Keskiviikkona klo kaupunginkansliassa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Keskiviikkona 11.2.2015 klo 9.00-15.00 kaupunginkansliassa"

Transkriptio

1 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaupunginvaltuusto Aika klo 17:00-18:40 Paikka Läsnä Kaupunginvaltuuston istuntosali Luettelon mukaan Pykälät 1-12 Allekirjoitukset Harri Helminen puheenjohtaja Heikki Spoof sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Tiistaina kaupunginkansliassa Allekirjoitukset Markku Pakkanen Sari Palm Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä Todistaa Keskiviikkona klo kaupunginkansliassa Heikki Spoof kaupunginsihteeri

2 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaupunginvaltuusto Osallistujat Jäsenet Airaksinen Katja Eloranta Maria Eskelinen Antti Grönlund Reino Heikari Jani-Ville Helkala Maarit Helminen Harri Hyttinen Jyrki Jokiranta Kimmo Kaarlampi Vesa Karvonen Tapio Kasurinen Outi Korpivaara Pekka Koskela Birgit Kossila Päivi Käki Jari Laine Raimo Lakka Marjo Lampiranta Toni Lankinen Sari Larikka Jari Lehtomäki Maija Leinonen Kari Leppänen Jouko Lindström Jari Lonka Mirja Nikkanen Seppo Norppa Matti Nuorivuori Marja-Terttu Nyberg Jukka Nykänen Marjatta Pakkanen Markku Palm Sari Paloranta Pertti

3 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Peltola Pulla Päivärinta Juha Rouvari Sinikka Saavalainen Tiina Sahamies Arto Salonen Ville Seppälä Topi Sipiläinen Kirke Smeds Sakari Sorsa Matti Sorvali Ritva Spies Kaisa Suninen Jouni Suomela Jari Tähtinen Anssi Töttö Ensio Vainio Vesa Wall Janne Varjola Liisa Viinikainen Sakari Viljakainen Hannele Muut Hietanen Minna kaupunginhallituksen saapui klo Koskinen Julia nuorisovaltuuston edustaja Relander Camilla nuorisovaltuuston edustaja Lamminmäki Lauri kaupunginjohtaja Niiranen Annikki apulaiskaupunginjohtaja Spoof Heikki kaupunginsihteeri Luotonen Hannu tekninen johtaja Oksanen Timo toimitilajohtaja Hasu Elina hallintosihteeri Laine Terttu hallintosihteeri Poissa Koivisto Antti Kähärä Hannu Liukkonen Jorma Valkeapää Reijo

4 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaupunginvaltuusto Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 6 2 Pöytäkirjan tarkastajat 7 3 Niskalan päiväkodin lähialueen asemakaavan muutos (kaava 8 nro 23/015) 4 Lasimestarinkadun asemakaavan muutos (kaava nro. 11/002) 11 5 Liikkala-Metsäkylä vesihuolto-osuuskunnan lainan takaaminen 14 6 Lintukymin vesihuolto-osuuskunnan 3. rakennusvaiheen lainan 18 takaaminen 7 Kuusankosken VPK ry:n lainan takaaminen 21 8 Jäsenen valitseminen maaseutulautakuntaan 23 9 Tarkastuslautakunnan kevään 2015 työohjelma Sisäisen vuokran määräytymisperusteet Kouvolassa Valtuustoaloite työryhmän perustamiseksi kaupunginosien 29 tasapuolisen kohtelun edistämiseksi 12 Valtuustoaloite poikkisektorisen työryhmän perustamisesta osana ikäihmisten terveyden edistämistä 31

5 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaupunginvaltuusto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kv Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 15 :n mukaan valtuuston kokous on aloi tet ta va ni menhuudolla. Kun nimenhuuto on toimitettu, on puheenjohtajan todettava, että valtuusto on päätösvaltainen ja laillisesti kokoon kutsuttu. Valtuuston kokouskutsusta ja laillisuudesta on määrätty työjärjes tyksen 9 :ssä ja KunL:n 54 ja 64 :ssä. Tätä kokousta koskeva kuulutus on asetettu kunnallisten kuulu tusten ilmoi tus tau lul le ja julkaistu Kouvolan kaupungin internetsivuilla osoit tees sa Kaupunginsihteeri Heikki Spoof totesi, että poissa olivat ilmoittamansa esteen vuoksi valtuutetut Antti Koivisto, Hannu Kähärä, Jorma Liukkonen ja Rei jo Valkeapää. Antti Koiviston tilalla oli Markku Mikkola, Jorma Liuk kosen tilalla Mika Byman ja Reijo valkeapään tilalla Kirsi Seppälä. Päätös: Läsnäolotarkistuksen tultua suoritetuksi puheenjohtaja totesi, että paikalla on 55 valtuutettua ja 3 varavaltuutettua. Kokous todettiin laillisesti kokoon kut su tuk si ja päätösvaltaiseksi.

6 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaupunginvaltuusto Pöytäkirjan tarkastajat Kv Ehdotus: Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 34 :n mukaan pöytäkirjan tar kas taa kak si kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuu tettua, jollei valtuusto jon kin asian kohdalla toisin päätä. Tähän asti noudatetun käytännön mukaisesti pöytäkirjan tarkas tajiksi on va lit tu vuorollaan kaksi valtuutettua aakkosjärjestykses sä. Tällä kertaa ovat vuorossa Markku Pakkanen ja Sari Palm. Pöytäkirja tarkastetaan kaupunginkansliassa tiistaina Päätös: Kaupunginvaltuusto valitsi yksimielisesti pöytäkirjan tarkastajiksi Mark ku Pak ka sen ja Sari Palmin. Kymenlaakson ammattikorkeakoulun rehtori Petteri Iko nen kertoi Kyamk:n tä män het ki sis tä kuulumisista.

7 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Niskalan päiväkodin lähialueen asemakaavan muutos (kaava nro 23/015) 3012/ /2013 Tela Suunnittelualue käsittää Niskalan päiväkodin korttelialueen ja siihen ra jautu vat leikkikenttä- ja katualueet Kymintehtaan Niskalassa. Alueen laajuus on noin 0,9 ha. Tavoite ja nykytila Kaavamuutoksen tarkoituksena on tarkentaa leikkikentän ja päiväkodin kort te li aluei den rajausta siten, että suunniteltu Niskalan päiväkodin laa jenta mi nen on mahdollista toteuttaa. Kaavamuutoksessa osoitetaan kort te lialu ees ta riittävästi aluetta leikkipuistolle, päiväkodin henkilöliikenteelle ja mah dol lis te taan kaavallisesti tontille ajo Varppiraitin pohjoispäässä ole vasta nykyisestä tonttiliittymästä. Asianosaisten kuuleminen Asemakaavan muutoksen vireille tulosta oli ilmoitus kaupungin virallisissa il moi tus leh dis sä Kaavan valmisteluaineisto ja sen osallistumisja arviointisuunnitelma olivat julkisesti nähtävänä välisenä ai ka na. Nähtävillä oloaikana varsinaisesta osallistumis- ja ar vioin ti suun nitel mas ta ei jätetty palautetta, mutta kaavan valmisteluvaiheen aineistosta saa tiin yksi lausunto ja kolme palautetta. Lausunto ja palautteet sekä niiden vastineet ovat kaavaselostuksen sivuilla Uusi asemakaava Asemakaavamuutosalue koostuu laajennettavasta yleisten rakennusten kort te li alu ees ta, pienennettävästä leikkipuistoalueesta sekä niihin liittyvistä ylei sel le jalankululle ja polkupyöräilylle varatuista kaduista. Asemakaavan vaikutukset Asemakaavamuutos ei lisää tai vähennä kaupunginosan alueella olevia viher aluei ta eikä kaavalla ole merkittävää vaikutusta ihmisten elin- tai toi minta ym pä ris töön, alueen tekniseen huoltoon tahi liikennejärjestelmään. Asema kaa val la on vaikutusta alueen lähipalveluiden to teut ta mis mah dol li suuksiin. Asemakaava on oheismateriaalina nro 1. Asemakaavaselostus ja muu aineisto ovat nähtävissä Kouvolan kaupungin ko ti si vuil la Lisätietoja: kaavoitusarkkitehti Hannu Purho puh , hannu.purho(at)kouvola.fi

8 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kh Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta hyväksyy asemakaavan muutosehdotuksen, joka kos kee kaupunginosan 23, Kymintehdas, korttelia 148 sekä leikkikenttä- ja ka tu aluet ta. Lautakunta asettaa kaavan 30 päivän ajaksi julkisesti näh tä ville ja pyytää siitä tarvittavat lausunnot. Mikäli kaavasta ei jätetä muistutuksia eikä siihen tehdä merkittäviä muutok sia, lautakunta esittää sitä kaupunginhallitukselle ja edelleen kau pungin val tuus tol le hyväksyttäväksi. Teknisen lautakunnan päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Asemakaavan muutosehdotus oli julkisesti nähtävillä vä li sen ajan. Kaavaehdotuksesta pyydettiin lau sun not alueen toimijoilta. Kaa vas ta ei annettu lausuntoja tai jätetty muis tu tuk sia. Kaavasta saatiin yksi palaute Niskalan päiväkodin henkilökunnalta, jos sa esi tet tiin parannusehdotuksia piha- ja leikkipuistoalueen ai taa mi seen, leikki puis ton kasvillisuuteen ja maastonmuotoiluun sekä päi vä ko din asia kaspy sä köin nin järjestämiseen. Palautteessa esille tuodut nä kö koh dat liittyvät suo raan alueiden toteuttamiseen ja palaute on toimitettu ka tu-, leik ki puisto- ja päiväkotialueiden suunnittelusta vastaaville ta hoil le. Palautteessa esille tuodut näkökohdat kohdistuvat alueen varsinaiseen toteut ta mi seen eivätkä ne aiheuta muutoksia julkisesti nähtävillä ol lee seen ase ma kaa vaan, eikä kaavaa ei ole tarvetta asettaa uudelleen näh tä vil le (MRA 20 ). Asemakaava on oheismateriaalina nro 3. Asemakaavaselostus ja muu aineisto on nähtävissä Kouvolan kau pun gin ko ti si vuil la Lisätietoja: Kaavoitusarkkitehti Hannu Purho puh , hannu.purho(a)kouvola.fi Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle: Asemakaavan muutos, joka koskee kaupunginosan 23, Kymintehdas, kort te lia 148 sekä leikkikenttä ja katualuetta hyväksytään.

9 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallituksen päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Kv Asemakaava on liitteenä nro 1. Asemakaavaselostus ja muu aineisto on nähtävissä Kouvolan kau pun gin ko ti si vuil la Kaupunginhallituksen ehdotus: Asemakaavan muutos, joka koskee kaupunginosan 23, Kymintehdas, kort te lia 148 sekä leikkikenttä ja katualuetta hyväksytään. Kaupunginvaltuuston päätös: Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti asemakaavan muutoksen, jo ka kos kee kaupunginosan 23, Kymintehdas, korttelia 148 sekä leik ki kent tä ja ka tu aluet ta. Liitteet 1 Niskalan päiväkodin lähialueen asemakaavan muutos (kaava nro 23/015)_KAAVAKARTTA_301014

10 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Lasimestarinkadun asemakaavan muutos (kaava nro. 11/002) 284/ /2013 Tela Suunnittelualue sijaitsee Korjalassa noin 2,5 km etäisyydellä Kouvolan ydin kes kus tas ta länteen ja se rajautuu pohjoisessa Tommolankatuun, koilli ses sa Juholankatuun ja lounaassa Kaitilankatuun. Kaakossa suun nit te lualue rajautuu Pirkkolanraitin suuntaiseen viheralueeseen. Kaa va muu tosalu een laajuus on noin 4,5 ha. Tavoite ja nykytila Tavoitteena on ajantasaistaa alueen asemakaavaa siten, että se vastaisi pa rem min nykyistä tilannetta ja alueella olevien toimijoiden tarpeita. Suunnit te lu alu een keskellä olevat asemakaavan mukaiset katu- ja rau ta tie alueet liitetään osaksi tontteja. Kaavassa huomioidaan laajemman kau pun kialu een hulevesiverkostoon liittyvän laskuojan aluevaraus. Asianosaisten kuuleminen Asemakaavan muutoksen vireille tulosta oli ilmoitus kaupungin virallisissa il moi tus leh dis sä Kaavan valmisteluaineisto ja sen osallistumisja arviointisuunnitelma olivat julkisesti nähtävänä välisenä ai ka na. Nähtävillä oloaikana varsinaisesta osallistumis- ja ar vioin ti suun nitel mas ta ei jätetty palautetta, mutta kaavan valmisteluvaiheen aineistosta saa tiin määräaikaan mennessä yksi lausunto ja kaksi palautetta. Lausunto ja palautteet sekä niiden vastineet ovat kaavaselostuksen sivuilla 8 9. Uusi asemakaava Kaavamuutos koostuu korttelialueista, jotka muodostuvat olemassa ole vista tonteista ja niihin liitetyistä katu- ja teollisuusraidealueiden osista. Kortte li aluei den maankäyttömerkintää on kaavassa muutettu maakuntakaavan mu kai ses ti nykytilanteesta siten, että alueelle on tarvittaessa tu le vai suudes sa mahdollista sijoittaa tilaa vaativan erikoiskaupan rakennuksia, toimis to ra ken nuk sia sekä ympäristöhäiriötä aiheuttamattomia teollisuus- ja va ras to ra ken nuk sia. Asemakaavan vaikutukset Asemakaavamuutos ei lisää tai vähennä kaupungin keskusta-alueella olevia viheralueita eikä sillä le vaikutusta ihmisten elin- tai toi min ta ym pä ristöön. Kaavamuutoksella ei ole vaikutusta alueen tekniseen huoltoon. Yksi muu tok sen tavoitteista on parantaa hulevesiverkoston toimivuutta. Muutos mah dol lis taa tavanomaista avo-ojaa suuremman ojan kaivamisen suun nitte lu alu een läpi. Oja voi toimia alueelta kertyvien hulevesien paikallisena laa jen tu mis ti la na, joka tasaa ojaverkkoon kulkeutuvan veden määrää. Asemakaava on oheismateriaalina nro 2 Asemakaavaselostus ja muu aineisto ovat nähtävissä Kouvolan kaupungin ko ti si vuil la

11 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kh Lisätietoja: kaavoitusarkkitehti Hannu Purho puh , hannu.purho(at)kouvola.fi Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta hyväksyy asemakaavan muutosehdotuksen, joka kos kee kaupunginosan 11, Korjala, kortteleiden ja osia sekä ka tu- ja teollisuusraidealuetta. Lautakunta asettaa kaavan 30 päivän ajaksi jul ki ses ti nähtäville ja pyytää siitä tarvittavat lausunnot. Mikäli kaavasta ei jätetä muistutuksia eikä siihen tehdä merkittäviä muutok sia, lautakunta esittää sitä kaupunginhallitukselle ja edelleen kau pungin val tuus tol le hyväksyttäväksi. Teknisen lautakunnan päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Asemakaavan muutosehdotus oli julkisesti nähtävillä vä li sen ajan. Kaavaehdotusaineisto lähetettiin tie dok si tai mahdollista lausun toa varten alueen toimijoille. Kaavasta ei an net tu lausuntoja eikä jätetty muis tu tuk sia. Asemakaava on oheismateriaalina nro 4. Asemakaavaselostus ja muu aineisto ovat nähtävissä Kouvolan kau pun gin ko ti si vuil la Lisätietoja: Kaavoitusarkkitehti Hannu Purho puh , hannu.purho(a)kouvola.fi Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle: Asemakaavan muutos, joka koskee kaupunginosan 11, Korjala, kort te leiden ja osia sekä katu- ja teollisuusraidealuetta hy väk sy tään. Kaupunginhallituksen päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kv Asemakaava on liitteenä nro 2. Asemakaavaselostus ja muu aineisto ovat nähtävissä Kouvolan kau pun gin ko ti si vuil la Kaupunginhallituksen ehdotus: Asemakaavan muutos, joka koskee kaupunginosan 11, Korjala, kort te leiden ja osia sekä katu- ja teollisuusraidealuetta hy väk sy tään. Kaupunginvaltuuston päätös: Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti asemakaavan muutoksen, jo ka kos kee kaupunginosan 11, Korjala, kortteleiden ja osia sekä ka tu- ja teollisuusraidealuetta. Liitteet 2 Lasimestarinkadun asemakaavan muutos, kaava nro. 11/002_KAA VA KART TA_301014

13 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Maaseutulautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Liikkala-Metsäkylä vesihuolto-osuuskunnan lainan takaaminen 6608/ /2014 Mala 93 Liikkala-Metsäkylä vesihuolto-osuuskunta anoo Kouvolan kaupungin omavel kais ta takausta enintään euron pankkilainalle, joka otetaan osuus kun nan rakennushankkeen Kouvolan kaupungin puoleisen alueen ra hoit ta mi seen. Hanke on tarkoitus toteuttaa lainarahalla ja laina-ajaksi on suun ni tel tu 10 vuotta. Osuuskunta tulee jättämään avustushakemukset Kou vo lan kaupungille ja Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle. Hankkeen to teu tu mi sen edellytyksenä on kaupungin takauksen saaminen lai noi tuksel le. Osuuskunta on perustettu ja on rekisteröity Y-tunnuksella Tämän hetkinen liittyjämäärä on noin 230 taloutta, mutta aikaisempien hank kei den kokemuksien perusteella talouden ko ko nais määräs tä hankkeeseen arvellaan liittyvän Kouvolan kaupungin alueelta 350 talout ta ja Haminan kaupungin alueelta 150 taloutta eli yhtensä 500 taloutta. Ra ken nus työn kokonaiskustannukseksi arvioidaan 5.0 milj. euroa, josta Kou vo lan puoleisen alueen osalta kustannusarvio on 3.5 milj. euroa ja Hami nan Metsäkylän osalta 1.5 milj. euroa. Osuuskunta hakee myös Haminan kaupungilta omavelkaista takausta enin tään euron pankkilainalle, joka otetaan osuuskunnan ra kennus hank keen Haminan kaupungin puoleisen Metsäkylän alueen ra hoit tami seen. Haminan kaupunki tulee avustamaan Metsäkylän alueen ve si huollon rakentamista materiaalitoimituksin. Kymen Vesi Oy on tulossa osa rahoit ta jak si putkilinjaan Sippola-Keltakankaan välillä. Yhtiöllä on tarve lakkaut taa Sippolan jäteveden puhdistamo ja samalla turvata puhtaan ve densaan ti Sippolan taajamaan. Verkosto tulee käsittämään Myllykosken tasalta Haminan rajalle valtatie 15 itä puo li set alueet siinä laajuudessa kuin verkosto on taloudellisesti pe rustel tua rakentaa sekä Haminan kaupungin puolelta Metsäkylän alue ym päris töi neen. Rakennustyö on tarkoitus käynnistää alkuvuodesta 2015 ja hankkeen raken ta mi nen kestää noin 2 vuotta. Kouvolan ja Haminan kaupunkien alueisiin kohdistuvat kustannukset ja mahdolliset avustukset tullaan eriyt tämään. Hankkeen rakennustyö kilpailutetaan laajasti siten, että Haminan puo lei nen alue muodostaa yhden lohkon ja Kouvolan puoleinen alue jaetaan 2 3 tarjouslohkoon. Liikkalan alue sisältyy kaupunginvaltuuston hy väk sy mässä Kouvolan kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelmassa esitettyihin ve si huol lon tarvealueisiin ja hanke on myös mukana kaupunginhallituksen, , hyväksymässä haja-asutusalueiden vesihuollon oh jeel li sessa rahoitusohjelmataulukossa.

14 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Maaseutulautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Osuuskunta on kilpailuttanut pankit ja tarjoukset jättivät Danske Bank Oyj ja Handelsbanken. Osuuspankin tarjous tuli myöhästyneenä. Tarjousta eivät jättäneet Nordea ja S-Pankki. Osuuskunnan hallitus valitsi lainan myön tä jäk si edullisimman tarjouksen tehneen Handelsbankenin. Osuuskun ta tulee pyytämään Handelsbankenilta tarjouksen voimassaoloaikaan pi den nys tä vähintään maaliskuun 2015 loppuun saakka. Luoton määrä euroa Viitekorko 3 kk euribor Korkomarginaali 0,69 %-yksikköä Järjestelypalkkio 1500 Lyhennykset tasalyhennykset puolivuosittain alk. 1 v päästä lainan nostosta Laina-aika 10 vuotta Vakuus Kouvolan kaupungin takaus Voimassaolo asti Takausanomus, hankkeen lähtötiedot, kartta hankkeen laajuudesta, hal lituk sen päätös pankin valitsemisesta, otteita vesihuollon ke hit tä mis suun nitel mas ta, taulukko rahoitusohjelmataulukosta ja yritysvaikutusten ar vioin tilo mak keet ovat esityslistan oheismateriaalina 1. Lisätietoja: Vesihuoltokoordinaattori Hannu Pellinen, puh , han nu.pellinen(a)kouvola.fi. Vt. maaseutupalvelujen johtajan ehdotus: Kouvolan kaupungin maaseutulautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edel leen kaupunginvaltuustolle, että Kouvolan kaupunki menee oma vel kaiseen takaukseen Liikkala-Metsäkylä vesihuolto-osuuskunnan to teut ta misek si Kouvolan kaupungin alueella tapahtuvaan rakentamiseen Han delsban ke nil ta otettavan enintään euron suuruisen lainan pääoman, ko ron ja viivästyskoron ja mahdollisten perimiskulujen maksamisesta ja mui den lainaehtojen täyttämisestä ja että takaukselle ei vaadita vastavakuutta sekä että takauksen myön tä minen ei sido kaupunkia myöhemmin antamaan avustusta samaan hank keeseen. Takauspäätös on ehdollinen siten, että Haminan kaupungin edellytetään osal lis tu van lainan takaamiseen Haminan kaupungin alueella tapahtuvaan ra ken ta mi seen otettavan enintään euron suuruisen lainan pääoman, koron ja viivästyskoron ja mahdollisten perimiskulujen mak sa mi sesta ja muiden lainaehtojen täyttämisestä. Maaseutulautakunnan päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

15 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Maaseutulautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kh Konsernipalvelujen talous- ja omistajaohjauspalveluilla ei ole huo maut tamis ta takauksen myöntämiseen. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle: Kouvolan kaupunki menee omavelkaiseen takaukseen Liik ka la-met sä ky lä ve si huol to-osuus kun nan Kouvolan kaupungin alueella tapahtuvaan ra kenta mi seen Handelsbankenilta otettavan enintään euron suu ruisen lainan pääoman, koron ja viivästyskoron ja mahdollisten pe ri mis ku lujen maksamisesta ja muiden lainaehtojen täyttämisestä. Takaukselle ei vaadita vastavakuutta. Takauksen myöntäminen ei sido kaupunkia myöhemmin antamaan avustus ta samaan hankkeeseen. Takauspäätös on ehdollinen siten, että Haminan kaupungin edel ly te tään osal lis tu van lainan takaamiseen Haminan kaupungin alueella ta pah tu vaan ra ken ta mi seen otettavan enintään euron suu rui sen lainan pääoman, koron ja viivästyskoron ja mahdollisten pe ri mis ku lu jen mak sa mi sesta ja muiden lainaehtojen täyttämisestä. Kaupunginhallituksen päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Kv Kaupunginhallituksen ehdotus: Kouvolan kaupunki menee omavelkaiseen takaukseen Liik ka la-met sä ky lä ve si huol to-osuus kun nan Kouvolan kaupungin alueella tapahtuvaan ra kenta mi seen Handelsbankenilta otettavan enintään euron suu ruisen lainan pääoman, koron ja viivästyskoron ja mahdollisten pe ri mis ku lujen maksamisesta ja muiden lainaehtojen täyttämisestä. Takaukselle ei vaadita vastavakuutta. Takauksen myöntäminen ei sido kaupunkia myöhemmin antamaan avustus ta samaan hankkeeseen. Takauspäätös on ehdollinen siten, että Haminan kaupungin edel ly te tään osal lis tu van lainan takaamiseen Haminan kaupungin alueella ta pah tu vaan ra ken ta mi seen otettavan enintään euron suu rui sen lainan pääoman, koron ja viivästyskoron ja mahdollisten pe ri mis ku lu jen mak sa mi ses-

16 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Maaseutulautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto ta ja muiden lainaehtojen täyttämisestä. Kaupunginvaltuuston päätös: Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti, että Kouvolan kaupunki menee omavelkaiseen takaukseen Liikkala-Metsäkylä ve si huol to-osuus kunnan Kouvolan kaupungin alueella tapahtuvaan ra ken ta mi seen Han delsban ke nil ta otettavan enintään euron suuruisen lai nan pääoman, ko ron ja viivästyskoron ja mahdollisten perimiskulujen mak sa mi ses ta ja mui den lainaehtojen täyttämisestä. Takaukselle ei vaadita vastavakuutta. Takauksen myöntäminen ei sido kaupunkia myöhemmin antamaan avustus ta samaan hankkeeseen. Takauspäätös on ehdollinen siten, että Haminan kaupungin edel ly te tään osal lis tu van lainan takaamiseen Haminan kaupungin alueella ta pah tu vaan ra ken ta mi seen otettavan enintään euron suu rui sen lainan pääoman, koron ja viivästyskoron ja mahdollisten pe ri mis ku lu jen mak sa mi sesta ja muiden lainaehtojen täyttämisestä.

17 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Maaseutulautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Lintukymin vesihuolto-osuuskunnan 3. rakennusvaiheen lainan takaaminen 6609/ /2014 Mala 94 Lintukymin vesihuolto-osuuskunta anoo Kouvolan kaupungin omavelkaista ta kaus ta enintään euron pankkilainalle, joka otetaan osuus kunnan 3. rakennusvaiheen toteuttamiseen Hausanniemen alueelle. Hanke on tar koi tus toteuttaa lainarahalla ja laina-ajaksi on suunniteltu 10 vuotta. Osuus kun ta tulee jättämään avustushakemukset Kouvolan kaupungille ja Kaak kois-suo men ELY-keskukselle. Hankkeen toteutumisen edel ly tyk senä on kaupungin takauksen saaminen lainoitukselle. Osuuskunta on perustettu ja on rekisteröity Y-tunnuksella Lintukymin vesihuolto-osuuskunnan hallitus on kokouksessaan päättänyt toteuttaa uuden hankkeen valmistuvan 2. ra ken nusvai heen jatkeeksi. Osuuskunnan tarkoitus on rakentaa ja ylläpitää vesi- ja vie mä ri ver kos ton jatkohanke välittömästi Jaalan kirkonkylän lou nais puo lella Hausanniementien varrella. Alueelta on ilmoittautunut tässä vaiheessa mu kaan 7 vakituisesti asuttua kiinteistöä. Osuuskunta varautuu ra ken tamaan verkoston myös jonkin verran laajempana, mikäli halukkuutta liit tymi seen ilmenee. Pyhäjärven rannan vapaa-ajan asuntoja ei kuitenkaan sisäl ly te tä hankkeeseen. Lainasummassa on otettu huomioon hankkeen toden nä köi nen laajentuminen. Hanke on tarkoitus saada työvaiheeseen alku vuo des ta Hausanniemen alue sisältyy kaupunginvaltuuston hyväksymään Kouvolan kaupungin vesihuollon ke hit tämis suun ni tel mas sa esitettyihin vesihuollon tarvealueisiin, mutta hanke ei ole mukana kaupunginhallituksen, , hyväksymässä ha ja-asutus aluei den vesihuollon ohjeellisessa rahoitusohjelmataulukossa. Oh jeel lisen taulukon ulkopuolisina hankkeina on toteutettu Jyräänkoski-Hyppälä ve si huol to-osuus kun nan Tyllinmäen hanke ja Lintukymin ve si huol to-osuuskun nan 2. rakennusvaihe Siikavan alueelle. Osuuskunta on kilpailuttanut pankit ja tarjoukset jättivät Osuuspankki, Nordea ja Handelsbanken. Osuuskunnan hallitus valitsi lainan myöntäjäksi edul li sim man tarjouksen tehneen Handelsbankenin. Luoton määrä euroa Viitekorko vaihtuva 3, 6 tai 12 kk euribor Korkomarginaali 1,00 %-yksikköä Järjestelypalkkio 750 Lyhennysohjelma puolivuosittain Koronmaksu puolivuosittain Laina-aika 10 vuotta Vakuus Kouvolan kaupungin takaus Takausanomus, hankkeen lähtötiedot, sijaintipiirros, alustava ver kos to kartta, otteita vesihuollon kehittämissuunnitelmasta, hallituksen päätös pankin va lit se mi ses ta ja luonnos osuuskuntien avustamisesta vuosina ovat esityslistan oheismateriaalina 2.

18 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Maaseutulautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Lisätietoja: Vesihuoltokoordinaattori Hannu Pellinen, puh , han nu.pellinen(a)kouvola.fi. Vt. maaseutupalvelujen johtajan ehdotus: Kouvolan kaupungin maaseutulautakunta esittää 1) kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että Kouvolan kau pun ki menee omavelkaiseen takaukseen Lintukymin ve si huol to-osuuskun nan 3. rakennusvaiheen toteuttamiseksi Hausanniemen alueelle Handels ban ke nil ta otettavan enintään euron suuruisen lainan pääoman, koron ja viivästyskoron ja mahdollisten perimiskulujen mak sa mi sesta ja muiden lainaehtojen täyttämisestä ja että takaukselle ei vaadita vastavakuutta sekä että takauksen myön tä minen ei sido kaupunkia myöhemmin antamaan avustusta samaan hank keeseen ja lisäksi 2) kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy hankkeen otettavaksi mukaan :ssä 18 päätettyyn haja-asutusalueiden rahoitusohjelmaan. Maaseutulautakunnan päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Erja Vanhala saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana ennen pää tök sen te koa. Kh Konsernipalvelujen talous- ja omistajuuspalveluilla ei ole huo maut ta mis ta ta kauk sen myöntämiseen. Kaupunginjohtajan ehdotus: Hanke otetaan mukaan kaupunginhallituksessa hyväksyttyyn haja-asu tus aluei den rahoitusohjelmaan. Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle: Kouvolan kaupunki menee omavelkaiseen takaukseen Lintukymin ve sihuol to-osuus kun nan 3. rakennusvaiheen toteuttamiseksi Hau san nie men alu eel le Handelsbankenilta otettavan enintään euron suu rui sen lai nan pääoman, koron ja viivästyskoron ja mahdollisten pe ri mis ku lu jen mak sa mi ses ta ja muiden lainaehtojen täyttämisestä. Takaukselle ei vaadita vastavakuutta.

19 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Maaseutulautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Takauksen myöntäminen ei sido kaupunkia myöhemmin antamaan avustus ta samaan hankkeeseen. Kaupunginhallituksen päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Kv Kaupunginhallituksen ehdotus: Kouvolan kaupunki menee omavelkaiseen takaukseen Lintukymin ve sihuol to-osuus kun nan 3. rakennusvaiheen toteuttamiseksi Hau san nie men alu eel le Handelsbankenilta otettavan enintään euron suu rui sen lai nan pääoman, koron ja viivästyskoron ja mahdollisten pe ri mis ku lu jen mak sa mi ses ta ja muiden lainaehtojen täyttämisestä. Takaukselle ei vaadita vastavakuutta. Takauksen myöntäminen ei sido kaupunkia myöhemmin antamaan avustus ta samaan hankkeeseen. Kaupunginvaltuuston päätös: Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti, että Kouvolan kaupunki menee omavelkaiseen takaukseen Lintukymin vesihuolto-osuuskunnan 3. raken nus vai heen toteuttamiseksi Hausanniemen alueelle Han dels ban ke nil ta otet ta van enintään euron suuruisen lainan pää oman, koron ja viiväs tys ko ron ja mahdollisten perimiskulujen mak sa mi ses ta ja muiden lai naeh to jen täyttämisestä. Takaukselle ei vaadita vastavakuutta. Takauksen myöntäminen ei sido kaupunkia myöhemmin antamaan avustus ta samaan hankkeeseen.

20 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kuusankosken VPK ry:n lainan takaaminen 6815/ /2014 Kh Kuusankosken VPK ry anoo Kouvolan kaupungin omavelkaista ta kaus ta yh teen sä euron lainalle Voikkaan paloaseman ostoa ja sa nee rausta varten. Kuusankosken VPK ry on Kymenlaakson sopimuspalokunta, joka toimii Voik kaal la 1. valmiusasteen palokuntana. Palokunta on ollut vuodesta 2007 lähtien vuokralla UPM Kiinteistöjen omistamalla Voikkaan pa lo asemal la. Vuokran on palokuntasopimuksen mukaan maksanut Ky men laakson pelastuslaitos. UPM Kiinteistöt on esittänyt palokunnalle ase man ostoa ja he ovat päässeet hinnasta sopimukseen. Mahdollisen os ton jälkeen pa lo kun nan on uusittava kiinteistön lämmitysjärjestelmä, ve si lii tyn tä ja säh kö syöt tö. Paloaseman ostohinta ja saneerauksen hinta-arvio ovat yhteensä eu roa. Palokuntayhdistyksen kokous on hyväksynyt aseman oston ja anoo Kouvolan kaupungilta omavelkaista takausta euron lai naan. Yh dis tys on toimittanut lainatarjouksen sekä kokouspöytäkirjan kau pun gin ta lous- ja omistajuusyksikköön. Palo- ja pelastustoimi kuuluu kau pun gin toi mi alaan. Lainan myöntää Kymenlaakson Osuuspankki, laina-aika on 12 vuotta ja kor ko 12 kk euribor + pankin marginaali 1,5 %. Pankilla on oikeus tar kis taa mar gi naa li 5 vuoden välein yleisen marginaalitason muutosta vas taa vak si. Lisätietoja: Talous- ja rahoitusjohtaja Tuukka Forsell, puh , tuuk ka.forsell(a)kouvola.fi Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle: Kouvolan kaupunki myöntää omavelkaisen takauksen Kuusankosken VPK ry:lle Kymenlaakson Osuuspankilta nostettavan euron suu rui sen lai nan pääoman, koron ja mahdollisten seuraamusmaksujen mak sa mi sesta sekä muiden lainaehtojen täyttymisestä. Takaukselle ei vaadita vastavakuutta. Kaupunginhallituksen päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 100, 101 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin lasten

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus :t 90, 92 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kau pun gin hal li tuk sel le.

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 160, 162, 163 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muu tos ta. Sovellettava

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 143. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 143. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta :t 143 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus tekniselle lautakunnalle. Oikeus oikaisuvaatimuksen

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 37, 39, 41-43. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 37, 39, 41-43. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 37, 39, 41-43 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 51-53, 58, 60-64 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO :t 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49 Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022 Kaupunginhallitus 221 25.08.2014 Kaupunginvaltuusto 70 01.09.2014 Kouvolan Vesi Oy:n lainojen takaukset 5700/02.04.07/2014 Kh 25.08.2014 221 Kaupunginvaltuusto päätti 9.6.2014, että Kouvolan Veden toiminnot

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUKIELTO Tekninen lautakunta :t 28, 29, 37, 38 Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995). OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUKIELTO Tekninen lautakunta :t 216, 217, 220, 224, 225, 227, 228 Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Keskiviikkona Kouvolan kaupungin internetsivulla.

Keskiviikkona Kouvolan kaupungin internetsivulla. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 12/2017 130 Tarkastuslautakunta 13.12.2017 Aika 13.12.2017 klo 16:03-19:05 Paikka Läsnä Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, hallinnon kokoushuone 316 3. krs. Luettelon mukaan

Lisätiedot

Keskiviikkona Kouvolan kaupungintalon yhteispalvelupisteessä.

Keskiviikkona Kouvolan kaupungintalon yhteispalvelupisteessä. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 6/2017 64 Tarkastuslautakunta 10.05.2017 Aika 10.05.2017 klo 16:12-19:28 Paikka Läsnä Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, hallinnon kokoushuone 316, 3. krs. Luettelon mukaan

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 74, 86, 87. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 74, 86, 87. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta :t 74, 86, 87 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus tekniselle lautakunnalle. Oikeus

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.02.2017 Aika 09.02.2017 klo 13:00-16:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, hallinnon kokoushuone 316, 3. krs.

Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, hallinnon kokoushuone 316, 3. krs. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/2016 21 Tarkastuslautakunta 30.03.2016 Aika 30.03.2016 klo 16:00-19:00 Paikka Läsnä Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, hallinnon kokoushuone 316, 3. krs. Luettelon mukaan

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013. Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013. Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus 640/10.03.02.00/2010 KHALL 31.01.2011 44 Kiinteistö Oy Hopunkallio

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Kunnanhallitus 24.02.2014 Aika 24.02.2014 klo 16:30-16:35 Paikka Liperin kunnanvirasto Käsitellyt asiat :t 44-46 Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston pöytäkirjan pykälien 99, 100, 102, 103, 105, 106, 107 kohdalla tehdyistä päätöksistä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013 Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013 Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus 640/10.03.02.00/2010 KHALL 31.01.2011

Lisätiedot

Mikkelin Oppilaitoskiinteistöt Oy:n hallituksen esitys

Mikkelin Oppilaitoskiinteistöt Oy:n hallituksen esitys Mikkeli Ote pöytäkirjasta 5/2015 1 (5) Kaupunginhallitus, 179, 18.05.2015 Kaupunginvaltuusto, 55, 25.05.2015 55 Mikkelin Oppilaitoskiinteistöt Oy:n lainatakaus MliDno-2015-852 Kaupunginhallitus, 18.05.2015,

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.03.2017 Aika 09.03.2017 klo 13:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

MUUTOKSENHAKUKIELTO. Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus. :t 95, 96, 98

MUUTOKSENHAKUKIELTO. Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus. :t 95, 96, 98 MUUTOKSENHAKUKIELTO Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus :t 95, 96, 98 Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta sen vuoksi, että päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa

Lisätiedot

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston pöytäkirjan pykälien 83, 85-92 kohdalla tehdyistä päätöksistä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjes

Lisätiedot

OMAVELKAISEN TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN LEPPÄLAMMEN VESIOSUUSKUNNAN LAINALLE

OMAVELKAISEN TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN LEPPÄLAMMEN VESIOSUUSKUNNAN LAINALLE Tekninen lautakunta 19 02.02.2012 Kunnanhallitus 52 27.02.2012 Valtuusto 27 04.04.2012 Tekninen lautakunta 17 27.02.2014 OMAVELKAISEN TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN LEPPÄLAMMEN VESIOSUUSKUNNAN LAINALLE 379/02.05.01/2012

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Liikelaitosten johtokunta. :t 46, 47, 51, 52, 53, 54, 55, Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Liikelaitosten johtokunta. :t 46, 47, 51, 52, 53, 54, 55, Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Liikelaitosten johtokunta :t 46, 47, 51, 52, 53, 54, 55, Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016 Ympäristölautakunta 45 23.04.2015 Kaupunginhallitus 143 06.05.2015 Ympäristölautakunta 101 25.08.2015 Kaupunginhallitus 218 02.09.2015 Ympäristölautakunta 5 21.01.2016 Kaupunginhallitus 20 03.02.2016 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) Keuruun Vuokra-asunnot Liikelaitoksen johtokunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 16:00-16:45 PAIKKA Kaupungintalo, takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kokouksen

Lisätiedot

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätöksiin 6, 9 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 19.09.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 38 Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan

Lisätiedot

Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen.

Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen. Toivakan kunta Pöytäkirja 9/2014 1 / 12 Kunnanhallitus 14.04.2014 Aika 14.04.2014 klo 19:55-20:36 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen. Käsitellyt asiat Otsikko

Lisätiedot

:t 1-5, 8, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91.

:t 1-5, 8, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91. , Faksi 013 411 342 Viranhaltija/lautakunta Ympäristölautakunta Päivämäärä 3.2.2016 Pykälä 1-13 Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen 5.2.2016 Muutoksenhakukiellot :t 1-5, 8, 10-13 Valmistelua tai täytäntöönpanoa

Lisätiedot

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille Tekninen lautakunta 66 20.09.2017 Tekninen lautakunta 102 19.12.2017 102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91.

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91. MUUTOKSENHAKUKIELTO Liikelaitosten johtokunta :t 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76 Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91. MUUTOKSENHAKUOHJE

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10 Kunnanhallitus 11.06.2015 Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 166 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 167

Lisätiedot

Raahen Seudun Uimahallisäätiön pyyntö 6.2.2014 Kuntokeidas Vesi pekan peruskorjaus- ja laajennushankkeen lainan takaamisesta:

Raahen Seudun Uimahallisäätiön pyyntö 6.2.2014 Kuntokeidas Vesi pekan peruskorjaus- ja laajennushankkeen lainan takaamisesta: KAUPUNGINHALLITUS 74 17.02.2014 KAUPUNGINVALTUUSTO 19 24.02.2014 KAUPUNGINHALLITUS 31 19.01.2016 Takauksen antaminen Raahen Seudun Uimahallisäätiön 10,9 miljoonan euron lainalle / Takauksen antaminen Raahen

Lisätiedot

Muutoksenhakukiellot :t 35-36, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91.

Muutoksenhakukiellot :t 35-36, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91. , Faksi 013 411 342 Muutoksenhakuohje Viranhaltija/lautakunta Ympäristölautakunta Päivämäärä 12.4.2017 Pykälä 35-46 Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen 13.4.2017 Muutoksenhakukiellot :t 35-36, 40-46 Valmistelua

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 11.05.2016 klo16:30-19:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 34

Lisätiedot

Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro 1703.

Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro 1703. Kaupunkirakennelautakunta 9 17.01.2017 Kaupunkirakennelautakunta 68 14.03.2017 Kaupunginhallitus 108 20.03.2017 Kaupunginvaltuusto 16 27.03.2017 Merimiehenkatu 3 asemakaavamuutoksen hyväksyminen 7500/10.02.03/2016

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, kokoushuone Aimo, 2. krs.

Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, kokoushuone Aimo, 2. krs. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 122 Tarkastuslautakunta 21.10.2015 Aika 21.10.2015 klo 16:00-18:07 Paikka Läsnä Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, kokoushuone Aimo, 2. krs. Luettelon mukaan Pykälät

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58 Rakennuslautakunta 06.05.2015 Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 61 32 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä)

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä) Ympäristölautakunta 54 26.05.2015 Kaupunginhallitus 178 01.06.2015 Ympäristölautakunta 95 24.11.2015 Kaupunginhallitus 361 01.12.2015 Kaupunginvaltuusto 77 07.12.2015 Kankaanpään keskustan ja sitä ympäröivien

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) Liite K / / Kuntalain mukainen valitusosoitus (33 36 ) Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 16.06.2015 klo 16:00-19:20 Paikka Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 50 Kokouksen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 28.09.2015 klo 09:00-11:12 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/ Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2016 19 Tarkastuslautakunta 25.05.2016 AIKA 25.05.2016 klo 08:00-10:00 PAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen järjestäytyminen 21 12 Arviointikertomus

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Pöytäkirjan 144, 145, 146, 150, 151, 154, 156, 158, 160 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 144, 145, 146, 150, 151, 154, 156, 158, 160 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 144, 145, 146, 150, 151, 154, 156, 158, 160 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

Kaavoituspalveluissa on valmisteltu luonnos Pihlajaveden osayleiskaavan tarkistamiseksi.

Kaavoituspalveluissa on valmisteltu luonnos Pihlajaveden osayleiskaavan tarkistamiseksi. Tekninen lautakunta 271 30.09.2014 Tekninen lautakunta 101 26.04.2016 Tekninen lautakunta 107 27.06.2017 Kaupunginhallitus 385 14.08.2017 Kaupunginhallitus 402 28.08.2017 Kaupunginvaltuusto 109 18.09.2017

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 12.04.2017 klo 18:00-19:25 Paikka Henkilöstöjohtajan työhuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 17 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Joensuun Teatteriravintolan Torni-kabinetti, Rantakatu 20, 4. kerros, Joensuu

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Joensuun Teatteriravintolan Torni-kabinetti, Rantakatu 20, 4. kerros, Joensuu JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 18.01.2017 klo 17:00-20:00 Paikka Joensuun Teatteriravintolan Torni-kabinetti, Rantakatu 20, 4. kerros, Joensuu Käsitellyt asiat

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 Asiat Kiellon peruste 19, 24, 33, 34, 35, 36, 37 Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Perusturvalautakunnan päätöksiin 65 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS Tekninen lautakunta 24 13.04.2016 Kunnanhallitus 59 13.03.2017 PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS 143/08.00.00/2015 TEKLA 13.04.2016 24 Sari Kaakinen on tehnyt 15.6.2015

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 155 09.06.2016 Kunnanvaltuusto 37 15.06.2016 Kunnanhallitus 49 22.02.2017 Kunnanvaltuusto 8 09.03.2017 Väliaikaisen rahoituksen myöntäminen yleishyödyllisille Leader-hankkeille 95/02.05.03/2016,

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014 Kunnanhallitus 34 03.03.2014 Kunnanhallitus 143 16.06.2014 Kaavoitusjaosto 5 25.02.2015 Kunnanhallitus 189 18.05.2015 Kaavoitusjaosto 7 03.03.2016 Kunnanhallitus 47 21.03.2016 Korttelin 53 asemakaavan

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika Tiistai 29.04.2014 klo 09:00-15:20 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Tommila

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 28.02.2017 klo 17:30-18:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 7 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan 1, 2, 3, 6, 7 ja 8 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 1, 2, 3, 6, 7 ja 8 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 1, 2, 3, 6, 7 ja 8 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muu tos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Kunnanhallitus päättää tehdä valtuustolle seuraavan päätösehdotuksen:

Kunnanhallitus päättää tehdä valtuustolle seuraavan päätösehdotuksen: Puumala Ote pöytäkirjasta 3/2015 1 (6) Kunnanhallitus, 64, 08.06.2015 Valtuusto, 20, 15.06.2015 20 Takauksen antaminen Puumalan Vesiosuuskunnan lainojen konvertoinnille PuuDno-2015-198 Kunnanhallitus,

Lisätiedot

Raahen Seudun Uimahallisäätiön pyyntö 6.2.2014 Kuntokeidas Vesi pekan peruskorjaus- ja laajennushankkeen lainan takaamisesta:

Raahen Seudun Uimahallisäätiön pyyntö 6.2.2014 Kuntokeidas Vesi pekan peruskorjaus- ja laajennushankkeen lainan takaamisesta: KAUPUNGINHALLITUS 74 17.02.2014 KAUPUNGINVALTUUSTO 19 24.02.2014 KAUPUNGINHALLITUS 31 19.01.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 8 25.01.2016 Takauksen antaminen Raahen Seudun Uimahallisäätiön 10,9 miljoonan euron

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kaupunginvaltuusto

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 1.9.2014 34 MUUTOKSENHAKUOHJEET Muutoksenhakukielto Asiat 65, 66, 67, 72, 74, 75 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014 Kunnanhallitus 326 16.11.2010 Kunnanhallitus 116 17.04.2012 Kunnanhallitus 210 19.08.2014 Kunnanhallitus 146 02.06.2015 Kunnanhallitus 174 11.08.2015 Kunnanvaltuusto 42 31.08.2015 Rantayleiskaavan muutos

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Pöytäkirjan 1, 2, 3, 6, 8, 10, 13, 14 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 1, 2, 3, 6, 8, 10, 13, 14 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 1, 2, 3, 6, 8, 10, 13, 14 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 27.06.2017 klo 09:00-11:15 Paikka Kaupungintalon 2. kerroksen kokoustila Osallistujat Nimi Tehtävä Anttila Ari pj. Venesjärvi Seppo vpj.

Lisätiedot

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen Pöytäkirja 2/2015 1 Hallituksen henkilöstöjaosto Aika 23.09.2015 klo 14:06-14:27 Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3 Osallistujat

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot