Keskiviikkona klo kaupunginkansliassa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Keskiviikkona 11.2.2015 klo 9.00-15.00 kaupunginkansliassa"

Transkriptio

1 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaupunginvaltuusto Aika klo 17:00-18:40 Paikka Läsnä Kaupunginvaltuuston istuntosali Luettelon mukaan Pykälät 1-12 Allekirjoitukset Harri Helminen puheenjohtaja Heikki Spoof sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Tiistaina kaupunginkansliassa Allekirjoitukset Markku Pakkanen Sari Palm Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä Todistaa Keskiviikkona klo kaupunginkansliassa Heikki Spoof kaupunginsihteeri

2 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaupunginvaltuusto Osallistujat Jäsenet Airaksinen Katja Eloranta Maria Eskelinen Antti Grönlund Reino Heikari Jani-Ville Helkala Maarit Helminen Harri Hyttinen Jyrki Jokiranta Kimmo Kaarlampi Vesa Karvonen Tapio Kasurinen Outi Korpivaara Pekka Koskela Birgit Kossila Päivi Käki Jari Laine Raimo Lakka Marjo Lampiranta Toni Lankinen Sari Larikka Jari Lehtomäki Maija Leinonen Kari Leppänen Jouko Lindström Jari Lonka Mirja Nikkanen Seppo Norppa Matti Nuorivuori Marja-Terttu Nyberg Jukka Nykänen Marjatta Pakkanen Markku Palm Sari Paloranta Pertti

3 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Peltola Pulla Päivärinta Juha Rouvari Sinikka Saavalainen Tiina Sahamies Arto Salonen Ville Seppälä Topi Sipiläinen Kirke Smeds Sakari Sorsa Matti Sorvali Ritva Spies Kaisa Suninen Jouni Suomela Jari Tähtinen Anssi Töttö Ensio Vainio Vesa Wall Janne Varjola Liisa Viinikainen Sakari Viljakainen Hannele Muut Hietanen Minna kaupunginhallituksen saapui klo Koskinen Julia nuorisovaltuuston edustaja Relander Camilla nuorisovaltuuston edustaja Lamminmäki Lauri kaupunginjohtaja Niiranen Annikki apulaiskaupunginjohtaja Spoof Heikki kaupunginsihteeri Luotonen Hannu tekninen johtaja Oksanen Timo toimitilajohtaja Hasu Elina hallintosihteeri Laine Terttu hallintosihteeri Poissa Koivisto Antti Kähärä Hannu Liukkonen Jorma Valkeapää Reijo

4 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaupunginvaltuusto Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 6 2 Pöytäkirjan tarkastajat 7 3 Niskalan päiväkodin lähialueen asemakaavan muutos (kaava 8 nro 23/015) 4 Lasimestarinkadun asemakaavan muutos (kaava nro. 11/002) 11 5 Liikkala-Metsäkylä vesihuolto-osuuskunnan lainan takaaminen 14 6 Lintukymin vesihuolto-osuuskunnan 3. rakennusvaiheen lainan 18 takaaminen 7 Kuusankosken VPK ry:n lainan takaaminen 21 8 Jäsenen valitseminen maaseutulautakuntaan 23 9 Tarkastuslautakunnan kevään 2015 työohjelma Sisäisen vuokran määräytymisperusteet Kouvolassa Valtuustoaloite työryhmän perustamiseksi kaupunginosien 29 tasapuolisen kohtelun edistämiseksi 12 Valtuustoaloite poikkisektorisen työryhmän perustamisesta osana ikäihmisten terveyden edistämistä 31

5 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaupunginvaltuusto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kv Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 15 :n mukaan valtuuston kokous on aloi tet ta va ni menhuudolla. Kun nimenhuuto on toimitettu, on puheenjohtajan todettava, että valtuusto on päätösvaltainen ja laillisesti kokoon kutsuttu. Valtuuston kokouskutsusta ja laillisuudesta on määrätty työjärjes tyksen 9 :ssä ja KunL:n 54 ja 64 :ssä. Tätä kokousta koskeva kuulutus on asetettu kunnallisten kuulu tusten ilmoi tus tau lul le ja julkaistu Kouvolan kaupungin internetsivuilla osoit tees sa Kaupunginsihteeri Heikki Spoof totesi, että poissa olivat ilmoittamansa esteen vuoksi valtuutetut Antti Koivisto, Hannu Kähärä, Jorma Liukkonen ja Rei jo Valkeapää. Antti Koiviston tilalla oli Markku Mikkola, Jorma Liuk kosen tilalla Mika Byman ja Reijo valkeapään tilalla Kirsi Seppälä. Päätös: Läsnäolotarkistuksen tultua suoritetuksi puheenjohtaja totesi, että paikalla on 55 valtuutettua ja 3 varavaltuutettua. Kokous todettiin laillisesti kokoon kut su tuk si ja päätösvaltaiseksi.

6 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaupunginvaltuusto Pöytäkirjan tarkastajat Kv Ehdotus: Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 34 :n mukaan pöytäkirjan tar kas taa kak si kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuu tettua, jollei valtuusto jon kin asian kohdalla toisin päätä. Tähän asti noudatetun käytännön mukaisesti pöytäkirjan tarkas tajiksi on va lit tu vuorollaan kaksi valtuutettua aakkosjärjestykses sä. Tällä kertaa ovat vuorossa Markku Pakkanen ja Sari Palm. Pöytäkirja tarkastetaan kaupunginkansliassa tiistaina Päätös: Kaupunginvaltuusto valitsi yksimielisesti pöytäkirjan tarkastajiksi Mark ku Pak ka sen ja Sari Palmin. Kymenlaakson ammattikorkeakoulun rehtori Petteri Iko nen kertoi Kyamk:n tä män het ki sis tä kuulumisista.

7 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Niskalan päiväkodin lähialueen asemakaavan muutos (kaava nro 23/015) 3012/ /2013 Tela Suunnittelualue käsittää Niskalan päiväkodin korttelialueen ja siihen ra jautu vat leikkikenttä- ja katualueet Kymintehtaan Niskalassa. Alueen laajuus on noin 0,9 ha. Tavoite ja nykytila Kaavamuutoksen tarkoituksena on tarkentaa leikkikentän ja päiväkodin kort te li aluei den rajausta siten, että suunniteltu Niskalan päiväkodin laa jenta mi nen on mahdollista toteuttaa. Kaavamuutoksessa osoitetaan kort te lialu ees ta riittävästi aluetta leikkipuistolle, päiväkodin henkilöliikenteelle ja mah dol lis te taan kaavallisesti tontille ajo Varppiraitin pohjoispäässä ole vasta nykyisestä tonttiliittymästä. Asianosaisten kuuleminen Asemakaavan muutoksen vireille tulosta oli ilmoitus kaupungin virallisissa il moi tus leh dis sä Kaavan valmisteluaineisto ja sen osallistumisja arviointisuunnitelma olivat julkisesti nähtävänä välisenä ai ka na. Nähtävillä oloaikana varsinaisesta osallistumis- ja ar vioin ti suun nitel mas ta ei jätetty palautetta, mutta kaavan valmisteluvaiheen aineistosta saa tiin yksi lausunto ja kolme palautetta. Lausunto ja palautteet sekä niiden vastineet ovat kaavaselostuksen sivuilla Uusi asemakaava Asemakaavamuutosalue koostuu laajennettavasta yleisten rakennusten kort te li alu ees ta, pienennettävästä leikkipuistoalueesta sekä niihin liittyvistä ylei sel le jalankululle ja polkupyöräilylle varatuista kaduista. Asemakaavan vaikutukset Asemakaavamuutos ei lisää tai vähennä kaupunginosan alueella olevia viher aluei ta eikä kaavalla ole merkittävää vaikutusta ihmisten elin- tai toi minta ym pä ris töön, alueen tekniseen huoltoon tahi liikennejärjestelmään. Asema kaa val la on vaikutusta alueen lähipalveluiden to teut ta mis mah dol li suuksiin. Asemakaava on oheismateriaalina nro 1. Asemakaavaselostus ja muu aineisto ovat nähtävissä Kouvolan kaupungin ko ti si vuil la Lisätietoja: kaavoitusarkkitehti Hannu Purho puh , hannu.purho(at)kouvola.fi

8 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kh Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta hyväksyy asemakaavan muutosehdotuksen, joka kos kee kaupunginosan 23, Kymintehdas, korttelia 148 sekä leikkikenttä- ja ka tu aluet ta. Lautakunta asettaa kaavan 30 päivän ajaksi julkisesti näh tä ville ja pyytää siitä tarvittavat lausunnot. Mikäli kaavasta ei jätetä muistutuksia eikä siihen tehdä merkittäviä muutok sia, lautakunta esittää sitä kaupunginhallitukselle ja edelleen kau pungin val tuus tol le hyväksyttäväksi. Teknisen lautakunnan päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Asemakaavan muutosehdotus oli julkisesti nähtävillä vä li sen ajan. Kaavaehdotuksesta pyydettiin lau sun not alueen toimijoilta. Kaa vas ta ei annettu lausuntoja tai jätetty muis tu tuk sia. Kaavasta saatiin yksi palaute Niskalan päiväkodin henkilökunnalta, jos sa esi tet tiin parannusehdotuksia piha- ja leikkipuistoalueen ai taa mi seen, leikki puis ton kasvillisuuteen ja maastonmuotoiluun sekä päi vä ko din asia kaspy sä köin nin järjestämiseen. Palautteessa esille tuodut nä kö koh dat liittyvät suo raan alueiden toteuttamiseen ja palaute on toimitettu ka tu-, leik ki puisto- ja päiväkotialueiden suunnittelusta vastaaville ta hoil le. Palautteessa esille tuodut näkökohdat kohdistuvat alueen varsinaiseen toteut ta mi seen eivätkä ne aiheuta muutoksia julkisesti nähtävillä ol lee seen ase ma kaa vaan, eikä kaavaa ei ole tarvetta asettaa uudelleen näh tä vil le (MRA 20 ). Asemakaava on oheismateriaalina nro 3. Asemakaavaselostus ja muu aineisto on nähtävissä Kouvolan kau pun gin ko ti si vuil la Lisätietoja: Kaavoitusarkkitehti Hannu Purho puh , hannu.purho(a)kouvola.fi Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle: Asemakaavan muutos, joka koskee kaupunginosan 23, Kymintehdas, kort te lia 148 sekä leikkikenttä ja katualuetta hyväksytään.

9 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallituksen päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Kv Asemakaava on liitteenä nro 1. Asemakaavaselostus ja muu aineisto on nähtävissä Kouvolan kau pun gin ko ti si vuil la Kaupunginhallituksen ehdotus: Asemakaavan muutos, joka koskee kaupunginosan 23, Kymintehdas, kort te lia 148 sekä leikkikenttä ja katualuetta hyväksytään. Kaupunginvaltuuston päätös: Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti asemakaavan muutoksen, jo ka kos kee kaupunginosan 23, Kymintehdas, korttelia 148 sekä leik ki kent tä ja ka tu aluet ta. Liitteet 1 Niskalan päiväkodin lähialueen asemakaavan muutos (kaava nro 23/015)_KAAVAKARTTA_301014

10 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Lasimestarinkadun asemakaavan muutos (kaava nro. 11/002) 284/ /2013 Tela Suunnittelualue sijaitsee Korjalassa noin 2,5 km etäisyydellä Kouvolan ydin kes kus tas ta länteen ja se rajautuu pohjoisessa Tommolankatuun, koilli ses sa Juholankatuun ja lounaassa Kaitilankatuun. Kaakossa suun nit te lualue rajautuu Pirkkolanraitin suuntaiseen viheralueeseen. Kaa va muu tosalu een laajuus on noin 4,5 ha. Tavoite ja nykytila Tavoitteena on ajantasaistaa alueen asemakaavaa siten, että se vastaisi pa rem min nykyistä tilannetta ja alueella olevien toimijoiden tarpeita. Suunnit te lu alu een keskellä olevat asemakaavan mukaiset katu- ja rau ta tie alueet liitetään osaksi tontteja. Kaavassa huomioidaan laajemman kau pun kialu een hulevesiverkostoon liittyvän laskuojan aluevaraus. Asianosaisten kuuleminen Asemakaavan muutoksen vireille tulosta oli ilmoitus kaupungin virallisissa il moi tus leh dis sä Kaavan valmisteluaineisto ja sen osallistumisja arviointisuunnitelma olivat julkisesti nähtävänä välisenä ai ka na. Nähtävillä oloaikana varsinaisesta osallistumis- ja ar vioin ti suun nitel mas ta ei jätetty palautetta, mutta kaavan valmisteluvaiheen aineistosta saa tiin määräaikaan mennessä yksi lausunto ja kaksi palautetta. Lausunto ja palautteet sekä niiden vastineet ovat kaavaselostuksen sivuilla 8 9. Uusi asemakaava Kaavamuutos koostuu korttelialueista, jotka muodostuvat olemassa ole vista tonteista ja niihin liitetyistä katu- ja teollisuusraidealueiden osista. Kortte li aluei den maankäyttömerkintää on kaavassa muutettu maakuntakaavan mu kai ses ti nykytilanteesta siten, että alueelle on tarvittaessa tu le vai suudes sa mahdollista sijoittaa tilaa vaativan erikoiskaupan rakennuksia, toimis to ra ken nuk sia sekä ympäristöhäiriötä aiheuttamattomia teollisuus- ja va ras to ra ken nuk sia. Asemakaavan vaikutukset Asemakaavamuutos ei lisää tai vähennä kaupungin keskusta-alueella olevia viheralueita eikä sillä le vaikutusta ihmisten elin- tai toi min ta ym pä ristöön. Kaavamuutoksella ei ole vaikutusta alueen tekniseen huoltoon. Yksi muu tok sen tavoitteista on parantaa hulevesiverkoston toimivuutta. Muutos mah dol lis taa tavanomaista avo-ojaa suuremman ojan kaivamisen suun nitte lu alu een läpi. Oja voi toimia alueelta kertyvien hulevesien paikallisena laa jen tu mis ti la na, joka tasaa ojaverkkoon kulkeutuvan veden määrää. Asemakaava on oheismateriaalina nro 2 Asemakaavaselostus ja muu aineisto ovat nähtävissä Kouvolan kaupungin ko ti si vuil la

11 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kh Lisätietoja: kaavoitusarkkitehti Hannu Purho puh , hannu.purho(at)kouvola.fi Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta hyväksyy asemakaavan muutosehdotuksen, joka kos kee kaupunginosan 11, Korjala, kortteleiden ja osia sekä ka tu- ja teollisuusraidealuetta. Lautakunta asettaa kaavan 30 päivän ajaksi jul ki ses ti nähtäville ja pyytää siitä tarvittavat lausunnot. Mikäli kaavasta ei jätetä muistutuksia eikä siihen tehdä merkittäviä muutok sia, lautakunta esittää sitä kaupunginhallitukselle ja edelleen kau pungin val tuus tol le hyväksyttäväksi. Teknisen lautakunnan päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Asemakaavan muutosehdotus oli julkisesti nähtävillä vä li sen ajan. Kaavaehdotusaineisto lähetettiin tie dok si tai mahdollista lausun toa varten alueen toimijoille. Kaavasta ei an net tu lausuntoja eikä jätetty muis tu tuk sia. Asemakaava on oheismateriaalina nro 4. Asemakaavaselostus ja muu aineisto ovat nähtävissä Kouvolan kau pun gin ko ti si vuil la Lisätietoja: Kaavoitusarkkitehti Hannu Purho puh , hannu.purho(a)kouvola.fi Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle: Asemakaavan muutos, joka koskee kaupunginosan 11, Korjala, kort te leiden ja osia sekä katu- ja teollisuusraidealuetta hy väk sy tään. Kaupunginhallituksen päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kv Asemakaava on liitteenä nro 2. Asemakaavaselostus ja muu aineisto ovat nähtävissä Kouvolan kau pun gin ko ti si vuil la Kaupunginhallituksen ehdotus: Asemakaavan muutos, joka koskee kaupunginosan 11, Korjala, kort te leiden ja osia sekä katu- ja teollisuusraidealuetta hy väk sy tään. Kaupunginvaltuuston päätös: Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti asemakaavan muutoksen, jo ka kos kee kaupunginosan 11, Korjala, kortteleiden ja osia sekä ka tu- ja teollisuusraidealuetta. Liitteet 2 Lasimestarinkadun asemakaavan muutos, kaava nro. 11/002_KAA VA KART TA_301014

13 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Maaseutulautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Liikkala-Metsäkylä vesihuolto-osuuskunnan lainan takaaminen 6608/ /2014 Mala 93 Liikkala-Metsäkylä vesihuolto-osuuskunta anoo Kouvolan kaupungin omavel kais ta takausta enintään euron pankkilainalle, joka otetaan osuus kun nan rakennushankkeen Kouvolan kaupungin puoleisen alueen ra hoit ta mi seen. Hanke on tarkoitus toteuttaa lainarahalla ja laina-ajaksi on suun ni tel tu 10 vuotta. Osuuskunta tulee jättämään avustushakemukset Kou vo lan kaupungille ja Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle. Hankkeen to teu tu mi sen edellytyksenä on kaupungin takauksen saaminen lai noi tuksel le. Osuuskunta on perustettu ja on rekisteröity Y-tunnuksella Tämän hetkinen liittyjämäärä on noin 230 taloutta, mutta aikaisempien hank kei den kokemuksien perusteella talouden ko ko nais määräs tä hankkeeseen arvellaan liittyvän Kouvolan kaupungin alueelta 350 talout ta ja Haminan kaupungin alueelta 150 taloutta eli yhtensä 500 taloutta. Ra ken nus työn kokonaiskustannukseksi arvioidaan 5.0 milj. euroa, josta Kou vo lan puoleisen alueen osalta kustannusarvio on 3.5 milj. euroa ja Hami nan Metsäkylän osalta 1.5 milj. euroa. Osuuskunta hakee myös Haminan kaupungilta omavelkaista takausta enin tään euron pankkilainalle, joka otetaan osuuskunnan ra kennus hank keen Haminan kaupungin puoleisen Metsäkylän alueen ra hoit tami seen. Haminan kaupunki tulee avustamaan Metsäkylän alueen ve si huollon rakentamista materiaalitoimituksin. Kymen Vesi Oy on tulossa osa rahoit ta jak si putkilinjaan Sippola-Keltakankaan välillä. Yhtiöllä on tarve lakkaut taa Sippolan jäteveden puhdistamo ja samalla turvata puhtaan ve densaan ti Sippolan taajamaan. Verkosto tulee käsittämään Myllykosken tasalta Haminan rajalle valtatie 15 itä puo li set alueet siinä laajuudessa kuin verkosto on taloudellisesti pe rustel tua rakentaa sekä Haminan kaupungin puolelta Metsäkylän alue ym päris töi neen. Rakennustyö on tarkoitus käynnistää alkuvuodesta 2015 ja hankkeen raken ta mi nen kestää noin 2 vuotta. Kouvolan ja Haminan kaupunkien alueisiin kohdistuvat kustannukset ja mahdolliset avustukset tullaan eriyt tämään. Hankkeen rakennustyö kilpailutetaan laajasti siten, että Haminan puo lei nen alue muodostaa yhden lohkon ja Kouvolan puoleinen alue jaetaan 2 3 tarjouslohkoon. Liikkalan alue sisältyy kaupunginvaltuuston hy väk sy mässä Kouvolan kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelmassa esitettyihin ve si huol lon tarvealueisiin ja hanke on myös mukana kaupunginhallituksen, , hyväksymässä haja-asutusalueiden vesihuollon oh jeel li sessa rahoitusohjelmataulukossa.

14 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Maaseutulautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Osuuskunta on kilpailuttanut pankit ja tarjoukset jättivät Danske Bank Oyj ja Handelsbanken. Osuuspankin tarjous tuli myöhästyneenä. Tarjousta eivät jättäneet Nordea ja S-Pankki. Osuuskunnan hallitus valitsi lainan myön tä jäk si edullisimman tarjouksen tehneen Handelsbankenin. Osuuskun ta tulee pyytämään Handelsbankenilta tarjouksen voimassaoloaikaan pi den nys tä vähintään maaliskuun 2015 loppuun saakka. Luoton määrä euroa Viitekorko 3 kk euribor Korkomarginaali 0,69 %-yksikköä Järjestelypalkkio 1500 Lyhennykset tasalyhennykset puolivuosittain alk. 1 v päästä lainan nostosta Laina-aika 10 vuotta Vakuus Kouvolan kaupungin takaus Voimassaolo asti Takausanomus, hankkeen lähtötiedot, kartta hankkeen laajuudesta, hal lituk sen päätös pankin valitsemisesta, otteita vesihuollon ke hit tä mis suun nitel mas ta, taulukko rahoitusohjelmataulukosta ja yritysvaikutusten ar vioin tilo mak keet ovat esityslistan oheismateriaalina 1. Lisätietoja: Vesihuoltokoordinaattori Hannu Pellinen, puh , han nu.pellinen(a)kouvola.fi. Vt. maaseutupalvelujen johtajan ehdotus: Kouvolan kaupungin maaseutulautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edel leen kaupunginvaltuustolle, että Kouvolan kaupunki menee oma vel kaiseen takaukseen Liikkala-Metsäkylä vesihuolto-osuuskunnan to teut ta misek si Kouvolan kaupungin alueella tapahtuvaan rakentamiseen Han delsban ke nil ta otettavan enintään euron suuruisen lainan pääoman, ko ron ja viivästyskoron ja mahdollisten perimiskulujen maksamisesta ja mui den lainaehtojen täyttämisestä ja että takaukselle ei vaadita vastavakuutta sekä että takauksen myön tä minen ei sido kaupunkia myöhemmin antamaan avustusta samaan hank keeseen. Takauspäätös on ehdollinen siten, että Haminan kaupungin edellytetään osal lis tu van lainan takaamiseen Haminan kaupungin alueella tapahtuvaan ra ken ta mi seen otettavan enintään euron suuruisen lainan pääoman, koron ja viivästyskoron ja mahdollisten perimiskulujen mak sa mi sesta ja muiden lainaehtojen täyttämisestä. Maaseutulautakunnan päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

15 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Maaseutulautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kh Konsernipalvelujen talous- ja omistajaohjauspalveluilla ei ole huo maut tamis ta takauksen myöntämiseen. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle: Kouvolan kaupunki menee omavelkaiseen takaukseen Liik ka la-met sä ky lä ve si huol to-osuus kun nan Kouvolan kaupungin alueella tapahtuvaan ra kenta mi seen Handelsbankenilta otettavan enintään euron suu ruisen lainan pääoman, koron ja viivästyskoron ja mahdollisten pe ri mis ku lujen maksamisesta ja muiden lainaehtojen täyttämisestä. Takaukselle ei vaadita vastavakuutta. Takauksen myöntäminen ei sido kaupunkia myöhemmin antamaan avustus ta samaan hankkeeseen. Takauspäätös on ehdollinen siten, että Haminan kaupungin edel ly te tään osal lis tu van lainan takaamiseen Haminan kaupungin alueella ta pah tu vaan ra ken ta mi seen otettavan enintään euron suu rui sen lainan pääoman, koron ja viivästyskoron ja mahdollisten pe ri mis ku lu jen mak sa mi sesta ja muiden lainaehtojen täyttämisestä. Kaupunginhallituksen päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Kv Kaupunginhallituksen ehdotus: Kouvolan kaupunki menee omavelkaiseen takaukseen Liik ka la-met sä ky lä ve si huol to-osuus kun nan Kouvolan kaupungin alueella tapahtuvaan ra kenta mi seen Handelsbankenilta otettavan enintään euron suu ruisen lainan pääoman, koron ja viivästyskoron ja mahdollisten pe ri mis ku lujen maksamisesta ja muiden lainaehtojen täyttämisestä. Takaukselle ei vaadita vastavakuutta. Takauksen myöntäminen ei sido kaupunkia myöhemmin antamaan avustus ta samaan hankkeeseen. Takauspäätös on ehdollinen siten, että Haminan kaupungin edel ly te tään osal lis tu van lainan takaamiseen Haminan kaupungin alueella ta pah tu vaan ra ken ta mi seen otettavan enintään euron suu rui sen lainan pääoman, koron ja viivästyskoron ja mahdollisten pe ri mis ku lu jen mak sa mi ses-

16 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Maaseutulautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto ta ja muiden lainaehtojen täyttämisestä. Kaupunginvaltuuston päätös: Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti, että Kouvolan kaupunki menee omavelkaiseen takaukseen Liikkala-Metsäkylä ve si huol to-osuus kunnan Kouvolan kaupungin alueella tapahtuvaan ra ken ta mi seen Han delsban ke nil ta otettavan enintään euron suuruisen lai nan pääoman, ko ron ja viivästyskoron ja mahdollisten perimiskulujen mak sa mi ses ta ja mui den lainaehtojen täyttämisestä. Takaukselle ei vaadita vastavakuutta. Takauksen myöntäminen ei sido kaupunkia myöhemmin antamaan avustus ta samaan hankkeeseen. Takauspäätös on ehdollinen siten, että Haminan kaupungin edel ly te tään osal lis tu van lainan takaamiseen Haminan kaupungin alueella ta pah tu vaan ra ken ta mi seen otettavan enintään euron suu rui sen lainan pääoman, koron ja viivästyskoron ja mahdollisten pe ri mis ku lu jen mak sa mi sesta ja muiden lainaehtojen täyttämisestä.

17 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Maaseutulautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Lintukymin vesihuolto-osuuskunnan 3. rakennusvaiheen lainan takaaminen 6609/ /2014 Mala 94 Lintukymin vesihuolto-osuuskunta anoo Kouvolan kaupungin omavelkaista ta kaus ta enintään euron pankkilainalle, joka otetaan osuus kunnan 3. rakennusvaiheen toteuttamiseen Hausanniemen alueelle. Hanke on tar koi tus toteuttaa lainarahalla ja laina-ajaksi on suunniteltu 10 vuotta. Osuus kun ta tulee jättämään avustushakemukset Kouvolan kaupungille ja Kaak kois-suo men ELY-keskukselle. Hankkeen toteutumisen edel ly tyk senä on kaupungin takauksen saaminen lainoitukselle. Osuuskunta on perustettu ja on rekisteröity Y-tunnuksella Lintukymin vesihuolto-osuuskunnan hallitus on kokouksessaan päättänyt toteuttaa uuden hankkeen valmistuvan 2. ra ken nusvai heen jatkeeksi. Osuuskunnan tarkoitus on rakentaa ja ylläpitää vesi- ja vie mä ri ver kos ton jatkohanke välittömästi Jaalan kirkonkylän lou nais puo lella Hausanniementien varrella. Alueelta on ilmoittautunut tässä vaiheessa mu kaan 7 vakituisesti asuttua kiinteistöä. Osuuskunta varautuu ra ken tamaan verkoston myös jonkin verran laajempana, mikäli halukkuutta liit tymi seen ilmenee. Pyhäjärven rannan vapaa-ajan asuntoja ei kuitenkaan sisäl ly te tä hankkeeseen. Lainasummassa on otettu huomioon hankkeen toden nä köi nen laajentuminen. Hanke on tarkoitus saada työvaiheeseen alku vuo des ta Hausanniemen alue sisältyy kaupunginvaltuuston hyväksymään Kouvolan kaupungin vesihuollon ke hit tämis suun ni tel mas sa esitettyihin vesihuollon tarvealueisiin, mutta hanke ei ole mukana kaupunginhallituksen, , hyväksymässä ha ja-asutus aluei den vesihuollon ohjeellisessa rahoitusohjelmataulukossa. Oh jeel lisen taulukon ulkopuolisina hankkeina on toteutettu Jyräänkoski-Hyppälä ve si huol to-osuus kun nan Tyllinmäen hanke ja Lintukymin ve si huol to-osuuskun nan 2. rakennusvaihe Siikavan alueelle. Osuuskunta on kilpailuttanut pankit ja tarjoukset jättivät Osuuspankki, Nordea ja Handelsbanken. Osuuskunnan hallitus valitsi lainan myöntäjäksi edul li sim man tarjouksen tehneen Handelsbankenin. Luoton määrä euroa Viitekorko vaihtuva 3, 6 tai 12 kk euribor Korkomarginaali 1,00 %-yksikköä Järjestelypalkkio 750 Lyhennysohjelma puolivuosittain Koronmaksu puolivuosittain Laina-aika 10 vuotta Vakuus Kouvolan kaupungin takaus Takausanomus, hankkeen lähtötiedot, sijaintipiirros, alustava ver kos to kartta, otteita vesihuollon kehittämissuunnitelmasta, hallituksen päätös pankin va lit se mi ses ta ja luonnos osuuskuntien avustamisesta vuosina ovat esityslistan oheismateriaalina 2.

18 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Maaseutulautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Lisätietoja: Vesihuoltokoordinaattori Hannu Pellinen, puh , han nu.pellinen(a)kouvola.fi. Vt. maaseutupalvelujen johtajan ehdotus: Kouvolan kaupungin maaseutulautakunta esittää 1) kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että Kouvolan kau pun ki menee omavelkaiseen takaukseen Lintukymin ve si huol to-osuuskun nan 3. rakennusvaiheen toteuttamiseksi Hausanniemen alueelle Handels ban ke nil ta otettavan enintään euron suuruisen lainan pääoman, koron ja viivästyskoron ja mahdollisten perimiskulujen mak sa mi sesta ja muiden lainaehtojen täyttämisestä ja että takaukselle ei vaadita vastavakuutta sekä että takauksen myön tä minen ei sido kaupunkia myöhemmin antamaan avustusta samaan hank keeseen ja lisäksi 2) kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy hankkeen otettavaksi mukaan :ssä 18 päätettyyn haja-asutusalueiden rahoitusohjelmaan. Maaseutulautakunnan päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Erja Vanhala saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana ennen pää tök sen te koa. Kh Konsernipalvelujen talous- ja omistajuuspalveluilla ei ole huo maut ta mis ta ta kauk sen myöntämiseen. Kaupunginjohtajan ehdotus: Hanke otetaan mukaan kaupunginhallituksessa hyväksyttyyn haja-asu tus aluei den rahoitusohjelmaan. Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle: Kouvolan kaupunki menee omavelkaiseen takaukseen Lintukymin ve sihuol to-osuus kun nan 3. rakennusvaiheen toteuttamiseksi Hau san nie men alu eel le Handelsbankenilta otettavan enintään euron suu rui sen lai nan pääoman, koron ja viivästyskoron ja mahdollisten pe ri mis ku lu jen mak sa mi ses ta ja muiden lainaehtojen täyttämisestä. Takaukselle ei vaadita vastavakuutta.

19 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Maaseutulautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Takauksen myöntäminen ei sido kaupunkia myöhemmin antamaan avustus ta samaan hankkeeseen. Kaupunginhallituksen päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Kv Kaupunginhallituksen ehdotus: Kouvolan kaupunki menee omavelkaiseen takaukseen Lintukymin ve sihuol to-osuus kun nan 3. rakennusvaiheen toteuttamiseksi Hau san nie men alu eel le Handelsbankenilta otettavan enintään euron suu rui sen lai nan pääoman, koron ja viivästyskoron ja mahdollisten pe ri mis ku lu jen mak sa mi ses ta ja muiden lainaehtojen täyttämisestä. Takaukselle ei vaadita vastavakuutta. Takauksen myöntäminen ei sido kaupunkia myöhemmin antamaan avustus ta samaan hankkeeseen. Kaupunginvaltuuston päätös: Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti, että Kouvolan kaupunki menee omavelkaiseen takaukseen Lintukymin vesihuolto-osuuskunnan 3. raken nus vai heen toteuttamiseksi Hausanniemen alueelle Han dels ban ke nil ta otet ta van enintään euron suuruisen lainan pää oman, koron ja viiväs tys ko ron ja mahdollisten perimiskulujen mak sa mi ses ta ja muiden lai naeh to jen täyttämisestä. Takaukselle ei vaadita vastavakuutta. Takauksen myöntäminen ei sido kaupunkia myöhemmin antamaan avustus ta samaan hankkeeseen.

20 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kuusankosken VPK ry:n lainan takaaminen 6815/ /2014 Kh Kuusankosken VPK ry anoo Kouvolan kaupungin omavelkaista ta kaus ta yh teen sä euron lainalle Voikkaan paloaseman ostoa ja sa nee rausta varten. Kuusankosken VPK ry on Kymenlaakson sopimuspalokunta, joka toimii Voik kaal la 1. valmiusasteen palokuntana. Palokunta on ollut vuodesta 2007 lähtien vuokralla UPM Kiinteistöjen omistamalla Voikkaan pa lo asemal la. Vuokran on palokuntasopimuksen mukaan maksanut Ky men laakson pelastuslaitos. UPM Kiinteistöt on esittänyt palokunnalle ase man ostoa ja he ovat päässeet hinnasta sopimukseen. Mahdollisen os ton jälkeen pa lo kun nan on uusittava kiinteistön lämmitysjärjestelmä, ve si lii tyn tä ja säh kö syöt tö. Paloaseman ostohinta ja saneerauksen hinta-arvio ovat yhteensä eu roa. Palokuntayhdistyksen kokous on hyväksynyt aseman oston ja anoo Kouvolan kaupungilta omavelkaista takausta euron lai naan. Yh dis tys on toimittanut lainatarjouksen sekä kokouspöytäkirjan kau pun gin ta lous- ja omistajuusyksikköön. Palo- ja pelastustoimi kuuluu kau pun gin toi mi alaan. Lainan myöntää Kymenlaakson Osuuspankki, laina-aika on 12 vuotta ja kor ko 12 kk euribor + pankin marginaali 1,5 %. Pankilla on oikeus tar kis taa mar gi naa li 5 vuoden välein yleisen marginaalitason muutosta vas taa vak si. Lisätietoja: Talous- ja rahoitusjohtaja Tuukka Forsell, puh , tuuk ka.forsell(a)kouvola.fi Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle: Kouvolan kaupunki myöntää omavelkaisen takauksen Kuusankosken VPK ry:lle Kymenlaakson Osuuspankilta nostettavan euron suu rui sen lai nan pääoman, koron ja mahdollisten seuraamusmaksujen mak sa mi sesta sekä muiden lainaehtojen täyttymisestä. Takaukselle ei vaadita vastavakuutta. Kaupunginhallituksen päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus :t 90, 92 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kau pun gin hal li tuk sel le.

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 74, 86, 87. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 74, 86, 87. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta :t 74, 86, 87 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus tekniselle lautakunnalle. Oikeus

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUKIELTO Tekninen lautakunta :t 216, 217, 220, 224, 225, 227, 228 Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Kunnanhallitus 24.02.2014 Aika 24.02.2014 klo 16:30-16:35 Paikka Liperin kunnanvirasto Käsitellyt asiat :t 44-46 Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Mikkelin Oppilaitoskiinteistöt Oy:n hallituksen esitys

Mikkelin Oppilaitoskiinteistöt Oy:n hallituksen esitys Mikkeli Ote pöytäkirjasta 5/2015 1 (5) Kaupunginhallitus, 179, 18.05.2015 Kaupunginvaltuusto, 55, 25.05.2015 55 Mikkelin Oppilaitoskiinteistöt Oy:n lainatakaus MliDno-2015-852 Kaupunginhallitus, 18.05.2015,

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) Keuruun Vuokra-asunnot Liikelaitoksen johtokunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 16:00-16:45 PAIKKA Kaupungintalo, takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kokouksen

Lisätiedot

Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen.

Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen. Toivakan kunta Pöytäkirja 9/2014 1 / 12 Kunnanhallitus 14.04.2014 Aika 14.04.2014 klo 19:55-20:36 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen. Käsitellyt asiat Otsikko

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) Liite K / / Kuntalain mukainen valitusosoitus (33 36 ) Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016 Ympäristölautakunta 45 23.04.2015 Kaupunginhallitus 143 06.05.2015 Ympäristölautakunta 101 25.08.2015 Kaupunginhallitus 218 02.09.2015 Ympäristölautakunta 5 21.01.2016 Kaupunginhallitus 20 03.02.2016 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 Asiat Kiellon peruste 19, 24, 33, 34, 35, 36, 37 Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10 Kunnanhallitus 11.06.2015 Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 166 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 167

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Perusturvalautakunnan päätöksiin 65 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Koulutuslautakunnan päätöksiin 64 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

Raahen Seudun Uimahallisäätiön pyyntö 6.2.2014 Kuntokeidas Vesi pekan peruskorjaus- ja laajennushankkeen lainan takaamisesta:

Raahen Seudun Uimahallisäätiön pyyntö 6.2.2014 Kuntokeidas Vesi pekan peruskorjaus- ja laajennushankkeen lainan takaamisesta: KAUPUNGINHALLITUS 74 17.02.2014 KAUPUNGINVALTUUSTO 19 24.02.2014 KAUPUNGINHALLITUS 31 19.01.2016 Takauksen antaminen Raahen Seudun Uimahallisäätiön 10,9 miljoonan euron lainalle / Takauksen antaminen Raahen

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä)

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä) Ympäristölautakunta 54 26.05.2015 Kaupunginhallitus 178 01.06.2015 Ympäristölautakunta 95 24.11.2015 Kaupunginhallitus 361 01.12.2015 Kaupunginvaltuusto 77 07.12.2015 Kankaanpään keskustan ja sitä ympäröivien

Lisätiedot

Kunnanhallitus päättää tehdä valtuustolle seuraavan päätösehdotuksen:

Kunnanhallitus päättää tehdä valtuustolle seuraavan päätösehdotuksen: Puumala Ote pöytäkirjasta 3/2015 1 (6) Kunnanhallitus, 64, 08.06.2015 Valtuusto, 20, 15.06.2015 20 Takauksen antaminen Puumalan Vesiosuuskunnan lainojen konvertoinnille PuuDno-2015-198 Kunnanhallitus,

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Pöytäkirjan 144, 145, 146, 150, 151, 154, 156, 158, 160 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 144, 145, 146, 150, 151, 154, 156, 158, 160 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 144, 145, 146, 150, 151, 154, 156, 158, 160 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014 Kunnanhallitus 34 03.03.2014 Kunnanhallitus 143 16.06.2014 Kaavoitusjaosto 5 25.02.2015 Kunnanhallitus 189 18.05.2015 Kaavoitusjaosto 7 03.03.2016 Kunnanhallitus 47 21.03.2016 Korttelin 53 asemakaavan

Lisätiedot

12 Kotiniemen omarantaisten omakotitonttien myyntihinnan tarkistaminen sekä tontista jätetyn tarjouksen käsittely

12 Kotiniemen omarantaisten omakotitonttien myyntihinnan tarkistaminen sekä tontista jätetyn tarjouksen käsittely Puumala Ote pöytäkirjasta 2/2016 1 (5) Kunnanhallitus, 24, 15.02.2016 Valtuusto, 12, 29.02.2016 12 Kotiniemen omarantaisten omakotitonttien myyntihinnan tarkistaminen sekä tontista jätetyn tarjouksen käsittely

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika Tiistai 29.04.2014 klo 09:00-15:20 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Tommila

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone.

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.09.2016 klo 16:00 Paikka Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. Asiat

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 30.03.2016 klo17:00-19:34 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 23

Lisätiedot

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym.

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym. Kaupunginvaltuusto 125 27.08.2012 Kaupunginhallitus 395 10.09.2012 Kaupunginhallitus 94 09.03.2015 Kaupunginvaltuusto 31 23.03.2015 Kaupunginhallitus 129 13.04.2015 Kaupunginhallitus 143 27.04.2015 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta Ympäristölautakunta 222 14.06.2016 Kaupunginhallitus 6 20.06.2016 Johtosääntömuutokset / ympäristölautakunta 361/00.01.01/2016 Ympla 14.06.2016 222 Valmistelija: Rakennustarkastaja Jorma Hankaniemi Maankäyttö-

Lisätiedot

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tarkastuslautakunta 02.02.2015 Aika 02.02.2015 klo 12:30-13:45 Paikka Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi Käsitellyt asiat

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2016 1. Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rantakatu 20, 80100 Joensuu

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2016 1. Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rantakatu 20, 80100 Joensuu JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 Omistajaohjausjaosto Aika 14.03.2016 klo 18:20-18:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rantakatu 20, 80100 Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 13 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi Kaupunginhallitus 133 03.03.2014 Kaupunginvaltuusto 19 17.03.2014 Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi 732/10/02/03/2011 KH 133 Valmistelijat: kaa voi tus pääl lik kö Veli Pekka Koivu, p. 0447809360,

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika Perjantai 01.04.2016 klo 12:00-16:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 14.01.2016 klo 14:00-16:00 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 Asiat 37, 38, 39, 40, 41, 46 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2016 1 / 12 Tarkastuslautakunta 15.12.2016 Aika 15.12.2016 klo 15:00-17:09 Paikka Toivakkatalo neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Raahen Seudun Uimahallisäätiön pyyntö 6.2.2014 Kuntokeidas Vesi pekan peruskorjaus- ja laajennushankkeen lainan takaamisesta:

Raahen Seudun Uimahallisäätiön pyyntö 6.2.2014 Kuntokeidas Vesi pekan peruskorjaus- ja laajennushankkeen lainan takaamisesta: KAUPUNGINHALLITUS 74 17.02.2014 KAUPUNGINVALTUUSTO 19 24.02.2014 KAUPUNGINHALLITUS 31 19.01.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 8 25.01.2016 Takauksen antaminen Raahen Seudun Uimahallisäätiön 10,9 miljoonan euron

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016 Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen pe rusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto OIKAISUVAATIMUS Oikaisuvaatimuskielto VALITUSOSOITUS Valituskielto Pöytäkirjan 10, 11, 14, 15, 22 ja 23 : tehdystä päätöksestä ei kuntalain 91 mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta, koska päätökset koskevat

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 21.04.2016 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 7 Nurmijärven Työterveys -liikelaitoksen tulevan toimintamallin selvitys 8 Viranhaltijapäätökset 4 9 Kehitys- ja keskusteluasiat 5

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Nurmijärven työterveys -liikelaitoksen johtokunta 19.01.2015 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 1 Kuntalain 2 a muutoksen edellyttämä kunnallisten liikelaitosten yhtiöittäminen,

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/ Otsikko Sivu 47 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/ Otsikko Sivu 47 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 07.11.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 47 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 48 Sosiaali- ja terveysjohtajan

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen

Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen TEKNINEN LAUTAKUNTA 108 15.09.2016 KAUPUNGINHALLITUS 386 03.10.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 147 12.12.2016 Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen 1327/10.1000.100001/2016

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 124 Sivistyslautakunta 21.06.2016 Aika 21.06.2016 klo 17:30-18:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoustila Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4.

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4. KEURUUN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA Kaupunginhallitus 82 05.03.2012 Kaupunginhallitus 96 26.03.2012 Valtuusto 9 02.04.2012 Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015 Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 02.11.2015 248 Kuntalain 66 :n mukaan valtuuston

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

Kokemäen kaupunki on etsinyt vapautuneisiin tiloihin uusia vuokralaisia useiden vuosien ajan.

Kokemäen kaupunki on etsinyt vapautuneisiin tiloihin uusia vuokralaisia useiden vuosien ajan. Kaupunginhallitus 6 19.01.2015 Kaupunginvaltuusto 5 26.01.2015 Kokemäen kaupungin ja Freyja Oy:n välisen vuokrasopimuksen muuttaminen (vuoden 2015 vuokraerien maksulykkäys) sekä vuoden 2015 talousarvion

Lisätiedot

Lautakunta on päättänyt vapauttamisen periaatteista 23.4.2015 kokouk

Lautakunta on päättänyt vapauttamisen periaatteista 23.4.2015 kokouk Ympäristölautakunta 193 27.10.2015 Ympäristölautakunta 233 15.12.2015 MIRJA JA RAIMO LIETZÉNIN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MIRJA JA RAIMO LIETZÉNIN VALITUKSESTA

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Lausunto Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaavaehdotuksesta 774/613/2014 Kaupunginhallitus 12.01.2015 12 Vesannon

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1. Asia Otsikko Sivu

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1. Asia Otsikko Sivu LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1 AIKA klo 17:00 PAIKKA Tekninen 10, Tampereentie 10 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Avustusta haki kaikkiaan 77 tiekuntaa.

Avustusta haki kaikkiaan 77 tiekuntaa. Tekninen lautakunta 29 03.05.2016 Yksityistieavustukset 2016 103/02.05.01/2016 Teknltk 03.05.2016 29Outokummun hallintosäännön mukaan tekninen lautakunta toimii tielau ta kun ta na, jonka tehtävänä on

Lisätiedot

PL 133 Pohjolankatu Kajaani Kajaani. Faksi (08) Puh. (08) Sähköpostiosoite:

PL 133 Pohjolankatu Kajaani Kajaani. Faksi (08) Puh. (08) Sähköpostiosoite: OIKAISUVAATIMUS Kunnallisasiat Oikaisuvaatimusoikeus Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jon ka oikeu teen,

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54 Muutoksenhakuohjeet Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä 13.4.2016 pykälät 39-54 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Kirkonkylän kunnan katujen ja piha-alueiden talviauraus sekä talvihiekoitus, jatkoaika urakoihin

Kirkonkylän kunnan katujen ja piha-alueiden talviauraus sekä talvihiekoitus, jatkoaika urakoihin Ympäristölautakunta 36 28.09.2011 Ympäristölautakunta 44 02.11.2011 Ympäristölautakunta 49 30.11.2011 Ympäristölautakunta 39 09.10.2014 Kirkonkylän kunnan katujen ja piha-alueiden talviauraus sekä talvihiekoitus,

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

Keskiviikkona 3.12.2014 Kouvolan kaupungintalon yhteispalvelupisteessä.

Keskiviikkona 3.12.2014 Kouvolan kaupungintalon yhteispalvelupisteessä. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 12/2014 140 Tarkastuslautakunta 26.11.2014 Aika 26.11.2014 klo 16:00-18:45 tauko klo 16.50-17.20 Paikka Läsnä Harjukoti, Kotiharjuntie 10 Kouvola Luettelon mukaan Pykälät 71-75

Lisätiedot

Pöytäkirja 14/ (10)

Pöytäkirja 14/ (10) Pöytäkirja 14/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 07.11.2016 Aika 07.11.2016 klo 14:00-15:55 Paikka Kasarmiravintolan kabinetti, Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin).

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin). Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 9/2015 1 (5) 84 Poikkeamishakemus / Luusniemi, Vääräsaari 2:59 / Siirtopäätös KNGDno-2015-514 Valmistelija / lisätiedot: Hannu Manninen hannu.manninen@kangasniemi.fi Liitteet

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 4/2015 1 / 9 Tarkastuslautakunta 16.04.2015 Aika 16.04.2015 klo 16:30-19:50 Paikka Toivakan kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti:

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Tekninen lautakunta 15 17.02.2016 Vesihuoltoliikelaitoksen 17 15.03.2016 johtokunta Tekninen lautakunta 36 20.04.2016 Tekninen lautakunta 58 22.06.2016 Kunnanhallitus 127 08.08.2016 Kunnanvaltuusto 29

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE

MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE Ympäristölautakunta 161 06.10.2015 Ympäristölautakunta 222 26.11.2015 MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 01.10.2015 klo 17:00-20:49 Paikka: Palvelukeskus Villa Breda, Bredantie 16, Kauniainen LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 124 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot