TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009 Hyväksytty

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009 Hyväksytty"

Transkriptio

1 Suomen Työterveyslääkäriyhdistys ry Finlands Företagsläkarförening rf 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009 Hyväksytty 1. Yleistä 1.1. Toimintaympäristö Vuonna 2009 yhteiskunnassamme on laman keskellä kannettu huolta samanaikaisesti sekä korkeasta työttömyydestä että tulevaisuuden työvoiman riittävyydestä. On laskettu, että jo vuonna 2010 eläkkeelle jää enemmän ihmisiä kuin uusia tulee tilalle. Tämä on herättänyt keskustelun eläkeiän nostamisen tarpeesta. Keskustelun seurauksena maan hallitus ja työmarkkinajärjestöt perustivat kevättalvella 2009 kaksi työryhmää valmistelemaan esitykset, joiden tavoitteena oli nostaa eläkkeellesiirtymisikää vähintään kolmella vuodella vuoteen 2025 mennessä. Erityisesti pyydettiin kiinnittämään huomiota toimenpiteisiin, jotka edesauttavat työhyvinvointia, työssä jaksamista ja osaamista. Ryhmistä EK:n johtajan Jukka Ahtelan vetämän työryhmän ehdotukset koskettavat suoraan työterveyshuoltoa. Sosiaaliturvauudistusta pohtineen komitean, Sata-komitea esittää työkyvyn hallintaan ja varhaiseen tukeen perustuvan työterveyshuollon korvauksen nostamista. Toteutuessaan tämä tulee korostamaan työpaikkojen kanssa yhteisesti sovittujen toimintatapojen tärkeyttä varhaisen tuen tarpeen tunnistamiseksi ja tuen antamiseksi sekä sairauspoissaolojen seuraamiseksi. Ahtelan työryhmä ehdottaa, että työterveyshuollon korvauskäytäntö muutetaan kannustavammaksi Satakomitean esityksen pohjalta siten, että työterveyshuollon työkykyä edistävä ja työkyvyttömyyttä ehkäisevä toiminta vahvistuisi. Tavoitteena on työkyvyn edistämisen nostaminen työterveyshuollon ykkösasiaksi. Työterveyshuolto kantaisi tällöin ohjausvastuun yksittäisen työntekijän työkyvyn tukemisesta riippumatta siitä, missä hoito ja kuntoutus toteutetaan. Ehdotuksessa esitetään myös, että 90 sairauspäivärahapäivän jälkeen vaadittaisiin työterveyshuollon lausunto työkyvystä. Samalla ehdotetaan työterveyshuollon vaikuttavuuden arvioinnin kehittämistä sekä päätoimisia työterveyshuollon professuureja työterveysosaamisen kehittämiseksi. Lisäksi esitetään parannettavaksi työterveyshuollon alueellista kattavuutta ja laatua erityisesti pientyöpaikat huomioiden. Masennuksesta kärsivien ajautuminen työkyvyttömyyseläkkeelle on myös puhututtanut niin päättäjiä kuin asiantuntijoita. Masto-hanke on tuottanut tutkimuksia ja kehittämisehdotuksia masennuksen ehkäisyyn. Ehdotusten pohjalta on jatkossa tarkoitus kehittää työterveyshuollon toimintamalleja masennuksen ehkäisyyn ja hoitoon ja tästä on käynnissä valtakunnallinen kolmivuotinen koulutus Suomalaisen työterveyshuollon kehittäminen Edellä kuvatuista työelämän kehittämistoimenpiteistä johtuen yhdistyksemme on voinut vuonna 2009 osallistua edustajiensa kautta useisiin eri kehittämisryhmiin ja yhteistyö terveydenhuollon eri tahojen välillä on ollut monipuolista ja vilkasta. Yhdistyksen hallituksen nimeämät edustajat ovat jatkaneet sosiaali- ja terveysministeriön työterveyshuollon neuvottelukunnassa sekä neuvottelukunnan jaostoissa tuoden sinne työterveyshuollon kentän näkemyksen ja tarpeet. Työterveyshuollon neuvottelukunnan varsinaisena jäsenenä on toiminut yhdistyksemme puheenjohtaja ja varajäsenenä varapuheenjohtaja. Kehittämis- ja seurantajaoston varsinaisena jäsenenä on toiminut Jukka Sipponen ja varajäsenenä Satu Väihkönen. Ammattitautijaoksessa on toiminut Mervi Kallio varajäsenenään Miisa Visakorpi. Koulutusjaoksessa varsinaisena jäsenenä on ollut Ritva Helimäki-Aro ja varajäsenenä Irmeli Kinnunen.

2 2 Yhdistyksen edustajat ovat myös jatkaneet Kelan työterveyshuoltoneuvottelukunnassa. Varsinaisena jäsenenä on toiminut Sari Anthoni ja varajäsenenä Satu Väihkönen. Yliopistojen erikoislääkärikoulutuksen koordinaatioryhmässä yhdistystä on edustanut Irmeli Kinnunen. Seitti-hankkeessa edustajanamme on ollut Katri Louhi. Jokavuotinen yhteistyöseminaari keskeisten sidosryhmiemme (Kela, STM, SAK, EK, TTL) edustajien kanssa pidettiin helmikuussa Kankaanpäässä. Seminaarissa rakennettiin perusta työterveyshuollon hyvälle sairaanhoito-käytännölle ja työterveyshuollon vaikuttavuuden arvioinnille. Yhdistys teki sen jälkeen Työterveyslaitoksen kanssa STM:n työterveyshuollon neuvottelukunnalle aloitteen Työterveyshuollon Hyvä sairaanhoitokäytäntö suosituksen tekemisestä. Suosituksella haluttiin varmistaa työterveyshuollon sairaanhoidon ennaltaehkäisevän ja työkykyä tukevan toiminnan toteutuminen. Laajapohjaista työryhmää veti Työterveyslaitos. Työryhmä kokoontui tiheästi puolen vuoden ajan ja sai suosituksen vuoden loppuun mennessä lähes valmiiksi. Hyvä sairaanhoito suosituksen tekoa edelsi jäsenistöllemme suunnattu kysely. Sen myötä vahvistui käsitys siitä, että jäsenistö näkee sairaanhoidon ennaltaehkäisevän ja työkykyä tukevan toiminnan hyvin tärkeänä. Palveluntuottajia kutsuttiin myös keskusteluun työterveyshuollon sairaanhoidosta sekä ennaltaehkäisevän otteen kirkastamisesta. Kela uudistaa parhaillaan työterveyshuollon korvausjärjestelmäänsä ja yhdistyksemme hallituksen jäseniä on ollut siihen liittyen mukana Tano -korvaustoiminnan kehittämistä pohtineessa työryhmässä ja vaikuttavuustyöryhmässä. Satu Väihkönen oli yhdistyksen edustajana kuultavana eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan kokouksessa osa-sairauspäivärahan lakimuutoksen valmisteluun liittyen. Tammiseminaarissa perustettiin Alkoholihaittojen ehkäisy työterveyshuollon keinoin työryhmä puheenjohtajanaan Tiina Kaarne, joka alusti aiheesta Tammiseminaarissa. Ryhmään kuuluivat myös sidosryhmien edustajat SAK:sta ja EK:sta. Ryhmä keskusteli päihdekoulutuksen tärkeydestä ja toisaalta pelisääntöjen kirkastamisesta työpaikoilla. Ryhmän puheenjohtaja kävi viidessä paikallisyhdistyksen tilaisuudessa alustamassa alkoholihaittojen ehkäisystä ja alusti aiheesta ICOH prekongressissa Etelä-Afrikassa. Tammiseminaarissa käsiteltiin myös lääkäreiden työterveyshuoltoa ja perustettiin työryhmä rakentamaan koulutus- ja keskustelutilaisuuksia aiheesta. Eliisa Mäenpään vetämän työryhmän tuella aiheesta järjestettiin toimintavuonna viisi tilaisuutta paikallisyhdistyksissä. Toimintavuoden mittaan yhdistyksellä on myös ollut koulutuksen myötä mahdollisuus rakentaa yhteistyötä muiden erikoisalojen lääkäreiden kanssa. Olemme mm. osallistuneet Työterveyslaitoksen Mastohankkeeseen liittyvään masennuksen ennaltaehkäisy- ja hoitokoulutukseen ja vaikuttaneet sen sisältöön yhdessä psykiatrien kanssa. Edustajamme on ollut mukana suunnitteluryhmässä. 2. Yhdistyksen toiminta 2.1 Taloudellinen toimintaympäristö Yhdistyksen talouden tasapainotila on pyritty saavuttamaan järkeistämällä toimintoja ja pitämällä kulurakenne kurissa. Jäsenmäärän kasvun tuloksena jäsenmaksutulot ovat hieman kasvaneet. Työterveyslääkärilehden ilmoitusten hankinta onnistui toimintavuonna 2009 odotettua paremmin. Lehden tuotot jäivät kuitenkin odotettua vähäisemmiksi, koska postikulut nousivat runsaasti, painatus kallistui jonkin verran, päätoimittajan vaihtuminen saattaen kasvatti kustannuksia ja myös kirjoituspalkkiot nousivat. Lehden tuoton väheneminen selittääkin pääasiassa yhdistyksen tuloslaskelman alijäämäisyyden. Ilmoitushankinnan markkinoilla tapahtunut muutos näkyy myös epävarmuutena lehden tulevien tuottojen arvioinnissa.

3 3 Yhdistyksen tilinpäätös v oli ,58 alijäämäinen. Sijoitussalkku on ollut Pohjola Varainhoidon hoidossa. Toimintavuoden aikana salkun arvo alkuun laski, ollen matalimmillaan helmi-maaliskuun vaihteessa. Sen jälkeen se on taas tasaisesti noussut lähes samalle tasolle, millä se oli vuoden 2008 syksyllä, kun osakemarkkinoiden kriisi alkoi. Osakkeiden osuutta salkussa on tämän takia nostettu. Lomakemyynnin pitkään odotettu romahdus tapahtui toimintavuoden aikana, ja lomakkeiden myynti laski alle puoleen edellisvuodesta. 2.2 Jäsenistö Yhdistyksen 63. toimintavuoden aikana jäseneksi liittyi 77 uutta henkilöjäsentä. Yhdistyksestä erosi omasta pyynnöstään tai jäsenmaksujen maksamattomuuden vuoksi 36 henkilöä. Vuoden aikana kuoli 1 jäsen, Karl Markus Elfving. Yhdistys kunnioittaa hänen muistoaan. Yhdistykseen kuului vuoden 2009 lopussa yhteensä 1608 jäsentä, joista henkilöjäseniä on 1601 ja kannatusjäseniä 7. Jäsenmaksu vuonna 2009 oli henkilöjäseniltä 50 ja kannatusjäseniltä Sääntömääräiset kokoukset STLY:n sääntömääräinen kevätkokous pidettiin Kotkassa. Kokoukseen osallistui 38 yhdistyksen jäsentä. Kokouksessa vahvistettiin tilinpäätös vuodelle 2008 ja hallitukselle myönnettiin tili- ja vastuuvapaus. Vuoden 2008 toimintakertomus käsiteltiin ja hyväksyttiin. Kaakkois-Suomen Työpaikkalääkärit järjesti kevätkokouksen yhteyteen mielenkiintoisen seminaarin sekä iltajuhlan Seminaarin iltajuhlassa jaettiin Vuoden työterveyshuoltoteko palkinto Helsingin kaupungin työterveyskeskukselle sen kehittämästä ja jalkauttamasta Varhaisen tuen (Vatu) -mallista. STLY:n sääntömääräiseen syyskokoukseen Helsingissä osallistui 121 jäsentä. Kokouksessa hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja budjetti vuodelle Yhdistyksen puheenjohtajaksi vuodelle 2010 valittiin Rea Lagerstedt. Hallituksen uusiksi jäseniksi valittiin toimintakaudelle Pirkko Miettinen (Lounais-Suomen työpaikkalääkärit) ja vuodelle 2010 Kimmo Ketola (USTLY) Antti Ormion luovuttua paikastaan kesken kolmivuotiskauden. Syyskokouksessa yhdistyksen kunniajäseniksi kutsuttiin Kaj Husman ja Kari Kaukinen Hallitus Suomen Työterveyslääkäriyhdistyksen hallituksen jäseninä olivat vuonna 2009 Rea Lagerstedt (puheenjohtaja ja koulutuskoordinaattori), Sari Anthoni, Jarmo Heikkinen, Ritva Helimäki-Aro, Annika Jalli, Mervi Kallio, Irmeli Kinnunen, Erkki Koskinen (taloudenhoitaja), Katri Louhi, Antti Ormio (sihteeri), Riitta Sauni (varapuheenjohtaja), Jukka Sipponen, Tuija Sirkka, Satu Väihkönen ja Miisa Visakorpi. Toimintavuonna 2009 hallituksen kokouksia oli seitsemän. Lisäksi pidettiin neljä virtuaalikokousta. Hallituksen asettamaan työvaliokuntaan kuuluivat puheenjohtaja ja koulutuskoordinaattori Rea Lagerstedt, varapuheenjohtaja Riitta Sauni, taloudenhoitaja Erkki Koskinen sekä sihteeri Antti Ormio. Työvaliokunta kokoontui kaksi kertaa. Apurahavaliokunta (pj. Riitta Sauni), koulutustoiminta (koulutuskoordinaattori Rea Lagerstedt), eettinen valiokunta (pj. Miisa Visakorpi), kansainvälisten asioiden valiokunta (pj. Ritva Helimäki-Aro) ja viestintävaliokunta (pj. Miisa Visakorpi) sekä erikoislääkärikoulutus (Irmeli Kinnunen) olivat osa hallituksen toimintavuoden työskentelyä.

4 Paikallisyhdistykset STLY toimii yhteistyössä kahdeksan paikallisyhdistyksensä ja -osastonsa kanssa. Paikallisyhdistysten puheenjohtajat vuonna 2009 olivat Jarmo Heikkinen (Itä-Suomen Työterveyslääkärit ry), Timo Virtanen (Kaakkois-Suomen Työterveyslääkärit ry), Eija Kujala (Keski-Suomen Työterveyslääkärit ry), Satu Väihkönen (Lahden Työterveyslääkärit ry), Katri Louhi (Lounais-Suomen Työpaikkalääkärit), Tarja Heinonen (Pohjois-Suomen Työterveyslääkärit ry), Eliisa Mäenpää (Tampereen Seudun Työterveyslääkärit ry) ja Kimmo Ketola (Uudenmaan paikallisosasto). Paikallisyhdistykset ja -osastot kokoontuivat säännöllisesti ja järjestivät koulutustilaisuuksia. Osa koulutuksista järjestettiin yhteistyössä STLY:n kanssa. STLY:n hallituksessa paikallisyhdistysyhteistyöstä on vastannut Jarmo Heikkinen. Hallituksessa on ollut edustaja jokaisesta paikallisyhdistyksestä mahdollistaen hyvän viestinnän STLY:n ja paikallisyhdistysten välillä. Lisäksi Tammiseminaariin kutsuttiin mukaan paikallisyhdistysten puheenjohtajat ja puheenjohtajia on lähestytty sekä jäsen-, markkinointi- että etenkin koulutustarjontaa sisältävillä viesteillä vuoden mittaan. Työterveyslääkärilehdessä ja STLY:n kotisivuilla on paikallisyhdistysten yhteystiedot ja tietoa niiden toiminnasta. 3. Jäsenistön ammatillisen kehityksen ja eettisten toimintaperiaatteiden kehittäminen 3.1. Koulutustoiminta STLY:n toiminnan perustavoitteisiin kuuluu jäsenistön ammatillisen kehittymisen mahdollistaminen. Yhdistyksen toteuttama koulutus on suunnattu jäsenistölle ja työterveyslääkäreinä toimiville lääkäreille. Koulutuskoordinaattori Rea Lagerstedtin tukena toimivat seminaarivastaavat, joihin kuuluivat Irmeli Kinnunen (ICOH prekongressi), Kristiina Toivola (Ajokorttikoulutus), Ritva Helimäki-Aro (Liukkaan Kelin kurssi), Katri Louhi (Laivaseminaari), Riitta Sauni (Kuoppaisen tien kurssi), Antti Ormio (TTP-päivät), Olli Kontiainen (erikoistuvien valtakunnallinen koulutuspäivä), Tiina Kaarne (Lääkäripäivät), Satu Väihkönen (eettinen valmennus). Irmeli Kinnunen osallistui työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen valtakunnallisen koordinaatioryhmän työskentelyyn. Toimintavuonna 2009 toteutettiin seuraavat yhdistyksen koulutukset ja seminaarit: Tammiseminaari Helsingissä: Teemoina Alkoholihaittojen ehkäisy ja työterveyshuolto sekä Työterveyshuollon sairaanhoito osana hyvää työterveyshuoltokäytäntöä Työlääketieteen kuoppaisen tien kurssi Helsingissä ICOH- prekongressi maaliskuussa 2009 Etelä-Afrikassa Työterveyshuollon liukkaan kelin kurssi lääkäreille Helsingissä Lääkäreille Työterveyshuollon ajokortti -koulutus Helsingissä Laivaseminaari Työterveyslääkäri työpaikan terveyden asiantuntijana Helsinki- Tukholma-Helsinki Syysseminaari syyskokouksen yhteydessä: Aamupäivällä oli yhteistyössä Suomen MSD Oy:n kanssa järjestetty aamusymposiumi MBO-potilas vastaanotollasi, joka käsitteli nivelrikon ja diabeteksen hoitoa. Iltapäivällä pidettiin syysseminaari jonka teemana oli Arjen haasteita työterveyshuollossa. Seminaarikokonaisuuteen osallistui runsas 200 yhdistyksen jäsentä. Erikoistuvien lääkäreiden seminaari Kun työ ei suju järjestiin yhteistyössä MSD:n kanssa Helsingissä. Suunnittelu- ja toteutustyöryhmässä olivat yhdistyksestä Olli Kontiainen, Anja Hallberg, Annika Jalli ja Kari-Pekka Martimo. Työterveys- ja työturvallisuusalan neuvottelupäivät järjestettiin maaliskuussa STLY:n edustajana päivien suunnittelu- ja toteutustyöryhmässä oli Olli Kontiainen. Yhteistyökoulutuksina olivat vuonna 2009: Lääkäripäivät 2009, yhteistyökumppaneina Työterveyslaitos ja STM.

5 5 Alaselkäsairauksien Käypä hoito -suosituksen soveltaminen työterveyshuollossa -koulutus Helsingissä, yhteistyössä Suomalainen Selkätutkimusseura ry ja ORTON Invalidisäätiön kanssa Lääkäreiden työterveyshuolto -koulutuskiertue yliopistopaikkakunnilla Alkoholihaittojen ehkäisy työterveyshuollossa -koulutuskiertue paikallisyhdistyksissä Tiedotustoiminta Työterveyslääkäri-lehti Työterveyslääkäri-lehden päätoimittajana toimi Tuija Sirkka heinäkuuhun asti ja elokuusta alkaen Selina Selin. Syksyn ajan väistyvä päätoimittaja työskenteli uuden päätoimittajan tukena. Toimittajina olivat Juha Kauppinen, Iris Pasternack, Helena Rossi, Kimmo Räsänen, Mikael Sallinen, Selina Selin ja 4/09-numerossa uudesta toimituksesta lisäksi Jari Stengård ja Marianna Virtanen. Toimitusneuvostoon kuuluivat Mari Antti- Poika, Pirjo Manninen ja Olli A. Mäkinen. Lehden ilmoitusmyynnistä vastasi Pekka T. Nykänen. Lehden taitosta vastasi Tuuli Holopainen Jokiranta Oy:sta ja lehden painopaikkana oli Satakunnan Painotuote Oy (SPOY). Koulutussihteeri Riitta Keinänen Duodecimin toimistolla huolehti lehden toimistopalveluista. Vuonna 2009 ilmestyi 4 numeroa, joiden teemat olivat: Nuoret ja työ (1/09), Onko lääkäristä potilaaksi? (2/09), Kansainvälisyys työelämässä (3/09) ja Uni ja työ (4/09). Teemojen lisäksi jokaisessa lehdessä oli työterveyshuoltoon liittyviä artikkeleita sekä ajankohtaisia lääketieteellisiä juttuja. Lehden vuosikerran tilaushinta oli 55 euroa. Lehden mainoshankinta onnistui hyvin. Normaali painosmäärä on ollut 2300 ja kerran vuodessa tapahtuva laajennettu jakelu (myös muille perusterveydenhuollon lääkäreille, tällä kertaa lehti 2/09) oli 6500 kpl. Lehdellä on edelleen tärkeä rooli yhdistyksen taloudenhoidossa. Lehti toimii jäsenistön ammatillisena ja ammattieettisenä tietolähteenä ja keskustelukanavana sekä välittää tietoa ja näkemyksiä myös työterveyshuollon ulkopuolelle. Työterveyslääkäri-lehti jatkoi vuonna 2009 erityispanostusta erikoistuvien lääkäreiden asioihin. Avohoidon lääkäreille levinneen teemanumeron Onko lääkäristä potilaaksi? tarkoituksena oli mm. kiinnittää laajemminkin huomiota lääkäreiden omaan hyvinvointiin ja työnohjaukseen sekä esitellä luottamuslääkärijärjestelmää Kotisivut STLY:n kotisivujen kehittämistä on jatkettu mm. parantamalla koulutussivuja ja ajankohtaista -palstaa vastaamaan paremmin jäsenistön tarpeita. Kotisivuilta löytyvät lisäksi yhdistyksen toimintaperiaatteet, hallituksen kokoonpano, toimiston yhteystiedot, alueellisten alaosastojen ja alakohtaisten asiantuntijoiden yhteystiedot, Työterveyslääkärilehti, Työterveyslääkärit alaosaston johtokunnan yhteystiedot, jäsenhakemus- ja apurahahakemuslomake, lomakemyynti sekä Vierumäen lomaosakkeen tiedot ja varausohjeet. Lisäksi sivuilla on linkkejä tärkeimpiin muihin www-sivustoihin. Osalla paikallisyhdistyksistä on omat kotisivut joko STLY:n sivujen sisällä tai muulla tavalla toteutettuna Etiikka Eettinen valiokunta on tuottanut vuonna 2009 kolmeen Työterveyslääkäri-lehteen Eettinen pulmanurkka - kolumnin, seurannut ajankohtaiskeskustelua ja valmistellut vuodelle 2010 Tampereelle eettisen valmennusryhmän tapaamisen Viestintä Viestintävaliokunta on kokoontunut laajennettuna ryhmänä kahdesti. Valiokunta on tutustunut työterveyshuollon toimijoille suunnattuun sähköiseen sosiaalisen verkostoon (ELGG) ja suunnitellut sen käyttöönottoa. ELGG-hanke käynnistettiin Helsingin yliopiston toimesta pilottiryhmille syksyn 2009 aikana

6 6 ja toimintaa on tarkoitus laajentaa vuonna Viestintävaliokunta osallistui elokuussa Työterveyslääkäri-lehden ilmoitushankinnan ja tulopohjan arviointiin ja on pohtinut hallituksen dokumenttien hallintaa. Vuoden 2009 aikana luotiin yhdistyksen sähköinen jäsenrekisteri ja lähettiin ensimmäiset sähköiset jäsenkirjeet. Perinteisiä jäsenkirjeitä lähettiin edelleen niiden rinnalla tarvittaessa. 4. Kotimainen ja kansainvälinen yhteistyö 4.1. Kotimainen yhteistyö STLY on jatkanut yhteistyötä SLL:n alaosaston Suomen Työterveyslääkärit - Finlands Företagsläkare kanssa. Yhdistyksen hallituksen edustajana alaosaston johtokunnassa on ollut Annika Jalli. Jukka Sipponen on edustanut yhdistystä THL:n koordinoimassa Toimia-verkoston työryhmässä, joka on pohtinut työikäisten toimintakyvyn mittaamista. Yhdistys on antanut lausuntoja Duodecimin ja muiden tahojen laatimiin hoitosuositusluonnoksiin, mm seuraavista aiheista. Traumaperäiset stressireaktiot ja -häiriöt Diabeetikon jalkaongelmat Atooppisen ekseeman diagnostikka ja hoito Stressin hyvä hoitokäytäntö Depression käypä hoito -suosituksen päivitys Selkäsairauksien ehkäisyssä ja hoidossa on tehty yhteistyötä fysiatrien ja ortopedien kanssa järjestämällä yhteinen koulutus aiheesta Kansainvälinen yhteistyö UEMS:ssä yhdistystä pitkään edustaneen professori Kaj Husmanin tilalle valittiin vuonna 2009 professori Kari Reijula. Lisäksi STLY:n edustajana UEMS:ssä on jatkanut Ritva Helimäki-Aro informoiden hallitusta eurooppalaisen työterveyshuoltokentän kuulumisista. Laivaseminaarin yhteydessä järjestettiin Tukholmassa miniseminaari Ruotsin Työterveyslääkäriyhdistyksen kanssa aiheena Ruotsin muuttunut työterveyshuolto. Rea Lagerstedt isännöi tilaisuutta. 5. Työterveyshuoltoon liittyvä tutkimus 5.1. Apurahat Toimintavuonna 2009 jaettiin apurahoja Apurahan saajia olivat Tiina Kaarne, Iris Pasternack ja Tuula Oksanen. 6. Jäsenistön hyvinvoinnin tukeminen

7 Vierumäki Lomaosake on mahdollistanut jäsenistön vapaa-ajan vieton Vierumäen hyvien toimintamahdollisuuksien ympäristössä, mikä on tukenut jäsenistön hyvinvointia. Toimintavuonna Vierumäellä on pidetty Työterveyslääkärilehden toimituksen sekä paikallisyhdistysten hallitusten kokouksia. Käyttöaste vuonna 2009 oli 80 %, kesäjaksolla se oli korkein 94 %, kevät- ja syysjaksoilla %. Vuonna 2009 Vierumäen lomaosakkeen emäntänä on toiminut Sari Anthoni Kuntoremontti Vuonna 2009 ei järjestetty Kuntoremonttia. Helsingissä Suomen Työterveyslääkäriyhdistys ry:n hallitus

Jäsenmaksu vuonna 2008 oli henkilöjäseniltä 50 ja kannatusjäseniltä 250.

Jäsenmaksu vuonna 2008 oli henkilöjäseniltä 50 ja kannatusjäseniltä 250. 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2008 1. Yleistä 1.1. Toimintaympäristö Työterveyshuollon rooli osana suomalaista terveydenhuollon palvelujärjestelmää on jatkuvan kriittisen julkisen keskustelun kohteena. Yhteiskunnan

Lisätiedot

Jäsenmaksu vuonna 2007 oli henkilöjäseniltä 45 ja kannatusjäseniltä 250.

Jäsenmaksu vuonna 2007 oli henkilöjäseniltä 45 ja kannatusjäseniltä 250. Suomen Työterveyslääkäriyhdistys ry Finlands Företagsläkarförening rf 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2007 hyväksytty kevätkokouksessa 19.4.2008 1. Yleistä 1.1. Toimintaympäristö Työterveyshuollon rooli osana

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010. 1. Yleistä. Suomen Työterveyslääkäriyhdistys ry Finlands Företagsläkarförening rf

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010. 1. Yleistä. Suomen Työterveyslääkäriyhdistys ry Finlands Företagsläkarförening rf Suomen Työterveyslääkäriyhdistys ry Finlands Företagsläkarförening rf 1 Versio: Hyväksytty hallituksen kokouksessa 14.3.2011 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010 1. Yleistä 1.1. Toimintaympäristö Suomalainen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011. 1. Yleistä. Suomen Työterveyslääkäriyhdistys ry Finlands Företagsläkarförening rf. 1.1.

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011. 1. Yleistä. Suomen Työterveyslääkäriyhdistys ry Finlands Företagsläkarförening rf. 1.1. Suomen Työterveyslääkäriyhdistys ry Finlands Företagsläkarförening rf 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011 1. Yleistä 1.1. Toimintaympäristö Työurien pidentäminen ja kestävyysvajeen umpeen kurominen olivat

Lisätiedot

Kokonaisuudessaan työterveyshuollon asema ja rooli ovat vuoden 2012 aikana profiloituneet vahvemmin sen erityisosaamista vaativiin ydintehtäviin.

Kokonaisuudessaan työterveyshuollon asema ja rooli ovat vuoden 2012 aikana profiloituneet vahvemmin sen erityisosaamista vaativiin ydintehtäviin. Suomen Työterveyslääkäriyhdistys ry Finlands Företagsläkarförening rf 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 1. Toimintaympäristö Suomen kuntarakenneuudistusta ja terveydenhuoltojärjestelmän SOTE-uudistusta

Lisätiedot

Suomen Työterveyslääkäriyhdistys ry Finlands Företagsläkarförening rf

Suomen Työterveyslääkäriyhdistys ry Finlands Företagsläkarförening rf Suomen Työterveyslääkäriyhdistys ry Finlands Företagsläkarförening rf 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 1. Yleistä 1.1. Toimintaympäristö Työurien pidentäminen on aikamme keskeinen haaste: suuret ikäluokat

Lisätiedot

Hyväksytty syyskokouksessa TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE Yleistä Toimintaympäristö

Hyväksytty syyskokouksessa TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE Yleistä Toimintaympäristö Suomen Työterveyslääkäriyhdistys ry Finlands Företagsläkarförening rf 1 Hyväksytty syyskokouksessa 9.11.2007 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2008 1. Yleistä 1.1. Toimintaympäristö Vuosille 2007 ja 2008 hallitus

Lisätiedot

1. Toimintaympäristö vuonna 2013

1. Toimintaympäristö vuonna 2013 Suomen Työterveyslääkäriyhdistys ry Finlands Företagsläkarförening rf 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. Toimintaympäristö vuonna 2013 STLY:n hallitus on valinnut strategiansa painopisteiksi 2012 2015

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2011. 1. Toimintaympäristö vuonna 2011

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2011. 1. Toimintaympäristö vuonna 2011 Suomen Työterveyslääkäriyhdistys ry Finlands Företagsläkarförening rf 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2011 1. Toimintaympäristö vuonna 2011 Työterveyshuolto nousi keskeiseen rooliin Ahtelan työelämätyöryhmän

Lisätiedot

1. Toimintaympäristö vuonna 2012

1. Toimintaympäristö vuonna 2012 Suomen Työterveyslääkäriyhdistys ry Finlands Företagsläkarförening rf 1 Hallituksen kokouksessa 5.10.11 hyväksytty TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 1. Toimintaympäristö vuonna 2012 Suomalaiselle työterveyshuollolle

Lisätiedot

syyskokous Helsingissä uudessa Käpylän kuntoutuskeskuksessa yhdessä alaosaston kanssa

syyskokous Helsingissä uudessa Käpylän kuntoutuskeskuksessa yhdessä alaosaston kanssa Vuoden 2002 toimintasuunnitelma Yhdistyksemme toiminta-ajatuksena on kehittää ja ylläpitää jäsenistömme ammattitaitoa sekä kliinisessä että tieteellisessä työssä sekä toimia fysiatrien ja fysiatriaan erikoistuvien

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Pienten yritysten ja yrittäjien työterveyshuollon kattavuuden parantaminen Työhyvinvointi fokukseen seminaari 7.3.2013 Kasnäs Helena Palmgren, kehittämispäällikkö, Työterveyslaitos

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11

TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11 TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11 1 SUOMEN HAUTAUSTOIMINNAN KESKUSLIITTO RY BEGRAVNINGSVERKSAMHETENS CENTRALFÖRBUND I FINLAND RF YLEISTÄ Liiton kotisivu: www.shk.fi Y-tunnus: 1480117-5 LIITTOKOKOUS

Lisätiedot

Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen

Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen Jäsentiedote 07.04.2009 JÄSENTIEDOTE 1/2009 Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa: Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen

Lisätiedot

EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY

EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY 1 EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY Hyväksytty yhdistyksen syyskokouksessa 25.11.2004 ja kevätkokouksessa 10.2.2005. Merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin 5.5.2006. 1 Nimi, kotipaikka ja

Lisätiedot

Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli

Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli tilinpäätöksen tarkastus ja alllekirjoitus), Roby oli sihteerinä

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry S i v u 2 DIABETESHOITAJAT RY VUOSIKERTOMUS 2014 SISÄLTÖ 1.YHDISTYS... 2 3.HALLINTO... 3 5.2. Yhteistyö... 4 5.3. Tiedotus... 4 5.4. Toimikuntatyöskentely... 5 6.1.

Lisätiedot

Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry

Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry Koulutettuja hammashoitajia, suun terveydenhoitoalan lähihoitajia ja suuhygienistejä sekä alan opiskelijoita edustava

Lisätiedot

Masto-hanke. masennusperäisen työkyvyttömyyden vähentämiseksi

Masto-hanke. masennusperäisen työkyvyttömyyden vähentämiseksi Masto-hanke masennusperäisen työkyvyttömyyden vähentämiseksi Tukea työikäisten mielenterveydelle ja työkyvylle Työhyvinvoinnin edistämiseksi Masto-hanke tuo mielenterveysteemoja työterveys- ja työsuojeluhenkilöstön

Lisätiedot

Kokouksen esityslista

Kokouksen esityslista Kutsu sääntömääräiseen vuosikokoukseen Keski-Suomen Sukututkijat ry kutsuu jäsenensä sääntömääräiseen vuosikokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 25.3.2015 klo 17.00 alkaen Jyväskylän maakunta-arkistossa.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1. Yleistä seurasta Hallinnon Tutkimuksen Seura ry. on tieteellinen yhdistys, jonka tarkoitus on edistää hallinnon tutkimusta Suomessa ja osallistua alan kansainväliseen

Lisätiedot

Työsuojelun ja työterveyshuollon yhteistyö

Työsuojelun ja työterveyshuollon yhteistyö Työsuojelun ja työterveyshuollon yhteistyö Yhteistyöllä työterveyttä ja työturvallisuutta Työterveys- ja työturvallisuusalan neuvottelupäivät 11.3. 2015 Varatuomari Ahtela Consulting Oy www.ahtela.eu Työ

Lisätiedot

Uusi hyvä työterveyshuoltokäytäntö Kolmas kerta toden sanoo

Uusi hyvä työterveyshuoltokäytäntö Kolmas kerta toden sanoo Uusi hyvä työterveyshuoltokäytäntö Kolmas kerta toden sanoo HTTHK webinaari 26.9.2014 Finlandiatalo Sosiaali- ja terveysministeriön puheenvuoro lääkintöneuvos Arto Laine Hyvä työterveyshuoltokäytäntö -

Lisätiedot

Hyvä Jäsenemme! Johtokunta. Johtokunnan jäsenet toimintavuonna 2009:

Hyvä Jäsenemme! Johtokunta. Johtokunnan jäsenet toimintavuonna 2009: MTK- Kerimäki Toimintakertomus 2009 Hyvä Jäsenemme! MTK-Kerimäen tuottajayhdistyksen johtokunta päätti toimittaa vuoden 2009 toimintakertomuksen kaikille jäsenilleen. Yhdistyksen toiminta oli vuonna 2009

Lisätiedot

Vuosi oli yhdistyksemme 53. toimintavuosi. Hallituksen tavoitteena oli tehostaa edunvalvontaa ja seurantaa eri virastoissa.

Vuosi oli yhdistyksemme 53. toimintavuosi. Hallituksen tavoitteena oli tehostaa edunvalvontaa ja seurantaa eri virastoissa. 2 (7) Yleistä Vuosi oli yhdistyksemme 53. toimintavuosi. Hallituksen tavoitteena oli tehostaa edunvalvontaa ja seurantaa eri virastoissa. Lisäksi hallituksen tavoitteena oli kehittää yhdistystoimintaa

Lisätiedot

Masennuksen hyvä hoitokäytäntö Luonnos työterveyshenkilöstön käyttöön 2.9.2009

Masennuksen hyvä hoitokäytäntö Luonnos työterveyshenkilöstön käyttöön 2.9.2009 Masennuksen hyvä hoitokäytäntö Luonnos työterveyshenkilöstön käyttöön 2.9.2009 Leila Rautjärvi, koulutuspäällikkö, tth Selina Selin, työterveyshuollon erikoislääkäri Systemaattista seulontaa voidaan tehdä

Lisätiedot

6. Vuosikokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi tili- ja vastuuvapauden hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

6. Vuosikokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi tili- ja vastuuvapauden hallitukselle ja muille tilivelvollisille. Yhdistyksen vuosikokouksen pöytäkirja 8.2.2002 1. Hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.05. 2. Vuosikokouksen puheenjohtajaksi valittiin Timo Pohjolainen, sihteeriksi Leena Niemistö, pöytäkirjantarkastajiksi

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Työterveyslääkärit, ruotsiksi Företagsläkarna i Norra Finland. 3 Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Työterveyslääkärit, ruotsiksi Företagsläkarna i Norra Finland. 3 Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys: POHJOIS-SUOMEN TYÖTERVEYSLÄÄKÄRIT r.y. FÖRETAGSLÄKARNA I NORRA FINLAND r.f. SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Tarkoitus 1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Työterveyslääkärit, ruotsiksi Företagsläkarna

Lisätiedot

Lupsakkaa talven aikaa ja hyviä hiihtokelejä!

Lupsakkaa talven aikaa ja hyviä hiihtokelejä! Jyty Varkaus Ry Tammikuu 2015 Jäsentiedote 1 Hallituksen joulukuun kokouksen päätökset 2 Edunvalvontakatsaus 3 Syyskokouksen päätökset 4 Yhdistyksen toimihenkilöt 2015 5 Hallitus 2015 6 Kuntokorttikausi

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2006

TOIMINTAKERTOMUS 2006 TOIMINTAKERTOMUS 2006 YLEISTÄ Vuosi 2006 oli OuLVI:n 44. toimintavuosi. Vuoden aikana järjestetty toiminta oli edellisten vuosien mukaista.tapahtumissa keskityttiin laatuun ja panostettiin tapahtumaympäristöön

Lisätiedot

Alueellisella yhteistyöllä tukea työkykyyn Verkostoseminaari

Alueellisella yhteistyöllä tukea työkykyyn Verkostoseminaari Alueellisella yhteistyöllä tukea työkykyyn Verkostoseminaari TYÖTERVEYSHUOLLON NÄKÖKULMA TYÖKYVYN TUKEMISESSA Satu Väihkönen Työterveys Wellamo Oy, johtava ylilääkäri Suomen Työterveyslääkärit ry, pj 2013

Lisätiedot

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen OIKARISTEN sukuseura ry:n Toimintakertomus vuodelta Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen 2011 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2011 Oikaristen 11-vuotias sukuseura toimii

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoitus on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä

Lisätiedot

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1 SISÄLLYS 1. YHDISTYKSEN TOIMINNAN TAVOITTEET 2 2. HALLITUS JA SEN KOKOONTUMINEN 2 3. JÄSENTOIMINTA 2 4. JÄRJESTÖ- JA PAIKALLISOSASTOTOIMINTA 3 5. OPISKELIJATOIMINTA

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012. Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry

Toimintakertomus 2012. Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry Toimintakertomus 2012 Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry VasE:n toimintakertomus vuodelta 2012 Vuosi 2012 oli yhdistyksen 75. toimintavuosi. Jäsenistölle järjestettiin vuoden aikana koulutustilaisuuksia,

Lisätiedot

Selkämeren kansallispuiston Ystävät ry

Selkämeren kansallispuiston Ystävät ry 1 Selkämeren kansallispuiston Ystävät ry Kevätkokous 24.3.2015 klo 17-18.30 Ravintola Merimestan kokoustilassa Porin Reposaarella Läsnä Raimo Hakila Arto Holma Päivi Kuusisto Hannu Rantala Ilmo Suikkanen

Lisätiedot

Työkyvyn palauttaminen ja työhön paluu. Mervi Viljamaa LT, työterveyshuollon erikoislääkäri Dextra Työterveys, Pihlajalinna Oy

Työkyvyn palauttaminen ja työhön paluu. Mervi Viljamaa LT, työterveyshuollon erikoislääkäri Dextra Työterveys, Pihlajalinna Oy Työkyvyn palauttaminen ja työhön paluu Mervi Viljamaa LT, työterveyshuollon erikoislääkäri Dextra Työterveys, Pihlajalinna Oy Esityksen sisältö 1. Työkyvyn palauttamiseen ja työhön paluuseen liittyvät

Lisätiedot

Sosterin työterveyshuollon uudelleen järjestely ja kehittäminen. Sosterin kuntayhtymän hallituksen kokous 25.3.2014

Sosterin työterveyshuollon uudelleen järjestely ja kehittäminen. Sosterin kuntayhtymän hallituksen kokous 25.3.2014 Sosterin työterveyshuollon uudelleen järjestely ja kehittäminen Sosterin kuntayhtymän hallituksen kokous 25.3.2014 TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINNAN LAKITAUSTA Työterveyshuoltolaki 1383/2001, 4 : Työnantajan

Lisätiedot

Suvi Pietarinen Tutkija Åbo Akademi, Laboratoriet för trä- och pappers kemi Porthansgatan 3, 20500 Åbo 02 2154887, e-mail suvi.pietarinen@abo.

Suvi Pietarinen Tutkija Åbo Akademi, Laboratoriet för trä- och pappers kemi Porthansgatan 3, 20500 Åbo 02 2154887, e-mail suvi.pietarinen@abo. JÄSENTIEDOTE 2006 Sisältö Seuran yhteystiedot 1 FCES 07 Kahdeksannet ympäristötieteen päivät Mikkelissä 2 Vuosikokouksen pöytäkirja 3 Toimintakertomus vuodelta 2005 5 Toimintasuunnitelma vuodelle 2006

Lisätiedot

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Heikki Joensuu ja sihteeriksi Kaija Vasala.

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Heikki Joensuu ja sihteeriksi Kaija Vasala. ESITYSLISTA Suomen Onkologiayhdistys Ry Sääntömääräinen syyskokous Aika: perjantai 29.8.2014, klo 15.30 Paikka: Madetojan Sali, Oulu 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15. 30 2. Kokouksen

Lisätiedot

Pirkanmaan Tietojenkäsittely-yhdistys ry VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2012-31.12.2012

Pirkanmaan Tietojenkäsittely-yhdistys ry VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2012-31.12.2012 Pirkanmaan Tietojenkäsittely-yhdistys ry VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2012-31.12.2012 Sisältö Sisältö... 1 1. Yleistä... 2 2. Virallinen toiminta... 2 2.1. Yhdistyksen kokoukset... 2 2.2. Tietotekniikan

Lisätiedot

Järvenpään Vasemmisto

Järvenpään Vasemmisto Toimintakertomus vuodelta 2013 1. Yleistä Järvenpään Vasemmisto onnistui 2012 kunnallisvaaleissa hyvin ja sai yhden lisäpaikan eli kolme valtuutettua kaupunginvaltuustoon. Onnistunut tekninen vaaliliitto

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdetyö Suomessa

Mielenterveys- ja päihdetyö Suomessa Tiedosta hyvinvointia 1 Mielenterveys- ja päihdetyö Suomessa Hankkeista kansalliseksi suunnitelmaksi Tiedosta hyvinvointia 2 Taustaa 106 kansanedustajan toimenpidealoite keväällä 2005 Kansallinen mielenterveysohjelma

Lisätiedot

Toimintakertomus 2014. Vaasan Ekonomit - Vasa Ekonomer ry.

Toimintakertomus 2014. Vaasan Ekonomit - Vasa Ekonomer ry. Toimintakertomus 2014 Vaasan Ekonomit - Vasa Ekonomer ry. Vuosi 2014 Vuosi 2014 oli yhdistyksen 77. toimintavuosi. Jäsenistölle järjestettiin vuoden aikana koulutustilaisuuksia, yritysvierailuja ja virkistystilaisuuksia.

Lisätiedot

VaapukkaVaapukkaVaa pukkavaapukkavaapuk kavaapukkavaapukka VaapukkaVaapukkaVaa pukkavaapukkavaapuk 1/2012

VaapukkaVaapukkaVaa pukkavaapukkavaapuk kavaapukkavaapukka VaapukkaVaapukkaVaa pukkavaapukkavaapuk 1/2012 VaapukkaVaapukkaVaa pukkavaapukkavaapuk kavaapukkavaapukka VaapukkaVaapukkaVaa pukkavaapukkavaapuk 1/2012 VaapukkaVaapukkaVaa pukkavaapukkavaapuk kavaapukkavaapukkav aapukkavaapukkavaapu Vaapukka 1/2012

Lisätiedot

Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry. Toimintakertomus 2013

Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry. Toimintakertomus 2013 Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry Toimintakertomus 2013 Vuosi 2013 Vuosi 2013 oli yhdistyksen 76. toimintavuosi. Jäsenistölle järjestettiin vuoden aikana koulutustilaisuuksia, yritysvierailuja ja virkistystilaisuuksia.

Lisätiedot

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA 1 YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA Jari Korhonen Liikelaitoksen johtaja, työterveyshuollon erikoislääkäri Joensuun Työterveys Joensuu 26.4.2013 7.5.2013 Jari Korhonen, johtaja, Joensuun Työterveys 2 Mitä

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2009 ETELÄ SAVON ADHD, AUTISMI JA DYSFASIAYHDISTYS RY

TOIMINTAKERTOMUS 2009 ETELÄ SAVON ADHD, AUTISMI JA DYSFASIAYHDISTYS RY TOIMINTAKERTOMUS 2009 ETELÄ SAVON ADHD, AUTISMI JA DYSFASIAYHDISTYS RY HALLITUS Rauno Veijanen jatkoi yhdistyksen puheenjohtajana ja Pasi Juuti sihteerinä. Varapuheenjohtajana toimi Hannele Rintavaara

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

SPL-KOUVOLA RY. Saksanpaimenkoiraliiton alaosasto

SPL-KOUVOLA RY. Saksanpaimenkoiraliiton alaosasto SPL-KOUVOLA RY Saksanpaimenkoiraliiton alaosasto JÄSENTIEDOTE 1/2014 YHTEYSTIEDOT: Johtokunta 2014 Puheenjohtaja Jenni Martikainen p. 040 756 9781 jenni_martikainen@luukku.com Jäsenet Ville Juntunen Jukka

Lisätiedot

Miten työpaikan esimiestä voidaan tukea kohtaamaan osatyökykyinen työntekijä

Miten työpaikan esimiestä voidaan tukea kohtaamaan osatyökykyinen työntekijä Miten työpaikan esimiestä voidaan tukea kohtaamaan osatyökykyinen työntekijä Kuormittavuuden hallinta työssä seminaari, Orton 10.11.2011 FL, projektipäällikkö Pirkko Mäkelä-Pusa Kuntoutussäätiö Työurien

Lisätiedot

VIRTA OULU HANKE Työttömien työ- ja toimintakyvyn arviointi. 4.10.2013 Pirjo Nevalainen

VIRTA OULU HANKE Työttömien työ- ja toimintakyvyn arviointi. 4.10.2013 Pirjo Nevalainen VIRTA OULU HANKE Työttömien työ- ja toimintakyvyn arviointi 4.10.2013 Pirjo Nevalainen Lähtökohtia kehittämiselle Yhä enemmän työttömiä asiakkaita ohjautuu kunnan sosiaali- ja terveyspalveluihin erilaisiin

Lisätiedot

Terveyden edistämisen hyvät käytännöt

Terveyden edistämisen hyvät käytännöt Terveyden edistämisen hyvät käytännöt Timo Leino, LT, dos. ylilääkäri Hyvä työterveyshuoltokäytäntö - mikä uutta? 26.9.2014, Helsinki Elintavat, terveys ja työkyky Naisista 57 % ja miehistä 51 % harrasti

Lisätiedot

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2014

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2014 Keski-Suomen ry Toimintasuunnitelma 2014 Missio edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää yrittäjyyttä, tervettä

Lisätiedot

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962 1 Kokouksen avaus VUOSIKOKOUS 12.2.2007 ESITYSLISTA 2 Kokouksen laillisuuden toteaminen 3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 4 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 5 Vuoden 2006

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

Etiikan tekemistä vanhustyössä

Etiikan tekemistä vanhustyössä Petri Raasakka Rauni Väänänen-Sainio Pentti Koistinen (toim.) Etiikan tekemistä vanhustyössä Eettisiä näkökulmia vanhustyön kehittämiseen Oulussa 4 Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja

Lisätiedot

Työterveyshuollon uusi suuntaaminen ja uudet painotukset

Työterveyshuollon uusi suuntaaminen ja uudet painotukset Työterveyshuollon uusi suuntaaminen ja uudet painotukset SAK:n 21. Työympäristöseminaari 23.3.2013 Rea Lagerstedt, Helsingin yliopisto 1 Perhelääkäritkö tth:n tilalle? 2 Mitä erikoislääkärikoulutus pitää

Lisätiedot

Ylivieskan Seutukunnan Omaishoitajat ja Läheiset ry. Ylivieskan Seutukunnan Omaishoitajat ja Läheiset ry:n virallinen ensirekisteröintipäivämäärä

Ylivieskan Seutukunnan Omaishoitajat ja Läheiset ry. Ylivieskan Seutukunnan Omaishoitajat ja Läheiset ry:n virallinen ensirekisteröintipäivämäärä 1 SISÄLLYSLUETTELO sivu YLEISTÄ... 3 ORGANISAATIO hallitus... 5 henkilöstö... 5 tilintarkastus... 5 kirjanpito... 6 TOIMINTA yhdistyksen kokoukset ja jäsenet... 6 muu toiminta... 6 tiedottaminen... 8 TULEVA

Lisätiedot

HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI 1 Yhdistyksen nimi on Huoltoupseeriyhdistys ry. KOTIPAIKKA 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen toimintaalueeseen kuuluu Suomen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2012

TOIMINTAKERTOMUS 2012 Oulun-seudun Lämpö-,Vesi-ja Ilmastointitekninen Yhdistys ry, OuLVI TOIMINTAKERTOMUS 2012 Perustietoja yhdistyksestä: Rekisteri no 110.106 Asiakirja no 69195649 Y-10161609 Merkitty rekisteriin 13.6.1972

Lisätiedot

TYÖURAN PIDENTÄMISEN KEINOPAKKI

TYÖURAN PIDENTÄMISEN KEINOPAKKI TYÖURAN PIDENTÄMISEN KEINOPAKKI Työeläkepäivä 09 17.11.2009 Johtaja Jukka Ahtela, EK Makropohdintaa Katse taloustaantuman yli mistä kasvun lähteet? Talouskasvu = työ x tuottavuus Tuottavuus: teknologia,

Lisätiedot

Aika: Tiistaina 16.2.2010 klo 8.00 Paikka: Turun seudun musiikkiopisto, Mestarinkatu 2, Turku. 3 kerros.

Aika: Tiistaina 16.2.2010 klo 8.00 Paikka: Turun seudun musiikkiopisto, Mestarinkatu 2, Turku. 3 kerros. Turun seudun musiikkiopiston kannatusyhdistys- Understödsföreningen för Åbonejdens musikinstitut Mestarinkatu 2, 20810 Turku Hallituksen kokous 1/2010 Aika: Tiistaina 16.2.2010 klo 8.00 Paikka: Turun seudun

Lisätiedot

TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 Turun Seudun Sähkötyöntekijöiden ammattiosasto on perustettu 1956. Osastoon kuuluu tällä hetkellä yli 2000 jäsentä. Ammattiosasto on ns. sekaosasto. Osastoon

Lisätiedot

Keravan Reserviläiset ry Toimintakertomus 2009

Keravan Reserviläiset ry Toimintakertomus 2009 Keravan Reserviläiset ry Toimintakertomus 2009 Tuloslaskelma ja Tase Yleistä Vuosi 2009 oli yhdistyksemme 51. toimintavuosi. Kuluneena vuonna yhdistyksen puheenjohtajana toimi Heikki Jäntti. Yhdistyksen

Lisätiedot

Työurien pidentäminen

Työurien pidentäminen Lisää tähän otsikko Työurien pidentäminen EK päivä 24. 3. 2010 Oulun Yliopisto Kari Kaukinen Ylilääkäri 2 Ikääntyneiden huoltosuhde vuosina 2010, 2025 ja 2050 nykyisissä EU-maissa 65 vuotta täyttäneiden

Lisätiedot

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Ylilääkärii Työterveyshuolto tekee työtä työsuhteessa olevien terveyden edistämiseksi, työtapaturmien

Lisätiedot

Helsingin terveyskeskuksen henkilökunta JHL 015 ry

Helsingin terveyskeskuksen henkilökunta JHL 015 ry Helsingin terveyskeskuksen henkilökunta JHL 015 ry Toimintakertomus vuodelta 2013 Nykytila: Yhdistyksemme jäsenmäärä kasvoi 14.11.1013 lähes kaksinkertaiseksi, kun Helsingin sosiaaliviraston henkilöstö

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka SÄÄNNÖT Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry ja sitä kutsutaan näissä säännöissä yhdistykseksi.

Lisätiedot

Työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyö

Työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyö Työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyö Työterveyshuolto = työnantajan järjestettäväksi säädettyä työterveyshuollon ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden toimintaa, jolla edistetään 1) työhön liittyvien

Lisätiedot

Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston toimintakertomus vuodelta 2008

Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston toimintakertomus vuodelta 2008 Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston toimintakertomus vuodelta 2008 YLEISTÄ Vuosi 2008 oli Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston 32. toimintavuosi. Ammattiosastomme toiminta on ollut jälleen kuluneena

Lisätiedot

Virtaa verkostoihin liikunnasta VIRVELI

Virtaa verkostoihin liikunnasta VIRVELI Virtaa verkostoihin liikunnasta VIRVELI Malleja paikalliseen, toimivaan, terveyttä edistävään sovellettuun liikuntatoimintaan Lounais-Suomessa Konsultointi- ja kehittämishanke 2006 2009 Soveli-järjestöjen

Lisätiedot

Asiakaskyselyn 2014 tulokset

Asiakaskyselyn 2014 tulokset Asiakaskyselyn 2014 tulokset Työterveys Akaasia teki keväällä 2014 asiakaskyselyn. Kysely lähetettiin 664 työterveyshuollon asiakkaan yhteyshenkilölle Webropol kyselynä sähköpostin välityksellä. Kyselyyn

Lisätiedot

Jyväskylän historiallisen miekkailun seuran säännöt

Jyväskylän historiallisen miekkailun seuran säännöt Jyväskylän historiallisen miekkailun seuran säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Jyväskylän historiallisen miekkailun seura ja siitä voidaan käyttää myös epävirallista lyhennettä JHMS. Yhdistyksen

Lisätiedot

Oikaristen Sukuseura Ry:n. toimintakertomus 2013

Oikaristen Sukuseura Ry:n. toimintakertomus 2013 Oikaristen Sukuseura Ry:n toimintakertomus 2013 Kuva: Sirpa Heikkinen 2013 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2013 Oikaristen 13-vuotiaan sukuseuran toiminta jatkui edelleen aktiivisena. Seuran

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2009-10. Äänekosken nuorisovaltuusto SISÄLLYS: 1. Yleistä. 2. Nuorisovaltuuston kokoonpano. 3. Kokoukset. 4. Työryhmät. 5.

TOIMINTAKERTOMUS 2009-10. Äänekosken nuorisovaltuusto SISÄLLYS: 1. Yleistä. 2. Nuorisovaltuuston kokoonpano. 3. Kokoukset. 4. Työryhmät. 5. TOIMINTAKERTOMUS 2009-10 Äänekosken nuorisovaltuusto SISÄLLYS: 1. Yleistä 2. Nuorisovaltuuston kokoonpano 3. Kokoukset 4. Työryhmät 5. Lausunnot 6. Viestintä ja markkinointi 7. Retket, koulutukset ja virkistäytyminen

Lisätiedot

Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220.

Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220. 1 2 3 4 1 Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry TOIMINTAKERTOMUS 1.7.2013 30.6.2014 YLEISTÄ Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220. Toimintaa

Lisätiedot

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2015

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2015 Keski-Suomen ry Toimintasuunnitelma 2015 Missio edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää yrittäjyyttä, tervettä

Lisätiedot

TERVETULOA SUKELTAJALIITON SYYSKOKOUSVIIKONLOPPUUN!

TERVETULOA SUKELTAJALIITON SYYSKOKOUSVIIKONLOPPUUN! KOKOUSKUTSU 16.9.2008 TERVETULOA SUKELTAJALIITON SYYSKOKOUSVIIKONLOPPUUN! 30 vuotta täyttävä Keski-Uudenmaan Sukeltajat isännöi tänä vuonna Liiton syyskokousta. Ohjelmaa on luvassa koko viikonlopulle juhlaseminaarin,

Lisätiedot

1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki.

1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki. Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. Rek.nro 149.234 Ensirek.pvm 13.6.1988 PIRKKA-HÄMEEN MEHILÄISHOITAJAT RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Läsnä 15 yhdistyksen jäsentä, joiden nimiluettelo on pöytäkirjan liitteenä 1. Yhdistyksen puheenjohtaja Ville Savoranta avasi kokouksen.

Läsnä 15 yhdistyksen jäsentä, joiden nimiluettelo on pöytäkirjan liitteenä 1. Yhdistyksen puheenjohtaja Ville Savoranta avasi kokouksen. 1 Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry Pöytäkirja Yhdistyksen vuosikokous Aika 12.10.2013 klo 12.00 12.30 Paikka Järvenpään lukio, Lukionkatu 1, Järvenpää Läsnä 15 yhdistyksen jäsentä, joiden

Lisätiedot

Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki. Työterveysyhteistyö ja työkyvyn ylläpitäminen korvaamisen edellytyksinä

Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki. Työterveysyhteistyö ja työkyvyn ylläpitäminen korvaamisen edellytyksinä Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki Työterveysyhteistyö ja työkyvyn ylläpitäminen korvaamisen edellytyksinä Koulutuskiertue 2012 1 Tavoitteemme on edistää yhteistä näkemystä työterveysyhteistyöstä

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2010-2011 Hallitus 3.3.2010

Toimintasuunnitelma 2010-2011 Hallitus 3.3.2010 1/5 Toimintasuunnitelma 2010-2011 Hallitus 3.3.2010 Yleistä Sääntöjensä mukaisesti Suomen oppisopimuskoulutuksen järjestäjät ry Edistää ry:n jäsenten välistä yhteistoimintaa ja parantaa alan yleisiä toimintaedellytyksiä.

Lisätiedot

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pirkko Kellokumpu-Lehtinen ja sihteeriksi Kaija Vasala.

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pirkko Kellokumpu-Lehtinen ja sihteeriksi Kaija Vasala. PÖYTÄKIRJA Suomen Onkologiayhdistys Ry Sääntömääräinen syyskokous Aika: perjantai 28.8.2015, klo 16.00 Paikka: Tampere-talo, Tampere 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.13 2. Kokouksen

Lisätiedot

SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 (4) SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Lammasyhdistys r.y., ruotsiksi Finlands Fårförening r.f. ja kotipaikka Helsingin kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoitus on edistää maamme

Lisätiedot

Keravan Reserviläiset ry

Keravan Reserviläiset ry Keravan Reserviläiset ry Toimintakertomus Tuloslaskelma ja tase 2011 Yleistä Vuosi 2011 oli yhdistyksemme 53. toimintavuosi. Kuluneena vuonna yhdistyksen puheenjohtajana toimi Heikki Jäntti. Yhdistyksen

Lisätiedot

TERVETULOA SUKELTAJALIITON KEVÄTKOKOUSSEMINAARIIN!

TERVETULOA SUKELTAJALIITON KEVÄTKOKOUSSEMINAARIIN! KOKOUSKUTSU 28.3.2008 TERVETULOA SUKELTAJALIITON KEVÄTKOKOUSSEMINAARIIN! Aika: 19.4.2008 klo 11.00 Paikka: Holiday Club Tampereen Kylpylä Sarka-kokoustila Lapinniemenranta 12, Tampere Valtakirjojen tarkastus

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

P o s t i - j a l o g i s t i i k k a - a l a n u n i o n i n P A U P ä ä k a u p u n k i s e u d u n T o i m i h e n k i l ö t r y

P o s t i - j a l o g i s t i i k k a - a l a n u n i o n i n P A U P ä ä k a u p u n k i s e u d u n T o i m i h e n k i l ö t r y P o s t i - j a l o g i s t i i k k a - a l a n u n i o n i n P A U P ä ä k a u p u n k i s e u d u n T o i m i h e n k i l ö t r y TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 1 1. YLEISTÄ Jäsenille järjestettiin risteily

Lisätiedot

TULISIKO SUOMALAISTEN LÄÄKKEIDEN SAANTIA JA KÄYTTÖÄ OHJAILLA?

TULISIKO SUOMALAISTEN LÄÄKKEIDEN SAANTIA JA KÄYTTÖÄ OHJAILLA? TULISIKO SUOMALAISTEN LÄÄKKEIDEN SAANTIA JA KÄYTTÖÄ OHJAILLA? Palveluvalikoimaneuvoston näkökulma Reima Palonen 10.9.2015 Esityksen sisältö Mikä on terveydenhuollon palveluvalikoima? Mikä on terveydenhuollon

Lisätiedot

Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Pohjois-Savo ry TOIMINTASUUNNITELMA 2010. Edunvalvonta

Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Pohjois-Savo ry TOIMINTASUUNNITELMA 2010. Edunvalvonta Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Pohjois-Savo ry TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Edunvalvonta Talentia Pohjois-Savo ry:n hallitus kokoontuu vuonna 2010 vähintään viisi kertaa. Hallitus pyritään muodostamaan

Lisätiedot

Toimintakertomus

Toimintakertomus Pörssin Alumnit ry www.porssinalumnit.fi Toimintakertomus 10.12.2014 31.12.2015 Toimintakertomus 10.12.2014 31.12.2015 YLEISTÄ HALLITUS YHDISTYKSEN KOKOUKSET JA JÄSENISTÖ Kokoukset Yhdistyksen jäsenet

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1

TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1 1. YLEISTÄ Keski Suomen Ekonomit ry. on v.1937 perustettu yhdistys, jonka tehtävänä on toimia korkeamman taloustieteellisen koulutuksen hankkineiden yhdyssiteenä toiminta alueellaan,

Lisätiedot

Korvausjärjestelmän tuki uudistuneille käytännöille

Korvausjärjestelmän tuki uudistuneille käytännöille Korvausjärjestelmän tuki uudistuneille käytännöille Finlandia-talo / webinaari 26.9.2014 Reija Jääskeläinen etuuspäällikkö Työterveyshuollon korvausjärjestelmän tavoitteet (1/2) Edistää, kannustaa ja ohjata

Lisätiedot

Yhteistyö työkyvyn arvioinnissa

Yhteistyö työkyvyn arvioinnissa Yhteistyö työkyvyn arvioinnissa Marjo Sinokki Työterveysjohtaja Turun Työterveystalo/Turun kaupunki LT, työterveyshuollon ja terveydenhuollon EL EI SIDONNAISUUKSIA Tänään pohditaan Taustaa Työkyky Yhteistyö

Lisätiedot

Uudenmaan Kirjoittajat ry - Nylands Skribenter rf TOIMINTAKERTOMUS 2012

Uudenmaan Kirjoittajat ry - Nylands Skribenter rf TOIMINTAKERTOMUS 2012 Uudenmaan Kirjoittajat ry - Nylands Skribenter rf TOIMINTAKERTOMUS 2012 1. Yleistä Yhdistyksen 44 toimintavuoden toiminta kärsi varojen puutteesta. Yhdessä Työväenliikkeen kirjaston kanssa järjestettiin

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä Kimmo Tarvainen 0. Työterveyslaitos

Hyvinvointia työstä Kimmo Tarvainen 0. Työterveyslaitos Hyvinvointia työstä 0 ALUEELLISELLA YHTEISTYÖLLÄ TUKEA TYÖKYKYYN (HAHMOTUS) Kimmo Tarvainen, ylilääkäri 1 Miksi Alueellinen yhteistyö työkyvyn tukemiseksi on tarpeen? 1/2 Lainsäädäntövelvoitteet terveydenhuollon

Lisätiedot

Aika: 13.1.2012 klo 18.00 Paikka: Tampere, Joukahaisenkatu 7, Tampereen uintikeskuksen kahvio

Aika: 13.1.2012 klo 18.00 Paikka: Tampere, Joukahaisenkatu 7, Tampereen uintikeskuksen kahvio Scuba do ry VUOSIKOKOUS 2012 Aika: 13.1.2012 klo 18.00 Paikka: Tampere, Joukahaisenkatu 7, Tampereen uintikeskuksen kahvio Läsnä: Ari Immonen Petri Immonen Jussi Sila Annaleena Sila Veli-Matti Viitala

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO TYÖTERVEYSHUOLLON TAVOITTEET Työterveyshuollon tavoitteena on terveellinen ja turvallinen työympäristö, työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisy

Lisätiedot

KUOPION INSINÖÖRIT RY TOIMINTAKERTOMUS SIVU 2

KUOPION INSINÖÖRIT RY TOIMINTAKERTOMUS SIVU 2 KUOPION INSINÖÖRIT RY TOIMINTAKERTOMUS SIVU 2 YLEISTÄ Kuopion Insinöörit ry:n toiminta oli vuonna 2013 vakiintunutta. Vuoden aikana keskityttiin edunvalvonnan lisäksi erityisesti koulutusten järjestämiseen

Lisätiedot