KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 14 / 2014 Aika Maanantai klo Kunnanhallituksen kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 14 / 2014 Aika Maanantai 01.12.2014 klo 18.30-20.43 Kunnanhallituksen kokoushuone"

Transkriptio

1 Pöytäkirja Kokousnumero 14 / 2014 Aika Maanantai 0 klo Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone

2 KOKOUSKUTSU / ASIALISTA Maanantai 0 klo Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 14 / 2014 ASIA LIITE 147 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 148 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN 149 KUNNANVALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN, ENSIMMÄI- SEN VARAPUHEENJOHTAJAN SEKÄ TOISEN VARA- PUHEENJOHTAJAN VAALI TOIMIKAUDEKSI KUNNANHALLITUKSEN JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN SEKÄ PUHEENJHTAJISTON VAALI TOIMIKAUDEKSI KUNNANVALTUUSTON KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO KIVIJÄRVEN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET HALLINTOSÄÄNNÖN 20 JA 21 MUUTOKSINA, SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEINA SEKÄ SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TOIMINTASUUNNITELMANA MIDINVEST FUND KSV KY:N TOIMIKAUDEN JATKAMINEN 154 EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN TYÖLLISTÄMISTÄ EDISTÄVÄN MONIALAISEN YHTEISPALVELUN NEUVOTTELUIHIN 155 KUNTAJAKOSELVITYKSEN EDUSTAJAT 156 KUNNANJOHTAJAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 157 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT 158 ILMOITUSASIAT

3 KOKOUSKUTSU / ASIALISTA Maanantai 0 klo Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 14 / 2014 ASIA LIITE PELOTON PÄÄOMASIJOITUSRAHASTO 160 EDUSKUNTAVAALIEN ÄÄNESTYSPAIKAT JA -AJAT 161 VAALILAUTAKUNTA EDUSKUNTAVAALEISSA VAALITOIMIKUNTA EDUSKUNTAVAALEISSA SAARIJÄRVEN SEUDUN JHL RY 444 ESITYS PAIKALLISEKSI TYÖ- JA VIRKAEHTOSOPIMUKSEKSI SEUDULLISESTA PÄÄLUOTTAMUSMIEHESTÄ LAINAN KILPAILUTUS TAINION KOULUN KOULURAKENNUKSEN PERUSKORJAUKSEEN JA HOIKANPERÄN VESIHUOLTOHANKKEESEEN 165 KUUSELA-TILAN ( ) MYYMINEN 166 KUNNAN EDUSTAJAN NIMEÄMINEN SAARIKAN ALUEEN VAMMAISNEUVOSTOON Pöytäkirja on nähtävillä: Kunnanvirastolla klo MERK. Erkki Leppänen Kunnanhallituksen puheenjohtaja

4 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 14 / KOKOUSAIKA Maanantaina 0 klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanhallituksen kokoushuone x Erkki Leppänen, pj. Ossi Hämäläinen, vj. x Risto Holm, II vpj. Sulevi Jelonen, vj. x Asko Kauppinen, I vpj. Ari Simonen, vj. x Marjatta Liimatainen Hanna Urpilainen, vj. - Kirsti Möttönen - Minna Minkkinen, vj. x Heikki Näsi Jari Haapaniemi, vj. x Riitta Sarén Orvokki Karstinen, vj. MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) x x x x Olavi Hakkarainen, kunnanvaltuuston puheenjohtaja Eeva-Liisa Tobiasson, kunnanvaltuuston I varapuheenjohtaja Antti Urpilainen, kunnanvaltuuston II varapuheenjohtaja Pekka Helppikangas, kunnanjohtaja, esittelijä/pöytäkirjanpitäjä LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 147 ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS 148 Puheenjohtaja Pöytäkirjapitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on varustettu nimikirjaimillamme. Erkki Leppänen Tarkastusaika Kunnanvirastolla Allekirjoitukset Pekka Helppikangas PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Asko Kauppinen Paikka ja päivämäärä Kunnanvirastolla Virka-asema Kunnanjohtaja Riitta Sarén Allekirjoitus

5 0 242 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khall 147 Kivijärven kunnan hallintosäännön 10.2 mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä mikäli mahdollista siinä käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, vähintään neljä (4) päivää ennen kokousta. Kivijärven kunnan hallintosäännön 10.3 mukaan toimielimen jäsenen, joka on estynyt saapumasta kokoukseen, on kutsuttava varajäsen sijaansa. Milloin jäsen on esteellinen käsittelemään jotakin asiaa kokouksessa tai esteen vuoksi ei voi osallistua jonkin asian käsittelyyn, kutsuu hän varajäsenen kokoukseen sitä asiaa käsittelemään. Myös puheenjohtaja tai kokouksen sihteeri voi toimittaa kutsun varajäsenelle. Muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

6 0 243 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Khall 148 Kivijärven kunnan hallintosäännön mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Puheenjohtajan ja pöytäkirjantarkastajien on allekirjoitettava sekä pöytäkirjan kansilehti että tehtävä jokaiseen pöytäkirjan sivuun tarkastustaan osoittava merkintänsä. valitsee Riitta Sarénin ja Asko Kauppisen tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

7 0 244 KUNNANVALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN, ENSIMMÄISEN VARAPUHEEN- JOHTAJAN SEKÄ TOISEN VARAPUHEENJOHTAJAN VAALI TOIMIKAUDEKSI Khall 149 Kuntalain 12 :n mukaan: "Valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen, jollei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa. Kuntalain 60 :n mukaan: "Vaalissa tulevat valituiksi se tai ne, jotka ovat saaneet eniten ääniä. Luottamushenkilöiden vaali toimitetaan suhteellisena, jos sitä vaatii läsnä olevista toimielimen jäsenistä vähintään määrä, joka saadaan jakamalla läsnä olevien lukumäärä valittavien lukumäärällä lisättynä yhdellä. Jos osamääräksi tulee murtoluku, se korotetaan lähinnä ylempään kokonaislukuun. Varajäsenet valitaan samassa vaalissa kuin varsinaiset jäsenet. Jos varajäsenet ovat henkilökohtaisia, ehdokkaat on hyväksyttävä ennen vaalia ja ehdokkaana tulee olla sekä varsinainen jäsen että tämän varajäsen. Jos varajäsenet eivät ole henkilökohtaisia, valituiksi tulevat varsinaisiksi jäseniksi valittujen jälkeen seuraavaksi eniten ääniä tai korkeimmat vertausluvut saaneet ehdokkaat. Suhteellista vaalia toimitettaessa on noudatettava soveltuvin osin, mitä kunnallisvaaleista säädetään. Lisäksi valtuusto voi antaa määräyksiä vaalin toimittamisesta. Suhteellinen vaali ja vaadittaessa myös enemmistövaali on toimitettava suljetuin lipuin. Äänten mennessä tasan ratkaisee arpa. Vaali voidaan toimittaa suljetuin lipuin toimielimen jäsenen osallistuessa kokoukseen videoneuvotteluyhteyden avulla vain, jos vaalisalaisuus on turvattu. Vaalisalaisuuden turvaamiseksi edellytetään, että: 1) toimielimen jäsen voidaan luotettavasti tunnistaa; 2) annettu ääni toimitetaan varsinaiselle kokouspaikalle salatulla sähköisellä yhteydellä; sekä 3) äänet lasketaan siten, ettei äänen antajaa ja äänen sisältöä voida keskenään yhdistää." Kunnanvaltuuston työjärjestyksen 1 :n mukaan kunnanvaltuuston puheenjohtajiston toimikausi on kaksi (2) vuotta ja valtuustossa on kaksi (2) varapuheenjohtajaa.

8 0 245 (Kunnanjohtaja Pekka Helppikangas, puh ) esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee vuosiksi kunnanvaltuuston puheenjohtajan, ensimmäisen varapuheenjohtajan ja toisen varapuheenjohtajan. Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

9 0 246 KUNNANHALLITUKSEN JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN SEKÄ PUHEENJOHTAJISTON VAALI TOIMIKAUDEKSI Khall 150 Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee valita jäsenet kunnan toimielimiin, jollei jäljempänä toisin säädetä. Kuntalain 17 :n mukaan: "Kunnan toimielimiä ovat valtuuston lisäksi kunnanhallitus, lautakunnat ja johtokunnat, niiden jaostot sekä toimikunnat. Valtuusto asettaa kunnanhallituksen sekä 71 :ssä tarkoitetun tarkastuslautakunnan. Kuntalain 18 :n mukaan: "Valtuusto voi johtosäännössä määrätä, että kunnanhallitukseen ja nimettyyn lautakuntaan voidaan valita vain valtuutettuja ja varavaltuutettuja. Toimielinten jäsenille valitaan henkilökohtaiset varajäsenet, joista on soveltuvin osin voimassa, mitä varsinaisista jäsenistä säädetään. Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta toimielimen jäseniä valittaessa säädetään erikseen". Kuntalain 35 :n mukaan: "Vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan: 1. kunnan keskushallinnossa kunnanhallituksen alaisena toimiva kunnan palveluksessa oleva henkilö; 2. kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka lautakunnan esittelijänä tai muuten vastaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi tulevien asioiden valmistelusta eikä 3. henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle kunnanhallituksessa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa. Henkilöstön edunvalvonnasta asianomaisessa kunnassa huolehtivan yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen puheenjohtaja ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. Vaalikelpoinen ei ole myöskään henkilö, joka yhteisön neuvottelijana tai muussa vastaavassa ominaisuudessa vastaa edunvalvonnasta.

10 0 247 Enemmistön kunnanhallituksen jäsenistä on oltava muita kuin kunnan tai kunnan määräämisvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa olevia henkilöitä". Kuntalain 34 :n mukaan: "Vaalikelpoinen valtuustoon ei ole: 1. Valtion virkamies, joka hoitaa välittömästi kunnallishallintoa koskevia valvontatehtäviä. 2. Kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka toimii kunnanhallituksen tai lautakunnan tehtäväalueen johtavassa tehtävässä tai sellaiseen rinnastettavassa vastuullisessa tehtävässä. 3. Kunnan määräämisvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa oleva henkilö, joka asemaltaan voidaan rinnastaa 2 kohdassa tarkoitettuun kunnan palveluksessa olevaan henkilöön eikä 4. Kuntayhtymän jäsenkunnan valtuuston osalta kuntayhtymän palveluksessa oleva henkilö, joka asemaltaan voidaan rinnastaa 2 kohdassa tarkoitettuun kunnan palveluksessa olevaan henkilöön". Kuntalain 20 :n mukaan: "Valtuusto tai muu valinnan suorittava toimielin valitsee jäseniksi valituista toimielimen puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia. Heidät valitaan samassa vaalitoimituksessa". Kuntalain 60 :n mukaan: "Vaalissa tulevat valituiksi se tai ne, jotka ovat saaneet eniten ääniä. Luottamushenkilöiden vaali toimitetaan suhteellisena, jos sitä vaatii läsnä olevista toimielimen jäsenistä vähintään määrä, joka saadaan jakamalla läsnä olevien lukumäärä valittavien lukumäärällä lisättynä yhdellä. Jos osamääräksi tulee murtoluku, se korotetaan lähinnä ylempään kokonaislukuun. Varajäsenet valitaan samassa vaalissa kuin varsinaiset jäsenet. Jos varajäsenet ovat henkilökohtaisia, ehdokkaat on hyväksyttävä ennen vaalia ja ehdokkaana tulee olla sekä varsinainen jäsen että tämän varajäsen. Jos varajäsenet eivät ole henkilökohtaisia, valituiksi tulevat varsinaisiksi jäseniksi valittujen jälkeen seuraavaksi eniten ääniä tai korkeimmat vertausluvut saaneet ehdokkaat. Suhteellista vaalia toimitettaessa on noudatettava soveltuvin osin, mitä kunnallisvaaleista säädetään. Lisäksi valtuusto voi antaa

11 0 248 määräyksiä vaalin toimittamisesta. Suhteellinen vaali ja vaadittaessa myös enemmistövaali on toimitettava suljetuin lipuin. Äänten mennessä tasan ratkaisee arpa. Vaali voidaan toimittaa suljetuin lipuin toimielimen jäsenen osallistuessa kokoukseen videoneuvotteluyhteyden avulla vain, jos vaalisalaisuus on turvattu. Vaalisalaisuuden turvaamiseksi edellytetään, että: 1) toimielimen jäsen voidaan luotettavasti tunnistaa; 2) annettu ääni toimitetaan varsinaiselle kokouspaikalle salatulla sähköisellä yhteydellä; sekä 3) äänet lasketaan siten, ettei äänen antajaa ja äänen sisältöä voida keskenään yhdistää. TasaAL 4 a Julkisen hallinnon ja julkista valtaa käyttävien toimielinten kokoonpanosta säädetään: Valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä sekä kunnallisissa että kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Jos julkista valtaa käyttävällä toimielimellä tai virastolla, laitoksella taikka kunta- tai valtioenemmistöisellä yhtiöllä on hallintoneuvosto, johtokunta tai muu luottamushenkilöistä koostuva johto- tai hallintoelin, toimielimessä tulee olla tasapuolisesti sekä naisia että miehiä, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Viranomaisten ja kaikkien niiden tahojen, joita pyydetään nimeämään ehdokkaita tässä pykälässä tarkoitettuihin toimielimiin, tulee mahdollisuuksien mukaan ehdottaa sekä naista että miestä jokaista jäsenpaikkaa kohden. Kivijärven kunnan hallintosäännön 3 / Toimielinten kokoonpano Kunnanhallituksessa, teknisessä lautakunnassa ja sivistyslautakunnassa on kussakin (7) seitsemän jäsentä. Puheenjohtajan tulee olla kunnanvaltuutettu ja enemmistön toimielimen kaikista jäsenistä tulee olla valtuutettuja tai varavaltuutettuja. Kunnanvaltuusto valitsee kunnanhallituksen jäsenet kahden vuoden toimikaudeksi, joka alkaa tai päättyy valtuutettujen toimikauden vaihtuessa. Kunnanvaltuusto valitsee toimielimen jäsenistä puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan. Vaalielimistä on säädetty erikseen.

12 0 249 nimeää kuhunkin lautakuntaan edustajansa, ei kuitenkaan vaalielimiin. (Kunnanjohtaja Pekka Helppikangas, puh ) esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee toimikaudeksi kunnanhallitukseen seitsemän (7) jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen 2. yhden jäsenistä puheenjohtajaksi 3. yhden jäsenistä 1. varapuheenjohtajaksi 4. yhden jäsenistä 2. varapuheenjohtajaksi Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

13 0 250 KUNNANVALTUUSTON KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO Khall 151 Kuntalain 23 :n mukaan kunnanhallitus vastaa valtuuston päätösten täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kuntalain 98 :n mukaan päätös voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman. Täytäntöönpanoon ei kuitenkaan saa ryhtyä, jos oikaisuvaatimus tai valitus käy täytäntöönpanon johdosta hyödyttömäksi. Kunnanvaltuuston kokouksen Pöytäkirja on hyväksytty, tarkistettu sekä ollut nähtävillä kunnanvirastolla Kunnanvaltuuston päätöksistä ei ole valitettu. (Kunnanjohtaja Pekka Helppikangas, puh ) toteaa, että kunnanvaltuuston tekemät päätökset eivät ole syntyneet virheellisessä järjestyksessä eivätkä mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi eivätkä ole muutoinkaan lainvastaisia, joten ne pannaan täytäntöön. Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksi osastot

14 0 251 KIVIJÄRVEN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET HALLINTOSÄÄNNÖN 20 JA 21 MUUTOKSINA, SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEINA SEKÄ SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TOIMINTASUUNNITELMANA Khall 152 Liite nro 41. Kuntalakiin (325/2012) kesällä 2012 lisätyt säännökset kunnan ja kuntakonsernin sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta tulivat voimaan Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan kunnan ja kuntakonsernin sisäisiä menettely- ja toimintatapoja, joiden avulla pyritään varmistumaan organisaation tavoitteiden saavuttamisesta ja toiminnan laillisuudesta. Riskienhallinnalla tunnistetaan, arvioidaan ja hallitaan tavoitteiden saavuttamista uhkaavia tekijöitä. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen on osa kunnan ja kuntakonsernin johtamista. Valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista (kuntalaki 13 ). Lisäksi hallintosääntöön tulee sisällyttää tarpeelliset määräykset sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta, lähinnä asiaa koskevasta toimivallasta ja tehtävien jaosta. Toimintakertomukseen on sisällytettävä tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä (kuntalaki 69 ). Tilintarkastajan on tarkastettava, onko kunnan sisäinen valvonta ja riskienhallinta sekä konsernivalvonta järjestetty asianmukaisesti (kuntalaki 73 ). Kuntalain säännöksien tavoitteena on terävöittää kuntien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämistä ja siitä raportointia. Tästä syystä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tulee perustua järjestelmälliseen ja dokumentoituun toimintatapaan. Sisäisen valvonnan menettely- ja toimintatavat ovat sinänsä sisältyneet jo voimassa oleviin ohjeistuksiin ja toimintatapoihin, mutta kuntalain muutos merkitsee sitä, että sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisen perusteista määrätään yksilöidysti valtuustotasolla ja että toimintakertomuksen yhteydessä valtuusto saa myös raportin valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä. Kuntalain määräysten perusteella on valmisteltu Kivijärven kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet (liite 41a) sekä hallintosäännön 20 ja 21 :ien muutos. Muutettuun hallintosäännön 20 :ään otetaan määräykset valvonnan ja riskienhallinnan toimivallasta ja tehtävien jaosta. Hallintosäännön 21 kumotaan tarpeettomana. Liitteenä 41b on esitys sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimintasuunnitelmaksi. Ohjeistuksessa käsitteellä tuloksellisuus tarkoitetaan lähinnä tasapainotetun tuloskortiston käsittelemiä ulottovuuksia 1. talous, joka mittaa tapahtunutta (historia)

15 prosessit ja niiden suorituskyky sekä asiakasnäkökulma, jotka kuvaavat organisaation nykyisyyttä 3. henkilöstö, joka kuvaa organisaation kyvykkyyttä vastata tulevaisuuden haasteisiin. Kivijärven voimassa oleva hallintosäännön 6.1 määrittelee lisäksi yksikkö/yksilökohtaisen tuloksellisuuden koko organisaation viitekehityksessä eli prosessien suorituskyvyn kontekstissa. (Kunnanjohtaja Pekka Helppikangas, puh ) Tarkastuslautakunta on arviointikertomuksen yhteydessä esittänyt, että kunnanvaltuusto pyytää kunnan toimintaan ja talouteen sekä omaisuuteen liittyvien riskien selvittämisestä kunnanhallituksen kannanoton niin, että ne voidaan käsitellä vuoden 2014 syyskauden valtuuston kokouksissa. esittää kunnanvaltuustolle, että 1. valtuusto muuttaa Kivijärven kunnan hallintosäännön 20 kuulumaan seuraavasti: 20 Valvonta ja riskienhallinta Kunnanvaltuusto päättää sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista Kivijärven kunnassa ja kuntakonsernissa. vastaa kokonaisvaltaisen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä, hyväksyy sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevat ohjeet ja menettelytavat sekä valvoo, että sisäinen valvonta ja riskienhallinta toimeenpannaan ohjeistuksen mukaisesti. vastaa konserniyhteisöjen ohjauksesta sekä niiden sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisen ja tuloksellisuuden valvonnasta (konsernivalvonta). antaa toimintakertomuksessa tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä. Lautakunnat vastaavat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä, toimeenpanon valvonnasta ja tuloksellisuudesta vastuualueillaan. Lautakunnat raportoivat kunnanhallitukselle sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä. Kunnanjohtaja ja osastonjohtajat vastaavat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpanosta ja

16 0 253 tuloksellisuudesta vastuualueillaan. Viranhaltijat raportoivat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpanosta ja tuloksellisuudesta valvonnasta vastaavalle toimielimella. Hallinnon ja talouden tarkastusta sekä sisäistä tarkastusta koskevat yksityiskohtaiset määräykset on annettu hallinnon, talouden ja valvonnan ohjeissa ja sekä tarkastussäännössä. 2. valtuusto kumoaa 21 :n 3. valtuusto hyväksyy liitteenä 41a olevat Kivijärven kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet. hyväksyy liitteenä 41b olevan vuoden 2014 sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimintasuunnitelman Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

17 0 254 MIDINVEST FUND KSV KY:N TOIMIKAUDEN JATKAMINEN Khall 153 Liite nro 42. Midinvest Fund KSV Ky perustettiin vuonna ,3, milj. euron kokonaispääomilla. Rahaston yhtiösopimuksen mukainen toimikausi päättyi , minkä jälkeen sitä on rahastosopimuksissa määritetyllä tavalla jatkettu kahdella vuodella saakka ja edelleen yhtiömiesten yhteisellä sopimuksella 3 saakka. Midinvest Fund KSV -rahasto on toiminut menestyksellisesti. Rahastoon sijoitetuista 3,3,milj. euron suuruisista pääomista on tähän mennessä palautettu sijoittajille sekä pääomanpalautuksina että voitonjakona yhteensä 3,75 milj. euroa. Rahastoon sitoutunutta pääomaa on jäljellä 0,5 milj. euroa. Rahaston sijoitusten ja likvidien varojen käypä arvo on yli 2 miljoonaa euroa. Midinvest Fud I Ky:nsijoitusneuvosto on pidetyssä kokouksessaan käsitellyt rahaston toimikauden päättymistä ja rahaston purkamisen edellytyksiä. Midinvest Fund I:n sijoitusneuvosto päätyi suosittelemaan yhtiömiehille rahaston toimikauden jatkamista vuodelle saakka. Hallinnointiyhtiö esittää Midinvest Fund KSV Ky:n äänettömille yhtiömiehille, että rahaston toimikautta jatketaan yhdellä vuodella saakka. Hallinnointiyhtiö ei peri hallinnointitehtävästään palkkiota vuonna 2015 vaan on voittopalkkio-osuutensa perusteella motivoitunut hallinnointitehtävänsä hoitamiseen parhaan kykynsä mukaan varaten riittävät ja asiantuntevat manageerausresurssit. Liitteenä 42 ovat yhtiösopimuksen ja osakassopimuksen lisäykset. Esityslistan liitteenä on hallinnointiyhtiön lähetekirje asiasta. (Kunnanjohtaja Pekka Helppikangas, puh ) 1. hyväksyy Midinvest Fund KSV Ky:n toimikauden jatkamisen yhdellä vuodella saakka 2. hyväksyy esitetyt lisäykset Midinvest Fund KSV Ky:n yhtiösopimukseen ja Midinvest Fund KSV Ky:n osakassopimukseen. Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksi MidInvest Management Oy / Marja Kantonen

18 0 255 EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN TYÖLLISTÄMISTÄ EDISTÄVÄN MONIALAISEN YHTEISPALVELUN NEUVOTTELUIHIN Khall 154 Keski-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto kirjoittaa: Hallituksen esitys työllistämistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta (183/2014) on annettu eduskunnalle Lain on tarkoitus tulla voimaan ja kaikkien kuntien tulee olla mukana yhteispalvelussa v alusta alkaen. Työllistymistä edistävällä monialaisella yhteispalvelulla tarkoitetaan yhteistoimintamallia, jossa TE-toimisto, kunta ja Kela yhdessä arvioivat yhteispalvelua tarvitsevan työttömän palvelutarpeen, suunnittelevat työllistymisen kannalta tarkoituksenmukaisen palvelukokonaisuuden sekä vastaavat työllistymisprosessin etenemisestä ja seurannasta. Monialaisen yhteispalvelun alueellinen toimintamalli tullaan muodostamaan v aikana TE-toimiston, kuntien ja Kelan yhteisten neuvottelujen kautta. Keski-Suomen TE-toimisto pyytää Keski-Suomen kuntia ja Kelaa nimeämään organisaationsa edustajat (1-3 henkilöä) käytäviin neuvotteluihin ja ilmoittamaan henkilöiden tiedot Keski-Suomen TEtoimistoon palvelujohtaja Leena Kauhaselle mennessä. Neuvottelijat tullaan kutsumaan Keski-Suomen alueen yhteiseen tilaisuuteen klo Kutsu ja ohjelma lähetetään joulukuun aikana. (Kunnanjohtaja Pekka Helppikangas, puh ) nimeää kunnan edustajat neuvotteluun. nimesi edustajikseen neuvotteluun Erkki Leppäsen ja Risto Holmin. Tiedoksi Keski-Suomen TE-toimisto

19 0 256 KUNTAJAKOSELVITYKSEN EDUSTAJAT Khall 155 Viitasaaren, Pihtiputaan, Kannonkosken, Kinnulan ja Kivijärven kuntajakoselvityksen ohjausryhmässä ovat kunnanjohtajat sekä valtuuston ja hallituksen puheenjohtaja sekä kolmas luottamushenkilöedustaja, joka on valittava erikseen. (Kunnanjohtaja Pekka Helppikangas, puh ) valitsee kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen puheenjohtajan lisäksi kolmannen luottamushenkilöjäsenen ohjausryhmään. valitsi ohjausryhmään kolmanneksi luottamushenkilöedustajaksi Risto Holmin. Tiedoksi Viitasaaren kaupunki / Tiina Honkanen

20 0 257 KUNNANJOHTAJAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET Khall 156 (Kunnanjohtaja Pekka Helppikangas, puh ) merkitsee tiedoksi kunnanjohtajan välisenä aikana tekemät viranhaltijapäätökset. Nro 8 / Esikoulun opettajan/varhaiskasvatuksen ohjaajan määräaikaisen tehtävän täyttäminen Kuntalisäpäätökset / nrot 9-12 Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

21 0 258 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT Khall 157 Kunnanhallitukselle on toimitettu seuraavat pöytäkirjat Yhteistyötoimikunta 3 / Tekninen lautakunta 7 / (Kunnanjohtaja Pekka Helppikangas, puh ) merkitsee pöytäkirjat tiedokseen ja toteaa, ettei siinä ole sellaisia päätöksiä, joissa kunnanhallitus käyttäisi kuntalain 51 tarkoittamaa otto-oikeutta. Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksi tekninen osasto

22 0 259 ILMOITUSASIAT Khall 158 Kivijärven kunnan työttömyysasteet työ- ja elinkeinoministeriön tilastojen mukaan: miehiä ,8% ,30% ,90% ,60% ,20% ,90% ,60% ,50% ,10% ,30% ,20% ,80% ,00% ,90% ,20% naisia Saapuneet kirjeet/pöytäkirjat: Opetus- ja kulttuuriministeriö / Päätöksen korjaaminen: Erityisavustuksen myöntäminen sisäilma- ja kosteusvauriohankkeeseen Keski-Suomen sairaanhoitopiiri/ Muistio sopimusohjauksen aluetilaisuudesta Pohjoisen Keski-Suomen ja seututerveyskeskuksen neuvottelurenkaat Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä hallituksen pöytäkirjat 15/ ja 16 / Viitasaaren kaupunki ympäristölautakunnan pöytäkirja Ympäristölautakunnan v talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman vahvistaminen Viitasaaren kaupunki ympäristölautakunta ote /Eläinlääkintä / Maksutaksa v (sopijakunnat: Viitasaari, Saarijärvi, Pihtipudas, Kannonkoski, Karstula,

23 0 260 Kinnula, Kivijärvi, Kyyjärvi) Keski-Suomen liitto maakuntahallituksen pöytäkirja 9 / (Kunnanjohtaja Pekka Helppikangas, puh ) merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

24 0 261 PELOTON PÄÄOMASIJOITUSRAHASTO Khall 159 Liite nro 43. Pohjoisen Keski-Suomen Seutujohtoryhmä on jättänyt Kivijärven kunnalle alla selostetun pääomasijoitusrahastoesityksen. Rahoituksen saatavuuden kiristymisen rajoittaessa Pohjoisen Keski-Suomen kuntien alueella toimivien yritysten kasvua on keskusteltu uudentyyppisen, kärsivällistä pääomaa lähinnä lainoina myöntävän Peloton-rahaston perustamisesta ja sen hallinnoinnin järjestämisestä. Kärsivällisellä pääomalla tarkoitetaan tässä yhteydessä sitä, että rahasto ei pyri omistukseen eikä omistusjärjestelyihin vaan tuotto haetaan korkona ja voittoosuuksina. Perinteinen hallinnointimalli on pienelle alueelliselle rahastolle liian raskas, mutta hallinnoinnin voisi toteuttaa kevennetyllä mallilla jakamalla hallinnointiin liittyvää työtä hallinnointiyhtiön ja kehitysyhtiöiden kesken. Rahaston koon tulisi olla vähintään 2,5 miljoonaa euroa ja sijoitukset yhteen yritykseen olisivat enintään 15 % tästä. Pienimmät sijoitukset olisivat euroa. Rahasto tekisi sijoituksia toimialariippumattomasti sellaisiin alueen yrityksiin, joilla on riittävä kasvupotentiaali ja uskottava historia. Rahasto ei tekisi sijoituksia varhaisen vaiheen yrityksiin eikä tervehdytettäviin yrityksiin. Perinteiset institutionaaliset sijoittajat eivät enää tee sijoituksia alueellisiin rahastoihin. Myöskään EAKR-rahaa ei jatkossa voida käyttää yritysrahoitukseen. Rahaston pääomasta yli puolet tulisi olla yksityistä, lähinnä alueeseen sitoutuneilta yksityishenkilöiltä. Loppu pääomasta tulisi saada kunnilta. Kuntien hyöty rahastoon mukaan lähtemisestä tulee sijoitettavien yritysten kasvavien yhteisöverotulojen ja ansioverotulojen kasvun sekä yleisen elinvoiman kasvun kautta. Maantieteellinen toimialue tulisi olemaan pohjoinen Keski-Suomi koskien mukaan lähtevien kuntia. Muita rahaston sijoituskriteereitä sijoitettaviin yhtiöihin tulisi olemaan Yhtiön taloushallinto tulee olla järjestetty asianmukaisesti Viimeisten kahden tilikauden ajan positiivinen tulos Omavaraisuusaste riittävä tai omavaraisuusasteen kehitys positiivinen Yhtiön tulevaisuudennäkymien on oltava uskottavasti positiiviset huomioiden markkinatilanne ja asema Yhtiöllä on oltava valmius hyvään hallitustyöskentelyyn

25 0 262 Liikevaihdolle ja työpaikkojen määrälle ei aseteta alarajaa. Voitonjako Pohjoisen Keski-Suomen kunnille verotulojen merkitys on suurempi kuin rahaston tuotto: kunnat hyötyvät rahastosta elinkeinoelämän vilkastumisen ja yritysten toimintaedellytysten parantumisen kautta. Tästä syystä on päädytty siihen, että voitonjako on epäsymmetrinen. Kuntien tuotto prosentti tulisi olemaan 2 %, koska he hyötyvät verotuloista. Yksityisille sijoittajille tuotto prosentti olisi 8 %, koska he eivät hyödy verotuloista. Kevennetty hallinnointimalli Tarkoitus on toteuttaa rahaston hallintomalli ns. kevennettynä hallintomallina, jossa pääomasijoitusrahaston hallinnointi jaetaan eri tahojen kesken hyödyntäen olemassa olevia rakenteita, kuten alueella toimivia kehittämisyhtiöitä. Kevennetyssä hallinnointimallissa vain sijoitusten valmistelu, yhtiöiden hallitustyöskentely ja rahaston toimintaan liittyvä raportointi ostetaan ulkopuoliselta hallinnointiyhtiöltä. Hallintomalli tullaan kuntien päätöksien jälkeen kilpailuttamaan, josta saadaan tarkempi selvitys todellisista hallintokustannuksista. Rahaston kokoamiskustannukset on sisällytetty Innovapriikkihankkeeseen. Rahaston riskeinä nähdään seuraavat asiat Tuottotavoite ei toteudu Sijoitettu pääoma menetetään osittain Seudullisen tahtotilan puuttuminen Osaavan ja kustannustehokkaan hallinnointiyrityksen löytäminen rahaston ammattimaiseen hallintaan Liitteenä Peloton rahastoraportti ja Pääomasijoitus esitys Rahastoon liittyminen edellyttää, että Kivijärven kunta lähtee mukaan pääomasijoitusrahastoon seuraavasti: 1. kunta sitoutuu sijoittamaan rahastoon enintään sijoitukset tullaan tekemään vuosittain rahaston päätösten mukaisesti seuraavien viiden vuoden aikana, tehtävien yrityssijoitusten mukaisesti. 3. koko pääomasijoitusrahaston koko on enintään , josta yksityisten sijoittajien osuus on yli puolet ja kuntien osuus alle puolet.

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 2 / 2015 Aika Maanantai 02.02.2015 klo 18.30-20.07 Kokoushuone 1 (khall)

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 2 / 2015 Aika Maanantai 02.02.2015 klo 18.30-20.07 Kokoushuone 1 (khall) Pöytäkirja Kokousnumero 2 / 2015 Aika Maanantai 02.02.2015 klo 18.30-20.07 Paikka Kokoushuone 1 (khall) KOKOUSKUTSU / ASIALISTA Maanantaina 02.02.2015 klo 18.30 20.07 Kokoushuone 1 (khall) Nro 2 / 2015

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 6 / 2012 Aika Maanantai 14.05.2012 klo 19.30-21.45 Kunnanhallituksen kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 6 / 2012 Aika Maanantai 14.05.2012 klo 19.30-21.45 Kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirja Kokousnumero 6 / 2012 Aika Maanantai 14.05.2012 klo 19.30-21.45 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone ASIALISTA Maanantaina 14.05.2012 Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 6 / 2012 ASIA LIITE 58

Lisätiedot

-3, KH 12.1.2015 14:00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 12.1.2015

-3, KH 12.1.2015 14:00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 12.1.2015 -3, KH 12.1.2015 14:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 12.1.2015 Esityslista 1/2015 -2, KH 12.1.2015 14:00 Kokousaika Maanantai 12.1.2015 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN

Lisätiedot

-2, KH 12.1.2015 14:00

-2, KH 12.1.2015 14:00 -2, KH 12.1.2015 14:00 Kokousaika Maanantai 12.1.2015 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 No 1/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.01.2005 kello 16.00-17.35 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 5 / 2014 Aika Maanantai 03.03.2014 klo 18.30-21.18 Kunnanhallituksen kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 5 / 2014 Aika Maanantai 03.03.2014 klo 18.30-21.18 Kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirja Kokousnumero 5 / 2014 Aika Maanantai 03.03.2014 klo 18.30-21.18 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU / ASIALISTA Maanantaina 03.03.2014 Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 5 / 2014

Lisätiedot

Kunnanhallitus 1/2005 1 (-77) KOKOUSAIKA Maanantaina 17. tammikuuta 2005 klo 17.00-19.10. Lomakeskus Huhmari, Louhi. Esko Tanskanen Onni Tukiainen

Kunnanhallitus 1/2005 1 (-77) KOKOUSAIKA Maanantaina 17. tammikuuta 2005 klo 17.00-19.10. Lomakeskus Huhmari, Louhi. Esko Tanskanen Onni Tukiainen POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 1/2005 1 (-77) KOKOUSAIKA Maanantaina 17. tammikuuta 2005 klo 17.00-19.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 9 / 2014 Aika Maanantai 02.06.2014 klo 18.30-21.10 Kunnanhallituksen kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 9 / 2014 Aika Maanantai 02.06.2014 klo 18.30-21.10 Kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirja Kokousnumero 9 / 2014 Aika Maanantai 02.06.2014 klo 18.30-21.10 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU / ASIALISTA Maanantaina 02.06.2014 Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 9 / 2014

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 1/2011 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.01.2011 kello 16.00-17.08 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA Auer

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 12.01.2015 klo 17.00-18.30

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 12.01.2015 klo 17.00-18.30 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 01/2015 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 12.01.2015 klo 17.00-18.30 Kunnanviraston valtuustosali Jäsen Paikalla

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 4 / 2012 Aika Maanantai 02.04.2012 klo 18.30-21.44 Kunnanhallituksen kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 4 / 2012 Aika Maanantai 02.04.2012 klo 18.30-21.44 Kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirja Kokousnumero 4 / 2012 Aika Maanantai 02.04.2012 klo 18.30-21.44 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU Maanantaina 02.04.2012 Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 4 / 2012 ASIA LIITE

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50. Kunnanvirasto, valtuustosali

RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50. Kunnanvirasto, valtuustosali RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50 Kunnanvirasto, valtuustosali 1 Kokouksen avaus 2 Valtuutettujen esteet ja varaten kutsuminen 3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A N:o 2009 HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ N:o Kv Säännön nimi 1/2009 15.12.2008 Hallintosääntö Kaupunginvaltuusto on muuttanut hallintosääntöä 9.3.2009

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

PIRKANMAAN LIITON SÄÄNTÖKOKOELMA

PIRKANMAAN LIITON SÄÄNTÖKOKOELMA PIRKANMAAN LIITON SÄÄNTÖKOKOELMA voimassa alkaen sivu 1. Perussopimus...1.1.2009 2 2. Hallintosääntö...17.5.2011 10 3. Maakuntavaltuuston työjärjestys...9.7.2002 21 4. Luottamushenkilöiden palkkiosääntö...1.7.2009

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 1/2015 1 (-59) Aika Maanantaina 19. tammikuuta 2015 klo 18.00-20.15 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA Mervi Niemelä, Eino Jokitulppo, Esko Kalapudas,

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

SODANKYLÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ SODANKYLÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto 13.12.2007 95 2 Sivu SISÄLLYSLUETTELO 2-5 OSA I YLEISET MÄÄRÄYKSET. 6 I LUKU YLEISTÄ 6 1 Säännön soveltamisala 6 II LUKU HALLINNOLLINEN JAKO, TOIMIELIMET

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ. Hallitus 8.6.2015, 75 Valtuusto 15.6.2015, 19 Voimaan 1.8.2015

HALLINTOSÄÄNTÖ. Hallitus 8.6.2015, 75 Valtuusto 15.6.2015, 19 Voimaan 1.8.2015 HALLINTOSÄÄNTÖ Hallitus 8.6.2015, 75 Valtuusto 15.6.2015, 19 Voimaan 1.8.2015 HÄMEENKYRÖN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET... 7 1.1 Yleiset määräykset... 7 1 Hallintosäännön soveltaminen...

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 1 2 Vuoden 2009 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 1 2 Vuoden 2009 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 1/2009 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 12.1.2009 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Hirvihaaran kartano 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty: 12.6.1995 Voimaantulo: 1.7.1995 Muutettu: 13.10.2003 Muutettu 8.12.2008 Voimaantulo 1.1.2009 SISÄLLYSLUETTELO 2 1 LUKU Yleiset määräykset

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 Kunnanhallitus 11.06.2012

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 Kunnanhallitus 11.06.2012 PÖYTÄKIRJA 10/2012 Kunnanhallitus 11.06.2012 Käsiteltävät asiat 112. Kunnallisvaalit 28.10.2012, vaalilautakuntien ja vaalilautakunnan asettaminen, ennakkoäänestys, vaalimainonta...151 113. Indekon Oy:n

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

SIILINJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 (13) SIILINJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kunnanvaltuustossa 1 Luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään kunnan päätöksenteko-

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 23/2013

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 23/2013 -3, KH 3.12.2013 14:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 3.12.2013 Esityslista 23/2013 -2, KH 3.12.2013 14:00 Kokousaika Tiistai 3.12.2013 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

KAARINAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 1.12.2008 Kaupunginvaltuusto 23.2.2009 Kaupunginhallitus 20.4.2009 Kaupunginvaltuusto 27.4.2009 Kaupunginvaltuusto 14.12.2009 Kaupunginvaltuusto 27.8.2012 Kaupunginvaltuusto 21.1.2013

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintosääntö

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintosääntö Hallintosääntö 1 (16) Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintosääntö 1. luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön määräysten sisältö ja soveltaminen 2 Toiminta-ajatus Hallintosäännöllä

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Sivu 1 () Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Sivu 1 () Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Sivu 1 () Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 2.2.2015 kello 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden kunnantalo,

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 3 / 2011 Aika Perjantaina 29.04.2011 klo 19.00-19.20 Paikka Valtuustosali

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 3 / 2011 Aika Perjantaina 29.04.2011 klo 19.00-19.20 Paikka Valtuustosali Pöytäkirja Kokousnumero 3 / 2011 Aika Perjantaina 29.04.2011 klo 19.00-19.20 Paikka Valtuustosali ASIALISTA Perjantaina 29.04.2011 klo 19.00 Valtuustosali Nro 3/ 2011 ASIA LIITE 15 3 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/2014 145. 66 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kaupunginvirastossa 19.12.2014 klo 8.

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/2014 145. 66 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kaupunginvirastossa 19.12.2014 klo 8. KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/2014 145 Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA 16.12.2014 klo 15:00-18:59 KOKOUSPAIKKA Kokoushuone Koski OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä ku ka toi mii puheenjohtajana)

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Kunnanhallitus Aika 10.03.2015 klo 10:00-14:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot