DYNAAMINEN NUORTEN PSYKOTERAPEUTTIKOULUTTAJAKOULUTUS 56 OP,

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "DYNAAMINEN NUORTEN PSYKOTERAPEUTTIKOULUTTAJAKOULUTUS 56 OP, 2015-2017"

Transkriptio

1 DYNAAMINEN NUORTEN PSYKOTERAPEUTTIKOULUTTAJAKOULUTUS 56 OP, KOULUTUSOHJELMAN YLEISTIEDOT 1.1. Psykodynaaminen nuorisopsykoterapian kouluttajakoulutus (56 op) Järjestäjänä: Nuorisopsykoterapia-säätiö Helsingin Yliopistolta on haettu hyväksyntää opetussuunnitelmaan 1.2. Koulutuksen vastuuhenkilö: Arto Leppänen, varalla Timo Niemi 1.3. Muut koulutusohjelmassa käytetyt kouluttajat ja työnohjaajat: Camilla Bargum, Anneli Hautala, Maria Häkkinen, Olavi Hämäläinen, Pekka Impiö, Outi Laine, Juhani Lindell, Marita Niemi, Martta Pennanen ja Juhani Salakari. Kaikki kouluttajat ovat psykodynaamisia VET-psykoterapeutteja Opiskelijaryhmän minimikoko on 6 opiskelijaa ja maksimikoko 14 opiskelijaa Koulutusohjelman aloitusaika 01/2015. Pituus 5 lukukautta/2,5v 1.6. Koulutusohjelman koulutustilat: Nuorisopsykoterapia-säätiön talo, Leankatu 5, Helsinki. 2. OPISKELIJAVALINTA Opiskelijavalinnan kriteerit erillisellä liitteellä 3. KOULUTUSOHJELMAN PÄÄMÄÄRÄT JA RAKENNE

2 3.1. Koulutusohjelman päämäärät Kouluttaja-koulutuksen päämääränä ovat valtakunnallisen psykoterapiakonsortion asettamat päämäärät, joiden mukaan koulutusohjelman suoritettuaan opiskelijalla on sellainen kliininen, pedagoginen ja tutkimustaidollinen osaaminen, että hän on pätevä toimimaan opettajana ja ohjaajana psykoterapeutin nimikeoikeuteen johtavissa koulutuksissa. Koulutusohjelman suoritettuaan opiskelija tuntee syvällisesti ammattialan teoreettisen perustan sekä alalla tehdyn tutkimus- ja kehittämistyön siten että hän: - Osoittaa hallitsevansa perusteellisesti psykodynaamisen nuorisopsykoterapian käsitteistön. - Osoittaa tuntevansa oman psykoterapiamenetelmän keskeisen kehittämistyön ja kehityshistorian. - Tuntee laajasti omaan psykoterapiamenetelmäänsä kohdistuvaa kriittistä arviointia ja sitä koskevan tutkimustiedon yhteyden ammatilliseen käytäntöön. - Tietää riittävästi muista psykoterapiamenetelmistä ja niiden yhtymäkohdista omaan menetelmäänsä. - Hallitsee tiedon psykoterapeuttisesta muutoksesta ja psykoterapeuttista muutosta kuvaavista yleisistä teorioista. - Osaa yhdistää omaa psykoterapiamenetelmää koskevan teoriatiedon kliinisiksi sovelluksiksi erilaisissa mielenterveyden häiriöissä ja erilaisten asiakasryhmien kanssa työskennellessään. - Pystyy monipuolisesti mukauttamaan psykoterapeuttisia väliintulotapoja hoidon edellyttämällä tavalla - Osoittaa ymmärtävänsä syvällisesti oman elämänkaarensa, oman toimintatapansa ja elämäntilanteensa merkityksen psykoterapeuttisen työn kannalta. Kouluttajakoulutuksen päämääriin kuuluu myös se, että opiskelija tuntee oppimisen, kliinisen opettamisen ja työnohjauksen perustavat ilmiöt ja periaatteet siten että hän - Tuntee sisältö- ja oppimislähtöisen opetusmallin ja tunnistaa niiden käyttöalueita psykoterapeutiksi opiskelemisen koulutusprosessissa. - Pystyy suunnittelemaan ja toteuttamaan opetusta sekä sisältö- että oppimislähtöistä opetusmallia hyväksikäyttäen ja asettamaan opetukselleen osaamistavoitteet

3 - Pystyy erittelemään oppimisen perusprosesseja ja tunnistaa aikuisen oppimiselle erityisiä oppimisen tapoja - Hallitsee menetelmiä, joilla opiskelijat voivat käsitellä omaa osaamistaan ja osaamisensa kehittymistä erilaisista näkökulmista. - Hallitsee oppimistilanteiden palautejärjestelmien käytön ja pystyy soveltamaan saamaansa palautetta opetuksensa kehittämisessä sekä koulutusohjelman mukaisten tavoitteiden saavuttamisen suhteen - Hallitsee itsearviointien käytön opiskelijoiden oman etenemisen seurantajärjestelmänä ja oppimisen arvioinnin välineenä. - Pystyy tunnistamaan opettamansa psykoterapiamenetelmän erityiskysymyksiä koulutusryhmän prosessissa ja käsittelemään niitä opiskelijoita kunnioittavalla tavalla. - Pystyy opetuksessaan yhdistämään itselleen luontaista opettamiskykyään ja kliinistä taitoaan sekä käyttämään hyväksi sisältötiedon ja kokemuksellisen tiedon yhdistämistä tukevia opetusmenetelmiä. Näiden lisäksi tavoitteisiin kuuluu vielä että koulutusohjelman läpikäytyään opiskelija tuntee psykoterapiatutkimuksen keskeiset löydökset ja tutkimusmenetelmälliset lähestymistavat siten että hän - Osoittaa tuntevansa psykoterapian tulostutkimuksen keskeiset tutkimusasetelmat ja tulokset. - Osoittaa tuntevansa psykoterapian prosessitutkimuksen keskeiset tiedonhankintatavat ja tulokset. - Osaa toteuttaa pienimuotoisen tutkimushankkeen, jossa tuotetaan psykoterapiamenetelmään ja sen ilmiöihin liittyvää tietoa. - Osaa ohjata psykoterapeuttikoulutuksen opiskelijoita opinnäytetyön tekemisessä. - Osaa viestiä alan ilmiöistä ja kysymyksenasetteluista erilaisilla foorumeilla ja toimia psykoterapiapalvelujen kehittäjänä erilaisissa toimintaympäristöissä. Osa näistä tavoitteista on saavutettu jo erityistason psykoterapiakoulutuksen yhteydessä ja jonka koulutuksen jatkoksi tämä kouluttajakoulutus on suunniteltu Koulutuksen Rakenne Kouluttajakoulutus koostuu seminaareista, koulutuspäivistä, työnohjauksesta, lopputyöstä sekä omasta hoidosta. Koulutus kestäisi 2,5 vuotta.

4 Koulutus rakentuu seuraavasti: 1. vuosi: Nuorisopsykoterapian syventävä seminaari 1. 18x2t yht. 36t. *seminaareista 1,37 op + kirjallisuuteen perehtyminen ja muu omatoiminen opiskelu 4,125 op = 5,495 op Kouluttajana ja työnohjaajana toimimisen teoria- ja ohjausseminaari 18x2t yht. 36t. *5,495 op 2. vuosi: Nuorisopsykoterapian syventävä seminaari 2. 18x2t. Yht. 36t. *5,495 op Kouluttaja- ja työnohjaaja harjoittelu-seminaari 10x2t. Yht. 20t. Seminaareista ja kirjallisuuteen perehtymisestä ja muusta omatoimisesta opiskelusta 20/36 x 5,495 =3,053 op Tutkimustaitojen opetusta ja opinnäytetyön ohjausta 8x2t. Yht. 16t.** 3. vuosi: Opinnäytetyön ohjausta 10x2t. Yht. 20t.** ** Yhteensä 5,495 op Koulutukseen kuuluvat lisäksi Nuorisopsykoterapia-säätiön koulutuspäivät seminaarien aikana (2 ½ v) ( 5kpl kaksipäiväisiä) teoriaa 5x6t. Yht. 30t. (30/36x5,495) 4,578 op työnohjauskoulutusta 5x4t. Yht. 20t. (20/36x5,495) 3,053 Näin muodostuu seuraavat kokonaisuudet: Teoria ja menetelmäopinnot 102t (15,6 op) 1. ja 2. vuoden syventävät opinnot ja koulutuspäivien teoriaopinnot Pedagogisten opintojen opintokokonaisuus 76t (11,6 op) Teoria- ja ohjausseminaari 36t. (1. vuosi) Kouluttajana toimimista 20t. (2. vuosi

5 Työnohjaustaitojen ohjausta (tapahtuu osana psykoterapeuttisen työn työnohjausta. Meillä lisäksi koulutuspäivien yhteydessä.) 20t. Tutkimustaidollisten opintojen opintokokonaisuus 36t (5,5 op) 2. vuoden tutkimustaitojen opetus ja 3. vuoden opinnäytetyön ohjaus Omaa, henkilökohtaista, työnohjausta (10 op) koulutukseen vaaditaan vähintään 100t. Ja ohjattavan hoidon tiheys on oltava vähintään 2xvk. Työnohjattavia hoitoja on oltava vähintään 2. Yhden hoidon on oltava kestettävä vähintään 2 vuotta ja toisen vähintään 1 vuosi. (työnohjattua hoitoa minimi 250t.) Oman hoidon kokonaismäärä tulee olla vähintään 310t. Lisäys 2,9 op (Nuorisopsykoterapia-säätiön et-koulutuksessa vähintään 250) Koulutukseen kuuluu opinnäytetyö (10 op.) Opintopisteet yhteensä 15,6+11,6+5,5+10+2,9+10 = 55,6 op Teoria- ja menetelmäopintojen seminaariopetus pyrkii artikkelien pohjalta syntyvän keskustelun kautta löytämään kunkin mielestä teorialle kliinistä kosketusta ja vastaavasti kliiniselle kokemukselle teoreettista ymmärrystä. Koulutuspäivät pyrkivät kulloinkin tarjoamaan tehostetun teoreettisen ja kliinisen paketin jonkin nuorisopsykoterapian tärkeän erityiskysymyksen ympäriltä ulkomaalaisten ja kotimaisten asiantuntijoiden opastuksella. Pedagogiset opinnot pyrkivät antamaan ja lisäämään opiskelijoille luovaa kykyä kohdata opetuksen ja työnohjauksen antamisen haasteet, käytännön harjoitusten, teoreettisten artikkeleiden ja seminaarikeskustelujen avulla. Tutkimustaitojen ja opinnäytetyön ohjausseminaareissa käsitellään artikkelien kautta keskustellen psykoterapiatutkimuksen erilaisia perinteitä ja menetelmiä. Seminaari on näin ollen osittain menetelmäpainotteinen. Myös tutkimustuloksia tarkastellaan kriittisesti. Koulutettavien lopputöitä ohjataan kohti tieteellistä kirjoittamista. Oma henkilökohtainen työnohjaus antaa paitsi lisääntynyttä ymmärrystä potilaan mielenmaailmasta ja psykoterapiaprosessista myös mahdollisuuden oppia käytännön kautta työnohjausprosessista ja nivoa sitä muun opetuksen antiin. Henkilökohtaisen työnohjauksen kautta voidaan myös jatkuvasti arvioida työnohjattavan vahvuuksia ja heikkouksia psykoterapeuttina ja painottaa työnohjausta yksilöllisesti sekä kliinisesti että teoreettisesti.

6 Riittävä oma psykodynaaminen psykoterapia on psykodynaamisena psykoterapeuttina toimimisen edellytys ja pohja toimiessa psykoterapeuttina. Opinnäytetyö auttaa integroimaan saatua oppia ja kliinistä ymmärrystä. KOULUTUKSEN AIKATAULU JA SISÄLLÖT Opiskelijavalinnat pyritään tekemään alkusyksystä Opiskelijoilta ja opettajilta edellytetään, että he perehtyvät ennen opetuksen alkua teokseen Huttunen. M. & Kalska, H. (toim.) (2012): Psykoterapiat. Porvoo, Duodecim. Kirjan sisältöä käsitellään soveltuvin kohdin seminaariopetuksen yhteydessä ja pyrkimyksenä on arvioida eri viitekehysten ja nuorisopsykoterapian yhteyksiä, eroavuuksia ja yhtymäkohtia sekä niiden soveltuvuutta erilaisissa potilasryhmissä. Nuorisopsykoterapiasäätiön kouluttajakoulutuksen seminaarit 1. Vuosi kevät ja syksy 2015 Nuorisopsykoterapian syventävä seminaari 1 Opettaja: Camilla Bargum, FM Seminaarissa pyritään integroimaan nuorisopsykoterapiaa koskevien artikkeleiden antamaa tietoa seminaarikeskustelujen kautta koulutettavan aikaisempaan teoreettiseen ja kliiniseen ymmärtämiseen. 1. Alfillé-Cook, J. (2009): Peculiarities and problems in assessing adolescents. Teoksessa Horne, A ja Lanyado, M. (toim.) Through assessment to consultation, ss London and New York: Routledge. Parsons, M. and Horne, A. (2009): Anxiety, projection and the quest for magical fixes. When one is asked to assess risk. Teoksessa Horne, A ja Lanyado, M. (toim.) Through assessment to consultation, ss London and New York: Routledge.

7 2. Waddell, M. (1998): Puberty and early adolescence, Midadolescence: a clinical example, Late-adolescence: fictional lives. Teoksessa Wadell, M. Inside lives, ss Tavistock Clinic Series. 3. Blake, P. (2008): Interpretation, play, and transference and countertransference in practice: Paul s story. Teoksessa Blake, P. Child and adolescent psychotherapy, ss London: Karnac. 4. Ogden, T H. (1992): The transitional Oedipal relationship in female Development. Teoksessa Ogden, T. The primitive edge of experience, ss London: Karnac Books. 5. Ogden, T H. (1992): The threshold of the male Oedipus complex. Teoksessa Ogden,T. The primitive edge of experience, ss London: Karnac Books. 6. Brainin, E. (2011): Some thoughts on psychoanalytical technique in the treatment of adolescents: On the development of body image, body ego, and ego structures. Teoksessa Günter, M. Technique in child and adolescent analysis, ss London: Karnac. 7. Galatzer-Levy, R. (1984): Adolescent breakdown and middle-age crises. Teoksessa Brockman, D. (toim.) Late adolescence: Psychoanalytic studies, ss New York: international Universities Press, Inc. 8. Bohleber, W. (2010): Psychoanalytic theories of personality, adolescence, and the problem of identity in late modernity. Teoksessa Bohleber, W. Destructiveness, intersubjectivity, and trauma, ss London: Karnac. 9. Hyatt Williams, A. (1998): Part V. Antidevelopmental processes in adolescence. Teoksessa Hyatt Williams, A. Cruelty, violence and murder, ss London: Karnac Books.

8 10. Hautala, A. (2007): Itseään viiltelevä nuori. Teoksessa Niemi, T. (toim) Nuorisopsykoterapian erityiskysymyksiä 9, ss Helsinki: Nuorisopsykoterapiasäätiö. Pao, P-N. (1969): The syndrome of delicate self-cutting. Br. J.med.Psychol. 42: Laufer, M. (1995): Psychological development in adolescence: danger signs. Teoksessa Laufer,M. The suicidal adolescent, ss London: Karnac Books. Laufer, M. (1995): Understanding suicide: does it have a special meaning in adolescence? Glasser, Mervin. Discussion. Teoksessa Laufer, M. (toim.) The suicidal adolescent, ss London: Karnac Books. 12. Bronstein, C. (2000): Working with suicidal adolescents. Teoksessa Wise, I. (toim.) Adolescence, ss London: Institute of Psycho-Analysis. 13. Dubinsky, H. (1999): Factors contributing to the psychotic breakdown of three adolescents. Teoksessa Anastasopoulos, D. et al (toim.) Psychoanalytic psychotherapy of the severely disturbed adolescent, ss London: Karnac Books. 14. Pestalozzi, J. (2005): The symbolic and the concrete: Psychotic adolescents in psychoanalytic psychotherapy. Teoksessa Housel, D. et al. (toim.) Invisible boundaries, ss London: Karnac. 15. Anastasopoulos, D. (2005): The influence of psychic trauma on adolescence and its disorders. Teoksessa Anastasopoulos, D. et al (toim.) Psychoanalytic psychotherapy of the severely disturbed adolescent, ss London: Karnac Books.

9 Bargum, C. (2010): Trauman merkitys nuoren oireilussa. Teoksessa Saarinen, P. et al (toim.) Kätketyn jäljillä, ss Kuopio: Itä- Suomen psykoterapiayhdistys. 16. Horne, A. (2010): Sexual abuse and sexual abusing in childhood and adolescence. Teoksessa Lanyado, M. et al (toim.) The handbook of Child and Adolescnt Psychotherapy, ss London and New York: Routledge. 17. Aylward, P. (2012): Understanding the Dublane massacre and Postscript. Teoksessa Aylward, P. Understanding Dunblane and other massacres, ss London: Karnac. 18. Volkan, V. ja Ast, G. (2014): Deposited representations. Twinning. Teoksessa Volkan, V ja Ast, G. Siblings in the unconscious and psychopathology, ss London: Karnac. Kouluttajana ja työnohjaajana toimimisen teoria- ja ohjausseminaari Kevät ja Syksy 2015 Opettaja: Olavi Hämäläinen, VTM Seminaarin rakenne koostuu teoriaosuudesta ja käytännön harjoituksista, joissa osallistujat toimivat työnohjaajina tai raportoivat tekemästään työnohjauksesta sekä toimivat seminaarien vetäjinä vuorotellen. Näistä keskustellaan ja pohditaan esiinnousseita kysymyksiä. Kullekin seminaarikerralle luetaan kuitenkin myös läksy. 1. Työnohjaajan roolit. Olavi Hämäläinen alustaa keskustelun. 2. Jacobs, Meyer, David,ed. ( 1995). The Supervising Encounter; a guide for teachers of psychodynamic psychotherapy and psychoanalysis. Yale university press. Luvut Introduction sekä 1. A brief history of supervision, ss Samasta luku 2. The opening phase, ss Luku 3. Inductive and associative modes of thought, ss

10 5. Luku 4. Creative and self-reflective modes of thought, ss Luku 5. How personal should supervision be, ss Luku 6. Affect and professional development, ss Luku 8. Self esteem issues for the supervisee, ss Luku 9. Sef-esteem and the supervisor s role, ss Luku 10. Termination, ss Berman, E. (2000). Psychoanalytic supervision: the intersubjective development. Int.J.Psychoanal. 81, s Berman, E. (2004). Impossible training. A relational view of psychoanalytic education. The Analytic Press. Luku 6. Psychoanalytic supervision: The intersubjective turn. ss Samasta luku 7. Training for future. ss Sripada, B. (1999). A comparision of a failed supervision and a successful supervision of the same psychoanalytic case. The annual of psychoanalysis. ss Martindale, Rodriguez,,Morner, Vidit ed. (1997) Supervision and its vicissitudes. Karnac Books. EFPP monograph series. Luku 1. Grinberg, L. :On transference an countertransference and the technigue of supervision 16. Samasta luku 2. Sedlak, V. : Psychoanalytic supervision of untrained therapists, ss Samasta luku 4. Streeck, U.: Supervision in mental health teams and institutions, ss Casement,P. J (1993) Towards Autonomy: Some thoughts of Psychoanalytic Supervision. Int.J. Psychoanalysis 2:

11 Nuorisopsykoterapian syventävä seminaari 2, Kevät 2016 ja syksy 2016 Opettaja: Juhani Salakari, LL Seminaarissa pyritään syventämään nuorisopsykoterapian menetelmän ymmärtämistä ja omaksumista ja integroimaan niitä koulutettavan aikaisempaan teoreettiseen ja kliiniseen ymmärtämiseen. 1. Greenson, R.R. (1974). Loving, Hating and Indifference Towards the Patient. Int. R. Psycho-Anal., 1: Gabbard, G.O. and Winer, J.A. (1994). Hate in the Analytic Setting. J. Amer. Psychoanal. Assn., 42: Salakari, J.:Tunteet ja vastatunteet, kehityksestä ja lähtökohdista (yhteenveto ennen muuta Erna Furmanin ja Winnicottin kirjoitusten pohjalta) 4s 2. Mendelsohn, E. (2002). The Analyst's Bad-Enough Participation. Psychoanal. Dial., 12: Reed, G.S. (2001). Shame/Contempt Interchanges. J. Amer. Psychoanal. Assn., 49: Renik, O. (1999). Playing One's Cards Face up in Analysis. Psychoanal Q., 68: Etchegoyen, R.H., Lopez, B.M. and Rabih, M. (1987). On Envy and How to Interpret it. Int. J. Psycho-Anal., 68: Ogden, T.H. (1999). Reverie and Interpretation, sensing something human Kappaleet 1-2, s Ogden, T.H. (1999). Reverie and Interpretation, sensing something human Kappaleet 3-4, s Ogden, T.H. (1999). Reverie and Interpretation, sensing something human Kappaleet 5-6, s Ogden, T.H. (1999). Reverie and Interpretation, sensing something human Kappaleet 7-8, s

12 9. Ogden, T.H. (1994). The Analytic Third: Working with Intersubjective Clinical Facts. Int. J. Psycho-Anal., 75: Bollas, C. Wording and Telling Sexuality Teoksessa The Mystery of Things 9 s. 11. Salakari, J. (2011) Päihteiden ongelmakäytön ymmärtämisestä, s Teoksessa Kätketyn jäljillä, toim. P.Saarinen, A.Tuohimaa ja A.Heikkinen, Itä-Suomen Psykoterapiayhdistys. 12. Director, L. (2005) Encounters with Omnipotence in the Psychoanalysis of Substance Users Psychoanal. Dial., 15: Burton, N. (2005) Finding the Lost Girls Psychoanal. Dial., 15: Alvarez, A. (1996) Different uses of the countertransference with neurotic, borderline and psychotic patients. S s Teoksessa: Countertransference in Psychoanalytic Psychotherapy with Children and Adolescents. Ed. John Tsiantis et.al. Karnac Books 15. McWilliams, N. (1996). Therapy across the Sexual Orientation Boundary. Gender and Psychoanalysis, 1: McWilliams, N. (1979). Treatment of the Young Borderline Patient. Psychoanal. Rev., 66: Wurmser, L. (2004). Superego Revisited. Psychoanal. Inq., 24: Oheislukemistoa: Wurmser, L. (2003). The Annihilating Power of Absoluteness. Psychoanal. Psychol., 20: Lansky, M.R. (2007). Unbearable Shame, Splitting, and Forgiveness in the Resolution of Vengefulness. J. Amer. Psychoanal. Assn., 55: Työnohjauksen ja kouluttamisen opetuksen seminaari Kevät 2016 Opettaja: Marita Niemi, FM

13 Seminaari sisältää sekä työnohjauksen että opetuksen harjoituksia,joita opettaja yhdessä seminaariryhmän kanssa arvioi. Materiaalina käytetään nuorisopsykoterapiaa käsitteleviä artikkeleita. 1. Potilaan alkuhaastattelun ja psykoterapia arvion tekeminen, työnohjausharjoitus. Luetaan pohjaksi Ogden,T.H. (2005) On psychoanalytic supervision. International Journal of Psycho-Analysis, 86: Hautala,A. (2001) Anoreksia, tytön epätoivoinen kamppaiku minuutensa puolesta. Kirjassa Niemi,T. (toim.) Nuorisopsykoterapian erityiskysymyksiä 5. Nuorisopsykoterapia-säätiö, Helsinki. Työnohjausharjoitus syömishäiriö potilaan terapiasta. 3. Opetusharjoitus. Luetaan kirjasta Farrell, E. (1995) Lost for Words. The Psychoanalysis of Anorexia and Bulimia. Process Press. London. (pp. 1-35) 4. Opetusharjoitus. Edellisestä kirjasta (pp ) 5. Opetusharjoitus. Edellisestä kirjasta (pp ) 6. Birksted-Breen,D. (1989) Working with an Anorexic Patient, International Journal of Psycho-Analysis 70: Työnohjausharjoitus ja keskustelua artikkelista. 7. Niemi, M. (2014) Traumoista ja niiden psykoanalyyttisesta hoitamisesta, Kirjassa Häkkinen,M.(toim.) (2014), Sanojen tuolla puolen trauman, häpeän ja väkivallan psykodynamiikasta. Nuorisopsykoterapian erityiskysymyksiä 15, Nuorisopsykoterapiasäätiö, Helsinki. Opetusharjoitus. 8. Lombardi, R., Pola, M.(2010 ) The Body, Adolescence, and Psychosis. Int. J. Psycho-Anal., 91: Työnohjausharjoitus nuorisoterapiatapauksesta, jossa keskeistä nuoren suhde omaan ruumiillisuuteensa.

14 9. Lombardi, R. (2013) Death, Time, and Psychosis. J. Amer. Psychoanal.Assn.,61: Työnohjausharjoitus nuorisoterapia tapauksesta, jossa kyseessä suuri vaikeus suhteessa omaan ruumiillisuuteen ja nuoruusiän kehityshaasteisiin. 10. Lombardi, R. (2003) Knowledge and experience of time in primitive mental states. Int. J. Psycho-Anal.,84: Hoidon lopettamisen käsittelyä työnohjausharjoituksissa sekä keskustelua Lombardin aikaa käsittelevästä artikkelista. Ohessa luetaan Marita Niemen Kuopiossa 2014 pitämät esitelmät koskien tätä aihepiiriä) sekä Anneli Larmo (2012) Psykoterapian lopettaminen, luento. Tutkimustaitojen opetusta ja opinnäytetyön ohjausta seminaari Syksy 2016 ja Kevät 2017 Opettaja: Timo Niemi, LKT, Psykiatrian dosentti (HY) Seminaarissa käsitellään artikkelien kautta keskustellen psykoterapiatutkimuksen erilaisia perinteitä ja menetelmiä. Seminaari on näin ollen menetelmäpainotteinen. Saatuja tutkimustuloksia tarkastellaan kriittisesti. Koulutettavien lopputöitä ohjataan kohti tieteellistä kirjoittamista. 1. Yleistä psykoterapiatutkimuksesta Leiman, M. (2006): Mikä psykoterapiassa vaikuttaa. Asiantuntijaluento psykoterapian konsensuskokouksessa (Suomen Lääkäriseura Duodecim, Suomen Akatemia). Wahlström, J. (2006): Miten psykoterapian tutkimusta tulisi edistää? Asiantuntijaluento psykoterapian konsensuskokouksessa (Suomen Lääkäriseura Duodecim, Suomen Akatemia). 2. Evidence based psychotherapy relationships Norcross, JC, Bruce, E. Wampold BE. (2011): Evidence-Based Therapy Relationships: Research Conclusions and Clinical Practices. Psychotherapy, 48, 1, Horvath, A, Del Re, AC, Fluckiger, C. Symonds, D. (2011): The Alliance in child and adolescent psychotherapy. Psychotherapy, 48, 1, Vaikuttavuustutkimuksista 1 Knekt,P., Lindfors, O., Laaksonen, M. (2010): Helsingin Psykoterapiatutkimus-psykoterapioiden vaikuttavuus viiden vuoden

15 seurannassa. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos raportti 33/2010. Knekt, P., Lindfors, O:, Sares-Jäske, L. ja Laaksonen, M. (2012). Psykoterapioiden vaikuttavuus masennukseen pitkissä seurannoissa. Duodecim 128: Vaikuttavuustutkimuksista 2 Leiman, M. (2004): Vaikuttavuustutkimuksen pulmallisuus psykoterapiassa. Duodecim Niemi, T (1988).:Viisi vuotta jälkeen psykoterapian alun. Prospektiivinen selvitys opiskelijoiden yksilöpsykoterapiasta N:o 3. Ylioppilaiden Terveydenhoitosäätiön tutkimuksia ja selvityksiä 26. Sandell, R., Blomberg, J. Lazar, A., Carlsson, J., Broberg, J. and Schubert, J. (2000): Varieties of Long-Term Outcome Among Patients in Psychoanalysis and Long-Term Psychotherapy: A Review of Findings in the Stockholm Outcome of Psychoanalysis and Psychotherapy Project (Stoppp). International Journal of Psycho-Analysis 81: Prosessitutkimuksista Elliott, R. (2010): Psychotherapy change process research: Realizing the promise. Psychotherapy Research,20(2): Nilsson, T., Svensson, M., Sandell, R. and Clinton, D, (2007): Patients experiences of change in cognitive-behavioral therapy and psychodynamic therapy: a qualitative comparative study. Psychotherapy Research 17(5) Casetutkimuksista 1 McLeod, J. and Elliott, R. (2011): Systematic case study research: A practice- oriented introduction to building an evidence base for councelling and psychotherapy. Counselling and Psychotherapy Research 11(1) Casetutkimuksista 2 (esimerkkejä tapausten käytöstä) Niemi, T. (1992): Cases to Cases. A Study of Psychotherapy. Psychoanal. Psychother. 6: Niemi, T. and Lombardi, R. (2008): Run or Die: Bi-Logical Phenomena and the Body-Mind Border. Scand.Psychoanal. Rev. 31: Casetutkimuksia 3 (esimerkkejä tapausten käytöstä) Lombardi, R. (2003): Knowledge and experience of time in

16 primitive mental states.international Journal of Psycho-Analysis 84: Lombardi,R.(2004): Three Psychoanalytic Sessions. Psychoanalytic Quarterly 73: Nuorisopsykoterapian tutkimuksia 1 Langer DA, McLeod BD, Weisz JR. Do treatment manuals undermine youth-therapist alliance in community clinical practice? J Consult Clin Psychol Aug;79(4): doi: /a McCarty CA, Weisz JR. Effects of psychotherapy for depression in children and adolescents: what we can (and can't) learn from metaanalysis and component profiling. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry Jul;46(7): Weisz JR, McCarty CA, Valeri SM. Effects of psychotherapy for depression in children and adolescents: a meta-analysis. Psychol Bull Jan;132(1): Nuorisopsykoterapian tutkimuksia 2 Weisz JR, Hawley KM. Developmental factors in the treatment of adolescents. J Consult Clin Psychol Feb;70(1): Nuorisopsykoterapian tutkimuksia 3 McLeod BD. Relation of the alliance with outcomes in youth psychotherapy: a meta-analysis. Clin Psychol Rev Jun;31(4): doi: /j.cpr Epub 2011 Mar 17. Abbass AA, Rabung S, Leichsenring F, Refseth JS, Midgley N. Psychodynamic Psychotherapy for Children and Adolescents: A Meta-Analysis of Short-Term Psychodynamic Models. J. Am. Acad. Child Adolesc. Psychiatry, 2013;52(8): seminaarikerroilla käsitellään yksityiskohtaisesti ja yksilöllisesti kunkin opiskelijan opinnäytetyön hanketta suunnittelusta toteuttamiseen. Samalla käydään läpi tieteellisen kirjoittamisen periaatteita, kuten esimerkiksi : kysymyksen asettelu, kirjallisuuden haku, kirjoittaminen, opinnäytetyön sisältö ja rakenne, lähdeluettelon laatimisperiaatteet, tapausesimerkkien kirjoittamisen periaatteet.

17 Seuranta: Opiskelijoiden kehitystä seurataan kussakin pienryhmäseminaarissa ja työnohjauksessa. Koska kaikki työnohjaajat kuuluvat Nuorisopsykoterapiasäätiön opettajakuntaan, keskustelemme opettajakunnan kokousten yhteydessä opetuksen edistymistä kunkin opiskelijan kohdalta (n. 5 kertaa vuodessa). Opiskelijat antavat lisäksi kirjallisen palautteen puolivuosittain. Myös palautteita käsitellään opettajakunnan kokouksissa ja ne toimivat pohjana myös Helsingin Yliopiston väli- ja päätösarvioissa. Osaamisen arviointi: Osaamisen arviointi tapahtuu jatkuvan näytön pohjalta pienryhmäseminaareissa, yksilötyönohjauksessa, työnohjaus- ja opetusharjoitustilanteissa seminaareissa, koulutuspäivien yleiskeskusteluissa sekä opettajakunnan kokouksissa. Koulutukseen liittyvät tiedustelut: Arto Leppänen, puh

EFPP 5.2.2011 Olavi Lindfors. TUTKIELMAN JA TIETEELLISEN KIRJOITTAMISEN OHJAAMINEN koulutusyhteisöjen kokemuksia

EFPP 5.2.2011 Olavi Lindfors. TUTKIELMAN JA TIETEELLISEN KIRJOITTAMISEN OHJAAMINEN koulutusyhteisöjen kokemuksia EFPP 5.2.2011 Olavi Lindfors TUTKIELMAN JA TIETEELLISEN KIRJOITTAMISEN OHJAAMINEN koulutusyhteisöjen kokemuksia OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS JA TAVOITTEET OPM mietintö 2003 koulutukseen tulee sisältyä psykoterapian

Lisätiedot

KAKSI TAMPEREEN PROJEKTIA. Pekka Saarnio

KAKSI TAMPEREEN PROJEKTIA. Pekka Saarnio KAKSI TAMPEREEN PROJEKTIA Pekka Saarnio terapeuttivaikutus, asiakkaan ja terapeutin välinen yhteistyösuhde sekä asiakkaan hoitoa koskevat odotukset (N = 327/33) terapeutin motiivit hakeutua alalle (N =

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTO PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS PSYKODYNAAMINEN NUORTEN YKSILÖPSYKOTERAPIAN KOULUTUSOH- JELMA 79 OP,

HELSINGIN YLIOPISTO PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS PSYKODYNAAMINEN NUORTEN YKSILÖPSYKOTERAPIAN KOULUTUSOH- JELMA 79 OP, HELSINGIN YLIOPISTO PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS PSYKODYNAAMINEN NUORTEN YKSILÖPSYKOTERAPIAN KOULUTUSOH- JELMA 79 OP, 2017-2020 Psykologia Medicum Lääketieteellinen tiedekunta Psykiatria Clinicum Lääketieteellinen

Lisätiedot

Kliininen päättely. Thomsonin mallin mukaisen yhteistyön näkyminen fysioterapiatilanteessa

Kliininen päättely. Thomsonin mallin mukaisen yhteistyön näkyminen fysioterapiatilanteessa Kliininen päättely Thomsonin mallin mukaisen yhteistyön näkyminen fysioterapiatilanteessa FTES017, Syksy 2015 Kata Isotalo, Hanna Valkeinen, Ilkka Raatikainen Thomsonin ym. (2014) malli 25.10.15 FTES017_KI_HV_IR

Lisätiedot

lääketieteen koulutuksessa nykytila ja haasteet

lääketieteen koulutuksessa nykytila ja haasteet Saattohoidon opetus lääketieteen koulutuksessa nykytila ja haasteet Leila Niemi-Murola dosentti, kliininen opettaja Anestesiologian ja tehohoidon klinikka HY/HYKS Esityksen sisältö Työelämässä olevat,

Lisätiedot

Käyttäytymistieteiden laitos

Käyttäytymistieteiden laitos HELSINGIN YLIOPISTO PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS AIKUISTEN PSYKOANALYYTTIKKO-PSYKOTERAPEUTTI SEKÄ PSYKOTERAPEUTTIKOULUTTAJAKOULUTUSOHJELMA 138 OP, 2016 2021 Psykologia Käyttäytymistieteiden laitos Käyttäytymistieteellinen

Lisätiedot

Verkkokoulutus ja uuden oppimiskulttuurin luominen. TieVie-kouluttajakoulutus Helsinki Pirjo Ståhle

Verkkokoulutus ja uuden oppimiskulttuurin luominen. TieVie-kouluttajakoulutus Helsinki Pirjo Ståhle Verkkokoulutus ja uuden oppimiskulttuurin luominen TieVie-kouluttajakoulutus Helsinki 8.11.2002 Pirjo Ståhle Organisaation tieto- ja toimintaympäristöt Suhteet avoin tiedonvaihto mekaaninen orgaaninen

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit n kriteerit 1. Oman opetus- ja ohjausosaamisen jatkuva kehittäminen Erinomaisuus näkyy mm. siten, että opettaja arvioi ja kehittää systemaattisesti opettamiseen ja ohjaukseen liittyvää omaa toimintaansa

Lisätiedot

OPPIMINEN ja SEN TUKEMINEN Supporting learning for understanding

OPPIMINEN ja SEN TUKEMINEN Supporting learning for understanding OPPIMINEN ja SEN TUKEMINEN Supporting learning for understanding Vetäjät: Jonna Malmberg jonna.malmberg@oulu.fi Tutkimusryhmä: Oppimisen ja Koulutusteknologian Tutkimusyksikkö (LET) LET tutkii (1) Conceptual

Lisätiedot

Masennus ja mielialaongelmien ehkäisy Timo Partonen

Masennus ja mielialaongelmien ehkäisy Timo Partonen Masennus ja mielialaongelmien ehkäisy Timo Partonen LT, psykiatrian dosentti, Helsingin yliopisto Ylilääkäri, yksikön päällikkö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos; Mielenterveys ja päihdepalvelut osasto;

Lisätiedot

Mitä mielen hyvinvoinnilla tarkoitetaan? Katja Kokko Gerontologian tutkimuskeskus ja terveystieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto

Mitä mielen hyvinvoinnilla tarkoitetaan? Katja Kokko Gerontologian tutkimuskeskus ja terveystieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto Mitä mielen hyvinvoinnilla tarkoitetaan? Katja Kokko Gerontologian tutkimuskeskus ja terveystieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto Mental health: a state of well-being (WHO) in which every individual realizes

Lisätiedot

Opiskelijaosuuskunta oppimisympäristönä fysioterapian ammattikorkeakouluopinnoissa

Opiskelijaosuuskunta oppimisympäristönä fysioterapian ammattikorkeakouluopinnoissa Opiskelijaosuuskunta oppimisympäristönä fysioterapian ammattikorkeakouluopinnoissa Annamaija Id-Korhonen Lahti University of Applied Sciences Lahden tiedepäivä 12.11.2013 tulevaisuuden palvelut 2020 Sosiaali-

Lisätiedot

- yhteistyötä yli yliopistorajojen - sähköiset työkalut aktiivisessa käytössä

- yhteistyötä yli yliopistorajojen - sähköiset työkalut aktiivisessa käytössä Kouluttajalääkärikoulutus - yhteistyötä yli yliopistorajojen - sähköiset työkalut aktiivisessa käytössä Susanna Pitkänen, KM, Verkkopedagogi HY, Kansanterveystieteenlaitos IT-Med 13.5.2009 www.tthvyo.fi

Lisätiedot

Sulautuva yliopisto opetus, syksy 2009

Sulautuva yliopisto opetus, syksy 2009 Sulautuva yliopisto opetus, syksy 2009 Opettaja: verkkopedagogiikan asiantuntija Taina Joutsenvirta Aika: keskiviikkoina klo 16 18 4.11., 18.11., 2.12., 16.12.2009 Paikka: Metsätalo U40, sali 27 Kurssin

Lisätiedot

Tutkimustietoa oppimisen arvioinnista

Tutkimustietoa oppimisen arvioinnista Tutkimustietoa oppimisen arvioinnista Miten arviointi suuntaa oppimista? Viivi Virtanen 28.2.2011 1/10 Millä keinoin opiskelijan saisi oppimaan sen mitä opetan? 2/10 Miten arviointi vaikuttaa siihen, miten

Lisätiedot

Sulautuva sosiaalityö

Sulautuva sosiaalityö Sulautuva sosiaalityö Sosiaalityön tutkimuksen päivät Sosiaalityön yliopiston lehtori, VTT Camilla Granholm camilla.granholm@helsinki.fi Twitter:@cgranhol Taustaa Väittelin huhtikuussa 2016 Väitöskirjani

Lisätiedot

Terveydenhoitajat opettajien työn tukena

Terveydenhoitajat opettajien työn tukena Terveydenhoitajat opettajien työn tukena Turun Yliopisto, Hoitotieteen laitos Pihla Markkanen, TtM, TtT-opiskelija Terveydenhoitajapäivät 6.2.2015 Esityksen sisältö Taustaa Tutkimuksen (pro gradu työn)

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON KANSSA JÄRJESTETTÄVÄT PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUKSET

HELSINGIN YLIOPISTON KANSSA JÄRJESTETTÄVÄT PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUKSET HELSINGIN YLIOPISTON KANSSA JÄRJESTETTÄVÄT PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUKSET Alla ilmenee tiedot Helsingin yliopistossa toteutettavien psykoterapeuttikoulutusten sisältövaatimuksista sekä koulutusohjelmien rakenne.

Lisätiedot

Englannin kielen ja viestinnän ja ammattiaineiden integrointiyhteistyö insinöörikoulutuksessa

Englannin kielen ja viestinnän ja ammattiaineiden integrointiyhteistyö insinöörikoulutuksessa Englannin kielen ja viestinnän ja ammattiaineiden integrointiyhteistyö insinöörikoulutuksessa Ammattikorkeakoulujen kielten ja viestinnän opettajien neuvottelupäivät Lapin ammattikorkeakoulussa 13.-14.11.2014

Lisätiedot

APA-tyyli. Petri Nokelainen

APA-tyyli. Petri Nokelainen APA-tyyli Petri Nokelainen petri.nokelainen@uta.fi American Psychology Association (APA, 2001). Yleisin sosiaalitieteiden käyttämä tyylikirjasto. Artikkelin teksti, jossa on viittaus (referointi) lähdeluettelossa

Lisätiedot

Vertaispalaute. Vertaispalaute, /9

Vertaispalaute. Vertaispalaute, /9 Vertaispalaute Vertaispalaute, 18.3.2014 1/9 Mistä on kyse? opiskelijat antavat palautetta toistensa töistä palaute ei vaikuta arvosanaan (palautteen antaminen voi vaikuttaa) opiskelija on työskennellyt

Lisätiedot

Asiakkaana paljon palveluita käyttävä -kuormittavien tunteiden ratkaisuksi voimavaroja vahvistava moniammatillinen toimintamalli?

Asiakkaana paljon palveluita käyttävä -kuormittavien tunteiden ratkaisuksi voimavaroja vahvistava moniammatillinen toimintamalli? Asiakkaana paljon palveluita käyttävä -kuormittavien tunteiden ratkaisuksi voimavaroja vahvistava moniammatillinen toimintamalli? Liisa Kiviniemi, OAMK, TtT, yliopettaja, liisa.kiviniemi@oamk.fi Päivi

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

Mittaamisen vaikeus. KOKEMUKSET JAKOON informaatiolukutaidon kipupisteet STKS:n seminaari, Helsinki

Mittaamisen vaikeus. KOKEMUKSET JAKOON informaatiolukutaidon kipupisteet STKS:n seminaari, Helsinki Mittaamisen vaikeus KOKEMUKSET JAKOON informaatiolukutaidon kipupisteet 2.12.2005 STKS:n seminaari, Helsinki Anne Lehto, suunnittelija, Helsingin yliopisto anne.ma.lehto@helsinki.fi http://www.helsinki.fi/infolukutaito

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS. KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus - Pedagoginen harjoittelu 10 op

KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS. KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus - Pedagoginen harjoittelu 10 op KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus - Pedagoginen harjoittelu 10 op Pedaopas 2016-2017 KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikkaa opetustyön tueksi

Tieto- ja viestintätekniikkaa opetustyön tueksi Tieto- ja viestintätekniikkaa opetustyön tueksi Opettajat arvioinnin ja koulu-koti-yhteistyön toteuttajina Heidi Krzywacki, Tiina Korhonen, Laura Koistinen, Jari Lavonen 19.8.2011 1 Tutkimus- ja kehittämishankkeessa

Lisätiedot

Therapeia-säätiön työnohjaajakoulutus psykoterapeuteille ja psykoanalyytikoille, 2,5 vuotta (60 op)

Therapeia-säätiön työnohjaajakoulutus psykoterapeuteille ja psykoanalyytikoille, 2,5 vuotta (60 op) Therapeia-säätiön työnohjaajakoulutus psykoterapeuteille ja psykoanalyytikoille, 2,5 vuotta (60 op) Työnohjaajakoulutuksen tavoitteet: Opiskelija saa tiedolliset, taidolliset ja asenteelliset jatkuvan

Lisätiedot

Ammattien välinen opettaminen ja oppiminen Lääketieteellisen tiedekunnan näkökulma

Ammattien välinen opettaminen ja oppiminen Lääketieteellisen tiedekunnan näkökulma Ammattien välinen opettaminen ja oppiminen Lääketieteellisen tiedekunnan näkökulma Outi Kortekangas-Savolainen Ihotautilääkäri, dosentti Lääkärikouluttajan erityispätevyys, opettajan laaja-alainen kelpoisuus

Lisätiedot

Co-Design Yhteissuunnittelu

Co-Design Yhteissuunnittelu Co-Design Yhteissuunnittelu Tuuli Mattelmäki DA, associate professor Aalto University School of Arts, Design and Architecture School of Arts, Design and Architecture design with and for people Codesign

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen 1 FYSIIKKA Fysiikan päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta fysiikan opiskeluun T2 ohjata

Lisätiedot

HARJOITTELUN OHJAUKSEN LAATUKRITEERIT

HARJOITTELUN OHJAUKSEN LAATUKRITEERIT Sosiaali- ja terveysala/päivitys 12.4.2011 HARJOITTELUN OHJAUKSEN LAATU 1. Tiedonkulku Suunnitellulla tiedonkululla varmistetaan yhteistyö harjoittelupaikan ja oppilaitoksen välillä. - harjoittelupaikassa

Lisätiedot

Yleistä kanditutkielmista

Yleistä kanditutkielmista Aineenopettajankoulutuksen opinnäytteet Leena Hiltunen 21.1.2009 Yleistä kanditutkielmista Tyypillisesti teoreettisia kirjallisuusanalyysejä, joissa luodaan taustaa ja viitekehystä tietylle aiheelle Pääsääntöisesti

Lisätiedot

Toipumisorientaatio Anna Anttinen, Heini Laukkanen & Suvi Nousiainen

Toipumisorientaatio Anna Anttinen, Heini Laukkanen & Suvi Nousiainen Toipumisorientaatio www.muotiala.fi Määritelmä Toipumisorientaation tavoitteena on tukea ihmistä rakentamaan ja ylläpitämään merkityksellistä ja tyydyttävää elämää ja identiteettiä huolimatta siitä onko

Lisätiedot

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Ohjeet opiskelijalle Opiskelija harjoittelee omassa opetustyössään ammatillisessa koulutuksessa. Opetusharjoittelussa keskeisenä tavoitteena

Lisätiedot

1. Oppimisen ohjaamisen osaamisalue. o oppijaosaaminen o ohjausteoriaosaaminen o ohjausosaaminen. 2. Toimintaympäristöjen kehittämisen osaamisalue

1. Oppimisen ohjaamisen osaamisalue. o oppijaosaaminen o ohjausteoriaosaaminen o ohjausosaaminen. 2. Toimintaympäristöjen kehittämisen osaamisalue Sivu 1 / 5 Tässä raportissa kuvaan Opintojen ohjaajan koulutuksessa oppimaani suhteessa koulutukselle asetettuihin tavoitteisiin ja osaamisalueisiin. Jokaisen osaamisalueen kohdalla pohdin, miten saavutin

Lisätiedot

INTEGRATIIVISEN PSYKOTERAPIAN PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS KOULUTUSOHJELMA

INTEGRATIIVISEN PSYKOTERAPIAN PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS KOULUTUSOHJELMA INTEGRATIIVISEN PSYKOTERAPIAN PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS KOULUTUSOHJELMA SISÄLLYSLUETTELO Integratiivisen psykoterapian psykoterapeuttikoulutus... 3 1. Opiskelijavalinta... 4 2. Koulutusohjelman rakenne...

Lisätiedot

Tehostettu kisällioppiminen tietojenkäsittelytieteen ja matematiikan opetuksessa yliopistossa Thomas Vikberg

Tehostettu kisällioppiminen tietojenkäsittelytieteen ja matematiikan opetuksessa yliopistossa Thomas Vikberg Tehostettu kisällioppiminen tietojenkäsittelytieteen ja matematiikan opetuksessa yliopistossa Thomas Vikberg Matematiikan ja tilastotieteen laitos Tietojenkäsittelytieteen laitos Kisällioppiminen = oppipoikamestari

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3)

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) code name 1 2 3 sum YAKJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 90 YAKJA15AYKJ01-1000 Toimintaympäristön muutos

Lisätiedot

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille?

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? 10.10.01 Tuomo Suortti Ohjelman päällikkö Riina Antikainen Ohjelman koordinaattori 10/11/01 Tilaisuuden teema Kansainvälistymiseen

Lisätiedot

MILLAISET OPERATIIVISET TAIDOT PITÄÄ ERIKOISTUMISEN AIKANA TAVOITTAA (VRT. EBCOG- VAATIMUKSET)

MILLAISET OPERATIIVISET TAIDOT PITÄÄ ERIKOISTUMISEN AIKANA TAVOITTAA (VRT. EBCOG- VAATIMUKSET) MILLAISET OPERATIIVISET TAIDOT PITÄÄ ERIKOISTUMISEN AIKANA TAVOITTAA (VRT. EBCOG- VAATIMUKSET) Ewa Jokinen, oyl Hyvinkään sairaala Synnytys- ja naistentautiopin valtakunnallinen opetuskokous 24.5.2016

Lisätiedot

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Päättääkö opettaja ohjelmasta? Vai voisivatko opiskelijat itse suunnitella

Lisätiedot

Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE

Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE Koordinaattorin valinta ja rooli Selection and role of the coordinator Painopiste: tiede hallinto

Lisätiedot

VALINNAISET OPINNOT Laajuus: Ajoitus: Kood Ilmoittautuminen weboodissa (ja päättyy 06.03.2016.)

VALINNAISET OPINNOT Laajuus: Ajoitus: Kood Ilmoittautuminen weboodissa (ja päättyy 06.03.2016.) VALINNAISET OPINNOT Valinnaisia opintoja pedagogisten opintojen yleistavoitteiden suuntaisesti tarjoavat normaalikoulu, kasvatustiede ja ainedidaktiikka. Laajuus: 3 opintopistettä Ajoitus: Pääsääntöisesti

Lisätiedot

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon perusteiden ja koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman hierarkia Laki ja asetukset Ammatillisen

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin.

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Hyväksymismerkinnät 1 (6) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Lisätiedot

ColLab Uudet yhteisölliset teknologiat oppimisen tukena

ColLab Uudet yhteisölliset teknologiat oppimisen tukena http://collab0708.wordpress.com ColLab Uudet yhteisölliset teknologiat oppimisen tukena Hankkeen esittelyä 4.9.2007 Essi Vuopala Paulina Melakari-Mustonen Mikä on ColLab hanke? ColLab hanke on Oulun yliopiston

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen KEMIA Kemian päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta kemian opiskeluun T2 ohjata ja

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Maija Alahuhta, Merja Jylkkä, Nina Männistö, Oamk

Maija Alahuhta, Merja Jylkkä, Nina Männistö, Oamk Maija Alahuhta, Merja Jylkkä, Nina Männistö, Oamk Haavahoidon erikoistumiskoulutuksen valtakunnalliseen verkostoon kuuluu Salla Seppänen (koordinointi), Päivi Virkki Savonia-amk, Ansa Iivanainen, Mamk,

Lisätiedot

KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op)

KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op) KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op) KOULUTTAJAKOULUTUS ON MONIMUOTOISTA OPISKELUA, JOKA KOOSTUU NELJÄSTÄ ERI KURSSISTA 1 n peruskurssi, 4 op 2 Jatkokurssi I, 3 op 3 Jatkokurssi II, 3 op 4 Kurssintuottajan koulutus,

Lisätiedot

Tuloksia ja kokemuksia / results and experiences

Tuloksia ja kokemuksia / results and experiences EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND INTERREG IVC 2007-2013 interregional cooperation across Europe Tuloksia ja kokemuksia / results and experiences Interreg IVC/ Interreg Europe 26 May 2015, Helsinki INTERREG

Lisätiedot

UEF EXECUTIVE MBA. aducate.fi JOHDON JA ASIANTUNTIJOIDEN facebook.com/weaducate

UEF EXECUTIVE MBA. aducate.fi JOHDON JA ASIANTUNTIJOIDEN facebook.com/weaducate UEF EXECUTIVE MBA JOHDON JA ASIANTUNTIJOIDEN KOULUTUSOHJELMA aducate.fi @weaducate facebook.com/weaducate UEF EMBA-opinnot SMART AT WORK Kenelle: Itä-Suomen yliopiston UEF EMBA -koulutusohjelma on tarkoitettu

Lisätiedot

Kognitiivisen psykoterapian keskus Luote Oy

Kognitiivisen psykoterapian keskus Luote Oy Koulutuksen tavoitteet Kognitiivisen työnohjaajakoulutuksen tavoitteena on, että opiskelija saa tiedolliset ja taidolliset valmiudet toimia yksilöiden, ryhmien ja työyhteisöjen työnohjaajana sekä työyhteisöjen

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto

VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto Tämän viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelman valintakokeen avulla Arvioidaan viestintävalmiuksia,

Lisätiedot

Suhteellisen iän ilmiön vaikutukset suomalaisessa jalkapallossa

Suhteellisen iän ilmiön vaikutukset suomalaisessa jalkapallossa Suhteellisen iän ilmiön vaikutukset suomalaisessa jalkapallossa Taustaa Suhteellisen iän ilmiötä (relative age effect, RAE) on tutkittu 1980-luvulta alkaen urheilujoukkueita, kouluja tai muita nuorisoinstituutiota

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto AIKUISKOULUTUKSEN LAATU- JA VAIKUTTAVUUS, OPISKELIJAPALAUTE kevät 2016 Vastausprosentti: 46,0 % Koulutuksen sisällöt ja tavoitteet Sivu 1 / 11 Koulutuksen sisällöt

Lisätiedot

Teollinen Internet & Digitalisaatio 2015

Teollinen Internet & Digitalisaatio 2015 VTT TECHNICAL RESEARCH CENTRE OF FINLAND LTD Teollinen Internet & Digitalisaatio 2015 Jukka Kääriäinen 18.11.2015 VTT, Kaitoväylä 1, Oulu Teollinen Internet & Digitalisaatio 2015 - seminaari Teollinen

Lisätiedot

SUOMEN KIELI 1 Vuosiluokkien 5-10 saamelainen luokanopettajakoulutus

SUOMEN KIELI 1 Vuosiluokkien 5-10 saamelainen luokanopettajakoulutus OPETUSSUUNNITELMA SUOMEN KIELI 1 Vuosiluokkien 5-10 saamelainen luokanopettajakoulutus 30 opintopistettä Dutkan- ja oahppostivra dohkkehan 21.6.2013 áššis 72/13 1. OPPIAINEEN YLEISET TIEDOT... 3 1.1. OPPIAINEEN

Lisätiedot

Aineopettajaliitto AOL ry LAUSUNTO

Aineopettajaliitto AOL ry LAUSUNTO OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ PL 29 00023 VALTIONEUVOSTO lukiontuntijako@minedu.fi Aineopettajaliiton (AOL ry) lausunto lukiokoulutuksen yleisten valtakunnallisten tavoitteiden ja tuntijaon uudistamista

Lisätiedot

KIVUNHOIDON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 15.1.2014 joulukuu 2014

KIVUNHOIDON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 15.1.2014 joulukuu 2014 KIVUNHOIDON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 15.1.2014 joulukuu 2014 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi KIVUNHOIDON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT

Lisätiedot

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use Martta Forsell, Finnish Focal Point 28/09/2015 Martta Forsell 1 28/09/2015 Esityksen

Lisätiedot

Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus (YATJAI15A3)

Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus (YATJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus (YATJAI15A3) code name 1 2 sum YATJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 85 YATJA15AYTJ01-1000 Toimintaympäristön muutos 10 YTJ0101 Societal Change

Lisätiedot

Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen

Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen Arja Holopainen, TtT, tutkimusjohtaja Hoitotyön Tutkimussäätiö Suomen JBI yhteistyökeskus WHOn Hoitotyön yhteistyökeskus Esityksen sisältö Hoitotyön

Lisätiedot

TT Eija Hanhimäki Helsingin yliopisto

TT Eija Hanhimäki Helsingin yliopisto TT Eija Hanhimäki Helsingin yliopisto Väitöskirjaprojekti alkaa Vuoden 2006 alusta Comenius-projektiin tutkijaksi gradu saatava valmiiksi tammikuussa 2006 Valmistuminen teologian maisteriksi 03/2006 Tutkimustyö

Lisätiedot

MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain

MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain 11042014 Julkaisufoorumin päivitysten vuoksi tasoluokka kannattaa aina tarkistaa julkaisufoorumin julkaisukanavan haku -sivulta: http://www.tsv.fi/julkaisufoorumi/haku.php?lang

Lisätiedot

PROFILES -hankkeeseen osallistuvien opettajien osaamisalueiden kartoittaminen

PROFILES -hankkeeseen osallistuvien opettajien osaamisalueiden kartoittaminen PROFILES -hankkeeseen osallistuvien opettajien osaamisalueiden kartoittaminen Ammatillisen kehittymisen prosessin aluksi hankkeeseen osallistuvat opettajat arvioivat omaa osaamistaan liittyen luonnontieteiden

Lisätiedot

POTILASSIMULAATIOMENETELMÄ JA OPPIMISTULOKSET LÄÄKEHOIDON KOULUTUKSESSA

POTILASSIMULAATIOMENETELMÄ JA OPPIMISTULOKSET LÄÄKEHOIDON KOULUTUKSESSA POTILASSIMULAATIOMENETELMÄ JA OPPIMISTULOKSET LÄÄKEHOIDON KOULUTUKSESSA INTEGROITU KIRJALLISUUSKATSAUS SimPro 25.8. 2015 Aura, Suvi; / Itä-Suomen Yliopisto, Kuopion Yliopistollinen Sairaala Sormunen, Marjorita/

Lisätiedot

Hyvän ohjauksen kriteerit Lähde: Opetusneuvos Juhani Pirttiniemi Opetushallitus

Hyvän ohjauksen kriteerit Lähde: Opetusneuvos Juhani Pirttiniemi Opetushallitus Hyvän ohjauksen kriteerit Lähde: Opetusneuvos Juhani Pirttiniemi Opetushallitus Kaakkois-Suomen ELO -verkosto järjestää Kymenlaakson toisen Hyvät käytännöt -kiertueen tilaisuuden 29.10.2014 Ohjaus työelämään

Lisätiedot

Reflektiivinen ammattikäytäntö. Merja Sylgren 07.05.2007

Reflektiivinen ammattikäytäntö. Merja Sylgren 07.05.2007 Reflektiivinen ammattikäytäntö Arjen työn vaatimukset Työyhteisöt ja yksittäiset työntekijät vastaavat arjen työssään työelämän asettamiin vaatimuksiin. Tästä nousee tarkasteltavaksi: yhteisöjen ja yksilöiden

Lisätiedot

Työryhmä 2. Hyväksi havaittuja käytäntöjä tutkimuseettisestä koulutuksesta. Keskiviikko 29.10.2014 Tieteiden talo, 405 Puheenjohtajana Petteri Niemi

Työryhmä 2. Hyväksi havaittuja käytäntöjä tutkimuseettisestä koulutuksesta. Keskiviikko 29.10.2014 Tieteiden talo, 405 Puheenjohtajana Petteri Niemi Työryhmä 2. Hyväksi havaittuja käytäntöjä tutkimuseettisestä koulutuksesta Keskiviikko 29.10.2014 Tieteiden talo, 405 Puheenjohtajana Petteri Niemi Eettinen tutkija... Tunnistaa asioiden eettisen puolen

Lisätiedot

Vaihtoehtoiset opintojen suoritustavat ja vertaisarviointi opetuksen laadun takeina. Jarkko Toikkanen Tampereen yliopisto

Vaihtoehtoiset opintojen suoritustavat ja vertaisarviointi opetuksen laadun takeina. Jarkko Toikkanen Tampereen yliopisto Vaihtoehtoiset opintojen suoritustavat ja vertaisarviointi opetuksen laadun takeina Jarkko Toikkanen Tampereen yliopisto Vaihtoehtoiset opintojen suoritustavat muu kuin luento- tai pienryhmämuotoiseen,

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA 1 (6) HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA Tohtoriopintojen opetussuunnitelma löytyy tiedekunnan jatko-opinto-oppaasta: www.utu.fi/fi/yksikot/edu/tutkimus/tohtorikoulutus/opinnot/opinto-opas/sivut/home.aspx

Lisätiedot

Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland

Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland www.helsinki.fi/yliopisto This presentation - Background

Lisätiedot

UUDET OPETUSSUUNNITELMAT 2017-

UUDET OPETUSSUUNNITELMAT 2017- UUDET OPETUSSUUNNITELMAT 2017-24.9.2015 Opetussuunnitelmatyön aikataulu Syyskuu 2015: Rehtorin päätös opetussuunnitelmatyön yhteisiksi tavoitteiksi / linjauksiksi 24.9.2015: opetussuunnitelmatyön aloitusseminaari

Lisätiedot

Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere

Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere Opintojaksolla tutustutaan nykyaikaisen, joustavan, oppivana organisaationa toimivan työyhteisön tunnusmerkkeihin ja toimintaperiaatteisiin. Samalla opitaan

Lisätiedot

Kansallinen seminaari

Kansallinen seminaari Kansallinen seminaari Matemaattis- luonnontieteellisten aineiden aineenopettajakoulutuksen pedagogisten opintojen tutkintovaatimukset Matemaattis- luonnontieteellisten aineiden didaktiikka luokanopettajakoulutuksessa

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op)

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 15.1.2014 31.5.2015 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi 2 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN

Lisätiedot

ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUS (EP), opetussuunnitelma

ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUS (EP), opetussuunnitelma ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUS (EP), opetussuunnitelma 2014-2017 Kasvatustieteen kandidaatin tutkinto 180 op I Kieli- ja viestintäopinnot sekä orientoivat opinnot, 20 op: KTKO101 Johdatus yliopisto-opiskeluun

Lisätiedot

Opettajille suunnatut erikoistumiskoulutukset - toteutuksia ja kokemuksia ensimmäisestä vuodesta

Opettajille suunnatut erikoistumiskoulutukset - toteutuksia ja kokemuksia ensimmäisestä vuodesta Opettajille suunnatut erikoistumiskoulutukset - toteutuksia ja kokemuksia ensimmäisestä vuodesta Keväällä 2016 käynnistyivät koulutusohjelmat: - Oppiminen ja opettaminen digitaalisissa ympäristöissä (60

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29)

Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29) Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29) Opetusharjoittelun aikana opettajaopiskelija osoittaa ammattipedagogisissa opinnoissa hankkimaansa osaamista. Tavoitteena on,

Lisätiedot

Työelämässä hankitun osaamisen tunnustaminen Itä-Suomen korkeakouluissa

Työelämässä hankitun osaamisen tunnustaminen Itä-Suomen korkeakouluissa Työelämässä hankitun osaamisen tunnustaminen Itä-Suomen korkeakouluissa Työelämäyhteistyö aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa 1 Esityksen sisältö AHOT-prosessi MAMKissa AHOTin

Lisätiedot

KOGNITIIVISEN PSYKOTERAPIAN PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS

KOGNITIIVISEN PSYKOTERAPIAN PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS KOGNITIIVISEN PSYKOTERAPIAN PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS KOULUTUSOHJELMA Koulutusohjelma on hyväksytty kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnassa 20.10.2016 ja on voimassa 31.12.2021 asti. Kognitiivisen

Lisätiedot

Arvioinnin monipuolistaminen lukion opetussuunnitelman perusteiden (2015) mukaan

Arvioinnin monipuolistaminen lukion opetussuunnitelman perusteiden (2015) mukaan Arvioinnin monipuolistaminen lukion opetussuunnitelman perusteiden (2015) mukaan OPS-koulutus Joensuu 16.1.2016 Marja Tamm Matematiikan ja kemian lehtori, FM, Helsingin kielilukio 3.vpj. ja OPS-vastaava,

Lisätiedot

Basic Flute Technique

Basic Flute Technique Herbert Lindholm Basic Flute Technique Peruskuviot huilulle op. 26 Helin & Sons, Helsinki Basic Flute Technique Foreword This book has the same goal as a teacher should have; to make himself unnecessary.

Lisätiedot

Ohjaustyön dilemmoista käsitteen ja käytänteiden pohdintaa

Ohjaustyön dilemmoista käsitteen ja käytänteiden pohdintaa Ohjaustyön dilemmoista käsitteen ja käytänteiden pohdintaa OHJAUSTYÖN DILEMMAT JA ELÄMÄNKULKUJEN JÄNNITTEET käytäntö tutkimustapaaminen 17.5.2013 Itä-Suomen yliopisto Jussi Silvonen Yliopistotutkija, dosentti

Lisätiedot

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 1 TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 Oulun Yliopisto / Tieteen päivät 2015 2 TIETEEN PÄIVÄT Järjestetään Oulussa osana yliopiston avajaisviikon ohjelmaa Tieteen päivät järjestetään saman konseptin mukaisesti

Lisätiedot

Tietokantapohjaisen arviointijärjestelmän kehittäminen: kohti mielekästä oppimista ja opetusta

Tietokantapohjaisen arviointijärjestelmän kehittäminen: kohti mielekästä oppimista ja opetusta Tietokantapohjaisen arviointijärjestelmän kehittäminen: kohti mielekästä oppimista ja opetusta Heidi Krzywacki, Jari Lavonen, Tiina Korhonen 12.2.2010 Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Opettajankoulutuslaitos

Lisätiedot

KEMIA 7.LUOKKA. Laajaalainen. liittyvät sisältöalueet. osaaminen. Merkitys, arvot ja asenteet

KEMIA 7.LUOKKA. Laajaalainen. liittyvät sisältöalueet. osaaminen. Merkitys, arvot ja asenteet KEMIA 7.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Merkitys, arvot ja asenteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta kemian opiskeluun T2 ohjata ja kannustaa oppilasta tunnistamaan

Lisätiedot

EKSPRESSIIVISEN TAIDETERAPIAN KOULUTUSOHJELMA

EKSPRESSIIVISEN TAIDETERAPIAN KOULUTUSOHJELMA 1 INARTES INSTITUUTTI EKSPRESSIIVISEN TAIDETERAPIAN KOULUTUSOHJELMA HAKU EKSPRESSIIVISEN TAIDETERAPIAN JATKO-OPINTOIHIN keväällä 2010 Ekspressiivinen taideterapia Ekspressiivinen taideterapia kuuluu humanistisen

Lisätiedot

TSSH-HEnet : Kansainvälistyvä opetussuunnitelma. CASE4: International Master s Degree Programme in Information Technology

TSSH-HEnet : Kansainvälistyvä opetussuunnitelma. CASE4: International Master s Degree Programme in Information Technology TSSH-HEnet 9.2.2006: Kansainvälistyvä opetussuunnitelma CASE4: International Master s Degree Programme in Information Technology Elina Orava Kv-asiain suunnittelija Tietotekniikan osasto Lähtökohtia Kansainvälistymisen

Lisätiedot

NÄYTTÖÖN PERUSTUVA HOITOTYÖ ELÄVÄKSI KYSissä

NÄYTTÖÖN PERUSTUVA HOITOTYÖ ELÄVÄKSI KYSissä NÄYTTÖÖN PERUSTUVA HOITOTYÖ ELÄVÄKSI KYSissä I koulutuskokonaisuus lokakuu 2009 joulukuu 2010 II koulutuskokonaisuus syyskuu 2011 toukokuu 2012 NÄYTTÖÖN PERUSTUVA HOITOTYÖ ELÄVÄKSI KYSISSÄ VeTe Kurssiohjelma

Lisätiedot

Martti Raevaara 24.5.2007 Virta III. OPETUSSUUNNITELMA lukuvuosille 2007-2010. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Virta@ -koulutus (TaM)

Martti Raevaara 24.5.2007 Virta III. OPETUSSUUNNITELMA lukuvuosille 2007-2010. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Virta@ -koulutus (TaM) Martti Raevaara 24.5.2007 Virta III OPETUSSUUNNITELMA lukuvuosille 2007-2010 Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Virta@ -koulutus (TaM) Virt@ -koulutuksen opinnot johtavat taiteen maisterin tutkintoon

Lisätiedot

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011 1 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011 KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU Koulutuspalvelut 2 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT

Lisätiedot

Kutsu Professuuriesitelmä Savonlinnan kampus

Kutsu Professuuriesitelmä Savonlinnan kampus Kutsu Professuuriesitelmä 9.9.2014 Savonlinnan kampus Kutsu kuulemaan julkista esitelmää, jonka Itä-Suomen yliopiston kasvatustieteen, erityisesti kasvatuspsykologian professori Liisa Karlsson pitää syyskuun

Lisätiedot

Kielet. Professori Ritva Kantelinen Itä-Suomen yliopisto, Filosofinen tiedekunta, Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto

Kielet. Professori Ritva Kantelinen Itä-Suomen yliopisto, Filosofinen tiedekunta, Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto Professori Ritva Kantelinen Itä-Suomen yliopisto, Filosofinen tiedekunta, Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ja perusopetuksen

Lisätiedot

Yleistä OPE-linjan kanditutkielmista

Yleistä OPE-linjan kanditutkielmista Aineenopettajankoulutuksen opinnäytteet Leena Hiltunen 10.9.2009 Yleistä OPE-linjan kanditutkielmista Tyypillisesti teoreettisia kirjallisuusanalyysejä, joissa luodaan taustaa ja viitekehystä tietylle

Lisätiedot

Perheen vuorovaikutuksen näkökulma

Perheen vuorovaikutuksen näkökulma Kuulemistilaisuus ja seminaari lasten sosiaalisen ja tunne-elämän kehityksen ja sen ongelmien arvioinnista psykologin työssä 30.1.2013, klo 10.00 16.00 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Kruununhaka, Helsinki

Lisätiedot