SOTE-ENNAKOINTI sosiaali- ja terveysalan tulevaisuuden ennakointi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOTE-ENNAKOINTI sosiaali- ja terveysalan tulevaisuuden ennakointi"

Transkriptio

1 SOTE-ENNAKOINTI sosiaali- ja terveysalan tulevaisuuden ennakointi Leena Tervonen ja Minna Koponen LÄHIHOITAJAN TULEVAISUUDEN OSAAMISTARPEET VARHAIS- KASVATUKSESSA Käsittelemme artikkelissamme varhaiskasvatuksen toimintaympäristön muutosta, sen vaikutuksia varhaiskasvatuksen organisoitumiseen ja henkilöstön uusiin osaamisvaatimuksiin ja koulutustarpeisiin siten, että keskiössä on lähihoitajakoulutus ja lastenhoitajan tehtävä päiväkodissa. Sivuamme kuitenkin useassa kohdassa myös muita varhaiskasvatuksen ammattiryhmiä, koska monet muutokset ja haasteet koskevat koko päiväkotia ja edellyttävät ammattiryhmiltä moniammatillisuutta ja tiimityöskentelyä. Johdanto Yhteiskunta elää jatkuvassa muutoksessa ja sen vaikutukset heijastuvat kaikille elämänaloille. Myöskään varhaiskasvatus ei jää syrjään tässä kehityksessä. Muuttunut vanhemmuus, asiakaslähtöisyyden lisääntyminen ja yksilöllisyyden kasvaneet vaatimukset ovat tuoneet ja tuovat perheet vahvemmin varhaiskasvatuksen toiminta-alueelle. Kansainvälistyminen sekä perheiden että työntekijöiden tasolla laajentaa keskustelua varhaiskasvatuksen arvoista ja käytännöistä. Uudistunut ja uudistuva lainsäädäntö sekä kuntien talouspaineet näkyvät mm. varhaiskasvatuksen yksiköiden suurenemisena ja monipuolistumisena sekä uusien varhaiskasvatuskäytäntöjen esiintulona. Moniammatillinen yhteistyö ja verkostotyö korostuvat entisestään. Yksityisen sektorin kasvu muuttaa osaltaan palvelujärjestelmän kokonaisuutta. Varhaiskasvatus on koko historiansa ajan ollut notkea mukautumaan ympärillä muuttuvan yhteiskunnan tarpeisiin. Yhteiskunnalliset murrokset ovat vieneet varhaiskasvatusta harppauksittain eteenpäin. Muutokset ovat nostaneet varhaiskasvatuksen tarpeissa esiin aina jotain uutta, johon on reagoitu mm. lainsäädännöllä, henkilöstön koulutusta kehittämällä sekä varhaiskasvatuksen ideologista ja teoreettista perustaa pohtimalla. (Välimäki ja Rauhala 2000, ) Tämä varhaiskasvatuksen ennakointitutkimus on nostanut esiin jo tapahtuvia ja tulevaisuuden mahdollisia kehityssuuntia. Tutkimustavoitteiden mukaisesti projektin tehtävänä on ennakoida tulevaisuuden muutosten vaikutusta henkilöstön osaamistarpeisiin varhaiskasvatuksen alueella.

2 Tutkimuksessa mukanaolijat ovat yksimielisiä varhaiskasvatustyön haasteellisuuden lisääntymisestä. Vanhemmuuden ongelmat ja lasten erityisen tuen tarpeen kasvu ovat nousseet keskeisiksi tekijöiksi, jotka ovat lisänneet työn haasteellisuutta. Tutkimuksessa haastateltujen yhteinen kokemus on ollut, että nykyinen osaaminen ei riitä lasten ja perheiden aina vain haasteellisempien ongelmien selvittämiseen. Kehittämisen painopisteet Kehittämistarpeita havaittiin seuraavilla neljällä osa-alueella: lapsiryhmän hallinta, kasvatuskumppanuus, erityispedagogiikka sekä kansainvälistyminen. Ryhmänohjaamisen perustaitojen hallinnan katsottiin olevan työn perusta ja kuuluvan kaikille ammattiryhmille koulutustaustasta riippumatta. Suuret ryhmäkoot, jotka joidenkin haastateltavien mukaan mahdollisesti vielä suurenevat tulevaisuudessa, asettavat lapsiryhmän hallinnan menetelmät tärkeään asemaan. Lapsiryhmän ryhmäyttämisen taidot korostuvat sitä enemmän, mitä suuremmasta ryhmästä on kyse. Koko perheen näkeminen asiakkaana haastavaa lähihoitajat uuteen tilanteeseen. Vuorovaikutus perheiden kanssa on lisääntynyt ja mm. monimuotoistunut vanhemmuus on tuonut mukanaan vaatimuksen kasvatuskumppanuuden hallinnasta. Varhaiskasvatus edellyttää nyt ja tulevaisuudessa yhä enemmän perhekeskeisen työotteen hallintaa ja dialogisten kasvatuskeskustelujen osaamista. Muuttuva vanhemmuus aiheuttaa ohjauspaineita varhaiskasvatuksen henkilöstölle. Kasvatuskumppanuus on paitsi yhteistyötaitoa, myös asennoitumista, jonka sisäistäminen edesauttaa toimimista vanhempien kanssa. Erityistä tukea tarvitsevien lasten määrä lisääntyy varhaiskasvatuksessa. Erityislapsia integroidaan yhä enemmän tavallisiin lapsiryhmiin, jolloin kaikkien työntekijöiden tehtäviin kuuluu erityistä tukea tarvitsevien lasten ohjaaminen. Sosio-emotionaalisten häiriöiden ja erilaisten oppimisvaikeuksien tuntemusta tarvitaan arkipäivässä. Erityistä tukea tarvitsevien lasten kanssa toimiessa korostuu myös verkosto-osaaminen. Työntekijällä tulee olla tietoa palvelujärjestelmästä ja erilaisten tukitoimien mahdollisuuksista. Perheiden ja lasten tilanteiden ollessa vaativia, on tärkeää, että lähihoitaja ymmärtää oman työnkuvansa ja -tehtävänsä rajat. Myös varhaiskasvatus kansainvälistyy. Eri syistä johtuva maahanmuutto lisääntyy ja eri kansallisuuksia edustavien perheiden lisääntyminen varhaiskasvatuksen arkipäivässä on jo nyt selvästi näkyvissä. Lähihoitajan tulisi ymmärtää maahanmuuttajuuden kokonaisuus ja se, mitä tämä tarkoittaa yksittäisen lapsen ja perheen kohdalla. Lisäksi tulisi nähdä sekä päivähoidon rooli että vastuu tässä kokonaisuudessa. Kotoutumisprosessin ja erityisesti varhaiskasvatuksen roolin tunteminen siinä on keskeistä. Ennakointitutkimuksen haastateltavat totesivat, että Suomi toisena kielenä, S2- opetus, tulisi olla varhaiskasvatuksen arkea, eikä se kuulu vain äidinkieltä opettavalle. Vaikka maahanmuuttajalapsille puhutaankin suomea päivähoidossa, tarvitaan myös kielitaitoa etenkin vanhempien kanssa tehtävässä yhteistyössä. Tiedotteita kirjoitetaan mm. englanniksi. Kaakkoisessa Suomessa venäjän osaamisesta on hyötyä. Tulkkipalvelujen käyttö ja tulkin kanssa työskentely vaativat myös oman osaamisensa. Päivähoidon ollessa usein ensimmäinen perhepalvelu, jonka maahanmuuttajaperhe kohtaa Suomeen tullessaan, painottuu lähihoitajan osaamisessa edellisten lisäksi palveluohjauksen hallinta, joka edellyttää palvelujärjestelmän hyvää tuntemusta.

3 Uudistuva lainsäädäntö, rakenteet ja kasvavat yksiköt Varhaiskasvatusta ja sitä lähellä olevia muita palveluja säätelee olemassa oleva lainsäädäntö. Muutokset ja uudistukset lainsäädännössä vaikuttavat sekä suorasti että epäsuorasti lähihoitajan työhön. Tieto laeista ja asetuksista ja niiden muutoksista on tärkeä osa ammatillista osaamista. Palveluohjaamisessa lähihoitaja tarvitsee tietoa lakisääteisestä ja paikallisesta palvelujärjestelmästä. Suuri osa haastatelluista näki varhaiskasvatuksen perinteisten rakenteiden muuttuvan tulevaisuudessa. Suuremmat yksikkökoot ja uusien palvelumuotojen kehittyminen niiden sisälle perheiden tarpeiden mukaisesti koettiin varhaiskasvatuksen alueella keinoksi selvitä tulevaisuuden monimuotoisista haasteista. Perheiden nopeasti muuttuvat tilanteet vaativat varhaiskasvatusjärjestelmältä joustavuutta mukautua sen hetkisiin tarpeisiin. Lähihoitajalta nämä joustavat järjestelmät edellyttävät myös joustavuutta ja mukautumiskykyä. Työvuorojen vaihtelu vuorotyöstä päivätyöhön, joustava siirtyminen tehtävästä tai lapsiryhmästä toiseen voi olla tulevaisuudessa osa lähihoitajan tehtäväkuvausta. Muuttuvissa tilanteissa korostuvat tiimityöskentelyn taidot, oman ja toisten osaamisen hyödyntäminen. Jotta toisten työntekijöiden osaamista voidaan hyödyntää, tulee tuntea myös tiimin muiden työtekijöiden koulutusten sisällöt ja heidän toimenkuvansa. Tietotekniikka on lisääntynyt myös varhaiskasvatuksen alueella. Dokumentointi ja sähköinen viestintä esim. perheen kanssa ovat jo nyt monessa päiväkodissa ja ryhmäperhepäiväkodissa arkipäivää. Sähköisiä kasvun kansioita laatiessa lähihoitaja tarvitsee vähintään perustason tietojenkäsittelyosaamista sekä kuvankäsittelytaitoja. Moniammatillisen yhteistyön siirtyessä enemmän verkkoihin edellytetään henkilöstöltä erilaisten sosiaalisten medioiden lukutaitoa. Paitsi omaa tietoteknistä osaamista, lähihoitajalla tulee olla myös tietoa mediakasvatuksesta, jotta hän kykenee ohjaamaan lapsia ja tarvittaessa myös heidän vanhempiaan. Tulevaisuuden päiväkoti Tutkimustulosten mukaan kansainvälisyys ja sen myötä monikulttuurisuus ovat osa päiväkotien arkea jo nyt, mutta myös tulevaisuudessa laajenevassa määrin. Elämänkaariajattelu ja asiakasryhmien monimuotoisuus korostuvat päiväkotien suunnittelussa ja infrastruktuurissa. Päiväkodit suunnitellaan muunneltaviksi palvelukeskuksiksi, joissa perheiden tarvitsemat palvelut ovat saatavilla yhdessä paikassa. Fyysisten tilojen muunneltavuus ja monikäyttöisyys mahdollistavat henkilöstöresurssien optimoimisen ja lisäävät taloudellisuutta. Tulevaisuuden trendi on, että päiväkoti ja koulu sijaitsevat fyysisesti lähekkäin tai jopa samassa rakennuksessa. Tämä mahdollistaa lapsen joustavan siirtymisen esikoululaisesta koululaiseksi. Uhkana tällaisessa kehityksessä nähtiin suurenevat yksiköt ja lapsiryhmät. Tulevaisuuden päiväkoti nähdään asiakaslähtöisesti räätälöityinä palveluina, joissa huomioidaan perheiden ja lasten yksilölliset tarpeet. Tänä päivänä koko perhe nähdään asiakkaana, jolloin palvelutarjonta laajenee sekä laadullisesti että määrällisesti. Tähän vaikuttavat monimuotoiset lapsiryhmät, erilaiset hoitoajat ja erityispalvelujen tarpeet.

4 Tulevaisuuden päiväkodissa työskentelee moniammatillinen henkilökunta. Henkilökunnan tarve ja koulutus perustuu päiväkotien sen hetken tarpeeseen, esim. Tampereella henkilöstö liikkuu yksikköjen välillä tarpeen mukaan. Rinnakkain työskentelevät esim. lastentarhanopettajat, sosionomit, lastenhoitajat, päivähoitajat, lähihoitajat, virikeohjaajat, toimintaterapeutit ja erilaiset harrasteohjaajat. Oulussa ja Jyväskylässä käytetään lasten sähköistä läsnäoloseurantaa kohdentamaan henkilöstöä kulloinkin sinne, missä sitä eniten tarvitaan. Osaava lähihoitaja tulevaisuudessa Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon (lähihoitaja) perusteet ovat uudistuneet elokuussa Vaikka sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon perusteissa käytetyt käsitteet eroavat hieman toisen asteen ja aikuiskoulutuksen välillä, on sisältö molemmissa yhtäläinen. Tutkinnon perusteiden avainkäsitteeksi on nostettu elinikäisen oppimisen avaintaidot. Osaavan lähihoitajan tietotaito kulminoituu elinikäisen oppimisen avaintaidoissa; oppiminen ja ongelmanratkaisu, vuorovaikutus ja yhteistyö, ammattietiikka, terveys- turvallisuus ja toimintakyky, kestävä kehitys, aloitekyky ja yrittäjyys, estetiikka, viestintä- ja mediaosaaminen, matematiikka ja luonnontieteet, teknologia- ja tietotekniikka, aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit. Elinikäisen oppimisen avaintaidot vastaavat tällä hetkellä laajasti jo nyt esiin nousseisiin tulevaisuuden varhaiskasvatuksen haasteisiin. Ennakointitutkimuksen tuloksissa tarvittavina taitoina korostuvat oppiminen ja ongelmanratkaisukyky. Lähihoitajan monimuotoisessa työssä keskeistä on oppimaan oppimisen taito, itsensä kehittäminen, kyky etsiä ja omaksua uutta tietoa sekä yhdistää sitä jo olemassa olevaan tietoon. Olennaista on myös kyky arvioida tiedon käyttöarvoa. Ongelmanratkaisutaidot korostuvat työn moninaistuessa ja nopeissa muutoksissa. Vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot luovat lähihoitajan työn perustan. Koko toimintaympäristö eli monimuotoinen lapsuus, erilaiset perheet, muuttuvat työyhteisöt ja laajenevat verkostot vaativat lähihoitajan vuorovaikutus- ja yhteistyötaidoilta paljon. Olennaista on, että lähihoitaja osaa ilmaista erilaisia näkökantoja selkeästi, rakentavasti ja luottamusta herättäen. Osaava lähihoitaja toimii työssään sosiaali- ja terveysalan arvoperustan mukaisesti. Tulevaisuudessa sitoutuminen ja myönteinen asennoituminen työhön korostuvat entisestään ammattieettisinä taitoina. Työelämän nopeatahtisuus mahdollistaa liikkuvuuden ja lyhyet sijaisuudet, jolloin sitoutumisen merkitys korostuu. Sitoutuminen lyhytaikaisissa työsuhteissa on haaste sekä työnantajan että työntekijän näkökulmasta. Tulevaisuudessa terveys, turvallisuus ja toimintakyky ovat tärkeitä erityisesti psyykkisen työkyvyn näkökulmasta. Lähihoitajan tehtäväkenttään kuuluu edistää tai ylläpitää työympäristönsä viihtyisyyttä sekä muuta esteettisyyttä ottaen toiminnassaan huomioon oman alansa esteettiset tekijät. Tulevaisuutta ei ole ilman kestävää kehitystä. Tulevaisuuden lähihoitajan tulee tiedostaa omien valintojensa merkitys ekologisten, taloudellisten sekä kulttuuristen periaatteiden mukaisesti. Hänen on tiedettävä kestävän kehityksen säädökset, määräykset ja sopimukset. Osaava lähihoitaja edistää toiminnallaan tavoitteiden saavuttamista ja toimii aloitteellisesti ja asiakaslähtöisesti työntekijänä ja/tai yrittäjä. Tulevaisuudessa korostuu entisestään sisäinen yrittäjyys, jolloin lähihoitaja toimii taloudellisesti ja tuloksellisesti sekä johtaa itseään.

5 Viestintä- ja mediaosaaminen sekä teknologia ja tietotekniikka ovat osa tulevaisuuden lähihoitajan työtä. Olennaista on kyetä arvioimaan kriittisesti erilaisia mediatuotteita sekä ottaa huomioon tekniikan tuomat hyödyt, rajoitukset ja riskit ja osata käyttää teknologiaa osana arkea. Osaava lähihoitaja tulevaisuudessa toimii aktiivisena kansalaisena ja huomio eri kulttuurit. Hän osallistuu rakentavalla tavalla yhteisön toimintaan, toimii tasa-arvoisesti ja yhdenvertaisuutta kunnioittaen. Hän toimii oikeuksiensa ja velvollisuuksiensa mukaisesti sekä työssä että arkielämässä. Koulutuksen uudistamistarpeet Lähihoitaja hallitsee ammattinsa keskeisen tietoperustan, joka käsittelee ihmisen ja hänen psykososiaalisen ja fyysisen ympäristönsä sekä yhteiskunnan välisiä yhteyksiä. Hän osaa hyödyntää tietotekniikkaa ja alan teknologiaa. Hänellä on valmiudet yrittäjyyteen sekä työskentelyyn verkostoissa ja monikulttuurisessa toimintaympäristössä. Hän osaa ottaa työssään huomioon ympäristö- ja kustannusvaikutukset ja toimia taloudellisesti, laadukkaasti ja tuloksellisesti. Hän osaa noudattaa työssään ympäristöä säästäviä kestävän kehityksen toimintaperiaatteita. Hänellä on elinikäisen oppimisen valmiudet, ja hän osaa hakea ja soveltaa työssään uutta tietoa ja perustella tekemänsä ratkaisut. (Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, 2010) Uusissa tutkinnon perusteissa korostetaan itseohjautuvuutta oppimisen ja ongelmanratkaisun näkökulmasta. Yksilöllinen varhaiskasvatus näyttäytyy ammattieettisestä ja vuorovaikutus- ja yhteistyötaitojen näkökulmasta. Kehityspsykologinen tieto painottuu elinkaaren näkökulmasta. Kuntien paineet asettavat omat vaatimuksensa varhaiskasvatukselle niin julkisella kuin yksityiselläkin sektorilla, erityisesti olemassa olevien resurssien hyödyntämisen näkökulmasta. Uudet varhaiskasvatuksen käytänteet nivoutuvat tulevaisuudessa kestävään kehitykseen, aloitteellisuuteen ja yrittäjyyteen. Em. kolme avaintaitoa korostuu myös uusien tutkinnon perusteiden tavoitteissa ja sisällöissä. Tietotekninen osaaminen on osa tätä päivää ja tulevaisuutta. Uusissa tutkinnon perusteissa tietotekninen osaaminen ja sen harjoittaminen esiintyy erityisesti lisääntyvissä verkossa tapahtuvissa opinnoissa. Osaamistarve vs. koulutuksen muutostarve Oheiseen taulukkoon 1 on koottu ennakointitutkimuksessa esiin nousseet varhaiskasvatuksen ennakoidut muutokset ja haasteet, jotka luovat tulevaisuudessa uuden osaamistarpeen tai edellyttävät nykyistä vahvempaa osaamista. Taulukon toisessa sarakkeessa esitetään, miten ne vaikuttavat koulutuksen kehittämiseen joko uusina osaamisen alueina tai tehostettavina osaamisalueina. Koulutuksen muutospaineet haastavat opetusmenetelmät. Osaamistarpeiden näkökulmasta ei ole yhdentekevää, miten asioita opetetaan. Muutokset edellyttävät aikaisempaa monipuolisempia tapoja oppia. Tänä päivänä on paljon tietoa erilaisista oppimismenetelmistä, jotka edesauttavat monipuolisemmin tiedon omaksumista ja tukevat esim. vuorovaikutus- ja tiimityötaitoja.

6 Osaamisalueet on jaoteltu edellä olleen ammatillisen osaamisen osaamisalueet -ajattelun perusteella työelämän avaintaitoihin, oman alan perusosaamiseen ja kokonaisuuden hallintaan sekä alan erityisosaamiseen. Sosiaalinen osaaminen sisältyy edellä mainittuihin. Tämän ennakointitutkimuksen perusteella on kuitenkin hyvä huomata, että esittämämme koulutuksen muutostarpeet eivät ole kokonaan uusia asioita opetussuunnitelmassa, vaan niissä on usein kysymys opittavan asian sisällön muutoksista. Täten ne eivät myöskään vie lisätilaa opintoviikoissa mitattuna, vaan edellyttävät pikemmin sisältöjen uudistamista tulevaisuuden muutosten mukaisesti. Pohdittavaksi jää, miten nykyinen lähihoitajakoulutus palvelee varhaiskasvatuksen tarpeita ja palveleeko riittävästi. Ennakointitutkimuksessa on tullut ilmi, että nykyinen koulutus sellaisenaan ei anna riittävää osaamista varhaiskasvatuksessa toimiville lähihoitajille. Tutkimuksen pohjalta suositeltavaa on syventää esim. suuntautumista varhaiskasvatukseen tai keskittyä jo koulutuksen alusta alkaen varhaiskasvatukseen tähtääviin opintokokonaisuuksiin. Taulukko 1 Lastenhoitajana toimivan lähihoitajan ammatillisen osaamisen osa-alueet koulutuksen kehittämistarpeet. YLEISET TYÖELÄMÄVALMIUDET ja Uudet tai vahvistettavat osaamisalueet Vuorovaikutus- ja tiimityötaidot Työelämätaidot Koulutuksen kehittämistarve Tiimityöskentelytaidot, tiimin johtaminen Ammatillinen vuorovaikutus Itsensä johtaminen Oikea asenne työhön Alaistaidot ja niiden merkitys työhyvinvointiin ja työn tuloksellisuuteen Lähihoitajan oman työkyvyn korostaminen ALAN PERUSOSAAMINEN JA KOKONAISUUDEN HALLINTA Uudet tai vahvistettavat osaamisalueet Palvelujärjestelmän ja palveluohjaamisen hallinta sekä verkosto-osaaminen Koulutuksen kehittämistarve Palvelukokonaisuuden ja palveluprosessien hallinta ja verkosto-osaaminen Palveluohjaus ja asiakkaan palveluosaaminen Kyky arvioida vaikuttavuutta Moniammatillinen yhteistyö Varhaiskasvatuksen moniammatillisen kokonaisuuden tunteminen Oman ammattiroolin (vastuiden ja rajojen) sisäistäminen Muiden ammattiryhmien osaamisen tunteminen Monikulttuuristen lasten hoito ja kasvatus Varhaiskasvatus osana yhteiskuntaa Muuttuva ja uusiutuva tieto Teknologia ja sähköiset järjestelmät Varhaiskasvatuksen toimintaperiaatteiden tunteminen Moniammatillisen yhteistyön tiedot ja taidot Monikulttuurisuusosaaminen Taloudellinen ajattelu ja kustannustietoisuus Varhaiskasvatuksen rahoitus Yrittäjyyskasvatus Talouden ja yhteiskunnan muutosten vaikutusten ymmärtäminen varhaiskasvatukseen, perheisiin ja lapsiin Tiedonhakutaidot Tiedon soveltaminen Tietotekniikan käyttö työssä

7 Terveyden edistäminen Laatutyöskentely ja kestävä kehitys Terveyden edistäminen Taloudellinen ja laadukas toiminta Prosessien lukutaito, prosessit (tasa)laadun kehittämisessä AMMATILLINEN ERITYISOSAAMINEN Uudet tai vahvistettavat osaamisalueet Kasvatuskumppanuus ja perheen kanssa tehtävä yhteistyö Pedagoginen tieto ja osaaminen Koulutuksen kehittämistarve Kasvatuskumppanuusosaaminen, kasvatuskeskustelujen käyminen Ryhmänohjauksen taitoja Erityispedagogiikan osaamisen Lasten erityispiirteiden tunteminen YLEISET TYÖELÄMÄVALMIUDET Vuorovaikutus- ja tiimityötaidot Varhaiskasvatus on lasten, heidän perheidensä ja varhaiskasvatukseen liittyvän verkoston yhteistyötä. Vuorovaikutustaidot ovat alan keskeisin työväline ja niiden merkitys on tärkeää ymmärtää. Siksi ohjaaminen vuorovaikutustaitojen käyttämiseen tulee kulkea läpi koko tutkinnon. Asiakkuuskäsitteen monipuolistuminen, verkostoituminen ja moniammatillisuus edellyttävät hyviä vuorovaikutustaitoja, joihin on kiinnitettävä lisähuomiota koulutuksessa. Opetusmenetelmien valinnassa tulee huomioida myös mahdollisuus harjaannuttaa ja kehittää vuorovaikutustaitoja. Dialoginen työote, jossa pyritään yhteisen ymmärryksen löytämiseen, kiteytyy varhaiskasvatuksessa kasvatuskumppanuuteen ja tiimityöskentelyyn. Dialogisen työtavan perusteet tulee hallita ja dialogisuutta tulee harjoitella käytännössä. Varhaiskasvatustyö on tiimityötä, jossa jokaisella tiimin jäsenellä on omat tehtävänsä ja vastuualueensa. Tiimityöskentelytaitojen hallinta kuuluu työn perustaitoihin ja niiden tulee olla tärkeä osa lähihoitajaopiskelijan osaamista. Opetusmenetelmien valinnalla voidaan vahvistaa tiimityöskentelytaitojen oppimista. Yhteistoiminnallisen oppimisen eri muotojen käyttäminen oppimismenetelmänä edesauttaa vuorovaikutustaitojen kehittämistä. Työelämätaidot Alaistaidot voidaan kiteyttää hyviin yhteistyötaitoihin, aktiivisuuteen, omasta ammattitaidosta ja työkyvystä huolehtimiseen sekä vastuun ottamiseen työstä ja työyhteisön hyvinvoinnista. Työyhteisön kehittämisen menetelmät tulee hallita ja ymmärtää niiden merkitys sekä yksilö- että työyhteisötasolla. Omasta työhyvinvoinnista huolehtiminen linkittyy työssäoppimisjaksoihin. Työssäoppimiseen valmentamisessa ja jaksojen jälkeisessä palautteessa tulisi keskustella aktiivisesti opiskelijan työhyvinvointiin liittyvistä tekijöistä. Koulutuksessa tulee kiinnittää huomiota opiskelijan kykyyn arvioida ja tunnistaa hänen omaan ja työyhteisön hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä. Hänen tulee osata huomioida työhyvinvointia tukevat ja haittaavat tekijät sekä omata keinoja oman ja työyhteisön hyvinvoinnin tukemiseen ja uupumuksen ennalta ehkäisemiseen. Elinikäisen oppimisen periaatteen mukaisesti perustutkinto nähdään ammatillisten perustaitojen hankkimisena, ajokorttina työelämään ja siksi koulutuksessa opiskelijoita tulee valmentaa jatkuvaan ammattitaidon kartuttamiseen ja uuden tiedon hankkimiseen läpi koko työuran.

8 Varhaiskasvatuksen muuttuvat työtilanteet ja -ympäristöt edellyttävät lähihoitajalta sitoutuvaa ja joustavaa työotetta, sekä kykyä mukautua alati muuttuviin tilanteisiin. Työhön sitoutumisen merkitystä ja joustavaa työotetta on painotettava koulutuksessa. Samalla on kehitettävä jo opintojen aikana joustavia työskentelytapoja, jotka vastaavat työelämän muutoksiin. ALAN PERUSOSAAMINEN JA KOKONAISUUDEN HALLINTA Palvelujärjestelmän ja prosessien hallinta, palveluohjaaminen sekä verkosto-osaaminen Palvelujärjestelmien jatkuvat rakennemuutokset vaativat tietojen jatkuvaa päivittämistä. Lähihoitajan on tunnettava eri palvelujärjestelmät ja prosessit sekä niihin linkittyvä yhteistyöverkostot. Hänen on osattava lukea ja ymmärtää erilaisia palveluprosesseja. Monimuotoinen asiakkuus sekä asiakkaiden oikeudet ja velvollisuudet vaativat palveluohjaus- ja palveluosaamistaitoja. Palveluosaaminen edellyttää kykyä hankkia tietoa asiakkaan liikkumisesta erilaissa verkostoissa ja prosesseissa, jolloin palveluohjauksessa tulee korostua asiakasnäkökulma. Lähihoitajalla tulee olla kykyä arvioida oman toimintansa vaikuttavuutta suhteessa asiakkaan kokonaistilanteeseen. Koulutuksessa muuttuvien palvelujärjestelmien ja prosessien tuntemukseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Opetusmenetelmällisesti laajemmat työelämään linkitetyt kehittämishankkeet ohjaavat opiskelijaa tiedon soveltamisessa käytäntöön. Ongelmalähtöiset case-tehtävät edesauttavat teorian soveltamisessa käytäntöön. Moniammatillinen yhteistyö Moniammatillisen yhteistyön myötä eri ammattiryhmien toimenkuvat ovat laajentuneet. Tämä vaatii varhaiskasvatuksen toimintaperiaatteiden ja moniammatillisen kokonaisuuden hahmottamista ja tuntemusta. Omaan ammattirooliin kuuluvien vastuiden ja rajojen tietäminen ja tunnistaminen on edellytys moniammatilliselle yhteistyölle. On tärkeää, että lähihoitaja kykenee hahmottamaan ja tunnistamaan työjakoon liittyvät tehtävät ja roolit sekä hallitsemaan kumppanuus- ja ammatillisen osaamisen. Varhaiskasvatus osana yhteiskuntaa Varhaiskasvatus osana yhteiskuntaa edellyttää kykyä tunnistaa yhteiskunnan ja toimintaympäristön muutosten vaikutuksia. Tulevaisuudessa tarvitaan yhä enemmän yhteiskuntaosaamista. Taloudellinen ajattelu ja kustannustietoisuus ovat osa tämän päivän varhaiskasvatushenkilöstön osaamista. Lähihoitajan on hallittava talouden perusperiaatteet ja ymmärrettävä kustannustehokkuuden merkitys ja siihen vaikuttavat tekijät. On olennaista ymmärtää, mitä päivähoito ja sen osatekijät todellisuudessa maksavat, miten palvelut rahoitetaan ja miten päiväkodin talouteen voi itse vaikuttaa. Koulutuksessa tulee ilmetä varhaiskasvatuksen kentän laajeneminen julkiselta sektorilta sekä yksityiselle että kolmannelle sektorille. Vaihtoehtoiset toimintamuodot yleistyvät varhaiskasvatuksen kentällä, ja yksityisten palvelujen lisääntyminen sekä uusien toimijoiden mukaantulo (esim. kulttuurin toimiala) tulevaisuudessa on huomioitava. Yrittäjyyskasvatus on olennainen osa uudistuvaa tutkintoa ja se on huomioitu jo nyt jatkumona läpi koko tutkinnon. Yrittäjyys käsitetään tutkinnossa sisäisenä yrittäjyytenä ja liiketoiminnan

9 perusasioiden osaamisena. Sisäisen yrittäjyyden oivaltaminen ja sen hallinta on lähihoitajan tutkinnossa keskeistä. Monikulttuuristen lasten hoito ja kasvatus Monikulttuurisuusosaaminen vaatii suvaitsevan asenteen ja erilaisten todellisuuksien ja elämänmuotojen hahmottamista. On tärkeää, että lähihoitajalla on joko tarvittava kielitaito tai kyky kommunikoida tulkin avustuksella. Lisääntyvä monikulttuurisuus edellyttää kulttuuritietoutta, esim. tietoa eri uskonnoista, ruokavalioista ja perhekäsityksestä. Kulttuurien laaja-alainen käsittely koulutuksessa on monikulttuurisen osaamisen ydin. Opiskelijan on hallittava kotouttamisprosessi ja maahanmuuttajien oikeudet, sekä toimiminen erityisen tuen tarpeessa olevat lasten ja perheiden kanssa. Tänä päivänä varhaiskasvatuksen henkilöstö koostuu myös monikulttuurisista työntekijöistä, siksi on oleellista, että maahanmuuttajataustaiset työntekijöiden työpaikkaohjaukseen kiinnitetään huomiota. Koulutuksessa tulee huomioida perehdytyksen merkitys, ja jokaiselle varhaiskasvatuksessa työskentelevällä tulee olla perehdytysvalmius monikulttuurisessa työympäristössä. Teknologia ja sähköiset järjestelmät varhaiskasvatuksen työkaluina Tietoteknologinen kehitys suoltaa jatkuvasti uusia sovelluksia, joiden käyttö vaatii tietoteknisten taitojen perushallintaa ja päivittämistä. Tietoteknologinen kehitys edellyttää hyviä tietoteknisiä taitoja ja kykyä hyödyntää teknologiaa. Verkkosovellusten hyödyntäminen opetuksessa lisääntyy ja niiden aktiivisella käytöllä voidaan varmistaa riittävä tietotekninen osaaminen. Teknologian käyttö laajenee myös aloille, joissa se on ollut tähän asti vähäistä esim. varhaiskasvatuksessa dokumentointi ja yhteydenpito vanhempien kanssa. Koulutuksessa tulee kiinnittää huomiota erityisesti kehittyvään tietoteknologiaan. Tietotekniikan perusteet tulee opettaa opintojen alkuvaiheessa ja muita tietoteknologisia taitoja tavoitteiden mukaisesti, kuten esim. erilaiset asiakastieto-ohjelmat. Dokumentointi, viestintä kodin ja päiväkodin välillä, sähköinen kasvun kansio, peruskuvankäsittelytaidot, mediakasvatustaidot vanhempien ja lasten ohjaamiseksi ovat tätä päivää ja tulevaisuutta. Muuttuva ja uusiutuva tieto Lisääntyvä tieto, tiedon hallinta ja sen luotettavuuden arviointi edellyttävät tiedonkäsittelytaitoja. Kokonaisuuksien hallinta on tänä päivänä tärkeää tiedonkäsittelyn näkökulmasta. Tietotulvan hallitseminen vaatii tiedon soveltamista yhä laajemmissa toimintaympäristöissä, tehtäväkokonaisuuksissa ja erilaisten tietokokonaisuuksien yhdistämisessä. Koulutuksessa oppimaan oppimisen taitoihin tulee kiinnittää erityistä huomiota jo opintojen alkuvaiheessa. Tiedon haun ja sen soveltamisen korostamista tarvitaan kuitenkin läpi kaikkien tutkinnon osien. Olennaista on linkittää tiedonhallinta-osaaminen työssä oppimisen välineeksi. Terveyden edistäminen Sosiaali- ja terveydenhuollon keskeiset tavoitteet liittyvät terveyden edistämiseen, jossa varhaiskasvatuksen rooli on merkittävä. Opiskelijat tulee sitouttaa terveyttä ja hyvinvointia edistävään työotteeseen ja ennaltaehkäisevän työn kehittämineen. Terveyttä ja hyvinvointia edistävien työmuotojen osaaminen korostuu tulevaisuudessa. Koulutuksessa tulee korostaa

10 terveyden edistämisen merkitystä ja antaa työvälineitä ennalta ehkäisevään työhön ja valmiuksia eri yhteistyömuotoihin eri järjestöjen ja toimintatahojen kanssa. Laatutyöskentely ja kestävä kehitys Tänä päivänä laatua mitataan jatkuvasti ja kaikessa toiminnassa korostuu laatuajattelu. Varhaiskasvatuksessa laatumittarit ovat lapsilähtöisiä. Olennaista on, että lähihoitajilla on laatujärjestelmien tuntemusta, ja hän ymmärtää oman toimintansa merkityksen laatutyöskentelyssä. Koulutuksessa tulee näkyä laatua parantavien prosessien lukutaito ja niiden ymmärtäminen keskeisenä osana kestävää kehitystä. AMMATILLINEN ERITYISOSAAMINEN Kasvatuskumppanuus ja perheen kanssa tehtävä yhteistyö Ammatillisesta näkökulmasta vuorovaikutus- ja sosiaaliset taidot ovat keskeisiä. Perhekeskeinen työtapa korostuu tämän päivän varhaiskasvatuksessa. Kasvatuskumppanuusosaaminen sisältää vanhemmuuden tukemista, dialogisten kasvatuskeskustelujen käymistä ja perhetyötä oman ammatillisen roolin puitteissa. Kyky kuvata ja perustella omia näkökantojaan on olennaista lähihoitajan sosiaalisessa osaamisessa. Yhteistyössä lapsen ja perheen kanssa kuunteleminen ja tarpeiden huomioiminen on ensisijaista. Koulutuksessa on olennaista kiinnittää huomiota sosiaalisten valmiuksien ammatilliseen kehittymiseen. Herkistyminen dialogiselle vuorovaikutukselle ja dialogisten menetelmien harjoittelu on äärimmäisen tärkeää kaikissa tutkinnon osissa. Pedagoginen osaaminen Erityispedagogisen osaamisen vaatimuksia tarvitaan tulevaisuudessa. Ennakointitutkimuksen mukaan perheiden, lasten ja nuorten pahoinvointi ja erityisen tuen tarve lisääntyvät. Ennalta ehkäisevä työ ja varhainen puuttumisen on keskeistä lähihoitajan työssä, mutta vastuu siitä on moniammatillinen. Kehityspsykologisen tiedon korostuminen ja sen soveltaminen eri-ikäisten lasten hoidossa on perusta huolen ennakointiin ja tunnistamiseen. Lasten kehityksen erityispiirteiden tuntemusta tulee vahvistaa alle kouluikäisten lasten kohdalla. Koulutuksessa tulee huomioida moniammatillisen verkoston ja tukitoimien tuntemus ja erityistä tukea tarvitsevien lasten ohjaamiseen liittyvät tekijät. Kaikissa tutkinnon osissa tulee huomioida ennaltaehkäisevän työotteen ja varhaisen puuttumisen menetelmien hallinta ja niiden merkitys. Lisä- ja täydennyskoulutus Täydennyskoulutustarvetta on havaittu jo työssä olevien osaamisen päivittämiseen ja uudistamiseen. Täydennyskoulutustarpeita ilmenee mm. kulttuuritietouteen, kasvatuskumppanuuteen, verkosto-osaamiseen, lainsäädännön ja palvelujärjestelmän tuntemukseen liittyen. Osa täydennyskoulutustarpeesta on sellaista, jossa paras kouluttaja on kouluorganisaatio. Osa taas liittyy suoraan alueellisiin organisaatioihin ja niissä tapahtuneisiin muutoksiin, jolloin on järkevää organisoida koulutusta, tiedottamista ja yhteisiä kehittämisseminaareja esim. varhaiskasvatuksen ja sosiaali- ja terveyden huollon kesken.

11 Lähteet Pirkko Pitkänen (toim.): Kulttuurien kohtaamisia arjessa. Näkökulmia monikulttuurisilta vuorovaikutuksen areenoilta. Luettu osoitteesta; Välimäki, A-L & Rauhala, P-L Lasten päivähoidon taipuminen yhteiskunnallisiin murroksiin Suomessa. Yhteiskuntapolitiikka 65 (5),

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 19.11.2008 Marja Hollo ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ n nimi: Ryhmä: Työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN

SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Anu Hultqvist OSAO, Koulutuspäällikkö TtM, Työelämäpedagogi, NTM Perustutkintojen tutkinnonperusteiden uudistuminen ja ammatillisen

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5).5.2015 Tämä asiakirjan osio kuvaa ammattiosaamisen näyttöä. Näyttötutkinnossa tutkintotilaisuuden järjestelyt ja osaamisen arviointi toteutuvat sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunnan

Lisätiedot

Opiskelija Opiskeluryhmä. Työssäoppimisen ajankohta. Työssäoppimispaikka. Työpaikkaohjaaja Puh. Opettaja Puh.

Opiskelija Opiskeluryhmä. Työssäoppimisen ajankohta. Työssäoppimispaikka. Työpaikkaohjaaja Puh. Opettaja Puh. LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS Kasvun tukeminen ja ohjaus TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUS JA ARVIOINTI Opiskelija Opiskeluryhmä Työssäoppimisen ajankohta Työssäoppimispaikka Työpaikkaohjaaja Puh. Opettaja

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan tulevaisuus ennakointiraporttien valossa

Sosiaali- ja terveysalan tulevaisuus ennakointiraporttien valossa Sosiaali- ja terveysalan tulevaisuus ennakointiraporttien valossa Anne Saarnio-Jokinen Koulutussuunnittelija Faktia OY Eeva-Liisa Breilin Opetusjohtaja HAMK Ammatillinen koulutus ei voi reagoida työelämän

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Pirkko Laurila ja Raili Laasonen Osaamisen ja sivistyksen asialla LABORATORIOALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

KULTTUURI - JA TAIDETOIMINTA HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ

KULTTUURI - JA TAIDETOIMINTA HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ Hämeen Ammattikorkeakoulu KULTTUURI - JA TAIDETOIMINTA HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ Sijoittuminen työelämään Koulutus on tarkoitettu henkilöille jotka toimivat kulttuuri- ja taidetoiminnan asiantuntija - ja

Lisätiedot

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa 2011 Osaamisen arviointi (1) Osaaminen (oppimisen tulosta) arvioidaan mahdollisimman aidoissa työelämän

Lisätiedot

Elinikäinen oppiminen ja uudistetut ammatilliset tutkinnot

Elinikäinen oppiminen ja uudistetut ammatilliset tutkinnot Elinikäinen oppiminen ja uudistetut ammatilliset tutkinnot Opin ovi Pirkanmaa projektin alueellinen seminaari 11.11.2010 Opetusneuvos Aira Rajamäki Ammattikoulutus, Tutkinnot yksikkö Opetushallitus Toimintaympäristön

Lisätiedot

OPS Minna Lintonen OPS

OPS Minna Lintonen OPS 26.4.2016 Uuden opetussuunnitelman on tarkoitus muuttaa koulu vastaamaan muun yhteiskunnan jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin. MINNA LINTONEN Oppilaat kasvavat maailmaan, jossa nykyistä suuremmassa määrin

Lisätiedot

LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS

LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS Lasten ja nuorten mielenterveyden edistäminen TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUS JA ARVIOINTI Opiskelija Opiskeluryhmä Työssäoppimisen ajankohta Työssäoppimispaikka Työpaikkaohjaaja

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet:

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: alan vaativissa tehtävissä. Hän hallitsee alan työt ja työtehtäväkokonaisuudet sekä laajan materiaalivalikoiman.

Lisätiedot

Monikulttuurisuus näyttötutkinnoissa

Monikulttuurisuus näyttötutkinnoissa Monikulttuurisuus näyttötutkinnoissa KT 1.9.2016 Taustaa Valtioneuvoston asetus ammatilliseen aikuiskoulutukseen liittyvästä henkilökohtaistamisesta 1.8.2015 Näyttötutkinto-opas 2015 Näyttötutkinto-oppaan

Lisätiedot

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaalialan AMK-osaamisen kompetenssit 2010 Sosiaalialan eettinen on sisäistänyt sosiaalialan arvot ja ammattieettiset periaatteet ja sitoutuu toimimaan niiden mukaisesti

Lisätiedot

KUUSAMON KAUPUNGIN PÄIVÄKOTIEN LASTENTAR- HANOPETTAJIEN AMMATILLISEN KASVUN KOKE- MUKSIA KASVATUSKUMPPANUUSKOULUTUKSESTA

KUUSAMON KAUPUNGIN PÄIVÄKOTIEN LASTENTAR- HANOPETTAJIEN AMMATILLISEN KASVUN KOKE- MUKSIA KASVATUSKUMPPANUUSKOULUTUKSESTA KUUSAMON KAUPUNGIN PÄIVÄKOTIEN LASTENTAR- HANOPETTAJIEN AMMATILLISEN KASVUN KOKE- MUKSIA KASVATUSKUMPPANUUSKOULUTUKSESTA Jonna Kylli Terhi Manninen Oulun seudun ammattikorkeakoulu Tutkimuksen taustoja

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI 1 SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO/ Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuudet

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI NÄYTTEENOTTO JA ASIAKASPALVELU LÄHIHOITAJAN TYÖSSÄ

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI NÄYTTEENOTTO JA ASIAKASPALVELU LÄHIHOITAJAN TYÖSSÄ SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Ikaalinen 22.11.2016 Askelmerkit tulevaan - reformi Rahoituksen taso alenee 2014-2017. OPH ja CIMO yhdistyvät 2017. Lainsäädäntö uudistuu 2018.

Lisätiedot

Uusi opetussuunnitelma oppiva yhteisö Etelä- Suomen aluehallintovirasto Karkkila. Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi

Uusi opetussuunnitelma oppiva yhteisö Etelä- Suomen aluehallintovirasto Karkkila. Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi Uusi opetussuunnitelma oppiva yhteisö Etelä- Suomen aluehallintovirasto 14.- 15.9.2015 Karkkila Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi Koulua ympäröivä maailma muuttuu Teknologia Ilmastonmuutos, luonto

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Oulun TOPPI Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan

Lisätiedot

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN Mitä laaja-alainen osaaminen tarkoittaa? Mitä on hyvä opettaminen? Miten OPS 2016 muuttaa opettajuutta? Perusopetuksen tavoitteet ja laaja-alainen osaaminen

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Merja Lahdenkauppi, Riitta Karusaari & Tuula Junttila Osaamisen ja sivistyksen asialla MATKAILUALAN/ HOTELLI-, RAVINTOLA-

Lisätiedot

OHJAAJUUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE

OHJAAJUUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE TUTKINNONSUORITTAJAN NIMI: OHJAAJUUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE ARVIOINNIN KOHTEET ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin hallinta Oman työn tavoitteellinen suunnittelu ja toteuttaminen sosiaalisista

Lisätiedot

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa 70-20-10 malli Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä AMKE 28.10.2015 Jarmo Kröger, kehittämispäällikkö Koulutuskeskus Salpaus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan ja

Lisätiedot

Keravanjoen koulu Opitaan yhdessä!

Keravanjoen koulu Opitaan yhdessä! Keravanjoen koulu Opitaan yhdessä! OPS 2016 Arvokeskustelun tuloksia Keravanjoen koulun huoltajat 1 a) Miksi lapsesi opiskelee koulussa? oppivelvollisuus ja yleissivistys oppii vastuulliseksi kansalaiseksi

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Asiakaspalvelu 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa toimia käytännön asiakaspalvelutehtävissä ja osoittaa ammattitaitonsa palvelutilanteessa,

Lisätiedot

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ KUNTOUTUMISEN TUKEMISEN TUTKINNON OSASSA / NÄYTÖN

Lisätiedot

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Ilmaisutaitojen ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja ajankohdat suunnitellaan

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus OPETUSSUUNNITELMA

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus OPETUSSUUNNITELMA OPETUSSUUNNITELMA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KEHITTÄMISEN JA JOHTAMISEN KOULUTUS Sosiaali- ja terveysalan keskus Suoritettava tutkinto Tutkintonimike Fysioterapeutti (ylempi AMK) Sairaanhoitaja (ylempi AMK)

Lisätiedot

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Liite Kansallinen vaativuustaso / eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen taso Taso1 Tutkinnot, oppimäärät ja

Lisätiedot

TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA

TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA Oppimisen ja osaamisen iloa Uudet opetussuunnitelmalinjaukset todeksi Irmeli Halinen Opetusneuvos Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPPIMINEN OPETUS JA OPISKELU PAIKALLISET

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3)

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) code name 1 2 3 sum YAKJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 90 YAKJA15AYKJ01-1000 Toimintaympäristön muutos

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

Aikuisten perusopetus

Aikuisten perusopetus Aikuisten perusopetus Laaja-alainen osaaminen ja sen integrointi oppiaineiden opetukseen ja koulun muuhun toimintaan 23.1.2015 Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS Uudet opetussuunnitelman

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

Opetussuunnitelmat. uudistuvat Tarja Ruohonen

Opetussuunnitelmat. uudistuvat Tarja Ruohonen Opetussuunnitelmat uudistuvat 2016 Tarja Ruohonen OPS-uudistuksen tavoitteita: Kasvun ja oppimisen jatkumon vahvistaminen Rakennetaan olemassaoleville vahvuuksille Määritellään kasvatustyötä ja toimintakulttuurin

Lisätiedot

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja osaa: työskentely

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja osaa: työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Kone- ja metallialan perustutkinto Koodi: KON141 Päätös: LAO C3/2015 Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tekemällä tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Käytön tuen prosessien vakiointi 15 osp Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: Prosessien tunnistaminen ja vakiointi 8 osp Työssäoppiminen 7 osp

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Multimediatuotanto 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella multimediatuotannon tuotantoprosessin, suunnitella ja toteuttaa multimediatuotteita,

Lisätiedot

Kansainvälinen liiketoiminta Digitalisaatio ja digitaaliset oppimisympäristöt. Pepe Vilpas

Kansainvälinen liiketoiminta Digitalisaatio ja digitaaliset oppimisympäristöt. Pepe Vilpas Kansainvälinen liiketoiminta Digitalisaatio ja digitaaliset oppimisympäristöt Pepe Vilpas Digitalisaatiolla tarkoitetaan laajasti toimintatapojen uudistamista ja prosessien ja palveluiden sähköistämistä

Lisätiedot

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS TURUN AIKUISKOULUTUSKESKUS Kärsämäentie 11, 20360 Turku puh. 0207 129 200 fax 0207 129 209 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA NÄYTTÖTUTKINTO AMMATTITAIDON ARVIOINTI KASVUN TUKEMINEN JA

Lisätiedot

Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan

Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan 5.9.2016 Opetussuunnitelma = OPS Opetussuunnitelma on suunnitelma siitä, miten opetus järjestetään. Se on kaiken koulun opetuksen ja toiminnan perusta. Opetussuunnitelmassa

Lisätiedot

Orientointia opiskeluun ja osaamisen tunnistamista ensimmäisen vuoden harjoittelun osalta

Orientointia opiskeluun ja osaamisen tunnistamista ensimmäisen vuoden harjoittelun osalta TAMK, Sosionomikoulutus, 17ASO ENNAKKOTEHTÄVÄ 1 TAMMIKUU 2017 Orientointia opiskeluun ja osaamisen tunnistamista ensimmäisen vuoden harjoittelun osalta Tämän ennakkotehtävän tavoitteena on tehdä näkyväksi

Lisätiedot

Suomalaisten aikuisten osaaminen ja sen tulevaisuus PIAACin valossa Petri Haltia

Suomalaisten aikuisten osaaminen ja sen tulevaisuus PIAACin valossa Petri Haltia Suomalaisten aikuisten osaaminen ja sen tulevaisuus PIAACin valossa 27.5.2014 Petri Haltia KANSAINVÄLINEN AIKUISTUTKIMUS PIAAC: Programme for the International Assessment of Adult Competencies OECD:n organisoima,

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 Tutkinto: Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja Tutkinnon osan nimi ja laajuus: 2.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus, 20 osp. Pakollinen

Lisätiedot

Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes

Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Lähtökohta Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille 2011-2016 on edellytetty, että

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus code name 1 2 3 sum YAKJA16XPROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 45 YAKJA16XYKJ05-1000 Toimintaympäristön muutoksiin varautuminen

Lisätiedot

Oulu Irmeli Halinen ja Eija Kauppinen OPETUSHALLITUS

Oulu Irmeli Halinen ja Eija Kauppinen OPETUSHALLITUS OPS2016 Laaja-alainen osaaminen, monialaiset oppimiskokonaisuudet, uudistuvat oppiaineet sekä vuosiluokkakohtaisten osuuksien valmistelu paikallisessa opetussuunnitelmassa Oulu 26.2.2015 Irmeli Halinen

Lisätiedot

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ KASVUN TUKEMISEN JA OHJAUKSEN TUTKINNON OSASSA

Lisätiedot

Opetussuunnitelmauudistus Suomessa Tiina Tähkä, Opetushallitus

Opetussuunnitelmauudistus Suomessa Tiina Tähkä, Opetushallitus Opetussuunnitelmauudistus Suomessa 2.6.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus MAHDOLLINEN KOULUKOHTAINEN OPS ja sen varaan rakentuva vuosisuunnitelma PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA Paikalliset tarpeet ja linjaukset

Lisätiedot

Juurisyiden oivaltaminen perustuu usein matemaattisiin menetelmiin, jotka soveltuvat oireiden analysointiin.

Juurisyiden oivaltaminen perustuu usein matemaattisiin menetelmiin, jotka soveltuvat oireiden analysointiin. Juurisyiden oivaltaminen perustuu usein matemaattisiin menetelmiin, jotka soveltuvat oireiden analysointiin. Tämä pätee arkisten haasteiden ohella suuriin kysymyksiin: kestävä kehitys, talous, lääketiede,

Lisätiedot

ARVO. Lohja 25.11.2008 Ryhmätyö: osaamisen vaatimukset tulevaisuudessa, aikaperspektiivi 3 vuotta

ARVO. Lohja 25.11.2008 Ryhmätyö: osaamisen vaatimukset tulevaisuudessa, aikaperspektiivi 3 vuotta ARVO Lohja 25.11.2008 Ryhmätyö: osaamisen vaatimukset tulevaisuudessa, aikaperspektiivi 3 vuotta Haasteet: asiakas & kumppanuus Asiakkuuden määrittäminen - segmentit Kasvatuskumppanuuden toteutuminen perheiden

Lisätiedot

Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt

Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt Itsenäinen elämä Työ Ammatillinen koulutus VALMENTAVA I 20-40 (80) ov - ammatilliseen peruskoulutukseen tai työelämään valmentavat perusopinnot koulutusalakohta

Lisätiedot

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola 28.8.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

MATKAILUALAN KOULUTUS

MATKAILUALAN KOULUTUS Master s Degree Programme in Tourism MATKAILUALAN KOULUTUS 90 op OPINTOSUUNNITELMA 2014 2016 Opintojen lähtökohdat Työelämän toimintaympäristön nopeat muutokset, toimintojen kansainvälistyminen sekä taloutemme

Lisätiedot

terveydentilavaatimukset sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa

terveydentilavaatimukset sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa Tutkintokohtaiset t k i t terveydentilavaatimukset sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa tki Aira Rajamäki 30.11.2009 Opetusneuvos Aira Rajamäki Opetushallitus aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki

Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki TAIKAKUUn valokuvakilpailu Katse tulevaisuuteen Annika Oksa, Raahen lukio OPETUSTOIMEN STRATEGIA VUOSILLE 2016-2020 OPLA 20.1.2016 7 SISA LTO 1. OPETUSTOIMEN KESKEISET

Lisätiedot

1. Oppimisen ohjaamisen osaamisalue. o oppijaosaaminen o ohjausteoriaosaaminen o ohjausosaaminen. 2. Toimintaympäristöjen kehittämisen osaamisalue

1. Oppimisen ohjaamisen osaamisalue. o oppijaosaaminen o ohjausteoriaosaaminen o ohjausosaaminen. 2. Toimintaympäristöjen kehittämisen osaamisalue Sivu 1 / 5 Tässä raportissa kuvaan Opintojen ohjaajan koulutuksessa oppimaani suhteessa koulutukselle asetettuihin tavoitteisiin ja osaamisalueisiin. Jokaisen osaamisalueen kohdalla pohdin, miten saavutin

Lisätiedot

Lukion luokkatilat. Monisteet ja kirjallisuusmateriaali. koulujemme luokkatiloissa. Luokkatilat, työsalit ja työssäoppimispaikka.

Lukion luokkatilat. Monisteet ja kirjallisuusmateriaali. koulujemme luokkatiloissa. Luokkatilat, työsalit ja työssäoppimispaikka. TUTKINTO: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TYÖVALTAINEN OPETUSSUUNNITELMA TUTKINNON OSA: Muut valinnaiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa/

Lisätiedot

Hoitotyön opiskelijan osaamisperustainen oppiminen ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa

Hoitotyön opiskelijan osaamisperustainen oppiminen ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa Hoitotyön opiskelijan osaamisperustainen oppiminen ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa Työelämäyhteistyöpäivä 6.9.2012 Arja Oikarinen 1 Luennon sisältö: Ammattitaitoa edistävä harjoittelu Mitä on

Lisätiedot

Hyvässä ohjauksessa opiskelija:

Hyvässä ohjauksessa opiskelija: Tuula Ritvanen 2013 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Osaamisen arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Tuula Ritvanen 2012 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa

Lisätiedot

Kuinka turvaat työllisyytesi?

Kuinka turvaat työllisyytesi? Kuinka turvaat työllisyytesi? Ida Mielityinen Akava Työurat ja osaaminen koetuksella 20.9.2016 Esimerkkejä tulevaisuuden ammateista ihmisten keinotekoisten kehonosien valmistajat nano-teknikot, geneettisten

Lisätiedot

Kuntoutumisen tukeminen

Kuntoutumisen tukeminen Kuntoutumisen tukeminen Ammattitaitovaatimukset osaa laatia, toteuttaa ja arvioida lähihoitajan vastuualueella kuntoutujalähtöisen edistävän yhteistyössä moni työryhmän kanssa ohjata ja tukea erilaisten

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT

OPETUSSUUNNITELMA VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT OPETUSSUUNNITELMA VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Palvelualan apulaisrehtorin hyväksymä 28.4.2015, 8. Näyttötoimikunta hyväksynyt 17.3.2015, 3. OPETUSSUUNNITELMA 1 (20) Sisällys VAPAASTI VALITTAVAT

Lisätiedot

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, TUTKINNON MUODOSTUMINEN JA VALINNAISUUS Opetushallitus infotilaisuus 7.12.2009 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Siilinjärven OPS-veso / Marja Rytivaara TAVOITTEENA LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN

Siilinjärven OPS-veso / Marja Rytivaara TAVOITTEENA LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN Siilinjärven OPS-veso / Marja Rytivaara TAVOITTEENA LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN 19.4.2016 Laaja-alainen osaaminen Tietojen, taitojen, arvojen, asenteiden ja tahdon muodostama kokonaisuus Kykyä käyttää tietoja

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

FUTUREX Future Experts

FUTUREX Future Experts FUTUREX Future Experts 2010-2013 Työnantajahaastattelujen satoa miksi laajoja osaamiskokonaisuuksia tarvitaan, millaista osaamista tarvitaan? Sirke Pekkilä, Sibelius-Akatemia, Taideyliopisto Miksi laajoja

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palvelujen käyttöönotto ja tuki Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: Työasemaympäristön suunnittelu ja toteuttaminen Kouluttaminen ja asiakastuki

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1. Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1. Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja ajankohdat suunnitellaan

Lisätiedot

Osaamisen johtaminen on merkittävä julkishallinnon johtajien osaamisen sisältöalue.

Osaamisen johtaminen on merkittävä julkishallinnon johtajien osaamisen sisältöalue. Osaamisen strateginen johtaminen on noussut esille eri tutkimuksissa 1990- luvulla Osaamisen johtaminen on merkittävä julkishallinnon johtajien osaamisen sisältöalue. 1 1. Koulutus- ja kehittämistoiminta

Lisätiedot

LAPSI-, NUORISO- JA PERHESOSIAALITYÖN ERIKOISALAN KOULUTUS

LAPSI-, NUORISO- JA PERHESOSIAALITYÖN ERIKOISALAN KOULUTUS LAPSI-, NUORISO- JA PERHESOSIAALITYÖN ERIKOISALAN KOULUTUS JA LASTENSUOJELUPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN Lastensuojelun kehittämisverkosto 17.8.2016 Merja Anis UUDET SOSIAALITYÖN ERIKOISTUMISKOULUTUKSET ALKAMASSA

Lisätiedot

Oppilaitosten kestävän kehityksen kriteerit

Oppilaitosten kestävän kehityksen kriteerit Oppilaitosten kestävän kehityksen kriteerit Opetuksen toteutuksen arviointi, tausta-aineistoa AMMATILLISET OPPILAITOKSET Taustaa Kestävän kehityksen kasvatuksen tavoitteena on ihmisiä, joilla on kyky ja

Lisätiedot

Voiko työtä tehden oikeasti oppia? Sirpa Rintala projektityöntekijä Tekemällä oppii projekti

Voiko työtä tehden oikeasti oppia? Sirpa Rintala projektityöntekijä Tekemällä oppii projekti Voiko työtä tehden oikeasti oppia? Sirpa Rintala projektityöntekijä Tekemällä oppii projekti Muistele kokemuksiasi ensimmäisistä työpaikoista. Oliko Sinulla aiempaa kokemusta tai koulutusta sen tekemiseen?

Lisätiedot

MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI

MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI 4 MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI 4.1 KAIKILLE PAKOLLISET TUTKINNON OSAT 4.1.1 Työtehtävän suunnittelu, 10 ov Ammattitaitovaatimukset kartoittaa

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän uudistus - tavoitteet ja uudet säädökset

Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän uudistus - tavoitteet ja uudet säädökset Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän uudistus - tavoitteet ja uudet säädökset Johtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen vastuualue 18.11.2014 Muutosten kokonaisuus ammatillisessa koulutuksessa

Lisätiedot

TYÖVALTAINEN OPPIMINEN / TOP-Laaja

TYÖVALTAINEN OPPIMINEN / TOP-Laaja TYÖVALTAINEN OPPIMINEN / TOP-Laaja tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus 10ov Oikeaa työssäoppimista 4ov Teoriaopiskelua työelämässä 6 ov 1. Työprosessin hallinta tarvitseville lapsille

Lisätiedot

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Kaija Miettinen FT, johtaja Bovallius-ammattiopisto Opetushallitus 17.1.2012 Klo 10.20 11.30 16.1.2012 kaija.miettinen@bovallius.fi

Lisätiedot

arvioinnin kohde

arvioinnin kohde KEMIA 9-lk Merkitys, arvot ja asenteet T2 Oppilas tunnistaa omaa kemian osaamistaan, asettaa tavoitteita omalle työskentelylleen sekä työskentelee pitkäjänteisesti T3 Oppilas ymmärtää kemian osaamisen

Lisätiedot

Opettajille suunnatut erikoistumiskoulutukset - toteutuksia ja kokemuksia ensimmäisestä vuodesta

Opettajille suunnatut erikoistumiskoulutukset - toteutuksia ja kokemuksia ensimmäisestä vuodesta Opettajille suunnatut erikoistumiskoulutukset - toteutuksia ja kokemuksia ensimmäisestä vuodesta Keväällä 2016 käynnistyivät koulutusohjelmat: - Oppiminen ja opettaminen digitaalisissa ympäristöissä (60

Lisätiedot

Työelämässä vaadittava osaaminen opetuksen, ohjauksen ja arvioinnin perustaksi

Työelämässä vaadittava osaaminen opetuksen, ohjauksen ja arvioinnin perustaksi Työelämässä vaadittava osaaminen opetuksen, ohjauksen ja arvioinnin perustaksi Ammatillisen koulutuksen yhteistyöfoorumi 2015 M/S Viking Gabriella ke 25.3.2015 opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.fi

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Outokummun kaupunki 2 Sisältö 1 Perusopetuksen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2 Perusopetuksen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

Opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpauksessa. Merja Rui ja Heikki Tuomainen lehtorit, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus

Opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpauksessa. Merja Rui ja Heikki Tuomainen lehtorit, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus Opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpauksessa Merja Rui ja Heikki Tuomainen lehtorit, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus Pedagoginen johtaminen Salpauksessa Opiskelijat ja työelämä Maarit

Lisätiedot

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma Esiopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Nurmijärven kunta Varhaiskasvatuspalvelut Sivistyslautakunta x.1.2016 x www.nurmijarvi.fi Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat

Lisätiedot

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN OSAAMISALASSA

Lisätiedot

SOTE-ENNAKOINTI varhaiskasvatuksen tulevaisuuden

SOTE-ENNAKOINTI varhaiskasvatuksen tulevaisuuden SOTE-ENNAKOINTI varhaiskasvatuksen tulevaisuuden ennakointi Marja-Liisa Vesterinen, Ullamaija Kauppinen ja Maria Lankoski VARHAISKASVATUSHENKILÖSTÖN NYKYISET TEHTÄVÄT, TYÖNJAKO JA OSAAMINEN SOTE-ENNAKOINNIN

Lisätiedot

Lapin ammattiopistossa

Lapin ammattiopistossa VALMA JA TELMA Lapin ammattiopistossa Mitä on Valma? Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavassa koulutuksessa (VALMA) on yhdistetty neljä aiempaa eri kohderyhmille suunnattua valmistavaa, valmentavaa,

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Orimattilan varhaiskasvatuksen pedagogisten työtapojen kehittäminen varhaiskasvatussuunnitelman näkökulmasta. hanke

Orimattilan varhaiskasvatuksen pedagogisten työtapojen kehittäminen varhaiskasvatussuunnitelman näkökulmasta. hanke Orimattilan varhaiskasvatuksen pedagogisten työtapojen kehittäminen varhaiskasvatussuunnitelman näkökulmasta hanke 2016-2017 Hankkeen esittely 2.9.2016 Hanketyöryhmä Hanke pähkinänkuoressa Hankkeella tavoitellaan

Lisätiedot

Lukutaidon uudet muodot äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan haasteena Asiantuntijanäkökulma mediakasvatukseen, osa 1

Lukutaidon uudet muodot äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan haasteena Asiantuntijanäkökulma mediakasvatukseen, osa 1 Lukutaidon uudet muodot äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan haasteena Asiantuntijanäkökulma mediakasvatukseen, osa 1 Annukka Uusitalo 28.2.2006 Mediakasvatuskeskus Soveltavan kasvatustieteen laitos

Lisätiedot

Valmentavien koulutusten perusteiden valmisteluvaihe. Ulla Aunola Opetushallitus/Ammatillinen peruskoulutus

Valmentavien koulutusten perusteiden valmisteluvaihe. Ulla Aunola Opetushallitus/Ammatillinen peruskoulutus Valmentavien koulutusten perusteiden valmisteluvaihe Ulla Aunola Opetushallitus/Ammatillinen peruskoulutus 6.11.2014 Lyhyt prosessikuvaus OKM ja OPH virkamiesvalmistelua 2012 > Taustaselvityksiä ja yhteistyöseminaareja

Lisätiedot