SOTE-ENNAKOINTI sosiaali- ja terveysalan tulevaisuuden ennakointi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOTE-ENNAKOINTI sosiaali- ja terveysalan tulevaisuuden ennakointi"

Transkriptio

1 SOTE-ENNAKOINTI sosiaali- ja terveysalan tulevaisuuden ennakointi Leena Tervonen ja Minna Koponen LÄHIHOITAJAN TULEVAISUUDEN OSAAMISTARPEET VARHAIS- KASVATUKSESSA Käsittelemme artikkelissamme varhaiskasvatuksen toimintaympäristön muutosta, sen vaikutuksia varhaiskasvatuksen organisoitumiseen ja henkilöstön uusiin osaamisvaatimuksiin ja koulutustarpeisiin siten, että keskiössä on lähihoitajakoulutus ja lastenhoitajan tehtävä päiväkodissa. Sivuamme kuitenkin useassa kohdassa myös muita varhaiskasvatuksen ammattiryhmiä, koska monet muutokset ja haasteet koskevat koko päiväkotia ja edellyttävät ammattiryhmiltä moniammatillisuutta ja tiimityöskentelyä. Johdanto Yhteiskunta elää jatkuvassa muutoksessa ja sen vaikutukset heijastuvat kaikille elämänaloille. Myöskään varhaiskasvatus ei jää syrjään tässä kehityksessä. Muuttunut vanhemmuus, asiakaslähtöisyyden lisääntyminen ja yksilöllisyyden kasvaneet vaatimukset ovat tuoneet ja tuovat perheet vahvemmin varhaiskasvatuksen toiminta-alueelle. Kansainvälistyminen sekä perheiden että työntekijöiden tasolla laajentaa keskustelua varhaiskasvatuksen arvoista ja käytännöistä. Uudistunut ja uudistuva lainsäädäntö sekä kuntien talouspaineet näkyvät mm. varhaiskasvatuksen yksiköiden suurenemisena ja monipuolistumisena sekä uusien varhaiskasvatuskäytäntöjen esiintulona. Moniammatillinen yhteistyö ja verkostotyö korostuvat entisestään. Yksityisen sektorin kasvu muuttaa osaltaan palvelujärjestelmän kokonaisuutta. Varhaiskasvatus on koko historiansa ajan ollut notkea mukautumaan ympärillä muuttuvan yhteiskunnan tarpeisiin. Yhteiskunnalliset murrokset ovat vieneet varhaiskasvatusta harppauksittain eteenpäin. Muutokset ovat nostaneet varhaiskasvatuksen tarpeissa esiin aina jotain uutta, johon on reagoitu mm. lainsäädännöllä, henkilöstön koulutusta kehittämällä sekä varhaiskasvatuksen ideologista ja teoreettista perustaa pohtimalla. (Välimäki ja Rauhala 2000, ) Tämä varhaiskasvatuksen ennakointitutkimus on nostanut esiin jo tapahtuvia ja tulevaisuuden mahdollisia kehityssuuntia. Tutkimustavoitteiden mukaisesti projektin tehtävänä on ennakoida tulevaisuuden muutosten vaikutusta henkilöstön osaamistarpeisiin varhaiskasvatuksen alueella.

2 Tutkimuksessa mukanaolijat ovat yksimielisiä varhaiskasvatustyön haasteellisuuden lisääntymisestä. Vanhemmuuden ongelmat ja lasten erityisen tuen tarpeen kasvu ovat nousseet keskeisiksi tekijöiksi, jotka ovat lisänneet työn haasteellisuutta. Tutkimuksessa haastateltujen yhteinen kokemus on ollut, että nykyinen osaaminen ei riitä lasten ja perheiden aina vain haasteellisempien ongelmien selvittämiseen. Kehittämisen painopisteet Kehittämistarpeita havaittiin seuraavilla neljällä osa-alueella: lapsiryhmän hallinta, kasvatuskumppanuus, erityispedagogiikka sekä kansainvälistyminen. Ryhmänohjaamisen perustaitojen hallinnan katsottiin olevan työn perusta ja kuuluvan kaikille ammattiryhmille koulutustaustasta riippumatta. Suuret ryhmäkoot, jotka joidenkin haastateltavien mukaan mahdollisesti vielä suurenevat tulevaisuudessa, asettavat lapsiryhmän hallinnan menetelmät tärkeään asemaan. Lapsiryhmän ryhmäyttämisen taidot korostuvat sitä enemmän, mitä suuremmasta ryhmästä on kyse. Koko perheen näkeminen asiakkaana haastavaa lähihoitajat uuteen tilanteeseen. Vuorovaikutus perheiden kanssa on lisääntynyt ja mm. monimuotoistunut vanhemmuus on tuonut mukanaan vaatimuksen kasvatuskumppanuuden hallinnasta. Varhaiskasvatus edellyttää nyt ja tulevaisuudessa yhä enemmän perhekeskeisen työotteen hallintaa ja dialogisten kasvatuskeskustelujen osaamista. Muuttuva vanhemmuus aiheuttaa ohjauspaineita varhaiskasvatuksen henkilöstölle. Kasvatuskumppanuus on paitsi yhteistyötaitoa, myös asennoitumista, jonka sisäistäminen edesauttaa toimimista vanhempien kanssa. Erityistä tukea tarvitsevien lasten määrä lisääntyy varhaiskasvatuksessa. Erityislapsia integroidaan yhä enemmän tavallisiin lapsiryhmiin, jolloin kaikkien työntekijöiden tehtäviin kuuluu erityistä tukea tarvitsevien lasten ohjaaminen. Sosio-emotionaalisten häiriöiden ja erilaisten oppimisvaikeuksien tuntemusta tarvitaan arkipäivässä. Erityistä tukea tarvitsevien lasten kanssa toimiessa korostuu myös verkosto-osaaminen. Työntekijällä tulee olla tietoa palvelujärjestelmästä ja erilaisten tukitoimien mahdollisuuksista. Perheiden ja lasten tilanteiden ollessa vaativia, on tärkeää, että lähihoitaja ymmärtää oman työnkuvansa ja -tehtävänsä rajat. Myös varhaiskasvatus kansainvälistyy. Eri syistä johtuva maahanmuutto lisääntyy ja eri kansallisuuksia edustavien perheiden lisääntyminen varhaiskasvatuksen arkipäivässä on jo nyt selvästi näkyvissä. Lähihoitajan tulisi ymmärtää maahanmuuttajuuden kokonaisuus ja se, mitä tämä tarkoittaa yksittäisen lapsen ja perheen kohdalla. Lisäksi tulisi nähdä sekä päivähoidon rooli että vastuu tässä kokonaisuudessa. Kotoutumisprosessin ja erityisesti varhaiskasvatuksen roolin tunteminen siinä on keskeistä. Ennakointitutkimuksen haastateltavat totesivat, että Suomi toisena kielenä, S2- opetus, tulisi olla varhaiskasvatuksen arkea, eikä se kuulu vain äidinkieltä opettavalle. Vaikka maahanmuuttajalapsille puhutaankin suomea päivähoidossa, tarvitaan myös kielitaitoa etenkin vanhempien kanssa tehtävässä yhteistyössä. Tiedotteita kirjoitetaan mm. englanniksi. Kaakkoisessa Suomessa venäjän osaamisesta on hyötyä. Tulkkipalvelujen käyttö ja tulkin kanssa työskentely vaativat myös oman osaamisensa. Päivähoidon ollessa usein ensimmäinen perhepalvelu, jonka maahanmuuttajaperhe kohtaa Suomeen tullessaan, painottuu lähihoitajan osaamisessa edellisten lisäksi palveluohjauksen hallinta, joka edellyttää palvelujärjestelmän hyvää tuntemusta.

3 Uudistuva lainsäädäntö, rakenteet ja kasvavat yksiköt Varhaiskasvatusta ja sitä lähellä olevia muita palveluja säätelee olemassa oleva lainsäädäntö. Muutokset ja uudistukset lainsäädännössä vaikuttavat sekä suorasti että epäsuorasti lähihoitajan työhön. Tieto laeista ja asetuksista ja niiden muutoksista on tärkeä osa ammatillista osaamista. Palveluohjaamisessa lähihoitaja tarvitsee tietoa lakisääteisestä ja paikallisesta palvelujärjestelmästä. Suuri osa haastatelluista näki varhaiskasvatuksen perinteisten rakenteiden muuttuvan tulevaisuudessa. Suuremmat yksikkökoot ja uusien palvelumuotojen kehittyminen niiden sisälle perheiden tarpeiden mukaisesti koettiin varhaiskasvatuksen alueella keinoksi selvitä tulevaisuuden monimuotoisista haasteista. Perheiden nopeasti muuttuvat tilanteet vaativat varhaiskasvatusjärjestelmältä joustavuutta mukautua sen hetkisiin tarpeisiin. Lähihoitajalta nämä joustavat järjestelmät edellyttävät myös joustavuutta ja mukautumiskykyä. Työvuorojen vaihtelu vuorotyöstä päivätyöhön, joustava siirtyminen tehtävästä tai lapsiryhmästä toiseen voi olla tulevaisuudessa osa lähihoitajan tehtäväkuvausta. Muuttuvissa tilanteissa korostuvat tiimityöskentelyn taidot, oman ja toisten osaamisen hyödyntäminen. Jotta toisten työntekijöiden osaamista voidaan hyödyntää, tulee tuntea myös tiimin muiden työtekijöiden koulutusten sisällöt ja heidän toimenkuvansa. Tietotekniikka on lisääntynyt myös varhaiskasvatuksen alueella. Dokumentointi ja sähköinen viestintä esim. perheen kanssa ovat jo nyt monessa päiväkodissa ja ryhmäperhepäiväkodissa arkipäivää. Sähköisiä kasvun kansioita laatiessa lähihoitaja tarvitsee vähintään perustason tietojenkäsittelyosaamista sekä kuvankäsittelytaitoja. Moniammatillisen yhteistyön siirtyessä enemmän verkkoihin edellytetään henkilöstöltä erilaisten sosiaalisten medioiden lukutaitoa. Paitsi omaa tietoteknistä osaamista, lähihoitajalla tulee olla myös tietoa mediakasvatuksesta, jotta hän kykenee ohjaamaan lapsia ja tarvittaessa myös heidän vanhempiaan. Tulevaisuuden päiväkoti Tutkimustulosten mukaan kansainvälisyys ja sen myötä monikulttuurisuus ovat osa päiväkotien arkea jo nyt, mutta myös tulevaisuudessa laajenevassa määrin. Elämänkaariajattelu ja asiakasryhmien monimuotoisuus korostuvat päiväkotien suunnittelussa ja infrastruktuurissa. Päiväkodit suunnitellaan muunneltaviksi palvelukeskuksiksi, joissa perheiden tarvitsemat palvelut ovat saatavilla yhdessä paikassa. Fyysisten tilojen muunneltavuus ja monikäyttöisyys mahdollistavat henkilöstöresurssien optimoimisen ja lisäävät taloudellisuutta. Tulevaisuuden trendi on, että päiväkoti ja koulu sijaitsevat fyysisesti lähekkäin tai jopa samassa rakennuksessa. Tämä mahdollistaa lapsen joustavan siirtymisen esikoululaisesta koululaiseksi. Uhkana tällaisessa kehityksessä nähtiin suurenevat yksiköt ja lapsiryhmät. Tulevaisuuden päiväkoti nähdään asiakaslähtöisesti räätälöityinä palveluina, joissa huomioidaan perheiden ja lasten yksilölliset tarpeet. Tänä päivänä koko perhe nähdään asiakkaana, jolloin palvelutarjonta laajenee sekä laadullisesti että määrällisesti. Tähän vaikuttavat monimuotoiset lapsiryhmät, erilaiset hoitoajat ja erityispalvelujen tarpeet.

4 Tulevaisuuden päiväkodissa työskentelee moniammatillinen henkilökunta. Henkilökunnan tarve ja koulutus perustuu päiväkotien sen hetken tarpeeseen, esim. Tampereella henkilöstö liikkuu yksikköjen välillä tarpeen mukaan. Rinnakkain työskentelevät esim. lastentarhanopettajat, sosionomit, lastenhoitajat, päivähoitajat, lähihoitajat, virikeohjaajat, toimintaterapeutit ja erilaiset harrasteohjaajat. Oulussa ja Jyväskylässä käytetään lasten sähköistä läsnäoloseurantaa kohdentamaan henkilöstöä kulloinkin sinne, missä sitä eniten tarvitaan. Osaava lähihoitaja tulevaisuudessa Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon (lähihoitaja) perusteet ovat uudistuneet elokuussa Vaikka sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon perusteissa käytetyt käsitteet eroavat hieman toisen asteen ja aikuiskoulutuksen välillä, on sisältö molemmissa yhtäläinen. Tutkinnon perusteiden avainkäsitteeksi on nostettu elinikäisen oppimisen avaintaidot. Osaavan lähihoitajan tietotaito kulminoituu elinikäisen oppimisen avaintaidoissa; oppiminen ja ongelmanratkaisu, vuorovaikutus ja yhteistyö, ammattietiikka, terveys- turvallisuus ja toimintakyky, kestävä kehitys, aloitekyky ja yrittäjyys, estetiikka, viestintä- ja mediaosaaminen, matematiikka ja luonnontieteet, teknologia- ja tietotekniikka, aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit. Elinikäisen oppimisen avaintaidot vastaavat tällä hetkellä laajasti jo nyt esiin nousseisiin tulevaisuuden varhaiskasvatuksen haasteisiin. Ennakointitutkimuksen tuloksissa tarvittavina taitoina korostuvat oppiminen ja ongelmanratkaisukyky. Lähihoitajan monimuotoisessa työssä keskeistä on oppimaan oppimisen taito, itsensä kehittäminen, kyky etsiä ja omaksua uutta tietoa sekä yhdistää sitä jo olemassa olevaan tietoon. Olennaista on myös kyky arvioida tiedon käyttöarvoa. Ongelmanratkaisutaidot korostuvat työn moninaistuessa ja nopeissa muutoksissa. Vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot luovat lähihoitajan työn perustan. Koko toimintaympäristö eli monimuotoinen lapsuus, erilaiset perheet, muuttuvat työyhteisöt ja laajenevat verkostot vaativat lähihoitajan vuorovaikutus- ja yhteistyötaidoilta paljon. Olennaista on, että lähihoitaja osaa ilmaista erilaisia näkökantoja selkeästi, rakentavasti ja luottamusta herättäen. Osaava lähihoitaja toimii työssään sosiaali- ja terveysalan arvoperustan mukaisesti. Tulevaisuudessa sitoutuminen ja myönteinen asennoituminen työhön korostuvat entisestään ammattieettisinä taitoina. Työelämän nopeatahtisuus mahdollistaa liikkuvuuden ja lyhyet sijaisuudet, jolloin sitoutumisen merkitys korostuu. Sitoutuminen lyhytaikaisissa työsuhteissa on haaste sekä työnantajan että työntekijän näkökulmasta. Tulevaisuudessa terveys, turvallisuus ja toimintakyky ovat tärkeitä erityisesti psyykkisen työkyvyn näkökulmasta. Lähihoitajan tehtäväkenttään kuuluu edistää tai ylläpitää työympäristönsä viihtyisyyttä sekä muuta esteettisyyttä ottaen toiminnassaan huomioon oman alansa esteettiset tekijät. Tulevaisuutta ei ole ilman kestävää kehitystä. Tulevaisuuden lähihoitajan tulee tiedostaa omien valintojensa merkitys ekologisten, taloudellisten sekä kulttuuristen periaatteiden mukaisesti. Hänen on tiedettävä kestävän kehityksen säädökset, määräykset ja sopimukset. Osaava lähihoitaja edistää toiminnallaan tavoitteiden saavuttamista ja toimii aloitteellisesti ja asiakaslähtöisesti työntekijänä ja/tai yrittäjä. Tulevaisuudessa korostuu entisestään sisäinen yrittäjyys, jolloin lähihoitaja toimii taloudellisesti ja tuloksellisesti sekä johtaa itseään.

5 Viestintä- ja mediaosaaminen sekä teknologia ja tietotekniikka ovat osa tulevaisuuden lähihoitajan työtä. Olennaista on kyetä arvioimaan kriittisesti erilaisia mediatuotteita sekä ottaa huomioon tekniikan tuomat hyödyt, rajoitukset ja riskit ja osata käyttää teknologiaa osana arkea. Osaava lähihoitaja tulevaisuudessa toimii aktiivisena kansalaisena ja huomio eri kulttuurit. Hän osallistuu rakentavalla tavalla yhteisön toimintaan, toimii tasa-arvoisesti ja yhdenvertaisuutta kunnioittaen. Hän toimii oikeuksiensa ja velvollisuuksiensa mukaisesti sekä työssä että arkielämässä. Koulutuksen uudistamistarpeet Lähihoitaja hallitsee ammattinsa keskeisen tietoperustan, joka käsittelee ihmisen ja hänen psykososiaalisen ja fyysisen ympäristönsä sekä yhteiskunnan välisiä yhteyksiä. Hän osaa hyödyntää tietotekniikkaa ja alan teknologiaa. Hänellä on valmiudet yrittäjyyteen sekä työskentelyyn verkostoissa ja monikulttuurisessa toimintaympäristössä. Hän osaa ottaa työssään huomioon ympäristö- ja kustannusvaikutukset ja toimia taloudellisesti, laadukkaasti ja tuloksellisesti. Hän osaa noudattaa työssään ympäristöä säästäviä kestävän kehityksen toimintaperiaatteita. Hänellä on elinikäisen oppimisen valmiudet, ja hän osaa hakea ja soveltaa työssään uutta tietoa ja perustella tekemänsä ratkaisut. (Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, 2010) Uusissa tutkinnon perusteissa korostetaan itseohjautuvuutta oppimisen ja ongelmanratkaisun näkökulmasta. Yksilöllinen varhaiskasvatus näyttäytyy ammattieettisestä ja vuorovaikutus- ja yhteistyötaitojen näkökulmasta. Kehityspsykologinen tieto painottuu elinkaaren näkökulmasta. Kuntien paineet asettavat omat vaatimuksensa varhaiskasvatukselle niin julkisella kuin yksityiselläkin sektorilla, erityisesti olemassa olevien resurssien hyödyntämisen näkökulmasta. Uudet varhaiskasvatuksen käytänteet nivoutuvat tulevaisuudessa kestävään kehitykseen, aloitteellisuuteen ja yrittäjyyteen. Em. kolme avaintaitoa korostuu myös uusien tutkinnon perusteiden tavoitteissa ja sisällöissä. Tietotekninen osaaminen on osa tätä päivää ja tulevaisuutta. Uusissa tutkinnon perusteissa tietotekninen osaaminen ja sen harjoittaminen esiintyy erityisesti lisääntyvissä verkossa tapahtuvissa opinnoissa. Osaamistarve vs. koulutuksen muutostarve Oheiseen taulukkoon 1 on koottu ennakointitutkimuksessa esiin nousseet varhaiskasvatuksen ennakoidut muutokset ja haasteet, jotka luovat tulevaisuudessa uuden osaamistarpeen tai edellyttävät nykyistä vahvempaa osaamista. Taulukon toisessa sarakkeessa esitetään, miten ne vaikuttavat koulutuksen kehittämiseen joko uusina osaamisen alueina tai tehostettavina osaamisalueina. Koulutuksen muutospaineet haastavat opetusmenetelmät. Osaamistarpeiden näkökulmasta ei ole yhdentekevää, miten asioita opetetaan. Muutokset edellyttävät aikaisempaa monipuolisempia tapoja oppia. Tänä päivänä on paljon tietoa erilaisista oppimismenetelmistä, jotka edesauttavat monipuolisemmin tiedon omaksumista ja tukevat esim. vuorovaikutus- ja tiimityötaitoja.

6 Osaamisalueet on jaoteltu edellä olleen ammatillisen osaamisen osaamisalueet -ajattelun perusteella työelämän avaintaitoihin, oman alan perusosaamiseen ja kokonaisuuden hallintaan sekä alan erityisosaamiseen. Sosiaalinen osaaminen sisältyy edellä mainittuihin. Tämän ennakointitutkimuksen perusteella on kuitenkin hyvä huomata, että esittämämme koulutuksen muutostarpeet eivät ole kokonaan uusia asioita opetussuunnitelmassa, vaan niissä on usein kysymys opittavan asian sisällön muutoksista. Täten ne eivät myöskään vie lisätilaa opintoviikoissa mitattuna, vaan edellyttävät pikemmin sisältöjen uudistamista tulevaisuuden muutosten mukaisesti. Pohdittavaksi jää, miten nykyinen lähihoitajakoulutus palvelee varhaiskasvatuksen tarpeita ja palveleeko riittävästi. Ennakointitutkimuksessa on tullut ilmi, että nykyinen koulutus sellaisenaan ei anna riittävää osaamista varhaiskasvatuksessa toimiville lähihoitajille. Tutkimuksen pohjalta suositeltavaa on syventää esim. suuntautumista varhaiskasvatukseen tai keskittyä jo koulutuksen alusta alkaen varhaiskasvatukseen tähtääviin opintokokonaisuuksiin. Taulukko 1 Lastenhoitajana toimivan lähihoitajan ammatillisen osaamisen osa-alueet koulutuksen kehittämistarpeet. YLEISET TYÖELÄMÄVALMIUDET ja Uudet tai vahvistettavat osaamisalueet Vuorovaikutus- ja tiimityötaidot Työelämätaidot Koulutuksen kehittämistarve Tiimityöskentelytaidot, tiimin johtaminen Ammatillinen vuorovaikutus Itsensä johtaminen Oikea asenne työhön Alaistaidot ja niiden merkitys työhyvinvointiin ja työn tuloksellisuuteen Lähihoitajan oman työkyvyn korostaminen ALAN PERUSOSAAMINEN JA KOKONAISUUDEN HALLINTA Uudet tai vahvistettavat osaamisalueet Palvelujärjestelmän ja palveluohjaamisen hallinta sekä verkosto-osaaminen Koulutuksen kehittämistarve Palvelukokonaisuuden ja palveluprosessien hallinta ja verkosto-osaaminen Palveluohjaus ja asiakkaan palveluosaaminen Kyky arvioida vaikuttavuutta Moniammatillinen yhteistyö Varhaiskasvatuksen moniammatillisen kokonaisuuden tunteminen Oman ammattiroolin (vastuiden ja rajojen) sisäistäminen Muiden ammattiryhmien osaamisen tunteminen Monikulttuuristen lasten hoito ja kasvatus Varhaiskasvatus osana yhteiskuntaa Muuttuva ja uusiutuva tieto Teknologia ja sähköiset järjestelmät Varhaiskasvatuksen toimintaperiaatteiden tunteminen Moniammatillisen yhteistyön tiedot ja taidot Monikulttuurisuusosaaminen Taloudellinen ajattelu ja kustannustietoisuus Varhaiskasvatuksen rahoitus Yrittäjyyskasvatus Talouden ja yhteiskunnan muutosten vaikutusten ymmärtäminen varhaiskasvatukseen, perheisiin ja lapsiin Tiedonhakutaidot Tiedon soveltaminen Tietotekniikan käyttö työssä

7 Terveyden edistäminen Laatutyöskentely ja kestävä kehitys Terveyden edistäminen Taloudellinen ja laadukas toiminta Prosessien lukutaito, prosessit (tasa)laadun kehittämisessä AMMATILLINEN ERITYISOSAAMINEN Uudet tai vahvistettavat osaamisalueet Kasvatuskumppanuus ja perheen kanssa tehtävä yhteistyö Pedagoginen tieto ja osaaminen Koulutuksen kehittämistarve Kasvatuskumppanuusosaaminen, kasvatuskeskustelujen käyminen Ryhmänohjauksen taitoja Erityispedagogiikan osaamisen Lasten erityispiirteiden tunteminen YLEISET TYÖELÄMÄVALMIUDET Vuorovaikutus- ja tiimityötaidot Varhaiskasvatus on lasten, heidän perheidensä ja varhaiskasvatukseen liittyvän verkoston yhteistyötä. Vuorovaikutustaidot ovat alan keskeisin työväline ja niiden merkitys on tärkeää ymmärtää. Siksi ohjaaminen vuorovaikutustaitojen käyttämiseen tulee kulkea läpi koko tutkinnon. Asiakkuuskäsitteen monipuolistuminen, verkostoituminen ja moniammatillisuus edellyttävät hyviä vuorovaikutustaitoja, joihin on kiinnitettävä lisähuomiota koulutuksessa. Opetusmenetelmien valinnassa tulee huomioida myös mahdollisuus harjaannuttaa ja kehittää vuorovaikutustaitoja. Dialoginen työote, jossa pyritään yhteisen ymmärryksen löytämiseen, kiteytyy varhaiskasvatuksessa kasvatuskumppanuuteen ja tiimityöskentelyyn. Dialogisen työtavan perusteet tulee hallita ja dialogisuutta tulee harjoitella käytännössä. Varhaiskasvatustyö on tiimityötä, jossa jokaisella tiimin jäsenellä on omat tehtävänsä ja vastuualueensa. Tiimityöskentelytaitojen hallinta kuuluu työn perustaitoihin ja niiden tulee olla tärkeä osa lähihoitajaopiskelijan osaamista. Opetusmenetelmien valinnalla voidaan vahvistaa tiimityöskentelytaitojen oppimista. Yhteistoiminnallisen oppimisen eri muotojen käyttäminen oppimismenetelmänä edesauttaa vuorovaikutustaitojen kehittämistä. Työelämätaidot Alaistaidot voidaan kiteyttää hyviin yhteistyötaitoihin, aktiivisuuteen, omasta ammattitaidosta ja työkyvystä huolehtimiseen sekä vastuun ottamiseen työstä ja työyhteisön hyvinvoinnista. Työyhteisön kehittämisen menetelmät tulee hallita ja ymmärtää niiden merkitys sekä yksilö- että työyhteisötasolla. Omasta työhyvinvoinnista huolehtiminen linkittyy työssäoppimisjaksoihin. Työssäoppimiseen valmentamisessa ja jaksojen jälkeisessä palautteessa tulisi keskustella aktiivisesti opiskelijan työhyvinvointiin liittyvistä tekijöistä. Koulutuksessa tulee kiinnittää huomiota opiskelijan kykyyn arvioida ja tunnistaa hänen omaan ja työyhteisön hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä. Hänen tulee osata huomioida työhyvinvointia tukevat ja haittaavat tekijät sekä omata keinoja oman ja työyhteisön hyvinvoinnin tukemiseen ja uupumuksen ennalta ehkäisemiseen. Elinikäisen oppimisen periaatteen mukaisesti perustutkinto nähdään ammatillisten perustaitojen hankkimisena, ajokorttina työelämään ja siksi koulutuksessa opiskelijoita tulee valmentaa jatkuvaan ammattitaidon kartuttamiseen ja uuden tiedon hankkimiseen läpi koko työuran.

8 Varhaiskasvatuksen muuttuvat työtilanteet ja -ympäristöt edellyttävät lähihoitajalta sitoutuvaa ja joustavaa työotetta, sekä kykyä mukautua alati muuttuviin tilanteisiin. Työhön sitoutumisen merkitystä ja joustavaa työotetta on painotettava koulutuksessa. Samalla on kehitettävä jo opintojen aikana joustavia työskentelytapoja, jotka vastaavat työelämän muutoksiin. ALAN PERUSOSAAMINEN JA KOKONAISUUDEN HALLINTA Palvelujärjestelmän ja prosessien hallinta, palveluohjaaminen sekä verkosto-osaaminen Palvelujärjestelmien jatkuvat rakennemuutokset vaativat tietojen jatkuvaa päivittämistä. Lähihoitajan on tunnettava eri palvelujärjestelmät ja prosessit sekä niihin linkittyvä yhteistyöverkostot. Hänen on osattava lukea ja ymmärtää erilaisia palveluprosesseja. Monimuotoinen asiakkuus sekä asiakkaiden oikeudet ja velvollisuudet vaativat palveluohjaus- ja palveluosaamistaitoja. Palveluosaaminen edellyttää kykyä hankkia tietoa asiakkaan liikkumisesta erilaissa verkostoissa ja prosesseissa, jolloin palveluohjauksessa tulee korostua asiakasnäkökulma. Lähihoitajalla tulee olla kykyä arvioida oman toimintansa vaikuttavuutta suhteessa asiakkaan kokonaistilanteeseen. Koulutuksessa muuttuvien palvelujärjestelmien ja prosessien tuntemukseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Opetusmenetelmällisesti laajemmat työelämään linkitetyt kehittämishankkeet ohjaavat opiskelijaa tiedon soveltamisessa käytäntöön. Ongelmalähtöiset case-tehtävät edesauttavat teorian soveltamisessa käytäntöön. Moniammatillinen yhteistyö Moniammatillisen yhteistyön myötä eri ammattiryhmien toimenkuvat ovat laajentuneet. Tämä vaatii varhaiskasvatuksen toimintaperiaatteiden ja moniammatillisen kokonaisuuden hahmottamista ja tuntemusta. Omaan ammattirooliin kuuluvien vastuiden ja rajojen tietäminen ja tunnistaminen on edellytys moniammatilliselle yhteistyölle. On tärkeää, että lähihoitaja kykenee hahmottamaan ja tunnistamaan työjakoon liittyvät tehtävät ja roolit sekä hallitsemaan kumppanuus- ja ammatillisen osaamisen. Varhaiskasvatus osana yhteiskuntaa Varhaiskasvatus osana yhteiskuntaa edellyttää kykyä tunnistaa yhteiskunnan ja toimintaympäristön muutosten vaikutuksia. Tulevaisuudessa tarvitaan yhä enemmän yhteiskuntaosaamista. Taloudellinen ajattelu ja kustannustietoisuus ovat osa tämän päivän varhaiskasvatushenkilöstön osaamista. Lähihoitajan on hallittava talouden perusperiaatteet ja ymmärrettävä kustannustehokkuuden merkitys ja siihen vaikuttavat tekijät. On olennaista ymmärtää, mitä päivähoito ja sen osatekijät todellisuudessa maksavat, miten palvelut rahoitetaan ja miten päiväkodin talouteen voi itse vaikuttaa. Koulutuksessa tulee ilmetä varhaiskasvatuksen kentän laajeneminen julkiselta sektorilta sekä yksityiselle että kolmannelle sektorille. Vaihtoehtoiset toimintamuodot yleistyvät varhaiskasvatuksen kentällä, ja yksityisten palvelujen lisääntyminen sekä uusien toimijoiden mukaantulo (esim. kulttuurin toimiala) tulevaisuudessa on huomioitava. Yrittäjyyskasvatus on olennainen osa uudistuvaa tutkintoa ja se on huomioitu jo nyt jatkumona läpi koko tutkinnon. Yrittäjyys käsitetään tutkinnossa sisäisenä yrittäjyytenä ja liiketoiminnan

9 perusasioiden osaamisena. Sisäisen yrittäjyyden oivaltaminen ja sen hallinta on lähihoitajan tutkinnossa keskeistä. Monikulttuuristen lasten hoito ja kasvatus Monikulttuurisuusosaaminen vaatii suvaitsevan asenteen ja erilaisten todellisuuksien ja elämänmuotojen hahmottamista. On tärkeää, että lähihoitajalla on joko tarvittava kielitaito tai kyky kommunikoida tulkin avustuksella. Lisääntyvä monikulttuurisuus edellyttää kulttuuritietoutta, esim. tietoa eri uskonnoista, ruokavalioista ja perhekäsityksestä. Kulttuurien laaja-alainen käsittely koulutuksessa on monikulttuurisen osaamisen ydin. Opiskelijan on hallittava kotouttamisprosessi ja maahanmuuttajien oikeudet, sekä toimiminen erityisen tuen tarpeessa olevat lasten ja perheiden kanssa. Tänä päivänä varhaiskasvatuksen henkilöstö koostuu myös monikulttuurisista työntekijöistä, siksi on oleellista, että maahanmuuttajataustaiset työntekijöiden työpaikkaohjaukseen kiinnitetään huomiota. Koulutuksessa tulee huomioida perehdytyksen merkitys, ja jokaiselle varhaiskasvatuksessa työskentelevällä tulee olla perehdytysvalmius monikulttuurisessa työympäristössä. Teknologia ja sähköiset järjestelmät varhaiskasvatuksen työkaluina Tietoteknologinen kehitys suoltaa jatkuvasti uusia sovelluksia, joiden käyttö vaatii tietoteknisten taitojen perushallintaa ja päivittämistä. Tietoteknologinen kehitys edellyttää hyviä tietoteknisiä taitoja ja kykyä hyödyntää teknologiaa. Verkkosovellusten hyödyntäminen opetuksessa lisääntyy ja niiden aktiivisella käytöllä voidaan varmistaa riittävä tietotekninen osaaminen. Teknologian käyttö laajenee myös aloille, joissa se on ollut tähän asti vähäistä esim. varhaiskasvatuksessa dokumentointi ja yhteydenpito vanhempien kanssa. Koulutuksessa tulee kiinnittää huomiota erityisesti kehittyvään tietoteknologiaan. Tietotekniikan perusteet tulee opettaa opintojen alkuvaiheessa ja muita tietoteknologisia taitoja tavoitteiden mukaisesti, kuten esim. erilaiset asiakastieto-ohjelmat. Dokumentointi, viestintä kodin ja päiväkodin välillä, sähköinen kasvun kansio, peruskuvankäsittelytaidot, mediakasvatustaidot vanhempien ja lasten ohjaamiseksi ovat tätä päivää ja tulevaisuutta. Muuttuva ja uusiutuva tieto Lisääntyvä tieto, tiedon hallinta ja sen luotettavuuden arviointi edellyttävät tiedonkäsittelytaitoja. Kokonaisuuksien hallinta on tänä päivänä tärkeää tiedonkäsittelyn näkökulmasta. Tietotulvan hallitseminen vaatii tiedon soveltamista yhä laajemmissa toimintaympäristöissä, tehtäväkokonaisuuksissa ja erilaisten tietokokonaisuuksien yhdistämisessä. Koulutuksessa oppimaan oppimisen taitoihin tulee kiinnittää erityistä huomiota jo opintojen alkuvaiheessa. Tiedon haun ja sen soveltamisen korostamista tarvitaan kuitenkin läpi kaikkien tutkinnon osien. Olennaista on linkittää tiedonhallinta-osaaminen työssä oppimisen välineeksi. Terveyden edistäminen Sosiaali- ja terveydenhuollon keskeiset tavoitteet liittyvät terveyden edistämiseen, jossa varhaiskasvatuksen rooli on merkittävä. Opiskelijat tulee sitouttaa terveyttä ja hyvinvointia edistävään työotteeseen ja ennaltaehkäisevän työn kehittämineen. Terveyttä ja hyvinvointia edistävien työmuotojen osaaminen korostuu tulevaisuudessa. Koulutuksessa tulee korostaa

10 terveyden edistämisen merkitystä ja antaa työvälineitä ennalta ehkäisevään työhön ja valmiuksia eri yhteistyömuotoihin eri järjestöjen ja toimintatahojen kanssa. Laatutyöskentely ja kestävä kehitys Tänä päivänä laatua mitataan jatkuvasti ja kaikessa toiminnassa korostuu laatuajattelu. Varhaiskasvatuksessa laatumittarit ovat lapsilähtöisiä. Olennaista on, että lähihoitajilla on laatujärjestelmien tuntemusta, ja hän ymmärtää oman toimintansa merkityksen laatutyöskentelyssä. Koulutuksessa tulee näkyä laatua parantavien prosessien lukutaito ja niiden ymmärtäminen keskeisenä osana kestävää kehitystä. AMMATILLINEN ERITYISOSAAMINEN Kasvatuskumppanuus ja perheen kanssa tehtävä yhteistyö Ammatillisesta näkökulmasta vuorovaikutus- ja sosiaaliset taidot ovat keskeisiä. Perhekeskeinen työtapa korostuu tämän päivän varhaiskasvatuksessa. Kasvatuskumppanuusosaaminen sisältää vanhemmuuden tukemista, dialogisten kasvatuskeskustelujen käymistä ja perhetyötä oman ammatillisen roolin puitteissa. Kyky kuvata ja perustella omia näkökantojaan on olennaista lähihoitajan sosiaalisessa osaamisessa. Yhteistyössä lapsen ja perheen kanssa kuunteleminen ja tarpeiden huomioiminen on ensisijaista. Koulutuksessa on olennaista kiinnittää huomiota sosiaalisten valmiuksien ammatilliseen kehittymiseen. Herkistyminen dialogiselle vuorovaikutukselle ja dialogisten menetelmien harjoittelu on äärimmäisen tärkeää kaikissa tutkinnon osissa. Pedagoginen osaaminen Erityispedagogisen osaamisen vaatimuksia tarvitaan tulevaisuudessa. Ennakointitutkimuksen mukaan perheiden, lasten ja nuorten pahoinvointi ja erityisen tuen tarve lisääntyvät. Ennalta ehkäisevä työ ja varhainen puuttumisen on keskeistä lähihoitajan työssä, mutta vastuu siitä on moniammatillinen. Kehityspsykologisen tiedon korostuminen ja sen soveltaminen eri-ikäisten lasten hoidossa on perusta huolen ennakointiin ja tunnistamiseen. Lasten kehityksen erityispiirteiden tuntemusta tulee vahvistaa alle kouluikäisten lasten kohdalla. Koulutuksessa tulee huomioida moniammatillisen verkoston ja tukitoimien tuntemus ja erityistä tukea tarvitsevien lasten ohjaamiseen liittyvät tekijät. Kaikissa tutkinnon osissa tulee huomioida ennaltaehkäisevän työotteen ja varhaisen puuttumisen menetelmien hallinta ja niiden merkitys. Lisä- ja täydennyskoulutus Täydennyskoulutustarvetta on havaittu jo työssä olevien osaamisen päivittämiseen ja uudistamiseen. Täydennyskoulutustarpeita ilmenee mm. kulttuuritietouteen, kasvatuskumppanuuteen, verkosto-osaamiseen, lainsäädännön ja palvelujärjestelmän tuntemukseen liittyen. Osa täydennyskoulutustarpeesta on sellaista, jossa paras kouluttaja on kouluorganisaatio. Osa taas liittyy suoraan alueellisiin organisaatioihin ja niissä tapahtuneisiin muutoksiin, jolloin on järkevää organisoida koulutusta, tiedottamista ja yhteisiä kehittämisseminaareja esim. varhaiskasvatuksen ja sosiaali- ja terveyden huollon kesken.

11 Lähteet Pirkko Pitkänen (toim.): Kulttuurien kohtaamisia arjessa. Näkökulmia monikulttuurisilta vuorovaikutuksen areenoilta. Luettu osoitteesta; Välimäki, A-L & Rauhala, P-L Lasten päivähoidon taipuminen yhteiskunnallisiin murroksiin Suomessa. Yhteiskuntapolitiikka 65 (5),

Osaamisen tunnistamista tehdään koko tutkintoihin valmentavan koulutuksen ajan sekä tietopuolisessa opetuksessa että työssäoppimassa.

Osaamisen tunnistamista tehdään koko tutkintoihin valmentavan koulutuksen ajan sekä tietopuolisessa opetuksessa että työssäoppimassa. 1 Sosiaali- ja terveysalan tutkintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille OSAAMISEN TUNNISTAMINEN LÄHIHOITAJAN AMMATTITAITO - perustuu Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 2010 ammatillisen

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus

4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus 1 4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa kunnioittaa asiakkaan arvoja ja kulttuuritaustaa tunnistaa eri-ikäisten ja taustaltaan erilaisten asiakkaiden

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014

OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014 OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014 EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ, KAIKILLE VALINNAINEN PAIKALLINEN TUTKINNON OSA, 10 OV 1. TYÖPROSESSIN HALLINTA Suunnittelee ja toteuttaa projektin. Suunnittelu, toteutus

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO Lastenohjaaja 1 TUTKINNON RAKENNE Pakolliset tutkinnon osat 70 ov - Lapsen kasvun ohjaus ja huolenpito 30ov - Perhelähtöinen ja yhteisöllinen kasvatustyö 25 ov - Koululaisten

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: Turun Aikuiskoulutuskeskus Kärsämäentie 11, 20360 Turku 0207 129 200 www.turunakk.fi SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: KASVUN TUKEMINEN

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa monipuolisesti, asiakaslähtöisesti ja voimavaralähtöisesti

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa monipuolisesti, asiakaslähtöisesti ja voimavaralähtöisesti Kuntoutumisen tukeminen Sivu 1(10) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja: tunnistaa

Lisätiedot

Yhteiset tutkinnon osat uudistuvat!

Yhteiset tutkinnon osat uudistuvat! Yhteiset tutkinnon osat uudistuvat! Yhteistyöseminaari 15.8.2017 Tuija Laukkanen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Tilanne säädösten ja yhteisten tutkinnon osien valmistelun osalta Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ n nimi: Ryhmä: Työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN

Lisätiedot

AMMATTITAITOVAATIMUKSET, ARVIOINNIN KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT

AMMATTITAITOVAATIMUKSET, ARVIOINNIN KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT AMMATTITAITOVAATIMUKSET, KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT Tämän luvun ammattitaitovaatimusten määrittely sekä arvioinnin kohteet ja yleiset arviointikriteerit on tarkoitettu koulutuksen järjestäjien

Lisätiedot

Näyttö/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Näyttö/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Näyttö/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Näytön työpaikat ja ajankohdat

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 19.11.2008 Marja Hollo ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015. Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari

Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015. Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015 Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari Varhaiskasvatus tukee lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Uudistuneet ammatillisten perustutkintojen perusteet

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Uudistuneet ammatillisten perustutkintojen perusteet Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Uudistuneet ammatillisten perustutkintojen perusteet 19.3.2015 Helsinki, Messukeskus, Messuaukio 1 Aira Rajamäki, opetusneuvos, Ammatillinen

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

TEHTÄVÄNKUVAUS 1/5 I TAUSTATIEDOT. Lastentarhanopettaja II YLEISKUVAUS TEHTÄVÄSTÄ

TEHTÄVÄNKUVAUS 1/5 I TAUSTATIEDOT. Lastentarhanopettaja II YLEISKUVAUS TEHTÄVÄSTÄ TEHTÄVÄNKUVAUS 1/5 I TAUSTATIEDOT Tehtävän nimike Lastentarhanopettaja Henkilön nimi Koulutus Työpaikka Fyysisen työympäristön kuvaus II YLEISKUVAUS TEHTÄVÄSTÄ Tehtävän tarkoitus Lastentarhanopettajalla

Lisätiedot

SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN

SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä.

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä. OPETUSSUUNNITELMA, johtaminen ja liiketoimintaosaaminen Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa sinulle vankan kehittämisosaamisen. Syvennät johtamisen ja liiketoiminnan eri osa-alueiden

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Anu Hultqvist OSAO, Koulutuspäällikkö TtM, Työelämäpedagogi, NTM Perustutkintojen tutkinnonperusteiden uudistuminen ja ammatillisen

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Annamaija Aro ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

TUTKINTOSUUNNITELMA Sivu 1 (7) SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA

TUTKINTOSUUNNITELMA Sivu 1 (7) SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA TUTKINTOSUUNNITELMA Sivu 1 (7) SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA Tutkinnon osa SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN Tutkinnon osan suorittaja Nimi

Lisätiedot

Lastenhoitaja vastaa omalta osaltaan lapsen ja lapsiryhmän hoidosta, kasvatuksesta ja opetuksesta lapsen ikätason mukaan yhdessä perheiden kanssa.

Lastenhoitaja vastaa omalta osaltaan lapsen ja lapsiryhmän hoidosta, kasvatuksesta ja opetuksesta lapsen ikätason mukaan yhdessä perheiden kanssa. TEHTÄVÄNKUVAUS 1/5 I TAUSTATIEDOT Tehtävän nimike Lastenhoitaja Henkilön nimi Koulutus Työpaikka Fyysisen työympäristön kuvaus II YLEISKUVAUS TEHTÄVÄSTÄ Tehtävän tarkoitus Lastenhoitaja vastaa omalta osaltaan

Lisätiedot

Ensimmäisen vuoden työssäoppiminen (10 ov)

Ensimmäisen vuoden työssäoppiminen (10 ov) Ensimmäisen vuoden työssäoppiminen (10 ov) 1. Sisäinen - ja asiakasviestintä (5 ov) Opintojakson sisältö Sisäinen - ja asiakasviestintä ammattitaitovaatimus Mitä opiskelija osaa suoritettuaan tämän jakson

Lisätiedot

Vanhuspalveluiden osaamistarpeet eri ammatti-ja tehtäväryhmissä

Vanhuspalveluiden osaamistarpeet eri ammatti-ja tehtäväryhmissä Vanhuspalveluiden osaamistarpeet eri ammatti-ja tehtäväryhmissä HARRI AARTELO, VARAPUHEENJOHTAJA, LAPPEENRANNAN VANHUSNEUVOSTO VANHUSNEUVOSTON KOKOUS 26.5.2017 Ammatti-ja tehtäväryhmät lähihoitajat ja

Lisätiedot

OPS 2016 Keskustelupohja vanhempainiltoihin VESILAHDEN KOULUTOIMI

OPS 2016 Keskustelupohja vanhempainiltoihin VESILAHDEN KOULUTOIMI OPS 2016 Keskustelupohja vanhempainiltoihin VESILAHDEN KOULUTOIMI Valtioneuvoston vuonna 2012 antaman asetuksen pohjalta käynnistynyt koulun opetussuunnitelman uudistamistyö jatkuu. 15.4.-15.5.2014 on

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Huippuosaajana toimiminen, 15 osp (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa

Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa Metropolia ammattikorkeakoulun sosiaalialan koulutusohjelma Mervi Nyman Koulutusohjelman toteutuksen lähtökohdat Koulutusohjelman opetussuunnitelma perustuu

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan tulevaisuus ennakointiraporttien valossa

Sosiaali- ja terveysalan tulevaisuus ennakointiraporttien valossa Sosiaali- ja terveysalan tulevaisuus ennakointiraporttien valossa Anne Saarnio-Jokinen Koulutussuunnittelija Faktia OY Eeva-Liisa Breilin Opetusjohtaja HAMK Ammatillinen koulutus ei voi reagoida työelämän

Lisätiedot

Opiskelija Opiskeluryhmä. Työssäoppimisen ajankohta. Työssäoppimispaikka. Työpaikkaohjaaja Puh. Opettaja Puh.

Opiskelija Opiskeluryhmä. Työssäoppimisen ajankohta. Työssäoppimispaikka. Työpaikkaohjaaja Puh. Opettaja Puh. LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS Kasvun tukeminen ja ohjaus TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUS JA ARVIOINTI Opiskelija Opiskeluryhmä Työssäoppimisen ajankohta Työssäoppimispaikka Työpaikkaohjaaja Puh. Opettaja

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5).5.2015 Tämä asiakirjan osio kuvaa ammattiosaamisen näyttöä. Näyttötutkinnossa tutkintotilaisuuden järjestelyt ja osaamisen arviointi toteutuvat sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunnan

Lisätiedot

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA. Kiinteistöpalvelujen perustutkinto

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA. Kiinteistöpalvelujen perustutkinto AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA Kiinteistöpalvelujen perustutkinto Sisältö 1 JOHDANTOA... 3 2 TUTKINNON MUODOSTUMINEN... 6 3 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN KUVAUKSET... 7 4 TUTKINNON OSIEN ARVIOINTIMENETELMÄT...

Lisätiedot

Elinikäinen oppiminen ja uudistetut ammatilliset tutkinnot

Elinikäinen oppiminen ja uudistetut ammatilliset tutkinnot Elinikäinen oppiminen ja uudistetut ammatilliset tutkinnot Opin ovi Pirkanmaa projektin alueellinen seminaari 11.11.2010 Opetusneuvos Aira Rajamäki Ammattikoulutus, Tutkinnot yksikkö Opetushallitus Toimintaympäristön

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Pirkko Laurila ja Raili Laasonen Osaamisen ja sivistyksen asialla LABORATORIOALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINTI 12. kesäkuuta 2009

AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINTI 12. kesäkuuta 2009 OHJAAJUUS 20 OV Oman työn tavoitteellinen suunnittu ja toteuttaminen sosiaalisista ja kasvatuksellisista lähtökohdista Tuloksellinen toiminta Oman työn kehittäminen Oman persoonan tunteminen ja käyttäminen

Lisätiedot

Liikunnanohjaus. Ammattitaidon osoittamistavat. Utbildning Ab

Liikunnanohjaus. Ammattitaidon osoittamistavat. Utbildning Ab 1/6 Liikunnanohjaus Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa toimimalla liikunnan ohjaustehtävissä. Hän hankkii tarvittavan tiedon, osallistuu tapahtuman

Lisätiedot

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa 2011 Osaamisen arviointi (1) Osaaminen (oppimisen tulosta) arvioidaan mahdollisimman aidoissa työelämän

Lisätiedot

Sosiaalialan AMK -verkosto

Sosiaalialan AMK -verkosto 1 Sosiaalialan AMK -verkosto Sosiaalialan ammattikorkeakouluverkosto 15.4.2010 Esitys sosionomi (AMK) tutkinnon kompetensseista Tämä esitys sisältää a) ehdotuksen sosiaalialan koulutusohjelmassa suoritetun

Lisätiedot

SOTE-ENNAKOINTI sosiaali- ja terveysalan tulevaisuuden

SOTE-ENNAKOINTI sosiaali- ja terveysalan tulevaisuuden SOTE-ENNAKOINTI sosiaali- ja terveysalan tulevaisuuden ennakointi Marja-Liisa Vesterinen ja Maria Lankoski LASTENTARHANOPETTAJAN OSAAMISTARPEET JA KOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN TULEVAISUUDESSA Lastentarhanopettajan

Lisätiedot

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ KASVUN TUKEMISEN JA OHJAUKSEN OPINTOKOKONAISUUDESSA

Lisätiedot

KULTTUURI - JA TAIDETOIMINTA HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ

KULTTUURI - JA TAIDETOIMINTA HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ Hämeen Ammattikorkeakoulu KULTTUURI - JA TAIDETOIMINTA HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ Sijoittuminen työelämään Koulutus on tarkoitettu henkilöille jotka toimivat kulttuuri- ja taidetoiminnan asiantuntija - ja

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Kati Costiander Opetushallitus

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Kati Costiander Opetushallitus Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat 20.9.2016 Kati Costiander Opetushallitus Yleissivistävä koulutus ja varhaiskasvatus uudistuu: Opetussuunnitelmatyö 2012-2017 2012 2013

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Monikulttuurisessa ympäristössä toimiminen:

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Monikulttuurisessa ympäristössä toimiminen: SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Monikulttuurisessa ympäristössä toimiminen: AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja

Lisätiedot

Moniammatillinen yhteistyö ammattien välinen oppiminen. Työpajan antia

Moniammatillinen yhteistyö ammattien välinen oppiminen. Työpajan antia Moniammatillinen yhteistyö ammattien välinen oppiminen Työpajan antia 11.5.2017 Taustaa Moniammatillisuus terminä avaaminen Avustaja, työpari, moniammatillinen tiimi, poikkitieteellinen työ Terveydenhuollon

Lisätiedot

OPS Minna Lintonen OPS

OPS Minna Lintonen OPS 26.4.2016 Uuden opetussuunnitelman on tarkoitus muuttaa koulu vastaamaan muun yhteiskunnan jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin. MINNA LINTONEN Oppilaat kasvavat maailmaan, jossa nykyistä suuremmassa määrin

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet:

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: alan vaativissa tehtävissä. Hän hallitsee alan työt ja työtehtäväkokonaisuudet sekä laajan materiaalivalikoiman.

Lisätiedot

Millaista osaamista opiskelijalla tulisi olla harjoittelun jälkeen? Teemu Rantanen yliopettaja Laurea AMK

Millaista osaamista opiskelijalla tulisi olla harjoittelun jälkeen? Teemu Rantanen yliopettaja Laurea AMK Millaista osaamista opiskelijalla tulisi olla harjoittelun jälkeen? Teemu Rantanen yliopettaja Laurea AMK Aluksi Pääkaupunkiseudulla useita sosiaalialalle kouluttavia ammattikorkeakouluja Diak, Laurea,

Lisätiedot

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaalialan AMK-osaamisen kompetenssit 2010 Sosiaalialan eettinen on sisäistänyt sosiaalialan arvot ja ammattieettiset periaatteet ja sitoutuu toimimaan niiden mukaisesti

Lisätiedot

Leikin ja leikillisten oppimisympäristöjen kehittäminen pääkaupunkiseudun varhaiskasvatuksessa

Leikin ja leikillisten oppimisympäristöjen kehittäminen pääkaupunkiseudun varhaiskasvatuksessa Leikin ja leikillisten oppimisympäristöjen kehittäminen pääkaupunkiseudun varhaiskasvatuksessa VKK-Metro Pääkaupunkiseudun kehittämis- ja koulutusyhteistyö 2014-2016 Helsingin kaupungin aineistopankki

Lisätiedot

LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS

LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS Lasten ja nuorten mielenterveyden edistäminen TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUS JA ARVIOINTI Opiskelija Opiskeluryhmä Työssäoppimisen ajankohta Työssäoppimispaikka Työpaikkaohjaaja

Lisätiedot

Lähihoitajan ammattitaito (Tutkinnon perusteet 2010)

Lähihoitajan ammattitaito (Tutkinnon perusteet 2010) Lähihoitajan ammattitaito (Tutkinnon perusteet 2010) Lähihoitajan ammattitaito muodostuu: ammattieettisestä osaamisesta eettisten ongelmien tunnistaminen, käsittely ja ratkaisu vastuullinen ja oikeudenmukainen

Lisätiedot

Hoiva- ja hoito Perusterveydenhuolto TEHTÄVÄNKUVAUS ja TEHTÄVÄN VAATIVUUDEN ARVIOINTI

Hoiva- ja hoito Perusterveydenhuolto TEHTÄVÄNKUVAUS ja TEHTÄVÄN VAATIVUUDEN ARVIOINTI 1 Hoiva- ja hoito Perusterveydenhuolto TEHTÄVÄNKUVAUS ja TEHTÄVÄN VAATIVUUDEN ARVIOINTI 1. TEHTÄVÄN PERUSTIEDOT Tehtävän nimike: Koulutus ja KVTES:n hinnoitteluryhmä: Työyksikkö (esim. kotihoito): Työpaikka

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI 1 SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO/ Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuudet

Lisätiedot

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET AMMATILLISEN TUTKINNON OSAN MUODOSTUMINEN JA TUTKINNON OSIEN VALINNAISUUS 19.11.2008 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014. Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus

KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014. Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014 Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus Opettajuuden tulevaisuuden taitoja Sisältö- ja pedagoginen tietous: aineenhallinta, monipuoliset opetusmenetelmät

Lisätiedot

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ KUNTOUTUMISEN TUKEMISEN TUTKINNON OSASSA / NÄYTÖN

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen

OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen opinnoissa syvennät johtamisen eri osa-alueiden

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 Tutkinto: Hiusalan perustutkinto Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa KESKEISET ASIAT 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen

Lisätiedot

Monikulttuurisuus näyttötutkinnoissa

Monikulttuurisuus näyttötutkinnoissa Monikulttuurisuus näyttötutkinnoissa KT 1.9.2016 Taustaa Valtioneuvoston asetus ammatilliseen aikuiskoulutukseen liittyvästä henkilökohtaistamisesta 1.8.2015 Näyttötutkinto-opas 2015 Näyttötutkinto-oppaan

Lisätiedot

LAPIN KORKEAKOULUKONSERNI. oppisopimustyyppinen koulutus. Ikääntyvien mielenterveys- ja päihdetyön osaaja (30 op) www.luc.fi

LAPIN KORKEAKOULUKONSERNI. oppisopimustyyppinen koulutus. Ikääntyvien mielenterveys- ja päihdetyön osaaja (30 op) www.luc.fi LAPIN KORKEAKOULUKONSERNI oppisopimustyyppinen koulutus Ikääntyvien mielenterveys- ja päihdetyön osaaja (30 op) DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Merja Lahdenkauppi, Riitta Karusaari & Tuula Junttila Osaamisen ja sivistyksen asialla MATKAILUALAN/ HOTELLI-, RAVINTOLA-

Lisätiedot

Uusi opetussuunnitelma oppiva yhteisö Etelä- Suomen aluehallintovirasto Karkkila. Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi

Uusi opetussuunnitelma oppiva yhteisö Etelä- Suomen aluehallintovirasto Karkkila. Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi Uusi opetussuunnitelma oppiva yhteisö Etelä- Suomen aluehallintovirasto 14.- 15.9.2015 Karkkila Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi Koulua ympäröivä maailma muuttuu Teknologia Ilmastonmuutos, luonto

Lisätiedot

Opiskelija tekee työasemaympäristöön ja sen hankintaan liittyviä toimistotehtäviä ja laskutoimituksia sekä hyödyntää kielitaitoaan.

Opiskelija tekee työasemaympäristöön ja sen hankintaan liittyviä toimistotehtäviä ja laskutoimituksia sekä hyödyntää kielitaitoaan. 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa : Järjestelmän hankinta ja käyttöönotto 20 osp Tavoitteet: Opiskelija toimii työasemaympäristössä asentaen sekä laitteistoja että ohjelmistoja,

Lisätiedot

KUUSAMON KAUPUNGIN PÄIVÄKOTIEN LASTENTAR- HANOPETTAJIEN AMMATILLISEN KASVUN KOKE- MUKSIA KASVATUSKUMPPANUUSKOULUTUKSESTA

KUUSAMON KAUPUNGIN PÄIVÄKOTIEN LASTENTAR- HANOPETTAJIEN AMMATILLISEN KASVUN KOKE- MUKSIA KASVATUSKUMPPANUUSKOULUTUKSESTA KUUSAMON KAUPUNGIN PÄIVÄKOTIEN LASTENTAR- HANOPETTAJIEN AMMATILLISEN KASVUN KOKE- MUKSIA KASVATUSKUMPPANUUSKOULUTUKSESTA Jonna Kylli Terhi Manninen Oulun seudun ammattikorkeakoulu Tutkimuksen taustoja

Lisätiedot

Liikuntatapahtuman järjestäminen

Liikuntatapahtuman järjestäminen 1/7 järjestäminen Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa toimimalla liikunta- tai kilpailutapahtuman suunnittelu-, järjestely- ja ohjaustehtävissä. Hän

Lisätiedot

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN Mitä laaja-alainen osaaminen tarkoittaa? Mitä on hyvä opettaminen? Miten OPS 2016 muuttaa opettajuutta? Perusopetuksen tavoitteet ja laaja-alainen osaaminen

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI NÄYTTEENOTTO JA ASIAKASPALVELU LÄHIHOITAJAN TYÖSSÄ

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI NÄYTTEENOTTO JA ASIAKASPALVELU LÄHIHOITAJAN TYÖSSÄ SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

Miten kirjastossa oleva tieto saadaan asiakkaiden käyttöön? Mihin kirjastossa tarvitaan osaamista?

Miten kirjastossa oleva tieto saadaan asiakkaiden käyttöön? Mihin kirjastossa tarvitaan osaamista? Miten kirjastossa oleva tieto saadaan asiakkaiden käyttöön? Mihin kirjastossa tarvitaan osaamista? Kirjaston tehtävä Sivistys Innoitus Kirjaston tavoitteet Palvelu, jolla on merkitystä ja jota käytetään

Lisätiedot

ARVO. Järvenpää 2.12.2008 Ryhmätyö: osaamisen vaatimukset tulevaisuudessa, aikaperspektiivi 3 vuotta

ARVO. Järvenpää 2.12.2008 Ryhmätyö: osaamisen vaatimukset tulevaisuudessa, aikaperspektiivi 3 vuotta ARVO Järvenpää 2.12.2008 Ryhmätyö: osaamisen vaatimukset tulevaisuudessa, aikaperspektiivi 3 vuotta Asiakas/ kumppanuus ja toimintaympäristö Ryhmä 1 ja 5 (opponoi) Kasvatuskumppanuuden toteutuminen vauvasta

Lisätiedot

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Ikaalinen 22.11.2016 Askelmerkit tulevaan - reformi Rahoituksen taso alenee 2014-2017. OPH ja CIMO yhdistyvät 2017. Lainsäädäntö uudistuu 2018.

Lisätiedot

SOSIAALITYÖKOULUTUKSEN VALTAKUNNALLISET OSAAMISTAVOITTEET

SOSIAALITYÖKOULUTUKSEN VALTAKUNNALLISET OSAAMISTAVOITTEET SOSIAALITYÖKOULUTUKSEN VALTAKUNNALLISET OSAAMISTAVOITTEET Jyväskylän kommentit Kevätseminaari 15-16.5.2017 Mikä yliopistomme koulutuksessa on kuvauksen mukaista? Sosiaalityön ops 2017-2020 hyväksytty huhtikuussa

Lisätiedot

VASU2017 Opetushallituksen ajatuksia varhaiskasvatussuunnitelman perustetyöstä

VASU2017 Opetushallituksen ajatuksia varhaiskasvatussuunnitelman perustetyöstä VASU2017 Opetushallituksen ajatuksia varhaiskasvatussuunnitelman perustetyöstä 24.9.2015 Varhaiskasvatuksen asiantuntijatiimi Yleissivistävä koulutus ja varhaiskasvatus Opetushallitus Esittelijä, Kirsi

Lisätiedot

KASVUN JA OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN luonnos

KASVUN JA OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN luonnos KASVUN JA OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN Ammattitaitovaatimukset: Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa työskennellä kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan työn säädösten, arvopohjan ja ammattieettisten periaatteiden

Lisätiedot

Osaamisen kehittäminen edistää työssä jatkamista. Tietoisku 10.1.2014

Osaamisen kehittäminen edistää työssä jatkamista. Tietoisku 10.1.2014 Osaamisen kehittäminen edistää työssä jatkamista Tietoisku 10.1.2014 Osaamisen uudistaminen ja työn vaatimukset Koulutuksella ja osaamisella on työkykyä ylläpitävä ja rakentava vaikutus, joka osaltaan

Lisätiedot

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Ilmaisutaitojen ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja ajankohdat suunnitellaan

Lisätiedot

KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen

KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen Terttu Virtanen Aikuiskoulutusjohtaja Helsingin tekniikan alan oppilaitos Ammatillisen aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen oleellinen osa oppilaitosten

Lisätiedot

VAASAN SEUDUN SOSIAALIALAN OPETUS- JA TUTKIMUSKLINIKKA

VAASAN SEUDUN SOSIAALIALAN OPETUS- JA TUTKIMUSKLINIKKA VAASAN SEUDUN SOSIAALIALAN OPETUS- JA TUTKIMUSKLINIKKA Harjoittelujaksot Vaasan ammattikorkeakoulun sosiaalialan koulutusohjelmassa lukuvuonna 2014 2015 Kompetenssit koulutuksen eri vaiheissa Harjoittelut

Lisätiedot

Keravanjoen koulu Opitaan yhdessä!

Keravanjoen koulu Opitaan yhdessä! Keravanjoen koulu Opitaan yhdessä! OPS 2016 Arvokeskustelun tuloksia Keravanjoen koulun huoltajat 1 a) Miksi lapsesi opiskelee koulussa? oppivelvollisuus ja yleissivistys oppii vastuulliseksi kansalaiseksi

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus OPETUSSUUNNITELMA

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus OPETUSSUUNNITELMA OPETUSSUUNNITELMA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KEHITTÄMISEN JA JOHTAMISEN KOULUTUS Sosiaali- ja terveysalan keskus Suoritettava tutkinto Tutkintonimike Fysioterapeutti (ylempi AMK) Sairaanhoitaja (ylempi AMK)

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työhyvinvoinnin tilannekuva - Työnantajan nykyiset tiedot ja taidot toimintaan Rauno Pääkkönen Elina Ravantti Selvityksen tarkoitus ja toteutus Muodostaa käsitys mitä työhyvinvoinnilla

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/7

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/7 ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/7 Ammattitaidon osoittamistavat: Ammattiosaamisen työprosessin kokonaan pois lukien yrittäjänä toimimisen mahdollisuuksien ja ammattialan yritystoiminnan työmenetelmien, -välineiden

Lisätiedot

Henkilöstön muuttuva rooli ja uudet osaamistarpeet. CIMO 8.10.2015 Anita Eskola-Kronqvist HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Henkilöstön muuttuva rooli ja uudet osaamistarpeet. CIMO 8.10.2015 Anita Eskola-Kronqvist HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu Henkilöstön muuttuva rooli ja uudet osaamistarpeet CIMO 8.10.2015 Anita Eskola-Kronqvist HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu OPETTAJAT RAKENNEMUUTOKSESSA MUUTOSTA LUVASSA Rakennemuutoksen vaikutuksia

Lisätiedot

KANSAINVÄLISYYS OPETUSSUUNNITELMISSA 29.3.2011

KANSAINVÄLISYYS OPETUSSUUNNITELMISSA 29.3.2011 KANSAINVÄLISYYS OPETUSSUUNNITELMISSA 29.3.2011 Sirkka-Liisa Kärki Tutkinnot - yksikön päällikkö, opetusneuvos AMMATTIKOULUTUKSEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄ Valmistavat ja valmentavat koulutukset (4) 52 ammatillista

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Oulun TOPPI Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Osa 1: Kestävän kehityksen asioiden johtaminen Arvot ja strategiat KRITEERI 1 Kestävä kehitys sisältyy oppilaitoksen arvoihin, ja niiden sisältöä

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

1 (12) Selkokielinen oppimateriaali maahanmuuttajille SANASTOTEHTÄVIÄ. Kuntoutumisen tukeminen -tutkinnon osan opiskeluun

1 (12) Selkokielinen oppimateriaali maahanmuuttajille SANASTOTEHTÄVIÄ. Kuntoutumisen tukeminen -tutkinnon osan opiskeluun 1 (12) Selkokielinen oppimateriaali maahanmuuttajille SANASTOTEHTÄVIÄ Kuntoutumisen tukeminen -tutkinnon osan opiskeluun 2 (12) A. UUSIEN SANOJEN MUODOSTAMINEN 1. TEHTÄVÄ. uus/-yys, -us/-ys substantiivit

Lisätiedot

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa 70-20-10 malli Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä AMKE 28.10.2015 Jarmo Kröger, kehittämispäällikkö Koulutuskeskus Salpaus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov AMMATILLINEN PAIKALLISESTI TUOTETTU TUTKINNON OSA AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov Ammattitaitovaatimukset osaa: suunnitella ja laatia toiminnan tavoitteet asiakkaan tarpeet huomioiden ottaa huomioon

Lisätiedot

TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA

TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA Oppimisen ja osaamisen iloa Uudet opetussuunnitelmalinjaukset todeksi Irmeli Halinen Opetusneuvos Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPPIMINEN OPETUS JA OPISKELU PAIKALLISET

Lisätiedot

SOTE-ENNAKOINTI projekti

SOTE-ENNAKOINTI projekti ESR-projektien verkottumisseminaari Vantaa 24.-25.9.2008 SOTE-ENNAKOINTI projekti Marja-Liisa Vesterinen Tutkimusjohtaja, FT, KTL Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä SOTE-ENNAKOINTI -projekti Etelä-Karjalan

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

OHJAAJUUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE

OHJAAJUUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE TUTKINNONSUORITTAJAN NIMI: OHJAAJUUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE ARVIOINNIN KOHTEET ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin hallinta Oman työn tavoitteellinen suunnittelu ja toteuttaminen sosiaalisista

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ

OSAAMISEN ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ OSAAMISEN ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ Anneli Kesola Tampereen seudun Osaavan osaamisen kehittämistiimi OSAAMISEN KEHITTÄMISTIIMI Anneli Kesola (Lempäälä) Pekka Jokela (Tampere) Teemu Keronen (Pirkkala) Jaana

Lisätiedot

POLIISIN OSAAMISEN KEHITTÄMISEN STRATEGIA

POLIISIN OSAAMISEN KEHITTÄMISEN STRATEGIA POLIISIN OSAAMISEN KEHITTÄMISEN STRATEGIA TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOSTEKIJÄT Keskeisiä muutostekijöitä poliisin toimintaympäristössä ja niiden vaikutuksia osaamistarpeisiin ovat: niukkenevat toiminnalliset

Lisätiedot