MARKKINOINNIN KEHITTÄMISOHJELMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MARKKINOINNIN KEHITTÄMISOHJELMA"

Transkriptio

1 1 Aki Taka-Eilola MARKKINOINNIN KEHITTÄMISOHJELMA CASE PALVELU MAKASIINI OY Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Syyskuu 2006

2 2 KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Koulutusohjelma: Liiketalous Tekijä: Taka-Eilola Aki Opinnäytetyön nimi: Markkinoinnin kehittämisohjelma. Case Palvelu Makasiini Oy Työn ohjaaja: Pekka Paajanen Työn tarkastaja: Pekka Paajanen Opintojen aloitusvuosi: 2003 Valmistumisvuosi: 2006 Sivumäärä: TIIVISTELMÄ Työn lähtökohtana oli markkinoinnin kehittäminen muuttuvassa toimintaympäristössä, huomioiden muuttuneet kulutustottumukset ja trendit. Tavoitteena oli laatia markkinoinnin kehittämisohjelma rautakauppa-alalla toimivalle Palvelu Makasiini Oy:lle. Rakentamisessa tällä hetkellä vallitseva korkeasuhdanne vaikuttaa myönteisesti rautakauppa-alan kysyntään, mutta alalla oleva kova kilpailu on myös keskeinen piirre toimintaympäristössä. Markkinoinnin kentällä on näin ollen kehitettävää, huomioiden sekä ulkoinen että sisäisen markkinointi. Teoreettisessa osuudessa tarkistellaan miten asiakkuuksia nykyisin hoidetaan, ja millä tavoin sisäistä markkinointia kehitetään. Ulkoisen markkinoinnin teoreettisena pohjana on perinteinen 4P -malli. Pyrkimyksenä oli huomioida rautakauppa-alaan sopiva tarkistelukulma. Empiirisessä osuudessa asioihin perehdytään Palvelu Makasiinin näkökulmasta. Kehittämisohjelmaa laadittaessa paneuduttiin yrityksen nykyiseen markkinointiin, siinä oleviin vahvuuksiin ja heikkouksiin. Tietoa kerättiin keskeisten sidosryhmien edustajilta, kuten yrityksen johdolta, henkilöstöltä ja tavarantoimittajilta. Opinnäytetyönä laaditun markkinoinnin kehittämisohjelman tulokset näkyvät luonnollisesti vasta pitemmällä aikavälillä, mutta esille nousseisiin, selkeisiin epäkohtiin on tartuttu jo opinnäytetyöprosessin edetessä. Avainsanat: Asiakkuus, asiakkuuden johtaminen, sisäinen markkinointi, ulkoinen markkinointi, markkinoinnin kilpailukeinot.

3 3 CENTRAL OSTROBOTHNIA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES Degree programme: Business Economics Option: Marketing and Communication Author: Taka-Eilola Aki Name of thesis: Marketing development program. Case Palvelu Makasiini Oy Supervisor: Pekka Paajanen Inspector: Pekka Paajanen Starting year of studies: 2003 Year of graduation : 2006 Number of pages: ABSTRACT The starting-point to this work was marketing development in changing business, observing consumer habits and trends that have changed a lot. The goal was to draw up a marketing development program for a hardware store called Palvelu Makasiini Ltd. Today`s boom in building has a favourable effect on hardware business, but hard competition in this business is also essential. In business, there are a lot of things to develop: both in external and internal marketing. The theoretical part describes how custom is being taken care of and how internal marketing is being developed. The theoretical basis for external marketing is the traditional 4P -model. Efforts were made to find a suitable aspect for observing hardware-business. In the empirical part, matters are studied, from the point of view of Palvelu Makasiini Ltd. When making the development programme, the company`s present strengths and weaknesses in marketing were found out. Information was gathered from central agents in various interest groups, such as the company director, employees and suppliers. The results of the development programme in marketing, shown in this paper, will naturally be seen only in the long run. But clearly visible defects haw already been grasped, in the process of making this paper. Keywords: customer, customer leading, external marketing, internal marketing, competitive means in marketing.

4 4 SISÄLTÖ Sivunnumero 1 JOHDANTO 1.1 Kehittämistehtävän lähtökohdat Kehittämistehtävä ja sen rajaus Teoreettinen viitekehys Palvelu Makasiini Oy 5 2 ASIAKKUUS JA ASIAKKUUDEN JOHTAMINEN Markkinoiden segmentointi Asiakkuuden eri vaiheet Asiakastyytyväisyys Asiakasuskollisuus Asiakkuuden johtaminen 14 3 SISÄINEN MARKKINOINTI Käsite ja tehtävät Keinot 20 4 ULKOINEN MARKKINOINTI Ulkoisen markkinoinnin perinteiset kilpailukeinot Tuote Tuotteen kerrokset Tuotteen differointi Brandi Tuotteen elinkaari Lajitelma ja valikoima Hinta Hinnan asetanta Hintaporrastus Hintaoperointi ja maksuehdot Saatavuus Ulkoinen saatavuus Sisäinen saatavuus Viestintä Henkilökohtainen myyntityö Myyntituki 65 5 PALVELU MAKASIINI OY:N MARKKINOINNIN KEHITTÄMISOHJELMA Tilanneanalyysi Rautakauppa-alan näkymät Palvelu Makasiinin toimialueella Kilpailutilanneanalyysi 73

5 5 5.2 Yritysanalyysi Sisäisen markkinoinnin kehittäminen Henkilöstön valintaprosessi Perehdyttämisohjelma Henkilöstön kehittäminen Henkilöstön sitouttaminen Ulkoisen markkinoinnin kehittäminen Kuluttaja-asiakkaat kohderyhmänä Yritysasiakkaat kohderyhmänä LOPPUYHTEENVETO 103 LÄHTEET 105 LIITTEET

6 6 1 JOHDANTO 1.1 Kehittämistehtävän lähtökohdat Nykyaikainen markkinointi ei perustu enää yksinomaan tuotteeseen ja sen ominaisuuksiin. Asiakkuuksien hankinta ja niihin panostaminen ovat yhä merkittävämmässä roolissa. Tämänsuuntainen muutos on huomioitava markkinointia suunniteltaessa, toteutettaessa ja kehitettäessä. Asiakaslähtöinen toiminta ei saa olla pelkkä mainoslause, vaan asiakkaan on oltava toiminnan numero yksi. Asiakassuhteiden tärkeyttä ja niiden merkitystä korostaa se tosiseikka, että valinnan vaihtoehtoja niin tuotteiden kuin palvelujen suhteen on, säännöstely on mennyttä aikaa. Erilaisia hyödykkeitä tuotetaan kiihtyvällä vauhdilla, joten markkinoitavaa kyllä on, eri asia on löytyykö kaikelle asiakkaita. Ympäröivä maailma muuttuu yhä kiihtyvällä vauhdilla, ja muutokset koskevat meidän jokapäiväistä elämäämme. Kulutustottumukset muuttuvat ja asiakkaiden vaatimukset sen mukana. Asiakas tietää myöskin enemmän ja vaatii enemmän. Tuote ei ole läheskään aina pelkkä tuote, vaan sen ympärille rakennetaan erilaisia mielikuvia, joiden selkeä tarkoitus on antaa lisäarvoa ydintuotteelle. Ihan yksinkertaistenkin tuotteiden ympärille pyritään rakentamaan mielikuvia, ja sillä tavoin erottumaan kilpailijoista. Tämä kaikki koskee myös rautakauppa-alaa, ja sen tarjoamia tuotteita sekä palveluita. Kilpailun yhä kiristyessä, hyväkään palvelu ei aina riitä takamaan asiakkaan tyytyväisyyttä. Jos asiakas on tyytymätön, hän menee muualle. Tyytyväisyys sen sijaan kasvattaa myös asiakasuskollisuutta. Uskollinen asiakas voi toimia myös suosittelijana muille, ja tehdä näin ollen arvokasta markkinointiviestintää yrityksen puolesta. Mutta mitä kaikkea muuta sisältyykään markkinointiin? Se ei ole pelkästään mainontaa ja myyntityötä. Meistä jokainen viestii ilmeillä, eleillä, kehonkielellä ja puheilla, joko tietoisesti tai tiedostamatta. Oma asenne viestittyy myös herkästi tilanteen muille osallisille. Me ihmiset olemme usein peilejä toisillemme. Markkinointi on iso kokonaisuus, jossa kaikki viestii, olipa kyse sitten ulkoisesta tai sisäisestä markkinoinnista.

7 7 Erilaiset markkinointiin liittyvät toimenpiteet ja niiden tarkasteleminen on erityisen ajankohtaista silloin, kun kysyntää on, mutta yhtenä ongelmana on se, kuinka tullaan tunnetummaksi. Rautakauppa-alan tuotteista monet ovat senkaltaisia, että yksinomaan kaupan markkinoinnillisin toimenpitein kysyntää ei voi luoda. Harva ryhtyy rakentamaan tai remontoimaan sen takia, että villa on nyt niin halpaa. Kysyntään vaikuttavat merkittävästi viime vuosien matala korkotaso, ihmisten usko oman talouden suotuisaan kehitykseen ja kaikesta huolimatta, suhteellisen hyvä työllisyystilanne. Rautakauppa-alalla näkyy myös selkeästi muuttuneet kulutustottumukset ja vaatimukset. Perinteinen rakentaminen vähenee, ja ostetaan yhä valmiimpaa. Toimitussisällöltään hyvin laajojen valmiiden talopakettien menekin voimakas lisääntyminen vähentää rautakaupasta myytävien tuotteiden kysyntää merkittävästi. Kaikkea ei kuitenkaan osteta talotoimittajalta. Lisäksi remontoijat sekä rakennusliikkeet ja yritykset ovat rautakaupalle merkittäviä asiakkaita, unohtamatta kuluttajaa, joka tarvitsee työkaluja ja välineitä kulloiseenkin tarpeeseensa. Nykyiset ostotottumukset ja rakentamisen muuttuneet trendit asettavat haasteita myös Palvelu Makasiini Oy:lle. Tilanne on tällä hetkellä varsin kaksijakoinen; toimialueellamme rakentaminen on ollut vilkasta ja kysyntää rakennusmateriaaleille on, mutta osin myös edellä mainituista tekijöistä johtuen, kaupankäynti ei ole vilkastunut samassa suhteessa kuin rakentaminen. Pohdinnat siitä, mitkä ovat tehokkaita tapoja markkinoida tuotteita ja yritystä kohderyhmille ovat tärkeitä kysymyksiä. Perinteisesti ala on erittäin kilpailtu, ja sen suhteen tilanteen kalajokilaaksossakin ennakoidaan kiristyvän entisestään. Perinteinen 4P:n malli (tuote, hinta, markkinointiviestintä ja saatavuus) on käyttökelpoinen runko markkinoinnin kilpailukeinoille, mutta kuinka näitä asioita toteutetaan käytännössä, on toinen asia.

8 8 1.2 Kehittämistehtävä ja sen rajaus Tässä opinnäytetyössä toteutettava kehittämistehtävä koostuu Palvelu Makasiini Oy:n, ja sen edustamien tuotteiden markkinoinnin kehittämisestä. Tavoitteena on tehdä yritystä ja sen edustamia tuotteita tunnetummaksi, ja saada tätä kautta niin vanhoja kuin uusiakin asiakkaita kaupantekoon. Pitemmälle vietynä, luonnollinen tavoite on aikaansaada myönteinen myynninkehitys, ja tällä tavoin edesauttaa yrityksen menestymistä erittäin kilpailluilla markkinoilla. Opinnäytetyön kehittämistehtävä esitetään seuraavasti: Laatia Palvelu Makasiini Oy:lle markkinoinnin kehittämisohjelma. Tämä kehittämistehtävä jaetaan kysymysten muotoon seuraavasti: 1. Mitä mahdollisuuksia ja uhkatekijöitä rautakaupan alalla on yrityksen toimialueella? 2. Mitkä ovat yrityksen tämän hetkiseen markkinointiin liittyvät vahvuudet ja heikkoudet? 3. Miten yrityksen sisäistä markkinointia tulisi kehittää henkilöstön motivoimiseksi ja sitouttamiseksi? 4. Miten yrityksen ulkoista markkinointia tulisi kehittää nykyisten asiakassuhteiden syventämiseksi ja uusien asiakassuhteiden luomiseksi? Avainkäsitteet ovat ulkoinen markkinointi, markkinoinnin kilpailukeinot, sisäinen markkinointi, asiakkuus ja asiakkuuden johtaminen. Keskeisiä käsitteitä tarkistellaan omissa pääluvuissaan ja empiirisessä osuudessa paneudutaan yrityksen markkinointitoimenpiteiden kehittämiseen. Kehittämistehtävä toteutetaan analysoimalla markkinointitoimenpiteiden onnistumista. Nykyisiä vahvuuksia pyritään vahventamaan ja heikkouksia karsimaan.

9 9 1.3 Teoreettinen viitekehys Teoreettista perustaa selvennetään kuviolla 1. Siinä kuvataan markkinoinnin kehittämiseen liittyviä avainkäsitteitä. Henkilökunnan ammatillisella ja asenteellisella osaamisella vaikutetaan merkittävästi yrityksen markkinoinnin onnistumiseen. Sisäisen markkinoinnin keinoin pyritään vaikuttamaan siihen, jotta henkilöstö olisi motivoitunut, sekä palvelisi hyvin myötävaikuttaen asiakkuuksien johtamiseen ja uusien luomiseen. Ulkoinen markkinointi suuntautuu yrityksen kohderyhmään, tavoitteenaan aikaansaada tuloksellisia asiakassuhteita. Perinteinen 4P:n malli on hyvä tapa lähestyä asiaa. Näiden asioiden onnistuneella yhteensovittamisella luodaan edellytyksiä markkinoinnin kehittämiselle, jonka päämääränä ovat tyytyväiset asiakkaat. Sisäinen markkinointi Ulkoinen markkinointi Henkilökunta Markkinoinnin kehittäminen Tuote Saatavuus Hinta Viestintä Asiakaspalvelu Asiakkuus ja asiakkuuden johtaminen Tyytyväiset asiakkaat KUVIO 1. Teoreettinen viitekehys

10 Palvelu Makasiini Oy Palvelu Makasiini Oy on vuonna 1985 perustettu yritys, jonka toimiala on rauta- ja rakennustarvikkeiden vähittäis- ja tukkukauppa. Myynnillisesti merkittävimpiä tuoteryhmiä ovat perusrakennustarvikkeet (harkot, eristeet, teräkset ja verkot), rakennuslevyt sekä runsas vanerivarasto. Myös varaavien tulisijojen kauppa on toiminnan yksi tukijalka. Liike toimii omassa kiinteistössä Ylivieskassa Tulolantiellä, jossa vuokralaisena on mm. sisustustarvikeliike. Tällä on pyritty siihen, että asiakkaat saavat niin halutessaan samasta paikasta materiaalit niin rakentamiseen kuin sisustamiseenkin. Yritys on toimintansa alkuvuosina kuulunut Rautiaketjuun, mutta Rautian omistussuhteiden muututtua Palvelu Makasiinista tuli ns. villi ja ketjuihin kuulumaton. Yrityksen liikevaihto oli v n. 2,9 milj. euroa ja se työllistää 11 henkilöä. Yrityksen merkittävimpiä asiakkaita ovat yksityiset oman kodin rakentajat ja remontoijat, sekä rakennusliikkeet. Myös erialojen yrityksiä, sekä kuntia ja kaupunkeja lukeutuu asiakkaisiin. Sijainti Ylivieskassa, perinteisessä jokilaaksojen kaupankäynnin keskuksessa, yhtenä tekijänä myötävaikuttaa siihen, että asiakkaita on myös naapuripitäjistä. Toiminta-ajatuksena on myydä rakennustarvikealan tuotteita ja palveluita valiten yhteistyökumppanit niin, että tuloksellinen toiminta on mahdollista. Arkipäiväinen toiminta jakautuu kahteen osioon. Myymälästä asiakas voi hankkia edellä esille tulleet tulisijat, rakennustarvikkeet ja työkalut, sekä työasusteet ja jalkineet. Levypuolella on sahauspalvelun lisäksi myös hivenen omaa tuotantoa ja kohtuullisessa määrin pakettiautojen levytyksiä. Palvelu Makasiinin kriittisin menestystekijä on alan muiden yritysten tapaan myynnin määrä ja myyntikate. Markkinaosuus on pyrittävä pitämään entisellään, tai jopa nostamaan. Yhteistyö asiakkaiden kanssa on luonnollisesti myös menestystekijä. Isot rakennusyritykset tuovat paljon myyntiä, joten niiden kanssa on pyrittävä joustavaan ja sujuvaan yhteistyöhön.

11 11 2 ASIAKKUUS JA ASIAKKUUDEN JOHTAMINEN Asiakkuus on yrityksen ja asiakkaan prosessien välillä tapahtuvan resurssien vaihdannan mekanismi, jonka tavoitteena on luoda arvoa molemmille osapuolille. Asiakkuus on olemassa, jotta asiakkuuden molemmat osapuolet kokevat saavansa vaihdannassa antamalleen arvolle vastineena jotain vieläkin arvokkaampaa. Asiakkuuden vaihdantaprosessin määrittelee tarkemmin yrityksen noudattama liiketoimintamalli. (Storbacka 2005, 256.) 2.1 Markkinoiden segmentointi Segmenttejä voidaan tunnistaa kolmella tavalla. Perinteinen lähestymistapa on jakaa markkinat demografisiin ryhmiin, kuten vuotiaat naiset. Tavan etuna on ryhmän helppo tavoitettavuus. Huono puoli on se, ettei voida olettaa kaikkien ryhmän naisten olevan kiinnostuneita samoista asioista ja olevan yhtä halukkaita ostamaan. Toinen lähestymistapa on segmentoida markkinat tarveryhmiin, kuten naiset, jotka haluavat säästää aikaa ruokaostoksilla. Se on selvä tarve, joka voidaan tyydyttää monin eri ratkaisuin. Toiveena olisi tunnistaa kyseisten naisten demo- tai psykografisia piirteitä, kuten että he ovat keskivertoa korkekeammin koulutettuja tai parempituloisia. (Kotler 2005,130.) Kolmas lähestymistapa on jako käyttäytymisryhmiin, kuten Peapodystä ja muista kotiin ostokset toimittavasta kaupoista ruoan ostavat naiset. Ryhmä määritetään todellisen käyttäytymisen, ei vain tarpeiden mukaan, ja analysoija voi sitten etsiä mahdollisia yhdistäviä piirteitä. Kun on tunnistettu selvä segmentti, on päätettävä hoidetaanko sitä olemassa olevalla organisaatiolla vai ansaitseeko se kokonaan oman liiketoimintayksikkönsä. (Kotler 2005, 130.)

12 12 Asiakkuus saattaa joissakin tapauksessa olla osittain pirstoutunut ja yrityksen on hyvä tunnistaa tämä asiakasrakenne. Tämän tunnistamalla yritys voi selkiyttää asiakkaiden tarpeet ja vastata niihin. Kuvio 2 kuvaa asiakasrakennetta esimerkinomaisesti. Jälleenmyyjä Sidosryhmä Asiakas (loppukäyttäjä) Yritys KUVIO 2. Asiakasrakenne (Selin & Selin,17) Joskus yritys myy tuotteensa jälleenmyyjälle, joka myy ne edelleen asiakkaalleen (loppukäyttäjä). Yritys voi myös myydä tuotteensa suoraan asiakkaalle (loppukäyttäjä). Jälleenmyyjä hankkii tuotteita edelleen myytäväksi. Sen tavoitteena on saada hankittua tuotteet mahdollisimman halvalla ja hyvin ehdoin, voidakseen myydä ne eteenpäin mahdollisimman hyvällä voitolla. Jälleenmyyjän perusmotiivitekijänä toimii sille jäävä kate oman liiketoiminnan pyörittämiseen. (Selin & Selin 18.) Sidosryhmät kuuluvat myös asiakasrakenteeseen. Sidosryhmät ovat sellaisia ryhmiä, jotka voivat edesauttaa myyntitapahtumaa tai estää sen. Usein sidosryhmät eivät edes osta yritykseltä, eikä näillä välttämättä ole suurta tarvetta yhteistyöhön. Sidosryhmiä voivat olla mm. suunnittelijat, arkkitehdit, rahoittajat ja lehdistö. Sidosryhmät voivat joskus jopa yrityksen tietämättä vaikuttaa suoraan jälleenmyyjiin tai loppukäyttäjiin, vaikka näillä ei keskenään olisikaan asiakassudetta. Kaikkien yritysten resurssit ovat rajalliset. Koska kaikkia sidosryhmiä ei voi ottaa huomioon, kannattaa yrityksen selvittää itselleen tärkeimmät ja keskittyä näihin. (Selin & Selin 2005,18.)

13 13 Kuinka sitten käytännössä asiaa toteutetaan rautakauppa-alalla? Seuraavaksi tarkastellaan asiaa Keskon vuosikertomuksen pohjalta. Suomessa K-rautaverkostoa kasvatetaan ja K-rauta- ja Rautia-ketjujen myymälöitä uudistetaan. Konsepteja kehitetään sekä yksityis- että ammattiasiakkaan tarpeiden mukaan. Se tarkoittaa panostusta mm. suunnittelu-, asennus- ja rahoituspalveluihin. Ammattiasiakaskaupan toimintatapoja kehitetään ja integroidaan vähittäiskauppojen toimintaan. Rautian keskeinen kilpailuetu on paikallinen markkinatuntemus. Moni Rautia-kauppa täydentää lisäksi tarjontaansa paikallisten tarpeiden mukaan esimerkiksi maatalouskaupalla. Rautakeskon Yrityspalvelun asiakkaita ovat rakennusliikkeet, teollisuus ja muut ammattiasiakkaat. Yrityspalvelu suunnittelee, ohjaa ja toteuttaa asiakkaan hankintaan liittyviä tehtäviä, jolloin asiakasyritys voi keskittyä omaan ydinliiketoimintaansa. (Keskon vuosi 2004.) Tiivistelmä on ison kaupparyhmän vuosikertomuksesta, josta ilmenee eri konseptien segmentit. Myös paikallisten olosuhteiden huomioiminen on segmentointia, mm. esille tuleva maatalouskauppa on osa tätä. Kun tuntee asiakasrakenteensa, on tälle helpompi lähteä tarjoamaan palveluitansa. S-ryhmän viime vuosien hyvää menestystä voi lähestyä myös siitä näkökulmasta, että se tuntee segmenttinsä erittäin hyvin. Asiakasomistajuuteen liittyvä tiedonkeruu on yksi tekijä, jonka myötä ryhmällä on hyvät tiedot asiakkaistaan. Paikallisuus ja tehokkuus yhdistettynä markkinoiden tuntemiseen tuottavat tulosta. 2.2 Asiakkuuden eri vaiheet Kotlerin (1999, ) mukaan asiakassuhteen tärkeimmät kehitysvaiheet ovat: ensiasiakas uudestaan ostava asiakas kanta-asiakas jäsen kumppani omistaja.

14 14 Kumppanuudet ovat yleisimpiä yritysten välisissä suhteissa kuin kuluttajamarkkinoilla. Jokaisen yrityksen ei myöskään pidä, eikä ole mahdollistakaan muuntaa asiakkaitaan omistajiksi, näin ollen opinnäytetyö käsittelee asiakkuuden vaiheita enemmän niiden hankinnan ja säilyttämisen kannalta. Suomen viime vuosikymmenien taloushistoriasta löytyy ikäviäkin esimerkkejä omistaja-asiakkuuden toimimattomuudesta. Novera yhtymän (ent. Hankkija) ajautuminen konkurssiin vuonna 1992 on muistutus tästä. Mäntyneva (2003, 19) tiivistää asiakkuudenhallintaa sen elinkaaren eri vaiheissa taulukon 1 mukaisesti. TAULUKKO 1. Asiakkuuden hallinta (Mäntyneva 2003,19) Asiakkuuden vaihe Tavoite Hankinta Haltuunotto Kehittäminen Säilyttäminen Potentiaalisten asiakkuuksien hankinta Uusien asiakkuuksien kannattavuus muiden tuotteiden lisä myynnillä Aiemmat ostokset Asiakkuuden syventäminen Olemassa olevien asiakkuuksien säilyttäminen Lähestymisen Demografinen Potentiaalin Asiakkaan ostoperuste peruste realisointi historia ja profiili Tarvelähtöisyys Oletetut tarpeet Viestityt tarpeet Todelliset tarpeet Todelliset tarpeet Markkinointiviestinnän personointi Tarjouksen sisältö Kaupanteon onnistumistodennäköisyys Vähemmänkin persoonallinen riittää Perustuu tuotelähtöisyyteen Pyrkimys persoonallisuuteen Perustuu asiakkaan olemassa oleviin tarpeisiin Persoonallisuus välttämätöntä Perustuu asiakkaan olemassa oleviin tarpeisiin ja toiveisiin Persoonallisuus välttämätöntä Perustuu aiempaan asiakassuhteeseen Alhainen Kohtalainen Hyvä Suhteellisen korkea Lehtinen (2004,161) tarkastelee asiakkuuksien hoitoa. Asiakkuuden hoitomallilla tarkoitetaan niitä käytännön tehtäviä, joita tarvitaan asiakkuusstrategian viemiseksi käytäntöön. Hoitomallin voi kuvata toimintasuunnitelmana. Se on käytännön työsuunnitelma asiakkaan kanssa työskentelylle. Asiakkaan kanssa työskentely on molemminpuolista. Useissa tapauksissa asiakkaan kanssa voi keskustella ja sopia hoitomallista ja niistä toimenpiteistä, joita yritys tekee asiakkuuden parantamiseksi ja joita tehdään yhdessä. Hoitomallia rakennettaessa on lähtökohtana luoda käsikirjoitus, jonka jokainen ymmärtää ja joka ohjaa sitä työtä, jota asiakkaiden kanssa tehdään. (Lehtinen 2004,161.)

15 15 Kysymyksessä ei kuitenkaan ole perinteinen manuaali, joka antaa täsmällisen toimintaohjeen, vaan käsikirjoitus, jota soveltamalla kuhunkin tilanteeseen voidaan löytää oikea työskentelytapa. (Lehtinen 2004,161.) Hoitomallien luominen on vaativaa sen vuoksi, että niiden on yhtäältä toteutettava strategioita ja niiden avulla on saavutettava strategiset tavoitteet. Niiden on toisaalta kuitenkin oltava käytännönläheisiä ja yksinkertaisia, jotta ne toimivat käytännössä etulinjassa. Asiakkuuden hoitomalli on siis se tapa, jolla strategia toteutetaan jokapäiväisessä työssä. Asiakkuusajattelun keskeisiä ongelmia on ollut se, että yhtäältä puhutaan erittäin strategisista asioista, visioista ja toisaalta erittäin käytännönläheisistä teoista asiakkaan kanssa ja asiakkaalle. Hyvästäkään strategiasta ei ole hyötyä, ellei asiakas koe sitä konkreettisena parannuksena. (Lehtinen 2004, ) Edellä olevaa toimintamallia käytännön tasolle siirtämisessä rautakauppa-alalla yhdeksi keskeiseksi tekijäksi nousee henkilöresurssit. Mallin luominen ei yksinomaan ole vaativaa, vaan myös suhteen hoitaminen vaatii panostuksia, jotta kassakone kilisee. Päämääränä olevan lujan asiakassuhteen eteen kannattaa ja pitääkin tehdä panostuksia, ja onnistuessaanhan kumpikin osapuoli hyötyy. Asiakkuutta hoitavien henkilöiden on sitouduttava työhönsä, ja omattava myös käytännössä asiakaslähtöinen ajatusmaailma. Hyvä termi tehtäviä hoitaville henkilöille on asiakasvastuullinen myyjä. Heidän kuuluu hoitaa asiakaspintaa sillä tavoin, että strategia toteutuu käytännössä. 2.3 Asiakastyytyväisyys Suurin osa yrityksistä kiinnittää virheellisesti enemmän huomiota markkinaosuuteensa kuin asiakkaidensa tyytyväisyyteen. Markkinaosuus on suure, joka määräytyy menneen perusteella, asiakastyytyväisyys määrää tulevaisuuden suunnan. Jos tyytyväisyys alkaa heiketä, markkinaosuuden rapistuminen seuraa pian perässä. Yritysten olisi tarkkailtava ja parannettava asiakastyytyväisyyden tasoa. Mitä korkeampi se on, sitä todennäköisemmin asiakkaat pysyvät. (Kotler 2005,13.)

16 16 Kotler (2005,13) esittää seuraavaa: 1. Uusien asiakkaiden hankkiminen maksaa viidestä kymmeneen kertaa enemmän kuin nykyisten asiakkaiden tyydyttäminen ja pitäminen. 2. Keskivertoyritys menettää vuosittain prosenttia asiakkaistaan. 3. Viiden prosentin lasku asiakkaiden menetyksessä voi lisätä tuottavuutta alasta riippuen prosenttia. 4. Asiakkaiden tuottavuustaso yleensä nousee mitä kauemmin he ovat olleet asiakkaina. Kun tiedetään, millaiset asiat ovat osapuolille kaikkein tärkeimpiä, tiedetään millaiseen muutokseen kannattaa panostaa. Kahden osapuolen intressien ja tavoitteiden erilaisuus tulee siis hyväksyä, mutta kuuntelu antaa mahdollisuuden paremmin ymmärtää, missä asiakkaan odotuksiin vastaaminen on tärkeintä. (Mattinen 2006, 86.) Mitä nykyisin sitten rautakaupalta odotetaan, ja mitkä ovat niitä muutoksia, joilla tähdätään pitempiaikaisiin asiakassuhteisiin? Kauppias Heikki Takamäen mukaan rautakaupan rakenne voi muuttua, mutta vähittäiskauppaa ei ohita eikä uhkaa mikään. Hänen oma kauppansa, Tampereen Rauta Otra on Suomen toiseksi suurin K-rauta. (Rakennuslehti 12/ 2006, 8.) Takamäki (Rakennuslehti 12/2006,8) kertoo, että monesti asiakas tarvitsee tavaran heti, jolloin sen hankkiminen tehtaalta tilaustoimituksena on asiakkaalle täysin mahdoton ajatus. Vähittäiskaupan voima on siinä, että tavara on koko ajan asiakkaan luona. Hän myöntää, että on tavaroita, joiden tulevan tarpeen ammattirakentaja tietää ennakolta, ja joissa tarkoilla toimitusajoilla ei ole ratkaisevaa merkitystä. Esimerkiksi eristeet voidaan helposti myydä ja toimittaa asiakkaalle suoraan tehtaalta. Kauppaa tarvitaan puskurivarastona, jos tavaraa tuleekin liian vähän. (Rakennuslehti 12 /2006,8.)

17 17 Starkin toimitusjohtaja Willström (Rakennuslehti 12/2006,9) puolestaan toteaa, että rakentajan kanssa sovitaan, että kaupan varastossa oleva tavaramäärä on riittävän suuri, jotta yllättävistäkin tilanteista selvitään. Hänen mukaansa rautakauppojen keskinäisessä kilpailussa paremmuus ratkaistaan aina paikallisesti, vaikka mukana on laajempiakin alueellisia, valtakunnallisia ja jopa kansainvälisiä tekijöitä. Tärkeintä kuitenkin on, että myyntihyllyyn hankittavat tuotteet ovat hyviä ja hinnallisesti kilpailukykyisiä. Rakentajat tavoittelevat entistä pitempiaikaisia asiakassuhteita, jotta esimerkiksi hankintojen laadun tasaisuus voitaisiin varmistaa. Tavarantoimittajien lukumäärää halutaan karsia siitäkin syystä, että oman ostotoiminnan seuranta on monessa rakennusyrityksessä osoittautunut vaikeaksi asiaksi. Willström (Rakennuslehti 12/2006,9) jatkaa edelleen, että rautakauppa tuntee rakennusliikkeiden ostot ja ostokäyttäytymisen. Tämä on rautakaupalle tietynlaista pääomaa kehittäessä sen omaa toimintaa ja roolia logistisessa putkessa. Toimintaa kehitetään asiakaspalautteen pohjalta. Starkki on kutsunut koolle asiakasraateja. Tältä pohjalta yritetään opiskella asioita ja parempaa toimintaa. (Rakennuslehti 12/ 2006, 9.) Muutospaineita kaupalle syntyy myös teollisuuden kansainvälistymisestä ja keskittymisestä. Kauppakin puntaroi roolien tarkentumisia ja muun muassa sitä, millaisena teollisuus näkee kaupan roolin loppuasiakkaan ja itsensä välissä. Kuluttajakaupassa Starkki on panostanut Rakentajan Keidas -palvelukonseptiin, joka toimii ammattirakentajien ja kuluttaja-asiakkaiden kohtauspaikkana. Starkki on käynnistänyt asiakkailleen myös valtakunnallisen puhelinpalvelun. Neuvojat näkevät päätteiltään eri yksiköiden varastotilanteen. (Rakennuslehti 12/ 2006,9.) 2.4 Asiakasuskollisuus Mäntyneva (2003,125) määrittää asiakasuskollisuuden asiakkaan tahtotilaksi pysyä yrityksen asiakkaana. Lehtinen (2004,220) näkee nykyisessä ajassa ilmiöitä, jotka eivät tue asiakasuskollisuutta. Aikaisemmin oli lapsiakin kielletty suorastaan selkäsaunan uhalla menemästä väärään kauppaan. Osuuskaupan jäsenen perheestä ei menty K-kauppaan. Mieluummin kärsittiin vaikka pulaa. (Lehtinen 2004,220.)

18 18 Nykyään asiakkaista on tullut moniuskollisia. Usean perheenäidin käsilaukussa on kaikkien kauppaketjujen kanta-asiakaskortit. Hän on uskollinen niille kaikille aina tilanteen mukaan. Mitkä ovat yhteiskunnan arvot, jotka tukevat moniuskollisuutta? Lapset saavat vaikutteita vanhemmiltaan. Perinteisesti perheeseen on kuulunut äiti, isä ja 2,8 lasta, sekä mahdollisesti koira. Näin ei ole enää. Solmituista avioliitoista lähes puolet päätyy eroon. Syntyy erilaisia uusio- tai kierrätysperheitä. Kierrätysperhe voi olla vaikka jo kolmas yritys. Samassa perheessä on lapsia, jotka ovat velipuolia, sisarpuolia sisaria ja veljiä tai eivät ole lainkaan sukua keskenään. Ainoana yhteisenä tekijänä, jolla perhe voidaan määritellä on se porukka, joka käy samalla jääkaapilla. Näin mallit, jotka saadaan kotoa, eivät juuri tue uskollisuutta ja sitoutuneisuutta, vaan pikemminkin opportunismia. Tämä vuosikymmen tulee olemaan merkittävä asiakkaiden moniuskollisuuden vuosikymmen. (Lehtinen 2004, 220.) Vaikka edellä esiin nouseekin näkemys moniuskollisuudesta, on kuitenkin hyvä pohtia millä keinoilla voidaan asiakasuskollisuutta kehittää. Selin ja Selin (2005, 133) tiivistävät asian seuraavasti. Asiakasuskollisuus tarkoittaa, että asiakas on suostuvainen sitoutumaan entistä vahvemmin yhteistyöhön. Tämänkaltaisen olotilan rakentaminen on määrätietoista ja suunnitelmallista ja eteneminen tapahtuu vaiheittain. Asiakasuskollisuuden lisääminen edellyttää hyvää asiakastuntemusta, mutta usein myös toimintaprosessien yhteensovittamista asiakkaan kanssa ja jatkuvaa uudistumista, jonka avulla asiakkaalle tuotetaan lisäarvoa. (Selin & Selin 2005, 133.) Missä määrin uskolliset asiakkaat sitten ovat kannattavia? Yleisesti ajatellaan, että uskolliset asiakkaat ovat kannattavampia kuin muut asiakkaat. Tätä perustellaan monella eri tekijällä. Uskollisten asiakkaiden tuomat säännölliset kassavirrat mahdollistavat sen, että voidaan investoida uusien asiakkuuksien luomiseen. Samoin on helpompaa jalostaa nykyisiä asiakkuuksia kuin synnyttää uusia. Asiakkaita voi myös käyttää uusien asiakkuuksien luomiseen. Lisäksi pitkäaikaisia asiakkaita voidaan ohjata siten, että asiakkuuden kustannukset alenevat. Asiakaskanta-analyysit osoittavat, että suuri osa asiakkuuksista on kannattamattomia riippumatta asiakkuuden kestosta. (Storbacka & Lehtinen 2002, )

19 19 On myös voitu todeta, että uskolliset kannattamattomat asiakkuudet eivät tule ajan myötä kannattavammiksi, jollei samanaikaisesti ratkaisevasti pystytä vaikuttamaan asiakkuuden tuloihin tai asiakasrakenteeseen tavalla, joka vähentää asiakkuuteen liittyviä kustannuksia. Jos siis hyväksytään se, että tyytyväiset asiakkaat eivät välttämättä ole uskollisia eivätkä uskolliset asiakkaat kannattavia, voidaan todeta, että paras asiakkuuden arvon nostamisen lähtökohta on asiakkaiden todellinen ostokäyttäytyminen. (Storbacka & Lehtinen 2002, ) Storbacka (2005, 98) tuo esille myös asian, joka soveltuu hyvin myös rautakauppa-alalle. Kun tarkastellaan asiakasta, avainasiaksi tulee määritellä, missä osassa asiakkaan prosessia halutaan olla mukana. Yrityksellä on harvoin mahdollisuus olla asiakkaan kaikissa prosesseissa mukana (omat resurssit tai osaaminen eivät riitä), ja siksi on olennaista rajata lähestymistä. (Storbacka 2005, 98.) Käytännön tasolla ideaalitilanne on se, että niissä prosesseissa, joissa on mukana, omaa riittävän vahvan osaamisen ja uskollisen asiakaskunnan. Osaamisella ja sen kehittämisellä on mahdollista säilyttää kilpailukyky ja päästä osalliseksi niin suuresta osasta asiakkaidensa prosessista kuin on mahdollista ja järkevää. Eli jos ydinliiketoiminta keskittyy sisustamiseen, enää ei välttämättä riitä materiaalien myynti ja tunteminen, vaan myös asennuspalvelu on hyvä olla valikoimissa. Tätä kautta voi saada jälleen suuremman osan asiakkaidensa prosesseista. 2.5 Asiakkuuden johtaminen Asiakkuusajattelun keskeisin käsite on asiakkaan arvontuotanto. Asiakkuuden kehittäminen edellyttää, että prosessi, jonka avulla asiakas tuottaa itselleen arvoa on tunnettava syvällisesti. Prosessitarkastelussa yksittäisen ostotapahtuman merkitys pienenee. Siirrytään kauppojen tekemisen maailmasta asiakkuuksien johtamisen maailmaan. Asiakkuuksien johtamisen tavoitteena ei ole maksimoida yksittäisen kaupan tuotto, vaan yhteistyössä asiakkaan kanssa rakentaa kestävää asiakkuutta. (Storbacka & Lehtinen 2002, )

20 20 Asiakkuusajattelussa toimitaan asiakkuuden ehdoilla, ja pyritään molemminpuolisesti sovittamaan prosesseja niin hyvin toisiinsa, että arvoa syntyy molemmille osapuolille. Asiakkuusajattelussa kilpailukyky ei perustu vain hintaan vaan yrityksen kykyyn auttaa asiakasta tuottamaan arvoa itselleen. (Storbacka & Lehtinen 2002, ) Toinen asiakkuusajattelun kulmakivi on tuotteen määrittely prosessiksi. Tässä tarkastelussa perinteinen jako tavaroihin tai palveluihin on merkityksetön. Tuote on nähtävä kokonaisuutena, jossa asiakkaan ja yrityksen eri prosessivaiheiden välillä tapahtuu vaihdantaa. Vaihdannan kautta yrityksen osaaminen siirtyy osaksi asiakkaan arvontuotantoa. Tässä ajattelussa tuotedifferointi tarkoittaa prosessidifferointia ja tämä avaa rajattomat mahdollisuudet rakentaa erilaisia asiakkuuksia. Kolmas asiakkuusajattelun kulmakivi liittyy yrityksen vastuun kantamiseen. Asiakkuusajattelussa ei riitä, että yritys tyydyttää asiakkaan tarpeet. Myöskään ei riitä, että asiakas on tyytyväinen. Yritys voi rakentaa asiakkuuden lujuutta vain, jos se kantaa vastuuta asiakkuuden kehittämisestä ja tarjoaa asiakkaalle uusia mahdollisuuksia tuottaa itselleen arvoa. (Storbacka & Lehtinen 2002, ) CRM (Customer Relationship Management) Viime vuosina on alettu yhä enemmän puhua asiakassuhteiden hallinnasta, CRM:sta. CRM perustuu asiakastiedon keräämiseen ja hyväksikäyttöön. Kerätyn tiedon perusteella pyritään mm. tunnistamaan yritykselle parhaat asiakkaat sekä ohjaamaan markkinointia, myyntiä ja palvelua siten, että asiakkaat pystytäisiin pitämään pitkään ja asiakkaan uskollisuutta yritystä kohti lisäämään (Kaskela 2005, <url:http://www.tieke.fi.) Kotlerin (2005,11) mukaan kaikki puhuvat asiakassuhteiden hallinnasta (CRM) uutena ihmelääkkeenä. Se on kuitenkin vain tyhjä termi, jos sitä ei määritellä. Jotkut määrittelevät sen tekniseksi sovellukseksi, jolla opitaan enemmän kustakin asiakkaasta ja joka mahdollistaa heidän kohtaamisen kahden kesken. Toisten mielestä se ei ole tekninen asia, vaan pikemminkin inhimillinen. Kyse on kunkin asiakkaan kohtelemisesta empaattisesti ja huomioon ottavasti. Eräs kyynikko sanoi, että asiakassuhteiden hallinta on kallis tapa oppia se, mikä muutoin opittaisiin jutustelemalla asiakkaan kanssa viiden minuutin ajan. (Kotler 2005,11.)

Yritysyhteenliittymän markkinointi

Yritysyhteenliittymän markkinointi Yritysyhteenliittymän markkinointi Hankintayksikön markkinakartoitus l. RFI Toimittajat voivat markkinoida tuotteitaan ja palveluitaan hankintayksikölle kuten muillekin potentiaalisille asiakkaille - aktiiviset

Lisätiedot

Asiakasmarkkinoinnin määritelmä

Asiakasmarkkinoinnin määritelmä Asiakasmarkkinoinnin määritelmä Markkinointi on asiakaslähtöinen ajattelu- ja toimintatapa, jonka avulla luodaan yrityksille kilpailuetua, tuodaan hyödykkeet markkinoille ostohalua synnyttäen ja rakennetaan

Lisätiedot

OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT

OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT Markkinointi on Asiakaslähtöistä ajattelu Tuote-, hinta-, jakelutie- ja viestintäratkaisujen tekemistä ja toimenpiteiden toteuttamista mahdollisimman hyvän taloudellisen

Lisätiedot

5. Harjoitus Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen. TU-A1100 Tuotantotalous 1

5. Harjoitus Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen. TU-A1100 Tuotantotalous 1 5. Harjoitus Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen TU-A1100 Tuotantotalous 1 Harjoitusty ö Harjoitusten sisältö Myynti ja markkinointi Markkinoinnin suunnittelun työkalut Asiakaslaatu ja asiakassuhteet

Lisätiedot

PORONLIHAN SUORAMYYNTIKOULUTUS

PORONLIHAN SUORAMYYNTIKOULUTUS LAATUA RAAKA-AINEIDEN JALOSTAMISEEN Elintarvike- ja poroalan koulutushanke PORONLIHAN SUORAMYYNTIKOULUTUS Erkki Viero PORONLIHAN SUORAMYYNTIKOULUTUKSEN TAVOITTEET Asiakaspalvelun ja markkinoinnin merkityksen

Lisätiedot

ONNISTUNUT MAASEUTUMATKAILUN MARKKINOINTI. Timo Rope 10.10.2001 Rope-Yhtiöt

ONNISTUNUT MAASEUTUMATKAILUN MARKKINOINTI. Timo Rope 10.10.2001 Rope-Yhtiöt 1 ONNISTUNUT MAASEUTUMATKAILUN MARKKINOINTI Timo Rope 10.10.2001 Rope-Yhtiöt 2 0. LÄHTÖKOHDAT Ei ole merkitystä, mikä on toimiala: liiketoiminnan lainalaisuudet ovat aina samat. Ei ole merkitystä, mikä

Lisätiedot

Mitä on markkinointiviestintä?

Mitä on markkinointiviestintä? Mitä on markkinointiviestintä? Tiina Karppinen 17.3.2011 Markkinointiviestintä on yrityksen ulkoisiin sidosryhmiin kohdistuvaa viestintää, jonka tarkoituksena on välillisesti tai suoraan saada aikaan kysyntää

Lisätiedot

3. Arvot luovat perustan

3. Arvot luovat perustan 3. Arvot luovat perustan Filosofia, uskonto, psykologia Integraatio: opintojen ohjaus Tässä jaksossa n Omat arvot, yrityksen arvot n Visio vie tulevaisuuteen Osio 3/1 Filosofia Uskonto 3. Arvot luovat

Lisätiedot

markkinointistrategia

markkinointistrategia Menestyksen markkinointistrategia kaava - Selkeät tavoitteet + Markkinointistrategia + Markkinointisuunnitelma + Tehokas toiminta = Menestys 1. markkinat Käytä alkuun aikaa kaivaaksesi tietoa olemassa

Lisätiedot

Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa. StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén

Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa. StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén Markkinoinnin tila -kyselytutkimus Tavoitteena laaja yleiskuva suomalaisen markkinoinnin tilasta ja kehityksestä

Lisätiedot

ASIAKASLÄHTÖISYYS JA KOHDERYHMÄAJATTELU

ASIAKASLÄHTÖISYYS JA KOHDERYHMÄAJATTELU ASIAKASLÄHTÖISYYS JA KOHDERYHMÄAJATTELU Webinaari keskiviikkona 8.11.2017 klo 17.15 17.45 Outi Kivirinta, lehtori Lapin AMK MARKKINOINNIN PÄÄTEHTÄVÄT Asiakkaiden tarpeiden selvittäminen Kilpailukykyisen

Lisätiedot

Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle

Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle HELSINGIN YLIOPISTO RURALIA-INSTITUUTTI Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle KASVOT LUOMULLE 1. Perustiedot (lyhyesti ja ytimekkäästi) Mitä yritys myy? Mikä on pääkohderyhmä? Kenelle myydään? Miten

Lisätiedot

Hevospalveluiden tuotteistaminen ja asiakaslähtöinen markkinointi Susanna Lahnamäki

Hevospalveluiden tuotteistaminen ja asiakaslähtöinen markkinointi Susanna Lahnamäki Hevospalveluiden tuotteistaminen ja asiakaslähtöinen markkinointi Susanna Lahnamäki Tällä mennään Tuotteistaminen & asiakaslähtöinen markkinointi Vähän teoriaa, enemmän käytäntöä. http://www.youtube.com/watch?v=uk0zrvzvtb4

Lisätiedot

Tulevaisuus on hybrideissä

Tulevaisuus on hybrideissä Tulevaisuus on hybrideissä HENRY-seminaari 25.9.2003 Liiketoimintaverkostot ja verkostojohtaminen Kesko Oyj, Strateginen kehitys Lasse Mitronen Sivu 1 Liiketoimintaverkostot ja verkostojohtaminen, HENRY-seminaari

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen

Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen Tavoite Oppia menetelmä, jonka avulla työyhteisöt voivat yhdessä kehittää työkäytäntöjään. Milloin työkäytäntöjä kannattaa kehittää? Työkäytäntöjä

Lisätiedot

KAIKILLE YHTEINEN TUTKINNON OSA 1 MYYNTIIN VALMISTAUTUMINEN. a) Ammattitaitovaatimukset

KAIKILLE YHTEINEN TUTKINNON OSA 1 MYYNTIIN VALMISTAUTUMINEN. a) Ammattitaitovaatimukset KAIKILLE YHTEINEN TUTKINNON OSA 1 MYYNTIIN VALMISTAUTUMINEN a) Ammattitaitovaatimukset Tutkinnon osan suorittaja osaa omassa myyntityössään toimia liiketoiminnan keskeisten periaatteiden ja organisaationsa

Lisätiedot

ELÄKÖÖN ELÄMÄ JA TYÖ V työhyvinvoinnin ja johtamisen koulutuspäivä 22.10.2014 Palvelu tapana toimia. FM Jukka Oresto LAMK / Paideia Oy

ELÄKÖÖN ELÄMÄ JA TYÖ V työhyvinvoinnin ja johtamisen koulutuspäivä 22.10.2014 Palvelu tapana toimia. FM Jukka Oresto LAMK / Paideia Oy ELÄKÖÖN ELÄMÄ JA TYÖ V työhyvinvoinnin ja johtamisen koulutuspäivä 22.10.2014 Palvelu tapana toimia FM Jukka Oresto LAMK / Paideia Oy 1 . KAIKKI MUUTTUU Ansaintalogiikka on muuttumassa tavaroiden saatavuuden

Lisätiedot

Yritysjärjestelyihin ja -kauppoihin valmistautuminen. Pasi Kinnunen, toimitusjohtaja Raahen Tili Oy

Yritysjärjestelyihin ja -kauppoihin valmistautuminen. Pasi Kinnunen, toimitusjohtaja Raahen Tili Oy Yritysjärjestelyihin ja -kauppoihin valmistautuminen Pasi Kinnunen, toimitusjohtaja Raahen Tili Oy Esmo-yhtiöt pähkinänkuoressa Esmo-yhtiöt edistävät arvojensa mukaisesti suomalaista kilpailukykyä ja yrittäjyyttä.

Lisätiedot

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä.

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Edunvalvonta Toimintaympäristön seuranta Osaamisen ja kilpailukyvyn kehittäminen Ratkaisumyynti: mahdollisuuksia

Lisätiedot

REKRYTOINTI- JA VUOKRAPALVELUT MUUTOKSEN JA KASVUN YTIMESSÄ. Tero Lausala, 24.9.2015

REKRYTOINTI- JA VUOKRAPALVELUT MUUTOKSEN JA KASVUN YTIMESSÄ. Tero Lausala, 24.9.2015 REKRYTOINTI- JA VUOKRAPALVELUT MUUTOKSEN JA KASVUN YTIMESSÄ Tero Lausala, 24.9.2015 TYÖN MUUTOS JA MURROS TYÖPAIKOISTA TYÖTEHTÄVIIN: MONIMUOTOISET TAVAT TEHDÄ TYÖTÄ TYÖN TARJONNAN JA KYSYNNÄN KOHTAANTO-ONGELMA

Lisätiedot

Henkilöstötuottavuuden johtaminen ja työelämän laadun merkitys organisaation tuottavuudessa Tauno Hepola 11.2.2010

Henkilöstötuottavuuden johtaminen ja työelämän laadun merkitys organisaation tuottavuudessa Tauno Hepola 11.2.2010 Henkilöstötuottavuuden johtaminen ja työelämän laadun merkitys organisaation tuottavuudessa Tauno Hepola 11.2.2010 Organisaatioiden haasteita Työelämän laadun rakentuminen Työhyvinvointi, tuottavuus ja

Lisätiedot

Yrittäjäkoulutus. Markkinoinnin kilpailukeinot

Yrittäjäkoulutus. Markkinoinnin kilpailukeinot 1 Yrittäjäkoulutus Markkinoinnin kilpailukeinot Mitä markkinointi on? 2 Laajasti ottaen markkinointi kattaa kaikki liiketoiminnan osa-alueet. Väljästi tulkittuna se tarkoittaa sitä, että kaikki yrittäjän

Lisätiedot

KYLIEN TARINAT EUROIKSI! 2.11.2012. www.matkailukonsultit.fi

KYLIEN TARINAT EUROIKSI! 2.11.2012. www.matkailukonsultit.fi KYLIEN TARINAT EUROIKSI! 2.11.2012 www.matkailukonsultit.fi Suomen Matkailukonsultit Oy Mäntyharjunkatu 4, 70820 Kuopio puh. 050-9178 688 info@matkailukonsultit.fi www.matkailukonsultit.fi Jouni Ortju

Lisätiedot

Vahvuudet: Mitä on tiiminne osaaminen suhteessa valitsemaanne yritykseen perusteluineen

Vahvuudet: Mitä on tiiminne osaaminen suhteessa valitsemaanne yritykseen perusteluineen KILPAILUTEHTÄVÄ: YRITTÄJYYS A1: Case yritys Joukkue valitsee case yrityksen annetuista oikeista yrityksistä saamansa pohjatiedon perusteella. Joukkue perustelee valintansa joukkueensa vahvuuksilla/osaamisella

Lisätiedot

Seuraavat väitteet koskevat keskijohtoa eli tiimien esimiehiä ja päälliköitä tai vastaavia.

Seuraavat väitteet koskevat keskijohtoa eli tiimien esimiehiä ja päälliköitä tai vastaavia. KESKIJOHDON OSAAMISTARPEET Vastaajan taustatiedot: Vastaaja on: Vastaajan vastuualue: 1. Tiimin esimies tai vastaava 2. Päällikkö tai vastaava 3. Johtaja 1. Johto ja taloushallinto 2. Tutkimus ja kehitys

Lisätiedot

Keinot kasvuun on tiedossa, mutta se ei riitä. Henkilöstö tekee kasvun.

Keinot kasvuun on tiedossa, mutta se ei riitä. Henkilöstö tekee kasvun. Keinot kasvuun on tiedossa, mutta se ei riitä. Henkilöstö tekee kasvun. Olisiko nyt jo aika kääntää katse henkilöstökustannuksista kasvun tekijöiksi? 11 % suomalaisista työntekijöistä on sitoutunut työnantajaansa

Lisätiedot

RYHMÄTÖIDEN TUOTOKSET. Mitkä tekijät vaikuttavat hyvien käytänteiden käyttöönottoon yrityksissä ja organisaatioissa? SITOUTUMINEN

RYHMÄTÖIDEN TUOTOKSET. Mitkä tekijät vaikuttavat hyvien käytänteiden käyttöönottoon yrityksissä ja organisaatioissa? SITOUTUMINEN HYVÄT KÄYTÄNTEET TYÖPAIKOILLA - KOKEMUKSIA KEHITTÄMISTYÖSTÄ TYÖELÄMÄN KEHITTÄMISOHJELMISSA (TYKES) Keskiviikkona 26.11.2008 kello 12.00-18.00 Fellmannissa RYHMÄTÖIDEN TUOTOKSET ILMAPIIRI Hyvinvointi Sallivuus

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

Ohjelma, perjantai klo

Ohjelma, perjantai klo Ohjelma, perjantai 9.12. klo 8.30-15.00 Valmentajat: Marikka Heikkilä ja Hilkka Halla, Turun kauppakorkeakoulu, Timo Makkonen, Koneyrittäjien liitto. 8.30 Mikä on tärkeää metsäalan liiketoiminnassa? Osallistujien

Lisätiedot

SKI-kyvykkyysanalyysi. Kyvykäs Oy Ab

SKI-kyvykkyysanalyysi. Kyvykäs Oy Ab SKI-kyvykkyysanalyysi Kyvykäs Oy Ab Sisällysluettelo STRATEGISEN KYVYKKYYDEN INDEKSI... STRATEGISET TAVOITTEET JA PÄÄAKSELIEN STRATEGISET PAINOARVOT... 5 PÄÄAKSELIT... 6 1. HENKILÖSTÖKYVYKKYYS... 7 1.1

Lisätiedot

Financial Statement Scorecard as a Tool for Small Business Management 1 LIIKEVAIHTO / TUOTTEIDEN ARVONLISÄVEROTON MYYNTI ASIAKASULOTTUVUUS

Financial Statement Scorecard as a Tool for Small Business Management 1 LIIKEVAIHTO / TUOTTEIDEN ARVONLISÄVEROTON MYYNTI ASIAKASULOTTUVUUS YRITYKSEN MAKSUKYKY JA STRATEGINEN JOHTAMINEN HELSINKI 29.1.2010 OTM, KTM MIKKO HAKOLA 1 TULOSLASKELMAPERUSTEINEN MITTARISTO JOHDON KONTROLLITYÖVÄLINEESTÄ Financial Statement Scorecard as a Tool for Small

Lisätiedot

Miten asiakas tekee valintansa?

Miten asiakas tekee valintansa? Miten asiakas tekee valintansa? ja miten me voimme vaikuttaa siihen? TkT Asiantuntija Harri Karkkila Strategia Asiakkaan kokema arvo Asiakastyytyväisyys ja asiakaskokemus Kilpailuedut Yrittäjä Kouluttaja

Lisätiedot

Ajatuksia hinnoittelusta. Hinta on silloin oikea, kun asiakas itkee ja ostaa, mutta ostaa kuitenkin.

Ajatuksia hinnoittelusta. Hinta on silloin oikea, kun asiakas itkee ja ostaa, mutta ostaa kuitenkin. Ajatuksia hinnoittelusta Hinta on silloin oikea, kun asiakas itkee ja ostaa, mutta ostaa kuitenkin. Hinnoittelu Yritystoiminnan tavoitteena on aina kannattava liiketoiminta ja asiakastyytyväisyys. Hinta

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Alustava liiketoimintasuunnitelma. Miksi alustava LTS? Ajattele vaikkapa näin. Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu

Alustava liiketoimintasuunnitelma. Miksi alustava LTS? Ajattele vaikkapa näin. Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu Alustava liiketoimintasuunnitelma Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu 15.1.2013/LTPT1013 22.4.2013/EO1213 HM Miksi alustava LTS? Jäsennetään ja selvennetään aiotun yritystoiminnan kannattavuutta

Lisätiedot

KICK ASS! FACEBOOK-MARKKINOINNILLA MATKAILULIIKETOIMINTA KASVUUN

KICK ASS! FACEBOOK-MARKKINOINNILLA MATKAILULIIKETOIMINTA KASVUUN KICK ASS! FACEBOOK-MARKKINOINNILLA MATKAILULIIKETOIMINTA KASVUUN Marko Pyhäjärvi PUHEENVUORON TAVOITE On olemassa miljoonia eri keinoja vauhdittaa matkailuyrityksen myyntiä, ja Facebookmarkkinointi on

Lisätiedot

Tuotekehitys palveluna

Tuotekehitys palveluna Kumppani joka tukee menestystäsi Tuotekehitys palveluna Tekniikka 2010, Jyväskylä Ville Volanen Koko tuotekehitysprojekti samasta paikasta Protoshop tarjoaa tuotekehitystä yhdistettynä tuotteen kaupallistamiseen,

Lisätiedot

Leena Erola, 26.1.2016

Leena Erola, 26.1.2016 Leena Erola, 26.1.2016 Sisältö Liikeidea ja sen merkitys markkinoinnin päätöksiin Mitä markkinointi on? Markkinoinnin kilpailukeinot Mainonnan ABC Liikeidea Mitä? Kenelle? Miten? = näkemys ja päätös siitä,

Lisätiedot

Onnistu myynnissä. Sisällysluettelo. Alkusanat. 1. Myynnin sisältö

Onnistu myynnissä. Sisällysluettelo. Alkusanat. 1. Myynnin sisältö Onnistu myynnissä Sisällysluettelo Alkusanat 1. Myynnin sisältö Myyntiä myyntiviestinnällä Myynnin perusmuodot Yrityksiin suuntautuva edustajamyynti Ovelta ovelle myynti Kotiesittelymyynti Verkostomarkkinointi

Lisätiedot

Hyvän mielen viikko voi hyvin työssä 2015. Päivi Maisonlahti, Lahden kaupunki, työhyvinvointipäällikkö

Hyvän mielen viikko voi hyvin työssä 2015. Päivi Maisonlahti, Lahden kaupunki, työhyvinvointipäällikkö Hyvän mielen viikko voi hyvin työssä 2015 Päivi Maisonlahti, Lahden kaupunki, työhyvinvointipäällikkö Mie tahtoisin ihan tavallisen työpaikan semmosen missä pomo on paikalla kun sitä tarvii työkaveri ei

Lisätiedot

KUMPI OHJAA, STRATEGIA VAI BUDJETTI?

KUMPI OHJAA, STRATEGIA VAI BUDJETTI? KUMPI OHJAA, STRATEGIA VAI BUDJETTI? Aalto University Executive Education Teemu Malmi Professori, AUSB WORKSHOP Alustus: Budjetti ohjaa, kaikki hyvin? Keskustelu pöydissä Yhteenveto Alustus: Miten varmistan,

Lisätiedot

Vuorovaikutusta arjessa näkökulmana palaute

Vuorovaikutusta arjessa näkökulmana palaute Vuorovaikutusta arjessa näkökulmana palaute 28.5.2013 Minna Lappalainen, TtM, TRO, työnohjaaja minna.lappalainen@apropoo.fi Tavoitteena: Erilaisten näkökulmien ja työvälineiden löytäminen arjen vuorovaikutustilanteisiin:

Lisätiedot

Asiakkaiden tunnistaminen ja liidipoten1aalin kasva3aminen Marko Viljanen

Asiakkaiden tunnistaminen ja liidipoten1aalin kasva3aminen Marko Viljanen marko.viljanen@jm.eto.fi gsm 041-5340051 Asiakkaiden tunnistaminen ja liidipoten1aalin kasva3aminen Marko Viljanen Customer Experience Design 21.10.2014 Tunnistaminen, avaaminen ja kehittäminen Haluamme

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

ServiceBooster Teollisuuden pelvelujen kehittäminen

ServiceBooster Teollisuuden pelvelujen kehittäminen ServiceBooster Teollisuuden pelvelujen kehittäminen Miksi palveluliiketoimintaa? Lisää myyntiä Tuotteen lisäksi asiakkaille tarjotaan palveluja Syntyy uusinta- ja modernisointikauppaa, varaosa -liiketoimintaa

Lisätiedot

Nonprofit-organisaation markkinointi. Dosentti Pirjo Vuokko

Nonprofit-organisaation markkinointi. Dosentti Pirjo Vuokko Nonprofit-organisaation markkinointi Dosentti Pirjo Vuokko Markkinoinnin lähtökohdat Markkinoinnin lähtökohdat Peruskysymys: Mitä me haluamme olla ja kenelle? Miten tämä saavutetaan? Tärkeää: Kohderyhmälähtöisyys

Lisätiedot

5. Harjoitus Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen. TU-A1100 Tuotantotalous 1

5. Harjoitus Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen. TU-A1100 Tuotantotalous 1 5. Harjoitus Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen TU-A1100 Tuotantotalous 1 Harjoitusty ö Harjoitusten sisältö 6. Analyysit ja tulevaisuus 5. Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen 4.

Lisätiedot

Palvelujen esittely. Kaupaks - aamiaistilaisuus 24.8.2012

Palvelujen esittely. Kaupaks - aamiaistilaisuus 24.8.2012 Palvelujen esittely Kaupaks - aamiaistilaisuus 24.8.2012 Tradella Oy Communicon Oy PL 248, 80101 Joensuu Puh. 050 5172 976 info@tradella.fi Puh. 044 271 8451 info@communicon.fi Y-tunnus 2342 155-3, kotipaikka

Lisätiedot

MYYNTI- VALMENNUKSEN OSTAJAN OPAS MIISA HELENIUS - POINTVENUE

MYYNTI- VALMENNUKSEN OSTAJAN OPAS MIISA HELENIUS - POINTVENUE MYYNTI- VALMENNUKSEN OSTAJAN OPAS MIISA HELENIUS - POINTVENUE 8 ASIAA, JOTKA KANNATTAA HUOMIOIDA, KUN OSTAA MYYNTI- VALMENNUSTA 8 ASIAA, JOKTA KANNATTAA HUOMIOIDA KUN OSTAA MYYNTI- VALMENNUSTA Olen kerännyt

Lisätiedot

-miksi lause 'ensimmäisenä aloittaneet tienaavat kaiken rahan' ei pidä paikkaansa?

-miksi lause 'ensimmäisenä aloittaneet tienaavat kaiken rahan' ei pidä paikkaansa? Mitä on MLM! Monitasomarkkinoinnin perusasioita: -Historia -Mistä raha tulee? -mitä on 'vivuttaminen'? -miksi siitä puhutaan?(6 kk esimerkki) -organisaatimalli *binäärinen organisaatiomalli *ylivuoto -palkkiojärjestelmä

Lisätiedot

YRITTÄJYYSINFO torstai 17.10. Auvo Turpeinen

YRITTÄJYYSINFO torstai 17.10. Auvo Turpeinen YRITTÄJYYSINFO torstai 17.10 Auvo Turpeinen Uusyrityskeskus toiminta: Elinkeinoelämän perustama yhteistoimintajärjestö 31 alueellista yhdistystä, yli 80 neuvontapistettä Suomessa vuodesta -89 saakka Jäseninä

Lisätiedot

Miten kirjastossa oleva tieto saadaan asiakkaiden käyttöön? Mihin kirjastossa tarvitaan osaamista?

Miten kirjastossa oleva tieto saadaan asiakkaiden käyttöön? Mihin kirjastossa tarvitaan osaamista? Miten kirjastossa oleva tieto saadaan asiakkaiden käyttöön? Mihin kirjastossa tarvitaan osaamista? Kirjaston tehtävä Sivistys Innoitus Kirjaston tavoitteet Palvelu, jolla on merkitystä ja jota käytetään

Lisätiedot

Mittarit kertovat ja eurot puhuvat

Mittarit kertovat ja eurot puhuvat Mittarit kertovat ja eurot puhuvat Uuden työelämän trendit -huippuseminaari Tornio 7.9.2016 Tauno Hepola, Mcompetence Oy Toimitusjohtaja, yritysvalmentaja TYÖELÄMÄN LAADULLA ON MAHDOLLISTA RAKENTAA KILPAILUETUA,

Lisätiedot

Case Marks & Spencer. Lingerie Heaven

Case Marks & Spencer. Lingerie Heaven Case Marks & Spencer Lingerie Heaven Marks & Spencer casen taustaa Marks & Spencerin alamäki vuosina 1997-2000 oli yhtä paljon puhuttu kuin sen virkoaminen vuosina 2001-2003. Myynnin alamäen aikana alusvaatteet

Lisätiedot

Asiakaslähtöinen yrittäjyys

Asiakaslähtöinen yrittäjyys Asiakaslähtöinen yrittäjyys Lämpöyrittäjäpäivät 2012 Joensuu Kimmo Tolvanen 2012 Liiketoimintayksiköt Sähkökauppa Verkkopalvelu Sähköntuotanto PKS-konserni lukuina Liikevaihto 124 milj. Investoinnit 15,1

Lisätiedot

Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO

Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Puutekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2009 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Aika Ylivieska

Lisätiedot

Johdatus markkinointiin

Johdatus markkinointiin Markkinoinnin perusteet 23A00110 Johdatus markkinointiin Ilona Mikkonen, KTT Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Markkinoinnin laitos Päivän agenda Kuka kukin on? Mitä markkinointi on? Miksi sinun tulisi

Lisätiedot

SUOMEN PARAS ASIAKKUUSINDEKSI MITEN SE SAAVUTETAAN? DATA JA TIETO PÄÄOMAKSI PAULIINA HANHINEN, S-PANKKI

SUOMEN PARAS ASIAKKUUSINDEKSI MITEN SE SAAVUTETAAN? DATA JA TIETO PÄÄOMAKSI PAULIINA HANHINEN, S-PANKKI SUOMEN PARAS ASIAKKUUSINDEKSI MITEN SE SAAVUTETAAN? DATA JA TIETO PÄÄOMAKSI PAULIINA HANHINEN, S-PANKKI TYÖHISTORIANI Tutkija Consumer Insight Manager Research Insight Manager Insight Manager Luvut: 31.12.2016

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2009 2010. Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalous. Key Account Manager avainasiakkuuksien hallinta -erikoistumisopinnot 30 op

OPINTO-OPAS 2009 2010. Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalous. Key Account Manager avainasiakkuuksien hallinta -erikoistumisopinnot 30 op OPINTO-OPAS 2009 2010 Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalous Key Account Manager avainasiakkuuksien hallinta -erikoistumisopinnot 30 op 2 (5) Key Account Manager avainasiakkuuksien hallinta - erikoistumisopinnot

Lisätiedot

Markkinointipsykologia

Markkinointipsykologia Markkinointipsykologia Sisällysluettelo ESIPUHE 1. MARKKINOINNIN PSYKOLOGISET PERUSTAT 1.1. Miksi-mitä-miten-malli 1.2. Markkinointipsykologiasta psykologiseen markkinointiin 2. IHMINEN MARKKINOILLA 2.1.

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään 8.5.2014 MARJUKKA LAINE, TYÖTERVEYSLAITOS 0 Verkoston lähtökohta ja tehtävät Hallitusohjelma 2011: Perustetaan Työterveyslaitoksen

Lisätiedot

KASVUN JOHTAMINEN KASVUN SUUNNITTELUN, JOHTAMISEN JA MYYNNIN YDINTEESIT OHJELMISTOYRITTÄJIEN JÄSENILTA 16.4.2015

KASVUN JOHTAMINEN KASVUN SUUNNITTELUN, JOHTAMISEN JA MYYNNIN YDINTEESIT OHJELMISTOYRITTÄJIEN JÄSENILTA 16.4.2015 KASVUN JOHTAMINEN KASVUN SUUNNITTELUN, JOHTAMISEN JA MYYNNIN YDINTEESIT OHJELMISTOYRITTÄJIEN JÄSENILTA 16.4.2015 M-FILES Ohjelmistotuoteyritys 250+ työntekijää Toimistot Tampere, Espoo, USA, UK 400 jälleenmyyjää

Lisätiedot

Oikeat tavoitteet avain onnistuneeseen tapahtumaan

Oikeat tavoitteet avain onnistuneeseen tapahtumaan Oikeat tavoitteet avain onnistuneeseen tapahtumaan Onnistunut tapahtuma 12.11.2008 Mika Lehtinen toimitusjohtaja Expology Oy Associated Partner of the Esityksen tavoitteet Miksi mitattavien tavoitteiden

Lisätiedot

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA 5.2.2016 Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö 2 10.2.2016 Keskeinen lähtökohta työhyvinvoinnille yksilö yhteisöllisyyden rakentajana ja yhteisöllisyys yksilön tukena arvostava

Lisätiedot

Liiketoiminnan pelikenttiä on erilaisia,

Liiketoiminnan pelikenttiä on erilaisia, YRITYKSEN Srateal Oy, Niilo Kurikka niilo.kurikka@strateal.com PELIKENTTÄ, TILANNE, TAVOITTEET JA KEHITTÄMINEN PELIKENTTÄ: Yritysten menestyminen on haasteellisempaa kansainvälistymisen ja entistä nopeampien

Lisätiedot

Mikä erottaa menestyvän yrityksen hyvästä? Mercuri International Oy Lauri Kurki

Mikä erottaa menestyvän yrityksen hyvästä? Mercuri International Oy Lauri Kurki Mikä erottaa menestyvän yrityksen hyvästä? Mercuri International Oy Lauri Kurki Sales Excellence 2012 Global Results Menestyvän myyntiorganisaation tunnuspiirteet Mercuri International ja St. Gallenin

Lisätiedot

Strategian tekeminen yhdessä 14.5.2014

Strategian tekeminen yhdessä 14.5.2014 Strategian tekeminen yhdessä 14.5.2014 Suvi von Becker Miksi yhdessä tekeminen? Johtoporras: Ymmärrys valuu kuin vesi hanhen selästä Ovat niin hankalia, asennevamma. Eikö sana kuulu vai eikö se mene perille?

Lisätiedot

Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy

Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy + Toimiala: Rakentaminen ja remontointi Yritys: Tampereen Rakennustiimi Oy Olemme saaneet Fonectalta selkeää näyttöä

Lisätiedot

Myynnin ja markkinoinnin rajapinnan haasteet kansainvälistä kauppaa tekevässä yrityksessä. 5.11.2013 Tommi Lindbom, toimitusjohtaja Junttan Oy

Myynnin ja markkinoinnin rajapinnan haasteet kansainvälistä kauppaa tekevässä yrityksessä. 5.11.2013 Tommi Lindbom, toimitusjohtaja Junttan Oy Myynnin ja markkinoinnin rajapinnan haasteet kansainvälistä kauppaa tekevässä yrityksessä 5.11.2013 Tommi Lindbom, toimitusjohtaja Junttan Oy 1 Junttan Oy lyhyesti Kuopiolainen yritys, perustettu 1976

Lisätiedot

RÄÄTÄLÖITY ILMAPIIRIMITTARI

RÄÄTÄLÖITY ILMAPIIRIMITTARI Karl-Magnus Spiik Ky Räätälöity ilmapiirimittari 1 RÄÄTÄLÖITY ILMAPIIRIMITTARI Ilmapiirimittarin vahvuus on kysymysten räätälöinti ko. ryhmän tilannetta ja tarpeita vastaavaksi. Mittaus voi olla yritys-,

Lisätiedot

PALVELUKULTTUURI KASVUN MOOTTORINA. 16.10.2013 2013 3 Step IT Group / Palvelukulttuuri / Artti Aurasmaa

PALVELUKULTTUURI KASVUN MOOTTORINA. 16.10.2013 2013 3 Step IT Group / Palvelukulttuuri / Artti Aurasmaa PALVELUKULTTUURI KASVUN MOOTTORINA 1 Päivän kolme kysymystä Miksi, miten, mitä? Mitä? Miten? Mitä? 1. Oravanpyörästä ulkoilemaan 2. Työntekijät ensin 3. Arvoista asenteeseen 4. Kasvun Kasvot Miksi? 2 KASVUN

Lisätiedot

MIKSI MYYNTISI TARVITSEE HUOLTOA?

MIKSI MYYNTISI TARVITSEE HUOLTOA? MYYNNIN HUOLTOKIRJA MIKSI MYYNTISI TARVITSEE HUOLTOA? Koska myynti on kone, joka hyytyy ilman huolenpitoa! Myynnin vuosihuolto on ainutlaatuinen, vaivaton ja nopea palvelujärjestelmä myyntisi tehostamiseksi.

Lisätiedot

Kaupan lähiesimieskoulutus

Kaupan lähiesimieskoulutus Kaupan lähiesimieskoulutus uutta osaamista kaupan kentälle MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Kirsti Jokiranta Työnjohtokoulutuskokeilun verkostopäivä 25.5.2009 Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Miksi

Lisätiedot

Miten työyhteisökokemus synnyttää asiakaskokemuksen? Merja Fischer Merja@posemotions.com Seinäjoki 8.5.2014

Miten työyhteisökokemus synnyttää asiakaskokemuksen? Merja Fischer Merja@posemotions.com Seinäjoki 8.5.2014 Miten työyhteisökokemus synnyttää asiakaskokemuksen? Merja Fischer Merja@posemotions.com Seinäjoki 8.5.2014 Ihmiset haluavat olla synny0ämässä jotain itseään suurempaa. Työelämän arvot vastuu on jokaisella

Lisätiedot

JOHTAJUUDEN LAADUN ARVIOINTI

JOHTAJUUDEN LAADUN ARVIOINTI JOHTAJUUDEN LAADUN ARVIOINTI Copyright Mentorit Oy, 2006. www.mentorit.fi Mittarin käyttöoikeus vain tunnukset lunastaneella. Osittainenkin kopiointi tai muokkaus vain tekijän luvalla. Kyselyn perustana

Lisätiedot

Asiakassuhteen merkitys. Asiakassuhteen merkitys JÄRJESTELMÄKESKEINEN ASIAKASKESKEINEN

Asiakassuhteen merkitys. Asiakassuhteen merkitys JÄRJESTELMÄKESKEINEN ASIAKASKESKEINEN Asiakassuhteen merkitys JÄRJESTELMÄKESKEINEN LAKIPAINOTUS - Lain täyttäminen - Lain velvoite ASIAKASKESKEINEN YHTEISTYÖPAINOTUS - Lisäarvon tuottaminen - Luottamus Asiakassuhteen merkitys Yhteiskunnan

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS TOIMINTATAPOJEN MUUTTAMINEN ON ARKISTA TYÖTÄ. Petri Aaltonen TkT, partneri, Perfecto Oy

ONNISTUNUT MUUTOS TOIMINTATAPOJEN MUUTTAMINEN ON ARKISTA TYÖTÄ. Petri Aaltonen TkT, partneri, Perfecto Oy ONNISTUNUT MUUTOS TOIMINTATAPOJEN MUUTTAMINEN ON ARKISTA TYÖTÄ Petri Aaltonen TkT, partneri, Perfecto Oy Lahden kaupunki, Houkutteleva rekrytointi Seudullinen esimiesvalmennus 20.10.2011 1 3 MIKÄ ORGANISAATIOSSA

Lisätiedot

Reilu Peli työkalupakin käyttö Seinäjoen Lääkäritalossa

Reilu Peli työkalupakin käyttö Seinäjoen Lääkäritalossa Reilu Peli työkalupakin käyttö Seinäjoen Lääkäritalossa Seinäjoen Lääkäritalo Yksityinen täyden palvelun lääkärikeskus Etelä- Pohjanmaalla, Seinäjoella Ammatinharjoittajien vastaanotot Työterveyshuolto

Lisätiedot

Henkilöstöstrategia 2014-2018

Henkilöstöstrategia 2014-2018 Henkilöstöstrategia 2014-2018 Liite 2: Tausta-aineisto Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Sisältö 1. Perustehtävämme ja arvoperustamme 3 2. Henkilöstövisiomme 2018 ja strategiset tavoitteemme 4 3.

Lisätiedot

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1 Tuotantotalouden analyysimallit TU-A1100 Tuotantotalous 1 Esimerkkejä viitekehyksistä S O W T Uudet tulokkaat Yritys A Yritys B Yritys E Yritys C Yritys F Yritys I Yritys H Yritys D Yritys G Yritys J Alhainen

Lisätiedot

Keskity oleelliseen tuottavuuden kehityksessä. Leadership-tapahtuma

Keskity oleelliseen tuottavuuden kehityksessä. Leadership-tapahtuma Keskity oleelliseen tuottavuuden kehityksessä Leadership-tapahtuma 2.2.2012 Minä olen tehokkaimmillani ja tuottavimmillani kun Olen asiantuntevassa työryhmässä, jossa kukin tietää roolinsa ja sparraa toisiaan

Lisätiedot

ISO/DIS 14001:2014. DNV Business Assurance. All rights reserved.

ISO/DIS 14001:2014. DNV Business Assurance. All rights reserved. ISO/DIS 14001:2014 Organisaation ja sen toimintaympäristön ymmärtäminen sekä Sidosryhmien tarpeiden ja odotusten ymmärtäminen Organisaation toimintaympäristö 4.1 Organisaation ja sen toimintaympäristön

Lisätiedot

Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn maalis-huhtikuussa 2013. Vastauksia kertyi yhteensä 38 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille!

Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn maalis-huhtikuussa 2013. Vastauksia kertyi yhteensä 38 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille! Kevät 2013 ASIAKASTYYTYVÄISYYS Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn maalis-huhtikuussa 2013. Vastauksia kertyi yhteensä 38 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille! Kokosimme tähän dokumenttiin yhteenvedon

Lisätiedot

Strategia käytäntöön valmentavalla johtamisella. JohtamisWirtaa 10.5.2011

Strategia käytäntöön valmentavalla johtamisella. JohtamisWirtaa 10.5.2011 Strategia käytäntöön valmentavalla johtamisella JohtamisWirtaa 10.5.2011 Työpaja 2, haasteet ja ratkaisut Riikka Laine-Tolonen (Nordea) Tapani Pöllänen (Sales Energy) Valmentava esimies Strategia ja visio

Lisätiedot

on yritystoiminnan keskeisistä liiketoimintapäätöksistä ensimmäinen. Sen varaan kaikki muut päätökset tehdään:

on yritystoiminnan keskeisistä liiketoimintapäätöksistä ensimmäinen. Sen varaan kaikki muut päätökset tehdään: Sisällysluettelo Esipuhe 2 1. Segmentointi nykymarkkinoinnissa 5 1.1. Segmentoinnin merkitys 6 1.2. Segmentoinnin toteutuksen ongelmat 8 1.3. Segmentin valintaan vaikuttavat tekijät 10 2. Segmentoinnin

Lisätiedot

Markkinoinnin perusteet, verkkokurssi Juho-Petteri Huhtala Markkinoinnin laitos

Markkinoinnin perusteet, verkkokurssi Juho-Petteri Huhtala Markkinoinnin laitos Markkinoinnin perusteet, verkkokurssi 13.06.2017 Juho-Petteri Huhtala Markkinoinnin laitos Osaamistavoitteet Kurssi tarjoaa yleiskuvan markkinoinnista. Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää markkinasuuntautuneen

Lisätiedot

Market Expander & QUUM analyysi

Market Expander & QUUM analyysi Market Expander & QUUM analyysi KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITYSTASOT Integroitua kansainvälistä liiketoimintaa Resurssien sitoutuminen, tuotteen sopeuttaminen, kulut, KV liiketoiminnan osaaminen Systemaattista

Lisätiedot

Muutoksessa elämisen taidot

Muutoksessa elämisen taidot Muutoksessa elämisen taidot Päivi Rauramo, asiantuntija TtM Työturvallisuuskeskus TTK paivi.rauramo@ttk.fi Työelämän muutosvirtoja Teknologian kehitys Tietotekniikan ja siihen liittyvien sovellusten kehitys

Lisätiedot

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia MYY PALVELUA Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia Ryhmätyöskentely - tavoitteena ideoida, KUINKA MYYNNIN MUUTTUNEESEEN ROOLIIN VOIDAAN VASTATA? - tarkastellaan kysymystä

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Yhteistyötoimikunta 14.4.2014 Henkilöstöjaosto 12.5.2014 Kunnanhallitus 16.6.2014 Kunnanvaltuusto 22.9.2014 Mustasaaren kunnassa rima on korkealla. Haluamme

Lisätiedot

Voi hyvin työssä! Hyvän mielen työpaikan pelisäännöt

Voi hyvin työssä! Hyvän mielen työpaikan pelisäännöt Voi hyvin työssä! Hyvän mielen työpaikan pelisäännöt 24.4.2013 Hilkka Myllymäki Hollolan kunta Hyvä mieli on osa työhyvinvointia. Mistä se rakentuu ja kuka siihen voi vaikuttaa? HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöohjelma

Lisätiedot

Design yrityksen viestintäfunktiona

Design yrityksen viestintäfunktiona Design yrityksen viestintäfunktiona Hanna Päivärinta VTM Pro gradun esittely Tutkimuksen taustaa Design on ollut pitkään puhutteleva ilmiö Designia tuntuu olevan kaikkialla Helsinki World Design Capital

Lisätiedot

SÄHKÖINEN LIIKETOIMINTA

SÄHKÖINEN LIIKETOIMINTA SÄHKÖINEN LIIKETOIMINTA Verkkokauppa ja sähköinen markkinointi Nethit Oy Jani Lehtimäki 28.10.2013 SKJ Business Tämä materiaali ja kaikki siihen liittyvät oikeudet kuuluvat Nethit Oy:lle. Miksi verkkokauppa

Lisätiedot

Pelastakaa sosiaalinen media markkinoinnilta!

Pelastakaa sosiaalinen media markkinoinnilta! Pelastakaa sosiaalinen media markkinoinnilta! Viisi totuutta sosiaalisesta mediasta 1. Facebook on uusi Internet. 2. Yritys ei ole enää kuningas. 3. Suosittelu on sosiaalisen median tärkein liiketoimintatavoite.

Lisätiedot

Ruotsin markkinoiden mahdollisuudet

Ruotsin markkinoiden mahdollisuudet Ruotsin markkinoiden mahdollisuudet 9.10.2014, Turku Suomalais-ruotsalainen kauppakamari Antti Vuori & Anne Masalin Ruotsi markkinana Markkinoiden ominaispiirteet ja toimintatavat Ruotsi markkinana 9,4

Lisätiedot

SOVELLUSALUEEN KUVAUS

SOVELLUSALUEEN KUVAUS Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu SOVELLUSALUEEN KUVAUS LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Versio: 2.1 Tila: hyväksytty Päivämäärä: 12.12.2000

Lisätiedot

Kysymykset ja vastausvaihtoehdot

Kysymykset ja vastausvaihtoehdot KAARI-TYÖHYVINVOINTIKYSELY 1 (8) Kysymykset ja vastausvaihtoehdot JOHTAMINEN TYÖYKSIKÖSSÄ Tässä osiossa arvioit lähiesimiehesi työskentelyä. Myös esimiehet arvioivat omaa lähiesimiestään. en enkä Minun

Lisätiedot

SOPIMUSTEN MERKITYS OMISTAJANVAIHDOKSISSA

SOPIMUSTEN MERKITYS OMISTAJANVAIHDOKSISSA SOPIMUSTEN MERKITYS OMISTAJANVAIHDOKSISSA Sopimustyypit ja niiden valinta Kaksi päävaihtoehtoa ovat liiketoiminnan myynti (liiketoimintakauppa) ja yrityksen itsensä, eli ns. oikeushenkilön, myynti (osuus

Lisätiedot

Työ tukee terveyttä. sivu 1

Työ tukee terveyttä. sivu 1 UUDENKAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- STRATEGIA 2010- Työ tukee terveyttä sivu 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Mikä henkilöstöstrategia on? 3 2. Mihin henkilöstöstrategia perustuu? 4 3. Miten toteutamme kaupungin strategiaa?

Lisätiedot