Esipuhe. sekä pelit ja musiikki.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Esipuhe. sekä pelit ja musiikki."

Transkriptio

1

2 Media2009 2(40) Esipuhe Suomenmediateollisuuttajajoukkoviestintämarkkinoitahallitseemuutama suuriyritys.lisäksialallatoimiilukuisiapienempiäyrityksiä.alalleonmyös tullutuusiaglobaalistitoimiviapelureitakutenfacebookjagooglesekämuita erilaistenalustojentarjoajia.viestintätapahtuuentistäenemmänyhteisöissäja niidenkautta.toimialanrajateivätoleenääselkeitäjayhäuseampiyritystoimii useallamedianalatoimialalla. Toimialaonmyöskansainvälistynytdigitalisoitumisenmyötä,jaetenkin kuluttajienajastakilpaileeyhäuseampipalvelu.uusissapalvelukonsepteissa yhdistyymontaviestintämuotoataimediaa.esimerkiksiinternetinyhteisöpalveluissayhdistyvätkohde jajoukko viestintä,henkilökohtainenviestintä sekäpelitjamusiikki. Media alaonpitkäänollutmurrosvaiheessa.uhkanaon,ettämurrostaeipystytä hyödyntämäänjauusienkonseptienkehitystapahtuumuuallakuinsuomessa. Murrosmerkitseekuitenkinmyöstilaajamahdollisuuksiauusilletoimijoille, uusillepalveluillejauudentyyppistentyökalujenkehittäjille. DigitalMediaFinlandOyontehnytselvityksenmedia alastatekesintoimeksiannosta.selvityksentavoitteenaolisaadakokonaiskuvaalanmarkkinoistaja trendeistä.selvityksessäkartoitettiinsuurimmatmedia alanyrityksetja kasvuyrityksetsuomessa.yrityslistaonkoostettuyhteistyössädigibusinessklusteriohjelmankanssa.kiitoksetmyösmuilleraportintoteutukseen osallistuneille. Selvityksessäkartoitettiinmedia alantrendejäkansainvälisestiuusien liiketoimintamahdollisuuksienhahmottamiseksi.selvitystehtiinosanatekesin media alallesuuntaamaamedianuudetsovellukset projektia.aiemmintekes onmuunmuassaselvittänytyhdessäfinpronkanssamedia alantrendejäeri maihinkohdistuneissaselvityshankkeissa.vuorovaikutteinenviestintäon nostettumyösteemanatekesinstrategiaanyhtenätärkeänäkehittämiskohteena. MariIsbom,teknologia asiantuntija Ohjelmistotjadigitaalinenmedia Tekes

3 Media2009 3(40) Sisällysluettelo Esipuhe... 2 Sisällysluettelo Taustaa Lähtökohdat Media Tavoitteet Työmenetelmät Selvityksenrakenne Media javiihdetoimiala Markkinatjakehityssuunnat Kansainvälinenmediamarkkina Kansainvälinentietoliikenteenmarkkina Suurimmatmediayhtiöt Muitamedia alallatoimiviayhtiöitä MediatoimialaSuomessa MediamarkkinaSuomessa Suurimmatmediayhtiöt Media alankasvuyhtiöt Mainontajamarkkinointiviestintämedianansaintamallina Mainonnankehityserimedioissa MainontaSuomessa Uudetansaintamallitjakehityssuunnat Internetjamobiilisisältöjenjakeluteinä Internet jamobiilikäyttäjät Internetjakelutienä Mobiilikanavajakelutienä Televisio,elokuvajaradio Markkinajakehityssuunnat Televisionjakelutiet Maanpäällinen Kaapeli Satelliitti IPTV Vuorovaikutteinentvjatv/sms palvelut Internet videoja tv Mobiili tv Elokuva Radio Suomenmarkkinannykytila...23

4 Media2009 4(40) 4 Pelitoimiala Markkinajakehityssuunnat Suomenmarkkinannykytila Paikkatietopalvelut Markkinajakehityssuunnat Suomenmarkkinannykytila Musiikki Markkinajakehityssuunnat Suomenmarkkinannykytila Yhteisöpalvelut Kuluttajapalveluidenmarkkinajakehityssuunnat Yrityspalveluidenmarkkinajakehityssuunnat Suomenmarkkinannykytila Yhteenvetojajohtopäätökset Havaintoja Eräidenlukujenvertailua Suomalaisetkärkiyritykset Ennusteita Media alankehityssuuntia Suomalaisyhtiöidenliiketoimintamahdollisuuksia LIITE:Suurimmatsuomalaisetmedia alanyhtiöt...37

5 Media2009 5(40) 1 Taustaa 1.1 Lähtökohdat Mediaonmaailmanlaajuisesti1.700miljardindollarinkokoinentoimiala,jonka vaikutusulottuumyösmonillemuilletoimialoille. Mediatoimialaonvoimakkaassamuutoksessa.Digitaalisenmedianaikakaudella yritystenliiketoimintaympäristömuuttuunopeasti,mikämerkitseealan yrityksillenäkökulmastariippuenuhkiataimahdollisuuksia.toimialankäsite menettäämerkitystäänjayritystenonseurattavauseidenerialojenkehitystä. Kaikessaliiketoiminnassayritystenonkeskeistäymmärtääoma toimintaympäristöjasenkehittyminen.tämäselvitystuojäsenneltyätietoa mediakentänkehityksestäyritystenliiketoimintasuunnitteluntueksi. Samaanaikaanselvityksenlaadinnankanssamaailmanlaajuinenfinanssikriisi syveni,mikätoivieläylimääräisenepävarmuustekijänmarkkinankehityksen ennakointiin.vaikeataloustilannekaikellatodennäköisyydellänopeuttaajoitain jahidastaajoitaintrendejä. 1.2 Media Tavoitteet Tämänselvityksentavoitteenaon antaajäsenneltykuvamedia alan,erityisestidigitaalisenmedian maailmanlaajuisestamarkkinatilanteestajakeskeisistätrendeistä tunnistaadigisisältöjenalueellakeskeisetsuomalaisetyrityksetja analysoidaniidentilannettasuhteessakansainväliseenmarkkinaan Työmenetelmät SelvitystyönovattoteuttaneetTekesintoimeksiannostakonsultitTimo ArgillanderjaVirpiMartikainenDigitalMediaFinlandOy:stä.Selvitystyö toteutettiinmarraskuun2008jatammikuun2009välisenäaikana. Työtoteutettiinpääosindeskstudy työnäseuraavasti: tietolähteetonilmoitettukunkinmarkkinatiedonkohdalla;mikäli tietolähdettäeiolemainittu,kyseonselvityksentekijöidenomasta arviosta

6 Media2009 6(40) tutkimukset,joihintässäselvityksessäviitataan,onjulkaistuvuonna 2008,elleierikseentoisinmainita tietojavertailtaessaonotettavahuomioon,ettäeritiedotonkoottu useistaeritietolähteistä,eivätkäeritiedotolesuoraanvertailukelpoisia keskenään elleitoisinmainita,markkinavolyymitiedotonilmoitettukuluttajahinnoin ilmanarvonlisäveroa rahamääräisettiedotonilmoitettueuroinataidollareinaalkuperäisen lähteenmukaan,muutvaluutatonmuunnettukontekstinmukaan euroiksitaidollareiksi valuuttakurssitovatvaihdelleetvoimakkaastiselvityksentekemisen aikana;selvityksessäonkäytettyseuraaviamuuntokursseja,jotka edustavatkeskiarvoavuosilta2007ja2008: o EUR/USD1,30 o USD/GBP0,58 o USD/JPY115 Suomalaistenmediayhtiöidenkartoittamiseksiselvitettiin600alanyrityksen liikevaihtotiedotvuosilta2006ja2007.yritysselvityskoottiinseuraavasti: tarkasteluunvalittiinyrityksetseuraavistarekistereistä: o Digibusiness.fi(456yritystä) o Digibusiness osaamisklusterin(culminatuminnovation)luettelo "Digibusineksensuurimmatyritykset".(113) o SATUry:njäsenluettelo(112) o Markkinointiviestinnäntoimistojenliitonsuurimmat jäsenyritykset(50) yritysluettelostapoistettiinpäällekkäisyydetsekäyritykset,joiden toiminnanpääosaeiolemediasisältöjenalueella tilattiinsuomenasiakastietooy:ltätiedotyritystenliikevaihdoista vuosilta2006ja2007;tietojatäydennettiinosinkauppalehden verkkopalvelusta yllämainittujenrekisterienlisäksiyritysluetteloatäydennettiin Markkinointi&MainonnanjulkaisemallaMediayhtiöttop50 listalla; vuoden2007liikevaihtotiedotkerättiinkauppalehdenverkkopalvelusta 1.3 Selvityksenrakenne Luku2käsitteleemedia javiihdetoimialaakokonaisuutena.luvussa tarkastellaanmyösmainontaasekäinternet jamobiilikanavienerityispiirteitä. Luvut3 7tarkastelevatmediakentäneriosa alueita. Luvussa8esitetäänyhteenvetojajohtopäätöksiämedia alastajasen kehityksestä.

7 Media2009 7(40) 2 Media javiihdetoimiala 2.1 Markkinatjakehityssuunnat Media alanmarkkinaonollutpitkääntasaisessakasvussa.teknologianja toimintatapojenmuutosonvaikuttanuteritavoinerialatoimialojen menestykseen,muttakokonaisuutenamediankäyttöniinkuluttajienkuin yrityskäyttäjienkinosaltaonlisääntynyttasaisestijamyösalanliikevaihtoon noussut. Media alaakutsutaanyleisestimyösmedia javiihdetoimialaksi,sillävaltaosa mediasisällöistävoidaanlukeaviihteeksi.viihdekattaalisäksiteemapuistotja vastaavatperinteisenmedianmäärittelynulkopuolellejäävätpalvelut. Laskusuhdanteessakuluttajillavoiollaenemmänaikaa,mikäomaltaosaltaan lisäämediankäyttöä,vaikkatoisaaltamedialletärkeätmainostulotovatkin taantumissauhattuina.tässäselvityksessäesitetytmarkkinaennusteeton pääosinlaadittuennenkansainvälisenfinanssikriisinpuhkeamista. Finanssikriisinmittasuhteetovatyllättäneetkäytännössäkatsoenkaikki,joten selvityksessäreferoitaviintulevaisuuttakoskeviinennusteisiinonsyytä suhtautuatavallistakinkriittisemmin Kansainvälinenmediamarkkina Media javiihdetoimialan(mediaandentertainment)maailmanlaajuinen volyymivuonna2008oli1.700mrd$javuonna mrd$. Keskimääräinenvuosikasvutälläjaksollaon6,6%.Näissä Pricewaterhousecoopersin(PwC)luvuissamedianmarkkinaonmääritelty varsinlaajasti,mukaanonluettumm.teemapuistot,internet yhteydetja uhkapelit. StrategyAnalyticsinmääritelmänmukaanmedia alanmarkkinankokovuonna 2008oli845miljardiadollaria.Tällöinmedia alaanonluettumukaantvja elokuva,musiikki,pelitjamainonta.internet jamobiilikanavanosuustästä volyymistäon90miljardiadollaria. Pohjois Amerikanosuusmaailmanmediamarkkinastaonn.40%,Euroopann. 30%jaAasian Tyynenmerenalueenn.20%. MarkkinankasvuonvoimakkaintaAasian Tyynenmerenalueella(8,8%/vuosi) sekälatinalaisessaamerikassa(10,6%/vuosi).

8 Media2009 8(40) Media alanerisegmentitvoidaanjaotellaneljäänryhmäänvuotuisen kasvuvauhdinmukaan(luvutpwc;keskimääräisetvuosikasvut ): voimakaskasvu:internet mainonta(19,5%),internet yhteydet(12,1%), videopelit(10,3%),tv tilaus jalupamaksut(10,1%) keskitasonkasvu:urheilu(6,5%),kasinopelit(6,5%),tv mainonta(5,9 %),elokuvat(5,3%),teemapuistot(5%) hidaskasvu:kuluttaja aikakauslehdet(3,5%),b to b julkaisut(3,2%), kirjat(2,8%;sis.koulukirjat),sanomalehdet(2,2%) volyyminlasku:äänitteet( 0,6%) Digitaalistenjamobiilipalveluidenosuusvuonna2007oli5%toimialan liikevaihdosta.2012näidenpalveluidenvolyymisaavuttaa11%tasontoimialan volyymistäeli234mrd$(pwc) Kansainvälinentietoliikenteenmarkkina Kansainvälinentietoliikenteenpalveluiden(operaattorien)markkinaonvuonna 2007kooltaann.1600miljardiadollaria.Lähivuosienvuosikasvuksiodotetaan 4,4%(Gartner).Tästäsummasta mobiilioperaattoritoiminnanosuusonnoin770miljardiadollaria internet jamobiili internet yhteyksienosuusonnoin200miljardia dollaria Sisältöjendigitalisoituessajaperustietoliikenteenhintojenlaskiessa tietoliikennetoimialanintressimediasisältöihinkasvaaedelleen Suurimmatmediayhtiöt Maailmansuurimmatmediayhtiötonlueteltuallaolevassataulukossa. Taulukko1.Maailmansuurimmatmediayhtiöt.(Fortune500,Bertelsmannin tilinpäätös) yhtiö liikevaihto2007 liikevaihto2006 huom. mrd$ mrd$ TimeWarner 46,6 44,8 WaltDisney 35,9 34,3 NewsCorp. 28,7 25,3 Bertelsmann 24,4 28,6 tilinpäätösvaluutta EUR

9 Media2009 9(40) Muitamedia alallatoimiviayhtiöitä Seuraavaantaulukkoononkoottumedia alankannaltarelevantteja teknologiayhtiöitäsekäeräitäpienempiämediayhtiöitä. Taulukko2.Muitamedia alallatoimiviayhtiöitä.(fortune500;yhtiöiden tilinpäätökset;*=tilikausi04/07 03/08) yhtiö liikevaihto2007, huom. mrd$ GeneralElectric 176,7(15,4) (NBCUniversalinosuus) AT&T 118,9 Sony 77,1*(18,1*) tilinpäätösvaluuttajpy (pelitjaelokuvat) Nokia 66,4 tilinpäätösvaluuttaeur Vodafone 61,2* tilinpäätösvaluuttagbp Microsoft 51,1 Apple 24,0 Google 16,6 BBC 7,6* tilinpäätösvaluuttagbp Mediaset 5,3 tilinpäätösvaluuttaeur SanomaWSOY 3,8 tilinpäätösvaluuttaeur 2.2 MediatoimialaSuomessa MediamarkkinaSuomessa Suomenjoukkoviestintämarkkinoidenjakautumistavuonna2007ontarkasteltu allaolevassataulukossa.internetinkasvuonpitkäänjatkunuttrendi,joskin kasvuprosenttionpudonnutedellisenvuoden32:staalle20:n.merkillepantavaa ontelevisionvoimakaskasvu,mihinomaltaosaltaanonvaikuttanutmaksu tv:n läpilyönti.

10 Media (40) Taulukko3.JoukkoviestintämarkkinatSuomessa.Liikevaihdotkäsittävät kuluttajienkäyttämänrahamääränsekämainonnan.(tilastokeskus) media liikevaihto2007, milj. liikevaihdon vuosimuutos,% Päivälehdet(7 4 päiväiset) ,4 Muutsanomalehdet(3 1 päiväiset) 127 4,6 Ilmaislehdet 103 1,2 Aikakauslehdet 752 4,4 Kirjat(sis.multimediatallenteet) 564 5,4 Mainospainotuotteet 350 3,2 Graafinenjoukkoviestintäyhteensä ,9 Televisio(sis.julkisenpalvelunradio) ,8 Radio 49 0,3 Internet(sis.mainonta,onlinehakemistot,maksusisällöt) ,6 Sähköinenviestintäyhteensä ,0 Äänitteet 100 1,0 Videot(DVD&VHS) 150 0,7 Elokuvateatterit 53 1,1 Tallenneviestintäyhteensä 303 1,1 Kokojoukkoviestintä ,3 PelitoimialanvuosivolyymiSuomessaonnoin100miljoonaaeuroa Suurimmatmediayhtiöt Taulukossa4onyhteenvetoSuomen10suurimmastamediayhtiöstäjaniiden keskeisistädigitaalisistapalveluista.

11 Media (40) Taulukko4.Suomensuurimmatmediayhtiöt. yhtiö lv.2007, keskeisetdigitaalisetpalvelut milj. SanomaOyj 2926 oppimateriaalit(sähköisetjärjestelmätja materiaalitesim.opit palvelu) televisiojaradio(nelonenmedia,welho) verkkopalvelut(uutisetjaviihde, yhteisöllisetverkkopalvelut,pelit) Yleisradio 385 televisiojaradio internet,laajakaista jamobiilipalvelut sekäteksti tv(yle.fi,yleareena,yle Eläväarkisto,YLETeksti tv) TS Yhtymä 336 televisiojaradio:turkutv,turun KaapelitelevisioOy(6,7M ), paikallisradiotoiminta(1,1m ) TurunTietokuvaOy(valokuvausja videotuotanto)2,6m LuoviaOy(digimedia)3,3M AlmaMedia 329 osittainmaksullisetverkkopalvelut (Kauppalehti.fi,ePortti) markkinapaikat(esim.etuovi.com, Monster.fi,Autotalli.com)30,0M Otava Kuvalehdet 234 YhtyneidenKuvalehtienverkkoliiketoiminta:esim.Plaza portaali,nettiauto, Nettivene,golfpiste.com SuomenKuvapalveluOy MTV 200 televisiojaradio(mtv3,sub,mtv3 Kanavapaketti,RadioNova) verkkomedia(mtv3.fi) o esim.netti tv,mobiilipalvelut, mainonta,verkkokauppa Fonecta 160 internetissäjamatkapuhelimissatoimivat hakemistopalvelut Edita 148 Content divisioona(kustannustoiminta) 24,7M MorningDigitalDesign(digimedia)2,3M Talentum lehteäverkkosivustoineen verkkopalvelujenosuus5,6m Keskisuomalainen 105 lehtienverkkopalvelut Arena palvelut1,8m Luetteloylimiljoonaneuronliikevaihdonmediayhtiöistäonliitteessä Media alankasvuyhtiöt Kasvuyhtiöidenlistaanonpoimittuyrityksiä,joidenliikevaihtotiedotvuosilta 2006ja2007ovatolleetsaatavillamarraskuussa2008SuomenAsiakastieto

12 Media (40) Oy:ltäjajoidenvuoden2007liikevaihtoonyli euroa.Poiminnattehtiin Digibusiness.fi yritysrekisteristäsekämarkkinointiviestinnäntoimistojenliitto MTLry:n,SuomenaudiovisuaalisenalantuottajatSATUry:njaUudenmaan digitaalistensisältöjenosaamiskeskuksenluetteloista. Taulukko5.Media alankasvuyrityksetsuomessa. Yritys Liikevaihto 2007, Lv kasvu Farmind Oy ,3 % FremantleMedia Finland Oy ,6 % Markkinointiviestintä Dialogi Oy ,2 % SnooBI Oy ,1 % Darwin Oy ,5 % Apaja Online Entertainment Oy ,1 % TBWA\PHS Helsinki Oy ,2 % Sulake Corporation Oy ,6 % Idean Enterprises Oy ,7 % Subtv Oy ,8 % Digitaalinen Mainostoimisto Byroo Oy ,6 % Tarinatalo Oy ,1 % AAC Noodi Oy ,7 % BrandSon Oy ,8 % Mainostoimisto Satumaa Oy ,6 % Eppu Normaali Oy ,9 % MRP Matila Röhr Productions Oy ,9 % Really Helsinki Oy ,9 % Rovio Mobile Oy ,3 % Opinsys Oy ,8 % Taulukkoatulkittaessaonotettavahuomioon,ettäyhdenvuodenkasvuprosentti antaavainsuuntaa antavankuvanyrityksenkasvuvauhdista. 2.3 Mainontajamarkkinointiviestintämedianansaintamallina Mainontaonmerkittäväansaintamallivaltaosallemediakanavista.Myös huomattavaosauusistainternet sisältöpalveluistaperustuu mainosrahoitteisuuteen.sitenmainonnanvolyyminjamuotojenkehitys vaikuttaaoleellisestimedia alankehitykseen Mainonnankehityserimedioissa Mainonnankehitystäerimedioissakuvaavatallaolevatkaksitaulukkoa. Televisioonedelleensuurinmainosmedia.Senlukujaovatvuonna2008 nostaneetsuureturheilutapahtumat.internet mainontakasvaavoimakkaimmin jaseonsaavuttanutjomerkittävänmainosmedianaseman.

13 Media (40) Allaolevissataulukoissaontietoamediamainonnankehityksestävuosina Uusimpienennusteidenmukaanvuoden2009mediamainonnanrahallinen volyymilaskee0,2%edellisvuodesta.voimakkaimminkasvaainternet mainonta (18%).Muillemainonnanmuodoille,erityisestilehtimainonnalleodotetaan vaikeuksia.(zenithoptimedia) Internet mainontaaheikossasuhdannetilanteessaauttaamitattavuussekä mahdollisuustoteuttaamainonnanperillemenoonperustuviaveloitusmalleja (klikkaus jaostopohjaisetmallit). Vuonna2010mediamainontakääntyyuudelleenkasvuun.Vuonna2010 kasvuksiennustetaan5,5%javuonna20115,8%.(zenithoptimedia) Taulukko6.Kansainvälisenmediamainonnanjakaumamedioittain,mrd$. (ZenithOptimedia12/2007) Sanomalehdet 123,0 124,0 127,4 Aikakauslehdet 53,0 54,4 56,4 Televisio 160,4 168,4 180,3 Radio 35,3 36,5 37,8 Elokuva 1,9 2,0 2,2 Ulkomainonta 23,5 25,1 27,1 Internet 27,2 36,0 44,6 Yhteensä 424,3 446,4 475,8 Taulukko7.Kansainvälisenmediamainonnanjakaumamedioittain,osuuskoko mediamainonnasta,%(zenithoptimedia; luvut:12/2007;2011luvut: 12/2008) Sanomalehdet 29,0 27,8 26,8 21,2 Aikakauslehdet 12,5 12,2 11,9 10,4 Televisio 37,8 37,7 37,9 38,5 Radio 8,3 8,2 7,9.. Elokuva 0,4 0,4 0,5.. Ulkomainonta 5,5 5,6 5,7.. Internet 6,4 8,1 9,4 15,6 Internet mainonnastasuurinosuusonhakusanamainonnalla,seuraavaksi suurimmatinternet mainonnanmuodotovatbanneritjaluokitellutilmoitukset. USA:ssavuonna2007hakusanamainonnanosuusinternet mainonnastaoli40%, bannereiden22%jaluokiteltujenilmoitusten18%(iab).hakusanamainonta lisääedelleenosuuttaan,luokiteltujenilmoitustenosuuspuolestaanonlaskussa.

14 Media (40) MainontaSuomessa MediamainonnanrahamääräinenvolyymiSuomessavuonna2007oli1,2 miljardiaeuroa.mainonnanjakaumakanavittainonesitettyallaolevassa taulukossa. Taulukko8.MainonnanmääräSuomessa(MTL,TNSGallup). milj.,2008 muutos osuus Sanomalehdet 688 3,8% 45,8% Aikakauslehdet 202 4,0% 13,4% Painetuthakemistot 94 +3,5% 6,3% Televisio ,3% 17,9% Radio 51 +7,4% 3,4% Elokuva 3 +32,8% 0,2% Ulkomainonta 44 +4,7% 2,9% Internet ,2% 10,1% Yhteensä ,7% 100,0% SanomalehtimainonnanosuusSuomessaonläheskaksinkertainen kansainväliseenkeskiarvoonverrattuna(45,8%vs.26,8%).vastaavastimuiden mainonnankanavienosuussuomessaonhuomattavastikansainvälistäosuutta pienempi. Internet mainonnastabannereidenjaluokiteltujenilmoitustenosuuson78,1 miljoonaaeuroajahakusanamainonnanjasähköistenhakemistojen73,5euroa Uudetansaintamallitjakehityssuunnat Perinteisestimitattavanmediamainonnanrinnalle erityisestiverkkomediaan onsyntynytlukuisiamuitakinmainonnanjamarkkinointiviestinnänmuotoja, esimerkiksi: tapahtumamarkkinointi jakelutiemarkkinointi(markkinointiostotapahtumanaikana) sponsorointi pakkaussuunnitteluja design hakusanamainonta yhteisömarkkinointijaweb2.0 digitaalikyltitys(digitalsignage) mobiilimarkkinointi advergaming viraalimarkkinointi

15 Media (40) Markkinoinninkeinovalikoimanvoidaanodottaamonimuotoistuvanmyös jatkossa,milläonvaikutustamyösmedianansaintaan.jotkutuudet markkinoinninmuodotvievättulojaperinteiseltämedialta(esimerkiksi tapahtumamarkkinointi)kuntaasjotkutmuodotedesauttavatuusienmedioiden ansaintaa(esimerkiksiyhteisömarkkinointi). Uusistamainonnankanavistamobiilimainonnalleonennustettukasvua,sillä kanavamahdollistaaainakinperiaatteessaaikaanjapaikkaanliittyvän kohdistamisen.markkinankokotänävuonnaonluokkaa4,6miljardiadollaria, mistäsummasta4,2mrd$ontekstiviesteinälähetettävääsuoramarkkinointia (emarketer). 2.4 Internetjamobiilisisältöjenjakeluteinä Useimmillamedianosa alueillaainakinosasisällönjakelustasiirtyyjaon siirtynytinternet jamobiilikanaviin.tässäkohdassatarkastellaaninternet ja mobiilikanavienerityispiirteitä. Online jamobiilisisältöjenkokonaismarkkinavuonna2008onn.90miljardia dollaria(strategyanalyticsjapwc) Internet jamobiilikäyttäjät Maailmanihmisistä22,7%käyttääinternetiä(2007tieto;Tilastokeskus). Korkeimmaninternet käyttöpenetraationmaatonlueteltuallaolevassa taulukossa. Laajakaistaliittymiäonmaailmanlaajuisesti400miljoonaa(PointTopic,tilanne 11/2008). Taulukko9.Internet käyttöpenetraatioltaansuurimmatmaat.(tilastokeskus, 2007tiedot;minivaltiotjätettypois) valtio internet-penetraatio, % laajakaistayhteydet per 100 asukasta 1. Alankomaat 91,6 33,5 2. Kanada 84,9 27,6 3. Norja 80,7 30,6 4. Uusi-Seelanti 79,5 22,5 5. Ruotsi 76,5 34,3 6. Japani 73,6 22,5 7. Yhdysvallat (USA) 72,9 23,9 8. Luxemburg 71,9 24,2 9. Korean tasavalta (Etelä-Korea) 71,7 30,5 10. Suomi 68,1 30,6 11. Britannia 65,9 25,6 12. Islanti 65,0 0,0

16 Media (40) Maailmassaon3,8miljardiamatkapuhelinliittymää.Näistän.11%onnopeita, kolmannensukupolventeknologiaanperustuvialiittymiä.(gsmainfolink, tilanne9/2008) Internetjakelutienä Online sisältöjenansaintaperustuuyleisimminmainonnallejajossainmäärin sisältömaksuille.sisältömaksutovatkäytäntönäelokuvien,tv ohjelmien, musiikin,peliensekäyritystentietopalveluidenosalla.näidenvolyymejä tarkastellaanedempänäkyseistenosa alueidenkohdalla. Internet mainonnan44,6miljardindollarinvuosivolyymistämerkittäväosa kohdistuuonline sisällöille.lisäksionline mediatansaitsevattuloja tilausmaksuina. Monessatapauksessainternet sisällönroolionmyöstukeamuissakanavissa esimerkiksisanoma taiaikakauslehtenä toimitettavaasisältöä.tällöin lehtisisältöonuseinmaksullistajainternet sisältökuluttajallemaksutonta. Käyttäjämääriltäänsuurimpiaverkkomedioitaonlueteltuallaolevissa taulukoissakansainvälisenjasuomenmarkkinankäytönmukaan.järjestys perustuualexanylläpitämään,käyttömääriäkuvaavaanindikaattoriin (www.alexa.com). Taulukko10.Käytetyimmätverkkomediatmaailmassa(Alexa,tilanne12/2008). 1. Yahoo! 2. Google 3. YouTube 4. WindowsLive 5. Facebook 6. MicrosoftNetwork(MSN) 7. MySpace 8. Wikipedia 9. Blogger.com 10. Yahoo!Japan

17 Media (40) Taulukko11.Käytetyimmätsuomalaisetverkkomediat(Alexa,tilanne12/2008). 1. GoogleSuomi 2. YouTube 3. Google 4. WindowsLive 5. IRC Galleria 6. Facebook 7. MicrosoftNetwork(MSN) 8. Iltalehti 9. Suomi Wikipedia EsimerkiksiIltalehtiilmoittaaviikottaiseksikävijämääräkseen1,6miljoonaaeri kävijää Mobiilikanavajakelutienä Mobiilisisältöliiketoiminnanarvoverkkopoikkeaamuistasisältöliiketoiminnoistaoperaattorienvahvanroolintakia.Matkapuhelinpalvelutovat toteutukseltaanmelkosuljettujajaoperaattoreillaontämänvuoksikeskeinen asema.operaattoreidentekemätstrategiapäätöksetvaikuttavatsitenoleellisesti mobiilisisältöjenliiketoiminnankehitykseen. Mobiilisisältöjenkäyttökelpoisuuttajakäyttöälisäämobiiliverkkojen nopeutuminensekäkiinteänkuukausihinnanmobiililaajakaistaliittymien yleistyminen. Mobiili internetinkäyttäjienosuuksiakaikistamatkapuhelinkäyttäjistäeräillä markkinoillaonesitettyallaolevassataulukossa. Taulukko12.Mobiili internetinkäyttäjienosuuskaikistamatkapuhelinkäyttäjistä eräillämarkkinoillaq12008.(nielsenmobile) Markkina alue Mobiili internet käyttäjienosuus Yhdysvallat 15,6% Britannia 12,9% Italia 11,9% Venäjä 11,2% Espanja 10,8% Thaimaa 10,0% Ranska 9,6% Saksa 7,4% Kiina 6,8% Filippiinit 3,4%

18 Media (40) Myösmobiililaitteidenominaisuudetkehittyvätparemminsisältöjenkulutustaja luomistatukeviksi.vuonna2007ns.älypuhelimienosuus matkapuhelinlaitemarkkinan144miljardindollarinvolyymistäoli27%,mutta vuonna2013älypuhelimettuovat200miljardinlaitevolyymistä47%eli95 mrd$(informa). Mobiilisisällöistäovatavainasemassahakupalvelut,personointipalvelut(omat soittoäänetjne.),musiikinlataus,kuvatjakuvaaminen,erilaisettietopalvelut sekämobiiliostaminen(juniper). Mobiilisisältöjenmaailmanlaajuinenmarkkinavuonna2008olin.50miljardia dollariajavuonna2013n.167miljardiadollaria.sisällöntuottajienosuus liikevaihdostanouseesamallaajanjaksolla54%:sta68%:iin,tietoliikenneoperaattorienosuusvastaavastilaskee.(juniper) Juniperinmukaanvuonna2013puoletmobiilikäyttäjistäelikaksimiljardia käyttäjääonostanutmobiililaitteillaandigitaalisiatuotteita.pääosatästä ryhmästäonaasiassajalänsi Euroopassa. ApplenAppStorestaontullutsuunnannäyttäjämobiilisovellustenjakelussa. MyösmuidentoimijoidenodotetaanjatkossapanostavanmobiilisovellustenjasisältöjentarjontaanApplenesimerkinmukaisesti.AppStoressaontarjolla sovellusta.Applenilmoituksenmukaantammikuuhun2009mennessä AppStorestaontehty500miljoonaasovelluslatausta. Mobiilipalveluidenpotentiaalinenkasvualueonmobiilipalveluinatoteutettava pankki jarahoitustoiminta.erityisestiaasiassajakehittyvillämarkkinoilla monetoperaattoritpanostavatvoimakkaastipankkitoimintaan.vaikka pankkitoimintaeisuoraanliitykäänmediaan,sillävoiollavaikutustakuluttajien tapaankäyttäämobiililaitteita. 3 Televisio,elokuvajaradio 3.1 Markkinajakehityssuunnat Maailmantelevisio jaradiotoimialan(broadcastingindustry)volyymivuonna 2007oli284miljardiadollaria.Vuonna2010markkinankoonodotetaanolevan 326mrd$,mikämerkitsisikeskimäärin4,7%vuosikasvua.(Datamonitor; Ofcom)

19 Media (40) Yhdysvallatonsuurinmarkkina132miljardindollarinvolyymillään,Euroopassa toimialankokoon73mrd$(datamonitor).myöstoimialankokosuhteessa väestöönonkorkeinyhdysvalloissa:380dollariapercapita(ofcom). Vuoden2007volyymistämainostulojenosuusoli52%,tilausmaksujen36%ja lupamaksujen13%.euroopassaluvutovat:mainostulot43%,tilausmaksut31 %,lupamaksut26%.tilausmaksujenosuusonhitaastinoussutjamainostulojen osuushitaastilaskenutviimevuosienaikana.absoluuttisinluvuinmyös mainostulotovatkasvaneet.(datamonitor) Maksu tv:nasemavaihteleeeuroopassavoimakkaastimaittain:italiassa21% talouksistatilaamaksu tv palveluita,hollannissa99%.italianmaksu tv kuitenkinkasvaavoimakkaimminsuuristaeuroopanmaista,vuosikasvuonyli 10%:ntasolla.(Ofcom) Tv sisältöjenmarkkinaperustuumarkkina aluekohtaistenesitysoikeuksien myyntiin.myösmerkittävimmätinternet tv palvelutonrajattunäkymäänvain omallemarkkina alueelleen. Euroopassatoimivuonna2008yhteensä6.500televisiokanavaa.Vuoden2007 lopussaeuroopassaoli258video on demand palvelua.(europeanaudiovisual Observatory)Taantumajainternet tv tarjonnankasvuvoivatlaittaapienten kohderyhmientv kanavatahtaalle. Keskeinentv toimialaanvaikuttavamuutosonvähitellentapahtuva teräväpiirtolähetystenyleistyminen.yhdysvalloissa23%kotitalouksistakatsoo teräväpiirtolähetyksiä(nielsen). 3.2 Televisionjakelutiet Maanpäällinentv jakeluonvahvistanutvälilläselvästikinheikentynyttä asemaansatv verkkojendigitalisoinninmyötä.kaapeli jasatelliittijakeluovat olleethyvässäkasvussa.koskakaapeli jasatelliittijakeluunuseinliittyyainakin osanamaksu tv,heikentynyttaloudellinenilmastovoihidastaaniidenkasvua. IPTVkasvaaisoillaprosenttiluvuilla,muttaonvieläkokonaisuutenapienitekijä Maanpäällinen Maanpäällisentv lähetystoiminnanliikevaihdostaeiolekäytettävissäarvioita. Maanpäällisenlähetystoiminnanarvoverkkoeroaamuistajakeluteistäusein siten,ettälähetysoperaattoritoimiipuhtaastijakeluyhtiönä,kuntaaskaapeli, satelliitti jaiptv yhtiöilläonmyösmaksu tv liiketoimintaa. Euroopanmaistamaanpäällinenlähetysonyleisindigi tv:nvastaanottotapamm. Ranskassa,Espanjassa,ItaliassajaBritanniassa.

20 Media (40) Kaapeli Kaapeli tv toimialanmaailmanlaajuinentelevisiotoiminnanliikevaihtovuonna 2008olinoin40miljardiadollaria.Summajakautuupuoliksimainos ja tilaustulojenkesken.vuosikasvuvuodelle2009jääneealle5%:n.(snlkagan) Hollannindigi tv jakeluperustuuyli80 prosenttisestikaapelijakeluun.kaapelitv:lläonvahvaasemamyösmm.yhdysvalloissa,kanadassa,saksassasekämyös Suomessa Satelliitti Televisiolähetyksiinkäytettyjensatelliittipalveluidenliikevaihtovuonna2007oli 50miljardiadollaria.(SatelliteIndustryAssociation) EuroopanmaistaIrlannissajaPuolassasatelliittionyleisindigi tv:njakelutie IPTV IPTV:llätarkoitetaanIP teknologiallatoteutettavaatelevisiolähetystoimintaa, jokayleensätapahtuusuljetuissatietoliikenneverkoissa.kuluttajatarvitsee IPTV:nkatsomiseenIPTV digiboksinsekäyleensämyösiptv maksu tvtilauksen.(avoimessainternetissälähetettäväätv sisältöätarkastellaan edempänätässäselvityksessä.) Vuonna2008maailmassaoli19,6miljoonaaIPTV lähetyksiävastaanottavaa kotitaloutta,kasvuaedellisestävuodestaon64%.iptv talouksienosuus kaikistamaailmankotitalouksistaon1,1%.iptv toiminnanliikevaihtovuonna 2008on4,5mrd$.Vuonna2012IPTV talouksienosuudenodotetaanolevan2,8 %jatoiminnanliikevaihdon19mrd$.(gartner) Kaikistamaksu tv katsojista3%oliiptv katsojiavuonna2008.osuusnousee 14%:iinvuonna2013.Samallaaikavälilläkaapelikatsojienosuusmaksu tvkatsojistalaskee76%:sta61%:iin.(pyramidresearch) Vuonna2008EurooppaolitilaajamääriltäänjohtavaIPTV maanosa(8,2 miljoonaakotitaloutta),kuntaasliikevaihdoltaansuurinmarkkinaonusa(2 mrd$).(gartner) 3.3 Vuorovaikutteinentvjatv/sms palvelut Vuorovaikutteineneliinteraktiivinentelevisioonmenestynytmaininnan arvoisestivainbritanniassa.britannianmarkkinavolyymistäantaakuvaabbc:n

21 Media (40) vuorovaikutteisiintv palveluihinbudjetoimasumma:25miljoonaapuntaa seuraavanviidenvuodenjaksolle. Varsinaistatv laitteeseenkytkettyävuorovaikutteisuuttamerkittävämpää liiketoimintaaovattv ohjelmiinliittyvätsms äänestykset.niiden liiketoimintavolyymistäeiolekäytettävissäluotettaviaarvioita,muttaainakin joidenkintv tuotantojenkohdallakyseessäonmerkittävätulovirta. Vuoden2007ensimmäisenneljänneksenaikanaUSA:ssatv ohjelmiensmsäänestyksettoivatliikevaihtoa35miljoonaadollaria(telephia/nielsenmobile). YhdysvaltojenvastaviimeaikoinayleistynyttekstiviestittelynostaneetvohjelmienSMS vuorovaikutuksenmäärää.selvityksentekijöidenarvionmukaan USA:nSMS tv äänestystenvolyymitänävuonnaonluokkaa200miljoonaa dollariajaeuroopassa300miljoonaadollaria.aasiassamaksullisten tekstiviestienkäyttöonvähäisempää. 3.4 Internet videoja tv Euroopanonline videomarkkinanarvoksiarvioidaanvuonna20081,4mrd$ja vuonna20126mrd$,mikämerkitseekeskimääräistäyli40%:nvuosikasvua. Suuristamaistaonline videotovatsuosituimpiaespanjassa,britanniassaja Italiassa,kuntaasSaksassajaRanskassaniitäkatsotaansuhteellisesti vähemmän.(strategyanalytics) Internetissäjaeltavattv ohjelmatjaelokuvatolivatmaailmanlaajuisestivuonna 2008n.4miljardindollarinmarkkina.ABIResearchinmukaanmaailmassaon vuoden2008lopussa563miljoonaaonline videoidenkatsojaa.vuonna2013 katsojiaonjoyli900miljoonaa. Internet videopalveluidentoiminnanvolyymejäkuvaavatseuraavattiedot: ITunesmyy1,5miljoonaatv ohjelmajaksoaja elokuvaaviikossa Hulu palvelustakatsottu119miljoonaastreamiakuukaudessa(heinäkuu 2008) BBC:nilmaiseniPlayer palvelunkuukausittaisettv ohjelmien latausmäärätovatyli20miljoonaaohjelmaakuukaudessa Internet videoidenalueellaonmyössyntynytjasyntyytoimijoita,jotkatoimivat perinteisiätoimintatapojarikkovillaliiketoimintamalleilla.esimerkiksisling Mediareitittääkotivastaanottimeentulevantv sisällöninternet yhteydenkautta vaikkapakannettavalletietokoneelletoisellepuolellemaailmaa.suomalainen TV kaistatallentaailmaiskanaviensisältöäjatoimiikäyttäjilleenautomaattisena tallentavanadigiboksina.uudenlaisiintoimintamalleihinliittyyuseinsuuriakin erimielisyyksiätekijänoikeusasioistajapalveluidenlainmukaisuudesta.

Osavuosikatsaus 1 3/2007

Osavuosikatsaus 1 3/2007 Osavuosikatsaus 1 3/27 Toimitusjohtaja Hannu Syrjänen OKO:n aamiaistilaisuus 4.5.27 Avainluvut Avainluvut Milj. euroa Liikevaihto Liikevoitto % liikevaihdosta Liikevoitto ilman merkittävimpiä kertaluonteisia

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1 3/2007. Toimitusjohtaja Hannu Syrjänen 3.5.2007

Osavuosikatsaus 1 3/2007. Toimitusjohtaja Hannu Syrjänen 3.5.2007 Osavuosikatsaus 1 3/27 Toimitusjohtaja Hannu Syrjänen 3.5.27 Avainluvut Avainluvut Milj. euroa 1 3/27 1 3/26 Muutos, % 1 12/26 Liikevaihto 663,7 612,5 8,4 2742,1 Liikevoitto 54, 45,6 18,4 292,5 % liikevaihdosta

Lisätiedot

Tapio Kallioja toimitusjohtaja. Capital Markets Day 14.5.2003. SWelcom 14.5.2003

Tapio Kallioja toimitusjohtaja. Capital Markets Day 14.5.2003. SWelcom 14.5.2003 Tapio Kallioja toimitusjohtaja Capital Markets Day Nykyiset toiminta-alueet Kaupallinen televisio Digitaalinen maanpäällinen televisio Kaapelitelevisio Laajakaista-internet Digitaalinen kaapelitelevisio

Lisätiedot

Pohjoismaat digitaalisessa uutismaisemassa

Pohjoismaat digitaalisessa uutismaisemassa Pohjoismaat digitaalisessa uutismaisemassa UUTISMEDIA VERKOSSA 2016 REUTERS INSTITUTE DIGITAL NEWS REPORT 2016 Esa Reunanen 1.9.2016 SISÄLTÖ Tausta ja metodologia Uutislähteet, laitteet ja luottamus uutisiin

Lisätiedot

Nordea Median digitalisoituminen. Pekka Soini 16.11.2010

Nordea Median digitalisoituminen. Pekka Soini 16.11.2010 Nordea Median digitalisoituminen Pekka Soini 16.11.2010 Agenda Markkinat ja Sanoma Q3 Median megatrendejä Strategiamme ydin 2 Yhteenveto Sanoma News Q3 Q3 Mediamarkkinat kääntyneet selvään kasvuun Voitamme

Lisätiedot

Mediavertailu Sisältöotsikot:

Mediavertailu Sisältöotsikot: Mediavertailu Yritysmaailman viestinnän ja markkinoinnin kanavat ovat muuttumassa nopeasti. in käyttömuodot yleistyvät kovaa vauhtia samalla, kun panostus painettuun mainontaan laskee. Sisältöotsikot:

Lisätiedot

Suosituimmat kohdemaat

Suosituimmat kohdemaat Suosituimmat kohdemaat Maakuntanro Maakunta Kohdemaa Maakoodi sum_lah_opisk 21 Ahvenanmaa - Kreikka GR 3 Åland Italia IT 3 Turkki TR 2 Saksa DE 1 09 Etelä-Karjala Venäjä RU 328 Britannia GB 65 Ranska FR

Lisätiedot

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus toukokuu 2015. 13.5.2015, Lasse Krogell

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus toukokuu 2015. 13.5.2015, Lasse Krogell Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus toukokuu 2015 13.5.2015, Lasse Krogell Yritysrakenne 2007-2013 TOL 181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut Lähde: Tilastokeskus Yrityksiä Henkilöstö Liikevaihto

Lisätiedot

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus joulukuu 2014. 4.12.2014, Lasse Krogell

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus joulukuu 2014. 4.12.2014, Lasse Krogell Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus joulukuu 2014 4.12.2014, Lasse Krogell Yritysrakenne TOL 181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut Lähde: Tilastokeskus Vuosi Yrityksiä Henkilöstö Liikevaihto

Lisätiedot

2003 ja sen jälkeen. Toimitusjohtaja Hannu Syrjänen. Capital Markets Day 14.5.2003

2003 ja sen jälkeen. Toimitusjohtaja Hannu Syrjänen. Capital Markets Day 14.5.2003 2003 ja sen jälkeen Toimitusjohtaja Hannu Syrjänen Capital Markets Day Sisältö 2 SanomaWSOY tänään Ensimmäisen neljänneksen tulos Markkinaympäristö Strategiset ja taloudelliset tavoitteet Lupausten lunastaminen

Lisätiedot

Markkinointiviestintäpanostukset kasvoivat 4,1 % vuonna 2011

Markkinointiviestintäpanostukset kasvoivat 4,1 % vuonna 2011 Tiedote 31.5.2012 Markkinointiviestintäpanostukset kasvoivat 4,1 % vuonna 2011 Markkinointiviestintäpanostukset olivat vuonna 2011 Suomessa 3,385 miljardia euroa. Investoinnit kasvoivat 4,1 % edellisvuoteen

Lisätiedot

Alma Media Oyj Varsinainen yhtiökokous 12.3.2008. Kai Telanne toimitusjohtaja

Alma Media Oyj Varsinainen yhtiökokous 12.3.2008. Kai Telanne toimitusjohtaja Alma Media Oyj Varsinainen yhtiökokous 12.3.2008 Kai Telanne toimitusjohtaja Esityksen sisältö Alma Media tänään Toimintaympäristö 2007 Alma Median tulos 2007 Tulevaisuuden näkymät Alma Media Oyj 12.3.2008

Lisätiedot

SanomaWSOY Kasvava eurooppalainen viestintäyhtiö

SanomaWSOY Kasvava eurooppalainen viestintäyhtiö SanomaWSOY Kasvava eurooppalainen viestintäyhtiö Toimitusjohtaja Hannu Syrjänen 28.2.2007 eq Pankki SanomaWSOY Agenda SanomaWSOY lyhyesti SanomaWSOY:n strategian painopisteet Liite 1: Median trendejä Hannu

Lisätiedot

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus helmikuu 2015. 26.2.2015, Lasse Krogell

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus helmikuu 2015. 26.2.2015, Lasse Krogell Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus helmikuu 2015 26.2.2015, Lasse Krogell Yritysrakenne TOL 181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut Lähde: Tilastokeskus Vuosi Yrityksiä Henkilöstö Liikevaihto

Lisätiedot

MDP in Information Security and CryptogIran 1 1

MDP in Information Security and CryptogIran 1 1 1 (6) B MDP in Futures Studies Australia 1 1 Iran 2 1 3 Itävalta 1 1 Latvia 1 1 Puola 1 1 Suomi 2 6 8 4 20 Tsekki 1 1 Valko-Venäjä 1 1 Venäjä 1 1 2 Viro 1 1 Z_tieto puuttuu 6 3 4 17 30 MDP in Futures Studies

Lisätiedot

Mediamainonnan muutosmittari Toukokuu 2013

Mediamainonnan muutosmittari Toukokuu 2013 Mediamainonnan muutosmittari Toukokuu 2013 Ajankohtaista Toukokuussa mainonnan määrä laski 9,1 % viime vuoden toukokuuhun verrattuna ja kumulatiivinen muutos oli 10,8 %. Verkkomainonnassa on edelleen pientä

Lisätiedot

Vastuuhenkilöiden yrityssidokset ja roolit

Vastuuhenkilöiden yrityssidokset ja roolit Sivu: 1 / 5 Vastuuhenkilöiden yrityssidokset ja roolit 0869288-1 Kauppalehti Oy Aktiivinen Vastuuhenkilö Yritys Rooli yrityksessä Viimeisin rek.merkintä Loimovuori Juha-Petri 08.09.1964 Yritysyhteyksiä

Lisätiedot

Harri-Pekka Kaukonen Toimitusjohtaja, Sanoma 8.4.2015

Harri-Pekka Kaukonen Toimitusjohtaja, Sanoma 8.4.2015 Harri-Pekka Kaukonen Toimitusjohtaja, Sanoma 8.4.2015 Markkinaympäristö Kuluttajan käyttäytyminen 3 Mainosmarkkina 2014 Hollanti +4 % Suomi -2 % 4 Sanoman kehitys 2014 EUR Liikevaihto Liikevoitto ilman

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1 6/2006. Toimitusjohtaja Hannu Syrjänen 3.8.2006

Osavuosikatsaus 1 6/2006. Toimitusjohtaja Hannu Syrjänen 3.8.2006 Osavuosikatsaus 1 6/2006 Toimitusjohtaja Hannu Syrjänen Mediamainonnan kehitys Ennusteet 2006 2008 2 2006 CAGR milj. USD 06 08, % SUOMI Sanomalehdet 823 1,6 Aikakauslehdet 246 1,2 Televisio 303 1,6 Internet

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1 6/2008

Osavuosikatsaus 1 6/2008 Osavuosikatsaus 1 6/2008 Toimitusjohtaja Hannu Syrjänen Deutsche Bank 1.8.2008 Avainluvut Avainluvut Milj. euroa Liikevaihto Liikevoitto % liikevaihdosta Liikevoitto ilman merkittävimpiä kertaluonteisia

Lisätiedot

Media ja mainonta 2010 luvulla

Media ja mainonta 2010 luvulla Media ja mainonta 2010 luvulla VTT Asiakasseminaari 20.9.2010 Anna Viljakainen 2 AGENDA Mediamainonta kansainvälisesti Mediamainonta Suomessa Mediamarkkinoiden kehitystrendit mediaryhmittäin Mediamarkkinoiden

Lisätiedot

Mediamainonnan muutosmittari Lokakuu Mainonnan muutosmittari

Mediamainonnan muutosmittari Lokakuu Mainonnan muutosmittari Mediamainonnan muutosmittari Lokakuu 2016 Ajankohtaista Lokakuussa mainonnan määrä laski 3,0 % vuoden 2015 lokakuuhun verrattuna. Mediaryhmistä plussalle pääsivät ainoastaan ulkomainonta ja verkkomedia.

Lisätiedot

TIEDOTE 13.06.2013 MARKKINOINTIVIESTINNÄN MÄÄRÄ LASKI VIIME VUONNA 0,6 %

TIEDOTE 13.06.2013 MARKKINOINTIVIESTINNÄN MÄÄRÄ LASKI VIIME VUONNA 0,6 % TIEDOTE 13.06.2013 MARKKINOINTIVIESTINNÄN MÄÄRÄ LASKI VIIME VUONNA 0,6 % Markkinointiviestinnän määrä Suomessa vuonna 2012 oli 3 380 miljoonaa euroa. Investoinnit laskivat 0,6 prosenttia edelliseen vuoteen

Lisätiedot

SanomaWSOY sijoituskohteena

SanomaWSOY sijoituskohteena SanomaWSOY sijoituskohteena CFO Matti Salmi Espoon-Kauniaisten Osakesäästäjät, 27.11.2007 SanomaWSOY-konserni Kannattavaa kasvua, markkinajohtajana valituilla alueilla Yksi Euroopan suurimmista aikakauslehtien

Lisätiedot

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus joulukuu 2015. 21.12.2015, Lasse Krogell

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus joulukuu 2015. 21.12.2015, Lasse Krogell Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus joulukuu 2015 21.12.2015, Lasse Krogell Yritysrakenne. Vuoden 2014 luvut ovat ennakkotietoja. TOL 181 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen Lähde: Tilastokeskus

Lisätiedot

Alma Media Oyj:n yhtiökokous. Kai Telanne, toimitusjohtaja

Alma Media Oyj:n yhtiökokous. Kai Telanne, toimitusjohtaja Alma Media Oyj:n yhtiökokous Kai Telanne, toimitusjohtaja 1 Esityksen sisältö Uutisvuosi 2009 Toimintaympäristö 2009 Alma Media vaikeassa markkinatilanteessa Tulos 2009 Alma Media tänään Strategia tulevaan

Lisätiedot

Mediamainonnan muutosmittari Syyskuu 2013

Mediamainonnan muutosmittari Syyskuu 2013 Mediamainonnan muutosmittari Syyskuu 2013 Ajankohtaista Syyskuussa mainonnan määrä laski 4,8 % viime vuoteen verrattuna ja kumulatiivinen muutos oli 9,2 %. Sähköisissä mediossa kehitys oli syyskuussa positiivista

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1 9/2007. Toimitusjohtaja Hannu Syrjänen

Osavuosikatsaus 1 9/2007. Toimitusjohtaja Hannu Syrjänen Osavuosikatsaus 1 9/2007 Toimitusjohtaja Hannu Syrjänen 31.10.2007 Avainluvut Avainluvut Milj. euroa 1 9/2007 1 9/2006 Muutos, % 1 12/2006 Liikevaihto 2 126,7 1 999,8 6,3 2 742,1 Liikevoitto 275,5 218,5

Lisätiedot

Markkinointiviestinnän määrä supistui 0,5 miljardia euroa vuonna 2009

Markkinointiviestinnän määrä supistui 0,5 miljardia euroa vuonna 2009 Mainonnan Neuvottelukunnan tiedote 15.06.2010 Markkinointiviestinnän määrä supistui 0,5 miljardia euroa vuonna 2009 Mainosalan järjestöjä edustava Mainonnan Neuvottelukunnan TNS Gallupilla teettämän selvityksen

Lisätiedot

Turun yliopisto Kv-maisteriohjelmien uudet opiskelijat ohjelmittain aiemman tutkinnon maan mukaan

Turun yliopisto Kv-maisteriohjelmien uudet opiskelijat ohjelmittain aiemman tutkinnon maan mukaan 1 (6) International Master in Management of IT Alankomaat 1 5 5 5 6 Australia 1 1 Belgia 1 1 Intia 2 1 Japani 1 Kiina 2 2 2 2 1 1 3 Kolumbia 1 Libanon 1 Norja 1 Papua-Uusi-Guinea 1 Portugali 1 Puola 1

Lisätiedot

Juha Peltomäki JAMK/Teknologia

Juha Peltomäki JAMK/Teknologia Juha Peltomäki JAMK/Teknologia Web vuonna 2009 Web on nyt n. 18 vuotta vanha ilmiö Muistatteko Internet-kuplan vuonna 2000? Internetin kaupallistuminen käynnistyi vuonna 1996 (ebay ja Amazon) Amazon saavutti

Lisätiedot

Matkailutilasto Marraskuu 2016

Matkailutilasto Marraskuu 2016 Matkailutilasto kuu 2016 1 YHTEENVETO Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät Oulussa 4,4 prosenttia kuussa 2016 Oulussa yövyttiin 42 000 yötä, joista suomalaiset 36 000 ja ulkomaalaiset 6 200 yötä. Yhteensä

Lisätiedot

Mediamainonnan muutosmittari Elokuu Mainonnan muutosmittari

Mediamainonnan muutosmittari Elokuu Mainonnan muutosmittari Mediamainonnan muutosmittari Elokuu 2016 Ajankohtaista Elokuussa mainonnan määrä laski 3,6 % vuoden 2015 elokuuhun verrattuna. Mediaryhmistä ainoastaan elokuva, verkkomainonta sekä kaupunki-ja noutolehdet

Lisätiedot

Mediamainonnan muutosmittari Syyskuu Mainonnan muutosmittari

Mediamainonnan muutosmittari Syyskuu Mainonnan muutosmittari Mediamainonnan muutosmittari Syyskuu 2016 Ajankohtaista Syyskuussa mainonnan määrä kasvoi 2,1 % vuoden 2015 syyskuuhun verrattuna. Ilahduttavaa oli mainosmyynnin kasvu aikakauslehtiryhmässä, nousun vauhdittajana

Lisätiedot

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus maaliskuu , Lasse Krogell

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus maaliskuu , Lasse Krogell Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus maaliskuu 2016 15.3.2016, Lasse Krogell Yritysrakenne. TOL 181 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen Lähde: Tilastokeskus Yrityksiä Henkilöstö Liikevaihto

Lisätiedot

Markkinointiviestinnän määrä kasvoi vuonna 2010

Markkinointiviestinnän määrä kasvoi vuonna 2010 Viestimille 18.05.2011 Markkinointiviestinnän määrä kasvoi vuonna 2010 Mainosalan järjestöjä edustavan Mainonnan Neuvottelukunnan TNS Gallupilla teettämän selvityksen mukaan markkinointiviestinnän määrä

Lisätiedot

Lentäen tehdyt vapaa-ajan valmismatkat vuosina 2016 ja 2015 (sisältää räätälöidyt matkapaketit sekä pitkät risteilyt ilman lentoa).

Lentäen tehdyt vapaa-ajan valmismatkat vuosina 2016 ja 2015 (sisältää räätälöidyt matkapaketit sekä pitkät risteilyt ilman lentoa). Lentäen tehdyt vapaa-ajan valmismatkat vuosina 2016 ja 2015 (sisältää räätälöidyt matkapaketit sekä pitkät risteilyt ilman lentoa). Ero toteumassa 2016/2015 EUROOPPA 2016 2015 % Koko Espanja yhteensä 235

Lisätiedot

Alma Media Oyj:n yhtiökokous 17.3.2011. Kai Telanne, toimitusjohtaja

Alma Media Oyj:n yhtiökokous 17.3.2011. Kai Telanne, toimitusjohtaja Alma Media Oyj:n yhtiökokous 17.3.2011 1 Kai Telanne, toimitusjohtaja Sisältö Mainonnan markkina 2010 Alma Median tulos 2010 Alma Median markkina-asema Alma Median strategia 2010-2 Mainonnan markkina 2010

Lisätiedot

Matkailutilasto Kesäkuu 2016

Matkailutilasto Kesäkuu 2016 Matkailutilasto Kesäkuu 2016 1 YHTEENVETO Yöpymiset vähenivät 7,5 prosenttia Oulussa Kesäkuussa 2016 Oulussa yövyttiin 49 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 37 000 yötä ja ulkomaalaiset 12 000 yötä

Lisätiedot

Mainosvuosi 2015. Mainosvuosi 2015 TNS

Mainosvuosi 2015. Mainosvuosi 2015 TNS Mainosvuosi 2015 Ad spend trends Kantar Media #Mainosvuosi Kantar Media international ad spend trends Mediamainonnan kehitys on ollut vaatimatonta myös kansainvälisesti viime vuonna. Etelä- ja Itä Euroopassa

Lisätiedot

SanomaWSOY Kasvava eurooppalainen viestintäyhtiö

SanomaWSOY Kasvava eurooppalainen viestintäyhtiö SanomaWSOY Kasvava eurooppalainen viestintäyhtiö Talousjohtaja Matti Salmi Pörssi-illat Maaliskuu 2007 SanomaWSOY Agenda SanomaWSOY lyhyesti SanomaWSOY:n strategian painopisteet Liite 1: Median trendejä

Lisätiedot

Mediamainonnan muutosmittari. Joulukuu 2016

Mediamainonnan muutosmittari. Joulukuu 2016 Mediamainonnan muutosmittari Joulukuu 2016 Ajankohtaista Joulukuussa mainonnan määrä kasvoi 2,9 % vuoden 2015 joulukuuhun verrattuna. Mediaryhmistä plussalle pääsivät kaikki muut mediaryhmät, paitsi printti

Lisätiedot

Mediamainonnan muutosmittari Joulukuu 2012

Mediamainonnan muutosmittari Joulukuu 2012 Mediamainonnan muutosmittari Joulukuu 2012 Ajankohtaista Joulukuussa 2012 mainostettiin 8,1 % vähemmän vuoden 2011 joulukuuhun verrattuna ja kumulatiivinen muutos oli 4,1 %. Ilman vuoden 2012 mediaseurannan

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden vientiraportti

Teknologiateollisuuden vientiraportti Teknologiateollisuuden vientiraportti Viimeinen havainto 2/2017 3.5.2017 Tavaravienti Suomesta Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta päätoimialoittain Lähde: Tullihallitus Talouden arviointi www.teknologiateollisuus.fi

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden vientiraportti

Teknologiateollisuuden vientiraportti Teknologiateollisuuden vientiraportti Viimeinen havainto 12/2016 6.3.2017 Tavaravienti Suomesta Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta päätoimialoittain Lähde: Tullihallitus Talouden arviointi www.teknologiateollisuus.fi

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden vientiraportti

Teknologiateollisuuden vientiraportti Teknologiateollisuuden vientiraportti Viimeinen havainto 5/2017 31.7.2017 Tavaravienti Suomesta Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta päätoimialoittain Lähde: Tullihallitus Talouden arviointi www.teknologiateollisuus.fi

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden vientiraportti

Teknologiateollisuuden vientiraportti Teknologiateollisuuden vientiraportti Viimeinen havainto 9/2017 4.12.2017 Tavaravienti Suomesta Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta päätoimialoittain Lähde: Tullihallitus Talouden arviointi www.teknologiateollisuus.fi

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden vientiraportti

Teknologiateollisuuden vientiraportti Teknologiateollisuuden vientiraportti Viimeinen havainto 4/2016 30.6.2016 Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta päätoimialoittain *) Pl. henkilöautojen

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT TAMMIKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT TAMMIKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT TAMMIKUU 2016 Yöpymiset lisääntyivät 8,1 prosenttia Tammikuussa 2016 Helsingissä yövyttiin 244 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 116 000 yötä ja ulkomaalaiset 128 000 yötä

Lisätiedot

Mainosvuosi 2013. Mainosvuosi 2013

Mainosvuosi 2013. Mainosvuosi 2013 Mainonnan kokonaiskehitys Mediamainonnan määrä ja kehitys 2002-2013 Milj. Euroa Muutos-% 1600 1400 1200 1000 2,5 6,5 3,3 3,7 6,4 1,7 4,8 3,7-2,9 10 5 0 800 600 400 200 0-15,8 1079 1150 1189 1236 1315 1500

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Kai Telanne Alma Median yhtiökokous 17.3.2015

Toimitusjohtajan katsaus. Kai Telanne Alma Median yhtiökokous 17.3.2015 Toimitusjohtajan katsaus Kai Telanne Alma Median yhtiökokous Agenda Alma Median liiketoiminnat 2014 Katsaus Suomen mediamarkkinaan Alma Median tulos 2014 Alma Median strategia ja tulevaisuuden näkymät

Lisätiedot

Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja 22.7.2010

Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja 22.7.2010 Alma Media Q2 2010 Kai Telanne, toimitusjohtaja, j j Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja 22.7.2010 Agenda Kai Telanne, toimitusjohtaja Avainkohdat Q2 2010 Markkinat Q2 2010 Segmenttikatsaukset Tuomas

Lisätiedot

Comptel Corporation

Comptel Corporation Tähän esitykseen sisältyy nykytilanteeseen perustuvia, tulevaisuudennäkymiin liittyviä kannanottoja, jotka sisältävät erilaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä. Tässä esityksessä annetaan ainoastaan tiivistelmä

Lisätiedot

Lentäen tehdyt vapaa-ajan valmismatkat vuosina 2017 ja 2016 (sisältää räätälöidyt matkapaketit sekä pitkät risteilyt ilman lentoa)

Lentäen tehdyt vapaa-ajan valmismatkat vuosina 2017 ja 2016 (sisältää räätälöidyt matkapaketit sekä pitkät risteilyt ilman lentoa) Lentäen tehdyt vapaa-ajan valmismatkat vuosina 2017 ja 2016 (sisältää räätälöidyt matkapaketit sekä pitkät risteilyt ilman lentoa) Ero toteumassa 2017/2016 EUROOPPA 2017 2016 % Espanja yhteensä 264 983

Lisätiedot

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS. Alma Median yhtiökokous Kai Telanne

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS. Alma Median yhtiökokous Kai Telanne TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Alma Median yhtiökokous 22.3.2017 Kai Telanne Esityksen sisältö Ajankohtaista mediasta Tilinpäätös 2016 Suhdannetilanne Strategia Fake news is the best thing that has happened

Lisätiedot

Lapin matkailu. lokakuu 2016

Lapin matkailu. lokakuu 2016 Lapin matkailu lokakuu 2016 Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat 7,0 prosenttia Lokakuussa 2016 Lapissa yövyttiin 87 tuhatta yötä, joista suomalaiset yöpyivät 65 tuhatta yötä ja ulkomaalaiset 23 tuhatta yötä.

Lisätiedot

1 Matkailutilasto elokuu 2016 Kaakko 135. Yöpymiset laskivat 18,8 prosenttia Kotka-Haminan seudulla

1 Matkailutilasto elokuu 2016 Kaakko 135. Yöpymiset laskivat 18,8 prosenttia Kotka-Haminan seudulla 1 Yöpymiset laskivat 18,8 prosenttia n seudulla Elokuussa 2016 n seudulla yövyttiin 20 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 16 000 yötä ja ulkomaalaiset 4 700 yötä (venäläiset 1 500 yötä). Yhteensä yöpymiset

Lisätiedot

Sosiaaliset mediat rekrytoinnissa 23/24.09.2009

Sosiaaliset mediat rekrytoinnissa 23/24.09.2009 Sosiaaliset mediat rekrytoinnissa 23/24.09.2009 Karri Ahonen Dagmar Strategy Director 1. Markkinoinnin muutos 3. Sosiaalisen median merkitys rekrytoitavalle 4. Sosiaalisen median merkitys rekrytoijalle

Lisätiedot

LEHTITALOSTA DIGIAJAN PALVELU- YRITYKSEKSI. Alma Media -esittely osakesäästäjille Helsinki Talous- ja rahoitusjohtaja Juha Nuutinen

LEHTITALOSTA DIGIAJAN PALVELU- YRITYKSEKSI. Alma Media -esittely osakesäästäjille Helsinki Talous- ja rahoitusjohtaja Juha Nuutinen LEHTITALOSTA DIGIAJAN PALVELU- YRITYKSEKSI Alma Media -esittely osakesäästäjille 8.12.2016 Helsinki Talous- ja rahoitusjohtaja Juha Nuutinen 1 Alma Media tänään: kestävää mediaa ja digitaalisia palveluita

Lisätiedot

Matkailutilasto Lokakuu 2016

Matkailutilasto Lokakuu 2016 Matkailutilasto Lokakuu 2016 1 YHTEENVETO Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat 4,0 prosenttia Oulussa Lokakuussa 2016 Oulussa yövyttiin 49 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 43 000 yötä ja ulkomaalaiset

Lisätiedot

Matkailutilasto Elokuu 2016

Matkailutilasto Elokuu 2016 Matkailutilasto Elokuu 2016 1 YHTEENVETO Yöpymiset laskivat 4,7 prosenttia Oulussa Elokuussa 2016 Oulussa yövyttiin 57 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 44 000 yötä ja ulkomaalaiset 13 000 yötä (venäläiset

Lisätiedot

Matkailutilasto Tammikuu 2016

Matkailutilasto Tammikuu 2016 Matkailutilasto Tammikuu 2016 SISÄLLYSLUETTELO Yhteenveto... 1 Tiivistelmä... 2 Matkailun avainluvut Oulussa... 3 Yöpymiset kansallisuuksittain... 5 Yöpymiset vertailuseuduilla... 6 Tietoa tilastoista...

Lisätiedot

Matkailuvuosi 2016 Matkailun suuralueet sekä maakunnat. 08/06/2017 First name Last name 2

Matkailuvuosi 2016 Matkailun suuralueet sekä maakunnat. 08/06/2017 First name Last name 2 Matkailuvuosi 2016 Matkailun suuralueet sekä maakunnat 08/06/2017 First name 7.6.2017 Last name 2 Ulkomaisten yöpymisten määrä ja osuus kaikista alueen yöpymisistä sekä muutos edellisvuoteen matkailun

Lisätiedot

Hyvinvointiyhteiskunta. mahdollinen yhtälö 1.1 5.2.2003

Hyvinvointiyhteiskunta. mahdollinen yhtälö 1.1 5.2.2003 1. HYVINVOINTIYHTEISKUNTA MAHDOLLINEN YHTÄLÖ BKT:n vuosimuutos 1988 21... 1.2 T&K-panosten osuus bruttokansantuotteesta... 1.3 T&K-toiminnan osuus BKT:sta eräissä maissa... 1.4 T&K-henkilöstön osuus työssäkäyvistä

Lisätiedot

Matkailutilasto Heinäkuu 2016

Matkailutilasto Heinäkuu 2016 Matkailutilasto Heinäkuu 2016 1 YHTEENVETO Yöpymiset vähenivät 4,9 prosenttia Oulussa Heinäkuussa 2016 Oulussa yövyttiin 80 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 61 000 yötä ja ulkomaalaiset 19 000 yötä

Lisätiedot

Majoitusmyynti alueella kasvoi 14 prosenttia ja oli 27 miljoonaa euroa. Yöpymisen keskihinta kesäkuussa 2016 oli 77,39 euroa (+ 8 %).

Majoitusmyynti alueella kasvoi 14 prosenttia ja oli 27 miljoonaa euroa. Yöpymisen keskihinta kesäkuussa 2016 oli 77,39 euroa (+ 8 %). HELSINGIN MATKAILUTILASTOT KESÄKUU 2016 Yöpymiset lisääntyivät 5 prosenttia Kesäkuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 353 000 yöpymistä, joista suomalaisille 138 000 ja ulkomaalaisille 215 000 yötä. Eniten

Lisätiedot

Matkailun kehitys maakunnissa

Matkailun kehitys maakunnissa Matkailun kehitys maakunnissa 2014 1.12.2015 PÄÄKAUPUNKISEUTU JÄRVI- SUOMI RANNIKKO JA SAARISTO LAPPI JA KUUSAMO Uusimaa 1 (vain pk- seutu) Lappi Etelä- Karjala Ahvenanmaa Varsinais- Suomi Pirkanmaa Etelä-

Lisätiedot

Matkailutilasto Syyskuu 2016

Matkailutilasto Syyskuu 2016 Matkailutilasto Syyskuu 2016 1 YHTEENVETO Rekisteröidyt yöpymiset nousivat 6,6 prosenttia Oulussa Syyskuussa 2016 Oulussa yövyttiin 50 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 41 000 yötä ja ulkomaalaiset

Lisätiedot

KEHITYSTRENDIT. Suomen Matkailuasiantuntijat Oy Travel Industry Experts Finland Ltd. Heikki Artman Art-Travel Oy

KEHITYSTRENDIT. Suomen Matkailuasiantuntijat Oy Travel Industry Experts Finland Ltd. Heikki Artman Art-Travel Oy SATAKUNNAN MATKAILUN TUOREIMMAT KEHITYSTRENDIT 22.9.21 21 Suomen Matkailuasiantuntijat Oy Travel Industry Experts Finland Ltd. Heikki Artman Art-Travel Oy lähdeaineistona Tilastokeskuksen majoitustilastot

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous 2008. Toimitusjohtaja Hannu Syrjänen 1.4.2008

Varsinainen yhtiökokous 2008. Toimitusjohtaja Hannu Syrjänen 1.4.2008 Varsinainen yhtiökokous 2008 Toimitusjohtaja Hannu Syrjänen 1.4.2008 Kasvava eurooppalainen mediayhtiö Toimii yli 20 maassa Johtava monialainen mediayhtiö Suomessa; valikoidut kansainvälisen kasvun alueet

Lisätiedot

Maailman valutuotanto

Maailman valutuotanto Maailman valutuotanto Yhteenveto Modern Castings-lehden ja American Foundry Society (AFS) - yhdistyksen tilastoimista luvuista vuosilta 2004, 2006, 2008, 2010 ja 2012 Tuula Höök 9.9.2014 Tilastoinnissa

Lisätiedot

Mediamainonnan muutosmittari. Kesäkuu 2017

Mediamainonnan muutosmittari. Kesäkuu 2017 Mediamainonnan muutosmittari Kesäkuu 2017 Ajankohtaista Kesäkuussa mainonnan määrä laski -5,2 % vuoden 2016 kesäkuuhun verrattuna. Mainospanostukset kasvoivat ulko-, elokuva- ja verkkomainonnassa. Elokuvamainonta

Lisätiedot

ja työmatkalaisten tekemiä. Yöpymisen keskihinta toukokuussa 2016 oli 64,4 euroa

ja työmatkalaisten tekemiä. Yöpymisen keskihinta toukokuussa 2016 oli 64,4 euroa 1 Yöpymiset laskivat 20,9 prosenttia n seudulla Toukokuussa 2016 n seudulla yövyttiin 14 tuhatta yötä, joista suomalaiset yöpyivät 12 tuhatta yötä ja ulkomaalaiset 2 000 yötä (venäläiset 709 yötä). Yhteensä

Lisätiedot

SanomaWSOY Kasvava eurooppalainen viestintäyhtiö

SanomaWSOY Kasvava eurooppalainen viestintäyhtiö SanomaWSOY Kasvava eurooppalainen viestintäyhtiö Kare Laukkanen Pörssi-ilta Maaliskuu 2007 SanomaWSOY Agenda SanomaWSOY lyhyesti Mediamarkkinat Liiketoiminta Strategiset tavoitteet Kare Laukkanen Maaliskuu

Lisätiedot

1 Matkailutilasto syyskuu 2016 Kaakko 135. Rekisteröidyt yöpymiset laskivat 16,1 prosenttia Kotka-Haminan seudulla

1 Matkailutilasto syyskuu 2016 Kaakko 135. Rekisteröidyt yöpymiset laskivat 16,1 prosenttia Kotka-Haminan seudulla 1 Rekisteröidyt yöpymiset laskivat 16,1 prosenttia n seudulla Syyskuussa 2016 n seudulla yövyttiin 11 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 9 200 yötä ja ulkomaalaiset 2 100 yötä (venäläiset 899 yötä).

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT TOUKOKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT TOUKOKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT TOUKOKUU 2016 Yöpymiset lisääntyivät 5 prosenttia Toukokuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 299 000 yöpymistä, joista suomalaisille 135 000 ja ulkomaalaisille 164 000 yötä (venäläiset

Lisätiedot

Sanoman vuosi 2009 Vakaa tulos vaikeassa toimintaympäristössä. Toimitusjohtaja Hannu Syrjänen Yhtiökokous

Sanoman vuosi 2009 Vakaa tulos vaikeassa toimintaympäristössä. Toimitusjohtaja Hannu Syrjänen Yhtiökokous Sanoman vuosi 29 Vakaa tulos vaikeassa toimintaympäristössä Toimitusjohtaja Yhtiökokous 8.4.21 Markkinat myllerryksessä Vuonna 29 mediamainonta ja yksityinen kulutus laskivat kaikissa toimintamaissamme,

Lisätiedot

LIITE 1. Jakelu. Ministeriöt

LIITE 1. Jakelu. Ministeriöt LIITE 1 Jakelu Ministeriöt 1. Maa- ja metsätalousministeriö 2. Oikeusministeriö 3. Opetus- ja kulttuuriministeriö 4. Puolustusministeriö 5. Sisäministeriö 6. Työ- ja elinkeinoministeriö 7. Valtioneuvoston

Lisätiedot

1 Matkailutilasto kesäkuu 2016 Kaakko 135. Yöpymiset vähenivät 26,1 prosenttia Kotka-Haminan seudulla

1 Matkailutilasto kesäkuu 2016 Kaakko 135. Yöpymiset vähenivät 26,1 prosenttia Kotka-Haminan seudulla 1 Yöpymiset vähenivät 26,1 prosenttia n seudulla Kesäkuussa 2016 n seudulla yövyttiin 16 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 13 000 yötä ja ulkomaalaiset 3 200 yötä (venäläiset 1 200 yötä). Yhteensä

Lisätiedot

Mainosvuosi 2015 TNS

Mainosvuosi 2015 TNS Mainosvuosi 2015 TNS Kansainvälinen mediamainonnan määrän kehitys Kaikki mediat Euroopassa mainonnan kasvu on ollut vielä vaatimatonta. Ainoastaan Itä-Euroopassa, erityisesti Unkarissa, on päästy jo hieman

Lisätiedot

Alma Media Q3 2010. Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja 29.10.2010

Alma Media Q3 2010. Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja 29.10.2010 Alma Media Q3 2010 Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja 29.10.2010 1 Agenda Kai Telanne, toimitusjohtaja: Avainkohdat Q3 2010 Markkinat Q3 2010 Segmenttikatsaukset Tuomas

Lisätiedot

ICT:n sosiaalinen käytettävyys

ICT:n sosiaalinen käytettävyys ICT:n sosiaalinen käytettävyys Jouni Backman 06.09.2007 Maailma muuttuu muuttuuko ihminen? Peruuttamaton ja syvällinen käyttäytymisen muutos digitaalinen alkuperäisväestö ja siirtolaiset 120 100 80 60

Lisätiedot

Mediamainonnan muutosmittari. Huhtikuu 2017

Mediamainonnan muutosmittari. Huhtikuu 2017 Mediamainonnan muutosmittari Huhtikuu 2017 Ajankohtaista vertailukelpoinen mediavalikoima -2,6% Huhtikuussa mainonnan määrä laski -2,6 % vuoden 2016 huhtikuuhun verrattuna, mutta ilman vaalimainontaa laskettuna

Lisätiedot

Käyttötilastot www.vaalit.fi - lokakuussa 2008

Käyttötilastot www.vaalit.fi - lokakuussa 2008 Käyttötilastot www.vaalit.fi Yhteenveto ajalta: lokakuussa 2008 Luotu 01-Nov-2008 02:37 EET [Päivätilastot] [Tuntitilastot] [URL:t] [Sisääntulosivut] [Ulosmenosivut] [Koneet] [Hakupalvelimet] [Hakusanat]

Lisätiedot

Oy Observer Finland Ab tel: fax: email:

Oy Observer Finland Ab tel: fax: email: Julkisuusraportti Oy Observer Finland Ab Merimiehenkatu 36 D 00150 Helsinki tel: +358 (0)9 686 131 fax: +358 (0)9 6861 3300 email: info@observer.fi www.observer.fi Sivu 2(7) Suomen Kiinteistöliitto Marjukka

Lisätiedot

Rajahaastattelututkimus 1.1.-31.12.2011

Rajahaastattelututkimus 1.1.-31.12.2011 Alueelliset tulostukset: Ulkomaiset matkustajat Helsingissä Tulostuksen alueellinen rajaus: Helsingin kaupunki Rajaustiedot ja niiden käyttäminen: Matkan pääkohde on ollut alueella. Mahdollinen toinen

Lisätiedot

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kai Telanne ALMA MEDIAN YHTIÖKOKOUS 2016 17.3.2016 1 Markkinointiviestinnän investoinnit pohjalukemissa Suomen kansantalouden korpivaellus jatkuu Mediassa globaali kilpailu kiihtyy

Lisätiedot

SanomaWSOY Q1/2003. Hannu Syrjänen toimitusjohtaja

SanomaWSOY Q1/2003. Hannu Syrjänen toimitusjohtaja SanomaWSOY Q1/2003 Hannu Syrjänen toimitusjohtaja Suomen suurimmat viestintäyritykset 2 Liikevaihto/ milj. 2001 2002 SanomaWSOY-konserni 1 730 2 358 Alma Media -konserni 478 486 Oy Yleisradio Ab 381 375

Lisätiedot

Ulkomaiset matkailijat Suomessa ja pääkaupunkiseudulla v. 2015

Ulkomaiset matkailijat Suomessa ja pääkaupunkiseudulla v. 2015 Ulkomaalaiset matkailijat Suomessa ja pääkaupunkiseudulla 2015 Ulkomaiset matkailijat Suomessa ja pääkaupunkiseudulla v. 2015 Tutkimus ja Analysointikeskus TAK Oy 2 Ulkomaalaiset matkailijat Suomessa 2015

Lisätiedot

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus Joulukuu 2013. 20.12.2013, Lasse Krogell

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus Joulukuu 2013. 20.12.2013, Lasse Krogell Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus Joulukuu 2013 20.12.2013, Lasse Krogell Alan Yritysrakenne TOL 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen Tilastokeskus julkaisi marraskuun lopulla tiedot

Lisätiedot

Alma Median tulos Q1 2011. Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja 29.4.2011

Alma Median tulos Q1 2011. Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja 29.4.2011 Alma Median tulos Q1 2011 Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja 29.4.2011 1 Agenda Avainkohdat Q1 Markkinoiden kehitys Segmenttikatsaukset Taloudellinen kehitys Q1 ja

Lisätiedot

Mennään asiaan. Sijoitusristeily 2007. Juha Blomster Talentum Oyj toimitusjohtaja

Mennään asiaan. Sijoitusristeily 2007. Juha Blomster Talentum Oyj toimitusjohtaja Mennään asiaan. Sijoitusristeily 2007 Juha Blomster Talentum Oyj toimitusjohtaja Sisältö Tunnuslukuja Liiketoiminta Premedia Tv-sisällöntuotanto Suoramarkkinointi Kustannustoiminta Missio, visio, strategiset

Lisätiedot

OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki. OMX Nordic Exchange Helsinki. Julkistamisajankohdat 2008 Disclosure Dates 2008 29.10.2008

OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki. OMX Nordic Exchange Helsinki. Julkistamisajankohdat 2008 Disclosure Dates 2008 29.10.2008 Affecto Oyj Small cap 7 14.2. 11 14 31.3. 3 19 6.5. 32 7.8. 45 3.11. Ahlstrom Corporation Oyj Mid cap 5 1.2. 12 14 2.4. 3 17 25.4. 30 25.7. 44 28.10. x Aldata Solution Oyj Small cap 8 21.2. 13 3 19 8.5.

Lisätiedot

Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät viisi prosenttia. Kasvua työmatkalaisten yöpymisissä. Majoitusmyynti 25 miljoonaa euroa

Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät viisi prosenttia. Kasvua työmatkalaisten yöpymisissä. Majoitusmyynti 25 miljoonaa euroa HELSINGIN MATKAILUTILASTOT SYYSKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät viisi prosenttia Syyskuussa 2016 Helsingissä kirjattiin lähes 308 000 yöpymistä, joista suomalaisille 133 000 ja ulkomaalaisille

Lisätiedot

Mainosvuosi 2014. Mainosvuosi 2014 TNS

Mainosvuosi 2014. Mainosvuosi 2014 TNS Mainosvuosi 2014 Mainonnan kokonaiskehitys Mediamainonnan määrä ja kehitys Milj. 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 Muutos-% 6,5 6,4 10 3,3 3,7 4,8 3,7 1,7 5-2,9-2,6 0-8,1-5 -10-15,8-15 1150 1189 1236

Lisätiedot

Matkailutilasto Helmikuu 2016

Matkailutilasto Helmikuu 2016 Matkailutilasto Helmikuu 2016 SISÄLLYSLUETTELO Yhteenveto... 1 Tiivistelmä... 2 Matkailun avainluvut Oulussa... 3 Yöpymiset kansallisuuksittain... 5 Yöpymiset vertailuseuduilla... 6 Tietoa tilastoista...

Lisätiedot

Matkailutilasto Huhtikuu 2016

Matkailutilasto Huhtikuu 2016 Matkailutilasto Huhtikuu 2016 SISÄLLYSLUETTELO Yhteenveto... 1 Tiivistelmä... 2 Matkailun avainluvut Oulussa... 3 Yöpymiset kansallisuuksittain... 5 Yöpymiset vertailuseuduilla... 6 Tietoa tilastoista...

Lisätiedot

1 Matkailutilasto joulukuu 2016 Kaakko 135. Rekisteröidyt yöpymiset 20 prosentin kasvussa Kotka-Haminan seudulla

1 Matkailutilasto joulukuu 2016 Kaakko 135. Rekisteröidyt yöpymiset 20 prosentin kasvussa Kotka-Haminan seudulla 1 Rekisteröidyt yöpymiset 20 prosentin kasvussa n seudulla Joulukuussa 2016 n seudulla yövyttiin 6 600 yötä, joista suomalaiset 5 000 ja ulkomaalaiset 1 600 yötä (venäläiset 749 yötä). Yhteensä yöpymiset

Lisätiedot

Comptel Corporation

Comptel Corporation Tähän esitykseen sisältyy nykytilanteeseen perustuvia, tulevaisuudennäkymiin liittyviä kannanottoja, jotka sisältävät erilaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä. Tässä esityksessä annetaan ainoastaan tiivistelmä

Lisätiedot

Talouskasvu jakaantuu epäyhtenäisesti myös vuonna 2017

Talouskasvu jakaantuu epäyhtenäisesti myös vuonna 2017 Talouskasvu jakaantuu epäyhtenäisesti myös vuonna 217 Bkt:n kehitys 217 / 216, % Pohjois-Amerikka: +2,2 % USA +2,2 % Kanada +2, % Etelä- ja Väli-Amerikka: +2,1 % Brasilia +1,2 % Meksiko +2,2 % Argentiina

Lisätiedot