KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE"

Transkriptio

1 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel COM(2012) 756 final KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE Sisämarkkinoiden vahvistaminen poistamalla henkilöautojen rajatylittäviä veroesteitä {SWD(2012) 429 final} FI FI

2 KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE Sisämarkkinoiden vahvistaminen poistamalla henkilöautojen rajatylittäviä veroesteitä 1. JOHDANTO Euroopan maanteillä liikkuu yli 230 miljoonaa henkilöautoa. Euroopan unionissa rekisteröidään vuosittain yli 13 miljoonaa uutta henkilöautoa, ja jäsenvaltiosta toiseen siirretään noin kolme miljoonaa käytettyä autoa, joista jopa miljoona vaihtaa maata jäsenvaltiosta toiseen muuttavien ihmisten mukana. 1 Autoverotus on tärkeä tulolähde kaikille jäsenvaltioille. Vuonna 2010 rekisteröinti- ja käyttöverojen osuus oli keskimäärin 1,9 prosenttia verotulojen kokonaismäärästä. 2 Tällaisten kansallisten verojärjestelyjen todellinen taso, rakenne ja sisältö kiinnostavatkin erityisesti kansallisia veroviranomaisia, autonvalmistajia sekä auton omistavia ja sellaista käyttäviä kansalaisia ja yrityksiä. Kaksin- tai moninkertainen verotus 3 ja verosyrjintä, jota voi tapahtua, kun henkilöautoja siirretään valtioiden rajojen yli, huolestuttavat EU:n kansalaisia ja palveluntarjoajia. Vuoden 2010 katsauksessaan Euroopan unionin kansalaisuuteen 4 komissio ilmoitti pyrkivänsä ratkaisuihin autojen kaksinkertaisten rekisteröintiverojen poistamiseksi, koska ne voivat olla este EU:n kansalaisten oikeudelle liikkuva vapaasti EU:ssa. Tiedonannossaan Veroesteiden poistaminen unionin kansalaisten rajatylittävältä toiminnalta 5 komissio huomauttaa, että EU:n kansalaiset joutuvat usein käymään läpi liian monimutkaisia uudelleenrekisteröintimenettelyjä ja maksamaan ehkä rekisteröinti- ja/tai käyttöverot kahteen kertaan ostaessaan auton muusta kuin pysyvästä asuinjäsenvaltiostaan tai siirtäessään auton sen rekisteröintijäsenvaltiosta toiseen jäsenvaltioon. Tässä tiedonannossa keskitytään verotukseen valtioiden rajat ylittävissä tilanteissa. Suuret rekisteröintiverot, joita jäsenvaltiosta toiseen vakinaisen asuinpaikan muutoksen yhteydessä siirrettävistä autoista kannetaan, saattavat olla esteenä potentiaalisille maahanmuuttajille. Myös moottorin tilavuus, autossa käytettävä polttoaine tai sen hiilidioksidipäästöt ja monet muut erilaiset ja epäyhtenäiset kynnysarvot ja tekniset tekijät, joiden perusteella verotuksen (rekisteröinti- tai käyttöveron) taso määräytyy, mutkistavat autonvalmistajien jo muutenkin kirjavaa markkinatilannetta ja pirstovat sisämarkkinoita. Tämä johtaa myös verosyistä käytävään rajat ylittävään kauppaan Lähde: Eurostat, ACEA ja Öko-Institut. Taxation trends in the European Union, vuoden 2012 laitos, Eurostat, Euroopan komissio. Euroopan unionin tuomioistuimen mukaan rekisteröintiveron kantaminen kahdessa jäsenvaltiossa peräjälkeen ei ole välttämättä kaksinkertaista verotusta termin suppeassa merkityksessä, sillä verotettava tapahtuma on oikeus käyttää ajoneuvoa kansallisilla maanteillä (Lisätietoja tämän tiedonannon liitteenä olevan komission yksiköiden valmisteluasiakirjan kohdassa 3.1). Katsaus Euroopan unionin kansalaisuuteen vuonna 2010: Unionin kansalaisoikeuksien esteiden poistaminen, KOM(2010)603, , ks. toimenpide 6. KOM(2010)769, FI 2 FI

3 Komissio on tehnyt kolmeen otteeseen aloitteita ja esittänyt lainsäädäntöehdotuksia näiden ongelmien ratkaisemiseksi: vuonna 1975, 1998 ja Vuoden 1975 ehdotuksen perusteella hyväksyttiin direktiivi 83/182/ETY 7, jossa säädetään jäsenvaltioissa moottoriajoneuvojen väliaikaisessa maahantuonnissa sovellettavista verovapautuksista. Vuoden 1998 ehdotuksen tavoitteena oli ottaa käyttöön pakollinen verovapautus silloin, kun yksityinen moottoriajoneuvo tuodaan lopullisesti maahan toisesta jäsenvaltiosta yksityishenkilön pysyvän asuinpaikan muutoksen johdosta. Kolmannen ehdotuksen tavoitteena oli poistaa rekisteröintiverot kokonaan ja korvata ne vuotuisilla käyttöveroilla kymmenen vuoden siirtymäkauden jälkeen. Ehdotuksella pyrittiin myös muuttamaan käyttöverot ympäristön kannalta kestävämmiksi. Kahdelta jälkimmäiseltä ehdotukselta puuttuu vielä vaadittava jäsenvaltioiden yksimielinen tuki. Autojen rekisteröinti- ja käyttöveroja ei ole tällä hetkellä yhdenmukaistettu EU:n tasolla. Tämä tarkoittaa, että ajoneuvoverotuksen kehitykseen EU:ssa on tähän mennessä vaikuttanut ennen kaikkea Euroopan unionin tuomioistuimen (jäljempänä 'unionin tuomioistuimen') oikeuskäytäntö. Unionin tuomioistuimen oikeuskäytännöstä ja lainsäädäntötoimista huolimatta kansallisten verojärjestelmien epäyhtenäisyyttä ei ole kyetty poistamaan. Myöskään kaksinkertaista verotusta ja verosyrjintää, jota voi tapahtua kansalaisten siirtäessä autoja jäsenvaltiosta toiseen, ei ole kyetty kokonaan ja järjestelmällisesti lopettamaan. Tässä tiedonannossa ja liitteenä olevassa komission yksiköiden valmisteluasiakirjassa (jäljempänä 'valmisteluasiakirja') kuvataan ja arvioidaan uudelleen henkilöautoverotuksen nykytilannetta unionissa. 8 Tarkoituksena on määritellä parhaita käytäntöjä, joita jäsenvaltiot voisivat ottaa käyttöön nykyisen lainsäädäntökehyksen rajoissa. Tiedonannon ja valmisteluasiakirjan tavoitteena on selkeyttää ajoneuvoverotusta koskevia EU:n sääntöjä sekä kertoa jäsenvaltioiden, kansalaisten ja yritysten oikeuksista ja velvollisuuksista. Komissiolle esitetyistä kysymyksistä on käynyt ilmi, että kansalaiset ja yritykset eivät aina riittävän hyvin tunne tai ymmärrä oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan eri tilanteissa eivätkä varsinkaan silloin, kun ajoneuvo siirretään väliaikaisesti tai pysyvästi toiseen jäsenvaltioon. Etenkin valmisteluasiakirjassa pyritään antamaan yleiskuva ajoneuvoverotusta koskevasta unionin tuomioistuimen laajasta oikeuskäytännöstä ja esittämään esimerkkejä alalla sovellettavasta sekundaarilainsäädännöstä. Komission ehdotuksessa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi toisessa jäsenvaltiossa rekisteröityjen moottoriajoneuvojen siirtämisen yksinkertaistamisesta sisämarkkinoilla käsitellään erityisesti uudelleenrekisteröintimenettelyjä. 9 Kyseisestä asetusehdotuksesta käytävien keskustelujen tulokset antavat ehkä myöhemmin aihetta harkita uudelleen tässä tiedonannossa ehdotettuja ratkaisuja tiettyihin tilanteisiin, joissa autoja käytetään muussa kuin rekisteröintijäsenvaltiossa. Asetusehdotus ei kuitenkaan koske verotusta vaan jäsenvaltiot voisivat edelleen käyttää vapaasti verotusvaltaansa moottoriajoneuvoihin unionin lainsäädännön mukaisesti EYVL C 267, , s. 8; KOM(1998)30, ja KOM(2005)261, Neuvoston direktiivi 83/182/ETY yhteisön alueella tiettyjen kulkuneuvojen väliaikaisessa maahantuonnissa sovellettavista verovapautuksista (EYVL L 105, , s. 59). Tässä tiedonannossa käsitellään ainoastaan henkilöautojen (luokan M1 ajoneuvojen) verotusta, mutta siinä esitetyt argumentit pätevät vastaavasti myös muihin maantieajoneuvoihin, kuten kevyisiin ajoneuvoihin (luokan N1 ajoneuvoihin) tai kaksipyöräisiin moottoriajoneuvoihin. COM(2012)164, FI 3 FI

4 2. HENKILÖAUTOJEN REKISTERÖINTI- JA KÄYTTÖVEROJA KOSKEVAT NYKYISET SÄÄNNÖT Tästä asiasta ei ole vielä annettu johdettua verolainsäädäntöä lukuun ottamatta direktiiviä 83/182/ETY. Jäsenvaltiot voivat siis vapaasti soveltaa henkilöautoihin muita veroja kuin arvonlisäveroja, kunhan ne ovat EU:n lainsäädännön yleisperiaatteiden mukaisia Rekisteröintiverot Tässä tiedonannossa käytetty termi "rekisteröintivero" kattaa kaikenlaiset ajoneuvon rekisteröintiin nykyisin liittyvät verot nimestä riippumatta (verot, valmisteverot, maksut, ympäristöbonus-malus-järjestelmä, jne.) mutta ei ajoneuvon rekisteröinnistä aiheutuvien hallintokustannusten kattamiseksi perittäviä maksuja eikä katsastuskustannuksia. EU:n lainsäädäntö Direktiivi 83/182/ETY koskee ajoneuvon väliaikaista käyttöä muussa kuin asuinjäsenvaltiossa. Siinä säädetään, että yksityiskäyttöön tarkoitettujen ajoneuvojen väliaikainen käyttö jäsenvaltiossa vapautetaan rekisteröinti- ja käyttöveroista, mikäli ajoneuvoa siirtävän henkilön pysyvä asuinpaikka 10 on jossain toisessa jäsenvaltiossa eikä ajoneuvoa luovuteta tai anneta vuokralle väliaikaisen käytön kohteena olevassa jäsenvaltiossa tai lainata tämän jäsenvaltion asukkaalle. Tämä tarkoittaa, että muissa kuin direktiivin kattamissa tilanteissa jäsenvaltiot voivat periaatteessa kantaa rekisteröinti- ja/tai käyttöveroja. Kansallinen lainsäädäntö Ajoneuvoista kannetaan rekisteröintiveroa tällä hetkellä 18 jäsenvaltiossa. 11 Veroperuste ja verotuksen taso vaihtelevat huomattavasti eri jäsenvaltioissa. 12 Veroja eriytetään yleisimmin auton hankintahinnan tai arvon, autossa käytettävän polttoaineen (esim. bensiini tai diesel), moottorin tilavuuden tai tehon ja auton hiilidioksidipäästöjen perusteella. Monet jäsenvaltiot ovat viime vuosina muuttaneet rekisteröinti- ja käyttöverojen rakennetta siten, että ne perustuvat täysin tai osittain hiilidioksidipäästöihin. Kansallinen rekisteröintivero kannetaan tavallisesti kerran auton käyttöiän aikana, lukuun ottamatta Belgiaa, jossa se kannetaan aina kun (yksityisomistuksessa olevan) auton omistaja vaihtuu. Useimmat henkilöautoverotuksessa ilmenevät ongelmat liittyvät johonkin seuraavista valtioiden rajat ylittävistä tilanteista: Tapausesimerkki 1: Kansalainen siirtää autonsa toiseen jäsenvaltioon vaihtaessaan pysyvää asuinpaikkaansa. Vaikka henkilöiden henkilökohtaisen omaisuuden lopullisessa tuonnissa jäsenvaltiosta sovellettavista verovapauksista 25 päivänä toukokuuta 2009 annettua neuvoston direktiiviä 2009/55/EY 13 ei sovelleta ajoneuvojen rekisteröintiveroon, eräissä jäsenvaltioissa on säädetty tätä tilannetta koskeva poikkeus. Rekisteröintiveroa kantavien jäsenvaltioiden on käytettävä arvonalennuskerrointa, joka alenee tuontiauton Direktiivissä määritellään "pysyvä asuinpaikka" paikaksi, jossa henkilö asuu pysyvästi eli vähintään 185 päivää kalenterivuodessa henkilökohtaisten ja ammatillisten siteidensä vuoksi, tai jos on kyse henkilöstä, jolla ei ole ammatillisia siteitä, henkilön ja tämän asuinpaikan välisten tiiviiden henkilökohtaisten siteiden vuoksi. Ks. valmisteluasiakirjan liite I. Lisätietoja veroperusteesta ja verotuksen tasosta on Taxes in Europe -tietokannassa. EUVL L 145, , s. 36. FI 4 FI

5 taloudellisen arvon vähentyessä. Jos auto poistetaan lopullisesti rekisteristä ja viedään maan rajojen ulkopuolelle, eräät jäsenvaltiot palauttavat osan jo maksetusta rekisteröintiverosta. Myös tällöin käytetään jonkinlaista arvonalennuskerrointa. Tapausesimerkki 2: Kansalainen tuo autonsa pysyvästi toiseen jäsenvaltioon, jossa hänen toissijainen asuntonsa (esim. loma-asuntonsa) sijaitsee, ja joutuu maksamaan rekisteröintiveron uudelleen. Eräät kohdejäsenvaltiot vapauttavat tämän siirron verosta. Lisäksi eräät lähtöjäsenvaltiot palauttavat osan rekisteröintiverosta. Tapausesimerkki 3: Kansalainen asuu yhdessä jäsenvaltiossa ja käyttää työsuhdeautoa, jonka on toisessa jäsenvaltiossa rekisteröinyt hänen työnantajansa tai yritys, jonka asioita hän hoitaa. Rekisteröintijäsenvaltio voi tällöin kantaa rekisteröintiveron. Yrityksen työntekijän tai asiamiehen asuinjäsenvaltio voi kantaa rekisteröintiveron vain, jos autoa käytetään pysyvästi pääasiassa kyseisessä jäsenvaltiossa. Tapausesimerkki 4: Kansalainen asuu yhdessä jäsenvaltiossa ja käyttää leasing-autoa, jonka leasing-yhtiö on rekisteröinyt toisessa jäsenvaltiossa. Rekisteröintijäsenvaltio voi tällöin kantaa rekisteröintiveron. Myös asuinjäsenvaltio voi kantaa rekisteröintiveron, joka suhteutetaan leasing-sopimuksen kestoon. Tapausesimerkki 5: Kansalainen asuu yhdessä jäsenvaltiossa ja käyttää autoaan usein toisessa jäsenvaltiossa vieraillessaan kumppaninsa tai perheensä luona. Toinen jäsenvaltio voi kantaa rekisteröintiveron vain, jos kumppani tai perhe käyttää autoa säännöllisesti. Tapausesimerkki 6: Opiskelija opiskelee väliaikaisesti toisessa jäsenvaltiossa tai työnantaja lähettää työntekijän komennukselle toiseen jäsenvaltioon. Tuona aikana opiskelija tai työntekijä käyttää autoaan pääasiallisesti opiskelu- tai komennusmaassaan. Opiskelu- tai komennusjäsenvaltio ei saa tällöin kantaa rekisteröintiveroa. Tapausesimerkki 7: Autovuokraamo, joka on rekisteröinyt autokantansa tai osan siitä yhdessä jäsenvaltiossa, haluaa tehdä sopimuksia autojen yhdensuuntaisesta vuokrauksesta tai siirtää osan autokannastaan toiseen jäsenvaltioon rekisteröinti- ja käyttöveroja maksamatta vastatakseen paremmin kausittaisiin kysyntähuippuihin. Tapausesimerkki 8: Kansalainen tai autokauppias, jonka kotipaikka on rekisteröintiveroa kantavassa jäsenvaltiossa, myy auton kansalaiselle tai yritykselle toiseen jäsenvaltioon, jossa auto on rekisteröitävä uudelleen. Jos ensimmäinen jäsenvaltio ei palauta rekisteröintiveroa, joka sisältyy yhä auton arvoon, se saattaa verottaa autoa liikaa verrattuna autoihin, jotka pysyvät käyttöikänsä loppuun asti rekisteröitynä kyseisessä jäsenvaltiossa. Joissakin rekisteröintiveroa kantavissa jäsenvaltioissa myönnetään kuitenkin myös osittainen palautus jo maksetusta verosta silloin, kun autokauppias poistaa auton rekisteristä ja vie sen ulkomaille, eli kun auton omistaja ei muuta maasta. Autoverotuksesta on annettu vain vähän EU:n lainsäädäntöä, joten ratkaisua on usein pyydetty unionin tuomioistuimelta. Se onkin esittänyt monia periaatteita, joita jäsenvaltioiden on noudatettava kantaessaan rekisteröintiveroja edellä esitetyn kaltaisissa tilanteissa. Unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä on ratkaistu kotimaisten ja tuontituotteiden välillä esiintyviä syrjintätapauksia, mutta siinä ei ole ratkaistu esimerkkitapausten 1, 2 ja 8 kaltaisia tilanteita, joissa ongelmana on kaksinkertainen verotus Käyttöverot Tässä tiedonannossa käytetty termi "käyttövero" kattaa kaikenlaiset verot, jotka liittyvät auton käyttöön jäsenvaltion alueella, riippumatta siitä, millä nimellä veroa kutsutaan. Termi ei kata tietulleja, vinjettejä eikä polttoaineista kannettavia valmisteveroja. Käyttövero kannetaan yleensä vuosittain siinä jäsenvaltiossa, jossa henkilöauto on rekisteröity, ja sen määrä vaihtelee moottorin tilavuuden tai tehon, autossa käytettävän FI 5 FI

6 polttoaineen ja/tai auton ympäristötehokkuuden mukaan. Jos auto poistetaan rekisteristä tai auton omistaja vaihtuu sen kauden aikana, jolta käyttöveroa on maksettu, myönnetään suhteutettu palautus. Kaksinkertaisen verotuksen ongelma ei siis ole suuri käytettäessä henkilöautoja useassa jäsenvaltiossa. 3. JÄLJELLÄ OLEVAT ONGELMAT 3.1. Kaksinkertaisen verotuksen ongelma Unionin tuomioistuin on ratkaissut oikeuskäytännössään eräitä ongelmia, jotka koskevat rekisteröintiverojen kantamista kohdemaassa. Jotkin tilanteet ovat kuitenkin edelleen pulmallisia. Rekisteröintiverot Kansalaiset saattavat joutua kaksinkertaisen verotuksen kohteeksi siirtäessään auton pysyvästi toiseen jäsenvaltioon tai käyttäessään sitä pääasiallisesti eri maassa kuin missä se on alun perin rekisteröity. Kaksinkertaista verotusta ilmenee varsinkin silloin, kun kansalainen muuttaa autoineen rekisteröintiveron kantaneesta jäsenvaltiosta, joka ei myönnä verosta palautusta siirrettäessä auto toiseen jäsenvaltioon, ja kohdevaltiokin kantaa rekisteröintiveron myöntämättä siitä vapautusta. Kaksinkertaista verotusta saattaa ilmetä myös silloin, kun auto rekisteröidään rekisteröintiveroa kantavassa jäsenvaltiossa mutta sitä käytetään pääasiassa (väliaikaisesti tai pysyvästi) toisessa jäsenvaltiossa, joka myös kantaa rekisteröintiveroa (edellä esitetyt esimerkkitapaukset 3 5). EU:n yhdentymisen edetessä yhä useammat ihmiset muuttavat toiseen jäsenvaltioon asumisen, opiskelun, työpaikan, eläkepäivien vieton tai loma-asunnon vuoksi ja jättävät (toisen) autonsa sinne. 14 EU:n säännöt estävät kaksinkertaisen verotuksen tietyissä erityistilanteissa, mutta se saattaa yhä muodostua ongelmaksi monissa muissa tilanteissa. Käyttöverot Kaksinkertaista verotusta ei todennäköisesti ilmene käyttöveroissa, koska verot kannetaan vuosittain ja määrätyssä suhteessa (pro rata) eli ne yleensä palautetaan, jos auto poistetaan rekisteristä. 14 Vuonna 2011 yhteensä 12,8 miljoonaa kansalaista asui muussa kuin kotijäsenvaltiossaan. Rajatyöntekijöitä (kansalaisia, jotka työskentelevät muussa kuin kotijäsenvaltiossaan) oli noin miljoona vuonna Henkilöt, jotka asuvat yhdessä jäsenvaltiossa ja käyttävät työnantajansa rekisteröimää moottoriajoneuvoa toisessa jäsenvaltiossa, muodostavat rajatyöntekijöiden erityisryhmän. Tällaisten henkilöiden lukumäärästä ei ole tietoa, mutta noin 50,5 prosenttia EU:n 18 jäsenvaltiossa vuonna 2008 rekisteröidyistä 11,6 miljoonasta uudesta henkilöautosta oli yritysten rekisteröimiä. FI 6 FI

7 3.2. Muita haasteita Auton rekisteröinti- ja käyttöverojen kantamisesta valtioiden rajat ylittävissä tilanteissa ei ole riittävästi tietoa Kansalaiset valittavat kaksinkertaisen verotuksen lisäksi usein siitä, että ulkomaiset verosäännöt ovat monimutkaisia ja että niistä ja veromenettelyistä on vaikea saada tietoa. Vaikeudet johtuvat osittain kielimuureista EU:n sääntöjen asianmukainen soveltaminen auton väliaikaisen tai satunnaisen käytön yhteydessä Lukuisissa unionin tuomioistuimen ratkaisuissa ja rikkomusmenettelyissä on käsitelty direktiivin 83/182/ETY moitteetonta soveltamista verokohteluun silloin, kun autoa käytetään väliaikaisesti tai satunnaisesti muussa kuin sen rekisteröintijäsenvaltiossa (ks. valmisteluasiakirjan kohta 3.1). Unionin tuomioistuimelta on pyydetty ratkaisua myös tilanteissa, joissa on kyse valtioiden rajojen yli tapahtuvasta leasing-vuokrauksesta, toisessa jäsenvaltiossa asuvien työntekijöiden tai asiamiesten käyttämistä työsuhdeautoista ja autoista, joiden lainaajat asuvat muussa kuin rekisteröintijäsenvaltiossa (ks. valmisteluasiakirjan kohdat ). Unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä on tähän mennessä kiteytetty tärkeitä periaatteita, jotka ovat selventäneet jäsenvaltioiden verotusvaltaa mutta joilla myös turvataan EU:n kansalaisten oikeudet. Kansallisen lainsäädännön ja kansallisten käytäntöjen saattaminen tämän kehityksen mukaisiksi näyttää kuitenkin olevan joissakin jäsenvaltioissa vaikeaa. Komissio valvoo jatkuvasti, että jäsenvaltioiden lainsäädäntö on sopusoinnussa unionin tuomioistuimen asiaa koskevan oikeuskäytännön kanssa Valtioiden rajat ylittävä autonvuokraus Autovuokraamot vuokraavat moottoriajoneuvoja melko lyhyeksikin ajaksi. Vuokraamojen autokanta on tavallisesti hyvin uusi, koska ajoneuvoja pidetään autokannassa noin 6 9 kuukautta, minkä jälkeen valmistajat ostavat ne takaisin. Lyhytaikaisessa vuokrauksessa käytettävään henkilöautokantaan kuuluu EU:ssa noin 1,4 miljoonaa ajoneuvoa. Valtioiden rajat ylittäviä palveluja tarjoavalla autovuokraamolla voi olla edessään kaksi haastetta: (1) Ensimmäinen koskee yhteen suuntaan vuokratun auton kotiuttamista. 15 Jäsenvaltiot eivät useinkaan anna lupaa jälleenvuokrata autoa sen maan asukkaalle, jossa yhdensuuntainen vuokraus päättyi, jollei autoa rekisteröidä uudelleen ja rekisteröintiveroa makseta. Auto voidaan siis yleensä palauttaa vain, jos autovuokraamo löytää rekisteröintimaassa asuvan asiakkaan tai jos auton palauttaa autovuokraamon työntekijä tai se kuljetetaan takaisin rekalla. Auton palauttamiskustannusten lisäksi tulonmenetyksiä aiheutuu ajalta, jona autoa ei voida vuokrata. Auton yhdensuuntainen vuokraus toiseen jäsenvaltioon on siis kallista ja 15 Direktiivin 83/182/ETY 3 artikla velvoittaa jäsenvaltiot antamaan luvan vuokra-autojen jälleenvuokraukseen "vientiä" varten muualla asuvalle henkilölle, jos nämä ajoneuvot sijaitsevat kyseisessä maassa siellä päättyneen vuokrasopimuksen johdosta. Vuokrausyrityksen työntekijä voi myös palauttaa ajoneuvot alkuperäisen vuokralleantopaikan sijaintijäsenvaltioon, vaikka tämä työntekijä olisikin väliaikaisen maahantuonnin kohteena olevan jäsenvaltion asukas. Direktiivin 9 artiklan nojalla jäsenvaltiot voivat säätää ja/tai pitää voimassa sovellettaviksi järjestelmiä, jotka ovat tässä direktiivissä tarkoitettuja vapaampia. Ne voivat esimerkiksi sallia tällaisten ajoneuvojen jälleenvuokrauksen maansa asukkaalle jälleenvientiä varten. Tätä mahdollisuutta käyttää kuitenkin vain muutama jäsenvaltio. FI 7 FI

8 usein jopa niin kallista, että autovuokraamot eivät tarjoa tätä mahdollisuutta asiakkailleen. (2) Toinen haaste on se, että autovuokraamojen on vaikea ratkaista joidenkin jäsenvaltioiden kausittaiset kysyntähuiput siirtämällä vuokra-autoja väliaikaisesti jäsenvaltiosta toiseen. Kustannukset, jotka aiheutuvat auton rekisteristä poistamisesta lähtöjäsenvaltiossa ja sen rekisteröimisestä ja rekisteröintiveron maksamisesta kohdejäsenvaltiossa, ja tulonmenetykset näiden menettelyjen aikana ja auton palauttamisesta aiheutuvat samat kustannukset muutamaa kuukautta myöhemmin ovat liian suuret, jotta auton siirtäminen muutamaksi kuukaudeksi olisi kannattavaa. Autovuokraamot eivät siis monesti kykene vastaamaan vuokra-autojen suureen kysyntään, jota matkailukausi joissakin jäsenvaltioissa synnyttää, vaikka vuokraautoja olisi samaan aikaan käyttämättä toisissa jäsenvaltioissa. Autovuokraamot toivoisivatkin voivansa siirtää osan autokannastaan toisiin jäsenvaltioihin joka vuosi tiettyjen kuukausien ajaksi. Molemmat edellä mainitut haasteet rajoittavat epäsuorasti vapautta tarjota valtioiden rajat ylittäviä palveluja, lisäävät autovuokraamojen ja niiden asiakkaiden kustannuksia tai kaventavat asiakkaiden palveluvalikoimaa, koska valtioiden rajat ylittäviä autonvuokrauspalveluja ei ehkä ole lainkaan tarjolla. Ratkaisu rekisteristä poistamiseen ja uudelleenrekisteröintiin liittyviin muodollisuuksiin ja kustannuksiin tarjotaan tämän tiedonannon 1 kohdassa mainitussa asetusehdotuksessa, joka koskee toisessa jäsenvaltiossa rekisteröityjen moottoriajoneuvojen siirtämisen yksinkertaistamista sisämarkkinoilla. Asetusehdotuksen mukaan autovuokraamojen tarvitsee rekisteröidä ajoneuvonsa ainoastaan siinä jäsenvaltiossa, jossa on niiden pysyvä kotipaikka Verotus pirstoo markkinoita Valtaosassa jäsenvaltioita, joissa kannetut rekisteröinti- tai käyttöverot perustuvat auton teknisiin ominaisuuksiin, verot eriytetään teknisen suorituskyvyn (esim. moottorin tilavuuden tai tehon) tai hiilidioksidipäästöjen määrän mukaan. 16 Kynnysarvot on usein asetettu niiden käyttöönottohetkellä vallinneiden kansallisten markkinoiden erityispiirteiden tai kansallisten poliittisten tavoitteiden mukaan. Myös myöhempien uudistusten nettotulovaikutukset on usein huomioitu. Autonvalmistajat ovat muokanneet tarjontansa näiden autoverojen rakenneominaisuuksien mukaan aina kun se on taloudellisesti järkevää etenkin tarjoamalla päämarkkinoillaan autoja, jotka juuri ja juuri alittavat tietyt kynnysarvot, kuten autoja, joiden moottoritilavuus on 1599 cm³ tai 1999 cm³. Kynnysarvot vaihtelevat kuitenkin maittain. Yhdenmukaisuuden puute aiheuttaakin sisämarkkinoiden "teknistä" pirstoutumista. Sen vuoksi sisämarkkinoiden potentiaalisia mittakaavaetuja ei voida hyödyntää täysimääräisesti, vaikka uusia autoja rekisteröidään vuosittain 13 miljoonaa. Tämä heikentää sekä teollisuuden kilpailukykyä että kannustinjärjestelmien vaikuttavuutta ja johtaa myös autojen hinnannousuun. Syynä on se, että pirstoutunut järjestelmä saa autonvalmistajat tuhlaamaan resursseja autojen virittämiseen eri kynnysarvojen mukaisiksi ja heikentää EU:n ilmastopolitiikan tuloksellisuutta. Autoverojen epäyhtenäisyyden ongelman totesi myös korkean tason CARS 21 -ryhmä vuonna Autonvalmistajat ovatkin vaatineet hiilidioksidipäästöihin perustuvia, yhdenmukaisia Ks. valmisteluasiakirjan liite IV. CARS 21 -ryhmän loppuraportti hyväksyttiin 6. kesäkuuta 2012, ja se on saatavilla internetosoitteessa FI 8 FI

9 autoveroja. Komissio on tehnyt yhdenmukaistamisesta aloitteen, mutta se ei ole vielä saanut jäsenvaltioiden yksimielistä tukea TOIMINTAVAIHTOEHTOJA JA PARHAITA KÄYTÄNTÖJÄ Komission mielestä paras ratkaisu edellä esitettyihin ratkaisemattomiin ongelmiin on poistaa rekisteröintiverot ja sisällyttää ne käyttöveroihin (tavalla, joka ei vaikuta tuloihin) sekä yhdenmukaistaa autoverotusta ja tehdä siitä ympäristöystävällisempi. Koska vuoden 2005 ehdotusta ei ole kuitenkaan vielä hyväksytty, on hyvä tarkastella, mitä välittömiä ratkaisuja tässä tiedonannossa esitettyihin ongelmiin on tarjolla Kaksinkertaisen verotuksen ongelma Kun EU:n kansalainen siirtää auton pysyvästi toiseen jäsenvaltioon (kohdassa 2.1 esitetyt tapaukset 1, 2 ja 8), kaksinkertainen verotus tai ns. liikaverotus voidaan välttää periaatteessa kolmella tapaa: Kohdejäsenvaltio vapauttaa "tuontiauton" kokonaan rekisteröintiverosta. Lähtöjäsenvaltio palauttaa sen rekisteröintiverosta maksetun osan, joka yhä sisältyy auton arvoon (jäännösvero). 19 Kohdejäsenvaltio vähentää kantamastaan verosta lähtöjäsenvaltiossa jo maksetun veron määrän (hyvitysjärjestelmä). Tämän lisäksi lasketaan arvonalennus, kun verotetaan käytettyjä eikä uusia autoja. Seuraavasta taulukosta käy ilmi, mitkä rekisteröintiveroa kantavista 18 jäsenvaltiosta käyttävät jo vaihtoehtoja 1 ja/tai 2: AT BE CY DK EL ES FI FR IE IT HU LV MT NL PL PT RO SI 1. X 1 X X X X X X X X 2. X X X X X X X X X X 1 autojen valmisteverossa mutta ei rekisteröintiverossa Ensimmäisellä vaihtoehdolla saattaa olla negatiivisia budjettivaikutuksia jäsenvaltioille, joissa rekisteröintiverot ovat korkeat. Korkea vero saattaa kuitenkin myös vähentää maahanmuuttoa ja valtioiden rajat ylittäviin työskentelyjärjestelyihin perustuvaa maahantuloa, mikä voi heikentää maan taloutta. Lisäksi tämä vaihtoehto asettaa maahan (käytettyjen) autojensa kanssa muuttavat jossain määrin etuoikeutettuun asemaan maan asukkaisiin nähden. Koska maahanmuutto kuitenkin tavallisesti aiheuttaa suuria sosiaalisia ja taloudellisia kustannuksia muuttajalle, tällainen "verohelpotus" kompensoi niitä vain osittain. Toisessa vaihtoehdossa lähtöjäsenvaltio "menettää" jäännösveron. Veron palautuksen vuoksi auto on jäsenvaltiosta lähtiessään kuitenkin "veroneutraali" Ks. alaviitteessä 6 mainittu ehdotus vuodelta Jäsenvaltiot, jotka jo myöntävät tällaisen palautuksen, soveltavat sitä erilaisin edellytyksin (ks. valmisteluasiakirjan liite II). Palautuksia myönnetään yleensä paitsi kansalaisille, jotka vaihtavat autoineen asuinpaikkaansa, myös autokauppiaille tai kansalaisille, jotka poistavat auton rekisteristä ja vievät tai myyvät sen ulkomaille. FI 9 FI

10 Kolmannessa vaihtoehdossa auto on lähtöjäsenvaltiosta vietäessä tosiasiallisesti veroneutraali. Jäännösveroa vastaavista verotuloista jää tällöin paitsi kohdejäsenvaltio. Tällaisen hyvitysjärjestelmän soveltamisesta aiheutuvat negatiiviset budjettivaikutukset eivät ole yhtä suuret kuin sovellettaessa verovapautusjärjestelmää. Kansalaisten kannalta paras järjestelmä olisi se, että lähtöjäsenvaltiossa sovellettaisiin arvonalennukseen perustuvaa palautusjärjestelmää ja kohdejäsenvaltio myöntäisi vapautuksen rekisteröintiverosta. Tällaisessa tilanteessa lopullinen verorasitus ensimmäisessä jäsenvaltiossa olisi aina oikein suhteutettu siihen ajanjaksoon, jona autoa kyseisessä jäsenvaltiossa käytetään (eli liikaverotus vältettäisiin), eikä toisessa jäsenvaltiossa olisi verorasitusta lainkaan. Toiseksi paras järjestelmä olisi palautus- ja hyvitysjärjestelmän yhdistelmä. Tällainen järjestelmä ei olisi yhtä edullinen kansalaisille, koska he eivät saisi hyvitystä tai ainakaan täydellistä hyvitystä muuttaessaan jäsenvaltioon, joka kantaa pienempää rekisteröintiveroa tai ei kanna sitä lainkaan Muita haasteita Tiedon puute Komissio pyrkii tällä tiedonannolla ja valmisteluasiakirjalla selkeyttämään autoverotusta koskevia EU:n sääntöjä ottaen huomioon unionin tuomioistuimen muotoilemat periaatteet. Jäsenvaltioiden tehtävänä on tarjota yksityiskohtaista tietoa kansalaisille ja yrityksille siitä, miten ne soveltavat kansallisia veroja ja miten ne ovat panneet täytäntöön unionin tuomioistuimen periaatteet. Tietoa pitäisi olla saatavissa ainakin kaikilla jäsenvaltion virallisilla kielillä. Tärkeimmistä asioista sitä pitäisi tarjota myös suurimpien maahanmuuttajaryhmien kielillä ja lisäksi englanniksi kaikille muille ryhmille (esim. "Usein kysyttyä" -sivustolla). Tieto pitäisi asettaa helposti saataville internetiin, ja sen pitäisi olla riittävää ja ajantasaista. Myös yhteystaho, jolta saa lisätietoja, pitäisi mainita Henkilöauton väliaikainen siirto toiseen jäsenvaltioon (kohdassa 2.1 mainitut esimerkkitapaukset 3 7) Kuten kohdassa todettiin, jäsenvaltioiden voi olla vaikea saattaa autoverolainsäädäntönsä unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä vahvistettujen periaatteiden mukaisiksi. Jäsenvaltioille annetaan ohjeistusta valmisteluasiakirjassa, jonka tiedot komissio aikoo saattaa ajan tasalle säännöllisin väliajoin. Parhaita käytäntöjä tiettyihin tilanteisiin voitaisiin määrittää myös käymällä jäsenvaltioiden kanssa keskusteluja teknisessä työryhmässä. Eräät jäsenvaltiot sallivat jo tällä hetkellä lähinnä omien kansalaistensa käyttävän toisessa jäsenvaltiossa rekisteröityjä ajoneuvoja suhteellisen lyhyitä ajanjaksoja (enintään kaksi viikkoa tai kuukauden) maksamatta rekisteröinti- ja käyttöveroa edellyttäen, että asiasta annetaan hallinnollinen ilmoitus tai että eräät muut edellytykset täyttyvät. Tämäkin käytäntö vaikuttaa jäykältä aikana, jolloin kansainvälinen liikkuvuus lisääntyy ja liikkuvuuden muodot erilaistuvat. Laina-autoista hiljattain annetun unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön 20 perusteella jäsenvaltioiden pitäisi harkita sen sallimista, että niiden kansalaiset käyttävät toisessa jäsenvaltiossa rekisteröityjä ajoneuvoja maksamatta rekisteröintiveroa, jos tietyt veronkierron tai väärinkäytösten estämiseksi asetetut edellytykset täyttyvät. 20 Yhdistetyt asiat C-578/10, C-579/10 ja C-580/10, L. A. C. van Putten, P. Mook ja G. Frank, tuomio FI 10 FI

EUROOPAN KOMISSIO PÄÄOSASTO VEROTUS JA TULLIUNIONI AJONEUVOJEN YHTEISÖNSISÄISTÄ SIIRTOA SEKÄ NIIDEN RAJATYLITTÄVÄÄ KÄYTTÖÄ KOSKEVA VEROTUS

EUROOPAN KOMISSIO PÄÄOSASTO VEROTUS JA TULLIUNIONI AJONEUVOJEN YHTEISÖNSISÄISTÄ SIIRTOA SEKÄ NIIDEN RAJATYLITTÄVÄÄ KÄYTTÖÄ KOSKEVA VEROTUS EUROOPAN KOMISSIO PÄÄOSASTO VEROTUS JA TULLIUNIONI AJONEUVOJEN YHTEISÖNSISÄISTÄ SIIRTOA SEKÄ NIIDEN RAJATYLITTÄVÄÄ KÄYTTÖÄ KOSKEVA VEROTUS TAUSTA-ASIAKIRJA EUROOPAN KANSALAISTEN OIKEUKSISTA JA VELVOLLISUUKSISTA

Lisätiedot

HE 125/2014 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 125/2014 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi autoverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi autoverolakia. Takseille myönnettävä autove- tilanteita, joissa Liikenteen

Lisätiedot

KATSAUS EUROOPAN UNIONIN KANSALAISUUTEEN VUONNA 2010. Unionin kansalaisoikeuksien esteiden poistaminen. Oikeusasiat

KATSAUS EUROOPAN UNIONIN KANSALAISUUTEEN VUONNA 2010. Unionin kansalaisoikeuksien esteiden poistaminen. Oikeusasiat KATSAUS EUROOPAN UNIONIN KANSALAISUUTEEN VUONNA 2010 Unionin kansalaisoikeuksien esteiden poistaminen Oikeusasiat FI FI FI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.10.2010 KOM(2010) 603 lopullinen KATSAUS EUROOPAN

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS, yksityisen eurooppayhtiön säännöistä. (komission esittämä) {SEK(2008) 2098} {SEK(2008) 2099}

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS, yksityisen eurooppayhtiön säännöistä. (komission esittämä) {SEK(2008) 2098} {SEK(2008) 2099} FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 25.6.2008 KOM(2008) 396 lopullinen 2008/0130 (CNS) Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS, yksityisen eurooppayhtiön säännöistä (komission esittämä) {SEK(2008) 2098} {SEK(2008)

Lisätiedot

Ehdotus. NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o.../... tiiviimmän yhteistyön toteuttamisesta avio- ja asumuseroon sovellettavan lain alalla

Ehdotus. NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o.../... tiiviimmän yhteistyön toteuttamisesta avio- ja asumuseroon sovellettavan lain alalla FI FI FI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.3.2010 KOM(2010) 105 lopullinen 2010/0067 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o.../... tiiviimmän yhteistyön toteuttamisesta avio- ja asumuseroon sovellettavan lain

Lisätiedot

EU:n sisämarkkinat opas viranomaisille

EU:n sisämarkkinat opas viranomaisille EU:n sisämarkkinat opas viranomaisille 2 ISBN ISBN 978-952-227-699-5 (verkkojulkaisu) Taitto: Edita Publishing Oy Kuvat: Shutterstock (s.4 joyfull/shutterstock.com) Lukijalle Euroopan unionin sisämarkkinat

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.5.2015 COM(2015) 286 final 2015/0125 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Italian ja Kreikan hyväksi toteutettavien kansainvälistä suojelua koskevien väliaikaisten toimenpiteiden

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi autoverolain sekä ajoneuvoverolain liitteen muuttamisesta

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi autoverolain sekä ajoneuvoverolain liitteen muuttamisesta 1 LUONNOS Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi autoverolain sekä ajoneuvoverolain liitteen muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi autoverolakia ja ajoneuvoverolakia.

Lisätiedot

Opas keskitettyyn alv-minipalvelupisteeseen

Opas keskitettyyn alv-minipalvelupisteeseen EUROOPAN KOMISSIO VEROTUKSEN JA TULLILIITON PÄÄOSASTO Välillinen verotus ja verohallinto Arvonlisävero Bryssel 23. lokakuuta 2013 Opas keskitettyyn alv-minipalvelupisteeseen Sisällysluettelo Taustaa...

Lisätiedot

Pk-yritysten uusi määritelmä Käyttäjän opas ja ilmoitusmalli Riippumattomat yritykset

Pk-yritysten uusi määritelmä Käyttäjän opas ja ilmoitusmalli Riippumattomat yritykset 956776_CV_FI 5/31/06 9:13 AM Pagina 1 on noin 23 miljoonaa pk-yritystä 99 prosenttia kaikista EU:n yrityksistä on pk-yrityksiä pk-yritykset työllistävät noin 75 miljoonaa ihmistä. Pk-yritysten kynnysarvot

Lisätiedot

Selittävät huomautukset

Selittävät huomautukset EUROOPAN KOMISSIO VEROTUKSEN JA TULLILIITON PÄÄOSASTO Välillinen verotus ja verohallinto Arvonlisävero Julkaistu 3. huhtikuuta 2014 Selittävät huomautukset Vuonna 2015 voimaan tulevat EU:n arvonlisäverotusta

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI JA RAHOITUSPALVELUT

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI JA RAHOITUSPALVELUT EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 26. tammikuuta 2001 KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI JA RAHOITUSPALVELUT KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.12.2011 KOM(2011) 895 lopullinen 2011/0439 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2012/19/EU, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012, sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2012/19/EU, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012, sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta L 197/38 Euroopan unionin virallinen lehti 24.7.2012 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2012/19/EU, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012, sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta (uudelleenlaadittu)

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 10. tammikuuta 2005 (21.01) (OR. en) 5161/05 Toimielinten välinen asia: 2004/2001 (COD)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 10. tammikuuta 2005 (21.01) (OR. en) 5161/05 Toimielinten välinen asia: 2004/2001 (COD) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 10. tammikuuta 2005 (21.01) (OR. en) 5161/05 Toimielinten välinen asia: 2004/2001 (COD) COMPET 1 ETS 1 SOC 4 JUSTCIV 1 CODEC 5 EHDOTUS Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 7.5.2009 KOM(2009) 212 lopullinen KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE Julkisen

Lisätiedot

29 ARTIKLAN MUKAINEN TIETOSUOJATYÖRYHMÄ

29 ARTIKLAN MUKAINEN TIETOSUOJATYÖRYHMÄ 29 ARTIKLAN MUKAINEN TIETOSUOJATYÖRYHMÄ 5035/01/FI/lopullinen WP 56 Valmisteluasiakirja EU:n tietosuojalainsäädännön kansainvälisestä soveltamisesta EU:n ulkopuolisten www-sivustojen suorittamaan henkilötietojen

Lisätiedot

Tavaroiden vapaa liikkuvuus Tavaroiden vapaata liikkuvuutta koskevien perussopimuksen määräysten soveltamisopas

Tavaroiden vapaa liikkuvuus Tavaroiden vapaata liikkuvuutta koskevien perussopimuksen määräysten soveltamisopas Tavaroiden vapaa liikkuvuus Tavaroiden vapaata liikkuvuutta koskevien perussopimuksen määräysten soveltamisopas Euroopan komissio Yritystoiminta ja teollisuus Tavaroiden vapaa liikkuvuus Tavaroiden vapaata

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO. Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen

KOMISSION TIEDONANTO. Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel XXX [ ](2013) XXX draft KOMISSION TIEDONANTO Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen (ETA:n kannalta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi autoverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi autoverolakia. Verotaulukon rakennetta muutettaisiin veron ohjausvaikutuksen

Lisätiedot

Tieliikenteen verotus Suomessa ja EU:ssa - Haasteet ja ongelmat

Tieliikenteen verotus Suomessa ja EU:ssa - Haasteet ja ongelmat Tieliikenteen verotus Suomessa ja EU:ssa - Haasteet ja ongelmat Yritysjuridiikka Maisterin tutkinnon tutkielma Lauri Pajunen 2010 Laskentatoimen ja rahoituksen laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. Euroopan kaasujärjestelmän lyhyen aikavälin häiriönsietokyvystä

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. Euroopan kaasujärjestelmän lyhyen aikavälin häiriönsietokyvystä EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2015 COM(2014) 654 final/2 CORRIGENDUM This document corrects document COM(2014)654 final of 16.10.2014 Concerns all language versions. Factual corrections pertaining to Table

Lisätiedot

NEUVOSTON ASETUS (ETY) N:o 2137/85, annettu 25 päivänä heinäkuuta 1985, eurooppalaisesta taloudellisesta etuyhtymästä (ETEY)

NEUVOSTON ASETUS (ETY) N:o 2137/85, annettu 25 päivänä heinäkuuta 1985, eurooppalaisesta taloudellisesta etuyhtymästä (ETEY) NEUVOSTON ASETUS (ETY) N:o 2137/85, annettu 25 päivänä heinäkuuta 1985, eurooppalaisesta taloudellisesta etuyhtymästä (ETEY) EUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTO, joka ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen

Lisätiedot

KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA

KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3. joulukuuta 2009 SEC(2009) 1666 KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA OHJEET SOPIMATTOMISTA KAUPALLISISTA MENETTELYISTÄ ANNETUN DIREKTIIVIN 2005/29/EY TÄYTÄNTÖÖNPANOA JA

Lisätiedot

VIHREÄ KIRJA. Yhdentyneet eurooppalaiset markkinat kortti-, verkko- ja mobiilimaksuille. (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

VIHREÄ KIRJA. Yhdentyneet eurooppalaiset markkinat kortti-, verkko- ja mobiilimaksuille. (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.1.2012 KOM(2011) 941 lopullinen VIHREÄ KIRJA Yhdentyneet eurooppalaiset markkinat kortti-, verkko- ja mobiilimaksuille (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 1. JOHDANTO

Lisätiedot

14263/99 HKE/sb,aj,sh FI DG C I

14263/99 HKE/sb,aj,sh FI DG C I Council Logo EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 8. helmikuuta 2000 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 98/0325 (COD) 14263/99 LIMITE ECO 419 CONSOM 80 CODEC 826 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Euroopan

Lisätiedot

Rajaesteet Pohjoismaissa sosiaalija työmarkkinakysymyksissä. Rajaesteiden yleiskuvaus ratkaisuehdotuksineen

Rajaesteet Pohjoismaissa sosiaalija työmarkkinakysymyksissä. Rajaesteiden yleiskuvaus ratkaisuehdotuksineen Rajaesteet Pohjoismaissa sosiaalija työmarkkinakysymyksissä Rajaesteiden yleiskuvaus ratkaisuehdotuksineen Rajaesteet Pohjoismaissa 1 2 Rajaesteet Pohjoismaissa Rajaesteet Pohjoismaissa sosiaalija työmarkkinakysymyksissä

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Muutettu ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Muutettu ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 11.3.2008 KOM(2008) 93 lopullinen 2006/0136 (COD) Muutettu ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta (komission

Lisätiedot

Virallinen lehti nro L 178, 17/07/2000 s. 0001-0016

Virallinen lehti nro L 178, 17/07/2000 s. 0001-0016 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/31/EY, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2000, tietoyhteiskunnan palveluja, erityisesti sähköistä kaupankäyntiä, sisämarkkinoilla koskevista tietyistä oikeudellisista

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2004 Julkaistu Helsingissä 7 päivänä huhtikuuta 2004 N:o 27 28 SISÄLLYS N:o Sivu 27 Laki Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden

Lisätiedot