Heta - Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry:n ja Julkisten ja hyvinvointialojen Liitto JHL ry:n välinen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Heta - Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry:n ja Julkisten ja hyvinvointialojen Liitto JHL ry:n välinen"

Transkriptio

1 Heta - Henkilökhtaisten Avustajien Työnantajien Liitt ry:n ja Julkisten ja hyvinvintialjen Liitt JHL ry:n välinen HENKILÖKOHTAISIA AVUSTAJIA KOSKEVA VALTAKUNNALLINEN TYÖEHTOSOPIMUS Tällä työehtspimuksella määrätään henkilökhtaisten avustajien työsuhteissa nudatettavat vähimmäisehdt. 1 Ulttuvuus Tätä työehtspimusta nudatetaan Heta - Henkilökhtaisten Avustajien Työnantajien Liitt ry:n jäsenenä levien vammaisten henkilöiden henkilökhtaisiin avustajiin, jiden palkkaamisesta aiheutuviin kustannuksiin vammainen henkilö saa vammaispalvelulain (laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitimista, /380) perusteella krvausta ja työspimus n tehty avustajan ja vammaisen henkilön tai tämän edustajan välillä. Tätä työehtspimusta ei svelleta palveluasumisyksiköiden tai vastaavien palveluasumista tuttavien rganisaatiiden palveluksessa leviin eikä myöskään kuntien palveluksessa leviin avustajiin. Tätä työehtspimusta ei svelleta myöskään niihin työsuhteisiin, jihin svelletaan Yksityisen ssiaalipalvelualan työehtspimusta, Palvelulaitsten työnantajayhdistyksen (PTY) työehtspimusta tai Kunnallista yleistä virka- ja työehtspimusta. 2 Työnantajan ja työntekijän ikeudet ja velvllisuudet Järjestäytymisikeus n mlemmin pulin lukkaamatn. Työnantajan ja työntekijän ikeuksista ja velvllisuuksista säädetään työspimuslaissa ja muussa työlainsäädännössä. Henkilökhtaisen avustajan työtehtäviin kuuluu vammaisen henkilön avustaminen tämän ktna ja kdin ulkpulella päivittäisissä timissa, työssä ja piskelussa, harrastuksissa, yhteiskunnallisessa sallistumisessa ja ssiaalisen vurvaikutuksen ylläpitämisessä. Avustaminen khdistuu ktna ja kdin ulkpulella niihin teknisiin timiin, jtka vammainen henkilö tekisi itse, mutta ei niistä vamman tai sairauden vuksi selviä. Henkilökhtaisen avustajan työ ei le sairaanhita eikä hit- ja hivatyötä. Työ ei le myöskään tavanmaista ktitalustyötä. Henkilökhtaisen avustajan tehtäviin saattaa kuitenkin sisältyä myös näihin liittyviä, vammaisen henkilön vastuulla levia ja hjaamia timintja, jita hän ei itse pysty vammansa vuksi surittamaan. Henkilökhtaisen avustajan työn sisältö vaihtelee työnantajan vamman ja sen vaikutusten, yksilöllisen elämäntilanteen ja tavan, valinnanvapauden, ammatin, ssiaalisen aseman ja muiden tekijöiden mukaan. Työtehtävät, niiden tteutustavan sekä hyväksyttävän laadun määrittää työnantaja. Mikäli työspimus tehdään työnantajana timivan vammaisen henkilön edustajan ja henkilökhtaisen avustajan välillä, n työspimuksessa mainittava, miten työnjht-ikeus jaetaan työnantajan ja avustettavan vammaisen henkilön välillä. Työntekijän pääasialliset tehtävät kirjataan työspimukseen.

2 2 3 Työsuhteen alkaminen Työspimus n vimassa tistaiseksi, ellei sitä le perustellusta syystä tehty määräaikaiseksi, jllin n myös perustelut mainittava. Työspimus vidaan tehdä määräaikaiseksi perustellusta syystä, esimerkiksi vakinaisen työntekijän tietyn vusi- tai sairauslman ajaksi tai kunnes vakinainen työntekijä palaa esimerkiksi äitiys-, vanhempain- tai hitvapaalta, eikä etukäteen tiedetä millin vakinainen työntekijä palaa takaisin työhönsä. Työntekijän alitteesta tehty määräaikainen työspimus ei edellytä perusteltua syytä ja vidaan tehdä päättyväksi svittuna ajankhtana. Tällöin työspimukseen n tehtävä maininta siitä, että työspimuksen määräaikaisuus jhtuu työntekijän alitteesta ja tiveesta. Työspimus tehdään kirjallisena tai sähköisesti. Työspimus vidaan tehdä myös sähköpstitse ilman sähköistä allekirjitusta. Tällöinkin siitä n käytävä ilmi työspimukselta edellytettävät tiedt ja se n ltava tulstettavissa siten, että hyväksyntä n tdettavissa viestin lähetystiedista. Työsuhteen alussa vidaan spia enintään neljän kuukauden keajasta, jnka kuluessa työspimus vidaan pulin ja tisin purkaa. Alle 8 kuukauden määräaikaisessa työsuhteessa keaika saa lla enintään pulet työspimuksen keststa. Keaikana työspimus vidaan purkaa, jllin työsuhde vidaan päättää työspimuksen irtisanmisaikaa nudattamatta. 4 Työsuhteen päättyminen ja lmautus Työsuhteen päättämiseen ja työntekijän lmauttamiseen nudatetaan työspimuslain määräyksiä, ellei tästä spimuksesta muuta jhdu. Js työnantaja tai työntekijä irtisan tistaiseksi vimassa levan työspimuksen, nudatetaan yhden kuukauden irtisanmisaikaa. Js irtisanttava työsuhde n kestänyt yli viisi vutta, nudatetaan kahden kuukauden irtisanmisaikaa. Määräaikainen työsuhde päättyy ilman irtisanmisaikaa svitun työkauden päättyessä, ellei työspimuksessa le svittu irtisanmismahdllisuudesta ennen määräajan päättymistä. Työspimus katstaan päättyneeksi kuukauden kuluttua työnantajan kulemasta. 5 Työaika Henkilökhtaisen avustajan työsuhteissa nudatetaan työaikalakia, jllei tässä spimuksessa le muuta svittu. 1. Säännöllisen työajan pituus:

3 3 Säännöllinen työaika n enintään 8 tuntia vurkaudessa ja 40 tuntia viikssa tai ennen tämän työehtspimuksen vimaatula svittu lyhyempi työaika. Viikttainen säännöllinen työaika vidaan järjestää myös siten, että se n keskimäärin 40 tuntia viikssa enintään kahdeksan viikn tasittumisjaksssa. Tällöin työntekijän säännöllinen työaika n 2 viikssa enintään 80 tuntia 3 viikssa enintään 120 tuntia 4 viikssa enintään 160 tuntia 5 viikssa enintään 200 tuntia 6 viikssa enintään 240 tuntia 7 viikssa enintään 280 tuntia 8 viikssa enintään 320 tuntia Mikäli säännöllinen työaika n ennen tämän työehtspimuksen vimaantula svittu lyhyemmäksi kuin 40 tuntia viikssa, n jaksn enimmäistuntimäärä tu aiemmin svittu säännöllinen työaika kerrttuna tasittumisjaksn viikkjen määrällä. Tasittumisjaksn sisällä ei minkään työviikn työaika saa ylittää 48 tuntia. Työviikk n kalenteriviikk, jka alkaa maanantaista ja päättyy sunnuntaihin, ellei työpaikkakhtaisesti le svittu muusta työviikn vaihtumisajankhdasta. 2. Säännöllisestä työajasta pikkeaminen työntekijän sustumuksella Tämän khdan (2.1., 2.2. ja 2.3.) mukaisista pikkeavista työaikajärjestelyistä vi spia vain työehtspimuksen allekirjittajajärjestöön (Heta) järjestäytynyt työnantaja. Työehtspimussapulet susittelevat, että työnantaja ja työntekijä tutustuvat Työterveyslaitksen julkaisuun Timivat ja terveet työajat ja allekirjittajajärjestöjen (JHL ja Heta) julkaisemassa Henkilökhtainen avustaja ppaassa leviin esimerkkeihin työvurluettelista ennen kuin spivat säännöllisestä työajasta pikkeamisesta Vurkautisen työajan pidentäminen enintään 16 tuntiin Työnantaja ja työntekijä vivat spia vurkautisen työajan pidentämisestä enintään 16 tuntiin edellyttäen, että Työaika tasittuu tasittumisjaksn (1-8 viikka) kuluessa 1-khdan mukaiseen säännölliseen työaikaan eikä työviikn työaika ylitä 48 tuntia. Työntekijällä n mahdllisuus työaikaan ajittuviin tavanmaisiin päivittäisiin ateriihin (aamiainen, lunas, päivällinen, iltapala) ja kahvitaukihin. Js pääasiassa päiväaikaan sijittuva yli 10 tunnin työvur ei muutin le sisältänyt ulkna liikkumista, järjestetään työntekijälle mahdllisuus vähintään pulen tunnin ulkiluun kuitenkin siten, että hän n tarvittaessa puhelimitse hälytettävissä lyhyellä ajalla avustamiseen. Tauk n tarkitettu virkistykseen eikä ikeuta pitemmälle pistumiseen. Yöaikana työntekijällä n mahdllisuus nukkua mutta n tarvittaessa käytettävissä välttämättömiin avustamistimiin. Js työvur n 12 tuntia tai enemmän, n työvurn edellä ja sen jälkeen ltava vähintään 12 tunnin vurkausilep ja neljän peräkkäisen 12 tunnin työvurn jälkeen vähintään 33 tunnin yhdenjaksinen vapaa (= vurkausilep 9 tuntia + vapaapäivä 24 tuntia).

4 Vurkautisen työajan pidentäminen yli 16 tuntiin ja vurkausilevn siirtäminen Sellaisessa työssä, jssa avuntarve n yli 16 tuntia vurkaudessa ja aktiivinen avustamisen tarve painttuu saan työvursta tai n aika-ajittaista työvurn aikana, vivat työnantaja ja työntekijä spia vurkautisen enimmäistyöajan pidentämisestä tuntiin edellyttäen, että Työaika tasittuu tasittumisjaksn (1-8 viikka) kuluessa 1-khdan mukaiseen säännölliseen työaikaan. Työvurn pituus vi lla krkeintaan 48 tuntia eikä työviikn työaika saa ylittää 48 tuntia. Työntekijällä n mahdllisuus työaikaan ajittuviin tavanmaisiin päivittäisiin ateriihin (aamiainen, lunas, päivällinen, iltapala) ja kahvitaukihin Js pääasiassa päiväaikaan sijittuva yli 10 tunnin työvur ei muutin le sisältänyt ulkna liikkumista, järjestetään työntekijälle mahdllisuus vähintään pulen tunnin ulkiluun kuitenkin siten, että hän n tarvittaessa puhelimitse hälytettävissä lyhyellä ajalla avustamiseen. Tauk n tarkitettu virkistykseen eikä ikeuta pitemmälle pistumiseen Yöaikana työntekijällä n mahdllisuus nukkua, mutta n tarvittaessa käytettävissä välttämättömiin avustamistimiin. 16 tuntia ylittävää vura vi välittömästi edeltää krkeintaan kaksi työvura ja vapaan ennen vurn alkua n ltava vähintään 12 tuntia. Vura n seurattava välittömästi vähintään 33 tunnin vapaa (= vurkausilep 9 tuntia + vapaapäivä 24 tuntia) Mikäli spimus n tarkitettu lemaan vimassa yli yhden tasittumisjaksn, n se tehtävä kirjallisesti ja siihen n merkittävä, kuinka mnta yli 16 tunnin työvura työntekijälle tulee kunkin työvurluetteln kuluessa ja miten työaika tasataan. Mikäli vurkautisen työajan pidentäminen kskee vain yhtä tasittumisjaksa, vidaan kirjallisena spimuksena pitää myös mlempien sapulten etukäteen hyväksymää ja allekirjittamaa työvurluettela. Tistaiseksi vimassa leva spimus vidaan mlemmin pulin irtisana yhden kuukauden irtisanmisajalla. Js irtisanmishetkellä meneillään leva tasittumisjaks päättyy yli kuukauden kuluttua, palataan 1-khdan mukaisiin työajan järjestelyihin tasittumisjaksn päätyttyä Vurkautisesta työajasta ja lepajista pikkeaminen matkjen aikana Tämän khdan mukainen spimismahdllisuus n kkeiluluntisesti vimassa spimuskauden ajan Tiselle paikkakunnalle tai ulkmaille suuntautuvan matkan ajaksi vivat työnantaja ja työntekijä spia vurkautisesta työajasta ja lepajista tämän työehtspimuksen määräyksistä piketen enintään 30 vurkauden pituiseksi ajaksi tai js avustajan työaika n 24 tuntia vurkaudessa ja avustamisesta matkalla vastaa kknaisuudessaan yksi avustaja, enintään 16 vurkauden pituiseksi ajaksi. Mikäli matkalla mukana levan/levien tai muiden työntekijöiden työaikja ei pystytä tasaamaan nrmaalin käytössä levan tasittumisjaksn kuluessa, vidaan tilapäisesti ttaa käyttöön pidempi, enintään 16 viikn mittainen tasittumisjaks. Tällöin tulee ennen matkan alkua laatia työvurluettel vähintään kahdeksalle viiklle ja lpun tasittumisjaksn salta tasaussuunnitelma, jsta ilmenee vähintään kunkin työntekijän viikktyöaika. Tasaussuunnitelma n täydennettävä päivittäisillä työajilla viimeistään viikka ennen sen alkamista.

5 5 Mikäli muita työntekijöitä ei lmauteta matkan ajaksi, edellyttää työaikajärjestelyt yleensä spimista myös heidän kanssaan. Jtta kenenkään viikktyöaika matkan ulkpulisella tasausjaksn ajalla ei mudstuisi työntekijän jaksamisen kannalta haitallisen pitkäksi, vidaan työajan tasaamiseksi spia tettavaksi käyttöön nrmaalia pidempi tasittumisjaks. Matka-aika tai sa siitä vidaan myös spia annettavaksi muille kuin matkalla mukana levalle/leville työntekijöille vusilmana, mikäli se vusilmalain mukaan n mahdllista. Matka saattaa ajittua työvurluetteln alkuun, lppuun tai mihin tahansa aikaan. Työajan tasaamiseen vidaan käyttää kk matkan ulkpulelle jäävää työvurluetteln/tasausjaksn aikaa. Näin llen, mikäli matka sattuu esimerkiksi listan puliväliin, vidaan tasausta suunnitella listalle j ennen matkan alkua. Ennen spimista n työntekijälle selvitettävä matkustamisen ja matkakhteen lsuhteet. Spimus n tehtävä kirjallisesti ja siitä n käytävä ilmi päivittäisen työajan pituus, mahdlliset matkan aikaiset vapaapäivät sekä miten työaika tasittumisjakslla tasataan. Kirjallisena spimuksena vidaan pitää myös sapulten etukäteen hyväksymää ja allekirjittamaa, kk tasittumisjaksn kattavaa työvurluettela. Edellytyksenä spimiselle n, että aktiivinen avustamisen tarve painttuu saan työvursta tai n aika-ajittaista työvurn aikana ja että Työntekijällä n mahdllisuus tavanmaisiin päivittäisiin ateriihin (aamiainen, lunas, päivällinen, iltapala) ja kahvitaukihin Js pääasiassa päiväaikaan sijittuva tunnin työvur ei muutin le sisältänyt ulkna liikkumista, järjestetään työntekijälle mahdllisuus vähintään pulen tunnin ulkiluun kuitenkin siten, että hän n tarvittaessa puhelimitse hälytettävissä lyhyellä ajalla avustamiseen. Tauk n tarkitettu virkistykseen eikä ikeuta pitemmälle pistumiseen. Js vurkautinen työaika n yli 16 tuntia, järjestetään työntekijälle vähintään yksi pulen tunnin ja yksi tunnin mittainen lep- ja ulkilutauk 7.00 ja välisenä aikana Työntekijällä n mahdllisuus nukkua yöaikaan yhdenjaksisesti vähintään 7 tuntia mahdllisia lyhyitä avustamishetkiä lukuun ttamatta. Js matka kestää yli yhden täyden vurkauden n sitä edeltävän vapaan ltava vähintään 12 tuntia ja sen jälkeisen vapaan vähintään 33 tuntia (=vurkausilep 9 tuntia + vapaapäivä 24 tuntia) Mikäli mahdllista, tulee viikklepsäännöksiä nudattaa myös matkan aikana. Js tämä ei le mahdllista, tulee kunakin viikkna vähintään yhtenä vurkautena rajittaa työntekijän työtehtävät välttämättömiin avustamistehtäviin. Js matka kestää yli 16 vurkautta, tulee jkaiseen 14 matkapäivään sisältyä vähintään yksi viikkleppäivä. Matkan aikana saamatta jääneet viikkvapaapäivät annetaan välittömästi matkan päätyttyä. Js työajan tasaamisesta muilta sin ei päästä yksimielisyyteen, annetaan tasausvapaat välittömästi matkan jälkeen saamatta jääneiden viikkvapaapäivien kanssa. Ylityöt määräytyvät työehtspimuksen mukaisesti laaditun työvurluetteln ja tteutuneiden työtuntien perusteella. 3. Arkipyhien vaikutus työaikaan ja arkipyhäkrvaus Muuksi päiväksi kuin lauantaiksi tai sunnuntaiksi sattuva vapunpäivä, itsenäisyyspäivä, juluaatt, julupäivä ja tapaninpäivä vat ylimääräisiä palkallisia vapaapäiviä. Ylimääräiseen palkalliseen arkipyhävapaaseen ja arkipyhäkrvaukseen n ikeutettu työntekijä, jnka työsuhde kestää vähintään kaksi viikka.

6 6 Työvurluetteln laadinnassa ja lisä- ja ylitöitä laskettaessa kukin vapaana annettu arkipyhä vastaa tuntimäärältään työntekijän keskimääräistä päivittäistä työaikaa (svittu viikktyöaika jaettuna 5:llä). Arkipyhän palkallisuus tteutuu kuukausipalkkaisella siten, että hänelle maksetaan nrmaali kuukausipalkka vähentämättömänä. Tuntipalkkaiselle maksetaan arkipyhävapaalta hänen nrmaali tuntipalkkansa kuin hän lisi llut töissä keskimääräisen päivittäisen työaikansa verran (svittu viikktyöaika/5). Js tuntipalkkaiselle työntekijälle ei le määritelty viikittaista tai jaksttaista työaikaa, lasketaan keskimääräinen päivätyöaika lähinnä edeltävän klmen kuukauden perusteella jakamalla tsiasiallisesti tehtyjen tuntien määrä vastaavilla työpäivien määrällä. Js yllämainittuja päiviä ei le vitu antaa työntekijälle vapaaksi, maksetaan arkipyhäpäivänä tehdyiltä työtunneilta nrmaalin kuukausi- tai tuntipalkan lisäksi kaksinkertainen tuntipalkka, jka sisältää arkipyhäkrvauksen vapaapäivän menetyksestä sekä sunnuntaityökrvauksen. 4. Työaika pissaljen ja vusilmien yhteydessä sekä työn alkaessa ja päättyessä kesken tasittumisjaksn Ennen työvurluetteln laatimista tiedssa levat työpäiviksi sattuvat pissalpäivät lyhentävät viikn tai tasittumisjaksn työaikaa täydessä työajassa 8 tunnilla ja sa-aikatyössä keskimääräisen päivittäisen työajan verran. Viikn/jaksn lisä- ja ylityökynnys alenee vastaavalla tuntimäärällä. Työvurluetteln vahvistamisen jälkeen tietn tulevat pissalt alentavat lisä- ja ylityökynnystä työvurluetteln merkittyjen pissalaikjen työtuntien mukaisesti. 6 Työvurluettel Työvurluettel laaditaan vähintään täydelle viiklle tai pidempää tasittumisjaksa käytettäessä kk tasittumisjakslle (1-8 viikka) ja se n saatettava työntekijän/työntekijöiden tietn hyvissä ajin ja vähintään viikka ennen kunkin luetteln alkua. Tasittumisjaks ja työvurluettel alkavat aina maanantaista ellei työviikn alkamisajankhdasta tisin svita kirjallisesti. Työvurluettelsta n käytävä ilmi työntekijän työ- ja vapaapäivät, säännöllisen päivittäisen työajan alkamisen ja päättymisen ajankhdat sekä rukatauk, mikäli työntekijä vi sen aikana vapaasti pistua työpaikaltaan. Käytettäessä 4, 6 tai 8 viikn tasittumisjaksa, vivat työnantaja ja työntekijä spia siitä, että työvurt merkitään kellnaikineen ainastaan jaksn ensimmäisen pulikkaan salta (2,3 tai 4 viikka) ja tisen pulikkaan salta riittää merkittäväksi työpäivät. Tällöin työvurluettel n täydennettävä tisen pulikkaan päivittäisillä työajilla siten, että ne vat työntekijän nähtävillä viimeistään edellisen viikn viimeisenä työpäivänä. Tämä menettelytapa n tarkitettu mahdllistamaan työaikasuunnittelun kannalta riittävän pitkien tasausjaksjen käytön sillinkin, kun työnantaja man työnsä, piskelunsa, yhteiskunnallisen sallistumisensa tai niihin verrattavissa levan syyn vuksi ei vi tietää tarkkaa päivittäistä avustamisaikaa ja/tai sen ajittumista kk tasittumisjaksn ajalle.

7 7 Työvurluettela vidaan muuttaa vain svittaessa tai työn teettämisedellytyksissä tapahtuvan ennalta arvaamattman muutksen takia. Myös viimeksi mainitussa tilanteessa muutksesta n pyrittävä spimaan ja siitä tulee ilmittaa työntekijälle mahdllisimman varhain. Työvurluettela laadittaessa n humiitava seuraavat asiat: 1. Vurkauden säännöllinen työaika järjestetään rukatauka lukuun ttamatta yhdenjaksiseksi, ellei le perusteltua syytä muuhun menettelyyn. 2. Epätarkituksenmukaisen lyhyitä työvurja tulee välttää. Alle neljän tunnin työvurja ei tule käyttää, elleivät työntekijän tarpeet tai työstä jhtuva perusteltu syy tätä edellytä tai vammaispalvelulain mukaisesta avustajapäätöksestä seuraa, että työvur jää tätä lyhyemmäksi. 3. Työvura ei saa merkitä alkavaksi tai päättyväksi kell välisenä aikana ilman perustelua syytä (esim. ulkmaanmatkjen lentajankhdat). 7 Lepajat: Rukatauk Js työvurn pituus ylittää 6 tuntia, varataan työntekijälle mahdllisuus rukailuun työaikana. Työnantaja ja työntekijä vivat myös spia vähintään pulen tunnin rukatausta, jnka aikana työntekijä saa vapaasti pistua työpaikalta. Mikäli työntekijä saa pistua työpaikalta rukataun aikana, ei rukatauka lueta työaikaan. Js työaika ylittää vurkaudessa 10 tuntia, työntekijällä n ikeus pitää puli tuntia kestävä lepaika kahdeksan tunnin työskentelyn jälkeen. Työntekijän mukanaan tuman ruuan ja juman säilyttämistä ja lämmittämistä varten tulee tarvittaessa lla asianmukaiset laitteet. (VNa työpaikkjen turvallisuus ja terveysvaatimuksista) Kahvitauk Työntekijälle järjestetään työvurn aikana mahdllisuus yhteen työaikana pidettävään kahvitaukn kutakin täyttä neljää tuntia khden. Vurkausilep Työntekijälle annetaan jkaisen työvurn alkamisesta seuraavan 24 tunnin aikana vähintään yhdeksän tunnin pituinen keskeytymätön lepaika ja 2.2. khtien mukaisissa työaikajärjestelyissä lepaika n vähintään kahdeksan tuntia khdan mukaisen työaikajärjestelyn aikana vidaan vurkausilep siirtää annettavaksi muuna päivänä tasittumisjaksn kuluessa. Viikittainen vapaa-aika Työntekijälle annetaan vähintään 35 tunnin keskeytymätön viikklep kunakin kalenteriviikkna. Työviikk järjestetään keskimäärin enintään viisipäiväiseksi. Viikn tinen vapaapäivä sijitetaan viikkleppäivän yhteyteen, elleivät työjärjestelyt muuta edellytä. Sillin kun käytössä n viikka pitemmät tasittumisjakst, vidaan viikn tinen vapaapäivä siirtää annettavaksi muuna viikkna saman tasittumisjaksn kuluessa kuitenkin siten, että työntekijälle annetaan vähintään kaksi vapaapäivää jka tinen viikk. Svittaessa pikkeavista työaikajärjestelyistä matkan ajaksi vidaan tästä säännöksestä piketa khdan mukaisesti.

8 8 8 Lisätyö ja ylityö Lisätyön teettäminen edellyttää työntekijän sustumusta. Ylityötä saadaan teettää työntekijän sustumuksella ja lain sallimissa rajissa. Lisätyö Lisätyöksi luetaan työ, jta sa-aikainen työntekijä tekee svitun työajan lisäksi työehtspimuksen mukaiseen enimmäistyöaikaan asti. Lisätyöstä maksetaan yksinkertainen tuntipalkka tehdyltä työtunnilta. Ylityö Ylityötä n työnantajan alitteesta tehty työ, jka ylittää 5 :n mukaiset työajat. Jaksttaista ylityötä syntyy, kun täydellä jakslla työaika ylittää 40 tuntia viikssa tai pidempää tasittumisjaksa käytettäessä työaika ylittää jaksn säännöllisen työajan vajaalla jakslla työaika ylittää 5 4 khdan mukaisesti määräytyvän ylityökynnyksen Päivittäistä ja viikttaista ylityötä syntyy, kun vurkautinen 8 tunnin enimmäistyöaika ylittyy tai js vurkautisesta työajasta n svittu 5 2-khdan mukaisesti ja svittu työaika ylittyy viikttainen 48 tunnin enimmäistyöaika ylittyy, ei kuitenkaan khdan mukaisen matkan aikana Riippumatta siitä, nk ylityö syntynyt jaksttaisen työajan ylityksestä tai päivittäisen tai viikttaisen enimmäistyöajan ylittymisestä, krvataan se jaksittain tasittumisjaksn pituuden perusteella seuraavasti: tasittumisjaksn pituus 50 %:lla krtettu palkka 100 %:lla krtettu palkka 1 viikk 6 ensimmäiseltä ylityötunnilta seuraavilta ylityötunneilta 2 viikka 12 ensimmäiseltä ylityötunnilta seuraavilta ylityötunneilta 3 viikka 18 ensimmäiseltä ylityötunnilta seuraavilta ylityötunneilta 4 viikka 24 ensimmäiseltä ylityötunnilta seuraavilta ylityötunneilta 5 viikka 30 ensimmäiseltä ylityötunnilta seuraavilta ylityötunneilta 6 viikka 36 ensimmäiseltä ylityötunnilta seuraavilta ylityötunneilta 7 viikka 42 ensimmäiseltä ylityötunnilta seuraavilta ylityötunneilta 8 viikka 48 ensimmäiseltä ylityötunnilta seuraavilta ylityötunneilta 5 1 khdan mukaan työaika vi lla enintään 8 tuntia vurkaudessa ja 40 tuntia viikssa. Työaika vidaan järjestää myös siten, että viikktyöaika 1 8 viikn jakslla n keskimäärin 40 tuntia viikssa. Tällöinkin vurkautinen työaika vi lla enimmillään 8 tuntia. Js vurkautinen työaika ylittää 8 tuntia, n se ylityötä, vaikka jaksn säännöllinen työaika ei ylittyisikään. Esimerkki ylityön syntymisestä, kun käytössä n klmen viikn tasittumisjaks: laadittu lista: / v v / v / v v v / = 120 t tteutunut: / vv/ v / v v / = 130 t => ylityötä 10 tuntia

9 , 2.2. ja 2.3. khtien mukaan järjestäytynyt työnantaja vi spia työntekijän kanssa vurkautisen työajan pidentämisestä. Tällöin vurkautinen ylityökynnys n svittu enimmäistuntimäärä. Esimerkki ylityön syntymisestä, kun työnantaja ja työntekijä vat spineet vurkautisen enimmäityöajan pidentämisestä 12 tuntiin ja käytössä n klmen viikn tasittumisjaks: laadittu lista: / v v / v v v / v v / = 120 t tteutunut: / v v / v vv/ v / = 128 t => ylityötä 8 tuntia 9 Muut työaikakrvaukset Sunnuntaityö Sunnuntaityöstä, jlla tarkitetaan sunnuntaina, uudenvudenpäivänä, lppiaisena, pitkäperjantaina, pääsiäislauantaina, 2. pääsiäispäivänä, vapunpäivänä, helatrstaina, juhannusaattna, juhannuspäivänä, pyhäinpäivänä, itsenäisyyspäivänä, juluaattna, julupäivänä ja tapaninpäivänä tehtyä työtä, maksetaan sunnuntaityökrtuksena tehdyiltä tunneilta 100 %:lla krtettu perustuntipalkka. Lauantaityö Lauantaina tehdyiltä tunneilta maksetaan 20 %:lla krtettu perustuntipalkka. Iltatyö Kell ja välisenä aikana tehdystä työstä maksetaan iltatyökrvauksena 15 %:lla krtettu perustuntipalkka Yötyö Yötyötä n työ, jta tehdään kell 23:n ja 6 välisenä aikana. Yötyötä saadaan teettää sillin, kun avustamisen tarvetta n myös yöaikaan. Yötyöstä maksetaan yötyökrvauksena 30 %:lla krtettu perustuntipalkka 10 Palkat 1. Allekirjittajajärjestöt spivat palkkaperusteista, palkasta ja sen maksamisesta erillisessä palkkapöytäkirjassa. 2. Jllei työnantajan kanssa le muuta svittu, maksetaan palkka työntekijän sittamaan rahalaitkseen, jssa sen tulee erääntymispäivänä lla työntekijän nstettavissa. Js rahapalkka erääntyy maksettavaksi viiknlppuna tai arkipyhänä, pidetään lähinnä edellistä muuta arkipäivää erääntymispäivänä. 11 Matka- ja muut kustannukset ja niiden krvaaminen Työnantaja vastaa työtehtävistä jhtuvista matka- ja majituskuluista. Työnantaja vastaa myös muista ylimääräisistä kuluista, jtka aiheutuvat työskentelystä muualla kuin tavanmaisella työpaikalla tai työvurn alkamisesta tai päättymisestä muualla kuin tavanmaisella työpaikalla, jllei työvurn alkaminen tai päättyminen tapahdu saman lähiliikenteen tariffialueen sisällä kuin tavanmainen työpaikka.

10 10 Työntekijän man autn käytöstä n svittava erikseen. Oman autn käytöstä työntekijä n ikeutettu saamaan krvauksen verhallinnn vahvistaman verttman kilmetrikrvauksen mukaisesti. Tämä krvaus sisältää kaikki man autn käytöstä aiheutuneet kustannukset ja saaminen edellyttää ajpäiväkirjan tai eritellyn matkalaskun esittämistä. 12 Vusilma Vusilmaedut määräytyvät vusilmalain ja seuraavien määräysten mukaisesti. 1. Työntekijä ansaitsee vusilmaa kultakin täydeltä lmanmääräytymiskuukaudelta: a) kaksi arkipäivää b) kaksi ja puli arkipäivää, js 1. työsuhde n maaliskuun lppuun mennessä yhdenjaksisesti jatkunut vähintään vuden nykyisellä työnantajalla tai 2. työntekijä n viimeisen viiden vuden aikana työskennellyt henkilökhtaisena avustajana tai samankaltaisissa tehtävissä yhteensä kahden vuden ajan c) klme arkipäivää, kun työsuhde n maaliskuun lppuun mennessä kestänyt vähintään 15 vutta 2. Vusilmapalkka: Vusilman ajalta työntekijällä n ikeus saada säännönmukainen tai keskimääräinen palkkansa. 13 Lmaraha Kuukausipalkkaiselle työntekijälle maksetut työaikakrvaukset vat vusilmalain 10 :ssä tarkitettua muuta palkkaa, jka tetaan humin vusilmapalkassa. Tuntipalkkaiselle maksetut työaikakrvaukset tulevat humiiduksi vusilmapalkassa vusilmalain 11 :n keskipäiväpalkan laskentasäännön perusteella. Esimerkki kuukausipalkkaisen työntekijän vusilmapalkan laskennasta: Kk lmanmääräytymisvunna maksetut kuukausipalkat ja työaikakrvaukset yhteensä vat = Kun tämä jaetaan 12 kuukaudella, saadaan se kuukausipalkka, jsta vusilma-ajan palkka lasketaan : 12 kk = 1150 / kk Työntekijälle maksetaan lmarahana 50 % hänen vusilmapalkastaan. Lmaraha lasketaan kunkin lman suuden (kesälma, talvilma) vusilmapalkasta ja maksetaan sen yhteydessä. Lmarahan saamisen edellytyksenä n, että työntekijä alittaa lmansa ja palaa lmaltaan svittuna aikana ellei lmaltapaluun esteenä le vusilmalain 7 mainittu tai muu hyväksyttävä syy. Lmarahaan ei le ikeutta, js työsuhde puretaan tai tdetaan purkautuneeksi työspimuslain 8 luvun mukaisesti. Lmaraha maksetaan myös työsuhteen päättyessä lmakrvauksesta edellyttäen, että työsuhde n kestänyt yhdenjaksisesti vähintään neljä kuukautta. Tämä ei kuitenkaan kske työntekijää, jka jättää irtisanmisajan nudattamatta tai päättää määräaikaisen työsuhteen työspimuslain vastaisesti tai jnka työsuhde puretaan tai tdetaan purkautuneeksi työspimuslain 8 luvun mukaisesti.

11 11 14 Lääkärintarkastukset Työntekijällä n ikeus käydä tarkastuksissa ja tutkimuksissa ansiita menettämättä seuraavissa tapauksissa, mikäli tarkastuksia ei le vitu hitaa työajan ulkpulella ja ne n järjestetty työajan tarpeetnta menetystä välttäen ja siitä n ilmitettu etukäteen työnantajalle - Uuden työn edellyttämä tai muu lakisääteinen lääkärintarkistus. Tällöin työnantaja maksaa välttämättömät matkakustannukset. - Lääkärissä käynti sairauden tteamiseksi, hidn tai apuvälineen (esim. silmälasit) määräämiseksi ja tarkastukseen liittyvät lääkärin määräämät erikislääkärin, labratri- ja röntgentutkimukset - Synnytystä edeltävät lääketieteelliset tutkimukset kuten neuvlatarkastus - Välitöntä hita vaativa äkillinen hammassairaus 15 Ammatillinen täydennyskulutus Työnantajan lähettäessä työntekijän kulutustilaisuuksiin, luetaan kulutukseen kulunut aika khtuullisine matka-aikineen työajaksi. Mikäli kulutus matka-aikjen salta ylittää keskimääräisen päivittäisen työpäivän tuntimäärän, maksetaan ylittävältä salta krvaus tuntipalkan mukaisesti, mutta ylittävää suutta ei lasketa työajaksi. Työnantaja maksaa matka- ja muut työntekijälle aiheutuvat ylimääräiset kustannukset. Työnantajan lähettäessä työntekijän kulutukseen svitaan kulutuksesta ja siihen liittyvistä järjestelyistä laaditaan kirjallinen suunnitelma, jnka mlemmat sapulet kuittaavat hyväksytyksi. Kirjallisena suunnitelmana vidaan pitää myös kulutuksen järjestäjän kurssihjelmaa, jhn työnantaja ja työntekijä merkitsevät työajaksi luettavan ja muutin krvattavan matka-ajan sekä kuittaukset. 16 Ryhmähenkivakuutus Työnantaja tteuttaa kustannuksellaan työntekijöitä kskevan ryhmähenkivakuutuksen siten kuin siitä n keskusjärjestöjen välillä svittu. 17 Työvaatetus Työaikana työntekijän n käytettävä sellaista tavanmaista vaatetusta, jka ei estä työtehtävien hyvää surittamista. Työntekijän n tettava humin työnantajan ilmitukset erityisistä työtehtävistä, jtka vaikuttavat pukeutumiseen. Työnantaja n velvllinen tarjamaan työntekijälle tilanteeseen spivat työvaatteet sellaisissa tapauksissa, jissa työntekijän hygienian tai terveyden sujaaminen tai mien vaatteiden tavallisesta pikkeava likaantuminen tai kuluminen n tdennäköistä tai pukeutumisella n muutin työnantajasta jhtuen tavanmaisesta pikkeavat vaatimukset eikä tarvetta vida muutin ratkaista. 18 Jäsenmaksujen periminen Työnantaja perii työntekijän antamalla valtuutuksella tämän työehtspimuksen allekirjittajajärjestön jäsenmaksut työntekijän palkasta ja tilittää ne työntekijäliitn tilille hjeiden mukaisesti. Työntekijälle annetaan vuden päätyttyä tdistus pidätetystä summasta.

12 12 19 Erimielisyyksien ratkaiseminen Työsuhteisiin liittyvät kysymykset pyritään ratkaisemaan svinnllisesti työpaikalla työnantajan ja työntekijän kesken. Mikäli asia ei selviä keskinäisissä keskusteluissa, n mlemmilla sapulilla ikeus esittää paikallisten neuvttelujen käymistä asian ratkaisemiseksi. Paikallisissa neuvtteluissa sapulilla n ikeus käyttää asiantuntijaa apunaan tai spia neuvttelut käytäväksi asiantuntijiden kesken. Työntekijän asiantuntijana vi timia Julkisten ja hyvinvintialjen liitn aluetimitsija tai paikallisen yhteisjärjestön timihenkilö. Työnantajan asiantuntijana vi timia työnantajan valitsema työsuhdeasiihin perehtynyt henkilö. Asiantuntijilla n ikeus saada erimielisyyden selvittämiseksi tarpeelliset tiedt, kuten työvurluettelt sekä palkka- ja työaikakirjanpit, suraan työnantajalta. Tapauksen selvittämiseksi saadut tiedt vat luttamuksellisia ja asiantuntijalla n lupa luvuttaa niitä ainastaan allekirjittajaliitille asian jatkkäsittelyn yhteydessä. Tapauksen selvittämiseksi tietjen hankinnassa ja käsittelyssä n erityistä humita kiinnitettävä työnantajan yksityisyyden sujaan ja arkalunteisten ja muutin salassa pidettävien tietjen kuten perhe-elämään ja ihmissuhteisiin liittyvien tietjen luttamuksellisuuteen sekä työhön, piskeluun ja yritys- ja ammattitimintaan liittyvien tietjen luttamuksellisuuteen. Js työsuhteeseen liittyvä kysymys jää paikallisissa neuvtteluissa erimieliseksi, laativat sapulet yhdessä kirjallisen muistin, jlla asia jmmankumman sapulen pyynnöstä siirretään Julkisten ja hyvinvintialjen liitn ja Henkilökhtaisten Avustajien Työnantajien Liitn ratkaistavaksi. Js asia ei ratkea liittjen välisissä neuvtteluissa ja kyse n tämän työehtspimuksen tulkinnasta, vidaan asia viedä työtumiistuimen ratkaistavaksi. 20 Vimassalevat etuudet Tällä työehtspimuksella ei hunnneta työntekijän vimassalevaan työsuhteeseen perustuvia etuja. Työsuhteen edut perustuvat esimerkiksi työspimukseen ja/tai kunnan vammaispalvelulain mukaiseen päätökseen henkilökhtaisen avustajan kulujen krvaamisesta ja/tai aiemmin nudatettuihin käytäntöihin. Tällä työntekijän vimassalevien etuuksien sujalausekkeella ei vida estää työnantajan ikeutta valita työaika 5 :n 1-khdan mukaisesti. Siirtyminen 5 :n 1-khdan mukaiseen keskimääräiseen työaikaan edellyttää yhteistimintalain mukaista menettelyä. Vimassalevien etuuksien hunntamista ei le työnantajan ja työntekijän mahdllisuus spia säännöllisestä työajasta pikkeamisesta työntekijän sustumuksella khdan 5 :n 2- khdan mukaisesti. 21 Spimuksen sitvuus ja työrauha Tämä spimus sit allekirjittaneita liittja sekä niitä työnantajia ja työntekijöitä ja näiden yhdistyksiä, jtka kuuluvat tai spimuksen vimassallessa vat kuuluneet edellä tarkitettuihin liittihin.

13 13 Sen jälkeen, kun spimus n tullut liittja sitvaksi, vat kaikki työtaistelutimenpiteet, jtka khdistuvat tähän spimukseen kknaisuudessaan tai jhnkin sen yksityiseen määräykseen, kielletyt. 22 Spimuksen vimassal Tämä työehtspimus n vimassa jatkuen sen jälkeen aina vuden kerrallaan, ellei sitä irtisanta kirjallisesti viimeistään kaksi (2) kuukautta ennen sen päättymistä. Osapulten n svittava palkantarkistuksista sekä palkkaspimuksesta helmikuun 2011 lppuun mennessä. Palkantarkistukset tulevat vimaan Mikäli yhteisymmärrystä tarkistuksista ja palkkaspimuksesta ei liittjen kesken saavuteta, vidaan työehtspimus irtisana päättymään kahden (2) kuukauden irtisanmisajalla. Työehtspimuksen irtisanjan n irtisanmisen yhteydessä jätettävä vastapulelle keskeiset muutsesitykset. Tämän työehtspimuksen määräykset vat vimassa siksi, kunnes uusi työehtspimus n tullut vimaan tai spijapulten väliset neuvttelut n jmmankumman spijapulen timesta tdettu päättyneiksi. Osapulet nudattavat jatkuvan neuvttelun periaatetta keskinäisissä suhteissaan. Helsingissä 28. päivänä syyskuuta 2010 HETA HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN TYÖNANTAJIEN LIITTO RY JULKISTEN JA HYVINVOINTIALOJEN LIITTO JHL RY

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU PÖYTÄKIRJA VIESTINNÄN KESKUSLIITTO SUOMEN JOURNALISTILIITTO KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 3.6.2016 Paikka Eteläranta 10, Helsinki Läsnä Elina Nissi edustaen VKL:a Ltta

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa Rekisterinpitäjän muutkset 1(7) REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Timintamalli muutstilanteessa Ptilasasiakirjan rekisterinpitäjä: alkutilanne Tiet ptilaan hidssa syntyvien asiakirjjen rekisterinpitäjästä tallennetaan

Lisätiedot

, , , ,5 48,75 52

, , , ,5 48,75 52 1 Kaupan vuosivapaajärjestelmä 1 Vuosivapaan ansainta Vuosivapaajärjestelmässä työntekijä ansaitsee kalenterivuosittain 1.1.2017 alkaen vuosivapaata. Niissä työsuhteissa, jotka alkavat 1.1.2017 tai sen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016 Kupin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) 7 Asianr 201/10.00.02.01/2016 Puijnlaaksn etelärinteen tnttien luvutusehdt Kiinteistöjhtaja Jari Kyllönen Maamaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut Tekninen lautakunta

Lisätiedot

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista.

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista. 11 Tilitysmenettely Kelalta tai työpaikkakassalta tilitettävä kustannus syntyy sillin, kun lääkkeet luvutetaan asiakkaalle sairausvakuutuslain mukaisella krvauksella vähennettyyn hintaan. Kun lääkkeet

Lisätiedot

Kaupan vuosivapaajärjestelmä. 1 Vuosivapaan ansainta

Kaupan vuosivapaajärjestelmä. 1 Vuosivapaan ansainta 1 Kaupan vuosivapaajärjestelmä 1 Vuosivapaan ansainta Työntekijä ansaitsee kalenterivuosittain vuosivapaata tosiasiallisesti tehtyjen työtuntien perusteella. Tehdyiksi työtunneiksi luetaan myös muu työaikalain

Lisätiedot

Lahden seudun joukkoliikenteen rekisteriseloste

Lahden seudun joukkoliikenteen rekisteriseloste Lahden seudun jukkliikenteen rekisteriselste 22.9.2015 Lahden seudun jukkliikenneviranmainen Rekisteriselste, laatimispäivä 30.7.2014 Henkilötietlaki (523/1999) 10 1. Rekisterinpitäjä Yhteystiedt Lahden

Lisätiedot

3. Rekisterin nimi Lappeenrannan kaupungin joukkoliikenteen matkakorttijärjestelmän asiakasrekisteri

3. Rekisterin nimi Lappeenrannan kaupungin joukkoliikenteen matkakorttijärjestelmän asiakasrekisteri Rekisteriselste, laatimispäivä 8.6.2015 Henkilötietlaki (523/1999) 10 1. Rekisterinpitäjä Yhteystiedt Lappeenrannan kaupunki Lappeenrannan kaupunki, Tekninen timi, kadut ja ympäristö Villimiehenkatu 1

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely

Lausuntopyyntökysely SOSIAALI-JA 1 0 TERVEYSMINISTERIÖ Lausuntpyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylmakkeessa vi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkeita. Kyselyssä n mahdllista edetä vastaamatta

Lisätiedot

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys Aktia-knsernin palkka- ja palkkiselvitys Tämä selvitys nudattaa hallinnintikdin (1.10.2010) susitusta 47, jnka mukaan Aktian tulee selvittää Aktia Pankki Oyj:n (Aktia) timitusjhtajalle, muulle knserninjhdlle,

Lisätiedot

1 SOVELTAMISALA TYÖNANTAJAN JA TYÖNTEKIJÄN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET TYÖSUHTEEN ALKAMINEN... 6

1 SOVELTAMISALA TYÖNANTAJAN JA TYÖNTEKIJÄN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET TYÖSUHTEEN ALKAMINEN... 6 1 2 Sisällys 1 SOVELTAMISALA... 5 2 TYÖNANTAJAN JA TYÖNTEKIJÄN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET... 5 3 TYÖSUHTEEN ALKAMINEN... 6 4 TYÖSUHTEEN PÄÄTTYMINEN JA LOMAUTUS... 6 5 TYÖAIKA... 7 6 TYÖVUOROLUETTELO...

Lisätiedot

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN 14.12.2016 1 (5) MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN Työsopimuslaki muuttuu 1.1.2017 voimaantulevalla lailla seuraavasti: Määräaikainen työsopimus voidaan

Lisätiedot

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007).

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007). TARJOUSPYYNTÖ 1(7) 22.8.2014 Dnr OUKA/7126/02.08.00/2014 OULUNSALON KIRJASTON PALAUTUSAUTOMAATTI Hankinnan tausta ja tarkitus Oulun kaupunginkirjast-maakuntakirjast (hankintayksikkö/tilaaja) pyytää tarjustanne

Lisätiedot

Faktaa METSÄKONEALAN TYÖEHDOISTA

Faktaa METSÄKONEALAN TYÖEHDOISTA Faktaa METSÄKONEALAN TYÖEHDOISTA 1.2.2017 31.1.2018 Puuliitto puuliitto.fi 1 Metsäkonealan työehtosopimus on voimassa 1.2.2017 31.1.2018. TYÖAIKA Säännöllinen työaika on enintään kahdeksan tuntia vuorokaudessa

Lisätiedot

Läsnä Seppänen Hannes puheenjohtaja Matero Riina-Maria talouspäällikkö, sihteeri. Juntunen Johanna varajäsen Kinnunen Pirjo-Riitta jäsen Köngäs Martti

Läsnä Seppänen Hannes puheenjohtaja Matero Riina-Maria talouspäällikkö, sihteeri. Juntunen Johanna varajäsen Kinnunen Pirjo-Riitta jäsen Köngäs Martti 1(5) Aika Keskiviikkna 30.3.2016 kl 17 Paikka Seurakuntasali, Pulanka Läsnä Seppänen Hannes puheenjhtaja Mater Riina-Maria taluspäällikkö, sihteeri Milanen Erkki varapuheenjhtaja Herukka Terttu Juntunen

Lisätiedot

KIRKON HENKILÖSTÖN AMMATILLISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN. Sari Anetjärvi

KIRKON HENKILÖSTÖN AMMATILLISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN. Sari Anetjärvi KIRKON HENKILÖSTÖN AMMATILLISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN Sari Anetjärvi Kirkon henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämissopimus Kirkon henkilöstön kehittämissopimuksen tilalle on tullut voimaan Kirkon

Lisätiedot

Jokaista kertynyttä 220 tuntia kohden työntekijä ansaitsee vuosivapaita alla olevan taulukon mukaisesti:

Jokaista kertynyttä 220 tuntia kohden työntekijä ansaitsee vuosivapaita alla olevan taulukon mukaisesti: Vuosivapaajärjestelmä Vuosivapaan ansainta 2. Vuosivapaajärjestelmässä työntekijä ansaitsee kalenterivuosittain 1.1.2017 alkaen vuosivapaata. Niissä työsuhteissa, jotka alkavat 1.1.2017 tai sen jälkeen,

Lisätiedot

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä.

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä. KITI - kilpailu anmuksesta ajn Ohjeistus kilpailujen anmisesta ja mukkaamisesta KITIssä. Kilpailun anminen kalenteriin KITIssä Kilpailun vi ana kalenteriin KITIssä henkilö, jlla n jäsenrekisterin ylläpitäjän

Lisätiedot

KIERTOKIRJE 12/ sivu 1

KIERTOKIRJE 12/ sivu 1 17.11.2016 sivu 1 1. Loppu- ja alkuvuoden työaikajärjestelyt ja palkanmaksu 2. Huoltokorjaamoiden palvelusvuosilisä 3. Vuosilomien antaminen arkipyhäviikolla 1. LOPPU- JA ALKUVUODEN TYÖAIKAJÄRJESTELYT

Lisätiedot

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA HELSINGIN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA HELSINGIN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3 Sisällysluettel 1 Menettelytapahje ja sen käyttö... 2 2 Hankinta... 2 2.1 Urakan valmistelu ja kilpailutus... 2 2.2 Tarjus... 3 2.3 Tilaus... 3 2.4 Lisä- ja muutstyöt... 3 3 Valvnta... 4 4 Vastaantt...

Lisätiedot

Sisällysluettelo OHJE 2811.2011 ---

Sisällysluettelo OHJE 2811.2011 --- Ohje henkilökunnalle 28.11.2011 1 Sisällysluettel Yleistä... 2 Hitympäristön siisteys... 3 Puhtaiden haavjen hit... 4 Alle 24 tuntia... 4 Yli 24 tuntia... 4 Infektituneiden haavjen hit... 4 Ompeleiden

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ. TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISOHJEET 1.9.2009 alkaen

PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ. TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISOHJEET 1.9.2009 alkaen PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISOHJEET 1.9.2009 alkaen Vahvistettu hallituksen jastssa 19.8.2009 15 Liite nr 2/2009 2 Sisällysluettel: 1. Timeentultuen

Lisätiedot

KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016

KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016 TEOS TUMA Palvelukuvaus Liite 1 KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016 Palvelukuvaus Liite 1 Kela KANSANELÄKELAITOS FOLKPENSIONSANSTALTEN 0 (31) PL 450,

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a )

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) YLEINEN TUKI Yleinen tuki n jkaiselle lapselle annettavaa esipetusta, jssa hänen yksilölliset tarpeensa ja ppimisedellytyksensä humiidaan yhteistyössä

Lisätiedot

pienempää, joten vektoreiden välinen kulma voidaan aina rajoittaa välille o. Erikoisesti on

pienempää, joten vektoreiden välinen kulma voidaan aina rajoittaa välille o. Erikoisesti on 5 Pistetul ja sen svellutuksia Kun kahdella vektrilla, a ja b n hteinen alkupiste, niiden määräämät pulisurat jakavat tasn kahteen saan, kahteen kulmaan, jtka vat tistensa eksplementtikulmia, siis kulmia,

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 8/2016 liite 1 KUNNALLISEN TEKNISEN HENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2017 (TS-17) ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Työmarkkinakeskusjärjestöjen Kilpailukykysopimusta koskevan neuvottelutuloksen

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1 Ajankhtaiskatsaus, Pelttuki 2016.1 Sftsal Oy huhtikuu 2016 Seuraa Pelttuen alkuruudun Tiedtteet-timinta ja sivustn www.sftsal.fi ajankhtaistiedtteita! Lyhyesti Muista palauttaa 5 vuden viljelysuunnitelma

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

Korjaus- ja energia-avustusohje 2016

Korjaus- ja energia-avustusohje 2016 Krjaus- ja energia-avustushje 2016 28.1.2016 SOVELTAMISALA JA VOIMAANTULO Vuden 2016 krjausavustuksia myönnettäessä nudatetaan lakia asuntjen krjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista (1184/2005),

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

Hävitä kaikki käyttämättömät säiliöt, joita tämä markkinoilta poistaminen koskee.

Hävitä kaikki käyttämättömät säiliöt, joita tämä markkinoilta poistaminen koskee. 5.7.2013 Medtrnic-viite: FA586 Hyvä Paradigm-insuliinipumpun käyttäjä Tällä kirjeellä ilmitamme, että Medtrnic MiniMed pistaa vapaaehtisesti markkinilta Paradigminsuliinipumpuissamme käytettävien MMT-326A-mallin

Lisätiedot

1.1.2015. Toimituskohteen paikka määritellään mittauslaitteiston sijainnin mukaan.

1.1.2015. Toimituskohteen paikka määritellään mittauslaitteiston sijainnin mukaan. 1 (5 ) Gasum Energiapalvelut Oy TEHOTEMPO ALKAEN (svelletaan yli 1,2 MW:n laitksiin) 1. KAASULIITTYMÄ 1.1 Timituskhde ja timitusraja Timituskhteen paikka määritellään mittauslaitteistn sijainnin mukaan.

Lisätiedot

1. HAKIJAN TIEDOT Sukunimi Etunimet (alleviivaa puhuttelunimi) Syntymäaika

1. HAKIJAN TIEDOT Sukunimi Etunimet (alleviivaa puhuttelunimi) Syntymäaika Pätevyyden tteamisjärjestelmä mudstuu pätevyydet tteavista pätevyyslautakunnista ja niitä hitavista sihteerijärjestöistä sekä pätevyyslautakunnat nimittävästä ja pätevyydet rekisteröivästä FISE Oy:stä.

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.10.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.10.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Aika 20.10.2014 kl 17:15-18:36 Paikka Perheasiain neuvttelukeskus Osallistujat Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjhtaja Andreassn, Kari Hankela, Jussi

Lisätiedot

Ammattina avustaminen

Ammattina avustaminen Ammattina avustaminen Henkilökohtaisen avustajan työ työelämän tutkimuksen näkökulmasta Milja Mäkinen, YTK Henkilökohtainen avustaja Tampereen yliopiston Porin yksikkö Ammattina avustaminen 2010 - tutkimus

Lisätiedot

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4 VIHI-Frssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innvaatiiden kehittäminen (2012-2013) Pisttekstiilit 2012, Wrkshp -ryhmät 1-4 HAMK Frssa 24.5.2012 1. Suljetun tekstiilimateriaalin kierrn kehittäminen

Lisätiedot

SuPerin PLM neuvottelupäivät Uudet kunta-alan jaksotyöaikamääräykset lähtien

SuPerin PLM neuvottelupäivät Uudet kunta-alan jaksotyöaikamääräykset lähtien SuPerin PLM neuvottelupäivät 17.4.15 Uudet kunta-alan jaksotyöaikamääräykset 1.6.2015 lähtien Vuosiloma Vuosiloma ja jaksotyö Vuosilomaa kuluttavat vain ne päivät, jotka olisivat säännölliseen työaikaan

Lisätiedot

yksilökohtaisena opiskeluhuoltona: opiskeluterveydenhuollon palvelut psykologi- ja kuraattoripalvelut monialainen yksilökohtainen opiskeluhuolto

yksilökohtaisena opiskeluhuoltona: opiskeluterveydenhuollon palvelut psykologi- ja kuraattoripalvelut monialainen yksilökohtainen opiskeluhuolto 1287/2013 Opiskeluhulta tteutetaan ensisijaisesti ehkäisevänä kk ppilaitsyhteisöä tukevana yhteisöllisenä piskeluhultna yksilökhtaisena piskeluhultna: piskeluterveydenhulln palvelut psyklgi- ja kuraattripalvelut

Lisätiedot

Henkilökohtainen apu. Pirjo Poikonen

Henkilökohtainen apu. Pirjo Poikonen Henkilökohtainen apu Pirjo Poikonen Henkilökohtaisen avun tarkoitus Vammaispalvelulain 8 c» Henkilökohtaisella avulla tarkoitetaan vaikeavammaisen henkilön välttämätöntä avustamista kotona ja kodin ulkopuolella:

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PAIMION KAUPUNKI KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä: 13.12.2012 94 Voimaantulopäivämäärä: 1.1.2013 Valtuuston muuttama 25.4.2013 56 1 Soveltamisala Kaupungin

Lisätiedot

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja piskelijahulln palvelurakenteen ja laadun kehittäminen Oppilashult ja turvallisuuden edistäminen Kdin ja kulun yhteistyö Heidi Peltnen, petusneuvs 29.9.2010,

Lisätiedot

FINANSSIALAN KESKUSLIITON JA VAKUUTUSVÄEN LIITON YHTEINEN OHJEISTUS TYÖAIKAPANKIN KÄYTTÖÖNOTOSTA VAKUUTUSALALLA

FINANSSIALAN KESKUSLIITON JA VAKUUTUSVÄEN LIITON YHTEINEN OHJEISTUS TYÖAIKAPANKIN KÄYTTÖÖNOTOSTA VAKUUTUSALALLA 14.11.2016 FINANSSIALAN KESKUSLIITON JA VAKUUTUSVÄEN LIITON YHTEINEN OHJEISTUS TYÖAIKAPANKIN KÄYTTÖÖNOTOSTA VAKUUTUSALALLA 1. Työaikapankin käsite ja tarkoitus Työaikapankilla tarkoitetaan työ- ja vapaa-ajan

Lisätiedot

TYÖAIKALAKI. Aalto-yliopisto, AA Katriina Vierula

TYÖAIKALAKI. Aalto-yliopisto, AA Katriina Vierula TYÖAIKALAKI Aalto-yliopisto, AA Katriina Vierula 2016 www.dlapiper.com 2015 0 Työaikalain soveltamisala kauppatyöaikalain ja työaikalain yhdistäminen 1996 soveltamisalakiista ylempien toimihenkilöiden

Lisätiedot

kohde 114, Vuohisaaren syväsataman asemakaavan muutos ja laajennus

kohde 114, Vuohisaaren syväsataman asemakaavan muutos ja laajennus Savnlinnan kaupunki Khde 114, Vuhisaaren syväsataman asemakaavan muuts ja laajennus, Savnlinnan kaupunki khde 114, Vuhisaaren syväsataman asemakaavan muuts ja laajennus Osallistumis- ja arviintisuunnitelma

Lisätiedot

Sopimus asiakas- ja potilastietojärjestelmästä Liite 3 Käyttöönotto

Sopimus asiakas- ja potilastietojärjestelmästä Liite 3 Käyttöönotto Spimus asiakas- ja ptilastietjärjestelmästä Liite 3 Käyttööntt 21.11.2016 1(5) Sisällysluettel 1. Jhdant... 2 2. Tavitteet... 2 3. Organisaati ja hallintmalli...2 4. Lpputulkset, situs, aikataulu, vastuut...2

Lisätiedot

Maaret Botska. Asiakirjahallinto ja asiakirjatiedon turvaaminen kunnallisten organisaatioiden muutostilanteissa

Maaret Botska. Asiakirjahallinto ja asiakirjatiedon turvaaminen kunnallisten organisaatioiden muutostilanteissa Maaret Btska Asiakirjahallint ja asiakirjatiedn turvaaminen kunnallisten rganisaatiiden muutstilanteissa TEKIJÄ Btska Maaret 1. pains ISBN 978-952-213-879-8 (pdf) Sumen Kuntaliitt Helsinki 2012 Sumen Kuntaliitt

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 19.3.2012 21 Voimaantulo 1.1.2013 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

Taulukkolaskenta ja analytiikka (A30A01000) Excel-harjoitus 9 1/8 Avoin yliopisto Huhtikuu 2016

Taulukkolaskenta ja analytiikka (A30A01000) Excel-harjoitus 9 1/8 Avoin yliopisto Huhtikuu 2016 Taulukklaskenta ja analytiikka (A30A01000) Excel-harjitus 9 1/8 Avin ylipist Huhtikuu 2016 Oppimistavitteet: - Krk- ja kannattavuuslaskelmia Excelillä, NPV- ja IRR-funktit - Datan siistiminen pistamalla

Lisätiedot

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 59/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain

Lisätiedot

VARASTO- JA KULJETUSESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS

VARASTO- JA KULJETUSESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS VARASTO- JA KULJETUSESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2017 31.1.2018 Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus 1.2.2017 31.1.2018 VARASTO- JA KULJETUSESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS SISÄLLYS 1 Sopimuksen ulottuvuus...

Lisätiedot

IZAR RECEIVER DISPLAY LANGATON NÄYTTÖLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS

IZAR RECEIVER DISPLAY LANGATON NÄYTTÖLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS IZAR RECEIVER DISPLAY LANGATON NÄYTTÖLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS Saint-Gbain Pipe Systems Oy Merstlantie 16 29200 Harjavalta Finland Tel. +358 (0) 207 424 600 Fax +358 (0) 207 424 601 www.sgps.fi Nuijamiestentie

Lisätiedot

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto,

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto, Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö Salon kaupunginvaltuusto, 20.5.2013 83 698/01.02.01/2013 2(6) Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala 3 2 Kokouspalkkiot 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset

Lisätiedot

HE 36/1998 vp PERUSTELUT

HE 36/1998 vp PERUSTELUT HE 36/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi merimiesten vuosilomalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdot~taan merimiesten vuosilomalakia muutettavaksi vuosilomalain

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Livensa 300 mikrogrammaa/24 tuntia depotlaastari Testosteroni

PAKKAUSSELOSTE. Livensa 300 mikrogrammaa/24 tuntia depotlaastari Testosteroni PAKKAUSSELOSTE Livensa 300 mikrgrammaa/24 tuntia deptlaastari Teststerni Lue tämä pakkausselste hulellisesti, ennen kuin alitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausselste. Vit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

Tunnistetietojen merkitseminen tarkentaviin VES- /TES -asiakirjoihin ja asiakirjojen toimittaminen Valtiokonttoriin

Tunnistetietojen merkitseminen tarkentaviin VES- /TES -asiakirjoihin ja asiakirjojen toimittaminen Valtiokonttoriin Kumttu 9.12.2015 hjeella Valtiknttri Ohje 1 (5) VK/1043/00.01/2015 Hallinnn hjaus 11.2.2011 Dnr 88/03/2011 Valtin virastt ja laitkset Tunnistetietjen merkitseminen tarkentaviin VES- /TES -asiakirjihin

Lisätiedot

SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA

SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY 2 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 Sisällysluettel 1. HALLINTO JA TALOUS, LIITON KOKOUKSET... 4 1.1. Hallint...

Lisätiedot

Kieku-käyttäjäpäivä. Kilpailukykysopimus Kieku-ratkaisun näkökulmasta Markku Kivioja, Valtiokonttori

Kieku-käyttäjäpäivä. Kilpailukykysopimus Kieku-ratkaisun näkökulmasta Markku Kivioja, Valtiokonttori Kieku-käyttäjäpäivä Kilpailukykysopimus Kieku-ratkaisun näkökulmasta, Valtiokonttori Kilpailukykysopimuksen pääkohdat: Työajan pidennys (1/2) Neuvottelutulos 31.5.2016 valtion virka- ja työehtosopimuksista

Lisätiedot

SUOMEN MUUSIKKOJEN 1-IITON JA VANTAAN ORKESTERI RY:N VALINEN VANTAAN VIIHDEORKESTERIA KOSKEVA TYOEHTOSOPIMUS

SUOMEN MUUSIKKOJEN 1-IITON JA VANTAAN ORKESTERI RY:N VALINEN VANTAAN VIIHDEORKESTERIA KOSKEVA TYOEHTOSOPIMUS SUOMEN MUUSIKKOJEN 1-IITON JA VANTAAN ORKESTERI RY:N VALINEN VANTAAN VIIHDEORKESTERIA KOSKEVA TYOEHTOSOPIMUS 19 Soveltamisala Tämä sopimus koskee Vantaan Viihdeorkesterin määräaikaisia muusikoita silloin

Lisätiedot

Ohje viranomaisille 3/ (5)

Ohje viranomaisille 3/ (5) Ohje viranmaisille 3/2010 1 (5) Dnr 7043/11.02.04.00.05/2010 Jakelussa mainituille Ulkalueilla järjestettäviä yleisiä tilaisuuksia kskeva tupakintikielt Taustaa Yleiset tilaisuudet Ssiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

KIERTOKIRJE 5/ sivu 1 VUOSILOMALAKIIN MUUTOKSIA LUKIEN

KIERTOKIRJE 5/ sivu 1 VUOSILOMALAKIIN MUUTOKSIA LUKIEN 17.3.2016 sivu 1 Petri Verronen, Olli Rauhamaa, Mari Vasarainen VUOSILOMALAKIIN MUUTOKSIA 1.4.2016 LUKIEN Vuosilomalaki muuttuu 1.4.2016 lukien. Muutokset koskevat vuosiloman ansaintaa tiettyjen perhevapaiden

Lisätiedot

Aineistoa hankitaan laajasti ja monipuolisesti asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Suosituksena on hankkia 300-400 kirjaa/1000 asukasta.

Aineistoa hankitaan laajasti ja monipuolisesti asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Suosituksena on hankkia 300-400 kirjaa/1000 asukasta. Liite 1: Rvaniemen kaupunginkirjastn kkelmahjeet Kkelmahjeet Kirjast n lemassa asiakkaita varten ja sen aineistn tulee heijastaa heidän tarpeitaan ja tiveitaan. Kirjastlla n myös vanhat sivistykselliset

Lisätiedot

KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 12.12.2012 Voimaantulopäivä: 1.1.2013 1 SOVELTAMISALA Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

Taide- ja kulttuuriala

Taide- ja kulttuuriala Taide- ja kulttuuriala Työsuhteen ehdot 1.4.2017 31.3.2018 Akavan Erityisalat AE ry ja Taide- ja Kulttuurialan ammattijärjestö TAKU ry ovat laatineet tämän suosituksen työsuhteen ehdoista taide- ja kulttuurialalle.

Lisätiedot

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016 Timintasuunnitelma 2016 1. Yleistä JyväsRiihi ry n vunna 2000 perustettu maaseudun kehittämisyhdistys eli Leader-ryhmä. Yhdistys aktivi alueen timijita maehtiseen kehittämiseen ja yhteistyöhön. Timinnan

Lisätiedot

1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Valtuuston hyväksymä

1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Valtuuston hyväksymä 1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston 14.9.1990 hyväksymä 1 Palkkiot

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- ja SOPIMUSSÄÄNNÖT. Erasmus+-Youth in Action Avaintoimi 3 Nuorten ja nuorisoalan päättäjien väliset tapaamiset

LIITE III RAHOITUS- ja SOPIMUSSÄÄNNÖT. Erasmus+-Youth in Action Avaintoimi 3 Nuorten ja nuorisoalan päättäjien väliset tapaamiset LIITE III RAHOITUS- ja SOPIMUSSÄÄNNÖT Erasmus+-Yuth in Actin Avaintimi 3 Nurten ja nurisalan päättäjien väliset tapaamiset I. YKSIKKÖKORVAUKSIIN PERUSTUVIIN BUDJETTIKOHTIIN SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT I.1 Yksikkökrvausten

Lisätiedot

Faktaa METSÄKONEALAN TYÖEHDOISTA 2016

Faktaa METSÄKONEALAN TYÖEHDOISTA 2016 Faktaa METSÄKONEALAN TYÖEHDOISTA 2016 Puuliitto www.puuliitto.fi 1 Metsäkonealan työehtosopimus on voimassa 11.1.2016 31.1.2017. TYÖAIKA Säännöllinen työaika on enintään kahdeksan tuntia vuorokaudessa

Lisätiedot

Parikkalan kunta. Uukuniemen yleiskaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavamuutosalue

Parikkalan kunta. Uukuniemen yleiskaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavamuutosalue 83657 Parikkalan kunta Uukuniemen yleiskaavan muuts Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 9.3.0 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja, jssa

Lisätiedot

Vuosittaisen työajan pidentäminen keskimäärin 24 tunnilla

Vuosittaisen työajan pidentäminen keskimäärin 24 tunnilla 1 (5) Vuosittaisen työajan pidentäminen keskimäärin 24 tunnilla Yleistä Kilpailukykysopimuksen mukaisesti vuosittaista säännöllistä työaikaa pidennetään keskimäärin 24 tunnilla ansiotasoa muuttamatta.

Lisätiedot

Valtion työmarkkinalaitos ja pääsopijajärjestöt ovat 7.11.2013 uudistaneet valtion virka- ja työehtosopimukset sopimuskaudelle 2014-2017.

Valtion työmarkkinalaitos ja pääsopijajärjestöt ovat 7.11.2013 uudistaneet valtion virka- ja työehtosopimukset sopimuskaudelle 2014-2017. Suomen ympäristökeskuksen ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n, Palkansaajajärjestö Pardia ry:n sekä Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n välinen TYÖEHTOSOPIMUS 29.2.2008

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) 7 Perhekeskuspiltin valmistelutilanne HEL 2015-004845 T 06 00 00 Päätösehdtus Esittelijän perustelut päättää merkitä tiedksi perhekeskuspiltin valmistelun tilanteen.

Lisätiedot

POTILAAN LÄHETTÄMINEN PÄÄKAUPUNKISEUDUN JA KIRKKONUMMEN SUUN ERIKOISHOIDON YKSIKKÖÖN

POTILAAN LÄHETTÄMINEN PÄÄKAUPUNKISEUDUN JA KIRKKONUMMEN SUUN ERIKOISHOIDON YKSIKKÖÖN PKS-SEHYK Esp Helsinki Kauniainen Kirkknummi Vantaa Suun erikishidn yksikkö (09) 310 47475, Mannerheimintie 172, 00300 Helsinki POTILAAN LÄHETTÄMINEN PÄÄKAUPUNKISEUDUN JA KIRKKONUMMEN SUUN ERIKOISHOIDON

Lisätiedot

Ajankohtaista Malmikaivosten työehtosopimus uudistettiin 15.6.2016 allekirjoitetulla sopimuksella työmarkkinakeskusjärjestöjen 14.6.2016 solmiman kilpailukykysopimuksen mukaisesti. Uusi työehtosopimus

Lisätiedot

Kiekun Lomasuunnittelu-sovelluksen muutokset virka- ja esimiehille

Kiekun Lomasuunnittelu-sovelluksen muutokset virka- ja esimiehille Valtiknttri Yhteenvet 1 (7) Kiekun Lmasuunnittelu-svelluksen muutkset virka- ja esimiehille 25.2.2015 Sörnäisten rantatie 13, Helsinki PL 14, 00054 VALTIOKONTTORI Puh. 0295 50 2000, Faksi 0295 50 3333,

Lisätiedot

Ulos pätkävankilasta

Ulos pätkävankilasta Ulos pätkävankilasta työntekijä tulisi toimeen yhdellä työsuhteella ja siitä saatavalla palkalla. epäreiluja työn teettämisen tapoja ei paikattaisi verovaroin. Osa-aikaisen palkka jää pieneksi. Esimerkiksi

Lisätiedot

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 Khderyhmä: Alkupetuksen 1- lukkien pettajat Opettaja vi lisäksi nimetä työkavereistaan 1-2 pettajaa/erityispettajaa seuraamaan verkkluentja Millin:

Lisätiedot

Rautavaaran kunta LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALK- KIOSÄÄNTÖ

Rautavaaran kunta LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALK- KIOSÄÄNTÖ Rautavaaran kunta LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALK- KIOSÄÄNTÖ Kunnanhallitus 20.10.2014 250 Kunnanvaltuusto 17.11.2014 44 Kunnanhallitus 9.12.2014 307 Kunnanvaltuusto 15.12.2014 60 Voimaantulo 1.1.2015 2 PALKKIOSÄÄNTÖ

Lisätiedot

JHL:n edustajisto/hallitus Dan Koivulaakso

JHL:n edustajisto/hallitus Dan Koivulaakso Kilpailukykysopimuksen soveltaminen 2016 TTES:n neuvottelutulos 30.5.2016 JHL:n edustajisto/hallitus 31.05.2016 Dan Koivulaakso Allekirjoituspöytäkirja 1 : Työmarkkinakeskusjärjestöjen Kilpailukykysopimusta

Lisätiedot

1 luku Viranhaltijan tai työntekijän kuoltua suoritettava taloudellinen tuki

1 luku Viranhaltijan tai työntekijän kuoltua suoritettava taloudellinen tuki KEVAN LISÄELÄKESÄÄNTÖ Kunnallisen eläkelaitoksen valtuuskunnan kunnallisen eläkelain 8 :n nojalla 29. päivänä marraskuuta 2002, 24. päivänä huhtikuuta 2003, 15. päivänä huhtikuuta 2004, 16. päivänä helmikuuta

Lisätiedot

TOIMEKSIANTOSOPIMUS RAKENNUSHANKKEESEEN LIITTYVÄSTÄ TAIDETEOKSESTA LUONNOS / TAITEILIJA VASTAA TEOKSEN VALMISTAMISESTA JA VALMISTUTTAMISESTA

TOIMEKSIANTOSOPIMUS RAKENNUSHANKKEESEEN LIITTYVÄSTÄ TAIDETEOKSESTA LUONNOS / TAITEILIJA VASTAA TEOKSEN VALMISTAMISESTA JA VALMISTUTTAMISESTA TOIMEKSIANTOSOPIMUS RAKENNUSHANKKEESEEN LIITTYVÄSTÄ TAIDETEOKSESTA LUONNOS / TAITEILIJA VASTAA TEOKSEN VALMISTAMISESTA JA VALMISTUTTAMISESTA 1. SOPIJAOSAPUOLET Taiteilija Taiteilijan nimi Y-tunnus Osite

Lisätiedot

Haapajärven kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

Haapajärven kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Haapajärven kaupunki Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Kaupunginhallitus, Kaupunginvaltuusto 14.11.2011 66 1.11.2011 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 Soveltamisala Luottamushenkilölle suoritetaan

Lisätiedot

TURVALLISEN OPISKELUYMPÄRISTÖN EDISTÄMINEN JA SORA- LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KEMI-TORNION AMMATTIKOR- KEAKOULUSSA

TURVALLISEN OPISKELUYMPÄRISTÖN EDISTÄMINEN JA SORA- LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KEMI-TORNION AMMATTIKOR- KEAKOULUSSA TURVALLISEN OPISKELUYMPÄRISTÖN EDISTÄMINEN JA SORA- LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KEMI-TORNION AMMATTIKOR- KEAKOULUSSA Ammattikrkeakulun hallitus hyväksynyt 28.8.2013 2 Sisällysluettel Jhdant... 3 1. Kaikkia

Lisätiedot

LOPEN VUOKRATALOT OY LIITE 1 ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT

LOPEN VUOKRATALOT OY LIITE 1 ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT LOPEN VUOKRATALOT OY ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO LIITE 1 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT Tarkituksena n hulehtia yhtiön päättävien elinten kanssa tarvittavien päätösten tekemisestä ja tehtyjen päätösten täytäntöönpansta.

Lisätiedot

7. KRIISIT JA SELVIYTYMINEN URHEILIJAN ELÄMÄSSÄ

7. KRIISIT JA SELVIYTYMINEN URHEILIJAN ELÄMÄSSÄ 39 7. KRIISIT JA SELVIYTYMINEN URHEILIJAN ELÄMÄSSÄ Elämässä tulee vastaan yllättäviä tilanteita ja tapahtumia, tisinaan aivan yllättäenkin ja arvaamattmasti ja ne vievät elämän hetkeksi hämmennyksen ja

Lisätiedot

Liikunta- ja ympäristölautakunnan päätös 3.2.2016 3 on kumottava

Liikunta- ja ympäristölautakunnan päätös 3.2.2016 3 on kumottava Heinlan kaupunki liikunta- ja kulttuurilautakunta Oikaisuvaatimus Liikunta- ja ympäristölautakunnan päätös 3.2.2016 3 pöytäkirja asetettu yleisesti nähtäville 10.2.2016 Vaatimus: Liikunta- ja ympäristölautakunnan

Lisätiedot

Jatkossa vuosilomaa kertyy enintään kuuden kuukauden ajalta. Koska äitiys-,

Jatkossa vuosilomaa kertyy enintään kuuden kuukauden ajalta. Koska äitiys-, 1 INFRA RY:N JÄSENTIEDOTE VUOSILOMALAKIIN MUUTOKSIA: PERHEVAPAAN LOMAKERTYMÄ PIENENEE LOMALLA SAIRASTAMISEEN OMAVASTUU Eduskunta hyväksyi vuosilomalain muutoksen. Muutos rajaa äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaan

Lisätiedot

Tuottavuusohjelma 2013-2016

Tuottavuusohjelma 2013-2016 Tuttavuushjelma 2013-2016 Tilannekatsaus 25.9.2014 Jrma Penttinen Aikataulu / suunnitelma Suunnitteluvaihe I Nykyisen palvelurakenteen kuvaus (kevät/kesä 2013) Uuden timintamallin kuvaus (syksy 2013) Arviinti

Lisätiedot

VUOSILOMALAIN UUDISTUS HE 213/12 vp

VUOSILOMALAIN UUDISTUS HE 213/12 vp VUOSILOMALAIN UUDISTUS HE 213/12 vp MIKÄ MUUTTUU? 1. Loman siirto-oikeus: A. Vuosilomalain mukaisen loman aikana alkavaan työkyvyttömyyteen liittyvä seitsemän päivän karenssi poistuu ja B. Tes-perusteisten

Lisätiedot

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 1 Tarjuspyyntö, LIITE 4. NAANTALIN STRATEGISEN YLEISKAAVA PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 Tämä prjektisuunnitelma sittaa mm. strategisen yleiskaavan tarpeellisuuden, kuinka laatimisprsessi n tarkitus viedä

Lisätiedot

Opinpaletin koulutustarjonta

Opinpaletin koulutustarjonta JOULUKUU 2014 KE 3.12.2014, kl 10 16: Alustja ja appseja aineryhmittäin (yhteiskuntatieteelliset aineet, maantiet ja bilgia) MARRASKUU 2014 TO 20..2014, kl 9 15: Verkktyövälineiden sveltaminen hjaus ja

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN P A L K K I O S Ä Ä N T Ö. Kaupunginvaltuuston 15. päivänä joulukuuta 2008 hyväksymä. Voimassa 1.1.2009 alkaen.

VANTAAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN P A L K K I O S Ä Ä N T Ö. Kaupunginvaltuuston 15. päivänä joulukuuta 2008 hyväksymä. Voimassa 1.1.2009 alkaen. 1 VANTAAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN P A L K K I O S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 15. päivänä joulukuuta 2008 hyväksymä. Voimassa 1.1.2009 alkaen. I YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Kokouspalkkiosääntö Yhtymähallitus

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Kokouspalkkiosääntö Yhtymähallitus Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Kokouspalkkiosääntö 1.1.2016 Yhtymähallitus 16.12.2015 151 Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 4 4 Vuosipalkkiot...

Lisätiedot

1.3 Vuorotyölisät ja luottamusmiesten kuukausikorvaukset

1.3 Vuorotyölisät ja luottamusmiesten kuukausikorvaukset 11.11.2015 sivu 1 Anne Jansson 1. Toimihenkilöiden palkankorotukset 1.12.2015 2. Työntekijäsopimusten palkankorotukset 3. Loppu- ja alkuvuoden työaikajärjestelyt ja palkanmaksu 4. Huoltokorjaamoiden palvelusvuosilisä

Lisätiedot

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston toiseen verkostoseminaariin! #liikkujanpolku

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston toiseen verkostoseminaariin! #liikkujanpolku Tervetula Liikkujan plku verkstn tiseen verkstseminaariin! #liikkujanplku Liikkujan plku -verkst Tässä ja nyt jälleen huikea prukka kasassa! #liikkujanplku Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt?

Lisätiedot

Valtuutettu Antero Aulakosken valtuustoaloite Fennovoiman hankkeeseen valmistautumisesta

Valtuutettu Antero Aulakosken valtuustoaloite Fennovoiman hankkeeseen valmistautumisesta Valtuutettu Anter Aulaksken valtuustalite Fennviman hankkeeseen valmistautumisesta Valtuustalite Valtuutettu Anter Aulaksken valtuustkysymys 31.8.2015/Selntek Fennviman hankkeesta ja siihen valmistautumisesta:

Lisätiedot

22.9.2015. Riihimäen Yritystalo, Teklan nh, 3.krs, osoite Eteläinen Asemakatu 2, Riihimäki. Osallistujat Paavo Vuori, puheenjohtaja Hausjärvi

22.9.2015. Riihimäen Yritystalo, Teklan nh, 3.krs, osoite Eteläinen Asemakatu 2, Riihimäki. Osallistujat Paavo Vuori, puheenjohtaja Hausjärvi Muisti 1 (7) HAUSJÄRVEN, HYVINKÄÄN, LOPEN JA RIIHIMÄEN SEUDULLISEN LIIKENNETURVALLISUUSRYHMÄN KOKOUS Aika kl 14.00 16.00 Paikka Riihimäen Yritystal, Teklan nh, 3.krs, site Eteläinen Asemakatu 2, Osallistujat

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA 1 TARJOUSPYYNTÖ LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA Tarjus pyydetään kuntalain 14 luvun mukaisesta hallinnn ja taluden tarkastuksesta tilikausien 2017 2020 vastaavilta

Lisätiedot