KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Elinkeino- ja maaseutujaosto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1. Elinkeino- ja maaseutujaosto 05.05.2011"

Transkriptio

1 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Elinkeino- ja maaseutujaosto AIKA klo 19:00-20:55 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 2 Pöytäkirjan tarkastajat 5 3 Elinkeino- ja maaseutujaoston kokousmenettelyt v Vuoden 2010 toimintakertomus / Kehitystoimi 7 5 Lomituspalvelusihteerin viran täyttäminen 8 6 Elinkeino- ja maaseutujaoston tilivelvolliset viranhaltijat 9 7 Maaseututoimen kehittämismäärärahan käyttäminen Kauhavan kaupungin peltomaiden vuokraus Tiedoksi saatettavat asiat Muut asiat 14

2 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ruotsala Heimo 19:00-20:55 puheenjohtaja Alestalo Hellevi 19:00-20:55 jäsen Heikkilä Paavo 19:00-20:55 jäsen Hietamäki Petri 19:00-20:55 jäsen Kankaanpää Markku 19:00-20:55 jäsen Luoma Mikko 19:00-20:55 jäsen Peltoluhta Sami 19:00-20:55 jäsen Pirttinen Marja-Liisa 19:00-20:55 jäsen Sorvisto Anna-Leena 19:00-20:55 jäsen Takala Harri 19:00-20:55 jäsen Tuhkasaari Timo 19:00-20:55 jäsen Mars Hannu 19:00-20:55 kehitysjohtaja Kari Ulla 19:00-20:55 yrityspalvelusihteeri Lahnalampi Janne 19:00-20:55 maaseutupäällikkö Kronqvist Sirkka 19:00-20:55 lomituspalveluvastaava Kuoppala Juha-Martti 19:00-20:55 elinkeino- ja markkinointipääl Alkava Nina 19:00-20:55 projektipäällikkö Kari Mauno 19:00-20:55 Juhani Viitalan varajäsen POISSA Kankaansyrjä Mika varapuheenjohtaja Viitala Juhani jäsen LAILLISUUS JA PÄÄ- TÖSVALTAISUUS Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. KÄSITELLYT ASIAT 1-10 PÖYTÄKIRJAN TAR- KASTAJAT Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti jäsenet Alestalo Hellevi ja Kari Mauno. ALLEKIRJOITUKSET puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä Heimo Ruotsala Ulla Kari PÖYTÄKIRJAN Kauhavalla TARKASTUS Hellevi Alestalo Mauno Kari PÖYTÄKIRJA YLEI- Kauhavalla klo SESTI NÄHTÄVILLÄ

3 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Elinkeino- ja maaseutujaosto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Elinkeino- ja maaseutujaosto 1 Valmistelija: Kehitysjohtaja Hannu Mars Kuntalain (365/1995) 58 :n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Elinkeino- ja maaseutujaosto Pöytäkirjan tarkastajat Elinkeino- ja maaseutujaosto 2 Valmistelija: Kehitysjohtaja Hannu Mars Valitaan kaksi pöytäkirjantarksitajaa, jotka aak kos jär jes tyk ses sä ovat Viitala Juhani ja Alestalo Hellevi. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Alestalo Hellevi ja Viitala Juhanin tilalle Kari Mauno. Lisätietoja: Kehitysjohtaja Hannu Mars, puh. (06)

5 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Elinkeino- ja maaseutujaosto Elinkeino- ja maaseutujaoston kokousmenettelyt v Elinkeino- ja maaseutujaosto 3 Valmistelija kehitysjohtaja Hannu Mars Hallintosäännön 2 luvun 4 :n mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämänään ai kana ja päättämässään paikassa. Kokous pidetään myös, milloin pu heenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Hallintosäännön 2 luvun 5 :n mukaan kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämäl lä ta val la. Esityslista ja kokouskutsu voidaan normaalin postituksen lisäksi lähettää myös sähköpostilla, jos niin halutaan. Hallintosäännön 2 luvun 16 :n mu kaan toi mi eli men pöy tä kir ja tar kas tetaan ja pi de tään ylei sesti nähtä vänä toimielimen päättämällä tavalla. Hallintosäännön 4 luvun 29 :n mukaan elinkeino- ja maaseutujaos tossa esittelijänä toimii kehitysjohtaja, esittelijän sijaisena elinkeino- ja markkinointipäällikkö. Maa seu tu pääl li köllä, elinkeino- ja markkinointipäälliköllä ja lo mi tus pal ve lu vas taa valla on ko kouk ses sa läsnäolo- ja puhe oi keus toi mi alansa asioi ta kä si tel täessä. Pöytäkirjanpitäjästä ei ole määräystä. Elinkeino- ja maaseutujaosto päättää, että - kokoukset pidetään tar vit taessa tai hallintosäännön mukaisesti - ko kouskutsu ja mahdollisuuksien mukaan esityslista lähetetään se kä pos titse että sähköpostilla. - jokaisessa kokouk sessa va li taan kak si pöy tä kir jan tar kas tajaa vuo rottelu periaatteel la. Pöy täkirjan tarkas tajat vahvis tavat jo kaisen pöy tä kirjan py kälän nimi kirjoi tuksellaan ja alle kir joittavat pöytä kirjan. - pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä joka kuukauden 15. tai lähinnä sitä olevana työpäivänä. - jaoston esittelijänä toimii kehitysjohtaja ja hänen sijaisena elinkeino- ja markkinointipäällikkö - pöytäkirjanpitäjänä toimii yrityspalvelusihteeri. Elinkeino- ja maaseutujaosto hyväksyi yksimielisesti kehitysjohtajan esityk sen. Lisätietoja: Kehitysjohtaja Hannu Mars, puh. (06)

6 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Elinkeino- ja maaseutujaosto Vuoden 2010 toimintakertomus / Kehitystoimi Elinkeino- ja maaseutujaosto 4 Valmistelija: Kehitysjohtaja Hannu Mars Vuoden 2010 tilinpäätöstä varten on annettava kaupunginhallitukselle toi mintakertomus vuoden 2010 toiminnasta. Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta sekä toiminnasta. Toimintakertomuksessa tulee ilmetä myös toiminnan kapasiteettitiedot. Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen arviointi sekä kapasiteettitiedot liitteessä. Elinkeino- ja maaseutujaosto hyväksyy ja esittää liitteessä olevat sekä Kehitystoimen toimintakertomuksen vuoden 2010 toiminnasta ja toiminnan kapasiteettitiedot ja toimittaa toi mintakertomuksen kaupunginhallituk sel le. Jäsen Tuhkasaari tiedusteli maatalousyrittäjien vuosilomaan sisältyvien pyhäpäivien enimmäismäärästä (3 pv) ja te ki esi tyk sen, et tä Elin kei noja maa seu tu jaos to te kee kannan oton py hä päi vien li sää mi ses tä Sosi aalija ter veys minis te riölle. Elinkeino- ja maaseutujaosto hyväksyi yksimielisesti kehitysjohtajan esityksen siten täydennettynä, että tehdään kannanotto pyhäpäivien määrän lisäämisestä viimeistään talousarviokokoukseen. Lisätietoja: Kehitysjohtaja Hannu Mars, puh. (06)

7 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Elinkeino- ja maaseutujaosto Lomituspalvelusihteerin viran täyttäminen Elinkeino- ja maaseutujaosto 5 Valmistelija: Maaseutupäällikkö Janne Lahnalampi Elinkeino- ja maaseutujaosto on kokouksessaan käsitellyt lomatoimen työjärjestelyitä. Yhtenä muutoksena työjärjestelyihin on ollut Pirjo Luoman toimen muuttaminen viraksi lukien, näin on jaosto myös asiasta yksimielisesti päättänyt. Kaupunginhallitus on päättänyt esittää, että kaupunginvaltuusto perustaa vuoden 2011 hyväksyttyyn henkilöstösuunnitelmaan perustuen lomistuspalvelusihteerin viran alkaen. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt yksimielisesti kaupunginhallituksen esityksen. Elinkeino- ja maaseutujaoston tulee täyttää kyseinen virka, eli virkaan voidaan siirtää henkilö sitä auki julistamatta, virkaan valitsee toimielin. Perustettuun lomituspalvelusihteerin virkaan siirretään sitä auki julistamatta lomituspalveluohjaaja Pirjo Luoma alkaen. Elinkeino- ja maaseutujaosto hyväksyi yksimielisesti kehitysjohtajan esityksen. Lisätietoja: Maaseutupäällikkö Janne Lahnalampi, puh. (06) ,

8 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Elinkeino- ja maaseutujaosto Elinkeino- ja maaseutujaoston tilivelvolliset viranhaltijat Elinkeino- ja maaseutujaosto 6 Valmistelija: Maaseutupäällikkö Janne Lahnalampi Kauhavan kaupungin talousarvion täytäntöönpano-ohjeet 2009 (kaupunginhallitus / 1) määräävät Elinkeino- ja maaseutujaostoa nimeämään taloussäännön edellyttämät henkilöt, jotka voivat tehdä tavarahankintoja ja hyväksyä niiden laskutuksia. Talousosasto on suositellut tekemään näiden henkilöjen valinnan koko valtuustokaudeksi ja mahdolliset esim. henkilöstön vaihtumisesta aiheuttamat muutokset sitten korjaamaan päätöksellään. Elinkeino- ja maaseutujaosto päättää, että maaseututoimen osalta tavarahankintojen suorittajaksi ja vastaanottajaksi valtuustokauden ajaksi nime tään toi mis to sih teeri Satu Kalliokoski ja laskujen hyväk sy jäk si maaseu tupääl likkö Janne Lah nalampi ja kehitysjohtaja Hannu Mars. Kalliokos ken va ra henkilönä voi toimia lomituspalvelusihteeri Pirjo Luoma ja näi den ol lessa estynee nä toimistosihteeri Kaisa Peltoniemi ja Lahna lammen va rana lo mitus pal veluvastaava Sirkka Kronqvist, sekä näiden ollessa es tyneenä maa seutuasiamies Terho Mäkinen. Elinkeino- ja maaseutujaosto päättää, että lomatoimen osalta tavarahankintojen suorittajaksi ja vastaanottajaksi valtuustokauden ajak si nimetään lo mi tus pal ve lu sih teeri Pirjo Luoma ja laskujen hyväksyjäksi lomitus pal ve lu vas taa va Sirkka Kronqvist. Pirjo Luoman varahenkilöksi nime tään toi misto sih teeri Kaisa Peltoniemi. Sirkka Kronqvistin varahenkilöksi ni me tään maa seu tupääl likkö Janne Lahnalampi, sekä näiden ollessa es ty neenä maa seu tuasia mies Terho Mäkinen. Turkishankkeen osalta suorittajaksi ja vastaanottajaksi valtuustokau den ajaksi nimetään han kevetäjä Maria Takala, hänen varahenkilökseen Satu Kal lio koski ja näi den ollessa estyneenä Pirjo Luoma toimii tehtävässä. Hy väk syjänä toi mii Janne Lahnalampi ja varahenkilönä Sirkka Kronqvist sekä näiden ol lessa estyneenä Terho Mäkinen. Elinkeino ja maaseutujaosto päättää, että kehityskeskuksen hallinnon, elinkeinotoimen ja kehittämisen osalta tavarahankintojen suorittajaksi vastaanottajaksi valtuustokauden ajaksi nimetään yrityspalvelusihteeri Ul la Ka ri, hä nen va ra henkilökseen Pirjo Luoma ja näiden ollessa estynee nä Sa tu Kallio koski. Laskujen hy väk sy jäk si ke hi tys joh ta ja Han nu Mars ja hä nen vara henki lökseen elinkeino- ja markkinointipäällikkö Juha-Martti Kuop pa la. Elinkeino- ja maaseutujaosto hyväksyi yksimielisesti kehitysjohtajan esityksen.

9 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Elinkeino- ja maaseutujaosto Lisätietoja: Maaseutupäällikkö Janne Lahnalampi, puh. (06) ,

10 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Elinkeino- ja maaseutujaosto Maaseututoimen kehittämismää rärahan käyttäminen 2011 Elinkeino- ja maaseutujaosto 7 Valmistelija: Maaseutupäällikkö Janne Lahnalampi Maaseututoimella on maaseutuelinkeinojen kehittämiseen suunnattua määrärahaa käytössään 6200 kuluvan vuoden budjetissa. Kyseinen raha on tarkoitus käyttää tänä vuonna asiakkaiden koulutustilaisuuksissa tarvittaviin asiantuntijoihin. Edelleen olisi tarkoitus jatkaa toimia Kauhavan tilusjärjestelyjen edistämisessä. Tarvittaessa voidaan tästä kohdasta käyttää ulkopuolisen asiantuntija apuun hukkakauran torjunnassa, lähinnä suunnitelmien teossa, johon valtion rahaa ei jatkossa ole varmuudella tiedossa. Kyseinen kohta on myös menokohta mahdollisten satovahinkojen arvioimiseen muuna kuin viranhaltijan työnä. Kehittämiseen suunnattua rahaa käytetään viljeijöiden koulutuksien asiantuntijoihin, hukkakauran osalta asiantuntijapalveluihin tarvittaes sa. Lisäksi kyseistä rahaa käytetään Kauhavan tilusjakoalueiden käyntiinlähdön avustamisessa. Satovahinkojen arviointi muuna kuin viranhaltijan työnä rahoitetaan tästä kohdasta. Elinkeino- ja maaseutujaosto hyväksyi yksimielisesti kehitysjohtajan esityksen. Lisätietoja: Maaseutupäällikkö Janne Lahnalampi, puh. (06) ,

11 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Elinkeino- ja maaseutujaosto Kauhavan kaupungin peltomaiden vuokraus 2011 Elinkeino- ja maaseutujaosto 8 Valmistelija: Maaseutupäällikkö Janne Lahnalampi Kauhavan kaupungin omistamista peltomaista (vuoden vaihteessa ,48 ha) on osal ta päät ty nyt vuok rasopimus. Näitä viljelysmaita on vapau tu mas sa va jaan 20 ha:n osalta. Lisäksi on maita, joiden vuokraus ratkeaa myöhemmin, ne lisätään vuokrattavien listalle kun se on mahdollista (valitus käsitelty). Vuokrauksesta on ilmoitettu paikallislehdissä lehti-ilmoituksella, säh kö pos tit se ja ko ti si vu jen väli tyksellä. Näistä vuok rat ta vis ta loh koista on ollut jokaisessa maa seu tu toi men pis teessä kar tat loh ko tie toi neen, li säk si maa seu tu toi men kotisivuilla on ollut ky sei nen ma teri aali loh koista. Tar joukset on pyy detty jätettäväksi peruslohkoittain mennessä. Myöhem min mahdol lisesti vapautuvat lohkot vuokrataan vii meistään mennessä. Uuden maanvuokralain muutokset lukien on otettu pohjaa laadittaessa huomioon. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen lakimies Jani Ruotsalaisen kommenttien pohjalta on tehty tarvittavat muutokset. Muutoksina edel lis vuoden vuokrapohjaan on, että maininta kaupungin vuokrasaatavien kuit taami sesta tuista jätetään pois ja lisäksi myös vuokrasopimuksen purkaminen vuok ran mak suhäiriöiden vuoksi. Nämä toimet vaativat erilliset toimenpiteet, joten niitä ei voi sisällyttää vuokrasopimukseen. Maaseututoimi vuokraa viljelysmaita teknisen puolen antamien suositusten mukaisilla vuokra-ajoilla vuonna Muutoksina edel lis vuoden vuokrapohjaan on, että maininta kaupungin vuokrasaatavien kuit taamisesta tuista jätetään pois ja lisäksi myös vuokrasopimuksen purkaminen vuok ran mak suhäiriöiden vuoksi. Muutoin vuokrausta suoritetaan jaostossa ai em pi na vuosina sovittujen periaatteiden mukaisesti, nämä ehdot on si sälly tetty liitteenä olevaan vuokrasopimukseen Maaseutupäällikkö valtuutetaan tarjoamaan vuokralle niitä maita, joista ei tar jous ta saada, joko aiemmin viljelleelle ja muille halukkaille sopivaksi kat so millaan ehdoilla. Elinkeino- ja maaseutujaosto hyväksyi yksimielisesti kehitysjohtajan esityksen. Lisätietoja: Maaseutupäällikkö Janne Lahnalampi, puh. (06) ,

12 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Elinkeino- ja maaseutujaosto Tiedoksi saatettavat asiat Elinkeino- ja maaseutujaosto 9 Valmistelija: Maaseutupäällikkö Janne Lahnalampi ja Kehitysjohtaja Hannu Mars Kauhavan kaupunki on jättänyt luonnoksen yhteistoiminta sopimukseksi maaseutuhallinnon tehtävien hoitamiseksi Evijärvelle ja Lappajärvelle. Yhteistyötä Lappajärven kanssa on kiinnostunut teke mään myös Alajär vi. Mo lempien kanssa Lappajärvi on käynyt muutamia neuvotteluja ja maa seu tupäällikkö on ollut kunnanhallituksen ja maaseu tulautakunnan ko kouk sissa esittelemässä Kauhavan maaseututoimen toimintaa. Lap pa järvelle on annettu lisäksi kirjallisia lisäselvityksiä sopi muksen osalta. Evijärven osalta on käyty yhdet neuvottelut ja heille on luonnosteltu uusi sopimusluonnos.se mitä kunnissa on päätetty asetettuun aikarajaan mennessä tuodaan jaoston tie doksi, myös se mitä jatko toi menpiteitä tehdyt päätökset Kau ha van maa seututoimen osalta edellyttävät. Etelä-Pohjanmaan työllisyyskatsaus, maaliskuu 2011 Kauhavan in novaatioympäristön kehittämishankkeen projektipäälliköksi Frami Oy on valinnut 1.2. alkaen Nina Alkavan, joka toimii Kaupungin omistamissa tiloissa Suomen Yrittäjäopistossa Viranhaltijapäätöksiä - Maaseutupäällikkö Lomituspalveluvastaava vs. Kehitysjohtaja Kehitysjohtaja Elinkeino- ja markkinointipäällikkö Hankkeita Agro- ja konepajatekniikan sekä paikallisen energiantuotan non ja energiatehokkaan rakentamisen sulau tetut järjes telmät (AKES) Hankkeen hakija: Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistys ry. Vaasan yli opisto on hankkeessa yhteistyöyliopisto, johon hank keen työntekijät si joittuvat ja jossa hankkeen tutkimus-, koulu tus- ja ke hittä mistoiminta ta pahtuu. Hankepäätöksen mukainen toteutusaika: , budjetti ja rajoitus jakaantuu seuraavas ti: EAKR , Kauhava , Seinäjoen Seutukunta , Vaasan yli opisto ja alueen yritykset

13 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Elinkeino- ja maaseutujaosto Hankkeen fyysinen sijoittuminen: Kauhava 60 % ja Seinä jo ki 40 % Hankkeen tavoitteena on agroteknologia- ja konepaja-alan se kä paikalli sen ener giantuotannon ja energiatehokkaan rakenta misen alan tutkimus ja kehittäminen yhteistyössä yri tys ten, kehittäjäorganisaatioiden sekä kansallisten ja kansainvälisten tutkimusryhmien kanssa. Hankkeen projektipäällikkönä toimii tutkimusprofessori. Hanke tuottaa itse sekä jatkohankkeidensa kautta tieteellistä tietoa. Hankkeen edunsaajia ovat koko Etelä-Pohjanmaan agroteknologian ja konepajateollisuu den klusteri sekä energiaalan ja energiatehok kaan ra kentamisen alan toimijat. Hankeen yleinen tavoite on agro- ja konepa ja tekniikan automaatio tason se kä paikalli sen teolli suuden auto maati oosaamisen kehittäminen. Muita mahdollisia tutkimusteemoja ovat esim. energiatekniikan ja energiatehokkaan rakentamisen sekä taktisten tietoliikennejärjestelmien kehittäminen. Elinkeino- ja maaseutujaosto merkitsee edellä esitetyt asiat tietoonsa saatetuksi. Merkittiin asiat tietoonsa saatetuksi. Maaseutupäällikkö Janne Lahna lampi kertoi Evijärven ja Lappajärven kunnanvaltuustojen myönteisen päätöksen, koskien maaseutuhallinnon liit ty mis tä Kau ha van kaupungin yhteistoiminta-alueeseen alkaen. Lisätietoja: Kehitysjohtaja Hannu Mars puh. (06)

14 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Elinkeino- ja maaseutujaosto Muut asiat Elinkeino- ja maaseutujaosto 10 Frami Oy:n uusi projektipäällikkö Nina Alkava Uuden Kauhavan innovaatioympäristön kehittäminen -hankkeesta esitteli itsensä ja projektin tä män hetkistä tilannetta. Kauhavan kaupungin uudet viranhaltijat kehitysjohtaja Hannu Mars ja elinkeino- ja markkinointipäällikkö Juha-Martti Kuoppala esittäytyivät. Kokouksessa käytiin keskustelua tulevasta Kauhavan elinkeinostrategiasta jota tullaan val mis te le maan Ke hi tys kes kuk sen toimesta. Käytiin lä pi elin kei no strate gia pro ses sia jo hon elin kei no- ja maaseutujaosto otti kan taa mm. tonttien kaavoitusasioihin ja markkinointiin.

15 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Toimielin Kokouspäivämäärä Elinkeino- ja maaseutujaosto Muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 1, 2, 9, 10. Kieltojen perusteet Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät 3, 4, 5, 6, 7, 8. HLL 5 :n 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet Oikaisuvaatimusohjeet Oikaisuvaatimusviranomainen ja aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax Kauhavan kaupunginhallitus Kirkkotie 10, Kauhava sähköposti: telefax: (06) Pykälät 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Hankintarajan ylittävään hankintapäätökseen tyytymätön tarjouskilpailuun osallistunut asianosainen voi ha kea pää tök seen muutosta Markkinaoikeudelta, osoite PL 188, HELSINKI. Kirjallinen muutoshakemus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Liitetään pöytäkirjaan

16 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Vaasan hallinto-oikeus Korsholmanpuistikko 43 PL Vaasa Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 80 euroa. Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusaika päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valituskirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava 1) : nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle Liitetään pöytäkirjaan

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Konserni- ja henkilöstöjaosto 18.02.2015 AIKA 18.02.2015 klo 16:30-17.37 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Luottokorttien

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 47

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 47 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 47 Konserni- ja henkilöstöjaosto 26.05.2015 AIKA 26.05.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 22 Suositus

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Ylivieskan seudun musiikkiopiston johtokunta 25.02.2014

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Ylivieskan seudun musiikkiopiston johtokunta 25.02.2014 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 25.02.2014 AIKA 25.02.2014 18:30-19:40 PAIKKA näyttelysali, Ylivieskatalo Akustiikka, Koulutie 2, Ylivieska KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tekninen lautakunta 05.02.2015 AIKA 05.02.2015 klo 18:30-20:40 PAIKKA Tekniikkakeskus, ent. valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Pöytäkirjan tarkastaminen

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 33/2014 600

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 33/2014 600 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 33/2014 600 Kunnanhallitus 29.12.2014 AIKA 29.12.2014 klo 18:30-19:13 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 382 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356. Kunnanhallitus 09.09.2013. Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356. Kunnanhallitus 09.09.2013. Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356 Kunnanhallitus 09.09.2013 Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 223 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 97. Tarkastuslautakunta1. AIKA 03.06.2014 klo 16:00-20:45

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 97. Tarkastuslautakunta1. AIKA 03.06.2014 klo 16:00-20:45 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 97 Tarkastuslautakunta1 AIKA 03.06.2014 klo 16:00-20:45 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 63 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231 Kunnanhallitus 24.11.2014 AIKA 24.11.2014 klo 09:00-14:14 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 163 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 233 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Perusturvalautakunta Aika 10.03.2015 klo 17:19-18:33 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 20 Nakkilan kunnan toimeetulotukiohjeiden

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.01.2015 AIKA 13.01.2015 klo 17:30-18:45 PAIKKA Sosiaali- ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 32/2014 588

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 32/2014 588 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 32/2014 588 Kunnanhallitus 16.12.2014 AIKA 16.12.2014 klo 17:00-17:57 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 376 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44 Tekninen lautakunta Aika 25.03.2015 klo 18:00-18:40 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 23 Vesilaitoksen tarvikkeiden hankinta

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97. Kunnanhallitus 16.03.2015. Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97. Kunnanhallitus 16.03.2015. Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97 Kunnanhallitus 16.03.2015 Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 34

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 34 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 34 Tekninen lautakunta 08.05.2014 AIKA 08.05.2014 klo 19:00-20:20 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan valvontajaosto

Teknisen lautakunnan valvontajaosto KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 4/2012 61 Teknisen lautakunnan valvontajaosto KOKOUSAIKA 23.05.2012 klo 18:00-18:15 KOKOUSPAIKKA Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen toimialan kokoushuone, Puro OSALLISTUJAT

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 Kunnanhallitus 18.11.2013 AIKA 18.11.2013 klo 18:30-23:07 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 278 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 21.01.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 1 Teknisen lautakunnan kokousajat v.2015

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 Kunnanhallitus 17.09.2013 AIKA 17.09.2013 klo 13:00-17:25 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 32

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 32 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 32 Tekninen lautakunta 26.03.2015 AIKA 26.03.2015 klo 18:30-19:25 PAIKKA Tekniikkakeskus, ent. valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 19 Ylihärmän päiväkodin uudisrakennuksen

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345 Kunnanhallitus 19.08.2013 Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 218 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (32) Perusturvalautakunta Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24 Keskusvaalilautakunta AIKA 15.04.2015 klo 16:00-17:15 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110 Kasvatus- ja opetuslautakunta 12.05.2015 AIKA 12.05.2015 klo 18:45-20:00 PAIKKA Lempäälän Ehtookoto, Katepalintie 9 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 49 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57. Kunnanhallitus 02.03.2015. Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56. Valtion virastotalo, valtuustosali

Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57. Kunnanhallitus 02.03.2015. Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56. Valtion virastotalo, valtuustosali Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57 Kunnanhallitus 02.03.2015 Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56 Paikka Valtion virastotalo, valtuustosali Käsitellyt asiat 34-37 Otsikko Sivu 34 Kiinteistönhoitajan tehtävän

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Tekninen lautakunta AIKA 13.11.2014 klo 13:00-15:45

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Tekninen lautakunta AIKA 13.11.2014 klo 13:00-15:45 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tekninen lautakunta AIKA 13.11.2014 klo 13:00-15:45 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 165 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 20.10.2014 klo 17:00-18:30 Paikka KH:n kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 198 Talousarvion toteutumisvertailu 2014, 1-9 kk 3 199

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 23

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 23 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 23 Tekninen lautakunta Aika 18.02.2015 klo 18:00-20:15 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 12 Teknisen lautakunnan vuoden

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246. Kunnanhallitus 15.06.2015. Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246. Kunnanhallitus 15.06.2015. Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246 Kunnanhallitus 15.06.2015 Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 157 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

31 alueasiamiestehtävään 19 Lukiolaisten anomus leirikoulumatkan järjestämiseksi 32 20 Aiesopimus Etelä-Pohjanmaan maakunnan liikennejärjestelmän

31 alueasiamiestehtävään 19 Lukiolaisten anomus leirikoulumatkan järjestämiseksi 32 20 Aiesopimus Etelä-Pohjanmaan maakunnan liikennejärjestelmän Lappajärven kunta Pöytäkirja 2/2015 28 Kunnanhallitus 02.02.2015 Aika 02.02.2015 klo 18:00-18:57 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 17-26 Otsikko Sivu 17 Juhlatoimikunnan

Lisätiedot