Neuvotteluopas Kotimaiset OTC-johdannaissopimukset Mika J. Lehtimäki

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Neuvotteluopas Kotimaiset OTC-johdannaissopimukset Mika J. Lehtimäki"

Transkriptio

1 Neuvotteluopas Kotimaiset OTC-johdannaissopimukset Mika J. Lehtimäki Yleissopimusten keskeinen tarkoitus on sopimusten neuvottelukuluihin liittyvien kustannusten ja ajanhukan välttämisen lisäksi sen varmistaminen, että: Mika J. Lehtimäki LLM Helsinki, M.Jur Oxford, M.St. Oxford Puh: Asianajotoimisto TRUST. Johdanto Käsittelen tässä markkinapäivityksessä joitain kotimaisten ei-standardoituja (OTC) johdannaisia koskevien yleissopimusten (jäljempänä yleissopimukset ) nojalla syntyviä nettoutus-tilanteita ja niihin liittyviä neuvottelullisia kysymyksiä. Näitä peilataan viimeaikaisiin kansainvälisillä johdannaismarkkinoilla esiin nousseisiin ongelmakohtiin. Painopiste on johdannaisyleissopimusten valituissa kotimaisten ja Englannin lain mukaisen ISDA 2002 Master Agreementin (ISDA yleissopimus) nettoutusta ja kuittausta koskevien lausekkeiden ja sopimusten irtisanomislausekkeiden eroissa. Tästä johtuen päivityksessä verrataan Suomen ja Englannin vastaavaa oikeutta. Vaikka nettoutustilanteet ovat Suomessa erityislainsäädännön piirissä, kirjoituksessa käsitellään laajasti myös yleisen lain mukaisia kuittauskysymyksiä ja sopimusten irtisanomiskysymyksiä. Yhtäältä ne muodostavat pohjan johdannaiskaupan nettoutustilanteiden ja riskien ymmärtämiselle ja, toisaalta, ne soveltuvat erityislainsäädännön ulkopuolelle jäävissä tilanteissa. Yleissopimusten tehtävä yksittäisten johdannaissopimusten mukaiset velvoitteet voidaan irtisanoa, yhden tai useamman sopimuspuolen uhkaavassa tai käsillä olevassa maksukyvyttömyystilanteessa; ja näiden sopimusten mukaiset rahavelvoitteet voidaan kuitata sopimusosapuolten kesken eikä kuittausta peräytetä jälkikäteen. Yllä kuvattua sopimusten irtisanomista ja niistä seuraavien rahavelvoitteiden kuittaamista kutsutaan sulkeutuvaksi nettoutukseksi. Johdannaisyleissopimusten rakenne seuraa yllä mainittuja kahta tavoitetta. Nettoutuksen sitovuus on tärkeä myös pankin vakavaraisuusvaatimusten kannalta. Saman eräpäivän ja valuutan ennakkonettoutusta (selvitysnettoutus, settlement netting tai payment netting) ei käsitellä tässä kirjoituksessa. Johdannaissopimusten rakenne Vakioimattomiin johdannaisiin sovellettavista yleisistä ehdoista sovitaan yleissopimuksessa ja tarkemmat osapuolten ehdot yleissopimusta tarkentavassa osassa, asiakassopimuksessa (ISDA yleissopimuksessa Schedule). Yleissopimus soveltuu standardimuotoisena, jollei asiakassopimuksessa ole nimenomaisesti poikettu siitä. Yksittäisen johdannaissopimuksen kaupallisista ehdoista sovitaan osapuolten välisessä vahvistuksessa (ISDA yleissopimuksessa confirmation). Vahvistus ja tarkentava yleissopimuksen osa ovat neuvottelunvaraisia asiakirjoja. Sopimukseen saattaa kuulua lisäksi nimenomaiseen johdannaissopimukseen sovellettava määritelmäliite. Erityyppiset johdannaissopimukset kuuluvat tavallisesti saman yleissopimuksen piiriin.

2 Rakenteeltaan johdannaissyleissopimukset seuraavat tyypillistä yrityslainasopimusta, Kuten lainasopimuksessa, tiettyjen vakuutusten ja eräännyttämisehtojen rikkominen johtaa siihen, että toiselle osapuolelle syntyy mahdollisuus eräännyttää sopimukseen perustuvat velvoitteet. Eräännyttämisoikeus turvaa ensisijaisesti velkojan neuvotteluvaltaa velallisen rahoituksen uudelleenjärjestelyssä, antaa sille neuvottelupaikan pöydässä. Toissijaisesti se mahdollistaa kuittauksen ja ja turvaavien vakuuksien realisointioikeuden. Miksi sulkeutuva nettoutus on keskeistä johdannaiskaupassa? Seuraavassa on käsitelty: I. Sopimusten irtisanomista ja saatavien kuittaamista yleisen oikeuden mukaan II. Johdannaiskaupassa soveltuvia erityissäännöksiä III. Sopimusten irtisanomista ja saatavien kuittaamista yleissopimuksissa IV. Johdannaissopimusten viimeaikaisia ongelmakohtia Toisin kuin lainasopimuksissa, joissa vastakkaisten kuittauskelpoisten saatavien syntyminen on harvinaisempaa (koska on kyse lainasta), johdannaiskaupassa sopijapuolen ensisijainen suoja perustuu vastakkaisten sopimusvelvoitteiden irtisanomiselle ja kuittaamiselle. Osapuolien välillä tehdään tavallisesti useita johdannaissopimuksia, mikä johtaa useampien vastakkaisten velvoitteiden syntymiseen. Sulkeutuvan nettoutuksen rinnalla johdannaiskaupassa käytetään enenevässä määrin myös vakuuksia. Johdannaismarkkinoiden toimivuuden kannalta sulkeutuvan nettoutuksen tulee toimia kaikissa tilanteissa ja riippumatta yleisistä sopimusten irtisanomista ja velvoitteiden kuittaamista koskevista kielloista ja rajoituksista. Tehtyihin kauppoihin tai velvoitteiden nettouttamiseen ei myöskään tulisi voida puuttua jälkikäteisesti takaisinsaanti- tai peräyttämissäännöksillä. Poikkeamat irtisanomis- ja kuittausoikeudesta vaikuttavat suoraan markkinahinnoitteluun ja systemaattiseen riskiin. Samat vaatimukset kohdistuvat myös suorittamisvelvoitteita turvaaviin vakuusjärjestelyihin. Sulkeutuva nettoutus vähentää OTCjohdannaiskaupan luottoriskejä keskimäärin 85%:lla. Suomessa johdannaiskaupan sulkeutuvaa nettoutusta suojataan nettoutuslailla ja rahoitusvakuuslailla.

3 Sulkeutuva nettoutus yleisen oikeuden mukaan Sopimusten irtisanominen Konkurssi Attorneys-at-law TRUST. Konkurssin ja yrityssaneerauksen iritsanomisrajoitukset ja pesän oikeus päättää tiettyjen sopimusten jatkumisesta johtaa siihen, että sulkeutuva nettoutus ei Suomessa toimi erityislainsäädännön ulkopuolella. Konkurssipesä on oikeutettu lakkauttamaan konkurssivelallisen sopimukset, eikä sitä voida velvoittaa täyttämään tällaisia sopimuksia. Jos konkurssivelkojalle syntyy lakkauttamisen johdosta saatava, se on valvottava normaalisti konkurssissa. Konkurssi ei myöskään lakkauta automaattisesti velallisen sopimuksia Jos velallinen ei ole konkurssin alkaessa täyttänyt omaa sopimusvelvoitettaan (eli ansainnut saataavaansa), velkojan tulee vaatia ilmoitusta, sitoutuuko konkurssipesä sopimuksen täyttämisen. Jos konkurssipesä ilmoittaa kohtuullisessa ajassa sitoutuvansa sopimukseen asettaen vakuuden sopimuksen täyttämisestä, sopimusta ei voi purkaa, vaikka sopimuksessa olisikin purkulauseke. Yrityssaneeraus Myöskään yrityssaneeraus ei lakkauta velallisen sopimuksia. Saneerausmenettelyn alettua velalliseen ei saa kohdistaa toimenpiteitä maksukiellon piiriin kuuluvan saneerausvelan perimiseksi tai sen suorittamisen turvaamiseksi. Aloitettuja toimenpiteitä ei saa jatkaa eikä velalliseen saa kohdistaa ennen menettelyn alkamista syntyneen velan osalta seuraamuksia. Muiden rajoitusten ohella on tärkeä huomata, että velan irtisanominen tai velan perustana olevan sopimuksen irtisanominen tai purkaminen maksuviivästyksen vuoksi ei ole rauhoitusaikana sallittua. Saneerausvelkojen maksu-, perimis ja täytäntöönpanokieltoon on kuitenkin tiettyjä poikkeuksia kuten sopimukset, joita velkoja ei ole täyttänyt tai on täyttänyt ainoastaan osittain saneerauksen aloittamishetkellä. Tällöin velkoja on suoritusvelvollisuutensa täytettyään oikeutettu saamaan maksun suorituksestaan, jos tämä katsotaan velallisen liiketoiminnan kannalta normaaliksi. Jos suoritus katsotaan epätavanomaiseksi, selvitysmies voi kieltäytyä olla hyväksymästä lisäsuorituksia. Tällöin vastapuoli voi irtisanoa sopimuksen. Tästä aiheutuva vahingonkorvaus katsotaan nk. tavalliseksi saneerausvelaksi. Englannin oikeuden mukaan (toisin kuin Suomessa tai esimerkiksi Yhdysvalloissa) sopimusten terminointi toisen sopijapuolen maksukyvyttömyysmenettelyn johdosta on lähtökohtaisesti sallittu. Tästä johtuen sulkeutuva nettoutus toimii Englannin oikeudessa sopimusperusteisesti ilman tarvetta erityislainsäädännölle. Englannissa tosin saatavien on oltava kuittausta varten vastakkain eli irtisanomisen tulee tapahtua teknisesti ennen insolvenssimenettelyn alkamista. Erityiskysymys yksi sopimus? Kotimaisissa yleissopimuksissa ja ISDA yleissopimuksessa on sovittu siitä, että yleissopimuksen ja varsinaisten johdannaissopimusten eli vahvistusten katsotaan muodostavan yhden sopimuksen. Tarkoitus lienee, että erillisten vahvistuksen ja yleissopimuksen muodostaessa yhden sopimuksen voitaisiin vähentää pesänhoitajan cherrypicking riskiä, eli riskiä siitä, että hän jatkaa pesän puolesta pesälle edullisia sopimuksia ja terminoi pesälle epäedulliset sopimukset. Tällöin syntyviä saatavia ei päästäisi vastakkaisuuden puuttuessa kuittaamaan toisiaan vastaan. Yhden sopimuksen rakenne ISDA yleissopimuksessa on alunperin omaksuttu suojaamaan Yhdysvaltain lain mukaisilta irtisanomisrajoituksilta. Englannissa yhden sopimuksen rakennetta ei välttämättä tarvita eikä sen käytöstä ole juuri hyötyä. Sama pätenee Suomessa. Kotimaisessa oikeuskäytännössä velvoitteiden liittyminen toisiinsa (esimerkiksi saman urakkasopimuksen kautta) on mahdollistanut tietyissä tilanteissa kuittaamisen vaikka osa saatavista on syntynyt ennen konkurssiin asettamista ja osa sen jälkeen. Yksittäiset johdannaissopimukset eivät tavalllisesti kuulu kuittaamisen kannalta yhtä kiinteästi samaan järjestelyyn kuin urakkasopimusten mukaiset saatavat. Sopimusten liitännäisyyteen perustuvan kuittauslaajennuksen soveltaminen

4 johdannaiskaupassa ei siis välttämättä menesty käytännössä. Kuittaus Yleistä Suomen oikeus on aina ollut kuittausmyönteinen niin maksukykyisten osapuolten välillä kuin konkurssissakin. Kuittausta tai sen edellytyksiä ei ole varsinaisesti koskaan säännelty lainsäädännöllä. Rahoitusmarkkinoilla soveltuva kuittaussääntely rakentuu neljään perusosaan: kuittauksen hyväksyttävyys yleisellä tasolla ja poikkeustilanteet; konkurssilain ja yrityssaneerauslain kuittausrajoitukset; kuittausta koskevat takaisinsaantisäännökset; ja nettoutuslain ja rahoitusvakuuslain poikkeukset kuittausrajoituksiin ja takaisinsaantisäännöksiin. Johdannaiskaupan osalta on olennaista mieltää soveltuvatko nettoutuslain ja rahoitusvakuuslain poikkeukset kyseiseen järjestelyyn, ja jos näin ei ole, ollaanko kuittausrajoitusten tai takaisinsaantiriskin piirissä. Maksukyvyttömyystilanteessa kuittausoikeus on molemmissa järjestelmissä laaja, mutta kotimaisista kuittausrajoituksista johtuen Englannissa kuittaus onnistuu yritysten välillä useammassa tilanteessa. Sopimusperusteinen kuittaus toimii niin Suomessa kuin Englannissakin, mutta sopimuksella ei yleensä voi rajoittaa saatavan siirronsaajan suojaa tai lieventää kuittauksen edellytyksiä konkurssitilanteessa tai yrityssaneerauksessa. Maksukyvyttömyystilanteessa muut kuittausmenettelyt korvautuvat konkurssi- ja yrityssaneerauslain nimenomaisilla säännöksillä, joista ei voi poiketa. Oikeustila Englanissa vastaa tältä osin Suomen oikeutta. Sopimusperusteinen kuittaus maksukyvyttömyystilanteessa on tunnustettu Suomessa ainoastaan nettoutuslaissa ja rahoitusvakuuslaissa. Yleiset kuittausedellytykset Suomen oikeuden mukaiset yleiset kuittausedellytykset ovat, saatavien erääntyneisyys, samanlaatuisuus ja vastakkaisuus. Erääntyneisyys Erääntymättömän saatavan nojalla ei voi saada suoritustuomiota tai periä saatavaa ulosottoteitse. Sopimusrikkomusten osalta ajankohta on vahingon syntymishetki. Samanlaatuisuus Kuittauksen eri muodot Toisin kuin esimerkiksi Englannin oikeudessa (joka tulisi ottaa huomioon kansainvälisissä rahoitusjärjestelyissä), Suomessa tunnetaan maksukykyisten osapuolten välillä ainoastaan nk. pakollinen kuittaus ja sopimusperusteinen kuittaus. Englannissa tunnetaan useita eri kuittausinstituutioita. Yleisesti voidaan sanoa, että maksukykyisten osapuolten välillä (jollei kuittauksesta ole sopimusmääräystä) Suomen oikeuden mukainen kuittausoikeus on laajempi kuin Englannin oikeudessa. Toinen edellytys tarkoittaa velvoitteen samanluon-teisuutta, eli viittaa tavallisesti rahavelvoitteisiin, mutta voi tarkoittaa muutakin kuten kahvia tai kultaa. Koska sopimusvelvoitteet eivät ainakaan molemminpuolisesti ole sopimusaikana rahavel-voitteita, sopimuksen irtisanominen ja nimenomai-nen korvauslauseke ovat usein tarpeen kuittauksen toteuttamiseksi Vastakkaisuus Saamisten vastakkaisuus on oikeuskäytännössä useimmin käsitelty kuittauskysymys. Vaikka edellytystä ei voida käsitellä tässä laajemmin, mainittakoon, että kysymys nousee esille etenkin saatavan siirtojen osalta (voiko kuittausta suorittaa, jos saatava oin siirtynyt), yhteisvelka- ja saamissuhteiden osalta ja ulosottomenettelyssä.

5 Saamisten vastakkaisuus on tärkeä konkurssikuittauksen edellytys, koska saatavien tulee olla vastakkain konkurssin aloittamishetkellä. Jos saatavat on kuitattavissa maksukykyisten osapuolten välillä, ovat ne lähtökohtaisesti kuitattavissa myös konkurssissa ja yrityssaneerauksessa. Tähän pääsääntöön on kuitenkin useita lievennyksiä ja tiukennuksia. Kuittaus konkurssissa ja yrityssaneerauksessa Konkurssi Konkurssissa ja yrityssaneerauksessa sovellettavat kuittaussäännökset vastaavat nykyään suurelta osin toisiaan. Englannin kahden pääinsolvenssi-menettelyn kuittausta koskevat säännökset (konkurssi: liquidation; yrityssaneeraus: administration) yhdenmukaistettiin toistensa kanssa lähes samaan aikaan Suomen vastaavien muutosten kanssa. Suomen oikeuden mukaan sopimusperusteisen kuittauskielto sitonee konkurssissa ja yrityssaneerauksessa. Englannissa tilanne on päinvastainen, eikä insolvenssikuittauksesta voi luopua sitovasti sopimuksella. Kuittausedellytyksistä ei tosin voi sopia konkurssin varalta. Saatavat erääntyvät konkurssissa suoraan lain nojalla ja arvostetaan rahamääräisinä, joten käytännössä ainoastaan vastakkaisuusedellytyksen tulee täyttyä konkursiin asettamishetkellä. Saatavat arvostetaan konkurssin alkamishtken hetken arvoon, joten Suomen oikeus vastaa tätä osin Englannin oikeutta. Sama koskee myös ehdollisia, riidanalaisia ja epävarmoja saatavia. Tiettyjä saatavia, esimerkiksi osakeyhtiölain vastaiseksi laittomaksi varojenjaoksi katsottavia saatavia ei voine käyttää konkurssissa kuittaukseen. Suomen oikeus ei anna selkeitä ohjeita ehdollisten, epäselvien ja riidanalaisten saatavien arvostamiseen. Käytännössä asiasta päättää pesänhoitaja, vaikka riidan voikin saattaa tuomioistuimen tutkittavaksi. Yrityssaneerauksessa soveltuvat nykyään lähtökohtaisesti samat kuittassäännökset kuin konkurssissakin. Tämän lisäksi muun velkojan kuin vakuusvelkojan velan erääntyessä perintäkiellon alkamisen jälkeen, velkoja saa pidättäytyä oman velkansa suorittamisesta saneerausvelalliselle kuittauksen toteuttamiseen tai perintäkiellon lakkaamiseen saakka. Ansaittu ja ansaitsematon saatava Samoin kuin Englannin oikeudessa, saatavan oikeusperusteen on täytynyt syntyä ennen konkurssin alkua ollaakseen Suomessa kuittauskelpoinen. Tämä tarkoittaa sitä, että velkojan on tullut täyttää oma sopimusvel-voitteensa eli ansaita saatava ennen konkurssin alkamista. Joissain tilanteissa riittää, että velkoja on tehnyt erillisen itsenäisen osasuorituksen ennen konkurssin alkamista. Jos velkoja ei ole vielä täyttänyt velvollisuuttaan, nousee esille kysymys haluaako konkurssipesä sitoutua sopimukseen ja voiko velkoja vetäytyä sopimuksesta. Kuittausrajoitukset ja takaisinsaanti Konkurssikuittausta ja kuittausta yrityssaneerauksessa on rajoitettu neljällä eri tavalla. Subordinoidut saatavat Tiettyjä viimesijaisia (subordinoituja) saatavia ei voi käyttää kuittaamiseen. Rajoitus soveltuu myös saataviin, jotka on sopimuksessa todettu viimesijaisiksi kaikille muille saataville. Kuittausrajoituksella vältetään se riski, että viimesijainen velkoja ohittaisi kuittausta käyttämällä maksunsaantijärjestyksessä edellä olevan velkojan. Tällainen riski on olemassa esim. Englannin oikeudessa. Kuittausrajoituksen välttämiseksi subordinointi tulee tehdä nk. tilityssubordinointina. Ennen hakemusta hankitut saatavat Saatavat, jotka on hankittu alle kolme kuukautta ennen konkurssihakemusta eivät ole kuittauskelpoisia. Rajoitus tosin soveltuu vain, jos velkoja oli saatavan hankintahetkellä velkaa konkurssivelalliselle. Aikarajoitusta ei sovelleta, jos velkojalla oli hankintahetkellä syytä uskoa, että velallinen oli maksukyvytön. Rajoitus on tärkeä jatkuvasti kauppaa käyvien osapuolten välillä. Epätavallinen velkaantuminen Kuittaus ei ole myöskään sallittu, jos velkoja velkaantuu velalliselle olosuhteissa, joita voidaan

6 verrata maksun suorittamiseen velkojalle. Esimerkki on tuotteiden ostaminen velaksi tulevalta konkurssivelalliselta. Säännös täydentää kuittausta koskevaa takaisinsaantisäännöstä ja linkittää sen kolmen kuukauden maksun takaisinsaantiaikaan. Pankkitillä olevat varat Neljäntenä rajoituksena, joka poikkeaa esimerkiksi Englannin oikeudesta, konkurssivelallisen pankkitilillä (maksuliikenteeseen käytettävä tili) olevia varoja ei voi käyttää kuittaukseen. Rajoitus voidaan välttää rahoitusvakuuslain mukaisella tilirahan panttaamisella, mutta käytännössä maksuliikenteeseen käytettävän tilin panttaaminen on vaikea toteuttaa. Takaisinsaantisäännökset Ennen konkurssia suoritettu kuittaus saattaa peräytyä takaisinsaantisäännösten kautta. Takaisinsaantiriski on monissa tilanteissa näennäinen, koska kuittausta ei ole tarvetta peräyttää, jos kuittaus olisi mahdollinen varsinaisessa konkurssissa. Kansainvälisissä järjestelyissä tulee muistaa, että verrattuna Englannin lakiin kotimaiset takaisinsaantisäännökset ovat huomattavan laajat. Tällä on vaikutuksia etenkin kotimaisten vapaaehtoisten rahoituksen uudelleenjärjestelyjen toteuttamiseen. Kuittaus voi käytännössä peräytyä: samoin perustein kuin takaisinsaantiaikana tehdyt epätavallisin maksuvälinen tehdyt, huomattavan suuret tai ennenaikaiset maksut; tai jos, toimenpiteellä on sopimattomasti suosittu velkojaa, siirretty omaisuutta pois velkojien ulottuvilta tai lisätty velkoja. Lisäksi velkojan tulee ollut olla tietoinen (tai olisi pitänyt tietää) maksukyvyttömyydestä tai merkityksestä velallisen taloudelle sekä toimen sopimattomuudesta. Lahjanluonteisten toimien osalta kriteerinä on ylivelkaisuus. Korkein oikeus on oikeuskäytännössään tulkinnut niin kuittausrajoituksia kuin takaisinsaantiperusteitakin usein laajentavasti. Johdannaiskaupan kannalta ongelmallisia kohtia ovat etenkin ennen hakemusta hankittuja saatavia koskeva kuittausrajoitus, epätavallista velkaantumista koskeva kuittausrajoitus sekä enneaikaista tai huomattavan suurta maksua koskeva takaisinsaantiperuste. Johdannaiskaupan vakuusvaatimusten osalta on ongelmallinen annetun vakuuden peräytymistä koskeva takasinsaantisäännös, jonka mukaan esimerkiksi aiemmasta velasta annettu lisävakuus saattaisi (margin call) peräytyä konkurssipesään. Näiltä riskeiltä suojaaminen on yksi nettoutuslain keskeisimpiä tavoitteita. Johdannaiskaupassa soveltuvat erityissäännökset Yleistä Sulkeutuva nettoutus johdannaiskaupassa on suojattu Suomessa nk. nettoutuslailla. Sulkeutuva nettoutus on mahdollinen myös nk. Rahoitusvakuuslain nojalla. Lait suojaavat myös johdannaiskaupassa annettuja vakuuksia ja poistavat suurelta osin tehtyjen kauppojen ja toimien peräytymisriskin. Nettoutuslaki koskee selvitysjärjestelmässä toteutettavaa valuuttakaupan ja rahoitusvälineiden sekä niihin rinnastettavien arvopaperien ja johdannaissopimusten toimitusvelvoitteiden ja maksujen nettouttamista ja muuta selvittämistä. Laki soveltuu myös selvitysjärjestelmän ulkopuolella tapahtuvaan arvopaperi-, johdannais- ja valuuttakauppaan liittyvien maksu- ja toimitusvelvoitteiden nettouttamiseen. Nettouttamisella tarkoitetaan laissa: selvitysnettoutusta, jossa osapuolten maksu- tai toimitusvelvoitteet yhdistetään erääntymispäivän mukaan yhdeksi maksuvelvoitteeksi tai toimitusvelvoitteeksi; ja sulkeutuvaa nettoutusta, jossa kaikki osapuolten väliset maksu- ja toimitusvelvoitteet erääntyvät tai voidaan eräännyttää ja yhdistää sovitulla tavalla, jos yhtä sopijapuolta vastaan aloitetaan maksukyvyttömyysmenettely. Lakia sovelletaan kaikkiin osapuoliin, joten osapuolen ei tarvitse välttämättä toimia rahoitusmarkkinoilla ollakseen lain soveltamisalan piirissä. Laissa ei tosin puututa tilanteeseen, jossa

7 johdannaissopimukseen sitoutuminen menisi esimerkiksi yhtiön tai muun osapuolen kelpoisuuden tai toimialan ulkopuolelle. Nettoutuksen edellyttämää sopimusten irtisanomista, sen edellytyksiä tai nettoutettavien velvoitteiden arvostamista ei säännellä nettoutus-laissa. Ne ovat sopimuksenvaraisia asioita, kunhan ne täyttävät tavanomaisuuden kriteerin sopimus on näiden osalta riittävän selkeä. Rahoitusvakuuslain laajennukset Nettoutuslain ollessa soveltamisalaltaan rajoitettu, rahoitusvakuuslaki koskee kaikkia velkoja, joissa vakuutena käytetään arvopapereita, tilirahaa tai tietyntyyppisiä lainasaatavia. Toisaalta tällöin ainakin toisen osapuolen tulee olla pankki tai muu lain mukainen laitos. Rahoitusvakuuslaki soveltuu täydentävänä lakina esimerkiksi selvitysyhteisön tai keskuspankin saamiin arvopaperi- tai tilirahavakuuksiin jolloin voidaan käyttää apuna muun muassa rahoitusvakuuslain omatyyppisistä vakuusmuotoja kuten vakuuden omaksiottoa. Lakien nettoutusta ja takaisinsaantiriskin hallintaa koskevat säännökset ovat osin päällekkäisiä, jos toisena osapuolena on pankki tai muun rahoitusvakuuslain mukainen laitos. Suppeamman soveltamisalansa puolesta nettoutuslakia voitaneen pitää erityislakia, joten lakien välisessä ristiriitatilanteessa se syrjäyttää rahoitusvakuuslain säännökset. Attorneys-at-law TRUST.

8 Sulkeutuva nettoutus johdannaiskaupassa Sopimusten irtisanominen Yleistä irtisanomisesta Johdannaissopimusten mukaiset velvoitteet ovat oikeudellisesti toimitusvelvoitteita, jotka realisoituvat tiettynä eräpäivänä tulevaisuudessa. Sopimuksen mukainen toimitusvelvollisuus voidaan yleissopimusten nojalla välttää, jos: yksittäinen sopimus irtisanotaan ennenaikaisesti tai, jos osapuolelle syntyy sopimuksella oikeus pidättäytyä suorituksesta. Sopimuksen irtisanominen johtaa korvausvelvollisuuteen toista osapuolta kohtaan. Käytännössä korvaus on sopimusperusteisesti määräytyvä vahingonkorvaus, jonka määrittää lopulta sopimukseen irtisanova osapuoli. Yleisellä tasolla korvauksen määrää laskentaa täydentävät sopimusperusteista vahingonkorvausta koskevat yleiset opit ja oikeuskäytäntö. Taloudellisesti korvauksen määrä pohjautuu usein korvaavan sopimuksen hintaan markkinoilla tai joidenkin markkinaosapuolten (referenssipankit) arvioihin tällaisen sopimuksen hinnasta. Ennen sopimuksen irtisanomista on kuitenkin määriteltävä onko sopimus ylipäänsä irtisanottavissa vastapuolen maksukyvyttömyystilanteessa. Irtisanominen edellyttää nimenomaista siihen oikeuttavaa sopimuslausekketta ja erityissäännöksen tukea. Maksukykyisten osapuolten välillä irtisanominen ei aiheuta ongelmia lukuunottamatta syntyvien velvoitteiden arvostamiskysymyksiä. Irtisanominen ISDA yleissopimuksessa ISDA yleissopimuksen irtisanomista koskeva sääntely pohjautuu jaolle Event of Default - tilanteisiin ja Termination Event -tilanteisiin. Event of Default oikeuttaa toisen osapuolen pidättäytymään yksittäisten sopimusten mukaisesta suoritusvelvollisuudesta, irtisanomaan kaikki johdannaissopimukset ilmoittamalla siitä vastapuolelle ja kuittaamaan kaikki irtisanomisen perusteella syntyvät saamiset ja velat. Termination Event koskee pääsääntöisesti osapuolten vaikutusvallan ulkopuolella olevia tilanteita. Attorneys-at-law TRUST. Kuten lainasopimuksissa, eräännyttämisehdon rikkominen ei aina johda velvoitteiden eräännyttämiseen, vaan on usein tarkoitettu antamaan toiselle osapuolelle neuvotteluasema vastapuolen rahoituksen uudelleenjärjestelyssä. Tämän takia ISDA yleissopimuksessa on esimerkiksi varsin laaja ristiineräännyttämislauseke. Samasta syystä mm. automaattisten eräännyttämislausekkeiden käyttö ei aina ole suositeltavaa. Events of Default Tärkeimmät Event of Default lausekeet ovat sopimuksen mukaisen velvoitteen maksamatta jättäminen ja maksukyvyttömyystilanne. Muut lausekkeet ovat maksuvaikeuksista ennakoivia lausekkeita. Mainittakoon, että ISDA yleissopimus ei mainitse vapaaehtoisia uudelleenjärjestelyjä Event of Defaulteina. Näistä sovitaankin tavallisesti tarkemmin sopimuksen Schedule:ssa, jossa määritellään sopimukseen sovellettavat erityisehdot. Event of Defaultit laajennetaan usein koskemaan vakuudenantajaa tai keskeisiä konserniyhtiöitä. Tämä johtuu siitä, että konsernin operatiivisissa yhtiöissä tai vakuudenantajassa tapahtuvat muutokset ovat usein vastapuolen riskiaseman kannalta yhtä tärkeitä kuin muutokset varsinaisen vastapuolen tilanteessa. Event of Default lausekkeen rikkomisesta seuraa toisen sopijapuolen oikeus asettaa Early Termination Date (enintään 20 päivän päähän), jolloin kaikki osapuolten väliset sopimukset irtisanotaan ja johon hetkeen velvoitteet nettoutetaan. Varoaika pohjautuu back-to-back sitoumusten selvittämiseen tarvittavaan aikaan. Ilmoitus ei ole sen antamisen jälkeen peruutettavissa. Event of Default voidaan määrittää myös automaattiseksi, jolloin irtisanominen tapahtuu ilman ilmoituksia ja nettouttaminen tehdään takautuvasti tähän hetkeen. Automaattisten irtisanomisilausekkeiden käytöstä voi aiheutua enemmän haittaa kuin hyötyä, koska eräännyttäminen voi johtaa dominoefektinä kaikkien muidenkin rahoitussopimusten eräännyttämiseen. Useissa Event of Defaulteissa käytetään tavallisesti varoaikoja, jonka aikana rikkoutuminen voi korjautua ennen kuin se katsotaan Event of Defaultiksi. Tämä antaa rikkovalle osapuolelle mahdollisuuden korjata mahdolliset tekniset virheet.

9 Nettoutuslaskelmat tekee Event of Defaultin seurauksena osapuoli, joka ei ole rikkonut sopimusta. Termination Event Termination Event lausekkeen rikkominen voi johtaa tiettyjen yksittäisten sopimusten terminointiin ja siihen vetoamiseen ovat usein oikeutettuja molemmat osapuolet. Tästä johtuen Termination Event lausekkeen nojalla tapahtuvan nettoutuslaskelman tekevät molemmat osapuolet, joka voi aiheuttaa neuvottelutilanteen osapuolten välille. Tällaiset lausekkeet viittaavaan usein osapuolista riippumattomiin tilanteisiin kuten, lain vastaisuus, force majeure tai verolakien muutokset. Tietyt Termination Event lausekkeet mahdollistavat tilanteen korjaamisen esim. siirtämällä sopimus osapuolen sivuliikkeelle tai konserniyhtiölle. Kotimaisista yleissopimuksista Kotimaisissa yleissopimuksissa eräännyttämisperusteet on jaettu kahteen kategoriaan. Muutokset laeissa ja viranomaismääräyksissä, jotka vaikuttavat sopimusten mukaisten velvoitteiden suorittamiseen, johtavat yleensä neuvotteluvelvoitteeseen (esim. 15 tai 30 päivää) ja tämän jälkeen mahdolliseen irtisanomiseen, jos asiaa ei saada ratkaistua. Varsinaiset eräännyttämisperusteet vaihtelevat paljon ja ne muokataan tavallisesti erityisehdoilla vastaamaan osapuolten tahtotilaa ja riskejä nimenomaisessa järjestelyssä. Maksuvelvoitteen laiminlyöminen kyseisessä sopimuksessa tai muuten osapuolten välillä, olennainen muu sopimusrikkomus, maksukyvyttömyys, olennainen omistajanvaihdos ja vakuuden riittämättömyys ovat aina eräännyttämisperusteita. Maksun laiminlyönnin ja olennaisen sopimusrikkomuksen osalta varoajat vaihtelevat kahdesta viiteen päivään. Maksukyvyttömyysperusteiset eräännyttämiset vaihtelevat paljon ja jättävät osapuolille neuvotteluvaraa. Esimerkiksi Finanssialan Keskusliiton johdannaiskaupan mallisopimuksessa maksukyvyttömyyteen tai uhkaavaan maksukyvyttömyyteen pohjautuva eräännyttämisja ristiineräännyttämislauseke ovat verrattain suppeita. Pankin neuvotteluvallan kannalta voi olla tarpeen laajentaa maksukyvyttömyyttä koskevaa lauseketta vapaaehtoisiin uudelleenjärjestelyihin ja niitä koskeviin neuvotteluihin. Ristiineräännyttämislauseketta voi olla tarpeen laajentaa esimerkiksi muun merkittävän velan eräännyttämiseen tai siihen, että sellainen velka on eräännytettävissä. Useissa tilanteissa asianmukainen riskienhallinta puoltaa eräännyttämisperusteiden laajentamista keskeisten konserniyhtiöiden vastaaviin tilanteisiin. Johdannaissopimuksen solmivan yrityksen (muun kuin pankin) kannalta keskeistä on sopimuksen toimivuus yhdessä muiden rahoitussopimusten kanssa. Erityistä painoarvoa tulisi laittaa negative pledge lausekkeille (vakuudenantokielto), crossdefault lausekkeelle (ristiineräännyttäminen), yrityksen tuleville rahoitustarpeille sekä annettavan vakuuden luonteelle. Kuittaus Kuittaus yleissopimuksissa Johdannaisyleissopimuksissa vastakkaisten velvoitteiden kuittaaminen voi tapahtua kahdella tavalla: irtisanottujen sopimusten mukaiset saatavat kuitataan vastakkain ennalta määriteltynä päivänä; ja sulkeutuvan nettoutuksen jälkeinen nettosaatava tai -velka kuitataan toisen osapuolen muuta kuin johdannaissopimuksen mukaista saatavaa tai velvoitetta vastaan. Jälkimmäinen kuittaus ei sisältyne nettoutuslain mukaiseen tilanteeseen, vaan kuittauksen tulee tällöin täyttää yleiset kuittausedellytykset ja rajoitukset. Pelkällä sopimuslausekkeella ei voida ohittaa yleisiä kuittaussäännöksiä. Kysymystä siitä, miten yksittäiset johdannaissopimukset arvostetaan ei ole säännelty yleisesti lainsäädännössä tai nettoutuslaissa. Nettoutuslaki hyväksyy tavanomaiset nettoutuslausekkeet. ISDA yleissopimus ISDA yleissopimuksessa nettovelvoitteen eli Close-out Amount :in laskeminen perustuu kattavaan sopimusperusteisia vahingonkorvauksia koskevaan oikeuskäytäntöön. Nykyisellään nettovelvoite lasketaan yksinkertaistettuna tappioista ja kuluista, joita irtisanovalle osapuolelle aiheutuu

10 joko korvaavien tai niitä taloudellisesti vastaavien sopimusten hankimisesta markkinoilta. Laskennassa tulee käyttää kaupallisesti perusteltavia laskentamenetelmiä, jolloin voidaan ottaa huomioon esimerkiksi kolmansien osapuolten vastaavista sopimuksista antamat hinta-arviot, markkinainformaatio (jos se katsotaan luotettavaksi) ja nettovelvoitetta määrittävän osapuolen omat sisäiset laskentatavat. Lähtökohta sopimuksen irtisanomisesta aiheutuvan korvauksen määrittämisessä on tilanne, johon olisi päästy sopimuksen täyttämisellä. Tällöin menetetty esimerkiksi voitto kuuluu korvattavuuden piiriin, jollei se ole liian epätodennäköinen tai kaukainen rikkomukseen verrattuna. Toiseksi sopimusta solmittaessa esilletuodut vahingot kuuluvat korvauksen piiriin. Hyvä esimerkki rajanvetotilanteesta on sopimukseen liittyvien korko- ja valuuttasuojausten purkamiskulut ja uudelleenneuvottelemiskulut (back-to-back sopimukset). Toinen mielenkiintoinen kysymys liittyy siihen, voidaanko vastapuolen luottokelpoisuus ottaa huomioon määriteltäessä hintaa, jolla markkinoilta saisi hankittua korvaavan sopimuksen. Kotimaiset yleissopimukset Sopimuksen irtisanomisesta seuraava vahingonkorvaus on yleisen lain mukaan aiheutuneiden kulujen ja odotusarvon summa.vahinkoa koskeva todistustaakka kuuluu lähtökohtaisesti velkojalle, joten sopimuksen korvauslausekkeen mahdollisimman tarkka muotoilu on eduksi myös johdannaisyleissopimuksissa. Vahingonkorvauksen määrästä voi sopia tarkemmin sopimuksellakin. Normaalitilanteessa vahingonaiheuttajan tulisi pyrkiä minimoimaan vahinkoa, ja tietyissä tilanteissa tällainen osapuoli voi vedota vapautumisperusteisiin - kuten tuottamuksen puuttumiseen. Tämän takia johdannassopimuksen vahingon laskentaa ja vapautumisperusteita koskevien lausekkeiden tulisi olla mahdollisimman selkeä. Nettovelvoitteen laskemiseksi irtisanomisesta aiheutuneet yksittäisten johdannaissopimusten nettovoitot ja -tappiot lasketaan yhteen johdannaissopimusten jo erääntyneiden velvoitteiden kanssa. Kaikki yksittäisten johdannaisveloitteiden nettovastuut otetaan mukaan laskelmaan. Koska yksittäisten johdannaissopimusten erillinen irtisanominen on tavallisesti mahdollista vain lain tai asetuksen estäessä suorituksen tai ylivoimaisen esteen tapauksissa, näissä tilanteessa laskelmaan otetaan mukaan vain kyseiset irtisanotut velvoitteet. Nettovoiton tai tappion määritelmä on yleissopimuksissa selkeä ja vastaa yleisen oikeuden mukaista vahingonkorvauksen määritelmää. Se on voitto tai tappio, joka aiheutuu johdannaissopimuksen ennenaikaisesta päättämisestä. Yleissopimuksen mukaan nettovoitto ja tappio lasketaan lahtökohtaisesti referenssipankeilta (vähintään kaksi) saatujen kurssinoteerausten keskiarvona. Hinnnan määrityksen tulisi perustua olettamalle, että johdannaissopimus olisi suoritettu ehtojensa mukaisesti. Tälllöin on arvioitava esimerkiksi onko toisen sopimusta rikkoneen osapuolen heikenty-nyt taloudellinen tila tai muttunut markkina-tilanne otettava kurssinoteerauksessa huomioon. Koska nettoutuslaki hyväksyy tavanomaiset nettoutuslausekkeet, nettovelvoitteen laskenta perustuu yleissopimuksissa yleisesti hyväksytyille, tavanomaisille lasketatavoille. Esimerkiksi Finanssialan keskusliiton yleissopimuksessa viitataan suoraan markkinoilla käytettyyn tavanomaiseen laskentatapaan. Jos referenssipankeita ei ole saatavissa luotettavia kurssinoteerauksia (eli vastaavia korvaavia sopimuksia), johdannaissopimukset arvostetaan yleensä irtisanovan osapuolen toimesta tavanomai-sella menetelmällä. Jos nettovoittojen tai tappioiden laskentaa ei ole käsitelty sopimuksessa riittävän tarkasti, tulevat ristiriitatilanteissa sovellettavaksi yleisen oikeuden mukaiset vahin-gon laskemissäännökset, irtisanovan osapuolen näyttötaakka, vahingon minimointivelvollisuus ja aiheutuneen vahingon ja irtisanomisen liitännäi-syyttä koskevat kysymykset. Riskienhallinnan kannalta voi olla tarpeen sopia yksittäisissä johdannaissopimuksissa eristä, jotka otetaan arvostuksessa huomioon. Nämä voivat koskeva esimerkiksi back-to-back sitoumusten purkamiskustannuksia sekä tarkempia johdannais-spesifejä arvostamismenetelmiä. Yleisiä kuittausta tukevia arvostamislausekkeita saatetaan lukea pankin vahingoksi, joten tilannetta on syytä tarkentaa monimutkaisemmissa johdan-naissopimuksissa. Oikeusvarmuuden kannalta myös vastapuolena

11 olevan yrityksen etu on pyrkiä selkeisiin arvostamismenetelmiin. ISDA yleissopimuksessa on nykyisellään otettu huomioon oikeuskäytännössä esille nousseet tärkeimmät ongelmatilanteet. Attorneys-at-law TRUST. Koska saatavien arvostamiskysymys on tärkeä osa johdannaissopimusten nettovelvoitteen laskentaa, tulisi arvostamisesta sopia mahdollisimman selkeästi johdannaissopimuksessa. Tämä voi olla myös hyödyksi keskustellessa pesänhoitajan kanssa käytetyistä arvostamismenetelmistä.

12 Johdannaissopimusten ongelmakohtia Toimitusvelvollisuuden keskeyttäminen ja terminoinnin lykkääminen ISDA yleissopimuksen mukaan tietyjen ennakkoehtojen (conditions precedent) rikkominen oikeuttaa toisen osapuolen pidättäytymään suoritusvelvollisuudestaan. Toinen osapuoli voi tällaisessa tilanteessa odottaa markkinatilanteen parantumista eli sopimusten muuttumista markkina-arvoltaan sille edullisemmiksi. Tällöin sen ei myöskään tarvitse antaa ilmoitusta sopimusten irtisanomisesta. Sopimusta rikkovalla osapuolella ei ole oikeutta pidättäytyä suorituksesta. Jos ehdon rikkoontuminen korjautuu ilman, että toinen osapuoli on ilmoittanut irtisanovansa sopimukset, oikeus pidättäytyä suorituksesta tai irtisanoa ja nettouttaa sopimukset päättyy. Kysymys on ollut ongelmallinen viime vuosina ja johtanut oikeudellisiin riitoihin. Ehtoon vetoamalla voidaan pysäyttää esim. suoritukset konkurssipesälle, jos konkurssipesä olisi yksittäisissä johdannais-sopimuksissa nettosaajana. Tarkasteltuna yhdessä ISDA yleissopimuksen 6 kohdan kanssa (ennenaikainen irtisanominen ja sulkeutuva nettouttaminen), pidättäytymisoikeus ilman irtisanomista voi johtaa ristiriitaiseen tilanteeseen. Tällöin suorituksesta pidättyvä osapuoli voisi vaatia sopimukseen perustuvia maksuja ilman, että se suorittaisi omia vastaavia velvoitteitaan. Etenkin maksukyvyttämän osapuolen osalta tilanne olisi poikkeuksellisen hankala. Spekulointiin perustuva suorituksesta pidättäytyminen voi johtaa ISDA yleissopimuksen perusperiaatteen, kaksisuuntaisten maksujen ja nettoutuksen vastaiseen tilanteeseen. Englannin oikeuden mukaan pidättäytymisoikeutta koskeva ehto lienee pätevä ainakin tietyissä rajoissa (Marine Trade S.A. v Pioneer Freight Futures Co), vaikka oikeus onkin kyseenalaistettu mm. Lehman Brothersin administration menettelyn yhteydessä. Yhdysvalloissa on omaksuttu tiukempi kanta, joka rajoittaa pidättäytymisoikeutta etenkin varsinaisessa maksukyvyttömyysmenettelyssä (In re Lehman Brothers Holdings, Inc.). Yhdysvalloissa on katsottu, että Attorneys-at-law TRUST. lausekkeella määrättäisiin tällöin pesän varoista ohi kollektiivisen insolvenssimenettelyn. Kotimaisissa yleissopimuksissa ei ole vastaavaa pidättäytymisoikeutta koskevaa lauseketta. Jos irtisanomistilanne tulee eteen, toinen osapuoli voi tosin antaa ilmoituksen irtisanomisesta. Tästä johtuen näyttäisi, että osapuoli ei voi pidättäytyä suoritusvelvollisuutestaan ilman, että se asettaa sopimuksen mukaisesti irtisanomispäivän. Jos pidättäytymisoikeus kuitenkin soveltuisi sopimuksen nojalla, pidättäytymisoikeuteen vetoaminen (ilman sulkeutuvaa nettoutusta) ja bruttosuorituksen vaatiminen maksukyvyttömältä osapuolelta sopimuksen perusteella voitaneen joissain tilanteissa katsoa pesän varallisuudesta määräämiseksi insolvenssimenettelyn ulkopuolella (nk. ipso jure ehto). Tilanne materialisoituu etenkin, jos maksukykyisen osapuolen velan määrä ylittää maksukyvyttömän osapuolen velan määrän. Ristiineräännyttäminen Ristiineräänyttämislausekkeeseen vetoaminen tai lausekkeen liian tiukka muotoileminen voi ongelmatilanteessa romahduttaa korttitalon, koska muut yrityksen velkojat (joiden sopimuksissa on laaja ristiineräännyttämislauseke) pääsevät eräännyttämään oman saatavansa johdannaissopimuksen mukaisen lausekkeen laukeamisen perusteella. Velallisyrityksen intressissä voi olla eräännyttämisen rajoittaminen todelliseen, ei mahdolliseen, eräännyttämistilanteeseen. Ristiineräännyttämislausekkeeseen vetoaminen vaikeuttaa velallisyrityksen rahoituksen uudelleenjärjestelyä koskevia neuvotteluja. Lauseke on kuitenkin tarpeellinen, jotta johdannaisopimuksen toinen osapuoli (usein pankki) saisi neuvottelupaikan uudelleenjärjestelyä koskevissa neuvotteluissa. Neuvottelullisesti yrityksen kannattaa ottaa asiakasopimuksesta keskusteltaessa huomioon myös muiden rahoitussopimustensa kovenantit ja eräännyttämistilanteet. Lauseketta ei tulisi mielellään sitoa sopimuksen automaattiseen erääntymiseen. Kotimaisten yleissopimusten ristiineräännyttämislausekkeet poikkeavat toisistaan paljon.

13 Nettosummien laskeminen Johdannaissopimusten nettosummien laskeminen on niin Englannin kuin Suomenkin oikeuden mukaan sopimuksenvarainen asia. ISDA 1992 ja 2002 yleissopimusten välillä on nettosumman määrittämisen osalta oleellisia eroja. Pelkällä markkinahintaisten referenssien käytöllä ei välttämättä pystytä määrittämään mm. sitä, miten velallisyrityksen taloudelinen asema vaikuttaa laskentaan tai tulisiko laskentaan ottaa mukaan muita eriä kuten vastakkaisten johdannaissopimusten terminointikuluja. Ainakin monimutkaisissa johdannaisjärjestelyissä voisi olla tarpeen sopia tarkemmista sopimusten arvostamiseen liittyvistä seikoista. Vakuuksien käyttö monimutkaistaa oleellisesti korvausten laskentaa. Vakuussopimukset kuuluvat nettoutuslain piiriin, joten vakuuksista saatujen realisointitulojen ottaminen laskelmaan onnistuu lain mukaan. Käytännössä vakuuksien realisointitapa ja ajankohta vaihtelevat tapauskohtaisesti, joten vakuuksien realisointiajankohdan ja johdannaissopimusten irtisanomisajankohdan mukaiset arvostukset voivat vaihdella huomattavastikin. Lisäksi esimerkiksi eksoottisempien johdannaisten exposure -arvon määrittäminen voi olla vaikeaa. Tällöin ristiriita yksittäisten johdannaissopimusten arvostamisessa voi johtaa liialliseen vakuuksien realisointiin ja taloudellisiin menetyksiin vakuudenantajalle. Nämä seikat puoltavat realisointitilanteiden etukäteistä pohdintaa asiakassopimuksista neuvoteltaessa. M.J.L. Tässä markkinapäivityksessä esitetyt kannat ovat yleisluonteisia käsityksiä johdannaiskauppaan soveltuvista säännöksistä ja markkinatapahtumista. Käytännön tilanteet tulisi aina arvioida tapauskohtaisesti ja erillisen oikeudellisen neuvonannon pohjalta.

Laki. lain 5 a :n muuttamisesta. Eduskunta, jolle talousvaliokunta on antanut asiasta mietintönsä n:o 10/1999 vp, on hyväksynyt seuraavat

Laki. lain 5 a :n muuttamisesta. Eduskunta, jolle talousvaliokunta on antanut asiasta mietintönsä n:o 10/1999 vp, on hyväksynyt seuraavat EV 56/1999 vp - HE 99/1999 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi eräistä arvopaperi- ja valuuttakaupan sekä selvitysjärjestelmän ehdoista ja laiksi arvo-osuostiteistä annetun lain 5 a :n

Lisätiedot

a. Laki arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain muuttamisesta

a. Laki arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain muuttamisesta a. Laki arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain (749/2012) 4 lukuun

Lisätiedot

Rahoitusvakuuslaki. EDUSKUNNAN VASTAUS 121/2003 vp. Hallituksen esitys rahoitusvakuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Päätös.

Rahoitusvakuuslaki. EDUSKUNNAN VASTAUS 121/2003 vp. Hallituksen esitys rahoitusvakuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Päätös. EDUSKUNNAN VASTAUS 121/2003 vp Hallituksen esitys rahoitusvakuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä rahoitusvakuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi

Lisätiedot

Haapaveden kaupunki (jäljempänä Luotonantaja) PL 40, Haapavesi Y-tunnus:

Haapaveden kaupunki (jäljempänä Luotonantaja) PL 40, Haapavesi Y-tunnus: LUOTTOSOPIMUS 1. OSAPUOLET Haapaveden kaupunki (jäljempänä Luotonantaja) PL 40, 86601 Haapavesi Y-tunnus: 0184872-4 Haapaveden Vesi Oy (jäljempänä Luotonottaja) Perustettava yhtiö 2. SOPIMUKSEN TARKOITUS

Lisätiedot

Xxxxxxxxx nimisen välitysliikkeen toimintaa koskeva ilmoitus

Xxxxxxxxx nimisen välitysliikkeen toimintaa koskeva ilmoitus PÄÄTÖS PSAVI/2457/05.11.05/2013 2.6.2014 ASIA ILMOITTAJA Xxxxxxxxx nimisen välitysliikkeen toimintaa koskeva ilmoitus Xxxxxx Xxxxxxxx ILMOITUKSEN SISÄLTÖ Xxxxxx Xxxxxx poika Xxxxxx XXxxxx asui vuokralla

Lisätiedot

Ostajan ja liikennöitsijän välisen sopimussuhteen sisältö määräytyy tämän sopimuksen sekä siihen liittyvien seuraavien asiakirjojen perusteella:

Ostajan ja liikennöitsijän välisen sopimussuhteen sisältö määräytyy tämän sopimuksen sekä siihen liittyvien seuraavien asiakirjojen perusteella: KOULULAISKULJETUKSET OSTOLIIKENNESOPIMUS 1. Sopijapuolet Ostaja: Kunta............................................... Yhteystiedot:......................................... Ostajan edustaja:......................................

Lisätiedot

YRITYSSANEERAUS -MITÄ SE VELKOJALLE TARKOITTAA? Iiro Hollmén Asianajaja, varatuomari

YRITYSSANEERAUS -MITÄ SE VELKOJALLE TARKOITTAA? Iiro Hollmén Asianajaja, varatuomari YRITYSSANEERAUS -MITÄ SE VELKOJALLE TARKOITTAA? Iiro Hollmén Asianajaja, varatuomari Velkojan etujen tehokas valvonta Tarkista saatavan peruste, määrä ja korko Onko kyseessä saneerausvelka? Onko kyseessä

Lisätiedot

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ 2 (7) Sisällys 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 AVOIN SÄHKÖNTOIMITUS... 3

Lisätiedot

Yksityisoikeudellisen saatavan vanhentumisaika ja vanhentumisen katkaiseminen

Yksityisoikeudellisen saatavan vanhentumisaika ja vanhentumisen katkaiseminen Yksityisoikeudellisen saatavan vanhentumisaika ja vanhentumisen katkaiseminen Kuntamarkkinat 2015 / Lakiklinikka Joonas Jännäri lakimies Tyypilliset yksityisoikeudelliset saatavat kunnissa Tyypillisiä

Lisätiedot

Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404)

Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404) 1(5) Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404) 1. Sopimuksen tarkoitus Tällä sopimuksella sovitaan perintäpalveluista ja sitä koskevista toimenpiteistä. Sopimus toimii myös valtuutuksena perintäpalveluiden

Lisätiedot

Intercreditor-sopimusten ongelmakohtia ja neuvottelukysymyksiä Mika J. Lehtimäki

Intercreditor-sopimusten ongelmakohtia ja neuvottelukysymyksiä Mika J. Lehtimäki Intercreditor-sopimusten ongelmakohtia ja neuvottelukysymyksiä Mika J. Lehtimäki Suomessa on käytetty jo useita vuosia Suomen lain mukaisia IC-sopimuksia, mutta sopimuksista ole kuitenkaan muodostunut

Lisätiedot

Vientisaatavatakuun yleiset ehdot

Vientisaatavatakuun yleiset ehdot 1 (6) Vientisaatavatakuun yleiset ehdot Viejän ulkomaiselta ostajalta olevien saatavien kattaminen 15.4.2008 Vientisaatavatakuun perusteella viejällä on oikeus saada korvausta Finnveralta takuusopimuksen

Lisätiedot

Yritysyhteistyön sopimusjuridiikka. Sopimusjuridiikan perusteet Maarit Päivike, lakimies

Yritysyhteistyön sopimusjuridiikka. Sopimusjuridiikan perusteet Maarit Päivike, lakimies Yritysyhteistyön sopimusjuridiikka Sopimusjuridiikan perusteet 8.11.2016 Maarit Päivike, lakimies Miksi kirjallinen sopimus Yhteistyön väline Sopimusten merkitys korostuu usein silloin, kun asiat eivät

Lisätiedot

OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET

OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET KOULULAISKULJETUKSET Ostoliikennesopimuksen LIITE OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa sopimussuhteeseen

Lisätiedot

Työnantajan on irtisanoessaan työsopimuksen noudatettava työsuhteen jatkuttua keskeytyksettä

Työnantajan on irtisanoessaan työsopimuksen noudatettava työsuhteen jatkuttua keskeytyksettä 1 (5) IRTISANOMISSUOJASOPIMUS 2002 (TT-STTK) I YLEISET MÄÄRÄYKSET 1. Yleinen soveltamisala Tämä sopimus koskee toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen irtisanomista toimihenkilöstä johtuvasta tai hänen

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun 1 b :n 4 momentin kumoamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi

Lisätiedot

KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000

KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000 KH&I-YSE 2000 26.1.2000 1(6) KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000 1 Soveltamisala Yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kiinteistönhoidossa ja kiinteistöjen isännöinnissä toimeksisaajan

Lisätiedot

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli)

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) LIITE 5 1 KITEEN KAUPUNKI Sivistyskeskus OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) 1. Sopijapuolet Tilaaja: Yhteyshenkilö: Kiteen kaupunki Sivistyskeskus Kiteentie 25 82500 KITEE Perusopetuksen

Lisätiedot

SOPIMUS JA INSOLVENSSI

SOPIMUS JA INSOLVENSSI Jarmo Tuomisto SOPIMUS JA INSOLVENSSI CC lakimiesliiton kustannus Helsingin Kamari Oy/Helsingin seudun kauppakamari ja tekijä 2010 ISBN 978-952-246-048-6 Kannen suunnittelu: Lumimarja Terttu Rönkkö Taiton

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 2/2012

Määräykset ja ohjeet 2/2012 Määräykset ja ohjeet 2/2012 Vastuuvelan suojaaminen, kirjanpito- ja Dnro FIVA 10/01.00/2011 Antopäivä 23.2.2012 Voimaantulopäivä 31.12.2011 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut Asiantuntijapalvelut SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 2 1.1 Soveltaminen... 2 1.2 Työmenetelmät... 2 2 TOIMITTAJAN VELVOLLISUUDET... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Tiedottaminen palvelun edistymisestä... 2 3 TILAAJAN

Lisätiedot

(jäljempänä yhdessä 'Sopijapuolet' ja erikseen myos 'Sopijapuoli')

(jäljempänä yhdessä 'Sopijapuolet' ja erikseen myos 'Sopijapuoli') SOPIMUS VUOKRASOPIMUKSEN SIIRROSTA 1. SOPIJAPUOLET 1.1. Turun Teknologiakiinteistöt Oy (Y-tunnus: 2349955-3) Tykistökatu 6 B, Biocity 20520 Turku (jäljempänä 'Teknologiakiinteistöt') 1.2. Turun Yliopisto

Lisätiedot

T A K A U S S I T O U M U S

T A K A U S S I T O U M U S T A K A U S S I T O U M U S Sivu 1 (6) Takauksen saaja Danske Bank Oyj Takaaja Kankaanpään kaupunki 01335961 Velallinen PSSV Palvelut Oy Päävelka Sopimuksen numero FI35 8116 7710 0328 54 Pääoma EUR 5 000

Lisätiedot

Hevoskaupan juridiikka

Hevoskaupan juridiikka Hevoskaupan juridiikka Yleistä Hevonen on irtain esine Virhe hevosessa vaikeampi nähdä kuin tavanomaisessa tavarassa (esim. auto) Myyjän tiedonantovelvollisuus Ostajan tiedonottovelvollisuus 1 Sovellettava

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Helsingin kaupunki (y-tunnus: 0201256-6) Osoite: PL 2213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä Myyjän kaupparekisteriote liitteenä 1.1 1.2. OSTAJA

Lisätiedot

Sopimukset yritystoiminnassa. Perusasiaa yrittäjälle

Sopimukset yritystoiminnassa. Perusasiaa yrittäjälle Sopimukset yritystoiminnassa Perusasiaa yrittäjälle Sopimukset yritystoiminnan selkäranka Lähes kaikki vaihdanta modernissa markkinataloudessa perustuu sopimuksiin: myynnit, ostot, vuokraus. Hyvin tehdyt

Lisätiedot

VUOKRANANTAJAKOULU 2012 Suomen Vuokranantajat ry

VUOKRANANTAJAKOULU 2012 Suomen Vuokranantajat ry VUOKRANANTAJAKOULU 2012 Suomen Vuokranantajat ry Onnistu ja menesty vuokranantajana ja asuntosijoittajana Tuorein tieto vuokramarkkinoista, lainsäädännöstä ja yleisistä käytännöistä Neuvontapalvelu, jossa

Lisätiedot

HE vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 2711996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maaseutuelinkeinolain 27 :n, porotalouslain 41 a :n ja luontaiselinkeinolain 46 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi selvityksen lopullisuudesta ja vakuuksista /* KOM/96/0193 lopull.

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi selvityksen lopullisuudesta ja vakuuksista /* KOM/96/0193 lopull. Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi selvityksen lopullisuudesta ja vakuuksista /* KOM/96/0193 lopull. - COD 96/0126 */ Virallinen lehti nro C 207, 18/07/1996 s. 0013 Ehdotus Euroopan

Lisätiedot

LINJA-AUTOLIIKENTEEN ASIAKASPALVELUSOPIMUS. Toimeksiantaja: Oy Matkahuolto Ab Y-tunnus: 0111393-9 osakeyhtiö, Helsinki

LINJA-AUTOLIIKENTEEN ASIAKASPALVELUSOPIMUS. Toimeksiantaja: Oy Matkahuolto Ab Y-tunnus: 0111393-9 osakeyhtiö, Helsinki 1 (5) LINJA-AUTOLIIKENTEEN ASIAKASPALVELUSOPIMUS II Asiamies: Y-tunnus: Yhteystiedot: Toimeksiantaja: Oy Matkahuolto Ab Y-tunnus: 0111393-9 osakeyhtiö, Helsinki Yhteystiedot: PL 111, Lauttasaarentie 8

Lisätiedot

Sijoitusesite. ELTEL AB liikkeeseenlaskija yhtiötunnus 556728-6652, kotipaikka: Tukholma, Ruotsi www.eltelgroup.com

Sijoitusesite. ELTEL AB liikkeeseenlaskija yhtiötunnus 556728-6652, kotipaikka: Tukholma, Ruotsi www.eltelgroup.com 1 (5) Sijoitusesite ELTEL AB liikkeeseenlaskija yhtiötunnus 556728-6652, kotipaikka: Tukholma, Ruotsi www.eltelgroup.com YRITYSTODISTUSOHJELMA 100 MILJOONAA EUROA Sopimus yritystodistusten liikkeeseenlaskemisesta

Lisätiedot

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010 YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 (5) STT:n yleiset sopimusehdot 1. Käyttöoikeus 2. Käyttöehdot 1 Kappale päivitetty 1.1.2016 alkaen. Asiakkaalla on oikeus käyttää STT:n palvelua ja/tai siihen sisältyviä aineistoja

Lisätiedot

Hevoskaupan juridiikka

Hevoskaupan juridiikka Hevoskaupan juridiikka Yleistä Hevonen on irtain esine Virhe hevosessa vaikeampi nähdä kuin tavanomaisessa tavarassa (esim. auto) Myyjän tiedonantovelvollisuus Ostajan selonottovelvollisuus Sovellettava

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Helsingin kaupunki (y-tunnus: 0201256-6) Osoite: PL 2213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä Myyjän kaupparekisteriote liitteenä 1.1 1.2. OSTAJA

Lisätiedot

Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6)

Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6) Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6) KULJETUSPALVELUT OSTOLIIKENTEEN EHDOT Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa sopimussuhteeseen

Lisätiedot

Henkivakuutussopimusten ehtojen muuttaminen vahinkokehityksen tai korkotason muutoksen johdosta

Henkivakuutussopimusten ehtojen muuttaminen vahinkokehityksen tai korkotason muutoksen johdosta Kannanotto 1/2013 1 (5) Henkivakuutussopimusten ehtojen muuttaminen vahinkokehityksen tai korkotason muutoksen johdosta 1 Yleistä 2 Säädöstausta Henkivakuutusyhtiöt solmivat asiakkaidensa kanssa pääsääntöisesti

Lisätiedot

VARANTOTILISOPIMUS. Varantotilisopimus 1 (5) 1 Sopimuksen tarkoitus

VARANTOTILISOPIMUS. Varantotilisopimus 1 (5) 1 Sopimuksen tarkoitus Varantotilisopimus 1 (5) VARANTOTILISOPIMUS Tilinhaltija: Tilinumero: BIC-koodi: XX Pankki Oy (IBAN XX) XXXXXXXX 1 Sopimuksen tarkoitus 2 Tiliehdot Sopimuksessa määritellään menettelyt ja vastuut, joiden

Lisätiedot

SISÄLLYS ALKUSANAT 5 LYHENTEITÄ 15 1 JOHDANTO 19

SISÄLLYS ALKUSANAT 5 LYHENTEITÄ 15 1 JOHDANTO 19 SISÄLLYS ALKUSANAT 5 LYHENTEITÄ 15 1 JOHDANTO 19 2 MAKSU 23 2.1 Yleistä 23 2.2 Maksusuoritus oikealle taholle 24 2.3 Maksusuorituksen kohdentaminen 29 2.4 Velallisen kohdentamisoikeus ulosotossa 31 2.5

Lisätiedot

AUTOMAATTISEN TAAJUUDENHALLINTARESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ

AUTOMAATTISEN TAAJUUDENHALLINTARESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ AUTOMAATTISEN TAAJUUDENHALLINTARESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ 8.1.2014 2 (7) 1 SOPIMUKSEN TARKOITUS XX (Reservinhaltija) ja Fingrid Oyj (Fingrid) ovat tehneet

Lisätiedot

A. EI- AMMATTIMAINEN ASIAKAS Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli.

A. EI- AMMATTIMAINEN ASIAKAS Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli. ASIAKKAIDEN LUOKITTELUKRITEERIT A. EI- AMMATTIMAINEN ASIAKAS Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli. B. AMMATTIMAINEN ASIAKAS B 1. Yhteisöt Rahoitusmarkkinoilla toimiluvan nojalla toimintaa

Lisätiedot

Laki. yrityksen saneerauksesta annetun lain muuttamisesta

Laki. yrityksen saneerauksesta annetun lain muuttamisesta Laki yrityksen saneerauksesta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan yrityksen saneerauksesta annetun lain (47/1993) 91 ja 100 a, sellaisena kuin niistä on 100 a laissa 138/2004,

Lisätiedot

Vakuutusoikeus. Vakuutusoikeuden keskeiset lähtökohdat. Vakuutustoiminta

Vakuutusoikeus. Vakuutusoikeuden keskeiset lähtökohdat. Vakuutustoiminta Vakuutusoikeus Vakuutusoikeuden keskeiset lähtökohdat Käsittää sekä yksityisoikeuteen, että julkisoikeuteen kuuluvia säännöksiä. Vakuutussopimuslaki (543/1994) ja erityislait esim. laki oikeusturvavakuutusten

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

1 YLEISTÄ Esitämme tässä muistiossa joitain yleisiä huomioita tilanteista, joissa:

1 YLEISTÄ Esitämme tässä muistiossa joitain yleisiä huomioita tilanteista, joissa: Asianajotoimisto Trust JOUKKOVELKAKIRJAVELKOJIEN KONTROLLOINTI JA NEUVOTTELUASEMA UUDELLEENJÄRJESTELYISSÄ 1 YLEISTÄ Esitämme tässä muistiossa joitain yleisiä huomioita tilanteista, joissa: velallisyritys

Lisätiedot

Toimintojen luovutuspäivä on kello 00:00:01 ( Luovutushetki ).

Toimintojen luovutuspäivä on kello 00:00:01 ( Luovutushetki ). LUOVUTUSSOPIMUS 1 LUOVUTTAJA Wirma Lappeenranta Oy (jäljempänä Yhtiö ) Y-tunnus: 1565217-5 Laserkatu 6 53850 Lappeenranta 2 LUOVUTUKSENSAAJA Lappeenrannan kaupunki (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus 0162193-3

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan ja Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy:n välillä.

Lisätiedot

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA Päivämäärä / Datum /Date Nro / Nr / No. 8.9.2004 824/520/2004 Jakelussa mainitut JULKINEN VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA ASIANOSAINEN Finnet Com

Lisätiedot

SANOMA OYJ Y-tunnus 15243611 Internet-osoite: sanoma.com

SANOMA OYJ Y-tunnus 15243611 Internet-osoite: sanoma.com SIJOITUSESITE SANOMA OYJ Y-tunnus 15243611 Internet-osoite: sanoma.com YRITYSTODISTUSOHJELMA 800.000.000 EUROA Sopimus yritystodistusten liikkeeseenlaskemisesta on allekirjoitettu 8.9.2003 ja sitä viimeksi

Lisätiedot

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti.

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti. Tiedot lainasta 1.1 Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Finnoonportti (Y-tunnus 2611697-6) (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (jäljempänä Lainanjärjestäjä ) palvelussa rahoittajille

Lisätiedot

SISÄLLYS ALKUSANAT 5 LYHENTEET 15 1 JOHDANTO 17. 1.1 Yleistä 17. 1.2 Velkajärjestelylain mukaisista käsitteistä 21

SISÄLLYS ALKUSANAT 5 LYHENTEET 15 1 JOHDANTO 17. 1.1 Yleistä 17. 1.2 Velkajärjestelylain mukaisista käsitteistä 21 SISÄLLYS ALKUSANAT 5 LYHENTEET 15 1 JOHDANTO 17 1.1 Yleistä 17 1.2 Velkajärjestelylain mukaisista käsitteistä 21 2 VELKAJÄRJESTELYN EDELLYTYKSET, ESTYMINEN JA ESTEET 25 2.1 Velkajärjestelyn edellytykset

Lisätiedot

Lauri Pakka, varatuomari Maanomistajien Arviointikeskus Oy Seinäjoki, Kokkolassa vastaanotto sopimuksen mukaan 0207411066,

Lauri Pakka, varatuomari Maanomistajien Arviointikeskus Oy Seinäjoki, Kokkolassa vastaanotto sopimuksen mukaan 0207411066, Lauri Pakka, varatuomari Maanomistajien Arviointikeskus Oy Seinäjoki, Kokkolassa vastaanotto sopimuksen mukaan 0207411066, lauri.pakka@arviointikeskus.fi www.arviointikeskus.fi 12.1.2012 Vuokralaiselle:

Lisätiedot

HYVÄ PANKKITAPA SUOMEN PANKKIYHDISTYS

HYVÄ PANKKITAPA SUOMEN PANKKIYHDISTYS SUOMEN PANKKIYHDISTYS HYVÄ PANKKITAPA Hyvä pankkitapa on muotoutunut käytännön kokemuksesta. Hyvän pankkitavan säännöt sisältävät asiakkaan ja pankin välistä suhdetta sekä pankkien toimintatapoja koskevia

Lisätiedot

Optiosopimus. Turun kaupungin, YH- Länsi Oy:n. Kiinteistö Oy Turun Yliopistonkatu 30:n. välillä

Optiosopimus. Turun kaupungin, YH- Länsi Oy:n. Kiinteistö Oy Turun Yliopistonkatu 30:n. välillä Optiosopimus Turun kaupungin, YH- Länsi Oy:n ja Kiinteistö Oy Turun Yliopistonkatu 30:n välillä..2012 ASTREA Asianajotoimisto Attorneys at Law 2/6 OPTIOSOPIMUS 1. SOPIJAPUOLET 1.1. Optio-oikeuden myöntäjä

Lisätiedot

HYVITYSOSUUKSIEN HUOMIOIMINEN HANKKEEN KUSTANNUKSISSA. 4.1 Nettosäästöjen lisääminen urakan kokonaishintaan

HYVITYSOSUUKSIEN HUOMIOIMINEN HANKKEEN KUSTANNUKSISSA. 4.1 Nettosäästöjen lisääminen urakan kokonaishintaan 4 HYVITYSOSUUKSIEN HUOMIOIMINEN HANKKEEN KUSTANNUKSISSA Osakkaiden hyvitykset ovat yhtiön korjaushankkeeseen liittyviä kulueriä. Tästä syystä ne tulee huomioida koko yhtiön hanketta koskevassa vastikelaskennassa.

Lisätiedot

Yhteistyösopimus. Uudenkaupungin kaupungin. Finn Sportsman Oy:n. välillä

Yhteistyösopimus. Uudenkaupungin kaupungin. Finn Sportsman Oy:n. välillä KAU Yhteistyösopimus Uudenkaupungin kaupungin ja Finn Sportsman Oy:n välillä 2 1. OSAPUOLET Tämän yhteistyösopimuksen osapuolina ovat: (1) Uudenkaupungin kaupunki (Y-tunnus: 0144036-6) Välskärintie 2 23500

Lisätiedot

Liite 3. Puitesopimusmalli

Liite 3. Puitesopimusmalli PUITESOPIMUS 1. PUITESOPIMUSTOIMITTAJA Pankkiyhteys: Yhteyshenkilö: Yhteystiedot: 2. TILAAJA Oy Helsingin Asuntohankinta Ab Yhteyshenkilö: Yhteystiedot: Tukholmankatu 2, 3. kerros, 00250 Helsinki 3. SOPIMUKSEN

Lisätiedot

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki Epävirallinen käännös SULAUTUMISSUUNNITELMA 1. SULAUTUMISEEN OSALLISTUVAT YHTIÖT 2. SULAUTUMINEN Veritas keskinäinen vahinkovakuutusyhtiö (jäljempänä Veritas Vahinkovakuutus ) Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka

Lisätiedot

MITEN ISON YRITYKSEN SANEERAUS ON ERILAISTA? - Tapauskokemuksia - Ylikansallisten saneerausten erityispiirteitä

MITEN ISON YRITYKSEN SANEERAUS ON ERILAISTA? - Tapauskokemuksia - Ylikansallisten saneerausten erityispiirteitä MITEN ISON YRITYKSEN SANEERAUS ON ERILAISTA? - Tapauskokemuksia - Ylikansallisten saneerausten erityispiirteitä Maksukyky-/maksukyvyttömyysseminaari Asianajaja Pekka Jaatinen 13.2.2009 Helsingin kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNNAN JA HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN SOPIMUS TEKSTINKÄSITTELYPALVELUISTA

NURMIJÄRVEN KUNNAN JA HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN SOPIMUS TEKSTINKÄSITTELYPALVELUISTA NURMIJÄRVEN KUNNAN JA HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN SOPIMUS TEKSTINKÄSITTELYPALVELUISTA 1 SOPIJAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT 1.1 Tilaaja Nurmijärven kunta (jäljempänä Tilaaja) < osoite > < Y-tunnus > 1.2 Toimittaja

Lisätiedot

Tilaajan yhteyshenkilö:

Tilaajan yhteyshenkilö: Sopimusmalli 1 SOPIMUS UIMAOPETUSPALVELUN TUOTTAMISESTA Sopimusosapuolet Yritys (jäljempänä palveluntuottaja) Osoite ja Kirkkonummen kunta/ sivistyspalvelut (jäljempänä tilaaja) Jäljempänä termillä sopimusosapuoli

Lisätiedot

INTUSIN TALLETUSTILIEN SOPIMUSEHDOT

INTUSIN TALLETUSTILIEN SOPIMUSEHDOT INTUSIN TALLETUSTILIEN SOPIMUSEHDOT 1. SOPIMUKSEN SISÄLTÖ Määräaikaistalletus on sopimuksessa määriteltyjen ehtojen mukaisesti avattu talletustili. Yhdistys maksaa talletustilille korkoa talletusajan päättyessä,

Lisätiedot

KAUPANKÄYNTIVARASTON POSITIORISKIN LASKEMINEN

KAUPANKÄYNTIVARASTON POSITIORISKIN LASKEMINEN 00 N:o 22 LIITE KAUPANKÄYNTIVARASTON POSITIORISKIN LASKEMINEN. Positioriskin laskemisessa käytettävät määritelmät Tässä liitteessä tarkoitetaan: arvopaperin nettopositiolla samanlajisen arvopaperin pitkien

Lisätiedot

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA 1(5) VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA OSTAJANA Siilinjärven kunta ja MYYJÄNÄ Savon Kuituverkko Oy 2(5) 1. SOPIJAPUOLET 1.1 Siilinjärven kunta Y-tunnus: 0172718-0 PL 5, Kasurilantie 1, 71800 SIILINJÄRVI

Lisätiedot

Fysioterapeuttien opintopäivät. Mari Aspelund lakimies 16.4.2016

Fysioterapeuttien opintopäivät. Mari Aspelund lakimies 16.4.2016 Fysioterapeuttien opintopäivät Mari Aspelund lakimies 16.4.2016 Luennon aiheet Työsuhteen ehdot Mikä on työsopimus Työsopimuksen vähimmäisehdot Työsopimuksen voimassaolo Työaika Vuosiloma Muut työsuhteen

Lisätiedot

Skanskan vakiosopimusehdot materiaalihankinnassa

Skanskan vakiosopimusehdot materiaalihankinnassa Skanskan vakiosopimusehdot materiaalihankinnassa 1.9.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. SOPIMUSASIAKIRJAT... 2 1.1 Ehtojen tulkinta... 2 1.2 Tarjous... 2 1.3 Sopimusasiakirjojen pätevyysjärjestys... 2 2. MYYJÄN

Lisätiedot

GL ON THE MINIMUM LIST OF SERVICES AND FACILIITES EBA/GL/2015/ Ohjeet

GL ON THE MINIMUM LIST OF SERVICES AND FACILIITES EBA/GL/2015/ Ohjeet EBA/GL/2015/05 07.08.2015 Ohjeet niiden tapausten määrittämisestä direktiivin 2014/59/EU 42 artiklan 14 kohdan nojalla, joissa tavanomaisen maksukyvyttömyysmenettelyn mukaisesta varojen tai velkojen likvidoimisesta

Lisätiedot

MONIKANAVAJAKELUA KOSKEVA OLETTAMASÄÄNNÖSEHDOTUS - MONIKANAVAJAKELUA SELVITTÄVÄN TYÖRYHMÄN PUHEENJOHTAJAN ESITYS

MONIKANAVAJAKELUA KOSKEVA OLETTAMASÄÄNNÖSEHDOTUS - MONIKANAVAJAKELUA SELVITTÄVÄN TYÖRYHMÄN PUHEENJOHTAJAN ESITYS MONIKANAVAJAKELUA KOSKEVA OLETTAMASÄÄNNÖSEHDOTUS - MONIKANAVAJAKELUA SELVITTÄVÄN TYÖRYHMÄN PUHEENJOHTAJAN ESITYS 25.6.2008 Sakari Aalto 2 MONIKANAVAJAKELUA KOSKEVA OLETTAMASÄÄNNÖSEHDOTUS - MONIKANAVAJAKELUA

Lisätiedot

NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET

NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Ehtoja noudatetaan ostoliikenteen järjestämisessä, jollei ostoliikennesopimuksessa

Lisätiedot

Komission ilmoitus. annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta

Komission ilmoitus. annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 16.12.2014 C(2014) 9950 final Komission ilmoitus annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta FI FI Komission ohjeet

Lisätiedot

Linnala Setlementti ry (Linnala)

Linnala Setlementti ry (Linnala) 1 SOPIMUS HENKILÖSTÖPALVELUN MYYNNISTÄ 1. Sopijapuolet Savonlinnan kaupunki (kaupunki) yhteys/vastuuhenkilö Linnala Setlementti ry (Linnala) 2. Sopimuksen tarkoitus Tässä sopimuksessa määritellään sopijapuolten

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn sisältävien palvelujen oikeussuojasta tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten

Lisätiedot

LUOVUTUSSOPIMUS. KOUVOLAN KAUPUNGIN ja KAAKKOIS-SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N välillä [ ]

LUOVUTUSSOPIMUS. KOUVOLAN KAUPUNGIN ja KAAKKOIS-SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N välillä [ ] LUOVUTUSSOPIMUS KOUVOLAN KAUPUNGIN ja KAAKKOIS-SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N välillä [] SOPIMUS [1] LUOVUTUSSOPIMUS 1 Siirron osapuolet 1.1 Luovuttaja Kouvolan kaupunki (y-tunnus xxxx) (jäljempänä Kouvola)

Lisätiedot

TAAJUUSOHJATUN KÄYTTÖ- JA HÄIRIÖRESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ

TAAJUUSOHJATUN KÄYTTÖ- JA HÄIRIÖRESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ TAAJUUSOHJATUN KÄYTTÖ- JA HÄIRIÖRESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ 1 SOPIMUKSEN TARKOITUS XXXXXX, Y-tunnus YYYYYYY-Y (Reservinhaltija) ja Fingrid Oyj, Y-tunnus 1072894-3

Lisätiedot

Vahantajoen vesihuolto-osuuskunnan tilannekatsaus ja toimenpiteet

Vahantajoen vesihuolto-osuuskunnan tilannekatsaus ja toimenpiteet Kaupunginhallitus 428 17.11.2014 Kaupunginhallitus 32 26.01.2015 Kaupunginhallitus 126 30.03.2015 Vahantajoen vesihuolto-osuuskunnan tilannekatsaus ja toimenpiteet 849/72.722/2012 KAUPHALL 17.11.2014 428

Lisätiedot

Lainan nro: LAINAHAKEMUS. Saap...2016. A. R. Winterin rahaston lainahakemus. Lainan hakijat. Nimi: Henk.tunnus: S-posti:

Lainan nro: LAINAHAKEMUS. Saap...2016. A. R. Winterin rahaston lainahakemus. Lainan hakijat. Nimi: Henk.tunnus: S-posti: LAINAHAKEMUS Saap...2016 Lainan nro: A. R. Winterin rahaston lainahakemus Lainan hakijat Tiedot hakijasta: Tilan tai toimipaikan nimi: RNo tai y-tunnus: Toiminnan laatu: Lainan tarkoitus (käytä tarvittaessa

Lisätiedot

Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli)

Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli) Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli) Tämä sopimus ei ole virallinen sopimus, vaan malli, jonka pohjalle rakentaa sellainen. Huomioita; Kulttuurimatkailun viitekehyksessä on

Lisätiedot

Tämän sopimuksen kohteena on projekti Kulttuuripalvelujen talouden ja toiminnan vertailutiedosto IV.

Tämän sopimuksen kohteena on projekti Kulttuuripalvelujen talouden ja toiminnan vertailutiedosto IV. SOPIMUS 1(4) 15.3.2017 KULTTUURIPALVELUJEN TALOUDEN JA TOIMINNAN VERTAILUTIEDOSTO IV PROJEKTI 1 Sopimuksen kohde ja tarkoitus Tämän sopimuksen kohteena on projekti Kulttuuripalvelujen talouden ja toiminnan

Lisätiedot

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy Osakassopimus ver

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy Osakassopimus ver 1 Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy Osakassopimus ver 25.4.2016 1. Osapuolet 1. Tampereen kaupunki, joka omistaa 71,20 % osakkeista ja äänivallasta 2. Ylöjärven kaupunki, joka omistaa 8,53 % osakkeista

Lisätiedot

16350/12 sas/rr/kv 1 DG D 2A

16350/12 sas/rr/kv 1 DG D 2A EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 22. marraskuuta 2012 (03.12) (OR. en) 16350/12 Toimielinten välinen asia: 2011/0204 (COD) JUSTCIV 335 CODEC 2706 ILMOITUS Lähettäjä: Puheenjohtajavaltio Vastaanottaja:

Lisätiedot

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan

Lisätiedot

Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y- tunnus/kaupparekisteri nro:

Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y- tunnus/kaupparekisteri nro: VASTAANOTTOTILOJA KOSKEVA VUOKRASOPIMUS VUOKRANANTAJA Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y- tunnus/kaupparekisteri nro: VUOKRALAINEN Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y-tunnus/kaupparekisteri nro: VUOKRAUKSEN KOHDE VUOKRASOPIMUKSEN

Lisätiedot

U R H E I L I J A S O P I M U S

U R H E I L I J A S O P I M U S U R H E I L I J A S O P I M U S Sopimuksen tausta ja tavoitteet Suomen Ilmailuliitto ry (jäljempänä SIL ) ja (SIL:n jäsenmaksun maksanut jäsen, jäljempänä Urheilija, molemmat yhdessä jäljempänä Osapuolet

Lisätiedot

Takaisinsaanti. Jarmo Tuomisto

Takaisinsaanti. Jarmo Tuomisto Takaisinsaanti Jarmo Tuomisto TALENTUM Helsinki 2012 3., uudistettu painos Copyright Talentum Media Oy ja tekijä Kansi: Mika Petäjä Kannen toteutus: Outi Pallari Sivunvalmistus: NotePad ISBN 978-952-14-1710-8

Lisätiedot

Uudistettu sopimus lääkekustannusten suorakorvausmenettelystä

Uudistettu sopimus lääkekustannusten suorakorvausmenettelystä Uudistettu sopimus lääkekustannusten suorakorvausmenettelystä Kela, Suomen Apteekkariliitto, Helsingin Yliopiston Apteekki ja Itä- Suomen yliopiston apteekki ovat 24.1.2013 allekirjoittaneet uudistetun

Lisätiedot

Lapin Ammattikorkeakoulu Oy:n osakkeiden ostamista ja myymistä koskeva KAUPPAKIRJA

Lapin Ammattikorkeakoulu Oy:n osakkeiden ostamista ja myymistä koskeva KAUPPAKIRJA Lapin Ammattikorkeakoulu Oy:n osakkeiden ostamista ja myymistä koskeva KAUPPAKIRJA 19.6.2017 2 OSAPUOLET Myyjät 1. Rovaniemen kaupunki, Hallituskatu 7, PL 122, 96101 Rovaniemi; Jäljempänä Myyjä Ostaja

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5

LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5 LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5 OSTOLIIKENTEEN EHDOT ASIOINTILIIKENNE / KIMPPAKYYTI Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Ehtoja noudatetaan ostoliikenteen järjestämisessä, jollei

Lisätiedot

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT 20.10.2015

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT 20.10.2015 1. YLEISTÄ 1.1 EkoRent Oy (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (jäljempänä Rahoituksenjärjestäjä ) (jäljempänä Joukkorahoittajat ) Projektikumppanin palveluun (jäljempänä Palvelu )

Lisätiedot

Näytesivut. 10.1 Yleistä

Näytesivut. 10.1 Yleistä 10.1 Yleistä 10 YRITYSSANEERAUS Yrityssaneerausmenettelyä säätelee yrityssaneerauslaki (laki yrityksen saneerauksesta 25.1.1993/747). Lain tarkoituksena on yritystoiminnan tervehdyttäminen tai yrityksen

Lisätiedot

Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX

Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX Hankinta: USB-muistitikut sähköiseen ylioppilaskokeeseen, dnro 1/221/2016 TARJOUSPYYNNÖN LIITE 1, SOPIMUSEHDOT SOPIMUS USB-MUISTITIKKUJEN TOIMITTAMISESTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta

Lisätiedot

kirjaamo@rahoitustarkastus.fi Lausuntopyyntönne Dnro 4/121/2008, 15.9.2008 JOHDANNAISSOPIMUKSIIN PERUSTUVA TARJOUSVELVOLLISUUS

kirjaamo@rahoitustarkastus.fi Lausuntopyyntönne Dnro 4/121/2008, 15.9.2008 JOHDANNAISSOPIMUKSIIN PERUSTUVA TARJOUSVELVOLLISUUS Rahoitustarkastus Dnro 30/2008 Kirjaamo PL 159 (Snellmaninkatu 6) 00101 HELSINKI 22.10.2008 1 (6) kirjaamo@rahoitustarkastus.fi Lausuntopyyntönne Dnro 4/121/2008, 15.9.2008 JOHDANNAISSOPIMUKSIIN PERUSTUVA

Lisätiedot

JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO INNOFACTOR OYJ

JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO INNOFACTOR OYJ JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO JA INNOFACTOR OYJ 16.6.2014 3815172.3 SISÄLLYSLUETTELO JÄLLEENMYYNTISOPIMUS... 3 OSAPUOLET... 3 SOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS...

Lisätiedot

Perhehoitolaki 263/2015

Perhehoitolaki 263/2015 Perhehoitolaki 263/2015 10.9.2015 Valtakunnalliset erityishuoltopäivät Maria Porko Keskeinen sisältö Perhehoitoa koskevat säännökset yhteen lakiin Perhehoitoa mahdollista antaa perhehoidossa olevan kotona

Lisätiedot

SOPIMUS TALOUS- JA VELKANEUVONTAPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ

SOPIMUS TALOUS- JA VELKANEUVONTAPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ SOPIMUS TALOUS- JA VELKANEUVONTAPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ 1. Sopimuksen osapuolet Palveluntarjoaja: Tampereen kaupunki (jäljempänä: Tampere ja Palveluntarjoaja ) sekä Palvelunsaajat: Nokian ja Ylöjärven

Lisätiedot

Asiakassopimus. 8. syyskuuta 2003. TREX Tampere Region Exchange Oy (jäljempänä "TREX") Y-tunnus: 1780867-1 Hermiankatu 6 A 33720 Tampere

Asiakassopimus. 8. syyskuuta 2003. TREX Tampere Region Exchange Oy (jäljempänä TREX) Y-tunnus: 1780867-1 Hermiankatu 6 A 33720 Tampere Asiakassopimus 8. syyskuuta 2003 1 Sopimuksen osapuolet TREX Tampere Region Exchange Oy (jäljempänä "TREX") Y-tunnus: 1780867-1 Hermiankatu 6 A 33720 Tampere (jäljempänä "Asiakas") Y-tunnus: osoite: 2

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

Asiakas tarkoittaa KT Sales & Solutions Oy:n tuotteen/palvelun hankkinutta sopimusosapuolta.

Asiakas tarkoittaa KT Sales & Solutions Oy:n tuotteen/palvelun hankkinutta sopimusosapuolta. 1 YLEISET SOPIMUSEHDOT 26.8.2015 1. Määritelmät ja soveltaminen KT Sales & Solutions Oy:n yleiset toimitusehdot koskevat KT Sales & Solutions Oy:n Asiakkaalle myymiä Palveluja ja ovat osa KT Sales & Solutions

Lisätiedot

UPM Kymmene CLN

UPM Kymmene CLN UPM Kymmene CLN 30.1.2014 UPM Kymmene Credit Linked Note, Market Recovery Danske Bankin liikkeeseenlaskema Credit Linked Note tarjoaa mahdollisuuden hyötyä UPM Kymmenen ja Danske Bankin luottoriskihinnoittelusta

Lisätiedot

1. Toimeksiantaja(t) Nimi: Osoite: Puhelin / sähköposti: Päävastuullinen lakimies: Vastapuoli / asian osallinen:

1. Toimeksiantaja(t) Nimi: Osoite: Puhelin / sähköposti: Päävastuullinen lakimies: Vastapuoli / asian osallinen: TOIMEKSIANTOSOPIMUS 1. Toimeksiantaja(t) Nimi: Osoite: Puhelin / sähköposti: 2. Toimeksisaaja Asianajotoimisto Tammer-Juristit Oy (y-tunnus 1053452-4) Aleksis Kiven katu 11 C, 33100 Tampere Puh. 010 346

Lisätiedot