LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA"

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 2/ Aika: klo 17:30-19:10 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 12 Kokouksen järjestäytyminen 3 13 Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat (kuntalain 51 ) 4 14 Yksityisen päivähoidon valvonta 5 15 Suomenkielisen opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan tilinpäätös, toimintakertomus ja tunnusluvut Kasavuoren koulukeskus talotekniikan ja tilojen ajanmukaistaminen, C- JA D -käytävät & opettajanhuoneet, luonnossuunnitelmat Koulujen lukitus ja kulunvalvonta Lukion laatukysely Pääkaupunkiseudun 5.luokkien palvelukykykyselyn tulokset Muut asiat 20

2 PÖYTÄKIRJA 2/ Läsnä: Viherluoto-Lindström Irmeli pj Jämsén Martta jäsen Leppänen Mikko jäsen Aro Lauri jäsen Tikkanen Juhana jäsen Miettinen Taisto jäsen Peltovirta Margit jäsen Rintamäki-Ovaska Tiina KH:n edustaja Backman Heidi sivistystoimenjohtaja Hiitola Annika varhaiskasvatuspäällikkö Mellanen Petri siv. talouspäällikkö Aarniokoski Sari opetuspäällikkö Ihamuotila Panu jäsen Aro Vilho nuorisovaltuuston edust. Poissa: Grönblom Minna varapj. Nystén Tiina jäsen Becker Emilia Espoon edustaja Allekirjoitukset Irmeli Viherluoto-Lindström Petri Mellanen puheenjohtaja sihteeri Käsitellyt asiat Pöytäkirja tarkastettu Allekirjoitukset Mikko Leppänen Panu Ihamuotila Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Kauniaisissa Todistaa Karola Nyman ilmoitustaulun hoitaja

3 PÖYTÄKIRJA 2/ Kokouksen järjestäytyminen SOV 12 - toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi - valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa - hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi. Päätös: Suomenkielinen opetus ja - totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi - valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Mikko Leppäsen ja Panu Ihamuotilan - hyväksyi esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

4 PÖYTÄKIRJA 2/ Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat (kuntalain 51 ) SOV 13 Lautakunnalle on lähetetty viranhaltijoiden päätöspöytäkirjoja edellisen kokouk sen jälkeen tehdyistä päätöksistä, jotka voidaan kuntalain 51 :n mukaan ottaa lautakunnan käsiteltäväksi. Otsikkoluettelo on esityslistan oheismateriaalina. Lautakunta päätti , että lautakunnan jäsenten tulee ilmoittaa ennen kokousta sivistystoi menjohtajalle tai opetuspäällikölle ne viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat, joista toivovat lisätietoja kokouksessa. Sivistystoimenjohtaja: Päätös: Lautakunta merkitsee tiedokseen otsikkoluettelosta ilmenevät päätökset ja päät tää olla käyttämättä kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeutta. Lautakunta päätti asiasta päätösesityksen mukaisesti.

5 PÖYTÄKIRJA 2/ Yksityisen päivähoidon valvonta 739/ /2014 SOV 14 Lisätiedot: varhaiskasvatuspäällikkö Annika Hiitola, puh. (09) Kauniaisissa aloittaa toimintansa yksityinen päiväkoti Ankkalampi Ankdammen. Laki lasten päivähoidosta ( /36, 28), kunnan toimi eli men tehtävänä on valvoa kunnassa järjestettävää yksityistä päi vä hoito toi min taa. Varhaiskasvatuspäällikkö Annika Hiitola sekä päiväkodin johtaja Eva Björk stam tekivät tarkastuksen avattavan päiväkodin tiloissa , min kä jälkeen terveystarkastajaa on pyydetty tekemään tarkastus omalta osal taan tehdyn tarkastuksen yhteydessä toiminnanharjoittaja on luovut ta nut kaupungille seuraavat asiakirjat, jotka ovat kokouksessa oheis ma te ri aa li na (ei julkisia): Aluehallintoviraston ilmoitus Ankkalammen varhaiskasvatussuunnitelma Kauniaisten Ankkalampi: turvallisuussuunnitelma (pohjautuu Puis toku jan), tilankäyttösuunnitelma ja omavalvonta. Henkilöstöluettelo Vastuuhenkilön kelpoisuustodistukset Päiväkodin lapsilista, syntymäajat ja kotikunta Saapuneiden dokumenttien perusteella toiminta täyttää lain vaatimukset, ja vastuuhenkilö on kelpoinen tehtävään. Sivistystoimenjohtaja: Päätös: päättää hyväksyä toi mi jan Ankkalampi Ankdammen yksityisen päivähoidon tuottajaksi Kauniai sis sa ja päättää, että toiminnasta maksetaan yksityisen hoidon tukea. Lautakunta päätti asiasta päätösesityksen mukaisesti.

6 PÖYTÄKIRJA 2/ Suomenkielisen opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan tilinpäätös, toimintakertomus ja tunnusluvut / /2015 SOV 15 Lisätiedot: talouspäällikkö Petri Mellanen, puh. (09) Kauniaisten kaupungin kaupunginhallitus tulee käsittelemään kaupungin tilin pää tök sen 2014 kokouksessaan Lautakunnalle esitetään tilin pää tös 2014 sisältäen suomenkielisen opetustoimen, suomenkielisen var hais kas va tuk sen ja yhteisen varhaiskasvatuksen käyttötalouden tu loslas kel mat, toimintakertomukset sekä tunnusluvut. Käyttötalous Suomenkielisen opetustoimen toteuma toimintakatetasolla on yhteensä euroa ja vastaava määräraha oli euroa. Mää rä rahan toteutuma oli euroa budjetoitua määrärahaa alhaisempi (to teu ma 97.0%). Mäntymäen koulun toteuma toimintakatetasolla oli euroa (bud je tin toteuma 99.7%, budjettialitus euroa). Kasavuoren koulun toteuma toimintakatteessa oli euroa (bud jet ti to teu ma 97.9%, budjettialitus euroa). Kauniaisten lukion toteuma toimintakatetasolla oli euroa (bud jet ti to teu ma 99.9%, budjettialitus euroa). Suomenkielisen varhaiskasvatuksen toteuma toimintakatetasolla euroa ja budjetin toteuma-aste oli 95.0% (budjettialitus eu roa). Varhaiskasvatuksen kieliryhmien yhteinen toiminta oli toimintakatetasolla to teu mas sa euroa, vastaten toteuma-astetta 85.4% (bud jet ti ali tus euroa). Käyttötalouden tuloslaskelma taulukot esitetään lautakunnalle oheis ma te ri aa li na. Toimintakertomukset ja tunnusluvut Suomenkielisen opetustoimen ja varhaiskasvatuksen toimintakertomukset ja tunnusluvut esitetään lautakunnalle oheismateriaalina. Sivistystoimenjohtaja : Lautakunta päättää omalta osaltaan hyväksyä esitetyn mukaisesti suomen kie li sen opetustoimen, suomenkielisen varhaiskasvatuksen sekä var-

7 PÖYTÄKIRJA 2/ hais kas va tuk sen kieliryhmien yhteisen toiminnan käyttötalouden tu los laskel mat, toimintakertomukset sekä tunnusluvut tilinpäätöksen 2014 osalta. Päätös: Lautakunta päätti asiasta päätösesityksen mukaisesti.

8 PÖYTÄKIRJA 2/ Kasavuoren koulukeskus talotekniikan ja tilojen ajanmukaistaminen, C- JA D -käytävät & opettajanhuoneet, luonnossuunnitelmat 799/ /2014 SOV 16 Lisätiedot: opetuspäällikkö Sari Aarniokoski, puh. (09) Taustaa Hankkeen lähtökohtana on suomenkielisen opetus- ja var hais kas va tus lauta kun nan käsittelemä ja KH:n hyväksymä tar ve sel vitys Kasavuoren koulukeskuksen C- ja D-käytävien sekä opet ta jain huo neiden kunnostamisesta. Hankkeen valmistelua on jatkettu KV:n hyväksymien ( 4) Raken nus in ves toin ti hank kei den toteutusohjeiden mukaisesti tekemällä hyväk sy tyn tarveselvityksen pohjalta hankesuunnitelma sekä siihen liittyviä alus ta via suunnitelmia tukemaan investointipäätöksen tekoa. KV hyväksyi han ke suun ni tel man ja vahvisti samalla hankkeen han ke suun nitte lu vai heen mukaisiksi tavoitekustannuksiksi 3,44 M (alv 0). Hankkeen jatkovalmistelu on sisältynyt KV:n hyväksymään vuo sien investointiohjelmaan. Hankkeeseen on sisällytetty sen urakka-alueen ulkopuolisilta osin ra kennuk sen teknisen kunnossapidon ja ajanmukaisuuden parantamiseksi kiinteis tön yllä- ja kunnossapitohankkeiden puolelta oppilaiden saniteettitilojen kun nos tus, keskusradion uusiminen sekä juhlasalin lattian kunnostus. Lisäk si hankkeen suunnittelussa on huomioitu sähköisten yli op pi las kir joi tusten edellyttämät toimenpiteet. Käyttäjän edustajana hankkeen ohjausryhmässä toiminut suomenkielisen ope tus toi men opetuspäällikkö on ollut tiiviisti mukana luon nos suun nit te lussa ja käyttäjää edustava suomenkielinen opetus- ja varhaiskasvatus lau takun ta antaa lausuntonsa luonnossuunnitelmista kokouksessaan 9.3. ja se tul laan liittämään KH:lle menevään aineistoon. Lisäksi luonnossuunnitelmista on pyydetty kaupunkikuvatoimikunnalta lausun to. Alustavan lausunnon mukaan Suunnittelussa tulee ottaa huomioon ole mas sa oleva rakennus niin materiaalin, värin kuin muodonkin osalta. Lisäk si tulisi tutkia voidaanko laajennusosaa suunnitella niin että laajennus oli si paremmin linjassa kahden jo rakennetun rakennusmassan kanssa ja ra ken nus ruu dun ylitys näin pienenisi. liitteenä olevissa luon nos suun ni telmis sa on nämä asiat jo huomioitu. Lausunto saadaan kau pun ki ku va toi mikun nan pöytäkirjan tarkastuksen jälkeen ja se tullaan liittämään KH:lle menevään aineistoon.

9 PÖYTÄKIRJA 2/ Valmistelun sisältö Luonnossuunnitteluvaiheen tuloksena ovat liitteinä päivitetty kus tan nus arvio, luonnossuunnitelmat (ARK), rakennustapaselostukset (ARK, LVIA, SÄH), kaavio sähkötöiden optioalueista sekä hankkeen projektiaikataulu. Luonnossuunnitelmien pohjalta tehdyn kustannusarvion mukaan hankkeen alus ta va kustannusennuste on 4,136 M (alv 0). Alustava kustannusennuste jakautuu seuraavasti: Alkuperäinen hanke talotekniikan ajanmukaistaminen , alv 0 tilojen ajanmukaistaminen , alv 0 laajennusosa , alv 0 yhteensä: , alv 0 Urakka-alueen ulkopuoliset työt: oppilaiden saniteettitilojen kunnostus , alv 0 keskusradion uusiminen , alv 0 juhlasalin lattian kunnostus , alv 0 yhteensä: , alv 0 Alustava kustannusennuste sisältää hankevarausta rakennusteknisten töiden osalta n. 10 %, LVIA-töiden osalta n. 10 % ja sähkötöiden osalta n. 10 %. Urakka-alueen ulkopuolisten töiden kustannukset kohdistetaan ra ken nusten yllä- ja kunnossapitoon, joille on olemassa oma määrärahansa eivätkä ne täten kuormita hankkeen määrärahoja. Täten luonnossuunnitelmien mu kai nen kustannusennuste hankkeen määrärahoihin kohdistuvista kustan nuk sis ta on 3,882 M (alv 0). Lopullisesti määrärahatarve tarkentuu vuoden 2015 syksyllä urak ka kil pailu tuk sen myötä. Hankkeen toteutus sisältyy vuosien investointiohjelmaan siten, että kaupunginvaltuuston hyväksymässä vuoden 2015 talous ar vios sa on sisältynyt 1,0 M määräraha hankkeen suunnittelun jat kami seen sekä rakentamisen käynnistämiseen. Lisäksi ta lous suun ni tel mavuo del le 2016 on määritetty varaus 1,74 M hankkeen rakentamisen loppuun saat ta mi seen. Mainittujen määrärahavarausten lisäksi kau pun gin valtuus tol le kokouksessaan käsiteltäväksi menevässä esityksessä vuo den 2014 käyttämättä jääneiden määrärahojen siirtämisestä vuodelle 2015, on esitys tämän kyseisen hankkeen osalta siirrettäväksi mää rä rahak si 0,669 M. Täten hankkeen tämänhetkinen ko ko nais mää rä ra ha ti lanne, vuonna 2014 käyttämättä jääneet, vuoden 2015 talousarviossa myönne tyt ja vuoden 2016 taloussuunnitelmaan tehdyt varaukset huomioiden, on yhteensä 3,409 M.

10 PÖYTÄKIRJA 2/ Lisäykset hankesuunnitelmavaiheen sisältöön Hankesuunnitelmavaiheen tavoitekustannusennusteen (3,44 M ) ja luonnos suun ni tel mien mukaisen kustannusennusteen (3,882 M ) ero johtuu seu raa vis ta hankesuunnitelmaan sisältymättömistä osa-alueista niiden kus tan nus vai ku tuk si neen: sähköisten yo-kirjoitusten edellyttämät toimen 3 000, alv 0 pi teet uudisrakennuksen hissi (esteettömyys) , alv 0 optioalue 2 (sähkötyöt ja pintakorjaukset) , alv 0 hallintotilojen sähkötöistä johtuvat pin ta korjauk , alv 0 set muiden wc-tilojen sähkötöistä johtuvat pin takor , alv 0 jauk set siirtoseinät tilaan , alv 0 lisäkustannukset yhteensä: , alv 0 Sähköisten ylioppilaskirjoitusten edellyttämät toimenpiteet ovat teknisesti pe rus tel tua tehdä saneeraushankkeen yhteydessä. Lisäksi niiden kus tannus vai ku tus (3 000 ) kustannusennusteeseen on lähes olematon. Esteettömyysvaatimuksista johtuen on hankesuunnitelmavaiheen sisältöön tul lut uudisrakennusosaan lisäyksenä rakennusvalvontaviranomaisen edelly tyk ses tä hissi. Hissi edellytetään rakennettavaksi, mikäli 2. kerrokseen teh dään uusia opetustiloja ja sen kustannusvaikutus on arviolta Hankesuunnitelmassa on ollut sähkötöiden osalta määritettynä optioalueita (liit tee nä), joiden suunnittelu on sisältynyt suunnittelutoimeksiantoon, mutta urak ka vai heen toteutuksesta pyydetään erillishinnat. Mainitut toimenpiteet säh kö jen uusimisten osalta tarkoittaa käytännössä väistämättä myös raken nus tek ni siä töitä, kuten alakattojen uusimista ja seinien maalaamista. Mai nit tu jen optioalueiden lisääminen hankkeen urakkavaiheen to teu tukseen on teknisen ja taloudellisen toteutuksen kannalta perusteltua ja jär kevää sekä koulun käytön häiriöiden kannalta myös aikataulullisesti pe rus teltua. Mainittujen töiden osuus luonnosvaiheen kustannusennusteessa on yh teen sä Hallintotilojen korjaus on hankesuunnitelman osalta sisältänyt sähköjen uu si mi sen. Jatkosuunnittelun yhteydessä on ilmennyt, että mainitut toimen pi teet tarkoittavat käytännössä väistämättä myös rakennusteknisiä töitä, kuten alakattojen uusimista ja seinien maalaamista. Mainittujen töiden osuus luonnosvaiheen kustannusennusteessa on yhteensä Muiden WC-tilojen korjaus on hankesuunnitelman osalta sisältänyt säh köjen uusimisen. Jatkosuunnittelun yhteydessä on ilmennyt, että mainitut toimen pi teet tarkoittavat käytännössä väistämättä myös rakennusteknisiä töitä, kuten pintojen kunnostamista. Mainittujen töiden osuus luon nos vaiheen kustannusennusteessa on yhteensä

11 PÖYTÄKIRJA 2/ Lisäksi tilaan 233 (ryhmätila) on hankesuunnitelmasta poiketen käyttäjän toi vees ta lisätty siirtoseinät, joilla aiemmin yhdeksi tilaksi määritetty tila saa daan jaettua kolmeksi pienemmäksi tilaksi. Mainitun lisäyksen osuus kus tan nus en nus tees sa on Mahdolliset säästötoimenpiteet Erittely mahdollisista säästötoimenpiteistä ja niiden kus tan nus vai ku tuk sista: optioalue 2 (sähkötyöt ja pintakorjaukset) , alv 0 siirtoseinät tilaan , alv 0 säästövaikutus yhteensä: , alv 0 Mainitut sähkötöiden optioalueiden toimenpiteet on mahdollista jättää toteut ta mat ta kyseisen hankkeen yhteydessä. Tällöin kustannusennustetta saa daan pienennettyä arvion mukaisesti Mainittujen toi men pitei den toteutus on kuitenkin väistämättä edessä, jolloin kustannusvaikutus on erillisinä hankkeina toteutettuna mainittua ennustetta suurempi ja haitta ti lo jen käytölle pidempiaikaisempi. Myös käyttäjätoive tilan 233 siirtoseinistä voidaan jättää toteuttamatta. Tällöin kustannussäätö olisi Tällöin mainittu tila ei välttämättä vastaa täysin käyttäjän tarpeita. Kiinteistön ajanmukaistamisen ja teknisen kunnossapidon kannalta mai nittu jen toimenpiteiden sisällyttäminen kyseisen hankkeen urakkavaiheen toteu tuk seen on kuitenkin teknisesti ja aikataulullisesti sekä niiden pohjilta myös taloudellisesti perusteltua. Sivistystoimenjohtaja: päättää osaltaan hy väk syä Kasavuoren koulukeskuksen talotekniikan ja tilojen uudistamisen luon nos suun ni tel mat. Lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että myös se osaltaan hyväksyisi luonnossuunnitelmat sekä liitteenä olevien luon nos suun ni tel mien mukaisen tavoitehinnan ja että se in ves toin ti hankkeen toteutusohjeen mukaisesti esittäisi kaupunginvaltuustolle hankkeen luon nos suun ni tel mien hyväksymistä esitetyn sisällön mukaisesti, sisältäen lue tel lut lisäykset hankesuunnitelmassa hyväksyttyyn sisältöön. Lisäksi lau ta kun ta esittää kaupunginhallitukselle, että se esittää edelleen kau pungin val tuus tol le, mainituista lisäyksistä johtuen, lisämäärärahan myön tä mis tä hankkeelle ja tältä pohjalta hankkeen luon nos suun nit te lu vaiheen tavoitekustannuksien vahvistamista 3,89 M :ksi (alv 0) sekä hankkeen määrärahavarauksen päivittämistä in ves toin ti oh jel mas sa tämän mukaiseksi (2,19 M vuodelle 2016). Lisäksi lautakunta kiinnittää huomiota siihen, että kunnostuksen ai ka taulus sa on huomioitava Kasavuoren koululla kunnostustöiden aikana jär jestet tä vät ylioppilaskirjoitukset. Päätös:

12 PÖYTÄKIRJA 2/ Lautakunta päätti asiasta päätösesityksen mukaisesti. Lautakunta päätti tarkistaa pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksen aikana.

13 PÖYTÄKIRJA 2/ Koulujen lukitus ja kulunvalvonta 117/ /2015 SOV 17 Lisätiedot: opetuspäällikkö Sari Aarniokoski, puh. (09) Hankkeen lähtökohtana on kaupunginvaltuuston myöntämä han ke suun nit te lu mää rä ra ha kaikkien koulujen lukitus- ja ku lun val von ta järjes tel mien hankesuunnitteluun. Tavoitteena oli määrittää kaikkien koulujen lu ki tus- ja kulunvalvontatarpeita palveleva koulukohtainen ja yk sin ker tainen järjestelmä, joka on yhteensopiva koko kaupungin kiinteistökannan vas taa vien järjestelmien kanssa. Hankkeen valmistelua on jatkettu kaupunginvaltuuston hy väk symien ( 4) Rakennusinvestointihankkeiden toteutusohjeiden mukaisesti mää rit tä mäl lä hankkeen sisältö käyttäjän (koulujen rehtoreiden ja ope tustoi mien opetuspäälliköiden kanssa) ja tekemällä määrityksen pohjalta hanke suun ni tel ma sekä siihen liittyviä alustavia suunnitelmia tukemaan in vestoin ti pää tök sen tekoa. Käyttäjän edustajina hankkeen ohjausryhmässä han ke suun nit te lu vai heessa toimineet suomenkielisen opetustoimen ja ruotsinkielisen opetustoimen ope tus pääl li köt ovat olleet tiiviisti mukana hankesuunnitelman laadinnassa ja käyttäjiä edustavat lautakunnat ovat saaneet han ke suun ni tel ma-ai neiston lausunnon antamista varten kokouksiinsa (ruotsinkielinen opetus- ja var hais kas va tus lau ta kun ta ja suomenkielinen opetus- ja varhais kas va tus lau ta kun ta ). Hankkeen yhteydessä on tarkoitus uusia koulujen lukitusjärjestelmä hanke suun ni tel mas sa esitetyllä järjestelmällä ja lisätä ku lun val von ta jär jes telmä niihin ulko-oviin, jotka ovat henkilökunnan pääkäytössä. Hankesuunnitelmavaiheen tuloksena on liitteenä oleva hankesuunnitelma, jo ka sisältää eri toteutusvaihtoehtojen pohjalta tehdyt kus tan nus ar vio laskel mat. Hankesuunnitelman mukainen esitys lukitusjärjestelmän toteutuksesta on vaih to eh to 2b eli Abloyn elektroninen avainjärjestelmä Abloy Protec2 Cliq, jon ka etuina on mm. se, että jokainen avain on yksilöllinen ja voidaan tarvit taes sa poistaa yksilöllisesti järjestelmästä, esim. avaimen kadotessa. Poik keuk se na on Svenska Skolcentrum, jonka lukitukset on aiemmissa sa nee raus hank keis sa uusittu 80 %:sesti Abloy Sento avainprofiilille, jolla myös loppua 20 % koulun lukituksista esitetään uusittavaksi. Lisäksi Svens ka Skolcentrumissa täydennetään avaintenhallintaa opet ta jain huonee seen sijoitettavilla elektronisilla avainkaapeilla. Lisäksi hankesuunnitelmassa esitetään lukitusjärjestelmän päivityksen yhtey des sä myös nykyisen kulunvalvontajärjestelmän (Hedsam) päivitystä

14 PÖYTÄKIRJA 2/ Hed sam Novitas-järjestelmäksi. Kustannusarviolaskelman mukaan hankkeen kokonaiskustannukset esi tetyl lä toteutusratkaisulla ovat (alv 0). Koulukohtaisesti kus tan nukset jakautuvat seuraavasti: Kasavuoren koulukeskus Mäntymäen koulu Granhultsskolan Svenska Skolcentrum Laskelmassa on huomioitu kullekin koululle lukituksiin ja kulunvalvontaan käyt tä jien taholta esitetyt tarpeet sekä kulunvalvontaan järjestelmätasolle teh tä vien päivityksien osuudet. Tarkempi erittely kustannusten ja kau tu mises ta on hankesuunnitelman kohdassa 6.3. Lopullisesti määrärahatarve tar ken tuu urakkakilpailutuksen myötä. Käyttäjien käyttötalousmenoihin kohdistuvia ylläpitokustannuksia en na koidaan kyseisillä järjestelmillä muodostuvan /vuosi, joka jakautuu kou lu koh tai ses ti seuraavasti: Kasavuoren koulu (nousua nykyisestä ) Svenska Skolcentrum (nousua nykyisestä ) Mäntymäen koulu (nousua nykyisestä 0 ) Granhultsskolan (nousua nykyisestä 0 ) Hankkeen valmisteluun ja hankesuunnitelman tekoon on vuoden 2014 talous ar vios sa ollut määräraha, mutta hankkeen toteutus ei ole sisältynyt vuo sien investointiohjelmaan. Rakennusinvestointihankkeiden toteutusohjeiden mukaisesti: Hyväksytty hankesuunnitelma on lähtökohtaisesti edellytys hankkeen toteu tus mää rä ra han sisällyttämiselle talousarvioon tai taloussuunnitelmaan. Lisäksi vuoden 2015 talousarvion ja vuosien ta lous suun ni telman laadintaohjeiden mukaisesti: Kaupungin investoinnit toteutetaan voimassa olevan investointiohjelman mu kaan. Suunnittelukaudella ei voi toteuttaa uusia hankkeita muutoin kuin siir tä mäl lä jo hyväksyttyjä hankkeita vuodelle 2019 tai suunnittelukauden ul ko puo lel le. Yhdyskuntalautakunnan, käyttäjälautakuntien, kaupunginhallituksen sekä kau pun gin val tuus ton käsittelyjen pohjalta syntyy investointipäätös, joka mah dol lis taa hankkeen toteutussuunnittelun sisällyttämisen vuoden 2016 in ves toin ti oh jel maan sekä toteutuksen sisällyttämisen taloussuunnitelman suun nit te lu kau del le vuodelle Tällöin tulee kuitenkin huomioida mainit tu ohjeistus uusien investointihankkeiden sisällyttämisestä voimassa ole vaan investointiohjelmaan. Koulun tilojen käytön johdosta hankkeen suunnittelulla ei ole vaikutusta ti-

15 PÖYTÄKIRJA 2/ lo jen käyttöön, mutta toteutuksen optimaalinen aika ajoittuu kesälle Sivistystoimenjohtaja: Päätös: Lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että se esittäisi kau pungin val tuus tol le esityslistan liitteenä olevan kaikkien koulujen lukitus- ja kulun val von ta hank keen hankesuunnitelman hyväksymistä han ke suun ni telmas sa esitetyn vaihtoehto 2b:n mukaisesti ja vahvistamista hankkeen tavoi te kus tan nuk sik si ,00 (alv 0), ja että hankkeen mää rä ra ha varaus investointiohjelmassa päivitetään tämän mukaiseksi ( vuodelle 2016 ja vuodelle 2017). Lautakunta päätti asiasta päätösesityksen mukaisesti. Lautakunta päätti tarkistaa pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksen aikana.

16 PÖYTÄKIRJA 2/ Lukion laatukysely / /2015 SOV 18 Lisätiedot: opetuspäällikkö Sari Aarniokoski, puh. (09) Kauniaisten lukio toteutti maaliskuussa 2014 laatukyselyn lukion opis ke lijoil le ja heidän huoltajilleen. Edellisen kerran vastaava kysely suoritettiin vuon na Laatukyselyn tulosten käsittely aloitettiin lukion pedagogiikka- ja ar vioin ti tiimis sä ja opettajakunta perehtyi niihin kevätkoulutuspäivässään Laatukyselyyn vastasi yhteensä 176 opiskelijaa: 46 vuositasolta 1, 58 vuosi ta sol ta 2 ja 22 vuositasolta 3. Opiskelijat voivat vastata kyselyyn it se näises ti (22% vastanneista), yhdessä huoltajansa kanssa (37% vastanneista) tai huoltaja voi myös vastata yksin (41% vastanneista). Kyselyn tulosten perusteella lukion opiskelijat ovat tyytyväisiä työ ym pä ristöön ja koulun turvallisuuteen. Opiskelijat viihtyvät koulussa. Wil ma-jär jestel män merkitys tiedotuskanavana on kasvanut. Kyselyn osiossa D Koulun organisaatio ja pedagogiikka edistystä on tapahtunut lähes jokaisen ky sy myk sen kohdalla verrattuna vuoden 2011 vastauksiin. Kehittämistä vas taus ten perusteella on opiskelijoiden omien laitteiden käytössä. Opettajien kevätkoulutuspäivänä nostettiin kehittämiskohteiksi sähköisten työ vä li nei den käytön lisäksi monipuolinen arviointi. Sivistystoimenjohtaja: Päätös: merkitsee tie dokseen oheismateriaalina olevan Kauniaisten lukion laatukyselyn Lautakunta päätti asiasta päätösesityksen mukaisesti.

17 PÖYTÄKIRJA 2/ Pääkaupunkiseudun 5.luokkien palvelukykykyselyn tulokset 1017/ /2014 SOV 19 Lisätiedot: opetuspäällikkö Sari Aarniokoski, puh. (09) Pääkaupunkiseudun opetustoimet tekevät yhteisen palvelukykykyselyn vuo sit tain vuorovuosin luokille 2, 5, 8 ja lukion toiselle vuosikurssille. Kyse lyt perustuvat kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen arvioin ti suun ni tel maan. Kyselyt tuottavat seutu-, kaupunki- ja koulukohtaista tie toa koulutuspalveluiden laadusta sisältäen pääkaupunkiseudun kau pungeil le yhteisen osuuden ja kaupunkikohtaiset kieliryhmittäin erotellut osuudet. Kyselyillä saadaan myös seurantatietoa saman ryhmän vastausten ke hit ty mi ses tä eri tutkimuskerroilla. Oppilaille/ heidän huoltajilleen suunnatussa asiakaskyselyssä arvioidaan kou lun ja oppilaan/huoltajan välisen vuorovaikutuksen laatua. Pal ve lu ky kyky se lyn sisältö johdetaan perusopetuslaista (1998/628) ja perusopetuksen ope tus suun ni tel man perusteista (2004). Arvioitavat palvelualueet ovat laissa koulutuksen järjestäjälle asetettuja keskeisiä palvelutehtäviä, joiden toteut ta mi sel le on määritelty tavoitteet opetussuunnitelmien puitteissa. Arviointi kohdistuu seuraaviin osa-alueisiin: - koulupaikan määräytyminen - oppimiskäsitys - oppimisympäristö - toimintakulttuuri - työtavat - kodin ja koulun välinen yhteistyö - ohjauksen järjestäminen - oppilashuolto - oppilaan arviointi opintojen aikana - muut asiat Kyselystä saatu aineisto raportoidaan seuraavasti: Pääkaupunkiseututason aineisto analysoidaan sekä kokonaisuutena että kau pun ki koh tai ses ti. Kaupunkitason aineisto analysoidaan ko ko nai suu tena ja koulutasolla, suomen- ja ruotsinkieliset koulut erikseen sekä su kupuo len mukaan. Tulokset esitetään annettujen vastausten keskiarvoina ja vas taus ja kau mi na. Tuloksia hyödynnetään sekä välittömästi kehittämistyössä että ai ka sar jojen myötä muiden seurantatietojen tapaan. Eri kaupunkien vertailutietojen kaut ta voidaan kehittää omaa toimintaa mm. benchmarkaamalla toisten kau pun kien hyviä käytäntöjä tai sopimalla kaupunkien yhteisistä ke hit tämis koh teis ta. Kyselyn tuloksia hyödynnetään lukuvuosisuunnitelmien laadin nas sa ja niiden toteutumisen arvioinnissa.

18 PÖYTÄKIRJA 2/ Lukuvuoden palvelukykykysely tehtiin 5. luokille ja tulokset julkais tiin helmikuussa Edellinen 5-luokkalaisten kysely suoritettiin vuon na Kauniaisissa oppilaat ja heidän huoltajansa ovat erityisen tyy ty väi siä siihen, että koulusta löytyy ainakin yksi kaveri. Lisäksi koulun ja ko din vuorovaikutukseen oltiin tyytyväisiä. Oppilaat ja heidän huoltajansa ko ke vat myös, että kouluissa rohkaistaan oppilaita asennoitumaan myöntei ses ti oppimiseen. Kyselyn perusteella kauniaislaiset oppilaat saavat tukea koulunkäyntiin tarvit taes sa. Kouluilla käytössä olevaa tietotekniikkaa hyödynnetään vas tausten perusteella oppitunneilla monipuolisesti ja vastaajien mielestä ope tukses sa käytetään monipuolisia työtapoja nyt selvästi enemmän kuin vuonna 2010 toteutetun kyselyn vastaajien mielestä. Oppilaiden yhteisöllisyys oppimisessa on lisääntynyt vastaajien mukaan sa moin kuin osallisuus koulujen toimintakulttuurien luomisessa. Vas tausten perusteella ollaan tyytyväisiä opettajien antamaan kannustavan pa lautteen määrään, mutta tyttöjen ja poikien erilaisuus oppijoina tulisi huo mioida koulutyössä. Kehitettävää löytyy niin Kauniaisissa kuin koko pääkaupunkiseudulla ohjauk sen järjestämisessä. Vastausten perusteella oppilaat eivät saa riit täväs ti mahdollisuuksia tutustua eri ammatteihin osana koulutyötä. Oheismateriaali: Pääkaupunkiseudun 5. luokkien palvelukykykysely PKS Pääkaupunkiseudun 5. luokkien palvelukykykysely Kauniainen Pääkaupunkiseudun 5. luokkien palvelukykykysely Koulut Sivistystoimenjohtaja: Päätös: varhaiskasvatus lautakunta merkitsee tie dokseen lukuvuonna tehdyn 5.luokkien palvelukykykyselyn tu lokset. Lautakunta päätti asiasta päätösesityksen mukaisesti.

19 PÖYTÄKIRJA 2/ Muut asiat SOV 20 Koulujen kertapalkkion myöntämisen prosessit Sivistystoimenjohtaja informoi lautakuntaa kertapalkkion myön tä mi sen pro ses sin osalta, että asiasta on tehty valtuustoaloite ja että asian käsittely on käynnissä kaupungin toimielimissä. Henkilöstöjaosto on käsitellyt valtuustoaloitteen kertapalkkioihin liit tyen kokouk ses saan ( 2). Henkilöstöjaosto päätti esittää KH:lle ja edel leen KV:lle vastauksensa valtuustoaloitteeseen. Hen ki lös tö jaos to to tesi asian käsittelyssä mm. että tuloksellisen toiminnan, hy vän johtamisen se kä kannustavan palkkauksen kehittämiseksi hen ki lös tö hal lin non ta voittee na on tämän vuoden aikana ja pal kit se mi sen kehittämiseen liittyen tarkis taa myös kertapalkkion myön tä mis kri tee rit, erityisesti tulosalueen tu loksel li suu den ja tavoitteiden to teu tu mi sen näkökulmasta. KH päätti kokouksessaan ( 56) esittää, että KV mer kit see tiedok seen henkilöstöjaoston antaman vastauksen valtuutettu Wahl sted tin ym jättämään valtuustoaloitteeseen ja esit tää samalla, että KV to teaa valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi. Nykykäytännön mukaan kouluilla jaetaan kertapalkkioita 2 kertaa vuo dessa, jaettavat kertapalkkiomäärien kokonaismäärät mää ri tel lään hen ki lös töhal lin nos sa henkilöstöpäällikön toimesta ja ker ta palk kioi den myöntämisen pe rus tei na on noudatettu henkilöstöjaoston oh jeis tuk sia kertapalkkioiden pe rus teis ta. Valtuustoaloitteen val tuus to kä sit te lyn jälkeen hen ki lös tö päällik kö tulee päivittämään ker ta palk kio ohjeistuksen. Päivähoidon asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset Varhaiskasvatuspäällikkö esitti lautakunnalle tuoreimman asia kas tyy ty väisyys ky se lyn 2014 tuloksia. Yleisarvosana oli 4,7 asteikolla 1-5. Ver rat taessa edelliseen kyselyyn vuodelta 2011, vuoden 2014 kyselyn tulokset olivat pää osin paremmat kuin vuonna Palvelujen kehittämispuolella asiakas tyy ty väi syys ky se lys sä nousi selvimmin esiin kotisivujen informaation ke hit tä mi nen sekä muun viestinnän kehittäminen huoltajien ja päiväkotien vä lil lä.... Iltakoulut Keskusteltiin mahdollisuudesta järjestää lautakunnan il ta kou lu ti lai suuk sia, jos sa lautakunnan jäsenet ja koulun henkilökunta voisivat tavata ja käydä kes kus te lua koulun toiminnasta ja koulun ajankohtaisista hank keis ta. Päätet tiin, että alustavasti järjestetään ko. iltakoulutilaisuus ennen seu raa vaa lau ta kun ta ko kous ta klo 17 alkaen.

20 PÖYTÄKIRJA 2/ Kunta KAUNIAISTEN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Pykälät Suomenkielinen opetus- ja MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua ja täytäntöönpanoa Pykälät 12,13,15-20 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Työsopimussuhteeseen ottamista tai päättämistä koskevasta päätöksestä voidaan kuitenkin tehdä oikaisuvaatimus vain jos valitusperusteina ovat, että 1) pää tös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, 2) päätöksen tehnyt viranomainen on ylittä nyt toi mival tan sa tai 3) päätös on muuten lainvastainen. Pykälä 14 Hallintolainkäyttölain tai muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet Pykälä OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimus-viranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: Kauniaisten kaupunki Kirjaamo Kauniaistentie KAUNIAINEN fax: (09) Pykälä 14 Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Liitetään pöytäkirjaan

Kasavuoren koulukeskus, talotekniikan ja tilojen ajanmukaistaminen, C- ja D-käytävät sekä opettajanhuoneet, luonnossuunnitelmat

Kasavuoren koulukeskus, talotekniikan ja tilojen ajanmukaistaminen, C- ja D-käytävät sekä opettajanhuoneet, luonnossuunnitelmat Yhdyskuntalautakunta 28 10.03.2015 Kasavuoren koulukeskus, talotekniikan ja tilojen ajanmukaistaminen, C- ja D-käytävät sekä opettajanhuoneet, luonnossuunnitelmat 799/10.03.02/2014 YLK 28 Lisätiedot: rakennuttajapäällikkö

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 01.10.2015 klo 17:00-20:49 Paikka: Palvelukeskus Villa Breda, Bredantie 16, Kauniainen LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 124 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 Aika: 14.05.2014 klo 16:30-20:00 Paikka: Nuorisotalo LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 24 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 1 Aika: 18.11.2013 klo 16:30-16:40 Paikka: Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 65 Kokouksen järjestäytyminen 3 66 Espoon seudun

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 34 Sivistyslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 14.04.2016 klo 18:00-18:30 Paikka Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Flink Eija jäsen Salmela

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Aika: 07.04.2014 klo 17:00-18:10 Paikka: Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 22 Kokouksen järjestäytyminen 3 23 Kauniaisten

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 70 Koululautakunta Aika 03.08.2016 klo 18:00-18:31 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2010 16 KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.6.2010 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Aika: 02.06.2015 klo 18:00-19:00 Paikka: Villa Frosterus Soukanniemi LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 25 Kokouksen järjestäytyminen 3 26 Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Vammaisneuvosto 31.08.2015 AIKA 17:00-18:40 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 18 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 29.10.2012 klo 09:00-11:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 57 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone Tarkastuslautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Aika 09.12.2015 klo 09:00-11:46 Paikka Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone Läsnä Suni Hannu puheenjohtaja 9:06-11:46 Pulkkinen

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Elinkeinolautakunta Aika 05.05.2014 klo 16:00-18:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 28.09.2016 klo 14:00-17:35 Paikka Keskuspaloasema, Satakunnankatu 3, Pori ja Kokoushuone K1-K2, Ulvilan kaupungintalo Käsitellyt asiat Pykälä

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 Sosiaalilautakunta 02.11.2015 AIKA 02.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus :t 90, 92 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kau pun gin hal li tuk sel le.

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Aika: 17.05.2016 klo 18:00-19:50 Paikka: Valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 26 Kokouksen järjestäytyminen 3 27 Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat (kuntalaki

Lisätiedot

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 14.01.2016 klo 14:00-16:00 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 04.04.2016 AIKA 04.04.2016 klo 17:05-20:45 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone, 2 krs. KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN PÖYTÄKIRJA/ Nro Sivu KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA Ympäristöterveyslautakunta 1 / 2015 1

PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN PÖYTÄKIRJA/ Nro Sivu KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA Ympäristöterveyslautakunta 1 / 2015 1 PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN PÖYTÄKIRJA/ Nro Sivu KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA Ympäristöterveyslautakunta 1 / 2015 1 KOKOUSTIEDOT Aika 5.2.2015 klo 14.00 Paikka Kokoushuone, Pelkosenniemen terveyskeskus

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Perusturvalautakunnan päätöksiin 65 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 53 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 53 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 53 Sosiaalilautakunta 08.09.2015 AIKA 08.09.2015 klo 19:00-19:40 PAIKKA PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22. Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22. Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22 Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 24 15 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 25 16 TYÖNTUTKIMUKSEN

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 19 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 19 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 Kirjasto- ja kulttuurilautakunta 28.04.2016 AIKA 28.04.2016 17:30-18:35 PAIKKA Ylivieskatalo Akustiikka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 19 Kokouksen avaus, laillisuuden

Lisätiedot

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo 1 PARAISTEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/15 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo 27.10.2015 klo 17.30 20.25 Läsnä: Varsinaiset jäsenet: Ted Bergman (puheenjohtaja) Tommy Nymalm

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 63 26.05.2016 Aika 26.05.2016 klo 18:30-20:17 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 65 39 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika Perjantai 01.04.2016 klo 12:00-16:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 71

JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 71 JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 71 Sivistyslautakunta Aika 30.10.2015 klo 15:00-15:30 Paikka Kaupungintalo 3 krs. kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 49 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Koulutuslautakunnan päätöksiin 64 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen, Marko Törmälehto. Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen, Marko Törmälehto. Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 1/2010 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko 20.1.2010 klo 14-14.40 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 8/2010 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika 25.8.2010 klo 13.00-15.02 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 101 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kokousaika 29.04.2013 klo 18.00 18.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 12.5.2015 klo 14:35 16:02 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoushuone K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 18 19 20 21 Tilintarkastusyhteisön

Lisätiedot

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 2/2014 Sivistyslautakunta Lähettämispäivä 5.2.2014 KOKOUSAIKA Torstai 13.2.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10 Kunnanhallitus 11.06.2015 Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 166 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 167

Lisätiedot

PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109

PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109 PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 107 AIKA 12.10.2016 klo 09:00-09:15 PAIKKA Kunnanvirasto, Haanensali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109 PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1 Ammattiopisto Novidan johtokunta 10.08.2010 Aika 10.08.2010 klo 18:00 Paikka Uudenkaupungin ammattiopisto Novida Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 21 Kokouksen

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 19 Sosiaalilautakunta 29.03.2016 AIKA 29.03.2016 klo 18:15-18:37 PAIKKA PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 12 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen Aika Torstai 19.2.2013 klo 10.00 13.05 Paikka Tarkastuslautakunta Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Hallintopalvelut / Kokoustila Puistikko (3. krs), Toripuistikko 5-7, 96200 Rovaniemi Jäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Aika: 03.06.2015 klo 16:30-18:00 Paikka: Kaupunginvaltuuston istuntosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 10 Kokouksen järjestäytyminen 3 11 Päiväkodin johtajien tehtäväkohtaisen

Lisätiedot

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016 MULTIAN KUNTA Lupa- ja valvontajaosto Lupa- ja valvontajaoston kokous torstaina 06.10.2016 klo 18.28 ASIAT: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien vaali 3 Heikki Kotivuoren

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54 Muutoksenhakuohjeet Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä 13.4.2016 pykälät 39-54 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 Tarkastuslautakunta 29.04.2016 AIKA 29.04.2016 klo 16:00-19:15 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 44 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

EDUPOLI, Ammattitie 1, Porvoo

EDUPOLI, Ammattitie 1, Porvoo 18.10.2012 1 KOKOUSAIKA 18.10.2012 klo 17.15-18.58 KOKOUSPAIKKA EDUPOLI, Ammattitie 1, Porvoo KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no Yh 123 : Kokouksen avaus... 3 Yh 124 : Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2016 100 Liikuntalautakunta 28.12.2016 AIKA 28.12.2016 16:00-17:35 PAIKKA Liikuntakeskus, takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 58 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 114 Kunnanhallitus 04.03.2015 AIKA 17:45-17:49 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 62 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 116 63 ERON MYÖNTÄMINEN MIRA YLETYISELLE

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Asialista 6/2011 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Maanantai 28.3.2011 kunnanvaltuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 122 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Galina Punkkinen ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Galina Punkkinen ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 76 Koululautakunta Aika 17.08.2016 klo 18:01-18:25 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Kuntayhtymän hallitus Aika klo 09:00-10:15.

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Kuntayhtymän hallitus Aika klo 09:00-10:15. Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/2016 1 Kuntayhtymän hallitus 15.05.2016 Aika 15.05.2016 klo 09:00-10:15 Paikka Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Hallituksen kokouksen laillisuus

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Sivu 1/4 Tarkastuslautakunta Nro 1/2016. AIKA Ke klo PAI KKA

MIKKELIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Sivu 1/4 Tarkastuslautakunta Nro 1/2016. AIKA Ke klo PAI KKA MIKKELIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Sivu 1/4 Tarkastuslautakunta 2013 2016 27.1.2016 Nro 1/2016 AIKA Ke27.1.2016 klo 16.30 19.35 PAI KKA Virastotalo, lounashuoneen kabinetti LÄSNÄ POISSA LISÄKSI Juhani Oksman

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUKIELTO Tekninen lautakunta :t 216, 217, 220, 224, 225, 227, 228 Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Asialista/ Pöytäkirja. Pykälä Asia Sivu. 18 Projektinjohtajan määräaikaisen toimen täyttäminen Muut asiat 6

Asialista/ Pöytäkirja. Pykälä Asia Sivu. 18 Projektinjohtajan määräaikaisen toimen täyttäminen Muut asiat 6 Asialista/ Pöytäkirja Nro 4/2015 1 Kokoustiedot Kokousaika kello 10.00 11.10 Kokouspaikka Alvarinkulma, 2. kerros Käsitellyt asiat Pykälä Asia 17 Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 3 18 Projektinjohtajan

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA. Valmistelu: talousjohtaja Tuula Marttinen puh

LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA. Valmistelu: talousjohtaja Tuula Marttinen puh LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA KHALL 163 Valmistelu: talousjohtaja Tuula Marttinen puh. 050-5645271. Sosiaali- ja terveysministeriön asettama

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jaana Nalli ja Sami Leinonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jaana Nalli ja Sami Leinonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 52 Vapaa-aikalautakunta Aika 24.11.2016 klo 18:00-18:23 Paikka Kunnatalo / alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2012 1 Tekninen lautakunta Aika 13.07.2012 klo 10:00-11:02 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 74 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2016 172 Tekninen lautakunta 19.12.2016 AIKA 19.12.2016 klo 17:10-17:40 PAIKKA Pyhätunturin palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 91 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 Ylimääräiset asiat 4 2 Satamajohtajan katsaus 5 3 Englannin makasiini 6 4 Hangon sataman investoinnit Ilmoitusasiat 8

Otsikko Sivu 1 Ylimääräiset asiat 4 2 Satamajohtajan katsaus 5 3 Englannin makasiini 6 4 Hangon sataman investoinnit Ilmoitusasiat 8 Hangon kaupunki Pöytäkirja 1/2010 1 Satamalautakunta 12.01.2010 Asiat Otsikko Sivu 1 Ylimääräiset asiat 4 2 Satamajohtajan katsaus 5 3 Englannin makasiini 6 4 Hangon sataman investoinnit 2010 7 5 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 Tarkastuslautakunta 19.04.2016 AIKA 19.04.2016 klo 15:10-20:40 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2009 Kokousaika 15.12.2009 klo 18.00 19.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi Aika Tiistai 21.10.2014 klo 9.15 Paikka Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LÄNSI-POHJAN MUSIIKKITOIMI PÖYTÄKIRJA 4/ Länsi-Pohjan musiikkitoimi, Marina Takalon katu 3, KEMI, LUOKKA 207

LÄNSI-POHJAN MUSIIKKITOIMI PÖYTÄKIRJA 4/ Länsi-Pohjan musiikkitoimi, Marina Takalon katu 3, KEMI, LUOKKA 207 LÄNSI-POHJAN MUSIIKKITOIMI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 21.05.2015 AIKA 21.05.2015 klo 17:00-18:30 PAIKKA Länsi-Pohjan musiikkitoimi, Marina Takalon katu 3, 94100 KEMI, LUOKKA 207 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Kokouspäivämäärä Cafe 13, Murikantie 2 Alavetelil

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Kokouspäivämäärä Cafe 13, Murikantie 2 Alavetelil SUOMENKIELEN KOULUJA- OSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA määrä 4.12.2014 Nro 2/2014 2/12 Kokousaika Torstaina 4.12.2014, klo 18.00 18-20 Kokouspaikka Cafe 13, Murikantie 2 Alavetelil Jäsenet: Varajäsenet: Berg, Marko

Lisätiedot

Otsikko Sivu 27 Kärnän viemärin urakkatarjoukset Ilmoitusasiat 54

Otsikko Sivu 27 Kärnän viemärin urakkatarjoukset Ilmoitusasiat 54 Lappajärven kunta Pöytäkirja 5/2016 51 Tekninen lautakunta 09.08.2016 Aika 09.08.2016 klo 16:00-16:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 27-28 Otsikko Sivu 27 Kärnän viemärin

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kokousaika 24.9.2014 klo 17.00 19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE PÖYTÄKIRJA 2/2016 15. Tarkastuslautakunta 2013-2016 29.03.2016. AIKA 29.03.2016 klo 10:00-14:30

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE PÖYTÄKIRJA 2/2016 15. Tarkastuslautakunta 2013-2016 29.03.2016. AIKA 29.03.2016 klo 10:00-14:30 PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Tarkastuslautakunta 2013-2016 29.03.2016 AIKA 29.03.2016 klo 10:00-14:30 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalo, hallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Mirva Möttönen, puheenjohtaja Raija-Liisa Lahti, varajäsen Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen, saapui klo 14.20, 19.

Mirva Möttönen, puheenjohtaja Raija-Liisa Lahti, varajäsen Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen, saapui klo 14.20, 19. HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 6/2009 39 KOKOUSAIKA Torstai 17.12.2009 klo 14-14.45 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Otsikko Sivu 14 Vuoden 2015 tilinpäätös ja tavoitteiden toteutuminen 3 15 Vapaan sivistystyön lautakunnan ja nuorisotoimen

Otsikko Sivu 14 Vuoden 2015 tilinpäätös ja tavoitteiden toteutuminen 3 15 Vapaan sivistystyön lautakunnan ja nuorisotoimen KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika Perjantai 15.04.2016 klo 09:00-14:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Vuoden 2015 tilinpäätös

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 14

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 14 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 14 Vammaisneuvosto 10.11.2014 AIKA 17:00-19:00 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 10 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 16 11 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 69

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 69 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 69 Vapaa-ajan lautakunta 30.11.2015 AIKA 30.11.2015 klo 19:22-19:51 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 47 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

1 Hannu Tullinen. MIKKELIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Sivu 1 /5 Tarkastuslautakunta 2013 2016 16.12.2015 Nro 10/2015

1 Hannu Tullinen. MIKKELIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Sivu 1 /5 Tarkastuslautakunta 2013 2016 16.12.2015 Nro 10/2015 MIKKELIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Sivu 1 /5 Tarkastuslautakunta 2013 2016 16.12.2015 Nro 10/2015 AIKA Ke 16.12.2015 klo 16.30 18.40 PAIKKA Kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone LÄSNÄ Juhani Oksman puheenjohtaja,

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA Teknisen lautakunnan lupajaosto OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika Tiistai 29.04.2014 klo 09:00-15:20 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Tommila

Lisätiedot