Muuttuva asiantuntijuus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Muuttuva asiantuntijuus"

Transkriptio

1 0 Muuttuva asiantuntijuus - Modernin ajan suljetusta asiantuntijuudesta, kohti postmodernia, jaettua asiantuntijuutta sosiaalityössä Anu Angeria/ Sosiaalitieteellisen tutkimuksen perusteet SSOSS1203 kandidaatin tutkielma Sosiaalityö Lapin yliopisto Kevät 2011 Maarit Kairala

2 1 Sisällys Sisällys...1 Johdanto Modernin ajan suljetusta asiantuntijuudesta Moderni aika ja professionaalistuminen Suljettu asiantuntijuus ja sektorikeskeinen toimintatapa Kohti jälkimodernia Postmoderniaika ja avoin asiantuntijuus...8 Sosiaalityö kumppanuussuhteena Deprofessionaalistumisen uhka Ja moniammatillista, jaettua asiantuntijuutta Kollektiivinen, jaettu asiantuntijuus Jaetun asiantuntijuuden mahdollisuudet Jaetun asiantuntijuuden haasteet Muuttunut asiantuntijuus...19 Lähteet...22

3 2 Johdanto Sosiaalityötä pidetään hyvinvoinnin asiantuntija-ammattina, jolla on oma erityislaatunsa. Sosiaalityössä asiantuntijuuden haasteena voidaan pitää hyvinvoinnin käsitteen muutosalttiutta ja monisärmäisyyttä; Toisin kuin esimerkiksi insinööri, joka opeteltuaan jonkin tietyn kaavan voi luottaa sen toimivuuteen tilanteessa kuin tilanteessa, vaaditaan sosiaalityöntekijältä lähes rajatonta tietoa ja osaamista alan erityiskysymyksiin liittyen. (Niinikoski-Karvinen ym. 2007). Kuten monissa muissakin ammateissa, muodostuu asiantuntijuus sosiaalityössä monitasoisen tietämisen, osaamisen ja valmiuksien kokonaisuudesta. Osaamisalueista ydinalueiksi nousevat yhteiskunnallinen -, resurssi-, innovaatio- ja tutkimuksellinen osaaminen sekä vuorovaikutus-, arvo- ja menetelmäosaaminen. ( Karvinen-Niinikoski 2007.) Asiakkaiden tilanteet ja ongelmat ovat useimmiten sellaisia, jotka vaativat työntekijää pohtimaan ja reflektoimaan omaa toimintaansa enemmän kuin joissakin muissa ammateissa. Niinpä edellä mainittujen asiantuntijuuden osa-alueiden lisäksi sosiaalityössä painottuu vahvasti myös itsesäätelytiedon, eli metakognitiivisten ja reflektiivisten tietojen ja taitojen merkitys. Asiantuntijuus konkretisoituu ammattikäytännöissä: kumppanuutta, vuorovaikutussuhteen dialogisuutta ja asiakkaan osallisuutta painottavassa asiakastyössä. (Niinikoski-Karvinen, 2007; Karvinen 1996, 18 ja Kananoja 2000, 13). Sosiaalityö ja siinä tarvittava asiantuntijuus ovat syntyneet ja kehittyneet modernin aikakaudella, jolloin modernit yhteiskunnat loivat professionaalisen tradition. Asiantuntijuuden nähtiin rakentuvan kolmijalan, eli tieteen, instituutioiden ja professioiden pohjalta, jossa ei nähty sijaa maallikkojen asiantuntijuudelle. Myös rajat eri ammattikuntien ja asiantuntijoiden välillä piirrettiin tiukan hierarkkisesti ja toiminta oli sektorikeskeistä, yksilöasiantuntijuutta painottavaa. Viime vuosikymmeninä tapahtuneiden yhteiskunnallisten ja globaalisten muutosten myötä on asiantuntijuuden määrittelyssä ja muodossa kuitenkin tapahtunut muutoksia. (Eräsaari 2002). Postmodernin yhteiskunnan työelämä edellyttää tietokokonaisuuksien hallitsemista ja uudenlaista asennoitumistapaa. Yksilöiltä vaaditaan nopeaa sopeutumiskykyä uusiin tilanteisiin sekä taitoa irrottautua entisistä jo vanhentuneista toimintamalleista. Myös

4 3 asiakkaiden tietoisuus ja tietämys on lisääntynyt ja näin ollen perinteinen ylhäältä alaspäin sovellettu asiantuntijuus ei enää toimi, vaan asiakkaat on nähtävä tasavertaisina asiantuntijoina, joilla on paras asiantuntijatieto omasta tilanteestaan. (Karisto & Takala 1990). Postmoderni aikakausi haastaa näin ollen myös sosiaalityön asiantuntijuuden luonteen. Tieteellinen tieto ei ole enää vain professioiden edustajien hallussa, vaan raja-aita asiakkaan ja asiantuntijan välillä on hämärtynyt. Myös eri väestöryhmien palvelujen tarve on muuttunut niin, että ihmisten tarpeet ovat yhä useammin sellaisia, joihin pystytään parhaiten vastaamaan moniammatillisella, eri asiantuntijoista koostuvalla tiimityöskentelyllä. Tämä näkyy myös sosiaalityön virallisissa kehittämisohjelmissa; sektoreiden rajat ylittävää yhteistyötä ja sen kehittämistä on viime vuosina ohjattu erilaisilla valtakunnallisilla ohjelmilla. (Kilpeläinen & Sankala 2010; Eräsaari 2002, 30.) Näistä mittavin on Paras-hanke, eli kunta- ja palvelurakenneuudistus, jolla pyritään uudistamaan sekä sosiaali- että terveydenhuollon palvelujärjestelmää ihmisten muuttuneita palvelutarpeita vastaavaksi että vastamaan muihin sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskeviin tulevaisuuden haasteisiin, kuten väestörakenteen muutokseen ja kuntien rahoitusongelmiin. Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisessa kehittämisohjelmassa (Kaste ) todetaan puolestaan, että sosiaali- ja terveyspalveluiden organisoinnissa on vähennettävä järjestelmäkeskeisyyttä ja eri hallinnon alojen ja ammattiryhmien välisiä rajoja palvelujen järjestämisessä. (STM 2007.) Kandidaatin tutkielmani tarkoituksena on tarkastella asiantuntijuuden luonteen muutosta sosiaalityössä sekä muutoksen mukanaan tuomia haasteita ja mahdollisuuksia. Työni punaisen langan tarkoituksena on johdattaa lukijaa modernilta aikakaudelta, jolloin sosiaalityö professionaalistui ja sen asiantuntijuus kehittyi nykyiseen muotoonsa, postmodernille aikakaudelle, jossa asiantuntijuus on muokkaantunut ja saanut uudenlaisia piirteitä.

5 4 1. Modernin ajan suljetusta asiantuntijuudesta 1.1 Moderni aika ja professionaalistuminen Modernilla viitataan 1900-luvun alkuvaiheessa alkaneeseen ajanjaksoon länsi-maissa. Sen johtavana periaatteena on katsottu olevan alkutiedon tai tiedonlähteen löytäminen; kaikelle on olemassa luotettava ja paikkansa pitävä selitys. Modernin pääpiirteiksi on kuvailtu muun muassa historian ymmärtämistä ennalta määriteltynä ja asteittain etenevänä suuntana. Ihmisten arkielämää leimasi tietty ennustettavuus elämänkulussa, joka perustui yhteiskunnassa vallitseviin yleisesti hyväksyttyihin normeihin ja sääntöihin. ( Parton 2005, 238). Modernin aikakaudella tapahtui myös ammattikuntien professionaalistuminen, sillä liberalismin leviäminen loi mahdollisuuden poliittisten, taloudellisten, ammatillisten ja muiden ryhmien itsenäisesti tapahtuvalle järjestäytymiselle. Kokeelliset menetelmät kehittivät tiedettä siten, että kulttuurinen ja filosofinen tieto korvautuivat systemaattisella asiatiedolla, jonka avulla voitiin vaikuttaa työnkohteeseen. Ammattityön perustaksi nousi näin ollen tieteellinen tieto. (Konttinen 1997, 49-50; Matthies 1994, 99; Eräsaari 1997, 64.) Sosiaalityön synty ajoittuu niin ikään modernisoitumisen alkuvaiheiden aikaisiin sosiaalisiin kysymyksiin ja sen professionaalinen vakiintuminen modernisaatiokehityksen mukanaan tuoman yhteiskunnallisen työnjaon kehitykseen. Sosiaalityötä kuvataankin usein modernin aikakauden lapseksi, jonka ammatillisen käytännön perusteet ovat etiikkaa myöten modernistisia. Uskottiin tieteellisen tiedon merkitykseen käytännölle, yhteiskunnalliseen edistykseen, parempaan maailmaan kaikille, sosiaaliseen tasa-arvoon ja oikeudenmukaisuuteen sekä kaikkien yhtäläiseen ihmisarvoon. Myös sosiaalityön missio syrjäytymistä ja yhteiskunnan eriarvoistumista vastaan taistelu kumpuaa tuon ajan yhteiskunnallisista arvoista. (Karvinen-Niinikoski 2009, 131; Raunio 2000.) Professionaalistuminen tarkoitti ammatillisten tunnusmerkkien vahvistumista, minkä johdosta sellaiset modernit professiot, kuten esimerkiksi lääkärit, opettajat, lakimiehet ja sosiaalityöntekijät saivat koulutukseen ja tutkintoon perustuvan, valtiovallan takaaman yksinoikeuden tiettyyn työtehtävään. Huomattavaa on, että professioiden yleinen

6 5 rakenne on säilynyt edellä mainitun kaltaisena koko modernin aikakauden, 1800-luvun puolivälistä aina vuosituhannen vaihteeseen. ( Eskola 2003, 108; Konttinen 1997, 52). Sosiaalityön oma modernisaatio ja professionaalistuminen ei kuitenkaan ole edennyt historiallisesti samaan tahtiin kuin esimerkiksi teollisuuden kehitys tai hyvinvointivaltioprojekti. Paremminkin voisi käyttää nimitystä modernisaation ja professionaalistumisen asteittainen edistyminen. Prosessin ensimmäinen vaihe oli sosiaalityön virallistuminen epävirallisesta. Tällä haettiin ratkaisua muun muassa monimutkaistuviin hallinnollisiin tehtäviin sekä rationaalisempaan toimintaan. Julkisella vastuulla olevan kontrollin katsottiin olevan objektiivisempaa kuin esimerkiksi naisyhdistyksen harjoittamassa hyväntekeväisyys työssä. Modernisaatioprosessin toisessa vaiheessa sosiaalityö ammatillistui ei-ammatillisesta toiminnasta, joka tarkoitti koulutuksen edellytystä sosiaalityön tehtävien hoitoon. (Matthies 1994, 103.) Kolmas vaihe sosiaalityön modernisaatioprosessissa piti sisällään tieteellistymisen, joka tapahtui suhteellisen myöhään, vasta 1980-luvulla, verrattuna muihin professioihin. Sisällöllisesti sosiaalityön modernisaatio on selkeyttänyt sosiaalityön luonnetta omana ammatillisena, tietyn koulutuksen edellyttämänä tehtävänä ja turvannut sille hyvinvointivaltiollisen aseman ja institutionaaliset välineet. Silti epäilijöitäkin on aina riittänyt, sekä kansan että tutkijoiden keskuudessa. Kriittisten puheenvuorojen mukaan sosiaalityö ei ole koskaan saavuttanutkaan lääkäreihin tai muihin perinteisiin, pitkät juuret omaaviin ammatteihin verrattavaa modernin tieteellis-rationaalisen professionalismin tilaa. (Juhila 2006; Matthies 1994, ) 1.2 Suljettu asiantuntijuus ja sektorikeskeinen toimintatapa Asiantuntijuutta on määritelty professionaalisen ammattikunnan ja sen edustajien ominaisuutena, erityistietämyksenä, joka legitimoi erilaisten sosiaalisten instituutioiden aseman ja toiminnan. Moderniin aikakauteen kuului vahvasti asiantuntijuuden näkeminen tieteen, instituutioiden ja professioiden kolmijalan pohjalta, joka osin pitää paikkansa tänäkin päivänä. Asiantuntijuuden luonne oli siis pitkälti niin sanottua

7 6 suljettua, vertikaalista asiantuntijuutta. Suljetussa asiantuntijuudessa asiantuntija nähtiin tieteelliseen rationaliteettiin kuuluvan luotettavan instituution tai profession edustajana (esimerkiksi lääkäri, lakimies). Maallikon rooli oli hyväksyä asiantuntijan antama totuus, sillä vastaväitteille on heikosti sijaa. (Eräsaari 2002, 30.) Suljettu asiantuntijuus tarkoitti suuressa määrin myös organisaation rajojen sulkeutumista, eli ajateltiin, että tietyn alan asiantuntijuutta oli vain kyseisellä organisaatiolla ja sen tuli hoitaa tehtävänsä. (Virtanen 1999, ) Tämänkaltainen kehitys lähti voimakkaasti liikkeelle 1960-luvulta, jolloin pyrittiin täsmällisempään erityisosaamisen eri tehtävä kentillä. Sektorikeskeinen toimintatapa tarkoitti erityispalveluiden lisäksi perustason palveluiden järjestämistä kulloiseenkin tehtävään erikoistuneen palveluyksikön tai asiantuntijan toimesta. Käytännössä tämä näkyi siten, että asiakkaan ongelmia saattoi hoitaa monta eri viranomaista omalta taholtaan toisistaan välttämättä tietämättä. Sosiaalityössä sektorikeskeisyys on tullut parhaiten esiin toimeentulotuki- ja lastensuojeluasioiden käsittelyn eriytyneisyytenä. Myös sellaiset palvelut kuin A-klinikka, perheneuvolat ja vammaisryhmien palvelut on alusta asti järjestetty omissa yksiköissään ja tiloissaan. Tätä nykyisin voimakkaasti kritisoitua asiakkaiden luukuttamista on perusteltu muun muassa parhaan mahdollisen asiantuntemuksen, työntekijän kiinnostuksen ja palvelun laadun varmistamisella. (Isoherranen ym. 2007; Lehto ym. 2001). Sosiaalityö liittämis-kontrolli suhteena Sosiaalityön käytännössä suljettu asiantuntijuus tarkoittaa asiakkaan näkemistä hierarkkisesti alemmassa asemassa olevana palvelun tarjoajaan ja asiantuntijaan nähden. Asiakasta ei pidetä tasa-arvoisena palvelun arvioitsijana, vaan enemmänkin kohteena jonka tilannetta punnitaan etäännyttävän auktoriteetin näkökulmasta. Asiakkuus ja asiakas rakentuu suhteessa moraaliseen auktoriteettiin, jolloin sosiaalityö suuntautuu ylhäältä alas. (Raitakari 2002, 48). Juhilan (2006) mukaan suljetussa asiantuntijuudessa työntekijän ja asiakkaan välinen suhde näyttäytyy liittämiskontrollimuotoisena

8 7 Sosiaalityöntekijä toimi tällöin tietäjänä (asiantuntija) ja asiakas tietämisen kohteena. Asiantuntijalla katsottiin olevan sellaista tietoa, jota kohteella ei ole ja jonka avulla hän pystyy jäsentämään kohteen tilanteen ja omaavan tilanteeseen tarvittavat muutoksen avaimet. Asiantuntijan katsottiin myös olevan vastuussa asiakkaan muutoksen suunnan määrittelyssä. Esimerkkinä vertikaalisesta asiantuntijuudesta voidaan tarkastella sosiaalityön näkökulmasta syrjäytyneiden liittämistä yhteiskuntaan. Asetelma puhuu jo valmiiksi sen puolesta, että syrjäytyneet koetaan kohteeksi, jotka ulkopuolisen tahon kautta liitetään osaksi yhteiskuntaa. Asetelma sotii vahvasti myös sosiaalityön perustehtävää vastaan, aiheuttaen eettisiä ristiriitoja. (Juhila 2006.) Syrjäytyneen tilanteen muutokseen kääntävä tai avustava tekijä voi olla esimerkiksi työllistymiseen tai päihteettömyyteen tähtäävät toimenpiteet, joihin asiakkaalla harvoin on neuvotteluvaraa. Päinvastoin, toimenpiteistä kieltäytyminen aiheuttaa yleensä erilaisten sanktioiden käyttöönottoa, joihin sosiaalityöntekijällä toisaalta on myös lainsäädäntöön pohjaava velvollisuus. Sosiaalityöntekijä joutuu siis samanaikaisesti toimimaan sekä liittäjänä, että kontrolloijana ja asiakkaan rooli on vastaavasti saamattoman tai sairaan rooli. Asiakkaan näkökulmasta katsottuna tällaiseen asemaan joutuminen on kohteistavaa, jossa vaihtoehtoja on tasan kaksi: hyväksyykö saamansa diagnoosin ja siihen liittyvät toimenpiteet vai asettuuko vastarintaan ja ottaa vastaan mahdolliset sanktiot. Suhde asiakkaaseen on tällöin jyrkän dikotominen, sosiaalityöntekijän ja asiakkaan keskinäistä eriarvoisuutta korostava. (Juhila 2006.) Vaikka vertikaalinen asiantuntijuus ja sosiaalityön näyttäytyminen liittäjä-kontrolli työnä eivät sinällään ole täysin vanhan ajan jäänteitä, vaan usein yhä käytännössä eläviä tekijöitä, on sosiaalityössä kautta aikojen tunnettu vastenmielisyyttä tällaista asiantuntijuutta kohtaan. Jo ammattikunnan eettinen koodisto edellyttää toisenlaista toimintaa itsemääräämisoikeutta ja yksilön tahdon huomioon ottamista painottamalla. Liittämis- ja kontrollisuhteen mukaisesta sosiaalityön ymmärryksestä halutaankin eroon rakentamalla ja luomalla edellytyksiä täysin vastakkaiseen tulkintaan ja toimintaan. (Raitakari 2002, 50; Juhila 2006.) Postmoderni aikakausi luo osaltaan mahdollisuuksia tähän.

9 8 2. Kohti jälkimodernia 2.1 Postmoderniaika ja avoin asiantuntijuus Postmodernilla tarkoitetaan perustavanlaatuista muutosta, siirtymistä uuteen modernin jälkeiseen aikakauteen. Muutos on pitkälti seurausta länsimaiden valtajärjestelmissä tapahtuneista muutoksista sekä teollisuuden ja teknologian kehittymisestä. Muutoksen myötä yhteiskunnan perinteiset ammatit, luokkajaot, sukupuoliroolit, perhe ja muut yhteiskunnalliset instituutiot sekä tuotanto-, yritys- ja sektorirakenteet ovat murtuneet. (Beck 1994, 11-12; Rantala & Sulkunen 2006, 7.) Elämästä on tullut kaiken kaikkiaan epävakaisempaa ja elämänkulun ennustettavuus on nykyisin lähes mahdotonta. Elämäntilanteiden epävakaistuminen näkyy niin muutoksina työmarkkinoilla kuin ihmisten arkielämässä. Työttömyys, erityisesti pitkäaikaistyöttömyys, ja viime vuosina paljon puhuttanut pätkätyöläisyys ovat lisääntyneet. Myös ihmisten sosiaaliset siteet ovat löyhtyneet ja perherakenteet ovat nykyisin mitä moninaisimpia. Postmodernia elämää kuvaa niin ikään voimistuva yksilöllisyys, jolla tarkoitetaan ihmisten oman vastuun lisääntymistä valintojensa tekemisistä sekä hyvässä, että pahassa. (Raunio 2000.) Sosiaalityön asiantuntijuus on aina ollut sidoksissa omaan aikaansa, yhteiskuntaan ja siinä tapahtuviin muutoksiin. Postmoderniin aikakauteen siirtyminen asettaa modernistiseen aikaan pohjautuvat sosiaalityön toiminnan periaatteet vähintäänkin kyseenalaisiksi, sillä työtä ei voida enää perustaa yleispätevään normitukseen ja standardinmukaisiin käytäntöihin. Ihmisten elämä on jakaantunut toisiinsa nähden yhteismitattomiin elämänmuotoihin ja kulttuureihin, joista kukin vaatii erilaista ymmärtämistä ja toimenpiteitä. (Raunio 2000.) Tämä tulee hyvin näkyviin esimerkiksi lastensuojelussa, jossa perheiden ja lasten ongelmat ovat mitä moninaisempia ja vaativat näin ollen asioiden tarkastelua ja ymmärtämistä monesta eri näkökulmasta. Asiakkaiden luokittelu ongelmien mukaan ja ratkaisun tarjoaminen sen mukaan ei enää ole mahdollista, jos koskaan on ollutkaan. Jos ovat asiakkaiden tilanteet muuttuneet postmodernin ajan myötä, niin muutoksen tuulissa on myös ollut sosiaalityön käytännöt. Karvinen-Niinikoski ym. (2007) tuovat esiin kuinka sosiaalityön organisointiin liittyy tällä hetkellä monia ajankohtaisia

10 9 muutoksia, jotka ovat saaneet alkunsa jo pidemmän yhteiskunnallisen muutoksen takaa luvun alun talouslaman jälkeen myös Suomessa alkoi puhaltaa uusliberalismin tuulet, jonka seurauksena arvostelun kohteeksi tuli kaikenlainen valtiollinen puuttuminen ja markkinamekanismeja alettiin soveltaa entistä laajemmin. Hyvinvointivaltion sijasta on alettu käyttää yhä enemmän termiä hyvinvointiyhteiskunta, jonka piirteisiin kuuluu vastuun siirtäminen yksilöille, yhteisöille ja erilaisille vapaaehtoisjärjestöille. (Juhila 2006; Ks. myös Rantala & Sulkunen 2006, 15.) Uusliberalistiset tuulet ovat myös luoneet uudenlaisen hallinto- ja johtamiskulttuurin, niin sanotun new public managementin, jossa sosiaalityön itsenäinen liikkuma-ala ja työn tekemisen ehdot vaihtuvat ja työntekijöihin suuntautuvat osaamisen vaatimukset kasvavat ja määrittyvät uudella tavalla. Ne muuttavat asiantuntijoiden ja ammatissa toimivien työn ehtoja monin tavoin, vaatien työltä muun muassa tehokkuutta ja vaikuttavuutta. (Karvinen-Niinikoski 2007, Juhila 2006.) Käsillä olevassa postmodernissa, markkina- ja kilpailuyhteiskunnassa omat kyvyt on yhä enemmän puettava tuotteeksi. Teolliseen maailmaan kuuluva periaate työ tekee tuotteen kuvaa suurelta osin nykyisin myös tutkimusta, informaation tuotantoa, palvelua, hoivaa, hoitoa ja opettamista. Tuotteiden ja palveluiden tuottamisessa otetaan laaja-alaisesti käyttöön kokonaan uusia malleja toimia. Näitä ovat muun muassa työntekijöiden ammattitaidon uudenlaiset yhdistelmät ja pyrkimys joustavaan työnjakoon, yhteisöllisyyden ja yhteisen vastuun lisääminen työssä sekä uudenlaiset yhteistyömuodot asiakkaan kanssa. Koulutukseen perustuvana ammatti- ja reviirihierarkiana nähty asiantuntijuus on käynyt yhä keinotekoisemmaksi ja työelämän todellisuuden kannalta vähemmän merkityksellisemmäksi. (Julkunen 2007, 27; Engeström & Launis 1999, 65). Eräsaari (2002) tulkitsee postmodernin asiantuntijuuden avoimeksi asiantuntijuudeksi, jolla tarkoitetaan kontekstinsa avoimeksi jättävää ja kommunikaatiolle, kuten refleksiviteetille ja kyseenalaistamiselle, antautuvaa asiantuntijuutta. Tällöin mahdollisuutta jättäytyä tai kiinnittyä pelkästään tieteen sisäisiin periaatteisiin ei ole. Sosiaalityölle tämä on luonteenomainen suuntaus, sillä tieteen sisäisiin periaatteisiin kiinnittymisen sijaan sosiaalityölle ominaisempaa on ihmisten elämäpuitteisiin aktiivinen osallistuminen yhteiskunnallisia rakenteita ja elämänolosuhteita

11 10 muovaamalla, sulkematta pois vasta-asiantuntijuutta tai maallikkoperspektiiviä. Avoimella asiantuntijuudella onkin erityinen suhde yleisöön, koska sen perustana ei ole perinteinen asiantuntijuuden kolmijalka, vaan sen on otettava huomioon myös yleisö, eli sosiaalityössä asiakkaat. Asiantuntijan tuleekin muokata asiantuntija tietonsa selkeään ja asiakkaille ymmärrettävään muotoon. Ilman selkeyttä ja ymmärrettävyyttä kosketus asiakkaaseen tapahtuu vain pintapuolisesti ja luottamus jää usein syntymättä. Avoimessa asiantuntijuudessa keskeistä on maallikon ja asiantuntijan välisen jyrkän raja-aidan häipyminen; kuka tahansa voi olla asiantuntija. Postmoderni asiantuntija lähtee siis siitä, että asiakas on oman elämänsä aktiivinen subjekti, ratkaisujen tekijä sekä lopullinen vastuunkantaja. (Raitakari 2002, 51). Sosiaalityö kumppanuussuhteena Avoimempi, jaettu asiantuntijuus mahdollistaa myös sosiaalityön ja asiakkaan välisen hierarkkisen aseman tasoittumista. Juhilan (2006) mukaan sosiaalityö näyttäytyy tällöin kumppanuussuhteena, jossa sosiaalityöntekijä ja asiakas toimivat rintarinnan. Päinvastoin kuin liittämis-kontrollisuhteessa, kumppanuussuhteessa asiantuntija ja asiakas punnitsevat ja pohtivat asiakkaan elämää ja muutostarpeita ja tavoitteita yhdessä. Sosiaalityö kumppanuussuhteena ei myöskään niputa asiakkaita yhteen ja samaan muottiin, vaan kunnioittaa moninaisuutta ihmisten välillä ja ihmisissä sekä keskittyy erojen ehdoilla tapahtuvaan työskentelyyn. Näin saadaan esiin myös asiakkaan oma tieto, toinen tieto, jonka merkitys asiakkaan tilannetta pohdittaessa on ratkaiseva muutoksen etsimisen ja löytämisen kannalta. Kumppanuussuhteeseen pohjautuvaa, toisen tiedon ja erot lähtökohdakseen ottavaa sosiaalityötä voidaan pitää osallistavana. Työntekijä voi tuntea ilmiön käsitteellisesti tai teoreettisesti, mutta häneltä puuttuu maallikon käytännön kokemus tai syvä kokemuksellisuus asian suhteen. Näin ollen osallistaminen ei koske vain asiakasta, vaan myös työntekijää. Toisen tiedon kautta sosiaalityöntekijä pääsee sisälle asiakkaan tilanteeseen ja omaa paremmat mahdollisuudet tukea ja ohjata asiakkaiden elämänpoliittisia ratkaisuja kohti täysivaltaista kansalaisuutta. Näin nähtynä

12 11 sosiaalityöntekijä ja asiakas asettuvat samalle viivalle. (Juhila 2006; Parviainen 2006, 166.) 2.2 Deprofessionaalistumisen uhka Asiantuntijuuden rajojen avautumisen on toisaalta pelätty johtavan myös asiantuntijuuden rajojen hämärtymiseen, jossa professionaalisuuden ja professioiden olemassaolon pelätään vähitellen murentuvan ja katoavan kokonaan (deprofessionaalistuminen). (Banks, 2004). Deprofessionaalistumisen on katsottu olevan seurausta uusliberalistisesta politiikan suunnasta, jossa keskitytään tulosten tekoon ja taloudelliseen menestymiseen. Tämä uhkaa professioiden työn perusarvojen toteuttamista ja osaltaan aliarvioi työssä tarvittavien ihmissuhdetaitoja ja eri prosesseja. (Banks, 2004). Raitakarin (2002, 52) mukaan nykysosiaalityössä tämä näyttäytyy ristiriitaisina tavoitteina ja odotuksina sekä ammattikunnan merkittävyyden kyseenalaistamisena. Yhteiskunnallisessa linjakeskustelussa sosiaalityön tieto- ja kokemusperusta helposti ohitetaan. Sosiaalinen asiantuntijuus määrittyy professiokentässä helposti marginaaliin ja vaihtoehdottomuuden tilaan. Onko postmoderni aika siis viemässä pohjan sosiaalityöltä ja sen asiantuntijuudelta? Tarvitaanko sosiaalityötä enää tulevaisuudessa? Näin tuskin on käymässä, sillä huonoosaisuus ja marginaalissa elävät eivät katoa mihinkään, vaikka uusliberalistisen politiikan mukaisesti perheiden, yhteisöjen ja järjestöjen osuutta ihmisten hyvinvoinnissa kuinka painotettaisiin ja julkisen sektorin roolia vähennettäisiin. Myös Konttinen (1997, 59) uskoo perinteisten professioiden säilyvän myös tulevaisuudessa vaikka professioiden vakiintunut selkeä rajaisuus on hämärtynyt. Syyksi tähän hän näkee monen professionaalisen ammattikunnan vahvat juuret sekä tietoperustan säilymisen universaalina. Konttisen (Mt.) mukaan myös tulevaisuudessa tarvitaan niin ikään muodollisen pätevyyden osoittimia. Karvinen-Niinikoski ym. (2007) mukaan paradoksaalista onkin, että samalla kun perinteinen professionaalinen asiantuntijuus näyttää monilta osin hämärtyvän, on esimerkiksi sosiaalityöntekijän kyettävä entistä luovemmin ja varmemmin osoittamaan asiantuntijuutensa ja toimintansa perusteet. (Kts. myös Eräsaari 1997, 64).

13 12 Sosiaalityöntekijöille tarjoutuu kuitenkin mahdollisuus rakentaa uudenlaista asiantuntijuutta, sillä tänä päivänä asiantuntijoiden tarve ja mielipidevalta määrittyvät pitkälti sen pohjalta, miten asiakas kokee tarvitsevansa tukea kohtaamissaan ongelmatilanteissa. Kyseessä ei ole vain asiakas ystävällisyyden vahvistaminen, vaan sen tunnustaminen, että asiantuntijat tarvitsevat omassa työssään myös maallikkoasiantuntemusta. Asiantuntijan määrittelyvalta ei siis perustu enää niin sanottuun oikeaan tietoon, vaan pikemmin keskinäiseen luottamukseen. Asiantuntijuus näyttäytyy yhä suuremmassa määrin jaettuna asiantuntijuutena. (Konttinen 1997, 60; Raitakari 2002, 50.)

14 Ja moniammatillista, jaettua asiantuntijuutta 3.1 Kollektiivinen, jaettu asiantuntijuus Suomessa kaikenlaista eri viranomaisten tai organisaatioiden yhteistyötä on kuvattu yleensä moniammatillisuuden käsitteellä. Käsite moniammatillisuus on pitänyt sisällään erilaiset vaihtoehdot aina moniammatillisesta rinnakkain työskentelystä työskentelymuotoihin, joissa rooli- ja organisaatioiden rajoja rikotaan. (Isoherranen 2005.) Moniammatillisella, organisaatioiden rajat ylittävällä asiantuntijoiden yhteistyöllä pyritään muuttamaan aiempaa, byrokraattisesti ja sektoroituneesti rakentunutta palvelujärjestelmää kohti joustavampaa ja moniulotteisempaa tasoa. Tavoitteena voidaan nähdä ammatillisen työn vahvistuminen erilaista asiantuntemusta yhdistämällä. (Virtanen 1999, 36; Parviainen 2006;157; Pohjola 1999, 110.) Tänä päivänä suuntauksena sosiaali- ja terveysalalla ovat yhä enemmän poikkihallinnolliset verkosto- ja yhteistyökuviot, joissa toimijat koostuvat eri hallinnon alojen edustajista. (Isoherranen ym ) Koulun oppilashuoltoryhmät ovat hyvä esimerkki poikkihallinnollisista verkostoista tai yhteistyöryhmistä, sillä mukana on terveystoimen, koulutoimen ja sosiaalitoimen edustajia. Poikkihallinnollinen - eri hallinnonalojen ammattilaisten yhteistyö - on tapa organisoida eettisesti haastavaa ehkäisevää työtä, jossa pyritään ennakoimaan ja hallitsemaan elinoloihin ja elämäntapoihin liittyviä riskejä. (Määttä 2006). Määtän (2007) mukaan poikkihallinnollisen yhteistyön kehittymiseen ovat vaikuttaneet useat yhteiskunnalliset, poliittishallinnolliset ja ideologiset kehityssuuntaukset. Suomessa moniammatillista, sektorirajat ylittävää yhteistyötä on vahvistanut sektoroituneen palvelujärjestelmän heikkous vastata asiakkaiden monimuotoisiin tarpeisiin. Eri alojen ammattilaisten yhteistyöstä on haettu ratkaisuja eri organisaatioiden ja viranhaltijoiden vastuun pakoiluun ja asiakkaiden pompotteluun. (Arnkil & Eriksson 1999, 73; Määttä 2007.) Moniammatillisen, sektorirajat ylittävän yhteistyön ydin on jaettu asiantuntijuus. Lyhyesti kuvattuna jaettu asiantuntijuus tarkoittaa yhdessä osaamista: Tiedon muodostamista, jakamista, käsittelemistä ja yhdistämistä toisen tai useamman ihmisen

15 14 kanssa. Se perustuu vastavuoroisuuteen, avoimuuteen ja luottamukseen, jossa työntekijä antaa oman asiantuntijuutensa muiden käyttöön ja pääsee myös osaksi muiden asiantuntijuutta. Kollektiivinen asiantuntijuus on joko organisaatioiden sisällä tai niiden välillä tapahtuvaa toimintaa. Monesti oletetaan, että asiantuntijuuden rajat ylittävään, hedelmälliseen yhteistyöhön kuuluu kaikki tiedustelut, puhelinsoitot, konsultaatiokysymykset tai keskinäiset kokoontumiset. Ne ovat kuitenkin enemmän yhteydenpitoa, kuin yhdessä tietoisesti sovittua, yhteiseen tavoitteeseen tähtäävää asiantuntijuuden yhdistämistä. (Pohjola 1999, 124). Myös Parviainen (2006) nostaa esiin kuinka erilaiset moniammatilliset ryhmät eivät sinällään vielä tarkoita samaa kuin kollektiivinen asiantuntijuus, vaan ne voivat tuottaa kollektiivista asiantuntijuutta. 3.2 Jaetun asiantuntijuuden mahdollisuudet Miten jaettu asiantuntijuus sitten käytännössä ilmenee ja miten työntekijät ja asiakkaat sen ovat kokeneet? Pohjolan (1999, 112) mukaan kollektiivinen asiantuntijuus eri toimijoiden kesken luo selkeän voimavaran tilanteisiin, joissa asiakkaiden ongelmat ovat aiheuttaneet niin sanottua palveluiden moniasiakkuutta. Käytännöt vaihtelevat työpisteittäin, kunnittain ja alueittain ja niinpä yhtä ainoaa hyvää mallia tai käytäntöä ei voida lähteä määrittämään. Parviaisen (2006, 180) mukaan kollektiivinen tiedonmuodostus olisi kuitenkin tuloksekkainta silloin kun asiantuntijoiden tiedonmuodostusta motivoi yhteinen ongelma tai moraalinen huoli tietyn asian hoidosta. Susanna Heinonen (2010) tarkasteli pro gradu tutkielmassaan sosiaalityöntekijän ja työvoimaneuvojan yhteistyötä. Tutkimukseen osallistuneet työntekijät olivat tehneet tiivistä yhteistyötä toistensa kanssa pidemmän aikaa. Työntekijät kokivat, että yksintehtävässä asiakastyössä virkailija helposti rutinoituu omaan työtapaansa. Työntekijälle muodostuu tietynlainen rooli, jota hän yksioikoisesti toteuttaa asiakastyössään. Toimittaessa yhdessä toisen työntekijän kanssa tilanne monipuolistuu, sillä oma asiantuntijuuden näkökulma tai katsontatapa tulee haastetuksi toisen asiantuntijan toimesta. Asiakkaan tilannetta pohditaan yhdessä useammasta eri näkökulmasta. Työparin nähtiin myös vahvistavan ja laajentavan omia näkemyksiä sekä

16 15 virkailijan yksilöllistä maailmankuvaa. Asiakastilanteiden läpikäyminen ja pohtiminen nähtiin myös merkittäviksi tekijöiksi työssä jaksamisen kannalta. Työntekijät toivat myös esiin kuinka asiakas hyötyy jaetun asiantuntijuuden toimintamallista. Asiakas nähtiin palveltavan kokonaisvaltaisesti kahden eri virkailijan laaja-alaisen tietämyksen ja ammattitaidon johdosta. Asiakas myös tuli palvelluksi yhdellä kertaa ja luukuttamiselta vältyttiin. Lisäksi työntekijät kokivat myös, että tuloksia saatiin nopeammin ja että asiakas itse kykeni paremmin osallistumaan päätöksentekoon. (Heinonen 2010.) Jaettu asiantuntijuus ei palvele pelkästään asiakkaita, vaan se voi antaa paljon myös työntekijälle sekä henkilökohtaisella - että ammatillisella tasolla. Asiantuntijuuden jakamisen voi katsoa olevan myös työssä kehittymisen reuna ehtoja; sulkiessa oman reviirin tiukasti työ käy helposti raskaaksi yksinpuurtamiseksi. Parviaisen (2006, 181) mukaan kollektiivisen asiantuntijuuden yksi keskeisimmistä eduista työntekijöiden kannalta on se, ettei yksittäisen työntekijän tarvitse osata ja hallita kaikkea, vaan kollektiivinen asiantuntijuus mahdollistaa pääsyn muiden asiantuntijoiden tietotaitoon ja osaamiseen. Työntekijöiden kesken muodostuu niin sanottu yhteinen tieto-taitovaranto, joka koostuu sekä yhteisesti muodostetusta tiedosta, että kaikkien osallisten persoonallisesta tietotaidosta. Kollektiivinen asiantuntijuus edellyttää kuitenkin mitä suurimmissa määrin työntekijöiden halua jakaa omaa tietoaan ja kuunnella toisten mielipiteitä. Lisäksi tarvitaan myös kykyä suhteuttaa omaa tietoaan toisten tietoon ja luottamuksen saavuttamista oman kompetenssinsa kautta. (Kts. Myös Saaren-Seppälä 2006, 319). Kollektiivinen asiantuntijuus ei rajoitu pelkästään työntekijöiden tai tiimien välille, vaan asiantuntijuutta voidaan jakaa myös asiakkaan kanssa. Avoimen asiantuntijuuden lähtökohtiin perustuvan kollektiivisen asiantuntijuuden tavoitteena on tiedon jakaminen ja muodostaminen myös asiakkaan ja työntekijän välillä. Asiantuntijalla katsotaan tällöin olevan teoreettista osaamista asiakkaan tilanteeseen nähden ja asiakkaalla taas henkilökohtainen tieto ja kokemus häntä kohdanneesta ongelmasta. (Parviainen 2006, 161.) Järvinen (2006) tutki sosiaalityön lisensiaatin tutkimuksessaan sosiaalityöntekijän ja asiakkaan suhdetta jaetun asiantuntijuuden näkökulmasta kriminaalihuollossa. Yhtenä tutkimuksen tuloksista voidaan pitää asiakkaan kokemuksia jaetusta asiantuntijuudesta kuulluksi tulemisen kokemuksena. Asiakas on tällöin kokenut saaneensa osallistua

17 16 tilannettaan koskevaan keskusteluun nimenomaan aktiivisena ja tuottavana osapuolena ei vain pelkästään tilanteensa referoijana. Vaihtoehtoja on punnittu yhdessä. 3.3 Jaetun asiantuntijuuden haasteet Vaikka moniammatillisuuden ja asiantuntijuuden jakamisen hyvät puolet ovat suurelta osin tiedostettuja, on yhteistyö kivistä kuitenkin vielä monin paikoin sekä saman organisaation että sektorirajat ylittävän toiminnan suhteen. Esimerkiksi huoli asiakkaasta voidaan tuoda yhteisessä, sovitussa palaverissa ilmi, mutta ratkaisua tai tavoitteita työlle ei mietitä yhdessä. Toiselta halutaan kuulla vain se mitä hän aikoo asiakkaan tilanteelle tehdä. Yhtäältä vedotaan myös kiireeseen ja henkilöstön resurssipulaan; yhteistyöltä ei voidakaan odottaa enempää. Launiksen (1997, 129) mukaan kyseessä on tilanne, jossa yhteistä asiaa ei osata rakentaa. Yhteisen asian rakentamisen esteeksi nousee kollektiivisessa asiantuntijuudessa myös monia muita tekijöitä kuin kiire ja resurssipula tai varovaisuus toisen asiantuntemuksen reviireille astumisessa. Jotta kollektiivista asiantuntijuutta voitaisiin toteuttaa, tulee tiedostaa ne tekijät, jotka voivat vaikeuttaa sitä. Kollektiivisen asintuntjuuden esteinä eivät niinkään ole organisaation teknisiin tai hallinnollisiin seikkoihin liittyvät asiat, vaan kyse on enemmänkin asiantuntijoiden halusta, kyvystä ja uskaltamisesta jakaa oma tietämyksensä muiden kanssa ja ottaa toisaalta vastaan myös toisten näkemykset. (Parvianen 2006, 168). Launis (1997, 129) puolestaan käyttää kollektiivisen asiantuntijuuden muodostumista estävistä tekijöistä nimitystä kognitiivinen jähmettyminen. Näitä kognitiivisen jähmettymisen muotoja on lukuisia, joista tässä yhteydessä nostan esiin muutamia. Tänäkin päivänä yksi isoimmista esteistä kollektiivisen asintuntijuuden tiellä on organisaation tai organisaatioiden työntekijöiden hierarkkiset asemat ja valtapositiot. Yhdessä tekemistä ja jakamista ehkäisee tällöin pelko oman osaamisen hyväksikäytöstä, joko alemmassa tai ylemmässä asemassa olevien työntekijöiden kesken. (Parviainen 2006, 168.) Toisaalta hierarkkisuus voi tarkoittaa myös ylemmässä asemassa olevan työntekijän haluttomuutta asioiden yhteiseen käsittelyyn,

18 17 koska hän katsoo olevansa korkeammassa asemassa ja kokee tiedon jakamisen ja tuottamisen alemmassa asemassa olevien työntekijöiden kanssa tarpeettomana ja turhana. Launiksen (1997, 130) mukaan tämä voi myös ilmetä toisinpäin, niin sanottuna äänettömänä asiantuntemuksena. Tällöin alemmassa asemassa olevat työntekijät eivät tuo julki omia mielipiteitään ja kokemustaan, vaan kuuntelivat vaiti korkeammin koulutettujen esittämiä faktoja, käsityksiä ja mielipiteitä. Sosiaalityön kentällä, esimerkiksi lastensuojelussa, tämä on nähtävissä palavereissa, joihin osallistuu sekä sosiaaityöntekijöitä, että perhetyöntekijöitä. Perhetyöntekijät eivät juurikaan tuo esiin omia ajatuksiaan tilanteessa menettelyn suhteen, vaan kuuntelevat ja ottavat vastaan sosiaalityöntekijöiden näkemykset. Sen sijaa palavereissa, joissa on läsnä lääkäreitä tai psykologeja siirtyvät esimerkiksi sosiaalityöntekijät äänettömän asiantuntijan rooliin hyvin herkästi. Hiearkkisuus tulee näkyviin myös muodollisesti pätevien ja epäpätevien työntekijöiden välillä. Mikäli muodollisesti pätevä kokee asemansa ja asiantuntijan roolinsa uhatuksi työssä epäpätevänä toimivan osalta, voi hän tuoda sen julki joko piilotellusti tai suoraan ilmaisten, esimerkiksi asiakkaan kuullen. Hakkarainen (2006, 251) käyttää tästä nimitystä asiantuntijuuden valtapeli, jonka yksi ilmenemisen muoto on kiista siitä, kenellä on institutionaalinen oikeus edustaa tietyn alan asiantuntijuutta. Hierakkisuuteen ja valtapositioihin läheisesti liittyvä kollektiivista asiantuntijuutta estävä tekijä on organisaatiokulttuurien kohtaamattomuus. Tänäkin päivänä monien organisaatiokulttuurien toimintatapa perustuu ajatukselle, että pätevät asiantuntijat kykenevät toimimaan itsenäisesti, omatoimisesti ja itseohjautuvasti. Toimintatapaa voidaan pitää vanhanaikaisena, paikalleen pysähtyneenä. Eri organisaatioissa on myös erilainen kieli ja terminologia, joka niin ikään haastaa yhdessä toimimista. (Parviainen 2006, 168; Ojuri 1996, 125; Ks. myös Hakkarainen & Paavola 2006, 244.) Esimerkiksi sosiaalityössä avun tarvitsijana on asiakas, kun taas terveydenhuollossa puhutaan potilaasta. Käsite potilas luo automaattisesti kuvan sairaasta, ulkoapäin parannettavasta tai ohjattavasta henkilöstä, kun asiakas puolestaan luo enemmänkin kuvan itsenäisestä subjektista. Toisaalta, vaikka kieli ja terminologia olisivatkin työntekijöiden kesken tuttuja ja ymmärrys asioiden suhteen tätä myötä samanmielisempi, piilee vaara, että uusia

19 18 innovaatioita ei pääse syntymään. Tiedonmuodostus liian homogeenisessä ryhmässä voi tyrehtyä ja asiantuntijoiden välinen kanssakäyminen on lähinnä uusintavaa, kun sen pitäisi olla uudistavaa. Homogeeniset ryhmät saattavat myös vältellä vaikeiden asioiden esille ottamista ja niihin puuttumista. Työntekijä, joka nostaa esiin asioiden ristiriitaisuuksia tai epäilee ryhmässä vallitsevien yhteistyökäytäntöjen toimivuutta, leimataan helposti hankalaksi. (Parviainen 2006, 178; Launis 1997, ) Rahkon (2011) pro gradu- tutkimuksen tulosten perusteella yhtenä suurimmista yhteistyön esteistä toimii niin ikään henkilökemioiden yhteensopimattomuus. Sama kävi ilmi myös Heinosen (2010) tutkimuksesta, jonka mukaan eri alojen asiantuntijoiden kanssakäymiseen vaikutti enemmän henkilökemioiden yhteensopivuus, kuin esimerkiksi eri taustaorganisaatiot. Valitettavan usein jaetun asiantuntijuuden esteenä toimii myös ikä, sukupuoli ja etninen tausta. Asiantuntijoiden samanikäisyys, samankaltainen sukupuoli-identiteetti ja etninen tausta suuntaavat ihmisten halukkuutta jakaa tietoa keskenään. (Parviainen 2006, 170.) Työyhteisöön vasta tullutta nuorta jäsentä voidaan aliarvioida vanhempien jäsenten keskuudessa ja hänet ikään kuin ohitetaan asiakastapauksia pohtiessa ja käsitellessä.

20 19 4. Muuttunut asiantuntijuus Sosiaalityö on professio, joka on keskeisesti sidoksissa yhteiskuntaan ja siinä tapahtuviin historiallisiin ja kulttuurillisiin muutoksiin. Ehkä keskeisemmin kuin mikään muu professio. Sosiaalityössä ihmisiä ei voi kohdata ja tukea irrallisina kontekstistaan, vaan työntekijän tulee tiedostaa meneillään olevaan yhteiskunnalliseen aikaan liittyvät ja vaikuttavat erilaiset tekijät. Tähän kulminoituu vahvasti myös sosiaalityön asiantuntijuus; on kyettävä jatkuvasti seuraamaan aikaansa ja päivittämään tietonsa. Modernia aikaa kuvataan usein professioiden ja niissä toimivien asiantuntijoiden kultaaikana. Olihan asiantuntijalla valta ja oikeus tehdä päätöksiä ihmisten elämässä lähes tulkoon ilman kyseenalaistamista. Sosiaalityössä tämä näkyi asiakkaan ja työntekijän välisenä hierarkkisena suhteena, jossa työntekijällä oli ratkaisun avaimet käsissä. Asiakas nähtiin enemmänkin kohteena, joka työntekijä tuli parantaa yhteiskunta kelpoiseksi. Aikakaudelle tyypillistä oli myös sektorikeskeinen toiminta, jossa ihmisten ongelmia tulkittiin ja hoidettiin eri viranomaistahojen toimesta toisistaan erillään. Tämä niin sanotun suljetun asiantuntijuuden kausi, jossa rajat maallikoiden ja asiantuntijoiden sekä toisaalta myös eri professioiden välillä olivat jyrkät, joutui voimakkaan kritiikin kohteeksi 1990-luvulla. Kritiikki juonsi juurensa suurista yhteiskunnallisista ja globaalisista muutoksista. Modernin aikakauden katsottiin siirtyneen jälki- eli postmoderniin aikakauteen. Muutoksen myötä elämän areenat ovat moninaistuneet ja sitä myötä myös ihmisten tilanteet ja ongelmat ovat moninaistuneet ja muuttuneet yhä yksilökohtaisemmiksi. Sosiaalityön asiantuntijuuden osalta tämä on tarkoittanut sitä, ettei enää voida tehdä mitään yleistäviä johtopäätöksiä, vaan jokainen yksilö ja perhe tulee kohdata eri tavalla. Se mikä toimi tuon päihdeperheen kanssa ei välttämättä toimikaan tämän perheen kohdalla. Asiakasta on kuunneltava ja samoin on oltava valmis tekemään yhteistyötä ja jakamaan oma asiantuntijuutensa muiden viranomaisten kanssa. Oma asiantuntemus harvoin riittää yksinään. Toisaalta työ käytännöissä tulee myös näkyviin suljetun asiantuntijuuden piirteitä ja sosiaalityön liittämis-kontrolli suhteesta asiakkaaseen. Toimeentulotukityö on tästä hyvä esimerkki. Siinä asetelma on valmiiksi sellainen, että asiakas tekee anomuksen ja työntekijä pohtii ja tulkitsee asiaa ja tekee lopulta

Sosiaalityö toimintakenttänsä rajoilla

Sosiaalityö toimintakenttänsä rajoilla Sosiaalityö toimintakenttänsä rajoilla Tapaustutkimus Lapin sairaanhoitopiirin erikoissairaanhoidon sosiaalityöstä Helka Haukkala Pro gradu-tutkielma Kevät 2013 Sosiaalityön koulutusohjelma Lapin yliopisto

Lisätiedot

Moniammatillinen yhteistyö varhaiskasvatuksen kokemana

Moniammatillinen yhteistyö varhaiskasvatuksen kokemana Moniammatillinen yhteistyö varhaiskasvatuksen kokemana Riika Mari Hoppari Helsingin yliopisto Valtiotieteellinen tiedekunta Yhteiskuntapolitiikka Pro gradu -tutkielma Toukokuu 2014 Sisällys 1 Johdanto...

Lisätiedot

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA Pro gradu- tutkielma Terhi Törmänen 0233123 Kasvatustieteiden tiedekunta / Kasvatustiede Lapin yliopisto Syksy 2013 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Nuorisotyö,

Lisätiedot

SOSIAALITYÖN PROFESSION ASEMA KUNNALLISTEN HYVINVOINTIPALVELUJEN RAKENNEMUUTOKSESSA. Toimintatutkimus Raahen kuntayhtymässä

SOSIAALITYÖN PROFESSION ASEMA KUNNALLISTEN HYVINVOINTIPALVELUJEN RAKENNEMUUTOKSESSA. Toimintatutkimus Raahen kuntayhtymässä SOSIAALITYÖN PROFESSION ASEMA KUNNALLISTEN HYVINVOINTIPALVELUJEN RAKENNEMUUTOKSESSA Toimintatutkimus Raahen kuntayhtymässä Marjo Kokkaret ja Päivi Nurkkala Pro gradu Sosiaalityö Jyväskylän yliopisto Kokkolan

Lisätiedot

AIKUISSOSIAALITYÖN SISÄLTÖ JA ROOLIT. Sosiaalityöntekijöiden käsityksiä kunnallisen aikuissosiaalityön sisällöstä ja rooleista palvelujärjestelmässä

AIKUISSOSIAALITYÖN SISÄLTÖ JA ROOLIT. Sosiaalityöntekijöiden käsityksiä kunnallisen aikuissosiaalityön sisällöstä ja rooleista palvelujärjestelmässä AIKUISSOSIAALITYÖN SISÄLTÖ JA ROOLIT Sosiaalityöntekijöiden käsityksiä kunnallisen aikuissosiaalityön sisällöstä ja rooleista palvelujärjestelmässä Satu Tolonen Pro gradu Syksy 2012 Sosiaalityö Lapin yliopisto

Lisätiedot

e-asiantuntijuus sosiaalipalveluiden verkkoneuvonnassa

e-asiantuntijuus sosiaalipalveluiden verkkoneuvonnassa Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja 34 Vuokko Ohtonen e-asiantuntijuus sosiaalipalveluiden verkkoneuvonnassa Pro gradu -tutkielma Sosiaalityön koulutusohjelma Lapin yliopisto Pohjois-Suomen

Lisätiedot

Moniammatillinen. yhteistyö. Mari Kontio

Moniammatillinen. yhteistyö. Mari Kontio Moniammatillinen yhteistyö Mari Kontio 1 Moniammatillinen yhteistyö Mari Kontio Julkaisija TUKEVA-hanke Oulun seutu www.ouka.fi/seutu/tukeva Taitto Mainostoimisto SIBERIA Oy Paino Oulu 2010 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

SELVITYS EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN PALVELUISTA VARSINAIS-SUOMESSA

SELVITYS EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN PALVELUISTA VARSINAIS-SUOMESSA Oy VASSO Ab VARSINAIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS JULKAISUJA 2/2013 SELVITYS EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN PALVELUISTA VARSINAIS-SUOMESSA Ia Karvinen SELVITYS EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN PALVELUISTA VARSINAIS-SUOMESSA

Lisätiedot

JÄLKIHUOLLON ASIAKKAAN KOKEMUKSET SOSIAALITYÖN KONTEKSTISSA

JÄLKIHUOLLON ASIAKKAAN KOKEMUKSET SOSIAALITYÖN KONTEKSTISSA JÄLKIHUOLLON ASIAKKAAN KOKEMUKSET SOSIAALITYÖN KONTEKSTISSA Orvokki Kuronen 0302122 Pro Gradu tutkielma Sosiaalityö Kevät 2013 Lapinyliopisto SSOS 1326 okuronen@ulapland.fi Lapinyliopisto, yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO Sosiologian ja sosiaalipsykologian laitos. LAURILA, ILONA: Asiantuntijuus ja ammattilaisuus IT-ammateissa

TAMPEREEN YLIOPISTO Sosiologian ja sosiaalipsykologian laitos. LAURILA, ILONA: Asiantuntijuus ja ammattilaisuus IT-ammateissa TAMPEREEN YLIOPISTO Sosiologian ja sosiaalipsykologian laitos LAURILA, ILONA: Asiantuntijuus ja ammattilaisuus IT-ammateissa Pro gradu -tutkielma, XX s., 1 liitesivu. Sosiologia / sosiaalipsykologia Heinäkuu

Lisätiedot

SOSIAALITYÖNTEKIJÖIDEN TYÖLIIKKUVUUS

SOSIAALITYÖNTEKIJÖIDEN TYÖLIIKKUVUUS Oy VASSO Ab VARSINAIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS JULKAISUJA 3/2007 SOSIAALITYÖNTEKIJÖIDEN TYÖLIIKKUVUUS Tutkimus kuntien sosiaalitoimistojen sosiaalityöntekijöiden työliikkuvuuteen vaikuttavista

Lisätiedot

Mitä mieltä? Mitä mieltä! Lasten osallisuus lastensuojelun kehittämisessä Mikko Oranen

Mitä mieltä? Mitä mieltä! Lasten osallisuus lastensuojelun kehittämisessä Mikko Oranen Mitä mieltä? Mitä mieltä! Lasten osallisuus lastensuojelun kehittämisessä Mikko Oranen Sosiaali- ja terveysministeriön Lastensuojelun kehittämisohjelman osaraportti. Raportti on tarkistettu versio Lastensuojelun

Lisätiedot

Sosiaalityö sairaalassa on ihmisen kohtaamista kokonaisuutena.

Sosiaalityö sairaalassa on ihmisen kohtaamista kokonaisuutena. Sosiaalityö sairaalassa on ihmisen kohtaamista kokonaisuutena. Ohjelmateoria Kainuun uuden keskussairaalan sosiaalityöstä Tiina Kanniainen Pro gradu-tutkielma Sosiaalityö Jyväskylän yliopisto Kokkolan

Lisätiedot

Päiväkodin ja lastenneuvolan moniammatillinen yhteistyö Espoossa

Päiväkodin ja lastenneuvolan moniammatillinen yhteistyö Espoossa Päiväkodin ja lastenneuvolan moniammatillinen yhteistyö Espoossa Korolainen Marica 2008 Otaniemi Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Otaniemi Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu Imatra Päiväkodin ja lastenneuvolan

Lisätiedot

Opiskelijan ohjauksen hyvät käytännöt sosiaalityön käytännön opettajaksi kouluttautuvien näkökulmasta

Opiskelijan ohjauksen hyvät käytännöt sosiaalityön käytännön opettajaksi kouluttautuvien näkökulmasta Opiskelijan ohjauksen hyvät käytännöt sosiaalityön käytännön opettajaksi kouluttautuvien näkökulmasta Katriina Rinkinen Helsingin yliopisto sosiaalitieteiden laitos, sosiaalityön oppiaine Socca - Pääkaupunkiseudun

Lisätiedot

PIENIN ASKELIN KOHTI PIENRYHMÄKODIN PERUSTAMISTA

PIENIN ASKELIN KOHTI PIENRYHMÄKODIN PERUSTAMISTA PIENIN ASKELIN KOHTI PIENRYHMÄKODIN PERUSTAMISTA Anja Heinonen & Sari Heiskanen Opinnäytetyö, kevät 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä, Järvenpää Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Sosiaalinen raportointi

Sosiaalinen raportointi Helsingin kaupungin sosiaalivirasto. Selvityksiä 2003:10 Sosiaalinen raportointi menetelmä asiakastyössä syntyneen tiedon prosessointiin Taina Hussi 2 ESIPUHE 3 ALKUSANAT 4 1. TAUSTA 5 1.1 Sosiaalisen

Lisätiedot

ERITYISESTÄ EDISTÄVÄÄN

ERITYISESTÄ EDISTÄVÄÄN OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 112 TUTKIMUKSIA Irmeli Leino, Ulla Wiirilinna, Marita Päivärinne, Liisa Anttila & Pekka Makkonen ERITYISESTÄ EDISTÄVÄÄN Mielenterveystyön ja sen opettamisen kehittäminen

Lisätiedot

Yksi tutkinto monta uraa. Kasvatustieteen maisterin työelämäosaaminen valmistuneiden ja työnantajien silmin

Yksi tutkinto monta uraa. Kasvatustieteen maisterin työelämäosaaminen valmistuneiden ja työnantajien silmin Yksi tutkinto monta uraa Kasvatustieteen maisterin työelämäosaaminen valmistuneiden ja työnantajien silmin SPECIAN JULKAISU 1/2010 Yksi tutkinto monta uraa Kasvatustieteen maisterin työelämäosaaminen valmistuneiden

Lisätiedot

Kohti näyttöön perustuvaa ammatillista käytäntöä?

Kohti näyttöön perustuvaa ammatillista käytäntöä? S T A K E S I N T Y Ö P A P E R E I T A 2 3 / 2 0 0 8 pertti KORTENIEMI, PEKKA BORG Kohti näyttöön perustuvaa ammatillista käytäntöä? Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus postimyynti:

Lisätiedot

Kohti syvempää ymmärrystä sosiaalityössä. Tutkiva ja arvioiva työote sosiaalityöntekijöiden jäsentämänä

Kohti syvempää ymmärrystä sosiaalityössä. Tutkiva ja arvioiva työote sosiaalityöntekijöiden jäsentämänä Kohti syvempää ymmärrystä sosiaalityössä Tutkiva ja arvioiva työote sosiaalityöntekijöiden jäsentämänä SOCCAn ja Heikki Waris -instituutin julkaisusarja nro 16, 2007 Yhteystiedot Pääkaupunkiseudun sosiaalialan

Lisätiedot

Tutkiva sosiaalityö. Talentia-lehti/Sosiaalityön tutkimuksen seura 2002. Ulla Ryynänen & Riitta Vornanen (toim.)

Tutkiva sosiaalityö. Talentia-lehti/Sosiaalityön tutkimuksen seura 2002. Ulla Ryynänen & Riitta Vornanen (toim.) Talentia-lehti/Sosiaalityön tutkimuksen seura Talentia-lehti/Sosiaalityön tutkimuksen seura 2002 Tutkiva sosiaalityö Ulla Ryynänen & Riitta Vornanen (toim.) 1 Tutkiva sosiaalityö 2002 Sisältö Sosiaalityön

Lisätiedot

KOULUTTAJANA TOIMIMISEN KOKEMUKSET OMAN TYÖN OHELLA

KOULUTTAJANA TOIMIMISEN KOKEMUKSET OMAN TYÖN OHELLA Ritva Heiskanen Proseminaari / 4.10.2008 Kasvatustieteen aineopinnot 55 op. Helsingin avoin yliopisto/ Vantaan toimipiste KOULUTTAJANA TOIMIMISEN KOKEMUKSET OMAN TYÖN OHELLA Ohjaaja Professori Merja Ikonen

Lisätiedot

TYÖELÄMÄÄ KEHITTÄMÄSSÄ

TYÖELÄMÄÄ KEHITTÄMÄSSÄ OPPIMATERIAALEJA 67 PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA TUTKIMUKSIA Tiina Hautala, Mira Ojalehto & Johanna Saarinen (toim.) TYÖELÄMÄÄ KEHITTÄMÄSSÄ Ammattikorkeakoulu projektimaisen kehittämisen kumppanina Turun ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Koulunkäyntiavustajan roolit. Luokanopettajien ja luokanopettajaksi opiskelevien käsitykset koulunkäyntiavustajan työstä

Koulunkäyntiavustajan roolit. Luokanopettajien ja luokanopettajaksi opiskelevien käsitykset koulunkäyntiavustajan työstä Teemu Likonen Marjut Manninen Koulunkäyntiavustajan roolit Luokanopettajien ja luokanopettajaksi opiskelevien käsitykset koulunkäyntiavustajan työstä Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma Luokanopettajakoulutus

Lisätiedot

YRITTÄJÄMENTOROINTI AMMATILLISEN KEHITTYMISEN TUKENA

YRITTÄJÄMENTOROINTI AMMATILLISEN KEHITTYMISEN TUKENA YRITTÄJÄMENTOROINTI AMMATILLISEN KEHITTYMISEN TUKENA Tarkastelukohteena Akavan Erityisalojen mentorointiohjelma Tampereen yliopisto Kasvatustieteiden laitos Pro gradu -tutkielma Aikuiskasvatus Lokakuu

Lisätiedot

YHTEISÖSOSIAALITYÖN TEORIA KUOPION SETLEMENTTI PUIJOLA RY:N TOIMINNAN RAKENTAJANA

YHTEISÖSOSIAALITYÖN TEORIA KUOPION SETLEMENTTI PUIJOLA RY:N TOIMINNAN RAKENTAJANA YHTEISÖSOSIAALITYÖN TEORIA KUOPION SETLEMENTTI PUIJOLA RY:N TOIMINNAN RAKENTAJANA Marjo Tuulikki Vornanen Kandidaatin tutkielma Sosiaalityö Itä-Suomen yliopisto Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden

Lisätiedot

Pirullisista ongelmista hyvään hallintoon

Pirullisista ongelmista hyvään hallintoon KIRSI LEHTO (Toim.) Pirullisista ongelmista hyvään hallintoon VAASAN YLIOPISTON JULKAISUJA OPETUSJULKAISUJA 65 HALLINTOTIETEET 2 III Kirjoittajat Hyyryläinen, Esa Katajamäki, Hannu Lehto, Kirsi Lindell,

Lisätiedot

Vuorovaikutuksella vaikuttavuuteen. Sosiaalialan hyvät käytännöt työn kehittämisen ja ohjaamisen välineenä Hyvät käytännöt -ohjelman loppuraportti

Vuorovaikutuksella vaikuttavuuteen. Sosiaalialan hyvät käytännöt työn kehittämisen ja ohjaamisen välineenä Hyvät käytännöt -ohjelman loppuraportti Vuorovaikutuksella vaikuttavuuteen. Sosiaalialan hyvät käytännöt työn kehittämisen ja ohjaamisen välineenä Hyvät käytännöt -ohjelman loppuraportti Stakes 17.12.2007 Satu Korhonen ja Ilse Julkunen 1 Sisällys

Lisätiedot

Uhka vai mahdollisuus moniammatillista yhteistyötä kehittämässä

Uhka vai mahdollisuus moniammatillista yhteistyötä kehittämässä Uhka vai mahdollisuus moniammatillista yhteistyötä kehittämässä Kaarina Isoherranen AKATEEMINEN VÄITÖSKIRJA Helsingin yliopiston Valtiotieteellisen tiedekunnan luvalla VTL Kaarina Isoherrasen väitöskirja

Lisätiedot