TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN TYÖVOIMAN PALVELUKESKUKSEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN TYÖVOIMAN PALVELUKESKUKSEN"

Transkriptio

1 /7 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN TYÖVOIMAN PALVELUKESKUKSEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA Työvoiman palvelukeskuksen missio Tampereen kaupunkiseudun työvoiman palvelukeskuksen (TYP) toiminnan tavoitteena on vähentää rakenteellista työttömyyttä ja turvata osaltaan työvoiman saantia. Työvoiman palvelukeskuksen tehtävänä on aktivoida asiakkaita kehittämään työelämävalmiuksiaan ja osaamistaan vastaamaan työnantajien tarpeita, sekä auttaa potentiaaliset työntekijät avoimille työmarkkinoille. Asiakaskohderyhmänä ovat vaikeasti työllistyvät työnhakijat ja työttömät, joiden työttömyys uhkaa pitkittyä. Työvoiman palvelukeskuksen toiminta perustuu eri organisaatioiden väliseen yhteistyöhön ja moniammatilliseen tiimityöhön työvoiman palvelukeskuksen sisällä. Työvoiman palvelukeskuksen visio Tampereen kaupunkiseudun työvoiman palvelukeskus on arvostettu seudullinen työllisyydenhoidon yhteistyökumppani. Sekä työnhakija että työnantaja asiakkaat hyödyntävät oma aloitteisesti palvelukeskuksen tarjoamia monipuolisia ja laadukkaita palveluita. Henkilöstö koostuu erityisesti välityömarkkinoiden asiantuntijoista, jotka tuntevat hyvin asiakaskunnan, yhteistyöverkoston ja työmarkkinat. Työnantajat pitävät palvelukeskuksen asiakkaita potentiaalisina työntekijöinä ja kehittävät pitkäjänteisesti ratkaisuja työvoimatarpeisiinsa yhdessä työvoiman palvelukeskuksen kanssa. Työvoiman palvelukeskuksen vahvuudet tunnetaan ja toiminnassa on hyvä tekemisen meininki. Työvoiman palvelukeskuksen työntekijät tunnetaan vahvasta ammattitaidosta, jota ylläpidetään ja vahvistetaan henkilöstökoulutuksilla. Työskentely on pitkäjänteistä ja tuloksellista. Toimintaa kehitetään joustavasti huomioiden toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset. Työvoiman palvelukeskuksen ja yhteistyökumppaneiden välinen työnjako on selkeää. Työvoiman palvelukeskuksen strategiset tavoitteet Rakenteet ohjausmekanismit 1. Taustaorganisaatiot ohjaavat toiminta ajatuksen mukaisesti oikeat asiakkaat työvoiman palvelukeskukseen. Työvoiman palvelukeskuksen asiakkuus perustuu valtakunnallisiin asiakkuuskriteereihin ja niiden paikalliseen soveltamiseen työvoiman palvelukeskuksen toiminta ajatuksen mukaisesti. Koulutuksella, viestinnällä ja perehdytyksellä varmistetaan seudullisesti, että asiakkaita palvelukeskukseen ohjaavilla työntekijöillä on selkeä käsitys työvoiman palvelukeskuksen toiminnan tavoitteista, käytössä olevista työmenetelmistä ja palveluista. He osaavat tunnistaa työvoiman palvelukeskuksen tarjoamista palveluista hyötyvät asiakkaat. Asiakkaiden ohjaamisesta työvoiman palvelukeskukseen rakennetaan selkeä ja yksinkertainen prosessi työvoiman palvelukeskuksen ja tausta organisaatioiden välisenä yhteistyönä. Asiakasohjauksen kehitystyössä kokeillaan saattaen vaihtamista niin, että lähettävän tahon ja työvoiman palvelukeskuksen työntekijät tapaavat yhdessä ohjattavan asiakkaan. Asiakkaita työvoiman palvelukeskukseen ohjaavien tahojen työntekijät perehdytetään työvoiman palvelukeskuksen toimintaan ja asiakasohjaukseen henkilökohtaisesti. Perehdyttämisessä kiinnitetään erityistä huomiota ohjaavien tahojen uusiin työntekijöihin. Asiakasohjauksen yhteisen kehittämisen tavoitteena on, että 90 % työvoiman palvelukeskuksen asiakkaiksi ohjatuista henkilöistä kiinnittyy asiakkuuteen ja hyötyy työllistymistä edistävistä palveluista. Asiakasohjausta kehitettäessä huomioidaan kuntakohtaisien ohjausverkostojen erityispiirteet. Tässä hyödynnetään kaupunkiseudun eri toimipisteissä kehitettyjä hyviä käytäntöjä. Asiakasohjaukselle asetettujen tavoitteiden saavuttamisen kannalta ratkaisevassa roolissa ovat työvoiman palvelukeskukseen asiakkaita ohjaavat tahot ja niiden sitoutuminen asiakasohjauksen yhteiseen kehittämiseen.

2 Kehittämistyössä panostetaan siihen, että asiakkaat tunnistavat työvoiman palvelukeskuksen roolin osaamisen kehittämisessä ja työtilaisuuksien järjestämisessä. Asiakasohjauksen lisäksi asiakkaat hakeutuvat omatoimisesti työvoiman palvelukeskuksen palveluiden piiriin. Tavoitteena on, että 25 % työvoiman palvelukeskukseen kiinnittyvistä asiakkaista hakeutuu asiakkaaksi omatoimisesti tai tuttavan suosittelemana. Työvoiman palvelukeskuksen markkinointia tehostetaan ja edistetään imagoa yksilöllisesti räätälöityjen työllistymistä edistävien palveluiden tarjoajana. Työvoiman palvelukeskuksen esitteet uudistetaan keväällä 2009 ja www sivuja kehitetään kuvaamaan nykyistä paremmin työvoiman palvelukeskuksen toimintaa sekä tarjolla olevia palveluita. Asiakkaita ja yhteistyökumppaneita kannustetaan välittämään tietoa työvoiman palvelukeskuksen palveluista potentiaalisille asiakkaille. Työvoiman palvelukeskuksen tarjoamien palveluiden laatua kehitetään tasolle, joka kannustaa osallistujia kertomaan palveluista myös muille. Uusia asiakkaita ohjataan tasaisesti työvoiman palvelukeskukseen vuosittain noin 900, näistä 2/3 on tamperelaisia. Asiakasmääristä sovitaan vuosittain tulos/palvelusopimusneuvotteluiden yhteydessä. Työvoiman palvelukeskuksen asiakasprosessi mallinnetaan ja organisoidaan mahdollistamaan asiakkaiden jatkuvan sisäänoton. Asiakkaiden kokonaismäärä pidetään tasossa, jossa työnhakija asiakkaiden yksilöllinen, aktiivinen ja prosessinomainen eteneminen työmarkkinoille on mahdollista. Tampereen kaupunkiseudun työvoiman palvelukeskuksen palveluiden piirissä on yhtäaikaisesti asiakasta, näistä noin 950 on tamperelaisia. Asiakkaiden kokonaismäärää seurataan aktiivisesti. Palveluiden kohdentamisella vaikutetaan asiakkaiden työllistymisprosessien etenemiseen ja asiakkuudet saadaan suunnitelmallisesti päätökseen. 2. Työvoiman palvelukeskuksen asiakasprosessi on toiminnallinen ja tavoitteellinen. Työvoiman palvelukeskuksen tarjoamat palvelut edistävät työnhakija asiakkaiden kestävää työllistymistä. Kaikkia työvoiman palvelukeskuksen tarjoamia palveluita arvioidaan tästä näkökulmasta. Toimintojen ei itsessään tarvitse johtaa suoraan työllistymiseen, mutta ne ovat aina perusteltavissa osana kattavampaa palkkatyöhön tähtäävää suunnitelmaa. Tätä näkökulmaa painotetaan systemaattisesti kaikessa Työvoiman palvelukeskuksen omassa toiminnassa ja ulkopuolisten palveluiden hankinnassa. Työvoiman palvelukeskuksen toiminta ajatuksen mukaisesti vaikeasti työllistyvien työnhakijoiden työllistymisedellytykset paranevat vain suunnitelmallisesti toteutettavissa aktiivitoimissa. Työvoiman palvelukeskuksen asiakasprosessi rakennetaan mahdollistamaan kitkattomat siirtymät suunniteltuihin palveluihin. Työvoiman palvelukeskuksen oman toiminnan laatukäsikirjassa asetetaan tavoitetasot siirtymien väliselle aikaviiveelle. Työvoiman palvelukeskuksen sisäistä työnjakoa ja tiimirakennetta uudistettaessa varmistetaan, ettei sisäinen toimintaprosessi turhaan jäykisty. Asiakasprosessin toiminnallisuutta kuvaava työmarkkinatuen aktivoinnin tavoitetaso on 50 %. Koska työvoiman palvelukeskuksen toiminta ajatuksen mukaan työnhakija asiakkaiden työllistymismahdollisuudet ja työelämävalmiudet paranevat vain aktiivisella toiminnalla, arvioidaan työvoiman palvelukeskuksen asiakasprosessien toimivuutta ja aktiivisuutta suhteessa työhallinnon aktiivitoimiin osallistuneiden määrään. Toimintamallia kehitetään mahdollistamaan tehokkaasti asiakkaiden osallistumisen aktiivitoimiin. Mikäli aktivointiastetta tai työmarkkinatuen aktivointia käytetään työvoiman palvelukeskuksen varsinaisena tulostavoitteena, määritellään tavoitetaso erikseen tulostavoite ja/tai palvelusopimusneuvottelujen yhteydessä. Työvoiman palvelukeskuksen käytössä olevista aktiivista osallistumista edellyttävistä palveluista vain osa tilastoituu työhallinnon aktiivitoimina. Nämä palvelut ovat kuitenkin asiakkaiden etenemisen kannalta erittäin tarpeellisia, vaikka eivät suoraan näy työmarkkinatuen aktivointitilastossa. Asiakasprosessin aktiivisuutta arvioitaessa huomioidaan myös työvoiman palvelukeskuksen asiakkailleen hankkimat julkisia työvoimapalveluita täydentävät palvelut ja soveltuvin osin kuntouttava työtoiminta. 3. Moniammatilliseen tiimityöhön perustuva toimintamalli vahvistuu. Työvoiman palvelukeskuksen toiminnan erityisluonne tulee näkyviin moniammatillisessa, tiiviissä työpari ja tiimityössä, jossa painottuu kuntouttava ja työllistävä työote, sekä yksilöllisyys ja yhteistoiminnallisuus asiakkaan kanssa. Työvoiman palvelukeskuksessa moniammatillisella työotteella tavoitellaan tiiviistä ja tavoitteellista asiakasprosessia, joka perustuu asiakkaan tilanteen monipuoliseen tarkasteluun. Työntekijöiden käsitys asiakkaan tilanteesta on yhteneväinen ja häntä koskeva informaatio on 2/7

3 3/7 kokonaisvaltaista. Asiakasta kuunnellaan ja hänellä on mahdollisuus vaikuttaa omaan tilanteeseensa. Moniammatillisen työn olennainen osa on auttaa asiakasta löytämään omat tavoitteensa, jotka motivoivat häntä eteenpäin. Työvoiman palvelukeskuksen tiimirakennetta kehitetään tukemaan nykyistä paremmin moniammatillista työskentelyä, yhteistä kehittämistä ja yhteisten tavoitteiden saavuttamista. Käytännössä tämä tapahtuu muodostamalla nykyistä suurempia ja henkilöstörakenteeltaan monipuolisempia asiakastyötiimejä. Moniammatillinen asiakastyö ja muun muassa kokous ja viestintäkäytännöt mallinnetaan uuteen tiimirakenteeseen soveltuvalla tavalla. Tiimien sisällä säilytetään vastuuvirkailijamalli, mutta muilta osin tiimien sisäinen työnjako ja moniammattilliset asiakastyökokoonpanot arvioidaan uudestaan. Tiimeihin nimetään tiimikoordinaattorit, jotka osallistuvat myös vastuuryhmän työskentelyyn. 4. Asiakkuuden päättyminen työvoiman palvelukeskuksessa selkeytyy. Ensisijainen vaihtoehto eli työllistyminen avoimille työmarkkinoille toteutuu useimpien asiakkaiden kohdalla. Jotta asiakkaiden ohjautuminen avoimille työmarkkinoille vahvistuu, tulee työvoiman palvelukeskuksen onnistua kaikissa kehittämistavoitteissaan. Todellinen läpimurto on kuitenkin odotettavissa vasta työvoiman kysynnän uudelleen vahvistuessa. Keskeisiä kehittämiskohteita avoimille työmarkkinoille suuntaamisessa ovat asiakasohjauksen ohella itse työllistymisprosessi ja toimijoiden välinen työnjako, sekä ostopalveluiden sisältö ja vaikuttavuus. Asiakkuuden päättämisen selkeyttämisessä tärkeä kysymys on, mitä tapahtuu asiakkaille, jotka eivät palveluiden avulla yllä vakaalle työuralle. Työvoiman palvelukeskuksen asiakkaana päättäville on löydettävä luonteva vastuutaho. Erityisen tärkeää on selkeyttää työhallinnon sekä sosiaali ja terveystoimen työnjakoa/vastuunjakoa. Yhteistyössä sosiaalitoimen, Kelan, työ ja elinkeinotoimiston ja perusterveydenhuollon kanssa kehitetään toimintamalli, jossa ensisijainen asiakkuus/jatkovastuu siirtyy hallitusti palvelukeskusjakson jälkeen oikealle taholle. Työvoiman palvelukeskuksen hallitun asiakkuuden päättämisen kannalta on keskeistä, että asiakkaat ja yhteistyökumppanit ymmärtävät asiakkuuksien päättymissyyt, ja keskeinen tieto asiakkaasta siirtyy vastaanottavalle taholle. Tämän vuoksi kehitetään työvoiman palvelukeskuksen asiakkaiden loppuarviointia ja sille laaditaan selkeät laatukriteerit. Asiakkuuksien hallittuun päättymiseen kytkeytyy asiakkaiden työllistymispolkujen rajallinen aika. Työvoiman palvelukeskuksen asiakasprosessista kehitetään yksilöllisesti räätälöity aktiivinen työllistymispolku. Palvelukokonaisuuden toteutuksen jälkeen asiakkuus päättyy. Valtaosan asiakkuuksista tavoitellaan kestävän 1 3 vuotta. Asiakkuuden päättymisen selkeyttämisessä huomioidaan mahdollisesti tulossa olevat valtakunnalliset linjaukset. 5. Työvoiman palvelukeskuksen johtamisen kehittäminen. Sektori ja kuntarajat ylittävän toiminnallisen yhteistyön vahvuudet kiteytyvät työvoiman palvelukeskuksen toiminnassa. Toimintaa kehitetään ja johdetaan yhteisten tavoitteiden pohjalta keskinäisen arvostukseen ja luottamukseen nojaten. Yhteistyö nähdään kaikkien kumppanien kannalta hyödyllisenä. Työvoiman palvelukeskuksen tiimijako uudistetaan. Uudistuksen tavoitteena on hyödyntää nykyistä joustavamman työvoiman palvelukeskuksen moniammatillista henkilöstöä ja vahvistaa tiimien kokonaisvaltaista vastuuta asiakkaistaan. Tiimeihin nimetään tiimikoordinaattorit tiimien toiminnan kehittämisen tueksi. Työvoiman palvelukeskuksen operatiivisen toiminnan tueksi perustettavan sisäisen vastuuryhmän muodostaa johto yhdessä tiimikoordinaattorien kanssa. Työvoiman palvelukeskuksen toimintasääntö päivitetään ja sitä tarkennetaan tarvittavilta osin. Henkilöstön jaksamista tuetaan aktiivisesti työnohjauksella ja työyhteisökoulutuksilla. Työsuhteiden alkuvaiheessa panostetaan erityisesti työhön perehdytykseen. Toimipisteiden tilaratkaisut käydään läpi työturvallisuuden näkökulmasta ja mahdollisiin epäkohtiin puututaan. Henkilöstölle järjestetään turvallisuuskoulutusta. Sähköisen perehdytysaineiston kehitystyö saatetaan loppuun. Mahdolliset jaksamisen ongelmat tunnistetaan ja niihin puututaan johdon taholta nopeasti ja tehokkaasti. Tätä

4 4/7 tarkoitusta varten kehitetään työvoiman palvelukeskuksen sisäinen työhyvinvoinninseurantajärjestelmä. Taustaorganisaatioiden edustajista koostuvan johtoryhmän ja ohjausryhmän rooleja selkeytetään. Erityisesti ohjausryhmän kokouksia kehitetään sisällöltään monipuolisempaan suuntaan. Vähintään kaksi kertaa vuodessa kutsutaan paikkakuntakohtaisesti koolle taustaorganisaatioista ja keskeisistä sidosryhmistä koostuva yhteistyöelin, jossa myös työvoiman palvelukeskuksen johto on edustettuna. Tässä voidaan pitkälti hyödyntää jo olemassa olevia paikallisia rakenteita (ei uutta/päällekkäistä). Yhteistyössä työvoiman palvelukeskuksen henkilöstön ja taustaorganisaatioiden edustajien kanssa määritellään Tampereen kaupunkiseudun työvoiman palvelukeskuksen arvot. Substanssi tieto ja osaaminen 6. Työvoiman palvelukeskuksen henkilöstö osaa ohjata asiakkaitaan työllistäville aloille ja tuntee hyvin työelämän vaatimukset. Työvoiman palvelukeskuksen työnhakija asiakkaiden työllistymispolut räätälöidään realistisesti työllistäville aloille. Ajantasaisen työmarkkinatietouden hyödyntäminen on haasteellista etenkin laskusuhdanteen aikana, kun tilanne heikkenee useilla toimialoilla nopeasti. Työvoiman palvelukeskuksen työntekijöiden työelämätietoutta pidetään yllä koulutuksilla, tutustumiskäynneillä ja suorilla työnantajakontakteilla. Henkilöstö hyödyntää saatavilla olevaa ennakointitietoa ohjatessaan asiakkaitaan työllistäville aloille. Henkilöstöä kannustettaan ja tuetaan myös asiakkaiden työllistymistä edistävien toimintamallien ja palvelujen kehittämistyöhön. Nykyisessä suhdannetilanteessa korostuu koulutussuuntautuneiden palveluiden kehittäminen. Henkilöstön muussa kehittämisessä huomioidaan työvoiman palvelukeskuksen moniammatillisen työn erityisluonne ja vaativaa asiakastyötä tekevien työntekijöiden henkilökohtaiset koulutustarpeet muun muassa asiakastyön menetelmien ja omaan työrooliin liittyvän substanssiosaamisen osalta. 7. Työvoiman palvelukeskuksen asiakkailleen hankkimat palvelut ovat laadukkaita, taloudellisia ja vaikuttavia. Vaikuttavuuden arviointi on osa työvoiman palvelukeskuksen ja palvelutuottajien välistä normaalia toimintaa. Palvelutuottajat sitoutetaan hankintasopimusten yhteydessä työvoiman palvelukeskuksen asettamiin vaikuttavuustavoitteisiin ja vaikuttavuuden arviointimenetelmien käyttöön. Laadun ja vaikuttavuuden arviointimenetelmiä kehitetään jatkuvasti yhteistyössä palveluntuottajien kanssa. Työvoiman palvelukeskuksen palveluiden hankintasuunnitelma päivitetään. Työvoiman palvelukeskuksen puitteissa toteutetun palkkatuetun työn tai/ja ammattiin valmistavan työvoimapoliittisen koulutuksen päättäneistä henkilöistä korkeintaan 50% on työttömänä 3 kk:n jälkeen toimenpiteen päättymisestä. Työvoiman palvelukeskuksen palveluiden hankintastrategia päivitetään kahden vuoden välein. 8. Työvoiman palvelukeskuksen oman toiminnan työprosessit ovat selkeitä ja läpinäkyviä. Työvoiman palvelukeskuksen asiakasprosessi mallinnetaan osaprosesseineen, työohjeineen ja laatutavoitteineen. Tampereen ja ympäryskuntien asiakasprosessit kuvataan erikseen. Työvoiman palvelukeskuksen omalle toiminnalle on olemassa selkeät laatukriteerit. Säännöllinen, oikea aikainen ja systemaattinen asiakaspalautejärjestelmä tukee toiminnan kehittämistä. Asiakaspalautteen keräämistä kehitetään erityisesti sähköisten palautejärjestelmien pohjalta. Työvoiman palvelukeskuksen monipuolista henkilöstörakennetta ja työntekijöiden vahvaa osaamista hyödynnetään moniammatillisessa työskentelyssä ja siitä saatava lisäarvo konkretisoituu asiakkaiden laadukkaana ja tuloksellisena palveluna. Moniammattilinen tiimityö ja siihen kytkeytyvät työvoiman palvelukeskuksen käytössä olevat yksilölliset palvelut kuvataan asiakkaille ja yhteistyökumppaneille.

5 9. Asiakkaat hyötyvät työvoiman palvelukeskuksen tarjoamista palveluista ja aktiivisesta asiakasprosessista. 5/7 Työvoiman palvelukeskuksen asiakasprosessi on tiivis ja perustuu vahvaan tukeen ja toiminnallisuuteen. Vahvalla tuella tarkoitetaan asiakkaan omaa aktiivisuutta vahvistavaa ja mahdollistavaa toimintamallia. Työvoiman palvelukeskuksen tarjoama tuki perustuu palvelutarpeen kokonaisvaltaiseen arviointiin ja tuki on usein tarpeen palveluiden välisissä siirtymissä. Työvoiman palvelukeskuksen työntekijöiden tehtävänä on toimia mahdollistavana tukena siirryttäessä palvelusta tai työvoimapoliittisesta toimenpiteestä toiseen ja muissa erityisissä pulmatilanteissa. Toiminnassa otetaan huomioon asiakkaan omien voimavarojen riittävyys systemaattiseen etenemiseen. Asiakkaille hankittavat palvelut ovat laadukkaista ja oikea aikaisia. Kaikki työvoiman palvelukeskuksen tarjoamat palvelut edistävät systemaattista etenemistä työllistymispolulla. Asiakasprosessin etenemiseen ja vaikuttavuuteen liittyvän seurantatiedon saamista TYPPI tietojärjestelmästä kehitetään yhdessä muiden työvoiman palvelukeskusten kanssa. Dynamiikka verkostot ja yhteistyö 10. Työvoiman palvelukeskus on merkittävästi mukana parantamassa työllistymistä edistävien palvelujen saatavuutta, laatua ja vaikuttavuutta seudullisesti. Palveluiden hankinnassa ja käytössä huomioidaan seudullinen ulottuvuus paikallisten erityispiirteiden rinnalla. Työvoiman palvelukeskuksen palveluissa asiakkaita rohkaistaan etsimään ratkaisuja omaa asuinympäristöä laajajemmalta alueelta. Toimivan palveluvalikoiman ylläpitäminen edellyttää työvoiman palvelukeskuksessa monien ostopalveluiden järjestämistä seudullisina tai ainakin yhtä kuntaa laajempina kokonaisuuksina. Kehittyneiden palveluiden edellyttämä erikoistuminen vaatii riittävää asiakaspotentiaalia, joka voidaan turvata seudullisella palvelutarjonnalla ja kuntarajat ylittävällä palvelutarjonnalla. Työvoiman palvelukeskuksen työnhakija asiakkaiden liikkuvuus seutukunnalla kuntarajat ylittävissä palveluissa lisääntyy ja valmiudet laajempaan liikkuvuuteen työn perässä lisääntyvät. Työvoiman palvelukeskuksessa asiakkaita tuetaan hyödyntämään sisällöllisesti parhaiten asiakkaan omaan tilanteeseen sopivia palveluita. Työvoiman palvelukeskuksen asiakastyö nostaa esiin sekä hyviä toimintatapoja että palvelutarpeita ja vajeita, joihin etsitään yhteisiä ratkaisuja. Työvoiman palvelukeskuksen toiminnassa paikallisesti kehitettyjä hyviä käytäntöjä ja toimintamalleja arvioidaan seudullisesta näkökulmasta ja monistetaan laajemmin hyödynnettäviksi. 11. Työvoiman palvelukeskuksen rooli ja vastuut työllisyyden hoidon kentässä ovat selkeitä. Yhteistyö eri toimijoiden kanssa tiivistyy ja syvenee. Yhteistyön tiivistyminen toteutuu keskeisiltä osiltaan asiakasrajapinnassa tapahtuvan yhteisen tekemisen kautta. Ns. saattaen vaihtaminen otetaan nykyistä vahvemmin käyttöön myös yhteistyössä taustaorganisaatioiden kanssa. Yhteistyön tiivistämisellä tavoitellaan sujuvampaa työnjakoa palvelukentän sisällä. Työvoiman palvelukeskuksen taustaorganisaatioiden työntekijät osaavat hyödyntää tarkoituksenmukaisesti työvoiman palvelukeskuksen asiakaspalveluresursseja oman asiakastyönsä välineenä. Paikallisesti vakiinnutetaan säännölliset TYP yhteistyökokoukset, joihin ko. toimipisteen työntekijöiden ja paikallisten toimijoiden ohella osallistuu myös työvoiman palvelukeskuksen johto. Tässä hyödynnetään soveltuvien osin jo olemassa olevia yhteistyörakenteita. 12. Työvoiman palvelukeskus tekee työnantajien kanssa aktiivista, innovatiivista ja tuloksekasta yhteistyötä. Työvoiman palvelukeskuksen toiminta vahvistaa merkittävästi työvoiman saatavuutta. Vaikeasti työllistyvien henkilöiden osalta keskeisinä keinoina laajentaa työvoimaa on asiakkaiden aktivointi ja koulutus. Työttömillä ammatillisten valmiuksien oppiminen ja niihin kytkeytyvä työkokemus vahvistaa pitkällä aikavälillä parhaiten työllistymismahdollisuuksia. Erityisesti sosiaaliset yritykset kokevat työvoiman palvelukeskuksen luontevaksi yhteistyökumppaniksi. Toiminnan perustana on sosiaalisen yritystoiminnan toiminnan tuntemus ja kohderyhmään kuuluvan

6 työvoiman saatavuuden turvaaminen sosiaalisille yrityksille. 6/7 Työvoiman palvelukeskuksen kanssa on helppo pilotoida uusia innovaatioita työntekijöiden rekrytoinnissa, koulutuksessa ja perehdytyksessä. Kummiyritystoiminnan pohjalta työvoiman palvelukeskuksella on valmius yhteiseen suunnitteluun ja kehittämistyöhön. Työvoiman palvelukeskuksen yritysyhteistyösuunnitelma päivitetään vuosittain. Työnantajien kanssa tehtävässä yhteistyössä korostuu jalkautuminen yrityksiin ja työvoiman palvelukeskuksen oma aktiivisuus. Työvoiman palvelukeskuksessa otetaan mielellään käyttöön hyväksi havaittuja yritysyhteistyön käytäntöjä. Kelan tavoitteet ja toimintaperiaatteet työvoiman palvelukeskuksessa 1. Kela osallistuu vaikeasti työllistyvien työttömien palveluiden tuottamiseen moniammatillisessa yhteistyössä tavoitteena ensisijaisesti henkilön työllistyminen. Kehittämistavoitteena on kytkeä Kelan toiminta mukaan asiakasprosessiin myös työvoiman palvelukeskuksen prosessikuvauksissa. Yhteydenpito Kelan yhdyshenkilöihin on pääosin puhelinkonsultaatiota, mutta tarvittaessa Kelan edustaja on myös mukana muun tiimin kanssa urasuunnitteluvaiheen asiakastilanteissa. 2. Kelan rooli yhteistyössä määräytyy asiakkaan tilanteen ja tarpeen mukaan. Kela tuo asiantuntemuksensa asiakastapauksiin silloin, kun yhdessä katsotaan sen olevan asiakkaan kuntoutumisen kannalta tärkeää. Kelan tehtävänä on omien kuntoutusmahdollisuuksiensa ohella selvittää myös muita vaihtoehtoja asiakkaalle ja ohjata heitä niihin, mikäli Kelalla ei ole asiakkaan tilanteeseen sopivia kuntoutuspalveluja. Tässä suhteessa työvoiman palvelukeskuksen moniammatillisessa yhteistyössä on mahdollista hyödyntää nykyistä enemmän Kelan virkailijoiden kuntoutuskentän tuntemusta. 3. Kelan tehtävä moniammatillisessa yhteistyössä on selvittää työttömän oikeus Kelan etuuksiin; lähinnä ammatillisten ja lääkinnällisten kuntoutusmahdollisuuksien selvittäminen. Yhteisenä tavoitteena on selkeyttää asioita etukäteen myös asiakkaalle niin, että hylkypäätökseen johtavia hakemuksia jätetään mahdollisimman vähän. Kela on myös mukana työvoiman palvelukeskuksessa varmistamassa, että asiakkaan tilanteeseen liittyvät selvitykset antavat riittävän pohjan päätöksenteolle Kelassa. 4. Kela on aloitteellinen ja aktiivinen oman toimintansa ja lainsäädännön kehittämisessä asiakaslähtöisesti työvoiman palvelukeskuksessa. Työvoiman palvelukeskuksen asiakastyön esille nostamat kehittämistarpeet etenevät Kelassa yhdyshenkilöiden ja aluejohtajien aktiivisen toiminnan kautta. 5. Kela ohjaa työvoiman palvelukeskukseen asiakkaita, jotka Kelassa tehdyn havainnon perusteella tarvitsevat moniammatillista apua työllistymiseen. Erityisenä asiakasohjauksen kohderyhmänä ovat Kelassa ajanvarauksella asioivat asiakkaat. Jatkossa huomioidaan myös mahdollisesti Sata komitean työn pohjalta tapahtuva asiakastyön uudelleen organisointi ja siihen liittyvät ohjaustarpeet Kelan suunnasta.

7 7/7 Tausta aineistoa Kiviranta helmikuu 2008, Johtoryhmän ja henkilöstön yhteinen SWOT analyysi. Varala syyskuu Henkilöstön Learning cafe työskentelyn yhteenveto. Arnkil, Robert & Karjalainen, Vappu & Saikku, Peppi & Spangar, Timo & Pitkänen, Sari (2008) Kohti työelämälähtöisiä integroivia palveluja Työvoimatoimistojen ja työvoiman palvelukeskusten arviointitutkimus. Työ ja elinkeinoministeriön julkaisuja, Työ ja yrittäjyys 18/2008. Karjalainen, Vappu & Saikku, Peppi & Pasuri, Auvo & Seppälä, Anja (2008) Mitä on aktiivinen sosiaalipolitiikka kunnassa? Näköalapaikkana työvoiman palvelukeskukset. Stakesin raportteja 20/2008. Saikkonen, Paavo (2008) Havaintoja pääkaupunkiseudun työvoiman palvelukeskuksista. Työministeriön controller tiimin vuoden 2007 tulostavoite III.A.2:n loppuraportti Valtakari, Mikko & Syrjä, Hannele & Kiuru, Pertti (2008) Julkisen työvoimapalvelun palvelurakenteen uudistamisen vaikuttavuus. Työ ja elinkeinoministeriön julkaisuja, Työ ja yrittäjyys 19/2008. Kehittämissuunnitelmassa mainittujen määrällisten tavoitetasojen seurannan lähteet 1) Asiakkuuteen kiinnittyminen Seurataan TYPPI tietojärjestelmän uusien asiakkaiden ja oman seurannan mukaisten kertakäyntien välistä suhdetta. 2) Kokonaisasiakasmäärää seurataan TYPPI tietojärjestelmässä (aktiiviset asiakkaat). 3) Työmarkkinatuen aktivointia seurataan työhallinnon tilastosta (kuukausitilasto ja/tai tulostavoiteseuranta). 4) Asiakkuuksien kestoa seurataan TYPPI tietojärjestelmässä (päättyneiden asiakkuuksien kesto). 5) Palkkatuetun työn ja työvoimapoliittisen koulutuksen vaikuttavuutta seurataan työhallinnon tilastosta (vaikuttavuustilasto 4 kk:n välein ja/tai tulostavoiteseuranta).

Työllisyydenhoidon lakimuutokset. 24.9.2014 Siuntio Työllisyyspalveluiden johtaja Anu Tirkkonen Vantaan kaupunki

Työllisyydenhoidon lakimuutokset. 24.9.2014 Siuntio Työllisyyspalveluiden johtaja Anu Tirkkonen Vantaan kaupunki Työllisyydenhoidon lakimuutokset 24.9.2014 Siuntio Työllisyyspalveluiden johtaja Anu Tirkkonen Vantaan kaupunki Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta

Lisätiedot

Työvoiman Palvelukeskus Intro on Pietarsaaren seutukunnan kuntien: Pietarsaaren, Pederören, Luodon,

Työvoiman Palvelukeskus Intro on Pietarsaaren seutukunnan kuntien: Pietarsaaren, Pederören, Luodon, Liite B 5 Kokkolan työvoiman palvelukeskus, Pietarsaaren toimipiste INTRO TOIMINTAKERTOMUS 2010 Toiminta Työvoiman Palvelukeskus Intro on Pietarsaaren seutukunnan kuntien: Pietarsaaren, Pederören, Luodon,

Lisätiedot

TYP-toiminnan perusteet. Jenni Ketonen,TYP-päällikkö

TYP-toiminnan perusteet. Jenni Ketonen,TYP-päällikkö TYP-toiminnan perusteet Jenni Ketonen,TYP-päällikkö 29.5.2017 1 Satakunnan TYP Satakunnan TYP toimii Porin, Euran, Harjavallan, Honkajoen, Huittisten, Jämijärven, Kankaanpään, Karvian, Kokemäen, Merikarvian,

Lisätiedot

KAIKILLE TYÖTÄ JA TEKEMISTÄ? VÄLITYÖMARKKINAT AKTIIVISENA JA JOUSTAVANA RATKAISUNA. Hallitusneuvos Päivi Kerminen

KAIKILLE TYÖTÄ JA TEKEMISTÄ? VÄLITYÖMARKKINAT AKTIIVISENA JA JOUSTAVANA RATKAISUNA. Hallitusneuvos Päivi Kerminen KAIKILLE TYÖTÄ JA TEKEMISTÄ? VÄLITYÖMARKKINAT AKTIIVISENA JA JOUSTAVANA RATKAISUNA Hallitusneuvos Päivi Kerminen RAKENNETYÖTTÖMYYTTÄ KOSKEVAT KEHITTÄMISLINJAUKSET 1. Ongelmalähtöisestä tarkastelusta vahvuuksien

Lisätiedot

Kuntoutusjärjestelmän kokonaisuudistus

Kuntoutusjärjestelmän kokonaisuudistus Kuntoutusjärjestelmän kokonaisuudistus SARI M I ET T I NEN PÄÄSIHTEER I, KUNTOUTUKSEN UUDISTA M I SKOMITEA Työn lähtökohdat /komitean asettamispäätös * Kuntoutusjärjestelmä on hajanainen ja kuntoutuksen

Lisätiedot

Markkinavuoropuhelu / infotilaisuus: Kuntouttavan työtoiminnan hankinta

Markkinavuoropuhelu / infotilaisuus: Kuntouttavan työtoiminnan hankinta Markkinavuoropuhelu / infotilaisuus: Kuntouttavan työtoiminnan hankinta 18.11.2016 klo 12-14, Satakunnankatu 18 A 1 Hankinnan tausta Työllisyydenhoidon palveluyksikkö ja Hyvinvointipalvelut yhteistyössä

Lisätiedot

Kuntaliitto yhteistyön tukena

Kuntaliitto yhteistyön tukena Kuntaliitto yhteistyön tukena Rakenteellisen työttömyyden haasteet Hämeessä yhteistyöseminaari Pääsihteeri Erja Lindberg Tehtäväjako Nykyisen lakisääteisen tehtäväjaon puitteissa TE-toimistot vastaavat

Lisätiedot

AKTIVOINTIPROSESSIN KEHITTÄJÄRYHMÄ Aika ma 26.3.2012 klo 13-16 Kokoushuone Arctic Läsnä Koivu Inkeri Kokkolan kaupunki/sosiaali- ja terveystoimi

AKTIVOINTIPROSESSIN KEHITTÄJÄRYHMÄ Aika ma 26.3.2012 klo 13-16 Kokoushuone Arctic Läsnä Koivu Inkeri Kokkolan kaupunki/sosiaali- ja terveystoimi AKTIVOINTIPROSESSIN KEHITTÄJÄRYHMÄ Aika ma 26.3.2012 klo 13-16 Paikka Kokoushuone Arctic Läsnä Koivu Inkeri Kokkolan kaupunki/sosiaali- ja terveystoimi Sykkö Matti Työ- ja elinkeinotoimisto Pihlaja Elina

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu. Osela Tampereen kaupunkiseudun TYP:n johtaja Tommi Eskonen

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu. Osela Tampereen kaupunkiseudun TYP:n johtaja Tommi Eskonen Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu Osela 9.6.2016 Tampereen kaupunkiseudun TYP:n johtaja Tommi Eskonen Työllistymistä edistävällä monialainen yhteispalvelu (TYP) Yhteistoimintamalli, jossa

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro: TYÖLLISTÄMISVASTUU KUNNILLE 2015. Valtakunnalliset aikuissosiaalityön päivät 9.1.2014 Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz

Kommenttipuheenvuoro: TYÖLLISTÄMISVASTUU KUNNILLE 2015. Valtakunnalliset aikuissosiaalityön päivät 9.1.2014 Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz Kommenttipuheenvuoro: TYÖLLISTÄMISVASTUU KUNNILLE 2015 Valtakunnalliset aikuissosiaalityön päivät 9.1.2014 Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz Kunta työttömien aktivoijana Esityksen sisältö Pitkään

Lisätiedot

Linjaukset välityömarkkinatoimijoiden ja TE-toimiston välisestä yhteistyöstä Vintola Mauri

Linjaukset välityömarkkinatoimijoiden ja TE-toimiston välisestä yhteistyöstä Vintola Mauri Linjaukset välityömarkkinatoimijoiden ja TE-toimiston välisestä yhteistyöstä 1 Linjaukset Palkkatuettu työ vähenee välityömarkkinoilla Tarkoituksena on tarjota työvälineitä paikallisen yhteistyön kehittämiselle

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin Työllisyyspalvelut & AVANTI-HANKE Työllisyyden kuntakokeiluhanke

Seinäjoen kaupungin Työllisyyspalvelut & AVANTI-HANKE Työllisyyden kuntakokeiluhanke 10.4.2015 Seinäjoen kaupungin Työllisyyspalvelut & Avanti-hanke AVANTIBOOK Nro 6 Seinäjoen kaupungin Työllisyyspalvelut & AVANTI-HANKE Työllisyyden kuntakokeiluhanke Kaupungin Työllisyyspalvelut Seinäjoki

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen kuntakokeilu

Työllisyyspoliittinen kuntakokeilu Työllisyyspoliittinen kuntakokeilu Rikosseuraamusasiakkaat yhteiskunnassa: Työ ja opiskelu -seminaari Pääsihteeri Erja Lindberg Hallitusohjelma Tavoite ja sisältö pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseksi

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN TYÖLLISYYSHANKKEIDEN KEHITTÄMISPÄIVÄ

POHJOIS-KARJALAN TYÖLLISYYSHANKKEIDEN KEHITTÄMISPÄIVÄ POHJOIS-KARJALAN TYÖLLISYYSHANKKEIDEN KEHITTÄMISPÄIVÄ Valtakunnalliset linjaukset rakennetyöttömyyden alentamiseksi & ajankohtaista Pohjois-Karjalassa 20.4.2011 Vaivion kurssi- ja leirikeskus Johtaja Jarmo

Lisätiedot

Oulun kaupungin työllistämisen kuntakokeiluhanke 1.10.2012 31.12.2015. Sanna Rautio 24.4.2013

Oulun kaupungin työllistämisen kuntakokeiluhanke 1.10.2012 31.12.2015. Sanna Rautio 24.4.2013 Oulun kaupungin työllistämisen kuntakokeiluhanke 1.10.2012 31.12.2015 Sanna Rautio 24.4.2013 Hallitusohjelman kuntakokeilu pitkäaikaistyöttömyyden alentamiseksi Oulun kaupungin työllistämisen kuntakokeilu

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan työllistymisen edistämisen monialainen yhteispalvelu. TYP-verkostopäällikkö Anna-Liisa Lämsä

Pohjois-Pohjanmaan työllistymisen edistämisen monialainen yhteispalvelu. TYP-verkostopäällikkö Anna-Liisa Lämsä Pohjois-Pohjanmaan työllistymisen edistämisen monialainen yhteispalvelu TYP-verkostopäällikkö Anna-Liisa Lämsä Monialainen yhteispalvelu Monialaisella yhteispalvelulla tarkoitetaan toimintamallia, jossa

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

Mistä lähdettiin liikkeelle vuonna 2012?

Mistä lähdettiin liikkeelle vuonna 2012? Mistä lähdettiin liikkeelle vuonna 2012? Mari Toivonen 24.9.2015 Vapriikki Odotuksia työllisyydenhoidon palveluille kunnissa (Matti Luukinen) Te hallinto; Kunnat ottavat päävastuun palveluiden järjestämisestä

Lisätiedot

Monialainen yhteispalvelu (TYP) ja työllisyyden kokeilut missä mennään?

Monialainen yhteispalvelu (TYP) ja työllisyyden kokeilut missä mennään? Monialainen yhteispalvelu (TYP) ja työllisyyden kokeilut missä mennään? TEM:n ajankohtaisiltapäivä Ohjaamoille 15.3.2016 Helsinki Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz, TEM TYP-lain toimeenpanon etappeja

Lisätiedot

Toimivat työmarkkinat osaajia ja työpaikkoja Keski-Suomeen

Toimivat työmarkkinat osaajia ja työpaikkoja Keski-Suomeen Toimivat työmarkkinat osaajia ja työpaikkoja Keski-Suomeen Jyväskylän seudun työryhmän näkemyksiä 27.11.2008 2008 Olli Patrikainen Johtaja Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy Kannattavan Kannattavan

Lisätiedot

Ohjaamo-päivät Lahdessa

Ohjaamo-päivät Lahdessa Ohjaamo-päivät Lahdessa 23.09.2015 Työllisyystietoa Lahdesta - elokuu 2015 Työttömyysaste 18,0 % (8912) (koko maa 13,2 %) 2012: ka-14,0 %; 2013: ka-16,1 %; 2014: ka-17,3 % Nuorten osuus työttömistä 15,0

Lisätiedot

Muutos 22! -koulutus 7.3.2013

Muutos 22! -koulutus 7.3.2013 Muutos 22! -koulutus 7.3.2013 TE-palvelujen uudistus - TE-palvelu-uudistuksen lähtökohdat, tavoitteet ja mahdollisuudet Kehittämispäällikkö Seija Sädemaa, Satakunnan ELY-keskus, TYO 1 Esityksen rakenne

Lisätiedot

TYP-toiminta sekä alueiden kehittämisen ja kasvupalvelujen vaikutukset työllistämiseen Anna-Liisa Lämsä

TYP-toiminta sekä alueiden kehittämisen ja kasvupalvelujen vaikutukset työllistämiseen Anna-Liisa Lämsä TYP-toiminta sekä alueiden kehittämisen ja kasvupalvelujen vaikutukset työllistämiseen Mikä TYP on? TYP eli työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu on toimintamalli, jossa TE-toimisto, kunta

Lisätiedot

Raahen Työllisyyden kuntakokeilu valtakunnallisessa ympäristössä. 8.5.2014 Raahe Pääsihteeri Erja Lindberg

Raahen Työllisyyden kuntakokeilu valtakunnallisessa ympäristössä. 8.5.2014 Raahe Pääsihteeri Erja Lindberg Raahen Työllisyyden kuntakokeilu valtakunnallisessa ympäristössä 8.5.2014 Raahe Pääsihteeri Erja Lindberg Paikallistasolla kuntakokeilu auttaa määrittelemään alueen vahvuuksia ja mahdollisia kehittämiskohteita

Lisätiedot

Työllistymisen toimenpidesuunnitelma Ruokolahti

Työllistymisen toimenpidesuunnitelma Ruokolahti Työllistymisen toimenpidesuunnitelma 2017-2018 Ruokolahti 2(7) Aluksi Työllistymisen toimenpidesuunnitelma on kunnan ja työllistymistä edistävän monialainen yhteispalvelun (TYP) välinen suunnitelma rakennetyöttömyyden

Lisätiedot

TE-PALVELU-UUDISTUKSEN JOHTAMISEN AJANKOHTAISFOORUMI 21.-22.8.2013. Hallitusneuvos Päivi Kerminen

TE-PALVELU-UUDISTUKSEN JOHTAMISEN AJANKOHTAISFOORUMI 21.-22.8.2013. Hallitusneuvos Päivi Kerminen TE-PALVELU-UUDISTUKSEN JOHTAMISEN AJANKOHTAISFOORUMI 21.-22.8.2013 Hallitusneuvos Päivi Kerminen Miten viemme TE-palvelu-uudistuksen maaliin? Tilanne nyt (1) Uudistus on kiinnostanut ja palautetta on tullut

Lisätiedot

Asiakkaan kanssa ajoissa ja aktiivisesti!

Asiakkaan kanssa ajoissa ja aktiivisesti! Asiakkaan kanssa ajoissa ja aktiivisesti! Kelan syvennetyt asiakasprosessit Mats Enberg Vakuutuspiirin johtaja Länsi-Uudenmaan vakuutuspiiri 24.9.2014 2 Työkykyneuvonta Kelan tarjoaa uutta työhön paluuta

Lisätiedot

Etelä-Savon välityömarkkinat ja työllisyyden hoidon haasteet 2015

Etelä-Savon välityömarkkinat ja työllisyyden hoidon haasteet 2015 Etelä-Savon välityömarkkinat ja työllisyyden hoidon haasteet 2015 Verkostoja hyödyntäen järjestöjen kautta aitoon työllistymiseen 15.10.2014 1 17.10.2014 Etelä-Savon TE-toimisto/ Rakennepoliittinen ohjelman

Lisätiedot

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 1 ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 HYVÄKSYTTY OHJAUSRYHMÄSSÄ 9.12.2014 teemu.japisson@valo.fi www.sport.fi Lähtökohdat eli miksi tarvitaan muutosta 2 kentän toimijat (seuratoimijat, urheilijat, liikkujat,

Lisätiedot

Sosiaalinen kuntoutuminen. 15.5.2012 Ilkka Peltomaa Etelä-Pirkanmaan työvoiman palvelukeskus

Sosiaalinen kuntoutuminen. 15.5.2012 Ilkka Peltomaa Etelä-Pirkanmaan työvoiman palvelukeskus Sosiaalinen kuntoutuminen 15.5.2012 Ilkka Peltomaa Etelä-Pirkanmaan työvoiman palvelukeskus Työ- ja elinkeinopalvelut Työ- ja elinkeinotoimiston uusi palvelumalli rakentuu kolmeen palvelulinjaan ja yrityslähtöisyyden

Lisätiedot

VIRANOMAISYHTEISTYÖ RIKOSSEURAAMUSASIAKKAIDEN PROSESSEISSA LAPISSA SEMINAARI

VIRANOMAISYHTEISTYÖ RIKOSSEURAAMUSASIAKKAIDEN PROSESSEISSA LAPISSA SEMINAARI VIRANOMAISYHTEISTYÖ RIKOSSEURAAMUSASIAKKAIDEN PROSESSEISSA LAPISSA SEMINAARI 29.3.2017 TE- palvelut ja TYP- prosessi rikostaustaisilla Tuija Keihtä johtava työllisyysasiantuntija Lapin liitto Lapin työllistymistä

Lisätiedot

Juna kulkee pienin askelin Heli Kaarniemi, TYPKE-hanke, UEF, Aducate. Ilman työnantajia ei ole työpaikkoja Sanna Soppela, TYPKE-hanke, UEF, Aducate

Juna kulkee pienin askelin Heli Kaarniemi, TYPKE-hanke, UEF, Aducate. Ilman työnantajia ei ole työpaikkoja Sanna Soppela, TYPKE-hanke, UEF, Aducate Juna kulkee pienin askelin Heli Kaarniemi, TYPKE-hanke, UEF, Aducate Osaamisen kehittäminen Sanna Saastamoinen, TYPKE-hanke, UEF, Aducate Ilman työnantajia ei ole työpaikkoja Sanna Soppela, TYPKE-hanke,

Lisätiedot

TE-palvelu-uudistus TEM 19.8.2013

TE-palvelu-uudistus TEM 19.8.2013 TE-palvelu-uudistus TEM 19.8.2013 TE-palvelu-uudistus tikun nokassa Ison palvelu- ja toimintatapamuutoksen johtaminen on edelleen vaiheessa suunta on selvillä, vaikutukset näkyvät viiveellä Mediamielikuvana

Lisätiedot

Sosiaalialan kehittämisyksikkö on alansa kehittämisasiantuntija alueellaan.

Sosiaalialan kehittämisyksikkö on alansa kehittämisasiantuntija alueellaan. 1 Sosiaalialan kehittämisyksikkö - kriteerien konkretisointi Sosiaalialan seudullisten kehittämisyksiköiden perustamisvaiheen kriteeristössä ei erikseen nimetä hyvän hanke- ja kehittämistyön yleisiä piirteitä,

Lisätiedot

Toimeenpano Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta. Yhteiskokous Kunnat, Kela ja Pohjois-Savon TE-toimisto 10.3.

Toimeenpano Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta. Yhteiskokous Kunnat, Kela ja Pohjois-Savon TE-toimisto 10.3. Toimeenpano Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Yhteiskokous Kunnat, Kela ja Pohjois-Savon TE-toimisto 10.3.2015 Toimeenpanon aikataulu 2015-2016 Laki voimaan 1.1.2015, kaikki

Lisätiedot

KAINUULAISET VÄLITYÖMARKKINAT MURROKSESSA. KAIRA-hanke -Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen (S10179)

KAINUULAISET VÄLITYÖMARKKINAT MURROKSESSA. KAIRA-hanke -Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen (S10179) KAINUULAISET VÄLITÖMARKKINAT MURROKSESSA KAIRA-hanke -Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen (S10179) KAIRA-HANKE Hallinnoija Kainuun maakunta -kuntayhtymä Kesto 2008 2010, optio vuoteen

Lisätiedot

Palkkatukityön merkitys ja tavoitteet

Palkkatukityön merkitys ja tavoitteet Palkkatukityön merkitys ja tavoitteet Parantaa työttömän työnhakijan ammattitaitoa, osaamista ja työmarkkina-asemaa ja näin edistää hänen työllistymistään avoimille työmarkkinoille TE-toimisto arvioi,

Lisätiedot

TEOS Sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän uudistamistarpeita arvioivan työryhmän loppuraportti

TEOS Sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän uudistamistarpeita arvioivan työryhmän loppuraportti TEOS Sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän uudistamistarpeita arvioivan työryhmän loppuraportti STM:n raportteja ja muistioita 2014:32 Ajankohtaista Savon päivätoiminnassa

Lisätiedot

VIRANOMAISYHTEISTYÖ RIKOSSEURAAMUSASIAKKAIDEN PROSESSEISSA LAPISSA SEMINAARI

VIRANOMAISYHTEISTYÖ RIKOSSEURAAMUSASIAKKAIDEN PROSESSEISSA LAPISSA SEMINAARI TE-palvelut aina saatavilla VIRANOMAISYHTEISTYÖ RIKOSSEURAAMUSASIAKKAIDEN PROSESSEISSA LAPISSA SEMINAARI 29.3.2017 Eija Sokero Palvelujohtaja Te-palvelut Lappi TE-palvelut perustuvat lakiin julkisista

Lisätiedot

Sosiaalitoimi työllistymisen tukena 11.11.2014

Sosiaalitoimi työllistymisen tukena 11.11.2014 Sosiaalitoimi työllistymisen tukena 11.11.2014 Järvenpään kaupunki Tanja Bergman 11.11.2014 - Työllistymisen palvelut Järvenpäässä & Aikuissosiaalityön rooli - Työikäisten sosiaalityö Järvenpäässä / muutossosiaalityö

Lisätiedot

Työllisyyden kuntakokeilu Ohjaus- ja kuntoutuspalvelut

Työllisyyden kuntakokeilu Ohjaus- ja kuntoutuspalvelut Työllisyyden kuntakokeilu Ohjaus- ja kuntoutuspalvelut -prosessikuvauksia 18.2.2015 Anna-Leena Pusa Työllisyyden kuntakokeilu Työ- ja elinkeinoministeriön sekä Kuntaliiton käynnistämä hanke Toteutetaan

Lisätiedot

Työelämäosallisuuden edistäminen ja KOPPI-hanke. KOPPI Kohti kuntouttavampia työelämäpalveluita hankkeen seminaari 21.1.

Työelämäosallisuuden edistäminen ja KOPPI-hanke. KOPPI Kohti kuntouttavampia työelämäpalveluita hankkeen seminaari 21.1. Työelämäosallisuuden edistäminen ja KOPPI-hanke KOPPI Kohti kuntouttavampia työelämäpalveluita hankkeen seminaari 21.1.2013, Espoo Jarno Karjalainen KOPPI - Kohti kuntouttavampia työelämäpalveluita -hanke

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin varmistaminen muutosprosessissa

Työhyvinvoinnin varmistaminen muutosprosessissa Rasti 3 Henkilöstöfoorumi Työtiimien esitykset tuodaan henkilöstöfoorumiin, jossa esityksiä arvioidaan koko työyhteisön näkökulmista. Sovitaan yhteisesti käyttöön otettavista toimintamalleista. Tarkennetaan

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi tuumasta toimeen. Ylijohtaja Mika Tammilehto

Ammatillisen koulutuksen reformi tuumasta toimeen. Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen reformi tuumasta toimeen Ylijohtaja Mika Tammilehto 1.11.2016 Reformin toimeenpanon lähtökohdat toimintaympäristö ja sen osaamisvaatimukset muuttuvat asiakaskunnan (yksilöt ja

Lisätiedot

Aktiivisen työvoimapolitiikan meneillään olevat askeleet työvoimapolitiikan maakunnallistaminen/kunnallistaminen

Aktiivisen työvoimapolitiikan meneillään olevat askeleet työvoimapolitiikan maakunnallistaminen/kunnallistaminen Aktiivisen työvoimapolitiikan meneillään olevat askeleet työvoimapolitiikan maakunnallistaminen/kunnallistaminen 14.2.2017 Paasitorni Kehittämispäällikkö Erja Lindberg Lähde: KEHA-keskus 2 14.2.2017 Kuntien

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu Työllistymistä edistävällä monialaisella yhteispalvelulla

Lisätiedot

Hallitusohjelmakirjauksia työllisyydestä

Hallitusohjelmakirjauksia työllisyydestä Hallitusohjelmakirjauksia työllisyydestä Kuusikkokuntien kuntouttavan työtoiminnan ja tuetun työllistämisen seminaari Oulu 6.10.2011 Erja Lindberg erityisasiantuntija TYP-toimintamalli Työ- ja elinkeinotoimistojen,

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun opetushenkilöstön ja oppilaitosjohdon osaamisen kehittämisohjelma Miksi?

Tampereen kaupunkiseudun opetushenkilöstön ja oppilaitosjohdon osaamisen kehittämisohjelma Miksi? Tampereen kaupunkiseudun opetushenkilöstön ja oppilaitosjohdon osaamisen kehittämisohjelma Miksi? Toimintaympäristön muutos Työ, oppiminen ja oppimisen tavat muuttuvat yhteiskunnan ja työelämän muutoksen

Lisätiedot

Kasvun ja elinvoiman näkökulma maakuntauudistuksessa. Elinkeinoministeri Olli Rehn Oikeus- ja työministeri Jari Lindström

Kasvun ja elinvoiman näkökulma maakuntauudistuksessa. Elinkeinoministeri Olli Rehn Oikeus- ja työministeri Jari Lindström Kasvun ja elinvoiman näkökulma maakuntauudistuksessa Elinkeinoministeri Olli Rehn Oikeus- ja työministeri Jari Lindström Elinkeinoministeri Olli Rehn Uudistuksen tuettava kasvua Tavoitteenamme on suunnata

Lisätiedot

TE-palvelut ja validointi

TE-palvelut ja validointi TE-palvelut ja validointi Mestari2013 - Sinut on tunnistettu! koulutuspolitiikan seminaari 26.-27.11.2013 TE-PALVELUIDEN UUDISTAMINEN v. 2013- TE-PALVELUT JA VALIDOINTI EPÄVIRALLISEN JA ARKIOPPIMISEN TIETOJEN,

Lisätiedot

Koulutuksenjärjestäjät Ohjaamopalveluiden. tuottajana ja käyttäjänä. Sujuvat siirtymät seminaari

Koulutuksenjärjestäjät Ohjaamopalveluiden. tuottajana ja käyttäjänä. Sujuvat siirtymät seminaari Koulutuksenjärjestäjät Ohjaamopalveluiden tuottajana ja käyttäjänä Sujuvat siirtymät seminaari 2.-4.5.2016 Mervi Huttula mervi.huttula@ortonpro.fi puh. 040 628 1800 Koulutuksenjärjestäjän suhde Ohjaamo-toimintaan.

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) ja Ohjaamot. II Ohjaamo-päivät , Helsinki Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) ja Ohjaamot. II Ohjaamo-päivät , Helsinki Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) ja Ohjaamot II Ohjaamo-päivät 24.3.2015, Helsinki Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz Työllisyydenhoidon kokonaisuus ELINKEINO- POLITIIKKA TYÖPOLITIIKKA

Lisätiedot

Kuntien rooli työllisyydenhoidossa tulevissa työllisyyspalveluiden uudistuksissa

Kuntien rooli työllisyydenhoidossa tulevissa työllisyyspalveluiden uudistuksissa Kuntien rooli työllisyydenhoidossa tulevissa työllisyyspalveluiden uudistuksissa Valtakunnallinen työpajayhdistys Syyskokous 23.11.2016 Kehittämispäällikkö Erja Lindberg Työmarkkinatuen uudistus vuonna

Lisätiedot

Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku

Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku Milla Ryynänen, projektipäällikkö, Työelämän päämies projekti, Savon Vammaisasuntosäätiö 17.11.2015 TYÖELÄMÄN

Lisätiedot

Miten tuetaan osatyökykyisen työllistymistä?

Miten tuetaan osatyökykyisen työllistymistä? Miten tuetaan osatyökykyisen työllistymistä? Psykologi Tanja Josefsson, Tampereen TE-toimisto Projektipäällikkö Paula Salminen, Epilepsialiitto ry 24.4.2014 Kuka on osatyökykyinen Osatyökykyisyys (ent.

Lisätiedot

T O I M I N T A S U U N N I T E L M A

T O I M I N T A S U U N N I T E L M A 1 T O I M I N T A S U U N N I T E L M A 2007 ROVANIEMEN TYÖVOIMAN PALVELUKESKUS 2 Tämä toimintasuunnitelma on hyväksytty johtoryhmän kokouksessa 30.3.2007. 1. TOIMINTA-AJATUS 2. VISIO Työvoiman palvelukeskus

Lisätiedot

HE laiksi työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta 8.10.2014

HE laiksi työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta 8.10.2014 HE laiksi työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta 8.10.2014 Lainsäädännön tavoitteet Pitkäaikaistyöttömyyden vähentäminen Kuntien ja valtion työnjaon selkeyttäminen ja yhteistyön kehittäminen

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

TE-toimistouudistuksen tilanne SeutuYp koordinaattoreiden työkokous 20.3.2012

TE-toimistouudistuksen tilanne SeutuYp koordinaattoreiden työkokous 20.3.2012 TE-toimistouudistuksen tilanne SeutuYp koordinaattoreiden työkokous 20.3.2012 Jarmo Palm Työ- ja elinkeinotoimistot uudistuvat Uusituksen tavoitteena on työnvälityksen tehostaminen, yrityslähtöisyyden

Lisätiedot

Kajaanin ja Kuhmon Kuntakokeilu-hanke. Henkilöstösihteeri Paula Tokkonen Kainuun työllisyysfoorumi Solidarcity konferenssi 9.10.

Kajaanin ja Kuhmon Kuntakokeilu-hanke. Henkilöstösihteeri Paula Tokkonen Kainuun työllisyysfoorumi Solidarcity konferenssi 9.10. Kajaanin ja Kuhmon Kuntakokeilu-hanke Henkilöstösihteeri Paula Tokkonen Kainuun työllisyysfoorumi Solidarcity konferenssi 9.10.2012 Yleistä kuntakokeilusta Kokeilun tavoitteena on lisätä pitkään työttömänä

Lisätiedot

Työvoiman saatavuus Lapissa Rovaniemi Rahoitusasiantuntija Liisa Irri

Työvoiman saatavuus Lapissa Rovaniemi Rahoitusasiantuntija Liisa Irri Euroopan sosiaalirahaston mahdollisuudet edistää työvoiman saatavuutta Työvoiman saatavuus Lapissa Rovaniemi 5.6.2017 Rahoitusasiantuntija Liisa Irri ESR:n toimintalinjat ja erityistavoitteet TL 3 Työllisyys

Lisätiedot

Nuorten tulosperustaiset hankinnat

Nuorten tulosperustaiset hankinnat Nuorten tulosperustaiset hankinnat Tausta Syksyn 2017 budjettiriihessä hallitus päätti lisätä tulosperusteisten hankintojen resursointia TE-hallinnossa Hallituksen linjauksen mukaisesti uudet tulosperusteiset

Lisätiedot

-palvelutarpeita ja kysyntää vastaava joustava koulutus

-palvelutarpeita ja kysyntää vastaava joustava koulutus Osaavaa työvoimaa hoito- ja hoiva-alan tarpeisiin -palvelutarpeita ja kysyntää vastaava joustava koulutus Johtaja Mika Tammilehto Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen yksikkö 20.10.2009

Lisätiedot

Maahanmuuttajien työllistäminen

Maahanmuuttajien työllistäminen Maahanmuuttajien työllistäminen Kansainvälinen työvoima -projekti 11.10.2012 Kuka on maahanmuuttaja? Ulkomailta Suomeen muuttanut henkilö, joka on jonkin toisen maan kansalainen tai kokonaan kansalaisuutta

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma Osatyökykyisille tie työelämään (OTE) Etunimi Sukunimi

Viestintäsuunnitelma Osatyökykyisille tie työelämään (OTE) Etunimi Sukunimi Viestintäsuunnitelma Osatyökykyisille tie työelämään (OTE) 1 19.5.2017 Etunimi Sukunimi Sisältö Viestinnän tavoitteet Priorisoidut kohderyhmät Kanavat Pääviestit Visuaalinen viestintä Projektit / toimenpiteitä

Lisätiedot

KAIRA-HANKE 2008-2010 (2013) Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen

KAIRA-HANKE 2008-2010 (2013) Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen KAIRA-HANKE 2008-2010 (2013) Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen HANKKEEN TOTEUTUS Hallinnoija Kainuun maakunta -kuntayhtymä Kesto 2008 2010, optio vuoteen 2013 Budjetti 645 040 Rahoitus

Lisätiedot

Kumppaniksi ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2012

Kumppaniksi ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Kumppaniksi ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Toiminta- ajatus Kajaanin kaupunki sekä Ristijärven ja Sotkamon kunnat järjestävät Kumppaniksi ry:n toimesta työhön ja koulutukseen tähtäävää valmennusta

Lisätiedot

SEGMENTTIAJATTELUA PALVELUN TAVOITTEET JA TOTEUTUS. Koottu Henkilöasiakkuusstrategian loppuraportista

SEGMENTTIAJATTELUA PALVELUN TAVOITTEET JA TOTEUTUS. Koottu Henkilöasiakkuusstrategian loppuraportista SEGMENTTIAJATTELUA PALVELUN TAVOITTEET JA TOTEUTUS Koottu Henkilöasiakkuusstrategian loppuraportista JULKISEN TYÖVOIMAPALVELUN TAVOITTEITA Työllisyysasteen nostaminen Osaavaa työvoimaa joustavasti työnantajan

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄ, MUURAME, JÄMSÄ

JYVÄSKYLÄ, MUURAME, JÄMSÄ 2012 2015 JYVÄSKYLÄ, MUURAME, JÄMSÄ Töihin!-palvelu: yritys- ja työnantajayhteistyö Ohjaus- ja kuntoutuspalvelut: palveluohjaus, kuntouttava työtoiminta ja työkyvyn arviointi Seinätön TYP: verkostoyhteistyö

Lisätiedot

ROVANIEMEN TYÖVOIMAN PALVELUKESKUS. Erityispalvelua tuottava yksikkö

ROVANIEMEN TYÖVOIMAN PALVELUKESKUS. Erityispalvelua tuottava yksikkö ROVANIEMEN TYÖVOIMAN PALVELUKESKUS Erityispalvelua tuottava yksikkö Rovaniemen työvoiman palvelukeskus Rovaniemen kaupunki sosiaalitoimi Rovaniemen Työvoimatoimisto Kela Organisaatiokaavio Johtoryhmä Typ:n

Lisätiedot

RAKENTEELLISEN TYÖTTÖMYYDEN HAASTEET HÄMEESSÄ VISIOT TULEVAAN, YHTEISEN TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS

RAKENTEELLISEN TYÖTTÖMYYDEN HAASTEET HÄMEESSÄ VISIOT TULEVAAN, YHTEISEN TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS RAKENTEELLISEN TYÖTTÖMYYDEN HAASTEET HÄMEESSÄ VISIOT TULEVAAN, YHTEISEN TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS Hämeen TE-toimiston seminaari 1.10.2013 Hallitusneuvos Päivi Kerminen, työ- ja elinkeinoministeriö RAHOITUS

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään 8.5.2014 MARJUKKA LAINE, TYÖTERVEYSLAITOS 0 Verkoston lähtökohta ja tehtävät Hallitusohjelma 2011: Perustetaan Työterveyslaitoksen

Lisätiedot

TE-palvelujen asiakasprosessien kehittäminen

TE-palvelujen asiakasprosessien kehittäminen TE-palvelujen asiakasprosessien kehittäminen TE-johdon ajankohtaisfoorumi 21.8.2013 Elisabet Heinonen Asiakasprosessien kehittämisen lähtökohtia ja tavoitteita Asiakaslähtöisyys ja asiakkuuksien hallinta

Lisätiedot

MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011

MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011 MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011 Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Toimiva alkuvaiheen neuvonta- ja ohjauspiste Kotkassa Maahanmuuttajien

Lisätiedot

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta. Työmarkkinatuen rahoitusvastuun muutos

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta. Työmarkkinatuen rahoitusvastuun muutos Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Työmarkkinatuen rahoitusvastuun muutos Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto 17.03.2015 Marita Rimpeläinen-Karvonen Taustalla olevat hallituksen

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan kotoutumisen toimintamalli. Työ kotouttaa MEIJÄN ekosysteemi. Mia Sevonius-Male maahanmuuttoasiantuntija

Pohjois-Karjalan kotoutumisen toimintamalli. Työ kotouttaa MEIJÄN ekosysteemi. Mia Sevonius-Male maahanmuuttoasiantuntija Pohjois-Karjalan kotoutumisen toimintamalli Työ kotouttaa MEIJÄN ekosysteemi Mia Sevonius-Male maahanmuuttoasiantuntija Pohjois-Karjalan ELY-keskus 22.11.2016 1 Miksi kotoutuminen on tärkeää? Laki kotoutumisen

Lisätiedot

LAATUSUOSITUKSET TYÖLLISTYMISEN JA OSALLISUUDEN TUEN PALVELUIHIN. Kehitysvammaisille ihmisille tarjottavan palvelun lähtökohtana tulee olla, että

LAATUSUOSITUKSET TYÖLLISTYMISEN JA OSALLISUUDEN TUEN PALVELUIHIN. Kehitysvammaisille ihmisille tarjottavan palvelun lähtökohtana tulee olla, että Suomen malli 2 LAATUSUOSITUKSET TYÖLLISTYMISEN JA OSALLISUUDEN TUEN PALVELUIHIN (entinen työ- ja päivätoiminta) Kehitysvammaisille ihmisille tarjottavan palvelun lähtökohtana tulee olla, että he voivat

Lisätiedot

KOPPI- Kohti kuntouttavampia työelämäpalveluita ESR-hanke Forssan seudun osahanke 2011 2013

KOPPI- Kohti kuntouttavampia työelämäpalveluita ESR-hanke Forssan seudun osahanke 2011 2013 KOPPI- Kohti kuntouttavampia työelämäpalveluita ESR-hanke Forssan seudun osahanke 2011 2013 KOPPI KOPPI - Kohti - Kohti kuntouttavampia työelämäpalveluita -hanke Yhteistyössä: Terveyden ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

KAUPUNGIN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ TYÖLLISYYDEN HOIDOSSA

KAUPUNGIN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ TYÖLLISYYDEN HOIDOSSA KAUPUNGIN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ TYÖLLISYYDEN HOIDOSSA 10.042015 Yhdistysten tulevaisuus työllisyystoimijoina - tilaisuus Tarja Husso Työllisyyspäällikkö TYÖTTÖMÄT TYÖNHAKIJAT JOENSUUSSA 2009-2015 (suluissa

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNGIN PALVELUALUEUUDISTUS. Tsr/R.Tajakka

KUOPION KAUPUNGIN PALVELUALUEUUDISTUS. Tsr/R.Tajakka KUOPION KAUPUNGIN PALVELUALUEUUDISTUS Tsr/R.Tajakka 1 1) PALVELUALUEUUDISTUKSEN TAUSTAT JA TAVOITTEET 2 Mitkä ovat uudistuksen tavoitteet? Asiakkaan (ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden) näkökulman entistäkin

Lisätiedot

SUUNTO-PROJEKTIN ARVIOINNIN VÄLITULOKSIA

SUUNTO-PROJEKTIN ARVIOINNIN VÄLITULOKSIA 2014 SUUNTO-PROJEKTIN ARVIOINNIN VÄLITULOKSIA 31.3.2014 SISÄLTÖ A Toteutuksen taustaa B Suunto ja välityömarkkinoiden nykytila C Palveluprosessimallin käyttö D Välityömarkkinoiden kehittäminen E SUUNTOa

Lisätiedot

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Johdanto Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Tamyn toiminta päättyy 31.12.2017 kolmen tamperelaisen korkeakoulun yhdistymisen myötä. Tamy ja Tampereen teknillisen

Lisätiedot

Kokkolan Työvoiman Palvelukeskuksen Kokkolan toimipaikan toimintasuunnitelma vuodelle 2011

Kokkolan Työvoiman Palvelukeskuksen Kokkolan toimipaikan toimintasuunnitelma vuodelle 2011 1 Liite A 6 Kokkolan Työvoiman Palvelukeskuksen Kokkolan toimipaikan toimintasuunnitelma vuodelle 2011 Jessica Sundström, johtava sosiaalityöntekijä Juha Joki, vastaava työvoimaohjaaja Johdanto Työvoiman

Lisätiedot

OPUS projektisuunnitelma

OPUS projektisuunnitelma OPUS projektisuunnitelma PROJEKTISUUNNITLEMA 1(5) Taustaa Sotek on ollut mukana vuosina 2012-2013 toteutettavassa, myös Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamassa Tiet työhön 2 hankkeessa. Tiet työhön

Lisätiedot

Välityömarkkinat osana toimivia työmarkkinoita ja osaavan työvoiman saatavuuden turvaamista. Lapin välityömarkkinoiden työkokous

Välityömarkkinat osana toimivia työmarkkinoita ja osaavan työvoiman saatavuuden turvaamista. Lapin välityömarkkinoiden työkokous Välityömarkkinat osana toimivia työmarkkinoita ja osaavan työvoiman saatavuuden turvaamista Lapin välityömarkkinoiden työkokous 26.-27.9.2013 Välityömarkkinoita koskettavia hankkeita, uudistuksia ja

Lisätiedot

IDEASTA WALTTI-TALOKSI

IDEASTA WALTTI-TALOKSI WALTTI-TALO IDEASTA WALTTI-TALOKSI Ideointi käytännön työn pohjalta: Asiakkaan mahdollisuuksien kartoittaminen -> asiakkaat toimenpiteissä, joihin kuuluvat ja joista hyötyvät Työntekijöillä parempi havainnointimahdollisuus

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformin pääperiaatteet. Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen osasto

Ammatillisen koulutuksen reformin pääperiaatteet. Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen osasto Ammatillisen koulutuksen reformin pääperiaatteet Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen osasto 26.1.2017 Mitä tavoitellaan? Ketterämpää, oikea-aikaisempaa ja joustavampaa vastaamista työ-

Lisätiedot

Te-toimisto. työllistymisen tukimuodot

Te-toimisto. työllistymisen tukimuodot Te-toimisto työllistymisen tukimuodot Kirsi Elg Asiantuntija, Jyväskylän työvoiman palvelukeskus Keski-Suomen TE-toimisto Tuetun työllistymisen palvelulinja 1 Asiakkaalle hänen palvelutarpeensa mukaista

Lisätiedot

Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten kuntoutuksen nykytila ja kehittämistarpeet - tutkimushankkeen alustavia havaintoja ja johtopäätöksiä

Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten kuntoutuksen nykytila ja kehittämistarpeet - tutkimushankkeen alustavia havaintoja ja johtopäätöksiä Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten kuntoutuksen nykytila ja kehittämistarpeet - tutkimushankkeen alustavia havaintoja ja johtopäätöksiä Jaakko Harkko, Tutkija 8.11.2013 1 Tutkimuksen esittely Tavoitteena

Lisätiedot

OMAHOIDON TUKI JA SÄHKÖISET PALVELUT -HÄMEENLINNAN TARINA- Palvelupäällikkö Suna Saadetdin, TtM, MBA 16.4.2015

OMAHOIDON TUKI JA SÄHKÖISET PALVELUT -HÄMEENLINNAN TARINA- Palvelupäällikkö Suna Saadetdin, TtM, MBA 16.4.2015 OMAHOIDON TUKI JA SÄHKÖISET PALVELUT -HÄMEENLINNAN TARINA- Palvelupäällikkö Suna Saadetdin, TtM, MBA 16.4.2015 21.4.2015 Tarve kehittää palveluita Tilanne vuonna 2010 palveluiden saatavuus ei ollut riittävä

Lisätiedot

1000 uutta työpaikkaa - alueellinen kokeilu lyhyt esittely

1000 uutta työpaikkaa - alueellinen kokeilu lyhyt esittely 1000 uutta työpaikkaa - alueellinen kokeilu lyhyt esittely Yhteenveto 24.11.2017 KICK ON tilaisuus Kimmel Joensuu Alueellisen kokeilun tavoitteet Luodaan 1000 uutta työpaikkaa Vaikutus aluetalouteen +

Lisätiedot

Palvelustrategia Helsingissä

Palvelustrategia Helsingissä Palvelustrategia Helsingissä Strategiapäällikkö Marko Karvinen Talous- ja suunnittelukeskus 13.9.2011 13.9.2011 Marko Karvinen 1 Strategiaohjelma 2009-2012 13.9.2011 Marko Karvinen 2 Helsingin kaupunkikonsernin

Lisätiedot

Työllisyydenhoito kunnassa

Työllisyydenhoito kunnassa Työllisyydenhoito kunnassa Kuntamarkkinat 14.9.2016 Kehittämispäällikkö Erja Lindberg Pitkäaikaistyöttömyyden vuosihinta on 8 800 000 000 Laskelma vuoden 2014 kustannuksista Lähde: TEM/Heikki Räisänen,

Lisätiedot

Verkostot ja niiden merkitys nuorisotakuussa

Verkostot ja niiden merkitys nuorisotakuussa Verkostot ja niiden merkitys nuorisotakuussa Toimivat monialaiset verkostot 6.2.2015 Hotelli Santa Claus Tiina Keränen, yksikön päällikkö 9.2.2015 Verkostoyhteistyö on mahdollisuus Yhteistyö vaatii avoimuutta,

Lisätiedot

Työllistämisen kumppanuusfoorumi Paraneeko työllisyys palvelurakenteita uudistamalla

Työllistämisen kumppanuusfoorumi Paraneeko työllisyys palvelurakenteita uudistamalla Työllistämisen kumppanuusfoorumi Paraneeko työllisyys palvelurakenteita uudistamalla Paasitorni 23.11.2009 Erityisasiantuntijat Erja Lindberg ja Antti Kuopila Palvelurakenteiden uudistaminen 25.11.2009

Lisätiedot

Meri- ja autoteollisuuden tehostettu työnvälitys

Meri- ja autoteollisuuden tehostettu työnvälitys Meri- ja autoteollisuuden tehostettu työnvälitys Tiedotustilaisuus 14.3.2017 Varsinais-Suomen ELY-keskus Tiedotustilaisuuden tarkoitus Kuvata hankinnan tarkoitusta ja taustaa Nyt kerrottu on alustavaa

Lisätiedot

Ensimmäinen teemaryhmätapaaminen järjestetään torstaina klo MTC Oy:n tiloissa (osoite: Pohjoisranta 11 F, PORI).

Ensimmäinen teemaryhmätapaaminen järjestetään torstaina klo MTC Oy:n tiloissa (osoite: Pohjoisranta 11 F, PORI). Välkky on Euroopan sosiaalirahaston rahoittama ja Satakunnan ELY-keskuksen hallinnoima projekti. Välkky kehittää ja koordinoi kokonaisvaltaisesti satakuntalaisia välityömarkkinoita. Välkyn tavoitteena

Lisätiedot

ESIMIES10 YHTEENVETOA TULOKSISTA: VAHVUUDET SEKÄ KEHITTÄMISKOHTEET

ESIMIES10 YHTEENVETOA TULOKSISTA: VAHVUUDET SEKÄ KEHITTÄMISKOHTEET ESIMIES10 YHTEENVETOA TULOKSISTA: VAHVUUDET SEKÄ KEHITTÄMISKOHTEET Oulun kaupungin tavoitteet ja arvot 1. Olemme työyhteisössämme käyneet Oulun kaupunkistrategian läpi ja yhdessä pohtineet sitä, miten

Lisätiedot

Helsingin työvoiman palvelukeskus DUURI Servicecentralen för arbetskraft

Helsingin työvoiman palvelukeskus DUURI Servicecentralen för arbetskraft Helsingin työvoiman palvelukeskus DUURI Servicecentralen för arbetskraft Työvoiman palvelukeskukset on perustettu vähentämään rakenteellista työttömyyttä Työvoiman palvelukeskus on työttömiä työnhakijoita

Lisätiedot