Asiakaslähtöisyyden ja verkostoitumisen merkitys yrityksen menestykselle Case: Lobistech

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asiakaslähtöisyyden ja verkostoitumisen merkitys yrityksen menestykselle Case: Lobistech"

Transkriptio

1 KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous / Kotka Tero Flinkman ja Toni Virtanen Asiakaslähtöisyyden ja verkostoitumisen merkitys yrityksen menestykselle Case: Lobistech Opinnäytetyö 2005

2 1 TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous / Kotka FLINKMAN, TERO VIRTANEN, TONI Asiakaslähtöisyyden ja verkostoitumisen merkitys yrityksen menestykselle Case: Lobistech Opinnäytetyö Työn ohjaajat Toimeksiantaja 85 sivua + 7 liitesivua KTM Kai Koski Projektisihteeri Eero Niskanen Kaakkois-Suomen osaamiskeskus / Lobistech Marraskuu 2005 Avainsanat asiakaslähtöisyys, kilpailuetu, laatuajattelu, brandi Työssä selvitettiin Etelä-Kymenlaakson logistiikkayritysten perusliiketoimintaa ja logistisia ratkaisuja. Erityinen painoarvo oli informaatioteknologian hyödyntämisellä logistiikassa. Samalla työssä selvitettiin aiheen teoreettista taustaa asiakaslähtöisen ajattelun, laatuajattelun ja verkostoajattelun näkökulmista. Tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa toimeksiantajana toimineelle Kaakkois- Suomen osaamiskeskuksen Lobistech-hankkeelle tietoa, jota toimeksiantaja voi käyttää hyödyksi logistiikkayritysten informaatioteknologian kehittämistoiminnassaan. Työ kytkeytyi samalla myös osaksi EU-rahoitteista PK-yritysten liiketoiminnan kehittäminen osana perusopetusta projektia. Tutkimustyössä on käytetty sekä kvantitatiivista että kvalitatiivista tutkimustapaa. Lähtötiedot kerättiin kvantitatiivisella kyselylomakkeella, jonka tietoja täydennettiin kvalitatiivisella syvähaastattelulla. Työn pääpaino on kuitenkin kvantitatiivisessa osiossa. Kvantitatiivinen kyselylomake koostui perustietoihin liittyvien kysymysten lisäksi 26 kysymyksestä, joista 15 ensimmäistä käsitteli perusliiketoimintaa ja 11 jälkimmäistä logistisia toimintoja. Näissä kaikissa kysymyksissä selvitettiin sekä niiden tärkeys kilpailuetuna että vastaajien tyytyväisyys kysymyksissä esitettyihin asioihin tämänhetkisessä liiketoiminnassaan. Tulosten mukaan eniten tarkkailua ja kehittämistä vastaajien nykyisessä toiminnassa perusliiketoiminnan osalta vaativat markkinoinnin tehokkuus ja mittaaminen sekä sisäinen markkinointi. Logistiikan osalta toimenpiteitä ja tarkkailua tulisi suunnata informaatioteknologian hyödyntämiseen logistiikassa ja yritysten näkyvyyteen Internetissä.

3 2 ABSTRACT KYMENLAAKSO POLYTECHNIC Business Administration / Kotka FLINKMAN, TERO VIRTANEN, TONI Business excellences through customer orientation and networking Case: Lobistech Bachelor s Thesis Supervisor Instructor Commissioned by 85 pages + 7 appendices Mr. Kai Koski M.Sc. (Econ.) Mr. Eero Niskanen (project secretary) Kaakkois-Suomen Osaamiskeskus / Lobistech November 2005 Keywords customer orientation, competition advantage, quality orientation, brand The purpose of this study was to investigate basic business and logistics solutions of logistics enterprises in Southern Kymenlaakso. Especially, the emphasis was on use of information technology in logistics process. At the same time, the theoretical background of this thematic whole from the perspective of customer, quality and network orientation was approached. The objective of this study was to gain new information that the contractor can make use of in its own development process with logistic enterprises. The study was also part of European Union project Improving Business Performance, case: Kymenlaakso Polytechnic and Local SME co-operation. The study was conducted by using qualitative and quantitative methods. The quantitative part included a questionnaire by letter and qualitative part was an interview. The questionnaire was more important. The quantitative questionnaire consisted of 26 questions. There were 15 questions that dealt with basic business and 11 logistics process. In all these questions the importance of each function as a competitive advantage was approached, as well as satisfaction with them at present. According to the results, the efficiency and measurement of marketing as well as internal marketing would require the most attention and development activities in basic business. In the logistics section, use of information technology in logistics and visibility in the Internet should be in the main focus.

4 3 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ ABSTRACT 1 JOHDANTO 6 2 TUTKIMUKSEN TAVOITE JA MERKITYS 7 3 ASIAKASLÄHTÖINEN AJATTELU Segmentointi Segmentoinnin perusteet Segmentointistrategiat Segmentoinnin tasot Segmentoinnin toteutus Kilpailuetu Hintastrategia Jalostusstrategia Kanta-asiakkuus Perusteet kanta-asiakasmarkkinoinnille Kanta-asiakasjärjestelmän luominen Kanta-asiakasjärjestelmän onnistumisen edellytykset 28 4 LAATUAJATTELU Laatunäkökulmat Laatukäsitteet Laadun kehittämisprosessi Laadun johtaminen Brandi Brandin rakentaminen Brandikyvykkyyden tasot Laatubrandi Brandin arvo 47

5 4 4.6 Benchmarking Benchmarking-prosessin vaiheet Benchmarkingin kehittämiskohteet 51 5 VERKOSTOAJATTELU Yritysyhteistyön perusmallit Yritysyhteistyön vaihtoehtoiset mallit 56 6 KYSELYTUTKIMUS Kyselylomake ja tutkimuksen toteutus Tutkimuksen tulokset Yritysten perustiedot Kilpailutekijöiden tärkeys kaikki vastaajat Kilpailutkijöiden tärkeys hyvin ja heikosti kannattavat yritykset Tyytyväisyys kilpailutekijöihin kaikki vastaajat Tyytyväisyys kilpailutekijöihin hyvin ja heikosti kannattavat yritykset Tärkeys-tyytyväisyysnelikentät kaikki vastaajat Tärkeys-tyytyväsyysnelikentät hyvin ja heikosti kannattavat yritykset 76 7 Syvähaastattelu Kannattavuus ja kasvu Kustannustehokkuus Segmentointi Asiakassuhteet ja markkinointi Tiedonkulku Ulkoistaminen Tulevaisuudennäkymät 82 8 JOHTOPÄÄTÖKSET 83 LÄHTEET 84

6 5 LIITTEET Liite 1. Saatekirje ja kyselylomake Liite 2. Frekvenssitaulukko 2. Tärkeys / kaikki vastaajat Liite 3. Frekvenssitaulukko 3. Tärkeys / jako hyvin ja heikosti kannattaviin, Perusliiketoiminta Liite 4. Frekvenssitaulukko 4. Tärkeys / jako hyvin ja heikosti kannattaviin, Logistiset toiminnot Liite 5. Frekvenssitaulukko 1. Tyytyväisyys / kaikki vastaajat Liite 6. Frekvenssitaulukko 5. Tyytyväisyys / jako hyvin ja heikosti kannattaviin, Perusliiketoiminta Liite 7. Frekvenssitaulukko 6. Tyytyväisyys / jako hyvin ja heikosti kannattaviin, Logistiset toiminnot

7 6 1 JOHDANTO Opinnäytetyön toimeksiantajana toimii Kaakkois-Suomen osaamiskeskuksen Lobistech-hanke. Opinnäytetyö on myös osa EU-rahoitteista PK-yritysten liiketoiminnan kehittäminen osana perusopetusta projektia. Työn tavoitteena on tuottaa etenkin Lobistech-hankkeelle informaatiota ja tietämystä, jota toimeksiantaja voi käyttää hyödyksi omassa logistiikkayritysten tietoteknisen osaamisen kohottamistoiminnassaan. Teoriaosa koostuu kolmesta suuremmasta kokonaisuudesta, joita ovat asiakaslähtöinen ajattelu, laatuajattelu sekä verkostoajattelu. Asiakaslähtöinen ajattelu käsittelee segmentointia, kilpailuetua sekä kanta-asiakkuutta. Laatuajatteluun sisältyvät laadun käsite ja merkitys, brandin rakentaminen ja hyödyntäminen sekä benchmarkingin käyttö liiketoiminnan kehittämisessä. Verkostoajattelu käsittelee yritysyhteistyötä ja sen erilaisia vaihtoehtoisia toimintamalleja. Empiirisen osan lähtökohtana on kaikille Etelä-Kymenlaakson keskisuurille ja suurille logistiikkayrityksille lähetetty kyselylomake, jolla selvitettiin yritysten perusliiketoimintaa ja logistisia toimintoja sekä kykyä käyttää informaatioteknologiaa hyödyksi liiketoiminnassaan ja sen kehittämisessä. Kvantitatiivista kyselyä täydennettiin yhdelle suurehkolle yritykselle suoritetussa kvalitatiivisessa syvähaastattelussa. Syvähaastattelussa käsiteltiin jo kyselylomakkeessa selvitettyjä aiheita, joihin haastattelussa paneuduttiin aiempaa syvällisemmin. Kvantitatiivisen tutkimuksen osuus on kvalitatiivista suurempi. Tutkimuksen merkitys on Lobistech-hankkeelle suuntaa antava. Vastaavaa kartoitusta ei ole aiemmin tehty, joten tutkimus antaa toimeksiantajalle suuntaviivoja siitä, millainen tilanne Etelä-Kymenlaakson logistiikkayritysten keskuudessa vallitsee liiketoiminnassa ja informaatioteknologian hyödyntämisessä logistiikassa.

8 7 2 TUTKIMUKSEN TAVOITE JA MERKITYS Tutkimuksen tavoitteena oli analysoida Etelä-Kymenlaakson logistiikkayritysten liiketaloudellisen osaamisen, tietotekniikan sekä logististen ratkaisujen suhdetta menestymiseen. Samalla selvitettiin, kuinka tärkeinä vastaajat näitä tekijöitä toiminnalleen pitävät. Tutkimuksen avulla pyrittiin saamaan selville alueen logistiikkayritysten osaamisen taso ja mahdolliset puutteet, joita toimeksiantajana toimivan Lobistech-hankkeen on mahdollista kehittää yhteistyössä näiden yritysten kanssa. Samalla yrityksille tarjottiin mahdollisuutta muun liiketoiminnan kehittämiseen Kymenlaakson ammattikorkeakoulun kanssa. Tutkimuksen viitekehys (kuva 1) muodostuu asiakaslähtöisen ajattelun, laatuajattelun sekä verkostoajattelun vaikutuksesta kilpailuetuun, joka johtaa edelleen kanta-asiakkuuteen. Näiden tekijöiden tukena toimii segmentointi, joka on edellytys kanta-asiakkuuksien syntymiselle. Kuva 1. Teoreettinen viitekehys 3 ASIAKASLÄHTÖINEN AJATTELU Asiakassuhde on olemassa aina, kun henkilöllä tai yrityksellä on kontakti palvelun tai tuotteen tarjoajaan. Asiakkuudet voidaan jakaa suoriin ja epäsuoriin asiakassuhteisiin. Suorat asiakkaat ovat tuotteen ja palvelun ostajia. Näiden asiakkaiden tunnistaminen on helppoa ja heidän laadukkaaseen henkilökohtaiseen palveluun tulee panostaa. Epäsuoralla

9 8 asiakkaalla ei ole suoraa yhteyttä yritykseen, mutta hän voi silti asiakkaan tavoin käyttää yrityksen tuotteita ja palveluita. Yhteys muodostuu tällöin välikäden tai jakelukanavan kautta. Näiden jakeluketjujen myöhemmässäkin vaiheessa olevien asiakkaiden tyytyväisyydestä tulee kuitenkin huolehtia. (Lecklin 1997, ) Asiakkuudet voidaan jakaa edelleen ulkoisiin ja sisäisiin asiakkuuksiin. Ulkoiseksi asiakkaaksi katsotaan yrityksen suora tai epäsuora asiakas, joka tulee yrityksen ulkopuolelta. Nämä asiakkaat ovat yritykselle kaikkein tärkeimpiä, sillä ilman ulkoisia asiakkaita ei ole koko liiketoimintaa. Ulkoisten asiakkaiden lisäksi yrityksessä on myös sisäisiä asiakkaita, jotka eivät tuota suoranaisesti rahallista tuottoa, mutta jotka muodostavat asiakassuhdetta muostuttavan toimitusketjun, joka johtaa tuotteen tai palvelun valmistumiseen. Sisäinen asiakas on esimerkiksi tuotantolinjan edeltävä tai seuraava työvaihe henkilöstöineen. Sisäisten asiakkaiden työn tulos siirtyy lopulliseen tuotteeseen tai palveluun, joka myydään ulkoiselle asiakkaalle. (Mts ) Kuva 2 hahmottaa sisäisten ja ulkoisten asiakkaiden suhdetta yritykseen. Kuva 2. Ulkoiset ja sisäiset asiakkaat (Lecklin 1997, ) Palvellakseen niin ulkoisia kuin sisäisiään asiakkaitaan parhaalla mahdollisella tavalla, yrityksen tulee tietää kunkin asiakkaan yksilölliset ominaispiirteet ja odotukset yrityksen tarjontaa kohtaan. Näin yritys voi parhaiten tyydyttää asiakkaidensa tarpeet kilpailijoitaan paremmin. Apuna tähän kohdistettuun palveluun käytetään asiakkaiden segmentointia. 3.1 Segmentointi Segmentointi on perusta, jonka pohjalta yrityksen kaikki muut markkinoinnilliset ratkaisut tehdään. Tästä syystä segmentoinnin hoitamiseen

10 9 tulee paneutua huolella, sillä tämän ajattelumallin pohjalta kaikki markkinoinnillinen menestyminen on riippuvaista onnistuneesta segmentointiprosessista. Segmentoinnin avulla yritys löytää omiin resursseihinsa nähden parhaat mahdolliset kohderyhmät ja keinot näiden palvelemiseen. Huolellisella segmentoinnilla onnistutaan välttämään resurssien tuhlaaminen sellaisiin kohderyhmiin, joilla ei ole kiinnostusta yrityksen tarjoamiin palveluihin tai tuotteisiin. Segmentoimaton markkinaperuste eli ajatusmalli kaikkea kaikille on lähes mahdoton tai ainakin taloudellisesti kannattamaton, koska kilpailijat kuitenkin hyödyntäisivät segmentointia. (Rope 2000, ) Segmentoinnin perusteet Segmentti tarkoittaa kohderyhmää, jonka yritys haluaa asiakkaakseen. Kokonaismarkkinat on jaettava erilaisiin segmentteihin ja valittava niistä jokin tai joitakin, joille markkinointitoimet kohdistetaan ja jotka olisivat yritykselle tuloksellisimmat. Tämä valittava kohderyhmä tai kohderyhmät eivät välttämättä muodostu yrityksen nykyisistä asiakkaista. Segmentin suuruudella eli volyymilla on merkitystä valintaan. Segmentointi ei tuota tulosta, jos valittu segmentti on kooltaan liian suuri, jolloin resursseja ei ole tarpeeksi tai liian pieni, jolloin resursseja ei käytetä tehokkaasti. (Rope 2000, ) Yrityksen on selvitettävä valitsemansa segmentin tai segmenttien odotukset yrityksen tarjoamilta tuotteilta, jottei valittaisi kohderyhmäksi sellaista segmenttiä, jonka odotuksia ei kyetä täyttämään. Segmentin ja yrityksen odotusten tulee vastata toisiaan. (Mts. 157.) Usein segmentin odotukset ovat kuitenkin piileviä ja tulevat esille vasta ajan myötä. Tällöin yrityksellä tulee olla resursseja vastata näihin ilmenneisiin odotuksiin ja sen on pystyttävä differoimaan omia palvelujaan asiakkaan odotuksia vastaaviksi. Kohderyhmässä on huomioitava segmentin kehitysvaihe. Yrityksen tulee nähdä, onko tarjottavalla tuotteella tai palvelulla kysyntää ajatellussa segmentissä, vai olisiko syytä keskittyäkin johonkin toiseen ryhmään, jossa kysyntä saattaa olla vasta aluillaan. Paras vaihtoehto olisi löytää vasta kasvun

11 10 alkuvaiheessa oleva segmentti. Tällöin oma aseman saavuttaminen markkinoilla on helpompaa ja kilpailla voidaan muullakin kuin hinnalla. (Mts. 157.) Segmenttiä valittaessa on syytä selvittää, montako kilpailevaa yritystä markkinoilla jo on palvelemassa valittua kohderyhmää. Toisaalta, vaikka markkinoilla olisikin vain yksi kilpailija, voi sen asema asiakkaiden mielikuvissa olla niin vahva, ettei markkinoille kilpailijana tuleva ja samaa segmenttiä tavoitteleva yritys kuitenkaan voi onnistua toiminnassaan. (Rope 2003, 161.) Jos pieni yritys haluaa yrittää välttää kilpailun suuryrityksen kanssa, kannattaa valita hyvin kapea ja erikoistunut segmentti, sillä suuret yritykset eivät välttämättä ole tällaisista asiakkaista kiinnostuneita (Porter 1998, 257). Yrityksen riskinottokyky vaikuttaa valittavaan segmenttiin. Panostamalla kaiken yhteen kapeaan sektoriin voi periaatteessa saada hyvänkin tuoton panoksilleen, mutta samalla myös riskit kasvavat, kun kaikki on yhden kortin varassa. (Rope 2003, 162.) Valittaessa useampia kohderyhmiä on huomioitava, että ne toimivat liiketoiminnallisesti yhteen ja toisiaan tukien. Näin ollen tuotannollisia ja toiminnallisia panostuksia ei tarvitse eriyttää eri segmenteille. Kohderyhmien valinnassa on syytä kiinnittää huomioita myös siihen, että liiketoiminta on kannattavaa ympärivuotisesti, eikä aiheuteta turhia seisokkeja tai katkoksia esimerkiksi kesällä tai talvella. (Mts. 162.) Segmentointiperusteiden selvittäminen vaatii yleensä yritykseltä rahallisia investointeja. Segmentointiratkaisujen tueksi on hankittava joko valmista dataa tai sitten informaatiota on tuotettava itse esimerkiksi teettämällä markkinointitutkimus. (Porter 1998, 257.) Segmentointistrategiat Segmentointia miettiessään yrityksellä on kuvan 3 mukaisesti valittavanaan kolme eri vaihtoehtoa. Näitä ovat segmentoimaton, selektiivinen ja keskitetty markkinointi. Segmentointi on aina pitkäaikainen strateginen päätös, joten sitä

12 11 on aina mietittävä tarkasti ja monitahoisesti. Lisäksi on mietittävä, kuinka tiukkaan segmentointiin yritys on valmis menemään. (Rope 2000, 161.) Kuvassa 3 nähdään kolme erilaista strategiaa, joilla yritys voi segmentoida markkinoita. Kuva 3. Segmentointistrategiat (Rope 2000, 161.) Valittavaan segmentoinnin tiukkuuteen vaikuttavat monet yrityksen sisäiset, mutta myös ulkopuoliset tekijät. Yrityksen resursseilla on luonnollisesti suuri merkitys. Jos resurssit ovat pienet, se ei voi kannattavasti kattaa koko markkinoita, jolloin yrityksen on järkevää harjoittaa keskitettyä segmentointia. Jos resursseja löytyy kannattaa tietysti segmentoida mahdollisimman laajasti. Tuote, jota yritys markkinoi, on myös ratkaisevassa asemassa segmentointia mietittäessä. Jos tuote ei erotu kilpailevista tuotteista, on vaikeampaa segmentoida markkinoita. Jos tuotteen ominaisuudet vaihtelevat suuresti, selektiivinen ja keskitetty segmentointi on mahdollista ja järkevää. Lanseerattaessa tuotetta markkinoille yritys voi segmentoida tuotteen aivan eri kohderyhmälle kuin mille sitä tarjotaan elinkaaren myöhemmissä vaiheissa. Vähänkin erikoisempaa tuotetta markkinoidaan yleensä ensin pienelle tarkasti rajatulle segmentille jonka tietämys tuotteesta on jo ennakkoon korkea. Myöhemmässä elinkaaren vaiheessa tuotteella on mahdollisuus nousta suuren yleisön suosioon. (Mts ) Mikäli asiakkaiden arvot, tarpeet tai piirteet ovat yhdenmukaisia on mahdollista käyttää strategiana segmentoimatonta markkinointia. Tämä onnistuu kuitenkin vain jos yrityksen resurssit todella riittävät koko markkinoiden kattamiseen. On kuitenkin hyvä muistaa, että markkinat näyttävät yleensä yhdenmukaisemmilta kuin mitä oikeasti ovat. Markkinoiden segmentointiin tulee aina pyrkiä tilanteessa, joissa kilpailijoita on runsaasti.

13 12 Kilpailutilanne luo edellytykset onnistuneelle segmentoinnille ja antaa mahdollisuuden keskittyä rajattuun segmenttiin. Jos kilpailevat yritykset harjoittavat tarkkaa segmentointia, on vaikea vastata kilpailuun segmentoimattomalla markkinoinnilla. (Mts ) Markkinoiden koko määrittelee tehokkaasti segmentoinnin tasoa. Tämä tarkoittaa, että jos markkinat ovat rahallisesti pienet tai ostajia vähän, segementointi muuttuu helposti kannattamattomaksi. Markkinoiden kasvaessa tilanne kuitenkin muuttuu nopeasti. Segmentointi voi kuitenkin tapahtua myös lähes huomaamatta, sillä segmentoinnista on kyse myös silloin, kun segmentoimatonta markkinointia harjoitetaan maantieteellisesti rajatulla alueella. (Mts. 162.) Aikoinaan segmentoimatonta strategiaa käytettiin runsaasti. Markkinat hahmotettiin kokonaisuudeksi ja yritys pyrki täyttämään mahdollisimman suuren asiakasjoukon tarpeet. Markkinoista nähtiin ainoastaan yhtäläisyydet, ei ollenkaan eroja asiakkaiden tarpeissa. Tilanne johti markkinoiden ylikuumenemiseen suurissa segmenteissä ja tyytymättömyyteen huomioitta jätetyissä pienissä segmenteissä. (Rope 2000, 163.) Selektiivinen strategia on ennen kaikkea suurien yritysten työkalu. Yriys palvelee kaikkia segmenttejä, mutta ratkaisut vaihtelevat kohderyhmästä riippuen. Tavoitteena on rahallisesti suuri myynti ja vankka asema kohderyhmässä. Selektiivinen markkinointi tarjoaa suuremman myynnin kuin segmentoimaton strategia, mutta vaatii enemmän resursseja. Selektiivisessä strategiassa jopa yhtä asiakasta voidaan pitää omana segmenttinä. (Mts ) Keskitetyssä strategiassa keskitytään yhteen tai muutamaan segmenttiin. Segmenteistä tulee hankki vahva etukäteistieto, jonka seurauksena voidaan saada vahva markkina-asema. Keskitetty strategia sopii erityisesti sellaisille yrityksille joilla resursseja on vähän, koska erikoistuminen kaikissa toiminnoissa tuottaa säästöjä. Keskitetyssä strategiassa piilee kuitenkin riskinsä, sillä yritys sitoo kaiken toimintansa yhden kortin varaan. Keskitetty

14 13 strategia voidaan jakaa edelleen täysin keskitettyyn ja rajattuun segmentointiin. Täysin keskitetyssä strategiassa kohteeksi otetaan ainoastaan pieni suppea segmentti ja toimitaan täysin sen varassa. Strategia on tyypillinen alihankintaorganisaatioissa ja on melko riskialtis. Rajatussa segmentoinnissa kohderyhmiä on enemmän kuin yksi, mutta ne ovat kuitenkin selkeästi rajattuja. Usean segmentin valinta pienentää taloudellista riskiä ja sitä käytetään paljon yritysten välisessä markkinoinnissa. Rajattua segmentointia voidaan pitää segmentoinnin tavallisimpana ratkaisuna. (Mts ) Segmentoinnin tasot Segmentointi voidaan jakaa kahteen osaan, tyyppi- ja asiakassuhdesegmentointiin. Tyyppisegmentoinnissa kuvataan asiakkaan ominaispiirteet mahdollisimman tarkasti sekä yritys- että henkilötasolla. Yritystasolla perusteena käytetään yleensä esimerkiksi maantieteellistä sijaintia, toimialaa, yrityksen kokoa liikevaihdon tai henkilökunnan määrän perusteella ja hankintakriteerejä, kuten hintaa, toimitusvarmuutta ja laatua. Henkilötasolla segmentoinnissa määritellään henkilöt, jotka osallistuvat ostoprosessiin. Henkilöistä tarkastellaan heidän rooliaan yrityksessä ja ostoprosessissa sekä heidän ostopäätöskriteereitään. Lisäksi kuvataan henkilötekijöitä, kuten ikää, sukupuolta ja koulutusta, päätöksentekotyyliä ja asennetta myyjään. (Rope 1998, ) Toinen segmentoinnin taso on asiakasuhdesegmentointi, jossa asiakkaat luokitellaan yleensä myydyn määrän mukaan neljään ryhmään. Volyymiasiakkaat edustavat 20 prosenttia asiakkaista, mutta vastaavat 80 prosenttia myynnistä. Tarjoamalla näille kanta-asiakkaille erityisiä kantaasiakastarjouksia ja hyvää räätälöityä palvelua, pyritään pitämään nämä yritykset tai henkilöt jatkossakin volyymiasiakkaina. Satunnaisasiakkaat tuovat myynnistä 20 prosenttia, mutta edustavat määrältään 80 prosenttia yrityksen asiakkaista. Näitä kokeilijoita yrityksen on pyrittävä saamaan kanta-asiakkaiksi tarjoamalla erityisen hyvää palvelua etenkin silloin, kun kyseessä on ensimmäinen kerta yrityksen asiakkaana. Ei vielä asiakkaat kuuluvat

15 14 yrityksen kohderyhmään ja heitä pyritään houkuttelemaan tehokkaan markkinoinnin avulla kokeilemaan yrityksen tarjoamia tuotteita ja palveluja. Entiset asiakkaat ovat siirtyneet kilpailijoille. Tätä tulisi välttää kaikin keinoin, sillä näiden saaminen takaisin vaatii kaikkein eniten työtä ja resursseja. (Mts ) Segmentoinnin toteutus Segmentoinnin tulee tapahtua vaiheittaisena prosessina. Aluksi tulee valita tekijät joihin segmentointi perustuu, toisin sanoen valita kohderyhmät ostokäyttäytymisen perusteella. Seuraavassa vaiheessa tulee ottaa käyttöön tekijät jotka luovat toimivan segmentoinnin rakenteen. Lopuksi suoritetaan segmentointi siten, että saadaan kokoon sisäisesti riittävän yhtenäisiä kokonaisuuksia. (Rope 2000,169) Segmentointi voidaan jakaa kahteen osaan. Aluksi segmentoidaan makro- ja sitten mikrosegmentit. Makrosegmentteihin jakaminen tarkoittaa kohteeksi valittujen yritysten tai kotitalouksien etsimistä kokonaismarkkinoilta. Sen jälkeen näistä valitaan ne kohderyhmät eli mikrosegmentit, joihin markkinointitoimet kohdistetaan. Segmentointi tulisi mahdollisuuksien mukaan aina viedä yksittäisen henkilön tasolle. Rakennettaessa segmentointia oheisen kerrosmallin (kuva 4) mukaisesti, siirrytään aina tasolta toiselle aina yleisestä kohti yksityisempiä ja hienojakoisempia kriteereitä. Mallin etuna on, että kaikki segmentoinnin vaiheet tulevat käsitellyiksi ja prosessi etenee oikeassa ja luontevassa järjestyksessä. Prosessissa mukana olevien kerrosten lukumäärä määräytyy tapauskohtaisesti. Kaikkia ei aina ole täysin välttämätöntä ottaa mukaan. Lähtökohta on maantiede, jota seuraavat toimiala sekä yrityksen koko. Henkilökohtaisemmat tekijät muodostuvat tilannetekijöistä ja henkilökohtaisista piirteistä. Malli sopii ennen kaikkea alkupään yritysmarkkinoille. (Mts )

16 15 Kuva 4. Kerroksittainen segmentointimalli (Rope 2000, 172) 3.2 Kilpailuetu Kilpailuedulla tarkoitetaan sellaista yrityksen liiketoimintaan vaikuttavaa tekijää, joka aikaansaa yritykselle kilpailijoita paremman kannattavuuden ja suuremman katteen (Helsingin kauppakorkeakoulun ylioppilaskunta 2005). Kilpailuedun tulee olla nimenomaan asiakkaiden arvostamaa. Vaikka yritys itse kokisi jonkin tuotteen tai palvelun ominaisuuden kilpailijoita paremmaksi, mutta asiakas ei näin koe, kyseessä ei ole todellinen kilpailuetu. Kilpailuedun löytämisen kannalta segmentointi on keskeinen työkalu, sillä sen avulla onnistutaan löytämään ne kohderyhmät, jotka arvostavat tarjottavan tuotteen tai palvelun ominaisuuksia. Samalla ominaisuudella voi olla hyvinkin erilainen arvo eri kohderyhmissä. (Rope 2000, 96-97) Yrityksen selvitettyä kohderyhmän arvostaman ominaisuuden, tulee sen olla kilpailijoita parempi, jotta kyse on todellisesta lisäarvosta. Ominaisuuden ei kuitenkaan tarvitse olla pelkästään toiminnallinen, vaan tunnepitoinen ominaisuuskin useimmiten riittää. Etenkin aloilla, joissa tuotteet tai palvelut ovat hyvin samanlaisia, perustuu tuotteen kilpailuetu nimenomaan mielikuvatekijöiden varaan. Fyysisten ominaisuuksien jäljitteleminen on suhteellisen helppoa, mutta mielikuvatekijöitä kilpailijan on vaikea kopioida. Tämän vuoksi mielikuviin pohjautuva kilpailuetu on yritykselle arvokasta pääomaa. (Mts ) Kilpailuedun hankkiminen on tavoitteellinen prosessi, joka tähtää yrityksen parempaan kannattavuuteen. Kilpailuedun rakentaminen aiheuttaa kuitenkin myös tuotannollisia ja etenkin markkinoinnillisia kustannuksia. Kustannukset

17 16 eivät saa ylittää sitä hyötyä, minkä yritys kilpailuedustaan pitkällä aikavälillä saa. (Mts. 98.) Kilpailuedun tuomia tuottoja on lähes mahdotonta arvioida, sillä etu luodaan ennen kuin tuottoja on tullut senttiäkään. Samoin on vaikea arvioida yksittäisen kilpailuedun tuomaa lisämyyntiä, sillä myyntiin vaikuttavat monet muutkin tekijät. Panostamista kilpailuedun rakentamiseen ei kuitenkaan tule laiminlyödä, sillä kyseessä on ainoa keino erottua kilpailijoista. Yrityksen onnistuttua luomaan kilpailuedun itselleen, on myös markkinoiden uskottava siihen. Tähän uskottavuuteen vaikuttaa suuresti yrityksen imago markkinoilla. Yrityksen huono, halpa tai muutoin vain kyseenalainen imago voi helposti viedä pohjan ylivoimaiseltakin ominaisuudelta. Olennaista on, että yrityksen imago ja tuotteen kilpailuetu tukevat toisiaan. (Mts. 99.) Kilpailuedun tulee olla selkeästi hahmotettu yrityksen oman henkilökunnan mielessä, mutta se on lisäksi saatava myös markkinoiden tietoisuuteen, jotta se hyödyttäisi liiketoimintaa. Tässä apuna toimivat markkinointiviestinnälliset keinot. Markkinoille suunnatussa viestinnässä kilpailuedun tulee olla vahvasti ja näkyvästi esillä. Voidaankin ajatella, että kilpailuetu on yrityksen koko viestinnän perusta. (Mts. 99.) Kestävään kilpailuetuun vaikuttaa kuvan 5 mukaisesti neljä osatekijää. Näitä ovat yleinen markkinatilanne alalla, kilpailijat ja niiden toiminta, yrityksen oma kilpailukyky sekä yrityksen omat strategiset ratkaisut. (Qualitas Fennica 2005.) Kuva 5. Kestävä kilpailuetu ja siihen vaikuttavat tekijät (Qualitas Fennica 2005.)

18 17 Kestävän kilpailuedun kannalta markkinatilanne tarkoittaa nimenomaan yrityksen oman alan kilpailukeinojen vaikutusta markkinoihin. Kyseeseen tulee tuotteiden ja markkinoiden yleiset valintaratkaisut alalla. Toinen yrityksen ulkopuolinen kestävään kilpailuetuun vaikuttava tekijä ovat kilpailijat. Tällöin kilpailuetuun vaikuttavat suoraan kilpailijoiden valinnat ja toimenpiteet. (Qualitas Fennica 2005.) Kestävään kilpailuetuun vaikuttaa myös kaksi yrityksen sisäistä tekijää eli omat strategiset ratkaisut ja oma kilpailukyky. Omia strategisia ratkaisuja ovat ne päätökset, joilla otetaan kantaa tuote-, asemointi-, valmistus- ja jakelustrategioihin. Oma kilpailukyky sen sijaan syntyy omista resursseista ja kyvykkyyksistä sekä siitä miten niitä käytetään hyväksi liiketoiminnassa ja miten neauttavat pärjäämään kilpailijoiden toimia vastaan. (Mts.) Yritys tarvitsee toimiakseen ainakin yhden strategian eli kilpailustrategian, joka antaa vastaukset kysymyksiin mitä, missä ja milloin (Pouri 1997, 20). Kilpailuedun hankkiminen ja siihen liittyvät ratkaisut ovat aina kiinteästi sidoksissa strategisiin päätöksiin. Kilpailuetustrategiat voidaan jakaa hinta- ja jalostamisstrategioihin. (Rope 2000, 100.) Hintastrategia Hintastrategialla tarkoitetaan kilpailuedun hankkimista nimenomaan hinnoittelun avulla. Hintastrategian eli kilpailijoita halvemmalla myyminen edellyttää, että yritys myös kykenee toimimaan kilpailijoita edullisemmin ja kustannustehokkaammin. Yritykseltä edellytetään resursseja volyymikapasiteetin saavuttamiseen. Halvalla myytäessä yksikkökate jää pieneksi ja sen vuoksi on myytävä enemmän. Käytännössä hintastrategia onnistuu vain harvoilta yrityksiltä. Lyhyen aikaa voi pienempikin yritys hyödyntää hintastrategiaa. Kyseessä on silloin operatiivinen tavoite, kuten markkinaosuuden kasvattaminen. (Rope 2003, ) Hintapäätökset tehdään vasta tuotepäätösten jälkeen. Hinnalla on aina vaikutusta myös tuotteen saatavuuspäätöksiin, sillä alhaisen hinnan tuotteita

19 18 on saatava myyntiin mahdollisimman laajalle, jotta aikaansaataisiin liiketoiminnan jatkon kannalta välttämätön kate. Hintaa pohdittaessa on tehtävä päätös perushintatasosta, mahdollisista hinnanmuutoksista sekä tarjottavista maksuehto- ja alennusjärjestelmistä. Tunnepohjaiset tekijät vaikuttavat vahvasti myös hinnoittelupäätöksiin. Jos asiakkaat mieltävät tuotteen laadukkaaksi, tulee hinnoittelun tukea tätä mielikuvaa. Jos tuotteelle halutaan luoda laadukas mielikuva, ei sitä voida myydä kovin halpaan hintaan, vaikka se olisi ehkä kustannustason puolesta mahdollista, sillä yleinen käsitys markkinoilla on, että laatu maksaa aina. Jos tuotteelle luodaan hinnan avulla laatumielikuvaa, ei tuotetta voida myydä kaikkialla. Tällöin jakelu tulee keskittää tarkoin valikoitaviin myyntipisteisiin, kuten erikoismyymälöihin. (Lahtinen & Isoviita 1998, 178.) Yrityksen mahdollisesti kilpailijoihin nähden saavuttamasta kustannusedusta huolimatta, sen ei kuitenkaan ole välttämätöntä käyttää hintastrategiaa ja myydä halvalla. Yritys voi sen sijaan ottaa tuotteesta paremman katteen kustannusedun avulla. Lisäkatteen avulla voidaan pyrkiä parantamaan toimintaa edelleen ja rahoittaa muiden kilpailuetujen etsimisestä aiheutuvia kustannuksia. Hintakilpailun ei koskaan tulisi olla tärkein yrityksen kilpailuedun perusta. (Rope 2003, ) Hintastrategiaan liittyy läheisesti kustannustehokkuusstrategian käsite. Kustannustehokkuushan nimenomaan mahdollistaa hinnalla kilpailemisen. Kustannustehokkuusstrategia keskittyy karsimaan tuotteesta turhat ja tarpeettomat ominaisuudet. Tavoitteena on pelkän ydintuotteen myyminen markkinoille. Olennaista on kiinnittää huomiota tuotesuunnittelun vaiheisiin ja tuotteen helppoon valmistettavuuteen. Tavoitteena on hahmottaa kilpailuetu tuotteen koko elinkaaren kannalta. (Qualitas Fennica 2005.) Kustannustehokkuutta saavutetaan tuotteen raaka-aineiden käytön sekä jakelukanavien toiminnan optimoinnilla. Jakelukanavien tulisi pysyä mahdollisimman lyhyinä. Lisäksi henkilöstökulut on pidettävä mahdollisimman pieninä ja yrityksen sijaintipaikan tarjoamat tehokkuusedut on käytettävä mahdollisimman tarkasti hyödyksi. Henkilöstön osaamisen ja tehtävien laaja-

20 19 alaisuus on omiaan pienentämään kuluja, sillä yksi henkilö pystyy suoriutumaan mahdollisimman monista erilaisista työtehtävistä eikä ulkopuolisia ostopalveluita tarvita niin paljoa. Automaation tehokas hyödyntäminen on myös yksi vaihtoehto estää henkilöstömäärän liiallista kasvua ja siitä aiheutuvia lisäkuluja. Yrityksen sijaintipaikalla on olennainen merkitys tuotteen lopulliseen hintaan. Sijaittaessa mahdollisimman lähellä lopullista asiakasta saadaan esimerkiksi kuljetuksista aiheutuvat kustannukset pysymään kohtuullisina. (Mt.) Jalostusstrategia Varmin tie päästä eroon hintakilpailusta on käyttää toista kilpailuetustrategiaa eli jalostamista, jota selventää kuva 6. Jalostusstrategia antaa mahdollisuuden suurikatteisempaan liiketoimintaan. Jalostusstrategiaa voidaan hyödyntää sekä liikeidean tuoteosioon että toimintaosioon. Erilaistaminen on paljon työtä vaativa operaatio joten yrityksen on tehtävä tarkka suunnitelma mihin jalostamistyössä keskitytään. (Rope 2000, 101.) Kuva 6. Kilpailuedun hankkiminen tuotteen ominaisuuksilla (Rope 2000, 103.) Tuotejalostuksen tavoitteena on tehdä myytävän tuotteen tai palvelun jostakin osiosta kohderyhmän mielissä kilpailijoitaan paremmaksi. Tuotejalostuksen on keskityttävä nimenomaan siihen tuotteen tekijään, johon myös kilpailuetu kytkeytyy. Tuotejalostus voi sisältyä tuotteen kaikkiin kolmeen eri osaan, joita ovat ydituote, lisäedut ja mielikuvatuote. Varsinainen ydintuote on se mitä myydään, se minkä asiakas voi fyysisesti nähdä ja kokea. Lisäedut ovat

PORONLIHAN SUORAMYYNTIKOULUTUS

PORONLIHAN SUORAMYYNTIKOULUTUS LAATUA RAAKA-AINEIDEN JALOSTAMISEEN Elintarvike- ja poroalan koulutushanke PORONLIHAN SUORAMYYNTIKOULUTUS Erkki Viero PORONLIHAN SUORAMYYNTIKOULUTUKSEN TAVOITTEET Asiakaspalvelun ja markkinoinnin merkityksen

Lisätiedot

ONNISTUNUT MAASEUTUMATKAILUN MARKKINOINTI. Timo Rope 10.10.2001 Rope-Yhtiöt

ONNISTUNUT MAASEUTUMATKAILUN MARKKINOINTI. Timo Rope 10.10.2001 Rope-Yhtiöt 1 ONNISTUNUT MAASEUTUMATKAILUN MARKKINOINTI Timo Rope 10.10.2001 Rope-Yhtiöt 2 0. LÄHTÖKOHDAT Ei ole merkitystä, mikä on toimiala: liiketoiminnan lainalaisuudet ovat aina samat. Ei ole merkitystä, mikä

Lisätiedot

Hevospalveluiden tuotteistaminen ja asiakaslähtöinen markkinointi Susanna Lahnamäki

Hevospalveluiden tuotteistaminen ja asiakaslähtöinen markkinointi Susanna Lahnamäki Hevospalveluiden tuotteistaminen ja asiakaslähtöinen markkinointi Susanna Lahnamäki Tällä mennään Tuotteistaminen & asiakaslähtöinen markkinointi Vähän teoriaa, enemmän käytäntöä. http://www.youtube.com/watch?v=uk0zrvzvtb4

Lisätiedot

OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT

OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT Markkinointi on Asiakaslähtöistä ajattelu Tuote-, hinta-, jakelutie- ja viestintäratkaisujen tekemistä ja toimenpiteiden toteuttamista mahdollisimman hyvän taloudellisen

Lisätiedot

Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle

Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle HELSINGIN YLIOPISTO RURALIA-INSTITUUTTI Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle KASVOT LUOMULLE 1. Perustiedot (lyhyesti ja ytimekkäästi) Mitä yritys myy? Mikä on pääkohderyhmä? Kenelle myydään? Miten

Lisätiedot

Markkinoinnin punainen lanka: tavoitteenasetanta ja strategiavalinnat Jussi Junikka ja Nina Lehtomäki

Markkinoinnin punainen lanka: tavoitteenasetanta ja strategiavalinnat Jussi Junikka ja Nina Lehtomäki Markkinoinnin punainen lanka: tavoitteenasetanta ja strategiavalinnat Jussi Junikka ja Nina Lehtomäki 20.10.2017 Markkinoinnin punainen lanka 20.10. Tavoitteenasetanta ja strategiavalinnat Markkinoinnin

Lisätiedot

Financial Statement Scorecard as a Tool for Small Business Management 1 LIIKEVAIHTO / TUOTTEIDEN ARVONLISÄVEROTON MYYNTI ASIAKASULOTTUVUUS

Financial Statement Scorecard as a Tool for Small Business Management 1 LIIKEVAIHTO / TUOTTEIDEN ARVONLISÄVEROTON MYYNTI ASIAKASULOTTUVUUS YRITYKSEN MAKSUKYKY JA STRATEGINEN JOHTAMINEN HELSINKI 29.1.2010 OTM, KTM MIKKO HAKOLA 1 TULOSLASKELMAPERUSTEINEN MITTARISTO JOHDON KONTROLLITYÖVÄLINEESTÄ Financial Statement Scorecard as a Tool for Small

Lisätiedot

Ajatuksia hinnoittelusta. Hinta on silloin oikea, kun asiakas itkee ja ostaa, mutta ostaa kuitenkin.

Ajatuksia hinnoittelusta. Hinta on silloin oikea, kun asiakas itkee ja ostaa, mutta ostaa kuitenkin. Ajatuksia hinnoittelusta Hinta on silloin oikea, kun asiakas itkee ja ostaa, mutta ostaa kuitenkin. Hinnoittelu Yritystoiminnan tavoitteena on aina kannattava liiketoiminta ja asiakastyytyväisyys. Hinta

Lisätiedot

Asiakastarpeiden merkitys ja perusta. asiakastarpeiden selvittämisen merkitys ja ongelmat asiakastarvekartoitus asiakastarvekartoitustyökaluja

Asiakastarpeiden merkitys ja perusta. asiakastarpeiden selvittämisen merkitys ja ongelmat asiakastarvekartoitus asiakastarvekartoitustyökaluja Asiakastarpeiden merkitys ja perusta asiakastarpeiden selvittämisen merkitys ja ongelmat asiakastarvekartoitus asiakastarvekartoitustyökaluja Mihin asiakastarpeiden selvittämistä tarvitaan yhteisen kielen/tarkastelutavan

Lisätiedot

Miten asiakas tekee valintansa?

Miten asiakas tekee valintansa? Miten asiakas tekee valintansa? ja miten me voimme vaikuttaa siihen? TkT Asiantuntija Harri Karkkila Strategia Asiakkaan kokema arvo Asiakastyytyväisyys ja asiakaskokemus Kilpailuedut Yrittäjä Kouluttaja

Lisätiedot

KYLIEN TARINAT EUROIKSI! 2.11.2012. www.matkailukonsultit.fi

KYLIEN TARINAT EUROIKSI! 2.11.2012. www.matkailukonsultit.fi KYLIEN TARINAT EUROIKSI! 2.11.2012 www.matkailukonsultit.fi Suomen Matkailukonsultit Oy Mäntyharjunkatu 4, 70820 Kuopio puh. 050-9178 688 info@matkailukonsultit.fi www.matkailukonsultit.fi Jouni Ortju

Lisätiedot

LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMINEN EE045. Yhteenveto suunnitelman tekemisestä

LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMINEN EE045. Yhteenveto suunnitelman tekemisestä LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMINEN EE045 Yhteenveto suunnitelman tekemisestä Liiketoimintasuunnitelman merkitys pakotta miettimään liikeideaa järjestelmällisesti ja varmistamaan, että markkinapotentiaali

Lisätiedot

www.tulosakatemia.fi Toivo Koski Liiketoiminnan käynnistäminen, liiketoiminnan suunnittelu ja taloudelliset laskelmat

www.tulosakatemia.fi Toivo Koski Liiketoiminnan käynnistäminen, liiketoiminnan suunnittelu ja taloudelliset laskelmat Liiketoiminnan käynnistäminen, liiketoiminnan suunnittelu ja taloudelliset laskelmat Jäljempänä esitetty vaiheistettu konsultoinnin sisältökuvaus sopii mm. uuden liiketoiminnan käynnistämiseen (kaupallistamiseen),

Lisätiedot

Yritysyhteenliittymän markkinointi

Yritysyhteenliittymän markkinointi Yritysyhteenliittymän markkinointi Hankintayksikön markkinakartoitus l. RFI Toimittajat voivat markkinoida tuotteitaan ja palveluitaan hankintayksikölle kuten muillekin potentiaalisille asiakkaille - aktiiviset

Lisätiedot

Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta osaaminen olisi nähtävissä tuotteena. Aluksi jako neljään.

Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta osaaminen olisi nähtävissä tuotteena. Aluksi jako neljään. 28.12.2007 HN Palvelun tuotteistaminen, palvelutuote Miksi on oltava tuote? Jotta olisi jotain myytävää! Voiko osaaminen olla tuote? Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

Alustava liiketoimintasuunnitelma. Miksi alustava LTS? Ajattele vaikkapa näin. Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu

Alustava liiketoimintasuunnitelma. Miksi alustava LTS? Ajattele vaikkapa näin. Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu Alustava liiketoimintasuunnitelma Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu 15.1.2013/LTPT1013 22.4.2013/EO1213 HM Miksi alustava LTS? Jäsennetään ja selvennetään aiotun yritystoiminnan kannattavuutta

Lisätiedot

Market Expander & QUUM analyysi

Market Expander & QUUM analyysi Market Expander & QUUM analyysi KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITYSTASOT Integroitua kansainvälistä liiketoimintaa Resurssien sitoutuminen, tuotteen sopeuttaminen, kulut, KV liiketoiminnan osaaminen Systemaattista

Lisätiedot

TAITAJAMÄSTARE 2012 YRITTÄJYYS Semifinaalit Joensuu/ Helsinki / Seinäjoki/ Rovaniemi 18.1.2012

TAITAJAMÄSTARE 2012 YRITTÄJYYS Semifinaalit Joensuu/ Helsinki / Seinäjoki/ Rovaniemi 18.1.2012 TAITAJAMÄSTARE 2012 YRITTÄJYYS Semifinaalit Joensuu/ Helsinki / Seinäjoki/ Rovaniemi 18.1.2012 Päivämäärä Lajin vastuuhenkilöt: Tea Ruppa, lajivastaava, Jyväskylän ammattiopisto Semifinaalikoordinaattori:

Lisätiedot

Oikeat tavoitteet avain onnistuneeseen tapahtumaan

Oikeat tavoitteet avain onnistuneeseen tapahtumaan Oikeat tavoitteet avain onnistuneeseen tapahtumaan Onnistunut tapahtuma 12.11.2008 Mika Lehtinen toimitusjohtaja Expology Oy Associated Partner of the Esityksen tavoitteet Miksi mitattavien tavoitteiden

Lisätiedot

Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa. StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén

Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa. StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén Markkinoinnin tila -kyselytutkimus Tavoitteena laaja yleiskuva suomalaisen markkinoinnin tilasta ja kehityksestä

Lisätiedot

ASIAKASLÄHTÖISYYS JA KOHDERYHMÄAJATTELU

ASIAKASLÄHTÖISYYS JA KOHDERYHMÄAJATTELU ASIAKASLÄHTÖISYYS JA KOHDERYHMÄAJATTELU Webinaari keskiviikkona 8.11.2017 klo 17.15 17.45 Outi Kivirinta, lehtori Lapin AMK MARKKINOINNIN PÄÄTEHTÄVÄT Asiakkaiden tarpeiden selvittäminen Kilpailukykyisen

Lisätiedot

KAIKILLE YHTEINEN TUTKINNON OSA 1 MYYNTIIN VALMISTAUTUMINEN. a) Ammattitaitovaatimukset

KAIKILLE YHTEINEN TUTKINNON OSA 1 MYYNTIIN VALMISTAUTUMINEN. a) Ammattitaitovaatimukset KAIKILLE YHTEINEN TUTKINNON OSA 1 MYYNTIIN VALMISTAUTUMINEN a) Ammattitaitovaatimukset Tutkinnon osan suorittaja osaa omassa myyntityössään toimia liiketoiminnan keskeisten periaatteiden ja organisaationsa

Lisätiedot

Sote-uudistus haastaa organisaatioiden liiketoimintaosaamisen. Heli Leskinen, lehtori, TAMK

Sote-uudistus haastaa organisaatioiden liiketoimintaosaamisen. Heli Leskinen, lehtori, TAMK Sote-uudistus haastaa organisaatioiden liiketoimintaosaamisen Heli Leskinen, lehtori, TAMK heli.leskinen@tamk.fi Agenda Mitä on liiketoimintaosaaminen? Miten sote-uudistus haastaa liiketoimintaosaamista?

Lisätiedot

5. Harjoitus Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen. TU-A1100 Tuotantotalous 1

5. Harjoitus Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen. TU-A1100 Tuotantotalous 1 5. Harjoitus Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen TU-A1100 Tuotantotalous 1 Harjoitusty ö Harjoitusten sisältö Myynti ja markkinointi Markkinoinnin suunnittelun työkalut Asiakaslaatu ja asiakassuhteet

Lisätiedot

MOTTO: AJATTELUSTA TULEE TOIMINTA. TOIMINNASTA TULEVAT TULOKSET. MARKKINOINNILLINEN AJATTELU. Markkinointi näkökulmakysymyksenä:

MOTTO: AJATTELUSTA TULEE TOIMINTA. TOIMINNASTA TULEVAT TULOKSET. MARKKINOINNILLINEN AJATTELU. Markkinointi näkökulmakysymyksenä: ! " 1 MOTTO: AJATTELUSTA TULEE TOIMINTA. TOIMINNASTA TULEVAT TULOKSET. MARKKINOINNILLINEN AJATTELU Markkinointi näkökulmakysymyksenä: 1. Myydä tuotteet / palvelut 2. Saada kohdeasiakkaat ostamaan Ensin

Lisätiedot

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS 1/9 KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) TÄRKEÄÄ 1. Tallenna lomake ensin omalle koneellesi. 2. Täytä tallentamasi lomake. 3. Tallenna ja palauta. Täytä kampanjakuvaus huolella! Kampanjakuvaus on tuomareiden tärkein

Lisätiedot

Leena Erola, 26.1.2016

Leena Erola, 26.1.2016 Leena Erola, 26.1.2016 Sisältö Liikeidea ja sen merkitys markkinoinnin päätöksiin Mitä markkinointi on? Markkinoinnin kilpailukeinot Mainonnan ABC Liikeidea Mitä? Kenelle? Miten? = näkemys ja päätös siitä,

Lisätiedot

Contact Scoring on paras tapa luokitella prospekteja. Se ohjaa myyjät oikeisiin osoitteisiin.

Contact Scoring on paras tapa luokitella prospekteja. Se ohjaa myyjät oikeisiin osoitteisiin. Contact Scoring on paras tapa luokitella prospekteja. Se ohjaa myyjät oikeisiin osoitteisiin. 130 2 5KÄVIJÄMÄÄRÄN KASVU WWW-SIVUJEN KEHITTÄMISELLÄ ENEMMÄN SPONTAANEJA ENEMMÄN ONNISTUNEITA TUOTETIEDUSTELUJA

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä.

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Edunvalvonta Toimintaympäristön seuranta Osaamisen ja kilpailukyvyn kehittäminen Ratkaisumyynti: mahdollisuuksia

Lisätiedot

Kansainvälistymisen ABC

Kansainvälistymisen ABC Kansainvälistymisen ABC BUUSia kansainvälistymisestä 9.4.2015/Ladec Hannu Loponen Leonne Oy/Aikonet Vientitoiminnan lähtökohdat uote Syyt Liikeidea Vientipäätös Vientisuunnitelma Vientitoiminnan eri muodot

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungin 100 % tytäryhtiö Rekisteröity 6/2013 Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja rakentaa tietoliikenneverkkoja ja

Pyhäjärven kaupungin 100 % tytäryhtiö Rekisteröity 6/2013 Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja rakentaa tietoliikenneverkkoja ja Pyhäjärven kaupungin 100 % tytäryhtiö Rekisteröity 6/2013 Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja rakentaa tietoliikenneverkkoja ja tuottaa tietoliikennepalveluita Pyhäjärven ja Kärsämäen kuntien

Lisätiedot

HANKINTATOIMEN NYKYTILA JA TULEVAISUUDEN HAASTEET

HANKINTATOIMEN NYKYTILA JA TULEVAISUUDEN HAASTEET HANKINTATOIMEN NYKYTILA JA TULEVAISUUDEN HAASTEET TAVOITTEET - Hankintatoimen kansallisen tilan selvitys - Osaamiskartoitus Tutkimuksen sisältö ja tiedon hankinta - Kohderyhmä: suuret suomalaiset yritykset

Lisätiedot

CREATIVE PRODUCER money money money

CREATIVE PRODUCER money money money CREATIVE PRODUCER money money money 26.11.2009 Lenita Nieminen, KTM, tutkija Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö Liiketoimintamalli tuottojen lähteet (tuote-, palvelu- ja informaatio- ja tulovirrat)

Lisätiedot

Toimittajan Osaamisen Kehittäminen

Toimittajan Osaamisen Kehittäminen Toimittajan Osaamisen Kehittäminen Supplier development in SME network learning strategies for competitive advantage Vesa Kilpi & Harri Lorentz 12/5/2014 TUTKIMUKSEN TAUSTAA Teema: Tutkimuksessa tarkastellaan

Lisätiedot

rakennetaan strategisesti kohdistetuilla ITC-ratkaisuilla?

rakennetaan strategisesti kohdistetuilla ITC-ratkaisuilla? Miten ylivoimaa i rakennetaan strategisesti i kohdistetuilla ITC-ratkaisuilla? Toimitusjohtaja it j Sami Ensio, Innofactor Oy Miten ylivoimaa rakennetaan strategisesti kohdistetuilla ICT- ratkaisuilla

Lisätiedot

Case Tenhon tila historiaa. Tila meillä 1920-luvulta Sikoja, lypsylehmiä, viljaa, lampaita, emoja Lampaat 70-luvulla Emolehmät 80-luvun alussa

Case Tenhon tila historiaa. Tila meillä 1920-luvulta Sikoja, lypsylehmiä, viljaa, lampaita, emoja Lampaat 70-luvulla Emolehmät 80-luvun alussa Case Tenhon tila historiaa Tila meillä 1920-luvulta Sikoja, lypsylehmiä, viljaa, lampaita, emoja Lampaat 70-luvulla Emolehmät 80-luvun alussa Tilan toimintaa Suomalaisen suoramyynnin pioneeritila Suoramyyntiä

Lisätiedot

Miten kirjastossa oleva tieto saadaan asiakkaiden käyttöön? Mihin kirjastossa tarvitaan osaamista?

Miten kirjastossa oleva tieto saadaan asiakkaiden käyttöön? Mihin kirjastossa tarvitaan osaamista? Miten kirjastossa oleva tieto saadaan asiakkaiden käyttöön? Mihin kirjastossa tarvitaan osaamista? Kirjaston tehtävä Sivistys Innoitus Kirjaston tavoitteet Palvelu, jolla on merkitystä ja jota käytetään

Lisätiedot

Asiakasmarkkinoinnin määritelmä

Asiakasmarkkinoinnin määritelmä Asiakasmarkkinoinnin määritelmä Markkinointi on asiakaslähtöinen ajattelu- ja toimintatapa, jonka avulla luodaan yrityksille kilpailuetua, tuodaan hyödykkeet markkinoille ostohalua synnyttäen ja rakennetaan

Lisätiedot

Vahvuudet: Mitä on tiiminne osaaminen suhteessa valitsemaanne yritykseen perusteluineen

Vahvuudet: Mitä on tiiminne osaaminen suhteessa valitsemaanne yritykseen perusteluineen KILPAILUTEHTÄVÄ: YRITTÄJYYS A1: Case yritys Joukkue valitsee case yrityksen annetuista oikeista yrityksistä saamansa pohjatiedon perusteella. Joukkue perustelee valintansa joukkueensa vahvuuksilla/osaamisella

Lisätiedot

Markkinointisuunnitelma 1(5) Markkinointisuunnitelma

Markkinointisuunnitelma 1(5) Markkinointisuunnitelma Markkinointisuunnitelma 1(5) Markkinointisuunnitelma Yrityksen nimi/yksikön nimi: [kirjoita tähän] Päivä: 22. tammikuuta 2010 Markkinointisuunnitelma 2(5) Sisällysluettelo 1. Perustiedot yrityksestä...

Lisätiedot

Johdatus markkinointiin

Johdatus markkinointiin Markkinoinnin perusteet 23A00110 Johdatus markkinointiin Ilona Mikkonen, KTT Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Markkinoinnin laitos Päivän agenda Kuka kukin on? Mitä markkinointi on? Miksi sinun tulisi

Lisätiedot

markkinointistrategia

markkinointistrategia Menestyksen markkinointistrategia kaava - Selkeät tavoitteet + Markkinointistrategia + Markkinointisuunnitelma + Tehokas toiminta = Menestys 1. markkinat Käytä alkuun aikaa kaivaaksesi tietoa olemassa

Lisätiedot

Miten johdan huolto- ja korjaamotoimintaa laadukkaasti? Autokauppa 2015 6.11.2014 Finlandiatalo

Miten johdan huolto- ja korjaamotoimintaa laadukkaasti? Autokauppa 2015 6.11.2014 Finlandiatalo Miten johdan huolto- ja korjaamotoimintaa laadukkaasti? Autokauppa 2015 6.11.2014 Finlandiatalo Keijo Mäenpää Liikkeenjohdon konsultti Diplomi-insinööri Tavoitteena Sujuvasti toimiva kyvykäs organisaatio

Lisätiedot

Muutokset henkilökunnan määrässä yrityksen perustamisesta alkaen. 10 % 15 % kasvanut vähintään viidellä henkilöllä 9 % kasvanut 3-4 henkilöllä 44 % 22 % kasvanut 1-2 henkilöllä pysynyt ennallaan vähentynyt

Lisätiedot

Laadun kehittämisestä businesshyötyjä

Laadun kehittämisestä businesshyötyjä Laadun kehittämisestä businesshyötyjä Pekka Kantola, OBN, 2015 Tervetuloa kehittämään liiketoimintaa kanssamme LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEN ASIANTUNTIJA Perinteiset ja teknologiatoimialat PROFESSIONAL Oulu

Lisätiedot

Onnistunut SAP-projekti laadunvarmistuksen keinoin

Onnistunut SAP-projekti laadunvarmistuksen keinoin Onnistunut SAP-projekti laadunvarmistuksen keinoin 07.10.2010 Patrick Qvick Sisällys 1. Qentinel 2. Laadukas ohjelmisto täyttää sille asetetut tarpeet 3. SAP -projektin kriittisiä menestystekijöitä 4.

Lisätiedot

Brändäystä lyhyesti. Esittelykappale, lisää: www.helsinkibranding.com/kurssit

Brändäystä lyhyesti. Esittelykappale, lisää: www.helsinkibranding.com/kurssit Brändäystä lyhyesti Esittelykappale, lisää: www.helsinkibranding.com/kurssit BRÄNDÄYSTÄ HELPOSTI -KURSSIN SISÄLTÖ Päivä 1 Päivä 2 PERUSTEET Mitä kurssi sisältää? Mitä on luova ajattelu brändäyksessä? Brändi-aakkoset

Lisätiedot

KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia.

KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. OSALLISTUJATIEDOT Kilpailutyön nimi* Mainostoimisto* Mainostava yritys / yhteisö* Mediatoimisto* Muut KILPAILULUOKKA* Vuoden paras lanseeraus

Lisätiedot

Palveluyritysten yhteistyöstä verkostomaiseen liiketoimintaan. Lahden Tiedepäivä Kirsi Kallioniemi Lahden ammattikorkeakoulu

Palveluyritysten yhteistyöstä verkostomaiseen liiketoimintaan. Lahden Tiedepäivä Kirsi Kallioniemi Lahden ammattikorkeakoulu Palveluyritysten yhteistyöstä verkostomaiseen liiketoimintaan Lahden Tiedepäivä 10.11.2015 Kirsi Kallioniemi Lahden ammattikorkeakoulu Tausta puheenvuorolle Käsitteet Verkostoitumisen tavoitteita, hyötyjä

Lisätiedot

Muistitko soittaa asiakkaallesi?

Muistitko soittaa asiakkaallesi? webcrm Finland 1 webcrm Finland Muistitko soittaa asiakkaallesi? Riippumatta siitä, oletko myyntipäällikkö, markkinoija vai työskenteletkö HR tehtävissä, voit käyttää CRM ratkaisua erilaisiin tarpeisiin.

Lisätiedot

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Laadullinen eli kvalitatiiivinen analyysi Yrityksen tutkimista ei-numeerisin perustein, esim. yrityksen johdon osaamisen, toimialan kilpailutilanteen

Lisätiedot

Yhteisöllinen oppiminen ja asiakaslähtöinen toiminta avaimet tuottavuuteen ja kasvuun. Tekes-liideri aamukahvitilaisuus 27.5.

Yhteisöllinen oppiminen ja asiakaslähtöinen toiminta avaimet tuottavuuteen ja kasvuun. Tekes-liideri aamukahvitilaisuus 27.5. Yhteisöllinen oppiminen ja asiakaslähtöinen toiminta avaimet tuottavuuteen ja kasvuun Tekes-liideri aamukahvitilaisuus 27.5.2015, Tampere Yritys Lähtökohta Tarve kehittämiselle Esityksen sisältö Kehityshanke

Lisätiedot

Viisi vinkkiä tasokkaaseen tiedolla johtamiseen ja parempaan asiakasymmärrykseen

Viisi vinkkiä tasokkaaseen tiedolla johtamiseen ja parempaan asiakasymmärrykseen Viisi vinkkiä tasokkaaseen tiedolla johtamiseen ja parempaan asiakasymmärrykseen Big Data Solutions Oy 2017 VIISI VINKKIÄ TASOKKAASEEN TIEDOLLA JOHTAMISEEN JA PAREMPAAN ASIAKASYMMÄRRYKSEEN Basware on maailman

Lisätiedot

Asiakkaiden tunnistaminen ja liidipoten1aalin kasva3aminen Marko Viljanen

Asiakkaiden tunnistaminen ja liidipoten1aalin kasva3aminen Marko Viljanen marko.viljanen@jm.eto.fi gsm 041-5340051 Asiakkaiden tunnistaminen ja liidipoten1aalin kasva3aminen Marko Viljanen Customer Experience Design 21.10.2014 Tunnistaminen, avaaminen ja kehittäminen Haluamme

Lisätiedot

Tietohallinnon arvo liiketoiminnalle

Tietohallinnon arvo liiketoiminnalle Tietohallinnon arvo liiketoiminnalle Viikko-seminaari 27.9.2007 Lauri Byckling, Deloitte Mitä on arvo Arvon määritelmiä: Hyöty suhteessa hintaan Laatu suhteessa odotuksiin Saatu lisähyöty Tietohallinnon

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Toiminnan raportointi ja seuranta, tapahtuneisiin poikkeamiin nopea reagointi.

TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Toiminnan raportointi ja seuranta, tapahtuneisiin poikkeamiin nopea reagointi. TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Sähköisen liiketoiminnan mahdollisuudet: Sisäiset ja ulkoiset prosessit Toiminnan tehostaminen, reaaliaikaisuus Toiminnan raportointi ja seuranta,

Lisätiedot

DESIGN THINKINGILLÄ MENESTYSTARINA: TAPIOLA PRIVATE. 24.5.2011 Tommi Elomaa Yksikönjohtaja Yksityistalousasiakkaat

DESIGN THINKINGILLÄ MENESTYSTARINA: TAPIOLA PRIVATE. 24.5.2011 Tommi Elomaa Yksikönjohtaja Yksityistalousasiakkaat DESIGN THINKINGILLÄ MENESTYSTARINA: TAPIOLA PRIVATE 24.5.2011 Tommi Elomaa Yksikönjohtaja Yksityistalousasiakkaat Design thinkingin pääaskeleet: Määritä Tutki Ideoi Tee Prototyyppi Kehitä Lanseeraa Opi

Lisätiedot

KUUSI POINTTIA BRÄNDIN ERILAISTAMISESTA

KUUSI POINTTIA BRÄNDIN ERILAISTAMISESTA KUUSI POINTTIA BRÄNDIN ERILAISTAMISESTA Markkinan polarisoituminen on uhka yleisbrändeille + Markkinoilla on menossa kehitys, jossa pärjäävät sekä lisäarvolla erottuvat ykkösbrändit että edullisella hinnalla

Lisätiedot

AKL 4.4.2014. Tiedolla johtaminen. Kenneth Ekström- Faros Group 050-5700605

AKL 4.4.2014. Tiedolla johtaminen. Kenneth Ekström- Faros Group 050-5700605 AKL 4.4.2014 Tiedolla johtaminen Kenneth Ekström- Faros Group 050-5700605 Hieman taustaa Itsestäni : Kenneth Ekström 050-5700605 Usean vuodan kokemus autoalasta Eri tehtäviä vähittäiskaupassa Eri organisaatioissa

Lisätiedot

From selling to supporting - using customer data for the benefit of the customer

From selling to supporting - using customer data for the benefit of the customer From selling to supporting - using customer data for the benefit of the customer Hannu Saarijärvi Johdanto Yritykset ovat perinteisesti keskittyneet asiakasdatan hyödyntämisessä (CRM) omiin, yrityksen

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma vuosille

Liiketoimintasuunnitelma vuosille Liiketoimintasuunnitelma vuosille Yrityskonsultointi JonesCon 2 TAUSTATIEDOT Laatija: Yrityksen nimi: Yrityksen toimiala: Perustajat: Suunnitelman aikaväli: Salassapito: Viimeisimmän version paikka ja

Lisätiedot

Myynnin ja markkinoinnin rajapinnan haasteet kansainvälistä kauppaa tekevässä yrityksessä. 5.11.2013 Tommi Lindbom, toimitusjohtaja Junttan Oy

Myynnin ja markkinoinnin rajapinnan haasteet kansainvälistä kauppaa tekevässä yrityksessä. 5.11.2013 Tommi Lindbom, toimitusjohtaja Junttan Oy Myynnin ja markkinoinnin rajapinnan haasteet kansainvälistä kauppaa tekevässä yrityksessä 5.11.2013 Tommi Lindbom, toimitusjohtaja Junttan Oy 1 Junttan Oy lyhyesti Kuopiolainen yritys, perustettu 1976

Lisätiedot

Liiketoiminnan pelikenttiä on erilaisia,

Liiketoiminnan pelikenttiä on erilaisia, YRITYKSEN Srateal Oy, Niilo Kurikka niilo.kurikka@strateal.com PELIKENTTÄ, TILANNE, TAVOITTEET JA KEHITTÄMINEN PELIKENTTÄ: Yritysten menestyminen on haasteellisempaa kansainvälistymisen ja entistä nopeampien

Lisätiedot

Design yrityksen viestintäfunktiona

Design yrityksen viestintäfunktiona Design yrityksen viestintäfunktiona Hanna Päivärinta VTM Pro gradun esittely Tutkimuksen taustaa Design on ollut pitkään puhutteleva ilmiö Designia tuntuu olevan kaikkialla Helsinki World Design Capital

Lisätiedot

Laatu, prosessi, tuote ja tuotteistaminen opiskelija-ateriat, kahvio- ja kokouspalvelut

Laatu, prosessi, tuote ja tuotteistaminen opiskelija-ateriat, kahvio- ja kokouspalvelut Laatu, prosessi, tuote ja tuotteistaminen opiskelija-ateriat, kahvio- ja kokouspalvelut Ravintolapalveluverkoston Hyvää Pataa - tapaaminen 7.6.2010 Merja Salminen/Design LiMe Oy Mikä on laatujärjestelmä

Lisätiedot

Tulevaisuus on hybrideissä

Tulevaisuus on hybrideissä Tulevaisuus on hybrideissä HENRY-seminaari 25.9.2003 Liiketoimintaverkostot ja verkostojohtaminen Kesko Oyj, Strateginen kehitys Lasse Mitronen Sivu 1 Liiketoimintaverkostot ja verkostojohtaminen, HENRY-seminaari

Lisätiedot

on yritystoiminnan keskeisistä liiketoimintapäätöksistä ensimmäinen. Sen varaan kaikki muut päätökset tehdään:

on yritystoiminnan keskeisistä liiketoimintapäätöksistä ensimmäinen. Sen varaan kaikki muut päätökset tehdään: Sisällysluettelo Esipuhe 2 1. Segmentointi nykymarkkinoinnissa 5 1.1. Segmentoinnin merkitys 6 1.2. Segmentoinnin toteutuksen ongelmat 8 1.3. Segmentin valintaan vaikuttavat tekijät 10 2. Segmentoinnin

Lisätiedot

Markkinointipsykologia

Markkinointipsykologia Markkinointipsykologia Sisällysluettelo ESIPUHE 1. MARKKINOINNIN PSYKOLOGISET PERUSTAT 1.1. Miksi-mitä-miten-malli 1.2. Markkinointipsykologiasta psykologiseen markkinointiin 2. IHMINEN MARKKINOILLA 2.1.

Lisätiedot

Elintarvikealan mikroyritysten valmentaminen päivittäistavarakaupan yhteistyökumppaneina

Elintarvikealan mikroyritysten valmentaminen päivittäistavarakaupan yhteistyökumppaneina Elintarvikealan mikroyritysten valmentaminen päivittäistavarakaupan yhteistyökumppaneina Hankkeen tausta Kaupalla on valmiudet toimia kaiken kokoisten tavarantoimittajien kanssa Mikroyritysten pienemmät

Lisätiedot

PK.NET Verkosta vauhtia bisnekseen. Aki Parviainen 7.10.2013

PK.NET Verkosta vauhtia bisnekseen. Aki Parviainen 7.10.2013 PK.NET Verkosta vauhtia bisnekseen Aki Parviainen 7.10.2013 PK.NET Verkosta vauhtia bisnekseen Rahoitusta kasvuhaluisille pk-yrityksille liiketoiminnan uudistamiseen uusimman tietotekniikan ja internetin

Lisätiedot

Ohjeistus maailman asiakasystävällisimpään myyntiin. Oskari Lammi

Ohjeistus maailman asiakasystävällisimpään myyntiin. Oskari Lammi Ohjeistus maailman asiakasystävällisimpään myyntiin Oskari Lammi 1 Asiakastyytyväisyys mitä ja miksi Asiakas määrittelee hyvän ja huonon palvelun laadun. Jos palvelun laatu ei tyydytä asiakasta, on hänen

Lisätiedot

Henkilöstötuottavuuden johtaminen ja työelämän laadun merkitys organisaation tuottavuudessa Tauno Hepola 11.2.2010

Henkilöstötuottavuuden johtaminen ja työelämän laadun merkitys organisaation tuottavuudessa Tauno Hepola 11.2.2010 Henkilöstötuottavuuden johtaminen ja työelämän laadun merkitys organisaation tuottavuudessa Tauno Hepola 11.2.2010 Organisaatioiden haasteita Työelämän laadun rakentuminen Työhyvinvointi, tuottavuus ja

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Helsingin Yrittäjien seminaari 1.3.2011 Kumppanuus Yritysmyönteistä yhteistyötä mikko.martikainen@tem.fi Mikko Martikainen

Lisätiedot

Kasvuun ohjaavat neuvontapalvelut. Deloitten menetelmä kasvun tukemiseksi. KHT Antti Ollikainen

Kasvuun ohjaavat neuvontapalvelut. Deloitten menetelmä kasvun tukemiseksi. KHT Antti Ollikainen Kasvuun ohjaavat neuvontapalvelut Deloitten menetelmä kasvun tukemiseksi KHT Antti Ollikainen 23.9.2010 Johdanto: miksi yrityksen pitäisi kasvaa? Suuremmalla yrityksellä on helpompaa esimerkiksi näistä

Lisätiedot

KUMPI OHJAA, STRATEGIA VAI BUDJETTI?

KUMPI OHJAA, STRATEGIA VAI BUDJETTI? KUMPI OHJAA, STRATEGIA VAI BUDJETTI? Aalto University Executive Education Teemu Malmi Professori, AUSB WORKSHOP Alustus: Budjetti ohjaa, kaikki hyvin? Keskustelu pöydissä Yhteenveto Alustus: Miten varmistan,

Lisätiedot

Tekesin rahoitus yrityksille

Tekesin rahoitus yrityksille DM xx-2013 How to do business with drones? 26.8.2015 Tekesin rahoitus yrityksille Sampsa Nissinen Palvelujohtaja, Nuoret teollisuustuoteyritykset Tekes Yrityksille joilla on Halu ja kyky kasvaa Intoa ja

Lisätiedot

Verkostojen tehokas tiedonhallinta

Verkostojen tehokas tiedonhallinta Tieto Corporation Verkostojen tehokas tiedonhallinta Value Networks 3.9.2014 Risto Raunio Head of Lean System Tieto, Manufacturing risto.raunio@tieto.com Sisältö Mihin verkostoitumisella pyritään Verkoston

Lisätiedot

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS 1/9 KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. TÄRKEÄÄ 1. Tallenna lomake ensin omalle koneellesi. 2. Täytä tallentamasi lomake. 3. Tallenna ja palauta. Täytä kampanjakuvaus huolella!

Lisätiedot

INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK

INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK Mikä on innovaatio innovaatiostrategia innovaatiopolitiikka???

Lisätiedot

SELKEÄSTI HELPOMPAA MARKKINOINTIA

SELKEÄSTI HELPOMPAA MARKKINOINTIA SELKEÄSTI HELPOMPAA MARKKINOINTIA Markkinatehdas on ryhmä nuoria markkinoijia, joiden tavoitteena on parantaa Keski-Suomen yritysten markkinoinnin suunnitelmallisuutta ja auttaa käytännön toteutuksessa.

Lisätiedot

5. Harjoitus Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen. TU-A1100 Tuotantotalous 1

5. Harjoitus Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen. TU-A1100 Tuotantotalous 1 5. Harjoitus Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen TU-A1100 Tuotantotalous 1 Harjoitusty ö Harjoitusten sisältö 6. Analyysit ja tulevaisuus 5. Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen 4.

Lisätiedot

Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Sosiaalista mediaa hyödynnetään yrityksessäni tällä hetkellä Vastaus Lukumäärä Prosentti

Lisätiedot

Parasta eurooppalaista liiketoiminnan osaamista pk-yritysten tarpeisiin FAST LANE PROGRAM PK-KOULUTUSOHJELMA 2.

Parasta eurooppalaista liiketoiminnan osaamista pk-yritysten tarpeisiin FAST LANE PROGRAM PK-KOULUTUSOHJELMA 2. Parasta eurooppalaista liiketoiminnan osaamista pk-yritysten tarpeisiin FAST LANE PROGRAM PK-KOULUTUSOHJELMA 2. Strategia ja johtaminen kilpailijoita paremmaksi Pk-koulutusohjelma vastaa Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Nonprofit-organisaation markkinointi. Dosentti Pirjo Vuokko

Nonprofit-organisaation markkinointi. Dosentti Pirjo Vuokko Nonprofit-organisaation markkinointi Dosentti Pirjo Vuokko Markkinoinnin lähtökohdat Markkinoinnin lähtökohdat Peruskysymys: Mitä me haluamme olla ja kenelle? Miten tämä saavutetaan? Tärkeää: Kohderyhmälähtöisyys

Lisätiedot

Asiakkuusindeksi 2009

Asiakkuusindeksi 2009 1 Asiakkuusindeksi 2009 Selvitettiin suomalaisten yritysten asiakasuskollisuutta: Kuinka paljon eri yritysten kanssa asioidaan Millainen asiointi- ja asiakassuhde suomalaisilla kuluttajilla on yrityksiin

Lisätiedot

Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn kesäkuussa 2014. Vastauksia kertyi yhteensä 34 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille!

Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn kesäkuussa 2014. Vastauksia kertyi yhteensä 34 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille! Kesä 2014 ASIAKASTYYTYVÄISYYS Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn kesäkuussa 2014. Vastauksia kertyi yhteensä 34 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille! Kokosimme tähän dokumenttiin yhteenvedon tutkimuksen

Lisätiedot

OSAKEYHTIÖN OSTOLLA KILPAILUETUA OSUUSKUNNALLE

OSAKEYHTIÖN OSTOLLA KILPAILUETUA OSUUSKUNNALLE OSAKEYHTIÖN OSTOLLA KILPAILUETUA OSUUSKUNNALLE Saila Rosas KTT Pankinjohtaja, Länsi-Kymen Osuuspankki Poimintoja 15.12.2015 tarkastetusta väitöskirjasta Co-operative acquisitions the contextual factors

Lisätiedot

Mitä on markkinointiviestintä?

Mitä on markkinointiviestintä? Mitä on markkinointiviestintä? Tiina Karppinen 17.3.2011 Markkinointiviestintä on yrityksen ulkoisiin sidosryhmiin kohdistuvaa viestintää, jonka tarkoituksena on välillisesti tai suoraan saada aikaan kysyntää

Lisätiedot

Yksityisen sosiaali- ja terveysalan osaamis- ja johtamishaasteet

Yksityisen sosiaali- ja terveysalan osaamis- ja johtamishaasteet Yksityisen sosiaali- ja terveysalan osaamis- ja johtamishaasteet Ennakointiselvityshanke 2 Tilaajan Uudenmaan ELY-keskus Kohteena yksityisen sosiaali- ja terveyspalvelualan organisaatioiden 2010-luvun

Lisätiedot

SKI-kyvykkyysanalyysi. Kyvykäs Oy Ab

SKI-kyvykkyysanalyysi. Kyvykäs Oy Ab SKI-kyvykkyysanalyysi Kyvykäs Oy Ab Sisällysluettelo STRATEGISEN KYVYKKYYDEN INDEKSI... STRATEGISET TAVOITTEET JA PÄÄAKSELIEN STRATEGISET PAINOARVOT... 5 PÄÄAKSELIT... 6 1. HENKILÖSTÖKYVYKKYYS... 7 1.1

Lisätiedot

JOHTAMISEN ARKKITEHTUURI

JOHTAMISEN ARKKITEHTUURI JOHTAMISEN ARKKITEHTUURI Mitä tietojohtamisessa johdetaan? Palaveri HAUS:ssa, Leena Kononen 21.3.2014 Johtamisen arkkitehtuuri on johtamisen kokonaisuus On taitoa ymmärtää yhteyksiä ja yhteentoimivuutta

Lisätiedot

Sastamalan koulutuskuntayhtymä, aikuiskoulutusosasto. PYRY II -hanke. Parasta Yritystoimintaa Rakennetaan Yhteistyössä! www.aiko.

Sastamalan koulutuskuntayhtymä, aikuiskoulutusosasto. PYRY II -hanke. Parasta Yritystoimintaa Rakennetaan Yhteistyössä! www.aiko. Sastamalan koulutuskuntayhtymä, aikuiskoulutusosasto PYRY II -hanke Parasta Yritystoimintaa Rakennetaan Yhteistyössä! www.aiko.fi Rahoittajat: Länsi-Suomen lääninhallituksen sivistysosasto Euroopan sosiaalirahasto

Lisätiedot

Kaupan odotukset yhteistyölle elintarvikealan pk-yritysten kanssa

Kaupan odotukset yhteistyölle elintarvikealan pk-yritysten kanssa Kaupan odotukset yhteistyölle elintarvikealan pk-yritysten kanssa Antti Sippola Market-kaupan johtaja SOK Lahti 27.10.2004 Antti Sippola / SOK / 27.10.2004 / dia 0 Asiakkaiden keskeisimpiä odotuksia teollisuudelta

Lisätiedot

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia MYY PALVELUA Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia Ryhmätyöskentely - tavoitteena ideoida, KUINKA MYYNNIN MUUTTUNEESEEN ROOLIIN VOIDAAN VASTATA? - tarkastellaan kysymystä

Lisätiedot

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008 Hannu.tamminen@ttk.fi Taustaa Ohjausvälineet Lait Asetukset, ministeriön päätökset Keskusviraston suositukset Työmarkkinasopimukset Työmarkkinajärjestöjen

Lisätiedot

Tuotekehitys palveluna

Tuotekehitys palveluna Kumppani joka tukee menestystäsi Tuotekehitys palveluna Tekniikka 2010, Jyväskylä Ville Volanen Koko tuotekehitysprojekti samasta paikasta Protoshop tarjoaa tuotekehitystä yhdistettynä tuotteen kaupallistamiseen,

Lisätiedot

Strateginen johtaminen edellyttää henkilöstöjohtamisen

Strateginen johtaminen edellyttää henkilöstöjohtamisen Strateginen johtaminen edellyttää henkilöstöjohtamisen mittaamista Uudista ja Uudistu Vaihtuva johtajuus 2011 Vahingossa Hyvä? Taru From 28.9.2011 HR4 Solutions Oy 2011 HR4 Solutions Oy - 28.9.2011 ESITYKSEN

Lisätiedot

ARVOTIETO Oy. Asiakasdatasta lisäarvoa. Marko J. Kivelä www.arvotieto.fi

ARVOTIETO Oy. Asiakasdatasta lisäarvoa. Marko J. Kivelä www.arvotieto.fi ARVOTIETO Oy Asiakasdatasta lisäarvoa Marko J. Kivelä www.arvotieto.fi Strategiatyön ja Informaatiotyön inspiroiva symbioosi. Miksi Business Intelligence strategia ja mitä se sisältää? BUSINESS INTELLIGENCE

Lisätiedot