Esipuhe. sekä pelit ja musiikki.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Esipuhe. sekä pelit ja musiikki."

Transkriptio

1

2 Media2009 2(40) Esipuhe Suomenmediateollisuuttajajoukkoviestintämarkkinoitahallitseemuutama suuriyritys.lisäksialallatoimiilukuisiapienempiäyrityksiä.alalleonmyös tullutuusiaglobaalistitoimiviapelureitakutenfacebookjagooglesekämuita erilaistenalustojentarjoajia.viestintätapahtuuentistäenemmänyhteisöissäja niidenkautta.toimialanrajateivätoleenääselkeitäjayhäuseampiyritystoimii useallamedianalatoimialalla. Toimialaonmyöskansainvälistynytdigitalisoitumisenmyötä,jaetenkin kuluttajienajastakilpaileeyhäuseampipalvelu.uusissapalvelukonsepteissa yhdistyymontaviestintämuotoataimediaa.esimerkiksiinternetinyhteisöpalveluissayhdistyvätkohde jajoukko viestintä,henkilökohtainenviestintä sekäpelitjamusiikki. Media alaonpitkäänollutmurrosvaiheessa.uhkanaon,ettämurrostaeipystytä hyödyntämäänjauusienkonseptienkehitystapahtuumuuallakuinsuomessa. Murrosmerkitseekuitenkinmyöstilaajamahdollisuuksiauusilletoimijoille, uusillepalveluillejauudentyyppistentyökalujenkehittäjille. DigitalMediaFinlandOyontehnytselvityksenmedia alastatekesintoimeksiannosta.selvityksentavoitteenaolisaadakokonaiskuvaalanmarkkinoistaja trendeistä.selvityksessäkartoitettiinsuurimmatmedia alanyrityksetja kasvuyrityksetsuomessa.yrityslistaonkoostettuyhteistyössädigibusinessklusteriohjelmankanssa.kiitoksetmyösmuilleraportintoteutukseen osallistuneille. Selvityksessäkartoitettiinmedia alantrendejäkansainvälisestiuusien liiketoimintamahdollisuuksienhahmottamiseksi.selvitystehtiinosanatekesin media alallesuuntaamaamedianuudetsovellukset projektia.aiemmintekes onmuunmuassaselvittänytyhdessäfinpronkanssamedia alantrendejäeri maihinkohdistuneissaselvityshankkeissa.vuorovaikutteinenviestintäon nostettumyösteemanatekesinstrategiaanyhtenätärkeänäkehittämiskohteena. MariIsbom,teknologia asiantuntija Ohjelmistotjadigitaalinenmedia Tekes

3 Media2009 3(40) Sisällysluettelo Esipuhe... 2 Sisällysluettelo Taustaa Lähtökohdat Media Tavoitteet Työmenetelmät Selvityksenrakenne Media javiihdetoimiala Markkinatjakehityssuunnat Kansainvälinenmediamarkkina Kansainvälinentietoliikenteenmarkkina Suurimmatmediayhtiöt Muitamedia alallatoimiviayhtiöitä MediatoimialaSuomessa MediamarkkinaSuomessa Suurimmatmediayhtiöt Media alankasvuyhtiöt Mainontajamarkkinointiviestintämedianansaintamallina Mainonnankehityserimedioissa MainontaSuomessa Uudetansaintamallitjakehityssuunnat Internetjamobiilisisältöjenjakeluteinä Internet jamobiilikäyttäjät Internetjakelutienä Mobiilikanavajakelutienä Televisio,elokuvajaradio Markkinajakehityssuunnat Televisionjakelutiet Maanpäällinen Kaapeli Satelliitti IPTV Vuorovaikutteinentvjatv/sms palvelut Internet videoja tv Mobiili tv Elokuva Radio Suomenmarkkinannykytila...23

4 Media2009 4(40) 4 Pelitoimiala Markkinajakehityssuunnat Suomenmarkkinannykytila Paikkatietopalvelut Markkinajakehityssuunnat Suomenmarkkinannykytila Musiikki Markkinajakehityssuunnat Suomenmarkkinannykytila Yhteisöpalvelut Kuluttajapalveluidenmarkkinajakehityssuunnat Yrityspalveluidenmarkkinajakehityssuunnat Suomenmarkkinannykytila Yhteenvetojajohtopäätökset Havaintoja Eräidenlukujenvertailua Suomalaisetkärkiyritykset Ennusteita Media alankehityssuuntia Suomalaisyhtiöidenliiketoimintamahdollisuuksia LIITE:Suurimmatsuomalaisetmedia alanyhtiöt...37

5 Media2009 5(40) 1 Taustaa 1.1 Lähtökohdat Mediaonmaailmanlaajuisesti1.700miljardindollarinkokoinentoimiala,jonka vaikutusulottuumyösmonillemuilletoimialoille. Mediatoimialaonvoimakkaassamuutoksessa.Digitaalisenmedianaikakaudella yritystenliiketoimintaympäristömuuttuunopeasti,mikämerkitseealan yrityksillenäkökulmastariippuenuhkiataimahdollisuuksia.toimialankäsite menettäämerkitystäänjayritystenonseurattavauseidenerialojenkehitystä. Kaikessaliiketoiminnassayritystenonkeskeistäymmärtääoma toimintaympäristöjasenkehittyminen.tämäselvitystuojäsenneltyätietoa mediakentänkehityksestäyritystenliiketoimintasuunnitteluntueksi. Samaanaikaanselvityksenlaadinnankanssamaailmanlaajuinenfinanssikriisi syveni,mikätoivieläylimääräisenepävarmuustekijänmarkkinankehityksen ennakointiin.vaikeataloustilannekaikellatodennäköisyydellänopeuttaajoitain jahidastaajoitaintrendejä. 1.2 Media Tavoitteet Tämänselvityksentavoitteenaon antaajäsenneltykuvamedia alan,erityisestidigitaalisenmedian maailmanlaajuisestamarkkinatilanteestajakeskeisistätrendeistä tunnistaadigisisältöjenalueellakeskeisetsuomalaisetyrityksetja analysoidaniidentilannettasuhteessakansainväliseenmarkkinaan Työmenetelmät SelvitystyönovattoteuttaneetTekesintoimeksiannostakonsultitTimo ArgillanderjaVirpiMartikainenDigitalMediaFinlandOy:stä.Selvitystyö toteutettiinmarraskuun2008jatammikuun2009välisenäaikana. Työtoteutettiinpääosindeskstudy työnäseuraavasti: tietolähteetonilmoitettukunkinmarkkinatiedonkohdalla;mikäli tietolähdettäeiolemainittu,kyseonselvityksentekijöidenomasta arviosta

6 Media2009 6(40) tutkimukset,joihintässäselvityksessäviitataan,onjulkaistuvuonna 2008,elleierikseentoisinmainita tietojavertailtaessaonotettavahuomioon,ettäeritiedotonkoottu useistaeritietolähteistä,eivätkäeritiedotolesuoraanvertailukelpoisia keskenään elleitoisinmainita,markkinavolyymitiedotonilmoitettukuluttajahinnoin ilmanarvonlisäveroa rahamääräisettiedotonilmoitettueuroinataidollareinaalkuperäisen lähteenmukaan,muutvaluutatonmuunnettukontekstinmukaan euroiksitaidollareiksi valuuttakurssitovatvaihdelleetvoimakkaastiselvityksentekemisen aikana;selvityksessäonkäytettyseuraaviamuuntokursseja,jotka edustavatkeskiarvoavuosilta2007ja2008: o EUR/USD1,30 o USD/GBP0,58 o USD/JPY115 Suomalaistenmediayhtiöidenkartoittamiseksiselvitettiin600alanyrityksen liikevaihtotiedotvuosilta2006ja2007.yritysselvityskoottiinseuraavasti: tarkasteluunvalittiinyrityksetseuraavistarekistereistä: o Digibusiness.fi(456yritystä) o Digibusiness osaamisklusterin(culminatuminnovation)luettelo "Digibusineksensuurimmatyritykset".(113) o SATUry:njäsenluettelo(112) o Markkinointiviestinnäntoimistojenliitonsuurimmat jäsenyritykset(50) yritysluettelostapoistettiinpäällekkäisyydetsekäyritykset,joiden toiminnanpääosaeiolemediasisältöjenalueella tilattiinsuomenasiakastietooy:ltätiedotyritystenliikevaihdoista vuosilta2006ja2007;tietojatäydennettiinosinkauppalehden verkkopalvelusta yllämainittujenrekisterienlisäksiyritysluetteloatäydennettiin Markkinointi&MainonnanjulkaisemallaMediayhtiöttop50 listalla; vuoden2007liikevaihtotiedotkerättiinkauppalehdenverkkopalvelusta 1.3 Selvityksenrakenne Luku2käsitteleemedia javiihdetoimialaakokonaisuutena.luvussa tarkastellaanmyösmainontaasekäinternet jamobiilikanavienerityispiirteitä. Luvut3 7tarkastelevatmediakentäneriosa alueita. Luvussa8esitetäänyhteenvetojajohtopäätöksiämedia alastajasen kehityksestä.

7 Media2009 7(40) 2 Media javiihdetoimiala 2.1 Markkinatjakehityssuunnat Media alanmarkkinaonollutpitkääntasaisessakasvussa.teknologianja toimintatapojenmuutosonvaikuttanuteritavoinerialatoimialojen menestykseen,muttakokonaisuutenamediankäyttöniinkuluttajienkuin yrityskäyttäjienkinosaltaonlisääntynyttasaisestijamyösalanliikevaihtoon noussut. Media alaakutsutaanyleisestimyösmedia javiihdetoimialaksi,sillävaltaosa mediasisällöistävoidaanlukeaviihteeksi.viihdekattaalisäksiteemapuistotja vastaavatperinteisenmedianmäärittelynulkopuolellejäävätpalvelut. Laskusuhdanteessakuluttajillavoiollaenemmänaikaa,mikäomaltaosaltaan lisäämediankäyttöä,vaikkatoisaaltamedialletärkeätmainostulotovatkin taantumissauhattuina.tässäselvityksessäesitetytmarkkinaennusteeton pääosinlaadittuennenkansainvälisenfinanssikriisinpuhkeamista. Finanssikriisinmittasuhteetovatyllättäneetkäytännössäkatsoenkaikki,joten selvityksessäreferoitaviintulevaisuuttakoskeviinennusteisiinonsyytä suhtautuatavallistakinkriittisemmin Kansainvälinenmediamarkkina Media javiihdetoimialan(mediaandentertainment)maailmanlaajuinen volyymivuonna2008oli1.700mrd$javuonna mrd$. Keskimääräinenvuosikasvutälläjaksollaon6,6%.Näissä Pricewaterhousecoopersin(PwC)luvuissamedianmarkkinaonmääritelty varsinlaajasti,mukaanonluettumm.teemapuistot,internet yhteydetja uhkapelit. StrategyAnalyticsinmääritelmänmukaanmedia alanmarkkinankokovuonna 2008oli845miljardiadollaria.Tällöinmedia alaanonluettumukaantvja elokuva,musiikki,pelitjamainonta.internet jamobiilikanavanosuustästä volyymistäon90miljardiadollaria. Pohjois Amerikanosuusmaailmanmediamarkkinastaonn.40%,Euroopann. 30%jaAasian Tyynenmerenalueenn.20%. MarkkinankasvuonvoimakkaintaAasian Tyynenmerenalueella(8,8%/vuosi) sekälatinalaisessaamerikassa(10,6%/vuosi).

8 Media2009 8(40) Media alanerisegmentitvoidaanjaotellaneljäänryhmäänvuotuisen kasvuvauhdinmukaan(luvutpwc;keskimääräisetvuosikasvut ): voimakaskasvu:internet mainonta(19,5%),internet yhteydet(12,1%), videopelit(10,3%),tv tilaus jalupamaksut(10,1%) keskitasonkasvu:urheilu(6,5%),kasinopelit(6,5%),tv mainonta(5,9 %),elokuvat(5,3%),teemapuistot(5%) hidaskasvu:kuluttaja aikakauslehdet(3,5%),b to b julkaisut(3,2%), kirjat(2,8%;sis.koulukirjat),sanomalehdet(2,2%) volyyminlasku:äänitteet( 0,6%) Digitaalistenjamobiilipalveluidenosuusvuonna2007oli5%toimialan liikevaihdosta.2012näidenpalveluidenvolyymisaavuttaa11%tasontoimialan volyymistäeli234mrd$(pwc) Kansainvälinentietoliikenteenmarkkina Kansainvälinentietoliikenteenpalveluiden(operaattorien)markkinaonvuonna 2007kooltaann.1600miljardiadollaria.Lähivuosienvuosikasvuksiodotetaan 4,4%(Gartner).Tästäsummasta mobiilioperaattoritoiminnanosuusonnoin770miljardiadollaria internet jamobiili internet yhteyksienosuusonnoin200miljardia dollaria Sisältöjendigitalisoituessajaperustietoliikenteenhintojenlaskiessa tietoliikennetoimialanintressimediasisältöihinkasvaaedelleen Suurimmatmediayhtiöt Maailmansuurimmatmediayhtiötonlueteltuallaolevassataulukossa. Taulukko1.Maailmansuurimmatmediayhtiöt.(Fortune500,Bertelsmannin tilinpäätös) yhtiö liikevaihto2007 liikevaihto2006 huom. mrd$ mrd$ TimeWarner 46,6 44,8 WaltDisney 35,9 34,3 NewsCorp. 28,7 25,3 Bertelsmann 24,4 28,6 tilinpäätösvaluutta EUR

9 Media2009 9(40) Muitamedia alallatoimiviayhtiöitä Seuraavaantaulukkoononkoottumedia alankannaltarelevantteja teknologiayhtiöitäsekäeräitäpienempiämediayhtiöitä. Taulukko2.Muitamedia alallatoimiviayhtiöitä.(fortune500;yhtiöiden tilinpäätökset;*=tilikausi04/07 03/08) yhtiö liikevaihto2007, huom. mrd$ GeneralElectric 176,7(15,4) (NBCUniversalinosuus) AT&T 118,9 Sony 77,1*(18,1*) tilinpäätösvaluuttajpy (pelitjaelokuvat) Nokia 66,4 tilinpäätösvaluuttaeur Vodafone 61,2* tilinpäätösvaluuttagbp Microsoft 51,1 Apple 24,0 Google 16,6 BBC 7,6* tilinpäätösvaluuttagbp Mediaset 5,3 tilinpäätösvaluuttaeur SanomaWSOY 3,8 tilinpäätösvaluuttaeur 2.2 MediatoimialaSuomessa MediamarkkinaSuomessa Suomenjoukkoviestintämarkkinoidenjakautumistavuonna2007ontarkasteltu allaolevassataulukossa.internetinkasvuonpitkäänjatkunuttrendi,joskin kasvuprosenttionpudonnutedellisenvuoden32:staalle20:n.merkillepantavaa ontelevisionvoimakaskasvu,mihinomaltaosaltaanonvaikuttanutmaksu tv:n läpilyönti.

10 Media (40) Taulukko3.JoukkoviestintämarkkinatSuomessa.Liikevaihdotkäsittävät kuluttajienkäyttämänrahamääränsekämainonnan.(tilastokeskus) media liikevaihto2007, milj. liikevaihdon vuosimuutos,% Päivälehdet(7 4 päiväiset) ,4 Muutsanomalehdet(3 1 päiväiset) 127 4,6 Ilmaislehdet 103 1,2 Aikakauslehdet 752 4,4 Kirjat(sis.multimediatallenteet) 564 5,4 Mainospainotuotteet 350 3,2 Graafinenjoukkoviestintäyhteensä ,9 Televisio(sis.julkisenpalvelunradio) ,8 Radio 49 0,3 Internet(sis.mainonta,onlinehakemistot,maksusisällöt) ,6 Sähköinenviestintäyhteensä ,0 Äänitteet 100 1,0 Videot(DVD&VHS) 150 0,7 Elokuvateatterit 53 1,1 Tallenneviestintäyhteensä 303 1,1 Kokojoukkoviestintä ,3 PelitoimialanvuosivolyymiSuomessaonnoin100miljoonaaeuroa Suurimmatmediayhtiöt Taulukossa4onyhteenvetoSuomen10suurimmastamediayhtiöstäjaniiden keskeisistädigitaalisistapalveluista.

11 Media (40) Taulukko4.Suomensuurimmatmediayhtiöt. yhtiö lv.2007, keskeisetdigitaalisetpalvelut milj. SanomaOyj 2926 oppimateriaalit(sähköisetjärjestelmätja materiaalitesim.opit palvelu) televisiojaradio(nelonenmedia,welho) verkkopalvelut(uutisetjaviihde, yhteisöllisetverkkopalvelut,pelit) Yleisradio 385 televisiojaradio internet,laajakaista jamobiilipalvelut sekäteksti tv(yle.fi,yleareena,yle Eläväarkisto,YLETeksti tv) TS Yhtymä 336 televisiojaradio:turkutv,turun KaapelitelevisioOy(6,7M ), paikallisradiotoiminta(1,1m ) TurunTietokuvaOy(valokuvausja videotuotanto)2,6m LuoviaOy(digimedia)3,3M AlmaMedia 329 osittainmaksullisetverkkopalvelut (Kauppalehti.fi,ePortti) markkinapaikat(esim.etuovi.com, Monster.fi,Autotalli.com)30,0M Otava Kuvalehdet 234 YhtyneidenKuvalehtienverkkoliiketoiminta:esim.Plaza portaali,nettiauto, Nettivene,golfpiste.com SuomenKuvapalveluOy MTV 200 televisiojaradio(mtv3,sub,mtv3 Kanavapaketti,RadioNova) verkkomedia(mtv3.fi) o esim.netti tv,mobiilipalvelut, mainonta,verkkokauppa Fonecta 160 internetissäjamatkapuhelimissatoimivat hakemistopalvelut Edita 148 Content divisioona(kustannustoiminta) 24,7M MorningDigitalDesign(digimedia)2,3M Talentum lehteäverkkosivustoineen verkkopalvelujenosuus5,6m Keskisuomalainen 105 lehtienverkkopalvelut Arena palvelut1,8m Luetteloylimiljoonaneuronliikevaihdonmediayhtiöistäonliitteessä Media alankasvuyhtiöt Kasvuyhtiöidenlistaanonpoimittuyrityksiä,joidenliikevaihtotiedotvuosilta 2006ja2007ovatolleetsaatavillamarraskuussa2008SuomenAsiakastieto

12 Media (40) Oy:ltäjajoidenvuoden2007liikevaihtoonyli euroa.Poiminnattehtiin Digibusiness.fi yritysrekisteristäsekämarkkinointiviestinnäntoimistojenliitto MTLry:n,SuomenaudiovisuaalisenalantuottajatSATUry:njaUudenmaan digitaalistensisältöjenosaamiskeskuksenluetteloista. Taulukko5.Media alankasvuyrityksetsuomessa. Yritys Liikevaihto 2007, Lv kasvu Farmind Oy ,3 % FremantleMedia Finland Oy ,6 % Markkinointiviestintä Dialogi Oy ,2 % SnooBI Oy ,1 % Darwin Oy ,5 % Apaja Online Entertainment Oy ,1 % TBWA\PHS Helsinki Oy ,2 % Sulake Corporation Oy ,6 % Idean Enterprises Oy ,7 % Subtv Oy ,8 % Digitaalinen Mainostoimisto Byroo Oy ,6 % Tarinatalo Oy ,1 % AAC Noodi Oy ,7 % BrandSon Oy ,8 % Mainostoimisto Satumaa Oy ,6 % Eppu Normaali Oy ,9 % MRP Matila Röhr Productions Oy ,9 % Really Helsinki Oy ,9 % Rovio Mobile Oy ,3 % Opinsys Oy ,8 % Taulukkoatulkittaessaonotettavahuomioon,ettäyhdenvuodenkasvuprosentti antaavainsuuntaa antavankuvanyrityksenkasvuvauhdista. 2.3 Mainontajamarkkinointiviestintämedianansaintamallina Mainontaonmerkittäväansaintamallivaltaosallemediakanavista.Myös huomattavaosauusistainternet sisältöpalveluistaperustuu mainosrahoitteisuuteen.sitenmainonnanvolyyminjamuotojenkehitys vaikuttaaoleellisestimedia alankehitykseen Mainonnankehityserimedioissa Mainonnankehitystäerimedioissakuvaavatallaolevatkaksitaulukkoa. Televisioonedelleensuurinmainosmedia.Senlukujaovatvuonna2008 nostaneetsuureturheilutapahtumat.internet mainontakasvaavoimakkaimmin jaseonsaavuttanutjomerkittävänmainosmedianaseman.

13 Media (40) Allaolevissataulukoissaontietoamediamainonnankehityksestävuosina Uusimpienennusteidenmukaanvuoden2009mediamainonnanrahallinen volyymilaskee0,2%edellisvuodesta.voimakkaimminkasvaainternet mainonta (18%).Muillemainonnanmuodoille,erityisestilehtimainonnalleodotetaan vaikeuksia.(zenithoptimedia) Internet mainontaaheikossasuhdannetilanteessaauttaamitattavuussekä mahdollisuustoteuttaamainonnanperillemenoonperustuviaveloitusmalleja (klikkaus jaostopohjaisetmallit). Vuonna2010mediamainontakääntyyuudelleenkasvuun.Vuonna2010 kasvuksiennustetaan5,5%javuonna20115,8%.(zenithoptimedia) Taulukko6.Kansainvälisenmediamainonnanjakaumamedioittain,mrd$. (ZenithOptimedia12/2007) Sanomalehdet 123,0 124,0 127,4 Aikakauslehdet 53,0 54,4 56,4 Televisio 160,4 168,4 180,3 Radio 35,3 36,5 37,8 Elokuva 1,9 2,0 2,2 Ulkomainonta 23,5 25,1 27,1 Internet 27,2 36,0 44,6 Yhteensä 424,3 446,4 475,8 Taulukko7.Kansainvälisenmediamainonnanjakaumamedioittain,osuuskoko mediamainonnasta,%(zenithoptimedia; luvut:12/2007;2011luvut: 12/2008) Sanomalehdet 29,0 27,8 26,8 21,2 Aikakauslehdet 12,5 12,2 11,9 10,4 Televisio 37,8 37,7 37,9 38,5 Radio 8,3 8,2 7,9.. Elokuva 0,4 0,4 0,5.. Ulkomainonta 5,5 5,6 5,7.. Internet 6,4 8,1 9,4 15,6 Internet mainonnastasuurinosuusonhakusanamainonnalla,seuraavaksi suurimmatinternet mainonnanmuodotovatbanneritjaluokitellutilmoitukset. USA:ssavuonna2007hakusanamainonnanosuusinternet mainonnastaoli40%, bannereiden22%jaluokiteltujenilmoitusten18%(iab).hakusanamainonta lisääedelleenosuuttaan,luokiteltujenilmoitustenosuuspuolestaanonlaskussa.

14 Media (40) MainontaSuomessa MediamainonnanrahamääräinenvolyymiSuomessavuonna2007oli1,2 miljardiaeuroa.mainonnanjakaumakanavittainonesitettyallaolevassa taulukossa. Taulukko8.MainonnanmääräSuomessa(MTL,TNSGallup). milj.,2008 muutos osuus Sanomalehdet 688 3,8% 45,8% Aikakauslehdet 202 4,0% 13,4% Painetuthakemistot 94 +3,5% 6,3% Televisio ,3% 17,9% Radio 51 +7,4% 3,4% Elokuva 3 +32,8% 0,2% Ulkomainonta 44 +4,7% 2,9% Internet ,2% 10,1% Yhteensä ,7% 100,0% SanomalehtimainonnanosuusSuomessaonläheskaksinkertainen kansainväliseenkeskiarvoonverrattuna(45,8%vs.26,8%).vastaavastimuiden mainonnankanavienosuussuomessaonhuomattavastikansainvälistäosuutta pienempi. Internet mainonnastabannereidenjaluokiteltujenilmoitustenosuuson78,1 miljoonaaeuroajahakusanamainonnanjasähköistenhakemistojen73,5euroa Uudetansaintamallitjakehityssuunnat Perinteisestimitattavanmediamainonnanrinnalle erityisestiverkkomediaan onsyntynytlukuisiamuitakinmainonnanjamarkkinointiviestinnänmuotoja, esimerkiksi: tapahtumamarkkinointi jakelutiemarkkinointi(markkinointiostotapahtumanaikana) sponsorointi pakkaussuunnitteluja design hakusanamainonta yhteisömarkkinointijaweb2.0 digitaalikyltitys(digitalsignage) mobiilimarkkinointi advergaming viraalimarkkinointi

15 Media (40) Markkinoinninkeinovalikoimanvoidaanodottaamonimuotoistuvanmyös jatkossa,milläonvaikutustamyösmedianansaintaan.jotkutuudet markkinoinninmuodotvievättulojaperinteiseltämedialta(esimerkiksi tapahtumamarkkinointi)kuntaasjotkutmuodotedesauttavatuusienmedioiden ansaintaa(esimerkiksiyhteisömarkkinointi). Uusistamainonnankanavistamobiilimainonnalleonennustettukasvua,sillä kanavamahdollistaaainakinperiaatteessaaikaanjapaikkaanliittyvän kohdistamisen.markkinankokotänävuonnaonluokkaa4,6miljardiadollaria, mistäsummasta4,2mrd$ontekstiviesteinälähetettävääsuoramarkkinointia (emarketer). 2.4 Internetjamobiilisisältöjenjakeluteinä Useimmillamedianosa alueillaainakinosasisällönjakelustasiirtyyjaon siirtynytinternet jamobiilikanaviin.tässäkohdassatarkastellaaninternet ja mobiilikanavienerityispiirteitä. Online jamobiilisisältöjenkokonaismarkkinavuonna2008onn.90miljardia dollaria(strategyanalyticsjapwc) Internet jamobiilikäyttäjät Maailmanihmisistä22,7%käyttääinternetiä(2007tieto;Tilastokeskus). Korkeimmaninternet käyttöpenetraationmaatonlueteltuallaolevassa taulukossa. Laajakaistaliittymiäonmaailmanlaajuisesti400miljoonaa(PointTopic,tilanne 11/2008). Taulukko9.Internet käyttöpenetraatioltaansuurimmatmaat.(tilastokeskus, 2007tiedot;minivaltiotjätettypois) valtio internet-penetraatio, % laajakaistayhteydet per 100 asukasta 1. Alankomaat 91,6 33,5 2. Kanada 84,9 27,6 3. Norja 80,7 30,6 4. Uusi-Seelanti 79,5 22,5 5. Ruotsi 76,5 34,3 6. Japani 73,6 22,5 7. Yhdysvallat (USA) 72,9 23,9 8. Luxemburg 71,9 24,2 9. Korean tasavalta (Etelä-Korea) 71,7 30,5 10. Suomi 68,1 30,6 11. Britannia 65,9 25,6 12. Islanti 65,0 0,0

16 Media (40) Maailmassaon3,8miljardiamatkapuhelinliittymää.Näistän.11%onnopeita, kolmannensukupolventeknologiaanperustuvialiittymiä.(gsmainfolink, tilanne9/2008) Internetjakelutienä Online sisältöjenansaintaperustuuyleisimminmainonnallejajossainmäärin sisältömaksuille.sisältömaksutovatkäytäntönäelokuvien,tv ohjelmien, musiikin,peliensekäyritystentietopalveluidenosalla.näidenvolyymejä tarkastellaanedempänäkyseistenosa alueidenkohdalla. Internet mainonnan44,6miljardindollarinvuosivolyymistämerkittäväosa kohdistuuonline sisällöille.lisäksionline mediatansaitsevattuloja tilausmaksuina. Monessatapauksessainternet sisällönroolionmyöstukeamuissakanavissa esimerkiksisanoma taiaikakauslehtenä toimitettavaasisältöä.tällöin lehtisisältöonuseinmaksullistajainternet sisältökuluttajallemaksutonta. Käyttäjämääriltäänsuurimpiaverkkomedioitaonlueteltuallaolevissa taulukoissakansainvälisenjasuomenmarkkinankäytönmukaan.järjestys perustuualexanylläpitämään,käyttömääriäkuvaavaanindikaattoriin (www.alexa.com). Taulukko10.Käytetyimmätverkkomediatmaailmassa(Alexa,tilanne12/2008). 1. Yahoo! 2. Google 3. YouTube 4. WindowsLive 5. Facebook 6. MicrosoftNetwork(MSN) 7. MySpace 8. Wikipedia 9. Blogger.com 10. Yahoo!Japan

17 Media (40) Taulukko11.Käytetyimmätsuomalaisetverkkomediat(Alexa,tilanne12/2008). 1. GoogleSuomi 2. YouTube 3. Google 4. WindowsLive 5. IRC Galleria 6. Facebook 7. MicrosoftNetwork(MSN) 8. Iltalehti 9. Suomi Wikipedia EsimerkiksiIltalehtiilmoittaaviikottaiseksikävijämääräkseen1,6miljoonaaeri kävijää Mobiilikanavajakelutienä Mobiilisisältöliiketoiminnanarvoverkkopoikkeaamuistasisältöliiketoiminnoistaoperaattorienvahvanroolintakia.Matkapuhelinpalvelutovat toteutukseltaanmelkosuljettujajaoperaattoreillaontämänvuoksikeskeinen asema.operaattoreidentekemätstrategiapäätöksetvaikuttavatsitenoleellisesti mobiilisisältöjenliiketoiminnankehitykseen. Mobiilisisältöjenkäyttökelpoisuuttajakäyttöälisäämobiiliverkkojen nopeutuminensekäkiinteänkuukausihinnanmobiililaajakaistaliittymien yleistyminen. Mobiili internetinkäyttäjienosuuksiakaikistamatkapuhelinkäyttäjistäeräillä markkinoillaonesitettyallaolevassataulukossa. Taulukko12.Mobiili internetinkäyttäjienosuuskaikistamatkapuhelinkäyttäjistä eräillämarkkinoillaq12008.(nielsenmobile) Markkina alue Mobiili internet käyttäjienosuus Yhdysvallat 15,6% Britannia 12,9% Italia 11,9% Venäjä 11,2% Espanja 10,8% Thaimaa 10,0% Ranska 9,6% Saksa 7,4% Kiina 6,8% Filippiinit 3,4%

18 Media (40) Myösmobiililaitteidenominaisuudetkehittyvätparemminsisältöjenkulutustaja luomistatukeviksi.vuonna2007ns.älypuhelimienosuus matkapuhelinlaitemarkkinan144miljardindollarinvolyymistäoli27%,mutta vuonna2013älypuhelimettuovat200miljardinlaitevolyymistä47%eli95 mrd$(informa). Mobiilisisällöistäovatavainasemassahakupalvelut,personointipalvelut(omat soittoäänetjne.),musiikinlataus,kuvatjakuvaaminen,erilaisettietopalvelut sekämobiiliostaminen(juniper). Mobiilisisältöjenmaailmanlaajuinenmarkkinavuonna2008olin.50miljardia dollariajavuonna2013n.167miljardiadollaria.sisällöntuottajienosuus liikevaihdostanouseesamallaajanjaksolla54%:sta68%:iin,tietoliikenneoperaattorienosuusvastaavastilaskee.(juniper) Juniperinmukaanvuonna2013puoletmobiilikäyttäjistäelikaksimiljardia käyttäjääonostanutmobiililaitteillaandigitaalisiatuotteita.pääosatästä ryhmästäonaasiassajalänsi Euroopassa. ApplenAppStorestaontullutsuunnannäyttäjämobiilisovellustenjakelussa. MyösmuidentoimijoidenodotetaanjatkossapanostavanmobiilisovellustenjasisältöjentarjontaanApplenesimerkinmukaisesti.AppStoressaontarjolla sovellusta.Applenilmoituksenmukaantammikuuhun2009mennessä AppStorestaontehty500miljoonaasovelluslatausta. Mobiilipalveluidenpotentiaalinenkasvualueonmobiilipalveluinatoteutettava pankki jarahoitustoiminta.erityisestiaasiassajakehittyvillämarkkinoilla monetoperaattoritpanostavatvoimakkaastipankkitoimintaan.vaikka pankkitoimintaeisuoraanliitykäänmediaan,sillävoiollavaikutustakuluttajien tapaankäyttäämobiililaitteita. 3 Televisio,elokuvajaradio 3.1 Markkinajakehityssuunnat Maailmantelevisio jaradiotoimialan(broadcastingindustry)volyymivuonna 2007oli284miljardiadollaria.Vuonna2010markkinankoonodotetaanolevan 326mrd$,mikämerkitsisikeskimäärin4,7%vuosikasvua.(Datamonitor; Ofcom)

19 Media (40) Yhdysvallatonsuurinmarkkina132miljardindollarinvolyymillään,Euroopassa toimialankokoon73mrd$(datamonitor).myöstoimialankokosuhteessa väestöönonkorkeinyhdysvalloissa:380dollariapercapita(ofcom). Vuoden2007volyymistämainostulojenosuusoli52%,tilausmaksujen36%ja lupamaksujen13%.euroopassaluvutovat:mainostulot43%,tilausmaksut31 %,lupamaksut26%.tilausmaksujenosuusonhitaastinoussutjamainostulojen osuushitaastilaskenutviimevuosienaikana.absoluuttisinluvuinmyös mainostulotovatkasvaneet.(datamonitor) Maksu tv:nasemavaihteleeeuroopassavoimakkaastimaittain:italiassa21% talouksistatilaamaksu tv palveluita,hollannissa99%.italianmaksu tv kuitenkinkasvaavoimakkaimminsuuristaeuroopanmaista,vuosikasvuonyli 10%:ntasolla.(Ofcom) Tv sisältöjenmarkkinaperustuumarkkina aluekohtaistenesitysoikeuksien myyntiin.myösmerkittävimmätinternet tv palvelutonrajattunäkymäänvain omallemarkkina alueelleen. Euroopassatoimivuonna2008yhteensä6.500televisiokanavaa.Vuoden2007 lopussaeuroopassaoli258video on demand palvelua.(europeanaudiovisual Observatory)Taantumajainternet tv tarjonnankasvuvoivatlaittaapienten kohderyhmientv kanavatahtaalle. Keskeinentv toimialaanvaikuttavamuutosonvähitellentapahtuva teräväpiirtolähetystenyleistyminen.yhdysvalloissa23%kotitalouksistakatsoo teräväpiirtolähetyksiä(nielsen). 3.2 Televisionjakelutiet Maanpäällinentv jakeluonvahvistanutvälilläselvästikinheikentynyttä asemaansatv verkkojendigitalisoinninmyötä.kaapeli jasatelliittijakeluovat olleethyvässäkasvussa.koskakaapeli jasatelliittijakeluunuseinliittyyainakin osanamaksu tv,heikentynyttaloudellinenilmastovoihidastaaniidenkasvua. IPTVkasvaaisoillaprosenttiluvuilla,muttaonvieläkokonaisuutenapienitekijä Maanpäällinen Maanpäällisentv lähetystoiminnanliikevaihdostaeiolekäytettävissäarvioita. Maanpäällisenlähetystoiminnanarvoverkkoeroaamuistajakeluteistäusein siten,ettälähetysoperaattoritoimiipuhtaastijakeluyhtiönä,kuntaaskaapeli, satelliitti jaiptv yhtiöilläonmyösmaksu tv liiketoimintaa. Euroopanmaistamaanpäällinenlähetysonyleisindigi tv:nvastaanottotapamm. Ranskassa,Espanjassa,ItaliassajaBritanniassa.

20 Media (40) Kaapeli Kaapeli tv toimialanmaailmanlaajuinentelevisiotoiminnanliikevaihtovuonna 2008olinoin40miljardiadollaria.Summajakautuupuoliksimainos ja tilaustulojenkesken.vuosikasvuvuodelle2009jääneealle5%:n.(snlkagan) Hollannindigi tv jakeluperustuuyli80 prosenttisestikaapelijakeluun.kaapelitv:lläonvahvaasemamyösmm.yhdysvalloissa,kanadassa,saksassasekämyös Suomessa Satelliitti Televisiolähetyksiinkäytettyjensatelliittipalveluidenliikevaihtovuonna2007oli 50miljardiadollaria.(SatelliteIndustryAssociation) EuroopanmaistaIrlannissajaPuolassasatelliittionyleisindigi tv:njakelutie IPTV IPTV:llätarkoitetaanIP teknologiallatoteutettavaatelevisiolähetystoimintaa, jokayleensätapahtuusuljetuissatietoliikenneverkoissa.kuluttajatarvitsee IPTV:nkatsomiseenIPTV digiboksinsekäyleensämyösiptv maksu tvtilauksen.(avoimessainternetissälähetettäväätv sisältöätarkastellaan edempänätässäselvityksessä.) Vuonna2008maailmassaoli19,6miljoonaaIPTV lähetyksiävastaanottavaa kotitaloutta,kasvuaedellisestävuodestaon64%.iptv talouksienosuus kaikistamaailmankotitalouksistaon1,1%.iptv toiminnanliikevaihtovuonna 2008on4,5mrd$.Vuonna2012IPTV talouksienosuudenodotetaanolevan2,8 %jatoiminnanliikevaihdon19mrd$.(gartner) Kaikistamaksu tv katsojista3%oliiptv katsojiavuonna2008.osuusnousee 14%:iinvuonna2013.Samallaaikavälilläkaapelikatsojienosuusmaksu tvkatsojistalaskee76%:sta61%:iin.(pyramidresearch) Vuonna2008EurooppaolitilaajamääriltäänjohtavaIPTV maanosa(8,2 miljoonaakotitaloutta),kuntaasliikevaihdoltaansuurinmarkkinaonusa(2 mrd$).(gartner) 3.3 Vuorovaikutteinentvjatv/sms palvelut Vuorovaikutteineneliinteraktiivinentelevisioonmenestynytmaininnan arvoisestivainbritanniassa.britannianmarkkinavolyymistäantaakuvaabbc:n

21 Media (40) vuorovaikutteisiintv palveluihinbudjetoimasumma:25miljoonaapuntaa seuraavanviidenvuodenjaksolle. Varsinaistatv laitteeseenkytkettyävuorovaikutteisuuttamerkittävämpää liiketoimintaaovattv ohjelmiinliittyvätsms äänestykset.niiden liiketoimintavolyymistäeiolekäytettävissäluotettaviaarvioita,muttaainakin joidenkintv tuotantojenkohdallakyseessäonmerkittävätulovirta. Vuoden2007ensimmäisenneljänneksenaikanaUSA:ssatv ohjelmiensmsäänestyksettoivatliikevaihtoa35miljoonaadollaria(telephia/nielsenmobile). YhdysvaltojenvastaviimeaikoinayleistynyttekstiviestittelynostaneetvohjelmienSMS vuorovaikutuksenmäärää.selvityksentekijöidenarvionmukaan USA:nSMS tv äänestystenvolyymitänävuonnaonluokkaa200miljoonaa dollariajaeuroopassa300miljoonaadollaria.aasiassamaksullisten tekstiviestienkäyttöonvähäisempää. 3.4 Internet videoja tv Euroopanonline videomarkkinanarvoksiarvioidaanvuonna20081,4mrd$ja vuonna20126mrd$,mikämerkitseekeskimääräistäyli40%:nvuosikasvua. Suuristamaistaonline videotovatsuosituimpiaespanjassa,britanniassaja Italiassa,kuntaasSaksassajaRanskassaniitäkatsotaansuhteellisesti vähemmän.(strategyanalytics) Internetissäjaeltavattv ohjelmatjaelokuvatolivatmaailmanlaajuisestivuonna 2008n.4miljardindollarinmarkkina.ABIResearchinmukaanmaailmassaon vuoden2008lopussa563miljoonaaonline videoidenkatsojaa.vuonna2013 katsojiaonjoyli900miljoonaa. Internet videopalveluidentoiminnanvolyymejäkuvaavatseuraavattiedot: ITunesmyy1,5miljoonaatv ohjelmajaksoaja elokuvaaviikossa Hulu palvelustakatsottu119miljoonaastreamiakuukaudessa(heinäkuu 2008) BBC:nilmaiseniPlayer palvelunkuukausittaisettv ohjelmien latausmäärätovatyli20miljoonaaohjelmaakuukaudessa Internet videoidenalueellaonmyössyntynytjasyntyytoimijoita,jotkatoimivat perinteisiätoimintatapojarikkovillaliiketoimintamalleilla.esimerkiksisling Mediareitittääkotivastaanottimeentulevantv sisällöninternet yhteydenkautta vaikkapakannettavalletietokoneelletoisellepuolellemaailmaa.suomalainen TV kaistatallentaailmaiskanaviensisältöäjatoimiikäyttäjilleenautomaattisena tallentavanadigiboksina.uudenlaisiintoimintamalleihinliittyyuseinsuuriakin erimielisyyksiätekijänoikeusasioistajapalveluidenlainmukaisuudesta.

Osavuosikatsaus 1 3/2007

Osavuosikatsaus 1 3/2007 Osavuosikatsaus 1 3/27 Toimitusjohtaja Hannu Syrjänen OKO:n aamiaistilaisuus 4.5.27 Avainluvut Avainluvut Milj. euroa Liikevaihto Liikevoitto % liikevaihdosta Liikevoitto ilman merkittävimpiä kertaluonteisia

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1 3/2007. Toimitusjohtaja Hannu Syrjänen 3.5.2007

Osavuosikatsaus 1 3/2007. Toimitusjohtaja Hannu Syrjänen 3.5.2007 Osavuosikatsaus 1 3/27 Toimitusjohtaja Hannu Syrjänen 3.5.27 Avainluvut Avainluvut Milj. euroa 1 3/27 1 3/26 Muutos, % 1 12/26 Liikevaihto 663,7 612,5 8,4 2742,1 Liikevoitto 54, 45,6 18,4 292,5 % liikevaihdosta

Lisätiedot

Pohjoismaat digitaalisessa uutismaisemassa

Pohjoismaat digitaalisessa uutismaisemassa Pohjoismaat digitaalisessa uutismaisemassa UUTISMEDIA VERKOSSA 2016 REUTERS INSTITUTE DIGITAL NEWS REPORT 2016 Esa Reunanen 1.9.2016 SISÄLTÖ Tausta ja metodologia Uutislähteet, laitteet ja luottamus uutisiin

Lisätiedot

Tapio Kallioja toimitusjohtaja. Capital Markets Day 14.5.2003. SWelcom 14.5.2003

Tapio Kallioja toimitusjohtaja. Capital Markets Day 14.5.2003. SWelcom 14.5.2003 Tapio Kallioja toimitusjohtaja Capital Markets Day Nykyiset toiminta-alueet Kaupallinen televisio Digitaalinen maanpäällinen televisio Kaapelitelevisio Laajakaista-internet Digitaalinen kaapelitelevisio

Lisätiedot

Nordea Median digitalisoituminen. Pekka Soini 16.11.2010

Nordea Median digitalisoituminen. Pekka Soini 16.11.2010 Nordea Median digitalisoituminen Pekka Soini 16.11.2010 Agenda Markkinat ja Sanoma Q3 Median megatrendejä Strategiamme ydin 2 Yhteenveto Sanoma News Q3 Q3 Mediamarkkinat kääntyneet selvään kasvuun Voitamme

Lisätiedot

2003 ja sen jälkeen. Toimitusjohtaja Hannu Syrjänen. Capital Markets Day 14.5.2003

2003 ja sen jälkeen. Toimitusjohtaja Hannu Syrjänen. Capital Markets Day 14.5.2003 2003 ja sen jälkeen Toimitusjohtaja Hannu Syrjänen Capital Markets Day Sisältö 2 SanomaWSOY tänään Ensimmäisen neljänneksen tulos Markkinaympäristö Strategiset ja taloudelliset tavoitteet Lupausten lunastaminen

Lisätiedot

Suosituimmat kohdemaat

Suosituimmat kohdemaat Suosituimmat kohdemaat Maakuntanro Maakunta Kohdemaa Maakoodi sum_lah_opisk 21 Ahvenanmaa - Kreikka GR 3 Åland Italia IT 3 Turkki TR 2 Saksa DE 1 09 Etelä-Karjala Venäjä RU 328 Britannia GB 65 Ranska FR

Lisätiedot

Mediavertailu Sisältöotsikot:

Mediavertailu Sisältöotsikot: Mediavertailu Yritysmaailman viestinnän ja markkinoinnin kanavat ovat muuttumassa nopeasti. in käyttömuodot yleistyvät kovaa vauhtia samalla, kun panostus painettuun mainontaan laskee. Sisältöotsikot:

Lisätiedot

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus toukokuu 2015. 13.5.2015, Lasse Krogell

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus toukokuu 2015. 13.5.2015, Lasse Krogell Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus toukokuu 2015 13.5.2015, Lasse Krogell Yritysrakenne 2007-2013 TOL 181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut Lähde: Tilastokeskus Yrityksiä Henkilöstö Liikevaihto

Lisätiedot

Alma Media Oyj Varsinainen yhtiökokous 12.3.2008. Kai Telanne toimitusjohtaja

Alma Media Oyj Varsinainen yhtiökokous 12.3.2008. Kai Telanne toimitusjohtaja Alma Media Oyj Varsinainen yhtiökokous 12.3.2008 Kai Telanne toimitusjohtaja Esityksen sisältö Alma Media tänään Toimintaympäristö 2007 Alma Median tulos 2007 Tulevaisuuden näkymät Alma Media Oyj 12.3.2008

Lisätiedot

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus joulukuu 2014. 4.12.2014, Lasse Krogell

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus joulukuu 2014. 4.12.2014, Lasse Krogell Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus joulukuu 2014 4.12.2014, Lasse Krogell Yritysrakenne TOL 181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut Lähde: Tilastokeskus Vuosi Yrityksiä Henkilöstö Liikevaihto

Lisätiedot

SanomaWSOY Kasvava eurooppalainen viestintäyhtiö

SanomaWSOY Kasvava eurooppalainen viestintäyhtiö SanomaWSOY Kasvava eurooppalainen viestintäyhtiö Toimitusjohtaja Hannu Syrjänen 28.2.2007 eq Pankki SanomaWSOY Agenda SanomaWSOY lyhyesti SanomaWSOY:n strategian painopisteet Liite 1: Median trendejä Hannu

Lisätiedot

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus helmikuu 2015. 26.2.2015, Lasse Krogell

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus helmikuu 2015. 26.2.2015, Lasse Krogell Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus helmikuu 2015 26.2.2015, Lasse Krogell Yritysrakenne TOL 181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut Lähde: Tilastokeskus Vuosi Yrityksiä Henkilöstö Liikevaihto

Lisätiedot

Media ja mainonta 2010 luvulla

Media ja mainonta 2010 luvulla Media ja mainonta 2010 luvulla VTT Asiakasseminaari 20.9.2010 Anna Viljakainen 2 AGENDA Mediamainonta kansainvälisesti Mediamainonta Suomessa Mediamarkkinoiden kehitystrendit mediaryhmittäin Mediamarkkinoiden

Lisätiedot

Markkinointiviestintäpanostukset kasvoivat 4,1 % vuonna 2011

Markkinointiviestintäpanostukset kasvoivat 4,1 % vuonna 2011 Tiedote 31.5.2012 Markkinointiviestintäpanostukset kasvoivat 4,1 % vuonna 2011 Markkinointiviestintäpanostukset olivat vuonna 2011 Suomessa 3,385 miljardia euroa. Investoinnit kasvoivat 4,1 % edellisvuoteen

Lisätiedot

SanomaWSOY sijoituskohteena

SanomaWSOY sijoituskohteena SanomaWSOY sijoituskohteena CFO Matti Salmi Espoon-Kauniaisten Osakesäästäjät, 27.11.2007 SanomaWSOY-konserni Kannattavaa kasvua, markkinajohtajana valituilla alueilla Yksi Euroopan suurimmista aikakauslehtien

Lisätiedot

Vastuuhenkilöiden yrityssidokset ja roolit

Vastuuhenkilöiden yrityssidokset ja roolit Sivu: 1 / 5 Vastuuhenkilöiden yrityssidokset ja roolit 0869288-1 Kauppalehti Oy Aktiivinen Vastuuhenkilö Yritys Rooli yrityksessä Viimeisin rek.merkintä Loimovuori Juha-Petri 08.09.1964 Yritysyhteyksiä

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1 6/2006. Toimitusjohtaja Hannu Syrjänen 3.8.2006

Osavuosikatsaus 1 6/2006. Toimitusjohtaja Hannu Syrjänen 3.8.2006 Osavuosikatsaus 1 6/2006 Toimitusjohtaja Hannu Syrjänen Mediamainonnan kehitys Ennusteet 2006 2008 2 2006 CAGR milj. USD 06 08, % SUOMI Sanomalehdet 823 1,6 Aikakauslehdet 246 1,2 Televisio 303 1,6 Internet

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1 6/2008

Osavuosikatsaus 1 6/2008 Osavuosikatsaus 1 6/2008 Toimitusjohtaja Hannu Syrjänen Deutsche Bank 1.8.2008 Avainluvut Avainluvut Milj. euroa Liikevaihto Liikevoitto % liikevaihdosta Liikevoitto ilman merkittävimpiä kertaluonteisia

Lisätiedot

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus joulukuu 2015. 21.12.2015, Lasse Krogell

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus joulukuu 2015. 21.12.2015, Lasse Krogell Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus joulukuu 2015 21.12.2015, Lasse Krogell Yritysrakenne. Vuoden 2014 luvut ovat ennakkotietoja. TOL 181 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen Lähde: Tilastokeskus

Lisätiedot

Harri-Pekka Kaukonen Toimitusjohtaja, Sanoma 8.4.2015

Harri-Pekka Kaukonen Toimitusjohtaja, Sanoma 8.4.2015 Harri-Pekka Kaukonen Toimitusjohtaja, Sanoma 8.4.2015 Markkinaympäristö Kuluttajan käyttäytyminen 3 Mainosmarkkina 2014 Hollanti +4 % Suomi -2 % 4 Sanoman kehitys 2014 EUR Liikevaihto Liikevoitto ilman

Lisätiedot

Juha Peltomäki JAMK/Teknologia

Juha Peltomäki JAMK/Teknologia Juha Peltomäki JAMK/Teknologia Web vuonna 2009 Web on nyt n. 18 vuotta vanha ilmiö Muistatteko Internet-kuplan vuonna 2000? Internetin kaupallistuminen käynnistyi vuonna 1996 (ebay ja Amazon) Amazon saavutti

Lisätiedot

Mainosvuosi 2015. Mainosvuosi 2015 TNS

Mainosvuosi 2015. Mainosvuosi 2015 TNS Mainosvuosi 2015 Ad spend trends Kantar Media #Mainosvuosi Kantar Media international ad spend trends Mediamainonnan kehitys on ollut vaatimatonta myös kansainvälisesti viime vuonna. Etelä- ja Itä Euroopassa

Lisätiedot

Matkailutilasto Marraskuu 2016

Matkailutilasto Marraskuu 2016 Matkailutilasto kuu 2016 1 YHTEENVETO Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät Oulussa 4,4 prosenttia kuussa 2016 Oulussa yövyttiin 42 000 yötä, joista suomalaiset 36 000 ja ulkomaalaiset 6 200 yötä. Yhteensä

Lisätiedot

SanomaWSOY Kasvava eurooppalainen viestintäyhtiö

SanomaWSOY Kasvava eurooppalainen viestintäyhtiö SanomaWSOY Kasvava eurooppalainen viestintäyhtiö Talousjohtaja Matti Salmi Pörssi-illat Maaliskuu 2007 SanomaWSOY Agenda SanomaWSOY lyhyesti SanomaWSOY:n strategian painopisteet Liite 1: Median trendejä

Lisätiedot

TIEDOTE 13.06.2013 MARKKINOINTIVIESTINNÄN MÄÄRÄ LASKI VIIME VUONNA 0,6 %

TIEDOTE 13.06.2013 MARKKINOINTIVIESTINNÄN MÄÄRÄ LASKI VIIME VUONNA 0,6 % TIEDOTE 13.06.2013 MARKKINOINTIVIESTINNÄN MÄÄRÄ LASKI VIIME VUONNA 0,6 % Markkinointiviestinnän määrä Suomessa vuonna 2012 oli 3 380 miljoonaa euroa. Investoinnit laskivat 0,6 prosenttia edelliseen vuoteen

Lisätiedot

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus maaliskuu , Lasse Krogell

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus maaliskuu , Lasse Krogell Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus maaliskuu 2016 15.3.2016, Lasse Krogell Yritysrakenne. TOL 181 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen Lähde: Tilastokeskus Yrityksiä Henkilöstö Liikevaihto

Lisätiedot

Alma Media Oyj:n yhtiökokous 17.3.2011. Kai Telanne, toimitusjohtaja

Alma Media Oyj:n yhtiökokous 17.3.2011. Kai Telanne, toimitusjohtaja Alma Media Oyj:n yhtiökokous 17.3.2011 1 Kai Telanne, toimitusjohtaja Sisältö Mainonnan markkina 2010 Alma Median tulos 2010 Alma Median markkina-asema Alma Median strategia 2010-2 Mainonnan markkina 2010

Lisätiedot

Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja 22.7.2010

Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja 22.7.2010 Alma Media Q2 2010 Kai Telanne, toimitusjohtaja, j j Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja 22.7.2010 Agenda Kai Telanne, toimitusjohtaja Avainkohdat Q2 2010 Markkinat Q2 2010 Segmenttikatsaukset Tuomas

Lisätiedot

Markkinointiviestinnän määrä supistui 0,5 miljardia euroa vuonna 2009

Markkinointiviestinnän määrä supistui 0,5 miljardia euroa vuonna 2009 Mainonnan Neuvottelukunnan tiedote 15.06.2010 Markkinointiviestinnän määrä supistui 0,5 miljardia euroa vuonna 2009 Mainosalan järjestöjä edustava Mainonnan Neuvottelukunnan TNS Gallupilla teettämän selvityksen

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Kai Telanne Alma Median yhtiökokous 17.3.2015

Toimitusjohtajan katsaus. Kai Telanne Alma Median yhtiökokous 17.3.2015 Toimitusjohtajan katsaus Kai Telanne Alma Median yhtiökokous Agenda Alma Median liiketoiminnat 2014 Katsaus Suomen mediamarkkinaan Alma Median tulos 2014 Alma Median strategia ja tulevaisuuden näkymät

Lisätiedot

Sosiaaliset mediat rekrytoinnissa 23/24.09.2009

Sosiaaliset mediat rekrytoinnissa 23/24.09.2009 Sosiaaliset mediat rekrytoinnissa 23/24.09.2009 Karri Ahonen Dagmar Strategy Director 1. Markkinoinnin muutos 3. Sosiaalisen median merkitys rekrytoitavalle 4. Sosiaalisen median merkitys rekrytoijalle

Lisätiedot

LEHTITALOSTA DIGIAJAN PALVELU- YRITYKSEKSI. Alma Media -esittely osakesäästäjille Helsinki Talous- ja rahoitusjohtaja Juha Nuutinen

LEHTITALOSTA DIGIAJAN PALVELU- YRITYKSEKSI. Alma Media -esittely osakesäästäjille Helsinki Talous- ja rahoitusjohtaja Juha Nuutinen LEHTITALOSTA DIGIAJAN PALVELU- YRITYKSEKSI Alma Media -esittely osakesäästäjille 8.12.2016 Helsinki Talous- ja rahoitusjohtaja Juha Nuutinen 1 Alma Media tänään: kestävää mediaa ja digitaalisia palveluita

Lisätiedot

Alma Media Q3 2010. Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja 29.10.2010

Alma Media Q3 2010. Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja 29.10.2010 Alma Media Q3 2010 Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja 29.10.2010 1 Agenda Kai Telanne, toimitusjohtaja: Avainkohdat Q3 2010 Markkinat Q3 2010 Segmenttikatsaukset Tuomas

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous 2008. Toimitusjohtaja Hannu Syrjänen 1.4.2008

Varsinainen yhtiökokous 2008. Toimitusjohtaja Hannu Syrjänen 1.4.2008 Varsinainen yhtiökokous 2008 Toimitusjohtaja Hannu Syrjänen 1.4.2008 Kasvava eurooppalainen mediayhtiö Toimii yli 20 maassa Johtava monialainen mediayhtiö Suomessa; valikoidut kansainvälisen kasvun alueet

Lisätiedot

Markkinointiviestinnän määrä kasvoi vuonna 2010

Markkinointiviestinnän määrä kasvoi vuonna 2010 Viestimille 18.05.2011 Markkinointiviestinnän määrä kasvoi vuonna 2010 Mainosalan järjestöjä edustavan Mainonnan Neuvottelukunnan TNS Gallupilla teettämän selvityksen mukaan markkinointiviestinnän määrä

Lisätiedot

Mainosvuosi 2013. Mainosvuosi 2013

Mainosvuosi 2013. Mainosvuosi 2013 Mainonnan kokonaiskehitys Mediamainonnan määrä ja kehitys 2002-2013 Milj. Euroa Muutos-% 1600 1400 1200 1000 2,5 6,5 3,3 3,7 6,4 1,7 4,8 3,7-2,9 10 5 0 800 600 400 200 0-15,8 1079 1150 1189 1236 1315 1500

Lisätiedot

Maailman valutuotanto

Maailman valutuotanto Maailman valutuotanto Yhteenveto Modern Castings-lehden ja American Foundry Society (AFS) - yhdistyksen tilastoimista luvuista vuosilta 2004, 2006, 2008, 2010 ja 2012 Tuula Höök 9.9.2014 Tilastoinnissa

Lisätiedot

SanomaWSOY Kasvava eurooppalainen viestintäyhtiö

SanomaWSOY Kasvava eurooppalainen viestintäyhtiö SanomaWSOY Kasvava eurooppalainen viestintäyhtiö Kare Laukkanen Pörssi-ilta Maaliskuu 2007 SanomaWSOY Agenda SanomaWSOY lyhyesti Mediamarkkinat Liiketoiminta Strategiset tavoitteet Kare Laukkanen Maaliskuu

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT TAMMIKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT TAMMIKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT TAMMIKUU 2016 Yöpymiset lisääntyivät 8,1 prosenttia Tammikuussa 2016 Helsingissä yövyttiin 244 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 116 000 yötä ja ulkomaalaiset 128 000 yötä

Lisätiedot

ICT:n sosiaalinen käytettävyys

ICT:n sosiaalinen käytettävyys ICT:n sosiaalinen käytettävyys Jouni Backman 06.09.2007 Maailma muuttuu muuttuuko ihminen? Peruuttamaton ja syvällinen käyttäytymisen muutos digitaalinen alkuperäisväestö ja siirtolaiset 120 100 80 60

Lisätiedot

Alma Median tulos Q1 2011. Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja 29.4.2011

Alma Median tulos Q1 2011. Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja 29.4.2011 Alma Median tulos Q1 2011 Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja 29.4.2011 1 Agenda Avainkohdat Q1 Markkinoiden kehitys Segmenttikatsaukset Taloudellinen kehitys Q1 ja

Lisätiedot

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus Joulukuu 2013. 20.12.2013, Lasse Krogell

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus Joulukuu 2013. 20.12.2013, Lasse Krogell Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus Joulukuu 2013 20.12.2013, Lasse Krogell Alan Yritysrakenne TOL 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen Tilastokeskus julkaisi marraskuun lopulla tiedot

Lisätiedot

Matkailutilasto Lokakuu 2016

Matkailutilasto Lokakuu 2016 Matkailutilasto Lokakuu 2016 1 YHTEENVETO Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat 4,0 prosenttia Oulussa Lokakuussa 2016 Oulussa yövyttiin 49 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 43 000 yötä ja ulkomaalaiset

Lisätiedot

Matkailutilasto Tammikuu 2016

Matkailutilasto Tammikuu 2016 Matkailutilasto Tammikuu 2016 SISÄLLYSLUETTELO Yhteenveto... 1 Tiivistelmä... 2 Matkailun avainluvut Oulussa... 3 Yöpymiset kansallisuuksittain... 5 Yöpymiset vertailuseuduilla... 6 Tietoa tilastoista...

Lisätiedot

Mennään asiaan. Sijoitusristeily 2007. Juha Blomster Talentum Oyj toimitusjohtaja

Mennään asiaan. Sijoitusristeily 2007. Juha Blomster Talentum Oyj toimitusjohtaja Mennään asiaan. Sijoitusristeily 2007 Juha Blomster Talentum Oyj toimitusjohtaja Sisältö Tunnuslukuja Liiketoiminta Premedia Tv-sisällöntuotanto Suoramarkkinointi Kustannustoiminta Missio, visio, strategiset

Lisätiedot

OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki. OMX Nordic Exchange Helsinki. Julkistamisajankohdat 2008 Disclosure Dates 2008 29.10.2008

OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki. OMX Nordic Exchange Helsinki. Julkistamisajankohdat 2008 Disclosure Dates 2008 29.10.2008 Affecto Oyj Small cap 7 14.2. 11 14 31.3. 3 19 6.5. 32 7.8. 45 3.11. Ahlstrom Corporation Oyj Mid cap 5 1.2. 12 14 2.4. 3 17 25.4. 30 25.7. 44 28.10. x Aldata Solution Oyj Small cap 8 21.2. 13 3 19 8.5.

Lisätiedot

Tulos Q4 ja tilinpäätös 2010. Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja 16.2.2011

Tulos Q4 ja tilinpäätös 2010. Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja 16.2.2011 Tulos Q4 ja tilinpäätös 2010 1 Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja 16.2.2011 Avainkohdat Q4 2010 Liikevaihto oli Q4:llä 83,0 (79,0) milj. euroa Verkkoliiketoiminnan

Lisätiedot

Hyvinvointiyhteiskunta. mahdollinen yhtälö 1.1 5.2.2003

Hyvinvointiyhteiskunta. mahdollinen yhtälö 1.1 5.2.2003 1. HYVINVOINTIYHTEISKUNTA MAHDOLLINEN YHTÄLÖ BKT:n vuosimuutos 1988 21... 1.2 T&K-panosten osuus bruttokansantuotteesta... 1.3 T&K-toiminnan osuus BKT:sta eräissä maissa... 1.4 T&K-henkilöstön osuus työssäkäyvistä

Lisätiedot

Käyttötilastot www.vaalit.fi - lokakuussa 2008

Käyttötilastot www.vaalit.fi - lokakuussa 2008 Käyttötilastot www.vaalit.fi Yhteenveto ajalta: lokakuussa 2008 Luotu 01-Nov-2008 02:37 EET [Päivätilastot] [Tuntitilastot] [URL:t] [Sisääntulosivut] [Ulosmenosivut] [Koneet] [Hakupalvelimet] [Hakusanat]

Lisätiedot

ARVOPAPERISIJOITUKSET SUOMESTA ULKOMAILLE 31.12.2003

ARVOPAPERISIJOITUKSET SUOMESTA ULKOMAILLE 31.12.2003 TIEDOTE 27.5.24 ARVOPAPERISIJOITUKSET SUOMESTA ULKOMAILLE 31.12.23 Suomen Pankki kerää tietoa suomalaisten arvopaperisijoituksista 1 ulkomaille maksutasetilastointia varten. Suomalaisten sijoitukset ulkomaisiin

Lisätiedot

LIITE 1. Jakelu. Ministeriöt

LIITE 1. Jakelu. Ministeriöt LIITE 1 Jakelu Ministeriöt 1. Maa- ja metsätalousministeriö 2. Oikeusministeriö 3. Opetus- ja kulttuuriministeriö 4. Puolustusministeriö 5. Sisäministeriö 6. Työ- ja elinkeinoministeriö 7. Valtioneuvoston

Lisätiedot

1 Matkailutilasto syyskuu 2016 Kaakko 135. Rekisteröidyt yöpymiset laskivat 16,1 prosenttia Kotka-Haminan seudulla

1 Matkailutilasto syyskuu 2016 Kaakko 135. Rekisteröidyt yöpymiset laskivat 16,1 prosenttia Kotka-Haminan seudulla 1 Rekisteröidyt yöpymiset laskivat 16,1 prosenttia n seudulla Syyskuussa 2016 n seudulla yövyttiin 11 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 9 200 yötä ja ulkomaalaiset 2 100 yötä (venäläiset 899 yötä).

Lisätiedot

Yritysrekisteri tietolähteenä. Yritystieto taustat ja suhdannenäkymät Tilastokeskuksen ajankohtaisseminaari 18.2.2010 Suunnittelija Päivi Krzywacki

Yritysrekisteri tietolähteenä. Yritystieto taustat ja suhdannenäkymät Tilastokeskuksen ajankohtaisseminaari 18.2.2010 Suunnittelija Päivi Krzywacki Yritysrekisteri tietolähteenä Yritystieto taustat ja suhdannenäkymät Tilastokeskuksen ajankohtaisseminaari 18.2.2010 Suunnittelija Päivi Krzywacki Yritysrekisteri tietolähteenä 1. Yritysrekisteri 1.1 Tietojärjestelmä

Lisätiedot

1 Matkailutilasto kesäkuu 2016 Kaakko 135. Yöpymiset vähenivät 26,1 prosenttia Kotka-Haminan seudulla

1 Matkailutilasto kesäkuu 2016 Kaakko 135. Yöpymiset vähenivät 26,1 prosenttia Kotka-Haminan seudulla 1 Yöpymiset vähenivät 26,1 prosenttia n seudulla Kesäkuussa 2016 n seudulla yövyttiin 16 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 13 000 yötä ja ulkomaalaiset 3 200 yötä (venäläiset 1 200 yötä). Yhteensä

Lisätiedot

Rajahaastattelututkimus 1.1.-31.12.2011

Rajahaastattelututkimus 1.1.-31.12.2011 Alueelliset tulostukset: Ulkomaiset matkustajat Helsingissä Tulostuksen alueellinen rajaus: Helsingin kaupunki Rajaustiedot ja niiden käyttäminen: Matkan pääkohde on ollut alueella. Mahdollinen toinen

Lisätiedot

Ulkomaiset matkailijat Suomessa ja pääkaupunkiseudulla v. 2015

Ulkomaiset matkailijat Suomessa ja pääkaupunkiseudulla v. 2015 Ulkomaalaiset matkailijat Suomessa ja pääkaupunkiseudulla 2015 Ulkomaiset matkailijat Suomessa ja pääkaupunkiseudulla v. 2015 Tutkimus ja Analysointikeskus TAK Oy 2 Ulkomaalaiset matkailijat Suomessa 2015

Lisätiedot

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus Toukokuu 2014. 5.5.2014, Lasse Krogell

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus Toukokuu 2014. 5.5.2014, Lasse Krogell Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus Toukokuu 2014 5.5.2014, Lasse Krogell Alan Yritysrakenne TOL 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen Tilastokeskus julkaisi marraskuun lopulla tiedot vuoden

Lisätiedot

Oy Observer Finland Ab tel: fax: email:

Oy Observer Finland Ab tel: fax: email: Julkisuusraportti Oy Observer Finland Ab Merimiehenkatu 36 D 00150 Helsinki tel: +358 (0)9 686 131 fax: +358 (0)9 6861 3300 email: info@observer.fi www.observer.fi Sivu 2(7) Suomen Kiinteistöliitto Marjukka

Lisätiedot

Mainosvuosi 2014. Mainosvuosi 2014 TNS

Mainosvuosi 2014. Mainosvuosi 2014 TNS Mainosvuosi 2014 Mainonnan kokonaiskehitys Mediamainonnan määrä ja kehitys Milj. 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 Muutos-% 6,5 6,4 10 3,3 3,7 4,8 3,7 1,7 5-2,9-2,6 0-8,1-5 -10-15,8-15 1150 1189 1236

Lisätiedot

Tieteellisen neuvottelukunnan vierailu YLEssä 26.3.2010. Olli Pekka Heinonen YLE Asia ja Kulttuuri

Tieteellisen neuvottelukunnan vierailu YLEssä 26.3.2010. Olli Pekka Heinonen YLE Asia ja Kulttuuri Tieteellisen neuvottelukunnan vierailu YLEssä 26.3.2010 Olli Pekka Heinonen YLE Asia ja Kulttuuri YLEn tekemät säästöt 2000 luvulla Tappio sisään: suurimmillaan n. 100 Me Kaupallisten maksamat toimilupamaksut

Lisätiedot

Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät viisi prosenttia. Kasvua työmatkalaisten yöpymisissä. Majoitusmyynti 25 miljoonaa euroa

Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät viisi prosenttia. Kasvua työmatkalaisten yöpymisissä. Majoitusmyynti 25 miljoonaa euroa HELSINGIN MATKAILUTILASTOT SYYSKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät viisi prosenttia Syyskuussa 2016 Helsingissä kirjattiin lähes 308 000 yöpymistä, joista suomalaisille 133 000 ja ulkomaalaisille

Lisätiedot

Alma Median tulos Q2 2011

Alma Median tulos Q2 2011 Alma Median tulos Q2 2011 Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja Helsinki 1 Agenda Avainkohdat Q2 Markkinoiden kehitys Segmenttikatsaukset Taloudellinen kehitys ja näkymät

Lisätiedot

Näkökulmia luovien alojen rahoitukseen Seminaari 31.1.2011

Näkökulmia luovien alojen rahoitukseen Seminaari 31.1.2011 Näkökulmia luovien alojen rahoitukseen Seminaari 31.1.2011 Avaussanat, Jukka Viitasaari Teknologiateollisuus on viiden toimialan kokonaisuus Elektroniikka- ja sähköteollisuus ABB, Elcoteq, Ensto, Nokia,

Lisätiedot

Tilastokuvioita opintoetuuksien saajamääristä ja kustannuksista. 29.3.2016 Tilasto- ja tietovarastoryhmä

Tilastokuvioita opintoetuuksien saajamääristä ja kustannuksista. 29.3.2016 Tilasto- ja tietovarastoryhmä Tilastokuvioita opintoetuuksien saajamääristä ja kustannuksista 29.3.216 Tilasto- ja tietovarastoryhmä OPINTOTUKIMENOT, OPINTOLAINAT JA TAKAUSVASTUUT Opintotukimenot 199 215 1 Milj. euroa (vuoden 215 rahana)

Lisätiedot

Talouden rakenteet 2011 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS (VATT)

Talouden rakenteet 2011 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS (VATT) Kansantalouden kehityskuva Talouden rakenteet 211 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS (VATT) Suomen talous vuonna 21 euroalueen keskimääräiseen verrattuna Euroalue Suomi Työttömyys, % 12 1 8 6 4 Julkisen

Lisätiedot

Alma Median tulos Q Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja

Alma Median tulos Q Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja Alma Median tulos Q3 2011 Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja 1 Agenda Avainkohdat Markkinoiden kehitys Segmenttikatsaukset Taloudellinen kehitys ja näkymät 2 Avainkohdat

Lisätiedot

Oy Observer Finland Ab tel: fax: email:

Oy Observer Finland Ab tel: fax: email: Julkisuusraportti Oy Observer Finland Ab Merimiehenkatu 36 D 00150 Helsinki tel: +358 (0)9 686 131 fax: +358 (0)9 6861 3300 email: info@observer.fi www.observer.fi Sivu 2(8) Suomen Kiinteistöliitto Marjukka

Lisätiedot

Julkisuusraportti+ 24579 Kesäkuu 2010 Oy Cision Finland Ab

Julkisuusraportti+ 24579 Kesäkuu 2010 Oy Cision Finland Ab Julkisuusraportti+ 24579 Kesäkuu 2010 Oy Cision Finland Ab Pursimiehenkatu 29-31 A 00150 Helsinki tel: +358 (0)20 786 0400 fax: +358 (0)20 786 0333 email: info.fi@cision.com www.cision.com Sivu 2(8) 24579

Lisätiedot

NASDAQ OMX Helsinki. Julkistamisajankohdat 2009 Disclosure Dates 2009 5.10.2009. Yhtiökokous Interim Reports/Summaries of Performance**

NASDAQ OMX Helsinki. Julkistamisajankohdat 2009 Disclosure Dates 2009 5.10.2009. Yhtiökokous Interim Reports/Summaries of Performance** Tilinpäätöstiedot Yhtiökokous Osavuosikatsaukset/Tulostiedotteet** Ennakkotietoja Financial Vuosikertomus Annual General Interim Reports/Summaries of Performance** Affecto Oyj Small cap 7 12.2. 12 14 3.4.

Lisätiedot

Julkisuusraportti. Suomen Kiinteistöliitto. Tammikuu 2009

Julkisuusraportti. Suomen Kiinteistöliitto. Tammikuu 2009 Julkisuusraportti Suomen Kiinteistöliitto Tammikuu 2009 Oy Cision Finland Ab Pursimiehenkatu 29-31 A 00150 Helsinki tel: +358 (0)20 786 0400 fax: +358 (0)20 786 0333 email: info.fi@cision.com www.cision.com

Lisätiedot

Arkikokemuksia verkkolaskusta ostolaskujen käsittelyssä. Reija Marttinen, prosessivastaava, ostoreskontra, Sanoma Oyj Talouden Palvelukeskus

Arkikokemuksia verkkolaskusta ostolaskujen käsittelyssä. Reija Marttinen, prosessivastaava, ostoreskontra, Sanoma Oyj Talouden Palvelukeskus Arkikokemuksia verkkolaskusta ostolaskujen käsittelyssä Reija Marttinen, prosessivastaava, ostoreskontra, Sanoma Oyj Talouden Palvelukeskus Laaja portfolio Liikevaihto 2 761 milj. Liikevoitto 245 milj.

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HELMIKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HELMIKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HELMIKUU 2016 Yöpymiset lisääntyivät 5 prosenttia Helmikuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 218 000 yöpymistä, joista suomalaisille 113 000 ja ulkomaalaisille 104 000 yötä (venäläiset

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT MAALISKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT MAALISKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT MAALISKUU 2016 Yöpymiset lisääntyivät 4 prosenttia Maaliskuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 240 000 yöpymistä, joista suomalaisille 118 000 ja ulkomaalaisille 122 000 yötä (venäläiset

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HUHTIKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HUHTIKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HUHTIKUU 2016 Yöpymiset lisääntyivät 14 prosenttia Huhtikuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 247 000 yöpymistä, joista suomalaisille 128 000 ja ulkomaalaisille 119 000 yötä (venäläiset

Lisätiedot

1 Matkailutilasto heinäkuu 2016 Kaakko 135. Yöpymiset laskivat 11,1 prosenttia Kotka-Haminan seudulla

1 Matkailutilasto heinäkuu 2016 Kaakko 135. Yöpymiset laskivat 11,1 prosenttia Kotka-Haminan seudulla 1 Yöpymiset laskivat 11,1 prosenttia n seudulla Heinäkuussa 2016 n seudulla yövyttiin 27 tuhatta yötä, joista suomalaiset yöpyivät 23 tuhatta yötä ja ulkomaalaiset 3 400 yötä (venäläiset 1 700 yötä). Yhteensä

Lisätiedot

Alma Media Q1 2012. Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja 27.4.2012

Alma Media Q1 2012. Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja 27.4.2012 Alma Media Q1 2012 Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja 1 Agenda Q1 2012 lyhyesti Keskeiset strategiset hankkeet Markkinoiden kehitys Suomessa Taloudellinen kehitys ja

Lisätiedot

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus Syyskuu , Lasse Krogell

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus Syyskuu , Lasse Krogell Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus Syyskuu 2013 13.9.2013, Lasse Krogell Yritysrakenne 2011 TOL 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen Liikevaihto Henkilöstö Yrityksiä Henkilöstö 1.000 /

Lisätiedot

Oy Observer Finland Ab tel: fax: email:

Oy Observer Finland Ab tel: fax: email: Julkisuusraportti Oy Observer Finland Ab Merimiehenkatu 36 D 00150 Helsinki tel: +358 (0)9 686 131 fax: +358 (0)9 6861 3300 email: info@observer.fi www.observer.fi Sivu 2(7) Suomen Kiinteistöliitto Marjukka

Lisätiedot

Mediamainonnan muutosmittari. Elokuu 2010

Mediamainonnan muutosmittari. Elokuu 2010 Mediamainonnan muutosmittari Elokuu 2010 Uutisia Elokuussa mainostettiin 11,6 % enemmän viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna ja kumulatiivisesti päästiin 4,6 % kasvuun. Ilman vaalimainontaa kumulatiivinen

Lisätiedot

Kaikki varmaan haluaisivat...

Kaikki varmaan haluaisivat... Digi käy kaupaksi: Menestystuotteita meiltä ja maailmalta Helene Juhola, Viestinnän Keskusliitto 26.11.2014 Kaikki varmaan haluaisivat...... että esitelmän otsikko pitäisi paikkansa. Mutta heti aluksi

Lisätiedot

Tilastokuvioita opintoetuuksien saajamääristä ja kustannuksista Tilastoryhmä

Tilastokuvioita opintoetuuksien saajamääristä ja kustannuksista Tilastoryhmä Tilastokuvioita opintoetuuksien saajamääristä ja kustannuksista 3.3.215 Tilastoryhmä OPINTOTUKIMENOT, OPINTOLAINAT JA TAKAUSVASTUUT Opintotukimenot 199 214 1 Milj. euroa (vuoden 214 rahana) 9 8 7 6 5 4

Lisätiedot

Joukkoviestintämarkkinoiden arvon lasku jatkui

Joukkoviestintämarkkinoiden arvon lasku jatkui Kulttuuri ja viestintä 201 Joukkoviestintä Joukkoviestintämarkkinat Joukkoviestintämarkkinoiden arvon lasku jatkui Joukkoviestintämarkkinoiden arvo vuonna oli yhteensä noin,1 miljardia euroa. Se oli lähes

Lisätiedot

Sis i äi s nen äi Tervetuloa taloon!

Sis i äi s nen äi Tervetuloa taloon! Tervetuloa taloon! Perehdytyksellä hyvä startti työuralle! ISS Perehdytyskäytäntöihin sisältyvät: Perehdytyskortin käyttöönotto Tervetuloa Taloon -perehdytys tai -verkkokurssi Tehtäväkohtainen perehdytys

Lisätiedot

Oy Observer Finland Ab tel: fax: email:

Oy Observer Finland Ab tel: fax: email: Julkisuusraportti Oy Observer Finland Ab Merimiehenkatu 36 D 00150 Helsinki tel: +358 (0)9 686 131 fax: +358 (0)9 6861 3300 email: info@observer.fi www.observer.fi Sivu 2(7) Suomen Kiinteistöliitto Marjukka

Lisätiedot

Harri-Pekka Kaukonen toimitusjohtaja, Sanoma 9.4.2014

Harri-Pekka Kaukonen toimitusjohtaja, Sanoma 9.4.2014 Harri-Pekka Kaukonen toimitusjohtaja, Sanoma 9.4.2014 [JANE ERKKO Hanna hoitaa] Jane Erkko 1936-2014 2 Markkinaympäristö Hirmumyrsky 1. Digitaalinen muutos 2. Heikko makrotalous 4 Photo: Rainer Knäpper,

Lisätiedot

Mediatoimialan luvut. Lisätietoja: Viestinnän Keskusliitto www.vkl.fi p. 09 2287 7210 info@vkl. fi

Mediatoimialan luvut. Lisätietoja: Viestinnän Keskusliitto www.vkl.fi p. 09 2287 7210 info@vkl. fi Mediatoimialan luvut Mediatoimialan luvut on Viestinnän Keskusliiton ylläpitämä tilastokatsaus toimialaan. Jatkuvasti päivittyvään julkaisuun kerätään uusimmat saatavilla olevat tilastot niin mediatoimialasta

Lisätiedot

Sanomalehti monikanavaisessa mediamaailmassa Case Helsingin Sanomat

Sanomalehti monikanavaisessa mediamaailmassa Case Helsingin Sanomat Sanomalehti monikanavaisessa mediamaailmassa Case Helsingin Sanomat 26.8.2010 Mikael Pentikäinen Kustantaja, päätoimittaja Helsingin Sanomat Sanoma News Suomen johtava sanomalehtikustantaja Liikevaihto

Lisätiedot

Julkisuusraportti. Suomen Kiinteistöliitto. Kesäkuu 2007

Julkisuusraportti. Suomen Kiinteistöliitto. Kesäkuu 2007 Julkisuusraportti Suomen Kiinteistöliitto Kesäkuu 2007 Oy Cision Finland Ab Merimiehenkatu 36 D 00150 Helsinki tel: +358 (0)9 686 131 fax: +358 (0)9 6861 3300 email: info.fi@cision.com www.cision.com Sivu

Lisätiedot

E- STRATEGIA DIGITAALINEN ASIAKKUUSOHJELMA 8.9.2015

E- STRATEGIA DIGITAALINEN ASIAKKUUSOHJELMA 8.9.2015 E- STRATEGIA DIGITAALINEN ASIAKKUUSOHJELMA 8.9.2015 Riikka- Maria Lemminki Nykyinen työ: JM Tieto Oy, Leading Consultant Aikaisemmat tehtävät: 2007-2015 JM Tieto Oy, Partner, Marketing Solutions 2000-2007

Lisätiedot

Julkisuusraportti. Suomen Kiinteistöliitto. Syyskuu 2007

Julkisuusraportti. Suomen Kiinteistöliitto. Syyskuu 2007 Julkisuusraportti Suomen Kiinteistöliitto Syyskuu 2007 Oy Cision Finland Ab Merimiehenkatu 36 D 00150 Helsinki tel: +358 (0)9 686 131 fax: +358 (0)9 6861 3300 email: info.fi@cision.com www.cision.com Sivu

Lisätiedot

Median muutos Mikael Pentikäinen Deutsche Bank, 29.8.2007

Median muutos Mikael Pentikäinen Deutsche Bank, 29.8.2007 Median muutos Mikael Pentikäinen Deutsche Bank, 29.8.2007 Sisällys 1. Median mannerlaatat liikkuvat 2. Muuttuva kulutus ja tuotanto 3. Myös mainonta muuttuu 4. Mitä tästä seuraa Sanomalle? 2 1. Median

Lisätiedot

UUTISMEDIA VERKOSSA 2015

UUTISMEDIA VERKOSSA 2015 UUTISMEDIA VERKOSSA 2015 REUTERS INSTITUTE DIGITAL NEWS REPORT 2015 Keskeiset tulokset: Suomi SISÄLTÖ Tausta ja metodologia Uutisten seuraaminen Uutisten seuraamiseen käytetyt laitteet Digitaaliset laitteet

Lisätiedot

Mainosvuosi Marja Honkaniemi Restaurant Pörssi

Mainosvuosi Marja Honkaniemi Restaurant Pörssi Mainosvuosi 2010 Marja Honkaniemi Restaurant Pörssi 27.1.2011 Agenda 1 Mainonnan kokonaiskehitys 2 Mediaryhmät 3 Merkkimainonta 4 Toimialaryhmät 5 Mainostajat ja mediat 6 Yhteenveto 2 Mainonnan kokonaiskehitys

Lisätiedot

Rajahaastattelututkimus 1.1.-31.12.2011

Rajahaastattelututkimus 1.1.-31.12.2011 Alueelliset tulostukset: Ulkomaiset matkustajat pääkaupunkiseudulla Tulostuksen alueellinen rajaus: Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupungit Rajaustiedot ja niiden käyttäminen: Matkan pääkohde

Lisätiedot

Uranus Oy. Nostetta urallesi - osaajia työpaikoille!

Uranus Oy. Nostetta urallesi - osaajia työpaikoille! Uranus Oy Nostetta urallesi - osaajia työpaikoille! Uranus Oy:n liikeidea Uranus Oy on asiakkaidensa kumppani sähköisessä rekrytoinnissa. Toimimme kahdella liiketoiminta-alueella eli osaajien tavoittamisessa

Lisätiedot

Verkkomainonnan mahdollisuudet. Kaupan liiton verkkokauppakoulutus 16.11.2011

Verkkomainonnan mahdollisuudet. Kaupan liiton verkkokauppakoulutus 16.11.2011 Verkkomainonnan mahdollisuudet Kaupan liiton verkkokauppakoulutus 16.11.2011 Elina Teräsvirta KTM, 31v. Tuotepäällikkö Sanoma Digital Finlandissa 2010- Displaymainonnan kehittäminen Oikotie Asunnot Oikotie

Lisätiedot

Alkaako taloustaivaalla seljetä?

Alkaako taloustaivaalla seljetä? ..9 Alkaako taloustaivaalla seljetä? Lauri Uotila Pääekonomisti Sampo Pankki.9. 9 Kokonaistuotannon kasvu, % %, vuosikasvu neljänneksittäin Kiina 9 Venäjä USA Euroalue - - - Japani - - 9 9 - - - - - Teollisuuden

Lisätiedot

Käyttötilastot www.vaalit.fi - maaliskuussa 2007

Käyttötilastot www.vaalit.fi - maaliskuussa 2007 Käyttötilastot www.vaalit.fi Yhteenveto ajalta: maaliskuussa 2007 Luotu 01-Apr-2007 03:12 EEST [Päivätilastot] [Tuntitilastot] [URL:t] [Sisääntulosivut] [Ulosmenosivut] [Koneet] [Hakupalvelimet] [Hakusanat]

Lisätiedot

aikakauslehti FAKTAT 2011

aikakauslehti FAKTAT 2011 aikakauslehtifaktat 2011 Yleistä aikakauslehdistä Aikakauslehden käsite 3 Aikakauslehtien irtonumeromyynti ja Itellan jakamat aikakauslehdet 2011 3 Aikakauslehtien liikevaihto Suomessa 2001-2010 3 Aikakauslehtinimikkeiden

Lisätiedot