JYTY HELSINKI RY:N LUOTTAMUSMIES- JA AMMATTIOSASTOUUDISTUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JYTY HELSINKI RY:N LUOTTAMUSMIES- JA AMMATTIOSASTOUUDISTUS 2012-2013"

Transkriptio

1 JYTY HELSINKI RY:N LUOTTAMUSMIES- JA AMMATTIOSASTOUUDISTUS Kaisa Soininen Aktiivi-instituutti

2 2 Hanketyö: Jyty Helsinki ry:n luottamusmies- ja ammattiosastouudistus Oppilaitos: Aktiivi-instituutti, työmarkkinakonsultin tutkinto Tekijä: Kaisa Soininen Aika: Sivuja: 20 TIIVISTELMÄ Hanketyöni kuvaa Jyty Helsinki ry:n luottamusmies- ja ammattiosastomuutosta pääluottamusmiesnäkökulmasta. Olen itse toteuttanut uudistusta päätoimisena pääluottamusmiehenä ja tavoitteenani tässä työssä oli kuvata muutosta käytännönläheisesti sekä arvioida sen toteutumista. Toivoin hanketyöni hyödyttävän ja tukevan dokumentaationa ja muutosten kuvaajana oman yhdistykseni lisäksi myös muita toimijoita, jotka harkitsevat ammattiyhdistystoimintansa kehittämistä. Jyty Helsingin uudistuksen lähtökohtana olivat sisäiset ja ulkoiset muutostarpeet: toiminnan ammatillistumisen tarve jäsenistön edunvalvontatyössä sekä Helsingin kaupungin organisaation uudistuminen. Edellisestä yhdistyksen organisaatiouudistuksesta oli kulunut yli kolmekymmentä vuotta, joten yhdistyksen edunvalvontatoimintaa oli hyvä tarkastella ja päivittää tämän päivän vaatimusten mukaiseksi. Muutoksen suunnittelutyö eteni nopealla tahdilla ja toteuttaminen alkoi uuden luottamusmieskauden alussa tämän vuoden tammikuussa. Pääluottamusmiehiltä saamani palautteen sekä oman arvioni mukaan organisaatiouudistus kannatti toteuttaa, sillä uudistuksen tavoitteiden toteuttaminen on parantanut edunvalvontatyötä ja yhtenäistänyt toimintoja pääluottamismiessektoreiden välillä. Se on lisäksi edistänyt pääluottamusmiesten välistä yhteistyötä ja vertaisryhmätoimintaa. Tosin ajanpuutteesta ja työn hektisyydestä johtuen pääluottamusmiesten ja yhdistyksen puheenjohtajan yhteisten tapaamisten viikoittainen säännöllisyys ei ole toteutunut kuluneen kymmenen kuukauden aikana. Pääluottamusmiesten historiat edunvalvojina sekä edunvalvontatehtäviin käytettävissä oleva aika poikkesivat suuresti toisistaan. Tämä vaikuttaa pääluottamusmiehen ammatillisen identiteetin syntymiseen sekä kehittymiseen. Uudistuksen tärkeäksi elementiksi on noussut käytännön työssä yhdessä määritellyt toimintatavat, jotka edistävät ammatillisen toiminnan kehittämistä. Pääluottamusmiehet ovat voineet jakaa esimerkkitapausten kautta toisilleen arjen pulmia ja onnistumisia sekä saada haastaviin edunvalvonnallisiin tilanteisiin ratkaisumalleja puheenjohtajalta sekä kollegoiltaan. Uudistuksen myötä yhdistys on lisännyt koulutuksellisten tapaamisten järjestämistä luottamusmiehille ja yhteistoimintahenkilöille, mikä on lisännyt tietoisuutta yhteistoimintaasioista toimijoille. Lisäksi jäsenistö saa tasavertaisesti oikea-aikaista tietoa ajankohtaisista asioista pääluottamusmiehensä lähettämistä sähköisistä tiedotteista, kuuluipa jäsen mihin Jyty Helsingin ammattiosastoon tahansa.

3 3 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 5 2. HELSINGIN KAUPUNGIN ORGANISAATIOKUVAUS Virastot ja laitokset Henkilöstö Yhteistoiminta 6 3. JYTY HELSINKI RY:N ORGANISAATIOKUVAUS Yhdistyksen historiaa Yhdistyksen yleisesittely Yhdistyksen järjestäytyminen Organisaatio ennen uudistusta UUDISTUKSEN LÄHTÖKOHTA JA TAVOITTEET Haasteet ja muutostarpeet Uudistuksen tavoitteet Organisaatio uudistuksen jälkeen MUUTOKSEN PROSESSIKUVAUS Muutoksen suunnittelu ja toteutus ROOLIJAKO Henkilöstön edustajien roolit ARVIOINTI Kysymykset Odotukset ja tavoitteiden toteutuminen Pääluottamismiehen roolin muutokset Kehittämistarpeet YHTEENVETO LÄHDELUETTELO 20

4 4 1. JOHDANTO Esittelen Aktiivi-instituutin työmarkkinakonsultin tutkintoon liittyvässä hanketyössäni Julkis- ja yksityistoimihenkilöliittoon (Jyty ry) kuuluvan oman ammattiyhdistykseni Jyty Helsinki ry:n historian suurinta luottamusmies- ja ammattiosastouudistusta, jota on toteutettu vuosien 2012 ja 2013 aikana. Uusi luottamusmiesjärjestelmä otettiin käyttöön vuoden 2013 alusta. Kuvaan aluksi Helsingin kaupungin organisaatiota työnantajana sekä Jyty Helsingin rakennetta ennen ja jälkeen organisaatiouudistuksen sekä kerron uudistuksen lähtökohdat ja tavoitteet. Työn loppuosassa arvioin uudistuksen toteutumista. Jyty Helsingin luottamusmies- ja ammattiosastouudistuksen tärkeimpinä tavoitteina on tehostaa jäsenten edunvalvontaa kasvattamalla pääluottamusmiesten ammatillista roolia ja luoda yhteisiä rakenteita edunvalvonnalle sekä ammattiosastotoiminnalle. Arvioin hanketyössäni pääluottamusmiesten antamien vastausten kautta uudistuksen tavoitteiden toteutumista, tähänastisia vaikutuksia ja mahdollisia kehittämiskohteita. Toimin itse Jyty Helsingin yhtenä pääluottamusmiehenä sekä yhdistyksen 1. varapuheenjohtajana, joten hyödynnän organisaatiouudistuksen arvioinnissa myös omia kokemuksiani. 2. HELSINGIN KAUPUNGIN ORGANISAATIOKUVAUS Helsingin väkiluku on tällä hetkellä noin asukasta ja kaupunki koostuu viidestäkymmenestäkahdeksasta kaupunginosasta. Kaupungin taloussuunnitelma laaditaan kerrallaan kolmeksi vuodeksi, joista ensimmäinen vuosi on talousarviovuosi. Investointitarkastelu laaditaan Helsingissä viideksi vuodeksi kerrallaan. Talousarvio sisältää tehtäväja hankekohtaiset toimintatavoitteet, määrärahat ja tuloarviot. Kaupungin vuosittaiset toimintamenot ovat ilman kaupungin liiketoimintaa tarkasteltuna hieman vajaa 4,4 miljardia euroa. 1 Kaupunginjohtaja Jussi Pajusen lokakuussa esittelemän ensi vuoden talousarvioehdotuksen peruselementtinä on talouden painottaminen prosentin tuottavuustavoitteella sekä pitämällä kiinni kaupungin investointikatosta, joka on 435 miljoonaa euroa. Talousarvioehdotuksen mukaan kaupunki ottaa ensi vuonna lainaa 260 miljoonaa euroa. Helsingin kunnallisvero tulee säilymään 18,5 prosentissa. 2 Helsingin ylin päättävä elin on 85-jäseninen kaupunginvaltuusto. Valtuusto päättää kaupungin tärkeimmistä taloudellisista asioista sekä kaupungin hallinnon järjestämisestä. Kaupunginjohtajia on viisi; pormestari ja neljä apulaiskaupunginjohtajaa. Lautakuntia ja johtokuntia kaupunkikonsernissa on kaksikymmentäkahdeksan. Helsingissä poliittiset ta- 1 Helsingin kaupungin Helmi-intrasivut , Prosessit ja organisaatio 2 Helsingin kaupungin tiedote

5 hot tekevät päätöksensä virkamiesten esitysten pohjalta, toisin kuin monessa muussa kunnassa. Tämä aiheuttaa tasapainoilua poliittisen päätöksenteon ja virkamieshallinnon välille Virastot ja laitokset Helsingissä on kaksikymmentäyhdeksän virastoa ja kuusi liikelaitosta. Virastot ovat jakautuneet kaupunginjohtajien aluejaon mukaan viiteen toimialueeseen. Lisäksi kaupungilla on kuusi liikelaitosta, joiden toimintaa ohjaa kaupunginhallituksen konsernijaosto Henkilöstö Kaupungin palveluksessa työskentelee yli henkilöä, joista noin on vakinaisessa työsuhteessa. Henkilöstön määrä tekee kaupungista Suomen suurimman työnantajan. 3 Erilaisia ammattinimikkeitä on noin Helsingin vuosien strategiaohjelman mukaisesti kaupunki ei irtisano eikä lomauta vakinaista henkilöstöä taloudellisilla, tuotannollisilla eikä organisatorisilla syillä. Tämä on henkilöstön kannalta suuri etu Yhteistoiminta Helsingin kaupungin henkilöstön ja työnantajan väliselle yhteistoiminnalle on hyvät lähtökohdat. Helsingissä on laadittu yhteistoimintalakiin (449/2007) perustuva yhteistoimintasopimus, joka on ollut voimassa alkaen. Sen ovat allekirjoittaneet Helsingin kaupungin työnantajan edustaja sekä allekirjoittajajärjestöjen edustajat. Sopimuksessa on kuvattu yhteistoiminnan järjestäminen työyhteisö-, virasto- ja 3 Helsingin kaupungin Helmi-intrasivut , Henkilöstö

6 liikelaitos- sekä kaupunkitasolla. Siinä kuvataan lisäksi yhteistoiminnassa käsiteltävät asiat sekä mm. yhteistoimintavelvoitteen täyttymisen perusteet. Yhteistoimintasopimuksen rinnalle on Helsingissä laadittu työnantajan ja henkilöstön välinen Yhteistoiminta Helsingin kaupungissa -periaatteet, jossa kuvataan yhteistoimintalakiin perustuvat työnantajan ja henkilöstön yhteistoiminnan toteuttamisen muodot. Työnantajan kanssa tehtävä yhteistoiminta vaatii järjestöiltä niin kaupunki- kuin virastotason organisoitumista, jotta työntekijöiden näkökulmat tulevat yhteistoiminnassa esille. 4 Virastot ja laitokset ovat laatineet lakiin ja yhteistoimintasopimukseen pohjautuvan yhteistoimintapöytäkirjan, josta käy ilmi kyseessä olevan viraston tai laitoksen yhteistoimintakäytänteet virasto-, työyhteisö- ja yksittäisen työntekijän tasolla. 5 Helsingin kaupunki mitataan yhteistoiminnan toimivuutta päivittäisissä toiminnoissa. Mikäli virasto- tai laitostasoinen yhteistoiminta ei toteudu, asioiden käsittely siirtyy kaupungintasolle, jossa työnantajan ja järjestöjen edustajat tarkastelevat asioita yhdessä sovittujen käytänteiden mukaisesti. Helsingissä yhteistoimintaprosessit ovat selkeät ja siksi isompia ristiriitatilanteita on harvoin. Rakenteisiin kuuluvat kaupungintason yhteistoimintaelimet kaupungin henkilöstötoimikunta, henkilöstöpoliittinen työryhmä sekä henkilöstöjärjestöjen edustajista muodostuva kaupungin järjestöneuvottelukunta mahdollistavat asioiden yhteisen ennaltaehkäisevän pohdinnan yhteistoiminnan ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Jokaisessa kaupungin virastossa ja laitoksessa on oma toimintakulttuurinsa, siksi on erityisen tärkeää, että kaupungissa toteutetaan yhteisesti sovittuja yhteistoiminnan pelinsääntöjä kaupungin työntekijöiden yhdenvertaisuuden varmistamiseksi JYTY HELSINKI RY:N ORGANISAATIOKUVAUS 3.1. Yhdistyksen historiaa Jyty Helsinki ry:llä on ammattiyhdistystoiminnassa pitkät perinteet. Vuodesta 1919 toiminut, silloiselta nimeltään Helsingin kunnallisvirkamiesyhdistys, on ensimmäisiä vuonna 1918 perustetun Jyty liiton jäsenyhdistyksiä. Tuolloin Jyty liitto tunnettiin nimellä Suomen kunnallisvirkamiesyhdistysten keskusliitto. Vuodesta 1959 nimi vaihdettiin Kunnallisvirkamiesliitoksi (KVL) ja vuonna 2004 liitto sai nimekseen Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto (Jyty). Jyty Helsingin perustava kokous pidettiin Helsingin raatihuoneella helmikuun 25. päivänä vuonna Innoittajana toimi edellisvuonna perustettu kunnallisvirka- 4 Helsingin kaupunki/henkilöstökeskus/henkilöstöpolitiikka, Irmeli Kulokari, Työnantajan ja henkilöstön välinen yhteistoiminta Helsingin kaupungissa -periaatteet, Helsingin kaupunki/henkilöstökeskus, Työnantajan ja henkilöstön välinen yhteistoiminta Helsingin kaupungissa - sopimus,

7 miesyhdistysten keskusliitto sekä Suomen ensimmäisen kunnallisvirkamiesten paikallisyhdistyksen perustaminen Turkuun edellisenä vuonna. Helsingin yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin tuolloin tilastokonttorin johtaja Harald Dahlström. Yhdistystä oli perustamassa neljäkymmentäviisi kaupungin virkamiestä ja ensimmäisen vuoden aikana jäsenmäärä nousi 334:ään ja toisen maailmansodan syttyessä jäseniä oli noin kuusisataa. 6 Aluksi yhdistyksen toiminta perustui klubi-toimintaan. Yhdistykseen pääsi jäseneksi tarkkailun jälkeen kahden jäsenen suosituksesta. Toiminnan tarkoituksena oli samanhenkisten jäsenten yhteenkuuluvuuden tunteen lisääminen ja erilaisten tilaisuuksien järjestäminen. 7 Toimintaan tuli mukaan edunvalvonnallisia elementtejä 1920-luvulla. Yhdistyksen edunvalvonnallinen merkkipaalu sijoittuu vuoteen 1922, jolloin yhdistys teki aloitteen kaupungin viranhaltijaeläkkeistä laatien samalla ehdotuksensa eläkesäännöksi. Sota-aika hidastutti yhteiskunnallisten uudistusten etenemistä, joten suuri eläkeuudistus toteutettiin vasta vuonna Tähän järjestelmään perustuu nykyinen suomalainen eläkejärjestelmämme. 7 Ammattiyhdistysliikkeessä on jäsenistölle tarkoitettujen virkistäytymis- ja vapaaviettomahdollisuuksien tarjoaminen ollut aina tärkeä osa toimintaa. Jyty Helsingin hallituksessa otettiin vuonna 1939 esille ajatus kesäkodin hankkimisesta jäsenkunnan vapaa-ajanviettopaikaksi. Sotien jälkeen vuonna 1945 Helsingin kaupunki luovutti Itä-Helsingissä sijaitsevan Stansvikin kartanon rakennuksineen yhdistyksen käyttöön. Alueen toiminta on tänäkin päivänä Jyty Helsingin virkistystoiminnan ydin kartanon tiloineen, ravintolapalveluineen sekä kesämajatoimintoineen. 6 Jyty Helsinki ry:n Opetus-, sivistys- ja vapaa-aikatoimen ammattiosaston 30-vuotishistoriikki, Arja Björkman, Jäsentiedote 4/1999, KVL Helsinki ry

8 8 Vuosien 1953 ja 1954 vaihteessa Jyty Helsingin organisaatio muutettiin liittokohtaiseksi ammattialakohtaisine alaosastoineen. Lisäksi yhdistykselle tehtiin täydelliset sääntömuutokset. Seuraava periaatteellinen uudistus tehtiin vuonna Silloin perustettiin teollisuusliitopohjaiset ammattiosastot ammattialakohtaisten osastojen tilalle. Esimerkiksi kaikki sosiaaliviraston jäsenet kuuluivat nyt samaan ammattiosastoon ja terveysviraston jäsenet omaansa. 8 Nykyisellä Jyty Helsingillä on useita tuhansia jäseniä. Yhdistyksen alkuaikojen valkokaulusvirkamiesjäsenistö on monipuolistunut kaupungin organisaation muuttuessa ja kasvaessa monissa eri ammateissa työskenteleviksi julkisen sektorin työntekijöiksi. Jäsenistö koostuu niin toimistotöitä tekevistä hallinnon työntekijöistä kuin lastensuojelutyöntekijöistä, nuoriso-ohjaajista sekä asiantuntija- ja esimiestehtävissä toimivista työntekijöistä. Yhdistyksen voimavara on sen monipuolinen jäsenkunta. Jyty Helsinki on jäsenmäärältään Jyty liiton suurimpia yhdistyksiä Yhdistyksen yleisesittely Jyty Helsinki on Helsingin kaupungin, sen konserniin kuuluvien työnantajien ja kuntayhtymien sekä sen pääasiallisesti omistamien yritysten palveluksessa olevien työntekijöiden ammattiyhdistys. Yhdistyksen tarkoituksena on koota Helsingin kaupungin ja muiden kunnallisia työ- ja virkaehtosopimuksia sekä palvelulaitosten työnantajayhdistyksen työehtosopimusta soveltavien työnantajien palveluksessa olevat henkilöt yhteiseen ammattijärjestöön, valvoa jäsentensä ammatillisia ja taloudellisia etuja. Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Jyty Helsinki kuuluu Jytyyn, joka on Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry:n jäsenjärjestö Yhdistyksen järjestäytyminen Yhdistyksen edustajat neuvottelevat työnantajien kanssa paikalliset sopimukset ja virasto-/laitoskohtaiset sovellutukset. Yhdistyksen jäsenmaksuprosentti vuonna 2013 on 1,30 % ennakonpidätyksen alaisesta palkasta. Jäsenistö käyttää yhdistyksessä ylintä päätösvaltaa joka toinen vuosi kokoontuvassa varsinaisessa kokouksessa. Kokouksessa valitaan valtuuston puheenjohtaja, valtuuston jäsenet ja varajäsenet sekä päätetään muista kokoukselle esitetyistä asioista. Jyty Helsingin valtuuston toimikausi on kaksivuotinen. Valtuusto kokoontuu vuosittain kevätkokoukseen ja syyskokoukseen. Kevätkokouksessaan valtuusto käsittelee mm. edellisen vuoden toimintakertomuksen, tilit ja tilintarkastajien lausunnon sekä vahvistaa tilinpäätöksen ja myöntää vastuuvapauden hallitukselle ja muille tilivelvollisille. Syyskokouksessaan valtuusto mm. hyväksyy toimintasuunnitelman ja talousarvion seuraavalle vuodelle, päättää jäsenmaksujen suuruudesta ja maksettavista palkkioista sekä valitsee hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle. Valtuusto valitsee 8 Jäsentiedote 5/1999, KVL Helsinki ry: Otteita puheenjohtaja Pekka Metsän juhlapuheesta yhdistyksen 80- vuotisjuhlissa

9 joka toinen vuosi hallitukselle puheenjohtajan, joka samalla toimii yhdistyksen puheenjohtajana. Toimikaudella yhdistyksen puheenjohtajana toimii Jussi Ruokonen. Yhdistyksen toimeenpaneva elin on hallitus, joka koostuu puheenjohtajasta ja neljästätoista jäsenestä varajäsenineen. Hallitus hyväksyy esimerkiksi paikalliset sopimukset, luo edunvalvonta- ja muita strategioita, huolehtii osaltaan pääluottamusmiesten ja muiden edustuksellisten toimijoiden tukemisesta sekä toimii yhteistyössä Jyty liiton päättävien elimien kanssa. Hallitus asettaa avukseen toimikuntia ja nimeää vastuuhenkilöitä. Jyty Helsingin toimisto palvelee yhdistystä ja jäseniä arkipäivisin. Yhdistyksen toimistossa työskentelee kaksi työntekijää; jäsenpalvelusihteeri sekä taloussihteeri Organisaatio ennen uudistusta Ennen uudistusta Jyty Helsingin edunvalvontaorganisaatio koostui kymmenestä ammattiosastosta, jotka olivat Hallinnon ammattiosasto (HAL), Hankintakeskuksen, Palmian ja Helsingin tukkutorin ammattiosasto (HPT), Helsingin Energian ammattiosasto (ELA), Helsingin seudun ympäristön ammattiosasto (HSY), Kaupunginkirjaston ammattiosasto (KIR), Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimen ammattiosasto (KRK), Opetus-, sivistys- ja vapaa-aikatoimen ammattiosasto (OSV), Rakennustoimen ammattiosasto (RAKTO), Sosiaalitoimen ammattiosasto (SOTO) ja Terveyskeskuksen ammattiosasto (TERVA). Kaupungin konserniin kuuluvien laitosten jytyläiset työntekijät kuuluivat edellä mainittuihin ammattiosastoihin. Useat ammattiosastot toimivat yhdessä tai useammassa virastossa ja laitoksessa. Yksi ammattiosasto saattoi toimia useamman kuin yhden apulaiskaupunginjohtajan toimialalla ja niiden toiminta erosi suuresti toisistaan. Yhteiset edunvalvonnan käytänteet puuttuivat tai niissä oli suuria eroja ammattiosastosta ja pääluottamussektorista riippuen. 9 Jyty Helsinki ry:n internetsivut , Yhdistyksen yleisesittely

10 10 Ammattiosastojen koko ja jäsenmäärät vaihtelivat suuresti vajaasta 100 jäsenestä reiluun 600 jäseneen. Pääluottamus- ja luottamusmiesten ajankäyttö vaihteli myös runsaasti. Päätoimisia pääluottamusmiehiä yhdistyksellä oli vuoden 2012 lopussa kaksi. 4. UUDISTUKSEN LÄHTÖKOHTA JA TAVOITTEET Jyty Helsingin pääluottamusmies- ja ammattiosastouudistuksen lähtökohtana ovat Helsingin kaupungin organisaatiossa tapahtuvat muutokset sekä ammattiyhdistyksen edunvalvonnalliset muutostarpeet. Kaupungin vanhoja rakenteita muutetaan, yhdistetään ja yhtiöitetään esimerkiksi lakimuutosten tuomien vaatimusten mukaiseksi. Palvelurakenteita halutaan muuttaa asiakaslähtöisiksi, taloudellisiksi sekä tarkoituksenmukaisiksi. Kaupungin asettamat tuloksellisuustavoitteet ovat kasvava haaste työntekijöille, joiden määrää ei suunnitella lisättävän. Ammattiyhdistysten edunvalvonnan on pysyttävä näissä muutoksissa työntekijöiden tukena. Muutoksen ideoijana toimi yhdistyksen puheenjohtaja Jussi Ruokonen, joka tunnisti yhdistyksen pääneuvottelijana ulkoiset ja sisäiset syyt muutokselle: kaupungin organisaation muuttumisen sekä yhdistyksen ammattimaisemman edunvalvontatyön kehittämistarpeen. Yhdistyksen edellisestä organisaatiomuutoksesta oli kulunut yli kolmekymmentä vuotta, joten toiminnan ajanmukaistaminen oli tarpeellista tehdä Haasteet ja muutostarpeet Helsingin kaupungin suurinta organisaatiomuutosta toteutetaan parhaillaan, kun vuoden 2013 alusta perustettiin sosiaali- ja terveysvirasto yhdistämällä entiset sosiaalivirasto sekä terveysvirasto yhtenäiseksi organisaatioksi. Päivähoito- sekä leikkipuistotoiminta eriytyivät entisestä sosiaalivirastosta omaksi virastokseen, varhaiskasvatusvirastoksi. Näissä kahdessa uudessa virastossa työskentelee yhteensä noin työntekijää. Kahden erilaisen kulttuurin virastojen yhdistyminen on tuonut haasteita kulttuurien yhtenäistämisessä ja uusien käytänteiden luomisessa sosiaali- ja terveyssektorille. Jyty Helsinki on mukana muiden työntekijöiden edunvalvontajärjestöjen kanssa varmistamassa yhteistoiminnan toteutumista ja työntekijöiden kuulemista tässä suuressa muutoksessa. Helsingin kaupunki valmistelee parhaillaan kaupungin kolmen keskushallinnon viraston yhdistämistä. Hallintokeskus, henkilöstökeskus sekä talous- ja suunnittelukeskus yhdistyvät kaupunginkansliaksi ensi vuoden alusta. Uudistus koskee yli 550 työntekijää. Organisationaaliset uudistukset ovat osa kaupungin neljävuotista strategiaohjelmaa, joten tulevina vuosina on tulossa lisää hallintokuntien yhdistämisiä, hallintomallimuutoksia sekä yhtiöittämisiä, joista ajankohtaisimpia ovat Helsingin sataman, Helsingin Energian ja Palmian yhtiöittämiset. Palmian pysyminen kaupungin liikelai-

11 toksena tai sen siirtyminen vapaille markkinoille osakeyhtiöksi kilpailuneutraliteettisäännösten edellyttämällä tavalla tulee vaikuttamaan osaltaan henkilöstön asemaan. Virastojen yhdistämisen sekä uusien virastojen ja laitosten perustamisen suunnittelun ja toteuttamisen yhteydessä työnantajan ja työntekijöiden yhteistoiminnalla on suuri merkitys eri näkökulmien esille tuomisessa ennen päätöksentekoa. Lisääntyvät kaupungin organisaatiomuutokset ovat tuoneet mukanaan tarpeen uudistaa Jyty Helsingin ammattiosastojakoa kaupungin organisaation mukaiseksi, sillä pääluottamismiesten toimialueet ovat poikenneet kaupungin organisaatiosta. Edunvalvonnallisena haasteena on ollut luottamusmiehistön oikea-aikainen ja suunnitelmallinen reagointi tuleviin muutoksiin sekä yhtenäisten edunvalvonnallisten prosessien toteuttaminen Jyty Helsingin sisällä Uudistuksen tavoitteet Jyty Helsingin luottamusmiesjärjestelmän ja ammattiosastouudistuksen tavoitteena on turvata yhdistyksen perustehtävä: jäsenten edunvalvonta. Edunvalvontaa on tarkoitus tehostaa lisäämällä luottamismiesten ammatillisuutta ja ammattitaitoa. Pääluottamusmiesten ja luottamusmiesten vertaistukea halutaan edistää luomalla yhteiset rakenteet pääluottamusmiesten ja puheenjohtajan kokouksille sekä toimialueiden pääluottamusmiesten ja luottamusmiesten yhteisille tapaamisille. Yhteisten käytänteiden toivotaan lisäävän osaltaan ammatillisuutta edunvalvontaan. Jäsenistön tulee voida luottaa siihen, että luottamusmiehistö reagoi asioihin oikea-aikaisesti jäsenten edun mukaisesti. On tärkeää, että pääluottamusmiehen merkitystä tuodaan lähemmäksi jäsenistöä. Tämä tapahtuu pääluottamusmiesten yhteydenotoilla uusiin jäseniin näiden yhdistykseen liittymisen yhteydessä sekä lisäämällä ajankohtaisviestintää jäsenistölle. Tavoitteena on lisätä jäsenten vaikutusmahdollisuuksia yhdistyksen toimintaan heidän oman ammattiosastonsa kautta.

12 Ammattiosastojen yhdistyminen ja sitä kautta niiden väheneminen mahdollistavat eri ammattiryhmien vertaisryhmätoiminnan jaostoissa tai erilaisissa toimintaryhmissä. Ammattiosastojen toiminnan tulee tukea entistä enemmän myös edunvalvontaa. Aktiivinen toiminta jäsenten eduksi tuo yhdistykseen uusia jäseniä. Lisäksi yhdistys organisoi jäsenhankintakampanjoita, joista hyötyy uuden jäsenen lisäksi myös yksittäinen jäsenhankkija Organisaatio uudistuksen jälkeen Emokaupungin ammattiosastot noudattavat Helsingin kaupungin kaupunginjohtajan ja neljän apulaiskaupunginjohtajan toimialuerajoja. Ammattiosastot ovat Hallinnon ammattiosasto (HAL), Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimen ammattiosasto (KRK), Opetus-, sivistys- ja vapaa-aikatoimen ammattiosasto (OSV), Rakennus- ja ympäristötoimen ammattiosasto (RYT) sekä Sosiaali- ja terveysviraston sekä varhaiskasvatusviraston ammattiosasto (SOTEVA). Lisäksi perustettiin Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän piiriin kuuluva Helsingin seudun ympäristöpalveluiden ja liikenteen ammattiosasto (HeSYLi) sekä kaupungin konserniyhtiöiden ammattiosasto (HelKO). Vain yhden, KRK:n ammattiosaston rakenne säilyi muutoksessa entisellään, muut muotoutuivat uudelleen yhdistymisten kautta. Uudessa organisaatiossa pääluottamusmiehiä on kahdeksan. Ammattiosastojaon mukaisesti jokaisella kaupunginjohtajan toimialueella toimii kussakin yksi pääluottamusmies, kuntayhtymän HeSYLissä yksi ja konserniyhtiöiden sektorilla kaksi pääluottamusmiestä. Jyty Helsingin luottamusmiesten määrä on sidoksissa ammattiosastojen kokoon ja jäsenmäärään, joten kaikissa virastoissa ja laitoksissa ei ole omaa luottamusmiestä, vaan yhteistoimintaa toteuttavat näissä virastoissa yhdistyksen yhteistoimintahenkilöt. 5. MUUTOKSEN PROSESSIKUVAUS 5.1. Muutoksen suunnittelu ja toteutus Muutoksen suunnittelutyö aloitettiin puheenjohtajan ideoiman organisaatiomallin pohjalta Jyty Helsingin hallituksen vuoden 2012 aloittajaisseminaarissa. Organisaatiomallin pohjana toimi Helsingin kaupungin organisaatiomalli, joka perustuu kaupunginjohtajien toimialueisiin, rooteleihin. Lähtökohtana uudistukselle oli siis puheenjohtajan kokemat muutostarpeet. Alustava malli selvensi vanhan ja uuden organisaation eroja ja puheenjohtaja esitteli suunnitelman taustoja. Hallituksen jäsenet arvioivat ja työstivät työpajoissa uudistuksen prosesseja ja tulevia käytänteitä. Heidän suhtautuminen uudistukseen oli aluksi varovaisen optimistinen. Yhdessä pohtiminen ja ajatusten selkeytyminen uudistuksen tuomista hyödyistä auttoivat hallituksen jäseniä vakuuttumaan, että muutos on toteutettavissa. Hallituksen jäsenistä enemmistö toimii ammattiosastonsa

13 puheenjohtajana tai luottamusmiestehtävissä, joten suunniteltava uudistus tulisi vaikuttamaan suoraan heidän omaan toimintaansa. Uusi organisaatiomalli esiteltiin Jyty Helsingin valtuuston jäsenistölle kevätkokouksessa, jonka jälkeen malli hyväksyttiin hallituksen kokouksessa. Jyty Helsingin puheenjohtaja esitteli asian alueen puheenjohtajien ja luottamusmiesten neuvottelupäivillä syksyllä Lisäksi jäsenistöä tiedotettiin asiasta Jyty-lehden Jyty Helsingin jäsentiedotteessa puheenjohtajan palstalla. Suunnittelutyö saatiin valmiiksi Jytyn kauden luottamusmiesvaalien alla loppusyksystä Uutta mallia päästiin toteuttamaan uusien pääluottamusmiesten sekä luottamusmiesten kanssa heti uuden luottamusmieskauden alussa. Vaalien jälkeen yhdistyksen puheenjohtaja viestitti uusien pääluottamusmiesten kautta virastojen ja laitosten johdolle Jyty Helsingin uudesta pääluottamusmiesorganisaatiosta sekä neuvottelu- ja yhteistoimintakäytänteistä. Puheenjohtajan ja pääluottamusmiesten työkokousten aloittamisen myötä pääluottamusmiesten jäsentiedottamista ammattiosastojen käytänteistä yhtenäistettiin ja tehostettiin sekä ammattiosastokohtaiset luottamusmiestapaamiset aloitettiin pääluottamusmiesten johdolla ROOLIJAKO Henkilöstön edustajien tehtäviä määrittelevät useat lait ja sopimukset, tärkeimpinä niistä kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus, joka määrittelee luottamusmiehen tehtävät luvussa VII 5 pykälän 1 momentissa sekä yhteistoimintalaki (449/2007). Laki määrittelee työnantajan ja henkilöstön välisen vuorovaikutuksen työnantajan määräysvallassa olevien asioiden yhteisestä hoitamisesta. Luottamusmiesten tehtävät ovat usein hyvin moninaisia. Osa tehtävistä on virallisia ja perustuu KVTES:n luottamusmiesluvun määräyksiin. Osa luottamusmiehille muotoutuneista tehtävistä on epävirallisia, yhdistyksen ja henkilöstöedustajan tehtäviä. Luottamusmiesten päätehtäväalueita on kolme: palvelussuhteen ehtojen valvonta, palvelussuhteen ehtojen kehittäminen ja työpaikkatoiminnan kehittäminen. 10 Jyty Helsingin uudistuksen tärkeänä tavoitteena on parantaa edunvalvontaa ja lisätä sen ammattimaisuutta. Työnjakoa on selkeytetty edunvalvonnan ja yhteistoiminnan osalta. Koska pääluottamusmiehiä on aikaisempaa vähemmän, heidän keskinäinen yhteistyönsä helpottuu ja toimii näin pääluottamusmiehen työn tukena. Pääluottamusmies sekä ammattiosaston puheenjohtaja ovat työpari omassa ammattiosastossaan. Luottamusmiehet ja yhteistoimintahenkilöt edustavat henkilöstöä oman virastonsa tai laitoksensa virallisissa yhteistoimintaelimissä. Tärkeä osa Jyty Helsingin henkilöstönedustajien ammatillisen osaamisen kehittymisessä ovat Jytyn järjestämät luottamusmieskoulutukset sekä teemalliset jatkokoulutukset. Lisäksi 10 Luottamusmiehen ABC, kunnalliset toimialat, sivu 7, Jyty, 2013

14 yhdistys järjestää omia koulutuksellisia luottamusmiesten, yhteistoimintahenkilöiden, työsuojelutoimijoiden sekä ammattiosastojen puheenjohtajien tapaamisia. Jyty järjestää alueen yhdistysten puheenjohtajille omia tapaamisia. Yhdistys rekrytoi aktiivisesti uusia jäseniä esimerkiksi omilla ja Jytyn valtakunnallisilla jäsenkampanjoilla. Tässä työssä ovat avainasemassa niin yhdistyksen puheenjohtaja, pääluottamusmiehet, luottamusmiehet, yhteistoimintahenkilöt kuin ammattiosastoaktiivit Henkilöstön edustajien roolit Jyty Helsingin puheenjohtaja toimii kaupunkitason neuvottelijana ja samalla ylimpänä pääluottamusmiehenä, joka toimii henkilöstönedustajana kaupunkitason yhteistoimintaelimissä, työryhmissä sekä paikallisissa neuvotteluissa. Lisäksi puheenjohtaja toimii yhdistyksen toimiston esimiehenä. Muutoksen myötä puheenjohtajan rooli ei ole muuttunut perusasioissa, mutta rooli suhteessa pääluottamusmiehiin on muuttunut koordinoivammaksi. Hän tukee ja ohjaa pääluottamusmiehiä heidän työssään sekä järjestää yhdistyksen omia koulutuksia henkilöstönedustajille. Yhdistyksen puheenjohtaja toimii pääluottamusmiesten viikoittaisten tapaamisten puheenjohtajana. Tapaamisissa käsitellään niin valtakunnallisia, liittokohtaisia kuin kaupungin sisäisiä ajankohtaisia asioita sekä pääluottamusmiesten tuomia arjen esimerkkitapauksia yhdessä käsiteltäviksi. Uudessa organisaatiossa on kasvatettu pääluottamusmiesten roolia oman toimialueensa edunvalvojana. Kaupunkitasoiset toimintalinjaukset tehdään yhdessä puheenjohtajan kanssa pidetyissä viikoittaisissa kokouksissa yksittäisen jäsenen, neuvottelulinjausten ja yhteistoiminta-asioiden osalta. Pääluottamusmies hoitaa kaikki jäsenneuvottelut niin työehto-, uudelleensijoitus- kuin muissa jäsenen työnmuutosasioissa. Pääluottamusmies toimii pääsääntöisesti ammattiosastonsa sihteerinä sekä tiedottaa säännöllisesti jäsenistölle sähköpostitse ammattiosastonsa, yhdistyksensä sekä Jytyn edunvalvontakuulumisia. Hän on myös mukana järjestämässä ammattiosastojen jäseniltoja ja -tapahtumia, joissa käsitellään ajankohtaisia edunvalvontaan liittyviä asioita. Luottamusmiehet toimivat omien virastojensa tai laitostensa virallisissa yhteistoimintaelimissä henkilöstön edustajina. Suurimmissa virastoissa luottamusmiehellä on oma vastuualueensa, hän toimii esimerkiksi osastonsa yhteistoimintaelimissä. Luottamusmiehet tekevät kiinteää yhteistyötä toimialueensa pääluottamusmiehen kanssa. Säännöllisissä kokouksissa käydään läpi ajankohtaisia yhteistoiminnallisia ja edunvalvonnallisia asioita. Luottamusmiehet ovat oman virastonsa yhteyshenkilöitä jäsenistön ja pääluottamusmiehen välillä. Pienemmissä virastoissa ja laitoksissa toimialueen ammattiosaston valitsema yhteistoimintahenkilö toimii luottamusmiehen tavoin oman virastonsa virallisessa yhteistoimintaelimessä henkilöstön edustajana. Hän tiedottaa toimialueensa pääluottamusmiehelle virastonsa ajankohtaisista henkilöstöön liittyvistä suunnitteilla olevista sekä toteutettavista asioista.

15 15 7. ARVIOINTI Arviointityö on osa niin toiminnan kuin muutosten toteuttamista. Se tuo näkyviin tavoitteiden toteutumisen sekä mahdolliset kehittämiskohteet ja muutostarpeet. Lähestyn Jyty Helsingin luottamusmies- ja organisaatiomuutosta pääluottamusmiesten näkökulmasta, siksi toteutin kyselyn seitsemälle pääluottamusmieskollegalleni, jotka toimivat Helsingin kaupungin virastoissa ja laitoksissa päätoimisina tai osa-aikaisina pääluottamusmiehinä. Heidän kokemuspohjansa luottamustoimeen on moninaista; osa on toiminut pääluottamusmiehenä usean kauden ajan, osa toimii luottamustehtävässä ensimmäistä kauttaan. Lähetin kirjalliset kysymykset pääluottamusmiehille sähköpostitse kahden viikon vastausajalla lokakuussa 2013, kymmenen kuukautta uudistuksen ja uuden luottamusmieskauden aloittamisesta. Toiveeni oli, että he pohtivat vastauksia täysin heidän omasta ammatillisesta näkökulmastaan. Sain kirjalliset vastaukset neljältä pääluottamusmieheltä. Vastaukset toimivat hanketyössäni uudistuksen arviointina ja olen hyödyntänyt myös omia kokemuksiani pääluottamusmiehenä. Käsittelen arvioinnissa vastauksia nimettöminä Kysymykset Kysymyksiä on neljä, jotka mahdollistavat myös oman toiminnan arvioinnin. 1. Millaisia tavoitteita toivoit uudistukselta edunvalvonnallisesti? 2. Miten uudistuksen tavoitteet ovat mielestäsi toteutuneet? 3. Mitä osa-aluetta uudistuksessa tulisi vielä kehittää? 4. Miten koet oman roolisi edunvalvojana muuttuneen? 7.2. Odotukset ja tavoitteiden toteutuminen Pääluottamusmiesten odotukset liittyivät työn ammatillistumiseen sekä yhteisten tapaamisten tuomaan vertaistukeen, tiedon jakamiseen ja toisilta oppimiseen. Yhtenäisen toiminnan kehittämisen ja käytännön asioiden läpikäymisen toivottiin edistävän edunvalvonnan vahvistumista. Tapaamisten sisältöön ja rakenteeseen ollaan oltu tyytyväisiä. Odotin myös jytyläistä kaupunkitason neuvottelu- ja pääluottamusmieskulttuurin muodostumista viikottaisten tapaamistemme myötä ja ryhmän tukea omiin ongelmatilanteisiin. Virastojen ja laitosten erilaiset toimintakulttuurit asettavat pääluottamusmiehille haasteita niin yhteistoiminnan toteuttamisessa kuin neuvottelutilanteissa. Pääluottamusmiesten ja puheenjohtajan tapaamiset ovat antaneet konkreettisia käytännönohjeita ja vinkkejä työnantajan kanssa toteutettavaan yhteistyöhön. Näitä säännöllisiä tapaamisia odotettiin kovasti, siksi syksyn aikana tulleet kokousten peruutukset ovat olleet pettymys.

16 PLM-palaverit ovat olleet antoisia, jokseenkin viikoittaiset tapaamiset eivät ole toteutuneet. Kaikille lm:lle ja yt:lle tarkoitettuihin tilaisuuksiin mahdollisen monen pitäisi osallistua, sillä luottamusmiesten tehtäviin kuuluvia asioita ja yt-asioita käsitellään monipuolisesti. Eteenkin ajankohtaisten asioiden käsittely tapaamisessa on ensi arvoisen tärkeää. Suurin ongelma on selkeästi yhteisen ajan puute. Jäsenistölle tiedottamisen tehostaminen ja säännönmukaistaminen on koettu tärkeäksi osaksi pääluottamusmiehen tehtävää. Uudistus on yhdenmukaistanut pääluottamusmiesten ja ammattiosastojen toteuttamaa tiedottamista yhtenäisen Jyty Helsingin linjan mukaiseksi. Aiemmat pääluottamusmiessektoreiden ja ammattiosastojen tiedottamisen käytänteet ovat eronneet suuresti toisistaan. Kun pääluottamusmiehillä on reaaliaikainen tieto käytettävissään, hänen on helpompaa tiedottaa jäsenistölleen ajankohtaisista asioista. Puheenjohtajan pitämät ajankohtaiskatsaukset kuuluvat tärkeänä osana pääluottamismiesten tapaamisten rakenteeseen. 16 Pääluottamusmiesten ja luottamusmiesten välinen kommunikointi, yhteistyö sekä tiedottaminen ovat myös kehittyneet. Pääluottamusmiehet jalkauttavat omissa kokouksissaan saadun tiedon luottamusmiehille pääluottamusmiessektorin luottamusmiestapaamisissaan ja sähköpostitiedotteissaan. Rootelien ja pääluottamusmiehien käytettävissä olevan ajan erilaisuus näkyy ryhmäytymisessä, avoimuudessa, osaamisessa ja sen kehittämisessä. Kun edunvalvonta kattaa organisatorisesti koko puun haaroineen eri virastojen työntekijöistä kaupunginjohtajaan asti, voisi olettaa synergiaetuja syntyvän myös tällä saralla.

17 Pääluottamismiehen roolin muutokset Pääluottamusmiessektorit ovat uudistuksen jälkeenkin eri kokoisia virastoiltaan, laitoksiltaan ja jäsenmääriltään. Näin ollen pääluottamusmiestyön ajankäyttö vaihtelee. Ammatillisen identiteetin ja toiminnan kehittäminen on haastavaa, kun pääluottamusmiestehtävää toteutetaan perustyön ohessa. Yhdistyksellä on kaksi päätoimista pääluottamusmiestä, joiden sektorit ovat suurempia. Jäsenmäärältään suurin pääluottamusmiessektori kuuluu Sosiaali- ja terveysviraston sekä varhaiskasvatusviraston ammattiosasto SOTEVAlle, jolla on toistatuhatta jäsentä. Pienin sektori kuuluu kaupungin konserniyhtiöiden ammattiosasto HelKOlle, jossa on alle sata jäsentä. Vaikka kaikilla ei olekaan päätoimisuutta, tekee suurin osa ryhmästämme tätä päätoimisenoloisesti, mikä vaikuttaa asenteeseen. Minäkin olen saanut tukea jos en suoraan niin keskustelujen avulla. Pääluottamusmiehen työ koetaan yksinpuurtamisena, siksi vertaistukea pidetään tärkeänä. Neuvottelutilanteissa ja yhteistoiminnan toteuttamisessa voidaan kohdata työnantajan tai muiden kumppaneiden osalta passiivisuutta, vähättelyä tai jopa vihamielisyyttä, mutta parhaimmillaan neuvottelukumppanit voivat olla pääluottamusmiehelle tasavertaisia toimijoita. Neuvotteluissa eri virastoissa mielipiteitäni ja asiantuntemusta kunnioitetaan ja kuunnellaan. Saan vietyä asioita eteenpäin ja minuun luotetaan tasavertaisena neuvottelijana. Lisätiedon saaminen, etsiminen ja oppiminen ovat lisääntyneet. Jäsenten edunvalvonta-asioiden rinnalle tulevat yhä useammin henkisen työsuojelun asiat. Pääluottamusmieheltä vaaditaan laaja-alaista tietoa kaikesta, mikä liittyy työntekijöiden tilanteisiin, oikeuksiin ja velvollisuuksiin. Raja työsuojelun ja edunvalvonnan välillä on kovin häilyvä, kun työsuojelullisesta jaksamisesta tulee luottamusmiesasia esim. epäasiallisen esimiestyön seurauksena Kehittämistarpeet Uudistuksen suurin kehittämistarve on yhteisen ajan löytäminen ja priorisointi pääluottamusmiesten ja puheenjohtajan säännöllisille viikottaisille tapaamisille. Vertaistoiminnan tuoma tiedon jakamien ja uuden oppiminen koetaan tärkeäksi osaksi pääluottamustehtävän kehittämisessä. Toisaalta vajaan vuoden uudistuksen toteuttamisen jälkeen ammatti-identiteetin löytymiseen on vielä matkaa. Kaikkien pääluottamusmiesten tulisi suhtautua tehtäväänsä ammatillisesti - nyt kaikki eivät sitä tee olemme ryhmänä juuri niin heikkoja kuin sen heikoin lenkki, vaikka meillä pitäisi olla asenne olemme niin vahvoja kuin vahvoin meistä. Konserniyhtymän puolella edunvalvonta koetaan haasteellisempana ja hajaantuneempana kuin emokaupungissa. Johtamiskulttuuri on lähempänä yksityissektoria, jossa yhteistoiminnan toteuttaminen voi erota kuntasektorin käytänteistä. Jyty

18 Helsingin uudistuksen toivotaan integroivan konserniyhtiöiden välisiä edunvalvontakäytänteitä ja lisäävän henkilöstönedustajien roolia johdon kumppanina. Pääluottamusmiehet toivovat olevansa tiiviimmin mukana pääluottamusmiesyhteisössä. Pääluottamusmiesten sektorit eroavat suuresti toisistaan niin kooltaan kuin virastojen ja laitosten määrältään. Luottamusmiesverkoston ylläpitäminen ja aktivointi vaatii ajankäyttöä ja jos luottamustehtävää toteutetaan oman työn ohella, kaikkeen ei jää aikaa. Toisaalta suurempien sektoreiden pääluottamusmiesten ajankäytön hallinta on koetuksella esimerkiksi järjestelyvaraeräneuvottelujen yhteydessä. Jos joskus tuntuu, ettei oman viraston/laitoksen/yhtymän edustettavat tiedä esim. omaa luottamusmiestään tai edustajaansa eri toimielimissä, kuinka saataisiin tietoisuutta lisää monivirastoisiin kuvioihin? Muutenkin aktivointi on ongelma, eikä liity erityisesti uudistuksen kehittämiseen. Ammattiosastojen välinen käytännön yhteistyö on uudessakin organisaatiossa vähäistä. Tähän toivottiin muutosta, tosin yhteistyön kehittymiseen voivat vaikuttaa niin pääluottamusmiehet kuin ammattiosastoaktiivitkin YHTEENVETO Kannattiko Jyty Helsingin historian suurin pääluottamusmies- ja ammattiosastouudistus toteuttaa, vai onko yhdistyksen toiminta kärsinyt muutoksesta? Kyllä kannatti. Uudistustyön toteuttaminen on vielä alussa, joten voimme hakea yhdessä kehittämiskohteisiin ratkaisuja ja kehittää toimintaa entistä paremmaksi. Jyty Helsinki on reagoinut kehittämistarpeisiin ja pystynyt uudistamaan toimintaansa. Tähän työhön tarvitaan pääluottamusmiesten lisäksi aktiivisia ammattiosastotoimijoita. Kaupungin uudistuvan organisaation lisäksi lähivuosien valtakunnalliset suuret uudistukset, sote-uudistus ja kuntaliitokset sekä pääkaupunkiseudun mahdollinen metropolihallinto tuovat suuria muutoksia myös Helsingille ja koskettavat miltei kaikkia kaupungin työntekijöitä. Näissä uudistuksissa ammattiyhdistyksellä on suuri rooli työntekijöiden edunvalvojana. Tämä luottamusmies- ja ammattiosastouudistus tehtiin paremman edunvalvonnan puolesta!

19 19 9. LÄHDELUETTELO Helsingin kaupungin Helmi-intrasivut , Prosessit ja organisaatio Helsingin kaupungin tiedote Helsingin kaupungin Helmi-intrasivut , Henkilöstö Helsingin kaupunki/henkilöstökeskus/henkilöstöpolitiikka, Irmeli Kulokari, Työnantajan ja henkilöstön välinen yhteistoiminta Helsingin kaupungissa -periaatteet, Helsingin kaupunki/henkilöstökeskus, Työnantajan ja henkilöstön välinen yhteistoiminta Helsingin kaupungissa -sopimus, Jyty Helsinki ry:n internetsivut , Yhdistyksen yleisesittely Jyty Helsinki ry:n Opetus- sivistys- ja vapaa-aikatoimen ammattiosaston 30-vuotishistoriikki, Arja Björkman, 2012 Jäsentiedote 4/1999, KVL Helsinki ry Jäsentiedote 5/1999, KVL Helsinki ry: Otteita puheenjohtaja Pekka Metsän juhlapuheesta yhdistyksen 80-vuotisjuhlissa Luottamismiehen ABC, kunnalliset toimialat, Jyty 2013 Hanketyön valokuvat: Kaisa Soininen, marraskuu 2013

Toimintasuunnitelma 2014

Toimintasuunnitelma 2014 1 Toimintasuunnitelma 2014 TOIMINNAN PÄÄTAVOITE: Lastentarhanopettajien merkityksen esiin nostaminen yhteiskunnassa YHDISTYS: 1. Vaikuttaa jäsenistönsä asemaa koskevaan päätöksentekoon, työolosuhteisiin

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Ammattina hyvinvointi Tiedotuslehti Lehden toimitus: Levikki: Kohderyhmä: Merja Patokoski Vesa Vento 200 kpl Opetustoimen henkilöstö, pois lukien

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2011 Carita Bardakci 24.11.2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana Omakotiyhdistyksen säännöt Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Saarenkylän Omakotiyhdistys ry. Sen kotipaikka on Rovaniemi ja toimialue on Saarenkylä. Näissä säännöissä käytetään nimitystä

Lisätiedot

KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY

KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kuopion steinerpedagogiikan kannatusyhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kuopion kaupunki.

Lisätiedot

YHTEISTOIMINNAN JA TYÖSUOJELUN JÄRJESTÄMINEN ITÄ-SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄSSÄ 1.1.2014 ALKAEN

YHTEISTOIMINNAN JA TYÖSUOJELUN JÄRJESTÄMINEN ITÄ-SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄSSÄ 1.1.2014 ALKAEN 2 1. YHTEISTOIMINNAN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT Yhteistoiminnan taustaa Yhtymähallituksen päätös 21.6.2006/ 82 vanha sopimus irtisanottiin 31.7.2007 tilalle valtakunnallinen yhteistoimintalaki 2007 / 449

Lisätiedot

Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker AKI r.y:n säännöt

Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker AKI r.y:n säännöt Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker AKI r.y. ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä AKI. AKIn kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY

EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY 1 EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY Hyväksytty yhdistyksen syyskokouksessa 25.11.2004 ja kevätkokouksessa 10.2.2005. Merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin 5.5.2006. 1 Nimi, kotipaikka ja

Lisätiedot

Liitto voi hankkia ja omistaa kiinteää omaisuutta sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja.

Liitto voi hankkia ja omistaa kiinteää omaisuutta sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja. 1 SÄÄNNÖT 11.8.2010 NAISTEN VALMIUSLIITTO RY Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Naisten Valmiusliitto ry, Kvinnornas Beredskapsförbund rf, josta jäljempänä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 Turun Seudun Sähkötyöntekijöiden ammattiosasto on perustettu 1956. Osastoon kuuluu tällä hetkellä yli 2000 jäsentä. Ammattiosasto on ns. sekaosasto. Osastoon

Lisätiedot

Kapernaumin Kyläyhdistys Ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

Kapernaumin Kyläyhdistys Ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Kapernaumin Kyläyhdistys Ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kapernaumin Kyläyhdistys Ry. Se on kaupunginosayhdistys, jonka kotipaikka on Seinäjoen kaupunki. 2. Tarkoitus ja

Lisätiedot

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design.

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design. Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry Hallituksen työjärjestys I luku Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala. Sen lisäksi, mitä Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry (TOKYO ry) säännöissä

Lisätiedot

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY Hallituksen sääntömuutosehdotus kevätkokoukseen 2012 7 Jäsenmaksut Yhdistyksen syyskokous päättää jäsenmaksuista hallituksen esityksen perusteella. A-, B- ja C-jäsenillä sekä kannatusjäsenillä voi olla

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT Sisällysluettelo 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA...3 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS...3 3 TOIMINNAN LAATU...3 4 JÄSENYYTTÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET...4 5 YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt

LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt LIEKSAN KAUPUNKI KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA 6/1994 ============================================================ LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.9.1994

Lisätiedot

Sovitut toimintatavat

Sovitut toimintatavat Green Building Council Finland Sovitut toimintatavat 4.4.2013 Toimielimet Vuosikokous Valitsee hallituksen ja sen puheenjohtajan sekä vaalitoimikunnan, sääntömuutokset Hyväksyy vuosittain toimintasuunnitelman

Lisätiedot

JSA-Tekniset ry:n säännöt

JSA-Tekniset ry:n säännöt JSA-Tekniset ry:n säännöt Vuosikokouksen 23.03.2001 hyväksymät säännöt. Säännöt on merkitty yhdistysrekisteriin 06.09.2001 numerolla 138924. 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on JSA-tekniset ry, josta

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta JHL 103 edustaa Jyväskylän kaupungilla ja osakeyhtiöissä työskenteleviä,

Lisätiedot

Työmarkkinoiden pelikenttä

Työmarkkinoiden pelikenttä Työmarkkinoiden pelikenttä Luennon sisältö Työmarkkinajärjestöt Palkansaajien keskusjärjestöt Työnantajien keskusjärjestöt Ammattiliitto Luottamusmiesjärjestelmä Paikallinen toiminta Toimihenkilökeskusjärjestö

Lisätiedot

Luottamusmiehen tehtävät, velvollisuudet, asema. Minna Pirttijärvi

Luottamusmiehen tehtävät, velvollisuudet, asema. Minna Pirttijärvi Luottamusmiehen tehtävät, velvollisuudet, asema Minna Pirttijärvi 1 Luottamusmiehen tehtävät Osallistua tarvittaessa työsuojeluvaalien järjestämiseen sekä henkilöstöedustuksen nimeämiseen edustukselliseen

Lisätiedot

Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry Työpaikka- ja alueosaston säännöt 1 (6) Työpaikka- ja alueosaston säännöt

Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry Työpaikka- ja alueosaston säännöt 1 (6) Työpaikka- ja alueosaston säännöt Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry Työpaikka- ja alueosaston säännöt 1 (6) Työpaikka- ja alueosaston säännöt 2.4.2016 Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry Työpaikka- ja alueosaston säännöt 2 (6)

Lisätiedot

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Vahvistettu 19.9.2006 Collegium Culinarium, CC - Kilta ry:n SÄÄNNÖT I NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on: Collegium Culinarium, CC - Kilta ry Kotipaikka

Lisätiedot

Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt. Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005.

Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt. Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005. Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005. 1. Yhdistyksen nimi on Lappeenrannan Taideyhdistys r.y., sen

Lisätiedot

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240 /Maire Korkeamäki JHL ry. 240 2 (7) TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 1. JOHDANTO Tämä toimintasuunnitelma on laadittu

Lisätiedot

Kristillinen Eläkeliitto ry

Kristillinen Eläkeliitto ry Kristillinen Eläkeliitto ry Piirin mallisäännöt Mallisäännöt Hyväksytty PRH 1 Sisällys I PERUSSÄÄNNÖKSET... 2 Nimi, kotipaikka... 2 Tarkoitus... 2 Toiminta... 2 II JÄSENYYS... 3 Jäsenet... 3 Jäsenen velvollisuudet...

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS

KARKKILAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS KARKKILAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 JOHDANTO Työnantaja ja pääsopijajärjestöjen edustajat ovat valmistelleet yhteistyössä Karkkilan kaupungin yhteistoimintasopimuksen selkeyttääkseen yhteistoiminnan

Lisätiedot

SUOMEN TMT-MUSIIKKITERAPEUTIT RY.

SUOMEN TMT-MUSIIKKITERAPEUTIT RY. SUOMEN TMT-MUSIIKKITERAPEUTIT RY. SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen TMT-musiikkiterapeutit ry. ja sen kotipaikka on Pietarsaari. Yhdistyksen kielet ovat suomi ja ruotsi.

Lisätiedot

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma toimintavuosi syyskokous Liite 1

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma toimintavuosi syyskokous Liite 1 Järjestötoiminta Edustajistovaalit Ehdokasasettelu 1.10.2016-31.1.2017 Äänestysaika 13.3. 28.3. palautuskuori viimeistään postiin 22.3. palautuskuori viimeistään keskustoimistossa 29.3. klo 12.00 Kuntavaalit

Lisätiedot

OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU. Yhdistyksen kotipaikka on Oulun kaupunki. Yhdistyksen tarkoituksena on jäsenistönsä

OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU. Yhdistyksen kotipaikka on Oulun kaupunki. Yhdistyksen tarkoituksena on jäsenistönsä OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 2 Yhdistyksen tarkoitus 3 Tarkoituksen toteuttaminen 4 Toiminnan tukeminen Yhdistyksen nimi on Oulun Insinööriopiskelijat

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka SÄÄNNÖT Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry ja sitä kutsutaan näissä säännöissä yhdistykseksi.

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2012 Carita Bardakci 23.11.2011 1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 1. JOHDANTO JA TOIMINTA-AJATUS

Lisätiedot

Kuopion kaupungin JHL yhdistys 862 TOIMINTASUUNNITELMA 2016

Kuopion kaupungin JHL yhdistys 862 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Kuopion kaupungin JHL yhdistys 862 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1.10.2015 Kuopion kaupungin JHL 862 toimintasuunnitelma 2016 Yhdistyksen toiminnallinen tila Yhdistyksen toiminnallinen tila Jäsenmäärä Yhdistyksen

Lisätiedot

SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA YMPÄRISTÖHALLINNON HENKILÖKUNTAYHDISTYS YHY RY:N VÄLINEN LUOTTAMUSMIESTOIMINTAA KOSKEVA SOPIMUS 1.3.

SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA YMPÄRISTÖHALLINNON HENKILÖKUNTAYHDISTYS YHY RY:N VÄLINEN LUOTTAMUSMIESTOIMINTAA KOSKEVA SOPIMUS 1.3. SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA YMPÄRISTÖHALLINNON HENKILÖKUNTAYHDISTYS YHY RY:N VÄLINEN LUOTTAMUSMIESTOIMINTAA KOSKEVA SOPIMUS 1.3.2008 LUKIEN Suomen ympäristökeskus ja Ympäristöhallinnon henkilökuntayhdistys

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Lahden Formula K-kerho. Yhdistyksen kotipaikka on Lahden kaupunki ja toiminta-alue Lahden talousalue.

1 Yhdistyksen nimi on Lahden Formula K-kerho. Yhdistyksen kotipaikka on Lahden kaupunki ja toiminta-alue Lahden talousalue. Lahden Formula K-kerhon säännöt Lahden Formula K-kerho r.y. 1 Yhdistyksen nimi on Lahden Formula K-kerho. Yhdistyksen kotipaikka on Lahden kaupunki ja toiminta-alue Lahden talousalue. 2 Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 JOHTOSÄÄNTÖ sivu 1(6) KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 I JOHTOSÄÄNNÖN SOVELTAMISALA 1 Johtosäännössä määrätään siitä luottamusjohdon toiminnasta, joka ei sisälly sääntöihin,

Lisätiedot

1 OAJ Pääkaupunkiseutu

1 OAJ Pääkaupunkiseutu 1 OAJ Pääkaupunkiseutu TOIMINTASUUNNITELMAESITYS Johdanto OAJ:n Pääkaupunkiseudun alueyhdistys edustaa pääkaupunkiseudun kaikkia niin suomenkuin ruotsinkielisiä opettajaryhmiä eli lastentarhanopettajia

Lisätiedot

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma 2015 59. toimintavuosi

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma 2015 59. toimintavuosi JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma 2015 59. toimintavuosi syys 13.11.2014 Liite 1 Tapahtuma/tehtävä Tavoite Kuka järjestää Milloin Arviointi Järjestötoiminta Tehdään jäsenkartoitus ammattinimikkeistä

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt

Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt 1 Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt NIMI, TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi on Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Äänekoski ja toiminta-alueena

Lisätiedot

Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT

Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT 1 Yhdistyksen nimi on Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry, ja sen kotipaikka on

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset)

SÄÄNNÖT. Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset) SÄÄNNÖT Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset) 1 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Toimintamuodot Yhdistyksen nimi on Lahden Seudun Insinöörit ry. Yhdistys on Insinööriliitto IL ry:n

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Stadin Slangi ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Stadin Slangi ry ja sen kotipaikka on Helsinki. YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Merkitty rekisteriin 26.03.1996 Jäljennös annettu 18.02.2015 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Stadin Slangi ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminnan

Lisätiedot

Yhdistys tuo esille mielipiteitään julkisuudessa ja esittää lausuntojaan ja näkemyksiään virkamiehille sekä päättäville elimille.

Yhdistys tuo esille mielipiteitään julkisuudessa ja esittää lausuntojaan ja näkemyksiään virkamiehille sekä päättäville elimille. Lounaisrannikon Senioriopettajat ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lounaisrannikon Senioriopettajat ry, epävirallinen lyhenne LRSO. Sen kotipaikka on Naantali. Yhdistys

Lisätiedot

SAVONLINNAN OOPPERAJUHLIEN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

SAVONLINNAN OOPPERAJUHLIEN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT SAVONLINNAN OOPPERAJUHLIEN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Savonlinnan Oopperajuhlien Kannatusyhdistys ja sen kotipaikka on Savonlinnan kaupunki. Tarkoitus ja sen

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI 1/5. Kajaanin kaupunki ja kaupungin työntekijöitä ja viranhaltijoita edustavat henkilöstöjärjestöt.

KAJAANIN KAUPUNKI 1/5. Kajaanin kaupunki ja kaupungin työntekijöitä ja viranhaltijoita edustavat henkilöstöjärjestöt. KAJAANIN KAUPUNKI 1/5 SOPIMUS YHTEISTOIMINTAORGANISAATIOSTA Sopijaosapuolet: Kajaanin kaupunki ja kaupungin työntekijöitä ja viranhaltijoita edustavat henkilöstöjärjestöt. Tällä sopimuksella sovitaan työnantajan

Lisätiedot

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1 MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry, jota näissä

Lisätiedot

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1 SISÄLLYS 1. YHDISTYKSEN TOIMINNAN TAVOITTEET 2 2. HALLITUS JA SEN KOKOONTUMINEN 2 3. JÄSENTOIMINTA 2 4. JÄRJESTÖ- JA PAIKALLISOSASTOTOIMINTA 3 5. OPISKELIJATOIMINTA

Lisätiedot

Lippukunta on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Lippukunta voi harjoittaa julkaisutoimintaa voittoa tavoittelematta.

Lippukunta on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Lippukunta voi harjoittaa julkaisutoimintaa voittoa tavoittelematta. 1 Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Lapin Kiehiset ja Kivekkäät ry. Yhdistyksen kotipaikka on Sodankylän kunta ja yhdistyksen kielenä on suomi. Jäljempänä näissä säännöissä yhdistystä kutsutaan

Lisätiedot

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC NORDEA UNIONI SUOMI RY TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC Työpaikkaosastoille Järjestötoimikunta 2012 R A T A M E S T A R I N K A T U 12A 8.K R S, 00520 H E L S I N K I TYÖPAIKKATOIMINNAN TOIMINTAMALLI 1. TOIMIALUE

Lisätiedot

HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI 1 Yhdistyksen nimi on Huoltoupseeriyhdistys ry. KOTIPAIKKA 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen toimintaalueeseen kuuluu Suomen

Lisätiedot

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki Finnish Bone Society Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki 3 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä luututkimuksesta kiinnostuneiden

Lisätiedot

1 Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Nimi, kotipaikka ja kieli 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu 3 Jäsenet 3 Jäsenet

1 Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Nimi, kotipaikka ja kieli 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu 3 Jäsenet 3 Jäsenet Uudet säännöt Vanhat säännöt 1 Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Partiolippukunta Susiveikot ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki, ja yhdistyksen kielenä on suomi. Jäljempänä näissä

Lisätiedot

Vaasan Läänin Lihastautiyhdistys ry:n säännöt NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE

Vaasan Läänin Lihastautiyhdistys ry:n säännöt NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Vaasan Läänin Lihastautiyhdistys ry:n säännöt NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE 1 Yhdistyksen nimi on Vaasan Läänin Lihastautiyhdistys ry, ruotsiksi Vasa Läns Muskelhandikappförening rf. Yhdistyksen kotipaikka

Lisätiedot

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society nimisen yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. 2

Lisätiedot

PARTIOLIPPUKUNTA KULMAN KIERTÄJÄT RY NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

PARTIOLIPPUKUNTA KULMAN KIERTÄJÄT RY NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Partiolippukunta Kulman Kiertäjät ry PARTIOLIPPUKUNTA KULMAN KIERTÄJÄT RY NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Hyväksytty perustavassa kokouksessa 13.12.1982 Muutokset hyväksytty lpk:n kokouksessa 22.10.1985, 28.2.1986

Lisätiedot

1 SEURAN ORGANISAATIO JA PÄÄTÖKSENTEKO

1 SEURAN ORGANISAATIO JA PÄÄTÖKSENTEKO 1 SEURAN ORGANISAATIO JA PÄÄTÖKSENTEKO Seurassa päätösvaltaa käyttää seuran sääntömääräinen yleinen kokous. Noormarkun Koitossa yleinen kokous on syksyllä ja keväällä. Toimeenpanevana elimenä on johtokunta.

Lisätiedot

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA SOPIMUS SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 334/2007 (jatkossa yhteistoimintalaki) mukaan työnantajan tulee antaa henkilöstölle oikea-aikaisesti riittävästi

Lisätiedot

LUOTTAMUSMIESVALINTASÄÄNNÖT

LUOTTAMUSMIESVALINTASÄÄNNÖT LUOTTAMUSMIESVALINTASÄÄNNÖT 1. Yleistä Luottamusmiesvalinnoissa noudatetaan Palvelualojen Ammattiliitto PAMin hallituksen vahvistamia luottamusmiesvalintoja koskevia sääntöjä. Näillä säännöillä ei ole

Lisätiedot

Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt

Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimenä on Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry, ja sen kotipaikkana on Vilppulan kunta. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on autourheilun, auton

Lisätiedot

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA JA TYÖSUOJELUN YHTEISTOIMINNASTA

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA JA TYÖSUOJELUN YHTEISTOIMINNASTA 1 SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA JA TYÖSUOJELUN YHTEISTOIMINNASTA 1. YLEISTÄ Työnantaja ja pääsopijajärjestöt tekivät sopimuksen yhteistoiminnan ja työsuojelun yhteistoiminnan kehittämisestä, toteuttamistavoista

Lisätiedot

TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry. Työpaikka- ja alueosaston säännöt

TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry. Työpaikka- ja alueosaston säännöt Työpaikka- ja alueosaston säännöt 26.11.2011 VIESTINTÄALAN TOIMIHENKILÖT GRAFINET RY TYÖPAIKKA- JA ALUEOSASTO SÄÄNNÖT :n työpaikka- ja alueosastojen säännöt Nimi, nimenkirjoitus ja tarkoitus 1 Työpaikka-

Lisätiedot

Tampereen Seudun Mobilistit ry

Tampereen Seudun Mobilistit ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA 2 TARKOITUS JA TOIMINTA 3 JÄSENET Tampereen Seudun Mobilistit ry Yhdistyksen nimi on Tampereen Seudun Mobilistit Ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. Yhdistyksestä

Lisätiedot

Oulun seudun ammatilliset opettajat ry 1 (7) Yhdistyksen nimi on Oulun seudun ammatilliset opettajat ry.

Oulun seudun ammatilliset opettajat ry 1 (7) Yhdistyksen nimi on Oulun seudun ammatilliset opettajat ry. Oulun seudun ammatilliset opettajat ry 1 (7) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT NIMI, TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi on Oulun seudun ammatilliset opettajat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Oulun kaupunki ja sen

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt. 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta.

Yhdistyksen säännöt. 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta. ELÄKELIITON HÄMEEN YHDISTYS ry Yhdistyksen säännöt 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

OPINTOTOIMINNAN KESKUSLIITTO ry. CENTRALFÖRBUNDET FÖR STUDIEVERKSAMHET rf SÄÄNNÖT

OPINTOTOIMINNAN KESKUSLIITTO ry. CENTRALFÖRBUNDET FÖR STUDIEVERKSAMHET rf SÄÄNNÖT OPINTOTOIMINNAN KESKUSLIITTO ry CENTRALFÖRBUNDET FÖR STUDIEVERKSAMHET rf SÄÄNNÖT ------- Nämä säännöt on hyväksytty Opintotoiminnan Keskusliitto OK ry:n sääntömääräisessä kevätkokouksessa 21.5.2003 ja

Lisätiedot

LTYHY ry SÄÄNNÖT s. 1 (5)

LTYHY ry SÄÄNNÖT s. 1 (5) LTYHY ry SÄÄNNÖT s. 1 (5) LAPPEENRANNAN TEKNILLISEN YLIOPISTON HENKILÖKUNTAYHDISTYS RY SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimenä on Lappeenrannan teknillisen yliopiston henkilökuntayhdistys ry. Yhdistyksen

Lisätiedot

NIMI, TARKOITUS JA TOIMINTA

NIMI, TARKOITUS JA TOIMINTA TURUN SEUDUN AMMATILLISET OPETTAJAT RY:N SÄÄNNÖT Hyväksytty 27.11.2013, voimaan 1.1.2014 NIMI, TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi on Turun seudun ammatilliset opettajat ry. Yhdistyksen kotipaikka

Lisätiedot

Lupsakkaa talven aikaa ja hyviä hiihtokelejä!

Lupsakkaa talven aikaa ja hyviä hiihtokelejä! Jyty Varkaus Ry Tammikuu 2015 Jäsentiedote 1 Hallituksen joulukuun kokouksen päätökset 2 Edunvalvontakatsaus 3 Syyskokouksen päätökset 4 Yhdistyksen toimihenkilöt 2015 5 Hallitus 2015 6 Kuntokorttikausi

Lisätiedot

Luottamusmies henkilöstön edustajana Luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet

Luottamusmies henkilöstön edustajana Luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet Luottamusmies henkilöstön edustajana Luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet Kirkon alat ry:n luottamusmiesseminaari 11.-12.5.2016 Pekka Pietinen Luottamusmiestoiminnan järjestäminen Luottamusmiessopimus

Lisätiedot

Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli

Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli tilinpäätöksen tarkastus ja alllekirjoitus), Roby oli sihteerinä

Lisätiedot

OSAAMINEN TYÖPAIKAN MENESTYSTEKIJÄNÄ SAANA SIEKKINEN 20.1.2015

OSAAMINEN TYÖPAIKAN MENESTYSTEKIJÄNÄ SAANA SIEKKINEN 20.1.2015 OSAAMINEN TYÖPAIKAN MENESTYSTEKIJÄNÄ SAANA SIEKKINEN 20.1.2015 1 Työpaikan laatu on yhteydessä lähes kaikkiin työelämän ilmiöihin ja aina niin, että laadukkailla työpaikoilla asiat ovat muita paremmin.

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2014

Toimintasuunnitelma 2014 Toimisto-, hallinto- ja IT-alan ammattilaiset Toimintasuunnitelma 2014 Carita Bardakci 14.11.2013 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Toimisto-, hallinto ja IT-alan ammattilaiset 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1. JOHDANTO

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN RESERVIUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT

JYVÄSKYLÄN RESERVIUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT JYVÄSKYLÄN RESERVIUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Jyväskylän Reserviupseerit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto

Lisätiedot

SAARIJÄRVI-SEURA RY:N SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka. Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Tarkoitus ja toiminta

SAARIJÄRVI-SEURA RY:N SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka. Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Tarkoitus ja toiminta SAARIJÄRVI-SEURA RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Yhdistyksen kotipaikka on ja toimialue on SAARIJÄRVI-SEURA R.Y. Saarijärven kunta Saarijärvi Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton.

Lisätiedot

Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö JHL 015 ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2016. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö JHL 015 ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2016. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö :n toimintasuunnitelma vuodelle 2016 :n toimintasuunnitelma 2016 Yhdistyksemme Yhdistyksemme on aktiivinen jäsenistönsä edunvalvonnassa, seuraamalla tarkoin

Lisätiedot

KUUMA -liikelaitoksen johtokunnan tehtävänä on johtaa ja kehittää kuntayhteistyötä.

KUUMA -liikelaitoksen johtokunnan tehtävänä on johtaa ja kehittää kuntayhteistyötä. SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU, LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA... 2 1 Toimiala... 2 2 Johtokunnan kokoonpano ja toimikausi... 2 3 Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta... 3 4 Päätöksenteko johtokunnassa... 3 2. LUKU,

Lisätiedot

KUTSU. Jyty Iisalmi ry:n sääntömääräinen. syyskokous. pidetään maanantaina klo alkaen Meijän Vintillä os.

KUTSU. Jyty Iisalmi ry:n sääntömääräinen. syyskokous. pidetään maanantaina klo alkaen Meijän Vintillä os. KUTSU Jyty Iisalmi ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään maanantaina 21.11.2016 klo 16.45 alkaen Meijän Vintillä os. Savonkatu 11 A 6 Kokouksessa käsitellään sääntöjen 15 määräämät asiat. Luottamusvaalikokous

Lisätiedot

HYY seniorit ry, HUS seniorer rf. Rek. no 192.654 SÄÄNNÖT

HYY seniorit ry, HUS seniorer rf. Rek. no 192.654 SÄÄNNÖT HYY seniorit ry, HUS seniorer rf SÄÄNNÖT Yhdistysrekisteri vahvistanut 27.10.2005 HYY-seniorit, HUS-seniorer rf SÄÄNNÖT 2 (5) 1 Nimi, kotipaikka ja kielet Yhdistyksen nimi on HYY-seniorit ry, HUS-seniorer

Lisätiedot

KERAVAN TAIDEMUSEON YSTÄVÄT ry. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

KERAVAN TAIDEMUSEON YSTÄVÄT ry. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka KERAVAN TAIDEMUSEON YSTÄVÄT ry 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keravan Taidemuseon ystävät ry. ja sen kotipaikka on Kerava. Yhdistyksen toimialue on Keravan kaupunki ja sen lähialueella

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit AMK KRI ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä liitto.

Yhdistyksen nimi on Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit AMK KRI ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä liitto. 1 Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit MK KRI ry 1 NIMI, KOTIPIKK J KILI Yhdistyksen nimi on Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit MK KRI ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä liitto. Liiton

Lisätiedot

Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt

Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt Yhdistyksen nimi on Vesaisten Keskusliitto ry., josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. I TARKOITUS Liiton tarkoituksena

Lisätiedot

Vantaan vanhusneuvoston toimintasuunnitelma 2018

Vantaan vanhusneuvoston toimintasuunnitelma 2018 Vantaan vanhusneuvosto Hyväksytty 18.1.2018 Vantaan vanhusneuvoston toimintasuunnitelma 2018 Kuntalain 27 ja vanhuspalvelulaina 11 mukaan vanhusneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri

Lisätiedot

SOMAKISS ry:n säännöt

SOMAKISS ry:n säännöt SOMAKISS ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOMAKISS ry ja kotipaikka, Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on edistää somali- ja abessinialaiskissojen kasvatusta,

Lisätiedot

- tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä

- tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä Oulun Rajakylän koulun vanhempainyhdistys 1 Yhdistyksen nimi on OULUN RAJAKYLÄN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS ry ja se toimii Rajakylän koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Oulu. 2 Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Pohjois-Savon Kiinteistöyhdistys ry Säännöt. Yhdistyksen nimi on Pohjois-Savon Kiinteistöyhdistys ry.

Pohjois-Savon Kiinteistöyhdistys ry Säännöt. Yhdistyksen nimi on Pohjois-Savon Kiinteistöyhdistys ry. 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pohjois-Savon Kiinteistöyhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kuopion kaupunki. Yhdistys voi kuulua jäsenenä erilaisiin toimialansa järjestöihin. 2 Tarkoitus ja

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Otsikko Sivu. 34 Kokouksen avaus Pöytäkirjan tarkastamisesta päättäminen 5

LIEKSAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Otsikko Sivu. 34 Kokouksen avaus Pöytäkirjan tarkastamisesta päättäminen 5 LIEKSAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 Yhteistyötoimikunta AIKA 23.10.2017 klo 15:09-17:07 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaus 3 35 Kokouksen

Lisätiedot

MARTAT ry:n MALLISÄÄNNÖT

MARTAT ry:n MALLISÄÄNNÖT 1 MARTAT ry:n MALLISÄÄNNÖT Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1. Yhdistyksen nimi on Pohjois-Karjalan Martat ry, josta käytetään näissä säännöissä nimitystä piiri. Piirin kotipaikka on Joensuu, ja se kuuluu

Lisätiedot

1. Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

1. Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen SUOMEN KARTOITTAJAYHDISTYS SKY ry SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2017 Paikka Rakennusmestarien toimitila Kajaaninkatu 16, Oulu Valtakirjojen tarkastus on kokoushuoneessa klo 15.45. Aika 3.3.2016 klo 16.15

Lisätiedot

Yhdistyksen, joista näissä säännöissä käytetään nimitystä ammattiosasto, nimi on Tehyn Vihti-Karkkilan ammattiosasto ry.

Yhdistyksen, joista näissä säännöissä käytetään nimitystä ammattiosasto, nimi on Tehyn Vihti-Karkkilan ammattiosasto ry. Tehyn Vihti-Karkkilan ammattiosaston säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen, joista näissä säännöissä käytetään nimitystä ammattiosasto, nimi on Tehyn Vihti-Karkkilan ammattiosasto ry. Yhdistyksen kotipaikka

Lisätiedot

TEHYN ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN AO 668 RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

TEHYN ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN AO 668 RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 1 / 5 TEHYN ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN AO 668 RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 2 / 5 1. JOHDANTO Ammattiosaston tarkoituksena on koota toimialueensa terveydenhuoltoalan koulutuksen saaneet

Lisätiedot

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA TYJ säännöt S. 1 (6) I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja tarkoitus II LUKU Yhdistyksen nimi on Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry, ruotsiksi Arbetslöshetskassornas

Lisätiedot

Tampereen Seudun Ammatilliset Opettajat Hyväksytty perustamiskokouksessa

Tampereen Seudun Ammatilliset Opettajat Hyväksytty perustamiskokouksessa TAMPEREEN SEUDUN AMMATILLISET OPETTAJAT (TSAO) RY:N SÄÄNNÖT NIMI, TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun ammatilliset opettajat (TSAO) ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampereen kaupunki

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on, Finlands Coach Förening rf Yhdistyksen nimestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä Finnish Coach Federation kansainvälisissä yhteyksissä

Lisätiedot

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka. PoPoPet Ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Omaisuus 4 Jäsenet Yhdistyksen nimi on PoPoPet Ry (Pohjois-Pohjanmaan hylättyjen pieneläinten tuki ja sijaiskoti ry. Yhdistyksen kotipaikka on Oulu

Lisätiedot

Helsingin kaupunkikonserni

Helsingin kaupunkikonserni Helsingin kaupunkikonserni Tytäryhtiöt 72 KAUPUNKI Virastot 29 Liikelaitokset 6 Tytärsäätiöt 11 Osakkuusyhteisöt 39 Muut yhteisöt 600 1 Miten Helsinkiä ohjataan konsernina mahdollisuudet ja haasteet Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Johtosääntö. Suomen Akvaarioliitto ry

Johtosääntö. Suomen Akvaarioliitto ry Johtosääntö Suomen Akvaarioliitto ry Päivitetty: 18.2.2008 Edellinen päivitys: 9.2.2008 Suomen Akvaarioliitto ry 2(6) Johdanto Suomen Akvaarioliitto ry:n (SAL) johtosääntö on suunniteltu helpottamaan liiton

Lisätiedot

JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelmasta yleisesti Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta Edunvalvonta Koulutus

JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelmasta yleisesti Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta Edunvalvonta Koulutus JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma Toimintasuunnitelmasta yleisesti Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Hallituksen kokoukset puheenjohtaja hallitus 4-5 kertaa vuodessa / tarvittaessa. Kevätkokous hallitus kaikki osaston jäsenet 1.2. 31.3.

Hallituksen kokoukset puheenjohtaja hallitus 4-5 kertaa vuodessa / tarvittaessa. Kevätkokous hallitus kaikki osaston jäsenet 1.2. 31.3. JYTT ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 JYTT ry toimii jäsentensä ammatillisten, taloudellisten, sosiaalisten, koulutuksellisten ja oikeudellisten etujen puolesta. Osaston toiminnan tavoitteena on inhimillinen

Lisätiedot