Talousarvio Taloussuunnitelma Someron kaupunki

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Talousarvio 2012. Taloussuunnitelma 2013-2014. Someron kaupunki"

Transkriptio

1 Talousarvio 212 Taloussuunnitelma Someron kaupunki Kaupunginvaltuusto

2 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISPERUSTELUT Kansantalouden kehitysnäkymät Kuntatalouden kehitysnäkymät Someron kaupungin taloudellinen kehitys SUUNNITELMAKAUDEN PAINOPISTEALUEET Perusturvatoimi Sivistystoimi Elinkeinotoimi Tekninen toimi Asuntotuotanto Liikenneyhteydet TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA Talousarvion laadinnan lähtökohdat Vuoden 212 talousarvio Lautakuntien esitykset, menonlisäykset ja vähennykset Talousarvion yhteenveto Tuloslaskelma ja rahoituslaskelma Taloussuunnitelma TYTÄRYHTEISÖJEN TAVOITTEET KÄYTTÖTALOUSOSA. 26 MÄÄRÄRAHAT JA TULOARVIOT, TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA MUUT PERUSTELUT TEHTÄVÄALUEITTAIN 5.1. Keskusvaalilautakunta Vaalit Tarkastuslautakunta Tilintarkastus Kaupunginhallitus Yleishallinto Henkilöstöhallinto Elinkeinolautakunta Elinkeinoelämän kehittäminen Maaseutulautakunta Maataloustoimi Lomatoimi Maa- ja metsätilat Perusturvalautakunta Perusturvatoimen hallinto ja huolto Ympäristöterveydenhuolto Kansanterveystyö Erikoissairaanhoito Sosiaalityö Vanhustyö Kehitysvammatyö Päivähoito Sivistyslautakunta Sivistystoimen hallinto Peruskoulutus. 4

3 Keskiasteen koulutus Vapaa sivistystyö Kirjastotoimi Vapaa-aikatoimi Tekninen lautakunta Tekninen hallinto Tilahallinto Liikennealueet ja yleiset alueet Suojelutoimi Ympäristölautakunta Tietoimi Rakennusvalvonta Ympäristönsuojelu Yhdyskuntasuunnittelu INVESTOINTIOSA.. 51 Irtaimiston hankintaohjelma 52 Talonrakennusinvestoinnit.. 53 Julkinen käyttöomaisuus RAHOITUSOSA 55 LIITTEET Tuloslaskelma (sisäiset ja ulkoiset) 56 Talousarvioasetelma. 57

4 3 1. YLEISPERUSTELUT 1.1. Kansantalouden kehitysnäkymät Suomen kansantalous kasvoi alkuvuonna 211 ripeästi. Ensimmäisellä neljänneksellä kasvu oli lähes 5 % ja toisellakin neljänneksellä noin 3 %. Kesän jälkeen maailmantalouden näkymät ovat heikentyneet huomattavasti, mikä taas vaikuttaa Suomen vientiin. Kokonaisuutena tavaroiden ja palveluiden viennin määrä voi jäädä tänä vuonna viime vuoden 21 tasolle. Kesän jälkeen vuotta 211 koskevat kokonaistaloudelliset ennusteet tuotannon kasvusta ovat alentuneet. Elo-syyskuussa laadituissa ennusteissa on arvioitu, että kokonaistuotannon kasvuvauhti hidastuu vuonna 212 tämänvuotisesta. Kotimainen kysyntä on ollut voimakkaassa kasvussa vilkkaan investointitoiminnan johdosta. Vuonna 211 yksityinen kulutus lisääntynee n. 3 %. Vuonna 212 kulutuksen kasvun arvioidaan hidastuvan. Investointien ennustetaan jäävän kuluvan vuoden tasolle tai parhaimmillaankin kasvavan vain vähän. Vuonna 211 kuluttajahintaindeksin arvioidaan kohoavan vuositalolla keskimäärin 3,3 %. Suomessa kuluttajahintojen nousuvauhdin arvioidaan hidastuvan vuonna 212. Valtiovarainministeriö on arvioinut palkansaajien yleisen ansiotasoindeksin kohoavan tänä vuonna 2,6 % eli saman verran kuin viime vuonna. Vuodelle 212 tehtävät sopimukset sekä kuluvan vuoden palkkaperimä vaikuttavat arvioihin ansiotasoindeksin kehityksestä. Valtion talousarvioesityksessä ensi vuoden muutokseksi on arvioitu 3,2 %. Työllisyystilanne heikkeni edelleen vuonna 21. Työttömyysaste alenee tänä vuonna noin kahdeksaan prosenttiin. Työttömänä on keskimäärin n. 2 henkilöä. Pitkäaikaistyöttömien määrä pysynee kuitenkin suurena. Keskimääräiseksi työttömyysasteeksi vuonna 212 on arvioitu n. 7,5 % Kuntatalouden kehitysnäkymät Tilastokeskuksen julkaisemien kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösten mukaan vuoden 21 toimintamenojen kasvu hidastui edelleen ja oli 4 %. Palkat ja muut henkilöstömenot lisääntyivät 2,8 %. Tavaroiden ja palveluiden ostot lisääntyivät edelleen ja olivat noin 7 %. Vuonna 211 toimintamenojen kasvun arvioidaan jäävän runsaaseen neljään prosenttiin. Toimintamenojen kasvu lienee ensi vuonna samaa luokkaa, joskin kustannustason arvioitua nopeampi kohoaminen voi johtaa myös toimintamenojen ennakoitua nopeampaan kasvuun. Keskeistä olisikin nyt kohdistaa toimenpiteitä kustannuskehityksen hallintaan. Kunta-alan ansiotasoindeksin arvioidaan kohoavan tänä vuonna 2,5 %. Tämä sisältää viime vuodelta siirtyvän palkkaperinnön ja kuluvan vuoden sopimuskorotukset sekä liukuma-arvion. Kuntaalan palkkasumma on kasvanut tammi-elokuussa nopeammin kuin ansiotasoindeksin kehityksen perusteella voitaisiin päätellä. Koska nykyinen sopimuskausi päättyy , niin vuotta 212 koskeva arviointi perustuu laskentatekniseen oletukseen ansiotason kehityksestä. Arvio on, että kunta-alan ansiotasoindeksi nousee ensi vuonna kolmisen prosenttia eli hieman hitaammin kuin yleinen ansiotasoindeksi, jonka valtiovarainministeriö ennustaa kohoavan 3,2 %. Kuntatyönantajan sosiaalivakuutusmaksujen perusteet vuodelle 212 perustuvat valtiontalouden kehyspäätöksessä esitettyihin tämän hetkisiin arvioihin. Yleisesti voidaan todeta, että vuoden 212 maksutasot pysyvät lähestulkoon samalla tasolla kuin tänä vuonna. Työttömyysvakuutusmaksun arvioidaan kohoavan vuonna 212 n.,2 %. Kun keskimääräinen kunta-alan työttömyysvakuutusmaksu on tänä vuonna 3,5 %, niin ensi vuonna sen arvioidaan olevan n. 3,25 %.

5 4 Kuntatyönantajan keskimääräinen KuEL-maksu on ollut vuosina samansuuruinen eli n. 23,6 % palkkasummasta. Jäsenyhteisöjen todellinen maksu poikkeaa yleensä keskimääräisestä maksusta. Tämän hetkisten tietojen mukaan keskimääräinen maksu pysyisi lähivuosina ennallaan. Vuonna 21 kunta-alan verotilitykset kasvoivat yli 4 %. Kuntien tuloveron tilitykset kohosivat edellisen vuoden tapaan parisen prosenttia, mutta yhteisöveron tilitykset lisääntyivät yli 17 % ja kiinteistöveron tilitykset yli 2 %. Kunnallisveron tilityksiä kasvattivat jonkin verran ansiotulojen lisäys, mutta ennen kaikkea kuntaryhmän jako-osuuden kohoaminen. Jako-osuuden kohoamiseen vaikutti mm. se, että useat kunnat nostivat tuloveroprosenttiaan. Ennakonpidätyksen alaiset tulot kohosivat kansantalouden palkkasumman kasvun johdosta. Kunnallisverotuksessa tehtävien vähennysten määrä kasvoi merkittävästi perusvähennyksen kasvattamisen johdosta. Kunnallisveropohjan on arvioitu kasvavan kuluvana vuonna 4,6 %. Vuonna 212 kunnallisveron tilitysten arvioidaan kasvavan noin 1,5 %. Arvio perustuu näkemykseen, että palkkasumma lisääntyy nimellisesti noin 4 %. Valtion talousarvioesityksessä kuntien tuloverotukseen ehdotetaan veroperustemuutoksia, jotka vähentävät kunnallisveron tuottoa yhteensä (nettomääräisesti) noin 263 milj. euroa. Menetykset kompensoidaan täysimääräisesti valtionosuuksia lisäämällä. Talouskehityksen paraneminen viime vuonna ja kuluvan vuoden alkupuolella on heijastunut myös yhteisöveron tuottoon. Yhteisövero supistui vuonna 29 merkittävästi, mutta vuoden 21 kehitys palautti tuoton lähes notkahdusta edeltäneelle tasolle. Kuntaryhmän osuutta yhteisöverosta korotettiin väliaikaisesti kymmenellä prosenttiyksiköllä vuosiksi Jako-osuutta jatketaan vuosina viidellä prosenttiyksiköllä korotettuna. Hallitus esittää yhteisöverokannan alentamista yhdellä prosenttiyksiköllä 25 prosenttiin. Esityksen mukaan verokannan alentamisesta johtuva verotulomenetys kompensoidaan kunnille nostamalla kuntien osuutta yhteisöveron tuotosta,88 prosenttiyksikköä. Kuntien jako-osuudeksi muodostuisi vuodelle 212 täten 27,87 prosenttia. Kunnan peruspalvelujen valtionosuuteen vaikuttavat vuonna 212 toteutettavat hallitusohjelman linjaukset, joista merkittävimmät ovat valtionosuuteen kohdistuvat 631 milj. euron leikkaukset ja kiinteistöveron poisto verotuloihin perustuvasta tasauksesta. Valtionosuusleikkauksen kuntakohtainen vaikutus on -118 euroa/asukas. Kiinteistöveron tasauksesta poiston vaikutus eroaa kunnittain. Hallitusohjelman mukaisesti veroperustemuutoksista kunnille aiheutuvat veromenetykset kompensoidaan täysimääräisesti valtionosuusjärjestelmän kautta. Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuusrahoitukseen kohdistetut leikkaukset (mm. lukioverkon karsiminen ja ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen menosäästöt) toteutetaan pääosin vuosina Eräitä opetus- ja kulttuuritoimen menosäästöjä, kuten vapaan sivistystyön, museoiden, teatterien ja orkestereiden menosäästöt toteutetaan kuitenkin jo vuonna Someron kaupungin taloudellinen kehitys Vuoden 29 tilinpäätöksessä vuosikate oli 4,5 milj. euroa ja vuoden 21 tilinpäätöksessä 4,1 milj. euroa. Toimintakulut nousivat vuodesta 29 vuoteen 21 1,4 milj. euroa eli 2,9 %. Vuoden 211 talousarviossa toimintakulut ovat 5,6 milj. euroa ja nousua vuoden 21 tilinpäätöksestä on,9 milj. euroa eli 1,9 %. Toimintatuotot olivat vuoden 21 tilinpäätöksessä 8,9 milj. euroa ja vuoden 211 talousarviossa 6,5 milj. euroa. Lomatoimi siirtyi Ypäjän kunnan hoidettavaksi ja vuoden 211 talousarviossa on sekä menoja että tuloja n. 1,7 milj. euroa vähemmän kuin vuoden 21 tilinpäätöksessä. Valtionosuudet olivat vuonna 21 21,9 milj. euroa ja kasvua oli edelliseen vuoteen,9 milj. euroa eli n. 4,5 %.

6 5 Verotuloja kertyi kaikkiaan vuonna 21 22,7 milj. euroa. Tässä oli laskua edelliseen vuoteen,2 milj. euroa eli n. 1 %. Vuoden 211 talousarviossa on verotuloja yhteensä 22,4 milj. euroa ja ne tulevat näillä näkymin toteutumaan. Vuosikatteen tulisi olla poistojen suuruinen, jotta korvausinvestoinnit voitaisiin kattaa. Toisaalta vuosikatteen tulisi riittää myös lainojen lyhennysten kattamiseen. Someron vuoden 21 tilinpäätöksessä vuosikate oli 4,1 milj. euroa ja poistot n. 1,9 milj. euroa. Lainojen lyhennykset olivat,5 milj. euroa. Näin ollen vuosikate riitti poistojen lisäksi myös lainojen lyhennyksiin. Vuoden 211 talousarviossa vuosikate on n.,6 milj. euroa ja poistot 1,7 milj. euroa. Kuntalain 65 :n 2 momentin mukaan talousarviossa ja suunnitelmassa tai niiden hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla edellisen vuoden taseen osoittama alijäämä ja talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu alijäämä suunnittelukaudella katetaan. Hyväksyessään vuoden 212 talousarvion ja vuosien tai pitemmälle ulottuvan taloussuunnitelman valtuuston on hyväksyttävä toimenpiteet, jotka kattavat vuoden 21 taseeseen kertyneen ja vuoden 211 aikana kertyväksi arvioidun alijäämän. Someron kaupungin taseessa ei ole katettavia alijäämiä vuoden 21 tilinpäätöksessä. Vuoden 211 talouskehitystä seurattaessa vuosikate on ollut samalla tasolla edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Henkilöstömenot ovat kasvaneet lokakuun loppuun mennessä n. 4 % viime vuoteen verrattuna. Muissa toimintamenoissa kasvua on ollut n. 6 %. Toimintatuottoja on kertynyt 7 % viime vuoden vastaavaa ajankohtaa enemmän. Menoissa erikoissairaanhoito on ollut jatkuvasti kasvava. Erikoissairaanhoidossa maksetaan kuukausittain ennakkoja, mutta vuoden alusta tilastoitu todellinen käyttö on kuitenkin ollut ennakkoja suurempi. Lopullinen lisälasku tulee kuitenkin vasta vuoden 212 keväällä. Todellinen käyttö näyttää kuitenkin vielä pysyvän talousarvioon varatun määrärahan puitteissa. Tuloveroja on kertynyt lokakuun loppuun mennessä n.,7 milj. euroa edellisvuotta enemmän ja yhteisöverotuloja n.,2 milj. euroa viime vuoden vastaavaa ajankohtaa enemmän. Marraskuun maksuunpanotilityksessä lopullinen verotus suhteutetaan maksettuihin ennakoihin ja Someron osalta liikaa saatuja ennakkoja joudutaan palauttamaan n. 2,1 milj. euroa, kun palautettava määrä viime vuonna oli 1,6 milj. euroa. Tämä vaikuttaa loppuvuoden maksuvalmiuteen. Kassatilanne on kuitenkin ollut koko vuoden hyvä, eikä talousarviolainaa ole vielä jouduttu nostamaan. Väestökehitys (*Tilastokeskuksen väestöennuste) Vuosi Synt. Kuoll. Tulomuutto Lähtömuutto Netto siirtol Väkil. muutos (sis.korj.) Väkiluku *9 21 *9 16 *8 999 *8 941

7 6 Ikärakenteen kehitys Ikäryhmä Vuosi * vuotiaat vuotiaat yli 65 -vuotiaat ,3 % , % ,1 % ,3 % ,4 % , % ,7 % ,6 % ,6 % ,3 % , % ,4 % ,7 % , % ,7 % ,4 % ,5 % ,8 % ,8 % ,7 % ,8 % ,7 % ,5 % ,2 % ,1 % , % , % ,5 % ,6 % ,7 % ,3 % ,5 % ,1 % 268 2,9 % ,9 % ,2 % ,6 % ,9 % ,2 % ,6 % , % ,6 % ,8 % ,4 % ,6 % * Tilastokeskuksen väestöennuste Työllisyyskehitys Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimiston tilastojen mukaan syyskuun lopussa työttömien osuus oli Varsinais-Suomessa 8,5 % (9, %, 9/21) ja koko maassa 8,3 % (9, %, 9/21). Varsinais- Suomessa työttömyysaste on korkeampi kuin koko maassa. Työttömien määrä väheni viime vuodesta koko maassa. Varsinais-Suomessa alenemistahti on pysynyt hitaimpien joukossa lähinnä Turun seudun tilanteen johdosta. Someron työttömyysaste oli syyskuun tilanteen mukaan 7,6 % kun se vuotta aikaisemmin oli 9,1 %. Työttömiä työnhakijoita oli 312 (374, 9/21), joista 28 oli alle 25-vuotiaita, 137 yli 5-vuotiaita ja 76 yli vuoden työttömänä olleita. Seuraava kaavio kuvaa Someron työttömyyden kehitystä vajaan kahden vuoden ajalta. Kuvassa ylempi viiva kuvaa työttömien lukumäärää ja alempi avoimia työpaikkoja kuukauden lopussa. Työttömät ja avoimet työpaikat Somerolla /21 3/21 6/21 9/21 12/21 3/21 12/21 3/211 6/211 9/211

8 7 2. SUUNNITELMAKAUDEN PAINOPISTEALUEET 2.1. Perusturvatoimi Someron perusturvan tarjoamien palveluiden järjestäminen kunta- ja palvelurakenneuudistuksen ja mahdollisen kuntalain uudistuksen ympäröimänä edellyttää aktiivista yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Toimintaa kehitetään yhteistyössä, ja kehittämisen ensisijaisena lähtökohtana on palvelujen kehittäminen kuntalaisia parhaiten palvelevalla tavalla. Paras-puitelain ja kuntalain mahdollisia muutoksia seurataan aktiivisesti ja perusturvatoimen hallinnon tulevaisuuden linjauksia tehdään, kun lopullinen lainsäädäntö asian tiimoilta valmistuu. Seudullisessa yhteistoiminnassa Someron perusturvatoimelle on keskeistä palveluiden maantieteellinen läheisyys, hyvä saavutettavuus, palvelukeskeisyys, palveluiden laadukkuus ja palvelutuotannon tehokkuus. Kehittämistyössä huomioidaan kuntatalouden mahdollisuudet vastata kasvaviin palvelutarpeisiin. Perusturvatoimessa suunnitelmakaudella pyritään aktiiviseen sosiaali- ja terveyspolitiikkaan etsimällä vaihtoehtoja sosiaalisten ja terveysongelmien syntymisen ehkäisyyn. Erityistä huomiota kiinnitetään lastensuojelutyön, mielenterveystyön, päihdetyön sekä syrjäytymiskehitystä ehkäisevän työn toimintaedellytysten parantamiseen. Näiden osalta pyritään korjaavan työn lisäksi löytämään toimivammat keinot ongelmien ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen puuttumiseen. Lähitulevaisuudessa terveydenhuollon yhtenä painopisteenä on diabeteshoidon kehittäminen ja diabeteksen ennaltaehkäisy. Terveydenhuollon palveluiden painopiste pyritään suuntaamaan kohti perusterveydenhuollon palvelua ja yli eri sektoreiden tapahtuvaa ennaltaehkäisyä. Aikuisväestön hyvinvointia turvataan aktivoivin toimenpitein. Talouden taantuman synnyttämään työttömyyden kasvuun vastataan aktivoitujen työttömien määrää nostamalla. Aktivoiduille työttömille pyritään löytämään työtehtäviä yksityiseltä sektorilta sekä kaupungin sisältä. Muun muassa kaupungin hoivatyössä aktivoituja työttömiä tullaan hyödyntämään nykyistä enemmän avustavissa tehtävissä. Työpajojen toiminnan kehittäminen on yksi keskeinen painopistealue tulevalla suunnitelmakaudella. Suunnitelmakaudella sosiaali- ja terveystoimen palvelurakenteita on tarkoitus kehittää siten, että ne vastaavat entistä tarkoituksenmukaisemmin asukkaiden palvelutarpeita. Hoitoketjujen toimivuuden lisäämiseksi suunnitelmakaudella lisätään hoitotyössä kuntouttavaa työotetta, lisätään edelleen palveluasumisen saatavuutta sekä kehitetään kotihoitoa. Kehitysvammaisten asumisjärjestelyjä kehitetään. Tavoitteena on, että nykyinen epäkäytännöllinen Kiiruunkulman asuntola korvataan nykypäivän vaatimuksia vastaavalla uudella asuntolalla. Esitetyin toimenpitein ja tavoittein pyritään vastaamaan jo tiedossa oleviin kehitysvammaisten kasvaviin asumispalveluiden tarpeisiin. Lisäksi tavoitteena on erityispalveluiden tarpeen vähentäminen ja kasvun hillitseminen lisäämällä ja kannustamalla omatoimisuutta. Suunnitelmakaudella pyritään etsimään keinoja, kelpoisuusehdot täyttävien ja pätevien sosiaalityöntekijöiden palkkaamiseen. Perhe- ja sosiaalityön palveluiden kehittämisen myötä tavoitteena on painopisteen siirtyminen korjaavasta sosiaalityöstä kohti ennaltaehkäisevää työotetta. Päivähoidon tavoitteena on asiakkaiden tarpeisiin vastaaminen laadukkaalla, korkean asiakastyytyväisyyden omaavalla palvelulla. Perusturvatoimi osallistuu valikoiden erilaisiin hankkeisiin ja projekteihin. Osallistumisen kriteereinä käytetään hankkeiden odotettavissa olevaa vaikuttavuutta ja hankkeista saatavaa hyötyä suhteessa hankkeiden kustannuksiin.

9 Sivistystoimi Sivistystoimen yhteisenä tavoitteena on oman toiminnan jatkuva sekä suunnitelmallinen tehostaminen ja kehittäminen. Sivistystoimessa on päästy henkilökunnan osalta korkeaan pätevyysasteeseen. Toimialan kaikki yksiköt ovat tehneet laatutyötä edellisen lukuvuoden aikana. Laatukortteihin kirjattuja tavoitteita sekä kehittämisehdotuksia seurataan ja toteutetaan suunnitelmakaudella Kansalaisopisto on mukana lisäksi viiden varsinaissuomalaisen opiston yhteisessä Osaava -hankkeessa, jossa keskitytään tuntiopettajien pedagogisten sekä didaktisten valmiuksien kartuttamiseen ja työssäjaksamiseen, opetuksen laadun ja sen arvioinnin kehittämiseen sekä sosiaalisen median ja IT -teknologian mahdollisuuksien hyödyntämiseen opiston opettamisessa, markkinoinnissa, viestinnässä ja verkostoitumisessa. Sosiaalista mediaa hyödynnetään opiston lisäksi kirjastossa ja nuorisotoimessa. Suurimmat muutokset niin perusopetuslain uudistuksissa kuin perusopetuksen opetussuunnitelmatyössä lukuvuoden aikana koskivat oppilaan oppimisen tukea ns. kolmiportaisen tukimallin osalta sekä oppilaan kasvun ja kehityksen tukemista moniammatillisen oppilashuoltotyön avulla. Opetussuunnitelmauudistusta toteutetaan lukuvuonna Vuoden 212 aikana kaikki koulut ottavat käyttöön sähköiset tukimallilomakkeet uudessa kouluhallinto-ohjelmassa. Kodin ja koulun välistä yhteistyötä kehitetään puolestaan Wilma -ohjelman myötä. Wilman kautta syötetään muun muassa poissaolomerkintöjä ja kurssiarvosanoja, lähetetään viestejä kodin ja koulun välillä, ilmoittaudutaan kursseille ja tehdään valintoja. Pikku hiljaa valmistaudutaan jälleen jo uuden opetussuunnitelman laatimiseen sekä tuntijaon uudistumiseen, josta keskustelut alkavat jo v. 212, perusteet valmistuvat v. 214 ja käyttöönotto tapahtunee Oppilasennusteen mukaan lukuvuoden alkaessa perusopetuksessa on n. 95 oppilasta vähemmän kuin lukuvuoden alkaessa. Salon kaupunkiliitoksen myötä ns. rajapintaalueelta on Someron kouluihin siirtynyt yhä vähemmän oppilaita. Maahanmuuttajaoppilaiden määrä on lievässä kasvussa jääden kuitenkin edelleen noin kymmeneen oppilaaseen lukuvuositasolla. Erityisopetuksen prosentuaalinen osuus on valtakunnan keskiarvoa korkeampi. Lastensuojelun kautta tulevien sijoituslasten määrä on koulutoimessa kasvanut vuosi vuodelta, mikä näkyy myös tehostetun ja erityisen tuen tarpeen kasvuna. Ikäluokat pienenevät n. 1-12:stä n. 7-75:een. Lasten määrien väheneminen pienentää osaltaan myös valtionosuuksia. Tämä vaikuttaa sivistystoimen eri toimialojen tehtäväkuviin ja työmääriin merkittävästi joka vuosi. Kouluverkko aiheuttaa edelleen työn epätasaista jakautumista sekä taloudellisesti kalliita ratkaisuja. Tehokkain keino kustannusten pienentämiseksi ja työmäärien tasaamiseksi, opetuksen laatua heikentämättä, on kouluverkon uudistaminen. Tällä hetkellä sivistystoimen kolme tärkeintä kohdetta suunnitelmakaudelle ovat: koulukeskuksen täysimääräinen saneeraus/peruskorjaus, Lahti - Pitkäjärven alueen koulun ja varhaiskasvatuksen yhdistäminen samaan rakennuksen ja Kirkonmäen koulun luokkatilojen kasvattaminen kahdella eriyttämistilalla. Yleissivistävän puolen hankkeista sekä ns. Kelpo-, että Laatu-hanke päättyvät Hankkeiden loppuraportointi tehdään alkuvuodesta 212. Resurssiopettaja ja ns. Maltti-hanke jatkuvat talousarviokaudella 212. Valtion taholta tuleva hankerahoitus pienenee koko ajan. Someron lukion oppilasmäärä pysynee muutamana seuraavana vuonna n. 15:ssä, mutta vähentynee tämän jälkeen samassa suhteessa kuin perusopetuksen oppilasmäärä. Lukuvuoden aikana ns. lähinnä rajapinnasta tulevia vieraskuntalaisia opiskelee lukiossa noin 6 % lukion oppilasmäärästä. Lukio on asettanut talousarviokauden tavoitteeksi muun muassa 2-3 verkkokurssin tuottamisen. Verkkokurssit ovat uusi avaus lukion kurssitarjottimella. Lukion yrittäjyyskasvatuskurssi vahvistuu edelleen, sillä olemme mukana Salon seudun YES hankkeessa myös vuosina Opettajatarpeeseen on varauduttu perustamalla lukion ja perusopetuksen yhdistelmävirkoja eri oppiaineisiin. Kaksoiskelpoisuudet ovat opetustoimessa eduksi ja jopa välttämättömiä tulevaisuudessa, koska oppilasmäärät vähenevät ja opetusvelvollisuudet on saatava täytettyä. Paras aika kyseisille tehtäväjärjestelyille on kouluverkkoratkaisujen ja eläköitymisten yhteydessä.

10 9 Kansalaisopiston kurssitarjonta pidetään monipuolisena eri ikäryhmät huomioiden. Kansalaisopisto toimii myös henkilöstön koulutusorganisaationa. Kansalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäjänä kansalaisopiston rooli kasvaa ja opiston sekä perusturvan yhteistyön merkitys korostuu entisestään. Opisto tekee yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa. Seudullista yhteistyötä tehdään puolestaan sekä Salon kansalaisopiston että muiden lähialueen koulutusorganisaatioiden kanssa. Uutena avauksena on maakunnallinen verkostoituminen ns. Pramilla -hankkeessa, jossa on mukana viisi opistoa. Hanke on saanut rahoitusta saakka. Someron kaupunginkirjasto aloitti pilotoimaan Axiellin Aurora- ja Arena kirjastojärjestelmiä v. 21. Kehittäminen jatkui vuonna 211 ja jatkuu edelleen vuonna 212. Järjestelmäkäyttäjiksi ovat liittyneet mm. Tampereen alueen PIKI -kirjastot ja Jyväskylän alueen Aalto-kirjastot sekä liittymässä ovat Turun alueen Vaskikirjastot. Kirjastoauton reitti uudistettiin perusteellisesti kesällä 211. Käyttäjiltä saadun palautteen mukaan aikataulua hiotaan tarvittaessa vuoden 212 aikana. Kirjasto tiivistää entisestään yhteistyötä koulujen ja nuorisotoimen kanssa. Myös kirjastoauto osallistuu oheistoiminnan järjestämiseen kouluille. Uutena palveluna asiakkaille tarjotaan mahdollisuus VHS - videoiden digitoimiseen kirjaston laitteella. Kirjaston koko henkilökunta täyttää kirjastolain ja - asetuksen määrittämät kelpoisuudet. Liikunta- ja kulttuuripalvelujen ulkoistamisen myötä yhteistyön merkitys Someron Liikunta ry:n ja Someron Kulttuuri ry:n sekä muiden toimijoiden välillä korostuu. Talousarviokaudelle osuu liikunnan kannalta merkittävä rakennushanke eli uuden uimahallin valmistuminen, mikä vaikuttaa myös sopimuksen päivittämiseen vuoden 212 aikana. Kulttuuri ry:n tavoitteena on vakinaistaa paikkansa ja toimia alueen suurimpana kulttuuripalveluiden tuottajana. Sekä yhdistys-, että seuratoiminnassa näkyy aktiivisten toimijoiden ja ohjaajien ikääntyminen. Nuorisotoimi jatkaa nuorisotalo Jukolan kehittämistä nuorten keskuudessa vetovoimaiseksi ja kilpailukykyiseksi harrastus- ja ajanviettopaikaksi yhdessä esimerkiksi opisto-, liikunta-, kirjasto- ja kulttuuritoimen sekä alueellisten muiden toimijoiden kanssa. Kouluissa toteutettava erityisnuorisotyö on osoittautunut hedelmälliseksi. Syrjäytymisen ehkäisemiseksi nuorisotyö tekee yhteistyötä uusien opinto-ohjaajien ja oppilashuollon kanssa. Oppilaskunta ja nuorisovaltuusto ovat tärkeitä elimiä tuomaan esille nuorten mielipiteitä. Elokuvateatterin digitalisoinnin myötä tarjonta laajenee sekä monipuolistuu ja Jukolan elokuvailtojen määrä kasvaa. Lopuksi: Laatu syntyy yhdessä tekemällä Laatuajattelun juurruttaminen Johtaminen Laadun jatkuva parantaminen laadun käsite asenteet tiedot ja taidot toimintatavat organisaatio prosessit työkulttuuri ilmapiiri itsearviointi vertaisarviointi muu arviointi arviointipalautteen hyödyntäminen Kaikkien toimintatapa Innovatiivisuus, Asiakas-/oppijalähtöisyys Sitoutuminen Työtyytyväisyys Toimintamahdollisuudet

11 Elinkeinotoimi Elinkeinotoimen tehtäviin kuuluu yleismarkkinointi, yritysneuvonta ja elinkeinoelämän kehittäminen. Markkinointi on pääosin asumiseen ja yrittämiseen, lähinnä tonttimyyntiin, vapaisiin tiloihin ja palvelutarjontaan kohdistuvaa mainontaa. Ilmoittelua ja mainontaa toteutetaan hyviksi todetuissa medioissa. Osallistutaan valikoidusti erilaisille messuille pääkaupunkiseudulla, Turussa ja lähikunnissa. Markkinointia tehdään myös ajan tasalla olevilla kotisivuilla. Tontti ja tila-asioissa tehdään yhteistyötä kylien, paikallisten kiinteistövälittäjien ja yrittäjien kanssa. Somerniemen kesätorilla sijaitsevaa kaupungin infopistettä hoitamaan palkataan kesätyöntekijä, joka torin aukiolopäivinä opastaa kävijöitä. Aitassa ja sen terassilla tullaan järjestämään sekä kaupungin että yhdistysten toimesta teematapahtumia ja esittelyjä. Suunnitteilla on järjestää yritysmessut, joiden tavoitteena on tehdä tutuksi somerolaisia palveluja. Elinkeinotoimen suurimpana haasteena on aktivoida uusien yritysten syntymistä ja sijoittumista Somerolle. Minkä alan yrityksiä Somerolla tarvitaan ja minkä alan yrityksiä Someron toimintaympäristö tukee, näkemyksiä näihin asioihin haetaan ulkopuolisilta asiantuntijoilta. Kaupungin rakennuttaman teollisuushallin on arvioitu valmistuvan keväällä 212, vuokralaisten saaminen halliin edellyttää aktiivista markkinointityötä kuten myös Harjun uudet teollisuustontit. Lisäksi ostetaan yritystonttitarpeisiin maata ja edistetään sen kaavoittamista. Somerolaisten, eri alojen yritysten/yritysryhmien kanssa pyritään edelleen tiivistämään yhteistyötä. Järjestetään yhteisiä keskustelu- ja suunnittelutilaisuuksia, joiden tavoitteena on kehittää yritysten toimintaympäristöä. Yrittäjien kanssa yhteistyössä tullaan tekemään myös Someron markkinointia hyvänä asuin- ja yrityspaikkana yhteisillä messuosallistumisilla sekä messuilla jaettavilla markkinointipaketeilla. Elinkeinotoimen tehtävänä on opastaa aloittavia yrityksiä toiminnan aloittamisessa ja mm. yritystilojen löytämisessä. Ajantasaista tietoa tarjotaan yritystoimintaa aloitteleville ja jo toimiville yrityksille kaikista niistä tukiorganisaatioista ja -mahdollisuuksista, joita on tarjolla investointeihin, kehittämiseen, henkilöstön palkkaukseen ja kouluttamiseen. Oman yritysneuvonnan lisäksi kaupunki on mukana useissa seudullisissa ja maakunnallisissa hankkeissa, joiden kautta yrittäjille on tarjolla erilaisia koulutustilaisuuksia ja asiantuntijapalveluja. Salon seutu on hyväksytty koheesio- ja kilpailukykyohjelmaan (KOKO) vuosille KOKO-ohjelman mahdollisuuksia hyödynnetään mahdollisimman tehokkaasti yritysten toimintaympäristöä kehitettäessä. Someron alueella toimivien mikroyritysten on mahdollista saada maaseudun yritystoimintaan suunnattuja tukia. Aloittelevia ja toimivia yrittäjiä informoidaan näistä tarjolla olevista tuista. Somerolaiset yritykset ja yhdistykset ovatkin hakeneet/saaneet tukia kiitettävästi esim. leader-toimintaryhmältä, Varsinais-Suomen Jokivarsikumppaneilta. Elinkeinotoimi ylläpitää rekisteriä kaupungin alueella tarjolla olevista vapaista toimi- ja teollisuustiloista. Tämä edellyttää kiinteää yhteydenpitoa tilojen tarjoajiin päin. Mahdollisiin tila- tai tonttikyselyihin pyritään vastaamaan mahdollisimman nopeasti ja kattavasti Tekninen toimi Tietohallinto Tietohallinnon tavoitteissa 212 on edelleen sivistyspuolen oppilastyöasemien käyttöympäristön kehittäminen ja parantaminen. Edelleen jatkuu myös kehitystyö terveydenhuollon järjestelmien osalta; potilastietojen kansallisen arkiston ja sähköisen reseptin käyttöönoton osalta. Samoin jatkuu Salon seudullisen yhteistyön tarkastelu, mitä tehdään jatkossa yhteistyössä ja mitä mahdollisesti jatketaan omin resurssein. Näiden lisäksi yksi merkittävimmistä tavoitteista on puhelin- ja

12 11 viestintäjärjestelmän uusiminen, nykyiseen järjestelmään ei ole saatavilla enää tukea. Samassa yhteydessä kartoitetaan kaikki nykyiset puhelinliittymät ja pyritään siirtymään yhä enemmän mobiilijärjestelmään. Tekninen toimi Tilahallinnossa kiinteistöjen kuntoa ylläpidetään suunnitelmallisella korjaus- ja huoltotoiminnalla ja kiinteistöjen arvoa ja kehittymistä seurataan mm. järjestämällä kiinteistössä vähintään yhden (1) kerran vuodessa kiinteistökatselmus yhteistyössä käyttäjien kanssa. Lisäksi luovutaan määrätietoisesti kaupungin kannalta tarpeettomista kiinteistöistä myymällä niitä, käyttämällä maanvaihdossa ja viime kädessä purkamalla niitä. Näiden lisäksi vuonna 211 käyttöönotetulla huoltokirjalla tehostetaan ja selkeytetään kiinteistökannan jatkuvaa hoitoa ja kunnossapitotoimenpiteiden oikea-aikaisuutta sekä parannetaan kiinteistönhoitotyön seurantaa ja valvontaa. Katujen kunnossapidon puolella huolehditaan katuverkon rakenteellisesta kunnosta sekä liikenneturvallisuudesta mm. seuraamalla korvaushakemusten määrää. Yksi tavoitteista on myös kaavateiden pintojen kuntoluokituksen laatiminen. Puistojen hoidossa tullaan kiinnittämään erityistä huomiota ydinkeskustan kohteiden siisteyteen. Myös leikkivälineiden turva-alustoja tullaan parantamaan. Ruokahuolto ja siivous Palvelusopimukset tehdään tilaajien kanssa halutusta palvelutasosta sekä mm. asiakaspalautteiden keräämistavoista ja tiheydestä. Aterix-ohjelmiston FPM-lisäosa otetaan käyttöön, jolloin tilauskäytännöt, laskutukset, ruokalistat ja niihin liittyvä reseptiikka paranevat ja ruokatuotanto kokonaisuudessaan tehostuu. Ympäristövastuuta ja toiminnan tehokkuutta arvioidaan seuraamalla jäteruoan määrää tietyltä ajanjaksolta vuoden 212 aikana. Lisäksi tulevana vuonna lähiruokapäiviä tullaan pitämään neljänä päivänä kuukaudessa. Siivouspuolella tehdään palvelusopimukset tilaajien kanssa halutusta palvelutasosta sekä mm. asiakaspalautteiden keräämistavoista ja tiheydestä. Lisäksi tarkastetaan siivousohjelmat sopimusta vastaavaksi vuonna Yksi tavoitteista on lisäksi parantaa työntekijöiden vuorovaikutus ja viestintävalmiuksia koulutuksen avulla. Investoinnit Rakennusinvestoinnit Suunnitelmakaudella investoidaan edelleen voimakkaasti talonrakennukseen. Vuonna 212 rakennuskohteista suurin on vuonna 21 aloitettu uimahallihanke 5,7 milj. euron osuudella. Seuraavaksi suurimpana hankkeena tulee olemaan palvelutalo Tervaskannon laajentamisen aloitus 3, milj. euron osuudella ja lisäksi teollisuushallin rakentamiseen on varattu 1, milj. euroa. Kaupungintalon julkisivun peruskorjaus on myös tarkoitus toteuttaa 212 (n.,5 milj. euroa). Myös jätevedenpuhdistamoon tullaan investoimaan parantamalla typen ja fosforin poistoa (n..5 milj. euroa). Kevyen liikenteen väylien rakentamiseen panostetaan suunnitelmakaudella paljon, Metsätien kevyen liikenteen väylä 37 euroa sekä Härkälän ja Härkätien kevyen liikenteen väylät 565 euroa. Lisäksi katuvaloverkostoa laajennetaan ja parannetaan (13 euroa) ja Kiiruunpuistoon rakennetaan paikoitusalueet ja kevyen liikenteen väyliä 15 euroa.

TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA. Hyväksytty kv 12.12.2011

TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA. Hyväksytty kv 12.12.2011 1 TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 Hyväksytty kv 12.12.2011 2 TALOUSARVIO 2012 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 3 Talousarvion yleisperustelut 5 Yleinen taloudellinen tilanne 5 Varkauden

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNTA. Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.

PYHÄNNÄN KUNTA. Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta. PYHÄNNÄN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2012 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2012--2014 Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 www.pyhanta.fi Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi

Lisätiedot

Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 Talousarvio 2012 Hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa.. Nilsiän kaupunki Talousarvio 2012 1 (140) Sisällysluettelo YLEISPERUSTELUT... 3 1. Yleinen taloustilanne ja kuntien toimintaympäristö... 3

Lisätiedot

Juankosken kaupunki Talousarvio vuodelle 2012 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2012 2014

Juankosken kaupunki Talousarvio vuodelle 2012 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2012 2014 Juankosken kaupunki Talousarvio vuodelle 2012 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2012 2014 Kh 5.12.2011 280 Kv 16.12.2011 59 2 Sisällysluettelo TALOUSARVIOASETELMAN OSAT JA RAKENNE 4 TALOUSARVION

Lisätiedot

Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012-2014

Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012-2014 Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012-2014 Hyväksytty valtuustossa 7.12.2011 1 KUNNAN STRATEGIA... 3 1.1 Muutokset ympäröivässä maailmassa... 3 1.2 Kemiönsaaren strategia... 3 1.3 Vahva ja tasapainoinen

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNTA. Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.

PYHÄNNÄN KUNTA. Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta. PYHÄNNÄN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011--2013 Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 www.pyhanta.fi Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Talousarvio vuodelle 2013 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2013-2015

Juankosken kaupunki. Talousarvio vuodelle 2013 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2013-2015 Juankosken kaupunki Talousarvio vuodelle 2013 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2013-2015 Kaupunginhallitus 19.11.2012 Kaupunginvaltuusto 12.12.2012 2 Sisältö TALOUSARVIOASETELMAN OSAT JA RAKENNE...

Lisätiedot

HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017

HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 1 HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 Kunnanhallitus 24.11.2014 277 Kunnanhallitus 8.12.2014 295 Kunnanvaltuusto 18.12.2014 2 YLEISPERUSTELUT 1

Lisätiedot

1. Talousarvion rakenne... 1. 2. Talousarvion sitovuus, seuranta ja täytäntöönpano... 3. 3. Yleiset lähtökohdat... 4. 3.1. Toimintaympäristö...

1. Talousarvion rakenne... 1. 2. Talousarvion sitovuus, seuranta ja täytäntöönpano... 3. 3. Yleiset lähtökohdat... 4. 3.1. Toimintaympäristö... Sisällys 1. Talousarvion rakenne... 1 2. Talousarvion sitovuus, seuranta ja täytäntöönpano... 3 3. Yleiset lähtökohdat... 4 3.1. Toimintaympäristö... 4 3.1.1. Toteutunut väestökehitys ja väestöennuste...

Lisätiedot

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 0 Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 Kaupunginhallitus 13.12.2010, 315 Kaupunginvaltuusto 20.12.2010, 68 Taloussuunnitelma 2012 2014 1 Sisällysluettelo Sivu KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS...

Lisätiedot

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2015

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2015 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2015 Kunnanvaltuusto 15.12.2012 Kunnanhallituksen esitys TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2015 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut 1 Käyttötalousosa

Lisätiedot

Hyväksytty valtuustossa

Hyväksytty valtuustossa Hyväksytty valtuustossa 12.12.2012 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 KUNNAN STRATEGIA... 5 1.1 Ympäröivän maailman muutokset... 5 1.2 Kemiönsaaren strategia... 5 1.3 Vahva ja tasapainoinen talous... 7 1.4 Kunnan

Lisätiedot

IIN KUNTA. Khall 22.11.2011 Khall 29.11.2011 Kvalt 12.12.2011

IIN KUNTA. Khall 22.11.2011 Khall 29.11.2011 Kvalt 12.12.2011 1 IIN KUN LOUSARVIO / PALVELUSOPIMUKSET 2012 JA LOUSSUUNNITELMA 2013-2014 Khall 22.11.2011 Khall 29.11.2011 Kvalt 12.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO 2 1. IIN KUNNAN TOIMINYMPÄRISTÖ JA KEHITYSNÄKYMÄT 1.1 Iin kunnan

Lisätiedot

Talousarvio 2012. Taloussuunnitelma 2012-2014

Talousarvio 2012. Taloussuunnitelma 2012-2014 Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012-2014 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 28.11.2011 SISÄLLYSLUETTELO 2 2 YLEISPERUSTELUT 5 1 Toimintaympäristö ja ajankohtaiset hankkeet 6 1.1 Väestörakenne ja yleiset

Lisätiedot

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014-2016

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014-2016 Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014-2016 Kaupunginvaltuusto 12.12.2013 www.ylojarvi.fi SISÄLLYSLUETTELO Sivut Ylöjärven kaupunkistrategian tavoitteet 2014-2021 1 Ylöjärven väestön kehitys ja ennuste

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Kunnanjohtajan ehdotus

Siilinjärven kunta. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Kunnanjohtajan ehdotus Siilinjärven kunta Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Kunnanjohtajan ehdotus Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 Kunnanjohtajan ehdotus Kansikuva: Jännevirran sillan yleissuunnitelma

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017

Siilinjärven kunta. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Siilinjärven kunta Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Hyväksytty kunnanvaltuustossa 8.12.2014 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Kansikuva: Jännevirran sillan yleissuunnitelma Havainnekuvan

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2012 TALOUSARVIOSUUNNITELMA 2013 2014

TALOUSARVIO 2012 TALOUSARVIOSUUNNITELMA 2013 2014 TALOUSARVIO 2012 TALOUSARVIOSUUNNITELMA 2013 2014 Kokkolan kaupunginvaltuusto 12.12.2011 112 SISÄLLYSLUETTELO Visio 2020: Kokkolassa parasta aikaa...1 Väestö ja työllisyys...2 Taloudellinen tilanne ja

Lisätiedot

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2012-2013

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2012-2013 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2012-2013 Kunnanvaltuusto 29.11.2010 (Kunnanhallituksen esitys) TALOUSARVIO 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2011 2013 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut 1 Käyttötalousosa

Lisätiedot

KUHMOISTEN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016

KUHMOISTEN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 KUHMOISTEN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 2 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanjohtajan katsaus... 3 Vuoden 2014 talousarvio yleisperustelut... 4 Kunnan organisaatio... 13 Tuloslaskelmaosa...

Lisätiedot

VIRTAIN KAUPUNKI 2 Talousarvio 2012

VIRTAIN KAUPUNKI 2 Talousarvio 2012 VIRTAIN KAUPUNKI 2 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. TALOUSARVION 2012 JA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN 2013 2014 PERUSTEET ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kaupunki ja liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kaupunki ja liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kaupunki ja liikelaitokset Kaupunginhallitus 15.11.2010 Kaupunginvaltuusto 16.12.2010 SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT 1. Yleinen

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2015 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017 KH 1.12.2014 359 KH 8.12.2014 397 KV 15.12.2014 89

MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2015 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017 KH 1.12.2014 359 KH 8.12.2014 397 KV 15.12.2014 89 MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2015 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017 KH 1.12.2014 359 KH 8.12.2014 397 KV 15.12.2014 89 SISÄLLYSLUETTELO 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 3 2 MYNÄMÄEN KUNNAN ARVOT JA STRATEGIA...

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 2015-2017

TALOUSARVIO 2015 2015-2017 0 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 15.12.2014 1 TALOUSARVIO 2015 Sisällysluettelo Sivu Talousarvion yleisperustelut 2 Yleinen taloudellinen kehitys 2 Kuntien

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Kaupunginhallitus 10.11.2014 Kaupunginhallitus 13.11.2014 Kaupunginvaltuusto 9.12.2014 SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT 1. Yleinen

Lisätiedot

Pyhärannan kunnan VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMA

Pyhärannan kunnan VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMA Pyhärannan kunnan VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMA TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 YLEISPERUSTELUT Yleinen taloudellinen tilanne Suomen bruttokansantuotteen määrä

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 16.12.2013

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 16.12.2013 1 TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 16.12.2013 2 TALOUSARVIO 2014 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 3 Talousarvion yleisperustelut 5 Yleinen taloudellinen

Lisätiedot

SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 TALOUSARVIO VUODEKSI 2012 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2012 2014 Sisällys 1. KUNNAN STRATEGIA 1.1 Ulkoisen toimintaympäristön muutokset -------------------------------------------------------

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 Kaupunginhallitus 28.11.2011 Kaupunginvaltuusto 19.12.2011 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 3 Taloudenhoidon keskeiset periaatteet

Lisätiedot

URJALAN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013-15

URJALAN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013-15 Valtuusto 14.12.2012 39 SISÄLLYSLUETTELO I. YLEINEN OSA 1. YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE... 3 2. KUNTATALOUDEN TILANNE... 3 3. URJALAN KUNNAN STRATEGIA 2010 2013... 6 4. URJALAN YLEISET JA TALOUDELLISET

Lisätiedot