vaihe, otetaan käyttöön (johto- ja ohjausryhmän päätöksiin

Lisätiedot

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma Velvoite henkilöstö- ja koulutussuunnitelman Taustalla: laatimiseen valtion virastoissa Ammatillisen osaamisen kehittämisen lakipaketti (HE 99/2013) Laki taloudellisesti

Lisätiedot

Savon koulutuskuntayhtymän hallitus ja kuntayhtymän johtaja Heikki Helve sopivat johtajasopimuksella hyvän johtamisen edellytyksistä seuraavaa:

Savon koulutuskuntayhtymän hallitus ja kuntayhtymän johtaja Heikki Helve sopivat johtajasopimuksella hyvän johtamisen edellytyksistä seuraavaa: JOHTAJASOPIMUS Savon koulutuskuntayhtymän hallitus ja kuntayhtymän johtaja Heikki Helve sopivat johtajasopimuksella hyvän johtamisen edellytyksistä seuraavaa: 1. Kuntayhtymän johtaminen Kuntayhtymän johtaja

Lisätiedot

Toivakan kunnan koulutussuunnitelma 2014. Käsitelty Johtoryhmässä 22.8.2014 Hyväksytty YT-toimikunnassa 27.8.2014

Toivakan kunnan koulutussuunnitelma 2014. Käsitelty Johtoryhmässä 22.8.2014 Hyväksytty YT-toimikunnassa 27.8.2014 Toivakan kunnan koulutussuunnitelma 2014 Käsitelty Johtoryhmässä 22.8.2014 Hyväksytty YT-toimikunnassa 27.8.2014 Tiedoksi kunnanhallitukselle 15.9.2014 Toivakan kunnan koulutussuunnitelma 2014 1 (4) Toivakan

Lisätiedot

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2016

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2016 Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2016 Yhteistyötoimikunta Maakuntahallitus 2 1 Johdanto Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaa koskevat lakimuutokset ovat tulleet voimaan 1.1.2014. Uudet säännökset liittyvät

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 0 1 Sisältö 1. Johdanto 2 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 3 3. Johtaminen 4 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 5 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 5 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

ALUEELLISTEN YMPÄRISTÖKESKUSTEN HENKILÖSTÖN UUTTA PALKKAUSJÄRJESTELMÄÄ KOSKEVAN 10.12

ALUEELLISTEN YMPÄRISTÖKESKUSTEN HENKILÖSTÖN UUTTA PALKKAUSJÄRJESTELMÄÄ KOSKEVAN 10.12 ALUEELLISTEN YMPÄRISTÖKESKUSTEN HENKILÖSTÖN UUTTA PALKKAUSJÄRJESTELMÄÄ KOSKEVAN 10.12.2004 UUDISTETUN TARKENTAVAN VIRKAEHTOSOPIMUKSEN JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Allekirjoituspöytäkirjan

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2017 SISÄLLYS

JOENSUUN KAUPUNKI HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2017 SISÄLLYS SISÄLLYS YLEISTÄ 1 HENKILÖSTÖMÄÄRÄN REKRYTOINTITARVE... 1 KESKEISET HUOMIOITAVAT ASIAT HENKILÖSTÖSUUNNITELMAN TOTEUTTAMISESSA JA PÄÄTTÄMISESSÄ... 2 VIRKAMUUTOKSET VUODELLE 2017... 3 YLEISTÄ Henkilöstösuunnitelman

Lisätiedot

rehtorit ja apulaisrehtorit,

rehtorit ja apulaisrehtorit, AMMATILLINEN AIKUISKOULUTUSKESKUS 1 Soveltamisala 1 LIITE T1 Tätä liitettä sovelletaan ten opetushenkilöstöön, johon kuuluvat rehtorit ja apulaisrehtorit, kokoaikaiset opettajat, osa-aikaiset opettajat,

Lisätiedot

SOPIMUS LIEKSAN KAUPUNGIN TOIMITILAT -TULOSYKSIKÖN HENKILÖSTÖN SIIRROSTA LIEKSAN KIINTEISTÖT -OSAKEYHTIÖÖN ALKAEN

SOPIMUS LIEKSAN KAUPUNGIN TOIMITILAT -TULOSYKSIKÖN HENKILÖSTÖN SIIRROSTA LIEKSAN KIINTEISTÖT -OSAKEYHTIÖÖN ALKAEN SOPIMUS LIEKSAN KAUPUNGIN TOIMITILAT -TULOSYKSIKÖN HENKILÖSTÖN SIIRROSTA LIEKSAN KIINTEISTÖT -OSAKEYHTIÖÖN 1.1. 2018 ALKAEN 1. Sopimuksen osapuolet 1) Lieksan kaupunki luovuttajana 2) Lieksan Kiinteistöt

Lisätiedot

TUKIKELPOISUUSASETUKSEN UUDISTAMINEN

TUKIKELPOISUUSASETUKSEN UUDISTAMINEN TUKIKELPOISUUSASETUKSEN UUDISTAMINEN Työ- ja elinkeinoministeriö Alueiden kehittämisyksikkö Aluestrategiaryhmä Hallitusneuvos Tuula Manelius Työkokoukset kevät 2011 Säädöspohja rr-toiminnassa EU-säädökset

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN KOULUTUSSUUNNITELMA 2015 Yt-neuvottelukunta 26.1.2015 Kh 2.2.2015

MYNÄMÄEN KUNNAN KOULUTUSSUUNNITELMA 2015 Yt-neuvottelukunta 26.1.2015 Kh 2.2.2015 MYNÄMÄEN KUNNAN KOULUTUSSUUNNITELMA 2015 Yt-neuvottelukunta 26.1.2015 Kh 2.2.2015 Arvio koko henkilöstön ammatillisesta osaamisesta (työntekijä tarkoittaa työsopimussuhteisia ja virkasuhteisia) Mynämäen

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKILIIKENNE LIIKELAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 10.1.2014 ALKAEN

TAMPEREEN KAUPUNKILIIKENNE LIIKELAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 10.1.2014 ALKAEN TAMPEREEN KAUPUNKILIIKENNE LIIKELAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 10.1.2014 ALKAEN Tampereen kaupungin valtuusto on 26.11.2008 hyväksynyt Tampereen kaupungin liikelaitosten johtosäännön. Johtosääntö tuli voimaan

Lisätiedot

Henkilöstön siirtymisperiaatteet 25.11.2011. Anne-Maj Salmi Heta henkilöstötyöryhmän puheenjohtaja

Henkilöstön siirtymisperiaatteet 25.11.2011. Anne-Maj Salmi Heta henkilöstötyöryhmän puheenjohtaja Henkilöstön siirtymisperiaatteet 25.11.2011 Anne-Maj Salmi Heta henkilöstötyöryhmän puheenjohtaja Päijät-Hämeen liitto, Hämeenkatu 9 A, 15110 LAHTI www.paijat-hame.fi/fi/paketti Heta henkilöstötyöryhmä

Lisätiedot

POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU-LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSOPIMUS

POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU-LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSOPIMUS POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU-LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSOPIMUS 1 Henkilöstösopimuksen perusteet Lakkautettavan Kankaanpään kansanterveystyön kuntayhtymän henkilöstö, Siikaisten kunnan peruspääoman

Lisätiedot

Orimattilan kaupunki HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2015

Orimattilan kaupunki HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2015 Orimattilan kaupunki HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2015 Työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta annettuun lakiin on tullut muutos 1.1.2014. Lakiin on lisätty 4a pykälä, jonka mukaan

Lisätiedot

Sote- ja maakuntauudistus: Pirkanmaa2019 Henkilöstöinfot 4.4. ja , Hämeenkyrön kunta

Sote- ja maakuntauudistus: Pirkanmaa2019 Henkilöstöinfot 4.4. ja , Hämeenkyrön kunta Sote- ja maakuntauudistus: Pirkanmaa2019 Henkilöstöinfot 4.4. ja 11.2017, Hämeenkyrön kunta 13.4.2017 1 www.pirkanmaa2019.fi Pirkanmaa2019: yhteistoimintamenettelyn käynnistäminen 13.4.2017 2 www.pirkanmaa2019.fi

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 1.12.2003 1. luku YLEISTÄ 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Kajaanin kaupungin ylläpitämän, kunnallisena

Lisätiedot

Jyväskylä sopimuksen avainkohdat - Henkilöstötoimikunta 8.10.2007 - Pertti Malkki Henkilöstöjohtaja

Jyväskylä sopimuksen avainkohdat - Henkilöstötoimikunta 8.10.2007 - Pertti Malkki Henkilöstöjohtaja Jyväskylä sopimuksen avainkohdat - Henkilöstötoimikunta 8.10.2007 - Pertti Malkki Henkilöstöjohtaja Sisältö 1. Miksi Jyväskylä -sopimus? 2. Yhteistoiminta 3. Henkilöstösuunnittelu ja rekrytointi 4. Henkilöstön

Lisätiedot

Eurajoen kunnan ja kunnanjohtaja Vesa Lakaniemen välinen JOHTAJASOPIMUS. Eurajoen kunnanvaltuusto xx

Eurajoen kunnan ja kunnanjohtaja Vesa Lakaniemen välinen JOHTAJASOPIMUS. Eurajoen kunnanvaltuusto xx Eurajoen kunnan ja kunnanjohtaja Vesa Lakaniemen välinen JOHTAJASOPIMUS Eurajoen kunnanvaltuusto 16.1.2017 xx 1.Kunnanjohtajan tehtävät, työnjako ja yhteistyökäytännöt Tällä Eurajoen kunnan ja kunnanjohtaja

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON LIITON JOHTOSÄÄNTÖ 35/00.01.01.00/2010 Maakuntavaltuuston 13. päivänä marraskuuta 2006 hyväksymä, 9.6.2014 mkv päivittänyt

POHJOIS-SAVON LIITON JOHTOSÄÄNTÖ 35/00.01.01.00/2010 Maakuntavaltuuston 13. päivänä marraskuuta 2006 hyväksymä, 9.6.2014 mkv päivittänyt POHJOIS-SAVON LIITON JOHTOSÄÄNTÖ 35/00.01.01.00/2010 Maakuntavaltuuston 13. päivänä marraskuuta 2006 hyväksymä, 9.6.2014 mkv päivittänyt 1. LUKU TOIMINTA-AJATUS JA TEHTÄVÄT 2. LUKU ORGANISAATIO 1 Toiminta-ajatus

Lisätiedot

Sipoon kunnan ja Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän yhteistoimintasopimus koskien Enterin hallintoa ja toimintaa Hallinto ja tukipalvelut

Sipoon kunnan ja Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän yhteistoimintasopimus koskien Enterin hallintoa ja toimintaa Hallinto ja tukipalvelut Sipoon kunnan ja Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän yhteistoimintasopimus koskien Enterin hallintoa ja toimintaa Enter näyttäytyy opiskelijalle yhtenä kokonaisuutena, jossa laadukkaan opiskelun etenemiselle

Lisätiedot

Muutosehdotukset yhtymävaltuuston hyväksymään hallintosääntöön

Muutosehdotukset yhtymävaltuuston hyväksymään hallintosääntöön Muutosehdotukset yhtymävaltuuston 23.11.2016 19 hyväksymään hallintosääntöön 1(6) Muutosehdotukset yhtymävaltuuston 23.11.2016 19 hyväksymään hallintosääntöön 3 luku Henkilöstöorganisaatio 9 Henkilöstöorganisaatio

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI SIIRTOSOPIMUS 1 KAUPUNGINKANSLIA Henkilöstöosasto

HELSINGIN KAUPUNKI SIIRTOSOPIMUS 1 KAUPUNGINKANSLIA Henkilöstöosasto HELSINGIN KAUPUNKI SIIRTOSOPIMUS 1 HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON TEKSTINKÄSITTELYN SIIRTO HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄLLE (HUS) 1 Yleistä Selvitystyö sosiaali-

Lisätiedot

Uuden kunnan henkilöstöpolitiikan ja henkilöstöjohtamisen periaatteet yhdistymissopimuksessa ja poliittisessa sopimuksessa

Uuden kunnan henkilöstöpolitiikan ja henkilöstöjohtamisen periaatteet yhdistymissopimuksessa ja poliittisessa sopimuksessa Uuden kunnan henkilöstöpolitiikan ja henkilöstöjohtamisen periaatteet yhdistymissopimuksessa ja poliittisessa sopimuksessa UK-henkilöstöryhmä, 10.6.2010 Henkilöstöjohtamisella tarkoitetaan tässä sitä johtamisen

Lisätiedot

Korvaava työ kemian aloilla

Korvaava työ kemian aloilla Korvaava työ kemian aloilla KEMIANTEOLLISUUS KT RY TEAM TEOLLISUUSALOJEN AMMATTILIITTO RY AMMATTILIITTO PRO RY YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY 1 KORVAAVA TYÖ KEMIAN ALOILLA 2017 Korvaava työ kemian aloilla

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A 2009 HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN KONSERNIPALVELUJEN TOIMINTASÄÄNTÖ Säännön nimi Kaupunginjohtajan päätös nro 15/5.2.2009 Konsernipalvelujen toimintasääntö

Lisätiedot

Uudista ja uudistu 2009 Henkilöstöjohtamisen uudistamisen välttämättömyys - case Jyväskylän kaupunki - 23.9.2009

Uudista ja uudistu 2009 Henkilöstöjohtamisen uudistamisen välttämättömyys - case Jyväskylän kaupunki - 23.9.2009 Uudista ja uudistu 2009 Henkilöstöjohtamisen uudistamisen välttämättömyys - case Jyväskylän kaupunki - 23.9.2009 Pertti Malkki (FT, YTM) Henkilöstöjohtaja Sisältö Ajatuksia kuntien tuottavuuskehityksestä

Lisätiedot

Työntekijän palkkaaminen Kirsti Paloniemi - Henkilöstötieto Oy

Työntekijän palkkaaminen Kirsti Paloniemi - Henkilöstötieto Oy Työntekijän palkkaaminen 25.10.2017 Kirsti Paloniemi - Henkilöstötieto Oy Uuden työntekijän tarve? Toimiako yksin vai toiminko työantajana ja kasvatan yritystä? Kysynnän ja tarjonnan suhde? Kasvaako yritys

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2011... 3 2 Tunnusluvut... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 3 2.3 Palvelussuhteen pituus... 4 2.4 Vaihtuvuus... 4 2.5 Eläkeelle

Lisätiedot

JOKILAAKSOJEN PELASTUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1

JOKILAAKSOJEN PELASTUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 JOKILAAKSOJEN PELASTUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI Ylivieskan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 25.9.2012 64 Voimaantulopäivä 1.11.2012 I LUKU JOKILAAKSOJEN PELASTUSLAITOKSEN YLEISET PERUSTEET

Lisätiedot

30.11.2014. Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201. Työsopimuslaki. Työsopimuslaki. Petri Nuutinen

30.11.2014. Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201. Työsopimuslaki. Työsopimuslaki. Petri Nuutinen Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201 5 opintopistettä Petri Nuutinen Petri Nuutinen Lakia sovelletaan sopimukseen (työsopimus), jolla työntekijä tai työntekijät yhdessä työkuntana sitoutuvat henkilökohtaisesti

Lisätiedot

Työpaikan/ Järjestön nimi: PEREHDYTYSOPAS 1/2015 Osaava tekijä hanke Verkostomainen työpaja

Työpaikan/ Järjestön nimi: PEREHDYTYSOPAS 1/2015 Osaava tekijä hanke Verkostomainen työpaja Työpaikan/ Järjestön nimi: PEREHDYTYSOPAS 1/2015 Osaava tekijä hanke Verkostomainen työpaja Työntekijä (nimi ja puhelin) Perehdyttäjä (nimi ja puhelin) Perehdytysajankohta/-kohdat 1. JÄRJESTÖN TOIMINTA

Lisätiedot

Koulutussuunnitelmalla veroetua yrityksen kehittämistoimintaan. Lainopillinen asiamies Atte Rytkönen 5.5.2014

Koulutussuunnitelmalla veroetua yrityksen kehittämistoimintaan. Lainopillinen asiamies Atte Rytkönen 5.5.2014 Koulutussuunnitelmalla veroetua yrityksen kehittämistoimintaan Lainopillinen asiamies Atte Rytkönen 5.5.2014 Yleistä - Laki osaamisen kehittämisestä Työmarkkinajärjestöt sopivat maaliskuussa 2013 osaamisen

Lisätiedot

Tätä johtajasopimusta voidaan tarkistaa sopijaosapuolten yhtäpitävällä suostumuksella. Iin kunta edustajanaan kunnanhallitus (jäljempänä kunta)

Tätä johtajasopimusta voidaan tarkistaa sopijaosapuolten yhtäpitävällä suostumuksella. Iin kunta edustajanaan kunnanhallitus (jäljempänä kunta) 1 IIN KUNTA JOHTAJASOPIMUS 1. SOPIMUKSEN TARKOITUS Tällä johtajasopimuksella sovitaan kunnanjohtajan avaintehtävistä, työn painopistealueista, niiden arvioinnista, palkkauksesta sekä muista palvelussuhteen

Lisätiedot

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA SOPIMUS SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 334/2007 (jatkossa yhteistoimintalaki) mukaan työnantajan tulee antaa henkilöstölle oikea-aikaisesti riittävästi

Lisätiedot

Kilpailukykysopimus: Vuosittaista työaikaa pidennetään keskimäärin 24 tunnilla vuosittaista ansiotasoa muuttamatta.

Kilpailukykysopimus: Vuosittaista työaikaa pidennetään keskimäärin 24 tunnilla vuosittaista ansiotasoa muuttamatta. YHTEISTYÖTOIMIKUNTA 11.1.2017 Työajan pidentäminen Kilpailukykysopimus: Vuosittaista työaikaa pidennetään keskimäärin 24 tunnilla vuosittaista ansiotasoa muuttamatta. Työajan pidentämisessä ratkaisut vaihtelevat

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : Taso 3 2940300 Arkistolaitos : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 318 86383 3,0 29,0 64,0 224,0 5536,0 86383 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -29,1-100,0-3,4

Lisätiedot

YHTEISTOIMINNAN JA TYÖSUOJELUN JÄRJESTÄMINEN ITÄ-SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄSSÄ 1.1.2014 ALKAEN

YHTEISTOIMINNAN JA TYÖSUOJELUN JÄRJESTÄMINEN ITÄ-SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄSSÄ 1.1.2014 ALKAEN 2 1. YHTEISTOIMINNAN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT Yhteistoiminnan taustaa Yhtymähallituksen päätös 21.6.2006/ 82 vanha sopimus irtisanottiin 31.7.2007 tilalle valtakunnallinen yhteistoimintalaki 2007 / 449

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN LIITTO

ETELÄ-KARJALAN LIITTO ETELÄ-KARJALAN LIITTO TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANOMÄÄRÄYKSET 2016 Maakuntahallitus 11.1.2016 Liite 1 Talousarvion täytäntöönpanomääräyksillä täydennetään hallintosääntöä ja siihen liittyviä delegointipäätöksiä.

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

Luottamushenkilöiden palkkiosääntö 1 Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Voimaantulopäivä 1.6.2017 2 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 Soveltamisala Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSÄÄNTÖ. Ehdotus kaupunginhallitus

ESPOON KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSÄÄNTÖ. Ehdotus kaupunginhallitus ESPOON KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSÄÄNTÖ Valtuusto 14.11.2011 Voimaan 1.1.2012 Viimeksi muutettu Valtuusto 10.12.2012 Voimaan 1.1.2013 2 Perustaminen, muuttaminen ja lakkauttaminen

Lisätiedot

Laki. julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta

Laki. julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta Laki julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain (223/2007) 2 8, 10 ja 10 a, sellaisina kuin

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo Oulun kaupunki Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 110 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 10

Lisätiedot

Hannu Issakainen 14.2.2011. HAKU- hankkeen tunnusluvuista

Hannu Issakainen 14.2.2011. HAKU- hankkeen tunnusluvuista Hannu Issakainen 14.2.2011 HAKU- hankkeen tunnusluvuista Henkilötyöpäivä ja -vuosi Htp= henkilötyöpäivä = täyden työajan kalenteripäivä Htv = henkilötyövuosi = 365 (366) htp Htt = henkilötyötunti (sopimatta)

Lisätiedot

Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. 1 Toiminta-ajatus

Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. 1 Toiminta-ajatus 1 Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus Kasvatus- ja opetustoimen tehtävänä on kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisena järjestää varhaiskasvatuspalveluita,

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI SIIRTOSOPIMUS LIITE 1 KAUPUNGINKANSLIA Henkilöstöosasto

HELSINGIN KAUPUNKI SIIRTOSOPIMUS LIITE 1 KAUPUNGINKANSLIA Henkilöstöosasto HELSINGIN KAUPUNKI SIIRTOSOPIMUS LIITE 1 HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON LAITOSHUOLLON SIIRTO HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄLLE (HUS) 1 Yleistä Sosiaali- ja terveysvirasto

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) Kaupunginhallitus 25 19.01.2015. 25 Asianro 8193/01.01.00/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) Kaupunginhallitus 25 19.01.2015. 25 Asianro 8193/01.01.00/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 115 16.12.2014 25 Asianro 8193/01.01.00/2014 Tehtävien lakkauttaminen ja virkojen perustaminen perusturvan palvelualueella 1.1.2015

Lisätiedot

HENKILÖSTÖHALLINNON TOIMINTAOHJEET

HENKILÖSTÖHALLINNON TOIMINTAOHJEET HENKILÖSTÖHALLINNON TOIMINTAOHJEET Kaupunginhallitus 23.01.2017 24 1 Sisällys 1. Täyttölupamenettely 3 Tehtävän vakinainen täyttäminen 3 Tehtävän määräaikainen täyttäminen 3 Sijaisten palkkaaminen 4 Sisäiset

Lisätiedot

Kun nuori tulee töihin

Kun nuori tulee töihin Kun nuori tulee töihin Tämän oppaan tarkoituksena on toimia käsikirjana pk-yrityksen työllistäessä nuoren henkilön. Mukaan on koottu muistilista työnantajalle perehdytyksen tueksi. Vastaavasti mukana on

Lisätiedot

Työelämän pelisäännöt oppisopimuskoulutuksessa

Työelämän pelisäännöt oppisopimuskoulutuksessa Työelämän pelisäännöt oppisopimuskoulutuksessa 1 SISÄLTÖ Työsopimus... 4 Koeaika... 4 Palkanmaksu ja verotus... 4 Oppisopimustyöntekijän oikeudet ja velvollisuudet... 5 Työnantajan oikeudet ja velvollisuudet...

Lisätiedot

Sähköinen kulunvalvonta toimenpiteet yrityksissä. Paavo Mattila Talonrakennusteollisuus ry

Sähköinen kulunvalvonta toimenpiteet yrityksissä. Paavo Mattila Talonrakennusteollisuus ry Sähköinen kulunvalvonta toimenpiteet yrityksissä Paavo Mattila Talonrakennusteollisuus ry Sähköinen kulunvalvonta ja YT-laki YT-laki edellyttää sähköisen kulunvalvonnan käsittelemistä YTneuvotteluissa

Lisätiedot

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Eläkeiän saavuttavat vuosina 2016-2025 4. Henkilöstömenot

Lisätiedot

YLIOPISTOJEN YLEISEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

YLIOPISTOJEN YLEISEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA YLIOPISTOJEN YLEISEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Allekirjoittaneet järjestöt ovat sopineet Yksityisen Opetusalan Liitto ry:n jäsenenä olevien yliopistojen palveluksessa olevien työntekijöiden

Lisätiedot

Työehtosopimus eli TES

Työehtosopimus eli TES TYÖEHTOSOPIMUS Luennon sisältö Mikä on työehtosopimus Työehtosopimuksen sitovuus Työehtosopimusneuvottelut Työehtosopimus vs. työsopimus vs. työlainsäädäntö Työehtosopimus ja paikallinen sopiminen Työehtosopimus

Lisätiedot

UusiKunta-taloustoimikuntaa avustava henkilöstövastaavien työryhmä

UusiKunta-taloustoimikuntaa avustava henkilöstövastaavien työryhmä UusiKunta-taloustoimikunnan esitys selvityshenkilö Osmo Soininvaaralle Uuden Kunnan henkilöstöjohtamisen periaatteiksi mukaan otettavaksi yhdistymissopimukseen tai sen liitteeseen UusiKunta-taloustoimikuntaa

Lisätiedot

Henkilöstön kehittämisteemat 2017 Hallituksen seminaari

Henkilöstön kehittämisteemat 2017 Hallituksen seminaari Henkilöstön kehittämisteemat 2017 Hallituksen seminaari 28.2.-1.3.2017 28.2.2017 1 Strateginen henkilöstöjohtaminen =strategiaa toteuttava johtaminen Strategisella henkilöstöjohtamisella mahdollistetaan

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 246 78767 4,0 41,8 82,0 256,0 12938,0 78767 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,5-3,0-100,0-6,8-1,9 2,4 370,8-3,0

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 240 81210 4,0 39,0 82,0 227,0 13364,0 81210 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,6-1,9-64,2-4,4-0,7 2,4 150,0-1,9

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikka

Tietoturvapolitiikka Valtiokonttori Ohje 1 (6) Tietoturvapolitiikka Valtion IT -palvelukeskus Valtiokonttori Ohje 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tietoturvallisuuden kattavuus ja rajaus Valtion IT-palvelukeskuksessa...

Lisätiedot

5 v. 8 v. 10 v. 15 v. 20 v. 2 % 4 % 6 % 4 % 6 %

5 v. 8 v. 10 v. 15 v. 20 v. 2 % 4 % 6 % 4 % 6 % OSIO C Liite 8 Metsä- ja puutalousoppilaitos Soveltaminen ja palkka OSIO C LIITE 8 METSÄ- JA PUUTALOUSOPPILAITOS I SOVELTAMINEN 1 Soveltamisala Metsä- ja puutalousoppilaitoksen opetushenkilöstön palvelussuhteen

Lisätiedot

ETÄTYÖ JA SIITÄ SOPIMINEN. Etätyön määritelmä. Etätyön erot työpaikalla tehtävään työhön [1]6. YT-toimikunta (pvm) Johtoryhmä (pvm) Hallitus (pvm)

ETÄTYÖ JA SIITÄ SOPIMINEN. Etätyön määritelmä. Etätyön erot työpaikalla tehtävään työhön [1]6. YT-toimikunta (pvm) Johtoryhmä (pvm) Hallitus (pvm) [1]6 YT-toimikunta (pvm) Johtoryhmä (pvm) Hallitus (pvm) ETÄTYÖ JA SIITÄ SOPIMINEN Etätyön määritelmä Etätyö on tapa järjestää ja tehdä työ tietotekniikkaa hyväksikäyttäen niin, että työ, joka voitaisiin

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2016

JOENSUUN KAUPUNKI HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2016 JOENSUUN KAUPUNKI HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2016 SISÄLLYS YLEISTÄ 1 HENKILÖSTÖMÄÄRÄN MUUTOKSET JA REKRYTOINTITARVE... 1 KESKEISET HUOMIOITAVAT ASIAT HENKILÖSTÖSUUNNITELMAN TOTEUTTAMISESSA JA PÄÄTTÄMISESSÄ...4

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Seutuhallitus 3.12.2009 205 Seutuvaltuusto 11.12.2009 31 1 Soveltamisala 1) Tätä sääntöä sovelletaan a) yhtymävaltuuston jäseniin b) yhtymähallituksen jäseniin c) tarkastuslautakuntaan

Lisätiedot

MAAKUNTAUUDISTUKSEN TILANNE VARSINAIS-SUOMESSA. Laura Leppänen muutosjohtaja

MAAKUNTAUUDISTUKSEN TILANNE VARSINAIS-SUOMESSA. Laura Leppänen muutosjohtaja MAAKUNTAUUDISTUKSEN TILANNE VARSINAIS-SUOMESSA Laura Leppänen muutosjohtaja 4/2017 MITÄ MAAKUNTIIN SIIRTYMINEN TARKOITTAA? Suomeen perustetaan 18 maakuntaa 1.7.2017. Palveluiden järjestämisvastuu siirtyy

Lisätiedot

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri EAKR-hankkeiden aloituspalaveri Flat rate 15% - EAKR 24.8.2016 Yksinkertaistettu kustannusmalli Flat rate 15% Käytössä perustelluissa rahoittajan hyväksymissä poikkeustapauksissa, joissa hankkeen sisällöstä

Lisätiedot

1. Lieksan kaupunki, edustajanaan kaupunginhallitus (jäljempänä kaupunki) 2. kaupunginjohtaja Jarkko Määttänen (jäljempänä kaupunginjohtaja)

1. Lieksan kaupunki, edustajanaan kaupunginhallitus (jäljempänä kaupunki) 2. kaupunginjohtaja Jarkko Määttänen (jäljempänä kaupunginjohtaja) JOHTAJASOPIMUS Lieksan kaupunki ja kaupunginjohtaja Jarkko Määttänen sopivat tällä johtajasopimuksella kaupunginjohtajan avaintehtävistä, työn painopistealueista, niiden arvioinnista ja tarkastamisesta,

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Henkilöstöohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto HENKILÖSTÖOHJELMA 1 Henkilöstöohjelman lähtökohdat Johtamisvisio Linjakas johtajuus ja yhteinen sävel.

Lisätiedot

Viestinnän asiantuntijat

Viestinnän asiantuntijat Viestinnän asiantuntijat Vähimmäispalkkasuositus 1.4.2016 31.3.2017 Akavan Erityisalat AE ry ja Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö Viesti ry ovat antaneet tämän vähimmäispalkkasuosituksen yksityisellä

Lisätiedot

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS KEURUUN KAUPUNKI KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS 1. Osapuolet 1..1Keuruun kaupunki (jäljempänä Kaupunki ) Perusturva / työllisyyspalvelut työllisyyspäällikkö Erja Koivula Multiantie

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 26.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 Sisällysluettelo: ORIVEDEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ... 3 1 Soveltamisala...3

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI Voimaantulopäivä Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 29.5.2017 53 1.6.2017 1 Soveltamisala Kaupungin luottamushenkilöille maksetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 1448/ /2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 1448/ /2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 (1) Tarkastuslautakunta 26 25.2.2015 Tarkastuslautakunta 32 11.3.2015 Kaupunginhallitus 95 30.3.2015 29 Asianro 1448/01.01.01/2015 Tarkastuspäällikön viran täyttäminen

Lisätiedot

OSIO D Ammattikorkeakoulu Soveltaminen

OSIO D Ammattikorkeakoulu Soveltaminen OSIO D Ammattikorkeakoulu Soveltaminen OSIO D AMMATTIKORKEAKOULU I SOVELTAMINEN 1 Soveltamisala Ammattikorkeakoulun opetushenkilöstöön sovelletaan tämän osion lisäksi soveltuvin osin OVTES:n osiota A ja

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Kokouspalkkiosääntö Yhtymähallitus

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Kokouspalkkiosääntö Yhtymähallitus Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Kokouspalkkiosääntö 1.1.2016 Yhtymähallitus 16.12.2015 151 Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 4 4 Vuosipalkkiot...

Lisätiedot

Henkilöstöprosessittyöryhmä

Henkilöstöprosessittyöryhmä Henkilöstöprosessittyöryhmä Työvaliokunta 17.1.2014 Helena Metsälä Työryhmän kokoonpano Helena Metsälä Nina Merilahti Pori, pj Pomarkku Olli Luoma Harjavalta Inkeri Tiitinen Bella Ahto Luvia Kari Ojalahti

Lisätiedot

1 Tätä liitettä osiota sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön,

1 Tätä liitettä osiota sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön, OSIO E AMMATILLINEN AIKUISKOULUTUSKESKUS 1 Soveltamisala 1 Tätä liitettä osiota sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön, johon kuuluvat rehtorit ja apulaisrehtorit kokoaikaiset opettajat

Lisätiedot