Etelä-Karjalan liitto. Versio 0.5 Maakuntahallitus [HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUS- SUUNNITELMA ]

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Etelä-Karjalan liitto. Versio 0.5 Maakuntahallitus 29.9.2014 [HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUS- SUUNNITELMA 2014-2016]"

Transkriptio

1 2014 Etelä-Karjalan liitto Versio 0.5 Maakuntahallitus [HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUS- SUUNNITELMA ]

2 Sisällysluettelo 1 Yleistä Henkilöstötarpeeseen vaikuttavat muutokset Toimintaympäristön muutokset Etelä-Karjalan liiton organisaatiouudistus Uusi organisaatio ja toiminnan muutokseen vaadittavat toimenpiteet Keskeiset linjaukset, uusi organisaatio ja rekrytointitarpeet Henkilöstöjohtamisen periaatteet ja työaikajärjestelyt Työsuhdemuodot Määrällinen henkilöstösuunnittelu Työaikajärjestelyt Työaika Lisä- ja ylityö Etätyö ja joustavat työaikajärjestelyt Rekrytointikäytännöt Henkilöstöhallinnon vuosikello Etelä-Karjalan liiton koulutussuunnitelma Perusteet koulutussuunnitelman laadinnalle Ammatillisen osaamisen kehittämisteemat hallinnossa v ja Ammatillisen osaamisen kehittämisteemat aluekehittämisessä v Ammatillisen osaamisen kehittämisteemat maankäytössä v Ammatillisen osaamisen kehittämisteemat ENPI / CBC:ssä v ja Kustannusten korvaukset koulutuksista

3 1 Yleistä Henkilöstösuunnitelman avulla pyritään ennakoimaan henkilöstötarpeeseen vaikuttavat toiminnalliset muutokset, poistuma ja rekrytointitarve. Koulutussuunnitelman puolella tarkastellaan vuoden 2014 alusta voimaan tulleiden lakimuutosten johdosta henkilöstön ammatillista osaamista, ammatillisen osaamisen vaatimuksissa tapahtuvia muutoksia lähivuosina ja niihin vaikuttavia koulutustarpeita. Etelä-Karjalan liitossa on aiemmin tarkasteltu henkilöstöä vastuualueittain tai yksiköittäin talousarvio- ja tilinpäätösasiakirjojen yhteydessä, mutta viime vuosina tapahtuneiden lainsäädännön ja toimintaympäristön muutosten sekä vuoden 2014 aikana käynnistetyn organisaatiouudistuksen johdosta on laadittu erillinen asiakirja eli henkilöstö- ja koulutussuunnitelma, joka palvelee em. asioiden kokonaiskuvan hahmottamista paremmin. Asiakirja kokoaa yhteen organisaation henkilöstökäytäntöihin ja henkilöstön kehittämiseen liittyviä asioita. Vuoden 2015 osalta henkilöstö- ja koulutussuunnitelma on yhteen sovitettu talousarvion kanssa. Toimintavuoden aikana käytettävissä olevat henkilötyövuodet ovat lievästi laskeneet Etelä- Karjalan liitossa vuosien aikana eläköitymisten johdosta. Vuoden 2013 lopussa Etelä- Karjalan liiton palveluksessa työskenteli 27 henkilöä. Vuoden 2014 aikana on ollut lisäksi n. 1,7 henkilötyövuotta poissa opintovapailla ja yksi osa-aikainen työntekijä on jäänyt tai jäämässä eläkkeelle syksyn aikana. Eläköitymiset ja opintovapaat ovat antaneet toisaalta mahdollisuuksia toiminnan painopisteiden uudelleen määrittelylle, mutta samalla ne ovat haastaneet organisaation suunnittelemaan niukkenevien henkilöresurssien käyttöä aiempaa innovatiivisemmin. Vuosina tavoitteena on, että eläköitymisten johdosta poistuvia henkilötyövuosia ei täytetä automaattisesti entisillä toimenkuvilla, vaan organisaation toimintaa ja henkilöstön toimenkuvia tarkastellaan siten, että vapautuvia henkilöresursseja voidaan ainakin osittain kohdentaa uusiin tai maakunnalle merkittäviin 1 toimenpiteisiin. Henkilötyövuosien kehitys on viime kädessä riippuvainen Etelä-Karjalan liiton jäsenkuntien omistajaohjauksesta, kuntien ja kuntayhtymien tehtävien ja velvoitteiden muutoksista sekä toiminnan rahoituksesta. 1 Etelä-Karjalan maakuntaohjelmassa on määritelty Etelä-Karjalan maakunnan strategiset painopisteet tämän henkilöstösuunnitelman toteutusajalle. 2

4 2 Henkilöstötarpeeseen vaikuttavat muutokset Toimintaympäristön muutokset Kuntien toimintaympäristö on suuressa muutoksessa. Vuosien aikana päätetään Etelä- Karjalan alueen kuntarakenteesta kuntajakoselvitysprosessin myötä. Valtakunnan tasolla parasta aikaa käynnissä oleva sote-uudistus vaikuttanee oleellisesti tuleviin ratkaisuihin sekä kuntayhtymien työnjakoon ja tehtäväkenttään. Yleisemmät kuntien toimintaympäristön muutokset liittyvät mm. seuraaviin lähes kaikkia kuntia koskettaviin henkilöstösuunnitteluun ja henkilöstötarpeeseen vaikuttaviin asioihin: Väestön ikääntymisen tuoma palvelutarpeen kasvu vaikuttaa koko julkisen palvelujärjestelmän henkilöstötarpeisiin ja toiminnan rakenteisiin Palvelutarve ei vastaavasti kasva perusopetuksessa eikä lukiokoulutuksessa samalla tavoin Henkilöstön ikääntyminen ja samoin uusien ikäluokkien siirtyminen työmarkkinoille haastavat esimiestyötä ja henkilöstöpolitiikkaa, jotta kuntasektori on ja myös pysyy työnantajana houkuttelevana Kuntatalouden kantokyky heikkenee väestöllisen huoltosuhteen huonontuessa Kuntien taloustilanne on ollut jo useamman vuoden haastava, vaikkakin vuoden 2013 tilinpäätökset olivat Etelä-Karjalan alueen kunnilla pääasiallisesti positiivisia. Tähän vaikuttivat osaltaan myös kuntien verotilitysten muutokset vuoden 2013 lopulla, joka sinällään ei tule toistumaan lähivuosina. Useat kunnat ovat joutuneet korottamaan kunnallisveroprosenttejaan ja myös kuntien lainakanta on kasvanut melko tasaiseen tahtiin koko maassa. Mahdollinen korkotasojen nousu on tästä syystä iso riski monelle kunnalle. Mikäli yleinen korkotaso alkaa nousta, tulee se asettamaan yhä suurempia haasteita velkaantuneiden kuntien talouden tasapainolle. Edellä mainituista syistä rakenteelliset muutokset ovat kuntasektorilla välttämättömiä ja tästä syystä myös kuntayhtymien ja maakunnan liittojen on kyettävä suuntaamaan toimintansa painopisteitä, resursseja ja tavoitteita palvelemaan ja kehittämään kuntia em. muutoksissa. Henkilöstösuunnittelun näkökulmasta ym. toimintaympäristön muutokset eivät vaikuta maakuntien liittojen toimintaan yhtä suorasti kuin kuntien toimintaan. Kuntayhtymien toiminnan rahoituksen näkökulmasta edellä mainitut toimintaympäristön muutokset ovat kuitenkin merkittäviä. 2.2 Etelä-Karjalan liiton organisaatiouudistus Etelä-Karjalan liiton virasto-organisaation uudistamisen periaatteena on osin uudistaa ja toisaalta järjestää viraston rakenteet vastaamaan aluekehitystä ja maankäyttöä ohjaavaa lainsäädäntöä sekä maakunnan liittojen nykyistä tehtäväkenttää, jotka ovat viimeisten vuosien aikana muuttu- 3

5 neet niin lainsäädännön kuin toimintaympäristön osalta. Uudistuksen yhteydessä on tehty henkilöstön osaamiskartoitukset, viraston toimintaa ja arvopohjaa linjaavaa strategiaa ja lisäksi syksyn 2014 aikana tehdään uuteen organisoitumiseen liittyviä tehtävien vaativuuden arviointeja. Etelä-Karjalan liitossa on toiminut ennen vuoden 2014 organisaatiouudistusta kolme tulosaluetta nimeltään i) aluekehitys, ii) maankäyttö sekä iii) hallinnon ja maksatuksen tulosalue. Hallinnon ja maksatuksen tulosalue on jaettu edelleen 1) maksatus-, 2) yleishallinto- ja 3) ENPI-yksikköön sekä ym. lisäksi maakuntajohtajan esikuntana on toiminut erillinen iv) johdon tuki -yksikkö. Organisaatiouudistukseen liittyen henkilöstön kanssa on pidetty yhteinen koko päivän mittainen kehittämispäivä Lappeen Ruustinnassa, jossa aiheena olivat organisaatiouudistus, koulutussuunnitelman laadinta ja henkilöstön osaamiskartoitukset. Tämän lisäksi henkilöstö- ja koulutussuunnitelman sisällöistä on pidetty kuntien yt-lain mukaiset yhteistoimintaneuvottelut maakuntahallituksen nimeämässä yhteistoimintaryhmässä Uudessa organisaatiossa Etelä-Karjalan liiton virasto jaetaan neljään varsinaisen toiminnan yksikköön sekä erilliseen johdon ja viestinnän -yksikköön: aluekehitysyksikkö, aluesuunnitteluyksikkö, hallinto- ja kehittämisyksikkö, rajaohjelmien yksikkö ja erillään ym. yksikkörakenteesta maakuntajohtajan tukena työskentelevä johdon ja viestinnän yksikkö Organisaatiouudistuksen yhteydessä liiton entinen tulosalue- ja yksikkörakenne lakkautettaisiin ja tilalle muodostettaisiin yllä mainitut viisi yksikköä. Liiton virasto on organisaationa sen verran pieni, että nimeke yksikkö kuvaa paremmin liiton eri toimintojen luonnetta kuin isompien kuntaorganisaatioiden käyttämä tulosalue -nimike. 2.3 Uusi organisaatio ja toiminnan muutokseen vaadittavat toimenpiteet Liiton aluekehitysyksikössä (ent. aluekehityksen tulosalue) työskentelee aluekehitysjohtajan alaisuudessa neljä vakituista työntekijää ja EU:n rakennerahasto-ohjelmien teknisestä avusta riippuen tarvittava määrä hallintotehtäviä hoitavia työntekijöitä, elleivät hallintotehtävät ole integroituna osaksi vakituisten henkilöiden työnkuvaa. Tämä voi olla tarpeen tulevalla EU:n rakennerahastokaudella , johon liittyen on jo sovittu, että Etelä-Suomen alueen välittävänä toimielimenä toimii keskitetysti Uudenmaan liitto. Aluekehitysyksikkö vastaa muun muassa Etelä-Karjalan maakuntaohjelman laadinnasta ja toimeenpanosta sekä liiton vastuulla olevasta muusta kansallisesta ohjelmatyöstä ja EU-ohjelmatyöstä. Myös muun muassa alueellisen kehityksen ennakointi, seuranta ja tietopalvelu, maakunnallinen elinkeino- ja innovaatiopolitiikka, koulutus-, tutkimus-, kulttuuri-, tietoyhteiskunta- ja hyvinvointipolitiikka sekä kunta- ja palvelurakenteisiin liittyvät asiat ovat aluekehitysyksikön vastuulla. 4

6 Aluekehitysyksikön osalta järjestely muuttaisi vakanssinimikkeitä, työ- ja virkasuhteita sekä henkilöstökäytäntöjä seuraavasti: Kehittämisjohtajan virkanimike muutetaan aluekehitysjohtajaksi, yhden erikoissuunnittelijan toimi muutetaan aluekehityspäällikön toimeksi, joka mahdollistaa tehtävien tarkoituksenmukaisemman jakamisen ja varahenkilöjärjestelmän luomisen aluekehitysjohtajan ja aluekehityspäällikön välillä, yhden erikoissuunnittelijan toimen nimike muutetaan maakuntasuunnittelijan toimeksi, nyt määräaikaisessa työsuhteessa olevan erikoissuunnittelijan, joka hoitaa alue-ennakointiin liittyviä tehtäviä, tehtävä vakinaistetaan ja toiminimike muutetaan erityisasiantuntijaksi osana aluekehityslainsäädännön mukaan liitolle kuuluvien tehtävien hoitoa ja tehtävään sisällytetään vastuu alueennakoinnin kehittämisestä, tilasto- ja tietoaineiston jalostamisesta sekä ao. tehtäväkenttään liittyvistä lausunnoista, ja yksikössä tehdään työn vaativuuden arvioinnit, muodostetaan toimenkuvat ja tehdään benchmarking verrokkiorganisaatioiden toimenkuviin ja palkkausjärjestelmiin. Liiton aluesuunnitteluyksikössä (ent. maankäytön tulosalue) työskentelee aluesuunnittelujohtajan alaisuudessa 5 työntekijää. Aluesuunnittelujohtaja johtaa liiton aluesuunnitteluyksikköä, joka vastaa muun muassa liiton tehtäviin kuuluvista kaavoitus- ja maankäyttöasioista, liikenteen kehittämisestä sekä ympäristö- ja luonnonvara-asioista. Maakuntakaava tehdään aluesuunnitteluyksikön johdolla. Aluesuunnitteluyksikön osalta järjestely muuttaisi vakanssinimikkeitä, työ- ja virkasuhteita seuraavasti: aluesuunnittelujohtajan virka laitetaan julkiseen hakuun, perustetaan uusi ympäristöpäällikön toimi, johon nyt suunnittelujohtajan nimekkeellä työskentelevä viranhaltija siirtyy ja lakkautetaan vanha suunnittelujohtajan taustavirka, maankäyttöpäällikön virkanimeke muutetaan kaavoituspäälliköksi, muutetaan paikkatiedoista vastaavan suunnittelijan työnimekkeeksi paikkatietosuunnittelija, ja yksikössä tehdään työn vaativuuden arvioinnit, muodostetaan toimenkuvat ja tehdään benchmarking verrokkiorganisaatioiden toimenkuviin ja palkkausjärjestelmiin. Liiton hallinto- ja kehittämisyksikössä (koottu ent. hallinnon ja maksatuksen alaisista yksiköistä) työskentee hallinto- ja kehittämisjohtajan alaisuudessa neljä tai viisi työntekijää riippuen liiton taloushallinto- ja ictpalveluista tehtävistä ratkaisusta vuoden 2015 alusta alkaen. Hallinto- ja kehittämisjohtaja vastaa muun muassa liiton hallinnosta, taloudesta, valtion toimeksiantovarojen hallinnoinnista sekä liiton rahoittamien kehittämishankkeiden seurannasta ja tarkastuksista sekä liiton sisäisten ja ulkoisten tukipalveluiden kehittämisestä. Johdon ja viestinnän yksikköön kuuluvien työntekijöiden hallinnolliset esimiesvastuut olisivat hallinto- ja kehittämisjohtajalla. Hallinto- ja kehittämisyksikön muodostamisen osalta järjestely muuttaisi vakanssinimikkeitä, työ- ja virkasuhteita seuraavasti: Hallintopäällikön virkanimeke muutetaan hallinto- ja kehittämisjohtajaksi, maakuntajohtajan sihteerin toimen nimike muutetaan johdon sihteeriksi, yksikössä tehdään työn vaativuuden arvioinnit, muodostetaan toimenkuvat ja tehdään benchmarking verrokkiorganisaatioiden toimenkuviin ja palkkausjärjestelmiin, ja 5

7 maakuntahallitus tekee päätöksen taloushallinnon- ja ict-palveluiden tuottamisesta joko omana tai ulkoistettuna palveluna tehtyjen selvitysten ja kustannustiedon pohjalta. Liiton rajaohjelmien yksikössä (ennen osana hallinnon ja maksatuksen tulosaluetta) työskentelee ohjelmajohtajan alaisuudessa tarvittava määrä ENPI/tulevan ENI-ohjelman tarvitsemia hallintoviranomaisen tehtäviä hoitavia työntekijöitä. Ohjelmajohtaja vastaa ENPI/ENI-rajayhteistyöohjelman hallintoviranomaisen ja kehittämisvarojen hallinnoinnista. Yksikön henkilöstömäärä voi vaihdella ohjelmakauden aikana. Rajaohjelmien yksikön henkilötyövuosista uudella ohjelmakaudella voidaan tässä vaiheessa antaa arvioksi 5-8 henkilötyövuotta. Arvio tarkentuu syksyn 2014 aikana, kun ohjelmaan liittyvät linjaukset varmistuvat. Ohjelman hallintotehtäviä uudella ohjelmakaudella ( ) hoitavan henkilöstön nimekkeet eivät vielä ole tiedossa, nimikkeet päivitetään henkilöstösuunnitelmaan myöhemmin yksikössä tehdään työn vaativuuden arvioinnit ja benchmarking verrokkiorganisaatioiden toimenkuviin ja palkkausjärjestelmiin syksyllä 2014 sekä muilta osin muodostetaan toimenkuvat heti, kun se on ohjelmapoliittisesti mahdollista. Maakuntajohtajan tukena toimivassa johdon ja viestinnän yksikössä työskentelee yhteyspäällikkö, tiedotuspäällikkö ja Venäjä-asiantuntija. Kyseiset kolme työntekijää olisivat kuitenkin hallinnollisten esimiestehtävien osalta hallinto- ja kehittämisjohtajan alaisia. Johdon ja viestinnän yksikön osalta järjestely muuttaisi vakanssinimikkeitä, työ- ja virkasuhteita seuraavasti: Tiedottajan toimen nimike muutetaan tiedotuspäällikön toimeksi, rekrytoidaan liitolle Venäjä-asiantuntija, jonka erityisasiantuntemukseen ja tehtävänkuvaan kuuluvat liiton Venäjä-suhteiden sekä siihen liittyvien liikenne- ja infrastruktuuriasioiden hoito yhdessä maakuntajohtajan ja aluesuunnitteluyksikön kanssa, yksikössä tehdään työn vaativuuden arvioinnit, muodostetaan toimenkuvat ja tehdään benchmarking verrokkiorganisaatioiden toimenkuviin ja palkkausjärjestelmiin. Organisaatiouudistus toteutetaan oheisten yksikkörakenteiden muutokseen liittyvien järjestelyjen, viraston strategian laadinnan ja henkilöstön kanssa yhteistoiminnassa käytyjen neuvottelujen sekä tva-arviointien tuloksena. Uuden organisaation on määrä olla täysimääräisesti toiminnassa vuoden 2015 alusta alkaen. Etelä-Karjalan liiton hallintosäännön 5-6 :n mukaan Etelä-Karjalan liiton toiminta jaetaan yksiköihin maakuntahallituksen päättämin tavoin. Edelleen hallintosäännön 17 mukaan virkojen nimekkeiden muuttamisista päättää maakuntajohtaja. 6

8 2.4 Keskeiset linjaukset, uusi organisaatio ja rekrytointitarpeet Maakuntavaltuusto Tarkastuslautakunta Maakuntahallitus Työvaliokunta Johto ja viestintä Maakuntajohtaja Yhteyspäällikkö Tiedotuspäällikkö Venäjä-asiantuntija Aluekehitysyksikkö Aluesuunnitteluyksikkö Hallinto- ja kehittämisyksikkö ENPI / ENI / CBC: Rajaohj.yksikkö Aluekehitysjohtaja Aluekehityspäällikkö Maakuntasuunnittelija Erityisasiantuntija (ennakointi) Maaseutuasiamies Viestintäsuunnittelija (ma.) / rakennerahastot Hankekoordinaattori (ma.) Aluesuunnittelujohtaja Kaavoituspäällikkö Ympäristöpäällikkö Suunnittelija Suunnittelija Paikkatietosuunnittelija Hallinto- ja kehittämisjohtaja Johdon sihteeri Toimistosihteeri Toimistosihteeri Tarkastaja Kirjanpitäjä / tai ulkoinen palvelun tarjoaja Ohjelmajohtaja 5-8 ohjelman hallintotehtäviä hoitavaa työntekijää / asiantuntijaa Esimiehet ja heidän varahenkilönsä (sijainen / varahenkilö sulkeiden sisällä): Maakuntajohtaja (ta-täytäntöönpanomääräysten mukaan) Aluekehitysjohtaja (aluekehityspäällikkö) Aluesuunnittelujohtaja (kaavoituspäällikkö) Hallinto- ja kehittämisjohtaja (ohjelmajohtaja) Ohjelmajohtaja (varahenkilö nimetään myöhemmin) 7

9 3 Henkilöstöjohtamisen periaatteet ja työaikajärjestelyt 3.1 Työsuhdemuodot Etelä-Karjalan liitossa pääsääntöisesti kaikki työ- ja virkasuhteet ovat kokoaikaisia. Tällä hetkellä Etelä-Karjalan liiton palveluksessa on 18 vakituista työntekijää, joista 5 on virkasuhteisia 13 työsuhteisia toimia. Sen lisäksi Etelä-Karjalan liitossa työskentelee 10 määräaikaista työntekijää. Työsuhteet ovat pääsääntöisesti toistaiseksi voimassa olevia, ellei määräaikaisuudelle ole erikseen KVTES:ssa, TS:ssa tai työsopimuslaissa mainittuja perusteita. Työsuhdemuotojen arvioinnissa huomioidaan, onko tehtävä kausiluonteinen (esim. projektirahoitus, määräaikaan sidottu) vai vakituiseksi katsottava. KVTES-työryhmän muistossa (Määräaikaiset palvelussuhteet ja hyvät käytännöt) on oikeuskäytännön osalta viitattu työtuomioistuimen ratkaisuun (TT ), jonka mukaan määräaikaisuuden perusteen arvioinnissa merkitystä on muun muassa seuraavilla seikoilla: onko kunkin määräaikaisen työsopimuksen tekemiselle laissa edellytetty peruste esim. sijaisuus ovatko työsopimukset niissä olevien mainintojen mukaan sidottu erikseen nimetyn työntekijän poissaoloon määräaikaisten työsopimusten lukumäärä määräaikaisten työsopimusten yhteenlaskettu kesto ovatko määräaikaiset sopimukset seuranneet välittömästi toisiaan tehtävien samankaltaisuus sijaisten toistuva tarve ja runsas lukumäärä onko sopimuksilla toisasiallisesti pyritty jatkuvaan työsuhteeseen vaikka onkin käytetty määräaikaisia työsopimuksia. Etelä-Karjalan liiton määräaikaisten työsuhteiden ajallisessa tarkastelussa voidaan ottaa lähtökohdaksi kolmen vuoden yhtäjaksoinen määräaikainen tai määräaikaiset palvelussuhteet. Eli jos henkilö on hoitanut samaa tehtävää jo kolmen vuoden ajan, niin esimiehen tulee arvioida onko tehtävä muuttunut luonteeltaan pysyväksi siten, että siihen pitäisi ottaa henkilö vakituiseen palvelussuhteeseen. Määräaikaisia palvelussuhteita tarkasteltaessa kannattaa muistaa, että kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain mukaan virkasuhteen määräaikaisuus voi perustua myös viranhaltijan omaan pyyntöön. Työsopimuslaissa on sama mahdollisuus vaikka se on muotoiltu hieman toisella tavoin. Työsopimuslain mukaan työnantajan aloitteesta ilman perusteltua syytä tehtyä määräaikaista työsopimusta on pidettävä toistaiseksi voimassa olevina. Jos työntekijä tekee aloitteen työsopimuksen tekemistä määräajaksi, niin tämä on itsessään riittävä peruste määräaikaisuudelle. 8

10 3.2 Määrällinen henkilöstösuunnittelu Henkilöstön ikärakenne % 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Henkilöstön ikäjakauma ( ) Ikäryhmät % -osuus Henkilöstön keski-ikä on n. 49 vuotta Palvelussuhteen luonne Palvelussuhde (ennakoitu 13.8.) Miehet Naiset Yhteensä Vakinaiset* Määräaikaiset Yhteensä * Huomioitu jo syksyllä 2014 eläkkeelle jäävä työntekijä Arvio eläkepoistumasta Määrälliseen henkilöstösuunnitteluun vaikuttavat organisaatiouudistuksen yhteydessä tehtävät henkilöstöpoliittiset linjaukset, henkilöstön eläkepoistuma sekä mahdolliset resurssien uudelleen kohdentamisesta tehtävät päätökset. Eläkepoistumaa ei voida arvioida muutoin kuin suhteellisen karkealla ennusteella. Lakisääteisen eläkeiän saavuttaa vuoden 2015 aikana yksi työntekijä aluesuunnitteluyksiköstä. Vuoden 2017 lopulle mennessä lakisääteisen eläkeiän saavuttaa tai on saavuttanut kaksi työntekijää yksi aluesuunnitteluyksiköstä ja yksi hallinto- ja kehittämisyksiköstä. Vuoden 2018 aikana lakisääteisen eläkeiän saavuttaa lisäksi yksi työntekijä johdosta. Lukemissa huomioitavaa on, että lakisääteisen eläkeiän saavuttaminen ei kuitenkaan tarkoita välttämättä työntekijän suoraa eläkkeelle jäämistä. 9

11 3.3 Työaikajärjestelyt Etelä-Karjalan liitossa noudatetaan pääsääntöisesti KVTES:n mukaista liukuvaa toimistotyöaikaa. Yksiköiden päälliköt ovat kokonaistyöajassa. Työajan seurantalaitteiston (kellokorttikone) avulla seurataan liukuvaa työaikasaldoa. Henkilöstön työaikoihin, kuten ylitöihin ja sairauspoissaoloihin, sovelletaan pääsääntöisesti KVTES:n ja TS:n säädöksiä Työaika Työajaksi luetaan työhön käytetty aika sekä aika, jonka viranhaltija / työntekijä on velvollinen olemaan työpaikalla työnantajan käytettävissä. Matkaan käytettyä aikaa ei lueta työaikaan, ellei sitä samalla ole pidettävä työsuorituksena. Työaikaa seurataan kellokortin avulla. Mikäli työtehtävät ovat sellaisia, että kellokortin käyttö ei ole mahdollista, työaikaseurantaan käytetään viranhaltijan / työntekijän omaa työaikakirjanpitoa. Työhön tullaan klo välisenä aikana ja poistutaan klo välisenä aikana. Lounasaika on klo Sallitut liukumat ovat +20 tuntia ja -6 tuntia. Liukumat ovat jatkuvia, niitä ei päivitetä. Aina virastoon tultaessa ja sieltä poistuttaessa kellokortti leimataan. Lyhyellekin asialle poistuttaessa kellokortti leimataan joko työ- tai oma-asiakoodilla. Lääkärissä, hammaslääkärissä ja alle 10-vuotiaan lapsen lääkäri- ja neuvolakäynneillä voi käydä työaikana ja edellä mainitun mukaisesti kellokortti leimataan silloinkin. Mikäli koulutuspäivä tai työmatka kestää koko päivän, kellokorttia ei käydä erikseen leimaamassa. Kellokorttikoneen antamat raportit tarkastetaan kuukausittain (yksikön päällikkö tarkastaa oman yksikkönsä osalta) Lisä- ja ylityö Lisätyönä korvataan työ, jota viranhaltija / työntekijä tekee erillisen kirjallisen määräyksen perusteella säännöllisen työajan lisäksi, mutta joka ei ole ylityötä ja jota ei lueta liukuma-aikaa koskevien määräysten perusteella viranhaltijan / työntekijän hyväksi säännöllisenä työaikana. Lisätyö korvataan työnantajan harkinnan mukaan joko rahakorvauksena maksamalla korottamaton tuntipalkka kultakin lisätyötunnilta tai antamalla vastaava vapaa-aika. Ylityönä korvataan työ, jota viranhaltija / työntekijä suorittaa erillisen kirjallisen määräyksen perusteella ja joka ylittää vuorokautisen ja / tai viikoittaisen taikka tasoittamisjakson ylityörajan ja 10

12 jota ei lueta liukuma-aikaa koskevien määräysten perusteella viranhaltijan / työntekijän hyväksi säännöllisenä työaikana. Ylityö korvataan viranhaltijalle / työntekijälle työnantajan harkinnan mukaan joko rahakorvauksena tai vapaana säännöllisenä työaikana siten kuin virka- ja työehtosopimuksessa on määrätty. Lisä- ja ylityön kirjallisen määräyksen antaa yksikön päällikkö ja lisä- tai ylityövapaan pitäminen perustuu kirjallisesti dokumentoituun ja hyväksyttyyn päätökseen Etätyö ja joustavat työaikajärjestelyt Osana henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaa on työmarkkinajärjestöjen suosituksen mukaisesti syytä käsitellä periaatteita käytössä olevista joustavista työaikajärjestelyistä sekä työn ja perheelämän tasapainottamista helpottavista käytännöistä. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelman liitteeksi on laadittu tästä syystä mm. pelisäännöt Etelä- Karjalan liitossa noudatettavista etätyön periaatteista. Tieto- ja viestintätekniikan kehitys sekä työn tietosisältöjen jatkuva kasvu ovat muuttaneet perinteistä teollisen yhteiskunnan tarpeisiin suunniteltua työaikakäsitettä. Töissä, joiden keskeisenä osana on tiedon käsittely, on mahdollista järjestää työ tai sen osa tehtäväksi muualla kuin yhdellä kiinteällä työpaikalla. Joustavilla työaikajärjestelyillä voidaan päästä työn tuottavuuden ja työtyytyväisyyden yhtäaikaiseen kehittymiseen, mikäli myös työn organisoinnissa ja johtamisessa kyetään uudistumaan. Etätyö perustuu luottamuksen ja vastuun tasapainoiseen suhteeseen. Perinteisen, usein työn ulkoisiin puitteisiin kohdistuvan valvonnan ja ohjauksen sijasta joudutaan keskittymään työn sisältöön ja tuloksiin. Kaikki työ ei luonnollisesti ole muutettavissa etätyöksi. Vaihtoehdottomaan asetemaan päätymiseen ei kuitenkaan ole syytä, sillä niin perinteisessä paikkaan sidotussa työssä kuin etätyössä on monia hyviä puolia. Joustavuuteen kuulu sekin, että etätyön määrä voi vaihdella tilanteen mukaan: yhdestä päivästä viikossa yhteen päivään kuukaudessa tai kahdessa. Olennaista on, että joustavuutta haetaan molempien osapuolten, sekä työnantajan että työntekijän ehdoilla. Etätyön pelisäännöt ovat henkilöstö- ja koulutussuunnitelman liitteenä. 11

13 3.4 Rekrytointikäytännöt Etelä-Karjalan liiton rekrytointeja säätelevät virkojen ja toimien pätevyysvaatimukset, toimenkuva ja sille määritellyt kelpoisuusehdot. Tämän lisäksi on otettava soveltuvin osin huomioon laki kunnallisesta viranhaltijasta ja hallintolaissa määritellyt hyvän hallinnon periaatteet. Julkisella sektorilla virkojen ja toimien avoin julkinen haku tuottaa usein parhaan ja tasapuolisimman tuloksen. Tätä pääsääntöä noudatetaan myös Etelä-Karjalan liiton rekrytoinneissa. Rekrytointien helpottamiseksi liiton organisaatiolle on määritelty raamit, joiden puitteissa rekrytointeja voidaan tehdä myös erityistapauksissa organisaation sisäisin järjestelyin. Organisaatiouudistuksen yhteydessä tehdään arvio Etelä-Karjalan liitolla määräaikaisessa työsuhteessa vuoden 2014 lopussa olevien työntekijöiden tehtävien perusteista ja tarvittaessa vakinaistetaan sellaiset toimet, joiden hoitaminen on tulkittavissa luonteeltaan pysyväksi. Etelä-Karjalan liitossa noudatetaan jatkossa seuraavia pääperiaatteita rekrytoinneissa: 1. Mikäli palvelussuhteen kesto on 1-6 kk, suositellaan julkista hakua, mutta tehtävä voidaan täyttää myös sisäisin järjestelyin siinä tapauksessa, että liiton palveluksessa on jo toimeen sopiva henkilö työsopimus- tai virkasuhteisena ja rekrytointi on kiireellinen. 2. Mikäli palvelussuhteen kesto on 7-12 kk, suositellaan julkista hakua, mutta tehtävä voidaan täyttää myös sisäisin järjestelyin siinä tapauksessa, että liiton palveluksessa on jo toimeen sopiva henkilö työsopimus- tai virkasuhteisena ja rekrytointi on kiireellinen. 3. Palvelussuhteen keston ollessa yli 12 kk tai toistaiseksi voimassa oleva, tehtävä on laitettava julkiseen hakuun. Myös sisäisissä rekrytoinneissa virka tai toimi on laitettava avoimesti sisäiseen hakuun työpaikan ilmoitustaululle, jotta organisaation työntekijöillä on avoin mahdollisuus hakea ko. virkaa tai toimea. Rekrytoinneissa on yllä mainitun lisäksi huomioitava Etelä-Karjalan liiton hallintosäännön reunaehdot tehtävän tai viran haettavaksi julistamisesta ja työhön ottavan tahon toimivallasta. 3.5 Henkilöstöhallinnon vuosikello Seuraavassa on esitetty henkilöstöhallinnollisesta näkökulmasta keskeisimmät toimintavuoden asiat, jotka ohjaavat organisaation henkilöstöjohtamista ja raportointia. 12

14 4 Etelä-Karjalan liiton koulutussuunnitelma Etelä-Karjalan liiton koulutussuunnitelma on valmisteltu yhdessä henkilöstön kanssa. Koulutussuunnitelma kytkeytyy olennaisilta osin Etelä-Karjalan liiton organisaatiouudistukseen ja henkilöstösuunnitelmaan. Em. asioita on viety eteenpäin rinnakkain vuoden 2014 aikana. Liiton koko henkilöstöä koskeva kehittämispäivä pidettiin Lappeen Ruustinnassa, jossa käsiteltiin sekä Etelä-Karjalan liiton organisaatiouudistuksen tavoitteita ja päämääriä sekä toisaalta koulutussuunnitelman laadintaa. Kehittämispäivässä henkilöstö jaettiin työryhmiin yksiköittäin, ja työryhmissä liiton työyksiköt käsittelivät koulutussuunnitelmaa, organisaatiouudistukseen liittyviä osaamiskartoituksia ja viraston sisäisen strategian sisältöjä tarkemmin. Lisäksi henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaa on käsitelty yt-lain mukaisesti työnantajan ja henkilöstöryhmien välisessä neuvottelussa

15 4.1 Perusteet koulutussuunnitelman laadinnalle Lakia koulutuskorvauksesta ja elinkeinoverolain muutoksesta sovelletaan myös kuntiin ja kuntayhtymiin sekä muihin yhteisöihin, jotka jäävät elinkeinoverolain soveltamisalan ulkopuolelle. Koulutussuunnitelman mukaisesti toteutetun osaamisen kehittämisen perusteella kunta tai kuntayhtymä voi hakea koulutuskorvausta, joka olisi 10 % työnantajan koulutusajan palkkakustannuksista ja sitä maksettaisiin enintään kolmelta päivältä työntekijää kohti vuodessa. Laki sisältää säännökset korvaukseen oikeuttavasta koulutuksesta (4 ) ja korvausmäärän perusteista (5 ). Kunnille ja kuntayhtymille koulutuskorvauksen maksaa työttömyysvakuutusrahasto. Koulutuskorvauksen edellytykset, perusteet ja taso ovat yhteneväiset elinkeinoverolain 56 :ssä. Koulutuskorvausta haetaan vakuutusvuotta seuraavan tammikuun loppuun mennessä eli ensimmäisen kerran tammikuussa 2015 vuodelta Koulutuskorvauksen edellytykset Koulutuskorvauksen saa enintään kolmelta koulutuspäivältä työntekijää kohden. Koulutuskorvauksen saamisen edellytyksenä on, että työnantaja on laatinut ennakkoon koulutussuunnitelman ja koulutus sisältyy tähän suunnitelmaan. koulutus on työnantajan järjestämää koulutusta, joka ylläpitää ja edistää työntekijän ammatillista osaamista. koulutuksen kestoa koskevat edellytykset täyttyvät. työnantaja maksaa työntekijälle koulutuksen ajalta palkkaa ja työntekijän palkkakustannuksiin ei ole myönnetty palkkatukea. Koulutussuunnitelma laaditaan osaamisryhmittäin siten, että ENPI/ENI-ohjelman henkilöstöä käsitellään omana ryhmänään. Suunnitelmaan sisällytetään seuraavat asiakokonaisuudet: 1. Miksi tämän teeman kehittämistä tarvitaan 2. Henkilöstöryhmät joihin kehittäminen kohdistuu 3. Aikataulu ja valitut kehittämismenetelmät 4. Vastuuhenkilö, kustannukset 5. Miten toivottu muutos näkyy toiminnassa 6. Miten seuraamme kehittämisen tuloksia 4.2 Ammatillisen osaamisen kehittämisteemat hallinnossa v ja 2015 Taloushallinto Kirjanpito, tilinpäätös, palkkahallinto, reskontrat, verotus, Keva Kehittämisohjelmien kustannusseuranta, tarkastus ja maksatus 1. Tarvitaan ajantasainen tieto muuttuvista ohjeistuksista, säännöksistä ja tietojärjestelmistä. 2. Virpi Tiainen, Rauni Lainejärvi, Juuso Hieta, Irene Rummukainen 3. Koulutustarjonnan mukaan maakunnan liitoille ja julkiselle hallinnolle suunnatut koulutukset. 14

16 4. Hallinto- ja henkilöstöasioista vastaava viranhaltija, kustannukset budjetin sallimissa rajoissa. 5. Toiminnot voivat tehostua, niiden luotettavuus ja laatu pysyvät korkealla tasolla. 6. Jatkuva seuranta (tiimipalaverit) Yleis- ja henkilöstöhallinto Kuntayhtymiä ja työelämää koskeva lainsäädäntö Työehtosopimukset. 1. Tarvitaan ajantasainen tieto muuttuvista ohjeistuksista ja säännöksistä. Kuntatyönantajan työelämän kehittämishanke vaikuttaa koko kuntakenttään lähivuosina. 2. Juuso Hieta, Rauni Lainejärvi, esimiehet (ohjeistus jalkautetaan sisäisenä koulutuksena) 3. Koulutustarjonnan mukaan maakunnan liitoille ja julkiselle hallinnolle suunnatut koulutukset. 4. Hallinto- ja henkilöstöasioista vastaava viranhaltija, tarpeen mukainen kouluttautuminen 5. Työnjohto-oikeuden tuntemus ja palvelussuhdeasioiden asiantuntemus pysyvät riittävällä tasolla, myös organisaation palkkausjärjestelmän kehittäminen vaatii asiantuntemusta henkilöstöasioista, sopimushallinnasta (KVTES sekä TES) ja työmarkkinakeskusjärjestöjen välisistä neuvottelutuloksista ja niiden soveltamisesta käytäntöön. 6. Jatkuva seuranta (tiimipalaverit) Asiakirjahallinto Asianhallinnon perusteet, säännöt ja kehittäminen (ml. julkisuusasiat) Sähköinen asiakirjahallinto ja dokumenttien hallinta 1. Tarvitaan ajantasainen tieto muuttuvista ohjeistuksista ja säännöksistä 2. Ritva Rehunen, Juuso Hieta, Rauni Lainejärvi (tietojärjestelmät), uusi v lopulla rekrytoitava tsto-työntekijä 3. Koulutustarjonnan mukaan maakunnan liitoille ja julkiselle hallinnolle suunnatut koulutukset (mm. arkistolaitos, kuntaliitto, järjestelmätoimittaja) 4. Hallinto- ja henkilöstöasioista vastaava viranhaltija, sähköisen arkistoinnin kehittäminen mahd. yhteishankkeena 5. Toiminnot tehostuvat ja niiden luotettavuus ja laatu pysyvät korkealla tasolla 6. Jatkuva seuranta (tiimipalaverit) Sähköiset järjestelmät talous- ja henkilöstöhallinnossa Sähköiset tietojärjestelmät ja lomakkeet (ProEconomica, Status, Kuntatoimisto, matkahallinto jne.) 1. Uusien ominaisuuksien käyttöönotto ja ohjelmistojen ylläpito 2. Rauni Lainejärvi, Virpi Tiainen, Juuso Hieta 3. Ohjelmistojen muutosten ja ohjelmistotoimittajien koulutustarjonnan sekä tarpeen mukaisesti. 4. Hallinto- ja henkilöstöasioista vastaava viranhaltija 5. Toiminnot tehostuvat ja niiden luotettavuus ja laatu pysyvät korkealla tasolla. 6. Jatkuva seuranta (tiimipalaverit) 15

17 Viestintä Eri medioiden hallinta, teknisten työvälineiden ja ohjelmistojen hallinta Verkostojen hallinta, esiintymistaidot 1. Meidän on osattava kertoa toiminnastamme vaikuttavasti ulospäin, viestintä on vaikuttamista ja edunvalvontaa. 2. Ritva-Liisa Pulkkinen, Johannes Moisio, osittain koko henkilöstö 3. Henkilökohtainen neuvonta, kurssit, työvälineiden hallintaan liittyvät koulutukset, kielitaitoon liittyvät koulutukset, kielenhuoltokoulutukset aika ajoin. 4. Hallinto- ja henkilöstöasioista vastaava viranhaltija 5. Toiminta tulee näkyväksi, selkeämmäksi, opittu näkyy nopeasti viestinnän ulkoasussa, julkaisujen ilmeessä ja imagossa. 6. Jatkuva seuranta (tiimipalaverit, toimintakertomus) 4.3 Ammatillisen osaamisen kehittämisteemat aluekehittämisessä v Miksi tämän teeman kehittämistä tarvitaan 2. Henkilöstöryhmät joihin kehittäminen kohdistuu 3. Aikataulu ja valitut kehittämismenetelmät 4. Vastuuhenkilö, kustannukset 5. Miten toivottu muutos näkyy toiminnassa 6. Miten seuraamme kehittämisen tuloksia Maakuntaohjelman toimeenpano ja seuranta 1. Maakuntaohjelman toimintalinjojen toimeenpanon ja seurannan vastuuttaminen edellyttää substanssiosaamisen lisäämistä. Tavoitteena ylläpitää riittävää tiedon ja taidon tasoa, jotta avainprosessit voidaan hoitaa menestyksellisesti 2. Susanna Kaskinen, Anni Laihanen, Jari Lantta, Satu Sikanen, Anu Talka 3. Omaehtoinen osaamisen ylläpitäminen hyödyntämällä tarjolla olevat seminaarit, kurssit, ajankohtaispäivät. Aluekehittämisen, innovaatio- ja verkostojohtamisen koulutusta koulutustarjonnan mukaan. Maakuntaohjelman substansseihin liittyvä koulutus. 4. Kehittämisjohtaja, koulutusbudjetin puitteissa 5. Maakuntaohjelman toimeenpanon ja seurannan tehostuminen, asetettujen kehittämistavoitteiden parempi saavuttamisen aste, henkilöiden asiantuntemuksen lisääntyminen 6. Toimintalinjojen vastuuhenkilöiden säännöllinen raportointi tiimipalavereissa + MYRin ja valtuuston kokouksissa. Avustusrahoitus 1. Rahoituslähteiden, rahoitusprosessien ja niitä ohjaavien menettelytapojen tuntemus, jotta voidaan vastata asiakkaiden tiedontarpeisiin 2. Susanna Kaskinen, Jari Lantta, Satu Sikanen, Merja Taipale, Anu Talka 3. Ministeriöiden järjestämät koulutukset ja seminaarit, oma sisäinen koulutus ja omaehtoinen perehtyminen 4. Kehittämisjohtaja 16

18 5. Rahoitusprosessien sujuvuuden lisääntyminen, tietämys eri rahoituslähteistä kasvaa, paremmat mahdollisuudet asiakastarpeisiin vastaamiseen 6. Asiakastyytyväisyyskyselyt Ennakointi ja tiedon hyödyntäminen 1. Maakuntaohjelman toimeenpanon ja seurannan tukeminen, suunnitelmien laadun parantaminen, toimenpiteiden suuntaaminen 2. Susanna Kaskinen, Anni Laihanen, Jari Lantta, Satu Sikanen, Anu Talka 3. Tilastokeskuksen koulutuspäivät, eri ministeriöiden ja tutkimuslaitosten tuottaman tiedon seuranta ja analysointi, ennakointikoulutus 4. Kehittämisjohtaja, koulutusbudjetin puitteissa 5. Ajankohtaisempi ja analysoitu tieto suunnitelmien ja seurannan tukena 6. Jatkuva seuranta (tiimipalaverit) Tiedotus, viestintä, markkinointi 1. Aluekehittämistavoitteiden, niihin liittyvien toimenpiteiden ja maakunnan tunnetuksi tekeminen, yhteistyöverkostojen rakentaminen, maakuntaportaalin uudistaminen 2. Susanna Kaskinen, Anni Laihanen, Jari Lantta, Virve Lindström, Satu Sikanen, Merja Taipale, Anu Talka 3. Esiintymis- ja esitystekniikkakoulutukset (verkkoviestintä, taitto-osaaminen), kirjoittamisen koulutukset, viestinnän ja markkinoinnin uusimpiin trendeihin liittyvät seminaarit ja tilaisuudet, liiton hlöstön yhteinen keskusteluun painottuva englannin kielikoulutus, venäjän kielikoulutus 4. Kehittämisjohtaja, kustannukset? 5. Alueen ja aluekehittämisen tunnettuuden kasvu, myönteinen alueimago, yhteistyön lisääntyminen 6. Jatkuva seuranta (tiimipalaverit), medianäkyvyys 17

19 4.4 Ammatillisen osaamisen kehittämisteemat maankäytössä v Miksi tämän teeman kehittämistä tarvitaan 2. Henkilöstöryhmät joihin kehittäminen kohdistuu 3. Aikataulu ja valitut kehittämismenetelmät 4. Vastuuhenkilö, kustannukset 5. Miten toivottu muutos näkyy toiminnassa 6. Miten seuraamme kehittämisen tuloksia Maakuntakaavoitus 1. Tarvitaan ajantasainen tieto muuttuvista käytännöistä, ohjeistuksista, säännöksistä ja tietojärjestelmistä. 2. Koko aluesuunnitteluyksikön henkilöstö. 3. Koulutustarjonnan mukaan maakunnan liitoille suunnatut koulutukset 4. Aluesuunnittelujohtaja 5. Laatu ja luotettavuus säilyvät korkeimmalla mahdollisella tasolla 6. Jatkuva seuranta (tiimipalaverit, toimintakertomus) Yhdyskuntasuunnittelu 1.Tarvitaan ajantasainen tieto muuttuvista käytännöistä, ohjeistuksista, säännöksistä ja tietojärjestelmistä. 2. Aluesuunnitteluyksikön henkilöstö, ensisijaisesti Maria Peuhkuri 3. Koulutustarjonnan mukaan maakunnan liitoille suunnatut koulutukset ja oppilaitosten tarjoama täydennyskoulutus 4. Aluesuunnittelujohtaja 5. Pystytään paremmin ennakoimaan ja analysoimaan maailman muutoksia, ylläpidetään ja päivitetään omaa osaamista 6. Jatkuva seuranta (tiimipalaverit, toimintakertomus) Paikkatiedot ja niiden hallinta ja soveltaminen 1.Pysytään ajan tasalla nopeasti kehittyvässä tietotekniikan paikkatietosovellusten tarjonnassa, tärkeinä ohjelmistot, eri tahojen tuottamat paikkatietoaineistot 2. Koko aluesuunnitteluyksikön henkilöstö, ensisijaisesti Susanna Mäntykoski 3. Koulutustarjonnan mukaan maakunnan liitoille suunnatut, ohjelmistovalmistajien tarjoamat kurssit ja oppilaitosten täydennyskoulutusohjelmat 4. Aluesuunnittelujohtaja 5. Omien ja muualta saatavien paikkatietoaineistojen helpompi ylläpito, hallinta ja jalostus, omien suunnitelmien laadinnan kehittäminen hyödyntäen paikkatieto-ohjelmistoja ja paikkatietoaineistoja mm. maanmittauslaitoksen pohjakartta-aineistoja sekä Tilastokeskuksen ja Suomen ympäristökeskuksen aineistoja. 6. Jatkuva seuranta (tiimipalaverit, toimintakertomus) Toimisto-ohjelmistot 1. Sujuva päivittäin käytettävien ohjelmistojen hallinta 2. Koko aluesuunnitteluyksikön henkilöstö 3. Koulutustarjonnan mukaan maakunnan liitoille suunnatut koulutukset 4. Aluesuunnittelujohtaja 5. Joustava ja nopea työskentely 6. Jatkuva seuranta (tiimipalaverit, toimintakertomus) 18

20 Tilastot maankäytön suunnittelua varten 1. Ajankohtaisen maankäytöllisen tilastoaineiston hyödyntäminen 2. Anja Gerdt, Susanna Mäntykoski 3. Mm. Suomen ympäristökeskuksen ja Tilastokeskuksen järjestämät koulutukset ja seminaarit 4. Aluesuunnittelujohtaja 5. Tukee suunnittelua ja suunnitteluratkaisuja. Tilastoaineistojen tulkinta ja tiedon tuottaminen tilastojen perusteella on luotettavalla pohjalla. 6. Jatkuva seuranta (tiimipalaverit, toimintakertomus) Lainsäädäntö (Maankäyttö- ja rakennuslaki, maa-aineslaki, luonnonsuojelulaki, vesilaki, yva-laki, sovalaki, ympäristölaki, maastoliikennelaki, metsälaki, metsästyslaki, asetukset, valtioneuvoston päätökset, Euroopan neuvoston direktiivit jne) 1. Tieto maankäytön suunnittelua ohjaavasta lainsäädännöstä on ajantasaista 2. Aluesuunnittelujohtaja, kaavoituspäällikkö, ympäristöpäällikkö ja tarvittaessa koko muu aluesuunnitteluyksikön henkilöstö 3. Koulutustarjonnan mukaan maakunnan liitoille suunnatut koulutukset sekä lainsäädännön erityiskoulutus 4. Aluesuunnittelujohtaja 5. Toiminta on aina lainmukaista 6. Jatkuva seuranta (tiimipalaverit, toimintakertomus) Viestintä (kirjallinen ilmaisu, esiintymistaidot, kielitaidot, julkaisujen lay out) 1. Kehitetään kirjallista ja suullista ilmaisukykyä 2. Koko aluesuunnitteluyksikön henkilöstö 3. Koulutustarjonnan mukaiset koulutukset 4. Aluesuunnittelujohtaja 5. Mielenkiintoisia suullisia ja kirjallisia esityksiä 6. Jatkuva seuranta (tiimipalaverit, toimintakertomus) Paikallistuntemus 1. Helpottaa asioimista kuntien ja muiden yhteistyötahojen kanssa, helpottaa asioiden mittasuhteiden arviointia jne. 2. Kaikki huolehtivat oman työtehtävien vaatimusten mukaisesti 3. Suunnitteluvaiheessa ja tarvittaessa lausuntoasioissa maastokäynti, omalla autolla liikkuessa varsinaisen asian ohessa käydään tutustumassa johonkin erityiskohteeseen, joka liittyy omaan osaamisalueeseen, utelias mieli. 4. Kaikki, erityisesti ympäristöpäällikkö 5. Antaa laajemman kokonaiskuvan maakunnassa tapahtuvista muutoksista ja vireillä olevista suunnitelmista sekä niiden vaikutuksista maakunnan kehittämiseen. Luo myös vahvemman tietopohjanmaankäytön suunnittelulle. 6. Jatkuva seuranta (tiimipalaverit, toimintakertomus) 19

SISÄLLYSLUETTELO. YTK, 12.6.2014 13:30, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. YTK, 12.6.2014 13:30, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO YTK, 12.6.2014 13:30, Pöytäkirja -1 Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat)... 1 19 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 20 Työjärjestyksen hyväksyminen... 4 21 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Salon kaupungin henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2015

Salon kaupungin henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2015 Salon kaupungin henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2015 Henkilöstöpalvelut 7.11.2014 (KH x.x.2014) 2114/01.03.00/2014 Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Henkilöstösuunnittelu 4 2.1 Henkilöstön rakenne ja

Lisätiedot

SUUNNITELMA. Maaseutuviraston alueellistamissuunnitelma ja alueellistamisen periaatteet

SUUNNITELMA. Maaseutuviraston alueellistamissuunnitelma ja alueellistamisen periaatteet SUUNNITELMA Maaseutuviraston alueellistamissuunnitelma ja alueellistamisen periaatteet Maaseutuviraston julkaisuja: Toimintakertomuksia ja -suunnitelmia Sisältö Sisältö 2 Johdanto 3 1. Maaseutuviraston

Lisätiedot

Etätyöopas työnantajille

Etätyöopas työnantajille Etätyöopas työnantajille Juhani Pekkola Leena Uskelin (toim.) Etätyöopas työnantajille Juhani Pekkola Leena Uskelin (toim.) Sisällysluettelo: 1. JOHDANNOKSI...3 Matti Salmenperä 2. ETÄTYÖ JA SEN KÄSITTEET...6

Lisätiedot

[KIRJOITA ASIAKIRJAN OTSIKKO] YHDESSÄ TEHDEN. henki. hen. valtuustokaudelle 2013 2016 LAUKAAN KUNTA. valtuustokaudelle 2013-2016

[KIRJOITA ASIAKIRJAN OTSIKKO] YHDESSÄ TEHDEN. henki. hen. valtuustokaudelle 2013 2016 LAUKAAN KUNTA. valtuustokaudelle 2013-2016 L [Kirjoita yrityksen nimi] LAUKAAN KUNTA [Kirjoita tekijän nimi] YHDESSÄ TEHDEN ja valtuustokaudelle 2013-2016 henki Henkilöstöstrategia hyväksytty kunnan yhteistyöryhmässä 16.04.2014 hyväksytty kunnanvaltuustossa

Lisätiedot

Määräaikaiset palvelussuhteet ja hyvät käytännöt. KVTES-työryhmän määräaikaisten palvelussuhteiden käyttöä koskeva muistio, lokakuu 2009

Määräaikaiset palvelussuhteet ja hyvät käytännöt. KVTES-työryhmän määräaikaisten palvelussuhteiden käyttöä koskeva muistio, lokakuu 2009 Määräaikaiset palvelussuhteet ja hyvät käytännöt KVTES-työryhmän määräaikaisten palvelussuhteiden käyttöä koskeva muistio, lokakuu 2009 Määräaikaiset palvelussuhteet ja hyvät käytännöt Muistioon on koottu

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

HENKILÖSTÖHALLINNON OHJEITA

HENKILÖSTÖHALLINNON OHJEITA HENKILÖSTÖHALLINNON OHJEITA 1-2011 SISÄLTÖ Sivu 1. YLEISTÄ 1 1.1 Henkilökunnan palkkaamisessa huomioon otettavia asioita 1 2. TYÖSOPIMUKSEN/VIRKAMÄÄRÄYKSEN TEKEMINEN JA TYÖAIKA 2 2.1 Tehtävä 2 2.2 Työsuhteen

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea 2013 SISP/Hallintopalvelut Julkaisija Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea Postiosoite: PL

Lisätiedot

Tarve paikallisiin säästöihin kasvaa

Tarve paikallisiin säästöihin kasvaa Kuntatyönantajan 2/2009 eripainos Julkaisija Kunnallinen työmarkkinalaitos Säästetään henkilöstömenoissa! Kuntatyönantajan teemasivut, huhtikuu 2009 Tarve paikallisiin säästöihin kasvaa Säästöjä kohdentaen

Lisätiedot

Henkilöstöhallinnon täydentävät ohjeet

Henkilöstöhallinnon täydentävät ohjeet Parikkalan kunta Henkilöstöjaoston pöytäkirjan liite nro 2 / 1.4.2014 / 14 Henkilöstöhallinto Henkilöstöhallinnon täydentävät ohjeet Sisältö 1. Ohjeen sisältö ja tarkoitus 2 2. Esimies työnantajan edustajana

Lisätiedot

Yhteistoimintalaki. Neuvotteluja yhteistoiminnan hengessä

Yhteistoimintalaki. Neuvotteluja yhteistoiminnan hengessä Yhteistoimintalaki Neuvotteluja yhteistoiminnan hengessä Sisällys Johdanto... 3 1 Luku: Yleiset säännökset... 4 2 Luku: Yhteistoiminnan osapuolet... 7 3 Luku: Henkilöstöryhmien edustajille annettavat tiedot...

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN TYÖNANTAJAOPAS JA HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN PALKANMAKSUN JA TYÖSUHTEEN SOVELTAMISOHJE (SOSLTK 30.10.

HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN TYÖNANTAJAOPAS JA HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN PALKANMAKSUN JA TYÖSUHTEEN SOVELTAMISOHJE (SOSLTK 30.10. 18.11.2014 HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN TYÖNANTAJAOPAS JA HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN PALKANMAKSUN JA TYÖSUHTEEN SOVELTAMISOHJE (SOSLTK 30.10.2014, 109 ) Sisältö 1 Tukea työnantajuuteen 4 1.1 Oppaassa käytettävät

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN OHJE

SISÄISEN VALVONNAN OHJE www.korsholm.fi www.mustasaari.fi HYVÄKSYTTY KUNNANHALLITUKSESSA 24.8.2010 TULEE VOIMAAN 1.10.2010 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 1.1 Vastuu sisäisen valvonnan järjestämisestä sekä toiminnan tavoitteet... 4

Lisätiedot

Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla

Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla 1 2 JHL Julkisten ja hyvinvointialojen liitto Julkisten ja hyvinvointialojen

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013

EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013 EAKR-PROJEKTIOPAS Opas tuensaajille Ohjelmakausi 2007 2013 Päivitetty 27.8.2013 Saatesanat Hämeen liitto on myöntänyt projektillenne tukea Etelä-Suomen EAKR-toimenpideohjelmasta. Tuensaajan, projektissa

Lisätiedot

Johtajana ja esimiehenä Eksotessa Opas Eksoten esimiehille

Johtajana ja esimiehenä Eksotessa Opas Eksoten esimiehille Johtajana ja esimiehenä Eksotessa Opas Eksoten esimiehille Asiakirjassa on linkkejä Eksoten intranetiin Eksonetiin, jota voivat käyttää vain henkilöt, joilla on käyttäjätunnukset. Päivitetty 4/2015 2 (50)

Lisätiedot

OPAS EU-PROJEKTIN TOTEUTTAJALLE

OPAS EU-PROJEKTIN TOTEUTTAJALLE OPAS EU-PROJEKTIN TOTEUTTAJALLE Versio VI 11.10.2005 Länsi-Suomen lääninhallitus http://www.laaninhallitus.fi/lansi/siv/www/eu-hankkeet 2 3 SISÄLLYSLUETTELO Lukijalle 5 I RAHOITUKSEN HAKEMINEN 1. Hyvä

Lisätiedot

Ammattina hyvinvointi. Toimisto-, hallinto- ja IT-alan ammattilaisen opas

Ammattina hyvinvointi. Toimisto-, hallinto- ja IT-alan ammattilaisen opas Ammattina hyvinvointi Toimisto-, hallinto- ja IT-alan ammattilaisen opas Toimisto-, hallinto- ja IT-alan ammattilaisen opas 1 Toimisto-, hallinto- ja IT-alan ammattilaisen opas 2 JHL Julkisten ja hyvinvointialojen

Lisätiedot

Liite 1 EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013

Liite 1 EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013 Liite 1 EAKR-PROJEKTIOPAS Opas tuensaajille Ohjelmakausi 2007 2013 Päivitetty 1.9.2012 1 Saatesanat Hämeen liitto on myöntänyt projektillenne tukea Etelä-Suomen EAKR-toimenpideohjelmasta. Tuensaajan, projektissa

Lisätiedot

SELVITYS SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ

SELVITYS SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ Kunnanhallitus hyväksynyt 22.2.2011 59 Muutettu kv 28.4.2014 24 SELVITYS SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ 1. MITÄ SISÄINEN VALVONTA ON Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä

Lisätiedot

Henkilöstötunnusluvut johtamisen tukena Tukea tuottavuuden ja työyhteisön hyvinvoinnin kehittämiseen

Henkilöstötunnusluvut johtamisen tukena Tukea tuottavuuden ja työyhteisön hyvinvoinnin kehittämiseen Henkilöstötunnusluvut johtamisen tukena Tukea tuottavuuden ja työyhteisön hyvinvoinnin kehittämiseen Marja-Liisa Manka & Liisa Hakala Henkilöstötunnusluvut johtamisen tukena 1 Henkilöstötunnusluvut johtamisen

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014. Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi kirjaamo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1

Henkilöstöraportti 2014. Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi kirjaamo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1 Henkilöstöraportti 2014 Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi kirjaamo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1 1 1. Alkusanat... 2 2. Henkilöstö... 5 2.1. Henkilöstön kokonaismäärä

Lisätiedot

Hyvään yhteistoimintaan - opas henkilöstön edustajille 1. HYVÄÄN YHTEISTOIMINTAAN opas henkilöstön edustajille

Hyvään yhteistoimintaan - opas henkilöstön edustajille 1. HYVÄÄN YHTEISTOIMINTAAN opas henkilöstön edustajille Hyvään yhteistoimintaan - opas henkilöstön edustajille 1 HYVÄÄN YHTEISTOIMINTAAN opas henkilöstön edustajille 2 JHL Julkisten ja hyvinvointialojen liitto HYVÄÄN YHTEISTOIMINTAAN opas henkilöstön edustajille

Lisätiedot

Henkilöstövuokraus- ja rekrytointipalvelut osaksi henkilöstösuunnittelua. Opas kuntasektorin organisaatioille

Henkilöstövuokraus- ja rekrytointipalvelut osaksi henkilöstösuunnittelua. Opas kuntasektorin organisaatioille Henkilöstövuokraus- ja rekrytointipalvelut osaksi henkilöstösuunnittelua Opas kuntasektorin organisaatioille Henkilöstövuokraus- ja rekrytointipalvelut osaksi henkilöstösuunnittelua Opas kuntasektorin

Lisätiedot

Työkyvyn tuki vuokratyössä

Työkyvyn tuki vuokratyössä Työkyvyn tuki vuokratyössä Kimmo Terävä Työkyvyn tuki vuokratyössä Työkyvyn tuki vuokratyössä Kimmo Terävä Julkaisija: Kuntoutussäätiö Pakarituvantie 4 5, PL 39, 00411 Helsinki www.kuntoutussaatio.fi ISBN

Lisätiedot

YHDESSÄ TYÖKYKYÄ! - työkyvyn tukiohjelma. Työkyvyn tukiohjelma on hyväksytty sairaanhoitopiirin yhtymähallituksessa XX.XX.2012.

YHDESSÄ TYÖKYKYÄ! - työkyvyn tukiohjelma. Työkyvyn tukiohjelma on hyväksytty sairaanhoitopiirin yhtymähallituksessa XX.XX.2012. 1 YHDESSÄ TYÖKYKYÄ! - työkyvyn tukiohjelma Työkyvyn tukiohjelma on hyväksytty sairaanhoitopiirin yhtymähallituksessa XX.XX.2012. 2 Sisällys 1 Johdanto ja tavoitteet... 3 2 Toimintaperiaatteita ja määritelmiä...

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Viestintäohje ASIKKALAN KUNNAN VIESTINTÄOHJE. Viestimme aktiivisesti, avoimesti, nopeasti ja ymmärrettävästi

ASIKKALAN KUNTA Viestintäohje ASIKKALAN KUNNAN VIESTINTÄOHJE. Viestimme aktiivisesti, avoimesti, nopeasti ja ymmärrettävästi ASIKKALAN KUNTA ASIKKALAN KUNNAN VIESTINTÄOHJE Viestimme aktiivisesti, avoimesti, nopeasti ja ymmärrettävästi Hyväksytty kunnanhallituksessa 11.6.2007 ASIKKALAN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...3

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto... 3 1.1 Kittilän kunta työnantajana: nykytilan analyysia ja katsaus tulevaisuuteen... 4 2 Kunnan henkilöstötyön

SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto... 3 1.1 Kittilän kunta työnantajana: nykytilan analyysia ja katsaus tulevaisuuteen... 4 2 Kunnan henkilöstötyön 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto... 3 1.1 Kittilän kunta työnantajana: nykytilan analyysia ja katsaus tulevaisuuteen... 4 2 Kunnan henkilöstötyön strategiset tavoitteet vuosille 2012-2020... 5 3 Kittilän

Lisätiedot

Tehtävien ja työnjaon muutokset. Opas terveydenhuollon ja työelämän kehittämiseen

Tehtävien ja työnjaon muutokset. Opas terveydenhuollon ja työelämän kehittämiseen Tehtävien ja työnjaon muutokset Opas terveydenhuollon ja työelämän kehittämiseen Tehtävien ja työnjaon muutokset Opas terveydenhuollon ja työelämän kehittämiseen KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS Helsinki

Lisätiedot