LOPPURAPORTTI. Työelämälähtöinen teollisuuden tuotannonohjaajien koulutusmallin laadinta ja pilotointi Etelä-Savossa ESR-projekti no.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LOPPURAPORTTI. Työelämälähtöinen teollisuuden tuotannonohjaajien koulutusmallin laadinta ja pilotointi Etelä-Savossa ESR-projekti no."

Transkriptio

1 Työelämälähtöinen teollisuuden tuotannonohjaajien koulutusmallin laadinta ja pilotointi Etelä-Savossa ESR-projekti no LOPPURAPORTTI Etelä-Savon koulutuksen kuntayhtymä

2 1. Yhteenveto projektin toteutuksesta ja tuloksista Projektin tavoitteena oli suunnitella, kehittää ja toteuttaa yritysten ja oppilaitosten yhteistyönä toisen asteen ja ammattikorkeakouluasteen väliin sijoittuva tutkintotavoitteinen tuotannonohjaajakoulutus. Hankkeessa pilotoitiin uudentyyppisen tuotannonohjaajan erikoisammattitutkinnon sisältöjä ja testattiin samalla jo olemassa olevan tekniikan erikoisammattitutkinnon soveltuvuutta teollisuuden työnjohtotutkinnoksi. Tavoitteena oli luoda työelämälähtöinen ja joustava suunnittelu- ja toteutusmalli yhteistyössä yrityselämän kanssa. Pilottikoulutuksen opetussuunnitelman pohjana oli hankkeen alkuvaiheessa toteutettujen yrityshaastattelujen kautta saatu tieto alan ammattitaitovaatimuksista ja työnjohtotason henkilöiden osaamisvaateista. Koulutussisältöjä ja tutkinnon ammattitaitovaatimuksia käytiin läpi uudelleen alan yritysten johdon kanssa koulutuksen toteutusvaiheessa. Arvokasta tietoa tutkinnon ja koulutuksen kehittämiseksi saatiin myös näyttöjen arviointikeskusteluissa ja opiskelijapalautteiden avulla. Hankkeen aikana panostettiin yritysten ja oppilaitoksen väliseen yhteistyöhön koulutuksen suunnittelussa ja osaamisen arvioinnissa. Sisältöjen käyminen läpi yhdessä työelämän edustajien ja arvioijien kanssa luo hyvän pohjan vastavuoroiselle kehittämiselle. Hankkeen aikana luotu toiminta malli laajenee muihin tekniikan ja liikenteen tutkintoihin. Hankkeessa kartoitettiin osaajaverkostoa tekniikan alalla sekä kehitettiin sisältöjä ja joustavia toteutusmalleja yhdessä oppilaitostoimijoiden kanssa. Tuloksena on oppilaitoksen muiden alojen jo käytännöksi muotoutuneen opintotarjontasuunnitteluprosessin soveltaminen tekniikan ja liikenteen alalla. Toimintojen yhtenäistämistä muun joustavan opintotarjonnan kanssa jatketaan vuonna Työnjohtajan ammattitaitovaatimuksista ja koulutuksen sisällöistä ja painotuksista keskusteltiin säännöllisissä tapaamisissa Itä-Suomen verkoston toimijoiden kanssa. Toimijaverkoston tavoitteena oli uusien tutkintopainotusten selvittäminen yhdessä opetusviranomaisten ja tutkintotoimikunnan kanssa. Hankkeen tuloksena saatiin aikaan luonnos tekniikan erikoisammattitutkinnon tutkinnon perusteiden muuttamisesta. Toimijoiden luonnos ja muutosesitys esiteltiin tekniikan eat:n tutkintotoimikunnan tilaisuudessa. Projektin kohderyhminä olivat Etelä-Savon teolliset yritykset ja niiden kokeneet työntekijät, joilla on perusvalmiudet kouluttautua vaativiin esimiestehtäviin sekä vähintään viiden vuoden työkokemus alalta. Mikkelissä tutkinnon suoritti 6 henkilöä 4 eri yrityksestä. 2. Projektin lähtökohta, tavoitteet ja kohderyhmä Opistotason koulutuksen loputtua kävi melko nopeasti selville, että esim. rakennustoiminnan ja rakennusteollisuuden tehtäviin, joita aikaisemmin olivat hoitaneet teknikot tai opistotason koulutuksen suorittaneet henkilöt, ei hakeutunut ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneita henkilöitä. Tähän osaajapulaan alkoivat työnantajat sekä heidän edustamansa toimijat etsiä erilaisia ratkaisumalleja. Yksi tällainen vaihtoehto oli ns. teknikko-koulutuksen kaltaisen koulutuksen luominen nykyistä tutkintorakennetta kunnioittaen. Tähän haasteeseen tarttuivat myös hankkeessa mukana olevat kuntayhtymät. Ylä-Savon ammattiopisto ja Mikkelin ammattiopisto saivat hankkeen suunnitteluun mukaan myös

3 Teollisuuden Työnantajien maakunnallisen edustuksen sekä työntekijäpuolen edustuksen. Hankkeeseen tuli mukaan myös Mikkelin ammattikorkeakoulu. Hankkeen tavoitteisiin suunniteltiin päästävän koulutuksen keinoin. Koulutuksen sisältönä oli teollisuuden tuotannonohjauksen tehtävissä tarvittava osaaminen. Koulutus suunniteltiin niin, että mahdollisimman monella olisi mahdollisuus suorittaa tutkinto työn ohessa. Tavoitteena oli suunnitella koulutuksen sisältö ja toteutusmalli yhteistyössä koulutukseen osallistuvien työntekijöiden sekä heidän edustamiensa yritysten kanssa. Projektin kohderyhminä olivat Etelä-Savon teolliset yritykset ja niiden kokeneet työntekijät, joilla on perusvalmiudet kouluttautua vaativiin esimiestehtäviin sekä vähintään viiden vuoden työkokemus alalta. 3. Projektin toteutus ja yhteistyö 3.1 Osallistujien ja yritysten valinta Pilottikoulutuksen kohderyhmänä olivat sellaiset yritykset, joissa oli työnjohdollisia tehtäviä, ja joissa työnjohtajan taitoja ja tietoja puuttuivat henkilöiltä, joita yritys oli ajatellut työnjohtotehtäviin. Koulutukseen valikoitui henkilöitä, jotka toimivat työnjohtajan tehtävissä, mutta halusivat saada lisää osaamista tähän työtehtävään. Lisäksi koulutukseen ilmoittautui henkilöitä, jotka olivat potentiaalisia ehdokkaita yrityksissä avoimeksi tuleviin työnjohtajan tehtäviin. Tästä kohderyhmästä moni keskeytti koulutuksen. 3.2 Eri tahojen yhteistyö projektissa Hankkeen hallinnoijana toimi Etelä-Savon koulutuksen kuntayhtymän Mikkelin aikuiskoulutuskeskus vuoden 2006 alkuun saakka. Pilottikoulutuksen toteutti Mikkelin aikuiskoulutuskeskus. Itä-Suomen verkoston yhteistyötä tehtiin Ylä-Savon ammattiopiston ja Savon ammatti- ja aikuisopiston kanssa. Synergiaetua haettiin hankkeen ja pilottikoulutuksen toteutuksessa, yhteisten johtopäätösten ja esitysten teossa sekä levitystoimissa. Hankkeen alussa tunnusteltiin yhteistyömahdollisuuksia Mikkelin ammattikorkeakoulun kanssa. Projektin hallinnointi siirtyi helmikuun 2006 alusta Mikkelin aikuiskoulutuskeskukselta Etelä-Savon koulutuksen kuntayhtymän kehittämisyksikölle. Projektipäällikkönä toimi vuoden 2006 joulukuuhun asti Kari Kotsalainen. Hän siirtyi toisiin tehtäviin joulukuussa Koulutus toteutettiin aikuiskoulutuskeskuksessa ja siitä vastasi vuoden 2005 loppuun saakka Tapio Syväoja. Vuoden 2006 alusta hankkeen loppuun saakka koulutussuunnittelusta vastasi projektiasiantuntija Teija Pylkkänen. Projektipäällikkönä toimi vuoden 2007 helmikuun alusta Pekka Matilainen. Projektiryhmän kanssa käytiin vuosina 2006 ja 2007 säännöllisiä palavereja, joissa käytiin läpi mm. opiskelijoiden tilannetta, koulutussuunnittelua, hankkeen levitystä, tutkintojen kehittämistoimenpiteitä. Samalla toteutettiin myös hankkeen sisäistä arviointia. Mukana palavereissa olivat tutkintovastaava, projektipäällikkö, projektiasiantuntija ja hankekoordinaattori. Koulutussuunnittelijana toiminut projektiasiantuntija kävi koulutuskokonaisuuksien sisältöjä ja aikatauluja läpi opettajien ja kouluttajien kanssa erillisissä palavereissa. Samalla testattiin opetussuunnitelman toimivuutta.

4 3.3 Työn- ja vastuunjako yhteistyökumppaneiden kesken Hanke toteutettiin samansisältöisinä omina hankkeinaan sekä Etelä-Savossa (Mikkeli) että Pohjois-Savossa (Iisalmi ja Kuopio). Pilottikoulutus aloitettiin Iisalmessa ja Mikkelissä vuoden 2005 alussa, Kuopiossa vuoden 2006 maaliskuussa. Itä-Suomen tason yhteistyö käynnistyi vuonna 2006 ja hankepalavereja pidettiin säännöllisesti toimijoiden kesken syksyyn 2007 saakka. 3.4 Pilottikoulutuksen toteutus Hankkeessa pilotoitiin uudentyyppisen tuotannonohjaajan erikoisammattitutkinnon valmistavan koulutuksen sisältöjä. Toteutuksen lähtökohtana oli luoda työelämälähtöinen ja joustava suunnittelu- ja toteutusmalli yhteistyössä yrityselämän kanssa. Pilotissa oli seuraavia sisältöjä: Vuonna 2006 toiminnan painopisteiksi muodostuivat hankkeen kohderyhmän kannalta teoreettisten opintojen kytkeminen käytännön työtoimintaan ja yritysten kehityshankkeisiin, opintokokonaisuuksien arviointi ja kehittäminen sekä ohjauskäynnit yrityksissä sekä näyttötutkintojärjestelmästä tiedottaminen. Pilottikoulutuksen opinnot etenivät vuonna 2006 suunnitelmien mukaisesti. Opiskelijoita oli vuoden 2006 alussa 12 ja vuoden lopussa 8. Koulutuksen lähiopetusjaksoja toteutettiin keskimäärin kahtena viikonloppuna kuukaudessa perjantai-iltapäivisin ja lauantaisin, syksyllä 2006 useammin. Koulutukselle luotiin vuoden 2006 alussa oma kokonaisuus MAKK:n moodle -oppimisympäristöön. Opintoihin liittyvä tiedotus ja keskustelu hoidettiin pääasiassa moodlen kautta. Tiedotuksen hoiti vuoden 2006 alusta alkaen pääasiassa projektiasiantuntija. Opiskelijat oppivat hyödyntämään oppimisympäristöä ja kirjautuivat ympäristöön säännöllisesti koulutuksen loppuun saakka. Helmikuussa 2006 opiskelijat arvioivat omaa osaamistaan erillisellä lomakkeella, joka suunniteltiin erikseen vastaamaan opetussuunnitelman sisältöjä ja tavoitteita sekä tavoitetutkinnon osaamisvaatimuksia. Väliarvioinnilla oli kaksi päätavoitetta. Verratessaan

5 omaa osaamistaan OPS:ssa esitettyihin kokonaisuuksiin opiskelija sai kokonaiskuvan tutkinnon laajuudesta, sisällöistä ja ammattitaitovaatimuksista. Oppilaitos sai uutta arvokasta tietoa OPSin työelämäläheisyydestä ja eri osa-alueiden tarpeellisuudesta. Arviointilomakkeista saatu tieto koottiin raportiksi. Yhteenveto annettiin tiedoksi myös opiskelijoille kommentointia varten. Saatua tietoa hyödynnettiin opiskelijoiden ohjauksessa ja vuoden 2006 lähiopintojen jatkosuunnittelussa. Jatkosuunnitelmista sovittiin aina yhdessä opiskelijaryhmän kanssa. Arviointilomakkeen vastaukset ja henkilökohtaiset toiveet ja tarpeet käytiin lisäksi läpi keskusteluissa jokaisen opiskelijan kanssa maalis-huhtikuussa Keskustelut käytiin kunkin opiskelijan työpaikalla ja mukana oli myös opiskelijan esimies/ esimiehet. Oman osaamisen arvioinnin myötä opiskelijoita alettiin ohjata myös tuleviin näyttöihin. Tutkintojärjestelmä käytiin tässä vaiheessa tarkemmin läpi myös yritysten kanssa. Alustava näyttötehtävien suunnittelu aloitettiin. Yritysten kanssa asetettiin tavoitteeksi suorittaa tekniikan erikoisammattitutkinnon (TEAT) näytöt pääosin vuoden 2006 loppuun mennessä. Ensimmäiset näytöt annettiin syksyllä Tutkintovastaava kävi yrityksissä arvioimassa toiminnalliset näytöt. Myös kokoavat arviointikeskustelut käytiin yrityksissä. Näytöt etenivät pääosin suunnitellusti. Yhdessä yrityksessä näytöt siirrettiin kokonaisuudessaan vuoden 2007 puolelle kiireisen työtilanteen vuoksi. 3.5 Sisältöjen kehittäminen yhdessä yritysten kanssa Vuonna 2006 paneuduttiin opetussuunnitelman kehittämistyöhön. Opetussuunnitelma on liitteenä 1. Työnjohtajan ammattitaitovaatimuksista ja koulutuksen sisällöistä ja painotuksista keskusteltiin kunkin opiskelijan työpaikan edustajien kanssa. Kustakin keskustelusta tehtiin yhteenveto. Liitteenä 2 on esitetty koonta yritysten kommenteista. Yritysten edustajat antoivat luvan kommenttiensa eteenpäin antamiseen. Vuoden lopussa tiivistettiin myös Itä-Suomen verkoston yhteistyötä ja sovittiin opetussuunnitelman kehittämisestä yhdessä. Itä-Suomen verkostossa oli kokemuksia amk-opintojen liian korkeista vaatimuksista työnjohtotason koulutusta ajatellen. Mikkelissä amk-opintoihin ei lähdetty. Myöskään yritykset eivät nähneet amk-opintoja lisäarvoa antavana, vaan olivat tyytyväisiä aikuiskoulutuskeskuksen työelämäläheiseen toteutustapaan. Keväällä 2006 kartoitettiin opiskelijoiden halukkuutta osallistua työpaikkaohjaajakoulutukseen. Työpaikkaohjaajakoulutus otettiin esille yrityskäyntien yhteydessä, mutta näyttöjen rinnalla opiskelijoilla ei ollut mahdollisuutta ottaa ylimääräisiä tavoitteita. Työpaikkaohjaajakoulutusta pidettiin kuitenkin muutamassa yrityksessä tärkeänä ja tulevaisuudessa mahdollisena. Kartoitusta jatkettiin tekniikan alan yrityksissä Pätevä hankkeen työelämäjaksojen aikana syksyllä Keskustelu työpaikkaohjaajakoulutuksen uudistamisesta on myös käynnistetty. Vuonna 2007 toteutuksessa olivat keskiössä tuotannonohjaajakoulutuksen sisällön kehittäminen, näyttöjärjestelyt yritysten kanssa, näytönarvioinnit yrityksissä, tiedottaminen uusille yrityksille, päätös- ja levitysseminaarin suunnittelu ja koulutuksen ja tulosten arviointi yritysten ja opiskelijoiden kanssa. Laajempaa keskustelua Itä-Suomen tasolla ja valtakunnallisestikin käytiin työnjohtajakoulutuksen ja eat-tutkintojen kehittämisestä sekä tutkinnon perusteiden uudistamisesta yhdessä eri toimijoiden kesken. Hankkeen laajempien tavoitteiden kannalta toiminta keskittyi tuotannonohjaajakoulutuksen opetussuunnitelman rakenteen ja sen sisällön kehittämiseen yhdessä työelämän edustajien kanssa. Keskustelut käytiin kaikkien hankkeessa toimivien yhteistyöyritysten

6 kanssa. Vuonna 2006 tiivistettiin yhteistyötä (mm. ops- ja näyttöyhteistyö) Ylä-Savon toimijoiden kanssa. Samalla kartoitettiin uudelleen mahdollisia yhteistyökuvioita hyväksiluvun ja jatko-opintomahdollisuuksien suhteen. 4. Projektin tulokset ja tavoitteiden toteutuminen Hankkeeseen osallistuneet yritykset saivat täsmäkoulutettuja esimiehiä. Koko tutkinnon suoritti hankkeen aikana 6 opiskelijaa. Opiskelijamäärän väheneminen johtui osittain opiskelijoiden omista valmiuksista suorittaa tutkinto, osittain yhteistyöyritysten tekemistä ratkaisuista. Kahden opiskelijan kohdalla suunnitelmat muuttuivat taustaorganisaation konkurssin takia. Opiskelijoilta kerättiin välipalaute koulutuksen sisällöistä ja koulutusjärjestelyistä kesäkuussa 2006 Webropol -järjestelmän avulla. Kyselyyn vastasi viisi opiskelijaa. Palautteen keskiarvo (asteikolla 1-5) koulutusjärjestelyjen osalta oli 3,7, koulutuksen sisällön osalta 3,1, opetuksen ja ohjauksen osalta 3,3, oman ja ryhmän työskentelyn osalta 3,7 ja työelämäläheisyyden osalta 3,9. Lisäksi välipalautekeskustelu käytiin vuoden 2007 maaliskuussa ryhmäkeskusteluna. Loppupalaute kerättiin Webropolin kautta muutama kuukausi koulutuksen päättymisen ja tutkinnon suorittamisen jälkeen marraskuussa Kyselyyn vastasi kaikki 6 tutkinnon suorittajaa. Palautteiden keskiarvot olivat parantuneet huomattavasti. Palautteen keskiarvo koulutusjärjestelyjen osalta oli 4,2, koulutuksen sisällön osalta 3,9, opetuksen ja ohjauksen osalta 4,0, oman ja ryhmän työskentelyn osalta 4,4 ja työelämäläheisyyden osalta 4,5. Yleisarvosana koulutuksesta oli 4,0, mikä ylittää oppilaitoksen tavoitearvon 3,8. Tutkinnon suorittamiseen liittyvät kehittämishankkeet ja näyttötehtävät suunniteltiin yhdessä esimiesten ja työpaikkojen edustajien kanssa niin, että ne hyödyttivät suoraan yritysten tuotantoprosessien kehittymistä. Tässä onnistuminen näkyi myös loppupalautteessa: kysyttäessä taustaorganisaation hyötymistä tutkintoon liittyvistä kehittämishankkeista oli keskiarvo 4,8. Seuraavassa on esimerkkejä tutkinnon suorittajien kehittämishankkeista: o Laatukäsikirjan työstäminen (tavoitteena CE-merkki) sisältönä toimintaketjut, työohjeet ja toimintaohjeet, työkuvaukset, käytännön työn kuvaus (toimintatavat), selkeät määritelmät, perehdyttäminen, virheraportit, mittaukset ja mittauspöytäkirjat, työturvallisuusohjeet, alihankinta o Logistiikka-ketjujen parantaminen o Koesahaus: saantojen laskeminen, sahausarvo jokaiselle tukille (eri laadun vaikutus tuotantoon, sydäntavarakappaleet, kuoren osuus) o Elementtihallin lay outin ja uusinvestoinnin suunnittelu ja sen vaikutusten mietintä yrityksen toimintaan (jälkiputsi, rouheasema, henkilöstö, kulut, oletusarvot, kuoletukset jne.) sekä hankkeen esittely johdolle o Betoniaseman markkinointisuunnitelma (kehittäminen, kilpailutilanne, yhteydet asiakkaisiin) o Ulkomaille lähtevän työntekijän/ supervisorin perehdyttämiskansio ja ohjeistus Koulutuksen suunnittelu yhteistyössä yritysten ja oppilaitosten kesken kehittivät vastavuoroisesti organisaatioita: yritykset saivat ajankohtaista tietoa tutkintojen nykytilasta ja tulevaisuudesta ja oppilaitos sai kokonaiskuvan tekniikan alan tilanteesta ja alan ammattitaitovaatimuksista. Opiskelijoiden ala- ja yrityskohtaisia kehittämishankkeita oli tarkoitus jakaa eri opettajille. Tavoitteena oli kohottaa opettajien tietämystä teollisuuden toimintatavoista, -kulttuurista ja uusista teknologioista. Näillä ohjauskäynneillä korvattiin alkuperäisessä

7 hankesuunnitelmassa olleet opettajien työelämäjaksot. Tarkoituksena oli, että opettajien käymät keskustelut opiskelijoiden ja yritysten henkilöstön kanssa auttaisivat heitä ymmärtämään kunkin alan erityispiirteet, ydintaidot ja tiimimäisen/prosessimaisen ajattelu-, työskentely- ja toimintatavan. Ohjaus toteutui muutaman opettajan kohdalla. Elintarvikealan opettajan vastuulla oli tämän alan yrityksen ohjauskäynnit. Tutkintovastaava kävi syksyn 2006 aikana 4 työpaikalla, mukana oli myös oppilaitoksen opettajaedustajia. Kirjallisen viestinnän opettaja sai hyvän kokonaiskuvan työnjohtajien ammattitaitovaatimuksista ohjatessaan kehittämishankkeiden tuottamista opiskelija/ yrityskohtaisesti. Pilotin pohjalta syntyneen vuoden 2007 syksyllä alkaneen uuden työnjohtokoulutuksen työelämäläheisyyden varmistamiseksi hankkeen projektiasiantuntija suoritti työelämäjaksot tekniikan alojen yrityksissä Pätevä-hankkeen (ESR) rahoituksella. Saman rahoituksen kautta hän pohjusti kehittämishankkeen kautta uuden pilottikoulutuksen koulutussuunnittelua käymällä osaamistarvekeskusteluja tekniikan alan yritysten eri ammattiryhmien kanssa. Kehittämishankkeiden ohjauksessa alakohtainen ohjaus korvattiin uudentyyppisellä pienryhmäohjauksella. Opiskelijoiden todettiin hyötyvän enemmän siitä, että hankkeita ohjattiin keskitetysti. Kehittämishankefoorumi on otettu oppilaitoksen käytänteeksi tekniikan alan joustavassa opintotarjonnassa. Hankkeessa pyrittiin selkiyttämään erikoisammattitutkintojen asemaa. Konkreettisena tuloksena syntyi esitys uusista tutkintopainotuksista opetusviranomaisille ja tutkintotoimikunnalle. Itä-Suomen yhteinen esitys on liitteinä 3 ja 4. Tärkeä tulos on paikallinen, alueellinen ja valtakunnallinen tiedottaminen ja keskustelu työnjohtokoulutuksen tilasta ja tulevaisuudesta. Tätä keskustelua jatketaan myös hankkeen päätyttyä, mm. tammikuussa järjestettävässä teemapäivässä, jossa on mukana myös tutkintotoimikunnan edustus. Hankkeen aikana Etelä-Savon koulutuksen kuntayhtymä on hakenut uusia tutkinnonjärjestämisoikeuksia tekniikan alan erikoisammattitutkintoihin. Syyskuun alussa 2007 aikuiskoulutuksen toimintayksikössä aloitti 16 tekniikan alojen erikoisammattitutkinnon suorittajaa (tekniikan eat, ilmastointiasentajan eat, putkiasentajan eat tai sähköyliasentajan eat), ja tuloksena on ensimmäiset IV-puolen eat-tutkinnot Suomessa muutaman pilottitapauksen jälkeen. Toteutuksessa mallinnetaan tuotannonohjaaja-hankkeen parhaita käytänteitä. Erikoisammattitutkinnon suorittaneiden työnjohdollista pätevyyttä toimia vastaavana työnjohtajana pyritään edistämään ympäristöministeriön kautta paikallisten viranomaisten kanssa. Yhteistyö oppilaitoksen, yritysten ja viranomaistahon kanssa tiivistyi ja tulevaisuudessa on tavoitteena järjestää yhteisiä koulutustilaisuuksia. Ammattikorkeakoulun kanssa päästiin sopimukseen tilojen ja laitteiden yhteiskäytöstä. 5. Projektin innovatiivisuus Toimintamallin luomiseksi ja jatkosuunnittelun pohjaksi järjestettiin opiskelijoille keskusteluja arviointitilaisuus kehittämishankkeiden työstämisestä ja niiden työelämäläheisyydestä. Samalla arvioitiin toteutettua koulutusohjelmaa kokonaisuutena, mm. sisältöjen hyödyllisyyttä omalta kannalta, aikatauluja ja rytmitystä, näyttöjen järjestämiseen liittyviä asioita, muita käytännön järjestelyjä (esim. viestintä/tiedonkulku, materiaalit, koulutustilat) sekä oppilaitoksen ja yrityksen välistä yhteistyötä. Projektin aikana syntyi idea markkinoida useampaa tekniikan alan erikoisammattitutkintoa (työnjohtotutkintoa) samanaikaisesti. Näin päästään kustannustehokkaaseen järjestelyyn opintotarjonnan suunnittelun suhteen, sillä tarjontaa hyödyntävä opiskelijavolyymi tulee olla

8 suuri. Syyskuun alussa 2007 aikuiskoulutuksen toimintayksikössä aloitti 16 tekniikan alojen erikoisammattitutkinnon suorittajaa (tekniikan eat, ilmastointiasentajan eat, putkiasentajan eat tai sähköyliasentajan eat). Tutkinnon suorittajat ovat eri yrityksistä ja he suorittavat tutkinnon työn ohella. Kokonaisuus on valtakunnallisestikin uraauurtava pilotti, sillä IV-puolen eat-tutkintoja on suoritettu Suomessa koeluontoisesti vasta muutama. Lisäksi haasteita tuo suhteellisen tuore henkilökohtaistamismääräys, joka edellyttää kolmivaiheisen tutkintopolun määrittelyä jokaisen tutkinnon suorittajan kanssa. Tutkinnon suorittajilla on vankka osaaminen alalta ja peruslähtökohtana on, ettei substanssiosaamista tarvitse lähteä kouluttamaan. Henkilökohtaistamiskeskusteluissa saadaan selville lisäosaamisen hankkimistarve. Lisäosaamisen hankkimisen yhdeksi keinoksi kootaan kysyntälähtöinen opintotarjotin, jonka kautta opiskelijat saavat mahdollisen puuttuvan ammattitaidon. Hankkeen tuloksena syntyi pohja joustavan opintotarjonnan suunnittelulle ja toteutukselle tekniikan alan yrityksille. Näiden neljän tutkinnon suorittajien myötä luodaan uusi malli, jonka pohjalta koulutustarjontaa tullaan jatkossakin kehittämään. Oppilaitoksessa oleva opintotarjonta on suunnattu pääasiassa yksittäispaikoilla opiskeleville opiskelijoille, jotka poimivat tarjottimelta sellaisia kokonaisuuksia, jotka tukevat lisäosaamisen hankkimista tutkinnon tavoitteita ja ammattitaitovaatimuksia ajatellen. Tarjonta käsitti aikaisemmin lähes kaikki muut alat paitsi tekniset alat. Pilottihankkeen aikana koottu teknisten alojen tarjotin toimii jatkossa osana koko oppilaitoksen tarjontaa. 6. Toiminnan jatkuvuus Projekti vahvisti käsitystä, että työelämälähtöistä työnjohtokoulutusta tarvitaan. Projektin toimijat ovat painottaneet erikoisammattitutkintojen kehittämistä enemmän työnjohtopainotteiseksi ja vieneet tätä myös mm. tutkintotoimikuntien ja opetusviranomaisten tietoon. Yhteistyössä viranomaistahon, työnantajien ja oppilaitosten kanssa kehitetään vastaavan työnjohtajan pätevyysvaatimuksia. Kehittämishankkeen etenemistä tuettiin pienryhmäohjauksella. Pienryhmäohjauksen veti ulkopuolinen asiantuntija. Kehittämishankkeeseen liittyvään kirjalliseen tuottamiseen annettiin henkilökohtaista ohjausta. Molemmat ohjaukset olivat tavoitteellisia ja vaativat henkilökohtaista panosta kunkin henkilökohtaisen kehittämishankkeen eteenpäinviennissä. Opiskelijat kokivat molemmat ohjaukset erittäin hyödyllisinä. Tämä koulutusmalli siirretään parhaana käytänteenä suoraan myös tuleviin koulutuskokonaisuuksiin. Hankeyhteistyössä Itä-Suomen verkostossa valmisteltu esitys tutkinnon perusteiden muuttamisesta on jätetty opetusviranomaisille. Tekniikan eat:n tutkinnon perusteet ovat uusiutumassa ja mikäli ehdotus saa vastakaikua, voivat hankkeen vaikutukset levitä valtakunnallisiksi. Itä-Suomen tasolla on luotu pohja ajatusten, kokemusten ja osaamisen vaihtoon. Syyskuun alussa 2007 aikuiskoulutuksen toimintayksikössä aloitti 16 tekniikan alojen erikoisammattitutkinnon suorittajaa (tekniikan eat, ilmastointiasentajan eat, putkiasentajan eat tai sähköyliasentajan eat). Suurin osa heistä hakee KVV-pätevyyttä, jonka viranomaiset vaativat vastaavana työnjohtajana toimivalta henkilöltä vuoden 2009 alusta. Tutkinnon suorittajat ovat eri yrityksistä ja he suorittavat tutkinnon työn ohella. Kokonaisuus on valtakunnallisestikin uraauurtava pilotti, sillä IV-puolen eat-tutkintoja on suoritettu Suomessa koeluontoisesti vasta muutama. Lisäksi haasteita tuo suhteellisen tuore henkilökohtaistamismääräys, joka edellyttää kolmivaiheisen tutkintopolun määrittelyä jokaisen tutkinnon suorittajan kanssa. Tutkinnon suorittajilla on vankka osaaminen alalta ja peruslähtökohtana on, ettei substanssiosaamista tarvitse lähteä kouluttamaan. Henkilökohtaistamiskeskusteluissa saadaan selville lisäosaamisen hankkimistarve.

9 Lisäosaamisen hankkimisen yhdeksi keinoksi kootaan kysyntälähtöinen opintotarjotin, jonka kautta opiskelijat saavat mahdollisen puuttuvan ammattitaidon. Tavoitteena on, että tekniikan alan koulutustarjotin saadaan pilotoitua ja otettua käytänteeksi ja uudeksi tuotteeksi vuonna Tavoitteena on myös päästä malliin, jossa osaamisen kehittäminen nähdään yrityksessä kokonaisuutena ja yksittäiset täydennyskoulutuksetkin katsotaan osaksi visioon vievän strategian sekä toimintasuunnitelmien toteutumista. Toimenpiteet edellyttävät monipuolista osaamista ja yleisvalmiuksia. Oppilaitoksen tulisi pystyä arvioimaan osaamisen kehittämistarpeita yhdessä yrityksen kanssa. Opintotarjonnan miettiminen ja toteutus on nähty myös oppilaitokselle, opettajille ja kouluttajille mahdollisuutena uudistumiseen ja uuden oppimiseen, mm. yhteistoiminnallisen oppimisen kautta. Pilotin kaltainen opintotarjontatyö pitää sisällään arkipäivän analyyseja ja työn kehittämisen kokeilua. Kehittäminen vaatii totuttujen toimintatapojen muuttamista. Aikuiskoulutuspuolella on opintotarjonnan kehittämisellä todella pitkät perinteet ja suunnittelu- ja toteutusprosessia on hiottu yli 10 vuoden ajan. Lähiopintotarjonta on suunnattu eri alojen tutkinnon suorittajille, jotka hankkivat lisää ammattitaitoa henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti opiskelemalla oppisopimuksella, työvoima- tai omaehtoisessa koulutuksessa. Opintotarjonta soveltuu myös yritysten työntekijöille tai yksittäisille ammattitaitoaan täydentäville koulutukseen hakeutujille lisäkoulutukseksi. Opintotarjonta kootaan puolivuosittain ja se sisältää yli 80 eri koulutusta eri ammattialueilta. Jatkossa tavoitteena on eri opintotarjontakäytänteiden yhtenäistäminen alasta riippumatta ja myös tekniikan alan tarjonnan nivoutuminen olemassa olevaan opintotarjonnan toteutusmalliin. 7. Julkisuus ja tiedottaminen Ylä-Savon ammattiopisto ja Mikkelin aikuiskoulutuskeskus järjestivät Teollisuuden tuotannonohjaaja-seminaarin Iisalmessa Seminaarissa oli oppilaitosedustajien, rahoittajan edustajien ja yritysedustajien lisäksi mukana myös OPH:n ja EK:n edustajat. Pilottikoulutuksesta tiedotettiin Itä-Suomen tasolla 4 eri lehdessä sekä oppilaitoksen wwwsivuilla. Etelä-Savon alueella hankkeesta, tutkinnoista ja koulutuksesta tiedottaminen tapahtui pääasiassa jalkautumalla teollisuuden yrityksiin. Yrityskäyntejä tehtiin hankkeen aikana n. 35 yritykseen Mikkelin LVI- yhdistyksen järjestämän koulutustilaisuuden yhteydessä pidettiin infotilaisuus Etelä-Savon ammattiopiston aikuiskoulutuksen (ent. Mikkelin aikuiskoulutuksen) tarjoamasta työnjohtokoulutuksesta. Tilaisuuteen osallistui 49 henkilöä. Itä-Suomen verkosto sopi Roadshow-tyyppisen seminaarin järjestämisestä syyskuussa Seminaari toteutui vain Mikkelissä, Iisalmessa ja Kuopiossa tilaisuus peruttiin vähäisen osallistujamäärän vuoksi. Roadshowsta tiedotettiin laajalla postituksella suoraan yhteistyöyrityksiin sekä alueella toimiviin teollisuuden yrityksiin. Seminaariin kutsuttiin koulutuksessa mukana olleet opiskelijat, muiden vastaavien hankkeiden edustajia, työelämän edustajia, oppilaitosten edustajia sekä opetusviranomaisia ja tutkintotoimikunnan edustajia. Myös lehdistölle annettiin Mikkelissä tiedote tilaisuudesta. Mistä tulevaisuuden työnjohtajat seminaari järjestettiin perjantaina 7.9. Seminaari oli samalla hankkeen päätösseminaari ja siellä jaettiin osallistumistodistukset 6 tutkinnon suorittajalle. Kohderyhmänä oli opiskelijoiden taustayritysten lisäksi työnjohtokoulutuksesta kiinnostuneet yritykset sekä niiden henkilöstö. Seminaarissa kuultiin tekniikan eat:n

10 suorittaneen opiskelijan sekä hänen työnantajansa puheenvuorot sekä esiteltiin hankkeen tuloksia. Osallistujia oli 22. Projektipäällikkö jalkautui vuonna 2007 yrityksiin, tiedotti hankkeen tuloksista sekä markkinoi uusia syksyllä 2007 käynnistyneitä työnjohtotutkintoja. Hän verkostoitui myös lähikaupunkien oppilaitosten tutkintovastaavien kanssa synergiaetujen saavuttamiseksi. Hankeyhteyshenkilöt tiedottivat hankkeen tuloksista sekä paikallisella, alueellisella että valtakunnallisella tasolla. 8. Ongelmat projektin toteutuksessa ja suositukset projektien toimeenpanon kehittämiseksi Projektin vastuuhenkilön (projektipäällikön) vaihtuminen on tuonut haasteita hankkeelle mm. vastuukysymysten ja työnjaon suhteen. Tulevissa vastaavissa koulutuksissa pienryhmätyöskentely kannattaa suunnitella niin, että se on luonnollinen osa opintokokonaisuutta ja kehittämishankkeiden eteenpäin vientiä. Nyt ohjaus ajoittui syksylle 2006, joka oli jo sinällään kiireistä aikaa näyttöjen kanssa. Opiskelijat kokivat tämän aluksi ylimääräisenä, mutta ne opiskelijat, jotka ohjaukseen tulivat, kokivat sen hyödylliseksi ja mielekkääksi. Pienryhmäohjauksen tuoma lisäarvo kehittämishankkeiden eteenpäin viemisessä oli huomattava. Projektin pilottikoulutuksen rekrytointi aloitettiin haastattelemalla yritysten johtohenkilöitä ja keskustelemalla työnjohtokoulutuksen tarpeista. Työntekijöiden sitouttamiseksi tiedotus tulee jatkossa viedä tutkinnonsuorittajatasolle aikaisemmassa vaiheessa. Yritykset näkivät työnjohtokoulutuksen tarpeelliseksi ja projektin alkuvaiheessa mukaan lähti 7 yritystä ja 16 opiskelijaa. Kaikki mukaan lähteneet yritykset eivät kuitenkaan sitoutuneet opiskelijan osalta koulutuksen ja tutkinnon läpiviemiseen. 9. Projektitoimijoiden yhteenveto työnjohtokoulutuksen kehittämisestä Työnjohtajien rekrytointitarve on kasvamassa rakennusalalla ja teollisuudessa. Nuoret ikäluokat eivät riitä korvaamaan eläkkeelle siirtymisestä aiheutuvaa poistumaa, minkä vuoksi työnjohtotehtäviin tulee rekrytoida myös työelämässä olevia henkilöitä. Yritykset kouluttavat työnjohtotehtäviin mielellään substanssiosaajia eli työntekijöitä, jotka tuntevat yrityksen toimintatavat, prosessit ja työn, johon johtamista tarvitaan. Erikoisammattitutkinnot ja työelämäläheiset toteutustavat soveltuvat yritysten mielestä hyvin työnjohtokoulutuksen toteutukseen. Ammattikorkean tuotantopainotteiseen insinöörikoulutukseen toivotaan sen sijaan lisää käytäntöpainotteisuutta ja työelämäläheisyyttä. Työnjohtokoulutuksen vetovoiman lisäämiseksi tutkinnoista ja niiden suorittamismahdollisuuksista tiedottamista on lisättävä. Työnjohtokoulutuksen kehittäminen edellyttää tiivistä yhteistyötä koulutuksen järjestäjien ja työelämän kanssa. Tutkinnon suorittaminen vaatii työelämän panostusta ja siihen tulee saada sitoutumaan niin yritykset, opiskelijat kuin oppilaitoksenkin edustajat. Työelämäläheisiä malleja on kehitettävä edelleen. Työnantajien rooli työpaikalla tapahtuvan koulutuksen järjestämisessä on ratkaiseva. Yritykset näkevät työpaikkaohjaajakoulutuksen tärkeäksi keinoksi saada tietoa tutkintojärjestelmästä, arvioinnista ja ohjaamisesta. Opintosisältöjä suunniteltaessa tulee pitää mielessä joustavuus ja työelämäläheisyys. Tässä työssä tulee panostaa henkilökohtaistamisen kolmeen vaiheeseen.

11 Toisen asteen ammatillisesta koulutuksesta tulee kehittää nykyistä vahvempi väylä työnjohtotehtävissä edellytettävän osaamisen hankkimiseen. Tekniikan alojen erikoisammattitutkintoja tulee kehittää ja uudistaa siten, että ne antavat valmiudet työnjohto-osaamiseen. Tällä hetkellä monessa erikoisammattitutkinnossa vaaditaan esim. asennusnäyttöjä. Työryhmän mielestä tutkinnoissa tulisi korostaa enemmän valinnaisuutta.

12 M I K K E L I N aikuiskoulutuskeskus LIITE 1 Oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma TEOLLISUUDEN TUOTANNONOHJAAJAN ERIKOISAMMATTI-TUTKINTO

13 Sisällys: 1 JOHDANTO 14 2 AMMATIN KUVAUS 15 3 Teollisuuden tuotannonohjaajan ERIKOISAMMATTITUTKINNON MUODOSTUMINEN 16 4 KOULUTUKSEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Oppimisen ja opetuksen järjestäminen Mikkelin aikuiskoulutuskeskuksen laatutoiminta Valmistavan koulutuksen suunnittelu Opetussuunnitelman kaikille yhteinen sisältö Opintojen laajuudet ja jaksotus Opetuksen järjestäminen Työssä oppiminen Tieto- ja viestintätekniikka opiskelussa Opintojaksot moduuleittain Orientoivat opinnot 3 ov I Tutkinnon osa: Työn organisointi ja johtaminen 15 ov II Tutkinnon osa: Liiketalous 7 ov III Tutkinnon osa: Markkinointi ja asiakashallinta 10 ov IV Tutkinnonosa: Henkilöstön ja työyhteisön kehittäminen 7 ov V Tutkinnon osa: Toiminnan suunnittelu 4 ov VI Tutkinnon osa: Tuotteen, prosessin ja työympäristön kehittäminen30 5 ov OPPIMISEN yksilöllistäminen Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Opettajan ja opiskelijan tehtävät Opiskelun ohjaus ja oppiminen OPPIMISEN ARVIOINTI 34 7 AMMATTIPÄTEVYYDEN ARVIOINTI NÄYTÖISSÄ 35

14 M I K K E L I N aikuiskoulutuskeskus TEKNIIKAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 1 JOHDANTO Tämä opetussuunnitelma perustuu valtakunnalliseen opetussuunnitelmaan ja näyttötutkinnon valtakunnallisiin perusteisiin (Opetushallituksen julkaisu 2001). Talokohtainen opetussuunnitelma kertoo Mikkelin aikuiskoulutuskeskuksen (MAKK) tutkintokohtaisen opintotarjonnan ja laadun ilmenemisen käytännön oppimistyössä. Tutkintorakenne Korkea-aste Ammatillisen korkeaasteen tutkinto Korkeakoulututkinto Toinen aste Ammattitutkintolain mukainen rakenne Ammatillinen perustutkinto Ammattitutkinto Näyttötutkinnot Opetussuunnitelmapohjainen Erikoisammattitutkinto Peruskoulu Tekniikan erikoisammattitutkinto Ammatillinen perustutkinto Ylioppilastutkinto Kuva 1. Koulutus- ja tutkintojärjestelmä Tutkintojärjestelmä on kolmitasoinen. Tekniikan alalla suoritetaan näyttöinä ammatillisia perustutkintoja, ammattitutkintoja ja erikoisammattitutkintoja. Ammatillisessa perustutkinnossa osoitetaan ammattitaidon saavuttamisen ja alalle työllistymisen edellyttämät tiedot ja taidot. Ammattitutkinnoissa osoitetaan alan ammattityöntekijältä edellytettävä ammattitaito. Erikoisammattitutkinnoissa osoitetaan alan vaativimpien työtehtävien hallinta. Ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa ammattitaitovaatimukset on määritelty siten, että niiden saavuttaminen edellyttää alan peruskoulutuksen jälkeen täydentäviä ja syventäviä opintoja ja työkokemusta.

15 Tutkintoon valmistavan koulutuksen tarkoitus ja tavoitteet Näyttötutkintoon valmistava koulutus on erityisesti aikuisia varten suunniteltu ja kehitetty tutkinnon suorittamistapa. Näyttötutkinnoista ja niihin valmistavasta koulutuksesta on säädetty ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa (631/98) ja asetuksessa (812/98). Valmistavan koulutuksen tarkoitus on antaa opiskelijoille sellaiset valmiudet, että he suoriutuvat näytöistä ja että heillä on tutkinnon perusteiden edellyttämä, työelämän tarvitsema ja hyväksymä ammattipätevyys. Koulutuksen tarkoituksena on antaa opiskelijalle mahdollisuus muodolliseen pätevöitymiseen sekä tuottaa työ- ja elinkeinoelämälle osaavaa ja ammattitaitoista työvoimaa. Valmistavan koulutuksen toteutuksessa on tärkeää se, että tutkintoon valmennus perustuu henkilökohtaiseen oppimissuunnitelmaan, joka parhaimmillaan huomioi eri lähtötason omaavat opiskelijat, heidän oppimistyylinsä ja mahdollistaa heille soveltuvan oppimisympäristön. Oppimisen yksilöllistäminen sisältää myös henkilökohtaisen näyttösuunnitelman. 2 AMMATIN KUVAUS Teollisuuden tuotannonohjaajan erikoisammattitutkinto on työnjohtotason esimiestehtäviin valmistava tutkinto. Tehtävänimikkeinä voivat olla esim. vuorovastaava, tuotannon esimies, osaston esimies ja tiimivastaavaa. teollisuuden tuotannonohjaajan erikoisammattitutkinto antaa myös valmiudet toimia vaativissa työntekijätason ns. tiimivetäjätehtävissä, joissa suuri osa aiemmin työnjohdolle kuuluneista tehtävistä on siirretty tiiminvetäjän vastuulle. Teollisuuden tuotannonohjaajan erikoisammattitutkinnon kautta saavutettavassa ammattitaidossa on keskeistä, että esimies, tiiminvetäjä ym. tutkinnon suorittanut pystyy organisoimaan, ohjaamaan ja seuraamaan toimintaa erityisesti teollisuustoimialan yrityksissä tai muissa organisaatioissa. Hänen tulee tuntea alan keskeiset sidosryhmät ja tiedonhankintakanavat. Hänen tulee tuntea toimintaympäristönsä tuotanto ja/ tai palveluprosessit ja pystyä seuraamaan alansa kehitystä, ympäristössä tapahtuvia muutoksia ja kansainvälistymistä sekä niiden vaikutusta toimintaympäristöön. Teollisuuden tuotannonohjaajan tulee osata tulkita ja noudattaa työlainsäädäntöä sekä siihen liittyviä sopimuksia. Hänen pitää osata tehdä ryhmänsä/tulosyksikkönsä toimintasuunnitelmia ja laatia myös budjetteja sekä tehdä vertailulaskelmia, seurata toteutuneita kustannuksia ja ryhtyä tarvittaviin korjaustoimenpiteisiin. Teollisuuden tuotannonohjaajan tulee osata johtaa toimipistettä tai osastoa kannattavasti ja taloudellisesti, osata suunnitella ja organisoida päivittäiset työt asetettujen tulos- ja laatutavoitteiden mukaisesti sekä ohjata, opastaa ja valvoa henkilöstöä tavoitteiden saavuttamisessa ja turvallisten toimintatapojen noudattamisessa. Lisäksi hänen on hallittava yksikkönsä myynti- ja markkinointityön, asiakassuhteiden hoidon perusteet ja tiedottaminen. Teollisuuden tuotannonohjaajan on osattava hyödyntää työssään tietotekniikkaa. Työroolista riippuen teollisuuden tuotannonohjaajan osallistuu toimipisteensä päivittäisiin töihin, minkä vuoksi hänen on osattava johtamansa käytännön työ. Hänellä on oltava työhönsä tutkiva ja kehittävä ota, ja hänen on rohjettava noudattaa persoonallista työ- ja johtamistyyliä.

16 3 Teollisuuden tuotannonohjaajan ERIKOISAMMATTITUTKINNON MUODOSTUMINEN Pakolliset tutkinnon osat 1. Työn organisointi ja johtaminen 2. Liiketalous 3. Markkinointi ja asiakashallinta Valinnaiset osat 1. Johtaminen tai 2. toiminnan suunnittelu + tuotteen, prosessin ja työympäristön kehittäminen Yhteiset vaatimukset Tutkinnon antajan on osoitettava osaaminen (soveltaminen työtehtävissä) seuraavissa aihealueissa: Matematiikka Tietotekniikka Kielitaito Fysiikka tai kemia Teknisenä osaamisperustana tutkinnon antajalla tulee olla suoritettuna vähintään teknisen alan ammattitutkinto tai vastaava käytännössä hankittu osaaminen 4 KOULUTUKSEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS 4.1 Oppimisen ja opetuksen järjestäminen Mikkelin aikuiskoulutuskeskuksen laatutoiminta Mikkelin aikuiskoulutuskeskus tekee määrätietoista ja suunnitelmallisesta työtä varmistaakseen tarjottujen palvelujen laadun sekä kehittääkseen toimintaansa asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Laatutyötä johtaa oppilaitoksen vararehtori. Mikkelin aikuiskoulutuskeskuksen sekä Heinolan aikuiskoulutuskeskuksen laatujärjestelmänä on Eurooppalaisen laatupalkintokriteeristön mukainen laatujärjestelmä, EFQM Excellence Model. Laaturyhmässä, joka työstää mm. toiminnan kuvausta on mukana henkilöstöä kaikista henkilöstöryhmistä. Toiminnankuvaus sekä sisäinen arviointi ja kehittämiskohteiden valinta tehdään vuosittain. Ulkoinen arviointi sekä pisteytys tehdään joka toinen vuosi. Aikuiskoulutuskeskuksen arvot ovat Tyytyväiset asiakkaat Lupausten pitäminen Joustavuus ja muutosvalmius Toiminnan työelämälähtöisyys Arvot käytännöllistyvät kaikessa opetustoiminnassa; opetuksen suunnittelussa, toteutuksessa, HOPS-työskentelyssä ja näyttöjärjestelyissä. Opetussuunnitelmatyö on

17 osa MAKK:n laatutyötä käytännön tasolla. Opetussuunnitelman kehittäminen on jatkuva, yhteisöllinen toimintamuoto. Talokohtainen opetussuunnitelma on ennen kaikkea opetushenkilöstön ja opiskelijoiden työväline, mutta se on samalla myös työelämän tarpeiden tulkitsija. Opetussuunnitelman teko on yhteistyöprojekti ja sen työstämisestä vastaa tutkintovastaava ja ko. koulutuksen vastuuopettaja. Tutkintokohtaiset valmistavan koulutuksen oppilaitoskohtaiset opetussuunnitelmat vahvistaa aikuiskoulutuskeskuksen rehtori. Opetussuunnitelmat tarkistetaan ja niihin tehdään tarvittavat muutokset vuosittain. Tutkintovastaavat huolehtivat opetussuunnitelmien vuosittaisesta päivityksestä Valmistavan koulutuksen suunnittelu Valmistavan koulutuksen opetus ja sen suunnittelu perustuu tutkinnon talokohtaiseen opetussuunnitelmaan. Talokohtainen opetussuunnitelma tehdään tutkinnon perusteiden pohjalta dynaamiseen ammattitaitonäkemykseen perustuen. Lisäksi opetussuunnitelman teossa huomioidaan aikuiskoulutuskeskuksen arvopohja, laatulupaukset ja paikalliset elinkeinoelämän tarpeet. Opetussuunnitelma tehdään yhteistyössä alan työelämän edustajien kanssa. Valmistavan koulutuksen opetussuunnitelma jäsennetään tutkinnon osien mukaisesti siten, että opiskelija voi valmentautua näyttämään yksittäisiä tutkinnon osia. Opiskelijalla tulee olla mahdollisuus suorittaa näytöt osana valmistavaa koulutusta, mutta näyttöjä ei voi kytkeä valmistavan koulutuksen suorittamiseen Opetussuunnitelman kaikille yhteinen sisältö Opetussuunnitelma sisältää orientoivia opintoja, tutkinnon mukaiset moduulit ja kaikille aloille yhteistä ydinosaamista. Kaikille tutkinnoille yhteinen osaaminen voi olla talokohtaisessa opetussuunnitelmassa orientoivina opintoina tai sisällä tutkintokohtaisissa moduuleissa. Kaikille tutkinnoille yhteinen ydinosaaminen koostuu seuraavista asioista: Oppimisen taidot Ongelmaratkaisutaidot Vuorovaikutus- ja viestintätaidot Yhteistyötaidot Oppimistaitojen kehittymiseksi koulutuksen tulee antaa valmiuksia elinikäiseen oppimiseen ja halun itsensä kehittämiseen. Tavoitteena on, että opiskelija osaa arvioida omaa oppimistaan ja osaamistaan sekä suunnitella opiskeluaan. Hänen on saatava valmiudet hankkia, jäsentää ja arvioida tietoa sekä soveltaa aiemmin opittua muuttuvissa tilanteissa. Ongelmaratkaisutaitojen kehittymiseksi koulutuksen tavoitteena on tuottaa opiskelijalle valmiuksia toimia työssään ja ongelmallisissa tilanteissa joustavasti, innovatiivisesti ja uutta luovasti. Oppimisessa tulee olla mahdollisuus harjaantua ongelmakeskeiseen oppimiseen ja todellisissa työelämän ongelmatilanteissa selviytymiseen. Vuorovaikutus- ja viestintätaitojen kehittämiseksi koulutuksen tulee antaa valmiuksia selvitä erilaissa vuorovaikutus- ja neuvottelutilanteissa, käyttää suullista ja kirjallista

18 viestintää sekä hyödyntää tietotekniikkaa. Tavoitteena on myös, että opiskelija saa valmiuksia kohdata vieraista kulttuureista tulevia ja pystyy kommunikoimaan heidän kanssaan. Oppimisjärjestelyjen tulee tukea myös tätä tavoitetta. Yhteistyötaitojen kehittymiseksi oppimisjärjestelyt ja oppimisympäristö tulee rakentaa niin, että yhteistyötaitoja voidaan harjaannuttaa opiskelutilanteissa. Koulutuksen tavoitteena on antaa valmiuksia tiimityöskentelyyn, joustavuuteen ihmissuhteissa ja erilaisuuden kohtaamisessa. Toimivan yhteistyön edellytyksiä ovat oman ja toisen ammattitaidon arvostaminen ja kyky liittää oma osaaminen toisten osaamiseen. Tutkintokohtainen, ammattispesifinen osaaminen vaihtelee tutkinnoittain, mutta myös kaikille yhteisen osaamisen painotus voi vaihdella myös tutkinnoittain Opintojen laajuudet ja jaksotus Orientoivat opinnot 3 ov Oppimisen taidot ja opintojen suunnittelu 1 ov Tietotekniikka opiskelussa ja työssä 1 ov Teknisen matematiikan ja fysiikan/kemian perusteet 0,5 ov Kieliopinnot 0,5 ov I Tutkinnon osa: Työn organisointi ja johtaminen Yrityksen asiakaslähtöiset toimintastrategiat Yrityksen sisäinen toiminta prosesseina Ihmisten ja ryhmien johtaminen organisaatiossa Päivittäisen esimiestyön menetelmät ja työkalut Viestintä ja tiedonkulun kehittäminen yrityksessä Organisaation kehittämisen välineet Oman työn ja osaamisen kehittäminen Logistiikka Työlainsäädäntö 15 ov 0,5 ov 1 ov 3 ov 3 ov 2 ov 2 ov 0,5 ov 2ov 1 ov II Tutkinnon osa: Liiketalous 7 ov Yritystalouden peruskäsitteet 2 ov Kustannustietoinen toiminta yrityksessä 2 ov Kustannustehokkuuden seuranta ja mittaaminen 2 ov Ympäristönsuojelu 1 ov III Tutkinnon osa: Markkinointi ja asiakashallinta 5 ov Markkinoinnin perusteet 1 ov Kokonaisvaltainen markkinointi 2 ov Henkilökohtainen myyntityö ja asiakaspalvelu 0,5 ov Markkinointiviestintä 0,5 ov Sisäinen markkinointi 0,5 ov Tietotekniikka ja kirjallinen viestintä 0,5 ov

19 Valinnaiset osat: valittava johtaminen tai toiminnan suunnittelu+ tuotteen, prosessin ja työympäristön kehittäminen IV Tutkinnon osa: Johtaminen 10 ov Henkilöstön kehittäminen investointina 1,5 ov Osaamisen kehittämisen menetelmät ja työkalut 3 ov Työyhteisön hyvinvoinnin kehittäminen 1 ov Oman työhyvinvoinnin ylläpitäminen 1 ov Projektin hallinta ja aikataulutus 2 ov Laatuajattelu ja laatutyökalut 1,5 ov V Tutkinnon osa: Toiminnan suunnittelu Tuotantoprosessien suunnittelu Tuotantoprosessin ja tuotekehitystyön integrointi 5 ov 3 ov 2 ov VI Tutkinnon osa: Tuotteen, prosessin ja työympäristön kehittäminen 5 ov Tuottavuus yrityksen toiminnoissa 1 ov Työmenetelmäkehitys ja jatkuva parantaminen 1 ov Laatuajattelu ja laatutyökalut 1 ov Työsuojelu ja ergonomia 1 ov Tuotannon ja tuotekehityksen integrointi 1 ov Opetuksen järjestäminen Tuotannonohjaajan erikoisammattitutkintoon valmistavassa koulutuksessa opetus toteutetaan aikuisille soveltuvin menetelmin. Opiskelu on ohjattua, omaan oppimissuunnitelmaan perustuvaa ja tavoitteellista. Opiskelijan näkökulmasta koulutus on hankekoulutusta, joka tukee oppijan ammatillista kehityssuunnitelmaa. Koulutuksen tavoitteena on valmentaa opiskelijoita erikoisammattitutkinnon vaatimuksiin siten, että tutkinnon suorittaja hallitsee tuotanonohjaajan/tiiminvetäjän tehtävät ja että hänellä on työssä tarvittava ammattitaito. Tehtävissä edellytetään esimiestaitojen ja ammattiteknisten taitojen lisäksi asiakaslähtöisyyttä ja yhteistyökykyä sekä kykyä toimia taloudellisesti ja kannattavasti. Opinnot alkavat orientoivalla jaksolla, yhteissuunnittelulla ja HOPS- työn käynnistämisellä. Opinnot koostuvat asiantuntijajohtoisista ryhmäopinnoista, pienryhmä- tai henkilökohtaisista oppimistehtävistä, työpaikalla toteutettavista projektitöistä, yksilö- ja ryhmätehtävistä sekä portfoliotyöskentelystä. Näytöt ja portfoliotyöskentely toteutetaan kiinteässä yhteistyössä harjoittelu- ja näyttöyrityksen kanssa. Opintojaksot teemoitetaan tutkinnon osittain. Tiedonhankinta ja uuden oppiminen sekä yleensä ammattitaidon innovatiiviset osa-alueet ovat koulutuksessa keskeisellä sijalla. Opetusjärjestelyt on suunniteltu tukemaan myös tätä tavoitetta.

20 4.1.6 Työssä oppiminen Työssäoppiminen on tavoitteellista, ohjattua ja arvioitua opiskelua. Työssäoppiminen ja työssäoppimisen jaksot antavat opiskelijalle mahdollisuuden nähdä työelämän todellisuutta ja kohdata arkirealismia. Työssäoppiminen on oppilaitokselle paitsi keino lähentää koulutusta ja työelämää sekä kehittää koulutusta. Työssäoppiminen antaa mahdollisuuksia työyhteisöille luoda uusia ulottuvuuksia: oppilaitos-työnantaja -yhteistyö saa konkreettisia muotoja, toimii rekrytointikanavana, antaa opiskelijalle mahdollisuuden oppia juuri oikeita työelämän valmiuksia sekä pitää opettajia ajan tasalla työelämän arkipäivästä. Opinnot sisältävät työssä oppimista. Työssäoppimisjaksot toteutetaan henkilkohtaisen opiskelusuunnielman mukaisesti. Opiskelija etsii työssäoppimispaikkansa pääsääntöisesti itse ottaen huomioon HOPS:in, HENSU:n sekä mahdolliset työurasuunnitelmat. Vastuuopettaja varmistaa työssäoppimispaikan soveltuvuuden. Opettaja ohjaa opiskelijan oppimista sekä pitää yhteyttä työssäoppimispaikkaan. Lisäksi työssäoppimisjaksojen opiskelijoilla on mahdollisuus oppimisen ohjaukseen joko puhelimitse tai henkilökohtaisesti. Työssäoppimispaikasta nimetään opiskelijalle ohjaaja, joka opastaa ja ohjaa opiskelijaa työpaikkakohtaisissa käytännön työtehtävissä sekä laajemmin ammatillisessa kehittymisessä Tieto- ja viestintätekniikka opiskelussa Opiskelijat hyödyntävät opinnoissaan tieto- ja viestintätekniikan mahdollisuuksia silloin, kun se on oppimisen kannalta perusteltua. Aikuiskoulutuskeskuksessa on oppipaja, joka on tarkoitettu oppimistehtävien työstämiseen, tiedon hakemiseen ja itsenäiseen opiskeluun. Oppipajatyöskentely antaa myös mahdollisuuden opintojen HOPS:n mukaisen yksilöllistämiseen sekä opiskelun eriyttämiseen. Oppipajassa järjestetään opiskelijoille oppimiseen ja opiskeluun liittyvää ohjausta yhtenä päivänä viikossa. Muuna aikana oppipaja on käytettävissä itsenäiseen opiskeluun, esim. oppimistehtävien tekemiseen, tiedonhakuun sekä erilaisten projekti- ja portfoliotöiden työstämiseen. Tällöin opiskelija saa ohjausta oppimistehtävän antaneelta opettajalta. Tarpeen mukaan opiskelijalla on mahdollisuus käyttää oppipajaa myös iltaisin ja lauantaisin, sekä lainata kannettava tietokone kotikäyttöön. Opiskelijaa ohjataan itsenäiseen opiskeluun ja tiedonhakuun orientoivien opintojen aikana. Tietotekniikan käyttöön opiskelija saa valmiudet koulutuksen aikana järjestettävien atk-tuntien aikana. Oppipajassa opiskelijoilla on käytettävissään uudenaikaiset tietokoneet, joissa on normaalien Office-ohjelmien lisäksi kiinteät internet-yhteydet sekä eri ammattialojen erikoisohjelmia. Opiskelijoilla on käytettävissään myös tulostin ja skanneri. Oppilaitoksen mikrotukihenkilö auttaa mahdollisissa teknisissä ongelmatilanteissa. Kieltenopiskelussa käytetään hyväksi digitaalista kielistudiota, jossa opiskelijoilla on mahdollisuus käyttää myös kielten multimediaohjelmia, sanakirjaohjelmia sekä muita tietokoneavusteisia kieltenopiskeluohjelmia. Kieltenopiskelussa käytetään myös tarvittaessa internetiä tiedonhaun ja opiskelun työkaluna.

Näyttötutkintojen arvioijan perehdyttäminen

Näyttötutkintojen arvioijan perehdyttäminen Näyttötutkintojen arvioijan perehdyttäminen Anita Aalto-Setälä Eeva-Kaarina Aurila Pertti Huhtanen Teija Ripattila Anna Tolonen 13.3.2007 Näyttötutkintojen järjestämisen kehittämiskoulutus Näyttötutkintomestari

Lisätiedot

R A P O R T T I. Näyttötutkinnot verkkoympäristössä -muistio kokemuksista ja käytännöistä (20051109) OPETUSHALL ITUS UTBILDNINGSS T YRELSEN

R A P O R T T I. Näyttötutkinnot verkkoympäristössä -muistio kokemuksista ja käytännöistä (20051109) OPETUSHALL ITUS UTBILDNINGSS T YRELSEN R A P O R T T I Näyttötutkinnot verkkoympäristössä -muistio kokemuksista ja käytännöistä (20051109) OPETUSHALL ITUS UTBILDNINGSS T YRELSEN SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1 HANKKEEN VETÄJÄN PUHEENVUORO...

Lisätiedot

Opetussuunnitelman. yhteinen osa

Opetussuunnitelman. yhteinen osa Opetussuunnitelman yhteinen osa Keudan opetussuunnitelman yhteinen osa Sisällys 1. Johdanto...4 1.1 Keudan toiminta-ajatus, visio, arvot ja strategiat 1.2 Toimintaa ohjaavat periaatteet 1.3 Pedagoginen

Lisätiedot

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O OPETUSHALLITUS IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia

Lisätiedot

TYÖVALTA S86134 LAADULLINEN RAPORTTI

TYÖVALTA S86134 LAADULLINEN RAPORTTI TYÖVALTA S86134 LAADULLINEN RAPORTTI Työvalta- työssäoppiminen tutkinnoksi tai sen osaksi S86134 Laadullinen raportti Toimittaja: Jari Kalliokoski Taitto: Jari Kalliokoski Projektin toteuttajaorganisaatiot:

Lisätiedot

Suunnitteluassistentin perustutkinnon opetussuunnitelma

Suunnitteluassistentin perustutkinnon opetussuunnitelma Suunnitteluassistentin perustutkinto Teknisen suunnittelun koulutusohjelma, suunnitteluassistentti Suunnitteluassistentin perustutkinnon opetussuunnitelma Teknisen suunnittelun koulutusohjelma, suunnitteluassistentti

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma Asiakaspalvelun ja markkinoinnin koulutusohjelma Toimistopalvelun ja tietohallinnon koulutusohjelma Taloushallinnon koulutusohjelma Liiketalouden

Lisätiedot

Tietojenkäsittelyn perustutkinnon, datanomin opetussuunnitelma

Tietojenkäsittelyn perustutkinnon, datanomin opetussuunnitelma Tietojenkäsittelyn perustutkinto Informaatioteknologiapalvelujen ja markkinoinnin koulutusohjelma, datanomi Tietojenkäsittelyn perustutkinnon, datanomin opetussuunnitelma Informaatioteknologiapalvelujen

Lisätiedot

Kauneudenhoitoalan perustutkinnon, kosmetologin opetussuunnitelma

Kauneudenhoitoalan perustutkinnon, kosmetologin opetussuunnitelma Kauneudenhoitoalan perustutkinto Kosmetologin koulutusohjelma, kosmetologi Kauneudenhoitoalan perustutkinnon, kosmetologin opetussuunnitelma Kosmetologin koulutusohjelma Kauneudenhoitoalan perustutkinnon

Lisätiedot

Catering-alan perustutkinnon opetussuunnitelma

Catering-alan perustutkinnon opetussuunnitelma Catering-alan perustutkinto Ruoka- ja asiakaspalvelun koulutusohjelma, palveluvastaava Suurtalouden ruokatuotannon koulutusohjelma, suurtalouskokki Catering-alan perustutkinnon opetussuunnitelma Ruoka-

Lisätiedot

Talotekniikan perustutkinnon opetussuunnitelma

Talotekniikan perustutkinnon opetussuunnitelma Talotekniikan perustutkinto LVI-asennuksen koulutusohjelma, LVI-asentaja LVI-asennuksen koulutusohjelma, kiinteistönhoitaja Talotekniikan perustutkinnon opetussuunnitelma LVI-asennuksen koulutusohjelma,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitajan opetussuunnitelma

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitajan opetussuunnitelma Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitajan opetussuunnitelma Asiakaspalvelun ja tietohallinnan koulutusohjelma Ensihoidon koulutusohjelma Kuntoutuksen koulutusohjelma Lasten ja nuorten hoidon

Lisätiedot

Vaatetusalan perustutkinnon, opetussuunnitelma

Vaatetusalan perustutkinnon, opetussuunnitelma Vaatetusalan perustutkinto Pukuompelijan koulutusohjelma, pukuompelija Vaatturintyön koulutusohjelma, vaatturi Vaatetusalan perustutkinnon, opetussuunnitelma Pukuompelijan koulutusohjelma, pukuompelija

Lisätiedot

Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin opetussuunnitelma

Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin opetussuunnitelma Puutarha-alan perustutkinto, puutarhurin opetussuunnitelma Puutarhatuotannon koulutusohjelma Viheralan koulutusohjelma Kukka- ja puutarhakaupan koulutusohjelma Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin

Lisätiedot

Kemiantekniikan perustutkinnon, prosessinhoitajan opetussuunnitelma

Kemiantekniikan perustutkinnon, prosessinhoitajan opetussuunnitelma Kemiantekniikan perustutkinto Kemiantekniikan koulutusohjelma, prosessinhoitaja Kemiantekniikan perustutkinnon, prosessinhoitajan opetussuunnitelma kemiantekniikan koulutusohjelma Kemiantekniikan perustutkinnon

Lisätiedot

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLINEN KOULUTUS OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Helsingin palvelualojen oppilaitos Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos Helsingin tekniikan alan oppilaitos

Lisätiedot

TOPLAAJA Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeet VÄLIRAPORTIT

TOPLAAJA Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeet VÄLIRAPORTIT TOPLAAJA Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeet VÄLIRAPORTIT Vuonna 2008 Laajennetun työssäoppimisen kokeiluun valtionapua saaneiden hankkeiden väliraporttien yhteenveto Tilanne 31.12.2009 Nina Eskola

Lisätiedot

Osaamispalvelujen lähtökohdat...4 Arvot...4 Oppiminen ja osaaminen...6. Osaamispalvelujen suunnittelu...7 Suunnittelujärjestelmä...7 Rahoitus...

Osaamispalvelujen lähtökohdat...4 Arvot...4 Oppiminen ja osaaminen...6. Osaamispalvelujen suunnittelu...7 Suunnittelujärjestelmä...7 Rahoitus... Osaamispalvelujen strateginen suunnitelma 2010 2011 Johdanto osaamispalvelujen strategiseen suunnitelmaan Osaamispalveluilla tarkoitetaan kaikkia Edupolin palveluja, jotka liittyvät henkilön tai työorganisaation

Lisätiedot

Henkilöstön kehittäminen yrityksissä

Henkilöstön kehittäminen yrityksissä Henkilöstön kehittäminen yrityksissä EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu 2008 Sisällysluettelo Esipuhe...5 Tiivistelmä...6 1. Selvityksen tavoitteet, menetelmät ja edustavuus...8 2. Liiketoiminta ohjaa

Lisätiedot

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN. Kokemuksia ammatillisen erityisopetuksen työelämäyhteistyön kehittämisestä

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN. Kokemuksia ammatillisen erityisopetuksen työelämäyhteistyön kehittämisestä J o h d a n t o POLKUJA TYÖELÄMÄÄN Kokemuksia ammatillisen erityisopetuksen työelämäyhteistyön kehittämisestä ANNE AALTO, SEIJA ESKOLA, KIM KARLSSON JA ELINA KOPU (TOIM.) Anne Aalto, Seija Eskola, Kim

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN TYÖNJOHTOKOULUTUSKOKEILU

VALTAKUNNALLINEN TYÖNJOHTOKOULUTUSKOKEILU Työnjohtokoulutuskokeilun vuosiväliraporttien 2011 yhteenveto VALTAKUNNALLINEN TYÖNJOHTOKOULUTUSKOKEILU Työnjohtokoulutuskokeilun vuosiväliraporttien 2011 yhteenveto Tampereen ammattiopisto, Aikuiskoulutus

Lisätiedot

Sosiaali ja terveysalan perustutkinto Näyttötutkintona

Sosiaali ja terveysalan perustutkinto Näyttötutkintona 2013 Sosiaali ja terveysalan perustutkinto Näyttötutkintona Ammatillisten tutkinnon osien muutokset 2013/ Tutkinnon perusteet 2010 Hyväksytty Seurakuntaopiston johtoryhmässä 24.5.2013 1 SISÄLLYS 1 SEURAKUNTAOPISTON

Lisätiedot

KOULUTUSVIENTI PALVELULIIKETOIMINTANA

KOULUTUSVIENTI PALVELULIIKETOIMINTANA KOULUTUSVIENTI PALVELULIIKETOIMINTANA RATKAISUVAIHTOEHTOJA AMMATILLISEN KOULUTUSVIENNIN EDISTÄMISEKSI Ammatillisen koulutuksen viennin edistämisen hanke Maria Korpi, SKYO Markus Oedewald, Helmi Päivi Puutio,

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona Oppaat ja käsikirjat 2012:10 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2012:10 ISBN 978-952-13-5196-9

Lisätiedot

Opas työpaikkaohjaajille. Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla

Opas työpaikkaohjaajille. Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla Opas työpaikkaohjaajille Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla SISÄLTÖ Lukijalle... 3 1. Työssäoppiminen yrityksen näkökulmasta... 4 Työssäoppimisella yritys varmistaa tulevaisuuden osaamisen Työssäoppimisesta

Lisätiedot

MIKÄ VIE AMMATTIIN O P I N T O P O L K U J A J A P A L V E L U O H J A U S T A A M M A T I L L I S E S S A K O U L U T U K S E S S A

MIKÄ VIE AMMATTIIN O P I N T O P O L K U J A J A P A L V E L U O H J A U S T A A M M A T I L L I S E S S A K O U L U T U K S E S S A MIKÄ VIE AMMATTIIN O P I N T O P O L K U J A J A P A L V E L U O H J A U S T A A M M A T I L L I S E S S A K O U L U T U K S E S S A Toimintamalleja opintopolkujen ja palveluohjauksen rakentamiseen oppilaitoksessa

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2012:9 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ISBN 978-952-13-5194-5 (nid.) ISBN 978-952-13-5195-2 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

momutoko monimuotoinen työpaikkaohjaajien koulutus

momutoko monimuotoinen työpaikkaohjaajien koulutus LOPPURAPORTTI momutoko monimuotoinen työpaikkaohjaajien koulutus Perustiedot projektista Projektin nimi: ESR-Momu-toko Monimuotoinen työpaikkaohjaajien koulutusprojekti Projektikoodi: 85159 Tavoiteohjelma:

Lisätiedot

Hyvä lukija! Pidät kädessäsi uunituoretta lehteä, joka sisältää yksinomaan

Hyvä lukija! Pidät kädessäsi uunituoretta lehteä, joka sisältää yksinomaan 1 Hyvä lukija! Pidät kädessäsi uunituoretta lehteä, joka sisältää yksinomaan näyttötutkintoihin liittyvää asiaa. Lehden laadintaan ovat osallistuneet useiden eri ammattialojen ja yhteisöjen toimijat. Omalla

Lisätiedot

KONE JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMA. Valmistustekniikan koulutusohjelma Koneistaja Levyseppähitsaaja

KONE JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMA. Valmistustekniikan koulutusohjelma Koneistaja Levyseppähitsaaja 0 KONE JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMA Valmistustekniikan koulutusohjelma Koneistaja Levyseppähitsaaja Perustuu OPH:n valtakunnallisiin tutkinnon perusteisiin 1.8.2006 sekä kone ja metallialan

Lisätiedot