- Yhteiskuntatieteellisen alan generalistien erityispätevyyksien määrittely

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "- Yhteiskuntatieteellisen alan generalistien erityispätevyyksien määrittely"

Transkriptio

1 YHTIS GE - Yhteiskuntatieteellisen alan generalistien erityispätevyyksien määrittely Tampereen yliopisto, Täydennyskoulutuskeskus Turun yliopisto, Koulutus- ja kehittämiskeskus Brahea Vaasan yliopisto, Levon-instituutti Jyväskylän yliopisto, Täydennyskoulutuskeskus

2 Tavoite Kohderyhmänä yhteiskuntatieteellisen koulutusalan generalistitutkinnon suorittaneet Työelämälähtöiset tarpeet ja tiedeperusta yhdessä työelämästä eri tavoin viestityt osaamistarpeet (työntekijät, työnantajat) syystä tai toisesta tällä hetkellä tutkinnon ulkopuolelle jääviä teemoja ja kokonaisuuksia, joilla voisi olla laadukasta täydennysja lisäkoulutusta korkeakoulussa ilman tutkinto- tai jatkoopiskelijaksi hakeutumista

3 Toimintamalli Toteutus kaksivaiheisesti: Alan osaamis- ja erityispätevyystarpeiden tunnistaminen ja määritteleminen Tuottaa näkyviin muutamia osuvia erityispätevyysalueita ja niihin liittyviä ydinkompetensseja Toimivien koulutusmallien ja käytäntöjen luominen erityispätevyyksille yliopistojen sisällä I vaihe: Kysymyksenasettelu, rakenne, tematiikka 1. Aiempien alaan liittyvien selvitysten kartoittaminen ja kerääminen (taustoittavaa työtä) 2. Kysely (kaksivaiheinen, yhteistyössä Fountain Parkin kanssa) 3. Alueellinen ryhmätoiminta/keskustelut Kolmikantamalli: työnantajat, koulutuksen järjestäjät, koulutettavat (työntekijät) II vaihe: Mallintaminen Oppisopimusmallin jalkauttaminen yliopistoissa Hyödynnetään Futurex-hanketta (TY), käynnissä olevia pilotteja ym. Selvitettäviä asioita mm. työpaikkaohjaaminen, AHOT, näytöt

4 Keskeisimmät yhteistyötahot Mukana olevat yliopistot (täydennyskoulutustoimijat ja tiedekunnat) TaY, TY, JY, VY Yliopistojen sisällä avainhenkilöiden informointi lähtökohdista ja prosessista Työnantajat ja työelämä Yksittäiset työnantajat (valtio. kunnat, yrityssektori, järjestöt) Työnantajien etujärjestöt Sidosryhmät ja etujärjestöt AKAVA SVAL Kuntaliitto Järjestökentän edunvalvojia Muut intressiryhmät alueellisesti ELY:t Osaamiskeskukset (sosiaaliala, muita toimialoja) TE-toimistot Muita toimijoita

5 Osaamistarpeiden kartoitus Tausta- ja sidosryhmien kuuleminen toteutettiin sähköisen kyselyn avulla, yhteistyössä Fountain Parkin ja Suomen Valtiotieteilijöiden liiton (SVAL) kanssa järjestämällä alueellisia keskustelutilaisuuksia yliopistojen ja työelämän edustajille.

6 Kyselystä Ensimmäisessä vaiheessa kysely lähetettiin Suomen valtiotieteilijöiden liiton (Sval) jäsenistölle (pl. Opiskelijat). Sval oli aktiivisesti mukana myös kyselyn valmisteluvaiheessa. Kyselyn ensimmäinen vaihe: Osallistujat kutsuttiin mukaan verkkohaastatteluun sähköpostitse. Taustatiedot jättäneitä osallistujia oli Kutsuttavia oli yhteensä Osallistujat tuottivat yhteensä ajatusta tulevaisuuden osaamisen tarpeisiin liittyen. Tyypillinen osallistuja oli suunnittelu-, kehitys tai hallintotehtävissä valtion palveluksessa työskentelevä yhteiskuntatieteilijä, joka on valmistunut vuonna 2001 tai myöhemmin Osallistujat ilmaisivat hyvin moninaisia oppimisen tarpeita. Tarpeet liittyvät joko suoraan tietyn työtehtävän suorittamiseen tai yleisemmin työskentelyn tapaan. Osaamisen tarpeista eniten puhuttiin yhteistyötaidoista. Tärkeimmiksi tarpeiksi arvioitiin kokonaisuuksien hallinta, esiintymistaidot, yhteistyötaidot ja muutoksenhallinta. Osallistujat olivat yhtä mieltä esiintymistaitojen tärkeydestä. Voimakkaimmin mielipiteet jakoivat johtamisosaaminen, tutkimusosaaminen, talousosaaminen ja juridinen osaaminen. Näitä mainittiin usein, mutta niiden tärkeyden arvioinnissa oli hajontaa.

7 Kyselyn toinen vaihe: suunnattiin yhteiskuntatieteellisen alan toimijoille ja asiantuntijoille. Hankkeen toimijat keräsivät alueellisesti ja valtakunnallisesti kattavan yhteysrekisterin julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin vaikuttajista (sähköpostikutsuja lähetettiin yhteensä 1 409). Toisessa vaiheessa osallistujat arvioivat, mitä alumnien osaamistarpeista muodostettuja työelämätaitoja he eniten työntekijässä arvostavat. Toiseksi he miettivät, mistä erityisosaamisesta tärkeimmäksi arvioidut taidot (oma top3) koostuvat. Lisäksi he vastasivat kysymykseen: Millaiseen asiantuntijuuteen yhteiskuntatieteilijän kannattaa suuntautua työmarkkinakykyisyyttään vahvistaakseen? Suurin osa osallistujista toimi työpaikallaan johto- ja esimiestehtävissä tai suunnittelu-, hallinto- ja kehitystehtävissä. Osallistujat edustivat melko tasaisesti eri työnantajapuolia. Esimiehiä ja ei-esimiehiä oli suunnilleen yhtä paljon. Asiantuntijat arvostivat työntekijässä erityisesti osaamista, joka liittyy yhteistyön tekemiseen, vuorovaikutukseen, muutokseen ja kehittymiseen sekä esimiehenä ja alaisena toimimiseen. Osaamisen tulee olla monipuolista ja laaja-alaista. Työmarkkinakykyisyyttä vahvistavasta asiantuntijuudesta puhuttaessa useimmiten mainittiin yhteiskunnan rakenteiden ja prosessien osaaminen sekä osaamisen monipuolisuus. Toisaalta tarpeen voisi olla jokin ei-perinteinen ja rajoja rikkova erityisosaamisalue.

8 Kyselyn vaiheistusten eroja ja yhtäläisyyksiä Alumnien viiden tärkeimmän osaamistarpeen joukosta kaksi oli asiantuntijoiden viiden arvostetuimman taidon joukossa: kokonaisuuksien hallinta ja yhteistyötaidot. Kansainvälisyys, muutoksenhallinta, juridinen osaaminen ja tutkimusosaaminen olivat asiantuntijoiden arvostuslistalla selvästi alempana kuin alumnien osaamistarvelistalla. Asiantuntijoiden arvostuslistan TOP 15:stä lähes puolet (7) oli asioita, jotka alumnit vain mainitsivat oppimistarpeita miettiessään. Erityisesti ongelmanratkaisu tuli voimakkaammin esiin asiantuntijoilla kuin alumneilla. Asiantuntijoiden mielestä työmarkkinakykyisyyttä vahvistava yhteiskunnallinen osaaminen esiintyi alumnien ajatuksissa vain satunnaisesti

9 Haastattelu- ja kyselyaineistojen perusteella rakennettuja erityispätevyysaihioita Muutamia esimerkkejä alustavista malleista/aihioista, joita jatkojalostetaan ja testataan yhteistyössä sidosryhmien kanssa: 1) PR kunta-alalla public relations kunta-alalla/ Kuntafasilitaattori 2) Muutos- ja innovaatiotoiminta valtionhallinnossa 3) Järjestökehittäjän erityispätevyys 4) Kriisinhallinta/Crisis management 5) Social management 6) Kansalaisyhteiskunnan kehittäjä

10 Toimenpiteet vuonna 2011 Kyselyiden aineistoanalyyseissa esiin nousseita erityispätevyysaihioita lähdetään vuoden alussa työstämään yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Yliopistoja ja työelämää pidetään mukana kuten aiemminkin, nyt enenevästi näiden tahojen roolia tehostaen. Työskentelymetodia ei ole vielä lyöty lukkoon, mutta alkuvaiheessa jatketaan haastattelu- ja keskustelutilaisuuksien järjestämistä. Tavoitteena on työstää aihioita keskustelun pohjaksi. Haastavinta näyttäisi aineistoa tarkastelemalla olevan riittävän selväpiirteisen ja rajatun erityispätevyysalojen määritteleminen. Kentältä nousevat osaamistarpeet näyttävät korostavan paljolti yleisinä työelämätaitoina pidettyjä osaamisen aloja (esiintymistaito, talousosaaminen, projektityö). Samaan aikaan sisällöllisen määrittelemis- ja täsmentämistyön kanssa on tavoitteena viedä eteenpäin erityispätevyyden rakenteellisia hahmotelmia. Hankkeen projektiryhmässä on pohdittu erityispätevyyden kiinnittymistä tutkintojärjestelmään. Koulutusten käytännön toteuttamisen mallintamista on aloiteltu. Esillä on ollut modulaarinen ja kontekstisidonnainen lähestymistapa.

11 Aikataulu Hankeen kesto , etupainotteisesti liikkeellä Selvitykset, kysely ja alueelliset ryhmät käynnistyivät kevään 2010 aikana Tiedonhankinta- ja asiantuntijakierrosten tulosten koostaminen ja käsittely käynnistynyt syksyllä 2010 Iterointi ja jatkotoimet projektiryhmässä kevät 2011 Esiin nousevien erityispätevyysteemojen muotoilu ja jalostaminen Mahdolliset oppisopimustyyppiset toteutuskokeilut käyntiin syksyllä 2011

12 KIITOS!

SELVITYS YLEMPIEN AMMATTIKORKEAKOULU- TUTKINTOJEN ASEMASTA TYÖELÄMÄSSÄ JA UUDISTUKSEN VAIKUTUKSESTA KOULUTUSJÄRJESTELMÄÄN JA TYÖELÄMÄÄN

SELVITYS YLEMPIEN AMMATTIKORKEAKOULU- TUTKINTOJEN ASEMASTA TYÖELÄMÄSSÄ JA UUDISTUKSEN VAIKUTUKSESTA KOULUTUSJÄRJESTELMÄÄN JA TYÖELÄMÄÄN SELVITYS YLEMPIEN AMMATTIKORKEAKOULU- TUTKINTOJEN ASEMASTA TYÖELÄMÄSSÄ JA UUDISTUKSEN VAIKUTUKSESTA KOULUTUSJÄRJESTELMÄÄN JA TYÖELÄMÄÄN OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ SISÄLTÖ 1. Johdanto... 3 1.1 Sisältö

Lisätiedot

MAHDOLLISUUKSIEN MAAILMA

MAHDOLLISUUKSIEN MAAILMA MAHDOLLISUUKSIEN MAAILMA Näkökulmia yhteisöpedagogien (AMK) koulutukseen ja työhön Kimmo Lind (toim.) HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU Kimmo Lind (toim.) MAHDOLLISUUKSIEN MAAILMA. Näkökulmia yhteisöpedagogien

Lisätiedot

Työnantajien arviot kauppatieteiden maistereiden ja kandidaattien osaamisesta ja kilpailukyvystä suomalaisilla työmarkkinoilla

Työnantajien arviot kauppatieteiden maistereiden ja kandidaattien osaamisesta ja kilpailukyvystä suomalaisilla työmarkkinoilla SEFEN RAPORTTEJA 1/2011 Työnantajien arviot kauppatieteiden maistereiden ja kandidaattien osaamisesta ja kilpailukyvystä suomalaisilla työmarkkinoilla Empiros Oy SUOMEN EKONOMILII INLANDS EKONOMFÖRBUN

Lisätiedot

Ulkoasu: Dynamo. Suomen Graafiset Palvelut Oy Kuopio 2012 ISBN 952-5504-20-4

Ulkoasu: Dynamo. Suomen Graafiset Palvelut Oy Kuopio 2012 ISBN 952-5504-20-4 AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 28 Tuomas Koskela Kehittämishankkeiden arvioinnin tila Motiivit ja arviointitiedon hyödyntäminen sosiaali- ja terveysalojen järjestöissä 2 0 1 2 Ulkoasu: Dynamo Suomen Graafiset

Lisätiedot

OPPISOPIMUSTYYPPISEN TÄYDENNYSKOULUTUKSEN MALLIA ETSIMÄSSÄ. Irene Gröhn (toim.)

OPPISOPIMUSTYYPPISEN TÄYDENNYSKOULUTUKSEN MALLIA ETSIMÄSSÄ. Irene Gröhn (toim.) OPPISOPIMUSTYYPPISEN TÄYDENNYSKOULUTUKSEN MALLIA ETSIMÄSSÄ Irene Gröhn (toim.) OPPISOPIMUSTYYPPISEN TÄYDENNYSKOULUTUKSEN MALLIA ETSIMÄSSÄ Irene Gröhn (toim.) kirjoittajat ja Turun yliopiston koulutus-

Lisätiedot

Tutkinnonuudistuksen arviointi

Tutkinnonuudistuksen arviointi Jari Niemelä Sakari Ahola Carita Blomqvist Henna Juusola Merja Karjalainen Juha-Pekka Liljander Ida Mielityinen Kerttu Oikarinen Sirpa Moitus Johanna Mattila Tutkinnonuudistuksen arviointi KORKEAKOULUJEN

Lisätiedot

NÄKIJÄT JA SOVELTAJAT 2015

NÄKIJÄT JA SOVELTAJAT 2015 LOPPURAPORTTI 15.10. NÄKIJÄT JA SOVELTAJAT 2015 SELVITYS VÄHITTÄISKAUPAN ALAN ASIANTUNTIJA- SEKÄ ESIMIES- JA JOHTOTASON OSAAMISTARPEISTA 2 SISÄLLYS: ESIPUHE 5 TIIVISTELMÄ 6 1 TUTKIMUSPROJEKTIN TAVOITE

Lisätiedot

Asiantuntijuus ja verkostomainen yhteistyö viitekehys korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksille

Asiantuntijuus ja verkostomainen yhteistyö viitekehys korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksille Asiantuntijuus ja verkostomainen yhteistyö viitekehys korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksille FUTUREX Future Experts -projektin raportti Toim. Anne Rouhelo & Heli Trapp Asiantuntijuus ja verkostomainen

Lisätiedot

Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7. Jari Stenvall

Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7. Jari Stenvall Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7 Jari Stenvall Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7 Jari Stenvall Opetus- ja

Lisätiedot

AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI

AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI 1 SISÄLTÖ 1. AIKE-HANKKEEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT JA JULKAISUT... 2 2. PERUSTAT KUNTOON... 4 Lähtökohdat ja tavoitteet... 4 Organisaatio

Lisätiedot

SUOMALAISEN OPPIMISEN TUTKIMUKSEN TUOTTEISTAMINEN JA KAUPALLISTAMINEN. CICERO-KAUPPI -hankkeen verkkokyselyn tulosraportti

SUOMALAISEN OPPIMISEN TUTKIMUKSEN TUOTTEISTAMINEN JA KAUPALLISTAMINEN. CICERO-KAUPPI -hankkeen verkkokyselyn tulosraportti SUOMALAISEN OPPIMISEN TUTKIMUKSEN TUOTTEISTAMINEN JA KAUPALLISTAMINEN CICERO-KAUPPI -hankkeen verkkokyselyn tulosraportti Tiivistelmä Tämä raportti käsittelee suomalaisen oppimisen tutkimuksen tuotteistamista

Lisätiedot

KORKEAKOULUTETTUJEN JATKOKOULUTUKSEN HAASTEET JA EHDOTUS JÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISEKSI

KORKEAKOULUTETTUJEN JATKOKOULUTUKSEN HAASTEET JA EHDOTUS JÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISEKSI KORKEAKOULUTETTUJEN JATKOKOULUTUKSEN HAASTEET JA EHDOTUS JÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISEKSI Erno Lehtinen 1), Tuire Palonen 1), Päivi Tynjälä 2), Kirsi Klemelä 1), Satu Merenluoto 1), Kirsi Pohjola 2) ja Koen

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI VESIHUOLTOALAN KORKEAKOULUOPETUKSEN TARVESELVITYS

LOPPURAPORTTI VESIHUOLTOALAN KORKEAKOULUOPETUKSEN TARVESELVITYS Vastaanottaja Vesilaitosyhdistys (VVY) / Maa- ja vesitekniikan tuki ry (MVTT) Asiakirjatyyppi Loppuraportti Päivämäärä Maaliskuu, 2015 LOPPURAPORTTI VESIHUOLTOALAN KORKEAKOULUOPETUKSEN TARVESELVITYS Vesa

Lisätiedot

Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän toimivuus ja vaikuttavuus

Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän toimivuus ja vaikuttavuus Seija Mahlamäki-Kultanen Kim Byholm Jorma Kärppä Ari Orelma Juha Vaso Päivi Kamppi Gunnel Knubb- Manninen Heikki Silvennoinen Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän toimivuus ja vaikuttavuus Med svenska

Lisätiedot

sometaidot kirjoitustaito

sometaidot kirjoitustaito Osaajat järjestötyössä Järjestötyöntekijöiden näkemyksiä ammattitaidosta, työn hallinnasta ja tulevaisuudesta Heidi Ristolainen projektihallinta sometaidot kirjoitustaito kouluttaminen kohtaaminen esiintymistaito

Lisätiedot

KORKEASTI KOULUTETTUJEN PALVELUT -työryhmän loppuraportti

KORKEASTI KOULUTETTUJEN PALVELUT -työryhmän loppuraportti KORKEASTI KOULUTETTUJEN PALVELUT -työryhmän loppuraportti TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIET MINISTRY OF EMPLOYMENT AND THE ECONOMY PL 32 (Aleksanterinkatu 4) PB 32 (Alexandersgatan

Lisätiedot

Harjoittelijoiden, taidemuseoiden ja korkeakoulujen näkemyksiä vuosina 2000 2009 suoritettujen korkeakouluharjoitteluiden käytännöistä ja niiden

Harjoittelijoiden, taidemuseoiden ja korkeakoulujen näkemyksiä vuosina 2000 2009 suoritettujen korkeakouluharjoitteluiden käytännöistä ja niiden KORKEAKOULUHARJOITTELIJAT TAIDEMUSEOISSA Harjoittelijoiden, taidemuseoiden ja korkeakoulujen näkemyksiä vuosina 2000 2009 suoritettujen korkeakouluharjoitteluiden käytännöistä ja niiden kehittämisestä

Lisätiedot

Tanja Matikainen Terttu Kauranen Tuuli Mirola. Saimaan ammattikorkeakoulun sidosryhmäkysely 2012

Tanja Matikainen Terttu Kauranen Tuuli Mirola. Saimaan ammattikorkeakoulun sidosryhmäkysely 2012 Tanja Matikainen Terttu Kauranen Tuuli Mirola Saimaan ammattikorkeakoulun sidosryhmäkysely 2012 Saimaan ammattikorkeakoulu Saimaa University of Applied Sciences 2012 SISÄLTÖ 1 Johdanto... 3 1.1 Kyselyn

Lisätiedot

Lapin EU-projektien arviointikäytännöt

Lapin EU-projektien arviointikäytännöt Juha Koskela Lapin EU-projektien arviointikäytännöt Esiselvitysraportti Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnan julkaisuja C. Tutkimusraportteja ja selvityksiä 54 Rovaniemi 2013 ISSN 1237-2676

Lisätiedot

Työnjohtokoulutusselvitys kaikilla koulutusaloilla Uusien tutkintojen tarve ja olemassa olevien tutkintojen soveltuvuus työelämän työnjohto- ja

Työnjohtokoulutusselvitys kaikilla koulutusaloilla Uusien tutkintojen tarve ja olemassa olevien tutkintojen soveltuvuus työelämän työnjohto- ja Työnjohtokoulutusselvitys kaikilla koulutusaloilla Uusien tutkintojen tarve ja olemassa olevien tutkintojen soveltuvuus työelämän työnjohto- ja lähiesimiestarpeisiin Heikki Lahtinen 17.6.2013 Sisällysluettelo

Lisätiedot

PK-Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus

PK-Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus PK-Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus Kyselytutkimus Suomen Yrittäjien jäsenistölle Sirpa Laitinen-Väänänen, Lahden ammattikorkeakoulu Liisa Vanhanen-Nuutinen, Haaga-Helia

Lisätiedot

VALIKKOVERKOSTOT vapaaehtoistyötä varten - yhteistyötä kolmannen sektorin ja kuntien ytimessä

VALIKKOVERKOSTOT vapaaehtoistyötä varten - yhteistyötä kolmannen sektorin ja kuntien ytimessä Järjestö: Kansalaisareena ry yhteistyökumppaneineen toukokuu 2015 VALIKKOVERKOSTOT vapaaehtoistyötä varten - yhteistyötä kolmannen sektorin ja kuntien ytimessä Kohdennettu (Ak) -toiminta-avustushakemus

Lisätiedot

Sara Tiippana KASVATUSTIETEILIJÖIDEN KOKEMUKSIA AINEJÄRJESTÖSSÄ OPITTAVISTA TYÖELÄMÄTAIDOISTA

Sara Tiippana KASVATUSTIETEILIJÖIDEN KOKEMUKSIA AINEJÄRJESTÖSSÄ OPITTAVISTA TYÖELÄMÄTAIDOISTA Sara Tiippana KASVATUSTIETEILIJÖIDEN KOKEMUKSIA AINEJÄRJESTÖSSÄ OPITTAVISTA TYÖELÄMÄTAIDOISTA ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Filosofinen tiedekunta Kasvatustieteiden pro gradu tutkielma Marraskuu 2014 ITÄ-SUOMEN

Lisätiedot

Hakeva toiminta Noste-hankkeissa vuonna 2004

Hakeva toiminta Noste-hankkeissa vuonna 2004 Hakeva toiminta Noste-hankkeissa vuonna 2004 Hanne Laukkanen Joensuun yliopisto Sosiologian laitos Koulutuksen yhteiskunnalliskulttuurisen tutkimuksen yksikkö 28.5.2005 1 Sisällys 1 Johdanto 3 2 Noste-hankkeiden

Lisätiedot

Lapin kuvataiteen kentän kehittämisen malli

Lapin kuvataiteen kentän kehittämisen malli Lapin kuvataiteen kentän kehittämisen malli 1 (Vas.) Lehtori ja kuvataiteilija Maria Huhmarniemi luennoimassa Magenta-hankkeen avajaisseminaarissa Rovaniemi Design Weekillä helmikuussa 2012. Avajaisseminaarin

Lisätiedot

Ekonomien ammatillisen osaamisen kehittäminen

Ekonomien ammatillisen osaamisen kehittäminen SEFEN RAPORTTEJA 4/2011 Ekonomien ammatillisen osaamisen kehittäminen työnantajien asenteet ja panostukset Anna Hartikainen SUOMEN EKONOMILII INLANDS EKONOMFÖRBUN JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU

Lisätiedot

Konetekniikan maisteriohjelman toteuttamisen edellytykset Case: Lappeenrannan teknillinen yliopisto/koulutus- ja kehittämiskeskus

Konetekniikan maisteriohjelman toteuttamisen edellytykset Case: Lappeenrannan teknillinen yliopisto/koulutus- ja kehittämiskeskus Kauppatieteiden osasto 90611K Kandidaatin tutkielma Johtaminen ja organisaatiot Konetekniikan maisteriohjelman toteuttamisen edellytykset Case: Lappeenrannan teknillinen yliopisto/koulutus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

Työmieli-hankkeen arviointiraportti

Työmieli-hankkeen arviointiraportti Työmieli-hankkeen arviointiraportti ajanjaksolta: huhtikuu 2010 - toukokuu 2011 Hanna Hannukainen Sisällys 1. Aluksi... 2 2. Työmieli-hanke lyhyesti... 3 3. Arvioinnin lähtökohdat ja arvioinnin kokonaisuus...

Lisätiedot

YRITTÄJYYDEN JÄLJILLÄ, TYÖELÄMÄN POLUILLA

YRITTÄJYYDEN JÄLJILLÄ, TYÖELÄMÄN POLUILLA OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 139 TUTKIMUKSIA Harri Lappalainen, Anttoni Lehto & Taru Penttilä (toim.) YRITTÄJYYDEN JÄLJILLÄ, TYÖELÄMÄN POLUILLA Innovaatiopedagogiikka ja yrittäjyys Turun ammattikorkeakoulussa

Lisätiedot

KULTTUURI KANNATTELEE TAKULAISTEN NÄKEMYKSIÄ KULTTUURITUOTANNON TULEVAISUUDESTA KATRI HALONEN & OUTI TEYE

KULTTUURI KANNATTELEE TAKULAISTEN NÄKEMYKSIÄ KULTTUURITUOTANNON TULEVAISUUDESTA KATRI HALONEN & OUTI TEYE 3 KULTTUURI KANNATTELEE TAKULAISTEN NÄKEMYKSIÄ KULTTUURITUOTANNON TULEVAISUUDESTA KATRI HALONEN & OUTI TEYE TEKIJÄT YTT, FL Katri Halonen toimii kulttuurituotannon yliopettajana Metropolia Ammattikorkeakoulussa.

Lisätiedot