Sairaalaviesti Sjukhusinfo 3/09

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sairaalaviesti Sjukhusinfo 3/09"

Transkriptio

1 Sairaalaviesti Sjukhusinfo 3/09 syyskuu september

2 Sisältö Pääkirjoitus: Terveydenhuollon palvelurakenneuudistukseen uutta vauhtia 3 Sairaalaviesti 3/2009 Tiedote ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Julkaisija Suomen Kuntaliitto Toinen linja Helsinki Puh. (09) Vastaava toimittaja Chefredaktör Jussi Merikallio Toimitussihteeri Redaktionssekreterare Soile Hellstén Kirjoitusten sisältöä voi vapaasti lainata, kun lähde mainitaan. Koko artikkelin lainaamiseen tulee kuitenkin saada kirjoittajan lupa. Tiedote on myös Internetissä Kuntaliiton kotisivulla soster Painosmäärä 4100 kpl Painopaikka Savion Kirjapaino Oy, Kerava Kansikuva Soili Jäntti, Kuopion yliopistollinen sairaala Ledare: Ny fart på servicestrukturreformen inom hälso- och sjukvården 4 Terveydenhuollon kustannukset kasvoivat roimasti 5 Terveydenhuoltomme edullista OECD:n vertailussa 8 KunTo-toimisto tukemassa KanTa-palveluiden käyttöönottoa 10 STM seuraa sosiaali- ja terveydenhuollon toimivuutta influenssapandemian aikana 11 Sairaaloiden tammi huhtikuu Anu Nemlander erityisasiantuntijaksi sosiaali- ja terveysyksikköön 13 Haku vuoden 2010 HOPE-asiantuntijavaihtoon on käynnistynyt 14 Hätäsektiovalmiusko ainoa synnytystoiminnan järjestämisen kriteeri ja peruste 14 Neuvontaa ja varhaista tukea ikääntyneille - Ikäneuvo-työryhmän ehdotuksilla vauhtia hyvinvoinnin edistämiseen 18 Raju ratkaisu suurten ikäluokkien ongelmaan 19 Sähköisten kansalaisten... kielivirhe vai sittenkin tätä päivää 21 Kuntaliitto arvioi: Kuntien verotuloihin 2009 puolen miljardin pudotus, kunnallisveron tuotto laskee prosentin 22 STM:n työryhmä ohjaa päivystyshoidon kriteerien laatimista 23 Saapunutta postia 23 Ministeri Risikko: Sosiaali- ja terveyspalvelujen rakenteet uusiksi 23 Uudet työmallit auttavat mielenterveys- ja päihdeongelmien ehkäisyssä 24 Pääsy erikoissairaanhoitoon parantui edelleen kevään aikana 25 Etenestä sosiaali- ja terveyden-huollon eettisten kysymysten käsittelijä 26 Lasten seksuaalisen hyväksikäytön selvittämisen käytännöt yhtenäistettävä 26 Kuntatyöntekijät lykkäävät vanhuuseläkkeelle siirtymistään aiempaa enemmän työuraa pidennetään keskimäärin 10 kuukautta 27 Asevelvollisten terveystietojen luovutuskäytäntöjä ja -sääntelyä selkeytetään 28 Psykiatristen terveystietojen luovuttaminen puolustusvoimille kutsuntaikäisistä asevelvollisista 29 Työikäisten tupakointi vähentynyt ja terveelliset ruokatottumukset yleistyneet, mutta ylipaino lisääntyy 29 Naisten humalajuominen lisään tynyt voimakkaasti 2000-luvulla 30 Normitalkoot uudistamaan ja purkamaan kuntien tuottavuuden parantamista haittaavia normeja 31 Osoitteenmuutokset soster Sosiaali- ja terveysyksikön julkaisut 32 FCG Efeko kouluttaa: Sosiaali- ja terveydenhuollon koulutusta 34 Seuraava numero ilmestyy joulukuussa ISSN

3 Terveydenhuollon palvelurakenneuudistukseen uutta vauhtia Peruspalveluministeri Risikko esitteli uuden mallin sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämiseksi, joka poikkeaa merkittävästi aiemmista terveydenhuoltolain valmistelun yhteydessä esitetyistä. Ministeri katkaisi avauksellaan hiljaisuuden terveydenhuoltolain ja sosiaali- ja terveydenhuollon hallintolain valmistelussa. Lähivuosien haasteisiin ei voida vastata nykyisin palvelurakentein ja toimintatavoin. Ottamatta kantaa ministerin kaavaileman aluemallin sisältöön, avaus on myönteinen. Se käynnistää uudelleen avoimen keskustelun palvelurakennemuutoksen sisällöstä ja suunnasta. Ministerin esitys on käyttökelpoinen pohja jatkovalmistelulle. Esitetty aluemalli on vielä raakile ja sisältää lukuisia riskejä ja epävarmuustekijöitä. Keskeistä on, että jonkin aikaa pysähdyksissä ollut sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteita määrittävän lainsäädännön valmistelu sai uutta eloa. Esitetty sosiaali- ja terveydenhuollon aluemalli perustuu sekä perusterveydenhuollon ja perustason erikoissairaanhoidon integraatioon että sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseen samassa rakenteessa. Vallitsevaa sirpaleista ja osin sekavaa tilannetta halutaan selkeyttää määrittämällä aluemallin mukaisten palvelujen järjestäminen kuntayhtymien tehtäväksi. Myös riittävän suuri kunta voi muodostaa integroituvan organisaation. Aluemallin mukaisia organisaatioita olisi Ratkaisu sisältää myös vaativan erikoissairaanhoidon roolin uudelleen arviointia ja keskittämisen vahvistamista, näin nykyisten Erva-alueiden rooli vahvistuisi. Malli merkitsee nykyisten sairaanhoitopiirien lakkauttamista ja uusien sosiaalija terveysalueiden perustamista. Sen voidaan olettaa soveltuvan suurien kaupunkien tarpeisiin, mutta miten se soveltuisi kansalliseksi malliksi? Ankkuroituvatko alueorganisaatiot kuten luontevaa olisi nykyiseen keskussairaala- ja osin aluesairaalaverkostoon? Jos sairaanhoitopiirien toiminnat hajautuvat usealle organisaatiolle, syntyykö näiden välille päällekkäisiä toimintoja ja jopa epätarkoituksenmukaista kilpavarustelua. Tämä edellyttää erikoissairaanhoidon ohjausjärjestelmän uudistamista, missä Erva-alueille muodostuu merkittävä rooli. Myönteistä mallissa lienee perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon hoitoprosessien uudelleen jäsentyminen ja perusterveydenhuollon väestöpohjan laajentuminen sekä tietyissä toiminnoissa erittäin tärkeä sosiaali- ja terveydenhuollon eheys. Myönteisintä on se, että kansallisella tasolla valmistellaan avoimesti ja toivon mukaan laajapohjaisesti ja pitkäjänteisesti terveydenhuollon rakenteiden uudistamista. Vallitseva tila, jossa uudistuspaineet kasvavat, mutta suunta ja reunaehdot eivät ole kuntien tiedossa, ei ole kenenkään etu. Nyt tarvitaan yhteinen poliittinen tahto tulevaisuuden suunnasta ja mallin peruslähtökohdista. Uudistuksen implementointiin tulee varata aikaa. Kyse on poikkeuksellisen suuresta palvelurakennemuutoksesta. Kun muutoksen periaatteet ovat tiedossa, organisaatioilla on taipumus alkaa toteuttaa tulevaisuuden näkemystä. Lopputulos voi ja ehkä sen tuleekin olla radikaali, mutta sen toimeenpanolle on varattava aikaa ja muutos on saatava määrätietoiseksi evolutiiviseksi prosessiksi. Ministerin avauksen avulla päästään liikkeelle. Ehdotus on epävarmuustekijöistään huolimatta jatkovalmistelun arvoinen. Mallin on oltava riittävän joustava, jotta se mahdollistaa erilaisten alueiden tarpeiden edellyttämät ja tulevaisuuden vaatimat innovatiiviset sovellukset. Jussi Merikallio Sairaalaviesti 3/2009 3

4 Ny fart på servicestrukturreformen inom hälso- och sjukvården Omsorgsminister Risikko presenterade en ny modell för tillhandahållande av social- och hälsovårdstjänster. Modellen avviker betydligt från tidigare modeller som presenterats i samband med beredningen av hälso- och sjukvårdslagen. Med sitt initiativ avbröt ministern tystnaden kring beredningen av social- och hälsovårdslagen och förvaltningslagen för social- och hälsovården. De närmaste årens utmaningar kan inte mötas med nuvarande servicestrukturer och verksamhetsformer. Utan att ta ställning till innehållet i ministerns områdesmodell anser jag att initiativet är positivt. Tack vare det får debatten om servicestrukturreformens riktning och innehåll ny fart. Ministerns förslag är ett användbart underlag för fortsatt beredning. Den föreslagna områdesmodellen är än så länge en råversion och innehåller flera risker och osäkerhetsfaktorer. Det viktiga är att man nu väckte liv i den stagnerade beredningen av den lagstiftning som fastställer strukturerna inom vården och omsorgen. Den föreslagna områdesmodellen för socialvården och hälso- och sjukvården bygger på en integration av primärvården och den grundläggande specialiserade sjukvården, samt tillhandahållandet av socialvården och hälso- och sjukvården inom samma struktur. Målet är att göra den fragmentariska och delvis diffusa situationen tydligare genom fastställande av servicen enligt områdesmodellen som samkommunernas uppgift. Integrationen kan också genomföras i en tillräckligt stor kommunorganisation. Antalet organisationer enligt områdesmodellen vore mellan 40 och 60. Lösningen omfattar även en omvärdering av den specialiserade sjukvårdens roll och en starkare koncentrering i syfte att stärka den roll som de nuvarande områdena med särskilt statsunderstöd har. Modellen innebär att de nuvarande sjukvårdsdistrikten slopas och nya socialoch hälsovårdsområden bildas. Den kan tänkas lämpa sig för de stora städernas behov, men hur lämpar den sig som en nationell modell? Det naturliga skulle vara att bilda de regionala organisationerna utgående från det nuvarande centralsjukhusoch distriktssjukhusnätverket, men är det möjligt? Om sjukvårdsdistriktens verksamheter decentraliseras i flera organisationer, bildas det då överlappande funktioner och till och med oändamålsenlig kapprustning? Omställningarna förutsätter en reform av styrsystemet för den specialiserade sjukvården, vilket skulle ge områdena med särskilt statsunderstöd en betydande roll. Det positiva i modellen torde vara omstruktureringen av vårdprocesserna inom primärvården och den specialiserade sjukvården, det utvidgade befolkningsunderlaget för primärvården och enhetligheten inom vården och omsorgen, vilket är mycket viktigt i vissa verksamheter. Det mest positiva är att man på det nationella planet öppet och förhoppningsvis brett och långsiktigt förbereder en strukturreform inom hälso- och sjukvården. Det rådande tillståndet, där reformtrycket ökar men där kommunerna inte har kännedom om riktningen och randvillkoren, ligger inte i någons intresse. Nu behövs det en gemensam politisk vilja kring framtidens riktning och de grundläggande utgångspunkterna för modellen. För implementeringen av reformen måste reserveras tillräckligt med tid. Här är det fråga om en exceptionellt omfattande servicestrukturreform. När det finns kännedom om principerna för förändringen tenderar organisationerna att börja tillämpa framtidsvisionen i praktiken. Slutresultatet kan vara radikalt och bör också vara det, men man måste reservera tid för genomförandet och förändringen ska göras till en evolutiv process med ett bestämt mål. Minister Risikkos initiativ är en god start. Trots osäkerhetsfaktorerna är förslaget värt fortsatt beredning. Modellen måste vara tillräckligt flexibel så att den tillåter de innovativa tillämpningar som de olika regionernas behov och framtiden kräver. Jussi Merikallio 4 Sairaalaviesti 3/2009

5 Terveydenhuollon kustannukset kasvoivat roimasti Suurten ja keskisuurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset kohosivat viime vuonna enemmän kuin kertaakaan aikaisemmin. Suurten kaupunkien kustannukset kasvoivat keskimäärin reilut 8 prosenttia ja keskisuurten kaupunkien hieman vajaat 8 prosenttia. Kustannusten kasvuun vaikutti palkkojen ja hintojen nousu, mutta kustannusten kasvu ei selity pelkästään näillä. Kun noususta putsataan pois palkka- ja hintatason nousu, kunnat laittoivat terveydenhuoltoon keskimäärin pari prosenttia toissa vuotta enemmän. Tämä merkitsee kuntien lisäpanostusta terveyspalveluihin. Eniten kustannusten kasvuun vaikutti yleinen palkkatason nousu, mutta myös hoitotakuu lisäsi kuluja, koska se pakotti kuntia yhä purkamaan erikoissairaanhoidon hoitojonoja. Lisäksi kuluja kasvattivat kuntien erilaiset tarpeet kehittää palvelujaan. Osassa kuntia muun muassa väestön ikääntyminen edellyttää jo nyt palvelurakenneremontin aloittamista, mikä tällä hetkellä näkyy kustannusten nousuna. Suurissa kaupungeissa suhteellisesti suurinta kustannusten kasvu oli hammashuollossa sekä psykiatrisessa avohoidossa. Kuntaliiton selvityksessä oli mukana 11 suurta kaupunkia ja 15 keskisuurta kuntaa, joukossa Kainuun maakuntayhtymä. Selvitys kertoo, kuinka paljon kunta käyttää rahaa terveyspalveluihin. Laatua se ei mittaa. SUURISSA KAUPUNGEISSA SEKÄ MENOJEN HILLITSIJÖITÄ ETTÄ KASVATTAJIA Viime vuonna eniten terveysmenojaan kasvattivat suurissa kaupungeissa Kotka ja Lahti, joissa reaalinousua oli reilusti yli seitsemän prosenttia. Keskimääräistä alhaisempaa terveydenhuollon kustannusten kasvu oli Helsingissä (2 %), Tampereella (1,8 %), Oulussa (1,2 %), Espoossa (1,8 %), Jyväskylässä (0,5 %) ja Porissa (1,3 %). Kuopio hillitsi menojaan kaikista suurista kaupungeista eniten. Siellä kustannukset alenivat 0,1 prosenttia. Helsingin terveydenhuollon kustannukset asukasta kohden olivat vuonna 2008 edelleen muita kaupunkeja korkeammat, vaikkakin ero on kaventunut selvästi viime vuosien aikana. Pääkaupungissa terveydenhuoltoon meni euroa asukasta kohti ikävakioituna. Ikävakiointi mahdollistaa erilaisten kuntien tarkastelun ilman, että kuntien erilaiset ikärakenteet vaikuttavat tuloksiin. Kuntien väestörakenteet ovat hyvinkin erilaisia, kun taas kuntien velvoitteet ovat samanlaisia. Niiden kuntien, joissa asuu runsaasti ikääntyviä, pitää jo nyt reagoida palveluntarpeiden kasvuun, mikä näkyy kaupunkien välisissä kustannuseroissa. Kuvio 1. Suurten kaupunkien terveydenhuollon ikävakioidut kustannukset, muutos. Sairaalaviesti 3/2009 5

6 (mukana kotipalvelun ja ympärivuorokautisen hoidon kustannuksia sosiaalitoimesta) Kuvio 2. Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset vuonna 2008 Kuvio 3. Keskisuurten kuntien sosiaali- ja terveystoimen kustannukset vuonna Sairaalaviesti 3/2009

7 Kuvio 4. Keskisuurten kuntien sosiaali- ja terveystoimen kustannukset toimintamuodoittain vuonna 2008 (%) KESKISUURISSA KUNNISSA PÄIVÄHOITO SUURIN KULUERÄ Keskisuuret kunnat ovat vertailleet selvitykseen terveydenhuollon kustannusten lisäksi myös sosiaalitoimen kustannuksia. Keskisuurissa kunnissa sosiaali- ja terveystoimen kustannuksiin käytettiin keskimäärin 3107 euroa asukasta kohti. Eniten rahaa käytettiin Rovaniemellä, 3294 euroa asukasta kohti ikävakioituna ja vähiten Raisiossa, 2857 euroa asukasta kohti ikävakioituna. Seuraavaksi suurimmat kustannukset olivat Porvoossa ja Kotkassa, pienimmät Sipoossa ja Raumalla. Lasten päivähoito ja esiopetus vievät suurimman osan sosiaali- ja terveystoimen kustannuksista, eli lähes 17 prosenttia. Päivähoitoon ja esiopetukseen menee kunnissa keskimäärin 531 euroa asukasta kohti. Suurimmat koko sosiaali- ja terveyssektorin kustannusten hillitsijät vuonna 2008 olivat Järvenpää, Sipoo, Mikkeli, Kainuun maakunta -kuntayhtymä ja Kemi. Näissä kunnissa kustannukset alenivat vuonna 2008 edellisvuoteen verrattuna. KUNTALIITTO JULKAISEE KUSTANNUSVERTAILUN VUOSITTAIN Kuntaliitto on tehnyt vuosittaisen kustannusselvityksen suurille kaupungeille vuodesta 1996 ja keskisuurille kunnille vuodesta 2000 lähtien. Suurille kaupungeille tehdyissä selvityksissä on terveydenhuollon kustannuksiin laskettu mukaan perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon lisäksi yli 65-vuotiaiden sosiaalitoimessa annettu ympärivuorokautinen hoito ja kotipalvelu. Keskisuurten kuntien kustannusvertailu laajennettiin nyt viidettä kertaa myös sosiaalitoimen kustannuksiin, jolloin saatiin kokonaiskuva sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksista. Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannusvertailussa ovat mukana Espoo, Helsinki, Jyväskylä, Kotka, Kuopio, Lahti, Oulu, Pori, Tampere, Turku ja Vantaa. Kotka oli mukana ainoana suurena kaupunkina myös sosiaalitoimen kustannusten vertailussa. Keskisuurten kuntien vertailussa ovat Joensuu, Järvenpää, Kemi, Kerava, Lappeenranta, Lohja, Mikkeli, Porvoo, Raisio, Rauma, Rovaniemi, Salo ja Sipoo. Lisäksi vertailussa on mukana Kainuun maakunta - kuntayhtymä. Sairaalaviesti 3/2009 7

8 Terveydenhuoltomme edullista OECD:n vertailussa Heikki Punnonen, kehityspäällikkö, Kuntaliitto Maamme terveydenhuollon menojen osuus bkt:sta kasvoi selvästi vähiten OECD-maista vuosina Kehitys ei selity pelkästään kansantuotteen kasvun kautta. OECD-maista vain muutama maa käytti vuonna 2007 terveydenhuollon kokonaismenoihin kansantuotteestaan vähemmän kuin Suomi. Tiedot paljastavat jälleen, että terveydenhuoltomme ei ole kustannuksiltaan ollut eikä ole muihin maihin verrattuna moitittu pohjaton kaivo. Muut pohjoismaat käyttävät kansantuotteestaan terveydenhuoltoonsa selvästi enemmän. OECD Health Data 2009, June 09 raportoi terveydenhuollon päivitetyt tiedot. Suomen tiedot perustuvat terveydenhuollon uudistettuun kansalliseen ja kansainväliseen tilastointiin, joka noudattaa OECD:n terveystilinpitojärjestelmän mukaisia käsitteitä, luokituksia ja laskentaperiaatteita. Stakes, nykyinen THL, raportoi tiedot OECD:lle ja on laskenut uudistetun tilastoinnin mukaiset tiedot takautuvasti vuoteen Uuden tilastoinnin myötä terveydenhuoltomenojen bruttokansantuoteosuudet yleisesti nousivat OECD-maissa. Suomessa muutos merkitsi 0,8 prosenttiyksikön kasvua vuonna 2005, mikä oli hieman enemmän kuin OECD-maissa keskimäärin. Kustannustekijät (erityisesti palkat yleisesti ja myös terveydenhuollossa) ovat eri maissa erisuuruisia. Samaten palvelu- ja rahoitusrakenteet ovat eri maissa erilaisia. Kaikki määrityksetkään eivät vielä ole täysin yhteneviä ja bkt on vain yksi elintasoa kuvaava mittari. Mm. näistä seikoista huolimatta OECD Health Datan tiedot ovat kuitenkin parhaat käytettävissä olevat. Ne asemoivat suhteellisesti eri maiden terveydenhuollon talouden muutoksia viimeisen vuosikymmenen aikana, jolloin OECD-maissa inflaatio on ollut suhteellisen hidasta ja maakohtaiset inflaatioerot ovat olleet pieniä. Meillä on pääosin veropohjaiseen rahoitukseen pohjautuva terveydenhuolto eli suurelta osin terveydenhuoltomme on julkista. Terveydenhuoltomme julkisen rahoituksen osuus kansantuotteesta on reilussa kymmenessä vuodessa supistunut. Julkisen rahoituksen osuus terveydenhuollon kokonaismenoista oli 80,9 % vuonna 1990 ja 74,6 % vuonna Kotitalouksien, työnantajien ja muiden tahojen rahoituksen osuus terveydenhuollon menoista on kasvanut runsaan vuosikymmenen aikana ja on selvästi suurempi kuin muissa pohjoismaissa. Ostovoimapariteetilla korjattuna terveydenhuoltomme kokonaismenot asukasta kohti olivat pienemmät kuin muissa pohjoismaissa. Maamme terveydenhuollon menojen osuus bkt:sta kasvoi 0,5 % vuosina , mikä oli selvästi vähiten OECD-maista. Tämä ei selity pelkästään kansantuotteen kasvun kautta. OECD-maista Japani, Slovakian tasavalta, Irlanti, Unkari, Luxemburg, Tsekin tasavalta, Korea, Puola, Meksiko ja Turkki käyttivät vuonna 2007 terveydenhuollon kokonaismenoihin kansantuotteestaan vähemmän kuin Suomi. Tiedot paljastavat jälleen, että terveydenhuoltomme ei muihin maihin verrattuna ole ollut viime vuosikymmenen eikä vuoden 2007 aikana se usein moitittu tuhlari. Suomalainen terveydenhuolto ei kansainvälisesti vertaillen ole koskaan ollut eikä ole se monasti manattu menojen musta aukko. Itse asiassa terveydenhuoltomme on ollut suhteellisesti voimakkaimman menojen suitsimisen kohteena OECD-maista, kun lähtökohtana on vuosi Jos vertailuna on vuosi 1995, Suomen terveydenhuollon menojen osuus bkt:sta oli vuoteen 2007 kasvanut vain 0,3 % eli saman verran kuin hitaan talouskasvun Saksan. Ainoastaan Unkarin 0,1 % jäi näitä pienemmäksi. Jos maamme terveydenhuolto olisi käyttänyt vuonna 2007 yhtä suuren siivun kansantuotteestamme kuin muut pohjoismaat omistaan, sen menot olisivat olleet verrattuna Tanskaan 2,9, Islantiin 2,0, Ruotsiin 1,7 ja rikkaaseen Norjaan 1,3 miljardia euroa toteutunutta suuremmat. Kun toisessa vaakakupissa on kansalaisten kannalta kansainvälisesti vertaillen korkea kokonaisveroaste ja toisessa on pikemminkin niukka terveydenhuollon osuus kansantuotteesta, herättää tämä tietenkin kysymyksiä, miten ja miksi näin on. Vaalikeskusteluissa sairaanhoito ja terveydenhuolto ovat olleet keskeisiä aiheita. Kansalaisten arvostuksissa ja mielipiteissä sairaanhoito on selvä ykkönen, kun tutkimuksissa on kysytty, mihin yhteiskunnan rahoja tulisi heidän mielestään käyttää. Taustalla ovat samalla hyvin monien kokemat sairaanhoidon palvelujen saatavuuteen ja riittävyyteen liittyvät pulmat, jotka ovat jatkuneet vuosia ja joita hoitotakuun avulla on viime vuosina korjattu ja korjataan. Maamme sairaanhoidon rakenteita on saneerattu ja uudistettu voimakkaasti kahden vuosikymmenen aikana, mikä tietysti näkyy tähänastisissa menoissa. Parashanke kohdistaa tulevat muutokset erityisesti perusterveydenhuollon ja vanhusten hoidon palveluihin. Terveyskeskusten sairaaloiden palveluista merkittävä osa siirtyy tulevaisuudessa asumiseen ja kotihoitoon. Palvelu- ja tuotantorakenteita, prosesseja, verkostoja ja palvelukonsepteja on pystyttävä uudistamaan. Vastuu oman terveyden kohentamisesta ja ylläpidosta on yhä selkeämmin ihmisillä itsellään ja perheillä. Näin 8 Sairaalaviesti 3/2009

9 terveydenhuoltomme menojen kansantuoteosuus on vastedeskin pienempi kuin esimerkiksi muissa pohjoismaissa. Osaltaan näiden turvin pystymme vastaamaan myös palvelujen kysynnän kasvuun. Pelkät kuntaliitokset eivät saa tarvittavia muutoksia aikaan. Valtiovarainministeriön suhdannekatsauksen mukaan bkt supistuu tänä vuonna 6 %, mikä kasvattaa terveydenhuollon bkt-osuutta yli puolella prosentilla. Julkinen talous heikkenee jyrkästi lähivuosina. Talous ja rahoitus pakottavat hakemaan ja viemään läpi em. muutoksia suunniteltua nopeammin ja suurempina. Terveydenhuoltomme menot tulevat kasvamaan suhteellisesti nopeammin kuin kansantuote. Toivottavasti kansantaloutemme kasvu on laman jälkeen muita maita ripeämpää ja terveydenhuollon kustannusten kasvu edelleen maltillista. THL:n verkkosivuilta haetut poiminnat avaavat tietojen sisältöä: Stakes (nykyinen THL) siirtyi vuonna 2008 terveydenhuollon menoja ja rahoitusta koskevassa tilastoinnissaan OECD:n terveystilinpitojärjestelmän (SHA, System of Health Accounts) mukaisia käsitteitä ja luokituksia noudattavaan raportointiin. Vuonna 2007 Suomen terveydenhuoltomenot olivat OECD:n terveystilinpitojärjestelmään (SHA, System of Health Accounts) perustuvan kansallisen tilaston mukaan 14,7 miljardia euroa. Tämä oli 800 miljoonaa euroa enemmän kuin edellisenä vuonna. Asukasta kohden menot olivat 2781 euroa, mikä oli 5,4 prosenttia edellisvuotta enemmän. Inflaatio huomioon ottaen terveydenhuollon kokonaismenot kasvoivat 3,2 prosenttia. Rahamääräisesti suurimmat menoerät koostuivat erikoissairaanhoidon (4,9 miljardia euroa) ja perusterveydenhuollon (3,1 miljardia euroa) palveluista sekä avohoidon lääkkeiden ja muiden lääkinnällisten kulutustavaroiden (2,1 miljardia euroa) käytöstä. Näiden kolmen pääryhmän menot muodostivat kaksi kolmasosaa kaikista terveydenhuoltomenoista. Reaalisesti terveydenhuoltomenot nousivat kaikissa pääryhmissä. Eniten nousivat sairausvakuutuksen korvaamien matkojen (6,5 prosenttia), työterveys- ja opiskeluterveydenhuollon (6,0 prosenttia) sekä lääkkeiden ja lääkinnällisten kulutustavaroiden (5,8 prosenttia) menot. Kunnat.netissä on em. OECD Health Datan taloustiedoista työstettyjä helppokäyttöisiä excel-taulukoita suomeksi ja englanniksi Suomen näkökulmasta. Terveydenhuollon kokonaismenojen bkt-osuudet OECD-maissa ja osuuksien muutokset %-yksikköinä ja prosentteina Vuosi 2007: laskeva järjestys. Total expenditure on health. % GDP. muutos %-yks. % USA 12,2 13,6 13,6 15,7 16,0 3,8 31,1 Ranska 8,4 10,4 10,1 11,1 11,0 2,6 31,0 Sveitsi **) 8,2 9,6 10,2 11,2 10,8 2,6 31,7 Saksa 8,3 10,1 10,3 10,7 10,4 2,1 25,3 Belgia **) 7,2 8,2 8,6 10,3 10,2 3,0 41,7 Itävalta 8,3 9,5 9,9 10,4 10,1 1,8 21,7 Kanada 8,9 9,0 8,8 9,9 10,1 1,2 13,5 Portugali *) 5,9 7,8 8,8 10,2 9,9 4,0 67,8 Tanska 8,3 8,1 8,3 9,5 9,8 1,5 18,1 Alankomaat **) 8,0 8,3 8,0 9,8 9,8 1,8 22,5 Kreikka 6,6 8,6 7,9 9,4 9,6 3,0 45,5 Islanti 7,8 8,2 9,5 9,4 9,3 1,5 19,2 Uusi-Seelanti 6,9 7,2 7,7 9,1 9,2 2,3 33,3 Ruotsi 8,2 8,0 8,2 9,2 9,1 0,9 11,0 Norja 7,6 7,9 8,4 9,1 8,9 1,3 17,1 Australia *) 6,9 7,4 8,3 8,7 8,7 1,8 26,1 Italia 7,7 7,3 8,1 8,9 8,7 1,0 13,0 Espanja 6,5 7,4 7,2 8,3 8,5 2,0 30,8 Britannia, UK 5,9 6,8 7,0 8,2 8,4 2,5 42,4 Suomi 7,7 7,9 7,2 8,5 8,2 0,5 6,5 Japani *) 6,0 6,9 7,7 8,2 8,1 2,1 35,0 Slovakian tasav ,5 7,0 7,7.... Irlanti 6,1 6,7 6,3 7,3 7,6 1,5 24,6 Unkari ***) 7,0 7,3 6,9 8,3 7,4 0,4 5,7 Luxemburg **) 5,4 5,6 5,8 7,7 7,3 1,9 35,2 Tsekin tasav. 4,7 7,0 6,5 7,1 6,8 2,1 44,7 Korea 4,3 4,1 4,9 6,1 6,8 2,5 58,1 Puola 4,8 5,5 5,5 6,2 6,4 1,6 33,3 Meksiko 4,4 5,1 5,1 5,8 5,9 1,5 34,1 Turkki 2,7 2,5 4,9 5, Suomen BKT mrd euroa 89,7 95,9 132,2 157,1 179,7 Lähde: OECD HEALTH DATA 2009, June 09 ja Suomen bkt Tilastokeskus *) 2007 = 2006 tieto **) 2007 tieto on estimoitu ***) 1990 = 1991 tieto Bkt-osuuksien laskentaperusteet eivät ole kaikissa maissa aivan yhteneviä. Osassa maista tilastointimetodeihin on vuosien mittaan tehty muutoksia (break in series). Sairaalaviesti 3/2009 9

10 KunTo-toimisto tukemassa KanTa-palveluiden käyttöönottoa Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköistä käsittelyä ja sähköistä lääkemääräystä koskevien lakien mukaisesti julkisen terveydenhuollon yksiköillä on velvollisuus liittyä mennessä valtakunnallisiin terveydenhuollon KanTa-palveluihin sähköinen arkisto (earkisto) ja sähköinen lääkemääräys (eresepti). Lisäksi kansalaisille toteutetaan katseluyhteys omiin terveystietoihin (ekatselu). Tehtävä on haastava ja vaatii paljon resursseja, mutta hanketta ryhdytään toteuttamaan hyvällä yhteistyöllä sekä alueellisten että valtakunnallisten toimijoiden kanssa. Tällä hetkellä eresepti on testausvaiheessa ja ensimmäiset tuotantokäytöt alkavat Turussa tämän vuoden lopulla ja Kotkassa ensi vuoden alkupuolella, mikäli yhteistestaus saadaan vietyä läpi aikataulun mukaisesti. Kuntaliiton hanketoimisto (KunTo) on aktiivisesti mukana ereseptin testauksessa. Tavoitteena on aloittaa maanlaajuinen asteittainen käyttöönotto ripeällä aikataululla ensi keväänä. KUNTO ON ALUEELLISEN ORGANISAATION TUKENA KunTo-toimisto perustettiin edistämään ja tukemaan kansallisten terveydenhuollon KanTa-palvelujen käyttöönottoa. KunTo-toimisto aloitti toimintansa Sen rahoituksesta vastaavat STM ja sairaanhoitopiirit. STM on edellyttänyt, että sairaanhoitopiirit koordinoivat erikoissairaanhoitolain mukaisesti alueensa terveydenhuollon organisaatioiden liittymistä kansallisiin KanTa-palveluihin. KunTo toimii niiden tukena määräaikaisena projektina vuoden 2011 loppuun saakka. KunTon tehtävänä on olla terveydenhuollon yksiköille koordinaatiopiste, joka ohjaa, neuvoo ja tuottaa materiaalia, joiden avulla alueet ja yksiköt liittyvät KanTa-palveluihin aikataulutetusti. KunTo-toimisto sijaitsee Kuntatalossa Helsingissä. Lähtökohtana liittymisprosessille on alueellisen käyttöönottohankkeen perustaminen, josta ovat vastuussa sairaanhoitopiirit. Alueellinen organisaatio onkin KunTon pääasiallinen keskustelukumppani. Pääpaino on alkuvaiheessa ereseptin nopeassa levityksessä ja samanaikaisesti valmistellaan earkiston käyttöönottoa. Kunto vastaa projektointimallin tekemisestä. Elokuussa 2009 valmistui hankekokonaisuus, joka testataan ja levitetään syksystä alkaen viime kevään aikana sovitulla vaiheistussuunnitelmalla. Alueiden sisällä organisoitumisesta vastaavat sairaanhoitopiirit. KunTo huolehtii liittymisen aikataulutuksesta ja koordinaatiosta STM:n, Kelan, THL:n ja Valviran kanssa. KUNTON JA KANSALLISTEN TOIMIJOIDEN VÄLINEN VASTUUNJAKO Kansallinen hanke on Suomen terveydenhuollon toimijoille erittäin suuri ponnistus. Jotta maaliin päästään, tehtävät ja vastuut on määriteltävä selkeästi ja yksiselitteisesti. Alueelliset käyttöönottohankkeet vastaavat alueen yhteistyön organisoinnista, yhteistyön kohteista sekä rahoituksesta sopimisesta. Yhteistyön kohteita ovat mm. varmenteiden ja korttien käyttöönotto, tietoliikenne- ja tiedonsiirtoratkaisut, yhteiset tietojärjestelmäpalvelut sekä valvonta, käytön tuki ja hallintapalvelut. Alueille tulee nimetä myös tiedotusja koulutusvastaavat. Kansaneläkelaitos toteuttaa ereseptin ja kansallisen lääketietokannan sekä toimii reseptikeskuksen rekisterinpitäjänä. Kela toteuttaa myös earkiston ja tuottaa sen arkistopalvelut sekä kansalaisten omien terveystietojen katselupalvelun. Kela vastaa myös Kan- Ta-palveluihin liittyvien organisaatioiden teknisestä ohjeistuksesta sekä sopii KanTa-palveluihin liittyvien organisaatioiden kanssa ereseptiin ja earkistoon liittymisestä. KunTo laatii KanTa-palvelujen käyttöönottojen vaiheistuksen sekä tiedottaa alueille käyttöönoton prosessista sekä hankkeen vaiheistuksesta ja luo käyttöönoton käsikirjan. KunTo sopii käyttöönoton aikatauluista ja tuottaa työvälineet, kuten esimerkiksi mallisuunnitelmat, testausmallit, hyväksymiskriteerit, sopimis- ja sopimusmallit. KunTo laatii yleisen koulutussuunnitelman ja luo koulutusvastaavien verkoston. Sosiaali- ja terveysministeriö laatii yleisen strategian ja vastaa tarvittavasta lainsäädännöstä ja sen ohjeistuksesta, yleisestä ohjauksesta ja koordinoinnista. STM vastaa myös KanTaan liittyvien tietojärjestelmien auditoinnista. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) vastaa kansallisesta koodistopalvelusta, joka sisältää kansalliset yhtenäiset koodistot, luokitukset, sanastot ja muut tietorakenteet. THL vastaa myös koodistopalvelun sisällön kehittämisestä ja ylläpidosta. Valvira vastaa kansallisista varmennepalveluista ja siinä tarvittavista tunnistekorteista. Valvira vastaa myös varmenteiden myöntämisessä tarvittavien rekisteröintipisteiden perustamisesta alueille. KUNTO-TIEDOTTEET JA VERKKOVIESTINTÄ KunTo-tiedote ilmestyy kerran kuukaudessa ja sen toimituksesta vastaa kehittämispäällikkö Sinikka Ripatti. Tiedote lähetetään sähköpostilla erillisen postituslistan mukaisesti, johon voi liittyä lähettämällä yhteystiedot 10 Sairaalaviesti 3/2009

11 Pia Järvinen-Hiekkaselle. Tiedote on myös luettavissa KunTon verkkosivuilta josta löytyvät myös KunTon johtoryhmän esityslistat sekä muistiot. Sivuja kehitetään kaiken aikaa ja sinne on tulossa kansallisiin palveluihin liittyville organisaatioille ja hankkeille tarkoitettua ohjeistusta ja muuta materiaalia, esimerkiksi käyttöönoton käsikirja ja usein esitetyt kysymykset -palsta. Viestintäsuunnitelmaa tehdään yhteistyössä STM:n, Kelan, Valviran ja THL:n kanssa ja tarkoituksena on kehittää yhteistyössä kansallisen arkiston nettisivuja (www.kanta.fi), joka on kansallisesti pääasiallinen viestintäkanava. KunTo-toimiston henkilökunta Sinikka Ripatti, kehittämispäällikkö, puh Tellervo Alanärä, erityisasiantuntija, puh Pia Järvinen-Hiekkanen, erityisasiantuntija, puh Juhana Suurnäkki, erityisasiantuntija, puh Karri Vainio, erityisasiantuntija, puh Sähköposti: KunTo-toimiston yhteystiedot: Suomen Kuntaliitto, Toinen Linja 14, Helsinki STM seuraa sosiaali- ja terveydenhuollon toimivuutta influenssapandemian aikana Influenssa A (H1N1)v-epidemian aiheuttama väestön sairastuvuus tulee lähiviikkoina ja -kuukausina lisäämään huomattavasti sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen käyttöä sekä aiheuttamaan selvästi tavanomaista suurempaa työstä poissaoloa. Tämä saattaa vaikeuttaa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden turvaamista. Sosiaali- ja terveysministeriö on päättänyt seurata ja tarvittaessa tukea palvelujärjestelmän toimivuutta odotettavissa olevan epidemian aikana. Tarkoitusta varten STM kerää ajankohtaista, palvelujärjestelmää koskevaa tilannetietoa. Asiasta on lähetetty kirje lääninhallitusten sosiaali- ja terveysosastoille Lääninhallitusten tehtäväksi tulee kerätä joko webropol-kyselyllä tai muulla tavalla tiedot alueensa perusterveydenhuollosta, erikoissairaanhoidosta ja sosiaalihuollosta sekä laatia viikoittain yhteenvetoraportti sosiaali- ja terveysministeriön valmiusyksikölle. STM tulee erikseen ilmoittamaan ajankohdan, jolloin palvelujärjestelmän toimivuuden säännöllinen seuranta on käynnistettävä. Seurannan toimivuuden ja tarkoituksenmukaisuuden varmistamiseksi toteutetaan koekysely mennessä. Lääninhallitusten sosiaali- ja terveysosastoilla on käytössään yhdenmukaiset sähköiset kysely- ja yhteenvetoraporttipohjat. Terveyskeskuksilta, sairaanhoitopiireiltä ja sosiaalitoimen palveluiden järjestäjiltä tiedustellaan mm. laitoshoidon (erikseen teho-osastohoi- to) kapasiteetin sekä henkilöstön riittävyyttä, sijaisten saatavuutta, materiaalista valmiutta ja konsultaatioiden ja muiden asiantuntijapalveluiden sujumista. Influenssapotilaiden lukumäärästä pyydetään esittämään vähintään arvio. Lisätietoja Lääkintöneuvos Jouko Söder, STM, puh. (09) Hallintoylilääkäri Liisa-Maria Voipio-Pulkki puh. (09) , Sairaalaviesti 3/

Sairaalaviesti Sjukhusinfo 3/08

Sairaalaviesti Sjukhusinfo 3/08 Sairaalaviesti Sjukhusinfo 3/08 syyskuu september Sisältö Sairaalaviesti 3/2008 Tiedote ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Julkaisija Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14 00530 Helsinki Puh. (09) 7711 www.kunnat.net

Lisätiedot

Sairaalaviesti Sjukhusinfo 3/11

Sairaalaviesti Sjukhusinfo 3/11 Sairaalaviesti Sjukhusinfo 3/11 lokakuu oktober Sisältö Sairaalaviesti 3/2011 Tiedote ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Julkaisija Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14 00530 Helsinki Puh. (09) 7711 www.kunnat.net

Lisätiedot

Sairaalaviesti Sjukhusinfo 1/09

Sairaalaviesti Sjukhusinfo 1/09 Sairaalaviesti Sjukhusinfo 1/09 maaliskuu mars Sisältö Sairaalaviesti 1/2009 Tiedote ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Julkaisija Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14 00530 Helsinki Puh. (09) 7711 www.kunnat.net

Lisätiedot

4/2007. joulukuu december

4/2007. joulukuu december 4/2007 joulukuu december Sairaalaviesti Sisältö Nro 4/2007 Tiedote ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Julkaisija Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14 00530 Helsinki Puh. (09) 7711 www.kunnat.net Vastaava toimittaja

Lisätiedot

1/2005 maaliskuu mars

1/2005 maaliskuu mars 1/2005 maaliskuu mars Sairaalaviesti Sisältö Nro 1/2005 Tiedote ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Pääkirjoitus 3 Ledare 4 Julkaisija Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14 00530 Helsinki Puh. (09) 7711 www.kunnat.net

Lisätiedot

Sairaalaviesti Sjukhusinfo 4/10

Sairaalaviesti Sjukhusinfo 4/10 Sairaalaviesti Sjukhusinfo 4/10 joulukuu december Sisältö Sairaalaviesti 4/2010 Tiedote ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Julkaisija Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14 00530 Helsinki Puh. (09) 7711 www.kunnat.net

Lisätiedot

Perusturva Grundtrygghet 2/12

Perusturva Grundtrygghet 2/12 Perusturva Grundtrygghet 2/12 kesäkuu juni Sisältö Pääkirjoitus: Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteet uudistuvat 3 Ledare: Strukturerna inom social- och hälsovården förnyas 4 Perusturva/ Grundtrygghet

Lisätiedot

Sairaalaviesti Sjukhusinfo 4/12

Sairaalaviesti Sjukhusinfo 4/12 Sairaalaviesti Sjukhusinfo 4/12 joulukuu december Sisältö Sairaalaviesti 4/2012 Tiedote ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Pääkirjoitus: Nopeasti hoitoa, nopeammin hoitoon vaikka talous kiristyy 3 Ledare:

Lisätiedot

Sairaalaviesti Sjukhusinfo 2/09

Sairaalaviesti Sjukhusinfo 2/09 Sairaalaviesti Sjukhusinfo 2/09 toukokuu maj Sisältö Sairaalaviesti 2/2009 Tiedote ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Julkaisija Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14 00530 Helsinki Puh. (09) 7711 www.kunnat.net

Lisätiedot

Sisältö. Perusturva/ Grundtrygghet 1/2010. Pääkirjoitus: Askel eteenpäin pitkällä tiellä 3. Ledare: Ett steg på den långa vägen 4

Sisältö. Perusturva/ Grundtrygghet 1/2010. Pääkirjoitus: Askel eteenpäin pitkällä tiellä 3. Ledare: Ett steg på den långa vägen 4 Sisältö Perusturva/ Grundtrygghet 1/2010 Tiedote ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Julkaisija Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14 00530 Helsinki Puh. (09) 7711 www.kunnat.net Koonnut Jaana Viemerö Painopaikka

Lisätiedot

Sairaalaviesti Sjukhusinfo 2/08

Sairaalaviesti Sjukhusinfo 2/08 Sairaalaviesti Sjukhusinfo 2/08 toukokuu maj Sisältö Sairaalaviesti 2/2008 Tiedote ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Julkaisija Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14 00530 Helsinki Puh. (09) 7711 www.kunnat.net

Lisätiedot

Perusturva Grundtrygghet

Perusturva Grundtrygghet Perusturva Grundtrygghet 3/12 lokakuu oktober Sisältö Perusturva/ Grundtrygghet 3/2012 Tiedote ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Julkaisija Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14 00530 Helsinki Puh. (09) 7711

Lisätiedot

Turvallisia synnytyksiä TYKSissä. Palkka koostuu monesta palasta. Kuntaneuvottelut käynnissä. Hälsovård i Åboland år 2009

Turvallisia synnytyksiä TYKSissä. Palkka koostuu monesta palasta. Kuntaneuvottelut käynnissä. Hälsovård i Åboland år 2009 3/syyskuu 2007 Turvallisia synnytyksiä TYKSissä Palkka koostuu monesta palasta Kuntaneuvottelut käynnissä Hälsovård i Åboland år 2009 Opetus hajautettu eri paikkakunnille 1 www.vsshp.fi Hyvä tiedonkulku

Lisätiedot

Sairaalaviesti Sjukhusinfo 1 2/11

Sairaalaviesti Sjukhusinfo 1 2/11 Sairaalaviesti Sjukhusinfo 1 2/11 toukokuu maj Sisältö Sairaalaviesti 1 2/2011 Tiedote ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Julkaisija Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14 00530 Helsinki Puh. (09) 7711 www.kunnat.net

Lisätiedot

3/2007. syyskuu september

3/2007. syyskuu september 3/2007 syyskuu september Sisältö Perusturva / Grundtrygghet Nro / nr 3/2007 Tiedote ilmestyy 4 kertaa vuodessa Julkaisija Suomen Kuntaliitto Sosiaali ja terveys -yksikkö Toinen linja 14 00530 Helsinki

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Sairaalaviesti Nro 1/2002 Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa.

Sisällysluettelo. Sairaalaviesti Nro 1/2002 Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa. 1/2002 maaliskuu Sairaalaviesti Nro 1/2002 Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Julkaisija Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14 00530 HELSINKI puh. (09) 7711 www.kuntaliitto.fi Vastaava toimittaja Chefredaktör

Lisätiedot

Potilasjärjestöt entistä tärkeämpiä, peruspalveluministeri Paula Risikko Potilasturvallisuus on saumatonta yhteistyötä, laatupäällikkö Marina

Potilasjärjestöt entistä tärkeämpiä, peruspalveluministeri Paula Risikko Potilasturvallisuus on saumatonta yhteistyötä, laatupäällikkö Marina Suomen lehti No 3 lokakuu - marraskuu 2010 FINLANDS PATIENTTIDNING 3/2010 Potilasjärjestöt entistä tärkeämpiä, peruspalveluministeri Paula Risikko Potilasturvallisuus on saumatonta yhteistyötä, laatupäällikkö

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirit perustettiin neljännesvuosisata

Sairaanhoitopiirit perustettiin neljännesvuosisata 1/kesäkuu 2015 Rintasyöpäpotilaille laadukasta hoitoa Varsinais-Suomessa s. 4 Tyksin palvelut koko maakuntaan s. 6 uudesta toiminnasta hyviä kokemuksia Loimaalla s. 12 En dag i veckan viker Marko Vesanen

Lisätiedot

Tekes -projekti: Ikääntyvän yhteiskunnan palvelurakennukset

Tekes -projekti: Ikääntyvän yhteiskunnan palvelurakennukset AALTO YLIOPISTO ARKKITEHTUURIN LAITOS SOTERA INSTITUUTTI Tekes -projekti: Ikääntyvän yhteiskunnan palvelurakennukset Case Eksote Leena Aalto, Matti Anttila, Jenni Hölttä, Reijo Kekäläinen, Anna Melander,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon. Suomessa 2011 RAPORTTI

Sosiaali- ja terveydenhuollon. Suomessa 2011 RAPORTTI Eeva Reissell Simo Kokko Anneli Milen Markku Pekurinen Niina Pitkänen Sanna Blomgren Marina Erhola Sosiaali- ja terveydenhuollon päivystys Suomessa 2011 RAPORTTI 30 2012 Eeva Reissell, Simo Kokko, Anneli

Lisätiedot

Visioita lähitulevaisuuden palvelujärjestelmästä

Visioita lähitulevaisuuden palvelujärjestelmästä Arkkitehtuurin laitos Sotera-instituutti Visioita lähitulevaisuuden palvelujärjestelmästä Loppuraportti ikääntyvän yhteiskunnan palvelurakennukset -projektista Hannu Huttunen, Reijo Kekäläinen, Teemu Kurkela

Lisätiedot

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä.

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Porin kaupunki, lokakuu 2014 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Taustatietoa ja käsitteitä 5 2.1.

Lisätiedot

SAIRAAT ELÄMÄT. Suomalaisen terveydenhuollon korjauspaketti. Markus Leikola

SAIRAAT ELÄMÄT. Suomalaisen terveydenhuollon korjauspaketti. Markus Leikola SAIRAAT ELÄMÄT Suomalaisen terveydenhuollon korjauspaketti Markus Leikola Markus Leikola ja Elinkeinoelämän valtuuskunta EVA Kustantaja: Taloustieto Oy Ulkoasu: Monentekijät Oy / Kirsi Sundell Painopaikka:

Lisätiedot

Sairaalan kesä on kuuma. TYKSissä panostetaan tutkimustyöhön. Terveydenhoitokulujen vertailu on vaikeaa. Raportointijärjestelmä valmistui

Sairaalan kesä on kuuma. TYKSissä panostetaan tutkimustyöhön. Terveydenhoitokulujen vertailu on vaikeaa. Raportointijärjestelmä valmistui 1/huhtikuu 2007 Sairaalan kesä on kuuma TYKSissä panostetaan tutkimustyöhön Terveydenhoitokulujen vertailu on vaikeaa Raportointijärjestelmä valmistui Kardiologipäivystykseen yhteistyötä 1 www.vsshp.fi

Lisätiedot

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Sivu 1 Sisällys ESIPUHE 3 1 LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN TAUSTA 5 2 SOTE-UUDISTUKSEN TAUSTAA JA KÄSITTEITÄ 8 2.1 Väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

Huomisen sote. Millaiseen sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmään. tulisi pyrkiä ja miten se tehdään. Sitran selvityksiä.

Huomisen sote. Millaiseen sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmään. tulisi pyrkiä ja miten se tehdään. Sitran selvityksiä. Sitran selvityksiä 92 Huomisen sote Millaiseen sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmään meidän tulisi pyrkiä ja miten se tehdään Huhtikuu 2015 Sitra 2015 Sitran selvityksiä 92 ISBN 978-951-563-913-4 (nid.)

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2008:28. Uusi TERVEYDENHUOLTOLAKI. Terveydenhuoltolakityöryhmän muistio SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2008:28. Uusi TERVEYDENHUOLTOLAKI. Terveydenhuoltolakityöryhmän muistio SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2008:28 Uusi TERVEYDENHUOLTOLAKI Terveydenhuoltolakityöryhmän muistio SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ KUVAILULEHTI Julkaisija: Sosiaali- ja terveysministeriö

Lisätiedot

Perusturva Grundtrygghet

Perusturva Grundtrygghet Perusturva Grundtrygghet 4/12 joulukuu december Sisältö Perusturva/ Grundtrygghet 4/2012 Julkaisija Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14 00530 Helsinki Puh. (09) 7711 www.kunnat.net Koonnut Jaana Viemerö

Lisätiedot

Yhteispäivystys valtaa alaa. Salon aluesairaalan lähes 7000 neliön uudistusosa otettiin käyttöön. Goda nyheter för de minsta

Yhteispäivystys valtaa alaa. Salon aluesairaalan lähes 7000 neliön uudistusosa otettiin käyttöön. Goda nyheter för de minsta Yhteispäivystys valtaa alaa Salon aluesairaalan lähes 7000 neliön uudistusosa otettiin käyttöön Goda nyheter för de minsta Kaksi uutta hoitoketjua terveydenhuollolle Koko keuhkoklinikka saman katon alle

Lisätiedot

Sairaaloiden ja sairaanhoitopiirien tammi elokuu 2014. Yhteenvetoa kysynnästä, tuotannosta ja taloudesta

Sairaaloiden ja sairaanhoitopiirien tammi elokuu 2014. Yhteenvetoa kysynnästä, tuotannosta ja taloudesta Sairaaloiden ja sairaanhoitopiirien tammi elokuu 2014 Yhteenvetoa kysynnästä, tuotannosta ja taloudesta esh14 1 8 palvelujen kokonaiskysyntä kasvoi hieman palveluja käyttäneitä asiakkaita oli enemmän avohoito

Lisätiedot