Liite 1. Pohjois Pohjanmaan Ely keskuksen strategisen tulossopimuksen tarkistukset LUONNOS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liite 1. Pohjois Pohjanmaan Ely keskuksen strategisen tulossopimuksen tarkistukset LUONNOS"

Transkriptio

1 Liite 1. Pohjois Pohjanmaan Ely keskuksen strategisen tulossopimuksen tarkistukset LUONNOS 1. ELY keskuksen johdon näkemys strategisen tulossopimuksen toteutumisesta eri painopisteitten suhteen PAINOPISTE A: ALUEELLISEN KILPAILUKYVYN JA VÄESTÖN HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN Onnistumiset: 1. Nuorisotyöttömyyden ehkäiseminen Nuorisotyöttömyys ei taantuman aikana paisunut sellaisiin lukemiin, kuin ennalta ehkä pelättiin. Nuorisotyöttömyyden ehkäisyyn on keskuksessa panostettu. TE toimistoissa on otettu käyttöön uusi palvelumalli, jossa erityisenä painopisteenä ovat olleet nuoret. Toimijoiden välistä yhteistyötä on onnistuttu lisäämään mm. perustamalla laajapohjainen nuorten ohjauksen työryhmä. Hanketoimintaa on suunnattu nuoria palveleviin hankkeisiin, joskin monet hankkeet ovat vielä käynnistysvaiheessa. 2. Osaavan työvoiman saatavuuden turvaaminen taantuman jälkeen Koulutuksen suunnittelua ja ennakointia varten on perustettu organisaation sisäinen koulutuksen kehittämis ja hankintaryhmä sekä Ely keskuksesta ja sen ulkopuolisista toimijoista koostuva alueellinen koulutusasioiden neuvottelukunta. ESR rahoituksella on tuettu työvoiman saatavuutta ja osaamistason nostoa. 3. Tuetaan yritysten toimintaedellytyksiä taantumatilanteessa Sekä hankerahoitusta että yritystukea on suunnattu yritysten toimintaedellytysten parantamiseksi taantumatilanteessa. Alueen kasvuväylä toimijat ovat mm. luoneet uuden toimintamallin, ESR rahoituksella on käynnistymässä yrittäjien omistajanvaihdoshanke ja yhteistyötä seudullisten yrityspalveluiden kanssa on tiivistetty. 4. Rakennemuutosalueiden erityistilanteen huomiointi Rakennemuutosalueella osallistutaan myös julkisten investointihankkeiden rahoittamiseen. Kainuun, Keski Pohjanmaan ja Pohjois Pohjanmaan maakuntien yhteistoiminta alueen liikennestrategia ja liikennejärjestelmäsuunnittelu on käynnistynyt ensimmäisenä Suomessa ja etenee tiiviissä yhteistyössä maakuntien liittojen kanssa Oulun seudun liikennejärjestelmäyhteistyö on ollut aktiivista ja ELY keskus on yhteis työssä tiiviisti mukana. Kehittämiskohteet: Nuorten palvelujen asiakasraati perustetaan. Sukupolven vaihdosta suunnittelevien ja potentiaalisten nuorten yrittäjien kohtaannon edistämiseen panostetaan. Nuorten ja vastavalmistuneiden harjoittelu ja työpaikkojen koordinointia ja tiedottamista kehitetään. 1

2 ELY keskusten roolia selkeytetään vastaamaan koko liikennejärjestelmän pitkäjänteistä kehittämistä kohti ekotehokasta ja käyttäjälähtöistä liikennejärjestelmää. Perustienpidon rahoituksen, samoin kuin joukkoliikenteen peruspalvelutasoisen palvelun turvaaminen osana arjen liikkumisen perusedellytyksiä. PAINOPISTE B: ILMASTONMUUTOKSEN HILLINTÄ JA KESTÄVÄN KEHITYKSEN EDISTÄMINEN Onnistumiset: Ilmastomuutoksen hillintä ja kestävän kehityksen edistäminen ovat tulleet yleisesti hyväksytyiksi periaatteiksi yhteiskunnan ja elinkeinojen kehittämisessä. Tämä on selkeästi nähtävissä suotuisana asennekehityksenä ELYkeskuksen ensimmäisenä puolivuotiskautena. Käynnissä oleva yhdyskuntarakenteen tiivistäminen ja rakentamisen energiatalouden parantaminen edistävät merkittävästi energiatehokkuutta ja vähentävät päästöjä. Ilmastostrategian valmistelu etenee yhteistyössä maakunnan liiton ja muiden alueellisten toimijoiden kanssa. Tulvadirektiivin edellyttämät selvitykset tulvariskien arvioinnista ovat käynnissä koko maakunnan alueella samoin kuin EU rahoitteinen hajajätevesien neuvontahanke. Oulussa aloitetaan jätteen poltto energiaksi, mikä vähentää kaatopaikkojen kuormitusta. Happamien sulfaattimaiden päästöjen arviointihanke on käynnistynyt. Hankkeella pyritään edistämään vesienhoidon tavoitteiden toteuttamista. Maakunnassa on edennyt YVA menettelyyn kymmeniä mittavia tuulipuistohankkeita sekä meri että maaalueilla. PP liiton ja POPELYn aloitteesta MMM on käynnistänyt kansallisen suo ja turvemaiden strategian laatimisen. Hyvin merkittävä Uljuan tekojärven perusparannushanke saadaan päätökseen tänä vuonna. Maakunnassa on käynnissä useita yhdysvesijohto ja viemärihankkeita, jotka parantavat huoltovarmuutta ja vesiensuojelua. Kehittämiskohteet: Koko ELY keskuksen puitteissa tulee laajentaa ja syventää yhteistyötä vaikuttavien yhdyskuntahankkeiden kehittämisessä, joilla on sekä elinkeino, liikenne että ympäristöpoliittisia ulottuvuuksia. Maakunnanliitto on luonteva yhteistyökumppani. Oulun kaupunkiseudulla selvitetään kauppapaikkojen sijoittamista ja hiilidioksidipäästöjen vaikutusta yhdyskuntien rakennemallien valinnassa. Toteutetaan joukkoliikenteen kehittämisohjelmaa ja tiivistetään liikenne ja maankäytön suunnittelun yhteensovittamista. Vanhojen kaatopaikkojen metaanipäästöjä vähennetään kaatopaikkojen kunnostamisen myötä. Hajajätevesiasetuksen toimeenpanossa lisätään informaatio ohjausta ja yhteistyötä kuntien kanssa. Varmistetaan tuulipuistohankkeiden yhteensopivuus maakuntakaavoituksen ja ympäristövaatimusten kanssa. Pitkäaikainen tavoite vaelluskalojen palauttamisesta alueen päävesistöihin on edelleen ajankohtainen. Toteutetaan Pohjois Pohjanmaan maakunnallinen suo ohjelmahanke. Vesihuoltolaitosten toimintavarmuutta tehostetaan varavesijärjestelyhankkeella. Jatketaan tulvariskien ja vesiensäännöstelyn hallintaa edistävää Kalajoen pumppaamojen automatisointia. Vesipuitedirektiivin tavoitteita ei saavuteta jos toteutusohjelman laatimisen yhteydessä ei osoiteta toimenpiteiden toteuttamiseen lisärahoitusta. 2

3 PAINOPISTE C: ELINKEINO, LIIKENNE JA YMPÄRISTÖKESKUSTEN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN Onnistumiset: ELY keskuksen toiminta on käynnistynyt sujuvasti: yhteiset horisontaaliset toiminnot sekä sisäiset ja ulkoiset työryhmät (hankintatoimen kehittämisryhmä, hankkeiden teemaryhmät, neuvottelukunta ym.) on nimetty ja ovat toiminnassa. Myös vastuualueiden sisäiset ja ulkoiset yhteistyörakenteet on luotu. Pohjoisten ELY keskusten (Kainuu, Lappi ja Pohjois Pohjanmaa) yhteistyö on käynnistynyt kevään aikana. Tavoitteena on tiivis yhteistyö sekä työjako ja erikoistuminen Pohjoisten ELYjen kesken. Myös yhteistyötä maakunnan liittojen, AVIen ja muiden sidosryhmien kanssa tehdään säännöllisesti. Maahanmuuttoasiat on organisoitu uudelleen hoidettavaksi laajennetulla toiminta alueella (Pohjois Pohjanmaa ja Kainuu). ELY keskus on tehnyt alueellisen maahanmuuttostrategian ja käynnistänyt pakolaisten kuntiin sijoittamisen strategiatyön. Seudullisten yrityspalveluiden kehittämistyössä on tehty yhteistyösopimuksia seudullisten toimijoiden kanssa. Yritysharavamallin hyödyntäminen TE toimistojen yritysyhteistyössä onnistui hyvin. Kehittämiskohteet: Asiakkuustoimintoa ja asiakkuusstrategian toimeenpanoa tehostetaan työ ja elinkeinoministeriöstä syksyn aikana saatavien linjausten mukaisesti. ELY keskuksessa jatketaan edelleen organisaation keventämistä ja yksikköjen kokoamista lukumäärältään pienemmäksi. Tämä tukee osaltaan tuottavuustavoitteiden toteuttamista sekä synergiaetujen saavuttamista ELY keskuksessa. Oman tuotannon hankkeita (EAKR, ESR, Maaseuturahasto) suunnataan entistä enemmän toteuttamaan keskeisiä maakunnan ja keskuksen tavoitteita ja linjauksia. Hankkeita integroidaan vakiintuneeseen toimintaan. ELY keskuksessa on käynnistetty henkilöstösuunnittelu: tunnistetaan kriittiset osaamisvaatimukset, määritellään tarvittavat uusrekrytoinnit ja henkilöstön kehittämistarpeet. Suunnitteluprosessissa panostetaan erityisesti laadulliseen osioon. 2. ELY keskuksen johdon näkemys alueen tilan kehityksestä vuonna 2010 ja arvio kehityksestä koskien vuotta 2011 Strategista tulossuunnitelmaa kirjoitettaessa elettiin globaalin taantuman synkintä vaihetta. Tekemiset ja toimenpiteet tähdättiin erityisesti sen vahinkojen ehkäisyyn ja minimointiin Pohjois Pohjanmaalla. Taantuma vaikutti varsinkin 2009 ja 2010 alkuvuonna alueella vahvasti viennin romahdettua aiheuttaen mm. voimakasta työttömyyttä ja yritysten konkursseja. Kovasti taantuma aluetta koettelikin, mutta nyt talouden nousun merkkien voimistuessa näyttää kuitenkin siltä, että taantumasta selvittiin ehkä paremmin, kuin uskallettiin toivoa. Tulevaisuus näyttää varsin kohtuulliselta, vaikka epävarmuustekijöitä talouskasvussa toki edelleen on. Tuoreen aluetalouskatsauksen, joka perustuu alueen eri alojen asiantuntijanäkemyksiin, mukaan odotukset elinkeinoelämän, yritystoiminnan ja työllisyyden kehityksestä ovat kaiken kaikkiaan positiiviset. Alueen vienti on lähtenyt kasvuun ja odotettavissa on, että jos lamaan mentiin viennin romahdettua, voitaisiin sieltä nyt myös nousta sen myötä. Tiedot satamista ja yritysten parantuneet tilauskannat vahvistavat osaltaan käänteen tapahtuneen. 3

4 Toimialoista mainittakoon kaivos, sähkön tuotanto sekä informaatio ja viestintä toimialat. Kaivostoimialalla on vahva vaihe Hituran ja Laivakankaan aloitusten myötä. Myös Taivalkosken Mustavaaran uudelleenaukaisun suhteen on liikettä. Suurten ICT yritysten järjestelyt jatkuvat aiheuttaen lomautuksia ja henkilöstön vähennyksiä. Vastapainona ohjelmistoalan pk yritykset kasvavat ja niitä syntyy lisää. Tuotekehityksessä on myös uusia lupaavia avauksia, kun Nokia, Intel ja Oulun yliopisto ovat perustaneet Ouluun yhteisen 3D tutkimuslaboratorion. Suurenergiaratkaisut Simossa ja Pyhäjoella ovat vireillä ja etenevät vauhdilla. Huomiota tullaan kiinnittämään myös uusiutuvan energian ratkaisuihin. Positiivisesta yleisvireestä huolimatta, yritysten ja toimialojen välillä on suuria eroja, eivätkä suinkaan kaikki ole karistaneet vielä taantumaa kannoiltaan. Työttömyys on ollut laskusuunnassa, vaikkakin eroja alueen sisällä on. Erityisesti lomautettujen määrät ovat laskeneet vuoden takaisesta roimasti, kuten myös rekrytointiongelmat. Korkeasti koulutetun työvoiman saatavuus on hyvä. Työttömien määrän alenemisesta huolimatta pitkäaikaistyöttömyys pahenee Pohjois Pohjanmaalla niin työttömien määrän kuin työttömyysjaksojen keston suhteen. Ikääntyneiden työttömyys kasvaa, mutta nuorten työttömyys alkaa hieman helpottaa. Kaiken kaikkiaan odotukset työllisyystilanteen kohenemisesta seuraavan vuoden aikana ovat positiiviset. Suomen suurin kuntaliitos tapahtuu Pohjois Pohjanmaalla, kun Haukipudas, Kiiminki, Oulu, Oulunsalo ja Yli Ii yhdistyvät Laajan kuntarakenteen muuttumisen myötä Ely keskus kiinnittää lähitulevaisuudessa huomioita toimenpiteisiin, joilla tuetaan erityisesti aluerakennetta ja liikennejärjestelmiä. Pohjois Pohjanmaan on erityisesti nuorten maakunta. Harmaantuvassa Euroopassa Pohjois Pohjanmaa on poikkeuksellinen koulutetun, nuoren väestörakenteensa vuoksi. Jotta tämä Suomessa ja Euroopassa yhä harvinaisemmaksi käyvä voimavara voidaan säilyttää Pohjois Pohjanmaalla, keskus suuntaa nuoriin liittyviin avauksiin huomiotaan ja voimavarojaan, erityisesti koulutukseen ja työllistymiseen. Vaarana on, mikäli koulutettuja nuoria ei pystytä pitämään alueella, että he työmarkkinatilanteen kohentuessa siirtyvät muualle. 3. ELY keskuksen strategisen tulossopimuksen tarkistaminen tarkistusohjeen uusien painotusten ja ELYkeskuksen omien ehdotusten pohjalta Ely keskuksen yhteiset strategiset painotukset vuodelle 2011 ovat seuraavat Edistetään erityisesti nuorten työllistymistä Edistetään yritysten omistajasiirroksia ml. sukupolvenvaihdokset Tuetaan yrityksien kansainvälistymis ja kasvuponnisteluissa Varaudutaan alueen suurhankkeisiin; ydinvoima, kaivos ja energiahankkeisiin Huomioidaan kuntarakenteen muutokset Merkittävimmät liikennehankkeet ovat Seinäjoki Oulu rata, valtatie 4:n Oulu Kemi kehittäminen ja Oulun meriväylä Ilmastonmuutoksen hillintä Kehitetään Ely keskuksen asiakaslähtöisyyttä PAINOPISTE A: ALUEELLISEN KILPAILUKYVYN JA VÄESTÖN HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN Toimintalinja A2: Yritystoiminnan uudistaminen Vahvistetaan edelleen yritystukipalvelujen kokonaisuuksien hallintaa asiakkaan tarpeista lähteväksi, sekä yritystukipalvelujen kohdentamista ja aktivointia yhdessä alueellisten toimijoiden kanssa Kasvuväylä mallin mukaisesti. ELY on aktiivinen kumppani Seudullisissa yrityspalveluissa toimivien organisaatioiden kanssa. 4

5 ELY käynnistää hyväksytyn asiakkuusstrategian mukaiset toimenpiteet ELY perehdyttää TE toimistot käynnistämään erityisesti ProStart, DesignStart ja Pk LTS tuotteistettuja asiantuntijapalveluja. ELY nopeuttaa yritystukien maksatusta. Painopisteenä voimakasta kasvua tavoittelevat yritykset ja yhteiset toimintatapaprosessit yhteistyölle: Edistetään kasvupotentiaalisten yritysten tunnistamista ja merkittävän panostusten kohdistamista niihin. Vahvistetaan liikeideoiden sparrausta TEM konsernin, julkisten toimijoiden ja yksityisten pääomasijoittajien kanssa yhteistyössä. Hyödynnetään laajasti käynnissä olevien hankkeiden rahoitusta (mm. Uudet urat hanke) uusien innovatiivisten ja kilpailukykyisten yritysten lisäämiseksi. Vahvistetaan pääomasijoitustoimintaa ja tuetaan toimia, joilla yritykset voivat hyödyntää kansainvälisiä asiantuntijaverkostoja. Painopisteenä on viennin, erityisesti palveluviennin, kasvattaminen. Toimenpiteenä luodaan yhteinen toimintatapa ELY keskuksen sisäiselle, alueen toimijoiden ja ELY keskusten väliselle yhteistyölle vientiverkostohankkeiden aihealueiden ja yritysten tunnistamiseksi. ELY tukee yrityksiä sukupolven ja yrittäjyyden vaihdoksissa. Parannetaan ja uudistetaan Innovaatioympäristön toimintaedellytyksiä. Painopisteenä ovat erityisesti mm. tarvelähtöinen T&k toiminnan ja palvelujen tuotteistamisprosessien kehittäminen sekä innovaatioiden synnyttämiseen, aktivointiin ja jatkokehittämiseen edistävät toimet. Rakennerahastotoiminnassa kehitetään edelleen ELY keskuksen sisäistä ja rahastojen välistä yhteistyötä ja teemaryhmien toimintaa rahoituksen vaikuttavuuden lisäämiseksi. Rahoitusta suunnataan riittävästi liittymissopimuksen mukaisille tavoite 6 alueille. Toimintalinja A3: Aluerakenteen kehittäminen ja liikennejärjestelmien toimivuus Toimintalinjan kärkihankkeet vuonna 2011 ovat: Seinäjoki Oulu ratahanke ja sen rahoituksen turvaaminen valtatie 4 Oulu Kemi kehittäminen Oulun 12 metrin meriväylä Selvitetään myös Hailuodon kiinteän yhteyden, mahdollisen ydinvoimala hankkeen ja valtatien 22 asema maakunnallisen liikennejärjestelmän kehittämisen kannalta. Toimintalinja A4: Maaseudun elinvoimaisuus ja elinkeinot Maakunnan yhteistyöryhmän maaseutujaoston roolia vahvistetaan alueellisen maaseutupolitiikan valmistelijana. Jaoston toiminnasta tiedotetaan ja se järjestää yhdessä muiden viranomaisten ja hankkeiden kanssa maaseutupoliittisen seminaarin. Kansalaistoiminta maaseudun järjestöjen ja verkostojen huomioiminen ja kytkeminen kehittämiseen tapahtuu asiantuntijakuulemisten kautta. Valmistellaan maaseudun oman tuotannon kehittämishanke, jossa saatetaan aluekehityksen käyttöön tietoa ja edistetään kehittämistoimia mm. maaseutuyritysten toimintatoimintaympäristön kehittämiseksi, energiasektorin tavoitteiden toteuttamiseksi sekä maaseudun palveluiden, tuotteiden ja infrastruktuurin ml. laajakaistayhteyksien osalta. Hanke edesauttaa osaltaan toteuttamaan maaseutupoliittisen kokonaisohjelman tavoitetta: ELY:t arvioivat harvaan asutun maaseudun tieverkoston kunnon ja kehittämistarpeet ja laativat alueelleen harvaan asutun maaseudun tieohjelman yhteistyössä alan toimijoiden ja kehittäjien kanssa. 5

6 Toimintalinja A6: Väestön ikääntyminen ja työvoimapolitiikka Uudet määrälliset tulostavoite esitykset on esitetty liitteessä 2. Toimintalinja A7: Maahanmuutto ja kotouttaminen Strategiset linjaukset työstetään valtakunnallisen kuntastrategian linjausten pohjalta. Vastataan kotouttamislain muutosten edellyttämiin ohjaus, neuvonta ja koulutustarpeisiin sekä lain toimeenpanoon liittyviin tehtäviin. Kehitetään alueellisen yhteistyörakenteen toimintaa alueen työvoiman saatavuuteen ja ennakointiin ja ulkomaisen työvoiman tarpeisiin liittyen. PAINOPISTE B: ILMASTONMUUTOKSEN HILLINTÄ JA KESTÄVÄN KEHITYKSEN EDISTÄMINEN Toimintalinja B2: Ilmastonmuutoksen hillintä ja siihen sopeutuminen Maakuntien yhteistoiminta alueen liikennestrategian ja liikennejärjestelmäsuunnittelun avulla määritetään maakuntien liikennejärjestelmän kehittämistoimenpiteet, joilla turvataan liikennejärjestelmän palvelutaso tulevaisuudessa. Kaupunkiseutujen osalta ELY keskus on mukana seutujen kaavoitushankkeissa edistämässä liikennejärjestelmän toimivuutta ja kevyen liikenteen olosuhteita. Joukkoliikenteen palvelutasoselvitysten laadinta on käynnistynyt Oulun kaupunkiseudulla ja (selvitykset) valmistuvat ELY laajuudessa vuoden 2011 loppuun mennessä. Vuonna 2010 valmistuneen Pohjois Pohjanmaan ilmastostrategian mukaisten toimialoittaisten ja alueellisten ilmasto ohjelmien toteuttaminen sekä toimien seuranta alkaa. Tuulivoimarakentamisen edellyttämää kaavoitusta ja YVA menettelyjä ohjataan sekä annetaan koulutusta lainsäädännön muutoksesta. Hanketoiminnalla (HAKU, SAKU, CATERMASS) selvitetään ja etsitään ratkaisumalleja ilmastonmuutoksen aiheuttamien ympäristöriskien vähentämiseen happamilla sulfaattimailla. Energiatehokkuutta parannetaan mm. rakentamisessa, asumisessa, liikenteessä ja teollisuudessa. Toimintalinja B3: Ympäristönhoito, suojelu ja ekotehokkuus Osallistutaan meristrategiadirektiiviä kansallisesti toimeenpanevan merenhoitosuunnitelman alueelliseen valmisteluun henkilöresurssien mukaan. Merenhoitosuunnitelma eri vaiheineen sovitetaan yhteen tulvadirektiivin toimeenpanoon ja VHS työhön. PAINOPISTE C: ELINKEINO, LIIKENNE JA YMPÄRISTÖKESKUSTEN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN Toimintalinja C1: Toiminnan asiakaslähtöinen kehittäminen Asiakkuus ELY keskukseen on perustettu asiakkuusryhmä, joka osallistuu valtakunnallisen asiakkuusstrategian jalkauttamiseen paikalliselle tasolle. 6

7 Pohjoisten ELYjen yhteistyössä asiakkuus on yksi painopistealueista ja pohjoisten ELYjen asiakkuuspäälliköt ovat tehneet yhteistyötä yhteisten toimintamallien rakentamisessa. ELY keskus osallistuu aktiivisesti valtakunnallisen asiakkuusteeman kehittämis ja jalkautustyöhön vuoden 2011 kuluessa. Valmistautuminen CAF itsearviointimallin käyttöönottoon Keskuksessa on kartoitettu keväällä 2010 valmius CAF itsearvioinnin tekemiseen niin osaamisten kuin rakenteiden osalta. Kartoituksen perusteella voidaan todeta että vastuualueilla on vaihtelevasti kokemusta ja osaamista, joka on kertynyt aikaisemmista laatuarvioinneista. Mallin käyttöönottoon on valmistauduttu rakenteellisesti nimeämällä vastuualuekohtaiset yhteyshenkilöt. Edellisen perustella lähtökohdat itsearviointiin ovat kohtuullisen hyvät, joskin ohjaavalta taholta odotetaan käyttöönoton yhteydessä koulutusta. Osaamisasioiden uudelleenorganisointi Osaamisasiat organisoidaan kokonaisvaltaisesti E vastuualueella. Tehtävään on asetettu työryhmä. Uusi organisoituminen otetaan käyttöön käyttöönotto Toimintalinja C2: Yhteistyö maakunnan liittojen, AVI virastojen ja muiden sidosryhmien kanssa TEM: ELY keskusten strategiatyö tulee organisoida siten, että vastuualueiden vuoropuhelu varmistetaan ja että yhteistyö tuottaa entistä paremmin synergiaetuja. Riittävästä yhteistyöstä AVIen ja metsäkeskusten kanssa tulee huolehtia. (Työstö palaverissa) TEM: Niiden ELY keskusten, joiden toimialue ulottuu yhden tai kahden vastuualueen osalta toisen ELY keskuksen alueelle, tulee huolehtia sekä ko. ELY keskuksen että maakunnan liittojen osallistumismahdollisuuksista valmisteluun. Tavoitteet ja toimenpiteet esitetään sen ELY keskuksen tulossuunnitelmassa, joka vastaa toiminnasta. (Työstö palaverissa) ELY:n EAKR/ESR rahoituskäytäntöjä kehitetään niin, että yhteishankkeiden toteuttaminen eri tutkimuslaitosten ja viranomaisten kesken on myös jatkossa mahdollista ELY:n EU rahoituksella. ELY ja Pohjois ja Keski Pohjanmaan liitot sekä liikenneasioissa Kainuun maakuntakuntayhtymä toimivat yhteistyökumppaneina alueiden kehittämisessä. Osaamisen ja kulttuurin toimialoilla ELY keskus toteuttaa yhteistyössä Pohjois Suomen AVIn, Pohjois Pohjanmaan liiton sekä Kainuun ELYn kanssa kansainvälistä yhteistyötä keskinäisesti sovittavan työnjaon puitteissa. Toimintalinja III C3: Johtaminen ja toimintakulttuuri TEM: Vuoden 2010 loppupuolella otetaan käyttöön ELYjen yhteinen monivuotinen ja vastuualuekohtainen henkilöstösuunnitelma. (Työstö palaverissa) TEM: Käynnistetään ELY keskusten yhteinen lähiajan henkilöstörakenteen kehittämisohjelma, jonka toteutukseen tulee valmistautua. (Työstö palaverissa) TEM: Kehittämistoimenpiteet raportoidaan osana tulosraportointia. Mahdolliset muut toteutus tai suunnitteluvaiheessa olevat kehittämistoimenpiteet tulee niveltää valtakunnallisten teemojen käytäntöön vientiin. (Työstö palaverissa) Muita huomioita: 7

8 Opetus ja kulttuuriministeriön tulee pyrkiä seuraavalla tulossopimuskierroksella toiminnalliseen tulossopimukseen myös koulutus ja tiedepolitiikan osaston alaisten tehtävien osalta. Substanssimäärärahoista sovitaan kunkin vastuualueen toiminnallisissa tulossopimusneuvotteluissa, mutta nykyisiin toiminnallisiin tulossopimuksiin eivät sisälly ammatillisen aikuiskoulutuksen työelämän kehittämisja palvelutehtävien valtionavustukset. KTPO:n substanssiin kohdistuu myös valtaosa ESR toiminnasta, jonka yhteensovittamista kansallisen toiminnan kanssa tulisi tarkastella toiminnallisella tasolla. 8

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen strategisen tulossuunnitelman valmistelu

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen strategisen tulossuunnitelman valmistelu Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen strategisen tulossuunnitelman valmistelu Johtaja Juha S. Niemelä, Keski-Suomen TE-keskus MYR-seminaari seminaari, 10.9.2009 1 Toimintaympäristön

Lisätiedot

Ohjelmakausi TEM Maaliskuu 2012

Ohjelmakausi TEM Maaliskuu 2012 Ohjelmakausi 2014-2020 TEM Maaliskuu 2012 Hallituksen linjaukset Rakennerahastouudistuksesta 2014+ (1) Hallitusohjelma Alueiden suunnittelu- ja päätöksentekojärjestelmää kehitetään siten, että kansallinen

Lisätiedot

Kestävää liikkumista Pirkanmaalla. Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue

Kestävää liikkumista Pirkanmaalla. Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue Kestävää liikkumista Pirkanmaalla Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue PIRKANMAAN ELY-KESKUKSEN STRATEGISET PAINOTUKSET 2012 2015 1. Hyvän yhdyskuntarakenteen ja liikennejärjestelmän kehitys

Lisätiedot

Pirkanmaan ilmastostrategiatyö käynnistyy

Pirkanmaan ilmastostrategiatyö käynnistyy Pirkanmaan ilmastostrategiatyö käynnistyy Ilmastostrategiatyön käynnistämisseminaari 14.11.2012, Tampere, Vapriikki Tom Frisk Pirkanmaan ELY-keskus 1. ILMASTOSTRATEGIATYÖN LÄHTÖKOHDAT Valtioneuvoston pitkän

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 25.10.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Mari Kuparinen 16.11.2012

Lisätiedot

Itä-Suomen maahanmuuttostrategia 2017

Itä-Suomen maahanmuuttostrategia 2017 Kansainvälinen Itä-Suomi Itä-Suomen maahanmuuttostrategia 2017 Pohjois-Savo, Etelä-Savo ja Pohjois-Karjala Strategia julkaistu 17.9.2012 http://urn.fi/urn:isbn:978-952-257-607-1 Tarkoitus 5 vuoden ajanjakso,

Lisätiedot

Uusiutumiskykyinen ja mahdollistava Suomi

Uusiutumiskykyinen ja mahdollistava Suomi Uusiutumiskykyinen ja mahdollistava Suomi Aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehityskuva 2050 Luonnos 9.1.2015 Suuntaviivat (tavoitteet) aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehittämiselle Uudistuvan

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvioesitys ja vuosien julkisen talouden suunnitelma Pääluokka 32. Työ- ja elinkeinoministeriö

Vuoden 2016 talousarvioesitys ja vuosien julkisen talouden suunnitelma Pääluokka 32. Työ- ja elinkeinoministeriö Vuoden 2016 talousarvioesitys ja vuosien 2016-2019 julkisen talouden suunnitelma Pääluokka 32. Työ- ja elinkeinoministeriö Talousvaliokunta Talousjohtaja Mika Niemelä 8.10.2015 TAE2016: TEM politiikkalohkoittain

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti

Lisätiedot

Alueidenkäyttö ja maakuntauudistus

Alueidenkäyttö ja maakuntauudistus Alueidenkäyttö ja maakuntauudistus ELY-keskusten roolista uusien maakuntien rooliin Jyrki Palomäki, yksikönpäällikkö 1.12.2016 Maakuntauudistus (sekä maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) muutokset) Alueidenkäytön

Lisätiedot

Maakuntien yhteistyöryhmät & ALKU uudistus ja uusi laki alueiden kehittämisestä. Työ- ja elinkeinoministeriö

Maakuntien yhteistyöryhmät & ALKU uudistus ja uusi laki alueiden kehittämisestä. Työ- ja elinkeinoministeriö Maakuntien yhteistyöryhmät & ALKU uudistus ja uusi laki alueiden kehittämisestä Työ- ja elinkeinoministeriö ALKU uudistus ja maakunnan yhteistyöryhmät ALKU uudistuksessa MYR:lle ei tullut erityisiä uusia

Lisätiedot

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia Hallitusohjelma ja rakennerahastot Strategian toteuttamisen linjauksia Vipuvoimaa EU:lta Rakennerahastokauden 2007 2013 käynnistystilaisuus Valtiosihteeri Anssi Paasivirta Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

Luovan talouden kehittämishaasteet

Luovan talouden kehittämishaasteet Luovan talouden kehittämishaasteet RYSÄ goes Luova Suomi 16.10.2012, Mikkeli Taustaa luovan talouden kehittämisessä Suomessa tehty 1990-luvulta saakka luovan talouden kehittämiseen tähtäävää työtä (kulttuuri-

Lisätiedot

LAITURI-projekti - toimintaa ja tuloksia

LAITURI-projekti - toimintaa ja tuloksia LAITURI-projekti - toimintaa ja tuloksia Alueellisten TNO-asiantuntijoiden koulutus 11.-12.11.2014 LAITURI-projekti LAITURI projektin tavoite ja tuloksia Tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittämisen

Lisätiedot

Keski-Suomen kasvuohjelma

Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen maakuntaohjelma 2011-2014 Hannu Korhonen Keski-Suomen liitto Lähtökohdat Tavoitteena selkeä ja helppokäyttöinen ohjelma toteuttajille konkreettinen! Taustalla maakuntasuunnitelman

Lisätiedot

Rakennerahastokausi millaista toimintaa rahoitetaan? Timo Ollila ELY-keskus

Rakennerahastokausi millaista toimintaa rahoitetaan? Timo Ollila ELY-keskus Rakennerahastokausi 2014-2020 - millaista toimintaa rahoitetaan? ELY-keskus 22.1.2015 Hankkeita on käynnissä Hakemuksia ELY-keskukselle maakunnassa ESR 43, EAKR 7 kpl, ESR hakemuksista 16% ylialueellisia

Lisätiedot

ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa

ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa 5.2.2016 AIKO Hallitukselle on tärkeää, että koko Suomen erilaiset voimavarat saadaan hyödynnettyä kasvun ja työllistymisen varmistamiseksi. Siksi

Lisätiedot

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen strategia itse toteutettaviksi hankkeiksi

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen strategia itse toteutettaviksi hankkeiksi Varsinais-Suomen ELY-keskuksen strategia itse toteutettaviksi hankkeiksi TEMin hallinnonalan itse toteuttamien rakennerahastohankkeiden hallinnointi koulutus 31.8.2010 Maija Tuominen, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Työelämän palvelu- ja kehittämistehtävä osana aluehallintoa

Työelämän palvelu- ja kehittämistehtävä osana aluehallintoa Työelämän palvelu- ja kehittämistehtävä osana aluehallintoa Johtaja Mika Tammilehto Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen yksikkö 3.11.2010 Ammattikoulutuksen kriittiset tehtävät

Lisätiedot

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU Sopimuksen tausta Päijät-Hämeen seudullisen kehittämisyhtiörakenteen muuttuminen 1.1.2013 aiheuttaa muutoksia myös Seudullisten yrityspalvelujen

Lisätiedot

LÄHIRUOAN KOORDINAATIOHANKE

LÄHIRUOAN KOORDINAATIOHANKE LÄHIRUOAN KOORDINAATIOHANKE valtakunnallisten koordinaatiohankkeiden ja yhteistyötoimenpiteen hakulanseeraus 24.4.2015 Kirsi Viljanen kirsi.viljanen@mmm.fi Sivu 1 27.4.2015 Taustaa ja perusteluita koordinaatiolle

Lisätiedot

Aluehallinnon uudistaminen

Aluehallinnon uudistaminen Aluehallinnon uudistaminen ALKU-hanke 1092009 10.9.2009 Aluehallinnon uudistaminen Matti Vanhasen II hallituksen ohjelmassa Hallintoa uudistetaan ja kansanvaltaistetaan. Lääninhallitusten, työvoima- ja

Lisätiedot

LISÄYS ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJAAN VUODELLE 2009

LISÄYS ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJAAN VUODELLE 2009 LISÄYS ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJAAN VUODELLE 2009 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 3.3.2009 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö 24.2.2009 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä

Lisätiedot

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia 2010-2015 Satakunnan YES-keskus Projektipäällikkö Jenni Rajahalme Miksi maakunnallinen strategia? - OKM:n linjaukset 2009 herättivät kysymyksen:

Lisätiedot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot 2015 Botniastrategia Kansainvälinen Nuorekas Vahva pedagoginen osaaminen Korkea teknologia Toiminnallinen yhteistyö Mikro- ja pk-yrittäjyys Vaikuttavuus Arvostettu aikuiskoulutus Tutkimus ja innovaatiot

Lisätiedot

Yhdessä eteenpäin! - Elinikäisen ohjauksen TNO-palveluja kehittämässä

Yhdessä eteenpäin! - Elinikäisen ohjauksen TNO-palveluja kehittämässä Yhdessä eteenpäin! - Elinikäisen ohjauksen TNO-palveluja kehittämässä Opin ovi klinikka 8.4.2014, Helsinki, Lintsi Ulla-Jill Karlsson, OKM neuvotteleva virkamies Ari-Pekka Leminen, TEM neuvotteleva virkamies

Lisätiedot

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi 18.5.2016 Toiminta-ajatus Varsinais-Suomen ELY-keskus tukee ja kehittää alueensa asukkaiden, yritysten,

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ INFOTILAISUUS

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 aikataulua 23.1 Suomen rakennerahasto-ohjelma hyväksytty valtioneuvostossa ja toimitettu loppukeväästä komission käsittelyyn,

Lisätiedot

Kainuun ELY-keskus 2013

Kainuun ELY-keskus 2013 Kainuun ELY-keskus 2013 haasteita, painotuksia ja toimenpiteitä KAINUUN TYÖLLISYYSFOORUMI - SOLIDARCITY KONFERENSSI 9.10.2012 Kainuun ELY-keskus Strategiapäällikkö Juha Puranen Haasteita, painotuksia 2013+

Lisätiedot

EU:n rakennerahastokausi 2014-2020

EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 30.11.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Mari Kuparinen 17.1.2013

Lisätiedot

Manner-Suomen ESR ohjelma

Manner-Suomen ESR ohjelma Manner-Suomen ESR ohjelma Toimintalinja 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen Kehittää pk-yritysten valmiuksia ennakoida ja hallita maailmantalouden,

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA. Itä-Suomen ohjelmallisen kehittämisen kokonaisuus

ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA. Itä-Suomen ohjelmallisen kehittämisen kokonaisuus ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA Itä-Suomen ohjelmallisen kehittämisen kokonaisuus ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA Itä-Suomen kilpailukyky- ja työllisyystavoitteen strategia (EAKR, ESR) Itä-Suomen kilpailukyky-

Lisätiedot

Kasvun ja elinvoiman näkökulma maakuntauudistuksessa. Elinkeinoministeri Olli Rehn Oikeus- ja työministeri Jari Lindström

Kasvun ja elinvoiman näkökulma maakuntauudistuksessa. Elinkeinoministeri Olli Rehn Oikeus- ja työministeri Jari Lindström Kasvun ja elinvoiman näkökulma maakuntauudistuksessa Elinkeinoministeri Olli Rehn Oikeus- ja työministeri Jari Lindström Elinkeinoministeri Olli Rehn Uudistuksen tuettava kasvua Tavoitteenamme on suunnata

Lisätiedot

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Komission esitykset tulevan rakennerahastokauden osalta

Lisätiedot

Paikkaperustaisuus lähtökohtana maaseudun kehittämisessä. Salo

Paikkaperustaisuus lähtökohtana maaseudun kehittämisessä. Salo Paikkaperustaisuus lähtökohtana maaseudun kehittämisessä Salo 4.9.2014 Esityksen sisältö 1. Paikkaperustaisuus lähtökohtana maaseudun kehittämisessä 2. Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän, YTR:n verkosto,

Lisätiedot

MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO. hankesuunnitelma

MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO. hankesuunnitelma MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO hankesuunnitelma Sisällys 1. Tausta... 3 2. Päätavoitteet... 3 3. Toimintasuunnitelma... 4 4. Ohjausryhmä... 5 5. Johtotyhmä... 6 6. Henkilöstö... 6 7. Kustannukset ja rahoitus...

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 25.10.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Aluekehitysjohtaja Varpu

Lisätiedot

Ajankohtaista maakuntauudistuksesta kulttuurin näkökulmasta

Ajankohtaista maakuntauudistuksesta kulttuurin näkökulmasta Ajankohtaista maakuntauudistuksesta kulttuurin näkökulmasta KAAKKOIS-SUOMEN LUOVIEN ALOJEN KEHITTÄMISVERKOSTON KOKOUS 3/2016 Kirsi Kaunisharju 26.10.2016 Sote- ja maakuntauudistus Hallituksen linjaus 5.4.2016:

Lisätiedot

1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen strategiaa.

1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen strategiaa. Vertaisarviointikriteerit Arviointialue: Kansainvälisyystoiminta ja strategia versio 1.0./13.9.2016 Kansainvälisen toiminnan suunnittelu 1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ aikataulua

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ aikataulua KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 20230 aikataulua 23.1 Suomen rakennerahasto-ohjelma hyväksytty valtioneuvostossa ja toimitettu loppukeväästä komission käsittelyyn,

Lisätiedot

TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSA 2010 KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010 Maakuntahallituksen hyväksymä taso

TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSA 2010 KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010 Maakuntahallituksen hyväksymä taso HÄMEEN LIITTO LIITE TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSA 2010 KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010 Maakuntahallituksen hyväksymä taso 1 14.12.2009 MÄÄRÄRAHAT JA -TULOARVIOT Sitovat erät tummennettu Maakuntavaltuusto

Lisätiedot

Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR)

Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR) Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR) Yleistä Osaamiskeskittymien ja kaupunkien merkitys korostuu Harvaan asutun alueen kilpailukyvyn kehittämisessä hyödynnetään

Lisätiedot

Maankäytön ja liikenteen suunnittelun integrointi Oulun seudulla

Maankäytön ja liikenteen suunnittelun integrointi Oulun seudulla Maankäytön ja liikenteen suunnittelun integrointi Oulun seudulla Haukipudas Kiiminki Hailuoto Oulunsalo Oulu seutusuunnittelija Anne Leskinen, 8.12.2010 Kempele Lumijoki Muhos Liminka Tyrnävä Uusi Oulu

Lisätiedot

Valtioneuvoston tavoitepäätöksen valmistelu

Valtioneuvoston tavoitepäätöksen valmistelu Valtioneuvoston tavoitepäätöksen valmistelu Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohta Työ- elinkeinoministeriö Alueiden kehittämisyksikkö Haikko 15.3.2011 Lakiuudistuksen (Laki alueiden kehittämisestä 1651/2009)

Lisätiedot

Maakuntauudistus ja Kanta-Häme Henkilöstöseminaari

Maakuntauudistus ja Kanta-Häme Henkilöstöseminaari Maakuntauudistus ja Kanta-Häme Henkilöstöseminaari 25.10.2016 Hämeenlinnan Ylijohtaja Pekka Savolainen Hämeen ELY-keskus Valtiolta (ELY, AVI) maakuntaan siirtyviä tehtäviä Sosiaalisen hyvinvoinnin ja terveyden

Lisätiedot

Ylijohtaja Matti Räinä 14.3.2012. Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Ylijohtaja Matti Räinä 14.3.2012. Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Ylijohtaja Matti Räinä 14.3.2012 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 1 Ylijohtaja Matti Räinä Organisaatio 2012 ELY-keskuksen

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2 1 YLEISTÄ Socomin toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001). Sen mukaan osaamiskeskusten tehtävänä

Lisätiedot

Satakunnan Leader-ryhmät Spurtti-koulutus Ulvila

Satakunnan Leader-ryhmät Spurtti-koulutus Ulvila Satakunnan Leader-ryhmät Spurtti-koulutus Ulvila 6.6.2014 Leader-ryhmät Toimintaa ohjaavat ohjelmat, lait ja asetukset Kansallinen taso: -Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma -Laki maaseudun kehittämiseen

Lisätiedot

MAASEUTUPOLIITTINEN SELONTEKO MAASEUTUPOLIITTINEN KOKONAISOHJELMA

MAASEUTUPOLIITTINEN SELONTEKO MAASEUTUPOLIITTINEN KOKONAISOHJELMA MAASEUTUPOLIITTINEN SELONTEKO 2009-2020 5. MAASEUTUPOLIITTINEN KOKONAISOHJELMA 2009-2013 Maaseutu hyvinvoinnin lähde Valmisteluprosessi ja keskeiset linjaukset Maaseutupolitiikan verkosto VALTIONEUVOSTO

Lisätiedot

Lausunto Varsinais-Suomen liikennestrategian tavoitteista ja linjapäätöksistä. Kehittämisjohtaja Matti Tunkkari, puh. 02 761 1101

Lausunto Varsinais-Suomen liikennestrategian tavoitteista ja linjapäätöksistä. Kehittämisjohtaja Matti Tunkkari, puh. 02 761 1101 Kaupunginhallitus 360 07.10.2013 Kaupunginhallitus 202 09.06.2014 Lausunto Varsinais-Suomen liikennestrategian tavoitteista ja linjapäätöksistä 526/08.00.00/2014 Kh 07.10.2013 360 Kehittämisjohtaja Matti

Lisätiedot

KAUPUNKISEUTU- SUUNNITELMAT. Siuntio Johtaja Seija Vanhanen

KAUPUNKISEUTU- SUUNNITELMAT. Siuntio Johtaja Seija Vanhanen KAUPUNKISEUTU- SUUNNITELMAT Siuntio 9.10.2007 Johtaja Seija Vanhanen 2 MAL-SUUNNITTELU Maankäyttö- ja rakennuslaki Vapaaehtoinen suunnittelu Laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta Valtioneuvoston asetus

Lisätiedot

Toimivat työmarkkinat - Osaajia ja työpaikkoja Keski- Suomeen

Toimivat työmarkkinat - Osaajia ja työpaikkoja Keski- Suomeen Toimivat työmarkkinat - Osaajia ja työpaikkoja Keski- Suomeen Maakunnallinen yhteistyö Juha S. Niemelä 27.11.2008 Yhteistyön lähtökohdat Yhdessä tekemisen kulttuuri Työllisyystilastot nousukaudenkin aikana

Lisätiedot

Uusi rakennerahastokausi Merja Niemi

Uusi rakennerahastokausi Merja Niemi Uusi rakennerahastokausi 2014-2020 Merja Niemi 16.3.2012 Uusi rakennerahastokausi 2014-2020 Vaikuttavuustekijät Tulevaisuuden trendit EU 2020 strategia (tavoitteet ja lippulaivat) EU-ohjelmat, hallitusohjelma,

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

Kymenlaakson Liitto. Maakuntavaltuustoseminaari Jatkuva liikennejärjestelmätyö

Kymenlaakson Liitto. Maakuntavaltuustoseminaari Jatkuva liikennejärjestelmätyö Kymenlaakson Liitto Maakuntavaltuustoseminaari 24.10.2016 Jatkuva liikennejärjestelmätyö 24.10.2016 Esitys Liikennejärjestelmäryhmä ja sen tehtävät Seudulliset liikennejärjestelmäryhmät ja niiden tehtävät

Lisätiedot

TE-palveluja alueellisesti

TE-palveluja alueellisesti 1 2015 TE-palveluja alueellisesti Kaakkois-Suomen TE- Toimialue: Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson maakunnat Toimipaikat: Hamina, Imatra, Kotka, Kouvola ja Lappeenranta Työvoiman palvelukeskukset: Hamina,

Lisätiedot

Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso

Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso Verkosto: Hankasalmi Joutsa Jyväskylä Jämsä Kannonkoski Karstula Keuruu Kinnula

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus maahanmuuton/kotouttamisen alueelliset ja valtakunnalliset kuulumiset

Ajankohtaiskatsaus maahanmuuton/kotouttamisen alueelliset ja valtakunnalliset kuulumiset Ajankohtaiskatsaus maahanmuuton/kotouttamisen alueelliset ja valtakunnalliset kuulumiset Rovaniemen MAKO-verkosto 22.2.2012 ja Meri-Lapin MAKO-verkosto 23.2.2012 Anne-Mari Suopajärvi/ Lapin ELY-keskus

Lisätiedot

Maakuntauudistuksen ajankohtaiskatsaus. Erityisavustaja Sami Miettinen Seinäjoki

Maakuntauudistuksen ajankohtaiskatsaus. Erityisavustaja Sami Miettinen Seinäjoki Maakuntauudistuksen ajankohtaiskatsaus Erityisavustaja Sami Miettinen Seinäjoki Maakunnille siirtyvät tehtävät ja henkilötyövuodet 2 Työnjako kunnan, maakunnan ja valtion välillä KUNNAT Paikallisen osallistumisen,

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma Ilmastopolitiikan toimikunnan ehdotus 1 Ilmasto ja liikenne 13,7 milj. tonnia kasvihuonekaasuja kotimaan liikenteestä v. 2007

Lisätiedot

Itä-Suomen maahanmuuttostrategia 2017

Itä-Suomen maahanmuuttostrategia 2017 Kansainvälinen Itä-Suomi Itä-Suomen maahanmuuttostrategia 2017 Pohjois-Savo, Etelä-Savo ja Pohjois-Karjala Strategia julkaistu 17.9.2012 http://urn.fi/urn:isbn:978-952-257-607-1 Tarkoitus 5 vuoden ajanjakso,

Lisätiedot

Ajankohtaista maaseutuohjelmasta. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2.

Ajankohtaista maaseutuohjelmasta. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2. Ajankohtaista maaseutuohjelmasta Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2.2015, Pohto Sivu 1 26.2.2015 Ajankohtaista Ohjelmien ja säädösten tilanne

Lisätiedot

Yhdyskuntarakenne ja elinvoimapolitiikka

Yhdyskuntarakenne ja elinvoimapolitiikka Yhdyskuntarakenne ja elinvoimapolitiikka MALPE 1 Tehtäväalueen kuvaus ja määrittelyt Ryhmän selvitysalueeseen kuuluivat seuraavat: kaavoitus, maapolitiikka ja maaomaisuus, maankäyttö, liikenneverkko ja

Lisätiedot

työryhmä Harri Airaksinen (pj), Jaana Koivisto-Virtanen, Jari Heiniluoma, Jukka Alasentie, Kristiina Karppi Taustaa

työryhmä Harri Airaksinen (pj), Jaana Koivisto-Virtanen, Jari Heiniluoma, Jukka Alasentie, Kristiina Karppi Taustaa SOTE- JA ALUEHALLINTOUUDISTUS n aluehallintoryhmän 7.3.2016 kokouksen toimeksiannon mukaisesti n elinkeinopalveluiden kokonaisuus, nykytilakuvaus työryhmä Harri Airaksinen (pj), Jaana Koivisto-Virtanen,

Lisätiedot

Hippolis- Hevosalan osaamiskeskus

Hippolis- Hevosalan osaamiskeskus Hippolis- Hevosalan osaamiskeskus Kasvava hevosala Hevosalan tiedon, taidon, voimavarojen ja osaamisen kokoamisella tiiviiseen yhteistoimintaan on suuri merkitys hevosalan ja alueellisten hevoskeskittymien

Lisätiedot

OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA. myös uudella ohjelmakaudella?

OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA. myös uudella ohjelmakaudella? OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA myös uudella ohjelmakaudella? Etelä-Suomen työllisyys llisyys- ja kilpailukyky tavoite Etelä-Suomen EAKR - toimenpideohjelma 2007 2013 EK 5.3.2007 Ohjelman määrälliset

Lisätiedot

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Kuntien ICT-muutostukiohjelma Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Ossi Korhonen 11.12.2014 ICT-muutostukiprojekteissa nyt mukana yhteensä 135 kuntaa ICT-muutostuki

Lisätiedot

Yritysrahoitus ohjelmakaudella Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus Jouko Lankinen Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Yritysrahoitus ohjelmakaudella Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus Jouko Lankinen Kaakkois-Suomen ELY-keskus Yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020 Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus 11.3.2014 Jouko Lankinen Kaakkois-Suomen ELY-keskus Yritysrahoituksen suuntaamisen perusteet Uusiutuva yritystukilainsäädäntö

Lisätiedot

ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa. Timo Vesiluoma

ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa. Timo Vesiluoma ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa Timo Vesiluoma 5.2.2016 AIKO Hallitukselle on tärkeää, että koko Suomen erilaiset voimavarat saadaan hyödynnettyä kasvun ja työllistymisen varmistamiseksi.

Lisätiedot

Suomen ohjauspolitiikan ja valtakunnallisen ELO-ryhmän linjaukset ja alueellinen koordinointi

Suomen ohjauspolitiikan ja valtakunnallisen ELO-ryhmän linjaukset ja alueellinen koordinointi Suomen ohjauspolitiikan ja valtakunnallisen ELO-ryhmän linjaukset ja alueellinen koordinointi Salmian TNO-asiantuntijoiden koulutus 17-18.3.2014 Ulla-Jill Karlsson, OKM neuvotteleva virkamies Ari-Pekka

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen järjestäjien alueellinen kehittämissuunnitelma AMKESU

Ammatillisen koulutuksen järjestäjien alueellinen kehittämissuunnitelma AMKESU 11.3.2014 Ammatillisen koulutuksen järjestäjien alueellinen kehittämissuunnitelma AMKESU Pasi Kankare Johtaja Valmistelu Lähtökohtana yleissivistävälle koulutukselle kehitetty malli (Kuntakesu) Valmistelussa

Lisätiedot

KUUMA-seutu liikelaitos

KUUMA-seutu liikelaitos KUUMA-johtokunta 2.11.2016 Liite 74b KUUMA-seutu liikelaitos Toiminta- ja taloussuunnitelma 2017 KUUMA-johtokunta 2.11.2016 2.11.2016 Antti Kuusela KUUMA-SEUTU LIIKELAITOS TALOUSARVIO 1.1.-31.12.2017 PERUSTOIMINTA

Lisätiedot

Elinikäisen ohjauksen alueellinen organisoituminen

Elinikäisen ohjauksen alueellinen organisoituminen Elinikäisen ohjauksen alueellinen organisoituminen Antti Laitinen LAITURI-projekti Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia Nuorten aikuisten osaamisohjelma NAO Työseminaari III 12.3.2014 Kuopio Elinikäinen

Lisätiedot

Uuden alueellisen metsäohjelman painopisteet

Uuden alueellisen metsäohjelman painopisteet Innovaatioseminaari Kokkola 15.11.2011 Uuden alueellisen metsäohjelman painopisteet Jorma Vierula Etelä-Pohjanmaan metsäkeskus 1 Etelä- ja Keski-Pohjanmaan alueellinen metsäohjelma 2012-2015 2 Linjaukset

Lisätiedot

Toimivat työmarkkinat osaajia ja työpaikkoja Keski-Suomeen

Toimivat työmarkkinat osaajia ja työpaikkoja Keski-Suomeen Toimivat työmarkkinat osaajia ja työpaikkoja Keski-Suomeen Kehittämisteemat Elise Tarvainen Keski-Suomen liitto Tavoitetila 2013 Keski-Suomessa on toimivat työmarkkinat. Maakunnan työllisyysaste ylittää

Lisätiedot

Pohjois-Karjala kaikenikäisten kotimaakunta Risto Poutiainen Kehittämisjohtaja Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

Pohjois-Karjala kaikenikäisten kotimaakunta Risto Poutiainen Kehittämisjohtaja Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Pohjois-Karjala kaikenikäisten kotimaakunta 1.10.2014 Risto Poutiainen Kehittämisjohtaja Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Pohjois-Karjala kaikenikäisten maakunta Missä ollaan tilastoja Hyvinvointikertomus

Lisätiedot

SeutuYp tukihanke 2009-2013. Seudulliset yrityspalvelut arviointi- ja kehittämiskeskustelu

SeutuYp tukihanke 2009-2013. Seudulliset yrityspalvelut arviointi- ja kehittämiskeskustelu SeutuYp tukihanke 2009-2013 Seudulliset yrityspalvelut arviointi- ja kehittämiskeskustelu Seudullisen yrityspalvelun toimintamallin kehittäminen OHJAAVAT LINJAUKSET TE toimistouudistus Yritys Suomen kehittäminen

Lisätiedot

Turvaa, kasvua ja työtä suomalaisille. Pääministeri Matti Vanhanen Hallituksen politiikkariihi

Turvaa, kasvua ja työtä suomalaisille. Pääministeri Matti Vanhanen Hallituksen politiikkariihi Turvaa, kasvua ja työtä suomalaisille Pääministeri Matti Vanhanen Hallituksen politiikkariihi 23.- Hallitus varautuu huonoon kehitykseen Lähivuosina Suomi velkaantuu kymmenillä miljardeilla Työllisyydestä

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN STRATEGIA 2020. Hallinnonalan rakennerahastopäivät 9.9.2010. Iiris Patosalmi Neuvotteleva virkamies

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN STRATEGIA 2020. Hallinnonalan rakennerahastopäivät 9.9.2010. Iiris Patosalmi Neuvotteleva virkamies OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN STRATEGIA 2020 Hallinnonalan rakennerahastopäivät 9.9.2010 Iiris Patosalmi Neuvotteleva virkamies Strategian tausta laajat muutostrendit haastavat toiminnan kehittämiseen

Lisätiedot

Suurten kaupunkiseutujen kasvusopimus ja Innovatiiviset kaupungit INKA-ohjelma Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto

Suurten kaupunkiseutujen kasvusopimus ja Innovatiiviset kaupungit INKA-ohjelma Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto Suurten kaupunkiseutujen kasvusopimus ja Innovatiiviset kaupungit INKA-ohjelma 14.3.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto Innovaatiokeskittymien neuvottelumenettely Merkittävimmät uudet avaukset (4-6 kaupunkiseutua)

Lisätiedot

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Yleisesittely

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Yleisesittely Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Yleisesittely Pohjois-Savon ELY-keskus, viestintä 20.4.2010 1 Tausta Aloitti toimintansa 1.1.2010 osana valtion aluehallinnon uudistusta Tehtävät

Lisätiedot

Kanta-Hämeen jatkuva liikennejärjestelmätyö ja liikennejärjestelmätyöryhmän toiminta 2015-2016

Kanta-Hämeen jatkuva liikennejärjestelmätyö ja liikennejärjestelmätyöryhmän toiminta 2015-2016 Kanta-Hämeen jatkuva liikennejärjestelmätyö ja liikennejärjestelmätyöryhmän toiminta 2015-2016 o Kanta-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelma, 4/2014 o Aiesopimus vuosille 2014-2019, 9/2014 o Liikennejärjestelmätyöryhmän

Lisätiedot

KAS ELY strategisen tulossopimuksen tarkistus vuodelle 2011 ja valmistautuminen seuraavaan tulossopimuskierrokseen

KAS ELY strategisen tulossopimuksen tarkistus vuodelle 2011 ja valmistautuminen seuraavaan tulossopimuskierrokseen KAS ELY strategisen tulossopimuksen tarkistus vuodelle 2011 ja valmistautuminen seuraavaan tulossopimuskierrokseen Jyrki Karhula Strategisten tulossopimusten tarkistus vuodelle 2011 - Toimitaan ELYn strategisen

Lisätiedot

TRAFI sidosryhmätapaaminen

TRAFI sidosryhmätapaaminen TRAFI sidosryhmätapaaminen ELY-keskuksen ja TE-toimiston strategiset tavoitteet Lapissa vuosille 2016-2019 Rovaniemi 16.12.2015 Lappilainen tulokulma Toimintaympäristöanalyysi ja tavoitteet laadittu tiiviissä

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISEN KÄRJET 2014+ HANKESUUNNITTELUN VÄLINEENÄ. 14.5.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto

MAAKUNNAN KEHITTÄMISEN KÄRJET 2014+ HANKESUUNNITTELUN VÄLINEENÄ. 14.5.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto MAAKUNNAN KEHITTÄMISEN KÄRJET 2014+ HANKESUUNNITTELUN VÄLINEENÄ 14.5.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto 1 Sisältö 1) Näkökulmia maakunnan heikkoudet, uhat, vahvuudet ja mahdollisuudet 2) Haluttu muutos

Lisätiedot

Avauspuheenvuoro kehittämispäällikkö Ritva Kaikkonen. Ohjaus yrittäjyyteen Kaakkois-Suomen ELO-verkosto

Avauspuheenvuoro kehittämispäällikkö Ritva Kaikkonen. Ohjaus yrittäjyyteen Kaakkois-Suomen ELO-verkosto Avauspuheenvuoro kehittämispäällikkö Ritva Kaikkonen Ohjaus yrittäjyyteen 27.10.2015 Kaakkois-Suomen ELO-verkosto Ohjaus yrittäjyyteen tilaisuuden teemana TYÖELÄMÄTAIDOT JA YRITTÄJYYS Oivallinen mahdollisuus

Lisätiedot

Kaupunkiseutujen rooli kunta- ja maakuntauudistuksessa

Kaupunkiseutujen rooli kunta- ja maakuntauudistuksessa Kaupunkiseutujen rooli kunta- ja maakuntauudistuksessa Keskustelutilaisuus 4.11.2014, Ympäristöministeriö Päivi Nurminen, seutujohtaja, Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä Kaupunkiseutu 2015 Kaupunkiseutu

Lisätiedot

Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja

Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja JUHTAn roolit? Seminaari 09.06.2015 Sirpa Alitalo & Markku

Lisätiedot

Mikä on paras väline aiesopimusten toteuttamiseen? Matti Vatilo, ympäristöministeriö MAL-verkosto

Mikä on paras väline aiesopimusten toteuttamiseen? Matti Vatilo, ympäristöministeriö MAL-verkosto Mikä on paras väline aiesopimusten toteuttamiseen? Matti Vatilo, ympäristöministeriö MAL-verkosto 24.10.2012 MAL-aiesopimusmenettelyn poliittinen viitekehys Hallitusohjelmassa mm.: Jatketaan valtion ja

Lisätiedot

Hallituksen strategiset tavoitteet ja kärkihankkeet

Hallituksen strategiset tavoitteet ja kärkihankkeet Hallituksen strategiset tavoitteet ja kärkihankkeet Sisältöä ja panostuksia INNOFORUM-yhdessä tekemällä parasta palvelua pk-yrityksille seminaari Hotelli Rosendahl, Tampere 10.11.2015 Erkki Lydén Pirkanmaan

Lisätiedot

Sujuvat siirtymät ohjauksen teemaseminaari Kati Lounema yksikön päällikkö, opetusneuvos

Sujuvat siirtymät ohjauksen teemaseminaari Kati Lounema yksikön päällikkö, opetusneuvos Sujuvat siirtymät ohjauksen teemaseminaari 2.5.2016 Kati Lounema yksikön päällikkö, opetusneuvos Mitä tapahtuu tai on tapahtumassa? Muutokset tutkintojen perusteissa Ammatillisen koulutuksen reformi Tutkintotoimikuntakauden

Lisätiedot

Varsinais-Suomen ELY-keskus mukana arjessa

Varsinais-Suomen ELY-keskus mukana arjessa Varsinais-Suomen ELY-keskus mukana arjessa Yhteistyötä asiakkaiden ja alueen hyväksi Osaavalla työvoimalla menestykseen Houkuttelevalla toimintaympäristöllä uusia asukkaita ja yrityksiä Kehittyvällä ruokaketjulla

Lisätiedot

VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta, jossa

VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta, jossa MENESTYKSEN VETURIT strategiset tavoitteet 2020 Uusiutuva Etelä-Savo 2020 maakuntastrategia Esitys mkh :lle 21.10.2013 VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta,

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan kärkitavoitteet 2016-2017

Keski-Pohjanmaan kärkitavoitteet 2016-2017 Keski-Pohjanmaan kärkitavoitteet 2016-2017 - Ajankohtaista 17.12.2015 - Hallitusohjelman kärkitavoitteet - AIKO-rahoitus - Toimeenpanosuunnitelman tarkistus Maakuntajohtaja, joulukuu 2015 Keski-Pohjanmaan

Lisätiedot

Uusi tulosohjausjärjestelmä, tulossuunnittelu ja strategiakausi Juha Levy, Pohjois-Pohjanmaan ELY-kekus

Uusi tulosohjausjärjestelmä, tulossuunnittelu ja strategiakausi Juha Levy, Pohjois-Pohjanmaan ELY-kekus Uusi tulosohjausjärjestelmä, tulossuunnittelu ja strategiakausi 2016-2019 Juha Levy, Pohjois-Pohjanmaan ELY-kekus VM:n työryhmän raportti 2014 Ohjausjärjestelmää uudistettu Tavoite Ohjausjärjestelmä strategisemmaksi,

Lisätiedot

Kymenlaakson ilmasto- ja energiayhteistyö 18.9.2013

Kymenlaakson ilmasto- ja energiayhteistyö 18.9.2013 Kymenlaakson ilmasto- ja energiayhteistyö 18.9.2013 Taustaa Kansallinen ilmasto- ja energiastrategia Kymenlaakson maakuntaohjelma Kuntien tavoitteet, strategiat, alueellisen yhteistyön tarve ja kuntaliiton

Lisätiedot

Työllisyydenhoito kunnassa

Työllisyydenhoito kunnassa Työllisyydenhoito kunnassa Kuntamarkkinat 14.9.2016 Kehittämispäällikkö Erja Lindberg Pitkäaikaistyöttömyyden vuosihinta on 8 800 000 000 Laskelma vuoden 2014 kustannuksista Lähde: TEM/Heikki Räisänen,

Lisätiedot

Ilmastonmuutoksen kansallisen sopeutumisstrategian arviointi ja uudistaminen. Metsäneuvos Heikki Granholm, maa- ja metsätalousministeriö 30.1.

Ilmastonmuutoksen kansallisen sopeutumisstrategian arviointi ja uudistaminen. Metsäneuvos Heikki Granholm, maa- ja metsätalousministeriö 30.1. Ilmastonmuutoksen kansallisen sopeutumisstrategian arviointi ja uudistaminen Metsäneuvos Heikki Granholm, maa- ja metsätalousministeriö 30.1.2014 Helsingin seudun ilmastoseminaari 2014 Päästöjen odotetaan

Lisätiedot

EU-ohjelmien ohjelmakausi on vaihtunut. Mikä on muuttunut?

EU-ohjelmien ohjelmakausi on vaihtunut. Mikä on muuttunut? EU-ohjelmien ohjelmakausi on vaihtunut. Mikä on muuttunut? Näkökulmia muutoksen hallitsemiseen Sysmässä, Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Rahoitusyksikkö Ohjelmakauden muutos on tuonut

Lisätiedot