Liikennejärjestelmätyökoulutusohjelmien

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liikennejärjestelmätyökoulutusohjelmien"

Transkriptio

1 Liikennejärjestelmätyökoulutusohjelmien vaikuttavuus Jouni Ojala Aalto-yliopisto, yhdyskunta- ja ympäristötekniikan laitos Väylät & Liikenne

2 Vaikuttavuuden määritelmä Koulutuksen vaikuttavuudella tarkoitetaan useimmiten toiminnalla tavoiteltavaa, positiivista koulutuksen onnistumista ja sen tavoitteiden ja tehtävien täyttymistä. Opetus voi tuottaa oppimistuloksia, vaikka koulutukselle asetetut tavoitteet eivät toteutuisikaan. Vaikuttavuus voidaan nähdä myös tarpeiden tyydyttämisenä. Tarpeet voidaan määritellä joko yksilön hyvinvointitarpeina tai yhteiskunnan instituutiotarpeina. Koulutus on useimmiten väline, jolla pyritään vaikuttamaan jonkun muun toiminnan sujuvuuteen tai tuloksiin. Koulutus on sitä vaikuttavampaa, mitä enemmän sillä on tällaista epäsuoraa vaikutusta.

3 Tutkimuskohde Liikennejärjestelmätyö-täydennyskoulutusohjelma Järjestäjänä TKK Dipoli Tukijana liikenne- ja viestintäministeriö Ohjausryhmä liikenne- ja maankäyttöalan organisaatioiden edustajista Järjestetty vuosina 2006, , ja Osallistujia vuosittain noin 20 35, lähinnä väyläviranomaisorganisaatioista, maakunta- ja kaupunkitason toimijoista ja konsulttiyrityksistä Koulutusohjelma on sisältänyt 5 6 lähijaksoa, niiden välissä tehtäviä harjoitustöitä ja koulutusohjelman lopussa ekskursion ulkomaiseen kohteeseen.

4 Tutkimuksen toteutus Aalto-yliopiston teknillisen korkeakoulun yhdyskunta- ja ympäristötekniikan laitoksella tehdyssä tutkimuksessa on selvitetty kolmen ensimmäisen liikennejärjestelmätyö-koulutusohjelman vaikuttavuutta. Tutkimuksen keskeisiä menetelmiä ovat olleet koulutusohjelmien ohjausryhmien jäsenten teemahaastattelut (13 kpl) koulutusohjelmien osallistujille ja heidän esimiehilleen tehdyn kyselyn vastausten (59 kpl) analysointi.

5 Tutkimuksen toteutus Teemahaastatteluissa pyrittiin selvittämään koulutuksen tavoitteiden ja toteutusmuotojen merkitystä koulutuksen tuloksiin ja vaikuttavuuteen sekä koulutuksen tarpeiden ja vaikutusten muuntumista koulutuksen ja yhteiskunnan kehityksen myötä. Osallistujille ja esimiehille tehdyllä kyselyllä pyrittiin selvittämään koulutukseen liittyneitä tarpeita ja odotuksia, sen synnyttämiä kokemuksia sekä vaikutuksia osallistujien työhön ja heidän organisaatioidensa toimintaan. Mainittujen menetelmien lisäksi vaikuttavuutta tutkittiin analysoimalla koulutusohjelman kehittämisselvitystä, koulutusohjelmien tavoite- ja rakennekuvauksia sekä koulutusjaksokohtaisia osallistujapalautteita.

6 Kyselyyn vastanneet Kaikkien kyselyyn vastanneiden sukupuoli Kaikkien kyselyyn vastanneiden syntymävuosi 40 kpl, 69% 18 kpl, 31% nainen mies 6 kpl, 10% 8 kpl, 14% 10 kpl, 17% 1 kpl, 2% 7 kpl, 12% 4 kpl, 7% 8 kpl, 14% 14 kpl, 24% Kaikkien kyselyyn vastanneiden koulutustaso 7 kpl, 12% 50 kpl, 88% korkeakoulututkinto muu tutkinto/koulutus 3 kpl, 5% Kaikkien kyselyyn vastanneiden työpaikka 8 kpl, 14% 5 kpl, 9% 9 kpl, 16% 11 kpl, 19% 21 kpl, 36% ministeriö valtion virasto, keskusyksikkö valtion virasto, alueyksikkö maakuntaliitto tai kuntayhtymä kunta valtionyhtiö tai valtion liikelaitos konsulttitoimisto

7 Tuloksia teemahaastattelut Ohjausryhmien jäsenet olivat tehtyjen teemahaastattelujen perusteella tyytyväisiä koulutuksen järjestämistapaan ja saavutettuihin koulutustuloksiin. Tärkeimpinä vaikutuksina pidettiin osallistujien, mutta myös koulutuksen järjestäjätahojen vuorovaikutusta ja verkottumista. Koulutuksella nähtiin olleen ja olevan vaikutusta liikenteen ja maankäytön suunnittelun vuorovaikutuksen paranemiseen alan yleisen asennemuutoksen ohella. Moni uskoi koulutukseen osallistuneiden toimivan muutosagentteina ja matkasaarnaajina tai välittävän tietämystä hakeutuessaan uusiin tehtäviin.

8 Tuloksia teemahaastattelut Teemahaastattelujen perusteella ohjausryhmien jäsenten käsitys koulutusohjelman tavoitteista oli ajan kuluessa hämärtynyt. Yleisesti ottaen uskottiin kuitenkin, että koulutusjaksojen suunnittelu oli tavoitteiden mukaista. Koulutusta pidettiin sekä sisällöltään että toteutustavoiltaan monipuolisena. Kuntasektorilta ja muiden liikennemuotojen kuin tie- ja katuliikenteen sektorilta toivottiin enemmän osallistujia. Lisähuomiota toivottiin osallistujakohtaisten tarpeiden selvittämiseen ja huomioon ottamiseen.

9 Tuloksia osallistuja- ja esimieskysely Tekijät, joita käytettiin perusteluina koulutukseen osallistumiselle osallistujat esimiehet osuus vastaajista, % koulutuksesta saatava pitkäkestoinen hyöty organisaatiolle koulutuksesta saatava pitkäkestoinen hyöty osallistujalle pitkän tähtäyksen tarve koulutuksesta saatava välitön hyöty osallistujalle välitön tarve, esim. liikennejärjestelmäsuunnitteluprosessiin osallistuminen koulutuksesta saatava välitön hyöty organisaatiolle en osaa sanoa

10 Tuloksia osallistuja- ja esimieskysely Oppimismenetelmien hyödyllisyys luennot ja alustukset lähijakso-opintoretket taukokeskustelut opintomatka kommenttipuheenvuorot ja luentokeskustelut ryhmäkohtaiset projektitehtävät henkilökohtaiset harjoitustehtävät learning cafét / luentotehtävät paneelikeskustelut oppimisympäristö Optima erittäin hyödytön melko hyödytön melko hyödyllinen erittäin hyödyllinen 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00

11 Tuloksia osallistuja- ja esimieskysely Arviot Liikennejärjestelmätyö-koulutusohjelmien hyödyllisyydestä erittäin hyödytön melko hyödytön melko hyödyllinen erittäin hyödyllinen 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 osallistujan kannalta osallistujat oman organisaation kannalta esimiehet alan kannalta

12 Tuloksia osallistuja- ja esimieskysely Taidon tai voimavaran tärkeys osallistujat esimiehet merkityksetön ei kovin tärkeä melko tärkeä erittäin tärkeä työskentelymotivaatio omissa työtehtävissä vuorovaikutus- ja neuvottelutaito asiantuntijaverkottuminen liikennealan osaamisen monipuolisuus ja ajantasaisuus kyky ottaa huomioon liikenteen ja maankäytön vuorovaikutus viestintä- ja esiintymistaito kyky teettää selvityksiä organisaation muun henkilöstön tietämys kyky liikennejärjestelmän strategiseen kehittämiseen työskentelymenetelmien hallinta kyky teettää suunnittelua taito tehdä selvityksiä johtamistaito taito tehdä suunnitelmia

13 Tuloksia osallistuja- ja esimieskysely Koulutuksen hyödyllisyys eri tekijöiden kannalta asiantuntijaverkottuminen kyky ottaa huomioon liikenteen ja maankäytön vuorovaikutus liikennealan osaamisen monipuolisuus ja ajantasaisuus työskentelymotivaatio omissa työtehtävissä kyky liikennejärjestelmän strategiseen kehittämiseen vuorovaikutus- ja neuvottelutaito kyky teettää suunnittelua taito tehdä selvityksiä kyky teettää selvityksiä viestintä- ja esiintymistaito organisaation muun henkilöstön tietämys työskentelymenetelmien hallinta taito tehdä suunnitelmia johtamistaito erittäin hyödytön melko hyödytön melko hyödyllinen osallistujat esimiehet erittäin hyödyllinen

14 Tuloksia osallistuja- ja esimieskysely Taidon tai voimavaran tärkeyden ja koulutuksen hyödyllisyyden kohtaaminen pisteet työskentelymotivaatio omissa työtehtävissä asiantuntijaverkottuminen kyky ottaa huomioon liikenteen ja maankäytön vuorovaikutus liikennealan osaamisen monipuolisuus ja ajantasaisuus kyky liikennejärjestelmän strategiseen kehittämiseen vuorovaikutus- ja neuvottelutaito kyky teettää suunnittelua kyky teettää selvityksiä viestintä- ja esiintymistaito organisaation muun henkilöstön tietämys työskentelymenetelmien hallinta taito tehdä selvityksiä taito tehdä suunnitelmia johtamistaito

15 Tuloksia osallistuja- ja esimieskysely Koulutuksen vaikutus työhön liittyviin tekijöihin organisaation toimintaan työn tulokseen/laatuun palkkatasoon asemaan organisaatiossa negatiivinen ei vaikutusta melko positiivinen erittäin positiivinen en osaa sanoa työtehtävien haastavuuteen työtehtävien sisältöön 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

16 Tuloksia osallistuja- ja esimieskysely Koulutuksen hyötyjä osallistujan kannalta voisi kasvattaa lisäämällä konkreettisia, osallistujan työhön kytkeytyviä ja monipuolisia esimerkkejä esityksissä ja tehtävissä Koulutuksen hyötyjä organisaation kannalta voisi kasvattaa lisäämällä koulutuksen saajien määrää, vuorovaikutusta organisaatiossa ja johdon kytköksiä koulutukseen Koulutuksen hyötyjä alan kannalta voisi kasvattaa lisäämällä vuorovaikutusta yli ammattirajojen, järjestämällä vuosiseminaareja, lisäämällä osallistumismahdollisuuksia ja parantamalla laatua

17 Tuloksia osallistuja- ja esimieskysely Koulutuksen erityisinä hyötyinä on mainittu mm. Kokonaisuuden ja eri tahojen toiminta- ja ajattelutapojen ymmärtämisen paraneminen Asioiden hallinnan varmuuden lisääntyminen Verkottuminen vielä erikseen mainittuna

18 Päätelmiä ja suosituksia Tutkimuksen perusteella Liikennejärjestelmätyö-koulutusohjelmien ja muiden vastaavien täydennyskoulutusohjelmien vaikuttavuutta voidaan parantaa erityisesti seuraavilla toimenpiteillä: Koulutukselle tulee asettaa selkeitä tavoitteita, jotka tulee ottaa huomioon koulutuksen suunnittelussa ja joiden toteutumista on seurattava koulutuksen edetessä. Koulutukseen osallistuvien tulee selvittää omia oppimistarpeitaan ja ne tulee mahdollisuuksien mukaan ottaa koulutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa huomioon. Osallistujien vuorovaikutuksen ja aktiivisuuden kehittymiseen pitää panostaa voimakkaasti koulutuksen alkuvaiheessa. Koulutuksen tulee olla monipuolista, vaihtelevaa ja innostavaa. Sen tulee tarjota osallistujille haasteita ja eväitä omaan ajatteluun valmiiden ajatusmallien sijaan. Aikuiskoulutuksessa tulisi pyrkiä keskustelun ja kommentoinnin edistämiseen tietotekniikan suomia helppokäyttöisiä menetelmiä hyödyntäen.

Hyvä johtaja Hankekoulutusten. vaikuttavuusselvitys 2008-2010. Tomi Heimonen KAUPPA + TALOUS. Pienyrityskeskus

Hyvä johtaja Hankekoulutusten. vaikuttavuusselvitys 2008-2010. Tomi Heimonen KAUPPA + TALOUS. Pienyrityskeskus Pienyrityskeskus Hyvä johtaja Hankekoulutusten vaikuttavuusselvitys 2008-2010 Tomi Heimonen KAUPPA + TALOUS TUTKIMUSRAPORTTI Aalto-yliopiston julkaisusarja KAUPPA + TALOUS 4/2011 Hyvä Johtaja - Hankekoulutusten

Lisätiedot

Erikoistumiskoulutus työelämän asiantuntijaksi kasvun näkökulmasta Ultraäänikoulutuksen arviointi ja kehittäminen

Erikoistumiskoulutus työelämän asiantuntijaksi kasvun näkökulmasta Ultraäänikoulutuksen arviointi ja kehittäminen Erikoistumiskoulutus työelämän asiantuntijaksi kasvun näkökulmasta Ultraäänikoulutuksen arviointi ja kehittäminen Katja Arro 106882 Kasvatustieteen aineopinnot Proseminaari 10.6.2013 TIIVISTELMÄ TURUN

Lisätiedot

Liisa Kytölä & Valo Ruottinen VIREÄ TUNTURI-LAPPI 2007-2013 KEHITTÄMISOHJELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI SELVITYKSIÄ

Liisa Kytölä & Valo Ruottinen VIREÄ TUNTURI-LAPPI 2007-2013 KEHITTÄMISOHJELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI SELVITYKSIÄ SELVITYKSIÄ: 47 Liisa Kytölä & Valo Ruottinen VIREÄ TUNTURI-LAPPI 2007-20 KEHITTÄMISOHJELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI SELVITYKSIÄ RESEARCH PAPERS Vireä Tunturi-Lappi 2007-20 kehittämisohjelman toteutumisen

Lisätiedot

VERKKO-OPPIMISEN HAASTE OPIN SIIRTYMINEN KONEELTA KÄYTÄNTÖÖN

VERKKO-OPPIMISEN HAASTE OPIN SIIRTYMINEN KONEELTA KÄYTÄNTÖÖN TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamistieteiden laitos VERKKO-OPPIMISEN HAASTE OPIN SIIRTYMINEN KONEELTA KÄYTÄNTÖÖN Yrityksen hallinto Toukokuu 2005 Ohjaaja: Marja Eriksson Maarit Pitkänen TIIVISTELMÄ Tampereen

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN TYÖNJOHTOKOULUTUSKOKEILU

VALTAKUNNALLINEN TYÖNJOHTOKOULUTUSKOKEILU Työnjohtokoulutuskokeilun vuosiväliraporttien 2011 yhteenveto VALTAKUNNALLINEN TYÖNJOHTOKOULUTUSKOKEILU Työnjohtokoulutuskokeilun vuosiväliraporttien 2011 yhteenveto Tampereen ammattiopisto, Aikuiskoulutus

Lisätiedot

Julkisen hallinnon toimenpiteiden vaikutukset luoviin aloihin

Julkisen hallinnon toimenpiteiden vaikutukset luoviin aloihin Hannu Uotila, Jari Handelberg, Mikko Valtakari, Toni Riipinen & Petteri Huvio Selvitysraportti: Julkisen hallinnon toimenpiteiden vaikutukset luoviin aloihin Luovan Suomen julkaisuja 5. Luova Suomi / Cupore

Lisätiedot

E-OPPIMISEN HYÖDYNTÄMINEN EDUSKUNNASSA. -projektin loppuraportti 20.1.2005

E-OPPIMISEN HYÖDYNTÄMINEN EDUSKUNNASSA. -projektin loppuraportti 20.1.2005 E-OPPIMISEN HYÖDYNTÄMINEN EDUSKUNNASSA -projektin loppuraportti 20.1.2005 EDUSKUNNAN KANSLIAN JULKAISU 12/2005 E-OPPIMISEN HYÖDYNTÄMINEN EDUSKUNNASSA -projektin loppuraportti 20.1.2005 Tuula Nyström EDUSKUNNAN

Lisätiedot

EKOTUKITOIMINTA SUURISSA KAUPUNGEISSA 2013

EKOTUKITOIMINTA SUURISSA KAUPUNGEISSA 2013 Johanna Korpikoski EKOTUKITOIMINTA SUURISSA KAUPUNGEISSA 2013 Helsinki, Espoo, Turku ja Oulu 1 EKOTUKITOIMINTA SUURISSA KAUPUNGEISSA 2013 Helsinki, Espoo, Turku ja Oulu Julkaisija: Turun Kaupunki, 2013

Lisätiedot

Oppimisvaikeudet esiin!

Oppimisvaikeudet esiin! Avustustoiminnan raportteja 26 Olli Oosi, Nita Korhonen Oppimisvaikeudet esiin! RAY:n Oppimisvaikeusohjelman arviointi Avustustoiminnan raportteja 26 Olli Oosi, Nita Korhonen Oppimisvaikeudet esiin! RAY:n

Lisätiedot

Lapin EU-projektien arviointikäytännöt

Lapin EU-projektien arviointikäytännöt Juha Koskela Lapin EU-projektien arviointikäytännöt Esiselvitysraportti Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnan julkaisuja C. Tutkimusraportteja ja selvityksiä 54 Rovaniemi 2013 ISSN 1237-2676

Lisätiedot

Työpaikkaohjaaja- ja mentorikoulutusmallin kehittäminen. Marja-Anneli Hynynen ja Merja Jokelainen

Työpaikkaohjaaja- ja mentorikoulutusmallin kehittäminen. Marja-Anneli Hynynen ja Merja Jokelainen Työpaikkaohjaaja- ja mentorikoulutusmallin kehittäminen Marja-Anneli Hynynen ja Merja Jokelainen KIRJOITTAJAT Marja-Anneli Hynynen, TtM, Savonia-ammattikorkeakoulu Terveysalan lehtori Savonia-ammattikorkeakoulussa.

Lisätiedot

KEVÄÄN MERKKEJÄ KEVÄT-hankkeen loppuarviointi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Jyväskylän toimipaikka Raija Lääperi

KEVÄÄN MERKKEJÄ KEVÄT-hankkeen loppuarviointi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Jyväskylän toimipaikka Raija Lääperi KEVÄÄN MERKKEJÄ KEVÄT-hankkeen loppuarviointi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Jyväskylän toimipaikka Raija Lääperi 2 Sisältö 1 KEVÄT-hankkeesta... 4 2 Loppuarvioinnin sisältö... 6 3 Arvioinnin tulokset...

Lisätiedot

JÄRKI-hanke mallina alueellisesta yhteistyöstä

JÄRKI-hanke mallina alueellisesta yhteistyöstä TERTTU HARAKKA Tässä on JÄRKEÄ! Koulutusta lähelläsi. Kevät JÄRJEN kirkastaa! JÄRKEÄ päähän! JÄRJESTÄ MENESTYSTÄ! JÄRKI-hanke mallina alueellisesta yhteistyöstä TÄSSÄ ON JÄRKEÄ! Vaasan yliopiston avoin

Lisätiedot

PK-Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus

PK-Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus PK-Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus Kyselytutkimus Suomen Yrittäjien jäsenistölle Sirpa Laitinen-Väänänen, Lahden ammattikorkeakoulu Liisa Vanhanen-Nuutinen, Haaga-Helia

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset vaikutukset Arja Haapakorpi, Aija Kortesmaa ja Anu Väinölä Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

Kunnasta houkutteleva työpaikka?

Kunnasta houkutteleva työpaikka? Kunnasta houkutteleva työpaikka? Anu Hakonen Kiisa Hulkko-Nyman Kunnasta houkutteleva työpaikka? K A K S K U N N A L L I S A L A N K E H I T T Ä M I S S Ä Ä T I Ö KUNNASTA HOUKUTTELEVA TYÖPAIKKA? Kunnallisalan

Lisätiedot

Ulkoasu: Dynamo. Suomen Graafiset Palvelut Oy Kuopio 2012 ISBN 952-5504-20-4

Ulkoasu: Dynamo. Suomen Graafiset Palvelut Oy Kuopio 2012 ISBN 952-5504-20-4 AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 28 Tuomas Koskela Kehittämishankkeiden arvioinnin tila Motiivit ja arviointitiedon hyödyntäminen sosiaali- ja terveysalojen järjestöissä 2 0 1 2 Ulkoasu: Dynamo Suomen Graafiset

Lisätiedot

TUOTTAAKO TYHY TULOSTA?

TUOTTAAKO TYHY TULOSTA? TSR: 08-106103 TTL: TO- 325232 TUOTTAAKO TYHY TULOSTA? Säätelevätkö työyhteisön autonomia ja esimiehen toiminta työyhteisön kehittämishankkeen vaikutuksia hyvinvointiin ja toiminnan tuloksellisuuteen?

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN DIGITALISAATION NYKYTILANNE KOULUTUSPALVELUISSA. AMKE ry:n jäsenkyselyn yhteenvetoraportti

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN DIGITALISAATION NYKYTILANNE KOULUTUSPALVELUISSA. AMKE ry:n jäsenkyselyn yhteenvetoraportti AMMATILLISEN KOULUTUKSEN DIGITALISAATION NYKYTILANNE KOULUTUSPALVELUISSA AMKE ry:n jäsenkyselyn yhteenvetoraportti 1 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN DIGITALISAATION NYKYTILANNE KOULUTUSPALVELUISSA AMKE ry:n jäsenkyselyn

Lisätiedot

LCCE-mallin käyttöönotto tekniikan ja liikenteen toimialalla ensiaskeleina tuotteistaminen ja sidosryhmäyhteistyön kehittäminen

LCCE-mallin käyttöönotto tekniikan ja liikenteen toimialalla ensiaskeleina tuotteistaminen ja sidosryhmäyhteistyön kehittäminen Arja Sinkko LCCE-mallin käyttöönotto tekniikan ja liikenteen toimialalla ensiaskeleina tuotteistaminen ja sidosryhmäyhteistyön kehittäminen Kymenlaakson ammattikorkeakoulu University of Applied Sciences

Lisätiedot

ORDER-PROJEKTIN ULKOINEN ARVIOINTI

ORDER-PROJEKTIN ULKOINEN ARVIOINTI 2012 Keimo Sillanpää, Tommi Ålander, Sirpa Korhonen & Jouni Ponnikas ORDER-PROJEKTIN ULKOINEN ARVIOINTI TK-Eval Arviointiraportti 29.8.2012 1 2 SISÄLTÖ 1 ORDER-PROJEKTI... 4 2 ARVIOINTITEHTÄVÄ... 5 2.1

Lisätiedot

Venäjä-osaajan oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus. Arviointi. KOPSU, Korkeasti koulutettujen oppisopimustyyppisen koulutuksen kehittämishanke

Venäjä-osaajan oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus. Arviointi. KOPSU, Korkeasti koulutettujen oppisopimustyyppisen koulutuksen kehittämishanke Venäjä-osaajan oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus 2010 2011 Arviointi KOPSU, Korkeasti koulutettujen oppisopimustyyppisen koulutuksen kehittämishanke Sisällysluettelo 1 Johdanto... - 3-2 Venäjän-osaajan

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖ PIENYRITTÄJIEN KOULUTUSHALUKKUUTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT

OPINNÄYTETYÖ PIENYRITTÄJIEN KOULUTUSHALUKKUUTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT OPINNÄYTETYÖ PIENYRITTÄJIEN KOULUTUSHALUKKUUTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT Savonia ammattikorkeakoulu, Liiketalous Kuopio, Tradenomiopiskelijat Katriina Kallio, Tiina Kosti 1 JOHDANTO...7 1.1 Tutkimuksen tausta

Lisätiedot

Maaseudun muutosvalmennus ja Protek-verkostot -hankkeen vaikuttavuusarviointi

Maaseudun muutosvalmennus ja Protek-verkostot -hankkeen vaikuttavuusarviointi LEVÓN-INSTITUUTTI ARTTU VAINIO - ANNA MARTIN Maaseudun muutosvalmennus ja Protek-verkostot -hankkeen vaikuttavuusarviointi PALVELUTUTKIMUS No 6/2012 PALVELUTUTKIMUS 1/2013 Arttu Vainio - Anna Martin Maaseudun

Lisätiedot

PORO-ICT - LOPPURAPORTTI

PORO-ICT - LOPPURAPORTTI PORO-ICT - LOPPURAPORTTI 1. YHTEENVETO PROJEKTIN TOTEUTUKSESTA JA TULOKSISTA PORO-ICT hanke on porotalouden ja porotalousyrittäjyyden kehittämishanke, jonka tavoitteena on kehittää porotalouden piirissä

Lisätiedot

BLOGIT KOULUOPETUKSESSA -PERUSKOULUN 3.-6. -LUOKKIEN LUOKANOPETTAJIEN ASENTEET TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKAA JA SEN UUTTA INNOVAATIOTA BLOGIA KOHTAAN

BLOGIT KOULUOPETUKSESSA -PERUSKOULUN 3.-6. -LUOKKIEN LUOKANOPETTAJIEN ASENTEET TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKAA JA SEN UUTTA INNOVAATIOTA BLOGIA KOHTAAN Laura Hyvönen & Markku Laatikainen BLOGIT KOULUOPETUKSESSA -PERUSKOULUN 3.-6. -LUOKKIEN LUOKANOPETTAJIEN ASENTEET TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKAA JA SEN UUTTA INNOVAATIOTA BLOGIA KOHTAAN Kasvatustieteen

Lisätiedot

Osallistumisen seuranta ja arviointi kaavoituksessa Case Tampere

Osallistumisen seuranta ja arviointi kaavoituksessa Case Tampere Osallistumisen seuranta ja arviointi kaavoituksessa Case Tampere Tampereen kaupunki Outi Teittinen ja Henna Blåfield SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 TAUSTAA 3 ARVIOINNIN VIITEKEHYS JA KESKEISET KÄSITTEET

Lisätiedot

Johdannoksi. Nykytilan analyysia ja kuvausta. Nuori Suomi Tutkimusmatkalla päivähoidon uusiin liikuntakäytäntöihin

Johdannoksi. Nykytilan analyysia ja kuvausta. Nuori Suomi Tutkimusmatkalla päivähoidon uusiin liikuntakäytäntöihin Nuori Suomi Tutkimusmatkalla päivähoidon uusiin liikuntakäytäntöihin Johtajuus teemaryhmä Marja-Liisa Akselin Johdannoksi Johtajuus teemaryhmän työskentelyn keskiössä oli liikunta- ja hyvinvointiohjelman

Lisätiedot

Onnettomuustutkinnan vaikuttavuuden mittaaminen

Onnettomuustutkinnan vaikuttavuuden mittaaminen Onnettomuustutkinnan vaikuttavuuden mittaaminen 10. Turvallisuusjohdon koulutusohjelma Teknillinen korkeakoulu Koulutuskeskus Dipoli Tutkielma 24.1.2010 Kai Valonen 2 Tiivistelmä Onnettomuustutkinnan laissa

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULUN AIKUISKOULUTUKSEN OPISKELIJOIDEN KÄSITYKSIÄ KOULUTUKSEN LAADUSTA JA SEN ARVIOIMISESTA

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULUN AIKUISKOULUTUKSEN OPISKELIJOIDEN KÄSITYKSIÄ KOULUTUKSEN LAADUSTA JA SEN ARVIOIMISESTA Miia Kinnunen POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULUN AIKUISKOULUTUKSEN OPISKELIJOIDEN KÄSITYKSIÄ KOULUTUKSEN LAADUSTA JA SEN ARVIOIMISESTA ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Filosofinen tiedekunta Kasvatustieteen pro

Lisätiedot