HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty.11.2014"

Transkriptio

1 HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty Voimaantulo

2

3 Sisällysluettelo: ORIVEDEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt LUKU TOIMIELINORGANISAATIO Toimielimet Esittely toimielinten kokouksissa LUKU KAUPUNGINHALLITUS Kaupunginhallituksen tehtäväalueet Kaupunginhallituksen ratkaisuvalta Kaupunginhallituksen jaostot ja toimikunnat Henkilöstöjaosto Sosiaali- ja terveysjaosto Asumis-, maankäyttö- ja elinkeinotoimikunta Kaupunginhallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten tehtävät Hallinto- ja talouspalvelukeskus Kaupunginjohtaja Talousjohtaja Hallintojohtaja Asumispalvelupäällikkö Palvelusihteeri Maaseutupäällikkö Maaseutuasiamies Tietohallintopäällikkö Työllisyyspalvelujen päällikkö Hallintosihteeri...26 Sosiaali- ja terveysjohtaja ( saakka)...27 Palvelualuejohtaja ( saakka)...27 Kotihoidonohjaaja ( saakka)...28 Suunnittelupäälliköt LUKU LAUTAKUNNAT Lautakuntien tehtävät ja yleinen ratkaisuvalta ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA LASTEN JA NUORTEN LAUTAKUNTA Kasvatus- ja opetuspalvelukeskus Kasvatus- ja opetusjohtaja Varhaiskasvatuksen johtaja, varhaiskasvatuksen tulosaluevastaava Lukion rehtori, lukiokoulutuksen tulosaluevastaava Elämänlaatupalveluiden tulosaluevastaava Päivähoidon aluejohtaja Koulun toiminnasta vastaava rehtori tai koulunjohtaja Kansalaisopiston rehtori Kirjastotoimenjohtaja Vapaa-aikaohjaaja Opetushenkilökunnan ja oppilaskunnan tehtävät TEKNINEN LAUTAKUNTA TIEJAOSTO YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Tekniikka- ja ympäristöpalvelukeskus...37

4 41 Tekninen johtaja Rakennuttajapäällikkö Kiinteistöpäällikkö Tulosalueiden vastuuhenkilöiden ratkaisuvalta Palvelupäällikkö Maankäyttöinsinööri Maanmittausinsinööri Maankäyttöteknikko LUKU HENKILÖSTÖORGANISAATIO Henkilöstöorganisaatio Henkilöstöorganisaation johtaminen Palvelukeskuksen ja tulosalueen johtaminen Johtoryhmä Henkilöstökokoukset Kaupungin sisäiset työryhmät Toimivallan siirtäminen LUKU TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA Luvun määräysten soveltaminen Viran haku ja virkavaalin vahvistaminen Virkojen ja työsuhteiden väliaikainen täyttäminen Tehtäväkuvaukset Ratkaisuvalta henkilöstövalinnoissa Palkkaus ja muut palvelussuhteen ehdot Viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen Virkavapaus ja työloma Sivutoimilupa Virantoimituksesta pidättäminen Palvelussuhteen päättyminen, lomauttaminen sekä huomautuksen ja varoituksen antaminen Viranhaltijoiden ratkaisuvalta henkilöstöasioissa LUKU KUNNAN TALOUS Talousarvion ja taloussuunnitelman valmistelu Talousarvion täytäntöönpano Talousarvion muutokset Pysyvien vastaavien hyödykkeiden, irtaimen omaisuuden, osakkeiden ja osuuksien myynti Poistosuunnitelman hyväksyminen Rahatoimen hoitaminen Maksujen määrääminen ja saatavien poistaminen Sisäinen valvonta ja riskien hallinta Taloudenhoito-ohjeet Ratkaisuvaltuudet hankinta-asioissa Viranhaltijoiden ratkaisuvalta rakennusten ja alueiden vuokraamisessa LUKU KOKOUSMENETTELY Soveltamisala Kokousaika ja -paikka Kokouksen koollekutsuminen Jatkokokous Varajäsenen kutsuminen Kokouksen pitäminen Kokouksen johtaminen Tilapäinen puheenjohtaja Läsnäolo toimielinten kokouksissa Kaupunginhallituksen edustus muissa toimielimissä Esittely Esteellisyyden toteaminen Äänestys ja vaalit Pöytäkirjan laatiminen, tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen...57

5 93 Kaupunginhallituksen ja lautakunnan otto-oikeus Ottokelpoisen päätöksen ilmoittaminen LUKU MUUT MÄÄRÄYKSET Tiedottaminen Kaupungin asukkaiden aloitteet Kaupungin nimenkirjoitus ja asiakirjojen allekirjoitus Asiakirjojen antamisen päättäminen Asiakirjoista perittävät lunastukset sekä niiden antamisesta perittävät maksut Tarkastussääntö Voimaantulo...62 LIITE 1. Kasvatus- ja opetuspalvelukeskuksen toimivallan jako...63

6 ORIVEDEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään kaupungin päätöksenteko- ja kokousmenettelystä sekä talouden hoidosta. Hallintosäännön ohella kaupungin toimintaa ohjataan seuraavilla valtuuston hyväksymillä johtosäännöillä, joihin nähden hallintosääntöä sovelletaan toissijaisena: valtuuston työjärjestys tarkastussääntö luottamushenkilöiden palkkiosääntö Hallintosäännöllä kumotaan seuraava kunnan hallinnon järjestämiseksi aiemmin hyväksytty johtosääntö: hallintosääntö, jonka kaupunginvaltuusto on hyväksynyt LUKU TOIMIELINORGANISAATIO 2 Toimielimet Oriveden kaupungin luottamushenkilöorganisaation muodostavat: Vaaliviranomaiset, joiden jäsenmäärä ja valintamenettely on säädetty vaalilaissa ja joiden toimialana on yleisten vaalien toimittaminen Kaupunginvaltuusto, jonka jäsenmäärä on säädetty kuntalaissa (35 jäsentä). Valtuuston toimialana on koko kunnan tehtäväalalla ylimmän päätösvallan käyttö lakien, kaupunginvaltuuston työjärjestyksen ja tämän hallintosäännön mukaan. Tarkastuslautakunta, johon kuuluu 5 jäsentä. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja. Kaupunginhallitus, johon kuuluu 9 jäsentä ja joista valitaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. 5

7 Sosiaali- ja terveysjaosto, johon kuuluu 7 jäsentä. Jaoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla kaupunginhallituksen jäseniä tai varajäseniä. Tampereen yhteislautakuntiin valittavien jäsenten tulee olla sosiaalija terveysjaoston jäseniä. Henkilöstöjaosto, johon kuuluu 3 jäsentä. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla kaupunginhallituksen jäseniä tai varajäseniä. Asumis- maankäyttö- ja elinkeinotoimikunta, johon kuuluu 5 jäsentä. (Pj ja vpj khall jäsen tai varajäsen) Kaupunginhallituksen iltakoulu, johon osallistuu kaupunginhallituksen jäsenet, valtuuston puheenjohtajisto ja johtoryhmä sekä asiakohtaisesti luottamus- ja viranhaltijaedustajat. Iltakoulun tehtävänä on kaupunginhallituksen tehtäväalueella olevien asioiden valmistelu mm. seutuasioiden valmistelu ja seuranta, maakäyttö, talous ja hyvinvointi. Elämänlaatulautakunta, johon kuuluu 7 jäsentä. Lisäksi lautakuntaan kuuluu yksi Juupajoen kunnan nimeämä jäsen, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus Juupajoen kuntaa koskevien kansalaisopistoasioiden osalta Lasten ja nuorten lautakunta, johon kuuluu 9 jäsentä Johtokunnat Yhteiskoulun ja lukion johtokunta Pohjoisen alueen johtokunta Eteläisen alueen johtokunta Johtokuntaan kuuluu lautakunnan nimeämät 5 varsinaista jäsentä oppilaiden huoltajien keskuudesta. Lisäksi yksi johtokunnan jäsen valitaan opettajien keskuudesta ja yksi jäsen koulujen ja palveluyksiköiden muusta henkilökunnasta. Johtokunnan kokouksissa oppilaskuntien edustajilla on rajoitettu läsnäolo- ja puheoikeus. Puheenjohtaja päättää läsnäolo-oikeuden rajoittamisesta tarvittaessa. Virkarehtorit toimivat johtokuntien esittelijöinä. Tekninen lautakunta, johon kuuluu 7 jäsentä. Tiejaosto, johon kuuluu 3 jäsentä. Tiejaoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla teknisen lautakunnan jäseniä. Ympäristölautakunta, johon kuuluu 7 jäsentä. Käsiteltäessä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle kuuluvia asioita, lautakunta toimii Oriveden kaupungin sekä Juupajoen kunnan yhteislautakuntana, jolloin lautakuntaan kuuluu lisäksi 1 jäsen Juupajoen kunnasta. Nuorisovaltuusto, johon kuuluu enintään 20 jäsentä. Jäsenet valitaan vuosittain vuotiaista orivesiläisistä nuorista. Lautakunnat voivat antaa nuorisovaltuuston jäsenille oikeuden osallistua 6

8 lautakunnan kokouksiin (julkiset asiat). Kaupunginhallituksen, kaupunginhallituksen alaisten jaostojen ja toimikuntien toimikausi on kaksi vuotta. Kaikilla toimielinten jäsenillä vaaliviranomaisia lukuun ottamatta on kuntalain mukaan henkilökohtaiset varajäsenet. Vaaliviranomaisten varajäsenet valitaan siihen järjestykseen, jossa he tulevat poissaolevan tilalle. Yhteistoiminta-alueet Oriveden kaupungilla on vuonna 2013 kaksi jäsentä ja henkilökohtaiset varajäsenet Kangasalan yhteislautakunnassa. Oriveden kaupunki kuuluu ympäristöterveydenhuollon yhteistoimintaalueeseen, jossa Tampereen kaupungin terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunta toimii terveydenhuoltolain 1326/2010 mukaisena ympäristöterveydenhuollon ja kuntalain (365/1995) 77 :ssä tarkoitettuna kuntien yhteisenä toimielimenä. Lautakunta toimii ympäristöterveydenhuollon lainsäädännön tarkoittamana monijäsenisenä toimielimenä ja käyttää kunnalle lainsäädännössä säädettyä ratkaisuvaltaa. Oriveden ja Tampereen kaupungit ovat muodostaneet sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen, jossa isäntäkuntana toimii Tampereen kaupunki. Oriveden kaupungilla on yksi jäsen Tampereen terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunnassa ja sen jaostossa, lasten ja nuorten palvelujen lautakunnassa, osaamis- ja elinkeinolautakunnassa, ikäihmisten palvelujen lautakunnassa sekä vanhusneuvostossa ja vammaisneuvostossa. Tampereen kaupungin ja Oriveden kaupungin välisessä yhteistoimintaalueen neuvotteluryhmässä on Oriveden kaupungin edustus. Edustajat päättää kaupunginhallitus. Oriveden kaupungilla on jäsen Tampereen seudullisessa joukkoliikennelautakunnassa. Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakunnan jätehuoltojaosto toimii jätelain mukaisena jätehuoltoviranomaisena. Oriveden kaupunki toimii isäntäkuntana maaseutuhallinnon yhteistoimintaalueelle, johon kuuluu Oriveden lisäksi Tampereen kaupunki, Juupajoen, Kangasalan ja Pälkäneen kunnat. Oriveden kaupunki kuuluu Pirkanmaan pelastuslaitoksen alueeseen. Pirkanmaan pelastustoimen neuvottelukunta on toiminta-alueen kuntien yhteiselin. Pirkanmaan pelastustoimen neuvottelukuntaan kuuluu kymmenen (10) jäsentä ja heillä henkilökohtaiset varajäsenet (Tampereelta kolme (3) jäsentä, Tampereen kaupunkiseudun kunnista kolme (3) sekä muista kunnista neljä (4) jäsentä. 7

9 Pirkanmaan pelastustoimen neuvottelukunta osallistuu esitysten tekemiseen, jotka koskevat talousarviota ja palvelutasoa. Neuvottelukunta tekee myös osaltaan esityksiä kuntien pelastustoimen kehittämistä koskevista asioista. 3 Esittely toimielinten kokouksissa 1. Kaupunginhallituksen esittelijänä toimii kaupunginjohtaja. 2. Henkilöstöjaoston esittelijänä toimii kaupunginjohtaja. 3. Sosiaali- ja terveysjaoston esittelijänä toimii hallintojohtaja. sosiaali- ja terveysjohtaja/suunnittelupäällikkö. 4. Asumis-, maankäyttö- ja elinkeinotoimikunnan valmistelijoina esittelijöinä toimivat asumispalvelupäällikkö, maankäyttöinsinööri ja yritysneuvoja. 5. Tarkastuslautakunta päättää esittelijästä. 6. Elämänlaatulautakunnan esittelijänä toimii elämänlaatupalvelujen tulosalueen vastuuhenkilö. 7. Lasten ja nuorten lautakunnan esittelijänä toimii palvelukeskuksen johtaja. 8. Kasvatuksen ja opetuksen johtokuntien esittelijänä toimivat virkarehtorit. 9. Teknisen lautakunnan esittelijänä toimii palvelukeskuksen johtaja. 10. Tiejaoston esittelijänä toimii tulosalueen vastuuhenkilö. 11. Ympäristölautakunnan esittelijöinä toimivat rakennustarkastaja, maankäyttöinsinööri, ympäristöinsinööri kukin oman tehtäväalueensa asioiden osalta. Koko ympäristöpalveluja tai useita sen tehtäväalueita koskevissa asioissa esittelijänä toimii maankäyttöinsinööri Mikäli esittelijä on poissa tai esteellinen, esittelijänä toimii asianomaisen viranhaltijan sijainen tai toimielin voi määrätä esittelijäksi muunkin viranhaltijan tai asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta. 3 LUKU KAUPUNGINHALLITUS Kaupunginhallitus vastaa kaupungin hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta sekä valvoo kaupungin etua sekä edustaa kaupunkia ja käyttää sen puhevaltaa. 8

10 Kaupunginhallinnon johtamista varten on kaupunginhallituksen alaisena kaupunginjohtaja. (KuntaL 24 ) 4 Kaupunginhallituksen tehtäväalueet Kaupunginhallituksen tehtäväalueita ovat: 1 Kaupunkistrategian valmistelu ja toteuttamisen edistäminen 2 palvelutoimintojen, hallinnon ja talouden johtaminen, sisäinen valvonta sekä kaupunkikonsernin johtaminen 3 asunto- ja maankäyttöpolitiikan johtaminen 4 henkilöstöpolitiikka 5 elinkeino- ja maaseututoimien kehittäminen 6 yhteistoiminta-alueiden toiminnan ohjaaminen ja seuranta 7 kunta- ja seutuyhteistyö sekä kaupungin edunvalvonta 8 sidosryhmäsuhteet ja tiedottaminen 5 Kaupunginhallituksen ratkaisuvalta Kaupunginhallituksen päätösvaltaan kuuluvat ne asiat, jotka lakien ja muiden säännösten mukaan kuuluvat kaupunginhallitukselle, lisäksi kaupunginhallitus ratkaisee seuraavat asiat: 1. nimeää henkilöstöjaoston, sosiaali- ja terveysjaoston ja asumis-, maankäyttö- ja elinkeinotoimikunnan jäsenet ja varajäsenet toimikaudekseen, 2. pysyvien vastaavien aineellisten hyödykkeiden ostaminen ja luovuttaminen, kun hinta, vaihtoarvo tai korvaus on yli euroa, mutta enintään euroa, 3. lykkäyksen myöntäminen tonttien ja muiden alueiden myynti- tai vuokraehtojen mukaisen rakentamis- tai muun sellaisen velvollisuuden täyttämisestä sekä poikkeamista minimirakennusvelvoitteesta, 4. rivi- ja kerrostalotonttien sekä teollisuus- ja liiketonttien varaaminen, 5. kaupungin omistamien asuntojen, rakennusten, tonttien sekä maa- ja vesialueiden vuokralle antaminen, ellei toisin ole määrätty, 6. vuokrasopimuksessa määrätyn vuokra-ajan pidentäminen, jos alue edelleen annetaan vuokralle ja vuokrasuhteen jatkumisaika ja muut jat- 9

11 kumisen ehdot on vuokrasopimuksessa määrätty, ellei toisin ole määrätty, 7. yleisten perusteiden vahvistaminen pysyvien vastaavien aineellisten hyödykkeiden vuokralle antamista ja ottamista koskevissa asioissa, 8. puuston myyminen ja muu luovuttaminen, ellei toisin ole määrätty, 9. irtaimen omaisuuden hankkiminen, myynti, vuokraus ja muuta luovuttaminen, ellei toisin ole määrätty, 10. hankintaohjeiden ja valtuuksien antaminen, 11. rakennushankkeiden pääpiirustusten (rakennuslupapiirustusten), kustannusarvion ja työn aloittamisen ajankohdan hyväksyminen valtuuston hyväksymän tavoitehinnan ja tilaohjelman tai valtuuston muutoin antamien ohjeiden mukaisesti, 12. asemakaavan tai asemakaavan muutoksen hyväksyminen, milloin muutokset eivät ole vaikutukseltaan merkittäviä, 13. maankäyttö- ja rakennuslain 97 :ssä tarkoitetun rakentamiskehotuksen antaminen sekä rakentamattoman tontin lunastus, 14. maankäyttö- ja rakennuslain 99 :n ja 100 :n mukaisen lunastusluvan hakeminen, 15. rakennuskiellon määrääminen ja pidentäminen yleis- tai asemakaavan laatimisen tai muuttamisen ollessa vireillä, 16. toimenpiderajoitusten määrääminen ja pidentäminen, kun yleiskaavan laatiminen tai muuttaminen on pantu vireille (MRL 38 ja 128 :t), 17. asemakaavan kaavoituspäätöksen tekeminen, milloin ei ole kysymys yhdyskuntakehityksen keskeisistä tavoitteista, 18. valittaminen kaavaa tai rakennusjärjestystä koskevasta hallintooikeuden kumoamis- tai muuttamispäätöksestä (MRL191 ), 19. valittaminen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY) poikkeamispäätöksestä (MRL193 ), 20. valittaminen erillisestä tonttijaosta (MRL 194 ), 21. maankäyttösopimusten hyväksyminen, 22. kaupungin kaavoitusohjelman hyväksyminen talousarvion hyväksymisen yhteydessä tai erillisellä päätöksellä, 23. rantayleiskaavan laatimiskustannusten periminen (MRL 76 ), 10

12 24. asemakaavamääräys kadun tai muun yleisen alueen toteuttamisvastuun antamisesta omistajalle tai haltijalle (MRL 91 ), 25. päätös kehittämisalueeksi nimeämisestä (MRL 110 ), 26. etuosto-oikeuden käyttäminen etuosto-oikeudesta annetun lain 21 :n tarkoittamissa tapauksissa, 27. sovinnon tai akordin tekeminen, ellei toisin ole määrätty, 28. enintään euron tilapäislainan myöntäminen kaupungin konserniin kuuluville tytäryhtiöille korkeintaan yhdeksi vuodeksi, 29. ehdokkaiden nimeämistä yhteisöjen hallintoelimiin ja niiden tilintarkastajiksi silloin, kun kaupungilla asianomaisten sääntöjen tai sopimusten mukaan on siihen oikeus, 30. kaupungin saatavien vakuudeksi vahvistettujen kiinnitysten etuoikeuden muuttaminen, 31. kaupungin myöntämien lainojen ja antamien takausten ylivakuutena olevien vakuuksien palauttaminen, 32. kunnallisten (yksityisoikeudellisten) maksujen määrääminen siltä osin kuin asiaa ei ole määrätty muun viranomaisen tehtäväksi, 33. vapautuksen tai lykkäyksen myöntäminen kunnallisveron, kiinteistöveron sekä kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksun suorittamisesta siten kuin siitä on säädetty, 34. helpotuksen tai vapautuksen myöntäminen yksittäistapauksessa kaupungille tulevan yksityis- ja julkisoikeudellisen maksun, korvauksen tai saatavan suorittamisesta, 35. arava- ja korkotukilainsäädännön ja niiden nojalla annettujen säännösten ja määräysten sekä muiden erityislakien mukaan kaupungille kuuluvien asuntoasioiden hoitaminen, mikäli ne eivät kuulu muille viranomaisille, 36. harkinnanvaraisen vahingonkorvauksen myöntäminen ellei toisin ole määrätty, 37. omaisuuden hoitamisen, rahavarojen sijoittamisen sekä riskienhallinnan ja vakuuttamisen periaatteet, 38. sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta sekä kaupungin vastuulla olevien yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamiseen tarvittavasta valmiussuunnittelusta vastaaminen, 39. selityksen antaminen kaupunginvaltuustolle vuosittain maaliskuun loppuun mennessä valtuutettujen tekemistä ja kaupunginhallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennes- 11

13 sä ole lopullisesti käsitellyt ja samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. Valtuusto voi todeta, mitkä aloitteista on loppuun käsitelty, 40. selityksen antaminen kaupunginvaltuuston puolesta valtuuston päätöstä koskevan valituksen johdosta, jos kaupunginhallitus katsoo voivansa yhtyä valtuuston päätöksen lopputulokseen, 41. julkisista kuulutuksista annetussa laissa tarkoitetusta julkipanosta huolehtivan vastuunalaisen hoitajan määrääminen, 42. arkistosääntöjen hyväksyminen, 43. virkasuhteen muuttaminen kuntalain 46 :ssä säädetyin edellytyksin työsuhteeksi 44. työsopimussuhteisten työntekijöiden ottaminen talousarviossa hyväksyttyjen määrärahojen puitteissa ja päätösvallan delegoiminen muille kaupungin viranomaisille 45. helpotuksen tai vapautuksen myöntäminen kaupungin palveluksessa olevan viranhaltijan tai työntekijän velvollisuudesta korvata kaupungille aiheutuva vahinko, ei kuitenkaan, milloin asianomainen on KuntaL 75 :ssä tarkoitettu tilivelvollinen tai jos vahinko on aiheutettu tahallaan tai törkeästä tuottamuksesta, 46. kaupungin henkilökuntaan kuuluvan oikeus saada korvausta työnteon yhteydessä vahingoittuneesta henkilökohtaisesta käyttöesineestä, mikäli vahingon kärsineellä ei ole oikeutta korvauksen saantiin muualta ja mikäli asiasta päättäminen ei kuulu toisille viranomaisille, 47. kaupungin palveluksessa olevan velvollisuus suorittaa kaupungille korvaus, mitä kaupunki on vahingonkorvauslain nojalla joutunut maksamaan vahingon kärsineelle, 48. arvonimien hakemisesta päättäminen, 49. seudullisesti kilpailutettavien yhteishankintojen päätösten delegointi, 50. pysyvien vastaavien hyödykkeen poistoajasta päättäminen, mikäli poistoaika poikkeaa valtuuston hyväksymästä suunnitelmapoistojen perusteiden lyhimmästä poistoajasta, 51. joukkoliikennelain ja palvelusopimusasetuksen mukaisista kaupungin lausunnoista ja sopimuskorvauksista, jollei niitä ole delegoitu muille kaupungin viranomaisille, 52. muista lainsäädännöstä johtuvista kaupunginhallituksen toimialaan kuuluvista asioista. 12

14 Kaupunginhallitus voi siirtää alaiselleen viranhaltijalle tässä johtosäännössä tai taksassa määrättyä ratkaisuvaltaansa. 6 Kaupunginhallituksen jaostot ja toimikunnat Kaupunginhallituksen alaisuudessa toimivat henkilöstöjaosto ja sosiaali- ja terveysjaosto (Sote-jaosto) sekä asumis-, maankäyttö- ja elinkeinotoimikunta. 7 Henkilöstöjaosto Henkilöstöjaoston tehtävät 1 kaupungille työnantajana kuuluvien ja muiden henkilöstöasioiden käsitteleminen, mikäli ne eivät lakien, asetusten tai ohje- ja johtosääntöjen mukaan kuulu muille viranomaisille, 2 valmistella ja toimeenpanna ne asiat, jotka kaupunginhallitus on antanut sen valmisteltavaksi ja toimeenpantavaksi, 3 huolehtia kaupungin henkilöstöpolitiikan kehittämisestä, valmistella ja pitää ajan tasalla henkilöstöstrategiaohjelmaa sekä ohjata ja valvoa siihen liittyvien päätösten toteuttamista, 4 antaa kaupunginhallitukselle lausuntonsa asioista, jotka koskevat henkilöstön määrää, kelpoisuusehtoja ja/tai palkkausta sekä tehdä muita henkilöstöä koskevia esityksiä, jollei ratkaisun tekeminen kuulu jaostolle itselleen, 5 hoitaa kunnallisten virkaehtosopimusten neuvottelumenettelystä tehdyn pääsopimuksen ja työehtosopimusten sekä yhteistoimintaa koskevassa yleissopimuksessa tarkoitetut neuvottelut, ja neuvotella virka- tai työehtosopimuksen tekemisestä, jos Kunnallinen Työmarkkinalaitos on antanut siihen kaupungille valtuutuksen, 6 huolehtia kunnallisen virka- ja työehtosopimuslainsäädännön edellyttämästä valvonnasta, 7 neuvotella virka- tai työehtosopimuksen tekemisestä, jos Kunnallinen työmarkkinalaitos on antanut siihen kaupungille valtuutuksen, 8 ohjata palkka- ja palkkiolaskentaa sekä eläke- ja muiden vastaavien etuuksien käsittelyä, 13

15 9 edistää kaupungin hyväksymien yhteistoimintajärjestelmien mukaista yhteistoimintaa, 10 ohjata ja valvoa kaupungin henkilöstöpalveluja yhteistyössä kaupungin yhteistoimintaelinten kanssa, 11 ohjata kaupungin henkilöstön virkapuhelimien käyttöä. 12 Henkilöstöjaostolla on oikeus päättää tehtäväalueelleen osoitettujen määrärahojen käytöstä Henkilöstöjaoston ratkaisuvalta Päättää 1 virkaehtosopimusten määräysten soveltamisesta, kun se sopimuksessa määrätyissä rajoissa on jätetty kunnan harkintaan, niin myös suositussopimusten voimaan saattamista, 2 viranhaltijan kanssa yksittäistapauksesta tehtävästä palkkasopimuksesta tai muusta sopimuksenvaraisesta asiasta silloin, kun Kunnallinen työmarkkinalaitos on antanut siihen suostumuksen, 3 virkojen ja tehtävien sijoittamisesta eri virastoihin/laitoksiin niiltä osin kuin nämä eivät ole toimialakohtaisia, 4 paikallisen virka- ja työehtosopimuksen tekemisestä, 5 harkinnanvaraisista palkoista ja erillispalkkioista sekä virka- ja työehtosopimusten muusta täytäntöönpanosta, ellei ole delegoinut tätä koskevaa toimivaltaa kaupungin muulle viranomaiselle, 6 henkilöstön nimikemuutoksista, 7 perustetun viran tai työsuhteen kelpoisuusehdoista tai niiden muutoksista. Henkilöstöltä vaadittavasta kelpoisuudesta pidetään erillistä luetteloa. 8 viranhaltijan ja työntekijän määrittelystä johtavassa, siihen rinnastettavassa tai itsenäisessä asemassa olevaksi, 9 yli vuoden kestävät harkinnanvaraiset palkattomat virka- ja työvapaat, 10 henkilöstöjaosto voi saattaa asian, joka sillä 1 momentin mukaan on oikeus ratkaista, kaupunginhallituksen käsiteltäväksi, 14

16 11 sivutoimilupien myöntämisistä, 12 kaupungin kannan osa-aikaeläkehakemuksiin, 13 ansio- ja kunniamerkkien hakemisesta, 14 henkilöstöjaosto voi siirtää ratkaisuvaltaa kaupungin viranhaltijoille. 8 Sosiaali- ja terveysjaosto Sosiaali- ja terveysjaoston tehtävät 1. valmistella sosiaali- ja terveydenhuollon sekä ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueiden sekä erikoissairaanhoidon asiat, 2. seurata ja kehittää yhteistoiminta-alueen asioita, 3. koordinoida sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyötä eri palvelukeskusten kanssa. 4. käsitellä vuonna 2013 kaupungin omana tuotantona järjestettävien vanhuspalveluiden asiat. Sosiaali- ja terveysjaoston ratkaisuvalta 1 Valmistelee ja päättää sosiaalihuollon lainsäädännöllä monijäseniselle toimielimelle käsiteltäväksi, ratkaistavaksi tai päätettäväksi määrätyt asiat ( saakka). 2 Valmistelee ja hyväksyy palvelujen maksut ja taksat lainsäädännön, kaupunginvaltuuston määrittelemien perusteiden ja tavoitteiden perusteella ( saakka). 3 Valmistelee ja päättää saatavien poistamisesta ellei johtosäännössä ole toisin määrätty kaupunginhallituksen antamien ohjeiden mukaan ( saakka). 1. Valmistelee sosiaali- ja terveydenhuollon sekä ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueita koskevat sopimukset sekä muut sopimukset. 2. Valmistelee kaupungin lausunnot sosiaali- ja terveystoimen kuntayhtymäsuunnitelmiin, yhteistoiminta-alueen suunnitelmiin sekä vastaaviin suunnitelmiin, ellei kaupunginhallitus yksittäistapauksissa toisin päätä. 3. Valmistelee ja toimeenpanee kaupunginhallituksen määräämät asiat. 15

17 4. Valmistelee sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevat peruskorjaus- ja investointisuunnitelmat yhteistyössä Oriveden kaupungin teknisen palvelukeskuksen, Tampereen palvelutuotannon ja tilaajan kanssa. 9 Asumis-, maankäyttö- ja elinkeinotoimikunta Asumis-, maankäyttö- ja elinkeinotoimikunnan tehtävät 1. ohjata maankäytön suunnittelua ja maapolitiikkaa 2. ohjata kaupungin asuntopolitiikkaa 3. ohjata elinkeinopolitiikkaa sekä valmistella elinkeinopolitiikkaan liittyvät asiat 4. ohjata kaupunkimarkkinointia 5. ohjata kaupungin matkailupolitiikkaa 6. koordinoi maankäytön, asumisen ja elinkeinopolitiikan kehittämistä 10 Kaupunginhallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten tehtävät Kaupunginhallituksen puheenjohtajan tehtävät Kaupunginhallituksen puheenjohtajan tehtävänä on sen lisäksi, mitä kuntalaissa on säädetty, 1. johtaa asioiden käsittelyä kaupunginhallituksen kokouksessa ja määrätä, missä järjestyksessä asiat käsitellään, 2. seurata kaupunginhallituksen toimikuntien, lautakuntien, johtokuntien ja niiden jaostojen, toimikuntien sekä luottamushenkilöiden ja viranhaltijain päätösten laillisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta sekä ryhtyä tarvittaessa laissa tarkoitettuihin toimenpiteisiin asian ottamiseksi kaupunginhallituksen käsiteltäväksi, 3. seurata kaupungin kehitystä ja tehdä kaupunginhallitukselle sitä koskevia aloitteita sekä 4. edistää kaupunginhallituksen ja kaupungin muiden toimielinten välistä yhteistoimintaa. (KuntaL 51 ) Kaupunginhallituksen puheenjohtajan ratkaisuvalta 1. kaupunginjohtajan koulutusta, 2. kaupunginjohtajan enintään 5 päivän yhtäjaksoista vuosilomaa. 16

18 Kaupunginhallituksen jäsenten tehtävät Kaupunginhallituksen jäsenen tulee erityisesti seurata sen lautakunnan toimintaa, johon kaupunginhallitus on valinnut hänet edustajakseen. Hänen tulee myös antaa kaupunginhallitukselle, sen puheenjohtajalle ja kaupunginjohtajalle tietoja lautakunnan sekä kyseessä olevan palvelukeskuksen yksiköiden toiminnasta. Kaupunginhallituksen edustus lautakunnissa Kaupunginhallitus määrää toimikaudekseen edustajansa ja tarvittaessa myös varaedustajansa kuhunkin lautakuntaan. 11 Hallinto- ja talouspalvelukeskus Hallinto- ja talouspalvelukeskusta johtaa luottamushenkilötoimielimenä kaupunginhallitus, jota johtaa kaupunginhallituksen nimeämä palvelukeskuksen johtaja. Hallinto- ja talouspalvelukeskus vastaa kaupungin keskitetyistä yleisjohto- ja talouspalvelutehtävistä, henkilöstöhallintoon liittyvistä tehtävistä, joukkoliikenneasioista, työllisyystoimenpiteistä, maaseutupalveluista, tietohallinnosta, talous- ja velkaneuvonnasta, asumispalveluista, elinkeinopalveluista sekä yhteistoiminta-alueiden palveluista. 12 Kaupunginjohtaja Kaupunginjohtajan yleiset tehtävät Kaupunginjohtajan tehtävänä on sen lisäksi, mitä kuntalaissa on säädetty 1. johtaa ja valvoa kaupungin hallintoa ja taloutta sekä tehdä kaupunginhallitukselle tarpeelliseksi katsomiaan esityksiä, 2. valvoa, että kaupunginhallituksen ja sen jaostojen sekä toimikuntien päätökset pannaan täytäntöön, 3. olla läsnä tai huolehtia siitä, että kaupungin edustaja on läsnä kaupungin sidosryhmätilaisuuksissa, 4. seurata kaupunginhallituksen jaostojen, lautakuntien ja niiden jaostojen, johtokuntien, toimikuntien sekä luottamushenkilöiden ja viranhaltijain päätösten laillisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta, sekä ryhtyä tarvittaessa laissa tarkoitettuihin toimenpiteisiin asian ottamiseksi kaupunginhallituksen käsiteltäväksi, 17

19 5. seurata niiden kuntayhtymien, yhteistoiminta-alueiden sekä niiden yhtiöiden toimintaa, joissa kaupunki on mukana sekä valmistella kaupunginhallituksen käsittelyä varten kaupungin edustajalle annettavat tarvittavat ohjeet kannan ottamisesta yhtymäkokouksessa, kuntayhtymän tai yhteistoiminta-alueen monijäsenisessä toimielimessä sekä yhtiökokouksessa käsiteltäviin asioihin, 6. seurata lautakuntien, muiden toimielinten sekä palvelukeskusten ja niiden yksiköiden toimintaa ja tehdä kaupunginhallitukselle tarpeelliseksi katsomiaan lautakunnan, toimintayksikön toimintaa ja niiden kehittämistä tarkoittavia esityksiä, 7. huolehtia kaupunginhallitukselle saapuneiden ilmoitusluontoisten asioiden tiedoksiannosta sekä tähän liittyvästä täytäntöönpanotoimenpiteistä, 8. vastata kaupungin yleishallintoasioista, 9. vastata kaupunkisuunnitteluasioista. Kaupunginjohtajan ratkaisuvalta Kaupunginjohtajan tehtävänä on kaupunginhallituksen puolesta ratkaista asiat, jotka koskevat 1. kaupungin vaakunan käyttöoikeutta, 2. huomionosoituksia ja kannatusilmoituksia, 3. lainanottoa valtuuston talousarviossa hyväksymissä rajoissa, 4. kaupungintalon huonetilojen tilapäiskäyttöön luovuttamista erilaisia tapahtumia varten, 5. työryhmien perustamista sekä kaupungin viranhaltijoiden nimeämistä kuntayhteistyötä koskeviin työryhmiin, 6. kaupungin osallistumista elinkeinojen kehittämistä sekä kaupungin ja yritysten välisen vuorovaikutuksen edistämistä koskeviin hankkeisiin talousarvion määrärahojen puitteissa, 7. edustamista tai jonkun määräämistä edustamaan kaupunkia kokouksissa ja neuvotteluissa, jollei kaupunginhallitus yksittäistapauksissa toisin päätä, 8. kaupunginhallitukselta pyydettyjen sellaisten lausuntojen ja selvityksien antamista, joilla ei ole yleisempää merkitystä, 9. kaupungin edustustilaisuuksien sekä kaupungissa pidettävien koulutustilaisuuksien järjestämistä kaupunginhallituksen hyväksymien pe- 18

20 rusteiden mukaan, samoin kuin niistä aiheutuvien menojen maksettavaksi hyväksymistä, 10. matkamääräysten antamista esimiehen lausunnon mukaan ulkomailla tapahtuvien virkamatkojen osalta ellei toisin ole määrätty. Toimivallan siirtäminen Kaupunginjohtaja voi siirtää alaiselleen viranhaltijalle tässä säännössä tai taksassa määrättyä ratkaisuvaltaa. 13 Talousjohtaja Talousjohtaja toimii kaupunginjohtajan ensimmäisenä varahenkilönä. Talousjohtajan tehtäväalueet 1. talouspalvelujen tehtäväalueesta vastaaminen; taloussuunnittelu, talouden seuranta ja rahoitusasiat, 2. palvelukeskusten ja kaupunkikonsernin taloudenohjaus, 3. sisäinen valvonta yhdessä kaupunginjohtajan ja palvelukeskusjohtajien kanssa, 4. hankinta-asiat, 5. vakuutusasiat ja riskienhallinta, 6. asumispalvelut, 7. tietohallinto, 8. joukkoliikenneasiat, 9. maaseutupalvelut. Talousjohtajan ratkaisuvalta Talousjohtaja ratkaisee asiat, jotka koskevat 1. valtuuston hyväksymissä rajoissa tilapäislainojen ottamista, lainojen takaisinmaksua ja lainaehtojen muuttamista, 2. kaupungin kassavarojen sijoittamista kaupunginhallituksen antamien ohjeiden mukaisesti, 19

ILMAJOEN KUNTA KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ TOIMINTA-AJATUS

ILMAJOEN KUNTA KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ TOIMINTA-AJATUS 1 ILMAJOEN KUNTA KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto hyväksynyt 18.9.2001 - tulee voimaan 25.9.2001 Muutettu kunnanvaltuustossa 9.12.2005, 146 - Tulee voimaan 17.1.2006 Muutettu kunnanvaltuustossa

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty 26.1.2015

HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty 26.1.2015 HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty 26.1.2015 Voimaantulo 1.3.2015 Sisällysluettelo: ORIVEDEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ... 5 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 5 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt...

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuspalvelujen johtosääntö. Hyväksytty 29.11.2010

Kasvatus- ja opetuspalvelujen johtosääntö. Hyväksytty 29.11.2010 Kasvatus- ja opetuspalvelujen johtosääntö Hyväksytty 29.11.2010 Voimaantulo 1.1.2011 SISÄLLYSLUETTELO KASVATUS- JA OPETUSPALVELUJEN JOHTOSÄÄNTÖ...5 1. Luku Toiminta-ajatus ja tehtäväalueet...5 1 Toiminta-ajatus

Lisätiedot

HUITTISTEN KAUPUNGIN JOHTOSÄÄNNÖT 2. KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 3. PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 4. SIVISTYSTOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ

HUITTISTEN KAUPUNGIN JOHTOSÄÄNNÖT 2. KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 3. PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 4. SIVISTYSTOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ HUITTISTEN KAUPUNGIN JOHTOSÄÄNNÖT 1. HALLINTOSÄÄNTÖ 2. KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 3. PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 4. SIVISTYSTOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 5. TEKNISEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 6. HUITTISTEN

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Voimaantulo Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 11.12.2000 106 1.1.2001 Kaupunginvaltuusto on tarkistanut 30.08.2005

Lisätiedot

HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 11.11.2008 84 Noudatetaan 1.1.2009 alkaen 1 Toimiala Tässä johtosäännössä määritellään vesihuoltolaitoksen, sen johtokunnan ja toimitusjohtajan

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN- HALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN- HALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ. Ehdotus kaupunginhallitus

ESPOON KAUPUNGIN- HALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN- HALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ. Ehdotus kaupunginhallitus ESPOON KAUPUNGIN- HALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 8.12.2008 Voimaan 1.1.2009 Valtuusto 10.12.2012 Viimeksi muutettu Valtuusto 9.12.2013 Voimaan 1.1.2014 3 Kaupunginhallituksen tehtävät ja Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 102 x.xx.2013 xx ja tulee voimaan 1.1.2013 1.1.2014 Muutos KV 10.12.2012 134

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen johtosääntö

Sosiaali- ja terveyskeskuksen johtosääntö Sosiaali- ja terveyskeskuksen johtosääntö Valtuusto hyväksynyt 18.2.2013 22, muutokset 26.10.2015 107 Seinäjoen kaupungin sosiaali- ja terveyskeskuksen johtosääntö I LUKU SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUKSEN

Lisätiedot

KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 15.12.2008 69 1.1.

KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 15.12.2008 69 1.1. KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ Voimaantulo Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 15.12.2008 69 1.1.2009 Toiminta-ajatus 1 Keskusvirasto huolehtii kaupunginvaltuuston,

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä:

Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä: MUUTOKSET HALLINTOSÄÄNTÖÖN KH 30.062016 vs. 13.06.2016 6 Kaupunginhallituksen tehtävät ja ratkaisuvalta Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä:

Lisätiedot

Hyvinvointi- ja terveystoimen johtosääntö. Hyväksytty 26.1.2009

Hyvinvointi- ja terveystoimen johtosääntö. Hyväksytty 26.1.2009 Hyvinvointi- ja terveystoimen johtosääntö Hyväksytty 26.1.2009 Voimaantulo 1.2.2009 Sisällysluettelo: HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ...5 1. Luku Toimiala ja toiminta-ajatus...5 1 Toiminta-ajatus...5

Lisätiedot

KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Valt. 28.1.2013 7 Voimaantulo: 1.2.2013 1 Toiminta-ajatus Kunnanhallitus johtaa kunnan hallintoa ja kunnan kehittämistyötä sekä koko kuntakonsernia. 2 Kunnanhallituksen

Lisätiedot

(Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.6.2000 tulevaksi voimaan 1.7.2000. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.

(Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.6.2000 tulevaksi voimaan 1.7.2000. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä. KAUPUNGINHALLITUKSEN J O H T O S Ä Ä N T Ö (Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.6.2000 tulevaksi voimaan 1.7.2000. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) I LUKU KAUPUNGINHALLITUKSEN

Lisätiedot

Mäntsälän kunta. Hallintopalvelut toimialan toimintasääntö

Mäntsälän kunta. Hallintopalvelut toimialan toimintasääntö Mäntsälän kunta Hallintopalvelut toimialan toimintasääntö Toimintasääntö tulee voimaan 1.2.2013 Sisällysluettelo Hallintopalvelut toimialan toimintasääntö... 2 1. Toimintasäännön perusta ja tarkoitus...

Lisätiedot

TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 2 SISÄLTÖ YLEISTÄ... 3 Kunnanhallituksen asema... 3 Johtosäännön rakenne... 3 1 ' Toiminta-ajatus... 3 2 ' Kunnanhallituksen tulosalueet...

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 14

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 14 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2016 Nro 14 LASTEN JA NUORTEN PALVELUIDEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 6.6.2016) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä Lautakunnan erityisenä tehtävänä

Lisätiedot

Hyväksytty 2014 Voimaantulo:

Hyväksytty 2014 Voimaantulo: KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty 2014 Voimaantulo: 2 Tähän sääntöön ei ole pääsääntöisesti sisällytetty niitä asioita, joista päättäminen on lailla annettu kunnanhallituksen tehtäväksi. 1 Toiminta-ajatus

Lisätiedot

I VARHAISKASVATUS- JA KOULUTUS- 1 LAUTAKUNTA

I VARHAISKASVATUS- JA KOULUTUS- 1 LAUTAKUNTA SISÄLTÖ Sivu I VARHAISKASVATUS- JA KOULUTUS- 1 LAUTAKUNTA 1 Tehtävä 1 2 Toimiala 1 3 Toimivalta 1 4 Toimivallan siirtäminen 3 5 Lautakunnan kokoonpano 3 6 Esittely lautakunnassa 3 II PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN

Lisätiedot

KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ

KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.9.2012 57. Voimassa 1.1.2013 alkaen. 1. Yleistä 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 14.10.2013 118 Voimaan 1.1.2014 Sisällysluettelo I LUKU... 2 1 Toimiala... 2 II LUKU... 2 2 Johtokunta... 2 III LUKU...

Lisätiedot

SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS

SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS Johtosääntö Sipoon kunta Sisällys 1 Liikelaitoksen nimi... 2 2 Liikelaitoksen toimiala... 2 3 Johtokunnan kokoonpano... 2 4 Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta... 2 5 Esittely...

Lisätiedot

(KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.)

(KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) PORIN KAUPUNGIN H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö (KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja

Lisätiedot

LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ

LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ 1. SOVELTAMISALA Hämeenlinnan seudun koulutuskuntayhtymän ylläpitämästä lukioliikelaitos Tavastiasta ovat voimassa laissa säädetyn lisäksi tämän johtosäännön määräykset.

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KV 11.11.2013 Voimaan 1.1.2014 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Soveltamisala Toiminta-ajatus Organisaatio 1 Kasvatus- ja opetuslautakunnan

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 16

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 16 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 16 KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOKSEN LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 14.11.2011, tulee voimaan 1.1.2012) 1 Toimiala Kymenlaakson pelastuslaitoksen

Lisätiedot

Kaupunginhallituksessa on yhdeksän jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen.

Kaupunginhallituksessa on yhdeksän jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen. Riihimäen kaupunki JOHTOSÄÄNNÖT KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 29.9.2014 Voimaantulo 15.10.2014 1 LUKU YLEISTÄ 1 Toimiala Kaupunginhallitus huolehtii kaupungin johtamisesta

Lisätiedot

KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 (5) NASTOLAN KUNTA KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto: 17.1.1994 7 Voimaantulo: 1.2.1994 Muutos: Kunnanvaltuusto 12.12.1994 61 Valtuusto 25.8.1997 57 Valtuusto 24.1.2000 5 Valtuusto 17.6.2002

Lisätiedot

Ulkoisen tarkastuksen tulosalue toimii tarkastuslautakunnan alaisuudessa. Kaupungin ulkoista tarkastusta johtaa kaupunginreviisori.

Ulkoisen tarkastuksen tulosalue toimii tarkastuslautakunnan alaisuudessa. Kaupungin ulkoista tarkastusta johtaa kaupunginreviisori. 1(5) VANTAAN KAUPUNGIN T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 24.8.2015 7 hyväksymä. Voimassa 1.9.2015 alkaen. 1 Tehtäväalue Ulkoinen tarkastus vastaa kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisen

Lisätiedot

TUUSNIEMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

TUUSNIEMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 TUUSNIEMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 2 1 Toiminta- ajatus 2 Sosiaalilautakunta Sosiaalitoimen vastuualueen toiminta- ajatuksena on järjestää kunnan asukkaille palveluja tarpeen mukaan sekä ylläpitää

Lisätiedot

2 luku Toimielinorganisaatio Valtuusto Kaupunginhallitus, konsernijaosto sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto

2 luku Toimielinorganisaatio Valtuusto Kaupunginhallitus, konsernijaosto sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto 6 Sisällysluettelo I OSA Hallinnon ja toiminnan järjestäminen... 12 1 luku Kunnan johtaminen... 12 1 Hallintosäännön soveltaminen... 13 2 Kunnan johtamisjärjestelmä... 13 3 Esittely kaupunginhallituksessa...

Lisätiedot

Sivistyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(6) KEMIN KAUPUNGIN SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

Sivistyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(6) KEMIN KAUPUNGIN SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Sivistyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(6) KEMIN KAUPUNGIN SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 102 ja tulee voimaan 1.1.2013. Muutoksia KV 25.2.2013, 49 6, 7 Muutoksia

Lisätiedot

Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. 1 Toiminta-ajatus

Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. 1 Toiminta-ajatus 1 Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus Kasvatus- ja opetustoimen tehtävänä on kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisena järjestää varhaiskasvatuspalveluita,

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

RAUMAN KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ RAUMAN KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 10.12.2012 Voimaantulopäivä 1.1.2013 Muutettu viimeksi KV 17.6.2013 ( 4, 8, 9,10 ) Muutosten voimaantulo 1.8.2013 Muutettu viimeksi

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009

HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009 3 11 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009 1 Toimiala Helsingin kaupungin suomenkielisen työväenopiston johtokunta ja sen

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 1.12.2003 1. luku YLEISTÄ 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Kajaanin kaupungin ylläpitämän, kunnallisena

Lisätiedot

Kunnanhallituksen tehtäväalueita ovat

Kunnanhallituksen tehtäväalueita ovat VESILAHDEN KUNTA KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 8.11.2010 / 59 Voimaantulo: 15.12.2010 I LUKU YLEISTÄ 1 TOIMINTA-AJATUS Kunnanhallitus luo kunnan kehittämisstrategiat sekä yhdessä yhteistyötahojen

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN PÄÄTEHTÄVÄALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

MIKKELIN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN PÄÄTEHTÄVÄALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ MIKKELIN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN PÄÄTEHTÄVÄALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 02.05.2005 83 Voimaantulo: 1.1.2006 Muutos: Kaupunginvaltuusto 15.1.2007 8 Voimaantulo: 15.1.2007

Lisätiedot

Ympäristölautakunnalle kuuluu kunnan ympäristöterveydenhuolto mukaan lukien eläinlääkintähuolto sekä ympäristönsuojelu. 2 Ympäristölautakunta

Ympäristölautakunnalle kuuluu kunnan ympäristöterveydenhuolto mukaan lukien eläinlääkintähuolto sekä ympäristönsuojelu. 2 Ympäristölautakunta KRISTIINANKAUPUNGIN YMPÄRISTÖTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto / 2009 1 Sisältö Ympäristölautakunnalle kuuluu kunnan ympäristöterveydenhuolto mukaan lukien eläinlääkintähuolto sekä ympäristönsuojelu.

Lisätiedot

Hollolan kunta Tehtävä YHTEISET TALOUSASIAT. Päättää oman toimialansa painotuotteiden ja asiakirjojen hinnat. Toimialan johtaja

Hollolan kunta Tehtävä YHTEISET TALOUSASIAT. Päättää oman toimialansa painotuotteiden ja asiakirjojen hinnat. Toimialan johtaja 1 Päättää oman toimialansa painotuotteiden ja asiakirjojen hinnat Päättää hankintarajoista Kh konsernipalvelut, kukin toimielin omalta toimialaltaan Päättää oman toimialansa/ tulosalueensa hankinnoista

Lisätiedot

Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö

Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö Valtuusto 10.6.2009 1 SISÄLLYSLUETTELO Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö... 2 1 Toimiala... 2 2 Johtokunta... 2 3 Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta...

Lisätiedot

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on 1 (5) VANTAAN KAUPUNGIN T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 28.1.2008 hyväksymä. Voimassa 1.3.2008 alkaen. 1 Tehtäväalue Ulkoinen tarkastus vastaa kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisen

Lisätiedot

JOKILAAKSOJEN PELASTUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1

JOKILAAKSOJEN PELASTUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 JOKILAAKSOJEN PELASTUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI Ylivieskan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 25.9.2012 64 Voimaantulopäivä 1.11.2012 I LUKU JOKILAAKSOJEN PELASTUSLAITOKSEN YLEISET PERUSTEET

Lisätiedot

Hallintosääntöön tehtävät muutokset - - - 2 LUKU ORGANISAATIO JA SEN TEHTÄVÄT. 2 Toimielimet

Hallintosääntöön tehtävät muutokset - - - 2 LUKU ORGANISAATIO JA SEN TEHTÄVÄT. 2 Toimielimet Hallintosääntöön tehtävät muutokset - 2 LUKU ORGANISAATIO JA SEN TEHTÄVÄT 2 Toimielimet Kaupungin hallinnossa ovat valtuuston, kaupunginhallituksen, keskusvaalilautakunnan ja tarkastuslautakunnan lisäksi

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 77 HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN Khs 2006-1644 Esityslistan asia Kj/6 Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Espoon kaupungin hallintosääntö 1.6 1 (6) ESPOON KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Valtuusto 8.12.2008 Voimaan 1.1.2009 Valtuusto 24.5.2010 Voimaan 1.1.2011 Viimeksi muutettu Valtuusto 10.12.2012 Voimaan 1.1.2013

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

SUONENJOEN KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 SUONENJOEN KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 28.01.2013 33 Voimaantulo: 01.02.2013 I KAUPUNGINHALLITUS 1 Kaupunginhallituksen toiminta-ajatus Kaupunginhallituksen tehtävänä

Lisätiedot

KAJAANIN MAMSELLI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN MAMSELLI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN MAMSELLI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 08.02.2016 6 I YLEISTÄ 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Kajaanin kaupungin ylläpitämän, kunnallisena liikelaitoksena

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGINTEATTERI - OULUN LÄÄNIN ALUETEATTERI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN KAUPUNGINTEATTERI - OULUN LÄÄNIN ALUETEATTERI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN KAUPUNGINTEATTERI - OULUN LÄÄNIN ALUETEATTERI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 6.11.2007 71 Muutos: 3 kv 25.2.2013 31 I YLEISTÄ 1 Ylläpitäjä ja nimi Liikelaitoksen

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Lautakunnan 5.5.2009 hyväksymä versio SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Yleiset määräykset Pietarsaaren sosiaali- ja terveyslautakunta on se toimielin, jolla sosiaali- ja terveydenhuoltolainsäädännön

Lisätiedot

Kuopion alueellisen rakennuslautakunnan johtosääntö

Kuopion alueellisen rakennuslautakunnan johtosääntö Kuopion alueellinen rakennuslautakunta Johtosääntö Kuopion kaupunginvaltuusto 25.10.2010 112 Suonenjoen kaupunginvaltuusto 25.10.2010 59 Voimaantulo 1.1.2011 Kuopion alueellisen rakennuslautakunnan johtosääntö

Lisätiedot

VI TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA

VI TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA VI TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA 45 Henkilöstöpolitiikka ja henkilöstöjohtaminen Kunnan henkilöstöpolitiikka perustuu kunnanvaltuuston hyväksymään henkilöstöstrategiaan. Käytännön toteutuksesta ja seurannasta

Lisätiedot

LAIHIAN KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

LAIHIAN KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 (8) LAIHIAN KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä kunnanvaltuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtosääntö

Oulun kaupunki. Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtosääntö Oulun kaupunki Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Kaupunginhallitus 4.12.2012 47 Kaupunginvaltuusto 17.12.2012 30 1.1.2013 Kaupunginvaltuusto 7.9.2015 72 7.9.2015

Lisätiedot

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS YLEISKIRJEEN 20/2003 LIITE 3 1 (5) HALLINTOSÄÄNTÖÖN SISÄLLYTETTÄVÄT HENKILÖSTÖASIOITA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS YLEISKIRJEEN 20/2003 LIITE 3 1 (5) HALLINTOSÄÄNTÖÖN SISÄLLYTETTÄVÄT HENKILÖSTÖASIOITA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS YLEISKIRJEEN 20/2003 LIITE 3 1 (5) HALLINTOSÄÄNTÖÖN SISÄLLYTETTÄVÄT HENKILÖSTÖASIOITA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain ja kuntalain muuttamisesta

Lisätiedot

1004/ /2012 LOHJA KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

1004/ /2012 LOHJA KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 1004/00.01.01/2012 LOHJA KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 26.5.2004 59 Voimassa 1.1.2005 alkaen Muutettu kaupunginvaltuusto 12.11.2008 115: muutoksia 4, 10, 13, 14, 19 Voimassa 1.1.2009

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ

KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ KIRKKONUMMEN KUNNAN SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 1. LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET...1 1 Toimialan toiminta-ajatus...1 2. LUKU: SOSIAALILAUTAKUNTA...1

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen toimikausi on kaksi (2) vuotta.

Kaupunginhallituksen toimikausi on kaksi (2) vuotta. Kuopion kaupunki Sääntö 1 (9) Kuopion kaupunki Kaupunginhallituksen johtosääntö 1 luku Kokoonpano, tehtävät ja toimivalta 1 Yleiset tehtävät 2 Kokoonpano ja toimikausi 3 Esittely Kaupunginhallitus johtaa

Lisätiedot

TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA. J u l k a i s s u t. 2015 Tornion hallintopalvelut Nro 1

TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA. J u l k a i s s u t. 2015 Tornion hallintopalvelut Nro 1 1 TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA J u l k a i s s u t 2015 Tornion hallintopalvelut Nro 1 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 16.11.2015 Voimaantulopäivä 1.1.2016 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖPALVELUJEN

Lisätiedot

I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 3 1 Johtosäännön soveltaminen... 3 2 Toiminta-ajatus... 3

I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 3 1 Johtosäännön soveltaminen... 3 2 Toiminta-ajatus... 3 VIRTAIN KAUPUNKI PERUSTURVALAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 2 I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 3 1 Johtosäännön soveltaminen... 3 2 Toiminta-ajatus... 3 II luku PERUSTURVALAUTAKUNTA 3 3 Tehtäväalueet... 3 4 Perusturvalautakunnan

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ

KAUPUNGINHALLITUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 1 KAUPUNGINHALLITUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ Kaupunginhallitus on hyväksynyt 17.12.2012 288 Noudatetaan 1.1.2013 Kaupunginhallitus on hyväksynyt muutoksen 13.1.2014 4 Noudatetaan 1.1.2014 Kaupunginhallitus on

Lisätiedot

Hallintosääntö. Ylöjärven kaupunki. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt x.x.2014 Voimaantulo 01.01.2015 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

Hallintosääntö. Ylöjärven kaupunki. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt x.x.2014 Voimaantulo 01.01.2015 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 (8) Ylöjärven kaupunki Hallintosääntö Kaupunginvaltuusto hyväksynyt x.x.2014 Voimaantulo 01.01.2015 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt Hallintosäännössä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintaa koordinoi johtoryhmä, jonka nimeää apulaiskaupunginjohtaja.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintaa koordinoi johtoryhmä, jonka nimeää apulaiskaupunginjohtaja. Vanhus- ja vammaispalvelujen vastuualue vastaa - seuraavien sosiaalihuoltolain 17. :ssä tarkoitettujen palvelujen järjestämisestä vanhuksille ja vammaisille: omaishoidon tuki, kotipalvelut, sosiaalityö,

Lisätiedot

Kunnallinen Asetuskokoelma

Kunnallinen Asetuskokoelma N:o 490/2012 Pietarsaaren kaupungin Kunnallinen Asetuskokoelma TALOUS JA TILINTARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä 16.12.1996 9 muutettu kaupunginvaltuuston kokouksessa 30.1.2001 12 muutettu kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

PELASTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty Lapin liiton valtuustossa

PELASTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty Lapin liiton valtuustossa 1 PELASTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty Lapin liiton valtuustossa 20.5.2010 I Luku 1 Sovellettavat säännöt Pelastuslautakunnan ja pelastuslaitoksen toimintaan sovelletaan tämän johtosäännön lisäksi

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen.

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. I luku Tehtäväalue 1 Tehtäväalue Sivistystoimen toimialan tehtävänä

Lisätiedot

577/01/003/02 LOHJA KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ. Kaupunginvaltuusto 26.5.2004 ' 59 Voimassa 1.1.2005 alkaen

577/01/003/02 LOHJA KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ. Kaupunginvaltuusto 26.5.2004 ' 59 Voimassa 1.1.2005 alkaen 1 577/01/003/02 LOHJA KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 26.5.2004 ' 59 Voimassa 1.1.2005 alkaen KAUPUNGINHALLITUS...2 1 ' Toiminta-ajatus...2 2 ' Kokoonpano ja toimikausi...2 3 ' Toimiala

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan johtosääntö

Sivistyslautakunnan johtosääntö 1 (7) Sivistyslautakunnan johtosääntö Kaupunginvaltuuston 20.6.2011 hyväksymä Voimaantulo 1.7.2011 Toiminta-ajatus 1 Sivistyslautakunta huolehtii kunnan varhaiskasvatus-, koulutus- ja kirjastopalvelujen

Lisätiedot

Kulttuuri- ja kansalaistoimi

Kulttuuri- ja kansalaistoimi 1 (5) Kulttuuri- ja kansalaistoimen johtosääntö Kaupunginvaltuuston hyväksymä 9.6.2010/ Kulttuuri- ja kansalaistoiminnan lautakunta 1 Toiminta-ajatus Toimiala Lautakunnan toiminta-ajatuksena on edistää,

Lisätiedot

Kurikan kaupungin hallintosääntö

Kurikan kaupungin hallintosääntö Kurikan kaupungin hallintosääntö Hyväksytty 20.6.2011 Voimaantulo 1.7.2011 1 Luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään päätöksenteko- ja

Lisätiedot

Kv 16/15.12.2012 139 Kunnanvaltuuston 15.12.2012 hyväksymä 622/00.01.01/2012. Kunnanhallituksen johtosääntö

Kv 16/15.12.2012 139 Kunnanvaltuuston 15.12.2012 hyväksymä 622/00.01.01/2012. Kunnanhallituksen johtosääntö Kunnanhallituksen johtosääntö voimaan 2013 1 Sisällys LUKU KUNNANHALLITUS... 3 Tehtävät... 3 Toimikausi ja kokoonpano... 3 Esittely... 3 Päätös- ja toimintavalta... 3 LUKU KONSERNIJAOSTO... 5 5. Kunnanhallituksessa

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KV 14.12.2015 Voimaan 1.1.2016 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Soveltamisala Toiminta-ajatus Organisaatio 1 Kasvatus- ja opetuslautakunnan

Lisätiedot

Lapuan kaupunki. Hallintosääntö. Nro 301

Lapuan kaupunki. Hallintosääntö. Nro 301 Lapuan kaupunki Hallintosääntö Nro 301 Hyväksytty Kv 7.6.2010 6 Voimaantulo 1.8.2010 Muutettu 14.1.2013 9, 1.1.2013 alkaen Sisällysluettelo Sivu 1. luku Yleiset määräykset 1 2. luku Kokousmenettely 1 3.

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 16.6.2014 27. Voimaantulo: 1.8.2014.

SUONENJOEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 16.6.2014 27. Voimaantulo: 1.8.2014. SUONENJOEN KAUPUNKI 1 KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 16.6.2014 27 Voimaantulo: 1.8.2014 1 Soveltamisala Koulutuslautakunnan alaisen toiminnan järjestämisessä noudatetaan

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI TARKASTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty 21.10.1996

ORIVEDEN KAUPUNKI TARKASTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty 21.10.1996 TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty 21.10.1996 Voimaantulo 1.1.1997 Sisällysluettelo: ORIVEDEN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ...5 1. VALVONTAJÄRJESTELMÄ... 5 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta... 5 2. TARKASTUSLAUTAKUNTA...

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin hallintosääntö

Seinäjoen kaupungin hallintosääntö Seinäjoen kaupungin hallintosääntö I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään kaupungin päätöksenteko- ja kokousmenettelystä. Hallintosäännön ohella

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

TAMMELAN KUNNAN SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TAMMELAN KUNNAN SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LUKU... 2 SIVISTYSTOIMEN YLEISET TOIMINTAPERUSTEET... 2 1 Toiminta-ajatus... 2 2 LUKU... 2 ORGANISAATIO... 2 2 Lautakunnat... 2 3 Lautakuntien

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin sivistyskeskuksen johtosääntö

Seinäjoen kaupungin sivistyskeskuksen johtosääntö 1 Seinäjoen kaupungin sivistyskeskuksen johtosääntö I LUKU SIVISTYSKESKUKSEN LAUTAKUNNAT 1 Lautakunnat Valtuusto nimeää sivistyskeskuksen toiminta-alueelle seuraavat lautakunnat: Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta

Lisätiedot

PERUSTURVALAUTAKUNNAN JA PERUSTURVAOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ

PERUSTURVALAUTAKUNNAN JA PERUSTURVAOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ Astuu voimaan 12.5.2014 PERUSTURVALAUTAKUNNAN JA PERUSTURVAOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ I LUKU PERUSTURVALAUTAKUNTA 1 Perusturvalautakunta ja jaostot Perusturvan toimialalla on perusturvalautakunta. Perusturvalautakunnalla

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN JA SIVISTYSOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ

SIVISTYSLAUTAKUNNAN JA SIVISTYSOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ Astuu voimaan 1.8.2011 SIVISTYSLAUTAKUNNAN JA SIVISTYSOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ I LUKU SIVISTYSLAUTAKUNTA 1 Sivistyslautakunta ja jaostot Sivistystoimen toimialalla on sivistyslautakunta. Sivistyslautakunnalla

Lisätiedot

MUUTOKSET HALLINTOSÄÄNTÖÖN 15.9.2014 ALKAEN 2. ORGANISAATIO -- 2. ORGANISAATIO. Voimassa oleva: 5 Henkilöstöorganisaatio

MUUTOKSET HALLINTOSÄÄNTÖÖN 15.9.2014 ALKAEN 2. ORGANISAATIO -- 2. ORGANISAATIO. Voimassa oleva: 5 Henkilöstöorganisaatio MUUTOKSET HALLINTOSÄÄNTÖÖN 15.9.2014 ALKAEN Voimassa oleva: 2. ORGANISAATIO -- 5 Henkilöstöorganisaatio Kunnanjohtaja johtaa koko henkilöstöorganisaatiota. Ympäristöpäällikkö, hallintopäällikkö ja kehittämispäällikkö

Lisätiedot

SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto hyväksynyt 11.6.2015 36 Voimaantulo 1.8.2015 2 SISÄLTÖ 1 TOIMINTA-AJATUS... 3 2 PÄÄVASTUUALUEEN TOIMIELIMET,

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KV 10.11.2008 2005 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Soveltamisala Toiminta-ajatus Organisaatio 1 Kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisen

Lisätiedot

Lautakunnan esittelijänä toimii vapaa-aikatoimenjohtaja.

Lautakunnan esittelijänä toimii vapaa-aikatoimenjohtaja. 1 SIMON KUNTA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty Simon kunnanvaltuusto 15.6.2015 36 Voimaantulo 1.8.2015 1 Toiminta-ajatus Sivistystoimen tehtävänä on varhaiskasvatuksen, koulutuksen

Lisätiedot

(Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 29.9.2014 tulevaksi voimaan 1.1.2015. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.

(Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 29.9.2014 tulevaksi voimaan 1.1.2015. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä. PORIN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN J O H T O S Ä Ä N T Ö (Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 29.9.2014 tulevaksi voimaan 1.1.2015. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) I LUKU

Lisätiedot

Toimialajohtajana toimii kehitysjohtaja ja hänen sijaisenaan kaupunginhallituksen määräämä viranhaltija.

Toimialajohtajana toimii kehitysjohtaja ja hänen sijaisenaan kaupunginhallituksen määräämä viranhaltija. 1 KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KESKUSHALLINNON JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 13.12.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutos: 1.1.2007 Muutos: 8.12.2008 Voimaantulo: 1.1.2009 Muutos: 15.11.2010 Voimaantulo: 1.1.2011

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunnan ja jaoston sekä sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(8)

Sosiaali- ja terveyslautakunnan ja jaoston sekä sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(8) johtosääntö 1(8) SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JA JAOSTON SEKÄ SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 103 ja tulee voimaan 1.1.2013 Muutos KV 10.12.2012

Lisätiedot

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA PERUSTURVATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA PERUSTURVATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA PERUSTURVATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Nakkilan kunta Voimaantulo 1.1.2013 1. Luku... 1 YLEISET MÄÄRÄYKSET... 1 1 Soveltamisala... 1 2 Perusturvatoimen tehtävät... 1 2. Luku... 1 PERUSTURVATOIMEN

Lisätiedot

(Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 3.12.2012 tulevaksi voimaan 1.1.2013. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.

(Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 3.12.2012 tulevaksi voimaan 1.1.2013. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä. PORIN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN J O H T O S Ä Ä N T Ö (Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 3.12.2012 tulevaksi voimaan 1.1.2013. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.)

Lisätiedot

Kurikan kaupungin hallintosääntö

Kurikan kaupungin hallintosääntö Kurikan kaupungin hallintosääntö Yhteisvaltuuston hyväksymä 29.12.2015 Voimaantulo 1.1.2016 Tämä sääntö korvaa nyt voimassa olevan säännön. 1 Luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

ULVILAN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ ULVILAN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 8.11.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTA-AJATUS... 2 2 TEKNINEN LAUTAKUNTA, SEN TEHTÄVÄALUE SEKÄ JÄSENMÄÄRÄ JA ESITTELY...

Lisätiedot

KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA Nro 1 KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA Nro 1 KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KOKKOLAN KAUPUNKI I KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA Nro 1 KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kokkolan kaupunginvaltuuston hyväksymä 12.5.2003, vsto muuttanut 25.10.2010 77.

Lisätiedot

RAKENNUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

RAKENNUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1 RAKENNUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty 19.12.2001 (muutos KV 26.1.2005 5) Voimaatulo 01.01.2002 1 Toimiala, kokoonpano ja vastuualue Rakennuslautakunnan yleisenä tehtävänä on rakennustoiminnan ja

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1 SUONENJOEN KAUPUNKI SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 10.9.2012 53. Voimaantulo: 1.10.2012 1 Toiminta-ajatus Tekninen lautakunta luo edellytykset viihtyisän,

Lisätiedot

Alueellisen erikoissairaanhoidon tulosalueen toimintasääntö

Alueellisen erikoissairaanhoidon tulosalueen toimintasääntö Alueellisen erikoissairaanhoidon tulosalueen toimintasääntö Johtokunta on hyväksynyt tämän toimintasäännön 4.12.2013 ja se on voimassa 1.1.2014 alkaen. Lisäykset (kursivoituna) johtokunta 5.2.2014 YLEISET

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN NUORISO- JA LIIKUNTATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN NUORISO- JA LIIKUNTATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN NUORISO- JA LIIKUNTATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Toiminta-ajatus 1 Nuoriso- ja liikuntatoimen tehtävänä on nuoriso- ja liikuntalautakunnan alaisena edistää toimialallaan nuorison ja koko

Lisätiedot

KORJAUSEHDOTUKSET (merkitty vahvennuksella) Maakuntavaltuusto , luku 1. luku Yleiset määräykset

KORJAUSEHDOTUKSET (merkitty vahvennuksella) Maakuntavaltuusto , luku 1. luku Yleiset määräykset Maakuntavaltuusto 15.11.2004 9, 5.5.2008 39 KORJAUSEHDOTUKSET 30.10.2008 (merkitty vahvennuksella) KAINUUN MAAKUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ KAINUUN MAAKUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1. luku 1. luku Yleiset määräykset Yleiset

Lisätiedot

PERUSTURVAKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ. Kristiinankaupungin kaupunginvaltuuston hyväksymä 10.12.2012 ( 61)

PERUSTURVAKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ. Kristiinankaupungin kaupunginvaltuuston hyväksymä 10.12.2012 ( 61) Kristiinankaupunki Perusturvakeskuksen johtosääntö 1 Yhteistoimintamenettely 7.12.2010 Perusturvalautakunta 7.12.2010 ( 101) Kaupunginhallitus 13.1.2011( 16) Perusturvalautakunta 25.10.2011 ( 73) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kaupunginlakimies päättää enintään euron määräisestä vahingonkorvauksen myöntämisestä.

Kaupunginlakimies päättää enintään euron määräisestä vahingonkorvauksen myöntämisestä. 1 (6) Kh 29.3.2016 98, kaupunginjohtaja 1.4.2016 51, voimaan 1.4.2016 KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNNÖN JATKODELEGOINTI JA KAUPUNGINJOHTAJAN TOIMIVALLAN JATKODELEGOINTI (KJ) 1.4.2016 1. Yleiset kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. TAIVALKOSKEN KUNTA TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 15.11.1996 57 Voimaantulo 1.1.1997 1 luku Valvontajärjestelmä 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään

Lisätiedot