KOKKOLAN SEUDUN KUNTARAKENNESELVITYS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOKKOLAN SEUDUN KUNTARAKENNESELVITYS"

Transkriptio

1 KOKKOLAN SEUDUN KUNTARAKENNESELVITYS Halsuan kunta Kaustisen kunta Kokkolan kaupunki Kruunupyyn kunta Lestijärven kunta Perhon kunta Toholammin kunta Vetelin kunta Jarmo Asikainen Anni Antila Anssi Hietaharju

2 Sisällys 1 Johdanto Selvityksen tausta ja toteuttaminen Kuntauudistus Kuntarakennelain velvoitteet kuntajakoselvitykselle Kokkolan seutu Väestön ja väestörakenteen kehitys Kuntien yhteistoiminta selvitysalueella Kuntarakennemuutokset seudulla Elinvoima, kilpailukyky ja elinkeinot Kilpailukyvyn kehitys Elinkeinot ja työllisyys Yhteenveto Aluerakenne ja liikkuminen Asiointi, työssäkäynti ja sisäinen muuttoliike Palvelut Palvelutarpeen muutos Sosiaali- ja terveyspalvelut Opetus-, kulttuuri- ja liikuntapalvelut Tekniset palvelut ja muut tukipalvelut Hallinto- ja tukipalvelut Yhteenveto Talous Talouden nykytilanne Odotekustannukset ja säästöpotentiaali Tulevat talousnäkymät Yhteenveto Henkilöstö Henkilöstön eläköityminen ja rekrytointitarpeen muutos Demokratia ja johtaminen Kuntalaisten vaikuttaminen ja osallistuminen Johtaminen ja organisaatiorakenteet Kuntien yhteistyön kehittäminen Kuntarakennemuutos Uuden kunnan kuvaus Johtopäätökset ja jatkotoimenpiteet LIITTEET LIITE 1. Yhteistoiminta Kokkolan seudulla LIITE 2. Kuntien vuosikatteet euroa/asukas vuosina LIITE 3. Kuntien lainakanta euroa/asukas vuosina LIITE 4. Kertynyt yli-/alijäämä , euroa/asukas LIITE 5 Elinkeinot ja työllisyys taulukkoaineisto

3 1 Johdanto Halsuan, Kaustisen, Kruunupyyn, Lestijärven, Perhon, Toholammin ja Vetelin kunnat sekä Kokkolan kaupunki käynnistivät vapaaehtoisen kuntarakenneselvityksen helmikuussa Kuntarakennelain mukaisesti kunnat ovat selvittäneet kuntarakennettaan, mutta myös yhteistyön syventämisen mahdollisuuksia vuoden 2014 aikana. Tämä raportti sisältää selvityksen 1. vaiheen koosteen selvitystuloksista. Selvityksen aikana tuotettiin laaja materiaali toimintaympäristö- ja tilastoaineistoa sekä kuntien asiantuntijoista koottujen työryhmien väli- ja loppuraportit. Selvityksen ensimmäisessä vaiheessa on arvioitu nykytilaa sekä kuntarakennemuutoksen ja yhteistyön kehittämisen mahdollisuuksia. Olennaisia kysymyksiä Kokkolan seudun elinvoimaisuuden kannalta on, miten turvata alueen vetovoimaisuus valtakunnallisessa asetelmassa, jossa väestö ja työpaikat keskittyvät yhä enemmissä määrin suuriin keskuksiin. Samalla väestörakenteen muutos sekä vanhuspalveluiden kasvavat palvelutarpeet asettavat haasteen palveluiden järjestämiselle. Samaan aikaan työikäisen väestön osuus asukkaista laskee. Tämä vaikeuttaa yhdessä valtionosuuksien leikkauksien kanssa kuntapalvelujen rahoittamista. Kokkolan seudun haasteellisen taloudellisen tilanteen kanssa voidaan sanoa, että kuntarakenneratkaisuista huolimatta joudutaan tekemään osin kipeitäkin päätöksiä uudessa kunnassa, yhdessä tai erikseen nykyisissä kunnissa. Sote-uudistuksen ja palvelujen uudelleen organisoinnin seurauksena kunnan itsehallinnon rooli muuttuu voimakkaasti. Soten lisäksi valtio tulee uudistamaan 2. asteen opetusta ja rakennusvalvonnan järjestämistä koskevaa lainsäädäntöä. Yksi jo ensi vuonna ratkaistava asia on se, miten Kokkolan seudulla haetaan lukio-opetuksen järjestämisluvat. Yhteistyön syventämisen osalta kartoitettiin vaihtoehtoja, joita ovat mm. sivistystoimen strategian laadinta sekä tilitoimistopalvelujen tuottaminen alueellisesti. Tulevat yhteistyötoimenpiteet ja - tarpeet lähtevät myös valtakunnallisesta lainsäädännöstä. Yhteistyön lisäämisen osalta nousi esiin tarve yhteiselle, kuntalähtöiselle, elinvoimaohjelman määrittämiselle. Tällä voitaisiin määrittää yhteiset tavoitteet ja toimenpiteet elinvoimaisen Kokkolan seudun rakentamiseksi ja säilyttämiseksi. Uusi Kokkolan seudun kunta olisi Suomen 17. suurin, alueiltaan ja elinkeinorakenteeltaan monimuotoinen, kaksikielinen kaupunki. Mahdollisen uuden kunnan rakentamisessa sekä erillisinä jatkamisessa kriittisiä kysymyksiä ovat taloudellisten hyötyjen saavuttaminen, kilpailukyvyn säilyttäminen ja lisääminen sekä kuntien taajamien etäisyyksistä aiheutuvien haittojen vähentäminen. Lisäksi uuden kunnan vaihtoehdossa tulee ratkaistavaksi maakuntahallinnon järjestäminen. Taloushyötyjä voidaan saavuttaa uudessa kunnassa, mutta tämä edellyttäisi neuvottelevien kuntien ja uuden kunnan sitoutumista talouden tasapainottamiseen kuten nykyisellä kuntarakenteella. Lisäksi olennaista on määritellä ne keinot, joilla uudesta kunnassa muodostettaisiin entistä enemmän alueen elinvoimaisuutta ja kuntalaisten hyvinvointia edistävä keskipohjalainen rannikkokaupunki, joka houkuttelee samalla uusia asukkaita ja elinkeinoelämän toimijoita alueelle. Riittävän elinvoimainen riippuu paljolti kunnan päätöksistä ja kuinka onnistuneesti yhteiset isommat resurssit pystytään valjastamaan uusien yritysten ja työpaikkojen luontiin sekä olemassa olevien yritysten kehittämiseen. Kuntien väliset pitkät etäisyydet yhdessä nykyisten liikenneyhteyksien kanssa vaikeuttavat asukkaiden liikkumista alueella ja palveluverkkojen suunnitteluvaraa. Tästä ja lähidemokratian näkökulmasta vaihtoehtona yhdistymisen neuvotteluvaiheessa olisi muodostaa palvelualueet sekä palvelualueiden mukainen aluevaikuttamisen kanavat. Monipuolisella kaavoituksella voidaan myös tukea pinta-alaltaan laajan kunnan eri alueiden elinvoimaisuutta. Tässä selvityksessä on ennakoitu kuntarakennemuutoksen ja yhteistyömuutoksen muotoja ja vaikutuksia. Tarkemmin vaikutuksia voidaan arvioida, jos kunnat näkevät tarkoituksenmukaiseksi siirtyä selvityksen seuraavaan vaiheeseen, jossa kunnat neuvottelisivat tarkemmin yhdistymissopimuksen ja yhteistyön sisällöstä. Se on kuitenkin varmaa, että sekä erillisinä että yhdessä jatkaminen edellyttää muutoksia, mikäli haasteisiin halutaan vastata. Kuntien edelleen kaventuvasta itsehallinnosta ja tulevaisuuden ennustamisen epävarmuuksista huolimatta kunnilla on nyt mahdollisuus arvioida vaihtoehtoja ja tämän jälkeen tehdä ratkaisuja alueen yhteiseksi eduksi. 3

4 2 Selvityksen tausta ja toteuttaminen Kokkolan kaupunginvaltuusto päätti tehdä Keski-Pohjanmaan maakunnan kunnille ja Kruunupyyn kunnalle esityksen vapaaehtoisen kuntarakenneselvityksen käynnistämisestä. Halsuan, Kaustisen, Kruunupyyn, Lestijärven, Perhon, Toholammin ja Vetelin kunnat päättivät osallistua selvitykseen. Keväällä 2014 kunnat sopivat selvitystyön käynnistämisestä. Selvitystyön tavoitteena on antaa tarvittavat tiedot kuntarakennemuutoksen tai muun rakennemuutoksen päätöksenteon tueksi. Vaihtoehtoina on muodostaa selvitysalueen mukainen tai osasta selvitysalueen kunnista muodostuva uusi kunta. Toisena vaihtoehtona oli vaihtoehtoisten yhteistyörakenteiden tarkastelu. Lisäksi selvitystyön tavoitteena on tuottaa kunnille tietoa, jota voidaan hyödyntää kuntien toiminnan kehittämisessä kuntarakenneratkaisuista riippumatta. Kuntarakennemuutoksen rinnalla selvitettiin yhteistyön syventämisen mahdollisuuksia Kokkolan seudulla. Työryhmissä ja työvaliokunnassa kartoitettiin yhteistyön syventämisen mahdollisuuksia sekä arvioitiin yhteistyön mahdollisia vaikutuksia. Selvityksen tässä vaiheessa kartoitetaan kuntien nykytilanne sekä hahmotetaan uuden kunnan mahdollisia rakenteita. Kunnat päättävät erikseen siirtymisestä toiseen vaiheeseen eli kuntien yhdistymissopimuksen laadintaan ja siitä neuvotteluun. Yhdistymissopimuksessa kunnat määrittelevät reunaehdot uuden kunnan perustamiselle ja toiminnalle yhdistymisen valmisteluvaiheen sekä uuden kunnan kolmen ensimmäisen vuoden ajaksi. Lopulliset arviot yhdistymisen vaikutuksista riippuvat näistä kuntien yhdessä määrittelemistä yhdistymissopimuksen linjauksista. Selvitystyötä varten organisoitiin ohjausryhmä, työvaliokunta sekä kolme asiantuntijatyöryhmää. Ohjausryhmä toimii selvitystyön ohjaavana elimenä. Se johtaa selvitystyötä ja tekee tarvittavat linjaukset ja esitykset. Ohjausryhmä ei tee kuntia sitovia päätöksiä. Ohjausryhmä koostuu kuntien valtuustojen ja hallitusten puheenjohtajistosta täydennettynä puolueiden edustajilla, jotka eivät ole edustettuna puheenjohtajistoissa. Lisäksi ohjausryhmässä on mukana kuntien henkilöstöjärjestöjen edustus. Työvaliokunta osallistuu ohjausryhmän työskentelyyn. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii Kokkolan kaupunginhallituksen puheenjohtaja Veikko Laitila ja varapuheenjohtajana kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Stefan Anderson. Työvaliokunta koostuu kuntajohtajista. Se valmisteli sekä ohjeisti ja ohjasi toimialoittaisten alatyöryhmien ja konsulttien työtä. Työvaliokunta vastasi myös vetovoimaan, kilpailukykyyn ja johtamiseen liittyvistä asioista. Työvaliokunnan puheenjohtajana toimi Kokkolan kaupunginjohtaja Antti Isotalus ja varapuheenjohtajana Lestijärven kunnanjohtaja Esko Ahonen. Kuntien viranhaltijoista koottiin kolme valmistelevaa työryhmää. Sivistystoimen ryhmän puheenjohtajana toimii Kokkolan sivistysjohtaja Peter Johnson. Tekniset palvelut ryhmän puheenjohtajana toimii Kokkolan kaupungin tekninen johtaja Pauli Piiparinen. Talous ja hallinto - ryhmän puheenjohtajana toimii Kaustisen kunnan talousjohtaja Tellervo Pakkala. Jokaisessa työryhmässä oli kaksi henkilöstöjärjestöjen edustajaa. Selvityksen käynnistyessä sovittiin, että sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen keskeneräisyyden vuoksi alueelle ei perustettu omaa sosiaali- ja terveydenhuollon ryhmää. Selvityksessä hyödynnettiin Kokkolan kaupungin terveyspalvelujohtaja Ilkka Luoman laatimaa Kokkolan seudun sosiaali- ja terveyspalvelujen toimintaympäristöanalyysiä, kuvausta palvelurakenteista sekä nykytilasta. Työryhmien väli- ja loppuraporteissa on kuvattu tarkemmin Kokkolan seudun nykytilaa sekä yhteistyön lisäämisen ja kuntarakennemuutoksen vaikutuksia. Selvitys koostuu työryhmien tuottaman laajan tiedon lisäksi kuntien toimittamasta aineistosta, tilastollisesta tietomateriaalista, muista alueellisista tietoaineistoista sekä selvityksistä. Tässä selvityksessä Kokkolan seudulla viitataan Halsuan, Kaustisen, Kruunupyyn, Lestijärven, Perhon, Toholammin ja Vetelin sekä Kokkolan kaupungin muodostamaan alueeseen, johon viitataan myös selvitysalueella. Alueella ei viitata Kokkolan seutukuntaan, joka muodostuu Kokkolan kaupungista ja Kannuksen kunnasta. Selvityksen osana tuotettiin laaja toimintaympäristön analyysi, johon sisällytettiin myös Kannus, joka ei kuulu selvitysalueen. Useimmiten Kannuksen sisältyminen toimintaympäristön lukuihin on mainittu erikseen tai ilmenee muuten kuvista. 4

5 3 Kuntauudistus Hallitusohjelman mukaan pääministeri Jyrki Kataisen hallitus toteuttaa koko maan laajuisen kuntauudistuksen, jonka tavoitteena on vahvoihin peruskuntiin pohjautuva kuntarakenne. Vahva peruskunta muodostuu luonnollisista työssäkäyntialueista ja on riittävän suuri pystyäkseen itse vastaamaan peruspalveluista vaativaa erikoissairaanhoitoa ja vaativia sosiaalihuollon palveluja lukuun ottamatta. Laajassa kuntauudistuksessa on käynnistetty samanaikaisesti valtionosuusuudistus, kuntalain kokonaisuudistus, sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus sekä kuntarakenneuudistus. Lisäksi monet toimialakohtaiset lainsäädännön uudistukset (II asteen opetus, rakennusvalvonta jne.) tulisivat vaikuttamaan kuntien toimintaan. Kuva 1. Kuntauudistuksen kehikko Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki Hallitus antoi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakiesityksen eduskunnalle 4. joulukuuta. Suomalaisten keskeiset hyvinvointipalvelut turvataan toteuttamalla perusteellinen sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistus. Sote-järjestämislailla uudistetaan kunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä, tuottamista, hallintoa, suunnittelua, rahoitusta ja valvontaa koskevat säännökset. Kunnille tulee lakisääteinen velvollisuus kuulua yhteen viidestä sote-alueesta alkaen. Sote-alueen kuntayhtymä vastaa siitä, että sen alueella kuntien asukkaat ja muut palveluihin oikeutetut saavat tarvitsemansa palvelut. Selvitysalueen kunnat kuuluisivat OYS-ervan alueeseen yhdessä Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun, Lapin ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirien kanssa. OYS olisi asukasmäärältään pienin erva-alueista ja siinä olisi 68 kuntaa eli KYS-ervan kanssa eniten. Keski-Pohjanmaan väestöpohja olisi 10 prosenttia erva-alueesta. Järjestämisalueen ensimmäinen edustajainkokous tulisi järjestää toukokuuhun 2015 mennessä aluehallintoviraston (AVI) koolle kutsumana ja sote-alueen perussopimuksen hyväksymisestä on päätettävä lokakuuhun 2015 mennessä. Valtioneuvosto päättää perussopimuksesta tarvittaessa. Kuntayhtymän on aloitettava toimintansa viimeistään Kuntayhtymän yhtymävaltuustossa tai kokouksessa kunnan edustajien äänimäärä perustuu kunnan asukaslukuun. Sosiaali- ja terveysalueen on laadittava joka neljäs vuosi tuottamisvastuussa olevien kuntien ja kuntayhtymien kanssa käytyjen neuvottelujen perusteella järjestämispäätös siitä, miten sosiaali- ja terveysalueen järjestämisvastuulle kuuluvat sosiaali- ja terveyspalvelut tuotetaan. Sote-alue päättää 5

6 tuottamisvastuussa olevat kuntayhtymät. Tuottamisvastuu on kuntayhtymällä tai kuntien sopiessa vastuukuntamallilla. Pohjoisella sosiaali- ja terveysalueella voisi olla enintään viisi tuottamisvastuullista kuntayhtymää (tai/ja vastuukuntamalli). Kuntien maksuosuuksien määräytymisessä 20 prosenttia määräytyy asukasluvun mukaan ja 80 prosenttia tarvetekijöiden eli ikärakenteen ja sairastavuuden mukaan. Olosuhdetekijöitä ei otettaisi huomioon. Kuntien valtionosuusjärjestelmien uudistaminen Kuntien valtionosuus- ja rahoitusjärjestelmän uudistuksen tavoitteena on selkeyttää ja vahvistaa nykyistä järjestelmää, jotta peruspalvelujen järjestäminen voitaisiin turvata kaikkialla Suomessa. Eduskunta hyväksyi lain 676/2014 kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta ja se tulee voimaan Valtionosuusuudistuksessa on viiden vuoden siirtymäkausi, vuonna 2015 muutos voi olla enintään 50 euroa. Valtionosuusuudistuksen arvioidut vaikutukset selvitysalueen kuntiin ovat yhteensä 3,19 miljoonaa euroa (+46 euroa/asukas). Valtionosuusuudistus lisäisi valtionosuuksia Kaustisella, Kokkolassa ja Vetelissä. Valtionosuuksia menettäisivät muut kunnat, eniten Perhon ja Lestijärven kunnat. On kuitenkin huomioitava, että aikaisemmat valtionosuusleikkaukset vaikuttavat siten, että kunnat saavat vuonna 2015 peruspalvelujen valtionosuutta euroa asukasta kohden vähemmän. Valtionosuusuudistuksessa tehtyjen kuntakohtaisten arvioiden lisäksi valtio leikkaa kuntien valtionosuuksia, jonka vuoksi suurimmalla osalla kunnista peruspalvelujen valtionosuus laskee vuonna Kuva 2. Valtionosuusuudistuksen vaikutuksen Kokkolan seudulla Kuntalain kokonaisuudistus Kuntalain kokonaisuudistuksen tavoitteena on uudistaa kuntalaki siten, että siinä otetaan huomioon kuntien muuttuvasta toimintaympäristöstä ja uusista kuntahallinnon rakenteista aiheutuvat muutostarpeet. Touko-elokuun 2014 aikana lausuntokierroksella olleessa kuntalakiluonnoksessa säädettäisiin kunnille entistä tiukempaa velvoitetta kattaa budjettialijäämä sekä painotettaisiin kunnan toiminnan ja palveluiden ohjausta yhteensovitettuna kokonaisuutena riippumatta siitä, miten ne järjestetään tai tuotetaan. Esityksessä ehdotetaan myös kuntavaalien ajankohdan ja valtuuston toimikauden alkamisen ajankohdan muuttamista. Vuoden 2016 kunnallisvaalit siirrettäisiin vuoden 2017 huhtikuulle kolmanteen sunnuntaihin. Tämä muutos vaikuttaisi myös kuntarakennemuutoksiin, jotka toteutettaisiin vuoden 2017 alusta. 6

7 3.1 Kuntarakennelain velvoitteet kuntajakoselvitykselle Uusi kuntarakennelaki (478/2013) velvoittaa kunnat selvittämään kuntarakennemuutoksen edellytyksiä. Samalla heinäkuussa 2013 voimaan tulleessa laissa säädetään kuntarakenneselvityksen sisällöstä ja toteuttamistavasta. Lähtökohtaisesti yhdistymisselvityksen tulisi kattaa ne asiat, jotka sisältyisivät yhdistymissopimukseen. Jos kunnat eivät päätyisi tekemään esitystä kuntien yhdistymisestä, selvitysvelvollisuuden täyttämiseksi edellytettäisiin kuitenkin aina vähintään sellaista selvitystä, jossa on arvioitu hallinnon ja palvelujen järjestämistä sekä palvelujen tuottamista selvitysalueella, yhdistymisen vaikutuksia kuntien yhteistoimintaan, alueen taloudellista tilannetta, asukkaiden osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien sekä lähidemokratian toteutumista sekä yhtenä kuntana saavutettavissa olevia hyötyjä ja yhdistymisen mahdollisia haittoja. Muita kuin yksikielisiä kuntia koskevassa selvityksessä olisi arvioitava kielellisten oikeuksien toteutumista. Selvityskriteerit Kuntarakennelain mukaan kunnan tulee yhdessä muiden kuntien kanssa selvittää kuntajaon muuttamisen edellytykset täyttävää kuntien yhdistymistä 4 c 4 f :ssä säädettyjen selvitysperusteiden mukaisesti. Selvitysperusteet Keski-Pohjanmaalla koskevat pääasiassa kuntien taloudellista asemaa ja kunnan väestöpohjan suuruutta. Sen sijaan Pohjanmaalla selvityskriteerit koskevat talousperusteen sijaan pääasiassa kuntien yhdyskuntarakennetta, työpaikkaomavaraisuutta tai työssäkäyntiä. Kokkolan kaupunki ei täyttänyt yhtäkään selvityskriteeriä. Kunta ei kuitenkaan voisi jättäytyä selvityksen ulkopuolelle, mikäli alueella ei muutoin ole saavutettavissa kuntajaon kehittämisen tavoitteita koskevassa 2 :ssä tarkoitettua toiminnallista kokonaisuutta. Alla on esitetty selvitysperusteiden täyttyminen Keski-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla. Selvitysperusteiden tiedot perustuvat väestötietoihin, vuoden 2009 työpaikkaomavaraisuuteen, vuoden 2010 työssäkäyntitietoihin ja Suomen Ympäristökeskuksen vuoden 2010 taajamaluokitteluun. Talousperusteen täyttymisessä on käytetty vuosien 2010, 2011 ja 2012 tilinpäätöstietoja. Tässä luvussa kriteereitä on tarkasteltu väestömäärien , vuoden 2012 työpaikkaomavaraisuuden ja tilinpäätöstietojen mukaan. Uusimpien tietojen mukaan myös Veteli täyttäisi talousperusteen. Kuva 3. Selvityskriteereiden täyttyminen Keski-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla (Valtiovarainministeriö) 7

8 Kunnan, jossa on alle asukasta, tulee yhdessä muiden kuntien kanssa selvittää yhdistymistä palveluperusteella alueella, jossa on: 1) palveluiden järjestämisen, rahoittamisen ja kehittämisen kannalta riittävä väestöpohja sekä kyky riittävään omaan palvelutuotantoon; 2) erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen kannalta vähintään noin asukasta; sekä 3) perusopetuksen laadukkaan ja yhdenvertaisen järjestämisen kannalta alle yksivuotiaiden ikäluokan koko vähintään noin 50 henkilöä. Kokkolan kaupunki on kunnista ainoa, jonka väestömäärä on yli asukasta. Vuonna 2013 Halsuan, Lestijärven, Perhon, Toholammin ja Vetelin alle 1-vuotiaiden ikäluokka on ollut alle 50 lasta. Kunnista Perho ja Toholampi olivat lähellä kuntarakennelain rajaarvoa. Kaustisella alle 1-vuotiaiden määrä on ollut 2000-luvun ajan välillä. Kunnalla on selvitysvelvollisuus työpaikkaomavaraisuusperusteella, jos kunnan työssäkäyvästä väestöstä alle 80 prosentilla on työpaikka kunnan alueella. Kunnalla on selvitysvelvollisuus työssäkäyntiperusteella, jos kunnan työssäkäyvästä väestöstä vähintään 25 prosenttia käy työssä työssäkäyntialueen keskuskunnan alueella. Kunnalla on selvitysvelvollisuus yhdyskuntarakenneperusteella, jos alueen yhdyskuntarakenne muodostuu useamman kunnan alueelle ulottuvasta keskustaajamasta. Lisäksi peruste täyttyy, jos keskustaajamaan kytkeytyvä lähitaajama ylittää kunnan rajan tai keskustaajaman kasvupaine muutoin kohdistuu merkittävästi toisen kunnan alueella olevaan lähitaajamaan. Yhdyskuntarakennetarkastelu perustuisi Suomen ympäristökeskuksen taajamaluokitteluun. Kokkolan seudun kaikilla kunnilla työpaikkaomavaraisuus on yli 85 prosenttia eikä yksikään kunta täyttänyt työssäkäyntiperustetta tai yhdyskuntarakenneperustetta vuosia 2012 koskevien tilastotietojen perusteella. Kunnan tulee selvittää kuntien yhdistymistä talousperusteella, jos kunnan rahoituksen riittävyyttä tai vakavaraisuutta kuvaavat talouden tunnusluvut täyttävät vähintään yhden seuraavista edellytyksistä: 1) kunnan viimeisessä hyväksytyssä tilinpäätöksessä ja sitä edeltäneessä tilinpäätöksessä alittuvat kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain (1704/2009) 63 a :n mukaisen erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan arviointimenettelyn edellytyksenä olevat raja-arvot (ns. kriisikunta); 2) kunnan viimeisessä hyväksytyssä ja kahdessa sitä edeltävässä tilinpäätöksessä kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 63 a :n mukaisen erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan arviointimenettelyn edellytyksenä olevista kuudesta raja-arvosta täyttyy neljä (ns. kriisiytyvä kunta); tai 3) kunnan viimeisessä hyväksytyssä tilinpäätöksessä taseen kertynyt alijäämä asukasta kohti on vähintään 500 euroa ja kahdessa sitä edeltäneessä tilinpäätöksessä taseessa on kertynyttä alijäämää. Keski-Pohjanmaan kunnista Toholampi ja Kaustinen täyttivät talousperusteen vuosien tilinpäätöstietojen perusteella kriisiytyvän kunnan selvitysperusteella. Kertyneen alijäämän perusteella Veteli on täyttänyt talousperusteen myös vuonna Halsua on täyttänyt kriisiytyvän kunnan kriteeristön aikaisemmin. Kokkola on täyttänyt vuosien aikana vähintään 3 kriteeriä. Kruunupyy, Lestijärvi ja Perho ovat täyttäneet 1 2 kriteeriä. Kokkolan seudun kuntarakennelain mukaiset selvitysperusteet eivät niinkään liity kuntien yhdyskuntarakenteeseen (työssäkäynti, maankäyttö, asuminen ja liikenne) vaan kuntien taloudelliseen tilanteeseen sekä väestöpohjaan. Tarpeet eivät kohdistu suurten kaupunkiseutujen tavoin yhdyskuntarakenteen eheyttämiseen tai kuntalaisten arjen sujuvuuteen seudulla vaan siihen, miten kuntalaisten palvelut voidaan järjestää sekä millaisin resursseihin. 8

9 Maapinta-ala, km Taajama-aste, % Väkiluku Ruotsinkielisten osuus, % Ulkomaiden kansalaisten osuus, % Perheiden lkm Asuntokunnat Vuokra-asunnossa asuvien osuus, % Rivi- ja pientaloissa asuvien osuus asuntokunnista, % Kesämökkit Kokkolan seutu Selvitysalue eli ns. Kokkolan seutu koostuu kahden maakunnan ja kolmen seutukunnan kunnista Pohjanlahden rannalla. Alue kattaa koko Keski-Pohjanmaan Kannusta lukuun ottamatta. Keski- Pohjanmaan maakunta on tällä hetkellä Suomen alueeltaan ja väestöltään pienin maakunta. Lisäksi mukana on Kruunupyyn kunta, joka kuuluu Pohjanmaahan ja Pietarsaaren seutukuntaan. Alueen keskus on Kokkolan kaupunki ja muutoin alue jakautuu jokilaaksoihin. Selvitysalueen pinta-ala on yhteensä km2, josta Kokkolan pinta-ala on yli neljännes. Taajama-asteeltaan Kokkola on selkeästi alueen kunnista korkein. Pienin taajama-aste on maaseutumaisista kunnista Lestijärvellä ja Perholla. Vuoden 2013 lopussa Kokkolan seudulla asui yhteensä vajaa asuntokuntaa. Pääasiassa asumismuotona on rivi- ja pientaloasuminen. Kokkolan seudulla on vajaa kesämökkiä, joista yli oli Kokkolan kaupungissa. Suhteessa väestöön kesämökkejä on paljon väestömäärältään pienissä Lestijärven ja Halsuan kunnissa sekä Kruunupyyssä. Taulukko 1. Avainlukuja Kokkolan seudulta Halsua ,5 1, Kaustinen ,9 1, Kokkola ,1 2, Kruunupyy ,7 2, Lestijärvi , Perho , Toholampi ,1 1, Veteli ,5 1,

10 Selvitysalue Samankaltaisimmat kunnat Selvitysalue kokoluokassa asukasta Samankaltaisimmat kunnat kokoluokassa asukasta 4.1 Väestön ja väestörakenteen kehitys Selvitysalueella asui lokakuun 2014 lopulla henkilöä (Tilastokeskus, ennakkoväkiluku). Alueen kuntien väestömäärät vaihtelevat Lestijärven 814 asukkaasta Kokkolan :n asukkaaseen. Kaksi kolmasosaa selvitysalueen asukkaista asuu Kokkolassa. Kruunupyyn asukkaita alueella on kymmenes ja Kaustisen seutukunnan kuusi kuntaa muodostavat yhdessä alle neljänneksen väestöpohjasta. Vertailuryhmä Väestön ikärakenne Kuva 4. Kokkolan seudun väestöpohja KOKKOLAN SEUTU 2013 (75359) Kokkolan seudun väestörakenne on lievästi maan keskiarvoja nuorekkaampaa; alle 18-vuotiaiden Salo 2013 (54478) osuus on suurempi (23,9 %) 7,4 ja etenkin 13,7 Perhossa, Toholammilla 56,7 ja Kannuksessa nuorten 12,1 osuus 10,0on Porvoo 2013 (49426) suuri. Vastaavasti myös 65 8,0 vuotta 14,8 täyttäneiden osuus Kokkolan 59,3 seudulla (27,7 %) 10,8 on maan 7,2 keskiarvoa Hämeenlinna (19,4 %) 2013 suurempi. (67806) 7,2Erityisesti 12,7 Halsualla, Lestijärvellä 57,9ja Vetelissä yli 65-vuotiaiden 12,1 osuus 10,1 on suuri. Seinäjoki 2013 (60354) 8,9 14,0 60,0 9,7 7,4 Vertailuryhmä Lohja 2013 (47703) Hyvinkää 2013 (46188) Kokoluokka 7, ,8 asukasta Taulukko Väestön ikärakenne 2. Selvitysalueen Mikkeli 2013 (54635) väestörakenne 6,6 12, , v v v v. yli 75- v. Pori 2013 (85399) Kotka 2013 (54771) 0 % 6,6 10 % 12,3 20 % 30 % 40 % 57,9 50 % 60 % 70 % 80 % 12,9 90 % 10,2 100 % Lappeenranta 2013 (72658) KOKKOLAN SEUTU 2013 (75359) Halsua 2013 (1229) Lohja 2013 (47703) Kannus 2013 (5675) Salo 2013 (54478) Kaustinen 2013 (4288) Porvoo 2013 (49426) Kokkola 2013 (47031) Hämeenlinna 2013 (67806) Kruunupyy 2013 (6682) Seinäjoki 2013 (60354) Lestijärvi 2013 (818) Hyvinkää 2013 (46188) Perho 2013 (2923) Mikkeli 2013 (54635) Toholampi 2013 (3381) Pori 2013 (85399) Veteli 2013 (3332) Kotka 2013 (54771) KOKO MAA 2013 ( ) Lappeenranta 2013 (72658) Halsua 2013 (1229) 6,9 9,0 12,1 14,9 60,3 55,9 11,4 11,1 5,2 7,9 14,2 15,1 52,8 57,7 13,3 11,4 8,5 7,4 9,6 8,0 9,2 7,2 16,5 13,7 13,8 14,8 14,7 12,7 55,3 56,7 56,6 59,3 57,0 57,9 10,9 12,1 10,8 10,8 11,0 12,1 8,3 8,9 14,7 14,0 54,6 60,0 11,5 9,7 6,4 7,6 13,6 13,8 55,1 60,2 12,1 10,4 12,5 19,6 48,8 10,0 6,6 12,7 58,3 12,4 9,3 15,6 52,1 12,4 6,9 12,3 58,1 12,4 8,0 12,5 55,4 11,5 6,6 12,3 57,9 12,9 7,8 13,2 59,7 10,9 6,9 12,1 60,3 11,4 5,2 Kokkolan seudun väestö on kasvanut noin 4,8 prosenttia vuosina ja seudun väkiluvun Kannus 2013 (5675) 8,5 16,5 55,3 10,9 8,8 ennustetaan kasvavan 5 prosentilla vuoteen 2029 mennessä. Seudun väkimäärän kasvu on koko Kaustinen 2013 (4288) 9,6 13,8 56,6 10,8 9,2 maan väestönkasvua hitaampaa. Kokkolan kaupungin väestö kasvaa ennusteen mukaan koko maan Kokkola 2013 (47031) 9,2 14,7 57,0 11,0 8,2 väestöä voimakkaammin. Myös Kruunupyyn väkimäärä kasvaa pitkällä aikavälillä ja Kaustisten Kruunupyy 2013 (6682) 8,3 14,7 54,6 11,5 10,9 väkiluku pysyy suurin piirtein ennallaan. Muiden alueen kuntien väestö on laskussa. Lestijärvi 2013 (818) Perho 2013 (2923) Kokoluokka asukasta 0-6 -v v v v. yli 75- v. 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 6,4 9,0 7,9 6,9 12,3 14,2 13,6 14,9 15,1 Työikäisten eli vuotiaiden 12,5 määrä 19,6laskee väestöennusteen 48,8 mukaan Kokkolan 10,0 seudulla 9,1 kuudella prosentilla Toholampi 2013 vuoteen (3381) ,3 mennessä, 15,6 mutta kääntyy sen 52,1jälkeen nousuun. Kokkola 12,4 erottuu 10,6 alueen muista Veteli kunnista, 2013 (3332) sillä 8,0 siellä työikäisten 12,5 määrä kasvaa 55,42020-luvulla nopeammin 11,5 kuin 12,5 koko maassa. KOKO Alle MAA 18-vuotiaiden 2013 ( ) määrä 7,8 13,2 kasvaa seudulla jonkin verran 59,7 pitkällä aikavälillä 10,9 ja yli 8,5 65- vuotiaiden määrä kasvaa voimakkaasti. Vuonna prosenttia Kokkolan seudun väestöstä on 52,8 58,1 55,1 55,9 11,1 9,0 57,7 60,2 10,4 8,0 13,3 12,1 11,4 9,4 9,0 14,4 7,8 8,8 10,0 9,2 7,2 8,2 10,1 10,9 7,4 12,8 8,0 9,1 10,0 10,6 10,3 12,5 10,2 8,5 9,4 14,4 12,8 7,8 12,4 10,0 12,4 10,3 10

11 2012=100 Ennustettu väestökehitys ikäluokittain yli 75-vuotiaita. Tämä merkitsee huoltosuhteen selvää heikkenemistä. Huoltosuhde heikkeneekin Kokkolan seudulla voimakkaammin kuin koko maassa. Kokkolan seutu Lähde:Tilastokeskus vuotiaat vuotiaat Työikäiset (17-64 v) vuotiaat Vanhusväestö* Väestö alle 1 -vuotiaat vuotiaat vuotiaat Työikäiset (17-64 v) vuotiaat Vanhusväestö* Kaikki *yli 75-vuotiaat Kuva 5. Ennustettu väestökehitys vuosina Kokkolan seudulla (Tilastokeskus) Jotta kunta määriteltäisiin kaksikieliseksi, on vähintään 8 prosenttia väestöstä tai asukkaan puhuttava vähemmistökieltä äidinkielenään. Kokkolan seudun väestöstä 16,8 prosenttia oli vuoden 2013 lopussa ruotsinkielisiä. Kruunupyy ja Kokkola ovat kaksikielisiä kuntia. Kruunupyyn väestöstä yli 80 prosenttia on ruotsinkielisiä. Taulukko 3. Ruotsinkielinen väestö Kokkolan seudulla Ruotsinkielinen väestö lkm % väestöstä Halsua 6 0,5 Kaustinen 80 1,9 Kokkola ,1 Kruunupyy ,7 Lestijärvi 0 0 Perho 7 0,2 Toholampi 4 0,1 Veteli 50 1,5 Kokkolan seutu ,8 Kannus 21 0,4 Keski-Pohjanmaa ,2 11

12 4.2 Kuntien yhteistoiminta selvitysalueella Kuntien yhteistoimintaa on kuvattu liitteessä 1. Yhteistoimintaa käsitellään myös palvelukohtaisissa luvuissa. Yhteistyö selvitysalueella on laaja-alaista ja monen suuntaista. Pääasiassa Kokkolan seudun yhteistyö on kuitenkin jakautunut vaihteleviin yhteistyöryhmiin. Kaustisen seutukunnan kunnilla on monipuolista yhteistyötä. Toisaalta Kokkolaa ja Kruunupyytä yhdistävät kielisuhteet ja näiden kuntien välillä on mm. opetustoimessa sekä sosiaali- ja terveydenhuollossa yhteistyötä. Yhteistyöllä on pystytty vastaamaan kuntien yhä pieneneviin kehittämisen resursseihin etenkin Kaustisen seutukunnan alueella. Kuitenkin Kokkolan seudun kokonaisuuden näkökulmasta kuntien etäisyydet ja kokoerot vaikuttavat kuntien tehtäviin ja siten myös yhteistyötarpeisiin. Tästä johtuen yhteistyön mahdollisuuksia on usein selvitetty, mutta tarkoituksenmukaisia vaihtoehtoja ei ole löydetty. 4.3 Kuntarakennemuutokset seudulla Kokkolan, Kälviän, Lohtajan ja Ullavan valtuustot esittivät , että Kokkolan kaupunkiin liitetään alkaen Kälviän, Lohtajan ja Ullavan kunnat. Samalla purkautui Kokkolan seudun terveyskeskus kuntayhtymä. Yhdistymispäätöksen jälkeen kaupungin hallintoa on pyritty keventämään ja arviolta 30 hallinnon vakanssia on lopetettu. Kokkola oli mukana 14 muun kaupungin kanssa valtuustokausittain tehtävässä KAPA - Kaupunki- ja palvelututkimuksessa. Kyselyssä selvitettiin asukkaiden tyytyväisyyttä kuntapalveluihin ja kaupunkiin yleisemminkin. Kyselyn mukaan neljän vuoden takaiseen kuntaliitokseen mahdollisesti liittynyt pelko palvelujen huononemisesta ja palvelujen keskittämisestä osoittautui aiheettomaksi. Kokkolaan liittyneiden kuntien asukkaat olivat yleisesti ottaen yhtä tyytyväisiä kuntapalveluihinsa kuin kantakokkolalaiset. Lisäksi määrätyillä osa-alueilla mm. sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä kulttuuri- ja vapaa-ajanpalveluissa merkittävä osa vastaajista katsoi palvelujen parantuneen kuntaliitoksen jälkeen. 1 Kokkolan kuntaliitoksen lisäksi Keski-Pohjanmaalla on toteutettu vuonna 2010 Himangan kuntaliitos Kalajoelle yli maakuntarajan. Tätä aikaisemmat kuntajaon muutokset ovat tapahtuneet luvulla. Kuntarakenteita on kuitenkin selvitetty 2000-luvun aikana esimerkiksi Halsuan, Kaustisen, Ullavan ja Vetelin kesken kuntien yhdistymisen esiselvityksenä vuonna Kokkolan kaupungin tilinpäätös

13 5 Elinvoima, kilpailukyky ja elinkeinot Selvitysalueen vetovoimaisuuden ja kilpailukyvyn varmistaminen on tärkeää koko maakunnan kehityksen kannalta. Vetovoimalla ja kilpailukyvyllä tarkoitetaan kykyä synnyttää, houkutella ja ylläpitää toimintaa, joka parantaa alueen taloudellista asemaa ja sitä kautta lisää ja ylläpitää alueellista kokonaishyvinvointia. Vetovoimaisella ja kilpailukykyisellä alueella on ominaisuuksia, joiden avulla se voi osallistua kilpailuun muiden alueiden kanssa. Kilpailuetua muihin alueisiin nähden saavutetaan, jos alue pystyy tuottamaan jonkin sellaisen ominaisuuden, jonka avulla se erottuu edukseen muista alueista. Aikaisemmin yksittäiset kunnat ja alueet kilpailivat muun muassa yrityksistä ja osaavasta työvoimasta pääosin keskenään oman maansa sisällä. Nykypäivän globaalissa maailmassa kilpailu on voimistunut johtaen siihen, että kuntien ja alueiden niin sanottu kilpailijapiiri on laajentunut kattamaan enenemässä määrin myös muiden maiden alueita. Tämä on korostanut alueiden sisäisen yhtenäisyyden tarvetta kilpailukyvyn parantamisessa muihin alueisiin nähden. 5.1 Kilpailukyvyn kehitys Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikön tekemässä Suomen seutukuntien kilpailukykyvertailussa Kokkolan seutukunta, johon kuuluvat selvitysalueen kunnista Kokkola ja Kannus, oli vuonna sijalla 70 seutukunnasta. Pietarsaaren seutukunta, johon Kruunupyy kuuluu, oli 17. ja Kaustisen seutukunta, johon kuuluvat Halsua, Kaustinen, Lestijärvi, Perho, Toholampi ja Veteli, 57. sijalla. Vertailussa otettiin huomioon kuusi muuttujaa, jotka olivat: - työn tuottavuus, - innovatiivisuus, - teollisuusvaltaisuus, - yritysdynamiikka, - koulutustaso ja - työllisyysaste. Vuodesta 2011 Kokkolan seudun sijoitus oli noussut kaksi pykälää ja Pietarsaaren seudun sijoitus laskenut kuusi ja Kaustisen seudun sijoitus kaksi pykälää. Timo Aron (2013) tekemässä Suomen 25 suurimman seutukunnan kilpailukykyvertailussa Kokkolan seutukunnan bruttokansantuote asukasta kohden oli 5. korkein, työllisyysaste 8. korkein ja työttömyysaste 7. matalin. Kunnallisverot per asukas olivat seutukuntien joukossa 17. korkeimmat ja asukaskohtainen lainakanta kaikkein suurin. Peruskoulun jälkeisen tutkinnon ja akateemisen tutkinnon suorittaneiden osuuksissa Kokkolan seutu oli 15. sijalla. Bruttokansantuote euroina asukasta kohden kasvoi aikavälillä Kokkolan seudulla seutukunnista 14. eniten. Samalla ajanjaksolla työllisyysasteen kasvu oli Kokkolan seudulla 25 seutukunnan joukossa kaikkein suurinta ja työttömyysasteen lasku toiseksi suurinta. Kunnallisverojen määrä asukasta kohden laskettuna kasvoi Kokkolan seudulla aikavälillä 11. eniten ja kuntien lainojen määrä asukasta kohden toiseksi eniten. Akateemisen tutkinnon suorittaneiden osuus kasvoi seudulla 13. nopeimmin. Kokkolan seutukunta oli kokonaiskilpailukyvyltään 25 suurimmasta seutukunnasta 14. sijalla vuonna Vuodesta 1995 seudun sijoitus nousi kymmenen pykälää, mikä oli vertailtavien seutukuntien joukossa suurin sijoituksen nousu. Aron (2014) Manner-Suomen seutukuntien yritysdynamiikkavertailussa Kokkolan ja Pietarsaaren seutukunnat sijoittuivat toiseksi parhaaseen ja Kaustisen seutukunta toiseksi alimpaan viidennekseen. Analyysissä verrattiin seutuja kuuden yritysdynamiikkaa kuvaavan muuttujan perusteella, jotka olivat aloittaneiden yritysten määrä, yrityskanta, yrityskannan muutos, yritysten nettoperustanta, yritysten uusiutumisaste ja osaamisintensiivisten yritysten määrä aloittaneista yrityksistä. Asukkaiden kunnallisverotuksessa verotettavat tulot ovat selvitysalueella suhteellisen alhaiset jääden selvästi koko maan tason ja myös Vaasan, Pietarsaaren, Raahen ja Seinäjoen seutukuntien alapuolelle. Verotettavat tulot olivat vuonna 2012 korkeimmat Kokkolassa ja matalimmat Perhossa. Kunnallisverotuksessa verotettavat tulot eivät ole useimmissa alueen kunnissa juuri kasvaneet vuoden 2007 jälkeen. 13

14 Selvitysalueen asukkaista 64 prosenttia oli suorittanut peruskoulun jälkeisen tutkinnon vuonna Osuus oli pienempi kuin koko maassa (67 %). Tutkinnon suorittaneiden osuus on kasvanut alueella 2000-luvun aikana hieman nopeammin kuin koko maassa keskimäärin. Tutkinnon suorittaneita oli vuonna 2011 alueen kunnista eniten Kokkolassa (66 %) ja vähiten Halsuassa (54 %). Sairastavuudessa on alueella suuria kunnittaisia eroja. Useimmissa alueen kunnissa Kelan ikävakioitu sairastavuusindeksi on koko tai lähes koko 2000-luvun ajan ollut valtakunnallisen keskiarvon yläpuolella. Vuodesta 2001 viimeiseen tarkasteluvuoteen 2011 saakka sairastavuusindeksi on ollut korkein Lestijärvellä ja matalin koko aikajaksolla Kruunupyyssä, jossa se on ollut selvästi koko maan tason alapuolella. Myös Kaustisten sairastavuusindeksi on vuosien 2000 ja 2011 välillä ollut valtakunnallista tasoa pienempi. 5.2 Elinkeinot ja työllisyys Selvitysalueen kunnissa on paljon maataloutta sekä muuta yritystoimintaa. Selvitysalueen työpaikoista 10 prosenttia on maa-, metsä- ja kalatalouden sektorilla, mutta esimerkiksi Lestijärven kunnassa osuus kasvaa miltei puoleen työpaikoista. Varsinkin pk-sektorilla on paljon toimijoita ja valoisan tulevaisuuden kannalta olisikin tärkeää pystyä luomaan mahdollisimman hyvät edellytykset menestyvälle yrittämiselle. Suurimmat yksittäiset kehittämishankkeet selvitysalueella painottuvat kaivostoiminnan aloittamiseen sekä tuulivoimapuistojen rakentamiseen. Kokkolan alueella puolestaan satama-alueen kehitys, kaupan ja palvelujen kehitys sekä kemianteollisuus toimivat kehityksen moottoreina. Äänekosken puunjalostusinvestoinnilla voi myös olla myönteisiä vaikutuksia Kokkolan seudun alueelle. Vuonna 2012 Kokkolan seudulla oli työpaikkaa, joista kaksi kolmasosaa sijaitsi Kokkolan kaupungissa. Kokkolan seudun työpaikkamäärän kehitys on ollut korkeampaa kuin maassa keskimäärin. Työpaikkojen määrä kasvoi Kokkolan seudulla reilulla 2 300:lla eli kahdeksalla prosentilla vuosien 2000 ja 2012 välillä. Kasvu on ollut suurempaa kuin koko maassa, jossa työpaikkojen määrä lisääntyi samaan aikaan kuudella prosentilla. Työpaikkojen määrän absoluuttinen ja suhteellinen kasvu on aikavälillä ollut suurinta Kokkolassa. Myös Kaustisilla ja Kruunupyyssä työpaikat ovat lisääntyneet, mutta seudun muissa kunnissa ne ovat vähentyneet. Suhteellisesti merkittävintä työpaikkavähennys on ollut Lestijärvellä (-49), Toholammilla (-147) ja Vetelissä (-113), joissa työpaikkojen määrä on laskenut yli kymmenellä prosentilla vuosina Alueen työpaikkakehitys on esitetty kuvassa 6. Vuoden 2012 työpaikkaosiossa JYTA:n työpaikat on huomioitu työntekijän työpisteen mukaan. Tämä voi selittää joitakin muutoksia vuosien työpaikkakehityksessä kuten esimerkiksi Kokkolan työpaikkamäärän laskua. 14

15 Kuva 6. Työpaikkojen prosentuaalinen muutos Kokkolan seudulla vuosina , 2000=100 Vuonna 2012 Kokkolan seudun työpaikoista runsas puolet (52 %) oli yksityisellä sektorilla, 28 prosenttia kuntasektorilla ja 15 prosenttia työpaikoista oli yrittäjäsektorilla. Työpaikoista kaksi prosenttia oli valtion työpaikkoja ja kaksi prosenttia valtioenemmistöisten osakeyhtiöiden työpaikkoja. Yksityisen sektorin työpaikkojen määrä kasvoi aikavälillä yli 27 prosentilla. Samaan aikaan valtioenemmistöisten osakeyhtiöiden työpaikkojen määrä väheni yli 73 prosenttia ja yrittäjäsektorin työpaikkojen määrä noin 13 prosentilla. Kuntatyöpaikkojen määrä kasvoi 13,5 prosentilla ja valtion työpaikkojen määrä laski 13 prosenttiyksiköllä. Yksityisen sektorin työpaikkojen osuus oli vuonna 2012 alueen kunnista korkein Kruunupyyssä (55 %) ja matalin Lestijärvellä (30 %). Koko maassa yksityisen sektorin työpaikkojen osuus oli 58 prosenttia. Julkisen sektorin työpaikkojen osuus oli korkein Perhossa (36 %) ja yrittäjien osuus oli suurin Lestijärvellä (40 %). Taulukko 4. Työpaikkojen määrä 2012 (muutos ) työnantajasektorin mukaan Kokkolan seutu Halsua Kannus Kaustinen Kokkola Kruunupyy Lestijärvi Perho Toholampi Veteli Valtio 780 (-118) 0 (-3) 49 (-48) 38 (-19) 681 (-5) 5 (-23) 1 (-4) 3 (-2) 3 (3) 0 (-17) Kunta (1 060) 123 (-29) 570 (0) 390 (-3) (1 262) 590 (-72) 94 (-21) 363 (37) 337 (-61) 374 (-53) Valtioenem mistöinen oy 503 (-1 397) 0 (-2) 19 (-5) 31 (-2) 399 (-1 316) 35 (20) 0 (0) 3 (-7) 13 (-1) 3 (-84) Yksityinen sektori (3 504) 173 (32) (-64) (255) (2 902) (223) 93 (-11) 348 (41) 532 (55) 467 (71) Yrittäjät (-717) 155 (-47) 405 (-67) 436 (-35) (-131) 544 (-163) 125 (-8) 282 (-42) 356 (-143) 346 (-81) Tunt emat on 5 (-5) 0 (0) 0 (-1) 0 (-2) 5 (-2) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) Yhteensä (2 327) 451 (-49) (-185) (194) (2 710) (-15) 313 (-44) 999 (27) (-147) (-164) Kokkolan seudulla on menetetty vuosien aikana yli valtion tai valtioenemmistöisen osakeyhtiön työpaikkaa. Samalla ajanjaksolla on menetetty myös yrittäjäsektorin työpaikkoja. Samaan aikaan Kuntatyöpaikkojen määrä on kasvanut työpaikalla ja yksityisen sektorin työpaikat työpaikalla. Yksityisen sektorin työpaikat ovat laskeneet ainoastaan Lestijärven kunnassa. Kuntatyönantajan työpaikat ovat kasvaneet Perhossa ja Kokkolassa. 15

16 Kuva 7. Työllisten (työssäkäyvien työikäisten) määrän prosentuaalinen muutos vuosina , 2001=100 Työllisten määrä on kasvanut alueella samaa tahtia kuin valtakunnassa keskimäärin, kuudella prosentilla vuodesta 2000 vuoteen Alueen kunnista vain Kokkolan, Kaustisten ja Kruunupyyn työllisten määrä on kasvanut 2000-luvulla. Suhteessa eniten työpaikat ovat vähentyneet Lestijärvellä. Työllisten määrä kääntyi seudulla laskuun vuonna 2008, ja vaikka se nousi kahtena viimeisenä tarkasteluvuonna, ei työllisten määrä ollut yltänyt vuoden 2007 tasolle vuoteen 2011 mennessä. On myös huomioitava, että vaikka monessa kunnassa työpaikkojen määrä kasvoi vuonna 2012, on työllisten määrä silti laskenut. 16

17 Kuva 8. Työttömyysaste elokuussa vuosina Kokkolan seudun työttömyysaste on säilynyt koko maata pienemmällä tasolla. Maaliskuussa 2014 alueen työttömyysaste oli 8,9 prosenttia, kun se koko maassa oli 12,4 prosenttia. Seudun korkein työttömyysaste oli Perhossa (12,9 %) ja matalin Kruunupyyssä (4,6 %). Pitkäaikaistyöttömien osuus on alueella kokonaisuutena ollut koko maata matalammalla tasolla. Vuonna 2014 pitkäaikaistyöttömiä oli alueella 2 prosenttia valtakunnallisen luvun ollessa 3,5 prosenttia. Pitkäaikaistyöttömien osuus on alueen kunnissa ollut nousussa. Pitkäaikaistyöttömyys on korkeinta Lestijärvellä (3,2 %), Kokkolassa (2,3 %) ja Perhossa (2,2 %). Matalinta pitkäaikaistyöttömyys on Kaustisissa (0,6 %) ja Kruunupyyssä (0,9 %). 17

18 Kuva 9. Työpaikkaomavaraisuus (työpaikat/työlliset) vuosina , % Kokkolan seudun kunnat ovat työpaikkaomavaraisia. Työpaikkaomavaraisuus kuvaa kunnan alueella olevien työpaikkojen suhdetta alueella asuvaan työlliseen työvoimaan. Mikäli tunnusluku on yli 100 prosenttia, on kunnassa enemmän työpaikkoja kuin työllisiä. Tämän kaltaisia kuntia selvitysalueella ovat Kokkolan kaupunki (103 %) ja Lestijärvi (101 %). Selvitysalueen alhaisin työpaikkaomavaraisuus vuonna 2012 oli Vetelissä (84 %) ja Kruunupyyssä (89 %), joissa työpaikkaomavaraisuus on koko tarkastelujakson ( ) aikana myös tippunut eniten. Kokkolan seudun työpaikkaomavaraisuus oli vuonna 2012 jopa 99 prosenttia, joka oli hieman alhaisempi kuin esimerkiksi Vaasan seutukunnassa (106 %) ja Pietarsaaren seutukunnassa (105 %). Kaustisen, Kokkolan, Perhon, Toholammin sekä Lestijärven työpaikkaomavaraisuus on kasvanut vuosien aikana, kun taas Vetelissä, Kruunupyyssä sekä Kannuksessa työpaikkaomavaraisuus on laskenut. Halsualla, Toholammilla ja Lestijärvellä työllisten määrä on laskenut vuosien aikana yli 10 prosenttia. Tämä on vaikuttanut siihen, että työpaikkaomavaraisuus on säilynyt korkeana alueilla menetetyistä työpaikoista huolimatta. Kokkolan seudulla toimii tällä hetkellä kolme yrityselämän kehittämistä tekevää elinkeinoyhtiötä: Kaustisen seutukunnan Kase yrityspalvelu (Halsua, Kaustinen, Lestijärvi, Perho ja Veteli), ja Pietarsaaren seudun kehittämisyhtiö Concordia (Pietarsaari, Kruunupyy, Luoto, Uusikaarlepyy ja Pedersöre). Myös Kokkolalla (Kokkolanseudun Kehitys Oy, Perholla (Perhon kehitysyhtiö Oy) ja Toholammilla (Toholammin Kehitys Oy) on omat kehitysyhtiöt. Lisäksi Kaustisella on kehitysyhtiö, joka harjoittaa vuokraustoimintaa, kiinteistöjen rakennuttamista ja jalostusta yritystoiminnan tarpeisiin. Tämän luvun kuviin liittyvät taulukot on esitetty liitteessä 5. 18

19 5.3 Yhteenveto Tämän selvityksen yhteydessä on kuntajohtajista koostuva selvityksen johtoryhmä laatinut alla olevan Kokkolan seudun elinvoimaa arvioivan SWOT -analyysin. Seudun keskeisiksi vahvuuksiksi kuntajohtajat näkevät muun muassa vahvan työmoraalin ja yrittäjyyden perinteen, hyvän saavutettavuuden sekä nuoren väestön. Keskeisiksi heikkouksiksi nähdään monen kunnan heikko taloustilanne ja velkaantuminen sekä alueen elinvoiman vähäinen tunnettuus. Seudun suurimmiksi mahdollisuuksiksi kuntajohtajat nostavat tuulivoiman sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisessa onnistumisen. Vastaavasti seutua uhkaavina tekijöinä nähdään muun muassa väestökato ja työikäisen väestön väheneminen, taantuman pitkittyminen sekä häviäminen muille alueille vetovoimakilpailussa. Vahvuudet Työvoimatarpeisiin vastaava laajaalainen koulutus Kulttuuri- ja muut hyvinvointipalvelut Kulttuuri - ja muut tapahtumat Vahva kemianteollisuus, maatalous ja rakennusteollisuus. Erikoistunut maatalous Yrittäjyyden seutu, yrittäminen, työmoraali Kokkolan vientiteollisuus ja kasvu Saavutettavuus: Satama, rata, lentokenttä Nuori väestö Toimiva yhteistyö Kaksikielinen toimintakulttuuri Heikkoudet Kuntien talous ja velkaantuminen Liian pieni alue ja väestömäärä, kuntien pieni koko Väestön matala koulutustaso Matala tulotaso Alueen elinvoiman vähäinen tunnettuus Kokkola vs. maaseutu -asetelma Jäykkyys Näkymättömyys Varovaisuus Mahdollisuudet Vetovoiman lisääminen Kaivosteollisuus ja jatkojalostus Yhteistyössä varaa parantaa Sote-tuotantoalueeseen mukaan kuntia pohjoisesta ja etelästä Mannertuulivoima Puurakentaminen Vahvan kulttuurin hyödyntäminen mm. elämystaloudessa Maaseudun voimavarojen hyödyntäminen Osaaminen Laatu Kilpailukyky Uhat Globaalit uhat Väestökato ja työikäisen väestön väheneminen Väestön ja palveluiden keskittyminen Kokkolaan sekä maaseudun autioituminen Väliinputoaminen ja katoaminen suurempien kaupunkien vetovoimakilpailussa Eristäytyminen Taantuman pitkittyminen ja nuorisotyöttömyys Keskittyminen heikentää koulutustarjontaa, toimintamallien etsintä ennakoivasti ei onnistu Huoltosuhteen heikkeneminen. Ikääntyvien palvelut ja eläköitymiseen varautuminen Työvoimapula avainaloilla (eläköityminen) ja alueen vetovoima ei ole riittävä 19

20 6 Aluerakenne ja liikkuminen Keski-Pohjanmaa jakaantuu Kokkolan kaupungin, rannikon ja radanvarren kasvuvyöhykkeeseen sekä maaseutuvaltaiseen muuhun maakuntaan. Kokkolan ohella Kannus, Kaustinen ja Kalajoki ovat alueen suurimpia palvelukeskittymiä, joita muut kuntakeskukset täydentävät palvelutarjonnallaan. Kokkolan kaupungin keskusalue muodostaa Kokkolan seudun kaupunkialueen, jonka läheistä maaseutualuetta ulottuu Kruunupyyhyn. Muutoin Kokkolan seutu muodostuu harvaan asutusta maaseutualueesta lukuun ottamatta Kannus-Toholammin ja Kaustinen-Veteli vyöhykkeiden ydinmaaseutuja. 2 Kokkolan kaupunki sekä sen eteläpuolella rannikolla Pohjanmaan maakunnassa sijaitseva Pietarsaari muodostavat kahden kaupunkiseutukeskuksen toiminnallisesti yhtenäisen kaupunkiseutualueen. Alla olevassa kuvassa on esitetty Suomen ympäristökeskuksen kaupunkiseuturajaus Pietarsaaren ja Kokkolan alueelta (2010). Kuvasta voidaan huomata, että suuremmista kaupunkiseuduista poiketen selvitysalueen keskus- ja lähitaajamat eivät ole kiinteästi yhteydessä toisiinsa. Kuva 10. Kaupunkiseudun keskus- ja lähitaajamat sekä muut taajamat, Suomen Ympäristökeskus Kokkolan sijainti maakunnan länsipäässä aiheuttaa sen, että etäisyydet maakunnan itäosan kunnista muodostuvat varsin pitkiksi. Lestijärveltä ja Perholta etäisyys Kokkolaan on 100 km. Myös Halsualta (78 km), Toholammilta (65 km) ja Vetelistä (56 km) etäisyys Kokkolaan on yli 50 kilometriä. Kaustisen ja Vetelin keskustaajamat muodostavat lähes yhtenäisen taajamanauhan. Keskusten välinen etäisyys on 10 km. 3 Maakunta sijoittuu rannikon myötäisen valtatie 8 varrelle, jolta maakuntakeskuksen tuntumasta erkanevat valtatiet 13 ja 28 Keski-Suomeen ja Kainuuseen. Muut merkittävimmät tieyhteydet maakunnassa ovat kuntakeskusten kautta kulkevat kantatiet 63 ja 58 sekä seututiet 771 ja Suomen Ympäristökeskus. Kaupunki-maaseutu-luokitus FI/Elinymparisto_ja_kaavoitus/Yhdyskuntarakenne/Tietoa_yhdyskuntarakenteesta/Kaupunkimaaseu tu_luokitus/kartat_ja_tilastot 3 Valtiovarainministeriö (2012): Kunnallishallinnon rakennetyöryhmän selvitys: Keski-Pohjanmaa 20

21 Lisäksi Kannuksesta erkanee Ylivieskaan Pohjois-Pohjanmaalle kantatie 86. Timo Aron analyysissa Kokkolan sijainti- ja saavutettavuusedun todettiin olevan liikenneverkon ja maantie-, rautatie- ja lentoyhteyksien osalta kohtalainen. Kokkolan satama on Suomen kolmanneksi suurin yleissatama ja Perämeren merkittävin transitosatama. Kokkolan sataman merkittävimmät asiakkaat ovat kaivannaisteollisuus ja Venäjän transitoliikenne sekä Keski-Pohjanmaalla toimiva teollisuus ja paikallinen kauppa. Valtakunnallisesti merkittävä transitoreitti kulkee Vartiuksen raja-asemalta Kokkolaan. Kauttakulkukuljetuksissa on kasvun mahdollisuus tulevaisuudessakin, mitä osaltaan vauhdittaa ratayhteyksien parantuminen Kokkola Ylivieska Kajaani Vartius -välillä. Kokkola Pietarsaaren lentoasema Kruunupyyssä on keskipohjalaiselle elinkeinoelämälle merkittävä yhteys kansainvälisille markkinoille. 4 Kuvassa 11 on esitetty maakuntastrategiassa esitettyjä maakunnan kehittämisen tavoitteellisia painopisteitä. Painopisteitä ovat mm. uuden luonnonvarakeskuksen alueyksikön toiminnan aloittaminen ja Biolaakso-konseptin vakiinnuttaminen, tie-, lento- ja satamayhteyksien kehittämistä sekä tuulivoimalaenergian lisääminen. Kuva 11. Maakunnan tavoitekuva vuoteen 2017 (Keski-Pohjanmaan maakuntaohjelma). Pietarsaaren seudun rakennemalli, johon selvitysalueesta Kruunupyy osallistuu, hyväksyttiin Pietarsaaren seudun kunnallisessa yhteistyölautakunnassa vuonna Keski-Pohjanmaan maakuntastrategia 21

22 6.1 Asiointi, työssäkäynti ja sisäinen muuttoliike Asiointialueiden ja suuntautumisen määrittelyssä on käytetty Suomen ympäristökeskuksen tarkasteluja, jotka edelleen pohjautuvat TNS Gallupin Oy:n Suureen Vaikutusaluetutkimuksen (SVT) aineistoihin vuodelta Tutkimus pohjautuu Internet-paneeliin osallistuneiden vastauksiin ja aiempi tutkimus postikyselyyn ja Internet-paneeliin (vastauksia on ollut noin ). Selvitysalue muodostaa Kannuksen kanssa yhden asiointialueen. Selvitysalueen asukkaat Kruunupyytä ja Halsuaa lukuun ottamatta asioivat päivittäistavarakaupan osalta pääasiassa omassa kunnassaan. Etenkin Kokkolassa ja Perhossa asiointi tapahtuu pääasiassa omassa kunnassa. Halsualta päivittäistavarakaupan asiointi suuntautuu toiseksi eniten Kaustisen kuntaan ja Kruunupyystä Kokkolaan. Myös Toholammilta asioidaan päivittäistavaran kaupassa jossain määrin Kokkolaan. Kokkolan asiointialueeseen kuuluvat erikoiskaupassa Halsua, Kannus, Kaustinen, Kruunupyy, Toholampi ja Veteli sekä Evijärvi. Erikoiskaupan osalta Lestijärvi suuntautuu Ylivieskaan ja Perho Alajärveen. Omassa kunnassa erikoiskaupan asiointi on yli puolet ainoastaan Kokkolassa. Kokkolasta asiointi suuntautuu muutoin ensisijaisesti Ouluun ja Helsinkiin - vaikkakin asiointi tässä on vähäistä. Kruunupyyläisisten erikoiskauppa-asioinnista 68 prosenttia suuntautuu Kokkolaan. Halsuan ja Vetelin asiointi kohdistuu ensisijaisesti Kaustiseen ja toissijaisesti Kokkolaan. Kaustisen, Lestijärven ja Toholammin asiointi suuntautuu taas Kokkolaan ja Ylivieskaan. Pendelöinti ilmaisee, kuinka suuri osa alueen työllisestä työvoimasta käy töissä oman kunnan ulkopuolella. Yksikään kunta ei täytä selvityskriteerin raja-arvoa eli yli 25 prosentin pendelöintiä keskuskuntaan. Kuntarakenneuudistuksen mukainen vahva peruskunta muodostuisi työssäkäyntialueesta tai muusta toiminnallisesta kokonaisuudesta. Kokkola, Halsua, Kaustinen, Kruunupyy, Toholampi ja selvitysalueen ulkopuolinen Kannus muodostavat yhdessä työssäkäyntialueen. Työssäkäyntialueen ulkopuolisia kuntia, joista pendelöidään alle 10 prosenttia, ovat Lestijärven ja Perhon kunnat. Kuntien pendelöintiasteet on esitetty kuvassa 12. Kuvassa esitetystä osuudesta jäljelle jäävä osa on se työllinen työvoima, joka käy työssä omassa kunnassaan. Pendelöinti on selvitysalueella yleisintä Vetelissä, jonka työllisestä väestöstä 41 prosenttia käy töissä kunnan ulkopuolella. Vetelin työssäkäynti ei kuitenkaan suuntaudu ainoastaan Kokkolaan, vaan kunnasta pendelöidään myös Kaustisen kuntaan. Pienin pendelöintiaste on Kokkolassa (12,4 %) ja Perhossa (17,9 %). Veteli Kruunupyy Kaustinen Lestijärvi Halsua 41,0 % 38,1 % 37,3 % 34,9 % 33,9 % Toholampi Kannus Perho Kokkola 33,7 % 33,6 % 17,9 % 12,4 % 82,1 % 87,6 % Kuva 12. Selvitysalueen kuntien pendelöintiasteet 2011 Kokkolaan pendelöidään eniten Kruunupyystä, jonka työssäkäyvästä väestöstä alle viidennes (18 %) käy töissä Kokkolassa. Lähes yhtä suuret osuudet Kannuksen ja Kaustisten työssäkäyvästä väestöstä pendelöivät Kokkolaan. Kymmenes (10 %) veteliläisistä pendelöi Kaustisiin ja vajaa kymmenes (8 %) lestijärveläisistä Toholammille. 22

23 Taulukko 5. Selvitysalueen sisäinen pendelöinti 2011, % työllisestä työvoimasta Alueen kunnat ovat menettäneet yhteensä yli asukasta kuntien välisessä muuttoliikkeessä vuosina Muuttotappio on viime vuosina ollut kuitenkin suhteellisen pientä. Suhteessa väestömäärään nettomuutto on ollut vähäisintä Kokkolassa, Kaustisella ja Kruunupyyssä. Kuva 13. Maan sisäinen kumulatiivinen nettomuutto vuosina

24 Asukaslukuun suhteutettuna eniten muuttotappiota maan sisäisessä muuttoliikkeessä ovat kärsineet Halsua ja Perho. Kaikki kunnat ovat 2000-luvulla saaneet muuttovoittoa siirtolaisuudesta (maahanmuuton ja maastamuuton erotus). Väkilukuun suhteutettuna nettosiirtolaisuudesta voittoa on saanut eniten Kokkola, Kruunupyy ja Lestijärvi. Korkean siirtolaismuuttovoiton ansiosta Kokkolan muuttotase on positiivinen, muiden seudun kuntien 2000-luvun muuttotase on negatiivinen. Taulukko 6. Selvitysalueen absoluuttinen ja suhteellinen (promilleina keskiväkiluvun tuhatta asukasta kohden vuodessa) muuttoliike vuosina Kuntien välinen nettomuutto abs. Kuntien välinen nettomuutto suht. Nettosiirtolaisuus abs. Nettosiirtolaisuus suht. Yhteensä abs. Yhteensä suht. Halsua ,2 10 0, ,7 Kannus ,6 20 0, ,3 Kaustinen ,9 50 0, ,1 Kokkola , , ,3 Kruunupyy , ,9 Lestijärvi ,3 14 1, ,2 Perho , ,2 Toholampi ,8 31 0, ,2 Veteli ,8 43 0, ,9 Kokkolan seutu , , ASIOINTI, TYÖSSÄKÄYNTI JA MUUTTOLIIKE Selvitysalue muodostaa yhdessä Kannuksen kanssa asiointialueen. Perhon ja Lestijärven kunnat eivät kuulu Kokkolan työssäkäyntialueeseen. Alueen työssäkäynti on vähäisempää kuin suurilla kaupunkiseuduilla ja suuntautuu pääasiassa Kokkolaan, mutta myös jossain määrin muihin alueen kuntiin. Selvitysalueen kaikki kunnat ovat saaneet muuttotappiota kuntien välisestä nettomuutosta ja voittoa nettosiirtolaisuudesta. Yhteensä muuttoliikkeessä on voittoa saanut Kokkola. 24

25 7 Palvelut 7.1 Palvelutarpeen muutos Kuvassa 14 on arvioitu Kokkolan seudun palvelutarpeiden kehitystä vuosina Palvelutarpeet on laskettu väestötekijöiden muutosten perusteella. Laskelman pohjana on käytetty ikäluokittaisia palvelujen käyttötietoja ja Tilastokeskuksen väestöennustetta (2012). Tehtävät yhteensä on laskettu painottamalla tehtäväkohtaisia volyymiennusteita tehtävien asukaskohtaisilla kustannuksilla vuonna Muut tehtävät kattavat kaikki muut kuin nimetyt tehtävät ja niiden palvelutarpeet muuttuvat kuten väestön kokonaismäärä. Vanhusten hoidon palvelutarpeessa on myös arvioitu vanhusten tulon palveluiden piiriin myöhentyvän asteittain (vuonna 2012 yli 75-vuotiaat, vuonna vuotiaat). Mukana on myös perusterveydenhuollon vuodeosastohoito. Kokkolan seudulla (selvitysalue + Kannus) palvelutarve kasvaa 17 prosenttia vuoden 2012 tasosta vuoteen 2029 mennessä. Merkittävin kasvu ajoittuu 2020-luvulle. Palvelutarpeen muutokset heijastelevat selvästi ikärakenteen muutosta. Palvelutarve kasvaa eniten vanhusten hoidon palveluissa, joiden tarpeen kasvu kiihtyy 2020-luvulla. Vuonna 2029 vanhusten hoidon palveluja tarvitaan 42 prosenttia nykytasoa enemmän. Erikoissairaanhoidon tarve kasvaa yli viidenneksellä ja perusterveydenhuollon avohoitopalvelujen tarve kymmeneksellä. Päivähoidon ja esiopetuksen tarve kasvaa hieman ja perusopetuksen tarve voimakkaammin luvun loppuun mennessä. Lukiokoulutuksen tarve vähenee selvästi vuosien 2012 ja 2017 välillä, mutta kääntyy sen jälkeen nousuun, ja on vuonna 2029 vain hieman nykytasoa pienempi. Kuntakohtaisesti eri palveluluokkien palvelutarpeet voivat kuitenkin vaihdella merkittävästi. Kuva 14. Palvelutarpeiden kehitys Kokkolan seudulla, 2012=100 25

26 7.2 Sosiaali- ja terveyspalvelut Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita tuottaa pääasiallisesti Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Kiuru ja Kokkolan kaupungin sosiaali- ja terveystoimi. Kiuru tuottaa erikoissairaanhoidon palvelut kaikille sairaanhoitopiirin jäsenkunnille eli Keski- Pohjanmaan kunnille sekä Kruunupyyn ja Reisjärven kunnille. Erikoissairaanhoidon palveluita tuotetaan Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa Kokkolassa. Lisäksi erikoissairaanhoidolla on psykiatrisen avohoidon etäpoliklinikat Kannuksessa ja Kaustisella. Kuntayhtymän osana toimiva peruspalveluliikelaitos Jyta tuottaa sosiaalihuollon ja perusterveydenhuollon palvelut Halsuan, Kannuksen, Kaustisen, Lestijärven, Perhon, Toholammin ja Vetelin kunnille. Perhon kunta tuottaa järjestämisvastuualueelle oman kuntansa terveyden- ja sairaanhoidon palvelut vuodeosasto- ja röntgenpalveluita lukuun ottamatta. Kokkola ja Kruunupyy ovat muodostaneet vuonna 2009 yhteistoiminta-alueen vastuukuntamallilla. Yhteistoiminta-alue huolehtii perusterveydenhuollosta ja muista sosiaalipalveluista paitsi lasten päivähoidosta. Perusterveydenhuollon avosairaanhoidon palveluita tuotetaan Kokkolan ja Kruunupyyn alueella kahdeksalla terveysasemalla. Kruunupyyssä avoterveydenhuollon neuvolapalvelut tuotetaan terveysasemilla, samoin Kälviän, Lohtajan ja Ullavan kuntakeskuksissa. Kanta-Kokkolan alueella neuvolapalvelut tuotetaan neljässä eri toimipisteessä. Kokkolassa julkisena työterveyshuollon palvelutuottajana toimii Työplus liikelaitos. Peruspalveluliikelaitos Jytan avosairaanhoidon palvelut tuotetaan viidessä terveyskeskuksessa. Halsuan, Kaustisen ja Vetelin asukkaille palvelut järjestetään Tunkkarin terveyskeskuksessa. Neuvolapalvelut tuotetaan kaikissa terveyskeskuksissa ja -asemilla. Työterveyshuollon palveluita tuotetaan Kannuksen, Toholammin, Perhon ja Tunkkarin terveyskeskuksissa osana peruspalveluliikelaitoksen toimintaa. Perusterveydenhuollon akuuttivuodeosastopalveluita Keski-Pohjanmaalla tuotetaan Kokkolan pääterveysasemalla, Teerijärven sairaalaosastolla (Kruunupyy), Kannuksen terveyskeskuksen vuodeosastolla sekä Tunkkarin terveyskeskuksen (Veteli) vuodeosastolla. Suun terveydenhuollossa peruspalveluliikelaitos Jytassa on toimipiste jokaisessa jäsenkunnassa, mutta kesäkuussa 2014 tehdyn päätöksen mukaan Halsuan, Kaustisen ja Vetelin suun terveydenhuollon palvelut keskitetään pääosin Tunkkarin terveyskeskuksen yhteyteen rakennettavaan toimipisteeseen. Kokkolan terveyskeskuksessa suun terveydenhuollossa on 9 toimipistettä (6 Kokkolassa ja 3 Kruunupyyssä). Sosiaalihuollon palveluita tuotetaan peruspalveluliikelaitos Jytan kaikissa kunnissa. Perhe- ja sosiaalikeskus Pajala Kaustisella toimii Halsua-Kaustinen-Veteli-alueen sosiaalipalveluiden keskuksena. Halsuan kunnanvirastolla tarjotaan päivittäin lähipalveluna lähinnä aikuissosiaalityön palveluita. Vetelin ja Lestijärven kunnanvirastoilla tarjotaan aikuissosiaalityön palveluita kerran viikossa ajanvarauksella. Toholammilla tarjotaan päivittäin sosiaalipalveluita lähipalveluna. Perhon kunnanvirastolla järjestetään perheneuvolapalvelut (pl. sosiaalihuollon avopalvelut). Kehitysvammaisten työ- ja päivätoimintaa järjestetään Halsualla, Kannuksessa, Kaustisella, Perhossa ja Toholammilla. Kehitysvammaisten tehostettua palveluasumista tuotetaan Halsualla, Kannuksessa, Vetelissä ja Perhossa. Toholammilla toimii palveluasumista tarjoava asumisyksikkö. Sosiaalityössä ja erityisesti lastensuojelutyössä on pulaa pätevistä sosiaalityöntekijöistä. Kokkolan yliopistokeskus kouluttaa sosiaalityöntekijöitä, mutta siitä huolimatta pätevien sosiaalityöntekijöiden rekrytoiminen pienten kuntien perussosiaalityöhön on suuri haaste. Keski-Pohjanmaan maakunnan alueella sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksikköjen määrä on väestöpohja ja maantiede huomioiden kohtuullisen runsas. Osassa toimintayksikköjä henkilöstömäärät ovat pieniä johtaen yksiköiden haavoittuvuuteen ja erityishaasteisiin osaavan henkilöstön rekrytoinnissa kiristyvillä työmarkkinoilla. Pienissä työyksiköissä on myös riski työkuormituksen epätasaiselle jakautumiselle ja täten haitalliselle kuormittumiselle ja sairauspoissaolojen lisääntymiselle kasvaa. Sosiaali- ja terveydenhuollossa kehittämistarpeita arvioitiin selvitystyön aikana olevan sekä organisaatiorakenteissa että palveluiden tuotantotavoissa ja palveluverkossa. Tulevaisuudessa on 26

27 2012=100. tarpeen edelleen kehittää uusia palvelumuotoja (sähköiset palvelut, liikkuvat palvelut) ja huolehtia riittävien johtamis- ja kehittämisresurssien turvaamisesta, jotta välttämättömät uudistukset sosiaalija terveydenhuollossa saadaan läpivietyä palveluiden laadun, saatavuuden ja kustannustehokkuuden turvaamiseksi. 7.3 Opetus-, kulttuuri- ja liikuntapalvelut Selvityskuntien alueella on monipuoliset ja hyvin toimivat sivistyspalvelut. Vapaaehtoistyö, yhdistysja seuratoiminta on vahvaa ja tuottaa osaltaan sivistyspalveluja edullisesti. Kuntien yhteistyönä on haettu yhdessä hankerahoitusta ja käynnistetty yhteisiä kehittämishankkeita mm. opetustoimen alueella. Kuntien yhteinen sivistyspalvelujen tuottaminen on pääasiassa vähäistä ja sen suhteen on epävarmuutta. Toisen asteen opetuksen järjestämislupien perusteet ja valtion rahoitus tulee muuttumaan vuodesta 2016 alkaen. Tämä aiheuttaa muutospaineita alueen lukio-opetuksen järjestämisessä. Kouluverkkojen ylläpitoon luovat paineita oppilasmäärän ennakoidut muutokset alueella (osalla laskeva, osalla nouseva). Tämän lisäksi haasteena sivistystoimen ja erityisesti koulutoimen osalta on kiinteistöjen heikko kunto ja siihen liittyvä korjausvelka. Varhaiskasvatus ja perusopetus 1 6-vuotiaat ja kunnallisessa päivähoidossa olevat Muutos : +2% Kokkolan seudulla lasten tarve kasvaisi ennusteen mukaan lievästi vuosiin mennessä ja laskisi 102 prosenttiin vuonna Päivähoidossa olevien lasten lukumäärä perustuu Sotkanetin tilastotietoihin. Palvelutarpeiden kehitys on arvioitu 1 6 vuotiaiden ikäryhmän kehityksen mukaan vuotiaat 105 Kokkolan seutu Keski-Pohjanmaa yhteensä Koko maa Lähde:Tilastokeskus Kokkolan seutu Keski-Pohjanmaa yhteensä Koko maa vuotiaat = vuotiaat = vuotiaat = Kokkolan seutu Päivähoidossa* *Kunnan kustantamassa päivähoidossa 2012 olleet 1-6-vuotiaat (Sotkanet), muutos suhteutettu 1-6 -vuotiaiden määrän kehitykseen. Kuva vuotiaat ja kunnallisessa päivähoidossa olevat. Selvitysalueen kunnat järjestävät tällä hetkellä varhaiskasvatuksen palveluita (päiväkodit, perhepäivähoito ja ryhmäperhepäivähoito) lapselle. Kokkolan seudulla on yhteensä 36 päiväkotia, joista 22 sijaitsee Kokkolassa. Myös Kruunupyyssä on yhteensä 9 päiväkotia. Halsuan kunnalla ei ole päiväkotia, vaan kunta järjestää varhaiskasvatuksen palvelut perhepäivä- ja ryhmäperhepäivähoidolla. Tällä hetkellä selvitysalueen kunnissa ei juuri ole päivähoidossa vapaata kapasiteettia. Hoitopaikkojen järjestämisen kysynnän mukaan tuottaa vaikeuksia Kokkolassa. Kotihoidontuella hoidettavien lasten määrä on suuri Kokkolan seudulla. Kokkola ja Kaustinen maksavat kotihoidossa olevista lapsista kuntalisää. Kaustinen maksaa myös yksityisen hoidon tuen kuntalisää (ei selvityshetkellä). Lestijärvellä maksetaan lapsiraha ensimmäisen kymmenen vuoden 27

28 2012=100. ajan (1 000 euroa/vuosi/lapsi). Perhon kunnassa maksetaan yksityisen hoidon kuntalisää 200 euroa/lapsi ja esikoululaisesta 100 euroa/lapsi. Palvelutarve-ennusteen mukaan oppilasmäärän ennustetaan kasvavan vuosina noin kymmenen 7 15-vuotiaat prosenttia. ja Vaikka oman peruskouluikäisten perusopetuksen määrä oppilaat on kasvussa, niin osassa kunnista oppilasmäärän ennustetaan kuitenkin pienenevän selvästi. Opetushallituksen arvion mukaan peruskouluikäisten Muutos : määrä tulisi +10% laskemaan yli 15 prosenttia Halsuan ja Lestijärven kunnissa. Oppilasmäärien kasvu olisi korkeinta Kokkolassa (15 %) ja Toholammilla (12 %) vuotiaat Kokkolan seutu Keski-Pohjanmaa yhteensä Koko maa Lähde:Tilastokeskus Kokkolan seutu Keski-Pohjanmaa yhteensä Koko maa vuotiaat = vuotiaat = vuotiaat = Kokkolan seutu Oppilaat* *Laskentaperusteena perusopetuksen oppilaat 2012, muutos suhteutettu vuotiaiden määrän kehitykseen Kuva vuotiaat ja oman perusopetuksen oppilaat. Muutos Selvitysalueella järjestetään perusopetusta 1 6 luokille 52 yksikössä (5 072 oppilasta) ja 7 9 luokille 13 yksikössä (2 473 oppilasta). Kokkolan Ullavan alueen yläkoululaiset opiskelevat Toholammilla kuntien väliseen sopimukseen perustuen. Opetushallituksen selvityksen mukaan selvitysalueen kunnissa ovat sekä lukiot että peruskouluyksiköt oppilasmäärältään huomattavasti pienempiä kuin maassa keskimäärin. 6 Selvitysalueella viidennes (yli 1 500) perusopetuksen oppilaista on ruotsinkielisiä ja alueella on 17 ruotsinkielistä perusopetuksen yksikköä. Selvitysalueen kunnista Kokkolassa järjestetään perusopetusta sekä suomeksi että ruotsiksi. Kruunupyyn kunta poikkeaa selvitysalueen muista kunnista siten, että sen kohdalla luonnolliset yhteistyötahot ovat naapurikuntien ruotsinkieliset koulu- ja koulutuspalveluverkostot. Kokkolassa toimii opetus- ja kasvatuslautakunnan alaiset suomen- ja ruotsinkieliset jaostot. Myös Kruunupyyssä on kummallekin kieliryhmälle koulujaostot. Toisen asteen opetus Alueen toisen asteen koulutukselle on hyväksytty alueellinen strategia ja yhteistyö on jatkunut pitkään yhteistyösopimuksen puitteissa. Oppilaitosten välillä on sopimuspohjainen laskutus verkkokursseista, mutta etäisyyksistä ja muista seikoista johtuen opiskelijat eivät käytä tätä mahdollisuutta paljoa. Valmistelussa olevan toisen asteen koulutuksen ja rahoituksen uuden lainsäädännön mukaan kuntien tulee hakea lukiokoulutukset uudet järjestämisluvat alkaen. Ministeriö ohjaa alueita palveluverkon muodostamisessa siten, että palveluverkko tiivistyy. että selvitysalueen kuntien tulee ratkaista jo vuoden 2015 aikana miten toimitaan yhteisen lukiokoulutuksen järjestäjän luomiseksi. Nykyisellä mallilla, jossa Kokkolan ulkopuolisissa kunnissa on pieniä kuntia lukiokoulutuksen järjestäjinä ja lukiot ovat kaikki alle 200 oppilaan lukiota, ei enää ole jatkuvuutta vuoden 2016 jälkeen. Lukiokoulutuksen järjestämismalli edellyttää yhteistyön syventämistä ja itse asiassa siirtymistä kuntien ja lukioiden keskinäisestä kilpailuasetelmasta 5 Opetushallitus (2013). Muuttuvat kunnat koulutuksen järjestäjinä 6 Opetushallitus (2013). Muuttuvat kunnat koulutuksen järjestäjinä 28

29 2013=100. yhteistoiminnan rakentamiseen. Samalla myös lukioiden määrän alueella voidaan arvioida pienenevän. Kokkolan seudulla (ml. Kannus) voidaan ennakoida vuotiaiden ikäryhmän kasvavan vuosina kolme prosenttia siten, että vuoteen 2017 oppilasmäärä laskee. Kuntakohtaisesti ennuste kuitenkin vaihtelee. Esimerkiksi Kokkolassa ja Perholla lukioikäisten määrän ennakoidaan kasvavan, kun taas Vetelissä, Halsualla, Lestijärvellä ja Toholammilla lukioikäisten määrän ennakoidaan laskevan. Opetushallituksen arvion mukaan vuosina lukioikäisten määrä tulisi Lestijärvellä ja Halsualla, mutta myös Vetelissä (-25 %) laskemaan merkittävästi. Raportista käy myös ilmi, että selvitysalueen kunnissa ovat sekä lukiot että peruskouluyksiköt oppilasmäärältään vuotiaat (311 ja nuorta/lukio) oman lukiokoulutuksen huomattavasti pienempiä oppilaat kuin maassa keskimäärin (557 nuorta/lukio). Vähenevät opiskelijamäärät johtavat helposti kuntien väliseen kilpailuun opiskelijoista. Muutos : +3% Kokkolan seudun selvitysalue Keski-Pohjanmaa Koko maa vuotiaat Lähde:Tilastokeskus Kokkolan seudun selvitysalue Keski-Pohjanmaa Koko maa vuotiaat = vuotiaat = vuotiaat = Kokkolan seudun selvitysalue Lukion oppilaat* Kuva vuotiaat ja oman lukiokoulutuksen oppilaat Kokkolan seudulla (ml. Kannus) Selvitysalueen kunnissa on Halsuaa ja Lestijärveä lukuun ottamatta lukiot. Kokkolassa päivälukioita on neljä sekä yksi aikuislukio. Kokkolaa lukuun ottamatta selvitysalueen kuntien lukiot ovat alle 200 oppilaan (Kaustinen, Perho, Toholampi, Veteli, Kruunupyy). Kaustisen musiikkilukiolla on valtakunnallisen erityislukion lupa ja yleislukiolinja. Kaustisen ja Perhon lukioissa on mahdollisuus yhdistelmäopintoihin (lukio, yo-tutkinto ja ammattitutkinto). Kruunupyyn suomenkielinen perusopetus järjestetään Kaustisen (22 oppilasta) ja Kokkolan (28 oppilasta) peruskouluissa. Kokkolan suomenkielinen lukiokoulutus yhdistetään vuonna 2016 siten, että kolmesta nykyisestä lukiosta muodostetaan yksi lukioyksikkö, jolla on kaksi toimipaikkaa. Kokkolassa järjestetään lukiokoulutusta suomeksi ja ruotsiksi. Alueen ammatti- ja korkeakoulutus perustuu kuntayhtymiin ja sopimuksiin. Ammatillisen koulutuksen osalta selvitysalueen kunnat ovat Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymän jäsenkuntia Kruunupyytä lukuun ottamatta, joka on sopimusperusteisesti osallisena Kokkolan ammattioppilaitoksessa, Keski-Pohjanmaan ammatillisessa aikuiskoulutuskeskuksessa ja Keski- Pohjanmaan teknologiapalvelukeskuksessa. Ruotsinkielisen Optima koulutuskuntayhtymän jäseninä ovat Kokkola ja Kruunupyy. Alueen ammatti- ja korkeakoulutus perustuu kuntayhtymiin ja sopimuksiin. Ammatillisen koulutuksen osalta selvitysalueen kunnat ovat Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymän jäsenkuntia Kruunupyytä lukuun ottamatta, joka on sopimusperusteisesti osallisena Kokkolan ammattioppilaitoksessa, Keski-Pohjanmaan ammatillisessa aikuiskoulutuskeskuksessa ja Keski- Pohjanmaan teknologiapalvelukeskuksessa. Ruotsinkielisen Optima koulutuskuntayhtymän jäseninä 29

30 ovat Kokkola ja Kruunupyy. Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymällä on toimipisteitä Kokkolassa, Kaustisella, Perhossa ja Toholammilla. Keski-Pohjanmaan Konservatorio on selvitysalueella toimiva taiteen perusopetusta ja musiikin ammatillista koulutusta tarjoava oppilaitos, jonka kannatusyhdistyksen jäsenkuntia ovat Kokkola, Kaustinen, Kruunupyy, Toholampi ja Veteli sekä sopimuskuntina Halsua, Lestijärvi ja Perho. Kaustisella lukioikäiset saavat opetusta myös Kaustisen musiikkilukiossa. Konservatorion lisäksi Kokkolassa taiteen perusopetusta järjestetään Kokkolan seudun opiston ja Taito Keski-Pohjanmaa ry:n kautta. Toholampi ostaa lisäksi kunta ostaa yhdessä Lestijärven kanssa taiteen perusopetusta ja vapaan sivistystyön palveluita Suomenselän kansalaisopistolta. Kruunupyy ostaa tarpeen vaatiessa palveluita Pietarsaaren seudun musiikkiopistolta. Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalvelut Kaikissa kahdeksassa kunnassa kunnat tuottivat itse valtaosan kirjasto- ja nuorisopalveluista. Osa kulttuuri- ja liikuntapalveluista tuotettiin kannatusyhdistysten ylläpitämien kulttuurilaitosten kanssa tai kuntien avustusmäärärahoilla tukemien alan yhdistysten, urheiluseurojen ja muiden toimijoiden kanssa yhteistyössä. Kokkolan seudun kulttuuripalvelut ovat monipuoliset. Alueen kuntien kulttuuritoiminta kytkeytyy paikallisten yhdistysten ja ryhmien, sekä niiden järjestämien tapahtumien, tukemiseen. Palvelujen järjestämiseen osallistuu kuntien lisäksi itsenäisiä taidelaitoksia sekä kolmannen ja yksityisen sektorin toimijoita. Kokkolan kumppanuusverkostoon kuuluu kolme kulttuuri- ja taidelaitosta (Keski- Pohjanmaan konservatorio, Kokkolan Kaupunginteatteri ja Kokkolan Orkesteriyhdistys). Kokkolan museopalvelut hallinnoi kaupunginmuseota, Keski-Pohjanmaan maakuntamuseota ja kansainvälisesti toimivaa ITE- taidekeskusta. Palveluorganisaatio käsittää 17 henkilöä, joista 12 on vakinaisia museoammatillisia henkilöitä. Yhteensä Kokkolassa on 14 museotoimipistettä sekä kolme kaupungin tukemaa museotoimipaikkaa. Lestijärvellä ja Halsualla on omat kotiseutumuseot/kotiseutumuseoalueet. Toholampi, Kruunupyy ja Kaustinen tukevat avustuksin paikallista museotoimintaa ja sitä ylläpitäviä yhdistyksiä. Kirjastopalvelut Kokkolassa koostuvat pääkirjastosta, neljästä lähikirjastoista, kirjastoautosta ja laitoskirjastosta. Kirjasto toimii Keski-Pohjanmaan maakuntakirjastona. Kokkolan lisäksi Toholammilla, Kaustisella (2) ja Kruunupyyssä (2) on sivukirjastopisteitä. Kaustisella toimii kunnan pääkirjaston lisäksi kaksi kyläkirjastoa, joita ylläpitävät vapaaehtoiset kylätoimikunnat. Myös Vetelissä on yhdistysten tarjoamaa kirjastopalvelua, johon kunta myöntää vuosittain euroa/kyläyhdistys. Alueen kunnat kuuluvat kolmeen eri kirjastoverkkoon. Anders-verkkokirjastoon kuuluvat Kokkola, Halsua, Himanka (vielä v. 2014), Kannus, Kaustinen, Lestijärvi ja Toholampi. Veteli ja Perho kuuluvat YTY-verkkoon ja Kruunupyy Fredrica-kirjastoverkkoon. Perinteisesti nuorisopalvelut ovat sijoittuneet nuorisotiloihin tai taloihin, mutta viime vuosina ryhdytty viemään sinne, missä nuoret muutekin ovat (esim. peruskoulujen yläluokkien toiminnan yhteyteen). Halsualla, Vetelillä, Kaustisilla ja Lestijärvellä on yhteinen etsivän nuorisotyön työpari. Perhon etsivä nuorisotyö ja nuorten työpajatoiminta toteutetaan yhteistyössä Kyyjärven kunnan kanssa. Nuorisovaltuustojen toimintaa on käsitelty luvussa Demokratia ja osallistuminen. 7.4 Tekniset palvelut ja muut tukipalvelut Tekniset palvelut on organisoitu pääasiassa samankaltaisesti selvitysalueen kunnissa. Kunnat hyödyntävät myös teknisten palvelujen järjestämisessä kolmatta sektoria (esim. liikuntapaikat ja ulkoilureitit). Selvitysalueen kunnista lähinnä Kokkolalla on kaavoitushenkilöstöä ja muutoin selvitysalueen kaavoitus toteutetaan pääasiassa konsulttityönä. Lisäksi Kruunupyyllä, Vetelillä ja Toholammilla tehdään myös omaa kaavoitustyötä. Alueella kasvupaineet kohdistuvat etenkin Kokkolaan, jossa uusien alueiden rakentaminen on haasteellisempaa ja kalliimpaa johtuen käyttöön otettavien rakennusmaiden huonommista maaperäominaisuuksista. Jätehuollosta alueella vastaa kolme yhtiötä; Oy Ekorosk Ab (Kokkola, Kruunupyy, Kaustinen, Veteli) Millespakka Oy (Lestijärvi, Halsua ja Perho) sekä pääosin Pohjois-Pohjanmaalla toimiva Vestia Oy (Toholampi). Vesihuollon osalta on käynnissä erillinen Kokkolan seudun vesihuollon alueellisen yleissuunnitelman laatiminen. 30

31 Kuntakohtaisissa tarkasteluissa Kaustisella todettiin tulevaisuudessa olevan haasteita etenkin infrastruktuurin rakentamisessa. Lähivuosina tulee olemaan edessä isoja ja haastavia investointeja (mm. kunnan palvelutuotannon hankkeet sekä kiinteistöjen kunnostushankkeet, kouluinvestoinnit). Kaustisella on myös suuri vesihuollon peruskorjaustarve. Toholammilla on edessä katujen perusparannus. Kokkolan kaupungin haasteena ovat merkittävät talonrakennushankkeet tulevina vuosina. Kaupunki on laatinut tavoitteellisen toimitilasuunnitelman (tilastrategiatyö). Taulukko 7. Kuntien omistamat ja vuokraamat toimitilat Omistetut Vuokratut Kokkola Kaustinen Toholampi Lestijärvi Halsua Veteli Perho Kruunupyy Yhteensä Osassa selvitysalueen kunnista ruokapalvelu kuuluu keskushallintoon ja osassa tekniseen toimeen. Kruunupyytä ja Kokkolaa lukuun ottamatta kunnat tuottavat ruokahuollon palvelut omana tuotantona. Kokkola käyttää omaa, mutta myös ostopalvelua. Hallituksen rakennepoliittisessa ohjelmassa vuonna 2013 päätettiin vahvistaa kuntien rakennusvalvontatoimen asiantuntemusta sekä yhtenäistää toimintatapaa kokoamalla rakennusvalvontoja nykyistä isommiksi ylikunnallisiksi yksiköiksi. Yksiköt kattaisivat toiminnastaan aiheutuvia kuluja maksuilla ja uudistus toteutettaisiin vuoden 2016 aikana. Valmistelutyö on vielä kesken. 7.5 Hallinto- ja tukipalvelut Suurimmassa osassa kuntia kaikkein keskeisimpien hallinto- ja tukipalvelujen tuottajana toimii peruskunta itse. Osa kunnista on kuitenkin ulkoistanut esimerkiksi joitain osia kirjanpidostaan (esim. tytäryhteisöt). Kaustisen alueen kunnissa on muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta (Toholampi ja Lestijärvi) yhtenäiset ohjelmistot talous-, palkka- ja asiakirjahallinnossa. Tämä mahdollistaa asiantuntijatiedon vaihdon ja sijaistamisen muutoin ohuessa asiantuntijakentässä. Selvitysalueen kuntien yhteistyö it-sektorilla jakautuu karkeasti ottaen siten, että Kokkolan kaupunki vastaa hyvin pitkälti itse it-strategiansa toteuttamisesta ja tuottamisesta. Kaustisen seutukunnan alueen kunnat tekevät puolestaan paljon yhteistyötä Kasenetin kautta. Kasenet vastaa kuntien omistaman verkon rakentamisesta ja ylläpidosta. Kunnat ovat siirtäneet palve-lintoimintojaan ja hankkivat myös IT-asiantuntijapalveluja Kasenetiltä. Kaikki selvitysalueen kunnat ovat kuitenkin mukana Kokkolan alueen yhteisessä IT-koordinaatiosopimuksessa. Kuntien kesken on viranhaltijatasolla myös epävirallista yhteistyötä. Kuntien it-palvelujen ja palkkaja taloushallinnon viranhaltijat ja työntekijät kokoontuvat yhteisiin ajankohtaisasioita käsitteleviin palavereihin ja jaetaan asiantuntija-apua. Tulevaisuudessa kuntaorganisaatioiden viestinnässä korostunevat edelleen erilaiset sähköisen viestinnän ratkaisut (esim. ulkoiset www-sivut, intra, sisäiset tietopankit tai -arkistot). Kaikkiin näihin tarvitaan ratkaisuja ja osaamisen edellytyksiä, koska työkin tapahtuu entistä enemmän niiden kautta. Myös erilaiset sähköisen asioinnin järjestelmät nousevat entistä tärkeämpään rooliin. 31

32 7.6 Yhteenveto PALVELUT Tulevaisuudessa palvelutarpeet tulevat kasvamaan ikäihmisten palveluissa. Kunnittain palvelutarpeet voivat vaihdella suuresti eri palveluluokissa. Alueella järjestetään monipuolisia kulttuuripalveluita yhdessä 3. sektorin kanssa sekä ammatillisesti lähinnä Kokkolassa. Alueen palveluverkon tiheyden ja II asteen koulutusta koskevan uudistuksen vuoksi kuntien tulee yhdessä harkita lukio-opetuksen ratkaisuja tulevaisuudessa (järjestämisluvat). Hallinto- ja tukipalveluissa etenkin Kaustisen seutukunnalla on kuntien välistä yhteistyötä. 32

33 Kokkolan seutu Halsua Kannus Kaustinen Kokkola Kruunupyy Lestijärvi Perho Toholampi Veteli 8 Talous 8.1 Talouden nykytilanne Kuten kuntarakenneselvityksen selvityskriteereissä todettiin, useampi selvitysalueen kunta täyttää kriisiytyvän kunnan talousperusteen. Alla on esitetty vuoden 2013 kriisikuntakriteereiden täyttyminen Kokkolan seudulla. Kaustinen täyttää selvityskriteereistä viisi ja Kokkola, Toholampi ja Veteli neljä. Myös Halsua täyttää kolme kriisikunnan kriteeriä. Yhteenlaskettuna (ml. Kannus) Kokkolan seutu täyttäisi neljä kriisikunnan kriteeriä. Taulukko 8. Kriisikuntakriteereiden täyttyminen vuonna 2013 Rajaarvo Vuosikate, /as < Tulovero-% > 19,89 20,49 21,00 20,50 21,00 20,50 19,50 20,00 20,50 21,00 21,00 Lainamäärä, /as > 3830** Kertynyt ali/ylijäämä, /as < Omavaraisuusaste, % < 50 % 35,7 42,9 49,2 27,0 32,4 26,2 71,6 59,3 32,0 26,2 Suhteellinen velkaantuminen, % > 50 % 79,7 50,1 47,4 66,8 82,1 47,0 39,6 41,9 75,9 65,8 Kriteerien täyttyminen Uuden kuntalain taloussäännöksiin esitettävät merkittävimmät muutokset koskevat alijäämän kattamista koskevien säännöksien tiukentamista ja ulottamista kuntayhtymiin sekä konserninäkökulman vahvistamista kunnan talousarvion ja -suunnitelman laadinnassa. Esityksessä ehdotetaan, että kunnan lisäksi kuntayhtymän taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta. Jos kunta tai kuntayhtymä ei saisi alijäämäänsä katetuksi säädettynä aikana, kunta tai kuntayhtymä saattaisi joutua erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan arviointimenettelyyn (ns. kriisikuntamenettely). Muutettua säännöstä sovellettaisiin ensimmäisen kerran vuoden 2015 taseeseen kertyneisiin alijäämiin. Myös kriisikuntakriteereitä tarkastellaan jatkossa konsernin näkökulmasta. 33

34 Kuva 18. Kunnallisverotuksessa verotettavat tulot, euroa/asukas Kokkolan seudun laskennalliset verotettavat tulot asukasta kohden ovat koko maan keskiarvoa alhaisemmat. Kokkolan kaupunki on kunnista ainoa, jolla verotettavat tulot ovat yli euroa asukasta kohden. Tämän johdosta kuntien tulorahoituspohja on lähtökohtaisesti heikompi ja enemmän muiden maksujen, valtionosuuksien sekä lainanoton varassa. Taulukko 9. Kuntien tuloveroprosentit vuosina Kokkolan seutu 18,92 18,98 18,98 19,11 19,15 19,23 19,41 19,67 19,68 19,79 19,83 19,89 20,49 20,63 21,03 Halsua 19,25 19,25 19,25 19,25 19,50 19,50 19,75 19,75 19,75 20,50 20,50 21,00 21,00 21,50 21,50 Kannus 19,00 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 20,50 20,50 20,50 Kaustinen 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,50 19,50 19,50 20,50 20,50 20,50 21,00 21,00 21,50 Kokkola 18,73 18,77 18,77 18,98 19,04 19,07 19,33 19,75 19,75 19,75 19,75 19,75 20,50 20,50 21,00 Kruunupyy 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 20,00 20,75 Lestijärvi 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 Perho 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 20,00 20,50 20,50 21,00 21,00 Toholampi 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,75 19,75 19,75 19,75 19,75 20,00 20,50 21,00 21,50 21,50 Veteli 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,50 19,50 19,50 19,75 20,50 20,75 21,00 21,00 22,00 22,00 Koko maa 17,67 17,78 18,04 18,12 18,29 18,39 18,45 18,54 18,59 18,97 19,16 19,26 19,39 19,75 19,84 Koko maa +0,5 18,17 18,28 18,54 18,62 18,79 18,89 18,95 19,04 19,09 19,47 19,66 19,76 19,89 20,25 20,34 Kuvassa 19 on esitetty kuntien tulot sekä toimintakulut vuonna 2013 asukasta kohden. Keskimäärin Kokkolan seudulla käytettävissä olevat tulot ja toimintakulut olivat suuremmat asukasta kohden kuin maassa keskimäärin. Verotuloja kunnilla on käytettävissä vähemmän, mutta muita tuloja ja valtionosuuksia enemmän. Seudun kunnista Kokkolalla, Lestijärvellä ja Toholammilla oli eniten tuloja käytettävissä asukasta kohden (yli euroa/asukas). Lestijärvellä ja Perholla toimintakulut asukasta kohden olivat yli euroa asukasta kohden. 34

35 Kuva 19. Kuntien tulorakenne suhteessa toimintakuluihin vuonna 2013, euroa/asukas Kaikilla kunnilla verotulot muodostavat tulopohjasta kuitenkin pienemmän osuuden (31 46 %) kuin maassa keskimäärin (54 %). Lestijärvellä, Perholla ja Toholammilla verotulot muodostavat noin kolmanneksen tulopohjasta. Kuntien tulopohjasta 26 prosenttia muodostuu valtionosuuksista. Perholla ja Halsualla valtionosuudet muodostivat vuonna 2013 puolet kunnan tulopohjasta. Alhaisin valtionosuusriippuvuus on Kokkolan kaupungilla (19 % eli alle maan keskiarvon). Mitä valtionosuusriippuvaisempi kunta on, sitä enemmän kunnan tulopohja riippuu valtion säästötoimenpiteistä, joita toteutetaan kuntien valtionosuusleikkausten kautta. Kuva 20. Kuntien tulorakenne vuonna 2013, % kaikista tuloista Liitteessä 2 on esitetty vuosikatteen kehitys Kokkolan seudun kunnissa vuosina Kuvista huomaa, että kuntien tilanne on vaihdellut paljonkin vuosittain. Kokkolan seudun kuntien vuosikate asukasta kohden on ollut Kokkolaa, Lestijärveä ja Perhoa lukuun ottamatta vuosina alle maan keskiarvon. Kokkolan seudun yhteenlaskettu vuosikate on palautunut vuonna 2013 koko maan keskiarvon tuntumaan, vuoden 2009 tasolle. Vuodesta 2008 alkaen Kruunupyyn vuosikate on laskenut siten, että vuonna 2013 kunnan vuosikate oli negatiivinen. 35

36 Vuosikatteen riittävyys poistoihin kertoo sen, kuinka hyvin tulorahoituksella kyetään kattamaan poistot. Vuonna 2013 Halsualla, Kaustisella, Kokkolalla ja Toholammilla vuosikate riitti kattamaan poistot. Kruunupyyn ja Vetelin kuntien vuosikate ei ole riittänyt viimeisimpinä vuosina poistojen kattamiseen. Myös Kaustisella useampana vuonna vuosikate ei ole ollut riittävä poistoihin. Taulukko 10. Vuosikatteen osuus poistoista vuosina , % Halsua 255 % 203 % 207 % 248 % 29 % -67 % 108 % Kaustinen 85 % -104 % 56 % 88 % 200 % -92 % 109 % Kokkola 107 % 168 % 151 % 133 % 77 % 57 % 102 % Kruunupyy 230 % 267 % 148 % 97 % 61 % 39 % -15 % Lestijärvi 233 % 290 % -69 % 277 % 219 % 82 % 78 % Perho 179 % 236 % 161 % 88 % 101 % 100 % 84 % Toholampi 229 % 164 % 211 % 202 % -45 % 11 % 125 % Veteli 213 % 124 % -11 % 48 % 38 % -81 % 48 % Investointimenot ovat olleen viiden viimeisen vuoden aikana korkeimmat suhteessa asukaslukuun Kokkolassa, Perhossa ja Toholammilla. Halsuan investoinneista suuri osa on katettu luovutustuloilla. Kruunupyyn investointien määrä viimeisten vuosien aikana on suhteessa asukaslukuun huomattavasti pienempi. Investointitarpeiden osalta huomioitavaa on myös, että Kokkolan kaupunki on väestöltään ainoa kasvava kunta. Alla esitetty investointien tulorahoitusprosentti kertoo, kuinka paljon investointien omahankintamenosta (investointimenot vähennettynä kuntien rahoitusosuuksilla) on rahoitettu tulorahoituksella. Jäljelle jäävä prosenttiosuus jää rahoitettavaksi pääomarahoituksella eli pysyvien vastaavien hyödykkeiden myynnillä, lainalla tai rahavarojen määrää vähentämällä. Lestijärven kunta ja vuonna 2013 Perhon kunta on pystynyt kattamaan vuosikatteella investointien omahankintamenot. Halsuaa ja Kokkolaa lukuun ottamatta muiden kuntien tuli rahoittaa yli puolet investoinneista pääomarahoituksella. Taulukko 11. Investointien tulorahoitus vuosina , % Halsua 83 % 53 % 47 % 7 % -24 % 79 % Kaustinen -33 % 30 % 33 % 69 % -58 % 44 % Kokkola 91 % 62 % 61 % 23 % 25 % 60 % Kruunupyy 163 % 100 % 60 % 30 % 14 % -6 % Lestijärvi 505 % -27 % 68 % 279 % 123 % 140 % Perho 190 % 65 % 55 % 36 % 39 % 29 % Toholampi 36 % 58 % 65 % -11 % 2 % 114 % Veteli 78 % -7 % 16 % 41 % -36 % 14 % Liitteessä 3 on esitetty kuntien lainakannan kehitys (euroa/asukas) vuosina Kokkolan seudun kunnilla on lainaa euroa jokaista asukasta kohden. Koko maassa kuntien lainakanta on miltei kolminkertaistunut vuosina Kokkolan seudulla velkaantumiskehitys on ollut voimakkaampaa; lainamäärä on 3,5 kertaistunut. Kokkolan seudun yhteenlaskettu asukaskohtainen lainakanta on yhtä vuotta lukuun ottamatta täyttänyt kriisikuntakriteerin. Korkein asukaskohtainen lainakanta on Toholammilla ja Kokkolassa, kun taas alhaisin lainakanta on Kruunupyyllä, Kannuksella, Lestijärvellä ja Perholla. Perhon ja Kruunupyyn kunnat ovat selvitysalueen kunnista ainoita, joilla asukaskohtainen lainakanta on pysynyt koko maan kehityksen tasolla. Kunnista Halsua ja Lestijärvi ovat voineet hallita tai vähentää lainakantaansa. Kruunupyyllä, Lestijärvellä ja Perholla myös konsernin lainakanta on selvityskunnista pienin. Toholammin kunnalla konsernilainojen määrä on merkittävä. 36

37 Kuva 21. Kuntien lainakanta ja konsernilainakanta vuonna 2013, euroa/asukas Kuntien, kuntakonsernien ja kuntayhtymien varallisuutta kuvataan käyttäen mittarina taseen vastaavaa. Vuonna 2013 kunnilla oli taseessa vastaavaa yhteensä 637 miljoonaa euroa. Tästä summasta Kokkolan osuus oli yli 75 prosenttia. Kuvassa 22 taseen varallisuutta (vastaavaa) on tarkasteltu suhteessa asukaslukuun kunnan ja konsernin tasoilla. Konsernilainaa eniten omaavalla Toholammilla on myös kuntajoukosta eniten konsernivarallisuutta. Omaisuuseroista huolimatta Perhon ja Lestijärven kunnat ovat lainakannoiltaan Kruunupyyn tasolla. Kruunupyy on kunnista ainoa, jolla arvo on alle euroa asukasta kohden. Toholammin konsernilla on merkittävä määrä konsernivarallisuutta. Kuva 22. Kuntien ja konsernien varallisuus (taseen vastaavaat) vuonna 2013, euroa/asukas Kertynyttä alijäämää saa olla viimeistä edellisessä tilinpäätöksessä enintään 500 euroa ja uusimmassa tilinpäätöksessä euroa. Näiden kriteereiden täyttäminen käynnistäisi suoraan arviointimenettelyn. Liitteessä 4 on esitetty kuntien taseeseen kertyneen yli-/alijäämän kehitys asukasta kohden vuosina Kokkolan seudulla on keskimäärin ollut ylijäämää alle 500 euroa asukasta kohden. Seudun kunnista Lestijärvi poikkeaa viime vuosien kertyneellä ylijäämällä, jota on maan keskiarvoa enemmän. Halsuan merkittävä kertynyt alijäämä on tarkastelujakson aikana muuttunut ylijäämäksi. Kaustisella ja Vetelillä on taseessaan kertynyttä alijäämää. Vetelillä kertynyttä alijäämää on ollut viimeisessä kolmessa tilinpäätöksessä. Kunnalla on paine alijäämän kattamiseksi, sillä kunta on 37

38 vuonna 2013 täyttänyt kuntarakennelain talouskriteerin kertyneen alijäämän perusteella ja mikäli alijäämää kertyisi vuonna 2014 yli euroa/asukas, olisi Veteli kriisikunta. Kunnat olivat antaneet vuoden 2013 tilinpäätöstietojen mukaan takauksia yhteensä 125 miljoonaa euroa, joista 90 prosenttia oli annettu kuntien konserniyhtiöille. Kokkolan kaupungin takaukset olivat yli 60 prosenttia annetuista takauksista. Kuvassa 23 on esitetty kuntien antamat takaukset konserniyhtiöille sekä sen ulkopuolisille suhteessa kuntien asukaslukuun. Perhon kunnan antamat takaukset ovat vähäisiä, eniten takauksia suhteessa väestöön olivat antaneet Toholammin, Halsuan ja Vetelin kunnat. Lestijärvellä ja Kruunupyyllä takauksista merkittävän osan muodosti konserniyhtiön ulkopuolisille annetut takaukset. Kuva 23. Kuntien antamat takaukset konserniyhtiöille ja muille 2013, euroa/asukas 8.2 Odotekustannukset ja säästöpotentiaali Selvitystyön aikana kuntien nettokustannuksia ja siihen sisältyvää säästöpotentiaalia tarkasteltiin vuosien 2012 ja 2013 tiedoilla. Vuoden 2013 tiedot olivat Kokkolan seudulle myönteisiä, sillä koko maan kehitykseen verratessa kustannusten kasvu on ollut pienempää ja säästöpotentiaalia on otettu käyttöön. Odotekustannustarkastelu sisältää palveluluokkakohtaisen asukas-, ikäryhmäkohtaisen tai palvelun käyttäjäkohtaisen (oppilas) nettokustannusten tarkastelun viiden viimeisen vuoden aikana. Alueen/kunnan kustannustasoa on verrattu koko maahan sekä väestörakenteelta ja kooltaan samankaltaisiin kuntiin. Kokkolan seudulla vertailukunnat on valittu asukkaan kunnista, jotka ikärakenteeltaan vastaavat parhaiten Kokkolan seutua. Kustannuksia on verrattu 3. edullisimpaan kuntaan, joka muodostaa odotekustannusten tason. Edullisin kunta vaihtelee palveluittain. Säästöpotentiaali on laskettu alueen kustannusten ja odotekustannusten erotuksesta. Odotekustannusvertailu antaa nopeasti yleiskuvan kuntien kustannuseroista, mutta edellyttävät osana talouden tasapainottamistyötä tarkempaa tarkastelua ja erojen selvittämistä. Kustannuseroja voi selittää erot palvelun sisällössä, laatuerot, asiakasrakenne, maksutulojen erot sekä toimintojen erilaiset organisointitavat. Esimerkiksi asiakasrakenteeseen ja aluerakenteeseen kuntien vaikutusmahdollisuudet ovat vähäisemmät. Kustannukset Tilastokeskukselle annettuihin talous- ja toimintatilastoihin, jotka voivat sisältää kuntien kesken erilaisia käytänteitä. Alla olevissa kuvissa on yläosassa esitetty kustannustason muutos sekä kustannustasoltaan 3. edullisin vertailukunta ja siihen verrattavissa oleva säästöpotentiaali. Vasemmalta alkaen on esitetty Kokkolan seudun (ml. Kannus) nettokustannukset asukasta kohden ja tämän vieressä vertailukunnat, Kokkolan seudun kunnat ja koko maan keskiarvo. 38

PORIN KAUPUNKISEUDUN KUNTAJAKOSELVITYS

PORIN KAUPUNKISEUDUN KUNTAJAKOSELVITYS PORIN KAUPUNKISEUDUN KUNTAJAKOSELVITYS Raporttiversio 2.9.2014 FCG Konsultointi Oy Jarmo Asikainen, Jarkko Majava, Anni Antila, Anna Laiho ja Matti Riekki Sisällys Johdanto... 4 1 Selvityksen tausta ja

Lisätiedot

[ YHDISTYMISSELVITYS ]

[ YHDISTYMISSELVITYS ] 2015 Focus Main Point Oy Anne Luomala [ YHDISTYMISSELVITYS ] Keuruun, Multian ja Mänttä-Vilppulan kuntarakenneselvityksen 1. vaiheen loppuraportti 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 4 Selvitystyön toteuttamisen

Lisätiedot

Yhyressä komiasti eteenpäin vaikka umpihangessa

Yhyressä komiasti eteenpäin vaikka umpihangessa Yhyressä komiasti eteenpäin vaikka umpihangessa Seinäjoen kaupunkiseudun erityinen kuntajakoselvitys Isokyrö Ilmajoki Seinäjoki Kuortane Alavus VM Raimo Harjunen Jouko Luukkonen 27.1.2015 1 Yhyressä komiasti

Lisätiedot

Turun, Kaarinan, Raision, Liedon ja Ruskon yhdistymisselvitys

Turun, Kaarinan, Raision, Liedon ja Ruskon yhdistymisselvitys Turun, Kaarinan, Raision, Liedon ja Ruskon yhdistymisselvitys Kuntajakoselvittäjät: Risto Kortelainen Oiva Myllyntaus Antero Ritvanen Marraskuu 2014 ESIPUHE Hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkunen

Lisätiedot

Forssan seudun kuntarakenneselvityksen loppuraportti Forssan kaupunki, Humppilan kunta, Jokioisten kunta, Tammelan kunta

Forssan seudun kuntarakenneselvityksen loppuraportti Forssan kaupunki, Humppilan kunta, Jokioisten kunta, Tammelan kunta Forssan seudun kuntarakenneselvityksen loppuraportti Forssan kaupunki, Humppilan kunta, Jokioisten kunta, Tammelan kunta Esko Tonteri / luvut 1 5, 7 ja 9 10 Eero Laesterä ja Tuomas Hanhela, Perlacon Oy

Lisätiedot

PIELISEN KARJALAN KUNTARAKENNESELVITYS

PIELISEN KARJALAN KUNTARAKENNESELVITYS PIELISEN KARJALAN KUNTARAKENNESELVITYS Yhdistymisselvitys 23.5.2014 FCG KONSULTOINTI OY Mikko Kenni, Anssi Hietaharju, Jussi Kukkonen, Seppo Tiainen Sisällys 1 JOHDANTO... 4 2 SELVITYS... 5 2.1 Selvitystyön

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA v. 2016-2017

TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA v. 2016-2017 Suomussalmen kunta Taloussuunnitelma v. 2015 2017 Suomussalmen kunta Suomussalmen kunnan TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA v. 2016-2017 Kunnanvaltuusto hyväksynyt 9.12.2014 Painopaikka Suomussalmen

Lisätiedot

KUNTARAKENNELAKI lakiluonnos perusteluineen 15.11.2012

KUNTARAKENNELAKI lakiluonnos perusteluineen 15.11.2012 1 Lausuntopyynnön liite 1. KUNTARAKENNELAKI lakiluonnos perusteluineen 15.11.2012 Sisältö 1 Keskeiset ehdotukset... 2 Yleistä... 2 Kuntajaon kehittämistä ja uusien kuntien muodostamista ohjaavat säännökset...

Lisätiedot

Mynämäen, Nousiaisten ja Vehmaan kuntien yhdistymisselvitys

Mynämäen, Nousiaisten ja Vehmaan kuntien yhdistymisselvitys Mynämäen, Nousiaisten ja Vehmaan kuntien yhdistymisselvitys Risto Kortelainen Oiva Myllyntaus Antero Ritvanen 21.12.2014 SISÄLLYS YHTEENVETO JA KUNTAJAKOSELVITTÄJIEN EHDOTUS 1 KUNTAJAKOSELVITYKSEN VIREILLEPANO

Lisätiedot

Espoo Helsinki Kauniainen Kerava Kirkkonummi Sipoo Tuusula Vantaa Vihti. Metropolialueen yhdeksän kunnan erityinen kuntajakoselvitys

Espoo Helsinki Kauniainen Kerava Kirkkonummi Sipoo Tuusula Vantaa Vihti. Metropolialueen yhdeksän kunnan erityinen kuntajakoselvitys Espoo Helsinki Kauniainen Kerava Kirkkonummi Sipoo Tuusula Vantaa Vihti Metropolialueen yhdeksän kunnan erityinen kuntajakoselvitys Metropolialueen yhdeksän kunnan erityinen kuntajakoselvitys Helsinki

Lisätiedot

EURAJOEN JA LUVIAN KUNTARAKENNESELVITYS. Hyväksytty ohjausryhmässä 2.2.2015

EURAJOEN JA LUVIAN KUNTARAKENNESELVITYS. Hyväksytty ohjausryhmässä 2.2.2015 EURAJOEN JA LUVIAN KUNTARAKENNESELVITYS Hyväksytty ohjausryhmässä 2.2.2015 1 Sisällys 1 SELVITYKSEN TAUSTA JA TAVOITE... 3 2 KUNTIEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA KILPAILUKYKY... 5 2.1 Väestömäärän kehitys... 5

Lisätiedot

Metropoli meille kaikille

Metropoli meille kaikille Metropoli meille kaikille Metropolialueen esiselvitys - selvityshenkilöiden suositus ja ehdotukset 28.2.2013 Jarmo Asikainen Rolf Paqvalin Kirsi Mononen Aija Tuimala Juhani Turunen Pekka Myllyniemi 1 Sisällys

Lisätiedot

Kerimäen, Punkaharjun, Savonlinnan ja Savonrannan kuntajaon muutosselvitys. Kuntajakoselvittäjä Risto Kortelainen 3.5.2007

Kerimäen, Punkaharjun, Savonlinnan ja Savonrannan kuntajaon muutosselvitys. Kuntajakoselvittäjä Risto Kortelainen 3.5.2007 Kerimäen, Punkaharjun, Savonlinnan ja Savonrannan kuntajaon muutosselvitys Kuntajakoselvittäjä Risto Kortelainen 3.5.2007 Toukokuu 2008 Esipuhe Laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta eli ns. puitelaki

Lisätiedot

(kuntayhtymä), joka on käynnistynyt 2010. Yhteistoiminta-alue huolehtii perusterveydenhuollosta

(kuntayhtymä), joka on käynnistynyt 2010. Yhteistoiminta-alue huolehtii perusterveydenhuollosta 279 16 Pohjois-Pohjanmaa Pohjois-Pohjanmaan 34 kuntaa muodostavat 394 965 asukkaallaan 7,3 % koko maan väestöstä, mutta alue käsittää 11,7 % koko Suomen maa-pinta-alasta. Maakunnan keskikuntakoko on hieman

Lisätiedot

13 Etelä-Pohjanmaa. Palvelujen järjestäminen yhteistoiminnassa maakunnassa. Sosiaali- ja terveydenhuolto

13 Etelä-Pohjanmaa. Palvelujen järjestäminen yhteistoiminnassa maakunnassa. Sosiaali- ja terveydenhuolto 235 13 Etelä-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa koostuu 19 kunnasta, joissa asukkaita on vuoden 2010 tilaston mukaan 193 504. Maakunnan suurin kunta on Seinäjoki, jossa asukkaita on 57 811. Maakunnan pienin kunta

Lisätiedot

Naantalin kaupungin ja Maskun, Taivassalon ja Kustavin kuntien yhdistymisselvitys

Naantalin kaupungin ja Maskun, Taivassalon ja Kustavin kuntien yhdistymisselvitys Naantalin kaupungin ja Maskun, Taivassalon ja Kustavin kuntien yhdistymisselvitys Kuntajakoselvittäjät: Risto Kortelainen, Oiva Myllyntaus ja Antero Ritvanen 26.11.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 3

Lisätiedot

KANGASALA-KUHMOINEN-PÄLKÄNE KUNTARAKENNESELVITYS. Selvityksen väliraportti

KANGASALA-KUHMOINEN-PÄLKÄNE KUNTARAKENNESELVITYS. Selvityksen väliraportti KANGASALA-KUHMOINEN-PÄLKÄNE KUNTARAKENNESELVITYS Selvityksen väliraportti 1.2.2015 Sisällys 1. Johdanto... 3 1.1. Selvityksen tausta... 3 1.2. Työn organisointi ja aikataulu... 3 2. Selvityksen tavoite...

Lisätiedot

Jämsän ja Kuhmoisten kuntarakenneselvitys - selvityshenkilön raportti

Jämsän ja Kuhmoisten kuntarakenneselvitys - selvityshenkilön raportti - selvityshenkilön raportti Pentti Meklin selvityshenkilö Kuru 2014/13.2.2015 Sisällys sivu 1. JOHDANTO 5 1.1. Selvityksen tausta 5 1.2. Selvitystyön toteuttaminen 6 2. KUNNAT ALUEENA ELÄMISEN JA TOIMINNAN

Lisätiedot

TEUVA - KURIKKA YHDISTYMISSELVITYSRAPORTTI 18.02.2012

TEUVA - KURIKKA YHDISTYMISSELVITYSRAPORTTI 18.02.2012 Sis. arvion Teuvan menestysmahdollisuuksista itsenäisenä kuntana TEUVA - KURIKKA YHDISTYMISSELVITYSRAPORTTI 18.02.2012 Hannu Räsänen Sisällysluettelo: 1. Johdanto 3 2. Kuntien yhdistymisen lähtökohdat

Lisätiedot

TERVOLA MYÖNTEISIÄ MAHDOLLISUUKSIA TALOUSARVIO 2015. Taloussuunnitelma 2016 2017. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 11.12.2014 111

TERVOLA MYÖNTEISIÄ MAHDOLLISUUKSIA TALOUSARVIO 2015. Taloussuunnitelma 2016 2017. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 11.12.2014 111 TERVOLA MYÖNTEISIÄ MAHDOLLISUUKSIA TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Kunnanvaltuusto hyväksynyt 11.12.2014 111 SISÄLTÖ KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 1 YLEISPERUSTELUT... 2 1 Organisaatio... 2 2

Lisätiedot

Etelä-Karjalan maakunnan elinvoimakatsaus

Etelä-Karjalan maakunnan elinvoimakatsaus 14.5.2014 Etelä-Karjalan kuntarakenneselvitys Etelä-Karjalan maakunnan elinvoimakatsaus - kooste väestönkehityksen, elinkeinopoliitikan ja osaamisen tilastoista sekä alustavista havainnoista Etelä-Karjalan

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN SEUDUN DEMOGRAFINEN KILPAILU- KYKYANALYYSI

HÄMEENLINNAN SEUDUN DEMOGRAFINEN KILPAILU- KYKYANALYYSI HÄMEENLINNAN SEUDUN DEMOGRAFINEN KILPAILU- KYKYANALYYSI HÄMEENLINNAN SEUDUN ALUEELLINEN KILPAILUKYKY MUUTTOLIIKKEEN NÄKÖKULMASTA VUOSINA 2000 2013 VTT Timo Aro ja VTM Anna Laiho 1 1. MUUTTOLIIKKEEN ERITYISPIIRTEET

Lisätiedot

LOVIISAN JA LAPINJÄRVEN YHDISTYMISSELVITYS

LOVIISAN JA LAPINJÄRVEN YHDISTYMISSELVITYS LOVIISAN JA LAPINJÄRVEN YHDISTYMISSELVITYS VÄLIRAPORTTI OHJAUSRYHMÄ 28.08.2014 Risto Nieminen 29.7.2014 2 Sisältö 1. JOHDANTO... 3 1.1 SELVITYKSEN TAUSTA... 3 1.2 SELVITYKSEN TOIMEENPANO... 3 1.3 YHDISTYMISSELVITYSTÄ

Lisätiedot

TEUVA - KAUHAJOKI YHDISTYMISSELVITYSRAPORTTI 17.2.2012. Hannu Räsänen

TEUVA - KAUHAJOKI YHDISTYMISSELVITYSRAPORTTI 17.2.2012. Hannu Räsänen TEUVA - KAUHAJOKI YHDISTYMISSELVITYSRAPORTTI 17.2.2012 Hannu Räsänen Sisällysluettelo: 1. Johdanto 3 2. Kuntien yhdistymisen lähtökohdat 3 2.1. Kuntarakenteiden uudistus 4 2.2. Kuntarakennemuutosta ohjaavat

Lisätiedot

Kuuden suuren kaupunkiseudun demografinen kilpailukyky

Kuuden suuren kaupunkiseudun demografinen kilpailukyky Valtiotieteen tohtori Timo Aro :: 17.1.2013 MUUTTOLIIKKEEN MÄÄRÄ JA RAKENNE SUURILLA KAUPUNKISEUDUILLA 2000-LUVULLA Kuuden suuren kaupunkiseudun demografinen kilpailukyky Sisällys 1 :: Johdanto 3 2 ::

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN DEMOGRAFINEN KILPAILUKYKY- ANALYYSI VALTIOTIETEEN TOHTORI TIMO ARO LOKAKUU 2014

HÄMEENKYRÖN DEMOGRAFINEN KILPAILUKYKY- ANALYYSI VALTIOTIETEEN TOHTORI TIMO ARO LOKAKUU 2014 HÄMEENKYRÖN DEMOGRAFINEN KILPAILUKYKY- ANALYYSI VALTIOTIETEEN TOHTORI TIMO ARO LOKAKUU 2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 // MUUTTOLIIKKEEN ERITYISPIIRTEET 2000-LUVULLA... 4 2 // ANALYYSIN VIITEKEHYS, TAVOITTEET

Lisätiedot

RAAHEN SEUDUN DEMOGRAFINEN KILPAILUKYKYANALYYSI

RAAHEN SEUDUN DEMOGRAFINEN KILPAILUKYKYANALYYSI RAAHEN SEUDUN DEMOGRAFINEN KILPAILUKYKYANALYYSI 1. MUUTTOLIIKKEEN ERITYISPIIRTEET 2000-LUVULLA Alueiden väestönkehitys perustuu kolmeen osatekijään: luonnolliseen väestönlisäykseen (syntyvyyskuolleisuus),

Lisätiedot

METROPOLIALUEEN DEMOGRAFINEN KILPAILU- KYKYANALYYSI

METROPOLIALUEEN DEMOGRAFINEN KILPAILU- KYKYANALYYSI METROPOLIALUEEN DEMOGRAFINEN KILPAILU- KYKYANALYYSI METROPOLIALUEEN ALUEELLINEN JA VÄESTÖLLINEN KILPAILUKYKY MUUTTOLIIKKEEN NÄKÖKULMASTA VUOSINA 2000 2013 VTT Timo Aro ja VTM Anna Laiho 1. MUUTTOLIIKKEEN

Lisätiedot

TERVOLA MYÖNTEISIÄ MAHDOLLISUUKSIA TALOUSARVIO 2014. Taloussuunnitelma 2015 2016. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 12.12.2013 138

TERVOLA MYÖNTEISIÄ MAHDOLLISUUKSIA TALOUSARVIO 2014. Taloussuunnitelma 2015 2016. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 12.12.2013 138 TERVOLA MYÖNTEISIÄ MAHDOLLISUUKSIA TALOUSARVIO 2014 Taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanvaltuusto hyväksynyt 12.12.2013 138 SISÄLTÖ KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 1 YLEISPERUSTELUT... 2 1 Organisaatio... 2 2

Lisätiedot

Yhdessä eteenpäin? Alavus - Töysä kuntaliitosesiselvitys

Yhdessä eteenpäin? Alavus - Töysä kuntaliitosesiselvitys Pekka Ala-Mäenpää Terttu Liesmäki Yhdessä eteenpäin? Alavus - Töysä kuntaliitosesiselvitys Elokuu 2010 Kuntaliitosesiselvitys Alavus ja Töysä 1. JOHDANTO... 3 2. KESKEINEN LAINSÄÄDÄNTÖ... 4 2.1. Laki kunta-

Lisätiedot