MINNA CANTHIN KOULUN VALINNAISAINEOPAS 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MINNA CANTHIN KOULUN VALINNAISAINEOPAS 2014"

Transkriptio

1 MINNA CANTHIN KOULUN VALINNAISAINEOPAS 2014

2 SISÄLTÖ 1 VALINNAN EDESSÄ PITKÄT VALINNAISAINEET... 2 ILMAISUTAITO... 2 KOTITALOUS... 2 KUVATAIDE... 3 LIIKUNTA (pojat ja tytöt)... 4 MUSIIKKI... 4 RANSKA (B2-kieli)... 4 SAKSA (B2-kieli)... 5 ESPANJA (B2-kieli)... 5 TEKNINEN TYÖ I... 5 TEKNINEN TYÖ II... 6 TEKSTIILITYÖ I... 6 TEKSTIILITYÖ II... 6 TIETOTEKNIIKKA LYHYET VALINNAISAINEET... 8 ILMAISUTAITO... 8 LUOVA KIRJOITTAMINEN... 8 KUVATAIDE... 8 MUSIIKKI... 8 TEKNINEN TYÖ... 8 TEKSTIILITYÖ VALINTAOHJE PÄHKINÄNKUORESSA... 9 LIITTEET: VALINNAISAINEITA OPETTAVIEN OPETTAJIEN YHTEYSTIEDOT VALINTAKORTTI VALINTAKORTTI (MUSIIKKILUOKKA, PITKÄ VALINTA) VALINTAKORTTI (MUSIIKKILUOKKA, LYHYT VALINTA)

3 1 1 VALINNAN EDESSÄ Luet Minna Canthin koulun omaa valinnaisaineopasta. Oppaassa esitellään koulun valinnaisainetarjonta. Valinnaisaineiden tehtävä on syventää ja laajentaa yhteisten aineiden, erityisesti taito- ja taideaineiden, tietoja ja taitoja. Niiden kautta on mahdollista opiskella laajemmin itseä kiinnostavia aihealueita. Valinnaisaineet kannattaakin valita ensisijaisesti oman kiinnostuksen perusteella. Mikään valinnaisaine ei ole ehdoton edellytys peruskoulun jälkeiseen koulutukseen haettaessa. Valinnaisaineiden arvosanat vaikuttavat kuitenkin mahdollisuuksiin päästä ammatillisiin jatko-opintoihin, sillä ne otetaan huomioon laskettaessa kaikkien aineiden keskiarvoa. Musiikin, kuvataiteen, kotitalouden ja käsityön kaikille yhteinen opiskelu päättyy 7. luokan jälkeen. Näistä aineista annettu arvosana on mukana päättötodistuksessa ja haettaessa ammatillisiin opintoihin osa valintapisteiden perusteista. Valinnaisaineita opiskellaan 8. ja 9. luokilla siten, että molempina vuosina on jokaisessa jaksossa kaksi tuntia viikossa kolmea, niin sanottua pitkää valinnaisainetta. Lisäksi 8. luokalla opiskellaan yhtä valinnaisainetta yksi tunti viikossa; kyse on niin sanotusta lyhyestä valinnaisaineesta. A2-kielen alakoulussa aloittaneet voivat valita A2-kielen lisäksi vain kaksi pitkää valinnaisainetta. Musiikkiluokkalaiset valitsevat vain yhden pitkän valinnaisaineen ja opiskelevat lyhyen valinnaisaineen 9. luokalla. Jos musiikkiluokkalaisella on alakoulussa alkanut A2-kieli, jatkuu se hänen pitkänä valinnaisaineenaan, eikä hän siten valitse muita pitkiä valinnaisaineita. Halutessaan hän kuitenkin voi merkitä valinnaisainekorttiin ylimääräisen pitkän valinnaisaineen, mutta tämä valinta toteutuu vain, mikäli se on lukujärjestysteknisesti mahdollista. Valinnaisaineiden valinta on sitova, ja pitkiä valinnaisaineita on mahdollista vaihtaa jälkikäteen vain erittäin perustellusta syystä, rehtorille toimitettavan anomuksen kautta. Pitkät valinnaisaineet arvioidaan numeroin; lyhyistä valinnaisaineista todistukseen laitetaan hyväksytty-merkintä. Valinnaisen (pitkän) A2/B2-kielen arvosanaksi voidaan päättötodistukseen kirjata numeron sijaan hyväksytty-merkintä, mikäli huoltaja tätä kirjallisesti pyytää. Pitkien valinnaisaineiden arvosanat lasketaan kaikkien aineiden keskiarvoon jatkoopiskelupaikkaa haettaessa. Lisätietoa valinnaisainekursseista saa aineenopettajilta. Valintojen tekemisessä sekä valintakorttien täyttämisessä auttaa oppilaanohjaaja. Yhteystiedot löytyvät tämän oppaan lopusta.

4 2 2 PITKÄT VALINNAISAINEET Pitkiä valinnaisaineita opiskellaan 8. ja 9. luokilla kaksi tuntia viikossa, jokaisessa jaksossa. Oppilas valitsee kolme pitkää valinnaisainetta. A2-kielen alakoulussa aloittaneet voivat valita A2-kielen lisäksi vain kaksi pitkää valinnaisainetta. Musiikkiluokalla opiskeleva valitsee vain yhden pitkän valinnaisaineen. Pitkät valinnaisaineet arvioidaan numeroin. ILMAISUTAITO Kurssien tavoitteina on kehittää omaa ilmaisua kokonaisvaltaisesti, tutustua teatterin ilmaisukeinoihin sekä antaa valmiuksia Minna Canthin lukion ilmaisutaitolinjalle pyrkiville. Ensimmäisellä ja toisella kurssilla (8. luokalla) tehdään tutustumisharjoituksia, joiden avulla rohkaistaan oppilasta ilmaisemaan itseään ja tunteitaan monipuolisesti sekä erityyppisiä ilmaisuharjoituksia: keskittymis- ja läsnäoloharjoituksia, kontakti-, tunne- ja mielikuvatyöskentelyä, improvisaatiota ja roolinrakentamista ja puhe-, ääni- ja liikeilmaisun perusteita. Lisäksi tutustutaan teatterityöhön (esim. puvustus, lavastus, ohjaus) mahdollisuuksien mukaan. Kolmannen ja neljännen kurssin (9. luokan) aikana syvennetään ensimmäisen ja toisen kurssin sisältöjä sekä käsitellään elämyksiä ja kokemuksia draaman keinoin. Lisäksi harjoitellaan oman työskentelyn suunnittelemista, seuraamista ja arviointia. Erilaisia teatteriesityksiä katsotaan ja arvioidaan mahdollisuuksien mukaan. Keväällä esitettävän lopputyön valmistaminen on mahdollista. Arvioinnin kohteena ovat sekä työprosessit että tuotokset. Arvioinnissa painottuvat asennoituminen työskentelyyn, aktiivisuus ja tehtävien suoritustaso. KOTITALOUS Valinnaisen kotitalouden tunneilla syvennetään ja vahvistetaan 7. luokalla opittuja taitoja. Tunneilla opitaan jokapäiväisessä elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja. Työn tekemisen taidot sekä käden taidot ovat tunneilla keskeisimmässä asemassa. Tekemällä oppii. Oppilasta ohjataan vastuuseen omasta hyvinvoinnistaan sekä siihen liittyvistä valinnoista. Hän oppii myös ottamaan vastuuta omasta sekä ryhmän työskentelystä. Oppilasta kannustetaan omatoimiseen ja itsenäiseen sekä kriittiseen että luovaan työskentelyyn. Oman käden jälki, työn tulos on heti nähtävissä ja nautittavissa.

5 3 Uusina aihealueina perehdytään mm. omiin juuriin eli suomalaiseen ruokakulttuuriin sekä tutkitaan matkailijan näkökulmasta kansainvälistä ruokakulttuuria. Erityisruokavaliot, ajankohtaiset ravitsemusasiat tulevat tutuiksi sekä perhejuhlat esim. rippijuhlien muodossa. Oppilaiden omien aterioiden suunnittelu lisääntyy samoin kuin terveellisten, taloudellisten sekä ekologisten valintojen pohdinta. KESKEISET SISÄLLÖT: Ravitsemus ja ruokakulttuuri - ruoanvalmistus ja leivonta - ruoan käsittely ja säilöntä - ruoan laatu ja turvallisuus - suomalainen ruokaperinne - kansainvälinen ruokakulttuuri - aterioiden suunnittelu Kuluttaja ja muuttuva yhteiskunta - kulutuksen ympäristövaikutukset - tuotteiden ja palvelujen hankinta ja käyttö Koti ja ympäristö - ekologiset valinnat ja kestävä kehitys - työturvallisuus ja ergonomia - vastuu ympäristön hyvinvoinnista Yhdessä eläminen - hyvät tavat - yhteistyö - yhteisöllisyys ja sosiaalinen vastuu - tasa-arvo ja ajankäyttö perheessä - juhlat ja niihin liittyvät perinteet ARVIOINTI: Arviointi toteutetaan numeroarviointina, joka perustuu tietojen ja taitojen jatkuvaan havainnointiin, oppilaan itsearviointiin, käytännön tehtävien/kokeiden arviointiin, kirjallisten tehtäviin/kokeiden arviointiin. Tunneilla opettaja antaa jatkuvaa välitöntä palautetta. KUVATAIDE 8. luokan valinnainen kuvataide jakautuu seuraaviin sisältöalueisiin: kuvailmaisu ja kuvallinen ajattelu, taiteen tuntemus ja kulttuurinen osaaminen. Aihealueet käsitellään syventäen piirtämisen, grafiikan, maalaamisen ja kolmiulotteisen työskentelyn työpajoissa. Taiteen tuntemus sisältyy läpäisevästi työpajoihin. 9. luokan valinnainen kuvataide käsittelee soveltavan taiteen sisältöjä: ympäristöestetiikkaa, arkkitehtuuria ja muotoilua sekä mediaa ja kuvaviestintää. Lisäksi kurssi sisältää syventäen taiteen historiaa ja nykytaiteeseen tutustumista. 9. luokalla oppilaat toteuttavat itsenäisesti

6 4 opettajan ohjauksessa päättötyön, jossa on mahdollisuus syventää kuvataiteen aikaisempia oppisisältöjä. Opetuksessa painottuu tietojen ja taitojen syventäminen oppilaan oman työskentelyn ja omakohtaisten elämysten kautta. Työskentelyssä korostetaan pitkäjännitteisyyttä ja taiteellisen työskentelyn prosessinomaisuutta. Tehtävissä ja teemoissa pyritään oppiaineen sisäiseen integraatioon. Arvioinnissa painottuvat asenne, tuotokset, työskentelytaidot ja kyky soveltaa opittua. LIIKUNTA (pojat ja tytöt) Valinnaisliikunnassa perehdytään monipuolisesti eri liikuntamuotoihin. Liikuntaohjelma sisältää peruslajit sekä uusiin lajeihin tutustumisen paikkakunnan tarjonnan ja mahdollisuuksien mukaan. Liikuntamuodot valitaan ja suunnitellaan yhdessä oppilaiden kanssa. Valinnaisliikunnan ryhmät ovat käyneet tutustumassa esimerkiksi ilma-aseammuntaan, keilailuun, seinäkiipeilyyn, kuntonyrkkeilyyn ja lasketteluun/lautailuun. Arvioinnissa sovelletaan perusopetuksen hyvän osaamisen kriteerejä. Arvostelussa painotetaan aktiivisuutta tuntityöskentelyssä, vastuun ottamista ja yhteistyökykyä. Lisäksi arvioinnissa huomioidaan lajitaidot. MUSIIKKI Musiikin kursseilla tärkeintä on monipuolinen yhteismusisointi, musisoinnin ilo ja elämänikäisen musiikkisuhteen tukeminen. Ryhmän toiveet otetaan huomioon kursseja suunniteltaessa. Kurssien aikana luodaan elävää koulukulttuuria valmistamalla ohjelmaa koulun tilaisuuksiin ja teemapäiviin. Mahdollisuuksien mukaan tehdään yhteistyötä koulun sisällä toisten oppiaineiden kanssa sekä paikallisten päiväkotien, koulujen, palvelutalojen, taidelaitosten tai muiden sidosryhmien kanssa. RANSKA (B2-kieli) Valinnaisen B2-ranskan opetuksen tavoitteena on tutustuttaa oppilas ranskan kieleen ja ranskankielisten maiden kulttuuriin. Opetus painottuu puheviestintään kaikkein tavanomaisimmissa arkipäivän tilanteissa ja toimii johdantona pitempikestoisille ranskan kielen opinnoille toisen asteen koulutuksessa. Ranskan kieltä opiskellaan erityisesti seuraavien teemojen kautta: perhe, koti, ostokset, ravintolakulttuuri, puhelut, kirjeet, matkustaminen sekä maan kulttuuri ja tavat. Katso halutessasi tarkat sisällöt koulun opetussuunnitelmasta (nettisivuilla). Ranskan kieltä suositellaan valinnaisaineeksi oppilaalle, joka on kiinnostunut kielten opiskelusta ja jolla muiden kielten opiskelu on sujunut hyvin.

7 5 SAKSA (B2-kieli) Valinnaisen B2-saksan opetuksen tarkoituksena on tutustuttaa oppilas saksan kieleen ja saksankielisten maiden kulttuureihin. Opetus painottuu arkipäivän elämän kielenkäyttötilanteisiin ja ohjaa oppilasta käyttämään kielelle ominaisia tavanomaisimpia viestintätapoja. Saksan kielen opiskelu antaa pohjan pidempikestoiselle saksan opiskelulle toisen asteen koulutuksessa. Valinnaisen saksan oppikirja kannustaa kielen opiskeluun erinomaisesti: kappaleet ovat lyhyitä ja mielenkiintoisia. Saksan kielen saloihin tutustutaan suomalaisen Mikon mukana; Mikko on vaihto-oppilaana Saksassa ja lähettää joka kappaleen alussa kouluunsa Hämeenlinnaan kortin, jossa kertoo saksalaisten tavoista sekä elämästä vaihto-oppilasperheessään. Tunneilla tehdään monipuolisia harjoituksia, joiden kautta opetellaan käyttämään saksan kieltä sekä suullisesti että kirjallisesti. Katso halutessasi tarkat sisällöt koulun opetussuunnitelmasta (nettisivuilla). Saksan kieltä suositellaan valinnaisaineeksi oppilaalle, joka on kiinnostunut kielten opiskelusta ja jolla muiden kielten opiskelu on sujunut hyvin. ESPANJA (B2-KIELI) Valinnaisen B2-espanjan opetuksen tarkoituksena on tutustuttaa oppilas espanjan kieleen ja espanjankielisten maiden kulttuuriin. Opetus painottuu arkipäivän kielenkäyttötilanteisiin ja antaa pohjaa pidempikestoiselle espanjan opiskelulle toisen asteen opinnoissa. Espanjaa opiskellaan teemoittain - minä itse, perhe, ystävät, harrastukset, asuminen jne. Espanjan opiskelu antaa myös pohjaa muille romaanisille kielille (ranska, italia, portugali). Katso halutessasi tarkat sisällöt koulun opetussuunnitelmasta. Espanjan kieltä suositellaan valinnaisaineeksi oppilaalle, joka on kiinnostunut kielten opiskelusta ja jolla muiden kielten opiskelu on sujunut hyvin. TEKNINEN TYÖ I Kurssien sisällöt ovat: 1. kurssi: Metallityö hitsausta, taontaa ja taivutuksia 2. kurssi: Puutyö puuntyöstöä, sorvausta jne. valmistetaan kodin käyttö- ja koriste-esineitä 3. kurssi: Metallityö koneistuksia, hitsauksia valmistetaan käyttöesineitä 4. kurssi: Puutyö koristeveistoa ja lovileikkausta valmistetaan kodin koriste-esineitä, kellotauluja jne.

8 6 Arviointi tapahtuu samoin perustein kuin teknisen työn pakollisten kurssien arviointi. TEKNINEN TYÖ II Kurssien sisällöt ovat: 1. kurssi: Taonta: taontaa, pakotusta ja hitsausta valmistetaan naulakoita, kynttilänjalkoja, lampetteja jne. taotaan takkavälinesarjoja, lyhtytelineitä, heloituksia, lippaiden koristerautoja jne. 2. kurssi: Elektroniikka elektroniikkasarjojen rakentamista 3. kurssi: Taonta taotaan takkavälinesarjoja, lyhtytelineitä, heloituksia, lippaiden koristerautoja jne. 4. kurssi: Elektroniikka mittausharjoituksia ja elektroniikkasarjojen kokoamista ja taitojen syventämistä Arviointi tapahtuu samoin perustein kuin teknisen työn pakollisten kurssien arviointi. TEKSTIILITYÖ I Tekstiilityö I on vaatteiden valmistukseen painottunut kurssi. 8. luokalla suunnitellaan ja valmistetaan itselle yksilöllisiä vaatteita ja asusteita käyttäen monipuolisesti eri tekstiilitekniikoita, kuten ompelua, neulontaa ja kirjontaa. 9. luokalla syvennetään jo opittuja tietoja ja taitoja vaatteiden suunnittelusta ja valmistuksesta sekä eri tekniikoista. Töissä käytettävät tekniikat määräytyvät oppilaan oman kiinnostuksen mukaan täydennettyinä erikoistekniikoilla. Arvioinnissa painotetaan oppilaan itsenäistä vastuun ottamista oppimisestaan, työskentelystään ja työympäristöstään sekä työturvallisuusohjeiden noudattamista. Samoin painotetaan kykyä yhteistyöhön ja myönteistä asennetta työntekoon ja opiskeluun. Suunnittelun arvioinnissa painotetaan kykyä suunnitella ja toteuttaa yksilöllisiä töitä. Oppilaan edistymistä arvioidaan projektin aikana ja päätteeksi kirjallisesti. Oppilas tekee jokaisesta projektista kirjallisen itsearvioinnin, jossa arvioi omaa oppimistaan, suunnitteluaan, työskentelyään ja tuotostaan. TEKSTIILITYÖ II Tekstiilityö II on tekstiilien valmistukseen painottunut kurssi. 8. luokalla suunnitellaan ja valmistetaan sisustus-, koriste- ja käyttötekstiilejä oppilaan tarpeisiin. Kokeillaan laaja-alaisesti eri tekniikoita: huovutus, tilkkutyöt, kankaan valkaisu-, värjäys-, painanta- ja maalaustekniikat, helmityöt ym. tekstiilitekniikat. Tutustutaan monipuolisesti eri tekstiilimateriaaleihin. 9. luokalla syvennetään 8. luokalla opittuja tietoja ja taitoja. Suunnitellaan ja valmistetaan

9 7 vaatetus- ym. tuotteita oppilaan valinnan mukaan. Arvioinnissa painotetaan oppilaan itsenäistä vastuun ottamista oppimisestaan, työskentelystään ja työympäristöstään sekä työturvallisuusohjeiden noudattamista. Samoin painotetaan kykyä yhteistyöhön ja myönteistä asennetta työntekoon ja opiskeluun. Suunnittelun arvioinnissa painotetaan kykyä suunnitella ja toteuttaa yksilöllisiä töitä. Oppilaan edistymistä arvioidaan projektin aikana ja päätteeksi kirjallisesti. Oppilas tekee jokaisesta projektista kirjallisen itsearvioinnin, jossa arvioi omaa oppimistaan, suunnitteluaan, työskentelyään ja tuotostaan. TIETOTEKNIIKKA Kurssien sisällöt ovat: jonkin grafiikkaohjelman käyttöä ja kuvankäsittelyä kotisivujen tekoa multimedian tekoa syvennetään tekstinkäsittelyn taitoja opiskellaan taulukkolaskentaohjelman käyttöä ja tutustutaan tietokantojen käyttöön HTML-kielen perusteiden opiskelua web-ohjelmoinnin alkeita ohjelmoinnin alkeita osallistutaan mahdollisesti koulun verkkolehti Huvituksen toimittamiseen Arviointi perustuu jatkuvaan näyttöön, mahdollisiin koetuloksiin sekä erilaisiin tehtäviin ja harjoitustöihin.

10 8 3 LYHYET VALINNAISAINEET Lyhyitä valinnaisaineita opiskellaan 8. luokalla; musiikkiluokkalaiset 9. luokalla. Lyhyeksi valinnaisaineeksi ei voi valita samaa ainetta, jonka on valinnut pitkäksi valinnaisaineeksi. Kaikkiin lyhyisiin valinnaisaineisiin kuuluu 0,4 vuosiviikkotunnin laajuinen (kaksi tuntia yhdessä jaksossa) ympäristö- ja kulttuurikasvatuksen osio (lukujärjestyksessä merkitty YKK ). Sen aihepiireissä huomioidaan kestävän kehityksen eri piirteet: sosiaalinen, kulttuurinen, taloudellinen ja ekologinen kestävä kehitys. Ympäristökasvatuksessa harjoitellaan myös yhteiskunnallista vaikuttamista, ja nuoria kannustetaan mukaan oman elinympäristönsä kehittämiseen. Hyvä ympäristö on täynnä merkityksiä, viestejä ja kertomuksia ihmisen elämästä eri aikoina. Ympäristö- ja kulttuurikasvatuksessa etsitään ja opetellaan lukemaan näitä viestejä. Lyhyet valinnaisaineet arvioidaan sanallisesti eli todistukseen tulee hyväksytty-merkintä. ILMAISUTAITO Tunneilla tehdään yksilö- ja ryhmätyöskentelynä erityyppisiä ilmaisutaitoharjoituksia: improvisaatioita ja roolinrakentamista. LUOVA KIRJOITTAMINEN Kurssilla tuotetaan erilaisia kaunokirjallisia tekstejä luovin keinoin. Kirjoittamisessa ei ole tärkeintä lopputulos, vaan luova itseilmaisun prosessi. Oppilaat kirjoittavat pääsääntöisesti yksin, mutta myös yhdessä kirjoittamista harjoitellaan. KUVATAIDE Kurssilla korostetaan kuvallisen ilmaisun kokeilevuutta, leikinomaisuutta ja luovuutta. Yhdistellään uudella tavalla aiheita, työtapoja, tekniikoita ja materiaaleja, haetaan uusia ilmaisumuotoja ja tapoja lähestyä taidetta. MUSIIKKI Kurssi on ensisijaisesti iloista yhteismusisointia, mutta vaihtoehtoisesti voidaan valmistaa pienimuotoinen produktio. Kurssin sisältö muotoutuu jokaisen ryhmän ja ajankohdan mukaan yhdessä suunnitellen. TEKNINEN TYÖ Oppilas suunnittelee itselleen mieluisan ja tarpeellisen tuotteen ja toteuttaa sen valitsemallaan teknisen työn tekniikalla. Kurssin sisältö voi myös koostua erilaisista vapaavalintaisista kokeiluista valmiisiin tuotteisiin. TEKSTIILITYÖ Oppilas suunnittelee itselleen mieluisan ja tarpeellisen tuotteen ja toteuttaa sen valitsemallaan tekstiilitekniikalla. Kurssin sisältö voi myös koostua erilaisista vapaavalintaisista kokeiluista valmiisiin tuotteisiin.

11 9 4 VALINTAOHJE PÄHKINÄNKUORESSA Oppilas valitsee 8. ja 9. luokalla opiskeltavaksi kolme (3) pitkää valinnaisainetta TAI jos oppilaalla on alakoulussa alkanut A2-kieli, vain kaksi (2) pitkää valinnaisainetta. Lisäksi oppilas valitsee yhden (1) lyhytvalinnan 8. luokalle. Lyhyeksi valinnaisaineeksi ei voi valita samaa ainetta, jonka on valinnut pitkäksi valinnaisaineeksi. Musiikkiluokan oppilas valitsee 8. ja 9. luokalla opiskeltavaksi yhden pitkän (1) valinnaisaineen. Jos musiikkiluokan oppilaalla on alakoulussa alkanut A2-kieli, se jatkuu hänen valinnaisaineenaan 8. ja 9. luokalla, eikä hänellä tällöin ole muita valintoja. (Musiikkiluokan oppilas voi valita ylimääräisen aineen. Valinta toteutuu, jos se on lukujärjestysteknisesti mahdollista.) Lisäksi musiikkiluokan oppilas valitsee yhden (1) lyhytvalinnan 9. luokalle. Valinta tehdään 8. luokalla. Lyhyeksi valinnaisaineeksi ei voi valita samaa ainetta, jonka on valinnut pitkäksi valinnaisaineeksi. VALITSE VIISAASTI! Ennen valintaa pohdi ainakin seuraavia asioita: Mistä aineista tai asioista olet kiinnostunut? Mitä haluaisit oppia lisää? Haluatko valita aineen, joka tukee harrastustasi vai haluatko ehkä aloittaa valinnaisaineen opiskelun myötä uuden harrastuksen? Mieti myös näitä: Ethän tee valintaasi sen perusteella, mitä kaverisi valitsevat? Jokaisen tulee valita itseään kiinnostavat valinnaisaineet! Valinnaisaineiden opiskelu on hauskaa, luovaa ja antoisaa. Muistathan kuitenkin, että myös valinnaisaineiden tunneilla on tehtävä töitä! Olet väärässä, mikäli luulet valitsevasi jonkin tietyn valinnaisaineen voidaksesi laiskotella sen tunneilla. Uuden kielen aloittaminen valinnaisaineena vaatii työtä ja innostusta. Olethan varautunut siihen? Uusi kieli kannattaa aloittaa vain, jos entisten opiskelu sujuu mallikkaasti. Oletko jutellut valinnastasi kotona? Kotiväellä saattaa olla hyviä näkökulmia ja vinkkejä valintasi tueksi. Ethän tee valintaa hetken mielijohteesta? Tutustu eri vaihtoehtoihin huolellisesti ennen kuin täytät valintakortin.

12 VALINNAISAINEITA OPETTAVIEN OPETTAJIEN YHTEYSTIEDOT ILMAISUTAITO Marianne Liimatainen, Kerttu Pirinen KOTITALOUS Sari Hartikainen, Miia Palmu-Niemelä KUVATAIDE Pirjo Pellikka, Anne Rissanen LIIKUNTA, POJAT Juha Hänninen LIIKUNTA, TYTÖT Katja Hänninen, Pirkko Linnus MUSIIKKI Marianne Liimatainen, Matti Sariola RANSKA Anna-Mari Hendolin SAKSA Taru Teerijoki TEKNINEN TYÖ Rauno Makkonen TEKSTIILITYÖ Mirja Petäjä TIETOTEKNIIKKA Sari Halonen LUOVA KIRJOITTAMINEN Virva Eskelinen Sähköpostiosoitteet muotoa Opettajienhuoneen puh Lisätietoja antavat myös: Oppilaanohjaaja Pirjo Mikkilä puh Oppilaanohjaaja Sanna Multala puh Rehtori Risto Ikäheimo puh

13 Minna Canthin koulu VALINNAISAINEIDEN VALINTAKORTTI Etunimi Sukunimi Lk. Huom! Valinnaisaineet on esitelty koulun omassa valinnaisaineoppaassa, joka löytyy netistä: -> Oppilaanohjaus VALINTAOHJE: Oppilas valitsee 8. ja 9. luokalla opiskeltavaksi kolme (3) pitkää valinnaisainetta TAI jos oppilaalla on alakoulussa alkanut A2-kieli, vain kaksi (2) pitkää valinnaisainetta. Minulla on A2-kieli, joka jatkuu valinnaisaineena. Merkitse ensin pitkät valinnat järjestysnumeroin: 1, 2, 3. Sen jälkeen merkitse myös kaksi varavalintaa kirjaimin A ja B varavalintasarakkeeseen. Ilmaisutaito Kotitalous Kuvataide Liikunta, pojat Liikunta, tytöt Musiikki Ranska (B2) Saksa (B2) Espanja (B2) Tekninen työ I Pitkät valinnaisaineet 8. ja 9. luokkia varten Tekninen työ II Tekstiilityö I Tekstiilityö II Tietotekniikka vil vko vku vlp vlt vmu vrab2 vsab2 veab2 vtn vtn2 vts vts vat Valinnat 1, 2, 3 Varavalinnat (A,B) Pitkät valinnaisaineet valitaan 8. ja 9. luokan ajaksi. Valintoja voidaan muuttaa tapauskohtaisesti vain erittäin painavista syistä.

14 Käännä! Oppilas valitsee lisäksi yhden (1) lyhyen valinnaisaineen. Lyhyeksi valinnaisaineeksi ei voi valita samaa ainetta, jonka on valinnut pitkäksi valinnaisaineeksi. Merkitse varsinainen valintasi (X) ja varavalinnat kirjaimin A ja B. Lyhyt valinnaisaine 8. luokkaa varten Ilmaisutaito xil Luova kirjoittaminen xlk Kuvataide xku Musiikki xmu Tekninen työ xtn Tekstiilityö xts Valinta (X) Varavalinnat (A,B) Valinnaisaineita koskeviin kysymyksiin vastaavat kyseisten aineiden opettajat sekä oppilaanohjaaja. Yhteystiedot löytyvät valinnaisaineoppaasta. Palauta lomake luokanohjaajalle viimeistään perjantaina ! Kuopiossa Huoltajan allekirjoitus Oppilaan allekirjoitus

15 Minna Canthin koulu VALINNAISAINEIDEN VALINTAKORTTI Musiikkiluokka Etunimi Sukunimi Lk. Huom! Valinnaisaineet on esitelty koulun omassa valinnaisaineoppaassa, joka löytyy netistä: -> Oppilaanohjaus VALINTAOHJE: Musiikkiluokan oppilas valitsee yhden (1) pitkän valinnaisaineen. Jos musiikkiluokan oppilaalla on alakoulussa alkanut A2-kieli, jatkuu se hänen valinnaisaineenaan 8. ja 9. luokalla, eikä hänellä täten ole muita valintoja. (Ylimääräisen valinnan voi tehdä, mutta se toteutuu vain, jos se on lukujärjestysteknisesti mahdollista.) Minulla on A2-kieli, joka jatkuu valinnaisena aineena. Lisäksi musiikkiluokan oppilas valitsee yhden lyhyen valinnaisaineen 9. luokalle. Valinta tehdään 8. luokalla. Merkitse pitkän valinnaisaineen valintasi (X). Merkitse myös kaksi varavalintaa kirjaimin A, B varavalintasarakkeeseen. Ilmaisutaito Kotitalous Kuvataide Liikunta, pojat Liikunta, tytöt Ranska (B2) Saksa (B2) Espanja (B2) Tekninen työ I Pitkät valinnaisaineet 8. ja 9. luokkia varten Tekninen työ II Tekstiilityö I Tekstiilityö II Tietotekniikka vil vko vku vlp vlt vrab2 vsab2 veab2 vtn vtn2 vts vts2 vat Valinnat (X) Varavalinnat (A,B) Käännä!

16 Pitkä valinnaisaine valitaan 8. ja 9. luokan ajaksi. Valintaa voi muuttaa tapauskohtaisesti vain erittäin painavista syistä. Valinnaisaineita koskeviin kysymyksiin vastaavat kyseisten aineiden opettajat sekä oppilaanohjaaja. Yhteystiedot löytyvät valinnaisaineoppaasta. Palauta lomake luokanohjaajalle viimeistään perjantaina ! Kuopiossa / Huoltajan allekirjoitus Oppilaan allekirjoitus

17 Minna Canthin koulu VALINNAISAINEIDEN VALINTAKORTTI Musiikkiluokka Lyhyen valinnaisaineen valinta 8. luokalla Etunimi Sukunimi Lk. Huom! Valinnaisaineet on esitelty koulun omassa valinnaisaineoppaassa, joka löytyy netistä: -> Oppilaanohjaus VALINTAOHJE: Musiikkiluokan oppilas valitsee (1) yhden lyhyen valinnaisaineen, jota opiskellaan 9. luokalla. Lyhyeksi valinnaisaineeksi ei voi valita samaa ainetta, jonka on valinnut pitkäksi valinnaisaineeksi. Merkitse varsinainen valintasi rastilla (X) ja varavalintasi kirjaimin A ja B. Lyhyt valinnaisaine 8. luokkaa varten Ilmaisutaito xil Luova kirjoittaminen xlk Kuvataide Tekninen työ Tekstiilityö xku xtn xts Valinta (X) Varavalinnat (A,B) Valinnaisaineita koskeviin kysymyksiin vastaavat kyseisten aineiden opettajat sekä oppilaanohjaaja. Yhteystiedot löytyvät valinnaisaineoppaasta. Palauta lomake oppilaanohjaajalle viimeistään perjantaina ! Kuopiossa Huoltajan allekirjoitus Oppilaan allekirjoitus

SARIOLAN KOULUN VALINNAISOPAS 7.-LUOKKALAISILLE 8. ja 9. luokkaa varten lukuvuosina 2015-2017

SARIOLAN KOULUN VALINNAISOPAS 7.-LUOKKALAISILLE 8. ja 9. luokkaa varten lukuvuosina 2015-2017 SARIOLAN KOULUN VALINNAISOPAS 7.-LUOKKALAISILLE 8. ja 9. luokkaa varten lukuvuosina 2015-2017 SISÄLLYSLUETTELO Huom! Vaihtoehtoiset taideaineet esitellään pitkien valinnaisaineiden ilmaisutaidon, kuvataiteen

Lisätiedot

VALINNAISAINEET 2015. Opas oppilaille ja vanhemmille ainevalintojen tueksi

VALINNAISAINEET 2015. Opas oppilaille ja vanhemmille ainevalintojen tueksi VALINNAISAINEET 2015 Opas oppilaille ja vanhemmille ainevalintojen tueksi SISÄLTÖ Muutoksia lukujärjestykseen 8. ja 9. luokalla 2 Munkkiniemen yhteiskoulun tuntijako 2 Mitä valinnaisaineita koulu tarjoaa?

Lisätiedot

VALINNAISET AINEET 8 5. YLÄUOKKIEN TUNTIJAKO 7. lk. 8. lk. 9lk. Äidinkieli ja kirjallisuus 3 3 4. A-kieli 2 3 3. B-kieli 2 2 2. Matematiikka 3 3 4

VALINNAISET AINEET 8 5. YLÄUOKKIEN TUNTIJAKO 7. lk. 8. lk. 9lk. Äidinkieli ja kirjallisuus 3 3 4. A-kieli 2 3 3. B-kieli 2 2 2. Matematiikka 3 3 4 YLÄUOKKIEN TUNTIJAKO 7. lk. 8. lk. 9lk. Äidinkieli ja kirjallisuus 3 3 4 A-kieli 2 3 3 B-kieli 2 2 2 Matematiikka 3 3 4 Biologia ja maantieto 2 2 3 Fysiikka ja kemia 2 3 2 Terveystieto 1 1 1 Uskonto/elämänkatsomustieto

Lisätiedot

Valinnaisaineet 2015-2017

Valinnaisaineet 2015-2017 Tupoksen yhtenäiskoulu Valinnaisaineet 2015-2017 Limingan perusopetus SISÄLTÖ LIMINGAN PERUSOPETUKSESSA TARJOTTAVAT VALINNAISET AINEET... 3 VALINNAISET AINEET... 3 VALINNAT... 3 SEITSEMÄNNELLÄ LUOKALLA

Lisätiedot

Valinnaisaineet 2011-2013

Valinnaisaineet 2011-2013 Valinnaisaineet 2011-2013 Limingan Hannu Krankan koulun tiedote VALINNAISET AINEET 8. - 9. LUOKKA lukuvuosina 2009-2011 Limingan perusopetus SISÄLTÖ LIMINGAN PERUSOPETUKSESSA TARJOTTAVAT VALINNAISET AINEET...

Lisätiedot

VALINNAISAINEIDEN VALINTAOPAS 8. luokkien oppilaille ja heidän huoltajilleen lv. 2015-2016

VALINNAISAINEIDEN VALINTAOPAS 8. luokkien oppilaille ja heidän huoltajilleen lv. 2015-2016 Hämeenlinnan Yhteiskoulu Viertokatu 1 13210 Hämeenlinna 1 VALINNAISAINEIDEN VALINTAOPAS 8. luokkien oppilaille ja heidän huoltajilleen lv. 2015-2016 7. - 9. luokkien opetussuunnitelmasta Peruskoulun opetussuunnitelma

Lisätiedot

Musiikkitietoa kartutetaan suorittamalla musiikkiopiston musiikkitiedon peruskurssi 2 vuoden aikana.

Musiikkitietoa kartutetaan suorittamalla musiikkiopiston musiikkitiedon peruskurssi 2 vuoden aikana. 7.20 VALINNAISET AINEET 7.20.1 Ennen kuudetta vuosiluokkaa tehtävät valinnat 7.20.1.1 MUSIIKKILINJA Musiikkilinjan opinnot toteutetaan yhteistyössä Kankaanpään Musiikkiopiston ja Pohjanlinnan koulun kanssa.

Lisätiedot

* Näistä kursseista järjestetään mahdollisuuksien mukaan myös osittain englanninkielinen kurssi.

* Näistä kursseista järjestetään mahdollisuuksien mukaan myös osittain englanninkielinen kurssi. VALINNAISAINE/ -KURSSILUETTELO Lyhenne Valinnaisaine/ -kurssi Sivu AT Tietotekniikka 34 N EK Ekonomia 5 N ENAS Englannin syventävä lyhytkurssi 6 S ES Espanjan kieli ja kulttuuri 7 N/S IA Italian kieli

Lisätiedot

Simon kunnan perusopetus Simon koulu. Valinnaisaineiden ja kurssien opetussuunnitelmat 2010

Simon kunnan perusopetus Simon koulu. Valinnaisaineiden ja kurssien opetussuunnitelmat 2010 Simon kunnan perusopetus Simon koulu Valinnaisaineiden ja kurssien opetussuunnitelmat 2010 Hyväksytty 28.1.2010 Sisällysluettelo I. VALINNAISAINEET VUOSILUOKILLE 8-9... 3 1.1. VALINNAINEN KIELI... 3 1.1.1.

Lisätiedot

Äidinkielen ja kirjallisuuden valinnaiskurssit 2. Vieraiden kielten valinnaiskurssit 6. Matematiikan valinnaiskurssi 12. Fysiikan valinnaiskurssi 13

Äidinkielen ja kirjallisuuden valinnaiskurssit 2. Vieraiden kielten valinnaiskurssit 6. Matematiikan valinnaiskurssi 12. Fysiikan valinnaiskurssi 13 SISÄLLYSLUETTELO Äidinkielen ja kirjallisuuden valinnaiskurssit 2 Vieraiden kielten valinnaiskurssit 6 Matematiikan valinnaiskurssi 12 Fysiikan valinnaiskurssi 13 Kemian valinnaiskurssi 14 Historian ja

Lisätiedot

Ressun peruskoulun valinnaisaineet 8. ja 9. luokalla

Ressun peruskoulun valinnaisaineet 8. ja 9. luokalla Ressun peruskoulun valinnaisaineet 8. ja 9. luokalla A taideaineet ilmaisutaito kuvataide musiikki B taitoaineet kotitalous tekninen työ tekstiilityö tieto- ja viestintätekniikka C kielet B-ranska B-saksa

Lisätiedot

9-LUOKAN VALINNAISAINEET

9-LUOKAN VALINNAISAINEET Rajamäen yläaste 9-LUOKAN VALINNAISAINEET Oppilaalle tarjotaan sekä pitkiä että lyhyitä valinnaisaineita. Pitkät valinnaisaineet jatkuvat 8- luokalla aloitetuista. Lyhyet valinnaisaineet ovat yhden kurssin

Lisätiedot

Syväkankaan koulu TERVETULOA VALINNAISAINEIDEN KIEMUROIHIN... V A L I N N A I S A I N E E T 2 0 1 5-2016

Syväkankaan koulu TERVETULOA VALINNAISAINEIDEN KIEMUROIHIN... V A L I N N A I S A I N E E T 2 0 1 5-2016 V A L I N N A I S A I N E E T 2 0 1 5-2016 23.03.2015 TERVETULOA VALINNAISAINEIDEN KIEMUROIHIN... Tästä lehtisestä löydät Syväkankaan koulun valinnaisaineet lukuvuodelle 2015-2016. 7. luokan oppilaan tulee

Lisätiedot

Valinnaisaineet 8.luokka Keskuskoulu Oppilaan nimi luokka lukuvuosi 2014-2015

Valinnaisaineet 8.luokka Keskuskoulu Oppilaan nimi luokka lukuvuosi 2014-2015 Valinnaisaineet 8.luokka Keskuskoulu Oppilaan nimi luokka lukuvuosi 2014-2015 Merkitse valinnat numeroilla 1-4 (1=mieluisin, 2=toiseksi mieluisin jne, yhteensä 8 tuntia. Merkitse varavalinnat rastilla

Lisätiedot

VALINNAISAINEOPAS MÄNTYSALON KOULU

VALINNAISAINEOPAS MÄNTYSALON KOULU VALINNAISAINEOPAS MÄNTYSALON KOULU LUKUVUOSI 2011-2012 1. VALINNAISAINEIDEN VALINTA Yläkoulun 8. ja 9. luokilla oppilaat opiskelevat Mäntysalon koulussa kaikille yhteisiä aineita 24 tuntia viikossa sekä

Lisätiedot

HUHTAHARJUN KOULU VALINNAISAINEIDEN VALINTAOPAS. 7-luokkalaisille 2015

HUHTAHARJUN KOULU VALINNAISAINEIDEN VALINTAOPAS. 7-luokkalaisille 2015 HUHTAHARJUN KOULU VALINNAISAINEIDEN VALINTAOPAS 7-luokkalaisille 2015 Havainnekuva Huhtasuon uudesta koulukeskuksesta. Lähde: YIT. Huhtaharjun koulu Voionmaankatu 18 40700 JYVÄSKYLÄ Puh. (014) 266 4650

Lisätiedot

KOUVOLAN YHTEISKOULU VALINNAISAINEOPAS

KOUVOLAN YHTEISKOULU VALINNAISAINEOPAS KOUVOLAN YHTEISKOULU VALINNAISAINEOPAS 2014 2015 SISÄLTÖ Johdanto 2 Yhteiskoulun tuntijako 3 Yhteiskoulun valinnaisaineet 4 Vaihtoehtoinen kuvataide ja musiikki 5 sivu KAKSIVUOTISET VALINNAISAINEET A2-KIELI

Lisätiedot

2015-2017 Hirvelän koulun. Valinnaisaineet

2015-2017 Hirvelän koulun. Valinnaisaineet 2015-2017 Hirvelän koulun Valinnaisaineet Sisältö Hyvät vanhemmat... 2 Valinnaisaineiden opetus... 2 Videokurssi... 3 Englanti... 3 Ruotsi... 4 B2-kieli Saksa... 5 B2-kieli Ranska... 5 B2-kieli Venäjä...

Lisätiedot

VALINNAISAINEET LUKUVUODELLE 2014-2015 8. JA 9. LUOKAT

VALINNAISAINEET LUKUVUODELLE 2014-2015 8. JA 9. LUOKAT KANKARISVEDEN KOULU VALINNAISAINEET LUKUVUODELLE 2014-2015 8. JA 9. LUOKAT Valinnaisuus Kankarisveden koulussa... 3 Valintojen tekeminen -Wilma... 3 Vieraat kielet... 4 RAB8, RAB9, B2-ranska... 4 SA8,

Lisätiedot

Sompion koulun opetussuunnitelma 2004 -

Sompion koulun opetussuunnitelma 2004 - Sompion koulun opetussuunnitelma 2004 - Päivitetty 26032008 ARVOT KOULUN ARJESSA 2 Ohjaamme oppilaita rehellisyyteen ahkeruuteen, itsenäisyyteen, mutta myös yhteistyökykyisyyteen, kriittiseen ajatteluun

Lisätiedot

SÄKYLÄN YHTEISKOULUSSA TARJOTTAVAT Liite 1 VALINNAISET AINEET:

SÄKYLÄN YHTEISKOULUSSA TARJOTTAVAT Liite 1 VALINNAISET AINEET: SÄKYLÄN YHTEISKOULUSSA TARJOTTAVAT Liite 1 VALINNAISET AINEET: Ryhmä A (2 vuosiviikkotuntia) Ekonomia Kotitalous Kuvataide Liikunta (pojat ja tytöt) Musiikki B2-kieli (ranska, saksa, venäjä) Tekninen työ

Lisätiedot

Rehtori Anna-Maria Palo puh. 044 710 1201. Apulaisrehtori Liisa Lehtinen puh. 044 710 1204. Opinto-ohjaaja Anne Parkkari puh.

Rehtori Anna-Maria Palo puh. 044 710 1201. Apulaisrehtori Liisa Lehtinen puh. 044 710 1204. Opinto-ohjaaja Anne Parkkari puh. HAKUOPAS 2015 1 KAJAANIN LUKIO Vuorikatu 2, 87100 Kajaani kajaaninlukio@kailu.fi www.kajaaninlukio.fi sähköposti: etunimi.sukunimi@kailu.fi Rehtori Anna-Maria Palo puh. 044 710 1201 Apulaisrehtori Liisa

Lisätiedot

KOULUN YHTEYSTIEDOT. Matin ja Liisan koulu Koulukuja 14 73100 Lapinlahti. Puhelimet:

KOULUN YHTEYSTIEDOT. Matin ja Liisan koulu Koulukuja 14 73100 Lapinlahti. Puhelimet: KOULUN YHTEYSTIEDOT Osoite: Matin ja Liisan koulu Koulukuja 14 73100 Lapinlahti Puhelimet: 040 4883 172 koulusihteeri Ilona Partanen (email: ilona.partanen@lapinlahti.fi) 040 4883 251 rehtori Juhani Sammallahti

Lisätiedot

HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA. Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO

HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA. Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOULUN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 1 1.1. Helsingin ranskalais-suomalainen

Lisätiedot

VALINNAISAINEOPAS 2015

VALINNAISAINEOPAS 2015 VALINNAISAINEOPAS 2015 Oppilaille ja huoltajille Raunistulan koulun oppilaat voivat valita valinnaisaineensa kaikkiaan noin 40:n eri kurssin joukosta. Valittavien kurssien määrä: 7. lk 1 kurssi (mu, ku,

Lisätiedot

HIRVELÄN KOULU OPETUSSUUNNITELMA 2014

HIRVELÄN KOULU OPETUSSUUNNITELMA 2014 HIRVELÄN KOULU OPETUSSUUNNITELMA 2014 Hirvelän koulu - se ainoa oikea Sisällysluettelo c1. Yleistä... 4 2. Arvopohja ja toiminta-ajatus... 4 3. Yleiset kasvatuksen ja opetuksen tavoitteet... 5 4. Kieliohjelma...

Lisätiedot

Apollon Yhteiskoulun lukion kurssiesite 2014-2015

Apollon Yhteiskoulun lukion kurssiesite 2014-2015 Apollon Yhteiskoulun lukion kurssiesite 2014-2015 www.apollonyhteiskoulu.fi APOLLON YHTEISKOULUN KURSSIESITE 2014-2015 1. KOULUN YLEISIÄ OPISKELUJÄRJESTELYJÄ... 2 1.1. Opiskelujärjestelyt... 2 1.2. Opintojen

Lisätiedot

SISÄLLYS LUKION OSOITETIETOJA:

SISÄLLYS LUKION OSOITETIETOJA: SISÄLLYS OPISKELIJALLE... 1 VALINTAKORTIN TÄYTTÖ... 1 OPPIAINEET JA KURSSISISÄLLÖT... 2 1 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS... 2 2 RUOTSI (B1)... 3 3 ENGLANTI (A1)... 5 4 SAKSA B3 (lukiossa alkava oppimäärä)...

Lisätiedot

PARKANON LUKIO - LÄHELLÄ SINUA 2 MUSIIKKITEATTERIPAINOTTEINEN LINJA 2 OPISKELU PARKANON LUKIOSSA 3 LUKIO-OPISKELU 4 OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI 6

PARKANON LUKIO - LÄHELLÄ SINUA 2 MUSIIKKITEATTERIPAINOTTEINEN LINJA 2 OPISKELU PARKANON LUKIOSSA 3 LUKIO-OPISKELU 4 OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI 6 SISÄLTÖ PARKANON LUKIO - LÄHELLÄ SINUA 2 MUSIIKKITEATTERIPAINOTTEINEN LINJA 2 OPISKELU PARKANON LUKIOSSA 3 LUKIO-OPISKELU 4 OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI 6 OPPIAINEEN OPPIMÄÄRÄN ARVIOINTI 7 PARKANON

Lisätiedot

EMÄKOSKEN KOULU. lv. 2015 2016

EMÄKOSKEN KOULU. lv. 2015 2016 EMÄKOSKEN KOULU lv. 2015 2016 Valinnaisaineet 8. luokka Valinnaisuus lukuvuonna 2015-2016 Kuvataiteen, musiikin, käsityön ja kotitalouden yhteisinä oppiaineina opiskelu loppuu 7. luokan jälkeen. Näiden

Lisätiedot