Tietoturvallisuus hallinnon sähköisissä palveluissa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tietoturvallisuus hallinnon sähköisissä palveluissa"

Transkriptio

1 Tietoturvallisuus hallinnon sähköisissä palveluissa HAUS Jukka Tuomela Johtamiskorkeakoulu/Julkisoikeus Tampereen yliopisto HAUS Jukka Tuomela, TaY 1 Tietoturvallisuus Tietoturvallisuudella tarkoitetaan niitä hallinnollisia ja teknisiä toimenpiteitä, joilla varmistetaan tiedon luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys sekä yksityisyyden suoja HAUS Jukka Tuomela, TaY 2 1

2 Tietoturvallisuuden juridiset lähtökohdat sähköisessä asioinnissa Yleisesti: JulkL 18 :n ja JulkA 1 luvun mukainen hyvä tiedonhallintatapa Valtionhallinnon tietoturvallisuusasetus L kansainvälisistä tietoturvavelvoitteista HeTiL 7 luku: tietoturvallisuus ja tietojen säilytys; hyvä tietojenkäsittelytapa Erityisesti: SähkAsL 5 3 mom HAUS Jukka Tuomela, TaY 3 Tietoturvallisuuden ohjaus hallinnossa VM/Hallinnon kehittämisosasto/ tietohallinnon uudistamishankkeet ValtIT ja KuntaIT valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä VAHTI julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta JUHTA julkisen hallinnon suositusjärjestelmä JHS- suositukset Tietosuojavaltuutettu ja Viestintävirasto HAUS Jukka Tuomela, TaY 4 2

3 Tietojärjestelmien suunnittelu ja toteuttaminen (JulkL 18 ) viranomaisen suunniteltava ja järjestettävä sähköiset asiointipalvelunsa siten, että tietojärjestelmien sekä niihin sisältyvien tietojen suoja, eheys ja laatu turvataan asianmukaisin menettelytavoin ja tietoturvallisuusjärjestelyin ottaen huomioon tietojen merkitys ja käyttötarkoitus, tietojärjestelmiin kohdistuvat uhkatekijät ja tietoturvallisuustoimenpiteistä aiheutuvat kustannukset asianmukainen arkistointi ja hävittäminen HAUS Jukka Tuomela, TaY 5 Henkilöstön koulutus tietoturvallisuusasioissa (JulkL 18 ) viranomaisen on huolehdittava siitä, että sen palveluksessa olevalla henkilöstöllä on tarvittava tieto asiakirjojen ja tietojärjestelmien suojaamisessa noudatettavista menettelyistä, tietoturvallisuusjärjestelyistä ja tehtävänjaosta viranomaisen on huolehdittava myös siitä, että hyvän tiedonhallintatavan toteuttamista koskevien säännösten, määräysten ja ohjeiden noudattamista valvotaan HAUS Jukka Tuomela, TaY 6 3

4 Tietoturvallisuusriskien selvitysvelvollisuus (JulkA 1 ) viranomaisen on selvitettävä ja arvioitava tietojen saatavuuteen, käytettävyyteen, laatuun ja suojaan sekä tietojärjestelmien turvallisuuteen vaikuttavat uhat sekä niiden vähentämiseksi ja poistamiseksi käytettävissä olevat keinot ja niiden kustannukset ja muut vaikutukset selvitysten perusteella arvioitava ja toteutettava tarvittavat toimenpiteet HAUS Jukka Tuomela, TaY 7 Tietoturvallisuusasetus Yleiset tietoturvallisuusvaatimukset Suunnittelun perusteet Tietoturvallisuuden perustaso Korotettu ja korkea taso Eri käsittelyvaiheiden huomioonottaminen Asiakirjojen luokittelu Neljä suojaustasoa (I-IV) Turvallisuusluokitusta koskevat merkinnät Erittäin salainen (I), salainen (II), luottamuksellinen (III) ja käyttö rajoitettu (IV) HAUS Jukka Tuomela, TaY 8 4

5 Tietoturvallisuusasetus (jatkoa) Luokitellun asiakirjan käsittelyä koskevat vaatimukset Käsittelyoikeudet ja niiden luettelointi Tiloja koskevat turvallisuusvaatimukset Asiakirjojen käsittely viranomaisen toimitilojen ulkopuolella Sähköisen asiakirjan laatiminen, tallettaminen ja muokkaaminen Asiakirjan kopiointi Asiakirjan välittäminen Asiakirjan siirtäminen tietoverkossa Käsittelyn kirjaaminen Arkistointi ja hävittäminen HAUS Jukka Tuomela, TaY 9 Tietoturvallisuuden osa-alueita - hallinnollinen turvallisuus linjaukset, johtaminen, toiminnan organisointi, vastuut, tietoturvallisuuden toimintapolitiikka - henkilöturvallisuus ohjeistus, koulutus, huomiointi rekrytoinnissa ja työsuhteen päättyessä - toimitilaturvallisuus kulunvalvonta, lukitukset, murtosuojaus, palosuojaus - tietojenkäsittelyn turvallisuus laitteiden käyttöön ja operointiin liittyvät työtehtävät, poikkeustilanteet, varmuuskopiointi HAUS Jukka Tuomela, TaY 10 5

6 Tietoturvallisuuden osa-alueita - tietoliikenteen turvallisuus tietoliikenteen jatkuvuuden turvaaminen, siirrettävän tiedon salaaminen ja eheyden varmistaminen - laitteistoturvallisuus tietokoneiden ja verkon toiminnan varmistaminen, varautuminen sähkönsyötön katkoksiin - ohjelmistoturvallisuus tietokoneiden suojaaminen, lisenssien hallinta, ohjelmien rekisteröinti HAUS Jukka Tuomela, TaY 11 Tietoturvallisuuden osa-alueita - käyttötoimintojen turvallisuus päivittäisen käytön turvaaminen (laitteiden ylläpito, käyttö, huolto, valvonta) - tietoaineistoturvallisuus levyjen, levykkeiden, nauhojen ja tulosteiden käsittely, tietojen turvaluokitukset - yksityisyyden suojan huomioiminen tietoja käsitellään vain asianmukaisiin tarkoituksiin ja vain ne henkilöt, jotka tietoja tarvitsevat HAUS Jukka Tuomela, TaY 12 6

7 Sähköinen asiointi ja viranomaisen tietoturvallisuusympäristö viranomaisten tietojärjestelmät avautuvat ulkopuolisille Tietoturvaongelmien kohdistuminen asiakas, asiakkaan päätelaitteet, tiedonsiirtoverkko teleoperaattorille, operaattorin palvelinlaitteet kotona, työpaikalla, kirjastossa, itsepalvelupisteessä muu tiedonsiirtoverkko viranomaisen palvelinlaitteet, sisäinen tiedonsiirtoverkko, päätelaitteet ja henkilökunta HAUS Jukka Tuomela, TaY 13 Tietoturvallisuustyö käytännössä sähköisten palveluiden tietoturvallisuuden toteuttaminen asettaa vaatimuksia palvelun tarjoajalle erityisesti tietojärjestelmille HeTiL 24 :n mukaisesti informointi tietojen käsittelystä, jos asiointitietoja kerätään viranomaisen henkilörekistereihin asiakkaille ohjeistus, laite- ja ohjelmistovaatimukset HAUS Jukka Tuomela, TaY 14 7

8 Sähköisen asiointipalvelun tietoturvallisuus palvelun tarjoajan toiminta perusjärjestelmän tietoturvallisuus toimiva tietoturvallisuustyö osa kaikkea toimintaa tietoteknisten komponenttien (ohjelmistot, laitteistot) tietoturvallisuusominaisuudet ulkoistetun toiminnan tietoturvallisuus (esim. ohjelmiston kehittäminen, toimeksiantotehtävät) vastuut ja sopimukset henkilöstön ammattitaito HAUS Jukka Tuomela, TaY 15 Yleisiä tietoturvallisuustoimenpiteitä tietomurtojen ehkäisy virusten ja haittaohjelmien torjunta (vrt. sähköisen viestinnän tietosuojalaki) sähköposti (erityisesti liitetiedostot), www-sivujen selailu, ohjelmien omatoiminen asentaminen automaattinen lähtevän ja tulevan sähköpostin virusskannaus päätelaitekohtainen virustorjunta palomuuri, reaaliaikainen valvonta ja hälytykset selaimen asetukset riittävä ohjeistus henkilökunnalle roskapostisuodatus (toiminta suunniteltava, automaattinen suodatus ongelmallista) HAUS Jukka Tuomela, TaY 16 8

9 Sähköisten asiointipalvelujen tietoturvallisuustarpeet Ryhmittely palvelun luonteen avulla yleiset tietopalvelut ja tiedottaminen asiakaspalaute ja kansalaisten osallistuminen hallintoasian, tuomioistuinasian tai ulosottoasian vireillepano, käsittely ja tiedoksianto (vuorovaikutteinen palvelu) muu vuorovaikutteinen palvelu JulkL ja HeTiL mukainen tietojen saanti HAUS Jukka Tuomela, TaY 17 Tietopalvelut ja tiedottaminen: viranomaisten kotisivut viranomaisella vastuu tietojen oikeellisuudesta sisältö, erityisesti yhteystiedot tietojen luvaton muuttaminen estettävä verkkopalvelimen suojauksesta huolehtiminen palomuuri, suojatut yhteydet tietojen päivityksessä ohjelmistojen jatkuva päivitys asiakkaan mahdollisuus varmistua sivujen alkuperästä palvelinvarmenne tai vastaava HAUS Jukka Tuomela, TaY 18 9

10 Asiakaspalaute ja kansalaisten osallistuminen asiakaspalautteen pyytäminen ja käsittely saattaa sisältää salassapidettävää tietoa kansalaiskeskustelu keskustelupalstalla automatisoitu tai ns. moderoitu palsta erilaiset mielipidekyselyt vapaat tai tunnistautumista edellyttävät HAUS Jukka Tuomela, TaY 19 Tietoturvallisuus vuorovaikutteisessa asioinnissa tietoturvallisuus huomioitava palvelussa sekä asiakkaan että viranomaisen päässä asiakkaan luona erityisesti salassapidettäviä tietoja sisältävien tietojen tallentuminen asiakkaan päätelaitteelle salattu www-sivu, sähköisesti täytettävä lomake asiakkaalle kerrottava tietoturvallisuusriskeistä asiakkaan ohjeistus tietojen poistamiseksi päätelaitteelta HAUS Jukka Tuomela, TaY 20 10

11 Vuorovaikutteinen asiointi Viranomaisen harkittava palvelukohtaisesti milloin tarvitaan salattua yhteyttä asioinnissa milloin edellytetään asiakkaan tunnistamista ja mitä tunnistamismenetelmiä hyväksytään sähköinen allekirjoitus, pankin tunnukset, käyttäjätunnus ja salasana, allekirjoituksen puuttuminen vireillepanossa, asioinnin myöhemmissä vaiheissa omien tietojen katselu (arkaluontoisia tai salassapidettäviä tietoja) verkkolomakkeelle esitäytetään tietoja viranomaisen tai myös muiden viranomaisten rekistereistä ohjattava käyttämään tietoturvallisuudeltaan riittäviä tiedonsiirtomenetelmiä (vrt. HL 8 ) HAUS Jukka Tuomela, TaY 21 Asian vireillepano SähkAsL 9.2 : puuttuvaa allekirjoitusta ei tarvitse täydentää, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä (vrt. hallintolaki 22.2 ) asiamiehen ei tarvitse toimittaa valtakirjaa, jos asiakirjasta käy ilmi asiamiehen toimivalta, eikä viranomaisella aihetta epäillä asiamiehen toimivaltaa tai sen laajuutta (vrt. hallintolaki 12.1 ) sähköisen asiakirjan siirto toimivaltaiselle viranomaiselle (SähkAsL 15 ) salassapidettävät tiedot HAUS Jukka Tuomela, TaY 22 11

12 Välitoimet harkittava palvelukohtaisesti milloin viranomainen voi käyttää telekopiota tai sähköpostia välitoimissa, myös täydennyspyynnössä viranomainen voi asioida asiakkaan ilmoittamilla tavoilla (muu tiedoksianto) salassapidettävät tiedot ja salassapitointressi (JulkL ) kohdan mukainen suostumus) tarvittaessa todisteellinen sähköinen tiedoksianto HAUS Jukka Tuomela, TaY 23 Päätöksen tiedoksianto Milloin käytettävä todisteellista sähköistä tiedoksiantoa? jos kyseessä päätös, jonka tiedoksiannosta alkaa kulua muutoksenhakuaika tai joka tullakseen voimaan on annettava asianosaiselle tiedoksi (SähkAsL 18 ) myös jos asianomaisen yksityisyyden suojaaminen, muu erityisen suojan tai suojelun tarve taikka oikeuksien turvaaminen sitä edellyttää (SähkAsL 19 ; vrt. hallintolaki 60 ) Miten päätöksen noutaja on tunnistettava? laatuvarmenne muu tunnistautumistekniikka, joka on tietoturvallinen ja todisteellinen esim. pankkien tunnukset vrt. https://www.tunnistus.fi/ ; https://yritys.tunnistus.fi/ tunnistautumisessa asiakirja ikäänkuin kuitataan allekirjoituksella saaduksi (vrt. saantitodistus) HAUS Jukka Tuomela, TaY 24 12

13 Tietoturvallisuus ja viranomaisten välinen tietojenvaihto sähköisissä asiointipalveluissa edellyttää molempien viranomaisten yhteistyötä tietoturvallisuudesta huolehtiminen on myös molempien velvollisuus esitäytetyissä lomakkeissa varsinainen palvelun tarjoaja vastaa suhteessa palvelun asiakkaisiin HAUS Jukka Tuomela, TaY 25 13

Tietoturvallisuus julkisessa. Sähköisen hallinnon oikeudelliset perusteet 13.12.2012 Tommi Oikarinen

Tietoturvallisuus julkisessa. Sähköisen hallinnon oikeudelliset perusteet 13.12.2012 Tommi Oikarinen Tietoturvallisuus julkisessa hallinnossa Sähköisen hallinnon oikeudelliset perusteet 13.12.2012 Tommi Oikarinen Sisältö Tietoturva Keskeiset säädökset Tietoturva-asetus käsitteet yleiset tietoturvavaatimukset

Lisätiedot

VALTIONHALLINNON TIETOAINEISTOJEN KÄSITTELYN TIETOTURVALLISUUSOHJE

VALTIONHALLINNON TIETOAINEISTOJEN KÄSITTELYN TIETOTURVALLISUUSOHJE VALTIONHALLINNON TIETOAINEISTOJEN KÄSITTELYN TIETOTURVALLISUUSOHJE 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ 5 1.1 Ohjeen tarkoitus ja rajaus 5 1.2 Ohjeen valmistelusta 6 1.3 Viranomaisia koskevat tietoturvallisuusvelvoitteet

Lisätiedot

JHS 156 Asiakirjojen ja tietojen rekisteröinti sähköisen asioinnin ja asiankäsittelyn tiedonhallinnassa

JHS 156 Asiakirjojen ja tietojen rekisteröinti sähköisen asioinnin ja asiankäsittelyn tiedonhallinnassa JHS 156 Asiakirjojen ja tietojen rekisteröinti sähköisen asioinnin ja asiankäsittelyn tiedonhallinnassa Versio: 1.2 5.10.2012 Julkaistu: 8.6.2004 Voimassaoloaika: Toistaiseksi Sisällys 1 Suosituksen tarkoitus

Lisätiedot

Teknisen ICT-ympäristön tietoturvataso-ohje

Teknisen ICT-ympäristön tietoturvataso-ohje VALTIOVARAINMINISTERIÖ JulkICT-toiminto Ver 1.0 25.10.2011 Teknisen ICT-ympäristön tietoturvataso-ohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä LUONNOS x/2011 Teknisen ICT-ympäristön tietoturvataso-ohje

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNGIN TIETOTURVASUUNNITELMA

JOENSUUN KAUPUNGIN TIETOTURVASUUNNITELMA JOENSUUN KAUPUNGIN Kaupunginhallitus hyväksynyt: xx.yy.2015 Hyväksytty YT-toimikunnassa: xx.yy.2015 Käsitelty tietohallintoryhmässä 10.02.2015 Päivitetty: 26.01.2015 Päivittäjä: Pekka Penttinen, tietohallintopäällikkö

Lisätiedot

Tietoaineistojen turvallinen käsittely valtionhallinnossa

Tietoaineistojen turvallinen käsittely valtionhallinnossa Valtiovarainministeriö Tietoaineistojen turvallinen käsittely 1(32) Tietoaineistojen turvallinen käsittely valtionhallinnossa 11.12.2008 LUONNOS Valtiovarainministeriö Tietoaineistojen turvallinen käsittely

Lisätiedot

Teknisen ICTympäristön

Teknisen ICTympäristön Teknisen ICTympäristön tietoturvataso-ohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 3/2012 VAHTI Teknisen ICT-ympäristön tietoturvataso-ohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 3/2012

Lisätiedot

Tietoturvaopas sähköisen palvelun tarjoajalle

Tietoturvaopas sähköisen palvelun tarjoajalle Tietoturvaopas sähköisen palvelun tarjoajalle 1 Tietoturvaopas sähköisen palvelun tarjoajalle ISBN 952-201-788-4 (painotuote), ISBN 952-201-789-2 (verkkojulkaisu), Luoti- julkaisuja 8/2006, Helsinki 2006

Lisätiedot

Henkilöstön. tietoturvaohje 4/2013 VAHTI. Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä KÄYTTÄJÄ: VIRKAMIES SALASANA: **********

Henkilöstön. tietoturvaohje 4/2013 VAHTI. Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä KÄYTTÄJÄ: VIRKAMIES SALASANA: ********** Henkilöstön tietoturvaohje KÄYTTÄJÄ: VIRKAMIES SALASANA: ********** Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 4/2013 VAHTI Henkilöstön tietoturvaohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä

Lisätiedot

OHJE RISKIEN ARVIOINNISTA TIETOTURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI VALTIONHALLINNOSSA

OHJE RISKIEN ARVIOINNISTA TIETOTURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI VALTIONHALLINNOSSA OHJE RISKIEN ARVIOINNISTA TIETOTURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI VALTIONHALLINNOSSA 7/2003 VALTIONHALLINNON TIETOTURVALLISUUDEN JOHTORYHMÄ OHJE RISKIEN ARVIOINNISTA TIETOTURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI VALTIONHALLINNOSSA

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN TIETOTURVAOHJE 5/2003 VALTIONHALLINNON TIETOTURVALLISUUDEN JOHTORYHMÄ

KÄYTTÄJÄN TIETOTURVAOHJE 5/2003 VALTIONHALLINNON TIETOTURVALLISUUDEN JOHTORYHMÄ KÄYTTÄJÄN TIETOTURVAOHJE 5/2003 VALTIONHALLINNON TIETOTURVALLISUUDEN JOHTORYHMÄ KÄYTTÄJÄN TIETOTURVAOHJE 5/2003 VALTIONHALLINNON TIETOTURVALLISUUDEN JOHTORYHMÄ VAHTI 1 VALTIOVARAINMINISTERIÖ Snellmaninkatu

Lisätiedot

Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 3/2002 VALTIONHALLINNON ETÄTYÖN TIETOTURVALLISUUSOHJE

Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 3/2002 VALTIONHALLINNON ETÄTYÖN TIETOTURVALLISUUSOHJE 3/2002 VALTIONHALLINNON ETÄTYÖN TIETOTURVALLISUUS 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 6 1.1 Hankkeen tausta 6 1.2 Ohjeen laatiminen 6 1.3 Ohjeen tarkoitus ja rajaus 6 1.4 Ohjeen rakenne 7 1.5 Käsitteet 7 2 ETÄTYÖN

Lisätiedot

HENKILÖSTÖN TIETOTURVAOHJE 10/2006 VALTIONHALLINNON TIETOTURVALLISUUDEN JOHTORYHMÄ

HENKILÖSTÖN TIETOTURVAOHJE 10/2006 VALTIONHALLINNON TIETOTURVALLISUUDEN JOHTORYHMÄ HENKILÖSTÖN TIETOTURVAOHJE 10/2006 VALTIONHALLINNON TIETOTURVALLISUUDEN JOHTORYHMÄ HENKILÖSTÖN TIETOTURVAOHJE 10/2006 VALTIONHALLINNON TIETOTURVALLISUUDEN JOHTORYHMÄ VAHTI VALTIOVARAINMINISTERIÖ Snellmaninkatu

Lisätiedot

Kaakon SOTE-INTO hanke / Matkanhallintajärjestelmä. Tarjous 88/2010. Liite 7: Western Systems Oy:n tietoturvaohje

Kaakon SOTE-INTO hanke / Matkanhallintajärjestelmä. Tarjous 88/2010. Liite 7: Western Systems Oy:n tietoturvaohje Kaakon SOTE-INTO hanke / Matkanhallintajärjestelmä Tarjous 88/2010 Liite 7: Western Systems Oy:n tietoturvaohje TARJOUS 88/2010 2 (10) Sisältö Kaakon SOTE-INTO hanke / Matkanhallintajärjestelmä... 1 Tarjous

Lisätiedot

Pilvipalveluiden arvioinnin haasteet

Pilvipalveluiden arvioinnin haasteet Pilvipalveluiden arvioinnin haasteet Tietoturvallisuus- ja jatkuvuuden hallinnan vaatimukset ICT-hankinnoissa, 12.5.2014 Laura Kiviharju Pilvipalvelut Pilvilaskenta (CloudComputing) tarkoittaa internetissä

Lisätiedot

Tietoturva tietosuoja tietojärjestelmissä

Tietoturva tietosuoja tietojärjestelmissä Tietoturva tietosuoja tietojärjestelmissä 3.3.2015 Pirkko Nykänen & Antto Seppälä 2.3.2015 1 TIETOSUOJA Henkilötietojen käsittely turvattava ja henkilötiedot suojattava asiattomalta käsittelyltä tietojen

Lisätiedot

Henkilöstön tietoturvaohje

Henkilöstön tietoturvaohje Henkilöstön tietoturvaohje 25.3.2014 2 (18) Sisällysluettelo JOHDANTO 3 Keskeiset ohjeet Mitä tietoturvallisuudella tarkoitetaan? Miksi tietoturvallisuus on tärkeää? Lainsäädäntö tietoturvallisuuden perustana

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNGIN TIETOTURVAOHJE. Henkilöstö. Voimaantulo- ja voimassaoloaika: 1.12.2014 alkaen

JÄMSÄN KAUPUNGIN TIETOTURVAOHJE. Henkilöstö. Voimaantulo- ja voimassaoloaika: 1.12.2014 alkaen 1 (25) VALTIONHALLINNON TIETOTURVALLISUUDEN JOHTORYHMÄ 10/2006 VAHTI JÄMSÄN KAUPUNGIN TIETOTURVAOHJE Henkilöstö Voimaantulo- ja voimassaoloaika: 1.12.2014 alkaen 2 (25) Henkilöstön tietoturvaohje on koottu

Lisätiedot

TOIMINTA JA HALLINTO 2008:1. Oikeusministeriön sähköisen asioinnin arkkitehtuuri

TOIMINTA JA HALLINTO 2008:1. Oikeusministeriön sähköisen asioinnin arkkitehtuuri TOIMINTA JA HALLINTO 2008:1 Oikeusministeriön sähköisen asioinnin arkkitehtuuri OIKEUSMINISTERIÖN TOIMINTA JA HALLINTO 2008:1 Oikeusministeriön sähköisen asioinnin arkkitehtuuri OIKEUSMINISTERIÖ HELSINKI

Lisätiedot

KAUSTISEN KUNNAN ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE

KAUSTISEN KUNNAN ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE KAUSTISEN KUNNAN ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE KAUSTISEN KUNNAN ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE Hyväksytty kunnanhallituksessa 15.11. 2004, 285 Voimaantulo 1.12.2004 1. Yleistä Kaustisen kunnan arkistotoimessa

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikka. Kunnanhallitus 27.2.2012 42 Tyrnävän kunta

Tietoturvapolitiikka. Kunnanhallitus 27.2.2012 42 Tyrnävän kunta Tietoturvapolitiikka Kunnanhallitus 27.2.2012 42 Tyrnävän kunta 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 3 2. POLITIIKAN SOVELTAMINEN JA LAAJUUS 3 3. TIETOTURVAPOLITIIKKA, TAVOITTEET JA PERIAATTEET 4 4. TIETOJEN

Lisätiedot

Valtiontalouden tarkastusviraston toimintakäsikirja Määräys tietoturvallisuudesta tarkastusvirastossa (sisältää muutokset 17.10.

Valtiontalouden tarkastusviraston toimintakäsikirja Määräys tietoturvallisuudesta tarkastusvirastossa (sisältää muutokset 17.10. Valtiontalouden tarkastusviraston määräys Valtiontalouden tarkastusviraston toimintakäsikirja Määräys tietoturvallisuudesta tarkastusvirastossa (sisältää muutokset 17.10.2011) Edita Prima Oy Helsinki 2011

Lisätiedot

Henkilöstön tietoturvaohjeet. Johtokunta 7.12.2009 194

Henkilöstön tietoturvaohjeet. Johtokunta 7.12.2009 194 Henkilöstön tietoturvaohjeet Johtokunta 7.12.2009 194 Sisällys: 1. Johdanto 3 1.1. Mitä tietoturvallisuudella tarkoitetaan? 3 1.2. Miksi tietoturvallisuus on tärkeää? 4 1.3. Lainsäädäntö tietoturvallisuuden

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 125/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle sähköisen viestinnän tietosuojalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi sähköisen

Lisätiedot

KanTa. Kelan KanTa-palvelujen tietoturvapolitiikka. v. 1.1

KanTa. Kelan KanTa-palvelujen tietoturvapolitiikka. v. 1.1 1.1.2011 1/12 KanTa Kelan KanTa-palvelujen tietoturvapolitiikka v. 1.1 1.1.2011 2/12 Sisällys 1 Johdanto...3 2 Tietoturvallisuusperiaatteet...4 3 Vastuut...4 4 Menettelyt tietoturvallisuuden ja tietosuojan

Lisätiedot

LAADI TIETOTILINPÄÄTÖS

LAADI TIETOTILINPÄÄTÖS TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO LAADI TIETOTILINPÄÄTÖS 24.4.2012 www.tietosuoja.fi SISÄLTÖ 1. MIKÄ ON TIETOTILINPÄÄTÖS 2. MIKSI TIETOTILINPÄÄTÖS KANNATTAA TEHDÄ 2.1. Tietotilinpäätös luottamuksen rakentajana

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD. Tietoturvaohje. Sosiaali- ja terveyspalvelut

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD. Tietoturvaohje. Sosiaali- ja terveyspalvelut KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD Tietoturvaohje Sosiaali- ja terveyspalvelut Laatijat Hyväksyjä Tanja Witick, Marjo Meriläinen Tietoturvatyöryhmä 20.10..2009 Kokkolan Sosiaali- ja terveyspalvelut Tietoturvaohje

Lisätiedot

EDUSKUNNAN TIETOTURVA- JA SÄHKÖPOSTIOHJE EDUSKUNNAN KANSLIAN JULKAISU [10/2004

EDUSKUNNAN TIETOTURVA- JA SÄHKÖPOSTIOHJE EDUSKUNNAN KANSLIAN JULKAISU [10/2004 EDUSKUNNAN TIETOTURVA- JA SÄHKÖPOSTIOHJE EDUSKUNNAN KANSLIAN JULKAISU [10/2004 EDUSKUNNAN TIETOTURVA- JA SÄHKÖPOSTIOHJE EDUSKUNNAN KANSLIAN JULKAISU 10/2004 ISBN 951-53-2676-1 (nid) ISBN 951-53-2677-X

Lisätiedot

Asiakirjahallinnon opas

Asiakirjahallinnon opas HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2004 23 Carl-Magnus Roos Asiakirjahallinnon opas Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-331-5 Painettuna ISSN 1457-2451 LISÄTIETOJA Carl-Magnus Roos

Lisätiedot

Informaatio- ja tietoteknologiaoikeuden professori Tomi Voutilainen. Tomi.Voutilainen@uef.fi. Sähköiset palvelut ja tietojärjestelmät

Informaatio- ja tietoteknologiaoikeuden professori Tomi Voutilainen. Tomi.Voutilainen@uef.fi. Sähköiset palvelut ja tietojärjestelmät Sähköinen asiointi kuka vastaa ja mistä, Informaatio- ja tietoteknologiaoikeuden professori Tomi Voutilainen 1 Sähköinen hallinto Sähköiset palvelut ja tietojärjestelmät Palveluiden käyttäjät Sähköinen

Lisätiedot