KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VIESTINTÄOHJEISTO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VIESTINTÄOHJEISTO"

Transkriptio

1 KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VIESTINTÄOHJEISTO

2 Sisällysluettelo 1. KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON ORGANISAATIO VIESTINNÄN PERIAATTEET Kokkolan kaupungin viestintästrategia Ympäristöterveydenhuollon viestinnän periaatteet Viestinnän suunnittelun yleiset periaatteet VIESTINTÄVASTUUT Kokkolan kaupungin viestinnän vastuutahot Ympäristöterveydenhuollon viestinnän vastuutahot VIESTINNÄN KEINOT JA KANAVAT Esityslistat ja pöytäkirjat Viralliset kuulutukset Tiedotteet Lehdet, radio, TV, ilmoitukset ja maksullinen mainonta Kuntien ja ympäristöterveydenhuollon internetsivut Sähköposti Asiakaspalvelutilanteet Tiedotus- ja keskustelutilaisuudet Tapahtumat ja muut yleisötilaisuudet Näyttelyt, messut, videot ja kalvosarjat Puhelinluettelo ym. luettelot Valtuuston ja ympäristöterveyslautakunnan kokoukset ULKOISEN VIESTINNÄN PERIAATTEISTA Kokkolan kaupungin ulkoisen viestinnän visio Tärkeimmät ulkoisen viestinnän keinot ja kanavat Ympäristöterveydenhuollon tärkeimmät ulkoisen viestinnän kohderyhmät SISÄISEN VIESTINNÄN PERIAATTEISTA Kokkolan kaupungin sisäisen viestinnän visio Viestintä henkilöstölle Viestintä luottamushenkilöille Luottamushenkilöiden viestintä Sisäisen viestinnän kanavat KRIISIVIESTINNÄN PERIAATTEISTA MARKKINOINTIVIESTINNÄN PERIAATTEISTA VIESTINNÄN SEURANTA JA ARVIOINTI...15 LÄHTEET...15 LIITE 1. KUNTAVIESTINNÄN KESKEISIMMÄT SÄÄDÖKSET...16 LIITE 2. KOKKOLAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON KÄYTTÄMÄT TIEDOTUSVÄLINEET

3 1. KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON ORGANISAATIO Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuolto huolehtii kunnallisista ympäristöterveydenhuollon tehtävistä siten kuin Keski-Pohjanmaan kuntien välisessä yhteistoimintasopimuksessa, hallintosäännössä, Keski-Pohjanmaan johtosäännössä ja ympäristöterveydenhuoltoa koskevassa erityislainsäädännössä tarkemmin säädetään. Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon organisaatio sisältää Kokkolan ja Kannuksen kaupunkien sekä Halsuan, Kaustisen, Kruunupyyn, Lestijärven, Perhon, Toholammin ja Vetelin kuntien yhteisen ympäristöterveyslautakunnan alaisen toiminnan. Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon organisaatio koostuu: Kokkolan kaupungin organisaatioon kuuluva ympäristöterveyslautakunta, mikä on kuntien yhteinen lautakunta. ympäristöterveydenhuollon tulosaluetta johtavasta terveysvalvonnan johtajasta ja tämän alaisuudessa toimivista eläinlääkäreistä, terveystarkastajista ja muusta henkilöstöstä. Kuvio 1. Kokkolan kaupungin organisaatio- ja konsernirakenne 3

4 2. VIESTINNÄN PERIAATTEET 2.1 Kokkolan kaupungin viestintästrategia Kokkolan kaupungin viestintästrategia on säännöllisesti tarkastettava ja päivitettävä kehittämissuunnitelma. Se on tarkoitettu ohjeeksi kaupungin hallinnon ja palveluyksiköiden viestinnän kehittämiseen. Kukin toimiala laatii ja päivittää omat viestinnän kehittämissuunnitelmansa kaupungin viestintästrategian pohjalta. Kaupunkikonsernin muut organisaatiot tukevat kaupungin strategiaa ja kehittämistyötä omalla viestinnällään. Viestintä on kytkettävä myös kaikkiin keskeisiin hankkeisiin alusta lähtien, ja niille tulee laatia viestintäsuunnitelma ja määritellä viestintävastuut. Viestintästrategiansa mukaan: Kokkolan kaupunki on avoin ja rehellinen viestijä. Viestinnässään kaupunki pyrkii vuorovaikutteisuuteen ja oikea-aikaisuuteen sekä tavoittavuuteen ja täsmällisyyteen. Kaupungin viestinnän tarkoituksena on lisätä kaupunkilaisten tietoutta kaupungin palveluista, hallinnosta, kehittämisestä ja taloudesta sekä sitä kautta lisätä kaupunkilaisten osallisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia. Kaupungin viestinnän arvot ovat eettisesti kestäviä, mikä merkitsee sekä viestinnän avoimuutta että vastuullisuutta. Niin sisäiseen kuin ulkoiseenkin viestintään liittyvässä viestintätilanteessa henkilöstö tiedostaa edustavansa kaupungin organisaatiota ja olevansa työnantajalleen vastuussa viestinnästään. Kunnan viestintä perustuu lainsäädäntöön. Kuntalain mukaan kunnan on tiedotettava asukkailleen kunnassa vireillä olevista asioista, niitä koskevista suunnitelmista, asioiden käsittelystä, tehdyistä ratkaisuista ja niiden vaikutuksista. Kuntalaisilla ja palvelujen käyttäjillä on oltava osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuus kunnan toimintaan. Julkisuuslaki tukee viestinnän avoimuutta ja kuntalain antamia perusteita viestinnän toteuttamiselle. Kokkolan kaupungin viestintään vaikuttaa myös kielilaki. Kaupunki pyrkii huomioimaan suomen- ja ruotsinkieliset asukkaat viestinnässään tasapuolisesti. Toimialakohtaiset kielipalvelusitoumukset ohjaavat kaksikielistä palvelun tuottamista. (Kokkolan kaupungin viestintästrategia). 2.2 Ympäristöterveydenhuollon viestinnän periaatteet Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon viestinnän pääperiaatteita ovat avoimuus, julkisuus, läpinäkyvyys, rehellisyys ja aito vuorovaikutteisuus. Viestintäperiaatteet perustuvat kuntaviestinnän keskeisiin säädöksiin (Liite 1). Kunnan toimintaa arvioidaan pitkälti viestinnän kautta, mistä syystä myönteisen kuvan antaminen on tärkeää. Hyvään viestintään kuuluvat mm. selkeä kieli, ystävällinen ja asiakaslähtöinen palvelu ja nopea kysymyksiin vastaaminen sekä poliittinen, alueellinen ja kielellinen tasapuolisuus. Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon virallinen tiedotustoiminta hoidetaan niin, etteivät viranhaltijoiden henkilökohtaiset mielipiteet vaikuta tiedotukseen. Kaupungin työntekijöillä on lakiin perustuva ilmaisuvapaus, joka on osa julkisuusperiaatteen toteuttamista. Työntekijällä on oikeus julkisuudessa esittää näkemyksensä niistä asioista, joita hän toimessaan joutuu käsittelemään. Yhteistyötä edistää, jos viestintä on omaa työtä, työyhteisöä ja kuntalaisia arvostavaa. Kaikkien yhteistoiminta-alueen kuntien asukkailla on oikeus tietää, miten yhteisiä asioita hoidetaan. Merkittävimmistä vireillä olevista asioista tiedotetaan varhaisessa vaiheessa, jo ennen päätösesityksen tekoa, jotta asukkaille luodaan mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa asioiden käsittelyyn. Vireilläolosta ei tarvitse ilmoittaa, jos ilmoittaminen vaarantaa ratkaisun tarkoituksen toteuttamisen tai aiheuttaa muuta merkittävää haittaa taikka on muutoin ilmeisen tarpeeton. Valmistelurauhan 4

5 häiriintyminen tai valitusten pelko ei ole peruste ilmoittamatta jättämiselle. Asukkaille on tiedotettava, miten he voivat esittää kysymyksiä ja mielipiteitä valmistelijoille ja päättäjille. Viestintää ovat myös tehdyt päätökset, viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden toiminta ja lausunnot. Viestintäohjeet yhdenmukaistavat ja selkeyttävät toimintaa ja sitä kautta mahdollistavat samanlaiset ja tasapuoliset käytännöt. Kokkolan kaupungin viestintästrategia määrää ympäristöterveydenhuollon viestinnän yleiset linjat. 2.3 Viestinnän suunnittelun yleiset periaatteet Sisäisessä viestinnässä on ehdottoman tärkeää, että henkilöstöä koskevissa asioissa informoidaan ensin henkilöstöä ja luottamushenkilöitä ja vasta sen jälkeen tiedotetaan asiasta organisaation ulkopuolelle. Ulkoinen viestintä tulee suunnitella niin, että tieto välittyy ja tavoittaa mahdollisimman hyvin halutut kohderyhmät. Vuorovaikutuksen parantamiseksi voidaan mm. järjestää asukasiltoja ja tapaamisia, käyttää internetiä, sähköpostia ja tiedotetta sekä julkaista erilaisia oppaita, esitteitä ja katsauksia toiminnasta ja palveluista. Kuntalaisten ja yritysasiakkaiden mielipiteitä voidaan selvittää myös mielipidekyselyillä ja kuulemistilaisuuksissa. Tieto välittyy parhaiten henkilökohtaisin kontaktein, joten palaute, jota saadaan arkisen palvelutoiminnan yhteydessä, on hyvä huomioida. Palautemahdollisuuksia on kehitettävä ja huolehdittava palautteen nopeasta käsittelystä. Suoran osallistumisen muodot yleistyvät, vaikuttavuus kasvaa ja osallistuminen muuttuu ennakoivammaksi koko ajan. Asioiden saattaminen julkiseen keskusteluun, valmistelun seuranta ja siihen vaikuttaminen sekä kansalaisaloitteet vaikuttamisen kanavina lisääntyvät tulevaisuudessa. Kansalaisjärjestöjen, yhdistysten ja yritysten viestit ovat tärkeää palautetta. Valmistelun julkisuuteen kuuluu, että päätösesityksiä ja niiden vaikutuksia voidaan käsitellä julkisuudessa jo ennen kokouksia. Internetin avulla voidaan järjestää helposti kyselyjä ajankohtaisista asioista, herättää keskustelua ja pyytää ehdotuksia kaupunkilaisilta. Mikäli tiedotettavasta asiasta päättää myöhemmin valtuusto tai hallitus tai muu ylempi toimielin, on tärkeää korostaa, että kyse on valmisteluvaiheen kannanotosta. Sekä sisäisessä ja ulkoisessa viestinnässä otetaan tasapuolisesti huomioon suomen- ja ruotsinkielisten asiakkaiden tarpeet. Merkittävä aineisto julkaistaan molemmilla virallisilla kielillä. 5

6 3. VIESTINTÄVASTUUT 3.1 Kokkolan kaupungin viestinnän vastuutahot Kaupungin viestinnän ja markkinoinnin strategiset ratkaisut päätetään kaupunginhallituksessa. Kaupungin hallintosäännön mukaan viestintää ohjaa hallintojohtaja. Käytännön viestintävastuu on toimialoilla ja tulosyksiköillä, joissa esimiehet vastaavat viestinnän järjestelyistä. Arkipäivän viestintää toteutetaan tulosyksiköittäin asiantuntijoiden voimin, periaatteella se joka tietää, viestii. Tämän periaatteen toteuttamiseksi kaupunki kehittää jatkuvasti asiantuntijoidensa viestintävalmiuksia (Kokkolan kaupungin viestintästrategia). Viestinnän käytännön kehittämistyöstä vastaa kaupunginjohtajan nimeämä viestintätyöryhmä. Viestintätyöryhmä valmistelee vuosittain kaupungin tulevan vuoden viestintäsuunnitelman sekä viestintäbudjetin. Ryhmän puheenjohtajana on hallintojohtaja ja ryhmän alaisuudessa toimii määräaikaista projektihenkilöstöä. Viestintätyöryhmä auttaa tarvittaessa myös toimialoja viestinnän järjestämiseen liittyvissä kysymyksissä. Kaupungin viestinnän toimialueet ovat sisäinen viestintä, ulkoinen viestintä sekä markkinointiviestintä (Kokkolan kaupungin viestintästrategia). Päävastuu kaupungin ulkoisen viestinnän kehittämisestä on kaupunginjohtajalla. Kaupunginjohtajan alaisena kehittämisorganisaationa toimii viestintätyöryhmä, joka toteuttaa mm. viestinnän vuorovaikutteisuuden lisäämiseen liittyviä hankkeita ja vastaa talous- ja palveluviestinnän valmiuksien ja sähköisen viestinnän kehittämisestä (Kokkolan kaupungin viestintästrategia). Sisäisestä viestinnästä ovat vastuussa kaikki kaupungin organisaatioon kuuluvat: luottamushenkilöt ja henkilöstön edustajat ovat kukin osaltaan vastuussa viestinnästään. Tulosyksiköissä ja toimialoilla viestintää johtavat päälliköt. Kaupungin sisäistä viestintää ohjaa hallintojohtaja, ja keskitetyn sisäisen viestinnän päätoimijana on henkilöstöyksikkö. Verkkoviestinnän kehittämisessä päävastuu on henkilöstöyksiköllä (Kokkolan kaupungin viestintästrategia). 3.2 Ympäristöterveydenhuollon viestinnän vastuutahot Ympäristöterveyslautakunnan tehtäviin kuuluu lakisääteisten viranomaistehtävien lisäksi mm. huolehtia yhteistyöstä muiden kuntien ja sopijakuntien viranomaisten sekä kansanterveystyön ja ympäristöterveydenhuollon alalla toimivien järjestöjen kanssa sekä lausuntojen, tietojen ja selvitysten antamisesta sekä tiedotustoiminnasta. Esityslistojen laadinnasta vastaa ympäristöterveyslautakunnan esittelijänä toimiva terveysvalvonnan johtaja. Lautakunnan sihteeri huolehtii pöytäkirjojen julkisuuteen liittyvistä asioista yhtenäisen tavan mukaisesti. Terveysvalvonnan johtajan tehtäviin kuuluvat mm. seuraavat viestintätehtävät: valvontasuunnitelmien laatimiseen ja arviointiin osallistuminen ja esittely toimielimelle, erityis- ja poikkeusolojen suunnitelman laatimisen koordinointi ja erityistilanteista tiedottaminen, terveydensuojelujärjestyksen ja -määräysten laatimisen koordinointi, lainsäädännön muutosten seuraaminen ja niistä tiedottaminen, seudullisten projektien koordinointi-, hallinnointi- ja raportointivastuu, henkilöstökokousten järjestäminen ja henkilöstön tiedottaminen, koulutus- ym. tilaisuuksien järjestäminen henkilöstölle ja alueen kuntien edustajille, organisaation sisäinen ja ulkoinen viestintä: yhteistoiminta-alueen kunnat ym., verkostoituminen ja yhteydet paikallisiin, alueellisiin ja valtakunnallisiin sidosryhmiin (mm. kunnat, aluehallintovirasto, keskusvirastot ja ministeriöt), seuranta- ja suoritetietojen kerääminen: vuosittaiset raportoinnit mm. aluehallintovirastoon, elintarviketurvallisuusvirastoon ja turvatekniikan keskukseen. 6

7 Terveysvalvonnan johtaja voi halutessaan delegoida tiedotuksen sen viranhaltijan tehtäväksi, joka tietää ko. asiasta parhaiten. 4. VIESTINNÄN KEINOT JA KANAVAT Viestintä tavoittaa kohderyhmät paremmin, kun käytetään useita eri viestintäkeinoja ja -kanavia. Tavoitteena tulee olla mahdollisimman yhdenmukainen viestintä kaikissa alueen kunnissa. 4.1 Esityslistat ja pöytäkirjat Esityslistoja ja pöytäkirjoja laadittaessa tulee kiinnittää huomiota tietojen sisältöön ja julkisuuteen. Listat ovat tärkeä tiedon lähde valmisteilla olevista asioista ja päätösesityksistä; riittävän aikaisen laatimisen kautta luodaan mahdollisuus saada palautetta jo ennen toimielimen kokousta ja mahdollisuuden vaikuttaa päätökseen. Kokkolan kaupungin toimielinten esityslistat ovat nähtävillä kaupungin internetsivuilla; kuntien yhteisen ympäristöterveyslautakunnan listat on syytä viedä tai linkittää myös muiden kuntien sivuille. Yhteisen toimielimen pöytäkirja on pidettävä yleisesti nähtävänä kaikissa sopimukseen osallisissa kunnissa. Oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen saa tehdä kuntien yhteisen toimielimen päätöksestä sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen. Pöytäkirjoista saa tiedon asioiden päätöksistä. Myös luottamushenkilön ja viranhaltijan päätökset voidaan merkitä pöytäkirjaan, joka pidetään yleisesti nähtävillä. Pöytäkirjat liitteineen ovat julkisia, kun ne on allekirjoitettu ja tarkastettu. Tarkastettujen pöytäkirjojen ovat yleisesti nähtävillä Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon kansliassa kokouksesta kymmenes (10) päivä klo Jos kymmenes päivä on viikonloppuna tai pyhäpäivinä pidetään pöytäkirja nähtävillä sitä seuraavana arkipäivänä. Jos pöytäkirja sisältää salassa pidettäviä tietoja, ei sitä saa tältä osin panna yleisesti nähtäväksi. Ympäristöterveyslautakunnan, kaupunginhallituksen ja valtuuston esityslistojen jako: 1. Lautakunnan esittelijä vastaa esityslistojen laadinnasta ja lähettämisestä lautakunnan jäsenille, tiedotusvälineille sekä toimittamisesta kaikkien kuntien www-sivuille. 2. Kaupunginhallituksen ja -valtuuston esityslistat lähetetään liitteineen Kokkolan kaupunginhallituksen jäsenille ja varajäsenille, valtuuston puheenjohtajille, tiedotusvälineille ja ilman liitteitä kunnallisjärjestöjen puheenjohtajille ja sihteereille sekä kaupungin wwwsivuille. Esityslistat ovat nähtävillä myös Kokkolan kaupungintalolla ja kirjastossa. Ympäristöterveyslautakunnan, kaupunginhallituksen ja valtuuston pöytäkirjojen jako: 1. Lautakunnan sihteeri huolehtii pöytäkirjojen nähtävillä pidosta ja toimittamista kunnille sekä pöytäkirjanotteen lähettämisestä asianosaisille oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoitteineen. Julkiset tiedot on pyydettäessä annettava muillekin. 2. Kaupunginhallituksen ja -valtuuston päätökset tiedotetaan välittömästi kokouksien jälkeen tiedotusvälineille. Medialle kerrotaan päätöksistä ja niihin liittyneistä äänestyksistä, eriävistä mielipiteistä sekä muista käsittelyn kannalta merkittävistä kysymyksistä. Käytyjä keskusteluja ei referoida. Pöytäkirjojen jaosta ym. huolehtivat pöytäkirjanpitäjät. 4.2 Viralliset kuulutukset Kuulutusasioiden käsittelijät ilmoittavat viralliset kuulutukset kunnantalojen virallisilla ilmoitustauluilla ja kirjastojen ilmoitustauluilla, valtuustojen päättämissä lehdissä sekä kuntien wwwsivuilla. Kuuluttamalla lain edellyttämistä asioita lain mukaan saavutetaan tietty viestintätaso. Asukkaiden mielenkiinnon lisäämiseksi pitäisi samoista asioista kertoa uudelleen toisin sanoin, esimerkiksi lehtiartikkelissa. 7

8 Kuntien viralliset ilmoitustaulut: Taululla toistaiseksi: Mm. ilmoitus kuluttajaneuvonnasta, kunnanviraston aukioloajat, työsuojeluun liittyviä ilmoituksia ja ilmoitus kunnan hoitoonohjausjärjestelmästä. Taululla koko vuoden: Pöytäkirjojen nähtävilläoloajat (hallitus, lautakunnat, kuntayhtymien hallitukset, muut viranomaiset). Taululla määräajan: Valtuuston kokouskutsut (sisältää asialistan ja ilmoituksen pöytäkirjan nähtävilläolosta), maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämät julkipanot, rakennustarkastajan päätökset, suunnittelutarve- ja poikkeamispäätösten julkipanot, viranhakuilmoitukset, ilmoitus hallinto-oikeuden ym. valitusviranomaisen valitukseen antamasta päätöksestä yms. Saapuneet kuulutukset: Vireillä olevat ympäristöluvat ja muut ympäristönsuojeluun liittyvät asiat (lähettäjänä ympäristölupavirasto, ympäristökeskus jne.), eri viranomaisten kuulutuksia asioista, joista voi tehdä valituksen, muistutuksen tai esittää mielipiteen. 4.3 Tiedotteet Selkeä ja ymmärrettävä tiedote, jossa mainitaan myös lisätietojen antajat, on yleensä helpoin tapa saattaa asia yhtä aikaa kaikkien tiedotusvälineiden tietoon. Tiedote kannattaa laatia valmiiksi uutistekstin muotoon. Uutiskriteerien (ajankohtaisuus, kiinnostavuus, läheisyys, tärkeys, laajuus jne.) tunteminen on eduksi, jotta oikeita asioita osattaisiin tarjota oikeaan aikaan julkaistavaksi. Tiedotteet lähetetään kaikkiin alueen kuntien säännöllisesti käyttämiin tiedotusvälineisiin samanaikaisesti. Ympäristöterveydenhuollon tiedotteiden laatimisesta vastaa terveysvalvonnan johtaja tai hänen valtuuttamansa henkilö. 4.4 Lehdet, radio, TV, ilmoitukset ja maksullinen mainonta Viralliset asiat julkaistaan yhteistoiminta-alueen kuntien valtuustojen päättämissä tiedotusvälineissä. Päätökset eivät koske epävirallisia ilmoituksia eivätkä mainoksia asioista, joista tiedoksi saattamisesta kuntalaisille ei ole erikseen säädöksiä. Ilmoitusten ja mainosten julkaisemisessa huomioidaan tehokas tiedottaminen, varma perillemeno ja kustannukset. Viranhakuilmoitukset on yleensä tarkoituksenmukaista julkaista myös ammattilehdissä. Kuntalaisille tärkeimpiä viestintäkanavia ovat sanoma- ja ilmaisjakelulehdet sekä radio, nuorilla internet. Ilmoitusten ja mainoksen tekijät vastaavat asiasisällöstä, yhtenäisestä ulkoisesta visuaalisuudesta ja tiedotuskanavan valinnasta. 4.5 Kuntien ja ympäristöterveydenhuollon internetsivut Internetsivujen pääkohderyhmiä ovat yhteistoiminta-alueen kuntien asukkaat ja muut asiakkaat. Kuntien sivuilla tulee olla oikeaa ja helposti löydettävää tietoa palveluista, päätöksenteosta yms. Ympäristöterveydenhuolto huolehtii omien sivujensa päivittämisestä. 4.6 Sähköposti Sähköpostin avulla on helppo ja nopea tapa jakaa tietoa, jonka vastaanottaja voi lukea, kun hänelle itselleen on sopivin hetki. Varmaa ei kuitenkaan ole, tuleeko viesti käsitellyksi ajoissa. Viestien lähettämisestä ja käsittelystä vastaa kukin sähköpostiosoitteen haltija itse. Sähköposti on tärkeä niin sisäisen kuin ulkoisenkin viestinnän välineenä. 8

9 4.7 Asiakaspalvelutilanteet Kaikki asiakaspalvelu- ja neuvontatilanteet on tärkeä mieltää viestintä- ja vuorovaikutustilanteiksi; viestintä on tehokkainta silloin kun se tapahtuu kahden ihmisen välillä. Palvelualttiuteen on kiinnitettävä erityistä huomiota, ja asiat tulee viestiä mahdollisimman selvästi. Neuvonta on yksilöllistä ja mahdollinen palaute otetaan vastaan ja välitetään tarvittaessa eteenpäin. Työntekijöillä on omat vastuualueensa, mutta heidän on neuvottava asiakasta eteenpäin myös oman vastuualueen ulkopuoleisissa kysymyksissä. 4.8 Tiedotus- ja keskustelutilaisuudet Tiedotustilaisuuksia tulisi pitää erityisen merkittävistä asioista. Tiedotustilaisuuden kutsu on lähetettävä tiedotusvälineille noin viikkoa etukäteen, mikäli se on mahdollista. Tilaisuuksissa on hyvä olla mukana kirjallista materiaalia. Niiden kestoaika olisi hyvä olla vajaa tunnin, sisältäen esittelyn ja mahdollisuuden kyselyihin sekä erillishaastatteluihin. Tilaisuuksiin valmistaudutaan huolellisesti. 4.9 Tapahtumat ja muut yleisötilaisuudet Tapahtumat ja yleisötilaisuudet ovat hyvä mahdollisuus vuorovaikutteiseen viestintään virka- ja luottamushenkilöiden ja kaupunkilaisten kesken. Asioista voidaan saada ja antaa tietoa myös muualla kuin virallisissa paikoissa. Järjestäjän ja keskustelijoiden on syytä ennakolta varautua ja valmistautua tilaisuuteen Näyttelyt, messut, videot ja kalvosarjat Näyttelyissä ja messuilla on hyvä käyttää markkinointiviestintää ja sitä kautta hyödyntää tilaisuus. Visuaalisen yhtenäisesti laaditut esitteet, videot ja kalvosarjat ovat hyviä viestintävaihtoehtoja oikeassa paikassa. Sovitut osallistujat huolehtivat kokonaisuudesta Puhelinluettelo ym. luettelot Kaikki yhteystiedot on pidettävä ajan tasalla, jotta niiden perusteella voidaan tavoittaa haluttu henkilö ensimmäisellä yrittämällä. Luettelot pysyvät parhaiten ajan tasalla sähköisessä muodossa. Monet ihmiset käyttävät edelleen ensisijaisesti puhelinta asioinnissa Valtuuston ja ympäristöterveyslautakunnan kokoukset Kaupunginvaltuuston kokoukset ovat julkisia, ellei valtuusto toisin päätä. Lautakunnan kokoukset voidaan pitää osittain julkisina, jos lautakunta niin haluaa. 9

10 5. ULKOISEN VIESTINNÄN PERIAATTEISTA 5.1 Kokkolan kaupungin ulkoisen viestinnän visio Kaupungin viestintästrategiassa määritellään ulkoisen viestinnän visio seuraavasti: Kokkolan kaupunki on aktiivinen viestijä, joka viestinnällään antaa asukkailleen ja alueen muille toimijoille riittävän ja oikea-aikaisen tiedon kaupungin palveluista ja kehittämisestä. Jatkuvaan vuorovaikutukseen perustuva ulkoinen viestintä kannustaa asukkaita osallisuuteen ja eri sidosryhmiä yhteistyöhön kaupungin kehittämisstrategian toteuttamiseksi. Kokkolan kaupungin ulkoisen viestinnän painopistealueita ovat viestinnän vuorovaikutteisuuden lisääminen, palvelu- ja talousviestinnän kehittäminen, sähköisen viestinnän kehittäminen sekä kriisi- ja erityistilanneviestinnän kehittäminen. 5.2 Tärkeimmät ulkoisen viestinnän keinot ja kanavat Voimakkaimmin kaupungin ulkoisen viestinnän kanavista kehittynee lähivuosina sähköinen verkkoviestintä. Kaupungin internetpalvelujen ja -asioinnin lisäksi ovat keskeisessä asemassa myös suoran vuorovaikutuksen keinot, kuten erilaiset kuulemistilaisuudet ja keskustelufoorumit. Joukkoviestinnässä kaupunki jatkaa toimintaansa asukkaiden tavoittamisen kannalta keskeisten tiedotusvälineiden kuten paikallisten ja alueellisten sanomalehtien sekä radion ja television kautta. Kaupungin omassa tiedottamisessa jatketaan kokkola.fi -tiedotuslehden kehittämistä. Merkittävin osa kuntia koskevista tiedoista välittyy kuntalaisille edelleen tiedotusvälineiden kautta. Liitteeseen 2 on koottu Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon käyttämät tiedotusvälineet; niiden lisäksi ympäristöterveydenhuollon asioista tulee tiedottaa muiden yhteistoiminta-alueen kuntien paikallislehtiä. Tiedotusvälineille tulee antaa tietoa aktiivisesti, nopeasti ja luotettavasti ja yhteydenottopyyntöihin on vastattava välittömästi. Myös kielteisistä asioista on tiedotettava. Tiedotusvälineet voivat esittää kriittisiä mielipiteitä ja arvostella kaupungin tai ympäristöterveydenhuollon toimintaa. Tämä on osa hallinnon julkisuutta. Kritiikki ei saa vaikuttaa tiedotusvälineiden tasapuoliseen palveluun. Tiedot on annettava samanaikaisesti ja samansisältöisinä kaikille tiedotusvälineille. Kunnallisen päätöksenteon ja toiminnan uutisointi on maksutonta, toimituksellista aineistoa. Ilmoitukset ja mainokset sen sijaan ovat maksullisia. Käyttökelpoisin tapa tiedottaa kaupungin asioista on laatia selkeä tiedote, jossa on lisätietojen antaja yhteystietoineen, merkittävistä asioista järjestetään tiedotustilaisuus, johon kutsutaan tiedotusvälineiden edustajia. Toimittajat voivat vapaasti valita haastateltavan. Hänen on hyvä pitäytyä omalla vastuualueellaan ja ohjata kysymään tietoa siltä, joka asian tuntee parhaiten. Haastatellun on oikeus saada etukäteen tarkastettavakseen tiedotusvälineen laatima haastattelu siltä osin kuin se perustuu hänen lausuntoihinsa. Hyvän tavan mukaista ei ole korjailla jälkikäteen esittämiään mielipiteitä. Jo tehtyä haastattelua ei ole mahdollista perua. Nimimerkillä julkaistuihin yleisönosastokirjoituksiin ei pääsääntöisesti vastata. Ympäristöterveydenhuoltoa koskevissa asioissa harkintavalta on terveysvalvonnan johtajalla. Jos kirjoituksissa on suoria kysymyksiä tai virheellisyyksiä, asiaan voi vastata myös tiedotteella, joka toimitetaan tiedotusvälineille. Tiedotusvälineissä esiintyvät virheet ja harhaanjohtavat tiedot on syytä oikaista. 10

11 5.3 Ympäristöterveydenhuollon tärkeimmät ulkoisen viestinnän kohderyhmät Ympäristöterveydenhuollon ulkoisen viestinnän kohderyhmiin kuuluvat mm. yhteistoiminta-alueen kunnat, kuntien asukkaat, yritykset ja muut yhteisöt, aluehallintovirasto (AVI), keskusvirastot (Evira, Tukes, Valvira), ministeriöt (MMM, STM, TEM) sekä paikalliset ja alueelliset tiedotusvälineet. 6. SISÄISEN VIESTINNÄN PERIAATTEISTA 6.1 Kokkolan kaupungin sisäisen viestinnän visio Kaupungin viestintästrategiassa määritellään sisäisen viestinnän visio seuraavasti: Kokkolan kaupungin kaikkiin suuntiin avoin sisäinen viestintä tukee kaupungin organisaation kehittymistä, sisäistä osallisuutta sekä palvelujen tehokkuutta ja vaikuttavuutta. Kaupungin toiminnan kannalta keskeinen, elävä sisäinen viestintä tiivistää henkilöstön yhteenkuuluvuutta ja parantaa koko kaupunkiorganisaation henkeä. Sisäisen viestinnän järjestelyissä ja toteutuksessa huomioidaan kaupungin henkilöstöstrategiassa esitetyt viestinnän tavoitteet. Kaupungin sisäisen viestinnän kehittämisessä painopistealueita ovat verkkoviestintä, projektinhallintayhteistyön kehittäminen, henkilöstön osallistuminen ja rekrytoinnin kehittäminen. Sisäinen viestintä on keskeinen osa kaupungin henkilöstöhallintoa, jonka tavoitteet esitellään tarkemmin kaupungin henkilöstöstrategia Henkselissä. Kuluvan strategiakauden aikana kiinnitetään erityisesti huomiota kaupungin työnantajamaineen hallintaan ja kehittämiseen. Työnantajamaineen merkitys korostuu erityisesti henkilöstön rekrytoinnissa ja sitouttamisessa. 6.2 Viestintä henkilöstölle Yleissopimus yhteistoimintamenettelystä ohjaa sisäisen tiedottamisen periaatteita Kokkolan kaupungin ja henkilöstön välillä. Sisäinen viestintä täydentää yhteistoimintamenettelyä. Hallintojohtajan ja päälliköiden tehtävä on hoitaa sisäistä viestintää, tiedottaa henkilöstölle suunnitelluista toiminnan muutoksista ja muista henkilökunnan asemaan vaikuttavista asioista. Myös esimies ja jokainen työyhteisön jäsen on vastuussa sisäisestä viestinnästä. Sisäinen viestintä on osa johtamisjärjestelmää sekä tiedon kahdensuuntaista kulkua, alhaalta ylöspäin ja ylhäältä alaspäin. Erityisen tärkeää on tiedotuksen oikea-aikaisuus ja työyhteisöjen sisäinen tiedonkulku. Sisäistä viestintää hoidetaan tekemällä tavoitteet ja työnjaot selviksi, perehdyttämällä, kehityskeskusteluilla, tiedottamalla sähköpostin, intranetin, ilmoitustaulun sekä työpaikkakokousten, henkilökunnan tiedotustilaisuuksien ja henkilökohtaisten tapaamisten kautta sekä pitämällä tiedotustilaisuus henkilökunnalle lautakuntien kokousten jälkeen. Huolehditaan myös siitä, että poissaolevat saavat samat tiedot myöhemmin kirjallisina. Keskeisistä asioista viestitään tehokkaimmin suullisesti työpaikkakokouksissa ja henkilöstön tiedotustilaisuuksissa. Viesti toistetaan kirjallisena. Hyvä sisäinen tiedonkulku on välttämätöntä tuloksekkaalle toiminnalle ja työn laadun kehittämiselle. Toimintaa kehitetään yhdessä henkilöstön kanssa. Henkilöstöä on tärkeä kannustaa tuomaan esiin palvelutoiminnan yhteydessä saatua asiakaspalautetta ja kehittämisideoita. Sisäisessä tiedottamisessa tulee ottaa esille myös hankalat asiat, joista ollaan eri mieltä. Muutostilanteiden johtaminen edellyttää avoimuutta ja vuorovaikutusta. Tiedon salaaminen synnyttää huhuja ja epätietoisuutta sekä huonontaa työyhteisöjen henkeä. 11

12 Toimiva sisäinen viestintä kannustaa avoimuuteen ja keskusteluun. Se edellyttää hyviä esimiestaitoja, vuorovaikutusta ja tiedonkulkua. Sille on hyvä asettaa vuosittain määrälliset ja laadulliset tavoitteet. Määrälliseksi tavoitteeksi voidaan asettaa esimerkiksi sisäisen tiedotteen säännöllinen ilmestyminen intranetissä. Laadulliseksi tavoitteeksi voidaan asettaa avoimen ja aktiivisen keskustelun lisääminen. 6.3 Viestintä luottamushenkilöille Luottamushenkilöille annetaan tietoja päätettäväksi tulevista asioista ajoissa ja aktiivisesti. Luottamushenkilöt saavat toisaalta tietoa myös kuntien asukkailta ja muilta sidosryhmiltä; tämä tieto on tärkeää päätöksenteossa. Luottamus- ja virkahenkilöiden tiivis, molemminpuolinen viestintä mahdollistaa päätöksenteon monipuolisten tietojen perusteella. Ympäristöterveyslautakunnan esityslistat ovat keskeinen viestinnän muoto yhteistoiminta-alueen kuntiin päin. Taustatiedon hankinnassa luottamushenkilöiden oma aktiivisuus on ratkaiseva. Virkahenkilöt hankkivat tarvittaessa tietoa luottamushenkilöille. Tietoa voi saada lisää kutsumalla asiantuntijoita kokouksiin. 6.4 Luottamushenkilöiden viestintä Valtuusto luo edellytykset kaupunkilaisten osallistumiselle ja avoimelle vuorovaikutukselle. Hallitus päättää kaupungin tiedotusperiaatteista sekä tiedostusvastuun jaosta eri toimielimissä. Ympäristöterveyslautakunta voi pitää kokouksia osittain avoimina ja näin saada luottamushenkilöitä ja päätettäviä asioita tutuiksi kuntalaisille. Luottamushenkilöiden vuorovaikutus asukkaiden kanssa muodostaa hyvän kanavan päättäjille, lisää päättäjien tunnettuutta ja saavutettavuutta. He voivat omalla toiminnallaan lisätä asukkaiden mielenkiintoa ja tietämystä. Tulevaisuudessa henkilökohtaisten verkostojen arvioidaan olevan yhä keskeisempi vallankäytön kanava. Luottamushenkilöillä on julkinen rooli ja myös tiedotusvälineet ovat kiinnostuneita heidän näkemyksistään. 6.5 Sisäisen viestinnän kanavat Sisäisen viestinnän kanavia ovat osallistuva johtaminen ja sen menetelmät, henkilöstötiedote Pikkutynnyri, muut tiedotteet, kaupungin sisäinen intranet-verkko, YT-toiminta sekä suora viestintä, johon kuuluvat erilaiset kokoukset sekä info- ja keskustelutilaisuudet. Viestintäkanavista erityisen kehittämisen kohteena on verkkoviestintä. Kaupungin intranet-palvelun kehittämisen lisäksi käynnistetään konsernitason extranet-palvelun suunnittelu. 7. KRIISIVIESTINNÄN PERIAATTEISTA Kriisiviestintä on tehostettua viestintää poikkeuksellisessa tilanteessa, joka uhkaa ihmisiä, toimintaa tai mainetta. Nopea tiedonkulku on tärkeä osa kriisitilanteen hoitamista, ja viestintä oleellinen osa kriisitilanteen johtamista. Vastuu tiedottamisesta on aina tilannetta johtavalla toimijalla tai viranomaisella. Kriisiviestinnän on oltava nopeaa, selkeää, luotettavaa ja avointa. Se ei saa lietsoa paniikkia, mutta ei myöskään vähätellä ongelmia. Tiedotus on kohdennettava oikein, jotta tieto varmasti saavuttaa kohderyhmän. Kriisiviestintään varaudutaan normaaliajan erityistilanteissa ja valmiuslain mukaisissa poikkeusoloissa. Ympäristöterveydenhuollon erityistilanteita ovat esim. ruokamyrkytys- ja vesiepidemiat. Valmiuslain mukaisia poikkeusoloja aiheutuu suuronnettomuudesta, taloudellisesta krii- 12

13 sistä, sodasta tai sodan uhasta, Suomen rajojen ulkopuolella sattuneesta erityisestä tapahtumasta, jos siitä voi aiheutua vakavaa vaaraa kansallisen olemassaolon tai hyvinvoinnin perusteille. Onnettomuustilanteissa tiedotusvastuu kuuluu pelastustöitä johtavalle viranomaiselle. Kriisiolojen viestintää johtaa kaupunginjohtaja ja johtoryhmä. Tiedotuksen on oltava aktiivista, asiallista, keskitettyä, nopeaa ja organisoitua. Kokkolan kaupunki tiedottaa poikkeusoloissakin oman toimialansa asioista. Kaupungin on tiedotuksessaan huomioitava yhteistoiminta aluehallintoviranomaisen, naapurikuntien, paikallisten sotilasviranomaisten ja tiedotusvälineiden kanssa. Jos tiedotusvälineiden normaali toiminta keskeytyy, kunnan on tiedotettava suoraan kaupunkilaisille. Laajoista sähkö- ja vesikatkoksista on tiedotettava aluehälytyskeskukselle, joka tarvittaessa tiedottaa edelleen yleisölle ja tiedotusvälineille. Painopisteen tulee olla suuremman vaaran torjumisessa, inhimillisissä arvoissa ja korvaavista palveluista tiedottamisessa. Valtioneuvosto antaa tarkemmat ohjeet tiedottamisesta onnettomuus- ja vaaratilanteissa. Aluehallintovirastossa suunnittelua ja toimintaa koordinoi pelastustoimi, joka erityistilanteessa tarvittaessa hälyttää alueen ympäristöterveydestä ja tartuntataudeista vastaavat viranhaltijat. Kunnan ympäristöterveydenhuollon tehtävät erityistilanteissa (STM 2006): 1. arvioida erityistilanteen aiheuttamat terveyshaitat, tehdä päätöksiä terveyshaitan ehkäisemiseksi/poistamiseksi (esim. vedenjakelun keskeyttäminen, elintarvikkeen poisto markkinoilta, koulun sulkeminen, alueelta poistuminen) 2. tiedottaa erityistilanteesta nopeasti ja totuudenmukaisesti valmius oltava 3. koko väestöä, huoneistoa, aluetta tai yksilöä koskevaan tiedottamiseen, samoin tiedotusvälineille, omalle organisaatiolle, yhteistyötahoille, naapurikunnille jne. jaettavan informaation antamiseen 4. avustaa muita viranomaisia päätöksenteossa (pelastustoimi, poliisi, ympäristönsuojelu, terveydenhuolto jne.) 5. huolehtia tilanteen ja ympäristön seurannasta terveydelliseltä kannalta (esim. tarkkailuvelvoite vedenottamolle, sairastavuuden seuranta, epidemialähteen etsiminen) 6. tehdä johtopäätöksiä ja antaa määräyksiä erityistilanteiden toistumisen välttämiseksi (pysyväismääräysten antaminen, lupaehtojen muuttaminen, valvonnan tehostaminen). Kenelle tiedotetaan? (Lähde: STM 2006) Yleisö (= alueen kuntien asukkaat) Ihmisistä huolehtivat/hoitavat tahot (päiväkodit, koulut, vanhainkodit, palvelutalot, laitokset, sairaalat) Toiminnasta vastaavat viranomaiset Joukkoviestimet Naapurikunnat Yritykset Elintarvikkeiden alkutuottajat Tiedottamisen sisältö: (Lähde: STM 2006) Mitä on tapahtunut Missä se tapahtui Milloin se tapahtui Mitä seurauksia tapahtumasta on väestölle Miten yksittäisen kuntalaisen tulee toimia Kuinka kauan tilanteen arvioidaan kestävän Mitä viranomaiset tekevät tilanteen hoitamiseksi Mistä saa lisätietoja (esim. onko syytä kuunnella radiota) Kuntaliitto on julkaissut uuden kriisiviestintäoppaan: Varaudu. Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa esittelee kriisiviestinnän toimintaperiaatteet ja käytännön oh- 13

14 jeet. Oppaassa on ohjeita sekä sisäiseen että ulkoiseen viestintään. Mukana on käytännön malleja mm. kriisitiedotteen ja verkkosivujen tekemiseksi sekä linkkejä tuoreisiin käytännön ohjeisiin. Opasta voi tilata painettuna Kuntaliiton kirjakaupasta. Kriisiviestintäkoulutus on tarpeen aika ajoin. Ympäristöterveydenhuollon erityistilanteisiin varautumisesta on julkaistu opas vuonna Erityistilanteita ja kriisiviestintää varten on laadittu myös sektorikohtaisia ohjeita, mm. seuraavia: Valviran Talousveden laadun turvaaminen erityistilanteissa ( päivitetty): Vesi- ja viemärilaitosyhdistyksen julkaisema vesilaitosten kriisiviestintäohje ja mallilomakkeet: Elintarviketurvallisuusviraston internetsivuilla on selvitysilmoituslomake sekä elintarvike- ja talousvesivälitteisen epidemian raportointiohjeet (ns. mallirapo Elintarvike- ja talousvesivälitteisen epidemian epäilyilmoitus tehdään alkaen sähköisesti. Palvelu löytyy www-osoitteesta https://palvelut2.evira.fi/rymy/ Epäilyilmoituksen tekemiseen kunta ei tarvitse käyttäjätunnusta. Omien ilmoitusten katseluun ja selvitysilmoituksen tekemiseen tarvittavan käyttäjätunnuksen kunta saa Evirasta. Epäilyilmoitus tehdään aina jos 1) kyseessä on laitoksessa esiintyvä epidemia (koulu, päiväkoti, sairaala ym.) 2) on perusteltua aihetta epäillä kaupallista elintarviketta tartunnan lähteeksi 3) on perusteltua aihetta epäillä ravintolassa saadun ruokamyrkytyksen johtuvan laajalle levinneestä raaka-aine-erästä 4) tapauksia on enemmän kuin viisi Jos kyseessä on perhe-epidemia, tehdään ilmoitus vain, jos on perusteltua aihetta epäillä kaupallista elintarviketta tartunnan lähteeksi, jos epäillään botulismia tai ilmoittamiseen on muita erityisiä perusteita. Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) infektioepidemiologian osasto on epidemioiden selvityksen valtakunnallinen konsultaatio- ja koordinaatioyksikkö, jota voi konsultoida kaikkien epidemioiden yhteydessä, mutta etenkin, jos sairastuneita on paljon, tauti vakava, epidemia usean kunnan alueella tai epidemiaan liittyy ulkomaisia yhteyksiä. THL:n internetsivuilta löytyy tietoa ja lomakkeita: Epäilyilmoitusohjeet.pdf Epidemiaepäilyilmoitus-verkkolomake.pdf Mikrobiologiset tutkimukset vatsatautiepidemian selvittämiseksi toimenpideohje.pdf Kuluttajavirasto on antanut kesäkuussa 2006 ohjeen kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuutta koskevan lainsäädännön soveltamisalaan kuuluvien erityistilanteiden hoitamiseksi kunnissa (Erityistilanteet kunnan tuoteturvallisuusvalvonnassa. Kuluttajaviraston julkaisusarja 1/2006). Erityistilanne voi olla kuluttajapalvelun suorittamiseen liittyvä vakava onnettomuus tai äkillisesti ilmenevä kulutustavaraan liittyvä vaaratekijä. Erityistilanteet kunnan tuoteturvallisuusvalvonnassa.pdf STM on julkaissut vuonna 2006 Sosiaali- ja terveydenhuollon varautuminen erityistilanteisiin - nimisen esitteen (Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2006:5), jossa käsitellään myös ympäris- 14

15 töterveydenhuollon tehtäviä. 8. MARKKINOINTIVIESTINNÄN PERIAATTEISTA Markkinointiviestinnän päävastuu on Kokkolan kaupungin kehitysjohtajalla. Viestinnän päätoimijoita ovat elinkeinotoimi ja kaupungin matkailuorganisaatio. Yritysviestinnän kehittämishankkeesta vastaa kehitysjohtaja, päätoimijana on kaupungin elinkeinotoimi sekä Kokkolanseudun Kehitys Oy. Kaupungin maineenhallintatyöstä vastaa hallintojohtaja ja päätoimijana hankkeessa on hänen alaisuudessaan toimiva viestintätyöryhmä. (Kokkolan kaupungin viestintästrategia) Markkinointiviestinnän tulee olla tietoista, tavoitteellista, suunnitelmallista ja asukkaita kuuntelevaa. Viestinnän kohteet pitää tuntea ja toimenpiteet suunnata oikeille kohderyhmille. Viestinnän tehtävänä on ennen kaikkea ympäristöterveydenhuollon palveluiden tunnetuksi tekeminen. Markkinointiviestinnän tavoitteena on antaa uskottava, todellinen ja positiivinen kuva palveluista ja toiminnasta. Koko organisaation tulee sisäistää, sitoutua ja pyrkiä toteuttamaan tavoitetta. Viestinnän visuaalisuudella luodaan viestinnälle ulkoinen yhtenäisyys ja tunnettuus. Visuaalinen ilme sisältää sen, mitä näkyy ulospäin painotuotteissa (mm. esitteet ja lomakkeet), verkkoviestinnässä, kylteissä, opasteissa, kuulutuksissa, mainoksissa ja messuilla. Visuaalisuutta lisätään käyttämällä yhtenäisyyttä, käytetään Kokkolan vaakunaa, kaupungin ja toimialan nimeä ja toimialan sisällä tiettyä hyvää visuaalista linjaa, joka on toimialakohtainen. Yhteisellä graafisella ohjeella päästään viestinnän visuaaliseen yhtenäisyyteen. 9. VIESTINNÄN SEURANTA JA ARVIOINTI Kokkolan kaupungin viestintäryhmä arvioi vuosittain kaupungin ulkoisen viestinnän tilaa ja pohtii viestinnän kehittämislinjoja. Apuna ryhmällä on mm. kaupungin kotisivujen palautekanava, jonka kautta kuntalaiset voivat kommentoida kaupungin viestintää. Strategiakauden lopussa viestinnän kehittymistä mitataan kuntalaiskyselyllä. (Kokkolan kaupungin viestintästrategia) Sisäisen viestinnän kehittämishankkeiden onnistumista mitataan strategiakauden lopussa henkilöstölle järjestettävällä kyselyllä. Sisäisen viestinnän edistymisen vuosittaisesta seurannasta ja strategiakauden loppuarvioinnista vastaa henkilöstöyksikkö. (Kokkolan kaupungin viestintästrategia) Arvioinneissa voidaan käyttää apuna Kuntaliiton kehittämää KISA-arviointimallia. LÄHTEET Kiuru, L Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen perustamissuunnitelma Kokkolan kaupungin internetsivut Kokkolan kaupungin viestintästrategia (Hyväksytty ) STM Sosiaali- ja terveydenhuollon varautuminen erityistilanteisiin. Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2006:5. Suomen Kuntaliiton internetsivut Suomen Kuntaliitto Kuntien viestintäopas. Viestintä > Kuntien viestintä > Kuntien viestintäopas 15

16 Liite 1. Kuntaviestinnän keskeisimmät säädökset Suomen perustuslaki 2 2 mom. Kansanvaltaisuus ja oikeusvaltioperiaate Kansanvaltaan sisältyy yksilön oikeus osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnan ja elinympäristönsä kehittämiseen. 12 Sananvapaus ja julkisuus Jokaisella on sananvapaus. Sananvapauteen sisältyy oikeus ilmaista, julkaista ja vastaanottaa tietoja, mielipiteitä ja muita viestejä kenenkään ennakolta estämättä. Viranomaisten hallussa olevat asiakirjat ja muut tallenteet ovat julkisia, jollei niiden julkisuutta ole välttämättömien syiden vuoksi lailla erikseen rajoitettu. Jokaisella on oikeus saada tieto julkisesta asiakirjasta ja tallenteesta. Julkisuuslaki 5 Viranomaisen asiakirja Asiakirjalla tarkoitetaan tässä laissa kirjallisen ja kuvallisen esityksen lisäksi sellaista käyttönsä vuoksi yhteen kuuluviksi tarkoitetuista merkeistä muodostuvaa tiettyä kohdetta tai asiaa koskevaa viestiä, joka on saatavissa selville vain automaattisen tietojenkäsittelyn tai äänen- tai kuvantoistolaitteiden taikka muiden apuvälineiden avulla. Viranomaisen asiakirjalla tarkoitetaan viranomaisen hallussa olevaa asiakirjaa, jonka viranomainen tai sen palveluksessa oleva laatinut taikka joka on toimitettu viranomaiselle asian käsittelyä varten tai muuten sen toimialaan tai tehtäviin kuuluvassa asiassa. Viranomaisen laatimana pidetään myös asiakirjaa, joka on laadittu viranomaisen antaman toimeksiannon johdosta, ja viranomaiselle toimitettuna asiakirjana asiakirjaa, joka on annettu viranomaisen toimeksiannosta tai muuten sen lukuun toimivalle toimeksiantotehtävän suorittamista varten. Viranomaisen asiakirjana ei pidetä 5 momentissa säädetyin poikkeuksin: 1. viranomaisen palveluksessa olevalle tai luottamushenkilölle hänen muun tehtävänsä tai asemansa vuoksi lähetettyä kirjettä tai muuta asiakirjaa; 2. viranomaisen palveluksessa olevan tai viranomaisen toimeksiannosta toimivan laatimia muistiinpanoja taikka sellaisia luonnoksia, joita laatija ei ole vielä antanut esittelyä tai muuta asian käsittelyä varten; 3. viranomaisen sisäistä koulutusta, tiedonhakua tai muuta niihin verrattavaa sisäistä käyttöä varten hankittuja asiakirjoja; 4. asiakirjaa, joka on annettu viranomaiselle yksityisen lukuun suoritettavaa tehtävää varten tai laadittu sen suorittamiseksi 5. viranomaiselle löytötavarana jäänyttä tai toimitettua asiakirjaa. Lakia sovelletaan viranomaisissa työskentelevien sekä viranomaisten ja niiden lukuun toimivien yksityisten ja yhteisöjen välisiä neuvotteluja, yhteydenpitoa ja muuta niihin verrattavaa viranomaisten sisäistä työskentelyä varten laadittuihin asiakirjoihin vain, jos asiakirjat sisältävät sellaisia tietoja, että ne arkistolainsäädännön mukaan on liitettävä arkistoon, viranomainen voi määrätä, että tietoja niistä saa antaa vain viranomaisen luvalla. 16

17 6 Viranomaisen laatiman asiakirjan julkiseksi tuleminen Viranomaisen laatima asiakirja tulee julkiseksi, jollei asiakirjan julkisuudesta taikka salassapidosta tai muusta tietojen saantia koskevasta rajoituksesta tässä tai muussa laissa säädetä, seuraavasti: 1. jatkuvasti ylläpidettävän diaarin ja muun luettelon merkintä, kun se on tehty; syyttäjän diaaritiedot epäillyistä tulevat julkisiksi vasta, kun epäiltyä koskeva haastehakemus tai syyttäjän haaste on allekirjoitettu tai sitä vastaavalla tavalla varmennettu taikka kun virallinen syyttäjä on päättänyt jättää syytteen nostamatta tai kun asia on jätetty sikseen; 2. tarjous-, selvitys- ja lausuntopyyntö sekä esitys, ehdotus, aloite, ilmoitus tai hakemus liiteasiakirjoineen muissa kuin 3 ja 4 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa, kun se on allekirjoitettu tai sitä vastaavalla tavalla varmennettu; 3. hankintaa ja urakkaa samoin kuin muuta tarjousten perusteella ratkaistavaa oikeustointa koskeva tarjouksen täydennyspyyntö ja tarjousasian käsittelyä varten laaditut selvitykset ja muut asiakirjat, kun sopimus asiassa on tehty; 5. tutkimus ja tilasto sekä niihin verrattavissa oleva yleisesti merkittävän ratkaisun tai suunnitelman esillä olevia vaihtoehtoja, niiden perusteita ja vaikutuksia kuvaava itsenäisen kokonaisuuden muodostava selvitys, silloinkin kun se liittyy muuten keskeneräiseen asiaan, kun se on valmis käyttötarkoitukseen; 6. pöytäkirja, sen se tarkastuksen jälkeen on allekirjoitettu tai sitä vastaavalla tavalla varmennettu, jollei sitä ole laadittu asian valmistelemiseksi tai viranomaisen sisäistä työskentelyä varten; 7. tuomioistuimen päätös ja tuomio, kun ratkaisu on annettu tai kuse on asianosaisen saatavissa; 8. päätös, lausunto, toimituskirja ja viranomaisen sopimusosapuolena tekemä ratkaisu sekä niiden käsittelyä varten viranomaisessa laaditut muistiot, pöytäkirjat ja muut kuin 1 3 sekä 5 7 kohdassa tarkoitetut asiakirjat, kun päätös, lausunto, toimituskirja tai sopimus on allekirjoitettu tai sitä vastaavalla tavalla varmennettu; 9. muu kuin 1 3 sekä 5 8 kohdassa tarkoitettu asiakirja, kun asia, jota se koskee, on siinä viranomaisessa käsitelty loppuun. Komiteamietintö, selvitys tai muu vastaava, yleiseen jakeluun tarkoitettu asiakirja tulee 1 momentista poiketen julkiseksi, kun se on viranomaisen hallussa jakelua varten. Jos asiassa annetaan toimituskirja tai muu asiakirja, viranomaisen on huolehdittava mahdollisuuksiensa mukaan tarvittaessa siitä, että asianosainen voi saada asiakirjan sisällöstä tiedon ennen sen julkiseksi tulemista. 7 Viranomaiselle toimitetun asiakirjan julkiseksi tuleminen Viranomaiselle asia käsittelyä varten tai muuten sen toimialaan tai tehtäviin kuuluvassa asiassa toimitettu asiakirja tulee julkiseksi, kun viranomainen on sen saanut, jollei asiakirjan julkisuudesta taikka salassapidosta tai muusta tietojen saantia koskevasta rajoituksesta tässä tai muussa laissa säädetä. Asiantuntijalausunnot ja muut sellaiset asiakirjat, jotka on päätetty avata tiettynä ajankohtana tai tietyn määräajan jälkeen, tulevat 1 momentissa tarkoitetuin rajoituksin julkisiksi, kun ne avataan. Viranomaiselle toimitetut hankinta-, urakka- j muut tarjouskilpailun perusteella ratkaistavaa oikeustointa koskevat tarjoukset tuleva 1 momentissa mainituin rajoituksin julkisiksi vasta, kun sopimus on tehty. Asiakirja, jonka sisältö on saatavissa selville vain apuvälinein, tulee julkiseksi, jollei salassapitosäännöksistä tai muista tietojen saantia koskevista rajoituksista muuta johdu, aikaisintaan silloin, kun se on viranomaisen tai tämän lukuun toimivan käytettävissä. 9 Tiedonsaanti julkisesta asiakirjasta 17

18 Jokaisella on oikeus saada tieto viranomaisen asiakirjasta, joka on julkinen. Tiedon antaminen asiakirjasta, joka 6 ja 7 :n mukaan ei ole vielä julkinen, on viranomaisen harkinnassa. Harkinnassa on otettava huomioon, mitä 17 :ssä säädetään. 10 Tiedonsaanti salassa pidettävästä asiakirjasta Salassa pidettävästä viranomaisen asiakirjasta tai sen sisällöstä saa antaa tiedon vain, jos niin erikseen tässä laissa säädetään. Kun vain osa asiakirjasta on salassa pidettävä, tieto on annettava asiakirjan julkisesta osasta, jos se on mahdollista niin, ettei salassa pidettävä osa tule tietoon. 20 Viranomaisen velvollisuus tuottaa ja jakaa tietoa Viranomaisen on edistettävä toimintansa avoimuutta ja tässä tarkoituksessa tarvittaessa laadittava oppaita, tilastoja ja muita julkaisuja sekä tietoaineistoja palveluistaan, ratkaisukäytännöistään sekä yhteiskuntaoloista ja niiden kehityksestä toimialallaan. Laatimisvelvollisuuden tarvetta arvioitaessa on otettava huomioon, missä määrin viranomaisen toiminnasta on saatavissa tietoja asiakirjojen julkisuuden avulla tai yleisen tilastotuotannon perusteella. Viranomaisen on tiedotettava toiminnastaan ja palveluistaan sekä yksilöiden ja yhteisöjen oikeuksista ja velvollisuuksista toimialaansa liittyvissä asioissa. Viranomaisten on huolehdittava siitä, että yleisön tiedonsaannin kannalta keskeiset asiakirjat tai niitä koskevat luettelot ovat tarpeen mukaan saatavissa kirjastoissa tai yleisissä tietoverkoissa taikka muilla yleisön helposti käytettävissä olevilla keinoilla. 22 Asiakirjasalaisuus Viranomaisen asiakirja on pidettävä salassa, jos se tässä tai muussa laissa on säädetty salassa pidettäväksi tai jos viranomainen lain nojalla on määrännyt sen salassa pidettäväksi taikka jo se sisältää tietoja, joista on lailla säädetty vaitiolovelvollisuus. Salassa pidettävää viranomaisen asiakirjaa tai sen kopioita tai tulostetta siitä ei saa näyttää eikä luovuttaa sivulliselle eikä antaa sitä teknisen käyttöyhteyden avulla tai muulla tavalla sivullisen nähtäväksi tai käytettäväksi. 23 Vaitiolovelvollisuus ja hyväksikäyttökielto Viranomaisen palveluksessa oleva samoin kuin luottamustehtävää hoitava ei saa paljastaa asiakirjan salassa pidettävää sisältöä tai tietoa, joka asiakirjaan merkittynä olisi salassa pidettävä, eikä muutakaan viranomaisessa toimiessaan tietoonsa saamaa seikkaa, josta lailla on säädetty vaitiolovelvollisuus. Vaitiolovelvollisuuden piiriin kuuluvaa tietoa ei saa paljastaa senkään jälkeen, kun toiminta viranomaisessa tai tehtävän hoitaminen viranomaisen lukuun on päättynyt. Mitä 1 momentissa säädetään, koskee myös sitä, joka harjoittelijana tai muutoin toimii viranomaisessa taikka toimii viranomaisen toimeksiannosta tai toimeksiantotehtävää hoitavan palveluksessa taikka joka on saanut salassa pidettäviä tietoja lain tai lain nojalla annetun luvan nojalla, jollei laista tai sen nojalla annetusta luvasta muuta johdu. Asianosainen, hänen edustajansa tai avustajansa ei saa ilmasta sivullisille asianosaisasemansa perusteella saatuja salassa pidettäviä tietoja, jotka koskevat muita kuin asianosaista itseään. Edellä 1 tai 2 momentissa tarkoitettu henkilö ei saa käyttää salassa pidettäviä tietoja omaksi taikka toisen hyödyksi tai toisen vahingoksi. Asianosainen, hänen edustajansa tai avustajansa saa kuitenkin käyttää muita kuin asianosasta itseään koskevia tietoja, kun kysymys on sen oikeuden, edun 18

19 tai velvollisuuden hoitamista koskevasta asiasta, johon asianosaisen tiedonsaantioikeus on perustunut. Kuntalaki 27 Osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet Valtuuston on pidettävä huolta siitä, että kunnan asukkailla ja palveluiden käyttäjillä on edellytykset osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan. Osallistumista ja vaikuttamista voidaan edistää erityisesti: 1. valitsemalla palvelujen käyttäjien edustajia kunnan toimielimiin; 2. järjestämällä kunnan osa-aluetta koskevaa hallintoa; 3. tiedottamalla kunnan asioista ja järjestämällä kuulemistilaisuuksia; 4. selvittämällä asukkaiden mielipiteitä ennen päätöksen tekoa; 5. järjestämällä yhteistyötä kunnan tehtävien hoitamisessa; 6. avustamalla asukkaiden oma-aloitteista asioiden hoitoa, valmistelua ja suunnittelua; sekä 7. järjestämällä kunnallisia kansanäänestyksiä 29 Tiedottaminen Kunnan on tiedotettava asukkailleen kunnassa vireillä olevista asioista, niitä koskevista suunnitelmista, asioiden käsittelystä, tehdyistä ratkaisuista ja niiden vaikutuksista. Kunnan on laadittava tarvittaessa katsauksia kunnan palveluja, taloutta, ympäristönsuojelua ja maankäyttöä koskevista asioista. Asukkaille on myös tiedotettava, millä tavoin asioista voi esittää kysymyksiä ja mielipiteitä valmistelijoille ja päättäjille. Milloin kunnan tehtävä on annettu yhteisön tai säätiön hoidettavaksi, kunnan on sopivin tavoin tiedotettava asukkailleen yhteisön ja säätiön toiminnasta. 32 Kunnan luottamushenkilöt Kunnan luottamushenkilöitä ovat valtuutetut ja varavaltuutetut, kunnan toimielimiin valitut jäsenet, kunnan kuntayhtymän toimielimiin valitsemat jäsenet sekä muut kunnan luottamustoimiin valitut henkilöt. Tehtävänsä perusteella kunnan toimielimen jäseneksi valittu kunnan viranhaltija tai työntekijä ei kuitenkaan ole kunnan luottamushenkilö. Luottamushenkilön tulee edistää kunnan ja sen asukkaiden parasta sekä toimia luottamustehtävässään arvokkaasti tehtävän edellyttämällä tavalla. Luottamushenkilön tai henkilön, joka on ehdolla muuhun luottamustoimeen kuin valtuutetuksi, on valtuuston tai asianomaisen toimielimen pyynnöstä esitettävä selvitys seikoista, joilla voi olla merkitystä hänen vaalikelpoisuutensa tai esteellisyytensä arvioinnissa. Kunnan valtion luottamustoimeen valitsemasta henkilöstä on soveltuvin osin voimassa, mitä kunnan luottamushenkilöstä säädetään. 69 Toimintakertomus Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan talouteen ja konsernitaseeseen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa tuloslaskelmassa tai taseessa. 19

20 Hallintolaki 21 Asiakirjan siirto Viranomaisen, jolle on erehdyksestä toimitettu asiakirja sen toimivaltaan kuulumattoman asian käsittelemiseksi, on viipymättä siirrettävä asiakirja toimivaltaiseksi katsomalleen viranomaiselle. Siirrosta on ilmoitettava asiakirjan lähettäjälle. 33 Selvityksen antamiselle asetettava määräaika Asiakirjan täydentämistä, selityksen antamista ja selvityksen esittämistä varten on asetettava asian laatuun nähden riittävä määräaika. Asianosaiselle on ilmoitettava, ettei määräajan noudattamatta jättäminen estä asian ratkaisemista. Määräaikaa voidaan asianosaisen pyynnöstä pidentää, jos se on tarpeen asian selvittämiseksi. 34 Asianosaisen kuuleminen Asianosaiselle on ennen asian ratkaisemista varattava tilaisuus lausua mielipiteensä asiasta sekä antaa selityksensä sellaisista vaatimuksista ja selvityksistä, jotka saattavat vaikuttaa asian ratkaisuun. Asian saa ratkaista asianosaista kuulematta, jos: 1) vaatimus jätetään tutkimatta tai hylätään heti perusteettomana; 2) asia koskee palvelussuhteeseen tai vapaaehtoiseen koulutukseen ottamista; 3) asia koskee hakijan ominaisuuksien arviointiin perustuvan edun myöntämistä; 4) kuuleminen saattaa vaarantaa päätöksen tarkoituksen toteutumisen tai kuulemisesta aiheutuva asian käsittelyn viivästyminen aiheuttaa huomattavaa haittaa ihmisten terveydelle, yleiselle turvallisuudelle taikka ympäristölle; tai 5) hyväksytään vaatimus, joka ei koske toista asianosaista tai kuuleminen on muusta syystä ilmeisen tarpeetonta. 35 Päämiehen ja edunvalvojan tai huoltajan kuuleminen Edunvalvojan, huoltajan tai muun laillisen edustajan käyttäessä puhevaltaa on kuultava hänen päämiestään ja vastaavasti päämiehen käyttäessä puhevaltaa on kuultava edunvalvojaa, huoltajaa tai muuta laillista edustajaa, jos kuuleminen on tarpeen päämiehen edun vuoksi tai asian selvittämiseksi. 36 Kuulemisesta ilmoittaminen Asianosaiselle on ilmoitettava kuulemisen tarkoitus ja selityksen antamiselle varattu määräaika. Kuulemista koskevassa pyynnössä on tarvittaessa yksilöitävä, mistä seikoista selitystä pyydetään. Asianosaiselle on toimitettava kuulemisen kohteena olevat asiakirjat alkuperäisinä tai jäljennöksinä taikka varattava muutoin tilaisuus tutustua niihin. 41 Vaikuttamismahdollisuuksien varaaminen Jos asian ratkaisulla voi olla huomattava vaikutus muiden kuin asianosaisten elinympäristöön, työntekoon tai muihin oloihin, viranomaisen tulee varata näille henkilöille mahdollisuus saada tietoja asian käsittelyn lähtökohdista ja tavoitteista sekä lausua mielipiteensä asiasta. Asian vireilläolosta ja vaikuttamismahdollisuuksien käyttämisestä on ilmoitettava asian merkityksen ja laajuuden kannalta sopivalla tavalla. 20

Nivalan kaupungin viestintäohje. Karikumpu Nivalan kaupunki. Hyväksytty:

Nivalan kaupungin viestintäohje. Karikumpu Nivalan kaupunki. Hyväksytty: 2012 Nivalan kaupungin viestintäohje Karikumpu Nivalan kaupunki Hyväksytty: Sisältö 1. Lainsäädäntö määrittelee tiedotustoiminnan lähtökohdat... 3 2. Tiedottamisen vastuut oltava selkeät... 3 Kaupungin

Lisätiedot

YLEISET OHJEET KUNNAN TIEDOTTAMISEN PERIAATTEISTA

YLEISET OHJEET KUNNAN TIEDOTTAMISEN PERIAATTEISTA TAIVALKOSKEN KUNTA YLEISET OHJEET KUNNAN TIEDOTTAMISEN PERIAATTEISTA Hyväksytty kunnanhallituksessa 1.6.1998 213 Voimaantulo 1.7.1998 1 Soveltamisala Näitä tiedotusohjeita sovelletaan tiedotettaessa Taivalkosken

Lisätiedot

Outokummun kaupunki VIESTINTÄSUUNNITELMA. Outokummun kaupungin viestintäsuunnitelma

Outokummun kaupunki VIESTINTÄSUUNNITELMA. Outokummun kaupungin viestintäsuunnitelma Outokummun kaupungin viestintäsuunnitelma Kaupunginhallitus XX.XX.2017, Tulee voimaan XX.XX.2017 1 Sisällys 1 Kaupunkiviestinnän lähtökohdat... 3 2 Kaupunkiviestinnän periaatteet... 3 2.1 Miksi kaupunki

Lisätiedot

Hyväksytty kunnanhallituksen kokouksessa 15.11.2006 306 SIMON KUNNAN VIESTINNÄN OHJEET

Hyväksytty kunnanhallituksen kokouksessa 15.11.2006 306 SIMON KUNNAN VIESTINNÄN OHJEET Hyväksytty kunnanhallituksen kokouksessa 15.11.2006 306 SIMON KUNNAN VIESTINNÄN OHJEET Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. Viestinnän tehtävä 3 3. Simon kunnan viestinnän periaatteet 3 4. Ulkoinen viestintä

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJEET

ULVILAN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJEET ULVILAN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJEET KAIKILLA ON VASTUU HYVÄSTÄ VIESTINNÄSTÄ! Hyväksytty kaupunginhallituksessa 1 / 9 2003 SISÄLLYSLUETTELO VIESTINTÄPERIAATTEET...3 VIESTINTÄVASTUUT...3 VIESTINNÄN SUUNNITTELU...4

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden tiedonsaantioikeus ja saatujen tietojen edelleen välittäminen

Luottamushenkilöiden tiedonsaantioikeus ja saatujen tietojen edelleen välittäminen 8.11.2010 1(5) DocId: 145064 Luottamushenkilöiden tiedonsaantioikeus ja saatujen tietojen edelleen välittäminen Viimeaikaiseen keskusteluun ja yleisönosaston kirjoitteluun liittyen on syytä kerrata luottamushenkilöinä

Lisätiedot

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää.

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Tiedottamisessa noudatetaan hyvän kunnallisen tiedottamisen periaatteita. Kuntalain

Lisätiedot

Kaskisten kaupungin viestintästrategia

Kaskisten kaupungin viestintästrategia Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.5.2007 32 Kaskisten kaupungin viestintästrategia 1. Taustaa Kuntalain 29 :n mukaan Kunnan on tiedotettava asukkailleen kunnassa vireillä olevista asioista, niitä koskevista

Lisätiedot

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma Piirihallituksen hyväksymä _16._2_.2004 Taustaa Tässä viestintäsuunnitelmassa kuvataan SPL Keski-Suomen piirin tiedottamisen menettelyt. Yhdistyksen säännöissä

Lisätiedot

N:o 78 ESPOON KAUPUNGIN LAUTA- JA JOHTOKUNTIEN TIEDOTUSTOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET

N:o 78 ESPOON KAUPUNGIN LAUTA- JA JOHTOKUNTIEN TIEDOTUSTOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET ESPOCNJ,,NVIKMT SE0.2x,v ESPOON KAUPUNGIN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaisija: Espoon kaupunginkanslia N:o 78 ESPOON KAUPUNGIN LAUTA- JA JOHTOKUNTIEN TIEDOTUSTOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET Kaupunginhallituksen 21.6.1983

Lisätiedot

Uudenmaan liiton päätösten nähtävilläpito; maakuntavaltuuston pöytäkirjat

Uudenmaan liiton päätösten nähtävilläpito; maakuntavaltuuston pöytäkirjat Maakuntahallitus 89 19.06.2017 Maakuntahallitus 128 11.09.2017 Uudenmaan liiton päätösten nähtävilläpito; maakuntavaltuuston pöytäkirjat 265/00.00.01/2017 MHS 19.06.2017 89 Tiivistelmä Kuntalain (410/2015)

Lisätiedot

Kiteen kaupunki. Viestintäsuunnitelma

Kiteen kaupunki. Viestintäsuunnitelma Kiteen kaupunki Viestintäsuunnitelma Kiteen kaupunki Viestintäsuunnitelma 1 (12) Viestintäsuunnitelman tarkoitus... 2 Mitä Kuntalaki velvoittaa?... 2 Kiteen kaupungin viestintästrategia... 4 Mitä viestintä

Lisätiedot

PARIKKALAN KUNNAN TIEDOTUS- JA VIESTINTÄSUUNNITELMA

PARIKKALAN KUNNAN TIEDOTUS- JA VIESTINTÄSUUNNITELMA PARIKKALAN KUNTA PARIKKALAN KUNNAN TIEDOTUS- JA VIESTINTÄSUUNNITELMA Kunnanhallitus 13.11.2006/ 256 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 VIESTINNÄN VISIO... 3 1.2 VIESTINNÄN PERUSTEET... 3 1.3 VIESTINNÄN

Lisätiedot

Päätöksenteossa huomioitavaa perehdytyskoulutus uusille luottamushenkilöille

Päätöksenteossa huomioitavaa perehdytyskoulutus uusille luottamushenkilöille Päätöksenteossa huomioitavaa perehdytyskoulutus uusille luottamushenkilöille 6.2.2015 päätösvalmistelupäällikkö Tiina Kyöttilä-Vettenranta 1 9.2.2015 Kokouksen julkisuus - Valtuuston kokoukset ovat julkisia,

Lisätiedot

Uusi kuntalaki Demokratia ja osallistuminen

Uusi kuntalaki Demokratia ja osallistuminen Uusi kuntalaki 2015 - Demokratia ja osallistuminen Kuntamarkkinat 10- Mervi Kuittinen Laissa säädettäisiin: Kunnan asukkaiden osallistumisoikeutta koskeva luku (5. luku) kunnan asukkaiden äänioikeudesta

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän. viestintästrategia

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän. viestintästrategia Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän viestintästrategia 2 (6) Sisällys 1 Viestinnän lähtökohdat ja tehtävät... 3 2 Viestinnän visio... 3 3 Viestinnän missio... 3 4 Viestinnän toimintaperiaatteet... 3 5 Viestinnässä

Lisätiedot

Järjestövaikuttaminen Kontiolahden kunnassa. Sakari Kela

Järjestövaikuttaminen Kontiolahden kunnassa. Sakari Kela Järjestövaikuttaminen Kontiolahden kunnassa Sakari Kela 14.9.2017 Kunnan olemassaolon tarkoitus? Edellytysten luominen kunnan asukkaiden itsehallinnon sekä osallistumisen ja vaikuttamisen toteutumiselle.

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA. Valtuusto liite nro 5

VIESTINTÄSTRATEGIA. Valtuusto liite nro 5 VIESTINTÄSTRATEGIA Valtuusto 14.11.2016 41 liite nro 5 Voimaantulo 1.1.2017 1 SONKAJÄRVEN KUNNAN VIESTINSTÄSTRATEGIA 1 Viestinnän periaatteet... 2 2 Kuntastrategia 2017-2021... 2 3 Viestinnän tavoitteet...

Lisätiedot

Kriisiviestintäohjeen päivitys

Kriisiviestintäohjeen päivitys INHIMILLISESTI AMMATILLISESTI LUOTETTAVASTI Kriisiviestintäohjeen päivitys Suunnittelija (viestintä, maakuntauudistus) Johanna Franzén Etelä-Karjalan pelastuslaitos Edellytykset hyvin toimivalle kriisiviestinnälle

Lisätiedot

Pyhäjoen kunnan. tiedotusohje

Pyhäjoen kunnan. tiedotusohje Pyhäjoen kunnan tiedotusohje Kunnanhallitus 26.4.2011 1. JOHDANTO Kunnallisen tiedottamisen lähtökohta on Kuntalain 29, jonka mukaan kunnan on tiedotettava aktiivisesti asukkailleen kunnassa vireillä olevista

Lisätiedot

Kokousmenettelyn juridiset perusteet

Kokousmenettelyn juridiset perusteet Kokousmenettelyn juridiset perusteet Kaupunginlakimies Jouko Aarnio Päätöksentekomenettelyn säädöspohja Päätöksenteon perusteet kirjattu perustuslakiin 2 oikeusvaltioperiaate -julkisen vallankäytön tulee

Lisätiedot

JIK ky:n viestinnän strategia 2015 2018

JIK ky:n viestinnän strategia 2015 2018 JIK ky:n viestinnän strategia 2015 2018 johtoryhmä 12.5.2015 YT-ryhmä 5.6.2015 johtokunta 18.6.2015 yhtymäkokous 2.12.2015 Sisältö 1. Tausta 2 2. Terveydenhuollon kuntayhtymän viestintää ohjaavat säädökset

Lisätiedot

Loviisa2010 kuntaliitosprosessin viestintäsuunnitelma

Loviisa2010 kuntaliitosprosessin viestintäsuunnitelma Loviisa2010 kuntaliitosprosessin viestintäsuunnitelma Käsitelty: viestintäryhmässä 3.9.2008 ja 22.9.2008 valmisteluryhmässä 23.9.2008 väliaikaisessa järjestelytoimikunnassa 30.9.2008 Viestinnän yleinen

Lisätiedot

1. Luku VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1. 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta 1. 2. Luku TARKASTUSLAUTAKUNTA 1

1. Luku VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1. 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta 1. 2. Luku TARKASTUSLAUTAKUNTA 1 Tarkastussääntö 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Luku VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta 1 2. Luku TARKASTUSLAUTAKUNTA 1 2 Lautakunnan kokoonpano 1 3 Lautakunnan kokoukset 1 4 Lautakunnan tehtävät

Lisätiedot

Ulkoisen tarkastuksen tulosalue toimii tarkastuslautakunnan alaisuudessa. Kaupungin ulkoista tarkastusta johtaa kaupunginreviisori.

Ulkoisen tarkastuksen tulosalue toimii tarkastuslautakunnan alaisuudessa. Kaupungin ulkoista tarkastusta johtaa kaupunginreviisori. 1(5) VANTAAN KAUPUNGIN T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 24.8.2015 7 hyväksymä. Voimassa 1.9.2015 alkaen. 1 Tehtäväalue Ulkoinen tarkastus vastaa kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisen

Lisätiedot

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on 1 (5) VANTAAN KAUPUNGIN T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 28.1.2008 hyväksymä. Voimassa 1.3.2008 alkaen. 1 Tehtäväalue Ulkoinen tarkastus vastaa kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisen

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon toimintasääntö

Ympäristöterveydenhuollon toimintasääntö Ympäristöterveydenhuollon toimintasääntö Johtokunta 29.5.2009 91 Yhtymäkokous 24.6.2009 91 Johtokunta 18.2.2011 23 Sisältö 1 Tavoitteet 2 2 Monijäseninen toimielin 2 3 Toimielimen tehtävät 2 4 Ympäristöterveydenhuollon

Lisätiedot

Valmistelija/lisätiedot: II kaupunginsihteeri Alina Kujansivu, puh

Valmistelija/lisätiedot: II kaupunginsihteeri Alina Kujansivu, puh Kaupunginhallitus 467 16.11.2015 Kaupunkikonsernin virallisten ilmoitusten julkaiseminen 887/07.02.01.00.00/2015 KH 467 Valmistelija/lisätiedot: II kaupunginsihteeri Alina Kujansivu, puh. 040 724 8776

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.12.2006 Helinä Mäenpää viestintäpäällikkö Jyväskylän kaupungin viestinnän tavoite Viestintä tukee tasapuolista tiedonsaantia,

Lisätiedot

Uusi kuntalaki: Miten sähköisiä toimintatapoja edistetään? Katariina Huikko, lakimies Kuntalaki uudistuu seminaari Kuntatalo 3.6.

Uusi kuntalaki: Miten sähköisiä toimintatapoja edistetään? Katariina Huikko, lakimies Kuntalaki uudistuu seminaari Kuntatalo 3.6. Uusi kuntalaki: Miten sähköisiä toimintatapoja edistetään? Katariina Huikko, lakimies Kuntalaki uudistuu seminaari Kuntatalo 3.6.2014 Tavoitteena Ajasta ja paikasta riippumattoman päätöksenteon mahdollistaminen

Lisätiedot

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN 1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kuntayhtymän hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että

Lisätiedot

Vastaus valtuustoaloitteeseen / Karkkilan päätöksenteon avoimuuden edistämiseksi

Vastaus valtuustoaloitteeseen / Karkkilan päätöksenteon avoimuuden edistämiseksi Kaupunginvaltuusto 85 17.06.2013 Kaupunginhallitus 222 24.06.2013 Kaupunginhallitus 250 19.08.2013 Kaupunginvaltuusto 106 07.10.2013 Vastaus valtuustoaloitteeseen / Karkkilan päätöksenteon avoimuuden edistämiseksi

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI TARKASTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty 21.10.1996

ORIVEDEN KAUPUNKI TARKASTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty 21.10.1996 TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty 21.10.1996 Voimaantulo 1.1.1997 Sisällysluettelo: ORIVEDEN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ...5 1. VALVONTAJÄRJESTELMÄ... 5 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta... 5 2. TARKASTUSLAUTAKUNTA...

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1 AIKA 15.11.2017 klo 13:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMISTOIMET

Lisätiedot

Laki. julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta

Laki. julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta Laki julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain (223/2007) 2 8, 10 ja 10 a, sellaisina kuin

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan kuntajakoselvityksen viestintäsuunnitelma

Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan kuntajakoselvityksen viestintäsuunnitelma Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan kuntajakoselvityksen viestintäsuunnitelma Käsitelty työvaliokunnassa 28.8.2007 ja ohjausryhmässä 17.9.2007 Laatijat: viestintäpäällikkö Helinä Mäenpää ja

Lisätiedot

II Hallinto, päätöksenteko ja kokousmenettely

II Hallinto, päätöksenteko ja kokousmenettely Espoon kaupungin hallintosääntö 2017 1 (5) II Hallinto, päätöksenteko ja kokousmenettely 1 Kokousmenettely Tämän luvun 2-11 :ien kokousmenettelyä koskevia määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuun ottamatta

Lisätiedot

Demokratian vahvistaminen ja uusi kuntalaki. Lainsäädäntöneuvos Eeva Mäenpää, valtiovarainministeriö

Demokratian vahvistaminen ja uusi kuntalaki. Lainsäädäntöneuvos Eeva Mäenpää, valtiovarainministeriö Demokratian vahvistaminen ja uusi kuntalaki Lainsäädäntöneuvos Eeva Mäenpää, valtiovarainministeriö Kuntalain uudistamisen tavoitteet TALOUDEN KESTÄVYYS Kunnan toiminnan taloudellisen kestävyyden turvaaminen

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus/lakeuden sote. Viestintästrategia- ja suunnitelma

Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus/lakeuden sote. Viestintästrategia- ja suunnitelma Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus/lakeuden sote Viestintästrategia- ja suunnitelma Viestinnän lähtökohdat Tilanne: epätietoisuus sote-uudistuksen etenemisestä, päätöksenteon

Lisätiedot

VIESTINTÄMME PERUSPERIAATTEET:

VIESTINTÄMME PERUSPERIAATTEET: VIESTINTÄOHJE VIESTINTÄ Viestintä on strateginen työväline ja keskeinen osa kunnan toimintaa. Se on demokratian ja palvelun edellytys. Oikea-aikainen viestintä varmistaa asioiden hyvän valmistelun ja päätöksenteon.

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Espoon kaupungin hallintosääntö 1.6 1 (6) ESPOON KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Valtuusto 8.12.2008 Voimaan 1.1.2009 Valtuusto 24.5.2010 Voimaan 1.1.2011 Viimeksi muutettu Valtuusto 10.12.2012 Voimaan 1.1.2013

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Lautakunnan 5.5.2009 hyväksymä versio SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Yleiset määräykset Pietarsaaren sosiaali- ja terveyslautakunta on se toimielin, jolla sosiaali- ja terveydenhuoltolainsäädännön

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Kaupunginkanslia

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Kaupunginkanslia Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 54 Länsimetro Oy:n kokouspöytäkirjoja koskevan diaariotteen antaminen HEL 2016-008119 T 07 01 02 Päätös Päätöksen perustelut Vs. kansliapäällikkö päätti todeta, että

Lisätiedot

VIESTINNÄN PERIAATTEET

VIESTINNÄN PERIAATTEET VIESTINNÄN PERIAATTEET Lahden kaupunki Kaupunginhallitus 2008 Johdanto 2 Viestinnän tavoitteet 3 Viestinnän visio 2012 3 Lahden kaupungin arvot 3 Viestinnän strategiset päämäärät 4 Perusviestit 4 Lahden

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 66/2005 vp. Hallituksen esitys laeiksi viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain sekä kuntalain 50 :n muuttamisesta

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 66/2005 vp. Hallituksen esitys laeiksi viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain sekä kuntalain 50 :n muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 66/2005 vp Hallituksen esitys laeiksi viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain sekä kuntalain 50 :n muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi

Lisätiedot

HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET. III luku. Muut määräykset. VI luku. Nimenkirjoitus 1(6) ----

HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET. III luku. Muut määräykset. VI luku. Nimenkirjoitus 1(6) ---- 1(6) HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET III luku Muut määräykset - 19 Asukkaiden aloitteet Aloiteoikeus ja aloitteen käsittely VI luku Nimenkirjoitus Kaupungin asukkaalla sekä kaupungissa toimivalla

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 29/2006 vp. Hallituksen esitys laiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 29/2006 vp. Hallituksen esitys laiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta. EDUSKUNNAN VASTAUS 29/2006 vp Hallituksen esitys laiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2005 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA TARKASTUSSÄÄNTÖ

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA TARKASTUSSÄÄNTÖ AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 15.11.2006 SISÄLLYSLUETTELO VALVONTAJÄRJESTELMÄ...3 1 ULKOINEN JA SISÄINEN VALVONTA...3 TARKASTUSLAUTAKUNTA...3 2 TARKASTUSLAUTAKUNNAN

Lisätiedot

Kansalaisyhteiskunta ja julkisuus

Kansalaisyhteiskunta ja julkisuus Kansalaisyhteiskunta ja julkisuus Viestintäpolitiikka ja viestinnän sääntely Luento 6.11.2008 Salli.Hakala@Helsinki.fi Laki - modernin järjestyksen kivijalka Demokraattisen oikeusvaltion näkökulmasta keskeisiä

Lisätiedot

Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma

Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma Helsingin kaupungin tarkastuslautakunnan ja -viraston sisäisen ja ulkoisen viestinnän linjaukset. Suunnitelma on otettu käyttöön tarkastusjohtajan päätöksellä 28.12.2015

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 20.1.2009 Muutos 5 :ään, kv 12.12.2012 85 VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kaupungin hallinnon ja talouden valvonta

Lisätiedot

hallintolakiin Päätös Laki uhkasakkolain 22 :n muuttamisesta

hallintolakiin Päätös Laki uhkasakkolain 22 :n muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 61/2003 vp Hallituksen esitys eräiden oikeusministeriön ja sisäasiainministeriön hallinnonalan lakien viittaussäännösten muuttamisesta viittauksiksi hallintolakiin Asia Hallitus on antanut

Lisätiedot

Ympäristölautakunnalle kuuluu kunnan ympäristöterveydenhuolto mukaan lukien eläinlääkintähuolto sekä ympäristönsuojelu. 2 Ympäristölautakunta

Ympäristölautakunnalle kuuluu kunnan ympäristöterveydenhuolto mukaan lukien eläinlääkintähuolto sekä ympäristönsuojelu. 2 Ympäristölautakunta KRISTIINANKAUPUNGIN YMPÄRISTÖTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto / 2009 1 Sisältö Ympäristölautakunnalle kuuluu kunnan ympäristöterveydenhuolto mukaan lukien eläinlääkintähuolto sekä ympäristönsuojelu.

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 1/ JUUPAJOEN KUNTA JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS TARKASTUSLAUTAKUNTA SISÄLLYSLUETTELO

PÖYTÄKIRJA 1/ JUUPAJOEN KUNTA JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS TARKASTUSLAUTAKUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN VAALIN TOTEAMINEN... 3 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS... 4 3 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ESITYSLISTAN TOIMITTAMINEN, PÖYTÄKIRJANPITÄJÄN VALINTA, PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJE

SAVONLINNAN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJE Khall. 22.11.2010 424 Liite D SAVONLINNAN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJE 22.11.2010 2 Sisällys 1. Tietoa kuntalaisille... 3 2. Savonlinnan kaupungin viestinnän periaatteet... 3 3. Kaupungin viestintäorganisaatio...

Lisätiedot

Riitta Manninen Jaoston tehtävistä

Riitta Manninen Jaoston tehtävistä Riitta Manninen 3.5.2013 Jaoston tehtävistä Lautakunta ja jaosto sosiaalihuoltolain 6 mukaisesti Sosiaalihuollon toimeenpanoon tämän lain mukaan kuuluvista tehtävistä sekä niistä tehtävistä, jotka muussa

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä maaliskuun 28 p:nä 2007

HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä maaliskuun 28 p:nä 2007 0 02 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä maaliskuun 28 p:nä 2007 Tarkastustoimi 1 Tarkastusjärjestelmä 2 Toimiala Helsingin kaupungin ulkoisessa

Lisätiedot

Salassapito- ja tietosuojakysymykset moniammatillisessa yhteistyössä Kalle Tervo. Keskeiset lait

Salassapito- ja tietosuojakysymykset moniammatillisessa yhteistyössä Kalle Tervo. Keskeiset lait Salassapito- ja tietosuojakysymykset moniammatillisessa yhteistyössä 7.5.2014 Kalle Tervo Keskeiset lait Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (21.5.1999/621) Henkilötietolaki (22.4.1999/523) Laki

Lisätiedot

Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA

Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA 2 SISÄLTÖ 1 VIESTINNÄN PERUSTA...4 2 VIESTINNÄN SÄÄNNÖT...4 2.1 Viestintäsuunnitelman muutoksenhallinta...5 3 SISÄINEN VIESTINTÄ...5

Lisätiedot

Suomen kulttuurilaitokset

Suomen kulttuurilaitokset Suomen kulttuurilaitokset Kurssi, kevät 2001 Moskovan yliopisto Leena Kononen Tiedonhaku Suomesta Julkisten viranomaisten, valtion ja kuntien keskeiset palvelut sekä keskeiset julkiset tiedot löytyvät

Lisätiedot

Talousveden saastuminen ja erityistilanteissa toimiminen

Talousveden saastuminen ja erityistilanteissa toimiminen Talousveden saastuminen ja erityistilanteissa toimiminen Ylitarkastaja Jaana Kilponen, MMT Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto, Valvira jaana.kilponen@valvira.fi 27.9.2013 1 Tilannejohtaminen

Lisätiedot

Kauniaisten kaupungin viestintäohje

Kauniaisten kaupungin viestintäohje Kauniaisten kaupungin viestintäohje KH hyväksynyt xx.xx.2017 Sisällysluettelo 1. Viestintäohjeiden tarkoitus... 2 2. Viestinnän tasot ja roolit... 3 2.1 Ulkoinen viestintä ja tiedottamisen periaatteet...

Lisätiedot

Datan avaamisen reunaehdot. Katri Korpela Projektipäällikkö 6Aika - Avoin data ja rajapinnat

Datan avaamisen reunaehdot. Katri Korpela Projektipäällikkö 6Aika - Avoin data ja rajapinnat Datan avaamisen reunaehdot Katri Korpela Projektipäällikkö 6Aika - Avoin data ja rajapinnat 19.1.2016 Perinteinen manuaalinen tietopalvelu 1. Asiakas kysyy/pyytää asiakirjoja käyttöönsä/ kopioita omaan

Lisätiedot

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta Sivu 1/5 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2006» 578/2006 578/2006 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 Laki kuntalain muuttamisesta kumotaan 17 päivänä

Lisätiedot

ASIA. Kaupunginhallituksen, kaupunginjohtajan ja hallintojohtajan menettely KANTELU

ASIA. Kaupunginhallituksen, kaupunginjohtajan ja hallintojohtajan menettely KANTELU ANONYMISOITU PÄÄTÖS 21.09.2015 Dnro OKV/1735/1/2014 1/5 ASIA Kaupunginhallituksen, kaupunginjohtajan ja hallintojohtajan menettely KANTELU Kantelija arvostelee oikeuskanslerille 7.10.2014 osoittamassaan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 14/ (6) Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) Tj/

Helsingin kaupunki Esityslista 14/ (6) Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) Tj/ Helsingin kaupunki Esityslista 14/2014 1 (6) 7 Soudoset Oy:n tietopyyntö koskien HKL:n tarjouskilpailua 31H-12 HEL 2013-000633 T 07 01 02 Päätösehdotus päättää hylätä Soudoset Oy:n tietopyynnön 12.12.2012,

Lisätiedot

KESKUSTAN VALTUUSTORYHMÄN OHJESÄÄNTÖ

KESKUSTAN VALTUUSTORYHMÄN OHJESÄÄNTÖ KESKUSTAN VALTUUSTORYHMÄN OHJESÄÄNTÖ (malli) Hyväksytty Keskustan kunnallisasiain neuvottelukunnassa 18.4.2012 ja vahvistettu puoluehallituksessa 27.4.2012 Valtuustoryhmän tarkoitus 1 kunnan / kaupungin

Lisätiedot

Itä Suomen yliopiston ylioppilaskunta. Viestintästrategia

Itä Suomen yliopiston ylioppilaskunta. Viestintästrategia VIESTINTÄSTRATEGIA 16.4.2010 Itä Suomen yliopiston ylioppilaskunta Viestintästrategia Suvantokatu 6, 80100 Joensuu 050 341 6346 PL 1627 (Yliopistonranta 3), 70211 KUOPIO 044 576 8419 PL 86 (Kuninkaankartanonkatu

Lisätiedot

Kunnanhallitus XX LAUKAAN KUNNAN VIESTINNÄN PÄÄLINJAT

Kunnanhallitus XX LAUKAAN KUNNAN VIESTINNÄN PÄÄLINJAT Kunnanhallitus 21.11.2016 XX LAUKAAN KUNNAN VIESTINNÄN PÄÄLINJAT Laukaan kunnan viestinnän päälinjat Kunta viestii monessa roolissa ja tehtävässä. Kunta on paikallinen viranomainen, asukkaidensa hyvinvoinnin

Lisätiedot

Avoimesti ja yhdessä. Oma Hämeen viestintäsuunnitelma päivitetty, hyväksytty / VATE

Avoimesti ja yhdessä. Oma Hämeen viestintäsuunnitelma päivitetty, hyväksytty / VATE Avoimesti ja yhdessä Oma Hämeen viestintäsuunnitelma 2016 2019 päivitetty, hyväksytty 24.11.2017 / VATE Sisältö 1. Viestintä maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelun tukena... 2 2. Viestinnän tavoitteet

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJE VIESTIKÄÄMME AKTIIVISESTI, AVOIMESTI NOPEASTI VIISAASTI JA YMMÄRRETTÄVÄSTI

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJE VIESTIKÄÄMME AKTIIVISESTI, AVOIMESTI NOPEASTI VIISAASTI JA YMMÄRRETTÄVÄSTI UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJE VIESTIKÄÄMME AKTIIVISESTI, AVOIMESTI NOPEASTI VIISAASTI JA YMMÄRRETTÄVÄSTI Tiedotus- ja matkailusihteeri Heli Kruuna-Rauvola Johtoryhmä 19.10.2004 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kokouskäytännöistä. 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri

Kokouskäytännöistä. 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri Kokouskäytännöistä 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri Kokousmenettelyt Tavoitteena yhdenmukaiset menettelyt toimielimissä Käsitellään toimielimen ensimmäisessä kokouksessa Päätetään

Lisätiedot

KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA Nro 1 KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA Nro 1 KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KOKKOLAN KAUPUNKI I KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA Nro 1 KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kokkolan kaupunginvaltuuston hyväksymä 12.5.2003, vsto muuttanut 25.10.2010 77.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Kiinteistövirasto Tilakeskus Asiakkuudet Toimitilapäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Kiinteistövirasto Tilakeskus Asiakkuudet Toimitilapäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 49 Asiakirjapyyntö Hietalahden kauppahallin myyntiä koskevista valmisteluasiakirjoista HEL 2015-012837 T 07 01 02 Päätös Päätöksen perustelut Tilakeskuksen toimitilapäällikkö

Lisätiedot

Keski-Satakunnan kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuodelle Johdanto

Keski-Satakunnan kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuodelle Johdanto 1 Keski-Satakunnan kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuodelle 2011 1. Johdanto Ympäristöterveydenhuollon lainsäädäntö velvoittaa kunnat laatimaan koko ympäristöterveydenhuollon

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta VIESTINTÄSTRATEGIA 2017 2020 Oulun yliopiston ylioppilaskunta Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Nykytila 2.1. Kehittämiskohteiden toteutuminen 3. Perusviesti 4. Viestintä ylioppilaskunnan strategian toteuttajana

Lisätiedot

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5)

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5) Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5) 143 Lausunto ehdotuksesta valtionhallinnon viestintäsuositukseksi HEL 2016-010244 T 00 01 06 Päätös Päätöksen perustelut toteaa valtioneuvoston kanslialle lausuntonaan

Lisätiedot

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 JOHTOSÄÄNTÖ sivu 1(6) KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 I JOHTOSÄÄNNÖN SOVELTAMISALA 1 Johtosäännössä määrätään siitä luottamusjohdon toiminnasta, joka ei sisälly sääntöihin,

Lisätiedot

(KuntaL 73 ) Vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

(KuntaL 73 ) Vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan: Kunnanhallitus 179 06.06.2017 Valtuusto 63 14.06.2017 Toimielinten jäsenten vaali 2017-2021 KH 06.06.2017 179 Kuntalain 32 :n mukaan tulee valtuuston suorittaa kunnanhallituksen, tarkastuslautakunnan ja

Lisätiedot

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. TAIVALKOSKEN KUNTA TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 15.11.1996 57 Voimaantulo 1.1.1997 1 luku Valvontajärjestelmä 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään

Lisätiedot

Luonnos 13.11.2015 Perustelumuistio

Luonnos 13.11.2015 Perustelumuistio Luonnos 13.11.2015 Perustelumuistio Asetus maankäyttö- ja rakennusasetuksen muuttamisesta Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 14 ja 22 maakuntakaavan ja kuntien yhteisen yleiskaavan vahvistusmenettelystä

Lisätiedot

Jyväskylän seudun erityinen kuntajakoselvitys. Viestinnän linjaukset ja viestintäsuunnitelma, luonnos 4.9.2013, työvaliokunta ja selvitysryhmä

Jyväskylän seudun erityinen kuntajakoselvitys. Viestinnän linjaukset ja viestintäsuunnitelma, luonnos 4.9.2013, työvaliokunta ja selvitysryhmä Jyväskylän seudun erityinen kuntajakoselvitys Viestinnän linjaukset ja viestintäsuunnitelma, luonnos 4.9.2013, työvaliokunta ja selvitysryhmä Viestintäryhmä Helinä Mäenpää, Jyväskylän kaupunki, viestintäjohtaja,

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄ ESITYSLISTA N:o 16/2017 Tarkastuslautakunta ( ) PHKS Karpalo-kabinetti

PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄ ESITYSLISTA N:o 16/2017 Tarkastuslautakunta ( ) PHKS Karpalo-kabinetti PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄ ESITYSLISTA N:o 16/2017 Tarkastuslautakunta (2017-2020) KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 18.10.2017 klo 14.00 - Paikka PHKS Karpalo-kabinetti KÄSITELTÄVÄT ASIAT 59 Kokouksen

Lisätiedot

Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa

Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa Kuntamarkkinat 9.-10.9.2015 Sari Korento kehittämispäällikkö Uusi kuntalaki (410/2015) Voimaan 1.5.2015» Taloussäännöksiä sovelletaan vuodesta 2015»

Lisätiedot

1 Tarkastuslautakunta ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 2/

1 Tarkastuslautakunta ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 2/ 1 KOKOUSAIKA klo 9.00 KOKOUSPAIKKA Saksankatu 27, A-rak. kokoushuone 1014 LÄSNÄ Pauli Marttila puheenjohtaja Tuija Näppinen varapuheenjohtaja Christer Friskof jäsen Nina Schulman jäsen POISSA MUUT Tuula

Lisätiedot

(KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.)

(KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) PORIN KAUPUNGIN H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö (KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja

Lisätiedot

SALLAN KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYKSEN MUUTOS

SALLAN KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYKSEN MUUTOS SALLAN KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYKSEN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Luonnos 13.12.2016 EY 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan rakennusjärjestystä

Lisätiedot

VIESTINNÄN TAVOITTEET, VASTUUT JA ORGANISOINTI

VIESTINNÄN TAVOITTEET, VASTUUT JA ORGANISOINTI VIESTINTÄOHJE SISÄLTÖ Viestinnän tavoitteet, vastuut ja organisointi... 3 Miksi viestitään?... 4 Viestintävastuut... 5 Viestijän on tunnettava julkisuuslaki... 5 Kohde- ja sidosryhmät Kenelle ja kenen

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJE

SAVONLINNAN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJE SAVONLINNAN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJE Johtoryhmä 9.2.2015 Yhteistyötoimikunta15.4.2015, Kaupunginhallitus xx.xx.15, 2 Sisällys 1. Tietoa kuntalaisille...3 2. Savonlinnan kaupungin viestinnän periaatteet...3

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma /lw. Jämsä ja Kuhmoinen kuntarakenneselvitys Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma /lw. Jämsä ja Kuhmoinen kuntarakenneselvitys Viestintäsuunnitelma Jämsä ja Kuhmoinen kuntarakenneselvitys Viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelma JÄMSÄ KUHMOINEN KUNTARAKENNESELVITYS Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Jämsä-Kuhmoinen kuntarakenneselvitykseen liittyvää

Lisätiedot

NASSTOLAN KUNTA HYVÄ HALLINTO Hyvän hallintotavan ohjeistuus Yhteistyöryhmä 24.5.2011 Kunnanhallitus 6.6.2011 Voimaantulo 1.7.2011

NASSTOLAN KUNTA HYVÄ HALLINTO Hyvän hallintotavan ohjeistuus Yhteistyöryhmä 24.5.2011 Kunnanhallitus 6.6.2011 Voimaantulo 1.7.2011 NASTOLAN KUNTA HYVÄ HALLINTO Hyvän hallintotavan ohjeistus Yhteistyöryhmä 24.5.2011 Kunnanhallitus 6.6.2011 Voimaantulo 1.7.20111 Sisällysluettelo Keskeiset periaatteet viranhaltijoille....... 2 Asianomaisasema.

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 77 HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN Khs 2006-1644 Esityslistan asia Kj/6 Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

Lisätiedot

Tarkastussääntö. Yhtymähallitus 15.11.2011 131 Yhtymävaltuusto 29.11.2011 28

Tarkastussääntö. Yhtymähallitus 15.11.2011 131 Yhtymävaltuusto 29.11.2011 28 Tarkastussääntö Yhtymähallitus 15.11.2011 131 Yhtymävaltuusto 29.11.2011 28 Sisällysluettelo Valvontajärjestelmä... 1 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta... 1 Tarkastuslautakunta... 1 2 Lautakunnan kokoonpano...

Lisätiedot

1 Yleistä. 2 Kokouspalkkiot LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

1 Yleistä. 2 Kokouspalkkiot LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 Yleistä 2 Kokouspalkkiot Luottamushenkilöille suoritetaan tämän säännön mukaisesti palkkiota luottamustoimen hoitamisesta, korvausta ansionmenetyksestä ja kustannuksista,

Lisätiedot

Hallintosääntö. Ylöjärven kaupunki. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt x.x.2014 Voimaantulo 01.01.2015 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

Hallintosääntö. Ylöjärven kaupunki. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt x.x.2014 Voimaantulo 01.01.2015 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 (8) Ylöjärven kaupunki Hallintosääntö Kaupunginvaltuusto hyväksynyt x.x.2014 Voimaantulo 01.01.2015 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt Hallintosäännössä

Lisätiedot

Kivijärven kunta Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA 4/2017. Airi Sorsamäki Aira Hakkarainen jäsen

Kivijärven kunta Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA 4/2017. Airi Sorsamäki Aira Hakkarainen jäsen Tarkastuslautakunta 2017-2021 PÖYTÄKIRJA 4/2017 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS Kokousaika: 11.9.2017 klo 9.00 11.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Läsnä: et Teuvo Rekonen, puheenjohtaja Risto Oinonen, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on 7 (5?) jäsentä, joista kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja

Lisätiedot

Toimialajohtajana toimii kehitysjohtaja ja hänen sijaisenaan kaupunginhallituksen määräämä viranhaltija.

Toimialajohtajana toimii kehitysjohtaja ja hänen sijaisenaan kaupunginhallituksen määräämä viranhaltija. 1 KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KESKUSHALLINNON JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 13.12.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutos: 1.1.2007 Muutos: 8.12.2008 Voimaantulo: 1.1.2009 Muutos: 15.11.2010 Voimaantulo: 1.1.2011

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KOKKOLAN KAUPUNKI I KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA Nro 1 - Esitys 9.5.2014 KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kokkolan kaupunginvaltuuston hyväksymä X.X.2014 Voimaantulopäivä

Lisätiedot

Viitasaaren kaupunki ESITYSLISTA Nro Sivu Tarkastuslautakunta Kokouspäivämäärä 6/

Viitasaaren kaupunki ESITYSLISTA Nro Sivu Tarkastuslautakunta Kokouspäivämäärä 6/ 1 Asialista Kokouksen avaus... 3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 4 Pöytäkirjan tarkastaminen... 5 Esteellisyydet... 6 Katsaus Viitasaaren kaupungin talouteen vuoden 2017 osalta... 7 Tilintarkastussuunnitelma

Lisätiedot