Työoikeuden jatkokurssin kurssikirjat tai vastaavat ovat (vaihtoehtoiset teokset on mainittu suluissa):

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työoikeuden jatkokurssin kurssikirjat tai vastaavat ovat (vaihtoehtoiset teokset on mainittu suluissa):"

Transkriptio

1 1 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Oikeustieteiden laitos/kl-2012 TYÖOIKEUDEN JATKOKURSSI Työoikeuden jatkokurssi ( J, 7 op) on jatkoa työoikeuden opintojaksolle ( J) ja virkamiesoikeuden opintojaksolle ( J). Vaikka jäljempänä tarkoitetussa työlainsäädännössä käytetään käsitettä työsuhde, opintojaksolla käsiteltävä lainsäädäntö koskee yleensä myös virkasuhdetta. Työ- ja virkamiesoikeuden opinnoista voi soveltuvien lisäopintojen avulla muodostaa yhteensä 25 opintopisteen erillisen sivuainekokonaisuuden. Tämä moniste on kevään 2012 työoikeuden jatkokurssin luentomoniste. Opintojakson aihepiiriin kuuluvat seuraavat työoikeuden teemat: työturvallisuus ja työsuojelun valvonta, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus, työelämän tietosuoja, työaika sekä vuosiloma (vuosilomaa ei käsitellä luennoilla). Näitä asioista säädetään erityisesti - työturvallisuuslaissa (738/2002) - laissa työsuojelun valvonnasta ja (44/2006) - laissa naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (609/1986) - yhdenvertaisuuslaissa (21/2004) - laissa yksityisyyden suojasta työelämässä (759/2004) - työaikalaissa (605/1996) ja - vuosilomalaissa (162/2005). Työoikeuden jatkokurssin kurssikirjat tai vastaavat ovat (vaihtoehtoiset teokset on mainittu suluissa): - Ahtela Bruun Koskinen Nummijärvi Saloheimo: Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus, 2006 (ei luku 4). - Saloheimo: Työturvallisuus - perusteet, vastuu ja oikeussuoja, Rautiainen Äimälä: Työaikalaki, 2008 (Tiitinen ym.: Työaikalaki, 1996 tai Hietala Kaivanto: Työaikalaki käytännössä, 2008). - Kröger Orasmaa: Vuosilomalaki, 2006 (Nyyssölä Rautiainen: Vuosilomalaki, 2009 tai Hietala Kaivanto: Vuosilomalaki käytännössä, 2011). - Nyyssölä: Yksityisyyden suoja työsuhteessa, Opintojakso voidaan suorittaa osittain myös esseellä sopimalla asiasta ennen tenttiä vastuuopettajan (Tarmo Miettinen) kanssa. Essee on oikeustieteellinen artikkeli jostakin opintojakson viiden tenttikirjan alaan (yhdenvertaisuus, yksityisyyden suoja, työturvallisuus, työaika ja vuosiloma) liittyvästä oikeudellisesta ongelmasta, ei siis kurssikirjan tai lainsäädännön referaatti. Esseellä/esseillä voi korvata 1-3 tenttikirjaa. Esseen laajuus on 5-7 sivua/tenttikirja, mutta opiskelija voi laatia valitsemastaan aiheesta myös laajan esseen, jolloin esseen laajuus on noin 12 sivua (korvaa 2 tenttikirjaa) tai noin 18 sivua (korvaa 3 tenttikirjaa) ns. leipätekstiä. Opiskelijan on siis tentittävä vähintään 2 tenttikirjaa. Ohjeet esseen teknisistä merkinnöistä yms. löytyvät Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitoksen kotisivuilta. Essee tulee jättää arvosteltavaksi viimeistään samana päivänä kuin opiskelija osallistuu opintojakson tenttiin (keväällä 2012 viimeistään tai ). Tarmo Miettinen

2 2 1 Työturvallisuus 1.1 Työturvallisuuslaki (738/2002, TTurvL) - uusi laki tyypiltään puitelaki, jonka aineellista sisältöä täydentävät joko alemman asteiset säädökset tai yleisesti noudatettu käytäntö > esimerkki sääntelytavasta: Työnantaja on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta ja terveellisyydestä työssä. (TTurvL 8.1 ) > yleislauseke, jossa säädetään väljästä tavoite- ja vaatimustasosta - valtioneuvostolle on delegoitu valta antaa lakia täsmentäviä asetuksia ja niitä vastaavat vanhat valtioneuvoston päätökset jäivät pääosin voimaan - laki pakottavaa oikeutta, joten lain minimitavoitteista ei voida toisin sopia lain tarkoitus - ehkäistä ennalta tapaturmia ja terveyshaittoja; turvata työntekijän työkyky koko työuran ajan; parantaa jatkuvasti työympäristöä (tavoitetaso muuttuu kehityksen myötä) lain soveltamisala - lain piirissä työ- ja virkasuhteet, oppisopimus, vuokratyö (käyttäjäyritys vastaa työn aikaisesta työturvallisuudesta ja perehdyttämisestä), opiskelijoiden harjoitustyöt ja käytännön opetus (ei teoriaopetus), työelämävalmennus, työtoiminta, laitostyö - lakia ei sovelleta harrastustoimintaan, ammattiurheiluun, sotilaskoulutukseen 1.2 Työnantajan velvollisuudet työnantajalla yleinen huolehtimisvelvoite (TTurvL 8 ) - työnantajan on huolehdittava työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä (suojeluintressi); tavoitteena mahdollisimman vähäinen vaara työntekijän terveydelle KKO 1986 II 116: Säiliön puhdistuksen yhteydessä yksi kuoli ja toinen sai aivovamman hapenpuutteen vuoksi. Teknillisen johtajan ja käyttöpäällikön olisi koulutuksensa ja ammattikokemuksensa perusteella pitänyt ymmärtää työn vaarallisuus ja huolehtia turvatoimista, vaikka alan työturvallisuusohjeissa oli vain vähän tietoa ongelmasta. - suojeluintressi edellyttää sekä työolosuhteiden että työntekijöiden ominaisuuksien (ammattitaito, ikä, terveydentila) huomioon ottamista KKO 1985 II 123: Kun kesätyöhön otetulle tilapäiselle työntekijälle ei annettu ohjausta tapaturman välttämiseksi, työnantaja oli vastuussa työntekijän loukkaantumisesta. KKO 1992:163: Vaneritehtaan liimapuristimen hoitaja sai esimieheltään luvan sahata työvuoron aikana vanerilevyjä omaan käyttöön, missä työssä satutti kätensä. Vahinko johtui virheellisestä työtavasta ja sahan suojauksen puutteellisuudesta. Yhtiö vahingonkorvausvelvollinen. - työnantaja ei ole rikkonut huolehtimisvelvoitettaan tilanteissa, jotka eivät ole ennalta arvattavissa - ennaltaehkäisyn periaate: toimenpiteitä valittaessa ennaltaehkäisyllä ja yleisesti vaikuttavilla toimilla etusija

3 3 työnantajan oltava tietoinen työpaikan ja harjoittamansa toiminnan haitta- ja vaaratekijöistä - kaikkia haitta- ja vaaratekijöitä selvitettävä systemaattisesti, tarvittaessa asiantuntijoita hyväksikäyttäen ja kirjattava ne ylös (selvitys); jos haittoja ei pystytä kokonaan poistamaan, työnantajan vähennettävä vaaratekijät lainsäädännön edellyttämälle tasolle - työnantajan on jatkuvasti tarkkailtava työympäristöä - työsuojelun toimintaohjelma: työnantajalla oltava työolojen kehittämisohjelma, sen muoto ja sisältö määräytyvät työsuojelutarpeiden mukaan työympäristön ja työn suunnittelu - työympäristön ja -menetelmien muutoksia suunniteltaessa otettava huomioon vaikutukset työturvallisuuteen - työn suunnittelussa otettava huomioon työn kuormitustekijät ja suhteutettava ne ihmisten yleisiin ominaisuuksiin teknis-taloudellinen tarkoituksenmukaisuus (suhteellisuusperiaate) toimenpiteiden tarpeellisuuden arvioinnissa - vaihtoehtoisten turvallisuustoimenpiteiden kustannukset ja tekniset toteutusedellytykset voidaan muun ohella ottaa huomioon - työnantajan heikko taloudellinen tilanne ei peruste tasovaatimusten madaltamiselle eräitä täydentäviä velvoitteita - työntekijän opastus: työntekijä perehdytettävä työpaikan olosuhteisiin ja oikeisiin työmenetelmiin - erityistä vaaraa aiheuttava työ voidaan osoittaa vain siihen pätevälle henkilölle - henkilönsuojaimet: työnantajan hankittava henkilösuojaimet 1.3 Työntekijän velvollisuudet on noudatettava työnjohtomääräyksiä, järjestystä ja siisteyttä sekä varovaisuutta ilmoitettava työnantajalle ja työsuojeluvaltuutetulle havaitsemistaan vioista ja ammattitaitonsa sekä mahdollisuuksiensa mukaisesti poistettava ilmeistä vaaraa aiheuttavat viat työstä pidättäytyminen (TTurvL 23 ): Jos työstä aiheutuu vakavaa vaaraa työntekijän omalle tai muiden työntekijöiden hengelle tai terveydelle, työntekijällä on oikeus pidättäytyä tällaisen työn tekemisestä. Työstä pidättäytymisestä on ilmoitettava työnantajalle tai tämän edustajalle niin pian kuin mahdollista. Oikeus pidättäytyä työnteosta jatkuu, kunnes työnantaja on poistanut vaaratekijät tai muutoin huolehtinut siitä, että työ voidaan suorittaa turvallisesti. Työstä pidättäytyminen ei saa rajoittaa työntekoa laajemmalti kuin työn turvallisuuden ja terveellisyyden kannalta on välttämätöntä. Työstä pidättäytyessä on huolehdittava siitä, että pidättäytymisestä mahdollisesti aiheutuva vaara on mahdollisimman vähäinen. Jos työntekijä tämän pykälän mukaisesti pidättäytyy työstä, hän ei ole velvollinen korvaamaan työstä pidättäytymisestä aiheutuvaa vahinko. > ei estä yleiseltä luonteeltaan vaarallisia, sopimuksen mukaisia töitä - ilmoitus lähimmälle esimiehelle; oikeus jatkuu, kunnes työnantaja on poistanut vaaran (ei estä muiden töiden tekemistä)

4 4 1.4 Työpaikan haitta- ja vaaratekijöitä työn kuormitustekijät - TTurvL 25 : Jos työntekijän todetaan työssään kuormittuvan hänen terveyttään vaarantavalla tavalla, työnantajan on asiasta tiedon saatuaan käytettävissä olevin keinoin ryhdyttävä toimiin kuormitustekijöiden selvittämiseksi sekä vaaran välttämiseksi tai vähentämiseksi. - fyysinen tai psyykkinen yli- tai alikuormitus: kohtuuton työmäärä, aikapaine, tietokuormitus, jopa runsas matkustaminen - työntekijä voi perustellusta syystä saada pyynnöstä työterveyshuollolta selvityksen työkuormituksestaan - asiasta tiedon saatuaan (työntekijältä, työsuojeluvaltuutetulta, työterveyshuollolta) työnantajan selvitettävä asia ja ryhdyttävä käytettävissään oleviin toimiin haitallisten kuormitustekijöiden vähentämiseksi; yksilölliset erot voivat vaihdella eikä kaikkien kuormitustekijöiden poistamiseen ole keinoja väkivallan uhka ja yksintyöskentely - jos ilmeistä väkivallan uhkaa, väkivaltatilanteet tulisi pyrkiä ehkäisemään ennakolta (esim. vartiointi, rakenteellinen suojaus) - yksintyöskentelyssä järjestettävä mahdollisuus yhteydenpitoon ja avun hälyttämiseen häirintä ja epäasiallinen kohtelu - TTurvL 28 : Jos työssä esiintyy työntekijään kohdistuvaa hänen terveydelleen haittaa tai vaaraa aiheuttavaa häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua, työnantajan on asiasta tiedon saatuaan käytettävissään olevin keinoin ryhdyttävä toimiin epäkohdan poistamiseksi. - häirintä: sanoin, toimin tai asentein loukkaavaa käyttäytymistä (syrjintää), joka jatkuvana aiheuttaa haittaa kohteen terveydelle (voi olla myös sukupuolista häirintää) - epäasiallinen kohtelu (kiusaamista): esim. henkilön työsuorituksen jatkuvaa ja perusteetonta arvostelua (myös esimiehen taholta) KKO 1992:180: Työnantajan edustaja oli ajoittain suhtautunut työntekijään asiattomasti ja epäystävällisesti. Työntekijä oli työnantajan edustajan puhuttelun jälkeen sairastunut niin, ettei hän enää voinut palata töihin. Korkein oikeus katsoi selvitetyksi, että työntekijän sairastuminen oli ainakin osittain johtunut työnantajan edustajan menettelystä. Työnantaja velvoitettiin työsopimuslain 32 :n 1 momentissa säädetyn työturvallisuusvelvollisuutensa rikkomisen johdosta suorittamaan työntekijälle vahingonkorvausta. (Ään.) Ikaalisten KäO : Työnantajan ja työntekijän väliset suhteet olivat kireät. Työnantaja moitti työntekijää toisten kuullen äänekkäästi mm. laiskaksi, ammattitaidottomaksi, sairaaksi, hulluksi ja tottelemattomaksi. Työyhteisöstä ja työtehtävistä eristämisen ankarin muoto oli työntekijän työnteon ja liikkumisen täydellinen rajoittaminen. Työntekijän oli lupa oleskella vain henkilökunnan pukeutumistilassa. Tila oli ikkunaton, noin 12 neliön suuruinen huone, jossa oli 16 vaatekaappia, naulakko ja tuoli sekä käynti pesu- ja WC-tiloihin. Työnantaja oli käynyt muutaman kerran sammuttamassa pukeutumistilan valot työntekijän ollessa siellä. Työnantaja oli myös valvonut, että työntekijä pysyi kyseisessä tilassa. Työntekijä joutui olemaan pukeutumishuoneessa noin 30 päivää. Työnantaja tuomittiin työsyrjinnästä (syrjintäperusteena työntekijän ikä sekä luottamusmies- ja työsuojeluvaltuutetun asema).

5 5 1.5 Vastuu työturvallisuudesta ja vahinkojen korvaaminen työturvallisuusrikkomus (TTurvL) - esim. työturvallisuuslain nähtävillä pitämisen (sähköinen muoto, ilmoitustaulu) tahallinen/tuottamuksellinen laiminlyönti (tai työsuojelun toimintaohjelman tekemättä jättäminen, mutta ei toteuttamatta jättäminen) työturvallisuusrikos (RL, tahallinen/tuottamuksellinen) a) työturvallisuusmääräysten rikkominen b) valvonnan laiminlyöminen tai työsuojelun edellytyksistä huolehtimatta jättäminen vastuun kohdentuminen - työnantajavastuu riippuu tehtävien ja toimivallan jakaantumisesta tapaturmavakuutus (608/1948) - koskee työsuhteista työntekijää, myös johtavassa asemassa olevaa (ei omistajaa), virkamiestä sekä eräissä tapauksissa opiskelijaa - työnantaja velvollinen ottamaan vakuutuksen - työtapaturmana korvataan sairaus tai vamma, joka on kohdannut työntekijää 1) työssä 2) työstä johtuvissa olosuhteissa: a) työpaikalla, b) työmatkalla, tai c) työnantajan asioilla 3) hänen yrittäessä suojella työnantajan omaisuutta tai työnsä yhteydessä ihmishenkeä 4) hänen joutuessa pahoinpidellyksi em. olosuhteissa. vammasta tai sairaudesta korvataan sairaanhoitoa, päivärahaa, tapaturmaeläkettä, haittarahaa, perhe-eläkettä, hautausavustusta; osa eduista voidaan evätä työntekijän tuottamuksen perusteella työntekijä tekee tapaturmasta ilmoituksen työnantajalle ja työnantaja vakuutuslaitokselle, vakavista työtapaturmista ilmoitettava myös työsuojeluviranomaiselle - Jos on todennäköisiä perusteita epäillä, että on tehty työsuojeluviranomaisen valvottavana olevassa laissa tai rikoslain (39/1889) 47 luvussa rangaistavaksi säädetty teko, työsuojeluviranomaisen on tehtävä siitä ilmoitus poliisille esitutkintaa varten. Ilmoitus voidaan kuitenkin jättää tekemättä, jos tekoa on pidettävä olosuhteet huomioon ottaen vähäisenä eikä yleinen etu vaadi ilmoituksen tekemistä. (L 44/2006, 50.1 ) KKO 1978-II-103: Työntekijä oli palatessaan työpaikalta asuntoonsa tapansa mukaan mennyt hakemaan lastaan tämän päivähoitopaikasta joutuen tällöin käyttämään tietä, joka oli huomattavasti pitempi ja suunnaltaan toinen kuin se, jota hän muutoin olisi voinut työmatkallaan käyttää sekä liukastunut tiellä hoitopaikan läheisyydessä ja vahingoittunut. Tapaturman katsottiin sattuneen tapaturmavakuutuslain 4 :ssä tarkoitetulla työstä johtuvissa olosuhteissa tehdyllä matkalla työpaikalta asuntoon, ja sen johdosta määrättiin suoritettavaksi lainmukainen korvaus. KKO 2000:93: A oli osallistunut työnantajansa asiakkailleen laivalla järjestämään koulutusristeilyyn toimien yhtenä isäntänä. A oli loukkaantunut tapaturmaisesti yöllä sen jälkeen, kun risteilyn ennalta ilmoitetun ohjelman mukaiset tilaisuudet olivat päättyneet. Tapaturman katsottiin sattuneen A:n vapaa-aikana eikä tapaturmavakuutuslain 4 :n 1 momentissa tarkoitetussa työssä tai työstä johtuvissa olosuhteissa. KKO 2000:128: Siivoojana työskennellyt A oli työssään vetänyt raskasta monitoimikonetta ahtaassa tilassa ja riuhtaissut sitä kynnyksen yli. Tuolloin 52-vuotiaan A:n olkapää oli kipeytynyt ja siihen oli tullut liikerajoitusta. Korkeimman oikeuden ratkaisusta lähemmin ilmenevillä perusteilla A:lla todettua oikean olkanivelen kiertäjäkalvosimen repeämää pidettiin tapaturman seurauksena.

6 6 työnantajan vahingonkorvausvelvollisuus tapaturmissa - tapaturmavakuutus ensisijainen korvauksen lähde - tapaturmavakuutus laajempi kuin työnantajan vahingonkorvausvastuu (työstä johtuvat olot, ei tuottamusvaatimusta) - tapaturmavakuutus ei kata aineettomia vahinkoja (kipu, särky, kärsimys) eikä esim. työilmapiirisairastumisen vahinkoja - työnantaja syyllistyy TSL:n perusteella sopimusrikkomukseen laiminlyödessään huolehtia työntekijän työturvallisuudesta; työnantaja vapautuu vahingonkorvausvelvollisuudesta vain osoittaessaan, ettei vahingon syynä ole tuottamus 2 Työsuojelun valvonta ja yhteistoiminta 2.1 Työsuojelun valvonta laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta (4/2006, TSValvL) > laissa säädetään menettelystä työsuojeluviranomaisten valvoessa työsuojelua koskevien säännösten noudattamista > laissa työsuojeluhallinnosta (16/1993) on säädetty työsuojeluhallinnon muista tehtävistä, mm. velvollisuudesta antaa neuvoja työsuojelusäännösten soveltamisesta alueellisina työsuojeluviranomaisina toimivat aluehallintovirastot (6), niiden riippumattomat työsuojelun vastuualueet työsuojeluviranomaisella on oikeus mm. - päästä työpaikkaan - saada työnantajalta nähtäväkseen asiakirjoja - keskustella työpaikassa työskentelevän henkilön kanssa kahden kesken - tehdä työpaikalla työhygieenisiä mittauksia ja ottaa näytteitä työsuojelutarkastus - ilmoitus työnantajalle etukäteen, jollei valvonta muuta edellytä - työnantajalla ja työsuojeluvaltuutetulla oikeus osallistua tarkastukseen - kotirauhan piiriin kuuluvissa tiloissa tarkastus vain, jos epäily hengen tai olennaisen terveyshaitan vaarasta - työturvallisuusepäkohdasta ilmoittaneen henkilöllisyys pidettävä salassa - laadittava viipymättä tarkastuskertomus: tarkastuksen kulku ja keskeiset havainnot työsuojeluviranomaisen toimivalta - tarkastaja voi antaa suositusluonteisia neuvoja - TSValvL 13.1 : Jos työnantaja ei noudata hänelle työsuojeluviranomaisen valvontaan kuuluvissa säännöksissä asetettuja velvollisuuksia, tarkastajan on annettava työnantajalle kirjallinen toimintaohje poistaa tai korjata säännösten vastainen olotila. - TSValvL 13.2 : Jos säännösten vastaisesta olotilasta johtuva vaara tai haitta on 3 momentissa tarkoitetuissa asioissa vähäistä suurempi, tarkastajan on annettava toimintaohjeen sijasta kirjallinen kehotus poistaa tai korjata säännösten vastainen olotila. Samoin tarkastaja voi antaa kirjallisen kehotuksen, jos työnantaja ei noudata 1 momentissa tarkoitettua toimintaohjetta.

7 7 > kehotus voidaan antaa asiassa, joka koskee esim. työympäristön tai työyhteisön tilaa, työaikatai vuosilomakirjanpitoa, työsopimuslaissa tarkoitetun palkkalaskelman, työtodistuksen taikka työnteon keskeisiä ehtoja koskevan kirjallisen selvityksen antamista - TSValvL 13.4 : Toimintaohjeessa ja kehotuksessa on yksilöitävä sovellettavat säännökset sekä niiden noudattamisessa havaitut puutteet. Kehotuksessa on lisäksi asetettava määräaika, jonka kuluessa työnantajan on saatettava olotila säännösten mukaiseksi, jollei se ole mahdollista heti. > tarkastajan on seurattava, onko kehotusta noudatettu määräajassa ja ellei, asia saatettava työsuojeluviranomaisen käsiteltäväksi - TSValvL 15 : Työsuojeluviranomainen voi velvoittaa työnantajan korjaamaan tai poistamaan säännösten vastaisen olotilan asettamassaan määräajassa. Määräaikaa asetettaessa on otettava huomioon aiemmin kehotuksessa asetettu määräaika. - Työsuojeluviranomainen voi määrätä 1 momentissa tarkoitetussa päätöksessä asetetun velvollisuuden tehosteeksi uhkasakon tai teettämis- tai keskeyttämisuhan siten kuin uhkasakkolaissa (1113/1990) säädetään. - Työsuojeluviranomainen voi päätöksessään määrätä, että sitä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta. - TSValvL 16 : Jos työpaikalla vallitsevasta puutteellisuudesta tai epäkohdasta aiheutuu työntekijälle hengen tai terveyden menettämisen vaara, asianomainen työsuojeluviranomainen voi kieltää vaaraa aiheuttavan koneen, työvälineen tai muun teknisen laitteen, tuotteen tai työmenetelmän käyttämisen tai työnteon jatkamisen, kunnes lain vastainen olotila on korjattu tai poistettu. Työsuojeluviranomainen voi määrätä edellä mainitun käyttökiellon tehosteeksi uhkasakon siten kuin uhkasakkolaissa säädetään. - Tarkastaja voi heti antaa 1 momentissa tarkoitetun käyttökiellon väliaikaisena, jos hengen tai terveyden menettämisen vaara on välitön. Väliaikaista käyttökieltoa on heti noudatettava. Tarkastajan on viivytyksettä saatettava asia työsuojeluviranomaisen käsiteltäväksi. - poliisin annettava virka-apua työsuojeluviranomaisen pyynnöstä valvontaa varten - aluehallintoviraston päätöksestä haetaan muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen hallintolainkäyttölain (586/1996) mukaisesti - työnantajalla, työsuojeluvaltuutetulla ja työntekijällä on oikeus tehdä aluehallintovirastolle kirjallinen muistutus työsuojelutarkastuksesta kahden kuukauden kuluessa valvontatoimenpiteestä KHO 2004:20: Työsuojelupiirin työsuojelutoimisto oli velvoittanut tekemällään päätöksellä X:n järjestämään työntekijöiden käyttöön asianmukaisesti varustetut käymälätilat mennessä. Velvoitteen tehosteeksi asetettiin markan sakon uhka. Työsuojelutoimisto tuomitsi X:n maksamaan sakon. Uhkasakon tuomitsemista koskeva päätös kumottiin, koska työantaja oli järjestänyt työntekijöille mahdollisuuden käyttää naapurimyymälän käymälää ja koska tämän järjestelyn toimimattomuudesta ei vielä ollut tietoa. 2.2 Työsuojelun yhteistoiminta työsuojelun yhteistoiminnasta säädetään laissa työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta (4/2006) - yhteistoiminnasta voidaan sopia toisin valtakunnallisten työmarkkinajärjestöjen sopimuksella työsuojelupäällikkö edustaa työnantajaa yhteistoiminnassa, jollei työnantaja itse hoida tätä tehtävää

8 8 työsuojeluvaltuutettu - TSValvL 29.1 : Työpaikalla, jossa säännöllisesti työskentelee vähintään kymmenen työntekijää, työntekijöiden on valittava keskuudestaan työsuojeluvaltuutettu ja kaksi varavaltuutettua edustajikseen tässä luvussa tarkoitettuun yhteistoimintaan sekä yhteydenpitoon työsuojeluviranomaisiin. Muussakin työpaikassa työntekijät voivat valita keskuudestaan edellä tarkoitetut valtuutetut. Työpaikan toimihenkilöasemassa olevilla työntekijöillä on oikeus valita keskuudestaan heitä edustava työsuojeluvaltuutettu ja kaksi varavaltuutettua. - vaali on järjestettävä niin, että työpaikan kaikki työntekijät voivat osallistua siihen; toimikausi pääsääntöisesti 2 vuotta - työsuojeluvaltuutetulla oikeus saada nähtäväkseen asiakirjoja ja tietoja, oikeus saada koulutusta ja oikeus saada vapautusta työtehtävistään (vähintään 4 tuntia/4 viikon jakso) ja korvaus ansion menetyksestä sekä oikeus saada tarpeellinen työtila - jos työstä aiheutuu välitöntä ja vakavaa vaaraa työntekijän hengelle tai terveydelle, työsuojeluvaltuutetulla on oikeus keskeyttää työ - valtuutetulla sama irtisanomissuoja kuin luottamusmiehellä TSL:n mukaan työsuojelutoimikunta - jos työpaikalla työskentelee säännöllisesti vähintään 20 työntekijää, on perustettava kahdeksi vuodeksi kerrallaan työsuojelutoimikunta 3 Sukupuolten tasa-arvo työelämässä 3.1 Työnantajan velvollisuus edistää sukupuolten tasa-arvoa naisten ja miesten tasa-arvosääntelyn taustalla useita kansainvälisiä säädöksiä ja säännöksiä: viimeisimpänä ns. tasa-arvodirektiivi (2006/54/EY, uudelleenlaadittu toisinto) Tasa-arvoL (609/1986) - lain tavoitteet (1 ): estää sukupuolisyrjintä, edistää naisten ja miesten välistä tasa-arvoa sekä parantaa naisten asemaa työelämässä > lain soveltamisalana lähinnä työelämä: työ- ja virkasuhteet sekä palvelussuhteeseen rinnastettavat oikeussuhteet KKO 2001:9: Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain säännöksiä sovellettiin evankelisluterilaisen kirkon seurakunnan kappalaisen valintaan. KHO 2008:8: Kirkkojärjestyksen mukaan kirkkoherran virkaan vaaliehdokkaaksi kelpoinen ei ole hakija, jolta ilmeisesti puuttuvat viran hoitamiseen tarvittavat edellytykset. Kirkkoherran viran hakija, joka oli ilmoittanut, ettei hän toimita jumalanpalvelusta naispapin kanssa, ei ollut vaaliehdokkaaksi kelpoinen. työnantajan toimenpiteet tasa-arvon edistämiseksi (6a ): Jos työnantajan palvelussuhteessa olevan henkilöstön määrä on säännöllisesti vähintään 30 työntekijää, työnantajan on toteutettava tasa-arvoa edistävät toimet vuosittain laadittavan, erityisesti palkkausta ja muita palvelussuhteen ehtoja koskevan tasa-arvosuunnitelman mukaisesti. Suunnitelma voidaan sisällyttää henkilöstöja koulutussuunnitelmaan tai työsuojelun toimintaohjelmaan. - Tasa-arvosuunnitelma on laadittava yhteistyössä henkilöstön edustajien kanssa, ja sen tulee sisältää: 1) selvitys työpaikan tasaarvotilanteesta ja sen osana erittely naisten ja miesten sijoittumisesta eri tehtäviin sekä kartoitus naisten ja miesten tehtävien luokituksesta, palkoista ja palkkaeroista; 2) käynnistettäviksi tai to-

9 9 teutettaviksi suunnitellut tarpeelliset toimenpiteet tasa-arvon edistämiseksi ja palkkauksellisen tasa-arvon saavuttamiseksi; ja 3) arvio tasa-arvosuunnitelmaan sisältyneiden aikaisempien toimenpiteiden toteuttamisesta ja niiden tuloksista. > selvitys tasa-arvotilanteesta: perustuu tilastoihin, kyselyihin tai muutoin hankittuihin tietoihin (rekrytointikäytännöt, koulutustilastot, perhevapaiden käytöt, työympäristöanalyysit, työilmapiirikartoitukset jne); paikallisesti voidaan sopia selvityksen tekemisestä kerran kolmessa vuodessa > olennainen osa tasa-arvotilanteen selvitystä: erittely naisten ja miesten sijoittumisesta eri tehtäviin ja tehtäväluokituksen mukainen palkkaerojen selvitys (palkkakartoitus); tehtävien vaativuuden arviointi ei lakisääteistä, mutta suotavaa; yksittäisten työntekijöiden palkat eivät selvityksestä ilmene, elleivät muuten julkisia (HE 195/2004 vp, s ) > tasa-arvosuunnitelma konkreettinen, vuosittain laadittava toimenpidesuunnitelma tavoitteineen, keinoineen ja aikatauluineen sekä edellisen suunnitelman tulosten arviointeineen (suunnitelmassa voi olla myös pitkän aikavälin tavoitteita) > tasa-arvosuunnitelma voi olla erillinen asiakirja tai liittyä esim. henkilöstösuunnitelmaan; suunnitelman vahvistamisesta, julkistamisesta ja noudattamisesta ei erityisiä säännöksiä 3.2 Sukupuolisyrjinnän kiellot Tasa-arvoL 7 :ssä on säädetty syrjinnän yleinen kielto (muut. 369/2009) Välitön ja välillinen syrjintä sukupuolen perusteella on kielletty. Välittömällä syrjinnällä tarkoitetaan tässä laissa: 1) naisten ja miesten asettamista eri asemaan sukupuolen perusteella; tai 2) eri asemaan asettamista raskaudesta tai synnytyksestä johtuvasta syystä. Välillisellä syrjinnällä tarkoitetaan tässä laissa: 1) eri asemaan asettamista sukupuoleen nähden neutraalilta vaikuttavan säännöksen, perusteen tai käytännön nojalla, jos menettelyn vaikutuksesta henkilöt voivat tosiasiallisesti joutua epäedulliseen asemaan sukupuolen perusteella; tai 2) eri asemaan asettamista vanhemmuuden tai perheenhuoltovelvollisuuden perusteella. Edellä 3 momentin 1 ja 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä ei kuitenkaan ole pidettävä syrjintänä, jos sillä pyritään hyväksyttävään tavoitteeseen ja valittuja keinoja on pidettävä aiheellisina ja tarpeellisina tähän tavoitteeseen nähden. Seksuaalista häirintää ja häirintää sukupuolen perusteella samoin kuin käskyä tai ohjetta harjoittaa sukupuoleen perustuvaa syrjintää on pidettävä tässä laissa tarkoitettuna syrjintänä. Seksuaalisella häirinnällä tarkoitetaan tässä laissa sanallista, sanatonta tai fyysistä, luonteeltaan seksuaalista ei-toivottua käytöstä, jolla tarkoituksellisesti tai tosiasiallisesti loukataan henkilön henkistä tai fyysistä koskemattomuutta erityisesti luomalla uhkaava, vihamielinen, halventava, nöyryyttävä tai ahdistava ilmapiiri. Sukupuoleen perustuvalla häirinnällä tarkoitetaan tässä laissa henkilön sukupuoleen liittyvää eitoivottua käytöstä, joka ei ole luonteeltaan seksuaalista ja jolla tarkoituksellisesti tai tosiasiallisesti loukataan tämän henkistä tai fyysistä koskemattomuutta ja jolla luodaan uhkaava, vihamielinen, halventava, nöyryyttävä tai ahdistava ilmapiiri.

10 10 syrjinnän käsite > syrjintää teko tai laiminlyönti, joka johtaa huonompaan kohteluun; kuitenkin myös ohje ja käsky syrjintää, vaikka sitä ei toteltaisi, jos ohjeen antaja toimivaltainen (esimies) > syrjinnän arvioinnissa yleensä keskeistä menettelyn seuraamukset, eivät tarkoitukset; syrjintään voi syyllistyä myös vahingossa tai ymmärtämättömyyttään > välitön syrjintä: menettelyn perusteena sukupuoli tai raskaus/synnytys; syy-yhteys selvä, vaikka menettelyyn olisi muitakin syitä; vertailua voidaan tehdä myös aiemmin vallinneeseen tai hypoteettiseen tilanteeseen (HE 195/2004 vp, s. 28) > välillinen syrjintä: sinänsä hyväksyttäviin syihin perustuva menettely tosiasiallisesti johtaa toisen sukupuolen syrjintään; syrjintä tunnistetaan tosiasiallisten vaikutusten arvioinnin kautta; jos menettely johtaa tosiasiassa syrjintään, on työnantajan kumottava syrjintäolettama osoittamalla menettelyyn hyväksyttävä syy ns. Bilka-kriteerien (Bilka- tapaus, asia 170/84, ECR 1986, s.1607) täyttymisen avulla > syrjintää eivät ole väliaikaiset, suunnitelmaan perustuvat erityistoimet tosiasiallisen tasaarvon edistämiseksi (9 ); työsuhteeseen otettaessa etusija voidaan antaa tasaarvosuunnitelman nojalla aliedustetulle sukupuolelle edellyttäen, että nais- ja mieshakijat ovat lähes yhtä päteviä ja että heidän hakemuksiaan arvioidaan objektiivisesti (HE 195/2004 vp, s. 37) virkasuhteessa suosinnan rajoituksena PL seksuaalinen ja muu häirintä sukupuolen perusteella > seksuaalinen häirintä: kaksimieliset jutut, vihjailevat viestit, pornografiset kuvat, käpälöinnit, suoranainen ahdistelu > kiellettyä häirintää, jos teot toistuvat kohteen kielteisestä reaktiosta huolimatta > muu sukupuoleen perustuva häirintä: esim. halventava puhe toisesta sukupuolesta - työnantajalla toimimisvelvollisuus kun hän on saanut häirinnästä tiedon; jos työnantaja laiminlyö ryhtyä käytettävissä oleviin toimiin häirinnän poistamiseksi (huolellisen työnantajan vastuu), kyse kielletystä syrjinnästä (8d ) vastatoimien kielto (8a ): työnantajan menettelyä on pidettävä tässä laissa kiellettynä syrjintänä, jos henkilö irtisanotaan tai asetetaan muutoin epäedulliseen asemaan sen jälkeen, kun hän on vedonnut tässä laissa säädettyihin oikeuksiin tai velvollisuuksiin taikka osallistunut sukupuolisyrjintää koskevan asian selvittämiseen. > suojaa myös todistajia ja avustajia sekä työsuhteen jälkeistä aikaa (HE 195/2004 vp, s. 31) työnantajan vastatoimilta Tasa-arvoL 8 :ssä on säädetty syrjintäkielloista työelämässä: Työnantajan menettelyä on pidettävä tässä laissa kiellettynä syrjintänä, jos työnantaja: 1) työhön ottaessaan taikka tehtävään tai koulutukseen valitessaan syrjäyttää henkilön, joka on ansioituneempi kuin valituksi tullut toista sukupuolta oleva henkilö, jollei työnantajan menettely ole johtunut muusta, hyväksyttävästä seikasta kuin sukupuolesta taikka jollei menettelyyn ole työn tai tehtävän laadusta johtuvaa painavaa ja hyväksyttävää syytä; > kohteena työ- tai virkasuhteeseen ottamispäätös, tehtävään valitseminen tarkoittaa merkittäviä muutoksia työtehtävissä; ennen valintaa tehdyt ratkaisut arvostellaan 7 :n mukaan > ansioituneisuuden objektiivinen arvostelu: koulutus, työkokemus ja muut mitattavissa olevat ansiot > ansioituneemman sivuuttaminen synnyttää syrjintäolettaman; hakijan siis osoitettava olevansa (ilmeisesti) ansioituneempi kuin valituksi tullut > syrjintäolettaman kumoaminen: tehtävän laadusta johtuva painava ja hyväksyttävä syy (vanginvartija, vanhuksen hoitaja) tai muu hyväksyttävä seikka kuin sukupuoli (esim. lakiin perustuva takaisinotto, henkilökohtainen sopivuus)

Työnhakuun liittyvää juridiikkaa/ käsiteltävät asiat

Työnhakuun liittyvää juridiikkaa/ käsiteltävät asiat Työnhakuun liittyvää juridiikkaa/ käsiteltävät asiat Sopimusoikeudelliset periaatteet ja oikeustoimilaki Työnhakijatietojen käsittely Syrjinnän kielto Henkilö- ja soveltuvuusarviointitestaus työhönotossa

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta /2014 Laki. naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta /2014 Laki. naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2014 1329/2014 Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2014

Lisätiedot

Työoikeuden jatkokurssin kurssikirjat tai vastaavat ovat (vaihtoehtoiset teokset on mainittu suluissa):

Työoikeuden jatkokurssin kurssikirjat tai vastaavat ovat (vaihtoehtoiset teokset on mainittu suluissa): ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Oikeustieteiden laitos/kl-2014 TYÖOIKEUDEN JATKOKURSSI Työoikeuden jatkokurssi (5311613, 7 op) on jatkoa työoikeuden opintojaksolle (5311612) ja virkamiesoikeuden opintojaksolle (5311307).

Lisätiedot

Etnisen syrjinnän pikakurssi. Ylitarkastaja Yrsa Nyman

Etnisen syrjinnän pikakurssi. Ylitarkastaja Yrsa Nyman Etnisen syrjinnän pikakurssi Ylitarkastaja Yrsa Nyman 8.9.2010 Suomen perustuslaki Perustuslain 6, yhdenvertaisuus Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta

Lisätiedot

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Riikka Raaska Työsuojeluvaltuutettu Riikka Raaska Ennaltaehkäisevää tukea säädöksistä Ohjaa kehittämään Määrittää minimitason Suojaa Velvoittaa Korjaa

Lisätiedot

Sukupuolen ilmaisu ja sukupuoli-identiteetti

Sukupuolen ilmaisu ja sukupuoli-identiteetti Sukupuolen ilmaisu ja sukupuoli-identiteetti Tapio Bergholm, erikoistutkija, SAK Tasa arvolain laajennus HE 19/2014 sivu 1 Sukupuoleen perustuvan syrjinnän kiellot laajennettaisiin koskemaan myös sukupuoli

Lisätiedot

Yhdenvertaisuussuunnittelu. Erityisasiantuntija Panu Artemjeff Oikeusministeriö

Yhdenvertaisuussuunnittelu. Erityisasiantuntija Panu Artemjeff Oikeusministeriö Yhdenvertaisuussuunnittelu Erityisasiantuntija Panu Artemjeff Oikeusministeriö YES 7 -koulutus 9.2.2015 Panu Artemjeff 1 Uusi yhdenvertaisuuslaki Kaksi kärkeä: syrjinnän suoja ja yhdenvertaisuuden edistäminen

Lisätiedot

Syrjinnän sääntely ja työelämä

Syrjinnän sääntely ja työelämä 1 Syrjinnän sääntely ja työelämä Esiteteksti heinäkuu 2004 (vain sähköisenä) Sisällysluettelo Lainsäädäntö... 2 Suomen perustuslaki (731/1999)... 2 Yhdenvertaisuuslaki (21/2004)... 2 Työsopimuslaki (55/2001)...

Lisätiedot

Tätä lakia sovelletaan sekä julkisessa että yksityisessä toiminnassa, kun kysymys on:

Tätä lakia sovelletaan sekä julkisessa että yksityisessä toiminnassa, kun kysymys on: 1 of 6 21/03/2011 13:26 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 2004» 20.1.2004/21 20.1.2004/21 Seurattu SDK 203/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Yhdenvertaisuuslaki

Lisätiedot

Työoikeuden jatkokurssin kurssikirjat tai vastaavat ovat (vaihtoehtoiset teokset on mainittu suluissa):

Työoikeuden jatkokurssin kurssikirjat tai vastaavat ovat (vaihtoehtoiset teokset on mainittu suluissa): ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Oikeustieteiden laitos/kl-2015 TYÖOIKEUDEN JATKOKURSSI Työoikeuden jatkokurssi (5311613, 7 op) on jatkoa työoikeuden opintojaksolle (5311612) ja virkamiesoikeuden opintojaksolle (5311307).

Lisätiedot

Tasa-arvolain syrjintäkiellot työelämässä

Tasa-arvolain syrjintäkiellot työelämässä Tasa-arvolain syrjintäkiellot työelämässä Mahdollisuus vai taakka? Koulutus työelämän asiantuntijoille 30.4.2015 Eurobarometri 77.4. Syrjintä EU:ssa vuonna 2012. Aineisto kerätty 6/2012. 2 30.4.2015 3

Lisätiedot

SISÄLLYS. Teoksen kirjoittaja 11. Lyhenteet 13

SISÄLLYS. Teoksen kirjoittaja 11. Lyhenteet 13 SISÄLLYS Teoksen kirjoittaja 11 1 Tasa-arvolaki 2 Tasa-arvosääntely 3 Tasa-arvolain 4 Työnantajan Lyhenteet 13 tiivistettynä 15 1. Tasa-arvolain tavoitteet............................... 15 2. Perustuslaki

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan yhdenvertaisuussuunnitelma

Nurmijärven kunnan yhdenvertaisuussuunnitelma Nurmijärven kunnan yhdenvertaisuussuunnitelma KV 26.3.2008 28 www.nurmijarvi.fi Sisällysluettelo Johdanto... 3 1. Yhdenvertaisuuden käsitteet ja periaatteet... 4 1.1 Rasismin kielto... 4 1.2. Etnisen syrjinnän

Lisätiedot

1. YHDENVERTAISUUSLAIN TARKOITUS JA SOVELTAMISALA (1-2 ) Yhdenvertaisuuslakia sovelletaan julkisessa ja yksityisessä toiminnassa.

1. YHDENVERTAISUUSLAIN TARKOITUS JA SOVELTAMISALA (1-2 ) Yhdenvertaisuuslakia sovelletaan julkisessa ja yksityisessä toiminnassa. 1 YHDENVERTAISUUSLAKI 1. YHDENVERTAISUUSLAIN TARKOITUS JA SOVELTAMISALA (1-2 ) Uusi yhdenvertaisuuslaki on tullut voimaan 1.1.2015. Yhdenvertaisuuslain tarkoituksena on edistää yhdenvertaisuutta ja ehkäistä

Lisätiedot

Tasa arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma. Mustasaaren kunta 2016 2018

Tasa arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma. Mustasaaren kunta 2016 2018 Tasa arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma Mustasaaren kunta 2016 2018 Käsittelyt: Työsuojelutoimikunta 20.10.2015 Yhteistyötoimikunta 16.11.2015 Henkilöstöjaosto 24.11.2015 Kunnanhallitus 19.1.2016 Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Työsuojeluviranomainen Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue. Valvoo työsuojelua koskevien säännösten ja määräyksien noudattamista Toimintaa

Lisätiedot

UUDESTA YHDENVERTAISUUSLAISTA. Hallitusneuvos Susanna Siitonen

UUDESTA YHDENVERTAISUUSLAISTA. Hallitusneuvos Susanna Siitonen UUDESTA YHDENVERTAISUUSLAISTA Hallitusneuvos Susanna Siitonen Tarja Kröger 19.5.2014 1 Syrjinnän kieltoja ja tasapuolisen kohtelun velvollisuutta koskeva säännöskokonaisuus YVL Syrjinnän kiellot (pl. sukupuoleen

Lisätiedot

Mitä velvoitteita syrjinnän kielto ja tasapuolisen kohtelun vaatimus asettavat työnantajalle? MaRan Marraspäivä 19.11.2014

Mitä velvoitteita syrjinnän kielto ja tasapuolisen kohtelun vaatimus asettavat työnantajalle? MaRan Marraspäivä 19.11.2014 Mitä velvoitteita syrjinnän kielto ja tasapuolisen kohtelun vaatimus asettavat työnantajalle? MaRan Marraspäivä 19.11.2014 MaRa-koulutuspalvelut Suvi Lahti-Leeve Syrjintäkielto ja tasapuolinen kohtelu

Lisätiedot

UUSI YHDENVERTAISUUSLAKI SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKKAAN NÄKÖKULMASTA

UUSI YHDENVERTAISUUSLAKI SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKKAAN NÄKÖKULMASTA UUSI YHDENVERTAISUUSLAKI SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKKAAN NÄKÖKULMASTA ASIAKAS YTIMESSÄ, AMMATTILAISET YHTEISTYÖSSÄ AJANKOHTAISSEMINAARI 27.5.2015 27/05/2015 Pirjo Kruskopf, ylitarkastaja 2 Yhdenvertaisuusvaltuutettu

Lisätiedot

Kurikan kaupunki. yhdenvertaisuussuunnitelma. hyväksytty kaupunginhallituksessa 1.6.2009 195

Kurikan kaupunki. yhdenvertaisuussuunnitelma. hyväksytty kaupunginhallituksessa 1.6.2009 195 Kurikan kaupunki yhdenvertaisuussuunnitelma hyväksytty kaupunginhallituksessa 1.6.2009 195 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. Yhdenvertaisuuden käsitteet ja periaatteet 5 2.1 Rasismin kielto 5 2.2. Etnisen

Lisätiedot

Oppilaitosten yhdenvertaisuussuunnittelu ja opinto-ohjauksen kehittäminen: Mitä muutoksia uusi yhdenvertaisuuslainsäädäntö tuo tullessaan?

Oppilaitosten yhdenvertaisuussuunnittelu ja opinto-ohjauksen kehittäminen: Mitä muutoksia uusi yhdenvertaisuuslainsäädäntö tuo tullessaan? Oppilaitosten yhdenvertaisuussuunnittelu ja opinto-ohjauksen kehittäminen: Mitä muutoksia uusi yhdenvertaisuuslainsäädäntö tuo tullessaan? Erityisasiantuntija Panu Artemjeff, OM Yhdenvertaisuuslaki on

Lisätiedot

Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla

Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla 15.11.2016 1 Työsuojelu strategia 2020 (STM) Kolmikannassa laaditut työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset Tavoitetila - Ammattitautien määrä

Lisätiedot

Yhdenvertaisuus ja syrjintäkielto vammaisten henkilöiden matkanteossa

Yhdenvertaisuus ja syrjintäkielto vammaisten henkilöiden matkanteossa Yhdenvertaisuus ja syrjintäkielto vammaisten henkilöiden matkanteossa Kaikille helppo matkanteko -seminaari, 25.5.2016 Helsinki Elina Akaan-Penttilä, lakimies, Invalidiliitto ry 1 Tavoite ja tarkoitus

Lisätiedot

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA. Askolan kunta

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA. Askolan kunta TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Askolan kunta 2016-2018 Yhteistyötoimikunta 25.10.2016 Henkilöstöjaosto 31.10.2016 Kunnanhallitus 2.11.2016 Kunnanvaltuusto 16.11.2016 Sisällys 1. JOHDANTO... 3

Lisätiedot

Yhdenvertaisuuden toteutumisen elementit YVL

Yhdenvertaisuuden toteutumisen elementit YVL Yhdenvertaisuuden toteutumisen elementit YVL Muodollinen yhdenvertaisuus (välittömän syrjinnän kielto) 10 Tosiasiallinen yhdenvertaisuus velvoite yhdenvertaisuuden edistämiseen eli yhdenvertaisuussuunnittelu

Lisätiedot

T-110.460 Henkilöstöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04

T-110.460 Henkilöstöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04 T-110.460 Henkilöstöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04 Ilkka Kouri Henkilöstöturvallisuus 22.3.2005: Työyhteisön fyysinen ja henkinen turvallisuus Työyhteisön riskejä Fyysinen turvallisuus ei

Lisätiedot

Suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä

Suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Sisällys Johdanto Epäasiallinen kohtelu ja häirintä opiskeluyhteisössä Kiusaaminen Häirintä Sukupuoleen perustuva häirintä

Lisätiedot

Yhdenvertaisuus työelämässä. Katja Leppänen

Yhdenvertaisuus työelämässä. Katja Leppänen Yhdenvertaisuus työelämässä Katja Leppänen TALENTUM Helsinki 2015 Copyright 2015 Talentum Media Oy ja Katja Leppänen Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus ISBN 978-952-14-2438-0 ISBN 978-952-14-2439-7

Lisätiedot

Suunnitelmat yhdenvertaisuuden edistämiseksi uuden yhdenvertaisuuslain valossa. Erityisasiantuntija Panu Artemjeff Oikeusministeriö

Suunnitelmat yhdenvertaisuuden edistämiseksi uuden yhdenvertaisuuslain valossa. Erityisasiantuntija Panu Artemjeff Oikeusministeriö Suunnitelmat yhdenvertaisuuden edistämiseksi uuden yhdenvertaisuuslain valossa Erityisasiantuntija Panu Artemjeff Oikeusministeriö 1 Uusi yhdenvertaisuuslaki Kaksi kärkeä: syrjinnän suoja ja yhdenvertaisuuden

Lisätiedot

2) perheenjäsenten välisiin taikka muihin yksityiselämän piiriin kuuluviin suhteisiin.

2) perheenjäsenten välisiin taikka muihin yksityiselämän piiriin kuuluviin suhteisiin. 1 of 10 21/03/2011 13:20 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 1986» 8.8.1986/609 8.8.1986/609 Seurattu SDK 203/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Laki naisten

Lisätiedot

LAITILAN LUKION TOIMINNALLINEN TASA- ARVOSUUNNITELMA JA YHDENVERTAISUUDEN EDISTÄMISSUUNNITELMA

LAITILAN LUKION TOIMINNALLINEN TASA- ARVOSUUNNITELMA JA YHDENVERTAISUUDEN EDISTÄMISSUUNNITELMA LIITE 7 LAITILAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA LAITILAN LUKION TOIMINNALLINEN TASA- ARVOSUUNNITELMA JA YHDENVERTAISUUDEN EDISTÄMISSUUNNITELMA 2016-2018 Laadittu 26112015/mnh Hyväksytty 18042016 sivistyslautakunta

Lisätiedot

Palkkakartoitus. Tarja Arkio, asiantuntija, Akava. Toimenpiteet tasa arvon edistämiseksi työelämässä (Tasa arvol 6 a )

Palkkakartoitus. Tarja Arkio, asiantuntija, Akava. Toimenpiteet tasa arvon edistämiseksi työelämässä (Tasa arvol 6 a ) Palkkakartoitus Tarja Arkio, asiantuntija, Akava Toimenpiteet tasa arvon edistämiseksi työelämässä (Tasa arvol 6 a ) Jos työnantajan palvelussuhteessa olevan henkilöstön määrä on säännöllisesti vähintään

Lisätiedot

KOTIMAAN MATKUSTAJA-ALUSLIIKENTEEN LUOTTAMUSMIESSOPIMUS

KOTIMAAN MATKUSTAJA-ALUSLIIKENTEEN LUOTTAMUSMIESSOPIMUS Kotimaan matkustaja-alusliikenteen työehtosopimus 1(6) LIITE 3 JOHDANTO KOTIMAAN MATKUSTAJA-ALUSLIIKENTEEN LUOTTAMUSMIESSOPIMUS Työehtosopimusjärjestelmän ylläpitäminen ja kehittäminen perustuu työnantaja-

Lisätiedot

KIERTOKIRJEKOKOELM A

KIERTOKIRJEKOKOELM A POSTI- JA TELEHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELM A 1986 Nro 71 Nro 71 Kiertokirje naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta Säädöskokoelmassa on julkaistu seuraava laki (609/86) Laki naisten ja miesten välisestä

Lisätiedot

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITTELU EDISTÄMINEN

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITTELU EDISTÄMINEN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITTELU EDISTÄMINEN 11.9.2015 Satu Valtere @satuvaltere 2 MIKÄ TASA-ARVO? TASA-ARVO Tasa-arvolla viitataan useissa yhteyksissä miesten ja naisten väliseen tasa-arvoon.

Lisätiedot

Henkilöstöyksikön ohje 1.6.2011. Huomautus ja varoitus virka- ja työsuhteessa. mukaisesti työn suorittamisesta.

Henkilöstöyksikön ohje 1.6.2011. Huomautus ja varoitus virka- ja työsuhteessa. mukaisesti työn suorittamisesta. Henkilöstöyksikön ohje 1.6.2011 Huomautus ja varoitus virka- ja työsuhteessa Viranhaltijan on suoritettava virkasuhteeseen kuuluvat tehtävät asianmukaisesti ja viivytyksettä noudattaen asianomaisia säännöksiä

Lisätiedot

YHDENVERTAISUUSKYSELY

YHDENVERTAISUUSKYSELY YHDENVERTAISUUSKYSELY Hyvä oikeusministeriöläinen, Tervetuloa vastaamaan ministeriön yhdenvertaisuuskyselyyn! Vastaukset annetaan ja niitä käsitellään anonyymisti. Vastaamalla olet mukana kehittämässä

Lisätiedot

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta katsoi, ettei syrjintäolettamaa ole syntynyt ja hylkäsi hakijan hakemuksen.

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta katsoi, ettei syrjintäolettamaa ole syntynyt ja hylkäsi hakijan hakemuksen. Syrjintäolettama, tietojärjestelmän ominaisuudet YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOLAUTAKUNTA/Jaosto Diaarinumero: 94/2016 Antopäivä: 15.11.2016 Hakija on lapsen vanhempi, jolla ei ole lapsensa huoltajuutta,

Lisätiedot

Palkanoikaisuvaatimus, Aro Jenni

Palkanoikaisuvaatimus, Aro Jenni Kunnanhallitus 102 08.04.2013 Kunnanhallitus 73 03.03.2014 Palkanoikaisuvaatimus, Jenni Aro 116/01.02.01/2013 Kunnanhallitus 08.04.2013 102 Palkanoikaisuvaatimus, Aro Jenni Erityisluokanopettaja Jenni

Lisätiedot

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista?

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? KOULUN JA PÄIVÄKODIN SISÄILMAONGELMA MONIALAINEN RATKAISU Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? 18.11.2014 Kuopio Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue Vastuut

Lisätiedot

Yhdenvertaisuus sosiaalioikeudellisena kysymyksenä

Yhdenvertaisuus sosiaalioikeudellisena kysymyksenä Yhdenvertaisuus sosiaalioikeudellisena kysymyksenä Pentti Arajärvi Yliopistojen valtakunnalliset tasa-arvopäivät Itä-Suomen yliopisto Kuopio 18.4.2012 1 IHMISOIKEUS kansainvälisessä ihmisoikeussopimuksessa

Lisätiedot

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojelun vastuualue

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojelun vastuualue Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojelun vastuualue Tarkastaja Raija Jääskelä, Julkishallinnon ryhmä Kokkolan toimipaikka, Torikatu 40, 67100 Kokkola raija.jaaskela@avi.fi Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN YLEINEN INFORMOINTIVELVOLLISUUS

REKISTERINPITÄJÄN YLEINEN INFORMOINTIVELVOLLISUUS TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO REKISTERINPITÄJÄN YLEINEN INFORMOINTIVELVOLLISUUS Päivitetty 15.09.2010 www.tietosuoja.fi 2 Sisällysluettelo 1. Mistä informointivelvoitteessa on kysymys 3 2. Ketä informointivelvoite

Lisätiedot

T-110.460 3.3.2004. Työyhteisön riskejä. T-110.5610 Henkilöstöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus. Syitä mm. Riskit liittyvät. Seurauksia mm.

T-110.460 3.3.2004. Työyhteisön riskejä. T-110.5610 Henkilöstöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus. Syitä mm. Riskit liittyvät. Seurauksia mm. T-110.5610 Henkilöstöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus Ilkka Kouri Henkilöstöturvallisuus 16.4.2007: Työyhteisön fyysinen ja henkinen turvallisuus Työyhteisön riskejä Fyysinen turvallisuus työpaikalla

Lisätiedot

HENKILÖSTÖN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA

HENKILÖSTÖN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA HENKILÖSTÖN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA 2017 2021 Yhteistyöryhmä 17.11.2016 14 Kunnanhallitus 28.11.2016 214 Valtuusto 12.12.2016 51 liite nro 4 1 1. Johdanto Sonkajärven kunnan henkilöstöpolitiikassa

Lisätiedot

Tasa-arvosuunnitelma

Tasa-arvosuunnitelma Tasa-arvosuunnitelma 2017-2019 1. JOHDANTO 3 2. TASA-ARVOSELVITYS 4 Tasa-arvoisuuden kokeminen 7 Koulutus 7 3. PERIAATTEET JA TOIMENPITEET TASA-ARVON EDISTÄMISEKSI 7 Henkilöstön rekrytointi 7 Tasa-arvoisen

Lisätiedot

1. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta

1. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta Lakiehdotukset 1. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan joukkoliikenteen tarkastusmaksusta 11 päivänä toukokuuta 1979 annetun lain

Lisätiedot

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 59/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain

Lisätiedot

Vaasan kaupungin toisen asteen koulutus TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA. Oppilaitosten toiminnan kehittäminen

Vaasan kaupungin toisen asteen koulutus TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA. Oppilaitosten toiminnan kehittäminen Pvm 18.4.2011 Muodollinen tarkistus Pvm 18.4.2011 Suunnitelman hyväksyntä Pvm 18.4.2011 Hyväksytty toisen asteen koulutuslautakunnassa Pvm 18.4.2011 Laatija Hillevi Kivelä Hillevi Kivelä Kehittämispäällikkö

Lisätiedot

Kalajoen kaupunki on antanut kantelun perusteella asiasta selvityksen.

Kalajoen kaupunki on antanut kantelun perusteella asiasta selvityksen. ANONYMISOITU PÄÄTÖS 17.03.2014 Dnro OKV/734/1/2013 1/6 KANTELU A on 26.4.2013 osoittanut oikeuskanslerille kantelun, jossa hän pyytää tutkimaan Kalajoen kaupungin menettelyn lainmukaisuutta kaupungin osoitettua

Lisätiedot

Käsiteltävät asiat. Työsopimuksen päättyminen. Takaisinottovelvollisuus. Perhevapaat. Raskaana tai perhevapaalla olevan työntekijän irtisanominen

Käsiteltävät asiat. Työsopimuksen päättyminen. Takaisinottovelvollisuus. Perhevapaat. Raskaana tai perhevapaalla olevan työntekijän irtisanominen Käsiteltävät asiat Työsopimuksen päättyminen Takaisinottovelvollisuus Perhevapaat Raskaana tai perhevapaalla olevan työntekijän irtisanominen Henkilöstön edustajien irtisanomissuoja Työsopimuksen päättyminen

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymän henkilöstösääntö

Eteva kuntayhtymän henkilöstösääntö Eteva kuntayhtymän henkilöstösääntö Eteva kuntayhtymä Yhtymähallitus 21.4.2016 30 liite 7 Yhtymäkokous 19.5.2016 12 liite 12 Sisältö 1 Yleistä... 3 1 Henkilöstösäännön soveltaminen... 3 2 Viran ja työsopimussuhteisen

Lisätiedot

Erityisasiantuntija Panu Artemjeff Oikeusministeriö. Yhdenvertaisuussuunnittelun ohjeistus

Erityisasiantuntija Panu Artemjeff Oikeusministeriö. Yhdenvertaisuussuunnittelun ohjeistus Erityisasiantuntija Panu Artemjeff Oikeusministeriö Yhdenvertaisuussuunnittelun ohjeistus 1 Edistämisvelvollisuudet Yhdenvertaisuuden edistäminen (luku 2). Laki edellyttää yhdenvertaisuussuunnitelmaa viranomaisilta,

Lisätiedot

Syrjintäolettama, koulutukseen pääsy, oletettu mielipide, yhdistys YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOLAUTAKUNTA/Täysistunto

Syrjintäolettama, koulutukseen pääsy, oletettu mielipide, yhdistys YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOLAUTAKUNTA/Täysistunto Syrjintäolettama, koulutukseen pääsy, oletettu mielipide, yhdistys YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOLAUTAKUNTA/Täysistunto Diaarinumero: 49/2015 Antopäivä: 31.3.2016 Hakija oli ilmoittautunut M ry:n järjestämään

Lisätiedot

TASA- ARVOSUUNNITELMA

TASA- ARVOSUUNNITELMA TASA- ARVOSUUNNITELMA Kaupunginhallituksen 2.10.2012 165 hyväksymä Haapajärven kaupungin tasa-arvosuunnitelma Tasa-arvolain 6a.n mukaan tasa-arvosuunnitelma on selvitys työpaikan tasaarvotilanteesta ja

Lisätiedot

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA VUODELLE 2017

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA VUODELLE 2017 Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA VUODELLE 2017 Henkilöstö- ja hyvinvointistrategian osa Yhteistyötoimikunta 18.10.2016 ja 14.11.2016 Yhtymähallitus 15.12.2016

Lisätiedot

SOSIAALIHUOLLON AMMATTIHENKILÖIDEN VALVONTA

SOSIAALIHUOLLON AMMATTIHENKILÖIDEN VALVONTA SOSIAALIHUOLLON AMMATTIHENKILÖIDEN VALVONTA Sosiaalihuollon ammattihenkilölain toimeenpanon koulutus- ja infotilaisuus Lakimies Riitta Husso, Valvira 11.3.2016 1 Toimivalta ja vastuu (15 ) 1. Työntekijä

Lisätiedot

Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta

Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta Laki työttömyysturvalain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan työttömyysturvalain (1290/2002) 1 luvun 9 ja 2 a luvun 6 a, sellaisina kuin ne ovat, 1 luvun 9 laissa 1001/2012 ja 2 a luvun

Lisätiedot

1) työntekijän turvallisuuteen ja terveyteen välittömästi vaikuttavat asiat ja niitä koskevat muutokset;

1) työntekijän turvallisuuteen ja terveyteen välittömästi vaikuttavat asiat ja niitä koskevat muutokset; Työsuojelun vastuut selvillä (Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta 44/2006, 29 Työsuojelun yhteistoiminta työpaikalla 22 Yhteistoiminnan tavoitteet ja toteuttaminen Tässä

Lisätiedot

Fysioterapeuttien opintopäivät 15.-16.4.2016 Yrittäjät Sosiaalipalvelualan työehtosopimus Terveyspalvelualan työehtosopimus

Fysioterapeuttien opintopäivät 15.-16.4.2016 Yrittäjät Sosiaalipalvelualan työehtosopimus Terveyspalvelualan työehtosopimus Fysioterapeuttien opintopäivät 15.-16.4.2016 Yrittäjät Sosiaalipalvelualan työehtosopimus Terveyspalvelualan työehtosopimus Vappu Okkeri Lakimies, VT Tehy ry, edunvalvonta Työsuhteen ehdot 1. Työsopimus:

Lisätiedot

SYRJIMÄTÖN TOIMINTAYMPÄRISTÖ

SYRJIMÄTÖN TOIMINTAYMPÄRISTÖ metalliliiton Tavoiteohjelma KOULUTUSAINEISTO SYRJIMÄTÖN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Metalliliiton tavoiteohjelma Syrjimätön toimintaympäristö Tavoiteohjelma määrittää Metallityöväen Liiton tasa-arvo- ja yhden vertaisuustyön

Lisätiedot

KAUHAJOEN LUKION TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA

KAUHAJOEN LUKION TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA KAUHAJOEN LUKION TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA 2016 2019 Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 5 a :n mukaan (609/1986, muutettu lailla 1329/2014) koulutuksen järjestäjä vastaa

Lisätiedot

Työn tarjoaminen ja työvoiman palkkaaminen

Työn tarjoaminen ja työvoiman palkkaaminen Työn tarjoaminen ja työvoiman palkkaaminen KHHJ 4.2.2014 19 SISÄLLYS 1 Muun työn tarjoaminen irtisanomisen (taloudelliset ja tuotannolliset syyt) vaihtoehtona... 1 2 Koulutusvelvollisuus... 2 3 Toimintamalli

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle tutkintavankeuden vaihtoehtona määrättyjä valvontatoimia koskevan puitepäätöksen kansallista täytäntöönpanoa ja soveltamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lisätiedot

EVIJÄRVEN KUNNAN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNI- TELMA

EVIJÄRVEN KUNNAN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNI- TELMA EVIJÄRVEN KUNNAN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNI- TELMA 2016-2018 Kunnanhallitus hyväksynyt 13.6.2016 Kunnanvaltuusto hyväksynyt 21.6.2016 Sisällysluettelo Evijärven kunnan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma...

Lisätiedot

Asiantuntijalausunto Professori Seppo Koskinen Lapin yliopisto

Asiantuntijalausunto Professori Seppo Koskinen Lapin yliopisto 1 Asiantuntijalausunto Professori Seppo Koskinen Lapin yliopisto Minulta on pyydetty asiantuntijalausuntoa koskien osapuolten velvollisuuksia soviteltaessa ulkopuolisen sovittelijan toimesta työelämän

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA

LEMPÄÄLÄN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA LEMPÄÄLÄN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA 2016-2019 SISÄLTÖ 1. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma ja sen tarkoitus 2. Tasa-arvoinen ja yhdenvertainen koulu

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNGIN TASA ARVOSUUNNITELMA VUOSILLE

ROVANIEMEN KAUPUNGIN TASA ARVOSUUNNITELMA VUOSILLE ROVANIEMEN KAUPUNGIN TASA ARVOSUUNNITELMA VUOSILLE 2012 2015 SISÄLTÖ 1. Tasa arvolain ja yhdenvertaisuuslain velvoitteet 1.1 Tasa arvolaki 1.2 Yhdenvertaisuuslaki 2. Tasa arvosuunnitelma 2.1 Tasa arvotyöryhmä

Lisätiedot

Syrjintäolettama, huoltajuus, rekisteröinti, kansainvälinen syntymätodistus, Bryssel II a asetus, YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOLAUTAKUNTA/Jaosto

Syrjintäolettama, huoltajuus, rekisteröinti, kansainvälinen syntymätodistus, Bryssel II a asetus, YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOLAUTAKUNTA/Jaosto Syrjintäolettama, huoltajuus, rekisteröinti, kansainvälinen syntymätodistus, Bryssel II a asetus, YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOLAUTAKUNTA/Jaosto Diaarinumero: 36/2015 Antopäivä: 10.11.2016 Hakija on ulkomaan

Lisätiedot

SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA YMPÄRISTÖHALLINNON HENKILÖKUNTAYHDISTYS YHY RY:N VÄLINEN LUOTTAMUSMIESTOIMINTAA KOSKEVA SOPIMUS 1.3.

SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA YMPÄRISTÖHALLINNON HENKILÖKUNTAYHDISTYS YHY RY:N VÄLINEN LUOTTAMUSMIESTOIMINTAA KOSKEVA SOPIMUS 1.3. SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA YMPÄRISTÖHALLINNON HENKILÖKUNTAYHDISTYS YHY RY:N VÄLINEN LUOTTAMUSMIESTOIMINTAA KOSKEVA SOPIMUS 1.3.2008 LUKIEN Suomen ympäristökeskus ja Ympäristöhallinnon henkilökuntayhdistys

Lisätiedot

Kankaanpään Yhteislyseon ja Honkajoen lukion tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Kankaanpään Yhteislyseon ja Honkajoen lukion tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Kankaanpään Yhteislyseon ja Honkajoen lukion tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvä lainsäädäntö... 2 3. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman

Lisätiedot

I Työhönoton ja työehtojen sääntely 1. II Edellytykset ja valmiudet työhönotossa 30

I Työhönoton ja työehtojen sääntely 1. II Edellytykset ja valmiudet työhönotossa 30 Sisällys Sisällys v Lyhenteet xi I Työhönoton ja työehtojen sääntely 1 1. Teoksen sisältö ja tarkoitus 1 2. Työhönoton sääntely 3 2.1 Kansainväliset säännökset 3 2.2 Kotimaiset säännökset 10 3. Työehtojen

Lisätiedot

HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA. Kaupunginhallituksen hyväksymä

HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA. Kaupunginhallituksen hyväksymä HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA Kaupunginhallituksen 26.2.2007 hyväksymä 1 2 YLEISTÄ Henkinen hyvinvointi ilmenee työpaikalla monin eri tavoin. Työkykyä edistää ja ylläpitää mm

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA ASIA 36/2010 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 37/2012 8.6.2012 Asia Korvausvaatimus Korvausvaatimuksen tekijä A, vahtimestari Virasto Korkeakoulu Korvausvaatimus Korkeakoulu on

Lisätiedot

Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista

Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista Kirsi Ahola Työelämän lait ohjaavat esimiestä määrittelemällä velvollisuudet ja toimintatavat Työturvallisuuslaki 738/2002: Työnantaja on velvollinen

Lisätiedot

Laki. Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi vuorotteluvapaakokeilusta muuttamisesta. sekä laeiksi eräiden tähän liittyvien

Laki. Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi vuorotteluvapaakokeilusta muuttamisesta. sekä laeiksi eräiden tähän liittyvien EV 132/1995 vp - HE 136/1995 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi vuorotteluvapaakokeilusta sekä laeiksi eräiden tähän liittyvien lakien muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen

Lisätiedot

Yrityksille tietoa TTT-asioista

Yrityksille tietoa TTT-asioista Yrityksille tietoa TTT-asioista Työterveyshuolto, työsuojelutoiminta, perehdytys, riskienarviointi ja kemikaalit työpaikalla. 16.11.2010 Mika Valllius 1 Työterveyshuolto Työterveyshuolto Työterveyshuolto

Lisätiedot

Fysioterapeuttien opintopäivät. Mari Aspelund lakimies 16.4.2016

Fysioterapeuttien opintopäivät. Mari Aspelund lakimies 16.4.2016 Fysioterapeuttien opintopäivät Mari Aspelund lakimies 16.4.2016 Luennon aiheet Työsuhteen ehdot Mikä on työsopimus Työsopimuksen vähimmäisehdot Työsopimuksen voimassaolo Työaika Vuosiloma Muut työsuhteen

Lisätiedot

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Sisäilma - terveellinen ja turvallinen toimintaympäristö POHTO / 1.3.2016 / tarkastaja Jorma Ukkola Työsuojeluviranomainen Aluehallintoviraston

Lisätiedot

Luottamusmies henkilöstön edustajana Luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet

Luottamusmies henkilöstön edustajana Luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet Luottamusmies henkilöstön edustajana Luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet Kirkon alat ry:n luottamusmiesseminaari 11.-12.5.2016 Pekka Pietinen Luottamusmiestoiminnan järjestäminen Luottamusmiessopimus

Lisätiedot

SOSIAALIHUOLLON AMMATTIHENKILÖIDEN VALVONTA

SOSIAALIHUOLLON AMMATTIHENKILÖIDEN VALVONTA SOSIAALIHUOLLON AMMATTIHENKILÖIDEN VALVONTA Sosiaalihuollon ammattihenkilölain toimeenpanon koulutus- ja infotilaisuus Oulu 24.2.2016 Lakimies Riitta Husso, Valvira 23.2.2016 1 Toimivalta ja vastuu (15

Lisätiedot

Laki kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä

Laki kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä N:o 497/2003 Annettu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2003 Laki kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset 1 Lain tarkoitus ja soveltamisala Lain

Lisätiedot

1. TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMAN TAUSTA JA TARKOITUS

1. TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMAN TAUSTA JA TARKOITUS PÄLKÄNEEN KUNNAN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA 2016-2018 Sisältö 1. TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMAN TAUSTA JA TARKOITUS... 3 1.1 Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman tavoitteet...

Lisätiedot

Monimuotoisuus ja yhdenvertaisuus

Monimuotoisuus ja yhdenvertaisuus Monimuotoisuus ja yhdenvertaisuus työnhaussa Vates-päivät 2016 Asianajaja, varatuomari Outi Tähtinen Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy Viime vuosien muutoksia ja trendejä Työnteon muotojenja työnhaun

Lisätiedot

Työsopimuksen solmiminen ja virkasuhteeseen ottaminen: työnhakijan oikeudet ja velvollisuudet

Työsopimuksen solmiminen ja virkasuhteeseen ottaminen: työnhakijan oikeudet ja velvollisuudet 1 TYÖNHAKUVALMENNUS 28.2.2011 Työsopimuksen solmiminen ja virkasuhteeseen ottaminen: työnhakijan oikeudet ja velvollisuudet Työ- ja virkamiesoikeudellista kirjallisuutta Rautiainen - Äimälä: Työsopimuslaki

Lisätiedot

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille Korvaus rikoksen uhrille Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen SISÄLLYS Milloin rikoksen uhrille voidaan maksaa korvaus valtion varoista? 3

Lisätiedot

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille Korvaus rikoksen uhrille Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen SISÄLLYS Milloin rikoksen uhrille voidaan maksaa korvaus valtion varoista? 3

Lisätiedot

Ilmoitusvelvollisuus ja lainsäädäntö

Ilmoitusvelvollisuus ja lainsäädäntö Ilmoitusvelvollisuus ja lainsäädäntö 18.1.2017 / Timo Mutalahti 1 Kuvat: Pixabay.com Ilmoitus viranomaisille Missä asukkaan asumiseen tai elämiseen liittyvissä ongelmissa vuokranantajalla tai asumisen

Lisätiedot

OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET PALVELUSSUHTEESSA

OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET PALVELUSSUHTEESSA OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET PALVELUSSUHTEESSA 1. YLEISTÄ Sekä työnantajan että työntekijän on noudatettava voimassa olevia lakeja ja muita säännöksiä sekä virka- ja työehtosopimusta, joihin perustuvat heidän

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTON YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Yliopiston rehtori on hyväksynyt yhdenvertaisuussuunnitelman

LAPIN YLIOPISTON YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Yliopiston rehtori on hyväksynyt yhdenvertaisuussuunnitelman LAPIN YLIOPISTON YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA 2012-2014 Yliopiston rehtori on hyväksynyt yhdenvertaisuussuunnitelman 22.12.2011 Sisällysluettelo 1. YHDENVERTAISUUSSUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT... 2 2. MITÄ ON

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA ASIA 50/2011 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 24/2012 13.4.2012 Asia: Virkasuhteen irtisanominen Oikaisuvaatimuksen tekijä: A Virasto: Virasto Päätös, johon haetaan oikaisua Viraston

Lisätiedot

evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta

evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta EDUSKUNNAN VASTAUS 108/2005 vp Hallituksen esitys laiksi evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi

Lisätiedot

Miksi opettajan tulee edistää tasa-arvoa?

Miksi opettajan tulee edistää tasa-arvoa? Miksi opettajan tulee edistää tasa-arvoa? Mikä on se suunnitelmallinen tasa-arvoa edistävä työ, jota oppilaitosten odotetaan tekevän? Miko Lempinen, ylitarkastaja tasa-arvovaltuutetun toimisto Pojat ovat

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 21. Yhdenvertaisuuslaki. Annettu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2004

SISÄLLYS. N:o 21. Yhdenvertaisuuslaki. Annettu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2004 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2004 Julkaistu Helsingissä 23 päivänä tammikuuta 2004 N:o 21 28 SISÄLLYS N:o Sivu 21 Yhdenvertaisuuslaki... 49 22 Laki vähemmistövaltuutetusta annetun lain muuttamisesta... 54 23

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Yhteistyötoimikunta Kunnanhallitus

PORNAISTEN KUNTA TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Yhteistyötoimikunta Kunnanhallitus PORNAISTEN KUNTA TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA 2016 2018 Yhteistyötoimikunta Kunnanhallitus 1 1. JOHDANTO Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (609/1986) eli tasa-arvolaki tuli voimaan

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS Sivu 1/2 TALOYHTIÖ Asunto-osakeyhtiön nimi ja osoite Huoneiston numero OSAKAS Huoneiston osakkeenomistajan nimi ja puhelinnumero

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA ASIA 25/2010 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 17/2011 11.3.2011 Asia Korvausvaatimus Korvausvaatimuksen tekijä A, työvoimaneuvoja Virasto työ- ja elinkeinotoimisto Korvausvaatimus

Lisätiedot

Vastuu. Tekijänoikeudet ammatin opetuksessa Opentekoa.fi

Vastuu. Tekijänoikeudet ammatin opetuksessa Opentekoa.fi Vastuu Tekijänoikeudet ammatin opetuksessa Opentekoa.fi Avainsanat: hyvitys, korvaus, tekijänoikeusrikkomus, tekijänoikeusrikos, tekijänoikeus, taloudelliset oikeudet, teos, YouTube Vastuu Siviilioikeudellinen

Lisätiedot

OmavastL LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

OmavastL LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot

Salassapito- ja tietosuojakysymykset moniammatillisessa yhteistyössä Kalle Tervo. Keskeiset lait

Salassapito- ja tietosuojakysymykset moniammatillisessa yhteistyössä Kalle Tervo. Keskeiset lait Salassapito- ja tietosuojakysymykset moniammatillisessa yhteistyössä 7.5.2014 Kalle Tervo Keskeiset lait Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (21.5.1999/621) Henkilötietolaki (22.4.1999/523) Laki

Lisätiedot