MINNA CANTHIN KOULUN VALINNAISAINEOPAS 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MINNA CANTHIN KOULUN VALINNAISAINEOPAS 2014"

Transkriptio

1 MINNA CANTHIN KOULUN VALINNAISAINEOPAS 2014

2 SISÄLTÖ 1 VALINNAN EDESSÄ PITKÄT VALINNAISAINEET... 2 ILMAISUTAITO... 2 KOTITALOUS... 2 KUVATAIDE... 3 LIIKUNTA (pojat ja tytöt)... 4 MUSIIKKI... 4 RANSKA (B2-kieli)... 4 SAKSA (B2-kieli)... 5 ESPANJA (B2-kieli)... 5 TEKNINEN TYÖ I... 5 TEKNINEN TYÖ II... 6 TEKSTIILITYÖ I... 6 TEKSTIILITYÖ II... 6 TIETOTEKNIIKKA LYHYET VALINNAISAINEET... 8 ILMAISUTAITO... 8 LUOVA KIRJOITTAMINEN... 8 KUVATAIDE... 8 MUSIIKKI... 8 TEKNINEN TYÖ... 8 TEKSTIILITYÖ VALINTAOHJE PÄHKINÄNKUORESSA... 9 LIITTEET: VALINNAISAINEITA OPETTAVIEN OPETTAJIEN YHTEYSTIEDOT VALINTAKORTTI VALINTAKORTTI (MUSIIKKILUOKKA, PITKÄ VALINTA) VALINTAKORTTI (MUSIIKKILUOKKA, LYHYT VALINTA)

3 1 1 VALINNAN EDESSÄ Luet Minna Canthin koulun omaa valinnaisaineopasta. Oppaassa esitellään koulun valinnaisainetarjonta. Valinnaisaineiden tehtävä on syventää ja laajentaa yhteisten aineiden, erityisesti taito- ja taideaineiden, tietoja ja taitoja. Niiden kautta on mahdollista opiskella laajemmin itseä kiinnostavia aihealueita. Valinnaisaineet kannattaakin valita ensisijaisesti oman kiinnostuksen perusteella. Mikään valinnaisaine ei ole ehdoton edellytys peruskoulun jälkeiseen koulutukseen haettaessa. Valinnaisaineiden arvosanat vaikuttavat kuitenkin mahdollisuuksiin päästä ammatillisiin jatko-opintoihin, sillä ne otetaan huomioon laskettaessa kaikkien aineiden keskiarvoa. Musiikin, kuvataiteen, kotitalouden ja käsityön kaikille yhteinen opiskelu päättyy 7. luokan jälkeen. Näistä aineista annettu arvosana on mukana päättötodistuksessa ja haettaessa ammatillisiin opintoihin osa valintapisteiden perusteista. Valinnaisaineita opiskellaan 8. ja 9. luokilla siten, että molempina vuosina on jokaisessa jaksossa kaksi tuntia viikossa kolmea, niin sanottua pitkää valinnaisainetta. Lisäksi 8. luokalla opiskellaan yhtä valinnaisainetta yksi tunti viikossa; kyse on niin sanotusta lyhyestä valinnaisaineesta. A2-kielen alakoulussa aloittaneet voivat valita A2-kielen lisäksi vain kaksi pitkää valinnaisainetta. Musiikkiluokkalaiset valitsevat vain yhden pitkän valinnaisaineen ja opiskelevat lyhyen valinnaisaineen 9. luokalla. Jos musiikkiluokkalaisella on alakoulussa alkanut A2-kieli, jatkuu se hänen pitkänä valinnaisaineenaan, eikä hän siten valitse muita pitkiä valinnaisaineita. Halutessaan hän kuitenkin voi merkitä valinnaisainekorttiin ylimääräisen pitkän valinnaisaineen, mutta tämä valinta toteutuu vain, mikäli se on lukujärjestysteknisesti mahdollista. Valinnaisaineiden valinta on sitova, ja pitkiä valinnaisaineita on mahdollista vaihtaa jälkikäteen vain erittäin perustellusta syystä, rehtorille toimitettavan anomuksen kautta. Pitkät valinnaisaineet arvioidaan numeroin; lyhyistä valinnaisaineista todistukseen laitetaan hyväksytty-merkintä. Valinnaisen (pitkän) A2/B2-kielen arvosanaksi voidaan päättötodistukseen kirjata numeron sijaan hyväksytty-merkintä, mikäli huoltaja tätä kirjallisesti pyytää. Pitkien valinnaisaineiden arvosanat lasketaan kaikkien aineiden keskiarvoon jatkoopiskelupaikkaa haettaessa. Lisätietoa valinnaisainekursseista saa aineenopettajilta. Valintojen tekemisessä sekä valintakorttien täyttämisessä auttaa oppilaanohjaaja. Yhteystiedot löytyvät tämän oppaan lopusta.

4 2 2 PITKÄT VALINNAISAINEET Pitkiä valinnaisaineita opiskellaan 8. ja 9. luokilla kaksi tuntia viikossa, jokaisessa jaksossa. Oppilas valitsee kolme pitkää valinnaisainetta. A2-kielen alakoulussa aloittaneet voivat valita A2-kielen lisäksi vain kaksi pitkää valinnaisainetta. Musiikkiluokalla opiskeleva valitsee vain yhden pitkän valinnaisaineen. Pitkät valinnaisaineet arvioidaan numeroin. ILMAISUTAITO Kurssien tavoitteina on kehittää omaa ilmaisua kokonaisvaltaisesti, tutustua teatterin ilmaisukeinoihin sekä antaa valmiuksia Minna Canthin lukion ilmaisutaitolinjalle pyrkiville. Ensimmäisellä ja toisella kurssilla (8. luokalla) tehdään tutustumisharjoituksia, joiden avulla rohkaistaan oppilasta ilmaisemaan itseään ja tunteitaan monipuolisesti sekä erityyppisiä ilmaisuharjoituksia: keskittymis- ja läsnäoloharjoituksia, kontakti-, tunne- ja mielikuvatyöskentelyä, improvisaatiota ja roolinrakentamista ja puhe-, ääni- ja liikeilmaisun perusteita. Lisäksi tutustutaan teatterityöhön (esim. puvustus, lavastus, ohjaus) mahdollisuuksien mukaan. Kolmannen ja neljännen kurssin (9. luokan) aikana syvennetään ensimmäisen ja toisen kurssin sisältöjä sekä käsitellään elämyksiä ja kokemuksia draaman keinoin. Lisäksi harjoitellaan oman työskentelyn suunnittelemista, seuraamista ja arviointia. Erilaisia teatteriesityksiä katsotaan ja arvioidaan mahdollisuuksien mukaan. Keväällä esitettävän lopputyön valmistaminen on mahdollista. Arvioinnin kohteena ovat sekä työprosessit että tuotokset. Arvioinnissa painottuvat asennoituminen työskentelyyn, aktiivisuus ja tehtävien suoritustaso. KOTITALOUS Valinnaisen kotitalouden tunneilla syvennetään ja vahvistetaan 7. luokalla opittuja taitoja. Tunneilla opitaan jokapäiväisessä elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja. Työn tekemisen taidot sekä käden taidot ovat tunneilla keskeisimmässä asemassa. Tekemällä oppii. Oppilasta ohjataan vastuuseen omasta hyvinvoinnistaan sekä siihen liittyvistä valinnoista. Hän oppii myös ottamaan vastuuta omasta sekä ryhmän työskentelystä. Oppilasta kannustetaan omatoimiseen ja itsenäiseen sekä kriittiseen että luovaan työskentelyyn. Oman käden jälki, työn tulos on heti nähtävissä ja nautittavissa.

5 3 Uusina aihealueina perehdytään mm. omiin juuriin eli suomalaiseen ruokakulttuuriin sekä tutkitaan matkailijan näkökulmasta kansainvälistä ruokakulttuuria. Erityisruokavaliot, ajankohtaiset ravitsemusasiat tulevat tutuiksi sekä perhejuhlat esim. rippijuhlien muodossa. Oppilaiden omien aterioiden suunnittelu lisääntyy samoin kuin terveellisten, taloudellisten sekä ekologisten valintojen pohdinta. KESKEISET SISÄLLÖT: Ravitsemus ja ruokakulttuuri - ruoanvalmistus ja leivonta - ruoan käsittely ja säilöntä - ruoan laatu ja turvallisuus - suomalainen ruokaperinne - kansainvälinen ruokakulttuuri - aterioiden suunnittelu Kuluttaja ja muuttuva yhteiskunta - kulutuksen ympäristövaikutukset - tuotteiden ja palvelujen hankinta ja käyttö Koti ja ympäristö - ekologiset valinnat ja kestävä kehitys - työturvallisuus ja ergonomia - vastuu ympäristön hyvinvoinnista Yhdessä eläminen - hyvät tavat - yhteistyö - yhteisöllisyys ja sosiaalinen vastuu - tasa-arvo ja ajankäyttö perheessä - juhlat ja niihin liittyvät perinteet ARVIOINTI: Arviointi toteutetaan numeroarviointina, joka perustuu tietojen ja taitojen jatkuvaan havainnointiin, oppilaan itsearviointiin, käytännön tehtävien/kokeiden arviointiin, kirjallisten tehtäviin/kokeiden arviointiin. Tunneilla opettaja antaa jatkuvaa välitöntä palautetta. KUVATAIDE 8. luokan valinnainen kuvataide jakautuu seuraaviin sisältöalueisiin: kuvailmaisu ja kuvallinen ajattelu, taiteen tuntemus ja kulttuurinen osaaminen. Aihealueet käsitellään syventäen piirtämisen, grafiikan, maalaamisen ja kolmiulotteisen työskentelyn työpajoissa. Taiteen tuntemus sisältyy läpäisevästi työpajoihin. 9. luokan valinnainen kuvataide käsittelee soveltavan taiteen sisältöjä: ympäristöestetiikkaa, arkkitehtuuria ja muotoilua sekä mediaa ja kuvaviestintää. Lisäksi kurssi sisältää syventäen taiteen historiaa ja nykytaiteeseen tutustumista. 9. luokalla oppilaat toteuttavat itsenäisesti

6 4 opettajan ohjauksessa päättötyön, jossa on mahdollisuus syventää kuvataiteen aikaisempia oppisisältöjä. Opetuksessa painottuu tietojen ja taitojen syventäminen oppilaan oman työskentelyn ja omakohtaisten elämysten kautta. Työskentelyssä korostetaan pitkäjännitteisyyttä ja taiteellisen työskentelyn prosessinomaisuutta. Tehtävissä ja teemoissa pyritään oppiaineen sisäiseen integraatioon. Arvioinnissa painottuvat asenne, tuotokset, työskentelytaidot ja kyky soveltaa opittua. LIIKUNTA (pojat ja tytöt) Valinnaisliikunnassa perehdytään monipuolisesti eri liikuntamuotoihin. Liikuntaohjelma sisältää peruslajit sekä uusiin lajeihin tutustumisen paikkakunnan tarjonnan ja mahdollisuuksien mukaan. Liikuntamuodot valitaan ja suunnitellaan yhdessä oppilaiden kanssa. Valinnaisliikunnan ryhmät ovat käyneet tutustumassa esimerkiksi ilma-aseammuntaan, keilailuun, seinäkiipeilyyn, kuntonyrkkeilyyn ja lasketteluun/lautailuun. Arvioinnissa sovelletaan perusopetuksen hyvän osaamisen kriteerejä. Arvostelussa painotetaan aktiivisuutta tuntityöskentelyssä, vastuun ottamista ja yhteistyökykyä. Lisäksi arvioinnissa huomioidaan lajitaidot. MUSIIKKI Musiikin kursseilla tärkeintä on monipuolinen yhteismusisointi, musisoinnin ilo ja elämänikäisen musiikkisuhteen tukeminen. Ryhmän toiveet otetaan huomioon kursseja suunniteltaessa. Kurssien aikana luodaan elävää koulukulttuuria valmistamalla ohjelmaa koulun tilaisuuksiin ja teemapäiviin. Mahdollisuuksien mukaan tehdään yhteistyötä koulun sisällä toisten oppiaineiden kanssa sekä paikallisten päiväkotien, koulujen, palvelutalojen, taidelaitosten tai muiden sidosryhmien kanssa. RANSKA (B2-kieli) Valinnaisen B2-ranskan opetuksen tavoitteena on tutustuttaa oppilas ranskan kieleen ja ranskankielisten maiden kulttuuriin. Opetus painottuu puheviestintään kaikkein tavanomaisimmissa arkipäivän tilanteissa ja toimii johdantona pitempikestoisille ranskan kielen opinnoille toisen asteen koulutuksessa. Ranskan kieltä opiskellaan erityisesti seuraavien teemojen kautta: perhe, koti, ostokset, ravintolakulttuuri, puhelut, kirjeet, matkustaminen sekä maan kulttuuri ja tavat. Katso halutessasi tarkat sisällöt koulun opetussuunnitelmasta (nettisivuilla). Ranskan kieltä suositellaan valinnaisaineeksi oppilaalle, joka on kiinnostunut kielten opiskelusta ja jolla muiden kielten opiskelu on sujunut hyvin.

7 5 SAKSA (B2-kieli) Valinnaisen B2-saksan opetuksen tarkoituksena on tutustuttaa oppilas saksan kieleen ja saksankielisten maiden kulttuureihin. Opetus painottuu arkipäivän elämän kielenkäyttötilanteisiin ja ohjaa oppilasta käyttämään kielelle ominaisia tavanomaisimpia viestintätapoja. Saksan kielen opiskelu antaa pohjan pidempikestoiselle saksan opiskelulle toisen asteen koulutuksessa. Valinnaisen saksan oppikirja kannustaa kielen opiskeluun erinomaisesti: kappaleet ovat lyhyitä ja mielenkiintoisia. Saksan kielen saloihin tutustutaan suomalaisen Mikon mukana; Mikko on vaihto-oppilaana Saksassa ja lähettää joka kappaleen alussa kouluunsa Hämeenlinnaan kortin, jossa kertoo saksalaisten tavoista sekä elämästä vaihto-oppilasperheessään. Tunneilla tehdään monipuolisia harjoituksia, joiden kautta opetellaan käyttämään saksan kieltä sekä suullisesti että kirjallisesti. Katso halutessasi tarkat sisällöt koulun opetussuunnitelmasta (nettisivuilla). Saksan kieltä suositellaan valinnaisaineeksi oppilaalle, joka on kiinnostunut kielten opiskelusta ja jolla muiden kielten opiskelu on sujunut hyvin. ESPANJA (B2-KIELI) Valinnaisen B2-espanjan opetuksen tarkoituksena on tutustuttaa oppilas espanjan kieleen ja espanjankielisten maiden kulttuuriin. Opetus painottuu arkipäivän kielenkäyttötilanteisiin ja antaa pohjaa pidempikestoiselle espanjan opiskelulle toisen asteen opinnoissa. Espanjaa opiskellaan teemoittain - minä itse, perhe, ystävät, harrastukset, asuminen jne. Espanjan opiskelu antaa myös pohjaa muille romaanisille kielille (ranska, italia, portugali). Katso halutessasi tarkat sisällöt koulun opetussuunnitelmasta. Espanjan kieltä suositellaan valinnaisaineeksi oppilaalle, joka on kiinnostunut kielten opiskelusta ja jolla muiden kielten opiskelu on sujunut hyvin. TEKNINEN TYÖ I Kurssien sisällöt ovat: 1. kurssi: Metallityö hitsausta, taontaa ja taivutuksia 2. kurssi: Puutyö puuntyöstöä, sorvausta jne. valmistetaan kodin käyttö- ja koriste-esineitä 3. kurssi: Metallityö koneistuksia, hitsauksia valmistetaan käyttöesineitä 4. kurssi: Puutyö koristeveistoa ja lovileikkausta valmistetaan kodin koriste-esineitä, kellotauluja jne.

8 6 Arviointi tapahtuu samoin perustein kuin teknisen työn pakollisten kurssien arviointi. TEKNINEN TYÖ II Kurssien sisällöt ovat: 1. kurssi: Taonta: taontaa, pakotusta ja hitsausta valmistetaan naulakoita, kynttilänjalkoja, lampetteja jne. taotaan takkavälinesarjoja, lyhtytelineitä, heloituksia, lippaiden koristerautoja jne. 2. kurssi: Elektroniikka elektroniikkasarjojen rakentamista 3. kurssi: Taonta taotaan takkavälinesarjoja, lyhtytelineitä, heloituksia, lippaiden koristerautoja jne. 4. kurssi: Elektroniikka mittausharjoituksia ja elektroniikkasarjojen kokoamista ja taitojen syventämistä Arviointi tapahtuu samoin perustein kuin teknisen työn pakollisten kurssien arviointi. TEKSTIILITYÖ I Tekstiilityö I on vaatteiden valmistukseen painottunut kurssi. 8. luokalla suunnitellaan ja valmistetaan itselle yksilöllisiä vaatteita ja asusteita käyttäen monipuolisesti eri tekstiilitekniikoita, kuten ompelua, neulontaa ja kirjontaa. 9. luokalla syvennetään jo opittuja tietoja ja taitoja vaatteiden suunnittelusta ja valmistuksesta sekä eri tekniikoista. Töissä käytettävät tekniikat määräytyvät oppilaan oman kiinnostuksen mukaan täydennettyinä erikoistekniikoilla. Arvioinnissa painotetaan oppilaan itsenäistä vastuun ottamista oppimisestaan, työskentelystään ja työympäristöstään sekä työturvallisuusohjeiden noudattamista. Samoin painotetaan kykyä yhteistyöhön ja myönteistä asennetta työntekoon ja opiskeluun. Suunnittelun arvioinnissa painotetaan kykyä suunnitella ja toteuttaa yksilöllisiä töitä. Oppilaan edistymistä arvioidaan projektin aikana ja päätteeksi kirjallisesti. Oppilas tekee jokaisesta projektista kirjallisen itsearvioinnin, jossa arvioi omaa oppimistaan, suunnitteluaan, työskentelyään ja tuotostaan. TEKSTIILITYÖ II Tekstiilityö II on tekstiilien valmistukseen painottunut kurssi. 8. luokalla suunnitellaan ja valmistetaan sisustus-, koriste- ja käyttötekstiilejä oppilaan tarpeisiin. Kokeillaan laaja-alaisesti eri tekniikoita: huovutus, tilkkutyöt, kankaan valkaisu-, värjäys-, painanta- ja maalaustekniikat, helmityöt ym. tekstiilitekniikat. Tutustutaan monipuolisesti eri tekstiilimateriaaleihin. 9. luokalla syvennetään 8. luokalla opittuja tietoja ja taitoja. Suunnitellaan ja valmistetaan

9 7 vaatetus- ym. tuotteita oppilaan valinnan mukaan. Arvioinnissa painotetaan oppilaan itsenäistä vastuun ottamista oppimisestaan, työskentelystään ja työympäristöstään sekä työturvallisuusohjeiden noudattamista. Samoin painotetaan kykyä yhteistyöhön ja myönteistä asennetta työntekoon ja opiskeluun. Suunnittelun arvioinnissa painotetaan kykyä suunnitella ja toteuttaa yksilöllisiä töitä. Oppilaan edistymistä arvioidaan projektin aikana ja päätteeksi kirjallisesti. Oppilas tekee jokaisesta projektista kirjallisen itsearvioinnin, jossa arvioi omaa oppimistaan, suunnitteluaan, työskentelyään ja tuotostaan. TIETOTEKNIIKKA Kurssien sisällöt ovat: jonkin grafiikkaohjelman käyttöä ja kuvankäsittelyä kotisivujen tekoa multimedian tekoa syvennetään tekstinkäsittelyn taitoja opiskellaan taulukkolaskentaohjelman käyttöä ja tutustutaan tietokantojen käyttöön HTML-kielen perusteiden opiskelua web-ohjelmoinnin alkeita ohjelmoinnin alkeita osallistutaan mahdollisesti koulun verkkolehti Huvituksen toimittamiseen Arviointi perustuu jatkuvaan näyttöön, mahdollisiin koetuloksiin sekä erilaisiin tehtäviin ja harjoitustöihin.

10 8 3 LYHYET VALINNAISAINEET Lyhyitä valinnaisaineita opiskellaan 8. luokalla; musiikkiluokkalaiset 9. luokalla. Lyhyeksi valinnaisaineeksi ei voi valita samaa ainetta, jonka on valinnut pitkäksi valinnaisaineeksi. Kaikkiin lyhyisiin valinnaisaineisiin kuuluu 0,4 vuosiviikkotunnin laajuinen (kaksi tuntia yhdessä jaksossa) ympäristö- ja kulttuurikasvatuksen osio (lukujärjestyksessä merkitty YKK ). Sen aihepiireissä huomioidaan kestävän kehityksen eri piirteet: sosiaalinen, kulttuurinen, taloudellinen ja ekologinen kestävä kehitys. Ympäristökasvatuksessa harjoitellaan myös yhteiskunnallista vaikuttamista, ja nuoria kannustetaan mukaan oman elinympäristönsä kehittämiseen. Hyvä ympäristö on täynnä merkityksiä, viestejä ja kertomuksia ihmisen elämästä eri aikoina. Ympäristö- ja kulttuurikasvatuksessa etsitään ja opetellaan lukemaan näitä viestejä. Lyhyet valinnaisaineet arvioidaan sanallisesti eli todistukseen tulee hyväksytty-merkintä. ILMAISUTAITO Tunneilla tehdään yksilö- ja ryhmätyöskentelynä erityyppisiä ilmaisutaitoharjoituksia: improvisaatioita ja roolinrakentamista. LUOVA KIRJOITTAMINEN Kurssilla tuotetaan erilaisia kaunokirjallisia tekstejä luovin keinoin. Kirjoittamisessa ei ole tärkeintä lopputulos, vaan luova itseilmaisun prosessi. Oppilaat kirjoittavat pääsääntöisesti yksin, mutta myös yhdessä kirjoittamista harjoitellaan. KUVATAIDE Kurssilla korostetaan kuvallisen ilmaisun kokeilevuutta, leikinomaisuutta ja luovuutta. Yhdistellään uudella tavalla aiheita, työtapoja, tekniikoita ja materiaaleja, haetaan uusia ilmaisumuotoja ja tapoja lähestyä taidetta. MUSIIKKI Kurssi on ensisijaisesti iloista yhteismusisointia, mutta vaihtoehtoisesti voidaan valmistaa pienimuotoinen produktio. Kurssin sisältö muotoutuu jokaisen ryhmän ja ajankohdan mukaan yhdessä suunnitellen. TEKNINEN TYÖ Oppilas suunnittelee itselleen mieluisan ja tarpeellisen tuotteen ja toteuttaa sen valitsemallaan teknisen työn tekniikalla. Kurssin sisältö voi myös koostua erilaisista vapaavalintaisista kokeiluista valmiisiin tuotteisiin. TEKSTIILITYÖ Oppilas suunnittelee itselleen mieluisan ja tarpeellisen tuotteen ja toteuttaa sen valitsemallaan tekstiilitekniikalla. Kurssin sisältö voi myös koostua erilaisista vapaavalintaisista kokeiluista valmiisiin tuotteisiin.

11 9 4 VALINTAOHJE PÄHKINÄNKUORESSA Oppilas valitsee 8. ja 9. luokalla opiskeltavaksi kolme (3) pitkää valinnaisainetta TAI jos oppilaalla on alakoulussa alkanut A2-kieli, vain kaksi (2) pitkää valinnaisainetta. Lisäksi oppilas valitsee yhden (1) lyhytvalinnan 8. luokalle. Lyhyeksi valinnaisaineeksi ei voi valita samaa ainetta, jonka on valinnut pitkäksi valinnaisaineeksi. Musiikkiluokan oppilas valitsee 8. ja 9. luokalla opiskeltavaksi yhden pitkän (1) valinnaisaineen. Jos musiikkiluokan oppilaalla on alakoulussa alkanut A2-kieli, se jatkuu hänen valinnaisaineenaan 8. ja 9. luokalla, eikä hänellä tällöin ole muita valintoja. (Musiikkiluokan oppilas voi valita ylimääräisen aineen. Valinta toteutuu, jos se on lukujärjestysteknisesti mahdollista.) Lisäksi musiikkiluokan oppilas valitsee yhden (1) lyhytvalinnan 9. luokalle. Valinta tehdään 8. luokalla. Lyhyeksi valinnaisaineeksi ei voi valita samaa ainetta, jonka on valinnut pitkäksi valinnaisaineeksi. VALITSE VIISAASTI! Ennen valintaa pohdi ainakin seuraavia asioita: Mistä aineista tai asioista olet kiinnostunut? Mitä haluaisit oppia lisää? Haluatko valita aineen, joka tukee harrastustasi vai haluatko ehkä aloittaa valinnaisaineen opiskelun myötä uuden harrastuksen? Mieti myös näitä: Ethän tee valintaasi sen perusteella, mitä kaverisi valitsevat? Jokaisen tulee valita itseään kiinnostavat valinnaisaineet! Valinnaisaineiden opiskelu on hauskaa, luovaa ja antoisaa. Muistathan kuitenkin, että myös valinnaisaineiden tunneilla on tehtävä töitä! Olet väärässä, mikäli luulet valitsevasi jonkin tietyn valinnaisaineen voidaksesi laiskotella sen tunneilla. Uuden kielen aloittaminen valinnaisaineena vaatii työtä ja innostusta. Olethan varautunut siihen? Uusi kieli kannattaa aloittaa vain, jos entisten opiskelu sujuu mallikkaasti. Oletko jutellut valinnastasi kotona? Kotiväellä saattaa olla hyviä näkökulmia ja vinkkejä valintasi tueksi. Ethän tee valintaa hetken mielijohteesta? Tutustu eri vaihtoehtoihin huolellisesti ennen kuin täytät valintakortin.

12 VALINNAISAINEITA OPETTAVIEN OPETTAJIEN YHTEYSTIEDOT ILMAISUTAITO Marianne Liimatainen, Kerttu Pirinen KOTITALOUS Sari Hartikainen, Miia Palmu-Niemelä KUVATAIDE Pirjo Pellikka, Anne Rissanen LIIKUNTA, POJAT Juha Hänninen LIIKUNTA, TYTÖT Katja Hänninen, Pirkko Linnus MUSIIKKI Marianne Liimatainen, Matti Sariola RANSKA Anna-Mari Hendolin SAKSA Taru Teerijoki TEKNINEN TYÖ Rauno Makkonen TEKSTIILITYÖ Mirja Petäjä TIETOTEKNIIKKA Sari Halonen LUOVA KIRJOITTAMINEN Virva Eskelinen Sähköpostiosoitteet muotoa Opettajienhuoneen puh Lisätietoja antavat myös: Oppilaanohjaaja Pirjo Mikkilä puh Oppilaanohjaaja Sanna Multala puh Rehtori Risto Ikäheimo puh

13 Minna Canthin koulu VALINNAISAINEIDEN VALINTAKORTTI Etunimi Sukunimi Lk. Huom! Valinnaisaineet on esitelty koulun omassa valinnaisaineoppaassa, joka löytyy netistä: -> Oppilaanohjaus VALINTAOHJE: Oppilas valitsee 8. ja 9. luokalla opiskeltavaksi kolme (3) pitkää valinnaisainetta TAI jos oppilaalla on alakoulussa alkanut A2-kieli, vain kaksi (2) pitkää valinnaisainetta. Minulla on A2-kieli, joka jatkuu valinnaisaineena. Merkitse ensin pitkät valinnat järjestysnumeroin: 1, 2, 3. Sen jälkeen merkitse myös kaksi varavalintaa kirjaimin A ja B varavalintasarakkeeseen. Ilmaisutaito Kotitalous Kuvataide Liikunta, pojat Liikunta, tytöt Musiikki Ranska (B2) Saksa (B2) Espanja (B2) Tekninen työ I Pitkät valinnaisaineet 8. ja 9. luokkia varten Tekninen työ II Tekstiilityö I Tekstiilityö II Tietotekniikka vil vko vku vlp vlt vmu vrab2 vsab2 veab2 vtn vtn2 vts vts vat Valinnat 1, 2, 3 Varavalinnat (A,B) Pitkät valinnaisaineet valitaan 8. ja 9. luokan ajaksi. Valintoja voidaan muuttaa tapauskohtaisesti vain erittäin painavista syistä.

14 Käännä! Oppilas valitsee lisäksi yhden (1) lyhyen valinnaisaineen. Lyhyeksi valinnaisaineeksi ei voi valita samaa ainetta, jonka on valinnut pitkäksi valinnaisaineeksi. Merkitse varsinainen valintasi (X) ja varavalinnat kirjaimin A ja B. Lyhyt valinnaisaine 8. luokkaa varten Ilmaisutaito xil Luova kirjoittaminen xlk Kuvataide xku Musiikki xmu Tekninen työ xtn Tekstiilityö xts Valinta (X) Varavalinnat (A,B) Valinnaisaineita koskeviin kysymyksiin vastaavat kyseisten aineiden opettajat sekä oppilaanohjaaja. Yhteystiedot löytyvät valinnaisaineoppaasta. Palauta lomake luokanohjaajalle viimeistään perjantaina ! Kuopiossa Huoltajan allekirjoitus Oppilaan allekirjoitus

15 Minna Canthin koulu VALINNAISAINEIDEN VALINTAKORTTI Musiikkiluokka Etunimi Sukunimi Lk. Huom! Valinnaisaineet on esitelty koulun omassa valinnaisaineoppaassa, joka löytyy netistä: -> Oppilaanohjaus VALINTAOHJE: Musiikkiluokan oppilas valitsee yhden (1) pitkän valinnaisaineen. Jos musiikkiluokan oppilaalla on alakoulussa alkanut A2-kieli, jatkuu se hänen valinnaisaineenaan 8. ja 9. luokalla, eikä hänellä täten ole muita valintoja. (Ylimääräisen valinnan voi tehdä, mutta se toteutuu vain, jos se on lukujärjestysteknisesti mahdollista.) Minulla on A2-kieli, joka jatkuu valinnaisena aineena. Lisäksi musiikkiluokan oppilas valitsee yhden lyhyen valinnaisaineen 9. luokalle. Valinta tehdään 8. luokalla. Merkitse pitkän valinnaisaineen valintasi (X). Merkitse myös kaksi varavalintaa kirjaimin A, B varavalintasarakkeeseen. Ilmaisutaito Kotitalous Kuvataide Liikunta, pojat Liikunta, tytöt Ranska (B2) Saksa (B2) Espanja (B2) Tekninen työ I Pitkät valinnaisaineet 8. ja 9. luokkia varten Tekninen työ II Tekstiilityö I Tekstiilityö II Tietotekniikka vil vko vku vlp vlt vrab2 vsab2 veab2 vtn vtn2 vts vts2 vat Valinnat (X) Varavalinnat (A,B) Käännä!

16 Pitkä valinnaisaine valitaan 8. ja 9. luokan ajaksi. Valintaa voi muuttaa tapauskohtaisesti vain erittäin painavista syistä. Valinnaisaineita koskeviin kysymyksiin vastaavat kyseisten aineiden opettajat sekä oppilaanohjaaja. Yhteystiedot löytyvät valinnaisaineoppaasta. Palauta lomake luokanohjaajalle viimeistään perjantaina ! Kuopiossa / Huoltajan allekirjoitus Oppilaan allekirjoitus

17 Minna Canthin koulu VALINNAISAINEIDEN VALINTAKORTTI Musiikkiluokka Lyhyen valinnaisaineen valinta 8. luokalla Etunimi Sukunimi Lk. Huom! Valinnaisaineet on esitelty koulun omassa valinnaisaineoppaassa, joka löytyy netistä: -> Oppilaanohjaus VALINTAOHJE: Musiikkiluokan oppilas valitsee (1) yhden lyhyen valinnaisaineen, jota opiskellaan 9. luokalla. Lyhyeksi valinnaisaineeksi ei voi valita samaa ainetta, jonka on valinnut pitkäksi valinnaisaineeksi. Merkitse varsinainen valintasi rastilla (X) ja varavalintasi kirjaimin A ja B. Lyhyt valinnaisaine 8. luokkaa varten Ilmaisutaito xil Luova kirjoittaminen xlk Kuvataide Tekninen työ Tekstiilityö xku xtn xts Valinta (X) Varavalinnat (A,B) Valinnaisaineita koskeviin kysymyksiin vastaavat kyseisten aineiden opettajat sekä oppilaanohjaaja. Yhteystiedot löytyvät valinnaisaineoppaasta. Palauta lomake oppilaanohjaajalle viimeistään perjantaina ! Kuopiossa Huoltajan allekirjoitus Oppilaan allekirjoitus

Mankolan koulu. Pitkät valinnaisaineet 2015 2017. https://peda.net/jyvaskyla/mankolankoulu. Saarijärventie 21 40200 JYVÄSKYLÄ

Mankolan koulu. Pitkät valinnaisaineet 2015 2017. https://peda.net/jyvaskyla/mankolankoulu. Saarijärventie 21 40200 JYVÄSKYLÄ Mankolan koulu Pitkät valinnaisaineet 2015 2017 https://peda.net/jyvaskyla/mankolankoulu Saarijärventie 21 40200 JYVÄSKYLÄ Hyvät oppilaat ja seitsemäsluokkalaisten huoltajat Opetussuunnitelman ja tuntijaon

Lisätiedot

Tervetuloa 7. luokkien VALINNAISAINEILTAAN

Tervetuloa 7. luokkien VALINNAISAINEILTAAN Tervetuloa 7. luokkien VALINNAISAINEILTAAN Illan ohjelma Ekonomian valinnaisaineryhmän kahvila Tervetulosanat Opinto-ohjaajien esitys VALINNAISAINEIDEN ESITTELY KOULUN LUOKKATILOISSA PERUSKOULUN OPPIAINEET

Lisätiedot

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN Illan ohjelma: Valinnaisuus Pikkolassa Luokanvalvojan tapaaminen Luokanvalvojat: 7A Antti Korpinen 7B Leena Mäyry-Ylinen 7C Milla Ojala 7D Mari Johansson 7E Tommi Roininen 7F

Lisätiedot

SUOMEN KOULUJÄRJESTELMÄ

SUOMEN KOULUJÄRJESTELMÄ SUOMEN KOULUJÄRJESTELMÄ VALINNAISAINEIDEN VALINTA JA TUNTIJAKO VALINTA Valintojen tulisi pohjautua oppilaan kiinnostuksiin ja taitoihin. Valintoja tehdessä kannattaa ottaa huomioon ainakin seuraavat seikat:

Lisätiedot

Lintulammen koulun valinnaiset aineet

Lintulammen koulun valinnaiset aineet Lintulammen koulun valinnaiset aineet 24.3.2016 Piirros Mika Kolehmainen Yleistä Jokaisen oppilaan opintoihin tulee perusopetuksen aikana sisältyä vähintään 9 vuosiviikkotuntia (vvt) valinnaisten aineiden

Lisätiedot

Valinnaisaineiden valinta 9. luokkaa varten keväällä Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu

Valinnaisaineiden valinta 9. luokkaa varten keväällä Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu Valinnaisaineiden valinta 9. luokkaa varten keväällä 2015 Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu Valinnaisaineiden valintaperusteita Oma mielenkiinto, taipumukset, harrastuneisuus, aiempi koulumenestys

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 7.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja

Lisätiedot

Valinnaisaineet Järvenperän koulussa. Info huoltajille

Valinnaisaineet Järvenperän koulussa. Info huoltajille Valinnaisaineet Järvenperän koulussa Info huoltajille 17.1.2018 Tervetuloa Ohjelma 17.45- Mahdollisuus kahvitteluun 18.00-18.30 Luokat 7ABC: Info valintojen tekemisestä, auditoriossa Luokat 7DEF: Tutustumista

Lisätiedot

TEHTAANPUISTON YLÄASTEEN KOULU VALINNAISAINEOPAS

TEHTAANPUISTON YLÄASTEEN KOULU VALINNAISAINEOPAS TEHTAANPUISTON YLÄASTEEN KOULU VALINNAISAINEOPAS SISÄLLYSLUETTELO: sivu Valinnaisaineiden valinta 2 Valinnaisaineet 8. ja 9. luokkaa varten 3 Ohjeet valinnaisainekortin täyttämiseen 5 Valinnaisainekortin

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 5.luokka

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 5.luokka Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 5.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja

Lisätiedot

OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv

OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv. 2016-17 Valinnaisaineet oppilas valitsee yhdessä huoltajan kanssa kaksi valinnaisainetta mikäli 5. luokan oppilaan valinta kohdistuu A2-kieleen muuta

Lisätiedot

Valinnaisaineet. kahdeksannella luokalla 2007-2008. Kahden lukuvuoden valinnaisainekurssit: RANTAKYLÄN YHTENÄISKOULU.

Valinnaisaineet. kahdeksannella luokalla 2007-2008. Kahden lukuvuoden valinnaisainekurssit: RANTAKYLÄN YHTENÄISKOULU. RANTAKYLÄN YHTENÄISKOULU Mikkelin kaupunki Valinnaisaineet kahdeksannella luokalla 2007-2008 Kahden lukuvuoden valinnaisainekursseista valitaan kaksi. Kurssilla opiskellaan kaksi tuntia viikossa 8.- ja

Lisätiedot

Valinnaisaineopas 2015 seitsemännelle luokalle

Valinnaisaineopas 2015 seitsemännelle luokalle 1 Valinnaisaineopas 2015 seitsemännelle luokalle Hyvä kuudesluokkalainen! Sinulla on nyt mahdollisuus päättää oman koulutyösi sisällöstä. Saat valita kiinnostuksesi mukaan yhden lyhyen valinnan seitsemännelle

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi

Valinnaisopas Lukuvuosi Valinnaisopas Lukuvuosi 2017 2018 7.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja kokonaisuuksia,

Lisätiedot

Valinnaiset aineet Paulaharjussa

Valinnaiset aineet Paulaharjussa Valinnaiset aineet Paulaharjussa 2016-2017 30.3.2016 Piirros Mika Kolehmainen Yleistä 1) Valinnaisten aineiden laajuus: 1 vvt sanallinen arviointi 38 tuntia > ei mennä kovin syvälle, opettajien osaaminen

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi

Valinnaisopas Lukuvuosi Valinnaisopas Lukuvuosi 2017 2018 6.luokka Johdanto Uuden opetussuunnitelman mukaisesti Veromäen koulussa opiskellaan valinnaisaineita alakoulun neljänneltä luokalta alkaen. Valinnaisten opintojen opiskelu

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi

Valinnaisopas Lukuvuosi Valinnaisopas Lukuvuosi 2017 2018 9.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja kokonaisuuksia,

Lisätiedot

Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue!

Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Kielivalinta Tulevaisuuden valinta: pääomaa tulevaa varten. Nykypäivänä englannin osaaminen on lähtökohta mitä kieliä valitaan sen

Lisätiedot

RUUSUVUOREN VALINNAISAINEET

RUUSUVUOREN VALINNAISAINEET RUUSUVUOREN VALINNAISAINEET 6. LUOKKA Info 5. luokkalaisille Valinnaisainetarjoitin aukeaa 26.3. klo 18.00 6. luokan valinnaisaineet Liikunta Tekstiilityö Mediataito Kotitalous LIIKUNTAKURSSI Sekä tytöt

Lisätiedot

LUKUVUOSI LIIKUNTA (4.-6.-luokat) MUSIIKKI (4.-6.-luokat)

LUKUVUOSI LIIKUNTA (4.-6.-luokat) MUSIIKKI (4.-6.-luokat) Haminan koulu 4.-6.-luokkien VALINNAISAINEOPAS lv. 2017-2018 LUKUVUOSI 2017-2018 Uudessa opetussuunnitelmassa 1.8.2016 alkaen valinnaisaineita opetetaan neljännellä vuosiluokalla yksi 45 min. viikkotunti.

Lisätiedot

Joensuun steinerkoulun valinnaisaineopas lukuvuodelle

Joensuun steinerkoulun valinnaisaineopas lukuvuodelle Joensuun steinerkoulun valinnaisaineopas lukuvuodelle 2017-2018 VALINNAISAINEIDEN VALINTA Valinnaisaineet ovat pakollinen osa oppilaiden oppimäärää. Opetussuunnitelmamme tarjoaa erilaisia valinnanmahdollisuuksia

Lisätiedot

Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet

Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet Piirros Mika Kolehmainen Haukiputaan koulun 5. luokan valinnaiset aineet A2- kieli (2 h) saksa ranska ruotsi Liikunnan syventävä (2h) Musiikin syventävä

Lisätiedot

VALINNAISAINEOPAS 7. luokka

VALINNAISAINEOPAS 7. luokka VALINNAISAINEOPAS 7. luokka RIIHENMÄEN KOULU 2017 2018 RIIHENMÄEN KOULUN ARVOT: ILO-LUOVUUS VÄLITTÄMINEN-VASTUULLISUUS KANNUSTUS-YHTEISHENKI OHJEITA VALINNAISAINEEN VALINTAAN: Seuraavilla sivuilla on esitelty

Lisätiedot

Valinnaisaineiden valinta 8. ja 9. luokkaa varten keväällä Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu

Valinnaisaineiden valinta 8. ja 9. luokkaa varten keväällä Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu Valinnaisaineiden valinta 8. ja 9. luokkaa varten keväällä 2015 Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu Valinnaisaineiden valintaperusteita Oma mielenkiinto, taipumukset, harrastuneisuus, aiempi

Lisätiedot

A1. OPS-UUDISTUS JA TEKNOLOGIA Oppiaineiden näkökulmia Taide- ja taitoaineet

A1. OPS-UUDISTUS JA TEKNOLOGIA Oppiaineiden näkökulmia Taide- ja taitoaineet A1. OPS-UUDISTUS JA TEKNOLOGIA Oppiaineiden näkökulmia Taide- ja taitoaineet VALTAKUNNALLISET VIRTUAALIOPETUKSEN PÄIVÄT 8.-9.12.2014, Helsinki, Messukeskus Mikko Hartikainen Opetushallitus Kuvataiteen

Lisätiedot

Metsokankaan koulu Alakoulun valinnaiset aineet luokat Valinnat tehdään Wilmassa

Metsokankaan koulu Alakoulun valinnaiset aineet luokat Valinnat tehdään Wilmassa Metsokankaan koulu Alakoulun valinnaiset aineet 2017-2018 5.-6. luokat Valinnat tehdään Wilmassa 20.3.-2.4.2017 Piirros Mika Kolehmainen Yleistä Oppilas valitsee kaksi valinnaista ainetta 5.luokalle 4.luokan

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 8.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja

Lisätiedot

RAUMAN NORMAALIKOULU VALINNAISAINEOPAS LUKUVUOSI

RAUMAN NORMAALIKOULU VALINNAISAINEOPAS LUKUVUOSI RAUMAN NORMAALIKOULU VALINNAISAINEOPAS LUKUVUOSI 2017-18 Valinnaisaineet ja niiden valitseminen Yhteisten oppituntien määrä pienenee kahdeksannella ja yhdeksännellä luokalla. Saat itse enemmän vaikuttaa

Lisätiedot

Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna

Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna 2016-2017 Piirros Mika Kolehmainen Aseman koulun valinnaisuudesta info-tilaisuus 4.-5. lkn huoltajille ja oppilaille 6.4 klo 18 valinnat tehdään huoltajan WILMAssa

Lisätiedot

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta A2-kielen valinnoista ja opetuksesta A2-kieli A2-kieli alkaa 5. luokalta ja sitä opiskellaan kaksi tuntia viikossa viidennellä ja kuudennella luokalla. Opiskelu jatkuu 9. luokan loppuun saakka. Metsokankaan

Lisätiedot

Kotitalous. Kuvataide. Valinnaiskurssit 9.luokalle 2016 2017

Kotitalous. Kuvataide. Valinnaiskurssit 9.luokalle 2016 2017 Valinnaiskurssit 9.luokalle 2016 2017 Yleislinjalla olevat oppilaat valitsevat 9. luokalle kaksi uutta kurssia, matemaattis-luonnontieteellisen tai liikuntapainotuksen valinneet oppilaat valitsevat yhden

Lisätiedot

Knuutilankankaan koulun valinnaiset aineet

Knuutilankankaan koulun valinnaiset aineet Knuutilankankaan koulun valinnaiset aineet A2-kielet Vieraat kielet: Eteläisellä alueella tarjolla seuraavat vapaaehtoiset kielet: espanja saksa ranska Valinta valinnaisten aineiden kanssa. Äidinkielen

Lisätiedot

Tulevalle seitsemännen luokan oppilaalle ja hänen huoltajilleen

Tulevalle seitsemännen luokan oppilaalle ja hänen huoltajilleen Koivukyläntie 52 01350 VANTAA Puh. (09) 8392 3141 www.edu.vantaa.fi/simoya kaarina.meronen@edu.vantaa.fi Saate 6.4.2017 Tulevalle seitsemännen luokan oppilaalle ja hänen huoltajilleen Tervetuloa opiskelemaan

Lisätiedot

Hamulan koulun valinnaisainetarjonta

Hamulan koulun valinnaisainetarjonta Hamulan koulun valinnaisainetarjonta LUKUVUOSI 2016-2017 Sisällysluettelo ILMAISUTAITO... 3 KUVATAIDE... 4 MUSIIKKI... 5 LIIKUNTA... 6 OHJELMOINTI JA ROBOTIIKKA... 7 TEKNINEN TYÖ... 8 2 ILMAISUTAITO 5.

Lisätiedot

OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet

OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet Kiviniemen ja Takkurannan koulujen valinnaisaineet sekä ohjeet valinnan suorittamiseen Wilmassa lukuvuotta 2016-2017 varten Piirros Mika Kolehmainen Valinnaisuus perusopetuksessa

Lisätiedot

Piirros Mika Kolehmainen

Piirros Mika Kolehmainen Piirros Mika Kolehmainen Liikunnan syventävä kurssi Liikunnan tarkoitus on tuottaa iloa, virkistystä ja hyvinvointia. Tavoitteena on motoristen perustaitojen vahvistaminen ja monipuolistaminen sekä liikunnallisten

Lisätiedot

Kempeleen kunta Liite 1

Kempeleen kunta Liite 1 Kempeleen kunta Liite 1 Wilmassa KODIN KAAVAKE (1.-9. LK) LAPSEN NIMI 1. Miten lapsenne suhtautuu koulunkäyntiin? 2. Onko lapsellanne kavereita koulussa ja miten hän tulee toimeen kavereiden kanssa? 3.

Lisätiedot

Valinnaisuus luokilla A2-kieli ja muut valinnaiset aineet

Valinnaisuus luokilla A2-kieli ja muut valinnaiset aineet Valinnaisuus 5.-6. luokilla A2-kieli ja muut valinnaiset aineet Valinnaiset aineet alakoulussa Oppilaalla on yhteensä 2 vvt (vuosiviikkotuntia) valinnaisia aineita sekä 5. luokalla että 6.luokalla. Oppilas

Lisätiedot

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta A2-kielen valinnoista ja opetuksesta Kielten nimitykset perusasteella ja lukiossa A-kieli (A1) on peruskoulun ensimmäinen vieras kieli, joka alkaa 2. luokalla. Oulun kaupungissa kaikki oppilaat opiskelevat

Lisätiedot

TIEDOTE PUOLANKAJÄRVEN KOULUN LUKUVUODEN 2016 2017 7. LUOKAN VALINNAISAINEISTA. 6. luokkalaisille ja heidän huoltajilleen

TIEDOTE PUOLANKAJÄRVEN KOULUN LUKUVUODEN 2016 2017 7. LUOKAN VALINNAISAINEISTA. 6. luokkalaisille ja heidän huoltajilleen TIEDOTE PUOLANKAJÄRVEN KOULUN LUKUVUODEN 2016 2017 7. LUOKAN VALINNAISAINEISTA 6. luokkalaisille ja heidän huoltajilleen Hei kuudesluokkalainen! Siirtyminen peruskoulun yläluokille (7.-9.) merkitsee koulunkäynnissä

Lisätiedot

7. luokkalaisten valinnaisaineet

7. luokkalaisten valinnaisaineet 7. luokkalaisten valinnaisaineet Valinnaisaineiden valinta Oppilaiden valinnaisaineiden määrä vaihtelee kielivalintojen takia.. Valinnaisaine on valinnainen valintavaiheessa, tämän jälkeen se kuuluu pakollisena

Lisätiedot

Kempeleen perusopetuksen opetussuunnitelma

Kempeleen perusopetuksen opetussuunnitelma Kempeleen perusopetuksen opetussuunnitelma Luku 16.21 Valinnaisaineet Valinnaisaineiden vuosiluokkakohtaiset tavoitteet, sisällöt, työtavat ja oppimisympäristö sekä arviointi Valmistelijat: Pasi Jolanki,

Lisätiedot

LUKIJALLE. Arviointi. Opintien koulun tuntijako

LUKIJALLE. Arviointi. Opintien koulun tuntijako Valinnaisaineopas 2015-2017 LUKIJALLE Seuraavilla sivuilla esitellään Opintien koulun tuntijako sekä yksityiskohtaisesti koulun valinnaisainetarjotin 8. luokalle lukuvuodeksi 2015-2016 ja 9. luokalle lukuvuodeksi

Lisätiedot

Palokan yhtenäiskoulu

Palokan yhtenäiskoulu Palokan yhtenäiskoulu Pitkät valinnaiskurssit 8. luokalla lv. 2016-2017 Koivutie 5 40270 PALOKKA https://peda.net/jyvaskyla/palokankoulu rehtori puh. 050 561 6253 opettajat puh. 040 778 7975 opinto-ohjaajat

Lisätiedot

KELLON KOULUN VALINNAISAINEOPAS 8.-LUOKKALAISILLE LUKUVUODEKSI 2013-2014

KELLON KOULUN VALINNAISAINEOPAS 8.-LUOKKALAISILLE LUKUVUODEKSI 2013-2014 KELLON KOULUN VALINNAISAINEOPAS 8.-LUOKKALAISILLE LUKUVUODEKSI 2013-2014 SINULLE, KAHDEKSASLUOKKALAINEN Tämä tietopaketti on tarkoitettu peruskoulun yläkoulun 8.- luokkalaisille ja heidän huoltajilleen

Lisätiedot

VALINNAISAINEET 8. ja 9. LUOKALLA LUKUVUONNA 2016-2017. Kiukaisten yhteiskoulu

VALINNAISAINEET 8. ja 9. LUOKALLA LUKUVUONNA 2016-2017. Kiukaisten yhteiskoulu VALINNAISAINEET 8. ja 9. LUOKALLA LUKUVUONNA 2016-2017 Kiukaisten yhteiskoulu Keväinen tervehdys yläkoululta! Peruskoulun opetussuunnitelma sisältää yhteisiä ja valinnaisia oppiaineita, jotka määritellään

Lisätiedot

Opettajajohtoinen opetus, yksilö- ja parityöskentely, ryhmätyöt, vierailut, harjoitusyritys.

Opettajajohtoinen opetus, yksilö- ja parityöskentely, ryhmätyöt, vierailut, harjoitusyritys. RYHMÄ B 8. luokkaa varten 2 x 2 jaksoa / aine, /vko EKONOMIA Taloustaito Tavoitteena on tarjota oppilaille mahdollisuus tutustua talouselämän eri osa-alueisiin. Samalla kaupallista alaa ammattina harkitseville

Lisätiedot

VALINNAISAINEEN VALINTA

VALINNAISAINEEN VALINTA VALINNAISAINEEN VALINTA Valinnaisaine valitaan 4. luokan ajaksi eli lukuvuodeksi 2018 2019. Jokainen oppilas valitsee itselleen yhden valinnaisaineen. Kesken lukuvuoden valinnaisainetta ei voi vaihtaa.

Lisätiedot

Opas 3. luokalle siirtyvälle

Opas 3. luokalle siirtyvälle Kuopion kaupunki, kasvun ja oppimisen palvelualue Opas 3. luokalle siirtyvälle Lukuvuosi 2014-2015 Valinnat 2. luokan kevätlukukaudella Oppilas valitsee 2. luokan kevätlukukauden alussa ensimmäisen vieraan

Lisätiedot

Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet lv

Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet lv Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet lv. 2017-2018 Piirros Mika Kolehmainen Valinnaisaineiden valinta tapahtuu Wilmassa huoltajan Wilma-tunnuksella 4. lk oppilaan huoltaja valitsee varsinaisesta

Lisätiedot

Pikkolan koulu VANHEMPAINILTA VALINNAISAINEISTA TORSTAINA

Pikkolan koulu VANHEMPAINILTA VALINNAISAINEISTA TORSTAINA Pikkolan koulu VANHEMPAINILTA VALINNAISAINEISTA TORSTAINA 26.1.2017 ILLAN OHJELMASSA: Kahvit Yleisiä asioita Tredun rakentamisaikataulusta Valinnaisaineiden valinnan esittelyä Huoltajien kysymyksiä valinnaisaineista

Lisätiedot

Arviointikriteerit (yli 2 vvh kokonaisuudessa myös hyvän osaamisen kuvaus)

Arviointikriteerit (yli 2 vvh kokonaisuudessa myös hyvän osaamisen kuvaus) VALINNAISAINEEN OPETUSSUUNNITELMA: MUSIIKKI (Make music) Musiikin monipuolinen tekeminen ryhmässä. HYPE painotus Musiikin tekeminen ryhmässä kehittää sosiaalisia taitoja. Oma tekeminen täytyy sovittaa

Lisätiedot

Tanssin yleinen ja laaja. oppimäärä. Eija Kauppinen, Opetushallitus

Tanssin yleinen ja laaja. oppimäärä. Eija Kauppinen, Opetushallitus Tanssin yleinen ja laaja oppimäärä Eija Kauppinen, Opetushallitus Aluehallintovirasto, Pohjois-Suomi Taiteen perusopetus ja uusi OPS Muhos, 20.10.2017 Tanssin laaja ja yleinen oppimäärä Perusteiden taiteenalakohtaisten

Lisätiedot

Savonlinnan normaalikoulu 2010-2011

Savonlinnan normaalikoulu 2010-2011 KÄYTTÄYTYMISEN JA TYÖSKENTELYN ARVIOINTI Oppilaan nimi 1. vuosiluokka syntymäaika 04.06.2011 Oppilaan itsearviointi: Kiitettävästi Hyvin Tyydyttävästi Heikosti Käyttäytyminen oppilas Noudatan hyviä tapoja.

Lisätiedot

Linnainmaan koulu. Valinnaisaineet 2016-2018

Linnainmaan koulu. Valinnaisaineet 2016-2018 Linnainmaan koulu Valinnaisaineet 2016-2018 LINNAINMAAN KOULUN TUNTIJAKO 7.-9. LUOKILLA AINE 7 8 9 Yht. ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS 3 3 3 9 A-KIELI 2 3 3 8 B-KIELI (RUOTSI) 2 2 2 6 MATEMATIIKKA 3 3 4 10

Lisätiedot

Toisluokkalaisen. opas. Lukuvuosi 2014 2015. Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta

Toisluokkalaisen. opas. Lukuvuosi 2014 2015. Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta Toisluokkalaisen opas Lukuvuosi 2014 2015 Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta Nyt on aika valita ensimmäinen vieras kieli! 1. 6. luokilla opiskellaan yhtä tai kahta kieltä äidinkielen

Lisätiedot

Samoja pitkiä valinnaisaineita opiskellaan kaksi lukuvuotta (8. ja 9. lk).

Samoja pitkiä valinnaisaineita opiskellaan kaksi lukuvuotta (8. ja 9. lk). VALINNAISAINEISTA Seitsemännen luokan jälkeen taide- ja taitoaineista jäävät pois kuvataide, käsityö ja kotitalous. Kahdeksannen luokan jälkeen taide- ja taitoaineista jää pois musiikki. Edellä olevista

Lisätiedot

VALINNAISAINEOPAS 2014 2015

VALINNAISAINEOPAS 2014 2015 HYÖKKÄLÄN KOULUN VALINNAISAINEOPAS 2014 2015 MITÄ VALITSEN? Yhteystiedot Opinto-ohjaaja Mari Ala-Krekola 040 314 3290 mari.ala-krekola@tuusula.fi Rehtori Janne Leivo 040 314 3283 janne.leivo@tuusula.fi

Lisätiedot

Opetuksen tavoitteet

Opetuksen tavoitteet 5.20 Kuvataide Kuvataideopetuksen lähtökohtana on kulttuurisesti monimuotoinen todellisuus, jota tutkitaan kuvia tuottamalla ja tulkitsemalla. Opiskelijoiden kokemukset, mielikuvitus, luova ajattelu ja

Lisätiedot

EURAN YHTEISKOULU VALINNAISAINEOPAS

EURAN YHTEISKOULU VALINNAISAINEOPAS EURAN YHTEISKOULU VALINNAISAINEOPAS LUKUVUOSILLE 2015 2016 JA 2016-2017 1 HYVÄT SEITSEMÄSLUOKKALAISTEN HUOLTAJAT Euran yhteiskoulu on noudattanut opetushallituksen ohjeiden mukaisesti perusopetuksen uutta

Lisätiedot

VALINNAISAINEET 2015-2016 TURUN LYSEON KOULU

VALINNAISAINEET 2015-2016 TURUN LYSEON KOULU VALINNAISAINEET 20152016 TURUN LYSEON KOULU Valinnaisaineiden valinta 3 Painotusluokkaan sidotut valinnaisaineet 4 Englannin A1 syventävä 5 Espanja B2 6 Ranska A2 ja B2 7 Saksa B2 8 Ilmaisutaito 9 Media

Lisätiedot

KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS LUOKAT. Oppiaineen tehtävä

KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS LUOKAT. Oppiaineen tehtävä KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS 7. -9. LUOKAT Oppiaineen tehtävä Kuvataiteen opetuksen tehtävä on ohjata oppilaita tutkimaan ja ilmaisemaan kulttuurisesti moninaista todellisuutta taiteen keinoin. Oppilaiden

Lisätiedot

Savonlinnan normaalikoulu 2010-2011

Savonlinnan normaalikoulu 2010-2011 KÄYTTÄYTYMISEN JA TYÖSKENTELYN ARVIOINTI Oppilaan nimi syntymäaika 1. vuosiluokka 18.12.2010 Oppilaan itsearviointi: Kiitettävästi Hyvin Tyydyttävästi Heikosti Käyttäytyminen oppilas Noudatan hyviä tapoja.

Lisätiedot

LUOLAVUOREN KOULU KOTITALOUS Taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit LISÄYSEHDOTUKSET: 8. luokka

LUOLAVUOREN KOULU KOTITALOUS Taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit LISÄYSEHDOTUKSET: 8. luokka LUOLAVUOREN KOULU LISÄYSEHDOTUKSET: 12.1 Taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit 8. luokka KOTITALOUS Taide-ja taitoaineiden valinnaiset tunnit 2 vvh Tavoitteet 8. luokka Käytännön toimintataidot S

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan peruskoulujen opetussuunnitelma 2016

Etelä-Pohjanmaan peruskoulujen opetussuunnitelma 2016 Luonnos 11.11.2015 Etelä-Pohjanmaan peruskoulujen opetussuunnitelma 2016 Arviointi perusopetuksessa Arviointikulttuurin keskeiset piirteet Rohkaisu ja kannustus Oppilaiden osallisuus arvioinnissa Tuetaan

Lisätiedot

KLAUKKALAN YLÄASTEEN VALINNAISAINEIDEN VALINTAOPAS 2014 2015

KLAUKKALAN YLÄASTEEN VALINNAISAINEIDEN VALINTAOPAS 2014 2015 KLAUKKALAN YLÄASTEEN VALINNAISAINEIDEN VALINTAOPAS 2014 2015 VALINTAMENETTELY Kaikkien oppilaiden on opiskeltava yläasteella yhteensä 90 vuosiviikkotuntia eli keskimäärin 30 vuosiviikkotuntia joka luokka-asteella.

Lisätiedot

Kuvataide. Vuosiluokat 7-9

Kuvataide. Vuosiluokat 7-9 Kuvataide Vuosiluokat 7-9 Kuvataiteen tehtävänä on kulttuurisesti moniaistisen todellisuuden tutkiminen ja tulkitseminen. Kuvataide tukee eri oppiaineiden tiedon kehittymistä eheäksi käsitykseksi maailmasta.

Lisätiedot

Toisluokkalaisen. opas. Lukuvuosi 2015 2016. Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta

Toisluokkalaisen. opas. Lukuvuosi 2015 2016. Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta Toisluokkalaisen opas Lukuvuosi 2015 2016 Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta Nyt on aika valita ensimmäinen vieras kieli! Ensimmäisen vieraan kielen eli A-kielen opiskelu aloitetaan

Lisätiedot

Kuopion kaupungin perusopetuksen saksan kielellä rikastetun opetuksen opetussuunnitelma

Kuopion kaupungin perusopetuksen saksan kielellä rikastetun opetuksen opetussuunnitelma Kuopion kaupungin perusopetuksen saksan kielellä rikastetun opetuksen opetussuunnitelma Sisällysluettelo 1. Hakeutuminen saksan kielellä rikastetun opetuksen 1. luokalle 2. Saksan kielellä rikastettu opetus

Lisätiedot

Postinumero ja -toimipaikka. Kielivalinnat perusopetuksessa Pakolliset kielet A1-kieli (perusopetuksen 3. vuosiluokalla alkanut kieli)

Postinumero ja -toimipaikka. Kielivalinnat perusopetuksessa Pakolliset kielet A1-kieli (perusopetuksen 3. vuosiluokalla alkanut kieli) Täytä tiedot huolellisesti tekstaamalla. Henkilötiedot Sukunimi ja etunimet (puhuttelunimi alleviivataan) Lähiosoite Postinumero ja -toimipaikka Kotikunta Henkilötunnus Huoltajan puhelinnumero Oma puhelinnumero

Lisätiedot

VALINNAISAINEET 8. - 9. LUOKILLE

VALINNAISAINEET 8. - 9. LUOKILLE VALINNAISAINEET 8. - 9. LUOKILLE Jokainen oppilas valitsee kolme valinnaisainetta, joita opiskellaan 8. ja 9. luokalla kaksi tuntia viikossa kutakin. Oppilas valitsee siis yhteensä 6 tuntia valinnaisaineopintoja.

Lisätiedot

Männistön koulun VALINNAISAINEET

Männistön koulun VALINNAISAINEET Männistön koulun VALINNAISAINEET 2015-16 YHTEYSTIETOJA Männistön koulu Yhteiskouluntie 3 16100 UUSIKYLÄ p. 044 790 9369 Faksi (03) 885 1482 e-mail: manniston.koulu@nastola.fi Rehtori Sanna Ainola Puh 040

Lisätiedot

Viljakkalan Yhtenäiskoulu. Valinnaisaineiden valinta

Viljakkalan Yhtenäiskoulu. Valinnaisaineiden valinta Viljakkalan Yhtenäiskoulu Valinnaisaineiden valinta lukuvuodeksi 2017 2018 Valinnaiset opinnot 3.-4. luokkalaisilla on kaksi tuntia taide- ja taitoaineiden valinnaisia opintoja viikossa. Lukuvuoden aikana

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

TURUN LYSEON KOULU VALINNAISAINEET

TURUN LYSEON KOULU VALINNAISAINEET TURUN LYSEON KOULU VALINNAISAINEET 20142015 Valinnaisaineiden valinta 3 Painotusluokkaan sidotut valinnaisaineet 4 Englannin A1 syventävä 5 Espanja B2 6 Ranska A2 ja B2 7 Saksa B2 8 Ilmaisutaito 9 Media

Lisätiedot

OPSISSA JA OPSISTA. Opetussuunnitelma Joensuun seudun ops, Satu Huttunen

OPSISSA JA OPSISTA. Opetussuunnitelma Joensuun seudun ops, Satu Huttunen OPSISSA JA OPSISTA Opetussuunnitelma 2016 Uudet opetussuunnitelmat otettiin käyttöön 1.8.2016 alkaen kaikissa kouluissa vuosiluokilla 1 6. Perusopetuksen ylemmät vuosiluokat ottavat opetussuunnitelmat

Lisätiedot

Opiskelija valitsee 1-2 pakollista kuvataiteen kurssia. Ensimmäisen pakollisen kurssin jälkeen (KU1 Minä, kuva ja kulttuuri) voi valita muita

Opiskelija valitsee 1-2 pakollista kuvataiteen kurssia. Ensimmäisen pakollisen kurssin jälkeen (KU1 Minä, kuva ja kulttuuri) voi valita muita Tapiolan lukiossa Opiskelija valitsee 1-2 pakollista kuvataiteen kurssia. Ensimmäisen pakollisen kurssin jälkeen (KU1 Minä, kuva ja kulttuuri) voi valita muita kursseja mielenkiintonsa mukaan vapaassa

Lisätiedot

7.4.8. KOTITALOUS VALINNAINEN LISÄKURSSI

7.4.8. KOTITALOUS VALINNAINEN LISÄKURSSI 7.4.8. KOTITALOUS VALINNAINEN LISÄKURSSI 351 TAVOITTEET oppii ymmärtämään hyvien tapojen ja tasa-arvon merkityksen yksilön ja perheen hyvinvoinnin kannalta pohtimaan kotitalouden arjen hallintaa ja sen

Lisätiedot

Erityistä tukea saavan oppilaan arvioinnin periaatteet määritellään henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS).

Erityistä tukea saavan oppilaan arvioinnin periaatteet määritellään henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS). 8. OPPILAAN ARVIOINTI 8.1. Arviointi opintojen aikana 8.1.1. Tukea tarvitsevan oppilaan arviointi Oppimisvaikeudet tulee ottaa huomioon oppilaan arvioinnissa. Tämä koskee myös oppilaita, joiden vaikeudet

Lisätiedot

Taito- ja taideaineiden valinnaisuus 4.-6.luokille lukuvuonna 2016-2017. Haarajoen koulu

Taito- ja taideaineiden valinnaisuus 4.-6.luokille lukuvuonna 2016-2017. Haarajoen koulu Taito- ja taideaineiden valinnaisuus 4.-6.luokille lukuvuonna 2016-2017 Haarajoen koulu 4.3.2016 Taito- ja taideaineiden valinnaisuus 4.-6.luokkien oppilaille Uuden opetussuunnitelman mukaisesti taito-

Lisätiedot

1. Ranska, saksa, venäjä 2. Tietotekniikka 3. Kotitalous 4. Käsityö/tekninen 5. Käsityö/tekstiili 6. Kuvataide 7. Musiikki 8. Liikunta 9.

1. Ranska, saksa, venäjä 2. Tietotekniikka 3. Kotitalous 4. Käsityö/tekninen 5. Käsityö/tekstiili 6. Kuvataide 7. Musiikki 8. Liikunta 9. NASTOLAN YLÄKOULUN VALINNAISAINEET 8. lk 9. lk 2017 2019 VALINNAISAINEIDEN VALINTA Kahdeksannella luokalla opiskeluohjelmaan tulevat uusina asioina valinnaisaineet, jotka oppilas valitsee omien kiinnostustensa,

Lisätiedot

EHNROOSIN KOULU

EHNROOSIN KOULU EHNROOSIN KOULU 2017-2018 Vahvoilta juurilta tiedot ja taidot tulevaisuuteen! TERVETULOA 7. LUOKALLE EHNROOSIN KOULU Nordenskiöldintie 2 04600 Mäntsälä puh. 040 3145 310 Rehtori 311 Apulaisrehtori 312

Lisätiedot

Albert Edelfeltin koulun valinnaisaineet lukuvuodelle

Albert Edelfeltin koulun valinnaisaineet lukuvuodelle Albert Edelfeltin koulun valinnaisaineet lukuvuodelle 2017-2018 9. -luokat Nykyiset kahdeksasluokkalaiset valitsevat 9. -luokkaa varten yhden uuden valinnaisaineen (2 viikkotuntia) 8. -luokalla päättyvän

Lisätiedot

Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio

Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio www.osyk.fi - esittely peruskoulun 9. luokkalaisia varten ( MKE 4.12.2015) Lukiomme vahvuudet Runsaasti oppimista tukevia tekijöitä keskusteleva toimintakulttuuri,

Lisätiedot

Oppimisen arviointi taide- ja taitoaineissa

Oppimisen arviointi taide- ja taitoaineissa Oppimisen arviointi taide- ja taitoaineissa Eija Kauppinen, Mikko Hartikainen, Marjaana Manninen & Matti Pietilä OPPIMISEN ARVIOINNIN KANSALLINEN KONFERENSSI 10. 11.4.2017, Helsinki, Messukeskus Perusopetuksen

Lisätiedot

Opiskelu Vantaankosken koulussa

Opiskelu Vantaankosken koulussa Opiskelu Vantaankosken koulussa tulevat 7. luokat Lukuvuosi 2015 2016 Sisältää koululle palautettavan taustatietolomakkeen! Hei, sinä tuleva seitsemäsluokkalainen! Me Vantaankosken koulun opettajat toivotamme

Lisätiedot

Valinnaiset opinnot 5. ja 6. luokalla Kiviniemi ja Takkuranta

Valinnaiset opinnot 5. ja 6. luokalla Kiviniemi ja Takkuranta Valinnaiset opinnot 5. ja 6. luokalla Kiviniemi ja Takkuranta VALINNAISUUS PERUSOPETUKSESSA Perusopetuksen valinnaisten opintojen yhteisenä tehtävänä on syventää oppimista, laajentaa opintoja ja vahvistaa

Lisätiedot

Alakoulun 5.ja 6. luokkien valinnaiset aineet Länsituulen koulu

Alakoulun 5.ja 6. luokkien valinnaiset aineet Länsituulen koulu Alakoulun 5.ja 6. luokkien valinnaiset aineet Länsituulen koulu Matematiikan syventävä kurssi Matematiikan syventävissä opinnoissa tutustutaan esimerkiksi salakirjoitusmenetelmiin, pulmatehtäviin ja matemaattisiin

Lisätiedot

Normaalikoulun kielivalintailta 14.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue!

Normaalikoulun kielivalintailta 14.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Normaalikoulun kielivalintailta 14.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Kielivalinta Tulevaisuuden valinta: pääomaa tulevaa varten. Nykypäivänä englannin osaaminen on lähtökohta mitä kieliä valitaan sen

Lisätiedot

7.3.9. KOTITALOUS VALINNAISAINE

7.3.9. KOTITALOUS VALINNAISAINE 7.3.9. KOTITALOUS VALINNAISAINE 320 TAVOITTEET oppii ymmärtämään hyvien tapojen ja tasa-arvon merkityksen yksilön ja perheen hyvinvoinnin kannalta pohtimaan kotitalouksien arjen hallintaa ja sen yhteyksiä

Lisätiedot

RANSKAN KIELI B2 RANSKAN KIELI B2 8 LUOKKA

RANSKAN KIELI B2 RANSKAN KIELI B2 8 LUOKKA RANSKAN KIELI B2 Opetuksen tavoitteena on totuttaa oppilas viestimään ranskan kielellä suppeasti konkreettisissa arkipäivän tilanteissa erityisesti suullisesti. Opetuksessa korostetaan oikeiden ääntämistottumusten

Lisätiedot

Yläkoulujen lukkarityöpaja

Yläkoulujen lukkarityöpaja Yläkoulujen lukkarityöpaja 14.11.2017 Uuden opsin mukainen arviointikulttuuri Arviointisykli sama kaikille oppilaille, syksyllä kirjallinen väliarviointi ja lukuvuosiarviointi (sama pohja molemmissa).

Lisätiedot

Kielitaidosta on iloa ja hyötyä

Kielitaidosta on iloa ja hyötyä Kielitaidosta on iloa ja hyötyä Kielivalintamateriaalia Tampereen kaupunki Kielivalinta Tulevaisuuden valinta: pääomaa tulevaa varten Kieli ei ole vain kieli. Oheistuotteena kulttuurien tuntemusta ja yleissivistystä.

Lisätiedot

KÄPPÄRÄN KOULUN HUOLTAJA-INFO valinnaisuus

KÄPPÄRÄN KOULUN HUOLTAJA-INFO valinnaisuus KÄPPÄRÄN KOULUN HUOLTAJA-INFO 15.2.2017 valinnaisuus A2 -KIELI Käytännön tietoa kielivalinnoista Vapaaehtoiseksi A2-kieleksi voi valita joko ranskan, ruotsin, saksan tai venäjän. Kouluun voi syntyä A2-kielen

Lisätiedot

VALINNAISUUS LIELAHDEN KOULUSSA LUKUVUONNA LIELAHDEN KOULU, OPS 2016 HAANPÄÄ SYKSY 2017

VALINNAISUUS LIELAHDEN KOULUSSA LUKUVUONNA LIELAHDEN KOULU, OPS 2016 HAANPÄÄ SYKSY 2017 VALINNAISUUS LIELAHDEN KOULUSSA LUKUVUONNA 2017 2018 LIELAHDEN KOULU, OPS 2016 HAANPÄÄ SYKSY 2017 LIELAHDEN KOULUN TUNTIJAKO 2019-2020 6.10.2017 TH Aine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Äidinkieli ja kirjallisuus 7 7

Lisätiedot

Saksa, B3-kieli. Kustantajan äänitemateriaali oppikirjaan. Mahdollinen verkkomateriaali. Rakenteet ja suulliset harjoitukset.

Saksa, B3-kieli. Kustantajan äänitemateriaali oppikirjaan. Mahdollinen verkkomateriaali. Rakenteet ja suulliset harjoitukset. Saksa, B3-kieli Tavoitteena on, että aikuisopiskelija saavuttaa B3-oppimäärän saksan kielessä kielitaidon kuvausasteikon tasot seuraavasti: kuullun ymmärtäminen A2.1-A2.2 puhuminen A2.1 luetun ymmärtämien

Lisätiedot

valinnaisaineiltaan Tervetuloa! Tule ja tuo vanhempasikin koulun torstaina 4.2.2016 klo 18.00. Infoa, valinnaisten esittelyjä Sisällys Ohjeita

valinnaisaineiltaan Tervetuloa! Tule ja tuo vanhempasikin koulun torstaina 4.2.2016 klo 18.00. Infoa, valinnaisten esittelyjä Sisällys Ohjeita 9.luokkien valinnaisaineet 2016-2017 Sisällys Ohjeita VALINNAISAINEET 9. LUOKILLE Luova kirjoittaminen Yrittäjyyskasvatus Kotitalouskurssi Kuntoilu Palloilu Johdantokurssi lukion matematiikkaan Shakkikurssi

Lisätiedot

SALOISTEN KOULU VALINNAISAINEET LUKUVUOSI 2008-2009

SALOISTEN KOULU VALINNAISAINEET LUKUVUOSI 2008-2009 SALOISTEN KOULU VALINNAISAINEET LUKUVUOSI 2008-2009 8 LK Tiedoksi huoltajille! Tässä tiedotteessa kerromme valintojen suorittamisesta 8. ja 9. luokkia varten. Tällä hetkellä voimassa olevien määräysten

Lisätiedot

Normaalikoulun kielivalintailta Welcome! Willkommen! Bienvenue!

Normaalikoulun kielivalintailta Welcome! Willkommen! Bienvenue! Normaalikoulun kielivalintailta 17.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Kielivalinta Tulevaisuuden valinta: pääomaa tulevaa varten. Kieli ei ole vain kieli. Oheistuotteena kulttuurien tuntemusta ja yleissivistystä.

Lisätiedot

Käsityön taiteen perusopetus UUDET RYHMÄT ALKAVAT SYKSYLLÄ 2017 SYVENTÄVÄT OPINNOT, E172514

Käsityön taiteen perusopetus UUDET RYHMÄT ALKAVAT SYKSYLLÄ 2017 SYVENTÄVÄT OPINNOT, E172514 Haku Käsityön taiteen syventäviin opintoihin Sivu 1 / 9 Käsityön taiteen perusopetus UUDET RYHMÄT ALKAVAT SYKSYLLÄ 2017 SYVENTÄVÄT OPINNOT, E172514 Opetus perustuu Opetushallituksen visuaalisten taiteiden

Lisätiedot