Söderkullan keskustan asemakaavan muutos ja asemakaava liikerakentamista varten C3878

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Söderkullan keskustan asemakaavan muutos ja asemakaava liikerakentamista varten 0630 - C3878"

Transkriptio

1 SIPOON KUNTA Söderkullan keskustan asemakaavan muutos ja asemakaava C3878 Selostus

2 SUUNNITTELUKESKUS OY Sipoon kunta 1 (35) 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alueen nimi: Söderkulla Kunta: Sipoo Kylä: Kallbäckin kylä Kortteli: 50 Kaavan nimi: Söderkullan keskustan asemakaavan muutos ja asemakaava Kaavan laatija: Teija Patrikka arkkitehti SAFA,YKS 253 Suunnittelukeskus Oy Työnumero: 0630-C3878 Asemakaavakartta: selostus koskee päivättyä kaavakarttaa Vireilletulosta on ilmoitettu: Tekniikka- ja ympäristölautakunta on hyväksynyt: ja Kunnanhallitus on hyväksynyt: Kunnanvaltuusto on hyväksynyt: 1.2 Kaava-alueen sijainti Kaava-alue sijaitsee Söderkullan keskustassa Uuden Porvoontien ja Amiraalintien liittymän tuntumassa. Alue rajautuu lännestä Amiraalintiehen, kaava-alueeseen kuuluu myös osa Uutta Porvoontietä. Kaava-alueen sijainti on esitetty kuvassa 1. Kuva 1: sijaintikartta 1.3 Kaavan tarkoitus Kaavalla sijoitetaan alueelle liikerakennus, johon voidaan sijoittaa mm. päivittäistavarakauppa ja palvelurakentamista. Kaava mahdollistaa noin 3000 kerrosalaneliömetrin suuruisen vähittäiskaupan suuryksikön rakentamisen. 1

3 SUUNNITTELUKESKUS OY Sipoon kunta 2 (35) SISÄLLYSLUETTELO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Tunnistetiedot Kaava-alueen sijainti Kaavan tarkoitus TIIVISTELMÄ Kaavaprosessin vaiheet Asemakaavan muutos ja asemakaava Asemakaavan muutoksen ja asemakaavan toteuttaminen LÄHTÖKOHDAT Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Luonnonympäristö Rakennettu ympäristö Maanomistus Suunnittelutilanne Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET Asemakaavan suunnittelun tarve Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Vireilletulo Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Viranomaisyhteistyö Asemakaavan tavoitteet Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset Alustavien vaihtoehtojen kuvaus ja karsinta Valittujen vaihtoehtojen kuvaus Valittujen vaihtoehtojen vaikutusten selvittäminen, arviointi ja vertailu Asemakaavaratkaisun valinta ja perusteet Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset KAAVAEHDOTUKSEN KUVAUS Kaavan rakenne Kaavan mitoitus Aluevaraukset Korttelialueet Muut alueet Kaavaehdotuksen vaikutukset Kaavaehdotus ja asemakaavan sisältövaatimukset Ympäristön häiriötekijät Kaavamerkinnät ja -määräykset ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Toteuttaminen ja ajoitus Toteutuksen seuranta

4 SUUNNITTELUKESKUS OY Sipoon kunta 3 (35) Liitteet: 1. Ote maakuntakaavaluonnoksesta ja seutu- ja maakuntakaavayhdistelmästä 2. Ote Söderkullan osayleiskaavasta Ote voimassaolevasta asemakaavasta 4. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma , Viranomaisneuvottelun muistio 6. Ote HELI-rata Sipoossa -yleissuunnitelma 2003:sta, Vesi Hydro Oy, Viranomaisneuvottelun muistio 8. Kaavaluonnoksesta saadut mielipiteet ja lausunnot sekä niihin laaditut vastineet 9. Seurantalomake 10. Havainnekuva 11. Poikkileikkauksia kaava-alueesta 12. Kaavakartta merkintöjen selityksineen Muut taustaselvitykset ja lähdemateriaali: 1. Söderkullan osayleiskaava 2015 aineistoineen: Kaavaselostus, Arkkitehtistudio Normo Oy ja Jaakko Pöyry Infra; Söderkullan alueen luonto- ja maisemaselvitys, Jaakko Pöyry Infra, ; Sipoon Söderkullan osayleiskaava-alueen linnustoselvitys, Luontotutkimus Solonen Oy, 2000; 2. Etelä-Sipoon ja Kulloon tieverkkosuunnitelma, Tielaitos, Valtatien 7 ja Eriksnäsintien parantaminen Sipoonlahden kohdalla, yleissuunnitelma, Tielaitos Sipoon tieliikennemeluselvitys 1997, Uudenmaan tiepiiri 5. Helsingin seutu - Porvoo aluerakenneselvitys, väliraportti 1, Strafica Oy, MA-Arkkitehdit, A- Konsultit Oy, Uudenmaan kaupallinen palveluverkkoselvitys, 2 osa: Palveluiden sijoittelu maakuntakaavassa. Uudenmaan liitto, Tuomas Santasalo Ky. Helsinki Heli-rata Sipoossa, yleissuunnitelman tarkistus kaavoitusta varten, 2003, Vesi Hydro Oy 8. Heli-rata Sipoossa Porvoon moottoritien läheisyyteen sijoittuva linjausvaihtoehto, 2005, Ramboll 9. Kunnallistekniset suunnitelmat, 2006, Suunnittelukeskus Oy 3

5 SUUNNITTELUKESKUS OY Sipoon kunta 4 (35) 2 TIIVISTELMÄ 2.1 Kaavaprosessin vaiheet Asemakaavatyö kuuluu kunnanhallituksen hyväksymään Sipoon kunnan kaavoitusohjelmaan Aloitteen asemakaavatyöstä on tehnyt Osuuskunta Varuboden. Kaavoitus on käynnistynyt syksyllä Uusi asemakaava on tarpeen, jotta alueella voidaan toteuttaa liikerakentamishanke. Liikerakennukseen on mahdollista sijoittaa myös palvelurakentamista. Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut kunnassa saatavissa alkaen. Maankäyttö- ja rakennuslain 66 :n mukainen viranomaisneuvottelu pidettiin Tekniikka- ja ympäristölautakunta hyväksyi kaavaluonnoksen Kaavaluonnos oli nähtävillä Kaavaluonnoksesta saatiin kaksi mielipidettä ja viisi lausuntoa. Ratahallintokeskus vastusti kaavassa esitettyä Heli-radan tunnelointia. Viranomaisten kanssa pidettiin työneuvottelut ja Toinen viranomaisneuvottelu pidettiin Kaavaluonnoksesta on kehitetty kaavaehdotus. Kaavaehdotuksen hyväksyy kunnanvaltuusto. 2.2 Asemakaavan muutos ja asemakaava Kaavoituksen tarkoituksena on mahdollistaa liikerakennuksen rakentaminen alueelle. Kaavaehdotuksessa on osoitettu 4500 k-m 2 rakennusoikeutta uudelle liikerakennusten korttelialueelle (KMP-1), jolle saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikön sekä palvelurakentamista. Korttelialueelle on osoitettu ohjeellisena alue, jolle saa sijoittaa polttoaineen jakeluaseman. Kaava-alueeseen kuuluva osa Uutta Porvoontietä on merkitty yleisen tien alueeksi ja aluetta rajoittava Amiraalintie kaduksi. Tulevaisuudessa mahdollisesti toteutettavien Kallbäckintien ja nk. Heliradan tilavaraukset jäävät kaava-alueen ulkopuolelle 2.3 Asemakaavan muutoksen ja asemakaavan toteuttaminen Osuuskunta Varuboden toteuttaa korttelialueen ja sen mahdollisesti tarvitseman Kallbäckintien osan. Uudenmaan tiepiiri vastaa yleisen tien alueen järjestelyistä. Sipoon kunta ohjaa rakennusvalvonnan kautta kaavan toteuttamista. 4

6 SUUNNITTELUKESKUS OY Sipoon kunta 5 (35) 3 LÄHTÖKOHDAT 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Kuva 2: Kaava-alue pohjoisesta päin. 5

7 SUUNNITTELUKESKUS OY Sipoon kunta 6 (35) Alueen yleiskuvaus Kaava-alue sijaitsee Sipoonjokeen suuntautuvan purolaakson ympärille levittäytyvän peltoalueen pohjoisosassa. Kaava-alue on nykyisin peltoa, metsää sekä katu- ja tiealuetta. Suurin osa asemakaavoitettavaa aluetta on rakentamatonta peltoa. Kaava-alueeseen kuuluu osa Uuden Porvoontien seutuväylää (maantie 170). Kuva 3: Kaava-alue peltolaakson pohjoispäässä, Söderkullan keskustan eteläosassa Lähialueet Ympäristön lähialueet ovat osaksi vanhaa viljeltyä kulttuurimaisemaa, osaksi Söderkullan taajamakeskustaa, jossa on sekä asumista sekä erilaisia palveluja. Kaava-alueen länsipuolella sijaitsee päivittäistavarakauppa, K-market ja siihen liittyvä pysäköintialue. Kaava-alueen pohjoispuolella sijaitsee mm. palveluasumista ja taksiasema. 6

8 SUUNNITTELUKESKUS OY Sipoon kunta 7 (35) Luonnonympäristö Alue on enimmäkseen peltomaata. Alueen kulttuurivaikutteisia luontoelementtejä ovat pellon länsiosassa kulkeva Kallbäck -puron sivu-uoma sekä kaava-alueen itäosan metsänraja. Kuva 4: Alueen länsiosan purouoma ja näkymä kohti etelää Maisemarakenne, maisemakuva, maiseman historialliset ominaispiirteet Luonnonolot Söderkullan osayleiskaava-alue kuuluu eteläiseen rantamaa-alueeseen 1, jolle on tyypillistä alavuus, joka pienipiirteisyydessään vaihtelee runsaastikin. Alue on muinaista merenpohjaa. Kasvillisuudessa on selkeästi erotettavissa huuhtoutuneet laki- ja rinnealueet, rehevät rinteiden vaihettumisvyöhykkeet sekä alankojen viljavat tasanteet. (Söderkullan alueen luonto- ja maisemaselvitys, s. 30) Söderkullan keskusta on kehittynyt alunperin kohtalaisen tasaiselle alueelle. Sitä ympäröivät Kallbäckin viljelysalueet ovat laakealla alueella nekin, mutta kuitenkin kumpuilevaa maastoa myötäillen. (Söderkullan alueen luonto- ja maisemaselvitys, s. 2) Kaava-alueen maa- ja metsätalousmaiseman yhteyteen on rakentunut uutta taajamaa maantien varteen Pinnanmuodostus Kaava-alue on pääasiassa loivaa peltoa, joka laskee kohti lounaislaidan purouomaa. Maasto kohoaa metsäiseen länsirinteeseen, joka on kaava-alueen ulkopuolella sijaitsevalla korkeimmalla kohdallaan yli kymmenen metriä korkeammalla 1 Ympäristöministeriön maisema-aluetoimikunnan mietintö 7

9 SUUNNITTELUKESKUS OY Sipoon kunta 8 (35) kuin kaava-alueen pellon alavimmat kohdat. Maaston korkeusasema kaavaalueella vaihtelee noin välillä m mpy. Pelto on noin 3-4 metriä matalammalla kuin Uusi Porvoontie ja Amiraalintie. Kuva 5: Pelto on tienpintoja matalammalla Maaperä, rakennettavuus Kaava-alueelta ei ole tehty erillistä rakennettavuusselvitystä. Söderkullan keskusta on pääosin rakennettu saviseen maastoon. Kaava-alue on käytettävissä olevien tietojen mukaan maaperältään pääasiassa pehmeää ja routivaa savi-silttialuetta Kasvillisuus Alueella on runsaasti ihmistoimintaa, mistä johtuen luonnollinen kasvillisuus on vähäistä. Kaava-alueeseen kuuluu pieni osa metsäistä rinnettä. Puronvarressa on vähän pensaikkoa Eläimistö Pienilmasto Alueen eläimistöstä ei ole tehty erillistä selvitystä. Pellon ja tien välisellä alueella tavattava lajisto on havaintojen perusteella tavanomaista. Söderkulla kuuluu ns. tammi-ilmastovyöhykkeeseen. Maaston muodot vaikuttavat paikallisilmastoon. Kaava-alue sijoittuu meren läheisyyteen ja vallitsevat tuulet suuntautuvat alueelle lounaasta ja etelästä. Tuulet voimistuvat silloin, kun avoimet maisematilat ovat tuulen suuntaisia. Sipoonjokeen suuntautuva puro- 8

10 SUUNNITTELUKESKUS OY Sipoon kunta 9 (35) laakso voi lounaistuulilla olla ajoittain tuulinen ja kylmä, vaikkakin laakson molemminpuoliset mäet suojaavat laaksoa etelätuulilta Vesistöt ja vesitalous Veden ekologinen kierto, pohja- ja pintavedet Kaava-alueen eteläpuolitse laskee pieni puro, Kallbäcken, Sipoonjokeen. Puron sivu-uoma kulkee kaava-alueen läpi ja alittaa Uuden Porvoontien rummussa. Kaava-alueen lounaispuolella sijaitsee Kallbäckin I-luokan pohjavesialue Luonnonsuojelu Alueella ei ole luonnonsuojelullisesti merkittäviä kohteita Rakennettu ympäristö Väestön rakenne ja kehitys Sipoo kuuluu pääkaupunkiseudun kasvaviin alueisiin. Sipoon asukasluku oli vuoden 2005 lopussa henkilöä. Asukasluku kasvoi vuoden aikana 275 henkilöllä (+ 1,5 %). Väkiluku on v kasvanut 7 %. Sipoon väestön keskimääräinen kasvu Yleiskaavan rakennemallipäätöksen mukaan on noin 6,6 %. Söderkullan tilastoalueella asui vuoden 2005 lopussa 2271 asukasta. Väestö kasvoi v aikana 3,1 %:n verran. Vuosien aikana Söderkullan väestönkasvuprosentti on ollut 7 %. Söderkullassa odotetaan väestöennusteen mukaan v olevan 4600 asukasta. Söderkullan asukkaista alle 19-vuotiaita on 28 %, yli 65-vuotiaita 12,7 % ja vuotiaita 59,3 %. Söderkullassa alle 19-vuotiaita on jonkin verran enemmän ja yli 65-vuotiaita jonkin verran vähemmän kuin koko Sipoossa. Väestöennusteen mukaan Sipoon väestörakenteessa ei tapahdu merkittäviä muutoksia vuoteen 2020 mennessä. Kaava-alueella ei ole asukkaita Yhdyskuntarakenne Sipoon kunnan hallinnollinen ja kaupallinen keskus on Nikkilässä, noin 9 km kaava-alueesta luoteeseen. Söderkulla on kunnan toinen merkittävä taajama. Söderkullasta on hyvät tieyhteydet Helsinkiin ja Porvooseen sekä Nikkilään Kulttuurimaisema Kaava-alue on Söderkullan taajaman reunaa, jonka maisemaa määrittävät maaja metsätalous sekä liikenne. Kaava-alueen pelto on pohjoisin osa Kallbäckeniä myötäilevää peltolaaksoa. (Ks. kuva 2) Uudelta Porvoontieltä ja kaupan pysäköintialueelta avautuva peltomaisema tuo avaruuden lisäksi oman vuodenaikaisrytminsä mukaan taajamaelämään. Taajamakuvan kannalta rakennetun alueen rajautuminen on kuitenkin keskeneräisen näköinen. 9

11 SUUNNITTELUKESKUS OY Sipoon kunta 10 (35) Palvelut Kaava-alue on rakentamatonta maa- ja metsätalousaluetta, jolla ei ole palveluita. Aluetta palvelevat nykyisin julkisen liikenteen linja-autovuorot, jotka kulkevat Uutta Porvoontietä pitkin. Lähin linja-autopysäkki sijaitsee kaava-alueella Uuden Porvoontien varressa. Söderkullassa on monipuoliset palvelut. Söderkullan palvelukeskittymä sijaitsee liikekeskuksessa kaava-alueen luoteispuolella. Palveluista posti on lopettanut v 2004 alussa toimintansa Söderkullassa. Kaupalliset palvelut Söderkullan nykyiset kaupalliset palvelut inventoitiin maastokäynnillä syksyllä Söderkullassa toimii kaksi päivittäistavarakauppaa (Varuboden ja K- supermarket), yksi päivittäistavaroita myyvä kioski (R-kioski), yksi laajan tavaravalikoiman kauppa, yksi apteekki, kaksi kukkakauppaa ja kodinkoneliike. Lisäksi muita kaupallisia palveluita ovat mm. parturi, muutama kahvila, kaksi pankkia ja vakuutusyhtiö. Kaava-aluetta lähin kaupallinen palvelu, K-market, sijaitsee välittömästi kaavaalueen länsipuolella. Muut kaupalliset palvelut sijaitsevat pääosin Söderkullan liikekeskuksessa Uuden Porvoontien pohjoispuolella. Koko Etelä-Sipoossa vähittäiskaupan palveluita on lisäksi Boxissa yksi päivittäistavarakauppa, Västerskogissa yksi päivittäistavarakauppa, Itäsalmessa yksi päivittäistavarakauppa, kioski ja erikoisliike sekä Karhusaaressa yksi päivittäistavarakauppa. Uudenmaan kaupallisen palveluverkkotutkimuksen (Uudenmaan liitto, Tuomas Santasalo Ky) mukaan vuonna 2000 koko Sipoon päivittäistavarakaupan ostovoiman nettosiirtymä (myynti ostovoima) oli 3,2 milj.euroa ja erikoiskaupan ostovoiman nettosiirtymä 20,9 milj.euroa Työpaikat, elinkeinotoiminta Kaava-alue on suureksi osaksi viljelykäytössä olevaa maa- ja metsätalousmaata Virkistys Lähiseudun virkistysmahdollisuuksista mainittakoon Uuden Porvoontien pohjoispuolella noin kolmen sadan metrin päässä sijaitseva urheilukenttä. Söderkullassa on valaistuja latuja ja kuntopolkuja Uuden Porvoontien pohjoispuolisilla Taasjärven ja Grundträskin alueilla. Söderkullassa on myös uimaranta Liikenne Alueelle on hyvät autoliikenneyhteydet. Uuden Porvoontien varrella liikennemelu rajoittaa alueen maankäyttöä. Autoliikenneyhteydet Kaava-alueelle on hyvät autoliikenteen yhteydet Uuden Porvoontien (mt 170) kautta ulkoisesta tieverkosta. Amiraalintie alueen pohjoispuolella toimii alueellisena kokoojaväylänä taajamaliikenteelle. 10

12 SUUNNITTELUKESKUS OY Sipoon kunta 11 (35) Nykyiset liikennemäärät Ympäröivän tieverkon nykyiset liikennemäärät ovat kaava-alueen kohdalla seuraavat (keskivuorokausiliikenne v. 2003, tierekisteri 2004): Uusi Porvoontie 5685 ajon./vrk Söderkullantie 2317 ajon./vrk Eriksnäsintie 928 ajon./vrk Uuden Porvoontien liittymät on parannettu pääsuunnassa kanavoiduiksi eikä niissä ole nykyisin oleellisia sujuvuusongelmia. Joukkoliikenneyhteydet Söderkullaan on hyvät linja-autoyhteydet Helsingin, Porvoon ja Nikkilän suunnista. Arkipäivisin Uuden Porvoontien kautta kulkee noin 60 linja-autovuoroa Helsingin suuntaan ja 50 vuoroa Porvoon suuntaan sekä 11 vuoroa Nikkilään. Lähimmät linja-autopysäkit sijaitsevat Uuden Porvoontien varressa. Kevytliikenneyhteydet Uuden Porvoontien varressa on rakennettu erillinen kevyenliikenteen väylä, joka liittyy taajaman kevyenliikenteen yhteysverkkoon. Liikenneturvallisuus Kaava-alueen ohittavalla maantien 170 tieosuudella ei ole pahoja onnettomuuskeskittymiä Muinaismuistot Kaava-alueelta ei Museoviraston arkistotietojen perusteella tunneta esihistoriallisia kiinteitä muinaisjäännöksiä Tekninen huolto Alue on liitettävissä kunnallisteknisiin verkostoihin. Uuden Porvoontien alitse, kaava-alueen läpi, kulkevat Etelä-Sipoon päävesijohto ja -viemäri. Vesi tulee kunnan vesijohtoverkosta. Jätevedet johdetaan Etelä- Sipoon pääviemäriä pitkin viiden pumppaamon kautta Helsingin kaupungin viemäriverkkoon ja edelleen Viikinmäen jätevesien keskuspuhdistamolle Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt Liikenteen aiheuttamat häiriöt Uuden Porvoontien liikenne aiheuttaa meluhaittaa. Liikenne aiheuttaa myös ilman epäpuhtauksia Maanomistus Pääosan kaava-alueesta omistaa yksityinen maanomistaja. Tiealue on valtion omistuksessa. 11

13 SUUNNITTELUKESKUS OY Sipoon kunta 12 (35) 3.2 Suunnittelutilanne Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Maakuntakaava Voimassa oleva seutukaava on tehty vaiheittain ja viimeinen, täydentävä neljäs vaihekaava on vahvistettu Ympäristöministeriö on vahvistanut Itä-Uudenmaan maakuntakaavan Itä-Uudenmaan maakuntakaavaluonnos on ollut nähtävillä. (Liite 1. Ote vaihemaakuntakaavasta, vaiheseutukaavasta ja maakuntakaavaluonnoksesta.) Yleiskaava Alueelle on laadittu Söderkullan osayleiskaava, jonka kunnanvaltuusto on hyväksynyt Kaava tuli lainvoimaiseksi valitusprosessin jälkeen Kaava on oikeusvaikutteinen. (Liite 2.) Asemakaava Osalla kaava-aluetta on voimassa vahvistettu asemakaava. (Liite 3.) Rakennusjärjestys Sipoon kunnan rakennusjärjestys astui voimaan Tonttijako ja -rekisteri Alueelle ei ole tehty tonttijakoa. Alueet kuuluvat kiinteistörekisteriin Kallbäckin maarekisterikylän alueina. Pohjakartta Pohjakartta täyttää kaavoitusmittausasetuksen 1284/1999 vaatimukset. Rakennuskielto Alueella ei ole rakennuskieltoa. Päätökset, sopimukset - Kaavahanke on Sipoon kunnan kaavoitusohjelman mukainen hanke. Kunnanhallitus hyväksyi kaavoitusohjelman Sopimus asemakaavoituksen käynnistämisestä tehtiin maanomistajan kanssa Maankäyttösopimus tehdään myöhemmin. Kunnanhallitus : Heli-radan varaus huomioidaan kuntakaavoituksessa vaihtoehdon 1a mukaisesti Muut aluetta koskevat suunnitelmat ja ohjelmat Etelä-Sipoon ja Kulloon tieverkkosuunnitelma 1994 (Tielaitoksen ja Sipoon kunnan laatima tieverkkosuunnitelma) Moottoriväylien rinnakkaisteiden kehittäminen; esimerkkikohteena maantie 170, Uudenmaan tiepiiri 1995 Valtatien 7 ja Eriksnäsintien parantaminen Sipoonlahden kohdalla, yleissuunnitelma, Tielaitos

14 SUUNNITTELUKESKUS OY Sipoon kunta 13 (35) Helirata Sipoossa, yleissuunnitelman tarkistus kaavoitusta varten 2003, Vesi Hydro Oy Helirata Sipoossa Porvoon moottoritien läheisyyteen sijoittuva linjausvaihtoehto, 2005 Alueelle lähtökohtavaiheessa laaditut tai aikaisemmat selvitykset Sipoon tieliikennemeluselvitys 1997, Uudenmaan tiepiiri Söderkullan osayleiskaava 2015 aineistoineen: Kaavaselostus, Arkkitehtistudio Normo Oy ja Jaakko Pöyry Infra; Söderkullan alueen luonto- ja maisemaselvitys, Jaakko Pöyry Infra, ; Sipoon Söderkullan osayleiskaava-alueen linnustoselvitys, Luontotutkimus Solonen Oy, 2000; 4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve Kaava-alueella ei ole nykytilanteessa asemakaavalla osoitettua rakennusoikeutta. Maanomistaja haluaa sijoittaa alueelle ensi vaiheessa alle 2000 kerrosalaneliömetrin suuruisen liikerakennuksen, johon sijoittuu mm. päivittäistavarakauppaa. Lisäksi halutaan varautua tulevaisuuden laajennuksiin. 4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset 4.3 Osallistuminen ja yhteistyö Kaavahanke kuuluu kunnanhallituksen hyväksymään Sipoon kunnan kaavoitusohjelmaan Kaavoitus on käynnistynyt syksyllä 2003 maanomistajan aloitteesta. Kunta on valinnut tarjousten perusteella Suunnittelukeskus Oy:n asemakaavan laatijaksi Osalliset Vireilletulo Osalliset on lueteltu liitteenä olevassa osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa. Asemakaava kuuluu kunnanhallituksen hyväksymään kaavoitusohjelmaan Asemakaavan vireille tulosta on kuulutettu Sipoon Sanomissa ja Borgåbladetissa. Kuulutus on ollut Sipoon kunnan virallisilla ilmoitustauluilla ja myös Internetissä Sipoon kunnan kotisivuilla. 13

15 SUUNNITTELUKESKUS OY Sipoon kunta 14 (35) Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on laadittu syksyllä Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa koskeva kuulutus julkaistiin Sipoon Sanomissa ja Borgåbladetissa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä Sipoon kunnantalolla alkaen. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on päivitetty Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on tämän kaavaselostuksen liitteenä. Valmisteluvaiheen vuorovaikutus Valmisteluvaiheessa on neuvoteltu ja pidetty yhteyttä kunnan omien viranomaisten kanssa. Tekniikka- ja ympäristölautakunta käsitteli kaavaluonnoksen Kaavaluonnos oli nähtävillä Valmisteluaineistoon ja luonnokseen oli mahdollista tutustua myös Kuntalassa ja esittää suullinen tai kirjallinen mielipide. Nähtävilläoloaikana järjestettiin yleisötilaisuus ( ), jossa kaavaluonnos esiteltiin ja jossa sai keskustella suunnittelijoiden kanssa ja esittää mielipiteensä. Tilaisuuteen osallistui 12 henkilöä. Kaavaluonnoksesta saatiin kaksi kirjallista mielipidettä ja viisi lausuntoa. (Liite 8: Kaavaluonnoksesta saadut mielipiteet ja lausunnot sekä niihin laaditut vastineet). Kaavaehdotuksen asettaminen julkisesti nähtäville Kaavaehdotus asetetaan MRL 65 :n mukaisesti julkisesti nähtäville 30 päivän ajaksi. Tässä vaiheessa järjestetään myös yleisötilaisuus. Ehdotuksen nähtävilläoloaikana on mahdollisuus esittää muistutuksia. Ehdotuksesta pyydetään lausunnot. Muistutuksiin ja lausuntoihin laaditaan vastineet, jotka käsitellään tekniikkaja ympäristölautakunnassa ja kunnanhallituksessa. Kaava on tarkoitus saattaa Sipoon kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi keväällä Viranomaisyhteistyö Maankäyttö- ja rakennuslain 66 :n mukainen viranomaisneuvottelu kaavan tavoitteista pidettiin (Muistio liitteenä). Neuvottelussa olivat edustettuina Sipoon kunta, Uudenmaan ympäristökeskus, Itä-Uudenmaan liitto ja Uudenmaan tiepiiri. Lisäksi pidettiin työneuvottelut ja Toinen viranomaisneuvottelu pidettiin (Muistio liitteenä). 4.4 Asemakaavan tavoitteet Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet Kunnan asettamat tavoitteet Sipoon kunnan tavoitteena on parantaa Söderkullan palvelutasoa. Kunnan tavoitteena on myös, että uudisrakennukseen voidaan tarpeen mukaan sijoittaa tiloja myös julkisille palveluille, esimerkiksi terveyspalveluille. Taajamakuvallisena tavoitteena on, että uudisrakentaminen eheyttää ja kehittää Söderkullan aluekeskuksen ympäristöä. Kunnan tavoitteena on, että Uutta Porvoontietä kehitetään taajamatienä Söderkullassa. 14

16 SUUNNITTELUKESKUS OY Sipoon kunta 15 (35) Kaavahankkeeseen liittyy myös Heli-rataa koskevia tavoitteita. Kunnan kannalta Heli-radan tulee palvella Söderkullaa, ratalinjaus ei saa kohtuuttomasti vaikeuttaa kunnan maankäyttöä ja taajaman kehittämistä eikä rata saa muodostaa estettä yhdyskuntarakenteessa. Maisemallisista ja toiminnallisista syistä rata tulee Söderkullan taajaman kohdalla rakentaa tunneliin. Suunnittelutilanteesta johdetut tavoitteet Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Vähittäiskaupan suuryksiköt sijoitetaan tukemaan yhdyskuntarakennetta. Alueiden käytön suunnittelussa on varattava riittävät alueet jalankulun ja pyöräilyn verkostoja varten ja edistettävä verkostojen jatkuvuutta. Alueiden käytön suunnittelussa on otettava huomioon alueen maa- ja kallioperän soveltuvuus suunniteltuun käyttöön. Alueiden käytön suunnittelussa on ehkäistävä melusta aiheutuvaa haittaa ja pyrittävä vähentämään jo olemassa olevia haittoja. Uusia asuinalueita tai muita melulle herkkiä toimintoja ei tule sijoittaa melualueille varmistamatta riittävää meluntorjuntaa. Maakuntakaava / Seutukaava Itä-Uudenmaan maakuntakaava 2000:ssa alue on merkitty keskustatoimintojen alueeksi. Alueen läpi kulkee maanalaisen pääradan aluevaraus. Maakuntakaavaluonnoksessa Heli-radalle on esitetty kaksi vaihtoehtoista yhteyskäytävää, joista pohjoisempi kulkee kaava-alueella. Vaiheseutukaavassa Uusi Porvoontie on osoitettu alueellisena pääväylänä / seudullisena tienä. Kaava-alueen lähiympäristö on seutukaavassa varattu A- merkinnällä taajamatoimintojen alueeksi. Kaavamerkinnällä A on osoitettu rakentamisalueita asumiselle ja muille taajamatoiminnoille, (kuten keskustatoiminnoille, palveluille ja teollisuudelle), pääväyliä pienempiä liikenneväyläalueita sekä virkistys- ja puistoalueita. Amiraalintie on osoitettu osana Uuden Porvoontien ja Porvoonväylän yhdistävää kokooja- tai yhdystietä. Yleiskaava Söderkullan osayleiskaavassa alue on merkitty keskustatoimintojen alueeksi ( C ) uutena ja olennaisesti muuttuvana alueena. Alueelle on merkitty meluntorjuntatarve ja osayleiskaavan mukaan alue on yli 55 db(a):n tieliikennemelualuetta. Osayleiskaavan suositusten mukaan asemakaavoituksessa voidaan liike-, toimisto- ja yleisiä rakennuksia varten osoittaa osayleiskaavan mukaan rakennusoikeutta enintään korttelitehokkuudella e = 0.4. Liikerakennukset voivat osayleiskaavan mukaan olla korkeintaan kolmekerroksisia. Alueen läpi kulkee liikennetunnelin merkintä: rautatien yhteystarpeen kohta, jossa tutkitaan mahdollisuudet tunnelirakenteisiin sekä muihin yhdyskuntarakenteen jakavaa vaikutusta vähentäviin vaihtoehtoisiin ratkaisuihin. Voimassa oleva asemakaava Suunnittelualueen osa, jota voimassa oleva asemakaava koskee, on asemakaavassa merkitty lähivirkistysalueeksi (VL), katualueeksi ja väestönsuojia, raidelii- 15

17 SUUNNITTELUKESKUS OY Sipoon kunta 16 (35) kennettä, asematiloja, harrastustoimintaa ja pysäköintiä varten osoitetuksi maanalaiseksi tilaksi. Asemakaavan VL-aluetta ei ole toteutettu. Voimassa olevassa asemakaavassa on varaus tunnelissa kulkevaa rataa varten. Ko. linjaus kulkee kaava-alueen länsipuolella olevalle marketille johtavan Rautatiekuja-nimisen kadun alla noin parikymmentä metriä marketin eteläpuolella. Ratavaraus on noin 25 metriä leveä. Olemassa olevan marketin korttelissa 045 on rakennusoikeutta k-m2. Valtatien 7 ja Eriksnäsintien parantaminen Sipoonlahden kohdalla, yleissuunnitelma, Tielaitos 1996 Uuden Porvoontien kehittäminen taajamatienä on Uudenmaan tiepiirin kehittämisohjelmassa ajoittamattomana hankkeena. Yleissuunnitelmaan kuuluu kiertoliittymän toteuttaminen Amiraalintien liittymässä. Kaava-aluetta sivuava uusi Eriksnäsintie toimii aikanaan taajaman sisääntulotienä moottoritieltä. Tien toteuttamista ei ole tiepiirin ohjelmissa ajoitettu. Alueen oloista ja ominaisuuksista johdetut tavoitteet Maiseman perusrakenteen kannalta tärkeät piirteet pyritään huomioimaan. Kaavaan tehdään tilavaraukset Uuden Porvoontien ja Eriksnäsintien kiertoliittymän mahdollistamiseksi. Kaavassa huomioidaan mahdollisen HELI-radan linjaus Söderkullassa uuden yleissuunnitelman mukaisesti Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen Osallisten tavoitteet Maanomistajan tavoitteet Tavoitteena on rakentaa ensi vaiheessa liikerakennus, johon sijoittuu mm. alle 2000 kerrosalaneliömetrin suuruinen päivittäistavarakauppaa. Kaavassa varaudutaan lisäksi tulevaisuuden laajennuksiin. Liikerakennuksen yhteyteen sijoitetaan osa pysäköintipaikoista maantasoon. Rakennuksen vaiheittainen laajentumismahdollisuus toteutetaan niin, että rakennuksen kylmävarastointi- ja muita vastaavia huoltotiloja ei jouduta myöhemmin siirtämään. Liikerakennuksen yhteyteen sijoitetaan myös miehittämätön polttoaineen jakeluasema. Liikerakennus on korvausinvestointi. Uudisrakennus korvaa Varubodenin nykyisen myymälän, joka on käynyt pieneksi eikä enää pysty vastaamaan yhä kasvavan asiakaskunnan palvelutarpeisiin. Ratahallintokeskuksen tavoitteet Ratahallintokeskuksella on käynnissä Etelä-Suomen raideliikennevisioita v koskevia selvityksiä. Visioluonnoksen perusteella RHK pitää tärkeänä turvata Heli -ratavaraus kaavoissa. Kaavaluonnoksessa ratalinjaus oli sijoitettu Söderkullan kohdalla tunneliin ja etelämmäksi kuin voimassa olevassa asemakaavassa. Ratahallintokeskus piti kaavaluonnoksesta antamassaan lausunnossa tällaisen 16

18 SUUNNITTELUKESKUS OY Sipoon kunta 17 (35) linjauksen rakennuskustannuksia liian korkeina ja vastusti siksi kaavaluonnosta. (Ks, liite 8. ) 4.5 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset Alustavien vaihtoehtojen kuvaus ja karsinta Liikerakennushanke käsittää alkuvaiheessaan noin 2000 k-m 2 päivittäistavarakaupan myyntitilaa. Rakennusta varaudutaan laajentamaan myöhemmin. Marketin yhteydessä toimisi miehittämätön polttoaineen jakeluasema. Suunnittelutyön alussa tutkittiin kolmea eri vaihtoehtoa, jotka erosivat toisistaan Heli-radan linjauksen, tonttiliittymien ja korttelin sisäisten järjestelyjen suhteen. Vaihtoehto 3:n yhteydessä tutkittiin julkisten palvelujen sijoittuminen marketrakennuksen laajennukseen. Vaihtoehto 1 (VE 1) Vaihtoehdossa 1 Heli-radan linjaus kulki korttelialueen pohjoisosassa ja I- kerroksinen rakennus sijoittui korttelin eteläosaan. Kuva 6: VE 1 VE 1 karsittiin, koska sen esittämä Heli-radan linjaus vaikeuttaisi kohtuuttomasti kunnan maankäyttöä alueen itäpuolella. Lisäksi linjaus olisi johtanut rakennuksen sijoittamiseen etäälle Uudesta Porvoontiestä, mitä ei pidetty taajamakuvallisesti hyvänä. 17

19 SUUNNITTELUKESKUS OY Sipoon kunta 18 (35) Vaihtoehto 2 (VE 2) Vaihtoehdossa 2 Heli-radan linjaus kulki korttelialueen eteläosassa, Vesi Hydro Oy:n v laatiman linjauksen mukaan. I-kerroksinen liikerakennus sijoittui korttelin koillisosaan; 1. rakennusvaihe alkaisi idästä päin, jossa sijaitsisivat mm. liikerakennuksen varasto- ja huoltotilat. Kuva 7 : VE 2 VE 2 huonoina puolina pidettiin Uuden Porvoontien ja Amiraalintien liittymän avointa taajamakuvaa sekä korttelialueen sisäisen liikenteen ongelmia. Luonnoksen laatimisen yhteydessä tutkittiin alustavasti myös mahdollisuus järjestää uuden korttelin huoltoajoliittymä pohjoisesta suoraan Uudelta Porvoontieltä. Tiepiiri ei pitänyt liittymää suotavana; se olisi maastollisesti vaikeassa paikassa ja siten aiheuttaisi myös tontin sisäisille järjestelyille vaikeuksia. 18

20 SUUNNITTELUKESKUS OY Sipoon kunta 19 (35) Valittujen vaihtoehtojen kuvaus Vaihtoehto 3 (VE3) Vaihtoehdossa 3 Heli-radan linjaus oli sama kuin vaihtoehdossa 2. Korttelialuetta oli vaihtoehtoihin 1 ja 2 verrattuna suurennettu pohjoiseen päin ottamalla osa tiealueesta korttelimaaksi. Liikerakennus oli sijoitettu lähemmäs Uuden Porvoontien ja Amiraalintien risteystä. Rakennuksen I kerroksessa olisi tilaa noin 2500 k-m 2 ja II kerroksessa 2000 k-m 2. Rakennuksen II -kerrokseen olisi sijoitettu esim. toimistotiloja tai julkisia palveluja. Polttoaineen jakeluasema sijaitsi rakennuksen kaakkoispuolella hyödyntäen rakennuksen itäpuoleista huoltopihaa. Liikerakennuksen tontille oli kaksi ajoneuvoliittymää: toinen Amiraalinteiltä ja toinen, lähinnä huoltoliikennettä ja polttoaineen jakeluasemaa palveleva, Kallbäckintieltä korttelin eteläpuolelta. Kaavaluonnos laadittiin vaihtoehto 3:n pohjalta. Kuva 8: VE 3 19

Söderkullan keskustan asemakaavan muutos ja asemakaava liikerakentamista varten Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Söderkullan keskustan asemakaavan muutos ja asemakaava liikerakentamista varten Osallistumis- ja arviointisuunnitelma , Söderkulla Söderkullan keskustan asemakaavan muutos ja asemakaava liikerakentamista varten Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 30.10. 2003 SUUNNITTELUKESKUS OY (2/7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

(Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

(Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kaavaselostus koskee 4.11.2008 päivättyä kaavakarttaa. Ranta-asemakaavan

Lisätiedot

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 89a JA 264

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 89a JA 264 132-AK1305 NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 89a JA 264 KAAVASELOSTUS Ehdotus 16.1.2014 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Kaavatunnus 2-236 Asianumero 144/10.02.03/2014 ASRA.ltk: 8.4.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Asemakaavan muutos koskee korttelin 2061 tonttia 1. Asemakaavan muutoksella muodostuvat

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS. Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy

107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS. Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy 107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (14) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, kortteli 2061 tontti

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, kortteli 2061 tontti Kaavatunnus 2-236 Asianumero 144/10.02.03/2014 ASRA.ltk: 12.05.2015 06.10.2015 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, kortteli 2061 tontti t 1 Asemakaavan muutos koskee korttelin 2061 tonttia 1. makaavan

Lisätiedot

MARKKINAKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

MARKKINAKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS HARTOLA, Kirkonseudun asemakaava-alue MARKKINAKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Ehdotus Koskee 21.3.2012 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA Asemakaavan muutos koskee: Kirkonseudun asemakaava-alue kortteli

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila Kaavoitusinsinööri 7.3.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli (at) sipoo.fi

KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli (at) sipoo.fi Valtuusto 9 07.04.2014 9 S 23 Söderkullan asemakaavan eteläosan kumoaminen, ehdotus 324/10.02.03/2013 KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli

Lisätiedot

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS PARKANON KAUPUNKI PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS 12.1.2009 Kaavoitus- Arkkitehtipalvelu Mattila Oy 1 PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146 Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Marja-Vantaa-projekti Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma PÄLKÄNE Osallistumis ja arviointisuunnitelma 5.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 4 4. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10. LAVIAN KUNTA LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.2014 Ilmari Mattila Kaavoitus- ja Arkkitehtipalvelu Mattila Oy

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT..

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 29. PÄIVÄNÄ TOUKOKUUTA 2015 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS Sysmä, Suurikylä SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUALUE 2. SUUNNITTELUN TAVOITTEET 3. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3.0 Kaavoituspäätös 3.1 Maanomistus 3.2 Kaavatilanne 3.3 Rakennusjärjestys 3.4 Luonnon ja kulttuurihistorian

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 13.10.2009

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 13.10.2009 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 13.10.2009 KAAVA-ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee n. 1 km Turengin keskustan länsipuolella ja rajoittuu Pyhämäentiehen ja Sairaalantiehen. KAAVAMUUTOKSEN TARKOITUS Kunnanhallitus

Lisätiedot

RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1 (6) RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS.

RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1 (6) RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS. sivu 1 (6) RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 27.09.2013 RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS Aloite Aloitteen asemakaavan muuttamisesta on tehnyt Ruskon kunta. Suunnittelualue

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 1RA, 2RA, 3RA, 4RA, 7RA, 8RA ja 12RA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.4.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa 7.10.2016 kaavoitusarkkitehti Theodora Rissanen KUVA: Suunnittelualueen sijaintikartta (pohjassa on osoitekartta). Suunnittelualue

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE

ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE PÄLKÄNE, KUNTAKESKUS ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 10.2.2011 YHTEYSTIEDOT Pälkäneen kunta Osoite: Keskustie 1, 36600 Pälkäne Puh: 03-57911, fax 03 536 1050

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 12. kaupunginosan asemakaavan muutos korttelissa 1127. 12:020 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.3.2015 Asemakaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JOUTSAN KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 321 Kaavamuutos koskee osittain korttelin 321, tonttia nro 1 (AM). OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan, kaavaa

Lisätiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT ASEMAKAAVAN SELOSTUS LUONNOS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Jyväskylän kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 54 tontin 12 sekä katualueen asemakaavan muutos, Rauhankatu 2-4, ns. virkamiestalo.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013 OAS 1 (6) 15.10.2013 Kirkonkylän asemakaavan muutos TUUSNIEMEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KULAJOEN ALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013 MIKÄ ON OSALLISTUMIS

Lisätiedot

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNEEN KUNTA AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA KOSKEE OSAA KIINTEISTÖSTÄ AATILA 635-421-12-32/2 JA KIINTEISTÖÄ RANTALÄHDE 635-421-12-35 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 09.09.2014 OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTI-

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS VATIALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, LENKKITIE 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 8.10.2013 ASEMAKAAVAN NUMERO 727 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE NATTARI KYLÄ VATIALA KORTTELIT 1350

Lisätiedot

KORTTELIN 752 OSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SEPPÄLÄNTIE JA TORPPARINKUJA)

KORTTELIN 752 OSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SEPPÄLÄNTIE JA TORPPARINKUJA) L O V I I S A KORTTELIN 752 OSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SEPPÄLÄNTIE JA TORPPARINKUJA) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: SEPPÄLÄNTIE / TORPPARINKUJA Kaupunki: LOVIISA Kaupunginosa:

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASKOLA/MONNINKYLÄ Monninkylän kauppapaikka Päiväys7.9.2011 ASEMAKAAVAN MUUTOS SEKÄ ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN MÄNTSÄLÄNTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Asemakaavan muuttamista

Lisätiedot

NIINNIEMEN ASEMAKAAVA

NIINNIEMEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 18.3.2008 JOUTSAN KUNTA NIINNIEMEN ASEMAKAAVA Luonnos 18.3.2008 Korttelit 1-7 sekä niihin liittyvät lähivirkistys-, liikenne-, katu- ja vesialueet i 1 TIIVISTELMÄ 2 1.1 Kaavaprosessin vaiheet

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 VETELIN KUNTA Harmaakiven asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön

Lisätiedot

SÄKYLÄ. Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73. Turussa 14.1. 2011

SÄKYLÄ. Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73. Turussa 14.1. 2011 SÄKYLÄ Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73 Turussa 14.1. 2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere, Espoo

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...3 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...3

Lisätiedot

ASKOLA. MONNINKYLÄ KAUPPAPAIKKA ASEMAKAAVAN MUUTOS Luonnos. Helsinki 13.10.2011.

ASKOLA. MONNINKYLÄ KAUPPAPAIKKA ASEMAKAAVAN MUUTOS Luonnos. Helsinki 13.10.2011. ASKOLA MONNINKYLÄ KAUPPAPAIKKA ASEMAKAAVAN MUUTOS Luonnos Helsinki 13.10.2011. Pertti Hartikainen Pakkamestarinkatu 3, 00520 Helsinki p. 09-1481943, 0400-425390 email: phartikainen@kolumbus.fi Vireille

Lisätiedot

Kaavaselostus LUONNOS KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ

Kaavaselostus LUONNOS KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ Kaavaselostus LUONNOS 29.8.2016 KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ Kaavaselostus Sivu 1/8 SISÄLLYSLUETTELO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 2 1.1 Suunnittelualueen sijainti ja kuvaus...

Lisätiedot

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS Kunta: Kirkkonummi Kaavan nimi: VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 Hankenumero: 40118 Piirustusnro: 3121 Laatija: kaavoitusteknikko Mikael Pettersson.

Lisätiedot

Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos

Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMEN KOULUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 7.9.2014 PROJ. NRO 244 Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta ja suunnittelualueen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus. Tämä selostus koskee 27.5.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI

KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus. Tämä selostus koskee 27.5.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus Tämä selostus koskee 27.5.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖPALVELUT Kaupunkikehitysjaosto 10.6.2015 2

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 22.11.2013

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 22.11.2013 OAS 1 (5) TUUSNIEMEN KUNTA KESKITIEN ASEMAKAAVA JA HARJUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 22.11.2013 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

V096 Villähde kortteli 284 tontit 2 ja 3 Villähde, kortteli 284 Asemakaavan muutos

V096 Villähde kortteli 284 tontit 2 ja 3 Villähde, kortteli 284 Asemakaavan muutos Nastolan kunta Villähde, kortteli 284 Asemakaavan muutos Kaavaselostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa. Nastolan kunta Kaavoitus Nastolan kunta Selostus 1 (9) 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA HAAPARANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS

MARTTILAN KUNTA HAAPARANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MARTTILAN KUNTA HAAPARANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS Air-Ix Ympäristö Oy PL 52 20781 Kaarina 2005 2 MARTTILAN KUNTA HAAPARANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus, joka koskee 14.6. 2005 päivättyä asemakaavakarttaa.

Lisätiedot

VIHTI, NUMMELA Asemakaavan muutos Lankilanrinteen korttelin 205a tontilla 2 (osa) ja korttelin 252 tontilla 6 sekä puistoalueella.

VIHTI, NUMMELA Asemakaavan muutos Lankilanrinteen korttelin 205a tontilla 2 (osa) ja korttelin 252 tontilla 6 sekä puistoalueella. asia: 235/713/2006 OAS/Perussel./tavoitteet Ympa 30.5.2006 67 Ympa liite 8 vireilletulokuulutus 9.6.2006 kaavaehdotus MRL 65 /MRA 27 Ympa 20.6.2006 76 Ympa liite 4 MRL 65 nähtävillä olo 23.8.-5.9.2006

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy. Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Kaavaselostus. Ehdotus

FCG Finnish Consulting Group Oy. Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Kaavaselostus. Ehdotus FCG Finnish Consulting Group Oy Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Kaavaselostus Ehdotus FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavaselostus I SISÄLLYSLUETTELO 1 Tiivistelmä... 1 1.1

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 17.02.2010 OPPILASASUNNOT ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ.

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 17.02.2010 OPPILASASUNNOT ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. 1(7) OPPILASASUNNOT ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 212 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA Maankäyttölautakunnan päätös asemakaavan

Lisätiedot

Vastaanottaja Laihian kunta. Asiakirjatyyppi Kaavaselostus. Päivämäärä 14.4.2014 LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANTIET KADUIKSI

Vastaanottaja Laihian kunta. Asiakirjatyyppi Kaavaselostus. Päivämäärä 14.4.2014 LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANTIET KADUIKSI Vastaanottaja Laihian kunta Asiakirjatyyppi Kaavaselostus Päivämäärä 14.4.2014 LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANTIET KADUIKSI LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS, MAANTIET KADUIKSI KAAVASELOSTUS Tarkastus

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ Päiväys 15.6.2015 SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan

Lisätiedot

EURAKOSKEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

EURAKOSKEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS EURAKOSKEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 8.10.2015 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Eurakoski 428 KIINTEISTÖT 6:40, 6:84 Kaavan laatija REJLERS OY Aloite tai hakija

Lisätiedot

MURSKETIEN ASEMAKAAVA

MURSKETIEN ASEMAKAAVA UURAISTEN KUNTA MURSKETIEN ASEMAKAAVA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS EHDOTUS 22.1.2016 Kaava-alueen ohjeellinen sijainti, kaava-alue rajattu punaisella (pohjakuva MML2015). Sisältö 1 PERUS-

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Työ: 26016. Turku, 4.1.2013

EURAJOEN KUNTA. Työ: 26016. Turku, 4.1.2013 EURAJOEN KUNTA Hirveläntien Peräpellontien alueen asemakaava ja asemakaavan muutos (Peräpellontien katualue) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26016 Turku, 4.1.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

Janakkalan kunta Turenki Asemakaava Rokkila

Janakkalan kunta Turenki Asemakaava Rokkila 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 16.6.2009 KAAVA-ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee n. 1 km Turengin keskustan itäpuolella. Alue rajoittuu Lammintiehen ja liittyy Pirttimäen rakenteilla olevaan omakotialueeseen.

Lisätiedot

Ilmajoen kunnan kaavoitustoimi Ilkantie 17 PL 20, 60801 Ilmajoki. Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. 044 4191 334

Ilmajoen kunnan kaavoitustoimi Ilkantie 17 PL 20, 60801 Ilmajoki. Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. 044 4191 334 Ilmajoki Asemakaavan muutos ja kumoaminen 2014 Antila-Paalutien alue Kaavaselostus 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Kunta: Kunnanosa: Alue: Korttelit: Kaava: Ilmajoki Siltalan kunnanosa Antila-Paalutien

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 5.10.2010 MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS ASEMAKAAVA

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 5.10.2010 MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS ASEMAKAAVA 1(5) MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 220 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ASEMAKAAVA ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue Suunnittelun

Lisätiedot

KOKEMÄEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 3.4.2013 JÄRVIMUTKALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 2 1. PERUS JA TUNNISTETIEDOT. 1.

KOKEMÄEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 3.4.2013 JÄRVIMUTKALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 2 1. PERUS JA TUNNISTETIEDOT. 1. KOKEMÄEN KAUPUNKI LUONNOS ASEMAKAAVAN SELOSTUS 3.4.2013 JÄRVIMUTKALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 2 1. PERUS JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot PITKÄJÄRVEN 107 KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS: OSAKORTTELI

Lisätiedot

ISO-IIVARINTIEN ASEMAKAAVA

ISO-IIVARINTIEN ASEMAKAAVA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus YKSYKKÖSEN YRITYSALUE ISO-IIVARINTIEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2016 päivitetty: 15.09.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

Ilmajoki, Kaavaselostus

Ilmajoki, Kaavaselostus Ilmajoki, Kaavaselostus Kauppatien tiealue Asemakaavan muutos, laajennus ja kumoaminen Ilmajoen kunta, Kaavoitustoimi 2014 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Kunta: Kunnanosa: Alue: Korttelit:

Lisätiedot

TAHKOVUOREN KORTTELIEN 122 (OSA) JA 123 (OSA) ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 6.2.2012

TAHKOVUOREN KORTTELIEN 122 (OSA) JA 123 (OSA) ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 6.2.2012 OAS 1 (5) NILSIÄN KAUPUNKI TAHKOVUOREN KORTTELIEN 122 (OSA) JA 123 (OSA) ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 6.2.2012 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255 KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila kaavoitusinsinööri 18.2.2015 Yleistä osallistumis-

Lisätiedot

Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN KUNTA Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 21.03.2014 Päivitetty 14.02.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi14022015.doc Osallistumis-

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 51. kaupunginosan korttelin 5003 tonttia 5 koskeva asemakaavan muutos HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS

Lisätiedot

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NILSIÄN KAUPUNKI TAHKOVUORI Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337 Kaavaselostus, ehdotus Hyväksytty: KVALT pp.kk.vvvv xx FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 11.12.2012

Lisätiedot

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13. päivänä helmikuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa nro 8176. Asian hyväksyminen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098

NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098 1 NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Aloite Asemakaava laaditaan yksityisen anomuksesta. Suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti.

Lisätiedot

1. SUUNNITTELUALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

1. SUUNNITTELUALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 3.11.2015 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI VT 4:N JA KOTAKENNÄÄNTIEN RISTEYSALUEEN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Kuva 1 Suunnittelualueen likimääräinen sijainti osoitettu

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Va. kunnanjohtajan ehdotus:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Va. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus 77 16.02.2009 Kunnanhallitus 243 12.10.2009 Kunnanhallitus 270 23.11.2009 Kunnanhallitus 5 11.01.2010 Kunnanvaltuusto 4 17.02.2010 SAUKKOVAARAN LAKIALUEEN ASEMAKAAVA 101/10/2009 KHALL 77

Lisätiedot

Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3)

Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kaavaselostus 3.9.2014 Tammelan kunnan kaavoitus kaavoittaja Miika Tuki 31300 Tammela puh 050 4643274 miika.tuki@tammela.fi TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi:

Lisätiedot

Båssastranden asemakaava

Båssastranden asemakaava Båssastranden asemakaava Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Suunnittelualue osoitettu yhtenäisellä punaisella viivalla. Lähivaikutusalue osoitettu sinisellä katkoviivalla.

Lisätiedot

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi kerrotaan,

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024 EURAJOEN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26024 Turku, 21.12.2012, tark. 28.3.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI Päiväys 9.1.2014 KIVIJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SEKÄ LUUMÄEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA G:\AKVAT\Raivio\OASL1.doc 1/5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaava koskee Raivion kaupunginosan vanhimman osan

Lisätiedot

Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue

Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue 1 (6) Asianumero 3941/10.02.03/2014 Aluenumero 220827 Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 18.

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS.

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU

Lisätiedot

METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS POLTTIMON LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMISPÄÄTÖKSEN MUKAISEKSI

METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS POLTTIMON LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMISPÄÄTÖKSEN MUKAISEKSI LUHANGAN KUNTA METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS POLTTIMON LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMISPÄÄTÖKSEN MUKAISEKSI KAAVAN MUUTOS KOSKEE METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAA VASTAAMAAN YKSITYISEN MAAN SUOJELUTAVOITTEITA.

Lisätiedot

PIIPPOLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 3

PIIPPOLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 3 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA PIIPPOLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 3 Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 3 TONTTI 7 P27028 6.5.2015

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS AsOy Snellmanin kartano 2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / ASUNTO OY SNELLMANINKARTANO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 9. kaupunginosan

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut 15.02.2012 1(6) KORTTELIT 1201 OSA, 1226 JA 1227 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut 15.02.2012 1(6) KORTTELIT 1201 OSA, 1226 JA 1227 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(6) KORTTELIT 1201 OSA, 1226 JA 1227 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 212 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA Maankäyttölautakunnan

Lisätiedot

LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan muutos) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan muutos) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan muutos) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Pälkäneen kunta 3.6.2015 LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan

Lisätiedot

KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS 118-AK1502 SAUVON KUNTA KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 11.3.2015 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (10) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

Asikkalan kunta HARAVAKONEEN PUISTON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 25.9.2012

Asikkalan kunta HARAVAKONEEN PUISTON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 25.9.2012 Asikkalan kunta HARAVAKONEEN PUISTON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 25.9.2012 2 SISÄLLYS 1. Tehtävä...3 2. Aloite...3 3. Suunnittelualue...3 4. Suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet...3

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

Kemijärven kaupunki 1 (7)

Kemijärven kaupunki 1 (7) Kemijärven kaupunki 1 (7) Kemijärven kaupunki 2 (7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asemakaavamuutoksesta Savukosken kunnan asemakaava-alueella koskien mm. vanhusten

Lisätiedot

Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut

Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut KAPULIN YRITYSALUEEN III-VAIHEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TEHTÄVÄ PROJ.NRO 188 Asemakaava OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Alueen ohjeellinen rajaus on

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215 JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TURPEENSALMEN ETELÄPUOLEN OSAYLEISKAAVA NASTOLAN KIRKONKYLÄ, OSAYLEISKAAVA Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Villähteen Kukkasen ja Pikku-Kukkasen järvien

Lisätiedot

SELKÄIMEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012

SELKÄIMEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012 J O K I O I N E N SELKÄIMEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Kaavatunnus: 3-331 Asianumero: 507/10.2.03/2012 ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Asemakaavanmuutos koskee korttelin 3086 tonttia 2 Asemakaavanmuutoksella muodostuu osa korttelista

Lisätiedot

SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA

SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA SASTAMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/6 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA ALUEEN SIJAINTI Uusi asemakaava koskee Sastamalan kaupungin Suodenniemen

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro 002151 23.9.2014

Asemakaavan muutos nro 002151 23.9.2014 Asemakaavan muutos nro 002151 23.9.2014 Tämä on maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma/ II (Tämä asiakirja löytyy myös internetistä osoitteesta http://www.vantaa.fi/kaupunkisuunnittelu)

Lisätiedot