Ikäihmisten hyvinvointia edistävä teknologiahanke HYVÄTEK Loppuraportti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ikäihmisten hyvinvointia edistävä teknologiahanke HYVÄTEK Loppuraportti"

Transkriptio

1 Ikäihmisten hyvinvointia edistävä teknologiahanke HYVÄTEK Loppuraportti Mari Ahlroth HyväTek-hanke Kp 1950 Projekti Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveystoimi

2 Sisällysluettelo sivu 1 JOHDANTO 3 2 HANKETIIVISTELMÄ 4 3 HANKKEEN TAUSTA VIPS Konsortiosopimus HYVÄTEK hankkeen tausta 4 HANKKEEN YHTEYSTIEDOT JA AIKATAULU 11 5 PROJEKTIIN OSALLISTUNEET TAHOT JA HENKILÖT Ohjausryhmä ja kokousajat VIPS 2-hankkeen johtoryhmä Hankeyhteistyö 13 6 HANKKEEN TAVOITTEET VIPS 2- tavoitteet HYVÄTEK hankkeen tavoitteet 16 7 HYVÄTEK HANKKEEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 18 8 HYVINVOINTIPROFIILI OULU -KYSELYLOMAKE 19 9 TEKNOLOGIAPILOTIT JA IKÄÄNTYNEIDEN PILOTTIKOKEMUKSET Virtuaalikotipalvelupilotti Virtuaalipilottikokemukset Virkkupilotti Virkkupilottikokemukset HANKKEEN RAHOITUS Toteutuneet kustannukset Palkkakustannukset Henkilösivukustannukset Yleissivukustannukset Matkakustannukset Aine ja tarvikekustannukset Koneet ja laitteet Ostetut palvelut Muut kustannukset Kilpailutukset ja hankinnat SEMINAARIT JA KOULUTUKSET Osallistuminen koulutukseen HANKKEESTA TIEDOTTAMINEN JA JULKISUUS HANKKEEN ARVIOINTI JATKOTOIMENPITEET 30 LIITTEET 31 2

3 1 JOHDANTO Vanhustyössä pyritään tukemaan monin keinoin ikäihmisten kotona selviytymistä. Kotona asumisen tukeminen on otettu painopisteeksi esimerkiksi Terveys kansanterveysohjelmassa (2001) sekä Stakesin julkaisemassa Ikäihmisten hoitoa ja palveluja koskevassa laatusuositus -oppaassa (2001). Kotona asuminen mahdollisimman pitkään on sekä vanhusten että julkisen sektorin kannalta tärkeää. Vanhukset haluavat asua kotonaan ja lisäksi palvelujen järjestäminen kotiin on yhteiskunnalle laitoshoitoa edullisempaa. Oulun kaupungin vanhustyön strategiassa on asetettu tavoitteeksi, että 92 prosenttia oululaisista yli 75-vuotiaista asuu kotona tarvittavien palvelujen tukemana vuoteen 2015 mennessä. Vuoden 2006 lopussa kotona asuvia yli 75- vuotiaita oli 91,6 %. Sosiaali- ja terveystoimen vuoteen 2015 ulottuvan strategian mukaisesti tavoitteena on luoda asukkaille mahdollisuus hyvään itsenäiseen elämänhallintaan sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävien ratkaisujen tekemiseen. Oulun kaupunki pyrkii olemaan kansainvälinen edelläkävijä asiakaslähtöisten hyvinvointiteknologiatuotteiden käyttäjänä ja kehittäjänä yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa. Sekä kansallisissa että paikallisissa vanhustyötä koskevissa strategioissa painotetaan ennaltaehkäisevää vanhustyötä. Oulun kaupungin kotihoidon asiakaskyselyn tulosten mukaan ikäihmiset haluaisivat kaupungin tarjoavan heille entistä enemmän juuri harrastamiseen ja vapaa-aikaan liittyviä aktiviteetteja ikäihmisten omaehtoisen hyvinvoinnin ja toimintakyvyn tukemiseksi. Oulussa on tehty mm. Oulun kaupungin liikuntaohjelma ikääntyville. Tässä hankkeessa halutaan lähteä kehittämään tätä sosiaalisen aktiivisuuden osa-aluetta entistä voimakkaammin kehittämällä asiakaslähtöisesti iäkkäiden hyvinvointia tukevia uusia palveluja sekä hyvinvointiteknologisia ratkaisuja kotona asuville ikäihmisille. Jotta palvelut kohtaisivat mahdollisimman hyvin vanhusten todelliset tarpeet, on tärkeää tutkia kokonaisvaltaisesti vanhusten hyvinvointia. Hyvinvointi on moniulotteinen käsite ja tässä hankkeessa tutkitaan ikäihmisten subjektiivista hyvinvointia. SENTEK hankkeessa toteutettiin hyvinvointia edistäviä kotikäyntejä yli 80-vuotiaille oululaisille sekä kehitettiin kotona asuvien ikääntyneiden hyvinvointi-indikaattorit. Hyvinvointi-indikaattorit ja SENTEK hankkeen tutkimusraportti hyvinvointia edistävistä kotikäynneistä löytyy sivulta HYVÄTEK - hanke jatkaa SENTEK hankkeen kehittämistyötä kehittämällä ja testaamalla Hyvinvointiprofiili Oulu -kyselylomaketta hyvinvointia edistävien kotikäyntien työkaluksi. Lisäksi HYVÄTEK hankkeessa testataan hyvinvointiteknologisia ratkaisuja viriketoiminnan järjestämiseksi ikääntyneen kotiin. Hankkeessa pilotoidaan Videra Oy:n virtuaalikotipalvelua ja Oy Domino Systems Ab:n Virkku-järjestelmää. 3

4 2 HANKETIIVISTELMÄ Hankkeen nimi: Ikäihmisten hyvinvointia edistävä teknologiahanke HyväTek Projektinumero: , kustannuspaikka 1950 Toteuttava yksikkö: Vastuullinen johtaja: Oulun kaupunki/ Sosiaali- ja terveystoimi, vanhustyö Vanhustyön johtaja Anna Haverinen Hanketyyppi: Kaupungin vetämä rinnakkaishanke VIPS 2 hankekokonaisuudessa, SENTEK (Hyvinvointiaktiviteetin etäteknologiahanke ikäihmisille 1950, 1618) jatkohanke Yhteistyökumppanit: Videra Oy, Oy Domino Systems Ab, TietoEnator Oyj, Oulun Puhelin Oyj, Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto, Lintulammen asukastupa, Oulun Yliopisto, Oulun seudun ammattikorkeakoulu sosiaali- ja terveysalan yksikkö, Mäntykoti, Pohjois-Pohjanmaan ikääntyvien palveluiden kehittämisyksikkö Pippuria, Ev.lut. seurakunnat, AVEK hanke ja muut Oulun kaupungin alueella toimivat vanhustyön kehittämishankkeet. Strateginen painopiste: Oulun kaupungin sosiaali- ja terveystoimen vuoteen 2015 ulottuvan strategian mukaisesti tavoitteena on luoda asukkaille mahdollisuus hyvään itsenäiseen elämänhallintaan sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävien ratkaisujen tekemiseen. Oulun kaupunki pyrkii olemaan kansainvälinen edelläkävijä asiakaslähtöisten hyvinvointiteknologiatuotteiden käyttäjänä ja kehittäjänä yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa. Toteutusaika: Hankeen tavoitteet: 1. Hankkeen tavoitteena on kehittää ja lisätä ikäihmisten omatoimista hyvinvointiaktiviteettia heidän omien voimavarojensa pohjalta ja näin parantaa ikäihmisten hyvinvointia. Hankkeessa kehitetään ikäihmisten hyvinvointia kuvaava laaja-alainen yksilöllinen hyvinvointiprofiili. Kehitystyötä tehdään aikaisempien tutkimusten sekä SENTEK hankkeen tutkimustulosten pohjalta. Tässä hankkeessa painotetaan entistä enemmän sosiaalista hyvinvointia, sosiaalisia verkostoja ja ikäihmisten omaa hyvinvointiaktiivisuutta. Hyvinvointiprofiili liitetään osaksi hyvinvointia edistävien kotikäyntien mallia ja sitä voidaan käyttää arvioitaessa 4

5 asiakkaan palvelutarvetta. Hyvinvointiprofiilin avulla vanhustyön viranhaltijat ja luottamushenkilöt saavat reaaliaikaista tietoa alueensa vanhusten hyvinvoinnista. 2. Tavoitteena on lisätä ikäihmisten hyvinvointiaktiivisuutta kehittämällä yhteistyössä ryhmähankkeen muiden osapuolten kanssa uusia hyvinvointia tukevia hyvinvointiteknologian sovelluksia ikäihmisten käyttöön. Oulun kaupunki mahdollistaa yrityksille todellisen pilotointiympäristön ikäihmisten kotona, jolloin tuotekehitys voi vastata ikäihmisten todellisiin tarpeisiin. Hyvinvointiteknologisia ratkaisuja suunnataan interventioryhmään kuuluvien ikääntyneiden koteihin. 3. Uusien palveluiden kokeilutoiminnan rinnalla toteutetaan tutkimushanke kotona asuvien ikäihmisten hyvinvoinnista. 4. Tavoitteena on integroida Hyvinvointiprofiili kotihoidon Effica -tietojärjestelmään. Hankkeen vastuualueena on Hyvinvointiprofiilia koskevan sisällön luominen. TietoEnator Oyj vastaa sovellluksen muokkaamisesta osaksi tietojärjestelmää. 5. Oulun kaupunginkirjasto maakuntakirjasto kehittää ryhmähankkeessa verkkotuettuja kirjastopalveluja. Kirjaston kanssa tehdään yhteistyötä uusien kirjastopalveluiden kehittämiseksi kotona asuville ikäihmisille. Keskeiset toimenpiteet: 1. SENTEK hankkeessa kehitettyä Hyvinvointiprofiili kyselylomaketta muokattiin tiiviimmäksi ja toimivammaksi kokonaisuudeksi. Hankkeen kohderyhmäksi valikoitui 260 SENTEK hankkeessa mukana ollutta ikääntynyttä. Heistä 200:lle tehtiin hyvinvointia edistävä kotikäynti kyselylomakkeen esitestaamiseksi. Kotikäynneillä annettiin myös palveluohjausta ja poimittiin halukkaita mukaan teknologiapilotteihin, AVEK -hankkeen läheisauttajatoimintaan ja kirjaston kotipalvelulainaustoimintaan. Esitestausaineisto analysoitiin SPSS 14.0 ohjelman avulla. Esitestauksen jälkeen kyselylomakkeeseen tehtiin vielä muutamia muutoksia. Lopullinen Hyvinvointiprofiili Oulu -kyselylomake muodostuu yhdeksästä osiosta, joiden avulla arvioidaan kotona asuvan iäkkään henkilön hyvinvointia elämän eri osa-alueella. Hyvinvointiprofiilissa määritetään ikääntyneen hyvinvointikokemus ja hyvinvointiarvio. Lisäksi siinä voidaan määrittää yksilöllinen hyvinvointitavoite jollakin osa-alueella, johon intervention 5

6 avulla pyritään sekä hyvinvoinnin alueellinen taso jollakin tietyllä ikäluokalla. 2. Hankkeessa pilotoitiin kahta teknologista ratkaisua, Videra Oy:n virtuaalikotipalvelua eli kuvapuhelinta ja Oy Domino Systems Ab:n Virkku -järjestelmää, viriketoiminnan tuottamiseksi sellaisten ikääntyneiden koteihin, jotka eivät enää pysty osallistumaan muualla järjestettyyn viriketoimintaan. Virkku -järjestelmän osalta tehtiin yhteistyötä Lintulammen asukastuvan ja Oulun Puhelin Oyj:n kanssa teknisissä ratkaisuissa. Lisäksi Oulun Puhelin kustansi mukana olleiden ikäihmisten laajakaistat pilotin ajaksi. Ohjelman tuottamisessa tehtiin yhteistyötä myös Karjasillan seurakunnan kanssa. Kuvapuhelinpilotissa tehtiin yhteistyötä Mäntykodin, Oulun seudun ammattikorkeakoulun ja Tuiran seurakunnan kanssa. Pilotit päättyivät elokuun lopussa Mukana olleilta kerättiin kokemuksia pilotista ja heille tehtiin uusi Hyvinvointiprofiili kysely. Raportti teknologiapiloteista löytyy hankkeen kotisivulta 3. Hankkeessa tehtiin tutkimusraportti Hyvinvointiprofiili Oulu -kyselylomake ja palveluohjaus ennaltaehkäisevien kotikäyntien tukena. Raportista vastasi TtT Satu Elo Oulun Yliopiston hoitotieteen ja terveyshallinnon laitokselta. Hän toimi hankkeessa asiantuntijana. Tutkimusraportti löytyy hankkeen kotisivulta. 4. TietoEnator Oyj teki vaatimusmäärittelyn Hyvinvointiprofiili kyselylomakkeen liittämisestä kotihoidon Effica järjestelmään osana VIPS 2 hankeyhteistyötä. Tässä vaiheessa Hyvinvointiprofiilin mukainen pisteiden lasku ja profiilin piirtäminen ei olisi ollut mahdollista. Oulun kaupungin tarpeista lähtevässä sähköisessä lomakkeessa pitäisi nämä toiminnot olla. Hyvinvointiprofiilin sähköistämisestä ovat myös muut yritykset olleet kiinnostuneita. Hyvinvointiprofiilin sähköistäminen siirtyy hankkeen jälkeisiin jatkotoimenpiteisiin, koska Hyvinvointiprofiili Oulu - kyselylomakkeen lopullinen versio valmistui vasta lokakuun lopussa eikä hankkeen kustannussuunnitelmassa ollut varattu rahaa sähköistämiseen. 5. Yhteistyössä kirjaston IKI hankkeen kanssa tehtiin kotipalvelulainausesite ikäihmisille, joka lähetettiin kaikille hankkeessa mukana olleille. Yhteistyössä aloitettiin vuoden 2007 alussa Koskelan ja Palokan palvelutaloissa lukupiirit ikääntyneille. Kirjaston edustajat esittelivät IKI 6

7 hanketta ja kotipalvelulainausta kotihoidon henkilöstölle järjestetyissä Hyvinvointiprofiili Oulu -kyselylomakkeen käyttöönottokoulutuksissa. Saavutetut tulokset: Käyttöönotto: Jatkotoimenpiteet: Hankkeessa kehitettiin Hyvinvointiprofiili Oulu -kyselylomake työkaluksi hyvinvointia edistäville kotikäynneille. Hyvinvointiprofiilin tarkoituksena on edistää ikääntyneen omaehtoista hyvinvointiaktiivisuutta, toimia palveluohjauksen tukena sekä tuottaa vanhustyön johdolle väestötason tietoa tietyn ikäluokan hyvinvoinnista ja palvelutarpeesta palvelujen suunnittelun ja päätöksenteon tueksi. Lisäksi hankkeessa saatiin arvokkaita kokemuksia teknologian viemisestä ja testaamisesta ikääntyneiden kodeissa. Pilottien jälkeen tehdyissä Hyvinvointiprofiili kyselyissä ilmeni, että tietylle kohderyhmälle tällainen toiminta voi parantaa sosiaalisia verkostoja ja sosiaalisuutta. Otoksen pienuudesta johtuen tämä vaatii kuitenkin lisätarkastelua. Hyvinvointiprofiili Oulu -kyselylomake on otettu käyttöön Oulun kaupungin vanhustyössä tänä syksynä tehtävillä hyvinvointia edistävillä kotikäynneillä. Kotikäynnit tehdään tänä vuonna 80- vuotta täyttäville kotona asuville vanhuksille, jotka eivät ole palvelujen piirissä. Koska kyselylomakkeen valmistuminen venyi syksyyn, on valittu satunnaisotannalla 90 henkilöä, joille kotikäynti tehdään. Hankkeen toimesta kotihoidon henkilökunta on koulutettu Hyvinvointiprofiili Oulu -kyselylomakkeen käyttöön. Hankkeen päättymisen jälkeen Oulun kaupungin vanhustyön tarkoituksena on Hyvinvointiprofiili Oulu -kyselylomakkeen sähköistäminen, hyvinvointia edistävien kotikäyntien toteuttaminen pysyvänä toimintana sekä Hyvinvointiprofiili kansallinen ja kansainvälinen levittäminen. Jatkossa täytyy miettiä, mikä on se ikäluokka, joka hyötyy eniten hyvinvointia edistävistä kotikäynneistä. Hyvinvointiprofiili on herättänyt kiinnostusta sekä kansallisesti että kansainvälisesti. AmIE Ouka hankkeen tavoitteena on Hyvinvointiprofiilin kansallinen ja kansainvälinen levitys. 7

8 Rahoitus: Tekes/FinnWell ohjelma/rinnakkaishanke Rahoitussuunnitelma: Rahoittaja Yhteensä TEKES 50% /tulot OUKA 50% /netto Yhteensä /(menot)

9 3 HANKKEEN TAUSTA Ikäihmisten hyvinvointia edistävä teknologiahanke HYVÄTEK on Tekesin ja Oulun kaupungin puoliksi rahoittama hanke. Hanke kuuluu itsenäisenä osahankkeena Tekesin FinnWell - ohjelmassa olevaan VIPS 2 -ryhmähankkeeseen, jota TietoEnator Oyj hallinnoi. 3.1 VIPS-2 hanke Vuoden 2005 ajan Tekesin FinnWell -ohjelmassa oli käynnissä yhteishanke VIPS-1: Ikääntyneiden omatoimiset etäpalvelut ja kotihoitoa tukevat järjestelmät. Siinä hankkeessa toteutettiin mm kotihoidon mobiilisovellus osaksi TietoEnatorin Effica järjestelmää, kirjaston kotipalvelutoiminnon lisääminen PallasPro kirjastojärjestelmään ja tuotteistettu Audio Ridersin CareRider sensoripohjainen etävalvonta- ja toiminnanohjausjärjestelmä. Eräs tärkeimmistä tuloksista lyhytkestoisessa VIPS-1 hankkeessa oli yhteistyö järjestelmien ja palvelujen tuottajien ja niiden käyttäjiä edustavien julkisen sektorin organisaatioiden kesken. Tämä lisäsi merkittävästi puolin ja toisin ymmärrystä sekä palvelutarpeista että niiden tuottamisen realiteeteista. Ikääntyneiden osuus tulee lähivuosikymmenten aikana kasvamaan jyrkästi. Nämä hyvin toimeentulevat ikääntyneet pystyvät ja haluavat ottaa entistä enemmän vastuuta omasta hyvinvoinnistaan ja ovat siten sekä vaativia että myös maksukykyisiä palveluiden käyttäjiä. Hyvinvoinnin perustat luodaan jo hyvissä ajoin ennen kuin ikääntymisen haittavaikutukset alkavat tuntua. Ennaltaehkäisevien palvelujen tarve tulee kasvamaan ja niiden palvelujen maksajina ovat etupäässä kansalaiset itse. Haasteena sekä palveluiden kehittäjille että yhteiskunnalle on luoda sopivia kannustimia vapaaehtoisten hyvinvointia edistävien palveluiden käyttöön. Tavoitteena on viivästyttää ikääntyneiden tarvetta siirtyä kalliiseen laitoshoitoon. VIPS-1 projektissa kehitetty ikääntyneille sovitettu asiointipalveluiden konsepti on edelleen validiksi havaittu ja sen pohjalta lähtevät myös VIPS-2 (Ikääntyneiden hyvinvointi tietoyhteiskunnassa) hankkeet. VIPS-2 hankkeessa peruslinjana on ikääntyneiden hyvinvoinnin lisääminen ja kotona asumisen edellytysten parantaminen. 3.2 Konsortiosopimus Rinnakashankkeiden toimijoiden välinen konsortiosopimus allekirjoitettiin turvaamaan hankkeissa mahdollisten tulosten ja toiminnan yhdenmukaisuus. Konsortiosopimus on luottamuksellinen ja vain rinnakkaishankkeiden käytössä. 9

10 Sopimuksen yleisperiaatteet olivat: - Tämän sopimuksen kohteena on Tekes in Finnwell -ohjelmaan rahoitettavaksi hyväksytyn VIPS-2 (ikääntyneiden hyvinvointi tietoyhteiskunnassa) hankkeen toteuttamiseen ja sen tulosten hyödyntämiseen liittyvät konsortion osapuolien velvoitteet ja oikeudet. - VIPS-2 hankkeen yleiset tavoitteet, tuotokset sekä tavoiteaikataulut on esitetty rahoitushakemukseen (diaarinumero 3154/31/05) liitetyssä projektisuunnitelmassa, jota on Tekes in pyynnöstä täsmennetty Sopimuksen tarkoitus on saada kaikki projektissa mukana olevat tahot toimimaan hyvässä hengessä yhteisten päämäärien saavuttamiseksi siten, että kaikilla on yhtenevä käsitys projektissa noudatettavista toimintatavoista ja ehdoista. - Sopijapuolet sitoutuvat tekemään yhteistyötä ja täyttämään tämän sopimuksen sekä Tekes ille esitetyn projektisuunnitelman edellyttämät, niissä kullekin erikseen ja yhteisesti asetetut tavoitteet. Näitä tavoitteita täsmennetään kunkin osaprojektin omissa projektisuunnitelmissa. 3.3 HYVÄTEK hankkeen tausta HYVÄTEK - hanke on jatkoa Oulun kaupunginvanhustyössä toimineelle SENTEK hankkeelle. SENTEK hankkeessa toteutettiin hyvinvointia edistäviä kotikäyntejä yli 80-vuotiaille oululaisille sekä kehitettiin kotona asuvien ikääntyneiden hyvinvointi-indikaattorit. Hankkeessa kehitettiin myös kyselylomaketta näiden hyvinvointia edistävien kotikäyntien tueksi. Ikääntyneet kokivat kyselylomakkeen kuitenkin liian pitkänä ja raskaana. Joidenkin ikääntyneiden kohdalla kotikäynnillä oli kulunut aikaa yli neljä tuntia. 10

11 4 HANKKEEN YHTEYSTIEDOT JA AIKATAULU Ikäihmisten hyvinvointia edistävä teknologiahanke (HYVÄTEK), projektinumero , kustannuspaikka 1950, diaarinumero 1455/05. Hankkeen postiosoitteena toimi vanhustyön hallinnon toimipiste Oulun kaupunginsairaalassa (Kiviharjuntie 5). Rahoitusta hankkeelle haettiin elokuussa Virallinen rahoituspäätös saatiin Tekesiltä (186/06) Oulun kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta vahvisti päätöksen omarahoitusosuudesta ( ). Oulun kaupungin hallitus vahvisti hankkeen omarahoitusosuuden lautakunnan esityksestä Hankkeen rahoituksenmukainen toteutusaika oli Hankkeen toiminnallinen osuus päättyi kuitenkin projektipäällikön jäädessä äitiyslomalle. Koska tähän mennessä hankkeen tavoitteet oli saavutettu, ei hankkeelle hankittu enää uutta projektipäällikköä. 11

12 5 PROJEKTIIN OSALLISTUNEET TAHOT JA HENKILÖT HYVÄTEK -hanke on VIPS-2 ryhmähankkeen rinnakkaishanke. Ryhmähankkeessa on mukana sekä yksityisen että julkisen sektorin organisaatioita. Yritysryhmähankkeessa ovat mukana TietoEnator Oyj, Audio Riders Oy, Yrjö ja Hanna säätiö. Ryhmähankkeessa on mukana vanhustyön lisäksi Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto. Ryhmähanketta koordinoi TietoEnator Healthcare & Welfare Oy. Koordinaattorina toimi Antti Soini asti ja alkaen Sami J. Heikkinen. HYVÄTEK -hanke on Oulun kaupungin vanhustyön tulosyksikön hallinnoima hanke. Vastuullisena johtajana on toiminut vanhustyönjohtaja Pentti Koistinen ja vanhustyönjohtaja Anna Haverinen. Hankkeessa projektipäällikkönä ovat toimineet Sonja Manssila , Satu Elo ja Mari Ahlroth Projektityöntekijänä ovat toimineet Mari Ahlroth ja Soile Punkari Ohjausryhmä ja kokousajat Hankkeen ohjausryhmätyöskentely käynnistyi aloituskokouksella Aloituskokouksessa määriteltiin hankkeen hallinnolliset ja toiminnalliset linjaukset, joita projektipäällikkö vastuullisen johtajan ohjauksessa toteutti. Hankkeessa tapahtuneiden henkilöstövaihdosten takia myös ohjausryhmän kokoonpanossa on tapahtunut muutoksia. HYVÄTEK -hankkeessa on toiminut ohjausryhmä johon ovat kuuluneet: - Pentti Koistinen, vanhustyön johtaja Ouka, ohjausryhmän puheenjohtaja saakka - Anna Haverinen, vanhustyönjohtaja Ouka, ohjausryhmän puheenjohtaja alkaen - Sonja Manssila, projektipäällikkö Ouka ( ), ohjausryhmän sihteeri - Satu Elo, projektipäällikkö Ouka ( ), ohjausryhmän sihteeri - Mari Ahlroth, projektipäällikkö Ouka ( ), ohjausryhmän sihteeri - Rita Oinas, palveluyksikköpäällikkö Ouka, varapuheenjohtaja (varajäsen Salme Laivamaa palvelupäällikkö Ouka) - Eija Palsinajärvi-Äikäs, sosiaali- ja terveystoimen hankekoordinaattori Ouka - Petteri Viramo, geriatrian ylilääkäri Oulun Diakonissalaitos - Sanna Suistio, projektipäällikkö AVEK -hanke Ouka ( asti) - Pirjo Jokinen, projektipäällikkö AVEK -hanke Ouka ( alkaen) - Asko Pietarila, johtava teknologia-asiantuntija, P-P TE- keskus - Sami Heikkinen, kehityspäällikkö, TietoEnator Oyj (varajäsen Heidi Lindroos) - Maija Saraste, kirjastotoimen apulaisjohtaja, Oulun kaupunginkirjastomaakuntakirjasto (varajäsen Eeva-Liisa Heikkilä) - Mari Ahlroth, projektityöntekijä Ouka ( ) - Soile Punkari, projektityöntekijä Ouka ( asti) Ohjausryhmä kokoontui hankkeen aikana 5 kertaa (taulukko 1) 12

13 Taulukko 1. HYVÄTEK Ohjausryhmän kokoukset osallistujat Pentti Koistinen x x Anna Haverinen x x x x Sonja Manssila x Satu Elo x x x Mari Ahlroth x x x Rita Oinas x Eija Palsinajärvi- x x x x Äikäs Asko Pietarila x x x x x Petteri Viramo x Sanna Suistio x x Pirjo Jokinen x x Sami Heikkinen x Soile Punkari x Maija Saraste x x Salme Laivamaa x x Raija Raappana x Eeva-Liisa Heikkilä x 5.2 VIPS -2 -hankkeen johtoryhmä VIPS 2 rinnakkaishankkeen toimintaa ja yhteisiä tavoitteita koordinoimaan perustettiin johtoryhmä, johon nimettiin kustakin organisaatiosta edustajajäsen. Oulun kaupungin vanhustyön edustajana johtoryhmässä oli vanhustyön johtaja Pentti Koistinen vuoden 2006 loppuun asti ja vuoden 2007 vanhustyön johtaja Anna Haverinen. Johtoryhmän tehtävänä oli: - erityisesti valvoa ja ohjata projektin toteuttamista sopimuksen rajaamissa puitteissa ja täsmentää projektille asettavat tavoitteet ja hyväksyä projektin yhteiset suunnitelmat - käsitellä VIPS-2 projektisuunnitelman tarkistukset ja muutokset sekä tarvittaessa esittellä ne sopijapuolten ja/tai Tekes in hyväksyttäviksi - valvoa projektin edistymistä ja tukea osaprojektien päälliköiden toimintaa - päättää projektin tulosten julkistamisesta - hyväksyä projektin tulokset ja todeta projektin loppuun suoritetuksi - käsitellä muut projektia koskevat tärkeät yhteiset asiat 5.3 Hankeyhteistyö Hankkeen yhteistyöhankkeina ovat toimineet Oulun kaupungin vanhustyön AVEK (Alueellinen läheisauttajaverkosto itsenäisen kotona selviytymisen tukijana) ja Oulun kaupunginkirjasto maakuntakirjaston IKI hanke (ikääntyneiden kirjastopalvelut). Virtuaalikotipalvelupilotissa tehtiin yhteistyötä sekä Oulun seudun ammattikorkeakoulun IKÄTEK hankkeen ja Mäntykodin Vapaaehtoistoiminta ja verkostot vanhusten ja omaishoitajien tukena hankkeen kanssa. Lisäksi hankkeen loppuvaiheessa tehtiin yhteistyötä AmIE Oulu hankkeen kanssa. Tiedon ja 13

14 kokemusten jakamiseen liittyvää yhteistyötä tehtiin Pohjois-Pohjanmaan ikääntyvien palveluiden kehittämisyksikkö Pippurian koordinoiman kehittämisverkoston kautta. Yhteistyö AVEK hankkeen kanssa alkoi jo SENTEK hankkeen aikana. Silloin tehtiin yhteistyössä yhteensä yli 1800 hyvinvointia edistävää kotikäyntiä Oulussa, Kiimingissä, Oulunsalossa ja Kempeleessä. HYVÄTEK hankkeen aikana yhteistyötä on lähinnä tehty tarjoamalla hyvinvointia edistävillä kotikäynneillä yksinäisille ikääntyneille mahdollisuutta läheisauttajaan AVEK hankkeen kautta. IKI hankkeen kanssa tehtiin hankkeen tavoitteiden mukaista yhteistyötä. Laadittiin vanhuksille esite kotipalvelulainauksesta, tiedotettiin vanhuksia asiasta, kokeiltiin lukupiiriä sekä virtuaalikotipalvelupilotissa että kahdessa palvelutalossa ja tehtiin yhteistyötä kotihoidon henkilöstön kouluttamisessa. Virtuaalikotipalvelupilotti aloitettiin yhteistyössä IKÄTEK hankkeen kanssa syksyllä Vuoden 2007 alussa vastuu pilotista siirtyi HYVÄTEK hankkeelle. Yhteistyö ammattikorkeakoulun kanssa kuitenkin jatkui, vaikka IKÄTEK hanke päättyikin vuoden 2006 lopussa. Ammattikorkeakoulun toimintaterapeutti opiskelijat tuottivat ohjelmaa virtuaalikotipalvelupilottiin. IKÄTEK hankkeen päättyessä yhteistyötä alettiin tehdä Mäntykodin Vapaaehtoistoiminta ja verkostot vanhusten ja omaishoitajien tukena hankkeen kanssa. Näin saatiin pilottiin mukaan enemmän ikääntyneitä ja myös heidän omaisiaan. HYVÄTEK hankkeen loppuvaiheessa alkoi yhteistyö AmIE Oulu hankkeen kanssa. Tarkoituksena on, että AmIE hanke jatkaa hankkeessamme kehitetyn Hyvinvointiprofiili Oulu kyselylomakkeen kansallista ja kansainvälistä levitystä. 14

15 6 HANKKEEN TAVOITTEET 6.1 VIPS- 2 -tavoitteet 1. Ikääntymisen ennaltaehkäisevien ja kuntouttavien palveluiden tarve lisääntyy. Tällaisia palveluja ovat niin henkilökohtaiset terveys-, liikunta- ja kulttuuripalvelut kuin sosiaalista kanssakäymistä helpottavat ja aktivoivat palvelutkin. Alalla toimivien yrityksien on aika ryhtyä panostamaan ikääntyneiden palvelujen kehittämiseen. Eläkeläiset ovat lähitulevaisuuden nopeimmin kasvava väestöryhmä ja lisäksi entistä palveluhakuisempi ja maksukykyisempi asiakasryhmä. Palveluita kehitetään myös sekä kilpailukykyään kehittäville yksityisille hoito- ja palvelutaloille että suoraan ikääntyneille itselleen. 2. Julkisen sektorin palveluihin kehitetään ominaisuuksia, joilla autetaan kuntia selviytymään hoitovelvoitteistaan mahdollisimman rationaalisesti henkilökuntaa käyttäen. Hoitoprosesseissa, henkilöstöjohtamisessa ja työnohjauksessa sekä logistisissa malleissa on vielä kehittämisen varaa. Samoin kehitetään julkisen ja yksityisen sektorin palveluiden integrointia esim. hoitopaikan valinnan tai alueellisen resurssinhallinnan muodossa. 3. Palveluiden tuottamisessa tulee tapahtumaan rakennemuutos, minkä vuoksi on tarpeen kartoittaa sekä julkisen että yksityisen sektorin palvelut, niiden puutteet sekä mahdolliset päällekkäisyydet. Tavoitteena on saada aikaiseksi konsepti, jolla voidaan tarjota kunnille tai hoitopiireille sopivia palvelukokonaisuuksia, joissa on huomioitu niin kunnalliset kuin yksityisetkin palveluntuottajat ja niiden erikoistumisalat. Tässä konseptissa palveluoperaattori kehittää, valvoo ja koordinoi sekä muiden tuottamia että omia palveluitaan tietyllä alueella. Myös ikääntymisen haittatekijöiden varhaisen ennaltaehkäisemisen kuntoutusohjelmat voidaan organisoida samalla tavalla. 4. Julkisen ja yksityisen sektorin hyvinvointi- ja terveyspalvelut integroidaan jollakin tasolla sellaisiksi palveluketjuiksi, joissa tietoja niin asiakkaan sairauskuin hyvinvointikertomuksestakin voi soveltuvin osin siirtyä palveluntuottajalta toiselle myös ikääntyneelle itselleen tai hänen omaisilleen. Hyvinvointikertomuksen sisällön suunnittelu sekä selvitys hyvinvointi- ja potilaskertomuksen integroinnin toteuttamistavoista toteutetaan projektissa yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyönä. 5. Hoitohenkilökunnan osaamisen ja jaksamisen edistämistä varten kehitetään erityinen äänipohjainen koulutus- ja viestintäalusta, jonka kautta voidaan vuorovaikutteisesti oppia, jakaa tietoa ja antaa palautetta. Tämä on myös osa hoito-organisaation johtamisjärjestelmää ja henkisen pääoman kehittämistä, jossa otetaan huomioon sosiaalinen pääoma, ammatillinen osaaminen ja strateginen kyvykkyys. 15

16 6. Ikääntyneen palvelutarvekokonaisuus koostuu usein sekä terveys- että sosiaalipalveluista. Sen enempää kuntien palvelurakenteet kuin järjestelmätoimittajien palveluohjelmistotkaan eivät tätä asiakaslähtöistä palveluprosessia vielä hyvin tue. VIPS-2 hankkeessa kansalaisen kokonaispalvelun näkökulmaa pidetään pitemmän tähtäyksen kehittämisen päämääränä. 7. Tarve henkilökohtaisiin etäpalveluihin lisääntyy, kun vastuu omasta hyvinvoinnista siirtyy yhä enemmän ikääntyneelle itselleen ja hänen perheenjäsenilleen. Tässä tarvitaan mm. hyvinvoinnin etäseurantaan liittyviä työkaluja ja palveluita. Myös omaishoitajien rankkaa työtä voidaan helpottaa sopivilla etäseurantamenetelmillä. 8. Sekä ennaltaehkäiseviä että kuntouttavia terveys- ja liikuntaohjelmia tarvitaan, jotta ikääntyneet voivat selviytyä mahdollisimman pitkään omatoimisesti kotona. Ikääntymisen haittatekijöitä ennaltaehkäisevien liikunta- ja aktivointipalveluiden käyttöön tarvitaan sopivia kannustimia tai palkitsemismenetelmiä. Näitä voi löytyä sekä julkisen sektorin piiristä että yksityisiltä (esim. erilaiset kuntokortit, joihin merkintöjä keräämällä voi saada lisää kuntopalveluita tai bonusjärjestelmä, jolla voidaan kerätä vaikkapa alennuksia vakuutusmaksuihin yms.) 6.2 HYVÄTEK -hankkeen tavoitteet HYVÄTEK -hankkeen päätavoitteena on kehittää ja lisätä ikäihmisten omatoimista hyvinvointiaktiviteettia heidän omien voimavarojensa pohjalta ja näin parantaa ikäihmisten hyvinvointia. 1. Hankkeessa kehitetään ikäihmisten hyvinvointia kuvaava laaja-alainen yksilöllinen hyvinvointiprofiili. Kehittämistyötä tehdään aikaisempien tutkimusten sekä SENTEK- hankkeen tutkimustulosten pohjalta. Tässä hankkeessa painotetaan entistä enemmän sosiaalista hyvinvointia, sosiaalisia verkostoja sekä ikäihmisten omaa hyvinvointiaktiivisuutta. Hyvinvointiprofiili liitetään osaksi hyvinvointia edistävien kotikäyntien mallia ja sitä voidaan käyttää arvioitaessa asiakkaan palvelutarvetta ensimmäisellä kotihoidon kotikäynnillä. Hyvinvointiprofiilin avulla vanhustyön viranhaltijat sekä luottamushenkilöt saavat reaaliaikaista tietoa alueensa vanhusten hyvinvoinnista. 2. Tavoitteena on lisätä ikäihmisten hyvinvointiaktiivisuutta kehittämällä yhteistyössä ryhmähankkeen muiden osapuolten kanssa uusia hyvinvointia tukevia hyvinvointiteknologian sovelluksia ikäihmisten käyttöön. Oulun kaupunki mahdollistaa yrityksille todellisen pilotointiympäristön ikäihmisten kotona, jolloin tuotekehitys voi vastata ikäihmisten todellisiin tarpeisiin. Hyvinvointiteknologisia ratkaisuja suunnataan interventioryhmään kuuluvien ikääntyneiden koteihin. 3. Uusien palvelujen kokeilutoiminnan rinnalla toteutetaan tutkimushanke kotona asuvien ikäihmisten hyvinvoinnista. Tutkimus perustuu hyvinvointiprofiilitietoihin ja interventioiden analysointiin ja vaikuttavuuden arviointiin. 16

17 4. Tavoitteena on integroida hyvinvointiprofiili kotihoidon Effica - tietojärjestelmään. Hankkeen vastuualueena on hyvinvointiprofiilia koskevan sisällön luominen. TietoEnator Oyj vastaa sovelluksen muokkaamisesta osaksi tietojärjestelmää. Tietojärjestelmän lähtökohtana on soveltaa TietoEnator Oyj:n hoitokertomusmallia mahdollisimman pitkälle ja siirtää profiilin luomiseen vaadittavat toimenpiteet hoitokertomuksen välilehdelle omaksi poluksi. 5. Oulun kaupunginkirjasto maakuntakirjasto kehittää ryhmähankkeessa verkkotuettuja kirjastopalveluja. Kirjaston kanssa tehdään yhteistyötä uusien kirjastopalveluiden kehittämiseksi kotona asuville ikäihmisille. Kirjaston kanssa kehitetään kotilainausmallia ja suunnitellaan vaihtoehtoja yhdessä tekemiselle ja lukemiselle. 17

18 7 HYVÄTEK HANKKEEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN HYVÄTEK hankkeessa kehitettiin Hyvinvointiprofiili Oulu -kyselylomake. Asiantuntijana kehitystyössä käytettiin TtT Satu Eloa Oulun yliopiston hoitotieteen ja terveyshallinnon laitokselta. 1. Hyvinvointiprofiili Oulu -kyselylomake otetaan käyttöön tänä syksynä Oulun kaupungin vanhustyössä. Hyvinvointia edistävät kotikäynnit tehdään tänä vuonna 80- vuotta täyttäville oululaisille. Koska kyselylomakkeen valmistuminen meni loppu vuoteen, valitaan satunnaisotannalla 90 henkilöä, joilla kotikäynti tehdään. Haastattelut tekee kotihoidon henkilökunta (sairaanhoitajat ja terveydenhoitajat). Kotihoidon henkilökunnalle järjestettiin lokakuussa koulutusta Hyvinvointiprofiili kyselylomakkeesta ja sen käytöstä hyvinvointia edistävillä kotikäynneillä. 2. Hankkeessa toteutettiin kaksi teknologia pilottia. Pilotoidut teknologiat olivat Videra Oy:n virtuaalikotipalvelu eli kuvapuhelin ja Oy Domino Systems Ab:n Virkku järjestelmä. Tavoitteena piloteissa oli kokeilla teknologiaa viriketoiminnan tuottamisen apuna ikääntyneiden koteihin. Pilotit päättyivät elokuun lopussa 2007 ja sen jälkeen kerättiin kokemukset pilotteihin osallistuneilta. 3. Hankkeessa tehtiin tutkimusraportti Hyvinvointiprofiili Oulu kyselylomake ja palveluohjaus ennaltaehkäisevillä kotikäynneillä. 4. Hyvinvointiprofiilin muodostaminen kotihoidon Effica - ympäristöön ei toteutunut. TietoEnator Oyj teki teknisen määrityksen, jossa hyvinvointiprofiili kyselylomake olisi voitu siirtää Efficaan kyselylomaketekniikkaa hyödyntäen. Eli kyselylomake olisi saatu Effica - järjestelmään, mutta Hyvinvointiprofiilin mukainen pisteiden tulostus ja profiilin piirtäminen ei olisi onnistunut. Tämän vaatimusmäärittelyn TietoEnator Oyj teki osana VIPS 2 hanketta. Helmikuussa 2007 TietoEnator Oyj jätti tarjouksen Hyvinvointiprofiili kyselylomakkeen toteutuksesta. Tarjoukseen ei kuitenkaan reagoitu, koska Oulun kaupungin tarve olisi saada Hyvinvointiprofiilista sähköinen versio, joka myös laskee pisteet ja piirtää profiilin. Hankkeen projektisuunnitelmassa ei myöskään ollut varattu rahaa Hyvinvointiprofiilin sähköistämistä varten. Hyvinvointiprofiili Oulu -kyselylomakkeen sähköistämisestä ovat myös muut yritykset olleet kiinnostuneita. 5. Hankkeessa on tehty yhteistyötä Oulun kaupunginkirjasto maakuntakirjaston kanssa. Tehtiin yhteistyössä kirjaston kotipalvelulainausesite ikäihmisille. Esite lähetettiin kaikille HYVÄTEK hankkeessa mukana olleille (n=260). Hyvinvointia edistävillä kotikäynneillä poimittiin kotipalvelulainauksesta kiinnostuneita henkilöitä ja välitettiin heidän luvallaan heidän yhteystiedot IKI hankkeen henkilökunnalle. IKI- hanke oli mukana tuottamassa ohjelmaa Virtuaalikotipalvelu pilottiin. Kerran viikossa kokoontui kirjallisuuspiiri. Vuoden 2007 alussa aloitettiin lukupiirit Koskelan ja Palokan palvelutaloissa. Vähäisen osallistujamäärän vuoksi piirit kuitenkin jouduttiin lopettamaan. Lisäksi kirjaston edustajat esittelivät kotipalvelulainaustoimintaa lokakuussa kotihoidon henkilökunnalle järjestetyissä Hyvinvointiprofiili kyselylomakkeen käyttöönottokoulutuksissa. 18

19 8 HYVINVOINTIPROFIILI OULU -KYSELYLOMAKE Hyvinvointiprofiili Oulu kyselylomakkeen juuret ovat SENTEK hankkeessa, jossa määriteltiin kotona asuvien ikääntyneiden hyvinvointi-indikaattorit. HYVÄTEK hankkeessa näitä indikaattoreita hieman muokattiin. Esitestausvaiheessa kyselylomake muodostui kahdeksasta osiosta, joiden avulla voidaan arvioida kotona asuvan iäkkään ihmisen hyvinvointia elämän eri osa-alueilla. Nämä osa-alueet ovat itsenäisyys, toimintakyky, sosiaalinen verkosto, yksinäisyys, turvallisuus, koettu terveys, elämäntavat ja elämänlaatu. Kyselylomakkeessa oli ennen esitestausta 78 kysymystä ja 12 kohtainen kodin turvallisuuden arviointilomake haastattelijalle. Esitestausaineisto (n=200) muodostui yli 80-vuotiaista kotona asuvista oululaisista. Esitestausaineisto ikääntyneiden ryhmä (N=260), joka valikoitui HYVÄTEK hankkeen osallistujaryhmäksi. Aineisto kerättiin kotona tehdyillä hyvinvointia edistävillä kotikäynneillä haastatteluina. Kaikille mukana oleville lähetettiin kirje (liite 1), jossa kerrottiin hankkeesta ja tulevasta yhteydenotosta. Hankkeen projektityöntekijä (sairaanhoitaja) oli yhteydessä ikääntyneisiin ja tiedusteli heidän halukkuuttaan osallistua haastatteluun sekä sopi halukkaiden kanssa haastatteluajan. Haastatteluihin osallistui 86 % kohderyhmästä. Kyselylomakkeen täyttämiseen kului aikaa keskimäärin tunti. Lisäksi kotikäynnillä annettiin palveluohjausta ja otettiin tarvittaessa yhteys palveluntarjoajiin ikääntyneen suostumuksella. Jokainen haastateltava täytti suostumuslomakkeen (liite 2) haastatteluun osallistumisesta ja haastattelutietojen käytöstä tutkimustarkoitukseen. Kyselylomakkeet täytettiin paperiversioina ja vastaukset siirrettiin projektihenkilöstön toimesta SPSS tietokantaan. Esitestauksen analyysit perustuvat kyselylomakkeen luotettavuuden tarkastelemiseen tilastomenetelmin SPSS 14.0 ohjelmiston avulla. Esitestausaineiston analysoinnin jälkeen kyselylomakkeeseen tehtiin muutamia korjauksia. Joitakin kysymyksiä jätettiin pois ja joitakin lisättiin. Valmis kyselylomake sisältää 80 kysymystä ja 12 kohtaisen (liite 3) kodin turvallisuuden arviointilomakkeen. Toimintakyky osio jaettiin kahteen osioon fyysiseen toimintakykyyn ja henkiseen toimintakykyyn. Näin ollen lopullinen Hyvinvointiprofiili Oulu kyselylomake (liite 4) muodostuu yhdeksästä osiosta, joiden avulla arvioidaan kotona asuvan iäkkään ihmisen hyvinvointia elämän eri osa-alueilla: 1 Itsenäisyys 2 Fyysinen toimintakyky 3 Henkinen toimintakyky 4 Sosiaalinen verkosto 5 Yksinäisyys 6 Turvallisuus 7 Koettu terveys 8 Elämäntavat 9 Elämänlaatu 19

20 Kyselylomakkeen jokaisessa osa-alueessa ensimmäinen kysymys kuvaa ikääntyneen omaa kokemusta hyvinvoinnistaan kyseisellä osa-alueella eli on ns. kultainen standardi. Näistä vastauksista muodostuu ikääntyneen hyvinvointikokemus. Osa-alueen muut kysymykset ovat aikaisimpiin tutkimuksiin perustuvia empiirisiä indikaattoreita, joilla ko. alueen nykytilaa voidaan arvioida. Näistä muodostuu ikääntyneen hyvinvointiarvio. Mikäli hyvinvointiarvio ja kokemus jäävät alle keskitason (luokka 3) voidaan ikääntyneelle määrittää hyvinvointitavoite, johon erilaisten interventioiden avulla pyritään. Esimerkiksi, jos fyysinen toimintakyvyn luokka on 2, sovitaan ikääntyneen kanssa, että hän osallistuu kerran viikossa ohjattuun liikuntaryhmään ja asetetaan tavoitteeksi luokka 3 saavuttaminen puolen vuoden sisällä. Lisäksi Hyvinvointiprofiilin avulla voidaan kerätä alueellista tietoa hyvinvoinnin tasosta jollakin ikäryhmällä, mikäli kyselylomakkeella kerättyjä tietoja tarkastellaan vuosittain tilastollisesti esim. SPSS - ohjelman avulla. Elämänlaatu Elämäntavat Itsenäisyys Fyysinen toimintakyky Henkinen toimintakyky Koettu terveys Turvallisuus Sosiaalinen verkosto Yksinäisyys Hyvinvoinnin alueellinen taso Hyvinvointiarvio Hyvinvointikokemus Hyvinvointitavoite Kuvio 1 Hyvinvointiprofiili Oulu kyselylomakkeen profiilikuva Hyvinvointiprofiilin Oulu kyselylomake on kehitetty työkaluksi hyvinvointia edistäville kotikäynneille. Sen tavoitteena on toimia palveluohjauksen kohdentamisen apuna ja lisätä ikääntyneen omaa aktiivisuutta hyvinvointinsa edistämiseksi. HYVÄTEK hankkeen kotisivulta löytyy tutkimusraportti Hyvinvointiprofiili Oulu kyselylomake ja palveluohjaus ennaltaehkäisevien kotikäyntien tukena. Raportissa kuvataan kyselylomakkeen taustalla olevat teoreettiset lähtökohdat, käydään läpi esitestauksen tulokset ja esitellään hyvinvointia edistävillä kotikäynneillä annetun palveluohjauksen sisällöt. Raportin on laatinut hankkeessa ensin projektipäällikkönä ja myöhemmin asiantuntijana toiminut TtT Satu Elo Oulun Yliopiston hoitotieteen ja terveyshallinnon laitokselta. Hankkeen kotisivulta löytyy myös Hyvinvointiprofiili Oulu kyselylomake. Kyselylomake on vapaasti käytettävissä hyvinvointia edistävien kotikäyntien tukena ja erilaisissa kehittämishankkeissa. 20

T u r va l l i n e n. & i n t e r a k t i i v i n e n. ko t i a s u m i n e n. pa lv e l u y h t e y s. hankkeen toiminta. Sirpa Salin (Toim.

T u r va l l i n e n. & i n t e r a k t i i v i n e n. ko t i a s u m i n e n. pa lv e l u y h t e y s. hankkeen toiminta. Sirpa Salin (Toim. T u r va l l i n e n ko t i a s u m i n e n & i n t e r a k t i i v i n e n pa lv e l u y h t e y s hankkeen toiminta ja tulokset Sirpa Salin (Toim.) Turvallinen kotiasuminen & interaktiivinen palveluyhteys

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO LUETTELO LOPPURAPORTIN TAULUKOISTA LUETTELO LOPPURAPORTIN KUVISTA LIITELUETTELO 1. PROJEKTIN TAUSTA JA TAVOITTEET...

SISÄLLYSLUETTELO LUETTELO LOPPURAPORTIN TAULUKOISTA LUETTELO LOPPURAPORTIN KUVISTA LIITELUETTELO 1. PROJEKTIN TAUSTA JA TAVOITTEET... 1 SISÄLLYSLUETTELO LUETTELO LOPPURAPORTIN TAULUKOISTA LUETTELO LOPPURAPORTIN KUVISTA LIITELUETTELO 1. PROJEKTIN TAUSTA JA TAVOITTEET...5 2. PROJEKTIORGANISAATIO...6 2.1. OHJAUSRYHMÄ...7 2.2. PROJEKTIRYHMÄT...9

Lisätiedot

KULKURIN VALSSI - Turvaverkko syrjäseudulla asuvien dementoituvien eksymisvaaran ehkäisyssä

KULKURIN VALSSI - Turvaverkko syrjäseudulla asuvien dementoituvien eksymisvaaran ehkäisyssä Loppuraportti KULKURIN VALSSI - Turvaverkko syrjäseudulla asuvien dementoituvien eksymisvaaran ehkäisyssä Hankkeen numero: 1944 Dnro 3587/3560-2007 Etelä-Pohjanmaan Terveysteknologian Kehittämiskeskus

Lisätiedot

Omahoito ja innovaatioympäristö terveydenhuoltopalveluille, toimintatavoille, tuotteille ja teknologiasovellutuksille 1.9.2007 31.5.

Omahoito ja innovaatioympäristö terveydenhuoltopalveluille, toimintatavoille, tuotteille ja teknologiasovellutuksille 1.9.2007 31.5. OTE 2 JA TTK-HANKE Omahoito ja innovaatioympäristö terveydenhuoltopalveluille, toimintatavoille, tuotteille ja teknologiasovellutuksille 1.9.2007 31.5.2009 Loppuraportti 2 Loppuraportin on toimittanut

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA PALVELURAKENTEEN KEHITTÄMISOHJELMA VUOTEEN 2012

RAUMAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA PALVELURAKENTEEN KEHITTÄMISOHJELMA VUOTEEN 2012 RAUMAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA PALVELURAKENTEEN KEHITTÄMISOHJELMA VUOTEEN 2012 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 30.1.2006 Päivitys sosiaali- ja terveyslautakunta 19.5.2009 SISÄLTÖ

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI 1.3.2010 31.10.2012

LOPPURAPORTTI 1.3.2010 31.10.2012 TOIMINTAKYKYISENÄ IKÄÄNTYMINEN Vanhuspalveluiden palvelurakenteen ja toimintamallin kehittäminen Länsi Suomessa 2010-2012 LOPPURAPORTTI 1.3.2010 31.10.2012 Projektipäällikkö Hanna Nyfors 2 Tiivistelmä

Lisätiedot

Tietoa, taitoa ja tahtoa vanhustyöhön - hanke. Loppuraportti 1.11.2007-31.8.2009

Tietoa, taitoa ja tahtoa vanhustyöhön - hanke. Loppuraportti 1.11.2007-31.8.2009 Tietoa, taitoa ja tahtoa vanhustyöhön - hanke Loppuraportti 1.11.2007-31.8.2009 Mervi Pääkkö 22.9.2009 Jos luulet olevasi liian pieni vaikuttamaan asioihin, yritä nukkua suljetussa huoneessa, jossa on

Lisätiedot

Yksilöllinen turvaverkko dementoituneille EEVA- hanke Loppuraportti

Yksilöllinen turvaverkko dementoituneille EEVA- hanke Loppuraportti Merja Hedberg, Hannu Salo, Sami Perälä Yksilöllinen turvaverkko dementoituneille EEVA- hanke Loppuraportti Diaarinumero 2602/3514-2004 Toteuttaja: Etelä-Pohjanmaan Telelääketieteen Palvelukeskus ry Koskenalantie

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella

Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella KAAKON SOTE-INTO 2 Hankeaika 1.11.2010-31.10.2012 Etelä-Karjalan

Lisätiedot

1.10.2008. Etelä-Suomen InnoELLI Senior ohjelman 2006-2008 SeniorHaavi 2 hankeen loppuraportti

1.10.2008. Etelä-Suomen InnoELLI Senior ohjelman 2006-2008 SeniorHaavi 2 hankeen loppuraportti 1.10.2008 Etelä-Suomen InnoELLI Senior ohjelman 2006-2008 SeniorHaavi 2 hankeen loppuraportti 1 InnoELLI Senior 2 TL 2 Verkostot ja viestintä - SeniorHaavi Laatijat: Heli Pajuvirta, Anu Olkkonen, Toni

Lisätiedot

Kotona Asumisen Tukemisen (KAT) - ympäristöt

Kotona Asumisen Tukemisen (KAT) - ympäristöt Kotona Asumisen Tukemisen (KAT) - ympäristöt 2 ESIPUHE Kotona Asumisen Tukemisen (KAT) ympäristöt selvityksen on teettänyt Kuopion Innovation Oy. Selvitys liittyy Kuopion seudun osaamiskeskuksen toimintaan

Lisätiedot

OMAISHOIDON TUKIKESKUKSEN TOIMINTAMALLIN KEHITTÄMISHANKE 2007-2009 LOPPURAPORTTI

OMAISHOIDON TUKIKESKUKSEN TOIMINTAMALLIN KEHITTÄMISHANKE 2007-2009 LOPPURAPORTTI OMAISHOIDON TUKIKESKUKSEN TOIMINTAMALLIN KEHITTÄMISHANKE 2007-2009 LOPPURAPORTTI projektivastaava Anne Levomäki Sisällys 1 TIIVISTELMÄ... 4 2 HANKKEEN TAUSTA JA TARKOITUS... 4 3 HANKKEEN TAVOITTEET...

Lisätiedot

2. KOHO I hanke 2.9.2010 31.10.2012

2. KOHO I hanke 2.9.2010 31.10.2012 Mielen avain - Lohja Mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden kokonaisvaltaisen hoidon hanke KOHO 2010 2015 Loppuraportti Terhi Auvinen Katja Tiainen 1 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO 4 2. KOHO I - HANKE 2.9.2010-31.10.2012

Lisätiedot

Osallistavia menetelmiä ja tukea dementiatyön arkeen

Osallistavia menetelmiä ja tukea dementiatyön arkeen Osallistavia menetelmiä ja tukea dementiatyön arkeen Kuva Kirsi Siirola Riihimäen seudun dementiatyön kehittämisyksikköhankkeen (RIDKE) LOPPURAPORTTI 2007 2008 SISÄLLYSLUETTELO: JOHDANTO... 1 1 HANKKEEN

Lisätiedot

LUMIJOEN KUNTA VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄ- MISOHJELMA VUOSILLE 2013-2016

LUMIJOEN KUNTA VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄ- MISOHJELMA VUOSILLE 2013-2016 LUMIJOEN KUNTA VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄ- MISOHJELMA VUOSILLE 2013-2016 4 1 JOHDANTO Vanhuuden käsite ei ole yksiselitteinen eikä vanhuudelle ole olemassa yleisesti pätevää ikärajaa. Vanhuuden

Lisätiedot

Teknologialla muutosta kotihoidon toimintaprosesseihin. TeKo-hankkeen loppuraportti 1.1.2006-31.12.2007

Teknologialla muutosta kotihoidon toimintaprosesseihin. TeKo-hankkeen loppuraportti 1.1.2006-31.12.2007 Teknologialla muutosta kotihoidon toimintaprosesseihin TeKo-hankkeen loppuraportti 1.1.2006-31.12.2007 Julkaisija: Kainuun maakunta -kuntayhtymä Sosiaali- ja terveystoimiala Kotona asumista tukevat palvelut

Lisätiedot

APU ON KOSKETUKSEN PÄÄSSÄ

APU ON KOSKETUKSEN PÄÄSSÄ Mia Vaelma APU ON KOSKETUKSEN PÄÄSSÄ T-Seniorit -projekti 2008 2010 Loppuraportti Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi C 2/2011 Tampereen kaupungin Tietotuotannon ja laadunarvioinnin julkaisusarja

Lisätiedot

SENIOREILL TEKNOLOGIA-AVUSTEISIA ASUMISSOVELLUKSIA SENIOREILLE

SENIOREILL TEKNOLOGIA-AVUSTEISIA ASUMISSOVELLUKSIA SENIOREILLE TEKNOLOGIA-AVUSTEISIA ASUMISSOVELLUKSIA SENIOREILLE SENIOREILL Päivi Aro Panu Harmo Asta Kainulainen Matti Linnavuo Taija Pakarinen Sara Viitala Teknillinen korkeakoulu Sosiaali- ja terveydenhuollon tekniikan

Lisätiedot

"Jo muistineuvolassa käynti tuo turvallisuutta ja tuntee että meistä välitetään."

Jo muistineuvolassa käynti tuo turvallisuutta ja tuntee että meistä välitetään. Vanhusneuvola -hanke 1.3.2005-30.10.2007 "Jo muistineuvolassa käynti tuo turvallisuutta ja tuntee että meistä välitetään." (palaute asiakkaalta, 66v.) Loppuraportti Sodankylän kunta Vanhustyö Sisällysluettelo

Lisätiedot

Perheen voimavaraistaminen neuvolatyön avulla 1.4.2006-30.6.2008

Perheen voimavaraistaminen neuvolatyön avulla 1.4.2006-30.6.2008 FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KY. Perheen voimavaraistaminen neuvolatyön avulla 1.4.2006-30.6.2008 ESLH-2006-03839/So-62 Loppuraportti 11.9.2008 Arto Honkala Taina Kultanen Satu Kujala Laila Mäki-Kerttula

Lisätiedot

1. JOHDANTO.3 2. KOLMAS KERTA PROJEKTIN TAUSTAA..5. 3. PROJEKTIN TAVOITTEET 9 3.1. Projektin päätavoitteet.9 3.2. Projektin vuosisuunnitelmia..

1. JOHDANTO.3 2. KOLMAS KERTA PROJEKTIN TAUSTAA..5. 3. PROJEKTIN TAVOITTEET 9 3.1. Projektin päätavoitteet.9 3.2. Projektin vuosisuunnitelmia.. SISÄLTÖ 1. JOHDANTO.3 2. KOLMAS KERTA PROJEKTIN TAUSTAA..5 3. PROJEKTIN TAVOITTEET 9 3.1. Projektin päätavoitteet.9 3.2. Projektin vuosisuunnitelmia..10 4. PROJEKTIN TOTEUTUMINEN..11 4.1. Yhteistyö työterveyksien,

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA IKÄÄNTYMINEN ON PARASTA AIKAA PÄLKÄNEELLÄ

PÄLKÄNEEN KUNTA IKÄÄNTYMINEN ON PARASTA AIKAA PÄLKÄNEELLÄ PÄLKÄNEEN KUNTA IKÄÄNTYMINEN ON PARASTA AIKAA PÄLKÄNEELLÄ Vanhuspalveluiden ohjelma v. 2010 2020 ja toimenpidesuunnitelma v. 2010 2015 2 Näinhän se on, kun kuljemme täällä elämän rataa ja kestämme päivät,

Lisätiedot

VATUKKA-PROJEKTI HYVÄT KÄYTÄNNÖT

VATUKKA-PROJEKTI HYVÄT KÄYTÄNNÖT VATUKKA-PROJEKTI HYVÄT KÄYTÄNNÖT Loppuraportti Vatukka-projekti Hämeenlinnan Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry www.hmlseudunkehitysvammaistentuki.net 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TAUSTA A 2. VATUKKA-PROJEKTIN

Lisätiedot

Kaste-hanke. Toimintakykyisenä ikääntyminen vanhuspalveluiden palvelurakenteen ja toimintamallin kehittäminen Länsi-Suomessa 2010 2012

Kaste-hanke. Toimintakykyisenä ikääntyminen vanhuspalveluiden palvelurakenteen ja toimintamallin kehittäminen Länsi-Suomessa 2010 2012 Kaste-hanke Toimintakykyisenä ikääntyminen vanhuspalveluiden palvelurakenteen ja toimintamallin kehittäminen Länsi-Suomessa 2010 2012 Rajapintakäytännöt IÄKKÄÄN PÄIVYSTYSPOTILAAN HOITOPOLKU OSAHANKE RAPORTTI

Lisätiedot

Sitten kun lähestyy elomme ehtoo Nuoremmat meillä jo kiikuttaa kehtoo Kammarin puolella kahvit me juodaan Se toki vanhoille suodaan niin

Sitten kun lähestyy elomme ehtoo Nuoremmat meillä jo kiikuttaa kehtoo Kammarin puolella kahvit me juodaan Se toki vanhoille suodaan niin Hermanni ja Miina Ikäihmisten Pieksämäki 2013 Sitten kun lähestyy elomme ehtoo Nuoremmat meillä jo kiikuttaa kehtoo Kammarin puolella kahvit me juodaan Se toki vanhoille suodaan niin Hermanni ja Miina

Lisätiedot

Liisa Jurmu & Marjo Pääkkö

Liisa Jurmu & Marjo Pääkkö Liisa Jurmu & Marjo Pääkkö Ikä-ESKO ILOA JA OSALLISUUTTA IKÄIHMISTEN ARKEEN Liisa Jurmu & Marjo Pääkkö Kirjoittajat: Liisa Jurmu & Marjo Pääkkö Kannen suunnittelu ja taitto: Lea Virolainen Valokuvat:

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018

SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018 1 SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018 - Hyvään vanhuuteen Sodankylässä Hyväksytty KVALT 24.2.2010 17 2 TIIVISTELMÄ Ikääntymispoliittinen strategia Hyvään vanhuuteen Sodankylässä

Lisätiedot

Kotihoito 2020: 10 askeleen ohjelma kotihoitoon

Kotihoito 2020: 10 askeleen ohjelma kotihoitoon Kotihoito 2020: 10 askeleen ohjelma kotihoitoon YHTEYSTIEDOT Ylä-Savon SOTE-kuntayhtymä Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Tarja Huttunen Asumispalvelujen päällikkö PL 4 (Pohjolankatu 21), 74101 IISALMI Puh.

Lisätiedot

KOTISAIRAANHOIDON JA KOTIPALVELUN YHTEISTYÖ -työntekijöiden kuvaamana

KOTISAIRAANHOIDON JA KOTIPALVELUN YHTEISTYÖ -työntekijöiden kuvaamana KOTISAIRAANHOIDON JA KOTIPALVELUN YHTEISTYÖ -työntekijöiden kuvaamana Marja Immonen - Vuokko Strengell Opinnäytetyö, kevät 2002 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pieksämäen yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys-

Lisätiedot

TUETUN KOTONA KUNTOUTUMISEN MALLI IKÄIHMISILLE UUDENMAAN ALUEHANKKEEN LOPPURAPORTTI 1.3.2008-28.2.2010

TUETUN KOTONA KUNTOUTUMISEN MALLI IKÄIHMISILLE UUDENMAAN ALUEHANKKEEN LOPPURAPORTTI 1.3.2008-28.2.2010 TUETUN KOTONA KUNTOUTUMISEN MALLI IKÄIHMISILLE UUDENMAAN ALUEHANKKEEN LOPPURAPORTTI 1.3.2008-28.2.2010 Tämä aluehanke on osa rintamaveteraanien ja sotainvalidien avo- ja kotikuntoutuksen kehittämishanketta

Lisätiedot