Agronomiliiton toimintasuunnitelma vuodelle 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Agronomiliiton toimintasuunnitelma vuodelle 2014"

Transkriptio

1 TOIMINTASUUNNITELMA (6) Agronomiliiton toimintasuunnitelma vuodelle 2014 JOHDANTO Liiton toimintaa ohjaavat valtuuston vahvistamat periaatteet ja toiminnan painopisteet: Visio Turvaa työhön iloa elämään Toiminta-ajatus Ajamme jäsentemme etuja työmarkkinoilla osana akavalaista yhteisöä, edistämme ammatillista kilpailukykyä ja yhteenkuuluvaisuutta sekä järjestämme jäsenpalveluja. Arvot Avoimuus Oikeudenmukaisuus Vastuullisuus Yhteistyökykyisyys Pitkän aikavälin tavoitteet Edunvalvonnan tehostaminen Jäsenistön ammatillisen kilpailukyvyn edistäminen Jäsenten yhteenkuuluvaisuuden parantaminen Jäsenpalvelujen kehittäminen Uusi strategiakausi alkaa vuonna Hallitus vastaa strategiatyöstä, jossa arvioidaan ja linjataan liiton toimintaa painottaen tuoreen jäsentutkimuksen keskeisiä havaintoja. Niitä ovat muun muassa yhteisöllisyyttä vahvistava mainehanke, jonka avulla terävöitetään liiton yhteisökuvaa ja nostetaan esiin jäsenistöä yhdistäviä tekijöitä. Mainetyö tukee myös työtä ruokaketjun toimintaedellytysten edistämiseksi. Vastavalmistuneiden jäsenten tukemiseen ja yhteisöllisyyden vahvistamiseen kiinnitetään erityistä huomiota. Lisäksi huomioidaan jäsenten toiveet liiton tilaisuuksien ja palvelujen saatavuudessa mm. verkon ja sosiaalisen median paremmalla hyödyntämisellä. Talousarvion valmistelu on tehty talousstrategian linjausten mukaisesti. Agronomitalon kehittämisessä pääpaino on kaavamuutoksessa. Erityisesti työttömyyskassamaksun merkittävä nousu edellyttää jäsenmaksun tavanomaisesta suurempaa nostoa. EDUNVALVONNAN TEHOSTAMINEN Yleistä Jäsenten tehokas ja tuloksellinen edunvalvonta on Agronomiliiton avaintehtävä, jonka ympärille muu toiminta rakentuu. Liiton edunvalvonnan keskiössä ovat työmarkkina-, koulutus- ja elinkeino- sekä yhteiskuntapoliittinen vaikuttaminen. Neuvottelutoiminnan keskeinen tavoite on niin Agronomiliiton kuin JUKOn ja YTN:n sopimustoiminnan edistäminen syksyllä 2013 solmitun Työllisyys- ja kasvusopimuksen hengessä. Omien edustuspaikkojen lisäksi aktiivinen yhteistyö muiden akavalaisten liittojen kanssa, erityisesti Vakava ry:ssä, lisää liiton painoarvoa Akava-yhteisössä.

2 TOIMINTASUUNNITELMA (6) Taloustilanne edellyttää normaalia herkempää varautumista yritysten ja yhteisöjen sekä julkisen sektorin rakennemuutoksiin. Erityistä huomioita kiinnitetään henkilöstön aseman ja oikeuksien turvaamiseen muutoksessa. Jäsenten työllisyystilannetta seurataan tarkasti. Työmarkkinoita kartoittavien tutkimusten osoittamat epäkohdat ja muut huomiot ohjaavat liiton tekemää edunvalvontaa. Vuosittainen työmarkkinatutkimus tehdään liittoyhteistyönä. Tarpeen mukaan tehdään myös muita tutkimuksia. Palkkaedunvalvonnan sähköinen väline, Palkkanosturi, päivitetään vastaamaan työmarkkinatutkimuksen tuloksia. Luottamusmiehinä toimivien jäsenten riittävästä koulutuksesta huolehditaan. Jäsenistöön, luottamusmiehiin ja työnantajiin pidetään aktiivisesti yhteyttä. Yksityissektori Agronomiliitto osallistuu YTN:n elintarvikealan edunvalvontaan. Elintarvikealan palkankorotuksista tehtiin ETL-YTN:n yhteinen suositus sekä sovittiin työryhmästä tuottavuuden ja hyvinvoinnin edistämiseksi alalla. YTN solmi muilla keskeisillä yksityissektorin aloilla Työllisyys- ja kasvusopimuksen mukaiset työehtosopimukset. Keskeisiin pitkän aikavälin tavoitteisiin kuuluu työehtosopimuksen saaminen myös elintarvikealan ylemmille toimihenkilöille. Liitto kannustaa omaa jäsenistöään mukaan toimintaan elintarvikealan työpaikoilla. Agronomiliiton jäseniä ja järjestöaktiiveja ohjataan osallistumaan YTN:n toimintaan työpaikoilla, yritysyhdistyksissä ja taustaryhmissä sekä luottamushenkilö- ja järjestökoulutukseen. Jäsenistöä palvellaan henkilökohtaisella työsuhde- ja palkkaneuvonnalla. Erityisesti työpaikan luottamushenkilöitä tuetaan, ja jäsenistöä autetaan työelämän kriisitilanteissa. Neuvontasektori Neuvonta-alalle neuvoteltiin uudet työehtosopimukset (Neuvonta-alan runkosopimus sekä Faba osuuskunnan henkilökunnan työehtosopimus) Työllisyys- ja kasvusopimuksen mukaisesti. Neuvottelutoiminnan tuleva painopiste on työehtosopimuksessa sovituissa työryhmätöissä. Sopimuksista tiedotetaan jäsenistölle. Alalle luodaan henkistä valmiutta järjestöllisiin toimiin. Neuvonnan palkkatasoa seurataan ja alalle neuvotellaan uusi palkkausjärjestelmä. Palkkausjärjestelmää seurataan, jotta nähdään, millainen vaikutus sopimuksella on käytännössä palkkaukseen liiton jäsenistön osalta. Yhteistyötä jatketaan muiden toimihenkilö- ja työntekijäjärjestöjen kanssa (Pardia, Jyty, JHL). Jäsenistölle annetaan henkilökohtaista työsuhdeneuvontaa ja luottamusmiehiä sekä jäsenistöä autetaan yt-neuvotteluissa. Luottamusmiesten kattavasta koulutuksesta huolehditaan. Työehtosopimus on kaikkien jäsenten saatavilla liiton kotisivuilla. Valtiosektori Nykyinen työ- ja virkaehtosopimus päättyy maaliskuun lopussa. Uusi työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen sopimus tulee voimaan huhtikuun

3 TOIMINTASUUNNITELMA (6) alusta. Agronomiliitto vaikuttaa sopimuksen soveltamista koskeviin kysymyksiin JUKOn kautta. Valtion vaikea taloustilanne tuo omat haasteensa virastojen toimintaan. Kuluvan vuoden aikana on lisäksi vireillä suuria hallinnollisia hankkeita. Näistä merkittävimpiä jäsenistömme kannalta ovat valtion sektoritutkimuslaitosten uudistaminen. Osana sektoritutkimuslaitosuudistusta ollaan perustamassa Luonnonvarakeskusta nykyisistä Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksesta, Metsäntutkimuslaitoksesta ja Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksesta. Kuluttajatutkimuskeskus siirtyy Helsingin yliopiston alaisuuteen. Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen toimialariippuvat tietohallintotehtävät ja Geodeettinen laitos siirretään Maanmittauslaitokseen. Nämä muutokset tapahtuvat vuoden 2015 alusta, joten kuluva vuosi on tärkeää valmisteluaikaa. Sektoritutkimuslaitosten rahoituspohjaa ollaan uudistamassa uudistuksen yhteydessä. Tämä tarkoittaa laitosten nykyisen budjettirahoituksen pienenemistä ja siirtymistä yhteiseen kilpaillun rahoituksen malliin. Kiinnitetään erityistä huomioita henkilöstön aseman ja oikeuksien turvaamiseen muutoksessa. Kaikille valtiosektorilla työskenteleville postitetaan akavalaisten liittojen tiedotuslehti Keppi ja Porkkana. Yliopistosektori Nykyinen työ- ja virkaehtosopimus päättyy maaliskuun lopussa. Uusi työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen sopimus tulee voimaan huhtikuun alusta. Agronomiliitto vaikuttaa sopimuksen soveltamista koskeviin kysymyksiin JUKOn kautta. Yliopistoneuvottelukunnan toiminnassa keskitytään yliopistojen työsuhteen ehtoihin ja muihin yliopistoissa työskentelyyn liittyviin kysymyksiin. Yliopistoissa työskentelevien jäsenten työhyvinvointia edistetään. Yliopistojen taloustilanne tuo omat haasteensa yliopistojen toimintaan. Kiinnitetään erityistä huomioita henkilöstön aseman ja oikeuksien turvaamiseen muutoksessa. Kaikille yliopistosektorilla työskenteleville jäsenille toimitetaan akavalaisten liittojen sähköinen tiedotuslehti Yliote. Kuntasektori Nykyinen työ- ja virkaehtosopimus päättyy helmikuun lopussa. Uusi työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen sopimus tulee voimaan maaliskuun alusta. Agronomiliitto vaikuttaa sopimuksen soveltamista koskeviin kysymyksiin JUKOn kautta. Kuntien vaikea taloustilanne kunnissa tuo omat haasteensa. Seurataan kuntauudistuksen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistusten etenemistä. Kiinnitetään erityistä huomioita henkilöstön aseman ja oikeuksien turvaamiseen muutoksessa. Jatketaan toimia jäsenkunnan palkkauksen kehittämiseksi. Vuonna 2014 kuntasektorin painopistealueena ovat ravitsemusterapeutit ja -suunnittelijat.

4 TOIMINTASUUNNITELMA (6) Kaikille kunnan yleisen virka- ja työehtosopimuksen ja teknisten sopimuksen piirissä työskenteleville jäsenille postitetaan akavalaisten liittojen tiedotuslehti Kuntatiimi. Opetusala Seurataan ammattikorkeakoulu-uudistusta ja kiinnitetään huomiota erityisesti henkilöstön aseman ja oikeuksien turvaamiseen. Opetusalalla on oma rahasto, josta myönnetään apurahoja yksilölliseen koulutukseen ja omaehtoiseen ammatilliseen kehittämiseen. Pidetään yhteyttä opetusalalla työskentelevään jäsenistöön ja järjestetään jäsenistölle koulutustilaisuuksia tarpeen mukaan. Viljelijät Yrittäjät Opiskelijat Viljelijäedunvalvonnassa keskitytään ammattikunnan elinkeinopoliittisiin erityisongelmiin sekä osaamisen kehittymiseen. Liitto seuraa aktiivisesti alan toimintaedellytysten toteutumista yhteistyössä alan muiden organisaatioiden kanssa sekä antaa lausuntoja. Järjestetään ajankohtaisseminaari sekä yhteistyökumppanin kanssa opintomatka. Tilaisuuksia markkinoidaan myös muulle liiton jäsenkunnalle. Yrittäjäasioissa toimitaan yhteistyössä Akavan ammatinharjoittajien ja yrittäjien jaoston kanssa, jossa liitolla on kentän edustus. Yrittäjävaliokunta järjestää jäsenille mahdollisuuden osallistua akavalaisiin yrittäjäseminaareihin sekä liiton järjestämiin tapahtumiin ja yrittäjätoimintaan. Yhteishenkeä ja näkyvyyttä haetaan liiton yleisissä tapahtumissa kokoontumalla omana ryhmänä. Yrittäjätilaisuudet kohdistetaan mahdollisuuksien mukaan viljelijöille ja yrittäjille yhteisesti. Opiskelijaedunvalvonnan painopiste on työelämätietouden jakamisessa, opiskelijoiden keskinäisen verkostoitumisen tukemisessa sekä opetuksen tason kehittämisessä. Yhteiskunta- ja elinkeinopolitiikka Tulevana toimintavuonna opiskelijatoiminnassa jatketaan vuonna 2013 aloitettua ainejärjestöyhteistyön syventämistä. Valiokunnan ainejärjestöedustajien rooliin kiinnitetään erityistä huomiota mm. pääainekohtaisten työelämäiltojen järjestämisessä. Liitto haluaa vahvistaa jäsenkunnan edustamien elinkeinojen toimintaedellytyksiä koulutus-, tutkimus-, elinkeino- ja yhteiskuntapoliittisin keinoin ja osallistuu Akava-yhteisön ja alojamme lähellä olevien organisaatioiden toimintaan ja päätöksentekoon. Laaja-alainen yhteiskunnallinen vaikuttaminen toteutetaan Akava-yhteisön kautta. Liitto edistää myönteisen, nykyaikaisen ja todenmukaisen kuvan muodostumista ruokaketjun merkityksestä yhteiskunnassa. Syksyllä 2013 valmistunutta akavalaista keskustelualoitetta pidetään esillä. Liitto on aktiivinen ja aloitteellinen toimija ja edistää jäsentensä elinkeinojen toimintaedellytyksiä ja tätä kautta jäsentensä hyvinvointia.

5 TOIMINTASUUNNITELMA (6) Koulutus- ja työvoimapolitiikka Painopiste on jäsenistön laadullisen työllistymisen turvaamisessa ja koulutusmäärien oikeanlaisessa ennakoinnissa. Huolena ovat suuret muutokset opetuskentällä sekä opiskelijoiden saaminen alalle. Koulutus- ja työvoimapoliittisen toimikunnan tehtävänä on vuoden aikana pohtia toimia ja vaikutuskanavia oikeille tahoille, jotta opiskelija-aineksen ja opetuksen taso säilyy korkeana. Tavoitteena on saada liiton edustamat alat näkymään lukion oppikirjoissa. Agronomiliitto osallistuu yleiseen koulutus- ja työvoimapoliittiseen keskusteluun ja vaikuttamiseen Akavan koulutus- ja työvoimapoliittisen toimikunnan kautta sekä tiedekuntien neuvottelukunnissa ja OPH:n koulutustoimikunnissa. JÄSENISTÖN AMMATILLISEN KILPAILUKYVYN EDISTÄMINEN Kartoitetaan mahdollisuuksia yhteistyöhön opiskelupaikkojen markkinoinnissa muiden alan järjestöjen ja tiedekunnan sekä liiton alueyhdistysten kanssa. Tavoitteena on saada lisätyksi hakupainetta tiettyihin pääaineisiin. Jäsenistön ammatillista identiteettiä ja itsetuntoa tuetaan henkilökohtaisen uraneuvonnan ja valmennuksen sekä koulutuksellisin keinoin. Tulevan vuoden aikana jatketaan vuonna 2013 aloitettua koulutustoiminnan suunnittelua ja kerätään palautteet ensimmäisistä koulutuksista. Maistuva ammatti hanketta jatketaan yhteistyössä muiden alan työmarkkinajärjestöjen kanssa. Hankkeen tavoitteena on tehdä elintarviketeollisuuden ammatteja ja uramahdollisuuksia nuorille kiinnostaviksi. JÄSENISTÖN YHTEENKUULUVUUDEN PARANTAMINEN Agronomiliitossa tehdään jäsenyyden yhteisöllisyyttä vahvistava mainehanke, jossa terävöitetään liiton yhteisökuvaa ja haetaan jäsenistöä yhdistäviä tekijöitä. Suosittelumallinen jäsenhankinta vakiinnutetaan ja liiton jäsenhankinnassa tavoitellaan 6000 jäsenen rajan rikkomista. Liiton jäsenhankinnassa painopisteenä on opiskelijoiden rekrytoiminen. Syksyllä uusille opiskelijoille kampanjoidaan jäsenyyttä aktiivisesti, ja markkinoinnin tukena toimii kaksi opiskelijapromoottoria, jotka avustavat jäsenhankinnassa yliopistoilla. Opiskelijapromoottorien tarve arvioidaan keväällä kokeilujakson päätyttyä. Alue- ja koulutusalayhdistyksiä kannustetaan aktiiviseen toimintaan ja jäsenhankintaan omalla kentällään. Yhteenkuuluvuutta luodaan myös yhteisten tapahtumien, esimerkiksi syysjuhlan ja koulutustilaisuuksien sekä sosiaalisen median kautta.

6 TOIMINTASUUNNITELMA (6) Seniorit Liiton senioritoiminnan pääpaino on virkistystoiminnassa ja yhteishengen ylläpidossa. Tavoitteena on tukea eläkkeelle siirtyvien jäsenten sosiaalisten kontaktien ja verkostojen säilymistä työelämän jälkeen. Jäsenyhdistyksiä kannustetaan järjestämään paikallista senioritoimintaa. Seniorivaliokunta koordinoi seniorijäsenille suunnattujen matkojen ja tilaisuuksien järjestämistä sekä seuraa ja tarvittaessa ottaa kantaa eläkeläisten edunvalvontaan liittyviin kysymyksiin. Valiokunnan puheenjohtaja osallistuu Akavan senioriverkoston toimintaan. JÄSENPALVELUJEN KEHITTÄMINEN Liitto lähettää aktiivisesti sähköistä uutiskirjettä ja päivittää verkkosivuja ja sosiaalisen median kanaviaan. Jäseniä kannustetaan seuraamaan liiton päivitysvirtaa myös Facebookissa. Verkkosivuille tuodaan kieliversiot ruotsi ja englanti. Tärkeä viestinnän kanava on edelleen Alimenta-lehti, joka ilmestyy kuusi kertaa vuodessa. Sosiaalisen median linjaukset otetaan liitossa käyttöön. Tavoitteena on vuorovaikutuksen parantuminen jäsenistön ja liiton toimiston ja hallinnon kanssa. Liiton verkkosivuille tuotetaan videomateriaalia tapahtumista ja koulutuksista, jotta kaikilla jäsenillä on asuinpaikasta riippumatta mahdollisuus käyttää palveluja. Edistetään parhaillaan käynnissä olevaan Akavan kartoitukseen rakentuvan yhteisen jäsenetutuotannon edistymistä Akava-yhteisössä. HENKILÖSTÖ JA ORGANISAATIO Liitto toimii hallituksessa vahvistetun henkilöstöstrategian mukaisesti. Liiton palveluksessa on toiminnanjohtajan lisäksi kahdeksan kokoaikaista työntekijää sekä osa-aikainen opiskelijasihteeri sekä kaksi opiskelijapromoottoria. Liiton pitkäaikaisen lakimiehen eläköityessä rekrytoidaan hänen tilalleen uusi lakimies. Liiton yhteyshenkilöverkosto korvataan uusilla sosiaaliseen mediaan pohjautuvalla toimintamallilla. Uusille liiton toimintaan mukaan tuleville henkilöille järjestetään perehdyttämiskoulutus. Yhdistysten, neuvottelukuntien, valiokuntien ja toimikuntien puheenjohtajille järjestetään keväällä seminaari. Liitossa kartoitetaan taloudellisesti järkevien etäkokous- ja verkkotyöskentelymahdollisuuksia, ja ne otetaan käyttöön.

Messut ja tapahtumat... 23 Jäsenpito ja uusjäsenhankinta... 23 Markkinointimateriaalit... 24 Markkinoinnin seuranta... 24 Sisäinen markkinointi...

Messut ja tapahtumat... 23 Jäsenpito ja uusjäsenhankinta... 23 Markkinointimateriaalit... 24 Markkinoinnin seuranta... 24 Sisäinen markkinointi... Akavan Erityisalojen toimintasuunnitelma 2013 Sisällys JOHDANTO... 4 EDUNVALVONTA... 5 Yksityissektorin edunvalvonta... 5 YTN-toiminta... 5 Työehtosopimuksettomien jäsenten edunvalvonta... 6 Akavan Erityisalojen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 SUOMEN TERVEYDENHOITAJALIITTO STHL RY 1 SUOMEN TERVEYDENHOITAJALIITTO STHL RY... 2 2 TOIMINTAKAUDELLE 2013 2016 ASETETUT TAVOITTEET... 2 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖSTÄ NOUSEVAT HAASTEET

Lisätiedot

Arvojamme ovat Avoimuus ja luottamus Inhimillisyys Kestävä kehitys Oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo

Arvojamme ovat Avoimuus ja luottamus Inhimillisyys Kestävä kehitys Oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo 2011 VUOSIKERTOMUS Sisällys Katsaus toimintavuoteen 2011... 3 Yksityissektorin edunvalvonta... 5 Kuntasektorin edunvalvonta...6 Valtiosektorin edunvalvonta...8 Yliopistosektorin edunvalvonta...9 Kirkon

Lisätiedot

Akavan Erityisalojen vuosikertomus 2014

Akavan Erityisalojen vuosikertomus 2014 Akavan Erityisalojen vuosikertomus 2014 1 Akavan Erityisalojen vuosikertomus 2014 Katsaus toimintavuoteen 2014... 3 Yksityissektorin edunvalvonta... 5 Kuntasektorin edunvalvonta... 7 Valtiosektorin edunvalvonta...

Lisätiedot

Katsaus toimintavuoteen 2013

Katsaus toimintavuoteen 2013 Akavan Erityisalojen toimintakertomus 2013 1 Sisällys Katsaus toimintavuoteen 2013... 3 Yksityissektorin edunvalvonta... 4 Kuntasektorin edunvalvonta... 5 Valtiosektorin edunvalvonta... 7 Korkeakoulusektorin

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2014

Toimintasuunnitelma 2014 Toimintasuunnitelma 2014 29.11.2013 Hyväksytty edustajakokouksessa. Insinööriliitto IL ry Insinööriliitto IL ry Toimintasuunnitelma 2 (9) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Työsuhde- ja neuvottelutoiminta...

Lisätiedot

Hammaslääkäriliiton strategia 2012 2020 ja vuoden 2015 toimintasuunnitelma strategian toteuttamiseksi

Hammaslääkäriliiton strategia 2012 2020 ja vuoden 2015 toimintasuunnitelma strategian toteuttamiseksi Toimintasuunnitelma 2015 Sisällysluettelo Toiminta-ajatus ja siihen kytkeytyvä visio... 2 Arvot... 2 Strategiset suunnat ja niihin sisältyvät tavoitteet... 3 Vuoden 2015 toimintasuunnitelma strategian

Lisätiedot

JHL. Järjestötiedon käsikirja

JHL. Järjestötiedon käsikirja TOIMIVAT YHDISTYKSET - TOIMIVAT JHL YHDISTYKSET - - YHDISTYKSET TOIMIVAT Järjestötiedon käsikirja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n järjestötiedon käsikirja 04/2015 Järjestö- ja jäsenpalvelulinjan

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 YHDESSÄ TOIMIEN MUOTOILUOSAAMISESTA MENESTYSTEKIJÄ SUOMELLE Jäsenyyden edistäminen arvostettu asiantuntijuus Muotoilijoiden ammattimaisen työn kehittäminen muotoilusta kilpailukykyä Taiteilijoiden ammatin

Lisätiedot

Esitys TEAM-liiton perustamisesta

Esitys TEAM-liiton perustamisesta Esitys TEAM-liiton perustamisesta Projektihallitus 5.5.2008 2 TEAM liittoesitys Esitys TEAM-liiton perustamisesta Sisällys TOIMINNALLINEN LIITTO... 4 EDUNVALVONNAN KULMAKIVET... 6 Työehtosopimustoiminta...

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Toimintasuunnitelma 2015 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 24.-25.10.2014 Yhteystiedot: Pääsihteeri Verna Castrén +358 44 3311194 verna.castren@nuva.fi Suomen

Lisätiedot

Yksityisen sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2008

Yksityisen sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2008 Yksityisen sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2008 Yhdistys on aloittanut toimintansa 12.4.2008 kun yhdistettiin kahden ERTOlaisen yhdistyksen toiminnot. Nämä ovat Sosiaali-

Lisätiedot

TEOLLISUUSTAITEEN LIITTO ORNAMO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2014 YLEISTÄ

TEOLLISUUSTAITEEN LIITTO ORNAMO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2014 YLEISTÄ TEOLLISUUSTAITEEN LIITTO ORNAMO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2014 YLEISTÄ Teollisuustaiteen Liitto Ornamo on muotoilijoiden valtakunnallinen järjestö, joka tukee jäseniään sisustusarkkitehtuurin, teollisen-,

Lisätiedot

M E T S Ä N H O I T A J A L I I T T O ry

M E T S Ä N H O I T A J A L I I T T O ry METSÄNHOITAJALIITTO RY 1 (24) M E T S Ä N H O I T A J A L I I T T O ry FORSTMÄSTAREFÖRBUNDET rf TOIMINTAKERTOMUS VUOSI 2014 METSÄNHOITAJALIITTO RY 2 (24) SISÄLLYSLUETTELO YLEISKATSAUS... 4 TYÖMARKKINATOIMINTA...

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015. Suomen Valmentajat ry

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015. Suomen Valmentajat ry TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 Suomen Valmentajat ry 2 SISÄLTÖ 1. TIIVISTELMÄ... 3 2. VISIO, TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT... 4 3. STRATEGIA 2011-2020... 5 4. TOIMINTAVUOSI 2015... 6 4.1. Valmentajuuden

Lisätiedot

Suomen Nuorisoseurojen Liitto ry. Toimintasuunnitelma 2012

Suomen Nuorisoseurojen Liitto ry. Toimintasuunnitelma 2012 Suomen Nuorisoseurojen Liitto ry Toimintasuunnitelma 2012 SNL:n valtuusto 26.-27.11.2011 SNL:n valtuusto 26.-27.11.2011 1 (19) Sisällysluettelo Johdanto 1. Järjestötoiminta Kehittäminen Koulutus Jäsenpalvelut

Lisätiedot

Yhdistyksen käsikirja Pikaopas hallitukselle 2011

Yhdistyksen käsikirja Pikaopas hallitukselle 2011 Yhdistyksen käsikirja Pikaopas hallitukselle 2011 Sisällys Oppaan tarkoitus... 4 1. YHDISTYSTOIMINTA, YLEISTÄ... 5 2. SÄÄNTELY... 5 Säännöt... 5 Lainsäädäntö... 6 3. YHDISTYKSEN PERUSTAMINEN JA REKISTERÖINTI...

Lisätiedot

Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL ry VUOSIKERTOMUS 2012

Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL ry VUOSIKERTOMUS 2012 Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL ry VUOSIKERTOMUS 2012 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ 2 TOIMINNAN JOHTO 3 YHTEISKUNNALLINEN EDUNVALVONTA 4 JÄRJESTÖTOIMINTA 5 TYÖMARKKINAEDUNVALVONTA 6 AMMATIN JA KOULUTUKSEN

Lisätiedot

Yhteiskunnallinen tilanne

Yhteiskunnallinen tilanne Toimintasuunnitelma ja tapahtumakalenteri 2014 Yhteiskunnallinen tilanne Työllisyyden turvaaminen ykkösasiana yhteiskunnassa Vuonna 2014 maan taloudellinen tilanne tulee hallitsemaan yhteiskunnallista

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma v. 2015

Toimintasuunnitelma v. 2015 MLL:n Hämeen piiri on lapsiperheiden auttaja arjessa yhdessä alueensa kuntien ja paikallisyhdistysten kanssa sekä lasten, nuorten ja lapsiperheiden asioiden asiantuntija ja kouluttaja sekä yhteiskunnallinen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 JA TALOUSARVIO

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 JA TALOUSARVIO TOIMINTASUUNNITELMA 214 JA TALOUSARVIO SISÄLTÖ 1 TOIMINNAN PAINOPISTEET 214... 3 2 JÄSENTOIMINTA... 4 2.1 JÄSENTAPAHTUMAT 214... 4 2.2 LUOTTAMUSHENKILÖTAPAHTUMAT... 5 2.3 EDUNVALVONTA... 6 2.4 APURAHAT...

Lisätiedot

TEOLLISUUSTAITEEN LIITTO ORNAMO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2013 YLEISTÄ

TEOLLISUUSTAITEEN LIITTO ORNAMO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2013 YLEISTÄ TEOLLISUUSTAITEEN LIITTO ORNAMO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2013 YLEISTÄ Teollisuustaiteen Liitto Ornamo on muotoilijoiden valtakunnallinen järjestö, joka tukee jäsentensä toimintamahdollisuuksia sisustusarkkitehtuurin,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, 20700 Turku, www.vslapset.fi 2 Sisältö 1 JOHDANTO... 3 2 TOIMINNAN TARKOITUS JA TAVOITE... 3 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖ...

Lisätiedot

VALTUUSTO 2014/SYYS. Hyväksytty valtuuston syyskokouksessa 20. 21.11.2014 AKIN VIESTINTÄSTRATEGIA VUOSIKSI 2015 2018

VALTUUSTO 2014/SYYS. Hyväksytty valtuuston syyskokouksessa 20. 21.11.2014 AKIN VIESTINTÄSTRATEGIA VUOSIKSI 2015 2018 VALTUUSTO 2014/SYYS Hyväksytty valtuuston syyskokouksessa 20. 21.11.2014 AKIN VIESTINTÄSTRATEGIA VUOSIKSI 2015 2018 Viestintästrategian on valmistellut AKIn hallituksen asettama viestintätyöryhmä, johon

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Siltasaarenkatu 16, 7. krs PL 252, FIN-00531 Helsinki Puh. +358 9 6122 330 Fax +358 9 605 396 www.journalistiliitto.fi FI03 8000 1000 0940 87 DABAFIHH Broholmsgatan

Lisätiedot

25.11.2013 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

25.11.2013 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1 Sisällys 1. Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry:n toiminnan tarkoitus ja strategiset painopistealueet..3 2. Painopistealueiden keskeiset toimenpiteet vuonna 2014.4

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2013 1 Sisällys 1. SÄÄTIÖN TARKOITUS JA TOIMINTA-AJATUS... 4 2. TOIMINNAN ARVOT... 4 3. SÄÄTIÖN VISIO VUOTEEN 2015... 5 4. TOIMINNAN TAVOITTEET...

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015. Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2015. Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry Sisällys 1. YLEISTÄ... 1-1 2. PAINOPISTEALUEET... 2-1 2.1 Toiminnan kehittäminen... 2-1 2.2 Positiivisen ensitiedon jakaminen... 2-2

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014. Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry, ESLU

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014. Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry, ESLU Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 Sisältö 1 YLEISTÄ... 2 1.1 Toiminta-alueen erityispiirteet ja haasteet... 2 1.2 Strategiset valinnat... 4 1.3 Toiminnan johtolinjat ESLU alueensa osaajana... 4 1.4 Toiminnan

Lisätiedot

Tekniikan Akateemisten Liitto TEK ry Hallitusohjelma 10.8.2005

Tekniikan Akateemisten Liitto TEK ry Hallitusohjelma 10.8.2005 1 TEKin HALLITUSOHJELMA 2005-2008 1 Yleistä Hallitusohjelma on valtuustoryhmien yhdessä valmistelema koko valtuustokauden kattava asiakirja. Tässä ohjelmassa on nostettu esille tulevan valtuustokauden

Lisätiedot