HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty.11.2014"

Transkriptio

1 HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty Voimaantulo

2

3 Sisällysluettelo: ORIVEDEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt LUKU TOIMIELINORGANISAATIO Toimielimet Esittely toimielinten kokouksissa LUKU KAUPUNGINHALLITUS Kaupunginhallituksen tehtäväalueet Kaupunginhallituksen ratkaisuvalta Kaupunginhallituksen jaostot ja toimikunnat Henkilöstöjaosto Sosiaali- ja terveysjaosto Asumis-, maankäyttö- ja elinkeinotoimikunta Kaupunginhallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten tehtävät Hallinto- ja talouspalvelukeskus Kaupunginjohtaja Talousjohtaja Hallintojohtaja Asumispalvelupäällikkö Palvelusihteeri Maaseutupäällikkö Maaseutuasiamies Tietohallintopäällikkö Työllisyyspalvelujen päällikkö Hallintosihteeri...26 Sosiaali- ja terveysjohtaja ( saakka)...27 Palvelualuejohtaja ( saakka)...27 Kotihoidonohjaaja ( saakka)...28 Suunnittelupäälliköt LUKU LAUTAKUNNAT Lautakuntien tehtävät ja yleinen ratkaisuvalta ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA LASTEN JA NUORTEN LAUTAKUNTA Kasvatus- ja opetuspalvelukeskus Kasvatus- ja opetusjohtaja Varhaiskasvatuksen johtaja, varhaiskasvatuksen tulosaluevastaava Lukion rehtori, lukiokoulutuksen tulosaluevastaava Elämänlaatupalveluiden tulosaluevastaava Päivähoidon aluejohtaja Koulun toiminnasta vastaava rehtori tai koulunjohtaja Kansalaisopiston rehtori Kirjastotoimenjohtaja Vapaa-aikaohjaaja Opetushenkilökunnan ja oppilaskunnan tehtävät TEKNINEN LAUTAKUNTA TIEJAOSTO YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Tekniikka- ja ympäristöpalvelukeskus...37

4 41 Tekninen johtaja Rakennuttajapäällikkö Kiinteistöpäällikkö Tulosalueiden vastuuhenkilöiden ratkaisuvalta Palvelupäällikkö Maankäyttöinsinööri Maanmittausinsinööri Maankäyttöteknikko LUKU HENKILÖSTÖORGANISAATIO Henkilöstöorganisaatio Henkilöstöorganisaation johtaminen Palvelukeskuksen ja tulosalueen johtaminen Johtoryhmä Henkilöstökokoukset Kaupungin sisäiset työryhmät Toimivallan siirtäminen LUKU TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA Luvun määräysten soveltaminen Viran haku ja virkavaalin vahvistaminen Virkojen ja työsuhteiden väliaikainen täyttäminen Tehtäväkuvaukset Ratkaisuvalta henkilöstövalinnoissa Palkkaus ja muut palvelussuhteen ehdot Viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen Virkavapaus ja työloma Sivutoimilupa Virantoimituksesta pidättäminen Palvelussuhteen päättyminen, lomauttaminen sekä huomautuksen ja varoituksen antaminen Viranhaltijoiden ratkaisuvalta henkilöstöasioissa LUKU KUNNAN TALOUS Talousarvion ja taloussuunnitelman valmistelu Talousarvion täytäntöönpano Talousarvion muutokset Pysyvien vastaavien hyödykkeiden, irtaimen omaisuuden, osakkeiden ja osuuksien myynti Poistosuunnitelman hyväksyminen Rahatoimen hoitaminen Maksujen määrääminen ja saatavien poistaminen Sisäinen valvonta ja riskien hallinta Taloudenhoito-ohjeet Ratkaisuvaltuudet hankinta-asioissa Viranhaltijoiden ratkaisuvalta rakennusten ja alueiden vuokraamisessa LUKU KOKOUSMENETTELY Soveltamisala Kokousaika ja -paikka Kokouksen koollekutsuminen Jatkokokous Varajäsenen kutsuminen Kokouksen pitäminen Kokouksen johtaminen Tilapäinen puheenjohtaja Läsnäolo toimielinten kokouksissa Kaupunginhallituksen edustus muissa toimielimissä Esittely Esteellisyyden toteaminen Äänestys ja vaalit Pöytäkirjan laatiminen, tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen...57

5 93 Kaupunginhallituksen ja lautakunnan otto-oikeus Ottokelpoisen päätöksen ilmoittaminen LUKU MUUT MÄÄRÄYKSET Tiedottaminen Kaupungin asukkaiden aloitteet Kaupungin nimenkirjoitus ja asiakirjojen allekirjoitus Asiakirjojen antamisen päättäminen Asiakirjoista perittävät lunastukset sekä niiden antamisesta perittävät maksut Tarkastussääntö Voimaantulo...62 LIITE 1. Kasvatus- ja opetuspalvelukeskuksen toimivallan jako...63

6 ORIVEDEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään kaupungin päätöksenteko- ja kokousmenettelystä sekä talouden hoidosta. Hallintosäännön ohella kaupungin toimintaa ohjataan seuraavilla valtuuston hyväksymillä johtosäännöillä, joihin nähden hallintosääntöä sovelletaan toissijaisena: valtuuston työjärjestys tarkastussääntö luottamushenkilöiden palkkiosääntö Hallintosäännöllä kumotaan seuraava kunnan hallinnon järjestämiseksi aiemmin hyväksytty johtosääntö: hallintosääntö, jonka kaupunginvaltuusto on hyväksynyt LUKU TOIMIELINORGANISAATIO 2 Toimielimet Oriveden kaupungin luottamushenkilöorganisaation muodostavat: Vaaliviranomaiset, joiden jäsenmäärä ja valintamenettely on säädetty vaalilaissa ja joiden toimialana on yleisten vaalien toimittaminen Kaupunginvaltuusto, jonka jäsenmäärä on säädetty kuntalaissa (35 jäsentä). Valtuuston toimialana on koko kunnan tehtäväalalla ylimmän päätösvallan käyttö lakien, kaupunginvaltuuston työjärjestyksen ja tämän hallintosäännön mukaan. Tarkastuslautakunta, johon kuuluu 5 jäsentä. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja. Kaupunginhallitus, johon kuuluu 9 jäsentä ja joista valitaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. 5

7 Sosiaali- ja terveysjaosto, johon kuuluu 7 jäsentä. Jaoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla kaupunginhallituksen jäseniä tai varajäseniä. Tampereen yhteislautakuntiin valittavien jäsenten tulee olla sosiaalija terveysjaoston jäseniä. Henkilöstöjaosto, johon kuuluu 3 jäsentä. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla kaupunginhallituksen jäseniä tai varajäseniä. Asumis- maankäyttö- ja elinkeinotoimikunta, johon kuuluu 5 jäsentä. (Pj ja vpj khall jäsen tai varajäsen) Kaupunginhallituksen iltakoulu, johon osallistuu kaupunginhallituksen jäsenet, valtuuston puheenjohtajisto ja johtoryhmä sekä asiakohtaisesti luottamus- ja viranhaltijaedustajat. Iltakoulun tehtävänä on kaupunginhallituksen tehtäväalueella olevien asioiden valmistelu mm. seutuasioiden valmistelu ja seuranta, maakäyttö, talous ja hyvinvointi. Elämänlaatulautakunta, johon kuuluu 7 jäsentä. Lisäksi lautakuntaan kuuluu yksi Juupajoen kunnan nimeämä jäsen, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus Juupajoen kuntaa koskevien kansalaisopistoasioiden osalta Lasten ja nuorten lautakunta, johon kuuluu 9 jäsentä Johtokunnat Yhteiskoulun ja lukion johtokunta Pohjoisen alueen johtokunta Eteläisen alueen johtokunta Johtokuntaan kuuluu lautakunnan nimeämät 5 varsinaista jäsentä oppilaiden huoltajien keskuudesta. Lisäksi yksi johtokunnan jäsen valitaan opettajien keskuudesta ja yksi jäsen koulujen ja palveluyksiköiden muusta henkilökunnasta. Johtokunnan kokouksissa oppilaskuntien edustajilla on rajoitettu läsnäolo- ja puheoikeus. Puheenjohtaja päättää läsnäolo-oikeuden rajoittamisesta tarvittaessa. Virkarehtorit toimivat johtokuntien esittelijöinä. Tekninen lautakunta, johon kuuluu 7 jäsentä. Tiejaosto, johon kuuluu 3 jäsentä. Tiejaoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla teknisen lautakunnan jäseniä. Ympäristölautakunta, johon kuuluu 7 jäsentä. Käsiteltäessä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle kuuluvia asioita, lautakunta toimii Oriveden kaupungin sekä Juupajoen kunnan yhteislautakuntana, jolloin lautakuntaan kuuluu lisäksi 1 jäsen Juupajoen kunnasta. Nuorisovaltuusto, johon kuuluu enintään 20 jäsentä. Jäsenet valitaan vuosittain vuotiaista orivesiläisistä nuorista. Lautakunnat voivat antaa nuorisovaltuuston jäsenille oikeuden osallistua 6

8 lautakunnan kokouksiin (julkiset asiat). Kaupunginhallituksen, kaupunginhallituksen alaisten jaostojen ja toimikuntien toimikausi on kaksi vuotta. Kaikilla toimielinten jäsenillä vaaliviranomaisia lukuun ottamatta on kuntalain mukaan henkilökohtaiset varajäsenet. Vaaliviranomaisten varajäsenet valitaan siihen järjestykseen, jossa he tulevat poissaolevan tilalle. Yhteistoiminta-alueet Oriveden kaupungilla on vuonna 2013 kaksi jäsentä ja henkilökohtaiset varajäsenet Kangasalan yhteislautakunnassa. Oriveden kaupunki kuuluu ympäristöterveydenhuollon yhteistoimintaalueeseen, jossa Tampereen kaupungin terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunta toimii terveydenhuoltolain 1326/2010 mukaisena ympäristöterveydenhuollon ja kuntalain (365/1995) 77 :ssä tarkoitettuna kuntien yhteisenä toimielimenä. Lautakunta toimii ympäristöterveydenhuollon lainsäädännön tarkoittamana monijäsenisenä toimielimenä ja käyttää kunnalle lainsäädännössä säädettyä ratkaisuvaltaa. Oriveden ja Tampereen kaupungit ovat muodostaneet sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen, jossa isäntäkuntana toimii Tampereen kaupunki. Oriveden kaupungilla on yksi jäsen Tampereen terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunnassa ja sen jaostossa, lasten ja nuorten palvelujen lautakunnassa, osaamis- ja elinkeinolautakunnassa, ikäihmisten palvelujen lautakunnassa sekä vanhusneuvostossa ja vammaisneuvostossa. Tampereen kaupungin ja Oriveden kaupungin välisessä yhteistoimintaalueen neuvotteluryhmässä on Oriveden kaupungin edustus. Edustajat päättää kaupunginhallitus. Oriveden kaupungilla on jäsen Tampereen seudullisessa joukkoliikennelautakunnassa. Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakunnan jätehuoltojaosto toimii jätelain mukaisena jätehuoltoviranomaisena. Oriveden kaupunki toimii isäntäkuntana maaseutuhallinnon yhteistoimintaalueelle, johon kuuluu Oriveden lisäksi Tampereen kaupunki, Juupajoen, Kangasalan ja Pälkäneen kunnat. Oriveden kaupunki kuuluu Pirkanmaan pelastuslaitoksen alueeseen. Pirkanmaan pelastustoimen neuvottelukunta on toiminta-alueen kuntien yhteiselin. Pirkanmaan pelastustoimen neuvottelukuntaan kuuluu kymmenen (10) jäsentä ja heillä henkilökohtaiset varajäsenet (Tampereelta kolme (3) jäsentä, Tampereen kaupunkiseudun kunnista kolme (3) sekä muista kunnista neljä (4) jäsentä. 7

9 Pirkanmaan pelastustoimen neuvottelukunta osallistuu esitysten tekemiseen, jotka koskevat talousarviota ja palvelutasoa. Neuvottelukunta tekee myös osaltaan esityksiä kuntien pelastustoimen kehittämistä koskevista asioista. 3 Esittely toimielinten kokouksissa 1. Kaupunginhallituksen esittelijänä toimii kaupunginjohtaja. 2. Henkilöstöjaoston esittelijänä toimii kaupunginjohtaja. 3. Sosiaali- ja terveysjaoston esittelijänä toimii hallintojohtaja. sosiaali- ja terveysjohtaja/suunnittelupäällikkö. 4. Asumis-, maankäyttö- ja elinkeinotoimikunnan valmistelijoina esittelijöinä toimivat asumispalvelupäällikkö, maankäyttöinsinööri ja yritysneuvoja. 5. Tarkastuslautakunta päättää esittelijästä. 6. Elämänlaatulautakunnan esittelijänä toimii elämänlaatupalvelujen tulosalueen vastuuhenkilö. 7. Lasten ja nuorten lautakunnan esittelijänä toimii palvelukeskuksen johtaja. 8. Kasvatuksen ja opetuksen johtokuntien esittelijänä toimivat virkarehtorit. 9. Teknisen lautakunnan esittelijänä toimii palvelukeskuksen johtaja. 10. Tiejaoston esittelijänä toimii tulosalueen vastuuhenkilö. 11. Ympäristölautakunnan esittelijöinä toimivat rakennustarkastaja, maankäyttöinsinööri, ympäristöinsinööri kukin oman tehtäväalueensa asioiden osalta. Koko ympäristöpalveluja tai useita sen tehtäväalueita koskevissa asioissa esittelijänä toimii maankäyttöinsinööri Mikäli esittelijä on poissa tai esteellinen, esittelijänä toimii asianomaisen viranhaltijan sijainen tai toimielin voi määrätä esittelijäksi muunkin viranhaltijan tai asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta. 3 LUKU KAUPUNGINHALLITUS Kaupunginhallitus vastaa kaupungin hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta sekä valvoo kaupungin etua sekä edustaa kaupunkia ja käyttää sen puhevaltaa. 8

10 Kaupunginhallinnon johtamista varten on kaupunginhallituksen alaisena kaupunginjohtaja. (KuntaL 24 ) 4 Kaupunginhallituksen tehtäväalueet Kaupunginhallituksen tehtäväalueita ovat: 1 Kaupunkistrategian valmistelu ja toteuttamisen edistäminen 2 palvelutoimintojen, hallinnon ja talouden johtaminen, sisäinen valvonta sekä kaupunkikonsernin johtaminen 3 asunto- ja maankäyttöpolitiikan johtaminen 4 henkilöstöpolitiikka 5 elinkeino- ja maaseututoimien kehittäminen 6 yhteistoiminta-alueiden toiminnan ohjaaminen ja seuranta 7 kunta- ja seutuyhteistyö sekä kaupungin edunvalvonta 8 sidosryhmäsuhteet ja tiedottaminen 5 Kaupunginhallituksen ratkaisuvalta Kaupunginhallituksen päätösvaltaan kuuluvat ne asiat, jotka lakien ja muiden säännösten mukaan kuuluvat kaupunginhallitukselle, lisäksi kaupunginhallitus ratkaisee seuraavat asiat: 1. nimeää henkilöstöjaoston, sosiaali- ja terveysjaoston ja asumis-, maankäyttö- ja elinkeinotoimikunnan jäsenet ja varajäsenet toimikaudekseen, 2. pysyvien vastaavien aineellisten hyödykkeiden ostaminen ja luovuttaminen, kun hinta, vaihtoarvo tai korvaus on yli euroa, mutta enintään euroa, 3. lykkäyksen myöntäminen tonttien ja muiden alueiden myynti- tai vuokraehtojen mukaisen rakentamis- tai muun sellaisen velvollisuuden täyttämisestä sekä poikkeamista minimirakennusvelvoitteesta, 4. rivi- ja kerrostalotonttien sekä teollisuus- ja liiketonttien varaaminen, 5. kaupungin omistamien asuntojen, rakennusten, tonttien sekä maa- ja vesialueiden vuokralle antaminen, ellei toisin ole määrätty, 6. vuokrasopimuksessa määrätyn vuokra-ajan pidentäminen, jos alue edelleen annetaan vuokralle ja vuokrasuhteen jatkumisaika ja muut jat- 9

11 kumisen ehdot on vuokrasopimuksessa määrätty, ellei toisin ole määrätty, 7. yleisten perusteiden vahvistaminen pysyvien vastaavien aineellisten hyödykkeiden vuokralle antamista ja ottamista koskevissa asioissa, 8. puuston myyminen ja muu luovuttaminen, ellei toisin ole määrätty, 9. irtaimen omaisuuden hankkiminen, myynti, vuokraus ja muuta luovuttaminen, ellei toisin ole määrätty, 10. hankintaohjeiden ja valtuuksien antaminen, 11. rakennushankkeiden pääpiirustusten (rakennuslupapiirustusten), kustannusarvion ja työn aloittamisen ajankohdan hyväksyminen valtuuston hyväksymän tavoitehinnan ja tilaohjelman tai valtuuston muutoin antamien ohjeiden mukaisesti, 12. asemakaavan tai asemakaavan muutoksen hyväksyminen, milloin muutokset eivät ole vaikutukseltaan merkittäviä, 13. maankäyttö- ja rakennuslain 97 :ssä tarkoitetun rakentamiskehotuksen antaminen sekä rakentamattoman tontin lunastus, 14. maankäyttö- ja rakennuslain 99 :n ja 100 :n mukaisen lunastusluvan hakeminen, 15. rakennuskiellon määrääminen ja pidentäminen yleis- tai asemakaavan laatimisen tai muuttamisen ollessa vireillä, 16. toimenpiderajoitusten määrääminen ja pidentäminen, kun yleiskaavan laatiminen tai muuttaminen on pantu vireille (MRL 38 ja 128 :t), 17. asemakaavan kaavoituspäätöksen tekeminen, milloin ei ole kysymys yhdyskuntakehityksen keskeisistä tavoitteista, 18. valittaminen kaavaa tai rakennusjärjestystä koskevasta hallintooikeuden kumoamis- tai muuttamispäätöksestä (MRL191 ), 19. valittaminen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY) poikkeamispäätöksestä (MRL193 ), 20. valittaminen erillisestä tonttijaosta (MRL 194 ), 21. maankäyttösopimusten hyväksyminen, 22. kaupungin kaavoitusohjelman hyväksyminen talousarvion hyväksymisen yhteydessä tai erillisellä päätöksellä, 23. rantayleiskaavan laatimiskustannusten periminen (MRL 76 ), 10

12 24. asemakaavamääräys kadun tai muun yleisen alueen toteuttamisvastuun antamisesta omistajalle tai haltijalle (MRL 91 ), 25. päätös kehittämisalueeksi nimeämisestä (MRL 110 ), 26. etuosto-oikeuden käyttäminen etuosto-oikeudesta annetun lain 21 :n tarkoittamissa tapauksissa, 27. sovinnon tai akordin tekeminen, ellei toisin ole määrätty, 28. enintään euron tilapäislainan myöntäminen kaupungin konserniin kuuluville tytäryhtiöille korkeintaan yhdeksi vuodeksi, 29. ehdokkaiden nimeämistä yhteisöjen hallintoelimiin ja niiden tilintarkastajiksi silloin, kun kaupungilla asianomaisten sääntöjen tai sopimusten mukaan on siihen oikeus, 30. kaupungin saatavien vakuudeksi vahvistettujen kiinnitysten etuoikeuden muuttaminen, 31. kaupungin myöntämien lainojen ja antamien takausten ylivakuutena olevien vakuuksien palauttaminen, 32. kunnallisten (yksityisoikeudellisten) maksujen määrääminen siltä osin kuin asiaa ei ole määrätty muun viranomaisen tehtäväksi, 33. vapautuksen tai lykkäyksen myöntäminen kunnallisveron, kiinteistöveron sekä kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksun suorittamisesta siten kuin siitä on säädetty, 34. helpotuksen tai vapautuksen myöntäminen yksittäistapauksessa kaupungille tulevan yksityis- ja julkisoikeudellisen maksun, korvauksen tai saatavan suorittamisesta, 35. arava- ja korkotukilainsäädännön ja niiden nojalla annettujen säännösten ja määräysten sekä muiden erityislakien mukaan kaupungille kuuluvien asuntoasioiden hoitaminen, mikäli ne eivät kuulu muille viranomaisille, 36. harkinnanvaraisen vahingonkorvauksen myöntäminen ellei toisin ole määrätty, 37. omaisuuden hoitamisen, rahavarojen sijoittamisen sekä riskienhallinnan ja vakuuttamisen periaatteet, 38. sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta sekä kaupungin vastuulla olevien yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamiseen tarvittavasta valmiussuunnittelusta vastaaminen, 39. selityksen antaminen kaupunginvaltuustolle vuosittain maaliskuun loppuun mennessä valtuutettujen tekemistä ja kaupunginhallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennes- 11

13 sä ole lopullisesti käsitellyt ja samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. Valtuusto voi todeta, mitkä aloitteista on loppuun käsitelty, 40. selityksen antaminen kaupunginvaltuuston puolesta valtuuston päätöstä koskevan valituksen johdosta, jos kaupunginhallitus katsoo voivansa yhtyä valtuuston päätöksen lopputulokseen, 41. julkisista kuulutuksista annetussa laissa tarkoitetusta julkipanosta huolehtivan vastuunalaisen hoitajan määrääminen, 42. arkistosääntöjen hyväksyminen, 43. virkasuhteen muuttaminen kuntalain 46 :ssä säädetyin edellytyksin työsuhteeksi 44. työsopimussuhteisten työntekijöiden ottaminen talousarviossa hyväksyttyjen määrärahojen puitteissa ja päätösvallan delegoiminen muille kaupungin viranomaisille 45. helpotuksen tai vapautuksen myöntäminen kaupungin palveluksessa olevan viranhaltijan tai työntekijän velvollisuudesta korvata kaupungille aiheutuva vahinko, ei kuitenkaan, milloin asianomainen on KuntaL 75 :ssä tarkoitettu tilivelvollinen tai jos vahinko on aiheutettu tahallaan tai törkeästä tuottamuksesta, 46. kaupungin henkilökuntaan kuuluvan oikeus saada korvausta työnteon yhteydessä vahingoittuneesta henkilökohtaisesta käyttöesineestä, mikäli vahingon kärsineellä ei ole oikeutta korvauksen saantiin muualta ja mikäli asiasta päättäminen ei kuulu toisille viranomaisille, 47. kaupungin palveluksessa olevan velvollisuus suorittaa kaupungille korvaus, mitä kaupunki on vahingonkorvauslain nojalla joutunut maksamaan vahingon kärsineelle, 48. arvonimien hakemisesta päättäminen, 49. seudullisesti kilpailutettavien yhteishankintojen päätösten delegointi, 50. pysyvien vastaavien hyödykkeen poistoajasta päättäminen, mikäli poistoaika poikkeaa valtuuston hyväksymästä suunnitelmapoistojen perusteiden lyhimmästä poistoajasta, 51. joukkoliikennelain ja palvelusopimusasetuksen mukaisista kaupungin lausunnoista ja sopimuskorvauksista, jollei niitä ole delegoitu muille kaupungin viranomaisille, 52. muista lainsäädännöstä johtuvista kaupunginhallituksen toimialaan kuuluvista asioista. 12

14 Kaupunginhallitus voi siirtää alaiselleen viranhaltijalle tässä johtosäännössä tai taksassa määrättyä ratkaisuvaltaansa. 6 Kaupunginhallituksen jaostot ja toimikunnat Kaupunginhallituksen alaisuudessa toimivat henkilöstöjaosto ja sosiaali- ja terveysjaosto (Sote-jaosto) sekä asumis-, maankäyttö- ja elinkeinotoimikunta. 7 Henkilöstöjaosto Henkilöstöjaoston tehtävät 1 kaupungille työnantajana kuuluvien ja muiden henkilöstöasioiden käsitteleminen, mikäli ne eivät lakien, asetusten tai ohje- ja johtosääntöjen mukaan kuulu muille viranomaisille, 2 valmistella ja toimeenpanna ne asiat, jotka kaupunginhallitus on antanut sen valmisteltavaksi ja toimeenpantavaksi, 3 huolehtia kaupungin henkilöstöpolitiikan kehittämisestä, valmistella ja pitää ajan tasalla henkilöstöstrategiaohjelmaa sekä ohjata ja valvoa siihen liittyvien päätösten toteuttamista, 4 antaa kaupunginhallitukselle lausuntonsa asioista, jotka koskevat henkilöstön määrää, kelpoisuusehtoja ja/tai palkkausta sekä tehdä muita henkilöstöä koskevia esityksiä, jollei ratkaisun tekeminen kuulu jaostolle itselleen, 5 hoitaa kunnallisten virkaehtosopimusten neuvottelumenettelystä tehdyn pääsopimuksen ja työehtosopimusten sekä yhteistoimintaa koskevassa yleissopimuksessa tarkoitetut neuvottelut, ja neuvotella virka- tai työehtosopimuksen tekemisestä, jos Kunnallinen Työmarkkinalaitos on antanut siihen kaupungille valtuutuksen, 6 huolehtia kunnallisen virka- ja työehtosopimuslainsäädännön edellyttämästä valvonnasta, 7 neuvotella virka- tai työehtosopimuksen tekemisestä, jos Kunnallinen työmarkkinalaitos on antanut siihen kaupungille valtuutuksen, 8 ohjata palkka- ja palkkiolaskentaa sekä eläke- ja muiden vastaavien etuuksien käsittelyä, 13

15 9 edistää kaupungin hyväksymien yhteistoimintajärjestelmien mukaista yhteistoimintaa, 10 ohjata ja valvoa kaupungin henkilöstöpalveluja yhteistyössä kaupungin yhteistoimintaelinten kanssa, 11 ohjata kaupungin henkilöstön virkapuhelimien käyttöä. 12 Henkilöstöjaostolla on oikeus päättää tehtäväalueelleen osoitettujen määrärahojen käytöstä Henkilöstöjaoston ratkaisuvalta Päättää 1 virkaehtosopimusten määräysten soveltamisesta, kun se sopimuksessa määrätyissä rajoissa on jätetty kunnan harkintaan, niin myös suositussopimusten voimaan saattamista, 2 viranhaltijan kanssa yksittäistapauksesta tehtävästä palkkasopimuksesta tai muusta sopimuksenvaraisesta asiasta silloin, kun Kunnallinen työmarkkinalaitos on antanut siihen suostumuksen, 3 virkojen ja tehtävien sijoittamisesta eri virastoihin/laitoksiin niiltä osin kuin nämä eivät ole toimialakohtaisia, 4 paikallisen virka- ja työehtosopimuksen tekemisestä, 5 harkinnanvaraisista palkoista ja erillispalkkioista sekä virka- ja työehtosopimusten muusta täytäntöönpanosta, ellei ole delegoinut tätä koskevaa toimivaltaa kaupungin muulle viranomaiselle, 6 henkilöstön nimikemuutoksista, 7 perustetun viran tai työsuhteen kelpoisuusehdoista tai niiden muutoksista. Henkilöstöltä vaadittavasta kelpoisuudesta pidetään erillistä luetteloa. 8 viranhaltijan ja työntekijän määrittelystä johtavassa, siihen rinnastettavassa tai itsenäisessä asemassa olevaksi, 9 yli vuoden kestävät harkinnanvaraiset palkattomat virka- ja työvapaat, 10 henkilöstöjaosto voi saattaa asian, joka sillä 1 momentin mukaan on oikeus ratkaista, kaupunginhallituksen käsiteltäväksi, 14

16 11 sivutoimilupien myöntämisistä, 12 kaupungin kannan osa-aikaeläkehakemuksiin, 13 ansio- ja kunniamerkkien hakemisesta, 14 henkilöstöjaosto voi siirtää ratkaisuvaltaa kaupungin viranhaltijoille. 8 Sosiaali- ja terveysjaosto Sosiaali- ja terveysjaoston tehtävät 1. valmistella sosiaali- ja terveydenhuollon sekä ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueiden sekä erikoissairaanhoidon asiat, 2. seurata ja kehittää yhteistoiminta-alueen asioita, 3. koordinoida sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyötä eri palvelukeskusten kanssa. 4. käsitellä vuonna 2013 kaupungin omana tuotantona järjestettävien vanhuspalveluiden asiat. Sosiaali- ja terveysjaoston ratkaisuvalta 1 Valmistelee ja päättää sosiaalihuollon lainsäädännöllä monijäseniselle toimielimelle käsiteltäväksi, ratkaistavaksi tai päätettäväksi määrätyt asiat ( saakka). 2 Valmistelee ja hyväksyy palvelujen maksut ja taksat lainsäädännön, kaupunginvaltuuston määrittelemien perusteiden ja tavoitteiden perusteella ( saakka). 3 Valmistelee ja päättää saatavien poistamisesta ellei johtosäännössä ole toisin määrätty kaupunginhallituksen antamien ohjeiden mukaan ( saakka). 1. Valmistelee sosiaali- ja terveydenhuollon sekä ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueita koskevat sopimukset sekä muut sopimukset. 2. Valmistelee kaupungin lausunnot sosiaali- ja terveystoimen kuntayhtymäsuunnitelmiin, yhteistoiminta-alueen suunnitelmiin sekä vastaaviin suunnitelmiin, ellei kaupunginhallitus yksittäistapauksissa toisin päätä. 3. Valmistelee ja toimeenpanee kaupunginhallituksen määräämät asiat. 15

17 4. Valmistelee sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevat peruskorjaus- ja investointisuunnitelmat yhteistyössä Oriveden kaupungin teknisen palvelukeskuksen, Tampereen palvelutuotannon ja tilaajan kanssa. 9 Asumis-, maankäyttö- ja elinkeinotoimikunta Asumis-, maankäyttö- ja elinkeinotoimikunnan tehtävät 1. ohjata maankäytön suunnittelua ja maapolitiikkaa 2. ohjata kaupungin asuntopolitiikkaa 3. ohjata elinkeinopolitiikkaa sekä valmistella elinkeinopolitiikkaan liittyvät asiat 4. ohjata kaupunkimarkkinointia 5. ohjata kaupungin matkailupolitiikkaa 6. koordinoi maankäytön, asumisen ja elinkeinopolitiikan kehittämistä 10 Kaupunginhallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten tehtävät Kaupunginhallituksen puheenjohtajan tehtävät Kaupunginhallituksen puheenjohtajan tehtävänä on sen lisäksi, mitä kuntalaissa on säädetty, 1. johtaa asioiden käsittelyä kaupunginhallituksen kokouksessa ja määrätä, missä järjestyksessä asiat käsitellään, 2. seurata kaupunginhallituksen toimikuntien, lautakuntien, johtokuntien ja niiden jaostojen, toimikuntien sekä luottamushenkilöiden ja viranhaltijain päätösten laillisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta sekä ryhtyä tarvittaessa laissa tarkoitettuihin toimenpiteisiin asian ottamiseksi kaupunginhallituksen käsiteltäväksi, 3. seurata kaupungin kehitystä ja tehdä kaupunginhallitukselle sitä koskevia aloitteita sekä 4. edistää kaupunginhallituksen ja kaupungin muiden toimielinten välistä yhteistoimintaa. (KuntaL 51 ) Kaupunginhallituksen puheenjohtajan ratkaisuvalta 1. kaupunginjohtajan koulutusta, 2. kaupunginjohtajan enintään 5 päivän yhtäjaksoista vuosilomaa. 16

18 Kaupunginhallituksen jäsenten tehtävät Kaupunginhallituksen jäsenen tulee erityisesti seurata sen lautakunnan toimintaa, johon kaupunginhallitus on valinnut hänet edustajakseen. Hänen tulee myös antaa kaupunginhallitukselle, sen puheenjohtajalle ja kaupunginjohtajalle tietoja lautakunnan sekä kyseessä olevan palvelukeskuksen yksiköiden toiminnasta. Kaupunginhallituksen edustus lautakunnissa Kaupunginhallitus määrää toimikaudekseen edustajansa ja tarvittaessa myös varaedustajansa kuhunkin lautakuntaan. 11 Hallinto- ja talouspalvelukeskus Hallinto- ja talouspalvelukeskusta johtaa luottamushenkilötoimielimenä kaupunginhallitus, jota johtaa kaupunginhallituksen nimeämä palvelukeskuksen johtaja. Hallinto- ja talouspalvelukeskus vastaa kaupungin keskitetyistä yleisjohto- ja talouspalvelutehtävistä, henkilöstöhallintoon liittyvistä tehtävistä, joukkoliikenneasioista, työllisyystoimenpiteistä, maaseutupalveluista, tietohallinnosta, talous- ja velkaneuvonnasta, asumispalveluista, elinkeinopalveluista sekä yhteistoiminta-alueiden palveluista. 12 Kaupunginjohtaja Kaupunginjohtajan yleiset tehtävät Kaupunginjohtajan tehtävänä on sen lisäksi, mitä kuntalaissa on säädetty 1. johtaa ja valvoa kaupungin hallintoa ja taloutta sekä tehdä kaupunginhallitukselle tarpeelliseksi katsomiaan esityksiä, 2. valvoa, että kaupunginhallituksen ja sen jaostojen sekä toimikuntien päätökset pannaan täytäntöön, 3. olla läsnä tai huolehtia siitä, että kaupungin edustaja on läsnä kaupungin sidosryhmätilaisuuksissa, 4. seurata kaupunginhallituksen jaostojen, lautakuntien ja niiden jaostojen, johtokuntien, toimikuntien sekä luottamushenkilöiden ja viranhaltijain päätösten laillisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta, sekä ryhtyä tarvittaessa laissa tarkoitettuihin toimenpiteisiin asian ottamiseksi kaupunginhallituksen käsiteltäväksi, 17

19 5. seurata niiden kuntayhtymien, yhteistoiminta-alueiden sekä niiden yhtiöiden toimintaa, joissa kaupunki on mukana sekä valmistella kaupunginhallituksen käsittelyä varten kaupungin edustajalle annettavat tarvittavat ohjeet kannan ottamisesta yhtymäkokouksessa, kuntayhtymän tai yhteistoiminta-alueen monijäsenisessä toimielimessä sekä yhtiökokouksessa käsiteltäviin asioihin, 6. seurata lautakuntien, muiden toimielinten sekä palvelukeskusten ja niiden yksiköiden toimintaa ja tehdä kaupunginhallitukselle tarpeelliseksi katsomiaan lautakunnan, toimintayksikön toimintaa ja niiden kehittämistä tarkoittavia esityksiä, 7. huolehtia kaupunginhallitukselle saapuneiden ilmoitusluontoisten asioiden tiedoksiannosta sekä tähän liittyvästä täytäntöönpanotoimenpiteistä, 8. vastata kaupungin yleishallintoasioista, 9. vastata kaupunkisuunnitteluasioista. Kaupunginjohtajan ratkaisuvalta Kaupunginjohtajan tehtävänä on kaupunginhallituksen puolesta ratkaista asiat, jotka koskevat 1. kaupungin vaakunan käyttöoikeutta, 2. huomionosoituksia ja kannatusilmoituksia, 3. lainanottoa valtuuston talousarviossa hyväksymissä rajoissa, 4. kaupungintalon huonetilojen tilapäiskäyttöön luovuttamista erilaisia tapahtumia varten, 5. työryhmien perustamista sekä kaupungin viranhaltijoiden nimeämistä kuntayhteistyötä koskeviin työryhmiin, 6. kaupungin osallistumista elinkeinojen kehittämistä sekä kaupungin ja yritysten välisen vuorovaikutuksen edistämistä koskeviin hankkeisiin talousarvion määrärahojen puitteissa, 7. edustamista tai jonkun määräämistä edustamaan kaupunkia kokouksissa ja neuvotteluissa, jollei kaupunginhallitus yksittäistapauksissa toisin päätä, 8. kaupunginhallitukselta pyydettyjen sellaisten lausuntojen ja selvityksien antamista, joilla ei ole yleisempää merkitystä, 9. kaupungin edustustilaisuuksien sekä kaupungissa pidettävien koulutustilaisuuksien järjestämistä kaupunginhallituksen hyväksymien pe- 18

20 rusteiden mukaan, samoin kuin niistä aiheutuvien menojen maksettavaksi hyväksymistä, 10. matkamääräysten antamista esimiehen lausunnon mukaan ulkomailla tapahtuvien virkamatkojen osalta ellei toisin ole määrätty. Toimivallan siirtäminen Kaupunginjohtaja voi siirtää alaiselleen viranhaltijalle tässä säännössä tai taksassa määrättyä ratkaisuvaltaa. 13 Talousjohtaja Talousjohtaja toimii kaupunginjohtajan ensimmäisenä varahenkilönä. Talousjohtajan tehtäväalueet 1. talouspalvelujen tehtäväalueesta vastaaminen; taloussuunnittelu, talouden seuranta ja rahoitusasiat, 2. palvelukeskusten ja kaupunkikonsernin taloudenohjaus, 3. sisäinen valvonta yhdessä kaupunginjohtajan ja palvelukeskusjohtajien kanssa, 4. hankinta-asiat, 5. vakuutusasiat ja riskienhallinta, 6. asumispalvelut, 7. tietohallinto, 8. joukkoliikenneasiat, 9. maaseutupalvelut. Talousjohtajan ratkaisuvalta Talousjohtaja ratkaisee asiat, jotka koskevat 1. valtuuston hyväksymissä rajoissa tilapäislainojen ottamista, lainojen takaisinmaksua ja lainaehtojen muuttamista, 2. kaupungin kassavarojen sijoittamista kaupunginhallituksen antamien ohjeiden mukaisesti, 19

Kokemäen kaupungin hallintosääntö

Kokemäen kaupungin hallintosääntö Kokemäen kaupungin hallintosääntö 1.1.2013 alkaen 1/38 Voimaantulo 1.1.2013 Kokemäen kaupungin hallintosääntö Kaupunginhallitus 29.10.2012 247 Kaupunginvaltuusto 5.11.2012 48 1. LUKU Yleiset määräykset

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 4.2.2008 8 Muutettu kvalt. 28.4.2008 21 Muutettu kvalt. 15.12.2008 71 Muutettu kvalt. 15.2.2010 7 Muutettu 13.12.2010 60 Muutettu 7.11.2011

Lisätiedot

EURAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

EURAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ EURAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1.2.2013 alkaen Khall 21.1.2013 Valt 28.1.2013 2 Sisällysluettelo I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET sivu 1 Säännön soveltaminen... 1 2 Toimintastrategiat... 1 II luku LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

JUANKOSKEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ JUANKOSKEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 18.6.2009 43 hyväksymä viimeisin muutos kv 23.4.2013 123 SISÄLLYSLUETTELO I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltaminen 2 Kaupungin toiminta-ajatus II

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA HALLINTOSÄÄNTÖ

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA HALLINTOSÄÄNTÖ AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA HALLINTOSÄÄNTÖ Valtuusto hyväksynyt 17.12.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt 1 2 LUKU LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

KANGASALAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ KANGASALAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Kangasalan valtuusto 13.10.2008 93 13.12.2010 17 12.12.2011 111 10.12.2012 111 4.3.2013 47 9.12.2013 140 17.11.2014 88 2 SISÄLLYS 1 LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET... 5 1 Hallintosäännön

Lisätiedot

1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt

1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt MÄNTYHARJUN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty Kv 10.12.2008 Voimaantulo 1.1.2009 Muutokset/ Lisäykset 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty Kauhavan kaupunginvaltuustossa 23.3.2015 15.

HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty Kauhavan kaupunginvaltuustossa 23.3.2015 15. HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty Kauhavan kaupunginvaltuustossa 23.3.2015 15. Voimaantulopäivä 26.3.2015 Sisällysluettelo 1 luku Yleiset määräykset...4 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt...4

Lisätiedot

LESTIJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ JA JOHTOSÄÄNNÖT

LESTIJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ JA JOHTOSÄÄNNÖT LESTIJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ JA JOHTOSÄÄNNÖT Kunnanhallituksen johtosääntö Tilintarkastussääntö Sivistystoimen johtosääntö Teknisen toimen johtosääntö Kaustisen seutukunnan lautakunnan (Seutuvaltuusto)

Lisätiedot

SULKAVAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1.1.2015

SULKAVAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1.1.2015 SULKAVAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1.1.2015 Kunnanhallitus 3.12.2014 Kunnanvaltuusto 10.12.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 luku... 4 YLEISET MÄÄRÄYKSET... 4 1 Soveltamisala... 4 2 Kunnan toiminta-ajatus... 4 3 Organisointi

Lisätiedot

Pälkäneen kunta Hallintosääntö

Pälkäneen kunta Hallintosääntö Pälkäneen kunta Hallintosääntö Yhteistyötoimikunta 7.12.2011 Kunnanhallitus 7.12.2011 Kunnanvaltuusto 12.12.2011 Hallintosääntö 2 Sisällysluettelo I Yleistä... 4 1 Säännön soveltamisala... 4 II Organisaatio...

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

SODANKYLÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ SODANKYLÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto 13.12.2007 95 2 Sivu SISÄLLYSLUETTELO 2-5 OSA I YLEISET MÄÄRÄYKSET. 6 I LUKU YLEISTÄ 6 1 Säännön soveltamisala 6 II LUKU HALLINNOLLINEN JAKO, TOIMIELIMET

Lisätiedot

Rantasalmen kunta HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty valtuustossa 15.12.2014 / 64

Rantasalmen kunta HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty valtuustossa 15.12.2014 / 64 Rantasalmen kunta HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 15.12.2014 / 64 Voimaantulo 1.1.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 5 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan toimintaa ohjaavat säännökset 2 Toimivallan

Lisätiedot

HALLINTO- JA TOIMINTASÄÄNTÖ

HALLINTO- JA TOIMINTASÄÄNTÖ HALLINTO- JA TOIMINTASÄÄNTÖ - 1 - HAMINAN KAUPUNKI HALLINTO- JA TOIMINTASÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU... - 1 - YLEISET MÄÄRÄYKSET... - 1-1 Kaupungin toiminta-ajatus... - 1-2 Hallinto- ja toimintasäännön

Lisätiedot

Ikaalisten kaupungin HALLINTOSÄÄNTÖ. Kvalt 1.12.2014, 67 (voimaan 9.12.2014)

Ikaalisten kaupungin HALLINTOSÄÄNTÖ. Kvalt 1.12.2014, 67 (voimaan 9.12.2014) Ikaalisten kaupungin HALLINTOSÄÄNTÖ Kvalt 1.12.2014, 67 (voimaan 9.12.2014) Hallintosääntö 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KAUPUNGIN MUUT JOHTOSÄÄNNÖT... 4 2. LUKU ORGANISAATIO

Lisätiedot

LAUKAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

LAUKAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ LAUKAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Kunnanhallitus 9.3.2015 57 Valtuusto 30.3.2015 8 Sisällysluettelo I LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET... 3 1 Säännön soveltamisala... 3 II LUKU: HALLINNOLLINEN JAKO, TOIMIELIMET JA

Lisätiedot

9.6.2014 UTAJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

9.6.2014 UTAJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 9.6.2014 UTAJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ SISÄLTÖ I LUKU YLEISTÄ...4 1 SÄÄNNÖN SOVELTAMISALA...4 II LUKU HALLINNOLLINEN JAKO, TOIMIELIMET JA RATKAISUVALTA...4 2 LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO...4 3 PÄÄTÖSVALLAN

Lisätiedot

Hallintosääntö Haminan kaupunginvaltuusto 02.06.2015

Hallintosääntö Haminan kaupunginvaltuusto 02.06.2015 Hallintosääntö Haminan kaupunginvaltuusto 02.06.2015 Sisällysluettelo 1. LUKU HALLINNON JÄRJESTÄMISEN PERIAATTEET... 1 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johto- ja toimintasäännöt... 1 2 Johtamisen

Lisätiedot

VETELIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ

VETELIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ VETELIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ 2 Sisällysluettelo 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 4 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 4 2 Kunnan toiminta-ajatus 4 2 luku KOKOUSMENETTELY 4 3 Luvun määräysten

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNGIN

SAVONLINNAN KAUPUNGIN SAVONLINNAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty Savonlinnan kaupunginvaltuustossa Voimaantulo 1.1.2013 LUONNOS 2 SAVONLINNAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ... 4 1 LUKU... 4 Yleiset määräykset... 4 1 Hallintosäännön

Lisätiedot

HALSUAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

HALSUAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 HALSUAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 2 I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala II luku KUNNAN ORGANISAATIO 2 Luottamushenkilöorganisaatio 3 Päävastuualueet ja niiden jakaminen toimialueiksi 4 Henkilöstö-

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

SAVONLINNAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ SAVONLINNAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty Savonlinnan kaupunginvaltuustossa 12.11.2012 10 Voimaantulo 12.11.2012 Muutettu Savonlinnan kaupunginvaltuustossa 19.12.2012 62, 28.1.2013 90, 91, 11.3.2013

Lisätiedot

Hallintosääntö Kaupunginvaltuusto 3.3.2014 25 voimaan 1.5.2014

Hallintosääntö Kaupunginvaltuusto 3.3.2014 25 voimaan 1.5.2014 Hallintosääntö Kaupunginvaltuusto 3.3.2014 25 voimaan 1.5.2014 Hallintosääntö 2 (33) Sisällysluettelo 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 5 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt... 5 2 LUKU

Lisätiedot

Kunnanvaltuustossa hyväksytty 15.11.2011 POLVIJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

Kunnanvaltuustossa hyväksytty 15.11.2011 POLVIJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuustossa hyväksytty 15.11.2011 POLVIJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ POLVIJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO I LUKU YLEISTÄ 1 1. Säännön soveltamisala 1 II LUKU LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 02.11. 2009 VOIMASSA 16.11.2009 ALKAEN

KIIKOISTEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 02.11. 2009 VOIMASSA 16.11.2009 ALKAEN KIIKOISTEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 02.11. 2009 VOIMASSA 16.11.2009 ALKAEN Kiikoisten kunnan hallintosääntö SISÄLLYSLUETTELO Sivu LUKU 1 YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 1 Hallintosäännön soveltaminen

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

KITEEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ KITEEN KAUPUNGIN KH 2.2.2015 Esitys, jossa huomioitu talous- ja hallintojohtajan sekä hallintopäällikön virkojen perustamisesta johtuvat muutokset SISÄLLYSLUETTELO YLEISET MÄÄRÄYKSET... 3 HALLINNOLLINEN

Lisätiedot

Kittilän kunnan hallintosääntö/luonnos. Voimaantulo xx.xx.xxxx. Hyväksytty Kvalt xx.xx.xxxx x

Kittilän kunnan hallintosääntö/luonnos. Voimaantulo xx.xx.xxxx. Hyväksytty Kvalt xx.xx.xxxx x Kittilän kunnan hallintosääntö/luonnos Voimaantulo xx.xx.xxxx Hyväksytty Kvalt xx.xx.xxxx x Sisällysluettelo I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 1 1 Soveltamisala... 1 II LUKU TOIMIELIMET... 1 2 Toimielimet ja

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI SISÄLLYSLUETTELO I LUKU 1 YLEISTÄ 1 1 SÄÄNNÖN SOVELTAMISALA 1 II LUKU 1 HALLINTO-ORGANISAATIO JA RATKAISUVALTA 1 2 YLEISTÄ 1 3 KAUPUNGINVALTUUSTO

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen johtosääntö. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 16.1.2013 dno 1/2013. 1 Kaupunginhallituksen toimiala

Kaupunginhallituksen johtosääntö. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 16.1.2013 dno 1/2013. 1 Kaupunginhallituksen toimiala Kaupunginhallituksen johtosääntö Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 16.1.2013 dno 1/2013 1 Kaupunginhallituksen toimiala Kaupunginhallituksen ja sen henkilöstöjaoston toiminnasta annetaan lakien ja asetusten

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KV 11.6.2012 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ 1. LUKU Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään

Lisätiedot