Yleisiä kommentteja UUDELY/1408/ /2012. UUDENMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Kutsunumero

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yleisiä kommentteja UUDELY/1408/00.02.00/2012. UUDENMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Kutsunumero 020 636 0070 www.ely-keskus."

Transkriptio

1 UUDELY/1408/ /2012 Kooste Uudenmaan ELY-keskuksen ja alueen TE-toimistojen kommenteista luonnokseen hallituksen esitykseksi laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Yleisiä kommentteja - Kokonaisuudessaan on erittäin hyvä, että erillislait kumotaan ja tilalle tulee yksi kokonaisuus sekä lainsäädännön että soveltamisohjeiden osalta, joissa lähtökohtana on palveluiden sisällön määrittely ja pyrkimys selkeyteen. Työnvälitys TE-toimiston ydintehtävänä korostuu, kun työnvälityspalveluita ei enää eritellä henkilö-asiakkaan ja työnantaja-asiakkaan palveluihin sen sijaan nähdään ko. palvelut osana työnvälityksen kokonaisuutta. - Järkevää, että palveluja ei eritellä henkilöasiakkaiden ja yritys- ja työnantaja-asiakkaiden palveluiksi. - TE-toimiston palvelutuotteiden yhdistäminen ja selkeyttäminen eri palvelutuoteryhmiin esim. valmennus, kokeilu, ammatinvalinta-ja uraohjaus etc on hyvä ja selkeyttää TE-toimiston palveluvalikoimaa myös asiakkaan näkökulmasta. - Palvelujen uudet nimikkeet selkeyttävät palveluvalikoiman hahmottamista ja ovat palvelua hyvin kuvaavia. - Kokonaisuutena muutosesitykset eivät tuo mukanaan kovin paljon uutta. Voimassa olevaan lainsäädäntöön tuodaan vanhoille nimikkeille uusia termejä, mikä on omiaan varsinkin alkuvaiheessa sekoittamaan ensisijaisesti hallinnon omia virkailijoita, mutta myös pitempään asioineita työnhakijoita. Sinänsä esityksen tavoite selkeyttää ja yksinkertaistaa lainsäädäntöä on päämääränä kiitettävä, mutta edellä mainitut terminologiset muutokset eivät kaikilta osin tue tätä tavoitetta. - Henkilöasiakkaiden yhdenvertaisen kohtelun parantaminen riippumatta siitä, mihin asiakasryhmään henkilö kuuluu, on paitsi tavoitteiltaan suotavaa, mutta myös selkeyttää kokonaisuutta palveluiden tarjonnassa. - Suomalaisen ikäpyramidin huolestuttava kehitys pyramidin painoalueen siirtyessä yhä enemmän kohti latvusta pakottaa myös lainsäädännön huomioimaan entistä enemmän meneillään olevaa kehitystä. Yritystoiminnan sekä tulevan palvelulinjoihin pohjautuvan työhallinnon toimintamallin entistä parempi huomiointi lainsäädäntötasolla vastaa myös TE-uudistuksen perimmäisiä tavoitteita. - Luonnoksessa on monia hyviä kohtia maahanmuuttotyön näkökulmasta. Esimerkiksi yhdenvertaisuus työnhakijoita esiteltäessä, koulutustarpeen korostaminen työvoimakoulutuksen valinnoissa ja lisäksi opiskelumahdollisuuksia/polkuja oli mahdollistettu eri tavalla kuin aikaisemmin. Esimerkiksi opistoasteisen tutkinnon täydentäminen ammattikorkeakoulussa. Hyvää on myös se, että työpaikkailmoituksia voidaan poistaa tietyillä kriteereillä, tällaisilla asioilla voi olla merkitystä esim. työsyrjinnän ehkäisemisessä. - Voimassa olevassa lainsäädännössä on ollut rajauksia kenelle asiakkaalle palveluita järjestetään ja miten palveluihin osallistumista taloudellisesti tuetaan. Nämä ovat olleet monimutkaisia eivätkä ottaneet huomioon asiakkaiden erilaisia palvelutarpeita ja yhdenvertaista kohtelua. - Kaiken kaikkiaan lakiesitys on kirjoitettu selkokielisesti. - Esityksen tarkoituksena on ollut selkeyttää ja yksinkertaistaa. Tässä on onnistuttu. UUDENMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Kutsunumero Asemapäällikönkatu Helsinki PL Helsinki

2 2/33 - Toimisto pitää uudistuksen sisältöä hyvänä ja tarpeellisena sekä katsoo sen osaltaan vastaavan toiminnallisessa ympäristössä tapahtuneisiin muutoksiin. Tietenkin viimekädessä asetus ja annettavat soveltamisohjeet ratkaisevat sen, kuinka käytännöntilanteessa asia voidaan hoitaa. Käytännön kokemuksen perusteella liian tiukka ohjeisto aiheuttaa käytännön työssä soveltamisongelmia, mistä viimekädessä kärsii asiakas. Esitys on myös TE-toimiston kannalta haasteellinen, kuinka lainsäädännön asettamiin vaatimuksiin voidaan käytännössä vastata vähenevin virkailija voimin, kun vielä hallinnon oma rakenteellinen muutos sitoo omalta osaltaan voimavaroja? Asia on TE-toimistolle haasteellinen sekä asiakkaan, että valtion näkökulmasta. 1 luku Yleiset säännökset 2 Määritelmät - Työttömän työnhakijan määritelmään ei ehdoteta sisällytettäväksi nykyiseen määritelmään sisältyviä ala- ja yläikärajoja (17 ja 65 vuotta) eikä työkykyisyyttä ja työmarkkinoiden käytettävissä oloa koskevia edellytyksiä. Tämä saattaa vaikuttaa siihen, että yhä enenevässä määrin selvittelemme asiakkaan statuksia ja sitä mihin kukin on oikeutettu ja mihin ei. Toisaalta on hyvä, että esim. 17 v nuoremmat, erityisesti ne jotka eivät pääse kouluihin voivat saada TE-toimiston palveluja. TE-toimisto ei juuri pysty vaikuttamaan iäkkäämpien työllistymiseen. Työnantajien asenteet vaikuttavat erittäin paljon myös esim. osatyökykyisten tilanteeseen. - Ehdotettu työttömän työnhakijan uusi määrittely tullee aiheuttamaan vaikeuksia. Ikärajojen poistamisen kaikkia vaikutuksia ei varmaan osata vielä täysin ennakoida, mutta työkykyisyyden ja työmarkkinoiden käytettävissä olon edellytysten arviointi aiheuttanee sekalaisia tulkintoja varsinkin alkuvaiheessa ennen kuin uudet määrittelyt tulevat tutuiksi. Perusongelmaksi edelleen jää, että sekä työttömyysturvalaki että ehdotettu julkinen työvoima- ja yrityspalvelulaki määrittelevät samat perusasiat hieman eri tavalla. On vaikeata mieltää miten esitetyssä esimerkissä (asevelvollisuutta suorittava työtön ja työnhakijaksi rekisteröitynyt henkilö, sivu 68)) työnhakumatkan korvaaminen on työvoimapoliittisesti tarkoituksenmukaista luku 2 kohta 3: työttömän määritelmä uudessa lakiesityksessä on edelleen erilainen kuin työttömyysturvalaissa. Aiheuttaako se ongelmia lakien tulkinnassa vai tuleeko soveltamisohjeisiin tarkennusta? - Työttömän määritelmän selkeyttäminen hyvä ajatus. Työvoiman saatavuuden turvaamiseen, työurien pidentämistavoitteeseen liittyen laajemmat mahdollisuudet työvoimapalveluiden piiriin pääsemiseksi on hyvä asia. Tuo kyllä lisää asiakkaita alussa ja myös pidemmälläkin tähtäimellä. Kysymys: Millä tavalla tässä asiassa opitaan ja opetetaan (sekä kansalaisten että hallinnon sisällä), ettei tämä uudistettu laajennettu työttömän määrittely tarkoita välttämättä että olisi oikeutta työttömyysturvaan? Muistettava, että edelleen tänä päivänä vallitsee aika vankasti ajatus varsinkin kansalaisten keskuudessa, että työtön=työttömyysturva, ilmoittaudutaan asiakkaaksi koska se tuo työttömyysturvaa. Miten viestimme oikein, että olemme kiinnostuneita kaikenlaisesta työvoimasta/osaamisesta joka oikeasti suuntautuu työpanoksellaan (myös osittaisella ja tulevalla) työmarkkinoille? - Työnhakijaksi ilmoittautumisen ja yläikärajan poistaminen on hyvä asia, mutta alaikäraja olisi hyvä olla olemassa, esimerkiksi oppivelvollisuusiän saavuttaminen, 17 vuotta. Jos ei ole alaikärajaa, voi tulla tilanteita, joissa ei ole järkeä ottaa asiakkaaksi, ei voi tarjota työtä, kun on niin nuori. Voi syntyä hankalia ja epätasa-arvoisia tilanteita.

3 3/33 - Työkykyisyyden poistaminen työttömän määritelmästä hyvä, koska silloin voidaan palvelutarpeen mukaan tukea hakijoita. - Nykyisiä työmarkkinoiden käytettävissä oloa koskevia edellytyksiä s 68 ei ehdoteta liitettäväksi työttömän työnhakijan määritelmään. Onko sekavaa, kun ensin mietittävä onko työtön hakija ja sitten turvalain mukaisesti estynyt olemasta työmarkkinoilla. Koevapaudessa olevan ymmärtää. Onko sillä mitään väliä missä vaiheessa asevelvollisuutta suoritettavalle myönnetään työnhakuun liittyviä kustannuksia? - Voiko esim. kotiäiti, kuntoutustuella tai työkyvyttömyyseläkkeellä oleva olla työtön ja saada mm. palkkatukea ja harkinnanvaraisia taloudellisia etuuksia? - 1 luvun 2 :ssä sekä soveltamisohjeen s. 44: Työsuhteessa olevaa pidettäisiin nykyistä vastaavasti työttömänä, jos hän olisi kokonaan lomautettu tai hänen säännöllinen viikoittainen työskentelyaikansa olisi vähintään 4 tuntia. Varmaan pitäisi lukea enintään 4 tuntia. - Työttömän määrittelyssä osa-aikatyön viikoittaisen tuntimäärän lisääminen lakitekstiin selkiyttää nykytilannetta. - Muutosturvan kohderyhmän määrittelyssä pitäisi varmaankin olla vähintään 180 päiväksi lomautetun. - Hyvä, että käsitteistä vajaakuntoinen, pitkäaikaistyötön ja vaikeasti työllistettävä luovutaan. - Hyvä, että käsitteet vajaakuntoinen, vaikeasti työllistyvä ja pitkäaikaistyötön ehdotetaan korvattavaksi vähemmän leimaavilla ilmaisuilla. - Työllistymissuunitelman osalta hyvä, että käytetään käsitettä työ- ja elinkeinoviranomainen mahdollistamaan tulevaisuudessa asiakaspalvelukeskuksessa työllistymissuunnitelman laatiminen. 3 Julkisten työvoima- ja yrityspalvelujen tarjoaminen - Yrityspalveluiden määrittelyt on selvennetty. - Hyvä, että mainittu kaikkien palveluiden käyttömahdollisuus kaikilla palvelulinjoilla asiakkaiden palvelutarpeiden mukaisesti. Hyvä, että palvelujen tarjoamisessa korostetaan yksilön tarpeen lisäksi julkisen työvoima- ja yrityspalvelujen tarkoitusta ja yleisiä tavoitteita. Eli ei irrallisia palveluita tarjottaisi jotka ei kytkeydy työllistymiseen. - Hyvä muutos on myös palvelutarpeen korostaminen ja esim. työkykyisyyden statuksen arvioinnin merkityksen vähentäminen, osaamisen kehittämisen palvelulinjalla voidaan siis jatkossa miettiä osaamisen kehittämisen tarvetta puhtaammalta pöydältä (ei aina katsota statuksia, jotka määrittäisivät palvelut ja korvaukset). Tämä joustavuus on palvelulinjalle erinomainen asia. - Hyvä avointen työmarkkinoiden ensisijaisuuden korostaminen suhteessa muihin vaihtoehtoihin. - Henkilökohtaisen palvelun rinnalla monikanavaisten palveluiden korostaminen otettu hyvin esille mm. seuraavissa kohdissa. o Palvelutarpeen arvioinnissa hyödynnetään nykyistä voimakkaammin erilaisia verkko- ja puhelinpalveluita kasvokkain tapahtuvan palvelutarpeen arvioinnin ohella. Vuorovaikutteisten sähköisten palveluiden kehittämien todella tervetullut virtuaalisen TEtoimiston kehittämisen näkökulmasta. o Henkilökohtaista palvelua voidaan tarjota paitsi kasvokkain tapahtuvana palveluna viranomaisen luona myös puhelin- ja verkkopalveluna. Tämä tärkeätä TEtoimistoverkkouudistuksen myötä etäisyyksien kasvaessa. - Ulkopuolisilta palveluntuottajilta ostettavien palvelujen toteuttaminen joko osittain tai kokonaan verkkopalveluna, hakeutuminen ja palautteen saanti verkkopalveluna. ARVI-järjestelmän laajentaminen koskemaan kaikkia palveluitamme, ainakin henkilöasiakkaan palveluita.

4 4/33 4 Palvelujen tuottaminen ja hankkiminen - Työnvälityspalveluiden ja ammatinvalinta- ja uraohjauspalveluiden hankkiminen voisi joissakin tilanteissa olla tarkoituksenmukaista hankkia ostopalveluna. Mitä tarkoittaa työnvälityspalveluiden osalta palveluiden hankkiminen ostopalveluna? - Vain erityistilanteessa ostopalveluna alueellisesti jos TE-toimiston virkailijaresurssit ei mahdollista palvelujen tarjoamista. - Tärkeää, että ammatinvalinta- ja uraohjaus säilyy nimenomaan pääsääntöisesti työ- ja elinkeinotoimiston itse tuottamana palveluna. On olennainen osa TE-toimiston osaamista ja mahdollistaa hyvän ja laaja-alaisen asiakaspalvelun. Koulutusneuvonnan osalta ostopalveluna voitaisiin joissain tapauksissa hankkia esim. ryhmämuotoista aikuiskoulutusinfoa. Henkilökohtainen koulutusneuvonta on tärkeä osa asiakaspalvelua ja asiakkaiden suunnitelmien tekemistä (ml. tuetun omaehtoisen opiskelun suunnittelu) ja tulee säilyttää, myös kaikille avoimena palveluna (mm. elinikäisen oppimisen vuoksi). - Osaamisen kehittämisen -palvelulinjan kannalta myös linjaus, jossa palveluja voidaan itse tuottaa tai ulkopuolelta hankkia on hyvä, sillä se antaa vapauksia kokeilla palvelutuotantoa uudella tavalla (esim. ammatinvalinta- ja uraohjausta ostopalveluna verrattuna itse tuotettuna tiettyjen ryhmien osalta). 2 luku Työnhakija - Nyt missään ei puhuta alkukartoituksesta, vaikka siitä ja koko termin käytöstä käytiin aikamoinen kiista kotoutumislain valmisteluvaiheessa. Luonnoksessa puhutaan haastattelusta, mutta missä suhteessa se on kotoutumislain mukaiseen alkukartoitukseen. Lakiluonnoksen tavoite on varmaankin selkeyttää koko TE-toimiston työtä, mutta osa lainsäädännöstä on unohdettu vai onko ajatuksena, että noita muita pykäliä myös oikaistaan. Sama koskee kotoutumislain mukaista omaehtoisen opiskelun tukemista. Siellä on eri säännöksiä kuin mitä tässä on yleisesti esitetty omaehtoisen opiskelun tukemisesta. Minusta nämä kaikki pitäisi jollain tavoin näkyä kokonaisuudessa, jos todella halutaan saada aikaan yhtenäinen esitys koko TE-toimiston palvelukokonaisuudesta. - TE-toimistoissa otetaan käyttöön vuoden 2013 alussa palvelulinjoihin perustuva palvelumalli. Asiakkaat ohjautuvat palvelulinjoille palvelutarpeensa perusteella. Koska palvelutarpeen arviointi on keskeistä palvelumallin toteutumisen kannalta, niin eikö laissa olisi voinut olla oma kohta palvelutarpeen arvioinnista? - Hyvä, että monikanavaisen palvelun kehittämismahdollisuuksien varmistamiseksi työ- ja elinkeinotoimisto on korvattu säännöksissä työ- ja elinkeinoviranomaisella jotta asiakaspalvelukeskus voisi tulevaisuudessa ottaa vastatakseen työnhakijan palveluprosessiin kuuluvia tehtäviä joidenkin asiakasryhmien osalta. 1 Työnhaun käynnistäminen ja voimassaolo - Työnhaun voimassaolo kytketään useimmiten työnhakijan haastatteluun ja palvelutarpeen arviointiin sekä työllistymissuunnitelman tai sitä korvaavan suunnitelman laatimiseen tai tarkistamiseen. Hyvä, että henkilökohtaisen asioinnin lisäksi myös muu asiointitapa voi olla asiakkaan palvelutarve huomioon ottaen tarkoituksenmukainen.

5 5/33 2 Ulkomaalaisen rekisteröinti työnhakijaksi - Luonnoksessa on määritelty ulkomaalaisen rekisteröinti työnhakijaksi ja siihen liittyvä teksti kuulostaa aika tutulta. Rekisteröinti työnhakijaksi ei kuitenkaan kerro koko totuutta esim. siitä mitkä palvelut ovat käytettävissä. Mitkä ovat esimerkiksi B-luvalla olevan oikeudet eri palveluihin? Tieto- ja neuvontapalveluiden osalta on sanottu, että ne ovat avoimia ja kaikille tarkoitettuja. Entä osaamisen kehittämispalvelut ja erityisesti työvoimakoulutus? Tällä hetkellä tilanne on se, että myös B-luvalla Suomessa oleskeleva henkilö voi hakea kotoutumiskoulutukseen, mutta ei saa Kelan etuuksia. Raja pitäisi määritellä lakiin tarkemmin. 5 Työnhakijan haastattelun järjestäminen - Työnhakijan haastattelun järjestämisessä olisi hyvä mainita sen toteuttaminen kullekin parhaiten soveltumilla tavalla. - Työnhakijan haastattelu ja niiden järjestäminen työttömyyden jatkuessa. Tarvitseeko haastattelut tehdä aina henkilökohtaisesti vai voidaanko käyttää myös puhelinhaastattelua, jääkö harkinta määräaikaishaastattelujen järjestämisestä TE-toimistoille? 7 Työllistymissuunnitelman laatiminen ja tarkistaminen - Luonnoksessa viitataan kotoutumislakiin oikeastaan vain, kun puhutaan työnhakusuunnitelmasta tai vastaavasta suunnitelmasta (esim. kotoutumissuunnitelma). 7 sanoo, että maahanmuuttajan oikeudesta ja työ- ja elinkeinotoimiston osallistumisesta kotoutumissuunnitelman laatimiseen säädetään kotoutumisen edistämisestä annetussa laissa. Tuo lausekin on muotoiltu vähän kummallisesti, kun päävastuu ja usein ainoa viranomainen kotoutumissuunnitelmaa tekemässä on nimenomaan TE-toimiston työntekijä. - Työllistymissuunnitelman laatiminen ja tarkistaminen tulee olla mahdollista kasvotusten, puhelimessa sekä jatkossa virtuaalisesti virkailijan ja asiakkaan välillä virtuaalisen TE-toimiston myötä. Joten olisi hyvä mainita työllistymissuunnitelman laatimisesta ja tarkistamisesta parhaiten soveltumilla tavalla. 8 Työllistymissuunnitelman sisältö - Työllistymissuunnitelmaa ei laadittaisi eikä tarkistettaisi, jos sen laatiminen tai tarkistaminen olisi ilmeisen tarpeetonta. (s. 78) <- Olisiko tähän hyvä lisätä selkeästi se, että työvoimavirkailija tekee päätöksen harkintansa perusteella, milloin työllistymissuunnitelman laatiminen tai tarkistaminen on ilmeisen tarpeetonta. - Suunnitelma katsottaisiin laadituksi vasta, kun työnhakija ja työ- ja elinkeinoviranomainen olisivat allekirjoittaneet sen. Työllistymissuunnitelma allekirjoituskäytännöissä on mahdollistettava siirtyminen sähköiseen allekirjoitukseen. 10 Työ- ja elinkeinotoimiston velvollisuudet - Pitäisikö otsikkona olla Työ- ja elinkeinoviranomaisen eikä työ- ja elinkeinotoimiston koska pykälä alkaa Työ- ja elinkeinoviranomaisen.

6 6/33 3 luku Työnvälitys - Hyvä asia, että voimassa olevassa laissa säädetystä työnantajan velvollisuudesta ilmoittaa työvoimaviranomaiselle merkittävistä työvoiman käyttöä koskevista muutoksista ehdotetaan luovuttavaksi. - Työ- ja elinkeinotoimistojen palveluvalikoiman ydinpalvelun työnvälitys korostaminen hyvä. 2 Työnvälityspalvelut - Voimassa olevassa laissa työnvälityspalveluksi on määritelty muun muassa erilaista tiedottamista, neuvontaa, itsepalveluna tapahtuvaa työpaikkojen tai työntekijöiden hakua sekä työnhakijaksi rekisteröiminen. Hyvä, että työnvälityksen käsite määritellään nykyistä selkeämmin avoimia työpaikkoja koskevien tietojen julkaisemiseksi ja välittämiseksi, avoimeen työpaikkaan sopivien työnhakijoiden etsimiseksi ja esittelyksi työnantajalle sekä työnhakijalle sopivien työpaikkojen etsimiseksi ja tarjoamiseksi. 3 Työpaikkailmoituksen vastaanottamisesta kieltäytyminen ja ilmoituksen poistaminen - Hyvä, että täsmennetään perusteita, joilla työ- ja elinkeinoviranomainen voisi kieltäytyä ottamasta vastaan tai poistaa avointa paikkaa koskevan ilmoituksen työ- ja elinkeinotoimiston asiakastietojärjestelmästä. - Kohta 4: työpaikalla on ilmeinen väkivallan uhka. mitä tarkoittaa, koska eikö väkivallan uhkaa ole lähes työssä kuin työssä ja tähän voivat asiakkaat vedota kieltäytymisissään. Määritelmä puuttuu työttömyysturvalaista. - Lievempi tapa rajoittaa työnantajan palvelua, peruuttaa verkkoasiointitunnukset, pitäisi mielestäni olla melko yksinkertaisesti toteutettavissa. Eli ta:n kanssa käydään ensin keskustelua asiasta. Jos yhteisymmärrystä ei synny, voitaisiin tunnukset peruuttaa vaikkapa sähköpostilla ilmoittamalla. Palvelun epääminen on jo paljon vakavampi juttu ja edellyttäisi kirjallista päätöstä asiasta. Ehdotettu kohta 5 (sivulla 83): avoimen työpaikan täyttymistä ei ole tarkoituksenmukaista tukea julkisella työvoimapalvelulla. Tarkoituksenmukaisuus perustuu edelleenkin subjektiiviseen näkemykseen, ellei ole esim. luetteloitu, mitä tällaiset työtehtävät ovat. Epäsiveellinen ja/tai hyvän tavan vastainen kävisivät kyllä kriteereistä jatkossakin. - Työpaikkailmoituksen vastaanottamisesta kieltäytyminen ja ilmoituksen poistaminen.tässä ei ole ollut yleensä ongelmia, sillä juttelemalla asianomaisen työnantajan kanssa asiat ovat yleensä selvinneet. Tässä olisi kuitenkin hyvä antaa jonkinlainen oikeus antaa sanktiota niille asiointitunnuksilla toimiville työnantajille, jotka säännöllisesti tekevät ohjeiden vastaisia ilmoituksia. Ratkaisu voisi olla vaikkapa määräaika, jonka voisi asettaa tunnusten poissaololle, jos useamman kerran toimii ohjeiden vastaisesti. Nyt käymme joidenkin työnantajien kanssa väsytyspeliä; kun huomautamme väärästä tavasta toimia, saamme selityksiä. Milloin on kyseessä joku uusi työntekijä, joka ei tiennyt käytännöistä tai työnantajan atk-järjestelmä tekee omiaan. Ehdotus, että työpaikkailmoituksen vastaanottamisesta kieltäytymisestä tai ilmoituksen poistamisesta annetaan kirjallinen päätös, on turhaa byrokratiaa. Kyllä nämä asiat hoituvat puhelimessa, kasvokkain tai s-postin välityksellä keskustellen sekä asiakasjärjestelmään kirjattuna (Ura-järjestelmään). - Työpaikkailmoittelun ohje antoi jo työkaluja siihen, mitä työpaikkailmoituksia hyväksymme sivustollemme ja mitä emme. Olematta sen enempää ahdasmielinen, mutta ehkäpä seksialaan liittyvät kaupan alan (seksitavaraliikkeen myyjä)työpaikkailmoitukset voisivat olla sellaisia, joita

7 7/33 meillä ei tarvitsisi olla, vaikkakin se saattaa olla täysin kunniallista myyntityötä. Henkilöiden välittäminen työhön ko. työpaikkoihin on aika vaikeaa. 4 luku Tieto- ja neuvontapalvelut, asiantuntija-arvioinnit, ammatinvalinta- ja uraohjaus, valmennus ja kokeilu - Yleisesti tänä päivänä keskusteluissa ja painetussa tekstissä mm. elinikäisen oppimisen ja ohjauksen teemoissa käytetään TNO-palvelut -yhdistelmää (tieto-, neuvonta ja ohjauspalvelut), luonnoksessa ei tätä ole huomioitu eikä avattu, kuuluisi ainakin Ammatinvalinta- ja uraohjauspalveluihin. Valtakunnallisesti TNO-palvelut on esillä jatkuvasti ja lanseerattu kehittämisohjelman hankkeilla ESR-ohjelmakaudella Elinikäisen oppimisen ja ohjauksen voisi vielä painokkaammin mainita Ammatinvalinta- ja uraohjauspalveluiden yhteydessä. 1 Tieto- ja neuvontapalvelut - Pitäisikö kohdassa 4 olla ammattialoista? 2 Asiantuntija-arvioinnit - Asiantuntija-arvioinnin osalta nykytilan kuvauksessa on mielenkiintoiset lauseet, joiden ajatuksen toivoisi löytyvän myös uudesta laista tai ainakin esityksen perusteluista:. työ- ja elinkeinotoimisto voi ennen starttirahan myöntämistä ohjata yrittäjäehdokkaan asiantuntijapalveluun. Asiantuntijapalveluiden seurauksena työ- ja elinkeinotoimisto saa asiantuntijalausunnon eli starttiselvityksen. Olisi tärkeätä saada tuo kuitenkin kirjatuksi lakiesitykseen eli jos ohjataan asiantuntijapalveluun niin siitä syntyy lausunto eli se mistä maksetaan. Muuten tuo asiantuntija-arvioinnin osto on varsinaisessa lakiesityksessä toki niukkaakin niukempi, mutta sisältää sen olennaisen eli mihin tarkoituksiin asiantuntijalausuntoja voidaan ostaa. - Asiantuntija-arviointeja olisivat osaamis- ja ammattitaitokartoitus, työkyvyn tutkimus ja arviointi, arvio yrittäjävalmiuksista ja yritystoiminnan edellytyksistä sekä muut asiantuntija-arvioinnit. Asiantuntija-arviointeja tulee avata tarkemmin, jotta niiden tavoite selviää. Nämä palvelut ovat monelle TE-toimiston virkailijalle vieraita. 3 Ammatinvalinta- ja uraohjaus - Hyvin määritelty. - Mitä tarkoittaa s. 86: Voimassa olevassa säädöksessä mainittua kuntoutusmenetelmää ei ehdoteta sisällytettäväksi uuteen säädökseen, koska ammatinvalinta- ja uraohjauksessa ei ole käytössä kuntoutusmenetelmiä? Eikö jatkossakin ammatinvalinta- ja uraohjauksessa ole myös ammatillista kuntoutusta tarvitsevia asiakkaita? Tämä kohta on epäselvä, koska toisaalta on määritelty, että ammatinvalinta- ja uraohjaus pitää sisällään paitsi ammatinvalinta- ja urasuunnittelupalvelun, myös ammatillisen kuntoutuksen palvelun ja koulutus- ja ammattitietopalvelun. 4 Valmennus - Todella hyvä yhdistää nykyiset työnhakuvalmennus, ohjaava koulutus, ohjaukselliset ryhmät, yrittäjyyteen tai oppisopimukseen valmentava koulutus ja työhönvalmennus valmennus nimiseksi palveluksi.

8 - Työhönvalmennus työpaikalla suoritettavassa koulutuksessa jää epäselväksi. Palkkatuettu oppisopimuskoulutus ja TOPPIS mainitaan mutta miksi ei täsmäkoulutusta? - Työhönvalmennuksen laajeneminen koskettamaan kaikkia henkilöasiakkaita todella hyvä. Tavoite tukea ja ohjata työhön sijoittumisessa ja työpaikalla suoritettavassa koulutuksessa. Miten silloin voidaan käyttää myös tukemaan asiakasta koulutukseen hakeutumisessa ja siirtymisessä sekä työpaikalla toteutettavan koulutuksen suorittamisessa s 46 mukaan? - Tähän asti TE-toimistot ovat voineet tuotteistaa valmentavat ja ohjaavat koulutukset palvelulinja- ja /tai ammattialakohtaisesti asiakasryhmittäin siten, että näiden asiakkaiden lähtökohdat ja palvelutarpeet on otettu huomioon koulutusten keston ja sisällön suunnittelussa. Mikäli esitetty työnhakuvalmennus korvaa nykyiset enintään 20 päivän työnhakuvalmennukset ryhmäpalveluina, niin asia on kunnossa mutta uravalmennuksen kohdalla tämä asiakaskohtainen jousto puuttuu. Yhtenä valmentavan koulutuksen tavoitteena on ollut pitkään työttömänä olleiden tai vajaakuntoisten asiakkaiden elämänhallintaan liittyvä valmennus. Näitä asiakkaita löytyy kaikista asiakasryhmistä (nuoret, maahanmuuttajat, pitkäaikaistyöttömät) ja näiden, vaikeasti työllistettävien määrät ovat myös jatkuvassa kasvussa. Esityksen mukainen enintään 40 päivän uravalmennus ei anna riittävästi asiakaskohtaista joustoa valmennusten toteutuksille. Espoossa toteutettujen valmentavien koulutusten kestot ovat vaihdelleet asiakasryhmittäin 15 päivästä 80 päivään, joten toivoisimme tähän enemmän palvelutuotekohtaista joustoa, kuin tiukasti määriteltyä enimmäiskeston pituutta. Lisäksi näihin pidempi kestoisiin valmentaviin koulutuksiin on sisältynyt yksilöllisesti kouluttajien toimesta räätälöidyt työssäoppimisjaksot, jotka nyt esityksen mukaisesti jäisivät toteutumatta. Näiden siirtäminen työkokeilun piiriin ei korvaa kouluttajien panosta työssäoppimispaikkojen etsimisessä ja toteutuksissa. Esityksen mukaisia työnhaku- ja uravalmennuksia ei voida tarjota yksittäisinä, henkilökohtaisina palveluina, nykyisillä henkilö- ja määräraharesursseilla. Ainoiksi käytännön toteutusmalleiksi jäävät ryhmämuotoiset valmennukset. Työhönvalmennuksen (nykyiset työhönvalmentaja- ja tukihenkilöpalvelut?) laajentaminen koskemaan kaikkia asiakasryhmiä on ajatuksena ihan hyvä mutta käytännössä vaikea toteuttaa. Nykyiset ja tulevaisuudessa vähenevät määräraharesurssit eivät mahdollista näiden henkilökohtaisten räätälöityjen palveluiden kasvattamista koskemaan kaikkia asiakasryhmiä. Valmentavien koulutusten korvaaminen osittainkin työhönvalmennuksella nykyisillä palveluhinnoilla ( /oppilastyöpäivä) merkitsisi sitä, ettei näitä palveluita pystytä hankkimaan kuin murto-osalle siitä mitä nykyisiä valmentavia koulutuksia (keskihinta 32 /oppilastyöpäivä) on voitu hankkia. Espoon TE-toimistossa valmentavien työvoimakoulutusten hakijamäärät ovat olleet vuonna ja vuonna ja vastaavasti aloittaneiden määrät 1266 ja 1622 (oppilastyöpäivät ). Tänä vuonna nämä luvut tullaan reilusti ylittämään. Yksistään näiden Espoon lukujen valossa yksittäiset ja räätälöidyt ratkaisut tuntuvat kovin kaukaisilta. - Esityksessä korostetaan palveluiden hakemista verkon kautta mutta miten asia on ajateltu toteuttaa uusien valmennusten kohdalla? Nykyisiin ryhmämuotoisina toteutettuihin työnhakuvalmennuksiin ei ole voinut hakea verkon kautta vaan hakijat on jouduttu yksittäin liittämään URA-järjestelmään. Toteutetaanko verkon kautta tapahtuva hakeminen myös uusissa valmennustuotteissa, kuten nykyään työvoimakoulutuksissa? Sama koskee palvelutiedotteiden /- tarjousten lähettämistä asiakkaille URA- järjestelmän kautta. Onko enää mahdollista lähettää nykyisiä työvoimakoulutuksen tiedotteita / tarjouksia myös uusista valmennuspalveluista ja mikä 8/33

9 9/33 merkitys tällä tulee olemaan asiakkaiden ohjaukseen ja velvoittavuuteen toteuttaa työnhakusuunnitelmaa? Verkon kautta tapahtuva tarjousten /tiedotteiden lähettäminen, hakeminen ja valinnat ovat olennainen osa palveluprosessin tehokasta toteutusta. Ilman verkkopalvelujen ja URA-järjestelmän tehokasta hyväksikäyttöä ja yhteensopivuutta näiden valmennusten tiedottaminen ja hakijoiden aktivointi palveluiden piiriin ei toteudu. - Kun työvoiman palvelukeskuksen asiakkailla työllistymisen haasteet ovat suurempia kuin ne yleensä ovat työvoimatoimistojen asiakkailla, luo valmentavan koulutuksen poistuminen palveluvalikoimasta tilanteen, että lain uudistumisen jälkeen asiakkaille on tarpeellista ketjuttaa valmennus- ja koulutuspalveluita toisiinsa liittyviksi kokonaisuuksiksi. Näin ollen pidetään toivottavana, että asiakkaiden erityinen laajemman palvelun tarve huomioidaan siten, että palveluiden toteuttaminen on hallinnollisesti selkeää eikä johda hankaliin menettelytapoihin ja asiakkaiden saaman palvelun laadullisen tason alenemiseen. Nämä haasteet koskevat erityisesti hyvin pitkään työttömänä olleita ja työelämästä eri tavoin syrjäytyneitä asiakkaita sekä maahanmuuttajataustaisia työnhakijoita. 5 Kokeilu - Hyvä, että nykyiset koulutuskokeilu ammattioppilaitoksessa, yhdistetystä työ- ja koulutuskokeilusta, työkokeilu työpaikalla, työharjoittelu ja työelämävalmennus yhdistetään kokeilu nimiseksi palveluksi. - Hyvä, että on selkeytetty ja yhdistetty työelämävalmennus, työharjoittelu ja työkokeilu yhdeksi palvelutuotteeksi ja samalla terävöitetty työkokeilun sisältöä ja tavoitteita logiikalla työkokeilua ei pelkästään työkokemuksen hankkimiseksi. - Työkokeilu avattu laajasti, mutta koulutuskokeilua ei (ymmärrän työkokeilun avaamisen, sillä se muuttuu nykyisestä). - Meidän mielestämme työkokeilu on esityksessä hyvä, koska tarkoitushan on sijoittua suoraan työhön. TES:ssä on koeaikamahdollisuus, mutta työnantajat ovat käyttäneet TEV:ä koeajan korvikkeena. Työnantajista löytyy niitä, jota eivät palkkaa työntekijöitä, vaikka tarve olisi, vaan käyttävät TEV:ä. - Työkokeilun muuttumien ei ole herättänyt keskustelua TE-toimistossamme. - Palvelulinja ajattelun mukaan vastavalmistuneet tulisi pääosin 1 linjalle suoraan työelämään ja silloin ei kai pitäisi käyttää työkokeilua työkokemuksen hankkimiseksi. Sitten saattaa tietenkin löytyä vastavalmistuneita ja koulutettuja, joilla on erilaisia eritystarpeita johon työkokeilu voisi olla vaihtoehto, mutta silloinhan ei kysymyksessä olisi työkokemuksen hankkimisesta. Kommentissa sanotaan, että vastavalmistuneet ja ammatillisen koulutuksen suorittaneiden työllistymistä tuettaisiin ensisijaisesti jne. jolloin työkokeilu ei ole kokonaan poissuljettu. - OK. On ehkä hyvä ajankohta korjausliikkeelle. Uuden työkokeilun käyttö vähentää toimenpiteissä olevien määrää jos käytetään nykyistä tapaa koodata asiakas (työkokeilussa hlö on työtön, ei sijoitettu, onko tekniset seikat/tilastolliset vaikutukset otettu huomioon?). Työkokeilun käyttö on pakosta oltava harkitumpaa ja tiukemmin TE-tsto/hakijayhteistyöstä syntyvää. Vaatii näin ollen myös henkilöstöltä enemmän työpanosta. Työnantajiin yhteydenpito toimenpidettä ennen ja jälkeen lisääntyvät. Työnantajien suuntaan asetetut vaatimukset kokeiluissa, mm.arvion/raportin edellyttäminen voi vähentää työnantajien halukkuutta lähteä mukaan. Kysymys: Miten käy vastavalmistuneen henkilön joka ei ole 100 % kurantti suhteessa työmarkkinoiden korkeita vaatimuksia vastaavaan työvoimaan? Henkilöllähän on ammatti jolloin uutta soveltuva ammatti/koulutusalaa ei olisi tarvetta kartoittaa, ei ainakaan ensitilassa (milloin se

10 10/33 olisi perusteltua?) Todennettua diagnoosia ei ole välttämättä, arvioltamme kuitenkin työllistymisen esteitä tiedossa/olemassa. Palkka/rekrytuen kautta työllistyminen/työkokemuksen saaminen/näyttömahdollisuuteen kiinnipääseminen on yleensä hyvin vaikeaa. Onko tod.näköistä että hlö jää roikkumaan pidemmäksi aikaa? Onko perusteita olla uuden järjestelmän kokeiluissa, hakemassa työmarkkinoiden palautetta sekä TE-hallinnolle että asianomaiselle? Työhönvalmentajien laajempi käyttö ja resurssointi voisi olla yksi ratkaisu. Työkokemuksen puutteen kompensointi yksinomaan rekry/palkkatuen avulla vähentää rajusti sijoittumismahdollisuuksia, erityisesti alkuvuosien aikana. Työmarkkinoiden mahdollisuudet/halukkuus työsuhteisiin osakompensaatiolla, ei tule vastaamaan sijoittumispaikkakysyntään. Otettakoon huomioon esim. yhteiskuntatakuun toteuttamisen sujumisessa. Kolmannen sektorin työnantajien mukaan saaminen vaikeutuu. Ajan myötä työnantajamme oppivat ettei ole muita vaihtoehtoja saada harjoittelija kuin rekrytuella. - Asiakkaan näkökulmasta on työharjoittelu (alle 25 v.), työelämävalmennus ja työkokeilu (psykologi lähettää), jota on käytetty samana toimenpiteenä, on ollut aika sekava ja asiakkaan on ollut vaikea ymmärtää eroja. Jatkossa asiakkaan voi olla varsinkin nuoren vaikea saada jalkaa oven väliin ja päästä töihin, kun ei voi näyttää harjoittelulla/työelämävalmennuksella taitojaan. Mutta toisaalta tämä on usein johtanut siihen, että työnantajat ovat voineet käyttää harjoittelua ja työelämävalmennusta hyväkseen pitämällä asiakasta työpaikassa palkkaamatta häntä kuitenkaan jatkossa töihin, vaikka tarvetta olisi ollut ja asiakas on lähes korvaamaton työnantajalle. Vastavalmistuneiden kohdalla varmasti pidemmän päälle uudistus on hyvä ja poistaa eriarvoisuutta, yleensä myös koulutuksen aikana on jo harjoitteluaika, joka antaa varmuutta työnantajalle työntekijän palkkaamiseen valmistumisen jälkeen. Jos valmistuneilta kysytään niin he haluavat mennä töihin, ei harjoitteluun. Käytäntö sen vasta oikeastaan näyttää, millä tavalla uudistus vastaan otetaan. Mutta mielestäni uusi laki selventää asiaa ja ohjaa oikealla tavalla eteenpäin. - Työkokeilussa ei ole kyse työnteon harjoittelemisesta, vaan sopivan työ- ja koulutusvaihtoehdon selvittämisestä. Vastavalmistuneiden ja muiden ammatillisen koulutuksen suorittaneiden työllistymistä tuettaisiin ensisijaisesti henkilökohtaisella työnvälityksellä, työnhakuvalmennuksella ja rekrytointitukena myönnettävällä palkkatuella. Työkokeilua ei käytettäisi työkokemuksen hankkimiseksi. Nykyinen työelämävalmennus on kuitenkin avannut nuorille valmistuneilla uran työmarkkinoille, ensimmäisen työpaikan saaminen koulutuksen perusteella on ongelma. Onko ammatillisen koulutuksen suorittaneiden nuorten asiakkaiden yhdenvertaista kohtelua? - Jos Suomeen muuttaneella maahanmuuttajalla on kotimaastaan ammatillinen koulutus, niin eikö hänenkään kohdalla voida käyttää työkokeilua työkokemuksen saamiseksi? - Työkokeilu (entinen harjoittelu) tulisi säilyttää mahdollisuutena myös vastavalmistuneille. Nimenomaan ensimmäisen työpaikan ja työkokemuksen saaminen saattaa olla esteenä työhön sijoittumiseen. Kynnys ottaa harjoittelija lienee työnantajalle matalampi kuin esim. ottaa palkkatuettuun työhön vastavalmistunut, jolta puuttuu työkokemus. Valtion paikoissa erityisen tärkeää, koska palkkatuettujen määrää vähennetty. - Nuorten tiimimme näkee että työkokeilun luonteen muuttuminen tulee vaikeuttamaan nuorten työllistymistä valmistumisen jälkeen. Etenkin nuorten osalta nykyinen työharjoittelu on toiminut erinomaisena väylänä työmarkkinoille nimenomaan työkokemuksen hankkimiseksi. Työnantajalla voi olla kynnys palkata vastavalmistunut suoraan tai rekrytointituellakin. Toisaalta työkokeilun luonteen muuttuminen terävöittää sinänsä koko työkokeilu-ajatusta.

Luonnos 21.6.2012. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Luonnos 21.6.2012. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Luonnos 21.6.2012 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

1(8) 10.8.2012 LAKI JULKISESTA TYÖVOIMA- JA YRITYSPALVELUISTA ELOKUU 2012

1(8) 10.8.2012 LAKI JULKISESTA TYÖVOIMA- JA YRITYSPALVELUISTA ELOKUU 2012 1(8) LAKI JULKISESTA TYÖVOIMA- JA YRITYSPALVELUISTA ELOKUU 2012 Kiitämme mahdollisuudesta sanoa arviomme lain valmisteluvaiheessa. Olemme olleet mukana kuultavina keväällä lain valmistelua ohjaavan työryhmän

Lisätiedot

ELY-keskukset TE-toimistot 26.5.2014 TEM/566/00.03.05.02/2014 Työvoiman palvelukeskukset TE-hallinnon asiakaspalvelukeskus

ELY-keskukset TE-toimistot 26.5.2014 TEM/566/00.03.05.02/2014 Työvoiman palvelukeskukset TE-hallinnon asiakaspalvelukeskus ELY-keskukset OHJE TE-toimistot 26.5.2014 TEM/566/00.03.05.02/2014 Työvoiman palvelukeskukset TE-hallinnon asiakaspalvelukeskus TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN OHJE JULKISESTA TYÖVOIMA- JA YRITYSPALVELUSTA

Lisätiedot

URAPOLULLA ETEENPÄIN 23.3.2011. kooste työpajan työskentelystä. Toimittanut: Työpajan suunnitteluryhmä

URAPOLULLA ETEENPÄIN 23.3.2011. kooste työpajan työskentelystä. Toimittanut: Työpajan suunnitteluryhmä URAPOLULLA ETEENPÄIN 23.3.2011 kooste työpajan työskentelystä Toimittanut: Työpajan suunnitteluryhmä Julkaisijat Tekniikan akateemiset TEK / Akava Salmia Akateemiset ura- ja rekrytointipalvelut eli Aarresaari-verkosto

Lisätiedot

TYÖ ELÄ Tampereen kaupungin työllisyyspalvelut

TYÖ ELÄ Tampereen kaupungin työllisyyspalvelut TYÖ ELÄ MÄ Tampereen kaupungin työllisyyspalvelut TYÖLLISYYDENHOIDON PALVELUYKSIKKÖ Työnantaja! Nyt kannattaa työllistää! Tampereen kaupungin työllisyydenhoidon palveluyksikkö tarjoaa työnantajalle maksuttoman

Lisätiedot

TE-PALVELUJEN ASIAKKUUSLINJAUKSET

TE-PALVELUJEN ASIAKKUUSLINJAUKSET Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset Kirje Työ- ja elinkeinotoimistot 10.12.2013 TEM/2551/00.03.05.02/2013 TE-PALVELUJEN ASIAKKUUSLINJAUKSET TE-palvelujen asiakkuuslinjaukset korvaavat työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Kisällistä mestariksi 1

Kisällistä mestariksi 1 Kisällistä mestariksi 1 2 Kisällistä mestariksi Pohjois-Kymen Setlementti ry: Kisällistä mestariksi ammattipajamalli työllistämisen tukena Kisällistä mestariksi 3 l ll Kisällistä mestariksi ammattipajamalli

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSTURVAN TERMEJÄ TUTUMMAKSI. Eli hämmennys jatkuu, pääasia varmaankin on, että ihmiset ymmärtäisivät, mistä on kyse.

TYÖTTÖMYYSTURVAN TERMEJÄ TUTUMMAKSI. Eli hämmennys jatkuu, pääasia varmaankin on, että ihmiset ymmärtäisivät, mistä on kyse. TYÖTTÖMYYSTURVAN TERMEJÄ TUTUMMAKSI Eli hämmennys jatkuu, pääasia varmaankin on, että ihmiset ymmärtäisivät, mistä on kyse. Redsven Pirjo - Tengvall Hanna ammattikorkeakoulu, Opinnäytetyö, kevät 2007 Diakonia

Lisätiedot

NUORET MIEHET TYÖELÄMÄÄN MITÄ PALVELUJA JA TOIMENPITEITÄ TARVITAAN TE-TOIMISTOISSA

NUORET MIEHET TYÖELÄMÄÄN MITÄ PALVELUJA JA TOIMENPITEITÄ TARVITAAN TE-TOIMISTOISSA Raportti 27.5.2009 NUORET MIEHET TYÖELÄMÄÄN MITÄ PALVELUJA JA TOIMENPITEITÄ TARVITAAN TE-TOIMISTOISSA Nuoret miehet työelämään työryhmän raportti Työ- ja elinkeinoministeriö 2 Sisällysluettelo Tiivistelmä...

Lisätiedot

Kustaa Ylitalo, Pauliina Hildén, Eija Mannisenmäki. Otetta elämään Työttömyydestä työllistymiseen

Kustaa Ylitalo, Pauliina Hildén, Eija Mannisenmäki. Otetta elämään Työttömyydestä työllistymiseen Kustaa Ylitalo, Pauliina Hildén, Eija Mannisenmäki Otetta elämään Työttömyydestä työllistymiseen Raportti työllisyyspoliittisista hankkeista Hämeen ELY-keskuksen alueella 2011-2013 7 1 Kustaa Ylitalo,

Lisätiedot

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA - SELVITYS LAHDEN JA HEINOLAN SEUDUN TYÖLLISYYSPALVELUISTA Harri Hietala Jukka Lindberg Kaija Ray Vates-säätiö 2014 1 SISÄLLYS JOHDANTO...

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset Työ- ja elinkeinotoimistot Työvoiman palvelukeskukset OHJE 21.12.2010 TEM/3366/00.03.01.02/2010 TYÖNHAKIJAN PALVELUPROSESSI Tämä

Lisätiedot

TEM raportteja 37/2013

TEM raportteja 37/2013 TEM raportteja 37/2013 Työttömyysetuudella tuetun omaehtoisen opiskelun toimivuus ja vaikuttavuus TK-Eval Kajaanin yliopistokeskuksen Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut AIKOPA Työllisyys- ja yrittäjyysosasto

Lisätiedot

Ammatillinen erityisopetus matkalla työammattiin. Toim. Arto O. Vehkomäki

Ammatillinen erityisopetus matkalla työammattiin. Toim. Arto O. Vehkomäki Ammatillinen erityisopetus matkalla työammattiin Toim. Arto O. Vehkomäki Sisällysluettelo 1 Esipuhe 4 2 Koutsi arvioiden ja valmentaen työammattiin 6 2.1 Koutsin kokonaisuus ja toteuttajat 6 2.2 Koutsin

Lisätiedot

Asiantuntijauralla. Työolojen mukauttaminen on tiimityötä. Oikea palkkatyö on lottovoitto. Mukautuva työpaikka. mukautuva työpaikka

Asiantuntijauralla. Työolojen mukauttaminen on tiimityötä. Oikea palkkatyö on lottovoitto. Mukautuva työpaikka. mukautuva työpaikka Työolojen mukauttaminen on tiimityötä Asiantuntijauralla Oikea palkkatyö on lottovoitto Mukautuva työpaikka Sijoittaisitko työllisyyteen? mukautuva työpaikka alkusanat Nina Nevala vanhempi tutkija Työterveyslaitos/Sosiaali-

Lisätiedot

Kohti avoimia työmarkkinoita. Pohjois-Savon pitkittyneen työttömyyden alentamisen toimeenpanosuunnitelma

Kohti avoimia työmarkkinoita. Pohjois-Savon pitkittyneen työttömyyden alentamisen toimeenpanosuunnitelma Kohti avoimia työmarkkinoita Pohjois-Savon pitkittyneen työttömyyden alentamisen toimeenpanosuunnitelma 2015 2017 Rohkeutta, osallisuutta ja yhteistyötä työllisyyden edistämiseen Pohjois-Savon elinkeino-,

Lisätiedot

Tuettu työllistyminen -projekti

Tuettu työllistyminen -projekti Raportteja 2/2011 Tuettu työllistyminen -projekti Työtä tavallisella työpaikalla työhönvalmentajan tukemana Loppuraportti 2011 Lea Nikula (toim.) TUETTU TYÖLLISTYMINEN -PROJEKTI Työtä tavallisella työpaikalla

Lisätiedot

Juho Kervinen, HTM. Pohjois-Karjalan sosiaaliturvayhdistys, KAJO-keskus. 19.5.2014, Joensuu

Juho Kervinen, HTM. Pohjois-Karjalan sosiaaliturvayhdistys, KAJO-keskus. 19.5.2014, Joensuu Raportti Pohjois-Karjalan työllisyyspoliittisten hankkeiden yhteistyöstä, esille nousseista teemoista sekä hankkeiden toimintaan vaikuttaneista lakimuutoksista ajalta 1998 2014 Juho Kervinen, HTM Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Valmennusasiakkaita vuonna 2013 oli 517 JUPITER-SÄÄTIÖN PERUSTAJAJÄSENET

Valmennusasiakkaita vuonna 2013 oli 517 JUPITER-SÄÄTIÖN PERUSTAJAJÄSENET VUOSIKERTOMUS 2013 Jupiter-säätiö pähkinänkuoressa JUPITERIN VALMENNUSPALVELUT valmentavat työhön ja koulutukseen - työtä tai harjoittelua joko Jupiterin työyksiköissä tai ulkopuolisilla työpaikoilla tai

Lisätiedot

Selvitys maahanmuuttajatyöstä saaduista kokemuksista ja parhaista käytännöistä Pohjanmaalla

Selvitys maahanmuuttajatyöstä saaduista kokemuksista ja parhaista käytännöistä Pohjanmaalla Selvitys maahanmuuttajatyöstä saaduista kokemuksista ja parhaista käytännöistä Pohjanmaalla H y v ä t k ä y t ä n n ö t Telle Lemetyinen Kimmo Riusala SELVITYS MAAHANMUUTTAJATYÖSTÄ SAADUISTA KOKEMUKSISTA

Lisätiedot

Pitkät portaat, korkeat kynnykset

Pitkät portaat, korkeat kynnykset Riikka Konttinen Pitkät portaat, korkeat kynnykset Lahtelaisen työllistämistoiminnan nykytila ja tulevaisuudennäkymät SISÄLLYS JOHDANTO...5 LINKKI YHTEYS TYÖELÄMÄÄN...6 HANKKEEN TAUSTA MISTÄ SE AJATUS

Lisätiedot

TE-TOIMISTON PALVELUT HENKILÖASIAKKAALLE (laki työvoima- ja yrityspalveluista (916/2012)

TE-TOIMISTON PALVELUT HENKILÖASIAKKAALLE (laki työvoima- ja yrityspalveluista (916/2012) TE-TOIMISTON PALVELUT HENKILÖASIAKKAALLE (laki työvoima- ja yrityspalveluista (916/2012) 1. Työnvälitys 2. Tieto- ja neuvontapalvelut 3. Asiantuntija-arvioinnit osaamis- ja ammattitaitokartoitus työkyvyn

Lisätiedot

KORKEASTI KOULUTETTUJEN PALVELUT -työryhmän loppuraportti

KORKEASTI KOULUTETTUJEN PALVELUT -työryhmän loppuraportti KORKEASTI KOULUTETTUJEN PALVELUT -työryhmän loppuraportti TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIET MINISTRY OF EMPLOYMENT AND THE ECONOMY PL 32 (Aleksanterinkatu 4) PB 32 (Alexandersgatan

Lisätiedot

Talvisodan henkeä työllistämiseen! s. 8. Kyyjärvellä ei tyydytä vanhaan s.4. Heli Poikela koordinoi järjestöjen työllistymistoimia

Talvisodan henkeä työllistämiseen! s. 8. Kyyjärvellä ei tyydytä vanhaan s.4. Heli Poikela koordinoi järjestöjen työllistymistoimia Talvisodan henkeä työllistämiseen! s. 8 Kyyjärvellä ei tyydytä vanhaan s.4 Heli Poikela koordinoi järjestöjen työllistymistoimia s. 6 Uhkakuvia vai mahdollisuuksia? 3 2009 Kyvyt käyttöön on vammaisten

Lisätiedot

Työnhakuopas. Turun yliopiston työelämäpalvelut

Työnhakuopas. Turun yliopiston työelämäpalvelut Työnhakuopas Turun yliopiston työelämäpalvelut TÖITÄ ETSIMÄSSÄ? Sanotaan, että työnhaku käy työstä. Totta, usein se vaatii aikaa ja vaivaakin. Toisaalta tuloksena voi olla kiva duunipaikka, joten turhaa

Lisätiedot

Ratkaisukeskeisyys työotteena. Emeritusprofessori. Jorma Sipilä. Pirkko Mahlamäki vaikuttaja ja vallan vahtikoira

Ratkaisukeskeisyys työotteena. Emeritusprofessori. Jorma Sipilä. Pirkko Mahlamäki vaikuttaja ja vallan vahtikoira Välityömarkkinoille talvisodan henkeä! s. 8 Kyyjärvellä ei tyydytä vanhaan s.4 Pirkko Mahlamäki vaikuttaja ja vallan vahtikoira Emeritusprofessori Jorma Sipilä ja ajan Heli Poikela henki koordinoi järjestöjen

Lisätiedot

Työelämään! Opas työuraa sosiaalialalla aloittavalle

Työelämään! Opas työuraa sosiaalialalla aloittavalle Työelämään! Opas työuraa sosiaalialalla aloittavalle Hyvä sosiaalialan opiskelija 3 Tartu ylpeänä sosiaalialan työhön 4 Sosiaalialan ammattilainen on luotu vaikuttamaan 6 Kelpoisuuslaki on vankka perusta

Lisätiedot

päättäjän ohjekirja, kun on PÄÄTÖKSEN AIKA!

päättäjän ohjekirja, kun on PÄÄTÖKSEN AIKA! päättäjän ohjekirja, kun on PÄÄTÖKSEN AIKA! Toimituskunta: Matti Mäkelä (puheenjohtaja), VaSkooli-projekti, Turun ammatti-instituutti Mia Haapasaari, kansallinen teematyöhanke, Turun ammatti-instituutti

Lisätiedot

1. TOIMEKSIANTO JA SEN TAUSTA

1. TOIMEKSIANTO JA SEN TAUSTA TYÖMINISTERIÖ 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMEKSIANTO JA SEN TAUSTA 2 1.1. Osaamista, työuria ja tasa-arvoa koskevat haasteet 2 1.2. Kansainvälinen näkökulma 3 1.3. Valmisteluryhmän tehtävä ja kokoonpano

Lisätiedot

käyttöön TEEMANA välityömarkkinat 100 yhteydenottoa YKSI työpaikka TYÖSSÄ MS-taudista huolimatta JUTTUTYYPPI

käyttöön TEEMANA välityömarkkinat 100 yhteydenottoa YKSI työpaikka TYÖSSÄ MS-taudista huolimatta JUTTUTYYPPI JUTTUTYYPPI käyttöön OSATYÖKYKYISTEN TYÖLLISTYMISEN ERIKOISLEHTI 1/2015 TEEMANA välityömarkkinat 100 yhteydenottoa YKSI työpaikka TYÖSSÄ MS-taudista huolimatta KYVYT KÄYTTÖÖN 1/2015 PÄÄKIRJOITUS Marjatta

Lisätiedot