LAATUFILOSOFIA SUOMALAISESSA TAIDEORGANISAATIOSSA. Arvot ja ideologiat taideorganisaation toiminnan taustalla

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAATUFILOSOFIA SUOMALAISESSA TAIDEORGANISAATIOSSA. Arvot ja ideologiat taideorganisaation toiminnan taustalla"

Transkriptio

1 LAATUFILOSOFIA SUOMALAISESSA TAIDEORGANISAATIOSSA Arvot ja ideologiat taideorganisaation toiminnan taustalla SAMU FORSBLOM SIBELIUS AKATEMIA ARTS MANAGEMENT PRO GRADU -TUTKIELMA 2000

2 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO LAADUN LÄHTÖKOHDAT Laadun käsitteistö Laadun prosessikeskeisyys LAATUAJATTELUN SOPIVUUS...6 TAIDEORGANISAATIOON Neljä näkökulmaa laatuun TAIDEORGANISAATIO OSANA YHTEISKUNTAA Taideorganisaation sidosryhmät Jürgen Habermas ja kriittinen yhteiskuntateoria LAADUN IDEOLOGISET KONTEKSTIT TAITEEN...15 KENTÄSSÄ Taiteen instituutiot kontekstina Poliittinen ja taloudellinen konteksti Elämismaailma kontekstina LAADUN IDEOLOGISET KONTEKSTIT KONFLIKTISSA KESKENÄÄN Elämismaailma laadun prinsiippinä Taiteen vapaus suhteessa valtioon ja kaupunkiin TUTKIMUKSEN METODOLOGIA Laadullinen tutkimus Tapaustutkimus TUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN Aineiston keruu Aineiston analyysin ja tulkinnan suorittaminen TUTKIMUKSEN ORGANISAATIOT Klassinen musiikki Teatteri Tanssi LAATUFILOSOFIA TUTKIMUKSEN TAIDEORGANISAATIOISSA Toiminta-ajatus tutkimuksen organisaatioissa Poliittinen ja taloudellinen laadun ideologinen konteksti Taiteen instituutiot kontekstina...59

3 9.4 Elämismaailma laadun ideologisena kontekstina Organisaatioiden käsitys laadusta Käsitys asiakkuudesta DISKUSSIO Taidemuotojen eroavaisuudet laatufilosofiassa Taideorganisaatioiden näkökulma laatuun Taideorganisaatio tulevaisuudessa Tutkimuksen luotettavuuden tarkastelua...89 LÄHDELUETTELO LIITTEET

4

5 JOHDANTO Kulttuuria ja taidetta koskevassa päätöksenteossa joudutaan usein pohtimaan laatua ja ennen kaikkea sitä, miten määritellä laadukas taideorganisaatio. Vastaavasti myös jokaisen taideorganisaation täytyy olla tietoinen omasta laadustaan, jotta se selviäisi, kehittyisi ja menestyisi taiteen taloudellisesti ja tasollisesti kiristyvässä kilpailussa. Taideorganisaation olemassaolon oikeutus ja tavoite sekä tavoitteiden toteutuminen käytännössä eli laatu, on perusteltava vakuuttavasti taideorganisaation rahoittajille ja asiakkaille. Kun puhutaan taideorganisaatioiden laadusta ongelma on usein siinä, etteivät organisaatiot itse tiedosta tarkasti toimintansa arvoja ja päämääriä, jotka kuitenkin ovat laadun lähtökohdat. Tällöin on luonnollisesti mahdoton määritellä tai perustella tarkasti organisaation laatua. Laadun määrittelyssä avainasemassa onkin taideorganisaation oman itseymmärryksen, sekä toiminnan analysoinnin kehittäminen. Laatu, sen analysointi ja argumentointi on siis tärkeää, mutta mitä laatu taideorganisaatioiden kohdalla oikeastaan tarkoittaa. Miten määritellä laatu, jos emme puhu konkreettisista tavaroista ja tuotteista, vaan pikemminkin immateriaalisista elämyksistä. Taide itsessään on hyvin moniarvoista. Voidaanko siis lähinnä perinteisestä yritysmaailmasta tulevaa ja tuottavuuteen pyrkivää laatuajattelua adaptoida taideorganisaatioihin. Yksinkertaisimmillaan laadun voi määritellä taideorganisaatioissa sillä perusteella, miten organisaation toiminnan taustalla oleva toimintaajatus toteutuu käytännön tuloksissa. Näin ollen halutessamme tutkia laatua taideorganisaation toiminnassa, on tehtävä kartoitus siitä, mitkä ovat taideorganisaatioiden toiminnan taustalla olevien ajattelumallien lähtökohdat. Avuksi tähän tarkasteluun otan käsitteen laatufilosofia 1. Se on organisaation toiminnan taustalla oleva arvomaailma, jonka perusteella taideorganisaation toiminta ohjautuu ja laatu määrittyy. Vasta kun on saatu selkeä kuva taideorganisaatioiden laatufilosofioista, on mahdollista tarkastella, miten laatua voidaan tarkemmin määritellä tai mitata juuri taideorganisaatioiden toimintaan sopivalla tavalla. Ilman tätä taustatyötä on vaikea saada oikeita käsitteellisiä työkaluja taideorganisaation laatua koskevaan debattiin. Tutkimuksessani pyrin selvittämään suomalaisten taideorganisaatioiden laatufilosofiaa. Vertailen ensin makrotasolla eri taiteenalojen käsityksiä laadusta. Pyrin selvittämään saman myös mikrotasolla kunkin taiteenalan sisällä olevien organisaatioiden parissa. Tietyin varauksin pyrin arvioimaan taustalla olevan laatufilosofian toteutumista käytännössä, siis laatua. Tutkimuksessani olen keskittynyt perinteisesti vahvoina pidettyihin, valtion ja kuntien taloudellisesti tukemiin taidemuotoihin, kuten musiikki, kuvataide, teatteri ja tanssi. Tutkimus pohjautuu tanskalaisen kulttuuripolitiikan tutkijan Henrik Kaare Nielsenin jaotteluun laatua koskevista ideologisista konteksteista eli ajatukselli- 1 Laatufilosofialla tarkoitetaan tässä tutkimuksessa samaa tulkintaa kuin Paul Lillrank siitä käyttää. Laatufilosofia on systemaattista ajatustyötä, jonka avulla määritellään laatu. Sen avulla luodaan laadun ohjausperiaatteiden täsmennys, eli taustalla oleva käsitys, jonka mukaan jokin on hyvä tai huono. (Lillrank 1999, 6.)

6 2 sista lähtökohdista, joista käsin laatua tarkastellaan. Nielsen erottaa laadussa kolme selkeää kontekstualisaatiota laatuajattelun pohjaksi. Nämä ovat A) taiteen instituutiot kontekstina, B) poliittinen ja taloudellinen konteksti ja C) elämismaailma kontekstina. Näitä konteksteja hyväksikäyttäen pyrin tutkimaan ja kategorisoimaan suomalaisten taideorganisaatioiden laatufilosofiat. Nielsenin ajatusmaailmaa on muokannut kriittisen koulukunnan, erityisesti Jürgen Habermasin ajattelu. Teoria on valittu tähän tutkimukseen siksi, että se sopii hyvin nimenomaan laatufilosofian kartoittamiseen. Löytämään taideorganisaation toiminnan taustalla olevat arvot ja ideologiset lähtökohdat laadulle. Käytän tutkimuksen informantteina kunkin taidemuodon asiantuntijoita ja organisaatioiden johtajia. Tutkimus palvelee käytäntöä olemalla osana taidetta koskevassa laadun debatissa. Sen tarkoituksena on kartoittaa ne ajatukselliset laatufilosofian mallit, joita taideorganisaatiot toiminnassaan käyttävät. Tämän jälkeen on helpompaa tarkastella, mitä laatu on taiteessa, ja onko sille mahdollisuuksia rakentaa jonkinlaisia mittareita. Tutkimusongelman voi tiivistää yhteen pääongelmaan: Minkälaiseen laatufilosofiaan suomalainen taideorganisaatio pohjautuu? Muut alaongelmat ovat seuraavat: Miten taiteenalojen väliset mahdolliset laatufilosofian erot näkyvät käytännössä? Miten laatufilosofia eroaa taidemuodon sisällä olevissa organisaatioissa? Mitkä tahot vaikuttavat taideorganisaation laatufilosofian muotoutumiseen?

7 1. LAADUN LÄHTÖKOHDAT 3 Laatu on nykyisin työkaluna tavalla tai toisella useissa jollain tavalla tavaroita, palveluja tai tietoa tarjoavissa ja toimittavissa organisaatioissa. Se onkin ilmeistä, sillä jos hyvä laatu on sitä, että toimitteen laatu vastaa odotuksia tai jopa ylittää ne, niin miksi sitä ei kannattaisi tavoitella. Aiemmin laatuajattelua sovellettiin lähinnä teollisuuden tarpeisiin. Teollisuudessa laadun tarkkailu ja arviointi onkin selkeämpää. Toimitteelle voidaan asettaa selkeät kvantitatiiviset määreet, ollakseen riittävän hyvä ja sitä kautta laadukas. (Lillrank 1999.) (Tuomaala 1997.) Laatuajattelun juuret ulottuvat ainakin vuoteen 1931, jolloin laatujohtamisen periaatteet julkaistiin Walter Shewhartin teoksessa Economic Control of Manufactured Product. Nykyään on laadun ympärille kerääntynyt joukko erilaisia ajatusmalleja ja käytäntöjä. On kehitetty mm. erilaisia standardeja, joista kuuluisin on ISO standardisarja, joka on yli 20 laatustandardin kokonaisuus. Organisaatioissa on otettu käyttöön laatupalkintomalleja, jotka tarjoavat viitekehyksen erilaisten toimintojen prosessien ja organisaation laadukkuuden arvioimiselle. 1.1 Laadun käsitteistö Tässä tutkimuksessa keskitytään tarkastelemaan organisaation laatufilosofiaa. Se on osa laajaa laadun käsitteistöä. Tässä käsitehierarkiassa laatuajattelu on laajin laatua koskeva käsite, ja se pitää sisällään seuraavat keskeiset käsitteet, jotka jakautuvat omiin hierarkioihinsa. Laatujohtaminen on laatua keskeisenä pitävä johtamistapa. Se on johtamistoimen osa, joka määrittelee ja toteuttaa laatupolitiikan. Laatutekniikka taas tarkoittaa laatua teknisesti lähinnä olevia menetelmiä. Laatutekniikka kehittää ja analysoi tuotetta paremmaksi. Usein laatuun vaikuttavat kuitenkin suuresti inhimilliset tekijät, jonka vuoksi laatutekniikka ei yksin riitä. Tarvitaan myös kokonaisvaltaisempaa laatua koskevaa ajattelua. Laatufilosofia alueena, johon tämä tutkimus fokusoituu, on ajatustyötä. Laatufilosofialla tarkoitetaan tässä tutkimuksessa samaa tulkintaa kuin Paul Lillrank, tietysti taideorganisaation erityisvaatimukset huomioon ottaen. Laatufilosofia on systemaattista ajatustyötä, jonka avulla määritellään laatu. Sen avulla luodaan seuraavat asiat: Laadun ohjausperiaatteiden täsmennys, eli taustalla oleva käsitys, jonka mukaan jokin on hyvä tai huono Laatutavoitteet Toimitteen määritelmä 2 2 Toimitteella tarkoitetaan tavaraa, palvelua tai tietoa.

8 Laadun mittaamisen tai arvioimisen menettelytapa Toimitteen laadun määritelmä eri kriteereiden mukaan eriteltynä. (Lillrank 1999, 6.) 4 Laatufilosofiaa pohdittaessa on Lillrankin mukaan syytä ottaa huomioon seuraavia asioita: A) Mitä asioita laatu koskee, ja mihin laaduntarkastelua voi soveltaa: Laatu koskee asiakkaalle toimitettuja tavaroita, palveluja ja/tai tietoa eli toimitteita. Laatu koskee vain mitattavissa olevia toimitteita. Jos emme voi millään tavalla erottaa hyvää huonosta ei voida löytää laatuakaan. Laatu koskee prosessia, jolla toimite saadaan aikaan, sekä sitä systeemiympäristöä, joka on sen välittömässä läheisyydessä B) Laatu sisältää neljä näkökulmaa, jotka määräytyvät vastinparien suhteista: Virheettömyys eli suunnitelman ja toteutuman välinen suhde Funktionaalisuus eli rakenteen ja suorituskyvyn välinen suhde Asiakaslähtöisyys eli asiakkaan tarpeiden ja toimitteen funktioiden välinen suhde Systeemilaatu eli asiakkaan tarpeen tyydytyksen ja sen vaikutusten välinen suhde C) Millä perusteella ja minkälaisen ja mistä tulevan tiedon varassa voidaan erottaa hyvä huonosta, arvioida laatua ja asettaa laadullisia tavoitteita: Kenelle tai keille laatua tehdään eli ketkä ovat asiakkaita? Millä tavalla arvo asiakkaalle syntyy? Miten määritellään laatuun liittyvät tulokset, tavoitteet ja missio? Mistä, mitä kautta ja missä muodossa laatutyötä ohjaavat tiedot tulevat? (Lillrank 1999, 19-20) 1.2 Laadun prosessikeskeisyys Organisaatiossa laatu toteutetaan prosesseilla. Prosessi on toimintojen ketju, jossa on kaksi tai useampi erillistä vaihetta. Vaiheilla on usein eri työntekijät, jotka toteuttavat sen tietyllä tekniikalla. Prosessi siis saa aikaan jonkin toimitteen, jolla on ulkopuolinen käyttäjä. Esimerkiksi organisaation johtamisprosessiin kuuluu Garvinin mukaan tavoitteiden asettaminen, neuvottelu ja hyväksyttäminen sekä seuranta ja valvonta. (Lillrank 1999, 25.) "Järjestäytymätön toiminta, joka on itse oma tarkoituksensa, esim. spontaani leikki, ei ole prosessi." (Lillrank 1999, 26)

9 5 Prosessit luokitellaan ydinprosesseihin ja tukiprosesseihin. Organisaatio voikin selvittää itselleen, mitkä ovat sen ydin- ja mitkä tukiprosesseja esimerkiksi James Harringtonin arvoanalyysissä. Sen perusteella voidaan miettiä saako jokin prosessi todella aikaan jotain arvoa asiakkaalle. Jos vastaus on kyllä, niin se on ehdottomasti ydinprosessi, ja jos vastaus on ei, niin kysytään, onko prosessista todellista hyötyä eli tarvitaanko sitä ydinprosessin tukena. Jos vastaus on ei, niin prosessi on ilmiselvästi tarpeeton ja hukkaa pelkästään resursseja. Ongelma tämäntyyppisessä arvioinnissa on se, ettei kukaan halua sanoa omaa työtään hyödyttömäksi. Vaihtoehtoisesti voidaankin kysyä ydinprosessin omistajalta, onko hän valmis maksamaan tällaisesta tukiprosessista. Tietysti tämä aiheuttaa ongelmia, jos ydinprosessin omistaja on lyhytnäköinen eikä ymmärrä mitä hyötyä tukiprosessista voisi olla pitkällä tähtäimellä. (Lillrank 1999, 27.) Esimerkkinä prosessiajattelusta on Valtion Taidemuseon laatuhanke. Hankkeen lähtökohtana toimi vuonna 1989 Britannian museoliiton käynnistämä museotyön sisältöjen ja arvioimistapojen tarkastelu. Hankkeessa päädyttiin olettamukseen, että kokoelmat ovat olennainen osa, joka erottaa museot muista kulttuurilaitoksista. Kokoelmat ovat peruste museon olemassaololle, ja kaikki tavat, joilla niistä levitetään tietoa yleisölle, ovat kommunikaatiota. Katsottiinkin, että taidemuseon pääprosesseja ovat kokoelmien hallinta ja kommunikaatio. Tukiprosessina oli museon johtaminen. Tärkeänä pidettiin kuitenkin sitä, että jokainen taidemuseo määrittelee omat linjat ja tavoitteet itse. (Tuomaala 1997, 32.)

10 2. LAATUAJATTELUN SOPIVUUS TAIDEORGANISAATIOON 6 Laatuterminologian käyttö taideorganisaatioissa onnistuu tietyin rajoituksin, kunhan muistetaan, että perinteinen asiakkaan saama tavara on muuttanut muotoaan immateriaaliseksi elämykseksi tai palveluksi. Esimerkkejä tämänkaltaisen organisaation laadun arvioinnista löytyy muiltakin yhteiskunnan sektoreilta. Esimerkiksi informaatioyhteiskunnan mukanaan tuomat uudet informaatioteknologiayritykset eivät useinkaan tuota käsin kosketeltavia tavaratuotteita. Tähän kategoriaan kuuluvat myös julkisen sektorin palvelut, joissa on erityispiirteenä maksavan ja valitsevan asiakkaan puuttuminen (Lillrank 1999, 88.). Tässä mielessä ei taideorganisaation laadun arvioimisen pitäisi olla suhteettoman vaikeaa, kunhan muistetaan rajat, joita ei voida ylittää, ja asiat, joiden laatua ei ole mahdollista tutkia. Tietyt subjektiiviset luoviin prosesseihin liittyvät toiminnot eivät mielestäni istu minkäänlaisiin muotteihin, eikä niitä ole tarkoituksenmukaista niin karsinoidakaan. Ongelma laadun määrittelyssä on monesti siinä, että taideorganisaatiot eivät välttämättä itse tiedosta tarkasti toimintansa arvoja ja päämääriä. Tällöin on organisaation laatua mahdotonta mitata. Laadun arvioinnissa on mielestäni keskityttävä vertaamaan organisaation laatufilosofian ja käytännön lopputuloksen eli tavoitteen ja toteutuman yhdenmukaisuutta ja pohtimaan sen toimivuutta yhteiskunnassamme. "Luonnollisesti, mitä lähempänä tavoite ja toteutuma ovat toisiaan sitä parempi on laatu (Lillrank 1999, 19.). Laatufilosofian tarkastelu täytyy aloittaa tutkimalla erilaisia näkökulmia, joista laatua voidaan tarkastella. Seuraavassa kappaleessa luon katsauksen neljään yleisesti tiedettyyn ja tunnustettuun näkökulmaan laadusta, jotka voivat toimia myös taideorganisaation laatuajattelun taustalla. 2.1 Neljä näkökulmaa laatuun Laatu on käsitteenä moniulotteinen, suhteellinen ja siksi vaikea hahmottaa. Laadussa ei kuitenkaan ole mitään perin juurin epäselvää, mystistä tai edes vaikeaa. Kunhan vain jaksaa pitää mielessään muutamia eri näkökulmia ja ymmärtää suhteellisuutta. (Lillrank 1999, 19.) Laatu siis pohjautuu perusteelliseen loogiseen ja systemaattiseen ajatteluun ja havainnointiin organisaation prosesseista. Nimenomaan suhteellisuus on olennaisen tärkeää varsinkin taideorganisaatiossa, joiden laatufilosofia lähtee usein niin erilaisista lähtökohdista. Se mikä sopii yhdelle, ei sovi välttämättä toiselle. Sen vuoksi laatu on aina sidoksissa organisaation kulloiseenkin tilanteeseen ja tavoitteeseen. Laatuun liittyvät teoriat esittävät yleensä neljä perusnäkökulmaa laatuun. Nämä ovat tuotanto-, suunnittelu-, asiakas- ja systeemikeskeinen näkökulma laatuun. (Lillrank 1999, 37.) Organisaatio voi ja usein toteuttaakin laatuaan mo-

11 7 nesta eri näkökulmasta käsin. "Lillrankin mukaan eri näkökulmat eivät välttämättä sulje toisiaan pois, vaan kaikki määritelmät ovat oikeita ja tarpeellisia. Usein kuitenkin käytännön tasolla jokin määritelmä saa organisaatiossa etusijan, mikä heijastuu organisaation kulttuurissa." (Tuomaala 1997, 19.) Selkeästi vanhin ja edelleen merkittävä laadun näkökulma on virheettömyys. Virheettömyys määritellään tuotantosuunnitelman, aikomuksen ja lopputuloksen välisestä suhteesta. Varsinkin kun tuotantoa monistetaan ja toimitteita ruvetaan tekemään pitkinä sarjoina suuressa organisaatiossa, saa virheettömyys ison merkityksen. Pieni virhe saattaa monistua koko tuotantoon ja aiheuttaa suuret vahingot. (Lillrank 1999, 29.) Tätä näkemystä edustaa tuotantokeskeinen näkemys laadusta. Tuotantokeskeisen laadun asiantuntijana organisaatiossa toimii tuotannosta vastuussa oleva henkilö, esimerkiksi orkesterissa intendentti. Hän on vastuussa siitä, että aikomus ja lopputulos ovat tarpeeksi yhteneväisiä, muuten tuotteen laatu on huono. Koko organisaation voimaa tehokkaasti hyödyntävä tuotannon vastaava ottaa jo suunnitteluvaiheessa mukaan henkilöitä, jotka hän kokee tärkeiksi tuotantoa ajatellen. (Lillrank 1999, 29.) Tuotantokeskeisen laadun mittari on virheiden määrä. Virheiden määrää voidaan laskea tuotannosta riippuen monella tavalla: "Voidaan laskea virheellisten tuotteiden, komponenttien ja työvaiheiden lukumäärä ja muuttaa se sitten menetetyiksi markoiksi, työtunneiksi tai toimitusten viivästymiseksi ja loppupäässä suututettujen asiakkaiden lukumääräksi [...] palvelualoilla ja tietotyössä virheiden tunnistaminen on hankalampaa, mutta yleensä se näkyy asiakkaiden tyytymättömyytenä, unohtamisina ja väärinkäsityksinä. Asiakas tässä voi olla joko ulkoinen, maksava asiakas tai sisäinen asiakas, prosessin seuraava vaihe." (Lillrank 1999, ) Tuotantokeskeinen laatu on tunnistettavissa myös useissa taideorganisaatiossa. Virheettömyys on monissa taidemuodoissa, kuten esimerkiksi klassisessa musiikissa hyvin korostunut. Tämän tutkimuksen varsinaisen tarkastelun ulkopuolelle jäävä kulttuuriteollisuus kohtaa myös virheettömyyden vaatimuksen, sillä kulttuuriteollisuus koskee sisältöjä, jotka tulee olla monistettavissa. Tuotannosta vastaava, taiteen kentällä tuottaja, on vastaavalla tavalla asiantuntija ja vastuussa tuotannosta, kuten edellä mainittiin. Hänestä riippuu usein hyvin pitkälle se, kuinka hyvin resurssit käytetään tuotteen hyväksi ja kuinka suunnitelma ja lopputulos tuotteessa vastaavat toisiaan. Tuotantokeskeisyyteen mallina liittyy myös ongelmia ja rajoituksia, sillä se ei puutu tuotannon suunnitteluun. Tuotantosuunnitelmasta ei välttämättä keskustella, sillä sitä pidetään itsestään selvänä ja annettuna. Esimerkiksi klassisessa musiikissa traditio usein määrittelee sen mikä on laatua. Laadun tarkastelussa onkin näkökulmaa laajennettu aikaan ennen varsinaista teknistä prosessia ja jälkeen teknisen prosessin. Prosessin suunnitteluvaiheen laadun näkökulmaa käsitellään seuraavassa kappaleessa. (Lillrank 1999, 30.) Suunnittelu- tai tuotekeskeinen laatu on vastakohta tuotantokeskeiselle laadulle. Painoarvo on siirtynyt suunnitteluvaiheeseen ja oletuksena on, että jos

12 8 suunnittelu toimii, niin tuotanto hoitaa kopioinnin sujuvasti. Suunnittelukeskeisessä laadussa ollaan kiinnostuneita suorituskyvyn ja rakenteen välisestä suhteesta, mitä tehdään suhteessa miten se tehdään. Tuote on laadukkaampi, mitä parempia ominaisuuksia sillä on tietyn asian toteuttamiseen. Toimitteen suunnittelusta vastaava henkilö onkin keskeinen prosessin omistaja. Tämän laadun näkökulman tavoite on maksimoitu suorituskyky, jota kehitetään tuoteteknologisin keinoin. Siinä pyritään asiakkaan tyytyväisyyden lisäämiseen. Vaarana on tietysti se, että kehitetään vääriä tuoteominaisuuksia, joita asiakkaat eivät halua tai tarvitse. (Tuomaala 1997, 19.) Ongelmia tässäkin laadun näkökulmassa toki on. Suunnittelukeskeinen laatu on seuraus tekniikan kehityksestä, esimerkiksi teatteri- ja tanssikentän esityskäytäntö on saanut aivan uusia mahdollisuuksia uuden teknologian (pyrotekniikka, hologrammilavasteet, kohtausten ja lavasteiden nopeat vaihdot, liikkuvat katsomot ym.) avulla. Siksi suunnittelukeskeinen laatu sinänsä ei ohjaa taiteen sisällöllistä laatua vaan nimenomaan niitä ominaisuuksia, jotka ovat sisällöllisen atomin ympärillä. Tämä laadun näkökulma alkaisikin menettää merkitystään, jos tekniikan kehitys yhtäkkiä pysähtyisi. Silloin kaikki tuotteet ajautuisivat vähitellen kohti parasta mahdollista toimintamallia, ja yksi olisi yhtä hyvä kuin toinenkin. (Näinhän on käynyt esim luvulla autoteollisuudessa, jolloin tekninen kehitys oli lähes pysähtynyt). Organisaatio, joka ajattelee pelkästään suunnittelukeskeisesti kohtaa omat rajoituksensa pian. Ongelma on siinä, kuka on oikea henkilö päättämään siitä mikä on hyvä suorituskyky. Onko esim. taideorganisaation johtaja oikea henkilö päättämään käyttäjien puolesta, mitä heille tarjotaan. näin yleensä on jos alalla ei ole kilpailua, mutta markkinatalous ja kulutusyhteiskunta ja siitä seuraavat ostajien markkinat ovat sanelleet uudenlaisen, asiakaskeskeisen näkökulman laatuun. (Lillrank 1999, ) Asiakaskeskeinen laadun näkökulma painottaa asiakkaan roolia maksavana ja myös laadun määrittelevänä osapuolena. Asiakaskeskeisen laadun tärkein elementti onkin se, että asiakkaan valintoihin liittyy maksaminen. Kun valitsen ja maksan, lähetän valmistajalle markkinasignaalin; jotain hyvää olette aikaansaaneet, koska katson sen rahojeni arvoiseksi. (Lillrank 1999, 34.) Tämän näkökulman ongelmat liittyvät valintaan ja maksamiseen. Asiakas valitsee toimitteen. subjektiivisten mielikuvien, ystävien tai sattumien varassa. Sen vuoksi asiakaskeskeisen laadun olemus on sitä, että asiakkaan tarpeet ilmenevät odotuksina, jotka ovat vaihtelevasti yhtä totuuden kanssa. Odotusten ja toteutuman välinen kuilu synnyttää laatumielikuvan. (Lillrank 1999, 34.) Tämä pätee todella hyvin taiteen kentällä, sillä asiakas yleensä valitsee tuotteen, esityksen tai näyttelykäynnin juuri noiden edellä mainittujen mielikuvien pohjalta. Myös hinta on keskeinen elementti asiakaskeskeisessä laadussa. Asiakas haluaa maksimoida oman hyötynsä, taiteessa kenties elämyksellisyyden. (Lillrank 1999, 36.) Hinnan on osuttava oikeisiin rajoihin, jotta asiakas valitsee taide-elämyksen. Toisaalta liian korkeat hinnat eivät ole ainakaan toistaiseksi olleet suuri ongelma taiteen alueella. Ihmiset ovat tottuneet maksamaan esimer-

13 9 kiksi oopperalipustaan paljon. Toisaalta on totuttu siihen, että museokäynti on puolestaan halpa. Asiakaskeskeisyys on loppujen lopuksi uutta ajattelua monissa taideorganisaatioissa. Selvää onkin, että jos laatufilosofia lähtee siitä olettamuksesta, että laatu määräytyy taiteen traditioiden, asiantuntijuuden ja sivistyksen kautta, on asiakaskeskeisyys pelottavaa. Muutos on aika suuri, jos yhtäkkiä katsoja vaikuttaa osaltaan siihen, mitä taideorganisaatio tulee esittämään. Vaikka näin onkin, on silti huomioitava se seikka, että markkinahenkisyys on vahva voima nykyyhteiskunnassa, ja se on jättänyt jälkensä myös taiteen tekemiseen. Julkisen tuen vähyys ajaa monia taideorganisaatioita arvioimaan tilannetta uudelleen, sillä esimerkiksi sponsorien puoleen kääntyminen vaatii asiakaslähtöistä ajattelua. Yksi argumentti asiakaslähtöisen ajattelun puolesta voisi olla se, että koska taide palautuu ideologisesti elämismaailmaan, missä ihmisetkin ovat, niin onko siis väärin etsiä laatua juuri sieltä. Toisaalta liika luottaminen asiakkaaseen voi taas johtaa uusiin ongelmiin, jotka näkyvät sisällöllisinä puutteina. Palaan näihin keskeisiin ongelmiin käsitellessäni Henrik Kaare Nielsenin käsityksiä laadun konteksteista. Asiakaskeskeinen laatu luottaa asiakkaaseen, laatu on sitä mitä asiakas ilmoittaa sen olevan. Laadun mittausjärjestelmänä käytetään mm. markkinatutkimuksia, kyselyitä, haastatteluja, fokus-ryhmiä ym., jotka kertovat asiakastyytyväisyyden. (Lillrank 1999, 37.) Täytyy kuitenkin muistaa, että jo pelkästään asiakas on mutkikas käsite. Kun ajatellaan asiaa taideorganisaation näkökulmasta, niin löydämme todella suuren joukon ns. asiakkaita, (joista muutamia mainitakseni): yleisö, amatööritaiteilijat, ammattitaiteilijat, taideinstituutiot, taiteen tutkimus, poliitikot, sponsorit, kulttuuriteollisuudet, hallintoelimet, taiteentukijat (valtio ja kunnat). Tämän vuoksi on syytä tutustua myös toisenlaiseen näkökulmaan, systeemikeskeiseen laatuun. Systeemikeskeinen laatu laajentaa laadun näkökulman koskemaan kaikkia tärkeitä sidosryhmiä, joihin organisaatioin toiminnalla on vaikutusta. "Systeemikeskeisessä laadussa tarkasteltava ilmiö on siis toimitteen asiakkaassa aikaansaaman tarpeentyydytyksen suhde muiden tahojen tarpeisiin. Toimitteilla on usein tahallisia tai tahattomia sivuvaikutuksia. Samalla tavalla kuin asiakaskeskeinen laatu saattaa rajoittaa tuotekeskeisen laadun suorituskyvyn maksimointia, systeemilaatu saattaa rajoittaa yksittäisen asiakkaan tyytyväisyyden maksimointia." (Lillrank 1999, 37) Taideorganisaation osalta systeemikeskeisyys on olennaista, sillä esimerkiksi perusteltaessa taideorganisaation olemassaolon oikeutusta päättäjille on tärkeää, että organisaation johdolla on selkeä kuva organisaation toiminnan vaikutuksesta yhteiskuntaan. Miten organisaation toiminta esimerkiksi vaikuttaa asuinpaikan valintaan, turismiin, henkiseen hyvinvointiin, koulutuksen tasoon ym.? On selvää, ettei taideorganisaatio tarjoa ainoastaan elämyksiä maksavalle yleisölle, vaan se myös vaikuttaa toiminnallaan yhteiskuntaan laajemmin. "Hyvän systeemilaadun tavoite on monista osatekijöistä hyvin yhteen optimoitu kokonaisuus eli yhteinen hyvä." (Lillrank 1999, 38.) Tämä ei ole käytän-

14 10 nössä kovinkaan yksiselitteinen asia. Asiakaskeskeisen laadun mittaus on vaikeaa, mutta systeemikeskeisen laadun mittaus on sitäkin vaikeampaa. Ei ole olemassa mitään hyvää yksiselitteistä tapaa mitata sitä. Ongelma, miten määritellä yhteinen hyvä, johtaa helposti hyvin ristiriitaisiin ajatusmalleihin. Mitkä ovat taideorganisaation sidosryhmiä, kenen hyvinvointia taideorganisaatio haluaa tukea, ja kuka on asiakas? Systeemikeskeinen laatu pyrkii kokonaisvaikutukseltaan laadukkaaseen lopputulokseen, laatua on yhteiskunnallinen sopivuus. Sitä voi mitata esimerkiksi sidosryhmäsuhteiden osalta. Mittauksessa kokonaisvaltainen metodi on systeemianalyysi. (Lillrank 1999, 38)

15 3. TAIDEORGANISAATIO OSANA YHTEISKUNTAA 11 Tässä tutkimuksessa pyritään löytämään organisaation laatufilosofia eli laatua ohjaava ajattelu. Tehtävä ei ole helppo, sillä nykypäivän suomalainen taideorganisaatio elää hyvin moniarvoisessa ja monimuotoisessa yhteiskunnassa. Yleensä organisaation laatufilosofia muodostuukin sen yhteiskunnan puitteissa, missä taideorganisaatio toimii. Yhteiskunnassa toimivilla eri sidosryhmillä on omat taideorganisaatioon kohdistuvat odotukset ja intressit. Tämän vuoksi on taideorganisaation ensinnäkin hahmotettava ne sidosryhmät, jotka vaikuttavat sen oman laadun määrittelyyn välillisesti tai välittömästi. Kuten Nielsen toteaa, ovat sidosryhmien intressit vieläpä monesti hyvin erilaisia ja ristiriitaisia keskenään: [...] the reality of the cultural sphere in modern democratic society the production, distribution, and consumption of art and culture is not regulated by public cultural policy alone. It results from the processes in a complex field of cultural policy, where a number of different agents are in conflict with each other. (Nielsen 1999, 188.) Siirryn seuraavaksi tarkastelemaan näitä taideorganisaation toimintaan vaikuttavia sidosryhmiä. 3.1 Taideorganisaation sidosryhmät Nielsen nimeää taiteen kentällä vaikuttavat taideorganisaation sidosryhmät. Tarkastelussaan hän myös osaksi kriittisestikin tarkastelee näiden ryhmien intressejä: The politicians, who, beyond being committed to ideas on cultural policy, base their action on party politics as well as on their personal interest in succes among the public in order to be reelected and have a political career; the administrators, for whom it seems natural to primarily focus on following the rules and complying with the budget due their career system and educational background, while the dimension of the content of the cultural sphere is secondary; the cultural institutions, whose interest in survival and if possible growth easily comes on a collision course with their artistic purpose; the public, whose basic interest in good cultural experiences is in principle differentiated, but who often prompt both cultural institutions and the politicians whose function is to authorize expenditures to orient themselves according to a quantitative criterion of succes and, accordingly, the lowest common denominator; the cultural industry, which acts in accordance with a direct and short-sighted interest in economic gain; the sponsors, whose incentive to support culture is the prospect of an improved public image and economic gain on a longer wiew; the professional artists, whose interest is in the ideal conditions for developing and realizing their artistic talent on autonomous terms. And, finally, amateurs and a growth layer, whose interest in respect to the field of cultural policy is to secure physical facilities for themselves, as well as economic means for decentralized, autonomous development. (Nielsen 1999, 189.)

16 12 Nämä intressiryhmät vaikuttavat toiminnallaan ja tarpeillaan niin, että taideorganisaation on usein päätettävä, mistä intressiryhmästä nousevia arvoja se haluaa toiminnassaan huomioida. Intressiryhmillä on siis suora vaikutus siihen, mikä on organisaation laatufilosofia. Tätä tarkastelua helpottaa suuresti intressiryhmien vaikutuksesta nousevien ideologisten ajattelutapojen luokitteleminen suurempiin kokonaisuuksiin. Teorian tasolla on siis mahdollista jakaa taideorganisaation laatufilosofia tiettyjen kontekstuaalisten kokonaisuuksien sisään laadullisesti erilaisiin kategorioihin, joiden mukaista laatuajattelua eri sidosryhmät odottavat ja taideorganisaatio toteuttaa. Käytännössä todellisuus ei ole kuitenkaan niin helposti jaoteltavissa, vaan laadulliset kategoriat lomittuvat keskenään. Siitä huolimatta tässä tutkimuksessa myöhemmin tehtävä jaottelu laadun kategorioihin selkeyttää taiteen laatufilosofioiden epäselvää ja ongelmallista käytäntöä. Jaottelun avulla on mahdollista selkeyttää ja tehostaa laatuajattelua, sillä toiminnalla on jokin selkeä laadullinen kategoria ja ideologia, jonka kautta laatu ohjautuu. Idea laadun ideologisista konteksteista on tässä tutkimuksessa adaptoitu Nielsenin ajattelusta: The basic point of departure for a discussion of quality whose aim is to look beyond the ideologies of legitimation of the distribution battle must be that it only makes sense to discuss quality as a contextual entity: the criterion for the quality of an aesthetic artefact depends on the context in which we discuss it." (Nielsen 1999, 191.) Johdannossa viittasin Nielsenin muodostamiin laadun kategorioihin, jotka toimivat tämän tutkimuksen taideorganisaatioiden tarkastelun pohjana. Ennen kuin käsittelen kategorioiden sisällöllistä merkitykstä, on syytä tarkastella Nielsenin kategoriointiin vaikuttanutta Jürgen Habermasin ajattelua ja erityisesti hänen rakentamaansa mallia systeemin ja elämismaailman suhteesta. Habermasin näkemyksien kautta voidaan käsitellä mm. sitä, millaisessa suhteessa valtio ja markkinavoimat ovat taideorganisaation kanssa ja millaisia intressejä tähän suhteeseen liittyy. 3.2 Jürgen Habermas ja kriittinen yhteiskuntateoria Jürgen Habermas palautetaan tutkijana yleensä Frankfurtin koulukuntaan ja häntä pidetään koulukunnan toisen polven merkittävimpänä edustajana. Koulukunta syntyi Max Horkheimerin ja Theodor Adornon ympärille kerääntyneestä tutkijajoukosta. Habermasin ajatteluun vaikuttikin hänen työskentelynsä koulukunnan perustajiin kuuluvan Theodor Adornon assistenttina. (Heiskala 1994, ) Habermasin kriittinen tarkastelutapa antaa yhden lähestymistavan, josta voidaan tarkastella yhteiskuntaamme ja peilata sitä myös tämän tutkimuksen tuloksiin. Habermas pitää modernia yhteiskuntaa keskeneräisenä projektina, jossa instrumentaaliselle rationaalisuudelle perustuvat järjestelmät, talous ja hallinto, ovat toistaiseksi näytelleet pääosaa modernisoitumisprosessissa. Hänen uransa päätavoite onkin ollut perustella tätä ja kehittää sen ympärille rakentuva yhteiskuntateoria. (Heiskala 1994, 196.) Habermas on tehnyt modernin yhteis-

TILATTOMAT TAITEILIJAT, PÄÄTTÄMÄTTÖMÄT PÄÄTTÄJÄT

TILATTOMAT TAITEILIJAT, PÄÄTTÄMÄTTÖMÄT PÄÄTTÄJÄT TILATTOMAT TAITEILIJAT, PÄÄTTÄMÄTTÖMÄT PÄÄTTÄJÄT Keskustelua Turun Sanomissa taiteilijoiden työhuoneista ennen Euroopan kulttuuripääkaupunkivuotta 2011 Satu Kankkunen Pro-gradu tutkielma 2011 Taiteiden

Lisätiedot

Asiakaspalautetiedon hallinta osana laatujärjestelmää perusterveydenhuollossa

Asiakaspalautetiedon hallinta osana laatujärjestelmää perusterveydenhuollossa Asiakaspalautetiedon hallinta osana laatujärjestelmää perusterveydenhuollossa Hannu Tervonen Pro gradu -tutkielma Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinto Kuopion yliopisto Terveyshallinnon ja -talouden

Lisätiedot

Tekniikan kandidaatintyö Kevät 2008 GLOBAALIEN ASIAKKUUKSIEN HALLINTA. Global Account Management (GAM)

Tekniikan kandidaatintyö Kevät 2008 GLOBAALIEN ASIAKKUUKSIEN HALLINTA. Global Account Management (GAM) Teknistaloudellinen tiedekunta Tuotantotalouden osasto Tekniikan kandidaatintyö Kevät 2008 GLOBAALIEN ASIAKKUUKSIEN HALLINTA Global Account Management (GAM) Jenni Heinonen 0293683 Johanna Snell 0293832

Lisätiedot

KIINTEISTÖPALVELUJEN TEKNISEN LAADUN ARVIOINTI

KIINTEISTÖPALVELUJEN TEKNISEN LAADUN ARVIOINTI Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratorion selvityksiä 67 Helsinki University of Technology Construction Economics and Management Papers 67 Espoo 2007 TKK-RTA-S67 KIINTEISTÖPALVELUJEN TEKNISEN

Lisätiedot

KLASSISEN MUSIIKIN FESTIVAALIEN MARKKINOINTI KUHMON KAMARIMUSIIKIN JA SAVONLINNAN OOPPERAJUHLIEN NÄKÖKULMASTA

KLASSISEN MUSIIKIN FESTIVAALIEN MARKKINOINTI KUHMON KAMARIMUSIIKIN JA SAVONLINNAN OOPPERAJUHLIEN NÄKÖKULMASTA KLASSISEN MUSIIKIN FESTIVAALIEN MARKKINOINTI KUHMON KAMARIMUSIIKIN JA SAVONLINNAN OOPPERAJUHLIEN NÄKÖKULMASTA Riina Ikonen Pro gradu -tutkielma Musiikkitiede Kevät 2006 Jyväskylän yliopisto JYVÄSKYLÄN

Lisätiedot

SAVONLINNA KULTTUURIMATKAILUKOHTEENA

SAVONLINNA KULTTUURIMATKAILUKOHTEENA Jenni Rautio SAVONLINNA KULTTUURIMATKAILUKOHTEENA Tarkastelussa matkailijoiden mielikuvat ja kokemukset kesäkaupungista Taidehistorian pro gradu -tutkielma Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos Jyväskylän

Lisätiedot

MIKKO MYÖTÄVUORI RAPORTOINTIJÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU, TOTEUTUS JA KEHITYS OHJELMISTOYRITYKSESSÄ

MIKKO MYÖTÄVUORI RAPORTOINTIJÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU, TOTEUTUS JA KEHITYS OHJELMISTOYRITYKSESSÄ MIKKO MYÖTÄVUORI RAPORTOINTIJÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU, TOTEUTUS JA KEHITYS OHJELMISTOYRITYKSESSÄ Diplomityö Tarkastaja: professori Samuli Pekkola Tarkastaja ja aihe hyväksytty Talouden ja rakentamisen tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

Oppiminen järjestöorganisaatiossa Nyyti ry oppivana organisaationa

Oppiminen järjestöorganisaatiossa Nyyti ry oppivana organisaationa Oppiminen järjestöorganisaatiossa Nyyti ry oppivana organisaationa Ville Väärälä Pro gradu -tutkielma Kasvatustiede Soveltavan kasvatustieteenlaitos Helsingin yliopisto Toukokuu 2007 1 Johdanto...4 2 Käsitteitä...6

Lisätiedot

Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa

Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa Jaakkola, Okko; Juutinen, Joni 2015 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa Jaakkola, Okko; Juutinen, Joni

Lisätiedot

Tuntemattomasta taudiksi

Tuntemattomasta taudiksi Turun ammattikorkeakoulun raportteja 81 NOORA WAHLSTEN Tuntemattomasta taudiksi Sanomalehden tradenomitutkimuksesta välittämät mielikuvat Turun ammattikorkeakoulun raportteja 81 Turun ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Ossi Lehtinen VARGON JA LUSCHIN PALVELULÄHTÖINEN AJATTELU Pro gradu -tutkielma Kauppatieteet/ markkinointi Kevät 2012

Ossi Lehtinen VARGON JA LUSCHIN PALVELULÄHTÖINEN AJATTELU Pro gradu -tutkielma Kauppatieteet/ markkinointi Kevät 2012 Ossi Lehtinen VARGON JA LUSCHIN PALVELULÄHTÖINEN AJATTELU Pro gradu -tutkielma Kauppatieteet/ markkinointi Kevät 2012 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta Työn nimi: Vargon ja Luschin palvelulähtöinen

Lisätiedot

53500 Lappeenranta Prof. Sanna-Katriina Asikainen

53500 Lappeenranta Prof. Sanna-Katriina Asikainen Lappeenrannan teknillinen yliopisto Kauppatieteellinen tiedekunta Kansainvälinen markkinointi UUDEN LIIKETOIMINTAYMPÄRISTÖN MÄÄRITTÄMINEN TEOLLISES- SA YRITYKSESSÄ KANSAINVÄLISEN MARKKINOINTITUTKIMUKSEN

Lisätiedot

STRATEGINEN JOHTAMINEN Case A-klinikkasäätiö

STRATEGINEN JOHTAMINEN Case A-klinikkasäätiö STRATEGINEN JOHTAMINEN Case A-klinikkasäätiö Johanna Mononen Pro gradu -tutkielma Sosiaalihallintotiede Itä-Suomen yliopisto Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos Toukokuu 2013 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

ESIMIESTYÖ MONIKULTTUURISESSA TYÖYMPÄRISTÖSSÄ

ESIMIESTYÖ MONIKULTTUURISESSA TYÖYMPÄRISTÖSSÄ ESIMIESTYÖ MONIKULTTUURISESSA TYÖYMPÄRISTÖSSÄ Vanha-aho Jenni Opinnäytetyö Toukokuu 2009 Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma Pirkanmaan ammattikorkeakoulu 2 TIIVISTELMÄ Pirkanmaan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

ASIAKASLÄHTÖISYYS YRITYSASIAKKAILLE SUUNNATUSSA VERKKOPALVELUSSA Case Pohjola Oyj

ASIAKASLÄHTÖISYYS YRITYSASIAKKAILLE SUUNNATUSSA VERKKOPALVELUSSA Case Pohjola Oyj TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamistieteiden laitos ASIAKASLÄHTÖISYYS YRITYSASIAKKAILLE SUUNNATUSSA VERKKOPALVELUSSA Case Pohjola Oyj Yrityksen hallinto Pro gradu -tutkielma Syyskuu 2007 Ohjaaja: Marja Eriksson

Lisätiedot

Koulunkäyntiavustajan roolit. Luokanopettajien ja luokanopettajaksi opiskelevien käsitykset koulunkäyntiavustajan työstä

Koulunkäyntiavustajan roolit. Luokanopettajien ja luokanopettajaksi opiskelevien käsitykset koulunkäyntiavustajan työstä Teemu Likonen Marjut Manninen Koulunkäyntiavustajan roolit Luokanopettajien ja luokanopettajaksi opiskelevien käsitykset koulunkäyntiavustajan työstä Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma Luokanopettajakoulutus

Lisätiedot

ORGANISAATIOVIESTINNÄN KEHITTÄMINEN AMMATTIOPISTOSSA SÄHKÖISEN JULKAISUJÄRJESTELMÄN AVULLA

ORGANISAATIOVIESTINNÄN KEHITTÄMINEN AMMATTIOPISTOSSA SÄHKÖISEN JULKAISUJÄRJESTELMÄN AVULLA Tuomas Puro ORGANISAATIOVIESTINNÄN KEHITTÄMINEN AMMATTIOPISTOSSA SÄHKÖISEN JULKAISUJÄRJESTELMÄN AVULLA Opinnäytetyö Tradenomi AMK-jatkotutkinto Toukokuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 20.5.2008

Lisätiedot

SISÄISEN VIESTINNÄN TEHOKKUUS KUNTAORGANISAATIOSSA tapaustutkimus Sastamalan perusturvakuntayhtymä

SISÄISEN VIESTINNÄN TEHOKKUUS KUNTAORGANISAATIOSSA tapaustutkimus Sastamalan perusturvakuntayhtymä TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamistieteiden laitos SISÄISEN VIESTINNÄN TEHOKKUUS KUNTAORGANISAATIOSSA tapaustutkimus Sastamalan perusturvakuntayhtymä Hallintotiede Pro Gradu -tutkielma Heinäkuu 2010 Ohjaaja:

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU AINEETON PÄÄOMA TUOTANTOVARALLISUUTENA LUOVIEN ALOJEN PERHEYRITYKSISSÄ

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU AINEETON PÄÄOMA TUOTANTOVARALLISUUTENA LUOVIEN ALOJEN PERHEYRITYKSISSÄ JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU AINEETON PÄÄOMA TUOTANTOVARALLISUUTENA LUOVIEN ALOJEN PERHEYRITYKSISSÄ Yrittäjyys, Pro gradu tutkielma Syyskuu 2012 Laatija: Kaisa Seppo Ohjaaja: Professori Matti

Lisätiedot

Ulkoisten viestintäkäytäntöjen luominen akateemiseen asiantuntijatiimiin

Ulkoisten viestintäkäytäntöjen luominen akateemiseen asiantuntijatiimiin Ulkoisten viestintäkäytäntöjen luominen akateemiseen asiantuntijatiimiin Mari Kanniainen Oulun yliopisto Pro Gradu 1 JOHDANTO... 3 1.1 Tutkimusasetelma... 4 2 ORGANISAATIOVIESTINTÄ ASIANTUNTIJAORGANISAATIOSSA...

Lisätiedot

Elina Pekkarinen. Innovaatiojohtaminen. Metropolia Ammattikorkeakoulu. Liiketalouden koulutusohjelma. Tradenomi. Opinnäytetyö

Elina Pekkarinen. Innovaatiojohtaminen. Metropolia Ammattikorkeakoulu. Liiketalouden koulutusohjelma. Tradenomi. Opinnäytetyö Elina Pekkarinen Innovaatiojohtaminen Metropolia Ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutusohjelma Tradenomi Opinnäytetyö Maaliskuu 2015 Tiivistelmä Tekijä Otsikko Sivumäärä Aika Elina Pekkarinen Innovaatiojohtaminen

Lisätiedot

Sivistystä ei voi tuoda

Sivistystä ei voi tuoda Suomen Akatemian julkaisuja 5/06 Sivistystä ei voi tuoda Tämä raportti pyrkii ennen kaikkea vastaamaan kysymyksiin: mitä on vaikuttavuus humanistisilla aloilla ja yhteiskuntatieteissä, miten se ilmenee,

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO Sosiologian ja sosiaalipsykologian laitos. LAURILA, ILONA: Asiantuntijuus ja ammattilaisuus IT-ammateissa

TAMPEREEN YLIOPISTO Sosiologian ja sosiaalipsykologian laitos. LAURILA, ILONA: Asiantuntijuus ja ammattilaisuus IT-ammateissa TAMPEREEN YLIOPISTO Sosiologian ja sosiaalipsykologian laitos LAURILA, ILONA: Asiantuntijuus ja ammattilaisuus IT-ammateissa Pro gradu -tutkielma, XX s., 1 liitesivu. Sosiologia / sosiaalipsykologia Heinäkuu

Lisätiedot

Projektinhallinta dokumentointiprojekteissa: palveluntarjoajan näkökulma

Projektinhallinta dokumentointiprojekteissa: palveluntarjoajan näkökulma Projektinhallinta dokumentointiprojekteissa: palveluntarjoajan näkökulma Sini Riihijärvi Tampereen yliopisto Kieli- ja käännöstieteiden laitos Käännöstiede (englanti) Pro gradu -tutkielma Toukokuu 2008

Lisätiedot

Yrityksen yhteiskuntavastuun käsite pienyrityksissä kilpailuvaltti vai kilpailun este

Yrityksen yhteiskuntavastuun käsite pienyrityksissä kilpailuvaltti vai kilpailun este Merja Lähdesmäki Yrityksen yhteiskuntavastuun käsite pienyrityksissä kilpailuvaltti vai kilpailun este Raportteja 7 1 Yrityksen yhteiskuntavastuun käsite pienyrityksissä kilpailuvaltti vai kilpailun este?

Lisätiedot

SUOMEN LUONTO- JA YMPÄRIS- TÖKOULUJEN ASIAKASTYYTYVÄI- SYYS

SUOMEN LUONTO- JA YMPÄRIS- TÖKOULUJEN ASIAKASTYYTYVÄI- SYYS SUOMEN LUONTO- JA YMPÄRIS- TÖKOULUJEN ASIAKASTYYTYVÄI- SYYS Marika Masalin Tuulia Tuominen Opinnäytetyö Syyskuu 2013 Liiketalouden koulutusohjelma Markkinointi ja kansainväliset liiketoiminnot TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Muutosvastarinta uuden tietojärjestelmän käyttöönoton yhteydessä. Anne Jokinen

Muutosvastarinta uuden tietojärjestelmän käyttöönoton yhteydessä. Anne Jokinen Muutosvastarinta uuden tietojärjestelmän käyttöönoton yhteydessä Anne Jokinen Tampereen yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos Tietojenkäsittelyoppi Pro gradu -tutkielma Joulukuu 2005 i Tampereen

Lisätiedot

KUUROT MATKAILUYRITYSTEN ASIAKKAINA

KUUROT MATKAILUYRITYSTEN ASIAKKAINA KUUROT MATKAILUYRITYSTEN ASIAKKAINA Mari Lindholm Opinnäytetyö, syksy 2003 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Turun yksikkö Viittomakielentulkin koulutusohjelma Viittomakielentulkki (AMK) TIIVIS TELMÄ Mari Lindholm

Lisätiedot

Kirves Marja-Liisa PROSESSINKUVAUS KULTTUURIALAN TYÖKALUNA CASE: MIKKELIN NAISVUORITALON ASIAKASPROSESSIN KUVAUS. Opinnäytetyö Kulttuurituotannon Ko

Kirves Marja-Liisa PROSESSINKUVAUS KULTTUURIALAN TYÖKALUNA CASE: MIKKELIN NAISVUORITALON ASIAKASPROSESSIN KUVAUS. Opinnäytetyö Kulttuurituotannon Ko Kirves Marja-Liisa PROSESSINKUVAUS KULTTUURIALAN TYÖKALUNA CASE: MIKKELIN NAISVUORITALON ASIAKASPROSESSIN KUVAUS Opinnäytetyö Kulttuurituotannon Ko Maaliskuu 2009 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

TASAPAINOTETUN MITTARISTON DISKURSSIT SUOMALAISISSA LASKENNAN JA LIIKKEENJOHDON AMMATTILEHDISSÄ

TASAPAINOTETUN MITTARISTON DISKURSSIT SUOMALAISISSA LASKENNAN JA LIIKKEENJOHDON AMMATTILEHDISSÄ J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O Taloustieteiden tiedekunta TASAPAINOTETUN MITTARISTON DISKURSSIT SUOMALAISISSA LASKENNAN JA LIIKKEENJOHDON AMMATTILEHDISSÄ Laskentatoimi, Pro gradu -tutkielma Marraskuu

Lisätiedot