Liite 1. Pohjois Pohjanmaan Ely keskuksen strategisen tulossopimuksen tarkistukset LUONNOS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liite 1. Pohjois Pohjanmaan Ely keskuksen strategisen tulossopimuksen tarkistukset LUONNOS"

Transkriptio

1 Liite 1. Pohjois Pohjanmaan Ely keskuksen strategisen tulossopimuksen tarkistukset LUONNOS 1. ELY keskuksen johdon näkemys strategisen tulossopimuksen toteutumisesta eri painopisteitten suhteen PAINOPISTE A: ALUEELLISEN KILPAILUKYVYN JA VÄESTÖN HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN Onnistumiset: 1. Nuorisotyöttömyyden ehkäiseminen Nuorisotyöttömyys ei taantuman aikana paisunut sellaisiin lukemiin, kuin ennalta ehkä pelättiin. Nuorisotyöttömyyden ehkäisyyn on keskuksessa panostettu. TE toimistoissa on otettu käyttöön uusi palvelumalli, jossa erityisenä painopisteenä ovat olleet nuoret. Toimijoiden välistä yhteistyötä on onnistuttu lisäämään mm. perustamalla laajapohjainen nuorten ohjauksen työryhmä. Hanketoimintaa on suunnattu nuoria palveleviin hankkeisiin, joskin monet hankkeet ovat vielä käynnistysvaiheessa. 2. Osaavan työvoiman saatavuuden turvaaminen taantuman jälkeen Koulutuksen suunnittelua ja ennakointia varten on perustettu organisaation sisäinen koulutuksen kehittämis ja hankintaryhmä sekä Ely keskuksesta ja sen ulkopuolisista toimijoista koostuva alueellinen koulutusasioiden neuvottelukunta. ESR rahoituksella on tuettu työvoiman saatavuutta ja osaamistason nostoa. 3. Tuetaan yritysten toimintaedellytyksiä taantumatilanteessa Sekä hankerahoitusta että yritystukea on suunnattu yritysten toimintaedellytysten parantamiseksi taantumatilanteessa. Alueen kasvuväylä toimijat ovat mm. luoneet uuden toimintamallin, ESR rahoituksella on käynnistymässä yrittäjien omistajanvaihdoshanke ja yhteistyötä seudullisten yrityspalveluiden kanssa on tiivistetty. 4. Rakennemuutosalueiden erityistilanteen huomiointi Rakennemuutosalueella osallistutaan myös julkisten investointihankkeiden rahoittamiseen. Kainuun, Keski Pohjanmaan ja Pohjois Pohjanmaan maakuntien yhteistoiminta alueen liikennestrategia ja liikennejärjestelmäsuunnittelu on käynnistynyt ensimmäisenä Suomessa ja etenee tiiviissä yhteistyössä maakuntien liittojen kanssa Oulun seudun liikennejärjestelmäyhteistyö on ollut aktiivista ja ELY keskus on yhteis työssä tiiviisti mukana. Kehittämiskohteet: Nuorten palvelujen asiakasraati perustetaan. Sukupolven vaihdosta suunnittelevien ja potentiaalisten nuorten yrittäjien kohtaannon edistämiseen panostetaan. Nuorten ja vastavalmistuneiden harjoittelu ja työpaikkojen koordinointia ja tiedottamista kehitetään. 1

2 ELY keskusten roolia selkeytetään vastaamaan koko liikennejärjestelmän pitkäjänteistä kehittämistä kohti ekotehokasta ja käyttäjälähtöistä liikennejärjestelmää. Perustienpidon rahoituksen, samoin kuin joukkoliikenteen peruspalvelutasoisen palvelun turvaaminen osana arjen liikkumisen perusedellytyksiä. PAINOPISTE B: ILMASTONMUUTOKSEN HILLINTÄ JA KESTÄVÄN KEHITYKSEN EDISTÄMINEN Onnistumiset: Ilmastomuutoksen hillintä ja kestävän kehityksen edistäminen ovat tulleet yleisesti hyväksytyiksi periaatteiksi yhteiskunnan ja elinkeinojen kehittämisessä. Tämä on selkeästi nähtävissä suotuisana asennekehityksenä ELYkeskuksen ensimmäisenä puolivuotiskautena. Käynnissä oleva yhdyskuntarakenteen tiivistäminen ja rakentamisen energiatalouden parantaminen edistävät merkittävästi energiatehokkuutta ja vähentävät päästöjä. Ilmastostrategian valmistelu etenee yhteistyössä maakunnan liiton ja muiden alueellisten toimijoiden kanssa. Tulvadirektiivin edellyttämät selvitykset tulvariskien arvioinnista ovat käynnissä koko maakunnan alueella samoin kuin EU rahoitteinen hajajätevesien neuvontahanke. Oulussa aloitetaan jätteen poltto energiaksi, mikä vähentää kaatopaikkojen kuormitusta. Happamien sulfaattimaiden päästöjen arviointihanke on käynnistynyt. Hankkeella pyritään edistämään vesienhoidon tavoitteiden toteuttamista. Maakunnassa on edennyt YVA menettelyyn kymmeniä mittavia tuulipuistohankkeita sekä meri että maaalueilla. PP liiton ja POPELYn aloitteesta MMM on käynnistänyt kansallisen suo ja turvemaiden strategian laatimisen. Hyvin merkittävä Uljuan tekojärven perusparannushanke saadaan päätökseen tänä vuonna. Maakunnassa on käynnissä useita yhdysvesijohto ja viemärihankkeita, jotka parantavat huoltovarmuutta ja vesiensuojelua. Kehittämiskohteet: Koko ELY keskuksen puitteissa tulee laajentaa ja syventää yhteistyötä vaikuttavien yhdyskuntahankkeiden kehittämisessä, joilla on sekä elinkeino, liikenne että ympäristöpoliittisia ulottuvuuksia. Maakunnanliitto on luonteva yhteistyökumppani. Oulun kaupunkiseudulla selvitetään kauppapaikkojen sijoittamista ja hiilidioksidipäästöjen vaikutusta yhdyskuntien rakennemallien valinnassa. Toteutetaan joukkoliikenteen kehittämisohjelmaa ja tiivistetään liikenne ja maankäytön suunnittelun yhteensovittamista. Vanhojen kaatopaikkojen metaanipäästöjä vähennetään kaatopaikkojen kunnostamisen myötä. Hajajätevesiasetuksen toimeenpanossa lisätään informaatio ohjausta ja yhteistyötä kuntien kanssa. Varmistetaan tuulipuistohankkeiden yhteensopivuus maakuntakaavoituksen ja ympäristövaatimusten kanssa. Pitkäaikainen tavoite vaelluskalojen palauttamisesta alueen päävesistöihin on edelleen ajankohtainen. Toteutetaan Pohjois Pohjanmaan maakunnallinen suo ohjelmahanke. Vesihuoltolaitosten toimintavarmuutta tehostetaan varavesijärjestelyhankkeella. Jatketaan tulvariskien ja vesiensäännöstelyn hallintaa edistävää Kalajoen pumppaamojen automatisointia. Vesipuitedirektiivin tavoitteita ei saavuteta jos toteutusohjelman laatimisen yhteydessä ei osoiteta toimenpiteiden toteuttamiseen lisärahoitusta. 2

3 PAINOPISTE C: ELINKEINO, LIIKENNE JA YMPÄRISTÖKESKUSTEN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN Onnistumiset: ELY keskuksen toiminta on käynnistynyt sujuvasti: yhteiset horisontaaliset toiminnot sekä sisäiset ja ulkoiset työryhmät (hankintatoimen kehittämisryhmä, hankkeiden teemaryhmät, neuvottelukunta ym.) on nimetty ja ovat toiminnassa. Myös vastuualueiden sisäiset ja ulkoiset yhteistyörakenteet on luotu. Pohjoisten ELY keskusten (Kainuu, Lappi ja Pohjois Pohjanmaa) yhteistyö on käynnistynyt kevään aikana. Tavoitteena on tiivis yhteistyö sekä työjako ja erikoistuminen Pohjoisten ELYjen kesken. Myös yhteistyötä maakunnan liittojen, AVIen ja muiden sidosryhmien kanssa tehdään säännöllisesti. Maahanmuuttoasiat on organisoitu uudelleen hoidettavaksi laajennetulla toiminta alueella (Pohjois Pohjanmaa ja Kainuu). ELY keskus on tehnyt alueellisen maahanmuuttostrategian ja käynnistänyt pakolaisten kuntiin sijoittamisen strategiatyön. Seudullisten yrityspalveluiden kehittämistyössä on tehty yhteistyösopimuksia seudullisten toimijoiden kanssa. Yritysharavamallin hyödyntäminen TE toimistojen yritysyhteistyössä onnistui hyvin. Kehittämiskohteet: Asiakkuustoimintoa ja asiakkuusstrategian toimeenpanoa tehostetaan työ ja elinkeinoministeriöstä syksyn aikana saatavien linjausten mukaisesti. ELY keskuksessa jatketaan edelleen organisaation keventämistä ja yksikköjen kokoamista lukumäärältään pienemmäksi. Tämä tukee osaltaan tuottavuustavoitteiden toteuttamista sekä synergiaetujen saavuttamista ELY keskuksessa. Oman tuotannon hankkeita (EAKR, ESR, Maaseuturahasto) suunnataan entistä enemmän toteuttamaan keskeisiä maakunnan ja keskuksen tavoitteita ja linjauksia. Hankkeita integroidaan vakiintuneeseen toimintaan. ELY keskuksessa on käynnistetty henkilöstösuunnittelu: tunnistetaan kriittiset osaamisvaatimukset, määritellään tarvittavat uusrekrytoinnit ja henkilöstön kehittämistarpeet. Suunnitteluprosessissa panostetaan erityisesti laadulliseen osioon. 2. ELY keskuksen johdon näkemys alueen tilan kehityksestä vuonna 2010 ja arvio kehityksestä koskien vuotta 2011 Strategista tulossuunnitelmaa kirjoitettaessa elettiin globaalin taantuman synkintä vaihetta. Tekemiset ja toimenpiteet tähdättiin erityisesti sen vahinkojen ehkäisyyn ja minimointiin Pohjois Pohjanmaalla. Taantuma vaikutti varsinkin 2009 ja 2010 alkuvuonna alueella vahvasti viennin romahdettua aiheuttaen mm. voimakasta työttömyyttä ja yritysten konkursseja. Kovasti taantuma aluetta koettelikin, mutta nyt talouden nousun merkkien voimistuessa näyttää kuitenkin siltä, että taantumasta selvittiin ehkä paremmin, kuin uskallettiin toivoa. Tulevaisuus näyttää varsin kohtuulliselta, vaikka epävarmuustekijöitä talouskasvussa toki edelleen on. Tuoreen aluetalouskatsauksen, joka perustuu alueen eri alojen asiantuntijanäkemyksiin, mukaan odotukset elinkeinoelämän, yritystoiminnan ja työllisyyden kehityksestä ovat kaiken kaikkiaan positiiviset. Alueen vienti on lähtenyt kasvuun ja odotettavissa on, että jos lamaan mentiin viennin romahdettua, voitaisiin sieltä nyt myös nousta sen myötä. Tiedot satamista ja yritysten parantuneet tilauskannat vahvistavat osaltaan käänteen tapahtuneen. 3

4 Toimialoista mainittakoon kaivos, sähkön tuotanto sekä informaatio ja viestintä toimialat. Kaivostoimialalla on vahva vaihe Hituran ja Laivakankaan aloitusten myötä. Myös Taivalkosken Mustavaaran uudelleenaukaisun suhteen on liikettä. Suurten ICT yritysten järjestelyt jatkuvat aiheuttaen lomautuksia ja henkilöstön vähennyksiä. Vastapainona ohjelmistoalan pk yritykset kasvavat ja niitä syntyy lisää. Tuotekehityksessä on myös uusia lupaavia avauksia, kun Nokia, Intel ja Oulun yliopisto ovat perustaneet Ouluun yhteisen 3D tutkimuslaboratorion. Suurenergiaratkaisut Simossa ja Pyhäjoella ovat vireillä ja etenevät vauhdilla. Huomiota tullaan kiinnittämään myös uusiutuvan energian ratkaisuihin. Positiivisesta yleisvireestä huolimatta, yritysten ja toimialojen välillä on suuria eroja, eivätkä suinkaan kaikki ole karistaneet vielä taantumaa kannoiltaan. Työttömyys on ollut laskusuunnassa, vaikkakin eroja alueen sisällä on. Erityisesti lomautettujen määrät ovat laskeneet vuoden takaisesta roimasti, kuten myös rekrytointiongelmat. Korkeasti koulutetun työvoiman saatavuus on hyvä. Työttömien määrän alenemisesta huolimatta pitkäaikaistyöttömyys pahenee Pohjois Pohjanmaalla niin työttömien määrän kuin työttömyysjaksojen keston suhteen. Ikääntyneiden työttömyys kasvaa, mutta nuorten työttömyys alkaa hieman helpottaa. Kaiken kaikkiaan odotukset työllisyystilanteen kohenemisesta seuraavan vuoden aikana ovat positiiviset. Suomen suurin kuntaliitos tapahtuu Pohjois Pohjanmaalla, kun Haukipudas, Kiiminki, Oulu, Oulunsalo ja Yli Ii yhdistyvät Laajan kuntarakenteen muuttumisen myötä Ely keskus kiinnittää lähitulevaisuudessa huomioita toimenpiteisiin, joilla tuetaan erityisesti aluerakennetta ja liikennejärjestelmiä. Pohjois Pohjanmaan on erityisesti nuorten maakunta. Harmaantuvassa Euroopassa Pohjois Pohjanmaa on poikkeuksellinen koulutetun, nuoren väestörakenteensa vuoksi. Jotta tämä Suomessa ja Euroopassa yhä harvinaisemmaksi käyvä voimavara voidaan säilyttää Pohjois Pohjanmaalla, keskus suuntaa nuoriin liittyviin avauksiin huomiotaan ja voimavarojaan, erityisesti koulutukseen ja työllistymiseen. Vaarana on, mikäli koulutettuja nuoria ei pystytä pitämään alueella, että he työmarkkinatilanteen kohentuessa siirtyvät muualle. 3. ELY keskuksen strategisen tulossopimuksen tarkistaminen tarkistusohjeen uusien painotusten ja ELYkeskuksen omien ehdotusten pohjalta Ely keskuksen yhteiset strategiset painotukset vuodelle 2011 ovat seuraavat Edistetään erityisesti nuorten työllistymistä Edistetään yritysten omistajasiirroksia ml. sukupolvenvaihdokset Tuetaan yrityksien kansainvälistymis ja kasvuponnisteluissa Varaudutaan alueen suurhankkeisiin; ydinvoima, kaivos ja energiahankkeisiin Huomioidaan kuntarakenteen muutokset Merkittävimmät liikennehankkeet ovat Seinäjoki Oulu rata, valtatie 4:n Oulu Kemi kehittäminen ja Oulun meriväylä Ilmastonmuutoksen hillintä Kehitetään Ely keskuksen asiakaslähtöisyyttä PAINOPISTE A: ALUEELLISEN KILPAILUKYVYN JA VÄESTÖN HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN Toimintalinja A2: Yritystoiminnan uudistaminen Vahvistetaan edelleen yritystukipalvelujen kokonaisuuksien hallintaa asiakkaan tarpeista lähteväksi, sekä yritystukipalvelujen kohdentamista ja aktivointia yhdessä alueellisten toimijoiden kanssa Kasvuväylä mallin mukaisesti. ELY on aktiivinen kumppani Seudullisissa yrityspalveluissa toimivien organisaatioiden kanssa. 4

5 ELY käynnistää hyväksytyn asiakkuusstrategian mukaiset toimenpiteet ELY perehdyttää TE toimistot käynnistämään erityisesti ProStart, DesignStart ja Pk LTS tuotteistettuja asiantuntijapalveluja. ELY nopeuttaa yritystukien maksatusta. Painopisteenä voimakasta kasvua tavoittelevat yritykset ja yhteiset toimintatapaprosessit yhteistyölle: Edistetään kasvupotentiaalisten yritysten tunnistamista ja merkittävän panostusten kohdistamista niihin. Vahvistetaan liikeideoiden sparrausta TEM konsernin, julkisten toimijoiden ja yksityisten pääomasijoittajien kanssa yhteistyössä. Hyödynnetään laajasti käynnissä olevien hankkeiden rahoitusta (mm. Uudet urat hanke) uusien innovatiivisten ja kilpailukykyisten yritysten lisäämiseksi. Vahvistetaan pääomasijoitustoimintaa ja tuetaan toimia, joilla yritykset voivat hyödyntää kansainvälisiä asiantuntijaverkostoja. Painopisteenä on viennin, erityisesti palveluviennin, kasvattaminen. Toimenpiteenä luodaan yhteinen toimintatapa ELY keskuksen sisäiselle, alueen toimijoiden ja ELY keskusten väliselle yhteistyölle vientiverkostohankkeiden aihealueiden ja yritysten tunnistamiseksi. ELY tukee yrityksiä sukupolven ja yrittäjyyden vaihdoksissa. Parannetaan ja uudistetaan Innovaatioympäristön toimintaedellytyksiä. Painopisteenä ovat erityisesti mm. tarvelähtöinen T&k toiminnan ja palvelujen tuotteistamisprosessien kehittäminen sekä innovaatioiden synnyttämiseen, aktivointiin ja jatkokehittämiseen edistävät toimet. Rakennerahastotoiminnassa kehitetään edelleen ELY keskuksen sisäistä ja rahastojen välistä yhteistyötä ja teemaryhmien toimintaa rahoituksen vaikuttavuuden lisäämiseksi. Rahoitusta suunnataan riittävästi liittymissopimuksen mukaisille tavoite 6 alueille. Toimintalinja A3: Aluerakenteen kehittäminen ja liikennejärjestelmien toimivuus Toimintalinjan kärkihankkeet vuonna 2011 ovat: Seinäjoki Oulu ratahanke ja sen rahoituksen turvaaminen valtatie 4 Oulu Kemi kehittäminen Oulun 12 metrin meriväylä Selvitetään myös Hailuodon kiinteän yhteyden, mahdollisen ydinvoimala hankkeen ja valtatien 22 asema maakunnallisen liikennejärjestelmän kehittämisen kannalta. Toimintalinja A4: Maaseudun elinvoimaisuus ja elinkeinot Maakunnan yhteistyöryhmän maaseutujaoston roolia vahvistetaan alueellisen maaseutupolitiikan valmistelijana. Jaoston toiminnasta tiedotetaan ja se järjestää yhdessä muiden viranomaisten ja hankkeiden kanssa maaseutupoliittisen seminaarin. Kansalaistoiminta maaseudun järjestöjen ja verkostojen huomioiminen ja kytkeminen kehittämiseen tapahtuu asiantuntijakuulemisten kautta. Valmistellaan maaseudun oman tuotannon kehittämishanke, jossa saatetaan aluekehityksen käyttöön tietoa ja edistetään kehittämistoimia mm. maaseutuyritysten toimintatoimintaympäristön kehittämiseksi, energiasektorin tavoitteiden toteuttamiseksi sekä maaseudun palveluiden, tuotteiden ja infrastruktuurin ml. laajakaistayhteyksien osalta. Hanke edesauttaa osaltaan toteuttamaan maaseutupoliittisen kokonaisohjelman tavoitetta: ELY:t arvioivat harvaan asutun maaseudun tieverkoston kunnon ja kehittämistarpeet ja laativat alueelleen harvaan asutun maaseudun tieohjelman yhteistyössä alan toimijoiden ja kehittäjien kanssa. 5

6 Toimintalinja A6: Väestön ikääntyminen ja työvoimapolitiikka Uudet määrälliset tulostavoite esitykset on esitetty liitteessä 2. Toimintalinja A7: Maahanmuutto ja kotouttaminen Strategiset linjaukset työstetään valtakunnallisen kuntastrategian linjausten pohjalta. Vastataan kotouttamislain muutosten edellyttämiin ohjaus, neuvonta ja koulutustarpeisiin sekä lain toimeenpanoon liittyviin tehtäviin. Kehitetään alueellisen yhteistyörakenteen toimintaa alueen työvoiman saatavuuteen ja ennakointiin ja ulkomaisen työvoiman tarpeisiin liittyen. PAINOPISTE B: ILMASTONMUUTOKSEN HILLINTÄ JA KESTÄVÄN KEHITYKSEN EDISTÄMINEN Toimintalinja B2: Ilmastonmuutoksen hillintä ja siihen sopeutuminen Maakuntien yhteistoiminta alueen liikennestrategian ja liikennejärjestelmäsuunnittelun avulla määritetään maakuntien liikennejärjestelmän kehittämistoimenpiteet, joilla turvataan liikennejärjestelmän palvelutaso tulevaisuudessa. Kaupunkiseutujen osalta ELY keskus on mukana seutujen kaavoitushankkeissa edistämässä liikennejärjestelmän toimivuutta ja kevyen liikenteen olosuhteita. Joukkoliikenteen palvelutasoselvitysten laadinta on käynnistynyt Oulun kaupunkiseudulla ja (selvitykset) valmistuvat ELY laajuudessa vuoden 2011 loppuun mennessä. Vuonna 2010 valmistuneen Pohjois Pohjanmaan ilmastostrategian mukaisten toimialoittaisten ja alueellisten ilmasto ohjelmien toteuttaminen sekä toimien seuranta alkaa. Tuulivoimarakentamisen edellyttämää kaavoitusta ja YVA menettelyjä ohjataan sekä annetaan koulutusta lainsäädännön muutoksesta. Hanketoiminnalla (HAKU, SAKU, CATERMASS) selvitetään ja etsitään ratkaisumalleja ilmastonmuutoksen aiheuttamien ympäristöriskien vähentämiseen happamilla sulfaattimailla. Energiatehokkuutta parannetaan mm. rakentamisessa, asumisessa, liikenteessä ja teollisuudessa. Toimintalinja B3: Ympäristönhoito, suojelu ja ekotehokkuus Osallistutaan meristrategiadirektiiviä kansallisesti toimeenpanevan merenhoitosuunnitelman alueelliseen valmisteluun henkilöresurssien mukaan. Merenhoitosuunnitelma eri vaiheineen sovitetaan yhteen tulvadirektiivin toimeenpanoon ja VHS työhön. PAINOPISTE C: ELINKEINO, LIIKENNE JA YMPÄRISTÖKESKUSTEN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN Toimintalinja C1: Toiminnan asiakaslähtöinen kehittäminen Asiakkuus ELY keskukseen on perustettu asiakkuusryhmä, joka osallistuu valtakunnallisen asiakkuusstrategian jalkauttamiseen paikalliselle tasolle. 6

7 Pohjoisten ELYjen yhteistyössä asiakkuus on yksi painopistealueista ja pohjoisten ELYjen asiakkuuspäälliköt ovat tehneet yhteistyötä yhteisten toimintamallien rakentamisessa. ELY keskus osallistuu aktiivisesti valtakunnallisen asiakkuusteeman kehittämis ja jalkautustyöhön vuoden 2011 kuluessa. Valmistautuminen CAF itsearviointimallin käyttöönottoon Keskuksessa on kartoitettu keväällä 2010 valmius CAF itsearvioinnin tekemiseen niin osaamisten kuin rakenteiden osalta. Kartoituksen perusteella voidaan todeta että vastuualueilla on vaihtelevasti kokemusta ja osaamista, joka on kertynyt aikaisemmista laatuarvioinneista. Mallin käyttöönottoon on valmistauduttu rakenteellisesti nimeämällä vastuualuekohtaiset yhteyshenkilöt. Edellisen perustella lähtökohdat itsearviointiin ovat kohtuullisen hyvät, joskin ohjaavalta taholta odotetaan käyttöönoton yhteydessä koulutusta. Osaamisasioiden uudelleenorganisointi Osaamisasiat organisoidaan kokonaisvaltaisesti E vastuualueella. Tehtävään on asetettu työryhmä. Uusi organisoituminen otetaan käyttöön käyttöönotto Toimintalinja C2: Yhteistyö maakunnan liittojen, AVI virastojen ja muiden sidosryhmien kanssa TEM: ELY keskusten strategiatyö tulee organisoida siten, että vastuualueiden vuoropuhelu varmistetaan ja että yhteistyö tuottaa entistä paremmin synergiaetuja. Riittävästä yhteistyöstä AVIen ja metsäkeskusten kanssa tulee huolehtia. (Työstö palaverissa) TEM: Niiden ELY keskusten, joiden toimialue ulottuu yhden tai kahden vastuualueen osalta toisen ELY keskuksen alueelle, tulee huolehtia sekä ko. ELY keskuksen että maakunnan liittojen osallistumismahdollisuuksista valmisteluun. Tavoitteet ja toimenpiteet esitetään sen ELY keskuksen tulossuunnitelmassa, joka vastaa toiminnasta. (Työstö palaverissa) ELY:n EAKR/ESR rahoituskäytäntöjä kehitetään niin, että yhteishankkeiden toteuttaminen eri tutkimuslaitosten ja viranomaisten kesken on myös jatkossa mahdollista ELY:n EU rahoituksella. ELY ja Pohjois ja Keski Pohjanmaan liitot sekä liikenneasioissa Kainuun maakuntakuntayhtymä toimivat yhteistyökumppaneina alueiden kehittämisessä. Osaamisen ja kulttuurin toimialoilla ELY keskus toteuttaa yhteistyössä Pohjois Suomen AVIn, Pohjois Pohjanmaan liiton sekä Kainuun ELYn kanssa kansainvälistä yhteistyötä keskinäisesti sovittavan työnjaon puitteissa. Toimintalinja III C3: Johtaminen ja toimintakulttuuri TEM: Vuoden 2010 loppupuolella otetaan käyttöön ELYjen yhteinen monivuotinen ja vastuualuekohtainen henkilöstösuunnitelma. (Työstö palaverissa) TEM: Käynnistetään ELY keskusten yhteinen lähiajan henkilöstörakenteen kehittämisohjelma, jonka toteutukseen tulee valmistautua. (Työstö palaverissa) TEM: Kehittämistoimenpiteet raportoidaan osana tulosraportointia. Mahdolliset muut toteutus tai suunnitteluvaiheessa olevat kehittämistoimenpiteet tulee niveltää valtakunnallisten teemojen käytäntöön vientiin. (Työstö palaverissa) Muita huomioita: 7

8 Opetus ja kulttuuriministeriön tulee pyrkiä seuraavalla tulossopimuskierroksella toiminnalliseen tulossopimukseen myös koulutus ja tiedepolitiikan osaston alaisten tehtävien osalta. Substanssimäärärahoista sovitaan kunkin vastuualueen toiminnallisissa tulossopimusneuvotteluissa, mutta nykyisiin toiminnallisiin tulossopimuksiin eivät sisälly ammatillisen aikuiskoulutuksen työelämän kehittämisja palvelutehtävien valtionavustukset. KTPO:n substanssiin kohdistuu myös valtaosa ESR toiminnasta, jonka yhteensovittamista kansallisen toiminnan kanssa tulisi tarkastella toiminnallisella tasolla. 8

Ajankohtaista alueiden käytön suunnittelusta

Ajankohtaista alueiden käytön suunnittelusta Ajankohtaista alueiden käytön suunnittelusta Esa Hoffrén/ Alueiden käytön yksikkö 19.1.2011 1 Lisää viraston nimi, tekijän nimi ja osasto 19.1.2011 2 Lisää viraston nimi, tekijän nimi ja osasto 19.1.2011

Lisätiedot

Kestävää liikkumista Pirkanmaalla. Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue

Kestävää liikkumista Pirkanmaalla. Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue Kestävää liikkumista Pirkanmaalla Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue PIRKANMAAN ELY-KESKUKSEN STRATEGISET PAINOTUKSET 2012 2015 1. Hyvän yhdyskuntarakenteen ja liikennejärjestelmän kehitys

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan ELY keskuksen ESR ja EAKR hankkeet ja niiden suuntaaminen

Pohjois-Pohjanmaan ELY keskuksen ESR ja EAKR hankkeet ja niiden suuntaaminen Pohjois-Pohjanmaan ELY keskuksen ESR ja EAKR hankkeet ja niiden suuntaaminen 1.9.2011 Riitta Ilola Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Strategiayksikkö, Riitta Ilola 6.9.2011 1

Lisätiedot

Kasvusopimuskäytäntö, Pohjois-Pohjanmaan liitto 16.10.13. Timo Mäkitalo, tutkimuspäällikkö Claes Krüger, kehittämispäällikkö

Kasvusopimuskäytäntö, Pohjois-Pohjanmaan liitto 16.10.13. Timo Mäkitalo, tutkimuspäällikkö Claes Krüger, kehittämispäällikkö käytäntö, Pohjois-Pohjanmaan liitto 16.10.13 Timo Mäkitalo, tutkimuspäällikkö Claes Krüger, kehittämispäällikkö Kuinka Oulu turvaa elinvoiman ja kasvun muutoksessa? Nuori ikärakenne luo perustan koulutuksen

Lisätiedot

Aikuiskoulutus Pohjois-Savossa

Aikuiskoulutus Pohjois-Savossa Aikuiskoulutus Pohjois-Savossa Aikuiskoulutusstrategian laadinta ja toimeenpano Pohjois-Savossa: koulutusorganisaatioiden yhteistyö Aikuiskoulutuksen rooli elinkeinoelämän ja maakunnan kehittämisessä,

Lisätiedot

Aluehallinto uudistuu 2010. Tavoitteena kansalais- ja asiakaslähtöisesti ja tuloksellisesti toimiva aluehallinto

Aluehallinto uudistuu 2010. Tavoitteena kansalais- ja asiakaslähtöisesti ja tuloksellisesti toimiva aluehallinto Aluehallinto uudistuu 2010 Tavoitteena kansalais- ja asiakaslähtöisesti ja tuloksellisesti toimiva aluehallinto Uudistuksen tavoitteet: Selkeämpi viranomaisten työnjako ilman päällekkäisyyksiä Asiakaslähtöisyys

Lisätiedot

Tietoa, neuvontaa ja ohjausta työelämään 26.1.2011 Oulu

Tietoa, neuvontaa ja ohjausta työelämään 26.1.2011 Oulu Tietoa, neuvontaa ja ohjausta työelämään 26.1.2011 Oulu Kai Koivumäki 1 Osaamistalkoot Valtioneuvoston tulevaisuuskatsaukset pohjana seuraavalle hallitusohjelmalle: TEM Haasteista mahdollisuuksia > työllisyysaste

Lisätiedot

Maakuntien yhteistyöryhmät & ALKU uudistus ja uusi laki alueiden kehittämisestä. Työ- ja elinkeinoministeriö

Maakuntien yhteistyöryhmät & ALKU uudistus ja uusi laki alueiden kehittämisestä. Työ- ja elinkeinoministeriö Maakuntien yhteistyöryhmät & ALKU uudistus ja uusi laki alueiden kehittämisestä Työ- ja elinkeinoministeriö ALKU uudistus ja maakunnan yhteistyöryhmät ALKU uudistuksessa MYR:lle ei tullut erityisiä uusia

Lisätiedot

Tulossuunnittelu 2016-2019 Kaakkois-Suomen ELY-keskus. Strategiset valinnat

Tulossuunnittelu 2016-2019 Kaakkois-Suomen ELY-keskus. Strategiset valinnat Kaakkois-Suomen ELY-keskus Strategiset valinnat Tulossopimusesityksen pitkän aikavälin strategiset tavoitteet Rajallinen määrä asioita Linjassa hallitusohjelman ja sen kärkihankkeiden kanssa Linjassa maakuntaohjelmien

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus uudistus. Maaseuturakentamisen ajankohtaispäivä 16.2.2010

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus uudistus. Maaseuturakentamisen ajankohtaispäivä 16.2.2010 Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus uudistus Maaseuturakentamisen ajankohtaispäivä 16.2.2010 1 Aluehallinto uudistui 1.1.2010 Valtion aluehallinnon viranomaisten rooleja, tehtäviä,

Lisätiedot

Itä-Suomen maahanmuuttostrategia 2017

Itä-Suomen maahanmuuttostrategia 2017 Kansainvälinen Itä-Suomi Itä-Suomen maahanmuuttostrategia 2017 Pohjois-Savo, Etelä-Savo ja Pohjois-Karjala Strategia julkaistu 17.9.2012 http://urn.fi/urn:isbn:978-952-257-607-1 Tarkoitus 5 vuoden ajanjakso,

Lisätiedot

Osaamisen johtamisen viitekehys ja toimintamalli TE-palvelussa

Osaamisen johtamisen viitekehys ja toimintamalli TE-palvelussa Osaamisen johtamisen viitekehys ja toimintamalli TE-palvelussa Sanna Kolomainen Pia Laitinen Matti Hermunen TE-johdon ajankohtaisfoorumi 21.-22.8.2013, Tupaswilla 1 Taustaa osaamisen johtamiselle Tavoite:

Lisätiedot

MMM:n hallinnonalan energiapäivä

MMM:n hallinnonalan energiapäivä MMM:n hallinnonalan energiapäivä Energia-asioiden sijoittuminen TEK-/ELY-organisaatioon ja yhteistyö metsäkeskusten kanssa 5.6.2009 Osastopäällikkö Heimo Hanhilahti MMM Energia-asioiden hoito TE-keskuksissa

Lisätiedot

POHJANMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA 2040 SEMINAARI

POHJANMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA 2040 SEMINAARI POHJANMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA 2040 SEMINAARI VALTAKUNNALLISTEN ALUEDENKÄYTTÖTAVOITTEIDEN OHJAAVUUS JOUNI LAITINEN 23.1.2012 VALTAKUNNALLISET ALUEIDENKÄYTTÖTAVOITTEET (VAT) Valtioneuvosto päätti

Lisätiedot

Mitä tuleva maaseudun ohjelmakausi tuo mukanaan? Yhdistysten erityistuki-info 21.5.2013 Ulla Mehto-Hämäläinen

Mitä tuleva maaseudun ohjelmakausi tuo mukanaan? Yhdistysten erityistuki-info 21.5.2013 Ulla Mehto-Hämäläinen Mitä tuleva maaseudun ohjelmakausi tuo mukanaan? Yhdistysten erityistuki-info 21.5.2013 Ulla Mehto-Hämäläinen Ohjelmakausi 2014-2020 EU:n kaikkia rahastoja koskevat strategiset tavoitteet: älykäs, kestävä

Lisätiedot

SIVISTYSTOIMEN ASIAT UUDESSA ALUEHALLINNOSSA. Ylijohtaja Håkan Mattlin 14.10.2009

SIVISTYSTOIMEN ASIAT UUDESSA ALUEHALLINNOSSA. Ylijohtaja Håkan Mattlin 14.10.2009 SIVISTYSTOIMEN ASIAT UUDESSA ALUEHALLINNOSSA Ylijohtaja Håkan Mattlin 14.10.2009 Luonnoksia ELYjen rakenteesta ELY -kansliapäälliköt 7.10.2009 2 Poimintoja HE:stä: Keskuksen sisäiset toimintoprosessit

Lisätiedot

Uusiutumiskykyinen ja mahdollistava Suomi

Uusiutumiskykyinen ja mahdollistava Suomi Uusiutumiskykyinen ja mahdollistava Suomi Aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehityskuva 2050 Luonnos 9.1.2015 Suuntaviivat (tavoitteet) aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehittämiselle Uudistuvan

Lisätiedot

Alue- ja rakennepolitiikan ajankohtaispäivät 27.-28.11.2012 ELY-keskusten ja maakuntien liittojen tehtävät tulevaisuudessa

Alue- ja rakennepolitiikan ajankohtaispäivät 27.-28.11.2012 ELY-keskusten ja maakuntien liittojen tehtävät tulevaisuudessa Alue- ja rakennepolitiikan ajankohtaispäivät 27.-28.11.2012 ELY-keskusten ja maakuntien liittojen tehtävät tulevaisuudessa Leena Gunnar Ylijohtaja, KASELY 1 ELYjen toiminta-ajatus (ELY-laki) Elinkeino-,

Lisätiedot

Metsäalan strateginen ohjelma MSO

Metsäalan strateginen ohjelma MSO Metsäalan strateginen ohjelma MSO Metsäalan strategisen ohjelman tavoitteet: MSO:n tavoitteena on: ennakoida ja seurata metsäalan rakennemuutosta, koordinoida metsäteollisuuden ja metsäsektorin toimintaedellytystyöryhmän

Lisätiedot

Manner-Suomen ESR ohjelma

Manner-Suomen ESR ohjelma Manner-Suomen ESR ohjelma Toimintalinja 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen (ESR) Kehittää pk-yritysten valmiuksia ennakoida ja hallita

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTI VERKOSTO 30.3.2012. TEM ja työelämän laatu. Antti Närhinen

TYÖHYVINVOINTI VERKOSTO 30.3.2012. TEM ja työelämän laatu. Antti Närhinen TYÖHYVINVOINTI VERKOSTO 30.3.2012 TEM ja työelämän laatu Antti Närhinen Antti Närhinen 30.3.2012 1 Esitykseni TEM ja työelämän laatu eli TYLA kavereiden kesken Mitä tarkoittamme? Miten palvelemme? Hallitusohjelma

Lisätiedot

LAITURI-projekti - toimintaa ja tuloksia

LAITURI-projekti - toimintaa ja tuloksia LAITURI-projekti - toimintaa ja tuloksia Alueellisten TNO-asiantuntijoiden koulutus 11.-12.11.2014 LAITURI-projekti LAITURI projektin tavoite ja tuloksia Tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittämisen

Lisätiedot

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen strategia itse toteutettaviksi hankkeiksi

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen strategia itse toteutettaviksi hankkeiksi Varsinais-Suomen ELY-keskuksen strategia itse toteutettaviksi hankkeiksi TEMin hallinnonalan itse toteuttamien rakennerahastohankkeiden hallinnointi koulutus 31.8.2010 Maija Tuominen, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena Rakennerahastoasiantuntija Jaana Tuhkalainen, ELY-keskus 11.11.2014 Vähähiilinen talous ohjelmakaudella 2014-2020

Lisätiedot

Ilmastopolitiikan tehostaminen väylänpidossa. EKOTULI + LINTU seminaari 28.4.2010

Ilmastopolitiikan tehostaminen väylänpidossa. EKOTULI + LINTU seminaari 28.4.2010 Ilmastopolitiikan tehostaminen väylänpidossa EKOTULI + LINTU seminaari 28.4.2010 ILMATIE-projekti Tiehallinnon EKOTULI -teeman projekti (Ekotehokas ja turvallinen liikennejärjestelmä); Tiehallinnon selvityksiä

Lisätiedot

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus Ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualue Varsinais-Suomen ELY-keskus / Olli Madekivi 13.4.2010 1 Organisaatio 13.4.2010 2 Ympäristökeskuksesta ELYn

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ INFOTILAISUUS

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 aikataulua 23.1 Suomen rakennerahasto-ohjelma hyväksytty valtioneuvostossa ja toimitettu loppukeväästä komission käsittelyyn,

Lisätiedot

PIRKANMAA 2025 Luvassa kirkastuvaa

PIRKANMAA 2025 Luvassa kirkastuvaa PIRKANMAA 2025 Luvassa kirkastuvaa PIRKANMAA 2025 PIRKANMAAN MAAKUNTASUUNNITELMA Pirkanmaan visio Vuonna 2025 Pirkanmaa on vauras, rohkeasti uudistumiskykyinen, osaamista hyödyntävä kasvumaakunta. Pirkanmaalla

Lisätiedot

Osaamisen johtamisen toimintamalli TE-toimistoissa

Osaamisen johtamisen toimintamalli TE-toimistoissa Osaamisen johtamisen toimintamalli TE-toimistoissa (käyttöönotto osana hyvinvointiohjelmaa) TE-johdon ajakohtaisfoorumi 20.8.2014 Matti Hermunen Sisältö Mitä tapahtuu toimistoissa syksyllä 2014 => Miksi

Lisätiedot

Metsästä energiaa yrittämällä

Metsästä energiaa yrittämällä Metsästä energiaa yrittämällä Energia-alan asiantuntijaseminaari Pohtossa 1.4.2009 Asiantuntija, TE-keskus Sivu 1 2.4.2009 Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinokeskus (TE-keskus) TE-keskukset ovat työ-

Lisätiedot

Vanhojen rakennusten uusiokäyttö maaseudulla

Vanhojen rakennusten uusiokäyttö maaseudulla Vanhojen rakennusten uusiokäyttö maaseudulla Juhlatalo Majakoski 30.1.2014 Ulla Mehto-Hämäläinen Keski-Suomen ELY-keskus Valtion aluehallinto Elinkeinot, työvoima, osaaminen, kulttuuri Liikenne ja infrastruktuuri

Lisätiedot

OULUN SEUDUN LIIKENNE. 11.2.2015 Pasi Heikkilä

OULUN SEUDUN LIIKENNE. 11.2.2015 Pasi Heikkilä 11.2.2015 Pasi Heikkilä SISÄLTÖ Seudulliset kärkihankkeet Vt4, Vt8, satama ja ratapihat Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma Oulun seudun liikenteen johtoryhmä POHJOIS-POHJANMAAN LIIKENTEEN KÄRKIHANKKEET

Lisätiedot

EU:n rakennerahastokausi 2014-2020

EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 30.11.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Mari Kuparinen 17.1.2013

Lisätiedot

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020. ICT JA ELEKTRONIIKKA http://maakunta.kainuu.fi/ilmastostrategia

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020. ICT JA ELEKTRONIIKKA http://maakunta.kainuu.fi/ilmastostrategia KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020 ICT JA ELEKTRONIIKKA http://maakunta.kainuu.fi/ilmastostrategia Kainuun ilmastostrategia 2020-projekti valmistellaan maakunnallinen strategia ilmastomuutoksen hillitsemiseksi

Lisätiedot

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Komission esitykset tulevan rakennerahastokauden osalta

Lisätiedot

Ylijohtaja Matti Räinä 14.3.2012. Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Ylijohtaja Matti Räinä 14.3.2012. Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Ylijohtaja Matti Räinä 14.3.2012 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 1 Ylijohtaja Matti Räinä Organisaatio 2012 ELY-keskuksen

Lisätiedot

Kainuun ELY-keskus 2013

Kainuun ELY-keskus 2013 Kainuun ELY-keskus 2013 haasteita, painotuksia ja toimenpiteitä KAINUUN TYÖLLISYYSFOORUMI - SOLIDARCITY KONFERENSSI 9.10.2012 Kainuun ELY-keskus Strategiapäällikkö Juha Puranen Haasteita, painotuksia 2013+

Lisätiedot

Kasvun ja elinvoiman näkökulma maakuntauudistuksessa. Elinkeinoministeri Olli Rehn Oikeus- ja työministeri Jari Lindström

Kasvun ja elinvoiman näkökulma maakuntauudistuksessa. Elinkeinoministeri Olli Rehn Oikeus- ja työministeri Jari Lindström Kasvun ja elinvoiman näkökulma maakuntauudistuksessa Elinkeinoministeri Olli Rehn Oikeus- ja työministeri Jari Lindström Elinkeinoministeri Olli Rehn Uudistuksen tuettava kasvua Tavoitteenamme on suunnata

Lisätiedot

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU Sopimuksen tausta Päijät-Hämeen seudullisen kehittämisyhtiörakenteen muuttuminen 1.1.2013 aiheuttaa muutoksia myös Seudullisten yrityspalvelujen

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA. Itä-Suomen ohjelmallisen kehittämisen kokonaisuus

ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA. Itä-Suomen ohjelmallisen kehittämisen kokonaisuus ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA Itä-Suomen ohjelmallisen kehittämisen kokonaisuus ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA Itä-Suomen kilpailukyky- ja työllisyystavoitteen strategia (EAKR, ESR) Itä-Suomen kilpailukyky-

Lisätiedot

Liikenne ja infrastruktuuri Pohjois - Suomessa

Liikenne ja infrastruktuuri Pohjois - Suomessa Liikenne ja infrastruktuuri Pohjois - Suomessa 27.2.2014 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Martti Norrkniivilä Sisältö Pohjolan ja Suomen liikennekäytävät Kaivostoiminnan liikenteelliset

Lisätiedot

TE-palvelut ja validointi

TE-palvelut ja validointi TE-palvelut ja validointi Mestari2013 - Sinut on tunnistettu! koulutuspolitiikan seminaari 26.-27.11.2013 TE-PALVELUIDEN UUDISTAMINEN v. 2013- TE-PALVELUT JA VALIDOINTI EPÄVIRALLISEN JA ARKIOPPIMISEN TIETOJEN,

Lisätiedot

Ajankohtaista maakuntauudistuksesta kulttuurin näkökulmasta

Ajankohtaista maakuntauudistuksesta kulttuurin näkökulmasta Ajankohtaista maakuntauudistuksesta kulttuurin näkökulmasta KAAKKOIS-SUOMEN LUOVIEN ALOJEN KEHITTÄMISVERKOSTON KOKOUS 3/2016 Kirsi Kaunisharju 26.10.2016 Sote- ja maakuntauudistus Hallituksen linjaus 5.4.2016:

Lisätiedot

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig n taustaa Hallitusohjelman tavoite "Opettajan työn houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä työolosuhteita. Koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti

Lisätiedot

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi 18.5.2016 Toiminta-ajatus Varsinais-Suomen ELY-keskus tukee ja kehittää alueensa asukkaiden, yritysten,

Lisätiedot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot 2015 Botniastrategia Kansainvälinen Nuorekas Vahva pedagoginen osaaminen Korkea teknologia Toiminnallinen yhteistyö Mikro- ja pk-yrittäjyys Vaikuttavuus Arvostettu aikuiskoulutus Tutkimus ja innovaatiot

Lisätiedot

MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO. hankesuunnitelma

MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO. hankesuunnitelma MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO hankesuunnitelma Sisällys 1. Tausta... 3 2. Päätavoitteet... 3 3. Toimintasuunnitelma... 4 4. Ohjausryhmä... 5 5. Johtotyhmä... 6 6. Henkilöstö... 6 7. Kustannukset ja rahoitus...

Lisätiedot

Kylät maaseutupolitiikan kokonaisuudessa

Kylät maaseutupolitiikan kokonaisuudessa VOIMISTUVAT KYLÄT -kampanja 2010-2012 Voimistuvat kylät-kampanja 14.-15.10.2011 Etelä-Karjala, Imatra Kylät maaseutupolitiikan kokonaisuudessa Eero Uusitalo professori, maaseutuneuvos, YTR:n pääsihteeri

Lisätiedot

Kehittyvä Ääneseutu 2020

Kehittyvä Ääneseutu 2020 Kehittyvä Ääneseutu 2020 1 Ääneseutu 2020 Äänekoski on elinvoimainen, monipuolisen elinkeino- ja palvelutoiminnan sekä kasvava asumisen keskus. Äänekoski on Jyväskylän kaupunkiseudun palvelu- ja tuotannollisen

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 25.10.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Aluekehitysjohtaja Varpu

Lisätiedot

kansallinen metsäohjelma Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä

kansallinen metsäohjelma Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä kansallinen metsäohjelma 2015 Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä Hyvinvointia metsistä Metsät ja niiden kestävä käyttö ovat Suomen biotalouden kasvun perusta. Metsät ovat Suomen merkittävin

Lisätiedot

Kasvua Kainuuseen - alustava hanke-esittely

Kasvua Kainuuseen - alustava hanke-esittely Kasvua Kainuuseen - alustava hanke-esittely Kainuun Etu Oy, 5.11.2014 Kasvua Kainuuseen -hankekokonaisuus Hankekokonaisuus koostuu kahdesta eri hankkeesta: Kasvua Kainuuseen - Johdon ja henkilöstön kehittäminen

Lisätiedot

Maaseuturahaston ja vähän muidenkin rahoitusmahdollisuuksista hanketreffit kulttuuri+ hyvinvointi 27.5.2014

Maaseuturahaston ja vähän muidenkin rahoitusmahdollisuuksista hanketreffit kulttuuri+ hyvinvointi 27.5.2014 Maaseuturahaston ja vähän muidenkin rahoitusmahdollisuuksista hanketreffit kulttuuri+ hyvinvointi 27.5.2014 Kukka Kukkonen Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Sivu 1 28.5.2014 Pohjois-Pohjanmaan maaseutustrategian

Lisätiedot

Paikkaperustaisuus lähtökohtana maaseudun kehittämisessä. Salo

Paikkaperustaisuus lähtökohtana maaseudun kehittämisessä. Salo Paikkaperustaisuus lähtökohtana maaseudun kehittämisessä Salo 4.9.2014 Esityksen sisältö 1. Paikkaperustaisuus lähtökohtana maaseudun kehittämisessä 2. Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän, YTR:n verkosto,

Lisätiedot

YS - seudullisten yrityspalvelujen uudistaminen

YS - seudullisten yrityspalvelujen uudistaminen YS - seudullisten yrityspalvelujen uudistaminen ELY-keskuksen, TE-toimiston ja seudun kuntien välillä on ollut seitsemän YS-sopimusta. Aluekohtaisesta YS-toiminnan palvelujen koordinoinnista vastaa TE-toimisto.

Lisätiedot

Manner- Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 nvm Sirpa Karjalainen MMM

Manner- Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 nvm Sirpa Karjalainen MMM Manner- Suomen maaseudun kehittämisohjelma 014 00 nvm Sirpa Karjalainen MMM Sivu 1 Ohjelman varojen kohdennus Luonnonhaittakorvaus* Ympäristökorvaus Neuvonta Eläinten hyvinvointi Luomuviljelyn tuki Maatalousinvestoinnit

Lisätiedot

Maakuntauudistus ja Kanta-Häme Henkilöstöseminaari

Maakuntauudistus ja Kanta-Häme Henkilöstöseminaari Maakuntauudistus ja Kanta-Häme Henkilöstöseminaari 25.10.2016 Hämeenlinnan Ylijohtaja Pekka Savolainen Hämeen ELY-keskus Valtiolta (ELY, AVI) maakuntaan siirtyviä tehtäviä Sosiaalisen hyvinvoinnin ja terveyden

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019 Työryhmä Eeva Häkkinen, Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi, Kangasniemen pty Senja Kuiri, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Aino Mäkitalo,

Lisätiedot

KAS ELY strategisen tulossopimuksen tarkistus vuodelle 2011 ja valmistautuminen seuraavaan tulossopimuskierrokseen

KAS ELY strategisen tulossopimuksen tarkistus vuodelle 2011 ja valmistautuminen seuraavaan tulossopimuskierrokseen KAS ELY strategisen tulossopimuksen tarkistus vuodelle 2011 ja valmistautuminen seuraavaan tulossopimuskierrokseen Jyrki Karhula Strategisten tulossopimusten tarkistus vuodelle 2011 - Toimitaan ELYn strategisen

Lisätiedot

Hämeen liiton rahoitus

Hämeen liiton rahoitus Kanta-Hämeen rahoitus- ja ohjelmapäivä Osmo Väistö 3.4.2014 Hämeen liiton rahoitus Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020, Suomen rakennerahasto-ohjelma Maakunnan kehittämisraha Kanta-Hämeen osuus Suomen rakennerahastoohjelmasta

Lisätiedot

Oulun poliisilaitoksen neuvottelukunta Kunnallisen turvallisuussuunnittelun tavoitteet ja toteutus

Oulun poliisilaitoksen neuvottelukunta Kunnallisen turvallisuussuunnittelun tavoitteet ja toteutus Oulun poliisilaitoksen neuvottelukunta Kunnallisen turvallisuussuunnittelun tavoitteet ja toteutus Erityisrikostorjuntasektorin johtaja, rikosylikomisario Antero Aulakoski 1 Turvallisuus on osa hyvinvointia

Lisätiedot

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Ammatillisen peruskoulutuksen valtionavustushankkeiden aloitustilaisuus Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Opetusneuvos Leena.Koski@oph.fi www.oph.fi Hankkeen vaikuttavuuden

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi

ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi Teemahankkeiden avoin haku 15.9. 31.10.2011 MILLAISIA HANKKEITA? Eteläsuomalaisten osaamiskeskittymien kehittäminen ja verkostoituminen Laajoja hankekokonaisuuksia

Lisätiedot

NUORET, HYVINVOINTI JA POHJOIS-KARJALA. Maarita Mannelin maakuntasuunnittelija

NUORET, HYVINVOINTI JA POHJOIS-KARJALA. Maarita Mannelin maakuntasuunnittelija NUORET, HYVINVOINTI JA POHJOIS-KARJALA Maarita Mannelin maakuntasuunnittelija Pohjois-Karjalan maakuntaliiton keskeisimmät tehtävät Maakuntaliiton tavoitteena on Pohjois-Karjalan tekeminen entistä paremmaksi

Lisätiedot

Energia-asiat TE-keskusten ja ELYkeskusten. Marja-Riitta Pihlman TEM/KOY

Energia-asiat TE-keskusten ja ELYkeskusten. Marja-Riitta Pihlman TEM/KOY Energia-asiat TE-keskusten ja ELYkeskusten organisaatiossa Marja-Riitta Pihlman TEM/KOY STRATEGIAT, ENNAKOINTI JA PALVELUVERKOSTON OHJAUS ASIAKKUUDET EU- JA KANSALLISEN RAHOITUKSEN MAKSATUS- JA TARKASTUSYKSIKKÖ

Lisätiedot

1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen strategiaa.

1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen strategiaa. Vertaisarviointikriteerit Arviointialue: Kansainvälisyystoiminta ja strategia versio 1.0./13.9.2016 Kansainvälisen toiminnan suunnittelu 1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen

Lisätiedot

Maankäytön ja liikenteen suunnittelun integrointi Oulun seudulla

Maankäytön ja liikenteen suunnittelun integrointi Oulun seudulla Maankäytön ja liikenteen suunnittelun integrointi Oulun seudulla Haukipudas Kiiminki Hailuoto Oulunsalo Oulu seutusuunnittelija Anne Leskinen, 8.12.2010 Kempele Lumijoki Muhos Liminka Tyrnävä Uusi Oulu

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

Ajankohtaista maaseutuohjelmasta. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2.

Ajankohtaista maaseutuohjelmasta. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2. Ajankohtaista maaseutuohjelmasta Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2.2015, Pohto Sivu 1 26.2.2015 Ajankohtaista Ohjelmien ja säädösten tilanne

Lisätiedot

Satakunnan Leader-ryhmät Spurtti-koulutus Ulvila

Satakunnan Leader-ryhmät Spurtti-koulutus Ulvila Satakunnan Leader-ryhmät Spurtti-koulutus Ulvila 6.6.2014 Leader-ryhmät Toimintaa ohjaavat ohjelmat, lait ja asetukset Kansallinen taso: -Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma -Laki maaseudun kehittämiseen

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman tuki alueellisen elinvoimaisuuden vahvistamisessa Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto Kumppanuussopimus kokoaa rahastojen tulostavoitteet

Lisätiedot

Lausunto Varsinais-Suomen liikennestrategian tavoitteista ja linjapäätöksistä. Kehittämisjohtaja Matti Tunkkari, puh. 02 761 1101

Lausunto Varsinais-Suomen liikennestrategian tavoitteista ja linjapäätöksistä. Kehittämisjohtaja Matti Tunkkari, puh. 02 761 1101 Kaupunginhallitus 360 07.10.2013 Kaupunginhallitus 202 09.06.2014 Lausunto Varsinais-Suomen liikennestrategian tavoitteista ja linjapäätöksistä 526/08.00.00/2014 Kh 07.10.2013 360 Kehittämisjohtaja Matti

Lisätiedot

Itä-Suomen maahanmuuttostrategia 2017

Itä-Suomen maahanmuuttostrategia 2017 Kansainvälinen Itä-Suomi Itä-Suomen maahanmuuttostrategia 2017 Pohjois-Savo, Etelä-Savo ja Pohjois-Karjala Strategia julkaistu 17.9.2012 http://urn.fi/urn:isbn:978-952-257-607-1 Tarkoitus 5 vuoden ajanjakso,

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus maahanmuuton/kotouttamisen alueelliset ja valtakunnalliset kuulumiset

Ajankohtaiskatsaus maahanmuuton/kotouttamisen alueelliset ja valtakunnalliset kuulumiset Ajankohtaiskatsaus maahanmuuton/kotouttamisen alueelliset ja valtakunnalliset kuulumiset Rovaniemen MAKO-verkosto 22.2.2012 ja Meri-Lapin MAKO-verkosto 23.2.2012 Anne-Mari Suopajärvi/ Lapin ELY-keskus

Lisätiedot

15.1.2014 Neuvotteleva virkamies Jaana Valkokallio TEM, alueosasto

15.1.2014 Neuvotteleva virkamies Jaana Valkokallio TEM, alueosasto Rakennerahasto-ohjelman valtakunnalliset hankkeet 15.1.2014 Neuvotteleva virkamies Jaana Valkokallio TEM, alueosasto Rahoituksen jakautuminen (pl. alueellinen yhteistyö) Valtakunnalliset teemat EAKR ESR

Lisätiedot

työryhmä Harri Airaksinen (pj), Jaana Koivisto-Virtanen, Jari Heiniluoma, Jukka Alasentie, Kristiina Karppi Taustaa

työryhmä Harri Airaksinen (pj), Jaana Koivisto-Virtanen, Jari Heiniluoma, Jukka Alasentie, Kristiina Karppi Taustaa SOTE- JA ALUEHALLINTOUUDISTUS n aluehallintoryhmän 7.3.2016 kokouksen toimeksiannon mukaisesti n elinkeinopalveluiden kokonaisuus, nykytilakuvaus työryhmä Harri Airaksinen (pj), Jaana Koivisto-Virtanen,

Lisätiedot

ALUEKEHITTÄMISEN PROSESSI / DIAK ALUEVAIKUTTAJANA

ALUEKEHITTÄMISEN PROSESSI / DIAK ALUEVAIKUTTAJANA ALUEKEHITTÄMISEN PROSESSI / DIAK ALUEVAIKUTTAJANA PROSESSIN OMISTAJA Yksikönjohtajat PROSESSIKUVAUKSEN HYVÄKSYJ KSYJÄ Johtoryhmä PRSESSIKUVAUS LUOTU JA PÄIVITETTY P Syyskuu 2008 PROSESSIKUVAUS HYVÄKSYTTY

Lisätiedot

Maakuntauudistuksen ajankohtaiskatsaus. Erityisavustaja Sami Miettinen Seinäjoki

Maakuntauudistuksen ajankohtaiskatsaus. Erityisavustaja Sami Miettinen Seinäjoki Maakuntauudistuksen ajankohtaiskatsaus Erityisavustaja Sami Miettinen Seinäjoki Maakunnille siirtyvät tehtävät ja henkilötyövuodet 2 Työnjako kunnan, maakunnan ja valtion välillä KUNNAT Paikallisen osallistumisen,

Lisätiedot

TE-palvelu-uudistus TEM 19.8.2013

TE-palvelu-uudistus TEM 19.8.2013 TE-palvelu-uudistus TEM 19.8.2013 TE-palvelu-uudistus tikun nokassa Ison palvelu- ja toimintatapamuutoksen johtaminen on edelleen vaiheessa suunta on selvillä, vaikutukset näkyvät viiveellä Mediamielikuvana

Lisätiedot

HYVÄ-ALUEFOORUM. Risto Pietilä Oulu 29.10.2009. www.raahenseutukunta.fi www.rsyp.fi. Seudullisen yrityspalvelun rooli hyvinvointialan kehittämisessä

HYVÄ-ALUEFOORUM. Risto Pietilä Oulu 29.10.2009. www.raahenseutukunta.fi www.rsyp.fi. Seudullisen yrityspalvelun rooli hyvinvointialan kehittämisessä HYVÄ-ALUEFOORUM Seudullisen yrityspalvelun rooli hyvinvointialan kehittämisessä Risto Pietilä Oulu 29.10.2009 www.raahenseutukunta.fi www.rsyp.fi Raahen seudun yrityspalvelut on osa Raahen seutukunnan

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma ESR Etelä-Pohjanmaa Aluekehittämispalaverit 14.-23.4.2015 www.rakennerahastot.fi sivustolta löytyy - Kestävää kasvua ja työtä - Suomen rakennerahasto-ohjelma

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2 1 YLEISTÄ Socomin toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001). Sen mukaan osaamiskeskusten tehtävänä

Lisätiedot

KONE-, LAITE- JA ELEKTRONIIKKATEOLLISUUDEN ASIANTUNTIJASEMINAARI LAHTI 19.11.2009 Pekka Savolainen Hämeen TE-keskus

KONE-, LAITE- JA ELEKTRONIIKKATEOLLISUUDEN ASIANTUNTIJASEMINAARI LAHTI 19.11.2009 Pekka Savolainen Hämeen TE-keskus KONE-, LAITE- JA ELEKTRONIIKKATEOLLISUUDEN ASIANTUNTIJASEMINAARI LAHTI 19.11.2009 Pekka Savolainen Hämeen TE-keskus ELYjen toimipaikat ja aluejako Asetusluonnoksen 1.9. mukaan JOHTAJA LUONNOS 14.10.2009

Lisätiedot

Rakennerahastokausi 2014 2020 elinkeinojen kehittämisen vinkkelistä. Ohjelmapäällikkö Päivi Keisanen Pohjois-Pohjanmaan liitto

Rakennerahastokausi 2014 2020 elinkeinojen kehittämisen vinkkelistä. Ohjelmapäällikkö Päivi Keisanen Pohjois-Pohjanmaan liitto Rakennerahastokausi 2014 2020 elinkeinojen kehittämisen vinkkelistä 18.4.2013 Ohjelmapäällikkö Päivi Keisanen Pohjois-Pohjanmaan liitto Mitä rakennerahastot ovat? EU:n ja valtion alueiden kehittämiseen

Lisätiedot

Liikenneviraston tutkimusja kehittämistoiminta 2010. 28.4.2010 EKOTULI + LINTU -seminaari

Liikenneviraston tutkimusja kehittämistoiminta 2010. 28.4.2010 EKOTULI + LINTU -seminaari Liikenneviraston tutkimusja kehittämistoiminta 2010 28.4.2010 EKOTULI + LINTU -seminaari Liikenneviraston t&k Tutkimus- ja kehittämistoiminnalla tarkoitetaan systemaattista toimintaa tiedon lisäämiseksi

Lisätiedot

MAL-verkosto ja kaupunkipolitiikka. Erityisasiantuntija Olli T. Alho Työ- ja elinkeinoministeriö / Alueosasto 16.10.2012 Vaasa

MAL-verkosto ja kaupunkipolitiikka. Erityisasiantuntija Olli T. Alho Työ- ja elinkeinoministeriö / Alueosasto 16.10.2012 Vaasa MAL-verkosto ja kaupunkipolitiikka Erityisasiantuntija Olli T. Alho Työ- ja elinkeinoministeriö / Alueosasto 16.10.2012 Vaasa Jäsentelyä MAL osana kaupunkipolitiikkaa Sopimusperusteinen kaupunkipolitiikka

Lisätiedot

Suomen ohjauspolitiikan ja valtakunnallisen ELO-ryhmän linjaukset ja alueellinen koordinointi

Suomen ohjauspolitiikan ja valtakunnallisen ELO-ryhmän linjaukset ja alueellinen koordinointi Suomen ohjauspolitiikan ja valtakunnallisen ELO-ryhmän linjaukset ja alueellinen koordinointi Salmian TNO-asiantuntijoiden koulutus 17-18.3.2014 Ulla-Jill Karlsson, OKM neuvotteleva virkamies Ari-Pekka

Lisätiedot

OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA. myös uudella ohjelmakaudella?

OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA. myös uudella ohjelmakaudella? OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA myös uudella ohjelmakaudella? Etelä-Suomen työllisyys llisyys- ja kilpailukyky tavoite Etelä-Suomen EAKR - toimenpideohjelma 2007 2013 EK 5.3.2007 Ohjelman määrälliset

Lisätiedot

Rakennerahasto-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020. Toteutusta Päijät-Hämeessä Sinikka Kauranen Hämeen ELY-keskus

Rakennerahasto-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020. Toteutusta Päijät-Hämeessä Sinikka Kauranen Hämeen ELY-keskus Rakennerahasto-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Toteutusta Päijät-Hämeessä Sinikka Kauranen Hämeen ELY-keskus Yksi ohjelma viisi toimintalinjaa toiminnalle 2.1 (TL 1) Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Lisätiedot

Alueiden kehitysnäkymät Kestävän kasvun ja uudistamisen mahdollisuudet

Alueiden kehitysnäkymät Kestävän kasvun ja uudistamisen mahdollisuudet Alueiden kehitysnäkymät Kestävän kasvun ja uudistamisen mahdollisuudet Elinkeinoministeri Olli Rehn Alueelliset kehitysnäkymät 2/2015 julkistamistilaisuus Jyväskylä 24.9.2015 Team Finland -verkoston vahvistaminen

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020. EAKR-rahoitus Etelä-Suomessa. Mari Kuparinen

Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020. EAKR-rahoitus Etelä-Suomessa. Mari Kuparinen Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 EAKR-rahoitus Etelä-Suomessa Mari Kuparinen Uudenmaan liitto Ohjelmarakenne Toimintalinja Temaattinen tavoite Investointiprioriteetti Erityistavoite EAKR:n toimintalinjat

Lisätiedot

VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA 2007-2013 KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ

VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA 2007-2013 KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA 2007-2013 KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ Timo Kukkonen, Hämeen ELY-keskus 15.1.2014 valtakunnallisten hankkeiden tilaisuus Sivu 1 Valtakunnalliset hankkeet

Lisätiedot

Työllisyys- ja elinkeinopoliittiset linjaukset uudessa hallitusohjelmassa. Työmarkkinaneuvos Kimmo Ruth TEM/Työllisyys- ja yrittäjyysosasto 22.9.

Työllisyys- ja elinkeinopoliittiset linjaukset uudessa hallitusohjelmassa. Työmarkkinaneuvos Kimmo Ruth TEM/Työllisyys- ja yrittäjyysosasto 22.9. Työllisyys- ja elinkeinopoliittiset linjaukset uudessa hallitusohjelmassa Työmarkkinaneuvos Kimmo Ruth TEM/Työllisyys- ja yrittäjyysosasto 22.9.2011 TEM:n konsernistrategia Syvenevä globalisaatio Edistämme

Lisätiedot

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Pohjois-Suomen toimenpideohjelma 2007-2013 EAKR

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Pohjois-Suomen toimenpideohjelma 2007-2013 EAKR Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite Pohjois-Suomen toimenpideohjelma 2007-2013 EAKR 15.2.2007 Terttu Väänänen Pohjois-Suomen ohjelma- -alue Asukasluku: 634 472 as. Pinta-ala: 133 580 km2 Maakunnat:

Lisätiedot

Miten maakuntia jatkossa kehitetään? Työ- ja elinkeinoministeriö Mari Anttikoski 17.1.2013

Miten maakuntia jatkossa kehitetään? Työ- ja elinkeinoministeriö Mari Anttikoski 17.1.2013 Miten maakuntia jatkossa kehitetään? Työ- ja elinkeinoministeriö Mari Anttikoski 17.1.2013 1. Taloustilanne haastaa uudistumaan 2. Maakuntien kehittäminen lyhyellä ja pitemmällä aikajänteellä 3. Maakuntaohjelmien

Lisätiedot

ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa. Timo Vesiluoma

ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa. Timo Vesiluoma ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa Timo Vesiluoma 5.2.2016 AIKO Hallitukselle on tärkeää, että koko Suomen erilaiset voimavarat saadaan hyödynnettyä kasvun ja työllistymisen varmistamiseksi.

Lisätiedot

Innovaatio ja osaaminen -verkosto

Innovaatio ja osaaminen -verkosto Innovaatio ja osaaminen -verkosto 4.5.2009 Yleistä verkostosta Innovaatio ja osaaminen verkoston toiminta on käynnistynyt vuoden 2005 alussa osana alue-keskusohjelmaa. Verkoston tavoitteena on systemaattisen

Lisätiedot

Pohjois-Karjala kaikenikäisten kotimaakunta Risto Poutiainen Kehittämisjohtaja Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

Pohjois-Karjala kaikenikäisten kotimaakunta Risto Poutiainen Kehittämisjohtaja Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Pohjois-Karjala kaikenikäisten kotimaakunta 1.10.2014 Risto Poutiainen Kehittämisjohtaja Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Pohjois-Karjala kaikenikäisten maakunta Missä ollaan tilastoja Hyvinvointikertomus

Lisätiedot

KUUMA-seutu liikelaitos

KUUMA-seutu liikelaitos KUUMA-johtokunta 2.11.2016 Liite 74b KUUMA-seutu liikelaitos Toiminta- ja taloussuunnitelma 2017 KUUMA-johtokunta 2.11.2016 2.11.2016 Antti Kuusela KUUMA-SEUTU LIIKELAITOS TALOUSARVIO 1.1.-31.12.2017 PERUSTOIMINTA

Lisätiedot