Keskiviikkona klo kaupunginkansliassa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Keskiviikkona 11.2.2015 klo 9.00-15.00 kaupunginkansliassa"

Transkriptio

1 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaupunginvaltuusto Aika klo 17:00-18:40 Paikka Läsnä Kaupunginvaltuuston istuntosali Luettelon mukaan Pykälät 1-12 Allekirjoitukset Harri Helminen puheenjohtaja Heikki Spoof sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Tiistaina kaupunginkansliassa Allekirjoitukset Markku Pakkanen Sari Palm Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä Todistaa Keskiviikkona klo kaupunginkansliassa Heikki Spoof kaupunginsihteeri

2 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaupunginvaltuusto Osallistujat Jäsenet Airaksinen Katja Eloranta Maria Eskelinen Antti Grönlund Reino Heikari Jani-Ville Helkala Maarit Helminen Harri Hyttinen Jyrki Jokiranta Kimmo Kaarlampi Vesa Karvonen Tapio Kasurinen Outi Korpivaara Pekka Koskela Birgit Kossila Päivi Käki Jari Laine Raimo Lakka Marjo Lampiranta Toni Lankinen Sari Larikka Jari Lehtomäki Maija Leinonen Kari Leppänen Jouko Lindström Jari Lonka Mirja Nikkanen Seppo Norppa Matti Nuorivuori Marja-Terttu Nyberg Jukka Nykänen Marjatta Pakkanen Markku Palm Sari Paloranta Pertti

3 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Peltola Pulla Päivärinta Juha Rouvari Sinikka Saavalainen Tiina Sahamies Arto Salonen Ville Seppälä Topi Sipiläinen Kirke Smeds Sakari Sorsa Matti Sorvali Ritva Spies Kaisa Suninen Jouni Suomela Jari Tähtinen Anssi Töttö Ensio Vainio Vesa Wall Janne Varjola Liisa Viinikainen Sakari Viljakainen Hannele Muut Hietanen Minna kaupunginhallituksen saapui klo Koskinen Julia nuorisovaltuuston edustaja Relander Camilla nuorisovaltuuston edustaja Lamminmäki Lauri kaupunginjohtaja Niiranen Annikki apulaiskaupunginjohtaja Spoof Heikki kaupunginsihteeri Luotonen Hannu tekninen johtaja Oksanen Timo toimitilajohtaja Hasu Elina hallintosihteeri Laine Terttu hallintosihteeri Poissa Koivisto Antti Kähärä Hannu Liukkonen Jorma Valkeapää Reijo

4 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaupunginvaltuusto Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 6 2 Pöytäkirjan tarkastajat 7 3 Niskalan päiväkodin lähialueen asemakaavan muutos (kaava 8 nro 23/015) 4 Lasimestarinkadun asemakaavan muutos (kaava nro. 11/002) 11 5 Liikkala-Metsäkylä vesihuolto-osuuskunnan lainan takaaminen 14 6 Lintukymin vesihuolto-osuuskunnan 3. rakennusvaiheen lainan 18 takaaminen 7 Kuusankosken VPK ry:n lainan takaaminen 21 8 Jäsenen valitseminen maaseutulautakuntaan 23 9 Tarkastuslautakunnan kevään 2015 työohjelma Sisäisen vuokran määräytymisperusteet Kouvolassa Valtuustoaloite työryhmän perustamiseksi kaupunginosien 29 tasapuolisen kohtelun edistämiseksi 12 Valtuustoaloite poikkisektorisen työryhmän perustamisesta osana ikäihmisten terveyden edistämistä 31

5 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaupunginvaltuusto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kv Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 15 :n mukaan valtuuston kokous on aloi tet ta va ni menhuudolla. Kun nimenhuuto on toimitettu, on puheenjohtajan todettava, että valtuusto on päätösvaltainen ja laillisesti kokoon kutsuttu. Valtuuston kokouskutsusta ja laillisuudesta on määrätty työjärjes tyksen 9 :ssä ja KunL:n 54 ja 64 :ssä. Tätä kokousta koskeva kuulutus on asetettu kunnallisten kuulu tusten ilmoi tus tau lul le ja julkaistu Kouvolan kaupungin internetsivuilla osoit tees sa Kaupunginsihteeri Heikki Spoof totesi, että poissa olivat ilmoittamansa esteen vuoksi valtuutetut Antti Koivisto, Hannu Kähärä, Jorma Liukkonen ja Rei jo Valkeapää. Antti Koiviston tilalla oli Markku Mikkola, Jorma Liuk kosen tilalla Mika Byman ja Reijo valkeapään tilalla Kirsi Seppälä. Päätös: Läsnäolotarkistuksen tultua suoritetuksi puheenjohtaja totesi, että paikalla on 55 valtuutettua ja 3 varavaltuutettua. Kokous todettiin laillisesti kokoon kut su tuk si ja päätösvaltaiseksi.

6 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaupunginvaltuusto Pöytäkirjan tarkastajat Kv Ehdotus: Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 34 :n mukaan pöytäkirjan tar kas taa kak si kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuu tettua, jollei valtuusto jon kin asian kohdalla toisin päätä. Tähän asti noudatetun käytännön mukaisesti pöytäkirjan tarkas tajiksi on va lit tu vuorollaan kaksi valtuutettua aakkosjärjestykses sä. Tällä kertaa ovat vuorossa Markku Pakkanen ja Sari Palm. Pöytäkirja tarkastetaan kaupunginkansliassa tiistaina Päätös: Kaupunginvaltuusto valitsi yksimielisesti pöytäkirjan tarkastajiksi Mark ku Pak ka sen ja Sari Palmin. Kymenlaakson ammattikorkeakoulun rehtori Petteri Iko nen kertoi Kyamk:n tä män het ki sis tä kuulumisista.

7 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Niskalan päiväkodin lähialueen asemakaavan muutos (kaava nro 23/015) 3012/ /2013 Tela Suunnittelualue käsittää Niskalan päiväkodin korttelialueen ja siihen ra jautu vat leikkikenttä- ja katualueet Kymintehtaan Niskalassa. Alueen laajuus on noin 0,9 ha. Tavoite ja nykytila Kaavamuutoksen tarkoituksena on tarkentaa leikkikentän ja päiväkodin kort te li aluei den rajausta siten, että suunniteltu Niskalan päiväkodin laa jenta mi nen on mahdollista toteuttaa. Kaavamuutoksessa osoitetaan kort te lialu ees ta riittävästi aluetta leikkipuistolle, päiväkodin henkilöliikenteelle ja mah dol lis te taan kaavallisesti tontille ajo Varppiraitin pohjoispäässä ole vasta nykyisestä tonttiliittymästä. Asianosaisten kuuleminen Asemakaavan muutoksen vireille tulosta oli ilmoitus kaupungin virallisissa il moi tus leh dis sä Kaavan valmisteluaineisto ja sen osallistumisja arviointisuunnitelma olivat julkisesti nähtävänä välisenä ai ka na. Nähtävillä oloaikana varsinaisesta osallistumis- ja ar vioin ti suun nitel mas ta ei jätetty palautetta, mutta kaavan valmisteluvaiheen aineistosta saa tiin yksi lausunto ja kolme palautetta. Lausunto ja palautteet sekä niiden vastineet ovat kaavaselostuksen sivuilla Uusi asemakaava Asemakaavamuutosalue koostuu laajennettavasta yleisten rakennusten kort te li alu ees ta, pienennettävästä leikkipuistoalueesta sekä niihin liittyvistä ylei sel le jalankululle ja polkupyöräilylle varatuista kaduista. Asemakaavan vaikutukset Asemakaavamuutos ei lisää tai vähennä kaupunginosan alueella olevia viher aluei ta eikä kaavalla ole merkittävää vaikutusta ihmisten elin- tai toi minta ym pä ris töön, alueen tekniseen huoltoon tahi liikennejärjestelmään. Asema kaa val la on vaikutusta alueen lähipalveluiden to teut ta mis mah dol li suuksiin. Asemakaava on oheismateriaalina nro 1. Asemakaavaselostus ja muu aineisto ovat nähtävissä Kouvolan kaupungin ko ti si vuil la Lisätietoja: kaavoitusarkkitehti Hannu Purho puh , hannu.purho(at)kouvola.fi

8 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kh Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta hyväksyy asemakaavan muutosehdotuksen, joka kos kee kaupunginosan 23, Kymintehdas, korttelia 148 sekä leikkikenttä- ja ka tu aluet ta. Lautakunta asettaa kaavan 30 päivän ajaksi julkisesti näh tä ville ja pyytää siitä tarvittavat lausunnot. Mikäli kaavasta ei jätetä muistutuksia eikä siihen tehdä merkittäviä muutok sia, lautakunta esittää sitä kaupunginhallitukselle ja edelleen kau pungin val tuus tol le hyväksyttäväksi. Teknisen lautakunnan päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Asemakaavan muutosehdotus oli julkisesti nähtävillä vä li sen ajan. Kaavaehdotuksesta pyydettiin lau sun not alueen toimijoilta. Kaa vas ta ei annettu lausuntoja tai jätetty muis tu tuk sia. Kaavasta saatiin yksi palaute Niskalan päiväkodin henkilökunnalta, jos sa esi tet tiin parannusehdotuksia piha- ja leikkipuistoalueen ai taa mi seen, leikki puis ton kasvillisuuteen ja maastonmuotoiluun sekä päi vä ko din asia kaspy sä köin nin järjestämiseen. Palautteessa esille tuodut nä kö koh dat liittyvät suo raan alueiden toteuttamiseen ja palaute on toimitettu ka tu-, leik ki puisto- ja päiväkotialueiden suunnittelusta vastaaville ta hoil le. Palautteessa esille tuodut näkökohdat kohdistuvat alueen varsinaiseen toteut ta mi seen eivätkä ne aiheuta muutoksia julkisesti nähtävillä ol lee seen ase ma kaa vaan, eikä kaavaa ei ole tarvetta asettaa uudelleen näh tä vil le (MRA 20 ). Asemakaava on oheismateriaalina nro 3. Asemakaavaselostus ja muu aineisto on nähtävissä Kouvolan kau pun gin ko ti si vuil la Lisätietoja: Kaavoitusarkkitehti Hannu Purho puh , hannu.purho(a)kouvola.fi Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle: Asemakaavan muutos, joka koskee kaupunginosan 23, Kymintehdas, kort te lia 148 sekä leikkikenttä ja katualuetta hyväksytään.

9 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallituksen päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Kv Asemakaava on liitteenä nro 1. Asemakaavaselostus ja muu aineisto on nähtävissä Kouvolan kau pun gin ko ti si vuil la Kaupunginhallituksen ehdotus: Asemakaavan muutos, joka koskee kaupunginosan 23, Kymintehdas, kort te lia 148 sekä leikkikenttä ja katualuetta hyväksytään. Kaupunginvaltuuston päätös: Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti asemakaavan muutoksen, jo ka kos kee kaupunginosan 23, Kymintehdas, korttelia 148 sekä leik ki kent tä ja ka tu aluet ta. Liitteet 1 Niskalan päiväkodin lähialueen asemakaavan muutos (kaava nro 23/015)_KAAVAKARTTA_301014

10 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Lasimestarinkadun asemakaavan muutos (kaava nro. 11/002) 284/ /2013 Tela Suunnittelualue sijaitsee Korjalassa noin 2,5 km etäisyydellä Kouvolan ydin kes kus tas ta länteen ja se rajautuu pohjoisessa Tommolankatuun, koilli ses sa Juholankatuun ja lounaassa Kaitilankatuun. Kaakossa suun nit te lualue rajautuu Pirkkolanraitin suuntaiseen viheralueeseen. Kaa va muu tosalu een laajuus on noin 4,5 ha. Tavoite ja nykytila Tavoitteena on ajantasaistaa alueen asemakaavaa siten, että se vastaisi pa rem min nykyistä tilannetta ja alueella olevien toimijoiden tarpeita. Suunnit te lu alu een keskellä olevat asemakaavan mukaiset katu- ja rau ta tie alueet liitetään osaksi tontteja. Kaavassa huomioidaan laajemman kau pun kialu een hulevesiverkostoon liittyvän laskuojan aluevaraus. Asianosaisten kuuleminen Asemakaavan muutoksen vireille tulosta oli ilmoitus kaupungin virallisissa il moi tus leh dis sä Kaavan valmisteluaineisto ja sen osallistumisja arviointisuunnitelma olivat julkisesti nähtävänä välisenä ai ka na. Nähtävillä oloaikana varsinaisesta osallistumis- ja ar vioin ti suun nitel mas ta ei jätetty palautetta, mutta kaavan valmisteluvaiheen aineistosta saa tiin määräaikaan mennessä yksi lausunto ja kaksi palautetta. Lausunto ja palautteet sekä niiden vastineet ovat kaavaselostuksen sivuilla 8 9. Uusi asemakaava Kaavamuutos koostuu korttelialueista, jotka muodostuvat olemassa ole vista tonteista ja niihin liitetyistä katu- ja teollisuusraidealueiden osista. Kortte li aluei den maankäyttömerkintää on kaavassa muutettu maakuntakaavan mu kai ses ti nykytilanteesta siten, että alueelle on tarvittaessa tu le vai suudes sa mahdollista sijoittaa tilaa vaativan erikoiskaupan rakennuksia, toimis to ra ken nuk sia sekä ympäristöhäiriötä aiheuttamattomia teollisuus- ja va ras to ra ken nuk sia. Asemakaavan vaikutukset Asemakaavamuutos ei lisää tai vähennä kaupungin keskusta-alueella olevia viheralueita eikä sillä le vaikutusta ihmisten elin- tai toi min ta ym pä ristöön. Kaavamuutoksella ei ole vaikutusta alueen tekniseen huoltoon. Yksi muu tok sen tavoitteista on parantaa hulevesiverkoston toimivuutta. Muutos mah dol lis taa tavanomaista avo-ojaa suuremman ojan kaivamisen suun nitte lu alu een läpi. Oja voi toimia alueelta kertyvien hulevesien paikallisena laa jen tu mis ti la na, joka tasaa ojaverkkoon kulkeutuvan veden määrää. Asemakaava on oheismateriaalina nro 2 Asemakaavaselostus ja muu aineisto ovat nähtävissä Kouvolan kaupungin ko ti si vuil la

11 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kh Lisätietoja: kaavoitusarkkitehti Hannu Purho puh , hannu.purho(at)kouvola.fi Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta hyväksyy asemakaavan muutosehdotuksen, joka kos kee kaupunginosan 11, Korjala, kortteleiden ja osia sekä ka tu- ja teollisuusraidealuetta. Lautakunta asettaa kaavan 30 päivän ajaksi jul ki ses ti nähtäville ja pyytää siitä tarvittavat lausunnot. Mikäli kaavasta ei jätetä muistutuksia eikä siihen tehdä merkittäviä muutok sia, lautakunta esittää sitä kaupunginhallitukselle ja edelleen kau pungin val tuus tol le hyväksyttäväksi. Teknisen lautakunnan päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Asemakaavan muutosehdotus oli julkisesti nähtävillä vä li sen ajan. Kaavaehdotusaineisto lähetettiin tie dok si tai mahdollista lausun toa varten alueen toimijoille. Kaavasta ei an net tu lausuntoja eikä jätetty muis tu tuk sia. Asemakaava on oheismateriaalina nro 4. Asemakaavaselostus ja muu aineisto ovat nähtävissä Kouvolan kau pun gin ko ti si vuil la Lisätietoja: Kaavoitusarkkitehti Hannu Purho puh , hannu.purho(a)kouvola.fi Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle: Asemakaavan muutos, joka koskee kaupunginosan 11, Korjala, kort te leiden ja osia sekä katu- ja teollisuusraidealuetta hy väk sy tään. Kaupunginhallituksen päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kv Asemakaava on liitteenä nro 2. Asemakaavaselostus ja muu aineisto ovat nähtävissä Kouvolan kau pun gin ko ti si vuil la Kaupunginhallituksen ehdotus: Asemakaavan muutos, joka koskee kaupunginosan 11, Korjala, kort te leiden ja osia sekä katu- ja teollisuusraidealuetta hy väk sy tään. Kaupunginvaltuuston päätös: Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti asemakaavan muutoksen, jo ka kos kee kaupunginosan 11, Korjala, kortteleiden ja osia sekä ka tu- ja teollisuusraidealuetta. Liitteet 2 Lasimestarinkadun asemakaavan muutos, kaava nro. 11/002_KAA VA KART TA_301014

13 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Maaseutulautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Liikkala-Metsäkylä vesihuolto-osuuskunnan lainan takaaminen 6608/ /2014 Mala 93 Liikkala-Metsäkylä vesihuolto-osuuskunta anoo Kouvolan kaupungin omavel kais ta takausta enintään euron pankkilainalle, joka otetaan osuus kun nan rakennushankkeen Kouvolan kaupungin puoleisen alueen ra hoit ta mi seen. Hanke on tarkoitus toteuttaa lainarahalla ja laina-ajaksi on suun ni tel tu 10 vuotta. Osuuskunta tulee jättämään avustushakemukset Kou vo lan kaupungille ja Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle. Hankkeen to teu tu mi sen edellytyksenä on kaupungin takauksen saaminen lai noi tuksel le. Osuuskunta on perustettu ja on rekisteröity Y-tunnuksella Tämän hetkinen liittyjämäärä on noin 230 taloutta, mutta aikaisempien hank kei den kokemuksien perusteella talouden ko ko nais määräs tä hankkeeseen arvellaan liittyvän Kouvolan kaupungin alueelta 350 talout ta ja Haminan kaupungin alueelta 150 taloutta eli yhtensä 500 taloutta. Ra ken nus työn kokonaiskustannukseksi arvioidaan 5.0 milj. euroa, josta Kou vo lan puoleisen alueen osalta kustannusarvio on 3.5 milj. euroa ja Hami nan Metsäkylän osalta 1.5 milj. euroa. Osuuskunta hakee myös Haminan kaupungilta omavelkaista takausta enin tään euron pankkilainalle, joka otetaan osuuskunnan ra kennus hank keen Haminan kaupungin puoleisen Metsäkylän alueen ra hoit tami seen. Haminan kaupunki tulee avustamaan Metsäkylän alueen ve si huollon rakentamista materiaalitoimituksin. Kymen Vesi Oy on tulossa osa rahoit ta jak si putkilinjaan Sippola-Keltakankaan välillä. Yhtiöllä on tarve lakkaut taa Sippolan jäteveden puhdistamo ja samalla turvata puhtaan ve densaan ti Sippolan taajamaan. Verkosto tulee käsittämään Myllykosken tasalta Haminan rajalle valtatie 15 itä puo li set alueet siinä laajuudessa kuin verkosto on taloudellisesti pe rustel tua rakentaa sekä Haminan kaupungin puolelta Metsäkylän alue ym päris töi neen. Rakennustyö on tarkoitus käynnistää alkuvuodesta 2015 ja hankkeen raken ta mi nen kestää noin 2 vuotta. Kouvolan ja Haminan kaupunkien alueisiin kohdistuvat kustannukset ja mahdolliset avustukset tullaan eriyt tämään. Hankkeen rakennustyö kilpailutetaan laajasti siten, että Haminan puo lei nen alue muodostaa yhden lohkon ja Kouvolan puoleinen alue jaetaan 2 3 tarjouslohkoon. Liikkalan alue sisältyy kaupunginvaltuuston hy väk sy mässä Kouvolan kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelmassa esitettyihin ve si huol lon tarvealueisiin ja hanke on myös mukana kaupunginhallituksen, , hyväksymässä haja-asutusalueiden vesihuollon oh jeel li sessa rahoitusohjelmataulukossa.

14 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Maaseutulautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Osuuskunta on kilpailuttanut pankit ja tarjoukset jättivät Danske Bank Oyj ja Handelsbanken. Osuuspankin tarjous tuli myöhästyneenä. Tarjousta eivät jättäneet Nordea ja S-Pankki. Osuuskunnan hallitus valitsi lainan myön tä jäk si edullisimman tarjouksen tehneen Handelsbankenin. Osuuskun ta tulee pyytämään Handelsbankenilta tarjouksen voimassaoloaikaan pi den nys tä vähintään maaliskuun 2015 loppuun saakka. Luoton määrä euroa Viitekorko 3 kk euribor Korkomarginaali 0,69 %-yksikköä Järjestelypalkkio 1500 Lyhennykset tasalyhennykset puolivuosittain alk. 1 v päästä lainan nostosta Laina-aika 10 vuotta Vakuus Kouvolan kaupungin takaus Voimassaolo asti Takausanomus, hankkeen lähtötiedot, kartta hankkeen laajuudesta, hal lituk sen päätös pankin valitsemisesta, otteita vesihuollon ke hit tä mis suun nitel mas ta, taulukko rahoitusohjelmataulukosta ja yritysvaikutusten ar vioin tilo mak keet ovat esityslistan oheismateriaalina 1. Lisätietoja: Vesihuoltokoordinaattori Hannu Pellinen, puh , han nu.pellinen(a)kouvola.fi. Vt. maaseutupalvelujen johtajan ehdotus: Kouvolan kaupungin maaseutulautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edel leen kaupunginvaltuustolle, että Kouvolan kaupunki menee oma vel kaiseen takaukseen Liikkala-Metsäkylä vesihuolto-osuuskunnan to teut ta misek si Kouvolan kaupungin alueella tapahtuvaan rakentamiseen Han delsban ke nil ta otettavan enintään euron suuruisen lainan pääoman, ko ron ja viivästyskoron ja mahdollisten perimiskulujen maksamisesta ja mui den lainaehtojen täyttämisestä ja että takaukselle ei vaadita vastavakuutta sekä että takauksen myön tä minen ei sido kaupunkia myöhemmin antamaan avustusta samaan hank keeseen. Takauspäätös on ehdollinen siten, että Haminan kaupungin edellytetään osal lis tu van lainan takaamiseen Haminan kaupungin alueella tapahtuvaan ra ken ta mi seen otettavan enintään euron suuruisen lainan pääoman, koron ja viivästyskoron ja mahdollisten perimiskulujen mak sa mi sesta ja muiden lainaehtojen täyttämisestä. Maaseutulautakunnan päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

15 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Maaseutulautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kh Konsernipalvelujen talous- ja omistajaohjauspalveluilla ei ole huo maut tamis ta takauksen myöntämiseen. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle: Kouvolan kaupunki menee omavelkaiseen takaukseen Liik ka la-met sä ky lä ve si huol to-osuus kun nan Kouvolan kaupungin alueella tapahtuvaan ra kenta mi seen Handelsbankenilta otettavan enintään euron suu ruisen lainan pääoman, koron ja viivästyskoron ja mahdollisten pe ri mis ku lujen maksamisesta ja muiden lainaehtojen täyttämisestä. Takaukselle ei vaadita vastavakuutta. Takauksen myöntäminen ei sido kaupunkia myöhemmin antamaan avustus ta samaan hankkeeseen. Takauspäätös on ehdollinen siten, että Haminan kaupungin edel ly te tään osal lis tu van lainan takaamiseen Haminan kaupungin alueella ta pah tu vaan ra ken ta mi seen otettavan enintään euron suu rui sen lainan pääoman, koron ja viivästyskoron ja mahdollisten pe ri mis ku lu jen mak sa mi sesta ja muiden lainaehtojen täyttämisestä. Kaupunginhallituksen päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Kv Kaupunginhallituksen ehdotus: Kouvolan kaupunki menee omavelkaiseen takaukseen Liik ka la-met sä ky lä ve si huol to-osuus kun nan Kouvolan kaupungin alueella tapahtuvaan ra kenta mi seen Handelsbankenilta otettavan enintään euron suu ruisen lainan pääoman, koron ja viivästyskoron ja mahdollisten pe ri mis ku lujen maksamisesta ja muiden lainaehtojen täyttämisestä. Takaukselle ei vaadita vastavakuutta. Takauksen myöntäminen ei sido kaupunkia myöhemmin antamaan avustus ta samaan hankkeeseen. Takauspäätös on ehdollinen siten, että Haminan kaupungin edel ly te tään osal lis tu van lainan takaamiseen Haminan kaupungin alueella ta pah tu vaan ra ken ta mi seen otettavan enintään euron suu rui sen lainan pääoman, koron ja viivästyskoron ja mahdollisten pe ri mis ku lu jen mak sa mi ses-

16 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Maaseutulautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto ta ja muiden lainaehtojen täyttämisestä. Kaupunginvaltuuston päätös: Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti, että Kouvolan kaupunki menee omavelkaiseen takaukseen Liikkala-Metsäkylä ve si huol to-osuus kunnan Kouvolan kaupungin alueella tapahtuvaan ra ken ta mi seen Han delsban ke nil ta otettavan enintään euron suuruisen lai nan pääoman, ko ron ja viivästyskoron ja mahdollisten perimiskulujen mak sa mi ses ta ja mui den lainaehtojen täyttämisestä. Takaukselle ei vaadita vastavakuutta. Takauksen myöntäminen ei sido kaupunkia myöhemmin antamaan avustus ta samaan hankkeeseen. Takauspäätös on ehdollinen siten, että Haminan kaupungin edel ly te tään osal lis tu van lainan takaamiseen Haminan kaupungin alueella ta pah tu vaan ra ken ta mi seen otettavan enintään euron suu rui sen lainan pääoman, koron ja viivästyskoron ja mahdollisten pe ri mis ku lu jen mak sa mi sesta ja muiden lainaehtojen täyttämisestä.

17 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Maaseutulautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Lintukymin vesihuolto-osuuskunnan 3. rakennusvaiheen lainan takaaminen 6609/ /2014 Mala 94 Lintukymin vesihuolto-osuuskunta anoo Kouvolan kaupungin omavelkaista ta kaus ta enintään euron pankkilainalle, joka otetaan osuus kunnan 3. rakennusvaiheen toteuttamiseen Hausanniemen alueelle. Hanke on tar koi tus toteuttaa lainarahalla ja laina-ajaksi on suunniteltu 10 vuotta. Osuus kun ta tulee jättämään avustushakemukset Kouvolan kaupungille ja Kaak kois-suo men ELY-keskukselle. Hankkeen toteutumisen edel ly tyk senä on kaupungin takauksen saaminen lainoitukselle. Osuuskunta on perustettu ja on rekisteröity Y-tunnuksella Lintukymin vesihuolto-osuuskunnan hallitus on kokouksessaan päättänyt toteuttaa uuden hankkeen valmistuvan 2. ra ken nusvai heen jatkeeksi. Osuuskunnan tarkoitus on rakentaa ja ylläpitää vesi- ja vie mä ri ver kos ton jatkohanke välittömästi Jaalan kirkonkylän lou nais puo lella Hausanniementien varrella. Alueelta on ilmoittautunut tässä vaiheessa mu kaan 7 vakituisesti asuttua kiinteistöä. Osuuskunta varautuu ra ken tamaan verkoston myös jonkin verran laajempana, mikäli halukkuutta liit tymi seen ilmenee. Pyhäjärven rannan vapaa-ajan asuntoja ei kuitenkaan sisäl ly te tä hankkeeseen. Lainasummassa on otettu huomioon hankkeen toden nä köi nen laajentuminen. Hanke on tarkoitus saada työvaiheeseen alku vuo des ta Hausanniemen alue sisältyy kaupunginvaltuuston hyväksymään Kouvolan kaupungin vesihuollon ke hit tämis suun ni tel mas sa esitettyihin vesihuollon tarvealueisiin, mutta hanke ei ole mukana kaupunginhallituksen, , hyväksymässä ha ja-asutus aluei den vesihuollon ohjeellisessa rahoitusohjelmataulukossa. Oh jeel lisen taulukon ulkopuolisina hankkeina on toteutettu Jyräänkoski-Hyppälä ve si huol to-osuus kun nan Tyllinmäen hanke ja Lintukymin ve si huol to-osuuskun nan 2. rakennusvaihe Siikavan alueelle. Osuuskunta on kilpailuttanut pankit ja tarjoukset jättivät Osuuspankki, Nordea ja Handelsbanken. Osuuskunnan hallitus valitsi lainan myöntäjäksi edul li sim man tarjouksen tehneen Handelsbankenin. Luoton määrä euroa Viitekorko vaihtuva 3, 6 tai 12 kk euribor Korkomarginaali 1,00 %-yksikköä Järjestelypalkkio 750 Lyhennysohjelma puolivuosittain Koronmaksu puolivuosittain Laina-aika 10 vuotta Vakuus Kouvolan kaupungin takaus Takausanomus, hankkeen lähtötiedot, sijaintipiirros, alustava ver kos to kartta, otteita vesihuollon kehittämissuunnitelmasta, hallituksen päätös pankin va lit se mi ses ta ja luonnos osuuskuntien avustamisesta vuosina ovat esityslistan oheismateriaalina 2.

18 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Maaseutulautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Lisätietoja: Vesihuoltokoordinaattori Hannu Pellinen, puh , han nu.pellinen(a)kouvola.fi. Vt. maaseutupalvelujen johtajan ehdotus: Kouvolan kaupungin maaseutulautakunta esittää 1) kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että Kouvolan kau pun ki menee omavelkaiseen takaukseen Lintukymin ve si huol to-osuuskun nan 3. rakennusvaiheen toteuttamiseksi Hausanniemen alueelle Handels ban ke nil ta otettavan enintään euron suuruisen lainan pääoman, koron ja viivästyskoron ja mahdollisten perimiskulujen mak sa mi sesta ja muiden lainaehtojen täyttämisestä ja että takaukselle ei vaadita vastavakuutta sekä että takauksen myön tä minen ei sido kaupunkia myöhemmin antamaan avustusta samaan hank keeseen ja lisäksi 2) kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy hankkeen otettavaksi mukaan :ssä 18 päätettyyn haja-asutusalueiden rahoitusohjelmaan. Maaseutulautakunnan päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Erja Vanhala saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana ennen pää tök sen te koa. Kh Konsernipalvelujen talous- ja omistajuuspalveluilla ei ole huo maut ta mis ta ta kauk sen myöntämiseen. Kaupunginjohtajan ehdotus: Hanke otetaan mukaan kaupunginhallituksessa hyväksyttyyn haja-asu tus aluei den rahoitusohjelmaan. Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle: Kouvolan kaupunki menee omavelkaiseen takaukseen Lintukymin ve sihuol to-osuus kun nan 3. rakennusvaiheen toteuttamiseksi Hau san nie men alu eel le Handelsbankenilta otettavan enintään euron suu rui sen lai nan pääoman, koron ja viivästyskoron ja mahdollisten pe ri mis ku lu jen mak sa mi ses ta ja muiden lainaehtojen täyttämisestä. Takaukselle ei vaadita vastavakuutta.

19 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Maaseutulautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Takauksen myöntäminen ei sido kaupunkia myöhemmin antamaan avustus ta samaan hankkeeseen. Kaupunginhallituksen päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Kv Kaupunginhallituksen ehdotus: Kouvolan kaupunki menee omavelkaiseen takaukseen Lintukymin ve sihuol to-osuus kun nan 3. rakennusvaiheen toteuttamiseksi Hau san nie men alu eel le Handelsbankenilta otettavan enintään euron suu rui sen lai nan pääoman, koron ja viivästyskoron ja mahdollisten pe ri mis ku lu jen mak sa mi ses ta ja muiden lainaehtojen täyttämisestä. Takaukselle ei vaadita vastavakuutta. Takauksen myöntäminen ei sido kaupunkia myöhemmin antamaan avustus ta samaan hankkeeseen. Kaupunginvaltuuston päätös: Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti, että Kouvolan kaupunki menee omavelkaiseen takaukseen Lintukymin vesihuolto-osuuskunnan 3. raken nus vai heen toteuttamiseksi Hausanniemen alueelle Han dels ban ke nil ta otet ta van enintään euron suuruisen lainan pää oman, koron ja viiväs tys ko ron ja mahdollisten perimiskulujen mak sa mi ses ta ja muiden lai naeh to jen täyttämisestä. Takaukselle ei vaadita vastavakuutta. Takauksen myöntäminen ei sido kaupunkia myöhemmin antamaan avustus ta samaan hankkeeseen.

20 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kuusankosken VPK ry:n lainan takaaminen 6815/ /2014 Kh Kuusankosken VPK ry anoo Kouvolan kaupungin omavelkaista ta kaus ta yh teen sä euron lainalle Voikkaan paloaseman ostoa ja sa nee rausta varten. Kuusankosken VPK ry on Kymenlaakson sopimuspalokunta, joka toimii Voik kaal la 1. valmiusasteen palokuntana. Palokunta on ollut vuodesta 2007 lähtien vuokralla UPM Kiinteistöjen omistamalla Voikkaan pa lo asemal la. Vuokran on palokuntasopimuksen mukaan maksanut Ky men laakson pelastuslaitos. UPM Kiinteistöt on esittänyt palokunnalle ase man ostoa ja he ovat päässeet hinnasta sopimukseen. Mahdollisen os ton jälkeen pa lo kun nan on uusittava kiinteistön lämmitysjärjestelmä, ve si lii tyn tä ja säh kö syöt tö. Paloaseman ostohinta ja saneerauksen hinta-arvio ovat yhteensä eu roa. Palokuntayhdistyksen kokous on hyväksynyt aseman oston ja anoo Kouvolan kaupungilta omavelkaista takausta euron lai naan. Yh dis tys on toimittanut lainatarjouksen sekä kokouspöytäkirjan kau pun gin ta lous- ja omistajuusyksikköön. Palo- ja pelastustoimi kuuluu kau pun gin toi mi alaan. Lainan myöntää Kymenlaakson Osuuspankki, laina-aika on 12 vuotta ja kor ko 12 kk euribor + pankin marginaali 1,5 %. Pankilla on oikeus tar kis taa mar gi naa li 5 vuoden välein yleisen marginaalitason muutosta vas taa vak si. Lisätietoja: Talous- ja rahoitusjohtaja Tuukka Forsell, puh , tuuk ka.forsell(a)kouvola.fi Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle: Kouvolan kaupunki myöntää omavelkaisen takauksen Kuusankosken VPK ry:lle Kymenlaakson Osuuspankilta nostettavan euron suu rui sen lai nan pääoman, koron ja mahdollisten seuraamusmaksujen mak sa mi sesta sekä muiden lainaehtojen täyttymisestä. Takaukselle ei vaadita vastavakuutta. Kaupunginhallituksen päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 276-293

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 360. Kaupunginhallitus 19.05.2014. Aika 19.05.2014 klo 16:00 17:58. Kaupunginhallituksen kokoushuone

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 360. Kaupunginhallitus 19.05.2014. Aika 19.05.2014 klo 16:00 17:58. Kaupunginhallituksen kokoushuone Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 360 Kaupunginhallitus 19.05.2014 Aika 19.05.2014 klo 16:00 17:58 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 134 161 Allekirjoitukset Jari

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 68. Kaupunginhallitus 16.02.2015. Aika 16.02.2015 klo 16:00-17:47. Kaupunginhallituksen kokoushuone.

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 68. Kaupunginhallitus 16.02.2015. Aika 16.02.2015 klo 16:00-17:47. Kaupunginhallituksen kokoushuone. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 68 Kaupunginhallitus 16.02.2015 Aika 16.02.2015 klo 16:00-17:47 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 29-46 Allekirjoitukset Jari Larikka

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157 Kaupunginvaltuusto 29.09.2014 AIKA 29.09.2014 klo 19:00-20:50 PAIKKA Kaupungintalo, Iso auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Kaupunginvaltuusto Aika 28.04.2014 klo 18:00-18:41 Paikka Sylvään koulu Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 14 Pöytäkirjan

Lisätiedot

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 397 Kaupunginvaltuusto AIKA 16.12.2013 klo 17:30-02:32 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 189 Kokouksen avaaminen 400

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 35/2013 1000 Kaupunginhallitus AIKA 09.12.2013 klo 13:00-16:52 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 662 Kokouksen

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178. Kunnanhallitus 05.05.2014. Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178. Kunnanhallitus 05.05.2014. Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178 Kunnanhallitus 05.05.2014 Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 102 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 13:30-19:06 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588 Kaupunginhallitus AIKA 17.08.2015 klo 15:00-16:03 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 218 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Aittakumpu Birgit jäsen. Forsström Pirjo-Leena jäsen. Huttu-Méling Sari jäsen. Ilmarinen Pekka jäsen. Kuitunen Päivi Kuurto Annmarie jäsen

Aittakumpu Birgit jäsen. Forsström Pirjo-Leena jäsen. Huttu-Méling Sari jäsen. Ilmarinen Pekka jäsen. Kuitunen Päivi Kuurto Annmarie jäsen PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Kaupunginvaltuusto 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 18:00-21:05 PAIKKA Valtuustosali, Karstuntie 4 OSALLISTUJAT LÄSNÄ Räsänen Joona puheenjohtaja Aho Jarmo Aittakumpu Birgit Alanne Päivi

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168. Kunnanhallitus 04.05.2015. Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168. Kunnanhallitus 04.05.2015. Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168 Kunnanhallitus 04.05.2015 Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 117 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 Kunnanvaltuusto AIKA 18.03.2015 klo 19:00-20:48 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Keulasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68. Kunnanhallitus 17.02.2014. Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68. Kunnanhallitus 17.02.2014. Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68 Kunnanhallitus 17.02.2014 Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 70

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184 Kaupunginhallitus Aika 04.05.2015 klo 17:00-18:50 Paikka KH:n kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 90 Sähköenergian hankinta 2016-2018 186 91 Leikkipuistojen

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 AIKA 10.11.2014 klo 19:00-20:54 PAIKKA Kaupungintalo, Iso Auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 76

Lisätiedot

616 käyttöselvitys 310 Pyhäjärven Kolmikanta ry:n maksuvalmiuslainan

616 käyttöselvitys 310 Pyhäjärven Kolmikanta ry:n maksuvalmiuslainan PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2014 604 Kaupunginhallitus AIKA 08.09.2014 klo 15:00-17:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 301 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 Kunnanhallitus 02.12.2014 AIKA 02.12.2014 klo 09:00-15:00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 234 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (32) Perusturvalautakunta Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lapuan kaupunki Pöytäkirja 15/2015 1 (56) Kaupunginhallitus Aika 25.06.2015 klo 17:07-19:30 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 Kunnanvaltuusto

HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 Kunnanvaltuusto HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 Aika 31.01.2011 klo 18:00-18:54 Paikka Osallistujat kunnanvirasto Nimenhuutoluettelossa mainittujen 43 valtuutetun lisäksi läsnä olivat: Nimi Klo Tehtävä Läsnä Koskela

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4.

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4. JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Kaupunkirakennelautakunta Aika 27.01.2015 klo 17:00-17:44 Paikka Kokoushuone Ampeeri, Muuntamontie 5 Käsitellyt asiat Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41. Kunnanvaltuusto 18.05.2015. Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41. Kunnanvaltuusto 18.05.2015. Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41 Kunnanvaltuusto 18.05.2015 Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 Kunnanhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:00-18:45 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 190 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 58 Kaupunginhallitus AIKA 09.02.2015 klo 15:00-17:23 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41)

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Kaupunginvaltuusto VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Aika 15.06.2015 klo 17:00-20:10 Paikka Kaupungintalon valtuustosali Läsnä Paananen Mervi puheenjohtaja Pulkkinen Eero I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 21.01.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 1 Teknisen lautakunnan kokousajat v.2015

Lisätiedot