SÄHKÖINEN PLAGIAATINTUNNISTUS SUOMEN KORKEAKOULUISSA 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SÄHKÖINEN PLAGIAATINTUNNISTUS SUOMEN KORKEAKOULUISSA 2013"

Transkriptio

1 SÄHKÖINEN PLAGIAATINTUNNISTUS SUOMEN KORKEAKOULUISSA 2013 Totti Tuhkanen Asiantuntijaryhmä: Dan Holm Markku Ihonen Anna Johansson Ole Karlsson Marja Kokko Pauliina Kupila Irma Mänty Anne Nevgi Elizabeth San Miguel Kari Silpiö Sanna Suoranta Sari Tervonen Arja Tuuliniemi Kaie Veiler Minna Vänskä

2 PLAGIOINTI PLAGIOINTI- VILPPI OPISKELU- VILPPI Sähköisen plagiaatintunnistuksen ulottuvilla oleva plagiointi Ver RAKETTI- hankkeen julkaisuja ISSN 2

3 TIIVISTELMÄ Suomen korkeakouluissa on toteutettu laaja sähköisen plagiaatintunnistuksen hankinta- ja käyttöönottovaihe vuosina Tunnistusjärjestelmä on nyt käytössä 34 korkeakoulussa. Koulutuksen ja tutkimuk- sen tukijärjestelmiksi on valikoitunut kaksi kansainvälisessä vertailussa korkeimmalle laatutasolle arvioitua ohjelmistoa, amerikka- lainen Turnitin ja ruotsalainen Urkund. Hankintojen valmistelussa on tehty useissa ryhmittymissä yhteistyötä, mutta lisensioin- tisopimukset on solmittu organisaatiokoh- taisesti. Suuri osa hankinnoista on tehty il- man kilpailutusta. Seuraavia sopimusjaksoja ennakoiden voi- daan todeta, että hankintamenettelyyn liit- tyy kehittämistarpeita. Hankintoja valmistel- leissa pilotoinneissa ei ole tunnistettu kaik- kia toiminnallisia vaatimuksia, joita suuren volyymin tuotantokäyttöön voi liittyä. Lisen- siointijaksoja voitaisiin pidentää, jotta ku- muloituvien vertailutietokantojen hyödyt saataisiin suunnitelmallisesti käyttöön. Saa- tujen kokemusten pohjalta olisi hyödyllistä luoda korkeakouluille yhteinen vaatimuskri- teeristö ja lisensiointimalli seuraavien sopi- musjaksojen tarpeisiin. Tunnistinjärjestelmillä haettavia laadun- ja riskinhallinnallisia hyötyjä ei voida saavut- taa vain sähköistä teknologiaa käyttäen, il- man vahvan ohjausjärjestelmän tukea. Näitä hyötyjä ei saavuteta myöskään ohjausjärjes- telyin ilman kehittyneen teknologian tukea. Plagioinnin tunnistusmenettelyjen kehittä- minen edellyttää opinto- ja tietohallinnon sekä kirjastojen organisoitua yhteistyötä. Kriittisiä kehittämistarpeita liittyy tunnistin- järjestelmien vertailutietokantoihin. Suoma- laista korkeakoulutusta palvelevia kotimai- sia ja kansainvälisiä sisältöjä olisi saatava lisää tunnistusjärjestelmien indeksoinnin piiriin. Näitä referenssivarantoja tulisi kehit- tää aktiivisella asiakasohjauksella, koulu- tusaloittain määriteltävien prioriteettien mukaisesti. Ilman omaa aloitteellisuuttam- me ei kansainvälisten tunnistinpalvelujen markkinavetoinen referenssistrategia tun- nista eikä siten voi ottaa huomioon suoma- laisia erityistarpeita. Myös referenssidatan teknistä laatua tulisi kehittää. Indeksoinnin kattavuuteen luo aukkoja mm. yhteen sopimattomien tallen- nusmuotojen käyttö: yleisin sähköisten jul- kaisujen jakeluformaatti PDF voidaan tuot- taa lukuisina variantteina, joista osa mani- puloi tekstintunnistusalgoritmit tuottamaan virheellisiä vastaavuusarvoja. Autentikointia ja roolinhallintaa voidaan kehittää tukemaan järjestelmien nykyistä joustavampaa ja samalla tietoturvallisempaa liittämistä koulutuksen ja tutkimuksen pro- sesseihin. Tunnistinten käyttötavat voidaan jakaa jär- jestelmätasoisiin ja palvelutasoisiin: jälkim- mäisissä tapauksissa järjestelmä on integoi- tu korkeakoulun perusjärjestelmiin ja ohja- uskehykseen. Paras käyttöaste ja vaikutta- vuus on saavutettu oppimisalustaan ja jul- kaisujärjestelmiin integroiduilla ratkaisuilla, jolloin plagiaatintunnistus on oppimisympä- ristön tai julkaisuprosessin yksi toiminnalli- nen osa. Integraatioissa on tiedonsiirtoraja- pintojen toimivuuteen ja käyttöympäristön tietoturvan kokonaistasoon kiinnitettävä erityistä huomiota. Liittyessään koulutuksen ja tutkimuksen ydinprosesseihin suoritusten alkuperäisyys- tarkastus vaatii vahvan legitimiteetin ja täsmälliset käyttösäännöt. Lisäksi tarkas- tusprosessi nivoutuu hyvän tieteellisen käy- tännön (HTK) laajempaan soveltamiskehyk- seen. Menettelyohjeistoissa on kehitettävää. Ne tulisi nykyistä tiiviimmin ja kattavammin sitoa toimintaa ohjaavaan lainsäädäntöön. Selvitysprosesseissa olisi valmistettava toi- mivaltasuhteiden selkeys, seuraamusten kohtuullisuus tekoon nähden sekä osapuol- ten yksityisyyden suoja. Käytäntöjä harmo- nisoimalla voidaan parantaa opiskelijoiden tasa- arvoisuutta, prosessien sujuvuutta ja yleistä tietosuojaa. Plagiaatintunnistuksen käyttö opintopolun kaikissa vaiheissa tuo tieteellisen vilpin hal- linnan peruskäsitteille ja käsittelyprosesseil- le uusia sisällöllisiä ja näkökulmallisia vaa- timuksia. Selvityshankkeen osana on tuotet- tu pohjamääritys tälle työkäsitteistölle sekä ohjaavaa aineistoa sen soveltamiselle. 3

4 Taulukot: Taulukko 1, s. 23: PT-järjestelmien integraatiot korkeakouluissa. PT-järjestelmäkysely 2-4/2013. Taulukko 2, s. 48: Teon tai teon yrittämisen tahallisuusarvostelun asteikko Taulukko 3, s. 66: Selvitykseen liittyvät toimenpide-ehdotukset ja niiden toimeenpanoon liittyvät vastuutahot sekä työmääräarviot Kuvat: Kuva 1, s 13: Plagiarism Reference Tariff, kansallinen ohjeisto plagiointivilpin sanktiointiin Iso-Britanniassa. Kuva 2, s. 15: Digitodayn uutinen Nalkin käyttöönotosta Kuva 3, s. 20: Opinnäytteen alkuperäisyystarkastuksen palauteistunto Kuva 4, s. 34: Virheellisen PDF:n rikkomapt-järjestelmän tarkastusraporttinäkymä. Kuva 5, s. 36: Käyttöliittymäkuva Moodleen rinnakkain liitetyistä Turnitin- ja Urkund-palautustehtävistä. Kuva 6, s. 50: Turun yliopiston oppimisen eettiset ohjeet. Kaaviot: Sisäkansi: Plagioinnin, plagiointivilpin ja opiskeluvilpin suhde sähköiseen plagiaatintunnistukseen. Vrt. Kaavio 3. Kaavio 1, s 9: kick off -seminaarista jatkotyöryhmäkäsittelyyn viedyt kysymykset. Kaavio 2, s 11: PT-järjestelmän ja PT-palvelun suhde plagiarismin hallinnan ohjauskehykseen. Kaavio 3, s 11: PT-järjestelmän liittymät korkeakoulun tietoinfraan ja keskeisiin toimintaohjeisiin. Kaavio 4, s. 31: Indeksoinnista sopimisen yleisprosessi. Kaavio 5, s. 31: Turnitinin prosessikuvaus indeksoinnin tekniselle valmistelulle. Kaavio 6, s. 37: Opinnäytteen PT-tarkastus osana arviointi-, hyväksyntä- ja julkaisuprosessia. Kaavio 7, s. 39: Vaasan yliopiston menettelyohjeet vilppitapausten käsittelyssä. Kaavio 8, s. 43: Plagiointi-käsitteen tarkastelun kolme näkökulmaa. Kaavio 9, s. 48: Plagiointi, plagiointivilppi ja opiskeluvilppi. Kaavio 10, s. 50: Opintosuoritukseen liittyvän plagioinnin jatkumo. Suositukset: S : Yhdeksän suositusta korkeakouluille opiskelijoiden eettisyyteen kouluttamisesta ja opiskeluvilppitapausten käsittelystä. S. 60: Suositukset hyvän tieteellisen käytännön koulutuksesta opintopolun eri vaiheissa. S. 63: Suositus eettisen ohjeiston, PT-ohjeiston ja HTKkoulutusohjeiston arviointiin usean toimijanäkökulman kysymyksillä. Diagrammit: Diagrammi 1, s. 14: Ruotsin korkeakouluissa plagioinnista annettujen varoitusten ja määräaikaisten erottamisten osuus rangaistuksista vuonna Diagrammit 2, s. 18: PT-järjestelmien jakauma Suomen yliopistoissa Duagrammi 3, s. 18: PT-järjestelmien jakauma Suomen ammattikorkeakouluissa Diagrammit 4, s. 19: PT-palvelun omistajat korkeakouluissa Diagrammi 5, s. 19: Loppukäyttäjätuen tarjoajat korkeakouluissa Diagrammi 6, s. 19: PT-palvelun omistajat, loppukäyttäjätuen tarjoajat ja ylläpidon tuesta ensisijaisesti vastaavat toimijat korkeakouluissa. Diagrammi 7, s. 21: Korkeakoulujen valmius PT-hankintayhteistyöhön. Diagrammi 8, s. 21: Seuraavan PT-hankinnan ajankohta. 4

5 SISÄLLYS: TIIVISTELMÄ...3 SAATTEEKSI...7 OSA 1: TEKNIIKKA 1. PT- JÄRJESTELMÄ, PT- PALVELU JA PLAGIARISMIN HALLINNAN MENETTELYT MITEN ISOA ONGELMAA TARKASTELEMME? PLAGIAATINTUNNISTUSJÄRJESTELMIEN LYHYT HISTORIA SUOMEN KORKEAKOULUISSA PT- teknologian ensimmäinen aalto PT- teknologian käytöstä tulee laatujärjestelmävaatimus Yhteenvetoa hankintojen historiasta Hankitut järjestelmät, niiden omistajat sekä ylläpitäjät vuonna HANKINTAMENETTELYN KEHITTÄMISKOHTEITA Korkeakoulujen valmiudet lisensiointiyhteistyöhön Valintakriteerien yhteisvalmistelu Hyvän tietosuojan ja tietoturvan varmistaminen koko palveluympäristössä Tehokkuuden, käytettävyyden ja luotettavuuden arviointi Palveluntarjoajan vastuu referenssitietokantojen laadusta Yhteenveto hankintamenettelyn kehittämiskohteista PT- JÄRJESTELMIEN TUOTANTOKÄYTTÖ Suomalaisten julkaisujen näkyvyys referenssitietokannoissa Sisällöllisten tarpeiden kartoitus PT osaksi tiedekustantamojen julkaisuprosesseja Yhtenäinen indeksointiprosessi eri palveluntarjoajille Opinnäytteiden ja opintosuoritusten käyttö referenssitietona Yhteenveto suomalaisen vertailutiedon laatua edistävistä toimenpiteistä PT- järjestelmien luotettavuutta ja käytettävyyttä heikentäviä tekijöitä Osittaiset indeksoinnit ja eksklusiiviset lisensioinnit Epävalidit tallennusmuodot Manipuloidut tallenteet Käyttöliittymien ja ohjetekstien heikkolaatuiset kieliversiot Suorakäytön ja integroidun käytön toiminnalliset erot PT- tarkastuksen väärä ajoitus hidastaa opinnäytteen vahvistus- ja julkaisuprosessia Yhteenveto luotettavuutta ja käytettävyyttä alentavien ongelmien hallinnasta...38 OSA 2: TOIMINTA 6. PLAGIARISMIN HALLINNAN YHTEISET PERUSKÄSITTEET Määrittelyn tausta ja lähtökohdat Eettinen kirjoittaminen ja luvallinen lainaaminen Plagiointi opintosuorituksessa ja plagiointivilppi Plagiointi- käsitteen tarkastelun jäsentely Plagiointi opintosuorituksessa - käsitteen määritelmä Opiskeluvilppi- käsitteen määritelmä Plagiointivilppi- käsitteen määritelmä PLAGIARISMIN HALLINNAN OHJEISTOT JA NIIDEN KÄYTTÖ SUOMEN KORKEAKOULUISSA PT- järjestelmien käyttö luo tarpeen menettelyohjeiden harmonisoinnille PT- toimintaan liittyvien ohjeistojen sisällön ja rakenteen kehittämiskohteita Ohjauskonteksti Suositukset korkeakouluille opiskelijoiden eettisyyteen kouluttamisessa ja opiskeluvilppitapausten käsittelyssä OHJAUKSEN TARVE JA OHJAUSJÄRJESTELMÄN ARVIOINTI Miksi hyvää tieteellistä käytäntöä on opetettava? Plagioinnin ehkäiseminen opetuksessa

6 8.3 Hyvä tieteellinen käytäntö opetussuunnitelmassa ja opetusohjelmassa Opettajan työn suojeleminen Sähköisen plagiaatintunnistusohjelman käyttö opetuksessa Sähköisen plagiaatintunnistuksen käyttöönotto ja siitä viestiminen korkeakoulussa Suositus eettisen ohjeiston, PT- ohjeiston ja HTK- koulutusohjeiston arviointiin usean toimijanäkökulman kysymyksillä YHTEENVETO HAVAINNOISTA JA TOIMENPIDE- EHDOTUKSISTA LÄHTEITÄ JA KIRJALLISUUTTA...69 LIITTEET:...71 LIITE 1: PDF- tallenteiden tekstitunnistuksen ongelmatilanteita ja toimintasuosituksia...71 LIITE 2: Yhteenveto ohjeistojen rakenteesta ja kattavuudesta Suomen yliopistoissa

7 SAATTEEKSI Raportti sähköisen plagiaatintunnistuksen käyttöönotosta Suomen korkeakou- luissa tarkastelee plagiaatintunnistusteknologiaa (PT- teknologiaa) sen käytet- tävyyden, luotettavuuden, vaikuttavuuden ja hyväksyttävyyden näkökulmista. Samalla kysytään, miten tämä teknologia voisi nykyistä paremmin tukea kou- lutuksen ydinprosesseja, ja mitä erityisvaatimuksia PT- järjestelmien laadukas käyttö asettaa toimintaympäristölle ja ohjauksen suunnittelulle. Kysymyksenasettelu on johdettu niistä hankinta- ja käyttöönottoprosessien kokemuksista, joita ammattikorkeakouluissa on saatu vuodesta 2008 alkaen ja yliopistoissa laajamittaisemmin vuodesta 2010 alkaen. Sekä suomalaisten kor- keakouluopettajien havainnot että tuoreen EU- tasoisen vertailun 1 tulokset kertovat monista kehittämistarpeista PT- järjestelmissä ja erityisesti niiden käytön ohjauksessa. Raportissa kiinnitämme huomiota ongelmiin joita kohdataan, jos sähköisen PT- teknologian käyttö suunnitellaan liian kapea- alaisesti, ilman toiminnallis- ten ohjausrakenteiden kehittämistä. Teknologiapainotteinen näkökulma voi mm. vääristää toimintakulttuuria siten, että opiskelijoita ohjataan plagioinnin formaaliin välttämiseen samalla kun tieteellisen tiedonkäytön peruskysymyk- set ja tieteenalakohtaisten kuvaustapojen suhde eettisen kirjoittamisen yleis- normeihin jäävät liian vähälle huomiolle. 2 Raportissa esitämme luonnoksia hyviksi käytännöiksi PT- teknologian ja plagiaatintunnistusprosessien keskeis- ten ongelmien hallintaan. Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedepolitiikan osaston linjauksen mukaisesti tämän raportin valmistelu on tapahtunut työryhmissä ja osana korkeakoulujen opetus- ja tutkimushallinnon RAKETTI- hanketoimintaa. Vielä suppean käyttö- kokemuksen pohjalta on yhteistuumin määritelty ja priorisoitu niitä tukitoi- mia, joita uuden teknologian laaja käyttö näyttäisi edellyttävän. Teknologia- ja pelisääntökysymysten lisäksi selvitysprosessiin on liittynyt määrätietoista or- ganisoitumista, kun PT- järjestelmien ylläpitäjät, kouluttajat ja käyttöohjeisto- jen valmistelijat ovat verkostoituneet osaksi RAKETTI- toimijoiden ekosystee- miä. Ensisijaisesti raporttimme onkin työmuistio PT- palveluiden hankinnoista, ylläpidosta ja kehittämisestä vastaavien asiantuntijoiden verkostoille. PT- järjestelmien käyttöön liittyy myös korkeakoulujen välisiä asiointiproses- seja, joiden hallinnasta olisi yhteisesti sovittava. Osa kansallisen tason kehit- tämiskohteista tarvitsee jatkossa myös toimivaltaisen omistajan; ehdotuksia asianomistajuuskysymysten ratkaisuiksi ja ratkaisijoiksi on raportin eri lu- vuissa useita. 1 Impact of Policies for plagiarism in Higher Education Across Europe (http://ippheae.eu/). 2 Erika Löfström & Pauliina Kupila (2011): Plagiaatintunnistusjärjestelmä oppimisen ohjaami- sen välineenä. Peda-Formum 2/11, 17; A. R. Abasi & B. Graves (2008): Academic literacy and plagiarim: conversations with international graduate students and disciplinary professors. Journal of English for Academic Purposes,

8 Selvitysraportti valmistui monivaiheisen taustaprosessin tuella: Totti Tuhkanen lähetti ylijohtaja Anita Lehikoiselle muistion, jossa kiinnitti OKM:n huomiota käynnissä olevien PT- järjestelmähankintojen esiin nostamiin kansallisen tason kysymyksiin: miten organisoidaan suomalaisten referenssiaineistojen laaja hankinta, miten turvataan selvitysmenettelyjen riit- tävä yhdenmukaisuus, miten tuotetaan uusien toimintaprosessien ohjaukseen legitiimejä käsitemäärityksiä ja miten PT- teknologian hankintamenettelyä voi- taisiin laadullisesti kehittää? Kun kysymystä PT- infrastruktuurin kehittämistavoitteista käsiteltiin OKM:n tiedepolitiikan osastolla, siihen liittyvien jatkotoimenpiteiden linjausvastuu delegoitiin RAKETTI- hankkeiston ohjausryhmälle. Ohjausryhmä käsitteli asiaa todeten, että opinnäytteiden tutkimuseettisesti korkean laadun var- mistaminen on korkeakoululaitoksen uskottavuuden kannalta tärkeä asia; täl- lä laatukysymyksellä ei kuitenkaan ole selkeätä yhtä omistajaa. Asia välitettiin molempien korkeakoulusektoreiden opintohallinnon verkoston käsiteltäväksi. Jatkotoimenpiteenä asetettiin Tuhkaselle vuoden 2013 loppuun jatkuva selvi- tystehtävä, johon liittyi samalla PT- järjestelmien käyttäjien ja kouluttajien yh- teistyötä pohjustava verkostointitavoite. Selvitysprosessin kick off - tilaisuutena järjestettiin Plagiarismin hallinta ja sähköinen plagiaatintunnistus korkeakouluissa - seminaari Hankenilla Helsingissä. Seminaaria edelsi helmi- huhtikuussa 2013 IT- johtajien FUCIO- ja AAPA- verkostojen tuella toteutettu, tunnistinjärjestelmiä ja niiden ylläpidon organisointia koskeva suppea kyselytutkimus. Korkeakoulujen, opetus- ja kulttuuriministeriön, Tutkimuseettisen neuvotte- lukunnan, Kansalliskirjaston, tiedekustantamojen sekä PT- palveluntuottajien odotuksia ja tarpeita kuvaavissa 18 asiantuntijan alustus- ja paneelipuheen- vuoroissa tuotiin keskusteluun plagiarismin hallinnan keskeiset kipupisteet ja akuutit kehittämiskohteet. Kahdeksankymmenen osallistujan kick off - seminaarin välittömänä tuloksena organisoitiin neljä jatkotyöryhmää, joiden tuella tässä raportissa kuvatut ana- lyysit, määrittelyt ja toimenpide- ehdotukset on valmisteltu. Jatkotyöryhmät ovat organisoineet useita tiedonkeruita, joita ovat tukeneet mm. opintohallinnon OHA- verkosto ja Kansalliskirjaston FinELib- toimijat. Pla- giaatintunnistusteknologian, järjestelmäintegraatioiden, arviointikriteerien, selvitysprosessimallien, eettisten ohjeistojen, hyvän tieteellisen käytännön koulutuksen sekä plagiarismin hallintaan liittyvien ydinkäsitteiden määritte- lyn kysymyksiä on käsitelty 14 työpajakokouksessa. Samaan aikaan on kor- keakouluissa tehty useita PT- järjestelmien käyttöönottoja, julkaistu uusia me- nettelyohjeistoja ja uudistettu vanhoja ohjekokonaisuuksia. Näille prosesseille on jatkotyöryhmien benchmarkkaus- ja tiedonvaihtofoorumi pyrkinyt tarjoa- maan tukea. Projektin aineistot on ylläpidetty CSC:n RAKETTI- wikissä. 8

9 Kaavio 1: kick off -seminaarista jatkotyöryhmäkäsittelyyn viedyt kysymykset. PT- järjestelmien toimivuuteen tai käytettävyyteen liittyviä ongelmia käsitel- lään raportissa siten, että ne on kuvataan, rajataan ja niiden ratkaisemiseksi esitetään mahdollisia etenemispolkuja, arviointimalleja tai pilotoituja toimin- tamalleja sekä tarvittaessa ehdotuksia kehittämiskohteiden omistajiksi jatko- työskentelyn osalta. Raportin ensimmäinen osa keskittyy tunnistinteknologian hankinnan ja käyttöönoton kysymyksiin, toinen osa loppukäyttäjän toiminta- edellytyksiä tarkasteleviin kysymyksiin. Raporttiin sisältyy selvitysmiehen sekä jatkotyöryhmien puheenjohtajien val- mistelemia osuuksia, joista osa sijoittuu täydentävänä tietona CSC:n palve- lusivuille. Kaikkia sisältöjä on jalostettu jatkotyöryhmissä siten, että raportin allekirjoittavat kaikki työryhmien jäsenet. Selvitysraportin tuloksia on arvioitu RAKETTI- hankkeiston OPI- Synergiaryh- mässä, OPI- ohjausryhmässä sekä RAKETTI- ohjausryhmässä, jonka suositusten mukaisesti raportin lopussa esitettäviä kehittämistavoitteita voidaan ottaa jat- kovalmisteluun. 6. helmikuuta 2014 Selvitysmies: Totti Tuhkanen, TY Ryhmien puheenjohtajat: Anna Johansson, Aalto Markku Ihonen, TaY Kari Silpiö, Haaga-Helia Minna Vänskä, Aalto Asiantuntijat: Dan Holm, ÅA Ole Karlsson, ÅA Marja Kokko, JY Pauliina Kupila, HY Irma Mänty, Laurea Anne Nevgi, HY Elizabeth San Miguel, Haaga-Helia Sanna Suoranta, Aalto Sari Tervonen, UEF Arja Tuuliniemi, FinELib Kaie Veiler, Hanken 9

10 OSA 1: TEKNIIKKA 1. PT-JÄRJESTELMÄ, PT-PALVELU JA PLAGIARISMIN HALLINNAN MENETTELYT Tarkastelumme kohdistuu PT- järjestelmähankintojen analyysiin sekä tuotan- tokäytössä olevien PT- palveluiden kehittämismahdollisuuksien arviointiin. Järjestelmä- ja palvelunäkökulmien suhde määräytyy seuraavasti: PT-järjestelmä on tunnistinohjelman ja sen käyttämien referenssitieto- kantojen ja käyttäjähallintaratkaisun muodostama kokonaisuus. PT-palveluksi kutsutaan PT- järjestelmää, joka on lokalisoitu asiakkaan käyttöön; tällöin se on integroitu korkeakoulun tietojärjestelmiin ja sille on tuotettu toimintaympäristön mukaiset käyttöohjeet, vahvistettu käyt- tösäännöt ja vakiinnutettu koulutus- ja tiedotusmalli ylläpitoresurssei- neen. Tunnistusprosessia laajemmassa kontekstissa plagiarismin hallinta to- teutuu hyvän tieteellisen käytännön arvoihin, tavoitteisiin ja laadukkaa- seen akateemiseen työnohjaukseen pohjautuvalla toimintapolitiikalla. Koulutuksen laatujärjestelmään liittyvänä investointina PT- järjestelmä on kaksijakoinen kohde. Tekniikan osalta se on helposti perusosiltaan muuta- missa minuuteissa käyttöön otettava pilvipalvelu, jonka lisensiointihinta on melko alhainen. Opinto- ja keskushallinnolle PT- järjestelmän käyttöönotto sen sijaan on aina isompi investointi: käyttöönottovaihe kestää tyypillisesti yhdestä kahteen vuotta, ja valmistelevaan työhön sitoutuu helposti yli yksi henkilötyövuosi. Koulutus- ja perehdytystarve koskee järjestelmän jokaista käyttäjää, ja tämän tuen tarve on pysyvä opettajien ja opiskelijoiden vaihtuvuudesta johtuen. Kun PT- järjestelmä lokalisoidaan ja siitä luodaan PT- palvelu, valmisteluun tarvitaan yleishallinnon, lakimiehen, korkeakoulupedagogiikan sekä koulutuksen TVT- tuen asiantuntijaresursseja. Odotusten hallintaan ja sitouttavan arvokeskuste- lun organisointiin tarvitaan lisäksi tiedotuksen tukea ja rehtorin päätöksiä. Tämän monimuuttujaisen valmisteluprosessin kustannuksia ja toisaalta sen tuottamia toiminnan laadullisen kehittämisen hyötyjä on vaikea kvantifioida. Konkreettisimmat mittarit löytynevät korkeakoulun laatukäsikirjan riskien- hallintataulukosta. Jokainen plagiaatiksi osoittautuva opinnäyte murtaa kor- keakoulun laatuleimaa tavalla, jolla voi olla sekä imagollisia että taloudellisia jälkivaikutuksia. PT- palvelun käyttäjäpohja korkeakoulussa on laaja. Opiskelijat, opettajat, opinnäytetöiden ohjaajat, tiedekuntien selvittäjät, julkaisusarjojen toimittajat sekä kirjastoinformaatikot edustavat eri tavoin painottuvia käyttötarpeita ja niihin liittyviä käyttäjätuen ja ohjeistuksen tarpeita. Palveluun liittyy myös tii- vis normatiivinen ohjaus, joten PT- palvelun ylläpidossa yhdistyvät monialai- sen ja ison volyymin tukipalvelun haasteet. 10

11 Kaavio 2: PT-järjestelmän ja PT-palvelun suhde plagiarismin hallinnan ohjauskehykseen. Koska plagiaatintunnistus liittyy useisiin eri tyyppisiin ohjaus- ja arviointipro- sesseihin, tunnistimen käyttöä säätelee monien eri vastuutahojen ylläpitämä säännöstö. Käytön normatiivisesta ohjauksesta päättää korkeakoulun kes- kushallinto. Käytön koulutuksesta, tieteenalakohtaisista sovellusohjeista sekä teknisestä tuesta voi vastata opintohallinnon, tutkimushallinnon, IT- hallinnon ja kirjaston toimijoista muodostuva verkosto. Kirjautumismenettely tunnistin- järjestelmän käyttäjäksi voi olla palveluntarjoajan tuottama, tai se voi olla kor- keakoulukohtainen suora tai oppimisalustaintegraation kautta tapahtuva Ha- ka- kirjautuminen. Kun liittymäpinta korkeakoulun eri toimintoihin on näin laaja, kestää PT- palvelun toimintaympäristön valmistelu yleensä noin kaksi vuotta, ja sen toi- meenpanoon tarvitaan monipuolista asiantuntemusta. Plagiaatintunnistuspal- velun käyttöönotossa noin 80 prosenttia resursseista sitoutuu toiminta- arkkitehtuuriin ja 20 prosenttia tietotekniikkaan liittyvien kysymysten ratkai- semiseen. Kaavio 3: PT-järjestelmän liittymät korkeakoulun tietoinfraan ja keskeisiin toimintaohjeisiin. PT-järjestelmän käyttö liittyy koulu- tuksen ja tutkimuksen ydinprosessei- hin. Siksi sen käyttötapa ja -tavoite kirjataan moniin toimintaa ohjaaviin sääköksiin ja ohjeisiin. Myös teknisiä rajapintoja voi olla useita. Näin tiiviisti organisaatioon kiinni- naulatun tietojärjestelmän hankin- nassa korostuvat pitkän elinkaaren hyödyt ja vaatimukset. Esimerkkikuvaus on Turun yliopistosta. 11

12 2. MITEN ISOA ONGELMAA TARKASTELEMME? Tässä yhteydessä emme voi esittää kokonaisarviota plagiarismin laajuudesta ja merkityksestä Suomessa, koska siihen tarvittavan pohjatiedon keruuta ei ole tehty. Ilmiön käsittelyn mahdollistava käsiteanalyyttinen pohjatutkimus on jo käytettävissä, ja sen tuloksia käsitellään luvussa kuusi. Plagiointiin liittyviä asenteita, syitä ja vilpillisen toiminnan yhteisöllisiä vaikutuksia arvioivaa tut- kimusta on tehty sekä case- lähtöisesti että laajojen kyselyaineistojen pohjalta. 3 Uusia tutkimuksia on kohdistettu mm. eri ohjausmenettelyiden vaikutuksiin ja diskursiivisiin näkökulmiin. 4 Tilastollisen kokonaiskuvan puuttuessakin on mahdollista päätellä, että tilan- ne Suomen korkeakouluissa ei merkittävällä tavalla poikkea eurooppalaisten ja pohjoisamerikkalaisten korkeakoulujen tilanteesta: paikallisten tutkimusten indikaatiot opiskelijoiden asenteista, havainnoista ja omakohtaisista koke- muksista vastaavat kansainvälisten tutkimusten keskimääräisiä tuloksia. Suuntaa- antavia tunnuslukuja tarjoaa vertailukohdaksi Ruotsi, jossa on vakiin- tunut käytäntö tilastoida korkeakoulujen kurinpitomenettelyyn johtaneet ta- paukset vuosittain. Tarkastelujaksona se opiskeluvilpin seuranta- luokka, johon plagiointitapaukset sisältyvät, kasvoi yli viisinkertaiseksi. Vuosi 2012 edusti pitkästä aikaa tasaantuvaa kehitystä, Ruotsissa plagiointitapaus- ten määrä jopa aleni edellisestä vuodesta. Se voi olla merkki plagiarismin hal- lintaan liittyvien toimien tuloksellisuudesta. Ruotsin tilastossa kiinnittää huo- miota myös kautta linjan ehkä suomalaista käytäntöä vahvempi sanktiointi: vuonna 2012 kirjatuista 801 opiskeluvilppitapauksesta (joista vajaat 500 liittyi plagiointiin) johti 621 selvitystä (81 %) määräaikaiseen erottamiseen ja 180 selvitystä varoitukseen. 5 Toisen tilastoidun vertailunäkymän tarjoaa Iso- Britannia, jonka korkeakou- luissa selvitetään yli vilppitapausta vuosittain. Jo yhden ison yliopiston vuosittaisten tapausten määrä voi vastata Ruotsin kaikkien korkeakoulujen yhteenlaskettua vilppiprosessien määrää. 6 Näiden tulosten ääressä herääkin 3 Puusniekan ja Eskolan (2004) sekä Suokkaan (2010) kyselytutkimuksiin vastasi yhteen- sä 1600 opiskelijaa kolmesta eri korkeakoulusta. Vastaajat ilmoittivat tehneensä korkea- kouluopinnoissaan plagioinniksi käsitettäviä tekoja seuraavasti: 8 % oli palauttanut opiske- lukaverin tekemän harjoitustyön omissa nimissään, 13 % oli saanut suoritusmerkinnän ryh- mätyöstä, vaikka ei ollut tehnyt omaa yhteisesti sovittua osuuttaan, 19 % oli käyttänyt Internetistä otettua tekstiä omissa nimissään ja 23 % oli käyttänyt samaa harjoitustyötä use- amman kerran eri kursseilla. Puusniekka & Eskola 2004; Suokas 2010; vrt Silpiö 2012, Löfström, Erika 2011: Does plagiarism mean anything? LOL Students conceptions of writ- ing and citing. Journal of Academic Ethics. Published online August 6, 2011, , sekä Löfström, Erika. & Kupila, Pauliina (2012): Plagioinnin syyt ja yliopisto- opetuksen keinot puut- tua niihin. Yliopistopedagogiikka 19(1). Online; Löfström, Erika & Kupila, Pauliina (2013): The Instructional challenges of Student Plagiarism. Journal of Academic Ethics, 11(3), Universitetskanslersämbetet, Rapport 2013:6: Disciplinärenden 2012 vid universitet och högskolor, 8. 6 David Barrett: The cheating epidemic at Britain s universities. University cheating league ta- ble. The Telegraph 05 Mar 2011, ks esim. Sheffiled Hallam 2009/10. 12

13 kysymys, missä määrin on mahdollista tehdä eri maiden tilannevertailua, jos plagiointivilpin kriteerit ja käsittelykäytännöt ovat niin erilaisia kuin ne ovat? 7 Kuva 1: Plagiarism Reference Tariff antaa kansallisen tason ohjeiston eri asteisen plagiointivilpin sanktiointiin. Iso- Britanniassa tämä haaste on tiedostettu, ja menettelytapojen yhdenmu- kaistamiseksi on pitkän kehittelyn jälkeen otettu vuonna 2010 käyttöön kan- sallinen ohjeisto, Plagiarism Reference Tariff. 8 Plagiointivilpin rangaistavuus määritellään siinä plagiaatin laajuuden, opintojen vaiheen sekä mahdollisen aikaisemman vilppihistorian yhteisvaikutuksen pohjalta. Englantilaisen ohjeis- ton mukaan jo hyvin lyhyt samasanainen teksti voi tietyissä olosuhteissa olla peruste sanktiolle, kun Pohjoismaissa korostuu tekstiin liittyvän plagiaatin ko- konaismerkityksen arviointi. Englantilaisissa yliopistoissa plagiointitapaukset myös kirjataan opintotietorekisteriin ja opintovilppitapaukset voidaan mainita työnohjaajan kirjallisissa lausunnoissa työnhakutilanteita varten. 9 7 IPPHEAE- hankkeen Iso- Britanniaa koskevassa tilannearvioinnissa todetaan, ettei laajaa kon- sensusta ole saavutettu plagiointiongelman laajuudesta tai kehityssuunnasta. Seurantatieto on liian yhteismitatonta korkeakoulujen vertailuun ja kirjaus- ja käsittelykäytännöissä on yksik- kökohtaisia eroja myös korkeakoulujen sisällä. Ks. Plagiarism Policies in the United Kingdom. Executive Summary, 2.2, Plagiarism Reference Tariff Iso- Britannian IPPHEAE- raportissa todetaan vallitsevan rangaistuskäytännön yhdeksi ongel- maksi se, että opiskelijoille lankeavat sanktiot voivat muodostua ankarammiksi kuin vastaa- vista virheitä työelämässä koituvat sanktiot. Toisaalta tämän normatiivisesti tiukan järjestel- män soveltaminen näyttäisi vaihtelevan yliopistoittain. IPPHEAE- raporttien toimittaja Irene 13

14 Plagioinnin tilastollisten seuranta- aineistojen perusongelmana voidaan edel- leen pitää niiden vähäistä erottelevuutta. Kun esimerkiksi Ruotsissa vuosittai- siin summalukuihin sisältyvät sekä yliopistot että ammattikorkeakoulut, ei koulutuskohtainen ja opintojen vaiheen mukainen tulosanalyysi ole mahdollis- ta tämän kansallisen tilaston pohjalta; tarkemmat vertailut on tehtävä master- dataa käyttäen. Myöskään eri suoritusmuotoihin liittyvää vilppiriskiä ei tilas- ton tuella voi arvioida, ei liioin opiskelijarekrytoinneissa paljastuneiden plagi- oitujen tutkimussuunnitelmien määrää. Diagrammi 1: Ruotsissa plagioinnista annetut varoitukset (Varn.) ja määräaikaiset erottamiset (Avst.) muodostavat yli puolet kaikista tilastoiduista rangaistuksista. Vuonna 2012 käsitellyistä 460 plagiointivilppitapauksesta 81 % johti opiskelijan määräaikaiseen erottamiseen. Lähde: Disciplinärenden 2012 vid universitet och högsolor, 11, Diagram 5. Suomessa on vielä avoin kysymys, ottaako Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK) varsinaiseen tutkimukseen liittyvien hyvän tieteellisen käytännön loukkausten seurantavastuun rinnalle myös opintopintojen aikaisten vilppita- pausten seurantavastuun, vai tuleeko asialle jokin toinen omistaja. Kansallisen seurannan indikaattorit tulisi asettaa korkeakoulutuksen laatuohjauksen ta- voitteiden pohjalta ja mm. KKA:n laatuauditointimalli huomioon ottaen. Ruot- sissa on opetusministeri asettanut selvitysmiehen arvioimaan opiskeluvilpin nykyisiä tilastointikäytäntöjä. Työ edennee jonkinlaisiin päätelmiin vuoden 2014 aikana. Tässä nivelkohdassa olisi mahdollista pyrkiä määrittelemään myös yhteispohjoismaisia periaatteita ja menettelytapoja seurantatiedon ke- ruulle. Glendinning arvioi, että englantilaisilla yliopistoilla on PT- järjestelmät kattavasti hankittuina, mutta niiden käyttö ei ole systemaattista. Irene Glendinnig sähköpostiviestissä Kari Silpiölle

Raportin esittely OPI:n Synergiaryhmälle 28.1.2014 Totti Tuhkanen

Raportin esittely OPI:n Synergiaryhmälle 28.1.2014 Totti Tuhkanen Raportin esittely OPI:n Synergiaryhmälle 28.1.2014 Totti Tuhkanen Vuosina 2008-2013 Suomen korkeakouluihin hankittiin PT-infrastruktuuri osaksi koulutuksen ja tutkimuksen laatujärjestelmää. Hankinta- ja

Lisätiedot

PLAGIAATINTUNNISTUSPALVELUIDEN HANKINTA JA ORGANISOINTI KORKEAKOULUISSA

PLAGIAATINTUNNISTUSPALVELUIDEN HANKINTA JA ORGANISOINTI KORKEAKOULUISSA PLAGIAAINNNISSPALVELIDEN HANKINA JA ORGANISOINI KORKEAKOLISSA 18.4.2013 SEMINAARIA POHJSANEEN KYSELYKIMKSEN LOKSIA otti uhkanen, Paula Merikko Webropol-kysely suoritettiin 12.3.-18.4.2013 KYSELYYN VASANNEE

Lisätiedot

» Tekstin alkuperäisyyden varmistaminen. » Plagioinnin ehkäiseminen. » Tieteellisen kirjoittamisen opettaminen

» Tekstin alkuperäisyyden varmistaminen. » Plagioinnin ehkäiseminen. » Tieteellisen kirjoittamisen opettaminen » Tekstin alkuperäisyyden varmistaminen» Plagioinnin ehkäiseminen» Tieteellisen kirjoittamisen opettaminen» Kirjallisten tehtävien arviointijärjestelmä» = Yhdessä oppimista - oppija - ohjaaja - opiskelukaverit

Lisätiedot

Plagiointi opintosuorituksissa TaY:n plagiointityöryhmän toimenpide-ehdotuksia

Plagiointi opintosuorituksissa TaY:n plagiointityöryhmän toimenpide-ehdotuksia TAUCHI Tampere Unit for Computer-Human Interaction Plagiointi opintosuorituksissa TaY:n plagiointityöryhmän toimenpide-ehdotuksia Veikko Surakka Research Group for Emotions, Sociality, and Computing Tampere

Lisätiedot

Avoinyliopisto.fi -verkkopalvelu CSC:n palvelut

Avoinyliopisto.fi -verkkopalvelu CSC:n palvelut Avoinyliopisto.fi -verkkopalvelu CSC:n palvelut Avointen yliopistojen neuvottelupäivät 12.-13.10.2011 Soile Pylsy, CSC CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy CSC IT Center for Science Ltd. Puhuja? Soile

Lisätiedot

Puhuja? Avoinyliopisto.fi -verkkopalvelu CSC:n palvelut CSC JA PALVELUT. Avointen yliopistojen neuvottelupäivät Soile Pylsy, CSC

Puhuja? Avoinyliopisto.fi -verkkopalvelu CSC:n palvelut CSC JA PALVELUT. Avointen yliopistojen neuvottelupäivät Soile Pylsy, CSC -verkkopalvelu CSC:n palvelut Avointen yliopistojen neuvottelupäivät 12.-13.10.2011 Soile Pylsy, CSC CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy CSC IT Center for Science Ltd. Puhuja? Soile Pylsy, asiantuntija

Lisätiedot

Koulutuksen tietojärjestelmien kehittäminen JY:ssä. IT-palvelut Markku Närhi

Koulutuksen tietojärjestelmien kehittäminen JY:ssä. IT-palvelut Markku Närhi Koulutuksen tietojärjestelmien kehittäminen JY:ssä IT-palvelut Markku Närhi Koulutuksen tietojärjestelmien kehittäminen - taustaa Modernit verkkopalvelut ovat osa korkeakoulujen opiskelun ja opetuksen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Kenelle tutkimusetiikan koulutus kuuluu? Heidi Hyytinen ja Iina Kohonen TENK 29.10.2014

Kenelle tutkimusetiikan koulutus kuuluu? Heidi Hyytinen ja Iina Kohonen TENK 29.10.2014 Kenelle tutkimusetiikan koulutus kuuluu? Heidi Hyytinen ja Iina Kohonen TENK 29.10.2014 Johdannoksi Yliopisto-opintojen tavoitteena on tukea opiskelijoiden oman alan akateemisen asiantuntijuuden rakentumista

Lisätiedot

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen KOTA -seminaari 20.8.2013 Erikoissuunnittelija, KT Hannele Seppälä, Korkeakoulujen arviointineuvosto Korkeakoulujen yhteiskunnallisen ja alueellisen

Lisätiedot

Rakennusalueen suunnitteluvaraus Kaustarissa (ns. Tyllin pelto)

Rakennusalueen suunnitteluvaraus Kaustarissa (ns. Tyllin pelto) Kaupunginhallitus 36 20.01.2014 Rakennusalueen suunnitteluvaraus Kaustarissa (ns. Tyllin pelto) 372/10/00/02/2013 KH 36 Valmistelija: kaupungingeodeetti Matti Kivistö, puh. 044 780 9343 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Plagiointi kuriin Urkund opettajan työvälineenä

Plagiointi kuriin Urkund opettajan työvälineenä Plagiointi kuriin Urkund opettajan työvälineenä 22.5.2013 22.5.2013 1 Miksi plagiaatintunnistusjärjestelmä? Internet mahdollistaa, opiskelussa nykypäivää Viimeisin uutinen maailmalta YLE 6.2.2013: Saksan

Lisätiedot

Plagiointitapausten tunnistaminen ja käsittely Urkund-ohjelmaa käyttäen

Plagiointitapausten tunnistaminen ja käsittely Urkund-ohjelmaa käyttäen Plagiointitapausten tunnistaminen ja käsittely Urkund-ohjelmaa käyttäen 2010 Katja Pura, Tietojärjestelmäpalvelu Koulutuksen sisält ltö Mistä on kysymys? - Taustaa - Plagiointitapausten käsittelyohje Urkund-järjestelmän

Lisätiedot

Yliopistojen opintohallinnon tietojärjestelmäselvitys

Yliopistojen opintohallinnon tietojärjestelmäselvitys Yliopistojen opintohallinnon tietojärjestelmäselvitys KOTA AMKOTA seminaari, Helsinki 6.11.2007 Sami Hautakangas, Selvitysmiesten tehtävät 1. Tunnistaa yliopistoissa käytössä olevat opintohallinnon tietojärjestelmät

Lisätiedot

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta)

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta) Yhtymähallitus 54 30.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 40/05.02.09/2016 Yhtymähallitus 54 Sosiaalihuollon ja lastensuojelun avohuollon ja jälkihuollon tukitoimet

Lisätiedot

Opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon yhteistyön organisoiminen hankekauden jälkeen

Opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon yhteistyön organisoiminen hankekauden jälkeen RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto Opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon yhteistyön organisoiminen hankekauden jälkeen Korkeakoulujen ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhteinen

Lisätiedot

LAATUVASTAAVAN PEREHTYMINEN

LAATUVASTAAVAN PEREHTYMINEN LAATUVASTAAVAN PEREHTYMINEN Perehtyjä /pm Mentori / pm Huomiot, havainnot, kysymykset, kehittämisehdotukset yms. Perehtymissuunnitelman laatiminen Tavoitteet ja aikataulu Uusi laatuvastaava laatii oman

Lisätiedot

KDK-asiakasliittymä. AMKIT- ja Linnea2-konsortioiden yhteiskokous 24.4.2012 Kristiina Hormia-Poutanen

KDK-asiakasliittymä. AMKIT- ja Linnea2-konsortioiden yhteiskokous 24.4.2012 Kristiina Hormia-Poutanen KDK-asiakasliittymä AMKIT- ja Linnea2-konsortioiden yhteiskokous 24.4.2012 Kristiina Hormia-Poutanen Kansallinen digitaalinen kirjasto OKM:n koordinoima hanke Tavoitteet: yhteisen asiakaskäyttöliittymän

Lisätiedot

IL-SUOSITUKSEN TILANNE

IL-SUOSITUKSEN TILANNE IL-SUOSITUKSEN TILANNE Riitta-Liisa Karjalainen / Kaija Kivikoski Amk-kirjastojen Pedagogiikka-työryhmä Leena Järveläinen Yo-kirjastojen Informaatiolukutaitoverkosto STKS:n IL-seminaari, 29.11.2012 ESITYKSEN

Lisätiedot

Master data tietojen ja kriteeristön sekä hallintamallin määrittely ja suunnittelu TRE:933/02.07.01/2011

Master data tietojen ja kriteeristön sekä hallintamallin määrittely ja suunnittelu TRE:933/02.07.01/2011 Lisätieto 15.2.2011 Master data tietojen ja kriteeristön sekä hallintamallin määrittely ja suunnittelu TRE:933/02.07.01/2011 Vastaukset täydentävät vaatimusmäärittelyämme lisätietona ja ne tulee ottaa

Lisätiedot

Urkund plagiaatintunnistus & Koppa. IT-palvelut Hannele Rajaniemi

Urkund plagiaatintunnistus & Koppa. IT-palvelut Hannele Rajaniemi Urkund plagiaatintunnistus & Koppa IT-palvelut Hannele Rajaniemi Taustaksi URKUND plagiaatintunnistussovellus vertaa opiskelijan toimittamaa dokumenttia kolmeen eri lähdeaineistoon: - Internet - Kustannettu

Lisätiedot

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015 Tampereen kaupunki 28.3.2013 TAMPERE Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 1 PAIKKATIETO JA PAIKKATIETOINFRASTRUKTUURI KÄSITTEENÄ Paikkatiedolla tarkoitetaan

Lisätiedot

Opetus- ja koulutusyhteistyöhön liittyvä korkeakoulujen tietojärjestelmien yhteentoimivuuden kehittäminen ja arkkitehtuurityö

Opetus- ja koulutusyhteistyöhön liittyvä korkeakoulujen tietojärjestelmien yhteentoimivuuden kehittäminen ja arkkitehtuurityö Opetus- ja koulutusyhteistyöhön liittyvä korkeakoulujen tietojärjestelmien yhteentoimivuuden kehittäminen ja arkkitehtuurityö 2016-2018 30.8.2016 Ilmari Hyvönen Taustaa Digitalisaation vaikutukset korkeakoulutukseen

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

11.10.2013 Tekijän nimi

11.10.2013 Tekijän nimi 11.10.2013 Tekijän nimi Arkkitehtuuri kehittämisen välineenä Kokonaisarkkitehtuuri hallitun muutoksen avaimena Etelä-Savon maakuntaliitto 10.10.2013 Markku Nenonen Tutkijayliopettaja Mikkelin ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Tieteen avoimuus, JY, Suomi, Ruotsi, Norja. Pekka Olsbo Julkaisukoordinaattori Jyväskylän yliopiston kirjasto

Tieteen avoimuus, JY, Suomi, Ruotsi, Norja. Pekka Olsbo Julkaisukoordinaattori Jyväskylän yliopiston kirjasto Tieteen avoimuus, JY, Suomi, Ruotsi, Norja Pekka Olsbo Julkaisukoordinaattori Jyväskylän yliopiston kirjasto Tieteen avoimuus? Miten tieteen avoimuutta voi mitata? - artikkelit Open Access -lehdissä -

Lisätiedot

KITT2, uusi tieteellisten kirjastojen yhteistilastotietokanta

KITT2, uusi tieteellisten kirjastojen yhteistilastotietokanta KITT2, uusi tieteellisten kirjastojen yhteistilastotietokanta Asiantuntijaseminaari Helsinki 26.11.2013 Markku Laitinen, Kansalliskirjasto Tieteellisten kirjastojen yhteistilasto (KITT) KITT = Kirjastotilastotietokanta

Lisätiedot

OKM:n ja korkeakoulujen tietohallintoyhteistyön tilanne. Ylitarkastaja Ilmari Hyvönen 17.9.2014

OKM:n ja korkeakoulujen tietohallintoyhteistyön tilanne. Ylitarkastaja Ilmari Hyvönen 17.9.2014 OKM:n ja korkeakoulujen tietohallintoyhteistyön tilanne Ylitarkastaja Ilmari Hyvönen 17.9.2014 Aiheita RAKETTI hanke päättyi, työ jatkuu OKM:n CSC:ltä korkeakouluille ostamat palvelut Korkeakoulujen tietohallinnon

Lisätiedot

Sähköiset palvelut - Isäntä ja renki

Sähköiset palvelut - Isäntä ja renki Sähköiset palvelut - Isäntä ja renki Projektikoordinaattori Minna Vänskä, Helsingin yliopisto Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät To 1.10.2009 6.10.2009 1 Sähköisiä palveluja asiakkaille Opintojen haku

Lisätiedot

RAKETTI-OPI-osahankkeen tulokset projektien tukena

RAKETTI-OPI-osahankkeen tulokset projektien tukena RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto Korkeakoulujen ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhteinen tietohallintohanke, jota CSC koordinoi RAKETTI-OPI-osahankkeen tulokset projektien tukena RAKETTI-tulosseminaari

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Oulun yliopiston laatujärjestelmä: Toiminnan kehittämisen malli. OKTR-puheenjohtajien koulutus 10.12.2007

Oulun yliopiston laatujärjestelmä: Toiminnan kehittämisen malli. OKTR-puheenjohtajien koulutus 10.12.2007 Oulun yliopiston laatujärjestelmä: Toiminnan kehittämisen malli OKTR-puheenjohtajien koulutus 10.12.2007 Korkeakoulut kehittävät laadunvarmistusjärjestelmiään siten, että ne täyttävät Euroopan korkeakoulutusalueen

Lisätiedot

Avoin tiede ja tutkimus TURUN YLIOPISTON DATAPOLITIIKKA

Avoin tiede ja tutkimus TURUN YLIOPISTON DATAPOLITIIKKA Avoin tiede ja tutkimus TURUN YLIOPISTON DATAPOLITIIKKA 2016 1 JOHDANTO Hyväksytty Turun yliopiston rehtorin päätöksellä 9.2.2016 Turun yliopiston datapolitiikassa kuvataan tutkimusdatan keräämiseen, käyttöön

Lisätiedot

Verkko-opetuksen laadunhallinta ja - laatupalvelu -hanke

Verkko-opetuksen laadunhallinta ja - laatupalvelu -hanke Verkko-opetuksen laadunhallinta ja - laatupalvelu -hanke 2004-2007 Helsingin yliopisto Kuopion yliopisto Lappeenrannan teknillinen yliopisto VirtuaaliAMK-seminaari 11.11. 2004 Ulla Ritvanen, Kuopion yliopisto

Lisätiedot

SOME opetuskäytössä blogin käyttö opetuksessa

SOME opetuskäytössä blogin käyttö opetuksessa SOME opetuskäytössä blogin käyttö opetuksessa TIES462 Virtuaaliset oppimisympäristöt-kurssi Sanna Kainulainen 2014 Miksi tämä aihe? SOMEn käyttö on yleistynyt Miksi SOMEn käyttö kouluissa ja oppilaitoksissa

Lisätiedot

Espoon kaupunkikonsernin tietoturvapolitiikka 25.5.2015

Espoon kaupunkikonsernin tietoturvapolitiikka 25.5.2015 Espoon kaupunkikonsernin tietoturvapolitiikka 25.5.2015 Espoon kaupunki 2015 Tietoturvapolitiikka 1 (7) Yhteenveto Tietoturvapolitiikka on kaupunginhallituksen ja kaupunginjohdon tahdonilmaisu tietoturvan

Lisätiedot

TIETOTURVAPOLITIIKKA

TIETOTURVAPOLITIIKKA TIETOTURVAPOLITIIKKA Lapin ammattikorkeakoulun rehtori on hyväksynyt tietoturvapolitiikan 18.3.2014. Voimassa toistaiseksi. 2 Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 1.1 Tietoturvallisuuden kolme ulottuvuutta...

Lisätiedot

ICT-palvelujen kehittäminen - suositussarja Suvi Pietikäinen Netum Oy

ICT-palvelujen kehittäminen - suositussarja Suvi Pietikäinen Netum Oy ICT-palvelujen kehittäminen - suositussarja 24.11.2009 Suvi Pietikäinen Netum Oy JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden

Lisätiedot

SÄHKÖINEN PLAGIAATINTUNNISTUS SUOMEN KORKEAKOULUISSA 2013

SÄHKÖINEN PLAGIAATINTUNNISTUS SUOMEN KORKEAKOULUISSA 2013 SÄHKÖINEN PLAGIAATINTUNNISTUS SUOMEN KORKEAKOULUISSA 2013 Totti Tuhkanen Kari Silpiö Anna Johansson Markku Ihonen Elizabeth San Miquel Minna Vänskä Dan Holm Ole Karlsson Marja Kokko Pauliina Kupila Irma

Lisätiedot

Vaihtoehtolaskelmien vertailua netissä

Vaihtoehtolaskelmien vertailua netissä Vaihtoehtolaskelmien vertailua netissä Leena Kärkkäinen Metsäsuunnittelu verkossa ja verkostoissa Tikkurila, 23.4.2008 http://www.metla.fi/tapahtumat/2008/metsasuunnitelu/ Metsäntutkimuslaitos Skogsforskningsinstitutet

Lisätiedot

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta Perusturvalautakunta 53 23.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 268/02.08.00/2016 PERLJ 23.08.2016 53 Lohjan kaupunki on kilpailuttanut yhteistyössä perusturvakuntayhtymä

Lisätiedot

VERKKO OPISKELUN MITOITUS YMMÄRTÄVÄN OPPIMISEN MAHDOLLISTAJANA

VERKKO OPISKELUN MITOITUS YMMÄRTÄVÄN OPPIMISEN MAHDOLLISTAJANA VERKKO OPISKELUN MITOITUS YMMÄRTÄVÄN OPPIMISEN MAHDOLLISTAJANA 31.10.2007 Kirsi Keskisärkkä ja Tomi Kontio Yhteistyöhanke Kuopion yliopisto, Turun yliopisto ja Tritonia oppimiskeskus (Vaasan yliopisto,

Lisätiedot

Yhteistyötä ilman riskejä? Ohjaajan ja ohjattavan keskinäiset vastuut ja velvollisuudet

Yhteistyötä ilman riskejä? Ohjaajan ja ohjattavan keskinäiset vastuut ja velvollisuudet 1 Yhteistyötä ilman riskejä? Ohjaajan ja ohjattavan keskinäiset vastuut ja velvollisuudet Prof. Veikko Launis Lääketieteellinen etiikka Kliininen laitos, Turun yliopisto 2 Tutkimuseettisen neuvottelukunnan

Lisätiedot

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Kuntamarkkinat 14.9.2016 Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Hallinnon toimintatapojen digitalisointi

Lisätiedot

Korkeakoulujen kansallinen julkaisuportaali. OKM:n bibliometriikkaseminaari, 11.3.2013 Jyrki Ilva (jyrki.ilva@helsinki.fi)

Korkeakoulujen kansallinen julkaisuportaali. OKM:n bibliometriikkaseminaari, 11.3.2013 Jyrki Ilva (jyrki.ilva@helsinki.fi) Korkeakoulujen kansallinen julkaisuportaali OKM:n bibliometriikkaseminaari, 11.3.2013 Jyrki Ilva (jyrki.ilva@helsinki.fi) OKM:n tiedonkeruu ja raportointiportaali Yliopistojen julkaisutiedot (v. 2011 lähes

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen ohjaus- ja säätelyprosessin uudistuksesta

Ammatillisen koulutuksen ohjaus- ja säätelyprosessin uudistuksesta Ammatillisen koulutuksen ohjaus- ja säätelyprosessin uudistuksesta eluvat, alueellinen työseminaari III 12.6.2015 Oulu, Scandic Oulu Ylitarkastaja Tarja Koskimäki Toiminta-ajatus Opetusministeriön hallinnonalan

Lisätiedot

06-TPAJA: Mitä hyötyä laadunhallinnasta

06-TPAJA: Mitä hyötyä laadunhallinnasta 06-TPAJA: Mitä hyötyä laadunhallinnasta on opettajan työssä? Peda-Forum 20.8.2013 Vararehtori Riitta Pyykkö, TY, Korkeakoulujen arviointineuvoston pj. Yliopettaja Sanna Nieminen, Jyväskylän AMK Pääsuunnittelija

Lisätiedot

OTM-HANKE. Opintohallinnon tietojärjestelmän modernisointi - tilannekatsaus

OTM-HANKE. Opintohallinnon tietojärjestelmän modernisointi - tilannekatsaus OTM-HANKE Opintohallinnon tietojärjestelmän modernisointi - tilannekatsaus Taustaa Aalto-yliopisto, Helsingin yliopiston ja Tampereen yliopiston yhteishanke opintohallinnon tietojärjestelmien modernisoinniksi

Lisätiedot

Julkinen sektori uusien teknologioiden kehittäjänä. Huippuostajat-ohjelman käynnistysseminaari Finlandia-talo, 28.8.2013 Ville Valovirta

Julkinen sektori uusien teknologioiden kehittäjänä. Huippuostajat-ohjelman käynnistysseminaari Finlandia-talo, 28.8.2013 Ville Valovirta Julkinen sektori uusien teknologioiden kehittäjänä Huippuostajat-ohjelman käynnistysseminaari Finlandia-talo, 28.8.2013 Ville Valovirta 2 Milloin julkisilla hankinnoilla kannattaa tavoitella innovaatioita?

Lisätiedot

UNIFIN SELVITYKSET KOOSTE

UNIFIN SELVITYKSET KOOSTE UNIFIN SELVITYKSET KOOSTE TUTKIMUS, PROFILOITUMINEN JA NOUSEVAT ALAT 18.5.2016 Humanistinen ala Jussi Nuorteva 16.12.2015 Tavoitteena lisätä digitalisaation hyödyntämistä ja tutkimuksen infrastruktuurien

Lisätiedot

Oppijan verkkopalvelu Ammatillisen koulutuksen seminaari 14.11.2012 Pori. Ritva Sammalkivi

Oppijan verkkopalvelu Ammatillisen koulutuksen seminaari 14.11.2012 Pori. Ritva Sammalkivi Oppijan verkkopalvelu Ammatillisen koulutuksen seminaari 14.11.2012 Pori Ritva Sammalkivi SADe-ohjelma (VM) Oppijan verkkopalvelu (OKM) Keskitetysti tuotetut palvelut (OPH) Oppijan palvelukokonaisuudessa

Lisätiedot

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Mäntykodin palvelutuotannon kilpailuttaminen 53/00.01.00/2015 Yhtymähallitus 26.08.2015

Lisätiedot

Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson

Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson 1 Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson Arvoisa ohjausryhmän puheenjohtaja rehtori Lauri Lantto, hyvä työseminaarin puheenjohtaja suomen

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Korkeakoulujen laskentatoimen tila -tutkimuksen välituloksia. Jukka Pellinen Jyväskylän yliopisto

Korkeakoulujen laskentatoimen tila -tutkimuksen välituloksia. Jukka Pellinen Jyväskylän yliopisto Korkeakoulujen laskentatoimen tila -tutkimuksen välituloksia Jukka Pellinen Jyväskylän yliopisto 25.11.2016 Tavoite Kuvailla korkeakoulujen johdon laskentatoimen käytäntöjä kattavasti Tutkimusaineisto

Lisätiedot

OTM - Katsaus sisältöön. Sidosryhmäseminaari

OTM - Katsaus sisältöön. Sidosryhmäseminaari OTM - Katsaus sisältöön Sidosryhmäseminaari 24.10.2013 Projektiryhmän esittely Katja Arstio, Helsingin yliopisto Sami Hautakangas, Tampereen yliopisto Tuomas Naakka, Helsingin yliopisto Inka Paukku, Aalto

Lisätiedot

Pääotsikko tähän. Alaotsikko. Etunimi Sukunimi XX.XX.XXXX

Pääotsikko tähän. Alaotsikko. Etunimi Sukunimi XX.XX.XXXX Pääotsikko tähän Alaotsikko Etunimi Sukunimi XX.XX.XXXX Tietopalvelualan trendit mihin ala on menossa? Janne Järvinen Toimitusjohtaja LM Tietopalvelut LM toimipisteet 2011: Helsinki, Suomi Tukholma, Ruotsi

Lisätiedot

Tekijyyteen liittyvät haasteet Tutkimuseettisen neuvottelukunnan arjessa

Tekijyyteen liittyvät haasteet Tutkimuseettisen neuvottelukunnan arjessa Tekijyyteen liittyvät haasteet Tutkimuseettisen neuvottelukunnan arjessa Sanna Kaisa Spoof, TENK Tekijyys tieteessä seminaari 25.11.2015 TUTKIMUSEETTINEN NEUVOTTELUKUNTA (TENK) Perustettu asetuksella 1991

Lisätiedot

Kotimaiset e-kirjat kirjastoihin konsortion ja kustantajien yhteistyöllä

Kotimaiset e-kirjat kirjastoihin konsortion ja kustantajien yhteistyöllä Kotimaiset e-kirjat kirjastoihin konsortion ja kustantajien yhteistyöllä Arja Tuuliniemi, Kansalliskirjasto, FinELib FinELibin aineistopäivä 22.4.2013 Lähtötilanne vuonna 2011 Ulkomaisia, engl.kiel. e-kirjoja

Lisätiedot

Miten yhteiskunnalliset haasteet, julkiset palvelut ja yritysten liiketoiminta kohtaavat vai kohtaavatko?

Miten yhteiskunnalliset haasteet, julkiset palvelut ja yritysten liiketoiminta kohtaavat vai kohtaavatko? Miten yhteiskunnalliset haasteet, julkiset palvelut ja yritysten liiketoiminta kohtaavat vai kohtaavatko? Ville Valovirta Miten liiketoimintaa sosiaalisista innovaatioista? -seminaari 23.1.2013 2 1. Miten

Lisätiedot

AIEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN (AHOT) KORKEAKOULUISSA

AIEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN (AHOT) KORKEAKOULUISSA AIEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN (AHOT) KORKEAKOULUISSA INSSI-seminaari 30.03.2009 Timo Luopajärvi Korkeakoulujen vastuu 1) Aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisessa korkeakouluissa

Lisätiedot

Yliopistojen kandipalaute

Yliopistojen kandipalaute Yliopistojen kandipalaute Helena Rasku-Puttonen Korkeakoulujen KOTA-seminaari 17.9.2014 Taustaa Opiskelijoiden aloitteesta v. 2008; useita työryhmiä Palautekyselyiden kartoitus: Opiskelijoiden osallistaminen

Lisätiedot

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea 30.8.2011 Alkaneen lukuvuoden aikana suunnitellaan yliopiston perustutkintojen opetussuunnitelmat ja tutkintovaatimukset

Lisätiedot

Nyt voimassa oleva jätteenkuljetussopimus on irtisanottu päättymään 31.12.2011 ja jätteenkuljetukset on kilpailutettu.

Nyt voimassa oleva jätteenkuljetussopimus on irtisanottu päättymään 31.12.2011 ja jätteenkuljetukset on kilpailutettu. Tekninen lautakunta 53 13.10.2011 Jätemaksutaksan hyväksyminen 1.1.2012 alkaen 428/32.321/2011 Tekn.ltk 53 Nykyisin voimassa olevan jätelain 28 :n mukaan kunnalla on oikeus kan taa jär jes tä mäs tään

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Verkko-opetuksen laadusta TieVie-koulutus, Helsinki Annikka Nurkka, LTY

Verkko-opetuksen laadusta TieVie-koulutus, Helsinki Annikka Nurkka, LTY Verkko-opetuksen laadusta TieVie-koulutus, Helsinki 29.10.2004 Annikka Nurkka, LTY Helsingin yliopisto Kuopion yliopisto Lappeenrannan teknillinen yliopisto Alustuksen sisältö Miksi verkko-opetuksen laadunhallinta

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Valtionhallinnon lausuntoprosessin kehittäminen ja digitaalinen tietojen hallinta Digitaaliseen tietojen hallintaan Sotu seminaari 29.11.

Valtionhallinnon lausuntoprosessin kehittäminen ja digitaalinen tietojen hallinta Digitaaliseen tietojen hallintaan Sotu seminaari 29.11. Valtionhallinnon lausuntoprosessin kehittäminen ja digitaalinen tietojen hallinta Digitaaliseen tietojen hallintaan Sotu seminaari 29.11.2013 Markku Nenonen Tutkijayliopettaja Mamk Lähtökohdat ja tausta

Lisätiedot

HE 23/2007 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä

HE 23/2007 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä HE 23/2007 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain 25 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Huippuostajia ympäristöpalveluihin

Huippuostajia ympäristöpalveluihin Huippuostajia ympäristöpalveluihin Fiksu kysyntä luo markkinoita yritysten uusille ratkaisuille Tekes Piia Moilanen 28.8.2013 www.tekes.fi/huippuostajat Agenda o ELY:jen ympäristöpalveluhankinnat Ylijohtaja

Lisätiedot

Tutkimus vapaaksi verkkoon! seminaari, Helsingin yliopisto, 25.1.2011 Jyrki Ilva (jyrki.ilva@helsinki.fi)

Tutkimus vapaaksi verkkoon! seminaari, Helsingin yliopisto, 25.1.2011 Jyrki Ilva (jyrki.ilva@helsinki.fi) Suomalaiset julkaisuarkistot vuonna 2011 Tutkimus vapaaksi verkkoon! seminaari, Helsingin yliopisto, 25.1.2011 Jyrki Ilva (jyrki.ilva@helsinki.fi) Julkaisuarkistojen infrastruktuuri hanke OKM:n rahoittama

Lisätiedot

Tietohallinto Projektipäällikkö Matti Sairanen. Fujitsu Myyntijohtaja Markku Örn

Tietohallinto Projektipäällikkö Matti Sairanen. Fujitsu Myyntijohtaja Markku Örn Tietohallinto Projektipäällikkö Matti Sairanen Fujitsu Myyntijohtaja Markku Örn Sähköinen asiakirjahallinta Sähköinen työpöytä Dokumenttienhallinta (kuvatut käsittelyprosessit) Asiahallinta Sähköinen arkisto

Lisätiedot

Vastausten ja tulosten luotettavuus. 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen

Vastausten ja tulosten luotettavuus. 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen Vastausten ja tulosten luotettavuus Vastaukset 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen Kansainväliset IT:n hallinnan hyvät käytännöt. Luotettavuusnäkökohdat Kokemukset ja soveltamisesimerkit

Lisätiedot

!"! #$$% $ &&& #& &#& $!" %%!" &!""$'$()!% ""

!! #$$% $ &&& #& &#& $! %%! &!$'$()!% !"! #$$% $!"# &&& #& &#& $!" %%!" &!""$'$()!% "" !"! &$# *+!,% *&!!&!"!-"". /%-"!". #$$ &&& # & 0 $!"! *+ 1 2"!!" % AMMATTIOSAAMINEN SÄILYTETTÄVÄ TALOUDEN HAASTEISTA HUOLIMATTA Talouden taantuma on tuonut

Lisätiedot

Digipäivä, Hallintoryhmä. 25.8.2015 Sipoo

Digipäivä, Hallintoryhmä. 25.8.2015 Sipoo Digipäivä, Hallintoryhmä 25.8.2015 Sipoo NURMIJÄRVEN SÄHKÖINEN ASIOINTI 2 Tero Kulha Taustaa Sähköisestä arkistoinnista on puhuttu Nurmijärvellä kauan ja se ollut budjetissakin useampana vuonna. Nyt teema

Lisätiedot

Koulutuksen sähköisten palveluiden kehittäminen kuntien ja valtion yhteistyönä. Tuula Haatainen, varatoimitusjohtaja

Koulutuksen sähköisten palveluiden kehittäminen kuntien ja valtion yhteistyönä. Tuula Haatainen, varatoimitusjohtaja Koulutuksen sähköisten palveluiden kehittäminen kuntien ja valtion yhteistyönä Tuula Haatainen, varatoimitusjohtaja Yhteinen tahtotila oppilaat hallitsevat tieto- ja viestintätekniikkaa teknologia on läsnä

Lisätiedot

1. Lapsi on 1. tai 2. vuosiluokan oppilas tai hänellä on päätös erityi-

1. Lapsi on 1. tai 2. vuosiluokan oppilas tai hänellä on päätös erityi- Sivistyslautakunta 22 28.02.2012 Sivistys- ja kulttuuripalvelujen harmonisointi, Nuorisopalvelut, Perusopetuslain mukaiseen aamuja iltapäivätoimintaan hakeminen, valintakriteerit ja maksut Sivistys- ja

Lisätiedot

Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015

Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015 Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015 Lukion opetussuunnitelman perusteiden valmistelun lähtökohtia Valtioneuvoston asetus (942/2014) Tavoitteet 2 Kasvu sivistyneeksi yhteiskunnan jäseneksi 3 Tiedot

Lisätiedot

Ulkomaisten julkaisu- ja viittaustietokantojen hankinta

Ulkomaisten julkaisu- ja viittaustietokantojen hankinta JURE-rekisteri Ulkomaisten julkaisu- ja viittaustietokantojen hankinta Tutkimuksen tietohallinto tutkijan tukena seminaari 16.3.2010 Paula Mikkonen, suunnittelija FinELib JURE-sitaatioindeksiryhmän toimieksianto

Lisätiedot

Auditointiprosessin vaiheet ja auditointivierailun toteutus

Auditointiprosessin vaiheet ja auditointivierailun toteutus Auditointiprosessin vaiheet ja auditointivierailun toteutus Auditoinnin informaatio- ja keskustelutilaisuus Oulun yliopistossa 29.10.2009 Suunnittelija MuT Marja-Liisa Saarilammi Korkeakoulujen arviointineuvosto

Lisätiedot

Lausunto opinnäytetyöstä (AMK-tutkinto) Tekijä/tekijät: Työn nimi: Paikka ja aika:

Lausunto opinnäytetyöstä (AMK-tutkinto) Tekijä/tekijät: Työn nimi: Paikka ja aika: Lausunto opinnäytetyöstä (AMK-tutkinto) Tekijä/tekijät: Työn nimi: Paikka ja aika: 1. Tehtävän asettelu Työelämälähtöisyys ja työelämän tarpeisiin vastaaminen Ammatillinen osaaminen ja sen kehittymisen

Lisätiedot

Työelämäläheisyys ja tutkimuksellisuus ylemmän amktutkinnon. Teemu Rantanen yliopettaja 31.10.2008

Työelämäläheisyys ja tutkimuksellisuus ylemmän amktutkinnon. Teemu Rantanen yliopettaja 31.10.2008 Työelämäläheisyys ja tutkimuksellisuus ylemmän amktutkinnon opinnäytetöissä Teemu Rantanen yliopettaja 31.10.2008 aiheita Tutkimuksen ja kehittämisen suhde Laatusuositukset ylemmän AMK-tutkinnon opinnäytetöille

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Julkaisuarkisto avoimen julkaisemisen infrastruktuuri

Julkaisuarkisto avoimen julkaisemisen infrastruktuuri Julkaisuarkisto avoimen julkaisemisen infrastruktuuri Suomen korkeakoulutus- ja tutkimusjärjestelmän tulevaisuus, 2.12.2013 Jyrki Ilva, tietojärjestelmäasiantuntija, jyrki.ilva@helsinki.fi Avoimen julkaisemisen

Lisätiedot

Innovatiiviset julkiset hankinnat yritysten mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan. Tuomas Lehtinen HSY Älykäs Vesi 12.5.2015

Innovatiiviset julkiset hankinnat yritysten mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan. Tuomas Lehtinen HSY Älykäs Vesi 12.5.2015 Innovatiiviset julkiset hankinnat yritysten mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan Tuomas Lehtinen HSY Älykäs Vesi 12.5.2015 Haasteet vesialalla Monet yritykset pieniä kansainvälisen kasvun kynnyksellä

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuurityö Helsingin yliopistossa

Kokonaisarkkitehtuurityö Helsingin yliopistossa Kokonaisarkkitehtuurityö Helsingin yliopistossa Kokonaisarkkitehtuuri ja laatutyö -seminaari 10.10.2013 Jussi Koskivaara HY tietotekniikkakeskus, tietohallinto Tietohallinto/ / Jussi Koskivaara www.helsinki.fi/yliopisto

Lisätiedot

Laadunvarmistuksesta 7.1.2009. Ismo Kantola. www.turkuamk.fi

Laadunvarmistuksesta 7.1.2009. Ismo Kantola. www.turkuamk.fi Laadunvarmistuksesta 7.1.2009 Ismo Kantola Laatu Käsitykset laadusta on jäsennetty usein seuraavasti: laatu erinomaisuutena (excellence) itsestään selvää erinomaisuutta, tavanomaisesta poikkeavaa ja elitististä:

Lisätiedot

osaamisen arvioinnin suunnitelmat 7202 Kylmälaitteiden asennus, käyttöönotto ja huolto osaamisen arviointi, ammattitaitovaatimukset ja kriteerit

osaamisen arvioinnin suunnitelmat 7202 Kylmälaitteiden asennus, käyttöönotto ja huolto osaamisen arviointi, ammattitaitovaatimukset ja kriteerit Ammattiosaamisen näyttöjen toimielin 2 23.02.2010 Näyttösuunnitelmien hyväksyminen AMMOSNÄY 2 Toimielimen kokoukseen tuodaan seuraavat ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisen ja osaamisen arvioinnin suunnitelmat:

Lisätiedot

Kirjastoverkkopalvelut-TOSU 2012 Kärki- ja kehittämishankkeet. Kristiina Hormia-Poutanen Sektorikokous 17.1.2012

Kirjastoverkkopalvelut-TOSU 2012 Kärki- ja kehittämishankkeet. Kristiina Hormia-Poutanen Sektorikokous 17.1.2012 Kirjastoverkkopalvelut-TOSU 2012 Kärki- ja kehittämishankkeet Kristiina Hormia-Poutanen Sektorikokous 17.1.2012 KDK-Asiakasliittymä Konsortion toiminnan kehittäminen OS-ohjelmistoratkaisujen kartoitus,

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopiston Tutkimusetiikan seminaari ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON TUTKIMUSEETTISEN TOIMIKUNNAN TEHTÄVÄT

Itä-Suomen yliopiston Tutkimusetiikan seminaari ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON TUTKIMUSEETTISEN TOIMIKUNNAN TEHTÄVÄT Itä-Suomen yliopiston Tutkimusetiikan seminaari 21.3.2011 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON TUTKIMUSEETTISEN TOIMIKUNNAN TEHTÄVÄT TUTKIMUSEETTINEN TOIMIKUNTA (http://www.uef.fi/uef/tutkimusetiikka) professori Risto

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN TILANNEKATSAUKSET JA ANALYYSIT AJANKOHTAISISTA KOULUTUSPOLIITTISISTA AIHEISTA

OPETUSHALLITUKSEN TILANNEKATSAUKSET JA ANALYYSIT AJANKOHTAISISTA KOULUTUSPOLIITTISISTA AIHEISTA OPETUSHALLITUKSEN TILANNEKATSAUKSET JA ANALYYSIT AJANKOHTAISISTA KOULUTUSPOLIITTISISTA AIHEISTA Kari Nyyssölä Koulutustutkimusfoorumin kokous 18.5.2011 Opetushallituksen tutkimusstrategia 2010 2015 Lähtökohdat:

Lisätiedot

Pro gradu -tutkielmien arvostelu maantieteessä

Pro gradu -tutkielmien arvostelu maantieteessä Pro gradu -tutkielmien arvostelu maantieteessä Tutkielman arvostelussa on käytössä viisiportainen asteikko (1-5): o Ykkönen (1) merkitsee, että työ on hyväksyttävissä, mutta siinä on huomattavia puutteita.

Lisätiedot

Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu. Kärkkäinen Eero jäsen

Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu. Kärkkäinen Eero jäsen Esityslista 2/2016 1 Aika 11.04.2016 klo 14:30 Paikka Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu Lisätietoja Osallistujat Huusko Anu puheenjohtaja Isoniemi

Lisätiedot

Työpaja 3: ICT-tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet

Työpaja 3: ICT-tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet Työpaja 3: ICT-tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet Työpaja 3 : ICT tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet Ohjelma klo 13.30 15.15 Porin seudun ICT-ympäristön nykytilan tulosten esittely

Lisätiedot

Opintohallinnon ja tietohallinnon yhteistyöryhmä

Opintohallinnon ja tietohallinnon yhteistyöryhmä Opintohallinnon ja tietohallinnon yhteistyöryhmä Aika: 13.3.2015 klo 09.30-15.00 Paikka: Helsingin yliopisto Läsnäolijat: yhteistyöryhmä: Kati Kettunen, Eva Raudasoja, Tapio Rimpioja, Marko Wilén, Tuomas

Lisätiedot

Kriittinen menestystekijä Tavoite 2015 Mittari Vastuu Aikataulu ja raportointi

Kriittinen menestystekijä Tavoite 2015 Mittari Vastuu Aikataulu ja raportointi 1 Strategia vuosille 2013 2017 Tarkistetut tavoitteet 2015 Missio: Neuvoston tehtävä on tukea ja kehittää yliopistokirjastoja tutkimusta ja opetusta edistävinä asiantuntijaorganisaatioina. Neuvosto on

Lisätiedot

Ulkoistamisen hallittu prosessi. Veli-Pekka Kuparinen valmiuspäällikkö

Ulkoistamisen hallittu prosessi. Veli-Pekka Kuparinen valmiuspäällikkö Ulkoistamisen hallittu prosessi Veli-Pekka Kuparinen valmiuspäällikkö Muutos ja tietoturvallisuus -ohje Korvaa Vahti-ohjeen 2/1999 ja laajentaa sen tarkastelunäkökulmaa Työryhmänä jaosto, konsulttina WM-data

Lisätiedot