TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009 Hyväksytty

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009 Hyväksytty"

Transkriptio

1 Suomen Työterveyslääkäriyhdistys ry Finlands Företagsläkarförening rf 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009 Hyväksytty 1. Yleistä 1.1. Toimintaympäristö Vuonna 2009 yhteiskunnassamme on laman keskellä kannettu huolta samanaikaisesti sekä korkeasta työttömyydestä että tulevaisuuden työvoiman riittävyydestä. On laskettu, että jo vuonna 2010 eläkkeelle jää enemmän ihmisiä kuin uusia tulee tilalle. Tämä on herättänyt keskustelun eläkeiän nostamisen tarpeesta. Keskustelun seurauksena maan hallitus ja työmarkkinajärjestöt perustivat kevättalvella 2009 kaksi työryhmää valmistelemaan esitykset, joiden tavoitteena oli nostaa eläkkeellesiirtymisikää vähintään kolmella vuodella vuoteen 2025 mennessä. Erityisesti pyydettiin kiinnittämään huomiota toimenpiteisiin, jotka edesauttavat työhyvinvointia, työssä jaksamista ja osaamista. Ryhmistä EK:n johtajan Jukka Ahtelan vetämän työryhmän ehdotukset koskettavat suoraan työterveyshuoltoa. Sosiaaliturvauudistusta pohtineen komitean, Sata-komitea esittää työkyvyn hallintaan ja varhaiseen tukeen perustuvan työterveyshuollon korvauksen nostamista. Toteutuessaan tämä tulee korostamaan työpaikkojen kanssa yhteisesti sovittujen toimintatapojen tärkeyttä varhaisen tuen tarpeen tunnistamiseksi ja tuen antamiseksi sekä sairauspoissaolojen seuraamiseksi. Ahtelan työryhmä ehdottaa, että työterveyshuollon korvauskäytäntö muutetaan kannustavammaksi Satakomitean esityksen pohjalta siten, että työterveyshuollon työkykyä edistävä ja työkyvyttömyyttä ehkäisevä toiminta vahvistuisi. Tavoitteena on työkyvyn edistämisen nostaminen työterveyshuollon ykkösasiaksi. Työterveyshuolto kantaisi tällöin ohjausvastuun yksittäisen työntekijän työkyvyn tukemisesta riippumatta siitä, missä hoito ja kuntoutus toteutetaan. Ehdotuksessa esitetään myös, että 90 sairauspäivärahapäivän jälkeen vaadittaisiin työterveyshuollon lausunto työkyvystä. Samalla ehdotetaan työterveyshuollon vaikuttavuuden arvioinnin kehittämistä sekä päätoimisia työterveyshuollon professuureja työterveysosaamisen kehittämiseksi. Lisäksi esitetään parannettavaksi työterveyshuollon alueellista kattavuutta ja laatua erityisesti pientyöpaikat huomioiden. Masennuksesta kärsivien ajautuminen työkyvyttömyyseläkkeelle on myös puhututtanut niin päättäjiä kuin asiantuntijoita. Masto-hanke on tuottanut tutkimuksia ja kehittämisehdotuksia masennuksen ehkäisyyn. Ehdotusten pohjalta on jatkossa tarkoitus kehittää työterveyshuollon toimintamalleja masennuksen ehkäisyyn ja hoitoon ja tästä on käynnissä valtakunnallinen kolmivuotinen koulutus Suomalaisen työterveyshuollon kehittäminen Edellä kuvatuista työelämän kehittämistoimenpiteistä johtuen yhdistyksemme on voinut vuonna 2009 osallistua edustajiensa kautta useisiin eri kehittämisryhmiin ja yhteistyö terveydenhuollon eri tahojen välillä on ollut monipuolista ja vilkasta. Yhdistyksen hallituksen nimeämät edustajat ovat jatkaneet sosiaali- ja terveysministeriön työterveyshuollon neuvottelukunnassa sekä neuvottelukunnan jaostoissa tuoden sinne työterveyshuollon kentän näkemyksen ja tarpeet. Työterveyshuollon neuvottelukunnan varsinaisena jäsenenä on toiminut yhdistyksemme puheenjohtaja ja varajäsenenä varapuheenjohtaja. Kehittämis- ja seurantajaoston varsinaisena jäsenenä on toiminut Jukka Sipponen ja varajäsenenä Satu Väihkönen. Ammattitautijaoksessa on toiminut Mervi Kallio varajäsenenään Miisa Visakorpi. Koulutusjaoksessa varsinaisena jäsenenä on ollut Ritva Helimäki-Aro ja varajäsenenä Irmeli Kinnunen.

2 2 Yhdistyksen edustajat ovat myös jatkaneet Kelan työterveyshuoltoneuvottelukunnassa. Varsinaisena jäsenenä on toiminut Sari Anthoni ja varajäsenenä Satu Väihkönen. Yliopistojen erikoislääkärikoulutuksen koordinaatioryhmässä yhdistystä on edustanut Irmeli Kinnunen. Seitti-hankkeessa edustajanamme on ollut Katri Louhi. Jokavuotinen yhteistyöseminaari keskeisten sidosryhmiemme (Kela, STM, SAK, EK, TTL) edustajien kanssa pidettiin helmikuussa Kankaanpäässä. Seminaarissa rakennettiin perusta työterveyshuollon hyvälle sairaanhoito-käytännölle ja työterveyshuollon vaikuttavuuden arvioinnille. Yhdistys teki sen jälkeen Työterveyslaitoksen kanssa STM:n työterveyshuollon neuvottelukunnalle aloitteen Työterveyshuollon Hyvä sairaanhoitokäytäntö suosituksen tekemisestä. Suosituksella haluttiin varmistaa työterveyshuollon sairaanhoidon ennaltaehkäisevän ja työkykyä tukevan toiminnan toteutuminen. Laajapohjaista työryhmää veti Työterveyslaitos. Työryhmä kokoontui tiheästi puolen vuoden ajan ja sai suosituksen vuoden loppuun mennessä lähes valmiiksi. Hyvä sairaanhoito suosituksen tekoa edelsi jäsenistöllemme suunnattu kysely. Sen myötä vahvistui käsitys siitä, että jäsenistö näkee sairaanhoidon ennaltaehkäisevän ja työkykyä tukevan toiminnan hyvin tärkeänä. Palveluntuottajia kutsuttiin myös keskusteluun työterveyshuollon sairaanhoidosta sekä ennaltaehkäisevän otteen kirkastamisesta. Kela uudistaa parhaillaan työterveyshuollon korvausjärjestelmäänsä ja yhdistyksemme hallituksen jäseniä on ollut siihen liittyen mukana Tano -korvaustoiminnan kehittämistä pohtineessa työryhmässä ja vaikuttavuustyöryhmässä. Satu Väihkönen oli yhdistyksen edustajana kuultavana eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan kokouksessa osa-sairauspäivärahan lakimuutoksen valmisteluun liittyen. Tammiseminaarissa perustettiin Alkoholihaittojen ehkäisy työterveyshuollon keinoin työryhmä puheenjohtajanaan Tiina Kaarne, joka alusti aiheesta Tammiseminaarissa. Ryhmään kuuluivat myös sidosryhmien edustajat SAK:sta ja EK:sta. Ryhmä keskusteli päihdekoulutuksen tärkeydestä ja toisaalta pelisääntöjen kirkastamisesta työpaikoilla. Ryhmän puheenjohtaja kävi viidessä paikallisyhdistyksen tilaisuudessa alustamassa alkoholihaittojen ehkäisystä ja alusti aiheesta ICOH prekongressissa Etelä-Afrikassa. Tammiseminaarissa käsiteltiin myös lääkäreiden työterveyshuoltoa ja perustettiin työryhmä rakentamaan koulutus- ja keskustelutilaisuuksia aiheesta. Eliisa Mäenpään vetämän työryhmän tuella aiheesta järjestettiin toimintavuonna viisi tilaisuutta paikallisyhdistyksissä. Toimintavuoden mittaan yhdistyksellä on myös ollut koulutuksen myötä mahdollisuus rakentaa yhteistyötä muiden erikoisalojen lääkäreiden kanssa. Olemme mm. osallistuneet Työterveyslaitoksen Mastohankkeeseen liittyvään masennuksen ennaltaehkäisy- ja hoitokoulutukseen ja vaikuttaneet sen sisältöön yhdessä psykiatrien kanssa. Edustajamme on ollut mukana suunnitteluryhmässä. 2. Yhdistyksen toiminta 2.1 Taloudellinen toimintaympäristö Yhdistyksen talouden tasapainotila on pyritty saavuttamaan järkeistämällä toimintoja ja pitämällä kulurakenne kurissa. Jäsenmäärän kasvun tuloksena jäsenmaksutulot ovat hieman kasvaneet. Työterveyslääkärilehden ilmoitusten hankinta onnistui toimintavuonna 2009 odotettua paremmin. Lehden tuotot jäivät kuitenkin odotettua vähäisemmiksi, koska postikulut nousivat runsaasti, painatus kallistui jonkin verran, päätoimittajan vaihtuminen saattaen kasvatti kustannuksia ja myös kirjoituspalkkiot nousivat. Lehden tuoton väheneminen selittääkin pääasiassa yhdistyksen tuloslaskelman alijäämäisyyden. Ilmoitushankinnan markkinoilla tapahtunut muutos näkyy myös epävarmuutena lehden tulevien tuottojen arvioinnissa.

3 3 Yhdistyksen tilinpäätös v oli ,58 alijäämäinen. Sijoitussalkku on ollut Pohjola Varainhoidon hoidossa. Toimintavuoden aikana salkun arvo alkuun laski, ollen matalimmillaan helmi-maaliskuun vaihteessa. Sen jälkeen se on taas tasaisesti noussut lähes samalle tasolle, millä se oli vuoden 2008 syksyllä, kun osakemarkkinoiden kriisi alkoi. Osakkeiden osuutta salkussa on tämän takia nostettu. Lomakemyynnin pitkään odotettu romahdus tapahtui toimintavuoden aikana, ja lomakkeiden myynti laski alle puoleen edellisvuodesta. 2.2 Jäsenistö Yhdistyksen 63. toimintavuoden aikana jäseneksi liittyi 77 uutta henkilöjäsentä. Yhdistyksestä erosi omasta pyynnöstään tai jäsenmaksujen maksamattomuuden vuoksi 36 henkilöä. Vuoden aikana kuoli 1 jäsen, Karl Markus Elfving. Yhdistys kunnioittaa hänen muistoaan. Yhdistykseen kuului vuoden 2009 lopussa yhteensä 1608 jäsentä, joista henkilöjäseniä on 1601 ja kannatusjäseniä 7. Jäsenmaksu vuonna 2009 oli henkilöjäseniltä 50 ja kannatusjäseniltä Sääntömääräiset kokoukset STLY:n sääntömääräinen kevätkokous pidettiin Kotkassa. Kokoukseen osallistui 38 yhdistyksen jäsentä. Kokouksessa vahvistettiin tilinpäätös vuodelle 2008 ja hallitukselle myönnettiin tili- ja vastuuvapaus. Vuoden 2008 toimintakertomus käsiteltiin ja hyväksyttiin. Kaakkois-Suomen Työpaikkalääkärit järjesti kevätkokouksen yhteyteen mielenkiintoisen seminaarin sekä iltajuhlan Seminaarin iltajuhlassa jaettiin Vuoden työterveyshuoltoteko palkinto Helsingin kaupungin työterveyskeskukselle sen kehittämästä ja jalkauttamasta Varhaisen tuen (Vatu) -mallista. STLY:n sääntömääräiseen syyskokoukseen Helsingissä osallistui 121 jäsentä. Kokouksessa hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja budjetti vuodelle Yhdistyksen puheenjohtajaksi vuodelle 2010 valittiin Rea Lagerstedt. Hallituksen uusiksi jäseniksi valittiin toimintakaudelle Pirkko Miettinen (Lounais-Suomen työpaikkalääkärit) ja vuodelle 2010 Kimmo Ketola (USTLY) Antti Ormion luovuttua paikastaan kesken kolmivuotiskauden. Syyskokouksessa yhdistyksen kunniajäseniksi kutsuttiin Kaj Husman ja Kari Kaukinen Hallitus Suomen Työterveyslääkäriyhdistyksen hallituksen jäseninä olivat vuonna 2009 Rea Lagerstedt (puheenjohtaja ja koulutuskoordinaattori), Sari Anthoni, Jarmo Heikkinen, Ritva Helimäki-Aro, Annika Jalli, Mervi Kallio, Irmeli Kinnunen, Erkki Koskinen (taloudenhoitaja), Katri Louhi, Antti Ormio (sihteeri), Riitta Sauni (varapuheenjohtaja), Jukka Sipponen, Tuija Sirkka, Satu Väihkönen ja Miisa Visakorpi. Toimintavuonna 2009 hallituksen kokouksia oli seitsemän. Lisäksi pidettiin neljä virtuaalikokousta. Hallituksen asettamaan työvaliokuntaan kuuluivat puheenjohtaja ja koulutuskoordinaattori Rea Lagerstedt, varapuheenjohtaja Riitta Sauni, taloudenhoitaja Erkki Koskinen sekä sihteeri Antti Ormio. Työvaliokunta kokoontui kaksi kertaa. Apurahavaliokunta (pj. Riitta Sauni), koulutustoiminta (koulutuskoordinaattori Rea Lagerstedt), eettinen valiokunta (pj. Miisa Visakorpi), kansainvälisten asioiden valiokunta (pj. Ritva Helimäki-Aro) ja viestintävaliokunta (pj. Miisa Visakorpi) sekä erikoislääkärikoulutus (Irmeli Kinnunen) olivat osa hallituksen toimintavuoden työskentelyä.

4 Paikallisyhdistykset STLY toimii yhteistyössä kahdeksan paikallisyhdistyksensä ja -osastonsa kanssa. Paikallisyhdistysten puheenjohtajat vuonna 2009 olivat Jarmo Heikkinen (Itä-Suomen Työterveyslääkärit ry), Timo Virtanen (Kaakkois-Suomen Työterveyslääkärit ry), Eija Kujala (Keski-Suomen Työterveyslääkärit ry), Satu Väihkönen (Lahden Työterveyslääkärit ry), Katri Louhi (Lounais-Suomen Työpaikkalääkärit), Tarja Heinonen (Pohjois-Suomen Työterveyslääkärit ry), Eliisa Mäenpää (Tampereen Seudun Työterveyslääkärit ry) ja Kimmo Ketola (Uudenmaan paikallisosasto). Paikallisyhdistykset ja -osastot kokoontuivat säännöllisesti ja järjestivät koulutustilaisuuksia. Osa koulutuksista järjestettiin yhteistyössä STLY:n kanssa. STLY:n hallituksessa paikallisyhdistysyhteistyöstä on vastannut Jarmo Heikkinen. Hallituksessa on ollut edustaja jokaisesta paikallisyhdistyksestä mahdollistaen hyvän viestinnän STLY:n ja paikallisyhdistysten välillä. Lisäksi Tammiseminaariin kutsuttiin mukaan paikallisyhdistysten puheenjohtajat ja puheenjohtajia on lähestytty sekä jäsen-, markkinointi- että etenkin koulutustarjontaa sisältävillä viesteillä vuoden mittaan. Työterveyslääkärilehdessä ja STLY:n kotisivuilla on paikallisyhdistysten yhteystiedot ja tietoa niiden toiminnasta. 3. Jäsenistön ammatillisen kehityksen ja eettisten toimintaperiaatteiden kehittäminen 3.1. Koulutustoiminta STLY:n toiminnan perustavoitteisiin kuuluu jäsenistön ammatillisen kehittymisen mahdollistaminen. Yhdistyksen toteuttama koulutus on suunnattu jäsenistölle ja työterveyslääkäreinä toimiville lääkäreille. Koulutuskoordinaattori Rea Lagerstedtin tukena toimivat seminaarivastaavat, joihin kuuluivat Irmeli Kinnunen (ICOH prekongressi), Kristiina Toivola (Ajokorttikoulutus), Ritva Helimäki-Aro (Liukkaan Kelin kurssi), Katri Louhi (Laivaseminaari), Riitta Sauni (Kuoppaisen tien kurssi), Antti Ormio (TTP-päivät), Olli Kontiainen (erikoistuvien valtakunnallinen koulutuspäivä), Tiina Kaarne (Lääkäripäivät), Satu Väihkönen (eettinen valmennus). Irmeli Kinnunen osallistui työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen valtakunnallisen koordinaatioryhmän työskentelyyn. Toimintavuonna 2009 toteutettiin seuraavat yhdistyksen koulutukset ja seminaarit: Tammiseminaari Helsingissä: Teemoina Alkoholihaittojen ehkäisy ja työterveyshuolto sekä Työterveyshuollon sairaanhoito osana hyvää työterveyshuoltokäytäntöä Työlääketieteen kuoppaisen tien kurssi Helsingissä ICOH- prekongressi maaliskuussa 2009 Etelä-Afrikassa Työterveyshuollon liukkaan kelin kurssi lääkäreille Helsingissä Lääkäreille Työterveyshuollon ajokortti -koulutus Helsingissä Laivaseminaari Työterveyslääkäri työpaikan terveyden asiantuntijana Helsinki- Tukholma-Helsinki Syysseminaari syyskokouksen yhteydessä: Aamupäivällä oli yhteistyössä Suomen MSD Oy:n kanssa järjestetty aamusymposiumi MBO-potilas vastaanotollasi, joka käsitteli nivelrikon ja diabeteksen hoitoa. Iltapäivällä pidettiin syysseminaari jonka teemana oli Arjen haasteita työterveyshuollossa. Seminaarikokonaisuuteen osallistui runsas 200 yhdistyksen jäsentä. Erikoistuvien lääkäreiden seminaari Kun työ ei suju järjestiin yhteistyössä MSD:n kanssa Helsingissä. Suunnittelu- ja toteutustyöryhmässä olivat yhdistyksestä Olli Kontiainen, Anja Hallberg, Annika Jalli ja Kari-Pekka Martimo. Työterveys- ja työturvallisuusalan neuvottelupäivät järjestettiin maaliskuussa STLY:n edustajana päivien suunnittelu- ja toteutustyöryhmässä oli Olli Kontiainen. Yhteistyökoulutuksina olivat vuonna 2009: Lääkäripäivät 2009, yhteistyökumppaneina Työterveyslaitos ja STM.

5 5 Alaselkäsairauksien Käypä hoito -suosituksen soveltaminen työterveyshuollossa -koulutus Helsingissä, yhteistyössä Suomalainen Selkätutkimusseura ry ja ORTON Invalidisäätiön kanssa Lääkäreiden työterveyshuolto -koulutuskiertue yliopistopaikkakunnilla Alkoholihaittojen ehkäisy työterveyshuollossa -koulutuskiertue paikallisyhdistyksissä Tiedotustoiminta Työterveyslääkäri-lehti Työterveyslääkäri-lehden päätoimittajana toimi Tuija Sirkka heinäkuuhun asti ja elokuusta alkaen Selina Selin. Syksyn ajan väistyvä päätoimittaja työskenteli uuden päätoimittajan tukena. Toimittajina olivat Juha Kauppinen, Iris Pasternack, Helena Rossi, Kimmo Räsänen, Mikael Sallinen, Selina Selin ja 4/09-numerossa uudesta toimituksesta lisäksi Jari Stengård ja Marianna Virtanen. Toimitusneuvostoon kuuluivat Mari Antti- Poika, Pirjo Manninen ja Olli A. Mäkinen. Lehden ilmoitusmyynnistä vastasi Pekka T. Nykänen. Lehden taitosta vastasi Tuuli Holopainen Jokiranta Oy:sta ja lehden painopaikkana oli Satakunnan Painotuote Oy (SPOY). Koulutussihteeri Riitta Keinänen Duodecimin toimistolla huolehti lehden toimistopalveluista. Vuonna 2009 ilmestyi 4 numeroa, joiden teemat olivat: Nuoret ja työ (1/09), Onko lääkäristä potilaaksi? (2/09), Kansainvälisyys työelämässä (3/09) ja Uni ja työ (4/09). Teemojen lisäksi jokaisessa lehdessä oli työterveyshuoltoon liittyviä artikkeleita sekä ajankohtaisia lääketieteellisiä juttuja. Lehden vuosikerran tilaushinta oli 55 euroa. Lehden mainoshankinta onnistui hyvin. Normaali painosmäärä on ollut 2300 ja kerran vuodessa tapahtuva laajennettu jakelu (myös muille perusterveydenhuollon lääkäreille, tällä kertaa lehti 2/09) oli 6500 kpl. Lehdellä on edelleen tärkeä rooli yhdistyksen taloudenhoidossa. Lehti toimii jäsenistön ammatillisena ja ammattieettisenä tietolähteenä ja keskustelukanavana sekä välittää tietoa ja näkemyksiä myös työterveyshuollon ulkopuolelle. Työterveyslääkäri-lehti jatkoi vuonna 2009 erityispanostusta erikoistuvien lääkäreiden asioihin. Avohoidon lääkäreille levinneen teemanumeron Onko lääkäristä potilaaksi? tarkoituksena oli mm. kiinnittää laajemminkin huomiota lääkäreiden omaan hyvinvointiin ja työnohjaukseen sekä esitellä luottamuslääkärijärjestelmää Kotisivut STLY:n kotisivujen kehittämistä on jatkettu mm. parantamalla koulutussivuja ja ajankohtaista -palstaa vastaamaan paremmin jäsenistön tarpeita. Kotisivuilta löytyvät lisäksi yhdistyksen toimintaperiaatteet, hallituksen kokoonpano, toimiston yhteystiedot, alueellisten alaosastojen ja alakohtaisten asiantuntijoiden yhteystiedot, Työterveyslääkärilehti, Työterveyslääkärit alaosaston johtokunnan yhteystiedot, jäsenhakemus- ja apurahahakemuslomake, lomakemyynti sekä Vierumäen lomaosakkeen tiedot ja varausohjeet. Lisäksi sivuilla on linkkejä tärkeimpiin muihin www-sivustoihin. Osalla paikallisyhdistyksistä on omat kotisivut joko STLY:n sivujen sisällä tai muulla tavalla toteutettuna Etiikka Eettinen valiokunta on tuottanut vuonna 2009 kolmeen Työterveyslääkäri-lehteen Eettinen pulmanurkka - kolumnin, seurannut ajankohtaiskeskustelua ja valmistellut vuodelle 2010 Tampereelle eettisen valmennusryhmän tapaamisen Viestintä Viestintävaliokunta on kokoontunut laajennettuna ryhmänä kahdesti. Valiokunta on tutustunut työterveyshuollon toimijoille suunnattuun sähköiseen sosiaalisen verkostoon (ELGG) ja suunnitellut sen käyttöönottoa. ELGG-hanke käynnistettiin Helsingin yliopiston toimesta pilottiryhmille syksyn 2009 aikana

6 6 ja toimintaa on tarkoitus laajentaa vuonna Viestintävaliokunta osallistui elokuussa Työterveyslääkäri-lehden ilmoitushankinnan ja tulopohjan arviointiin ja on pohtinut hallituksen dokumenttien hallintaa. Vuoden 2009 aikana luotiin yhdistyksen sähköinen jäsenrekisteri ja lähettiin ensimmäiset sähköiset jäsenkirjeet. Perinteisiä jäsenkirjeitä lähettiin edelleen niiden rinnalla tarvittaessa. 4. Kotimainen ja kansainvälinen yhteistyö 4.1. Kotimainen yhteistyö STLY on jatkanut yhteistyötä SLL:n alaosaston Suomen Työterveyslääkärit - Finlands Företagsläkare kanssa. Yhdistyksen hallituksen edustajana alaosaston johtokunnassa on ollut Annika Jalli. Jukka Sipponen on edustanut yhdistystä THL:n koordinoimassa Toimia-verkoston työryhmässä, joka on pohtinut työikäisten toimintakyvyn mittaamista. Yhdistys on antanut lausuntoja Duodecimin ja muiden tahojen laatimiin hoitosuositusluonnoksiin, mm seuraavista aiheista. Traumaperäiset stressireaktiot ja -häiriöt Diabeetikon jalkaongelmat Atooppisen ekseeman diagnostikka ja hoito Stressin hyvä hoitokäytäntö Depression käypä hoito -suosituksen päivitys Selkäsairauksien ehkäisyssä ja hoidossa on tehty yhteistyötä fysiatrien ja ortopedien kanssa järjestämällä yhteinen koulutus aiheesta Kansainvälinen yhteistyö UEMS:ssä yhdistystä pitkään edustaneen professori Kaj Husmanin tilalle valittiin vuonna 2009 professori Kari Reijula. Lisäksi STLY:n edustajana UEMS:ssä on jatkanut Ritva Helimäki-Aro informoiden hallitusta eurooppalaisen työterveyshuoltokentän kuulumisista. Laivaseminaarin yhteydessä järjestettiin Tukholmassa miniseminaari Ruotsin Työterveyslääkäriyhdistyksen kanssa aiheena Ruotsin muuttunut työterveyshuolto. Rea Lagerstedt isännöi tilaisuutta. 5. Työterveyshuoltoon liittyvä tutkimus 5.1. Apurahat Toimintavuonna 2009 jaettiin apurahoja Apurahan saajia olivat Tiina Kaarne, Iris Pasternack ja Tuula Oksanen. 6. Jäsenistön hyvinvoinnin tukeminen

7 Vierumäki Lomaosake on mahdollistanut jäsenistön vapaa-ajan vieton Vierumäen hyvien toimintamahdollisuuksien ympäristössä, mikä on tukenut jäsenistön hyvinvointia. Toimintavuonna Vierumäellä on pidetty Työterveyslääkärilehden toimituksen sekä paikallisyhdistysten hallitusten kokouksia. Käyttöaste vuonna 2009 oli 80 %, kesäjaksolla se oli korkein 94 %, kevät- ja syysjaksoilla %. Vuonna 2009 Vierumäen lomaosakkeen emäntänä on toiminut Sari Anthoni Kuntoremontti Vuonna 2009 ei järjestetty Kuntoremonttia. Helsingissä Suomen Työterveyslääkäriyhdistys ry:n hallitus

Jäsenmaksu vuonna 2008 oli henkilöjäseniltä 50 ja kannatusjäseniltä 250.

Jäsenmaksu vuonna 2008 oli henkilöjäseniltä 50 ja kannatusjäseniltä 250. 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2008 1. Yleistä 1.1. Toimintaympäristö Työterveyshuollon rooli osana suomalaista terveydenhuollon palvelujärjestelmää on jatkuvan kriittisen julkisen keskustelun kohteena. Yhteiskunnan

Lisätiedot

Hyväksytty syyskokouksessa TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE Yleistä Toimintaympäristö

Hyväksytty syyskokouksessa TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE Yleistä Toimintaympäristö Suomen Työterveyslääkäriyhdistys ry Finlands Företagsläkarförening rf 1 Hyväksytty syyskokouksessa 9.11.2007 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2008 1. Yleistä 1.1. Toimintaympäristö Vuosille 2007 ja 2008 hallitus

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen

Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen Jäsentiedote 07.04.2009 JÄSENTIEDOTE 1/2009 Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa: Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Suomen työterveyslääkäriyhdistys 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Katri Tiitola 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry S i v u 2 DIABETESHOITAJAT RY VUOSIKERTOMUS 2014 SISÄLTÖ 1.YHDISTYS... 2 3.HALLINTO... 3 5.2. Yhteistyö... 4 5.3. Tiedotus... 4 5.4. Toimikuntatyöskentely... 5 6.1.

Lisätiedot

Uusi hyvä työterveyshuoltokäytäntö Kolmas kerta toden sanoo

Uusi hyvä työterveyshuoltokäytäntö Kolmas kerta toden sanoo Uusi hyvä työterveyshuoltokäytäntö Kolmas kerta toden sanoo HTTHK webinaari 26.9.2014 Finlandiatalo Sosiaali- ja terveysministeriön puheenvuoro lääkintöneuvos Arto Laine Hyvä työterveyshuoltokäytäntö -

Lisätiedot

Automaatioseura - Voimalaitosjaos FSA Energy

Automaatioseura - Voimalaitosjaos FSA Energy TOIMINTAKERTOMUS KAUDELLE 2010 2011 1. Johtokunnan toiminta ja kokoonpano Johtokunta kaudella 2010 2011 Pasi Airikka Metso Automation Oy Puheenjohtaja läsnä 5 kokouksessa Jaakko Karkila Metso Endress+Hauser

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma

Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma Valtakunnallinen mielenterveys- ja päihdetyön kehittämisseminaari -samanaikaiset mielenterveys- ja päihdeongelmat palvelujärjestelmän haasteena 28.8.2007 Suomen Kuntaliitto, Helsinki Apulaisosastopäällikkö

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoitus on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä

Lisätiedot

Järvenpään Vasemmisto

Järvenpään Vasemmisto Toimintakertomus vuodelta 2013 1. Yleistä Järvenpään Vasemmisto onnistui 2012 kunnallisvaaleissa hyvin ja sai yhden lisäpaikan eli kolme valtuutettua kaupunginvaltuustoon. Onnistunut tekninen vaaliliitto

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/2016 1 Kokousaika kello 9:30 11.30 Kokouspaikka Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena 07.02.2013 Rovaniemi ylilääkäri, työterveyslääkäri Heli Leino, Rovaniemen kaupungin työterveysliikelaitos Työterveyshuolto = työnantajan järjestettäväksi

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962 1 Kokouksen avaus VUOSIKOKOUS 12.2.2007 ESITYSLISTA 2 Kokouksen laillisuuden toteaminen 3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 4 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 5 Vuoden 2006

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

Miten työpaikan esimiestä voidaan tukea kohtaamaan osatyökykyinen työntekijä

Miten työpaikan esimiestä voidaan tukea kohtaamaan osatyökykyinen työntekijä Miten työpaikan esimiestä voidaan tukea kohtaamaan osatyökykyinen työntekijä Kuormittavuuden hallinta työssä seminaari, Orton 10.11.2011 FL, projektipäällikkö Pirkko Mäkelä-Pusa Kuntoutussäätiö Työurien

Lisätiedot

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Ylilääkärii Työterveyshuolto tekee työtä työsuhteessa olevien terveyden edistämiseksi, työtapaturmien

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoituksena on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina

Lisätiedot

Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220.

Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220. 1 2 3 4 1 Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry TOIMINTAKERTOMUS 1.7.2013 30.6.2014 YLEISTÄ Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220. Toimintaa

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

TULISIKO SUOMALAISTEN LÄÄKKEIDEN SAANTIA JA KÄYTTÖÄ OHJAILLA?

TULISIKO SUOMALAISTEN LÄÄKKEIDEN SAANTIA JA KÄYTTÖÄ OHJAILLA? TULISIKO SUOMALAISTEN LÄÄKKEIDEN SAANTIA JA KÄYTTÖÄ OHJAILLA? Palveluvalikoimaneuvoston näkökulma Reima Palonen 10.9.2015 Esityksen sisältö Mikä on terveydenhuollon palveluvalikoima? Mikä on terveydenhuollon

Lisätiedot

Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki. Työterveysyhteistyö ja työkyvyn ylläpitäminen korvaamisen edellytyksinä

Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki. Työterveysyhteistyö ja työkyvyn ylläpitäminen korvaamisen edellytyksinä Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki Työterveysyhteistyö ja työkyvyn ylläpitäminen korvaamisen edellytyksinä Koulutuskiertue 2012 1 Tavoitteemme on edistää yhteistä näkemystä työterveysyhteistyöstä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1

TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1 1. YLEISTÄ Keski Suomen Ekonomit ry. on v.1937 perustettu yhdistys, jonka tehtävänä on toimia korkeamman taloustieteellisen koulutuksen hankkineiden yhdyssiteenä toiminta alueellaan,

Lisätiedot

Erityisasiantuntija Reima Palonen Palveluvalikoimaneuvoston potilaspäivä

Erityisasiantuntija Reima Palonen Palveluvalikoimaneuvoston potilaspäivä Erityisasiantuntija Reima Palonen Palveluvalikoimaneuvoston potilaspäivä 17.9.2015 Potilasdirektiivi taustalla Vakuutusjäsenvaltion asiana on määrittää, millaisesta terveydenhuollosta vakuutettu on oikeutettu

Lisätiedot

OULUN KAUPUNGIN VANHUSNEUVOSTO

OULUN KAUPUNGIN VANHUSNEUVOSTO Toimintakertomus 2015 1(4) OULUN KAUPUNGIN VANHUSNEUVOSTO Yleistä on vanhuspalvelulakiin (laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista) perustuva Oulun

Lisätiedot

Toimintakertomus

Toimintakertomus Pörssin Alumnit ry www.porssinalumnit.fi Toimintakertomus 10.12.2014 31.12.2015 Toimintakertomus 10.12.2014 31.12.2015 YLEISTÄ HALLITUS YHDISTYKSEN KOKOUKSET JA JÄSENISTÖ Kokoukset Yhdistyksen jäsenet

Lisätiedot

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pirkko Kellokumpu-Lehtinen ja sihteeriksi Kaija Vasala.

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pirkko Kellokumpu-Lehtinen ja sihteeriksi Kaija Vasala. PÖYTÄKIRJA Suomen Onkologiayhdistys Ry Sääntömääräinen syyskokous Aika: perjantai 28.8.2015, klo 16.00 Paikka: Tampere-talo, Tampere 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.13 2. Kokouksen

Lisätiedot

Erikoiskirjastojen neuvoston kevätkokous , klo Ylessä, Iso Paja. Katsaus toimintaan vuonna 2008 Ritva Hänninen, Ilmatieteen laitos

Erikoiskirjastojen neuvoston kevätkokous , klo Ylessä, Iso Paja. Katsaus toimintaan vuonna 2008 Ritva Hänninen, Ilmatieteen laitos Erikoiskirjastojen neuvoston kevätkokous 26.3.2009, klo 13-16 Ylessä, Iso Paja Katsaus toimintaan vuonna 2008 Ritva Hänninen, Ilmatieteen laitos 2.10.2009 EriK-toiminnan tarkoitus Tekee tunnetuksi erikoiskirjastojen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2017

TOIMINTASUUNNITELMA 2017 TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1 MISSIO Edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää tervettä kilpailua ja naisyrittäjien

Lisätiedot

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk.

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk. Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 8/2016 Kokoustiedot Aika 23.11.2016 klo 10.04-13.20 Paikka Kuntatalo Toinen linja 14, Helsinki Päätöksentekoon osallistuneet puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä Kimmo Tarvainen 0. Työterveyslaitos

Hyvinvointia työstä Kimmo Tarvainen 0. Työterveyslaitos Hyvinvointia työstä 0 ALUEELLISELLA YHTEISTYÖLLÄ TUKEA TYÖKYKYYN (HAHMOTUS) Kimmo Tarvainen, ylilääkäri 1 Miksi Alueellinen yhteistyö työkyvyn tukemiseksi on tarpeen? 1/2 Lainsäädäntövelvoitteet terveydenhuollon

Lisätiedot

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa Otaniemen TEK-tutkijat ry Otaniemen TEK-tutkijat ry:n sääntömääräinen kevätkokous Aika: 6.6.2016 klo 15:00 Paikka: Otaniemi, Otakaari 7, kokoushuone Maxwell Pöytäkirja 1. Kokouksen avaus Petri Kärhä avasi

Lisätiedot

Turun Seudun Pool ry. Tilinpäätös

Turun Seudun Pool ry. Tilinpäätös Turun Seudun Pool ry Tilinpäätös 1.6.2015 31.5.2016 Sisällys Sisällysluettelo...2 Toimintakertomus...3 Vuosikertomus...5 Taseet...7 Tilinpäätöksen allekirjoitukset...8 Toimintakertomus 2015-2016 YLEISTÄ

Lisätiedot

VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2015. VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTO Myllyjärventie 1 74200 Vieremä. Hyväksytty 26.11.2015

VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2015. VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTO Myllyjärventie 1 74200 Vieremä. Hyväksytty 26.11.2015 VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTO Myllyjärventie 1 74200 Vieremä VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2015 Hyväksytty 26.11.2015 LIITTEET 1. Yhteystietoluettelo 2. Vanhusneuvoston esite TARKOITUS Vanhusneuvoston

Lisätiedot

SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 (4) SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Lammasyhdistys r.y., ruotsiksi Finlands Fårförening r.f. ja kotipaikka Helsingin kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoitus on edistää maamme

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2010

Toimintakertomus vuodelta 2010 MANKKAAN ERÄSUDET RY Sivu 1 / 5 Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet ry Mankkaan Eräsusille toimintavuosi 2010 oli jälleen aktiivinen toiminnan kannalta. Lippukunnan jäsenmäärä on melko paljon noussut viime

Lisätiedot

Rovaniemi, Kolpeneen palvelukeskuksen ky, Myllärintie 35, Monitoimitila

Rovaniemi, Kolpeneen palvelukeskuksen ky, Myllärintie 35, Monitoimitila Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus/ ESITYSLISTA Lapin toimintayksikkö Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä Myllärintie 35 96400 ROVANIEMI 4.6.2010 PaKaste - Lapin -osahankkeen ohjausryhmän kokous

Lisätiedot

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry, ruotsiksi Miljöstuderande MYY rf ja englanniksi The Association

Lisätiedot

Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret

Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret Finlands FN-Ungdom UN Youth of Finland Strategia 2016-2018 Suomen YK-nuoret ry on poliittisesti sitoutumaton valtakunnallinen nuorisojärjestö, jonka tehtävänä on tiedottaa

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI Pohjois-Savon terveydenhoitajayhdistys ry TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI YHDISTYKSEN HALLITUS JA TOIMIHENKILÖT HALLITUS Puheenjohtaja Fatima Moursad (Maaninka),

Lisätiedot

LOGISTIIKKAUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT

LOGISTIIKKAUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT LOGISTIIKKAUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI 1 Yhdistyksen nimi on Logistiikkaupseerit ry. KOTIPAIKKA 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alueeseen kuuluu Suomen valtakunnan

Lisätiedot

Kokous on kaikille avoin. Jäsenet ovat tervetulleita saunaan kello 18 alkaen.

Kokous on kaikille avoin. Jäsenet ovat tervetulleita saunaan kello 18 alkaen. KOKOUSKUTSU Vuosikokous 2016 Aika: 8.3.2016 kello 19.00 Paikka: Sauna Arla, Kaarlenkatu 15, Helsinki ESITYSLISTA 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen järjestäytyminen: puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan

Lisätiedot

TUOHITUN KYLÄYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2016

TUOHITUN KYLÄYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2016 TUOHITUN KYLÄYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2016 Vuosikokouksen jälkeen kyläasiamies Henrik Hausen kertoo uudesta hankkeesta ja vastaa kysymyksiin. 28.2.2016 klo 18.00. Paikka Tuohikoto Käsiteltävät asiat: 1.

Lisätiedot

Kuntaliitto ja TEROKA -yhteistyösuunnitelma vuosille 2008 2010 8.2.2008: Elisa Hyvönen (KTL, Teroka) Sirkka Rousu (Kuntaliitto) 1

Kuntaliitto ja TEROKA -yhteistyösuunnitelma vuosille 2008 2010 8.2.2008: Elisa Hyvönen (KTL, Teroka) Sirkka Rousu (Kuntaliitto) 1 8.2.2008: Elisa Hyvönen (KTL, Teroka) Sirkka Rousu (Kuntaliitto) 1 Kuntaliiton ja TEROKA-hankkeen yhteistyösuunnitelma viestinnästä kuntiin Yhteistyön toimintaperiaatteet Tarkoitus - Sosioekonomisia terveyseroja

Lisätiedot

Raportteja 7 Yhtenäinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimintamalli KYS-erva-alueen sairaanhoitopiirien terveyden edistämisen rakenteet

Raportteja 7 Yhtenäinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimintamalli KYS-erva-alueen sairaanhoitopiirien terveyden edistämisen rakenteet Raportteja 7 Yhtenäinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimintamalli KYS-erva-alueen sairaanhoitopiirien terveyden edistämisen rakenteet Ulla Ojuva Mervi Lehmusaho Timo Renfors Ulla Ojuva ulla.ojuva@isshp.fi

Lisätiedot

1. Hallituksen puheenjohtaja Petra Jormalainen avasi kokouksen klo. 13.00 ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

1. Hallituksen puheenjohtaja Petra Jormalainen avasi kokouksen klo. 13.00 ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi. KOKOUSPÖYTÄKIRJA Marika Englund 15.2.2011 BARBET FINLAND RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS Aika ja paikka: 5.2.2011, Taiteentekijäntie 7, Helsinki Läsnä: Paula Horne (pj), Marika Englund (siht), Petra Jormalainen,

Lisätiedot

Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf SÄÄNNÖT

Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf SÄÄNNÖT Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf Nämä sääännöt on hyväksytty piirin syyskokouksessa 28.10.2006 ja rekisteröity yhdistysreksiteriin 28.12.2006. SÄÄNNÖT Yhdistys ja sen tarkoitus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle

Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle TYÖELÄMÄ- JA TASA- ARVOVALIOKUNNAN LAUSUNTO 15/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle varhennettua vanhuuseläkettä ja osa-aikaeläkettä koskevien säännösten muuttamiseksi Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle

Lisätiedot

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 1. Tavoitteet Suomen Potilasliitto ry, Finlands Patientförbund rf, on vuonna 1970 potilaiden perustama valtakunnallinen potilaiden etujen ja oikeuksien ajaja.

Lisätiedot

Sosiaali ja terveysministeriö, Finanssivalvonta ja tilintarkastajat valvovat säätiön toimintaa.

Sosiaali ja terveysministeriö, Finanssivalvonta ja tilintarkastajat valvovat säätiön toimintaa. 1 YLEISRADION ELÄKESÄÄTIÖN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 Taustaa eläkesäätiöstä Sääntömuutokset Yleisradion eläkesäätiö on yhteiseläkesäätiö, joka vastaa Yleisradio Oy:n ja Yleisradion eläkesäätiön lakisääteisestä

Lisätiedot

TYÖPAIKKOJEN JA TYÖNTEKIJÖIDEN TARPEET TYÖTERVEYSHUOLLOLLE

TYÖPAIKKOJEN JA TYÖNTEKIJÖIDEN TARPEET TYÖTERVEYSHUOLLOLLE TYÖPAIKKOJEN JA TYÖNTEKIJÖIDEN TARPEET TYÖTERVEYSHUOLLOLLE OULU 13.10.2016 KARI HARING SAK RY ERI TARKASTELUMAHDOLLISUUKSIA TARPEESEEN Työelämän muutos Työsuojelullinen Lainsäädäntö edellyttää Taloudellinen

Lisätiedot

Paloturvallisuuden kehittämisohjelma päivitettiin.

Paloturvallisuuden kehittämisohjelma päivitettiin. 1 PALOTUTKIMUSRAATI - 22.3.2012 BRANDFORSKNINGSRÅDET RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011 1. YLEISTÄ Vuosi 2011 oli Palotutkimusraati ry:n kahdeskymmenes toimintavuosi rekisteröitynä yhdistyksenä. Yhdistys

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2015

TOIMINTAKERTOMUS 2015 INFRA-ALAN TOIMIHENKILÖLIITTO INTEK RY TOIMINTAKERTOMUS 2015 1 1 TALOUDELLINEN EDUNVALVONTA 1.1 Palvelussuhteen ehtojen tarkistukset vuonna 2015 Kertomusvuoden sopimuksen mukaan palkkoja korotettiin 1.8.2015

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi Kotipaikka Etelä-Suomen Syöpäyhdistys Södra Finlands Cancerförening r.y. Helsinki Osoite Liisankatu 21 B

Lisätiedot

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin tutkimuseettisen toimikunnan nimeäminen ajalle

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin tutkimuseettisen toimikunnan nimeäminen ajalle Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 10/2016 1 (1) 148 428/13.02.00/2016 Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin tutkimuseettisen toimikunnan nimeäminen ajalle 1.1.2017-31.12.2020 Kuntayhtymän hallitus

Lisätiedot

Työhyvinvointi ja johtaminen

Työhyvinvointi ja johtaminen Työhyvinvointi ja johtaminen Johtaja 2012 forum Riihimäen-Hyvinkään Kauppakamari 13.9.2012 Aino-Marja Halonen Vastaava työterveyshoitaja Riihimäen Työterveys ry Riihimäen Työterveys ry Perustettu 1981

Lisätiedot

KUTSU. Jyty Iisalmi ry:n sääntömääräinen. syyskokous. pidetään maanantaina klo alkaen Meijän Vintillä os.

KUTSU. Jyty Iisalmi ry:n sääntömääräinen. syyskokous. pidetään maanantaina klo alkaen Meijän Vintillä os. KUTSU Jyty Iisalmi ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään maanantaina 21.11.2016 klo 16.45 alkaen Meijän Vintillä os. Savonkatu 11 A 6 Kokouksessa käsitellään sääntöjen 15 määräämät asiat. Luottamusvaalikokous

Lisätiedot

THHL HÄMEEN PIIRI R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010 YLEISTÄ

THHL HÄMEEN PIIRI R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010 YLEISTÄ THHL HÄMEEN PIIRI R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010 YLEISTÄ Vuosi 2010 alkoi ELY- keskusten uudistuksella. Tehtäviä hoitamaan Hämeen ELYssä tuli uusia henkilöitä ja organisoituminen vei runsaasti aikaa.

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003 KANKAANPÄÄM SEUDUN TYKISTÖKILTA RY 38700 KANKAANPÄÄ 19.02.2004 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003 Kulunut vuosi oli kiltamme 39. Toimintavuosi SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET KILLAN HALLINTO Kevätkokous pidettiin

Lisätiedot

Kelan työkykyneuvojaverkosto ja heidän tehtävänsä

Kelan työkykyneuvojaverkosto ja heidän tehtävänsä Kelan työkykyneuvojaverkosto ja heidän tehtävänsä Työ- ja toimintakykyetuuksien osaamiskeskus Ismo Hiljanen KYKY -työkykyprosessin kehittämisohjelman tausta KYKY-hankkeen (työkykyprosessin kehittämisohjelma

Lisätiedot

Suomen Paloinsinööriyhdistys ry 1 ( 5 )

Suomen Paloinsinööriyhdistys ry 1 ( 5 ) Suomen Paloinsinööriyhdistys ry 1 ( 5 ) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Paloinsinööriyhdistys ry, ruotsiksi Brandingenjörsföreningen i Finland r.f., ja kotipaikka on

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 4/2005 HALLITUKSEN KOKOUS Suomen Lakimiesliiton Ylähuone, Helsinki

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 4/2005 HALLITUKSEN KOKOUS Suomen Lakimiesliiton Ylähuone, Helsinki 1(5) Aika 6.4.2005 Paikka Läsnä Poissa Suomen Lakimiesliiton Ylähuone, Helsinki Janne Nyman, hallituksen puheenjohtaja Salla Tuominen, pääsihteeri Matti Hietanen, hallituksen jäsen Olli Kärkkäinen, hallituksen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 KANKAANPÄÄM SEUDUN TYKISTÖKILTA RY 38700 KANKAANPÄÄ 15.2.2002 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 Kulunut vuosi oli kiltamme 37. Toimintavuosi SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET KILLAN HALLINTO Kevätkokous pidettiin

Lisätiedot

Haukiputaan vanhempainyhdistyksen vuosikokouksen kokouksen pöytäkirja kello Haukiputaan koululla

Haukiputaan vanhempainyhdistyksen vuosikokouksen kokouksen pöytäkirja kello Haukiputaan koululla Haukiputaan vanhempainyhdistyksen vuosikokouksen kokouksen pöytäkirja 28.9. kello 18.00 Haukiputaan koululla 1. Kokouksen järjestäytyminen Katja Lahdenranta-Linna valittiin vuosikokouksen puheenjohtajaksi.

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Suomen on aatteellinen yhdistys, jonka kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko Suomi. Vuosi 2016 on Yhdistyksen juhlavuosi, jolloin se täyttää 50 vuotta. Sitä juhlistetaan

Lisätiedot

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO POHJOLA-NORDENIN NUORISOLIITTO RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty 1.4.1995 kevätkokouksessa Lappeenrannassa muutettu 31.10.1998 syyskokouksessa Helsingissä muutettu 3.4.2009 kevätkokouksessa Helsingissä muutettu

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLTO VARHAISEN PUUTTUMISEN MALLI

TYÖTERVEYSHUOLTO VARHAISEN PUUTTUMISEN MALLI 1 TYÖTERVEYSHUOLTO VARHAISEN PUUTTUMISEN MALLI Satu Myller, vastaava työterveyshoitaja Joensuun Työterveys Savuton Pohjois-Karjala työryhmän jäsen Siun Soten työterveyden asiakkuusvastaava 1.1.2017 2.11.2016

Lisätiedot

LIIKKALAN-RUOTILAN KYLÄYHDISTYS RY 1 (5) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

LIIKKALAN-RUOTILAN KYLÄYHDISTYS RY 1 (5) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT LIIKKALAN-RUOTILAN KYLÄYHDISTYS RY 1 (5) 1 Yhdistyksen nimi on Liikkalan-Ruotilan kyläyhdistys ry ja sen kotipaikka on Anjalankoski. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Liikkalan ja Ruotilan alueiden

Lisätiedot

SuLVIn toimiston työnjako ota rohkeasti yhteyttä!

SuLVIn toimiston työnjako ota rohkeasti yhteyttä! Pelisäännöt kuntoon SuLVIn toimiston työnjako ota rohkeasti yhteyttä! Operatiivinen johto: toiminnanjohtaja Tiina Strand tiina.strand@sulvi.fi, 040 505 5445 Viestintä, kotisivut, tapahtumat, some yms:

Lisätiedot

Erikoiskirjastojen neuvoston syyskokous Työväenliikkeen kirjasto

Erikoiskirjastojen neuvoston syyskokous Työväenliikkeen kirjasto Erikoiskirjastojen neuvoston syyskokous 26.11.2007 Työväenliikkeen kirjasto Katsaus toimintaan vuonna 2007 Ritva Hänninen, Ilmatieteen laitos 30.09.09 EriK-toiminnan tarkoitus - Tekee tunnetuksi erikoiskirjastojen

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TUKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT Voimassa 1.12.2015 alkaen

ETELÄ-KARJALAN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TUKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT Voimassa 1.12.2015 alkaen tukisäätiön hallitus 17.9.2015 1 (4) ETELÄ-KARJALAN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TUKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT Voimassa 1.12.2015 alkaen 1 Säätiön nimi on Etelä-Karjalan ammatillisen koulutuksen tukisäätiö sr ja kotipaikka

Lisätiedot

KERTOMUS VUODEN 2005 TOIMINNASTA

KERTOMUS VUODEN 2005 TOIMINNASTA 1 (6) KERTOMUS VUODEN 2005 TOIMINNASTA 1 KERHON TOIMIHENKILÖT 1.1 Hallitus Kari Kotirinta Jukka Saarinen Tapio Hautaluoma Pentti Kaukoranta Antti Salmi Antti Virtanen Kristiina Lanki puheenjohtaja sihteeri

Lisätiedot

Maaseudun uusi aika -yhdistyksen jäsenkirje 1/2016

Maaseudun uusi aika -yhdistyksen jäsenkirje 1/2016 Maaseudun uusi aika -yhdistyksen jäsenkirje 1/2016 23.3.2016 Keväinen tervehdys kaikille MUAn jäsenille! Kevät keikkuen tulevi ja niin myös Mua-yhdistyksen keväinen jäsenkirje. Tässä kirjeessä on tietoa

Lisätiedot

PALKON SIDOSRYHMÄTAPAAMINEN Sari Koskinen ja Reima Palonen

PALKON SIDOSRYHMÄTAPAAMINEN Sari Koskinen ja Reima Palonen PALKON SIDOSRYHMÄTAPAAMINEN 29.9.2016 Sari Koskinen ja Reima Palonen 12.10.2016 1 Eri näkökulmia Sidosryhmistä Esityksen sisältö Deliberatiivisesta demokratiasta PALKOn prosessista otakantaa.fi -palvelu

Lisätiedot

Kansallinen muistiohjelma - Tavoitteena muistiystävällinen Suomi

Kansallinen muistiohjelma - Tavoitteena muistiystävällinen Suomi Kansallinen muistiohjelma - Tavoitteena muistiystävällinen Suomi AVI verkostopäivä 17.11.2015 Helsinki Anita Pohjanvuori Asiantuntija, Muistiliiton muistiohjelmatoiminta v v Muistisairaiden ihmisten ja

Lisätiedot

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry Emännäntie 3-5 G 90 p. 045-1241080 www.supy.sporttisaitti.com TOIMINTASUUNNITELMAN TÄYDENNYS VUODELLE 2015 1. Toimintasuunnitelman täydennyksen perustelut 2. Verkostoituminen

Lisätiedot

YLEISSIVISTÄVÄN JAOSTON TOIMINTA 2013 JA SUUNNITELMA VUODELLE Kari Sutinen, pj

YLEISSIVISTÄVÄN JAOSTON TOIMINTA 2013 JA SUUNNITELMA VUODELLE Kari Sutinen, pj YLEISSIVISTÄVÄN JAOSTON TOIMINTA 2013 JA SUUNNITELMA VUODELLE 2014 Kari Sutinen, pj TOIMINNAN OSA-ALUEET KOKOUSTOIMINTA KOULUTUS/EDUNVALVONTA, AKTIIVIT, JÄSENISTÖ EDUNVALVONTA JA VAIKUTTAMINEN, AKTIIVIT/JÄSENISTÖ/TYÖNANTAJAT

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Uudenmaan Noutajakoirayhdistys - UMN ry, ruotsiksi Nylands Retrieverförbund NRF rf ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Uudenmaan Noutajakoirayhdistys - UMN ry, ruotsiksi Nylands Retrieverförbund NRF rf ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Uudenmaan Noutajakoirayhdistys - UMN ry, ruotsiksi Nylands Retrieverförbund NRF rf ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Toiminnan tarkoitus Yhdistys toimii Helsingin

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Kuormituksen hallinta ja toimintakyvyn ylläpito työpaikoilla , Tampere Esittäjän nimi / 8.2.

Hyvinvointia työstä. Kuormituksen hallinta ja toimintakyvyn ylläpito työpaikoilla , Tampere Esittäjän nimi / 8.2. Hyvinvointia työstä 1 Kuormituksen hallinta ja toimintakyvyn ylläpito työpaikoilla 20.4.2015, Tampere Rauno Hanhela, johtava asiantuntija, aluevastaava 2 Esittäjän nimi / 8.2.2011 1 Ihmisen mittainen työ

Lisätiedot

Terveydenhuollon laatupäivä

Terveydenhuollon laatupäivä Terveydenhuollon laatupäivä 2.4.2014 Tavoitteena vaikuttavuus- työterveyshuollon toiminnan kehittäminen Laatuverkostoyhteistyöllä Heidi Anttila ylilääkäri Valtioneuvoston asetus hyvän työterveyshuoltokäytännön

Lisätiedot

UUDENMAAN MUNUAIS-JA MAKSAYHDISTYS UUMU RY NJUR- OCH LEVERFÖRENINGEN I NYLAND RF

UUDENMAAN MUNUAIS-JA MAKSAYHDISTYS UUMU RY NJUR- OCH LEVERFÖRENINGEN I NYLAND RF 1 UUDENMAAN MUNUAIS-JA MAKSAYHDISTYS UUMU RY NJUR- OCH LEVERFÖRENINGEN I NYLAND RF TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 TOIMINTAVUODEN YLEISNÄKYMÄT JA -TAVOITTEET Uudenmaan munuais- ja maksayhdistys UUMU

Lisätiedot

Nina Jaara-Sagulin, yhdistyksen puheenjohtaja

Nina Jaara-Sagulin, yhdistyksen puheenjohtaja Kokouskutsu Tehyn Vapaat Vaikuttajat ry 1/2014 Elin: Hallitus Aika: 3.2.2014 klo 17.30 Paikka: Messukeskus, Helsinki Asialuettelo Pykälä Käsiteltävä asia 1 Kokouksen avaus 2 2 Kokouksen päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 29.3.2014. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ja

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Toimintasuunnitelma 2014 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin osana

Lisätiedot

- yhteistyötä yli yliopistorajojen - sähköiset työkalut aktiivisessa käytössä

- yhteistyötä yli yliopistorajojen - sähköiset työkalut aktiivisessa käytössä Kouluttajalääkärikoulutus - yhteistyötä yli yliopistorajojen - sähköiset työkalut aktiivisessa käytössä Susanna Pitkänen, KM, Verkkopedagogi HY, Kansanterveystieteenlaitos IT-Med 13.5.2009 www.tthvyo.fi

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA

TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA Minna Pihlajamäki työterveyshuollon erikoislääkäri vastaava työterveyslääkäri Terveystalo Seinäjoki Työterveys Kuormituksen hallinta ja toimintakyvyn ylläpito

Lisätiedot

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Kirsi Marjamäki avasi kokouksen klo

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Kirsi Marjamäki avasi kokouksen klo Anarkistimartat ry Anarkistmarthorna rf rek.nro 198.144 Aika: Ma 6.2.2017 klo 17.00 Paikka: Marttaliiton kokoustila, Malminrinne 1 B, 7 krs. VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1. KOKOUKSEN AVAUS Yhdistyksen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry Pohjois-Suomen pelastusliitto ry toimintakertomus 2015 Yleistä Vuosi 2015 oli pelastusliiton 86. toimintavuosi. Liiton toiminta toteutettiin Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) kanssa tehdyn sopimuksen

Lisätiedot

VALTUUSKUNNAN KEVÄTKOKOUS 2009

VALTUUSKUNNAN KEVÄTKOKOUS 2009 pöytäkirja 1/09 Suomen Eläinlääkäriliitto ry Finlands Veterinärförbund rf VALTUUSKUNNAN KEVÄTKOKOUS 2009 Aika: 26.4.2009 klo 9.12 10.20 Paikka: Radisson SAS Marina Palace Hotel, Linnankatu 32, Turku Läsnä:

Lisätiedot

Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt

Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimenä on Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry, ja sen kotipaikkana on Vilppulan kunta. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on autourheilun, auton

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on KIIHTELYSVAARAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN säännöt (hyväksytty 10.1.2006) 1 Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Kuntoutussäätiö. Kuntoutuspalvelukeskus. Kuntoutusalan tutkimus- ja kehittämiskeskus. Koulutus, arviointi ja konsultointi. auttaa kuntoutumaan

Kuntoutussäätiö. Kuntoutuspalvelukeskus. Kuntoutusalan tutkimus- ja kehittämiskeskus. Koulutus, arviointi ja konsultointi. auttaa kuntoutumaan Kuntoutuspalvelukeskus Kuntoutusalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Koulutus, arviointi ja konsultointi auttaa kuntoutumaan tutkii ja kehittää kouluttaa ja konsultoi 1 on Valtakunnallinen työikäisten kuntoutuksen

Lisätiedot

1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18:01.

1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18:01. LINNAINMAAN KOTI JA KOULU ry PÖYTÄKIRJA Linnainmaankatu 12 33580 TAMPERE 14.9.2015 VUOSIKOKOUS Aika Keskiviikko 14.9.2016 klo 18 Paikka Linnainmaan koulu, ruokasali LÄSNÄ Helen Chambers, puheenjohtaja

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Vammaisneuvosto 21.03.2016 AIKA 21.03.2016 klo 18:00-19:06 PAIKKA Helmirannan kokoustila, Helminkuja 3, 62200 Kauhava KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Valtakunnallisen

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen.

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen. IKAALISTEN NUORISO-ORKESTERIN TUKI RY SÄÄNNÖT Yleistä 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on

Lisätiedot

Oikaristen sukuseura ry:n

Oikaristen sukuseura ry:n Oikaristen sukuseura ry:n toimintakertomus 2015 Kuva: Sirpa Heikkinen 2015 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 24.11.2015 Oikaristen 16-vuotias sukuseura toimi aktiivisesti. Seuran tavoitteena on

Lisätiedot

Suomen Automaatioseura ry Voimalalaitosjaos

Suomen Automaatioseura ry Voimalalaitosjaos ry Voimalalaitosjaos Kevätkokous 26.5.2015 ABB, Pitäjänmäki, Helsinki Esityslista: 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen puheenjohtajan valinta 3. Kokouksen toimihenkilöiden valinta sihteeri, pöytäkirjantarkastajat

Lisätiedot