MARKKINOINNIN KEHITTÄMISOHJELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MARKKINOINNIN KEHITTÄMISOHJELMA"

Transkriptio

1 1 Aki Taka-Eilola MARKKINOINNIN KEHITTÄMISOHJELMA CASE PALVELU MAKASIINI OY Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Syyskuu 2006

2 2 KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Koulutusohjelma: Liiketalous Tekijä: Taka-Eilola Aki Opinnäytetyön nimi: Markkinoinnin kehittämisohjelma. Case Palvelu Makasiini Oy Työn ohjaaja: Pekka Paajanen Työn tarkastaja: Pekka Paajanen Opintojen aloitusvuosi: 2003 Valmistumisvuosi: 2006 Sivumäärä: TIIVISTELMÄ Työn lähtökohtana oli markkinoinnin kehittäminen muuttuvassa toimintaympäristössä, huomioiden muuttuneet kulutustottumukset ja trendit. Tavoitteena oli laatia markkinoinnin kehittämisohjelma rautakauppa-alalla toimivalle Palvelu Makasiini Oy:lle. Rakentamisessa tällä hetkellä vallitseva korkeasuhdanne vaikuttaa myönteisesti rautakauppa-alan kysyntään, mutta alalla oleva kova kilpailu on myös keskeinen piirre toimintaympäristössä. Markkinoinnin kentällä on näin ollen kehitettävää, huomioiden sekä ulkoinen että sisäisen markkinointi. Teoreettisessa osuudessa tarkistellaan miten asiakkuuksia nykyisin hoidetaan, ja millä tavoin sisäistä markkinointia kehitetään. Ulkoisen markkinoinnin teoreettisena pohjana on perinteinen 4P -malli. Pyrkimyksenä oli huomioida rautakauppa-alaan sopiva tarkistelukulma. Empiirisessä osuudessa asioihin perehdytään Palvelu Makasiinin näkökulmasta. Kehittämisohjelmaa laadittaessa paneuduttiin yrityksen nykyiseen markkinointiin, siinä oleviin vahvuuksiin ja heikkouksiin. Tietoa kerättiin keskeisten sidosryhmien edustajilta, kuten yrityksen johdolta, henkilöstöltä ja tavarantoimittajilta. Opinnäytetyönä laaditun markkinoinnin kehittämisohjelman tulokset näkyvät luonnollisesti vasta pitemmällä aikavälillä, mutta esille nousseisiin, selkeisiin epäkohtiin on tartuttu jo opinnäytetyöprosessin edetessä. Avainsanat: Asiakkuus, asiakkuuden johtaminen, sisäinen markkinointi, ulkoinen markkinointi, markkinoinnin kilpailukeinot.

3 3 CENTRAL OSTROBOTHNIA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES Degree programme: Business Economics Option: Marketing and Communication Author: Taka-Eilola Aki Name of thesis: Marketing development program. Case Palvelu Makasiini Oy Supervisor: Pekka Paajanen Inspector: Pekka Paajanen Starting year of studies: 2003 Year of graduation : 2006 Number of pages: ABSTRACT The starting-point to this work was marketing development in changing business, observing consumer habits and trends that have changed a lot. The goal was to draw up a marketing development program for a hardware store called Palvelu Makasiini Ltd. Today`s boom in building has a favourable effect on hardware business, but hard competition in this business is also essential. In business, there are a lot of things to develop: both in external and internal marketing. The theoretical part describes how custom is being taken care of and how internal marketing is being developed. The theoretical basis for external marketing is the traditional 4P -model. Efforts were made to find a suitable aspect for observing hardware-business. In the empirical part, matters are studied, from the point of view of Palvelu Makasiini Ltd. When making the development programme, the company`s present strengths and weaknesses in marketing were found out. Information was gathered from central agents in various interest groups, such as the company director, employees and suppliers. The results of the development programme in marketing, shown in this paper, will naturally be seen only in the long run. But clearly visible defects haw already been grasped, in the process of making this paper. Keywords: customer, customer leading, external marketing, internal marketing, competitive means in marketing.

4 4 SISÄLTÖ Sivunnumero 1 JOHDANTO 1.1 Kehittämistehtävän lähtökohdat Kehittämistehtävä ja sen rajaus Teoreettinen viitekehys Palvelu Makasiini Oy 5 2 ASIAKKUUS JA ASIAKKUUDEN JOHTAMINEN Markkinoiden segmentointi Asiakkuuden eri vaiheet Asiakastyytyväisyys Asiakasuskollisuus Asiakkuuden johtaminen 14 3 SISÄINEN MARKKINOINTI Käsite ja tehtävät Keinot 20 4 ULKOINEN MARKKINOINTI Ulkoisen markkinoinnin perinteiset kilpailukeinot Tuote Tuotteen kerrokset Tuotteen differointi Brandi Tuotteen elinkaari Lajitelma ja valikoima Hinta Hinnan asetanta Hintaporrastus Hintaoperointi ja maksuehdot Saatavuus Ulkoinen saatavuus Sisäinen saatavuus Viestintä Henkilökohtainen myyntityö Myyntituki 65 5 PALVELU MAKASIINI OY:N MARKKINOINNIN KEHITTÄMISOHJELMA Tilanneanalyysi Rautakauppa-alan näkymät Palvelu Makasiinin toimialueella Kilpailutilanneanalyysi 73

5 5 5.2 Yritysanalyysi Sisäisen markkinoinnin kehittäminen Henkilöstön valintaprosessi Perehdyttämisohjelma Henkilöstön kehittäminen Henkilöstön sitouttaminen Ulkoisen markkinoinnin kehittäminen Kuluttaja-asiakkaat kohderyhmänä Yritysasiakkaat kohderyhmänä LOPPUYHTEENVETO 103 LÄHTEET 105 LIITTEET

6 6 1 JOHDANTO 1.1 Kehittämistehtävän lähtökohdat Nykyaikainen markkinointi ei perustu enää yksinomaan tuotteeseen ja sen ominaisuuksiin. Asiakkuuksien hankinta ja niihin panostaminen ovat yhä merkittävämmässä roolissa. Tämänsuuntainen muutos on huomioitava markkinointia suunniteltaessa, toteutettaessa ja kehitettäessä. Asiakaslähtöinen toiminta ei saa olla pelkkä mainoslause, vaan asiakkaan on oltava toiminnan numero yksi. Asiakassuhteiden tärkeyttä ja niiden merkitystä korostaa se tosiseikka, että valinnan vaihtoehtoja niin tuotteiden kuin palvelujen suhteen on, säännöstely on mennyttä aikaa. Erilaisia hyödykkeitä tuotetaan kiihtyvällä vauhdilla, joten markkinoitavaa kyllä on, eri asia on löytyykö kaikelle asiakkaita. Ympäröivä maailma muuttuu yhä kiihtyvällä vauhdilla, ja muutokset koskevat meidän jokapäiväistä elämäämme. Kulutustottumukset muuttuvat ja asiakkaiden vaatimukset sen mukana. Asiakas tietää myöskin enemmän ja vaatii enemmän. Tuote ei ole läheskään aina pelkkä tuote, vaan sen ympärille rakennetaan erilaisia mielikuvia, joiden selkeä tarkoitus on antaa lisäarvoa ydintuotteelle. Ihan yksinkertaistenkin tuotteiden ympärille pyritään rakentamaan mielikuvia, ja sillä tavoin erottumaan kilpailijoista. Tämä kaikki koskee myös rautakauppa-alaa, ja sen tarjoamia tuotteita sekä palveluita. Kilpailun yhä kiristyessä, hyväkään palvelu ei aina riitä takamaan asiakkaan tyytyväisyyttä. Jos asiakas on tyytymätön, hän menee muualle. Tyytyväisyys sen sijaan kasvattaa myös asiakasuskollisuutta. Uskollinen asiakas voi toimia myös suosittelijana muille, ja tehdä näin ollen arvokasta markkinointiviestintää yrityksen puolesta. Mutta mitä kaikkea muuta sisältyykään markkinointiin? Se ei ole pelkästään mainontaa ja myyntityötä. Meistä jokainen viestii ilmeillä, eleillä, kehonkielellä ja puheilla, joko tietoisesti tai tiedostamatta. Oma asenne viestittyy myös herkästi tilanteen muille osallisille. Me ihmiset olemme usein peilejä toisillemme. Markkinointi on iso kokonaisuus, jossa kaikki viestii, olipa kyse sitten ulkoisesta tai sisäisestä markkinoinnista.

7 7 Erilaiset markkinointiin liittyvät toimenpiteet ja niiden tarkasteleminen on erityisen ajankohtaista silloin, kun kysyntää on, mutta yhtenä ongelmana on se, kuinka tullaan tunnetummaksi. Rautakauppa-alan tuotteista monet ovat senkaltaisia, että yksinomaan kaupan markkinoinnillisin toimenpitein kysyntää ei voi luoda. Harva ryhtyy rakentamaan tai remontoimaan sen takia, että villa on nyt niin halpaa. Kysyntään vaikuttavat merkittävästi viime vuosien matala korkotaso, ihmisten usko oman talouden suotuisaan kehitykseen ja kaikesta huolimatta, suhteellisen hyvä työllisyystilanne. Rautakauppa-alalla näkyy myös selkeästi muuttuneet kulutustottumukset ja vaatimukset. Perinteinen rakentaminen vähenee, ja ostetaan yhä valmiimpaa. Toimitussisällöltään hyvin laajojen valmiiden talopakettien menekin voimakas lisääntyminen vähentää rautakaupasta myytävien tuotteiden kysyntää merkittävästi. Kaikkea ei kuitenkaan osteta talotoimittajalta. Lisäksi remontoijat sekä rakennusliikkeet ja yritykset ovat rautakaupalle merkittäviä asiakkaita, unohtamatta kuluttajaa, joka tarvitsee työkaluja ja välineitä kulloiseenkin tarpeeseensa. Nykyiset ostotottumukset ja rakentamisen muuttuneet trendit asettavat haasteita myös Palvelu Makasiini Oy:lle. Tilanne on tällä hetkellä varsin kaksijakoinen; toimialueellamme rakentaminen on ollut vilkasta ja kysyntää rakennusmateriaaleille on, mutta osin myös edellä mainituista tekijöistä johtuen, kaupankäynti ei ole vilkastunut samassa suhteessa kuin rakentaminen. Pohdinnat siitä, mitkä ovat tehokkaita tapoja markkinoida tuotteita ja yritystä kohderyhmille ovat tärkeitä kysymyksiä. Perinteisesti ala on erittäin kilpailtu, ja sen suhteen tilanteen kalajokilaaksossakin ennakoidaan kiristyvän entisestään. Perinteinen 4P:n malli (tuote, hinta, markkinointiviestintä ja saatavuus) on käyttökelpoinen runko markkinoinnin kilpailukeinoille, mutta kuinka näitä asioita toteutetaan käytännössä, on toinen asia.

8 8 1.2 Kehittämistehtävä ja sen rajaus Tässä opinnäytetyössä toteutettava kehittämistehtävä koostuu Palvelu Makasiini Oy:n, ja sen edustamien tuotteiden markkinoinnin kehittämisestä. Tavoitteena on tehdä yritystä ja sen edustamia tuotteita tunnetummaksi, ja saada tätä kautta niin vanhoja kuin uusiakin asiakkaita kaupantekoon. Pitemmälle vietynä, luonnollinen tavoite on aikaansaada myönteinen myynninkehitys, ja tällä tavoin edesauttaa yrityksen menestymistä erittäin kilpailluilla markkinoilla. Opinnäytetyön kehittämistehtävä esitetään seuraavasti: Laatia Palvelu Makasiini Oy:lle markkinoinnin kehittämisohjelma. Tämä kehittämistehtävä jaetaan kysymysten muotoon seuraavasti: 1. Mitä mahdollisuuksia ja uhkatekijöitä rautakaupan alalla on yrityksen toimialueella? 2. Mitkä ovat yrityksen tämän hetkiseen markkinointiin liittyvät vahvuudet ja heikkoudet? 3. Miten yrityksen sisäistä markkinointia tulisi kehittää henkilöstön motivoimiseksi ja sitouttamiseksi? 4. Miten yrityksen ulkoista markkinointia tulisi kehittää nykyisten asiakassuhteiden syventämiseksi ja uusien asiakassuhteiden luomiseksi? Avainkäsitteet ovat ulkoinen markkinointi, markkinoinnin kilpailukeinot, sisäinen markkinointi, asiakkuus ja asiakkuuden johtaminen. Keskeisiä käsitteitä tarkistellaan omissa pääluvuissaan ja empiirisessä osuudessa paneudutaan yrityksen markkinointitoimenpiteiden kehittämiseen. Kehittämistehtävä toteutetaan analysoimalla markkinointitoimenpiteiden onnistumista. Nykyisiä vahvuuksia pyritään vahventamaan ja heikkouksia karsimaan.

9 9 1.3 Teoreettinen viitekehys Teoreettista perustaa selvennetään kuviolla 1. Siinä kuvataan markkinoinnin kehittämiseen liittyviä avainkäsitteitä. Henkilökunnan ammatillisella ja asenteellisella osaamisella vaikutetaan merkittävästi yrityksen markkinoinnin onnistumiseen. Sisäisen markkinoinnin keinoin pyritään vaikuttamaan siihen, jotta henkilöstö olisi motivoitunut, sekä palvelisi hyvin myötävaikuttaen asiakkuuksien johtamiseen ja uusien luomiseen. Ulkoinen markkinointi suuntautuu yrityksen kohderyhmään, tavoitteenaan aikaansaada tuloksellisia asiakassuhteita. Perinteinen 4P:n malli on hyvä tapa lähestyä asiaa. Näiden asioiden onnistuneella yhteensovittamisella luodaan edellytyksiä markkinoinnin kehittämiselle, jonka päämääränä ovat tyytyväiset asiakkaat. Sisäinen markkinointi Ulkoinen markkinointi Henkilökunta Markkinoinnin kehittäminen Tuote Saatavuus Hinta Viestintä Asiakaspalvelu Asiakkuus ja asiakkuuden johtaminen Tyytyväiset asiakkaat KUVIO 1. Teoreettinen viitekehys

10 Palvelu Makasiini Oy Palvelu Makasiini Oy on vuonna 1985 perustettu yritys, jonka toimiala on rauta- ja rakennustarvikkeiden vähittäis- ja tukkukauppa. Myynnillisesti merkittävimpiä tuoteryhmiä ovat perusrakennustarvikkeet (harkot, eristeet, teräkset ja verkot), rakennuslevyt sekä runsas vanerivarasto. Myös varaavien tulisijojen kauppa on toiminnan yksi tukijalka. Liike toimii omassa kiinteistössä Ylivieskassa Tulolantiellä, jossa vuokralaisena on mm. sisustustarvikeliike. Tällä on pyritty siihen, että asiakkaat saavat niin halutessaan samasta paikasta materiaalit niin rakentamiseen kuin sisustamiseenkin. Yritys on toimintansa alkuvuosina kuulunut Rautiaketjuun, mutta Rautian omistussuhteiden muututtua Palvelu Makasiinista tuli ns. villi ja ketjuihin kuulumaton. Yrityksen liikevaihto oli v n. 2,9 milj. euroa ja se työllistää 11 henkilöä. Yrityksen merkittävimpiä asiakkaita ovat yksityiset oman kodin rakentajat ja remontoijat, sekä rakennusliikkeet. Myös erialojen yrityksiä, sekä kuntia ja kaupunkeja lukeutuu asiakkaisiin. Sijainti Ylivieskassa, perinteisessä jokilaaksojen kaupankäynnin keskuksessa, yhtenä tekijänä myötävaikuttaa siihen, että asiakkaita on myös naapuripitäjistä. Toiminta-ajatuksena on myydä rakennustarvikealan tuotteita ja palveluita valiten yhteistyökumppanit niin, että tuloksellinen toiminta on mahdollista. Arkipäiväinen toiminta jakautuu kahteen osioon. Myymälästä asiakas voi hankkia edellä esille tulleet tulisijat, rakennustarvikkeet ja työkalut, sekä työasusteet ja jalkineet. Levypuolella on sahauspalvelun lisäksi myös hivenen omaa tuotantoa ja kohtuullisessa määrin pakettiautojen levytyksiä. Palvelu Makasiinin kriittisin menestystekijä on alan muiden yritysten tapaan myynnin määrä ja myyntikate. Markkinaosuus on pyrittävä pitämään entisellään, tai jopa nostamaan. Yhteistyö asiakkaiden kanssa on luonnollisesti myös menestystekijä. Isot rakennusyritykset tuovat paljon myyntiä, joten niiden kanssa on pyrittävä joustavaan ja sujuvaan yhteistyöhön.

11 11 2 ASIAKKUUS JA ASIAKKUUDEN JOHTAMINEN Asiakkuus on yrityksen ja asiakkaan prosessien välillä tapahtuvan resurssien vaihdannan mekanismi, jonka tavoitteena on luoda arvoa molemmille osapuolille. Asiakkuus on olemassa, jotta asiakkuuden molemmat osapuolet kokevat saavansa vaihdannassa antamalleen arvolle vastineena jotain vieläkin arvokkaampaa. Asiakkuuden vaihdantaprosessin määrittelee tarkemmin yrityksen noudattama liiketoimintamalli. (Storbacka 2005, 256.) 2.1 Markkinoiden segmentointi Segmenttejä voidaan tunnistaa kolmella tavalla. Perinteinen lähestymistapa on jakaa markkinat demografisiin ryhmiin, kuten vuotiaat naiset. Tavan etuna on ryhmän helppo tavoitettavuus. Huono puoli on se, ettei voida olettaa kaikkien ryhmän naisten olevan kiinnostuneita samoista asioista ja olevan yhtä halukkaita ostamaan. Toinen lähestymistapa on segmentoida markkinat tarveryhmiin, kuten naiset, jotka haluavat säästää aikaa ruokaostoksilla. Se on selvä tarve, joka voidaan tyydyttää monin eri ratkaisuin. Toiveena olisi tunnistaa kyseisten naisten demo- tai psykografisia piirteitä, kuten että he ovat keskivertoa korkekeammin koulutettuja tai parempituloisia. (Kotler 2005,130.) Kolmas lähestymistapa on jako käyttäytymisryhmiin, kuten Peapodystä ja muista kotiin ostokset toimittavasta kaupoista ruoan ostavat naiset. Ryhmä määritetään todellisen käyttäytymisen, ei vain tarpeiden mukaan, ja analysoija voi sitten etsiä mahdollisia yhdistäviä piirteitä. Kun on tunnistettu selvä segmentti, on päätettävä hoidetaanko sitä olemassa olevalla organisaatiolla vai ansaitseeko se kokonaan oman liiketoimintayksikkönsä. (Kotler 2005, 130.)

12 12 Asiakkuus saattaa joissakin tapauksessa olla osittain pirstoutunut ja yrityksen on hyvä tunnistaa tämä asiakasrakenne. Tämän tunnistamalla yritys voi selkiyttää asiakkaiden tarpeet ja vastata niihin. Kuvio 2 kuvaa asiakasrakennetta esimerkinomaisesti. Jälleenmyyjä Sidosryhmä Asiakas (loppukäyttäjä) Yritys KUVIO 2. Asiakasrakenne (Selin & Selin,17) Joskus yritys myy tuotteensa jälleenmyyjälle, joka myy ne edelleen asiakkaalleen (loppukäyttäjä). Yritys voi myös myydä tuotteensa suoraan asiakkaalle (loppukäyttäjä). Jälleenmyyjä hankkii tuotteita edelleen myytäväksi. Sen tavoitteena on saada hankittua tuotteet mahdollisimman halvalla ja hyvin ehdoin, voidakseen myydä ne eteenpäin mahdollisimman hyvällä voitolla. Jälleenmyyjän perusmotiivitekijänä toimii sille jäävä kate oman liiketoiminnan pyörittämiseen. (Selin & Selin 18.) Sidosryhmät kuuluvat myös asiakasrakenteeseen. Sidosryhmät ovat sellaisia ryhmiä, jotka voivat edesauttaa myyntitapahtumaa tai estää sen. Usein sidosryhmät eivät edes osta yritykseltä, eikä näillä välttämättä ole suurta tarvetta yhteistyöhön. Sidosryhmiä voivat olla mm. suunnittelijat, arkkitehdit, rahoittajat ja lehdistö. Sidosryhmät voivat joskus jopa yrityksen tietämättä vaikuttaa suoraan jälleenmyyjiin tai loppukäyttäjiin, vaikka näillä ei keskenään olisikaan asiakassudetta. Kaikkien yritysten resurssit ovat rajalliset. Koska kaikkia sidosryhmiä ei voi ottaa huomioon, kannattaa yrityksen selvittää itselleen tärkeimmät ja keskittyä näihin. (Selin & Selin 2005,18.)

13 13 Kuinka sitten käytännössä asiaa toteutetaan rautakauppa-alalla? Seuraavaksi tarkastellaan asiaa Keskon vuosikertomuksen pohjalta. Suomessa K-rautaverkostoa kasvatetaan ja K-rauta- ja Rautia-ketjujen myymälöitä uudistetaan. Konsepteja kehitetään sekä yksityis- että ammattiasiakkaan tarpeiden mukaan. Se tarkoittaa panostusta mm. suunnittelu-, asennus- ja rahoituspalveluihin. Ammattiasiakaskaupan toimintatapoja kehitetään ja integroidaan vähittäiskauppojen toimintaan. Rautian keskeinen kilpailuetu on paikallinen markkinatuntemus. Moni Rautia-kauppa täydentää lisäksi tarjontaansa paikallisten tarpeiden mukaan esimerkiksi maatalouskaupalla. Rautakeskon Yrityspalvelun asiakkaita ovat rakennusliikkeet, teollisuus ja muut ammattiasiakkaat. Yrityspalvelu suunnittelee, ohjaa ja toteuttaa asiakkaan hankintaan liittyviä tehtäviä, jolloin asiakasyritys voi keskittyä omaan ydinliiketoimintaansa. (Keskon vuosi 2004.) Tiivistelmä on ison kaupparyhmän vuosikertomuksesta, josta ilmenee eri konseptien segmentit. Myös paikallisten olosuhteiden huomioiminen on segmentointia, mm. esille tuleva maatalouskauppa on osa tätä. Kun tuntee asiakasrakenteensa, on tälle helpompi lähteä tarjoamaan palveluitansa. S-ryhmän viime vuosien hyvää menestystä voi lähestyä myös siitä näkökulmasta, että se tuntee segmenttinsä erittäin hyvin. Asiakasomistajuuteen liittyvä tiedonkeruu on yksi tekijä, jonka myötä ryhmällä on hyvät tiedot asiakkaistaan. Paikallisuus ja tehokkuus yhdistettynä markkinoiden tuntemiseen tuottavat tulosta. 2.2 Asiakkuuden eri vaiheet Kotlerin (1999, ) mukaan asiakassuhteen tärkeimmät kehitysvaiheet ovat: ensiasiakas uudestaan ostava asiakas kanta-asiakas jäsen kumppani omistaja.

14 14 Kumppanuudet ovat yleisimpiä yritysten välisissä suhteissa kuin kuluttajamarkkinoilla. Jokaisen yrityksen ei myöskään pidä, eikä ole mahdollistakaan muuntaa asiakkaitaan omistajiksi, näin ollen opinnäytetyö käsittelee asiakkuuden vaiheita enemmän niiden hankinnan ja säilyttämisen kannalta. Suomen viime vuosikymmenien taloushistoriasta löytyy ikäviäkin esimerkkejä omistaja-asiakkuuden toimimattomuudesta. Novera yhtymän (ent. Hankkija) ajautuminen konkurssiin vuonna 1992 on muistutus tästä. Mäntyneva (2003, 19) tiivistää asiakkuudenhallintaa sen elinkaaren eri vaiheissa taulukon 1 mukaisesti. TAULUKKO 1. Asiakkuuden hallinta (Mäntyneva 2003,19) Asiakkuuden vaihe Tavoite Hankinta Haltuunotto Kehittäminen Säilyttäminen Potentiaalisten asiakkuuksien hankinta Uusien asiakkuuksien kannattavuus muiden tuotteiden lisä myynnillä Aiemmat ostokset Asiakkuuden syventäminen Olemassa olevien asiakkuuksien säilyttäminen Lähestymisen Demografinen Potentiaalin Asiakkaan ostoperuste peruste realisointi historia ja profiili Tarvelähtöisyys Oletetut tarpeet Viestityt tarpeet Todelliset tarpeet Todelliset tarpeet Markkinointiviestinnän personointi Tarjouksen sisältö Kaupanteon onnistumistodennäköisyys Vähemmänkin persoonallinen riittää Perustuu tuotelähtöisyyteen Pyrkimys persoonallisuuteen Perustuu asiakkaan olemassa oleviin tarpeisiin Persoonallisuus välttämätöntä Perustuu asiakkaan olemassa oleviin tarpeisiin ja toiveisiin Persoonallisuus välttämätöntä Perustuu aiempaan asiakassuhteeseen Alhainen Kohtalainen Hyvä Suhteellisen korkea Lehtinen (2004,161) tarkastelee asiakkuuksien hoitoa. Asiakkuuden hoitomallilla tarkoitetaan niitä käytännön tehtäviä, joita tarvitaan asiakkuusstrategian viemiseksi käytäntöön. Hoitomallin voi kuvata toimintasuunnitelmana. Se on käytännön työsuunnitelma asiakkaan kanssa työskentelylle. Asiakkaan kanssa työskentely on molemminpuolista. Useissa tapauksissa asiakkaan kanssa voi keskustella ja sopia hoitomallista ja niistä toimenpiteistä, joita yritys tekee asiakkuuden parantamiseksi ja joita tehdään yhdessä. Hoitomallia rakennettaessa on lähtökohtana luoda käsikirjoitus, jonka jokainen ymmärtää ja joka ohjaa sitä työtä, jota asiakkaiden kanssa tehdään. (Lehtinen 2004,161.)

15 15 Kysymyksessä ei kuitenkaan ole perinteinen manuaali, joka antaa täsmällisen toimintaohjeen, vaan käsikirjoitus, jota soveltamalla kuhunkin tilanteeseen voidaan löytää oikea työskentelytapa. (Lehtinen 2004,161.) Hoitomallien luominen on vaativaa sen vuoksi, että niiden on yhtäältä toteutettava strategioita ja niiden avulla on saavutettava strategiset tavoitteet. Niiden on toisaalta kuitenkin oltava käytännönläheisiä ja yksinkertaisia, jotta ne toimivat käytännössä etulinjassa. Asiakkuuden hoitomalli on siis se tapa, jolla strategia toteutetaan jokapäiväisessä työssä. Asiakkuusajattelun keskeisiä ongelmia on ollut se, että yhtäältä puhutaan erittäin strategisista asioista, visioista ja toisaalta erittäin käytännönläheisistä teoista asiakkaan kanssa ja asiakkaalle. Hyvästäkään strategiasta ei ole hyötyä, ellei asiakas koe sitä konkreettisena parannuksena. (Lehtinen 2004, ) Edellä olevaa toimintamallia käytännön tasolle siirtämisessä rautakauppa-alalla yhdeksi keskeiseksi tekijäksi nousee henkilöresurssit. Mallin luominen ei yksinomaan ole vaativaa, vaan myös suhteen hoitaminen vaatii panostuksia, jotta kassakone kilisee. Päämääränä olevan lujan asiakassuhteen eteen kannattaa ja pitääkin tehdä panostuksia, ja onnistuessaanhan kumpikin osapuoli hyötyy. Asiakkuutta hoitavien henkilöiden on sitouduttava työhönsä, ja omattava myös käytännössä asiakaslähtöinen ajatusmaailma. Hyvä termi tehtäviä hoitaville henkilöille on asiakasvastuullinen myyjä. Heidän kuuluu hoitaa asiakaspintaa sillä tavoin, että strategia toteutuu käytännössä. 2.3 Asiakastyytyväisyys Suurin osa yrityksistä kiinnittää virheellisesti enemmän huomiota markkinaosuuteensa kuin asiakkaidensa tyytyväisyyteen. Markkinaosuus on suure, joka määräytyy menneen perusteella, asiakastyytyväisyys määrää tulevaisuuden suunnan. Jos tyytyväisyys alkaa heiketä, markkinaosuuden rapistuminen seuraa pian perässä. Yritysten olisi tarkkailtava ja parannettava asiakastyytyväisyyden tasoa. Mitä korkeampi se on, sitä todennäköisemmin asiakkaat pysyvät. (Kotler 2005,13.)

16 16 Kotler (2005,13) esittää seuraavaa: 1. Uusien asiakkaiden hankkiminen maksaa viidestä kymmeneen kertaa enemmän kuin nykyisten asiakkaiden tyydyttäminen ja pitäminen. 2. Keskivertoyritys menettää vuosittain prosenttia asiakkaistaan. 3. Viiden prosentin lasku asiakkaiden menetyksessä voi lisätä tuottavuutta alasta riippuen prosenttia. 4. Asiakkaiden tuottavuustaso yleensä nousee mitä kauemmin he ovat olleet asiakkaina. Kun tiedetään, millaiset asiat ovat osapuolille kaikkein tärkeimpiä, tiedetään millaiseen muutokseen kannattaa panostaa. Kahden osapuolen intressien ja tavoitteiden erilaisuus tulee siis hyväksyä, mutta kuuntelu antaa mahdollisuuden paremmin ymmärtää, missä asiakkaan odotuksiin vastaaminen on tärkeintä. (Mattinen 2006, 86.) Mitä nykyisin sitten rautakaupalta odotetaan, ja mitkä ovat niitä muutoksia, joilla tähdätään pitempiaikaisiin asiakassuhteisiin? Kauppias Heikki Takamäen mukaan rautakaupan rakenne voi muuttua, mutta vähittäiskauppaa ei ohita eikä uhkaa mikään. Hänen oma kauppansa, Tampereen Rauta Otra on Suomen toiseksi suurin K-rauta. (Rakennuslehti 12/ 2006, 8.) Takamäki (Rakennuslehti 12/2006,8) kertoo, että monesti asiakas tarvitsee tavaran heti, jolloin sen hankkiminen tehtaalta tilaustoimituksena on asiakkaalle täysin mahdoton ajatus. Vähittäiskaupan voima on siinä, että tavara on koko ajan asiakkaan luona. Hän myöntää, että on tavaroita, joiden tulevan tarpeen ammattirakentaja tietää ennakolta, ja joissa tarkoilla toimitusajoilla ei ole ratkaisevaa merkitystä. Esimerkiksi eristeet voidaan helposti myydä ja toimittaa asiakkaalle suoraan tehtaalta. Kauppaa tarvitaan puskurivarastona, jos tavaraa tuleekin liian vähän. (Rakennuslehti 12 /2006,8.)

17 17 Starkin toimitusjohtaja Willström (Rakennuslehti 12/2006,9) puolestaan toteaa, että rakentajan kanssa sovitaan, että kaupan varastossa oleva tavaramäärä on riittävän suuri, jotta yllättävistäkin tilanteista selvitään. Hänen mukaansa rautakauppojen keskinäisessä kilpailussa paremmuus ratkaistaan aina paikallisesti, vaikka mukana on laajempiakin alueellisia, valtakunnallisia ja jopa kansainvälisiä tekijöitä. Tärkeintä kuitenkin on, että myyntihyllyyn hankittavat tuotteet ovat hyviä ja hinnallisesti kilpailukykyisiä. Rakentajat tavoittelevat entistä pitempiaikaisia asiakassuhteita, jotta esimerkiksi hankintojen laadun tasaisuus voitaisiin varmistaa. Tavarantoimittajien lukumäärää halutaan karsia siitäkin syystä, että oman ostotoiminnan seuranta on monessa rakennusyrityksessä osoittautunut vaikeaksi asiaksi. Willström (Rakennuslehti 12/2006,9) jatkaa edelleen, että rautakauppa tuntee rakennusliikkeiden ostot ja ostokäyttäytymisen. Tämä on rautakaupalle tietynlaista pääomaa kehittäessä sen omaa toimintaa ja roolia logistisessa putkessa. Toimintaa kehitetään asiakaspalautteen pohjalta. Starkki on kutsunut koolle asiakasraateja. Tältä pohjalta yritetään opiskella asioita ja parempaa toimintaa. (Rakennuslehti 12/ 2006, 9.) Muutospaineita kaupalle syntyy myös teollisuuden kansainvälistymisestä ja keskittymisestä. Kauppakin puntaroi roolien tarkentumisia ja muun muassa sitä, millaisena teollisuus näkee kaupan roolin loppuasiakkaan ja itsensä välissä. Kuluttajakaupassa Starkki on panostanut Rakentajan Keidas -palvelukonseptiin, joka toimii ammattirakentajien ja kuluttaja-asiakkaiden kohtauspaikkana. Starkki on käynnistänyt asiakkailleen myös valtakunnallisen puhelinpalvelun. Neuvojat näkevät päätteiltään eri yksiköiden varastotilanteen. (Rakennuslehti 12/ 2006,9.) 2.4 Asiakasuskollisuus Mäntyneva (2003,125) määrittää asiakasuskollisuuden asiakkaan tahtotilaksi pysyä yrityksen asiakkaana. Lehtinen (2004,220) näkee nykyisessä ajassa ilmiöitä, jotka eivät tue asiakasuskollisuutta. Aikaisemmin oli lapsiakin kielletty suorastaan selkäsaunan uhalla menemästä väärään kauppaan. Osuuskaupan jäsenen perheestä ei menty K-kauppaan. Mieluummin kärsittiin vaikka pulaa. (Lehtinen 2004,220.)

18 18 Nykyään asiakkaista on tullut moniuskollisia. Usean perheenäidin käsilaukussa on kaikkien kauppaketjujen kanta-asiakaskortit. Hän on uskollinen niille kaikille aina tilanteen mukaan. Mitkä ovat yhteiskunnan arvot, jotka tukevat moniuskollisuutta? Lapset saavat vaikutteita vanhemmiltaan. Perinteisesti perheeseen on kuulunut äiti, isä ja 2,8 lasta, sekä mahdollisesti koira. Näin ei ole enää. Solmituista avioliitoista lähes puolet päätyy eroon. Syntyy erilaisia uusio- tai kierrätysperheitä. Kierrätysperhe voi olla vaikka jo kolmas yritys. Samassa perheessä on lapsia, jotka ovat velipuolia, sisarpuolia sisaria ja veljiä tai eivät ole lainkaan sukua keskenään. Ainoana yhteisenä tekijänä, jolla perhe voidaan määritellä on se porukka, joka käy samalla jääkaapilla. Näin mallit, jotka saadaan kotoa, eivät juuri tue uskollisuutta ja sitoutuneisuutta, vaan pikemminkin opportunismia. Tämä vuosikymmen tulee olemaan merkittävä asiakkaiden moniuskollisuuden vuosikymmen. (Lehtinen 2004, 220.) Vaikka edellä esiin nouseekin näkemys moniuskollisuudesta, on kuitenkin hyvä pohtia millä keinoilla voidaan asiakasuskollisuutta kehittää. Selin ja Selin (2005, 133) tiivistävät asian seuraavasti. Asiakasuskollisuus tarkoittaa, että asiakas on suostuvainen sitoutumaan entistä vahvemmin yhteistyöhön. Tämänkaltaisen olotilan rakentaminen on määrätietoista ja suunnitelmallista ja eteneminen tapahtuu vaiheittain. Asiakasuskollisuuden lisääminen edellyttää hyvää asiakastuntemusta, mutta usein myös toimintaprosessien yhteensovittamista asiakkaan kanssa ja jatkuvaa uudistumista, jonka avulla asiakkaalle tuotetaan lisäarvoa. (Selin & Selin 2005, 133.) Missä määrin uskolliset asiakkaat sitten ovat kannattavia? Yleisesti ajatellaan, että uskolliset asiakkaat ovat kannattavampia kuin muut asiakkaat. Tätä perustellaan monella eri tekijällä. Uskollisten asiakkaiden tuomat säännölliset kassavirrat mahdollistavat sen, että voidaan investoida uusien asiakkuuksien luomiseen. Samoin on helpompaa jalostaa nykyisiä asiakkuuksia kuin synnyttää uusia. Asiakkaita voi myös käyttää uusien asiakkuuksien luomiseen. Lisäksi pitkäaikaisia asiakkaita voidaan ohjata siten, että asiakkuuden kustannukset alenevat. Asiakaskanta-analyysit osoittavat, että suuri osa asiakkuuksista on kannattamattomia riippumatta asiakkuuden kestosta. (Storbacka & Lehtinen 2002, )

19 19 On myös voitu todeta, että uskolliset kannattamattomat asiakkuudet eivät tule ajan myötä kannattavammiksi, jollei samanaikaisesti ratkaisevasti pystytä vaikuttamaan asiakkuuden tuloihin tai asiakasrakenteeseen tavalla, joka vähentää asiakkuuteen liittyviä kustannuksia. Jos siis hyväksytään se, että tyytyväiset asiakkaat eivät välttämättä ole uskollisia eivätkä uskolliset asiakkaat kannattavia, voidaan todeta, että paras asiakkuuden arvon nostamisen lähtökohta on asiakkaiden todellinen ostokäyttäytyminen. (Storbacka & Lehtinen 2002, ) Storbacka (2005, 98) tuo esille myös asian, joka soveltuu hyvin myös rautakauppa-alalle. Kun tarkastellaan asiakasta, avainasiaksi tulee määritellä, missä osassa asiakkaan prosessia halutaan olla mukana. Yrityksellä on harvoin mahdollisuus olla asiakkaan kaikissa prosesseissa mukana (omat resurssit tai osaaminen eivät riitä), ja siksi on olennaista rajata lähestymistä. (Storbacka 2005, 98.) Käytännön tasolla ideaalitilanne on se, että niissä prosesseissa, joissa on mukana, omaa riittävän vahvan osaamisen ja uskollisen asiakaskunnan. Osaamisella ja sen kehittämisellä on mahdollista säilyttää kilpailukyky ja päästä osalliseksi niin suuresta osasta asiakkaidensa prosessista kuin on mahdollista ja järkevää. Eli jos ydinliiketoiminta keskittyy sisustamiseen, enää ei välttämättä riitä materiaalien myynti ja tunteminen, vaan myös asennuspalvelu on hyvä olla valikoimissa. Tätä kautta voi saada jälleen suuremman osan asiakkaidensa prosesseista. 2.5 Asiakkuuden johtaminen Asiakkuusajattelun keskeisin käsite on asiakkaan arvontuotanto. Asiakkuuden kehittäminen edellyttää, että prosessi, jonka avulla asiakas tuottaa itselleen arvoa on tunnettava syvällisesti. Prosessitarkastelussa yksittäisen ostotapahtuman merkitys pienenee. Siirrytään kauppojen tekemisen maailmasta asiakkuuksien johtamisen maailmaan. Asiakkuuksien johtamisen tavoitteena ei ole maksimoida yksittäisen kaupan tuotto, vaan yhteistyössä asiakkaan kanssa rakentaa kestävää asiakkuutta. (Storbacka & Lehtinen 2002, )

20 20 Asiakkuusajattelussa toimitaan asiakkuuden ehdoilla, ja pyritään molemminpuolisesti sovittamaan prosesseja niin hyvin toisiinsa, että arvoa syntyy molemmille osapuolille. Asiakkuusajattelussa kilpailukyky ei perustu vain hintaan vaan yrityksen kykyyn auttaa asiakasta tuottamaan arvoa itselleen. (Storbacka & Lehtinen 2002, ) Toinen asiakkuusajattelun kulmakivi on tuotteen määrittely prosessiksi. Tässä tarkastelussa perinteinen jako tavaroihin tai palveluihin on merkityksetön. Tuote on nähtävä kokonaisuutena, jossa asiakkaan ja yrityksen eri prosessivaiheiden välillä tapahtuu vaihdantaa. Vaihdannan kautta yrityksen osaaminen siirtyy osaksi asiakkaan arvontuotantoa. Tässä ajattelussa tuotedifferointi tarkoittaa prosessidifferointia ja tämä avaa rajattomat mahdollisuudet rakentaa erilaisia asiakkuuksia. Kolmas asiakkuusajattelun kulmakivi liittyy yrityksen vastuun kantamiseen. Asiakkuusajattelussa ei riitä, että yritys tyydyttää asiakkaan tarpeet. Myöskään ei riitä, että asiakas on tyytyväinen. Yritys voi rakentaa asiakkuuden lujuutta vain, jos se kantaa vastuuta asiakkuuden kehittämisestä ja tarjoaa asiakkaalle uusia mahdollisuuksia tuottaa itselleen arvoa. (Storbacka & Lehtinen 2002, ) CRM (Customer Relationship Management) Viime vuosina on alettu yhä enemmän puhua asiakassuhteiden hallinnasta, CRM:sta. CRM perustuu asiakastiedon keräämiseen ja hyväksikäyttöön. Kerätyn tiedon perusteella pyritään mm. tunnistamaan yritykselle parhaat asiakkaat sekä ohjaamaan markkinointia, myyntiä ja palvelua siten, että asiakkaat pystytäisiin pitämään pitkään ja asiakkaan uskollisuutta yritystä kohti lisäämään (Kaskela 2005, <url:http://www.tieke.fi.) Kotlerin (2005,11) mukaan kaikki puhuvat asiakassuhteiden hallinnasta (CRM) uutena ihmelääkkeenä. Se on kuitenkin vain tyhjä termi, jos sitä ei määritellä. Jotkut määrittelevät sen tekniseksi sovellukseksi, jolla opitaan enemmän kustakin asiakkaasta ja joka mahdollistaa heidän kohtaamisen kahden kesken. Toisten mielestä se ei ole tekninen asia, vaan pikemminkin inhimillinen. Kyse on kunkin asiakkaan kohtelemisesta empaattisesti ja huomioon ottavasti. Eräs kyynikko sanoi, että asiakassuhteiden hallinta on kallis tapa oppia se, mikä muutoin opittaisiin jutustelemalla asiakkaan kanssa viiden minuutin ajan. (Kotler 2005,11.)

markkinointistrategia

markkinointistrategia Menestyksen markkinointistrategia kaava - Selkeät tavoitteet + Markkinointistrategia + Markkinointisuunnitelma + Tehokas toiminta = Menestys 1. markkinat Käytä alkuun aikaa kaivaaksesi tietoa olemassa

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä.

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Edunvalvonta Toimintaympäristön seuranta Osaamisen ja kilpailukyvyn kehittäminen Ratkaisumyynti: mahdollisuuksia

Lisätiedot

Ohjelma, perjantai klo

Ohjelma, perjantai klo Ohjelma, perjantai 9.12. klo 8.30-15.00 Valmentajat: Marikka Heikkilä ja Hilkka Halla, Turun kauppakorkeakoulu, Timo Makkonen, Koneyrittäjien liitto. 8.30 Mikä on tärkeää metsäalan liiketoiminnassa? Osallistujien

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

ServiceBooster Teollisuuden pelvelujen kehittäminen

ServiceBooster Teollisuuden pelvelujen kehittäminen ServiceBooster Teollisuuden pelvelujen kehittäminen Miksi palveluliiketoimintaa? Lisää myyntiä Tuotteen lisäksi asiakkaille tarjotaan palveluja Syntyy uusinta- ja modernisointikauppaa, varaosa -liiketoimintaa

Lisätiedot

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA 5.2.2016 Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö 2 10.2.2016 Keskeinen lähtökohta työhyvinvoinnille yksilö yhteisöllisyyden rakentajana ja yhteisöllisyys yksilön tukena arvostava

Lisätiedot

Mittarit kertovat ja eurot puhuvat

Mittarit kertovat ja eurot puhuvat Mittarit kertovat ja eurot puhuvat Uuden työelämän trendit -huippuseminaari Tornio 7.9.2016 Tauno Hepola, Mcompetence Oy Toimitusjohtaja, yritysvalmentaja TYÖELÄMÄN LAADULLA ON MAHDOLLISTA RAKENTAA KILPAILUETUA,

Lisätiedot

Case Marks & Spencer. Lingerie Heaven

Case Marks & Spencer. Lingerie Heaven Case Marks & Spencer Lingerie Heaven Marks & Spencer casen taustaa Marks & Spencerin alamäki vuosina 1997-2000 oli yhtä paljon puhuttu kuin sen virkoaminen vuosina 2001-2003. Myynnin alamäen aikana alusvaatteet

Lisätiedot

5. Harjoitus Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen. TU-A1100 Tuotantotalous 1

5. Harjoitus Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen. TU-A1100 Tuotantotalous 1 5. Harjoitus Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen TU-A1100 Tuotantotalous 1 Harjoitusty ö Harjoitusten sisältö 6. Analyysit ja tulevaisuus 5. Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen 4.

Lisätiedot

Leena Erola, 26.1.2016

Leena Erola, 26.1.2016 Leena Erola, 26.1.2016 Sisältö Liikeidea ja sen merkitys markkinoinnin päätöksiin Mitä markkinointi on? Markkinoinnin kilpailukeinot Mainonnan ABC Liikeidea Mitä? Kenelle? Miten? = näkemys ja päätös siitä,

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1 Tuotantotalouden analyysimallit TU-A1100 Tuotantotalous 1 Esimerkkejä viitekehyksistä S O W T Uudet tulokkaat Yritys A Yritys B Yritys E Yritys C Yritys F Yritys I Yritys H Yritys D Yritys G Yritys J Alhainen

Lisätiedot

Perheystävällinen työpaikka. Anna Kokko, Erityisasiantuntija Väestöliitto 18.9.2015

Perheystävällinen työpaikka. Anna Kokko, Erityisasiantuntija Väestöliitto 18.9.2015 Perheystävällinen työpaikka Anna Kokko, Erityisasiantuntija Väestöliitto 18.9.2015 Miksi perheystävällisyys kannattaa? Top 3 1.Perheystävällinen työpaikka houkuttelee parhaita osaajia ja sitouttaa heidät

Lisätiedot

Market Expander & QUUM analyysi

Market Expander & QUUM analyysi Market Expander & QUUM analyysi KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITYSTASOT Integroitua kansainvälistä liiketoimintaa Resurssien sitoutuminen, tuotteen sopeuttaminen, kulut, KV liiketoiminnan osaaminen Systemaattista

Lisätiedot

Viestintä strategian mahdollistajana. Elisa Juholin

Viestintä strategian mahdollistajana. Elisa Juholin Viestintä strategian mahdollistajana Elisa Juholin 1.9.2016 Karu totuus Jopa yhdeksän kymmenestä strategian toimeenpanosta epäonnistuu Jopa yhdeksän ihmistä kymmenestä ei pysty konkreettisesti sanomaan,

Lisätiedot

Avoimuus ja strateginen hankintatoimi. BRIIF: Yhteistyöllä ja uskalluksella innovaatioita julkisessa hankinnassa Sari Laari-Salmela

Avoimuus ja strateginen hankintatoimi. BRIIF: Yhteistyöllä ja uskalluksella innovaatioita julkisessa hankinnassa Sari Laari-Salmela Avoimuus ja strateginen hankintatoimi BRIIF: Yhteistyöllä ja uskalluksella innovaatioita julkisessa hankinnassa 27.9.2016 Sari Laari-Salmela Hankintamenettelyt strategisina käytäntöinä Millaisia hankintamenettelyjen/-

Lisätiedot

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia MYY PALVELUA Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia Ryhmätyöskentely - tavoitteena ideoida, KUINKA MYYNNIN MUUTTUNEESEEN ROOLIIN VOIDAAN VASTATA? - tarkastellaan kysymystä

Lisätiedot

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Yhtä jalkaa - Ratsastuksen Reilu Peli Mitä on Reilu Peli? Jokaisen oikeus harrastaa iästä, sukupuolesta, asuinpaikasta, yhteiskunnallisesta asemasta,

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työterveyslaitos www.ttl.fi Ihmisten innostava johtaminen Jalmari Heikkonen, johtava asiantuntija 3.6.2014 Jalmari Heikkonen Työterveyslaitos www.ttl.fi Oikeudenmukaisuus Jaon oikeudenmukaisuus

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Välityömarkkinat työnantajan näkökulmasta

Välityömarkkinat työnantajan näkökulmasta Välityömarkkinat työnantajan näkökulmasta Kaikkien työpanosta tarvitaan yhteistyötä ja vastuullisuutta rakennetyöttömyyden nujertamiseksi, Rovaniemi 27.3.2012 Kaija Pulkkinen Elinkeinoelämän keskusliitto

Lisätiedot

Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa

Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Technopolis Tampere 20.11.2012 Työpajan tuotokset sivuilla 4-9 Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Miten yritys parhaiten rakentaa ja kehittää: Markkinaketteryyttä

Lisätiedot

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen Työkaluja esimiestyön tehostamiseen 7.5.2009 Anna-Maija Sorvoja, HR Management Consultant Aditro Ohjelma 1. Esimiestyön haasteita 2. Työkaluja haasteiden kohtaamiseen, 3. Yhteenveto case-esimerkkejä 2

Lisätiedot

ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara?

ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara? ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara? KIRA-foorumi 27.1.2010 Toimitusjohtaja Anja Mäkeläinen ASUNTOSÄÄTIÖ ASUKKAAT KESKIÖSSÄ ASUINALUEITA KEHITETTÄESSÄ Hyvä elinympäristö ei synny sattumalta eikä

Lisätiedot

Johdatus markkinointiin

Johdatus markkinointiin Markkinoinnin perusteet 23A00110 Johdatus markkinointiin Ilona Mikkonen, KTT Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Markkinoinnin laitos Päivän agenda Kuka kukin on? Mitä markkinointi on? Miksi sinun tulisi

Lisätiedot

JOHTAMINEN. Yritystoiminta Pauliina Stranius

JOHTAMINEN. Yritystoiminta Pauliina Stranius JOHTAMINEN Johtaminen Johtajuus yrityksen eri kehitysvaiheissa Aiemmin on kenties tarkasteltu pk-yrityksen kehitystä elinkaarimallin mukaisesti. Myös johtajuus muuttaa muotoaan yrityksen eri kehitysvaiheissa.

Lisätiedot

KESKO OSTAA ONNISEN 1

KESKO OSTAA ONNISEN 1 KESKO OSTAA ONNISEN 1 KESKO OSTAA ONNISEN Velaton kauppahinta noin 369 milj. euroa Ostettavan liiketoiminnan liikevaihto 10/2014-9/2015 1,4 mrd euroa, käyttökate 39 milj. euroa Onninen toimii Suomessa,

Lisätiedot

Tampere 2017 Tampereen toimintamallin uudistamisprojekti. Henkilökunnan osallistuminen, osa 3.

Tampere 2017 Tampereen toimintamallin uudistamisprojekti. Henkilökunnan osallistuminen, osa 3. Tampere 2017 Tampereen toimintamallin uudistamisprojekti Henkilökunnan osallistuminen, osa 3. Henkilökunnan kommentit toimintamallin uudistamisen tavoitteisiin ja muihin päälinjauksiin Loorassa e-lomake

Lisätiedot

Rauhala. on maakunnan paras maatila! Kannattavin Tehokkain Haluttu ja mukava työpaikka. Hyvää elämää ihmisille ja eläimille

Rauhala. on maakunnan paras maatila! Kannattavin Tehokkain Haluttu ja mukava työpaikka. Hyvää elämää ihmisille ja eläimille Rauhala on maakunnan paras maatila! Kannattavin Tehokkain Haluttu ja mukava työpaikka Hyvää elämää ihmisille ja eläimille Yrityksen perustiedot Omistajat: Ismo ja Miika Takkunen Ismo vastaa tilanjohtaminen

Lisätiedot

SAKU-strategia

SAKU-strategia 1 (6) SAKU-strategia 2012 2016 Sisältö: 1. TOIMINTA-AJATUS 2. TOIMINTAPERIAATTEET 3. VISIO 3.1 Visio 2016 3.2 Vision mukaiset päämäärät 3.3 Tavoitteet ja menestystekijät 1. TOIMINTA-AJATUS SAKU ry edistää

Lisätiedot

Staran strategia onko strategialla päivitystarpeita? Teknisen palvelun lautakunnan strategiapäivät Timo Martiskainen

Staran strategia onko strategialla päivitystarpeita? Teknisen palvelun lautakunnan strategiapäivät Timo Martiskainen Staran strategia 2011-2012 - onko strategialla päivitystarpeita? Teknisen palvelun lautakunnan strategiapäivät 31.10. - 1.11.2011 Timo Martiskainen Toiminta-ajatus Tuotamme rakennusalan, ympäristönhoidon

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu. Riitta Konkola

Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu. Riitta Konkola Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu Riitta Konkola 26.4.2016 Metropolia lyhyesti Monialainen ammattikorkeakoulu Osakeyhtiö; omistajat Helsinki, Espoo, Vantaa,

Lisätiedot

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Mitkä tekijät selittävät sosiaalisen yrityksen perustamista ja tukevat sen menestymisen mahdollisuuksia? alustavia tuloksia FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Näkökulma Miten sosiaalinen yritys

Lisätiedot

Toimiva työyhteisö DEMO

Toimiva työyhteisö DEMO Toimiva työyhteisö DEMO 7.9.6 MLP Modular Learning Processes Oy www.mlp.fi mittaukset@mlp.fi Toimiva työyhteisö DEMO Sivu / 8 TOIMIVA TYÖYHTEISÖ Toimiva työyhteisö raportti muodostuu kahdesta osa alueesta:

Lisätiedot

GREATive Business - luovien alojen yritystieto. henna.aho@gmail.com

GREATive Business - luovien alojen yritystieto. henna.aho@gmail.com GREATive Business - luovien alojen yritystieto henna.aho@gmail.com GREATive Business luovien alojen yrittäjätieto mitä? tavoitteena: - liiketoimintasuunnitelma oman idean pohjalta, alan kenttään ja tukipalveluihin

Lisätiedot

Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita

Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita Erkki Auvinen, STTK 7. 4. 2 0 1 6 Työpaikan kehittämistä ei saa unohtaa vaikeinakaan aikoina Työpaikan kehittämistä ei saa haudata mukamas tärkeämpien

Lisätiedot

EI KENENKÄÄN ASIAKAS - Tuleeko asiakas kohdatuksi ja kuulluksi?

EI KENENKÄÄN ASIAKAS - Tuleeko asiakas kohdatuksi ja kuulluksi? EI KENENKÄÄN ASIAKAS - Tuleeko asiakas kohdatuksi ja kuulluksi? Lastensuojelun foorumi 5.5.2009 Mirva Makkonen ja Tuula Kivistö-Pyhtilä Oulun seudun lastensuojelun kehittämisyksikkö 1 Ei kenenkään asiakas

Lisätiedot

ASIAKASKOKEMUKSEN MITTAAMINEN

ASIAKASKOKEMUKSEN MITTAAMINEN ASIAKASKOKEMUKSEN MITTAAMINEN Linnoitustie 4 Violin-talo 5 krs., FI-02600 Espoo www.triplewin.fi will invest into customer experience leadership Miten rakennetaan asiakaskokemuksen johtamiseen toimiva

Lisätiedot

Hymyn hinta. tutkimus palvelukulttuurin kehittämisestä Suomessa

Hymyn hinta. tutkimus palvelukulttuurin kehittämisestä Suomessa Hymyn hinta tutkimus palvelukulttuurin kehittämisestä Suomessa Kuinka voimme kehittää suomalaista palvelukulttuuria? Panostamalla henkilökohtaiseen palveluun Erinomainen palvelukokemus on mieleenpainuva

Lisätiedot

MAAHANMUUTTOVIRASTON. Strateg a

MAAHANMUUTTOVIRASTON. Strateg a MAAHANMUUTTOVIRASTON Strateg a 2013 2017 VISIO 2017 Maahanmuutosta kansalaisuuteen johtava asiantuntija, yhteistyökumppani ja palveluosaaja. Maahanmuuttovirasto on johtava toimija oleskeluluvan käsittelystä

Lisätiedot

Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen.

Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen. Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen. Tutkittua tietoa & punnittuja näkemyksiä. Osallistu, innostu

Lisätiedot

Onnistunut muutos kuinka yhdistää niukat resurssit, tehokkuus ja työhyvinvointi?

Onnistunut muutos kuinka yhdistää niukat resurssit, tehokkuus ja työhyvinvointi? Onnistunut muutos kuinka yhdistää niukat resurssit, tehokkuus ja työhyvinvointi? 3.2.2006 toimitusjohtaja Tony Vepsäläinen Viljakkala yksi OP-ryhmän isoimmista jäsenpankeista 9 kunnan alueella 18 toimipaikkaa

Lisätiedot

4Muskettisoturia-palvelut. Sales Flow koulutus

4Muskettisoturia-palvelut. Sales Flow koulutus 4Muskettisoturia-palvelut Sales Flow koulutus 4M-koulutus Koulutuksemme kehittää osanottajien ja heidän organisaatioittensa valmiuksia johtaa ja organisoida menestyksellisesti alansa toimintoja sekä hyödyntää

Lisätiedot

Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä

Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä Juho Tiili, Markus Aho, Jarkko Peltonen ja Päivi Viitaharju n koulutusyksikössä opetusta toteutetaan siten, että saman opintokokonaisuuden opintojaksot

Lisätiedot

Palveluyritysten yhteistyöstä verkostomaiseen liiketoimintaan. Lahden Tiedepäivä Kirsi Kallioniemi Lahden ammattikorkeakoulu

Palveluyritysten yhteistyöstä verkostomaiseen liiketoimintaan. Lahden Tiedepäivä Kirsi Kallioniemi Lahden ammattikorkeakoulu Palveluyritysten yhteistyöstä verkostomaiseen liiketoimintaan Lahden Tiedepäivä 10.11.2015 Kirsi Kallioniemi Lahden ammattikorkeakoulu Tausta puheenvuorolle Käsitteet Verkostoitumisen tavoitteita, hyötyjä

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma Liite 1 Viestintäsuunnitelma 2014-2016 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL:n viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelman tehtävänä on antaa suunta viestinnän toimenpiteille vuosille 2014 2016. Viestintäsuunnitelma

Lisätiedot

TAHTOTILA 2020 LUPA PALVELLA

TAHTOTILA 2020 LUPA PALVELLA LEMPÄÄLÄN KUNNAN ELINKEINOSTRATEGIA TAHTOTILA 2020 LUPA PALVELLA Johdanto Lempäälä on vetovoimainen ja tasaisesti kasvava yli 22 000 asukkaan kunta, jolla on erinomainen sijainti Tampereen kaupunkiseudulla.

Lisätiedot

Aloitusseminaari Monikulttuurinen johtaminen käytäntöön. Kaarina Salonen

Aloitusseminaari Monikulttuurinen johtaminen käytäntöön. Kaarina Salonen Aloitusseminaari 10.5.2011 Monikulttuurinen johtaminen käytäntöön Kaarina Salonen Periaatteet toimintasuunnitelma ja perustehtävä ovat kaikilla lähtökohtana jokin sellainen asia, joka tulisi kehittää toiminnassa

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto RATUKE-seminaari 11.11.2010, Kansallismuseo Tarmo Pipatti Työturvallisuuskannanotto 2010-2015 :n hallitus asetti vuoden 2010 alussa tavoitteen, jonka mukaan

Lisätiedot

Balanced Scorecard (BSC) = Tasapainoitettu mittaristo

Balanced Scorecard (BSC) = Tasapainoitettu mittaristo Balanced Scorecard (BSC) = Tasapainoitettu mittaristo Jaana Bom Merja Prepula Balanced Scorecard Yritysstrategian ja rakenteen yhdensuuntaistamisjärjestelmä Strateginen johtamisjärjestelmä Strategiset

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Työmarkkinoiden ja Työelämän kehitysnäkymiä

Työmarkkinoiden ja Työelämän kehitysnäkymiä Työmarkkinoiden ja Työelämän kehitysnäkymiä Lauri Ihalainen Valtio Expo 7.5.2013 Kehittämisstrategian lähtökohdat TULEVAI- SUUDEN TYÖPAIKAT INNOVOINTI JA TUOTTA- VUUS VISIO Suomen työelämä EUROOPAN PARAS

Lisätiedot

Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla. Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille

Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla. Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille Maine tulee nostaa hallituksen ja johdon agendalle Hallituksen ja johdon tärkein tehtävä on yrityksen

Lisätiedot

Viestinnän ja johtamisen yhteispeli. TAMK, Teiskontie 33, Tampere klo Tuottavuus ja viestintä

Viestinnän ja johtamisen yhteispeli. TAMK, Teiskontie 33, Tampere klo Tuottavuus ja viestintä Viestinnän ja johtamisen yhteispeli TAMK, Teiskontie 33, Tampere 31.05.3007 klo 12.00 Tuottavuus ja viestintä Teknologiayhteiskunnan haaste Tehokkuuden tavoittelu on aina ohjannut kehitystämme. Ihmisen

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi tuumasta toimeen. Ylijohtaja Mika Tammilehto

Ammatillisen koulutuksen reformi tuumasta toimeen. Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen reformi tuumasta toimeen Ylijohtaja Mika Tammilehto 1.11.2016 Reformin toimeenpanon lähtökohdat toimintaympäristö ja sen osaamisvaatimukset muuttuvat asiakaskunnan (yksilöt ja

Lisätiedot

Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018

Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 SUOMALAISEN JÄÄKIEKON STRATEGIA 2014 2018 Strategian päämäärä: Jääkiekkoperheen monipuolinen kasvattaminen Toimintaa ohjaavat arvot: Kunnioitus Yhteisöllisyys

Lisätiedot

Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset

Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset Lean ajattelu: Kaikki valmennuksemme perustuvat ajatukseen: yhdessä tekeminen ja tekemällä oppiminen. Yhdessä tekeminen vahvistaa keskinäistä luottamusta luo positiivisen

Lisätiedot

Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics,

Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics, Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics, www.hanken.fi Segmentointi Yhteiskunnallisen markkinoinnin koulutusohjelma 9.2.2016 Jonna Heliskoski Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics,

Lisätiedot

4 ensimmäistä sähköpostiasi

4 ensimmäistä sähköpostiasi 4 ensimmäistä sähköpostiasi 1 Ohjeet Nyt rakennetaan neljä viestiä, jotka voit lähettää sähköpostilistallesi. Jos et vielä osaa rakentaa sähköpostilistaa, lue tämä kirjoitus: http://www.valmentaja-akatemia.fi/sahkopostilista/

Lisätiedot

Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä

Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä Laura Bordi, FM, tutkija, suunnittelija Marja-Liisa Manka, FT, professori, tutkimusjohtaja Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu

Lisätiedot

Turvallisuuskulttuuri - Mikä estää tai edistää johtajan sitoutumista turvallisuuteen?

Turvallisuuskulttuuri - Mikä estää tai edistää johtajan sitoutumista turvallisuuteen? Turvallisuuskulttuuri - Mikä estää tai edistää johtajan sitoutumista turvallisuuteen? 28.4.2016 Jouni Kivistö-Rahnasto Professori Turvallisuus ja riskienhallinta 30-vuotta sitten Asenne ei ratkaise! se

Lisätiedot

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle STRATEGIA 2016-2018 Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle 19.11.2015 1 STRATEGISET TAVOITTEET 2016-2018 VISIO 2020 MISSIO ARVOT RIL on arvostetuin rakennetun ympäristön ammattilaisten verkosto.

Lisätiedot

Valmennamme ihmisistä ja organisaatioista. parempia MUUTOKSEN AIKAAN- SAAJA. Yli 1000 paremmaksi valmennettua organisaatiota vuoteen 2025 mennessä

Valmennamme ihmisistä ja organisaatioista. parempia MUUTOKSEN AIKAAN- SAAJA. Yli 1000 paremmaksi valmennettua organisaatiota vuoteen 2025 mennessä Valmennamme ihmisistä ja organisaatioista parempia MUUTOKSEN AIKAAN- SAAJA Yli 1000 paremmaksi valmennettua organisaatiota vuoteen 2025 mennessä 27.1.2017 (c) Kari I. Mattila 1 STRATEGISEN HYVINVOINNIN

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki Toimenkuvien täsmentäminen

Reilun Pelin työkalupakki Toimenkuvien täsmentäminen Reilun Pelin työkalupakki Toimenkuvien täsmentäminen Toimintamallin eteneminen Mallin tavoitteet ja hyödyt Osallistujat ja vastuut Mallin hyöty yksilöille ja organisaatioille Toimenkuvien analysointi Ratkaisujen

Lisätiedot

Monikanavaisen verkkokaupan perustaminen, rakentaminen ja markkinointi sekä kansainvälinen kauppa

Monikanavaisen verkkokaupan perustaminen, rakentaminen ja markkinointi sekä kansainvälinen kauppa Monikanavaisen verkkokaupan perustaminen, rakentaminen ja markkinointi sekä kansainvälinen kauppa 3.11.2016 1 Kokenut ja osaava toimittaja & Toimituksia vuodesta 1991 liikevaihto 5,3 M 2015, tulos 1 MEUR

Lisätiedot

UUSIX. Työkaluja INWORK hankkeesta

UUSIX. Työkaluja INWORK hankkeesta UUSIX Työkaluja INWORK hankkeesta Anna-Maija Nisula Tutkijatohtori, projekti päällikkö Lappeenrannan yliopiston kauppakorkeakoulu Technology Business Research Center (TBRC) anna-maija.nisula@lut.fi INWORK

Lisätiedot

L U PA TE HDÄ FIKS UM M IN

L U PA TE HDÄ FIKS UM M IN Joustavasti ja avoimesti uuteen toimintakulttuuriin L U PA TE HDÄ FIKS UM M IN Marika Tammeaid Kehityspäällikkö, Valtion henkilöstöjohtamisen tuki, Valtiokonttori #Työ2.0 Klassikot uudessa valossa Kohti

Lisätiedot

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia 2016 2020 Hallitus hyväksynyt 1.2.2016 Tutkimus-kehittämistoiminnan strategia kertoo 1) Toiminta-ajatuksemme (Miksi olemme olemassa?) 2) Arvomme (Mikä meille

Lisätiedot

Paras työelämä luodaan yhdessä! - Riittääkö että työssä viihdytään?

Paras työelämä luodaan yhdessä! - Riittääkö että työssä viihdytään? Paras työelämä luodaan yhdessä! - Riittääkö että työssä viihdytään? Merja Fischer, TkT ja KTM Johtajana Nokia, ABB ja Wärtsilä (2003-2012) Partneri Valoma Oy www.valoma.fi (09/2012- >) ja tutkijana Aalto-

Lisätiedot

UUSASIAKASHANKINTA. Johdanto

UUSASIAKASHANKINTA. Johdanto HINTAVASTAVÄITTEE T TYÖKIRJA.docx UUSASIAKASHANKINTA Johdanto Laatu on paras liiketoimintasuunnitelma M iten löytää enemmän ja parempia uusia asiakkaita, on yksi myyjän ydintaidoista. Millainen strategia

Lisätiedot

Aikuisten TNO -toiminnan ennakointi. Päivi Holopainen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto

Aikuisten TNO -toiminnan ennakointi. Päivi Holopainen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto Aikuisten TNO -toiminnan ennakointi Päivi Holopainen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto 28.3.2014 Mitä on ennakointi? SUUNNITTELU ENNAKOINTI VERKOSTOI- TUMINEN TULEVAI- SUUDEN- TUTKIMUS Lähde: Euroopan

Lisätiedot

Yritysten kasvun suunta kysely

Yritysten kasvun suunta kysely Yritysten kasvun suunta kysely Kysely suunnattiin marraskuussa 2015 webropol kyselynä pääosin PPY:n jäsenyrityksiin, vastaajia 662 kpl. Kempeleen osuus vastaajista 75 vastaajaa. KASVUN SUUNTA KYSELY Olen

Lisätiedot

Ylivoimainen asiakaskokemus. Kari Korkiakoski Futurelab Finland

Ylivoimainen asiakaskokemus. Kari Korkiakoski Futurelab Finland Ylivoimainen asiakaskokemus Kari Korkiakoski Futurelab Finland Futurelab Finland on asiakaskokemuksen strategisen kehittämisen konsulttitoimisto Futurelabin missio on auttaa suomalaisia yrityksiä menestymään

Lisätiedot

Sähköiseen maailmaan siirtyminen; Yritys-Suomi -palvelukokonaisuus ml. Yritys-Suomi visio 2020 Yritys-Suomi Innosta menestykseen - seminaari 10.9.

Sähköiseen maailmaan siirtyminen; Yritys-Suomi -palvelukokonaisuus ml. Yritys-Suomi visio 2020 Yritys-Suomi Innosta menestykseen - seminaari 10.9. Sähköiseen maailmaan siirtyminen; Yritys-Suomi -palvelukokonaisuus ml. Yritys-Suomi visio 2020 Yritys-Suomi Innosta menestykseen - seminaari 10.9.2014 Sirpa Alitalo & Jaana Lappi, TEM Yritys-Suomen visio

Lisätiedot

maineen johtaminen Maine menestystekijä Aula, P. & Heinonen, J. (2002)

maineen johtaminen Maine menestystekijä Aula, P. & Heinonen, J. (2002) maineen johtaminen Maine menestystekijä Aula, P. & Heinonen, J. (2002) maineen johtaminen Mainejohtamisen prosessi maineanalyysi liiketoiminnan tavoitteet mainestrategia maineen taktiikka mainedialogi

Lisätiedot

Mikä ihmeen brändi? Mitä brändäämisellä tarkoitetaan? Miten erottautua? Entä kannattaako brändäys yksin?

Mikä ihmeen brändi? Mitä brändäämisellä tarkoitetaan? Miten erottautua? Entä kannattaako brändäys yksin? KTT, dosentti Saila Saraniemi, Oulun yliopisto, markkinoinnin laitos Rokua 24.8.2013 Mikä ihmeen brändi Mitä brändäämisellä tarkoitetaan Miten erottautua Entä kannattaako brändäys yksin 1 2 Jokainen tuo

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 Liitenro1 Kh250 Kv79 Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 2 Pieksämäen kaupungin strategia 2020 Johdanto Pieksämäen strategia vuoteen 2020 on kaupungin toiminnan punainen lanka. Strategia on työväline,

Lisätiedot

Ohjausryhmän six-pack

Ohjausryhmän six-pack Ohjausryhmän six-pack Ohjausryhmän rooli ja vastuu projektien seurannassa? Mitä ohjausryhmän tulisi tehdä ja mitä sen ei tulisi tehdä? Ohjausryhmän merkitys projektin onnistumiseen? Projektipäivät 2016

Lisätiedot

Verkkokauppa ja Kotisivut

Verkkokauppa ja Kotisivut Kaupan liiton verkkokauppa -koulutus 2011 6.4.2011 Hotelli Radisson Blu Royal Verkkokauppa ja Kotisivut Markku Korkiakoski, Vilkas Group Oy Agenda Vilkas Group Oy:n esittely Käsitteitä? Monikanavainen

Lisätiedot

MITÄ JA MIKSI IHMISET OSTAVAT

MITÄ JA MIKSI IHMISET OSTAVAT MITÄ JA MIKSI IHMISET OSTAVAT Johdanto Mahdollisuus koputtaa harvoin ovellesi. Koputa sen sijaan mahdollisuuden ovea, jos toivot pääseväsi sisään. J okaisen myyjän on hyvä tiedostaa miten ja miksi pitää

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Työhyvinvointikysely 2014 Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 Yleistä Työhyvinvointikyselyyn 2014 vastasi 629 työntekijää (579 vuonna 2013) Vastausprosentti oli 48,7 % (vuonna

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op TAMK EDU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto tutkintoon johtavan

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Kaupan alan osaajaksi! LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO merkonomi LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2017 Kenelle Liiketalouden perustutkinto, merkonomi on suunnattu henkilöille, jotka haluavat hankkia

Lisätiedot

Esimiehen opas kehityskeskusteluihin. Irma Meretniemi

Esimiehen opas kehityskeskusteluihin. Irma Meretniemi Esimiehen opas kehityskeskusteluihin Irma Meretniemi Talentum Helsinki 2012 Copyright 2012 Talentum Media Oy ja Irma Meretniemi Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Lapine Oy Taitto: Anni Palotie ISBN

Lisätiedot

Teollisuustaito Oy Teollisuustaito Oy KAJAANI Y-tunnus: puh

Teollisuustaito Oy Teollisuustaito Oy KAJAANI Y-tunnus: puh Teollisuustaito Oy 25.5.2016 3 Teollisuustaito Oy Kajaanilainen teollisuuden asiantuntijapalveluita tuottava yritys Asiakaskunta koko Suomen alueella Henkilöstöllä vahva kokemus teollisuuden tuotantolaitoksilla

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINNIN OHJAUSJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN

TYÖHYVINVOINNIN OHJAUSJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN PUUSTELLI GROUP OY LOPPURAPORTTI TYÖHYVINVOINNIN OHJAUSJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN Laatija: Timo Hemmilä, Hemcon Oy Päiväys: Luottamuksellisuus: julkinen Hyväksynyt: Tarmo Vesimäki, Puustelli Group Oy Projektin

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja

VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja Valtiovarainministeriö vastaa valtioneuvoston osana» vakaan ja kestävän kasvun edellytyksiä vahvistavasta talouspolitiikasta,»

Lisätiedot

FUTUREX Future Experts

FUTUREX Future Experts FUTUREX Future Experts 2010-2013 Työnantajahaastattelujen satoa miksi laajoja osaamiskokonaisuuksia tarvitaan, millaista osaamista tarvitaan? Sirke Pekkilä, Sibelius-Akatemia, Taideyliopisto Miksi laajoja

Lisätiedot

WORKATHLON. Rovaniemi Tulokset. Let s Did it!

WORKATHLON. Rovaniemi Tulokset. Let s Did it! WORKATHLON Rovaniemi 29.-30.9.2016 Tulokset Let s Did it! Työelämäasiantuntijoina Nuppu Rouhiainen Tekes Niilo Hakonen, Kuntatyönantajat Risto Mäkikyrö, ELY Heino Vasara, ELY Ville Saarikoski, TTK Ulla

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Oheinen lomake on Hyvän johtamisen kriteereihin perustuva Arvioinnin tueksi työkalu. Voit arvioida sen avulla johtamista omassa organisaatiossasi/työpaikassasi.

Lisätiedot

Suomalaisen jääkiekon strategia

Suomalaisen jääkiekon strategia Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-18 28.1.2014 SUOMALAISEN JÄÄKIEKON STRATEGIA 2014-2018 Strategian päämäärä: Jääkiekkoperheen monipuolinen kasvattaminen Toimintaa ohjaavat arvot: Kunnioitus Yhteisöllisyys

Lisätiedot

Palkitsemisen tila ja muutos Suomessa 2008

Palkitsemisen tila ja muutos Suomessa 2008 Palkitsemisen tila ja muutos Suomessa 2008 Toteuttajat: Tutkijat Aino Salimäki & Tina Sweins Tutkimusassistentit Jouko Heiskanen & Antti Salimäki Ohjaajat: Professorit Matti Vartiainen & Tomi Laamanen

Lisätiedot

Kokemuksia T&K-hankkeiden tulosten hyödyntämisessä. Heidi Fagerholm EVP, R&D and Technology, Kemira

Kokemuksia T&K-hankkeiden tulosten hyödyntämisessä. Heidi Fagerholm EVP, R&D and Technology, Kemira Kokemuksia T&K-hankkeiden tulosten hyödyntämisessä Heidi Fagerholm EVP, R&D and Technology, Kemira Johtamis- ja innovaatiojärjestelmät avainroolissa Kemira 2011-> Kemira 2007 asti Diversifioitunut portfolio

Lisätiedot

Torstai Mikkeli

Torstai Mikkeli Torstai 14.2.2013 Mikkeli OSUVA (2012 2014) - Osallistuva innovaatiotoiminta ja sen johtamista edistävät tekijät sosiaali- ja terveydenhuollossa. hanke tutkii minkälaisilla innovaatiojohtamisen toimintatavoilla

Lisätiedot

MARKKINOINTI. Mitä se on? Miksi sitä tarvitaan? Miten sitä hyödynnetään? Kenelle se kohdennetaan? Kunniaa????Mainetta????Mammonaa????

MARKKINOINTI. Mitä se on? Miksi sitä tarvitaan? Miten sitä hyödynnetään? Kenelle se kohdennetaan? Kunniaa????Mainetta????Mammonaa???? MARKKINOINTI Mitä se on? Miksi sitä tarvitaan? Miten sitä hyödynnetään? Kenelle se kohdennetaan? Kunniaa????Mainetta????Mammonaa???? Markkinoinnin historiaa (wikipedia) Markkinointi käsitteenä keksittiin

Lisätiedot