Liite 1. Pohjois Pohjanmaan Ely keskuksen strategisen tulossopimuksen tarkistukset LUONNOS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liite 1. Pohjois Pohjanmaan Ely keskuksen strategisen tulossopimuksen tarkistukset LUONNOS"

Transkriptio

1 Liite 1. Pohjois Pohjanmaan Ely keskuksen strategisen tulossopimuksen tarkistukset LUONNOS 1. ELY keskuksen johdon näkemys strategisen tulossopimuksen toteutumisesta eri painopisteitten suhteen PAINOPISTE A: ALUEELLISEN KILPAILUKYVYN JA VÄESTÖN HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN Onnistumiset: 1. Nuorisotyöttömyyden ehkäiseminen Nuorisotyöttömyys ei taantuman aikana paisunut sellaisiin lukemiin, kuin ennalta ehkä pelättiin. Nuorisotyöttömyyden ehkäisyyn on keskuksessa panostettu. TE toimistoissa on otettu käyttöön uusi palvelumalli, jossa erityisenä painopisteenä ovat olleet nuoret. Toimijoiden välistä yhteistyötä on onnistuttu lisäämään mm. perustamalla laajapohjainen nuorten ohjauksen työryhmä. Hanketoimintaa on suunnattu nuoria palveleviin hankkeisiin, joskin monet hankkeet ovat vielä käynnistysvaiheessa. 2. Osaavan työvoiman saatavuuden turvaaminen taantuman jälkeen Koulutuksen suunnittelua ja ennakointia varten on perustettu organisaation sisäinen koulutuksen kehittämis ja hankintaryhmä sekä Ely keskuksesta ja sen ulkopuolisista toimijoista koostuva alueellinen koulutusasioiden neuvottelukunta. ESR rahoituksella on tuettu työvoiman saatavuutta ja osaamistason nostoa. 3. Tuetaan yritysten toimintaedellytyksiä taantumatilanteessa Sekä hankerahoitusta että yritystukea on suunnattu yritysten toimintaedellytysten parantamiseksi taantumatilanteessa. Alueen kasvuväylä toimijat ovat mm. luoneet uuden toimintamallin, ESR rahoituksella on käynnistymässä yrittäjien omistajanvaihdoshanke ja yhteistyötä seudullisten yrityspalveluiden kanssa on tiivistetty. 4. Rakennemuutosalueiden erityistilanteen huomiointi Rakennemuutosalueella osallistutaan myös julkisten investointihankkeiden rahoittamiseen. Kainuun, Keski Pohjanmaan ja Pohjois Pohjanmaan maakuntien yhteistoiminta alueen liikennestrategia ja liikennejärjestelmäsuunnittelu on käynnistynyt ensimmäisenä Suomessa ja etenee tiiviissä yhteistyössä maakuntien liittojen kanssa Oulun seudun liikennejärjestelmäyhteistyö on ollut aktiivista ja ELY keskus on yhteis työssä tiiviisti mukana. Kehittämiskohteet: Nuorten palvelujen asiakasraati perustetaan. Sukupolven vaihdosta suunnittelevien ja potentiaalisten nuorten yrittäjien kohtaannon edistämiseen panostetaan. Nuorten ja vastavalmistuneiden harjoittelu ja työpaikkojen koordinointia ja tiedottamista kehitetään. 1

2 ELY keskusten roolia selkeytetään vastaamaan koko liikennejärjestelmän pitkäjänteistä kehittämistä kohti ekotehokasta ja käyttäjälähtöistä liikennejärjestelmää. Perustienpidon rahoituksen, samoin kuin joukkoliikenteen peruspalvelutasoisen palvelun turvaaminen osana arjen liikkumisen perusedellytyksiä. PAINOPISTE B: ILMASTONMUUTOKSEN HILLINTÄ JA KESTÄVÄN KEHITYKSEN EDISTÄMINEN Onnistumiset: Ilmastomuutoksen hillintä ja kestävän kehityksen edistäminen ovat tulleet yleisesti hyväksytyiksi periaatteiksi yhteiskunnan ja elinkeinojen kehittämisessä. Tämä on selkeästi nähtävissä suotuisana asennekehityksenä ELYkeskuksen ensimmäisenä puolivuotiskautena. Käynnissä oleva yhdyskuntarakenteen tiivistäminen ja rakentamisen energiatalouden parantaminen edistävät merkittävästi energiatehokkuutta ja vähentävät päästöjä. Ilmastostrategian valmistelu etenee yhteistyössä maakunnan liiton ja muiden alueellisten toimijoiden kanssa. Tulvadirektiivin edellyttämät selvitykset tulvariskien arvioinnista ovat käynnissä koko maakunnan alueella samoin kuin EU rahoitteinen hajajätevesien neuvontahanke. Oulussa aloitetaan jätteen poltto energiaksi, mikä vähentää kaatopaikkojen kuormitusta. Happamien sulfaattimaiden päästöjen arviointihanke on käynnistynyt. Hankkeella pyritään edistämään vesienhoidon tavoitteiden toteuttamista. Maakunnassa on edennyt YVA menettelyyn kymmeniä mittavia tuulipuistohankkeita sekä meri että maaalueilla. PP liiton ja POPELYn aloitteesta MMM on käynnistänyt kansallisen suo ja turvemaiden strategian laatimisen. Hyvin merkittävä Uljuan tekojärven perusparannushanke saadaan päätökseen tänä vuonna. Maakunnassa on käynnissä useita yhdysvesijohto ja viemärihankkeita, jotka parantavat huoltovarmuutta ja vesiensuojelua. Kehittämiskohteet: Koko ELY keskuksen puitteissa tulee laajentaa ja syventää yhteistyötä vaikuttavien yhdyskuntahankkeiden kehittämisessä, joilla on sekä elinkeino, liikenne että ympäristöpoliittisia ulottuvuuksia. Maakunnanliitto on luonteva yhteistyökumppani. Oulun kaupunkiseudulla selvitetään kauppapaikkojen sijoittamista ja hiilidioksidipäästöjen vaikutusta yhdyskuntien rakennemallien valinnassa. Toteutetaan joukkoliikenteen kehittämisohjelmaa ja tiivistetään liikenne ja maankäytön suunnittelun yhteensovittamista. Vanhojen kaatopaikkojen metaanipäästöjä vähennetään kaatopaikkojen kunnostamisen myötä. Hajajätevesiasetuksen toimeenpanossa lisätään informaatio ohjausta ja yhteistyötä kuntien kanssa. Varmistetaan tuulipuistohankkeiden yhteensopivuus maakuntakaavoituksen ja ympäristövaatimusten kanssa. Pitkäaikainen tavoite vaelluskalojen palauttamisesta alueen päävesistöihin on edelleen ajankohtainen. Toteutetaan Pohjois Pohjanmaan maakunnallinen suo ohjelmahanke. Vesihuoltolaitosten toimintavarmuutta tehostetaan varavesijärjestelyhankkeella. Jatketaan tulvariskien ja vesiensäännöstelyn hallintaa edistävää Kalajoen pumppaamojen automatisointia. Vesipuitedirektiivin tavoitteita ei saavuteta jos toteutusohjelman laatimisen yhteydessä ei osoiteta toimenpiteiden toteuttamiseen lisärahoitusta. 2

3 PAINOPISTE C: ELINKEINO, LIIKENNE JA YMPÄRISTÖKESKUSTEN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN Onnistumiset: ELY keskuksen toiminta on käynnistynyt sujuvasti: yhteiset horisontaaliset toiminnot sekä sisäiset ja ulkoiset työryhmät (hankintatoimen kehittämisryhmä, hankkeiden teemaryhmät, neuvottelukunta ym.) on nimetty ja ovat toiminnassa. Myös vastuualueiden sisäiset ja ulkoiset yhteistyörakenteet on luotu. Pohjoisten ELY keskusten (Kainuu, Lappi ja Pohjois Pohjanmaa) yhteistyö on käynnistynyt kevään aikana. Tavoitteena on tiivis yhteistyö sekä työjako ja erikoistuminen Pohjoisten ELYjen kesken. Myös yhteistyötä maakunnan liittojen, AVIen ja muiden sidosryhmien kanssa tehdään säännöllisesti. Maahanmuuttoasiat on organisoitu uudelleen hoidettavaksi laajennetulla toiminta alueella (Pohjois Pohjanmaa ja Kainuu). ELY keskus on tehnyt alueellisen maahanmuuttostrategian ja käynnistänyt pakolaisten kuntiin sijoittamisen strategiatyön. Seudullisten yrityspalveluiden kehittämistyössä on tehty yhteistyösopimuksia seudullisten toimijoiden kanssa. Yritysharavamallin hyödyntäminen TE toimistojen yritysyhteistyössä onnistui hyvin. Kehittämiskohteet: Asiakkuustoimintoa ja asiakkuusstrategian toimeenpanoa tehostetaan työ ja elinkeinoministeriöstä syksyn aikana saatavien linjausten mukaisesti. ELY keskuksessa jatketaan edelleen organisaation keventämistä ja yksikköjen kokoamista lukumäärältään pienemmäksi. Tämä tukee osaltaan tuottavuustavoitteiden toteuttamista sekä synergiaetujen saavuttamista ELY keskuksessa. Oman tuotannon hankkeita (EAKR, ESR, Maaseuturahasto) suunnataan entistä enemmän toteuttamaan keskeisiä maakunnan ja keskuksen tavoitteita ja linjauksia. Hankkeita integroidaan vakiintuneeseen toimintaan. ELY keskuksessa on käynnistetty henkilöstösuunnittelu: tunnistetaan kriittiset osaamisvaatimukset, määritellään tarvittavat uusrekrytoinnit ja henkilöstön kehittämistarpeet. Suunnitteluprosessissa panostetaan erityisesti laadulliseen osioon. 2. ELY keskuksen johdon näkemys alueen tilan kehityksestä vuonna 2010 ja arvio kehityksestä koskien vuotta 2011 Strategista tulossuunnitelmaa kirjoitettaessa elettiin globaalin taantuman synkintä vaihetta. Tekemiset ja toimenpiteet tähdättiin erityisesti sen vahinkojen ehkäisyyn ja minimointiin Pohjois Pohjanmaalla. Taantuma vaikutti varsinkin 2009 ja 2010 alkuvuonna alueella vahvasti viennin romahdettua aiheuttaen mm. voimakasta työttömyyttä ja yritysten konkursseja. Kovasti taantuma aluetta koettelikin, mutta nyt talouden nousun merkkien voimistuessa näyttää kuitenkin siltä, että taantumasta selvittiin ehkä paremmin, kuin uskallettiin toivoa. Tulevaisuus näyttää varsin kohtuulliselta, vaikka epävarmuustekijöitä talouskasvussa toki edelleen on. Tuoreen aluetalouskatsauksen, joka perustuu alueen eri alojen asiantuntijanäkemyksiin, mukaan odotukset elinkeinoelämän, yritystoiminnan ja työllisyyden kehityksestä ovat kaiken kaikkiaan positiiviset. Alueen vienti on lähtenyt kasvuun ja odotettavissa on, että jos lamaan mentiin viennin romahdettua, voitaisiin sieltä nyt myös nousta sen myötä. Tiedot satamista ja yritysten parantuneet tilauskannat vahvistavat osaltaan käänteen tapahtuneen. 3

4 Toimialoista mainittakoon kaivos, sähkön tuotanto sekä informaatio ja viestintä toimialat. Kaivostoimialalla on vahva vaihe Hituran ja Laivakankaan aloitusten myötä. Myös Taivalkosken Mustavaaran uudelleenaukaisun suhteen on liikettä. Suurten ICT yritysten järjestelyt jatkuvat aiheuttaen lomautuksia ja henkilöstön vähennyksiä. Vastapainona ohjelmistoalan pk yritykset kasvavat ja niitä syntyy lisää. Tuotekehityksessä on myös uusia lupaavia avauksia, kun Nokia, Intel ja Oulun yliopisto ovat perustaneet Ouluun yhteisen 3D tutkimuslaboratorion. Suurenergiaratkaisut Simossa ja Pyhäjoella ovat vireillä ja etenevät vauhdilla. Huomiota tullaan kiinnittämään myös uusiutuvan energian ratkaisuihin. Positiivisesta yleisvireestä huolimatta, yritysten ja toimialojen välillä on suuria eroja, eivätkä suinkaan kaikki ole karistaneet vielä taantumaa kannoiltaan. Työttömyys on ollut laskusuunnassa, vaikkakin eroja alueen sisällä on. Erityisesti lomautettujen määrät ovat laskeneet vuoden takaisesta roimasti, kuten myös rekrytointiongelmat. Korkeasti koulutetun työvoiman saatavuus on hyvä. Työttömien määrän alenemisesta huolimatta pitkäaikaistyöttömyys pahenee Pohjois Pohjanmaalla niin työttömien määrän kuin työttömyysjaksojen keston suhteen. Ikääntyneiden työttömyys kasvaa, mutta nuorten työttömyys alkaa hieman helpottaa. Kaiken kaikkiaan odotukset työllisyystilanteen kohenemisesta seuraavan vuoden aikana ovat positiiviset. Suomen suurin kuntaliitos tapahtuu Pohjois Pohjanmaalla, kun Haukipudas, Kiiminki, Oulu, Oulunsalo ja Yli Ii yhdistyvät Laajan kuntarakenteen muuttumisen myötä Ely keskus kiinnittää lähitulevaisuudessa huomioita toimenpiteisiin, joilla tuetaan erityisesti aluerakennetta ja liikennejärjestelmiä. Pohjois Pohjanmaan on erityisesti nuorten maakunta. Harmaantuvassa Euroopassa Pohjois Pohjanmaa on poikkeuksellinen koulutetun, nuoren väestörakenteensa vuoksi. Jotta tämä Suomessa ja Euroopassa yhä harvinaisemmaksi käyvä voimavara voidaan säilyttää Pohjois Pohjanmaalla, keskus suuntaa nuoriin liittyviin avauksiin huomiotaan ja voimavarojaan, erityisesti koulutukseen ja työllistymiseen. Vaarana on, mikäli koulutettuja nuoria ei pystytä pitämään alueella, että he työmarkkinatilanteen kohentuessa siirtyvät muualle. 3. ELY keskuksen strategisen tulossopimuksen tarkistaminen tarkistusohjeen uusien painotusten ja ELYkeskuksen omien ehdotusten pohjalta Ely keskuksen yhteiset strategiset painotukset vuodelle 2011 ovat seuraavat Edistetään erityisesti nuorten työllistymistä Edistetään yritysten omistajasiirroksia ml. sukupolvenvaihdokset Tuetaan yrityksien kansainvälistymis ja kasvuponnisteluissa Varaudutaan alueen suurhankkeisiin; ydinvoima, kaivos ja energiahankkeisiin Huomioidaan kuntarakenteen muutokset Merkittävimmät liikennehankkeet ovat Seinäjoki Oulu rata, valtatie 4:n Oulu Kemi kehittäminen ja Oulun meriväylä Ilmastonmuutoksen hillintä Kehitetään Ely keskuksen asiakaslähtöisyyttä PAINOPISTE A: ALUEELLISEN KILPAILUKYVYN JA VÄESTÖN HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN Toimintalinja A2: Yritystoiminnan uudistaminen Vahvistetaan edelleen yritystukipalvelujen kokonaisuuksien hallintaa asiakkaan tarpeista lähteväksi, sekä yritystukipalvelujen kohdentamista ja aktivointia yhdessä alueellisten toimijoiden kanssa Kasvuväylä mallin mukaisesti. ELY on aktiivinen kumppani Seudullisissa yrityspalveluissa toimivien organisaatioiden kanssa. 4

5 ELY käynnistää hyväksytyn asiakkuusstrategian mukaiset toimenpiteet ELY perehdyttää TE toimistot käynnistämään erityisesti ProStart, DesignStart ja Pk LTS tuotteistettuja asiantuntijapalveluja. ELY nopeuttaa yritystukien maksatusta. Painopisteenä voimakasta kasvua tavoittelevat yritykset ja yhteiset toimintatapaprosessit yhteistyölle: Edistetään kasvupotentiaalisten yritysten tunnistamista ja merkittävän panostusten kohdistamista niihin. Vahvistetaan liikeideoiden sparrausta TEM konsernin, julkisten toimijoiden ja yksityisten pääomasijoittajien kanssa yhteistyössä. Hyödynnetään laajasti käynnissä olevien hankkeiden rahoitusta (mm. Uudet urat hanke) uusien innovatiivisten ja kilpailukykyisten yritysten lisäämiseksi. Vahvistetaan pääomasijoitustoimintaa ja tuetaan toimia, joilla yritykset voivat hyödyntää kansainvälisiä asiantuntijaverkostoja. Painopisteenä on viennin, erityisesti palveluviennin, kasvattaminen. Toimenpiteenä luodaan yhteinen toimintatapa ELY keskuksen sisäiselle, alueen toimijoiden ja ELY keskusten väliselle yhteistyölle vientiverkostohankkeiden aihealueiden ja yritysten tunnistamiseksi. ELY tukee yrityksiä sukupolven ja yrittäjyyden vaihdoksissa. Parannetaan ja uudistetaan Innovaatioympäristön toimintaedellytyksiä. Painopisteenä ovat erityisesti mm. tarvelähtöinen T&k toiminnan ja palvelujen tuotteistamisprosessien kehittäminen sekä innovaatioiden synnyttämiseen, aktivointiin ja jatkokehittämiseen edistävät toimet. Rakennerahastotoiminnassa kehitetään edelleen ELY keskuksen sisäistä ja rahastojen välistä yhteistyötä ja teemaryhmien toimintaa rahoituksen vaikuttavuuden lisäämiseksi. Rahoitusta suunnataan riittävästi liittymissopimuksen mukaisille tavoite 6 alueille. Toimintalinja A3: Aluerakenteen kehittäminen ja liikennejärjestelmien toimivuus Toimintalinjan kärkihankkeet vuonna 2011 ovat: Seinäjoki Oulu ratahanke ja sen rahoituksen turvaaminen valtatie 4 Oulu Kemi kehittäminen Oulun 12 metrin meriväylä Selvitetään myös Hailuodon kiinteän yhteyden, mahdollisen ydinvoimala hankkeen ja valtatien 22 asema maakunnallisen liikennejärjestelmän kehittämisen kannalta. Toimintalinja A4: Maaseudun elinvoimaisuus ja elinkeinot Maakunnan yhteistyöryhmän maaseutujaoston roolia vahvistetaan alueellisen maaseutupolitiikan valmistelijana. Jaoston toiminnasta tiedotetaan ja se järjestää yhdessä muiden viranomaisten ja hankkeiden kanssa maaseutupoliittisen seminaarin. Kansalaistoiminta maaseudun järjestöjen ja verkostojen huomioiminen ja kytkeminen kehittämiseen tapahtuu asiantuntijakuulemisten kautta. Valmistellaan maaseudun oman tuotannon kehittämishanke, jossa saatetaan aluekehityksen käyttöön tietoa ja edistetään kehittämistoimia mm. maaseutuyritysten toimintatoimintaympäristön kehittämiseksi, energiasektorin tavoitteiden toteuttamiseksi sekä maaseudun palveluiden, tuotteiden ja infrastruktuurin ml. laajakaistayhteyksien osalta. Hanke edesauttaa osaltaan toteuttamaan maaseutupoliittisen kokonaisohjelman tavoitetta: ELY:t arvioivat harvaan asutun maaseudun tieverkoston kunnon ja kehittämistarpeet ja laativat alueelleen harvaan asutun maaseudun tieohjelman yhteistyössä alan toimijoiden ja kehittäjien kanssa. 5

6 Toimintalinja A6: Väestön ikääntyminen ja työvoimapolitiikka Uudet määrälliset tulostavoite esitykset on esitetty liitteessä 2. Toimintalinja A7: Maahanmuutto ja kotouttaminen Strategiset linjaukset työstetään valtakunnallisen kuntastrategian linjausten pohjalta. Vastataan kotouttamislain muutosten edellyttämiin ohjaus, neuvonta ja koulutustarpeisiin sekä lain toimeenpanoon liittyviin tehtäviin. Kehitetään alueellisen yhteistyörakenteen toimintaa alueen työvoiman saatavuuteen ja ennakointiin ja ulkomaisen työvoiman tarpeisiin liittyen. PAINOPISTE B: ILMASTONMUUTOKSEN HILLINTÄ JA KESTÄVÄN KEHITYKSEN EDISTÄMINEN Toimintalinja B2: Ilmastonmuutoksen hillintä ja siihen sopeutuminen Maakuntien yhteistoiminta alueen liikennestrategian ja liikennejärjestelmäsuunnittelun avulla määritetään maakuntien liikennejärjestelmän kehittämistoimenpiteet, joilla turvataan liikennejärjestelmän palvelutaso tulevaisuudessa. Kaupunkiseutujen osalta ELY keskus on mukana seutujen kaavoitushankkeissa edistämässä liikennejärjestelmän toimivuutta ja kevyen liikenteen olosuhteita. Joukkoliikenteen palvelutasoselvitysten laadinta on käynnistynyt Oulun kaupunkiseudulla ja (selvitykset) valmistuvat ELY laajuudessa vuoden 2011 loppuun mennessä. Vuonna 2010 valmistuneen Pohjois Pohjanmaan ilmastostrategian mukaisten toimialoittaisten ja alueellisten ilmasto ohjelmien toteuttaminen sekä toimien seuranta alkaa. Tuulivoimarakentamisen edellyttämää kaavoitusta ja YVA menettelyjä ohjataan sekä annetaan koulutusta lainsäädännön muutoksesta. Hanketoiminnalla (HAKU, SAKU, CATERMASS) selvitetään ja etsitään ratkaisumalleja ilmastonmuutoksen aiheuttamien ympäristöriskien vähentämiseen happamilla sulfaattimailla. Energiatehokkuutta parannetaan mm. rakentamisessa, asumisessa, liikenteessä ja teollisuudessa. Toimintalinja B3: Ympäristönhoito, suojelu ja ekotehokkuus Osallistutaan meristrategiadirektiiviä kansallisesti toimeenpanevan merenhoitosuunnitelman alueelliseen valmisteluun henkilöresurssien mukaan. Merenhoitosuunnitelma eri vaiheineen sovitetaan yhteen tulvadirektiivin toimeenpanoon ja VHS työhön. PAINOPISTE C: ELINKEINO, LIIKENNE JA YMPÄRISTÖKESKUSTEN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN Toimintalinja C1: Toiminnan asiakaslähtöinen kehittäminen Asiakkuus ELY keskukseen on perustettu asiakkuusryhmä, joka osallistuu valtakunnallisen asiakkuusstrategian jalkauttamiseen paikalliselle tasolle. 6

7 Pohjoisten ELYjen yhteistyössä asiakkuus on yksi painopistealueista ja pohjoisten ELYjen asiakkuuspäälliköt ovat tehneet yhteistyötä yhteisten toimintamallien rakentamisessa. ELY keskus osallistuu aktiivisesti valtakunnallisen asiakkuusteeman kehittämis ja jalkautustyöhön vuoden 2011 kuluessa. Valmistautuminen CAF itsearviointimallin käyttöönottoon Keskuksessa on kartoitettu keväällä 2010 valmius CAF itsearvioinnin tekemiseen niin osaamisten kuin rakenteiden osalta. Kartoituksen perusteella voidaan todeta että vastuualueilla on vaihtelevasti kokemusta ja osaamista, joka on kertynyt aikaisemmista laatuarvioinneista. Mallin käyttöönottoon on valmistauduttu rakenteellisesti nimeämällä vastuualuekohtaiset yhteyshenkilöt. Edellisen perustella lähtökohdat itsearviointiin ovat kohtuullisen hyvät, joskin ohjaavalta taholta odotetaan käyttöönoton yhteydessä koulutusta. Osaamisasioiden uudelleenorganisointi Osaamisasiat organisoidaan kokonaisvaltaisesti E vastuualueella. Tehtävään on asetettu työryhmä. Uusi organisoituminen otetaan käyttöön käyttöönotto Toimintalinja C2: Yhteistyö maakunnan liittojen, AVI virastojen ja muiden sidosryhmien kanssa TEM: ELY keskusten strategiatyö tulee organisoida siten, että vastuualueiden vuoropuhelu varmistetaan ja että yhteistyö tuottaa entistä paremmin synergiaetuja. Riittävästä yhteistyöstä AVIen ja metsäkeskusten kanssa tulee huolehtia. (Työstö palaverissa) TEM: Niiden ELY keskusten, joiden toimialue ulottuu yhden tai kahden vastuualueen osalta toisen ELY keskuksen alueelle, tulee huolehtia sekä ko. ELY keskuksen että maakunnan liittojen osallistumismahdollisuuksista valmisteluun. Tavoitteet ja toimenpiteet esitetään sen ELY keskuksen tulossuunnitelmassa, joka vastaa toiminnasta. (Työstö palaverissa) ELY:n EAKR/ESR rahoituskäytäntöjä kehitetään niin, että yhteishankkeiden toteuttaminen eri tutkimuslaitosten ja viranomaisten kesken on myös jatkossa mahdollista ELY:n EU rahoituksella. ELY ja Pohjois ja Keski Pohjanmaan liitot sekä liikenneasioissa Kainuun maakuntakuntayhtymä toimivat yhteistyökumppaneina alueiden kehittämisessä. Osaamisen ja kulttuurin toimialoilla ELY keskus toteuttaa yhteistyössä Pohjois Suomen AVIn, Pohjois Pohjanmaan liiton sekä Kainuun ELYn kanssa kansainvälistä yhteistyötä keskinäisesti sovittavan työnjaon puitteissa. Toimintalinja III C3: Johtaminen ja toimintakulttuuri TEM: Vuoden 2010 loppupuolella otetaan käyttöön ELYjen yhteinen monivuotinen ja vastuualuekohtainen henkilöstösuunnitelma. (Työstö palaverissa) TEM: Käynnistetään ELY keskusten yhteinen lähiajan henkilöstörakenteen kehittämisohjelma, jonka toteutukseen tulee valmistautua. (Työstö palaverissa) TEM: Kehittämistoimenpiteet raportoidaan osana tulosraportointia. Mahdolliset muut toteutus tai suunnitteluvaiheessa olevat kehittämistoimenpiteet tulee niveltää valtakunnallisten teemojen käytäntöön vientiin. (Työstö palaverissa) Muita huomioita: 7

8 Opetus ja kulttuuriministeriön tulee pyrkiä seuraavalla tulossopimuskierroksella toiminnalliseen tulossopimukseen myös koulutus ja tiedepolitiikan osaston alaisten tehtävien osalta. Substanssimäärärahoista sovitaan kunkin vastuualueen toiminnallisissa tulossopimusneuvotteluissa, mutta nykyisiin toiminnallisiin tulossopimuksiin eivät sisälly ammatillisen aikuiskoulutuksen työelämän kehittämisja palvelutehtävien valtionavustukset. KTPO:n substanssiin kohdistuu myös valtaosa ESR toiminnasta, jonka yhteensovittamista kansallisen toiminnan kanssa tulisi tarkastella toiminnallisella tasolla. 8

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen strategisen tulossuunnitelman valmistelu

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen strategisen tulossuunnitelman valmistelu Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen strategisen tulossuunnitelman valmistelu Johtaja Juha S. Niemelä, Keski-Suomen TE-keskus MYR-seminaari seminaari, 10.9.2009 1 Toimintaympäristön

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ELY nuorten maakunnassa; miten maakuntaohjelma näkyy ELY-keskuksen toiminnassa Ylijohtaja Matti Räinä 26.2.2013 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-,

Lisätiedot

Työvoiman saatavuus Lapissa Rovaniemi Rahoitusasiantuntija Liisa Irri

Työvoiman saatavuus Lapissa Rovaniemi Rahoitusasiantuntija Liisa Irri Euroopan sosiaalirahaston mahdollisuudet edistää työvoiman saatavuutta Työvoiman saatavuus Lapissa Rovaniemi 5.6.2017 Rahoitusasiantuntija Liisa Irri ESR:n toimintalinjat ja erityistavoitteet TL 3 Työllisyys

Lisätiedot

Ohjelmakausi TEM Maaliskuu 2012

Ohjelmakausi TEM Maaliskuu 2012 Ohjelmakausi 2014-2020 TEM Maaliskuu 2012 Hallituksen linjaukset Rakennerahastouudistuksesta 2014+ (1) Hallitusohjelma Alueiden suunnittelu- ja päätöksentekojärjestelmää kehitetään siten, että kansallinen

Lisätiedot

Kestävää liikkumista Pirkanmaalla. Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue

Kestävää liikkumista Pirkanmaalla. Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue Kestävää liikkumista Pirkanmaalla Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue PIRKANMAAN ELY-KESKUKSEN STRATEGISET PAINOTUKSET 2012 2015 1. Hyvän yhdyskuntarakenteen ja liikennejärjestelmän kehitys

Lisätiedot

Ajankohtaista alueiden käytön suunnittelusta

Ajankohtaista alueiden käytön suunnittelusta Ajankohtaista alueiden käytön suunnittelusta Esa Hoffrén/ Alueiden käytön yksikkö 19.1.2011 1 Lisää viraston nimi, tekijän nimi ja osasto 19.1.2011 2 Lisää viraston nimi, tekijän nimi ja osasto 19.1.2011

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan ELY keskuksen ESR ja EAKR hankkeet ja niiden suuntaaminen

Pohjois-Pohjanmaan ELY keskuksen ESR ja EAKR hankkeet ja niiden suuntaaminen Pohjois-Pohjanmaan ELY keskuksen ESR ja EAKR hankkeet ja niiden suuntaaminen 1.9.2011 Riitta Ilola Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Strategiayksikkö, Riitta Ilola 6.9.2011 1

Lisätiedot

Rakennerahastotoiminnalla kestävää kasvua ja työtä

Rakennerahastotoiminnalla kestävää kasvua ja työtä Rakennerahastotoiminnalla kestävää kasvua ja työtä Alue- ja rakennepolitiikan ajankohtaispäivä 13.11.2013 Congress Paasitorni, Helsinki Aluekehitysjohtaja Kaisa-Leena Lintilä 13.11.2013 2 Etunimi Sukunimi

Lisätiedot

MAAKUNNAN MENESTYSOHJELMA OSAAMINEN

MAAKUNNAN MENESTYSOHJELMA OSAAMINEN MAAKUNTAOHJELMA MAAKUNNAN MENESTYSOHJELMA OSAAMINEN Rauli Sorvari koulutuspäällikkö Keski-Suomen liitto Maakuntasuunnitelman linjaukset Aikuiskoulutuksella tuetaan työyhteisöjen kykyä uudistua ja kehittyä.

Lisätiedot

Kasvusopimuskäytäntö, Pohjois-Pohjanmaan liitto 16.10.13. Timo Mäkitalo, tutkimuspäällikkö Claes Krüger, kehittämispäällikkö

Kasvusopimuskäytäntö, Pohjois-Pohjanmaan liitto 16.10.13. Timo Mäkitalo, tutkimuspäällikkö Claes Krüger, kehittämispäällikkö käytäntö, Pohjois-Pohjanmaan liitto 16.10.13 Timo Mäkitalo, tutkimuspäällikkö Claes Krüger, kehittämispäällikkö Kuinka Oulu turvaa elinvoiman ja kasvun muutoksessa? Nuori ikärakenne luo perustan koulutuksen

Lisätiedot

Aikuiskoulutus Pohjois-Savossa

Aikuiskoulutus Pohjois-Savossa Aikuiskoulutus Pohjois-Savossa Aikuiskoulutusstrategian laadinta ja toimeenpano Pohjois-Savossa: koulutusorganisaatioiden yhteistyö Aikuiskoulutuksen rooli elinkeinoelämän ja maakunnan kehittämisessä,

Lisätiedot

Pirkanmaan ilmastostrategiatyö käynnistyy

Pirkanmaan ilmastostrategiatyö käynnistyy Pirkanmaan ilmastostrategiatyö käynnistyy Ilmastostrategiatyön käynnistämisseminaari 14.11.2012, Tampere, Vapriikki Tom Frisk Pirkanmaan ELY-keskus 1. ILMASTOSTRATEGIATYÖN LÄHTÖKOHDAT Valtioneuvoston pitkän

Lisätiedot

Aluehallinto uudistuu 2010. Tavoitteena kansalais- ja asiakaslähtöisesti ja tuloksellisesti toimiva aluehallinto

Aluehallinto uudistuu 2010. Tavoitteena kansalais- ja asiakaslähtöisesti ja tuloksellisesti toimiva aluehallinto Aluehallinto uudistuu 2010 Tavoitteena kansalais- ja asiakaslähtöisesti ja tuloksellisesti toimiva aluehallinto Uudistuksen tavoitteet: Selkeämpi viranomaisten työnjako ilman päällekkäisyyksiä Asiakaslähtöisyys

Lisätiedot

Tietoa, neuvontaa ja ohjausta työelämään 26.1.2011 Oulu

Tietoa, neuvontaa ja ohjausta työelämään 26.1.2011 Oulu Tietoa, neuvontaa ja ohjausta työelämään 26.1.2011 Oulu Kai Koivumäki 1 Osaamistalkoot Valtioneuvoston tulevaisuuskatsaukset pohjana seuraavalle hallitusohjelmalle: TEM Haasteista mahdollisuuksia > työllisyysaste

Lisätiedot

Maakuntien yhteistyöryhmät & ALKU uudistus ja uusi laki alueiden kehittämisestä. Työ- ja elinkeinoministeriö

Maakuntien yhteistyöryhmät & ALKU uudistus ja uusi laki alueiden kehittämisestä. Työ- ja elinkeinoministeriö Maakuntien yhteistyöryhmät & ALKU uudistus ja uusi laki alueiden kehittämisestä Työ- ja elinkeinoministeriö ALKU uudistus ja maakunnan yhteistyöryhmät ALKU uudistuksessa MYR:lle ei tullut erityisiä uusia

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 25.10.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Mari Kuparinen 16.11.2012

Lisätiedot

Tulossuunnittelu 2016-2019 Kaakkois-Suomen ELY-keskus. Strategiset valinnat

Tulossuunnittelu 2016-2019 Kaakkois-Suomen ELY-keskus. Strategiset valinnat Kaakkois-Suomen ELY-keskus Strategiset valinnat Tulossopimusesityksen pitkän aikavälin strategiset tavoitteet Rajallinen määrä asioita Linjassa hallitusohjelman ja sen kärkihankkeiden kanssa Linjassa maakuntaohjelmien

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus uudistus. Maaseuturakentamisen ajankohtaispäivä 16.2.2010

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus uudistus. Maaseuturakentamisen ajankohtaispäivä 16.2.2010 Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus uudistus Maaseuturakentamisen ajankohtaispäivä 16.2.2010 1 Aluehallinto uudistui 1.1.2010 Valtion aluehallinnon viranomaisten rooleja, tehtäviä,

Lisätiedot

Oma Häme. Tehtävä: Koulutustarpeen ennakointi ja alueellisten koulutustavoitteiden valmistelu. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus

Oma Häme. Tehtävä: Koulutustarpeen ennakointi ja alueellisten koulutustavoitteiden valmistelu. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus Oma Häme Aluekehitys ja kasvupalvelut Nykytilan kartoitus Tehtävä: Koulutustarpeen ennakointi ja alueellisten koulutustavoitteiden valmistelu www.omahäme.fi 1. Vaikuttavuus (miksi tätä tehtävää tehdään)

Lisätiedot

Itä-Suomen maahanmuuttostrategia 2017

Itä-Suomen maahanmuuttostrategia 2017 Kansainvälinen Itä-Suomi Itä-Suomen maahanmuuttostrategia 2017 Pohjois-Savo, Etelä-Savo ja Pohjois-Karjala Strategia julkaistu 17.9.2012 http://urn.fi/urn:isbn:978-952-257-607-1 Tarkoitus 5 vuoden ajanjakso,

Lisätiedot

Alueidenkäyttö ja maakuntauudistus

Alueidenkäyttö ja maakuntauudistus Alueidenkäyttö ja maakuntauudistus ELY-keskusten roolista uusien maakuntien rooliin Jyrki Palomäki, yksikönpäällikkö 1.12.2016 Maakuntauudistus (sekä maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) muutokset) Alueidenkäytön

Lisätiedot

ELY-keskuksen tulossopimuksen tarkistus vuodelle Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Juha Levy

ELY-keskuksen tulossopimuksen tarkistus vuodelle Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Juha Levy ELY-keskuksen tulossopimuksen tarkistus vuodelle 2017 Yleistä tarkistuksesta Viime syksynä laadittu sopimus on monivuotinen (16-19) Nyt tarkistus sopimukseen vuodelle 2017 mahdollisimman kevyesti Uutta

Lisätiedot

ELY-keskuksen aluekehitystehtävät. Kauranen Sinikka

ELY-keskuksen aluekehitystehtävät. Kauranen Sinikka ELY-keskuksen aluekehitystehtävät Lainsäädännöllinen pohja Laki alueiden kehittämisestä (1651/2009) Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisestä (1837/2009) Laki elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista

Lisätiedot

Lapin ELY-keskuksen strategiset painotukset lähivuosina sekä TE-toimistojen ydintehtävät ja palvelut

Lapin ELY-keskuksen strategiset painotukset lähivuosina sekä TE-toimistojen ydintehtävät ja palvelut Lapin ELY-keskuksen strategiset painotukset lähivuosina sekä TE-toimistojen ydintehtävät ja palvelut Kaikkien työpanosta tarvitaan yhteistyötä ja vastuullisuutta rakennetyöttömyyden nujertamiseksi Avauspuheenvuoro

Lisätiedot

POHJANMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA 2040 SEMINAARI

POHJANMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA 2040 SEMINAARI POHJANMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA 2040 SEMINAARI VALTAKUNNALLISTEN ALUEDENKÄYTTÖTAVOITTEIDEN OHJAAVUUS JOUNI LAITINEN 23.1.2012 VALTAKUNNALLISET ALUEIDENKÄYTTÖTAVOITTEET (VAT) Valtioneuvosto päätti

Lisätiedot

Osaamisen johtamisen viitekehys ja toimintamalli TE-palvelussa

Osaamisen johtamisen viitekehys ja toimintamalli TE-palvelussa Osaamisen johtamisen viitekehys ja toimintamalli TE-palvelussa Sanna Kolomainen Pia Laitinen Matti Hermunen TE-johdon ajankohtaisfoorumi 21.-22.8.2013, Tupaswilla 1 Taustaa osaamisen johtamiselle Tavoite:

Lisätiedot

MMM:n hallinnonalan energiapäivä

MMM:n hallinnonalan energiapäivä MMM:n hallinnonalan energiapäivä Energia-asioiden sijoittuminen TEK-/ELY-organisaatioon ja yhteistyö metsäkeskusten kanssa 5.6.2009 Osastopäällikkö Heimo Hanhilahti MMM Energia-asioiden hoito TE-keskuksissa

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvioesitys ja vuosien julkisen talouden suunnitelma Pääluokka 32. Työ- ja elinkeinoministeriö

Vuoden 2016 talousarvioesitys ja vuosien julkisen talouden suunnitelma Pääluokka 32. Työ- ja elinkeinoministeriö Vuoden 2016 talousarvioesitys ja vuosien 2016-2019 julkisen talouden suunnitelma Pääluokka 32. Työ- ja elinkeinoministeriö Talousvaliokunta Talousjohtaja Mika Niemelä 8.10.2015 TAE2016: TEM politiikkalohkoittain

Lisätiedot

ELY-keskuksen avustukset yritystoiminnan kehittämiseen

ELY-keskuksen avustukset yritystoiminnan kehittämiseen ELY-keskuksen avustukset yritystoiminnan kehittämiseen Yritysten toimintaympäristön kehittämisavustus Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Jarmo Jokinen 28.11.2017 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 - Suomen

Lisätiedot

OKM:n ja TEM:n ohjeistus vuodelle Kaakkois-Suomen luovien alojen kehittämisverkoston kokous 3/2017

OKM:n ja TEM:n ohjeistus vuodelle Kaakkois-Suomen luovien alojen kehittämisverkoston kokous 3/2017 OKM:n ja TEM:n ohjeistus vuodelle 2018 Kaakkois-Suomen luovien alojen kehittämisverkoston kokous 3/2017 Aineeton tuotanto ja luova talous Ohjaus tapahtuu työ- ja elinkeinoministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

LAITURI-projekti - toimintaa ja tuloksia

LAITURI-projekti - toimintaa ja tuloksia LAITURI-projekti - toimintaa ja tuloksia Alueellisten TNO-asiantuntijoiden koulutus 11.-12.11.2014 LAITURI-projekti LAITURI projektin tavoite ja tuloksia Tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittämisen

Lisätiedot

SIVISTYSTOIMEN ASIAT UUDESSA ALUEHALLINNOSSA. Ylijohtaja Håkan Mattlin 14.10.2009

SIVISTYSTOIMEN ASIAT UUDESSA ALUEHALLINNOSSA. Ylijohtaja Håkan Mattlin 14.10.2009 SIVISTYSTOIMEN ASIAT UUDESSA ALUEHALLINNOSSA Ylijohtaja Håkan Mattlin 14.10.2009 Luonnoksia ELYjen rakenteesta ELY -kansliapäälliköt 7.10.2009 2 Poimintoja HE:stä: Keskuksen sisäiset toimintoprosessit

Lisätiedot

Manner-Suomen ESR ohjelma

Manner-Suomen ESR ohjelma Manner-Suomen ESR ohjelma Toimintalinja 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen (ESR) Kehittää pk-yritysten valmiuksia ennakoida ja hallita

Lisätiedot

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia Hallitusohjelma ja rakennerahastot Strategian toteuttamisen linjauksia Vipuvoimaa EU:lta Rakennerahastokauden 2007 2013 käynnistystilaisuus Valtiosihteeri Anssi Paasivirta Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen strategia itse toteutettaviksi hankkeiksi

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen strategia itse toteutettaviksi hankkeiksi Varsinais-Suomen ELY-keskuksen strategia itse toteutettaviksi hankkeiksi TEMin hallinnonalan itse toteuttamien rakennerahastohankkeiden hallinnointi koulutus 31.8.2010 Maija Tuominen, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Työvoima- ja yrityspalveluiden alueellinen kokeilu Tampereen kaupunkiseudulla ja Sastamala-Punkalaidun alueella

Työvoima- ja yrityspalveluiden alueellinen kokeilu Tampereen kaupunkiseudulla ja Sastamala-Punkalaidun alueella Työvoima- ja yrityspalveluiden alueellinen kokeilu 2017-18 Tampereen kaupunkiseudulla ja Sastamala-Punkalaidun alueella Regina Saari ohjelmajohtaja Tampereen kaupunki Taustaa Tampereen kaupunkiseutu hakeutui

Lisätiedot

Työssä ympäristöalalla - oma tarinani

Työssä ympäristöalalla - oma tarinani Työssä ympäristöalalla - oma tarinani Turun yliopiston työelämäpalvelut 4.4.2017 Ylitarkastaja Anna Laiho, ympäristönsuojeluyksikkö, Varsinais-Suomen ELY-keskus 5.4.2017 Toiminta-ajatus Elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Rakennerahastokausi millaista toimintaa rahoitetaan? Timo Ollila ELY-keskus

Rakennerahastokausi millaista toimintaa rahoitetaan? Timo Ollila ELY-keskus Rakennerahastokausi 2014-2020 - millaista toimintaa rahoitetaan? ELY-keskus 22.1.2015 Hankkeita on käynnissä Hakemuksia ELY-keskukselle maakunnassa ESR 43, EAKR 7 kpl, ESR hakemuksista 16% ylialueellisia

Lisätiedot

Alue- ja rakennepolitiikan ajankohtaispäivät 27.-28.11.2012 ELY-keskusten ja maakuntien liittojen tehtävät tulevaisuudessa

Alue- ja rakennepolitiikan ajankohtaispäivät 27.-28.11.2012 ELY-keskusten ja maakuntien liittojen tehtävät tulevaisuudessa Alue- ja rakennepolitiikan ajankohtaispäivät 27.-28.11.2012 ELY-keskusten ja maakuntien liittojen tehtävät tulevaisuudessa Leena Gunnar Ylijohtaja, KASELY 1 ELYjen toiminta-ajatus (ELY-laki) Elinkeino-,

Lisätiedot

Mitä tuleva maaseudun ohjelmakausi tuo mukanaan? Yhdistysten erityistuki-info 21.5.2013 Ulla Mehto-Hämäläinen

Mitä tuleva maaseudun ohjelmakausi tuo mukanaan? Yhdistysten erityistuki-info 21.5.2013 Ulla Mehto-Hämäläinen Mitä tuleva maaseudun ohjelmakausi tuo mukanaan? Yhdistysten erityistuki-info 21.5.2013 Ulla Mehto-Hämäläinen Ohjelmakausi 2014-2020 EU:n kaikkia rahastoja koskevat strategiset tavoitteet: älykäs, kestävä

Lisätiedot

Uusiutumiskykyinen ja mahdollistava Suomi

Uusiutumiskykyinen ja mahdollistava Suomi Uusiutumiskykyinen ja mahdollistava Suomi Aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehityskuva 2050 Luonnos 9.1.2015 Suuntaviivat (tavoitteet) aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehittämiselle Uudistuvan

Lisätiedot

Luovan talouden kehittämishaasteet

Luovan talouden kehittämishaasteet Luovan talouden kehittämishaasteet RYSÄ goes Luova Suomi 16.10.2012, Mikkeli Taustaa luovan talouden kehittämisessä Suomessa tehty 1990-luvulta saakka luovan talouden kehittämiseen tähtäävää työtä (kulttuuri-

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena Rakennerahastoasiantuntija Jaana Tuhkalainen, ELY-keskus 11.11.2014 Vähähiilinen talous ohjelmakaudella 2014-2020

Lisätiedot

Aluehallinnon uudistaminen

Aluehallinnon uudistaminen Aluehallinnon uudistaminen ALKU-hanke 1092009 10.9.2009 Aluehallinnon uudistaminen Matti Vanhasen II hallituksen ohjelmassa Hallintoa uudistetaan ja kansanvaltaistetaan. Lääninhallitusten, työvoima- ja

Lisätiedot

PIRKANMAA 2025 Luvassa kirkastuvaa

PIRKANMAA 2025 Luvassa kirkastuvaa PIRKANMAA 2025 Luvassa kirkastuvaa PIRKANMAA 2025 PIRKANMAAN MAAKUNTASUUNNITELMA Pirkanmaan visio Vuonna 2025 Pirkanmaa on vauras, rohkeasti uudistumiskykyinen, osaamista hyödyntävä kasvumaakunta. Pirkanmaalla

Lisätiedot

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus Ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualue Varsinais-Suomen ELY-keskus / Olli Madekivi 13.4.2010 1 Organisaatio 13.4.2010 2 Ympäristökeskuksesta ELYn

Lisätiedot

Metsästä energiaa yrittämällä

Metsästä energiaa yrittämällä Metsästä energiaa yrittämällä Energia-alan asiantuntijaseminaari Pohtossa 1.4.2009 Asiantuntija, TE-keskus Sivu 1 2.4.2009 Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinokeskus (TE-keskus) TE-keskukset ovat työ-

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTI VERKOSTO 30.3.2012. TEM ja työelämän laatu. Antti Närhinen

TYÖHYVINVOINTI VERKOSTO 30.3.2012. TEM ja työelämän laatu. Antti Närhinen TYÖHYVINVOINTI VERKOSTO 30.3.2012 TEM ja työelämän laatu Antti Närhinen Antti Närhinen 30.3.2012 1 Esitykseni TEM ja työelämän laatu eli TYLA kavereiden kesken Mitä tarkoittamme? Miten palvelemme? Hallitusohjelma

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti

Lisätiedot

OKM:n ja TEM:n ohjeistus vuodelle Kaakkois-Suomen luovien alojen kehittämisverkoston kokous 3/2016 ja 1/2017

OKM:n ja TEM:n ohjeistus vuodelle Kaakkois-Suomen luovien alojen kehittämisverkoston kokous 3/2016 ja 1/2017 OKM:n ja TEM:n ohjeistus vuodelle 2017 Kaakkois-Suomen luovien alojen kehittämisverkoston kokous 3/2016 ja 1/2017 Aineeton tuotanto ja luova talous Ohjaus tapahtuu työ- ja elinkeinoministeriön ja opetus-

Lisätiedot

OULUN SEUDUN LIIKENNE. 11.2.2015 Pasi Heikkilä

OULUN SEUDUN LIIKENNE. 11.2.2015 Pasi Heikkilä 11.2.2015 Pasi Heikkilä SISÄLTÖ Seudulliset kärkihankkeet Vt4, Vt8, satama ja ratapihat Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma Oulun seudun liikenteen johtoryhmä POHJOIS-POHJANMAAN LIIKENTEEN KÄRKIHANKKEET

Lisätiedot

Oma Häme. Tehtävä: Aluekehitysviranomaisen tehtävät. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus.

Oma Häme. Tehtävä: Aluekehitysviranomaisen tehtävät. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus. Oma Häme Aluekehitys ja kasvupalvelut Nykytilan kartoitus Tehtävä: Aluekehitysviranomaisen tehtävät www.omahäme.fi Tehtävien nykytilan kartoitus Vastuu alueiden kehittämisestä on ALKE-lain perusteella

Lisätiedot

LÄHIRUOAN KOORDINAATIOHANKE

LÄHIRUOAN KOORDINAATIOHANKE LÄHIRUOAN KOORDINAATIOHANKE valtakunnallisten koordinaatiohankkeiden ja yhteistyötoimenpiteen hakulanseeraus 24.4.2015 Kirsi Viljanen kirsi.viljanen@mmm.fi Sivu 1 27.4.2015 Taustaa ja perusteluita koordinaatiolle

Lisätiedot

Työelämän palvelu- ja kehittämistehtävä osana aluehallintoa

Työelämän palvelu- ja kehittämistehtävä osana aluehallintoa Työelämän palvelu- ja kehittämistehtävä osana aluehallintoa Johtaja Mika Tammilehto Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen yksikkö 3.11.2010 Ammattikoulutuksen kriittiset tehtävät

Lisätiedot

Vanhojen rakennusten uusiokäyttö maaseudulla

Vanhojen rakennusten uusiokäyttö maaseudulla Vanhojen rakennusten uusiokäyttö maaseudulla Juhlatalo Majakoski 30.1.2014 Ulla Mehto-Hämäläinen Keski-Suomen ELY-keskus Valtion aluehallinto Elinkeinot, työvoima, osaaminen, kulttuuri Liikenne ja infrastruktuuri

Lisätiedot

Maakunnallisten osaamistarvekartoitusten esittelytilaisuus. Mikko Väisänen

Maakunnallisten osaamistarvekartoitusten esittelytilaisuus. Mikko Väisänen Maakunnallisten osaamistarvekartoitusten esittelytilaisuus Mikko Väisänen 11.9.2013 Tulevaisuus hanke, kesto: 1.1.2012-30.6.2014 Hankkeella organisoidaan Pohjois-Pohjanmaan ennakointityötä entistä tiiviimmäksi.

Lisätiedot

Metsäalan strateginen ohjelma MSO

Metsäalan strateginen ohjelma MSO Metsäalan strateginen ohjelma MSO Metsäalan strategisen ohjelman tavoitteet: MSO:n tavoitteena on: ennakoida ja seurata metsäalan rakennemuutosta, koordinoida metsäteollisuuden ja metsäsektorin toimintaedellytystyöryhmän

Lisätiedot

ELO-RYHMIEN TOIMINTA VUONNA 2016

ELO-RYHMIEN TOIMINTA VUONNA 2016 ELO-RYHMIEN TOIMINTA VUONNA 2016 Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa 17.3.2017 Pohjanmaalta löytyy pohjoismaiden merkittävimmät energiateknologian ja kemian teollisuuden keskittymät. Pohjanmaata leimaa monipuolinen

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ INFOTILAISUUS

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 aikataulua 23.1 Suomen rakennerahasto-ohjelma hyväksytty valtioneuvostossa ja toimitettu loppukeväästä komission käsittelyyn,

Lisätiedot

Manner-Suomen ESR ohjelma

Manner-Suomen ESR ohjelma Manner-Suomen ESR ohjelma Toimintalinja 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen Kehittää pk-yritysten valmiuksia ennakoida ja hallita maailmantalouden,

Lisätiedot

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Komission esitykset tulevan rakennerahastokauden osalta

Lisätiedot

EU:n rakennerahastokausi 2014-2020

EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 30.11.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Mari Kuparinen 17.1.2013

Lisätiedot

ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa

ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa 5.2.2016 AIKO Hallitukselle on tärkeää, että koko Suomen erilaiset voimavarat saadaan hyödynnettyä kasvun ja työllistymisen varmistamiseksi. Siksi

Lisätiedot

Keski-Suomen kasvuohjelma

Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen maakuntaohjelma 2011-2014 Hannu Korhonen Keski-Suomen liitto Lähtökohdat Tavoitteena selkeä ja helppokäyttöinen ohjelma toteuttajille konkreettinen! Taustalla maakuntasuunnitelman

Lisätiedot

MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO. hankesuunnitelma

MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO. hankesuunnitelma MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO hankesuunnitelma Sisällys 1. Tausta... 3 2. Päätavoitteet... 3 3. Toimintasuunnitelma... 4 4. Ohjausryhmä... 5 5. Johtotyhmä... 6 6. Henkilöstö... 6 7. Kustannukset ja rahoitus...

Lisätiedot

Kainuun ELY-keskus 2013

Kainuun ELY-keskus 2013 Kainuun ELY-keskus 2013 haasteita, painotuksia ja toimenpiteitä KAINUUN TYÖLLISYYSFOORUMI - SOLIDARCITY KONFERENSSI 9.10.2012 Kainuun ELY-keskus Strategiapäällikkö Juha Puranen Haasteita, painotuksia 2013+

Lisätiedot

Ilmastopolitiikan tehostaminen väylänpidossa. EKOTULI + LINTU seminaari 28.4.2010

Ilmastopolitiikan tehostaminen väylänpidossa. EKOTULI + LINTU seminaari 28.4.2010 Ilmastopolitiikan tehostaminen väylänpidossa EKOTULI + LINTU seminaari 28.4.2010 ILMATIE-projekti Tiehallinnon EKOTULI -teeman projekti (Ekotehokas ja turvallinen liikennejärjestelmä); Tiehallinnon selvityksiä

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA. Itä-Suomen ohjelmallisen kehittämisen kokonaisuus

ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA. Itä-Suomen ohjelmallisen kehittämisen kokonaisuus ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA Itä-Suomen ohjelmallisen kehittämisen kokonaisuus ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA Itä-Suomen kilpailukyky- ja työllisyystavoitteen strategia (EAKR, ESR) Itä-Suomen kilpailukyky-

Lisätiedot

LISÄYS ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJAAN VUODELLE 2009

LISÄYS ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJAAN VUODELLE 2009 LISÄYS ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJAAN VUODELLE 2009 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 3.3.2009 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö 24.2.2009 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä

Lisätiedot

Maaseuturahaston ja vähän muidenkin rahoitusmahdollisuuksista hanketreffit kulttuuri+ hyvinvointi 27.5.2014

Maaseuturahaston ja vähän muidenkin rahoitusmahdollisuuksista hanketreffit kulttuuri+ hyvinvointi 27.5.2014 Maaseuturahaston ja vähän muidenkin rahoitusmahdollisuuksista hanketreffit kulttuuri+ hyvinvointi 27.5.2014 Kukka Kukkonen Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Sivu 1 28.5.2014 Pohjois-Pohjanmaan maaseutustrategian

Lisätiedot

Ajankohtaista maakuntauudistuksesta kulttuurin näkökulmasta

Ajankohtaista maakuntauudistuksesta kulttuurin näkökulmasta Ajankohtaista maakuntauudistuksesta kulttuurin näkökulmasta KAAKKOIS-SUOMEN LUOVIEN ALOJEN KEHITTÄMISVERKOSTON KOKOUS 3/2016 Kirsi Kaunisharju 26.10.2016 Sote- ja maakuntauudistus Hallituksen linjaus 5.4.2016:

Lisätiedot

Strategiset tavoitteet ja toiminta. Jussi Rämet Maakuntajohtaja

Strategiset tavoitteet ja toiminta. Jussi Rämet Maakuntajohtaja Strategiset tavoitteet ja toiminta Jussi Rämet Maakuntajohtaja Strategiset linjaukset ja tavoitteet 2018 2020 Rakenteellisten uudistusten alueellinen toteuttaminen - Maakunta- ja soteuudistus (ml. siirtyvät

Lisätiedot

UUDENMAAN MAAKUNTAKAAVAN VALMISTELUTILANNE. Helsingin seudun yhteistyökokous Pekka Normo, kaavoituspäällikkö

UUDENMAAN MAAKUNTAKAAVAN VALMISTELUTILANNE. Helsingin seudun yhteistyökokous Pekka Normo, kaavoituspäällikkö UUDENMAAN MAAKUNTAKAAVAN VALMISTELUTILANNE Helsingin seudun yhteistyökokous 5.11.2009 Pekka Normo, kaavoituspäällikkö Maakuntakaava Yleispiirteinen suunnitelma maakunnan yhdyskuntarakenteesta ja alueiden

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ aikataulua

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ aikataulua KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 20230 aikataulua 23.1 Suomen rakennerahasto-ohjelma hyväksytty valtioneuvostossa ja toimitettu loppukeväästä komission käsittelyyn,

Lisätiedot

KAS ELY strategisen tulossopimuksen tarkistus vuodelle 2011 ja valmistautuminen seuraavaan tulossopimuskierrokseen

KAS ELY strategisen tulossopimuksen tarkistus vuodelle 2011 ja valmistautuminen seuraavaan tulossopimuskierrokseen KAS ELY strategisen tulossopimuksen tarkistus vuodelle 2011 ja valmistautuminen seuraavaan tulossopimuskierrokseen Jyrki Karhula Strategisten tulossopimusten tarkistus vuodelle 2011 - Toimitaan ELYn strategisen

Lisätiedot

Kasvun ja elinvoiman näkökulma maakuntauudistuksessa. Elinkeinoministeri Olli Rehn Oikeus- ja työministeri Jari Lindström

Kasvun ja elinvoiman näkökulma maakuntauudistuksessa. Elinkeinoministeri Olli Rehn Oikeus- ja työministeri Jari Lindström Kasvun ja elinvoiman näkökulma maakuntauudistuksessa Elinkeinoministeri Olli Rehn Oikeus- ja työministeri Jari Lindström Elinkeinoministeri Olli Rehn Uudistuksen tuettava kasvua Tavoitteenamme on suunnata

Lisätiedot

Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR)

Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR) Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR) Yleistä Osaamiskeskittymien ja kaupunkien merkitys korostuu Harvaan asutun alueen kilpailukyvyn kehittämisessä hyödynnetään

Lisätiedot

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi 18.5.2016 Toiminta-ajatus Varsinais-Suomen ELY-keskus tukee ja kehittää alueensa asukkaiden, yritysten,

Lisätiedot

Osaamisen johtamisen toimintamalli TE-toimistoissa

Osaamisen johtamisen toimintamalli TE-toimistoissa Osaamisen johtamisen toimintamalli TE-toimistoissa (käyttöönotto osana hyvinvointiohjelmaa) TE-johdon ajakohtaisfoorumi 20.8.2014 Matti Hermunen Sisältö Mitä tapahtuu toimistoissa syksyllä 2014 => Miksi

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 25.10.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Aluekehitysjohtaja Varpu

Lisätiedot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot 2015 Botniastrategia Kansainvälinen Nuorekas Vahva pedagoginen osaaminen Korkea teknologia Toiminnallinen yhteistyö Mikro- ja pk-yrittäjyys Vaikuttavuus Arvostettu aikuiskoulutus Tutkimus ja innovaatiot

Lisätiedot

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020. ICT JA ELEKTRONIIKKA http://maakunta.kainuu.fi/ilmastostrategia

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020. ICT JA ELEKTRONIIKKA http://maakunta.kainuu.fi/ilmastostrategia KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020 ICT JA ELEKTRONIIKKA http://maakunta.kainuu.fi/ilmastostrategia Kainuun ilmastostrategia 2020-projekti valmistellaan maakunnallinen strategia ilmastomuutoksen hillitsemiseksi

Lisätiedot

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU Sopimuksen tausta Päijät-Hämeen seudullisen kehittämisyhtiörakenteen muuttuminen 1.1.2013 aiheuttaa muutoksia myös Seudullisten yrityspalvelujen

Lisätiedot

Kylät maaseutupolitiikan kokonaisuudessa

Kylät maaseutupolitiikan kokonaisuudessa VOIMISTUVAT KYLÄT -kampanja 2010-2012 Voimistuvat kylät-kampanja 14.-15.10.2011 Etelä-Karjala, Imatra Kylät maaseutupolitiikan kokonaisuudessa Eero Uusitalo professori, maaseutuneuvos, YTR:n pääsihteeri

Lisätiedot

Yhdessä eteenpäin! - Elinikäisen ohjauksen TNO-palveluja kehittämässä

Yhdessä eteenpäin! - Elinikäisen ohjauksen TNO-palveluja kehittämässä Yhdessä eteenpäin! - Elinikäisen ohjauksen TNO-palveluja kehittämässä Opin ovi klinikka 8.4.2014, Helsinki, Lintsi Ulla-Jill Karlsson, OKM neuvotteleva virkamies Ari-Pekka Leminen, TEM neuvotteleva virkamies

Lisätiedot

Ylijohtaja Matti Räinä 14.3.2012. Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Ylijohtaja Matti Räinä 14.3.2012. Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Ylijohtaja Matti Räinä 14.3.2012 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 1 Ylijohtaja Matti Räinä Organisaatio 2012 ELY-keskuksen

Lisätiedot

Paikkaperustaisuus lähtökohtana maaseudun kehittämisessä. Salo

Paikkaperustaisuus lähtökohtana maaseudun kehittämisessä. Salo Paikkaperustaisuus lähtökohtana maaseudun kehittämisessä Salo 4.9.2014 Esityksen sisältö 1. Paikkaperustaisuus lähtökohtana maaseudun kehittämisessä 2. Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän, YTR:n verkosto,

Lisätiedot

Valtioneuvoston tavoitepäätöksen valmistelu

Valtioneuvoston tavoitepäätöksen valmistelu Valtioneuvoston tavoitepäätöksen valmistelu Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohta Työ- elinkeinoministeriö Alueiden kehittämisyksikkö Haikko 15.3.2011 Lakiuudistuksen (Laki alueiden kehittämisestä 1651/2009)

Lisätiedot

Liikenne ja infrastruktuuri Pohjois - Suomessa

Liikenne ja infrastruktuuri Pohjois - Suomessa Liikenne ja infrastruktuuri Pohjois - Suomessa 27.2.2014 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Martti Norrkniivilä Sisältö Pohjolan ja Suomen liikennekäytävät Kaivostoiminnan liikenteelliset

Lisätiedot

TE-palvelut ja validointi

TE-palvelut ja validointi TE-palvelut ja validointi Mestari2013 - Sinut on tunnistettu! koulutuspolitiikan seminaari 26.-27.11.2013 TE-PALVELUIDEN UUDISTAMINEN v. 2013- TE-PALVELUT JA VALIDOINTI EPÄVIRALLISEN JA ARKIOPPIMISEN TIETOJEN,

Lisätiedot

YS - seudullisten yrityspalvelujen uudistaminen

YS - seudullisten yrityspalvelujen uudistaminen YS - seudullisten yrityspalvelujen uudistaminen ELY-keskuksen, TE-toimiston ja seudun kuntien välillä on ollut seitsemän YS-sopimusta. Aluekohtaisesta YS-toiminnan palvelujen koordinoinnista vastaa TE-toimisto.

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019 Työryhmä Eeva Häkkinen, Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi, Kangasniemen pty Senja Kuiri, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Aino Mäkitalo,

Lisätiedot

Aluekehityksen tilannekuvan ja valtion ja maakuntien aluekehittämiskeskustelujen 2018 valmistelu. Alueiden uudistumisen neuvottelukunta

Aluekehityksen tilannekuvan ja valtion ja maakuntien aluekehittämiskeskustelujen 2018 valmistelu. Alueiden uudistumisen neuvottelukunta Aluekehityksen tilannekuvan ja valtion ja maakuntien aluekehittämiskeskustelujen 2018 valmistelu Alueiden uudistumisen neuvottelukunta 17.11.2017 Aluekehityksen tilannekuva Aluekehityksen tilannekuva on

Lisätiedot

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig n taustaa Hallitusohjelman tavoite "Opettajan työn houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä työolosuhteita. Koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti

Lisätiedot

Hannu Penttilä MAL-neuvottelukunnan puheenjohtaja Helsingin seudun MAL-visio 2050

Hannu Penttilä MAL-neuvottelukunnan puheenjohtaja Helsingin seudun MAL-visio 2050 Hannu Penttilä MAL-neuvottelukunnan puheenjohtaja Helsingin seudun MAL-visio 2050 Visiosta strategisiin linjauksiin ja edelleen eteenpäin 1 Miten yhteinen visio syntyi Ideakilpailu 2007 Kansainvälinen

Lisätiedot

TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSA 2010 KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010 Maakuntahallituksen hyväksymä taso

TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSA 2010 KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010 Maakuntahallituksen hyväksymä taso HÄMEEN LIITTO LIITE TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSA 2010 KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010 Maakuntahallituksen hyväksymä taso 1 14.12.2009 MÄÄRÄRAHAT JA -TULOARVIOT Sitovat erät tummennettu Maakuntavaltuusto

Lisätiedot

Kasvua Kainuuseen - alustava hanke-esittely

Kasvua Kainuuseen - alustava hanke-esittely Kasvua Kainuuseen - alustava hanke-esittely Kainuun Etu Oy, 5.11.2014 Kasvua Kainuuseen -hankekokonaisuus Hankekokonaisuus koostuu kahdesta eri hankkeesta: Kasvua Kainuuseen - Johdon ja henkilöstön kehittäminen

Lisätiedot

Aluekehitysrahoitus. Aluekehityspäällikkö Heikki Ojala

Aluekehitysrahoitus. Aluekehityspäällikkö Heikki Ojala Aluekehitysrahoitus Aluekehityspäällikkö Heikki Ojala Organisaatio Aluekehityksen strateginen asema Kriittiset menestystekijät: Rahoitusvälineiden strateginen ja tehokas hyödyntäminen Maakuntaohjelman

Lisätiedot

Maakuntauudistus ja Kanta-Häme Henkilöstöseminaari

Maakuntauudistus ja Kanta-Häme Henkilöstöseminaari Maakuntauudistus ja Kanta-Häme Henkilöstöseminaari 25.10.2016 Hämeenlinnan Ylijohtaja Pekka Savolainen Hämeen ELY-keskus Valtiolta (ELY, AVI) maakuntaan siirtyviä tehtäviä Sosiaalisen hyvinvoinnin ja terveyden

Lisätiedot

MAASEUTUPOLIITTINEN SELONTEKO MAASEUTUPOLIITTINEN KOKONAISOHJELMA

MAASEUTUPOLIITTINEN SELONTEKO MAASEUTUPOLIITTINEN KOKONAISOHJELMA MAASEUTUPOLIITTINEN SELONTEKO 2009-2020 5. MAASEUTUPOLIITTINEN KOKONAISOHJELMA 2009-2013 Maaseutu hyvinvoinnin lähde Valmisteluprosessi ja keskeiset linjaukset Maaseutupolitiikan verkosto VALTIONEUVOSTO

Lisätiedot