LUENTOMATERIAALIA. CASE Toimintolaskenta Iitin kunnassa Esimerkkejä. terveyskeskuksen talouspäällikkö Sirkku Ahvo-Lehtinen Iitin kunta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LUENTOMATERIAALIA. CASE Toimintolaskenta Iitin kunnassa Esimerkkejä. terveyskeskuksen talouspäällikkö Sirkku Ahvo-Lehtinen Iitin kunta"

Transkriptio

1 LUENTOMATERIAALIA CASE Toimintolaskenta Iitin kunnassa Esimerkkejä terveyskeskuksen talouspäällikkö Sirkku Ahvo-Lehtinen Iitin kunta ~~{ ~i~[!, ~< ;' ~)< { ;-::.~;~~~~(i'* :i~~~;~i~;~';" :'.".,.:,:, ~,; ':.. '...

2 1 TOIMINTOLASKENTAPROJEKTIN TAVOITE litin kunnanhallitus on kokouksessaan hyväksynyt kunnan tuotteistus- ja. kustannuslaskentaprojektin tavoitteiksi seuraavaa: Kunnan palveluprosessien tulosten määrittely sellaisiksi asiakkaan tarpeisiin perustuviksi tuotteiksi, joiden laatua, vaikutuksia sekä tuottamiseen käytettyjä resursseja voidaan arvioida. Sisäisen laskentamallin luominen ja testaus omakustannushinnan määritt'imiseksi.

3 Sirkku Ahvo-Lehtinen Iitin kunta /..'", ~,- MITEN HALLITSET PROJEKTIA NIIN ETTEI PROJEKTI HALLITSE SINUA? 1. ORGANISAATION TARVE JA TAVOITTEENASETTELU *Mikä on pääasiallinen käyttötarkoitus -kustannuslaskenta vai toiminnan kehittäminen -mitä tietoa tarvitaan -kuka tietoa tarvitsee ja käyttää 2. PROJEKTIIN SITOUTUMINEN *Tiedotus *Henkilöstö laajasti mukaan *Johdon osallistuminen ja tuki 3. AII<ATAULUTUS *Realistinen, mutta tiivis *PiIottiprojektiIIa aloitus *Muutosten nopeus niin suuri,että projekti karkaa helposti käsistä

4 Sirkku Ahvo-Lehtinen Iitin kunta MITÄ ONGELMIA SIIRTYMÅVAllIE TUO VARMASTI TULLEESSAAN JA KUINKA NnSTÄ SELVITÄÄN 7 *aikaa kuluu ennakoitua enemmän *tarkoitus hämärtyy ja motivaatio laskee *toiminnassa ja ympäristössä tapahtuvat muutokset erittäin nopeita - mallinnusta tulisi muuttaa samassa tahdissa - VASTUU MALLIN YLLÄPIDOSTA HETI KÄYITÄ}lLLE *tietojenkeruu ongelma -toimintaa parhaiten kuvaavia mittaritietoja ei ole kerätty - HYÖTY I KUSTANNUKSET *lainsäädäntö -todellisten kustannusten käyttö ei ole mahdollista esim. terveydenhuollossa, koska lainsäädäntö määrittelee hallinnollisia hintoja - RlNNAKKAISIASKELMIEN TEKO *yhteydet ulkoiseen laskentaan - YHTENÄINEN KOODISTUS ALUSTA ALKAEN JA ATK:N YHTEENSOPIVUUDEN VARMENTAMINEN *benchmarking - vertailtavuus kärsii yksiköiden työstäessä malleja itsenäisesti - YHTENÄINEN TOIMINTOJEN MÄÄRITIELY KUNNAN SISÄSSÄ JA MAAKUNNALLINEN JA VALTAKUNNALLINEN YHTEISTYÖ' *funktionaalinen organisaatio - toiminnot yli organisaatiorajojen esim. vammaispalvelut, vanhustyö jne. - YHTENÄINEN TOIMINTOJEN MÄÄRITIELY JA TARVlTIAESSA RlNNAKKAISLASKELMIEN TEKO

5 Sirkku Ahvo-Lehtinen Iitin kunta MITÄ HYÖTYÄ TOIMINTOIASKENTAAN SIIRTYMISELLÄ ON SAAVUTETTU? OMAKUSTANNUSHINTA TUNNETAAN +palvelujen hinnoittelu +palvelujen vertailu +ostaa vai tuottaa itse-päätökset +sisäisten palvelujen tuotteistaminen TOIMINTOJEN TEHOKKUUDEN JA LAADUN KEIDTTÄMINEN +tuo näkyväksi sen mistä kustannukset syntyvät ja miten eri toiminnot kytkeytyvät toisiinsa +synnyttää kysymyksiä ja herättää prosessiajattelun ' +ajan1<äyttö toiminnottain +tekevätkö oikeat ihmiset oikeita asioita vai hukkaantuuko aikaa turhaan +sisäinen asiakkuus tunnustetaan +luo pohjaa organisaation kehittämistyöne KUNNAN STRATEGINEN PÄÄTÖKSENTEKO + juustohöyläyksestä priorisointiin + tavoitteiden asettelu ja mittarien määrittely sekä niiden toteutumisen seuranta

6 KEITTiÖN AJANKÄYTTÖ ".,. '''d'-.''"'~'''''.,;';';" astiahuolto ruoan valmistus o ruoan esik~sittely Ii kanttiinin hoito._--- Ruokatunnit ja tauot henkilöstöruokailun hoito ruoan jakelu keittiön siivous kanttiinin siivous esimiesteht~v~t IEJ erik.ruokavalhoito hankintojen teko erikoistilaisuudet osaston sis~inen toiminta opiskelijoiden ohjaus. tavaran vastaanottaminen kanttiinin tilaukset lii varastokirjanpito o ruokalistojen suunnittelu o ravintoneuvonta II työllisyyden hoito o il.\ntl kassan hoito kanttiinin leivät o luottamusmiestoiminta -._._------_... "' (;1

7 KEITTiÖ KÄYTETYT TUNNIT TOIMINTO emäntä keittäjä keittiöapulaiset työllistetyt kantlininhoitaja yhteensä astiahuolto ruoan valmistus ruoan esikäsittely kanttiinin hoito Ruokatunnit ja tauot henkilöstöruokailun hoito ruoan jakelu keittiön siivous kanttiinin siivous esimiestehtävät erik.ruokaval.hoito hankintojen teko erikoistilaisuudet osaston sisäinen toiminta opiskelijoiden ohjaus tavaran vastaanottaminen kanttiinin tilaukset varastoki~anpito ruokalistojen suunnittelu ravintoneuvonta työllisyyden hoito kassan hoito kanttiinin leivät luottamusmiestoiminta '

8 CostControl., -1 KEITIIÖ jaks.o 1, KEITTlÖ ,70 "tilahallinta [x] ,00 ravintoneuvonta [x] 9091,73 erfkolstllalsuudet [x] 20397,64 RUOKAHUOlTO [] ,62 AruokallstoJen suunnittelu [x] 9747,83 AhanklntoJen teko [x] ,99 Atavaran vastaanottaminen [x] ,40 Avarastoklrjanplto [x] 12184,79 Aruoan eslklslttely [x] 98128,06 ruoan valmistus [x] ,69 ruoan Jakelu [x] ,63 henkllostöruokauun hoito [x] ,66 erfk.ruokaval.holto [x] 37671,13 astiahuolto [x) ,24 keittiön sllvous [x) ,60 HENK.HAWNTO [) ,73 ARuokatunnJt Ja tauot [x) 72926,02 esfmjestehtlvlt [x) ,36 AOplskelQokSen ohjaus [x) 14119,09 AtyOlnsyyden hoito (x) 6717,48 osaston...lnen toiminta [x] ,64 luottamusmiestoiminta (x) 1066,72 KANmlNINHOITO () kanutlnln IefvIt [x) 18736,64 kanttiinin tilaukset [x) 10835,46 kanttiinin hoito [x] ,87 kassan hoito [x) 6312,77 kanttiinin sllvous [x] ,44 HIERARKIA - KEITIIÖ ~,..-.n\~\\~ tu\-()~ ~ '}o... -KU~"...t.J - ~ 1b\~,~~\...A..&\L~~~ t-e.\.)~~ t-\~~'t '"Tb~-r.:J.J...t':l ~'J..~ 1\ -:t b~';l ~E~- _ 1~J5 '4b "T\)\.-C:>

9 AVOHOIDON TALOUSARVIOMÄÄRÄRAHAT 1997 PERINTEINEN TAPA TOIMINTOLASKENTA TAPA HENKILÖSTÖKULUT NEUVOLA: PALVELUJEN OSTOT ÄITIYSHUOLTO AINEET JA TARVIKKEET PERHES~TTELU MUUT JOUKKOTARKASTUKSET SIS.ERÄT LASTEN NEUVOLA YHTEENSÄ AlKUlSVASTAANOTTO RYHMÄT KOULUTERVEYDENHUOLTO VASTAANOTTO KSH KOTIKÄYNNlT HOIDOT HOITOVÄLINEJAKELU NEUVONTA KSH:N HALLINTO MUU HALLINTO TILAHALLINTA YHTEENSÄ

10 Toimintojen tehostaminen Mitä toimintoja teemme? Mahdollisuudet " Tarvitaanko tätä toimintoa.. Lakkautus LELJ " I supistettuna? I Supistus Palvelutason alentuminen nykylaajuudessa / lisättynä? I, tai lisääminen Voiko toiminnon tuottaa tehokkaammin LEq.. i Gakelltein? I Or~anisaatiomuutos tolmmtatavoin? I Tyon uudelleen suunnittelu V olko tolmlnnon tuottamisen siirtää? l~

11 CostControl KElrnÖ tammikuu TUOTE RAKENNE t001 - potilasateria Perustolmlnnot ruoan valmistus keittiön siivous ruoan jakelu esimiestehtavat osaston sisainen toiminta Yksikkö Käyttö Kustannus 11,79 0,83 0,82 0,41 0,24 Yhteensä 14,07 Toiminnot yhteensa 14,07 Tuote kustannukset 14,07 t002 - henkilöstöateria Perustoiminnot henkilöstöruokailun hoito ruoan valmistus keittiön siivous esimiestehtavat osaston sisainen toiminta Toiminnot yhteensa Tuote kustannukset Yksikkö Käyttö Kustannus 13,52 11,79 0,83 0,41 0,24 Yhteensä 26,78 26,78 26,78 t003 - erikoisruokavalioateriat Perustolmlnnot ruoan valmistus erik. ruokava 1. hoito keittiön siivous ruoan jakelu esimiestehtavat osaston sisainen toiminta Yksikkö Käyttö Kustannus 11,79 5,68 0,83 0,82 0,41 0,24 Yhteensä 19,75 Toiminnot yhteensa 19,75 Tuote kustannukset 19,75 1

12 CostControl PALVELUKESKUS jakso TUOTERAKENNE PK03 - kotip/palv.kjkk perustoiminnot R-ruoan valmistus K-sairaanhoid. toimenpit. K-perushoito K-saattokuljetus K-Iääkehuolto ja hoitotarv. Yksikkö tunti tunti tunti tunti Käyttö 56,00 8,00 4,25 7,00 4,00 Kustannus 1 369,84 778,85 652,81 521,79 339,59 Yhteensä 3662,88 Toiminnot yhteensä 3662,88 Tuote kustannukset 3662,88.As\ J::>...\::::..A-SMÅ\C..CC:>U -kd~~"-\ Ö~l:'>lJ S. \55<3 \ - ~\o'3 ~g \ /k-'k. 1

13 COSIControl VUODEOSASTO L:osrCOlllrOI VUODE OSASTO BudJen; jakso 1997 HIERARKIA VUOOEOSASTO TUOTERAKENNE VUOOEOSASTO ,80 IlIklrlpalvelut (x] laboratorlo- ja rgntgentutklm [x]96 635,00 aterlallpyykkl (x] ,00 YlelihalIInto (x) hoito muualla (x) 6484,00 nlahalllnto (x) ,28 HOITOPALVELU () ,65 Avarulllaolo [x) ,32 Atarkkallukierrot (x) ,85 Aholto kutluttaes.. (x) ,46 Akollulul ja IlIrto (x) 48830,12 Ayhteydenp.omalslln ja muut (x)!1 338,12 Araporllt (x) ,59 ApotIlaan valtaanotto [x) ,88 PtMholto (x] &2 Apltvttt.tolmlnly1llp.ja tukem [1J2 938,24 Ahyglenla (x) ,45 Alyllttlm.jaruokall.avull [x) ,71 Salraanhol1o [x] AtulIdmukset ja tolmenplttet (x) ,72 Ahol1otolmet ja MldmuklMlt (x) ,30 Alltntoholto [x) ,15 AI..tiohol1o (x) ,47 Avainajan laittaminen [x) 2 509,39 Aeah (x) 11578,00 Lllk/tyl (1) 3" /IlO 63 Alllkehuolto (x] ,81 Alllkkelden jako potilaille (x] 157"'9,82 Aauonen 111.IUk ja neal (x) 5 550,20 Akytvttyksten valm. ja pal. [x] 5 726,83 Akvlvtty! (x] ,58 Akylvetyshuoneen Illvoul (x) 14198,91 vtrlkttolmlntl (x) ,02 Peruitoiminnot Sairaanhoito Perushoito lllllkilys PoUlaslolmlsto Tukitoiminnot attriallpyykkj Huolto nlahalllnto W1kl1ripalvelut Sllvous laboratorio- Ja ronlgenlulklm vtriketolmlnta Organll..tlotolmlnnot Ylelshalllnto Hanlnto Toiminnot yhteensa Tuote kustannukset 001 potllllvuorokaull Ykalkkll Klyttll hoitovuorokausi 1.00 hoitovuorokausl 1.00 hoitovuorokausl holtovuorokausl holtovuorokausl holtovuotokausl holtovuorokausl holtovuorokausl hol1ovuorokausl hol1ovuorokausl hol1ovuorokausl holtovuorokausi hol1oy1jorokausl KUltannul 80,06 58,42 15,28 13,11 73,70 30,36 21,02 16,73 15,23 6,12 3,37 27,30 26,49 Yhteensl , ,19 3!7,19 YlLAPITOPALVELU () ,30 Pol!llltolml,to (x! Apolllllpa~rl1(x) ,50 Apolllllpuhelut (x) ,26 Huolto [x) Avutehuolto [x] ,24 Aruokahuolto [x] ,54 Ajatehuolto (x] 20915,80 ApetaUI [x) ,85 Alaltehuolto (x) 12922,68 Atarvtkkeet (x) ,93 Sllvoul x P v nen I vous x) ,92 Avtlkkolllvous (x) ,58 Aperullllvoul (x) 0,00 Alkkunan pesu (x) 5657,94 Hallinto Ix] xoplskehjan ohjaus [x] 0,00 Aosllton 111. toiminta [x) ,92 Aruoka~a kahvitauko [x] ,55 Alylllllstlmls IS. hoito [x] 1 078,99 Aammattltaldon ylllpltlmlnen [tj1 896,36 Alyllvuorosuunnlttelu [x) ,64 turvapuhelimen hlly1ykset [x] 5 838,57 ~ ~

14 11"111--,) ~o...rt">.o... S.~V'\) -'-~...,~.:> 13 KAUKORINNE hauinto 18 % OSASTONHOITAJA y11t1pitopalvelu 12% hsdinto ybapitopalvelu 9% 14% SAIRAANHOITAJA y1iapitopalvelu 14% halinto 5% PERUSHOITAJAT hoitopalvelu 81 % hallinto hoitopalvelu LAITOSAPULAISET 9% 3% ytiapltopalvelu 88% KYLVETTÄJÄ hamnto 4% hoitopalvelu 26% y1uipitopalvelu 70% , ~ Sivu 1

KOTIPALVELUN TUOTTEISTUS HÄMEENLINNAN SEUDULLA 2006-2007 TUOTTEISTUS, LAATU JA KILPAILUTTAMINEN HANKKEEN OSARAPORTTI

KOTIPALVELUN TUOTTEISTUS HÄMEENLINNAN SEUDULLA 2006-2007 TUOTTEISTUS, LAATU JA KILPAILUTTAMINEN HANKKEEN OSARAPORTTI HÄMEENLINNAN SEUTUKUNTA ETELÄ-SUOMEN LÄÄNINHALLITUS KOTIPALVELUN TUOTTEISTUS HÄMEENLINNAN SEUDULLA 2006-2007 TUOTTEISTUS, LAATU JA KILPAILUTTAMINEN HANKKEEN OSARAPORTTI Ritva Harjula Projektipäällikkö

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUASUMISEN TUOTTEISTUS HÄMEENLINNAN SEUDULLA 2005-2006 TUOTTEISTUS, LAATU JA KILPAILUTTAMINEN HANKKEEN OSARAPORTTI

VANHUSTEN PALVELUASUMISEN TUOTTEISTUS HÄMEENLINNAN SEUDULLA 2005-2006 TUOTTEISTUS, LAATU JA KILPAILUTTAMINEN HANKKEEN OSARAPORTTI HÄMEENLINNAN SEUTUKUNTA ETELÄ-SUOMEN LÄÄNINHALLITUS VANHUSTEN PALVELUASUMISEN TUOTTEISTUS HÄMEENLINNAN SEUDULLA 2005-2006 TUOTTEISTUS, LAATU JA KILPAILUTTAMINEN HANKKEEN OSARAPORTTI Ritva Harjula Projektipäällikkö

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUJEN LAITOSHOIDON TUOTTEISTUS HÄMEEN- LINNAN SEUDULLA 2006-2007 TUOTTEISTUS, LAATU JA KILPAILUTTAMINEN HANKKEEN OSARAPORTTI

VANHUSTEN PALVELUJEN LAITOSHOIDON TUOTTEISTUS HÄMEEN- LINNAN SEUDULLA 2006-2007 TUOTTEISTUS, LAATU JA KILPAILUTTAMINEN HANKKEEN OSARAPORTTI HÄMEENLINNAN SEUTUKUNTA ETELÄ-SUOMEN LÄÄNINHALLITUS VANHUSTEN PALVELUJEN LAITOSHOIDON TUOTTEISTUS HÄMEEN- LINNAN SEUDULLA 2006-2007 TUOTTEISTUS, LAATU JA KILPAILUTTAMINEN HANKKEEN OSARAPORTTI Ritva Harjula

Lisätiedot

Elämä on vaeltamista jotakin kohti." -Jose Ortega ycasset- DRG -hankkeen loppuraportti

Elämä on vaeltamista jotakin kohti. -Jose Ortega ycasset- DRG -hankkeen loppuraportti Elämä on vaeltamista jotakin kohti." -Jose Ortega ycasset- DRG -hankkeen loppuraportti Joulukuu 2011 Julkaisija: Kainuun maakunta -kuntayhtymä PL 400 87070 KAINUU Puh. 08 615 541 Faksi 08 6155 4260 kirjaamo@kainuu.fi

Lisätiedot

Tilaaminen ja tuottaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa. Palvelujen ulkoistus

Tilaaminen ja tuottaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa. Palvelujen ulkoistus Palvelujen ulkoistus Kirjoittajat ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Toimitus: Sini Linteri Graafinen suunnittelu: Tiina Kuoppala ISBN 978-952-245-719-6 (painettu) ISBN 978-952-245-720-2 (verkkojulkaisu)

Lisätiedot

VANHUSTEN KOTIHOIDON TUOTTEISTUS TAMPEREEN KAUPUNKISEUDULLA

VANHUSTEN KOTIHOIDON TUOTTEISTUS TAMPEREEN KAUPUNKISEUDULLA VANHUSTEN KOTIHOIDON TUOTTEISTUS TAMPEREEN KAUPUNKISEUDULLA 05/2005 11/2006 LOPPURAPORTTI Päivi Lehtinen - Sari Koski - Kari Natunen 2 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ 3 1. HANKKEEN KULKU 4 1.1 TOIMINTYMPÄRISTÖ 4

Lisätiedot

Kehittämisen viitekehys toiminnanohjausjärjestelmäprojektin suunnitteluun ja hallintaan

Kehittämisen viitekehys toiminnanohjausjärjestelmäprojektin suunnitteluun ja hallintaan Kehittämisen viitekehys toiminnanohjausjärjestelmäprojektin suunnitteluun ja hallintaan TOMI raportti 3 Matti Möttönen & Päivi Iskanius Oulun yliopisto, Raahen toimintayksikkö Kehittämisen viitekehys toiminnanohjausjärjestelmäprojektin

Lisätiedot

TALOUSHALLINNON PALVELUKESKUSMALLI TEHOKKUUDEN TAVOITTELUA, INNOVATIIVINEN RATKAISU VAI MUOTI-ILMIÖ?

TALOUSHALLINNON PALVELUKESKUSMALLI TEHOKKUUDEN TAVOITTELUA, INNOVATIIVINEN RATKAISU VAI MUOTI-ILMIÖ? TAMPEREEN YLIOPISTO Taloustieteiden laitos TALOUSHALLINNON PALVELUKESKUSMALLI TEHOKKUUDEN TAVOITTELUA, INNOVATIIVINEN RATKAISU VAI MUOTI-ILMIÖ? Yrityksen taloustiede, laskentatoimi Pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

Teknisten palvelujen tuotteistaminen Kuopion, Hämeenlinnan ja Kouvolan tuotteistamisprosessien alkuvaiheen kartoitus

Teknisten palvelujen tuotteistaminen Kuopion, Hämeenlinnan ja Kouvolan tuotteistamisprosessien alkuvaiheen kartoitus Teknisten palvelujen tuotteistaminen Kuopion, Hämeenlinnan ja Kouvolan tuotteistamisprosessien alkuvaiheen kartoitus Olavi Kallio Tampereen yliopisto Yhdyskuntatieteiden laitos Tampere 2010 2 Alkusanat

Lisätiedot

TERVEYSKESKUSTEN VASTAANOTTOPALVELUIDEN TUOTTEISTUS TAMPEREEN KAUPUNKISEUDULLA

TERVEYSKESKUSTEN VASTAANOTTOPALVELUIDEN TUOTTEISTUS TAMPEREEN KAUPUNKISEUDULLA TERVEYSKESKUSTEN VASTAANOTTOPALVELUIDEN TUOTTEISTUS TAMPEREEN KAUPUNKISEUDULLA 9/2006 5/2007 LOPPURAPORTTI Tommi Lehtokangas Mari Lämsä 1 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ 3 1 HANKKEEN KULKU 4 1.1 Toimintaympäristö

Lisätiedot

Kotihoidon ja tehostetun palveluasumisen kustannukset palvelusetelin perustana Loppuraportti. Pasi Leppänen, Anu Servo ja Joonatan Laakso

Kotihoidon ja tehostetun palveluasumisen kustannukset palvelusetelin perustana Loppuraportti. Pasi Leppänen, Anu Servo ja Joonatan Laakso Kotihoidon ja tehostetun palveluasumisen kustannukset palvelusetelin perustana Loppuraportti Pasi Leppänen, Anu Servo ja Joonatan Laakso 2 Selvityksen tausta ja toteutus Selvityksen taustat ja tavoitteet

Lisätiedot

PEKKA PÖLÖNEN EPÄSUORIEN HYÖDYKKEIDEN HANKINTAPROSESSIN KEHIT- TÄMINEN

PEKKA PÖLÖNEN EPÄSUORIEN HYÖDYKKEIDEN HANKINTAPROSESSIN KEHIT- TÄMINEN PEKKA PÖLÖNEN EPÄSUORIEN HYÖDYKKEIDEN HANKINTAPROSESSIN KEHIT- TÄMINEN Diplomityö Tarkastaja: professori Saku Mäkinen Tarkastaja ja aihe hyväksytty Teknisten tieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa

Lisätiedot

Päijät-Hämeen laboratorio- ja kuvantamistoiminnan kustannuslaskenta - Loppuraportti, versio 6

Päijät-Hämeen laboratorio- ja kuvantamistoiminnan kustannuslaskenta - Loppuraportti, versio 6 Päijät-Hämeen laboratorio- ja kuvantamistoiminnan kustannuslaskenta - Loppuraportti, versio 6 Sini Heino Tom Roos Anna-Kaisa Ruonala Esa-Matti Tolppanen Datawell Oy Sisällysluettelo 2 1 Johdon yhteenveto

Lisätiedot

August Lilius: "Yksinkertaisesta kirjanpidosta, warsinkin tehdastelijoille ja ammattilaisille.", Turku 1862.

August Lilius: Yksinkertaisesta kirjanpidosta, warsinkin tehdastelijoille ja ammattilaisille., Turku 1862. 1 Martti Vuorio VERKOSTON STRATEGIA JA TOIMINNAN OHJAUKSEN MITTARIT MOTTO: "Pää-asia on että me tiedämme, mitä teokset meille itselle tulewat taikka tuliwat maksamaan, ja mihinkä hintaan me, hitaankin

Lisätiedot

Keminmaan terveystoimen toimintajärjestelmä

Keminmaan terveystoimen toimintajärjestelmä Keminmaan terveystoimen toimintajärjestelmä Sisältö 1. TERVEYSTOIMEN ORGANISAATIO 1 1.1.Terveystoimen toiminnan tarkoitus 2 1.2.Terveystoimen perustehtävä... 3 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA TOIMITILAT... 3 2.1.Keminmaa

Lisätiedot

Lappeenrannan teknillinen yliopisto Teknillistaloudellinen tiedekunta Tuotantotalouden osasto

Lappeenrannan teknillinen yliopisto Teknillistaloudellinen tiedekunta Tuotantotalouden osasto Lappeenrannan teknillinen yliopisto Teknillistaloudellinen tiedekunta Tuotantotalouden osasto DIPLOMITYÖ SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TEKNISTEN PALVELUIDEN TUOTTEISTAMINEN Työn tarkastajat: Työn ohjaajat:

Lisätiedot

Prosessien kehittäminen asiakaspalvelussa

Prosessien kehittäminen asiakaspalvelussa Prosessien kehittäminen asiakaspalvelussa Heinonen, Marko 2009 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Prosessien kehittäminen asiakaspalvelussa Marko Heinonen Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen

Lisätiedot

PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA

PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA Matti Toivonen & Tiina Ramstedt-Sen & Ari-Veikko Anttiroiko PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA KUPERA-hankkeen raportti Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu Tampere 2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

TUOTTEISTAMINEN TUOTANNON JOHTAMISEN JA KEHITTÄMISEN NÄKÖKULMASTA

TUOTTEISTAMINEN TUOTANNON JOHTAMISEN JA KEHITTÄMISEN NÄKÖKULMASTA Eeva Torppa-Saarinen TUOTTEISTAMINEN TUOTANNON JOHTAMISEN JA KEHITTÄMISEN NÄKÖKULMASTA Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi C 2/2009 Tampereen kaupungin Tietotuotannon ja laadunarvioinnin

Lisätiedot

Arviointiteema arviointikulttuurin luominen 20.1. 22.1.2009 Pirjo Berg ja Anne Kaarnasaari

Arviointiteema arviointikulttuurin luominen 20.1. 22.1.2009 Pirjo Berg ja Anne Kaarnasaari Sosiaalitaito Oy Lapsuuden hyvinvoinnin kehittämisyksikkö hanke Länsi- ja Keski-Uudellamaalla LAPSUUDEN ARVOKAS ARKI - ARVO Arviointiteema arviointikulttuurin luominen 20.1. 22.1.2009 Pirjo Berg ja Anne

Lisätiedot

Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016

Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016 Valtuusto 11.12.2013, LIITE 6 Fullmäktige BILAGA Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016 30.9.2013 Lopullinen versio, jossa huomioitu kuntien lausunnot. Sisältö 1. JOHDANTO... 4 2. TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

-TASE - Puolustushallinnon Taloushallinnon selvitys Loppuraportti

-TASE - Puolustushallinnon Taloushallinnon selvitys Loppuraportti -TASE - Puolustushallinnon Taloushallinnon selvitys Loppuraportti Puolustusministeriö 15.12.2004 LAATIJAT: Tämän raportin ovat laatineet: Satu Kiiskinen Senior Manager Anu Lindberg Senior Consultant BearingPoint

Lisätiedot

SUOMEN LAATUPALKINTOMALLIN SOVELLUS AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN

SUOMEN LAATUPALKINTOMALLIN SOVELLUS AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN Anu Räisänen Aila Korpi SUOMEN LAATUPALKINTOMALLIN SOVELLUS AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN Opas itsearviointiin ja ulkoiseen auditointiin OPETUSHALLITUS Arviointi 2/2002 Opetushallitus ja tekijät ISBN 952-13-1408-7

Lisätiedot

Palvelutoiminnan kustannuslaskenta, hinnoittelu ja edullisuusvertailut. Koulutustapahtuma Oulu, Radisson SAS Hotel, 18.2.2009

Palvelutoiminnan kustannuslaskenta, hinnoittelu ja edullisuusvertailut. Koulutustapahtuma Oulu, Radisson SAS Hotel, 18.2.2009 Palvelutoiminnan kustannuslaskenta, hinnoittelu ja edullisuusvertailut Koulutustapahtuma Oulu, Radisson SAS Hotel, 18.2.2009 Hallintokustannusten kohdistaminen - Hallintokustannukset hinnoittelussa, edullisuusvertailussa

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

MIELENTERVEYSKUNTOUTUJIEN TUETUN ASUMISEN JA PALVELU- ASUMISEN TUOTTEISTUS HÄMEENLINNAN SEUDULLA 2005-2006

MIELENTERVEYSKUNTOUTUJIEN TUETUN ASUMISEN JA PALVELU- ASUMISEN TUOTTEISTUS HÄMEENLINNAN SEUDULLA 2005-2006 HÄMEENLINNAN SEUTUKUNTA ETELÄ-SUOMEN LÄÄNINHALLITUS MIELENTERVEYSKUNTOUTUJIEN TUETUN ASUMISEN JA PALVELU- ASUMISEN TUOTTEISTUS HÄMEENLINNAN SEUDULLA 2005-2006 TUOTTEISTUS, LAATU JA KILPAILUTTAMINEN HANKKEEN

Lisätiedot

1. PALVELUSTRATEGIAN TARKOITUS JA LÄHTÖKOHDAT... 1

1. PALVELUSTRATEGIAN TARKOITUS JA LÄHTÖKOHDAT... 1 Kh 26.5.2008 Val 9.6.2008 SISÄLTÖ 1. PALVELUSTRATEGIAN TARKOITUS JA LÄHTÖKOHDAT... 1 2. PALVELUSTRATEGIAN SISÄLTÖ... 2 2.1 Kuntastrategia... 2 2.2 Paras-hanke... 3 2.2.1 Kunnan toimeenpanosuunnitelma/palvelutarveanalyysi...

Lisätiedot

Keskeneräisen potilaan kustannukset

Keskeneräisen potilaan kustannukset Keskeneräisen potilaan kustannukset Antti Peltokorpi Jaakko Kujala Paul Lillrank Keskeneräisen potilaan kustannukset Menetelmä kunnille terveyspalveluiden tuotannon suunnitteluun ja ohjaukseen KESKENERÄISEN

Lisätiedot

Kannattava yritys ei menetä parhaita asiakkaitaan PK-yritysten liiketoiminnan kehittäminen osana perusopetusta (ESR2-projekti 1.1.2002 31.10.

Kannattava yritys ei menetä parhaita asiakkaitaan PK-yritysten liiketoiminnan kehittäminen osana perusopetusta (ESR2-projekti 1.1.2002 31.10. Kai Koski (toimittanut) Kannattava yritys ei menetä parhaita asiakkaitaan PK-yritysten liiketoiminnan kehittäminen osana perusopetusta (ESR2-projekti 1.1.2002 31.10.2005) Loppuraportti 2005 No : 2 1 Kymenlaakson

Lisätiedot

Tero Käki (toim.) TAIDOLLA TUOTTAVUUTEEN TYÖKALUJA TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMISEEN

Tero Käki (toim.) TAIDOLLA TUOTTAVUUTEEN TYÖKALUJA TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMISEEN Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu Sarja B Oppimateriaalia, osa 11 Tero Käki (toim.) TAIDOLLA TUOTTAVUUTEEN TYÖKALUJA TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMISEEN Tero Käki (toim.) TAIDOLLA TUOTTAVUUTEEN TYÖKALUJA TUOTTAVUUDEN

Lisätiedot