Hämeen ammattikorkeakoulun kokonaisarviointi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hämeen ammattikorkeakoulun kokonaisarviointi"

Transkriptio

1 1 U. Sarala & H. Seppälä (toim.) Hämeen ammattikorkeakoulun kokonaisarviointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA 9:2003

2 2 ISBN ISSN Kustantaja: Edita Publishing Oy Kansi: Edita, Suvi Lepistö Taitto: Pikseri Julkaisupalvelut Oyj Edita Abp Helsinki 2003

3 Esipuhe 3 Hämeen ammattikorkeakoulu on ollut aktiivinen ammattikorkeakoulun arviointi- ja laatutyön kehittäjä. Ensimmäinen ammattikorkeakoulujen laatutyön arviointi toteutettiin vuosina Siihen osallistuivat Hämeen ammattikorkeakoulun lisäksi Kajaanin, Lahden ja Turun ammattikorkeakoulut. Ammattikorkeakoulujen kokonaisarviointien kehittäminen tuli Korkeakoulujen arviointineuvostossa (KKA) ajankohtaiseksi kun ammattikorkeakoulujen toimilupaarvioinnit saatiin päätökseen ja varsin monen ammattikorkeakoulun laatutyön auditointi oli saatu valmiiksi. Hämeen ammattikorkeakoulun kokonaisarviointi on neljäs KKA:n toteuttama kokonaisarviointi. Hämeen ammattikorkeakoulu on siten tässäkin asiassa ensimmäisten joukossa liikkeellä. KKA:n toteuttamat kokonaisarvioinnit on aina kohdennettu kunkin ammattikorkeakoulun toiminnan kannalta keskeisiksi koettuihin kehittämisen kysymyksiin. Hämeen ammattikorkeakoulun arvioinnin tavoitteeksi asetettiin palautteen ja kehittämisideoiden saaminen koskien ammattikorkeakoulun ja sen tulosyksiköiden laatujohtamisen ja laatutyön toimivuutta, opetustyön tuloksellisuuden ja oppimistulosten paranemista sekä arviointitiedon tuottavuutta. Myös ammattikorkeakoulun osaamisen kasvattaminen ja hyvien käytäntöjen leviämisen edistäminen ammattikorkeakoulun sisällä kuuluivat arvioinnin tavoitteisiin. Rehtori Urpo Saralan johtama arviointiryhmä on nyt saanut työnsä valmiiksi. Arviointiryhmä on toteuttanut oivallisesti saamansa haastavan ja laajan tehtävän. Raportissa esitellään arviointiryhmän löytämiä hyvä käytänteitä sekä sen kehittämisehdotukset. Ammattikorkeakouluja perustettaessa ammattikorkeakoulut rakennettiin pääsääntöisesti maakunnallisiksi ja monialaisiksi. Tätä kautta haettiin mm. koulutusalat ylittävän toiminnan tuomaa synergiaa. Toisaalta näkemyksenä oli, että monialainen ja riittävän suuren osaamiskeskittymän rakentaminen tukisi ammattikorkeakoulujen sijaintialueiden kehitystä parhaalla mahdollisella tavalla. Hämeen ammattikorkeakoulu on perusesimerkki tavoitellusta mallista. Yksi arviointiryhmän keskeisimmistä kehittämisehdotuksista liittyy opetussuunnitelmaprosessin kehittämiseen. Ryhmän mielestä sitä kannattaa kehittää koulutusohjelmien, koulutusalojen ja ammattikorkeakoulun yhteistyössä. Tämä työ voisi ryhmän mielestä tarjota mahdollisuuden parantaa koulutusohjelmien ja Hämeen ammattikorkeakoulun yhteisyyttä siten, että se vaikuttaisi konkreettisesti koulutuksen suunnitteluun ja toteutukseen. Tätä kautta arviointiryhmän ehdotus liittyy suoraan ammattikorkeakoulujen peruslähtökohdan vaalimiseen. Nyt on kuitenkin Hämeen ammattikorkeakoulun vuoro arvioida arvioinnin tulokset ja punnita kehittämisehdotusten hyödynnettävyys. Perusvastuu koulutuksesta ja sen laadusta on lainsäädännön mukaan korkeakouluilla itsellään. Ne ovat myös arviointitiedon soveltamisessa parhaita asiantuntijoita. Korkeakoulujen arviointineuvoston puolesta haluan kiittää arviointiryhmää asiantuntevasta työskentelystä. Helsingissä Tapio Huttula pääsihteeri

4 4 Sisällys Arviointiryhmän kokoonpano 7 1 Johdanto 8 2 Arvioinnin tavoitteet ja toteutus 9 3 Hämeen ammattikorkeakoulun organisaatio ja johtaminen Hämeen ammattikorkeakoulun organisaatio Prosessijohtaminen Hämeen ammattikorkeakoulussa 13 4 Koulutuksen suunnittelu ja kehittäminen Hämeen ammattikorkeakoulun yhtenäinen opetuksen kehittämisen strategia Ammattikorkeakoulun yhteiset koulutuksen kehittämisprosessit ja koulutusohjelmien kehittäminen Työelämän edustajien osallistuminen koulutuksen kehittämiseen 19 5 Koulutuksen toteutus Opiskelijan oppimisen ohjaus ja tuki Oppimisympäristöt, liikkuvuus ja opintojen suorittamisen vaihtoehtoiset tavat Työelämäyhteyksien, t&k-toiminnan ja muiden yhteistyökumppaneiden osuus oppimisen edistämisessä 25 6 Koulutuksen arviointi Opetuksen kehittämistoimien tuloksellisuuden arviointi Opetuksen ja oppimisen arviointi Arviointien hyödyntäminen 30 7 Laatujärjestelmästä saatu tuki koulutuksen kehittämiselle 33 8 Kolme Hämeen ammattikorkeakoulun koulutuksesta valittua esimerkkiä Tuotekehityksen ja tuotemuotoilun suuntautumisvaihtoehto Bio- ja elintarviketekniikan koulutusohjelma Luonnonvara-alan koulutus 42 9 Kooste arviointiryhmän keskeisimmistä kehittämisehdotuksista 46 Liitteet 1: Hämeen ammattikorkeakoulun laatutyön seuranta-arviointi 47 2: Arviointivierailun ohjelma 50

5 Julkaisija KUVAILULEHTI Korkeakoulujen arviointineuvosto Julkaisun päivämäärä Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi, puheenjohtaja, Julkaisun laji sihteeri) Arviointiraportti Hämeen ammattikorkeakoulun kokonaisarvioinnin arviointiryhmä Toimeksiantaja Puheenjohtaja: Urpo Sarala Korkeakoulujen arviointineuvosto Jäsenet: Marjaana Haapakoski, Maisa Huuhka, Kari Juntunen, Antti Kauppi, Matti Leisola, Ulla Talvi, Peter Tigerstedt Sihteeri: Hannele Seppälä Julkaisun nimi (myös ruotsinkielinen) Hämeen ammattikorkeakoulun kokonaisarviointi Julkaisun osat Raportti + liitteet Tiivistelmä Toimielimen asettamispvm Dnro Korkeakoulujen arviointineuvoston toteutti Hämeen ammattikorkeakoulun kokonaisarvioinnin ja laatutyön arvioinnin seuranta-arvioinnin ammattikorkeakoulun aloitteesta. Arviointi on jatkoa lukuvuosina toteutetulle ensimmäiselle ammattikorkeakoulujen laatutyön arvioinnille, johon osallistuivat Hämeen, Kajaanin, Lahden ja Turun ammattikorkeakoulut. Kokonaisarvioinnin pääkohteiksi määriteltiin koulutus- ja opetusprosessin, laatujärjestelmän sekä arviointi- ja palautejärjestelmän toimivuus. Tarkastelukulmaksi valittiin opetustyön tuloksellisuus ja oppimistulokset. Arviointiaineisto koostui Hämeen ammattikorkeakoulun kaikkien koulutusohjelmien sekä Ammatillisen opettajakorkeakoulun yksiköiden syksyllä 2002 laatimista itsearviointiraporteista. Korkeakoulujen arviointineuvoston nimeämä ulkoinen arviointiryhmä suoritti arviointivierailun Hämeen ammattikorkeakouluun Arviointiryhmän antamat itsearviointiraportteihin ja arviointivierailuun perustuvat arvioinnin keskeiset kehittämisehdotukset ovat seuraavat: Opetussuunnitelmaprosessia kannattaa kehittää koulutusohjelmien, koulutusalojen ja ammattikorkeakoulun johdon yhteistyössä. Opetussuunnitelmaprosessin kehittäminen voisi tarjota mahdollisuuden parantaa koulutusohjelmien ja Hämeen ammattikorkeakoulun yhteisyyttä siten, että se vaikuttaisi konkreettisesti koulutuksen suunnitteluun ja toteutukseen. Työelämä tulisi kytkeä lähemmin koulutuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Tämä voisi tapahtua uudistamalla sekä opetussuunnitelmaprosessia että opetusmenetelmiä työelämälähtöisemmiksi ja paremmin työn kehittämiseen kytkeytyviksi. Alueellisten osaamiskeskittymien kytkemistä kokonaisvaltaisemmin opetukseen ja tutkimus- ja kehittämistoimintaan kannattaa kehittää edelleen. On tarpeen löytää luonnollisia työelämän tarpeista nousevia yhteistyömahdollisuuksia koulutusohjelmien välille. Koulutuksen kokoamista suuremmiksi hallinnollisiksi koulutusalakokonaisuuksiksi tulee harkita. Myös osaamiskeskittymien kehittämistä on hyvä jatkaa. Koulutusohjelmatasoisen kehittämisen tulisi rakentua ammattikorkeakoulun perustehtävään selkeästi kytkettyihin keskittymiin ja kokonaisuuksiin, joita voisivat olla esimerkiksi samassa yksikössä toimivat, samalla paikkakunnalla toimivat, samalla koulutusalalla toimivat tai samoista kehittämiskohteista kiinnostuneet koulutusohjelmat. Koulutusohjelmien yhteistä oppimista kannattaisi tukea sisäisen benchmarkingin systemaattisella kehittämisellä. Tähän prosessiin voisivat osallistua myös Hämeen ammattikorkeakoulun palvelutoiminta, ammatillinen opettajakorkeakoulu ja elearning Centre. Laadun kehittämisessä kannattaisi siirtää painopistettä koulutusohjelmatasolle ja laatuvastaavien toiminnan kehittämiseen. Opettajia, opiskelijoita ja mahdollisesti myös työelämän edustajia tulisi osallistaa laatutyön tekemiseen. Koulutuksen arvioinnin kehittämistä tulisi suunnata siten, että koulutusohjelmiin rakentuisi avoimuudelle perustuva arviointikulttuuri. Tämä on pidemmän tähtäyksen asia, jossa edistetään suoran palautteen antamista opettajien, opiskelijoiden ja työelämän kesken siten, että jatkuvasti yhdessä seurataan arvioinnin hyödyntämistä. Avainsanat (asiasanat) Muut tiedot Sarjan nimi ja numero ISSN ISBN Korkeakoulujen arviointineuvoston julkaisuja 9: Kokonaissivumäärä Kieli Hinta Luottamuksellisuus 51 suomi Jakaja Kustantaja 5

6 Publisher DESCRIPTION 6Finnish Higher Education Evaluation Council Date of publication Authors (If a committee: name of organ, chair, Type of publication secretary) Evaluation team of Institutional Evaluation of Häme Polytechnic Chair: Urpo Sarala Members: Marjaana Haapakoski, Maisa Huuhka, Kari Juntunen, Antti Kauppi, Matti Leisola, Ulla Talvi, Peter Tigerstedt Secretary: Hannele Seppälä Name of publication (also in English) Evaluation report Contracted by Finnish Higher Education Evaluation Council Committee appointed on Hämeen ammattikorkeakoulun kokonaisarviointi (Institutional Evaluation of Häme Polytechnic) Parts Report + appendices Abstract On the initiative of Häme Polytechnic, the Finnish Higher Education Evaluation Council (FINHEEC) carried out an overall evaluation of the Polytechnic and a follow-up evaluation to a quality assessment exercise carried out in 1997 and 1998 in Häme, Kajaani, Lahti and Turku Polytechnics. The overall evaluation primarily focused on the performance of education and teaching processes, the quality assurance system and the Polytechnic s evaluation and feedback systems. These were assessed in terms of teaching and learning outcomes. The evaluation was based on self-studies carried out by all the degree programmes at Häme Polytechnic and by the Vocational Teacher Education College in autumn The external evaluation team appointed by FINHEEC made a site visit to Häme Polytechnic on January The evaluation team recommended the following: The curriculum design process should be developed in collaboration between the degree programmes, study fields and the Polytechnic. This would intensify contacts between the programmes and the Polytechnic and concretely impact the planning and provision of education. The world of work should be linked more closely with educational planning and provision. One way to do this is to make both the curriculum design process and teaching methods more work-related and to link them more closely with the development of work. It would be useful to promote linkages between education and R&D at the Polytechnic and regional knowledge clusters on a wide front, looking for forms of cooperation between degree programmes which emerge naturally from labour market needs. It would be worthwhile to consider compiling education provision into larger administrative entities. The development of knowledge clusters should also be continued. Programme-level development should be based on entities and themes clearly related to the Polytechnic s mission, for instance collaboration between two or more degree programmes in the same unit or the same town, programmes in the same study field or programmes interested in the same development targets. It would be useful for the Polytechnic to support of learning elements shared by all the degree programmes by systematically developing internal benchmarking. This process could also involve the Polytechnic s services, the Vocational Teacher Education College and the elearning Centre. In quality enhancement, the focus should be more on the degree programme level and the work of those responsible for quality assurance. Teachers, students and possible also labour market representatives should take part in quality assurance. The evaluation procedures should be developed to create an evaluation culture based on openness in the degree programmes. This is a process to be realised in a longer term with a view to promoting direct feedback between teachers, students and labour market partners and jointly assuring the use of feedback information. Dno Keywords Other information Name and number of series ISBN ISSN Publications of FINHEEC 9: Number of pages Language Price Degree of confidentiality 51 Finnish Distributed by Published by Edita Oyj Edita Publishing Oy

7 7 Arviointiryhmän kokoonpano Puheenjohtaja rehtori Urpo Sarala, Poliisiammattikorkeakoulu Jäsenet puheenjohtaja Marjaana Haapakoski, SAMOK ry. rehtori Maisa Huuhka, EVTEK Muotoiluinstituutti rehtori Kari Juntunen, Kajaanin ammattikorkeakoulu tutkimuspäällikkö Antti Kauppi, Helsingin liiketalouden ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakorkeakoulu professori Matti Leisola, Teknillinen korkeakoulu opintotoimiston päällikkö Ulla Talvi, Kymenlaakson ammattikorkeakoulu professori Peter Tigerstedt, Oy Tigerstedt Consulting Ab Arviointiryhmän sihteeri projektisuunnittelija Hannele Seppälä, Korkeakoulujen arviointineuvosto

8 8 1 Johdanto Korkeakoulujen arviointineuvosto järjesti ensimmäisen ammattikorkeakoulujen laatutyön arvioinnin lukuvuonna Pilottihankkeeseen osallistuivat Hämeen, Kajaanin, Lahden ja Turun ammattikorkeakoulut. Arvioinnin tuloksia käsittelevä raportti valmistui keväällä Syksyllä 2001 Hämeen ammattikorkeakoulu (myöhemmin myös lyhennettynä HAMK) ehdotti Korkeakoulujen arviointineuvostolle, että se suorittaisi ammattikorkeakoulun kokonaisarvioinnin ja laatutyön arvioinnin seuranta-arvioinnin. Arviointineuvosto hyväksyi arvioinnin toteuttamisen vuoden 2002 toimintasuunnitelmassaan. Korkeakoulujen arviointineuvosto ja Hämeen ammattikorkeakoulu määrittelivät kokonaisarvioinnin ja auditin seuranta-arvioinnin pääkohteiksi koulutusja opetusprosessin, laatujärjestelmän sekä arviointi- ja palautejärjestelmän toimivuuden. Tarkastelukulmaksi valittiin opetustyön tuloksellisuus ja oppimistulokset. Projektisuunnitelman mukaisesti kaikissa Hämeen ammattikorkeakoulun koulutusohjelmissa ja opettajakorkeakoulun yksiköissä toteutettiin itsearvioinnit syksyllä Korkeakoulujen arviointineuvoston nimeämä arviointiryhmä teki arviointivierailun Hämeen ammattikorkeakouluun Tässä raportissa esitellään ammattikorkeakoulussa tuotettuihin itsearviointeihin ja arviointivierailuun perustuvat arvioinnin tulokset, kehittämisehdotukset sekä poimintoja Hämeen ammattikorkeakoulun hyvistä käytänteistä. 1 Pilot Audit of Quality Work in Kajaani, Lahti and Häme Polytechnics. Korkeakoulujen arviointineuvoston julkaisusarjan raportti 7:1998

9 2 Arvioinnin tavoitteet ja toteutus 9 Hämeen ammattikorkeakoulu ja Korkeakoulujen arviointineuvosto asettivat arvioinnin tavoitteeksi saada palautetta ja kehittämisideoita Hämeen ammattikorkeakoulun ja sen tulosyksiköiden laatujohtamiseen ja laatutyöhön, opetustyön tuloksellisuuden ja oppimistulosten parantamiseen sekä arviointitiedon tuottamiseen. Konkreettisemmin arvioinnin tavoitteena oli löytää opetustyön tuloksellisuuteen ja parempien oppimistulosten saavuttamiseen tähtääviä toimenpiteitä. Myös ammattikorkeakoulun osaamisen kasvattaminen ja hyvien käytäntöjen leviämisen edistäminen ammattikorkeakoulun sisällä ja koko koulutuksen kentällä kuuluivat arvioinnin tavoitteisiin. Syvällisemmän arvioinnin kohteeksi Hämeen ammattikorkeakoulu valitsi kolme case-tapausta, jotka ovat luonnonvara-alan koulutus, tuotekehityksen ja muotoilun koulutusohjelman tuotemuotoilun suuntautumisvaihtoehto sekä bioja elintarviketekniikan koulutusohjelma. Arviointikohteina, joita tarkasteltiin opetustyön tuloksellisuuden ja oppimistulosten näkökulmasta olivat: 1. Koulutus- ja opetusprosessi opetuksen toteutus (mm. henkilöstörakenne, opetusjärjestelyt, menetelmät, oppimisympäristöt) ja laatu opetuksen tukitoiminnot (talous, markkinointi, opiskelijapalvelut jne) T&K-toiminta henkilöstöosaamisen kehittäminen 2. Laatujärjestelmän sekä arviointi-, palaute- ja seurantajärjestelmien toimivuus Arviointiaineisto koostui Hämeen ammattikorkeakoulun kaikkien koulutusohjelmien sekä ammatillisen opettajakorkeakoulun yksikköjen syksyllä 2002 laatimista itsearviointiraporteista sekä Korkeakoulujen arviointineuvoston nimeämän ulkoisen arviointiryhmän haastatteluista arviointivierailun aikana Itsearviointia varten Hämeen ammattikorkeakoulun rehtori nimesi arvioinnin valmisteluryhmän, jossa oli opiskelijoiden, koulutusohjelmien, ammatillisen opettajakorkeakoulun ja ammattikorkeakoulun arviointihenkilöstön edustus sekä opetusprosessin johtaja. Ryhmä valmisteli yhteistyössä Korkeakoulujen arviointineuvoston kanssa itsearvioinnin toteutuksen ja arvioinnin kohteisiin liittyvät arviointikysymykset (liite 1). Korkeakoulujen arviointineuvosto hyväksyi kokouksessaan projektisuunnitelman, joka sisälsi arvioinnin tavoitteet, menetelmät ja arviointikohteet. Hämeen ammattikorkeakoulun kehittämisyksikkö laati arviointiryhmän käyttöön koulutusohjelmien itsearviointiraporteista kootun yhteenvetoraportin.

10 10 Arviointivierailun aikana arviointiryhmä haastatteli ammattikorkeakoulun johtoa, ammattikorkeakoulun hallituksen jäseniä, opiskelijayhdistys HAMKO ry:n edustajia, koulutusohjelmajohtajia, opetushenkilökuntaa, opiskelijoita ja työelämän edustajia. Lisäksi ammattikorkeakoulu järjesti arviointiryhmälle laatujärjestelmän esittelyn ja tutustumisen ammattikorkeakoulun tuki- ja palvelutoimintaan. Syvällisemmin arviointiryhmä perehtyi vierailun aikana luonnonvara-alan koulutukseen, tuotekehityksen ja muotoilun koulutusohjelman tuotemuotoilun suuntautumisvaihtoehtoon sekä bio- ja elintarviketekniikan koulutusohjelmaan (arviointivierailun ohjelma liitteessä 2). Arviointiprosessin arviointia Arviointiryhmä sai itsearviointiraportit luettavakseen tammikuun alussa ja Korkeakoulujen arviointineuvosto järjesti arviointiryhmälle perehdytystilaisuuden tammikuun lopulla. Koska itsearviointiaineisto oli varsin laaja, arviointiryhmän mukaan olisi ollut hyödyllistä, että itsearviointiraporteihin perehtymiseen ja mahdollisten lisätietojen pyytämiseen olisi varattu enemmän aikaa. Myös arviointiryhmän perehdytystilaisuuden ja arviointivierailun väliin olisi tarvittu enemmän aikaa, jotta tilaisuudessa esiin nousseita näkökulmia olisi voinut paremmin huomioida itsearviointiraportteihin perehdyttäessä ja arviointivierailuun valmistautuessa. Myös arvioinnin tavoitteiden ja arvioinnin kohteiden valinnasta ja määrittelystä arviointiryhmä olisi halunnut enemmän tietoa ennen arviointivierailua. Erityisesti arviointiryhmä kaipasi tietoa syvällisemmän arvioinnin kohteeksi päätettyjen case-tapausten valinnan perusteista. Itsearviointiraporttien käyttö arvioinnin perusaineistona koettiin paikoin ongelmalliseksi. Tehtäväksiannossa yhtenä arviointinäkökulmana oli opetustyön tuloksellisuus ja oppimistulokset, mutta näistä ei kuitenkaan ollut itsearviointiraporteissa juurikaan tietoa. Arvioinnin kannalta olisi myös ollut paikoin hyödyllistä, mikäli itsearviointiaineiston ja haastattelujen lisäksi olisi ollut mahdollisuus tutustua esimerkiksi portfolioihin, opetustiloihin ja laitteisiin. Arviointivierailun aikana arviointiryhmällä oli tilaisuus haastatella useita henkilöitä, jotka edustivat ammattikorkeakoulun eri toimijoita. Haastatteluaikatauluista ja haastateltavista ryhmistä sovittiin arviointineuvoston sihteeristön ja ammattikorkeakoulun kanssa etukäteen. Arviointiryhmä olisi kuitenkin toivonut, että haastateltavana olleet opiskelijat olisivat edustaneet opiskelijoita laajaalaisesti. Nyt vaikutti siltä, että haastatteluihin oli valikoitunut vain kaikkein aktiivisimpia opiskelijoita. Useiden haastattelujen aikataulu oli hyvin kireä ja paikoin kaikkia arvioinnin kannalta keskeisiä kysymyksiä ei ehditty esittämään. Esimerkiksi lähes 30 koulutusohjelmajohtajan yhteishaastattelu tunnissa saattoi tuottaa enemmän hämmennystä kuin arvioinnin kannalta tarpeellista tietoa. Arvioinnin raportointivaiheeseen olisi arviointiryhmän mukaan ollut hyödyllistä varata enemmän aikaa. Olisi myös ollut hyödyllistä tietää ammattikorkeakoulun arvioinnin hyödyntämistä koskevista suunnitelmista.

11 3 Hämeen ammattikorkeakoulun organisaatio ja johtaminen Hämeen ammattikorkeakoulun organisaatio Hämeen ammattikorkeakoulu järjestää ammatillista korkeakouluopetusta nuorten koulutuksena ja aikuiskoulutuksena tekniikan ja liikenteen, hallinnon ja kaupan, kulttuurin, luonnonvara-alan, sosiaali- ja terveysalan, opetusalan sekä matkailu-, ravitsemis- ja talousalan koulutusaloilla. Hämeen ammattikorkeakoulu toimii seitsemällä paikkakunnalla. Ammattikorkeakoulussa opiskelee noin 6200 opiskelijaa. Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa opiskelee lisäksi 768 opiskelijaa. Henkilöstöä on yhteensä 863, joista opettajia on 412 sekä koulutusohjelmajohtajia tai vastaavia 25. Hämeen ammattikorkeakoulun ylläpitäjä on seitsemän kunnan muodostama Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä, joka ylläpitää myös ammatillista peruskoulutusta antavaa Hämeen ammatti-instituuttia. Hämeen ammattikorkeakoulun toiminta-ajatuksen mukaan koulutus suunnitellaan ja toteutetaan asiakasläheisesti pitäen ensisijaisina tavoitteina korkeaa laatua, työelämän ja kansainvälistymisen vaatimusten täyttymistä sekä valmistuvien hyvää työllistymistä. Erityisesti kehitetään koulutusalojen perinteisiä rajoja ylittäviä toteutuksia. Hämeen ammattikorkeakoulun visiossa painottuu alueellisen kehittämisen näkökulma tavoitteena on olla toiminta-alueen johtava osaamisen kehittäjä ja elinkeinostrategian edistäjä. Toimintojen kehittämisessä korostuvat työelämäyhteistyö, kansainvälistyminen, aikuiskoulutus sekä toiminnan laadun, erityisesti ammattikorkeakouluhallinnon ja opetuksen laadun, määrätietoinen parantaminen. Hämeen ammattikorkeakoulun toimintojen organisoinnin perusyksikköinä ovat koulutusohjelmat, joita on yhteensä 22. Koulutusohjelmajohtajat työskentelevät suoraan rehtorin alaisuudessa. Koulutusohjelmat ovat koulutuksen ja mm. tutkimus- ja aluevaikutustyön hallinnollisia ja toiminnallisia vastuuyksiköitä. Ammattikorkeakoulun oma sisäinen tavoite- ja tulossopimus tehdään kunkin koulutusohjelman kanssa erikseen. Koulutusohjelmien yhteisiä palveluja ovat kehittämisyksikön tuottamat kehittämis-, hallinto- ja talouspalvelut sekä opintotoimiston järjestämät opiskelijapalvelut. Koulutusohjelmien tukena ovat kielikoulutuskeskus, kirjasto- ja tietopalvelut, eoppimiskeskus, elearning Centre, kv-ryhmä ja osaamiskeskittymät. Hämeen ammattikorkeakoulun johtamismalli perustuu prosessiajatteluun. Pääprosessit ovat strategia- ja johtamisprosessi, kehittämisprosessi, koulutusprosessi ja palveluprosessi.

12 12 Kuvio 1. Hämeen ammattikorkeakoulun pääprosessit Koulutuksen organisoinnin strategisena lähtökohtana näyttää olevan suurelta osin alue- ja omistajapolitiikka sekä historia. Hämeen ammattikorkeakoulun kantaoppilaitoksina oli vanhoja ja vahvoja oppilaitoksia ja ne muodostivat ammattikorkeakoulun perusrungon. Lisää oppilaitoksia tai niiden osia on sulautettu ammattikorkeakouluun uusina koulutusohjelmina lähes vuosittain. Tästä johtuen ammattikorkeakoulukulttuuri on koulutusyksiköissä kovin eri kehitysvaiheissa. Toisen asteen ammatillista peruskoulutusta tarjoavan Hämeen ammatti-instituutin kytkemisen samaan organisaatioon on katsottu varmistavan toiminnan filiaaleissa. Filiaalit on kytketty vahvasti seutukuntien strategioihin, joista ajankohtaisimmat ovat sijaintikuntien elinkeinostrategiat, aluekeskusstrategiat ja osaamiskeskusstrategiat. Ammattikorkeakoulun rakentuminen useista eri alojen oppilaitoksista ja koulutusohjelmista on merkinnyt hyvin erilaisten toimintakulttuurien sovittamista yhteisen sateenvarjon alle toimivaksi kokonaisuudeksi. Ydinhaasteena on ollut sopivan tasapainon löytäminen ulottuvuudella integraatio itsenäisyys. Tasapainon haku on edellyttänyt erilaista painotusta kymmenvuotisen toiminnan eri vaiheissa. Yhteenliittymän alkuvaiheessa, jolloin muutosvastarinta on ollut voimakkainta, suuri haaste on ollut riittävän yhteenkuuluvuuden tunteen ja integraation synnyttäminen. Kulttuurien yhdistämisen keinoina on käytetty yhteisen vision, strategian ja toimintaa ohjaavan säännöstön luomista ja vahvaa keskushallinnon otetta tässä työssä. Käytännön toiminnan tasolla yksikköjä on pyritty liittämään yhteen eri yksikköjen henkilöstöistä koottujen työ- ja kehittämisryhmien avulla.

13 13 Ammattikorkeakoulun johto on nimennyt yhdeksi kriittiseksi menestystekijäksi oppimis- ja osaamiskeskittymien luomisen. Tavoitteena on koota yhteen huippuosaamista edustavia opinto-ohjelmia ja oppiaineita. Osaamiskeskittymien tarkoituksena on tuottaa korkeatasoisia ammatillista osaamista syventäviä opintokokonaisuuksia opiskelijoille. Osaamiskeskittymät ovat olleet osaltaan murtamassa perinteisiä opettajan rooleja. Osaamiskeskittymien puitteissa on alettu puhua tutkijaopettajista. Tällä tavoin opettajan työ kehittyisi tutkivaksi opettajuudeksi. Ammattikorkeakoulun henkilöstön suhtautuminen osaamiskeskittymiin näyttää vaihtelevan. Osa koulutusohjelmajohtajista ja opettajista näkee niissä uuden mahdollisuuden. Osa kokee ne uhkana, koska osaamiskeskittymä kyseenalaistaa nykyistä toimintatapaa ja saa sen vaikuttamaan joidenkin mielestä riittämättömältä. Osaamiskeskittymien kytkeminen olemassa olevaan perustehtävään vaikuttaa selkiintymättömältä. Myös tutkivien yliopettajien, erilaisten kehitysjohtajien ja perusopetusta toteuttavien opettajien välinen yhteistyö jäi arviointiryhmälle epäselväksi. 3.2 Prosessijohtaminen Hämeen ammattikorkeakoulussa Prosessijohtamisen jaottelu on toteutettu vuodesta 1999 lähtien jaottelemalla prosessit koulutus-, palvelu-, kehittämis- sekä strategia- ja johtamisprosesseihin. Ammattikorkeakoulun johtoryhmän jäsenet toimivat prosessien johtajina. Prosessien johtajien tehtävänä on huolehtia, että yhteiset säännöt ja kehittämisprosessit koskevat kaikkia. Johtoryhmän ja keskushallinnon yhteydenpito käytännön toimintaan on pyritty varmistamaan käyttämällä useasta laajasta toimintakokonaisuudesta koostuvia tehtävänkuvia (tupla- tai triplaroolit). Tällöin esimerkiksi koulutusprosesseista vastaava henkilö huolehtii samalla kaikista nuorten ammatillista korkeakoulutusta antavista koulutusohjelmista. Eräs toimintatapa laaja-alaisuuden lisäämiseksi voisi olla myös opettajien ja muun henkilöstön johdonmukainen ottaminen mukaan erilaisiin työryhmiin. Opiskelijakunnan vaikutusmahdollisuudet koko ammattikorkeakoulua koskevissa asioissa toteutuvat työryhmien kautta sekä paikallisesti eri yksiköissä henkilökohtaisin neuvotteluin. Opiskelijakunnalle on annettu mahdollisuus kommentoida ammattikorkeakoulun strategiaa sen laadintavaiheessa, mutta opiskelijakunta ei ole kuitenkaan osallistunut suoraan strategian laadintaan. Käytännön johtamisvälineenä käytetään yhteistä keskustelua, toiminta- ja taloussuunnitelmaa, kirjallista opetussuunnitelmaa, sekä tukipalvelujen toimintojen ja niiden ohjauksen keskittämistä. Koulutusohjelmajohtajat solmivat vuosittain ammattikorkeakoulun johdon kanssa sisäisen tavoite- ja tulossopimuksen, joka pohjautuu ammattikorkeakoulun kokonaisstrategiaan. Ammattikorkeakoulun johdon ja koulutusohjelmien välistä ohjausjärjestelmää tulisi kuitenkin edelleen kehittää. Johdon ja koulutusohjelmien välinen etäisyys saattaa heikentää ohjattavuutta ja lisätä suurien laatuvaihteluiden vaaraa. Rehtorin vallas-

14 14 sa on hyväksyä koulutusohjelman sisällä laadittu opetussuunnitelma, mutta rehtorin mahdollisuudet paneutua opetussuunnitelmien ammatilliseen sisältöön ovat käytännössä kuitenkin melko vähäiset. Koulutusohjelmajohtajien tehtävänä on vastata oman alansa opetusjärjestelyistä ja koulutuksen kehittämisestä, mutta kehittämisresurssien niukkuus haittaa kehittämistyötä. Vaikka yksittäiselle koulutusohjelmalle annetaan autonomiaa ja itsenäistä päätösvaltaa tehdä ratkaisuja, ei etenkään pienen koulutusohjelman kohdalla resursseja riitä juuri muuhun kuin opetustyöhön. Koulutusohjelmatasoisen kehittämisen pitäisikin rakentua isommille yhdistelmille, joita voisivat olla esimerkiksi samassa yksikössä toimivat, samalla paikkakunnalla toimivat, samalla koulutusalalla toimivat tai samoista kehittämiskohteista kiinnostuneet koulutusohjelmat. Ammattikorkeakoulun hallituksen merkitys on ollut suuri ammattikorkeakoulun synnyn, toiminnan ja kehittämisen kannalta. Hallituksen jäsenet on koottu ottamalla huomioon maantieteellinen kattavuus ja paikallinen vaikutusvalta. Tästä johtuen kullakin hallituksen jäsenellä on ollut merkittävä rooli aluekehittämisessä ja ammattikorkeakoulun yhtenäisyyden luomisessa. Hallitus on asenteeltaan ja toimintatavaltaan aloitteellinen, innovatiivinen ja aktiivisesti asioihin vaikuttava. Ammattikorkeakoulu järjestää vuosittain hallitukselle muutaman päivän seminaarin, jossa hallituksen jäsenet osallistuvat toiminnan strategiseen suunnitteluun ja samalla perehtyvät ammattikorkeakoulun toimintaan hyvin monipuolisesti ja konkreettisesti. Ammattikorkeakoulun operatiivisen johdon mukaan kriittisiin menestystekijöihin kuuluvat monialaisen ja laajan ammattikorkeakoulun toimintojen johtaminen, ohjaaminen ja kehittäminen sekä oppimis- ja osaamiskeskittymien luominen. Ammattikorkeakoulun hallituksen mukaan soveltavan T&K- toiminnan levittäminen alueyksiköihin, uusyritystoiminta ja yrityshaudontaprosessit sekä toiminnan vaikuttavuuden ja volyymin varmistaminen rakennerahastokauden jälkeen on välttämätöntä. Lisäksi hallitus lukee kriittisiin menestystekijöihin ammattikorkeakoulusta valmistuneiden sitouttamisen alueen kehittämiseen. Kymmenen vuoden aikana edellä kuvatulla toimintatavalla on pyritty luomaan laaja ammattikorkeakoulukonserni. Ammattikorkeakoulun koulutusohjelmien taso vaihtelee kuitenkin varsin paljon. Koulutuksen korkeasta tasosta osoituksena on Hämeen ammattikorkeakoulun valinta aluekehitysvaikutuksen huippuyksiköksi vuosiksi ja kulttuurialan muotoilun koulutusohjelma, muotoilun suuntautumisvaihtoehdon valinta koulutuksen laatuyksiköksi vuosiksi Jotkut koulutusohjelmat vaativat kuitenkin edelleen enemmän kehittämistyötä. Näiden koulutusohjelmien sisäinen identiteetti on vielä epäselvä, opetussuunnitelmat varsin perinteisiä ja suhde työelämään selkiintymätön tai ohut. Erityisen ongelmallisena voidaan pitää niitä koulutusohjelmia tai suuntautumisvaihtoehtoja, joista valmistuvilla ei näytä olevan sijoittumismahdollisuuksia maakunnan työmarkkinoilla, eikä koulutukselle ole toisaalta osoitettavissa selkeää valtakunnallistakaan koulutustarvetta. Tämä heijastuu opettajien ja opiskelijoiden motivaatioon ja vaikeuttaa esimerkiksi harjoittelupaikkojen, työelämälle tehtävien opinnäytetöiden ja projektien saamista. Osas-

Pirkanmaan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Pirkanmaan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Kainulainen, S., Järvinen, M-R., Luoto, K., Matikka, O., Takala, M. & Seppälä, H. Pirkanmaan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON VERKKOJULKAISUJA

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 99 TUTKIMUKSIA Marjut Putkinen, Kirsi Angerpuro, Johanna Alitalo, Ville Hyyppä, Ismo Kantola, Markku Karhunen, Eija Koivisto & Anu Lehtinen YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

Lisätiedot

Mikkelin ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Mikkelin ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Eeva-Liisa Antikainen, Risto Honkonen, Olli Matikka, Petri Nieminen, Anu Yanar & Sirpa Moitus Mikkelin ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTO ISBN 952-206-026-7

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen koulutuksen laatuyksiköt

Ammattikorkeakoulujen koulutuksen laatuyksiköt Merja Saarela Päivi Jaatinen Kari Juntunen Antti Kauppi Leenamaija Otala Veli-Matti Taskila Karl Holm Matti Kajaste Ammattikorkeakoulujen koulutuksen laatuyksiköt KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA

Lisätiedot

Satakunnan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Satakunnan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Heikki Malinen Jarmo Hallikainen Päivi Karttunen Mikko Majander Marja Pudas Kirsi Mustonen Satakunnan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA

Lisätiedot

Arktiset haasteet ja mahdollisuudet

Arktiset haasteet ja mahdollisuudet 1 Hanna Hietala, Veijo Hintsanen, Tauno Kekäle, Elina Lehto, Hannes Manninen & Pentti Meklin Arktiset haasteet ja mahdollisuudet Rovaniemen ammattikorkeakoulun kokonaisarviointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON

Lisätiedot

Korkeakoulutuksen laadunvarmistus

Korkeakoulutuksen laadunvarmistus Opetusministeriö Koulutus Undervisningsministeriet Korkeakoulutuksen laadunvarmistus Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2004:6 Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä. Undervisningsministeriets

Lisätiedot

Hämeen ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Hämeen ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Heikki Malinen Eero Puolanne Maarit Sorvisto Milla Suomalainen Minna Takala Kirsi Mustonen Kim Östman Hämeen ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Jaakko Tarkkanen Anneli Lappalainen Kerttu Oikarinen Marita Rautiainen Konsta Ryhänen Johanna Mattila Kirsi Mustonen Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN

Lisätiedot

Jyväskylän ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Jyväskylän ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Kauko Hämäläinen Ismo Kantola Reetta Marttinen Matti Meriläinen Maire Mäki Kati Isoaho Jyväskylän ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA

Lisätiedot

Turun kauppakorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Turun kauppakorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Vesa Harmaakorpi Patrick Furu Minna Takala Marja-Liisa Tenhunen Carla Westersund Karl Holm Turun kauppakorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA :

Lisätiedot

Tampereen teknillisen yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Tampereen teknillisen yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Tapani Jokinen Heikki Malinen Maire Mäki Juhani Nokela Päivi Pakkanen Helka Kekäläinen Tampereen teknillisen yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA

Lisätiedot

Oulun yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Oulun yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Paavo Okko Liisa Ansala Helena Immonen Anneli Pirttilä Teuvo Uusitalo Marja-Liisa Saarilammi Oulun yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA : ISBN

Lisätiedot

LEARNING BY DEVELOPING TOIMINTAMALLI JA ARVIOINNIN HAASTEET

LEARNING BY DEVELOPING TOIMINTAMALLI JA ARVIOINNIN HAASTEET LAuREA-AMMATTIkORkEAkOuLuN JuLkAISuSARJA B 32 Elina Ora-Hyytiäinen (toim.) LEARNING BY DEVELOPING TOIMINTAMALLI JA ARVIOINNIN HAASTEET Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja B 32 Learning by Developing

Lisätiedot

Laatua, innovatiivisuutta ja proaktiivisuutta

Laatua, innovatiivisuutta ja proaktiivisuutta Hannele Salminen & Matti Kajaste (toim.) Laatua, innovatiivisuutta ja proaktiivisuutta Ammattikorkeakoulujen koulutuksen laatuyksiköt KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTO ISBN 952-206-014-3 (painettu) ISBN

Lisätiedot

Lahden ammattikorkeakoulu LAATUKÄSIKIRJA

Lahden ammattikorkeakoulu LAATUKÄSIKIRJA Lahden ammattikorkeakoulu LAATUKÄSIKIRJA Helmikuu 2015 Sisällys Johdanto... 2 1 TAUSTAA LAATUTOIMINNALLE... 3 1.1 Kansallinen korkeakoulupolitiikka... 3 1.2 Kansainvälinen koulutuspolitiikka... 3 1.3 Kansallinen

Lisätiedot

YRITTÄJYYDEN JÄLJILLÄ, TYÖELÄMÄN POLUILLA

YRITTÄJYYDEN JÄLJILLÄ, TYÖELÄMÄN POLUILLA OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 139 TUTKIMUKSIA Harri Lappalainen, Anttoni Lehto & Taru Penttilä (toim.) YRITTÄJYYDEN JÄLJILLÄ, TYÖELÄMÄN POLUILLA Innovaatiopedagogiikka ja yrittäjyys Turun ammattikorkeakoulussa

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Itä-Suomen yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Timo Aarrevaara Mailis Aaltonen Liisa Ansala Jussi Huttunen Lea Ryynänen-Karjalainen Marja-Liisa Saarilammi Krister Talvinen Itä-Suomen yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN

Lisätiedot

LEARNING BY DEVELOPING - POLKUJA UUDISTUVAAN OPETTAJUUTEEN

LEARNING BY DEVELOPING - POLKUJA UUDISTUVAAN OPETTAJUUTEEN LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA B 46 Laura Salmi & Kyllikki Kupari (toim.) LEARNING BY DEVELOPING - POLKUJA UUDISTUVAAN OPETTAJUUTEEN Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja B 46 Learning by

Lisätiedot

Kajaanin ammattikorkeakoulun yrityspalveluiden benchmarking

Kajaanin ammattikorkeakoulun yrityspalveluiden benchmarking 1 A. Härkönen, K. Juntunen & E.-L. Pyykkönen Kajaanin ammattikorkeakoulun yrityspalveluiden benchmarking KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA 10:2002 2 Korkeakoulujen arviointineuvosto Pikseri

Lisätiedot

AUDITOInTI 2015. Kari Kari Seppälä Johanna Björkroth Perttu Karjalainen Hannele Keränen Kirsi Kirsi Hiltunen. Julkaisut 2015:16

AUDITOInTI 2015. Kari Kari Seppälä Johanna Björkroth Perttu Karjalainen Hannele Keränen Kirsi Kirsi Hiltunen. Julkaisut 2015:16 Jyväskylän yliopiston AUDITOInTI 2015 Kari Kari Seppälä Johanna Björkroth Perttu Karjalainen Hannele Keränen Kirsi Kirsi Levä Kirsi Kirsi Hiltunen Julkaisut 2015:16 Jyväskylän yliopiston auditointi 2015

Lisätiedot

Tampereen yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Tampereen yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Eila Rekilä Johanna Heikkilä Pekka Kääpä Milja Seppälä Turo Virtanen Jukka Öberg Sirpa Moitus Kirsi Mustonen Tampereen yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON

Lisätiedot

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O OPETUSHALLITUS IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen koulutuksen laatuyksiköt

Ammattikorkeakoulujen koulutuksen laatuyksiköt Pekka Auvinen Antti Kauppi Hannu Kotila Aura Loikkanen Arja Markus Niko Peltokangas Karl Holm Matti Kajaste Ammattikorkeakoulujen koulutuksen laatuyksiköt KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA :

Lisätiedot

Avaimia arvioinnin tehokkaampaan hyödyntämiseen

Avaimia arvioinnin tehokkaampaan hyödyntämiseen Ismo Kantola Ulla Keto Marjo Nykänen Avaimia arvioinnin tehokkaampaan hyödyntämiseen Turun ja Mikkelin ammattikorkeakoulujen benchmarking KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA : ISBN 978-952-206-115-7

Lisätiedot

Laurea-ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Laurea-ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Saara Lampelo Sakari Kainulainen Juhani Turunen Jarkko Viljanen Anu Yanar Johanna Mattila Marja-Liisa Saarilammi Laurea-ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON

Lisätiedot

Työpaikalla tapahtuva oppiminen ammatillisessa peruskoulutuksessa

Työpaikalla tapahtuva oppiminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Päivi Tynjälä Anu Räisänen Veikko Määttä Keijo Pesonen Antti Kauppi Petri Lempinen Rabbe Ede Manu Altonen Risto Hietala Työpaikalla tapahtuva oppiminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Arviointiraportti

Lisätiedot

KESTÄVÄ KEHITYS SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULUISSA

KESTÄVÄ KEHITYS SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULUISSA Kymenlaakson ammattikorkeakoulu KESTÄVÄ KEHITYS SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULUISSA SUDENET Suomen ammattikorkeakoulujen kestävän kehityksen verkostohanke - Polytechnic Network for Sustainable Development 2004

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULUN AUDITOINTI 2015

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULUN AUDITOINTI 2015 KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULUN AUDITOINTI 2015 Pertti Puusaari Sakari Heikkilä Neea Liinpää Päivi Myllykangas Marja-Liisa Neuvonen-Rauhala Kirsi Mustonen Jani Goman Julkaisut 2015:12 KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULUN

Lisätiedot

KANSAINVÄLINEN SAIRAANHOITAJUUS SUOMESSA PILOTTIPROJEKTI. Mabuhay Laurea. Jouni Koski, Taina Viiala, Päivi Putkonen & Marja Tanskanen

KANSAINVÄLINEN SAIRAANHOITAJUUS SUOMESSA PILOTTIPROJEKTI. Mabuhay Laurea. Jouni Koski, Taina Viiala, Päivi Putkonen & Marja Tanskanen Laurea Julkaisut I Laurea Publications Jouni Koski, Taina Viiala, Päivi Putkonen & Marja Tanskanen PILOTTIPROJEKTI KANSAINVÄLINEN SAIRAANHOITAJUUS SUOMESSA Mabuhay Laurea Laurea Julkaisut I Laurea Publications

Lisätiedot