1 Toimintaohjelman tavoitteet Terveystarkastukset Määräaikaiset terveystarkastukset Laajat terveystarkastukset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1 Toimintaohjelman tavoitteet... 3 2 Terveystarkastukset... 4 2.1 Määräaikaiset terveystarkastukset... 4 2.2 Laajat terveystarkastukset... 4 2."

Transkriptio

1 Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toimintaohjelma vuosille

2 1 Toimintaohjelman tavoitteet Terveystarkastukset Määräaikaiset terveystarkastukset Laajat terveystarkastukset Muut terveystarkastukset Toiminnan sisältö Perhesuunnittelu- ja seksuaalineuvonta Äitiysneuvola Lastenneuvola Kouluterveydenhuolto Opiskeluterveydenhuolto Ehkäisevä suun terveydenhuolto Kouluyhteisön ja opiskeluympäristön terveellisyys ja turvallisuus Erityisen tuen tarpeen tunnistaminen ja tuen järjestäminen Asevelvollisten kutsuntatarkastukset Aikuisneuvola Ikäihmisten neuvola Diabetesneuvola Työttömien terveystarkastukset Kotisairaanhoito Muut lakisääteiset neuvolassa toteutettavat palvelut Terveysneuvonta Seuranta Liite 2. Lastenneuvolan käynnit Liite 3. Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon tarkastukset Liite 4. Ehkäisevä suun terveydenhuolto Liite 5. Lomakkeet

3 3 1 Toimintaohjelman tavoitteet Tavoitteiden lähtökohtana on uusittu terveydenhuoltolaki 1326/2010 ja sen 23 nojalla annettu valtioneuvoston asetus 338/2011 (edellinen asetus 380/2009) neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta sekä terveydenhuoltolain 13, 20 ja 25, koskien aikuisten ja iäkkäiden terveydenhuolto palveluja. Asetuksen tarkoituksena on varmistaa, että lasta odottavien naisten ja perheiden sekä alle kouluikäisten lasten, oppilaiden ja heidän perheidensä sekä opiskelijoiden terveysneuvonta ja terveystarkastukset ovat suunnitelmallisia, tasoltaan yhtenäisiä ja yksilöiden ja väestön tarpeet huomioon ottavia kunnallisessa terveydenhuollossa. Asetuksen tavoitteena on taata riittävät, yhtenäiset ja alueellisesti tasavertaiset palvelut, vahvistaa terveyden edistämistä sekä tehostaa varhaista tukea ja syrjäytymisen ehkäisyä. Uuden lain mukaan terveysneuvontaa ja terveystarkastuksia tulee järjestää myös opiskeluja työterveydenhuollon ulkopuolelle jääville sekä aikuisille ja ikäihmisille. Kunnan terveydenhuollosta vastaavan viranomaisen on hyväksyttävä toimintaohjelma neuvolatyölle, koulu- ja opiskeluterveydenhuollolle sekä lasten ja nuorten ehkäisevälle suun terveydenhuollolle. Suunnitelma laaditaan yhteistyössä terveys-, sosiaali- ja sivistystoimen kanssa. Toimintaohjelma tukee osaltaan kunnan lastensuojeluohjelmaa ja liitetään osaksi lasten- ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa. Kunnan tehtävänä on huolehtia tarvittava tiedottaminen kuntalaisille. Kunnan on myös työnantajana huolehdittava resursoinnista, jotta asetuksen edellyttämä toiminta voi toteutua. Asetus edellyttää vastuuhenkilön nimeämisen toimintaohjelman kehittämiseen, koordinointiin ja seurantaan. Terveystarkastusten lisäksi sekä neuvolatoiminnassa, että koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa on vanhemmilla ja oppilailla mahdollisuus ottaa terveydenhoitajaan yhteyttä oma-aloitteisesti omaan terveyteen ja hyvinvointiin liittyvissä asioissa. Suun terveydenhuollossa asetuksella yhtenäistetään määräaikaistarkastusten toteuttamista sekä tuetaan ehkäisevään toimintaan lasten ja nuorten suun terveydenhuollossa. Asetuksessa painotetaan myös ensimmäistä lastaan odottavan perheen suun terveydenhuoltoa. Väestön ikääntyessä ja ikärakenteen muuttuessa tulee suunnittelussa paneutua myös rakenteiden tarkasteluun ja tarvittaessa niiden muuttamiseen.

4 4 2 Terveystarkastukset Palveluja järjestettäessä terveystarkastusten ja niiden perusteella suunnitellun terveysneuvonnan on muodostettava suunnitelmallinen yksilön ja perheen niihin osallistumisen mahdollistava kokonaisuus. Käytännössä terveysneuvonta kuuluu olennaisena osana jokaiseen terveystarkastukseen. Lähtökohtana on terveyskäsitys, johon sisältyy aina myös mielenterveys. Vastaavasti terveyden edistämiseen sisältyy aina myös mielenterveyden edistäminen. Neuvolatoiminnassa sekä opiskelija- ja terveydenhuollossa kiinnitetään erityistä huomiota toiminnan yhteensovittamiseen erilaisissa nivelvaiheissa, kuten lapsen ja perheen siirtyessä äitiysneuvolasta lastenneuvolan palvelujen piiriin, lastenneuvolasta kouluterveydenhuoltoon ja edelleen opiskeluterveydenhuoltoon. Toiminnan järjestämisessä otetaan huomioon lapsen, nuoren ja koko perheen oikeus osallistua ja saada tukea. Palveluja järjestettäessä kiinnitetään huomiota myös kehitysympäristöihin, joita ovat koti, varhaiskasvatuksen ympäristöt, koulu, myös virtuaalinen maailma. Kehitysympäristöllä tarkoitetaan kaikkia niitä yhteisöjä, joissa lapsi ja nuori kasvaa ja kehittyy. Tärkeimpänä näistä lapselle ja nuorelle on oma perhe. Palvelujen tehtävänä on osaltaan tukea kehitysympäristöjä. 2.1 Määräaikaiset terveystarkastukset Määräaikaisiin terveystarkastuksiin kutsutaan ennalta määritelty ikä- tai vuosiluokka. Tarkastukseen sisältyy fyysisen kasvun ja terveydentilan, suun terveyden, psykososiaalisen ja neurologisen kehityksen, kommunikoinnin, puheen ja kielen sekä aistien kehityksen seuranta. Tavoitteena on tunnistaa mahdollisimman ajoissa epäsuotuisen kehityksen merkit lapsessa, perheessä ja elinympäristössä sekä puuttua terveyttä vaarantaviin tekijöihin. Terveystarkastuksiin osallistuminen on vapaaehtoista ja kaikille tarkastusten piiriin kuuluville tarjotaan mahdollisuus osallistua terveystarkastuksiin. Asetuksen mukaan terveydenhoitajan tai lääkärin tule pyrkiä selvittämään määräaikaisista terveystarkastuksista pois jäävien tuen tarve. Tuen tarvetta selvitetään ottamalla yhteyttä perheeseen ja tarvittaessa käydään kotikäynnillä. 2.2 Laajat terveystarkastukset Osa terveystarkastuksista tehdään laajoina terveystarkastuksina. Niissä terveydenhoitaja ja lääkäri arvioivat yhdessä ja tarvittaessa yhteistyössä muiden ammattihenkilöiden kanssa odottavan naisen, lapsen tai nuoren terveyden lisäksi aina myös koko perheen hyvinvointia. Tämä on moniammatillista yhteistyötä, joka vaatii etukäteistä yhteissuunnittelua ja arviointia, mutta se ei edellytä asiakkaan tapaamista samaan aikaan. Alle kouluikäisen lapsen ja oppilaan laajaan terveystarkastukseen sisältyy huoltajien haastattelu ja koko perheen hyvinvoinnin selvittäminen. Laajaan terveystarkastukseen sisältyy myös hyvinvointiarvion pyytäminen varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa lapsesta vastaavalta ammattihenkilöltä. Huoltajan kirjallisella suostumuksella päivähoidon ja esiopetuksen henkilökunta antaa arvion alle kouluikäisen lapsen selviytymisestä päivähoidossa tai opettaja arvion oppilaan selviytymisestä koulussa.

5 5 2.3 Muut terveystarkastukset Mikäli määräaikaisissa terveystarkastuksissa ilmenee erityistä seurannan tai tuen tarvetta, niin lasta odottavalle perheelle, lapselle tai nuorelle järjestetään mahdollisuus lisätarkastuksiin. Tällaisia tilanteita voivat aiheuttaa esimerkiksi kehitykseen, koulunkäyntiin tai ammatinvalintaan vaikuttavat sairaudet. 3 Toiminnan sisältö Inarin kunnassa äitiysneuvola toimii terveyskeskuksen tiloissa. Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto toteutetaan kouluilla. Kunnan sivupisteissä, Inarissa ja Sevettijärvellä terveydenhoitajat tekevät lasten- koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa sekä aikuis- ja ikäihmisten neuvolatoimintaa. Nellimissä toimii lasten-, aikuis- ja ikäihmisten neuvola. Terveydenhoitajat työskentelevät useammalla osa-alueella oman vastuualueensa mukaisesti, myös kotisairaanhoito sisältyy tähän toimintaan. Sevettijärven terveydenhoitaja tekee myös kotisairaanhoitoa Norjan Neidenin alueella. Suun terveydenhuolto toimii hammashuollon tiloissa terveyskeskuksessa ja Inarissa. 3.1 Perhesuunnittelu- ja seksuaalineuvonta Seksuaalineuvontaa integroidaan kaikkiin terveyspalveluihin. Alle kouluikäisen lapsen, oppilaan ja opiskelijan seksuaalista kypsymistä ja kehitystä tukeva neuvonta sisällytetään terveysneuvontaan ja terveystarkastuksiin lapsen ja nuoren kehitysvaihetta vastaavasti. Neuvonta raskaudenehkäisystä ja muu seksuaaliterveysneuvonta kuuluvat neuvolan sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palveluihin. Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto ovat terveystiedon opetuksen ohella keskeisessä asemassa nuoren seksuaalikasvatuksessa. Terveydenhoitajat tekevät seksuaaliterveysneuvonnan osalta tiiviisti yhteistyötä koulujen opettajien kanssa. Erityisen tärkeä ryhmä on puberteettia lähestyvät nuoret, joiden luonnolliseen kehitykseen kuuluu seksuaalisen kiinnostuksen herääminen, parisuhteiden luominen sekä parisuhteiden ja sosiaalisten verkostojen muuttuminen. Nuoret ovat aktiivisia tiedon hakijoita ja tässä vaiheessa heille tarjotaan nettiosoitteita hyvistä seksuaaliterveyden tietolähteistä. Ehkäisyn tarpeessa olevat sekä nuoret, että aikuiset ohjataan ehkäisyneuvolaan, jossa terveydenhoitaja ja lääkäri yhteistyössä päättävät sopivasta ehkäisystä. Ensimmäistä ehkäisyään aloittaville annetaan aloituspakkaukset veloituksetta. Perhesuunnittelu- ja seksuaalineuvonta on keskitetty äitiysneuvolan terveydenhoitajalle, mutta kaikki terveydenhoitajat antavat neuvontaa oman toimenkuvan mukaisesti. 3.2 Äitiysneuvola Äitiysneuvolassa lasta odottava perhe käy keskimäärin 17 kertaa (Liite 1), joista kolme kertaa lääkärin vastaanotolla. Tarvittaessa äidit käyvät myös LKS:n äitiyspoliklinikalla. Raskauteen liittyvissä seulontatutkimuksissa äidit käyvät kaksi kertaa raskauden aikana, tutkimukset ovat vapaaehtoisia ja ne tehdään Lapin keskussairaalassa. Yhdistelmäseula tehdään raskausviikolla ja rakenneultraäänitutkimus noin raskausviikolla. Äitiysneuvola järjestää perheille synnytysvalmennusta.

6 6 Kotikäyntejä tehdään synnytyksen jälkeen 1-2 kertaa ja tarvittaessa useamminkin. Noin kolmen viikon ikäisenä lapsi siirtyy lastenneuvolan asiakkaaksi. Ensimmäisellä neuvolakäynnillä synnytyksen jälkeen äidiltä otetaan myös jälkitarkastusnäytteet äitiysneuvolan terveydenhoitajan toimesta sekä varataan lääkäriaika jälkitarkastusta varten. Laajoja terveystarkastuksia on käytännössä tehty jo useiden vuosien ajan ja jatkuvat edelleen uuden asetuksen mukaisesti, mikä tarkoittaa, että äidin ja sikiön terveydentilan lisäksi selvitetään koko perheen hyvinvointia haastattelemalla sekä tehostetaan yhteistyötä perheen kanssa. Asetuksen mukaan terveystarkastuksia toteutetaan terveydenhoitajan ja lääkärin toimesta. Tarvittaessa tehdään yhteistyötä muiden ammattihenkilöiden esim. fysioterapeutin, psykologin, puheterapeutin ja valistushammashoitajan kanssa. Kaikki äidit saavat äitiysneuvolassa kirjallisen ohjeen hakeutumisesta suun terveydenhuollon tarkastukseen. Äitiysneuvolassa selvitetään äidin ammatti, työtehtävät ja työterveyspalvelujen saatavuus. Jos raskaana olevalla äidillä ei ole työterveyshuoltoa, on haitalliset tekijät työssä selvitettävä ja annettava tarvittavaa ohjausta ja neuvontaa. Lisäksi neuvotaan työn ja perheen elämän yhteensovittamista, henkisen hyvinvoinnin edistämistä ja väkivallan ehkäisyä. Äitiys- ja lastenneuvolan toimesta aloitetaan varhaisen vuorovaikutuksen tukemisen kotikäynnit, tavoitteena käydä perheen luona ennen ja jälkeen lapsen syntymän. Äitiysneuvolan terveydenhoitaja antaa esitteen raskauden viime kolmanneksen aikana, jolloin perhe voi sopia lastenneuvolan terveydenhoitajan kanssa kotikäynnistä ennen synnytystä. 3.3 Lastenneuvola Varhaisen vuorovaikutuksen tukemisen kotikäynnit eli Vavu aloitetaan ennen lapsen syntymää ja haastattelu pyritään järjestämään kotikäyntinä siten, että molemmat vanhemmat ovat kotona. Yhteisen keskustelun tavoitteena on edistää lapsen ja vanhempien välisen varhaisen vuorovaikutuksen myönteistä sujumista. Keskustelu auttaa lastenneuvolan terveydenhoitajaa tutustumaan alueellaan syntyvien vauvojen vanhempiin jo odotusaikana, jotta yhteistyö vauvan synnyttyä lähtisi mahdollisimman mukavasti käyntiin. Lastenneuvolan terveydenhoitaja tekee kotikäyntejä 2-3 viikon ikäisen lapsen luona 1-2 kertaa tarpeen mukaan. Määräaikaisia tarkastuksia tehdään lastenneuvolassa 1 kk alkaen 17 kertaa (Liite 2), tarvittaessa useamminkin. Lastenneuvolassa perhe käy lapsen ensimmäisen vuoden aikana kahdeksan kertaa, joista kolme lääkärin vastaanotolla (Liite 2). Yli vuoden ikäinen lapsi käy perheensä kanssa neuvolassa vähintään 7 kertaa. Lisäksi ennen kouluikää lapsi käy kaksi kertaa neuvolalääkärin vastaanotolla. Päivähoidon kanssa tehdään yhteistyötä lapsen tullessa neuvolaan mm. siten, että kaikille päivähoidossa oleville lapsille tehdään varhaiskasvatussuunnitelma, joka tarkistetaan säännöllisesti ja toimitetaan vanhempien luvalla myös neuvolaan ennen 1,5- ja 4 -vuotistarkastusta. Lapsen kasvu ja kehitys on ensimmäisen vuoden aikana nopeaa. Kehityksen seuranta vaatii riittävää käyntitiheyttä, jotta kasvun häiriöt ja tiettyinä herkkyyskausina

7 7 saavutettavien taitojen kehitysviiveet voidaan ajoissa havaita. Oppimisen ongelmiin viittaavat kehityspiirteet ja riskitekijät tulee tunnistaa varhain, jotta voidaan järjestää oikeaoppinen tuki lapsen arkiympäristöön ja tarvittaessa varhaista kuntoutusta ennen kouluun menoa. Lapsen kehityksen seurannan ja mahdollisten kehitysviiveiden havaitsemisen lisäksi riittävän tiheätä neuvolaseurantaa tarvitaan vanhempien ja lapsen välisen vuorovaikutussuhteen muodostumisen tukemista ja mahdollisten ongelmien havainnointia varten. Varhaisen vuorovaikutuksen on todettu ennustavan lapsen myöhempää kehitystä ja hyvinvointia. Laajassa terveystarkastuksessa arvioidaan lapsen terveydentilan lisäksi aina myös koko perheen hyvinvointia. Terveystarkastuksista pois jäävien tuen tarve pyritään selvittämään. 3.4 Kouluterveydenhuolto Ennen kouluun tutustumispäivää kouluterveydenhoitaja käy lastenneuvolassa keskustelemassa ja hakemassa tiedot kouluun tulevista lapsista. Kouluterveydenhuollossa koulunsa aloittaville lapsille tehdään laaja terveystarkastus. Ivalossa terveydenhoitaja tarkastaa lapset kesän aikana, Inarissa ja Sevettijärvellä elo-syyskuussa. Lääkärintarkastus tehdään syksyllä koulujen alettua. Koululaisten määräaikaiset terveystarkastukset tehdään vuosittain. Laaja terveystarkastus tehdään ensimmäisen luokan lisäksi viidennellä ja kahdeksannella luokalla. Koulunsa aloittaville lapsille tehdään terveystarkastus kesän aikana, Inarin ja Sevettijärven koululaiset tarkastetaan elo-syyskuussa. Lääkärintarkastus tehdään syksyllä koulujen alettua. Terveyskeskus tekee vuosittain sopimuksen optikon ja silmälääkärin kanssa, jotka suorittavat koululaisten tarkemmat näön tutkimukset tarvittaessa. Jos koululainen on yli 8- vuotias, lähetetään hänet ensin optikon tarkastukseen näön huononnuttua tai muiden näköön liittyvien ongelmien ilmaannuttua. Optikko lähettää palautteen, josta ilmenee tutkimuksen tulos ja se, onko tarvetta silmälääkärin tutkimukseen. Alle 8-vuotiaat otetaan suoraan silmälääkäriin. Kurkku- nenä- ja korvatautien erikoislääkärin tutkimuksiin lähetetään tarvittaessa LKS:aan. Puheterapeutille hakeudutaan yleensä neuvolaiässä, mutta tarvittaessa terveydenhoitajan lähetteellä pääsee myöhemminkin. Fysioterapeutin tutkimukseen ohjataan terveydenhoitajan lähetteellä, esim. ryhti- tai liikuntaongelmissa. Mielenterveysongelmissa oppilas ohjataan mielenterveys- ja perheneuvolaan. Terveydenhoitaja osallistuu kouluilla järjestettäviin vanhempainiltoihin, jossa hän kertoo oppilaille tehtävistä terveystarkastuksista ja muista ajankohtaisista asioista. Oppilaan vanhempien kirjallisella tai suullisella luvalla käsitellään huolta aiheuttaneita asioita Ivalon yläasteella oppilashuoltoryhmässä, joka kokoontuu viikottain, Inarin ala- ja yläasteen oppilashuoltoryhmissä, jotka kokoontuvat vähintään kaksi kertaa lukukaudessa ja muilla kouluilla opettajien kanssa. Uutena asiana tulee suunniteltavaksi laajoista terveystarkastuksista tehtävä yhteenveto, jota asetuksen mukaan on käytettävä arvioitaessa oppilashuollon yhteistyönä luokka- ja kouluyhteisön tilaa ja mahdollisten lisätoimenpiteiden tarvetta. Yhteenveto ei sisällä

8 8 henkilötietoja. Koulutoimen järjestämänä tehdään valtakunnallinen kouluterveyskysely joka toinen vuosi. Siihen osallistuvat peruskoulun 8 ja 9 luokkalaiset. Kyselystä saadaan myös kuntakohtainen erittely, jonka tuloksia tarkastellaan oppilashuoltoryhmissä. 3.5 Opiskeluterveydenhuolto Opiskeluterveydenhuollossa terveydenhoitajan tarkastuksia tehdään vuosittain ja lääkärin tarkastuksia 1-2 kertaa opiskelun aikana. Toisen opiskeluvuoden aikana tehdään laaja terveystarkastus, johon sisältyy terveydenhoitajan tarkastuksen lisäksi lääkärintarkastus. Poikien lääkärintarkastukseen sisältyy kutsuntatarkastus. Opiskeluterveydenhuollossa opiskelijalle annetaan terveysneuvonnassa ohjeet työsuojelun perusteista. Opiskelijaa neuvotaan, miten vaaroja voidaan tunnistaa sekä arvioida ja hallita riskejä. Neuvonnassa korostetaan opiskelijan omaa toimintaa fyysisen ja psyykkisen ylikuormittumisen ehkäisyssä, päihteiden käytön yhteyttä terveyteen ja turvallisuuteen sekä ravinnon ja liikunnan merkitystä hyvinvoinnille. Ammatillisessa oppilaitoksessa määräaikaiset terveystarkastukset noudattelevat samaa linjaa lukion kanssa. Terveydenhuolto on tärkeä osa nuorten syrjäytymisen ehkäisyssä. Inarin kunnassa oman haasteensa opiskelijaterveydenhuoltoon tuo erilaisista kulttuureista tulevat opiskelijat sekä oppilasasuntola, jolloin nuori on usein ensimmäistä kertaa asumassa oman kodin ulkopuolella. Ammatilliseen oppilaitokseen hakeutuu suhteessa enemmän oppilaita, joilla on ollut aiemmin erilaisia oppimisvaikeuksia kuin lukioon hakeutuvilla, mikä tulee huomioida myös opiskeluterveydenhuollossa. Opiskelijan terveystarkastukseen kuuluu terveydenhoitajan tarkastuksen lisäksi kirjallinen kysely alkoholinkäytöstä ja tarvittaessa mielialakysely (BDI-testi). Aikuiskoulutuksessa opiskeleville annetaan mahdollisuus terveystarkastukseen, jos kurssi kestää yli neljä kuukautta tai tähtää ammattitutkintoon. Alle neljän kuukauden kurssilaisille ei terveystarkastusta kunnallisen terveydenhuollon toimesta tehdä. Myös lukion ja ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijat osallistuvat valtakunnalliseen kouluterveyskyselyyn, joka tehdään joka toinen vuosi. 3.6 Ehkäisevä suun terveydenhuolto Lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon tavoitteena on turvata lapselle hyvä suun terveys mahdollisimman varhain. Toimintamallilla luodaan perusta suun terveydelle huomioiden yksilölliset tarpeet suun terveyden edistämisessä ja suusairauksien ehkäisyssä. Ensimmäistä lastaan odottava perhe ohjataan neuvolasta hammashuoltoon terveysneuvontakäynnille (kirjallinen ohje), jossa valistushammashoitaja arvioi odottavan perheen suun terveydentilan ja hoidon tarpeen haastattelulla ja tarvittaessa muilla menetelmillä. Samalla vanhemmille annetaan tietoa siitä, miten he voivat omalla käyttäytymisellään edistää lapsen suun pysymistä terveenä.

9 9 Suun terveystarkastukset aloitetaan puolen vuoden iässä. Valistushammashoitaja varaa ajan ja lähettää kutsut tarkastuksiin. 6-vuotiaille kutsu lähetetään joko kotiin tai esikoulun kautta. Ennen kouluikää luodaan lapselle valmiudet omahoidon toteuttamiselle suun terveyden ylläpitämiseksi. Perheille tiedotetaan keskeisistä suun terveyteen vaikuttavista tekijöistä mm. karieksen tarttuvasta luonteesta, ravinto- ja ruokailutottumuksista, puhdistuksesta, fluorista ja xylitolista. Perheille korostetaan opittujen tapojen ja tottumusten vaikutuksista lapsen suun terveyteen. Alakoululaisten suun terveydenhuollon tavoitteena on pitää suu terveenä yli hampaiden vaihduntavaiheen. Neuvonnalla vahvistetaan ennen kouluikää luotuja tapoja huolehtia suun terveydestä, erityisesti otetaan huomioon yksilölliset tarpeet ja kehitysvaiheet. Lasta ja perhettä tuetaan ottamaan vastuuta suun terveydestä ja ymmärtämään sen vaikutus osana yleisterveyttä. Yläkoululaisten kanssa jatketaan ja syvennetään tietojen ja taitojen antamista yksilölliset tarpeet ja kehitysvaiheet huomioon ottaen. Neuvonnalla korostetaan oman vastuun ottamista suun terveydestä sekä ohjataan nuorta huomioimaan suun terveys osana yleisterveyttä. Samalla annetaan tietoa tupakan, nuuskan ja päihteiden vaikutuksesta suun terveyteen. Suun terveydenhuollon henkilöstö tekee yhteistyötä koulujen ja muiden nuorten elämään liittyvien yhteistyötahojen kanssa. Peruskoululaisten kutsu suun terveystarkastuksiin lähetetään koulun kautta. Opiskelijalle tulee järjestää kerran opiskeluaikana suun terveystarkastus, jossa selvitetään suun terveysneuvonnan ja palvelun tarve. Ohjauksessa korostetaan tupakoinnin, makeiden ja happamien juomien, runsaan makean käytön sekä puhdistuksen laiminlyönnin vaikutusta suun terveyteen. Terveysneuvonta kohdistuu oman vastuun ottamiseen suun terveydestä ja palvelujen käytöstä. Opiskelijoiden hammashuoltoon ohjaus tapahtuu opiskelijaterveydenhuollosta vastaavan terveydenhoitajan terveystarkastuksen yhteydessä. Erityisryhmään kuuluvat kehitysvammaiset, joille on järjestetty säännölliset käynnit valistushammashoitajalla noin kerran kuukaudessa ja tarvittaessa heidät ohjataan hammaslääkärille. Yli 18-vuotiaat pääsevät ajanvarauksella valistushammashoitajan tarkastukseen ja terveysneuvontaan, josta heidät tarvittaessa ohjataan hammaslääkärille. Ikäihmisten tarkastuksia suoritetaan sekä kotona asuville, että laitoshoidossa oleville kahden vuoden välein, jossa annetaan samalla yksilöllistä ohjausta ja neuvontaa sekä ohjataan tarvittaessa hammaslääkärille tai hammasteknikolle. Vuodeosaston pitkäaikaispotilaille tehdään kerran vuodessa hammashoidollisia käyntejä (esim. suun puhdistus), joiden yhteydessä tarkistetaan suun hoito-ohjeet. Henkilökunnalle pyritään pitämään valistustilaisuus kerran vuodessa ja pyydettäessä vuodeosastolla käydään muulloinkin. Suun terveydenhuollon toiminnassa noudatetaan Inarin kunnassa käytössä olevaa suun terveydenhuollon ennaltaehkäisevän hoidon suunnitelmaa. Hammashuollon ikäryhmäkäynneistä ja tavoitteista on selvitys liitteenä (Liite 4). 3.7 Kouluyhteisön ja opiskeluympäristön terveellisyys ja turvallisuus Kouluterveydenhuollon tavoitteena on terveellinen, turvallinen, esteetön ja esteettisesti viihtyisä oppimisympäristö, jossa on huomioitu fyysisten työolojen kuten sisäilman laadun,

10 10 sisä- ja ulkotilojen tapaturmavaarat, kalusteiden, sosiaalitilojen säilytystilojen ja koulun siivouksen asianmukainen taso. Koulutyön ergonomiseen tarkastukseen ja arvioon voidaan hyödyntää fysioterapian ammattilaista. Kouluterveydenhuollossa on tarpeen tehdä yhteistyötä ruokapalvelun henkilöstön ja muiden kouluyhteisön toimijoiden kanssa. Tavoitteena on, että koululaisilla ja opiskelijoilla on mahdollisuus terveelliseen kouluateriaan ja terveellisiin välipaloihin koulupäivän aikana ja mahdollisuus käyttää vettä janojuomana. Oppilaan ja opiskelijan terveyden edistämiseksi kouluyhteisön ja opiskeluympäristön terveellisyys ja turvallisuus on tarkastettava joka kolmas vuosi. Tarkastus tehdään yhteistyössä oppilaitoksen ja sen oppilaiden tai opiskelijoiden, koulu- tai opiskeluterveydenhuollon, terveystarkastajan, työterveyshuollon, työsuojeluhenkilöstön ja tarvittaessa muiden asiantuntijoiden kesken. Terveysvalvonnan johtajalla on vastuu tarkastuksen suorittamisesta, mikä toimitetaan yhdessä eri asianosaisten kanssa. Tarkastuksessa todettujen puutteiden korjaamista seurataan vuosittain. 3.8 Erityisen tuen tarpeen tunnistaminen ja tuen järjestäminen Terveysneuvonta ja terveystarkastukset on järjestettävä alle kouluikäisen lapsen, oppilaan, opiskelijan ja perheen erityisen tuen tarpeen tunnistamiseksi mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jotta tarpeenmukainen tuki voidaan järjestää viiveettä. Varhaisessa vaiheessa auttaminen on yleensä helpompaa ja varhaisella tuella voidaan lievittää terveyserojen syventymistä ja ehkäistä osaltaan syrjäytymistä. Erityisen tuen tarve on selvitettävä, jos lapsessa, nuoressa, perheessä tai ympäristössä on tekijöitä, jotka voivat vaarantaa lapsen tai nuoren tervettä kasvua ja kehitystä. Tilanteet, joissa lapsi, nuori tai perhe voi tarvita erityistä tukea, ovat hyvin moninaisia. Työntekijän huolen herääminen voi olla niistä ensimmäinen vihje. Erityisen tuen järjestämisestä laaditaan suunnitelma yhteistyössä tukea tarvitsevan ja ikävaiheen mukaisesti hänen perheensä kanssa. Huoltajien mielipiteiden ja tarpeiden huomioiminen on tärkeä lapsen, nuoren tai koko perheen tukitoimia suunniteltaessa ja järjestettäessä. Tarvittaessa tehdään yhteistyötä eri toimijoiden, kuten päivähoidon, lastensuojelun, oppilas- ja opiskelijahuollon sekä erikoissairaanhoidon ja muiden tahojen kanssa. 3.9 Asevelvollisten kutsuntatarkastukset Kutsuntaikäisten nuorten ennakkotarkastukset suoritetaan lakisääteisesti vuosittain opiskeluterveydenhuollossa toisen vuoden opiskelijoille ja terveyskeskuksessa muille nuorille. Kutsuntatarkastuksia tehdään niille nuorille, jotka täyttävät kyseisen kalenterivuoden aikana 18 vuotta tai ovat saaneet edellisinä vuosina palvelukseen astumisesta lykkäystä jonkin syyn vuoksi. Vapaaehtoisesti varusmiespalvelukseen pyrkivät naiset ja miehet hakeutuvat omatoimisesti lääkärintarkastukseen. Kutsun saanut nuori tuo mukanaan puolustusvoimilta saamansa esitietolomakkeen täytettynä sekä mahdolliset erikoislääkärin lausunnot. Kutsuntatarkastuksessa nuorelle

11 11 suoritetaan haastattelut, seulontatutkimukset, mieliala- ja päihteidenkäyttökysely sekä tarvittavat kliiniset perustutkimukset ja lisäksi hänelle annetaan terveysneuvontaa. Tarvittaessa nuori ohjataan jatkotutkimuksiin ja -hoitoon. Terveydenhoitajan ja lääkärin tarkastuksissa täytetään lääkärinlausunto terveydentilasta, mikä lähetetään sotilaspiiriin Aikuisneuvola Aikuisneuvolatyö sisältää laaja-alaista terveysneuvontaa ja hoidontarpeen arvioimista terveydenhoitajien vastaanottokäynneillä ja puhelinneuvonnassa sekä kotisairaanhoidon käynneillä. Aikuisneuvolan tavoitteena on edistää aikuisten terveyttä ja hyvinvointia sekä ehkäistä sairauksia. Aikuisneuvolassa annetaan ravitsemusneuvontaa heikentyneeseen sokerinsietoon ja ylipaino-ongelmiin sekä elintapaohjausta ravitsemukseen, liikuntaan, tupakointiin ja alkoholinkäyttöön. Lisäksi neuvolaan voi varata ajan verenpaineenmittaukseen ja erilaiseen elintapaneuvontaan joko lääkärin lähetteellä tai oma-aloitteisesti. Aikuisten terveyden edistämistyötä toteutetaan voimassa olevien lakien ja käypä-hoito-suositusten mukaisesti. Elintapaohjausneuvontaa tehdään henkilökohtaisten käyntien yhteydessä ja lisäksi pyritään järjestetään esim. painonhallintaryhmiä tietyin väliajoin. Neuvolatoimintaan liittyy myös tartuntatautien ennaltaehkäisyyn liittyvää neuvonta sekä rokotusneuvonta ja erilaisten rokotusten toteutus. Rokotusyhdyshenkilöksi on nimetty terveydenhoitaja Ikäihmisten neuvola Ikäihmisten neuvolapalvelujen tavoitteena on tukea kotona asumista mahdollisimman pitkään sekä turvata kaikille tasavertaiset palvelut kunnassa ja ennaltaehkäistä sairauksia. Ikäihmisten terveyttä edistetään terveysneuvonnalla terveyskeskuksessa ja kotikäynneillä. Ikäihmisille suunnatussa neuvolatoiminnassa tuetaan erityisesti kotona asumisen mahdollisuutta. Ennaltaehkäiseviä kotikäyntejä tarjotaan vuosittain kaikille 75-vuotta täyttäville henkilöille. Kotikäynnillä terveydenhoitaja selvittää asiakkaan terveydentilan haastattelemalla, havainnoimalla ja mittaamalla. Haastattelun avulla kartoitetaan taustatiedot, selviytyminen päivittäisistä toiminnoista (liikkuminen, asioiminen, kotihoidon/yksityisen avun tarve), koettu terveydentila (oireet, sairaudet, lääkkeet, gynekologiset asiat, eturauhasasiat, hampaat, kuulo, näkö, muisti, läheis- ja sukulaiskontaktit ja harrastukset), tavat ja tottumukset (ravitsemustottumukset, lepo, liikunta, tupakka ja alkoholi). Lisäksi asiakkaalle annetaan ohjausta kotona pärjäämisen edistämiseksi. Ikäihmisten neuvolatoimintaa pyritään kehittämään siten, että kaikilla ikäihmisillä olisi tietoa neuvolapalveluista ja he kävisivät määräajoin terveystarkastuksissa. Aikuisille ja ikäihmisille tarkoitettu, ilman ajanvarausta toimiva terveydenhoitajan vastaanotto toimii joka kk:n 1. maanantai klo 8-10 Ivalon neuvolassa ja terveystaloilla Inarissa ja Sevettijärvellä. Ikäihmisten palveluopas on ikäihmisille ja heidän läheisilleen suunnattu opas, josta löytyy kunnan alueelta saatavat palvelut, tuet, korvaukset ym. ajankohtaista tietoa. Opas jaetaan postitse määräajoin kaikille yli 65-vuotiaille kuntalaisille.

12 Diabetesneuvola Diabetesneuvonta on osa aikuisneuvolaa, jota tekevät kaikki terveydenhoitajat. Diabeteksen hoito ja seuranta on keskitetty yhdelle terveydenhoitajalle, mutta muutkin terveydenhoitajat tekevät ammattitaitonsa mukaisesti diabeteksen hoidon seurantaa. Diabetesneuvolassa hoidetaan tyypin I, tyypin II ja heikentyneen sokeritason asiakkaita. Tavoitteena on asiakkaan hyvä elämänlaatu ja verensokerin pitäminen mahdollisimman lähelle normaalitasoa. Asiakkaat huomioidaan yksilöllisesti ikä ja sairauden vaihe/vakavuus huomioon ottaen. Ennaltaehkäisy sisältää hoidossa terveyden edistämisen ja terveysviestinnän ja tavoitteena on ehkäistä diabeetikon lisäsairauksia, vähentää sepelvaltimotaudin ja aivohalvauksen vaaraa, ehkäistä silmänpohja-, munuais-, ja hermomuutoksia. Diabeetikoiden määräaikaistarkastuksia tehdään 4-6 kk välein sekä tarvittaessa. Käynnin sisältöön kuuluu verensokerien omaseurantavihkon tarkastelu, tarvittaessa lääkityksen ohjaaminen, tarkistaminen eli ns. omasäädön ohjaaminen, pistospaikkojen tarkistaminen, jalkojen ym. voinnin tarkistus, elämäntapaohjaus (ravinto, rasvat, tupakka, liikunta). Lisäksi tarkistetaan, että asiakas on silmänpohjakuvauslistalla ja käynyt vuositarkastuksissa sekä huolehditaan asianmukaiset lähetteet seuraaville käynneille. Tutkimukset: paastosokeri, GHbA1c, RR ja paino, BMI ja vyötärönympäryksen mittaaminen. Vuosikontrolleissa seurataan myös tarpeen mukaan rasva-arvoja sekä muita perussairauteen liittyviä laboratorioarvoja. Myös polikliininen insuliinihoidon aloitus ja hoitotarvikkeiden jakelu kuuluvat diabeteshoitajan toimenkuvaan. Lisäksi diabeteshoitaja toimii muun hoitohenkilökunnan kouluttajana Työttömien terveystarkastukset Työttömien terveystarkastuksia suoritetaan aikuisneuvolassa TE-toimiston lähetteellä. Tarkastus sisältää terveydenhoitajan haastattelun ja tarkastuksen, laboratoriokokeet sekä tarvittaessa lääkärin tarkastuksen. Lisäksi työttömillä on mahdollisuus hakeutua terveystarkastukseen neuvolaan tarvitessaan tukea ja ohjausta terveellisten elämäntapojen noudattamiseen, painonhallintaan, pitkäaikaissairauden hoitoon tai halutessaan muutosta ja tukea oman elämänsä hallinnassa Kotisairaanhoito Inarin kunnassa kotisairaanhoidosta vastaavat väestövastuisessa työssä olevat terveydenhoitajat yhdessä kotipalvelun kanssa. Kukin terveydenhoitaja vastaa omasta aluejaon mukaisesta alueesta. Kotisairaanhoidon käyntejä tehdään palvelu- ja hoitosuunnitelman mukaisesti, jossa on huomioitu asiakkaan yksilöllinen tarkastusten ja hoidon tarve. Kotisairaanhoito on hyvin kokonaisvaltaista toimintaa. Tarkastusten ja hoitotoimenpiteiden lisäksi otetaan usein laboratoriokokeita ja avustetaan erilaisissa tehtävissä. Terveydenhoitajat tekevät myös palveluohjausta ja auttavat erilaisten hakukaavakkeiden, kuten Kelan, asuntotoimen, sosiaalitoimen ja kuntoutuksen hakemusten tekemisessä. Terveydenhoitajat tekevät tiivistä yhteistyötä omaisten, eri viranomaisten, seurakunnan ja muiden yhteistyötahojen

Wiitaunionin lasten ja nuorten terveydenedistämisen toimintaohjelma vuosille 2013-2015

Wiitaunionin lasten ja nuorten terveydenedistämisen toimintaohjelma vuosille 2013-2015 Wiitaunionin lasten ja nuorten terveydenedistämisen toimintaohjelma vuosille 2013-2015 SISÄLTÖ 1. TOIMINTAOHJELMAN TAVOITTEET...2 2. TERVEYSTARKASTUKSET...3 2.1. Lasten ja nuorten määräaikaiset terveystarkastukset...3

Lisätiedot

TOIMINTAOHJELMA 2013-2016

TOIMINTAOHJELMA 2013-2016 LAITILAN KAUPUNKI TERVEYSKESKUS Ehkäisevä terveydenhuolto NEUVOLATOIMINTA, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLTO SEKÄ EHKÄISEVÄ SUUN TERVEYDENHUOLTO Asetus 380/2009 TOIMINTAOHJELMA 2013-2016 Päivitetty marraskuussa

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA. Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017

KITTILÄN KUNTA. Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017 KITTILÄN KUNTA Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017 1 SISÄLTÖ 1 TAUSTA 3 1.1 Terveydenhuoltolain velvoitteet 3 1.2 Muut keskeiset valtakunnalliset määräykset ja ohjeet 4 1.3 Organisaatio ja kuntastrategia

Lisätiedot

Oulunkaaren kuntayhtymä

Oulunkaaren kuntayhtymä 1 Oulunkaaren kuntayhtymä Neuvolapalvelujen ennaltaehkäisevän työn toimintaohjelma vuosille 2011 2012 Palvelutuotantolautakunta 31.8.2011 2 Sisältö 1.Johdanto...1 2. Toimintaohjelman lähtökohdat...3 3.

Lisätiedot

Riskipotilaat hammashoidossa

Riskipotilaat hammashoidossa TOIMINTAOHJELMA NEUVOLATYÖLLE, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLOLLE SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄLLE SUUN TERVEYDENHUOLLOLLE VUOSILLE 2012-2016 SISÄLLYS 1 JOHDANTO 3 2 LIPERIN KUNNAN JA OUTOKUMMUN KAUPUNGIN

Lisätiedot

Toimintaohjelma neuvolatyölle, koulu- ja opiskelijater- veydenhuollolle sekä lasten ja nuorten ehkäisevälle suun terveydenhuollolle 2012 2015

Toimintaohjelma neuvolatyölle, koulu- ja opiskelijater- veydenhuollolle sekä lasten ja nuorten ehkäisevälle suun terveydenhuollolle 2012 2015 Toimintaohjelma neuvolatyölle, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollolle sekä lasten ja nuorten ehkäisevälle suun terveydenhuollolle 2012 2015 Sisältö JOHDANTO... 3 2. TOIMINTAOHJELMAN LÄHTÖKOHDAT... 4 2.1

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN KUNTA PERUSTURVAPALVELUT NEUVOLAPALVELUJEN ENNALTAEHKÄISEVÄN TYÖN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2012 2015

HÄMEENKYRÖN KUNTA PERUSTURVAPALVELUT NEUVOLAPALVELUJEN ENNALTAEHKÄISEVÄN TYÖN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2012 2015 HÄMEENKYRÖN KUNTA PERUSTURVAPALVELUT NEUVOLAPALVELUJEN ENNALTAEHKÄISEVÄN TYÖN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2012 2015 Perusturvalautakunta 22.5.2012 Johdanto Tämän toimintaohjelman tarkoituksena on kuvata Hämeenkyrön

Lisätiedot

NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA 2013-2016

NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA 2013-2016 NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA 2013-2016 Lapuan kaupunki Perusturvalautakunta xx.4.2013 x SISÄLLYS LUETTELO 1. TAUSTAA

Lisätiedot

Päivystysv. Vastuu viikkojen

Päivystysv. Vastuu viikkojen Tuotantolautakunta LIITTEET 28.11.2012 Väestö Hallinnointi osuus %, Kustannus Päivystysv. Vastuu viikkojen Kunnat 31.12.2011 Osuus % euro 2 ohj. etup. Yhteensä määrä hinta/kunta Yhteensä Mikkeli(+R+S)

Lisätiedot

Terveyspalveluiden ennaltaehkäisevän työn toimintaohjelma vuodelle 2011 NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLTO SEKÄ

Terveyspalveluiden ennaltaehkäisevän työn toimintaohjelma vuodelle 2011 NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLTO SEKÄ Perusturvalautakunta 22.3.2011 / LIITE Haukiputaan kunnan Terveyspalveluiden ennaltaehkäisevän työn toimintaohjelma vuodelle 2011 NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLTO SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄ

Lisätiedot

NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA

NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA Kuva Milla von Konow Lohjan kaupunki Terveyden edistäminen Tiivistelmä Valtioneuvoston

Lisätiedot

4 TERVEYSTARKASTUKSET JA -NEUVONTA KOULUTERVEYDENHUOLLOSSA 10 4.1 Alakoulut 10 4.2 Yläkoulut 11 4.3 Erikoistutkimukset kouluterveydenhuollossa 11

4 TERVEYSTARKASTUKSET JA -NEUVONTA KOULUTERVEYDENHUOLLOSSA 10 4.1 Alakoulut 10 4.2 Yläkoulut 11 4.3 Erikoistutkimukset kouluterveydenhuollossa 11 0 Hyvinvointipalvelut Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toimintaohjelma vuosille 2011-2014 SISÄLLYS LUETTELO 1 1 TAUSTAA 3 1.1

Lisätiedot

KOULU-JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA KUUSIOKUNTIEN TERVEYSKUNTAYHTYMÄSSÄ

KOULU-JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA KUUSIOKUNTIEN TERVEYSKUNTAYHTYMÄSSÄ Hyväksytty yhtymähallituksessa 15.12.2011/80 Päivitys 23.8.2012 KOULU-JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA KUUSIOKUNTIEN TERVEYSKUNTAYHTYMÄSSÄ 2012 JOHDANTO Tämän toimintaohjelman työstämiseen ovat

Lisätiedot

Kauniaisten neuvolatoimintaa, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa ja ehkäisevää suun terveydenhuoltoa koskeva toimintaohjelma

Kauniaisten neuvolatoimintaa, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa ja ehkäisevää suun terveydenhuoltoa koskeva toimintaohjelma 18 KAUNIAISTEN kaupunki Kauniaisten neuvolatoimintaa, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa ja ehkäisevää suun terveydenhuoltoa koskeva toimintaohjelma 3.9.2013 2 1. Toimintaohjelman lähtökohdat 3 2. Lasten,

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Liite 1... 15 Liite 2... 24 Lähteet... 45

Sisällysluettelo. Liite 1... 15 Liite 2... 24 Lähteet... 45 Neuvolatoiminnan sekä ehkäisevän suun terveydenhuollon toimintaohjelma 2014 2016 1 Sisällysluettelo 1. Taustaa 3 2. Tavoitteet ja tehtävät 3 2.1. Tavoitteet 3 2.2. Äitiysneuvolan tehtävät 4 2.3. Lastenneuvolan

Lisätiedot

Mustijoen perusturva MÄNTSÄLÄN KUNTA/MUSTIJOEN PERUSTURVA

Mustijoen perusturva MÄNTSÄLÄN KUNTA/MUSTIJOEN PERUSTURVA Mustijoen perusturva MÄNTSÄLÄN KUNTA/MUSTIJOEN PERUSTURVA KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2014 2 SISÄLLYS 1. TOIMINTASUUNNITELMAN PERUSTA 3 1.1 Arvot ja toiminnan perusta

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 13.11.2014 13.1.2014 Terveyspalveluiden toimintakäsikirja 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 2. KUNTALAISTEN AKTIIVISUUTTA TUKEVAT TERVEYSPALVELUT 3. SEUDULLISET

Lisätiedot

OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLTO KAUHAVALLA

OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLTO KAUHAVALLA OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLTO KAUHAVALLA SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 5 1. OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLLON MÄÄRITTELY JA TOIMINNAN TAVOITTEET 7 1.1 Oppilas- ja opiskelijahuollon määrittely 7 1.2 Strategia 7

Lisätiedot

1 (22) Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toiminta-ohjelma 13.8.

1 (22) Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toiminta-ohjelma 13.8. 1 (22) Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toiminta-ohjelma 13.8.2010 LUONNOS Sisällysluettelo 1. Taustaa 2. Etelä-Karjalan sosiaali-

Lisätiedot

1 Taustaa 2. 3 Suun terveydenhuolto 8 3.1 Suun terveydenhuollon palvelualue 8

1 Taustaa 2. 3 Suun terveydenhuolto 8 3.1 Suun terveydenhuollon palvelualue 8 0 Hyvinvointipalvelut Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toimintaohjelman päivitys vuosille 2015-2018 SISÄLLYS LUETTELO 1 1 Taustaa

Lisätiedot

NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA LIMINGAN KUNNASSA VUOSILLE 2015 2016

NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA LIMINGAN KUNNASSA VUOSILLE 2015 2016 NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA LIMINGAN KUNNASSA VUOSILLE 2015 2016 18.3.2015 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO.2 ÄITIYSNEUVOLA 4 LASTENNEUVOLA......6

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI- SUUNNITELMA

AKAAN KAUPUNGIN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI- SUUNNITELMA AKAAN KAUPUNGIN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI- SUUNNITELMA 17.01.2012 SISÄLLYS JOHDANTO 5 1 LASTEN JA NUORTEN KASVUOLOT JA HYVINVOINNIN TILA 6 1.1 Väestörakenne ja väestöennuste 6 1.2 Työllisyys ja työttömyys

Lisätiedot

Keski-Satakunnan terveydenhuollon KY Opiskeluterveydenhuollon toimintaohjelma

Keski-Satakunnan terveydenhuollon KY Opiskeluterveydenhuollon toimintaohjelma Keski-Satakunnan terveydenhuollon KY Opiskeluterveydenhuollon toimintaohjelma 25.04.2014 Opiskeluterveydenhuollon laatutyöryhmä Hiljanen Suvi Liukkonen Minna Multisilta Minna Pelto-Piri Ulla Simula Taru

Lisätiedot

Kristiina Laitinen ja Merja Hallantie. HUOMISEN HYVINVOINTIA Kehys oppilashuollon kehittämiselle. Oppaat ja käsikirjat 2011:19

Kristiina Laitinen ja Merja Hallantie. HUOMISEN HYVINVOINTIA Kehys oppilashuollon kehittämiselle. Oppaat ja käsikirjat 2011:19 Kristiina Laitinen ja Merja Hallantie HUOMISEN HYVINVOINTIA Kehys oppilashuollon kehittämiselle Oppaat ja käsikirjat 2011:19 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2011:19 ISBN 978-952-13-4981-2

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2011 2015. Huittisten kaupunki

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2011 2015. Huittisten kaupunki LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2011 2015 Huittisten kaupunki 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO JA SUUNNITELMAN TARKOITUS... 4 2 LASTEN JA NUORTEN KASVUOLOT JA HYVINVOINNIN NYKYTILA... 7 3 LASTEN JA NUORTEN

Lisätiedot

Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toimintaohjelma vuosille 2013-2016

Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toimintaohjelma vuosille 2013-2016 Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toimintaohjelma vuosille 2013-2016 1 Sisällys 1 TOIMINTAOHJELMAN TAUSTA 2 2 LASTEN JA NUORTEN

Lisätiedot

ORIVEDEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA. Lastensuojelulaki (417/2007) 12

ORIVEDEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA. Lastensuojelulaki (417/2007) 12 ORIVEDEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Tässä olen minä, omenapuu ja kukka. Olemme mummolassa. Mummola on paras paikka. Minut tekee mummolassa iloiseksi ihanat

Lisätiedot

LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. Oppilashuolto. Johdanto

LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. Oppilashuolto. Johdanto 1 LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018 Oppilashuolto Johdanto Tämä opetussuunnitelma on laadittu yhteistyössä kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä hoitavien viranomaisten kanssa. Nuorisovaltuusto

Lisätiedot

Neuvola-asetuksen sisällön juurruttaminen paikallisesti

Neuvola-asetuksen sisällön juurruttaminen paikallisesti Neuvola-asetuksen sisällön juurruttaminen paikallisesti -PaKasteen terveyden edistämisen työskentelyjakso 2010 Tarja Kaplas 08.11.2010 Kolarin kunta Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Kolarin kunnan terveyden

Lisätiedot

KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014

KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 1 KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 Sisällys MIKSI TARVITAAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA?... 2 1. LASTEN JA NUORTEN KASVUOLOT JA HYVINVOINTI KAUNIAISISSA... 3 2. LASTEN,

Lisätiedot