Sisällysluettelo. Työnantajalla on velvollisuus tarjota lisätyötä 5 Kenelle työtä on tarjottava 5

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällysluettelo. Työnantajalla on velvollisuus tarjota lisätyötä 5 Kenelle työtä on tarjottava 5"

Transkriptio

1 Lisätyö- OPAS

2 Sisällysluettelo Työnantajalla on velvollisuus tarjota lisätyötä 5 Kenelle työtä on tarjottava 5 Sopivuus työhön 5 Halukkuus lisätyöhön 6 Työvoiman tarpeen ajallinen kohdistuminen 7 Koulutuksen järjestäminen 7 Mihin tuntimääriin työntekijällä on oikeus 7 Velvollisuus työaikajärjestelyjen käyttöön 8 Vapautuvista työpaikoista tiedottaminen 8 Luottamusmiehen tiedonsaantioikeus 8 Työvuorolistat 8 Tiedot työsuhteista 8 Ulkopuolisen työvoiman käyttö 9 Työehtosopimukset 9 Oikeus korvaukseen saamatta jääneistä lisätunneista 9 Korvauksen määrä 10 Erityistilanteita 12 Muistilista 14

3 L i s ät y ö herättää kysymyksiä Osa-aikaisella työntekijällä on oikeus saada lisätyötä, kun työnantajalla on tarjolla kokoaikatyötä tai ylimääräisiä työtunteja. Säännön sisältö on selvä. Käytännön työelämässä määräyksiä lisätyön tarjoamisvelvollisuudesta ei kuitenkaan aina noudateta. Kaupan alalla on ollut tapana vedota ns. käsipareihin. On pohdittu myös sitä, ovatko kaikki osa-aikatyöntekijät samassa asemassa lisätunteja jaettaessa, vai onko aiemmin tulleilla etuoikeus tarjolla oleviin tunteihin. Hankalia kysymyksiä aiheuttaa vakituisen henkilökunnan oikeus lisätyöhön vuokratyöntekijöitä käytettäessä. Entä miten vakituisen henkilökunnan lisätyöoikeutta arvioidaan silloin, kun yritys käyttää koululaisia, harjoittelijoita tai tukitoimilla työllistettyjä henkilöitä? Saamatta jääneistä lisätunneista voidaan vaatia korvausta jälkikäteen. Tällöin ongelmia on aiheuttanut korvausten laskentatapa: vaaditaanko työntekijälle täyttä työehtosopimuksen mukaista tuntimäärää vai lasketaanko korvaus sen mukaan, mitä tunteja työntekijälle olisi voitu työvuorolistojen perusteella tarjota. Luottamusmies ja luonnollisesti työntekijät itse ovat keskeisessä asemassa lisätyöoikeuden toteutumisen valvonnassa. Joissakin yrityksissä luottamusmies on saanut sovittua yhteisistä pelisäännöistä lisätyötä tarjottaessa. Samoin lisätyötä koskevien erimielisyysasioiden ratkaisemisessa luottamusmiehillä on tärkeä rooli. Työnantajalla on velvollisuus tarjota lisätyötä Työsopimuslain 2:5 velvoittaa työnantajan tarjoamaan lisätyötä jo palveluksessaan oleville osa-aikatyöntekijöille ennen uusien työntekijöiden palkkaamista. Jos työnantaja tarvitsee lisää työntekijöitä osa-aikatyötä tekeville työntekijöille sopiviin tehtäviin, näitä töitä on tarjottava ko. työntekijöille. Jos työn vastaanottaminen edellyttää koulutusta, jonka työnantaja voi kohtuudella järjestää, työnantajan on järjestettävä tällainen koulutus. Vaasan hovioikeus S 93/809: Työnantaja on ottanut kaksi uutta työntekijää, mutta ei ole tarjonnut kantajalle lisätyötä, vaikka tämä on ilmoittanut halukkuutensa lisätyön vastaanottamiseen. Työnantaja tuomittu maksamaan korvausta. Kouvolan hovioikeus S 06/1195: Vastaajayhtiö, joka oli tarvinnut jatkuvasti lisää osa-aikatyöntekijöitä A:lle sopiviin tehtäviin, oli tarjonnut työtä muutamille kymmenille määräaikaisille työntekijöille. Osan kanssa oli tehty useita määräaikaisia sopimuksia. Asiassa oli esitetty ristiriitaista todistelua siitä, olisiko A:lle kyetty järjestämään enemmän lisätyötä, kuin oli tarjottu. Arviointiin vaikutti mm. se, missä määrin muut osa-aikaiset työntekijät olivat halukkaita vastaanottamaan lisätöitä. Vastaajayhtiö ei ollut näyttänyt, että lisätyövoiman palkkaamista ja töiden järjestelyä ei olisi voitu toteuttaa siten, että kantajalle olisi tarjottu mahdollisuus kokoaikatyöhön. Korkein oikeus 2006:49: A:lla oli työsopimuslain 2 luvun 5 :n nojalla etusija hänelle lisätyöksi sopivaan tehtävään suhteessa tehtävää (sijaisuuden perusteella) määräaikaisena hoitaneeseen B:hen. Tehtävää olisi tullut tarjota A:lle. Kenelle työtä on tarjottava Työnantajan on tarjottava lisätyötä kaikille sitä haluaville oma-aloitteisesti ja mahdollisuuksien mukaan tasapuolisesti. Työsuhteen alkamisen ajankohta ei anna etusijaa lisätunteihin. Sopivuus työhön Lisätyötä on tarjottava kaikille työhön sopiville työntekijöille. Laissa ei ole määritelty tarjottavien työtehtävien laatua. Kyseeseen tulevat siis myös uudenlaiset työtehtävät, mikäli työntekijä on niihin soveltuva. Sopivuutta arvioidaan työntekijän ammattitaidon, kokemuksen ja työtehtävien perusteella. Myös työntekijän henkilökohtaiset ominaisuudet saattavat olla arvioinnin kohteena. Mikäli työnantaja pitää työntekijää epäsopivana mää- 4 5

4 sidottu tähän tilanteeseen. Työntekijä voi milloin tahansa ilmoittaa työnantajalle halukkuudestaan lisätyöhön, minkä jälkeen työnantajan tulee lisätyötä tarjota. nähden tavanomaista koulutusta. Koulutusvelvoitetta arvioitaessa otetaan huomioon työnantajan käytännölliset ja taloudelliset edellytykset koulutuksen antamiseen sekä työntekijän soveltuvuus koulutukseen ja uuteen työhön. rättyyn työhön ja jättää tarjoamatta työtä tällä perusteella, on työnantajan viime kädessä (oikeudessa) näytettävä tämä seikka toteen. Kouvolan hovioikeus S 93/643: Työnantajalla olisi ollut velvollisuus tarjota jo palveluksessaan olevalle osa-aikatyöntekijälle lisätyötä ennen uuden työntekijän palkkaamista. Työnantajan ei ole katsottu laiminlyöneen lisätyön tarjoamisvelvollisuuttaan, koska yhtiö on näyttänyt, että työn tarjoamatta jättäminen on johtunut työntekijän vaikeuksista selviytyä työtehtävistään. Työn tarjoamatta jättäminen on siis työn laatu huomioiden ollut hyväksyttävää työntekijän puutteellisen ammattitaidon takia. Toisinaan myös työpaikalla noudatetut käytännöt ovat vaikuttaneet arviointiin: Vaasan hovioikeus S 08/265: Yhtiöllä on ollut työnjohtovaltansa nojalla oikeus ratkaista työntekijöiden määrä sekä tarve työaikojen sijoitteluun. Uusien työntekijöiden palkkaaminen ei sellaisenaan ole osoittanut, että työnantajalla olisi ollut mahdollisuus tarjota työtä osa-aikaiselle työntekijälle. Eri osastoilla työskenteleminen oli liittynyt vain poikkeuksellisiin oloihin ja tuntien lisääminen A:lle olisi tarkoittanut eri osastoilla työskentelemistä yhtä aikaa. A:ta oli pidetty hyvänä työntekijänä, ja hänelle oli tarjottu lisätyötä niin paljon kuin mahdollista, minkä riidattomat tuntimäärät osoittivat. Halukkuus lisätyöhön Työnantajalla on velvollisuus tarjota lisätyötä riippumatta siitä, onko työntekijä ennalta ilmoittanut halukkuutensa lisätyöhön. Jos työsopimus on työntekijän aloitteesta osa-aikainen tai työntekijä on ilmoittanut työnantajalle, että ei ole halukas lisäämään työtuntejaan, lisätyötä ei tarvitse tarjota. Työntekijä ei kuitenkaan ole Työvoiman tarpeen ajallinen kohdistuminen Työnantajan tulee mahdollisuuksien mukaan työvuorojärjestelyjäkin käyttämällä tarjota lisätyötä osa-aikatyöntekijöille. Työnantajalla on kuitenkin oikeus huomioida työntekijöiden tarve työvuoroihin, esim. aikoina, jolloin asiakkaita on paljon. Mikäli työvoimaa tarvitaan juuri silloin, kun osa-aikaiset eivät voi sitä tehdä - ovat esimerkiksi jo työssä - ei työtä tarvitse tarjota. Helsingin hovioikeus Nro 3262: Uusien työntekijöiden palkkaaminen ei sellaisenaan osoita, että työnantajalla olisi samaan aikaan mahdollisuus tarjota työtä työsopimuslain 2 luvun 5 :n 1 momentin mukaisesti. Työnantajalla on kuitenkin näyttötaakka siitä, ettei palveluksessa jo olleelle työntekijälle olisi voitu työaikajärjestelyjen takia tarjota ollenkaan tai enemmän työtä kuin on tarjottu. Yritys oli selvittänyt sillä olleen tarve palkata kantajan lisäksi kaksi uutta osa-aikaista työntekijää. Näillä uusilla työntekijöillä oli ollut yhtäläinen oikeus lisätunteihin kantajan kanssa. Kantajalla oli oikeus vahingonkorva ukseen tämän lisäksi palkattujen uusien työntekijöiden tekemien tuntien osalta. Koulutuksen järjestäminen Työnantaja on velvollinen järjestämään työntekijälle uudessa työssä tarvittavan koulutuksen. Koulutusvelvollisuuden edellytyksenä on, että se on työntekijän soveltuvuuteen nähden kohtuudella järjestettävissä. Koulutusvelvollisuus on tavanomaista työhön perehdyttämistä laajempi, mutta kuitenkin melko suppea. Työnantajan on järjestettävä vain alan luonteeseen ja työpaikan kokoon Työnantajalla olisi ollut velvollisuus tarjota lisätyötä palveluksessaan olevalle osaaikatyöntekijälle (Kouvolan hovioikeus S 91/246): Työnantaja on ottanut palvelukseensa kaksi uutta kokoaikaista työntekijää, joista toisen oppisopimussuhteeseen. Työnantaja on ilmoittanut uusien työntekijöiden toimenkuvien olleen kantajan toimenkuvaa laajempia ja koulutusta vaativia. Kihlakunnanoikeus katsoi jääneen näyttämättä, että kantajalle olisi tarjottu koulutusta, josta tämä olisi kieltäytynyt tai että kantaja muutoin olisi ollut haluton koulutukseen. Yhtiö oli kokoaikatyön tarjoamisen laiminlyödessään oli rikkonut vanhan työsopimuslain 42 b :ää ja oli laiminlyönnin johdosta korvausvelvollinen kantajalle. Työn tarjoamatta jättäminen oli työn laatu huomioiden ollut hyväksyttävää työntekijän puutteellisen kielitaidon takia (Helsingin hovioikeus ): Työntekijän kielitaidon puutteellisuuden takia ei vastaajayhtiö työtehtävien laatu huomioiden ollut velvollinen tarjoamaan niitä kantajalle. Vastaajayhtiötä ei voitu kohtuudella vaatia järjestämään puutteellisen suomen kielen taidon vaatimaa koulutusta. Mihin tuntimääriin työntekijällä on oikeus Osa-aikatyön käsitettä ei ole laissa tarkemmin määritelty. Osa-aikatyönä voidaan siis käsitellä kaikkea sellaista työtä, jossa sopimuksen mukainen työaika on lyhyempi kuin alan työehtosopimuksen säännöllisen työajan enimmäismäärä. Jos esimerkiksi työehtosopimuksen mukainen säännöllinen työaika on enintään 37,5 tuntia 6 7

5 viikossa (tai kuten majoitus- ja ravitsemisalalla 111 tuntia kolmessa viikossa), koskee työnantajan lisätyön tarjoamisvelvollisuus työntekijöitä, jotka työskentelevät alle näiden tuntimäärien. Velvollisuutta ylityön tarjoamiseen ei ole. Velvollisuus työaikajärjestelyjen käyttöön Työnantaja on velvollinen käyttämään hyväkseen työehtosopimuksen mukaisia, yrityksessä käytössä olevia työaikajärjestelyjä lisätyön tarjoamisvelvollisuutensa täyttämiseksi. Työnantaja on siis velvollinen myös kohtuulliseen vaivannäköön - mukavuussyyt eivät oikeuta käyttämään esimerkiksi pelkästään 25 tuntia viikossa työskenteleviä työntekijöitä. Työnantajalla on näyttötaakka siitä, ettei jo palveluksessa olleelle työntekijälle ole voitu työvuorojärjestelyin tarjota enempää työtä kuin on tarjottu. Turun hovioikeus Nro 86: Työnantajalla katsottiin olevan velvollisuus tarjota lisätyötä ensisijassa osa-aikatyötä tekevälle työntekijälleen siitä riippumatta, että työtä on niin paljon, ettei työntekijä voi kaikkea tehdä. Yhtiön olisi tullut pyrkiä ratkaisemaan asia lisäämällä kantajan työaikaa sekä käyttämällä tasausjärjestelmää ja koulutusta. Jättämällä tarjoamatta kokoaikatyötä työnantaja on aiheuttanut kantajalle työsopimuslain nojalla korvattavaa vahinkoa. Vapautuvista työpaikoista tiedottaminen ta tiedottamisen tavan. Tapa ei kuitenkaan saa olla osa-aikaisia (tai määräaikaisia) työntekijöitä syrjivä. Luottamusmiehen tiedonsaantioikeus Luottamusmiehen oikeus saada tietoa olemassa olevista ja uusista työsuhteista sekä mahdollisesti käytetyistä ekstra-työntekijöistä ovat olennaisia lisätyöoikeuden toteutumista selvitettäessä. Usein luottamusmiehen on myös välttämätöntä saada haltuunsa työvuorolistat asian selvittämiseksi. Työvuorolistat Työaikalain 37 :n mukaan työaikakirjanpito on vaadittaessa näytettävä luottamusmiehelle. Työntekijällä tai hänen valtuuttamallaan edustajalla on oikeus pyynnöstä saada kirjallinen selvitys työvuorolistojen ja työaikakirjanpidon työntekijää koskevista merkinnöistä. Luottamusmies voi siis työaikalain perusteella ainakin vaatia nähtäväkseen työvuorolistat sen selvittämiseksi, onko osa-aikaisten työntekijöiden oikeus lisätunteihin toteutunut. Mikäli työnantaja ei pyynnöstä huolimatta toimita työvuoroluetteloja, voi luottamusmies kääntyä työsuojeluviranomaisen puoleen. Työsuojeluviranomaiselle on pyynnöstä toimitettava jäljennös työaikakirjanpidosta, tasoittumisjärjestelmästä ja työvuoroluettelosta. Tiedot työsuhteista Ulkopuolisen työvoiman käyttö Yhteistoimintaneuvotteluissa on käsiteltävä myös henkilöstövaikutukset, jotka aiheutuvat ulkopuolisen työvoiman käytöstä. Ennen yhteistoimintaneuvottelujen aloittamista työnantajan on annettava asian käsittelyn kannalta tarpeelliset tiedot. Työehtosopimusten osana on tarkempia alakohtaisia määräyksiä luottamusmiehen tiedonsaantioikeuksista. Työehtosopimukset Joissakin työehtosopimuksissa on pyritty edistämään lisätyön tarjoamisvelvollisuuden toteutumista. Kaupan työehtosopimuksen mukaan työpaikkakohtaisesti sopien voidaan ottaa käyttöön eri malleja lisätyön saannin helpottamiseksi. Näitä malleja ovat yrityskohtainen työaikatarkastelu, yksilöllinen työaikatarkastelu, henkilöstöpankki tai muu yrityskohtainen järjestely. Majoitus- ja ravitsemisalan työehtosopimuksen (15 ) mukaan lisätyötä tulee tarjota 111 tuntiin kolmiviikkoisjaksoa kohti. Työehtosopimuksessa suositellaan myös, että lisätyön tarjoamisen pelisäännöistä sovitaan paikallisesti. Oikeus korvaukseen saamatta jääneistä lisätunneista Mikäli työnantaja ei täytä velvollisuuttaan lisätyön tarjoamisesta, työntekijällä on oikeus vaatia korvausta saamatta jääneistä tunneista. Työnantajan tulee mahdollisuuksien mukaan ottaa huomioon osa-aikaisten työntekijöiden pyynnöt siirtyä kokoaikatyöhön tai lisätä työaikaansa, jos siihen tulee tilaisuus. Työnantajan on ilmoitettava vapautuvista ja uusista työpaikoista siten, että osa-aikaisilla (ja määräaikaisilla) työntekijöillä on samat mahdollisuudet hakeutua niihin kuin vakituisilla ja kokoaikaisilla työntekijöillä. Työnantaja saa valita avoimista työpaikois- Yhteistoimintalaki edellyttää, että luottamusmiehelle annetaan pyynnöstä neljännesvuosittain tiedot yrityksen työsuhteista eli selvitys määräaikaisissa ja osa-aikaisissa työsuhteissa olevien työntekijöiden määrästä. Luottamusmiehellä on tiedot saatuaan oikeus esittää työnantajalle tarkentavia kysymyksiä. Työnantajan puolestaan on vastattava kohtuullisen ajan kuluessa. 8 9

6 Korvauksen määrä Lähtökohtana voidaan pitää sitä, että työnantajan on, mikäli mahdollista, tarjottava osa-aikatyöntekijälle kokoaikaisen työntekijän tuntimäärää. Mikäli tämä on (työpaikan olosuhteet huomioiden) työehtosopimuksen mukaisin työaikajärjestelyin toteutettavissa, voidaan korvaus laskea yksinkertaisesti seuraavasti: Työntekijä on työskennellyt 25 tuntia viikossa. Hänelle olisi voitu tarjota kokoaikatyötä (37,5 viikkotuntia). Saamatta jääneet tunnit 37,5 h 25 h = 12,5 tuntia viikossa. Aiheutunut vahinko on saamatta jääneiden tuntien määrä kerrottuna tuntipalkalla. Usein tilanne on mutkikkaampi ja avuksi tarvitaan työvuorolistoja. Lisätyövoiman tarve voi kohdistua ainakin osittain ajankohtaan, jolloin omat osa-aikatyöntekijät jo ovat työssä ja työnantaja on voinut tarjota vain joitakin lisätunteja. Tällöin tulee työvuorolistoista selvittää, ettei uusien työntekijöiden palkkaamisella tai tarvittaessa työhön kutsuttavien käytöllä loukata osa-aikatyöntekijöiden oikeutta lisätyöhön. Esimerkki: 10 11

7 Tarvittaessa työhön kutsuttavat (ns. ekstrat) Työnantajalla ei ole velvollisuutta lisätyön tarjoamiseen mikäli kyseessä on aito tarvittaessa työhön kutsuttava. On huomioitava, että kaikissa tapauksissa työntekijää ei voida pitää extrana, vaan työsuhde voi olla tosiasiassa osaaikainen. Erityistilanteita Lomautettu työntekijä Lomautetulla työntekijällä on etuoikeus työhön ennen lisätyön tarjoamista Määräaikainen työntekijä Työnantajalla on velvollisuus tarjota lisätyötä sopimuskauden ajan Vakinaistaessaan määräaikaisen työntekijän työnantaja saattaa rikkoa lisätyön tarjoamisvelvoitettaan. (On kuitenkin muistettava, että määräaikaisen työsopimuksen solmiminen edellyttää jo alun perin perusteltua syytä.) KKO: 2006:49 Työnantaja oli tehnyt kokoaikatyötä koskevan toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen tehtävää aikaisemmin määräaikaisen työsopimuksen perusteella hoitaneen työntekijän kanssa tarjoamatta tehtävää osa-aikaiselle työntekijälleen. Työnantaja oli menetellyt työsopimuslain 2 luvun 5 :n vastaisesti. Työnantajalla on takaisinottovelvoite Etusija työn saamiseen on työnantajan palveluksessa olevilla osa-aikaisilla työntekijöillä. Työnantaja ei ollut velvollinen tarjoamaan lisätyötä ns. ekstraajalle (Helsingin hovioikeus S 94/1643): Työntekijän työsuhde ei ole ollut osa-aikainen, vaan ns. ekstraajan työsuhde. Vastaajayhtiö ei ole ollut velvollinen tarjoamaan työtä kantajalle. Työsuhde ei ole ollut siten jatkuva, että se olisi ollut purettavissa tai irtisanottavissa. Työharjoittelijat ym. Ei kyse lisätyövoiman tarpeesta, mikäli työtä teetetään koulutuksellisin perustein. Mikäli työsuhde jatkuu harjoittelun päätyttyä, työnantaja rikkoo lisätyön tarjoamisvelvollisuuttaan. Työnantajan katsottiin laiminlyöneen velvollisuutensa lisätyön tarjoamiseen työharjoittelun päättymisen jälkeiseltä ajalta (Itä-Suomen hovioikeus S 94/148): Työnantajalla oli ollut laillinen peruste toisen työntekijän irtisanomiseen ja toisen työntekijän osa-aikaistamiseen. Ottamalla työharjoittelijan opiskeluunsa kuuluvaan harjoitteluun työnantaja ei ole laiminlyönyt takaisinottovelvollisuuttaan tai velvollisuutta lisätyön tarjoamiseen. Harjoittelun päätyttyä harjoittelijaksi otettua työntekijää on pidettävä uutena työntekijänä. Tältä ajalta työnantajan olisi tullut ensisijaisesti tarjota lisätyötä jo palveluksessaan olevalle osa-aikatyötä tekevälle kantajalle. Vuokratyöntekijä Vuokratyövoiman käyttö saattaa loukata osaaikaisten työntekijöiden oikeutta lisätyöhön. Asiasta ei ole oikeuden päätöksiä. Joissakin yrityksissä on onnistuttu sopimaan pelisäännöistä siten, että lisätyötä on tarjottava omille työntekijöille ennen vuokratyöntekijöiden käyttöä

8 M U I S T I L I S TA Työnantajalla on velvollisuus tarjota lisätyötä. Työtä on tarjottava työhön soveltuvalle osa-aikatyöntekijälle. Lisätyötä on tarjottava, kun vapautuu kokoaikainen työpaikka tai on tarjolla ylimääräisiä työtunteja. Lisätyötä ei tarvitse pyytää työnantajan on tarjottava työtä. Tästä huolimatta on hyvä ilmaista halukkuutensa työhön. Työntekijä voi koska tahansa ilmoittaa halukkuudestaan ottaa vastaan lisätyötä. määrätystä ajankohdasta lukien vaikka aiemmin olisi ilmoittanut toisin. Työnantajan on järjestettävä kohtuullinen koulutus, jos työn vastaanottaminen sitä edellyttää. Työnantajan on noudatettava tasapuolisuutta lisätyön tarjoamisessa. Työnantajan on hyödynnettävä työehtosopimuksen mukaisia työaikajärjestelyjä lisätyön tarjoamisvelvollisuutensa täyttämiseksi. Työtä on tarjottava yleensä 37,5 viikkotuntiin saakka. Ylityötä ei tarvitse tarjota. Työvuorolistat ovat tärkeitä lisätyöoikeuden selvittämiseksi ja korvauksen laskemiseksi. Työntekijä tai hänen valtuuttamansa edustaja voi pyytää työvuoroluetteloja ellei onnistu, apua saa työsuojeluviranomaiselta. Työnantajan on työsuojeluviranomaisen pyynnöstä toimitettava jäljennös työvuoroluetteloista. Luottamusmiehellä on tiedonsaantioikeus yrityksen työsuhteista (ks. oman alasi työehtosopimus)

9 Jäsenyysneuvonta Työsuhdeneuvonta Työttömyysturvaneuvonta Vaihde Faksi Keskustoimisto Paasivuorenkatu 4-6 A PL 54, Helsinki Palvelualojen työttömyyskassa PL 93, Helsinki Vaihde Työttömyysturvaneuvonta Faksi

TEM raportteja 33/2013

TEM raportteja 33/2013 TEM raportteja 33/2013 Nollatyösopimukset - työoikeudellinen selvitys Työryhmän jäsenet: Susanna Siitonen, TEM (pj) Anne-Mari Mäkinen, TEM (siht.) Juha Ojala, PAM ry Erkki Rantamaa, SEL ry Inka Douglas,

Lisätiedot

5. Työn johtaminen 15 Kuka johtaa työn tekemistä? 15 Jos työhön kuuluu matkustamista, kuka päättää matkalle lähdöstä? 15

5. Työn johtaminen 15 Kuka johtaa työn tekemistä? 15 Jos työhön kuuluu matkustamista, kuka päättää matkalle lähdöstä? 15 OpasVuokratyöopas Sisältö 1. Johdanto 4 2. Yleistä vuokratyöstä 5 Mitä vuokratyö tarkoittaa? 5 Miten vuokratyö poikkeaa muista työsuhteista? 5 Milloin vuokratyötä voi käyttää? 6 Saako vuokratyöntekijältä

Lisätiedot

Kunnallisen esimiehen TYÖSUHDEOPAS

Kunnallisen esimiehen TYÖSUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen TYÖSUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen TYÖSUHDEOPAS KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS Helsinki 2008 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS 4. uudistettu painos ISBN 952-213-135-0 Suomen Kuntaliitto

Lisätiedot

Oikeudet ja velvollisuudet palvelussuhteessa

Oikeudet ja velvollisuudet palvelussuhteessa Oikeudet ja velvollisuudet palvelussuhteessa Työnantajan oikeudet Työnantajan työn johto- ja valvontaoikeus eli ns. direktiooikeus pitää sisällään sekä oikeuksia että velvollisuuksia. Se sisältää oikeuden

Lisätiedot

Yrittäjän työlainsäädäntöopas

Yrittäjän työlainsäädäntöopas Yrittäjän työlainsäädäntöopas Yrittäjänaisten Keskusliitto ry Kaisaniemenkatu 1 B a 4 00100 Helsinki Puh. (0) 4 4140 Fax. (0) 4 41 40 www. yrittajanaiset.fi Sirpa Majaniemi 2007 Esipuhe Yrittäjänaisten

Lisätiedot

TYÖSUHDEOPAS. Tässä uudistuneessa painoksessa on otettu huomioon kevääseen 2004 mennessä vahvistettu lainsäädäntö. ISBN 951-8968-45-4

TYÖSUHDEOPAS. Tässä uudistuneessa painoksessa on otettu huomioon kevääseen 2004 mennessä vahvistettu lainsäädäntö. ISBN 951-8968-45-4 1 TYÖSUHDEOPAS SEFEn työsuhdeopas esittelee työelämän tärkeimmät säännökset. Opas on tukenasi, kun teet työsopimusta tai kun muuten haluat varmistua työsuhteesi ehdoista ja myös, jos työsuhteen päättymisessä

Lisätiedot

MÄÄRÄAIKAISTEN VAKINAISTAMINEN KUNTA-ALALLA. Tekstin koonnut Mari Lehtinen

MÄÄRÄAIKAISTEN VAKINAISTAMINEN KUNTA-ALALLA. Tekstin koonnut Mari Lehtinen MÄÄRÄAIKAISTEN VAKINAISTAMINEN KUNTA-ALALLA Tekstin koonnut Mari Lehtinen 1 Koonnut Mari Lehtinen, lakimies, Tehy ry Määräaikaisten vakinaistaminen kunta-alalla. ISBN 951-9172-44-0 Painopaikka: Multiprint

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN TYÖNANTAJAOPAS JA HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN PALKANMAKSUN JA TYÖSUHTEEN SOVELTAMISOHJE (SOSLTK 30.10.

HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN TYÖNANTAJAOPAS JA HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN PALKANMAKSUN JA TYÖSUHTEEN SOVELTAMISOHJE (SOSLTK 30.10. 18.11.2014 HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN TYÖNANTAJAOPAS JA HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN PALKANMAKSUN JA TYÖSUHTEEN SOVELTAMISOHJE (SOSLTK 30.10.2014, 109 ) Sisältö 1 Tukea työnantajuuteen 4 1.1 Oppaassa käytettävät

Lisätiedot

IRTISANOMINEN TUOTANNOLLISIN JA TALOUDELLISIN PERUSTEIN YRITYSTEN MAHTI JA TYÖNTEKIJÖIDEN ASEMA

IRTISANOMINEN TUOTANNOLLISIN JA TALOUDELLISIN PERUSTEIN YRITYSTEN MAHTI JA TYÖNTEKIJÖIDEN ASEMA Kauppatieteiden osasto Yritysjuridiikka Kaisa Vauhkonen 0269866 IRTISANOMINEN TUOTANNOLLISIN JA TALOUDELLISIN PERUSTEIN YRITYSTEN MAHTI JA TYÖNTEKIJÖIDEN ASEMA NOTICE ON BASES OF PRODUCITVE AND ECONOMICAL

Lisätiedot

Alko Oy:n myymälätyöntekijöitä koskeva työehtosopimus

Alko Oy:n myymälätyöntekijöitä koskeva työehtosopimus Alko Oy:n myymälätyöntekijöitä koskeva työehtosopimus 1.5.2010 31.3.2013 soveltamisala työsuhde työaika palkka vuosiloma poissaolot työpaikkakohtainen sopiminen erinäiset määräykset liitteet Työehtosopimus

Lisätiedot

Opas määräaikaisten työsopimusten käytöstä

Opas määräaikaisten työsopimusten käytöstä Opas määräaikaisten työsopimusten käytöstä Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n C-sarja Tekstit: Päivi Ahonen ja Keijo Karhumaa Ulkoasu: Leena Nätti ISBN 952-9668-53-8 ISSN 1796-2978 Paino: Kirjapaino

Lisätiedot

Koeajasta työsopimussuhteessa

Koeajasta työsopimussuhteessa Liisa Lehtimäki Koeajasta työsopimussuhteessa 1. Johdanto Koeajan tarkoitus kuvataan yleensä myönteiseksi työsuhteen molemmille osapuolille. Kumpikin voi testata odotustensa täyttymistä; työtekijä työn

Lisätiedot

.. NOLLATYOSOPIMUKSET,... TYONTEKIJAN SUOJELU JA TOIMEENTULO

.. NOLLATYOSOPIMUKSET,... TYONTEKIJAN SUOJELU JA TOIMEENTULO VA S E M MI S TO F O O R U MI N raportteja 2/2015 Veera Nuutinen.. NOLLATYOSOPIMUKSET,.... TYONTEKIJAN SUOJELU JA TOIMEENTULO Sääntelysuosituksia vaihtelevan työajan työhön AJATUSPAJA VASEMMISTOFOORUMIN

Lisätiedot

OPAS ERIMIELISYYKSIEN KÄSITTELYYN TYÖPAIKOILLA

OPAS ERIMIELISYYKSIEN KÄSITTELYYN TYÖPAIKOILLA @ #?!?! OPAS ERIMIELISYYKSIEN KÄSITTELYYN TYÖPAIKOILLA Kaupan liitto ry Palvelualojen ammattiliitto PAM ry SISÄLTÖ Osapuolina työnantaja ja työntekijä(t) miten erimielisyydestä eteenpäin?...3 Luottamusmiehen

Lisätiedot

Yhteistoimintalaki. Neuvotteluja yhteistoiminnan hengessä

Yhteistoimintalaki. Neuvotteluja yhteistoiminnan hengessä Yhteistoimintalaki Neuvotteluja yhteistoiminnan hengessä Sisällys Johdanto... 3 1 Luku: Yleiset säännökset... 4 2 Luku: Yhteistoiminnan osapuolet... 7 3 Luku: Henkilöstöryhmien edustajille annettavat tiedot...

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÄT MATKAILU-, RAVINTOLA- JA VAPAA-AJAN PALVELUITA. koskeva työehtosopimus

TYÖNTEKIJÄT MATKAILU-, RAVINTOLA- JA VAPAA-AJAN PALVELUITA. koskeva työehtosopimus TYÖNTEKIJÄT MATKAILU-, RAVINTOLA- JA VAPAA-AJAN PALVELUITA koskeva työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluita koskeva työehtosopimus - työntekijät 1.5.2014 31.1.2017

Lisätiedot

ASIAKASPALVELUA, LIIKENTEENHOITOA JA OHJAUSTA SEKÄ HALLINNOLLISIA JA MUITA TOIMISTOTEHTÄVIÄ KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS

ASIAKASPALVELUA, LIIKENTEENHOITOA JA OHJAUSTA SEKÄ HALLINNOLLISIA JA MUITA TOIMISTOTEHTÄVIÄ KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n sekä Rautatievirkamiesliitto ry:n välinen ASIAKASPALVELUA, LIIKENTEENHOITOA JA OHJAUSTA SEKÄ HALLINNOLLISIA JA MUITA TOIMISTOTEHTÄVIÄ KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 1.5.2014

Lisätiedot

Potkut? Työ- ja virkasuhteen päättäminen

Potkut? Työ- ja virkasuhteen päättäminen Potkut? Työ- ja virkasuhteen päättäminen 2. Tarkistettu painos. 2014 PDF sähköinen kirja TJS Opintokeskus ISBN 978-952-5091-24-3 Kannen sarja-asu KEDM Taitto: Taittopalvelu Yliveto Oy Seppo Koskinen Potkut?

Lisätiedot

Työhönotto ja rekrytointi

Työhönotto ja rekrytointi Työhönotto ja rekrytointi 1. ENNEN TYÖPAIKAN AVOIMEKSI JULISTAMISTA TARKISTETTAVA, VOIDAANKO HENKILÖITÄ PALKATA Eräiden ryhmien etusija ennen uuden työntekijän palkkaamista osa aikaisella työntekijällä

Lisätiedot

9.6.2011 LIIKKEEN LUOVUTUKSEN TYÖOIKEUDELLISET NÄKÖKULMAT

9.6.2011 LIIKKEEN LUOVUTUKSEN TYÖOIKEUDELLISET NÄKÖKULMAT 1 9.6.2011 LIIKKEEN LUOVUTUKSEN TYÖOIKEUDELLISET NÄKÖKULMAT Liikkeen luovutusta koskevat kysymykset ovat jatkuvasti ajankohtaisia. Useimmin pyydetään apua sen arvioimiseen, onko jotakin yksittäistä tilannetta

Lisätiedot

Kehitysvammaisen henkilön työllistäminen. K-kauppiasliiton suositus

Kehitysvammaisen henkilön työllistäminen. K-kauppiasliiton suositus Kehitysvammaisen henkilön työllistäminen K-kauppiasliiton suositus K-KAUPPIASYRITTÄJILLE Kehitysvammaiset ovat olleet vähän käytetty voimavara työelämässä. Tähän mennessä kokemukset ovat kuitenkin hyviä.

Lisätiedot

Yhteistoimintaopas. yhteistoiminta. luottamusmiestoiminta. työturvallisuus ja työsuojeluyhteistyö. työhyvinvointi. tasa-arvo työelämässä

Yhteistoimintaopas. yhteistoiminta. luottamusmiestoiminta. työturvallisuus ja työsuojeluyhteistyö. työhyvinvointi. tasa-arvo työelämässä Yhteistoimintaopas yhteistoiminta luottamusmiestoiminta työturvallisuus ja työsuojeluyhteistyö työhyvinvointi tasa-arvo työelämässä koulutusyhteistyö yksityisyyden suoja työelämässä liite: päihdesuositus

Lisätiedot

Työsopimuslaki. Työnantajan ja työntekijän asema työsopimuslain mukaan

Työsopimuslaki. Työnantajan ja työntekijän asema työsopimuslain mukaan Työsopimuslaki Työnantajan ja työntekijän asema työsopimuslain mukaan Sisällys 1 Lain rakenne ja soveltamisala... 4 2 Työsopimuksen tekeminen... 6 Muoto... 6 Kesto... 8 Koeaika... 10 3 Työnantajan velvollisuudet...

Lisätiedot

MAASEUTUYRITTÄJÄ TYÖNANTAJANA JA TYÖNANTAJAN VELVOITTEET

MAASEUTUYRITTÄJÄ TYÖNANTAJANA JA TYÖNANTAJAN VELVOITTEET KAAKKOIS-SUOMEN TYÖSUOJELUPIIRI Tarkastaja Asko Ojala Tarkastaja Aila Saarentaa MAASEUTUYRITTÄJÄ TYÖNANTAJANA JA TYÖNANTAJAN VELVOITTEET KAAKKOIS-SUOMEN TYÖSUOJELUPIIRI 2 MAASEUTUYRITTÄJÄ TYÖNANTAJANA

Lisätiedot

Pelisäännöt vuokratyölle. Vuokratyöhankkeen raportti: Toimet vuokratyötä koskevien pelisääntöjen luomiseksi

Pelisäännöt vuokratyölle. Vuokratyöhankkeen raportti: Toimet vuokratyötä koskevien pelisääntöjen luomiseksi Pelisäännöt vuokratyölle Vuokratyöhankkeen raportti: Toimet vuokratyötä koskevien pelisääntöjen luomiseksi SAK Vuokratyöhankkeen raportti 1 SISÄLLYS 1 TIIVISTELMÄ... 3 2 VUOKRATYÖHANKE... 5 2.1 Hankkeen

Lisätiedot

TYÖPAIKALLA NÄHTÄVÄNÄ OLTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ 2004

TYÖPAIKALLA NÄHTÄVÄNÄ OLTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ 2004 Toimittaneet Harri Hietala Keijo Kaivanto TYÖPAIKALLA NÄHTÄVÄNÄ OLTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ 2004 JA YHTEISTOIMINTALAKI TALENTUM Helsinki 2004 Talentum Media Oy sekä Harri Hietala ja Keijo Kaivanto ISBN 952-14-0778-6

Lisätiedot

TEATTERIALAN TYÖEHTOSOPIMUS

TEATTERIALAN TYÖEHTOSOPIMUS TEATTERIALAN TYÖEHTOSOPIMUS 2014-2016 Suomen Teatterit Finlands Teatrar ry. Meritullinkatu 33 G 2, 00170 Helsinki Puh. (09) 2511 2150 www.suomenteatterit.fi Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto ry Teme

Lisätiedot

FUDUT VAI? YHTEISTOIMINTA - NEUVOTTELUOPAS

FUDUT VAI? YHTEISTOIMINTA - NEUVOTTELUOPAS 3. päivitetty painos FUDUT VAI? YHTEISTOIMINTA - NEUVOTTELUOPAS KEMIANLIITTO TOIMIHENKILÖUNIONI YTN Sisällysluettelo 1. Taustatiedot 3 1.1 Taloudelliset taustatiedot ja koulutus 3 1.2 Verkostot kuntoon

Lisätiedot

ESIMIEHET MATKAILU-, RAVINTOLA- JA VAPAA-AJAN PALVELUITA. koskeva työehtosopimus

ESIMIEHET MATKAILU-, RAVINTOLA- JA VAPAA-AJAN PALVELUITA. koskeva työehtosopimus ESIMIEHET MATKAILU-, RAVINTOLA- JA VAPAA-AJAN PALVELUITA koskeva työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluita koskeva työehtosopimus - esimiehet 1.5.2014 31.1.2017 Palvelualojen

Lisätiedot

YLEISSOPIMUS 1.3.2012 31.3.2014

YLEISSOPIMUS 1.3.2012 31.3.2014 YLEISSOPIMUS 1.3.2012 31.3.2014 Sisällysluettelo YLEISSOPIMUS... 1 1 Sopimuksen ulottuvuus... 1 2 Työn johto, jakaminen ja järjestäytymisoikeus... 1 3 Työsuhteen alkaminen... 1 4 Työsuhteen päättyminen...

Lisätiedot