LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA"

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 2/ Aika: klo 17:30-19:10 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 12 Kokouksen järjestäytyminen 3 13 Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat (kuntalain 51 ) 4 14 Yksityisen päivähoidon valvonta 5 15 Suomenkielisen opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan tilinpäätös, toimintakertomus ja tunnusluvut Kasavuoren koulukeskus talotekniikan ja tilojen ajanmukaistaminen, C- JA D -käytävät & opettajanhuoneet, luonnossuunnitelmat Koulujen lukitus ja kulunvalvonta Lukion laatukysely Pääkaupunkiseudun 5.luokkien palvelukykykyselyn tulokset Muut asiat 20

2 PÖYTÄKIRJA 2/ Läsnä: Viherluoto-Lindström Irmeli pj Jämsén Martta jäsen Leppänen Mikko jäsen Aro Lauri jäsen Tikkanen Juhana jäsen Miettinen Taisto jäsen Peltovirta Margit jäsen Rintamäki-Ovaska Tiina KH:n edustaja Backman Heidi sivistystoimenjohtaja Hiitola Annika varhaiskasvatuspäällikkö Mellanen Petri siv. talouspäällikkö Aarniokoski Sari opetuspäällikkö Ihamuotila Panu jäsen Aro Vilho nuorisovaltuuston edust. Poissa: Grönblom Minna varapj. Nystén Tiina jäsen Becker Emilia Espoon edustaja Allekirjoitukset Irmeli Viherluoto-Lindström Petri Mellanen puheenjohtaja sihteeri Käsitellyt asiat Pöytäkirja tarkastettu Allekirjoitukset Mikko Leppänen Panu Ihamuotila Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Kauniaisissa Todistaa Karola Nyman ilmoitustaulun hoitaja

3 PÖYTÄKIRJA 2/ Kokouksen järjestäytyminen SOV 12 - toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi - valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa - hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi. Päätös: Suomenkielinen opetus ja - totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi - valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Mikko Leppäsen ja Panu Ihamuotilan - hyväksyi esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

4 PÖYTÄKIRJA 2/ Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat (kuntalain 51 ) SOV 13 Lautakunnalle on lähetetty viranhaltijoiden päätöspöytäkirjoja edellisen kokouk sen jälkeen tehdyistä päätöksistä, jotka voidaan kuntalain 51 :n mukaan ottaa lautakunnan käsiteltäväksi. Otsikkoluettelo on esityslistan oheismateriaalina. Lautakunta päätti , että lautakunnan jäsenten tulee ilmoittaa ennen kokousta sivistystoi menjohtajalle tai opetuspäällikölle ne viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat, joista toivovat lisätietoja kokouksessa. Sivistystoimenjohtaja: Päätös: Lautakunta merkitsee tiedokseen otsikkoluettelosta ilmenevät päätökset ja päät tää olla käyttämättä kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeutta. Lautakunta päätti asiasta päätösesityksen mukaisesti.

5 PÖYTÄKIRJA 2/ Yksityisen päivähoidon valvonta 739/ /2014 SOV 14 Lisätiedot: varhaiskasvatuspäällikkö Annika Hiitola, puh. (09) Kauniaisissa aloittaa toimintansa yksityinen päiväkoti Ankkalampi Ankdammen. Laki lasten päivähoidosta ( /36, 28), kunnan toimi eli men tehtävänä on valvoa kunnassa järjestettävää yksityistä päi vä hoito toi min taa. Varhaiskasvatuspäällikkö Annika Hiitola sekä päiväkodin johtaja Eva Björk stam tekivät tarkastuksen avattavan päiväkodin tiloissa , min kä jälkeen terveystarkastajaa on pyydetty tekemään tarkastus omalta osal taan tehdyn tarkastuksen yhteydessä toiminnanharjoittaja on luovut ta nut kaupungille seuraavat asiakirjat, jotka ovat kokouksessa oheis ma te ri aa li na (ei julkisia): Aluehallintoviraston ilmoitus Ankkalammen varhaiskasvatussuunnitelma Kauniaisten Ankkalampi: turvallisuussuunnitelma (pohjautuu Puis toku jan), tilankäyttösuunnitelma ja omavalvonta. Henkilöstöluettelo Vastuuhenkilön kelpoisuustodistukset Päiväkodin lapsilista, syntymäajat ja kotikunta Saapuneiden dokumenttien perusteella toiminta täyttää lain vaatimukset, ja vastuuhenkilö on kelpoinen tehtävään. Sivistystoimenjohtaja: Päätös: päättää hyväksyä toi mi jan Ankkalampi Ankdammen yksityisen päivähoidon tuottajaksi Kauniai sis sa ja päättää, että toiminnasta maksetaan yksityisen hoidon tukea. Lautakunta päätti asiasta päätösesityksen mukaisesti.

6 PÖYTÄKIRJA 2/ Suomenkielisen opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan tilinpäätös, toimintakertomus ja tunnusluvut / /2015 SOV 15 Lisätiedot: talouspäällikkö Petri Mellanen, puh. (09) Kauniaisten kaupungin kaupunginhallitus tulee käsittelemään kaupungin tilin pää tök sen 2014 kokouksessaan Lautakunnalle esitetään tilin pää tös 2014 sisältäen suomenkielisen opetustoimen, suomenkielisen var hais kas va tuk sen ja yhteisen varhaiskasvatuksen käyttötalouden tu loslas kel mat, toimintakertomukset sekä tunnusluvut. Käyttötalous Suomenkielisen opetustoimen toteuma toimintakatetasolla on yhteensä euroa ja vastaava määräraha oli euroa. Mää rä rahan toteutuma oli euroa budjetoitua määrärahaa alhaisempi (to teu ma 97.0%). Mäntymäen koulun toteuma toimintakatetasolla oli euroa (bud je tin toteuma 99.7%, budjettialitus euroa). Kasavuoren koulun toteuma toimintakatteessa oli euroa (bud jet ti to teu ma 97.9%, budjettialitus euroa). Kauniaisten lukion toteuma toimintakatetasolla oli euroa (bud jet ti to teu ma 99.9%, budjettialitus euroa). Suomenkielisen varhaiskasvatuksen toteuma toimintakatetasolla euroa ja budjetin toteuma-aste oli 95.0% (budjettialitus eu roa). Varhaiskasvatuksen kieliryhmien yhteinen toiminta oli toimintakatetasolla to teu mas sa euroa, vastaten toteuma-astetta 85.4% (bud jet ti ali tus euroa). Käyttötalouden tuloslaskelma taulukot esitetään lautakunnalle oheis ma te ri aa li na. Toimintakertomukset ja tunnusluvut Suomenkielisen opetustoimen ja varhaiskasvatuksen toimintakertomukset ja tunnusluvut esitetään lautakunnalle oheismateriaalina. Sivistystoimenjohtaja : Lautakunta päättää omalta osaltaan hyväksyä esitetyn mukaisesti suomen kie li sen opetustoimen, suomenkielisen varhaiskasvatuksen sekä var-

7 PÖYTÄKIRJA 2/ hais kas va tuk sen kieliryhmien yhteisen toiminnan käyttötalouden tu los laskel mat, toimintakertomukset sekä tunnusluvut tilinpäätöksen 2014 osalta. Päätös: Lautakunta päätti asiasta päätösesityksen mukaisesti.

8 PÖYTÄKIRJA 2/ Kasavuoren koulukeskus talotekniikan ja tilojen ajanmukaistaminen, C- JA D -käytävät & opettajanhuoneet, luonnossuunnitelmat 799/ /2014 SOV 16 Lisätiedot: opetuspäällikkö Sari Aarniokoski, puh. (09) Taustaa Hankkeen lähtökohtana on suomenkielisen opetus- ja var hais kas va tus lauta kun nan käsittelemä ja KH:n hyväksymä tar ve sel vitys Kasavuoren koulukeskuksen C- ja D-käytävien sekä opet ta jain huo neiden kunnostamisesta. Hankkeen valmistelua on jatkettu KV:n hyväksymien ( 4) Raken nus in ves toin ti hank kei den toteutusohjeiden mukaisesti tekemällä hyväk sy tyn tarveselvityksen pohjalta hankesuunnitelma sekä siihen liittyviä alus ta via suunnitelmia tukemaan investointipäätöksen tekoa. KV hyväksyi han ke suun ni tel man ja vahvisti samalla hankkeen han ke suun nitte lu vai heen mukaisiksi tavoitekustannuksiksi 3,44 M (alv 0). Hankkeen jatkovalmistelu on sisältynyt KV:n hyväksymään vuo sien investointiohjelmaan. Hankkeeseen on sisällytetty sen urakka-alueen ulkopuolisilta osin ra kennuk sen teknisen kunnossapidon ja ajanmukaisuuden parantamiseksi kiinteis tön yllä- ja kunnossapitohankkeiden puolelta oppilaiden saniteettitilojen kun nos tus, keskusradion uusiminen sekä juhlasalin lattian kunnostus. Lisäk si hankkeen suunnittelussa on huomioitu sähköisten yli op pi las kir joi tusten edellyttämät toimenpiteet. Käyttäjän edustajana hankkeen ohjausryhmässä toiminut suomenkielisen ope tus toi men opetuspäällikkö on ollut tiiviisti mukana luon nos suun nit te lussa ja käyttäjää edustava suomenkielinen opetus- ja varhaiskasvatus lau takun ta antaa lausuntonsa luonnossuunnitelmista kokouksessaan 9.3. ja se tul laan liittämään KH:lle menevään aineistoon. Lisäksi luonnossuunnitelmista on pyydetty kaupunkikuvatoimikunnalta lausun to. Alustavan lausunnon mukaan Suunnittelussa tulee ottaa huomioon ole mas sa oleva rakennus niin materiaalin, värin kuin muodonkin osalta. Lisäk si tulisi tutkia voidaanko laajennusosaa suunnitella niin että laajennus oli si paremmin linjassa kahden jo rakennetun rakennusmassan kanssa ja ra ken nus ruu dun ylitys näin pienenisi. liitteenä olevissa luon nos suun ni telmis sa on nämä asiat jo huomioitu. Lausunto saadaan kau pun ki ku va toi mikun nan pöytäkirjan tarkastuksen jälkeen ja se tullaan liittämään KH:lle menevään aineistoon.

9 PÖYTÄKIRJA 2/ Valmistelun sisältö Luonnossuunnitteluvaiheen tuloksena ovat liitteinä päivitetty kus tan nus arvio, luonnossuunnitelmat (ARK), rakennustapaselostukset (ARK, LVIA, SÄH), kaavio sähkötöiden optioalueista sekä hankkeen projektiaikataulu. Luonnossuunnitelmien pohjalta tehdyn kustannusarvion mukaan hankkeen alus ta va kustannusennuste on 4,136 M (alv 0). Alustava kustannusennuste jakautuu seuraavasti: Alkuperäinen hanke talotekniikan ajanmukaistaminen , alv 0 tilojen ajanmukaistaminen , alv 0 laajennusosa , alv 0 yhteensä: , alv 0 Urakka-alueen ulkopuoliset työt: oppilaiden saniteettitilojen kunnostus , alv 0 keskusradion uusiminen , alv 0 juhlasalin lattian kunnostus , alv 0 yhteensä: , alv 0 Alustava kustannusennuste sisältää hankevarausta rakennusteknisten töiden osalta n. 10 %, LVIA-töiden osalta n. 10 % ja sähkötöiden osalta n. 10 %. Urakka-alueen ulkopuolisten töiden kustannukset kohdistetaan ra ken nusten yllä- ja kunnossapitoon, joille on olemassa oma määrärahansa eivätkä ne täten kuormita hankkeen määrärahoja. Täten luonnossuunnitelmien mu kai nen kustannusennuste hankkeen määrärahoihin kohdistuvista kustan nuk sis ta on 3,882 M (alv 0). Lopullisesti määrärahatarve tarkentuu vuoden 2015 syksyllä urak ka kil pailu tuk sen myötä. Hankkeen toteutus sisältyy vuosien investointiohjelmaan siten, että kaupunginvaltuuston hyväksymässä vuoden 2015 talous ar vios sa on sisältynyt 1,0 M määräraha hankkeen suunnittelun jat kami seen sekä rakentamisen käynnistämiseen. Lisäksi ta lous suun ni tel mavuo del le 2016 on määritetty varaus 1,74 M hankkeen rakentamisen loppuun saat ta mi seen. Mainittujen määrärahavarausten lisäksi kau pun gin valtuus tol le kokouksessaan käsiteltäväksi menevässä esityksessä vuo den 2014 käyttämättä jääneiden määrärahojen siirtämisestä vuodelle 2015, on esitys tämän kyseisen hankkeen osalta siirrettäväksi mää rä rahak si 0,669 M. Täten hankkeen tämänhetkinen ko ko nais mää rä ra ha ti lanne, vuonna 2014 käyttämättä jääneet, vuoden 2015 talousarviossa myönne tyt ja vuoden 2016 taloussuunnitelmaan tehdyt varaukset huomioiden, on yhteensä 3,409 M.

10 PÖYTÄKIRJA 2/ Lisäykset hankesuunnitelmavaiheen sisältöön Hankesuunnitelmavaiheen tavoitekustannusennusteen (3,44 M ) ja luonnos suun ni tel mien mukaisen kustannusennusteen (3,882 M ) ero johtuu seu raa vis ta hankesuunnitelmaan sisältymättömistä osa-alueista niiden kus tan nus vai ku tuk si neen: sähköisten yo-kirjoitusten edellyttämät toimen 3 000, alv 0 pi teet uudisrakennuksen hissi (esteettömyys) , alv 0 optioalue 2 (sähkötyöt ja pintakorjaukset) , alv 0 hallintotilojen sähkötöistä johtuvat pin ta korjauk , alv 0 set muiden wc-tilojen sähkötöistä johtuvat pin takor , alv 0 jauk set siirtoseinät tilaan , alv 0 lisäkustannukset yhteensä: , alv 0 Sähköisten ylioppilaskirjoitusten edellyttämät toimenpiteet ovat teknisesti pe rus tel tua tehdä saneeraushankkeen yhteydessä. Lisäksi niiden kus tannus vai ku tus (3 000 ) kustannusennusteeseen on lähes olematon. Esteettömyysvaatimuksista johtuen on hankesuunnitelmavaiheen sisältöön tul lut uudisrakennusosaan lisäyksenä rakennusvalvontaviranomaisen edelly tyk ses tä hissi. Hissi edellytetään rakennettavaksi, mikäli 2. kerrokseen teh dään uusia opetustiloja ja sen kustannusvaikutus on arviolta Hankesuunnitelmassa on ollut sähkötöiden osalta määritettynä optioalueita (liit tee nä), joiden suunnittelu on sisältynyt suunnittelutoimeksiantoon, mutta urak ka vai heen toteutuksesta pyydetään erillishinnat. Mainitut toimenpiteet säh kö jen uusimisten osalta tarkoittaa käytännössä väistämättä myös raken nus tek ni siä töitä, kuten alakattojen uusimista ja seinien maalaamista. Mai nit tu jen optioalueiden lisääminen hankkeen urakkavaiheen to teu tukseen on teknisen ja taloudellisen toteutuksen kannalta perusteltua ja jär kevää sekä koulun käytön häiriöiden kannalta myös aikataulullisesti pe rus teltua. Mainittujen töiden osuus luonnosvaiheen kustannusennusteessa on yh teen sä Hallintotilojen korjaus on hankesuunnitelman osalta sisältänyt sähköjen uu si mi sen. Jatkosuunnittelun yhteydessä on ilmennyt, että mainitut toimen pi teet tarkoittavat käytännössä väistämättä myös rakennusteknisiä töitä, kuten alakattojen uusimista ja seinien maalaamista. Mainittujen töiden osuus luonnosvaiheen kustannusennusteessa on yhteensä Muiden WC-tilojen korjaus on hankesuunnitelman osalta sisältänyt säh köjen uusimisen. Jatkosuunnittelun yhteydessä on ilmennyt, että mainitut toimen pi teet tarkoittavat käytännössä väistämättä myös rakennusteknisiä töitä, kuten pintojen kunnostamista. Mainittujen töiden osuus luon nos vaiheen kustannusennusteessa on yhteensä

11 PÖYTÄKIRJA 2/ Lisäksi tilaan 233 (ryhmätila) on hankesuunnitelmasta poiketen käyttäjän toi vees ta lisätty siirtoseinät, joilla aiemmin yhdeksi tilaksi määritetty tila saa daan jaettua kolmeksi pienemmäksi tilaksi. Mainitun lisäyksen osuus kus tan nus en nus tees sa on Mahdolliset säästötoimenpiteet Erittely mahdollisista säästötoimenpiteistä ja niiden kus tan nus vai ku tuk sista: optioalue 2 (sähkötyöt ja pintakorjaukset) , alv 0 siirtoseinät tilaan , alv 0 säästövaikutus yhteensä: , alv 0 Mainitut sähkötöiden optioalueiden toimenpiteet on mahdollista jättää toteut ta mat ta kyseisen hankkeen yhteydessä. Tällöin kustannusennustetta saa daan pienennettyä arvion mukaisesti Mainittujen toi men pitei den toteutus on kuitenkin väistämättä edessä, jolloin kustannusvaikutus on erillisinä hankkeina toteutettuna mainittua ennustetta suurempi ja haitta ti lo jen käytölle pidempiaikaisempi. Myös käyttäjätoive tilan 233 siirtoseinistä voidaan jättää toteuttamatta. Tällöin kustannussäätö olisi Tällöin mainittu tila ei välttämättä vastaa täysin käyttäjän tarpeita. Kiinteistön ajanmukaistamisen ja teknisen kunnossapidon kannalta mai nittu jen toimenpiteiden sisällyttäminen kyseisen hankkeen urakkavaiheen toteu tuk seen on kuitenkin teknisesti ja aikataulullisesti sekä niiden pohjilta myös taloudellisesti perusteltua. Sivistystoimenjohtaja: päättää osaltaan hy väk syä Kasavuoren koulukeskuksen talotekniikan ja tilojen uudistamisen luon nos suun ni tel mat. Lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että myös se osaltaan hyväksyisi luonnossuunnitelmat sekä liitteenä olevien luon nos suun ni tel mien mukaisen tavoitehinnan ja että se in ves toin ti hankkeen toteutusohjeen mukaisesti esittäisi kaupunginvaltuustolle hankkeen luon nos suun ni tel mien hyväksymistä esitetyn sisällön mukaisesti, sisältäen lue tel lut lisäykset hankesuunnitelmassa hyväksyttyyn sisältöön. Lisäksi lau ta kun ta esittää kaupunginhallitukselle, että se esittää edelleen kau pungin val tuus tol le, mainituista lisäyksistä johtuen, lisämäärärahan myön tä mis tä hankkeelle ja tältä pohjalta hankkeen luon nos suun nit te lu vaiheen tavoitekustannuksien vahvistamista 3,89 M :ksi (alv 0) sekä hankkeen määrärahavarauksen päivittämistä in ves toin ti oh jel mas sa tämän mukaiseksi (2,19 M vuodelle 2016). Lisäksi lautakunta kiinnittää huomiota siihen, että kunnostuksen ai ka taulus sa on huomioitava Kasavuoren koululla kunnostustöiden aikana jär jestet tä vät ylioppilaskirjoitukset. Päätös:

12 PÖYTÄKIRJA 2/ Lautakunta päätti asiasta päätösesityksen mukaisesti. Lautakunta päätti tarkistaa pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksen aikana.

13 PÖYTÄKIRJA 2/ Koulujen lukitus ja kulunvalvonta 117/ /2015 SOV 17 Lisätiedot: opetuspäällikkö Sari Aarniokoski, puh. (09) Hankkeen lähtökohtana on kaupunginvaltuuston myöntämä han ke suun nit te lu mää rä ra ha kaikkien koulujen lukitus- ja ku lun val von ta järjes tel mien hankesuunnitteluun. Tavoitteena oli määrittää kaikkien koulujen lu ki tus- ja kulunvalvontatarpeita palveleva koulukohtainen ja yk sin ker tainen järjestelmä, joka on yhteensopiva koko kaupungin kiinteistökannan vas taa vien järjestelmien kanssa. Hankkeen valmistelua on jatkettu kaupunginvaltuuston hy väk symien ( 4) Rakennusinvestointihankkeiden toteutusohjeiden mukaisesti mää rit tä mäl lä hankkeen sisältö käyttäjän (koulujen rehtoreiden ja ope tustoi mien opetuspäälliköiden kanssa) ja tekemällä määrityksen pohjalta hanke suun ni tel ma sekä siihen liittyviä alustavia suunnitelmia tukemaan in vestoin ti pää tök sen tekoa. Käyttäjän edustajina hankkeen ohjausryhmässä han ke suun nit te lu vai heessa toimineet suomenkielisen opetustoimen ja ruotsinkielisen opetustoimen ope tus pääl li köt ovat olleet tiiviisti mukana hankesuunnitelman laadinnassa ja käyttäjiä edustavat lautakunnat ovat saaneet han ke suun ni tel ma-ai neiston lausunnon antamista varten kokouksiinsa (ruotsinkielinen opetus- ja var hais kas va tus lau ta kun ta ja suomenkielinen opetus- ja varhais kas va tus lau ta kun ta ). Hankkeen yhteydessä on tarkoitus uusia koulujen lukitusjärjestelmä hanke suun ni tel mas sa esitetyllä järjestelmällä ja lisätä ku lun val von ta jär jes telmä niihin ulko-oviin, jotka ovat henkilökunnan pääkäytössä. Hankesuunnitelmavaiheen tuloksena on liitteenä oleva hankesuunnitelma, jo ka sisältää eri toteutusvaihtoehtojen pohjalta tehdyt kus tan nus ar vio laskel mat. Hankesuunnitelman mukainen esitys lukitusjärjestelmän toteutuksesta on vaih to eh to 2b eli Abloyn elektroninen avainjärjestelmä Abloy Protec2 Cliq, jon ka etuina on mm. se, että jokainen avain on yksilöllinen ja voidaan tarvit taes sa poistaa yksilöllisesti järjestelmästä, esim. avaimen kadotessa. Poik keuk se na on Svenska Skolcentrum, jonka lukitukset on aiemmissa sa nee raus hank keis sa uusittu 80 %:sesti Abloy Sento avainprofiilille, jolla myös loppua 20 % koulun lukituksista esitetään uusittavaksi. Lisäksi Svens ka Skolcentrumissa täydennetään avaintenhallintaa opet ta jain huonee seen sijoitettavilla elektronisilla avainkaapeilla. Lisäksi hankesuunnitelmassa esitetään lukitusjärjestelmän päivityksen yhtey des sä myös nykyisen kulunvalvontajärjestelmän (Hedsam) päivitystä

14 PÖYTÄKIRJA 2/ Hed sam Novitas-järjestelmäksi. Kustannusarviolaskelman mukaan hankkeen kokonaiskustannukset esi tetyl lä toteutusratkaisulla ovat (alv 0). Koulukohtaisesti kus tan nukset jakautuvat seuraavasti: Kasavuoren koulukeskus Mäntymäen koulu Granhultsskolan Svenska Skolcentrum Laskelmassa on huomioitu kullekin koululle lukituksiin ja kulunvalvontaan käyt tä jien taholta esitetyt tarpeet sekä kulunvalvontaan järjestelmätasolle teh tä vien päivityksien osuudet. Tarkempi erittely kustannusten ja kau tu mises ta on hankesuunnitelman kohdassa 6.3. Lopullisesti määrärahatarve tar ken tuu urakkakilpailutuksen myötä. Käyttäjien käyttötalousmenoihin kohdistuvia ylläpitokustannuksia en na koidaan kyseisillä järjestelmillä muodostuvan /vuosi, joka jakautuu kou lu koh tai ses ti seuraavasti: Kasavuoren koulu (nousua nykyisestä ) Svenska Skolcentrum (nousua nykyisestä ) Mäntymäen koulu (nousua nykyisestä 0 ) Granhultsskolan (nousua nykyisestä 0 ) Hankkeen valmisteluun ja hankesuunnitelman tekoon on vuoden 2014 talous ar vios sa ollut määräraha, mutta hankkeen toteutus ei ole sisältynyt vuo sien investointiohjelmaan. Rakennusinvestointihankkeiden toteutusohjeiden mukaisesti: Hyväksytty hankesuunnitelma on lähtökohtaisesti edellytys hankkeen toteu tus mää rä ra han sisällyttämiselle talousarvioon tai taloussuunnitelmaan. Lisäksi vuoden 2015 talousarvion ja vuosien ta lous suun ni telman laadintaohjeiden mukaisesti: Kaupungin investoinnit toteutetaan voimassa olevan investointiohjelman mu kaan. Suunnittelukaudella ei voi toteuttaa uusia hankkeita muutoin kuin siir tä mäl lä jo hyväksyttyjä hankkeita vuodelle 2019 tai suunnittelukauden ul ko puo lel le. Yhdyskuntalautakunnan, käyttäjälautakuntien, kaupunginhallituksen sekä kau pun gin val tuus ton käsittelyjen pohjalta syntyy investointipäätös, joka mah dol lis taa hankkeen toteutussuunnittelun sisällyttämisen vuoden 2016 in ves toin ti oh jel maan sekä toteutuksen sisällyttämisen taloussuunnitelman suun nit te lu kau del le vuodelle Tällöin tulee kuitenkin huomioida mainit tu ohjeistus uusien investointihankkeiden sisällyttämisestä voimassa ole vaan investointiohjelmaan. Koulun tilojen käytön johdosta hankkeen suunnittelulla ei ole vaikutusta ti-

15 PÖYTÄKIRJA 2/ lo jen käyttöön, mutta toteutuksen optimaalinen aika ajoittuu kesälle Sivistystoimenjohtaja: Päätös: Lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että se esittäisi kau pungin val tuus tol le esityslistan liitteenä olevan kaikkien koulujen lukitus- ja kulun val von ta hank keen hankesuunnitelman hyväksymistä han ke suun ni telmas sa esitetyn vaihtoehto 2b:n mukaisesti ja vahvistamista hankkeen tavoi te kus tan nuk sik si ,00 (alv 0), ja että hankkeen mää rä ra ha varaus investointiohjelmassa päivitetään tämän mukaiseksi ( vuodelle 2016 ja vuodelle 2017). Lautakunta päätti asiasta päätösesityksen mukaisesti. Lautakunta päätti tarkistaa pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksen aikana.

16 PÖYTÄKIRJA 2/ Lukion laatukysely / /2015 SOV 18 Lisätiedot: opetuspäällikkö Sari Aarniokoski, puh. (09) Kauniaisten lukio toteutti maaliskuussa 2014 laatukyselyn lukion opis ke lijoil le ja heidän huoltajilleen. Edellisen kerran vastaava kysely suoritettiin vuon na Laatukyselyn tulosten käsittely aloitettiin lukion pedagogiikka- ja ar vioin ti tiimis sä ja opettajakunta perehtyi niihin kevätkoulutuspäivässään Laatukyselyyn vastasi yhteensä 176 opiskelijaa: 46 vuositasolta 1, 58 vuosi ta sol ta 2 ja 22 vuositasolta 3. Opiskelijat voivat vastata kyselyyn it se näises ti (22% vastanneista), yhdessä huoltajansa kanssa (37% vastanneista) tai huoltaja voi myös vastata yksin (41% vastanneista). Kyselyn tulosten perusteella lukion opiskelijat ovat tyytyväisiä työ ym pä ristöön ja koulun turvallisuuteen. Opiskelijat viihtyvät koulussa. Wil ma-jär jestel män merkitys tiedotuskanavana on kasvanut. Kyselyn osiossa D Koulun organisaatio ja pedagogiikka edistystä on tapahtunut lähes jokaisen ky sy myk sen kohdalla verrattuna vuoden 2011 vastauksiin. Kehittämistä vas taus ten perusteella on opiskelijoiden omien laitteiden käytössä. Opettajien kevätkoulutuspäivänä nostettiin kehittämiskohteiksi sähköisten työ vä li nei den käytön lisäksi monipuolinen arviointi. Sivistystoimenjohtaja: Päätös: merkitsee tie dokseen oheismateriaalina olevan Kauniaisten lukion laatukyselyn Lautakunta päätti asiasta päätösesityksen mukaisesti.

17 PÖYTÄKIRJA 2/ Pääkaupunkiseudun 5.luokkien palvelukykykyselyn tulokset 1017/ /2014 SOV 19 Lisätiedot: opetuspäällikkö Sari Aarniokoski, puh. (09) Pääkaupunkiseudun opetustoimet tekevät yhteisen palvelukykykyselyn vuo sit tain vuorovuosin luokille 2, 5, 8 ja lukion toiselle vuosikurssille. Kyse lyt perustuvat kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen arvioin ti suun ni tel maan. Kyselyt tuottavat seutu-, kaupunki- ja koulukohtaista tie toa koulutuspalveluiden laadusta sisältäen pääkaupunkiseudun kau pungeil le yhteisen osuuden ja kaupunkikohtaiset kieliryhmittäin erotellut osuudet. Kyselyillä saadaan myös seurantatietoa saman ryhmän vastausten ke hit ty mi ses tä eri tutkimuskerroilla. Oppilaille/ heidän huoltajilleen suunnatussa asiakaskyselyssä arvioidaan kou lun ja oppilaan/huoltajan välisen vuorovaikutuksen laatua. Pal ve lu ky kyky se lyn sisältö johdetaan perusopetuslaista (1998/628) ja perusopetuksen ope tus suun ni tel man perusteista (2004). Arvioitavat palvelualueet ovat laissa koulutuksen järjestäjälle asetettuja keskeisiä palvelutehtäviä, joiden toteut ta mi sel le on määritelty tavoitteet opetussuunnitelmien puitteissa. Arviointi kohdistuu seuraaviin osa-alueisiin: - koulupaikan määräytyminen - oppimiskäsitys - oppimisympäristö - toimintakulttuuri - työtavat - kodin ja koulun välinen yhteistyö - ohjauksen järjestäminen - oppilashuolto - oppilaan arviointi opintojen aikana - muut asiat Kyselystä saatu aineisto raportoidaan seuraavasti: Pääkaupunkiseututason aineisto analysoidaan sekä kokonaisuutena että kau pun ki koh tai ses ti. Kaupunkitason aineisto analysoidaan ko ko nai suu tena ja koulutasolla, suomen- ja ruotsinkieliset koulut erikseen sekä su kupuo len mukaan. Tulokset esitetään annettujen vastausten keskiarvoina ja vas taus ja kau mi na. Tuloksia hyödynnetään sekä välittömästi kehittämistyössä että ai ka sar jojen myötä muiden seurantatietojen tapaan. Eri kaupunkien vertailutietojen kaut ta voidaan kehittää omaa toimintaa mm. benchmarkaamalla toisten kau pun kien hyviä käytäntöjä tai sopimalla kaupunkien yhteisistä ke hit tämis koh teis ta. Kyselyn tuloksia hyödynnetään lukuvuosisuunnitelmien laadin nas sa ja niiden toteutumisen arvioinnissa.

18 PÖYTÄKIRJA 2/ Lukuvuoden palvelukykykysely tehtiin 5. luokille ja tulokset julkais tiin helmikuussa Edellinen 5-luokkalaisten kysely suoritettiin vuon na Kauniaisissa oppilaat ja heidän huoltajansa ovat erityisen tyy ty väi siä siihen, että koulusta löytyy ainakin yksi kaveri. Lisäksi koulun ja ko din vuorovaikutukseen oltiin tyytyväisiä. Oppilaat ja heidän huoltajansa ko ke vat myös, että kouluissa rohkaistaan oppilaita asennoitumaan myöntei ses ti oppimiseen. Kyselyn perusteella kauniaislaiset oppilaat saavat tukea koulunkäyntiin tarvit taes sa. Kouluilla käytössä olevaa tietotekniikkaa hyödynnetään vas tausten perusteella oppitunneilla monipuolisesti ja vastaajien mielestä ope tukses sa käytetään monipuolisia työtapoja nyt selvästi enemmän kuin vuonna 2010 toteutetun kyselyn vastaajien mielestä. Oppilaiden yhteisöllisyys oppimisessa on lisääntynyt vastaajien mukaan sa moin kuin osallisuus koulujen toimintakulttuurien luomisessa. Vas tausten perusteella ollaan tyytyväisiä opettajien antamaan kannustavan pa lautteen määrään, mutta tyttöjen ja poikien erilaisuus oppijoina tulisi huo mioida koulutyössä. Kehitettävää löytyy niin Kauniaisissa kuin koko pääkaupunkiseudulla ohjauk sen järjestämisessä. Vastausten perusteella oppilaat eivät saa riit täväs ti mahdollisuuksia tutustua eri ammatteihin osana koulutyötä. Oheismateriaali: Pääkaupunkiseudun 5. luokkien palvelukykykysely PKS Pääkaupunkiseudun 5. luokkien palvelukykykysely Kauniainen Pääkaupunkiseudun 5. luokkien palvelukykykysely Koulut Sivistystoimenjohtaja: Päätös: varhaiskasvatus lautakunta merkitsee tie dokseen lukuvuonna tehdyn 5.luokkien palvelukykykyselyn tu lokset. Lautakunta päätti asiasta päätösesityksen mukaisesti.

19 PÖYTÄKIRJA 2/ Muut asiat SOV 20 Koulujen kertapalkkion myöntämisen prosessit Sivistystoimenjohtaja informoi lautakuntaa kertapalkkion myön tä mi sen pro ses sin osalta, että asiasta on tehty valtuustoaloite ja että asian käsittely on käynnissä kaupungin toimielimissä. Henkilöstöjaosto on käsitellyt valtuustoaloitteen kertapalkkioihin liit tyen kokouk ses saan ( 2). Henkilöstöjaosto päätti esittää KH:lle ja edel leen KV:lle vastauksensa valtuustoaloitteeseen. Hen ki lös tö jaos to to tesi asian käsittelyssä mm. että tuloksellisen toiminnan, hy vän johtamisen se kä kannustavan palkkauksen kehittämiseksi hen ki lös tö hal lin non ta voittee na on tämän vuoden aikana ja pal kit se mi sen kehittämiseen liittyen tarkis taa myös kertapalkkion myön tä mis kri tee rit, erityisesti tulosalueen tu loksel li suu den ja tavoitteiden to teu tu mi sen näkökulmasta. KH päätti kokouksessaan ( 56) esittää, että KV mer kit see tiedok seen henkilöstöjaoston antaman vastauksen valtuutettu Wahl sted tin ym jättämään valtuustoaloitteeseen ja esit tää samalla, että KV to teaa valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi. Nykykäytännön mukaan kouluilla jaetaan kertapalkkioita 2 kertaa vuo dessa, jaettavat kertapalkkiomäärien kokonaismäärät mää ri tel lään hen ki lös töhal lin nos sa henkilöstöpäällikön toimesta ja ker ta palk kioi den myöntämisen pe rus tei na on noudatettu henkilöstöjaoston oh jeis tuk sia kertapalkkioiden pe rus teis ta. Valtuustoaloitteen val tuus to kä sit te lyn jälkeen hen ki lös tö päällik kö tulee päivittämään ker ta palk kio ohjeistuksen. Päivähoidon asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset Varhaiskasvatuspäällikkö esitti lautakunnalle tuoreimman asia kas tyy ty väisyys ky se lyn 2014 tuloksia. Yleisarvosana oli 4,7 asteikolla 1-5. Ver rat taessa edelliseen kyselyyn vuodelta 2011, vuoden 2014 kyselyn tulokset olivat pää osin paremmat kuin vuonna Palvelujen kehittämispuolella asiakas tyy ty väi syys ky se lys sä nousi selvimmin esiin kotisivujen informaation ke hit tä mi nen sekä muun viestinnän kehittäminen huoltajien ja päiväkotien vä lil lä.... Iltakoulut Keskusteltiin mahdollisuudesta järjestää lautakunnan il ta kou lu ti lai suuk sia, jos sa lautakunnan jäsenet ja koulun henkilökunta voisivat tavata ja käydä kes kus te lua koulun toiminnasta ja koulun ajankohtaisista hank keis ta. Päätet tiin, että alustavasti järjestetään ko. iltakoulutilaisuus ennen seu raa vaa lau ta kun ta ko kous ta klo 17 alkaen.

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 1 Aika: 11.12.2014 klo 17:00-18:50 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 74 Kokouksen järjestäytyminen 3 75 Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 1 Aika: 19.08.2015 klo 19:00-21:15 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 157 Kokouksen järjestäytyminen 3 158 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96 Sivistyslautakunta 14.06.2012 AIKA 14.06.2012 klo 18:00-18:55 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 51 LÄHIHOITAJAN TEHTÄVÄ 98

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Sivistyslautakunta Aika 24.06.2015 klo 16:30-18:42 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 47 Vuoden 2015 kulttuuri-, liikunta-

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157 Kaupunginvaltuusto 29.09.2014 AIKA 29.09.2014 klo 19:00-20:50 PAIKKA Kaupungintalo, Iso auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 97. Tarkastuslautakunta1. AIKA 03.06.2014 klo 16:00-20:45

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 97. Tarkastuslautakunta1. AIKA 03.06.2014 klo 16:00-20:45 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 97 Tarkastuslautakunta1 AIKA 03.06.2014 klo 16:00-20:45 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 63 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 Kaupunginhallitus 04.12.2013 AIKA 04.12.2013 10:30-14:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 249 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 27.05.2015 klo 19:00-21:55 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 120 Kokouksen järjestäytyminen 4 121 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356. Kunnanhallitus 09.09.2013. Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356. Kunnanhallitus 09.09.2013. Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356 Kunnanhallitus 09.09.2013 Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 223 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (32) Perusturvalautakunta Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 1/2014 1 Kunnanhallitus 14.01.2014 AKA 17:00-20:12 PAKKA Kunnanhallituksen huone OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 17:00-20:12 Puheenjohtaja Arffman Paavo

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Kaupunginhallitus Aika 15.06.2015 klo 17:00-19:05 Paikka Länsi-Suomen Osuuspankki, Hakkiluoto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 122 Koulujen tuntikehys lukuvuonna

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246. Kunnanhallitus 15.06.2015. Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246. Kunnanhallitus 15.06.2015. Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246 Kunnanhallitus 15.06.2015 Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 157 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 251. Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 254 132 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÖYTÄKIRJAT

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 251. Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 254 132 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÖYTÄKIRJAT TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 251 Kunnanhallitus 18.08.2014 AIKA 18.08.2014 18:30-21:30 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 254 132 LAUTAKUNTIEN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178. Kunnanhallitus 05.05.2014. Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178. Kunnanhallitus 05.05.2014. Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178 Kunnanhallitus 05.05.2014 Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 102 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/2015 95. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/2015 95. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/2015 95 Tekninen lautakunta Aika 20.05.2015 klo 15:30-18:08 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Konserni- ja henkilöstöjaosto 18.02.2015 AIKA 18.02.2015 klo 16:30-17.37 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Luottokorttien

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184 Kaupunginhallitus Aika 04.05.2015 klo 17:00-18:50 Paikka KH:n kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 90 Sähköenergian hankinta 2016-2018 186 91 Leikkipuistojen

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97. Kunnanhallitus 16.03.2015. Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97. Kunnanhallitus 16.03.2015. Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97 Kunnanhallitus 16.03.2015 Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 23

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 23 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 23 Tekninen lautakunta Aika 18.02.2015 klo 18:00-20:15 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 12 Teknisen lautakunnan vuoden

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91 Kunnanhallitus Kokousaika 31.03.2015 klo 13:00-16:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218 Aika 09.12.2014 klo 17:00-19:40 Paikka Kaupungintalo Vallinkoski (h. 138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 92 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 220 93 Pöytäkirjan

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2006 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2006 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2006 1 Kunnanvaltuusto 12.12.2006 AIKA 18:00-19:00 PAIKKA Valtuustosali OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Haataja Pauliina 18:00-19:00 Jäsen Heikkinen Eero 18:00-19:00

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146 Kunnanhallitus 30.03.2015 AIKA 30.03.2015 15:00-19:05 PAIKKA kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381 Kunnanhallitus 07.10.2013 AIKA 07.10.2013 15:00-18:10 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 1 Aika: 14.05.2014 klo 19:00-20:20 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 94 Kokouksen järjestäytyminen 3 95 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot