Vanhuspoliittinen ohjelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vanhuspoliittinen ohjelma"

Transkriptio

1 Vanhuspoliittinen ohjelma vuosille Sosiaali- ja terveyslautakunta

2 Kansikuva: Heli Pukki, Hopeiset kellot (2012)

3 JOHDANTO IKÄIHMISTEN MÄÄRÄ IMATRALLA JA MUUTTUVA IKÄÄNTYMINEN... 5 Taulukko 1. Imatran yli 65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä... 5 Taulukko 2. Väestöllinen huoltosuhde alueittain v ja ennuste v Kuva 1. Imatran ikäihmisten väestökehitys (Tilastokeskus)... 6 Taulukko 3. Imatralaisten vanhuuseläkettä saavien keskimääräinen kokonaiseläke ja eläkejakauma vuosina , henkilöiden lukumäärä/osuus kokonaiseläkkeen-saajista... 7 Kuva 2. Keskivaikean ja sitä vaikeamman dementian esiintyvyys Imatralla vuonna 2012 ja ennuste vuoteen VANHUSPALVELUJEN TOIMINTAA OHJAAVAT ARVOT JA STRATEGISET... LINJAUKSET IKÄÄNTYNEEN VÄESTÖN TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN Taulukko 4. Ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelma vuosille (mukaillen Imatran hyvinvointikuvaus ja -suunnitelma) PALVELURAKENTEEN KEHITTÄMINEN VUOSINA IMATRALLA Palvelurakenteen kehittämisen 1. vaihe vuosina Palvelurakenteen kehittämisen 2.vaihe vuosina Taulukko 5. Vanhusten ympärivuorokautisen asumisen palvelurakenne Imatralla vuoteen PALVELUJEN LAADUN VARMISTAMINEN Henkilöstö ja johtaminen Laadunhallinta ja omavalvonta... 17

4

5 JOHDANTO Imatran kaupunginvaltuusto hyväksyi keväällä 2010 vanhuspoliittisen ohjelman: Onnistunut ikääntyminen Imatralla - ikääntyneiden palvelut vuoteen 2015 ja edellytti ohjelman päivittämistä vuoden 2012 aikana. Sosiaali- ja terveyslautakunta nimesi vanhuspoliittisen ohjelman uudistamista valmistelevaan työryhmään kaksi sosiaali- ja terveyslautakunnan edustajaa, puheenjohtaja Tuula Sutelan ja varapuheenjohtaja Jaakko Viuhkon, toimialajohtaja Timo Kohvakan, hoitotyönjohtaja Jaana Peltolan, tehostetun palveluasumisen tulosaluejohtaja Titta Seppäsen, ja pyysi vanhusneuvostoa nimeämään edustajansa ryhmään. Vanhusneuvostoa työryhmässä edusti Sinikka Poskiparta. Ikätyöryhmän puheenjohtajana toimi Tuula Sutela ja sihteerinä Titta Seppänen. Sosiaali- ja terveysministeriön laatiman Ikäihmisten laatusuosituksen (STM 2008) tavoitteena on edistää ikäihmisten hyvinvointia ja terveyttä, kaventaa ikääntyneiden hyvinvointi- ja terveyseroja sekä parantaa palvelujen laatua ja vaikuttavuutta. Ikähoivatyöryhmän -muistion (STM 2010) sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Ikähorisontti - uudet palvelukonseptit - julkaisujen linjaukset voidaan tiivistää kolmeen teemaan: Ikääntyneiden terveyden ja hyvinvoinnin lisäämiseen Avopalveluiden kehittämiseen ja uusiin toimintamalleihin Pitkäaikaishoivan rakenteiden ja sisällön uudistamiseen Vanhuspoliittisen ohjelman tarkoituksena on linjata ikääntyneiden palveluja Imatralla. Ohjelma perustuu olemassa olevan lainsäädännön ja suosituksien lisäksi Imatran kaupungin strategiaan vuosille , palvelustrategiaan, hyvinvointisuunnitelmaan sekä henkilöstöstrategiaan. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (ns. vanhuspalvelulaki) annettiin Lain tarkoitus on tukea ikääntyneen väestön hyvinvointia, toimintakykyä ja itsenäistä elämää sekä parantaa heidän mahdollisuuksiaan osallistua elinoloihinsa vaikuttavien päätösten valmisteluun ja tarvitsemiensa palvelujen kehittämiseen kunnassa. Lain tarkoituksena on parantaa iäkkään henkilön mahdollisuutta saada laadukkaita ja oikeaaikaisia sosiaali- ja terveyspalveluja yksilöllisten tarpeidensa mukaisesti. Lain on tarkoitus astua voimaan Imatran vanhuspoliittisessa ohjelmassa kuvataan väestökehitystä, toimintaa ohjaavia arvoja sekä strategisia tavoitteita vuoteen 2020 asti. Lisäksi kuvataan ikääntyneen väestön terveyden- ja hyvinvoinnin edistämistä, palvelurakenteen kehittämistä sekä laadunvalvontaa. Onnistunut ikääntyminen Imatralla muodostuu terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitämisestä, sairauksien ja toiminnanvajausten ehkäisystä ja hoidosta. Ikääntyvällä imatralaisella tulee olla mahdollisuus itsenäiseen elämään, sosiaaliseen kanssakäymiseen toisten kanssa ja mahdollisuus liikunta- ja kulttuuripalveluiden käyttämiseen. 3

6 4

7 1. IKÄIHMISTEN MÄÄRÄ IMATRALLA JA MUUTTUVA IKÄÄNTYMINEN Imatralaisia oli vuoden 2011 lopussa , joista 75 vuotta täyttäneitä oli 11 %. Määrän ennustetaan kasvavan niin, että vuonna 2020 väestöstä on 75 vuotta täyttäneitä 14,5 %. Keskeisempiä haasteita on ikäihmisten määrän kasvu ja samanaikainen työikäisten määrän väheneminen, jolloin väestön huoltosuhde heikkenee. (Taulukot 1 ja 2.) Vuosi Väestö 65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä 75 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä ,2 % 11,0 % ,1 % 11,4 % ,9 % 11,9 % ,8 % 12,3 % ,6 % 12,5 % ,2 % 13,1 % ,9 % 13,2 % ,4 % 13,6 % ,9 % 13,9 % ,4 % 14,4 % Taulukko 1. Imatran yli 65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä Väestöennuste Koko maa 49,4 49,9 51,6 59,1 65,4 69,7 73,0 74,1 73,4 Imatra 50,4 54,3 57,6 68,7 77,1 82,9 88,3 89,4 87,7 Lappeenranta 47,9 48,3 50,7 58,1 65,0 70,1 73,3 74,8 74,1 Parikkala 64,5 65,0 66,7 80,8 95,1 106,5 115,5 117,6 113,2 Rautjärvi 59,1 63,8 66,7 82,2 99,9 110,7 120,5 122,2 117,9 Ruokolahti 58,5 60,3 67,4 75,4 86,1 94,7 98,8 100,5 98,8 Lapsia ja vanhuksia 100 työikäistä kohti: Väestöllinen (demografinen) huoltosuhde on alle 15-vuotiaiden ja 65+ vuotta täyttäneiden määrän suhde vuotiaiden määrään. Lähde: Tilastokeskus Taulukko 2. Väestöllinen huoltosuhde alueittain v ja ennuste v

8 Imatralla yli 65-vuotiaiden määrän ennustetaan kasvavan aina vuoteen 2040 asti (Taulukko 3). Vuodesta 2020 alkaen vuotiaiden määrä taittuu laskuun, mutta yli 75 -vuotiaiden määrä kasvaa edelleen ja yhä useampi imatralainen elää yli 95-vuotiaaksi. Kuva 1. Imatran ikäihmisten väestökehitys (Tilastokeskus) v v v v yli 65 vuotiaat %-osuus koko väestöstä 25 % 26 % 27 % 28 % 30 % 34 % 34 % yli 75-vuotiaat %-osuus koko väestöstä 11 % 12 % 12 % 13 % 14 % 20 % 22 % Vaikka ikääntyneiden määrä kasvaakin merkittävästi seuraavina vuosikymmeninä, tulee kuitenkin huomioida, että suuret ikäluokat tulevat eläkeikään edeltäjiään paremmassa kunnossa, ja terveitä elinvuosia on odotettavissa aikaisempaa enemmän. Eläkkeelle jäämisen ja varsinaisen vanhuuden väliin on syntynyt ajanjakso, jota kutsutaan kolmanneksi iäksi. Kulutusmahdollisuudet, yksilölliset valinnat ja vaikutusmahdollisuudet korostuvat. Kolmas ikä saattaa kestää jopa 25 vuotta ennen toimintakyvyn ja terveyden heikkenemistä, ja näiden aiheuttaman palvelutarpeen lisääntymistä. Ikäihmisten taloudellisten resurssien kehittymistä voidaan tarkastella eläkkeiden kehittymisen näkökulmasta (taulukko 4). Imatralaisten keskimääräinen kokonaiseläke kasvaa, pienimpiä eläkkeitä (alle 900 ) saavien määrä vähenee ja suurempia (yli ) eläkkeitä saavien määrä kasvaa. 6

9 Vuosi Keskim. kokonaiseläke /kk Kaikki vanhuuseläkkeensaajat, hlö Alle 900 /% /% /% / / / / / / / / / / / /42 Taulukko 3. Imatralaisten vanhuuseläkettä saavien keskimääräinen kokonaiseläke ja eläkejakauma vuosina , henkilöiden lukumäärä/osuus kokonaiseläkkeensaajista. Keskivaikean ja sitä vaikeamman dementian esiintyvyyttä Imatralla vuonna 2012 ja ennustetta vuoteen 2040 asti kuvataan taulukossa 6. Luvut on laskettu käyttäen Suomen muistiasiantuntijoiden (www.suomenmuistiasiantuntijat.fi) suosimaa suomalaisiin aineistoihin perustuvaa kaavaa, jonka mukaan vuotiaiden ikäluokassa vähintään keskivaikean dementian esiintyvyys on 2,3 %, vuotiailla 4,2 %, vuotiailla 8,6 %, vuotiailla 13,0 %, vuotiailla 25,3 % ja 90-vuotiailla ja sitä vanhemmilla 33,5 %. Kuva 2. Keskivaikean ja sitä vaikeamman dementian esiintyvyys Imatralla vuonna 2012 ja ennuste vuoteen Hlö lkm yli 90-vuotiaat vuotiaat vuotiaat vuotiaat vuotiaat vuotiaat

10 Edellä mainittujen asioiden lisäksi ikääntyneiden palvelutarpeeseen vaikuttavat asuinolosuhteet sekä ruokakunnan koko. Asunnon esteettömyys ja sosiaalinen tuki lisäävät turvallisuutta sekä ehkäisevät sosiaalista syrjäytymistä. Väestön vanhenemisen takia ympäristön esteettömyyteen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Suomessa rakennettiin luvuilla suuri määrä hissittömiä kerrostaloja. Asuntoalueiden hissittömyys on varsinkin ikääntyvälle asukkaalle liikkumiseste, joka haittaa kotona asumista ja itsenäistä asioiden hoitamista. Imatralla on 157 kolmikerroksista hissitöntä kerrostaloa, joissa asuu 20 % yli 75-vuotiaista. Hissien rakentamista tuetaan valtion avustuksin. Yhden hengen ruokakunnissa asui vuonna % yli 65-vuotiaista ja 63 % yli 75- vuotiaista. Puutteellisissa asuinoloissa (asunnossa ei ole vesijohtoa ja/tai viemäriä) asuu 47 yli 65 -vuotiasta henkilöä, joista 30 henkilöä asuu yksin. Vieraskielistenmäärä on kasvanut Imatralla viime vuosina. Luku on edelleen pienempi kuin Etelä- Karjalassa ja koko maassa. Suurin osa Imatran maahanmuuttajista tulee Venäjältä. 8

11 2. VANHUSPALVELUJEN TOIMINTAA OHJAAVAT ARVOT JA STRATEGISET LINJAUKSET Onnistunut ikääntyminen Imatralla muodostuu terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitämisestä, sairauksien ja toiminnanvajausten ehkäisystä ja hoidosta. Ikääntyvällä imatralaisella tulee olla mahdollisuus itsenäiseen elämään, sosiaaliseen kanssakäymiseen toisten kanssa ja mahdollisuus liikunta- ja kulttuuripalveluiden käyttämiseen Toimintaa ohjaavat arvot itsemääräämisoikeus yhdenvertaisuus avoimuus yksilöllisyys ja suvaitsevaisuus turvallisuus Strategiset linjaukset Toiminnassa painotetaan terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä ja ikäihmisten yksilöllisten voimavarojen tunnistamista ja vahvistamista. Palveluohjaus on asiantuntevaa ja kannustaa itsenäiseen sekä vastuulliseen elämään Kuntouttavat ja kotona asumista tukevat palvelut kootaan samaan yksikköön. Palveluita viedään moniammatillisesti kuntalaisten kotiin ja näin vahvistetaan ikäihmisten voimavaroja ja omassa kodissa selviytymistä. Vanhuspalveluiden palvelurakenne lähestyy valtakunnallisia suosituksia niin, että 75 -vuotta täyttäneistä % on säännöllisen kotihoidon piirissä, 5-6 % omaishoidon tuen piirissä ja 9 % ympärivuorokautisen kodinomaisen asumisen piirissä. Tulevaisuudessa pitkäaikainen laitoshoito korvataan muulla ympärivuorokautisella asumisella. Palvelut kohdennetaan asiakkaan toimintakyvyn sekä palveluille asetettujen perusteiden mukaisesti. Palveluiden kohdentamisessa otetaan huomioon tutkimustietoon perustuvat palveluntarvetta lisäävät riskitekijät, kuten muistisairaus, päihteidenkäyttö sekä yksinäisyys. Kuntalaisten osallisuutta kehitetään mm. tekemällä aktiivista yhteistyötä vanhusneuvoston ja kolmannen sektorin kanssa. 9

12 3. IKÄÄNTYNEEN VÄESTÖN TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN Terveyden edistäminen on toimintaa, jonka tarkoituksena on parantaa ihmisten mahdollisuuksia huolehtia omasta ja ympäristönsä terveydestä (WHO, 1986). Ikäihmisten terveyden edistämisellä tavoitellaan toimintakyvyn ylläpitämistä ja vajausten ennalta ehkäisyä. Kunnan perustehtävä on huolehtia kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä. Terveyden edistämistä säädetään terveydenhuoltolaissa (1326/2010) ja kuntalaissa (365/1995). Strategiassa tulee ottaa huomioon ikäihmisten erilaiset tarpeet ja voimavarat. Tulevaisuudessa suurin osa ikääntyneistä asuu omissa kodeissa hyvin korkeaan ikään asti. Osa heistä on aktiivisia ja omatoimisia senioreja, samalla kun osa tarvitsee runsaasti apua ja palveluja (Ikäihmisten palvelujen laatusuositus, 2008). Haasteena on vastata heidän palvelutarpeeseen tarkoituksenmukaisella tavalla. Terveydentilan ja toimintakyvyn ongelmat kasautuvat samoille henkilöille, usein niille joilla on muistisairaus tai niille, jotka käyttävät päihteitä. Imatralla yksin asuvien määrä on lisääntynyt mikä johtunee osittain ikärakenteesta. Yksin asuvilta puuttuu usein sosiaalinen ja käytännöllinen tuki, jota suurempi asuinyhteisö tarjoaa. Erityisesti ikääntyvillä tämä voi lisätä yksinäisyyden kokemusta sekä masennuksen ja päihteiden käytön riskiä. Tämän vuoksi ikääntyvien yksinäisyyden lieventäminen on keskeinen osa hyvinvoinnin edistämistä ja ennaltaehkäisevää toimintaa. Painopiste tulee olla korjaavasta ennaltaehkäisevään ja hyvinvointia edistävään avopainotteiseen toimintaan. Vanhuspalvelulakiesitys korostaa riskiryhmien tunnistamista ja moniammatillista yhteistyötä. Ikääntyville tarjotaan tukea kotona asumisen tukemiseen ja hyvinvoinnin edistämiseen. Ikääntyvät saavat kokonaisvaltaisia palveluja, jotka tarpeen mukaan toteutetaan yhteistyössä eri alueiden asiantuntijoiden kanssa (Imatran Mielenterveys- ja päihdeohjelma ) Hallituksen antaman esityksen vanhuspalvelulaiksi mukaan, kunnan on järjestettävä ikääntyneen väestön hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista tukevia neuvontapalveluja. Ikäihmisten terveyden edistämisen kehittämisalueita ovat: Palveluohjaustoiminnan ja avopalveluiden kehittäminen ja vahvistaminen Yhteistyön kehittäminen kolmannen sektorin sekä vapaaehtoistoiminnan kanssa Päihteiden käytön varhainen tunnustaminen Yksinäisyyden lieventäminen Tiedottaminen ja osallisuuden lisääminen 10

13 Taulukko 4. Ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelma vuosille (mukaillen Imatran hyvinvointikuvaus ja -suunnitelma) TAVOITE Ennaltaehkäisevän näkökulman painottaminen palveluohjauksessa Palveluohjaus tukee kotona asumista ja tarkoituksenmukaista palvelujen käyttöä TOIMENPIDESUUNNITELMA Mitä konkreettisesti tehdään? Palveluohjauksen kehittäminen Toiminnan näkyvyyden ja saavutettavuuden lisääminen SEURANTA Indikaattori tai muu seuranta VASTUU- TAHO Kuntoutumista ja kotona asumista tukevat palvelut AIKA- TAULU Varhaisen vaiheen tukimuotojen monipuolistaminen Ikääntyneen väestön yksinäisyyteen liittyvien ongelmien varhainen tunnistaminen Riskiryhmien tunnistaminen ja resurssien kohdentaminen Teematapahtumat Iso-Apu Alkoholinkäytön puheeksioton tukeminen Mini-intervention ylläpito Hyvinvointipalvelut palvelutuotanto Kulttuuritarjonnan käytön lisääminen sekä mahdollisten kehittämiskohteiden tunnistaminen Kulttuuri- ja musiikkitapahtumien sekä kurssitoiminnan tiedottamisen tehostaminen Kirjaston kotipalvelua tarjotaan palvelun tarvitsijoille Kulttuurikahvila Asiakasmäärä Osallistujamäärät Kulttuuripalvelut Kirjasto Vanhusneuvosto Ikääntyneen väestön osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksien lisääminen Vanhusneuvoston toiminta Ikääntyvälle väestölle suunnatut tapahtumat Liikuntapalvelut tukevat ikääntyneen väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä Terveys- ja erityisliikunnan ohjattu toiminta ikääntyneille, noin 80 ohjattua liikuntatuntia viikottain urheilutalossa Kävijätilastot, liikunnanohjaajat Liikuntapalvelut Liikuntaneuvonta Liikunnanohjaajat Liikuntapalvelut Liikuntaresepti Terveyskuntotestaus, UKK- Instituutin Ikääntyvien terveyskunto- ja liikkumiskykytestit Liikunnanohjaajat, terveysasemien henkilökunta Liikunnanohjaajat 11

14 Yhteistyön kehittäminen vapaaehtoistoiminnan ja "kolmannen sektorin" palveluntuottajien kanssa. Vapaaehtoistoiminnan aktiivinen hyödyntäminen ja toiminnankoordinaatio mahdollisuuksien selvittäminen Henkilökohtainen kuntosalilaitteiden käytön opastus Liikunnanohjaajat Senioripassi 2013 alkaen uimahallin ja urheilutalon käyttöä lisäämään Liikuntapalvelut Liikuntatapahtumat, yhteistyössä eläkeläis- ja kansanterveysjärjestöt Liikuntapalvelut 3. sektorin toimijoita aktivoidaan teemapäivillä ja haastekampanjoilla järjestämään toimintaa ikääntyneelle väestölle ja palveluasumisen piirissä oleville Vapaa-aikapalvelut Kulttuuripalvelut Kaupunkiympäristön kehittäminen ja viihtyisyyden ja turvallisuuden parantaminen Yleisten alueiden suunnittelu ja rakentaminen käyttäjien tarpeita vastaaviksi Liikenneturvallisuuden parantaminen ja tapaturmien vähentämiseen liittyvät toimenpiteet. Seudullinen liikenneturvallisuustyö, Katu- ja liikennealueiden suunnittelu ja rakentaminen turvallisuus ja esteettömyys huomioiden. 3. sektorin järjestötoiminnan kehittämisen pilotointihanke %-periaatteen mukaiset taidehankinnat mukaan arkkitehtuuripoliittiseen suunnitelmaan, suunnitelmaa ollaan tekemässä 2013 %-periaate sisältyy suunnitelmaan Museot 2013 Painopiste korjaavasta ennaltaehkäisevään ja hyvinvointia edistävään 12

15 avopainotteiseen toimintaan. Ikääntyneen väestön palvelurakenne vastaa valtakunnallisia suosituksia Laitoshoito korvataan kodinomaisilla ja voimavaroja tukevilla vaihtoehdoilla Voimavaroja tukevien avopalveluiden kehittäminen Laitospaikkojen hallittu vähentäminen Kukkurilan toimintayksikkö lakkautetaan ja perustetaan uusi n. 60-paikkainen tehostetun palveluasumisen yksikkö Selvitetään vaihtoehtoisia palvelutuottamistapoja: perhehoito, palveluseteli Yli 75-vuotiasta: Kotona asuu % Säännöllistä kotihoitoa saa % Omaishoidon tuen piirissä on 5-6 % Ympärivuorokautises sa asumisessa on 9 % yli 75-vuotiasta Tilaajajohtaja Palvelujohtaja Palvelutuotanto Tilaajajohtaja Palvelujohtaja Laadukas palvelutuotanto Ikääntyneen hyvä ravitsemus, mahdollisuus elää mielekästä arkea ja kuntoutumista edistävän toiminnan kehittäminen. Palvelutuotanto raportoi säännöllisesti tilaajalle palvelusopimuksien laatutavoitteiden toteutumisesta Palvelutuotanto Tiedolla johtaminen: Laatutavoitteiden seuranta ja raportointi RAI vertailutiedoilla ja QlickView mittareilla Vapaa-aikapalvelut 2013 Yksikkökohtaiset omavalvontasuunnitel mat Ruokapalvelut Yhteistyön määrä Laadukkaiden, ruoka- ja ravitsemuspalvelujen kehittäminen kaikilla osaalueilla (hoitolaitosten potilaat, kotona asuvat ja kotihoidossa oleva ikääntynyt väestö). Yhteistyön tiivistäminen ruokapalveluhenkilöstön ja hoitohenkilöstön kesken. Kotona asuu %. Ruokapalveluhenkilöstön motivointi kouluttautumaan ja lisäämään ravitsemustietämystään ikääntyneen ravitsemuksesta. 13

16 Hoitolaitoksissa - ja kotipalveluateriatuotannossa oleville asiakkaille ruokalistasuunnittelu ja elintarvikehankinnat ikääntyneiden ravitsemussuosituksia noudattaen. Kotipalveluaterioiden lukumäärän kasvu on mahdollista. Haasteena on kotipalveluaterioiden kehittäminen. Palvelutuotannon omavalvonta Vapaa-aikapalveluiden palvelualue mukana kehittämässä ja tukee kulttuuritoiminnan käyttöä palveluasumisessa ja hoitolaitoksissa 4. PALVELURAKENTEEN KEHITTÄMINEN VUOSINA IMATRALLA Kunnan on järjestettävä iäkkäälle henkilölle laadukkaita sosiaali- ja terveyspalveluja, jotka ovat hänen palvelutarpeisiinsa nähden oikea-aikaisia ja riittäviä. Tavoitteena on kotona asumista tukeva palvelujärjestelmä, joka huomioi erityisryhmien mm. muistisairaiden sekä päihdeongelmaisten tarpeita. Palvelutuotannon kehittämisessä hyödynnetään asiakaspalautetta. Omaishoitajien merkitys tunnistetaan ja heitä tuetaan. Palveluja kehitetään valtakunnallisten suosituksien mukaisesti hyödyntämällä hyviä käytäntöjä, uusinta tutkimustietoa ja teknologista osaamista. Nykyistä palvelurakennetta muutetaan siten, että tavoitteena on laitoshoidosta luopuminen tulevan valtuustokauden aikana. Tämä edellyttää kotihoidon vahvistamista toimintamalleja ja henkilökunnan ammattitaitoa kehittämällä, sekä vahvistamalla kotihoidon resursseja. Vanhusten ympärivuorokautinen asuminen järjestetään kodinomaisissa asumisympäristöissä. Nykyisen palvelujärjestelmän rakenteet ja sisältö vaativat uudistamista ja korostavat ikäihmisen oikeutta toiminnalliseen, mielekkääseen arkeen ja itsemääräämiseen kodinomaisessa ympäristössä riippumatta hänen toimintakyvystään ja avun tarpeestaan. Tavoitteena on, että ikääntyneen palvelutarpeen muutos ei aiheuta asuinympäristön muutosta, vaan hänellä on mahdollisuus asua omassa kodissaan elämänsä loppuun asti. Tuki ja palvelut vaihtelevat asiakkaiden tarpeiden mukaan niin, että palvelut liikkuvat, ei asiakas. Palveluiden kattavuustavoite 75- vuotta täyttäneille Säännöllisen kotihoidon piirissä % Omaishoidon tuen piirissä 5-6 % Ympärivuorokautisen asumisen piirissä 9 % 14

17 Väestön ikärakenteen muutos on merkittävä ympärivuorokautisen hoivan ja hoidon tarpeeseen vaikuttava tekijä, sillä kaikki ikääntyneet eivät vanhene terveinä ja toimintakykyisinä. Muistisairaudet ovat erityisen merkittävä palvelutarpeeseen vaikuttava tekijä. Ympärivuorokautisen hoidon asiakkaat tarvitsevat apua pääsääntöisesti muistisairauksien aiheuttamien toimintakyvyn vajeiden vuoksi. Sosiaali- ja terveysministeriön Ikähoiva -työryhmä ehdottaa (Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2010), että rakenteita muutetaan niin, että pitkäaikaishoidon laitospaikoista pääsääntöisesti luovutaan ja iäkkäiden ihmisten tarpeita ja toiveita vastaavaa ympärivuorokautista asumista lisätään. Laitospaikkoja vähennettäessä on samanaikaisesti huomioitava mm. kotihoidon kehittäminen ja tuettava omaishoitoa. Työryhmän ehdotuksen mukaan tehostettu palveluasuminen ja pitkäaikaishoito muodostavat integroidun kokonaisuuden, jonka kattavuustavoite on 9 %/75 vuotta täyttäneistä vuonna Palvelurakenteen kehittämisen 1. vaihe vuosina Villa Vanamo, 60-paikkainen yksikkö otettiin käyttöön lokakuussa Kaupunginhallitus tilasi selvityksen Nordic Healthcare Groupilta Imatran kaupungin tehostetun palveluasumisen toteuttamisvaihtoehdoista. Selvityksessä todettiin, että Imatran suunniteltu palvelukonsepti on hyvä ja Imatran kaupunki näyttäisi pystyvän tuottamaan palvelun hieman edullisemmin itse (n %) verrattuna ostopalveluun. Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti , että uuden 60-paikkaisen ryhmäkodin hoito- ja hoivapalvelut tuotetaan kaupungin omana toimintana. Koivulan toiminta päättyi lokakuussa 2012 ja loppu laitoshoito keskitettiin Kukkurilaan. Vuoden 2012 lopussa Imatralla on tehostettua palveluasumista 6 % ja laitoshoitoa 4 %. Omaishoidon tuen kriteerit on yhtenäistetty Eksoten kanssa. Omaishoidon tukea saavat kaikki kriteerit täyttävät omaishoitajat. Lakisääteiset omaishoitajan vapaapäivät on toistaiseksi voitu järjestää joko omaishoidon tukitiimin avulla tai jaksopaikkahoitona Leppärouskussa Palvelurakenteen kehittämisen 2.vaihe vuosina Vanhuspalveluissa luovutaan pitkäaikaisesta laitoshoidosta lisäämällä tehostettua palveluasumista. Vanhuksille mahdollistetaan kotona asuminen ja mielekäs aktiivinen arki. Tämä muutos mahdollistuu siten, että valtuustokauden aikana Imatralle valmistuu uusi noin 60-paikkainen asumisyksikkö. Kun Koivulan toiminta päättyi, käynnistyi Kukkurilan asumispaikkojen hallittu vähentäminen. Lisääntyvään palveluntarpeeseen vastataan omalla palvelutuotannolla sekä ostopalvelulla. Palvelusetelin käytön mahdollisuudet ympärivuorokautisen asumisen palvelutuotannon vaihtoehtona selvitetään. Samanaikaisesti kehitetään kotihoitoa. Kotihoidossa on otettu käyttöön toiminnanohjausjärjestelmä, joka auttaa kotihoidon päivittäisten työjärjestelyiden suunnittelua ja resurssien oikein kohdentamista. Kotihoidon työajat on tarkasteltu niin, että ne vastaavat asiakkaiden hoidon tarpeeseen. Kotihoitoon kohdennetut kehittämistoimet mahdollistavat tulevaisuudessa kotihoidon asiakasmäärän kasvun ja hoitoisuuden 15

18 lisääntymisen. Kukkurilan laitoshoidon paikkojen vähentäminen vapauttaa henkilöstöresurssia avopalveluihin. Avohoidon sairaanhoidon tukipalveluiden mm. ensihoidon ja tehostetun sairaanhoidon yksikön toiminta osana palvelujärjestelmää mahdollistaa sen, että palvelut liikkuvat asiakkaan luo, eikä asiakas siirry paikasta toiseen toimintakyvyn heiketessä. Myös kuntoutusta tulee lisätä tavoitteellisena, kuntoutusalan erityisasiantuntemusta vaativana palveluna iäkkään ihmisen kodissa. Asiakas Laitoshoito Tehostettu palveluasuminen osto Tehostettu palveluasuminen oma Laatusuosituksen mukainen peittävyys 8 %/75-vuotiaista Laatusuosituksen mukainen peittävyys 9 %/75-vuotiaista Taulukko 5: Vanhusten ympärivuorokautisen asumisen palvelurakenne Imatralla vuoteen

19 5. PALVELUJEN LAADUN VARMISTAMINEN 5.1. Henkilöstö ja johtaminen Imatran kaupungin päätöksentekoa ja käytännön toimintaa ohjaavat kaupunginvaltuuston päättämät linjaukset. Henkilöstöstrategia tukee tavoitteiden saavuttamista ja linjaa toimintatavat, joilla pidetään huolta henkilöstön oikeuksista, työturvallisuudesta, osallistumisesta oman työnsä kehittämiseen ja työhyvinvoinnin edistämiseen. Laadukas palvelutuotanto tarvitsee riittävän määrän ammattitaitoista ja motivoitunutta henkilökuntaa. Sosiaali- ja terveysministeriön Ikäihmisten palvelujen laatusuositus antaa suosituksia ympärivuorokautisen asumisen henkilöstömitoituksista. Imatralla suosituksen vähimmäistaso 0,5 työntekijää/asukas täyttyy kaikissa toimintayksiköissä. Vanhuspalvelulakiesitys korostaa, että toimintayksikössä on henkilöstö, jonka määrä, koulutus ja tehtävärakenne vastaavat toimintayksikön iäkkäiden henkilöiden määrää ja palvelutarvetta. Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säädöksiä henkilökunnan määrästä sekä kelpoisuusvaatimuksista. Henkilökunnan ammattitaitoa vahvistetaan täydennyskoulutuksin ja henkilöstöä kannustetaan omaehtoiseen ammattitaidon ylläpitämiseen. Yksikön esimies vastaa siitä, että asiakastyössä ja palvelutuotannossa noudatetaan sille asetettuja vaatimuksia. Toimintaa johdetaan asiakaslähtöisesti ja kehittämismyönteisesti laadukas sosiaali- ja terveyspalveluiden kokonaisuus huomioiden. Esimiestyössä vahvistetaan muutoksen johtamisen taitoja Laadunhallinta ja omavalvonta Laadunhallinta on toiminnan johtamista, suunnittelua ja arviointia sekä toiminnan kehittämistä siten, että sille asetetut laatutavoitteet saavutetaan. Ympärivuorokautiselle asumiselle ja kotihoidolle asetetaan tilaajan kanssa laatutavoitteet perustuen RAI-mittarista (Resident Assesment Instrument) 1) valittuihin laatuindikaattoreihin. Hoidon laatua kuvaavia, seurattavia ja raportoitavia kokonaisuuksia ovat asiakkaan voimavaroja tukeva ja kuntoutumista edistävä hoitotyö, elämänlaatu sekä ravitsemustila. Palvelutuotanto raportoi tilaajalle toimintayksikön hoitotyön laadusta kaksi kertaa vuodessa QlickView-mittarein 2). Laadunarviointiin liittyy säännöllisen palautteen hankkiminen palvelujen käyttäjiltä, heidän omaisiltaan ja läheisiltään sekä henkilökunnalta. Omavalvonnan tarkoituksena on asiakasturvallisuuden ylläpitäminen. Asiakasturvallisuutta ja laatua koskeviin muutoksiin tulee reagoida nopeasti. Omavalvonnassa toimintayksikön johto ja koko henkilökunta yhdessä osallistuvat toiminnan suunnitteluun, järjestelmälliseen seurantaan ja kehittämiseen. Jatkuva kehittäminen edellyttää, että toimintayksikössä on valmius kohdata myös tyytymätön asiakas ja tarvittaessa ryhtyä nopeasti toimenpiteisiin epäkohtien korjaamiseksi. Yksityisiä sosiaalipalveluja koskevaa lakia uudistettiin vastaamaan nopeasti muuttuvaa palvelurakennetta. Laki tuli voimaan ja siinä säädettiin, että yksityisen 17

20 sosiaalipalvelujen tuottajan tulee laatia toiminnan asianmukaisuuden varmistamiseksi omavalvontasuunnitelma. Vanhuspalvelulakiesityksessä omavalvonta laajennetaan koskemaan myös julkisia palveluja tuottavia toimintayksiköitä. Imatralla omavalvontasuunnitelmat omassa palvelutuotannossa otetaan käyttöön kokonaisuudessaan mennessä. 1) RAI - mittari on vanhustenhuoltoon kehitetty hoidon arviointi- ja seurantajärjestelmä. 2) QlikView mittari on graafinen raportti, jossa kuvataan mittariston avulla hoitotyön laatua. 18

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raisionjjj ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue Yhteistyöllä ja ammattitaidolla kohti toimintakykyisempää

Lisätiedot

SULKAVAN KUNTA Suunnitelma ikääntyneiden palveluista

SULKAVAN KUNTA Suunnitelma ikääntyneiden palveluista SULKAVAN KUNTA Suunnitelma ikääntyneiden palveluista (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali-ja terveyspalveluista, 5 ) Peruspalvelulautakunta 5.2.2014 1 ELÄMÄÄ KOKO

Lisätiedot

2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS

2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS Hausjärven, Lopen ja Riihimäen vanhuspalvelulain mukainen suunnitelma 2014 2018 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 2 2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS... 3 3. VANHUSTYÖN VISIO, ARVOT JA EETTISET

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä RAAHEN SEUDUN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄMISOHJELMA 2011-2015

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä RAAHEN SEUDUN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄMISOHJELMA 2011-2015 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä RAAHEN SEUDUN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄMISOHJELMA 2011-2015 Yhtymähallitus 3.5.2011 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ 2 SEUDULLINEN NYKYTILANNE... 2 3 VANHUSPALVELUJEN

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 20xx:x Työryhmän esitys

Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 20xx:x Työryhmän esitys Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 20xx:x Työryhmän esitys LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI 1 Lukijalle... 3 Tavoitteena ikäystävällinen

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA Ikäihmisten strategia ja kehittämisohjelma vuosille 2011 2015

TYRNÄVÄN KUNTA Ikäihmisten strategia ja kehittämisohjelma vuosille 2011 2015 TYRNÄVÄN KUNTA Ikäihmisten strategia ja kehittämisohjelma vuosille 2011 2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 4 03.02.2011 Kunnanhallitus 56 21.02.2011 Kunnanvaltuusto 30 15.06.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

LUMIJOEN KUNTA VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄ- MISOHJELMA VUOSILLE 2013-2016

LUMIJOEN KUNTA VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄ- MISOHJELMA VUOSILLE 2013-2016 LUMIJOEN KUNTA VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄ- MISOHJELMA VUOSILLE 2013-2016 4 1 JOHDANTO Vanhuuden käsite ei ole yksiselitteinen eikä vanhuudelle ole olemassa yleisesti pätevää ikärajaa. Vanhuuden

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Helsinki 2013 Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen

Lisätiedot

Kauniaisten ikääntymispoliittinen strategia 2011 2016

Kauniaisten ikääntymispoliittinen strategia 2011 2016 Kauniaisten ikääntymispoliittinen strategia 2011 2016 KV STF 21.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Ikääntymispoliittisen strategian rakenne 3. Lähtökohdat Kauniaisissa 3.1. Kauniaisten kaupungin toimintaa

Lisätiedot

TUUSULAN VANHUSPOLITIIKKA VUOTEEN 2010. Toimintastrategian tarkistus vuoteen 2005

TUUSULAN VANHUSPOLITIIKKA VUOTEEN 2010. Toimintastrategian tarkistus vuoteen 2005 TUUSULAN VANHUSPOLITIIKKA VUOTEEN 2010 Toimintastrategian tarkistus vuoteen 2005 IkäLaatu -projekti, ohjaustyöryhmä Elokuu 2003 SISÄLTÖ: 1. JOHDANTO 3 2. VALTAKUNNALLISTA VANHUSPOLITIIKKAA 5 2.1 Ikäihmisten

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNGIN VANHUSTENHUOLLON STRATEGIA VUOSILLE 2009 2020

JUANKOSKEN KAUPUNGIN VANHUSTENHUOLLON STRATEGIA VUOSILLE 2009 2020 JUANKOSKEN KAUPUNGIN VANHUSTENHUOLLON STRATEGIA VUOSILLE 2009 2020 Kuva: Iivolan palvelukeskus Käsitelty Juankosken sosiaalilautakunnassa 22.10.2009 35 Vahvistettu Juankosken kaupunginvaltuustossa 29/12.2009

Lisätiedot

KEMINMAAN IKÄÄNTYVIEN HYVINVOINTIOHJELMA JA IKÄIHMISTEN PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2010-2025

KEMINMAAN IKÄÄNTYVIEN HYVINVOINTIOHJELMA JA IKÄIHMISTEN PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2010-2025 KEMINMAAN KUNTA Hyvinvointipalvelut LIITE 50 Kunnanhallitus 8/17.5.2011 210 KEMINMAAN IKÄÄNTYVIEN HYVINVOINTIOHJELMA JA IKÄIHMISTEN PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2010-2025 6.5.2010 2 KEMINMAAN KUNNAN IKÄÄNTYVIEN

Lisätiedot

Turun kaupungin ikääntymispoliittinen strategia vuosille 2009-2012

Turun kaupungin ikääntymispoliittinen strategia vuosille 2009-2012 31.3.2009 Turun kaupungin ikääntymispoliittinen strategia vuosille 2009-2012 1. Johdanto...3 2. Suuntaviivat ikääntymispoliittisen strategian sisällölle...3 2.1 Ikäihmisten palvelujen valtakunnallinen

Lisätiedot

Juuan kunnan ikääntymispoliittinen strategia ja toimintaohjelma 2010-2015

Juuan kunnan ikääntymispoliittinen strategia ja toimintaohjelma 2010-2015 Juuan kunnan ikääntymispoliittinen strategia ja toimintaohjelma 2010-2015 Tiivistelmä... 2 1 Johdanto... 3 2 Juuka ikääntyvä kunta... 4 3 Ikäihmisten terveydentilan ja toimintakyvyn kehitys... 5 4 Euroopan

Lisätiedot

Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi

Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi Ihminen on oman elämänsä paras asiantuntija. Tiivistelmä Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma on linjausten kokonaisuus

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNKI Akaan ja Urjalan yhteistoiminta-alue. Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014-2016

AKAAN KAUPUNKI Akaan ja Urjalan yhteistoiminta-alue. Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014-2016 AKAAN KAUPUNKI Akaan ja Urjalan yhteistoiminta-alue Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014-2016 22.9.2014 Sisällys 1. TAUSTAA... 3 2. VANHUSPALVELULAIN VELVOITTEET KUNNILLE... 4 2.1. Kunnan yleiset

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018

SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018 1 SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018 - Hyvään vanhuuteen Sodankylässä Hyväksytty KVALT 24.2.2010 17 2 TIIVISTELMÄ Ikääntymispoliittinen strategia Hyvään vanhuuteen Sodankylässä

Lisätiedot

KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020

KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020 KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020 2 Sisältö 1 JOHDANTO... 4 2 KERAVAN VANHUSPOLIITTISEN OHJELMAAN VAIKUTTAVAT ASIAKIRJAT... 6 2.1 VALTAKUNNALLISET OHJEET, SUOSITUKSET, SELVITYKSET JA LAINSÄÄDÄNTÖ

Lisätiedot

Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020

Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020 HYVÄ IKÄÄNTYMINEN PORVOOSSA Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020 Kaupunginhallitus 28.6.2010 Sisältö 1 Tiivistelmä... 3 2 Johdanto... 5 3 Väestömäärä ja ennusteet... 6 4 Porvoon

Lisätiedot

Toimiva arki Rakkaus. Turvallisuus. Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka

Toimiva arki Rakkaus. Turvallisuus. Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka Keuruun vanhuspoliittinen YksilöllisyyS Toimiva arki Rakkaus OsAllisuus Turvallisuus KaveriaEi jätetä Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka vuoteen 2020 Sisällysluettelo 1 STRATEGIAN

Lisätiedot

LEPPÄVIRRAN KUNNAN IKÄÄNTYVIEN HOITO- JA PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2008 2015

LEPPÄVIRRAN KUNNAN IKÄÄNTYVIEN HOITO- JA PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2008 2015 LEPPÄVIRRAN KUNNAN IKÄÄNTYVIEN HOITO- JA PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2008 2015 Kunnanvaltuusto 2.6.2008 20 Kunnanhallitus 14.1.2008 1 Perusturvalautakunta 13.12.2007 84 1 TIIVISTELMÄ Ikäpolitiikan tavoitteena

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2020. Tiivistelmä

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2020. Tiivistelmä 1 IKÄIHMISTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2020 Tiivistelmä 2 Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. IKÄÄNTYNYT VÄESTÖ JA PALVELUJEN TARVE... 3 2.1 Väestön kehitys... 4 2.3 Palvelujen tarpeen kehittymisen arviointia....

Lisätiedot

Sitten kun lähestyy elomme ehtoo Nuoremmat meillä jo kiikuttaa kehtoo Kammarin puolella kahvit me juodaan Se toki vanhoille suodaan niin

Sitten kun lähestyy elomme ehtoo Nuoremmat meillä jo kiikuttaa kehtoo Kammarin puolella kahvit me juodaan Se toki vanhoille suodaan niin Hermanni ja Miina Ikäihmisten Pieksämäki 2013 Sitten kun lähestyy elomme ehtoo Nuoremmat meillä jo kiikuttaa kehtoo Kammarin puolella kahvit me juodaan Se toki vanhoille suodaan niin Hermanni ja Miina

Lisätiedot

TÄYTTÄ ELÄMÄÄ IKÄÄNTYNEENÄ Espoon ikääntymispoliittinen ohjelma 2009 2015

TÄYTTÄ ELÄMÄÄ IKÄÄNTYNEENÄ Espoon ikääntymispoliittinen ohjelma 2009 2015 TÄYTTÄ ELÄMÄÄ IKÄÄNTYNEENÄ Espoon ikääntymispoliittinen ohjelma 2009 2015 ESPOON IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN OHJELMA 2009 2015 Sosiaali- ja terveystoimi Vanhusten palvelujen tulosyksikkö Valmistelun koordinointi:

Lisätiedot

SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA

SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA Jyväskylän verkostokaupungin ja Keurusseudun kuntien vanhuspalveluiden kehittämishanke SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA JULKAISU 1/2008 www.jyvaskylanseutu.fi/sivu.php/vanhuspalvelut

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA IKÄÄNTYMINEN ON PARASTA AIKAA PÄLKÄNEELLÄ

PÄLKÄNEEN KUNTA IKÄÄNTYMINEN ON PARASTA AIKAA PÄLKÄNEELLÄ PÄLKÄNEEN KUNTA IKÄÄNTYMINEN ON PARASTA AIKAA PÄLKÄNEELLÄ Vanhuspalveluiden ohjelma v. 2010 2020 ja toimenpidesuunnitelma v. 2010 2015 2 Näinhän se on, kun kuljemme täällä elämän rataa ja kestämme päivät,

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN IKÄOHJELMA. Vanhustenhuollon pitkän tähtäimen suunnitelman 2002 2030. Päivitysosa vuosille 2013 2016

HÄMEENKYRÖN IKÄOHJELMA. Vanhustenhuollon pitkän tähtäimen suunnitelman 2002 2030. Päivitysosa vuosille 2013 2016 HÄMEENKYRÖN IKÄOHJELMA Vanhustenhuollon pitkän tähtäimen suunnitelman 2002 2030 Päivitysosa vuosille 2013 2016 Sisällys JOHDANTO... 3 OSA 1. HÄMEENKYRÖN IKÄOHJELMAN TAUSTOJA... 4 1. IKÄOHJELMAN TAUSTALLA

Lisätiedot

Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014 2017

Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014 2017 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014 2017 Kemiönsaaren kunnan ikääntymispoliittinen ohjelma Peruspalveluosasto, Kemiönsaaren kunta Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Hyvinvointi... 3 2.1

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2013-2016

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2013-2016 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2013-2016 Luonnos 8.10.2013 Kainuun soten hallitus 17.10.2013 0 Sisällys 1. Terveydenhuollon järjestämissuunnitelman

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelujen strategia

Ikäihmisten palvelujen strategia Ikäihmisten palvelujen strategia IKILA 21.9.2009 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 1.1 Palvelustrategian rooli ja tehtävät 3 1.2 Palvelujen nykytila 3 2. Toimintaympäristön haasteet 7 3. Tampere virtaa

Lisätiedot