JOHDATUS ORGANISAATION SISÄISEEN VIESTINTÄÄN VÄLINEET VIESTINVIEJINÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JOHDATUS ORGANISAATION SISÄISEEN VIESTINTÄÄN VÄLINEET VIESTINVIEJINÄ"

Transkriptio

1 JOHDATUS ORGANISAATION SISÄISEEN VIESTINTÄÄN VÄLINEET VIESTINVIEJINÄ Marjo-Riikka Tuominen Opinnäytetyö, syksy 2002 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Turun yksikkö Viestinnän koulutusohjelma Medianomi (AMK)

2 2 TIIVISTELMÄ Tuominen, Marjo-Riikka. Johdatus organisaation sisäiseen viestintään -Välineet viestinviejinä, Turku 2002, 41 sivua. Diakonia-ammattikorkeakoulu, Turun yksikkö, viestinnän koulutusohjelma, kulttuuriala, medianomi (AMK) Opinnäytetyön tarkoitus on esitellä yhden organisaatioviestinnän osa-alueen, sisäisen viestinnän, pääperiaatteita lyhyesti sekä esitellä käytännönläheisesti muutamien sisäisessä viestinnässä käytettävien medioiden erityisominaisuuksia. Useimmissa organisaatioissa johdon tai esimiesten on mahdotonta viestiä henkilökohtaisesti jokaisen henkilöstön jäsenen kanssa. Sen vuoksi organisaatiot tarvitsevat viestintävälineitä helpottamaan muun muassa tiedotustoimintaa. Tässä opinnäytetyössä on esitelty muutamia viestimiä, joita yleisesti käytetään sisäisessä viestinnässä. Tutkimus keskittyy viestimien heikkoihin ja vahvoihin ominaisuuksiin viestinvälittäjinä. Tärkeä osa tätä opinnäytetyötä oli opinnäytetyön tuoteosa, turkulaiselle yritykselle tehty kyselytutkimus. Opinnäytetyötä voidaan käyttää lyhyenä johdatuksena organisaation sisäiseen viestintään. Sen avulla voidaan myös tutustua muutamien sisäisen viestinnän medioiden erityisominaisuuksiin. Vaikka viestimet sähköistyvät yhä enemmän, voidaan kyselytutkimuksen ja tämän tutkimuksen perusteella päätellä, ettei vielä ole aika kokonaan hylätä perinteisiä, paperisia viestimiä ja ilmoitustauluja; muutamilla ammattialoilla, kuten esimerkiksi palvelualalla, eivät työntekijät vielä pääse päivittäin käyttämään tietokoneita. Asiasanat: organisaatioviestintä, sisäinen tiedotus, sähköinen viestintä, tiedotteet, henkilöstölehdet, internet, intranet, ekstranet

3 3 ABSTRACT Tuominen, Marjo-Riikka. Communication within an organisation: exchanging messages through various media, Turku 2002, 41 pages. Diaconia Polytechnic, Turku Unit, Degree Programme in Communications and Media, Media Artist The aim of this study is to survey one area of organisational communication, the communication within personnel, briefly and practically. The purpose of this study is also to give a brief introduction of commonly used medias in personnel communication. In most organisations it is impossible for the management to communicate personally with each member of the staff. That is why each organisation needs means of communication for delivering the announcements. That is why the a couple of those traditional and technically advanced media currently used for the above purpose, , intranet, chat forums and personnel magazines among others, were analysed in this study. This analysis concentrated on the weak and strong points of each media analysed. An important part of this study was a questionnaire, which dealt with the satisfaction of the staff about personnel communication in a Turku based company. This study can be used as a brief guidance for those who need introduction to personnel communication. Even though the means of communication are highly advanced technically in the 21st century, there is still a strong need for traditional media such as personnel magazines and note-boards. Keywords: Organisational communication, personnel communication, electric media, announcements, personnel magazine, Internet, Intranet, extranet

4 4 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 5 2. SISÄINEN VIESTINTÄ Sisäisen viestinnän määritelmä Sisäisen viestinnän tehtävät Kenellä vastuu viestinnästä? Tiedottajat ja oto-tiedottajat viestinviejinä Lyhyesti viestintäsuunnitelmasta Eriarvoistunut viestintä Välineet viestijän apuna PAPERISET VIESTIMET ORGANISAATIOVIESTINNÄSSÄ Henkilöstölehden tehtävät Tyyli ja laatu henkilöstölehdessä Lehden kehittäminen Hyvä tiedote Telefax-tiedote Henkilökohtainen posti ILMOITUSTAULU SISÄISESSÄ VIESTINNÄSSÄ Ilmoitustaulun hoitaja TIETOKONEEN VÄLITYKSELLÄ TOIMIVAT VIESTIMET Sähköposti Inter- ja Intranet Intranet organisaatioviestinnässä Intranet keskustelupalstana Ekstranet Videoneuvottelu LOPUKSI LÄHTEET 40

5 5 JOHDANTO Organisaatioviestintä on yksi haastavimmista viestinnän lajeista. Sen avulla pyritään selkeisiin, organisaation päämäärän saavuttamista tukeviin tuloksiin. Kiinnostuin organisaatioviestinnästä kun pääsin tutkintoni päättöharjoitteluun turkulaiseen yritykseen, jonka henkilöstölehteä olin avustanut freelancetoimittajana muutaman vuoden ajan. Harjoittelun myötä minulle tarjoutui mahdollisuus tehdä työpaikkakysely antamaan kaikupohjaa ko. organisaation viralliselle henkilöstötutkimukselle. Tältä pohjalta syntyi opinnäytetyöni tuoteosa, Turun Osuuskaupan ja sen tytäryhtiöiden tarpeisiin laadittu kyselytutkimus: Henkilöstön tyytyväisyys sisäiseen viestintään TOK-yhtymässä. Kyselyn suunnittelussa minua ohjasivat yrityksen hallintojohtaja Harry Malmberg ja henkilöstön kehittämispäällikkö Kristiina Kulju. Tutkimuksessa kävi ilmi, ettei suurella osalla ko. yrityksen työntekijöistä vielä ole mahdollisuutta käyttää organisaation sähköisiä viestimiä. Tämän vuoksi päätin tarkastella lähemmin organisaatio-viestinnässä yleisesti käytettävien viestimien erityisominaisuuksia ja rajoitteita. Tämä tutkimus on sekoitus tieteellistä tekstiä ja käytännönläheisiä ohjeita. Se siis noudattelee samaa linjaa, kuin organisaatioviestinnän oppaat. Erityisesti viestimiä ja niiden ominaisuuksia käsitellessäni pohjautuu tieto vahvasti työn kautta saatuihin kokemuksiin. Työn tarkoituksena ei siis ole analysoida organisaatioviestinnän teorioita tai viestimien teknisiä ominaisuuksia, vaan tarjota helppotajuinen pohjatieto- ja ideapaketti organisaatioviestinnästä kiinnostuneille. Tässä kapeahkossa läpileikkauksessa on mukana vain murto-osa niistä viestimistä, joita voidaan käyttää sisäisessä viestinnässä. Digitalisoituminen tarjoaa joka päivä entistä varteenotettavampia tapoja välittää tietoa. Opinnäytetyö ei tarjoa esiteltyjä välineitä ainoina oikeina, vaan ne ovat ehdotus ensiavuksi sisäistä viestintää suunnitteleville.

6 6 Työssä käsitellään paljon paperisia viestimiä ja niistä erityisesti henkilöstölehteä; henkilöstölehden teosta minulla on eniten kokemusta ja opinnäytetyöni tuoteosassa kävi ilmi, että vain murto-osalla tuohon kyselyyn vastanneista oli mahdollisuus käyttää työpaikkaviestinnässään tietokonetta (Liite). Opinnäytetyötä kirjoittaessani olen ollut työsuhteessa TOK-yhtymässä, jossa työnkuvaani on kuulunut muun muassa henkilöstölehden toimitussihteeri/toimittajan työ, avustaminen tiedotustehtävissä, ilmoitustekstien kirjoittamista sekä ilmoitusvalmistusta. Työn ohessa käydyt epäviralliset viestintäkeskustelut, käytännön työkokemus ja lukemani kirjallisuus ovat sulautuneet osaksi omia ajatuksiani. Siksi on mahdotonta joissakin kohdissa opinnäytetyötä mainita kirjoitetulle tekstille tarkkaa lähdettä. Tämä tekninen hankaluus on kuitenkin myös voitto. Opinnäytetyöprosessi on osaltaan vahvistanut uskoani siihen, että organisaatioviestintä on ala, johon tutustumista minun on syytä jatkaa tämän työn valmistumisen jälkeenkin. Tämän opinnäytetyön tekeminen on ollut minulle ennen kaikkea henkilökohtaista tutustumista sisäiseen viestintään. Koulutusohjelmaani Diakonia-ammattikorkeakoulun Turun yksikössä ei ole kuulunut varsinaisia organisaatioviestinnän opintoja muutamia yksittäisiä luentoja lukuun ottamatta. Toivottavasti kaikesta siitä, mitä olen saanut henkilöstöviestinnässä käytettävistä viestimistä ja niiden tarkoituksesta selville, on hyötyä muille organisaatioviestinnästä kiinnostuneille.

7 7 2. SISÄINEN VIESTINTÄ Sisäisestä viestinnästä puhutaan alan tutkimuksissa ja viestinnän oppikirjoissa monen otsikon alla. Lisätietoa etsiessä kannattaa tietoa hakea myös termeillä henkilöstöviestintä, organisaatioviestintä ja yhteisöviestintä. Kaikki nämä käsitteet käsittelevät samaa aihealuetta. Termeihin organisaatioviestintä ja yhteisöviestintä tosin sisältyy muun muassa ulkoista viestintää ja hallinnollisia ohjeita sisäisen tiedonvälityksen lisäksi. Itse käytän työni otsikossa termiä sisäinen viestintä koska, keskityn organisaation sisällä tapahtuvaan, yhteisön jäsenten väliseen viestintään sekä ennen kaikkea viestimiin joita tiedonvälityksessä käytetään Sisäisen viestinnän määritelmä Viestintä on organisaation toiminta-ajatuksen ja siitä johdetun toimintastrategian toteuttamista. Organisaatiossa viestinnän tärkein tehtävä on tukea organisaatiota sen tavoitteiden saavuttamisessa. (Lehtonen 2002, verkkojulkaisu.) Sisäisellä viestinnällä siis tarkoitetaan organisaation sisällä tapahtuvaa viestintää. Kuten Jaakko Lehtonen (2002, verkkojulkaisu) kirjoittaa, ei organisaatioviestintä ole mitä tahansa yhteisössä tapahtuvaa keskustelua. Kaikkea organisaatioviestintää leimaa se, että yhteisön henkilöillä on yhteinen tavoite. Sisäinen viestintä on yksi tärkeä organisaatioviestinnän osa-alue sekä apuväline yrityksen tavoitteen saavuttamisessa. Suomen tiedottajien liiton, Procomin, yhteisöviestinnän periaatteissa (Procom 2001.) todetaan, että yhteisöviestinnälle on ominaista nimenomaan suunnitelmallisuus ja tavoitteellisuus. Organisaation tavoitteena voi olla esimerkiksi jonkin tietyn tuotteen tai palvelun tuottaminen kuluttajille tai vaikkapa ympäristön- tai eläintensuojeluun liittyvän tietoisuuden levittäminen.

8 8 Organisaation tavoitteen ja toimintaperiaatteet määrittelee organisaation johto. Kun päämäärä on selvillä, hankkivat organisaation perustajat ihmisiä avukseen tavoittelemaan tätä jo määriteltyä päämäärää. Tietenkään ei sovi unohtaa, että ihmiset itse hakeutuvat vapaaehtoisesti organisaatioihin henkilökohtaisen kiinnostuksen tai työpaikan vuoksi Sisäisen viestinnän tehtävät Sisäisellä viestinnällä on organisaatiossa useita eri tehtäviä. Selvin niistä on tiedonvälitys ja organisaatiolle välttämättömien toimintojen ylläpito. Heta-Liisa Malkavaara (2002, verkkojulkaisu) on jaotellut sisäisen viestinnän tehtävät neljään eri ryhmään seuraavasti: 1. Organisaatioiden tavoitteiden ja ydintoimintojen tukeminen. 2. Organisaation sisäinen informointi ja yhteydenpito. 3. Sisäisen yhteisökuvan ja myönteisen työilmapiirin muodostaminen ja ylläpito. 4. Organisaatioon ja työhön sitoutumisen tukeminen. Malkavaaran (2002, verkkojulkaisu.) mukaan viestintä tulisi huomioida osana organisaation eri toimintalohkoja. Organisaation ja eri toimintojen rakennetta suunniteltaessa tulisi siis kiinnittää huomiota myös tiedonkulun vaatimuksiin. On syytä olettaa, että organisaatiossa, joka on luotu rakenteeltaan suotuisaksi vuorovaikutteiselle viestinnälle, työnteko sujuu kitkattomammin kuin organisaatiossa, jossa tietoa on vaikea saada ja sitä on vaikea välittää. Erilaiset ennalta sovitut palautekanavat helpottavat työntekoa. Malkavaara (2002, verkkojulkaisu.) peräänkuuluttaa myös organisaation systemaattista, eli järjestelmällistä sisäistä tiedottamista. Sisäisen viestinnän sujuvuuden takaamiseksi tarvitaan siis ennalta suunniteltua ja vastuullista tiedottamista. Organisaatioissa tulee laatia viestintäsuunnitelma, jossa

9 9 määritellään mistä asioista viestitään, keille ja milloin. Suunnitelmassa myös määritetään kenen vastuulla mistäkin asiasta tiedottaminen on. Lisäksi tässä viestinnän vuosisuunnitelmassa voidaan jo pohtia niitä medioita, joita kussakin viestintätilanteessa hyödynnetään. Viestimet ovat kuitenkin vain työkaluja. Tärkein elementti järjestelmällisessä viestinnässä on aina halu välittää tietoa. Hienot apuvälineet ovat turhia, mikäli niitä ei osata tai ehditä hyödyntää. Malkavaaran (2002, verkkojulkaisu.) jaottelemista neljästä sisäisen viestinnän tehtävästä sisäisen yhteisökuvan ja myönteisen työilmapiirin muodostaminen ja ylläpito on sellainen teesi, johon viestinnässä tulee kiinnittää erityistä huomiota. Organisaation sisäisen yhteisökuvan eheys on mittari organisaation selviytymiskyvylle. Koen, että on kiusallista organisaatiolle, jos oma henkilöstö ei kysyttäessä osaa vastata toimipaikkaansa koskeviin kysymyksiin. Se on myös merkki rikkinäisestä yhteisökuvasta. Hajanainen yhteisökuva varmasti myös hankaloittaa työtehtävien tuloksellista hoitamista. Työntekijä joka tietää olevansa organisaatiossa toteuttamassa tärkeää tehtävää, on motivoituneempi kuin henkilö, jolle yhteisö on pelkkä työpaikka. Viestinnällä voidaan rakentaa joko avointa tai torjuvaa organisaatioilmastoa (Malkavaara 2002, verkkojulkaisu). Mikäli organisaation johto suosii avointa viestintää, uskon sen kannustavan myös henkilöstöä avoimuuteen. Sama reaktio toimii myös toisinpäin. Mikäli organisaation johto viestii asioista varauksellisesti, toimii henkilöstö saman kaavan mukaan. Kaikki nämä seikat vaikuttavat yhteisökuvan eheyteen ja työviihtyvyyteen. Kuten Leif Åberg (1997, 33) on todennut, ovat ihmiset sosiaalisia olentoja, jotka tarvitsevat viestintää myös sosiaalisten tarpeiden tyydyttämiseksi. Tämän ajatuksen mukaan avoimen viestinnän organisaatiossa ihmiset myös viihtyvät paremmin ja ovat myös tuottavampia. Organisaatioon ja työhön sitoutumisen tukeminen on neljäs Malkavaaran (2002, verkkojulkaisu) määrittelemistä tehtävistä. Koen, että se on tärkein näistä neljästä. (Kuitenkin vasta kaikki nämä neljä kohtaa luovat yhdessä toimivan kokonaisuuden.) Kun ihmiset kokevat ammattiylpeyttä omasta työstään ja

10 10 arvostavat työpaikkaansa, syntyy kaikkien kannalta paras lopputulos. Lopputuloksella tarkoitan pientä askelta, joka vie organisaatiota hieman lähemmäksi tavoitettaan. Tässä kohtaa kannattaa huomauttaa, että myös erilaiset yhteistapahtumat, palkitsemiset ja muistamiset ovat osaltaan kannustavaa sisäistä viestintää. Malkavaara (2002, Verkkojulkaisu.) muistuttaa sisäisen viestinnän tehtävistä kirjoittaessaan esimiesten vastuusta viestijöinä. Hänen mukaansa työn tulosten on todettu riippuvan siitä, miten organisaation jäsenet ovat sitoutuneet esimiestensä arvomaailmoihin ja tavoitteisiin. Työtä ei siis koeta mielekkääksi, mikäli organisaation johdon ja henkilöstön välillä vallitsee suuria mielipide-eroja. Ei-kaupallisissa tai niin sanotuissa hyväntekeväisyysorganisaatioissa tilanne on ihanteellinen, jos jokainen on mukana omasta vapaasta tahdostaan. Tällöin esimiesten ja henkilöstön arvomaailmat mitä luultavimmin kohtaavat. Tilanne on hankalampi kaupallisissa organisaatioissa, koska työntekijöitä motivoi työnhakuun myös kuukausittainen palkkatili. Mikäli raha on ainoa motivaatio työnteolle, voi organisaatio ajautua ongelmiin. Siksi sisäistä viestintää kannattaa mielestäni käyttää nimenomaan ammatti- ja taloylpeyden ylläpitoon. Käytännössä työtekijöitä ikään kuin muistutetaan siitä, että oma työpaikka on työntekijän työpanoksen arvoinen. Kun työntekijä kokee, että häneen luotetaan ja häntä arvostetaan, voimistuu työhön sitoutuminenkin. 2.3 Kenellä vastuu viestinnästä? Päävastuu viestinnästä kuuluu organisaation johdolle. Jotta työyhteisön strategiset tavoitteet saavutetaan, annetaan vastuu konkreettisista viestinnän tehtävistä viestintäjohtajalle (Procom, 2001). Itse ajattelen, että viestintäjohtajan asemesta vastuun voisi antaa myös vastaavalle tiedottajalle. Procom muistuttaakin, että käytännössä työyhteisön eri osat toteuttavat oman toimialansa viestintää yhteistyössä viestintähenkilöstön kanssa. Åberg (2002, 20) toteaa, että monissa organisaatioissa käytetään nykyään integroivaa viestintämallia, jossa viestintäjohtaja on myös organisaation johtoryhmän jäsen. Åbergin mukaan organisaatioissa voidaan hyödyntää myös koordinoivaa

11 11 viestintämallia, jossa viestinnästä vastaava toimii johtajiston tasolla matriisisuhteisena. Viestintäjohtaja siis vastaa viestinnän eri osa-alueiden koordinoinnista ja raportoi toiminnasta ja sen tuloksista johtoryhmälle. Hedelmällisin tilanne sujuvalle tiedonkululle on, jos kaikilla organisaation jäsenillä on ammatikseen tietoa välittävän henkilön lisäksi tiedossa kanavat, joista aina tarvittaessa saa tietoa. Siksi organisaatioissa on syytä markkinoida omia viestintäkanavia henkilöstölle sekä tarvittaessa tarjota opastusta niiden käyttöön. Auvoisassa viestintäutopiassa organisaatiossa kaikki viestivät kaikille ja kenellekään ei mikään asia ole epäselvä puutteellisen tiedonkulun vuoksi. Leif Åberg (2000, 21) pohtii organisaatioviestinnän vaikeutta muun muassa siitä näkökulmasta, että viestintä ei ole vain muutaman ihmisen hallittavissa. Viestinnän tarkastelua työyhteisössä vaikeuttaa se, että sitä on kaikkialla. Se on monen tasoinen voimavara. Yhtäältä viestintä on toiminto, funktio, kuten markkinointi, tuotanto tai yrityssuunnittelu. Tällöin viestinnän tehtävä on, kuten muidenkin funktioiden, tukea työyhteisön tavoitteiden saavuttamista. Työyhteisöön siis palkataan asiantuntijoita viestintätehtäviin (Åberg 2000, 21). Leif Åbergin edellä esitetyn ajatuksen lähtökohta on, että viestintää organisaatioissa luotsaa viestinnän ammattilainen. Samaa ratkaisua suosittelevat myös miltei kaikki organisaatioviestinnän oppi-isät. Se on varmasti toimiva ratkaisu, sillä ammattitaitoinen tiedottaja tai organisaation tiedotusosasto takaavat tasalaatuisen ja tehokkaan tiedonvälityksen. Käytännössä aihe ja faktat tiedotteeseen tulevat organisaation johdolta ja viestinnän ammattilaiset toimittavat viestin perille selkeänä kokonaisuutena. Tiedotuksen onnistuminen, eli vastuu siitä, että viestit kulkevat perille ajoissa, tarkoituksenmukaisina ja, että ne huomataan, kuuluu myös tiedotusta hoitamaan palkatulle taholle.

12 Tiedottajat ja oto-tiedottajat viestinviejinä Tiedottajalla (Ikävalko 1995, 41) on organisaatioissa neljä erilaista työnkuvaa. Kokonaisvastuullinen tiedottaja laatii koko talon viestintäsuunnitelman yhdessä talon johdon kanssa ja koordinoi sen toteutumista. Tässä mallissa viestien välittäjinä ja niiden laatijoina toimivat eri yksiköiden tiedottajat ja oto-tiedottajat. Etuna on, että viestintää voidaan tässä mallissa hallita hyvin, kun yhdellä henkilöllä on koko viestintäkenttä hallussa. Kielteisenä Ikävalko näkee sen, että yksittäiset yksiköt voivat kokea, etteivät he saa tässä tiedottamisen mallissa riittävästi vaikuttaa omaan viestintäänsä. Tämä on varsin aiheellinen pelko, sillä varmasti monet yksiköt haluavat viestiä omaleimaisesti. Mielestäni kireän tilanteen välttämiseksi kannattaa viestintäkoordinaattorin luottaa yksiköiden tapaan viestiä, mutta kontrolloida tiedotustoiminnan laatua esimerkiksi lukemalla tiedotteet läpi ennen julkaisua. Ammattitiedottaja (Ikävalko 1995, 41) luo suuntaviivat tiedottamiselle, mutta osallistuu vain tietyn osa-alueen tiedottamiseen. Kyseessä on siis käytännön viestinnän toteuttaja eikä niinkään sen suunnittelija. Tässä mallissa viestintävastuu on siis kunkin yksikön yksittäisillä tiedottajilla. Hyvä puoli tässä mallissa on, että yksiköt saavat vapaasti toteuttaa omaa viestintäänsä. Näin ollen jokainen tiedottaja koordinoi omaa viestintäänsä. Ikävalko näkee tässä viestinnän tavassa haittana sen, että viestinnästä tulee hajanaista kunkin yksikön johtajan viestintäaktiivisuuden ja vaihtelevien viestintätaitojen vuoksi. Mielestäni persoonallinen tiedottaminen ei ole kovin suuri erhe sisäisessä viestinnässä, mikäli viestit ovat selkeitä ja ymmärrettäviä. Sisäisessä viestinnässä voi olla jopa mukavaa vaihtelua saada omaleimainen tiedote ilmoitustaululle tai sähköpostiin. Organisaatiosta ulospäin viestittäessä epätasainen viestintäjälki voi aiheuttaa jopa epäuskottavuutta. Erikoistuva viestijä on Ikävalon (1995, 42) mukaan organisaatiossa sellainen tiedottaja, joka vastaa vain jonkin osa-alueen viestinnästä ja ei puutu muiden yksiköiden viestintään. Etua tässä tiedottajamallissa on se, että jonkin alan

13 13 erikoisasiantuntija osaa toteuttaa sen alan viestintää, jonka parhaiten taitaa. Heikkoutena Ikävalko näkee tällaisessa tiedottamisessa sen, että yhteisö voi profiloitua väärällä tavalla sen mukaan, mitä erikoistuja ehtii ja haluaa tehdä. Itse ratkaisisin ongelman siten, että erikoistuva tiedottaja laatisi itselleen viestinnän vuosirungon, hyväksyttäisi sen organisaation johdolla ja vaatisi itseltään suunnitelman noudattamista. Rungon noudattamista on tosin hankala valvoa, mikäli suunnitelma on vain yhden henkilön harteilla. Organisaatiossa voi olla virallisen tiedottajan tai tiedotusosaston asemesta tai sen tukena oman toimen ohella tiedottamista hoitavia niin sanottuja ototiedottajia. Ikävalon mukaan (1995, 42) oto-tiedottaja astuu mukaan tiedottamiseen vain erikseen pyydettäessä. Näiden tiedottajien tehtävänä voi olla muun muassa oman toimialueensa kuulumisista omalle osastolleen ja tarvittaessa koko muulle organisaatiolle viestiminen. He voivat hoitaa myös oman toimialueensa tai muun organisaation johdon määrittelemän vastuualueen ulkoista viestintää. Ikävalko ehdottaa oto-tiedottajan tehtäväksi muun muassa viikkotiedotteen toimittamista. Hänen mukaansa oto-tiedottaja sopii erityisesti sellaisiin organisaatioihin, joiden johto ei katso talossa olevan niin paljon kerrottavaa, että oma tiedottaja olisi tarpeen. Fyysiseltä rakenteeltaan hajanaisen tai todella laajan organisaation johdolla ei välttämättä ole tietoa jokaisen toimipaikan tai osaston tarpeista. Etenkin yllättävissä tilanteissa oto-tiedottaja on korvaamaton apu sujuvan viestinnän ylläpitämisessä. Oto-tiedottaja, joka voi olla esimerkiksi yksikön esimies, koska hän on myös oman toimialueensa vankkumaton asiantuntija. TOK-yhtymän mainostoimintojen päällikkö Anri Saarisen (Haastattelu 2002) mukaan käytännön työelämässä jokainen esimies on myös oman toimipaikkansa ototiedottaja muiden tehtäviensä ohella. Tavallaan myös jokainen organisaation työntekijä on myös oto-tiedottaja, sillä myös kahvipöytäkeskusteluissa voi ja pitääkin tuoda työpaikkaa koskevia yhteisiä asioita esiin muiden kuulumisten lomassa (Kivikoski 1992, 13). Jokaisen työntekijän on myös kannettava vastuu siitä, että perehtyy tarjolla olevaan tietoon ja hyödyntää tarjolla olevia sisäisiä viestimiä.

14 14 Ongelmallista oto-tiedottamisessa on, että kun viestintä ei ole työntekijän päätehtävä, voi tiedotustoiminta jäädä muiden työkiireiden jalkoihin. Lisäksi ototiedottaminen on usein suunnittelematonta ja satunnaista (Ikävalko 1995, 43). Käytännössä asioista tiedotetaan vain silloin kun on pakko. Mikäli tilanne jatkuu pitkään tällaisena, voi se aiheuttaa organisaatiossa tyytymättömyyttä sekä tietovajetta. Viestintää varsinaiseksi työkseen hoitava henkilö ehtii paremmin seuraamaan lähettämiensä viestien perillemenoa ja osaa koulutuksensa ansiosta laatia ytimekkäitä tiedonantoja sekä organisoida suunnitelmallisia tiedotuskampanjoita. Tiedottajan tai tiedotusosaston tehtäviin olisi varmasti hyvä sisällyttää myös ulkoinen tiedotustoiminta, koska toisinaan talon sisällä kulkeva tieto julkistetaan myös julkiselle medialle. Jokainen organisaatio kuitenkin punnitsee tapauskohtaisesti oman tiedotushenkilöstötarpeensa. Varsinkin pienissä organisaatioissa voi toimitus- tai puheenjohtaja toimia myös tiedottajana. Vaikka keskitynkin työssäni sisäiseen viestintään, pätevät nämä tiedottajan toimenkuvaa koskevat mallit myös ulkoiseen tiedottamiseen Lyhyesti viestintäsuunnitelmasta Liikkeenjohdollisesti ajateltuna viestintäsuunnitelmaan kuuluvat liikeidea, tavoitteet ja keinot niiden saavuttamiseksi (Ikävalko 1995, 32) Työyhteisön liiketoimintastrategia on organisaation johdon määrittelemä ja kaiken muun toiminnan tarkoitus on tukea sitä (Åberg 2000, 23). Näin siis myös sisäisen viestinnän osalta. Sisäisessä viestinnässä viestintäsuunnitelmaa tarvitaan muun muassa järjestelmällisen tiedottamisen ylläpitämiseksi. Suunnitelmasta käy selkeästi ilmi se, kuka viestii mistäkin asiasta kenelle, milloin ja miksi. Siitä käy myös ilmi ne asiat, joista ei viestitä, eli salassa pidettävät aiheet. (Leppänen, Manninen, Toivonen 1989, 54) Tällaisesta suunnitelmasta on korvaamaton apu muun

15 15 muassa kriisiviestinnässä. Kriisit ovat tilanteita, joissa organisaatio voi osoittaa, osaamisensa ja jopa parantaa imagoaan. (Siukonsaari 1999, 194) Kriisejä ei voi ennakoida, mutta esimerkiksi onnettomuuden sattuessa on syytä olla ennalta sovitut tavat tiedottaa tapahtuneesta. Ilman ohjeistuksia voi kiiretilanteessa ylireagoida tai toimia muuten ajattelemattomasti. Etukäteen tulee pohtia muun muassa sitä, että milloin on tarve kriisiviestintään, keille asiasta kerrotaan ja milloin ja kuka vastaa jatkokysymyksiin. Viestintätoimistot laativat tilauksesta organisaatioille viestintäsuunnitelmia sekä myyvät tiedotuspalvelujaan. Tiedotustoiminta on siis mahdollista myös ulkoistaa. Mielestäni on kuitenkin kyseenalaista, kannattaako talon sisäistä viestintää hoitamaan palkata ulkopuolinen taho. Voi olla talon me-hengen kannalta parempi, että viestintää hoitaa henkilö, joka on myös henkilökohtaisesti sitoutunut organisaation viestintäkenttään sekä on fyysisesti organisaatiossa läsnä. Näin tiedottaja tai muu viestinnästä vastaava henkilö pysyy ajan tasalla kaikista talon tapahtumista ja voi varovaisesti tunnustella viestintäilmapiiriä. Se tarjoaa myös mahdollisuuden viestintään liittyvien ongelmakohtien välittömälle huomaamiselle ja niihin reagoimiselle. Tälläkin asialla on kuitenkin myös toinen puoli: joskus ulkopuolinen henkilö voi nähdä ongelmakohtia ja niihin ratkaisuja, joita oma tiedottaja ei huomaa, koska on niin sisällä organisaation tavoissa toimia. Viestintätoimistoa voisi siis käyttää esimerkiksi säännöllisenä konsulttiapuna, vaikka talon tiedotustoiminta olisikin jo osaavissa käsissä Eriarvoistunut viestintä Viestinnästä ja tiedonvälityksestä puhuttaessa sorrutaan helposti siihen ajatteluun, että tieto on nopeasti kaikkien saatavilla sähköisten viestimien ansiosta. Epäilen, että etenkin sähköistä viestintää päätyökseen hoitavat henkilöt sortuvat siihen, että he olettavat inter- ja intranetin sekä sähköpostin olevan helppo ratkaisu tiedonvälityksen välineellisiin ongelmiin. Tähän

16 16 olettamukseen sisältyy myös se, että enemmistön niistä joille viestitään, oletetaan osaavan myös käyttää näitä välineitä. Osalle ihmisistä tietokoneet ja niiden kautta toimivat viestintävälineet kuten sähköposti, internet ja intranet ovat työnkuvan ansiosta luonnollinen osa elämää. Tätä ryhmittymää voidaan kutsua viestintäeliitiksi. Opetusneuvos Keijo Voudinmäki (2002, verkkojulkaisu) kirjoittaa SDP:n Periaatepaja-nimisessä verkkojulkaisussa lyhyesti viestintäeliitistä. Keijo Voudinmäen mukaan: On myös vaara, että syntyy viestintäeliitti, joka osaa hakea, käyttää ja levittää informaatiota ja suuri joukko, joka näennäisesti saa informaatiota pystymättä sitä käyttämään ja että opetusta ohjaillaan meritokraattisen yhteiskunnan suuntaan. Ehdotan viestintäeliitin syntymisen ehkäisemiseksi mahdollisimman tasapuolista tiedottamista (käytännössä sama tieto lähetetään monessa eri viestimessä eli sähköpostin lisäksi esim. ilmoitustaulutiedote) sekä henkilöstön käytännönläheistä tutustuttamista organisaation käyttämiin viestimiin ja niiden käyttöön. TOK-yhtymälle tekemässäni kyselytutkimuksessa Henkilöstön tyytyväisyys sisäiseen viestintään (Tuominen 2002) kävi ilmi, että kyseisessä palvelualan organisaatiossa vain murto-osa henkilöstöstä lukee sähköpostia tai intranetiä. Asialle on looginen selitys: Kassatyöntekijät, tarjoilijat ja kokit tekevät työtä käsillään, eivät tietokoneella. Tutkimuksen tulokset paljastivat, että peräti 63 prosenttia kyselyyn vastanneista ei lue sähköpostia työpaikalla. Vain 30 prosenttia työntekijöistä kertoi lukevansa sähköpostia töissä. Työhön liittyvää sähköpostia halusi kaikista kyselyyn vastanneista ainoastaan 41 prosenttia. Avoimista vastauksista löytyi tähän syy: kotonakaan ei ole sähköpostimahdollisuutta. Luultavasti tämä sama kahtiajako pätee moniin muihinkin ei-tietokoneistuneisiin organisaatioihin. Tämä tutkimustulos mielestäni osoittaa, että vielä ei kaikissa organisaatioissa voida siirtyä pelkästään tietokonepohjaiseen viestintään.

17 17 Sisäistä viestintää suunniteltaessa kannattaakin erityisen tarkasti huomioida se, kenelle viestitään. On turhaa rakentaa monimutkaisia ja ehkä kalliitakin viestimiä tietoverkkoon, jos niitä ei käytännössä kukaan voi tai osaa käyttää. Tärkeintä kun kuitenkin on, että sanomat saavuttavat ihmiset eikä se, miten nykyaikaisen välineen avulla. Tämän tutkimuksen tarkoitus ei missään nimessä ole moittia sähköisiä viestintävälineitä tai sähköistyvää tietoyhteiskuntaa, päinvastoin. Sähköistymisen ja tiedonvälityksen nopeutumisen huumassa ei silti pidä unohtaa organisaatiorakenteen asettamia rajoituksia. Rajoitteita ei kannata pitää esteinä sujuvalle vuorovaikutteiselle viestinnälle. Viestintään käytettävät välineet kehittyvät jatkuvasti ja siksi sujuvan tiedonvälityksen rakentaminen on joissakin tapauksissa vain järjestelykysymys Välineet viestijän apuna Henkilöstöpalaverit ja muut vastaavat henkilökohtaisen, välittömän palautemahdollisuuden tarjoavat kokoontumiset ovat usein mieleenpainuvimpia viestintätilanteita. Erityisesti esimiesviestintä on monessa toimipaikassa kaikkein tehokkain viestintätapa. Suora- ja etenkään henkilökohtainen vuorovaikutus ei kuitenkaan ole etenkään suurelle joukolle tiedotettaessa aina mahdollinen. Siksi pohdin erilaisten viestintävälineiden ominaisuuksia ja niiden soveltuvuutta tiedottamisen ja muun sisäisen viestinnän viestinviejinä. Tässä työssä on jo aiemmin kerrottu sisäisen viestinnän tehtävistä. Seuraavassa on jaoteltu näitä tavoitteita tukevat viestintävälineet tutkimuksen tekijän ajatustavan mukaisesti kahteen ryhmään: Paperiset viestintävälineet ja tietokoneella toimivat viestintävälineet.

18 18 Paperisiin viestintävälineisiin tässä jaottelussa kuuluvat henkilöstölehti, ilmoitustaulumateriaali ja henkilökohtaiset kirjeet. Tietokoneella toimivat viestimet ovat taas sähköposti, internet, intranet, ekstranet ja videoneuvottelu. Jaottelun ulkopuolelle jää monia viestimiä. Mainitut mediat ovat kuitenkin helposti saavutettavia organisaatioviestinnässä käytettäviä viestintäkanavia. Tutkimuksessa sivutaan myös joitakin jaottelun ulkopuolisia viestimiä näistä välineistä tarkemmin kerrottaessa. Luettelossa mukana olevat viestintävälineet ovat saavutettavissa kohtuullisin kustannuksin ja niihin sisällön tuottaminen ja niiden käyttäminen on verrattain yksinkertaista.

19 19 3. PAPERISET VIESTIMET ORGANISAATIOVIESTINNÄSSÄ Organisaatioviestinnässä ja viestinnässä ylipäänsä ei ainakaan vielä ole syytä hylätä perinteisiä, paperisia viestimiä. Sähköisten viestimien avulla paperin ylenmääräistä käyttöä voidaan kuitenkin hillitä. Se on sekä luonnonvarojen säästämisen että viestinnän nopeuden kannalta myönteinen asia. Sähköisen viestinnän eduista huolimatta on tapauksia, joissa paperinen viestin on yhä toimivin ratkaisu. Yleisiä paperisia viestimiä organisaatioviestinnässä ovat henkilöstölehti, faksattavat tai postitetut ilmoitustaulutiedotteet ja henkilökohtainen posti. Keskityn tässä paperisten viestinten osiossa pääosin henkilöstö-lehteen, erilaisiin tiedotteisiin ja ilmoitustaulun hoitamiseen Henkilöstölehden tehtävät Henkilöstölehdellä on monia eri tehtäviä. Se muun muassa välittää tietoa yrityksestä, esittelee organisaation tavoitteita, kannustaa työntekijöitä parempiin suorituksiin, antaa palautetta tehdystä työstä ja tarjoaa lukuelämyksiä lukijaa lähellä olevista asioista. Parhaimmillaan henkilöstölehti kohottaa työpaikan mehenkeä ja nostaa työmotivaatiota. Laadukkaaseen henkilöstölehteen panostaminen on eittämättä yksi organisaation tavoista viestiä työntekijöille siitä, että he ovat yhteisölleen arvokkaita ihmisiä. Henkilöstölehden tehtävät vaihtelevat organisaatiosta riippuen. Ennen lehden tekemistä kannattaa julkaisun toimituskunnan pohtia kysymystä: Mitä haluamme saavuttaa tällä julkaisulla? Kun tähän kysymykseen on löytynyt vastaus, ollaan lehden teossa mielestäni jo pitkällä. Tätä kysymystä kannattaa pohtia toimituspalavereissa aina silloin tällöin, jotta lehden linja säilyy yhtenäisenä.

20 20 Olen avustanut TOK-yhtymän henkilöstölehteä kolmisen vuotta. Koen, että tämän nimenomaisen, neljä kertaa vuodessa ilmestyvän lehden tehtävänä on tarjota lukijoille neljäsosavuosikatsaus kaikkiin talon tapahtumiin. Lehdessä kerrotaan muun muassa investoinneista, menneistä ja tulevista tapahtumista, kannustetaan työntekijää harrastamaan ja tehdään yksittäisiä henkilöitä ja heidän työtehtäviään yksi kerrallaan tutuksi lehden sivuilla. Erityisen tärkeäksi henkilöstölehden tehtäväksi koen sen, että henkilöstölehti taustoittaa monia organisaatiossa käynnissä olevia kampanjoita ja hankkeita. Lisäksi lehti muistuttaa työntekijöitä organisaation päätehtävästä: palveluiden tuottamisesta sitoutuneille asiakasomistajilleen. Anssi Siukonsaari (1999, 108) tarjoaa varsin kattavan selonteon henkilöstölehden tehtävistä ja sisällöstä. Hän listaa henkilöstölehdelle kahdeksan eri tehtävää. Ensimmäinen Siukonsaaren määrittelemistä tehtävistä on me-hengen vahvistaminen. Artikkelit, joissa käy ilmi jokin yhteinen projekti ja siinä onnistuminen ovat Siukonsaaren mukaan omiaan vahvistamaan yhteishenkeä. Lehti onkin mainio kanava onnistuneista projekteista kiittämiselle ja uusiin projekteihin motivoinnille, sillä siinä on mahdollisuus kertoa asioista laajemmin kuin esimerkiksi tiedotteessa. Kuvilla artikkelia saadaan myös elävöitettyä ja tuotua henkilöstöä tutuksi laajemmalle yleisölle. Sisäisen markkinoinnin edistäminen (Siukonsaari 1999, 108) kuuluu myös henkilöstölehden tehtäviin. Tässä yhteydessä sisäinen markkinointi tarkoittaa yhteisön toiminta-ajatuksen käytännön toteuttamisen ohjeistamista, organisaation toiminnan ja sen tuloksista kertomista sekä uusien tuotteiden ja palveluiden esittelyä. Henkilöstölehdessä siis annetaan työntekoa tukevaa tietoa eri työtehtävistä. Tällaiset artikkelit ovat mielestäni omiaan etenkin silloin, jos työkuvissa tapahtuu muutoksia, joista on syytä antaa perusteellista taustatietoa henkilöstölle. Yhteisökulttuuria (Siukonsaari 1999, 108) voidaan vaalia henkilöstölehden sivuilla kertomalla talon tavoista toimia. Tähän yhteyteen tietenkin kuuluvat

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS OPINNÄYTETYÖRAPORTTI SISÄINEN VIESTINTÄ TYÖYHTEISÖSSÄ - kohti parempaa viestintää Päivi Pitkämäki Liiketalouden koulutusohjelma Joulukuu 2007 Työn ohjaaja: Riitta-Liisa

Lisätiedot

SISÄINEN VIESTINTÄ JA SEN KEHITTÄMINEN

SISÄINEN VIESTINTÄ JA SEN KEHITTÄMINEN SISÄINEN VIESTINTÄ JA SEN KEHITTÄMINEN Case: Energiakolmio Oy Berita Korhonen Opinnäytetyö Maaliskuu 2008 Liiketalous Tekijä(t) KORHONEN, Berita Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 83 Julkaisun kieli

Lisätiedot

Sisäisen viestinnän ja tiedonkulun kartoittaminen Hok-Elannon ravintolatoimialalla

Sisäisen viestinnän ja tiedonkulun kartoittaminen Hok-Elannon ravintolatoimialalla Sisäisen viestinnän ja tiedonkulun kartoittaminen Hok-Elannon ravintolatoimialalla Viinikka, Jarkko 2011 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara Sisäisen viestinnän ja tiedonkulun kartoittaminen

Lisätiedot

Yrityksen ulkoinen viestintä Case: Saimasoft & People

Yrityksen ulkoinen viestintä Case: Saimasoft & People Tero Hakkarainen ja Antti Savolainen Yrityksen ulkoinen viestintä Case: Saimasoft & People Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Lokakuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 17.10.2008 Tekijä(t)

Lisätiedot

Kulttuuritoimijan tiedotusopas

Kulttuuritoimijan tiedotusopas Kulttuuritoimijan tiedotusopas C. 56 Kulttuuritoimijan tiedotusopas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan Liitto Julkaisu C:56 (päivitys joulukuussa 2010) ISBN 978-951-766-117-1 ISSN 1237-9948 Taitto: Mainostoimisto

Lisätiedot

Tony Hagerlund ja Hanna Kaukopuro-Klemetti (toim.) Työyhteisö viestii jotta olisi olemassa. Kunta-alan työyhteisöviestinnän opas

Tony Hagerlund ja Hanna Kaukopuro-Klemetti (toim.) Työyhteisö viestii jotta olisi olemassa. Kunta-alan työyhteisöviestinnän opas Tony Hagerlund ja Hanna Kaukopuro-Klemetti (toim.) Työyhteisö viestii jotta olisi olemassa Kunta-alan työyhteisöviestinnän opas Oppaan kirjoittamisesta on vastannut Kuntaliiton kokoama työryhmä Tony Hagerlund,

Lisätiedot

TOIMIVA SISÄINEN VIESTINTÄ

TOIMIVA SISÄINEN VIESTINTÄ TOIMIVA SISÄINEN VIESTINTÄ Kati Halttunen Opinnäytetyö Marraskuu 2011 Liiketalouden koulutusohjelma Tampereen ammattikorkeakoulu 2 TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

KANSALAISJÄRJESTÖT MEDIASSA Miten tiedottaja saa järjestönsä viestin tiedotusvälineissä läpi?

KANSALAISJÄRJESTÖT MEDIASSA Miten tiedottaja saa järjestönsä viestin tiedotusvälineissä läpi? KANSALAISJÄRJESTÖT MEDIASSA Miten tiedottaja saa järjestönsä viestin tiedotusvälineissä läpi? Heta Ängeslevä Opinnäytetyö, syksy 2003 Diakonia-ammattikorkeakoulu Turun yksikkö Viestinnän koulutusohjelma

Lisätiedot

Lippukunnan viestintä on moniportaista. Johtajiston sisäinen viestintä on a ja o

Lippukunnan viestintä on moniportaista. Johtajiston sisäinen viestintä on a ja o Viestintä OIKEAA TIETOA OIKEILLE IHMISILLE Viestintä on paljon muutakin kuin yksisuuntaista tiedottamista. Viestinnällä voidaan luoda yhteisöllisyyttä, me-henkeä, ratkaista hankalia tilanteita ja jopa

Lisätiedot

SISÄINEN VIESTINTÄ. Case: Päijät-Hämeen Osuuspankki

SISÄINEN VIESTINTÄ. Case: Päijät-Hämeen Osuuspankki SISÄINEN VIESTINTÄ Case: Päijät-Hämeen Osuuspankki LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Markkinointi Opinnäytetyö Elokuu 2007 Jenni Rötkö Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

KAAVIO Kaavio 1. Yhteisöviestintä. TAULUKOT Taulukko 1. Tiedotuksen vastuun jakautuminen. Taulukko 2. A-killan viestinnän seurantamalli.

KAAVIO Kaavio 1. Yhteisöviestintä. TAULUKOT Taulukko 1. Tiedotuksen vastuun jakautuminen. Taulukko 2. A-killan viestinnän seurantamalli. Selvästi parempi Sisällys JOHDANTO... 3 1 VIESTINTÄ... 4 1.1 YHTEISÖVIESTINTÄ... 5 1.2 VIESTINTÄVASTAAVA... 7 1.3 A-KILTOJEN LIITON TIEDOTUSTASOT JA -VASTUU... 8 2 VÄLINEITÄ TIEDOTUKSEEN... 11 2.1 KIRJALLINEN

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN KULUTTAJANEUVONNAN VIESTINNÄN NYKYTILA JA KEHITTÄMINEN

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN KULUTTAJANEUVONNAN VIESTINNÄN NYKYTILA JA KEHITTÄMINEN JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN KULUTTAJANEUVONNAN VIESTINNÄN NYKYTILA JA KEHITTÄMINEN Tiina Piirtola Opinnäytetyö Helmikuu 2003 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-,

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Viestintäohje ASIKKALAN KUNNAN VIESTINTÄOHJE. Viestimme aktiivisesti, avoimesti, nopeasti ja ymmärrettävästi

ASIKKALAN KUNTA Viestintäohje ASIKKALAN KUNNAN VIESTINTÄOHJE. Viestimme aktiivisesti, avoimesti, nopeasti ja ymmärrettävästi ASIKKALAN KUNTA ASIKKALAN KUNNAN VIESTINTÄOHJE Viestimme aktiivisesti, avoimesti, nopeasti ja ymmärrettävästi Hyväksytty kunnanhallituksessa 11.6.2007 ASIKKALAN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...3

Lisätiedot

Joanna Heikkilä. SÄHKÖINEN UUTISKIRJE TYÖYHTEISÖN TUOTE- JA BRÄNDIVIESTINNÄN KANAVANA Case: Oras Insider

Joanna Heikkilä. SÄHKÖINEN UUTISKIRJE TYÖYHTEISÖN TUOTE- JA BRÄNDIVIESTINNÄN KANAVANA Case: Oras Insider Joanna Heikkilä SÄHKÖINEN UUTISKIRJE TYÖYHTEISÖN TUOTE- JA BRÄNDIVIESTINNÄN KANAVANA Case: Oras Insider Liiketalouden koulutusohjelma Liiketalouden suuntautumisvaihtoehto 2014 SÄHKÖINEN UUTISKIRJE TYÖYHTEISÖN

Lisätiedot

YLEISÖLLE AVOIMIEN SEMINAARIEN VIESTINTÄSUUNNITELMA

YLEISÖLLE AVOIMIEN SEMINAARIEN VIESTINTÄSUUNNITELMA Opinnäytetyö (AMK) Viestintä Mediatuotanto 2011 Laura Lennala YLEISÖLLE AVOIMIEN SEMINAARIEN VIESTINTÄSUUNNITELMA case MIMO Moving In, Moving On! Application of Art Based Methods to Social and Youth Work

Lisätiedot

Heidi Juntunen KAJAANIN KAUPUNGIN SISÄISEN VIESTINNÄN TOIMIVUUS TYÖNTEKIJÖIDEN NÄKÖKULMASTA

Heidi Juntunen KAJAANIN KAUPUNGIN SISÄISEN VIESTINNÄN TOIMIVUUS TYÖNTEKIJÖIDEN NÄKÖKULMASTA Heidi Juntunen KAJAANIN KAUPUNGIN SISÄISEN VIESTINNÄN TOIMIVUUS TYÖNTEKIJÖIDEN NÄKÖKULMASTA Opinnäyte Kajaanin ammattikorkeakoulu Tradenomikoulutus Syksy 2006 SISÄLLYS KUVIOLUETTELO TIIVISTELMÄ ABSTRACT

Lisätiedot

SISÄISEN VIESTINNÄN HÄIRIÖT JA NIIDEN VAIKUTUKSET TYÖYHTEISÖÖN - CASE TIVOLI SARIOLA

SISÄISEN VIESTINNÄN HÄIRIÖT JA NIIDEN VAIKUTUKSET TYÖYHTEISÖÖN - CASE TIVOLI SARIOLA SISÄISEN VIESTINNÄN HÄIRIÖT JA NIIDEN VAIKUTUKSET TYÖYHTEISÖÖN - CASE TIVOLI SARIOLA Organisaatiot ja johtaminen Maisterin tutkinnon tutkielma Ville Sariola 2012 Johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan

Lisätiedot

PROJEKTINHALLINTA TV-TUOTANNOISSA

PROJEKTINHALLINTA TV-TUOTANNOISSA PROJEKTINHALLINTA TV-TUOTANNOISSA Tuotantopäällikön työn haasteet ja menetelmät Tampereen ammattikorkeakoulu Viestinnän koulutusohjelman opinnäytetyö Mediatuottaminen Toukokuu 2010 Noora Haatainen OPINNÄYTTEEN

Lisätiedot

VIESTINNÄN HUONEENTAULU

VIESTINNÄN HUONEENTAULU VIESTINTÄOHJE VIESTINNÄN HUONEENTAULU Kaupunkikonsernin viestintä on ajankohtaista, aktiivista, avointa ja vuorovaikutteista. Kaupunkikonsernin viestinnässä kerrotaan asiat mahdollisimman objektiivisesti

Lisätiedot

1. Rikosseuraamusalan sisäisen viestinnän kysely 2003... 2. 6. Sisäisen viestinnän sujuvuus... 14

1. Rikosseuraamusalan sisäisen viestinnän kysely 2003... 2. 6. Sisäisen viestinnän sujuvuus... 14 SISÄLLYS 1. Rikosseuraamusalan sisäisen viestinnän kysely 2003... 2 2. Vastaajat... 2 3. Tyytyväisyys sisäiseen viestintään koko organisaatiossa ja omassa yksikössä 5 3.1. Tyytyväisyys ikäryhmittäin...

Lisätiedot

URHEILUSEURAN VIESTINTÄOPAS. Syyskuu 2014

URHEILUSEURAN VIESTINTÄOPAS. Syyskuu 2014 URHEILUSEURAN VIESTINTÄOPAS Syyskuu 2014 SISÄLLYS Sisältö Esipuhe Osa 1: Seuraviestintä 1. Seuraviestintä kert urheiluseuran vireestä 2. Seuran oman viestin jäljillä 3. Sisäinen viestintä kokoaa joukon

Lisätiedot

Noora Sikiö. Asiakastyytyväisyystutkimus VIPstoren edustajille. Opinnäytetyö Kevät 2014 Liiketoiminta ja kulttuuri Liiketalouden koulutusohjelma

Noora Sikiö. Asiakastyytyväisyystutkimus VIPstoren edustajille. Opinnäytetyö Kevät 2014 Liiketoiminta ja kulttuuri Liiketalouden koulutusohjelma Noora Sikiö Asiakastyytyväisyystutkimus VIPstoren edustajille Opinnäytetyö Kevät 2014 Liiketoiminta ja kulttuuri Liiketalouden koulutusohjelma 2 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU Opinnäytetyön tiivistelmä Koulutusyksikkö:

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskyselyn jatkokehitys ja implementointi. Johanna Lehtinen

Asiakastyytyväisyyskyselyn jatkokehitys ja implementointi. Johanna Lehtinen Asiakastyytyväisyyskyselyn jatkokehitys ja implementointi Johanna Lehtinen Opinnäytetyö Matkailun koulutusohjelma 22.12.2011 Tiivistelmä Koulutusohjelma Tekijä tai tekijät Johanna Lehtinen Raportin nimi

Lisätiedot

Urheiluseuran viestintäopas

Urheiluseuran viestintäopas Urheiluseuran viestintäopas Urheiluseuran viestintäopas 2011 1 Urheiluseuran viestintäopas Sisältö Osa 1: Opas sisäiseen viestintään Alkuperäinen opas: Sisäisellä viestinnällä vireäksi. (2006). Tekijät:

Lisätiedot

VERKKOLEHTIEN VIEHÄTYSTÄ

VERKKOLEHTIEN VIEHÄTYSTÄ VERKKOLEHTIEN VIEHÄTYSTÄ Tutkimus verkkolehtien konseptisuunnittelusta Heikki Ylipaavalniemi 2007 Oulun seudun ammattikorkeakoulu VERKKOLEHTIEN VIEHÄTYSTÄ Tutkimus verkkolehtien konseptisuunnittelusta

Lisätiedot

Hyvinkään Setlementtiyhdistyksen tapahtumien suunnittelu ja toteutus

Hyvinkään Setlementtiyhdistyksen tapahtumien suunnittelu ja toteutus Hyvinkään Setlementtiyhdistyksen tapahtumien suunnittelu ja toteutus Elsilä, Jere Harjuoja, Selina Mattila, Karin Pelkonen, Sanna 2015 Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Hyvinkää Hyvinkään Setlementtiyhdistyksen

Lisätiedot

Poliisin sisäisen ja ulkoisen viestinnän käsikirja

Poliisin sisäisen ja ulkoisen viestinnän käsikirja Poliisin sisäisen ja ulkoisen viestinnän käsikirja Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Viestinnän vastuut, organisointi ja prosessi... 4 3 Viestintätarpeiden tunnistaminen... 7 4 Viestintätarpeiden määrittäminen

Lisätiedot

HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU

HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU OPINNÄYTETYÖ Teatterin välittäjät Viestinnän haasteet ja ammattikunnan roolit suomalaisissa teattereissa Hanna Kuustie Kulttuurituotannon koulutusohjelma, YAMK (60 op) Toukokuu

Lisätiedot

KATSE TULEVAISUUTEEN perinteitä kunnioittaen

KATSE TULEVAISUUTEEN perinteitä kunnioittaen Heli Leppälä KATSE TULEVAISUUTEEN perinteitä kunnioittaen Tiedotus ja markkinointi sotilassoittokunnissa Opinnäytetyö Kulttuurituotannon Koulutusohjelma Maaliskuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Viestinnän koulutusohjelma / Yhteisöviestintä. Jenni Niittylä KONEEN VAKUUTUSKASSOJEN INTERNETSIVUT

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Viestinnän koulutusohjelma / Yhteisöviestintä. Jenni Niittylä KONEEN VAKUUTUSKASSOJEN INTERNETSIVUT KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Viestinnän koulutusohjelma / Yhteisöviestintä Jenni Niittylä KONEEN VAKUUTUSKASSOJEN INTERNETSIVUT Opinnäytetyö 2011 TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Viestintä

Lisätiedot