Esipuhe. sekä pelit ja musiikki.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Esipuhe. sekä pelit ja musiikki."

Transkriptio

1

2 Media2009 2(40) Esipuhe Suomenmediateollisuuttajajoukkoviestintämarkkinoitahallitseemuutama suuriyritys.lisäksialallatoimiilukuisiapienempiäyrityksiä.alalleonmyös tullutuusiaglobaalistitoimiviapelureitakutenfacebookjagooglesekämuita erilaistenalustojentarjoajia.viestintätapahtuuentistäenemmänyhteisöissäja niidenkautta.toimialanrajateivätoleenääselkeitäjayhäuseampiyritystoimii useallamedianalatoimialalla. Toimialaonmyöskansainvälistynytdigitalisoitumisenmyötä,jaetenkin kuluttajienajastakilpaileeyhäuseampipalvelu.uusissapalvelukonsepteissa yhdistyymontaviestintämuotoataimediaa.esimerkiksiinternetinyhteisöpalveluissayhdistyvätkohde jajoukko viestintä,henkilökohtainenviestintä sekäpelitjamusiikki. Media alaonpitkäänollutmurrosvaiheessa.uhkanaon,ettämurrostaeipystytä hyödyntämäänjauusienkonseptienkehitystapahtuumuuallakuinsuomessa. Murrosmerkitseekuitenkinmyöstilaajamahdollisuuksiauusilletoimijoille, uusillepalveluillejauudentyyppistentyökalujenkehittäjille. DigitalMediaFinlandOyontehnytselvityksenmedia alastatekesintoimeksiannosta.selvityksentavoitteenaolisaadakokonaiskuvaalanmarkkinoistaja trendeistä.selvityksessäkartoitettiinsuurimmatmedia alanyrityksetja kasvuyrityksetsuomessa.yrityslistaonkoostettuyhteistyössädigibusinessklusteriohjelmankanssa.kiitoksetmyösmuilleraportintoteutukseen osallistuneille. Selvityksessäkartoitettiinmedia alantrendejäkansainvälisestiuusien liiketoimintamahdollisuuksienhahmottamiseksi.selvitystehtiinosanatekesin media alallesuuntaamaamedianuudetsovellukset projektia.aiemmintekes onmuunmuassaselvittänytyhdessäfinpronkanssamedia alantrendejäeri maihinkohdistuneissaselvityshankkeissa.vuorovaikutteinenviestintäon nostettumyösteemanatekesinstrategiaanyhtenätärkeänäkehittämiskohteena. MariIsbom,teknologia asiantuntija Ohjelmistotjadigitaalinenmedia Tekes

3 Media2009 3(40) Sisällysluettelo Esipuhe... 2 Sisällysluettelo Taustaa Lähtökohdat Media Tavoitteet Työmenetelmät Selvityksenrakenne Media javiihdetoimiala Markkinatjakehityssuunnat Kansainvälinenmediamarkkina Kansainvälinentietoliikenteenmarkkina Suurimmatmediayhtiöt Muitamedia alallatoimiviayhtiöitä MediatoimialaSuomessa MediamarkkinaSuomessa Suurimmatmediayhtiöt Media alankasvuyhtiöt Mainontajamarkkinointiviestintämedianansaintamallina Mainonnankehityserimedioissa MainontaSuomessa Uudetansaintamallitjakehityssuunnat Internetjamobiilisisältöjenjakeluteinä Internet jamobiilikäyttäjät Internetjakelutienä Mobiilikanavajakelutienä Televisio,elokuvajaradio Markkinajakehityssuunnat Televisionjakelutiet Maanpäällinen Kaapeli Satelliitti IPTV Vuorovaikutteinentvjatv/sms palvelut Internet videoja tv Mobiili tv Elokuva Radio Suomenmarkkinannykytila...23

4 Media2009 4(40) 4 Pelitoimiala Markkinajakehityssuunnat Suomenmarkkinannykytila Paikkatietopalvelut Markkinajakehityssuunnat Suomenmarkkinannykytila Musiikki Markkinajakehityssuunnat Suomenmarkkinannykytila Yhteisöpalvelut Kuluttajapalveluidenmarkkinajakehityssuunnat Yrityspalveluidenmarkkinajakehityssuunnat Suomenmarkkinannykytila Yhteenvetojajohtopäätökset Havaintoja Eräidenlukujenvertailua Suomalaisetkärkiyritykset Ennusteita Media alankehityssuuntia Suomalaisyhtiöidenliiketoimintamahdollisuuksia LIITE:Suurimmatsuomalaisetmedia alanyhtiöt...37

5 Media2009 5(40) 1 Taustaa 1.1 Lähtökohdat Mediaonmaailmanlaajuisesti1.700miljardindollarinkokoinentoimiala,jonka vaikutusulottuumyösmonillemuilletoimialoille. Mediatoimialaonvoimakkaassamuutoksessa.Digitaalisenmedianaikakaudella yritystenliiketoimintaympäristömuuttuunopeasti,mikämerkitseealan yrityksillenäkökulmastariippuenuhkiataimahdollisuuksia.toimialankäsite menettäämerkitystäänjayritystenonseurattavauseidenerialojenkehitystä. Kaikessaliiketoiminnassayritystenonkeskeistäymmärtääoma toimintaympäristöjasenkehittyminen.tämäselvitystuojäsenneltyätietoa mediakentänkehityksestäyritystenliiketoimintasuunnitteluntueksi. Samaanaikaanselvityksenlaadinnankanssamaailmanlaajuinenfinanssikriisi syveni,mikätoivieläylimääräisenepävarmuustekijänmarkkinankehityksen ennakointiin.vaikeataloustilannekaikellatodennäköisyydellänopeuttaajoitain jahidastaajoitaintrendejä. 1.2 Media Tavoitteet Tämänselvityksentavoitteenaon antaajäsenneltykuvamedia alan,erityisestidigitaalisenmedian maailmanlaajuisestamarkkinatilanteestajakeskeisistätrendeistä tunnistaadigisisältöjenalueellakeskeisetsuomalaisetyrityksetja analysoidaniidentilannettasuhteessakansainväliseenmarkkinaan Työmenetelmät SelvitystyönovattoteuttaneetTekesintoimeksiannostakonsultitTimo ArgillanderjaVirpiMartikainenDigitalMediaFinlandOy:stä.Selvitystyö toteutettiinmarraskuun2008jatammikuun2009välisenäaikana. Työtoteutettiinpääosindeskstudy työnäseuraavasti: tietolähteetonilmoitettukunkinmarkkinatiedonkohdalla;mikäli tietolähdettäeiolemainittu,kyseonselvityksentekijöidenomasta arviosta

6 Media2009 6(40) tutkimukset,joihintässäselvityksessäviitataan,onjulkaistuvuonna 2008,elleierikseentoisinmainita tietojavertailtaessaonotettavahuomioon,ettäeritiedotonkoottu useistaeritietolähteistä,eivätkäeritiedotolesuoraanvertailukelpoisia keskenään elleitoisinmainita,markkinavolyymitiedotonilmoitettukuluttajahinnoin ilmanarvonlisäveroa rahamääräisettiedotonilmoitettueuroinataidollareinaalkuperäisen lähteenmukaan,muutvaluutatonmuunnettukontekstinmukaan euroiksitaidollareiksi valuuttakurssitovatvaihdelleetvoimakkaastiselvityksentekemisen aikana;selvityksessäonkäytettyseuraaviamuuntokursseja,jotka edustavatkeskiarvoavuosilta2007ja2008: o EUR/USD1,30 o USD/GBP0,58 o USD/JPY115 Suomalaistenmediayhtiöidenkartoittamiseksiselvitettiin600alanyrityksen liikevaihtotiedotvuosilta2006ja2007.yritysselvityskoottiinseuraavasti: tarkasteluunvalittiinyrityksetseuraavistarekistereistä: o Digibusiness.fi(456yritystä) o Digibusiness osaamisklusterin(culminatuminnovation)luettelo "Digibusineksensuurimmatyritykset".(113) o SATUry:njäsenluettelo(112) o Markkinointiviestinnäntoimistojenliitonsuurimmat jäsenyritykset(50) yritysluettelostapoistettiinpäällekkäisyydetsekäyritykset,joiden toiminnanpääosaeiolemediasisältöjenalueella tilattiinsuomenasiakastietooy:ltätiedotyritystenliikevaihdoista vuosilta2006ja2007;tietojatäydennettiinosinkauppalehden verkkopalvelusta yllämainittujenrekisterienlisäksiyritysluetteloatäydennettiin Markkinointi&MainonnanjulkaisemallaMediayhtiöttop50 listalla; vuoden2007liikevaihtotiedotkerättiinkauppalehdenverkkopalvelusta 1.3 Selvityksenrakenne Luku2käsitteleemedia javiihdetoimialaakokonaisuutena.luvussa tarkastellaanmyösmainontaasekäinternet jamobiilikanavienerityispiirteitä. Luvut3 7tarkastelevatmediakentäneriosa alueita. Luvussa8esitetäänyhteenvetojajohtopäätöksiämedia alastajasen kehityksestä.

7 Media2009 7(40) 2 Media javiihdetoimiala 2.1 Markkinatjakehityssuunnat Media alanmarkkinaonollutpitkääntasaisessakasvussa.teknologianja toimintatapojenmuutosonvaikuttanuteritavoinerialatoimialojen menestykseen,muttakokonaisuutenamediankäyttöniinkuluttajienkuin yrityskäyttäjienkinosaltaonlisääntynyttasaisestijamyösalanliikevaihtoon noussut. Media alaakutsutaanyleisestimyösmedia javiihdetoimialaksi,sillävaltaosa mediasisällöistävoidaanlukeaviihteeksi.viihdekattaalisäksiteemapuistotja vastaavatperinteisenmedianmäärittelynulkopuolellejäävätpalvelut. Laskusuhdanteessakuluttajillavoiollaenemmänaikaa,mikäomaltaosaltaan lisäämediankäyttöä,vaikkatoisaaltamedialletärkeätmainostulotovatkin taantumissauhattuina.tässäselvityksessäesitetytmarkkinaennusteeton pääosinlaadittuennenkansainvälisenfinanssikriisinpuhkeamista. Finanssikriisinmittasuhteetovatyllättäneetkäytännössäkatsoenkaikki,joten selvityksessäreferoitaviintulevaisuuttakoskeviinennusteisiinonsyytä suhtautuatavallistakinkriittisemmin Kansainvälinenmediamarkkina Media javiihdetoimialan(mediaandentertainment)maailmanlaajuinen volyymivuonna2008oli1.700mrd$javuonna mrd$. Keskimääräinenvuosikasvutälläjaksollaon6,6%.Näissä Pricewaterhousecoopersin(PwC)luvuissamedianmarkkinaonmääritelty varsinlaajasti,mukaanonluettumm.teemapuistot,internet yhteydetja uhkapelit. StrategyAnalyticsinmääritelmänmukaanmedia alanmarkkinankokovuonna 2008oli845miljardiadollaria.Tällöinmedia alaanonluettumukaantvja elokuva,musiikki,pelitjamainonta.internet jamobiilikanavanosuustästä volyymistäon90miljardiadollaria. Pohjois Amerikanosuusmaailmanmediamarkkinastaonn.40%,Euroopann. 30%jaAasian Tyynenmerenalueenn.20%. MarkkinankasvuonvoimakkaintaAasian Tyynenmerenalueella(8,8%/vuosi) sekälatinalaisessaamerikassa(10,6%/vuosi).

8 Media2009 8(40) Media alanerisegmentitvoidaanjaotellaneljäänryhmäänvuotuisen kasvuvauhdinmukaan(luvutpwc;keskimääräisetvuosikasvut ): voimakaskasvu:internet mainonta(19,5%),internet yhteydet(12,1%), videopelit(10,3%),tv tilaus jalupamaksut(10,1%) keskitasonkasvu:urheilu(6,5%),kasinopelit(6,5%),tv mainonta(5,9 %),elokuvat(5,3%),teemapuistot(5%) hidaskasvu:kuluttaja aikakauslehdet(3,5%),b to b julkaisut(3,2%), kirjat(2,8%;sis.koulukirjat),sanomalehdet(2,2%) volyyminlasku:äänitteet( 0,6%) Digitaalistenjamobiilipalveluidenosuusvuonna2007oli5%toimialan liikevaihdosta.2012näidenpalveluidenvolyymisaavuttaa11%tasontoimialan volyymistäeli234mrd$(pwc) Kansainvälinentietoliikenteenmarkkina Kansainvälinentietoliikenteenpalveluiden(operaattorien)markkinaonvuonna 2007kooltaann.1600miljardiadollaria.Lähivuosienvuosikasvuksiodotetaan 4,4%(Gartner).Tästäsummasta mobiilioperaattoritoiminnanosuusonnoin770miljardiadollaria internet jamobiili internet yhteyksienosuusonnoin200miljardia dollaria Sisältöjendigitalisoituessajaperustietoliikenteenhintojenlaskiessa tietoliikennetoimialanintressimediasisältöihinkasvaaedelleen Suurimmatmediayhtiöt Maailmansuurimmatmediayhtiötonlueteltuallaolevassataulukossa. Taulukko1.Maailmansuurimmatmediayhtiöt.(Fortune500,Bertelsmannin tilinpäätös) yhtiö liikevaihto2007 liikevaihto2006 huom. mrd$ mrd$ TimeWarner 46,6 44,8 WaltDisney 35,9 34,3 NewsCorp. 28,7 25,3 Bertelsmann 24,4 28,6 tilinpäätösvaluutta EUR

9 Media2009 9(40) Muitamedia alallatoimiviayhtiöitä Seuraavaantaulukkoononkoottumedia alankannaltarelevantteja teknologiayhtiöitäsekäeräitäpienempiämediayhtiöitä. Taulukko2.Muitamedia alallatoimiviayhtiöitä.(fortune500;yhtiöiden tilinpäätökset;*=tilikausi04/07 03/08) yhtiö liikevaihto2007, huom. mrd$ GeneralElectric 176,7(15,4) (NBCUniversalinosuus) AT&T 118,9 Sony 77,1*(18,1*) tilinpäätösvaluuttajpy (pelitjaelokuvat) Nokia 66,4 tilinpäätösvaluuttaeur Vodafone 61,2* tilinpäätösvaluuttagbp Microsoft 51,1 Apple 24,0 Google 16,6 BBC 7,6* tilinpäätösvaluuttagbp Mediaset 5,3 tilinpäätösvaluuttaeur SanomaWSOY 3,8 tilinpäätösvaluuttaeur 2.2 MediatoimialaSuomessa MediamarkkinaSuomessa Suomenjoukkoviestintämarkkinoidenjakautumistavuonna2007ontarkasteltu allaolevassataulukossa.internetinkasvuonpitkäänjatkunuttrendi,joskin kasvuprosenttionpudonnutedellisenvuoden32:staalle20:n.merkillepantavaa ontelevisionvoimakaskasvu,mihinomaltaosaltaanonvaikuttanutmaksu tv:n läpilyönti.

10 Media (40) Taulukko3.JoukkoviestintämarkkinatSuomessa.Liikevaihdotkäsittävät kuluttajienkäyttämänrahamääränsekämainonnan.(tilastokeskus) media liikevaihto2007, milj. liikevaihdon vuosimuutos,% Päivälehdet(7 4 päiväiset) ,4 Muutsanomalehdet(3 1 päiväiset) 127 4,6 Ilmaislehdet 103 1,2 Aikakauslehdet 752 4,4 Kirjat(sis.multimediatallenteet) 564 5,4 Mainospainotuotteet 350 3,2 Graafinenjoukkoviestintäyhteensä ,9 Televisio(sis.julkisenpalvelunradio) ,8 Radio 49 0,3 Internet(sis.mainonta,onlinehakemistot,maksusisällöt) ,6 Sähköinenviestintäyhteensä ,0 Äänitteet 100 1,0 Videot(DVD&VHS) 150 0,7 Elokuvateatterit 53 1,1 Tallenneviestintäyhteensä 303 1,1 Kokojoukkoviestintä ,3 PelitoimialanvuosivolyymiSuomessaonnoin100miljoonaaeuroa Suurimmatmediayhtiöt Taulukossa4onyhteenvetoSuomen10suurimmastamediayhtiöstäjaniiden keskeisistädigitaalisistapalveluista.

11 Media (40) Taulukko4.Suomensuurimmatmediayhtiöt. yhtiö lv.2007, keskeisetdigitaalisetpalvelut milj. SanomaOyj 2926 oppimateriaalit(sähköisetjärjestelmätja materiaalitesim.opit palvelu) televisiojaradio(nelonenmedia,welho) verkkopalvelut(uutisetjaviihde, yhteisöllisetverkkopalvelut,pelit) Yleisradio 385 televisiojaradio internet,laajakaista jamobiilipalvelut sekäteksti tv(yle.fi,yleareena,yle Eläväarkisto,YLETeksti tv) TS Yhtymä 336 televisiojaradio:turkutv,turun KaapelitelevisioOy(6,7M ), paikallisradiotoiminta(1,1m ) TurunTietokuvaOy(valokuvausja videotuotanto)2,6m LuoviaOy(digimedia)3,3M AlmaMedia 329 osittainmaksullisetverkkopalvelut (Kauppalehti.fi,ePortti) markkinapaikat(esim.etuovi.com, Monster.fi,Autotalli.com)30,0M Otava Kuvalehdet 234 YhtyneidenKuvalehtienverkkoliiketoiminta:esim.Plaza portaali,nettiauto, Nettivene,golfpiste.com SuomenKuvapalveluOy MTV 200 televisiojaradio(mtv3,sub,mtv3 Kanavapaketti,RadioNova) verkkomedia(mtv3.fi) o esim.netti tv,mobiilipalvelut, mainonta,verkkokauppa Fonecta 160 internetissäjamatkapuhelimissatoimivat hakemistopalvelut Edita 148 Content divisioona(kustannustoiminta) 24,7M MorningDigitalDesign(digimedia)2,3M Talentum lehteäverkkosivustoineen verkkopalvelujenosuus5,6m Keskisuomalainen 105 lehtienverkkopalvelut Arena palvelut1,8m Luetteloylimiljoonaneuronliikevaihdonmediayhtiöistäonliitteessä Media alankasvuyhtiöt Kasvuyhtiöidenlistaanonpoimittuyrityksiä,joidenliikevaihtotiedotvuosilta 2006ja2007ovatolleetsaatavillamarraskuussa2008SuomenAsiakastieto

12 Media (40) Oy:ltäjajoidenvuoden2007liikevaihtoonyli euroa.Poiminnattehtiin Digibusiness.fi yritysrekisteristäsekämarkkinointiviestinnäntoimistojenliitto MTLry:n,SuomenaudiovisuaalisenalantuottajatSATUry:njaUudenmaan digitaalistensisältöjenosaamiskeskuksenluetteloista. Taulukko5.Media alankasvuyrityksetsuomessa. Yritys Liikevaihto 2007, Lv kasvu Farmind Oy ,3 % FremantleMedia Finland Oy ,6 % Markkinointiviestintä Dialogi Oy ,2 % SnooBI Oy ,1 % Darwin Oy ,5 % Apaja Online Entertainment Oy ,1 % TBWA\PHS Helsinki Oy ,2 % Sulake Corporation Oy ,6 % Idean Enterprises Oy ,7 % Subtv Oy ,8 % Digitaalinen Mainostoimisto Byroo Oy ,6 % Tarinatalo Oy ,1 % AAC Noodi Oy ,7 % BrandSon Oy ,8 % Mainostoimisto Satumaa Oy ,6 % Eppu Normaali Oy ,9 % MRP Matila Röhr Productions Oy ,9 % Really Helsinki Oy ,9 % Rovio Mobile Oy ,3 % Opinsys Oy ,8 % Taulukkoatulkittaessaonotettavahuomioon,ettäyhdenvuodenkasvuprosentti antaavainsuuntaa antavankuvanyrityksenkasvuvauhdista. 2.3 Mainontajamarkkinointiviestintämedianansaintamallina Mainontaonmerkittäväansaintamallivaltaosallemediakanavista.Myös huomattavaosauusistainternet sisältöpalveluistaperustuu mainosrahoitteisuuteen.sitenmainonnanvolyyminjamuotojenkehitys vaikuttaaoleellisestimedia alankehitykseen Mainonnankehityserimedioissa Mainonnankehitystäerimedioissakuvaavatallaolevatkaksitaulukkoa. Televisioonedelleensuurinmainosmedia.Senlukujaovatvuonna2008 nostaneetsuureturheilutapahtumat.internet mainontakasvaavoimakkaimmin jaseonsaavuttanutjomerkittävänmainosmedianaseman.

13 Media (40) Allaolevissataulukoissaontietoamediamainonnankehityksestävuosina Uusimpienennusteidenmukaanvuoden2009mediamainonnanrahallinen volyymilaskee0,2%edellisvuodesta.voimakkaimminkasvaainternet mainonta (18%).Muillemainonnanmuodoille,erityisestilehtimainonnalleodotetaan vaikeuksia.(zenithoptimedia) Internet mainontaaheikossasuhdannetilanteessaauttaamitattavuussekä mahdollisuustoteuttaamainonnanperillemenoonperustuviaveloitusmalleja (klikkaus jaostopohjaisetmallit). Vuonna2010mediamainontakääntyyuudelleenkasvuun.Vuonna2010 kasvuksiennustetaan5,5%javuonna20115,8%.(zenithoptimedia) Taulukko6.Kansainvälisenmediamainonnanjakaumamedioittain,mrd$. (ZenithOptimedia12/2007) Sanomalehdet 123,0 124,0 127,4 Aikakauslehdet 53,0 54,4 56,4 Televisio 160,4 168,4 180,3 Radio 35,3 36,5 37,8 Elokuva 1,9 2,0 2,2 Ulkomainonta 23,5 25,1 27,1 Internet 27,2 36,0 44,6 Yhteensä 424,3 446,4 475,8 Taulukko7.Kansainvälisenmediamainonnanjakaumamedioittain,osuuskoko mediamainonnasta,%(zenithoptimedia; luvut:12/2007;2011luvut: 12/2008) Sanomalehdet 29,0 27,8 26,8 21,2 Aikakauslehdet 12,5 12,2 11,9 10,4 Televisio 37,8 37,7 37,9 38,5 Radio 8,3 8,2 7,9.. Elokuva 0,4 0,4 0,5.. Ulkomainonta 5,5 5,6 5,7.. Internet 6,4 8,1 9,4 15,6 Internet mainonnastasuurinosuusonhakusanamainonnalla,seuraavaksi suurimmatinternet mainonnanmuodotovatbanneritjaluokitellutilmoitukset. USA:ssavuonna2007hakusanamainonnanosuusinternet mainonnastaoli40%, bannereiden22%jaluokiteltujenilmoitusten18%(iab).hakusanamainonta lisääedelleenosuuttaan,luokiteltujenilmoitustenosuuspuolestaanonlaskussa.

14 Media (40) MainontaSuomessa MediamainonnanrahamääräinenvolyymiSuomessavuonna2007oli1,2 miljardiaeuroa.mainonnanjakaumakanavittainonesitettyallaolevassa taulukossa. Taulukko8.MainonnanmääräSuomessa(MTL,TNSGallup). milj.,2008 muutos osuus Sanomalehdet 688 3,8% 45,8% Aikakauslehdet 202 4,0% 13,4% Painetuthakemistot 94 +3,5% 6,3% Televisio ,3% 17,9% Radio 51 +7,4% 3,4% Elokuva 3 +32,8% 0,2% Ulkomainonta 44 +4,7% 2,9% Internet ,2% 10,1% Yhteensä ,7% 100,0% SanomalehtimainonnanosuusSuomessaonläheskaksinkertainen kansainväliseenkeskiarvoonverrattuna(45,8%vs.26,8%).vastaavastimuiden mainonnankanavienosuussuomessaonhuomattavastikansainvälistäosuutta pienempi. Internet mainonnastabannereidenjaluokiteltujenilmoitustenosuuson78,1 miljoonaaeuroajahakusanamainonnanjasähköistenhakemistojen73,5euroa Uudetansaintamallitjakehityssuunnat Perinteisestimitattavanmediamainonnanrinnalle erityisestiverkkomediaan onsyntynytlukuisiamuitakinmainonnanjamarkkinointiviestinnänmuotoja, esimerkiksi: tapahtumamarkkinointi jakelutiemarkkinointi(markkinointiostotapahtumanaikana) sponsorointi pakkaussuunnitteluja design hakusanamainonta yhteisömarkkinointijaweb2.0 digitaalikyltitys(digitalsignage) mobiilimarkkinointi advergaming viraalimarkkinointi

15 Media (40) Markkinoinninkeinovalikoimanvoidaanodottaamonimuotoistuvanmyös jatkossa,milläonvaikutustamyösmedianansaintaan.jotkutuudet markkinoinninmuodotvievättulojaperinteiseltämedialta(esimerkiksi tapahtumamarkkinointi)kuntaasjotkutmuodotedesauttavatuusienmedioiden ansaintaa(esimerkiksiyhteisömarkkinointi). Uusistamainonnankanavistamobiilimainonnalleonennustettukasvua,sillä kanavamahdollistaaainakinperiaatteessaaikaanjapaikkaanliittyvän kohdistamisen.markkinankokotänävuonnaonluokkaa4,6miljardiadollaria, mistäsummasta4,2mrd$ontekstiviesteinälähetettävääsuoramarkkinointia (emarketer). 2.4 Internetjamobiilisisältöjenjakeluteinä Useimmillamedianosa alueillaainakinosasisällönjakelustasiirtyyjaon siirtynytinternet jamobiilikanaviin.tässäkohdassatarkastellaaninternet ja mobiilikanavienerityispiirteitä. Online jamobiilisisältöjenkokonaismarkkinavuonna2008onn.90miljardia dollaria(strategyanalyticsjapwc) Internet jamobiilikäyttäjät Maailmanihmisistä22,7%käyttääinternetiä(2007tieto;Tilastokeskus). Korkeimmaninternet käyttöpenetraationmaatonlueteltuallaolevassa taulukossa. Laajakaistaliittymiäonmaailmanlaajuisesti400miljoonaa(PointTopic,tilanne 11/2008). Taulukko9.Internet käyttöpenetraatioltaansuurimmatmaat.(tilastokeskus, 2007tiedot;minivaltiotjätettypois) valtio internet-penetraatio, % laajakaistayhteydet per 100 asukasta 1. Alankomaat 91,6 33,5 2. Kanada 84,9 27,6 3. Norja 80,7 30,6 4. Uusi-Seelanti 79,5 22,5 5. Ruotsi 76,5 34,3 6. Japani 73,6 22,5 7. Yhdysvallat (USA) 72,9 23,9 8. Luxemburg 71,9 24,2 9. Korean tasavalta (Etelä-Korea) 71,7 30,5 10. Suomi 68,1 30,6 11. Britannia 65,9 25,6 12. Islanti 65,0 0,0

16 Media (40) Maailmassaon3,8miljardiamatkapuhelinliittymää.Näistän.11%onnopeita, kolmannensukupolventeknologiaanperustuvialiittymiä.(gsmainfolink, tilanne9/2008) Internetjakelutienä Online sisältöjenansaintaperustuuyleisimminmainonnallejajossainmäärin sisältömaksuille.sisältömaksutovatkäytäntönäelokuvien,tv ohjelmien, musiikin,peliensekäyritystentietopalveluidenosalla.näidenvolyymejä tarkastellaanedempänäkyseistenosa alueidenkohdalla. Internet mainonnan44,6miljardindollarinvuosivolyymistämerkittäväosa kohdistuuonline sisällöille.lisäksionline mediatansaitsevattuloja tilausmaksuina. Monessatapauksessainternet sisällönroolionmyöstukeamuissakanavissa esimerkiksisanoma taiaikakauslehtenä toimitettavaasisältöä.tällöin lehtisisältöonuseinmaksullistajainternet sisältökuluttajallemaksutonta. Käyttäjämääriltäänsuurimpiaverkkomedioitaonlueteltuallaolevissa taulukoissakansainvälisenjasuomenmarkkinankäytönmukaan.järjestys perustuualexanylläpitämään,käyttömääriäkuvaavaanindikaattoriin (www.alexa.com). Taulukko10.Käytetyimmätverkkomediatmaailmassa(Alexa,tilanne12/2008). 1. Yahoo! 2. Google 3. YouTube 4. WindowsLive 5. Facebook 6. MicrosoftNetwork(MSN) 7. MySpace 8. Wikipedia 9. Blogger.com 10. Yahoo!Japan

17 Media (40) Taulukko11.Käytetyimmätsuomalaisetverkkomediat(Alexa,tilanne12/2008). 1. GoogleSuomi 2. YouTube 3. Google 4. WindowsLive 5. IRC Galleria 6. Facebook 7. MicrosoftNetwork(MSN) 8. Iltalehti 9. Suomi Wikipedia EsimerkiksiIltalehtiilmoittaaviikottaiseksikävijämääräkseen1,6miljoonaaeri kävijää Mobiilikanavajakelutienä Mobiilisisältöliiketoiminnanarvoverkkopoikkeaamuistasisältöliiketoiminnoistaoperaattorienvahvanroolintakia.Matkapuhelinpalvelutovat toteutukseltaanmelkosuljettujajaoperaattoreillaontämänvuoksikeskeinen asema.operaattoreidentekemätstrategiapäätöksetvaikuttavatsitenoleellisesti mobiilisisältöjenliiketoiminnankehitykseen. Mobiilisisältöjenkäyttökelpoisuuttajakäyttöälisäämobiiliverkkojen nopeutuminensekäkiinteänkuukausihinnanmobiililaajakaistaliittymien yleistyminen. Mobiili internetinkäyttäjienosuuksiakaikistamatkapuhelinkäyttäjistäeräillä markkinoillaonesitettyallaolevassataulukossa. Taulukko12.Mobiili internetinkäyttäjienosuuskaikistamatkapuhelinkäyttäjistä eräillämarkkinoillaq12008.(nielsenmobile) Markkina alue Mobiili internet käyttäjienosuus Yhdysvallat 15,6% Britannia 12,9% Italia 11,9% Venäjä 11,2% Espanja 10,8% Thaimaa 10,0% Ranska 9,6% Saksa 7,4% Kiina 6,8% Filippiinit 3,4%

18 Media (40) Myösmobiililaitteidenominaisuudetkehittyvätparemminsisältöjenkulutustaja luomistatukeviksi.vuonna2007ns.älypuhelimienosuus matkapuhelinlaitemarkkinan144miljardindollarinvolyymistäoli27%,mutta vuonna2013älypuhelimettuovat200miljardinlaitevolyymistä47%eli95 mrd$(informa). Mobiilisisällöistäovatavainasemassahakupalvelut,personointipalvelut(omat soittoäänetjne.),musiikinlataus,kuvatjakuvaaminen,erilaisettietopalvelut sekämobiiliostaminen(juniper). Mobiilisisältöjenmaailmanlaajuinenmarkkinavuonna2008olin.50miljardia dollariajavuonna2013n.167miljardiadollaria.sisällöntuottajienosuus liikevaihdostanouseesamallaajanjaksolla54%:sta68%:iin,tietoliikenneoperaattorienosuusvastaavastilaskee.(juniper) Juniperinmukaanvuonna2013puoletmobiilikäyttäjistäelikaksimiljardia käyttäjääonostanutmobiililaitteillaandigitaalisiatuotteita.pääosatästä ryhmästäonaasiassajalänsi Euroopassa. ApplenAppStorestaontullutsuunnannäyttäjämobiilisovellustenjakelussa. MyösmuidentoimijoidenodotetaanjatkossapanostavanmobiilisovellustenjasisältöjentarjontaanApplenesimerkinmukaisesti.AppStoressaontarjolla sovellusta.Applenilmoituksenmukaantammikuuhun2009mennessä AppStorestaontehty500miljoonaasovelluslatausta. Mobiilipalveluidenpotentiaalinenkasvualueonmobiilipalveluinatoteutettava pankki jarahoitustoiminta.erityisestiaasiassajakehittyvillämarkkinoilla monetoperaattoritpanostavatvoimakkaastipankkitoimintaan.vaikka pankkitoimintaeisuoraanliitykäänmediaan,sillävoiollavaikutustakuluttajien tapaankäyttäämobiililaitteita. 3 Televisio,elokuvajaradio 3.1 Markkinajakehityssuunnat Maailmantelevisio jaradiotoimialan(broadcastingindustry)volyymivuonna 2007oli284miljardiadollaria.Vuonna2010markkinankoonodotetaanolevan 326mrd$,mikämerkitsisikeskimäärin4,7%vuosikasvua.(Datamonitor; Ofcom)

19 Media (40) Yhdysvallatonsuurinmarkkina132miljardindollarinvolyymillään,Euroopassa toimialankokoon73mrd$(datamonitor).myöstoimialankokosuhteessa väestöönonkorkeinyhdysvalloissa:380dollariapercapita(ofcom). Vuoden2007volyymistämainostulojenosuusoli52%,tilausmaksujen36%ja lupamaksujen13%.euroopassaluvutovat:mainostulot43%,tilausmaksut31 %,lupamaksut26%.tilausmaksujenosuusonhitaastinoussutjamainostulojen osuushitaastilaskenutviimevuosienaikana.absoluuttisinluvuinmyös mainostulotovatkasvaneet.(datamonitor) Maksu tv:nasemavaihteleeeuroopassavoimakkaastimaittain:italiassa21% talouksistatilaamaksu tv palveluita,hollannissa99%.italianmaksu tv kuitenkinkasvaavoimakkaimminsuuristaeuroopanmaista,vuosikasvuonyli 10%:ntasolla.(Ofcom) Tv sisältöjenmarkkinaperustuumarkkina aluekohtaistenesitysoikeuksien myyntiin.myösmerkittävimmätinternet tv palvelutonrajattunäkymäänvain omallemarkkina alueelleen. Euroopassatoimivuonna2008yhteensä6.500televisiokanavaa.Vuoden2007 lopussaeuroopassaoli258video on demand palvelua.(europeanaudiovisual Observatory)Taantumajainternet tv tarjonnankasvuvoivatlaittaapienten kohderyhmientv kanavatahtaalle. Keskeinentv toimialaanvaikuttavamuutosonvähitellentapahtuva teräväpiirtolähetystenyleistyminen.yhdysvalloissa23%kotitalouksistakatsoo teräväpiirtolähetyksiä(nielsen). 3.2 Televisionjakelutiet Maanpäällinentv jakeluonvahvistanutvälilläselvästikinheikentynyttä asemaansatv verkkojendigitalisoinninmyötä.kaapeli jasatelliittijakeluovat olleethyvässäkasvussa.koskakaapeli jasatelliittijakeluunuseinliittyyainakin osanamaksu tv,heikentynyttaloudellinenilmastovoihidastaaniidenkasvua. IPTVkasvaaisoillaprosenttiluvuilla,muttaonvieläkokonaisuutenapienitekijä Maanpäällinen Maanpäällisentv lähetystoiminnanliikevaihdostaeiolekäytettävissäarvioita. Maanpäällisenlähetystoiminnanarvoverkkoeroaamuistajakeluteistäusein siten,ettälähetysoperaattoritoimiipuhtaastijakeluyhtiönä,kuntaaskaapeli, satelliitti jaiptv yhtiöilläonmyösmaksu tv liiketoimintaa. Euroopanmaistamaanpäällinenlähetysonyleisindigi tv:nvastaanottotapamm. Ranskassa,Espanjassa,ItaliassajaBritanniassa.

20 Media (40) Kaapeli Kaapeli tv toimialanmaailmanlaajuinentelevisiotoiminnanliikevaihtovuonna 2008olinoin40miljardiadollaria.Summajakautuupuoliksimainos ja tilaustulojenkesken.vuosikasvuvuodelle2009jääneealle5%:n.(snlkagan) Hollannindigi tv jakeluperustuuyli80 prosenttisestikaapelijakeluun.kaapelitv:lläonvahvaasemamyösmm.yhdysvalloissa,kanadassa,saksassasekämyös Suomessa Satelliitti Televisiolähetyksiinkäytettyjensatelliittipalveluidenliikevaihtovuonna2007oli 50miljardiadollaria.(SatelliteIndustryAssociation) EuroopanmaistaIrlannissajaPuolassasatelliittionyleisindigi tv:njakelutie IPTV IPTV:llätarkoitetaanIP teknologiallatoteutettavaatelevisiolähetystoimintaa, jokayleensätapahtuusuljetuissatietoliikenneverkoissa.kuluttajatarvitsee IPTV:nkatsomiseenIPTV digiboksinsekäyleensämyösiptv maksu tvtilauksen.(avoimessainternetissälähetettäväätv sisältöätarkastellaan edempänätässäselvityksessä.) Vuonna2008maailmassaoli19,6miljoonaaIPTV lähetyksiävastaanottavaa kotitaloutta,kasvuaedellisestävuodestaon64%.iptv talouksienosuus kaikistamaailmankotitalouksistaon1,1%.iptv toiminnanliikevaihtovuonna 2008on4,5mrd$.Vuonna2012IPTV talouksienosuudenodotetaanolevan2,8 %jatoiminnanliikevaihdon19mrd$.(gartner) Kaikistamaksu tv katsojista3%oliiptv katsojiavuonna2008.osuusnousee 14%:iinvuonna2013.Samallaaikavälilläkaapelikatsojienosuusmaksu tvkatsojistalaskee76%:sta61%:iin.(pyramidresearch) Vuonna2008EurooppaolitilaajamääriltäänjohtavaIPTV maanosa(8,2 miljoonaakotitaloutta),kuntaasliikevaihdoltaansuurinmarkkinaonusa(2 mrd$).(gartner) 3.3 Vuorovaikutteinentvjatv/sms palvelut Vuorovaikutteineneliinteraktiivinentelevisioonmenestynytmaininnan arvoisestivainbritanniassa.britannianmarkkinavolyymistäantaakuvaabbc:n

21 Media (40) vuorovaikutteisiintv palveluihinbudjetoimasumma:25miljoonaapuntaa seuraavanviidenvuodenjaksolle. Varsinaistatv laitteeseenkytkettyävuorovaikutteisuuttamerkittävämpää liiketoimintaaovattv ohjelmiinliittyvätsms äänestykset.niiden liiketoimintavolyymistäeiolekäytettävissäluotettaviaarvioita,muttaainakin joidenkintv tuotantojenkohdallakyseessäonmerkittävätulovirta. Vuoden2007ensimmäisenneljänneksenaikanaUSA:ssatv ohjelmiensmsäänestyksettoivatliikevaihtoa35miljoonaadollaria(telephia/nielsenmobile). YhdysvaltojenvastaviimeaikoinayleistynyttekstiviestittelynostaneetvohjelmienSMS vuorovaikutuksenmäärää.selvityksentekijöidenarvionmukaan USA:nSMS tv äänestystenvolyymitänävuonnaonluokkaa200miljoonaa dollariajaeuroopassa300miljoonaadollaria.aasiassamaksullisten tekstiviestienkäyttöonvähäisempää. 3.4 Internet videoja tv Euroopanonline videomarkkinanarvoksiarvioidaanvuonna20081,4mrd$ja vuonna20126mrd$,mikämerkitseekeskimääräistäyli40%:nvuosikasvua. Suuristamaistaonline videotovatsuosituimpiaespanjassa,britanniassaja Italiassa,kuntaasSaksassajaRanskassaniitäkatsotaansuhteellisesti vähemmän.(strategyanalytics) Internetissäjaeltavattv ohjelmatjaelokuvatolivatmaailmanlaajuisestivuonna 2008n.4miljardindollarinmarkkina.ABIResearchinmukaanmaailmassaon vuoden2008lopussa563miljoonaaonline videoidenkatsojaa.vuonna2013 katsojiaonjoyli900miljoonaa. Internet videopalveluidentoiminnanvolyymejäkuvaavatseuraavattiedot: ITunesmyy1,5miljoonaatv ohjelmajaksoaja elokuvaaviikossa Hulu palvelustakatsottu119miljoonaastreamiakuukaudessa(heinäkuu 2008) BBC:nilmaiseniPlayer palvelunkuukausittaisettv ohjelmien latausmäärätovatyli20miljoonaaohjelmaakuukaudessa Internet videoidenalueellaonmyössyntynytjasyntyytoimijoita,jotkatoimivat perinteisiätoimintatapojarikkovillaliiketoimintamalleilla.esimerkiksisling Mediareitittääkotivastaanottimeentulevantv sisällöninternet yhteydenkautta vaikkapakannettavalletietokoneelletoisellepuolellemaailmaa.suomalainen TV kaistatallentaailmaiskanaviensisältöäjatoimiikäyttäjilleenautomaattisena tallentavanadigiboksina.uudenlaisiintoimintamalleihinliittyyuseinsuuriakin erimielisyyksiätekijänoikeusasioistajapalveluidenlainmukaisuudesta.

Mainonnan Neuvottelukunta. Markkinointiviestinnän määrä Suomessa 2013. Markkinointiviestinnän määrä Suomessa 2013

Mainonnan Neuvottelukunta. Markkinointiviestinnän määrä Suomessa 2013. Markkinointiviestinnän määrä Suomessa 2013 Mainonnan Neuvottelukunta Projektinumero: 220105042 Vastaava tutkija: Marja Honkaniemi Sisällysluettelo 1 go 5 go Johdanto 3 2 Mediamainonta 16 3 Suoramarkkinointi 28 4 go go go Menekinedistäminen 32 Markkinointiviestinnän

Lisätiedot

Markkinointiviestinnän Määrä Suomessa 2012

Markkinointiviestinnän Määrä Suomessa 2012 Markkinointiviestinnän Määrä Suomessa 2012 Mainonnan Neuvottelukunta (MNK) on mainos- ja markkinointialan järjestöjen epävirallinen yhteistyöfoorumi. Se edistää alan asemaa tutkimuksen ja tiedottamisen

Lisätiedot

1 Vuosikertomus 2009

1 Vuosikertomus 2009 Vuosikertomus 1 Vuosikertomus 3 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITYS VUONNA Yleinen taloudellinen kehitys...5 Graafinen teollisuus...6 Suhdannenäkymistä...8 Graafinen Teollisuus ry:n toiminta YLEISTÄ...9

Lisätiedot

Mikä maailmassa muuttuu? Millaista osaamista ja millaisia osaajia tarvitaan digitaalisessa palvelutaloudessa?

Mikä maailmassa muuttuu? Millaista osaamista ja millaisia osaajia tarvitaan digitaalisessa palvelutaloudessa? Mikä maailmassa muuttuu? Millaista osaamista ja millaisia osaajia tarvitaan digitaalisessa palvelutaloudessa? Pekka Ylä-Anttila 4.9.2013 Mistä puhun tänään? Suuri siirtymä: lännestä ja pohjoisesta itään

Lisätiedot

Suomen pelitoimialan strategia 2010-2015 Visio 2020. Centre of Game Business, Research and Development. Suomen Pelinkehittäjät ry

Suomen pelitoimialan strategia 2010-2015 Visio 2020. Centre of Game Business, Research and Development. Suomen Pelinkehittäjät ry 1 Suomen pelitoimialan strategia 2010-2015 Visio 2020 Centre of Game Business, Research and Development Suomen Pelinkehittäjät ry 2 SISÄLLYSLUETTELO Aluksi... 2 Peliteollisuus maailmanlaajuisesti... 3

Lisätiedot

EI VAIN MUODON VUOKSI Muotoilu on kilpailuetu

EI VAIN MUODON VUOKSI Muotoilu on kilpailuetu 1 EI VAIN MUODON VUOKSI Muotoilu on kilpailuetu Maarit Lindström, Martti Nyberg, Pekka Ylä-Anttila Julkaisija: Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA (Sarja B 220) Kustantaja: Taloustieto Oy Helsinki 2006

Lisätiedot

Kymmenen väitettä journalismin tuhosta ja miksi niistä ei kannata huolestua

Kymmenen väitettä journalismin tuhosta ja miksi niistä ei kannata huolestua 10 Kymmenen väitettä journalismin tuhosta ja miksi niistä ei kannata huolestua Raportti journalismin trendeistä Yhdysvalloissa vuonna 2009 Tanja Aitamurto Kymmenen väitettä journalismin tuhosta ja miksi

Lisätiedot

13 Kansainvälisiä metsätilastoja

13 Kansainvälisiä metsätilastoja 13 Kansainvälisiä metsätilastoja Maailmassa on metsiä hieman yli neljä miljardia hehtaaria, ja ne peittävät maapallon maapintaalasta kolmanneksen. Metsäpinta-alaltaan suurimmat maat ovat Venäjä, Brasilia

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus

Hallituksen toimintakertomus Hallituksen toimintakertomus 1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO % liikevaihdosta 2 Markkinoiden kehitys Comptel toimii teleoperaattoreiden ohjelmistomarkkinoilla maailmanlaajuisesti. 75 5 15 1 Teleoperaattoreiden

Lisätiedot

Sähköjärjestelmia periaatteessa on ainoastaan kahta tyyppiä koko maailmassa:

Sähköjärjestelmia periaatteessa on ainoastaan kahta tyyppiä koko maailmassa: MATKAILIJAN SÄHKÖOPAS YLEISTÄ Jos haluat käyttää sähkölaitteita ulkomailla, on syytä tietää, minkälainen pistokytkinjärjestelmä ja verkkovirran jännite (V) on käytössä maassa, jonne aiot matkustaa ja minkä

Lisätiedot

Nokia Oyj:n vuoden 2014 kolmannen neljänneksen ja tammi-syyskuun 2014 osavuosikatsaus

Nokia Oyj:n vuoden 2014 kolmannen neljänneksen ja tammi-syyskuun 2014 osavuosikatsaus Nokia Oyj:n vuoden 2014 kolmannen neljänneksen ja tammi-syyskuun 2014 osavuosikatsaus TALOUDELLISET JA TOIMINNALLISET PÄÄKOHDAT Vuoden 2014 kolmannen neljänneksen pääkohdat: - Nokian vuoden 2014 kolmannen

Lisätiedot

SITA - OBSERVER - CISION Arkistoluettelo

SITA - OBSERVER - CISION Arkistoluettelo SITA - OBSERVER - CISION Arkistoluettelo SISÄLLYSLUETTELO A Lehtileikkeet Aa Sanoma Osakeyhtiöön liittyvät lehtileikkeet 1 Ab Helsinki Mediaan liittyvät lehtileikkeet 4 Ac Ruutuneloseen liittyvät lehtileikkeet

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2014. 27.2.2015 TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2014. 27.2.2015 TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 214 27.2.215 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-214 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

KHT-TUTKINTO 3.9.2011

KHT-TUTKINTO 3.9.2011 1 (23) KESKUSKAUPPAKAMARI Tilintarkastuslautakunta KHT-TUTKINTO 3.9.2011 1-OSA: TÄYDENNYSOSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia), 40 pistettä Täydennysosa koostuu kahdesta tehtävästä.

Lisätiedot

Suuret yritykset pienessä kansantaloudessa

Suuret yritykset pienessä kansantaloudessa Muistio Brief 30 24.3.2015 Muistio Brief ISSN-L 2323-2463, ISSN 2323-2463 30 24.3.2015 1 Muistiot tarjoavat ajankohtaista tutkimustietoa polttavista yhteiskunnallisista kysymyksistä. www.etla.fi» julkaisut»

Lisätiedot

Pk-yritysten rooli Suomessa 1

Pk-yritysten rooli Suomessa 1 Pk-yritysten rooli Suomessa 1 1 Yritysten määrä on kasvanut 2 Yritystoiminta maakunnittain 3 Pk-yritykset tärkeitä työllistäjiä 4 Tutkimus- ja kehityspanostukset sekä innovaatiot 5 Pk-sektorin rooli kansantaloudessa

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKeAKOULU

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKeAKOULU Toim. Henna Liiri, Niina Hattunen ja Maria Kahreman POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKeAKOULU 1 C:48 Julkaisusarja C:48 Vastaava toimittaja Toimittajat Graafinen suunnittelu, sivuntaitto Kansikuva YTT, dos.

Lisätiedot

Suomen pelialan koulutus ja sen kehittämistarpeet

Suomen pelialan koulutus ja sen kehittämistarpeet Suomen pelialan koulutus ja sen kehittämistarpeet Julkaisija Uudenmaan TE-keskus / SILE-projekti Toimituskunta Neogames Taitto: B105 Oy, Tommi Järvinen Paino: Kopio Niini Finland Oy, Tampere 2008 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Palveluiden viennin viimeaikainen kehitys

Palveluiden viennin viimeaikainen kehitys BoF Online 13 2012 Palveluiden viennin viimeaikainen kehitys Elisa Newby ja Jaakko Suni Tässä julkaisussa esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajien omia eivätkä välttämättä edusta Suomen Pankin kantaa. Suomen

Lisätiedot

Verkkomarkkinointiopas. Verkkomarkkinointiopas. Pohjoiskarjalaisille pienyrityksille. Toni Haatainen Mika Heikura

Verkkomarkkinointiopas. Verkkomarkkinointiopas. Pohjoiskarjalaisille pienyrityksille. Toni Haatainen Mika Heikura Verkkomarkkinointiopas Verkkomarkkinointiopas Pohjoiskarjalaisille pienyrityksille Toni Haatainen Mika Heikura Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutusohjelma Joulukuu 2011 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Working Paper Nokia Suomen innovaatiojärjestelmässä. ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA), No.

Working Paper Nokia Suomen innovaatiojärjestelmässä. ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA), No. econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Ali-Yrkkö,

Lisätiedot

Alavuden kaupunginkirjasto 02.01.14 Nimekeluettelo luokittain 1/48. KERTOMAKIRJALLISUUS Suomenkielinen

Alavuden kaupunginkirjasto 02.01.14 Nimekeluettelo luokittain 1/48. KERTOMAKIRJALLISUUS Suomenkielinen Nimekeluettelo luokittain 1/48 KERTOMAKIRJALLISUUS Suomenkielinen 84.2 HYV fin Kirja Ppro010_149203 HYVÄN ja pahan ikuinen taistelu : [2 tarinaa] / [suomentaja: Tommi Järvinen]. - Helsinki : WSOY, cop.

Lisätiedot

Maksaminen Suomessa ja Euroopassa

Maksaminen Suomessa ja Euroopassa 7.7.28 Maksaminen Suomessa ja Euroopassa FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund 7.7.28 Anne Nisén SISÄLLYS Suomalaiset osaavat hyödyntää tekniikkaa maksamisessa...1 Verkkopankin

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN MATKAILUYRITYKSEN LIIKETOIMINNASSA ONNISTUMISEN ESIMERKKEJÄ

SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN MATKAILUYRITYKSEN LIIKETOIMINNASSA ONNISTUMISEN ESIMERKKEJÄ OPINNÄYTETYÖ Katariina Kinnunen Johanna Niemi 2011 SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN MATKAILUYRITYKSEN LIIKETOIMINNASSA ONNISTUMISEN ESIMERKKEJÄ MATKAILUN KOULUTUSOHJELMA ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU MATKAILU-,

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN ELOKUVAKOMISSIO VAHVEMPI TOIMINTAYMPÄRISTÖ HANKKEEN TULOSTEN TIIVISTELMÄ

POHJOIS-SUOMEN ELOKUVAKOMISSIO VAHVEMPI TOIMINTAYMPÄRISTÖ HANKKEEN TULOSTEN TIIVISTELMÄ POHJOIS-SUOMEN ELOKUVAKOMISSIO VAHVEMPI TOIMINTAYMPÄRISTÖ HANKKEEN TULOSTEN TIIVISTELMÄ 1 TAUSTAA POEM-SÄÄTIÖ JA POHJOIS-SUOMEN ELOKUVAKOMISSIO Vuodesta 1999 saakka toiminut Pohjoinen media- ja elokuvakeskus

Lisätiedot

RadioMedian lausunto alkoholimainonnan rajoittamista koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta

RadioMedian lausunto alkoholimainonnan rajoittamista koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta Sosiaali- ja terveysministeriö kirjaamo@stm.fi Viite: Lausuntopyyntö 19.4.2013 Luonnos hallituksen esitykseksi laeiksi alkoholilain 33 :n muuttamisesta (STM078:00/2011) 1 RadioMedian lausunto alkoholimainonnan

Lisätiedot

Kemiran vuosi 2004. Lasse Kurkilahti Pääjohtaja 8.2.2005

Kemiran vuosi 2004. Lasse Kurkilahti Pääjohtaja 8.2.2005 Kemiran vuosi 2004 Lasse Kurkilahti Pääjohtaja 8.2.2005 Kemiran vuosi 2004 Avaintapahtumat ja -luvut Liiketoimintakatsaukset Katse tulevaisuuteen 2 2004 avaintapahtumat Keskittyminen ydinliiketoimintoihin

Lisätiedot

Suomen metsäalan tulevaisuus Esityksen sisältö

Suomen metsäalan tulevaisuus Esityksen sisältö Metsäntutkimus tänään ja tulevaisuudessa seminaari Itä Suomen yliopisto, 31.8.2012 Suomen metsäalan tulevaisuus Lauri Hetemäki EFI & UEF Esityksen sisältö 1. Suomen metsäsektori: e Miten ie tultu u nykytilanteeseen?

Lisätiedot

palveluiden suomi Heli Arantola

palveluiden suomi Heli Arantola palveluiden suomi Heli Arantola www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja artikkeleita suomeksi ja englanniksi. Raportit ovat ladattavissa EVAn kotisivuilta. Kustantaja: Taloustieto Oy Kansi:

Lisätiedot

1.1 Tämä on STT-Lehtikuva

1.1 Tämä on STT-Lehtikuva 1.1 Tämä on STT-Lehtikuva STT-Lehtikuva on Suomen johtava, kansallinen uutis- ja kuvatoimisto. Uutispalveluiden lisäksi STT tuottaa muita palveluita medialle ja viestintäpalveluita johtaville yrityksille,

Lisätiedot