MINNA CANTHIN KOULUN VALINNAISAINEOPAS 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MINNA CANTHIN KOULUN VALINNAISAINEOPAS 2014"

Transkriptio

1 MINNA CANTHIN KOULUN VALINNAISAINEOPAS 2014

2 SISÄLTÖ 1 VALINNAN EDESSÄ PITKÄT VALINNAISAINEET... 2 ILMAISUTAITO... 2 KOTITALOUS... 2 KUVATAIDE... 3 LIIKUNTA (pojat ja tytöt)... 4 MUSIIKKI... 4 RANSKA (B2-kieli)... 4 SAKSA (B2-kieli)... 5 ESPANJA (B2-kieli)... 5 TEKNINEN TYÖ I... 5 TEKNINEN TYÖ II... 6 TEKSTIILITYÖ I... 6 TEKSTIILITYÖ II... 6 TIETOTEKNIIKKA LYHYET VALINNAISAINEET... 8 ILMAISUTAITO... 8 LUOVA KIRJOITTAMINEN... 8 KUVATAIDE... 8 MUSIIKKI... 8 TEKNINEN TYÖ... 8 TEKSTIILITYÖ VALINTAOHJE PÄHKINÄNKUORESSA... 9 LIITTEET: VALINNAISAINEITA OPETTAVIEN OPETTAJIEN YHTEYSTIEDOT VALINTAKORTTI VALINTAKORTTI (MUSIIKKILUOKKA, PITKÄ VALINTA) VALINTAKORTTI (MUSIIKKILUOKKA, LYHYT VALINTA)

3 1 1 VALINNAN EDESSÄ Luet Minna Canthin koulun omaa valinnaisaineopasta. Oppaassa esitellään koulun valinnaisainetarjonta. Valinnaisaineiden tehtävä on syventää ja laajentaa yhteisten aineiden, erityisesti taito- ja taideaineiden, tietoja ja taitoja. Niiden kautta on mahdollista opiskella laajemmin itseä kiinnostavia aihealueita. Valinnaisaineet kannattaakin valita ensisijaisesti oman kiinnostuksen perusteella. Mikään valinnaisaine ei ole ehdoton edellytys peruskoulun jälkeiseen koulutukseen haettaessa. Valinnaisaineiden arvosanat vaikuttavat kuitenkin mahdollisuuksiin päästä ammatillisiin jatko-opintoihin, sillä ne otetaan huomioon laskettaessa kaikkien aineiden keskiarvoa. Musiikin, kuvataiteen, kotitalouden ja käsityön kaikille yhteinen opiskelu päättyy 7. luokan jälkeen. Näistä aineista annettu arvosana on mukana päättötodistuksessa ja haettaessa ammatillisiin opintoihin osa valintapisteiden perusteista. Valinnaisaineita opiskellaan 8. ja 9. luokilla siten, että molempina vuosina on jokaisessa jaksossa kaksi tuntia viikossa kolmea, niin sanottua pitkää valinnaisainetta. Lisäksi 8. luokalla opiskellaan yhtä valinnaisainetta yksi tunti viikossa; kyse on niin sanotusta lyhyestä valinnaisaineesta. A2-kielen alakoulussa aloittaneet voivat valita A2-kielen lisäksi vain kaksi pitkää valinnaisainetta. Musiikkiluokkalaiset valitsevat vain yhden pitkän valinnaisaineen ja opiskelevat lyhyen valinnaisaineen 9. luokalla. Jos musiikkiluokkalaisella on alakoulussa alkanut A2-kieli, jatkuu se hänen pitkänä valinnaisaineenaan, eikä hän siten valitse muita pitkiä valinnaisaineita. Halutessaan hän kuitenkin voi merkitä valinnaisainekorttiin ylimääräisen pitkän valinnaisaineen, mutta tämä valinta toteutuu vain, mikäli se on lukujärjestysteknisesti mahdollista. Valinnaisaineiden valinta on sitova, ja pitkiä valinnaisaineita on mahdollista vaihtaa jälkikäteen vain erittäin perustellusta syystä, rehtorille toimitettavan anomuksen kautta. Pitkät valinnaisaineet arvioidaan numeroin; lyhyistä valinnaisaineista todistukseen laitetaan hyväksytty-merkintä. Valinnaisen (pitkän) A2/B2-kielen arvosanaksi voidaan päättötodistukseen kirjata numeron sijaan hyväksytty-merkintä, mikäli huoltaja tätä kirjallisesti pyytää. Pitkien valinnaisaineiden arvosanat lasketaan kaikkien aineiden keskiarvoon jatkoopiskelupaikkaa haettaessa. Lisätietoa valinnaisainekursseista saa aineenopettajilta. Valintojen tekemisessä sekä valintakorttien täyttämisessä auttaa oppilaanohjaaja. Yhteystiedot löytyvät tämän oppaan lopusta.

4 2 2 PITKÄT VALINNAISAINEET Pitkiä valinnaisaineita opiskellaan 8. ja 9. luokilla kaksi tuntia viikossa, jokaisessa jaksossa. Oppilas valitsee kolme pitkää valinnaisainetta. A2-kielen alakoulussa aloittaneet voivat valita A2-kielen lisäksi vain kaksi pitkää valinnaisainetta. Musiikkiluokalla opiskeleva valitsee vain yhden pitkän valinnaisaineen. Pitkät valinnaisaineet arvioidaan numeroin. ILMAISUTAITO Kurssien tavoitteina on kehittää omaa ilmaisua kokonaisvaltaisesti, tutustua teatterin ilmaisukeinoihin sekä antaa valmiuksia Minna Canthin lukion ilmaisutaitolinjalle pyrkiville. Ensimmäisellä ja toisella kurssilla (8. luokalla) tehdään tutustumisharjoituksia, joiden avulla rohkaistaan oppilasta ilmaisemaan itseään ja tunteitaan monipuolisesti sekä erityyppisiä ilmaisuharjoituksia: keskittymis- ja läsnäoloharjoituksia, kontakti-, tunne- ja mielikuvatyöskentelyä, improvisaatiota ja roolinrakentamista ja puhe-, ääni- ja liikeilmaisun perusteita. Lisäksi tutustutaan teatterityöhön (esim. puvustus, lavastus, ohjaus) mahdollisuuksien mukaan. Kolmannen ja neljännen kurssin (9. luokan) aikana syvennetään ensimmäisen ja toisen kurssin sisältöjä sekä käsitellään elämyksiä ja kokemuksia draaman keinoin. Lisäksi harjoitellaan oman työskentelyn suunnittelemista, seuraamista ja arviointia. Erilaisia teatteriesityksiä katsotaan ja arvioidaan mahdollisuuksien mukaan. Keväällä esitettävän lopputyön valmistaminen on mahdollista. Arvioinnin kohteena ovat sekä työprosessit että tuotokset. Arvioinnissa painottuvat asennoituminen työskentelyyn, aktiivisuus ja tehtävien suoritustaso. KOTITALOUS Valinnaisen kotitalouden tunneilla syvennetään ja vahvistetaan 7. luokalla opittuja taitoja. Tunneilla opitaan jokapäiväisessä elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja. Työn tekemisen taidot sekä käden taidot ovat tunneilla keskeisimmässä asemassa. Tekemällä oppii. Oppilasta ohjataan vastuuseen omasta hyvinvoinnistaan sekä siihen liittyvistä valinnoista. Hän oppii myös ottamaan vastuuta omasta sekä ryhmän työskentelystä. Oppilasta kannustetaan omatoimiseen ja itsenäiseen sekä kriittiseen että luovaan työskentelyyn. Oman käden jälki, työn tulos on heti nähtävissä ja nautittavissa.

5 3 Uusina aihealueina perehdytään mm. omiin juuriin eli suomalaiseen ruokakulttuuriin sekä tutkitaan matkailijan näkökulmasta kansainvälistä ruokakulttuuria. Erityisruokavaliot, ajankohtaiset ravitsemusasiat tulevat tutuiksi sekä perhejuhlat esim. rippijuhlien muodossa. Oppilaiden omien aterioiden suunnittelu lisääntyy samoin kuin terveellisten, taloudellisten sekä ekologisten valintojen pohdinta. KESKEISET SISÄLLÖT: Ravitsemus ja ruokakulttuuri - ruoanvalmistus ja leivonta - ruoan käsittely ja säilöntä - ruoan laatu ja turvallisuus - suomalainen ruokaperinne - kansainvälinen ruokakulttuuri - aterioiden suunnittelu Kuluttaja ja muuttuva yhteiskunta - kulutuksen ympäristövaikutukset - tuotteiden ja palvelujen hankinta ja käyttö Koti ja ympäristö - ekologiset valinnat ja kestävä kehitys - työturvallisuus ja ergonomia - vastuu ympäristön hyvinvoinnista Yhdessä eläminen - hyvät tavat - yhteistyö - yhteisöllisyys ja sosiaalinen vastuu - tasa-arvo ja ajankäyttö perheessä - juhlat ja niihin liittyvät perinteet ARVIOINTI: Arviointi toteutetaan numeroarviointina, joka perustuu tietojen ja taitojen jatkuvaan havainnointiin, oppilaan itsearviointiin, käytännön tehtävien/kokeiden arviointiin, kirjallisten tehtäviin/kokeiden arviointiin. Tunneilla opettaja antaa jatkuvaa välitöntä palautetta. KUVATAIDE 8. luokan valinnainen kuvataide jakautuu seuraaviin sisältöalueisiin: kuvailmaisu ja kuvallinen ajattelu, taiteen tuntemus ja kulttuurinen osaaminen. Aihealueet käsitellään syventäen piirtämisen, grafiikan, maalaamisen ja kolmiulotteisen työskentelyn työpajoissa. Taiteen tuntemus sisältyy läpäisevästi työpajoihin. 9. luokan valinnainen kuvataide käsittelee soveltavan taiteen sisältöjä: ympäristöestetiikkaa, arkkitehtuuria ja muotoilua sekä mediaa ja kuvaviestintää. Lisäksi kurssi sisältää syventäen taiteen historiaa ja nykytaiteeseen tutustumista. 9. luokalla oppilaat toteuttavat itsenäisesti

6 4 opettajan ohjauksessa päättötyön, jossa on mahdollisuus syventää kuvataiteen aikaisempia oppisisältöjä. Opetuksessa painottuu tietojen ja taitojen syventäminen oppilaan oman työskentelyn ja omakohtaisten elämysten kautta. Työskentelyssä korostetaan pitkäjännitteisyyttä ja taiteellisen työskentelyn prosessinomaisuutta. Tehtävissä ja teemoissa pyritään oppiaineen sisäiseen integraatioon. Arvioinnissa painottuvat asenne, tuotokset, työskentelytaidot ja kyky soveltaa opittua. LIIKUNTA (pojat ja tytöt) Valinnaisliikunnassa perehdytään monipuolisesti eri liikuntamuotoihin. Liikuntaohjelma sisältää peruslajit sekä uusiin lajeihin tutustumisen paikkakunnan tarjonnan ja mahdollisuuksien mukaan. Liikuntamuodot valitaan ja suunnitellaan yhdessä oppilaiden kanssa. Valinnaisliikunnan ryhmät ovat käyneet tutustumassa esimerkiksi ilma-aseammuntaan, keilailuun, seinäkiipeilyyn, kuntonyrkkeilyyn ja lasketteluun/lautailuun. Arvioinnissa sovelletaan perusopetuksen hyvän osaamisen kriteerejä. Arvostelussa painotetaan aktiivisuutta tuntityöskentelyssä, vastuun ottamista ja yhteistyökykyä. Lisäksi arvioinnissa huomioidaan lajitaidot. MUSIIKKI Musiikin kursseilla tärkeintä on monipuolinen yhteismusisointi, musisoinnin ilo ja elämänikäisen musiikkisuhteen tukeminen. Ryhmän toiveet otetaan huomioon kursseja suunniteltaessa. Kurssien aikana luodaan elävää koulukulttuuria valmistamalla ohjelmaa koulun tilaisuuksiin ja teemapäiviin. Mahdollisuuksien mukaan tehdään yhteistyötä koulun sisällä toisten oppiaineiden kanssa sekä paikallisten päiväkotien, koulujen, palvelutalojen, taidelaitosten tai muiden sidosryhmien kanssa. RANSKA (B2-kieli) Valinnaisen B2-ranskan opetuksen tavoitteena on tutustuttaa oppilas ranskan kieleen ja ranskankielisten maiden kulttuuriin. Opetus painottuu puheviestintään kaikkein tavanomaisimmissa arkipäivän tilanteissa ja toimii johdantona pitempikestoisille ranskan kielen opinnoille toisen asteen koulutuksessa. Ranskan kieltä opiskellaan erityisesti seuraavien teemojen kautta: perhe, koti, ostokset, ravintolakulttuuri, puhelut, kirjeet, matkustaminen sekä maan kulttuuri ja tavat. Katso halutessasi tarkat sisällöt koulun opetussuunnitelmasta (nettisivuilla). Ranskan kieltä suositellaan valinnaisaineeksi oppilaalle, joka on kiinnostunut kielten opiskelusta ja jolla muiden kielten opiskelu on sujunut hyvin.

7 5 SAKSA (B2-kieli) Valinnaisen B2-saksan opetuksen tarkoituksena on tutustuttaa oppilas saksan kieleen ja saksankielisten maiden kulttuureihin. Opetus painottuu arkipäivän elämän kielenkäyttötilanteisiin ja ohjaa oppilasta käyttämään kielelle ominaisia tavanomaisimpia viestintätapoja. Saksan kielen opiskelu antaa pohjan pidempikestoiselle saksan opiskelulle toisen asteen koulutuksessa. Valinnaisen saksan oppikirja kannustaa kielen opiskeluun erinomaisesti: kappaleet ovat lyhyitä ja mielenkiintoisia. Saksan kielen saloihin tutustutaan suomalaisen Mikon mukana; Mikko on vaihto-oppilaana Saksassa ja lähettää joka kappaleen alussa kouluunsa Hämeenlinnaan kortin, jossa kertoo saksalaisten tavoista sekä elämästä vaihto-oppilasperheessään. Tunneilla tehdään monipuolisia harjoituksia, joiden kautta opetellaan käyttämään saksan kieltä sekä suullisesti että kirjallisesti. Katso halutessasi tarkat sisällöt koulun opetussuunnitelmasta (nettisivuilla). Saksan kieltä suositellaan valinnaisaineeksi oppilaalle, joka on kiinnostunut kielten opiskelusta ja jolla muiden kielten opiskelu on sujunut hyvin. ESPANJA (B2-KIELI) Valinnaisen B2-espanjan opetuksen tarkoituksena on tutustuttaa oppilas espanjan kieleen ja espanjankielisten maiden kulttuuriin. Opetus painottuu arkipäivän kielenkäyttötilanteisiin ja antaa pohjaa pidempikestoiselle espanjan opiskelulle toisen asteen opinnoissa. Espanjaa opiskellaan teemoittain - minä itse, perhe, ystävät, harrastukset, asuminen jne. Espanjan opiskelu antaa myös pohjaa muille romaanisille kielille (ranska, italia, portugali). Katso halutessasi tarkat sisällöt koulun opetussuunnitelmasta. Espanjan kieltä suositellaan valinnaisaineeksi oppilaalle, joka on kiinnostunut kielten opiskelusta ja jolla muiden kielten opiskelu on sujunut hyvin. TEKNINEN TYÖ I Kurssien sisällöt ovat: 1. kurssi: Metallityö hitsausta, taontaa ja taivutuksia 2. kurssi: Puutyö puuntyöstöä, sorvausta jne. valmistetaan kodin käyttö- ja koriste-esineitä 3. kurssi: Metallityö koneistuksia, hitsauksia valmistetaan käyttöesineitä 4. kurssi: Puutyö koristeveistoa ja lovileikkausta valmistetaan kodin koriste-esineitä, kellotauluja jne.

8 6 Arviointi tapahtuu samoin perustein kuin teknisen työn pakollisten kurssien arviointi. TEKNINEN TYÖ II Kurssien sisällöt ovat: 1. kurssi: Taonta: taontaa, pakotusta ja hitsausta valmistetaan naulakoita, kynttilänjalkoja, lampetteja jne. taotaan takkavälinesarjoja, lyhtytelineitä, heloituksia, lippaiden koristerautoja jne. 2. kurssi: Elektroniikka elektroniikkasarjojen rakentamista 3. kurssi: Taonta taotaan takkavälinesarjoja, lyhtytelineitä, heloituksia, lippaiden koristerautoja jne. 4. kurssi: Elektroniikka mittausharjoituksia ja elektroniikkasarjojen kokoamista ja taitojen syventämistä Arviointi tapahtuu samoin perustein kuin teknisen työn pakollisten kurssien arviointi. TEKSTIILITYÖ I Tekstiilityö I on vaatteiden valmistukseen painottunut kurssi. 8. luokalla suunnitellaan ja valmistetaan itselle yksilöllisiä vaatteita ja asusteita käyttäen monipuolisesti eri tekstiilitekniikoita, kuten ompelua, neulontaa ja kirjontaa. 9. luokalla syvennetään jo opittuja tietoja ja taitoja vaatteiden suunnittelusta ja valmistuksesta sekä eri tekniikoista. Töissä käytettävät tekniikat määräytyvät oppilaan oman kiinnostuksen mukaan täydennettyinä erikoistekniikoilla. Arvioinnissa painotetaan oppilaan itsenäistä vastuun ottamista oppimisestaan, työskentelystään ja työympäristöstään sekä työturvallisuusohjeiden noudattamista. Samoin painotetaan kykyä yhteistyöhön ja myönteistä asennetta työntekoon ja opiskeluun. Suunnittelun arvioinnissa painotetaan kykyä suunnitella ja toteuttaa yksilöllisiä töitä. Oppilaan edistymistä arvioidaan projektin aikana ja päätteeksi kirjallisesti. Oppilas tekee jokaisesta projektista kirjallisen itsearvioinnin, jossa arvioi omaa oppimistaan, suunnitteluaan, työskentelyään ja tuotostaan. TEKSTIILITYÖ II Tekstiilityö II on tekstiilien valmistukseen painottunut kurssi. 8. luokalla suunnitellaan ja valmistetaan sisustus-, koriste- ja käyttötekstiilejä oppilaan tarpeisiin. Kokeillaan laaja-alaisesti eri tekniikoita: huovutus, tilkkutyöt, kankaan valkaisu-, värjäys-, painanta- ja maalaustekniikat, helmityöt ym. tekstiilitekniikat. Tutustutaan monipuolisesti eri tekstiilimateriaaleihin. 9. luokalla syvennetään 8. luokalla opittuja tietoja ja taitoja. Suunnitellaan ja valmistetaan

9 7 vaatetus- ym. tuotteita oppilaan valinnan mukaan. Arvioinnissa painotetaan oppilaan itsenäistä vastuun ottamista oppimisestaan, työskentelystään ja työympäristöstään sekä työturvallisuusohjeiden noudattamista. Samoin painotetaan kykyä yhteistyöhön ja myönteistä asennetta työntekoon ja opiskeluun. Suunnittelun arvioinnissa painotetaan kykyä suunnitella ja toteuttaa yksilöllisiä töitä. Oppilaan edistymistä arvioidaan projektin aikana ja päätteeksi kirjallisesti. Oppilas tekee jokaisesta projektista kirjallisen itsearvioinnin, jossa arvioi omaa oppimistaan, suunnitteluaan, työskentelyään ja tuotostaan. TIETOTEKNIIKKA Kurssien sisällöt ovat: jonkin grafiikkaohjelman käyttöä ja kuvankäsittelyä kotisivujen tekoa multimedian tekoa syvennetään tekstinkäsittelyn taitoja opiskellaan taulukkolaskentaohjelman käyttöä ja tutustutaan tietokantojen käyttöön HTML-kielen perusteiden opiskelua web-ohjelmoinnin alkeita ohjelmoinnin alkeita osallistutaan mahdollisesti koulun verkkolehti Huvituksen toimittamiseen Arviointi perustuu jatkuvaan näyttöön, mahdollisiin koetuloksiin sekä erilaisiin tehtäviin ja harjoitustöihin.

10 8 3 LYHYET VALINNAISAINEET Lyhyitä valinnaisaineita opiskellaan 8. luokalla; musiikkiluokkalaiset 9. luokalla. Lyhyeksi valinnaisaineeksi ei voi valita samaa ainetta, jonka on valinnut pitkäksi valinnaisaineeksi. Kaikkiin lyhyisiin valinnaisaineisiin kuuluu 0,4 vuosiviikkotunnin laajuinen (kaksi tuntia yhdessä jaksossa) ympäristö- ja kulttuurikasvatuksen osio (lukujärjestyksessä merkitty YKK ). Sen aihepiireissä huomioidaan kestävän kehityksen eri piirteet: sosiaalinen, kulttuurinen, taloudellinen ja ekologinen kestävä kehitys. Ympäristökasvatuksessa harjoitellaan myös yhteiskunnallista vaikuttamista, ja nuoria kannustetaan mukaan oman elinympäristönsä kehittämiseen. Hyvä ympäristö on täynnä merkityksiä, viestejä ja kertomuksia ihmisen elämästä eri aikoina. Ympäristö- ja kulttuurikasvatuksessa etsitään ja opetellaan lukemaan näitä viestejä. Lyhyet valinnaisaineet arvioidaan sanallisesti eli todistukseen tulee hyväksytty-merkintä. ILMAISUTAITO Tunneilla tehdään yksilö- ja ryhmätyöskentelynä erityyppisiä ilmaisutaitoharjoituksia: improvisaatioita ja roolinrakentamista. LUOVA KIRJOITTAMINEN Kurssilla tuotetaan erilaisia kaunokirjallisia tekstejä luovin keinoin. Kirjoittamisessa ei ole tärkeintä lopputulos, vaan luova itseilmaisun prosessi. Oppilaat kirjoittavat pääsääntöisesti yksin, mutta myös yhdessä kirjoittamista harjoitellaan. KUVATAIDE Kurssilla korostetaan kuvallisen ilmaisun kokeilevuutta, leikinomaisuutta ja luovuutta. Yhdistellään uudella tavalla aiheita, työtapoja, tekniikoita ja materiaaleja, haetaan uusia ilmaisumuotoja ja tapoja lähestyä taidetta. MUSIIKKI Kurssi on ensisijaisesti iloista yhteismusisointia, mutta vaihtoehtoisesti voidaan valmistaa pienimuotoinen produktio. Kurssin sisältö muotoutuu jokaisen ryhmän ja ajankohdan mukaan yhdessä suunnitellen. TEKNINEN TYÖ Oppilas suunnittelee itselleen mieluisan ja tarpeellisen tuotteen ja toteuttaa sen valitsemallaan teknisen työn tekniikalla. Kurssin sisältö voi myös koostua erilaisista vapaavalintaisista kokeiluista valmiisiin tuotteisiin. TEKSTIILITYÖ Oppilas suunnittelee itselleen mieluisan ja tarpeellisen tuotteen ja toteuttaa sen valitsemallaan tekstiilitekniikalla. Kurssin sisältö voi myös koostua erilaisista vapaavalintaisista kokeiluista valmiisiin tuotteisiin.

11 9 4 VALINTAOHJE PÄHKINÄNKUORESSA Oppilas valitsee 8. ja 9. luokalla opiskeltavaksi kolme (3) pitkää valinnaisainetta TAI jos oppilaalla on alakoulussa alkanut A2-kieli, vain kaksi (2) pitkää valinnaisainetta. Lisäksi oppilas valitsee yhden (1) lyhytvalinnan 8. luokalle. Lyhyeksi valinnaisaineeksi ei voi valita samaa ainetta, jonka on valinnut pitkäksi valinnaisaineeksi. Musiikkiluokan oppilas valitsee 8. ja 9. luokalla opiskeltavaksi yhden pitkän (1) valinnaisaineen. Jos musiikkiluokan oppilaalla on alakoulussa alkanut A2-kieli, se jatkuu hänen valinnaisaineenaan 8. ja 9. luokalla, eikä hänellä tällöin ole muita valintoja. (Musiikkiluokan oppilas voi valita ylimääräisen aineen. Valinta toteutuu, jos se on lukujärjestysteknisesti mahdollista.) Lisäksi musiikkiluokan oppilas valitsee yhden (1) lyhytvalinnan 9. luokalle. Valinta tehdään 8. luokalla. Lyhyeksi valinnaisaineeksi ei voi valita samaa ainetta, jonka on valinnut pitkäksi valinnaisaineeksi. VALITSE VIISAASTI! Ennen valintaa pohdi ainakin seuraavia asioita: Mistä aineista tai asioista olet kiinnostunut? Mitä haluaisit oppia lisää? Haluatko valita aineen, joka tukee harrastustasi vai haluatko ehkä aloittaa valinnaisaineen opiskelun myötä uuden harrastuksen? Mieti myös näitä: Ethän tee valintaasi sen perusteella, mitä kaverisi valitsevat? Jokaisen tulee valita itseään kiinnostavat valinnaisaineet! Valinnaisaineiden opiskelu on hauskaa, luovaa ja antoisaa. Muistathan kuitenkin, että myös valinnaisaineiden tunneilla on tehtävä töitä! Olet väärässä, mikäli luulet valitsevasi jonkin tietyn valinnaisaineen voidaksesi laiskotella sen tunneilla. Uuden kielen aloittaminen valinnaisaineena vaatii työtä ja innostusta. Olethan varautunut siihen? Uusi kieli kannattaa aloittaa vain, jos entisten opiskelu sujuu mallikkaasti. Oletko jutellut valinnastasi kotona? Kotiväellä saattaa olla hyviä näkökulmia ja vinkkejä valintasi tueksi. Ethän tee valintaa hetken mielijohteesta? Tutustu eri vaihtoehtoihin huolellisesti ennen kuin täytät valintakortin.

12 VALINNAISAINEITA OPETTAVIEN OPETTAJIEN YHTEYSTIEDOT ILMAISUTAITO Marianne Liimatainen, Kerttu Pirinen KOTITALOUS Sari Hartikainen, Miia Palmu-Niemelä KUVATAIDE Pirjo Pellikka, Anne Rissanen LIIKUNTA, POJAT Juha Hänninen LIIKUNTA, TYTÖT Katja Hänninen, Pirkko Linnus MUSIIKKI Marianne Liimatainen, Matti Sariola RANSKA Anna-Mari Hendolin SAKSA Taru Teerijoki TEKNINEN TYÖ Rauno Makkonen TEKSTIILITYÖ Mirja Petäjä TIETOTEKNIIKKA Sari Halonen LUOVA KIRJOITTAMINEN Virva Eskelinen Sähköpostiosoitteet muotoa Opettajienhuoneen puh Lisätietoja antavat myös: Oppilaanohjaaja Pirjo Mikkilä puh Oppilaanohjaaja Sanna Multala puh Rehtori Risto Ikäheimo puh

13 Minna Canthin koulu VALINNAISAINEIDEN VALINTAKORTTI Etunimi Sukunimi Lk. Huom! Valinnaisaineet on esitelty koulun omassa valinnaisaineoppaassa, joka löytyy netistä: -> Oppilaanohjaus VALINTAOHJE: Oppilas valitsee 8. ja 9. luokalla opiskeltavaksi kolme (3) pitkää valinnaisainetta TAI jos oppilaalla on alakoulussa alkanut A2-kieli, vain kaksi (2) pitkää valinnaisainetta. Minulla on A2-kieli, joka jatkuu valinnaisaineena. Merkitse ensin pitkät valinnat järjestysnumeroin: 1, 2, 3. Sen jälkeen merkitse myös kaksi varavalintaa kirjaimin A ja B varavalintasarakkeeseen. Ilmaisutaito Kotitalous Kuvataide Liikunta, pojat Liikunta, tytöt Musiikki Ranska (B2) Saksa (B2) Espanja (B2) Tekninen työ I Pitkät valinnaisaineet 8. ja 9. luokkia varten Tekninen työ II Tekstiilityö I Tekstiilityö II Tietotekniikka vil vko vku vlp vlt vmu vrab2 vsab2 veab2 vtn vtn2 vts vts vat Valinnat 1, 2, 3 Varavalinnat (A,B) Pitkät valinnaisaineet valitaan 8. ja 9. luokan ajaksi. Valintoja voidaan muuttaa tapauskohtaisesti vain erittäin painavista syistä.

14 Käännä! Oppilas valitsee lisäksi yhden (1) lyhyen valinnaisaineen. Lyhyeksi valinnaisaineeksi ei voi valita samaa ainetta, jonka on valinnut pitkäksi valinnaisaineeksi. Merkitse varsinainen valintasi (X) ja varavalinnat kirjaimin A ja B. Lyhyt valinnaisaine 8. luokkaa varten Ilmaisutaito xil Luova kirjoittaminen xlk Kuvataide xku Musiikki xmu Tekninen työ xtn Tekstiilityö xts Valinta (X) Varavalinnat (A,B) Valinnaisaineita koskeviin kysymyksiin vastaavat kyseisten aineiden opettajat sekä oppilaanohjaaja. Yhteystiedot löytyvät valinnaisaineoppaasta. Palauta lomake luokanohjaajalle viimeistään perjantaina ! Kuopiossa Huoltajan allekirjoitus Oppilaan allekirjoitus

15 Minna Canthin koulu VALINNAISAINEIDEN VALINTAKORTTI Musiikkiluokka Etunimi Sukunimi Lk. Huom! Valinnaisaineet on esitelty koulun omassa valinnaisaineoppaassa, joka löytyy netistä: -> Oppilaanohjaus VALINTAOHJE: Musiikkiluokan oppilas valitsee yhden (1) pitkän valinnaisaineen. Jos musiikkiluokan oppilaalla on alakoulussa alkanut A2-kieli, jatkuu se hänen valinnaisaineenaan 8. ja 9. luokalla, eikä hänellä täten ole muita valintoja. (Ylimääräisen valinnan voi tehdä, mutta se toteutuu vain, jos se on lukujärjestysteknisesti mahdollista.) Minulla on A2-kieli, joka jatkuu valinnaisena aineena. Lisäksi musiikkiluokan oppilas valitsee yhden lyhyen valinnaisaineen 9. luokalle. Valinta tehdään 8. luokalla. Merkitse pitkän valinnaisaineen valintasi (X). Merkitse myös kaksi varavalintaa kirjaimin A, B varavalintasarakkeeseen. Ilmaisutaito Kotitalous Kuvataide Liikunta, pojat Liikunta, tytöt Ranska (B2) Saksa (B2) Espanja (B2) Tekninen työ I Pitkät valinnaisaineet 8. ja 9. luokkia varten Tekninen työ II Tekstiilityö I Tekstiilityö II Tietotekniikka vil vko vku vlp vlt vrab2 vsab2 veab2 vtn vtn2 vts vts2 vat Valinnat (X) Varavalinnat (A,B) Käännä!

16 Pitkä valinnaisaine valitaan 8. ja 9. luokan ajaksi. Valintaa voi muuttaa tapauskohtaisesti vain erittäin painavista syistä. Valinnaisaineita koskeviin kysymyksiin vastaavat kyseisten aineiden opettajat sekä oppilaanohjaaja. Yhteystiedot löytyvät valinnaisaineoppaasta. Palauta lomake luokanohjaajalle viimeistään perjantaina ! Kuopiossa / Huoltajan allekirjoitus Oppilaan allekirjoitus

17 Minna Canthin koulu VALINNAISAINEIDEN VALINTAKORTTI Musiikkiluokka Lyhyen valinnaisaineen valinta 8. luokalla Etunimi Sukunimi Lk. Huom! Valinnaisaineet on esitelty koulun omassa valinnaisaineoppaassa, joka löytyy netistä: -> Oppilaanohjaus VALINTAOHJE: Musiikkiluokan oppilas valitsee (1) yhden lyhyen valinnaisaineen, jota opiskellaan 9. luokalla. Lyhyeksi valinnaisaineeksi ei voi valita samaa ainetta, jonka on valinnut pitkäksi valinnaisaineeksi. Merkitse varsinainen valintasi rastilla (X) ja varavalintasi kirjaimin A ja B. Lyhyt valinnaisaine 8. luokkaa varten Ilmaisutaito xil Luova kirjoittaminen xlk Kuvataide Tekninen työ Tekstiilityö xku xtn xts Valinta (X) Varavalinnat (A,B) Valinnaisaineita koskeviin kysymyksiin vastaavat kyseisten aineiden opettajat sekä oppilaanohjaaja. Yhteystiedot löytyvät valinnaisaineoppaasta. Palauta lomake oppilaanohjaajalle viimeistään perjantaina ! Kuopiossa Huoltajan allekirjoitus Oppilaan allekirjoitus

Mankolan koulu. Pitkät valinnaisaineet 2015 2017. https://peda.net/jyvaskyla/mankolankoulu. Saarijärventie 21 40200 JYVÄSKYLÄ

Mankolan koulu. Pitkät valinnaisaineet 2015 2017. https://peda.net/jyvaskyla/mankolankoulu. Saarijärventie 21 40200 JYVÄSKYLÄ Mankolan koulu Pitkät valinnaisaineet 2015 2017 https://peda.net/jyvaskyla/mankolankoulu Saarijärventie 21 40200 JYVÄSKYLÄ Hyvät oppilaat ja seitsemäsluokkalaisten huoltajat Opetussuunnitelman ja tuntijaon

Lisätiedot

Lintulammen koulun valinnaiset aineet

Lintulammen koulun valinnaiset aineet Lintulammen koulun valinnaiset aineet 24.3.2016 Piirros Mika Kolehmainen Yleistä Jokaisen oppilaan opintoihin tulee perusopetuksen aikana sisältyä vähintään 9 vuosiviikkotuntia (vvt) valinnaisten aineiden

Lisätiedot

Valinnaisaineiden valinta 9. luokkaa varten keväällä Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu

Valinnaisaineiden valinta 9. luokkaa varten keväällä Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu Valinnaisaineiden valinta 9. luokkaa varten keväällä 2015 Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu Valinnaisaineiden valintaperusteita Oma mielenkiinto, taipumukset, harrastuneisuus, aiempi koulumenestys

Lisätiedot

TEHTAANPUISTON YLÄASTEEN KOULU VALINNAISAINEOPAS

TEHTAANPUISTON YLÄASTEEN KOULU VALINNAISAINEOPAS TEHTAANPUISTON YLÄASTEEN KOULU VALINNAISAINEOPAS SISÄLLYSLUETTELO: sivu Valinnaisaineiden valinta 2 Valinnaisaineet 8. ja 9. luokkaa varten 3 Ohjeet valinnaisainekortin täyttämiseen 5 Valinnaisainekortin

Lisätiedot

Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue!

Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Kielivalinta Tulevaisuuden valinta: pääomaa tulevaa varten. Nykypäivänä englannin osaaminen on lähtökohta mitä kieliä valitaan sen

Lisätiedot

Valinnaisaineopas 2015 seitsemännelle luokalle

Valinnaisaineopas 2015 seitsemännelle luokalle 1 Valinnaisaineopas 2015 seitsemännelle luokalle Hyvä kuudesluokkalainen! Sinulla on nyt mahdollisuus päättää oman koulutyösi sisällöstä. Saat valita kiinnostuksesi mukaan yhden lyhyen valinnan seitsemännelle

Lisätiedot

Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet

Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet Piirros Mika Kolehmainen Haukiputaan koulun 5. luokan valinnaiset aineet A2- kieli (2 h) saksa ranska ruotsi Liikunnan syventävä (2h) Musiikin syventävä

Lisätiedot

VALINNAISAINEOPAS 7. luokka

VALINNAISAINEOPAS 7. luokka VALINNAISAINEOPAS 7. luokka RIIHENMÄEN KOULU 2017 2018 RIIHENMÄEN KOULUN ARVOT: ILO-LUOVUUS VÄLITTÄMINEN-VASTUULLISUUS KANNUSTUS-YHTEISHENKI OHJEITA VALINNAISAINEEN VALINTAAN: Seuraavilla sivuilla on esitelty

Lisätiedot

Metsokankaan koulu Alakoulun valinnaiset aineet luokat Valinnat tehdään Wilmassa

Metsokankaan koulu Alakoulun valinnaiset aineet luokat Valinnat tehdään Wilmassa Metsokankaan koulu Alakoulun valinnaiset aineet 2017-2018 5.-6. luokat Valinnat tehdään Wilmassa 20.3.-2.4.2017 Piirros Mika Kolehmainen Yleistä Oppilas valitsee kaksi valinnaista ainetta 5.luokalle 4.luokan

Lisätiedot

Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna

Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna 2016-2017 Piirros Mika Kolehmainen Aseman koulun valinnaisuudesta info-tilaisuus 4.-5. lkn huoltajille ja oppilaille 6.4 klo 18 valinnat tehdään huoltajan WILMAssa

Lisätiedot

Kotitalous. Kuvataide. Valinnaiskurssit 9.luokalle 2016 2017

Kotitalous. Kuvataide. Valinnaiskurssit 9.luokalle 2016 2017 Valinnaiskurssit 9.luokalle 2016 2017 Yleislinjalla olevat oppilaat valitsevat 9. luokalle kaksi uutta kurssia, matemaattis-luonnontieteellisen tai liikuntapainotuksen valinneet oppilaat valitsevat yhden

Lisätiedot

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta A2-kielen valinnoista ja opetuksesta A2-kieli A2-kieli alkaa 5. luokalta ja sitä opiskellaan kaksi tuntia viikossa viidennellä ja kuudennella luokalla. Opiskelu jatkuu 9. luokan loppuun saakka. Metsokankaan

Lisätiedot

Valinnaisaineiden valinta 8. ja 9. luokkaa varten keväällä Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu

Valinnaisaineiden valinta 8. ja 9. luokkaa varten keväällä Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu Valinnaisaineiden valinta 8. ja 9. luokkaa varten keväällä 2015 Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu Valinnaisaineiden valintaperusteita Oma mielenkiinto, taipumukset, harrastuneisuus, aiempi

Lisätiedot

OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet

OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet Kiviniemen ja Takkurannan koulujen valinnaisaineet sekä ohjeet valinnan suorittamiseen Wilmassa lukuvuotta 2016-2017 varten Piirros Mika Kolehmainen Valinnaisuus perusopetuksessa

Lisätiedot

RAUMAN NORMAALIKOULU VALINNAISAINEOPAS LUKUVUOSI

RAUMAN NORMAALIKOULU VALINNAISAINEOPAS LUKUVUOSI RAUMAN NORMAALIKOULU VALINNAISAINEOPAS LUKUVUOSI 2017-18 Valinnaisaineet ja niiden valitseminen Yhteisten oppituntien määrä pienenee kahdeksannella ja yhdeksännellä luokalla. Saat itse enemmän vaikuttaa

Lisätiedot

KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS LUOKAT. Oppiaineen tehtävä

KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS LUOKAT. Oppiaineen tehtävä KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS 7. -9. LUOKAT Oppiaineen tehtävä Kuvataiteen opetuksen tehtävä on ohjata oppilaita tutkimaan ja ilmaisemaan kulttuurisesti moninaista todellisuutta taiteen keinoin. Oppilaiden

Lisätiedot

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta A2-kielen valinnoista ja opetuksesta Kielten nimitykset perusasteella ja lukiossa A-kieli (A1) on peruskoulun ensimmäinen vieras kieli, joka alkaa 2. luokalla. Oulun kaupungissa kaikki oppilaat opiskelevat

Lisätiedot

Opettajajohtoinen opetus, yksilö- ja parityöskentely, ryhmätyöt, vierailut, harjoitusyritys.

Opettajajohtoinen opetus, yksilö- ja parityöskentely, ryhmätyöt, vierailut, harjoitusyritys. RYHMÄ B 8. luokkaa varten 2 x 2 jaksoa / aine, /vko EKONOMIA Taloustaito Tavoitteena on tarjota oppilaille mahdollisuus tutustua talouselämän eri osa-alueisiin. Samalla kaupallista alaa ammattina harkitseville

Lisätiedot

Opas 3. luokalle siirtyvälle

Opas 3. luokalle siirtyvälle Kuopion kaupunki, kasvun ja oppimisen palvelualue Opas 3. luokalle siirtyvälle Lukuvuosi 2014-2015 Valinnat 2. luokan kevätlukukaudella Oppilas valitsee 2. luokan kevätlukukauden alussa ensimmäisen vieraan

Lisätiedot

TIEDOTE PUOLANKAJÄRVEN KOULUN LUKUVUODEN 2016 2017 7. LUOKAN VALINNAISAINEISTA. 6. luokkalaisille ja heidän huoltajilleen

TIEDOTE PUOLANKAJÄRVEN KOULUN LUKUVUODEN 2016 2017 7. LUOKAN VALINNAISAINEISTA. 6. luokkalaisille ja heidän huoltajilleen TIEDOTE PUOLANKAJÄRVEN KOULUN LUKUVUODEN 2016 2017 7. LUOKAN VALINNAISAINEISTA 6. luokkalaisille ja heidän huoltajilleen Hei kuudesluokkalainen! Siirtyminen peruskoulun yläluokille (7.-9.) merkitsee koulunkäynnissä

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan peruskoulujen opetussuunnitelma 2016

Etelä-Pohjanmaan peruskoulujen opetussuunnitelma 2016 Luonnos 11.11.2015 Etelä-Pohjanmaan peruskoulujen opetussuunnitelma 2016 Arviointi perusopetuksessa Arviointikulttuurin keskeiset piirteet Rohkaisu ja kannustus Oppilaiden osallisuus arvioinnissa Tuetaan

Lisätiedot

7. luokkalaisten valinnaisaineet

7. luokkalaisten valinnaisaineet 7. luokkalaisten valinnaisaineet Valinnaisaineiden valinta Oppilaiden valinnaisaineiden määrä vaihtelee kielivalintojen takia.. Valinnaisaine on valinnainen valintavaiheessa, tämän jälkeen se kuuluu pakollisena

Lisätiedot

KELLON KOULUN VALINNAISAINEOPAS 8.-LUOKKALAISILLE LUKUVUODEKSI 2013-2014

KELLON KOULUN VALINNAISAINEOPAS 8.-LUOKKALAISILLE LUKUVUODEKSI 2013-2014 KELLON KOULUN VALINNAISAINEOPAS 8.-LUOKKALAISILLE LUKUVUODEKSI 2013-2014 SINULLE, KAHDEKSASLUOKKALAINEN Tämä tietopaketti on tarkoitettu peruskoulun yläkoulun 8.- luokkalaisille ja heidän huoltajilleen

Lisätiedot

VALINNAISAINEET 8. ja 9. LUOKALLA LUKUVUONNA 2016-2017. Kiukaisten yhteiskoulu

VALINNAISAINEET 8. ja 9. LUOKALLA LUKUVUONNA 2016-2017. Kiukaisten yhteiskoulu VALINNAISAINEET 8. ja 9. LUOKALLA LUKUVUONNA 2016-2017 Kiukaisten yhteiskoulu Keväinen tervehdys yläkoululta! Peruskoulun opetussuunnitelma sisältää yhteisiä ja valinnaisia oppiaineita, jotka määritellään

Lisätiedot

LUKIJALLE. Arviointi. Opintien koulun tuntijako

LUKIJALLE. Arviointi. Opintien koulun tuntijako Valinnaisaineopas 2015-2017 LUKIJALLE Seuraavilla sivuilla esitellään Opintien koulun tuntijako sekä yksityiskohtaisesti koulun valinnaisainetarjotin 8. luokalle lukuvuodeksi 2015-2016 ja 9. luokalle lukuvuodeksi

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

VALINNAISAINEET 2015-2016 TURUN LYSEON KOULU

VALINNAISAINEET 2015-2016 TURUN LYSEON KOULU VALINNAISAINEET 20152016 TURUN LYSEON KOULU Valinnaisaineiden valinta 3 Painotusluokkaan sidotut valinnaisaineet 4 Englannin A1 syventävä 5 Espanja B2 6 Ranska A2 ja B2 7 Saksa B2 8 Ilmaisutaito 9 Media

Lisätiedot

Kuopion kaupungin perusopetuksen saksan kielellä rikastetun opetuksen opetussuunnitelma

Kuopion kaupungin perusopetuksen saksan kielellä rikastetun opetuksen opetussuunnitelma Kuopion kaupungin perusopetuksen saksan kielellä rikastetun opetuksen opetussuunnitelma Sisällysluettelo 1. Hakeutuminen saksan kielellä rikastetun opetuksen 1. luokalle 2. Saksan kielellä rikastettu opetus

Lisätiedot

Pikkolan koulu VANHEMPAINILTA VALINNAISAINEISTA TORSTAINA

Pikkolan koulu VANHEMPAINILTA VALINNAISAINEISTA TORSTAINA Pikkolan koulu VANHEMPAINILTA VALINNAISAINEISTA TORSTAINA 26.1.2017 ILLAN OHJELMASSA: Kahvit Yleisiä asioita Tredun rakentamisaikataulusta Valinnaisaineiden valinnan esittelyä Huoltajien kysymyksiä valinnaisaineista

Lisätiedot

Palokan yhtenäiskoulu

Palokan yhtenäiskoulu Palokan yhtenäiskoulu Pitkät valinnaiskurssit 8. luokalla lv. 2016-2017 Koivutie 5 40270 PALOKKA https://peda.net/jyvaskyla/palokankoulu rehtori puh. 050 561 6253 opettajat puh. 040 778 7975 opinto-ohjaajat

Lisätiedot

KÄPPÄRÄN KOULUN HUOLTAJA-INFO valinnaisuus

KÄPPÄRÄN KOULUN HUOLTAJA-INFO valinnaisuus KÄPPÄRÄN KOULUN HUOLTAJA-INFO 15.2.2017 valinnaisuus A2 -KIELI Käytännön tietoa kielivalinnoista Vapaaehtoiseksi A2-kieleksi voi valita joko ranskan, ruotsin, saksan tai venäjän. Kouluun voi syntyä A2-kielen

Lisätiedot

KUVATAIDE VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet

KUVATAIDE VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet KUVATAIDE VL.7-9 7.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan, taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja käyttämään

Lisätiedot

Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio

Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio www.osyk.fi - esittely peruskoulun 9. luokkalaisia varten ( MKE 4.12.2015) Lukiomme vahvuudet Runsaasti oppimista tukevia tekijöitä keskusteleva toimintakulttuuri,

Lisätiedot

Linnainmaan koulu. Valinnaisaineet 2016-2018

Linnainmaan koulu. Valinnaisaineet 2016-2018 Linnainmaan koulu Valinnaisaineet 2016-2018 LINNAINMAAN KOULUN TUNTIJAKO 7.-9. LUOKILLA AINE 7 8 9 Yht. ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS 3 3 3 9 A-KIELI 2 3 3 8 B-KIELI (RUOTSI) 2 2 2 6 MATEMATIIKKA 3 3 4 10

Lisätiedot

Taito- ja taideaineiden valinnaisuus 4.-6.luokille lukuvuonna 2016-2017. Haarajoen koulu

Taito- ja taideaineiden valinnaisuus 4.-6.luokille lukuvuonna 2016-2017. Haarajoen koulu Taito- ja taideaineiden valinnaisuus 4.-6.luokille lukuvuonna 2016-2017 Haarajoen koulu 4.3.2016 Taito- ja taideaineiden valinnaisuus 4.-6.luokkien oppilaille Uuden opetussuunnitelman mukaisesti taito-

Lisätiedot

Saksa, B3-kieli. Kustantajan äänitemateriaali oppikirjaan. Mahdollinen verkkomateriaali. Rakenteet ja suulliset harjoitukset.

Saksa, B3-kieli. Kustantajan äänitemateriaali oppikirjaan. Mahdollinen verkkomateriaali. Rakenteet ja suulliset harjoitukset. Saksa, B3-kieli Tavoitteena on, että aikuisopiskelija saavuttaa B3-oppimäärän saksan kielessä kielitaidon kuvausasteikon tasot seuraavasti: kuullun ymmärtäminen A2.1-A2.2 puhuminen A2.1 luetun ymmärtämien

Lisätiedot

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden linjauksia. Erja Vitikka 25.11.2014

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden linjauksia. Erja Vitikka 25.11.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden linjauksia Erja Vitikka 25.11.2014 1 Ops-uudistuksen keskeisiä lähtökohtia Pedagoginen uudistus Siirtyminen kysymyksestä MITÄ opitaan? Kysymykseen MITEN opitaan?

Lisätiedot

valinnaisaineiltaan Tervetuloa! Tule ja tuo vanhempasikin koulun torstaina 4.2.2016 klo 18.00. Infoa, valinnaisten esittelyjä Sisällys Ohjeita

valinnaisaineiltaan Tervetuloa! Tule ja tuo vanhempasikin koulun torstaina 4.2.2016 klo 18.00. Infoa, valinnaisten esittelyjä Sisällys Ohjeita 9.luokkien valinnaisaineet 2016-2017 Sisällys Ohjeita VALINNAISAINEET 9. LUOKILLE Luova kirjoittaminen Yrittäjyyskasvatus Kotitalouskurssi Kuntoilu Palloilu Johdantokurssi lukion matematiikkaan Shakkikurssi

Lisätiedot

Normaalikoulun kielivalintailta Welcome! Willkommen! Bienvenue!

Normaalikoulun kielivalintailta Welcome! Willkommen! Bienvenue! Normaalikoulun kielivalintailta 17.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Kielivalinta Tulevaisuuden valinta: pääomaa tulevaa varten. Kieli ei ole vain kieli. Oheistuotteena kulttuurien tuntemusta ja yleissivistystä.

Lisätiedot

Albert Edelfeltin koulun valinnaisaineet lukuvuodelle

Albert Edelfeltin koulun valinnaisaineet lukuvuodelle Albert Edelfeltin koulun valinnaisaineet lukuvuodelle 2017-2018 9. -luokat Nykyiset kahdeksasluokkalaiset valitsevat 9. -luokkaa varten yhden uuden valinnaisaineen (2 viikkotuntia) 8. -luokalla päättyvän

Lisätiedot

VALINNAISAINEET 8. - 9. LUOKILLE

VALINNAISAINEET 8. - 9. LUOKILLE VALINNAISAINEET 8. - 9. LUOKILLE Jokainen oppilas valitsee kolme valinnaisainetta, joita opiskellaan 8. ja 9. luokalla kaksi tuntia viikossa kutakin. Oppilas valitsee siis yhteensä 6 tuntia valinnaisaineopintoja.

Lisätiedot

Ylöjärven opetussuunnitelma 2004. Valinnainen kieli (B2)

Ylöjärven opetussuunnitelma 2004. Valinnainen kieli (B2) Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 Valinnainen kieli (B2) B 2 -SAKSA Valinnaisen kielen opiskelun tulee painottua puheviestintään kaikkein tavanomaisimmissa arkipäivän tilanteissa ja toimia samalla johdantona

Lisätiedot

Munkkiniemen ala-aste

Munkkiniemen ala-aste Munkkiniemen ala-aste Mikä on ops? Opetuksen järjestämistä ohjaava suunnitelma Määrittelee: Mitä opiskellaan Miten paljon oppitunteja käytetään Miten opiskellaan Miten arvioidaan Uusitaan n. 10v. välein

Lisätiedot

Aikuisten perusopetus

Aikuisten perusopetus Aikuisten perusopetus Laaja-alainen osaaminen ja sen integrointi oppiaineiden opetukseen ja koulun muuhun toimintaan 23.1.2015 Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS Uudet opetussuunnitelman

Lisätiedot

3. luokan kielivalinta

3. luokan kielivalinta 3. luokan kielivalinta A2-kieli Pia Bärlund, suunnittelija Sivistyksen toimiala - Perusopetus 014-266 4889 pia.barlund@jkl.fi 1.2.2016 Yleistietoa Jyväskylässä valittavissa A2-kieleksi saksa, ranska, venäjä

Lisätiedot

Yläkoulun opetussuunnitelman mukaan Sinulla. on mahdollisuus valita yhdeksättä luokkaa varten. Kurssi on kahden jakson mittainen ja sitä

Yläkoulun opetussuunnitelman mukaan Sinulla. on mahdollisuus valita yhdeksättä luokkaa varten. Kurssi on kahden jakson mittainen ja sitä Yläkoulun opetussuunnitelman mukaan Sinulla on mahdollisuus valita yhdeksättä luokkaa varten valinnaiskursseja. Kurssi on kahden jakson mittainen ja sitä opiskellaan 2 tuntia viikossa. Valinta pitää olla

Lisätiedot

Terveisiä ops-työhön. Heljä Järnefelt 18.4.2015

Terveisiä ops-työhön. Heljä Järnefelt 18.4.2015 Terveisiä ops-työhön Heljä Järnefelt 18.4.2015 Irmeli Halinen, Opetushallitus Opetussuunnitelman perusteet uusittu Miksi? Mitä? Miten? Koulua ympäröivä maailma muuttuu, muutoksia lainsäädännössä ja koulutuksen

Lisätiedot

Yhtenäiskoulu. Louhentie 3 00610 HELSINKI PL 3312 00099 HELSINGIN KAUPUNKI. www.ynk.edu.hel.fi YHTENÄISKOULU. opas. peruskoulun.

Yhtenäiskoulu. Louhentie 3 00610 HELSINKI PL 3312 00099 HELSINGIN KAUPUNKI. www.ynk.edu.hel.fi YHTENÄISKOULU. opas. peruskoulun. Yhtenäiskoulu Louhentie 3 00610 HELSINKI PL 3312 00099 HELSINGIN KAUPUNKI www.ynk.edu.hel.fi YHTENÄISKOULU opas peruskoulun luokille 7 9 Yhtenäiskoulun 7. - 9. luokkien tuntijako Vuosiluokka 7 8 9 Kaikille

Lisätiedot

EHNROOSIN KOULU

EHNROOSIN KOULU EHNROOSIN KOULU 2017-2018 Vahvoilta juurilta tiedot ja taidot tulevaisuuteen! TERVETULOA 7. LUOKALLE EHNROOSIN KOULU Nordenskiöldintie 2 04600 Mäntsälä puh. 040 3145 310 Rehtori 311 Apulaisrehtori 312

Lisätiedot

Äidinkielen ja kirjallisuuden syventävä kurssi

Äidinkielen ja kirjallisuuden syventävä kurssi Äidinkielen ja kirjallisuuden syventävä kurssi Kurssilla monipuolistetaan ja syvennetään äidinkielen oppimista. Oppilaat pääsevät valitsemaan itseään kiinnostavia aiheita, esimerkiksi ilmaisutaitoa/draamaa,

Lisätiedot

LUKUVUOSITODISTUKSEN ARVIOINTILAUSEET VUOSILUOKILLE 1 4

LUKUVUOSITODISTUKSEN ARVIOINTILAUSEET VUOSILUOKILLE 1 4 LUKUVUOSITODISTUKSEN ARVIOINTILAUSEET VUOSILUOKILLE 1 4 tuetusti / vaihtelevasti / hyvin / erinomaisesti vuosiluokka 1 2 3 4 käyttäytyminen Otat muut huomioon ja luot toiminnallasi myönteistä ilmapiiriä.

Lisätiedot

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma SISÄLLYS 1 Ohjauksen järjestämisen rakenteet, sisällöt, tavoitteet ja toimintatavat... 4 1.1 Vuosiluokat 1-2... 4 1.1.1 Tavoitteet... 4 1.1.2 Sisällöt

Lisätiedot

7.4.7. KÄSITYÖ VALINNAINEN LISÄKURSSI

7.4.7. KÄSITYÖ VALINNAINEN LISÄKURSSI 7.4.7. KÄSITYÖ VALINNAINEN LISÄKURSSI 339 LUOKKA 8 2 h viikossa TAVOITTEET oppii tuntemaan käsityöhön liittyviä käsitteitä ja käyttämään erilaisia materiaaleja, työvälineitä ja menetelmiä oppii käsityön

Lisätiedot

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE Hiiden Opisto 2006 Perustuu lakiin taiteen perusopetuksesta 633/1998, 5 sekä sitä täydentävään asetukseen 813/1998,

Lisätiedot

Kielten opiskelu Oulussa

Kielten opiskelu Oulussa Kielten opiskelu Oulussa Kielten nimitykset Varhennettu leikinomainen ja toiminnallinen kielenopetus 1. tai 2. luokalla (koulukohtainen) A-kieli (A1) on peruskoulun ensimmäinen vieras kieli, joka alkaa

Lisätiedot

RANSKA/SAKSA. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit. RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa

RANSKA/SAKSA. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit. RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa RANSKA/SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa Kurssi niveltää perusopetuksen ja lukion kielenopetusta ja vahvistaa sanaston

Lisätiedot

Valinnaisaineet. Metsokankaan koulussa 2015 Infopaketti 7- luokalle

Valinnaisaineet. Metsokankaan koulussa 2015 Infopaketti 7- luokalle Valinnaisaineet Metsokankaan koulussa 2015 Infopaketti 7- luokalle Sisällys OHJEET VALINNAISAINEIDEN VALINTAAN... 2 B2-KIELI: SAKSA... 3 KOTITALOUS... 4 KUVATAIDE... 5 MUSIIKKI... 6 KÄSITYÖ TEKNINEN TYÖ...

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Outokummun kaupunki 2 Sisältö 1 Perusopetuksen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2 Perusopetuksen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

Opetussuunnitelma uudistui mikä muuttui? Tietoja Lielahden koulun huoltajille

Opetussuunnitelma uudistui mikä muuttui? Tietoja Lielahden koulun huoltajille Opetussuunnitelma uudistui mikä muuttui? Tietoja Lielahden koulun huoltajille Mikä on opetussuunnitelma? Se on kaiken koulun opetuksen ja toiminnan perusta Siinä kerrotaan Mitä opiskellaan milläkin vuosiluokalla

Lisätiedot

Kuopio yht. 871 (Asteikko 1-5) 1. v. yht / 373 2. v: yht / 300 3. v.: yht. / 198 Yht. 871 Kysymys ka. 4,1 3,9 2,8 1,1 1,3 1,1 3,9 4,1 4,5 4,5 4,1

Kuopio yht. 871 (Asteikko 1-5) 1. v. yht / 373 2. v: yht / 300 3. v.: yht. / 198 Yht. 871 Kysymys ka. 4,1 3,9 2,8 1,1 1,3 1,1 3,9 4,1 4,5 4,5 4,1 Kuopio yht. 871 (Asteikko 1-5) 1. v. yht / 373 2. v: yht / 300 3. v.: yht. / 198 Yht. 871 Kysymys ka ka ka ka. 1 Opiskeluryhmissäni on ollut hyvä yhteishenki. 4,2 4,2 3,9 4,1 2 Opiskeluryhmissäni vallitsee

Lisätiedot

Sanallinen arviointi ja hyviä normien mukaisia arviointikäytänteitä. Pirjo Koivula Opetusneuvos

Sanallinen arviointi ja hyviä normien mukaisia arviointikäytänteitä. Pirjo Koivula Opetusneuvos Sanallinen arviointi ja hyviä normien mukaisia arviointikäytänteitä Pirjo Koivula Opetusneuvos 12 Sanallinen arviointi 2 Arviointi lukuvuoden päättyessä Opintojen aikainen arviointi sisältää myös oppimisprosessin

Lisätiedot

Eräitä oppilaan arvioinnin yleisiä kysymyksiä. Kielitivolin koordinaattoritapaaminen Helsinki Opetusneuvos Kristiina Ikonen

Eräitä oppilaan arvioinnin yleisiä kysymyksiä. Kielitivolin koordinaattoritapaaminen Helsinki Opetusneuvos Kristiina Ikonen Eräitä oppilaan arvioinnin yleisiä kysymyksiä Kielitivolin koordinaattoritapaaminen Helsinki 5.11.2010 Opetusneuvos Kristiina Ikonen Oppilaan arvioinnin merkitys ja tehtävä opetussuunnitelman perusteissa

Lisätiedot

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Ilmaisutaitojen ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja ajankohdat suunnitellaan

Lisätiedot

Mikkelissä islamin opetus järjestetään keskitetysti ja yhdysluokkaopetuksena.

Mikkelissä islamin opetus järjestetään keskitetysti ja yhdysluokkaopetuksena. 13.4.6 Uskonto Islam Tässä oppimääräkuvauksessa tarkennetaan kaikille yhteisiä uskonnon sisältöjä. Paikalliset opetussuunnitelmat laaditaan uskonnon yhteisten tavoitteiden ja sisältökuvausten sekä eri

Lisätiedot

O L A R I N K O U L U

O L A R I N K O U L U Tervetuloa! Olarin koulun matematiikka- ja luonnontiedeluokan tiedotustilaisuuteen Olarin koulu Olarin lukion ja Olarin matematiikkaja luonnontiede lukion yhteydessä luokat 7-9 yksi pienluokka 8lk:lla

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin.

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Hyväksymismerkinnät 1 (6) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Lisätiedot

2015-16. Opinto-opas. Kerimäen lukio

2015-16. Opinto-opas. Kerimäen lukio 2015-16 Opinto-opas Kerimäen lukio Opinto-opas Näin opiskellaan Kerimäen lukiossa Tervetuloa opiskelemaan Kerimäen lukioon! Opintoihin liittyvissä kysymyksissä sinua neuvovat rehtori, opinto-ohjaaja ja

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 2 Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2. Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

26.9.2014. ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Perusteluonnoksen 15.4.2014 pohjalta. Anu Eerola Tampereen yliopiston normaalikoulu

26.9.2014. ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Perusteluonnoksen 15.4.2014 pohjalta. Anu Eerola Tampereen yliopiston normaalikoulu ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Perusteluonnoksen 15.4.2014 pohjalta Anu Eerola Tampereen yliopiston normaalikoulu 1 OPPIAINEEN TEHTÄVÄ kehittää oppilaan kieli-, vuorovaikutus- ja tekstitaitoja ohjata kiinnostumaan

Lisätiedot

Opetussuunnitelma uudistuu. Syksy 2016

Opetussuunnitelma uudistuu. Syksy 2016 Opetussuunnitelma uudistuu Syksy 2016 Uudistus 10 vuoden välein Perusopetuksen opetussuunnitelma (ops) uudistetaan noin 10 vuoden välein. Taustalla valtioneuvoston asetus, jossa annetaan perusopetuksen

Lisätiedot

Valinnaisainevanhempainaamu eli mikä muuttuu 7. luokan jälkeen ja mitä uutta valitaan lukujärjestykseen

Valinnaisainevanhempainaamu eli mikä muuttuu 7. luokan jälkeen ja mitä uutta valitaan lukujärjestykseen 13.2.2016 Valinnaisainevanhempainaamu eli mikä muuttuu 7. luokan jälkeen ja mitä uutta valitaan lukujärjestykseen Oppilaanohjaaja Aija Helander 7. luokan jälkeiset muutokset Oppiaineista 7. luokan kevääseen

Lisätiedot

Havukosken koulun yhteishakuilta 24.11.2015. Saija Tikkanen Oppilaanohjaaja

Havukosken koulun yhteishakuilta 24.11.2015. Saija Tikkanen Oppilaanohjaaja Havukosken koulun yhteishakuilta 24.11.2015 Saija Tikkanen Oppilaanohjaaja PÄÄTTÖARVIOINTI Opetussuunnitelman perusteiden mukaan päättöarvosanan tulee perustua oppilaan osaamiseen perusopetuksen päättövaiheessa

Lisätiedot

1. Oppimisen arviointi

1. Oppimisen arviointi 1. Oppimisen arviointi Koulu vaikuttaa merkittävästi siihen, millaisen käsityksen oppilaat muodostavat itsestään oppijana ja ihmisenä. Arviointi ohjaa ja kannustaa oppilasta opiskelussa sekä kehittää oppilaan

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI MANDARIINIKIINAN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI MANDARIINIKIINAN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006 MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI MANDARIINIKIINAN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006 MANDARIINIKIINAN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA Opetuksen lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksella tuetaan oppilaan

Lisätiedot

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN Mitä laaja-alainen osaaminen tarkoittaa? Mitä on hyvä opettaminen? Miten OPS 2016 muuttaa opettajuutta? Perusopetuksen tavoitteet ja laaja-alainen osaaminen

Lisätiedot

Vieraan kielen B1-oppimäärän opetuksen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 6

Vieraan kielen B1-oppimäärän opetuksen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 6 B1- RUOTSI VL.6-9 6.LUOKKA T1 auttaa oppilasta jäsentämään käsitystään kaikkien osaamiensa kielten keskinäisestä suhteesta T2 auttaa oppilasta hahmottamaan opiskeltavan kielen asemaa maailmassa ja sen

Lisätiedot

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 1 Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 Taiteen perusopetus, lasten tanssi- ja balettiopetus Yleinen oppimäärä Limingan kunta Sivistyslautakunta Voimassa 1.8.2012 alkaen 2 1. Toiminta-ajatus

Lisätiedot

Alakoulun valinnaiset aineet Metsokankaan koulu

Alakoulun valinnaiset aineet Metsokankaan koulu Alakoulun valinnaiset aineet Metsokankaan koulu 18.3.2016 Piirros Mika Kolehmainen Yleistä Jokaisen oppilaan opintoihin tulee perusopetuksen aikana sisältyä vähintään 9 vuosiviikkotuntia (vvt) valinnaisten

Lisätiedot

Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan

Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan 5.9.2016 Opetussuunnitelma = OPS Opetussuunnitelma on suunnitelma siitä, miten opetus järjestetään. Se on kaiken koulun opetuksen ja toiminnan perusta. Opetussuunnitelmassa

Lisätiedot

KUVATAIDE Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ja perusopetuksen tuntijako työryhmä

KUVATAIDE Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ja perusopetuksen tuntijako työryhmä KUVATAIDE Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ja perusopetuksen tuntijako työryhmä Mikko Hartikainen 18.11.2009 Kuvataide oppiaineena perusopetuksessa Visuaalista kulttuurikasvatusta Osa

Lisätiedot

Hakeminen 7. luokalle tai painotettuun opetukseen 7. luokalle

Hakeminen 7. luokalle tai painotettuun opetukseen 7. luokalle 6.-luokkalaisille ja 6.-luokkalaisten huoltajille Hakeminen 7. luokalle tai painotettuun opetukseen 7. luokalle Sivistystoimiala Hakeminen 7. luokalle tai painotettuun opetukseen 7. luokalle Hakeminen

Lisätiedot

LUKU 9 KIELEEN JA KULTTUURIIN LIITTYVIÄ ERITYISKYSYMYKSIÄ

LUKU 9 KIELEEN JA KULTTUURIIN LIITTYVIÄ ERITYISKYSYMYKSIÄ LUKU 9 KIELEEN JA KULTTUURIIN LIITTYVIÄ ERITYISKYSYMYKSIÄ Kaikkien oppilaiden opetuksessa noudatetaan yhteisiä, perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaisia tavoitteita ja periaatteita. Oppilaiden

Lisätiedot

VALINNAINEN MUSIIKKI -OPPIAINEEN YLEINEN KUVAUS VUOSILUOKALLA 4-6

VALINNAINEN MUSIIKKI -OPPIAINEEN YLEINEN KUVAUS VUOSILUOKALLA 4-6 VALINNAINEN MUSIIKKI -OPPIAINEEN YLEINEN KUVAUS VUOSILUOKALLA 4-6 Oppiaineen tehtävä Syventää ja laajentaa oppilaiden musiikillista osaamista. Luoda edellytykset monipuoliseen musiikilliseen toimintaan

Lisätiedot

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola 28.8.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät

6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät 6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät Perusopetuksessa käytettävät todistukset ovat: 1. Lukuvuositodistus 2. Välitodistus 3. Erotodistus 4. Päättötodistus Opetuksen järjestäjä

Lisätiedot

TIKAPUU-PROJEKTIN OPETUSSUUNNITELMA

TIKAPUU-PROJEKTIN OPETUSSUUNNITELMA TIKAPUU-PROJEKTIN OPETUSSUUNNITELMA WinNovan Tikapuu-projekti toimii Porin Länsipuistossa ajalla 1.11.2009-30.6.2012 ja sen rahoitus tulee ESR-ohjelmasta ja Porin kaupungilta. Projektin tavoitteena on

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

Yleisten osien valmistelu

Yleisten osien valmistelu Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet Yleisten osien valmistelu Alustavien luonnosten tarkastelua Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen 15.4.2016 Opetushallitus

Lisätiedot

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET 1 AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET Opiskelija täyttää itse hakemansa opintojakson tiedot eli mitä opintojaksoa tai opintojakson osaa hän hakee tunnustettavaksi. Samoin opiskelija

Lisätiedot

Erityislinjan opiskelijoiden huoltajille

Erityislinjan opiskelijoiden huoltajille Erityislinjan opiskelijoiden huoltajille Ranuan kr. kansanopiston erityislinja on tarkoitettu kehitysvammaisille ja muille erityistä tukea tarvitseville. Toiminta käynnistyi vuonna 2003 kehitysvammaisten

Lisätiedot

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä sekä tukea oppilaan kielellisen uteliaisuuden ja päättelykyvyn kehittymistä

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä sekä tukea oppilaan kielellisen uteliaisuuden ja päättelykyvyn kehittymistä A2-VENÄJÄ vl.4-6 4.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen T1 ohjata oppilasta havaitsemaan lähiympäristön ja maailman kielellinen ja kulttuurinen runsaus sekä

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI. Sivistyslautakunta 18.11.2015 liite 3 PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2015-2016

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI. Sivistyslautakunta 18.11.2015 liite 3 PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2015-2016 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI Sivistyslautakunta 18.11.2015 liite 3 PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2015-2016 PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUS- SUUNNITELMA Sisällys 1. Valmistavan

Lisätiedot

Oppimisen arviointi uusissa opetussuunnitelman perusteissa. Ops-työpajakoulutus Helsinki

Oppimisen arviointi uusissa opetussuunnitelman perusteissa. Ops-työpajakoulutus Helsinki Oppimisen arviointi uusissa opetussuunnitelman perusteissa Ops-työpajakoulutus 21.10.2015 Helsinki Perusopetuslaki 628/1998 22 Oppilaan arviointi Oppilaan arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan

Lisätiedot

KÄSITYÖ VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet

KÄSITYÖ VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet KÄSITYÖ VL.7-9 7.LUOKKA Opetuksen tavoitteet T1 ohjata oppilasta suunnittelemaan työskentelyään sekä ideoimaan, tutkimaan ja kokeilemaan yritteliäästi T2 ohjata oppilasta asettamaan käsityöhön omia oppimisen

Lisätiedot

Kiinan kursseilla 1 2 painotetaan suullista kielitaitoa ja kurssista 3 alkaen lisätään vähitellen myös merkkien lukemista ja kirjoittamista.

Kiinan kursseilla 1 2 painotetaan suullista kielitaitoa ja kurssista 3 alkaen lisätään vähitellen myös merkkien lukemista ja kirjoittamista. Kiina, B3kielen opetussuunnitelma (lukiossa alkava oppimäärä) Kiinan kursseilla tutustutaan kiinankielisen alueen elämään, arkeen, juhlaan, historiaan ja nykyisyyteen. Opiskelun ohessa saatu kielen ja

Lisätiedot

Kulttuuritaidot Oppilas tutustuu ruotsinkieliseen ja pohjoismaiseen elämänmuotoon ja oppii arvostamaan omaa ja muiden kulttuuria

Kulttuuritaidot Oppilas tutustuu ruotsinkieliseen ja pohjoismaiseen elämänmuotoon ja oppii arvostamaan omaa ja muiden kulttuuria 9.2.2. Toinen kotimainen kieli: ruotsi B1 Ruotsin kielen opetuksessa oppilas saa valmiuksia vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön ruotsinkielisten kanssa. Opetuksen tavoitteena on kannustaa ja rohkaista oppilasta

Lisätiedot

VALLOITTAVAT VIERAAT KIELET

VALLOITTAVAT VIERAAT KIELET VALLOITTAVAT VIERAAT KIELET LAPPEENRANNAN PERUSKOULUJEN VAPAAEHTOISEN A2-KIELEN VALINTAOPAS 2016 LAPPEENRANNAN KAUPUNKI KASVATUS- JA OPETUSTOIMI KIELIVALINTA LOMAKKEEN TÄYTTÄMINEN A2-KIELEN VALINTA TEHDÄÄN

Lisätiedot

YHTEISHAKU KEVÄT 2017

YHTEISHAKU KEVÄT 2017 YHTEISHAKU KEVÄT 2017 MILLOIN HAETAAN? Hakuaika 21.2. 14.3.2017 (koulussa vkolla 10) Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 15. Harkintaan perustuvan valinnan (oppimisvaikeudet ja sosiaaliset syyt)

Lisätiedot

valinnaisaineiltaan Tervetuloa! Tule ja tuo vanhempasikin koulun torstaina klo Infoa, valinnaisten esittelyjä Sisällys Ohjeita

valinnaisaineiltaan Tervetuloa! Tule ja tuo vanhempasikin koulun torstaina klo Infoa, valinnaisten esittelyjä Sisällys Ohjeita 9.luokkien valinnaisaineet 2017-2018 Sisällys Ohjeita VALINNAISAINEET 9. LUOKILLE Luova kirjoittaminen Yrittäjyyskasvatus Johdantokurssi lukion matematiikkaan Kotitalouskurssi Kuntoilu Palloilu Opi uutta

Lisätiedot