Ikäihmisten hyvinvointia edistävä teknologiahanke HYVÄTEK Loppuraportti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ikäihmisten hyvinvointia edistävä teknologiahanke HYVÄTEK Loppuraportti"

Transkriptio

1 Ikäihmisten hyvinvointia edistävä teknologiahanke HYVÄTEK Loppuraportti Mari Ahlroth HyväTek-hanke Kp 1950 Projekti Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveystoimi

2 Sisällysluettelo sivu 1 JOHDANTO 3 2 HANKETIIVISTELMÄ 4 3 HANKKEEN TAUSTA VIPS Konsortiosopimus HYVÄTEK hankkeen tausta 4 HANKKEEN YHTEYSTIEDOT JA AIKATAULU 11 5 PROJEKTIIN OSALLISTUNEET TAHOT JA HENKILÖT Ohjausryhmä ja kokousajat VIPS 2-hankkeen johtoryhmä Hankeyhteistyö 13 6 HANKKEEN TAVOITTEET VIPS 2- tavoitteet HYVÄTEK hankkeen tavoitteet 16 7 HYVÄTEK HANKKEEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 18 8 HYVINVOINTIPROFIILI OULU -KYSELYLOMAKE 19 9 TEKNOLOGIAPILOTIT JA IKÄÄNTYNEIDEN PILOTTIKOKEMUKSET Virtuaalikotipalvelupilotti Virtuaalipilottikokemukset Virkkupilotti Virkkupilottikokemukset HANKKEEN RAHOITUS Toteutuneet kustannukset Palkkakustannukset Henkilösivukustannukset Yleissivukustannukset Matkakustannukset Aine ja tarvikekustannukset Koneet ja laitteet Ostetut palvelut Muut kustannukset Kilpailutukset ja hankinnat SEMINAARIT JA KOULUTUKSET Osallistuminen koulutukseen HANKKEESTA TIEDOTTAMINEN JA JULKISUUS HANKKEEN ARVIOINTI JATKOTOIMENPITEET 30 LIITTEET 31 2

3 1 JOHDANTO Vanhustyössä pyritään tukemaan monin keinoin ikäihmisten kotona selviytymistä. Kotona asumisen tukeminen on otettu painopisteeksi esimerkiksi Terveys kansanterveysohjelmassa (2001) sekä Stakesin julkaisemassa Ikäihmisten hoitoa ja palveluja koskevassa laatusuositus -oppaassa (2001). Kotona asuminen mahdollisimman pitkään on sekä vanhusten että julkisen sektorin kannalta tärkeää. Vanhukset haluavat asua kotonaan ja lisäksi palvelujen järjestäminen kotiin on yhteiskunnalle laitoshoitoa edullisempaa. Oulun kaupungin vanhustyön strategiassa on asetettu tavoitteeksi, että 92 prosenttia oululaisista yli 75-vuotiaista asuu kotona tarvittavien palvelujen tukemana vuoteen 2015 mennessä. Vuoden 2006 lopussa kotona asuvia yli 75- vuotiaita oli 91,6 %. Sosiaali- ja terveystoimen vuoteen 2015 ulottuvan strategian mukaisesti tavoitteena on luoda asukkaille mahdollisuus hyvään itsenäiseen elämänhallintaan sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävien ratkaisujen tekemiseen. Oulun kaupunki pyrkii olemaan kansainvälinen edelläkävijä asiakaslähtöisten hyvinvointiteknologiatuotteiden käyttäjänä ja kehittäjänä yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa. Sekä kansallisissa että paikallisissa vanhustyötä koskevissa strategioissa painotetaan ennaltaehkäisevää vanhustyötä. Oulun kaupungin kotihoidon asiakaskyselyn tulosten mukaan ikäihmiset haluaisivat kaupungin tarjoavan heille entistä enemmän juuri harrastamiseen ja vapaa-aikaan liittyviä aktiviteetteja ikäihmisten omaehtoisen hyvinvoinnin ja toimintakyvyn tukemiseksi. Oulussa on tehty mm. Oulun kaupungin liikuntaohjelma ikääntyville. Tässä hankkeessa halutaan lähteä kehittämään tätä sosiaalisen aktiivisuuden osa-aluetta entistä voimakkaammin kehittämällä asiakaslähtöisesti iäkkäiden hyvinvointia tukevia uusia palveluja sekä hyvinvointiteknologisia ratkaisuja kotona asuville ikäihmisille. Jotta palvelut kohtaisivat mahdollisimman hyvin vanhusten todelliset tarpeet, on tärkeää tutkia kokonaisvaltaisesti vanhusten hyvinvointia. Hyvinvointi on moniulotteinen käsite ja tässä hankkeessa tutkitaan ikäihmisten subjektiivista hyvinvointia. SENTEK hankkeessa toteutettiin hyvinvointia edistäviä kotikäyntejä yli 80-vuotiaille oululaisille sekä kehitettiin kotona asuvien ikääntyneiden hyvinvointi-indikaattorit. Hyvinvointi-indikaattorit ja SENTEK hankkeen tutkimusraportti hyvinvointia edistävistä kotikäynneistä löytyy sivulta HYVÄTEK - hanke jatkaa SENTEK hankkeen kehittämistyötä kehittämällä ja testaamalla Hyvinvointiprofiili Oulu -kyselylomaketta hyvinvointia edistävien kotikäyntien työkaluksi. Lisäksi HYVÄTEK hankkeessa testataan hyvinvointiteknologisia ratkaisuja viriketoiminnan järjestämiseksi ikääntyneen kotiin. Hankkeessa pilotoidaan Videra Oy:n virtuaalikotipalvelua ja Oy Domino Systems Ab:n Virkku-järjestelmää. 3

4 2 HANKETIIVISTELMÄ Hankkeen nimi: Ikäihmisten hyvinvointia edistävä teknologiahanke HyväTek Projektinumero: , kustannuspaikka 1950 Toteuttava yksikkö: Vastuullinen johtaja: Oulun kaupunki/ Sosiaali- ja terveystoimi, vanhustyö Vanhustyön johtaja Anna Haverinen Hanketyyppi: Kaupungin vetämä rinnakkaishanke VIPS 2 hankekokonaisuudessa, SENTEK (Hyvinvointiaktiviteetin etäteknologiahanke ikäihmisille 1950, 1618) jatkohanke Yhteistyökumppanit: Videra Oy, Oy Domino Systems Ab, TietoEnator Oyj, Oulun Puhelin Oyj, Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto, Lintulammen asukastupa, Oulun Yliopisto, Oulun seudun ammattikorkeakoulu sosiaali- ja terveysalan yksikkö, Mäntykoti, Pohjois-Pohjanmaan ikääntyvien palveluiden kehittämisyksikkö Pippuria, Ev.lut. seurakunnat, AVEK hanke ja muut Oulun kaupungin alueella toimivat vanhustyön kehittämishankkeet. Strateginen painopiste: Oulun kaupungin sosiaali- ja terveystoimen vuoteen 2015 ulottuvan strategian mukaisesti tavoitteena on luoda asukkaille mahdollisuus hyvään itsenäiseen elämänhallintaan sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävien ratkaisujen tekemiseen. Oulun kaupunki pyrkii olemaan kansainvälinen edelläkävijä asiakaslähtöisten hyvinvointiteknologiatuotteiden käyttäjänä ja kehittäjänä yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa. Toteutusaika: Hankeen tavoitteet: 1. Hankkeen tavoitteena on kehittää ja lisätä ikäihmisten omatoimista hyvinvointiaktiviteettia heidän omien voimavarojensa pohjalta ja näin parantaa ikäihmisten hyvinvointia. Hankkeessa kehitetään ikäihmisten hyvinvointia kuvaava laaja-alainen yksilöllinen hyvinvointiprofiili. Kehitystyötä tehdään aikaisempien tutkimusten sekä SENTEK hankkeen tutkimustulosten pohjalta. Tässä hankkeessa painotetaan entistä enemmän sosiaalista hyvinvointia, sosiaalisia verkostoja ja ikäihmisten omaa hyvinvointiaktiivisuutta. Hyvinvointiprofiili liitetään osaksi hyvinvointia edistävien kotikäyntien mallia ja sitä voidaan käyttää arvioitaessa 4

5 asiakkaan palvelutarvetta. Hyvinvointiprofiilin avulla vanhustyön viranhaltijat ja luottamushenkilöt saavat reaaliaikaista tietoa alueensa vanhusten hyvinvoinnista. 2. Tavoitteena on lisätä ikäihmisten hyvinvointiaktiivisuutta kehittämällä yhteistyössä ryhmähankkeen muiden osapuolten kanssa uusia hyvinvointia tukevia hyvinvointiteknologian sovelluksia ikäihmisten käyttöön. Oulun kaupunki mahdollistaa yrityksille todellisen pilotointiympäristön ikäihmisten kotona, jolloin tuotekehitys voi vastata ikäihmisten todellisiin tarpeisiin. Hyvinvointiteknologisia ratkaisuja suunnataan interventioryhmään kuuluvien ikääntyneiden koteihin. 3. Uusien palveluiden kokeilutoiminnan rinnalla toteutetaan tutkimushanke kotona asuvien ikäihmisten hyvinvoinnista. 4. Tavoitteena on integroida Hyvinvointiprofiili kotihoidon Effica -tietojärjestelmään. Hankkeen vastuualueena on Hyvinvointiprofiilia koskevan sisällön luominen. TietoEnator Oyj vastaa sovellluksen muokkaamisesta osaksi tietojärjestelmää. 5. Oulun kaupunginkirjasto maakuntakirjasto kehittää ryhmähankkeessa verkkotuettuja kirjastopalveluja. Kirjaston kanssa tehdään yhteistyötä uusien kirjastopalveluiden kehittämiseksi kotona asuville ikäihmisille. Keskeiset toimenpiteet: 1. SENTEK hankkeessa kehitettyä Hyvinvointiprofiili kyselylomaketta muokattiin tiiviimmäksi ja toimivammaksi kokonaisuudeksi. Hankkeen kohderyhmäksi valikoitui 260 SENTEK hankkeessa mukana ollutta ikääntynyttä. Heistä 200:lle tehtiin hyvinvointia edistävä kotikäynti kyselylomakkeen esitestaamiseksi. Kotikäynneillä annettiin myös palveluohjausta ja poimittiin halukkaita mukaan teknologiapilotteihin, AVEK -hankkeen läheisauttajatoimintaan ja kirjaston kotipalvelulainaustoimintaan. Esitestausaineisto analysoitiin SPSS 14.0 ohjelman avulla. Esitestauksen jälkeen kyselylomakkeeseen tehtiin vielä muutamia muutoksia. Lopullinen Hyvinvointiprofiili Oulu -kyselylomake muodostuu yhdeksästä osiosta, joiden avulla arvioidaan kotona asuvan iäkkään henkilön hyvinvointia elämän eri osa-alueella. Hyvinvointiprofiilissa määritetään ikääntyneen hyvinvointikokemus ja hyvinvointiarvio. Lisäksi siinä voidaan määrittää yksilöllinen hyvinvointitavoite jollakin osa-alueella, johon intervention 5

6 avulla pyritään sekä hyvinvoinnin alueellinen taso jollakin tietyllä ikäluokalla. 2. Hankkeessa pilotoitiin kahta teknologista ratkaisua, Videra Oy:n virtuaalikotipalvelua eli kuvapuhelinta ja Oy Domino Systems Ab:n Virkku -järjestelmää, viriketoiminnan tuottamiseksi sellaisten ikääntyneiden koteihin, jotka eivät enää pysty osallistumaan muualla järjestettyyn viriketoimintaan. Virkku -järjestelmän osalta tehtiin yhteistyötä Lintulammen asukastuvan ja Oulun Puhelin Oyj:n kanssa teknisissä ratkaisuissa. Lisäksi Oulun Puhelin kustansi mukana olleiden ikäihmisten laajakaistat pilotin ajaksi. Ohjelman tuottamisessa tehtiin yhteistyötä myös Karjasillan seurakunnan kanssa. Kuvapuhelinpilotissa tehtiin yhteistyötä Mäntykodin, Oulun seudun ammattikorkeakoulun ja Tuiran seurakunnan kanssa. Pilotit päättyivät elokuun lopussa Mukana olleilta kerättiin kokemuksia pilotista ja heille tehtiin uusi Hyvinvointiprofiili kysely. Raportti teknologiapiloteista löytyy hankkeen kotisivulta 3. Hankkeessa tehtiin tutkimusraportti Hyvinvointiprofiili Oulu -kyselylomake ja palveluohjaus ennaltaehkäisevien kotikäyntien tukena. Raportista vastasi TtT Satu Elo Oulun Yliopiston hoitotieteen ja terveyshallinnon laitokselta. Hän toimi hankkeessa asiantuntijana. Tutkimusraportti löytyy hankkeen kotisivulta. 4. TietoEnator Oyj teki vaatimusmäärittelyn Hyvinvointiprofiili kyselylomakkeen liittämisestä kotihoidon Effica järjestelmään osana VIPS 2 hankeyhteistyötä. Tässä vaiheessa Hyvinvointiprofiilin mukainen pisteiden lasku ja profiilin piirtäminen ei olisi ollut mahdollista. Oulun kaupungin tarpeista lähtevässä sähköisessä lomakkeessa pitäisi nämä toiminnot olla. Hyvinvointiprofiilin sähköistämisestä ovat myös muut yritykset olleet kiinnostuneita. Hyvinvointiprofiilin sähköistäminen siirtyy hankkeen jälkeisiin jatkotoimenpiteisiin, koska Hyvinvointiprofiili Oulu - kyselylomakkeen lopullinen versio valmistui vasta lokakuun lopussa eikä hankkeen kustannussuunnitelmassa ollut varattu rahaa sähköistämiseen. 5. Yhteistyössä kirjaston IKI hankkeen kanssa tehtiin kotipalvelulainausesite ikäihmisille, joka lähetettiin kaikille hankkeessa mukana olleille. Yhteistyössä aloitettiin vuoden 2007 alussa Koskelan ja Palokan palvelutaloissa lukupiirit ikääntyneille. Kirjaston edustajat esittelivät IKI 6

7 hanketta ja kotipalvelulainausta kotihoidon henkilöstölle järjestetyissä Hyvinvointiprofiili Oulu -kyselylomakkeen käyttöönottokoulutuksissa. Saavutetut tulokset: Käyttöönotto: Jatkotoimenpiteet: Hankkeessa kehitettiin Hyvinvointiprofiili Oulu -kyselylomake työkaluksi hyvinvointia edistäville kotikäynneille. Hyvinvointiprofiilin tarkoituksena on edistää ikääntyneen omaehtoista hyvinvointiaktiivisuutta, toimia palveluohjauksen tukena sekä tuottaa vanhustyön johdolle väestötason tietoa tietyn ikäluokan hyvinvoinnista ja palvelutarpeesta palvelujen suunnittelun ja päätöksenteon tueksi. Lisäksi hankkeessa saatiin arvokkaita kokemuksia teknologian viemisestä ja testaamisesta ikääntyneiden kodeissa. Pilottien jälkeen tehdyissä Hyvinvointiprofiili kyselyissä ilmeni, että tietylle kohderyhmälle tällainen toiminta voi parantaa sosiaalisia verkostoja ja sosiaalisuutta. Otoksen pienuudesta johtuen tämä vaatii kuitenkin lisätarkastelua. Hyvinvointiprofiili Oulu -kyselylomake on otettu käyttöön Oulun kaupungin vanhustyössä tänä syksynä tehtävillä hyvinvointia edistävillä kotikäynneillä. Kotikäynnit tehdään tänä vuonna 80- vuotta täyttäville kotona asuville vanhuksille, jotka eivät ole palvelujen piirissä. Koska kyselylomakkeen valmistuminen venyi syksyyn, on valittu satunnaisotannalla 90 henkilöä, joille kotikäynti tehdään. Hankkeen toimesta kotihoidon henkilökunta on koulutettu Hyvinvointiprofiili Oulu -kyselylomakkeen käyttöön. Hankkeen päättymisen jälkeen Oulun kaupungin vanhustyön tarkoituksena on Hyvinvointiprofiili Oulu -kyselylomakkeen sähköistäminen, hyvinvointia edistävien kotikäyntien toteuttaminen pysyvänä toimintana sekä Hyvinvointiprofiili kansallinen ja kansainvälinen levittäminen. Jatkossa täytyy miettiä, mikä on se ikäluokka, joka hyötyy eniten hyvinvointia edistävistä kotikäynneistä. Hyvinvointiprofiili on herättänyt kiinnostusta sekä kansallisesti että kansainvälisesti. AmIE Ouka hankkeen tavoitteena on Hyvinvointiprofiilin kansallinen ja kansainvälinen levitys. 7

8 Rahoitus: Tekes/FinnWell ohjelma/rinnakkaishanke Rahoitussuunnitelma: Rahoittaja Yhteensä TEKES 50% /tulot OUKA 50% /netto Yhteensä /(menot)

9 3 HANKKEEN TAUSTA Ikäihmisten hyvinvointia edistävä teknologiahanke HYVÄTEK on Tekesin ja Oulun kaupungin puoliksi rahoittama hanke. Hanke kuuluu itsenäisenä osahankkeena Tekesin FinnWell - ohjelmassa olevaan VIPS 2 -ryhmähankkeeseen, jota TietoEnator Oyj hallinnoi. 3.1 VIPS-2 hanke Vuoden 2005 ajan Tekesin FinnWell -ohjelmassa oli käynnissä yhteishanke VIPS-1: Ikääntyneiden omatoimiset etäpalvelut ja kotihoitoa tukevat järjestelmät. Siinä hankkeessa toteutettiin mm kotihoidon mobiilisovellus osaksi TietoEnatorin Effica järjestelmää, kirjaston kotipalvelutoiminnon lisääminen PallasPro kirjastojärjestelmään ja tuotteistettu Audio Ridersin CareRider sensoripohjainen etävalvonta- ja toiminnanohjausjärjestelmä. Eräs tärkeimmistä tuloksista lyhytkestoisessa VIPS-1 hankkeessa oli yhteistyö järjestelmien ja palvelujen tuottajien ja niiden käyttäjiä edustavien julkisen sektorin organisaatioiden kesken. Tämä lisäsi merkittävästi puolin ja toisin ymmärrystä sekä palvelutarpeista että niiden tuottamisen realiteeteista. Ikääntyneiden osuus tulee lähivuosikymmenten aikana kasvamaan jyrkästi. Nämä hyvin toimeentulevat ikääntyneet pystyvät ja haluavat ottaa entistä enemmän vastuuta omasta hyvinvoinnistaan ja ovat siten sekä vaativia että myös maksukykyisiä palveluiden käyttäjiä. Hyvinvoinnin perustat luodaan jo hyvissä ajoin ennen kuin ikääntymisen haittavaikutukset alkavat tuntua. Ennaltaehkäisevien palvelujen tarve tulee kasvamaan ja niiden palvelujen maksajina ovat etupäässä kansalaiset itse. Haasteena sekä palveluiden kehittäjille että yhteiskunnalle on luoda sopivia kannustimia vapaaehtoisten hyvinvointia edistävien palveluiden käyttöön. Tavoitteena on viivästyttää ikääntyneiden tarvetta siirtyä kalliiseen laitoshoitoon. VIPS-1 projektissa kehitetty ikääntyneille sovitettu asiointipalveluiden konsepti on edelleen validiksi havaittu ja sen pohjalta lähtevät myös VIPS-2 (Ikääntyneiden hyvinvointi tietoyhteiskunnassa) hankkeet. VIPS-2 hankkeessa peruslinjana on ikääntyneiden hyvinvoinnin lisääminen ja kotona asumisen edellytysten parantaminen. 3.2 Konsortiosopimus Rinnakashankkeiden toimijoiden välinen konsortiosopimus allekirjoitettiin turvaamaan hankkeissa mahdollisten tulosten ja toiminnan yhdenmukaisuus. Konsortiosopimus on luottamuksellinen ja vain rinnakkaishankkeiden käytössä. 9

10 Sopimuksen yleisperiaatteet olivat: - Tämän sopimuksen kohteena on Tekes in Finnwell -ohjelmaan rahoitettavaksi hyväksytyn VIPS-2 (ikääntyneiden hyvinvointi tietoyhteiskunnassa) hankkeen toteuttamiseen ja sen tulosten hyödyntämiseen liittyvät konsortion osapuolien velvoitteet ja oikeudet. - VIPS-2 hankkeen yleiset tavoitteet, tuotokset sekä tavoiteaikataulut on esitetty rahoitushakemukseen (diaarinumero 3154/31/05) liitetyssä projektisuunnitelmassa, jota on Tekes in pyynnöstä täsmennetty Sopimuksen tarkoitus on saada kaikki projektissa mukana olevat tahot toimimaan hyvässä hengessä yhteisten päämäärien saavuttamiseksi siten, että kaikilla on yhtenevä käsitys projektissa noudatettavista toimintatavoista ja ehdoista. - Sopijapuolet sitoutuvat tekemään yhteistyötä ja täyttämään tämän sopimuksen sekä Tekes ille esitetyn projektisuunnitelman edellyttämät, niissä kullekin erikseen ja yhteisesti asetetut tavoitteet. Näitä tavoitteita täsmennetään kunkin osaprojektin omissa projektisuunnitelmissa. 3.3 HYVÄTEK hankkeen tausta HYVÄTEK - hanke on jatkoa Oulun kaupunginvanhustyössä toimineelle SENTEK hankkeelle. SENTEK hankkeessa toteutettiin hyvinvointia edistäviä kotikäyntejä yli 80-vuotiaille oululaisille sekä kehitettiin kotona asuvien ikääntyneiden hyvinvointi-indikaattorit. Hankkeessa kehitettiin myös kyselylomaketta näiden hyvinvointia edistävien kotikäyntien tueksi. Ikääntyneet kokivat kyselylomakkeen kuitenkin liian pitkänä ja raskaana. Joidenkin ikääntyneiden kohdalla kotikäynnillä oli kulunut aikaa yli neljä tuntia. 10

11 4 HANKKEEN YHTEYSTIEDOT JA AIKATAULU Ikäihmisten hyvinvointia edistävä teknologiahanke (HYVÄTEK), projektinumero , kustannuspaikka 1950, diaarinumero 1455/05. Hankkeen postiosoitteena toimi vanhustyön hallinnon toimipiste Oulun kaupunginsairaalassa (Kiviharjuntie 5). Rahoitusta hankkeelle haettiin elokuussa Virallinen rahoituspäätös saatiin Tekesiltä (186/06) Oulun kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta vahvisti päätöksen omarahoitusosuudesta ( ). Oulun kaupungin hallitus vahvisti hankkeen omarahoitusosuuden lautakunnan esityksestä Hankkeen rahoituksenmukainen toteutusaika oli Hankkeen toiminnallinen osuus päättyi kuitenkin projektipäällikön jäädessä äitiyslomalle. Koska tähän mennessä hankkeen tavoitteet oli saavutettu, ei hankkeelle hankittu enää uutta projektipäällikköä. 11

12 5 PROJEKTIIN OSALLISTUNEET TAHOT JA HENKILÖT HYVÄTEK -hanke on VIPS-2 ryhmähankkeen rinnakkaishanke. Ryhmähankkeessa on mukana sekä yksityisen että julkisen sektorin organisaatioita. Yritysryhmähankkeessa ovat mukana TietoEnator Oyj, Audio Riders Oy, Yrjö ja Hanna säätiö. Ryhmähankkeessa on mukana vanhustyön lisäksi Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto. Ryhmähanketta koordinoi TietoEnator Healthcare & Welfare Oy. Koordinaattorina toimi Antti Soini asti ja alkaen Sami J. Heikkinen. HYVÄTEK -hanke on Oulun kaupungin vanhustyön tulosyksikön hallinnoima hanke. Vastuullisena johtajana on toiminut vanhustyönjohtaja Pentti Koistinen ja vanhustyönjohtaja Anna Haverinen. Hankkeessa projektipäällikkönä ovat toimineet Sonja Manssila , Satu Elo ja Mari Ahlroth Projektityöntekijänä ovat toimineet Mari Ahlroth ja Soile Punkari Ohjausryhmä ja kokousajat Hankkeen ohjausryhmätyöskentely käynnistyi aloituskokouksella Aloituskokouksessa määriteltiin hankkeen hallinnolliset ja toiminnalliset linjaukset, joita projektipäällikkö vastuullisen johtajan ohjauksessa toteutti. Hankkeessa tapahtuneiden henkilöstövaihdosten takia myös ohjausryhmän kokoonpanossa on tapahtunut muutoksia. HYVÄTEK -hankkeessa on toiminut ohjausryhmä johon ovat kuuluneet: - Pentti Koistinen, vanhustyön johtaja Ouka, ohjausryhmän puheenjohtaja saakka - Anna Haverinen, vanhustyönjohtaja Ouka, ohjausryhmän puheenjohtaja alkaen - Sonja Manssila, projektipäällikkö Ouka ( ), ohjausryhmän sihteeri - Satu Elo, projektipäällikkö Ouka ( ), ohjausryhmän sihteeri - Mari Ahlroth, projektipäällikkö Ouka ( ), ohjausryhmän sihteeri - Rita Oinas, palveluyksikköpäällikkö Ouka, varapuheenjohtaja (varajäsen Salme Laivamaa palvelupäällikkö Ouka) - Eija Palsinajärvi-Äikäs, sosiaali- ja terveystoimen hankekoordinaattori Ouka - Petteri Viramo, geriatrian ylilääkäri Oulun Diakonissalaitos - Sanna Suistio, projektipäällikkö AVEK -hanke Ouka ( asti) - Pirjo Jokinen, projektipäällikkö AVEK -hanke Ouka ( alkaen) - Asko Pietarila, johtava teknologia-asiantuntija, P-P TE- keskus - Sami Heikkinen, kehityspäällikkö, TietoEnator Oyj (varajäsen Heidi Lindroos) - Maija Saraste, kirjastotoimen apulaisjohtaja, Oulun kaupunginkirjastomaakuntakirjasto (varajäsen Eeva-Liisa Heikkilä) - Mari Ahlroth, projektityöntekijä Ouka ( ) - Soile Punkari, projektityöntekijä Ouka ( asti) Ohjausryhmä kokoontui hankkeen aikana 5 kertaa (taulukko 1) 12

13 Taulukko 1. HYVÄTEK Ohjausryhmän kokoukset osallistujat Pentti Koistinen x x Anna Haverinen x x x x Sonja Manssila x Satu Elo x x x Mari Ahlroth x x x Rita Oinas x Eija Palsinajärvi- x x x x Äikäs Asko Pietarila x x x x x Petteri Viramo x Sanna Suistio x x Pirjo Jokinen x x Sami Heikkinen x Soile Punkari x Maija Saraste x x Salme Laivamaa x x Raija Raappana x Eeva-Liisa Heikkilä x 5.2 VIPS -2 -hankkeen johtoryhmä VIPS 2 rinnakkaishankkeen toimintaa ja yhteisiä tavoitteita koordinoimaan perustettiin johtoryhmä, johon nimettiin kustakin organisaatiosta edustajajäsen. Oulun kaupungin vanhustyön edustajana johtoryhmässä oli vanhustyön johtaja Pentti Koistinen vuoden 2006 loppuun asti ja vuoden 2007 vanhustyön johtaja Anna Haverinen. Johtoryhmän tehtävänä oli: - erityisesti valvoa ja ohjata projektin toteuttamista sopimuksen rajaamissa puitteissa ja täsmentää projektille asettavat tavoitteet ja hyväksyä projektin yhteiset suunnitelmat - käsitellä VIPS-2 projektisuunnitelman tarkistukset ja muutokset sekä tarvittaessa esittellä ne sopijapuolten ja/tai Tekes in hyväksyttäviksi - valvoa projektin edistymistä ja tukea osaprojektien päälliköiden toimintaa - päättää projektin tulosten julkistamisesta - hyväksyä projektin tulokset ja todeta projektin loppuun suoritetuksi - käsitellä muut projektia koskevat tärkeät yhteiset asiat 5.3 Hankeyhteistyö Hankkeen yhteistyöhankkeina ovat toimineet Oulun kaupungin vanhustyön AVEK (Alueellinen läheisauttajaverkosto itsenäisen kotona selviytymisen tukijana) ja Oulun kaupunginkirjasto maakuntakirjaston IKI hanke (ikääntyneiden kirjastopalvelut). Virtuaalikotipalvelupilotissa tehtiin yhteistyötä sekä Oulun seudun ammattikorkeakoulun IKÄTEK hankkeen ja Mäntykodin Vapaaehtoistoiminta ja verkostot vanhusten ja omaishoitajien tukena hankkeen kanssa. Lisäksi hankkeen loppuvaiheessa tehtiin yhteistyötä AmIE Oulu hankkeen kanssa. Tiedon ja 13

14 kokemusten jakamiseen liittyvää yhteistyötä tehtiin Pohjois-Pohjanmaan ikääntyvien palveluiden kehittämisyksikkö Pippurian koordinoiman kehittämisverkoston kautta. Yhteistyö AVEK hankkeen kanssa alkoi jo SENTEK hankkeen aikana. Silloin tehtiin yhteistyössä yhteensä yli 1800 hyvinvointia edistävää kotikäyntiä Oulussa, Kiimingissä, Oulunsalossa ja Kempeleessä. HYVÄTEK hankkeen aikana yhteistyötä on lähinnä tehty tarjoamalla hyvinvointia edistävillä kotikäynneillä yksinäisille ikääntyneille mahdollisuutta läheisauttajaan AVEK hankkeen kautta. IKI hankkeen kanssa tehtiin hankkeen tavoitteiden mukaista yhteistyötä. Laadittiin vanhuksille esite kotipalvelulainauksesta, tiedotettiin vanhuksia asiasta, kokeiltiin lukupiiriä sekä virtuaalikotipalvelupilotissa että kahdessa palvelutalossa ja tehtiin yhteistyötä kotihoidon henkilöstön kouluttamisessa. Virtuaalikotipalvelupilotti aloitettiin yhteistyössä IKÄTEK hankkeen kanssa syksyllä Vuoden 2007 alussa vastuu pilotista siirtyi HYVÄTEK hankkeelle. Yhteistyö ammattikorkeakoulun kanssa kuitenkin jatkui, vaikka IKÄTEK hanke päättyikin vuoden 2006 lopussa. Ammattikorkeakoulun toimintaterapeutti opiskelijat tuottivat ohjelmaa virtuaalikotipalvelupilottiin. IKÄTEK hankkeen päättyessä yhteistyötä alettiin tehdä Mäntykodin Vapaaehtoistoiminta ja verkostot vanhusten ja omaishoitajien tukena hankkeen kanssa. Näin saatiin pilottiin mukaan enemmän ikääntyneitä ja myös heidän omaisiaan. HYVÄTEK hankkeen loppuvaiheessa alkoi yhteistyö AmIE Oulu hankkeen kanssa. Tarkoituksena on, että AmIE hanke jatkaa hankkeessamme kehitetyn Hyvinvointiprofiili Oulu kyselylomakkeen kansallista ja kansainvälistä levitystä. 14

15 6 HANKKEEN TAVOITTEET 6.1 VIPS- 2 -tavoitteet 1. Ikääntymisen ennaltaehkäisevien ja kuntouttavien palveluiden tarve lisääntyy. Tällaisia palveluja ovat niin henkilökohtaiset terveys-, liikunta- ja kulttuuripalvelut kuin sosiaalista kanssakäymistä helpottavat ja aktivoivat palvelutkin. Alalla toimivien yrityksien on aika ryhtyä panostamaan ikääntyneiden palvelujen kehittämiseen. Eläkeläiset ovat lähitulevaisuuden nopeimmin kasvava väestöryhmä ja lisäksi entistä palveluhakuisempi ja maksukykyisempi asiakasryhmä. Palveluita kehitetään myös sekä kilpailukykyään kehittäville yksityisille hoito- ja palvelutaloille että suoraan ikääntyneille itselleen. 2. Julkisen sektorin palveluihin kehitetään ominaisuuksia, joilla autetaan kuntia selviytymään hoitovelvoitteistaan mahdollisimman rationaalisesti henkilökuntaa käyttäen. Hoitoprosesseissa, henkilöstöjohtamisessa ja työnohjauksessa sekä logistisissa malleissa on vielä kehittämisen varaa. Samoin kehitetään julkisen ja yksityisen sektorin palveluiden integrointia esim. hoitopaikan valinnan tai alueellisen resurssinhallinnan muodossa. 3. Palveluiden tuottamisessa tulee tapahtumaan rakennemuutos, minkä vuoksi on tarpeen kartoittaa sekä julkisen että yksityisen sektorin palvelut, niiden puutteet sekä mahdolliset päällekkäisyydet. Tavoitteena on saada aikaiseksi konsepti, jolla voidaan tarjota kunnille tai hoitopiireille sopivia palvelukokonaisuuksia, joissa on huomioitu niin kunnalliset kuin yksityisetkin palveluntuottajat ja niiden erikoistumisalat. Tässä konseptissa palveluoperaattori kehittää, valvoo ja koordinoi sekä muiden tuottamia että omia palveluitaan tietyllä alueella. Myös ikääntymisen haittatekijöiden varhaisen ennaltaehkäisemisen kuntoutusohjelmat voidaan organisoida samalla tavalla. 4. Julkisen ja yksityisen sektorin hyvinvointi- ja terveyspalvelut integroidaan jollakin tasolla sellaisiksi palveluketjuiksi, joissa tietoja niin asiakkaan sairauskuin hyvinvointikertomuksestakin voi soveltuvin osin siirtyä palveluntuottajalta toiselle myös ikääntyneelle itselleen tai hänen omaisilleen. Hyvinvointikertomuksen sisällön suunnittelu sekä selvitys hyvinvointi- ja potilaskertomuksen integroinnin toteuttamistavoista toteutetaan projektissa yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyönä. 5. Hoitohenkilökunnan osaamisen ja jaksamisen edistämistä varten kehitetään erityinen äänipohjainen koulutus- ja viestintäalusta, jonka kautta voidaan vuorovaikutteisesti oppia, jakaa tietoa ja antaa palautetta. Tämä on myös osa hoito-organisaation johtamisjärjestelmää ja henkisen pääoman kehittämistä, jossa otetaan huomioon sosiaalinen pääoma, ammatillinen osaaminen ja strateginen kyvykkyys. 15

16 6. Ikääntyneen palvelutarvekokonaisuus koostuu usein sekä terveys- että sosiaalipalveluista. Sen enempää kuntien palvelurakenteet kuin järjestelmätoimittajien palveluohjelmistotkaan eivät tätä asiakaslähtöistä palveluprosessia vielä hyvin tue. VIPS-2 hankkeessa kansalaisen kokonaispalvelun näkökulmaa pidetään pitemmän tähtäyksen kehittämisen päämääränä. 7. Tarve henkilökohtaisiin etäpalveluihin lisääntyy, kun vastuu omasta hyvinvoinnista siirtyy yhä enemmän ikääntyneelle itselleen ja hänen perheenjäsenilleen. Tässä tarvitaan mm. hyvinvoinnin etäseurantaan liittyviä työkaluja ja palveluita. Myös omaishoitajien rankkaa työtä voidaan helpottaa sopivilla etäseurantamenetelmillä. 8. Sekä ennaltaehkäiseviä että kuntouttavia terveys- ja liikuntaohjelmia tarvitaan, jotta ikääntyneet voivat selviytyä mahdollisimman pitkään omatoimisesti kotona. Ikääntymisen haittatekijöitä ennaltaehkäisevien liikunta- ja aktivointipalveluiden käyttöön tarvitaan sopivia kannustimia tai palkitsemismenetelmiä. Näitä voi löytyä sekä julkisen sektorin piiristä että yksityisiltä (esim. erilaiset kuntokortit, joihin merkintöjä keräämällä voi saada lisää kuntopalveluita tai bonusjärjestelmä, jolla voidaan kerätä vaikkapa alennuksia vakuutusmaksuihin yms.) 6.2 HYVÄTEK -hankkeen tavoitteet HYVÄTEK -hankkeen päätavoitteena on kehittää ja lisätä ikäihmisten omatoimista hyvinvointiaktiviteettia heidän omien voimavarojensa pohjalta ja näin parantaa ikäihmisten hyvinvointia. 1. Hankkeessa kehitetään ikäihmisten hyvinvointia kuvaava laaja-alainen yksilöllinen hyvinvointiprofiili. Kehittämistyötä tehdään aikaisempien tutkimusten sekä SENTEK- hankkeen tutkimustulosten pohjalta. Tässä hankkeessa painotetaan entistä enemmän sosiaalista hyvinvointia, sosiaalisia verkostoja sekä ikäihmisten omaa hyvinvointiaktiivisuutta. Hyvinvointiprofiili liitetään osaksi hyvinvointia edistävien kotikäyntien mallia ja sitä voidaan käyttää arvioitaessa asiakkaan palvelutarvetta ensimmäisellä kotihoidon kotikäynnillä. Hyvinvointiprofiilin avulla vanhustyön viranhaltijat sekä luottamushenkilöt saavat reaaliaikaista tietoa alueensa vanhusten hyvinvoinnista. 2. Tavoitteena on lisätä ikäihmisten hyvinvointiaktiivisuutta kehittämällä yhteistyössä ryhmähankkeen muiden osapuolten kanssa uusia hyvinvointia tukevia hyvinvointiteknologian sovelluksia ikäihmisten käyttöön. Oulun kaupunki mahdollistaa yrityksille todellisen pilotointiympäristön ikäihmisten kotona, jolloin tuotekehitys voi vastata ikäihmisten todellisiin tarpeisiin. Hyvinvointiteknologisia ratkaisuja suunnataan interventioryhmään kuuluvien ikääntyneiden koteihin. 3. Uusien palvelujen kokeilutoiminnan rinnalla toteutetaan tutkimushanke kotona asuvien ikäihmisten hyvinvoinnista. Tutkimus perustuu hyvinvointiprofiilitietoihin ja interventioiden analysointiin ja vaikuttavuuden arviointiin. 16

17 4. Tavoitteena on integroida hyvinvointiprofiili kotihoidon Effica - tietojärjestelmään. Hankkeen vastuualueena on hyvinvointiprofiilia koskevan sisällön luominen. TietoEnator Oyj vastaa sovelluksen muokkaamisesta osaksi tietojärjestelmää. Tietojärjestelmän lähtökohtana on soveltaa TietoEnator Oyj:n hoitokertomusmallia mahdollisimman pitkälle ja siirtää profiilin luomiseen vaadittavat toimenpiteet hoitokertomuksen välilehdelle omaksi poluksi. 5. Oulun kaupunginkirjasto maakuntakirjasto kehittää ryhmähankkeessa verkkotuettuja kirjastopalveluja. Kirjaston kanssa tehdään yhteistyötä uusien kirjastopalveluiden kehittämiseksi kotona asuville ikäihmisille. Kirjaston kanssa kehitetään kotilainausmallia ja suunnitellaan vaihtoehtoja yhdessä tekemiselle ja lukemiselle. 17

18 7 HYVÄTEK HANKKEEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN HYVÄTEK hankkeessa kehitettiin Hyvinvointiprofiili Oulu -kyselylomake. Asiantuntijana kehitystyössä käytettiin TtT Satu Eloa Oulun yliopiston hoitotieteen ja terveyshallinnon laitokselta. 1. Hyvinvointiprofiili Oulu -kyselylomake otetaan käyttöön tänä syksynä Oulun kaupungin vanhustyössä. Hyvinvointia edistävät kotikäynnit tehdään tänä vuonna 80- vuotta täyttäville oululaisille. Koska kyselylomakkeen valmistuminen meni loppu vuoteen, valitaan satunnaisotannalla 90 henkilöä, joilla kotikäynti tehdään. Haastattelut tekee kotihoidon henkilökunta (sairaanhoitajat ja terveydenhoitajat). Kotihoidon henkilökunnalle järjestettiin lokakuussa koulutusta Hyvinvointiprofiili kyselylomakkeesta ja sen käytöstä hyvinvointia edistävillä kotikäynneillä. 2. Hankkeessa toteutettiin kaksi teknologia pilottia. Pilotoidut teknologiat olivat Videra Oy:n virtuaalikotipalvelu eli kuvapuhelin ja Oy Domino Systems Ab:n Virkku järjestelmä. Tavoitteena piloteissa oli kokeilla teknologiaa viriketoiminnan tuottamisen apuna ikääntyneiden koteihin. Pilotit päättyivät elokuun lopussa 2007 ja sen jälkeen kerättiin kokemukset pilotteihin osallistuneilta. 3. Hankkeessa tehtiin tutkimusraportti Hyvinvointiprofiili Oulu kyselylomake ja palveluohjaus ennaltaehkäisevillä kotikäynneillä. 4. Hyvinvointiprofiilin muodostaminen kotihoidon Effica - ympäristöön ei toteutunut. TietoEnator Oyj teki teknisen määrityksen, jossa hyvinvointiprofiili kyselylomake olisi voitu siirtää Efficaan kyselylomaketekniikkaa hyödyntäen. Eli kyselylomake olisi saatu Effica - järjestelmään, mutta Hyvinvointiprofiilin mukainen pisteiden tulostus ja profiilin piirtäminen ei olisi onnistunut. Tämän vaatimusmäärittelyn TietoEnator Oyj teki osana VIPS 2 hanketta. Helmikuussa 2007 TietoEnator Oyj jätti tarjouksen Hyvinvointiprofiili kyselylomakkeen toteutuksesta. Tarjoukseen ei kuitenkaan reagoitu, koska Oulun kaupungin tarve olisi saada Hyvinvointiprofiilista sähköinen versio, joka myös laskee pisteet ja piirtää profiilin. Hankkeen projektisuunnitelmassa ei myöskään ollut varattu rahaa Hyvinvointiprofiilin sähköistämistä varten. Hyvinvointiprofiili Oulu -kyselylomakkeen sähköistämisestä ovat myös muut yritykset olleet kiinnostuneita. 5. Hankkeessa on tehty yhteistyötä Oulun kaupunginkirjasto maakuntakirjaston kanssa. Tehtiin yhteistyössä kirjaston kotipalvelulainausesite ikäihmisille. Esite lähetettiin kaikille HYVÄTEK hankkeessa mukana olleille (n=260). Hyvinvointia edistävillä kotikäynneillä poimittiin kotipalvelulainauksesta kiinnostuneita henkilöitä ja välitettiin heidän luvallaan heidän yhteystiedot IKI hankkeen henkilökunnalle. IKI- hanke oli mukana tuottamassa ohjelmaa Virtuaalikotipalvelu pilottiin. Kerran viikossa kokoontui kirjallisuuspiiri. Vuoden 2007 alussa aloitettiin lukupiirit Koskelan ja Palokan palvelutaloissa. Vähäisen osallistujamäärän vuoksi piirit kuitenkin jouduttiin lopettamaan. Lisäksi kirjaston edustajat esittelivät kotipalvelulainaustoimintaa lokakuussa kotihoidon henkilökunnalle järjestetyissä Hyvinvointiprofiili kyselylomakkeen käyttöönottokoulutuksissa. 18

19 8 HYVINVOINTIPROFIILI OULU -KYSELYLOMAKE Hyvinvointiprofiili Oulu kyselylomakkeen juuret ovat SENTEK hankkeessa, jossa määriteltiin kotona asuvien ikääntyneiden hyvinvointi-indikaattorit. HYVÄTEK hankkeessa näitä indikaattoreita hieman muokattiin. Esitestausvaiheessa kyselylomake muodostui kahdeksasta osiosta, joiden avulla voidaan arvioida kotona asuvan iäkkään ihmisen hyvinvointia elämän eri osa-alueilla. Nämä osa-alueet ovat itsenäisyys, toimintakyky, sosiaalinen verkosto, yksinäisyys, turvallisuus, koettu terveys, elämäntavat ja elämänlaatu. Kyselylomakkeessa oli ennen esitestausta 78 kysymystä ja 12 kohtainen kodin turvallisuuden arviointilomake haastattelijalle. Esitestausaineisto (n=200) muodostui yli 80-vuotiaista kotona asuvista oululaisista. Esitestausaineisto ikääntyneiden ryhmä (N=260), joka valikoitui HYVÄTEK hankkeen osallistujaryhmäksi. Aineisto kerättiin kotona tehdyillä hyvinvointia edistävillä kotikäynneillä haastatteluina. Kaikille mukana oleville lähetettiin kirje (liite 1), jossa kerrottiin hankkeesta ja tulevasta yhteydenotosta. Hankkeen projektityöntekijä (sairaanhoitaja) oli yhteydessä ikääntyneisiin ja tiedusteli heidän halukkuuttaan osallistua haastatteluun sekä sopi halukkaiden kanssa haastatteluajan. Haastatteluihin osallistui 86 % kohderyhmästä. Kyselylomakkeen täyttämiseen kului aikaa keskimäärin tunti. Lisäksi kotikäynnillä annettiin palveluohjausta ja otettiin tarvittaessa yhteys palveluntarjoajiin ikääntyneen suostumuksella. Jokainen haastateltava täytti suostumuslomakkeen (liite 2) haastatteluun osallistumisesta ja haastattelutietojen käytöstä tutkimustarkoitukseen. Kyselylomakkeet täytettiin paperiversioina ja vastaukset siirrettiin projektihenkilöstön toimesta SPSS tietokantaan. Esitestauksen analyysit perustuvat kyselylomakkeen luotettavuuden tarkastelemiseen tilastomenetelmin SPSS 14.0 ohjelmiston avulla. Esitestausaineiston analysoinnin jälkeen kyselylomakkeeseen tehtiin muutamia korjauksia. Joitakin kysymyksiä jätettiin pois ja joitakin lisättiin. Valmis kyselylomake sisältää 80 kysymystä ja 12 kohtaisen (liite 3) kodin turvallisuuden arviointilomakkeen. Toimintakyky osio jaettiin kahteen osioon fyysiseen toimintakykyyn ja henkiseen toimintakykyyn. Näin ollen lopullinen Hyvinvointiprofiili Oulu kyselylomake (liite 4) muodostuu yhdeksästä osiosta, joiden avulla arvioidaan kotona asuvan iäkkään ihmisen hyvinvointia elämän eri osa-alueilla: 1 Itsenäisyys 2 Fyysinen toimintakyky 3 Henkinen toimintakyky 4 Sosiaalinen verkosto 5 Yksinäisyys 6 Turvallisuus 7 Koettu terveys 8 Elämäntavat 9 Elämänlaatu 19

20 Kyselylomakkeen jokaisessa osa-alueessa ensimmäinen kysymys kuvaa ikääntyneen omaa kokemusta hyvinvoinnistaan kyseisellä osa-alueella eli on ns. kultainen standardi. Näistä vastauksista muodostuu ikääntyneen hyvinvointikokemus. Osa-alueen muut kysymykset ovat aikaisimpiin tutkimuksiin perustuvia empiirisiä indikaattoreita, joilla ko. alueen nykytilaa voidaan arvioida. Näistä muodostuu ikääntyneen hyvinvointiarvio. Mikäli hyvinvointiarvio ja kokemus jäävät alle keskitason (luokka 3) voidaan ikääntyneelle määrittää hyvinvointitavoite, johon erilaisten interventioiden avulla pyritään. Esimerkiksi, jos fyysinen toimintakyvyn luokka on 2, sovitaan ikääntyneen kanssa, että hän osallistuu kerran viikossa ohjattuun liikuntaryhmään ja asetetaan tavoitteeksi luokka 3 saavuttaminen puolen vuoden sisällä. Lisäksi Hyvinvointiprofiilin avulla voidaan kerätä alueellista tietoa hyvinvoinnin tasosta jollakin ikäryhmällä, mikäli kyselylomakkeella kerättyjä tietoja tarkastellaan vuosittain tilastollisesti esim. SPSS - ohjelman avulla. Elämänlaatu Elämäntavat Itsenäisyys Fyysinen toimintakyky Henkinen toimintakyky Koettu terveys Turvallisuus Sosiaalinen verkosto Yksinäisyys Hyvinvoinnin alueellinen taso Hyvinvointiarvio Hyvinvointikokemus Hyvinvointitavoite Kuvio 1 Hyvinvointiprofiili Oulu kyselylomakkeen profiilikuva Hyvinvointiprofiilin Oulu kyselylomake on kehitetty työkaluksi hyvinvointia edistäville kotikäynneille. Sen tavoitteena on toimia palveluohjauksen kohdentamisen apuna ja lisätä ikääntyneen omaa aktiivisuutta hyvinvointinsa edistämiseksi. HYVÄTEK hankkeen kotisivulta löytyy tutkimusraportti Hyvinvointiprofiili Oulu kyselylomake ja palveluohjaus ennaltaehkäisevien kotikäyntien tukena. Raportissa kuvataan kyselylomakkeen taustalla olevat teoreettiset lähtökohdat, käydään läpi esitestauksen tulokset ja esitellään hyvinvointia edistävillä kotikäynneillä annetun palveluohjauksen sisällöt. Raportin on laatinut hankkeessa ensin projektipäällikkönä ja myöhemmin asiantuntijana toiminut TtT Satu Elo Oulun Yliopiston hoitotieteen ja terveyshallinnon laitokselta. Hankkeen kotisivulta löytyy myös Hyvinvointiprofiili Oulu kyselylomake. Kyselylomake on vapaasti käytettävissä hyvinvointia edistävien kotikäyntien tukena ja erilaisissa kehittämishankkeissa. 20

Hyvinvointi-TV ikääntyneiden kotihoidon tukena Juankoski case Julkiset sähköiset palvelut Rovaniemi 5.6.2013 Annikki Jauhiainen, yliopettaja, TtT

Hyvinvointi-TV ikääntyneiden kotihoidon tukena Juankoski case Julkiset sähköiset palvelut Rovaniemi 5.6.2013 Annikki Jauhiainen, yliopettaja, TtT Hyvinvointi-TV ikääntyneiden kotihoidon tukena Juankoski case Julkiset sähköiset palvelut Rovaniemi 5.6.2013 Annikki Jauhiainen, yliopettaja, TtT Hyvinvointi-TV Hyvinvointi-TV on laajakaistayhteydellä

Lisätiedot

Ikäihmisten asuminen ja yhteisöllisyys miten yhteisöllisyys voi tukea ikäihmisten toimintakykyisyyttä?

Ikäihmisten asuminen ja yhteisöllisyys miten yhteisöllisyys voi tukea ikäihmisten toimintakykyisyyttä? Ikäihmisten asuminen ja yhteisöllisyys miten yhteisöllisyys voi tukea ikäihmisten toimintakykyisyyttä? TALOYHTIÖN VARAUTUMINEN ASUKKAIDEN IKÄÄNTYMISEEN -seminaari vanhustyön johtaja Oulun kaupunki Oulun

Lisätiedot

Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012

Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012 Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012 TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA -seminaari, projektikoordinaattori, th TtM Salon kaupungin vanhuspalvelut Vanhuspalveluiden palvelurakenteen

Lisätiedot

Sisäinen hanke/suunnitelma

Sisäinen hanke/suunnitelma Sisäinen hanke/suunnitelma 10.2.2015 Kansallisen omaishoidon kehittämisohjelman tavoitteena mm. ennaltaehkäisevän ja kuntouttavan toiminnan vahvistaminen, kotona asuminen mahdollisimman pitkään. Ohjelman

Lisätiedot

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet 1 (5) Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet Johdanto n ja Imatran kaupungin kotihoidon toiminta perustuu lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista,

Lisätiedot

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Tuomo Melin & Eeva Päivärinta, Sitra

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Tuomo Melin & Eeva Päivärinta, Sitra Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Lähtökohtia Ikäihmiset ovat voimavara - mahdollisuus - Suomen eläkeläiset ovat maailman koulutetuimpia ja terveimpiä - Vapaaehtoistyöhön ja -toimintaan osallistumiseen

Lisätiedot

ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ RIIHIMÄELLÄ

ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ RIIHIMÄELLÄ ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ RIIHIMÄELLÄ Saara Bitter 9.4.2015 Ennaltaehkäisevät kotikäynnit 75-vuotiaille. Asiakkaalle lähetettiin kirje, jossa oli ilmoitettu aika palveluneuvojan kotikäynnistä. Tämä malli ei

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE Etelä-Suomi

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE Etelä-Suomi Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Kotona kokonainen elämä / Etelä- Kymenlaakson osakokonaisuus Sara Haimi-Liikkanen, kehittämiskoordinaattori 14.10.2013

Lisätiedot

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa Sn Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa 1 18.1.2017 Tavoitteet Asiakas keskiössä Vaikuttavat ja toimintakykyä ylläpitävät toimintatavat ovat käytössä ja asiakkaiden

Lisätiedot

VAPAAEHTOISTOIMINTA IKÄIHMISTEN HYVÄKSI. Turvallinen kunta seminaari 18.4.2013 Hamina Yrjö Heimonen Hyvinkään kaupunki

VAPAAEHTOISTOIMINTA IKÄIHMISTEN HYVÄKSI. Turvallinen kunta seminaari 18.4.2013 Hamina Yrjö Heimonen Hyvinkään kaupunki VAPAAEHTOISTOIMINTA IKÄIHMISTEN HYVÄKSI Turvallinen kunta seminaari 18.4.2013 Hamina Yrjö Heimonen Hyvinkään kaupunki IKÄÄNTYNEIDEN TURVALLISUUS Hyvinkään kaupungin turvallisuussuunnitelman 2013-2016 ja

Lisätiedot

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi?

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi? ASIAKASPALAUTE Tämän asiakaspalaute keskustelun tarkoituksena on asiakkaan saamien palveluiden kehittäminen. Kysymyksiin vastataan keskustelemalla asiakkaan (ja omaisen) kanssa. Kotihoidon työntekijä osallistuu

Lisätiedot

ENNALTAEHKÄISEVÄT KOTIKÄYNNIT UUDESSAKAUPUNGISSA v. 2008

ENNALTAEHKÄISEVÄT KOTIKÄYNNIT UUDESSAKAUPUNGISSA v. 2008 ENNALTAEHKÄISEVÄT KOTIKÄYNNIT UUDESSAKAUPUNGISSA v. 2008 2 Lea Mäkinen 12.12.2008 3 4 ENNALTAEHKÄISEVÄT KOTIKÄYNNIT 2008 Ennaltaehkäisevällä kotikäynnillä tarkoitetaan Uudenkaupungin kaupungin sosiaali-

Lisätiedot

Palveluohjaus tuottamassa tarvelähtöisyyttä ja osallisuutta tukemassa

Palveluohjaus tuottamassa tarvelähtöisyyttä ja osallisuutta tukemassa Palveluohjaus tuottamassa tarvelähtöisyyttä ja osallisuutta tukemassa Sara Haimi-Liikkanen /Kehittämiskoordinaattori Tarja Viitikko / Projektikoordinaattori KASTE / Kotona kokonainen elämä / Etelä-Kymenlaakson

Lisätiedot

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009-2013 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Alueellinen TED-työryhmä (2010) Kuntakierros 2009 Kuntien toiveet Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009 Alueellinen

Lisätiedot

Vanhustyö 2015. 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja

Vanhustyö 2015. 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja Vanhustyö 2015 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja Lähde: Laatusuositus 2013 2 Tavoitteena ikäystävällinen Suomi Seitsemän teema-aluetta ikäystävällisen Suomen rakentamiseksi

Lisätiedot

KOTOA KOTIIN. - Avoterveydenhuollon näkökulmia kotiutuksen kehittämiseen. Marika Riihikoski, Projektityöntekijä, PPPR - hanke 11.6.

KOTOA KOTIIN. - Avoterveydenhuollon näkökulmia kotiutuksen kehittämiseen. Marika Riihikoski, Projektityöntekijä, PPPR - hanke 11.6. KOTOA KOTIIN - Avoterveydenhuollon näkökulmia kotiutuksen kehittämiseen Marika Riihikoski, Projektityöntekijä, PPPR - hanke 11.6.2015 Projektin taustat ja pilotti Tarkastelun kohteena ne asiakkaat, jotka

Lisätiedot

Tehoa teknologiasta uusiin palvelukonsepteihin Salon kaupunki Vanhuspalveluiden asiantuntija ma.

Tehoa teknologiasta uusiin palvelukonsepteihin Salon kaupunki Vanhuspalveluiden asiantuntija ma. Tehoa teknologiasta uusiin palvelukonsepteihin 1.6.2011 31.12.2013 Salon kaupunki Vanhuspalveluiden asiantuntija ma. Tuula Suominen Salon väestöennusteet 2010 2040 75 vuotta täyttäneiden osalta Teknologian

Lisätiedot

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA 1 ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA Toimintaohjeen tarkoituksena on antaa tietoa Espoon vanhusten palvelujen kotihoidon toimintaperiaatteista kuntalaisille, kotihoidon asiakkaille

Lisätiedot

Turvallisuus osana ikäihmisten palveluiden kehittämistä. Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT

Turvallisuus osana ikäihmisten palveluiden kehittämistä. Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT Turvallisuus osana ikäihmisten palveluiden kehittämistä Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa - kärkihankkeen tavoitteet Kärkihanke

Lisätiedot

LUMIJOKI-PROJEKTI Lumijoen ja Sannanlahden pienvenesataman kunnostus

LUMIJOKI-PROJEKTI Lumijoen ja Sannanlahden pienvenesataman kunnostus -PROJEKTI Lumijoen ja Sannanlahden pienvenesataman kunnostus Sisältö 1. HANKKEEN YHTEYSTIEDOT...3 2. HALLINNOIJA, TOTEUTUSORGANISAATIO JA RAHOITTAJAT...3 3. HANKKEEN AIKATAULU...5 4. TAUSTA JA KEHITTÄMISTARPEEN

Lisätiedot

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Vanhusneuvosto mahdollisuutena Eeva Päivärinta, johtava asiantuntija, Sitra

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Vanhusneuvosto mahdollisuutena Eeva Päivärinta, johtava asiantuntija, Sitra Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Vanhusneuvosto mahdollisuutena Lähtökohtia Ikäihmiset ovat voimavara mahdollisuus > asenteista on aloitettava! - Suomen eläkeläiset ovat maailman koulutetuimpia ja

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

HOITOKÄYTÄNNÖT YHTENÄISIKSI Riikka Hirvasniemi TtM Projektipäällikkö Pisara Oulu osahanke Perusterveydenhuollon asiantuntemus

HOITOKÄYTÄNNÖT YHTENÄISIKSI Riikka Hirvasniemi TtM Projektipäällikkö Pisara Oulu osahanke Perusterveydenhuollon asiantuntemus HOITOKÄYTÄNNÖT YHTENÄISIKSI 29.4.2010 Riikka Hirvasniemi TtM Projektipäällikkö Pisara Oulu osahanke Perusterveydenhuollon asiantuntemus HANKEORGANISAATIO Tekes: Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä

Lisätiedot

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP 7.6.2012 Tausta Kuusi haastateltavaa, joista viisi osallistui keskusteluun jollain tasolla Ikähaarukka 70-83 vuotiaita Aktiivisia ikäihmisiä, käyvät säännöllisesti ikäihmisille suunnatuissa toiminnoissa

Lisätiedot

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI TURUN LOPPURAPORTTI AMMATTIKORKEAKOULU Hyvinvointipalvelut Usability of Shopping Centers -projekti 20.12.2008 1 (3) PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Usability of Shopping Centers Hyvinvointipalvelut 20.12.2008

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA

IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA Omenamäen palvelukeskus Tulliportinkatu 4 06100 Porvoo Puh 040 676 1414 www.porvoo.fi/ruori Ikäihmisten palveluohjaus yhdessä paikassa! Tervetuloa! TAUSTALLA VANHUSPALVELULAKI

Lisätiedot

Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet alkaen

Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet alkaen Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet 1.1.2014 alkaen Ikäihmisten lautakunta 17.12.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Kylvetyspalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta...

Lisätiedot

7.5.2012 VANH 8 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 9 VANH 9 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 9

7.5.2012 VANH 8 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 9 VANH 9 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 9 2/2012 7.5.2012 Asiat VANH 8 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 9 VANH 9 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 9 VANH 10 KUULTO -KUNTIEN KULTTUURITOIMINNAN KEHITTÄMISHANKE 10 VANH 11 VUODEN 2012 TOIMINTASUUNNITELMAN

Lisätiedot

Hyvinvointijohtamisella onnistumisen poluille ja hyvään arkeen Lapissa

Hyvinvointijohtamisella onnistumisen poluille ja hyvään arkeen Lapissa Hyvinvointijohtamisella onnistumisen poluille ja hyvään arkeen Lapissa HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN KUNNAN TEHTÄVÄNÄ Kuntalain mukaisesti kunta pyrkii edistämään asukkaidensa hyvinvointia ja kestävää kehitystä

Lisätiedot

Väli-Suomen Ikäkaste Äldre-kaste II kehittämishanke Päijät-Hämeen Pätevä-osahanke

Väli-Suomen Ikäkaste Äldre-kaste II kehittämishanke Päijät-Hämeen Pätevä-osahanke Väli-Suomen Ikäkaste Äldre-kaste II kehittämishanke Päijät-Hämeen Pätevä-osahanke 14.2.2013 Kristiina Hyytiälä, projektipäällikkö Mari Peltomaa, projektisuunnittelija Pätevän tavoitteet ja toimenpiteet

Lisätiedot

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Sitra auttavan vapaaehtoistyön kehittäjänä. 29.10.2014 Eeva Päivärinta, johtava asiantuntija, Sitra

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Sitra auttavan vapaaehtoistyön kehittäjänä. 29.10.2014 Eeva Päivärinta, johtava asiantuntija, Sitra Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Sitra auttavan vapaaehtoistyön kehittäjänä 29.10.2014 Sitra luo edellytyksiä ja tukee tekemistä Sitra on unilukkari, joka herättelee ihmisiä keskustelemaan ikääntyvän

Lisätiedot

NÄKY - Uudenlainen toimintatapa edistää ikääntyneen toimintakykyä

NÄKY - Uudenlainen toimintatapa edistää ikääntyneen toimintakykyä NÄKY - Uudenlainen toimintatapa edistää ikääntyneen toimintakykyä Metropolia Ammattikorkeakoulu Kuntoutuksen ylempi ammattikorkeakoulu tutkinto Kajsa Sten, optometristi Mikä on NÄKY? NÄKY on Ikääntyneen

Lisätiedot

HOITOTIETEEN TUTKIMUSHANKKEET

HOITOTIETEEN TUTKIMUSHANKKEET HOITOTIETEEN TUTKIMUSHANKKEET Päivitetty 05/2016 OMAHOITOON JA TERVEELLISIIN ELINTAPOIHIN SITOUTUMINEN 1 TERVEYSVALMENNUS JA TERVEELLISET ELINTAVAT 2 TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA TUKEVA ASUIN- JA HOITOYMPÄRISTÖ

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman painopisteitä vuosina

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman painopisteitä vuosina Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman painopisteitä vuosina 2016-2017 Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman 2013-2017 väliseminaari, 16.12.2015, Finlandia talo, Helsinki ohjelmapäällikkö Sari Hosionaho,

Lisätiedot

Poskelapin Ikäihminen toimijana-hanke. Työaika 50 %

Poskelapin Ikäihminen toimijana-hanke. Työaika 50 % Poskelapin Ikäihminen toimijana-hanke Ajalla 1.10.13-31.5.2014 Inarin kunnan kehittäjätyöntekijänä terveydenhoitaja Anneli Pekkala Työaika 50 % Lähtökohta: Inarin kunnan hyvinvointia ja terveyttä edistävät

Lisätiedot

Byströmin nuorten palvelut

Byströmin nuorten palvelut Byströmin nuorten palvelut Byströmin nuorten palvelut - Sinun suuntasi Byströmin nuorten palvelut on matalan kynnyksen palvelukeskus oululaisille alle 30-vuotiaille nuorille. Byströmin nuorten palveluista

Lisätiedot

SenioriKaste hanke Lapin toiminnallinen osakokonaisuus Lapin toimintayksikön ohjausryhmä Projektipäällikkö Leila Mukkala

SenioriKaste hanke Lapin toiminnallinen osakokonaisuus Lapin toimintayksikön ohjausryhmä Projektipäällikkö Leila Mukkala SenioriKaste hanke Lapin toiminnallinen osakokonaisuus Lapin toimintayksikön ohjausryhmä Projektipäällikkö Leila Mukkala Lapin toiminnallisen osakokonaisuuden tavoitteet Muistisairaan ihmisen alueellisen

Lisätiedot

Asiakasohjaus Siiri -yhden luukun palvelupiste

Asiakasohjaus Siiri -yhden luukun palvelupiste Asiakasohjaus Siiri -yhden luukun palvelupiste Sosiaalityö Lähtötilanne Omaishoidon tuki T3 Veteraanipalvelut PTH Sairaala Klinikat Kotihoidon alue 1 SKY Kotihoidon alue 3 SAS Kotihoidon alue 4 Vammaispalvelut

Lisätiedot

Kotihoidon kriteerit alkaen

Kotihoidon kriteerit alkaen Kotihoidon kriteerit 1.1.2017 alkaen Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite Kotihoidon kriteerit Toimintakyky Palvelun tarve Palvelun määrä Palvelun tavoite Asioiden hoitoon liittyvissä

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.1.2012 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Kylvetyspalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta... 4 5. Kuljetuspalvelu...

Lisätiedot

SOSIAALITYÖNTEKIJÖIDEN KESKINÄISEN YHTEISTYÖN MERKITYS GERONTOLOGISEN SOSIAALITYÖN KENTÄLLÄ

SOSIAALITYÖNTEKIJÖIDEN KESKINÄISEN YHTEISTYÖN MERKITYS GERONTOLOGISEN SOSIAALITYÖN KENTÄLLÄ SOSIAALITYÖNTEKIJÖIDEN KESKINÄISEN YHTEISTYÖN MERKITYS GERONTOLOGISEN SOSIAALITYÖN KENTÄLLÄ Tuija Vidgren 23.2.2015 GeroMetro verkosto (Socca) Käytäntötutkimuksen päivässä esittelemässä vanhustyöhön liittyviä

Lisätiedot

VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE

VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE LIITE 3 1(7) VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE Kanta-Kauhavan kotihoito K u n t a y h t y m ä K a k s i n e u v o i n e n I k ä i h m i s t e n p a l v e l u t K o t i h o i t o K a n t a - K a u h a v a 3 /

Lisätiedot

Ikäihminen kehittäjänä - käytännön esimerkkejä ja kokemuksia osallisuudesta

Ikäihminen kehittäjänä - käytännön esimerkkejä ja kokemuksia osallisuudesta Ikäihminen kehittäjänä - käytännön esimerkkejä ja kokemuksia osallisuudesta Asiakkaan ääni kuuluviin sosiaali- ja terveyspalveluihin osallistumalla -seminaari 6.9.2012, Kokkola Ikäihminen kehittäjänä Ikäihmiset

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.6.2010 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Saunapalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta... 4 5. Kuljetuspalvelu...

Lisätiedot

Tesoman elinkaarikorttelin suunnittelua yhdessä sidosryhmien kanssa. Eläkeläisvaltuuston kokous klo

Tesoman elinkaarikorttelin suunnittelua yhdessä sidosryhmien kanssa. Eläkeläisvaltuuston kokous klo Tesoman elinkaarikorttelin suunnittelua yhdessä sidosryhmien kanssa Eläkeläisvaltuuston kokous 24.3. klo 12.-14.30 Tesoman elinkaarikortteli 2 Tesoman elinkaarikortteli Kilpailun tarkoituksena on saada

Lisätiedot

KEHITTÄJÄASIAKASTOIMINTA

KEHITTÄJÄASIAKASTOIMINTA KEHITTÄJÄASIAKASTOIMINTA Asiakkaiden osallisuuden lisääminen palvelujen toteutuksessa, suunnittelussa ja kehittämisessä Kehittäjäasiakkaat tuovat palvelujen suunnittelun omat kokemuksensa ja kehittämisehdotuksensa

Lisätiedot

PALVELUKESKUKSET INTOA ELÄMÄÄN YSTÄVÄPIIRI

PALVELUKESKUKSET INTOA ELÄMÄÄN YSTÄVÄPIIRI PALVELUKESKUKSET Palvelukeskuksissa tuetaan alueen asukkaiden aktiivisuutta ja kotona selviytymistä sekä pyritään edistämään ikäihmisten liikunta- ja toimintakykyä, terveyttä ja sosiaalista kanssakäymistä.

Lisätiedot

Väestön ikääntyminen ja palvelujen kehittäminen, kansallisen tason näkymät ja tavoitteet

Väestön ikääntyminen ja palvelujen kehittäminen, kansallisen tason näkymät ja tavoitteet Väestön ikääntyminen ja palvelujen kehittäminen, kansallisen tason näkymät ja tavoitteet Hyvä ikääntyminen mahdollisuuksien Seinäjoella seminaari, 6.9.2010 Peruspalveluministeri Paula Risikko TAVOITTEET

Lisätiedot

OMA TUPA, OMA LUPA HANKKEEN PALVELUOHJAUKSEN JA PALVELUTARPEEN ARVIOINTI TYÖRYHMÄN IX KOKOUS

OMA TUPA, OMA LUPA HANKKEEN PALVELUOHJAUKSEN JA PALVELUTARPEEN ARVIOINTI TYÖRYHMÄN IX KOKOUS OMA TUPA, OMA LUPA HANKKEEN PALVELUOHJAUKSEN JA PALVELUTARPEEN ARVIOINTI TYÖRYHMÄN IX KOKOUS Aika: ti 26.8.2014 klo 12.00 14.20 Paikka: Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, kokoustila Mat 100 Matarankatu

Lisätiedot

MITEN IKÄIHMISILLE TURVATAAN INHIMILLISET PALVELUT?

MITEN IKÄIHMISILLE TURVATAAN INHIMILLISET PALVELUT? MITEN IKÄIHMISILLE TURVATAAN INHIMILLISET PALVELUT? Valtakunnalliset Kuntoutuspäivät 19.3.2010 Helsinki Jussi Merikallio johtaja, sosiaali- ja terveysasiat Sosiaali- ja terveyspalvelujen lähivuosien haasteet

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti

Espoon kaupunki Pöytäkirja Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti 21.10.2015 Sivu 1 / 1 4727/00.01.03/2014 96 Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti Valmistelijat / lisätiedot: Niina Savikko, puh. 043 825 3353 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

IKÄINSTITUUTIN VOIMAA VANHUUTEEN Ohjelmatyö Voimaa Vanhuuteen ohjelmatyö Hämeenlinnassa

IKÄINSTITUUTIN VOIMAA VANHUUTEEN Ohjelmatyö Voimaa Vanhuuteen ohjelmatyö Hämeenlinnassa IKÄINSTITUUTIN VOIMAA VANHUUTEEN Ohjelmatyö 2005-2014 Voimaa Vanhuuteen ohjelmatyö Hämeenlinnassa 2010-2014 Pirkko Mattila Hyvinvointipalvelujen kehittämisyksikkö VOIMAA VANHUUTEEN HÄMEENLINNASSA HÄMEENLINNA

Lisätiedot

LIIKU OMIN VOIMIN - TERVEYSLIIKUNTAHANKE

LIIKU OMIN VOIMIN - TERVEYSLIIKUNTAHANKE LIIKU OMIN VOIMIN - TERVEYSLIIKUNTAHANKE Hanke esittely vuodelle 2016 Liikunta on lääkettä! Liikunta missä muodossa tahansa on kaikkein tärkeintä. Sinä itse päätät miten sinä liikut, mitä sinä syöt, mitä

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN HYVINVOINNIN VALTATIE -HANKE

KESKI-POHJANMAAN HYVINVOINNIN VALTATIE -HANKE KESKI-POHJANMAAN HYVINVOINNIN VALTATIE -HANKE Hankesuunnitelma LUONNOS 19.4.2010 I Tausta Hanke perustuu Keski-Pohjanmaan hyvinvointistrategian laatimisprosessin tuloksena todettuun suureen tarpeeseen

Lisätiedot

KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN

KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN Kehittämiskoordinaattori Tuula Ekholm Liittyminen KKE -hankekokonaisuuteen

Lisätiedot

Palveluja ikäihmisille Vanhuspalvelulaki ja uudet mahdollisuudet?

Palveluja ikäihmisille Vanhuspalvelulaki ja uudet mahdollisuudet? Palveluja ikäihmisille Vanhuspalvelulaki ja uudet mahdollisuudet? Kotona kokonainen elämä, Hyvinkää6.9.2013 Sirpa Andersson, erikoistutkija VTT, THL, ikäihmisten palvelut -yksikkö 1 Esittelen: vanhuspalvelulakia

Lisätiedot

Kuntaliiton työllisyyspoliittinen. ohjelma

Kuntaliiton työllisyyspoliittinen. ohjelma Kuntaliiton työllisyyspoliittinen ohjelma Sisällysluettelo Kuntaliiton työllisyyspoliittinen ohjelma 3 Kuntaliiton työllisyyspoliittiset linjaukset 4 1) Työnjaon selkeyttäminen 4 2) Aktivointitoiminnan

Lisätiedot

KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava

KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA 2010-2015 Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa 20.10.2015 Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin kotikuntoutus (EKSOTE)

Lisätiedot

Miksi tarvittaisiin seniorien toimintakeskus? Seniorien toiminnat ja Elinvoimaa ikääntyville -kehitysohjelma. Kristiina Mustakallio 28.4.

Miksi tarvittaisiin seniorien toimintakeskus? Seniorien toiminnat ja Elinvoimaa ikääntyville -kehitysohjelma. Kristiina Mustakallio 28.4. Miksi tarvittaisiin seniorien toimintakeskus? Seniorien toiminnat ja Elinvoimaa ikääntyville -kehitysohjelma Kristiina Mustakallio Taustana väestönkehitys Espoossa 2014-2016 suhteellisesti kasvu on nopeinta

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin n IKÄIHMISTEN KUNTOUTTAVAN PÄIVÄTOIMINNAN MYÖNTÄMISPERUSTEET VUONNA 2016 Ikäihmisten kuntouttava päivätoiminta Ikäihmisten kuntouttavan päivätoiminnan Päivitetty: 14.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 Ikäihmisten

Lisätiedot

Muistisairauksien hoito ja päivittäisissä toiminnoissa tukeminen

Muistisairauksien hoito ja päivittäisissä toiminnoissa tukeminen Muistisairauksien hoito ja päivittäisissä toiminnoissa tukeminen (Versio 1) - Oulun kaupunki Sote tuotanto 24.1.2014 Muistisairauksien hoito ja päivittäisissä toiminnoissa tukeminen Luokka Tarkoitus Prosessin

Lisätiedot

SenioriKasteen loppuarviointi 08/2016

SenioriKasteen loppuarviointi 08/2016 Keski-Pohjanmaa / Kainuu / Oulunkaari / Lappi SenioriKasteen loppuarviointi 08/2016 Ohjausryhmä 20.9.2016 Liisa Ahonen Arviointiprosessi arviointisuunnitelma 12.1.2015 Hankkeen työntekijät Toiminnalliset

Lisätiedot

Suomen ensimmäinen laaduntunnustus päihdekuntoutuslaitokselle. Marjut Lampinen toiminnanjohtaja Ventuskartano ry

Suomen ensimmäinen laaduntunnustus päihdekuntoutuslaitokselle. Marjut Lampinen toiminnanjohtaja Ventuskartano ry Suomen ensimmäinen laaduntunnustus päihdekuntoutuslaitokselle Marjut Lampinen toiminnanjohtaja Ventuskartano ry Taustaa Päihdepalvelujen laatusuositukset 2002 Laatutyön toteuttaminen koulutus Keski-Pohjanmaan

Lisätiedot

Sirkka Jakonen Johtaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto. Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue. Vanhuspalvelulaki seminaari 27.3.

Sirkka Jakonen Johtaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto. Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue. Vanhuspalvelulaki seminaari 27.3. Vanhuspalvelulain valvonta Sirkka Jakonen Johtaja Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue Vanhuspalvelulaki seminaari 27.3.2014 Tavoitteena ikäystävällinen Suomi! Vanhuspalvelulailla pyritään turvaamaan

Lisätiedot

OMA TUPA, OMA LUPA HANKKEEN PALVELUOHJAUKSEN JA PALVELUTARPEEN ARVIOINTI TYÖRYHMÄN V KOKOUS. Maanantaina Klo Äänekoskella

OMA TUPA, OMA LUPA HANKKEEN PALVELUOHJAUKSEN JA PALVELUTARPEEN ARVIOINTI TYÖRYHMÄN V KOKOUS. Maanantaina Klo Äänekoskella OMA TUPA, OMA LUPA HANKKEEN PALVELUOHJAUKSEN JA PALVELUTARPEEN ARVIOINTI TYÖRYHMÄN V KOKOUS Maanantaina 10.2.2014 Klo 12-16 Äänekoskella Asialista: 1. Kokouksen avaus 2. Edellisen kokouksen muistio 3.

Lisätiedot

Pirkanmaan alueellinen. hyvinvointikertomus Lausuntopyynnön esittelyn tueksi

Pirkanmaan alueellinen. hyvinvointikertomus Lausuntopyynnön esittelyn tueksi Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus 2017 2020 Lausuntopyynnön esittelyn tueksi TAVOITE: TERVEYSEROJEN KAVENTAMINEN Linjaa terveyden edistämisen alueellisen koordinaation painopisteet Pirkanmaalla

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin vuosikymmenet

Työhyvinvoinnin vuosikymmenet kuntoutuksen ja työhyvinvoinnin erikoislehti Työhyvinvoinnin vuosikymmenet Työyhteisö keskeisessä roolissa: SAIRAUSPOISSAOLOT PUOLITTUIVAT VERVE 1965-2015 Palvelujärjestelmän MONIMUTKAISUUS HÄMMENTÄÄ TYÖKYKYJOHTAMINEN

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman toteutussuunnitelma vuosille 2016 2017

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman toteutussuunnitelma vuosille 2016 2017 Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman toteutussuunnitelma vuosille 2016 2017 A. Ennakointi ja varautuminen 1. Otetaan ikääntyneiden asumisen parantaminen huomioon valtion asuntopolitiikan toteutuksessa

Lisätiedot

PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS

PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS Joensuun KAKE -hanke Aloituspalaverin tarkoitus Aloituspalaverissa käydään läpi hankesuunnitelma ja rahoituspäätös sekä rahoittajan sekä Joensuun kaupungin ohjeistus osahankkeen

Lisätiedot

PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS TAPAHTUMA. Joensuun KAKE -hanke

PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS TAPAHTUMA. Joensuun KAKE -hanke PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS TAPAHTUMA Joensuun KAKE -hanke Aloituspalaverin tarkoitus Aloituspalaverissa käydään läpi hankesuunnitelma ja rahoituspäätös sekä rahoittajan sekä Joensuun kaupungin ohjeistus

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia Liite 2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Strategia 2010-2015 MISSIO / TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä

Lisätiedot

Turvallisuudentunteen arvioiminen muistisairauden alkuvaiheessa osana digitaalista palvelukanavaa

Turvallisuudentunteen arvioiminen muistisairauden alkuvaiheessa osana digitaalista palvelukanavaa Turvallisuudentunteen arvioiminen muistisairauden alkuvaiheessa osana digitaalista palvelukanavaa Satu Elo, Riikka Mustonen, Anna-Leena Nikula, Jaana Leikas, Jouni Kaartinen, Hanna-Mari Pesonen & Milla

Lisätiedot

Kotona asumisen järjestäminen ja palveluohjaus. Rauha Heikkilä Kehittämispäällikkö, TtM Ikäihmisten palvelut -yksikkö Rovaniemi

Kotona asumisen järjestäminen ja palveluohjaus. Rauha Heikkilä Kehittämispäällikkö, TtM Ikäihmisten palvelut -yksikkö Rovaniemi Kotona asumisen järjestäminen ja palveluohjaus Rauha Heikkilä Kehittämispäällikkö, TtM Ikäihmisten palvelut -yksikkö Rovaniemi 16.11.2011 Jäsentely Ikääntyminen Suomessa Kotona asuminen Iäkkäiden kokemuksia

Lisätiedot

Ikäihmisten perhehoitotulevaisuuden. Tampereella. Välisuomen IKÄKASTE ÄLDRE-KASTE II hankkeen päätösseminaari Tampereella 24.9.

Ikäihmisten perhehoitotulevaisuuden. Tampereella. Välisuomen IKÄKASTE ÄLDRE-KASTE II hankkeen päätösseminaari Tampereella 24.9. Ikäihmisten perhehoitotulevaisuuden palvelumuoto Tampereella Välisuomen IKÄKASTE ÄLDRE-KASTE II hankkeen päätösseminaari Tampereella 24.9.2013 Esityksen sisältö Perhehoito ideasta palveluksi Mitä perhehoidon

Lisätiedot

Palvelut järjestetään monimuotoisesti yhteistyössä eri toimijoiden kanssa

Palvelut järjestetään monimuotoisesti yhteistyössä eri toimijoiden kanssa Ryhmän nimi: Sosiaali- ja terveyskeskus TOIMINTAA OHJAAVAT TAVOITTEET TOIMENPITEET JA SEURANTA TOTEUTUMINEN 25.4.2016 1. Sujuvat arjen palvelut Kuntalaiset saavat lain edellyttämät sotepalvelut Palvelut

Lisätiedot

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Heavy Users Care Chains in OuluArc Tiedotussuunnitelma OULUNKAAREN SEUTUKUNTA Ii Pudasjärvi Utajärvi Vaala Yli-Ii Piisilta 1, 91100

Lisätiedot

Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa?

Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa? Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa? Vastaa sen pohjalta, millaista Ruotsin paras vanhustenhoito sinun mielestäsi olisi. Yritä pohtia, miten haluaisit asioiden olevan

Lisätiedot

Terveysasemien asiakasvastaava -toiminta

Terveysasemien asiakasvastaava -toiminta Terveysasemien asiakasvastaava -toiminta Palvelumuotoilulla parempia palveluita riskiryhmille II -hanke Halko-koulutus 12.11.2015 Tarve ja kohderyhmä Tarve kehittää terveysasemien työtä vastaamaan paremmin

Lisätiedot

Moninaisuus on rikkaus Lahti

Moninaisuus on rikkaus Lahti Moninaisuus on rikkaus Lahti 28.10.2014 Petri Puroaho Tilaisuuden tavoite Tehdä näkyväksi työpajatoiminnan moniulotteisuutta ja merkityksellisyyttä. Nostaa esiin kolmannen sektorin / välityömarkkinoiden

Lisätiedot

Minun arkeni. - tehtäväkirja

Minun arkeni. - tehtäväkirja Minun arkeni - tehtäväkirja 1 Hyvä kotihoidon asiakas, Olet saanut täytettäväksesi Minun arkeni -tehtäväkirjan. ALUKSI Kirjanen tarjoaa sinulle mahdollisuuden pysähtyä tarkastelemaan arkeasi ja hyvinvointiisi

Lisätiedot

Toimintakyky ja arjen sujuvuus

Toimintakyky ja arjen sujuvuus Toimintakyky ja arjen sujuvuus palvelukokonaisuuden valmistelun ja muutoksen perusteita Sirkka Karhula selvityshenkilö Organisaatiotoimikunta 7.2.2011 Valmistelun lähtökohtia: tuetaan toimintakykyä ja

Lisätiedot

Sote & muuta ajankohtaista iäkkäiden palveluissa

Sote & muuta ajankohtaista iäkkäiden palveluissa Sote & muuta ajankohtaista iäkkäiden palveluissa Vanhusneuvostojen seminaari Lahti 23.5.3016 Virva Juurikkala, erityisasiantuntija STM/Sosiaali- ja terveyspalveluosasto Kaikille yhdenvertaiset sosiaali-

Lisätiedot

KASTE / Kotona kokonainen elämä Tulokset 2015

KASTE / Kotona kokonainen elämä Tulokset 2015 KASTE / Kotona kokonainen elämä Tulokset 2015 Sara Haimi-Liikkanen Kehittämiskoordinaattori Etelä-Kymenlaakson toiminnallinen osakokonaisuus Asiakaspalaute osallistava haastattelu Vanhuspalvelulaissa (2013)

Lisätiedot

Kehittämishankkeet. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo Kymmenen virran sali

Kehittämishankkeet. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo Kymmenen virran sali Kehittämishankkeet Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 5.5.2015 Kymmenen virran sali Sivu 1 6.5.2015 Hakujen alkaminen ja valintajaksot ELY-keskus

Lisätiedot

Ikäihmisten osallisuus käytännön esimerkkejä Aijjoos-hankkeesta

Ikäihmisten osallisuus käytännön esimerkkejä Aijjoos-hankkeesta Ikäihmisten osallisuus käytännön esimerkkejä Aijjoos-hankkeesta Marja-Liisa Nevala Aijjoos-kumppanuushanke Kampa III -seminaari Yhteisöllisyys ja osallisuus voimavara ja tuki 25.10.2011, Kokkola Aijjoos-kumppanuushanke

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tilannekatsaus

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tilannekatsaus Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tilannekatsaus Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman 2013-2017 väliseminaari, 16.12.2015, Finlandia talo, Helsinki ohjelmapäällikkö Sari Hosionaho, FT Taustaa

Lisätiedot

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus Hankkeen toiminta ESR-koordinaattori Sanna Laiho Uudenmaan ELY-keskus 28.5.2013 Ohjausryhmä tai erillinen asiantuntijaryhmä (1) Lump Sum hankkeen neuvotteluvaiheessa harkitaan tapauskohtaisesti, tullaanko

Lisätiedot

ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos

ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. OMAAN TOIMINTAAN TILAT... 3 3. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 4. OMAVALVONTAVELVOITE... 5 5. TURVALLISUUS JA TAPATURMIEN

Lisätiedot

SenioriKasteen aloitusseminaari Kokkolassa 12.9.2014. Potkua ja parastamista kehittämistyöhön

SenioriKasteen aloitusseminaari Kokkolassa 12.9.2014. Potkua ja parastamista kehittämistyöhön SenioriKasteen aloitusseminaari Kokkolassa 12.9.2014 Potkua ja parastamista kehittämistyöhön SenioriKaste on Pohjois-Suomen Kaste-alueen vanhustyön kehittämishanke vuosille 2014 2016. Hankkeessa on mukana

Lisätiedot

Oulun kotihoidon kehittäminen kuntouttava kotihoito ja toiminnanohjauksen pilotointi. Saarela Sirpa, kehittämiskoordinaattori

Oulun kotihoidon kehittäminen kuntouttava kotihoito ja toiminnanohjauksen pilotointi. Saarela Sirpa, kehittämiskoordinaattori Oulun kotihoidon kehittäminen kuntouttava kotihoito ja toiminnanohjauksen pilotointi Saarela Sirpa, kehittämiskoordinaattori Oulun kotihoito Kaupungin oma kotihoito antoi vuonna 2015 asiakkaille palvelua

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT

JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT Oheismateriaali ltk 20.10.2015 JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT Alajärvi, Vimpeli, Soini 1 SISÄLTÖ 1. KOTIHOIDON TUKIPALVELUT... 3 2. Ateriapalvelu... 3 3. Kauppapalvelu... 4 4. Kylvetyspalvelu...

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

SOKU. Nuorten työelämäosallisuuden ja sosiaalisen kuntoutuksen kehittäminen Rauni Räty

SOKU. Nuorten työelämäosallisuuden ja sosiaalisen kuntoutuksen kehittäminen Rauni Räty SOKU Nuorten työelämäosallisuuden ja sosiaalisen kuntoutuksen kehittäminen 2015-2018 Perustiedot Toteuttajat: Lapin AMK Oy, Hyvinvointiala; Osatoteuttajina Meri-Lapin Työhönvalmennussäätiö, Sodankylän

Lisätiedot

Saamelaisten toimintamallien juurruttaminen ja levittäminen

Saamelaisten toimintamallien juurruttaminen ja levittäminen Saamelaisten toimintamallien juurruttaminen ja levittäminen palveluissa Edellytykset yy ja haasteet Inari 20.9.2013 Mirja Laiti Työkalupakin arviointia Kokonaisuudessaan erinomainen työväline henkilöstön

Lisätiedot

SOHVI-hanke

SOHVI-hanke SOHVI-hanke 1.3.2012 28.2.2014 SOHVI-hankkeen toteuttajat ja hankekumppanit SOHVI-hanketta hallinnoi Turun ammattikorkeakoulu (hankekumppanina Vakka-Suomen seutukunnan kunnat: Uusikaupunki, Laitila, Vehmaa,

Lisätiedot

Sairaalasielunhoidon ja diakonian avohoitoprojekti

Sairaalasielunhoidon ja diakonian avohoitoprojekti Sairaalasielunhoidon ja diakonian avohoitoprojekti 2013-2015 Muut kaikki hylkää, Yhteisen seurakuntatyön ja seurakuntien mahdollisuudet vanhusten avohoidon ja kotisairaalan asiakkaiden henkisiin ja hengellisiin

Lisätiedot

POHJALAISMAAKUNTIEN VANHUSTYÖN KEHITTÄMISKESKUS HANKE OSANA VÄLI-SUOMEN IKÄKASTETTA. Päivi Niiranen HEHKO seminaari 22.3.

POHJALAISMAAKUNTIEN VANHUSTYÖN KEHITTÄMISKESKUS HANKE OSANA VÄLI-SUOMEN IKÄKASTETTA. Päivi Niiranen HEHKO seminaari 22.3. POHJALAISMAAKUNTIEN VANHUSTYÖN KEHITTÄMISKESKUS HANKE OSANA VÄLI-SUOMEN IKÄKASTETTA Päivi Niiranen HEHKO seminaari 22.3.2010 Seinäjoki Ikäkasteen toiminta-alue IKÄKASTE- ÄLDRE-KASTE koostuu kuudesta osahankkeesta

Lisätiedot

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU Sopimuksen tausta Päijät-Hämeen seudullisen kehittämisyhtiörakenteen muuttuminen 1.1.2013 aiheuttaa muutoksia myös Seudullisten yrityspalvelujen

Lisätiedot

Katse tulevaisuuteen. ASPA-pilotit puolenvälin krouvissa -seminaari Ylitarkastaja Jaana Salmi

Katse tulevaisuuteen. ASPA-pilotit puolenvälin krouvissa -seminaari Ylitarkastaja Jaana Salmi Katse tulevaisuuteen ASPA-pilotit puolenvälin krouvissa -seminaari 14.1. Ylitarkastaja Jaana Salmi Uusia toimijoita pilottipisteisiin Keskusteluja käyty tähän mennessä Tullin, Maanmittauslaitoksen, oikeusministeriön

Lisätiedot

ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa. Henri Helander

ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa. Henri Helander ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa Henri Helander 18.6.2014 1 29.8.2014 Ohjelmakauden 2014 2020 käynnistyminen Valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien hankehaut

Lisätiedot