Naantalin kaupunki. Tarjouspyyntö Päiväys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Naantalin kaupunki. Tarjouspyyntö 44538 Päiväys 06.08.2015"

Transkriptio

1 1/13 TARJOUSPYYNTÖ KEHITYSVAMMAISTEN HENKILÖIDEN ASUMISPALVELUT 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Airi Laurila Suomi puh Tarjoukset lähetettävä: Tarjous tai osallistumishakemus lähetettävä Tarjouspalvelu.fi:n kautta Hankintayksikön luonne: Kunta tai kuntayhtymä Hankintayksikön esittely: Naantalin kaupungin hankintatoimi on hankintayksikkö, joka vastaa Naantalin kaupungin määrätyistä hankinnoista. Yhteishankintoina kilpailutettavaksi määrättyjen tuotteiden ja palveluiden kilpailuttamis- ja sopimuskäytännön hoitaa ja päättää Naantalin kaupungin hankintatoimi. 2. Hankinnan kohde Hankinnan nimi: KEHITYSVAMMAISTEN HENKILÖIDEN ASUMISPALVELUT Hankinnan tunniste- tai viitenumero: Hankinnan kuvaus: pyytää tarjousta kehitysvammaisten ympärivuorokautisesta asumispalveluista (vahvasti autettu asuminen, autettu asuminen) liitteenä olevien palvelukuvauksien mukaisesti. Tilaajana toimii. Hankinnan ennakoitu arvo (ilman ALV): Hankinta ylittää hankintalain 15 :n kynnysarvon tai eritysalojen hankintalain 12 :n pykälän kynnysarvon Päänimikkeistö: (Vammaishuoltopalvelut) Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka: K529 (Naantali)

2 2/13 Sopimukseen liittyy lisähankintamahdollisuuksia: Lisähankintamahdollisuuksien kuvaus: Tilaaja varaa itselleen option kahden vuoden lisähankintaan. Tilaaja päättää option käytöstä kuusi kuukautta ennen sopimuskauden loppua. Optiokauden jälkeen sopimusta voidaan jatkaa toistaiseksi voimassa olevana. Lisähankintojen alustava kesto: 24 kuukautta 3. Hankinnan taustaa Palvelut tuotetaan tilaajan hallinnoimassa kehitysvammaisten asumispalveluyksikössä, joka sijaitsee Naantalin kaupungissa Suopellon alueella. Tilat valmistuvat syksyllä Asumisyksikön rakennuttaa ja omistaa Kehitysvammaisten palvelusäätiö. Tilaaja hallitsee tiloja vuokrasopimukseen perustuen ja vuokraa asukkaiden asumiskäytössä olevat tilat suoraan asukkaille. Tilaaja osoittaa palvelutuotannon tilat valitulle palveluntuottajalle käyttöön sopimusajalle. Tilaaja valitsee asukkaat asumisyksikköön. Alustava muuttoajankohta on syksy Arvion mukaan kymmenen henkilöä on autetun asumisen asiakkaita ja viisi henkilöä vahvasti autetun asumisen asiakkaita. Asiakkaina ovat kehitysvammaiset henkilöt, jotka tarvitsevat ympärivuorokautista hoitoa, hoivaa, turvallisuutta, valvontaa, ohjausta ja tukea. Asumispalvelujen asiakaslähtöiset tavoitteet ja toimintatavan kuvaukset sekä palvelun vähimmäisvaatimukset on määritelty tarkemmin palvelukuvauksessa liitteessä 1 ja ehdottomat vaatimukset Hankinnan kohteen kriteerit -lomakkeella. Tarjottavan palvelun tulee olla liitteiden palvelukuvaus (liite 1) ja ehdottomat laatuvaatimukset (Hankinnan kohteen kriteerit -lomakkeisto) mukaista. Tarjoaja sitoutuu lähettäessään tarjouksensa vastaamaan siitä, että palvelutuotanto täyttää tarjouspyynnössä esitetyt ehdot sekä muut ko. hankintaan liittyvät tässä tarjouspyynnössä tai sen liitteissä mainitut vaatimukset viimeistään sopimuskauden alkaessa. Tilaaja edellyttää, että annetulla hinnalla vastataan tarjoajan tarjouspyynnössä ilmoittaman mitoituksen mukaisesta vahvuudesta ja toimiluvan vaatimuksista koko sopimuskauden ajan. 4. Hankintalaji ja -menettely Hankintalaji: Terveydenhoito- ja sosiaalipalvelut (Hankintalain liite B, ryhmä 25) Hankintamenettely: Avoin menettely Osatarjoukset hyväksytään: Ei Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään: Ei

3 3/13 Käytetään kahden kuoren menettelyä: Ei Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset: Katso kohta Kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset. Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot: Kilpailu tapahtuu käänteisenä kilpailutuksena, jossa hinnat ovat hankintayksikön antamat. Vertailuperusteiden määrittely järjestelmässä: Pisteytys kokonaishankinnan mukaan Tarjouksen valintaperuste: Kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous ottaen huomioon tarjouspyyntöasiakirjoissa esitetyt vertailuperusteet Sähköistä huutokauppaa käytetään: Ei 5. Hankinnan kohteen kriteerit EHDOTTOMAT VAATIMUKSET 1. Tekniseen suorituskykyyn ja ammatilliseen pätevyyteen liittyvät vaatimukset Henkilöstömitoitus kehitysvammaisten henkilöiden ympärivuorokautisessa autetussa asumispalvelussa on vähintään 0,63 ja vahvasti autetussa asumisessa (ks. alla kohta miten henkilöstömitoitus tulee laskea). Henkilöstön mitoitukseen lasketaan asukkaiden välittömään avustamiseen ja ohjaamiseen osallistuvat henkilöt, henkilöstömitoitukseen lasketaan vakituinen henkilökunta. Vapaaehtoistyöntekijöitä, siviilipalvelushenkilöitä, harjoittelijoita tms. ei lasketa mitoitukseen. Yksikössä työskentelevien työntekijöiden yhteenlaskettu työpanos muutetaan laskennalliseksi kokoaikaiseksi työpanokseksi, esimerkiksi 2x50 työaika =100% työaika =1 kokoaikainen työntekijä. Vastuuhenkilö lasketaan henkilöstömitoitukseen sillä osuudella kun hän tekee avustamiseen ja ohjaamiseen liittyvää työtä (max 50%).

4 4/13 Työntekijöillä on valmius käyttää vaihtoehtoisia kommunikaatiomenetelmiä (esim. viittomia ja kuvakommunikaatiota). Työntekijöillä on oltava autismin kirjoon liittyvä koulutus tai työkokemus autististen henkilöiden kanssa työskentelystä. Työntekijöillä on oltava työkokemus paljon hoitoa ja tukea tarvitsevien, sekä haastavasti käyttäytyvien kehitysvammaisten henkilöiden kanssa työskentelystä. Vähintään yhdellä (1) asumispalveluyksikön kokoaikaisella työntekijällä on sairaanhoitajan tutkinto. 2. Palveluntuottajan henkilökunta ja laadunhallinta Asumispalveluyksikössä on päivitetty lista henkilökunnasta ja lista on tarvittaessa tilaajan saatavissa. Henkilökunnalla on mahdollisuus ulkopuoliseen työnohjaukseen. Palveluntuottajalla on kirjallinen suunnitelma laadun hallitsemiseksi ja jatkuvaksi kehittämiseksi sisältäen mm. arvot ja toimintaperiaatteet sekä johtamisen vastuut ja valtuudet, (josta tarjoukseen on liitetty kopio sisällysluettelosta, tai muu vastaava tiivistelmä/lyhyt kuvaus vaaditusta kirjallisesta suunnitelmasta laadun hallitsemiseksi). Uusien työntekijöiden ja sijaisten perehdyttämiseen on käytössä perehdytysohjeet ja yksikössä on kirjallinen perehdytyssuunnitelma. Asumispalveluyksiköllä on kirjallinen lääkehuoltosuunnitelma (STM opas 2005;32) ja nimetty lääkehuollosta vastaava henkilö. Asumispalveluyksikössä on käytössä systemaattiset asukasta koskevien tietojen kirjaamiskäytännöt. Ladattava Yksikön toiminnasta vastaavalla on kehitysvammatyöhön soveltuva vähintään sosiaalitai terveysalan korkeakoulututkinto tai vastaava sekä vähintään vuoden työkokemus sosiaalitai terveysalan johto/lähiesimiestehtävistä sekä kahden (2) vuoden työkokemus kehitysvammaalalta.

5 5/13 Palveluntuottajalla on sisäisen ja ulkoisen uhan varalle kirjalliset turvallisuusohjeet, jotka ovat osa henkilökunnan perehdytystä. Riskien kartoitus ja turvallisuussuunnitelma päivitetään vuosittain, riskikartoitukset tehdään säännöllisesti ja korjaavat toimenpiteet dokumentoidaan. Turvallisuusasioille on yksikössä nimetty vastuuhenkilö ja turvallisuuteen liittyviä asioita käsitellään asukkaiden kanssa. Palveluntuottajalla on suunnitelma suojatoimenpiteiden kirjaamisesta, seurannasta ja jälkipuinnista. Palveluntuottaja hankkii omalla kustannuksellaan toimivan turva- ja hälytysjärjestelmän. Palveluntuottaja sitoutuu järjestämään asumispalveluun siirtyville kehitysvammaisille henkilöille ja heidän omaisilleen/läheisilleen yhteensä vähintään viisi (5) muuttovalmennukseen liittyvää tapaamista hyvissä ajoin ennen muuttoa. 5. Asumista koskeva yksilöllinen suunnitelma ja yhteistyö omaisten kanssa Asumista koskeva yksilöllinen suunnitelma laaditaan yhdessä asukkaan ja tarvittaessa hänen omaistensa/läheistensä/edunv alvojan kanssa asukkaan tullessa palvelun piiriin. Yksilöllisen suunnitelman ajantasaisuus tarkistetaan ja arvioidaan säännöllisesti, vähintään vuosittain ja aina asukkaan tuen tarpeen muuttuessa. Asukkaalle nimetään oma lähityöntekijä asukkaan tullessa palvelun piiriin. Palveluntuottaja huolehtii siitä, että asukkaalle haetaan hänelle kuuluvat tuet ja palvelut. Yksikössä on käytössä päiväja viikko-ohjelmat, jotka ovat myös omaisten nähtävillä. 3. Turvallisuus 4. Muuttovalmennus

6 6/13 Palveluntuottaja huolehtii asukkaan käyttöön tarvittavien apuvälineiden hankinnasta ja tarvittaessa lääkinnällisten kuntoutuspalvelujen hakemisesta. Palveluntuottaja hankkii asukkaiden hygienia- ja hoitotarvikkeet, ml. vaipat ja ne sisältyvät vuorokausihintaan. 6. Siivouspalvelut sekä vaate- ja pyykkihuolto Palvelutuottaja sitoutuu toteuttamaan siivouspalvelut sekä vaate- ja pyykkihuoltopalvelut. Asukasta avustetaan ja ohjataan asunnon viikoittaisessa ylläpitosiivouksessa ja vähintään kaksi (2) kertaa vuodessa tehtävässä perussiivouksessa. Asumisyksikössä on siivoussuunnitelma, jossa on määritelty puhtaustaso, vastuut, tehtävät ja siivousaikataulu. Siivousaineet säilytetään lukitussa tilassa. Palveluntuottaja sitoutuu toteuttamaan ateriapalvelut tarjouspyynnön ja palvelukuvauksen (liite 1) mukaisesti. Palveluntuottaja turvaa asukkaiden riittävän ravinnonsaannin ja ottaa ateriapalveluita järjestäessään huomioon asukkaiden erityisruokavaliot ja mahdolliset syömiseen liittyvät erityispiirteet. Asukkailla on mahdollisuus päivittäiseen ruokailuun, johon asukkaalle kuuluu aamiainen, lounas, iltapäiväkahvi/välipala, päivällinen ja iltapala. Aterioiden suunnittelussa ja valmistuksessa sovelletaan Valtion ravitsemusneuvottelukunnan antamia suosituksia. Aterioista on asukkaiden ja omaisten nähtävillä kiertävä ruokalista. Aterioiden hinta on korkeintaan niiden tuottamisesta aiheutuneiden kustannusten suuruinen. 8. Asiakastietojen käsittely, dokumentointi sekä arkistointi 7. Ateriapalvelut ja ravitsemus

7 7/13 Asumispalveluyksikkö noudattaa annettuja ohjeita asiakastietojen dokumentoinnista, rekisteröinnistä, potilasasiakirjojen ja sosiaalihuollon asiakirjojen laadinnasta, säilyttämisestä sekä salassapidosta. Yksikössä on nimetty tietosuojavastaava. Piha-alueet pidetään turvallisina ja kulkureitit esteettöminä. Esteetön liikkuminen asumispalveluyksikössä turvataan ja asiakkailla on mahdollisuus halutessaan ulkoilla päivittäin. 9. Sisä- ja ulkoilutilat Ryhmän yleiset kriteerit Tarjoaja sitoutuu allekirjoituksellaan siihen, että kaikki yllä mainitut ehdottomat vaatimukset täyttyvät viimeistään sopimuskauden alkaessa. Tarjoaja sitoutuu allekirjoituksellaan täyttämään edellä luetellut ehdot koko sopimuskauden ajaksi, mikäli tulee valituksi palveluntuottajaksi. HINTA Palvelun hinta autettu 10 asukasta Palvelun hinta vahvasti autettu 5 asukasta Palvelun hinnan tulee sisältää tarjouspyynnön liitteessä "PALVELUKUVAUS (Liite 1).docx" mainitun kokonaisuuden. / vrk/as ukas / vrk/as ukas LAADUN LISÄPISTEET Työkokemus esimiestehtävistä Yksikön toiminnasta vastaavalla on enemmän kuin 3 vuoden työkokemus sosiaali- tai terveysalan esimiestehtävistä ei=0, kyllä=4.00

8 8/13 Yksikön toiminnasta vastaavalla on vähintään 2 vuoden työkokemus kehitysvamma-alan esimiestehtävistä. Yksikön toiminnasta vastaavalla on tilaajan hyväksymä työkokemus ja johtamistaidon opinnot sopimuskauden alkaessa. Kts. liite 1 Työkokemus paljon hoitoa ja tukea tarvitsevien kehitysvammaisten parissa Useammalla kuin kolmella (3) työntekijällä on vähintään yhden (1) vuoden työkokemus paljon hoitoa ja tukea tarvitsevien kehitysvammaisten henkilöiden kanssa työskentelystä sopimuskauden alkaessa. Vähintään yhdellä (1) työntekijällä on vähintään yhden (1) lukuvuoden kestänyt psykiatrian alan lisäkoulutus tai vähintään yhden (1) vuoden työkokemus psyykkisesti sairaiden henkilöiden kanssa työskentelystä sopimuskauden alkaessa. Henkilöstömitoituksen vähimmäistason ylitys Henkilöstömitoitus on autetussa asumisessa vähintään 0,70/asukas. Henkilöstömitoitus on vahvasti autetussa asumisessa vähintään 0,85/asukas. Asuminen elämänkaaren loppuun asti Palveluntuottaja mahdollistaa asumisen yksikössä asukkaan elämänkaaren loppuun asti. Palveluntuottajalla on olemassa suunnitelma ja kirjalliset ohjeet saattohoidosta. Jos vastasit yllä olevaan kyllä, lataa tähän liiteeksi suunnitelma ja kirjalliset ohjeet saattohoidosta. Muuton jälkeiset tapaamiset Muuttajille ja heidän läheisilleen järjestetään muuton jälkeen vähintään 3 tapaamista, jossa käydään läpi uuden elämäntilanteen tuomat muutokset. Jos vastasit yllä olevaa kyllä, kuvaa lyhyesti millä tavalla tapaamiset järjestetään. Arvioitavat laatukriteerit 4.00 ei=0, kyllä= ei=0, kyllä= ei=0, kyllä= ei=0, kyllä= ei=0, kyllä= ei=0, kyllä= ei=0, kyllä=4.00 Ladattava Syötettävä 2.00 ei=0, kyllä=2.00

9 9/13 Miten asiakkaan mahdollisuus elää elämänkaariajattelun mukaista elämää toteutuu yksikössänne? Lataa liitteeksi kuvaus (enintään 250 sanaa). Miten palveluntuottaja toimii, kun kehitysvammaisen asiakkaan tuen tarve lisääntyy tilapäisesti? Lataa liitteeksi kuvaus (enintään 250 sanaa). Miten palveluntuottaja pitää yllä henkilöstön työmotivaatiota ja millä tavoin palveluntuottaja vaikuttaa henkilöstön pysyvyyteen? Lataa liitteeksi kuvaus (enintään 250 sanaa). Miten palveluntuottaja toteuttaa asiakkaiden virikkeellisen elämän, arjen aktiivisuuden ja innovatiivisen palvelun kehittämisen kotoa ja pitkäaikaisesta laitosasumisesta avopalveluihin siirtyvien kehitysvammaisten henkilöiden kanssa? Lataa liitteeksi kuvaus (enintään 250 sanaa). Mitkä ovat toimintaa ohjaavat arvot ja miten arvot näkyvät ja todellistuvat palveluyksikkönsä arjessa? Lataa liitteeksi kuvaus (enintään 250 sanaa). Selvitys henkilöstön osaamisesta, suunnitelmallisesta perehtymisestä ja kouluttautumisesta kehitysvammaisuuteen, autismiin ja korvaaviin kommunikaatiomenetelmiin. Lataa liitteeksi kuvaus ( enintään 250 sanaa). Millä tavoin yhteistyömalli tilaajan ja palveluntuottajan välillä asumispalveluissa toteutuu? Lataa liitteeksi kuvaus (enintään 250 sanaa) Tarjouspyynnön maksimipisteet yhteensä Hinta ja kaupalliset ehdot Kehitysvammaisten henkilöiden ympärivuorokautisessa asumispalvelussa kaikki asumiseen liittyvät palvelut kuuluvat hintaan. Asukkaat tarvitsevat vammastaan johtuvasta syystä apua esimerkiksi henkilökohtaisessa hygieniassa, syömisessä, pukeutumisessa, siivouksessa tai asioiden hoidossa. Palveluntuottajan muuttovalmennuskustannukset sisältyvät vuorokausihintaan. Kehitysvammaisten henkilöiden ympärivuorokautisen asumispalvelun hintaan eivät sisälly ateriakustannukset eivätkä muut asiakkaalta perittävät ylläpitoon liittyvät kustannukset. Em. ylläpitoon kuuluvat kaikki tavanomaiset kehitysvammaisuudesta riippumattomat asumis- ja ateriakustannukset, pesuainekustannukset sekä muut vastaavat menot. Palveluntuottaja laskuttaa em. kustannukset suoraan asukkaalta.

10 10/13 Hinnan tarkistukset Hintojen tulee olla kiinteät ensimmäiset kaksi (2) sopimusvuotta, jonka jälkeen palveluntuottaja voi esittää tilaajalle perustellusta syystä hinnan muutosta palvelun yleistä kustannuskehitystä vastaavasti. Esitykset hinnan muutoksista on esitettävä tilaajalle kirjallisella neuvottelupyynnöllä vähintään kuusi (6) kuukautta ennen hinnanmuutoksen voimaantuloa. Palveluntuottajan on esitettävä tilaajalle asianmukainen selvitys kustannusten kehityksestä ja hinnanmuutoksen syistä. Em. perustein palvelun hintoja voidaan korottaa enintään kerran vuodessa. Tilaaja voi hyväksyä tai hylätä palveluntuottajan esittämän hinnan muutoksen. Mikäli sopimusta jatketaan varsinaisen sopimuskauden ja optiokauden jälkeen toistaiseksi voimassaolevana, hinnantarkistusperiaatteet ja perusteet pysyvät ennallaan. Jos hinnantarkistuksesta ei päästä yksimielisyyteen, tilaajalla on oikeus irtisanoa sopimus siitä hetkestä lähtien, kun hinnanmuutos tulisi voimaan. Irtisanominen on tehtävä kirjallisesti ennen uusien hintojen voimaantuloa. Jos tilaaja ei irtisano sopimusta, jatketaan sopimusta palveluntuottajan ilmoittamilla tai muilla sopijapuolten hinnanmuutosneuvotteluissa yhdessä sopimilla uusilla hinnoilla. Asiakasmaksut Kehitysvammaisten henkilöiden ympärivuorokautisen asumispalvelun osalta asiakkaalta ei peritä palvelusta asiakasmaksua, asukkaat maksavat asumisesta, aterioista ja muusta ylläpidosta (mm. pesuaineet). 7. Laskutus ja maksuehto Maksuehto ja viivästyskorko Maksuehto on väh. 21 pv netto. Viivästyskorko enintään korkolain mukainen, mikä mainittava tarjouksessa. Laskutus-, toimitus-, ym. lisiä ei hyväksytä. Laskutus toteutuneen palvelun mukaan jälkikäteen. edellyttää sähköistä laskutusta. Viivästyssakko Mikäli hankinta tai jokin laitteiden toimintaan olennaisesti vaikuttava seikka myöhästyy hankintasopimuksessa mainitusta määräajasta, suorittaa toimittaja viivästyssakkoa jokaiselta alkavalta myöhästymisviikolta, joka on sama kuin kalenteriviikko, yksi (1) prosenttia, kuitenkin enintään kymmenen (10) prosenttia sovitun arvonlisäverottoman (Alv 0 %) sovitusta asiakohtaisesta vuosihinnasta. Poissaoloehtoehdot: Kun asiakas on hoidossa muualla, palveluntuottaja on oikeutettu laskuttamaan kaupunkia 7 vrk asiakkaan poissaolon ajalta. Sairaalaan tai muuhun hoitoon lähtöpäivää ei lasketa tämän sopimuksen tarkoittamaksi hoitovuorokaudeksi, mutta tulopäivä lasketaan. 7 vrk pidemmästä laskuajasta on neuvoteltava erikseen tilaajan kanssa. 8. Kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset Lisätietoa Merkintä kaupparekisterissä Tarjoaja on merkitty kaupparekisteriin tai vastaavaan rekisteriin. Vakuutusmaksut suoritettu Tarjoaja on maksanut lakisääteiset eläke- ja tapaturmavakuutusmaksut. Verot ja sos.maksut suoritettu Tarjoaja on suorittanut veronsa ja sosiaaliturvamaksunsa. Tarjoaja on merkitty ennakonpidätysrekisteriin.

11 11/13 Hankintasopimusten kartelliehto Toimittaja vahvistaa tämän sopimuksen allekirjoituksella, ettei se ole tähän sopimukseen liittyen toiminut eikä se tämän sopimuksen voimassa ollessa toimi sellaisessa yhteistyössä tai yhteisymmärryksessä muiden tarjouskilpailutuksen tarjoajien kanssa, jonka tarkoituksena on tarjouskilpailun hinnoitteluun, maksuihin tai niiden laskentaperusteisiin vaikuttaminen, markkinoiden tai hankintalähteiden jakaminen tai muu kilpailun rajoittaminen. Mikäli Toimittaja on toiminut vastoin tätä velvoitetta, tulee Toimittajan suorittaa Tilaajalle sopimussakkona 10 % Toimittajan kokonaistoimituksen arvosta kartellin voimassaoloajalta, sekä korvata sopimussakon ylittävä Tilaajalle syntynyt vahinko, kustannus tai vastuu mukaan lukien oikeudenkäyntikulut ja asian selvittämisestä johtuneet kustannukset. Tämä ehto on voimassa myös sopimuksen päätyttyä. Tilaajavastuulaki Palveluntuottajan on tarvittaessa toimitettava tilaajalle tilaajavastuulain mukaiset selvitykset ennen sopimuksen allekirjoittamista ja tarvittaessa sopimuskauden aikana. Työturvallisuus Palveluntuottaja hoitaa kustannuksellaan kaikki työturvallisuussäännösten vaatimat toimenpiteet. Henkilöstö Henkilöstöllä tulee olla sujuva ja tehtäviin riittävä suomen kielen taito ja heidän on opeteltava käyttämään muita asiakkaiden tarvitsemia kommunikointikeinoja. Palvelun sisältö Tarjotun palvelun tulee sisältää tarjouspyynnön liitteessä "PALVELUKUVAUS (Liite 1).docx" mainittu kokonaisuus Asukkaiden vuokrien laskutus Palvelun tuottaja laskuttaa asukkaiden vuokrat kuukausittain välivuokrausmenettelyllä tilaajan lukuun veloituksetta 9. Salassapito, vaitiolovelvollisuus ja sopimussakko Hankintasopimuksessa sovitaan erikseen ja yksityiskohtaisesti salassapitoehdoista. 10. Tarjouksen voimassaoloaika Tarjouksen on oltava voimassa saakka. 11. Päätöksenteon perusteet Valintaperusteena käytetään laatua, jonka painoarvo on 100 %. Palveluntarjoajan tulee täyttää kaikki ehdottomat laatuvaatimukset, jonka jälkeen tarjoaja siirtyy laadunarvioinnissa lisäpisteiden tuomaan valintaprosessiin. Laadun lisäpisteiden yhteissumma on hankinnan valintaperuste. Arvioitaville laatukriteereille annetaan pisteitä seuraavasti: 0 p = ei vastaa tavoitteita 1 p = vastaa jossain määrin tavoitteita 2 p = vastaa tavoitteita 3 p = vastaa käsitystä hyvästä tuotteesta 4 p = vastaa käsitystä hyvästä tuotteesta ja osoittaa lisäarvoa toiminnalle 5 p = vastaa käsitystä hyvästä tuotteesta, osoittaa merkittävää lisäarvoa toiminnalle ja osoittaa palveluntuottajan vahvaa kokemusta kehitysvammahuollosta Eniten arviointipisteitä saanut tarjous saa kriteerin täydet pisteet ja muut suhteessa siihen. Arvioinnissa painotetaan konkreettisuutta, innovatiivisuutta ja vaikutusta palveluyksikön käytännön toimintaan.

12 12/13 Katso tarkat hankinnan kohteen kriteerit kohdasta Hankinnan kohteen kriteerit. 12. Hylkäämisperusteet Tarjous hylätään, jos tarjouspyynnössä esitetyt vaatimukset eivät täyty tai jos tarjous ei muilta osin vastaa tarjouspyyntöä tai jos tarjous saapuu myöhästyneenä. Lisäksi poissulkemisessa noudatetaan hankintalain 53 :ä ja 54 :ä. 13. Sopimusmenettely Valitun tarjoajan kanssa tehdän kirjallinen sopimus ja hankintasopimus syntyy vasta sen jälkeen, kun sopimus on allekirjoitettu. Tarjouspyyntöä ja tarjousta käytetään sopimuksen teon pohjana. Hankinnassa noudatetaan ensisijaisesti tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden ehtoja ja toissijaisesti yleisiä palveluhankintoja koskevia sopimusehtoja ( JYSE 2009 ). Lisäksi palveluntuottajan tulee noudattaa voimassa olevaa sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntöä, yksityisten sosiaalipalvelujen valvontaan liittyvää lainsäädäntöä sekä valtakunnallisia ohjeita ja suosituksia. Osapuolilla on oikeus purkaa sopimus kokonaan tai osittain, jos toinen osapuoli olennaisesti rikkoo sopimusvelvoitteitaan eikä kohtuullisessa ajassa korjaa laiminlyöntiään kirjallisesta huomautuksesta huolimatta. Kumpikaan osapuoli ei saa siirtää tehtyä sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman toisen osapuolen kirjallista suostumusta. Mikäli tarjouspyynnössä, tarjouksessa ja ostopalvelusopimuksessa on keskenään ristiriitaisia tietoja, asiakirjojen noudattamisjärjestys on seuraava: 1. ostopalvelusopimus, 2. tarjouspyyntö ja 3. tarjous. 14. Tarjousasiakirjojen julkisuus Hankintapäätös ja sen liitteet ovat julkisia päätöksen allekirjoituksen jälkeen. Muut hankintaasiakirjat ovat julkisia sopimuksen tekemisen jälkeen. Tarjoajalla on oikeus saada tieto hankinta-asiakirjoista päätöksen tekemisen jälkeen. Jos tarjoajan mielestä jokin osa tarjousta sisältää liikesalaisuuksia, tarjoajan on ilmoitettava nämä tiedot erillisellä liitteellä. Hinta ei ole liikesalaisuus. 15. Erimielisyyksien ratkaiseminen Sopimuksesta johtuvat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti sopimusosapuolten välisissä neuvotteluissa. Mikäli neuvotteluissa ei päästä yhteisymmärrykseen, erimielisyydet ratkaistaan Varsinais- Suomen käräjäoikeudessa. 16. Muut asiat Tilat Kiinteistön omistaa Kehitysvammaisten Palvelusäätiö ja kiinteistön haltijana toimii tilaaja erilliseen vuokrasopimukseen perustuen. Raportointi Valitun palveluntuottajan on kirjallisesti esitettävä tilaajalle ehdottomien vaatimusten ja lisälaatupisteiden toteutuminen palvelussaan. Palveluntuottajan tulee ottaa huomioon määräys yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajien omavalvontasuunnitelman laatimisesta (laki 922/2011 6). Dokumentit on toimitettava tilaajalle kalenterivuosittain seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä. Ensimmäinen dokumentti on toimitettava

13 13/13 Palveluntuottaja kerää asiakaspalautetta ja palautteet dokumentoidaan sekä yhteenveto palautteesta, muistutuksista ja reklamaatioista ym. toimitetaan tilaajalle kalenterivuosittain seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä. Ensimmäinen dokumentti on toimitettava Tarjouksen sisältö Tarjouksen tulee sisältää vähintään tässä tarjouspyynnössä vaaditut tiedot. Muulla tavalla tehtyä tarjousta ei oteta huomioon. Tarjouksen laatimiskielen tulee olla suomi. Tarjoajien soveltuvuuden arvioimiseksi tarjoukseen on liitettävä kohdassa tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset vaaditut selvitykset ja todistukset. Hankintapäätöksen mahdollista sähköistä tiedoksiantoa varten tarjoajaa pyydetään ilmoittamaan tarjouksessaan sähköinen yhteystietonsa (sähköposti tai faksi). 17. Lisätiedot Lisätietokysymykset on lähetettävä 12 päivää ennen tarjouspyynnön tai osallistumispyynnön määräajan umpeutumista. Kysymykset tulee lähettää Tarjouspalvelu-toimittajaportaalista. Samasta paikasta löytyvät myös kysymyksiin annetut vastaukset. Vastaukset mahdollisiin kysymyksiin annetaan mennessä. Muilla tavoin esitettyihin kysymyksiin ei vastata. 18. Tarjouksen lähettäminen Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava viimeistään: klo 15:00 Tarjoukset on lähetettävä sähköisesti Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista osoitteessa https://tarjouspalvelu.fi/naantali. 19. Allekirjoittajat Iiro Pöyhönen, perusturvajohtaja Airi Laurila, vs. talouspäällikkö

Lohjan kaupunki. Tarjouspyyntö 30513 Päiväys 17.04.2015

Lohjan kaupunki. Tarjouspyyntö 30513 Päiväys 17.04.2015 Päiväys 17.04.2015 1/10 TARJOUSPYYNTÖ 30513 Lääkkeiden koneellinen annosjakelu ja toimituspalvelu 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Jarkko Lämsä Suomi puh. fax +358 193691141 jarkko.lamsa@lohja.fi

Lisätiedot

Forssan kaupunki. Tarjouspyyntö 09864 Päiväys 20.12.2013

Forssan kaupunki. Tarjouspyyntö 09864 Päiväys 20.12.2013 1/13 TARJOUSPYYNTÖ 09864 Ikääntyneiden tehostettu palveluasuminen 1. Hankintayksikön perustiedot Yhteystiedot: Suomi Vastaanottaja: Tuula Suominen puh. +358 341415531 fax tuula.suominen@forssa.fi Osoite,

Lisätiedot

Naantalin kaupunki. Tarjouspyyntö 32244 Päiväys 21.05.2015

Naantalin kaupunki. Tarjouspyyntö 32244 Päiväys 21.05.2015 1/7 TARJOUSPYYNTÖ 32244 Naantalin kaupungin varhaiskasvatuksen ja koulujen tila- ja palveluverkkosuunnitelma 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Sivistysvirasto Timo Saario PL 43 21101 Naantali

Lisätiedot

KORJAUSILMOITUS: Heinäveden terveyskeskuksen lääkäripalvelut

KORJAUSILMOITUS: Heinäveden terveyskeskuksen lääkäripalvelut 1/16 TARJOUSPYYNTÖ 27756 KORJAUSILMOITUS: Heinäveden terveyskeskuksen lääkäripalvelut 1. Hankintayksikön perustiedot Yhteystiedot: Länsikatu 15 rak. 4A, 2. krs, PL 11 Suomi Vastaanottaja: Niina Ruuskanen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ Tp_Lääkäripalvelut/ Satakunnan Työterveyspalvelut

TARJOUSPYYNTÖ Tp_Lääkäripalvelut/ Satakunnan Työterveyspalvelut 1/8 TARJOUSPYYNTÖ Tp_Lääkäripalvelut/ Satakunnan Lääkäripalvelut /Satakunnan, liikelaitos 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Suomi puh. +358 447011222 Tarjoukset lähetettävä: Tarjous lähetettävä

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI VALKEAKOSKEN KAUPUNKI VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN JÄRJESTÄMISVASTUULLA OLEVIEN TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1/17 Sisällysluettelo 1 Hankinnan kohde... 2 2 Sopimusaika... 3 3 Hankintaa

Lisätiedot

Helsingin kaupungin rakennusvirasto. Tarjouspyyntö HEL 2015-006078 Päiväys 20.05.2015

Helsingin kaupungin rakennusvirasto. Tarjouspyyntö HEL 2015-006078 Päiväys 20.05.2015 1/9 TARJOUSPYYNTÖ HEL 2015-006078 Rakennusviraston arkiston ja arkistokalusteiden muutto 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Hallinto-osasto Oili Khadraoui Suomi puh. +358 931038430 fax oili.khadraoui@hel.fi

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin valaisimien vaihtotyöurakka 32833 / 2015

Pieksämäen kaupungin valaisimien vaihtotyöurakka 32833 / 2015 1/10 TARJOUSPYYNTÖ 32833 / 2015 Pieksämäen kaupungin valaisimien vaihtotyöurakka 32833 / 2015 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Päivi Nykänen Suomi puh. fax Tarjoukset lähetettävä: Tarjous

Lisätiedot

Virtasalmen kaatopaikan sulkemisen pintarakenneurakka 32790 / 2015

Virtasalmen kaatopaikan sulkemisen pintarakenneurakka 32790 / 2015 1/9 TARJOUSPYYNTÖ 32790 / 2015 Virtasalmen kaatopaikan sulkemisen pintarakenneurakka 32790 / 2015 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Tapani Mähönen PL 125 76101 Pieksämäki Suomi puh. +358

Lisätiedot

Tehostetun palveluasumisen sääntökirja

Tehostetun palveluasumisen sääntökirja Tehostetun palveluasumisen sääntökirja Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-803-8 (pdf) ISBN 978-951-563-815-1 (nid.) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa 3 1 Määritelmät 3 2

Lisätiedot

Henkilökohtaisten avustajien lakisääteinen työtapaturmavakuutus ja ryhmähenkivakuutus

Henkilökohtaisten avustajien lakisääteinen työtapaturmavakuutus ja ryhmähenkivakuutus 1/8 TARJOUSPYYNTÖ A 11/2012 Henkilökohtaisten avustajien lakisääteinen työtapaturmavakuutus ja ryhmähenkivakuutus 1. Hankintayksikön perustiedot Yhteystiedot: Suomi Vastaanottaja: Veera Lavikkala puh.

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä. Tarjouspyyntö 415/10.03.02/2014 Päiväys 27.03.2015

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä. Tarjouspyyntö 415/10.03.02/2014 Päiväys 27.03.2015 1/6 TARJOUSPYYNTÖ 415/10.03.02/2014 Lieksan Kuhmonkadun tekniikkatalon rakentaminen, RAU-työt, sivu-urakka 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Suomi puh. +358 132442288 merja.kautto@pkky.fi

Lisätiedot

Tarjottavan palvelun tulee sijaita Loimaan kaupungin keskustaalueella.

Tarjottavan palvelun tulee sijaita Loimaan kaupungin keskustaalueella. TARJOUSPYYNTÖ LASTEN PÄIVÄHOIDOSTA JA ESIOPETUKSESTA Loimaan kaupunki pyytää tarjousta Hilma ilmoituskanavassa 25.06.2015 julkaistun ilmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti lasten

Lisätiedot

IS-Hankinta Oy. Tarjouspyyntö 25151 Päiväys 02.12.2014. Tarjoukset lähetettävä: Tarjous tai osallistumishakemus lähetettävä Tarjouspalvelu.

IS-Hankinta Oy. Tarjouspyyntö 25151 Päiväys 02.12.2014. Tarjoukset lähetettävä: Tarjous tai osallistumishakemus lähetettävä Tarjouspalvelu. 1/6 TARJOUSPYYNTÖ 25151 Varpaisjärven nuohouspiiri 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Pohjois-Savon pelastuslaitos Volttikatu 1 A 70150 Kuopio Suomi puh. +358 447188100 paavo.tiitta@kuopio.fi

Lisätiedot

- Työn vaativuuden ja henkilökohtaisen työsuorituksen arviointijärjestelmä -

- Työn vaativuuden ja henkilökohtaisen työsuorituksen arviointijärjestelmä - NAANTALIN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ 1 (10) - Työn vaativuuden ja henkilökohtaisen työsuorituksen arviointijärjestelmä - 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Naantalin kaupunki 0135457-2 Riitta

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta. Tarjouspyyntö PT23978 Päiväys 20.11.2014

Kirkkonummen kunta. Tarjouspyyntö PT23978 Päiväys 20.11.2014 1/6 TARJOUSPYYNTÖ PT23978 Suun terveydenhuollon henkilöstön vuokraus 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Esa Lindell Suomi puh. +358 504137461 fax esa.lindell@kirkkonummi.fi Tarjoukset lähetettävä:

Lisätiedot

LOHJAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dnro 474/05.05.00/2013 PERUSTURVATOIMI 8.10.2014

LOHJAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dnro 474/05.05.00/2013 PERUSTURVATOIMI 8.10.2014 LOHJAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dnro 474/05.05.00/2013 PERUSTURVATOIMI 8.10.2014 TURVAPUHELINPALVELUN HANKINTA 1. HANKINNAN KOHDE Lohjan kaupungin perusturvatoimi pyytää tarjousta turvapuhelinpalvelun tuottamisesta.

Lisätiedot

Ensihoito- ja sairaankuljetuspalvelut. kirjaamo.perusturva@kirkkonummi.fi. Yhteyshenkilö talouspäällikkö Sirpa Roos, p.

Ensihoito- ja sairaankuljetuspalvelut. kirjaamo.perusturva@kirkkonummi.fi. Yhteyshenkilö talouspäällikkö Sirpa Roos, p. TARJOUSPYYNTÖ 1 TARJOUSPYYNTÖ ENSIHOITO- JA SAIRAANKULJETUSPALVELUN TUOTTAMISESTA (Dno 53/135/2010) Hankintayksikkö Osoite Hankinnan tunnus Sähköposti Kirkkonummen kunnan perusturva Perusturvan kirjaamo/terveyskeskus

Lisätiedot

TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA

TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA Vanhuspalvelut TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA 16.2.2015 (17.3.15) PSOP Seudullinen palveluseteli Turku, Kaarina SISÄLLYSLUETTELO 1. Soveltamisala... 3 2. Määritelmät... 3 3. Palvelujärjestelmän

Lisätiedot

1. Sopijapuolet. 2. Sopimuksen kohde. Vihdin kunta, kalusteiden tarjouspyyntö liite 3: Sopimusluonnos 1/9. Asiakas (tilaaja)

1. Sopijapuolet. 2. Sopimuksen kohde. Vihdin kunta, kalusteiden tarjouspyyntö liite 3: Sopimusluonnos 1/9. Asiakas (tilaaja) Vihdin kunta, kalusteiden tarjouspyyntö liite 3: Sopimusluonnos 1/9 1. Sopijapuolet Asiakas (tilaaja) Vihdin kunta Asemantie 30 03100 Nummela Sopimuksen yhteyshenkilöt: nimi sähköposti puhelin Toimittaja

Lisätiedot

V A L K E A K O S K I

V A L K E A K O S K I HAMMASLÄÄKÄRIN TYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA 1 Yleistä Valkeakosken kaupunki pyytää tarjousta hammaslääkärin työvoiman vuokraamisesta sopimuskaudelle 2.5. 31.12.2012 tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Hankinnan

Lisätiedot

1. Sopijapuolet Asiakas. 2. Sopimuksen tausta. 3. Sopimuksen kohde. Hankintasopimusluonnos 1 4.12.2014

1. Sopijapuolet Asiakas. 2. Sopimuksen tausta. 3. Sopimuksen kohde. Hankintasopimusluonnos 1 4.12.2014 Hankintasopimusluonnos 1 1. Sopijapuolet Asiakas KERAVAN KAUPUNKI, Kaupunkitekniiikka-Liikelaitos (jatkossa tilaaja) Kultasepänkatu 7, Toimittaja xxxxxxxxxxxxxxxxx (jatkossa palveluntuottaja) 2. Sopimuksen

Lisätiedot

Paimion kaupunki, Sauvon kunta ja Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä järjestävät tarjouskilpailun:

Paimion kaupunki, Sauvon kunta ja Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä järjestävät tarjouskilpailun: Työterveyspalvelujen hankinta TYÖTERVEYSPALVELUJEN HANKINTA Paimion kaupunki, Sauvon kunta ja Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä järjestävät tarjouskilpailun: Hankinnan kohde Pyydämme kirjallisia

Lisätiedot

Ostettavan palvelukokonaisuuden kuvaus on liitteenä 1.

Ostettavan palvelukokonaisuuden kuvaus on liitteenä 1. LOHJAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ PERUSTURVATOIMI 19.12.2014 SEULONTAMAMMOGRAFIATUTKIMUSTEN HANKINTA 1. Hankinnan kohde Lohjan kaupunki pyytää tarjoustanne terveydenhuoltolakiin (1326/2010) ja seulontaasetukseen

Lisätiedot

VANHUSTEN AVOHOIDON ERÄIDEN PALVELUJEN PUITEJÄRJSTELY, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN

VANHUSTEN AVOHOIDON ERÄIDEN PALVELUJEN PUITEJÄRJSTELY, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN 1 (10) VANHUSTEN AVOHOIDON ERÄIDEN PALVELUJEN PUITEJÄRJSTELY, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN Jämsän kaupunki (myöhemmin tilaaja) järjestää tarjouskilpailun vanhusten avohoidon eräiden palvelujen järjestämiseksi

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä 9.10.2014

Peruspalvelukuntayhtymä 9.10.2014 TARJOUSPYYNTÖ PSYKIATRI-KONSULTAATIOPALVELUT Peruspalvelukuntayhtymä Kallio (jatkossa Kallio) tuottaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut Alavieskan ja Sievin kunnille sekä Nivalan ja Ylivieskan kaupungeille.

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Henkilökohtaisten avustajien palkkahallinnon järjestäminen A 19/2010

Tarjouspyyntö Henkilökohtaisten avustajien palkkahallinnon järjestäminen A 19/2010 Tarjouspyyntö Henkilökohtaisten avustajien palkkahallinnon järjestäminen A 19/2010 3.1.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. ETELÄ-KARJALAN HANKINTAPALVELUIDEN ESITTELY... 1 2. TARJOUSPYYNNÖN KOHDE JA LAAJUUS... 1

Lisätiedot

IS-Hankinta Oy. Tarjouspyyntö 08709 Päiväys 13.06.2013

IS-Hankinta Oy. Tarjouspyyntö 08709 Päiväys 13.06.2013 1/22 TARJOUSPYYNTÖ 08709 TUORETUOTTEET 1. Hankintayksikön perustiedot Yhteystiedot: Suomi Vastaanottaja: Pekka Tiilikainen puh. +358 447182920 pekka.tiilikainen@is-hankinta.fi Osoite, josta saa lisätietoja:

Lisätiedot

DIPAL 1.4.2015 LIITE 7

DIPAL 1.4.2015 LIITE 7 DIPAL 1.4.2015 LIITE 7 Sopimusluonnos 1 (18) HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN JA TOIMITTAJAN VÄLINEN < > HUSLABIN JA HUS APTEEKIN KULJETUSPALVELUJA KOSKEVA SOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

SÄHKÖNHANKINTAPALVELU

SÄHKÖNHANKINTAPALVELU 1(10) SÄHKÖNHANKINTAPALVELU Seutukeskus Oy Häme on Hämeenlinnan seudun kuntien omistama osakeyhtiö. Sen tehtävänä on vastata keskitetysti Hämeenlinnan seudun kuntien ja yhteisöjen palkka- ja taloushallinnosta,

Lisätiedot