Esipuhe. sekä pelit ja musiikki.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Esipuhe. sekä pelit ja musiikki."

Transkriptio

1

2 Media2009 2(40) Esipuhe Suomenmediateollisuuttajajoukkoviestintämarkkinoitahallitseemuutama suuriyritys.lisäksialallatoimiilukuisiapienempiäyrityksiä.alalleonmyös tullutuusiaglobaalistitoimiviapelureitakutenfacebookjagooglesekämuita erilaistenalustojentarjoajia.viestintätapahtuuentistäenemmänyhteisöissäja niidenkautta.toimialanrajateivätoleenääselkeitäjayhäuseampiyritystoimii useallamedianalatoimialalla. Toimialaonmyöskansainvälistynytdigitalisoitumisenmyötä,jaetenkin kuluttajienajastakilpaileeyhäuseampipalvelu.uusissapalvelukonsepteissa yhdistyymontaviestintämuotoataimediaa.esimerkiksiinternetinyhteisöpalveluissayhdistyvätkohde jajoukko viestintä,henkilökohtainenviestintä sekäpelitjamusiikki. Media alaonpitkäänollutmurrosvaiheessa.uhkanaon,ettämurrostaeipystytä hyödyntämäänjauusienkonseptienkehitystapahtuumuuallakuinsuomessa. Murrosmerkitseekuitenkinmyöstilaajamahdollisuuksiauusilletoimijoille, uusillepalveluillejauudentyyppistentyökalujenkehittäjille. DigitalMediaFinlandOyontehnytselvityksenmedia alastatekesintoimeksiannosta.selvityksentavoitteenaolisaadakokonaiskuvaalanmarkkinoistaja trendeistä.selvityksessäkartoitettiinsuurimmatmedia alanyrityksetja kasvuyrityksetsuomessa.yrityslistaonkoostettuyhteistyössädigibusinessklusteriohjelmankanssa.kiitoksetmyösmuilleraportintoteutukseen osallistuneille. Selvityksessäkartoitettiinmedia alantrendejäkansainvälisestiuusien liiketoimintamahdollisuuksienhahmottamiseksi.selvitystehtiinosanatekesin media alallesuuntaamaamedianuudetsovellukset projektia.aiemmintekes onmuunmuassaselvittänytyhdessäfinpronkanssamedia alantrendejäeri maihinkohdistuneissaselvityshankkeissa.vuorovaikutteinenviestintäon nostettumyösteemanatekesinstrategiaanyhtenätärkeänäkehittämiskohteena. MariIsbom,teknologia asiantuntija Ohjelmistotjadigitaalinenmedia Tekes

3 Media2009 3(40) Sisällysluettelo Esipuhe... 2 Sisällysluettelo Taustaa Lähtökohdat Media Tavoitteet Työmenetelmät Selvityksenrakenne Media javiihdetoimiala Markkinatjakehityssuunnat Kansainvälinenmediamarkkina Kansainvälinentietoliikenteenmarkkina Suurimmatmediayhtiöt Muitamedia alallatoimiviayhtiöitä MediatoimialaSuomessa MediamarkkinaSuomessa Suurimmatmediayhtiöt Media alankasvuyhtiöt Mainontajamarkkinointiviestintämedianansaintamallina Mainonnankehityserimedioissa MainontaSuomessa Uudetansaintamallitjakehityssuunnat Internetjamobiilisisältöjenjakeluteinä Internet jamobiilikäyttäjät Internetjakelutienä Mobiilikanavajakelutienä Televisio,elokuvajaradio Markkinajakehityssuunnat Televisionjakelutiet Maanpäällinen Kaapeli Satelliitti IPTV Vuorovaikutteinentvjatv/sms palvelut Internet videoja tv Mobiili tv Elokuva Radio Suomenmarkkinannykytila...23

4 Media2009 4(40) 4 Pelitoimiala Markkinajakehityssuunnat Suomenmarkkinannykytila Paikkatietopalvelut Markkinajakehityssuunnat Suomenmarkkinannykytila Musiikki Markkinajakehityssuunnat Suomenmarkkinannykytila Yhteisöpalvelut Kuluttajapalveluidenmarkkinajakehityssuunnat Yrityspalveluidenmarkkinajakehityssuunnat Suomenmarkkinannykytila Yhteenvetojajohtopäätökset Havaintoja Eräidenlukujenvertailua Suomalaisetkärkiyritykset Ennusteita Media alankehityssuuntia Suomalaisyhtiöidenliiketoimintamahdollisuuksia LIITE:Suurimmatsuomalaisetmedia alanyhtiöt...37

5 Media2009 5(40) 1 Taustaa 1.1 Lähtökohdat Mediaonmaailmanlaajuisesti1.700miljardindollarinkokoinentoimiala,jonka vaikutusulottuumyösmonillemuilletoimialoille. Mediatoimialaonvoimakkaassamuutoksessa.Digitaalisenmedianaikakaudella yritystenliiketoimintaympäristömuuttuunopeasti,mikämerkitseealan yrityksillenäkökulmastariippuenuhkiataimahdollisuuksia.toimialankäsite menettäämerkitystäänjayritystenonseurattavauseidenerialojenkehitystä. Kaikessaliiketoiminnassayritystenonkeskeistäymmärtääoma toimintaympäristöjasenkehittyminen.tämäselvitystuojäsenneltyätietoa mediakentänkehityksestäyritystenliiketoimintasuunnitteluntueksi. Samaanaikaanselvityksenlaadinnankanssamaailmanlaajuinenfinanssikriisi syveni,mikätoivieläylimääräisenepävarmuustekijänmarkkinankehityksen ennakointiin.vaikeataloustilannekaikellatodennäköisyydellänopeuttaajoitain jahidastaajoitaintrendejä. 1.2 Media Tavoitteet Tämänselvityksentavoitteenaon antaajäsenneltykuvamedia alan,erityisestidigitaalisenmedian maailmanlaajuisestamarkkinatilanteestajakeskeisistätrendeistä tunnistaadigisisältöjenalueellakeskeisetsuomalaisetyrityksetja analysoidaniidentilannettasuhteessakansainväliseenmarkkinaan Työmenetelmät SelvitystyönovattoteuttaneetTekesintoimeksiannostakonsultitTimo ArgillanderjaVirpiMartikainenDigitalMediaFinlandOy:stä.Selvitystyö toteutettiinmarraskuun2008jatammikuun2009välisenäaikana. Työtoteutettiinpääosindeskstudy työnäseuraavasti: tietolähteetonilmoitettukunkinmarkkinatiedonkohdalla;mikäli tietolähdettäeiolemainittu,kyseonselvityksentekijöidenomasta arviosta

6 Media2009 6(40) tutkimukset,joihintässäselvityksessäviitataan,onjulkaistuvuonna 2008,elleierikseentoisinmainita tietojavertailtaessaonotettavahuomioon,ettäeritiedotonkoottu useistaeritietolähteistä,eivätkäeritiedotolesuoraanvertailukelpoisia keskenään elleitoisinmainita,markkinavolyymitiedotonilmoitettukuluttajahinnoin ilmanarvonlisäveroa rahamääräisettiedotonilmoitettueuroinataidollareinaalkuperäisen lähteenmukaan,muutvaluutatonmuunnettukontekstinmukaan euroiksitaidollareiksi valuuttakurssitovatvaihdelleetvoimakkaastiselvityksentekemisen aikana;selvityksessäonkäytettyseuraaviamuuntokursseja,jotka edustavatkeskiarvoavuosilta2007ja2008: o EUR/USD1,30 o USD/GBP0,58 o USD/JPY115 Suomalaistenmediayhtiöidenkartoittamiseksiselvitettiin600alanyrityksen liikevaihtotiedotvuosilta2006ja2007.yritysselvityskoottiinseuraavasti: tarkasteluunvalittiinyrityksetseuraavistarekistereistä: o Digibusiness.fi(456yritystä) o Digibusiness osaamisklusterin(culminatuminnovation)luettelo "Digibusineksensuurimmatyritykset".(113) o SATUry:njäsenluettelo(112) o Markkinointiviestinnäntoimistojenliitonsuurimmat jäsenyritykset(50) yritysluettelostapoistettiinpäällekkäisyydetsekäyritykset,joiden toiminnanpääosaeiolemediasisältöjenalueella tilattiinsuomenasiakastietooy:ltätiedotyritystenliikevaihdoista vuosilta2006ja2007;tietojatäydennettiinosinkauppalehden verkkopalvelusta yllämainittujenrekisterienlisäksiyritysluetteloatäydennettiin Markkinointi&MainonnanjulkaisemallaMediayhtiöttop50 listalla; vuoden2007liikevaihtotiedotkerättiinkauppalehdenverkkopalvelusta 1.3 Selvityksenrakenne Luku2käsitteleemedia javiihdetoimialaakokonaisuutena.luvussa tarkastellaanmyösmainontaasekäinternet jamobiilikanavienerityispiirteitä. Luvut3 7tarkastelevatmediakentäneriosa alueita. Luvussa8esitetäänyhteenvetojajohtopäätöksiämedia alastajasen kehityksestä.

7 Media2009 7(40) 2 Media javiihdetoimiala 2.1 Markkinatjakehityssuunnat Media alanmarkkinaonollutpitkääntasaisessakasvussa.teknologianja toimintatapojenmuutosonvaikuttanuteritavoinerialatoimialojen menestykseen,muttakokonaisuutenamediankäyttöniinkuluttajienkuin yrityskäyttäjienkinosaltaonlisääntynyttasaisestijamyösalanliikevaihtoon noussut. Media alaakutsutaanyleisestimyösmedia javiihdetoimialaksi,sillävaltaosa mediasisällöistävoidaanlukeaviihteeksi.viihdekattaalisäksiteemapuistotja vastaavatperinteisenmedianmäärittelynulkopuolellejäävätpalvelut. Laskusuhdanteessakuluttajillavoiollaenemmänaikaa,mikäomaltaosaltaan lisäämediankäyttöä,vaikkatoisaaltamedialletärkeätmainostulotovatkin taantumissauhattuina.tässäselvityksessäesitetytmarkkinaennusteeton pääosinlaadittuennenkansainvälisenfinanssikriisinpuhkeamista. Finanssikriisinmittasuhteetovatyllättäneetkäytännössäkatsoenkaikki,joten selvityksessäreferoitaviintulevaisuuttakoskeviinennusteisiinonsyytä suhtautuatavallistakinkriittisemmin Kansainvälinenmediamarkkina Media javiihdetoimialan(mediaandentertainment)maailmanlaajuinen volyymivuonna2008oli1.700mrd$javuonna mrd$. Keskimääräinenvuosikasvutälläjaksollaon6,6%.Näissä Pricewaterhousecoopersin(PwC)luvuissamedianmarkkinaonmääritelty varsinlaajasti,mukaanonluettumm.teemapuistot,internet yhteydetja uhkapelit. StrategyAnalyticsinmääritelmänmukaanmedia alanmarkkinankokovuonna 2008oli845miljardiadollaria.Tällöinmedia alaanonluettumukaantvja elokuva,musiikki,pelitjamainonta.internet jamobiilikanavanosuustästä volyymistäon90miljardiadollaria. Pohjois Amerikanosuusmaailmanmediamarkkinastaonn.40%,Euroopann. 30%jaAasian Tyynenmerenalueenn.20%. MarkkinankasvuonvoimakkaintaAasian Tyynenmerenalueella(8,8%/vuosi) sekälatinalaisessaamerikassa(10,6%/vuosi).

8 Media2009 8(40) Media alanerisegmentitvoidaanjaotellaneljäänryhmäänvuotuisen kasvuvauhdinmukaan(luvutpwc;keskimääräisetvuosikasvut ): voimakaskasvu:internet mainonta(19,5%),internet yhteydet(12,1%), videopelit(10,3%),tv tilaus jalupamaksut(10,1%) keskitasonkasvu:urheilu(6,5%),kasinopelit(6,5%),tv mainonta(5,9 %),elokuvat(5,3%),teemapuistot(5%) hidaskasvu:kuluttaja aikakauslehdet(3,5%),b to b julkaisut(3,2%), kirjat(2,8%;sis.koulukirjat),sanomalehdet(2,2%) volyyminlasku:äänitteet( 0,6%) Digitaalistenjamobiilipalveluidenosuusvuonna2007oli5%toimialan liikevaihdosta.2012näidenpalveluidenvolyymisaavuttaa11%tasontoimialan volyymistäeli234mrd$(pwc) Kansainvälinentietoliikenteenmarkkina Kansainvälinentietoliikenteenpalveluiden(operaattorien)markkinaonvuonna 2007kooltaann.1600miljardiadollaria.Lähivuosienvuosikasvuksiodotetaan 4,4%(Gartner).Tästäsummasta mobiilioperaattoritoiminnanosuusonnoin770miljardiadollaria internet jamobiili internet yhteyksienosuusonnoin200miljardia dollaria Sisältöjendigitalisoituessajaperustietoliikenteenhintojenlaskiessa tietoliikennetoimialanintressimediasisältöihinkasvaaedelleen Suurimmatmediayhtiöt Maailmansuurimmatmediayhtiötonlueteltuallaolevassataulukossa. Taulukko1.Maailmansuurimmatmediayhtiöt.(Fortune500,Bertelsmannin tilinpäätös) yhtiö liikevaihto2007 liikevaihto2006 huom. mrd$ mrd$ TimeWarner 46,6 44,8 WaltDisney 35,9 34,3 NewsCorp. 28,7 25,3 Bertelsmann 24,4 28,6 tilinpäätösvaluutta EUR

9 Media2009 9(40) Muitamedia alallatoimiviayhtiöitä Seuraavaantaulukkoononkoottumedia alankannaltarelevantteja teknologiayhtiöitäsekäeräitäpienempiämediayhtiöitä. Taulukko2.Muitamedia alallatoimiviayhtiöitä.(fortune500;yhtiöiden tilinpäätökset;*=tilikausi04/07 03/08) yhtiö liikevaihto2007, huom. mrd$ GeneralElectric 176,7(15,4) (NBCUniversalinosuus) AT&T 118,9 Sony 77,1*(18,1*) tilinpäätösvaluuttajpy (pelitjaelokuvat) Nokia 66,4 tilinpäätösvaluuttaeur Vodafone 61,2* tilinpäätösvaluuttagbp Microsoft 51,1 Apple 24,0 Google 16,6 BBC 7,6* tilinpäätösvaluuttagbp Mediaset 5,3 tilinpäätösvaluuttaeur SanomaWSOY 3,8 tilinpäätösvaluuttaeur 2.2 MediatoimialaSuomessa MediamarkkinaSuomessa Suomenjoukkoviestintämarkkinoidenjakautumistavuonna2007ontarkasteltu allaolevassataulukossa.internetinkasvuonpitkäänjatkunuttrendi,joskin kasvuprosenttionpudonnutedellisenvuoden32:staalle20:n.merkillepantavaa ontelevisionvoimakaskasvu,mihinomaltaosaltaanonvaikuttanutmaksu tv:n läpilyönti.

10 Media (40) Taulukko3.JoukkoviestintämarkkinatSuomessa.Liikevaihdotkäsittävät kuluttajienkäyttämänrahamääränsekämainonnan.(tilastokeskus) media liikevaihto2007, milj. liikevaihdon vuosimuutos,% Päivälehdet(7 4 päiväiset) ,4 Muutsanomalehdet(3 1 päiväiset) 127 4,6 Ilmaislehdet 103 1,2 Aikakauslehdet 752 4,4 Kirjat(sis.multimediatallenteet) 564 5,4 Mainospainotuotteet 350 3,2 Graafinenjoukkoviestintäyhteensä ,9 Televisio(sis.julkisenpalvelunradio) ,8 Radio 49 0,3 Internet(sis.mainonta,onlinehakemistot,maksusisällöt) ,6 Sähköinenviestintäyhteensä ,0 Äänitteet 100 1,0 Videot(DVD&VHS) 150 0,7 Elokuvateatterit 53 1,1 Tallenneviestintäyhteensä 303 1,1 Kokojoukkoviestintä ,3 PelitoimialanvuosivolyymiSuomessaonnoin100miljoonaaeuroa Suurimmatmediayhtiöt Taulukossa4onyhteenvetoSuomen10suurimmastamediayhtiöstäjaniiden keskeisistädigitaalisistapalveluista.

11 Media (40) Taulukko4.Suomensuurimmatmediayhtiöt. yhtiö lv.2007, keskeisetdigitaalisetpalvelut milj. SanomaOyj 2926 oppimateriaalit(sähköisetjärjestelmätja materiaalitesim.opit palvelu) televisiojaradio(nelonenmedia,welho) verkkopalvelut(uutisetjaviihde, yhteisöllisetverkkopalvelut,pelit) Yleisradio 385 televisiojaradio internet,laajakaista jamobiilipalvelut sekäteksti tv(yle.fi,yleareena,yle Eläväarkisto,YLETeksti tv) TS Yhtymä 336 televisiojaradio:turkutv,turun KaapelitelevisioOy(6,7M ), paikallisradiotoiminta(1,1m ) TurunTietokuvaOy(valokuvausja videotuotanto)2,6m LuoviaOy(digimedia)3,3M AlmaMedia 329 osittainmaksullisetverkkopalvelut (Kauppalehti.fi,ePortti) markkinapaikat(esim.etuovi.com, Monster.fi,Autotalli.com)30,0M Otava Kuvalehdet 234 YhtyneidenKuvalehtienverkkoliiketoiminta:esim.Plaza portaali,nettiauto, Nettivene,golfpiste.com SuomenKuvapalveluOy MTV 200 televisiojaradio(mtv3,sub,mtv3 Kanavapaketti,RadioNova) verkkomedia(mtv3.fi) o esim.netti tv,mobiilipalvelut, mainonta,verkkokauppa Fonecta 160 internetissäjamatkapuhelimissatoimivat hakemistopalvelut Edita 148 Content divisioona(kustannustoiminta) 24,7M MorningDigitalDesign(digimedia)2,3M Talentum lehteäverkkosivustoineen verkkopalvelujenosuus5,6m Keskisuomalainen 105 lehtienverkkopalvelut Arena palvelut1,8m Luetteloylimiljoonaneuronliikevaihdonmediayhtiöistäonliitteessä Media alankasvuyhtiöt Kasvuyhtiöidenlistaanonpoimittuyrityksiä,joidenliikevaihtotiedotvuosilta 2006ja2007ovatolleetsaatavillamarraskuussa2008SuomenAsiakastieto

12 Media (40) Oy:ltäjajoidenvuoden2007liikevaihtoonyli euroa.Poiminnattehtiin Digibusiness.fi yritysrekisteristäsekämarkkinointiviestinnäntoimistojenliitto MTLry:n,SuomenaudiovisuaalisenalantuottajatSATUry:njaUudenmaan digitaalistensisältöjenosaamiskeskuksenluetteloista. Taulukko5.Media alankasvuyrityksetsuomessa. Yritys Liikevaihto 2007, Lv kasvu Farmind Oy ,3 % FremantleMedia Finland Oy ,6 % Markkinointiviestintä Dialogi Oy ,2 % SnooBI Oy ,1 % Darwin Oy ,5 % Apaja Online Entertainment Oy ,1 % TBWA\PHS Helsinki Oy ,2 % Sulake Corporation Oy ,6 % Idean Enterprises Oy ,7 % Subtv Oy ,8 % Digitaalinen Mainostoimisto Byroo Oy ,6 % Tarinatalo Oy ,1 % AAC Noodi Oy ,7 % BrandSon Oy ,8 % Mainostoimisto Satumaa Oy ,6 % Eppu Normaali Oy ,9 % MRP Matila Röhr Productions Oy ,9 % Really Helsinki Oy ,9 % Rovio Mobile Oy ,3 % Opinsys Oy ,8 % Taulukkoatulkittaessaonotettavahuomioon,ettäyhdenvuodenkasvuprosentti antaavainsuuntaa antavankuvanyrityksenkasvuvauhdista. 2.3 Mainontajamarkkinointiviestintämedianansaintamallina Mainontaonmerkittäväansaintamallivaltaosallemediakanavista.Myös huomattavaosauusistainternet sisältöpalveluistaperustuu mainosrahoitteisuuteen.sitenmainonnanvolyyminjamuotojenkehitys vaikuttaaoleellisestimedia alankehitykseen Mainonnankehityserimedioissa Mainonnankehitystäerimedioissakuvaavatallaolevatkaksitaulukkoa. Televisioonedelleensuurinmainosmedia.Senlukujaovatvuonna2008 nostaneetsuureturheilutapahtumat.internet mainontakasvaavoimakkaimmin jaseonsaavuttanutjomerkittävänmainosmedianaseman.

13 Media (40) Allaolevissataulukoissaontietoamediamainonnankehityksestävuosina Uusimpienennusteidenmukaanvuoden2009mediamainonnanrahallinen volyymilaskee0,2%edellisvuodesta.voimakkaimminkasvaainternet mainonta (18%).Muillemainonnanmuodoille,erityisestilehtimainonnalleodotetaan vaikeuksia.(zenithoptimedia) Internet mainontaaheikossasuhdannetilanteessaauttaamitattavuussekä mahdollisuustoteuttaamainonnanperillemenoonperustuviaveloitusmalleja (klikkaus jaostopohjaisetmallit). Vuonna2010mediamainontakääntyyuudelleenkasvuun.Vuonna2010 kasvuksiennustetaan5,5%javuonna20115,8%.(zenithoptimedia) Taulukko6.Kansainvälisenmediamainonnanjakaumamedioittain,mrd$. (ZenithOptimedia12/2007) Sanomalehdet 123,0 124,0 127,4 Aikakauslehdet 53,0 54,4 56,4 Televisio 160,4 168,4 180,3 Radio 35,3 36,5 37,8 Elokuva 1,9 2,0 2,2 Ulkomainonta 23,5 25,1 27,1 Internet 27,2 36,0 44,6 Yhteensä 424,3 446,4 475,8 Taulukko7.Kansainvälisenmediamainonnanjakaumamedioittain,osuuskoko mediamainonnasta,%(zenithoptimedia; luvut:12/2007;2011luvut: 12/2008) Sanomalehdet 29,0 27,8 26,8 21,2 Aikakauslehdet 12,5 12,2 11,9 10,4 Televisio 37,8 37,7 37,9 38,5 Radio 8,3 8,2 7,9.. Elokuva 0,4 0,4 0,5.. Ulkomainonta 5,5 5,6 5,7.. Internet 6,4 8,1 9,4 15,6 Internet mainonnastasuurinosuusonhakusanamainonnalla,seuraavaksi suurimmatinternet mainonnanmuodotovatbanneritjaluokitellutilmoitukset. USA:ssavuonna2007hakusanamainonnanosuusinternet mainonnastaoli40%, bannereiden22%jaluokiteltujenilmoitusten18%(iab).hakusanamainonta lisääedelleenosuuttaan,luokiteltujenilmoitustenosuuspuolestaanonlaskussa.

14 Media (40) MainontaSuomessa MediamainonnanrahamääräinenvolyymiSuomessavuonna2007oli1,2 miljardiaeuroa.mainonnanjakaumakanavittainonesitettyallaolevassa taulukossa. Taulukko8.MainonnanmääräSuomessa(MTL,TNSGallup). milj.,2008 muutos osuus Sanomalehdet 688 3,8% 45,8% Aikakauslehdet 202 4,0% 13,4% Painetuthakemistot 94 +3,5% 6,3% Televisio ,3% 17,9% Radio 51 +7,4% 3,4% Elokuva 3 +32,8% 0,2% Ulkomainonta 44 +4,7% 2,9% Internet ,2% 10,1% Yhteensä ,7% 100,0% SanomalehtimainonnanosuusSuomessaonläheskaksinkertainen kansainväliseenkeskiarvoonverrattuna(45,8%vs.26,8%).vastaavastimuiden mainonnankanavienosuussuomessaonhuomattavastikansainvälistäosuutta pienempi. Internet mainonnastabannereidenjaluokiteltujenilmoitustenosuuson78,1 miljoonaaeuroajahakusanamainonnanjasähköistenhakemistojen73,5euroa Uudetansaintamallitjakehityssuunnat Perinteisestimitattavanmediamainonnanrinnalle erityisestiverkkomediaan onsyntynytlukuisiamuitakinmainonnanjamarkkinointiviestinnänmuotoja, esimerkiksi: tapahtumamarkkinointi jakelutiemarkkinointi(markkinointiostotapahtumanaikana) sponsorointi pakkaussuunnitteluja design hakusanamainonta yhteisömarkkinointijaweb2.0 digitaalikyltitys(digitalsignage) mobiilimarkkinointi advergaming viraalimarkkinointi

15 Media (40) Markkinoinninkeinovalikoimanvoidaanodottaamonimuotoistuvanmyös jatkossa,milläonvaikutustamyösmedianansaintaan.jotkutuudet markkinoinninmuodotvievättulojaperinteiseltämedialta(esimerkiksi tapahtumamarkkinointi)kuntaasjotkutmuodotedesauttavatuusienmedioiden ansaintaa(esimerkiksiyhteisömarkkinointi). Uusistamainonnankanavistamobiilimainonnalleonennustettukasvua,sillä kanavamahdollistaaainakinperiaatteessaaikaanjapaikkaanliittyvän kohdistamisen.markkinankokotänävuonnaonluokkaa4,6miljardiadollaria, mistäsummasta4,2mrd$ontekstiviesteinälähetettävääsuoramarkkinointia (emarketer). 2.4 Internetjamobiilisisältöjenjakeluteinä Useimmillamedianosa alueillaainakinosasisällönjakelustasiirtyyjaon siirtynytinternet jamobiilikanaviin.tässäkohdassatarkastellaaninternet ja mobiilikanavienerityispiirteitä. Online jamobiilisisältöjenkokonaismarkkinavuonna2008onn.90miljardia dollaria(strategyanalyticsjapwc) Internet jamobiilikäyttäjät Maailmanihmisistä22,7%käyttääinternetiä(2007tieto;Tilastokeskus). Korkeimmaninternet käyttöpenetraationmaatonlueteltuallaolevassa taulukossa. Laajakaistaliittymiäonmaailmanlaajuisesti400miljoonaa(PointTopic,tilanne 11/2008). Taulukko9.Internet käyttöpenetraatioltaansuurimmatmaat.(tilastokeskus, 2007tiedot;minivaltiotjätettypois) valtio internet-penetraatio, % laajakaistayhteydet per 100 asukasta 1. Alankomaat 91,6 33,5 2. Kanada 84,9 27,6 3. Norja 80,7 30,6 4. Uusi-Seelanti 79,5 22,5 5. Ruotsi 76,5 34,3 6. Japani 73,6 22,5 7. Yhdysvallat (USA) 72,9 23,9 8. Luxemburg 71,9 24,2 9. Korean tasavalta (Etelä-Korea) 71,7 30,5 10. Suomi 68,1 30,6 11. Britannia 65,9 25,6 12. Islanti 65,0 0,0

16 Media (40) Maailmassaon3,8miljardiamatkapuhelinliittymää.Näistän.11%onnopeita, kolmannensukupolventeknologiaanperustuvialiittymiä.(gsmainfolink, tilanne9/2008) Internetjakelutienä Online sisältöjenansaintaperustuuyleisimminmainonnallejajossainmäärin sisältömaksuille.sisältömaksutovatkäytäntönäelokuvien,tv ohjelmien, musiikin,peliensekäyritystentietopalveluidenosalla.näidenvolyymejä tarkastellaanedempänäkyseistenosa alueidenkohdalla. Internet mainonnan44,6miljardindollarinvuosivolyymistämerkittäväosa kohdistuuonline sisällöille.lisäksionline mediatansaitsevattuloja tilausmaksuina. Monessatapauksessainternet sisällönroolionmyöstukeamuissakanavissa esimerkiksisanoma taiaikakauslehtenä toimitettavaasisältöä.tällöin lehtisisältöonuseinmaksullistajainternet sisältökuluttajallemaksutonta. Käyttäjämääriltäänsuurimpiaverkkomedioitaonlueteltuallaolevissa taulukoissakansainvälisenjasuomenmarkkinankäytönmukaan.järjestys perustuualexanylläpitämään,käyttömääriäkuvaavaanindikaattoriin (www.alexa.com). Taulukko10.Käytetyimmätverkkomediatmaailmassa(Alexa,tilanne12/2008). 1. Yahoo! 2. Google 3. YouTube 4. WindowsLive 5. Facebook 6. MicrosoftNetwork(MSN) 7. MySpace 8. Wikipedia 9. Blogger.com 10. Yahoo!Japan

17 Media (40) Taulukko11.Käytetyimmätsuomalaisetverkkomediat(Alexa,tilanne12/2008). 1. GoogleSuomi 2. YouTube 3. Google 4. WindowsLive 5. IRC Galleria 6. Facebook 7. MicrosoftNetwork(MSN) 8. Iltalehti 9. Suomi Wikipedia EsimerkiksiIltalehtiilmoittaaviikottaiseksikävijämääräkseen1,6miljoonaaeri kävijää Mobiilikanavajakelutienä Mobiilisisältöliiketoiminnanarvoverkkopoikkeaamuistasisältöliiketoiminnoistaoperaattorienvahvanroolintakia.Matkapuhelinpalvelutovat toteutukseltaanmelkosuljettujajaoperaattoreillaontämänvuoksikeskeinen asema.operaattoreidentekemätstrategiapäätöksetvaikuttavatsitenoleellisesti mobiilisisältöjenliiketoiminnankehitykseen. Mobiilisisältöjenkäyttökelpoisuuttajakäyttöälisäämobiiliverkkojen nopeutuminensekäkiinteänkuukausihinnanmobiililaajakaistaliittymien yleistyminen. Mobiili internetinkäyttäjienosuuksiakaikistamatkapuhelinkäyttäjistäeräillä markkinoillaonesitettyallaolevassataulukossa. Taulukko12.Mobiili internetinkäyttäjienosuuskaikistamatkapuhelinkäyttäjistä eräillämarkkinoillaq12008.(nielsenmobile) Markkina alue Mobiili internet käyttäjienosuus Yhdysvallat 15,6% Britannia 12,9% Italia 11,9% Venäjä 11,2% Espanja 10,8% Thaimaa 10,0% Ranska 9,6% Saksa 7,4% Kiina 6,8% Filippiinit 3,4%

18 Media (40) Myösmobiililaitteidenominaisuudetkehittyvätparemminsisältöjenkulutustaja luomistatukeviksi.vuonna2007ns.älypuhelimienosuus matkapuhelinlaitemarkkinan144miljardindollarinvolyymistäoli27%,mutta vuonna2013älypuhelimettuovat200miljardinlaitevolyymistä47%eli95 mrd$(informa). Mobiilisisällöistäovatavainasemassahakupalvelut,personointipalvelut(omat soittoäänetjne.),musiikinlataus,kuvatjakuvaaminen,erilaisettietopalvelut sekämobiiliostaminen(juniper). Mobiilisisältöjenmaailmanlaajuinenmarkkinavuonna2008olin.50miljardia dollariajavuonna2013n.167miljardiadollaria.sisällöntuottajienosuus liikevaihdostanouseesamallaajanjaksolla54%:sta68%:iin,tietoliikenneoperaattorienosuusvastaavastilaskee.(juniper) Juniperinmukaanvuonna2013puoletmobiilikäyttäjistäelikaksimiljardia käyttäjääonostanutmobiililaitteillaandigitaalisiatuotteita.pääosatästä ryhmästäonaasiassajalänsi Euroopassa. ApplenAppStorestaontullutsuunnannäyttäjämobiilisovellustenjakelussa. MyösmuidentoimijoidenodotetaanjatkossapanostavanmobiilisovellustenjasisältöjentarjontaanApplenesimerkinmukaisesti.AppStoressaontarjolla sovellusta.Applenilmoituksenmukaantammikuuhun2009mennessä AppStorestaontehty500miljoonaasovelluslatausta. Mobiilipalveluidenpotentiaalinenkasvualueonmobiilipalveluinatoteutettava pankki jarahoitustoiminta.erityisestiaasiassajakehittyvillämarkkinoilla monetoperaattoritpanostavatvoimakkaastipankkitoimintaan.vaikka pankkitoimintaeisuoraanliitykäänmediaan,sillävoiollavaikutustakuluttajien tapaankäyttäämobiililaitteita. 3 Televisio,elokuvajaradio 3.1 Markkinajakehityssuunnat Maailmantelevisio jaradiotoimialan(broadcastingindustry)volyymivuonna 2007oli284miljardiadollaria.Vuonna2010markkinankoonodotetaanolevan 326mrd$,mikämerkitsisikeskimäärin4,7%vuosikasvua.(Datamonitor; Ofcom)

19 Media (40) Yhdysvallatonsuurinmarkkina132miljardindollarinvolyymillään,Euroopassa toimialankokoon73mrd$(datamonitor).myöstoimialankokosuhteessa väestöönonkorkeinyhdysvalloissa:380dollariapercapita(ofcom). Vuoden2007volyymistämainostulojenosuusoli52%,tilausmaksujen36%ja lupamaksujen13%.euroopassaluvutovat:mainostulot43%,tilausmaksut31 %,lupamaksut26%.tilausmaksujenosuusonhitaastinoussutjamainostulojen osuushitaastilaskenutviimevuosienaikana.absoluuttisinluvuinmyös mainostulotovatkasvaneet.(datamonitor) Maksu tv:nasemavaihteleeeuroopassavoimakkaastimaittain:italiassa21% talouksistatilaamaksu tv palveluita,hollannissa99%.italianmaksu tv kuitenkinkasvaavoimakkaimminsuuristaeuroopanmaista,vuosikasvuonyli 10%:ntasolla.(Ofcom) Tv sisältöjenmarkkinaperustuumarkkina aluekohtaistenesitysoikeuksien myyntiin.myösmerkittävimmätinternet tv palvelutonrajattunäkymäänvain omallemarkkina alueelleen. Euroopassatoimivuonna2008yhteensä6.500televisiokanavaa.Vuoden2007 lopussaeuroopassaoli258video on demand palvelua.(europeanaudiovisual Observatory)Taantumajainternet tv tarjonnankasvuvoivatlaittaapienten kohderyhmientv kanavatahtaalle. Keskeinentv toimialaanvaikuttavamuutosonvähitellentapahtuva teräväpiirtolähetystenyleistyminen.yhdysvalloissa23%kotitalouksistakatsoo teräväpiirtolähetyksiä(nielsen). 3.2 Televisionjakelutiet Maanpäällinentv jakeluonvahvistanutvälilläselvästikinheikentynyttä asemaansatv verkkojendigitalisoinninmyötä.kaapeli jasatelliittijakeluovat olleethyvässäkasvussa.koskakaapeli jasatelliittijakeluunuseinliittyyainakin osanamaksu tv,heikentynyttaloudellinenilmastovoihidastaaniidenkasvua. IPTVkasvaaisoillaprosenttiluvuilla,muttaonvieläkokonaisuutenapienitekijä Maanpäällinen Maanpäällisentv lähetystoiminnanliikevaihdostaeiolekäytettävissäarvioita. Maanpäällisenlähetystoiminnanarvoverkkoeroaamuistajakeluteistäusein siten,ettälähetysoperaattoritoimiipuhtaastijakeluyhtiönä,kuntaaskaapeli, satelliitti jaiptv yhtiöilläonmyösmaksu tv liiketoimintaa. Euroopanmaistamaanpäällinenlähetysonyleisindigi tv:nvastaanottotapamm. Ranskassa,Espanjassa,ItaliassajaBritanniassa.

20 Media (40) Kaapeli Kaapeli tv toimialanmaailmanlaajuinentelevisiotoiminnanliikevaihtovuonna 2008olinoin40miljardiadollaria.Summajakautuupuoliksimainos ja tilaustulojenkesken.vuosikasvuvuodelle2009jääneealle5%:n.(snlkagan) Hollannindigi tv jakeluperustuuyli80 prosenttisestikaapelijakeluun.kaapelitv:lläonvahvaasemamyösmm.yhdysvalloissa,kanadassa,saksassasekämyös Suomessa Satelliitti Televisiolähetyksiinkäytettyjensatelliittipalveluidenliikevaihtovuonna2007oli 50miljardiadollaria.(SatelliteIndustryAssociation) EuroopanmaistaIrlannissajaPuolassasatelliittionyleisindigi tv:njakelutie IPTV IPTV:llätarkoitetaanIP teknologiallatoteutettavaatelevisiolähetystoimintaa, jokayleensätapahtuusuljetuissatietoliikenneverkoissa.kuluttajatarvitsee IPTV:nkatsomiseenIPTV digiboksinsekäyleensämyösiptv maksu tvtilauksen.(avoimessainternetissälähetettäväätv sisältöätarkastellaan edempänätässäselvityksessä.) Vuonna2008maailmassaoli19,6miljoonaaIPTV lähetyksiävastaanottavaa kotitaloutta,kasvuaedellisestävuodestaon64%.iptv talouksienosuus kaikistamaailmankotitalouksistaon1,1%.iptv toiminnanliikevaihtovuonna 2008on4,5mrd$.Vuonna2012IPTV talouksienosuudenodotetaanolevan2,8 %jatoiminnanliikevaihdon19mrd$.(gartner) Kaikistamaksu tv katsojista3%oliiptv katsojiavuonna2008.osuusnousee 14%:iinvuonna2013.Samallaaikavälilläkaapelikatsojienosuusmaksu tvkatsojistalaskee76%:sta61%:iin.(pyramidresearch) Vuonna2008EurooppaolitilaajamääriltäänjohtavaIPTV maanosa(8,2 miljoonaakotitaloutta),kuntaasliikevaihdoltaansuurinmarkkinaonusa(2 mrd$).(gartner) 3.3 Vuorovaikutteinentvjatv/sms palvelut Vuorovaikutteineneliinteraktiivinentelevisioonmenestynytmaininnan arvoisestivainbritanniassa.britannianmarkkinavolyymistäantaakuvaabbc:n

21 Media (40) vuorovaikutteisiintv palveluihinbudjetoimasumma:25miljoonaapuntaa seuraavanviidenvuodenjaksolle. Varsinaistatv laitteeseenkytkettyävuorovaikutteisuuttamerkittävämpää liiketoimintaaovattv ohjelmiinliittyvätsms äänestykset.niiden liiketoimintavolyymistäeiolekäytettävissäluotettaviaarvioita,muttaainakin joidenkintv tuotantojenkohdallakyseessäonmerkittävätulovirta. Vuoden2007ensimmäisenneljänneksenaikanaUSA:ssatv ohjelmiensmsäänestyksettoivatliikevaihtoa35miljoonaadollaria(telephia/nielsenmobile). YhdysvaltojenvastaviimeaikoinayleistynyttekstiviestittelynostaneetvohjelmienSMS vuorovaikutuksenmäärää.selvityksentekijöidenarvionmukaan USA:nSMS tv äänestystenvolyymitänävuonnaonluokkaa200miljoonaa dollariajaeuroopassa300miljoonaadollaria.aasiassamaksullisten tekstiviestienkäyttöonvähäisempää. 3.4 Internet videoja tv Euroopanonline videomarkkinanarvoksiarvioidaanvuonna20081,4mrd$ja vuonna20126mrd$,mikämerkitseekeskimääräistäyli40%:nvuosikasvua. Suuristamaistaonline videotovatsuosituimpiaespanjassa,britanniassaja Italiassa,kuntaasSaksassajaRanskassaniitäkatsotaansuhteellisesti vähemmän.(strategyanalytics) Internetissäjaeltavattv ohjelmatjaelokuvatolivatmaailmanlaajuisestivuonna 2008n.4miljardindollarinmarkkina.ABIResearchinmukaanmaailmassaon vuoden2008lopussa563miljoonaaonline videoidenkatsojaa.vuonna2013 katsojiaonjoyli900miljoonaa. Internet videopalveluidentoiminnanvolyymejäkuvaavatseuraavattiedot: ITunesmyy1,5miljoonaatv ohjelmajaksoaja elokuvaaviikossa Hulu palvelustakatsottu119miljoonaastreamiakuukaudessa(heinäkuu 2008) BBC:nilmaiseniPlayer palvelunkuukausittaisettv ohjelmien latausmäärätovatyli20miljoonaaohjelmaakuukaudessa Internet videoidenalueellaonmyössyntynytjasyntyytoimijoita,jotkatoimivat perinteisiätoimintatapojarikkovillaliiketoimintamalleilla.esimerkiksisling Mediareitittääkotivastaanottimeentulevantv sisällöninternet yhteydenkautta vaikkapakannettavalletietokoneelletoisellepuolellemaailmaa.suomalainen TV kaistatallentaailmaiskanaviensisältöäjatoimiikäyttäjilleenautomaattisena tallentavanadigiboksina.uudenlaisiintoimintamalleihinliittyyuseinsuuriakin erimielisyyksiätekijänoikeusasioistajapalveluidenlainmukaisuudesta.

Pohjoismaat digitaalisessa uutismaisemassa

Pohjoismaat digitaalisessa uutismaisemassa Pohjoismaat digitaalisessa uutismaisemassa UUTISMEDIA VERKOSSA 2016 REUTERS INSTITUTE DIGITAL NEWS REPORT 2016 Esa Reunanen 1.9.2016 SISÄLTÖ Tausta ja metodologia Uutislähteet, laitteet ja luottamus uutisiin

Lisätiedot

Tapio Kallioja toimitusjohtaja. Capital Markets Day 14.5.2003. SWelcom 14.5.2003

Tapio Kallioja toimitusjohtaja. Capital Markets Day 14.5.2003. SWelcom 14.5.2003 Tapio Kallioja toimitusjohtaja Capital Markets Day Nykyiset toiminta-alueet Kaupallinen televisio Digitaalinen maanpäällinen televisio Kaapelitelevisio Laajakaista-internet Digitaalinen kaapelitelevisio

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1 3/2007. Toimitusjohtaja Hannu Syrjänen 3.5.2007

Osavuosikatsaus 1 3/2007. Toimitusjohtaja Hannu Syrjänen 3.5.2007 Osavuosikatsaus 1 3/27 Toimitusjohtaja Hannu Syrjänen 3.5.27 Avainluvut Avainluvut Milj. euroa 1 3/27 1 3/26 Muutos, % 1 12/26 Liikevaihto 663,7 612,5 8,4 2742,1 Liikevoitto 54, 45,6 18,4 292,5 % liikevaihdosta

Lisätiedot

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus joulukuu 2014. 4.12.2014, Lasse Krogell

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus joulukuu 2014. 4.12.2014, Lasse Krogell Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus joulukuu 2014 4.12.2014, Lasse Krogell Yritysrakenne TOL 181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut Lähde: Tilastokeskus Vuosi Yrityksiä Henkilöstö Liikevaihto

Lisätiedot

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus toukokuu 2015. 13.5.2015, Lasse Krogell

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus toukokuu 2015. 13.5.2015, Lasse Krogell Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus toukokuu 2015 13.5.2015, Lasse Krogell Yritysrakenne 2007-2013 TOL 181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut Lähde: Tilastokeskus Yrityksiä Henkilöstö Liikevaihto

Lisätiedot

MDP in Information Security and CryptogIran 1 1

MDP in Information Security and CryptogIran 1 1 1 (6) B MDP in Futures Studies Australia 1 1 Iran 2 1 3 Itävalta 1 1 Latvia 1 1 Puola 1 1 Suomi 2 6 8 4 20 Tsekki 1 1 Valko-Venäjä 1 1 Venäjä 1 1 2 Viro 1 1 Z_tieto puuttuu 6 3 4 17 30 MDP in Futures Studies

Lisätiedot

2003 ja sen jälkeen. Toimitusjohtaja Hannu Syrjänen. Capital Markets Day 14.5.2003

2003 ja sen jälkeen. Toimitusjohtaja Hannu Syrjänen. Capital Markets Day 14.5.2003 2003 ja sen jälkeen Toimitusjohtaja Hannu Syrjänen Capital Markets Day Sisältö 2 SanomaWSOY tänään Ensimmäisen neljänneksen tulos Markkinaympäristö Strategiset ja taloudelliset tavoitteet Lupausten lunastaminen

Lisätiedot

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus helmikuu 2015. 26.2.2015, Lasse Krogell

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus helmikuu 2015. 26.2.2015, Lasse Krogell Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus helmikuu 2015 26.2.2015, Lasse Krogell Yritysrakenne TOL 181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut Lähde: Tilastokeskus Vuosi Yrityksiä Henkilöstö Liikevaihto

Lisätiedot

Alma Media Oyj Varsinainen yhtiökokous 12.3.2008. Kai Telanne toimitusjohtaja

Alma Media Oyj Varsinainen yhtiökokous 12.3.2008. Kai Telanne toimitusjohtaja Alma Media Oyj Varsinainen yhtiökokous 12.3.2008 Kai Telanne toimitusjohtaja Esityksen sisältö Alma Media tänään Toimintaympäristö 2007 Alma Median tulos 2007 Tulevaisuuden näkymät Alma Media Oyj 12.3.2008

Lisätiedot

SanomaWSOY Kasvava eurooppalainen viestintäyhtiö

SanomaWSOY Kasvava eurooppalainen viestintäyhtiö SanomaWSOY Kasvava eurooppalainen viestintäyhtiö Toimitusjohtaja Hannu Syrjänen 28.2.2007 eq Pankki SanomaWSOY Agenda SanomaWSOY lyhyesti SanomaWSOY:n strategian painopisteet Liite 1: Median trendejä Hannu

Lisätiedot

Mediavertailu Sisältöotsikot:

Mediavertailu Sisältöotsikot: Mediavertailu Yritysmaailman viestinnän ja markkinoinnin kanavat ovat muuttumassa nopeasti. in käyttömuodot yleistyvät kovaa vauhtia samalla, kun panostus painettuun mainontaan laskee. Sisältöotsikot:

Lisätiedot

Matkailutilasto Marraskuu 2016

Matkailutilasto Marraskuu 2016 Matkailutilasto kuu 2016 1 YHTEENVETO Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät Oulussa 4,4 prosenttia kuussa 2016 Oulussa yövyttiin 42 000 yötä, joista suomalaiset 36 000 ja ulkomaalaiset 6 200 yötä. Yhteensä

Lisätiedot

Media ja mainonta 2010 luvulla

Media ja mainonta 2010 luvulla Media ja mainonta 2010 luvulla VTT Asiakasseminaari 20.9.2010 Anna Viljakainen 2 AGENDA Mediamainonta kansainvälisesti Mediamainonta Suomessa Mediamarkkinoiden kehitystrendit mediaryhmittäin Mediamarkkinoiden

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT TAMMIKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT TAMMIKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT TAMMIKUU 2016 Yöpymiset lisääntyivät 8,1 prosenttia Tammikuussa 2016 Helsingissä yövyttiin 244 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 116 000 yötä ja ulkomaalaiset 128 000 yötä

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1 6/2006. Toimitusjohtaja Hannu Syrjänen 3.8.2006

Osavuosikatsaus 1 6/2006. Toimitusjohtaja Hannu Syrjänen 3.8.2006 Osavuosikatsaus 1 6/2006 Toimitusjohtaja Hannu Syrjänen Mediamainonnan kehitys Ennusteet 2006 2008 2 2006 CAGR milj. USD 06 08, % SUOMI Sanomalehdet 823 1,6 Aikakauslehdet 246 1,2 Televisio 303 1,6 Internet

Lisätiedot

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus maaliskuu , Lasse Krogell

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus maaliskuu , Lasse Krogell Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus maaliskuu 2016 15.3.2016, Lasse Krogell Yritysrakenne. TOL 181 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen Lähde: Tilastokeskus Yrityksiä Henkilöstö Liikevaihto

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden vientiraportti

Teknologiateollisuuden vientiraportti Teknologiateollisuuden vientiraportti Viimeinen havainto 4/2016 30.6.2016 Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta päätoimialoittain *) Pl. henkilöautojen

Lisätiedot

Lentäen tehdyt vapaa-ajan valmismatkat vuosina 2016 ja 2015 (sisältää räätälöidyt matkapaketit sekä pitkät risteilyt ilman lentoa).

Lentäen tehdyt vapaa-ajan valmismatkat vuosina 2016 ja 2015 (sisältää räätälöidyt matkapaketit sekä pitkät risteilyt ilman lentoa). Lentäen tehdyt vapaa-ajan valmismatkat vuosina 2016 ja 2015 (sisältää räätälöidyt matkapaketit sekä pitkät risteilyt ilman lentoa). Ero toteumassa 2016/2015 EUROOPPA 2016 2015 % Koko Espanja yhteensä 235

Lisätiedot

Alma Media Oyj:n yhtiökokous 17.3.2011. Kai Telanne, toimitusjohtaja

Alma Media Oyj:n yhtiökokous 17.3.2011. Kai Telanne, toimitusjohtaja Alma Media Oyj:n yhtiökokous 17.3.2011 1 Kai Telanne, toimitusjohtaja Sisältö Mainonnan markkina 2010 Alma Median tulos 2010 Alma Median markkina-asema Alma Median strategia 2010-2 Mainonnan markkina 2010

Lisätiedot

1 Matkailutilasto elokuu 2016 Kaakko 135. Yöpymiset laskivat 18,8 prosenttia Kotka-Haminan seudulla

1 Matkailutilasto elokuu 2016 Kaakko 135. Yöpymiset laskivat 18,8 prosenttia Kotka-Haminan seudulla 1 Yöpymiset laskivat 18,8 prosenttia n seudulla Elokuussa 2016 n seudulla yövyttiin 20 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 16 000 yötä ja ulkomaalaiset 4 700 yötä (venäläiset 1 500 yötä). Yhteensä yöpymiset

Lisätiedot

Lapin matkailu. lokakuu 2016

Lapin matkailu. lokakuu 2016 Lapin matkailu lokakuu 2016 Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat 7,0 prosenttia Lokakuussa 2016 Lapissa yövyttiin 87 tuhatta yötä, joista suomalaiset yöpyivät 65 tuhatta yötä ja ulkomaalaiset 23 tuhatta yötä.

Lisätiedot

Matkailutilasto Lokakuu 2016

Matkailutilasto Lokakuu 2016 Matkailutilasto Lokakuu 2016 1 YHTEENVETO Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat 4,0 prosenttia Oulussa Lokakuussa 2016 Oulussa yövyttiin 49 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 43 000 yötä ja ulkomaalaiset

Lisätiedot

Matkailutilasto Tammikuu 2016

Matkailutilasto Tammikuu 2016 Matkailutilasto Tammikuu 2016 SISÄLLYSLUETTELO Yhteenveto... 1 Tiivistelmä... 2 Matkailun avainluvut Oulussa... 3 Yöpymiset kansallisuuksittain... 5 Yöpymiset vertailuseuduilla... 6 Tietoa tilastoista...

Lisätiedot

Comptel Corporation

Comptel Corporation Tähän esitykseen sisältyy nykytilanteeseen perustuvia, tulevaisuudennäkymiin liittyviä kannanottoja, jotka sisältävät erilaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä. Tässä esityksessä annetaan ainoastaan tiivistelmä

Lisätiedot

Matkailutilasto Syyskuu 2016

Matkailutilasto Syyskuu 2016 Matkailutilasto Syyskuu 2016 1 YHTEENVETO Rekisteröidyt yöpymiset nousivat 6,6 prosenttia Oulussa Syyskuussa 2016 Oulussa yövyttiin 50 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 41 000 yötä ja ulkomaalaiset

Lisätiedot

ja työmatkalaisten tekemiä. Yöpymisen keskihinta toukokuussa 2016 oli 64,4 euroa

ja työmatkalaisten tekemiä. Yöpymisen keskihinta toukokuussa 2016 oli 64,4 euroa 1 Yöpymiset laskivat 20,9 prosenttia n seudulla Toukokuussa 2016 n seudulla yövyttiin 14 tuhatta yötä, joista suomalaiset yöpyivät 12 tuhatta yötä ja ulkomaalaiset 2 000 yötä (venäläiset 709 yötä). Yhteensä

Lisätiedot

1 Matkailutilasto syyskuu 2016 Kaakko 135. Rekisteröidyt yöpymiset laskivat 16,1 prosenttia Kotka-Haminan seudulla

1 Matkailutilasto syyskuu 2016 Kaakko 135. Rekisteröidyt yöpymiset laskivat 16,1 prosenttia Kotka-Haminan seudulla 1 Rekisteröidyt yöpymiset laskivat 16,1 prosenttia n seudulla Syyskuussa 2016 n seudulla yövyttiin 11 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 9 200 yötä ja ulkomaalaiset 2 100 yötä (venäläiset 899 yötä).

Lisätiedot

Mainosvuosi 2015. Mainosvuosi 2015 TNS

Mainosvuosi 2015. Mainosvuosi 2015 TNS Mainosvuosi 2015 Ad spend trends Kantar Media #Mainosvuosi Kantar Media international ad spend trends Mediamainonnan kehitys on ollut vaatimatonta myös kansainvälisesti viime vuonna. Etelä- ja Itä Euroopassa

Lisätiedot

Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät viisi prosenttia. Kasvua työmatkalaisten yöpymisissä. Majoitusmyynti 25 miljoonaa euroa

Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät viisi prosenttia. Kasvua työmatkalaisten yöpymisissä. Majoitusmyynti 25 miljoonaa euroa HELSINGIN MATKAILUTILASTOT SYYSKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät viisi prosenttia Syyskuussa 2016 Helsingissä kirjattiin lähes 308 000 yöpymistä, joista suomalaisille 133 000 ja ulkomaalaisille

Lisätiedot

1 Matkailutilasto kesäkuu 2016 Kaakko 135. Yöpymiset vähenivät 26,1 prosenttia Kotka-Haminan seudulla

1 Matkailutilasto kesäkuu 2016 Kaakko 135. Yöpymiset vähenivät 26,1 prosenttia Kotka-Haminan seudulla 1 Yöpymiset vähenivät 26,1 prosenttia n seudulla Kesäkuussa 2016 n seudulla yövyttiin 16 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 13 000 yötä ja ulkomaalaiset 3 200 yötä (venäläiset 1 200 yötä). Yhteensä

Lisätiedot

LEHTITALOSTA DIGIAJAN PALVELU- YRITYKSEKSI. Alma Media -esittely osakesäästäjille Helsinki Talous- ja rahoitusjohtaja Juha Nuutinen

LEHTITALOSTA DIGIAJAN PALVELU- YRITYKSEKSI. Alma Media -esittely osakesäästäjille Helsinki Talous- ja rahoitusjohtaja Juha Nuutinen LEHTITALOSTA DIGIAJAN PALVELU- YRITYKSEKSI Alma Media -esittely osakesäästäjille 8.12.2016 Helsinki Talous- ja rahoitusjohtaja Juha Nuutinen 1 Alma Media tänään: kestävää mediaa ja digitaalisia palveluita

Lisätiedot

Matkailun kehitys maakunnissa

Matkailun kehitys maakunnissa Matkailun kehitys maakunnissa 2014 1.12.2015 PÄÄKAUPUNKISEUTU JÄRVI- SUOMI RANNIKKO JA SAARISTO LAPPI JA KUUSAMO Uusimaa 1 (vain pk- seutu) Lappi Etelä- Karjala Ahvenanmaa Varsinais- Suomi Pirkanmaa Etelä-

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT JOULUKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT JOULUKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT JOULUKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät kaksi prosenttia Joulukuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 264 000 yöpymistä, joista suomalaisille 122 500 ja ulkomaalaisille

Lisätiedot

Yöpymiset vähenivät 4 prosenttia. Vähenemistä sekä työmatkalaisissa että vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 24 miljoonaa euroa

Yöpymiset vähenivät 4 prosenttia. Vähenemistä sekä työmatkalaisissa että vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 24 miljoonaa euroa HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HEINÄKUU 2016 Yöpymiset vähenivät 4 prosenttia Heinäkuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 422 000 yöpymistä, joista suomalaisille 185 000 ja ulkomaalaisille 237 000 yötä. Sekä suomalaisten

Lisätiedot

Ulkomaiset matkailijat Suomessa ja pääkaupunkiseudulla v. 2015

Ulkomaiset matkailijat Suomessa ja pääkaupunkiseudulla v. 2015 Ulkomaalaiset matkailijat Suomessa ja pääkaupunkiseudulla 2015 Ulkomaiset matkailijat Suomessa ja pääkaupunkiseudulla v. 2015 Tutkimus ja Analysointikeskus TAK Oy 2 Ulkomaalaiset matkailijat Suomessa 2015

Lisätiedot

Matkailutilasto Helmikuu 2016

Matkailutilasto Helmikuu 2016 Matkailutilasto Helmikuu 2016 SISÄLLYSLUETTELO Yhteenveto... 1 Tiivistelmä... 2 Matkailun avainluvut Oulussa... 3 Yöpymiset kansallisuuksittain... 5 Yöpymiset vertailuseuduilla... 6 Tietoa tilastoista...

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HELMIKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HELMIKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HELMIKUU 2016 Yöpymiset lisääntyivät 5 prosenttia Helmikuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 218 000 yöpymistä, joista suomalaisille 113 000 ja ulkomaalaisille 104 000 yötä (venäläiset

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT MAALISKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT MAALISKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT MAALISKUU 2016 Yöpymiset lisääntyivät 4 prosenttia Maaliskuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 240 000 yöpymistä, joista suomalaisille 118 000 ja ulkomaalaisille 122 000 yötä (venäläiset

Lisätiedot

Talouskasvu jakaantuu epäyhtenäisesti myös vuonna 2017

Talouskasvu jakaantuu epäyhtenäisesti myös vuonna 2017 Talouskasvu jakaantuu epäyhtenäisesti myös vuonna 217 Bkt:n kehitys 217 / 216, % Pohjois-Amerikka: +2,2 % USA +2,2 % Kanada +2, % Etelä- ja Väli-Amerikka: +2,1 % Brasilia +1,2 % Meksiko +2,2 % Argentiina

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HUHTIKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HUHTIKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HUHTIKUU 2016 Yöpymiset lisääntyivät 14 prosenttia Huhtikuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 247 000 yöpymistä, joista suomalaisille 128 000 ja ulkomaalaisille 119 000 yötä (venäläiset

Lisätiedot

Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat viisi prosenttia. Kasvua sekä työmatkalaisissa että vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 23 miljoonaa euroa

Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat viisi prosenttia. Kasvua sekä työmatkalaisissa että vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 23 miljoonaa euroa HELSINGIN MATKAILUTILASTOT MARRASKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat viisi prosenttia Marraskuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 273 000 yöpymistä, joista suomalaisille 152 000 ja ulkomaalaisille

Lisätiedot

Taxfree myynti kasvoi, kasvua odotettavissa myös vuodenvaihteen venäläismatkailuun

Taxfree myynti kasvoi, kasvua odotettavissa myös vuodenvaihteen venäläismatkailuun 1 Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät 19,9 prosenttia n seudulla Lokakuussa 2016 n seudulla yövyttiin 10 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 7 800 yötä ja ulkomaalaiset 2 200 yötä (venäläiset 922 yötä).

Lisätiedot

Yritysrekisteri tietolähteenä. Yritystieto taustat ja suhdannenäkymät Tilastokeskuksen ajankohtaisseminaari 18.2.2010 Suunnittelija Päivi Krzywacki

Yritysrekisteri tietolähteenä. Yritystieto taustat ja suhdannenäkymät Tilastokeskuksen ajankohtaisseminaari 18.2.2010 Suunnittelija Päivi Krzywacki Yritysrekisteri tietolähteenä Yritystieto taustat ja suhdannenäkymät Tilastokeskuksen ajankohtaisseminaari 18.2.2010 Suunnittelija Päivi Krzywacki Yritysrekisteri tietolähteenä 1. Yritysrekisteri 1.1 Tietojärjestelmä

Lisätiedot

1 Matkailutilasto heinäkuu 2016 Kaakko 135. Yöpymiset laskivat 11,1 prosenttia Kotka-Haminan seudulla

1 Matkailutilasto heinäkuu 2016 Kaakko 135. Yöpymiset laskivat 11,1 prosenttia Kotka-Haminan seudulla 1 Yöpymiset laskivat 11,1 prosenttia n seudulla Heinäkuussa 2016 n seudulla yövyttiin 27 tuhatta yötä, joista suomalaiset yöpyivät 23 tuhatta yötä ja ulkomaalaiset 3 400 yötä (venäläiset 1 700 yötä). Yhteensä

Lisätiedot

Mediamainonnan muutosmittari Joulukuu 2012

Mediamainonnan muutosmittari Joulukuu 2012 Mediamainonnan muutosmittari Joulukuu 2012 Ajankohtaista Joulukuussa 2012 mainostettiin 8,1 % vähemmän vuoden 2011 joulukuuhun verrattuna ja kumulatiivinen muutos oli 4,1 %. Ilman vuoden 2012 mediaseurannan

Lisätiedot

Alma Median tulos Q1 2011. Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja 29.4.2011

Alma Median tulos Q1 2011. Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja 29.4.2011 Alma Median tulos Q1 2011 Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja 29.4.2011 1 Agenda Avainkohdat Q1 Markkinoiden kehitys Segmenttikatsaukset Taloudellinen kehitys Q1 ja

Lisätiedot

Tilastokuvioita opintoetuuksien saajamääristä ja kustannuksista. 29.3.2016 Tilasto- ja tietovarastoryhmä

Tilastokuvioita opintoetuuksien saajamääristä ja kustannuksista. 29.3.2016 Tilasto- ja tietovarastoryhmä Tilastokuvioita opintoetuuksien saajamääristä ja kustannuksista 29.3.216 Tilasto- ja tietovarastoryhmä OPINTOTUKIMENOT, OPINTOLAINAT JA TAKAUSVASTUUT Opintotukimenot 199 215 1 Milj. euroa (vuoden 215 rahana)

Lisätiedot

Rajahaastattelututkimus 1.1.-31.12.2011

Rajahaastattelututkimus 1.1.-31.12.2011 Alueelliset tulostukset: Ulkomaiset matkustajat pääkaupunkiseudulla Tulostuksen alueellinen rajaus: Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupungit Rajaustiedot ja niiden käyttäminen: Matkan pääkohde

Lisätiedot

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus Syyskuu , Lasse Krogell

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus Syyskuu , Lasse Krogell Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus Syyskuu 2013 13.9.2013, Lasse Krogell Yritysrakenne 2011 TOL 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen Liikevaihto Henkilöstö Yrityksiä Henkilöstö 1.000 /

Lisätiedot

Tilastokuvioita opintoetuuksien saajamääristä ja kustannuksista Tilastoryhmä

Tilastokuvioita opintoetuuksien saajamääristä ja kustannuksista Tilastoryhmä Tilastokuvioita opintoetuuksien saajamääristä ja kustannuksista 3.3.215 Tilastoryhmä OPINTOTUKIMENOT, OPINTOLAINAT JA TAKAUSVASTUUT Opintotukimenot 199 214 1 Milj. euroa (vuoden 214 rahana) 9 8 7 6 5 4

Lisätiedot

Matkailun kehitys maakunnissa

Matkailun kehitys maakunnissa Matkailun kehitys maakunnissa 2015 15.3.2015 Helsingin seudulla liki puolet matkailijoista ulkomaisia Ulkomaisten yöpymisten määrä ja osuus kaikista alueen yöpymisistä sekä muutos edellisvuoteen matkailun

Lisätiedot

LIITE 1. Jakelu. Ministeriöt

LIITE 1. Jakelu. Ministeriöt LIITE 1 Jakelu Ministeriöt 1. Maa- ja metsätalousministeriö 2. Oikeusministeriö 3. Opetus- ja kulttuuriministeriö 4. Puolustusministeriö 5. Sisäministeriö 6. Työ- ja elinkeinoministeriö 7. Valtioneuvoston

Lisätiedot

Matkailutilasto Joulukuu 2016

Matkailutilasto Joulukuu 2016 Matkailutilasto Joulukuu 2016 1 YHTEENVETO Rekisteröidyt yöpymiset 3,6 prosentin kasvussa Oulussa Joulukuussa 2016 Oulussa yövyttiin 43 000 yötä, joista suomalaiset 34 000 ja ulkomaalaiset 9 400 yötä.

Lisätiedot

1 Matkailutilasto huhtikuu 2016 Kaakko 135

1 Matkailutilasto huhtikuu 2016 Kaakko 135 1 Yöpymiset vähenivät 24,4 prosenttia Kotka-Haminan seudulla Huhtikuussa 2016 Kotka-Haminan seudulla yövyttiin 8 600 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 7 200 yötä ja ulkomaalaiset 1 400 yötä (venäläiset

Lisätiedot

Alma Median tulos Q2 2011

Alma Median tulos Q2 2011 Alma Median tulos Q2 2011 Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja Helsinki 1 Agenda Avainkohdat Q2 Markkinoiden kehitys Segmenttikatsaukset Taloudellinen kehitys ja näkymät

Lisätiedot

Alma Median tulos Q Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja

Alma Median tulos Q Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja Alma Median tulos Q3 2011 Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja 1 Agenda Avainkohdat Markkinoiden kehitys Segmenttikatsaukset Taloudellinen kehitys ja näkymät 2 Avainkohdat

Lisätiedot

Jaakko Pöyry Group Tilinpäätös 2003

Jaakko Pöyry Group Tilinpäätös 2003 Jaakko Pöyry Group Tilinpäätös 23 Liiketoiminnan fokus 23 Kannattavuus Taseen ja maksuvalmiuden vahvistaminen Kohdennetut yritysostot (lähipalvelut, markkina-asema, teknologia tietotaito) Global Network

Lisätiedot

Alma Media Q1 2012. Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja 27.4.2012

Alma Media Q1 2012. Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja 27.4.2012 Alma Media Q1 2012 Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja 1 Agenda Q1 2012 lyhyesti Keskeiset strategiset hankkeet Markkinoiden kehitys Suomessa Taloudellinen kehitys ja

Lisätiedot

Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,4 % vuonna 2016 Bkt:n kasvu 2016 / 2015, %

Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,4 % vuonna 2016 Bkt:n kasvu 2016 / 2015, % Venäjä Brasilia Muu it. Eurooppa Meksiko Muu Lat. Am. Lähi-itä ja Afrikka Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,4 % vuonna 216 Bkt:n kasvu 216 / 215, % 9 8 7 6 5 4 3 2 1-1 -2-3 -4 Pohjois- Amerikka Kasvu

Lisätiedot

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma?

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? 18.5.2016 Sijoitusten jakaminen eri kohteisiin Korot? Osakkeet? Tämä on tärkein päätös! Tilanne nyt Perustilanne Perustilanne Tilanne nyt KOROT neutraalipaino OSAKKEET

Lisätiedot

1 Matkailutilasto maaliskuu 2016 Kaakko 135. Yöpymiset laskivat 33,0 prosenttia Kotka-Haminan seudulla

1 Matkailutilasto maaliskuu 2016 Kaakko 135. Yöpymiset laskivat 33,0 prosenttia Kotka-Haminan seudulla 1 Yöpymiset laskivat 33,0 prosenttia Kotka-Haminan seudulla Maaliskuussa 2016 Kotka-Haminan seudulla yövyttiin 5 500 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 4 300 yötä ja ulkomaalaiset 1 200 yötä (venäläiset

Lisätiedot

Oy Observer Finland Ab tel: fax: email:

Oy Observer Finland Ab tel: fax: email: Julkisuusraportti Oy Observer Finland Ab Merimiehenkatu 36 D 00150 Helsinki tel: +358 (0)9 686 131 fax: +358 (0)9 6861 3300 email: info@observer.fi www.observer.fi Sivu 2(7) Suomen Kiinteistöliitto Marjukka

Lisätiedot

Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät hieman. Kasvua vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 22 miljoonaa euroa. Tax free myynti kasvoi 12 prosenttia

Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät hieman. Kasvua vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 22 miljoonaa euroa. Tax free myynti kasvoi 12 prosenttia HELSINGIN MATKAILUTILASTOT LOKAKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät hieman Lokakuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 298 000 yöpymistä, joista suomalaisille 159 000 ja ulkomaalaisille 138 000 yötä.

Lisätiedot

Työllisyysaste 1980-2004 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste 1980-2004 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) Työllisyysaste 198-24 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v 8 % 75 7 Suomi EU-15 65 6 55 5 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 3.11.23/SAK /TL Lähde: European Commission 1 Työttömyysaste 1985-24 2 % 2 15

Lisätiedot

Teollisuuden / Suomen kilpailukyky. 1.3.2016 Paikallinen sopiminen, Joensuu

Teollisuuden / Suomen kilpailukyky. 1.3.2016 Paikallinen sopiminen, Joensuu Teollisuuden / Suomen kilpailukyky 1.3.2016 Paikallinen sopiminen, Joensuu Toimintaympäristön ja yritysten kilpailukyky Suomessa on hyvä, jos: - yritysten tuotanto / liikevaihto kasvaa - vienti kasvaa

Lisätiedot

Osavuosikatsaus. Tammikuu Kesäkuu Date Pöyry PowerPoint presentation template

Osavuosikatsaus. Tammikuu Kesäkuu Date Pöyry PowerPoint presentation template Osavuosikatsaus Tammikuu Kesäkuu 27 2 Taloudelliset tavoitteet Kannattavuus 23 24 25 26 1-6/6 1-6/7 FAS Voitto ennen veroja, milj. euroa 35,8 3,9 38,6 5,2 2,9 33,3 Sijoitetun pääoman tuotto, % 27,7 21,4

Lisätiedot

KONEen osavuosikatsaus tammi maaliskuulta huhtikuuta 2011 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta

KONEen osavuosikatsaus tammi maaliskuulta huhtikuuta 2011 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta KONEen osavuosikatsaus tammi maaliskuulta 2011 20. huhtikuuta 2011 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta Q1 2011: Vahvaa kasvua tilauksissa ja liikevoitossa Q1/2011 Q1/2010 Historiallinen muutos 2010 Saadut tilaukset

Lisätiedot

METSÄBIOTALOUS BISNESENKELIN SILMIN

METSÄBIOTALOUS BISNESENKELIN SILMIN METSÄBIOTALOUS BISNESENKELIN SILMIN Juha Kurkinen Hall.pj., tj. Rastor YKSITYISEN RAHOITUKSEN VAIHEET BISNESENKELIN LISÄARVO Bisnesenkelisijoittamisella tarkoitetaan yksityishenkilön tekemää sijoitusta

Lisätiedot

Julkisuusraportti. Suomen Kiinteistöliitto. Tammikuu 2009

Julkisuusraportti. Suomen Kiinteistöliitto. Tammikuu 2009 Julkisuusraportti Suomen Kiinteistöliitto Tammikuu 2009 Oy Cision Finland Ab Pursimiehenkatu 29-31 A 00150 Helsinki tel: +358 (0)20 786 0400 fax: +358 (0)20 786 0333 email: info.fi@cision.com www.cision.com

Lisätiedot

Maailman hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista ja ennuste vuoteen 2020 (miljardia tonnia hiiltä)

Maailman hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista ja ennuste vuoteen 2020 (miljardia tonnia hiiltä) Maailman hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista ja ennuste vuoteen 22 (miljardia tonnia hiiltä) 1 8 6 4 2 19 191 192 193 194 195 196 197 198 199 2 21 22 Yhteensä Teollisuusmaat Kehitysmaat Muut

Lisätiedot

Julkisuusraportti+ 24579 Kesäkuu 2010 Oy Cision Finland Ab

Julkisuusraportti+ 24579 Kesäkuu 2010 Oy Cision Finland Ab Julkisuusraportti+ 24579 Kesäkuu 2010 Oy Cision Finland Ab Pursimiehenkatu 29-31 A 00150 Helsinki tel: +358 (0)20 786 0400 fax: +358 (0)20 786 0333 email: info.fi@cision.com www.cision.com Sivu 2(8) 24579

Lisätiedot

Fiducial European Office Supplies Alliancen (EOSA) jäseneksi

Fiducial European Office Supplies Alliancen (EOSA) jäseneksi European Office Supplies Alliance (EOSA). World-class office supplies @ work - Across Europe Fiducial European Office Supplies Alliancen (EOSA) jäseneksi Fiducial Office Solutions, Ranskassa ja Belgiassa

Lisätiedot

Oy Observer Finland Ab tel: fax: email:

Oy Observer Finland Ab tel: fax: email: Julkisuusraportti Oy Observer Finland Ab Merimiehenkatu 36 D 00150 Helsinki tel: +358 (0)9 686 131 fax: +358 (0)9 6861 3300 email: info@observer.fi www.observer.fi Sivu 2(7) Suomen Kiinteistöliitto Marjukka

Lisätiedot

Matkailun kehitys

Matkailun kehitys Matkailun kehitys 2015 3.3.2015 Lähde: Tilastokeskus. Luvut perustuvat ennakkotietoihin. Venäjä romahti Kiinasta kasvua yli 40 prosenttia Suomessa kirjattiin 5 504 000 ulkomaista yöpymistä vuonna 2015.

Lisätiedot

Mitä jos Suomen hyvinvoinnista puuttuisi puolet? Tiedotustilaisuus 11.2.2011

Mitä jos Suomen hyvinvoinnista puuttuisi puolet? Tiedotustilaisuus 11.2.2011 Mitä jos Suomen hyvinvoinnista puuttuisi puolet? Tiedotustilaisuus 2 Jorma Turunen toimitusjohtaja 3 Globaali rakennemuutos siirtää työtä ja pääomia Aasiaan Teollisuustuotannon jakauma maailmassa 1950-2009

Lisätiedot

Finpro ja Ruotsin markkinat. Jonas Granqvist November 2015

Finpro ja Ruotsin markkinat. Jonas Granqvist November 2015 Finpro ja Ruotsin markkinat Jonas Granqvist November 2015 2 Finpro Export Finland Export Finland on suomalaisten yritysten kansainvälistäjä, joka tarjoaa yritykselle asiantuntemusta kansainväliseen liiketoimintaan

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 215 8.2.216 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-215 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

Verkkomainonnan mahdollisuudet. Kaupan liiton verkkokauppakoulutus 16.11.2011

Verkkomainonnan mahdollisuudet. Kaupan liiton verkkokauppakoulutus 16.11.2011 Verkkomainonnan mahdollisuudet Kaupan liiton verkkokauppakoulutus 16.11.2011 Elina Teräsvirta KTM, 31v. Tuotepäällikkö Sanoma Digital Finlandissa 2010- Displaymainonnan kehittäminen Oikotie Asunnot Oikotie

Lisätiedot

järjestys järjestys matkustajia osuus matkustajia osuus 2014 2013 2014 2013

järjestys järjestys matkustajia osuus matkustajia osuus 2014 2013 2014 2013 Suomen matkatoimistoalan liitto ry - SMAL Association of Finnish Travel Agents - AFTA TOP TEN MATKAKOHDEALUEET SUOMESTA VUOSINA 2014 ja 2013 perustuu SMALin vuositilastoon; lentäen tehdyt vapaa-ajan valmismatkat

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2016 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE KUUKAUSITTAIN 2012-2016(1-9) 6 Mrd. e 5 4 3 2 1 0-1 2013 2014 2015 2016 Kauppatase Vienti Tuonti 30.11.2016 2 SUOMEN JA SUOMEN

Lisätiedot

Raakapuun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankauppa maittain 1997

Raakapuun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankauppa maittain 1997 Raakapuun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankauppa maittain 1997 Toimittajat: Aarre Peltola Helena Herrala-Ylinen 8.9.1998 447 Tuontiraakapuusta viisi kuudesosaa tuli Venäjältä Saksaan ja Iso-Britanniaan

Lisätiedot

Suorien sijoitusten pääoma

Suorien sijoitusten pääoma Suorien sijoitusten pääoma 16.3.2010 Topias Leino topias.leino@bof.fi maksutase@bof.fi SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND 1 Suorat sijoitukset Suomeen ja Suomesta ulkomaille: SIJOITUSVIRRAT VUONNA

Lisätiedot

Matka tietoyhteiskuntaan kohti paratiisia vai kadotusta?

Matka tietoyhteiskuntaan kohti paratiisia vai kadotusta? TieVie-juhlaseminaari 20.3.2007 Matka tietoyhteiskuntaan kohti paratiisia vai kadotusta? Olli-Pekka Heinonen YLE Tietotekniikan 6. sukupolvea Tietotekniikka-ajan lyhyt historia 1. sukupolvi, suurkoneet

Lisätiedot

SUOMALAIS-VENÄLÄINEN PÄÄTTÄJIEN METSÄFOORUMI 2. - 4.3.2011 GLOBAALIT KILPAILUKYVYN EDELLYTYKSET MUUTOKSESSA

SUOMALAIS-VENÄLÄINEN PÄÄTTÄJIEN METSÄFOORUMI 2. - 4.3.2011 GLOBAALIT KILPAILUKYVYN EDELLYTYKSET MUUTOKSESSA SUOMALAIS-VENÄLÄINEN PÄÄTTÄJIEN METSÄFOORUMI 2. - 4.3.2011 GLOBAALIT KILPAILUKYVYN EDELLYTYKSET MUUTOKSESSA 2.4.2011 Petteri Pihlajamäki Executive Vice President, Pöyry Management Consulting Oy Esityksen

Lisätiedot

Väestörakenne muutoksessa, Vaikutukset yhteiskuntaan ja talouteen

Väestörakenne muutoksessa, Vaikutukset yhteiskuntaan ja talouteen Kauppatieteellisen yhdistyksen Visiopäivä 9..1: Väestörakenne muutoksessa, vaikutukset yhteiskuntaan ja talouteen Kauppatieteen yhdistyksen visiopäivä Toimitusjohtaja Matti Vuoria 9..1 Sisältö Suomen väestörakenteen

Lisätiedot

1 Matkailutilasto marraskuu 2016 Kaakko 135. Rekisteröidyt yöpymiset nousivat 24,0 prosenttia Kotka-Haminan seudulla

1 Matkailutilasto marraskuu 2016 Kaakko 135. Rekisteröidyt yöpymiset nousivat 24,0 prosenttia Kotka-Haminan seudulla 1 Rekisteröidyt yöpymiset nousivat 24,0 prosenttia Kotka-Haminan seudulla Marraskuussa 2016 Kotka-Haminan seudulla yövyttiin 9 800 yötä, joista suomalaiset 7 500 ja ulkomaalaiset 2 400 yötä (venäläiset

Lisätiedot

Oy Observer Finland Ab tel: fax: email:

Oy Observer Finland Ab tel: fax: email: Julkisuusraportti Oy Observer Finland Ab Merimiehenkatu 36 D 00150 Helsinki tel: +358 (0)9 686 131 fax: +358 (0)9 6861 3300 email: info@observer.fi www.observer.fi Sivu 2(7) Suomen Kiinteistöliitto Marjukka

Lisätiedot

Julkisuusraportti. Suomen Kiinteistöliitto. Syyskuu 2007

Julkisuusraportti. Suomen Kiinteistöliitto. Syyskuu 2007 Julkisuusraportti Suomen Kiinteistöliitto Syyskuu 2007 Oy Cision Finland Ab Merimiehenkatu 36 D 00150 Helsinki tel: +358 (0)9 686 131 fax: +358 (0)9 6861 3300 email: info.fi@cision.com www.cision.com Sivu

Lisätiedot

Sanoman tilannekatsaus. SanomaWSOY:n sijoittajatapaaminen 22.9.2008 Mikael Pentikäinen

Sanoman tilannekatsaus. SanomaWSOY:n sijoittajatapaaminen 22.9.2008 Mikael Pentikäinen Sanoman tilannekatsaus SanomaWSOY:n sijoittajatapaaminen 22.9.2008 Mikael Pentikäinen Uutistoiminnan kärkibrändit Noin ⅔ käyttää Sanoman tuotteita* Sanoman Sanoman tuotteet tuotteet tavoittavat* tavoittavat*

Lisätiedot

TEEMME KYBERTURVASTA TOTTA

TEEMME KYBERTURVASTA TOTTA TEEMME KYBERTURVASTA TOTTA Petri Kairinen, CEO (twitter: @kairinen) Pörssin Avoimet Ovet 1.9.2015 1.9.2015 Nixu 2015 1 PIDÄMME DIGITAALISEN YHTEISKUNNAN TOIMINNASSA. 1.9.2015 Nixu 2015 2 DIGITAALINEN YHTEISKUNTA

Lisätiedot

Julkisuusraportti. Suomen Kiinteistöliitto. Kesäkuu 2007

Julkisuusraportti. Suomen Kiinteistöliitto. Kesäkuu 2007 Julkisuusraportti Suomen Kiinteistöliitto Kesäkuu 2007 Oy Cision Finland Ab Merimiehenkatu 36 D 00150 Helsinki tel: +358 (0)9 686 131 fax: +358 (0)9 6861 3300 email: info.fi@cision.com www.cision.com Sivu

Lisätiedot

Mainosvuosi Marja Honkaniemi Restaurant Pörssi

Mainosvuosi Marja Honkaniemi Restaurant Pörssi Mainosvuosi 2010 Marja Honkaniemi Restaurant Pörssi 27.1.2011 Agenda 1 Mainonnan kokonaiskehitys 2 Mediaryhmät 3 Merkkimainonta 4 Toimialaryhmät 5 Mainostajat ja mediat 6 Yhteenveto 2 Mainonnan kokonaiskehitys

Lisätiedot

Mainosvuosi TNS Gallup

Mainosvuosi TNS Gallup TNS Gallup Mainonnan kokonaiskehitys Mediamainonnan määrä ja kehitys 2002-2012 Milj. Euroa Muutos-% 1600 10 1400 1200 1000-1,4 2,5 6,5 3,3 3,7 6,4 1,7 4,8 3,7-2,9 5 0 800-5 600 400 200 0-15,8 1053 1079

Lisätiedot

Sanoma 1 3/2009. Toimitusjohtaja Hannu Syrjänen 8.5.2009

Sanoma 1 3/2009. Toimitusjohtaja Hannu Syrjänen 8.5.2009 Sanoma 1 3/29 Toimitusjohtaja 8.5.29 Vahvat markkina-asemat auttavat taantumassa Fokuksessa tehokkuuden parantaminen ja kustannussäästöt kaikissa liiketoimintaryhmissä Aktiivinen tuotevalikoiman kehittäminen

Lisätiedot

Metsäsektorin ulkomaankauppa maittain 1998

Metsäsektorin ulkomaankauppa maittain 1998 Metsäsektorin ulkomaankauppa maittain 1998 Toimittajat: Aarre Peltola Helena Herrala-Ylinen 19.7.1999 491 Tuontipuu virtasi Venäjältä Suomeen Saksaan ja Iso-Britanniaan 34 prosenttia metsäsektorimme viennistä

Lisätiedot

Lentäen tehdyt vapaa-ajan valmismatkat vuosina 2012 ja 2011 (sisältää räätälöidyt matkapaketit)

Lentäen tehdyt vapaa-ajan valmismatkat vuosina 2012 ja 2011 (sisältää räätälöidyt matkapaketit) Suomen matkatoimistoalan liitto ry Association of Finnish Travel Agents Lentäen tehdyt vapaa-ajan valmismatkat vuosina 2012 ja 2011 (sisältää räätälöidyt matkapaketit) Ero toteutumassa 2012 2011 2012 /

Lisätiedot

Näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla 14.4.2011 Lauri Uotila Johtava neuvonantaja Sampo Pankki

Näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla 14.4.2011 Lauri Uotila Johtava neuvonantaja Sampo Pankki Näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla 14.4.211 Lauri Uotila Johtava neuvonantaja Sampo Pankki 13 12 11 1 9 8 7 6 4 3 2 1-1 -2-3 -4 - -6-7 -8-9 -1-11 Maailma: Bkt ja maailmankauppa %, volyymin vuosikasvu

Lisätiedot

Alma Median tulos Q1 2013. Kai Telanne, toimitusjohtaja Juha Nuutinen, talous- ja rahoitusjohtaja 26.4.2013

Alma Median tulos Q1 2013. Kai Telanne, toimitusjohtaja Juha Nuutinen, talous- ja rahoitusjohtaja 26.4.2013 Alma Median tulos Q1 2013 Kai Telanne, toimitusjohtaja Juha Nuutinen, talous- ja rahoitusjohtaja 26.4.2013 Agenda Pääkohdat Q1 Markkinoiden kehitys Taloudellinen kehitys Strategia ja tulevaisuuden näkymät

Lisätiedot

Toimitus. Kuljetus Suomi:

Toimitus. Kuljetus Suomi: Toimitus Kuljetus Suomi: Toimitusmaksu alle 150,00 tilauksille on 9,95. Me tarjoamme ilmaisen toimituksen, jos tilauksen summa ylittää 150,00 (paitsi toimitus ulkomaille ja erityistapaukset ylimitoitettu

Lisätiedot

Large Cap Helsinki. Julkistamisajankohdat 2007 Disclosure Dates

Large Cap Helsinki. Julkistamisajankohdat 2007 Disclosure Dates Large Cap Helsinki OBS = Tarkkailulistalla / On Surveillance lis Yhtiökokous Osavuosikatsaukset/Tulostiedotteet* * Ennakkotietoja Financial Vuosikertomus Annual Genera Interim Reports/Summaries of Performance*

Lisätiedot