JYTY HELSINKI RY:N LUOTTAMUSMIES- JA AMMATTIOSASTOUUDISTUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JYTY HELSINKI RY:N LUOTTAMUSMIES- JA AMMATTIOSASTOUUDISTUS 2012-2013"

Transkriptio

1 JYTY HELSINKI RY:N LUOTTAMUSMIES- JA AMMATTIOSASTOUUDISTUS Kaisa Soininen Aktiivi-instituutti

2 2 Hanketyö: Jyty Helsinki ry:n luottamusmies- ja ammattiosastouudistus Oppilaitos: Aktiivi-instituutti, työmarkkinakonsultin tutkinto Tekijä: Kaisa Soininen Aika: Sivuja: 20 TIIVISTELMÄ Hanketyöni kuvaa Jyty Helsinki ry:n luottamusmies- ja ammattiosastomuutosta pääluottamusmiesnäkökulmasta. Olen itse toteuttanut uudistusta päätoimisena pääluottamusmiehenä ja tavoitteenani tässä työssä oli kuvata muutosta käytännönläheisesti sekä arvioida sen toteutumista. Toivoin hanketyöni hyödyttävän ja tukevan dokumentaationa ja muutosten kuvaajana oman yhdistykseni lisäksi myös muita toimijoita, jotka harkitsevat ammattiyhdistystoimintansa kehittämistä. Jyty Helsingin uudistuksen lähtökohtana olivat sisäiset ja ulkoiset muutostarpeet: toiminnan ammatillistumisen tarve jäsenistön edunvalvontatyössä sekä Helsingin kaupungin organisaation uudistuminen. Edellisestä yhdistyksen organisaatiouudistuksesta oli kulunut yli kolmekymmentä vuotta, joten yhdistyksen edunvalvontatoimintaa oli hyvä tarkastella ja päivittää tämän päivän vaatimusten mukaiseksi. Muutoksen suunnittelutyö eteni nopealla tahdilla ja toteuttaminen alkoi uuden luottamusmieskauden alussa tämän vuoden tammikuussa. Pääluottamusmiehiltä saamani palautteen sekä oman arvioni mukaan organisaatiouudistus kannatti toteuttaa, sillä uudistuksen tavoitteiden toteuttaminen on parantanut edunvalvontatyötä ja yhtenäistänyt toimintoja pääluottamismiessektoreiden välillä. Se on lisäksi edistänyt pääluottamusmiesten välistä yhteistyötä ja vertaisryhmätoimintaa. Tosin ajanpuutteesta ja työn hektisyydestä johtuen pääluottamusmiesten ja yhdistyksen puheenjohtajan yhteisten tapaamisten viikoittainen säännöllisyys ei ole toteutunut kuluneen kymmenen kuukauden aikana. Pääluottamusmiesten historiat edunvalvojina sekä edunvalvontatehtäviin käytettävissä oleva aika poikkesivat suuresti toisistaan. Tämä vaikuttaa pääluottamusmiehen ammatillisen identiteetin syntymiseen sekä kehittymiseen. Uudistuksen tärkeäksi elementiksi on noussut käytännön työssä yhdessä määritellyt toimintatavat, jotka edistävät ammatillisen toiminnan kehittämistä. Pääluottamusmiehet ovat voineet jakaa esimerkkitapausten kautta toisilleen arjen pulmia ja onnistumisia sekä saada haastaviin edunvalvonnallisiin tilanteisiin ratkaisumalleja puheenjohtajalta sekä kollegoiltaan. Uudistuksen myötä yhdistys on lisännyt koulutuksellisten tapaamisten järjestämistä luottamusmiehille ja yhteistoimintahenkilöille, mikä on lisännyt tietoisuutta yhteistoimintaasioista toimijoille. Lisäksi jäsenistö saa tasavertaisesti oikea-aikaista tietoa ajankohtaisista asioista pääluottamusmiehensä lähettämistä sähköisistä tiedotteista, kuuluipa jäsen mihin Jyty Helsingin ammattiosastoon tahansa.

3 3 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 5 2. HELSINGIN KAUPUNGIN ORGANISAATIOKUVAUS Virastot ja laitokset Henkilöstö Yhteistoiminta 6 3. JYTY HELSINKI RY:N ORGANISAATIOKUVAUS Yhdistyksen historiaa Yhdistyksen yleisesittely Yhdistyksen järjestäytyminen Organisaatio ennen uudistusta UUDISTUKSEN LÄHTÖKOHTA JA TAVOITTEET Haasteet ja muutostarpeet Uudistuksen tavoitteet Organisaatio uudistuksen jälkeen MUUTOKSEN PROSESSIKUVAUS Muutoksen suunnittelu ja toteutus ROOLIJAKO Henkilöstön edustajien roolit ARVIOINTI Kysymykset Odotukset ja tavoitteiden toteutuminen Pääluottamismiehen roolin muutokset Kehittämistarpeet YHTEENVETO LÄHDELUETTELO 20

4 4 1. JOHDANTO Esittelen Aktiivi-instituutin työmarkkinakonsultin tutkintoon liittyvässä hanketyössäni Julkis- ja yksityistoimihenkilöliittoon (Jyty ry) kuuluvan oman ammattiyhdistykseni Jyty Helsinki ry:n historian suurinta luottamusmies- ja ammattiosastouudistusta, jota on toteutettu vuosien 2012 ja 2013 aikana. Uusi luottamusmiesjärjestelmä otettiin käyttöön vuoden 2013 alusta. Kuvaan aluksi Helsingin kaupungin organisaatiota työnantajana sekä Jyty Helsingin rakennetta ennen ja jälkeen organisaatiouudistuksen sekä kerron uudistuksen lähtökohdat ja tavoitteet. Työn loppuosassa arvioin uudistuksen toteutumista. Jyty Helsingin luottamusmies- ja ammattiosastouudistuksen tärkeimpinä tavoitteina on tehostaa jäsenten edunvalvontaa kasvattamalla pääluottamusmiesten ammatillista roolia ja luoda yhteisiä rakenteita edunvalvonnalle sekä ammattiosastotoiminnalle. Arvioin hanketyössäni pääluottamusmiesten antamien vastausten kautta uudistuksen tavoitteiden toteutumista, tähänastisia vaikutuksia ja mahdollisia kehittämiskohteita. Toimin itse Jyty Helsingin yhtenä pääluottamusmiehenä sekä yhdistyksen 1. varapuheenjohtajana, joten hyödynnän organisaatiouudistuksen arvioinnissa myös omia kokemuksiani. 2. HELSINGIN KAUPUNGIN ORGANISAATIOKUVAUS Helsingin väkiluku on tällä hetkellä noin asukasta ja kaupunki koostuu viidestäkymmenestäkahdeksasta kaupunginosasta. Kaupungin taloussuunnitelma laaditaan kerrallaan kolmeksi vuodeksi, joista ensimmäinen vuosi on talousarviovuosi. Investointitarkastelu laaditaan Helsingissä viideksi vuodeksi kerrallaan. Talousarvio sisältää tehtäväja hankekohtaiset toimintatavoitteet, määrärahat ja tuloarviot. Kaupungin vuosittaiset toimintamenot ovat ilman kaupungin liiketoimintaa tarkasteltuna hieman vajaa 4,4 miljardia euroa. 1 Kaupunginjohtaja Jussi Pajusen lokakuussa esittelemän ensi vuoden talousarvioehdotuksen peruselementtinä on talouden painottaminen prosentin tuottavuustavoitteella sekä pitämällä kiinni kaupungin investointikatosta, joka on 435 miljoonaa euroa. Talousarvioehdotuksen mukaan kaupunki ottaa ensi vuonna lainaa 260 miljoonaa euroa. Helsingin kunnallisvero tulee säilymään 18,5 prosentissa. 2 Helsingin ylin päättävä elin on 85-jäseninen kaupunginvaltuusto. Valtuusto päättää kaupungin tärkeimmistä taloudellisista asioista sekä kaupungin hallinnon järjestämisestä. Kaupunginjohtajia on viisi; pormestari ja neljä apulaiskaupunginjohtajaa. Lautakuntia ja johtokuntia kaupunkikonsernissa on kaksikymmentäkahdeksan. Helsingissä poliittiset ta- 1 Helsingin kaupungin Helmi-intrasivut , Prosessit ja organisaatio 2 Helsingin kaupungin tiedote

5 hot tekevät päätöksensä virkamiesten esitysten pohjalta, toisin kuin monessa muussa kunnassa. Tämä aiheuttaa tasapainoilua poliittisen päätöksenteon ja virkamieshallinnon välille Virastot ja laitokset Helsingissä on kaksikymmentäyhdeksän virastoa ja kuusi liikelaitosta. Virastot ovat jakautuneet kaupunginjohtajien aluejaon mukaan viiteen toimialueeseen. Lisäksi kaupungilla on kuusi liikelaitosta, joiden toimintaa ohjaa kaupunginhallituksen konsernijaosto Henkilöstö Kaupungin palveluksessa työskentelee yli henkilöä, joista noin on vakinaisessa työsuhteessa. Henkilöstön määrä tekee kaupungista Suomen suurimman työnantajan. 3 Erilaisia ammattinimikkeitä on noin Helsingin vuosien strategiaohjelman mukaisesti kaupunki ei irtisano eikä lomauta vakinaista henkilöstöä taloudellisilla, tuotannollisilla eikä organisatorisilla syillä. Tämä on henkilöstön kannalta suuri etu Yhteistoiminta Helsingin kaupungin henkilöstön ja työnantajan väliselle yhteistoiminnalle on hyvät lähtökohdat. Helsingissä on laadittu yhteistoimintalakiin (449/2007) perustuva yhteistoimintasopimus, joka on ollut voimassa alkaen. Sen ovat allekirjoittaneet Helsingin kaupungin työnantajan edustaja sekä allekirjoittajajärjestöjen edustajat. Sopimuksessa on kuvattu yhteistoiminnan järjestäminen työyhteisö-, virasto- ja 3 Helsingin kaupungin Helmi-intrasivut , Henkilöstö

6 liikelaitos- sekä kaupunkitasolla. Siinä kuvataan lisäksi yhteistoiminnassa käsiteltävät asiat sekä mm. yhteistoimintavelvoitteen täyttymisen perusteet. Yhteistoimintasopimuksen rinnalle on Helsingissä laadittu työnantajan ja henkilöstön välinen Yhteistoiminta Helsingin kaupungissa -periaatteet, jossa kuvataan yhteistoimintalakiin perustuvat työnantajan ja henkilöstön yhteistoiminnan toteuttamisen muodot. Työnantajan kanssa tehtävä yhteistoiminta vaatii järjestöiltä niin kaupunki- kuin virastotason organisoitumista, jotta työntekijöiden näkökulmat tulevat yhteistoiminnassa esille. 4 Virastot ja laitokset ovat laatineet lakiin ja yhteistoimintasopimukseen pohjautuvan yhteistoimintapöytäkirjan, josta käy ilmi kyseessä olevan viraston tai laitoksen yhteistoimintakäytänteet virasto-, työyhteisö- ja yksittäisen työntekijän tasolla. 5 Helsingin kaupunki mitataan yhteistoiminnan toimivuutta päivittäisissä toiminnoissa. Mikäli virasto- tai laitostasoinen yhteistoiminta ei toteudu, asioiden käsittely siirtyy kaupungintasolle, jossa työnantajan ja järjestöjen edustajat tarkastelevat asioita yhdessä sovittujen käytänteiden mukaisesti. Helsingissä yhteistoimintaprosessit ovat selkeät ja siksi isompia ristiriitatilanteita on harvoin. Rakenteisiin kuuluvat kaupungintason yhteistoimintaelimet kaupungin henkilöstötoimikunta, henkilöstöpoliittinen työryhmä sekä henkilöstöjärjestöjen edustajista muodostuva kaupungin järjestöneuvottelukunta mahdollistavat asioiden yhteisen ennaltaehkäisevän pohdinnan yhteistoiminnan ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Jokaisessa kaupungin virastossa ja laitoksessa on oma toimintakulttuurinsa, siksi on erityisen tärkeää, että kaupungissa toteutetaan yhteisesti sovittuja yhteistoiminnan pelinsääntöjä kaupungin työntekijöiden yhdenvertaisuuden varmistamiseksi JYTY HELSINKI RY:N ORGANISAATIOKUVAUS 3.1. Yhdistyksen historiaa Jyty Helsinki ry:llä on ammattiyhdistystoiminnassa pitkät perinteet. Vuodesta 1919 toiminut, silloiselta nimeltään Helsingin kunnallisvirkamiesyhdistys, on ensimmäisiä vuonna 1918 perustetun Jyty liiton jäsenyhdistyksiä. Tuolloin Jyty liitto tunnettiin nimellä Suomen kunnallisvirkamiesyhdistysten keskusliitto. Vuodesta 1959 nimi vaihdettiin Kunnallisvirkamiesliitoksi (KVL) ja vuonna 2004 liitto sai nimekseen Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto (Jyty). Jyty Helsingin perustava kokous pidettiin Helsingin raatihuoneella helmikuun 25. päivänä vuonna Innoittajana toimi edellisvuonna perustettu kunnallisvirka- 4 Helsingin kaupunki/henkilöstökeskus/henkilöstöpolitiikka, Irmeli Kulokari, Työnantajan ja henkilöstön välinen yhteistoiminta Helsingin kaupungissa -periaatteet, Helsingin kaupunki/henkilöstökeskus, Työnantajan ja henkilöstön välinen yhteistoiminta Helsingin kaupungissa - sopimus,

7 miesyhdistysten keskusliitto sekä Suomen ensimmäisen kunnallisvirkamiesten paikallisyhdistyksen perustaminen Turkuun edellisenä vuonna. Helsingin yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin tuolloin tilastokonttorin johtaja Harald Dahlström. Yhdistystä oli perustamassa neljäkymmentäviisi kaupungin virkamiestä ja ensimmäisen vuoden aikana jäsenmäärä nousi 334:ään ja toisen maailmansodan syttyessä jäseniä oli noin kuusisataa. 6 Aluksi yhdistyksen toiminta perustui klubi-toimintaan. Yhdistykseen pääsi jäseneksi tarkkailun jälkeen kahden jäsenen suosituksesta. Toiminnan tarkoituksena oli samanhenkisten jäsenten yhteenkuuluvuuden tunteen lisääminen ja erilaisten tilaisuuksien järjestäminen. 7 Toimintaan tuli mukaan edunvalvonnallisia elementtejä 1920-luvulla. Yhdistyksen edunvalvonnallinen merkkipaalu sijoittuu vuoteen 1922, jolloin yhdistys teki aloitteen kaupungin viranhaltijaeläkkeistä laatien samalla ehdotuksensa eläkesäännöksi. Sota-aika hidastutti yhteiskunnallisten uudistusten etenemistä, joten suuri eläkeuudistus toteutettiin vasta vuonna Tähän järjestelmään perustuu nykyinen suomalainen eläkejärjestelmämme. 7 Ammattiyhdistysliikkeessä on jäsenistölle tarkoitettujen virkistäytymis- ja vapaaviettomahdollisuuksien tarjoaminen ollut aina tärkeä osa toimintaa. Jyty Helsingin hallituksessa otettiin vuonna 1939 esille ajatus kesäkodin hankkimisesta jäsenkunnan vapaa-ajanviettopaikaksi. Sotien jälkeen vuonna 1945 Helsingin kaupunki luovutti Itä-Helsingissä sijaitsevan Stansvikin kartanon rakennuksineen yhdistyksen käyttöön. Alueen toiminta on tänäkin päivänä Jyty Helsingin virkistystoiminnan ydin kartanon tiloineen, ravintolapalveluineen sekä kesämajatoimintoineen. 6 Jyty Helsinki ry:n Opetus-, sivistys- ja vapaa-aikatoimen ammattiosaston 30-vuotishistoriikki, Arja Björkman, Jäsentiedote 4/1999, KVL Helsinki ry

8 8 Vuosien 1953 ja 1954 vaihteessa Jyty Helsingin organisaatio muutettiin liittokohtaiseksi ammattialakohtaisine alaosastoineen. Lisäksi yhdistykselle tehtiin täydelliset sääntömuutokset. Seuraava periaatteellinen uudistus tehtiin vuonna Silloin perustettiin teollisuusliitopohjaiset ammattiosastot ammattialakohtaisten osastojen tilalle. Esimerkiksi kaikki sosiaaliviraston jäsenet kuuluivat nyt samaan ammattiosastoon ja terveysviraston jäsenet omaansa. 8 Nykyisellä Jyty Helsingillä on useita tuhansia jäseniä. Yhdistyksen alkuaikojen valkokaulusvirkamiesjäsenistö on monipuolistunut kaupungin organisaation muuttuessa ja kasvaessa monissa eri ammateissa työskenteleviksi julkisen sektorin työntekijöiksi. Jäsenistö koostuu niin toimistotöitä tekevistä hallinnon työntekijöistä kuin lastensuojelutyöntekijöistä, nuoriso-ohjaajista sekä asiantuntija- ja esimiestehtävissä toimivista työntekijöistä. Yhdistyksen voimavara on sen monipuolinen jäsenkunta. Jyty Helsinki on jäsenmäärältään Jyty liiton suurimpia yhdistyksiä Yhdistyksen yleisesittely Jyty Helsinki on Helsingin kaupungin, sen konserniin kuuluvien työnantajien ja kuntayhtymien sekä sen pääasiallisesti omistamien yritysten palveluksessa olevien työntekijöiden ammattiyhdistys. Yhdistyksen tarkoituksena on koota Helsingin kaupungin ja muiden kunnallisia työ- ja virkaehtosopimuksia sekä palvelulaitosten työnantajayhdistyksen työehtosopimusta soveltavien työnantajien palveluksessa olevat henkilöt yhteiseen ammattijärjestöön, valvoa jäsentensä ammatillisia ja taloudellisia etuja. Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Jyty Helsinki kuuluu Jytyyn, joka on Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry:n jäsenjärjestö Yhdistyksen järjestäytyminen Yhdistyksen edustajat neuvottelevat työnantajien kanssa paikalliset sopimukset ja virasto-/laitoskohtaiset sovellutukset. Yhdistyksen jäsenmaksuprosentti vuonna 2013 on 1,30 % ennakonpidätyksen alaisesta palkasta. Jäsenistö käyttää yhdistyksessä ylintä päätösvaltaa joka toinen vuosi kokoontuvassa varsinaisessa kokouksessa. Kokouksessa valitaan valtuuston puheenjohtaja, valtuuston jäsenet ja varajäsenet sekä päätetään muista kokoukselle esitetyistä asioista. Jyty Helsingin valtuuston toimikausi on kaksivuotinen. Valtuusto kokoontuu vuosittain kevätkokoukseen ja syyskokoukseen. Kevätkokouksessaan valtuusto käsittelee mm. edellisen vuoden toimintakertomuksen, tilit ja tilintarkastajien lausunnon sekä vahvistaa tilinpäätöksen ja myöntää vastuuvapauden hallitukselle ja muille tilivelvollisille. Syyskokouksessaan valtuusto mm. hyväksyy toimintasuunnitelman ja talousarvion seuraavalle vuodelle, päättää jäsenmaksujen suuruudesta ja maksettavista palkkioista sekä valitsee hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle. Valtuusto valitsee 8 Jäsentiedote 5/1999, KVL Helsinki ry: Otteita puheenjohtaja Pekka Metsän juhlapuheesta yhdistyksen 80- vuotisjuhlissa

9 joka toinen vuosi hallitukselle puheenjohtajan, joka samalla toimii yhdistyksen puheenjohtajana. Toimikaudella yhdistyksen puheenjohtajana toimii Jussi Ruokonen. Yhdistyksen toimeenpaneva elin on hallitus, joka koostuu puheenjohtajasta ja neljästätoista jäsenestä varajäsenineen. Hallitus hyväksyy esimerkiksi paikalliset sopimukset, luo edunvalvonta- ja muita strategioita, huolehtii osaltaan pääluottamusmiesten ja muiden edustuksellisten toimijoiden tukemisesta sekä toimii yhteistyössä Jyty liiton päättävien elimien kanssa. Hallitus asettaa avukseen toimikuntia ja nimeää vastuuhenkilöitä. Jyty Helsingin toimisto palvelee yhdistystä ja jäseniä arkipäivisin. Yhdistyksen toimistossa työskentelee kaksi työntekijää; jäsenpalvelusihteeri sekä taloussihteeri Organisaatio ennen uudistusta Ennen uudistusta Jyty Helsingin edunvalvontaorganisaatio koostui kymmenestä ammattiosastosta, jotka olivat Hallinnon ammattiosasto (HAL), Hankintakeskuksen, Palmian ja Helsingin tukkutorin ammattiosasto (HPT), Helsingin Energian ammattiosasto (ELA), Helsingin seudun ympäristön ammattiosasto (HSY), Kaupunginkirjaston ammattiosasto (KIR), Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimen ammattiosasto (KRK), Opetus-, sivistys- ja vapaa-aikatoimen ammattiosasto (OSV), Rakennustoimen ammattiosasto (RAKTO), Sosiaalitoimen ammattiosasto (SOTO) ja Terveyskeskuksen ammattiosasto (TERVA). Kaupungin konserniin kuuluvien laitosten jytyläiset työntekijät kuuluivat edellä mainittuihin ammattiosastoihin. Useat ammattiosastot toimivat yhdessä tai useammassa virastossa ja laitoksessa. Yksi ammattiosasto saattoi toimia useamman kuin yhden apulaiskaupunginjohtajan toimialalla ja niiden toiminta erosi suuresti toisistaan. Yhteiset edunvalvonnan käytänteet puuttuivat tai niissä oli suuria eroja ammattiosastosta ja pääluottamussektorista riippuen. 9 Jyty Helsinki ry:n internetsivut , Yhdistyksen yleisesittely

10 10 Ammattiosastojen koko ja jäsenmäärät vaihtelivat suuresti vajaasta 100 jäsenestä reiluun 600 jäseneen. Pääluottamus- ja luottamusmiesten ajankäyttö vaihteli myös runsaasti. Päätoimisia pääluottamusmiehiä yhdistyksellä oli vuoden 2012 lopussa kaksi. 4. UUDISTUKSEN LÄHTÖKOHTA JA TAVOITTEET Jyty Helsingin pääluottamusmies- ja ammattiosastouudistuksen lähtökohtana ovat Helsingin kaupungin organisaatiossa tapahtuvat muutokset sekä ammattiyhdistyksen edunvalvonnalliset muutostarpeet. Kaupungin vanhoja rakenteita muutetaan, yhdistetään ja yhtiöitetään esimerkiksi lakimuutosten tuomien vaatimusten mukaiseksi. Palvelurakenteita halutaan muuttaa asiakaslähtöisiksi, taloudellisiksi sekä tarkoituksenmukaisiksi. Kaupungin asettamat tuloksellisuustavoitteet ovat kasvava haaste työntekijöille, joiden määrää ei suunnitella lisättävän. Ammattiyhdistysten edunvalvonnan on pysyttävä näissä muutoksissa työntekijöiden tukena. Muutoksen ideoijana toimi yhdistyksen puheenjohtaja Jussi Ruokonen, joka tunnisti yhdistyksen pääneuvottelijana ulkoiset ja sisäiset syyt muutokselle: kaupungin organisaation muuttumisen sekä yhdistyksen ammattimaisemman edunvalvontatyön kehittämistarpeen. Yhdistyksen edellisestä organisaatiomuutoksesta oli kulunut yli kolmekymmentä vuotta, joten toiminnan ajanmukaistaminen oli tarpeellista tehdä Haasteet ja muutostarpeet Helsingin kaupungin suurinta organisaatiomuutosta toteutetaan parhaillaan, kun vuoden 2013 alusta perustettiin sosiaali- ja terveysvirasto yhdistämällä entiset sosiaalivirasto sekä terveysvirasto yhtenäiseksi organisaatioksi. Päivähoito- sekä leikkipuistotoiminta eriytyivät entisestä sosiaalivirastosta omaksi virastokseen, varhaiskasvatusvirastoksi. Näissä kahdessa uudessa virastossa työskentelee yhteensä noin työntekijää. Kahden erilaisen kulttuurin virastojen yhdistyminen on tuonut haasteita kulttuurien yhtenäistämisessä ja uusien käytänteiden luomisessa sosiaali- ja terveyssektorille. Jyty Helsinki on mukana muiden työntekijöiden edunvalvontajärjestöjen kanssa varmistamassa yhteistoiminnan toteutumista ja työntekijöiden kuulemista tässä suuressa muutoksessa. Helsingin kaupunki valmistelee parhaillaan kaupungin kolmen keskushallinnon viraston yhdistämistä. Hallintokeskus, henkilöstökeskus sekä talous- ja suunnittelukeskus yhdistyvät kaupunginkansliaksi ensi vuoden alusta. Uudistus koskee yli 550 työntekijää. Organisationaaliset uudistukset ovat osa kaupungin neljävuotista strategiaohjelmaa, joten tulevina vuosina on tulossa lisää hallintokuntien yhdistämisiä, hallintomallimuutoksia sekä yhtiöittämisiä, joista ajankohtaisimpia ovat Helsingin sataman, Helsingin Energian ja Palmian yhtiöittämiset. Palmian pysyminen kaupungin liikelai-

11 toksena tai sen siirtyminen vapaille markkinoille osakeyhtiöksi kilpailuneutraliteettisäännösten edellyttämällä tavalla tulee vaikuttamaan osaltaan henkilöstön asemaan. Virastojen yhdistämisen sekä uusien virastojen ja laitosten perustamisen suunnittelun ja toteuttamisen yhteydessä työnantajan ja työntekijöiden yhteistoiminnalla on suuri merkitys eri näkökulmien esille tuomisessa ennen päätöksentekoa. Lisääntyvät kaupungin organisaatiomuutokset ovat tuoneet mukanaan tarpeen uudistaa Jyty Helsingin ammattiosastojakoa kaupungin organisaation mukaiseksi, sillä pääluottamismiesten toimialueet ovat poikenneet kaupungin organisaatiosta. Edunvalvonnallisena haasteena on ollut luottamusmiehistön oikea-aikainen ja suunnitelmallinen reagointi tuleviin muutoksiin sekä yhtenäisten edunvalvonnallisten prosessien toteuttaminen Jyty Helsingin sisällä Uudistuksen tavoitteet Jyty Helsingin luottamusmiesjärjestelmän ja ammattiosastouudistuksen tavoitteena on turvata yhdistyksen perustehtävä: jäsenten edunvalvonta. Edunvalvontaa on tarkoitus tehostaa lisäämällä luottamismiesten ammatillisuutta ja ammattitaitoa. Pääluottamusmiesten ja luottamusmiesten vertaistukea halutaan edistää luomalla yhteiset rakenteet pääluottamusmiesten ja puheenjohtajan kokouksille sekä toimialueiden pääluottamusmiesten ja luottamusmiesten yhteisille tapaamisille. Yhteisten käytänteiden toivotaan lisäävän osaltaan ammatillisuutta edunvalvontaan. Jäsenistön tulee voida luottaa siihen, että luottamusmiehistö reagoi asioihin oikea-aikaisesti jäsenten edun mukaisesti. On tärkeää, että pääluottamusmiehen merkitystä tuodaan lähemmäksi jäsenistöä. Tämä tapahtuu pääluottamusmiesten yhteydenotoilla uusiin jäseniin näiden yhdistykseen liittymisen yhteydessä sekä lisäämällä ajankohtaisviestintää jäsenistölle. Tavoitteena on lisätä jäsenten vaikutusmahdollisuuksia yhdistyksen toimintaan heidän oman ammattiosastonsa kautta.

12 Ammattiosastojen yhdistyminen ja sitä kautta niiden väheneminen mahdollistavat eri ammattiryhmien vertaisryhmätoiminnan jaostoissa tai erilaisissa toimintaryhmissä. Ammattiosastojen toiminnan tulee tukea entistä enemmän myös edunvalvontaa. Aktiivinen toiminta jäsenten eduksi tuo yhdistykseen uusia jäseniä. Lisäksi yhdistys organisoi jäsenhankintakampanjoita, joista hyötyy uuden jäsenen lisäksi myös yksittäinen jäsenhankkija Organisaatio uudistuksen jälkeen Emokaupungin ammattiosastot noudattavat Helsingin kaupungin kaupunginjohtajan ja neljän apulaiskaupunginjohtajan toimialuerajoja. Ammattiosastot ovat Hallinnon ammattiosasto (HAL), Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimen ammattiosasto (KRK), Opetus-, sivistys- ja vapaa-aikatoimen ammattiosasto (OSV), Rakennus- ja ympäristötoimen ammattiosasto (RYT) sekä Sosiaali- ja terveysviraston sekä varhaiskasvatusviraston ammattiosasto (SOTEVA). Lisäksi perustettiin Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän piiriin kuuluva Helsingin seudun ympäristöpalveluiden ja liikenteen ammattiosasto (HeSYLi) sekä kaupungin konserniyhtiöiden ammattiosasto (HelKO). Vain yhden, KRK:n ammattiosaston rakenne säilyi muutoksessa entisellään, muut muotoutuivat uudelleen yhdistymisten kautta. Uudessa organisaatiossa pääluottamusmiehiä on kahdeksan. Ammattiosastojaon mukaisesti jokaisella kaupunginjohtajan toimialueella toimii kussakin yksi pääluottamusmies, kuntayhtymän HeSYLissä yksi ja konserniyhtiöiden sektorilla kaksi pääluottamusmiestä. Jyty Helsingin luottamusmiesten määrä on sidoksissa ammattiosastojen kokoon ja jäsenmäärään, joten kaikissa virastoissa ja laitoksissa ei ole omaa luottamusmiestä, vaan yhteistoimintaa toteuttavat näissä virastoissa yhdistyksen yhteistoimintahenkilöt. 5. MUUTOKSEN PROSESSIKUVAUS 5.1. Muutoksen suunnittelu ja toteutus Muutoksen suunnittelutyö aloitettiin puheenjohtajan ideoiman organisaatiomallin pohjalta Jyty Helsingin hallituksen vuoden 2012 aloittajaisseminaarissa. Organisaatiomallin pohjana toimi Helsingin kaupungin organisaatiomalli, joka perustuu kaupunginjohtajien toimialueisiin, rooteleihin. Lähtökohtana uudistukselle oli siis puheenjohtajan kokemat muutostarpeet. Alustava malli selvensi vanhan ja uuden organisaation eroja ja puheenjohtaja esitteli suunnitelman taustoja. Hallituksen jäsenet arvioivat ja työstivät työpajoissa uudistuksen prosesseja ja tulevia käytänteitä. Heidän suhtautuminen uudistukseen oli aluksi varovaisen optimistinen. Yhdessä pohtiminen ja ajatusten selkeytyminen uudistuksen tuomista hyödyistä auttoivat hallituksen jäseniä vakuuttumaan, että muutos on toteutettavissa. Hallituksen jäsenistä enemmistö toimii ammattiosastonsa

13 puheenjohtajana tai luottamusmiestehtävissä, joten suunniteltava uudistus tulisi vaikuttamaan suoraan heidän omaan toimintaansa. Uusi organisaatiomalli esiteltiin Jyty Helsingin valtuuston jäsenistölle kevätkokouksessa, jonka jälkeen malli hyväksyttiin hallituksen kokouksessa. Jyty Helsingin puheenjohtaja esitteli asian alueen puheenjohtajien ja luottamusmiesten neuvottelupäivillä syksyllä Lisäksi jäsenistöä tiedotettiin asiasta Jyty-lehden Jyty Helsingin jäsentiedotteessa puheenjohtajan palstalla. Suunnittelutyö saatiin valmiiksi Jytyn kauden luottamusmiesvaalien alla loppusyksystä Uutta mallia päästiin toteuttamaan uusien pääluottamusmiesten sekä luottamusmiesten kanssa heti uuden luottamusmieskauden alussa. Vaalien jälkeen yhdistyksen puheenjohtaja viestitti uusien pääluottamusmiesten kautta virastojen ja laitosten johdolle Jyty Helsingin uudesta pääluottamusmiesorganisaatiosta sekä neuvottelu- ja yhteistoimintakäytänteistä. Puheenjohtajan ja pääluottamusmiesten työkokousten aloittamisen myötä pääluottamusmiesten jäsentiedottamista ammattiosastojen käytänteistä yhtenäistettiin ja tehostettiin sekä ammattiosastokohtaiset luottamusmiestapaamiset aloitettiin pääluottamusmiesten johdolla ROOLIJAKO Henkilöstön edustajien tehtäviä määrittelevät useat lait ja sopimukset, tärkeimpinä niistä kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus, joka määrittelee luottamusmiehen tehtävät luvussa VII 5 pykälän 1 momentissa sekä yhteistoimintalaki (449/2007). Laki määrittelee työnantajan ja henkilöstön välisen vuorovaikutuksen työnantajan määräysvallassa olevien asioiden yhteisestä hoitamisesta. Luottamusmiesten tehtävät ovat usein hyvin moninaisia. Osa tehtävistä on virallisia ja perustuu KVTES:n luottamusmiesluvun määräyksiin. Osa luottamusmiehille muotoutuneista tehtävistä on epävirallisia, yhdistyksen ja henkilöstöedustajan tehtäviä. Luottamusmiesten päätehtäväalueita on kolme: palvelussuhteen ehtojen valvonta, palvelussuhteen ehtojen kehittäminen ja työpaikkatoiminnan kehittäminen. 10 Jyty Helsingin uudistuksen tärkeänä tavoitteena on parantaa edunvalvontaa ja lisätä sen ammattimaisuutta. Työnjakoa on selkeytetty edunvalvonnan ja yhteistoiminnan osalta. Koska pääluottamusmiehiä on aikaisempaa vähemmän, heidän keskinäinen yhteistyönsä helpottuu ja toimii näin pääluottamusmiehen työn tukena. Pääluottamusmies sekä ammattiosaston puheenjohtaja ovat työpari omassa ammattiosastossaan. Luottamusmiehet ja yhteistoimintahenkilöt edustavat henkilöstöä oman virastonsa tai laitoksensa virallisissa yhteistoimintaelimissä. Tärkeä osa Jyty Helsingin henkilöstönedustajien ammatillisen osaamisen kehittymisessä ovat Jytyn järjestämät luottamusmieskoulutukset sekä teemalliset jatkokoulutukset. Lisäksi 10 Luottamusmiehen ABC, kunnalliset toimialat, sivu 7, Jyty, 2013

14 yhdistys järjestää omia koulutuksellisia luottamusmiesten, yhteistoimintahenkilöiden, työsuojelutoimijoiden sekä ammattiosastojen puheenjohtajien tapaamisia. Jyty järjestää alueen yhdistysten puheenjohtajille omia tapaamisia. Yhdistys rekrytoi aktiivisesti uusia jäseniä esimerkiksi omilla ja Jytyn valtakunnallisilla jäsenkampanjoilla. Tässä työssä ovat avainasemassa niin yhdistyksen puheenjohtaja, pääluottamusmiehet, luottamusmiehet, yhteistoimintahenkilöt kuin ammattiosastoaktiivit Henkilöstön edustajien roolit Jyty Helsingin puheenjohtaja toimii kaupunkitason neuvottelijana ja samalla ylimpänä pääluottamusmiehenä, joka toimii henkilöstönedustajana kaupunkitason yhteistoimintaelimissä, työryhmissä sekä paikallisissa neuvotteluissa. Lisäksi puheenjohtaja toimii yhdistyksen toimiston esimiehenä. Muutoksen myötä puheenjohtajan rooli ei ole muuttunut perusasioissa, mutta rooli suhteessa pääluottamusmiehiin on muuttunut koordinoivammaksi. Hän tukee ja ohjaa pääluottamusmiehiä heidän työssään sekä järjestää yhdistyksen omia koulutuksia henkilöstönedustajille. Yhdistyksen puheenjohtaja toimii pääluottamusmiesten viikoittaisten tapaamisten puheenjohtajana. Tapaamisissa käsitellään niin valtakunnallisia, liittokohtaisia kuin kaupungin sisäisiä ajankohtaisia asioita sekä pääluottamusmiesten tuomia arjen esimerkkitapauksia yhdessä käsiteltäviksi. Uudessa organisaatiossa on kasvatettu pääluottamusmiesten roolia oman toimialueensa edunvalvojana. Kaupunkitasoiset toimintalinjaukset tehdään yhdessä puheenjohtajan kanssa pidetyissä viikoittaisissa kokouksissa yksittäisen jäsenen, neuvottelulinjausten ja yhteistoiminta-asioiden osalta. Pääluottamusmies hoitaa kaikki jäsenneuvottelut niin työehto-, uudelleensijoitus- kuin muissa jäsenen työnmuutosasioissa. Pääluottamusmies toimii pääsääntöisesti ammattiosastonsa sihteerinä sekä tiedottaa säännöllisesti jäsenistölle sähköpostitse ammattiosastonsa, yhdistyksensä sekä Jytyn edunvalvontakuulumisia. Hän on myös mukana järjestämässä ammattiosastojen jäseniltoja ja -tapahtumia, joissa käsitellään ajankohtaisia edunvalvontaan liittyviä asioita. Luottamusmiehet toimivat omien virastojensa tai laitostensa virallisissa yhteistoimintaelimissä henkilöstön edustajina. Suurimmissa virastoissa luottamusmiehellä on oma vastuualueensa, hän toimii esimerkiksi osastonsa yhteistoimintaelimissä. Luottamusmiehet tekevät kiinteää yhteistyötä toimialueensa pääluottamusmiehen kanssa. Säännöllisissä kokouksissa käydään läpi ajankohtaisia yhteistoiminnallisia ja edunvalvonnallisia asioita. Luottamusmiehet ovat oman virastonsa yhteyshenkilöitä jäsenistön ja pääluottamusmiehen välillä. Pienemmissä virastoissa ja laitoksissa toimialueen ammattiosaston valitsema yhteistoimintahenkilö toimii luottamusmiehen tavoin oman virastonsa virallisessa yhteistoimintaelimessä henkilöstön edustajana. Hän tiedottaa toimialueensa pääluottamusmiehelle virastonsa ajankohtaisista henkilöstöön liittyvistä suunnitteilla olevista sekä toteutettavista asioista.

JHL. Järjestötiedon käsikirja

JHL. Järjestötiedon käsikirja TOIMIVAT YHDISTYKSET - TOIMIVAT JHL YHDISTYKSET - - YHDISTYKSET TOIMIVAT Järjestötiedon käsikirja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n järjestötiedon käsikirja 04/2015 Järjestö- ja jäsenpalvelulinjan

Lisätiedot

Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015

Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015 Piia Vähäsalo Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015 Pelastuslaitosten kumppanuushanke Pelastuslaitokset TEKIJÄ Piia Vähäsalo 1. painos ISBN 978-952-213-548-3 (nid.)

Lisätiedot

Paras-opas 1. Paras-opas. Henkilöstön asema ja edunvalvonta kunta- ja palvelurakenneuudistuksessa

Paras-opas 1. Paras-opas. Henkilöstön asema ja edunvalvonta kunta- ja palvelurakenneuudistuksessa Paras-opas 1 Paras-opas Henkilöstön asema ja edunvalvonta kunta- ja palvelurakenneuudistuksessa 2 JHL Julkisten ja hyvinvointialojen liitto Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Förbundet för den offentliga

Lisätiedot

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa.

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Lea Vaitti Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Selvitys Kehitysvammaisten Tukiliiton jäsenyhdistysten toiminnasta Osaamme Toimimme Vaikutamme Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen kehittävä arviointi

Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen kehittävä arviointi Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen kehittävä arviointi Kehittämistyön seuraamukset, kestävyys ja leviäminen Maija Träskelin Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin

Lisätiedot

Länsi-Suomen Merivartiossa puhaltavat muutosten tuulet s. 22

Länsi-Suomen Merivartiossa puhaltavat muutosten tuulet s. 22 7/2011 JOULUKUU Länsi-Suomen Merivartiossa puhaltavat muutosten tuulet s. 22 1 7/2011JOULUKUU SUOMEN ALIUPSEERI VUOSINA 1930-44, ASEMIES V.1945, SAULI VV.1946-53, ALIUPSEERI VV.1954-74, TOIMIUPSEERI VV.

Lisätiedot

2/2008 Oulun aktiiveilla monipuoliset verkostot

2/2008 Oulun aktiiveilla monipuoliset verkostot 2/2008 Oulun aktiiveilla monipuoliset verkostot UUSI sisältö 12 Yhteistoiminta työnantajan ja henkilökunnan kesken toimii Porvoossa erinomaisesti. Oulu haluaa vähentää ruuhkia ja turhaa liikennettä keskustassa,

Lisätiedot

PAALU-HANKE LOPPURAPORTTI

PAALU-HANKE LOPPURAPORTTI PAALU-HANKE LOPPURAPORTTI Talous- ja strategiapalvelu Tammikuu 2011 Hyväksytty: PAALU-hankeryhmän päätöskokous 13.1.2011 Kaupunginhallitus 31.1.2011 Kuopion kaupunki, Seurantajulkaisut SE 2011:1 ISSN 0785-0344

Lisätiedot

Op Kauhia kakku! pilaskunnan hyviä käytäntöjä

Op Kauhia kakku! pilaskunnan hyviä käytäntöjä Kauhia kakku! Oppilaskunnan hyviä käytäntöjä Kauhia kakku! Oppilaskunnan hyviä käytäntöjä Toimitus Tiina Karhuvirta Haastattelujen teko Emilia Valkonen Kommentoija Sinikka Mäntysalo-Lamppu Graafinen suunnittelu

Lisätiedot

Verkostoituminen järjestöissä 2009

Verkostoituminen järjestöissä 2009 Verkostoituminen järjestöissä 2009 Kirjoittaja ja vastaava tutkija: Raisa Jäntti Kansi ja taitto: Miska Viitaniemi Painopaikka: Multiprint Oy, TAMPERE 2009 Julkaisija: Eetanet Oy, Creative Commons Nimi

Lisätiedot

6 7 Kaupunginhallitus 13.4.2015 Liite 1 138 1 MIKKELIN ALUEEN VESIOSUUSKUNTIEN YHTEISHALLINNOINNIN SELVITYSTYÖ Tilaaja: Mikkelin kaupunki Maaseutu- ja tielautakunta 2013 Martti Kääriäinen 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Kellokas 1/2014 Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Keski-Suomi ry:n jäsenlehti

Kellokas 1/2014 Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Keski-Suomi ry:n jäsenlehti 1/2014 Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Keski-Suomi ry:n jäsenlehti Tässä lehdessä: YT-tilanne Päivähoidon laatua uhkaavat säästötalkoot, ei opettajan väärä korkeakoulutausta Sosiaalityöntekijä-sosionomi-työparityöskentely

Lisätiedot

SAATTEEKSI. Toukokuussa 2007. Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK r.y. Matti Voutilainen järjestöjohtaja

SAATTEEKSI. Toukokuussa 2007. Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK r.y. Matti Voutilainen järjestöjohtaja SAATTEEKSI Elämme maailmassa, jossa jäsenkuntamme elinkeinoihin vaikuttavat maailmanlaajuiset päätökset, sopimukset ja ilmiöt. Maanviljelijöiden, metsänomistajien ja maaseutuyrittäjien etujärjestönä muutumme

Lisätiedot

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Hyväksytty syyskokouksessa 15.11.2008 Sisällys 1. Arvot, toiminta-ajatus ja yleiset periaatteet... 3 1.1. Arvot ja ihmiskäsitys... 3 1.2.

Lisätiedot

Toimisto-, hallinto- ja IT-alan ammattilainen OMAN TYÖN OHJAIMISSA

Toimisto-, hallinto- ja IT-alan ammattilainen OMAN TYÖN OHJAIMISSA Toimisto-, hallinto- ja IT-alan ammattilainen OMAN TYÖN OHJAIMISSA Oman työn ohjaimissa 1 Toimisto-, hallinto- ja IT-alan ammattilainen OMAN TYÖN OHJAIMISSA 2 JHL Julkisten ja hyvinvointialojen liitto

Lisätiedot

Ammattina hyvinvointi. Toimisto-, hallinto- ja IT-alan ammattilaisen opas

Ammattina hyvinvointi. Toimisto-, hallinto- ja IT-alan ammattilaisen opas Ammattina hyvinvointi Toimisto-, hallinto- ja IT-alan ammattilaisen opas Toimisto-, hallinto- ja IT-alan ammattilaisen opas 1 Toimisto-, hallinto- ja IT-alan ammattilaisen opas 2 JHL Julkisten ja hyvinvointialojen

Lisätiedot

Lastensuojelun edunvalvonta lapsen oikeus osallisuuteen häntä koskevassa päätöksenteossa

Lastensuojelun edunvalvonta lapsen oikeus osallisuuteen häntä koskevassa päätöksenteossa Lastensuojelun edunvalvonta lapsen oikeus osallisuuteen häntä koskevassa päätöksenteossa Käsikirja lastensuojelun edunvalvonnasta Toimittaneet Paula Marjomaa ja Milja Laakso Lastensuojelun edunvalvonta

Lisätiedot

Vaikuta! kunnissa ja kaupungeissa. Vaikuta!

Vaikuta! kunnissa ja kaupungeissa. Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Va Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Va ikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! kunnissa ja kaupungeissa Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta

Lisätiedot

Kuntajohtaminen 2015. suunta, sisältö ja välineet. Helsinki 2008 ISBN 978-952-213-397-7 (pain.) ISBN 978-952-213-398-4 (pdf)

Kuntajohtaminen 2015. suunta, sisältö ja välineet. Helsinki 2008 ISBN 978-952-213-397-7 (pain.) ISBN 978-952-213-398-4 (pdf) Kuntajohtaminen 2015 suunta, sisältö ja välineet Helsinki 2008 ISBN 978-952-213-397-7 (pain.) ISBN 978-952-213-398-4 (pdf) TOIMITTAJAT Anni Jäntti Kaija Majoinen 1. painos ISBN 978-952-213-38-4 (pdf) ISBN

Lisätiedot

Hyvään yhteistoimintaan - opas henkilöstön edustajille 1. HYVÄÄN YHTEISTOIMINTAAN opas henkilöstön edustajille

Hyvään yhteistoimintaan - opas henkilöstön edustajille 1. HYVÄÄN YHTEISTOIMINTAAN opas henkilöstön edustajille Hyvään yhteistoimintaan - opas henkilöstön edustajille 1 HYVÄÄN YHTEISTOIMINTAAN opas henkilöstön edustajille 2 JHL Julkisten ja hyvinvointialojen liitto HYVÄÄN YHTEISTOIMINTAAN opas henkilöstön edustajille

Lisätiedot

URA. Yhteiskunnan ymmärtäjät. Mukana opiskelijaliite! 30 6 askelta etätyöhön 13 Vuorotteluvapaa. EDUNVALVONTA Kollektiivinen edunvalvonta

URA. Yhteiskunnan ymmärtäjät. Mukana opiskelijaliite! 30 6 askelta etätyöhön 13 Vuorotteluvapaa. EDUNVALVONTA Kollektiivinen edunvalvonta MCI URA Lehti yhteiskunta-alan korkeakoulutetuille 3-2014 EDUNVALVONTA Kollektiivinen edunvalvonta ILMIÖ Digitaalisuus murtaa vanhoja toimintatapoja OIKEILLE URILLE Akavalaisten Jäsenedut.fi KLIKKAA LISÄÄ

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Toimintasuunnitelma 2015 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 24.-25.10.2014 Yhteystiedot: Pääsihteeri Verna Castrén +358 44 3311194 verna.castren@nuva.fi Suomen

Lisätiedot

Vanhusneuvosto-opas. Jari Latvalahti

Vanhusneuvosto-opas. Jari Latvalahti Vanhusneuvosto-opas Jari Latvalahti VJari Latvalahti Vanhusneuvosto-opas KL-Kustannus Oy KL-Kustannus Oy, ISBN 978-951-563-922-6 Paul Martin Printservice Oy, Helsinki 2015 Kannen suunnittelu ja taitto:

Lisätiedot

Vesijumppa rentouttaa

Vesijumppa rentouttaa 2 2008 Vesijumppa rentouttaa super2 3 Pääkirjoitus 4 Ajankohtaista 5 Puheenjohtajalta 6 SuPerin jäsenmäärä kasvaa 6 Vain superilaiset edustavat TNJ:tä 8 Helmikuun lyhyet 9 Näin vastattiin! 2008 9 Lehtikatsaus

Lisätiedot

16 Tietotekniikan palvelualan

16 Tietotekniikan palvelualan TIETOALAN TOIMIHENKILÖT RY:N JÄSENLEHTI 1 : 2012 Tietoa. 12 UIL:n palvelut ja jäsenedut esittelyssä. Mikä on yleisin jäsenpalvelusta kysyttävä kysymys? Tietotekniikan palvelualan työehtosopimus 9.11.2011

Lisätiedot

OPISKELIJAEDUSTAJAN OPAS. Turun yliopiston kauppakorkeakoulun hallinnon opiskelijaedustajille ja TuKY:n toimijoille

OPISKELIJAEDUSTAJAN OPAS. Turun yliopiston kauppakorkeakoulun hallinnon opiskelijaedustajille ja TuKY:n toimijoille OPISKELIJAEDUSTAJAN OPAS Turun yliopiston kauppakorkeakoulun hallinnon opiskelijaedustajille ja TuKY:n toimijoille 2 Sisällys 1 ALKUSANAT... 4 Kokemuksia opiskelijaedustamisesta... 5 Opiskelijaedustajan

Lisätiedot

Messut ja tapahtumat... 23 Jäsenpito ja uusjäsenhankinta... 23 Markkinointimateriaalit... 24 Markkinoinnin seuranta... 24 Sisäinen markkinointi...

Messut ja tapahtumat... 23 Jäsenpito ja uusjäsenhankinta... 23 Markkinointimateriaalit... 24 Markkinoinnin seuranta... 24 Sisäinen markkinointi... Akavan Erityisalojen toimintasuunnitelma 2013 Sisällys JOHDANTO... 4 EDUNVALVONTA... 5 Yksityissektorin edunvalvonta... 5 YTN-toiminta... 5 Työehtosopimuksettomien jäsenten edunvalvonta... 6 Akavan Erityisalojen

Lisätiedot

Yhdistystoiminnan Pirjo Rosengren. avaimet. ja Anneliina Törrönen. Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 2013 Uudistettu painos 2013.

Yhdistystoiminnan Pirjo Rosengren. avaimet. ja Anneliina Törrönen. Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 2013 Uudistettu painos 2013. Yhdistystoiminnan Pirjo Rosengren avaimet ja Anneliina Törrönen Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 2013 Uudistettu painos 2013. Yhdistystoiminnan avaimet on Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry:n opintoaineisto,

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN SETLEMENTTI RY OSUMA PROJEKTI HELI LAURIKAINEN

HÄMEENLINNAN SETLEMENTTI RY OSUMA PROJEKTI HELI LAURIKAINEN TOIMINTAMALLIKUVAUS YHDISTYSTEN YHTEISTYÖSTÄ JA VERKOSTOITUMISESTA OSUMA-PROJEKTIN AIKANA HÄMEENLINNAN SETLEMENTTI RY OSUMA PROJEKTI HELI LAURIKAINEN TEKIJÄN TERVEHDYS Hämeenlinnan setlementti ry:n Raha-automaattiyhdistyksen

Lisätiedot

nordea unioni suomi ry:n jäsenlehti 3/2007

nordea unioni suomi ry:n jäsenlehti 3/2007 nordea unioni suomi ry:n jäsenlehti 3/2007 Puheenjohtajalta Haluamme vaikuttaa ihmisten arkeen Miten matkustaminen muuttuu ongelmaksi? ENSIMMÄINEN VUOSI puheenjohtajana on päättymässä. Tehtävä on vastannut

Lisätiedot