Isäksi ja äidiksi vanhemmaksi kasvaminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Isäksi ja äidiksi vanhemmaksi kasvaminen"

Transkriptio

1 Isäksi ja äidiksi vanhemmaksi kasvaminen Suvi Laru Perheverkko laillistettu psykologi

2 Tällä nettiluennolla on tarkoitus keskittyä pohtimaan naisesta äidiksi ja miehestä isäksi siirtymistä ja sen mukanaan tuomia vaiheita Pohdimme myös raskausajan vanhempien mielikuvia vauvasta ja siihen mahdollisesti liittyviä haasteita

3 Vanhemmuus Miehellä ja naisella erilainen kokemus mutta: Nykytutkimusten mukaan tietoisuus lapsesta ja tulevasta vanhemmuudesta syntyy sekä äidillä että isällä varhain, heti raskauden varmistumisen jälkeen

4 Toisaalta: Äitiys näkyy ja tuntuu naisessa jo raskauden alkuaikana Mies saattaa tuntea isyyden konkreettisesti vasta lapsen synnyttyä

5 Mitä on vanhemmuus raskausaikana? - ajatuksia, toiveita ja mielikuvia tulevasta vauvasta ja itsestä vanhempana - tekoja ja valintoja sekä miehellä että naisella Molemmilla oikeus ja velvollisuus olla läsnä lapsen elämässä ja arjessa, jo raskausaikana

6 Äitiys Tuleva äiti muodostaa raskauden edetessä yleensä voimistuvan, eri vaiheiden kautta etenevän tunnesuhteen vauvaan Fysiologia ja hormonitoiminta vaikuttavat

7 Isyys Isän siirtymävaihe vanhemmuuteen sijoittuu myös raskausaikaan à testosteronitaso alenee ennen lapsen syntymää ja psyykkinen kuormitus raskauden aikana Voimistuvaa kiintymystä kohtuvauvaa kohtaan eri vaiheiden kautta Isän odotusajan mielikuvien kehittyminen on erilaista kuin naisella, keholliset elementit puuttuvat

8 Vaihemalli vanhemmuuteen siirtymisessä (Punamäki, 2011)

9 Naisesta äidiksi: neljä biologispsykososiaalista vaihetta 1. Heilahdus- ja häiriövaihe: 0-12.raskausviikko - Hormonituotanto muuttuu - Tietoisuus kehon uusista tuntemuksista - Ajatukset ja huolet ruumiillisissa tuntemuksissa, ei kohtuvauvassa omana yksilönä - Tunteet, mielialat vaihtelevat - Pelko lapsen menettämisestä voi aktivoitua - Omaan lapsuuteen, vanhempiin ja aikaisempiin kiintymyssuhteisiin liittyvät muistot aktivoituvat

10 2. Sovittautumisvaihe: raskausviikko - Tärkeysjärjestys asioissa alkaa muuttua - Tutustutaan tulevaan vauvaan sydänäänten kuuntelun ja ultraäänikuvien kautta - Vauvan kasvu voimakasta erityisesti raskauden 3. ja 4. kuukaudella - Hankitaan tietoa raskaudesta ja synnytyksestä, jaetaan kokemuksia

11 3. Keskittymisvaihe : raskausviikko - Kohtuvauvan liikkeet aletaan tuntea, vauvasta tulee kokemuksena erillinen yksilö - Vauvalle puhutaan ääneen ja mielessä - Kehollisten tuntemusten kautta tutustutaan vauvan tapaan liikkua, havaitaan vauvan uni-valverytmi - Naiset kokevat voivansa yleensä hyvin tänä jaksona

12 4. Ennakointi- ja valmistautumisvaihe: 32. raskausviikosta syntymään - Naisen keho alkaa valmistautua synnytykseen - Äiti irrottautuu psyykkisesti lapsesta, alkaa suuntautua synnytykseen - Synnytykseen liittyy kahdenlaisia tunteita: levottomuus, toisaalta toive saada oma keho takaisin - Pelot voivat voimistua

13 Miehestä isäksi Miehen odotuksen vaiheet määräytyvät puolison raskauden etenemisen ja näkyvyyden mukaan 1. Entisestä erottautumisen vaihe/ tiedostusvaihe: - Kesto muutamasta tunnista viikkoihin - Tunteiden kirjo alussa voimakasta, riemusta järkytykseen - Alun voimakkaiden tunteiden jälkeen miehen kiinnostus raskautta kohtaan ei lisäänny, kuten yleensä odottavilla äideillä

14 2. Pysähtymisvaihe: raskausviikot - Fyysisesti raskaus näkyvää, mikä tuo asian konkreettisesti esille arjessa - Varhaiset mielikuvat omista vanhemmista ja lapsuudesta aktivoituvat: à myönteiset muistot voivat lisätä eläytymistä ja suuntautumista isyyteen à kielteiset muistot voivat johtaa etääntymiseen perheestä

15 3. Keskittymis- ja paneutumisvaihe: noin raskausviikosta vauvan syntymään - Mies osallistuu vauvan tulemisen valmisteluihin puolison kanssa - Kiinnostus isyyttä kohtaan kasvaa - Kiintymyssuhde tulevaan vauvaan muodostuu tärkeäksi - Isyyteen siirtyminen voi näkyä ajankäytön, toveripiirin ja harrastusten muutoksina

16 Mies: uusi koti? työuran tavoitteissa ei esiinny muutosta Nainen: lapsen terveys ja turvallisuus oleelliset, työuran toiveet kenties häivenevät

17 Isyyden muutos Isien osallisuudessa vanhemmuuteensa on havaittu kahdenlaista tapaa: isyyden vahvistuminen ja oheneminen Vahvistunut isyys - isät osallistuvat odotukseen ja vauvan hoitoon - isät luovat tunnesuhteen vauvaan ja - kantavat kokonaisvaltaista vastuuta lapsen kasvusta ja kehityksestä Ohentunut isyys - miehellä vaikeus aikuistua ja löytää omia tapoja olla lapsen kanssa - isä fyysisesti läsnä, psyykkisesti etäinen

18 Tuki Puolison tuki synnytyksessä: - vähentää äidin pelkoja - parantaa vauvavaiheen parisuhdetta - parantaa varhaista vuorovaikutusta vauvan kanssa. Tuki puolisolle: - positiivinen vaikutus äidin imetyskokemukseen ja imetyksen kestoon - ehkäisee äidin synnytyksen jälkeistä masennusta

19 Kiintymyssuhde vauvaan Lapseen tutustuminen tärkeä osa sikiöaikaista kiintymyssuhdetta sekä äideillä että isillä: - Puolisot tutustuvat vauvaan koskettamalla vauvaa äidin vatsan päältä ja kuunnellen liikkeitä - Äidit tunnistavat sikiön liikkeiden perusteella vauvan mielialoja, hyvinvointia - Mielikuvilla vauvasta luodaan tunnesuhde vauvaan

20 Raskausajan mielikuvat Mielikuvat: kohtuvauvasta, syntyvästä vauvasta, itsestä ja puolisosta vanhempana Kohtuvauvaa koskevat mielikuvat rakentuvat kehitysprosessissa, jonka lähtökohtana aikaisemmat mielikuvat omasta itsestä ja puolisosta sekä vauvaa koskevat havainnot vauvan liikkeistä ja ultraäänikuvista Mielikuvat ja pohdinnat omasta samaa sukupuolta olevasta vanhemmasta aktivoituvat à Minkälaista huolenpitoa itse olen saanut, kun olen ollut vauva?

21 Mielikuvat vauvasta Kokemuksillamme vaikutus mielikuviin vauvasta: - vauvan olemassaolosta - vauvan fyysisestä läsnäolosta kohdussa - vauvan käyttäytymisestä - vuorovaikutuskyvyistä

22 Haasteita Mielikuvien ja todellisuuden välinen vahva ristiriita: - Mielikuvien ailahtelevuus - Vaikeus sisäistää sekä negatiivisia että positiivisia asioita omiin mielikuviin

23 Raskausajan mielikuvien pysyvyys Lasta ja vanhemmuutta koskevat mielikuvat suhteellisen pysyviä raskausajasta synnytyksen jälkeiseen aikaan Mielikuvat ennustavat osaltaan vanhemman ja lapsen välistä suhdetta

24 Puolisoa koskevat mielikuvat saattavat muuttua à äidit saattavat pettyä raskausajan odotuksissa, mitkä liittyvät isän ja lapsen suhteeseen tai tasapuoliseen työnjakoon vauvan syntymän jälkeen

25 Kolmenkeskeinen vuorovaikutus

26 Kun vauva syntyy, kahden aikuisen välinen liitto muuttuu kolmenkeskiseksi vuorovaikutukseksi Vanhemman kyky pohtia etukäteen kolmenkeskistä suhdetta lapsen, puolison ja itsen välillä, voi auttaa perheeksi muotoutumisessa

27 Raskausajan mielikuviin vaikuttavia tekijöitä Parisuhteen laatu - Äideillä ja isillä erilainen kokemus raskauden aikana ja syntymän jälkeen à Parisuhdetyytyväisyys raskauden aikana ennustaa äitien kiintymystä kohtuvauvaan à Vauvan syntymän jälkeinen parisuhdetyytyväisyys merkityksellinen isän ja vauvan väliselle suhteelle

28 Oma tausta Äidin parisuhdetyytyväisyys lisää raskausajan kiintymystä vauvaan, jos suhde omiin vanhempiin on huono Isän parisuhdetyytyväisyys lisää raskausajan kiintymystä vauvaan, jos suhde omiin vanhempiin on hyvä

29 Sisaruksen odotus - Ison sisaruksen merkitys ja omat kokemukset - Vanhemman aikaisemmat raskaus- ja vauva-aikojen kokemukset aktivoituvat - Omat kokemukset ja mielikuvat sisarussuhteista aktivoituvat

30 Haasteelliset tilanteet Vanhemman mielenterveys- ja sosiaaliset ongelmat - Raskausajan ahdistusoireet ja kliinisesti diagnosoitu masennus ennustavat äidin vähäisempää kiintymystä kohtuvauvaan, isillä ko. yhteyttä ei esiinny à Vaikeuksia lisäävät idealisoituneet mielikuvat tulevasta lapsesta ja omasta äitiydestä sekä muut stressitekijät - Molempien vanhempien masennus ja parisuhdetyytymättömyys ennustavat ei-tasapainoisia mielikuvia kohtuvauvasta

31 Parisuhdeväkivaltakokemukset - ei-tasapainoiset kiintymyssuhdemielikuvat kohtuvauvasta Riskiraskaus - Tunnesuhteen luominen kohtuvauvaan voi vaikeutua Menetystaustaiset raskaudet - Keskenmenon kokeneilla äideillä havaittu tunnesuhteen luomisessa vauvaan hitautta, loppuraskaudessa suhteen laatu samanlainen kuin muilla äideillä à aikaisemmin saatu psyykkinen tuki auttaa

32 Yhteenveto Vanhemmuus on prosessi, johon aletaan kasvaa vaiheittain raskauden aikana, niin äidit kuin isätkin Roolimuutos vanhemmuuteen siirtymisessä tapahtuu hitaasti sekä naisella että miehellä Oleellista, että ei yli-idealisoida vauvaa ja itseä vanhempana vaan mielikuviin voi sisältyä keskenään ristiriitaisiakin mielikuvia ja tunteita liittyen raskauteen, vauvaan ja tulevaan vanhemmuuteen Mielikuvien epävakaus ja erityisesti negatiivinen muutos raskausajalta synnytyksen jälkeiseen aikaan voi altistaa varhaisen vuorovaikutuksen ongelmiin

33 Lähteet Bouchard. G. (2011). The role of psychosocial variables in prenatal attachment: An examination of moderational effects. Journal of Reproductive and Infant Psychology, 29, Broden, M. (2008) Raskausajan mahdollisuudet. Therapeia-säätiö. Gummerus kirjapaino Oy. Erel, o. & Burman, B. (1995) Interrelatedness of marital relations and parent-child ralations: A meta-analytic review. Psychological Bulletin, 118, OK Flykt, M. & Ahlqvist-Björkroth, S. (2013). Raskausajan mielikuvat vanhemmuuden ja lapsen kehityksen ennustajina. Psykologia 5-6/2013, Flykt, M., Lindblom, J. Punamäki R.-L., Poikkeus ym.s (2009). Prenatal expectations in transition to parenthood: Former infertility and family dynamic considerations. journal of Family Psychology, 23, Korja, R., Latva, R. & Lehtonen, L. (2012) The effects of preterm birth on mother-infant interaction and attachment during yhe infant s first two years. Acta Obstet Gynecol Scand, 91, Korja R., Savonlahti, E. Haataja, L., Lapinleimu, H., Manninen, H. & Piha, J. (2009) Attachment representations in mothers of preterm infants. infant Behavior and development., 32, Niemelä, P., Siltala, P., Tamminen, T. (2003). Äidin ja vauvan varhainen vuorovaikutus. Helsinki: WSOY. Paavilainen, R. (2003) Turvallisuutta ja varmuutta lapsen odotukseen. Tampereen yliopiston hoitotieteen laitos. Pajulo, M., Helenius, H., & Mayers, L. (2006). Prenatal views of baby and parenthood: association with sociodemographic and pregnancy factors. Infant mental Health journal, 27, Punamäki, R.-L. (2011). Vanhemmuuteen siirtyminen: raskausajan ja ensimmäisen vuoden kiintymyssuhteet. Teoksessa: Varhaislapsuuden tunnesiteet ja niiden suojeleminen. Sinkkonen, J. & Kalland, M. (toim.). Helsinki: WSOY. Ramchandani P., Stein A., Evans J. & O Connor, T.G. (2005). Paternal depression in the postnatal period and child development: a prospective population study. Lancet. Repokari, L., Punamäki R.-L., Unkila-Kallio, L., Vilska, Poikkeus, P., Sinkkonen J., Almqvist, F., Tiitinen, A. &Tulppala, M. (2007). Infertility treatment and marital relationship: a 1-year prospective study among successfully treated ART couples and their controls. Human Reproduction 22, Sarkkinen, M. (2010) Fenomenologis-hermeneuttinen tapaustutkimus uudelleensynnyttäjän masennuskokemuksesta. Psykologian ammatillinen lisensiaattitutkimus. Turun yliopisto. Sinkkonen, J. (2011) Lapsen ja isän varhainen suhde. Teoksessa: Varhaislapsuuden tunnesiteet ja niiden suojeleminen. Sinkkonen, J. & Kalland, M. (toim.). Helsinki: WSOY

34 Kiitos! Suvi Laru Väestöliitto, Perheverkko

Vauva tulee, oletko valmis?

Vauva tulee, oletko valmis? Vauva tulee, oletko valmis? Miss sä oot? Emma & Elias ja Lastensuojelun keskusliitto, Sibeliustalo 9.4.2014 Tarja Poutiainen Projektipäällikkö Vauvan Taika projekti Diakonialaitos Lahti Kohderyhmä mielialan

Lisätiedot

ISIEN KOKEMUKSIA MASENNUKSESTAAN JA TUEN TARPEESTAAN PERHEEN ODOTTAESSA LASTA

ISIEN KOKEMUKSIA MASENNUKSESTAAN JA TUEN TARPEESTAAN PERHEEN ODOTTAESSA LASTA ISIEN KOKEMUKSIA MASENNUKSESTAAN JA TUEN TARPEESTAAN PERHEEN ODOTTAESSA LASTA Pirjo Kotkamo Pro gradu -tutkielma Hoitotiede Preventiivinen hoitotiede Itä-Suomen yliopisto Terveystieteiden tiedekunta Hoitotieteen

Lisätiedot

Päihdeongelmaisten odottavien äitien hoidon kehittäminen

Päihdeongelmaisten odottavien äitien hoidon kehittäminen TIETEESSÄ MARJUKKA PAJULO LT, tutkija, pikkulapsipsykiatri Turun yliopisto, lastenpsykiatria Folkhälsan Research Center marjukka.pajulo@utu.fi Päihdeongelmaisten odottavien äitien hoidon kehittäminen erityispiirteet,

Lisätiedot

Lasta odottavan perheen mielenterveys

Lasta odottavan perheen mielenterveys Lasta odottavan perheen mielenterveys Valtakunnalliset neuvolapäivät 9.10.2013 Anna-Maija Martelin Raskausajan psyykkiset prosessit Vanhemmaksi kasvaminen Suhde omiin vanhempiin ja lapsuuden kokemukseen

Lisätiedot

PARISUHTEEN JA SEKSUAALISUUDEN MUUTOKSIA RASKAUDEN AIKANA JA NIIHIN LIITTYVÄ TUKI

PARISUHTEEN JA SEKSUAALISUUDEN MUUTOKSIA RASKAUDEN AIKANA JA NIIHIN LIITTYVÄ TUKI PARISUHTEEN JA SEKSUAALISUUDEN MUUTOKSIA RASKAUDEN AIKANA JA NIIHIN LIITTYVÄ TUKI Kelppe-Räsänen Elina Nieminen Suvi Opinnäytetyö, syksy 2003 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsingin yksikkö Diakoninen sosiaali-,

Lisätiedot

LOPPURASKAUDEN HYVIN- VOINTI

LOPPURASKAUDEN HYVIN- VOINTI Opinnäytetyö (AMK) Hoitotyön koulutusohjelma Kätilötyön suuntautumisvaihtoehto 2011 Satu Riihimäki ja Jaana Ämmänkoski LOPPURASKAUDEN HYVIN- VOINTI 2 OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ Turun ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

ISÄTIETOA. Asiaa isyydestä ja sen merkityksestä, työn ja perheen yhteensovittamisesta sekä isien kohtaamisesta lapsiperheiden palveluissa

ISÄTIETOA. Asiaa isyydestä ja sen merkityksestä, työn ja perheen yhteensovittamisesta sekä isien kohtaamisesta lapsiperheiden palveluissa ISÄTIETOA Asiaa isyydestä ja sen merkityksestä, työn ja perheen yhteensovittamisesta sekä isien kohtaamisesta lapsiperheiden palveluissa Milla Kekkonen Johanna Lilja Karoliina Nieminen 3 ESIPUHE Perhevapaiden

Lisätiedot

Lapsettomuus ja parisuhde

Lapsettomuus ja parisuhde TIETEESSÄ MAIJA TULPPALA LKT, dosentti, naistentautien, synnytysten ja gynekologisen endokrinologian erikoislääkäri, psykoterapeutti (VET) Felicitas-klinikka Helsinki maija.tulppala@kolumbus.fi Lapsettomuus

Lisätiedot

23. Synnytyksenjälkeinen masennus

23. Synnytyksenjälkeinen masennus 23.01 23. Synnytyksenjälkeinen masennus 23.01 Johdanto 3 23.10 Mitä tarkoitetaan synnytyksenjälkeisellä masennuksella? 3 23.20 Äidin masennuksen riskit ja tunnistaminen 4 23.25 Masentuneen äidin tuen tarve

Lisätiedot

RASKAUDENAIKAISEN PAINON- MUUTOKSEN VAIKUTUS NAISEN KEHONKUVAAN

RASKAUDENAIKAISEN PAINON- MUUTOKSEN VAIKUTUS NAISEN KEHONKUVAAN RASKAUDENAIKAISEN PAINON- MUUTOKSEN VAIKUTUS NAISEN KEHONKUVAAN Heidi Sipilä Alina Tuomisaari Opinnäytetyö Elokuu 2014 Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto TIIVISTELMÄ Tampereen

Lisätiedot

PERHEVALMENNUS 2008 Jyväskylän seudun Perhe-hanke

PERHEVALMENNUS 2008 Jyväskylän seudun Perhe-hanke PERHEVALMENNUS 008 Jyväskylän seudun Perhe-hanke PERHEVALMENNUKSEN KEHITTÄMINEN JYVÄSKYLÄN SEUDULLA Perhevalmennus on jatkuvasti kehittyvä toimintamuoto, jonka tavoitteena on valmentaa tulevia vanhempia

Lisätiedot

MIKSI MASENNUIN? Äitien omia kokemuksia synnytyksen jälkeisestä masennuksesta

MIKSI MASENNUIN? Äitien omia kokemuksia synnytyksen jälkeisestä masennuksesta MIKSI MASENNUIN? Äitien omia kokemuksia synnytyksen jälkeisestä masennuksesta Jenni Päivinen Kati Sell Opinnäytetyö, syksy 2004 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Järvenpään yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys-

Lisätiedot

Meille. tulee. vauvat. Opas monikkovauvojen odotukseen ja hoitoon

Meille. tulee. vauvat. Opas monikkovauvojen odotukseen ja hoitoon Meille tulee vauvat Opas monikkovauvojen odotukseen ja hoitoon Hyvät monikkolasten vanhemmat Meille tulee vauvat isbn 978-952-245-410-2 (painettu) isbn 978-952-245-411-9 (verkko) ULKOASU JA Taitto Tuomas

Lisätiedot

KASVU VANHEMMUUTEEN NUORTEN JA IÄKKÄIDEN ÄITIEN NÄKÖKULMASTA. Katja Kaipiainen Opinnäytetyö Syksy 2001 Diakonia-ammattikorkeakoulu Järvenpään yksikkö

KASVU VANHEMMUUTEEN NUORTEN JA IÄKKÄIDEN ÄITIEN NÄKÖKULMASTA. Katja Kaipiainen Opinnäytetyö Syksy 2001 Diakonia-ammattikorkeakoulu Järvenpään yksikkö KASVU VANHEMMUUTEEN NUORTEN JA IÄKKÄIDEN ÄITIEN NÄKÖKULMASTA Katja Kaipiainen Opinnäytetyö Syksy 2001 Diakonia-ammattikorkeakoulu Järvenpään yksikkö ABSTRACKT DIACONIA POLYTECHNIC/ JÄRVENPÄÄ TRAINING UNIT

Lisätiedot

Päihdeongelmaisten vauvaperheiden auttaminen kotona Mallin ja osaamisen kehittäminen Tosi-projektissa

Päihdeongelmaisten vauvaperheiden auttaminen kotona Mallin ja osaamisen kehittäminen Tosi-projektissa Päihdeongelmaisten vauvaperheiden auttaminen kotona Mallin ja osaamisen kehittäminen Tosi-projektissa Eeva-Kaarina Veijalainen, Taina Heino, Mirjam Kalland, Heli Kammonen, Leena Paasikannas ja Saara Salo.

Lisätiedot

Hannele Rajalahti & Heidi Savolainen KOKEMUKSIA VANHEMPIEN AVIOEROSTA

Hannele Rajalahti & Heidi Savolainen KOKEMUKSIA VANHEMPIEN AVIOEROSTA Hannele Rajalahti & Heidi Savolainen KOKEMUKSIA VANHEMPIEN AVIOEROSTA KOKEMUKSIA VANHEMPIEN AVIOEROSTA Hannele Rajalahti Heidi Savolainen Opinnäytetyö Kevät 2012 Hoitotyön koulutusohjelma Oulun seudun

Lisätiedot

AVIOERO- ISÄT SINKUIKSI?

AVIOERO- ISÄT SINKUIKSI? AVIOERO- ISÄT SINKUIKSI? Mia Puumalainen Opinnäytetyö, kevät 2004 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsingin yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan koulutusohjelma Sosionomi (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

RASKAUDENAIKAINEN VANHEMMAN JA SYNTYVÄN LAPSEN VUOROVAIKUTUSTA TUKEVA HAASTATTELU

RASKAUDENAIKAINEN VANHEMMAN JA SYNTYVÄN LAPSEN VUOROVAIKUTUSTA TUKEVA HAASTATTELU RASKAUDENAIKAINEN VANHEMMAN JA SYNTYVÄN LAPSEN VUOROVAIKUTUSTA TUKEVA HAASTATTELU Muokattu The European Early Promotion -projektin, Lasten psyykkisten häiriöiden ehkäisy lastenneuvolassa / Varhaisen vuorovaikutuksen

Lisätiedot

Blogit kehitysvammaisen lapsen äitiyden kokemusten näyttämönä

Blogit kehitysvammaisen lapsen äitiyden kokemusten näyttämönä Minna Nevalainen TUNTEIDEN VUORISTORADASSA Blogit kehitysvammaisen lapsen äitiyden kokemusten näyttämönä ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Filosofinen tiedekunta Erityispedagogiikan pro gradu -tutkielma Huhtikuu 2015

Lisätiedot

Johdanto. Haluamme kiittää perheitä, jotka ovat päästäneet meidät kotiinsa kuvaamaan omaa arkielämäänsä.

Johdanto. Haluamme kiittää perheitä, jotka ovat päästäneet meidät kotiinsa kuvaamaan omaa arkielämäänsä. Johdanto Meillä kaikilla on mukanamme vauva ajan kokemukset ja ne vaikuttavat elämäämme, vaikka emme niitä muistakaan. Lapsiperheiden kanssa työskentelevillä on erinomainen mahdollisuus vaikuttaa noihin

Lisätiedot

Valistusta vauvaperheille

Valistusta vauvaperheille S T A K E S I N T Y Ö P A P E R E I T A 1 5 / 2 0 0 8 anna kokko Valistusta vauvaperheille Raportti Meille tulee vauva -opaskirjasen uudistustyöstä 2005 2006 Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

LAPSI JA ÄITI SAMAAN AIKAAN. Nuoret äidit äitiyshuollon asiakkaina

LAPSI JA ÄITI SAMAAN AIKAAN. Nuoret äidit äitiyshuollon asiakkaina LAPSI JA ÄITI SAMAAN AIKAAN Nuoret äidit äitiyshuollon asiakkaina Noora Oinonen Anna-Stiina Ylimaa Opinnäytetyö Elokuu 2014 Hoitotyön koulutusohjelma Kätilötyön ja terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto

Lisätiedot

Verkossa julkaistujen mielipidekirjoitusten näkökulmat raskaana olevien päihteiden käyttäjien pakkohoitoon

Verkossa julkaistujen mielipidekirjoitusten näkökulmat raskaana olevien päihteiden käyttäjien pakkohoitoon Verkossa julkaistujen mielipidekirjoitusten näkökulmat raskaana olevien päihteiden käyttäjien pakkohoitoon TIINA OKSANEN Tampereen yliopisto Yhteiskunta ja kulttuuritieteiden yksikkö Sosiaalityön pro gradu

Lisätiedot

MONIAMMATTILLISUUS VOIMAVARANA Neuvolan perhetyöntekijöiden kokemuksia Sateenvarjoprojektista

MONIAMMATTILLISUUS VOIMAVARANA Neuvolan perhetyöntekijöiden kokemuksia Sateenvarjoprojektista MONIAMMATTILLISUUS VOIMAVARANA Neuvolan perhetyöntekijöiden kokemuksia Sateenvarjoprojektista Jaana Nyman ja Minna Uusimaa Opinnäytetyö, syksy 2011 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä, Helsinki Sosiaalialan

Lisätiedot

Vauvan parhaaksi. Kuntoutuminen päihteistä odotus- ja vauva-aikana. Pidä kiinni -hoitojärjestelmä

Vauvan parhaaksi. Kuntoutuminen päihteistä odotus- ja vauva-aikana. Pidä kiinni -hoitojärjestelmä Vauvan parhaaksi Vauvan parhaaksi Kuntoutuminen päihteistä odotus- ja vauva-aikana. Pidä kiinni -hoitojärjestelmä Maarit Andersson, Riitta Hyytinen, Marianne Kuorelahti (toim.) Ensi- ja turvakotien liitto

Lisätiedot

KIVINIEMI, ANNUKKA KOIVUMAA, ELISA. RAKKAUS NELJÄN KESKEN Äiti- ja isämielikuvien yhteys tutkittavan parisuhteeseen

KIVINIEMI, ANNUKKA KOIVUMAA, ELISA. RAKKAUS NELJÄN KESKEN Äiti- ja isämielikuvien yhteys tutkittavan parisuhteeseen KIVINIEMI, ANNUKKA KOIVUMAA, ELISA RAKKAUS NELJÄN KESKEN Äiti- ja isämielikuvien yhteys tutkittavan parisuhteeseen Kasvatustieteiden tiedekunta, Oulun yliopisto Lääketieteellinen tiedekunta, Lasten klinikka,

Lisätiedot

Kuntoutuminen päihderiippuvuudesta

Kuntoutuminen päihderiippuvuudesta Miia Pikulinsky Satu Tammivuori Ei enää päihdeäiti? Kuntoutuminen päihderiippuvuudesta Metropolia Ammattikorkeakoulu YAMK Sosiaalialan koulutusohjelma Opinnäytetyö 19.04.2013 Tiivistelmä Tekijät Otsikko

Lisätiedot

MENNYTTÄ EI VOI MUUTTAA, MUT HUOMISEEN VOI VAIKUTTAA

MENNYTTÄ EI VOI MUUTTAA, MUT HUOMISEEN VOI VAIKUTTAA MENNYTTÄ EI VOI MUUTTAA, MUT HUOMISEEN VOI VAIKUTTAA Huostaanotettujen lasten ja heidän biologisten vanhempiensa välinen yhteydenpito vanhempien kokemana Kirsi Heliävirta, Mari Jämsén ja Tanja Kiiskinen

Lisätiedot

Terveydenhoitaja lapsen mielenterveyden edistäjänä neuvolan vastaanotolla

Terveydenhoitaja lapsen mielenterveyden edistäjänä neuvolan vastaanotolla Riikka Aho, Laura Blomberg Terveydenhoitaja lapsen mielenterveyden edistäjänä neuvolan vastaanotolla Metropolia Ammattikorkeakoulu Terveydenhoitaja (AMK) Hoitotyön koulutusohjelma Opinnäytetyö 10.6.2014

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma / sairaanhoitaja

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma / sairaanhoitaja KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma / sairaanhoitaja Jarna Kytö & Marjo Lalu RASKAANA OLEVIEN PÄIHTEITÄ KÄYTTÄVIEN ÄITIEN JA HEIDÄN LAS- TENSA TURVALLISUUS SYSTEMAATTINEN KIRJALLISUUSKATSAUS

Lisätiedot