Päivi Manninen HAAPAVEDEN OSUUSPANKIN YRITYSKUVA JA KILPAILUASEMA HENKILÖASIAKKAIDEN KESKUUDESSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Päivi Manninen HAAPAVEDEN OSUUSPANKIN YRITYSKUVA JA KILPAILUASEMA HENKILÖASIAKKAIDEN KESKUUDESSA"

Transkriptio

1 Päivi Manninen HAAPAVEDEN OSUUSPANKIN YRITYSKUVA JA KILPAILUASEMA HENKILÖASIAKKAIDEN KESKUUDESSA Opinnäytetyö KESKI POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Marraskuu 2006

2 2 SISÄLTÖ Sivunumero TIIVISTELMÄ ABSTRACT JOHDANTO 0. Johdatus aihealueeseen 0.2 Tutkimustehtävä ja sen rajaus 2.3 Haapaveden Osuuspankki 3 2 YRITYSKUVA 6 2. Yrityskuvakäsitteitä Maine ja maineenhallinta Palvelubrandi Yrityskuvan merkitys Yrityskuvan muodostuminen Yksinkertainen yrityskuvan muodostumisen malli Yrityskuvan identiteetti ja profiili Mielikuvien psykologinen muodostuminen Mielikuvien tasojen muodostuminen Mielikuvien käsitteelliset tasot Mielikuvien profiiliin vaikuttavat tekijät 34 3 ASIANTUNTIJAPALVELUT Asiantuntijapalveluiden käsite Asiantuntija ja asiantuntijaorganisaatio Asiantuntijaorganisaation kilpailukyky Tunnettuuden ja yrityskuvan merkitys asiantuntijaorganisaatiolle Asiantuntijapalvelujen osat Asiantuntijapalvelujen laatu 42 4 ASIAKKUUKSIEN JOHTAMINEN Asiakkuusajattelusta Asiakastyytyväisyyden peruselementit Asiakastyytyväisyydestä asiakkuustyytyväisyyteen ja arvoon Asiakkaan kokema arvo ja hyöty Asiakasuskollisuus Asiakkuuden lujuus Asiakkuuden sidokset Asiakkuuskohtaamiset 59

3 3 5 TEOREETTINEN VIITEKEHYS 62 6 EMPIIRISEN TUTKIMUKSEN TOTEUTUS Tutkimusongelmat Kyselylomake ja muuttujat Tutkimuksen kohdejoukko ja tiedonkeruu Tutkimuksen luotettavuus Tutkimusaineiston kuvailu 67 7 TUTKIMUSTULOKSET Vastaajien pankkisuhde Vastaajien pankkipalvelujen käyttö Vastaajien mielipiteet Haapaveden pankkien lukumäärästä Pankinvaihtokokemukset viimeisen kahden vuoden aikana Vastaajien odotukset ja niiden toteutuminen pääpankissa Vastaajien asiakastyytyväisyys pääpankkiin Vastaajien asiakastyytyväisyys eri asiointikanaviin Vastaajien asiakastyytyväisyys rahoituspalveluihin Vastaajien asiakastyytyväisyys säästämis ja sijoituspalveluihin Vastaajien asiakastyytyväisyys asiakassuhteen hoitoon Vastaajille tuotettu arvo asiakassuhteesta Vastaajien lojaalisuus ja sitoutuminen omaan pääpankkiin Mielikuvat pankkien kehityssuunnista viimeisen kahden vuoden aikana Pankkeihin liitettävät mielikuvatekijät Pankkien yhteydenotot viimeisen vuoden aikana 07 8 YHTEENVETO 09 LÄHTEET 9 LIITTEET

4 4 KUVIO JA TAULUKKOLUETTELO Sivu KUVIO. Mielikuva toimintaratkaisujen taustalla 7 KUVIO 2. Lisäarvojen haloefekti 8 KUVIO 3. Imagon ja mielikuvan ero 20 KUVIO 4. Mielikuvien muodostumisen vuorovaikutusmalli 26 KUVIO 5. Asiakkaan näkemät eri tekijät yrityksestä 30 KUVIO 6. Imagon psykologiset vaikuttajat 3 KUVIO 7. Mielikuvan syveneminen tasoittain 33 KUVIO 8. Yrityskuvan profiiliin vaikuttavat tekijät 35 KUVIO 9. Koettu kokonaislaatu 44 KUVIO 0. Odotusten ja kokemusten muodostama tyytyväisyys 47 KUVIO. Kokemusten jakautuminen tyytyväisyysasteen mukaan 48 KUVIO 2. Asiakkuuden lujuuden osatekijät 57 KUVIO 3. Asiakkuuden lujuus 58 KUVIO 4. Teoreettinen viitekehys 62 KUVIO 5. Vastaajien sukupuolijakauma pankeittain 67 KUVIO 6. Vastaajien ikäjakauma pankeittain 68 KUVIO 7. Vastaajien ammattiryhmät pankeittain 69 KUVIO 8. Vastaajien elämänvaihe pankeittain 70 KUVIO 9. Vastaajien koulutustaso pankeittain 7 KUVIO 20. Vastaajien tuloluokat pankeittain 72 KUVIO 2. Vastaajien pääasiallinen pankki 73 KUVIO 22. Pääasiallisen pankin lisäksi käytetyt pankit 74 KUVIO 23. Vastaajien verkkopankkisopimukset 75 KUVIO 24. Vastaajien kansainväliset kortit 76 KUVIO 25. Vastaajien rahoitusyhtiöiden luotot 77 KUVIO 26. Vastaajien rahastosijoitukset 77 KUVIO 27. Vastaajien säästövakuutukset 78

5 5 KUVIO 28. Vastaajien asuntolainat 79 KUVIO 29. Vastaajien kulutusluotot 79 KUVIO 30. Vastaajien määräaikaiset talletukset 80 KUVIO 3. Vastaajien eläkevakuutukset 8 KUVIO 32. Vastaajien arvopaperisäilytykset 8 KUVIO 33. Pankkien lainopillisten palvelujen käyttö 82 KUVIO 34. Pankkikonttoreiden määrä Haapavedellä 83 KUVIO 35. Kiinnostus uuteen pankkikonttoriin Haapavedellä 84 KUVIO 36. Kiinnostus uuteen pankkikonttoriin ikäryhmittäin 84 KUVIO 37. Pankinvaihto viimeisen kahden vuoden aikana 85 KUVIO 38. Vastaajien odotukset pääpankkiaan kohtaan 87 KUVIO 39. Vastaajien eri odotusten toteutuminen pääpankissa 88 KUVIO 40. Vastaajien tyytyväisyys eri asiointikanaviin 90 KUVIO 4a.Vastaajien tyytyväisyys rahoituspalveluihin 9 KUVIO 4b.Vastaajien tyytyväisyys rahoituspalveluihin 9 KUVIO 42a.Vastaajien tyytyväisyys säästämis ja sijoituspalveluihin 92 KUVIO 42b.Vastaajien tyytyväisyys säästämis ja sijoituspalveluihin 93 KUVIO 44. Vastaajien tyytyväisyys asiakassuhteen hoitoon 94 KUVIO 45. Vastaajille tuotettu arvo asiakassuhteesta 95 KUVIO 46. Vastaajien lojaalius ja sitoutuminen pääpankkiin 96 KUVIO 47. Mielikuvat pankkien kehityssuunn./kehitt. huomattavasti 98 KUVIO 48. Mielikuvat pankkien kehityssuunn./kehitt. jonkin verran 99 KUVIO 49. Mielikuvat pankkien kehityssuunnasta/pysynyt ennallaan 99 KUVIO 50. Mielikuvat pankkien kehityssuunnasta/ heikentynyt 00 TAULUKKO. Yritysidentiteetin ydin ja yrityskuvan osatekijät 29 TAULUKKO 2. Pankkien kehityssuunnat/kehittynyt huomattavasti liite 4 TAULUKKO 3. Pankkien kehityssuunnat/kehittynyt jonkin verran liite 4 TAULUKKO 4. Pankkien kehityssuunnat/pysynyt ennallaan liite 4

6 6 TAULUKKO 5. Pankkien kehityssuunnat/heikentynyt liite 4 TAULUKKO 6. Mielikuva suomalainen liite 4 TAULUKKO 7. Mielikuva asiantuntija liite 4 TAULUKKO 8. Mielikuva luotettava kumppani liite 4 TAULUKKO 9. Mielikuva menestyjä liite 4 TAULUKKO 0. Mielikuva muutoskykyinen liite 4 TAULUKKO. Mielikuva kilpailukykyinen liite 4 TAULUKKO 2. Mielikuva ystävällinen henkilökunta liite 4 TAULUKKO 3. Mielikuva epäystävällinen henkilökunta liite 4 TAULUKKO 4. Mielikuva laaja palveluvalikoima liite 4 TAULUKKO 5. Mielikuva asiantunteva palvelu liite 4 TAULUKKO 6. Mielikuva asiantuntemuksessa toivomista liite 4 TAULUKKO 7. Mielikuva palvelu joustavaa liite 4 TAULUKKO 8. Mielikuva palvelu kankeaa liite 4 TAULUKKO 9. Mielikuva helppo lähestyä laina asioissa liite 4 TAULUKKO 20. Mielikuva vaikea lähestyä laina asioissa liite 4 TAULUKKO 2. Mielikuva oikeudenmukainen liite 4 TAULUKKO 22. Mielikuva selkeä rahoitusneuvonta liite 4 TAULUKKO 23. Mielikuva asiantunteva sijoitusneuvonta liite 4 TAULUKKO 24. Mielikuva asiantuntevat lainopilliset palvelut liite 4 TAULUKKO 25. Mielikuva huonot neuvontapalvelut liite 4 TAULUKKO 26. Mielikuva aikaa asiakkaalle liite 4 TAULUKKO 27. Mielikuva johtajat tavoittaa hyvin liite 4 TAULUKKO 28. Mielikuva johtajia ei tavoita liite 4 TAULUKKO 29. Tiedottaa riittävästi liite 4 TAULUKKO 30. Viihtyisät toimitilat liite 4 TAULUKKO 3. Mielikuva tarjoaa keskittämisetuja liite 4 TAULUKKO 32. Mielikuva huolehtii yhteiskuntavastuusta liite 4 TAULUKKO 33. Mielikuva näkyvä markkinoija/toimija liite 4

7 7 TAULUKKO 34. Pankkien yhteydenotot puhelimitse liite 4 TAULUKKO 35. Pankkien yhteydenotot kirjeitse liite 4 TAULUKKO 36. Pankkien yhteydenotot sähköisesti liite 4 TAULUKKO 37. Ei yhteydenottoa liite 4

8 8 OPINNÄYTETYÖN SUOMENKIELINEN TIIVISTELMÄ KESKI POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Koulutusohjelma: Tekijä: Opinnäytetyön nimi: Liiketalous Manninen Päivi Haapaveden Osuuspankin yrityskuva ja kilpailuasema henkilöasiakkaiden keskuudessa Paajanen Pekka Paajanen Pekka Työn ohjaaja: Työn tarkastaja: Opintojen aloitusvuosi: 2003 Valmistumisvuosi: 2006 Sivumäärä: 2 TIIVISTELMÄ Tässä opinnäytetyössä käsitellään yrityskuvaa, asiantuntijapalveluja ja asiakkuuksien johtamista. Empiirinen osuus on toteutettu kvantitatiivisena tutkimuksena, jossa tutkittiin henkilöasiakkaiden mielikuvia Haapavedellä toimivista pankeista, niiden kilpailutilannetta sekä Haapavedellä asuvien henkilöasiakkaiden pankkikäyttäytymistä. Teoreettisessa osassa tarkastellaan yrityskuvaa ja sen muodostumista, asiantuntijapalveluja ja asiakkuuksien johtamista sekä näiden välistä yhteyttä. Yrityskuva määritellään mielikuvaksi, johon vaikuttaa kaikki se, mikä liittää yrityksen ympäristöön. Se voidaan määritellä mielikuvaksi, jonka jokin yksilö tai yhteisö muodostaa tietystä yrityksestä. Asiantuntijapalvelut määritellään hyötyä tuottaviksi vaihdon välineiksi, jotka ovat erikoisosaamiseen perustuvia aineettomia toimintoja. Ne tuotetaan, markkinoidaan ja kulutetaan oleellisin osin samanaikaisesti. Asiantuntijapalvelut ovat ohjeita, neuvoja ja ideoita. Asiakkuuksien johtaminen on yritysjohdon tasolla tapahtuvaa asiakassuhteiden johtamista. Siihen liittyy kolmentasoisia tehtäviä; tyytymättömyystekijöiden poistaminen sekä asiakkuuskonseptien ja asiakkuuskokemusten suunnittelu. Haapaveden Osuuspankin kilpailuasema on hyvin vahva. Sen yrityskuva ja asiakastyytyväisyys on paras vertailtuihin pankkeihin nähden. Avainsanat: yrityskuva, asiantuntijapalvelut, asiakkuuksien johtaminen

9 9 OPINNÄYTETYÖN ENGLANNINKIELINEN TIIVISTELMÄ CENTRAL OSTROBOTHNIA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES Degree programme: Business Economics Author: Manninen Päivi Name of thesis: Corporate image and competition position of Haapaveden Osuuspankki, OP Bank Group member, among individual bank customers Supervisor: Paajanen Pekka Inspector: Paajanen Pekka Starting year of studies: 2003 Year of graduation: 2006 Number of pages: 2 ABSTRACT This thesis deals with corporate image, expert services and customer relationship management. The empirical part was carried out as a quantitative research. By doing an enquiry it was studied the local individual customers opinions about the images and competition situation of the banks. It was also studied the behavior of individual bank customers in Haapavesi. In the theoretical part were examined corporate image and its elements, expert services, customer relationship management and connections between these things. Corporate image is defined as an image, which is effected by everything that links the corporate to its surroundings. It can be defined as an image, formed by an individual or community about a company. Expert services are defined as benefiting goods of exchange, which are immaterial functions based on expertise. They are produced, marketed and consumed for the most part simultaneously. Expert services are instructions, advice and ideas. Customer relationship management means management of customer relationships by managers. It deals with tasks on three levels; removing of factors causing customer unsatisfaction, designing of customer concepts and designing of customer experiences. Competition position of Haapaveden Osuuspankki is very strong. Its corporate image and customer satisfaction is the best among the compared banks. Key words: corporate image, expert services, customer relationship management

10 0 JOHDANTO. Johdatus aihealueeseen Finanssitoimialan toiminta ja kilpailuympäristön muutostrendit aiheuttavat tulevaisuudessa yhä suurempia haasteita selviytyä kiristyvässä kilpailussa. Väestön ikääntyminen ja ihmisten vaurastuminen lisäävät erityisesti erilaisten neuvontapalvelujen kuten lainopillisten ja varallisuudenhoitopalvelujen kysyntää. Kotitalouksien velkaantuminen sekä yritysten kansainvälistyminen ja varovaisuus hidastavat luotonannon kasvua. Muuttoliike pääkaupunkiseudulle ja muihin kasvukeskuksiin kiihdyttää liiketoiminnan kasvua näillä alueilla, kun taas muuttotappioalueilla kasvu hidastuu. Varallisuuserot tulevat kasvamaan ja varallisuus tulee keskittymään yhä pienemmälle osalle väestöä. Kilpailun kiristymistä lisäävät myös globalisaatio, rahoitusmarkkinoiden yhdentyminen ja palvelujen sähköistyminen. (OP 2006.) Väestön ikääntymisen vaikutuksia voidaan tarkastella finanssitoimialalla useista eri näkökulmista. Iäkkäät ihmiset tulevat muodostamaan tulevaisuudessa yhä tärkeämmän asiakassegmentin. Jälkisukupolville jäävät perinnöt kasvavat, joten pankkisuhteen jatkuvuus isältä pojalle perheen sisällä on pankeille haaste. Ikääntymisen myötä erilaisten uusien tuotteiden ja palveluiden kysyntä voi kasvaa, esimerkiksi säästämisessä voi korostua tuotteen vähäriskisyys ja yksinkertaisuus. (OP 2006.) Vaurastumisen ja koulutustason nousun johdosta asiakkaiden vaatimustasot nousevat. Osaamisvaatimukset kovenevat asiantuntijapalveluiden tarjoamisessa. Kilpailuttaminen yleistyy edelleen, jonka seurauksena asiakasuskollisuus vähenee. Finanssitoimialalla alkaneet rakennejärjestelyt jatkuvat ja suuret globaalit toimijat

11 voivat vahvistaa asemiaan esimerkiksi yritys ja yhteisörahoituksessa, varallisuudenhoidossa ja kansainvälisessä maksuliikkeessä. (OP 2006.) Yksityisellä sektorilla kotitalouksien kohtaama taloudellinen epävarmuus kasvaa. Sen vuoksi ihmisillä on kasvava tarve huolehtia omasta eläketurvasta omaehtoisella säästämisellä tai muuna säästämisenä pahan päivän varalle. Tulo ja varallisuuserojen kasvaminen yhteiskunnassa eriyttävät asiakastarpeita. Yrityksiltä vaaditaan yhä enemmän vastuullisuutta ja läpinäkyvyyttä. Tulevaisuudessa pankin valinnassa voi korostua yhteisöllisyys ja vastuullisuus. (OP 2006.) Pankkipalveluiden siirtyessä sähköisiin palvelukanaviin asiakkaiden on entistä helpompi vertailla ja kilpailuttaa pankkipalvelujaan. Tehostamispaineet pakottavat pankit monikanavan (konttori, puhelin, verkko) laajempaan hyödyntämiseen. Sähköisen liiketoiminnan kasvu tuo mukanaan uusia lisäarvopalvelumahdollisuuksia, mutta samalla myös paineita konttoriverkon ja palveluiden sopeuttamiseen. Asuntoluottojen hintakilpailu on siirtymässä vähitellen myös kulutusluottoihin. Paineita syntyy kustannustehokkuuteen sekä erilaisten asiakkuuden palkitsemisjärjestelmien kehittämiseen. Pitkät laina ajat ja suuret lainakoot lisäävät sekä pankkien että asiakkaiden riskejä. (OP 2006.) Kiristyneestä kilpailusta johtuen tuote ja palvelukehitys sekä markkinointi ovat tulevaisuudessa pankkien kesken entistä aktiivisempaa. Toiminta ja kilpailuympäristön muutosten aiheuttamien seikkojen vuoksi yritykset tarvitsevat erottautumis ja kilpailutekijöitä. Näitä ovat aineettomat, mielikuviin liitettävät ominaisuudet, joilla viitataan yrityskuvaan eli imagoon, yrityksen maineeseen, maineenhallintaan tai brandeihin. Nämä mielikuvat ovat osana vaikuttamassa yrityksen menestykseen markkinoilla ja niillä on voimakas vaikutus siihen, miten yritykset erottautuvat kilpailijoistaan ja miten asiakkaat luottavat yrityksen palveluihin ja tuotteisiin.

12 2.2 Tutkimustehtävä ja sen rajaus Tämän tutkimuksen toimeksiantaja oli Haapaveden Osuuspankki. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää henkilöasiakkaiden mielikuvia Haapavedellä toimivista pankeista, niiden kilpailutilannetta sekä Haapavedellä asuvien henkilöasiakkaiden pankkikäyttäytymistä. Haapaveden Osuuspankkia analysoitiin rajatusti an ja muihin pankkeihin nähden. Tutkimuksen tavoitteena oli löytää vastaus kahteen pääongelmaan ja niihin liittyviin alaongelmiin: ) Millaisia käsityksiä henkilöasiakkailla on Haapavedellä toimivista pankeista? Mitä ominaisuuksia pankkeihin liitetään? Miten tyytyväisiä henkilöasiakkaat ovat omaan pääpankkiinsa? Millaisia käsityksiä henkilöasiakkailla on pankkien markkinoinnin aktiivisuudesta? 2) Millaista on henkilöasiakkaiden pankkikäyttäytyminen? Miten eri pankkipalveluja käytetään? Miten asiakasuskollisia henkilöasiakkaat ovat? Tutkimuksen teoreettisena taustana käytettiin palvelujen markkinointiin ja asiakkuuksien johtamiseen liittyvää kirjallisuutta. Empiirisen osan tutkimusotteena oli kvantitatiivinen tiedonhankintamenetelmä, joka sisälsi kirjekyselyn Haapavedellä asuville henkilöasiakkaille iältään 8 74 vuotta. Kvantitatiivinen tutkimusote mahdollisti suuremman otoksen ja säästi myös aikaa verrattuna esimerkiksi puhelinhaastatteluun. Puhelinhaastattelu oli poissuljettu tutkimuksen luotettavuuden kannalta, koska tutkimuksentekijä työskentelee toimeksiantajan palveluk

13 3 sessa. Tutkimusotoksen koko rajattiin 600 kirjekyselyyn ja tarvittava osoiteaineisto hankittiin maistraatin väestötietojärjestelmästä..3 Haapaveden Osuuspankki Haapaveden Osuuspankki on perustettu vuonna 906. Se on itsenäinen, yksi 233 osuuspankista, jotka yhdessä muodostavat OP ryhmän. Asiakkaita pankilla on noin ja omistajajäseniä Henkilökuntaa on yhteensä 7. Johtoryhmän muodostavat toimitusjohtaja, asiakkuuspäällikkö ja pankkilakimies. Muu henkilökunta jakaantuu kolmeen tiimiin, joita ovat päivittäiset raha asiat tiimi (5), sijoitustiimi (4) ja rahoitustiimi (4). Lisäksi pankilla on oma talonmies. Merkittävimpiä ulkoistettuja palveluja ovat kirjanpito, palkanlaskenta sekä siivous ja ruokalapalvelut. Varsinaisen toimialueen muodostaa Haapaveden kaupunki, jossa on noin asukasta. Merkittävimmät kilpailijat ovat, ja. lla on fyysinen konttori Haapavedellä ja lla palvelupiste. Sammon asiakkaiden lähin fyysinen konttori sijaitsee Ylivieskassa. Haapaveden Osuuspankin strategian peruslähtökohtana on kasvaa ydinliiketoiminnoissa vuosittain nopeammin kuin OP ryhmä keskimäärin. Kasvustrategia on onnistunut, sillä ydinliiketoimintojen kasvu oli vuonna nopeinta koko OP ryhmässä. Kasvu on edelleen jatkunut, sillä lokakuun 2006 lopussa vastaava ydinliiketoimintojen kasvu oli OP ryhmässä 5. nopeinta. Ydinliiketoiminnoilla tarkoitetaan luottoja, talletuksia sekä rahasto ja henkivakuutussäästöjä. Kasvustrategian vuoksi eli lähinnä vuosien aikana pankkia on kehitetty voimakkaasti. Toinen syy kehittämistoimenpiteille liittyy vuoden 200 asiakas

14 4 tyytyväisyystutkimukseen, jonka tulokset viestivät selvästi, että asiakkaat odottivat pankilta enemmän. Merkittävimpiä kehittämistoimenpiteitä ovat olleet toimitalon peruskorjaus (2003) vastaamaan niin sanottua uuden ajan konttorimallia, jossa päivittäisten raha asioiden hoitaminen on selkeästi erotettu asiantuntijapalveluista. Asiantuntijuutta on nostettu voimakkaasti sekä oman henkilökunnan osaamisen kehittämisellä että rekrytoimalla uusia asiantuntijoita, joista sijoitusasiantuntija aloitti syyskuussa 2003 ja pankkilakimies marraskuussa Kehittämistoimenpiteet näkyivät vuoden 2004 lopulla tehdyssä asiakastyytyväisyystutkimuksessa, jonka tutkimustulokset olivat pankin kannalta myönteisemmät edelliseen verrattuna. Haapaveden Osuuspankin yrityskuvaa ei ole aikaisemmin tutkittu pankin toimesta, mikä antoi lähtökohdan tälle tutkimukselle. Omien asiakkaiden keskuudessa käsitykset ovat muuttuneet asiakastyytyväisyyden parantumisen johdosta, mutta ei asiakkaiden mielikuvia Haapaveden Osuuspankista ei tiedetä tai ne perustuvat kuulopuheisiin. Tällä hetkellä Haapaveden Osuuspankkia voidaan pitää täyden palvelun pankkina, sillä pankista saa nykyisin myös vahinkovakuuttamiseen liittyvät Pohjolan palvelut asiamiehen välityksellä. Toimitalossa sijaitsee myös Laaksojen OP Kiinteistökeskus, jossa työskentelee kaksi henkilöä. Haapaveden Osuuspankin toimintaa ohjaavat kasvustrategian lisäksi myös henkilöstön ja hallinnon yhteistyössä syntyneet visio ja arvot. Haastava visio, Olemme halutuin kumppani, tarkoittaa, että asiakkaat ja muut yhteistyökumppanit tuntevat pankin omakseen ja kokevat, että pankki on tärkeä ja tarpeellinen toimija sekä vaikuttaja.

15 5 Tärkeimmät arvot kuvaavat pankin kehittymistä, ihmisläheistä toimintaa, vastuullisuutta ja yhteistyötä:. Kehittyminen: Jatkuva, kannustava osaamisen kehittäminen sekä hallinnon, johdon ja henkilöstön yhteinen tahtotila ovat pohja kilpailukykyiselle toiminnalle. Motivoitunut ja muutoskykyinen asiantuntijaorganisaatio toteuttaa toiminnan jatkuvan laadun kehityksen. 2. Ihmisläheisyys: Arvostamme asiakasta ja työyhteisön jäsentä tasavertaisena yksilönä. Aito välittäminen ja arvostus näkyvät kaikessa pankin toiminnassa. 3. Vastuullisuus: Toimimme asiakkaiden, henkilöstön ja koko paikkakunnan hyvinvointia edistävästi. Asiakassuhteet ovat pitkäkestoisia ja ne perustuvat keskinäiseen luottamukseen sekä laadukkaaseen ja tulokselliseen toimintaan. 4. Yhteistyö: Hyvällä yhteistyöllä ja avoimuudella luomme kestävän pohjan keskinäiselle kanssakäymiselle ja luottamukselle asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa. Op ryhmän jäsenenä jaamme osaamista ja asiantuntemusta muiden osuuspankkien kesken, sekä rakennamme pysyvää verkostoa välillemme. Olemme yhdessä kilpailukykyisiä menestyjiä.

16 6 2 YRITYSKUVA 2. Yrityskuvakäsitteitä Yrityksen herättämistä mielikuvista käytetään usein sekaisin sellaisia sanoja kuten imago, maine, yrityskuva, profiili, brandi tai yrityksen ilme. Näillä termeillä on vivahde eroja, mutta ne kaikki viittaavat samaan ilmiökenttään: erottuvuuteen, kiinnostavuuteen ja uskottavuuteen. Yrityksen kohdalla usein puhutaan yritysimagosta ja tuotteen kohdalla brandista. Yhteistä näille termeille on niiden aineettomuus, jonka vuoksi niitä on hankala mitata. (Pitkänen 200, 26.) Rope ja Mether (200, 3) lähestyvät yrityskuvakäsitettä mielikuvien avulla. Mielikuvan voidaan sanoa olevan joku kuva tai käsitys ihmisen mielessä jotain asiaa kohtaan. Mielikuva on aina subjektiivinen eli henkilökohtainen sekä asenne ja arvoperusteinen eikä kuvaa mitään objektiivista totuutta. Tämä kuva voi olla esimerkiksi yrityksen kohdalla yrityskuva, tuotteen kohdalla tuotekuva ja palvelun kohdalla palvelukuva. (Rope & Mether 200, 3 4.) Mielikuvasisältö on se (kuvio ), jonka mukaan ihminen tekee toimintaratkaisuja tietoisesti tai tiedostamattaan. Tällainen päätös voi olla esimerkiksi, mikä tuote ostetaan tai mitä yritystä suositaan. Toimintaratkaisut ovat ihmisellä aina päätöspohjaisia. Päätös on puolestaan aina emootio eli tunnepohjainen. Emootiot ovat ihmisten kaikkien päätösten takana. Markkinoinnin perussäännöksi onkin todettu: Kaikki ostetaan tunteella. Ihminen vain pyrkii usein perustelemaan järjellä tätä tunnepohjaista ratkaisuaan sekä itselleen että muille. Tällä tarkoitetaan, että markkinoinnissa nimenomaan positiivisten tuntei

17 7 den rakentaminen markkinoitavaa asiaa kohtaan on markkinoinnissa onnistumisen keskeinen tekijä. (Rope & Mether 200, 5.) Mielikuva Toiminta Kokemukset Mielikuvan muutosvaikutukset Oppiminen KUVIO. Mielikuva toimintaratkaisujen taustalla (Rope & Mether 200, 5) Bernstein (986, 68) määrittelee yrityskuvan lopputulokseksi kaikkien niiden kokemusten, käsitysten, tunteiden, tietojen ja vaikutelmien vuorovaikutuksesta, joita ihmisellä on yrityksestä. Hänen mukaansa imago on myös mielikuva, johon kätkeytyy mahtavia voimia. Imago on aitoa todellisuutta eikä se ole sitä, mitä yritys itse luulee, vaan sitä, mitä asiakas luulee ja miten hän mieltää yrityksen kokemuksensa ja havaintojensa perusteella. Kaikki se, mitä asiakas yrityksen suhteen uskoo, tietää tai tuntee, jättää merkin yrityksen kasvoihin. (Bernstein 986, ) Siukosaari (992, 22) määrittelee yrityskuvan oikeaksi, selkeäksi kuvaksi yrityksestä. Tätä kuvaa yritys luo rehellisillä ja toistuvilla sanomilla eli perusviesteillä. Yrityskuva kertoo, mitä yritys tekee ja miten, sekä miten yritys eroaa kilpailijoistaan. Yrityskuvan synonyymejä ovat yhteisökuva ja imago. (Siukosaari 2002, 38.) Markkanen (999, 27) määrittelee yrityskuvan ilmiöksi, jonka sidosryhmät luovat yrityksestä seuratessaan yrityksen toimintaa, johon pyritään vaikuttamaan johdonmukaisella identiteetillä. Symbolisesti hän vertaa yrityskuvaa reikiä täynnä olevaan sählypalloon. Tällöin yritys on sählypallon sisällä ja sidosryhmien edustajat voivat katsoa sisään joka reiästä ja arvioida yrityksen toimintaa eri näkökulmista. Yritys ja sen työntekijät eivät tiedä, mistä reiästä heille tärkeä sidosryhmän edustaja kulloinkin katsoo. (Markkanen 999, )

18 8 Lehtosen mukaan (Aula & Heinonen 2002, 49) imagolla tarkoitetaan asiakkaan ja ei asiakkaan käsityksiä yrityksestä, sen kilpailijoista, tuotteista tai palveluista ja niiden laadusta sekä yrityksen muista asiakkaista. Imagon kokonaisuus muodostuu kokemuksista, oletuksista, tiedoista ja vaikutelmista. (Aula & Heinonen 2002, 49.) Lehtosen määritelmästä puuttuu imagon sisäinen vaikutus, jonka Åberg lisää omaan määritelmäänsä: imago on ulkopuolisen tai työyhteisön palveluksessa olevan henkilön työyhteisöön, sen tuotteisiin ja palveluihin liittyvien mielikuvien muodostama kokonaisuus (Aula & Heinonen 2002, 49). Pitkäsen (200, 5) mukaan imagolla tarkoitetaan suunnilleen samaa asiaa kuin yrityskuvalla, mutta hänen mielestään imagoon katsotaan kuitenkin liittyvän myös ikäviä rasitteita. Lamavuosina ryvettyneitä yrityksiä pyrittiin pelastamaan kosmeettisin keinoin logoja uusimalla ja erilaisilla mainoskampanjoilla ja näillä peitettiin olemassa oleva todellisuus. (Pitkänen 200, 5 6.) Pitkänen (200, 35) liittää yrityksen kilpailutekijät yrityksen tarjoamien palveluiden ja tuotteiden symbolisten ominaisuuksien ympärille, joilla hän tarkoittaa mainetta, imagoa ja tyyliä. Niitä voidaan hänen mukaansa luoda myös tarinoiden ja elämysten keinoin ja niitä kehitetään tunteisiin vedoten. Ne tuovat yritykselle lisäarvoa, jotka muodostavat niin sanotun haloefektin. (Pitkänen 200, 35.) Kuviossa 2 kuvataan lisäarvojen haloefektiä. yritys, tuote, palvelu halo Lisäarvot: Imago, maine, tyyli KUVIO 2. Lisäarvojen haloefekti (Pitkänen 200, 35)

19 9 Karvonen (997, ) toteaa imagon olevan journalistisesta näkökulmasta seuraavaa: Imago on jotakin, jota voidaan kirkastaa, kiillottaa, kohottaa, parantaa, nostaa, rakentaa. Imago voi myös romahtaa, kärsiä kolauksia, mennä pilalle, siihen voi tulla lovia. Imago voi olla heikko, väärä, vahva, hyvä, positiivinen, kielteinen tai se voi puuttua kokonaan. Imago on jotakin kilven tai auton ulkopinnan kaltaista, kolhuille altista, mutta kiillotettavissa olevaa. Imago voisi olla myös jotakin kasvojen kaltaista: ne voivat olla rumat ja vanhat, mutta niille voidaan tehdä kosmeettisia operaatioita. Karvosen (997, 3) mukaan imagon problematiikasta puhutaan kuvan termein muodostamalla yhdyssanoja kuten yrityskuva. Tällöin on kyse aina jotakin kohdetta koskevasta kuvasta, jossa on myös sosiaalisuus mukana. Sosiaalisuudella hän tarkoittaa, että silloin jonkin kanssakäymisen osapuolen keskuudessa suoritettu kysely. Näitä osapuolia voivat olla asiakas, media tai omistaja. Erilaisten kanssakäymisen osapuolien kuuleminen merkitsee myös sitä, että kohde tulee nähdyksi eri suhteessa. (Karvonen 997, 3.) Karvosen (997, 32) mielestä termeillä imago ja mielikuva on eroja. Hänen mukaansa imagolla on kaksinainen käyttötapa eli sekä viestinnällinen että psykologinen. Imago viittaisi enemmän viestinnälliseen tai merkkien ja symbolien tuottamisen puoleen, johon luetaan kaikki aistipiirien kautta vaikuttava viestintä sekä kaikki merkkijärjestelmät (kuvalliset, kirjalliset, nonverbaaliset, musikaaliset). Mielikuva puolestaan viittaa psykologiseen tai käsitettyyn merkityksen muodostamiseen saatujen tietojen, viestien ja ilmenemien perusteella omassa elämäntilanteessa ja omien tarpeiden pohjalta. Näin ollen viestinnällisesti imagossa on kyse viestien lähettäjäpuolen toiminnasta ja mielikuvassa vastaanottajapuolen aktiviteetista. Tarkoituksellisesta tai tarkoituksettomasta merkkiviestinnästä (imago) ei siten välttämättä seuraa tietynlaisia merkityksiä (mielikuvia) ihmisten mieliin,

20 20 vaan ne voivat vaihdella hyvin paljon. (Karvonen 997, 32.) Kuviossa 3 havainnollistetaan imagon ja mielikuvan eroa. Imago (lähettäjä) Mielikuva (vastaanottaja) KUVIO 3. Imagon ja mielikuvan ero 2.2 Maine ja maineenhallinta Reputation is other people, on Griffinin (2002, 9) lyhyt määritelmä maineelle. Tällä hän tarkoittaa, että yrityksen maine on sama asia kuin se, mitä muut sidosryhmät ajattelevat siitä. Maineen käsite sekoitetaan usein yrityskuvaan (Aula & Heinonen 2002; Markkanen 999; Pitkänen 200). Maine eroaa kuitenkin siten, että se ei ole yhtä visuaalinen kuin kuva, mutta sekin havaitaan. Maine ansaitaan, ja sitä on vaikeampi hallita. (Bernstein 986, 30.) Aula ja Heinonen (2002, 32) määrittelevät maineen organisaatiosta kerrottujen tarinoiden kokonaisuudeksi. Maine rakentuu tarinoista. Hyvän maineen rakentamiseksi ei riitä, että tekee asioita oikein, vaan on myös osattava kertoa niistä muille. Yrityksen maine on yrityksen ylimmän johdon, henkilöstön ja viestinnän asia. (Aula & Heinonen 2002, 32.) Maine ja imago perustuvat erilaisiin lähtökohtiin, koska ne rakentuvat eri tavalla ja niihin vaikutetaan eri keinoin. Imago on visuaalinen, kuvallinen, jonka pääasiallinen tarkoitus on vedota mielikuvitukseen ja saada jokin kohde näyttämään ihmisten mielissä hyvältä. Imagorakennus liittyy siten läheisesti mainontaan ja

21 2 markkinointiviestintään. Maine puolestaan on kertomusten kokonaisuus, joiden kautta yrityksistä tulee hyviä tai huonoja. Maineen rakentaminen painottuu aktiiviseen vuorovaikutukseen eri sidosryhmien kanssa; maine pitää siis ansaita ja se rakentuu yrityksen todelliselle toiminnalle. (Aula & Heinonen 2002, ) Susiluoto (2/2006, 2 4) on haastatellut mainejohtaja Jouni Heinosta Johtoportaassa olleessa artikkelissaan. Heinosen mukaan maine liitetään yleisimmin yrityksen johtoon. Yrityksen toimitusjohtajan kautta välittyy jopa puolet yrityksen maineesta, myös muun johtoryhmän rooli on merkittävä. Mitä pienemmästä yrityksestä on kysymys, sen selvemmin yrityksen maine on sama asia kuin yrityksen toimitusjohtaja. Hyvältä mainejohtajalta edellytetään nuhteettomuutta niin työssä kuin yksityiselämässä. Hyvä mainejohtaja osaa myös tarpeen tullen esiintyä ja kertoa tarinoita, jotka motivoivat. (Susiluoto 2/2006, 2 4.) Markkasen (999, 27) mielestä maine riippuu selkeästi yksilön tai organisaation tekemisistä tai tekemättä jättämisistä, se syntyy tekojen kautta eikä sitä pysty luomaan ulkoisen viestinnän kautta. Markkanen (999, 27) käyttäisi ehkä myös mieluummin maine sanaa yrityskuvan tai imagon sijasta. Aula ja Mantere (2005, 26) nimeävät hyvän yrityksen maineen kolmeksi peruspilariksi hyvät teot, hyvän viestinnän ja hyvät suhteet. Lähtökohtana ovat teot, joiden varaan yrityksen maine rakentuu. Toimintaa on pystyttävä kommunikoimaan oikeille ihmisille oikeaan aikaan hyvien viestien avulla. Kommunikaation avulla yrityksen ja yleisön välille rakentuu hyvät suhteet. Hyvän maineen on heijastettava yrityksen jatkuvaa muutoskykyä. Hyvä maine on liikettä, joka ajaa yritystä kohti tavoitteita ja parempaa toimintaa. (Aula & Mantere 2005, ) Maineenhallinta on yrityksen strateginen työkalu, jonka hallinta lähtee organisaation sisältä; arvoista, visioista ja oman aseman ymmärtämisenä osana yhteiskun

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS OPINNÄYTETYÖRAPORTTI PALVELUN MERKITYS YRITYSKUVAN LUOJANA Case: Sampo Pankki Oyj Jane Ora Liiketalouden koulutusohjelma syyskuu 2008 Työn ohjaaja: Liisa Heinonen

Lisätiedot

SAVONLINNAN KRISTILLISEN OPISTON JULKISUUSKUVA

SAVONLINNAN KRISTILLISEN OPISTON JULKISUUSKUVA Kirsi Blomberg SAVONLINNAN KRISTILLISEN OPISTON JULKISUUSKUVA Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Marraskuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 13.11.2007 Tekijä(t) Blomberg Kirsi Koulutusohjelma

Lisätiedot

BEST WESTERN - HOTELLIKETJUN BRÄNDITUTKIMUS SUOMESSA

BEST WESTERN - HOTELLIKETJUN BRÄNDITUTKIMUS SUOMESSA Opinnäytetyö (AMK) Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma Click here to enter text. 2014 Jenni Rinne BEST WESTERN - HOTELLIKETJUN BRÄNDITUTKIMUS SUOMESSA OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma / Markkinointi. Tiia Moilanen TUNNETTUUSTUTKIMUS TEKE OY:LLE

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma / Markkinointi. Tiia Moilanen TUNNETTUUSTUTKIMUS TEKE OY:LLE KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma / Markkinointi Tiia Moilanen TUNNETTUUSTUTKIMUS TEKE OY:LLE Opinnäytetyö 2015 TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

Kati Rahkonen ENSIASUNNON OSTAJIEN HUOMIOIMINEN SIEVIN OSUUSPANKIN MARKKINOINTIVIESTINNÄSSÄ

Kati Rahkonen ENSIASUNNON OSTAJIEN HUOMIOIMINEN SIEVIN OSUUSPANKIN MARKKINOINTIVIESTINNÄSSÄ Kati Rahkonen ENSIASUNNON OSTAJIEN HUOMIOIMINEN SIEVIN OSUUSPANKIN MARKKINOINTIVIESTINNÄSSÄ Opinnäytetyö CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Lokakuu 2013 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ

Lisätiedot

Sähköposti mielikuvamarkkinoinnin välineenä B to B markkinoinnissa

Sähköposti mielikuvamarkkinoinnin välineenä B to B markkinoinnissa Sähköposti mielikuvamarkkinoinnin välineenä B to B markkinoinnissa Virtanen, Anna-Leena 2011 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Sähköposti mielikuvamarkkinoinnin välineenä B to B -markkinoinnissa

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Strateginen johtaminen

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Strateginen johtaminen LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Strateginen johtaminen Sari Eineluoto ASIAKASTYYTYVÄISYYS JA SUOSITTELUKÄYTTÄYTYMINEN VAKUUTUSALALLA Työn ohjaaja/tarkastaja: Professori

Lisätiedot

Jetsonen Seija KESKI-SUOMEN OSUUSPANKIN HENKILÖASIAKKAIDEN KOKEMUKSET VERKKOPALVELUN LUOTTOHAKEMUSPROSESSISTA

Jetsonen Seija KESKI-SUOMEN OSUUSPANKIN HENKILÖASIAKKAIDEN KOKEMUKSET VERKKOPALVELUN LUOTTOHAKEMUSPROSESSISTA Jetsonen Seija KESKI-SUOMEN OSUUSPANKIN HENKILÖASIAKKAIDEN KOKEMUKSET VERKKOPALVELUN LUOTTOHAKEMUSPROSESSISTA Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous Elokuu 2010 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ

Lisätiedot

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA. ASIAKKAAN KOKEMA ARVO MARKKINOINNIN KILPAILUKEINONA Case Helmihattu

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA. ASIAKKAAN KOKEMA ARVO MARKKINOINNIN KILPAILUKEINONA Case Helmihattu METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA ASIAKKAAN KOKEMA ARVO MARKKINOINNIN KILPAILUKEINONA Case Helmihattu Minna Vuorensola Markkinoinnin ja logistiikan suuntautumisvaihtoehto Opinnäytetyö

Lisätiedot

Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa

Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa Jaakkola, Okko; Juutinen, Joni 2015 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa Jaakkola, Okko; Juutinen, Joni

Lisätiedot

Emmi Vasikkaniemi. Seinäjoen imago kokous- ja tapahtumakaupunkina

Emmi Vasikkaniemi. Seinäjoen imago kokous- ja tapahtumakaupunkina Emmi Vasikkaniemi Seinäjoen imago kokous- ja tapahtumakaupunkina Opinnäytetyö Kevät 2014 SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri Liiketalouden koulutusohjelma 2 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU Opinnäytetyön tiivistelmä

Lisätiedot

Tuntemattomasta taudiksi

Tuntemattomasta taudiksi Turun ammattikorkeakoulun raportteja 81 NOORA WAHLSTEN Tuntemattomasta taudiksi Sanomalehden tradenomitutkimuksesta välittämät mielikuvat Turun ammattikorkeakoulun raportteja 81 Turun ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Yrityksen ulkoinen viestintä Case: Saimasoft & People

Yrityksen ulkoinen viestintä Case: Saimasoft & People Tero Hakkarainen ja Antti Savolainen Yrityksen ulkoinen viestintä Case: Saimasoft & People Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Lokakuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 17.10.2008 Tekijä(t)

Lisätiedot

YRITYSKUVA LASKUSSA? Laskut osana yrityksen viestintää

YRITYSKUVA LASKUSSA? Laskut osana yrityksen viestintää YRITYSKUVA LASKUSSA? Laskut osana yrityksen viestintää Susanna Solajoki Yhteisöviestinnän pro gradu -tutkielma Huhtikuu 2011 Viestintätieteiden laitos Jyväskylän yliopisto JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Tiedekunta

Lisätiedot

Kilpailijavertailu vakuutusyhtiöiden matkavakuutuksista usean kuukauden seikkailumatkalle. Päivi Turkulainen

Kilpailijavertailu vakuutusyhtiöiden matkavakuutuksista usean kuukauden seikkailumatkalle. Päivi Turkulainen Kilpailijavertailu vakuutusyhtiöiden matkavakuutuksista usean kuukauden seikkailumatkalle Päivi Turkulainen Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2013 Tiivistelmä Liiketalouden koulutusohjelma Tekijä

Lisätiedot

KUPARI KENKÄ OY:N ASIAKKAIDEN OSTOKÄYTTÄYTYMINEN JA ASIAKASTYYTYVÄISYYS

KUPARI KENKÄ OY:N ASIAKKAIDEN OSTOKÄYTTÄYTYMINEN JA ASIAKASTYYTYVÄISYYS Maria Sikala KUPARI KENKÄ OY:N ASIAKKAIDEN OSTOKÄYTTÄYTYMINEN JA ASIAKASTYYTYVÄISYYS Opinnäytetyö KESKI POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Maaliskuu 2007 SISÄLTÖ Sivunumero TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Noora Sikiö. Asiakastyytyväisyystutkimus VIPstoren edustajille. Opinnäytetyö Kevät 2014 Liiketoiminta ja kulttuuri Liiketalouden koulutusohjelma

Noora Sikiö. Asiakastyytyväisyystutkimus VIPstoren edustajille. Opinnäytetyö Kevät 2014 Liiketoiminta ja kulttuuri Liiketalouden koulutusohjelma Noora Sikiö Asiakastyytyväisyystutkimus VIPstoren edustajille Opinnäytetyö Kevät 2014 Liiketoiminta ja kulttuuri Liiketalouden koulutusohjelma 2 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU Opinnäytetyön tiivistelmä Koulutusyksikkö:

Lisätiedot

Brändin muutos näkökulmia onnistuneeseen sisäiseen implementointiin

Brändin muutos näkökulmia onnistuneeseen sisäiseen implementointiin Brändin muutos näkökulmia onnistuneeseen sisäiseen implementointiin Mari Karjalainen Yhteisöviestinnän pro gradu - tutkielma Syksy 2009 Jyväskylän yliopisto Viestintätieteiden laitos SISÄLLYS 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

EPIONE VALMENNUKSEN STRATEGISEN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN

EPIONE VALMENNUKSEN STRATEGISEN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN OPINNÄYTETYÖ - AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA EPIONE VALMENNUKSEN STRATEGISEN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN T E K I J Ä : Veronika Ovaskainen SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

ASIAKKAIDEN PANKKIPALVELU ODOTUSTEN JA TARPEIDEN SELVITTÄMINEN KUOPION OSUUSPANKISSA

ASIAKKAIDEN PANKKIPALVELU ODOTUSTEN JA TARPEIDEN SELVITTÄMINEN KUOPION OSUUSPANKISSA Elisa Lahtinen ASIAKKAIDEN PANKKIPALVELU ODOTUSTEN JA TARPEIDEN SELVITTÄMINEN KUOPION OSUUSPANKISSA Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Maaliskuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 17.3.2008

Lisätiedot

Mäntsälän maine yritysten näkökulmasta Case: Mäntsälän Yrityskehitys

Mäntsälän maine yritysten näkökulmasta Case: Mäntsälän Yrityskehitys Mäntsälän maine yritysten näkökulmasta Case: Mäntsälän Yrityskehitys Sallinen, Lahja 2013 Laurea Kerava Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Kerava Mäntsälän maine yritysten näkökulmasta Case: Mäntsälän Yrityskehitys

Lisätiedot

ASIAKASLÄHTÖISYYS YRITYSASIAKKAILLE SUUNNATUSSA VERKKOPALVELUSSA Case Pohjola Oyj

ASIAKASLÄHTÖISYYS YRITYSASIAKKAILLE SUUNNATUSSA VERKKOPALVELUSSA Case Pohjola Oyj TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamistieteiden laitos ASIAKASLÄHTÖISYYS YRITYSASIAKKAILLE SUUNNATUSSA VERKKOPALVELUSSA Case Pohjola Oyj Yrityksen hallinto Pro gradu -tutkielma Syyskuu 2007 Ohjaaja: Marja Eriksson

Lisätiedot

Lähiruoka lähemmäksi!

Lähiruoka lähemmäksi! Lähiruoka lähemmäksi! Lähiruokaviestinnän kehittäminen ravintolaympäristössä, Case Anttolanhovi Maittila, Anna & Torrbacka, Paula & Partanen, Viivi 2011 Leppävaara Laurea ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara

Lisätiedot

Koettu palvelun laatu elektronisessa kaupankäynnissä

Koettu palvelun laatu elektronisessa kaupankäynnissä Jani Niemistö Koettu palvelun laatu elektronisessa kaupankäynnissä Case: Vaasan Sähkö Oy Liiketalous ja matkailu 2013 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous ja matkailu TIIVISTELMÄ Tekijä Jani Niemistö

Lisätiedot

B-to-b asiakkaiden markkinointiviestintä

B-to-b asiakkaiden markkinointiviestintä Case: Paikallislehti Keski-Häme Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Visamäki, syksy 2013 Outi Karppinen TIIVISTELMÄ VISAMÄKI Liiketalouden koulutusohjelma Tekijä Outi Karppinen

Lisätiedot

KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU

KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU Onko pankin vaihto helppoa kuin heinänteko? Tapiola Pankin laina-asiakkaiden näkemyksiä Nina Poikela Liiketalouden koulutusohjelman opinnäytetyö Taloushallinnon suuntautumisvaihtoehto

Lisätiedot

Elina Karjalainen. ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY Lauttasaaren liikuntakeskus

Elina Karjalainen. ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY Lauttasaaren liikuntakeskus Elina Karjalainen ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY Lauttasaaren liikuntakeskus Opinnäytetyö Kajaanin ammattikorkeakoulu Restonomi Matkailun ko. Syksy 2008 OPINNÄYTETYÖ TIIVISTELMÄ Koulutusala Restonomi Koulutusohjelma

Lisätiedot

J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O. PALVELUN LAATUUN JA SEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄT ONGELMAT: Esimerkkinä kylpylät

J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O. PALVELUN LAATUUN JA SEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄT ONGELMAT: Esimerkkinä kylpylät J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O Taloustieteiden tiedekunta PALVELUN LAATUUN JA SEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄT ONGELMAT: Esimerkkinä kylpylät Yrittäjyyden pro gradu tutkielma Syksy 2003 Laatija: Tarja

Lisätiedot

Visuaalisen ilmeen strateginen merkitys yritysbrändin rakennuksessa

Visuaalisen ilmeen strateginen merkitys yritysbrändin rakennuksessa Visuaalisen ilmeen strateginen merkitys yritysbrändin rakennuksessa Suomen kieli ja viestintä Maisterin tutkinnon tutkielma Leena Seppänen 2011 Viestinnän laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu AALTO-YLIOPISTON

Lisätiedot

LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA

LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA Opinnäytetyö (AMK) Liiketalous Markkinointi urheilijoille 2011 Kim Kärkkäinen LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot