YRITYSYHTEISTYÖ MIKKELIN TEATTERISSA Tutkimus yhteistyön mahdollisuuksista ja haasteista Mikkelissä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YRITYSYHTEISTYÖ MIKKELIN TEATTERISSA Tutkimus yhteistyön mahdollisuuksista ja haasteista Mikkelissä"

Transkriptio

1 Elisa Suominen YRITYSYHTEISTYÖ MIKKELIN TEATTERISSA Tutkimus yhteistyön mahdollisuuksista ja haasteista Mikkelissä Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2007

2 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä Tekijä(t) Elisa Suominen Koulutusohjelma ja suuntautuminen Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Ohjelmapalveluiden tuottaminen Nimeke Yritysyhteistyö Mikkelin Teatterissa Tutkimus yhteistyön mahdollisuuksista ja haasteista Mikkelissä Tiivistelmä Opinnäytetyöni käsittelee yritysyhteistyötä Mikkelin Teatterissa; sen mahdollisuuksia ja rajoituksia, muotoja ja käytäntöjä. Työni painottuu kulttuurialalla ja etenkin teattereiden parissa tapahtuvaan yritysyhteistyöhön. Käytännön esimerkkinä opinnäytetyössäni toimivat Mikkelin Teatterin lisäksi myös mikkeliläiset yritykset. Perehdyn kyselytutkimuksen ja haastattelujen avulla teatterin ja yritysten suhteeseen ja pyrin löytämään niiden näkemyksistä yhtymäkohtia sekä ristiriitoja. Opinnäytetyön tavoitteena on löytää ja tunnistaa Mikkelin Teatterin vahvuuksia ja heikkouksia; mitkä ovat niitä hyviä ja toimivia ominaisuuksia, joita yritykset arvostavat ja mitkä puolestaan yritysmaailman kannalta epäoleellisia asioita. Tarkoituksena on myös kartoittaa Mikkelin sponsorointi-ilmapiiriä ; kuinka yritysmaailma suhtautuu yhteistyöhön ja millaisia kokemuksia tai odotuksia aiheeseen liittyy? Työ pohjautuu keväällä 2007 toteuttamaani kyselytutkimukseen, joka oli suunnattu mikkeliläisille yrityksille. Tutkimuksen avulla pyrittiin kartoittamaan yritysten näkemyksiä sponsoroinnista sekä Mikkelin Teatterista. Vertaan ja peilaan tutkimustuloksia myös aiempiin tutkimuksiin: löytyykö paikallisia eroja vai noudattelevatko tulokset valtakunnallisia trendejä. Kyselytutkimuksen lisäksi esittelen työssäni yritysyhteistyön toimintamalleja ja historiaa sekä teattereiden erityispiirteitä yhteistyökumppaneina. Yksi luku on omistettu Mikkelin Teatterille; sen historialle, nykypäivälle ja tulevaisuudelle, nimenomaan yritysyhteistyön näkökulmasta. Asiasanat (avainsanat) Yritysyhteistyö, sponsorointi, teatteri, teattereiden talous, kyselytutkimus Sivumäärä Kieli URN 43 + liitteet 9 s. Suomi URN:NBN:fi:mamk-opinn Huomautus (huomautukset liitteistä) Liite 1. Kyselylomake Liite 2. Saatekirje Liite 3. Kyselylomakkeen avoimien kysymysten vastaukset Liite 4. Vastaajien kommentteja ja ajatuksia Ohjaavan opettajan nimi Jari Tuononen Opinnäytetyön toimeksiantaja Mikkelin Teatteri

3 DESCRIPTION Date of the bachelor's thesis Author(s) Elisa Suominen Name of the bachelor's thesis Degree programme and option Degree programme in Cultural Services Production of Cultural Services Co-operation of Mikkeli Theatre and companies Opportunities and challenges of co-operation in Mikkeli Abstract My bachelor s thesis deals with co-operation of Mikkeli Theatre and companies; what are the opportunities, limits and practice of such collaboration. The emphasis of my work is on co-operation that takes place on the field of culture and especially in theatres. I study the relationship between Mikkeli Theatre and companies in Mikkeli through a questionnaire and interviews. The purpose is to find similarities and inconsistency in their views and attitudes. The goal of my bachelor s thesis is to recognize strengths and weaknesses of Mikkeli Theatre. What are those good and esteemed qualities that the entrepreneurs value? And on the other hand, what features are irrelevant in the eyes of the business? One goal is also to map the sponsoring atmosphere in Mikkeli; how companies feel about co-operation and what are their expectations and experiences on the subject? This work is based on a questionnaire for companies in Mikkeli, which was carried out in spring The main purpose of the questionnaire was to find out how the entrepreneurs feel about sponsoring and co-operation in general and what is their opinion on Mikkeli Theatre. I also compare the results with previous studies to see if there are any local characteristics or do the results follow national trends. In addition to the questionnaire I also present the procedure and history of co-operation and the special traits of theatres as co-operation partners. One chapter describes the history, present and future of Mikkeli Theatre from the sponsorship point of view. Subject headings, (keywords) Sponsoring, co-operation, theatre, economy of theatres, questionnaire Pages Language URN 43 + app. 9 p. Finnish URN:NBN:fi:mamk-opinn Remarks, notes on appendices App.1. Questionnaire App.2. Cover letter App.3. Answers for open questions in questionnaire App.4. Comments and ideas from the companies Tutor Jari Tuononen Bachelor s thesis assigned by Mikkeli Theatre

4 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO YRITYSYHTEISTYÖN LYHYT OPPIMÄÄRÄ Tavoitteet ja keinot Yhteistyökumppanin valinta YRITYSYHTEISTYÖN KEHITYS KULTTUURIALALLA Yhteiskunnalliset vaikutukset Tulevaisuus TEATTERIT YHTEISTYÖKUMPPANEINA Teattereiden talous Mitä tarjottavaa teattereilla on yrityksille? MIKKELIN TEATTERI Historia Yritysyhteistyö teatterin näkökulmasta Teatterin valttikortit Yhteistyöprojekti Sydämen sykkeessä KYSELY MIKKELILÄISILLE YRITYKSILLE Kyselytutkimus Käytännön toteutus Vastaajien taustatiedot TUTKIMUKSEN TULOKSET JA JOHTOPÄÄTÖKSET Yhteistyö yrityksen silmin Mikkelin Teatteri yhteistyökumppanina LOPUKSI LÄHTEET... 41

5 LIITTEET Liite 1. Kyselylomake Liite 2. Saatekirje Liite 3. Kyselylomakkeen avoimien kysymysten vastaukset Liite 4. Vastaajien kommentteja ja ajatuksia

6 1 JOHDANTO 1 Mikkelin Teatterissa on vuosittain seitsemän ensi-iltaa ja kymmeniä tuhansia kävijöitä. Teatterin kokonaisbudjetti on noin kaksi miljoonaa euroa, josta yritysyhteistyön osuus on alle prosentti. (Laasonen 2007.) Johtuuko yhteistyön vähyys teatterin epäkiinnostavuudesta, yritysten rohkeuden puutteesta vai kilpailun kovuudesta? Onko yhteistyön määrä edes vähäinen vai noudatteleeko se teatteri- ja kulttuurialan keskiarvoa? Entä mitä teatterin ja yrityksen yhteistyöstä jää loppujen lopuksi käteen ja onko lopputulos kaiken vaivannäön arvoinen? Pohdin opinnäytetyössäni muun muassa näitä kysymyksiä sekä yrityksen että teatterin näkökulmasta. Tarkastelen yritysyhteistyötä kulttuurialalla ja etenkin teattereiden keskuudessa. Käytännön esimerkkinä opinnäytetyössä toimivat Mikkelin Teatteri sekä mikkeliläiset yritykset. Perehdyn kyselytutkimuksen ja haastattelun avulla teatterin ja yritysten suhteeseen ja pyrin löytämään niiden näkemyksistä yhtymäkohtia sekä ristiriitoja. Opinnäytetyön tavoitteena on löytää ja tunnistaa Mikkelin Teatterin vahvuuksia ja heikkouksia; mitkä ovat niitä hyviä ja toimivia ominaisuuksia, joita yritykset arvostavat ja mitkä puolestaan yritysmaailman kannalta epäoleellisia asioita. Tarkoituksena on myös kartoittaa Mikkelin sponsorointi-ilmapiiriä ; kuinka yritysmaailma suhtautuu yhteistyöhön ja millaisia kokemuksia tai odotuksia aiheeseen liittyy? Opinnäytetyöni liittyy läheisesti Mikkelin ammattikorkeakoulun hallinnoimaan LUOVIEN-projektiin, jonka toteutukseen osallistui muotoilun ja kulttuurin koulutusohjelmat sekä yrityksiä ja organisaatioita Etelä-Savon alueelta. Projekti toteutettiin vuosina ja Mikkelin Teatteri oli yksi hankkeen pilottiorganisaatioista. LUOVIEN-projektin lähtökohtana olivat tuotekehitysprosessit luovilla rajapinnoilla. Sen tavoitteena oli muun muassa vahvistaa kulttuurilähtöistä tuotekehitys- ja tuotteistamisosaamista, luoda monialaisia tuotekehitysprosesseja ja verkostoja sekä vahvistaa itäsuomalaisten kulttuurialan organisaatioiden yhteistyötä. (Mikkelin ammattikorkeakoulu 2006.) Käytän työssäni yritysyhteistyö- ja sponsorointi-käsitteitä rinnakkain tarkoittamaan samaa asiaa; vastikkeellista yhteistyötä, jossa molemmat osapuolet sekä saavat että

7 2 antavat jotakin. Termit eivät rajoitu kuvaamaan pelkästään rahallista tukea, vaan voivat kattaa tilanteesta riippuen hyvinkin monenlaisia toimenpiteitä. Käsitteiden näkökulma- ja käyttöeroja erittelen tarkemmin seuraavassa luvussa. 2 YRITYSYHTEISTYÖN LYHYT OPPIMÄÄRÄ Yritysyhteistyö on laaja käsite, jolle ei ole olemassa yhtä tyhjentävää tai yleispätevää määritelmää. Sen rinnalla käytetään usein sponsorointi-sanaa, joko synonyyminä tai alakäsitteenä. Käsitteiden sisältö riippuu aina käyttäjästä ja asiayhteydestä, joten määritelmiä lienee yhtä monta kuin on niiden käyttäjiäkin. Käsitteiden sisältöön vaikuttaa myös se, tulkitaanko niitä sponsoroivan yrityksen vai sponsoroitavan kohteen näkökulmasta. Uuden suomalaisen sivistyssanakirjan mukaan sponsorointi tarkoittaa rahoittamista, kustantamista tai taloudellista tukemista (Nurmi - Rekiaro - Rekiaro 1999, 423). Määritelmä antaa sponsoroinnista melko yksipuolisen kuvan toimintana, jossa osapuolten välillä liikkuvat ainoastaan rahasummat. Yritysmaailman näkökulmasta yhteistyö voidaan määritellä yksilön, ryhmän, tilaisuuden tai muun toiminnan imagon vuokraamiseksi ja hyödyntämiseksi määriteltyihin markkinointiviestinnän tarkoituksiin (Tuori 1995, 7). Toisen määritelmän mukaan sponsorointi on suunnitelmallista ja budjetoitua toimintaa, josta yritys edellyttää saavansa selkeää vastinetta (Oesch 2002, 66). Sponsorointiin ja markkinointiviestintään erikoistunut konsulttitoimisto Image Match Oy puolestaan näkee sponsoroinnin sijoittamisena johonkin yleisesti hyödylliseksi koettuun aktiviteettiin tämän aktiviteetin kehittämiseksi ja siihen liittyvän kaupallisen potentiaalin hyödyntämiseksi (Lähdeoja 2006). Tämä määritelmä ottaa huomioon sekä sponsoroitavan kohteen, joka voi kehittää toimintaansa sponsoroinnin avulla, että sijoittavan tahon, joka saa yhteistyöstä kaupallista hyötyä. Niin yritysyhteistyössä kuin sponsoroinnissakin on keskeistä vastikkeellisuus molemmat osapuolet sekä saavat että antavat jotakin. Ne siis eroavat hyväntekeväisyydestä sekä perinteisestä mainonnasta. Hyväntekijä ei yleensä odota lahjoituksestaan hyötyä tai julkisuutta itselleen eikä hyväntekeväisyys yleensä perustu sopimukseen. Mainonta puolestaan on suoraa vaikuttamista, jossa sanoma on

8 3 suorasukainen ja informatiivinen. Sponsorointi taas on usein epäsuoraa ja hienovaraisempaa viestintää, jolle on tarkoin sopimuksessa määritelty raamit ja hinta. (Tuori 1995, 7-8.) 2.1 Tavoitteet ja keinot Yritysyhteistyölle asetetut tavoitteet vaihtelevat tapauskohtaisesti ja ne riippuvat usein siitä, tarkastellaanko yhteistyötä yrityksen vai kohteen näkökulmasta. Yleisesti voidaan kuitenkin todeta sponsoroinnin olevan aina osa kaupallista toimintaa ja tavoitteiden määräytyvän sen mukaan. Molemmat osapuolet odottavat saavansa yhteistyöstä hyötyä, joka jossakin määrin on mitattavissa taloudellisesti. (Oesch 2002, 67.) Yrityksille yksi keskeisin tavoite on usein positiivisen julkisuuden ja näkyvyyden saaminen. Yhteistyön kautta halutaan vahvistaa yrityskuvaa, luoda hyvää imagoa sekä hakea yleistä hyväksyntää tekemällä yrityksen nimeä tunnetuksi hyvien asioiden yhteydessä (Oesch 2002, 66). Sponsoroinnin avulla voi esimerkiksi lisätä yrityksen tunnettuutta uusilla markkina-alueilla tai osoittaa yrityksen kiinnostusta ympäröivää yhteisöä kohtaan. Tukemalla yhteiskunnallisia tai sosiaalisia kohteita yritys kantaa kortensa kekoon yhteisön puolesta, ja se mielletään kunnolliseksi yhteiskunnan jäseneksi. Yritysyhteistyöllä voidaan saavuttaa myös tuotteiden markkinointiin liittyviä tavoitteita, kuten myyntiin, tuotteisiin ja tavaramerkkeihin liittyviä tavoitteita. Sponsorointi antaa mahdollisuuden myös suhdetoimintaan; sen avulla voidaan pitää yllä ja vahvistaa yhteyksiä asiakkaisiin, vaikuttajiin, rahoittajiin ja muihin sidosryhmiin sekä omaan henkilökuntaan. (Tuori 1995, ) Mainostajien Liiton Sponsorointibarometrin mukaan 62 prosenttia yrityksistä käyttää sponsorointia osana markkinointiviestintäänsä. Sponsoroinnin keskeisin tavoite on 60 prosentin mielestä yritystason maineenhallinta. Toiseksi nousee sidosryhmien tavoittaminen ja kolmantena on oman tuotteen tai palvelun tunnettuuden kasvattaminen. Sponsorointibarometrin mukaan sponsorointia käytetään myös myynnin tukemiseen, tuotteen tai palvelun imagon kehittämiseen ja sisäiseen markkinointiin. Kuitenkin yleisimmin korkeintaan puolet vastaajista ilmoittaa saavuttaneensa sponsoroinnille asetetut tavoitteet. (Mainostajien Liitto 2007, wwwsivu.)

9 4 Sponsoroitavan kohteen kannalta yhteistyön tärkeimmät tavoitteet ovat usein näkyvyyden lisääminen sekä taloudellisten resurssien kasvattaminen. Taloudellista lisäarvoa voidaan suunnata esimerkiksi oman toiminnan kehittämiseen, mikä puolestaan tuo uutta yleisöä, julkisuutta ja mahdollisesti uusia sponsoreita. Yritysten kautta on mahdollista tavoittaa myös uusia kohderyhmiä, jotka eivät ehkä ilman yritysyhteistyötä saisi tietoa sponsoroitavasta kohteesta. (Oesch 2002, ) Yhteistyö tarjoaa mahdollisuuden parempaan sisältöön, vahvempaan markkinointiin sekä uusiin asiakkaisiin. Yhteistyössä täytyy kuitenkin ottaa yrityksen ja sponsorointikohteen lisäksi aina huomioon myös yleisö. Ei riitä, että yhteistyökumppanit ovat tyytyväisiä, vaan yhteistyön tulisi tuottaa lisäarvoa myös yleisölle. (Lähdeoja 2006.) Yritysten näkökulmasta sponsoroinnin tekee ainutlaatuiseksi perinteisiä markkinointikeinoja laajemmat käyttötavat ja poikkeavuus. Sponsorointi voidaan jakaa neljään yhteistyötasoon: 1. Mainosarvon hyväksikäyttö 2. Mainonta tapahtumapaikalla 3. Kiinteä yhteistyö 4. Tapahtuman tai kampanjan luominen Pinnallisin taso on mainosarvon hyväksikäyttö, jolloin yritys käyttää toiminnan tai tapahtuman mainosarvoa hyväkseen, mutta yhteistyö ei ole sen syvällisempää. Hyvä esimerkki tästä ovat olympialaiset, joissa sponsorit maksavat oikeudesta käyttää tapahtuman nimeä omassa markkinoinnissaan. Yleisin sponsoroinnin muoto lienee mainonta tapahtumapaikalla, jota ei aina edes lasketa yhteistyömuodoksi, vaan sitä pidetään toisinaan vain mainostilan myymisenä. Kiinteä yhteistyö tarkoittaa pitkäkestoista ja hyvin suunniteltua kumppanuussuhdetta, joka on räätälöity täyttämään molempien osapuolten toiveet. Luomalla tapahtuman tai kampanjan yritys voi rakentaa kokonaan uuden tapahtuman tai liittää jo olemassa olevaan tapahtumaan oman, erottuvan kokonaisuuden, kuten näyttelyn tai kilpailun. (Kauhanen - Juurakko - Kauhanen 2002, 70.)

10 2.2 Yhteistyökumppanin valinta 5 Eräs onnistuneen yritysyhteistyön tärkeimmistä edellytyksistä on sopivien yhteistyökumppaneiden löytäminen. Yritysmaailman näkökulmasta katsottuna sponsoroitavan kohteen tulee sopia yrityksen tavoitteisiin, yrityskuvaan ja asiakassuhteisiin sekä arvoihin. Lisäksi kohteen tulee olla laajan yleisön saavutettavissa maantieteellisesti tai muulla tavoin, esimerkiksi tiedotusvälineiden tai internetin kautta. Tärkeitä valintakriteerejä saattavat olla myös ajankohta ja kulkuyhteydet. (Oesch 2002, 71 ja 73.) Sponsorointia käytetään usein suhdetoimintaan; yritykset pyrkivät sponsoroinnin avulla luomaan ja ylläpitämään hyviä suhteita asiakkaisiin sekä muihin sidosryhmiin. Tällöin myös esimerkiksi majoitus- ja ruokailumahdollisuuksien merkitys korostuu. Yhteistyön onnistumisen kannalta keskeistä on myös sponsoroitavan organisaation ammattitaito ja asennoituminen; onko kohteella riittävästi resursseja yhteistyön toteuttamiseen ja ovatko he valmiita sitoutumaan siihen. Joillekin yrityksille tärkein kriteeri on median kiinnostus. Tällöin sponsoroitavalla kohteella tulee olla edellytykset saavuttaa median kiinnostus ja sen avulla moninkertainen julkisuus. Toisinaan yhteistyökumppanin valinnassa painavat eniten yritysjohdon omat mieltymykset sekä henkilökohtaiset suhteet. Valintaprosessissa huomionarvoisia asioita ovat myös sponsoroinnin aiheuttamat kustannukset, koko ja näkyvyys, kesto (kerta- vai pidemmän ajan sponsorointi) sekä epäonnistumisriskit ja mahdollinen kielteinen julkisuus. (Tuori 1995, ) Yrityksen kannattaa määritellä ennen yhteistyöpäätöksen tekoa sponsoroinnin toimintaperiaatteensa. Suunnitelma, johon on kirjattu yrityksen omat lähtökohdat ja tavoitteet yhteistyölle, helpottaa ja nopeuttaa sponsorointiin liittyvien päätösten tekoa. Viime vuosina esimerkiksi kulttuuria tukevien yritysten keskuudessa ovat yleistyneet niin sanotut kulttuuristrategiat. Kulttuuristrategia pitää sisällään muun muassa seuraavia asioita; yrityksen tuotteiden tai palveluiden yhtymäkohdat kulttuuriin, investointivalmius kulttuuriin pitkällä aikavälillä sekä kulttuurin välityksellä tavoiteltavat kohderyhmät. Strategiaan on hyvä myös kirjata yhteistyön organisaatio ja työnkuvat sekä sponsoroinnin ja muiden markkinointitoimenpiteiden väliset vuorovaikutussuhteet. (Vanni 2003, 175.) Samankaltaisen strategian voi laatia kaikilta eri aloilta, joita yritys sponsoroi. Strategian pohjalta myös sponsoria etsivä toimija näkee heti täyttääkö hänen kohteensa yrityksen vaatimukset.

11 6 Aloite yhteistyöhön tulee hyvin usein sponsoria etsivän kohteen taholta. Varsinkin suuret yritykset saavat paljon yhteydenottoja ja niillä on varaa valita yhteistyökumppaninsa. Myös sponsorointikohteilla on valintakriteerejä, joiden perusteella ne valikoivat yhteistyöyrityksensä. Perusteet tosin vaihtelevat huomattavasti kohteesta riippuen, ja joissakin tapauksissa päätökseen saattaa vaikuttaa eniten sattuma. Lähtökohtina toimivat usein niin yrityksen kuin kohteen tarpeet. Joillekin riittää se, että yritys osoittaa edes hieman kiinnostusta ja on valmis yhteistyöhön. Myös yritysjohdon yleinen myönteisyys omaa alaa kohtaan on toisinaan ratkaiseva tekijä. Toiset painottavat perhekeskeisyyttä ja paikallisuutta, kun taas toisille on tärkeää valtakunnallisuus tai kansainvälisyys. Jotkut ovat sitä mieltä, että yrityksellä tulisi olla jotain toiminnallista yhteyttä kohteen toiminta-alueeseen joko suoraan tai yrityksen tuotteiden kautta. Myös kohteen näkökulmasta yhteistyökumppaneiden yhteiset tavoitteet, näkemykset ja arvot ovat tärkeitä. Monet sponsorointikohteet tavoittelevat pidempiaikaista yhteistyötä ja vain yhtä yhteistyökumppania. Tällöin oma osuus yhteistyöstä voidaan toteuttaa tehokkaammin ja yhteistyö hyödyttää paremmin molempia osapuolia. Yksi yhteistyöyritys on myös helpompi tuoda kohteen yhteydessä esille ja pitää tyytyväisenä kuin suuri sponsorijoukko. (Oesch 2002, 52 ja ) Konsulttitoimisto Image Match Oy:n mukaan sponsoroinnin voittajia ovat ne, jotka ymmärtävät yritysten ja yleisöjen tarpeet ja ottavat ne huomioon sekä tarjoavat heille jotain ainutlaatuista. Menestyjät kehittävät elämystarjontaansa, ovat innovatiivisia ja pyrkivät syvään yhteistyöhön. Toisaalta he myös ovat vastuullisia sekä valmiita ja sitoutuneita jatkuvaan oppimiseen. (Lähdeoja 2006.) 3 YRITYSYHTEISTYÖN KEHITYS KULTTUURIALALLA Sponsoroinnin keskeisin kohde on perinteisesti ollut urheilu, jonka tukeminen Suomessa lisääntyi 1970-luvulla. Kulttuuri- ja taidesponsorointi puolestaan yleistyi seuraavalla vuosikymmenellä, kun yritykset ryhtyivät etsimään uusia markkinoinnin ja mainonnan kanavia luvulla yritykset saivat vielä riittävästi näkyvyyttä ja huomiota ilmoittaessaan sponsoroivansa kulttuuria ja saadessaan nimensä julkisuuteen kulttuurin yhteydessä. Yhä useampien yritysten ryhtyessä kulttuurin sponsoreiksi,

12 7 julkisuudessa pysyminen edellytti entistä näyttävämpiä ja rohkeampia kohteita. Kilpailun koveneminen johti monesti toimintatapoihin, jotka korostivat sponsoroinnin huonoja puolia ja lisäsivät sen kielteistä mainetta. Samalla alettiin vaatia sponsorointiin enemmän vastikkeellisuutta; kulttuurin sijoitettujen varojen haluttiin hyödyntävän myös yrityksen liiketoimintaa. (Oesch 2002, ) 1990-luvun alussa lama laimensi hieman yritysten sponsorointihaluja ja -mahdollisuuksia. Määrällisesti sponsorointi ei kuitenkaan vähentynyt niin paljon kuin markkamäärät osoittavat, sillä yritykset saivat sopimuksia edullisemmin kuin luvun huippuvuosina. Tiukan taloudellisen tilanteen vuoksi kohteiden valintaan tuli enemmän harkintaa ja hankkeiden kustannuksia sekä niistä saatavaa hyötyä pyrittiin ennakoimaan tarkemmin. Samaan aikaan julkisten kulttuurimäärärahojen leikkaukset ajoivat kulttuuritoimijoita aiempaa useammin yritysten puoleen luvun puolivälissä aloittivat toimintansa ensimmäiset kulttuuriin erikoistuneet sponsorointitoimistot, jotka toimeksiannosta etsivät yrityksille sopivia rahoituskohteita ja kulttuuritoimijoille uusia rahoittajia. (Oesch 2002, ) Sponsoroinnin lisääntymiseen viime vuosikymmeninä ovat vaikuttaneet muun muassa mediakentän pirstaloituminen ja ihmisten kasvava vapaa-ajan määrä. Mainonnan kustannukset ovat kasvaneet ja tehokkuus puolestaan vähentynyt. Perinteiset mainontakeinot ovat turruttaneet yleisön, mutta sponsorointi on vielä suhteellisen tuore ja erottuva viestintätapa. Tuotteet ja palvelut ovat samankaltaistuneet, jolloin yrityskuvan ja brändien merkitys on kasvanut ja sponsorointi on havaittu tehokkaaksi lisäkeinoksi profiloitua. Ihmisten kasvava vapaa-aika on myös nostanut urheilu- ja kulttuuriharrasteiden suosiota, joiden tukemiseen yhteiskunnan varat riittävät yhä huonommin. (Tuori 1995, 11.) Pekka Oesch (2005) on selvittänyt yritysten taiteille antamaa tukea ja sen muutoksia. Oeschin kyselyyn vastanneista yrityksistä 22 prosenttia ilmoitti tukeneensa taiteita vuonna Yhteistyötä tehneitä yrityksiä löytyi eniten rahoitus- ja vakuutustoiminnan aloilta ja vähiten kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen alalta. Taidealoista suosituimmat tukikohteet olivat säveltaide, kuvataide sekä näyttämötaide. Keskimäärin yritykset käyttivät kulttuurin tukemiseen noin euroa ja tyypillinen yksittäiselle kohteelle myönnetty tukisumma oli noin euroa. Kaikkein suosituin tukikohde vuonna 2003 oli kuitenkin edelleen urheilu tai liikunta, jota ilmoitti

13 8 tukeneensa 59 prosenttia vastaajista. Nuorisotyö tai kansalaistoiminta oli saanut tukea 40 prosentilta vastaajista ja muita kohteita tuki 15 prosenttia yrityksistä. (Oesch 2005, 22-24, 26 ja 49.) Myös Mainostajien Liitto tutkii vuosittain jäsenyritystensä sponsorointikäyttäytymistä. Tuoreimmasta tutkimuksesta käy ilmi, että vuonna 2006 suosituin sponsorointikohde oli edelleen urheilu (taulukko 1). Vastaajista jopa 86 prosenttia ilmoitti sponsoroineensa urheilua. Jonkin kulttuurikohteen kanssa yhteistyötä puolestaan oli tehnyt 46 prosenttia vastaajista. Joka neljäs vastaaja oli valinnut sponsorointikohteeksi taidetapahtuman ja noin joka kuudes taidelaitoksen tai viihdetapahtuman. Yksittäistä taiteilijaa oli tukenut vain neljä prosenttia yrityksistä. Erityisesti suosiotaan kasvattivat vuonna 2006 muut kohteet; etenkin yhteiskunnalliset kohteet, koulutukseen ja kasvatukseen liittyvät kohteet sekä sosiaaliset kohteet saivat tukea vastaajilta. Tulosten pohjalta voidaan todeta, että Mainostajien Liiton keskimääräinen jäsenyritys kohdentaa sponsorointikakustaan 59 prosenttia urheiluun, 16 prosenttia kulttuuriin ja 25 prosenttia muihin kohteisiin. (Mainostajien Liitto 2007, www-sivu.) % vastaajista sponsoroinut URHEILU yksilöurheilu joukkueurheilu urheilutapahtuma nuorisoliikunta KULTTUURI taidelaitokset taidetapahtumat yksittäinen taiteilija 4 5 viihdetapahtuma MUUT tiede koulutus, kasvatus sosiaaliset kohteet yhteiskunnalliset kohteet ympäristökohteet tv, radio, elokuva 14 3 TAULUKKO 1. Sponsoroidut kohteet vuosina (Lähde: Mainostajien Liitto 2007, www-sivu.)

14 3.1 Yhteiskunnalliset vaikutukset 9 Yritysyhteistyöstä on tulossa pysyvä osa niin yritysten kuin kulttuurikohteiden toimintaa. Ainakin yritykset ovat sitä mieltä, että kulttuuri ei nykyisin tule toimeen ilman yritysrahoitusta. Osasyy tähän on julkisen rahoituksen pienentyminen; yhteiskunnan tarjoamat taloudelliset voimavarat eivät vastaa kulttuurin toiminnallista tarvetta eivätkä anna kehitysmahdollisuuksia. Julkisella rahoituksella kyetään luomaan toiminnan ulkoiset puitteet ja perussisältö, mutta usein se ei enää riitä kulttuuripalvelujen tehokkaaseen hyödyntämiseen ja kehittämiseen. Lisärahoituksen tarve on osittain tullut myös yleisön puolelta. Yleisö vaatii entistä korkeatasoisempia ja erottuvampia kulttuuritilaisuuksia. Toisaalta myös kulttuuritoimijat etsivät yritysyhteistyön kautta uutta ja laajempaa yleisöä. (Oesch 2002, 69.) Kulttuurin siis uskotaan tarvitsevan yritysrahaa enemmän kuin yritykset tarvitsevat kulttuuria omiin tarkoituksiinsa. Toisaalta kulttuuri ei kuitenkaan saa tulla liian riippuvaiseksi liike-elämästä; sen rahoittaminen täysin yritysten kustannuksella ei ole toivottavaa, tuskin edes mahdollista. Tällä hetkellä sponsorointitulot eivät usein kata kuin osan kulttuurikohteen kokonaismenoista. Tärkeimmät tulonlähteet ovat edelleen julkiset avustukset ja lipputulot. Yritysyhteistyö tuo taloudellista liikkumavaraa, jonka avulla voidaan hankkia lisää julkisuutta ja näkyvyyttä, enemmän yleisöä ja lipputuloja. Se on toki tärkeä rahoituskanava myös kulttuurille, sillä ainoastaan julkisen tuen varassa ei olisi mahdollista toteuttaa kulttuuritarjontaa nykyisessä laajuudessa. (Oesch 2002, ) Yritysyhteistyön vaikutukset eivät rajoitu vain yrityksen, kohteen ja yleisön piiriin, vaan ne koskettavat laajemminkin koko yhteiskuntaa. Sponsoroinnin tarjoamat lisäresurssit monipuolistavat, uudistavat ja kehittävät jo olemassa olevia kohteita sekä synnyttävät täysin uusia mahdollisuuksia. Kilpailu sponsorirahasta nostaa usein esimerkiksi tapahtumien tasoa ja lisää järjestäjien ammattitaitoa ja liiketaloudellisia kykyjä. Useat suuret tapahtumat rikastuttavat myös ympäristöään turismista saatavien lisätulojen kautta, ja niillä on välillisiä vaikutuksia paikallisten harrastusmahdollisuuksien ja infrastruktuurin kehittymiseen, jopa työllisyyteen. Edellä mainittujen myönteisten vaikutusten lisäksi sponsoroinnilla on myös kielteisiä seurauksia yhteiskunnan kannalta. Yritysyhteistyö saattaa siirtää vaikutusvaltaa liiaksi järjestäjiltä liike-elämän käsiin. Yritykset voivat pyrkiä vaikuttamaan kohteen

15 10 järjestelyihin, ajankohtaan ja jopa sisältöön. Varsinkin kulttuurin kentällä herää nopeasti kysymys siitä, kenen ehdoilla kulttuuria tuotetaan; sisällön, yleisön vai rahoittajan? Yritysrahoitus saattaa aiheuttaa myös sen, että sponsoroitu kohde tulee niin riippuvaiseksi sponsorista, että sponsorin vetäytyessä kohde ajautuu vararikkoon. Yritykset tavoittelevat usein mahdollisimman suurta yleisöä, jolloin marginaalikohteet voivat jäädä suositumpien massakohteiden varjoon. (Tuori 1995, ) Suurten kohteiden suosiminen pienten kustannuksella on tyypillistä etenkin kulttuurialalla. Pekka Oeschin (2002, 55) tekemästä tutkimuksesta käy ilmi, että 88 prosenttia vastanneista kulttuuritoimijoista oli sitä mieltä, että yritysrahoitus on vaikuttanut suomalaisen kulttuurin ja taiteen tarjontaan 1990-luvulla. Yritysrahoitus on yksipuolistanut kulttuuritarjontaa keskittymällä pääasiassa suuriin kulttuurikohteisiin ja tiettyihin taiteenaloihin. Samalla ohjelmistojen taiteellinen taso on laskenut ja kiinnostus pieniin toimijoihin on vähentynyt. Osa vastaajista näki yritysyhteistyöllä myös positiivisia vaikutuksia: yritysrahoitus on tuonut vaihtoehtoja ja mahdollistanut kokeelliset tuotannot sekä yleensä paremmat kulttuurin toimintaedellytykset. Yritysten kiinnostuksen myötä myös kulttuurin julkisuusarvo ja arvostus ovat nousseet ja kulttuurin markkinoinnista on tullut hyväksyttävämpää. 3.2 Tulevaisuus Mainostajien Liiton (2007) tutkimukseen vastanneista yrityksistä 62 prosenttia käyttää sponsorointia osana markkinointiviestintäänsä. Yritykset käyttivät sponsorointisopimuksiin keskimäärin noin euroa ja sponsoroinnin hyödyntämiseen euroa. Vuonna 2007 vastaajista 13 prosenttia aikoo kasvattaa sponsorointiaan ja 16 aikoo vähentää sitä. Suurin osa, 71 prosenttia, suunnittelee kuitenkin jatkavansa edellisen vuoden tasolla. Tutkimuksen mukaan sponsoroinnin kokonaismäärä tulee siis aavistuksen laskemaan aikaisemmista vuosista. Yritysmaailman näkökulmasta sponsoroinnin kokonaismäärä on jo lähes huipussaan ja sen kasvua pidetään epätodennäköisenä. Sponsoroinnin painottuminen ja jakautuminen kulttuurin, urheilun ja yhteiskunnallisten kohteiden kesken vaihtelee jatkossakin tarjonnan, tavoitteiden ja taloudellisen tilanteen mukaan. (Oesch 2002, ) Tulevaisuudessa tapahtumia ja hankkeita tullaan kehittämään erityisesti

16 11 sponsorointia varten. Jos yritys ei löydä sopivaa kohdetta olemassa olevista vaihtoehdoista, niin sellainen luodaan itse. Yritysyhteistyöhön liittyvä asiantuntemus ja ammattitaito kasvavat yrityksissä, kohteissa ja sponsorointitoimistoissa. Muun muassa sponsorointistrategioiden myötä yhteistyö tulee entistä suunnitelmallisemmaksi ja tehokkaammaksi, myös tavoitteellisuus ja kriittisyys lisääntyvät. Tulevaisuudessa suuntauksena on keskittyminen muutamiin hankkeisiin useiden sijasta. Yritykset vähentävät kohteiden määrää, mutta panostavat valitsemiensa laatuun. Uusien kohteiden lisäksi etsitään myös uusia sponsoroinnin muotoja. (Tuori 1995, 59.) Kulttuurialalla sponsoroinnin kasvu riippuu ennen kaikkea toimijoiden ammattitaidosta ja kyvystä tuotteistaa oma kulttuurikohde. Tällä hetkellä kulttuuri koetaan eräänlaisena muotikohteena, mutta tulevaisuudessa uudet, esimerkiksi yhteiskunnalliset kohteet saattavat vallata yritysten kiinnostusta ja vähentää panostuksia kulttuuriin. Kilpailun kiristyessä kulttuuri joutuu kehittämään toimintamallejaan ja panostamaan yhteistyön laatuun. Eräs kulttuurisponsoroinnin kasvun edellytys tulee olemaan yritysjohdon omakohtainen kiinnostus kulttuuriin. Yritysjohdon uudistuessa näkemys kulttuuristakin laajenee ja korkeakulttuuri tai massatapahtumat eivät ole enää ainoita oikeita rahoituskohteita. Kuitenkin ainakin lähitulevaisuudessa merkittävä osa yritysrahoituksesta suuntautuu edelleen viihteellisiin ja suurta yleisöä houkutteleviin kohteisiin. Toisaalta yritysten kohderyhmät muuttuvat ja tarkentuvat koko ajan, jolloin tehokkaimmat keinot ja väylät niiden tavoittamiseen myös muuttuvat. Tällöin uusille kohteille ja valtavirran ulkopuolella oleville pienimuotoisemmille kulttuuritoimijoille avautuu mahdollisuus yritysyhteistyöhön. (Oesch 2002, ) 4 TEATTERIT YHTEISTYÖKUMPPANEINA Suomessa on paljon teatterintekijöitä ja esityksiä, jotka houkuttelevat suuria katsojamääriä. Aiemmissa luvuissa mainitut yritysyhteistyön yleiset periaatteet ja toimintatavat pätevät myös teatterimaailmassa. Teatteriin, kuten kaikkiin taiteenlajeihin, liittyy kuitenkin myös aivan omia erityispiirteitä, joita tarkastelen tarkemmin tässä luvussa. Luvun tarkoituksena on selvittää, mitä merkitsee yhteistyö juuri teatterin kanssa ja millaisia asioita se voi pitää sisällään.

Kulttuurin sponsorointi ja yritysyhteistyö

Kulttuurin sponsorointi ja yritysyhteistyö PEKKA OESCH Kulttuurin sponsorointi ja yritysyhteistyö kehitys ja käytännöt Culture, Companies and Sponsorship Development and Practice TAITEEN KESKUSTOIMIKUNNAN JULKAISUJA N:O 25 Taiteen keskustoimikunta

Lisätiedot

SPONSORITOIMINTA TAPAHTUMASSA

SPONSORITOIMINTA TAPAHTUMASSA SPONSORITOIMINTA TAPAHTUMASSA Case: Tuottava vastuullisuus 2011 Noora Korhonen Sanna Uusi-Einola Opinnäytetyö Lokakuu 2011 Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma Matkailu-, ravitsemis- ja

Lisätiedot

SAVONLINNAN KRISTILLISEN OPISTON JULKISUUSKUVA

SAVONLINNAN KRISTILLISEN OPISTON JULKISUUSKUVA Kirsi Blomberg SAVONLINNAN KRISTILLISEN OPISTON JULKISUUSKUVA Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Marraskuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 13.11.2007 Tekijä(t) Blomberg Kirsi Koulutusohjelma

Lisätiedot

KULUTTAJAT ja SPONSORIT ITÄUUSMAALAISESSA KULTTUURIMAISEMASSA

KULUTTAJAT ja SPONSORIT ITÄUUSMAALAISESSA KULTTUURIMAISEMASSA Helena Vennonen Hanne Kanerva Tove Thomasson KULUTTAJAT ja SPONSORIT ITÄUUSMAALAISESSA KULTTUURIMAISEMASSA HAAGA-HELIA TUTKIMUKSIA 2/2007 Helena Vennonen Hanne Kanerva Tove Thomasson Kuluttajat ja sponsorit

Lisätiedot

Yrityksen ulkoinen viestintä Case: Saimasoft & People

Yrityksen ulkoinen viestintä Case: Saimasoft & People Tero Hakkarainen ja Antti Savolainen Yrityksen ulkoinen viestintä Case: Saimasoft & People Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Lokakuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 17.10.2008 Tekijä(t)

Lisätiedot

Pohjoismaisia luovia liittoumia (Nordiska Kreativa Allianser) Arts & Business Forum Finland. Esiselvitys

Pohjoismaisia luovia liittoumia (Nordiska Kreativa Allianser) Arts & Business Forum Finland. Esiselvitys Pohjoismaisia luovia liittoumia (Nordiska Kreativa Allianser) Arts & Business Forum Finland Esiselvitys Päivi Rosti projektikoordinaattori Tulevaisuuden tutkimuskeskus Turun kauppakorkeakoulu 2004 Päivi

Lisätiedot

SAVONLINNAN SEUDUN TAPAHTUMAKARTOITUS

SAVONLINNAN SEUDUN TAPAHTUMAKARTOITUS Laura Holma ja Anni Hämäläinen SAVONLINNAN SEUDUN TAPAHTUMAKARTOITUS Opinnäytetyö Matkailun koulutusohjelma Toukokuu 2007 1 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä Tekijä(t) Laura Holma ja Anni Hämäläinen

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Sara Häkkinen SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Opinnäytetyö Kulttuurituotannon koulutusohjelma Huhtikuu 2015 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 31.3.2015 Tekijä(t) Sara

Lisätiedot

PALVELUJEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA PHUKETISSA SIJAITSEVAAN RAVINTOLAAN CASE: MIDNIGHT SUN

PALVELUJEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA PHUKETISSA SIJAITSEVAAN RAVINTOLAAN CASE: MIDNIGHT SUN Petri Flöjt & Jonna Vauhkonen PALVELUJEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA PHUKETISSA SIJAITSEVAAN RAVINTOLAAN CASE: MIDNIGHT SUN Opinnäytetyö Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma Lokakuu 2008 KUVAILULEHTI

Lisätiedot

KLASSISEN MUSIIKIN FESTIVAALIEN MARKKINOINTI KUHMON KAMARIMUSIIKIN JA SAVONLINNAN OOPPERAJUHLIEN NÄKÖKULMASTA

KLASSISEN MUSIIKIN FESTIVAALIEN MARKKINOINTI KUHMON KAMARIMUSIIKIN JA SAVONLINNAN OOPPERAJUHLIEN NÄKÖKULMASTA KLASSISEN MUSIIKIN FESTIVAALIEN MARKKINOINTI KUHMON KAMARIMUSIIKIN JA SAVONLINNAN OOPPERAJUHLIEN NÄKÖKULMASTA Riina Ikonen Pro gradu -tutkielma Musiikkitiede Kevät 2006 Jyväskylän yliopisto JYVÄSKYLÄN

Lisätiedot

Emmi Vasikkaniemi. Seinäjoen imago kokous- ja tapahtumakaupunkina

Emmi Vasikkaniemi. Seinäjoen imago kokous- ja tapahtumakaupunkina Emmi Vasikkaniemi Seinäjoen imago kokous- ja tapahtumakaupunkina Opinnäytetyö Kevät 2014 SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri Liiketalouden koulutusohjelma 2 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU Opinnäytetyön tiivistelmä

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden laitos URHEILUN SPONSOROINTIPÄÄTÖKSIIN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden laitos URHEILUN SPONSOROINTIPÄÄTÖKSIIN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden laitos URHEILUN SPONSOROINTIPÄÄTÖKSIIN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT Pro gradu tutkielma, markkinointi Miia Marttinen 30.11.2010

Lisätiedot

KATSE TULEVAISUUTEEN perinteitä kunnioittaen

KATSE TULEVAISUUTEEN perinteitä kunnioittaen Heli Leppälä KATSE TULEVAISUUTEEN perinteitä kunnioittaen Tiedotus ja markkinointi sotilassoittokunnissa Opinnäytetyö Kulttuurituotannon Koulutusohjelma Maaliskuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

Noora Sikiö. Asiakastyytyväisyystutkimus VIPstoren edustajille. Opinnäytetyö Kevät 2014 Liiketoiminta ja kulttuuri Liiketalouden koulutusohjelma

Noora Sikiö. Asiakastyytyväisyystutkimus VIPstoren edustajille. Opinnäytetyö Kevät 2014 Liiketoiminta ja kulttuuri Liiketalouden koulutusohjelma Noora Sikiö Asiakastyytyväisyystutkimus VIPstoren edustajille Opinnäytetyö Kevät 2014 Liiketoiminta ja kulttuuri Liiketalouden koulutusohjelma 2 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU Opinnäytetyön tiivistelmä Koulutusyksikkö:

Lisätiedot

Vierailuesitysten sisällyttäminen teatterin ohjelmistoon.

Vierailuesitysten sisällyttäminen teatterin ohjelmistoon. Reetta Aarre-Ahtio Vierailuesitysten sisällyttäminen teatterin ohjelmistoon. Kartoitus teatterin ohjelmistosuunnittelun tueksi. Metropolia Ammattikorkeakoulu Kulttuurituottaja (AMK) Kulttuurituotannon

Lisätiedot

ONNISTUNEEN TAPAHTUMAN TOTEUTUS JA MARKKINOINTI Case: KyläKelpaa! Maaseutuasumisen valtakunnalliset messut Kannuksessa 2011

ONNISTUNEEN TAPAHTUMAN TOTEUTUS JA MARKKINOINTI Case: KyläKelpaa! Maaseutuasumisen valtakunnalliset messut Kannuksessa 2011 Riitta Hanni & Tuula Tuikka ONNISTUNEEN TAPAHTUMAN TOTEUTUS JA MARKKINOINTI Case: KyläKelpaa! Maaseutuasumisen valtakunnalliset messut Kannuksessa 2011 Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa

Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa Jaakkola, Okko; Juutinen, Joni 2015 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa Jaakkola, Okko; Juutinen, Joni

Lisätiedot

PEIKKOMETSÄN TUOTEKEHITYS JA MARKKINOINTI

PEIKKOMETSÄN TUOTEKEHITYS JA MARKKINOINTI Sarianna Niemelä PEIKKOMETSÄN TUOTEKEHITYS JA MARKKINOINTI Opinnäytetyö Matkailun koulutusohjelma Toukokuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 2.5.2005 Tekijä(t) Sarianna Niemelä Koulutusohjelma

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNGIN MUUTOSVALMIUS JA ODOTUKSET

MIKKELIN KAUPUNGIN MUUTOSVALMIUS JA ODOTUKSET Eveliina Palmari MIKKELIN KAUPUNGIN MUUTOSVALMIUS JA ODOTUKSET Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Toukokuu 2009 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 18.5.2009 Tekijä(t) Eveliina Palmari Nimeke

Lisätiedot

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN LIIKETALOUDEN TRADENOMIT TYÖELÄMÄSSÄ 2006

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN LIIKETALOUDEN TRADENOMIT TYÖELÄMÄSSÄ 2006 Kaisa-Mari Huovinen ja Piia Oranen MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN LIIKETALOUDEN TRADENOMIT TYÖELÄMÄSSÄ 2006 Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Toukokuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

EPIONE VALMENNUKSEN STRATEGISEN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN

EPIONE VALMENNUKSEN STRATEGISEN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN OPINNÄYTETYÖ - AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA EPIONE VALMENNUKSEN STRATEGISEN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN T E K I J Ä : Veronika Ovaskainen SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

VAIHTOEHTONA FRANCHISING-YRITTÄJYYS

VAIHTOEHTONA FRANCHISING-YRITTÄJYYS VAIHTOEHTONA FRANCHISING-YRITTÄJYYS Mikko Nieminen Opinnäytetyö Joulukuu 2004 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 10.12.2004

Lisätiedot

HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU

HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU OPINNÄYTETYÖ Teatterin välittäjät Viestinnän haasteet ja ammattikunnan roolit suomalaisissa teattereissa Hanna Kuustie Kulttuurituotannon koulutusohjelma, YAMK (60 op) Toukokuu

Lisätiedot

INTERNET-MARKKINOINTI TUKITOIMENA ITÄ-SUOMEN ASENNUS OY:SSA

INTERNET-MARKKINOINTI TUKITOIMENA ITÄ-SUOMEN ASENNUS OY:SSA Paavo Muhonen Jarkko Pöllänen INTERNET-MARKKINOINTI TUKITOIMENA ITÄ-SUOMEN ASENNUS OY:SSA Opinnäytetyö Liiketalous Lokakuu 2010 1 JOHDANTO... 1 2 MITÄ INTERNET-MARKKINOINTI ON?... 2 2.1 Internet-markkinoinnin

Lisätiedot

TAPAHTUMAN JÄRJESTÄMINEN: HOLLYWOOD GLAMOUR VIP

TAPAHTUMAN JÄRJESTÄMINEN: HOLLYWOOD GLAMOUR VIP TAPAHTUMAN JÄRJESTÄMINEN: HOLLYWOOD GLAMOUR VIP Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Visamäki, kevät 2014 Pauliina Haapasalo TIIVISTELMÄ Hämeenlinna Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

B2B-sisältömarkkinoinnin mahdollisuudet asiantuntijapalveluissa Case: Yritys X

B2B-sisältömarkkinoinnin mahdollisuudet asiantuntijapalveluissa Case: Yritys X B2B-sisältömarkkinoinnin mahdollisuudet asiantuntijapalveluissa Case: Yritys X Yli-Kyyny, Elina 2014 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara B2B-sisältömarkkinoinnin mahdollisuudet asiantuntijapalveluissa

Lisätiedot

TYÖKYKYÄ YLLÄPITÄVÄN VIRKISTYSTOIMINNAN KEHITTÄMINEN MIKKELIN SOKOKSELLA

TYÖKYKYÄ YLLÄPITÄVÄN VIRKISTYSTOIMINNAN KEHITTÄMINEN MIKKELIN SOKOKSELLA Sanna Huopalainen Jenni Väkimies TYÖKYKYÄ YLLÄPITÄVÄN VIRKISTYSTOIMINNAN KEHITTÄMINEN MIKKELIN SOKOKSELLA Opinnäytetyö Liiketalous Toukokuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 19.5.2008 Tekijä(t)

Lisätiedot

TIEDOKSI NUORILLE - Nuorisotiedotustyön kehittäminen Tampereen kaupungin nuorisopalveluissa

TIEDOKSI NUORILLE - Nuorisotiedotustyön kehittäminen Tampereen kaupungin nuorisopalveluissa Hanna-Leena Pekkala TIEDOKSI NUORILLE - Nuorisotiedotustyön kehittäminen Tampereen kaupungin nuorisopalveluissa Opinnäytetyö Kansalaistoiminta ja nuorisotyö Joulukuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

VESIJUOKSUN ENSIMMÄISET MM-KILPAILUT JA NIIDEN ONNISTUMINEN

VESIJUOKSUN ENSIMMÄISET MM-KILPAILUT JA NIIDEN ONNISTUMINEN VESIJUOKSUN ENSIMMÄISET MM-KILPAILUT JA NIIDEN ONNISTUMINEN Leena Tenhunen Opinnäytetyö Lokakuu 2004 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis-

Lisätiedot

MARKKINOINTITUTKIMUS

MARKKINOINTITUTKIMUS Sanna Kristiina Niemi MARKKINOINTITUTKIMUS Case Wildlife Vaasa-luontoelokuvafestivaali Liiketalous ja matkailu 2010 2 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous ja matkailu TIIVISTELMÄ Tekijä Opinnäytetyön

Lisätiedot