TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN TYÖVOIMAN PALVELUKESKUKSEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN TYÖVOIMAN PALVELUKESKUKSEN"

Transkriptio

1 /7 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN TYÖVOIMAN PALVELUKESKUKSEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA Työvoiman palvelukeskuksen missio Tampereen kaupunkiseudun työvoiman palvelukeskuksen (TYP) toiminnan tavoitteena on vähentää rakenteellista työttömyyttä ja turvata osaltaan työvoiman saantia. Työvoiman palvelukeskuksen tehtävänä on aktivoida asiakkaita kehittämään työelämävalmiuksiaan ja osaamistaan vastaamaan työnantajien tarpeita, sekä auttaa potentiaaliset työntekijät avoimille työmarkkinoille. Asiakaskohderyhmänä ovat vaikeasti työllistyvät työnhakijat ja työttömät, joiden työttömyys uhkaa pitkittyä. Työvoiman palvelukeskuksen toiminta perustuu eri organisaatioiden väliseen yhteistyöhön ja moniammatilliseen tiimityöhön työvoiman palvelukeskuksen sisällä. Työvoiman palvelukeskuksen visio Tampereen kaupunkiseudun työvoiman palvelukeskus on arvostettu seudullinen työllisyydenhoidon yhteistyökumppani. Sekä työnhakija että työnantaja asiakkaat hyödyntävät oma aloitteisesti palvelukeskuksen tarjoamia monipuolisia ja laadukkaita palveluita. Henkilöstö koostuu erityisesti välityömarkkinoiden asiantuntijoista, jotka tuntevat hyvin asiakaskunnan, yhteistyöverkoston ja työmarkkinat. Työnantajat pitävät palvelukeskuksen asiakkaita potentiaalisina työntekijöinä ja kehittävät pitkäjänteisesti ratkaisuja työvoimatarpeisiinsa yhdessä työvoiman palvelukeskuksen kanssa. Työvoiman palvelukeskuksen vahvuudet tunnetaan ja toiminnassa on hyvä tekemisen meininki. Työvoiman palvelukeskuksen työntekijät tunnetaan vahvasta ammattitaidosta, jota ylläpidetään ja vahvistetaan henkilöstökoulutuksilla. Työskentely on pitkäjänteistä ja tuloksellista. Toimintaa kehitetään joustavasti huomioiden toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset. Työvoiman palvelukeskuksen ja yhteistyökumppaneiden välinen työnjako on selkeää. Työvoiman palvelukeskuksen strategiset tavoitteet Rakenteet ohjausmekanismit 1. Taustaorganisaatiot ohjaavat toiminta ajatuksen mukaisesti oikeat asiakkaat työvoiman palvelukeskukseen. Työvoiman palvelukeskuksen asiakkuus perustuu valtakunnallisiin asiakkuuskriteereihin ja niiden paikalliseen soveltamiseen työvoiman palvelukeskuksen toiminta ajatuksen mukaisesti. Koulutuksella, viestinnällä ja perehdytyksellä varmistetaan seudullisesti, että asiakkaita palvelukeskukseen ohjaavilla työntekijöillä on selkeä käsitys työvoiman palvelukeskuksen toiminnan tavoitteista, käytössä olevista työmenetelmistä ja palveluista. He osaavat tunnistaa työvoiman palvelukeskuksen tarjoamista palveluista hyötyvät asiakkaat. Asiakkaiden ohjaamisesta työvoiman palvelukeskukseen rakennetaan selkeä ja yksinkertainen prosessi työvoiman palvelukeskuksen ja tausta organisaatioiden välisenä yhteistyönä. Asiakasohjauksen kehitystyössä kokeillaan saattaen vaihtamista niin, että lähettävän tahon ja työvoiman palvelukeskuksen työntekijät tapaavat yhdessä ohjattavan asiakkaan. Asiakkaita työvoiman palvelukeskukseen ohjaavien tahojen työntekijät perehdytetään työvoiman palvelukeskuksen toimintaan ja asiakasohjaukseen henkilökohtaisesti. Perehdyttämisessä kiinnitetään erityistä huomiota ohjaavien tahojen uusiin työntekijöihin. Asiakasohjauksen yhteisen kehittämisen tavoitteena on, että 90 % työvoiman palvelukeskuksen asiakkaiksi ohjatuista henkilöistä kiinnittyy asiakkuuteen ja hyötyy työllistymistä edistävistä palveluista. Asiakasohjausta kehitettäessä huomioidaan kuntakohtaisien ohjausverkostojen erityispiirteet. Tässä hyödynnetään kaupunkiseudun eri toimipisteissä kehitettyjä hyviä käytäntöjä. Asiakasohjaukselle asetettujen tavoitteiden saavuttamisen kannalta ratkaisevassa roolissa ovat työvoiman palvelukeskukseen asiakkaita ohjaavat tahot ja niiden sitoutuminen asiakasohjauksen yhteiseen kehittämiseen.

2 Kehittämistyössä panostetaan siihen, että asiakkaat tunnistavat työvoiman palvelukeskuksen roolin osaamisen kehittämisessä ja työtilaisuuksien järjestämisessä. Asiakasohjauksen lisäksi asiakkaat hakeutuvat omatoimisesti työvoiman palvelukeskuksen palveluiden piiriin. Tavoitteena on, että 25 % työvoiman palvelukeskukseen kiinnittyvistä asiakkaista hakeutuu asiakkaaksi omatoimisesti tai tuttavan suosittelemana. Työvoiman palvelukeskuksen markkinointia tehostetaan ja edistetään imagoa yksilöllisesti räätälöityjen työllistymistä edistävien palveluiden tarjoajana. Työvoiman palvelukeskuksen esitteet uudistetaan keväällä 2009 ja www sivuja kehitetään kuvaamaan nykyistä paremmin työvoiman palvelukeskuksen toimintaa sekä tarjolla olevia palveluita. Asiakkaita ja yhteistyökumppaneita kannustetaan välittämään tietoa työvoiman palvelukeskuksen palveluista potentiaalisille asiakkaille. Työvoiman palvelukeskuksen tarjoamien palveluiden laatua kehitetään tasolle, joka kannustaa osallistujia kertomaan palveluista myös muille. Uusia asiakkaita ohjataan tasaisesti työvoiman palvelukeskukseen vuosittain noin 900, näistä 2/3 on tamperelaisia. Asiakasmääristä sovitaan vuosittain tulos/palvelusopimusneuvotteluiden yhteydessä. Työvoiman palvelukeskuksen asiakasprosessi mallinnetaan ja organisoidaan mahdollistamaan asiakkaiden jatkuvan sisäänoton. Asiakkaiden kokonaismäärä pidetään tasossa, jossa työnhakija asiakkaiden yksilöllinen, aktiivinen ja prosessinomainen eteneminen työmarkkinoille on mahdollista. Tampereen kaupunkiseudun työvoiman palvelukeskuksen palveluiden piirissä on yhtäaikaisesti asiakasta, näistä noin 950 on tamperelaisia. Asiakkaiden kokonaismäärää seurataan aktiivisesti. Palveluiden kohdentamisella vaikutetaan asiakkaiden työllistymisprosessien etenemiseen ja asiakkuudet saadaan suunnitelmallisesti päätökseen. 2. Työvoiman palvelukeskuksen asiakasprosessi on toiminnallinen ja tavoitteellinen. Työvoiman palvelukeskuksen tarjoamat palvelut edistävät työnhakija asiakkaiden kestävää työllistymistä. Kaikkia työvoiman palvelukeskuksen tarjoamia palveluita arvioidaan tästä näkökulmasta. Toimintojen ei itsessään tarvitse johtaa suoraan työllistymiseen, mutta ne ovat aina perusteltavissa osana kattavampaa palkkatyöhön tähtäävää suunnitelmaa. Tätä näkökulmaa painotetaan systemaattisesti kaikessa Työvoiman palvelukeskuksen omassa toiminnassa ja ulkopuolisten palveluiden hankinnassa. Työvoiman palvelukeskuksen toiminta ajatuksen mukaisesti vaikeasti työllistyvien työnhakijoiden työllistymisedellytykset paranevat vain suunnitelmallisesti toteutettavissa aktiivitoimissa. Työvoiman palvelukeskuksen asiakasprosessi rakennetaan mahdollistamaan kitkattomat siirtymät suunniteltuihin palveluihin. Työvoiman palvelukeskuksen oman toiminnan laatukäsikirjassa asetetaan tavoitetasot siirtymien väliselle aikaviiveelle. Työvoiman palvelukeskuksen sisäistä työnjakoa ja tiimirakennetta uudistettaessa varmistetaan, ettei sisäinen toimintaprosessi turhaan jäykisty. Asiakasprosessin toiminnallisuutta kuvaava työmarkkinatuen aktivoinnin tavoitetaso on 50 %. Koska työvoiman palvelukeskuksen toiminta ajatuksen mukaan työnhakija asiakkaiden työllistymismahdollisuudet ja työelämävalmiudet paranevat vain aktiivisella toiminnalla, arvioidaan työvoiman palvelukeskuksen asiakasprosessien toimivuutta ja aktiivisuutta suhteessa työhallinnon aktiivitoimiin osallistuneiden määrään. Toimintamallia kehitetään mahdollistamaan tehokkaasti asiakkaiden osallistumisen aktiivitoimiin. Mikäli aktivointiastetta tai työmarkkinatuen aktivointia käytetään työvoiman palvelukeskuksen varsinaisena tulostavoitteena, määritellään tavoitetaso erikseen tulostavoite ja/tai palvelusopimusneuvottelujen yhteydessä. Työvoiman palvelukeskuksen käytössä olevista aktiivista osallistumista edellyttävistä palveluista vain osa tilastoituu työhallinnon aktiivitoimina. Nämä palvelut ovat kuitenkin asiakkaiden etenemisen kannalta erittäin tarpeellisia, vaikka eivät suoraan näy työmarkkinatuen aktivointitilastossa. Asiakasprosessin aktiivisuutta arvioitaessa huomioidaan myös työvoiman palvelukeskuksen asiakkailleen hankkimat julkisia työvoimapalveluita täydentävät palvelut ja soveltuvin osin kuntouttava työtoiminta. 3. Moniammatilliseen tiimityöhön perustuva toimintamalli vahvistuu. Työvoiman palvelukeskuksen toiminnan erityisluonne tulee näkyviin moniammatillisessa, tiiviissä työpari ja tiimityössä, jossa painottuu kuntouttava ja työllistävä työote, sekä yksilöllisyys ja yhteistoiminnallisuus asiakkaan kanssa. Työvoiman palvelukeskuksessa moniammatillisella työotteella tavoitellaan tiiviistä ja tavoitteellista asiakasprosessia, joka perustuu asiakkaan tilanteen monipuoliseen tarkasteluun. Työntekijöiden käsitys asiakkaan tilanteesta on yhteneväinen ja häntä koskeva informaatio on 2/7

3 3/7 kokonaisvaltaista. Asiakasta kuunnellaan ja hänellä on mahdollisuus vaikuttaa omaan tilanteeseensa. Moniammatillisen työn olennainen osa on auttaa asiakasta löytämään omat tavoitteensa, jotka motivoivat häntä eteenpäin. Työvoiman palvelukeskuksen tiimirakennetta kehitetään tukemaan nykyistä paremmin moniammatillista työskentelyä, yhteistä kehittämistä ja yhteisten tavoitteiden saavuttamista. Käytännössä tämä tapahtuu muodostamalla nykyistä suurempia ja henkilöstörakenteeltaan monipuolisempia asiakastyötiimejä. Moniammatillinen asiakastyö ja muun muassa kokous ja viestintäkäytännöt mallinnetaan uuteen tiimirakenteeseen soveltuvalla tavalla. Tiimien sisällä säilytetään vastuuvirkailijamalli, mutta muilta osin tiimien sisäinen työnjako ja moniammattilliset asiakastyökokoonpanot arvioidaan uudestaan. Tiimeihin nimetään tiimikoordinaattorit, jotka osallistuvat myös vastuuryhmän työskentelyyn. 4. Asiakkuuden päättyminen työvoiman palvelukeskuksessa selkeytyy. Ensisijainen vaihtoehto eli työllistyminen avoimille työmarkkinoille toteutuu useimpien asiakkaiden kohdalla. Jotta asiakkaiden ohjautuminen avoimille työmarkkinoille vahvistuu, tulee työvoiman palvelukeskuksen onnistua kaikissa kehittämistavoitteissaan. Todellinen läpimurto on kuitenkin odotettavissa vasta työvoiman kysynnän uudelleen vahvistuessa. Keskeisiä kehittämiskohteita avoimille työmarkkinoille suuntaamisessa ovat asiakasohjauksen ohella itse työllistymisprosessi ja toimijoiden välinen työnjako, sekä ostopalveluiden sisältö ja vaikuttavuus. Asiakkuuden päättämisen selkeyttämisessä tärkeä kysymys on, mitä tapahtuu asiakkaille, jotka eivät palveluiden avulla yllä vakaalle työuralle. Työvoiman palvelukeskuksen asiakkaana päättäville on löydettävä luonteva vastuutaho. Erityisen tärkeää on selkeyttää työhallinnon sekä sosiaali ja terveystoimen työnjakoa/vastuunjakoa. Yhteistyössä sosiaalitoimen, Kelan, työ ja elinkeinotoimiston ja perusterveydenhuollon kanssa kehitetään toimintamalli, jossa ensisijainen asiakkuus/jatkovastuu siirtyy hallitusti palvelukeskusjakson jälkeen oikealle taholle. Työvoiman palvelukeskuksen hallitun asiakkuuden päättämisen kannalta on keskeistä, että asiakkaat ja yhteistyökumppanit ymmärtävät asiakkuuksien päättymissyyt, ja keskeinen tieto asiakkaasta siirtyy vastaanottavalle taholle. Tämän vuoksi kehitetään työvoiman palvelukeskuksen asiakkaiden loppuarviointia ja sille laaditaan selkeät laatukriteerit. Asiakkuuksien hallittuun päättymiseen kytkeytyy asiakkaiden työllistymispolkujen rajallinen aika. Työvoiman palvelukeskuksen asiakasprosessista kehitetään yksilöllisesti räätälöity aktiivinen työllistymispolku. Palvelukokonaisuuden toteutuksen jälkeen asiakkuus päättyy. Valtaosan asiakkuuksista tavoitellaan kestävän 1 3 vuotta. Asiakkuuden päättymisen selkeyttämisessä huomioidaan mahdollisesti tulossa olevat valtakunnalliset linjaukset. 5. Työvoiman palvelukeskuksen johtamisen kehittäminen. Sektori ja kuntarajat ylittävän toiminnallisen yhteistyön vahvuudet kiteytyvät työvoiman palvelukeskuksen toiminnassa. Toimintaa kehitetään ja johdetaan yhteisten tavoitteiden pohjalta keskinäisen arvostukseen ja luottamukseen nojaten. Yhteistyö nähdään kaikkien kumppanien kannalta hyödyllisenä. Työvoiman palvelukeskuksen tiimijako uudistetaan. Uudistuksen tavoitteena on hyödyntää nykyistä joustavamman työvoiman palvelukeskuksen moniammatillista henkilöstöä ja vahvistaa tiimien kokonaisvaltaista vastuuta asiakkaistaan. Tiimeihin nimetään tiimikoordinaattorit tiimien toiminnan kehittämisen tueksi. Työvoiman palvelukeskuksen operatiivisen toiminnan tueksi perustettavan sisäisen vastuuryhmän muodostaa johto yhdessä tiimikoordinaattorien kanssa. Työvoiman palvelukeskuksen toimintasääntö päivitetään ja sitä tarkennetaan tarvittavilta osin. Henkilöstön jaksamista tuetaan aktiivisesti työnohjauksella ja työyhteisökoulutuksilla. Työsuhteiden alkuvaiheessa panostetaan erityisesti työhön perehdytykseen. Toimipisteiden tilaratkaisut käydään läpi työturvallisuuden näkökulmasta ja mahdollisiin epäkohtiin puututaan. Henkilöstölle järjestetään turvallisuuskoulutusta. Sähköisen perehdytysaineiston kehitystyö saatetaan loppuun. Mahdolliset jaksamisen ongelmat tunnistetaan ja niihin puututaan johdon taholta nopeasti ja tehokkaasti. Tätä

4 4/7 tarkoitusta varten kehitetään työvoiman palvelukeskuksen sisäinen työhyvinvoinninseurantajärjestelmä. Taustaorganisaatioiden edustajista koostuvan johtoryhmän ja ohjausryhmän rooleja selkeytetään. Erityisesti ohjausryhmän kokouksia kehitetään sisällöltään monipuolisempaan suuntaan. Vähintään kaksi kertaa vuodessa kutsutaan paikkakuntakohtaisesti koolle taustaorganisaatioista ja keskeisistä sidosryhmistä koostuva yhteistyöelin, jossa myös työvoiman palvelukeskuksen johto on edustettuna. Tässä voidaan pitkälti hyödyntää jo olemassa olevia paikallisia rakenteita (ei uutta/päällekkäistä). Yhteistyössä työvoiman palvelukeskuksen henkilöstön ja taustaorganisaatioiden edustajien kanssa määritellään Tampereen kaupunkiseudun työvoiman palvelukeskuksen arvot. Substanssi tieto ja osaaminen 6. Työvoiman palvelukeskuksen henkilöstö osaa ohjata asiakkaitaan työllistäville aloille ja tuntee hyvin työelämän vaatimukset. Työvoiman palvelukeskuksen työnhakija asiakkaiden työllistymispolut räätälöidään realistisesti työllistäville aloille. Ajantasaisen työmarkkinatietouden hyödyntäminen on haasteellista etenkin laskusuhdanteen aikana, kun tilanne heikkenee useilla toimialoilla nopeasti. Työvoiman palvelukeskuksen työntekijöiden työelämätietoutta pidetään yllä koulutuksilla, tutustumiskäynneillä ja suorilla työnantajakontakteilla. Henkilöstö hyödyntää saatavilla olevaa ennakointitietoa ohjatessaan asiakkaitaan työllistäville aloille. Henkilöstöä kannustettaan ja tuetaan myös asiakkaiden työllistymistä edistävien toimintamallien ja palvelujen kehittämistyöhön. Nykyisessä suhdannetilanteessa korostuu koulutussuuntautuneiden palveluiden kehittäminen. Henkilöstön muussa kehittämisessä huomioidaan työvoiman palvelukeskuksen moniammatillisen työn erityisluonne ja vaativaa asiakastyötä tekevien työntekijöiden henkilökohtaiset koulutustarpeet muun muassa asiakastyön menetelmien ja omaan työrooliin liittyvän substanssiosaamisen osalta. 7. Työvoiman palvelukeskuksen asiakkailleen hankkimat palvelut ovat laadukkaita, taloudellisia ja vaikuttavia. Vaikuttavuuden arviointi on osa työvoiman palvelukeskuksen ja palvelutuottajien välistä normaalia toimintaa. Palvelutuottajat sitoutetaan hankintasopimusten yhteydessä työvoiman palvelukeskuksen asettamiin vaikuttavuustavoitteisiin ja vaikuttavuuden arviointimenetelmien käyttöön. Laadun ja vaikuttavuuden arviointimenetelmiä kehitetään jatkuvasti yhteistyössä palveluntuottajien kanssa. Työvoiman palvelukeskuksen palveluiden hankintasuunnitelma päivitetään. Työvoiman palvelukeskuksen puitteissa toteutetun palkkatuetun työn tai/ja ammattiin valmistavan työvoimapoliittisen koulutuksen päättäneistä henkilöistä korkeintaan 50% on työttömänä 3 kk:n jälkeen toimenpiteen päättymisestä. Työvoiman palvelukeskuksen palveluiden hankintastrategia päivitetään kahden vuoden välein. 8. Työvoiman palvelukeskuksen oman toiminnan työprosessit ovat selkeitä ja läpinäkyviä. Työvoiman palvelukeskuksen asiakasprosessi mallinnetaan osaprosesseineen, työohjeineen ja laatutavoitteineen. Tampereen ja ympäryskuntien asiakasprosessit kuvataan erikseen. Työvoiman palvelukeskuksen omalle toiminnalle on olemassa selkeät laatukriteerit. Säännöllinen, oikea aikainen ja systemaattinen asiakaspalautejärjestelmä tukee toiminnan kehittämistä. Asiakaspalautteen keräämistä kehitetään erityisesti sähköisten palautejärjestelmien pohjalta. Työvoiman palvelukeskuksen monipuolista henkilöstörakennetta ja työntekijöiden vahvaa osaamista hyödynnetään moniammatillisessa työskentelyssä ja siitä saatava lisäarvo konkretisoituu asiakkaiden laadukkaana ja tuloksellisena palveluna. Moniammattilinen tiimityö ja siihen kytkeytyvät työvoiman palvelukeskuksen käytössä olevat yksilölliset palvelut kuvataan asiakkaille ja yhteistyökumppaneille.

5 9. Asiakkaat hyötyvät työvoiman palvelukeskuksen tarjoamista palveluista ja aktiivisesta asiakasprosessista. 5/7 Työvoiman palvelukeskuksen asiakasprosessi on tiivis ja perustuu vahvaan tukeen ja toiminnallisuuteen. Vahvalla tuella tarkoitetaan asiakkaan omaa aktiivisuutta vahvistavaa ja mahdollistavaa toimintamallia. Työvoiman palvelukeskuksen tarjoama tuki perustuu palvelutarpeen kokonaisvaltaiseen arviointiin ja tuki on usein tarpeen palveluiden välisissä siirtymissä. Työvoiman palvelukeskuksen työntekijöiden tehtävänä on toimia mahdollistavana tukena siirryttäessä palvelusta tai työvoimapoliittisesta toimenpiteestä toiseen ja muissa erityisissä pulmatilanteissa. Toiminnassa otetaan huomioon asiakkaan omien voimavarojen riittävyys systemaattiseen etenemiseen. Asiakkaille hankittavat palvelut ovat laadukkaista ja oikea aikaisia. Kaikki työvoiman palvelukeskuksen tarjoamat palvelut edistävät systemaattista etenemistä työllistymispolulla. Asiakasprosessin etenemiseen ja vaikuttavuuteen liittyvän seurantatiedon saamista TYPPI tietojärjestelmästä kehitetään yhdessä muiden työvoiman palvelukeskusten kanssa. Dynamiikka verkostot ja yhteistyö 10. Työvoiman palvelukeskus on merkittävästi mukana parantamassa työllistymistä edistävien palvelujen saatavuutta, laatua ja vaikuttavuutta seudullisesti. Palveluiden hankinnassa ja käytössä huomioidaan seudullinen ulottuvuus paikallisten erityispiirteiden rinnalla. Työvoiman palvelukeskuksen palveluissa asiakkaita rohkaistaan etsimään ratkaisuja omaa asuinympäristöä laajajemmalta alueelta. Toimivan palveluvalikoiman ylläpitäminen edellyttää työvoiman palvelukeskuksessa monien ostopalveluiden järjestämistä seudullisina tai ainakin yhtä kuntaa laajempina kokonaisuuksina. Kehittyneiden palveluiden edellyttämä erikoistuminen vaatii riittävää asiakaspotentiaalia, joka voidaan turvata seudullisella palvelutarjonnalla ja kuntarajat ylittävällä palvelutarjonnalla. Työvoiman palvelukeskuksen työnhakija asiakkaiden liikkuvuus seutukunnalla kuntarajat ylittävissä palveluissa lisääntyy ja valmiudet laajempaan liikkuvuuteen työn perässä lisääntyvät. Työvoiman palvelukeskuksessa asiakkaita tuetaan hyödyntämään sisällöllisesti parhaiten asiakkaan omaan tilanteeseen sopivia palveluita. Työvoiman palvelukeskuksen asiakastyö nostaa esiin sekä hyviä toimintatapoja että palvelutarpeita ja vajeita, joihin etsitään yhteisiä ratkaisuja. Työvoiman palvelukeskuksen toiminnassa paikallisesti kehitettyjä hyviä käytäntöjä ja toimintamalleja arvioidaan seudullisesta näkökulmasta ja monistetaan laajemmin hyödynnettäviksi. 11. Työvoiman palvelukeskuksen rooli ja vastuut työllisyyden hoidon kentässä ovat selkeitä. Yhteistyö eri toimijoiden kanssa tiivistyy ja syvenee. Yhteistyön tiivistyminen toteutuu keskeisiltä osiltaan asiakasrajapinnassa tapahtuvan yhteisen tekemisen kautta. Ns. saattaen vaihtaminen otetaan nykyistä vahvemmin käyttöön myös yhteistyössä taustaorganisaatioiden kanssa. Yhteistyön tiivistämisellä tavoitellaan sujuvampaa työnjakoa palvelukentän sisällä. Työvoiman palvelukeskuksen taustaorganisaatioiden työntekijät osaavat hyödyntää tarkoituksenmukaisesti työvoiman palvelukeskuksen asiakaspalveluresursseja oman asiakastyönsä välineenä. Paikallisesti vakiinnutetaan säännölliset TYP yhteistyökokoukset, joihin ko. toimipisteen työntekijöiden ja paikallisten toimijoiden ohella osallistuu myös työvoiman palvelukeskuksen johto. Tässä hyödynnetään soveltuvien osin jo olemassa olevia yhteistyörakenteita. 12. Työvoiman palvelukeskus tekee työnantajien kanssa aktiivista, innovatiivista ja tuloksekasta yhteistyötä. Työvoiman palvelukeskuksen toiminta vahvistaa merkittävästi työvoiman saatavuutta. Vaikeasti työllistyvien henkilöiden osalta keskeisinä keinoina laajentaa työvoimaa on asiakkaiden aktivointi ja koulutus. Työttömillä ammatillisten valmiuksien oppiminen ja niihin kytkeytyvä työkokemus vahvistaa pitkällä aikavälillä parhaiten työllistymismahdollisuuksia. Erityisesti sosiaaliset yritykset kokevat työvoiman palvelukeskuksen luontevaksi yhteistyökumppaniksi. Toiminnan perustana on sosiaalisen yritystoiminnan toiminnan tuntemus ja kohderyhmään kuuluvan

6 työvoiman saatavuuden turvaaminen sosiaalisille yrityksille. 6/7 Työvoiman palvelukeskuksen kanssa on helppo pilotoida uusia innovaatioita työntekijöiden rekrytoinnissa, koulutuksessa ja perehdytyksessä. Kummiyritystoiminnan pohjalta työvoiman palvelukeskuksella on valmius yhteiseen suunnitteluun ja kehittämistyöhön. Työvoiman palvelukeskuksen yritysyhteistyösuunnitelma päivitetään vuosittain. Työnantajien kanssa tehtävässä yhteistyössä korostuu jalkautuminen yrityksiin ja työvoiman palvelukeskuksen oma aktiivisuus. Työvoiman palvelukeskuksessa otetaan mielellään käyttöön hyväksi havaittuja yritysyhteistyön käytäntöjä. Kelan tavoitteet ja toimintaperiaatteet työvoiman palvelukeskuksessa 1. Kela osallistuu vaikeasti työllistyvien työttömien palveluiden tuottamiseen moniammatillisessa yhteistyössä tavoitteena ensisijaisesti henkilön työllistyminen. Kehittämistavoitteena on kytkeä Kelan toiminta mukaan asiakasprosessiin myös työvoiman palvelukeskuksen prosessikuvauksissa. Yhteydenpito Kelan yhdyshenkilöihin on pääosin puhelinkonsultaatiota, mutta tarvittaessa Kelan edustaja on myös mukana muun tiimin kanssa urasuunnitteluvaiheen asiakastilanteissa. 2. Kelan rooli yhteistyössä määräytyy asiakkaan tilanteen ja tarpeen mukaan. Kela tuo asiantuntemuksensa asiakastapauksiin silloin, kun yhdessä katsotaan sen olevan asiakkaan kuntoutumisen kannalta tärkeää. Kelan tehtävänä on omien kuntoutusmahdollisuuksiensa ohella selvittää myös muita vaihtoehtoja asiakkaalle ja ohjata heitä niihin, mikäli Kelalla ei ole asiakkaan tilanteeseen sopivia kuntoutuspalveluja. Tässä suhteessa työvoiman palvelukeskuksen moniammatillisessa yhteistyössä on mahdollista hyödyntää nykyistä enemmän Kelan virkailijoiden kuntoutuskentän tuntemusta. 3. Kelan tehtävä moniammatillisessa yhteistyössä on selvittää työttömän oikeus Kelan etuuksiin; lähinnä ammatillisten ja lääkinnällisten kuntoutusmahdollisuuksien selvittäminen. Yhteisenä tavoitteena on selkeyttää asioita etukäteen myös asiakkaalle niin, että hylkypäätökseen johtavia hakemuksia jätetään mahdollisimman vähän. Kela on myös mukana työvoiman palvelukeskuksessa varmistamassa, että asiakkaan tilanteeseen liittyvät selvitykset antavat riittävän pohjan päätöksenteolle Kelassa. 4. Kela on aloitteellinen ja aktiivinen oman toimintansa ja lainsäädännön kehittämisessä asiakaslähtöisesti työvoiman palvelukeskuksessa. Työvoiman palvelukeskuksen asiakastyön esille nostamat kehittämistarpeet etenevät Kelassa yhdyshenkilöiden ja aluejohtajien aktiivisen toiminnan kautta. 5. Kela ohjaa työvoiman palvelukeskukseen asiakkaita, jotka Kelassa tehdyn havainnon perusteella tarvitsevat moniammatillista apua työllistymiseen. Erityisenä asiakasohjauksen kohderyhmänä ovat Kelassa ajanvarauksella asioivat asiakkaat. Jatkossa huomioidaan myös mahdollisesti Sata komitean työn pohjalta tapahtuva asiakastyön uudelleen organisointi ja siihen liittyvät ohjaustarpeet Kelan suunnasta.

7 7/7 Tausta aineistoa Kiviranta helmikuu 2008, Johtoryhmän ja henkilöstön yhteinen SWOT analyysi. Varala syyskuu Henkilöstön Learning cafe työskentelyn yhteenveto. Arnkil, Robert & Karjalainen, Vappu & Saikku, Peppi & Spangar, Timo & Pitkänen, Sari (2008) Kohti työelämälähtöisiä integroivia palveluja Työvoimatoimistojen ja työvoiman palvelukeskusten arviointitutkimus. Työ ja elinkeinoministeriön julkaisuja, Työ ja yrittäjyys 18/2008. Karjalainen, Vappu & Saikku, Peppi & Pasuri, Auvo & Seppälä, Anja (2008) Mitä on aktiivinen sosiaalipolitiikka kunnassa? Näköalapaikkana työvoiman palvelukeskukset. Stakesin raportteja 20/2008. Saikkonen, Paavo (2008) Havaintoja pääkaupunkiseudun työvoiman palvelukeskuksista. Työministeriön controller tiimin vuoden 2007 tulostavoite III.A.2:n loppuraportti Valtakari, Mikko & Syrjä, Hannele & Kiuru, Pertti (2008) Julkisen työvoimapalvelun palvelurakenteen uudistamisen vaikuttavuus. Työ ja elinkeinoministeriön julkaisuja, Työ ja yrittäjyys 19/2008. Kehittämissuunnitelmassa mainittujen määrällisten tavoitetasojen seurannan lähteet 1) Asiakkuuteen kiinnittyminen Seurataan TYPPI tietojärjestelmän uusien asiakkaiden ja oman seurannan mukaisten kertakäyntien välistä suhdetta. 2) Kokonaisasiakasmäärää seurataan TYPPI tietojärjestelmässä (aktiiviset asiakkaat). 3) Työmarkkinatuen aktivointia seurataan työhallinnon tilastosta (kuukausitilasto ja/tai tulostavoiteseuranta). 4) Asiakkuuksien kestoa seurataan TYPPI tietojärjestelmässä (päättyneiden asiakkuuksien kesto). 5) Palkkatuetun työn ja työvoimapoliittisen koulutuksen vaikuttavuutta seurataan työhallinnon tilastosta (vaikuttavuustilasto 4 kk:n välein ja/tai tulostavoiteseuranta).

Kohti avoimia työmarkkinoita. Pohjois-Savon pitkittyneen työttömyyden alentamisen toimeenpanosuunnitelma

Kohti avoimia työmarkkinoita. Pohjois-Savon pitkittyneen työttömyyden alentamisen toimeenpanosuunnitelma Kohti avoimia työmarkkinoita Pohjois-Savon pitkittyneen työttömyyden alentamisen toimeenpanosuunnitelma 2015 2017 Rohkeutta, osallisuutta ja yhteistyötä työllisyyden edistämiseen Pohjois-Savon elinkeino-,

Lisätiedot

Työllisyyspalvelut esitys. Kemi 29.10.2014 Riitta Hakala Allan Mikkola

Työllisyyspalvelut esitys. Kemi 29.10.2014 Riitta Hakala Allan Mikkola Työllisyyspalvelut esitys Kemi 29.10.2014 Riitta Hakala Allan Mikkola Sisällysluettelo Työllisyyspalvelut...4 1. Nykytila...4 1.1. Kemiläinen työttömyys...4 1.2. Työmarkkinatuki...5 1.3. Työllisyydenhoidon

Lisätiedot

TE-PALVELUJEN ASIAKKUUSLINJAUKSET

TE-PALVELUJEN ASIAKKUUSLINJAUKSET Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset Kirje Työ- ja elinkeinotoimistot 10.12.2013 TEM/2551/00.03.05.02/2013 TE-PALVELUJEN ASIAKKUUSLINJAUKSET TE-palvelujen asiakkuuslinjaukset korvaavat työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ KUNTAKOKEILU- HANKKEIDEN HANKEKUVAUSTEN TIIVISTELMÄT

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ KUNTAKOKEILU- HANKKEIDEN HANKEKUVAUSTEN TIIVISTELMÄT TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ KUNTAKOKEILU- HANKKEIDEN HANKEKUVAUSTEN TIIVISTELMÄT HUHTIKUU 2013 2 SISÄLLYS: ESPOO... 3 ETELÄ-KARJALA... 4 ETELÄ-PIRKANMAA... 5 HAMINA JA KOTKA... 6 HELSINKI... 7 HATTULA,

Lisätiedot

Hyvä kuntoutumiskäytäntö

Hyvä kuntoutumiskäytäntö Hyvä kuntoutumiskäytäntö Invalidiliiton kuntoutuspalvelut 1. Johdanto 5 2. Käsitteet 6 2.1 Toimintakyky 6 2.2 Kuntoutumistarve 6 2.3 Kuntoutusjärjestelmä 7 2.4 Kuntoutuminen 7 3. Asiakkaan näkökulma hyvässä

Lisätiedot

STRATEGISEN KUMPPANUUDEN TOIMINTAMALLI ETELÄ-KARJALAN TYÖVOIMAN PALVELUKESKUKSEN ALUEELLA

STRATEGISEN KUMPPANUUDEN TOIMINTAMALLI ETELÄ-KARJALAN TYÖVOIMAN PALVELUKESKUKSEN ALUEELLA STRATEGISEN KUMPPANUUDEN TOIMINTAMALLI ETELÄ-KARJALAN TYÖVOIMAN PALVELUKESKUKSEN ALUEELLA Alueellisten toimintamallien kehittäminen ja jalkauttamisen vaatimat toimenpiteet, Eksoten kehittämisohjelma Aktivointi

Lisätiedot

Invalidiliiton Hyvä. kuntoutuskäytäntö. Invalidiliitto

Invalidiliiton Hyvä. kuntoutuskäytäntö. Invalidiliitto Invalidiliiton Hyvä kuntoutuskäytäntö Invalidiliitto Invalidiliiton hyvä kuntoutuskäytäntö Invalidiliiton julkaisuja M.9., 2009 ISBN 978-952-5548-28-0 ISSN 1457-8298 Kuvat: Timo Porthan Ulkoasu ja taitto:

Lisätiedot

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ Karhukuntien palvelustrategia 2008 K O U L U T U S P A L V E L U T Hyväksytty Karhukuntien neuvottelukunnassa 10.12.2003 sekä seudun kuntien valtuustoissa tammikuussa 2004. SISÄLLYS

Lisätiedot

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA - SELVITYS LAHDEN JA HEINOLAN SEUDUN TYÖLLISYYSPALVELUISTA Harri Hietala Jukka Lindberg Kaija Ray Vates-säätiö 2014 1 SISÄLLYS JOHDANTO...

Lisätiedot

SOPIMUS ESPOON KAUPUNGIN JA UUDENMAAN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTON VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ VUONNA 2015

SOPIMUS ESPOON KAUPUNGIN JA UUDENMAAN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTON VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ VUONNA 2015 ESPOO SOPIMUS ESPOON KAUPUNGIN JA UUDENMAAN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTON VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ VUONNA 2015 1. ESPOON TYÖLLISYYDENHOIDON PAINOPISTEET 2. TYÖLLISYYDENHOIDON SUHDE TE-TOIMISTON JA ESPOON KAUPUNGIN

Lisätiedot

Töihin!-palvelu VÄLIRAPORTTI 2014 30.6.2014

Töihin!-palvelu VÄLIRAPORTTI 2014 30.6.2014 Töihin!-palvelu VÄLIRAPORTTI 2014 30.6.2014 1 Sisällys TIIVISTELMÄ... 5 Verkosto- ja vaikuttamistyö... 5 Yritys- ja työnantajayhteistyö... 5 Yli 30-vuotiaat... 5 Nuoret... 5 Muurame... 6 3. sektori...

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

Ei ylhäältä annettuna, vaan yhdessä tavoitteellisesti toimien. ESR-välityömarkkinahankkeiden toimintamallien siirrettävyyttä koskeva tutkimus

Ei ylhäältä annettuna, vaan yhdessä tavoitteellisesti toimien. ESR-välityömarkkinahankkeiden toimintamallien siirrettävyyttä koskeva tutkimus Ei ylhäältä annettuna, vaan yhdessä tavoitteellisesti toimien ESR-välityömarkkinahankkeiden toimintamallien siirrettävyyttä koskeva tutkimus Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 17/2012

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön hallinnonalan strateginen henkilöstösuunnitelma vuosille 2013-2017

Sisäasiainministeriön hallinnonalan strateginen henkilöstösuunnitelma vuosille 2013-2017 Sisäasiainministeriön hallinnonalan strateginen henkilöstösuunnitelma vuosille 2013-2017 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto...5 Yhteenveto strategisista valinnoista ja painopisteistä... 6-9 2. Henkilöstösuunnitteluun

Lisätiedot

1. VERKOSTOSTA VOIMAA -PROJEKTIN TAUSTA

1. VERKOSTOSTA VOIMAA -PROJEKTIN TAUSTA 1 1. VERKOSTOSTA VOIMAA -PROJEKTIN TAUSTA Itä-Hämeen seudun kehittämisstrategian 2020 Osaamisen ja työvoiman saannin turvaaminen - päämäärässä todetaan mm. seuraavaa: Tulevaisuudessa alueidenkin menestymisen

Lisätiedot

EUSE Toolkit. Tuetun työllistymisen työkalupakki

EUSE Toolkit. Tuetun työllistymisen työkalupakki EUSE Toolkit Tuetun työllistymisen työkalupakki EUSE Toolkit Tuetun työllistymisen työkalupakki Alkuperäisteos: EUSE TOOLKIT Alkuperäisteoksen suomennettu versio: EUSE Tuetun työllistymisen työkalupakki

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN AIKUISTEN TIETO-, NEUVONTA- JA

VARSINAIS-SUOMEN AIKUISTEN TIETO-, NEUVONTA- JA VARSINAIS-SUOMEN AIKUISTEN TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN STRATEGIA 2012 2015 SISÄLTÖ 1. Varsinais-Suomen aikuisten tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen strategia visio, missio ja toimenpiteet...

Lisätiedot

VÄLKE välityömarkkinoiden kehittämishanke 2008 2010

VÄLKE välityömarkkinoiden kehittämishanke 2008 2010 VÄLKE välityömarkkinoiden kehittämishanke 2008 2010 LOPPURAPORTTI 1.1.2008 30.6.2011 2 TIIVISTELMÄ Välke välityömarkkinoiden kehittämishanke 2008 2010 oli alueen kuntien ja Pohjois-Savon ELY-keskuksen

Lisätiedot

Työtä ja leipää - Turun työllisyysasioiden arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 6.6.2014

Työtä ja leipää - Turun työllisyysasioiden arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 6.6.2014 1 Työtä ja leipää - Turun työllisyysasioiden arviointi Turun kaupungin tarkastuslautakunta 6.6.2014 Turun kaupungin tarkastuslautakunta TYÖTÄ JA LEIPÄÄ - Turun työllisyysasioiden arviointi 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

Projektia hallinnoiva organisaatio: Forssan seudun terveydenhuollon ky (FSTKY)

Projektia hallinnoiva organisaatio: Forssan seudun terveydenhuollon ky (FSTKY) Sisällysluettelo 1. Hanketiedot... 3 1.1 Yhteystiedot... 3 1.2 Toimintaympäristö ja toimijat... 3 1.2.1 Terveydenhuollon järjestämistapa... 4 1.2.2 Työ- ja elinkeinohallinto ja työllisyyden kehitys...

Lisätiedot

ARVIOIVA AJATTELU PROJEKTITOIMINNASSA

ARVIOIVA AJATTELU PROJEKTITOIMINNASSA ARVIOIVA AJATTELU PROJEKTITOIMINNASSA oppaan on RAY:n tilaamana laatinut Evalue Praxis Oy Espoo 2004 Sisällysluettelo: 1. Johdanto...3 2. Lähtökohtia arvioivaan ajatteluun...6 2.1. Arvioiva ajattelu on

Lisätiedot

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille Opit käyttöön-hanke Sisällys Kenelle opas on kirjoitettu, Mihin opasta tarvitaan?... 4 1. Laki ja kunta luovat kivijalan nuorten

Lisätiedot

SOPIMUS ESPOON KAUPUNGIN JA UUDENMAAN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTON VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ VUONNA 2014

SOPIMUS ESPOON KAUPUNGIN JA UUDENMAAN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTON VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ VUONNA 2014 ESPOO SOPIMUS ESPOON KAUPUNGIN JA UUDENMAAN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTON VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ VUONNA 2014 1. ESPOON TYÖLLISYYDENHOIDON PAINOPISTEET 2. TYÖLLISYYDENHOIDON SUHDE TE-TOIMISTON JA ESPOON KAUPUNGIN

Lisätiedot

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla 2013 Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla CAF 2013 Sisällysluettelo Mallin keskeinen

Lisätiedot

Etsivän nuorisotyön ja työotteen pika-analyysi. Kaupunki-innovaatiot -hanke Kesäkuu 2011 Jaana Männikkö

Etsivän nuorisotyön ja työotteen pika-analyysi. Kaupunki-innovaatiot -hanke Kesäkuu 2011 Jaana Männikkö Etsivän nuorisotyön ja työotteen pika-analyysi Kaupunki-innovaatiot -hanke Kesäkuu 2011 Jaana Männikkö TIIVISTELMÄ Etsivän nuorisotyö on laajentunut Suomessa viimeisten kolmen vuoden aikana Opetus- ja

Lisätiedot

Orimattilan kaupungin työllistämisprojekti. LOPPURAPORTTI Orimattilan kaupungin uusi ohjaus- ja työllistämismalli-

Orimattilan kaupungin työllistämisprojekti. LOPPURAPORTTI Orimattilan kaupungin uusi ohjaus- ja työllistämismalli- OTE Orimattilan kaupungin työllistämisprojekti LOPPURAPORTTI Orimattilan kaupungin uusi ohjaus- ja työllistämismalli- yhteiskuntavastuullinen monitoimijaverkosto 2012-2015 21.4.2015 Sina Rasilainen projektipäällikkö

Lisätiedot

Ammatillinen erityisopetus matkalla työammattiin. Toim. Arto O. Vehkomäki

Ammatillinen erityisopetus matkalla työammattiin. Toim. Arto O. Vehkomäki Ammatillinen erityisopetus matkalla työammattiin Toim. Arto O. Vehkomäki Sisällysluettelo 1 Esipuhe 4 2 Koutsi arvioiden ja valmentaen työammattiin 6 2.1 Koutsin kokonaisuus ja toteuttajat 6 2.2 Koutsin

Lisätiedot

SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA

SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA Jyväskylän verkostokaupungin ja Keurusseudun kuntien vanhuspalveluiden kehittämishanke SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA JULKAISU 1/2008 www.jyvaskylanseutu.fi/sivu.php/vanhuspalvelut

Lisätiedot