TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009 Hyväksytty

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009 Hyväksytty"

Transkriptio

1 Suomen Työterveyslääkäriyhdistys ry Finlands Företagsläkarförening rf 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009 Hyväksytty 1. Yleistä 1.1. Toimintaympäristö Vuonna 2009 yhteiskunnassamme on laman keskellä kannettu huolta samanaikaisesti sekä korkeasta työttömyydestä että tulevaisuuden työvoiman riittävyydestä. On laskettu, että jo vuonna 2010 eläkkeelle jää enemmän ihmisiä kuin uusia tulee tilalle. Tämä on herättänyt keskustelun eläkeiän nostamisen tarpeesta. Keskustelun seurauksena maan hallitus ja työmarkkinajärjestöt perustivat kevättalvella 2009 kaksi työryhmää valmistelemaan esitykset, joiden tavoitteena oli nostaa eläkkeellesiirtymisikää vähintään kolmella vuodella vuoteen 2025 mennessä. Erityisesti pyydettiin kiinnittämään huomiota toimenpiteisiin, jotka edesauttavat työhyvinvointia, työssä jaksamista ja osaamista. Ryhmistä EK:n johtajan Jukka Ahtelan vetämän työryhmän ehdotukset koskettavat suoraan työterveyshuoltoa. Sosiaaliturvauudistusta pohtineen komitean, Sata-komitea esittää työkyvyn hallintaan ja varhaiseen tukeen perustuvan työterveyshuollon korvauksen nostamista. Toteutuessaan tämä tulee korostamaan työpaikkojen kanssa yhteisesti sovittujen toimintatapojen tärkeyttä varhaisen tuen tarpeen tunnistamiseksi ja tuen antamiseksi sekä sairauspoissaolojen seuraamiseksi. Ahtelan työryhmä ehdottaa, että työterveyshuollon korvauskäytäntö muutetaan kannustavammaksi Satakomitean esityksen pohjalta siten, että työterveyshuollon työkykyä edistävä ja työkyvyttömyyttä ehkäisevä toiminta vahvistuisi. Tavoitteena on työkyvyn edistämisen nostaminen työterveyshuollon ykkösasiaksi. Työterveyshuolto kantaisi tällöin ohjausvastuun yksittäisen työntekijän työkyvyn tukemisesta riippumatta siitä, missä hoito ja kuntoutus toteutetaan. Ehdotuksessa esitetään myös, että 90 sairauspäivärahapäivän jälkeen vaadittaisiin työterveyshuollon lausunto työkyvystä. Samalla ehdotetaan työterveyshuollon vaikuttavuuden arvioinnin kehittämistä sekä päätoimisia työterveyshuollon professuureja työterveysosaamisen kehittämiseksi. Lisäksi esitetään parannettavaksi työterveyshuollon alueellista kattavuutta ja laatua erityisesti pientyöpaikat huomioiden. Masennuksesta kärsivien ajautuminen työkyvyttömyyseläkkeelle on myös puhututtanut niin päättäjiä kuin asiantuntijoita. Masto-hanke on tuottanut tutkimuksia ja kehittämisehdotuksia masennuksen ehkäisyyn. Ehdotusten pohjalta on jatkossa tarkoitus kehittää työterveyshuollon toimintamalleja masennuksen ehkäisyyn ja hoitoon ja tästä on käynnissä valtakunnallinen kolmivuotinen koulutus Suomalaisen työterveyshuollon kehittäminen Edellä kuvatuista työelämän kehittämistoimenpiteistä johtuen yhdistyksemme on voinut vuonna 2009 osallistua edustajiensa kautta useisiin eri kehittämisryhmiin ja yhteistyö terveydenhuollon eri tahojen välillä on ollut monipuolista ja vilkasta. Yhdistyksen hallituksen nimeämät edustajat ovat jatkaneet sosiaali- ja terveysministeriön työterveyshuollon neuvottelukunnassa sekä neuvottelukunnan jaostoissa tuoden sinne työterveyshuollon kentän näkemyksen ja tarpeet. Työterveyshuollon neuvottelukunnan varsinaisena jäsenenä on toiminut yhdistyksemme puheenjohtaja ja varajäsenenä varapuheenjohtaja. Kehittämis- ja seurantajaoston varsinaisena jäsenenä on toiminut Jukka Sipponen ja varajäsenenä Satu Väihkönen. Ammattitautijaoksessa on toiminut Mervi Kallio varajäsenenään Miisa Visakorpi. Koulutusjaoksessa varsinaisena jäsenenä on ollut Ritva Helimäki-Aro ja varajäsenenä Irmeli Kinnunen.

2 2 Yhdistyksen edustajat ovat myös jatkaneet Kelan työterveyshuoltoneuvottelukunnassa. Varsinaisena jäsenenä on toiminut Sari Anthoni ja varajäsenenä Satu Väihkönen. Yliopistojen erikoislääkärikoulutuksen koordinaatioryhmässä yhdistystä on edustanut Irmeli Kinnunen. Seitti-hankkeessa edustajanamme on ollut Katri Louhi. Jokavuotinen yhteistyöseminaari keskeisten sidosryhmiemme (Kela, STM, SAK, EK, TTL) edustajien kanssa pidettiin helmikuussa Kankaanpäässä. Seminaarissa rakennettiin perusta työterveyshuollon hyvälle sairaanhoito-käytännölle ja työterveyshuollon vaikuttavuuden arvioinnille. Yhdistys teki sen jälkeen Työterveyslaitoksen kanssa STM:n työterveyshuollon neuvottelukunnalle aloitteen Työterveyshuollon Hyvä sairaanhoitokäytäntö suosituksen tekemisestä. Suosituksella haluttiin varmistaa työterveyshuollon sairaanhoidon ennaltaehkäisevän ja työkykyä tukevan toiminnan toteutuminen. Laajapohjaista työryhmää veti Työterveyslaitos. Työryhmä kokoontui tiheästi puolen vuoden ajan ja sai suosituksen vuoden loppuun mennessä lähes valmiiksi. Hyvä sairaanhoito suosituksen tekoa edelsi jäsenistöllemme suunnattu kysely. Sen myötä vahvistui käsitys siitä, että jäsenistö näkee sairaanhoidon ennaltaehkäisevän ja työkykyä tukevan toiminnan hyvin tärkeänä. Palveluntuottajia kutsuttiin myös keskusteluun työterveyshuollon sairaanhoidosta sekä ennaltaehkäisevän otteen kirkastamisesta. Kela uudistaa parhaillaan työterveyshuollon korvausjärjestelmäänsä ja yhdistyksemme hallituksen jäseniä on ollut siihen liittyen mukana Tano -korvaustoiminnan kehittämistä pohtineessa työryhmässä ja vaikuttavuustyöryhmässä. Satu Väihkönen oli yhdistyksen edustajana kuultavana eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan kokouksessa osa-sairauspäivärahan lakimuutoksen valmisteluun liittyen. Tammiseminaarissa perustettiin Alkoholihaittojen ehkäisy työterveyshuollon keinoin työryhmä puheenjohtajanaan Tiina Kaarne, joka alusti aiheesta Tammiseminaarissa. Ryhmään kuuluivat myös sidosryhmien edustajat SAK:sta ja EK:sta. Ryhmä keskusteli päihdekoulutuksen tärkeydestä ja toisaalta pelisääntöjen kirkastamisesta työpaikoilla. Ryhmän puheenjohtaja kävi viidessä paikallisyhdistyksen tilaisuudessa alustamassa alkoholihaittojen ehkäisystä ja alusti aiheesta ICOH prekongressissa Etelä-Afrikassa. Tammiseminaarissa käsiteltiin myös lääkäreiden työterveyshuoltoa ja perustettiin työryhmä rakentamaan koulutus- ja keskustelutilaisuuksia aiheesta. Eliisa Mäenpään vetämän työryhmän tuella aiheesta järjestettiin toimintavuonna viisi tilaisuutta paikallisyhdistyksissä. Toimintavuoden mittaan yhdistyksellä on myös ollut koulutuksen myötä mahdollisuus rakentaa yhteistyötä muiden erikoisalojen lääkäreiden kanssa. Olemme mm. osallistuneet Työterveyslaitoksen Mastohankkeeseen liittyvään masennuksen ennaltaehkäisy- ja hoitokoulutukseen ja vaikuttaneet sen sisältöön yhdessä psykiatrien kanssa. Edustajamme on ollut mukana suunnitteluryhmässä. 2. Yhdistyksen toiminta 2.1 Taloudellinen toimintaympäristö Yhdistyksen talouden tasapainotila on pyritty saavuttamaan järkeistämällä toimintoja ja pitämällä kulurakenne kurissa. Jäsenmäärän kasvun tuloksena jäsenmaksutulot ovat hieman kasvaneet. Työterveyslääkärilehden ilmoitusten hankinta onnistui toimintavuonna 2009 odotettua paremmin. Lehden tuotot jäivät kuitenkin odotettua vähäisemmiksi, koska postikulut nousivat runsaasti, painatus kallistui jonkin verran, päätoimittajan vaihtuminen saattaen kasvatti kustannuksia ja myös kirjoituspalkkiot nousivat. Lehden tuoton väheneminen selittääkin pääasiassa yhdistyksen tuloslaskelman alijäämäisyyden. Ilmoitushankinnan markkinoilla tapahtunut muutos näkyy myös epävarmuutena lehden tulevien tuottojen arvioinnissa.

3 3 Yhdistyksen tilinpäätös v oli ,58 alijäämäinen. Sijoitussalkku on ollut Pohjola Varainhoidon hoidossa. Toimintavuoden aikana salkun arvo alkuun laski, ollen matalimmillaan helmi-maaliskuun vaihteessa. Sen jälkeen se on taas tasaisesti noussut lähes samalle tasolle, millä se oli vuoden 2008 syksyllä, kun osakemarkkinoiden kriisi alkoi. Osakkeiden osuutta salkussa on tämän takia nostettu. Lomakemyynnin pitkään odotettu romahdus tapahtui toimintavuoden aikana, ja lomakkeiden myynti laski alle puoleen edellisvuodesta. 2.2 Jäsenistö Yhdistyksen 63. toimintavuoden aikana jäseneksi liittyi 77 uutta henkilöjäsentä. Yhdistyksestä erosi omasta pyynnöstään tai jäsenmaksujen maksamattomuuden vuoksi 36 henkilöä. Vuoden aikana kuoli 1 jäsen, Karl Markus Elfving. Yhdistys kunnioittaa hänen muistoaan. Yhdistykseen kuului vuoden 2009 lopussa yhteensä 1608 jäsentä, joista henkilöjäseniä on 1601 ja kannatusjäseniä 7. Jäsenmaksu vuonna 2009 oli henkilöjäseniltä 50 ja kannatusjäseniltä Sääntömääräiset kokoukset STLY:n sääntömääräinen kevätkokous pidettiin Kotkassa. Kokoukseen osallistui 38 yhdistyksen jäsentä. Kokouksessa vahvistettiin tilinpäätös vuodelle 2008 ja hallitukselle myönnettiin tili- ja vastuuvapaus. Vuoden 2008 toimintakertomus käsiteltiin ja hyväksyttiin. Kaakkois-Suomen Työpaikkalääkärit järjesti kevätkokouksen yhteyteen mielenkiintoisen seminaarin sekä iltajuhlan Seminaarin iltajuhlassa jaettiin Vuoden työterveyshuoltoteko palkinto Helsingin kaupungin työterveyskeskukselle sen kehittämästä ja jalkauttamasta Varhaisen tuen (Vatu) -mallista. STLY:n sääntömääräiseen syyskokoukseen Helsingissä osallistui 121 jäsentä. Kokouksessa hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja budjetti vuodelle Yhdistyksen puheenjohtajaksi vuodelle 2010 valittiin Rea Lagerstedt. Hallituksen uusiksi jäseniksi valittiin toimintakaudelle Pirkko Miettinen (Lounais-Suomen työpaikkalääkärit) ja vuodelle 2010 Kimmo Ketola (USTLY) Antti Ormion luovuttua paikastaan kesken kolmivuotiskauden. Syyskokouksessa yhdistyksen kunniajäseniksi kutsuttiin Kaj Husman ja Kari Kaukinen Hallitus Suomen Työterveyslääkäriyhdistyksen hallituksen jäseninä olivat vuonna 2009 Rea Lagerstedt (puheenjohtaja ja koulutuskoordinaattori), Sari Anthoni, Jarmo Heikkinen, Ritva Helimäki-Aro, Annika Jalli, Mervi Kallio, Irmeli Kinnunen, Erkki Koskinen (taloudenhoitaja), Katri Louhi, Antti Ormio (sihteeri), Riitta Sauni (varapuheenjohtaja), Jukka Sipponen, Tuija Sirkka, Satu Väihkönen ja Miisa Visakorpi. Toimintavuonna 2009 hallituksen kokouksia oli seitsemän. Lisäksi pidettiin neljä virtuaalikokousta. Hallituksen asettamaan työvaliokuntaan kuuluivat puheenjohtaja ja koulutuskoordinaattori Rea Lagerstedt, varapuheenjohtaja Riitta Sauni, taloudenhoitaja Erkki Koskinen sekä sihteeri Antti Ormio. Työvaliokunta kokoontui kaksi kertaa. Apurahavaliokunta (pj. Riitta Sauni), koulutustoiminta (koulutuskoordinaattori Rea Lagerstedt), eettinen valiokunta (pj. Miisa Visakorpi), kansainvälisten asioiden valiokunta (pj. Ritva Helimäki-Aro) ja viestintävaliokunta (pj. Miisa Visakorpi) sekä erikoislääkärikoulutus (Irmeli Kinnunen) olivat osa hallituksen toimintavuoden työskentelyä.

4 Paikallisyhdistykset STLY toimii yhteistyössä kahdeksan paikallisyhdistyksensä ja -osastonsa kanssa. Paikallisyhdistysten puheenjohtajat vuonna 2009 olivat Jarmo Heikkinen (Itä-Suomen Työterveyslääkärit ry), Timo Virtanen (Kaakkois-Suomen Työterveyslääkärit ry), Eija Kujala (Keski-Suomen Työterveyslääkärit ry), Satu Väihkönen (Lahden Työterveyslääkärit ry), Katri Louhi (Lounais-Suomen Työpaikkalääkärit), Tarja Heinonen (Pohjois-Suomen Työterveyslääkärit ry), Eliisa Mäenpää (Tampereen Seudun Työterveyslääkärit ry) ja Kimmo Ketola (Uudenmaan paikallisosasto). Paikallisyhdistykset ja -osastot kokoontuivat säännöllisesti ja järjestivät koulutustilaisuuksia. Osa koulutuksista järjestettiin yhteistyössä STLY:n kanssa. STLY:n hallituksessa paikallisyhdistysyhteistyöstä on vastannut Jarmo Heikkinen. Hallituksessa on ollut edustaja jokaisesta paikallisyhdistyksestä mahdollistaen hyvän viestinnän STLY:n ja paikallisyhdistysten välillä. Lisäksi Tammiseminaariin kutsuttiin mukaan paikallisyhdistysten puheenjohtajat ja puheenjohtajia on lähestytty sekä jäsen-, markkinointi- että etenkin koulutustarjontaa sisältävillä viesteillä vuoden mittaan. Työterveyslääkärilehdessä ja STLY:n kotisivuilla on paikallisyhdistysten yhteystiedot ja tietoa niiden toiminnasta. 3. Jäsenistön ammatillisen kehityksen ja eettisten toimintaperiaatteiden kehittäminen 3.1. Koulutustoiminta STLY:n toiminnan perustavoitteisiin kuuluu jäsenistön ammatillisen kehittymisen mahdollistaminen. Yhdistyksen toteuttama koulutus on suunnattu jäsenistölle ja työterveyslääkäreinä toimiville lääkäreille. Koulutuskoordinaattori Rea Lagerstedtin tukena toimivat seminaarivastaavat, joihin kuuluivat Irmeli Kinnunen (ICOH prekongressi), Kristiina Toivola (Ajokorttikoulutus), Ritva Helimäki-Aro (Liukkaan Kelin kurssi), Katri Louhi (Laivaseminaari), Riitta Sauni (Kuoppaisen tien kurssi), Antti Ormio (TTP-päivät), Olli Kontiainen (erikoistuvien valtakunnallinen koulutuspäivä), Tiina Kaarne (Lääkäripäivät), Satu Väihkönen (eettinen valmennus). Irmeli Kinnunen osallistui työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen valtakunnallisen koordinaatioryhmän työskentelyyn. Toimintavuonna 2009 toteutettiin seuraavat yhdistyksen koulutukset ja seminaarit: Tammiseminaari Helsingissä: Teemoina Alkoholihaittojen ehkäisy ja työterveyshuolto sekä Työterveyshuollon sairaanhoito osana hyvää työterveyshuoltokäytäntöä Työlääketieteen kuoppaisen tien kurssi Helsingissä ICOH- prekongressi maaliskuussa 2009 Etelä-Afrikassa Työterveyshuollon liukkaan kelin kurssi lääkäreille Helsingissä Lääkäreille Työterveyshuollon ajokortti -koulutus Helsingissä Laivaseminaari Työterveyslääkäri työpaikan terveyden asiantuntijana Helsinki- Tukholma-Helsinki Syysseminaari syyskokouksen yhteydessä: Aamupäivällä oli yhteistyössä Suomen MSD Oy:n kanssa järjestetty aamusymposiumi MBO-potilas vastaanotollasi, joka käsitteli nivelrikon ja diabeteksen hoitoa. Iltapäivällä pidettiin syysseminaari jonka teemana oli Arjen haasteita työterveyshuollossa. Seminaarikokonaisuuteen osallistui runsas 200 yhdistyksen jäsentä. Erikoistuvien lääkäreiden seminaari Kun työ ei suju järjestiin yhteistyössä MSD:n kanssa Helsingissä. Suunnittelu- ja toteutustyöryhmässä olivat yhdistyksestä Olli Kontiainen, Anja Hallberg, Annika Jalli ja Kari-Pekka Martimo. Työterveys- ja työturvallisuusalan neuvottelupäivät järjestettiin maaliskuussa STLY:n edustajana päivien suunnittelu- ja toteutustyöryhmässä oli Olli Kontiainen. Yhteistyökoulutuksina olivat vuonna 2009: Lääkäripäivät 2009, yhteistyökumppaneina Työterveyslaitos ja STM.

5 5 Alaselkäsairauksien Käypä hoito -suosituksen soveltaminen työterveyshuollossa -koulutus Helsingissä, yhteistyössä Suomalainen Selkätutkimusseura ry ja ORTON Invalidisäätiön kanssa Lääkäreiden työterveyshuolto -koulutuskiertue yliopistopaikkakunnilla Alkoholihaittojen ehkäisy työterveyshuollossa -koulutuskiertue paikallisyhdistyksissä Tiedotustoiminta Työterveyslääkäri-lehti Työterveyslääkäri-lehden päätoimittajana toimi Tuija Sirkka heinäkuuhun asti ja elokuusta alkaen Selina Selin. Syksyn ajan väistyvä päätoimittaja työskenteli uuden päätoimittajan tukena. Toimittajina olivat Juha Kauppinen, Iris Pasternack, Helena Rossi, Kimmo Räsänen, Mikael Sallinen, Selina Selin ja 4/09-numerossa uudesta toimituksesta lisäksi Jari Stengård ja Marianna Virtanen. Toimitusneuvostoon kuuluivat Mari Antti- Poika, Pirjo Manninen ja Olli A. Mäkinen. Lehden ilmoitusmyynnistä vastasi Pekka T. Nykänen. Lehden taitosta vastasi Tuuli Holopainen Jokiranta Oy:sta ja lehden painopaikkana oli Satakunnan Painotuote Oy (SPOY). Koulutussihteeri Riitta Keinänen Duodecimin toimistolla huolehti lehden toimistopalveluista. Vuonna 2009 ilmestyi 4 numeroa, joiden teemat olivat: Nuoret ja työ (1/09), Onko lääkäristä potilaaksi? (2/09), Kansainvälisyys työelämässä (3/09) ja Uni ja työ (4/09). Teemojen lisäksi jokaisessa lehdessä oli työterveyshuoltoon liittyviä artikkeleita sekä ajankohtaisia lääketieteellisiä juttuja. Lehden vuosikerran tilaushinta oli 55 euroa. Lehden mainoshankinta onnistui hyvin. Normaali painosmäärä on ollut 2300 ja kerran vuodessa tapahtuva laajennettu jakelu (myös muille perusterveydenhuollon lääkäreille, tällä kertaa lehti 2/09) oli 6500 kpl. Lehdellä on edelleen tärkeä rooli yhdistyksen taloudenhoidossa. Lehti toimii jäsenistön ammatillisena ja ammattieettisenä tietolähteenä ja keskustelukanavana sekä välittää tietoa ja näkemyksiä myös työterveyshuollon ulkopuolelle. Työterveyslääkäri-lehti jatkoi vuonna 2009 erityispanostusta erikoistuvien lääkäreiden asioihin. Avohoidon lääkäreille levinneen teemanumeron Onko lääkäristä potilaaksi? tarkoituksena oli mm. kiinnittää laajemminkin huomiota lääkäreiden omaan hyvinvointiin ja työnohjaukseen sekä esitellä luottamuslääkärijärjestelmää Kotisivut STLY:n kotisivujen kehittämistä on jatkettu mm. parantamalla koulutussivuja ja ajankohtaista -palstaa vastaamaan paremmin jäsenistön tarpeita. Kotisivuilta löytyvät lisäksi yhdistyksen toimintaperiaatteet, hallituksen kokoonpano, toimiston yhteystiedot, alueellisten alaosastojen ja alakohtaisten asiantuntijoiden yhteystiedot, Työterveyslääkärilehti, Työterveyslääkärit alaosaston johtokunnan yhteystiedot, jäsenhakemus- ja apurahahakemuslomake, lomakemyynti sekä Vierumäen lomaosakkeen tiedot ja varausohjeet. Lisäksi sivuilla on linkkejä tärkeimpiin muihin www-sivustoihin. Osalla paikallisyhdistyksistä on omat kotisivut joko STLY:n sivujen sisällä tai muulla tavalla toteutettuna Etiikka Eettinen valiokunta on tuottanut vuonna 2009 kolmeen Työterveyslääkäri-lehteen Eettinen pulmanurkka - kolumnin, seurannut ajankohtaiskeskustelua ja valmistellut vuodelle 2010 Tampereelle eettisen valmennusryhmän tapaamisen Viestintä Viestintävaliokunta on kokoontunut laajennettuna ryhmänä kahdesti. Valiokunta on tutustunut työterveyshuollon toimijoille suunnattuun sähköiseen sosiaalisen verkostoon (ELGG) ja suunnitellut sen käyttöönottoa. ELGG-hanke käynnistettiin Helsingin yliopiston toimesta pilottiryhmille syksyn 2009 aikana

6 6 ja toimintaa on tarkoitus laajentaa vuonna Viestintävaliokunta osallistui elokuussa Työterveyslääkäri-lehden ilmoitushankinnan ja tulopohjan arviointiin ja on pohtinut hallituksen dokumenttien hallintaa. Vuoden 2009 aikana luotiin yhdistyksen sähköinen jäsenrekisteri ja lähettiin ensimmäiset sähköiset jäsenkirjeet. Perinteisiä jäsenkirjeitä lähettiin edelleen niiden rinnalla tarvittaessa. 4. Kotimainen ja kansainvälinen yhteistyö 4.1. Kotimainen yhteistyö STLY on jatkanut yhteistyötä SLL:n alaosaston Suomen Työterveyslääkärit - Finlands Företagsläkare kanssa. Yhdistyksen hallituksen edustajana alaosaston johtokunnassa on ollut Annika Jalli. Jukka Sipponen on edustanut yhdistystä THL:n koordinoimassa Toimia-verkoston työryhmässä, joka on pohtinut työikäisten toimintakyvyn mittaamista. Yhdistys on antanut lausuntoja Duodecimin ja muiden tahojen laatimiin hoitosuositusluonnoksiin, mm seuraavista aiheista. Traumaperäiset stressireaktiot ja -häiriöt Diabeetikon jalkaongelmat Atooppisen ekseeman diagnostikka ja hoito Stressin hyvä hoitokäytäntö Depression käypä hoito -suosituksen päivitys Selkäsairauksien ehkäisyssä ja hoidossa on tehty yhteistyötä fysiatrien ja ortopedien kanssa järjestämällä yhteinen koulutus aiheesta Kansainvälinen yhteistyö UEMS:ssä yhdistystä pitkään edustaneen professori Kaj Husmanin tilalle valittiin vuonna 2009 professori Kari Reijula. Lisäksi STLY:n edustajana UEMS:ssä on jatkanut Ritva Helimäki-Aro informoiden hallitusta eurooppalaisen työterveyshuoltokentän kuulumisista. Laivaseminaarin yhteydessä järjestettiin Tukholmassa miniseminaari Ruotsin Työterveyslääkäriyhdistyksen kanssa aiheena Ruotsin muuttunut työterveyshuolto. Rea Lagerstedt isännöi tilaisuutta. 5. Työterveyshuoltoon liittyvä tutkimus 5.1. Apurahat Toimintavuonna 2009 jaettiin apurahoja Apurahan saajia olivat Tiina Kaarne, Iris Pasternack ja Tuula Oksanen. 6. Jäsenistön hyvinvoinnin tukeminen

7 Vierumäki Lomaosake on mahdollistanut jäsenistön vapaa-ajan vieton Vierumäen hyvien toimintamahdollisuuksien ympäristössä, mikä on tukenut jäsenistön hyvinvointia. Toimintavuonna Vierumäellä on pidetty Työterveyslääkärilehden toimituksen sekä paikallisyhdistysten hallitusten kokouksia. Käyttöaste vuonna 2009 oli 80 %, kesäjaksolla se oli korkein 94 %, kevät- ja syysjaksoilla %. Vuonna 2009 Vierumäen lomaosakkeen emäntänä on toiminut Sari Anthoni Kuntoremontti Vuonna 2009 ei järjestetty Kuntoremonttia. Helsingissä Suomen Työterveyslääkäriyhdistys ry:n hallitus

Jäsenmaksu vuonna 2007 oli henkilöjäseniltä 45 ja kannatusjäseniltä 250.

Jäsenmaksu vuonna 2007 oli henkilöjäseniltä 45 ja kannatusjäseniltä 250. Suomen Työterveyslääkäriyhdistys ry Finlands Företagsläkarförening rf 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2007 hyväksytty kevätkokouksessa 19.4.2008 1. Yleistä 1.1. Toimintaympäristö Työterveyshuollon rooli osana

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2011. 1. Toimintaympäristö vuonna 2011

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2011. 1. Toimintaympäristö vuonna 2011 Suomen Työterveyslääkäriyhdistys ry Finlands Företagsläkarförening rf 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2011 1. Toimintaympäristö vuonna 2011 Työterveyshuolto nousi keskeiseen rooliin Ahtelan työelämätyöryhmän

Lisätiedot

1. Toimintaympäristö vuonna 2013

1. Toimintaympäristö vuonna 2013 Suomen Työterveyslääkäriyhdistys ry Finlands Företagsläkarförening rf 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. Toimintaympäristö vuonna 2013 STLY:n hallitus on valinnut strategiansa painopisteiksi 2012 2015

Lisätiedot

Hallituksen kertomus vuodelta 2006

Hallituksen kertomus vuodelta 2006 Duodecimin toimintaa Ilkka Rauramo Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry Hallituksen kertomus vuodelta 2006 Seuran 125. toimintavuosi sujui vakaan perustoiminnan, uusien avausten ja juhlavuoden tapahtumien

Lisätiedot

Esipuhe. Matti Rautalahti Pääsihteeri. Sivu 2 / 17

Esipuhe. Matti Rautalahti Pääsihteeri. Sivu 2 / 17 2011 Sivu 1 / 17 Esipuhe Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin 130. toimintavuotta 2011 voi kuvata monilla tavoin. Maailman, Euroopan ja Suomen taloutta sävytti yleinen epävarmuus ja osakekurssien vuoristorata.

Lisätiedot

2013 vv. Sivu 1 / 29

2013 vv. Sivu 1 / 29 2013 vv. Sivu 1 / 29 1. JÄSENET, VALTUUSKUNTA JA HALLITUS... 4 2. KOULUTUSTOIMINTA... 5 3. JULKAISUTOIMINTA... 7 4. VIESTINTÄ... 8 5. VERKOSTOTOIMINTA... 10 6. KUSTANNUS OY DUODECIM... 13 7. PALVELUTOIMINTA...

Lisätiedot

vv. v.1.3 26.4.2013 Sivu 1 / 30

vv. v.1.3 26.4.2013 Sivu 1 / 30 2012 vv. v.1.3 26.4.2013 Sivu 1 / 30 1. JÄSENET, VALTUUSKUNTA JA HALLITUS... 4 2. KOULUTUSTOIMINTA... 5 3. JULKAISUTOIMINTA... 8 4. VERKOSTOTOIMINTA... 9 5. KUSTANNUS OY DUODECIM... 12 6. SISÄISET PALVELUT...

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2005

Toimintakertomus vuodelta 2005 Duodecimin toimintaa Ilkka Rauramo Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry Toimintakertomus vuodelta 2005 Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin 124. toimintavuosi sujui vireästi ja iloisesti ahkeroiden. Vuoden

Lisätiedot

Niska- ja yläraajaongelmat

Niska- ja yläraajaongelmat Niska- ja yläraajaongelmat Työfysioterapeutti 2/2011 TYÖFYSIOTERAPEUTTI Julkaisija: Työfysioterapeutit Ry Taitto: Mainostoimisto Hasardi TYÖFYSIOTERAPEUTIT Ry: Perustettu: 1976 Jäsenmäärä: 700 Jäsenmaksu:

Lisätiedot

Vuosikertomus. Hyväksytty liittohallituksessa 14.4.2015

Vuosikertomus. Hyväksytty liittohallituksessa 14.4.2015 Vuosikertomus 2014 Sisältö Johdanto 3 1. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen 4 2. Viestintä ja julkaisutoiminta 5 3. Järjestöohjaus 7 4. Koulutus 9 5. Kuntoutus ja asiantuntijapalvelut 11 6. Yksi elämä -hankekokonaisuus

Lisätiedot

Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL ry VUOSIKERTOMUS 2012

Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL ry VUOSIKERTOMUS 2012 Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL ry VUOSIKERTOMUS 2012 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ 2 TOIMINNAN JOHTO 3 YHTEISKUNNALLINEN EDUNVALVONTA 4 JÄRJESTÖTOIMINTA 5 TYÖMARKKINAEDUNVALVONTA 6 AMMATIN JA KOULUTUKSEN

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2003

Toimintakertomus vuodelta 2003 Duodecimin toimintaa Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry Toimintakertomus vuodelta 2003 Toimintavuotta leimasivat seuran sääntöjen muutos, Käypä hoito -hankkeen rahoituksen vakiintuminen ja Instrumentariumin

Lisätiedot

Toimintakertomus 2014

Toimintakertomus 2014 Toimintakertomus 2014 2 SISÄLLYS TOIMINTAKERTOMUS... 4 1. YLEISTÄ... 4 1.1 Vuoden 2014 haasteet alueella... 4 1.2 Hankkeet... 5 2. HALLINTO... 5 2.1 Sääntömääräiset kokoukset... 5 2.2 Aluejärjestön hallitus

Lisätiedot

HALLITUKSEN KERTOMUS 1.1. 31.12.2012

HALLITUKSEN KERTOMUS 1.1. 31.12.2012 HALLITUKSEN KERTOMUS 1.1. 31.12.2012 Sisäiset tarkastajat ry 2 sivu Hallituksen kertomus yhdistyksen toiminnasta edellisenä toimikautena 1. Yleistä 3 2. Yhdistyksen kokoukset 5 3. Hallitus 5 4. Jäsenistö

Lisätiedot

Lastensuojelun Keskusliitto Vuosikatsaus 2012

Lastensuojelun Keskusliitto Vuosikatsaus 2012 Lastensuojelun Keskusliitto Vuosikatsaus 2012 Lastensuojelun Keskusliitto Vuosikatsaus 2012 1/27 Työntäyteinen juhlavuosi Lastensuojelun Keskusliiton 75-vuotisjuhlavuosi oli työntäyteinen. Juhlavuoden

Lisätiedot

Lastensuojelun Keskusliitto Vuosikatsaus 2013

Lastensuojelun Keskusliitto Vuosikatsaus 2013 Lastensuojelun Keskusliitto Vuosikatsaus 2013 Lastensuojelun Keskusliitto Vuosikatsaus 2013 Esipuhe...5 Rakenteet liikkeellä...7 Lastensuojelun Keskusliiton hallitus 2013...8 Talous...9 Lapsi 2018 -strategia...10

Lisätiedot

Niska- ja yläraajaongelmat

Niska- ja yläraajaongelmat Niska- ja yläraajaongelmat Työfysioterapeutti 2/2010 sisällys 3 Toimintakertomus PÄÄKIRJOITUS 9 Niska- ja yläraajaongelmat yleinen OMTfysioterapian hoitokohde työterveyshuollon lähettämänä 14 Yläraajasairauksiin

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2011. Suomen liike- ja virkanaisten liitto Finlands yrkeskvinnors förbund ry. Sisältö. 1. Puheenjohtajan katsaus

VUOSIKERTOMUS 2011. Suomen liike- ja virkanaisten liitto Finlands yrkeskvinnors förbund ry. Sisältö. 1. Puheenjohtajan katsaus Suomen liike- ja virkanaisten liitto Finlands yrkeskvinnors förbund ry VUOSIKERTOMUS 2011 Sisältö 1. Puheenjohtajan katsaus 2. Kansainvälinen toiminta ja yhteistyö 3. Kotimainen toiminta ja yhteistyö 3.1.

Lisätiedot

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012. www.aivovammaliitto.fi

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012. www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012 www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliiton visio 2014 Asiantunteva ja toimiva vammais- ja kansanterveysjärjestö Aivovammaliiton asiantuntevuus tarkoittaa monipuolista,

Lisätiedot

Vuosikatsaus 2010. Lastensuojelun Keskusliitto. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 toimisto@lskl.fi www.lskl.fi

Vuosikatsaus 2010. Lastensuojelun Keskusliitto. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 toimisto@lskl.fi www.lskl.fi Lastensuojelun Keskusliitto Vuosikatsaus 2010 l a s t e n s u o j e l u n k e s k u s l i i t t o Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 toimisto@lskl.fi www.lskl.fi Sisällysluettelo Toiminnanjohtajalta...2

Lisätiedot

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTA- KERTOMUS

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTA- KERTOMUS Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTA- KERTOMUS 2012 Sisällysluettelo Elävä ja muuttuva liitto Yhteishankkeella voimaa viestintään Liitto eilen, tänään ja huomenna 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2007

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2007 SUOMEN ELÄINLÄÄKÄRILIITTO R.Y. FINLANDS VETERINÄRFÖRBUND R.F. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2007 Toimintavuonna eläinlääkintähuoltolain uudistusta valmistelleen työryhmän mietintö luovutettiin maa- ja metsätalousministeri

Lisätiedot

HALLITUKSEN KERTOMUS 1.1. 31.12.2010

HALLITUKSEN KERTOMUS 1.1. 31.12.2010 HALLITUKSEN KERTOMUS 1.1. 31.12.2010 Sisäiset tarkastajat ry 2 sivu Hallituksen kertomus yhdistyksen toiminnasta edellisenä toimikautena 1. Yleistä 3 2. Yhdistyksen kokoukset 4 3. Hallitus 5 4. Jäsenistö

Lisätiedot

Suomen terveyttä edistävät sairaalat ja organisaatiot ry Hälsofrämjande sjukhus och organisationer i Finland rf

Suomen terveyttä edistävät sairaalat ja organisaatiot ry Hälsofrämjande sjukhus och organisationer i Finland rf TOIMINTAKERTOMUS 2014 1. YHDISTYKSEN HALLINTO Toimihenkilöt Astila Piia, SATSHP Järvi Leea, PPSHP Krogerus Sinikka, KSSHP Luhta Reetta-Maija, EPSHP Eeva Häkkinen, Kangasniemen kunta Hallituksen jäsenet

Lisätiedot

SAK:n toimintakertomus 2009

SAK:n toimintakertomus 2009 SAK:n toimintakertomus 2009 SAK Toimintakertomus 2009 1 SISÄLTÖ TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 3 Työllisyys heikkeni taantumassa rajusti... 3 Epävarmuus kasvoi, eriarvoisuus lisääntyi... 3 Järjestölliset lähtökohdat...

Lisätiedot

Niska- ja yläraajaongelmat

Niska- ja yläraajaongelmat Niska- ja yläraajaongelmat Työfysioterapeutti 4/2010 TYÖFYSIOTERAPEUTTI: Julkaisija: Työfysioterapeutit Ry Taitto: Mainostoimisto Hasardi 4 s. 4 Toimintalinjat 2010-2012 TYÖFYSIOTERAPEUTIT Ry: Perustettu:

Lisätiedot

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim. Toimintasuunnitelma 2014 Valtuuskunnan kokousta varten 13.12.2013. Versio 1.1 15.11.2013

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim. Toimintasuunnitelma 2014 Valtuuskunnan kokousta varten 13.12.2013. Versio 1.1 15.11.2013 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Toimintasuunnitelma 2014 Valtuuskunnan kokousta varten 13.12.2013 Versio 1.1 15.11.2013 1. Johdanto... 3 2. Jäsenet, valtuuskunta ja hallitus... 4 3. Koulutustoiminta...

Lisätiedot

Autismi- ja Aspergerliitto ry VUOSIKERTOMUS 2013

Autismi- ja Aspergerliitto ry VUOSIKERTOMUS 2013 Autismi- ja Aspergerliitto ry VUOSIKERTOMUS 2013 AUTISMI- JA ASPERGERLIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2013 1. AUTISMI- JA ASPERGERLIITTO RY 3 2. TOIMINNANJOHTAJAN KATSAUS 4 3. ORGANISAATIO 5 Jäsenyhdistykset...

Lisätiedot

Vuosi on taas vierähtänyt ja yhdistyksellä on ollut 31. toimintavuotensa.

Vuosi on taas vierähtänyt ja yhdistyksellä on ollut 31. toimintavuotensa. TYÖFYSIOTERAPEUTTI 4/2007 Pääkirjoitus Vuosi on taas vierähtänyt ja yhdistyksellä on ollut 31. toimintavuotensa. Toimintakertomuksesta voikin lukea, että vuosi on ollut työn täyteinen ja haasteita riittää

Lisätiedot

Vuosikertomus. Hyväksytty Diabetesliiton liittovaltuustossa 19.5.2013

Vuosikertomus. Hyväksytty Diabetesliiton liittovaltuustossa 19.5.2013 Vuosikertomus 2012 Hyväksytty Diabetesliiton liittovaltuustossa 19.5.2013 Vuosikertomus 2012 1. Johdanto Vuoden 2012 toimintasuunnitelma laadittiin uuteen muotoon, jossa varsinaisen toimintasuunnitelman

Lisätiedot