Vanhuspoliittinen ohjelma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vanhuspoliittinen ohjelma"

Transkriptio

1 Vanhuspoliittinen ohjelma vuosille Sosiaali- ja terveyslautakunta

2 Kansikuva: Heli Pukki, Hopeiset kellot (2012)

3 JOHDANTO IKÄIHMISTEN MÄÄRÄ IMATRALLA JA MUUTTUVA IKÄÄNTYMINEN... 5 Taulukko 1. Imatran yli 65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä... 5 Taulukko 2. Väestöllinen huoltosuhde alueittain v ja ennuste v Kuva 1. Imatran ikäihmisten väestökehitys (Tilastokeskus)... 6 Taulukko 3. Imatralaisten vanhuuseläkettä saavien keskimääräinen kokonaiseläke ja eläkejakauma vuosina , henkilöiden lukumäärä/osuus kokonaiseläkkeen-saajista... 7 Kuva 2. Keskivaikean ja sitä vaikeamman dementian esiintyvyys Imatralla vuonna 2012 ja ennuste vuoteen VANHUSPALVELUJEN TOIMINTAA OHJAAVAT ARVOT JA STRATEGISET... LINJAUKSET IKÄÄNTYNEEN VÄESTÖN TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN Taulukko 4. Ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelma vuosille (mukaillen Imatran hyvinvointikuvaus ja -suunnitelma) PALVELURAKENTEEN KEHITTÄMINEN VUOSINA IMATRALLA Palvelurakenteen kehittämisen 1. vaihe vuosina Palvelurakenteen kehittämisen 2.vaihe vuosina Taulukko 5. Vanhusten ympärivuorokautisen asumisen palvelurakenne Imatralla vuoteen PALVELUJEN LAADUN VARMISTAMINEN Henkilöstö ja johtaminen Laadunhallinta ja omavalvonta... 17

4

5 JOHDANTO Imatran kaupunginvaltuusto hyväksyi keväällä 2010 vanhuspoliittisen ohjelman: Onnistunut ikääntyminen Imatralla - ikääntyneiden palvelut vuoteen 2015 ja edellytti ohjelman päivittämistä vuoden 2012 aikana. Sosiaali- ja terveyslautakunta nimesi vanhuspoliittisen ohjelman uudistamista valmistelevaan työryhmään kaksi sosiaali- ja terveyslautakunnan edustajaa, puheenjohtaja Tuula Sutelan ja varapuheenjohtaja Jaakko Viuhkon, toimialajohtaja Timo Kohvakan, hoitotyönjohtaja Jaana Peltolan, tehostetun palveluasumisen tulosaluejohtaja Titta Seppäsen, ja pyysi vanhusneuvostoa nimeämään edustajansa ryhmään. Vanhusneuvostoa työryhmässä edusti Sinikka Poskiparta. Ikätyöryhmän puheenjohtajana toimi Tuula Sutela ja sihteerinä Titta Seppänen. Sosiaali- ja terveysministeriön laatiman Ikäihmisten laatusuosituksen (STM 2008) tavoitteena on edistää ikäihmisten hyvinvointia ja terveyttä, kaventaa ikääntyneiden hyvinvointi- ja terveyseroja sekä parantaa palvelujen laatua ja vaikuttavuutta. Ikähoivatyöryhmän -muistion (STM 2010) sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Ikähorisontti - uudet palvelukonseptit - julkaisujen linjaukset voidaan tiivistää kolmeen teemaan: Ikääntyneiden terveyden ja hyvinvoinnin lisäämiseen Avopalveluiden kehittämiseen ja uusiin toimintamalleihin Pitkäaikaishoivan rakenteiden ja sisällön uudistamiseen Vanhuspoliittisen ohjelman tarkoituksena on linjata ikääntyneiden palveluja Imatralla. Ohjelma perustuu olemassa olevan lainsäädännön ja suosituksien lisäksi Imatran kaupungin strategiaan vuosille , palvelustrategiaan, hyvinvointisuunnitelmaan sekä henkilöstöstrategiaan. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (ns. vanhuspalvelulaki) annettiin Lain tarkoitus on tukea ikääntyneen väestön hyvinvointia, toimintakykyä ja itsenäistä elämää sekä parantaa heidän mahdollisuuksiaan osallistua elinoloihinsa vaikuttavien päätösten valmisteluun ja tarvitsemiensa palvelujen kehittämiseen kunnassa. Lain tarkoituksena on parantaa iäkkään henkilön mahdollisuutta saada laadukkaita ja oikeaaikaisia sosiaali- ja terveyspalveluja yksilöllisten tarpeidensa mukaisesti. Lain on tarkoitus astua voimaan Imatran vanhuspoliittisessa ohjelmassa kuvataan väestökehitystä, toimintaa ohjaavia arvoja sekä strategisia tavoitteita vuoteen 2020 asti. Lisäksi kuvataan ikääntyneen väestön terveyden- ja hyvinvoinnin edistämistä, palvelurakenteen kehittämistä sekä laadunvalvontaa. Onnistunut ikääntyminen Imatralla muodostuu terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitämisestä, sairauksien ja toiminnanvajausten ehkäisystä ja hoidosta. Ikääntyvällä imatralaisella tulee olla mahdollisuus itsenäiseen elämään, sosiaaliseen kanssakäymiseen toisten kanssa ja mahdollisuus liikunta- ja kulttuuripalveluiden käyttämiseen. 3

6 4

7 1. IKÄIHMISTEN MÄÄRÄ IMATRALLA JA MUUTTUVA IKÄÄNTYMINEN Imatralaisia oli vuoden 2011 lopussa , joista 75 vuotta täyttäneitä oli 11 %. Määrän ennustetaan kasvavan niin, että vuonna 2020 väestöstä on 75 vuotta täyttäneitä 14,5 %. Keskeisempiä haasteita on ikäihmisten määrän kasvu ja samanaikainen työikäisten määrän väheneminen, jolloin väestön huoltosuhde heikkenee. (Taulukot 1 ja 2.) Vuosi Väestö 65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä 75 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä ,2 % 11,0 % ,1 % 11,4 % ,9 % 11,9 % ,8 % 12,3 % ,6 % 12,5 % ,2 % 13,1 % ,9 % 13,2 % ,4 % 13,6 % ,9 % 13,9 % ,4 % 14,4 % Taulukko 1. Imatran yli 65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä Väestöennuste Koko maa 49,4 49,9 51,6 59,1 65,4 69,7 73,0 74,1 73,4 Imatra 50,4 54,3 57,6 68,7 77,1 82,9 88,3 89,4 87,7 Lappeenranta 47,9 48,3 50,7 58,1 65,0 70,1 73,3 74,8 74,1 Parikkala 64,5 65,0 66,7 80,8 95,1 106,5 115,5 117,6 113,2 Rautjärvi 59,1 63,8 66,7 82,2 99,9 110,7 120,5 122,2 117,9 Ruokolahti 58,5 60,3 67,4 75,4 86,1 94,7 98,8 100,5 98,8 Lapsia ja vanhuksia 100 työikäistä kohti: Väestöllinen (demografinen) huoltosuhde on alle 15-vuotiaiden ja 65+ vuotta täyttäneiden määrän suhde vuotiaiden määrään. Lähde: Tilastokeskus Taulukko 2. Väestöllinen huoltosuhde alueittain v ja ennuste v

8 Imatralla yli 65-vuotiaiden määrän ennustetaan kasvavan aina vuoteen 2040 asti (Taulukko 3). Vuodesta 2020 alkaen vuotiaiden määrä taittuu laskuun, mutta yli 75 -vuotiaiden määrä kasvaa edelleen ja yhä useampi imatralainen elää yli 95-vuotiaaksi. Kuva 1. Imatran ikäihmisten väestökehitys (Tilastokeskus) v v v v yli 65 vuotiaat %-osuus koko väestöstä 25 % 26 % 27 % 28 % 30 % 34 % 34 % yli 75-vuotiaat %-osuus koko väestöstä 11 % 12 % 12 % 13 % 14 % 20 % 22 % Vaikka ikääntyneiden määrä kasvaakin merkittävästi seuraavina vuosikymmeninä, tulee kuitenkin huomioida, että suuret ikäluokat tulevat eläkeikään edeltäjiään paremmassa kunnossa, ja terveitä elinvuosia on odotettavissa aikaisempaa enemmän. Eläkkeelle jäämisen ja varsinaisen vanhuuden väliin on syntynyt ajanjakso, jota kutsutaan kolmanneksi iäksi. Kulutusmahdollisuudet, yksilölliset valinnat ja vaikutusmahdollisuudet korostuvat. Kolmas ikä saattaa kestää jopa 25 vuotta ennen toimintakyvyn ja terveyden heikkenemistä, ja näiden aiheuttaman palvelutarpeen lisääntymistä. Ikäihmisten taloudellisten resurssien kehittymistä voidaan tarkastella eläkkeiden kehittymisen näkökulmasta (taulukko 4). Imatralaisten keskimääräinen kokonaiseläke kasvaa, pienimpiä eläkkeitä (alle 900 ) saavien määrä vähenee ja suurempia (yli ) eläkkeitä saavien määrä kasvaa. 6

9 Vuosi Keskim. kokonaiseläke /kk Kaikki vanhuuseläkkeensaajat, hlö Alle 900 /% /% /% / / / / / / / / / / / /42 Taulukko 3. Imatralaisten vanhuuseläkettä saavien keskimääräinen kokonaiseläke ja eläkejakauma vuosina , henkilöiden lukumäärä/osuus kokonaiseläkkeensaajista. Keskivaikean ja sitä vaikeamman dementian esiintyvyyttä Imatralla vuonna 2012 ja ennustetta vuoteen 2040 asti kuvataan taulukossa 6. Luvut on laskettu käyttäen Suomen muistiasiantuntijoiden (www.suomenmuistiasiantuntijat.fi) suosimaa suomalaisiin aineistoihin perustuvaa kaavaa, jonka mukaan vuotiaiden ikäluokassa vähintään keskivaikean dementian esiintyvyys on 2,3 %, vuotiailla 4,2 %, vuotiailla 8,6 %, vuotiailla 13,0 %, vuotiailla 25,3 % ja 90-vuotiailla ja sitä vanhemmilla 33,5 %. Kuva 2. Keskivaikean ja sitä vaikeamman dementian esiintyvyys Imatralla vuonna 2012 ja ennuste vuoteen Hlö lkm yli 90-vuotiaat vuotiaat vuotiaat vuotiaat vuotiaat vuotiaat

10 Edellä mainittujen asioiden lisäksi ikääntyneiden palvelutarpeeseen vaikuttavat asuinolosuhteet sekä ruokakunnan koko. Asunnon esteettömyys ja sosiaalinen tuki lisäävät turvallisuutta sekä ehkäisevät sosiaalista syrjäytymistä. Väestön vanhenemisen takia ympäristön esteettömyyteen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Suomessa rakennettiin luvuilla suuri määrä hissittömiä kerrostaloja. Asuntoalueiden hissittömyys on varsinkin ikääntyvälle asukkaalle liikkumiseste, joka haittaa kotona asumista ja itsenäistä asioiden hoitamista. Imatralla on 157 kolmikerroksista hissitöntä kerrostaloa, joissa asuu 20 % yli 75-vuotiaista. Hissien rakentamista tuetaan valtion avustuksin. Yhden hengen ruokakunnissa asui vuonna % yli 65-vuotiaista ja 63 % yli 75- vuotiaista. Puutteellisissa asuinoloissa (asunnossa ei ole vesijohtoa ja/tai viemäriä) asuu 47 yli 65 -vuotiasta henkilöä, joista 30 henkilöä asuu yksin. Vieraskielistenmäärä on kasvanut Imatralla viime vuosina. Luku on edelleen pienempi kuin Etelä- Karjalassa ja koko maassa. Suurin osa Imatran maahanmuuttajista tulee Venäjältä. 8

11 2. VANHUSPALVELUJEN TOIMINTAA OHJAAVAT ARVOT JA STRATEGISET LINJAUKSET Onnistunut ikääntyminen Imatralla muodostuu terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitämisestä, sairauksien ja toiminnanvajausten ehkäisystä ja hoidosta. Ikääntyvällä imatralaisella tulee olla mahdollisuus itsenäiseen elämään, sosiaaliseen kanssakäymiseen toisten kanssa ja mahdollisuus liikunta- ja kulttuuripalveluiden käyttämiseen Toimintaa ohjaavat arvot itsemääräämisoikeus yhdenvertaisuus avoimuus yksilöllisyys ja suvaitsevaisuus turvallisuus Strategiset linjaukset Toiminnassa painotetaan terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä ja ikäihmisten yksilöllisten voimavarojen tunnistamista ja vahvistamista. Palveluohjaus on asiantuntevaa ja kannustaa itsenäiseen sekä vastuulliseen elämään Kuntouttavat ja kotona asumista tukevat palvelut kootaan samaan yksikköön. Palveluita viedään moniammatillisesti kuntalaisten kotiin ja näin vahvistetaan ikäihmisten voimavaroja ja omassa kodissa selviytymistä. Vanhuspalveluiden palvelurakenne lähestyy valtakunnallisia suosituksia niin, että 75 -vuotta täyttäneistä % on säännöllisen kotihoidon piirissä, 5-6 % omaishoidon tuen piirissä ja 9 % ympärivuorokautisen kodinomaisen asumisen piirissä. Tulevaisuudessa pitkäaikainen laitoshoito korvataan muulla ympärivuorokautisella asumisella. Palvelut kohdennetaan asiakkaan toimintakyvyn sekä palveluille asetettujen perusteiden mukaisesti. Palveluiden kohdentamisessa otetaan huomioon tutkimustietoon perustuvat palveluntarvetta lisäävät riskitekijät, kuten muistisairaus, päihteidenkäyttö sekä yksinäisyys. Kuntalaisten osallisuutta kehitetään mm. tekemällä aktiivista yhteistyötä vanhusneuvoston ja kolmannen sektorin kanssa. 9

12 3. IKÄÄNTYNEEN VÄESTÖN TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN Terveyden edistäminen on toimintaa, jonka tarkoituksena on parantaa ihmisten mahdollisuuksia huolehtia omasta ja ympäristönsä terveydestä (WHO, 1986). Ikäihmisten terveyden edistämisellä tavoitellaan toimintakyvyn ylläpitämistä ja vajausten ennalta ehkäisyä. Kunnan perustehtävä on huolehtia kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä. Terveyden edistämistä säädetään terveydenhuoltolaissa (1326/2010) ja kuntalaissa (365/1995). Strategiassa tulee ottaa huomioon ikäihmisten erilaiset tarpeet ja voimavarat. Tulevaisuudessa suurin osa ikääntyneistä asuu omissa kodeissa hyvin korkeaan ikään asti. Osa heistä on aktiivisia ja omatoimisia senioreja, samalla kun osa tarvitsee runsaasti apua ja palveluja (Ikäihmisten palvelujen laatusuositus, 2008). Haasteena on vastata heidän palvelutarpeeseen tarkoituksenmukaisella tavalla. Terveydentilan ja toimintakyvyn ongelmat kasautuvat samoille henkilöille, usein niille joilla on muistisairaus tai niille, jotka käyttävät päihteitä. Imatralla yksin asuvien määrä on lisääntynyt mikä johtunee osittain ikärakenteesta. Yksin asuvilta puuttuu usein sosiaalinen ja käytännöllinen tuki, jota suurempi asuinyhteisö tarjoaa. Erityisesti ikääntyvillä tämä voi lisätä yksinäisyyden kokemusta sekä masennuksen ja päihteiden käytön riskiä. Tämän vuoksi ikääntyvien yksinäisyyden lieventäminen on keskeinen osa hyvinvoinnin edistämistä ja ennaltaehkäisevää toimintaa. Painopiste tulee olla korjaavasta ennaltaehkäisevään ja hyvinvointia edistävään avopainotteiseen toimintaan. Vanhuspalvelulakiesitys korostaa riskiryhmien tunnistamista ja moniammatillista yhteistyötä. Ikääntyville tarjotaan tukea kotona asumisen tukemiseen ja hyvinvoinnin edistämiseen. Ikääntyvät saavat kokonaisvaltaisia palveluja, jotka tarpeen mukaan toteutetaan yhteistyössä eri alueiden asiantuntijoiden kanssa (Imatran Mielenterveys- ja päihdeohjelma ) Hallituksen antaman esityksen vanhuspalvelulaiksi mukaan, kunnan on järjestettävä ikääntyneen väestön hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista tukevia neuvontapalveluja. Ikäihmisten terveyden edistämisen kehittämisalueita ovat: Palveluohjaustoiminnan ja avopalveluiden kehittäminen ja vahvistaminen Yhteistyön kehittäminen kolmannen sektorin sekä vapaaehtoistoiminnan kanssa Päihteiden käytön varhainen tunnustaminen Yksinäisyyden lieventäminen Tiedottaminen ja osallisuuden lisääminen 10

13 Taulukko 4. Ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelma vuosille (mukaillen Imatran hyvinvointikuvaus ja -suunnitelma) TAVOITE Ennaltaehkäisevän näkökulman painottaminen palveluohjauksessa Palveluohjaus tukee kotona asumista ja tarkoituksenmukaista palvelujen käyttöä TOIMENPIDESUUNNITELMA Mitä konkreettisesti tehdään? Palveluohjauksen kehittäminen Toiminnan näkyvyyden ja saavutettavuuden lisääminen SEURANTA Indikaattori tai muu seuranta VASTUU- TAHO Kuntoutumista ja kotona asumista tukevat palvelut AIKA- TAULU Varhaisen vaiheen tukimuotojen monipuolistaminen Ikääntyneen väestön yksinäisyyteen liittyvien ongelmien varhainen tunnistaminen Riskiryhmien tunnistaminen ja resurssien kohdentaminen Teematapahtumat Iso-Apu Alkoholinkäytön puheeksioton tukeminen Mini-intervention ylläpito Hyvinvointipalvelut palvelutuotanto Kulttuuritarjonnan käytön lisääminen sekä mahdollisten kehittämiskohteiden tunnistaminen Kulttuuri- ja musiikkitapahtumien sekä kurssitoiminnan tiedottamisen tehostaminen Kirjaston kotipalvelua tarjotaan palvelun tarvitsijoille Kulttuurikahvila Asiakasmäärä Osallistujamäärät Kulttuuripalvelut Kirjasto Vanhusneuvosto Ikääntyneen väestön osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksien lisääminen Vanhusneuvoston toiminta Ikääntyvälle väestölle suunnatut tapahtumat Liikuntapalvelut tukevat ikääntyneen väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä Terveys- ja erityisliikunnan ohjattu toiminta ikääntyneille, noin 80 ohjattua liikuntatuntia viikottain urheilutalossa Kävijätilastot, liikunnanohjaajat Liikuntapalvelut Liikuntaneuvonta Liikunnanohjaajat Liikuntapalvelut Liikuntaresepti Terveyskuntotestaus, UKK- Instituutin Ikääntyvien terveyskunto- ja liikkumiskykytestit Liikunnanohjaajat, terveysasemien henkilökunta Liikunnanohjaajat 11

14 Yhteistyön kehittäminen vapaaehtoistoiminnan ja "kolmannen sektorin" palveluntuottajien kanssa. Vapaaehtoistoiminnan aktiivinen hyödyntäminen ja toiminnankoordinaatio mahdollisuuksien selvittäminen Henkilökohtainen kuntosalilaitteiden käytön opastus Liikunnanohjaajat Senioripassi 2013 alkaen uimahallin ja urheilutalon käyttöä lisäämään Liikuntapalvelut Liikuntatapahtumat, yhteistyössä eläkeläis- ja kansanterveysjärjestöt Liikuntapalvelut 3. sektorin toimijoita aktivoidaan teemapäivillä ja haastekampanjoilla järjestämään toimintaa ikääntyneelle väestölle ja palveluasumisen piirissä oleville Vapaa-aikapalvelut Kulttuuripalvelut Kaupunkiympäristön kehittäminen ja viihtyisyyden ja turvallisuuden parantaminen Yleisten alueiden suunnittelu ja rakentaminen käyttäjien tarpeita vastaaviksi Liikenneturvallisuuden parantaminen ja tapaturmien vähentämiseen liittyvät toimenpiteet. Seudullinen liikenneturvallisuustyö, Katu- ja liikennealueiden suunnittelu ja rakentaminen turvallisuus ja esteettömyys huomioiden. 3. sektorin järjestötoiminnan kehittämisen pilotointihanke %-periaatteen mukaiset taidehankinnat mukaan arkkitehtuuripoliittiseen suunnitelmaan, suunnitelmaa ollaan tekemässä 2013 %-periaate sisältyy suunnitelmaan Museot 2013 Painopiste korjaavasta ennaltaehkäisevään ja hyvinvointia edistävään 12

15 avopainotteiseen toimintaan. Ikääntyneen väestön palvelurakenne vastaa valtakunnallisia suosituksia Laitoshoito korvataan kodinomaisilla ja voimavaroja tukevilla vaihtoehdoilla Voimavaroja tukevien avopalveluiden kehittäminen Laitospaikkojen hallittu vähentäminen Kukkurilan toimintayksikkö lakkautetaan ja perustetaan uusi n. 60-paikkainen tehostetun palveluasumisen yksikkö Selvitetään vaihtoehtoisia palvelutuottamistapoja: perhehoito, palveluseteli Yli 75-vuotiasta: Kotona asuu % Säännöllistä kotihoitoa saa % Omaishoidon tuen piirissä on 5-6 % Ympärivuorokautises sa asumisessa on 9 % yli 75-vuotiasta Tilaajajohtaja Palvelujohtaja Palvelutuotanto Tilaajajohtaja Palvelujohtaja Laadukas palvelutuotanto Ikääntyneen hyvä ravitsemus, mahdollisuus elää mielekästä arkea ja kuntoutumista edistävän toiminnan kehittäminen. Palvelutuotanto raportoi säännöllisesti tilaajalle palvelusopimuksien laatutavoitteiden toteutumisesta Palvelutuotanto Tiedolla johtaminen: Laatutavoitteiden seuranta ja raportointi RAI vertailutiedoilla ja QlickView mittareilla Vapaa-aikapalvelut 2013 Yksikkökohtaiset omavalvontasuunnitel mat Ruokapalvelut Yhteistyön määrä Laadukkaiden, ruoka- ja ravitsemuspalvelujen kehittäminen kaikilla osaalueilla (hoitolaitosten potilaat, kotona asuvat ja kotihoidossa oleva ikääntynyt väestö). Yhteistyön tiivistäminen ruokapalveluhenkilöstön ja hoitohenkilöstön kesken. Kotona asuu %. Ruokapalveluhenkilöstön motivointi kouluttautumaan ja lisäämään ravitsemustietämystään ikääntyneen ravitsemuksesta. 13

16 Hoitolaitoksissa - ja kotipalveluateriatuotannossa oleville asiakkaille ruokalistasuunnittelu ja elintarvikehankinnat ikääntyneiden ravitsemussuosituksia noudattaen. Kotipalveluaterioiden lukumäärän kasvu on mahdollista. Haasteena on kotipalveluaterioiden kehittäminen. Palvelutuotannon omavalvonta Vapaa-aikapalveluiden palvelualue mukana kehittämässä ja tukee kulttuuritoiminnan käyttöä palveluasumisessa ja hoitolaitoksissa 4. PALVELURAKENTEEN KEHITTÄMINEN VUOSINA IMATRALLA Kunnan on järjestettävä iäkkäälle henkilölle laadukkaita sosiaali- ja terveyspalveluja, jotka ovat hänen palvelutarpeisiinsa nähden oikea-aikaisia ja riittäviä. Tavoitteena on kotona asumista tukeva palvelujärjestelmä, joka huomioi erityisryhmien mm. muistisairaiden sekä päihdeongelmaisten tarpeita. Palvelutuotannon kehittämisessä hyödynnetään asiakaspalautetta. Omaishoitajien merkitys tunnistetaan ja heitä tuetaan. Palveluja kehitetään valtakunnallisten suosituksien mukaisesti hyödyntämällä hyviä käytäntöjä, uusinta tutkimustietoa ja teknologista osaamista. Nykyistä palvelurakennetta muutetaan siten, että tavoitteena on laitoshoidosta luopuminen tulevan valtuustokauden aikana. Tämä edellyttää kotihoidon vahvistamista toimintamalleja ja henkilökunnan ammattitaitoa kehittämällä, sekä vahvistamalla kotihoidon resursseja. Vanhusten ympärivuorokautinen asuminen järjestetään kodinomaisissa asumisympäristöissä. Nykyisen palvelujärjestelmän rakenteet ja sisältö vaativat uudistamista ja korostavat ikäihmisen oikeutta toiminnalliseen, mielekkääseen arkeen ja itsemääräämiseen kodinomaisessa ympäristössä riippumatta hänen toimintakyvystään ja avun tarpeestaan. Tavoitteena on, että ikääntyneen palvelutarpeen muutos ei aiheuta asuinympäristön muutosta, vaan hänellä on mahdollisuus asua omassa kodissaan elämänsä loppuun asti. Tuki ja palvelut vaihtelevat asiakkaiden tarpeiden mukaan niin, että palvelut liikkuvat, ei asiakas. Palveluiden kattavuustavoite 75- vuotta täyttäneille Säännöllisen kotihoidon piirissä % Omaishoidon tuen piirissä 5-6 % Ympärivuorokautisen asumisen piirissä 9 % 14

17 Väestön ikärakenteen muutos on merkittävä ympärivuorokautisen hoivan ja hoidon tarpeeseen vaikuttava tekijä, sillä kaikki ikääntyneet eivät vanhene terveinä ja toimintakykyisinä. Muistisairaudet ovat erityisen merkittävä palvelutarpeeseen vaikuttava tekijä. Ympärivuorokautisen hoidon asiakkaat tarvitsevat apua pääsääntöisesti muistisairauksien aiheuttamien toimintakyvyn vajeiden vuoksi. Sosiaali- ja terveysministeriön Ikähoiva -työryhmä ehdottaa (Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2010), että rakenteita muutetaan niin, että pitkäaikaishoidon laitospaikoista pääsääntöisesti luovutaan ja iäkkäiden ihmisten tarpeita ja toiveita vastaavaa ympärivuorokautista asumista lisätään. Laitospaikkoja vähennettäessä on samanaikaisesti huomioitava mm. kotihoidon kehittäminen ja tuettava omaishoitoa. Työryhmän ehdotuksen mukaan tehostettu palveluasuminen ja pitkäaikaishoito muodostavat integroidun kokonaisuuden, jonka kattavuustavoite on 9 %/75 vuotta täyttäneistä vuonna Palvelurakenteen kehittämisen 1. vaihe vuosina Villa Vanamo, 60-paikkainen yksikkö otettiin käyttöön lokakuussa Kaupunginhallitus tilasi selvityksen Nordic Healthcare Groupilta Imatran kaupungin tehostetun palveluasumisen toteuttamisvaihtoehdoista. Selvityksessä todettiin, että Imatran suunniteltu palvelukonsepti on hyvä ja Imatran kaupunki näyttäisi pystyvän tuottamaan palvelun hieman edullisemmin itse (n %) verrattuna ostopalveluun. Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti , että uuden 60-paikkaisen ryhmäkodin hoito- ja hoivapalvelut tuotetaan kaupungin omana toimintana. Koivulan toiminta päättyi lokakuussa 2012 ja loppu laitoshoito keskitettiin Kukkurilaan. Vuoden 2012 lopussa Imatralla on tehostettua palveluasumista 6 % ja laitoshoitoa 4 %. Omaishoidon tuen kriteerit on yhtenäistetty Eksoten kanssa. Omaishoidon tukea saavat kaikki kriteerit täyttävät omaishoitajat. Lakisääteiset omaishoitajan vapaapäivät on toistaiseksi voitu järjestää joko omaishoidon tukitiimin avulla tai jaksopaikkahoitona Leppärouskussa Palvelurakenteen kehittämisen 2.vaihe vuosina Vanhuspalveluissa luovutaan pitkäaikaisesta laitoshoidosta lisäämällä tehostettua palveluasumista. Vanhuksille mahdollistetaan kotona asuminen ja mielekäs aktiivinen arki. Tämä muutos mahdollistuu siten, että valtuustokauden aikana Imatralle valmistuu uusi noin 60-paikkainen asumisyksikkö. Kun Koivulan toiminta päättyi, käynnistyi Kukkurilan asumispaikkojen hallittu vähentäminen. Lisääntyvään palveluntarpeeseen vastataan omalla palvelutuotannolla sekä ostopalvelulla. Palvelusetelin käytön mahdollisuudet ympärivuorokautisen asumisen palvelutuotannon vaihtoehtona selvitetään. Samanaikaisesti kehitetään kotihoitoa. Kotihoidossa on otettu käyttöön toiminnanohjausjärjestelmä, joka auttaa kotihoidon päivittäisten työjärjestelyiden suunnittelua ja resurssien oikein kohdentamista. Kotihoidon työajat on tarkasteltu niin, että ne vastaavat asiakkaiden hoidon tarpeeseen. Kotihoitoon kohdennetut kehittämistoimet mahdollistavat tulevaisuudessa kotihoidon asiakasmäärän kasvun ja hoitoisuuden 15

18 lisääntymisen. Kukkurilan laitoshoidon paikkojen vähentäminen vapauttaa henkilöstöresurssia avopalveluihin. Avohoidon sairaanhoidon tukipalveluiden mm. ensihoidon ja tehostetun sairaanhoidon yksikön toiminta osana palvelujärjestelmää mahdollistaa sen, että palvelut liikkuvat asiakkaan luo, eikä asiakas siirry paikasta toiseen toimintakyvyn heiketessä. Myös kuntoutusta tulee lisätä tavoitteellisena, kuntoutusalan erityisasiantuntemusta vaativana palveluna iäkkään ihmisen kodissa. Asiakas Laitoshoito Tehostettu palveluasuminen osto Tehostettu palveluasuminen oma Laatusuosituksen mukainen peittävyys 8 %/75-vuotiaista Laatusuosituksen mukainen peittävyys 9 %/75-vuotiaista Taulukko 5: Vanhusten ympärivuorokautisen asumisen palvelurakenne Imatralla vuoteen

19 5. PALVELUJEN LAADUN VARMISTAMINEN 5.1. Henkilöstö ja johtaminen Imatran kaupungin päätöksentekoa ja käytännön toimintaa ohjaavat kaupunginvaltuuston päättämät linjaukset. Henkilöstöstrategia tukee tavoitteiden saavuttamista ja linjaa toimintatavat, joilla pidetään huolta henkilöstön oikeuksista, työturvallisuudesta, osallistumisesta oman työnsä kehittämiseen ja työhyvinvoinnin edistämiseen. Laadukas palvelutuotanto tarvitsee riittävän määrän ammattitaitoista ja motivoitunutta henkilökuntaa. Sosiaali- ja terveysministeriön Ikäihmisten palvelujen laatusuositus antaa suosituksia ympärivuorokautisen asumisen henkilöstömitoituksista. Imatralla suosituksen vähimmäistaso 0,5 työntekijää/asukas täyttyy kaikissa toimintayksiköissä. Vanhuspalvelulakiesitys korostaa, että toimintayksikössä on henkilöstö, jonka määrä, koulutus ja tehtävärakenne vastaavat toimintayksikön iäkkäiden henkilöiden määrää ja palvelutarvetta. Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säädöksiä henkilökunnan määrästä sekä kelpoisuusvaatimuksista. Henkilökunnan ammattitaitoa vahvistetaan täydennyskoulutuksin ja henkilöstöä kannustetaan omaehtoiseen ammattitaidon ylläpitämiseen. Yksikön esimies vastaa siitä, että asiakastyössä ja palvelutuotannossa noudatetaan sille asetettuja vaatimuksia. Toimintaa johdetaan asiakaslähtöisesti ja kehittämismyönteisesti laadukas sosiaali- ja terveyspalveluiden kokonaisuus huomioiden. Esimiestyössä vahvistetaan muutoksen johtamisen taitoja Laadunhallinta ja omavalvonta Laadunhallinta on toiminnan johtamista, suunnittelua ja arviointia sekä toiminnan kehittämistä siten, että sille asetetut laatutavoitteet saavutetaan. Ympärivuorokautiselle asumiselle ja kotihoidolle asetetaan tilaajan kanssa laatutavoitteet perustuen RAI-mittarista (Resident Assesment Instrument) 1) valittuihin laatuindikaattoreihin. Hoidon laatua kuvaavia, seurattavia ja raportoitavia kokonaisuuksia ovat asiakkaan voimavaroja tukeva ja kuntoutumista edistävä hoitotyö, elämänlaatu sekä ravitsemustila. Palvelutuotanto raportoi tilaajalle toimintayksikön hoitotyön laadusta kaksi kertaa vuodessa QlickView-mittarein 2). Laadunarviointiin liittyy säännöllisen palautteen hankkiminen palvelujen käyttäjiltä, heidän omaisiltaan ja läheisiltään sekä henkilökunnalta. Omavalvonnan tarkoituksena on asiakasturvallisuuden ylläpitäminen. Asiakasturvallisuutta ja laatua koskeviin muutoksiin tulee reagoida nopeasti. Omavalvonnassa toimintayksikön johto ja koko henkilökunta yhdessä osallistuvat toiminnan suunnitteluun, järjestelmälliseen seurantaan ja kehittämiseen. Jatkuva kehittäminen edellyttää, että toimintayksikössä on valmius kohdata myös tyytymätön asiakas ja tarvittaessa ryhtyä nopeasti toimenpiteisiin epäkohtien korjaamiseksi. Yksityisiä sosiaalipalveluja koskevaa lakia uudistettiin vastaamaan nopeasti muuttuvaa palvelurakennetta. Laki tuli voimaan ja siinä säädettiin, että yksityisen 17

20 sosiaalipalvelujen tuottajan tulee laatia toiminnan asianmukaisuuden varmistamiseksi omavalvontasuunnitelma. Vanhuspalvelulakiesityksessä omavalvonta laajennetaan koskemaan myös julkisia palveluja tuottavia toimintayksiköitä. Imatralla omavalvontasuunnitelmat omassa palvelutuotannossa otetaan käyttöön kokonaisuudessaan mennessä. 1) RAI - mittari on vanhustenhuoltoon kehitetty hoidon arviointi- ja seurantajärjestelmä. 2) QlikView mittari on graafinen raportti, jossa kuvataan mittariston avulla hoitotyön laatua. 18

Ikäystävällinen Kuopio - ohjelma vuosille

Ikäystävällinen Kuopio - ohjelma vuosille Ikäystävällinen Kuopio - ohjelma vuosille 2009-2030 Tavoitteena hyvinvoinnin tasa-arvo Jokaiselle on turvattava oikeus hyvään vanhuuteen Valtakunnallinen Ikäihmisten palvelujen laatusuositus 2008 Hyvinvoinnin

Lisätiedot

Miksi muistiohjelma on kunnalle ja kuntalaisille hyvä juttu?

Miksi muistiohjelma on kunnalle ja kuntalaisille hyvä juttu? Miksi muistiohjelma on kunnalle ja kuntalaisille hyvä juttu? Juha Jolkkonen geriatrian erikoislääkäri osastopäällikkö Helsingin kaupunki sosiaali- ja terveysvirasto sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut

Lisätiedot

VANHUSPALVELULAKI. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10.

VANHUSPALVELULAKI. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10. VANHUSPALVELULAKI Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10.2013 Lain tarkoitus ( 1 ) IKÄÄNTYNYTTÄ VÄESTÖÄ KOSKEVAT TAVOITTEET

Lisätiedot

Ajankohtaista ikäihmisten palveluiden kehittämisessä. HEHKO-seminaari 22.3.2010 Peruspalveluministeri, TtT Paula Risikko

Ajankohtaista ikäihmisten palveluiden kehittämisessä. HEHKO-seminaari 22.3.2010 Peruspalveluministeri, TtT Paula Risikko Ajankohtaista ikäihmisten palveluiden kehittämisessä HEHKO-seminaari 22.3.2010 Peruspalveluministeri, TtT Paula Risikko Ikäihmisten palvelujen kehittämistä linjaavat Suosituksen tavoitteena on lisätä ikäihmisten

Lisätiedot

Oikeat palvelut oikeaan aikaan

Oikeat palvelut oikeaan aikaan Kotipalvelut kuntoon Olemme Suomessa onnistuneet yhteisessä tavoitteessamme, mahdollisuudesta nauttia terveistä ja laadukkaista elinvuosista yhä pidempään. Toisaalta olemme Euroopan nopeimmin ikääntyvä

Lisätiedot

Vanhuspalvelulaki tulee - mistä on kysymys? Päivi Voutilainen sosiaalineuvos, STM

Vanhuspalvelulaki tulee - mistä on kysymys? Päivi Voutilainen sosiaalineuvos, STM Vanhuspalvelulaki tulee - mistä on kysymys? Päivi Voutilainen sosiaalineuvos, STM Lisätietoa: www.stm.fi Tiedotteet Tiedote 66/2012 VALMISTELUN KONTEKSTI TAVOITTEENA VAIKUTTAVA OHJAUS Ikäihmisten palvelujen

Lisätiedot

Lainsäädännölläkö toimivaa arkea ikäihmisille? Ikääntyvän arki / TERVE-SOS Neuvotteleva virkamies Päivi Voutilainen

Lainsäädännölläkö toimivaa arkea ikäihmisille? Ikääntyvän arki / TERVE-SOS Neuvotteleva virkamies Päivi Voutilainen Lainsäädännölläkö toimivaa arkea ikäihmisille? Ikääntyvän arki / TERVE-SOS 2010 20.5.2010 Neuvotteleva virkamies Onko informaatio-ohjauksella tulevaisuutta? Suosituksen tavoitteena on lisätä ikäihmisten

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti

Espoon kaupunki Pöytäkirja Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti 21.10.2015 Sivu 1 / 1 4727/00.01.03/2014 96 Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti Valmistelijat / lisätiedot: Niina Savikko, puh. 043 825 3353 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Sosiaalihuollon ajankohtaiset uudistukset

Sosiaalihuollon ajankohtaiset uudistukset Sosiaalihuollon ajankohtaiset uudistukset Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 980/2012 - voimaan 1.7.2013 Kuntamarkkinat

Lisätiedot

Ikäjakauma kunnittain, Eksoten alue

Ikäjakauma kunnittain, Eksoten alue Ikäjakauma kunnittain, Eksoten alue Kunta Ikäluokat 2003 2013 2025 Imatra Yhteensä 29 969 ikäryhmän osuus 28 219 ikäryhmän osuus 26 467 ikäryhmän osuus 0-14 4 491 15,0 % 3 658 13,0 % 3 371 12,7 % 15-64

Lisätiedot

Palveluja ikäihmisille Vanhuspalvelulaki ja uudet mahdollisuudet?

Palveluja ikäihmisille Vanhuspalvelulaki ja uudet mahdollisuudet? Palveluja ikäihmisille Vanhuspalvelulaki ja uudet mahdollisuudet? Kotona kokonainen elämä, Hyvinkää6.9.2013 Sirpa Andersson, erikoistutkija VTT, THL, ikäihmisten palvelut -yksikkö 1 Esittelen: vanhuspalvelulakia

Lisätiedot

Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue

Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue TP 2013 TP 2014 TA2015 Henkilöstömäärä 1196 1134 1071 Toimintakulut 102,4 M 99,4M 97,8 M joista henkilöstökulut 54 M 52,4 M joista asumis- ja hoiva-palvelujen ostot

Lisätiedot

Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella?

Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella? Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella? Maisema-seminaari 23.04.2009 Helsinki Tilaajapäällikkö Eeva Päivärinta Ikäihmisten palvelujen ydinprosessi Tampereen kaupunki

Lisätiedot

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI SOSTERI SAVONLINNAN KAUPUNKI

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI SOSTERI SAVONLINNAN KAUPUNKI Liite 1 ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI SOSTERI SAVONLINNAN KAUPUNKI SUUNNITELMA IKÄÄNTYNEEN VÄESTÖN TUKEMISEKSI 2016-2020 27.2.201 SISÄLTÖ 1. SUUNNITELMAN TAUSTAA... 1 2. OSALLISUUS JA TOIMIJUUS... 2 3. ASUMINEN

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaa. Pohjois-Suomen Kaste -alueen vanhustyön kehittämishanke 2014-2016

Keski-Pohjanmaa. Pohjois-Suomen Kaste -alueen vanhustyön kehittämishanke 2014-2016 Keski-Pohjanmaa Pohjois-Suomen Kaste -alueen vanhustyön kehittämishanke 2014-2016 SenioriKaste Ikäihmisten arjen ja palvelujen parantamiseksi 2014-2016 Tavoitteena on kehittää vanhustyön palveluja ja toimintatapoja,

Lisätiedot

Kuntien toiminta ja ennakointi ikääntyneiden kotona asumisen tukemisessa ja elinympäristöjen kehittämisessä

Kuntien toiminta ja ennakointi ikääntyneiden kotona asumisen tukemisessa ja elinympäristöjen kehittämisessä Kuntien toiminta ja ennakointi ikääntyneiden kotona asumisen tukemisessa ja elinympäristöjen kehittämisessä 6.4.2017 Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ym.fi Ikääntyneiden asumisen

Lisätiedot

Ikäihmisten palveluiden kehittäminen Minna-Liisa Luoma RISTO hankkeen tuotosten esittely ja päätösseminaari Näin me sen teimme

Ikäihmisten palveluiden kehittäminen Minna-Liisa Luoma RISTO hankkeen tuotosten esittely ja päätösseminaari Näin me sen teimme Ikäihmisten palveluiden kehittäminen Minna-Liisa Luoma RISTO hankkeen tuotosten esittely ja päätösseminaari Näin me sen teimme Minna-Liisa Luoma 1 Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä

Lisätiedot

Kodista palvelukotiin Palveluasumisen monet mahdollisuudet

Kodista palvelukotiin Palveluasumisen monet mahdollisuudet Kodista palvelukotiin Palveluasumisen monet mahdollisuudet Johanna Sinkkonen Koti- ja erityisasumisen johtaja Järvenpään kaupunki Kolme kokeilua menossa: 1. tyhjillään oleva liikehuoneisto muutetaan asumiskäyttöön

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä) POSIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 633 30,8 % (1163 hlöä) 2975 2766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1123 (31 %) 1341 (45%) kasvu

Lisätiedot

Väestön ikääntyminen ja palvelujen kehittäminen, kansallisen tason näkymät ja tavoitteet

Väestön ikääntyminen ja palvelujen kehittäminen, kansallisen tason näkymät ja tavoitteet Väestön ikääntyminen ja palvelujen kehittäminen, kansallisen tason näkymät ja tavoitteet Hyvä ikääntyminen mahdollisuuksien Seinäjoella seminaari, 6.9.2010 Peruspalveluministeri Paula Risikko TAVOITTEET

Lisätiedot

Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016

Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016 Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016 Ikäihmisten palveluiden tulevaisuuden visio Osallistava ja turvallinen Osallistava ja turvallinen kunta, joka tarjoaa ikäihmisille

Lisätiedot

Turvallisuus osana ikäihmisten palveluiden kehittämistä. Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT

Turvallisuus osana ikäihmisten palveluiden kehittämistä. Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT Turvallisuus osana ikäihmisten palveluiden kehittämistä Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa - kärkihankkeen tavoitteet Kärkihanke

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueen Ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2011-2015

Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueen Ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2011-2015 Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueen Ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2011-2015 Evijärvi, Kauhava, Lappajärvi Ikääntyminen voimavarana seminaari SYO, Kauhava 3.5.2011 Ikäpoliittinen ohjelma v. 2011-2015 Visio:

Lisätiedot

Iäkäs ihminen, asuminen, hoito ja huolenpito

Iäkäs ihminen, asuminen, hoito ja huolenpito Iäkäs ihminen, asuminen, hoito ja huolenpito RAI-seminaari 24.3.2011 Kirsi Kiviniemi TtT, kehittämispäällikkö Sisältö Ihmislähtöisen asumisen sekä hoidon ja huolenpidon yhdistäminen Iäkäs ihminen Asuminen

Lisätiedot

Laatusuositus ikäystävällisen Suomen asialla

Laatusuositus ikäystävällisen Suomen asialla Laatusuositus ikäystävällisen Suomen asialla Kaste-kehittämisfoorumi 13.11.2013 13.11.2013 Laatusuositus / Matti Mäkelä 1 Laatusuositusten taustaa Aiemmat suositukset 2001, 2008: STM ja Kuntaliitto Suosituksissa

Lisätiedot

Koko kunta ikääntyneen asialla

Koko kunta ikääntyneen asialla 1 Kuka hoitaa ikäihmiset tulevaisuudessa? 21.9.2010 Rita Oinas palvelujohtaja Vanhuspalvelut Oulun kaupunki Koko kunta ikääntyneen asialla 2 Oulun kaupungin vanhustyötä ohjaa kaupungin strateginen tavoite,

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu SALLA 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 781 31,9 % (1258 hlöä) 3 091 2 852 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1 240 (32%) 1 430 (46%) kasvu

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (2617 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (2617 hlöä) KEMIJÄRVI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 7 892 31,9 % (2617 hlöä) 6 517 6 068 Ikääntynden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 2 544 (32%) 2 901 (45%) kasvu

Lisätiedot

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet 1 (5) Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet Johdanto n ja Imatran kaupungin kotihoidon toiminta perustuu lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista,

Lisätiedot

Toimintakyky ja arjen sujuvuus

Toimintakyky ja arjen sujuvuus Toimintakyky ja arjen sujuvuus palvelukokonaisuuden valmistelun ja muutoksen perusteita Sirkka Karhula Selvityshenkilö Valtuustoseminaari 21.2.2011 Valmistelun ohjaus Valtuusto Kaupunginhallitus Organisaatiotoimikunta

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2010 lopussa Suositus, 2008 Asui

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 %

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 % KOLARI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 840 23,2 % 4 168 4 247 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 901 (23%) 1 312 (32%) kasvu 411 hlöä 75

Lisätiedot

Kuntoutusasiantuntemuksen tarve sosiaali- ja terveydenhuollossa

Kuntoutusasiantuntemuksen tarve sosiaali- ja terveydenhuollossa Kuntoutusasiantuntemuksen tarve sosiaali- ja terveydenhuollossa Työpaja ammattikorkeakouluille ja sidosryhmille kuntousalan koulutuksesta 27.5.2014 Johtaja Päivi Voutilainen Sosiaali- ja terveysministeriö

Lisätiedot

STM:n strategia ja hallitusohjelma, vanhuspolitiikan lähivuodet

STM:n strategia ja hallitusohjelma, vanhuspolitiikan lähivuodet STM:n strategia ja hallitusohjelma, vanhuspolitiikan lähivuodet Gerontologisen kuntoutuksen seminaari 23.9.2011 Kehitysjohtaja Klaus Halla Sosiaali- ja terveysministeriö Missä toimimme 2010-luvulla Globalisaatio

Lisätiedot

IKÄÄNTYVIEN PALVELUOHJELMA 2013-2016. Kohti kestävästi kehittyvää Joensuuta

IKÄÄNTYVIEN PALVELUOHJELMA 2013-2016. Kohti kestävästi kehittyvää Joensuuta IKÄÄNTYVIEN PALVELUOHJELMA 2013-2016 Kohti kestävästi kehittyvää Joensuuta JOENSUUN STRATEGIAA TOTEUTETAAN TOTEUTTAMISOHJELMILLA JA TALOUSARVIOLLA Elämänkaarimallin mukaiset toteuttamisohjelmat 1. Lasten

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) % (317 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) % (317 hlöä) SAVUKOSKI 2. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 ennuste 2030 ennuste 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 1 103 28 % (317 hlöä) 986 943 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 315 (28 %) 453

Lisätiedot

Palveluasumisen linjaukset, sisältö ja järjestämistavat

Palveluasumisen linjaukset, sisältö ja järjestämistavat Palveluasumisen linjaukset, sisältö ja järjestämistavat Kuntamarkkinat 14.9.2011 Palveluasumisen järjestäminen kunnissa va. sosiaali- ja terveysyksikön johtaja Sami Uotinen Asumispalvelujen järjestäminen

Lisätiedot

Omavalvonta sosiaalihuollossa

Omavalvonta sosiaalihuollossa Omavalvonta sosiaalihuollossa 26.11.2013 Jaana Mäklin Vastuualuepäällikkö, TtM Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä / Jaana Mäklin Esityksen rakenne Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän

Lisätiedot

Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella

Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella Suunnitelma perustuu ns. Vanhuspalvelulain 5 : Kunnan on laadittava suunnitelma ja se on osa kaupungin/kunnan

Lisätiedot

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä. 9.4.2014 Tuomo Melin & Eeva Päivärinta, Sitra

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä. 9.4.2014 Tuomo Melin & Eeva Päivärinta, Sitra Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Lähtökohtia Ikäihmiset ovat voimavara - mahdollisuus - Suomen eläkeläiset ovat maailman koulutetuimpia ja terveimpiä - Vapaaehtoistyöhön ja -toimintaan osallistumiseen

Lisätiedot

12.11.2008. Antti Peltokorpi Anne Kaarnasaari. Nordic Healthcare Group Oy. Presiksen nimi, pvm

12.11.2008. Antti Peltokorpi Anne Kaarnasaari. Nordic Healthcare Group Oy. Presiksen nimi, pvm Kansallinen Ikääntymisen foorumi 12.11.2008 Antti Peltokorpi Anne Kaarnasaari Nordic Healthcare Group Oy Presiksen nimi, pvm 1 YHTEENVETO 1. Katsaus perustuu Tilastokeskuksen väestöennusteeseen vuosille

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA

VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA ASUKASFOORUMI 15.3.2011 Minna-Maria Behm, Teija Malinen, Erja Inkiläinen & Eeva-Liisa Saarinen Vanhusten palvelut Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksotessa Vanhusten

Lisätiedot

Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014)

Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014) Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014) Tuula Partanen Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaattori Vanhuspalvelulain toteuttamiseen haettu hanke Rahoitus tulee

Lisätiedot

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä)

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä) KITTILÄ 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 6 470 18,7 % 7 476 7 835 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 211 (19%) 1 798 (24%) kasvu 587 hlöä

Lisätiedot

Hyvinvoitityö kuntien vahvuudeksi - seminaari Vuokatti, Katinkulta

Hyvinvoitityö kuntien vahvuudeksi - seminaari Vuokatti, Katinkulta Hyvinvoitityö kuntien vahvuudeksi - seminaari 28.9.2017 Vuokatti, Katinkulta Maire Ahopelto, kuntayhtymän johtaja, sairaanhoitopiirin johtaja, sote - ja maakuntauudistuksen valmisteluryhmän varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet

Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet 24.2.2015 Rovaniemi Lakimies Timo Mutalahti Sininauhaliitto Asuminen ja päihteet Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden

Lisätiedot

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (980/2012) Voimaan 1.7.2013 Keskeisiä linjauksia Erillislaki Ei säädetä uusista palveluista

Lisätiedot

Iäkkäiden palvelujen johtaminen tulevaisuudessa

Iäkkäiden palvelujen johtaminen tulevaisuudessa Iäkkäiden palvelujen johtaminen tulevaisuudessa Satu Karppanen TAVOITTEET Palvelut sovitetaan asukkaiden tarpeen mukaisiksi kokonaisuuksiksi Asukkaille sujuvia palveluja yhdenvertaisesti järkevin kustannuksin

Lisätiedot

Anitta Mikkola, kotihoidon osastonhoitaja, Ikäihminen toimijana kehittämisjakson vetäjä Sodankylän hyvinvointisuunnitelman laatija

Anitta Mikkola, kotihoidon osastonhoitaja, Ikäihminen toimijana kehittämisjakson vetäjä Sodankylän hyvinvointisuunnitelman laatija Anitta Mikkola, kotihoidon osastonhoitaja, Ikäihminen toimijana kehittämisjakson vetäjä Sodankylän hyvinvointisuunnitelman laatija Väestökehitys - painopiste ennaltaehkäisevään työhön, hyviä vuosia kotona

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (296 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (296 hlöä) PELKOSENNIEMI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 947 29,9 % (296 hlöä) 807 766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 289 (30%) 354 (44%) kasvu

Lisätiedot

VANHUSTEN ASUMISPALVELUJEN VISIOT LAHDESSA

VANHUSTEN ASUMISPALVELUJEN VISIOT LAHDESSA 29.8.2013 VANHUSTEN ASUMISPALVELUJEN VISIOT LAHDESSA VALVANNE SYMPOSIUM - HYVÄN VANHUUDEN PUOLESTA 26.8.2013 Ismo Rautiainen Vanhusten palvelujen ja kuntoutuksen johtaja Lahden sosiaali- ja terveystoimiala

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE Etelä-Suomi

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE Etelä-Suomi Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Kotona kokonainen elämä / Etelä- Kymenlaakson osakokonaisuus Sara Haimi-Liikkanen, kehittämiskoordinaattori 14.10.2013

Lisätiedot

Palvelutarpeen arviointi - työpaja 2.4.2014

Palvelutarpeen arviointi - työpaja 2.4.2014 Palvelutarpeen arviointi - työpaja 2.4.2014 Arja Kumpu, Ikääntyneiden palvelujen johtaja 3.4.2014 Kirjoita tähän nimi dian perustyyli -tilassa 2 Risto- hankkeen ja Kotona kokonainen elämä hankkeiden tavoitteet

Lisätiedot

Vanhustyö 2015. 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja

Vanhustyö 2015. 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja Vanhustyö 2015 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja Lähde: Laatusuositus 2013 2 Tavoitteena ikäystävällinen Suomi Seitsemän teema-aluetta ikäystävällisen Suomen rakentamiseksi

Lisätiedot

Palveluohjaus tuottamassa tarvelähtöisyyttä ja osallisuutta tukemassa

Palveluohjaus tuottamassa tarvelähtöisyyttä ja osallisuutta tukemassa Palveluohjaus tuottamassa tarvelähtöisyyttä ja osallisuutta tukemassa Sara Haimi-Liikkanen /Kehittämiskoordinaattori Tarja Viitikko / Projektikoordinaattori KASTE / Kotona kokonainen elämä / Etelä-Kymenlaakson

Lisätiedot

Vanhuspalvelulain velvoitteiden toteutuminen Kokkolassa ja Kruunupyyssä. Maija Juola Vanhustenhuollon palvelujohtaja 29.5.2015

Vanhuspalvelulain velvoitteiden toteutuminen Kokkolassa ja Kruunupyyssä. Maija Juola Vanhustenhuollon palvelujohtaja 29.5.2015 Vanhuspalvelulain velvoitteiden toteutuminen Kokkolassa ja Kruunupyyssä Maija Juola Vanhustenhuollon palvelujohtaja 29.5.2015 Menettelytapasäännöksiä Vanhuspalveluissa ei subjektiivisia uusia oikeuksia

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Kotona kokonainen elämä / Etelä- Kymenlaakson osakokonaisuus 1.5.2013 31.10.2015 Sara Haimi-Liikkanen, kehittämiskoordinaattori

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,1 % (544 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,1 % (544 hlöä) MUONIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 ennuste 2030 ennuste 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 2 375 22,1 % (544 hlöä) 2 313 2 297 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 527 (22%) 658

Lisätiedot

Uudenlaiset palvelut rakenteiden muutoksessa. Pirkko Karjalainen Toiminnanjohtaja, Vanhustyön keskusliitto Metropolia-seminaari 28.2.

Uudenlaiset palvelut rakenteiden muutoksessa. Pirkko Karjalainen Toiminnanjohtaja, Vanhustyön keskusliitto Metropolia-seminaari 28.2. Uudenlaiset palvelut rakenteiden muutoksessa Pirkko Karjalainen Toiminnanjohtaja, Vanhustyön keskusliitto Metropolia-seminaari 28.2.2013 Rakenne ja ihminen/vanhus Palvelurakenteet ja niiden uudistaminen

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PALVELUKETJUN ANALYYSI TILANTEESSA. Terveys- ja hoivapalveluiden johtoryhmä

IKÄIHMISTEN PALVELUKETJUN ANALYYSI TILANTEESSA. Terveys- ja hoivapalveluiden johtoryhmä IKÄIHMISTEN PALVELUKETJUN ANALYYSI 18.4.16 TILANTEESSA Terveys- ja hoivapalveluiden johtoryhmä 12..16 Ikäihmisten palveluiden strategiassa 12-1-2 on pidetty palveluketjun kehittämistä ohjaavana valtakunnallista

Lisätiedot

Vanhuspalvelulaki voimaan Vanhuspalvelulain käytännön toteutus Vanhusneuvosto

Vanhuspalvelulaki voimaan Vanhuspalvelulain käytännön toteutus Vanhusneuvosto Vanhuspalvelulaki voimaan 1.7.2013 Vanhuspalvelulain käytännön toteutus Vanhusneuvosto Palvelujohtaja Pirkko Soidinmäki Lain tavoitteet Ikääntynyt väestö ( =vanhuuseläkeikäiset) - tuetaan hyvinvointia,

Lisätiedot

SenioriKaste Lapin JOHTAJAT PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ LEILA MUKKALA

SenioriKaste Lapin JOHTAJAT PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ LEILA MUKKALA SenioriKaste Lapin toiminnallinen osakokonaisuus JOHTAJAT 9.4.2015 PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ LEILA MUKKALA Vanhuspalvelulaki Kunnalla on velvollisuus lli järjestää j hyvinvointia, i terveyttä, toimintakykyä ja

Lisätiedot

Eduskunnan Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle

Eduskunnan Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle Eduskunnan Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle Kirjallinen kannanotto ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta Viite: Kutsunne

Lisätiedot

IÄKKÄIDEN PALVELUIDEN RIITTÄVYYDEN JA LAADUN ARVIOINTI SULKAVALLA

IÄKKÄIDEN PALVELUIDEN RIITTÄVYYDEN JA LAADUN ARVIOINTI SULKAVALLA IÄKKÄIDEN PALVELUIDEN RIITTÄVYYDEN JA LAADUN ARVIOINTI SULKAVALLA 5.11.2015 IÄKKÄIDEN PALVELUIDEN RIITTÄVYYDEN JA LAADUN ARVIOINTI 1.Taustaa 2.Väestön kehitys 3.Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien sosiaali-

Lisätiedot

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa. Marjut Kettunen

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa. Marjut Kettunen Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa Asiakassegmentointi Palveluiden tarjoaminen tarveperusteisesti on vaikuttavan ja kustannustehokkaan palvelutuotannon edellytys.

Lisätiedot

PALVELUTARPEEN MONIPUOLINEN ARVIOINTI

PALVELUTARPEEN MONIPUOLINEN ARVIOINTI PALVELUTARPEEN MONIPUOLINEN ARVIOINTI Asiakasohjauspäällikkö Kaisa Taimi Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen/ Tilaajaryhmä/ Tampereen kaupunki LAKI IKÄÄNTYNEEN VÄESTÖN TOIMINTAKYVYN TUKEMISESTA SEKÄ

Lisätiedot

Kuntoutus ja ennaltaehkäisy. TYÖPAJAPÄIVÄ 1: Kuntouttava arviointijakso

Kuntoutus ja ennaltaehkäisy. TYÖPAJAPÄIVÄ 1: Kuntouttava arviointijakso KOKONAISUUS A: Kotiin vietävien palvelujen sisältö ja kohdentuminen Kuntoutus ja ennaltaehkäisy TYÖPAJAPÄIVÄ 1: Kuntouttava arviointijakso Eija Janhunen TAVOITTEENA MAAKUNNALLINEN IDEAALIMALLI KUNTOUTTAVAN

Lisätiedot

Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä! Risto ja Kotona kokonainen elämä Palvelutarpeen arviointi työpaja 1.4.2014 Kuusankoskitalo

Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä! Risto ja Kotona kokonainen elämä Palvelutarpeen arviointi työpaja 1.4.2014 Kuusankoskitalo Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä! Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Risto ja Kotona kokonainen elämä Palvelutarpeen arviointi työpaja 1.4.2014 Kuusankoskitalo Kotona kokonainen elämä Ikäihmisten

Lisätiedot

TOTEUTTAAKO VANHUSPALVELULAKI VALTAA VANHUUS -LIIKKEEN TEEMOJA?

TOTEUTTAAKO VANHUSPALVELULAKI VALTAA VANHUUS -LIIKKEEN TEEMOJA? TOTEUTTAAKO VANHUSPALVELULAKI VALTAA VANHUUS -LIIKKEEN TEEMOJA? Senioriliikkeen kevätkokous 22.04.2013 Helsinki Aulikki Kananoja LAKI l l Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (930 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (930 hlöä) RANUA 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 ennuste 2030 ennuste 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 4 093 21,8 % (930 hlöä) 3 254 3 040 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 904 (22 %) 1

Lisätiedot

Vanhuspalvelulaki ja vanhusasioiden valtakunnalliset kuulumiset. Vanhusasiaa! -seminaari Neuvotteleva virkamies Päivi Voutilainen

Vanhuspalvelulaki ja vanhusasioiden valtakunnalliset kuulumiset. Vanhusasiaa! -seminaari Neuvotteleva virkamies Päivi Voutilainen Vanhuspalvelulaki ja vanhusasioiden valtakunnalliset kuulumiset Vanhusasiaa! -seminaari 4.2.2010 Neuvotteleva virkamies Päivi Voutilainen Ikääntymisraportti Kokonaisarvio ikääntymisen vaikutuksista ja

Lisätiedot

Ikäihmisten asuminen ja yhteisöllisyys miten yhteisöllisyys voi tukea ikäihmisten toimintakykyisyyttä?

Ikäihmisten asuminen ja yhteisöllisyys miten yhteisöllisyys voi tukea ikäihmisten toimintakykyisyyttä? Ikäihmisten asuminen ja yhteisöllisyys miten yhteisöllisyys voi tukea ikäihmisten toimintakykyisyyttä? TALOYHTIÖN VARAUTUMINEN ASUKKAIDEN IKÄÄNTYMISEEN -seminaari vanhustyön johtaja Oulun kaupunki Oulun

Lisätiedot

Ika ihmisten kotihoidon kehitta minen - matkalla kohti tulevaa

Ika ihmisten kotihoidon kehitta minen - matkalla kohti tulevaa Ika ihmisten kotihoidon kehitta minen - matkalla kohti tulevaa Työhyvinvointi ja johtaminen kotihoidossa seminaari 7.10.2014 Etelä-Suomen ikäihmisten palvelujen kehittämisohjelma Hankejohtaja Katariina

Lisätiedot

suomalaisille? Lappi Vanhuspalvelujen tavoitteet / Matti Mäkelä 1

suomalaisille? Lappi Vanhuspalvelujen tavoitteet / Matti Mäkelä 1 Millaisia palveluja vanhoille suomalaisille? Lappi 28.11.2014 28.11.2014 Vanhuspalvelujen tavoitteet / Matti Mäkelä 1 Muutosten tuulia 2014 Vanhoja ihmisiä on vuosi vuodelta enemmän Hyvinvoivia vanhoja

Lisätiedot

I & O Miten tästä eteenpäin! Kirsi Kiviniemi Varsinais-Suomen muutosagentti, TtT

I & O Miten tästä eteenpäin! Kirsi Kiviniemi Varsinais-Suomen muutosagentti, TtT I & O Miten tästä eteenpäin! Kirsi Kiviniemi Varsinais-Suomen muutosagentti, TtT Havaintoja Varsinais-Suomen tilanteesta Varsinais-Suomen erityispiirteitä Varsinais-Suomen väestöstä 9,4 % oli 75 vuotta

Lisätiedot

Koukkuniemi 2020- hanke. Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä

Koukkuniemi 2020- hanke. Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä Koukkuniemi 2020- hanke Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä Hankkeen tavoitteet 1. Yhteiskunnallisen yrityksen perustaminen vanhustenhuollon

Lisätiedot

Johtaminen työryhmän I kokous. Maanantaina klo 13-15

Johtaminen työryhmän I kokous. Maanantaina klo 13-15 Johtaminen työryhmän I kokous Maanantaina 9.9.2013 klo 13-15 Hankkeen rooli Hankekunnan rooli Sitoutuminen työskentelyyn Tiedon välittäminen omassa organisaatiossa Oman nykytilan analysointi ja kuvaaminen

Lisätiedot

Terveyden edistäminen Kainuussa

Terveyden edistäminen Kainuussa Terveyden edistäminen Kainuussa Kainuulaiset järjestöt 4.12.2013 Terveyteen vaikuttavat tekijät Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen kunnassa ja kuntayhtymässä Järjestöt, yhdistykset Terveyden edistämisen

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat

Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat Ennaltaehkäisevä kuntoutus toimintakyvyn hiipuessa Akuuttiin sairastumiseen liittyvä kuntoutus OSAAMISEN KEHITTÄMINEN TIEDONKULKU RAKENTEET Riskitekijöiden

Lisätiedot

Omaishoidon tuki Espoossa_ yli 50 -vuotiaat Seminaari omaishoidosta Espoossa 26.10.2015

Omaishoidon tuki Espoossa_ yli 50 -vuotiaat Seminaari omaishoidosta Espoossa 26.10.2015 Omaishoidon tuki Espoossa_ yli 50 -vuotiaat Seminaari omaishoidosta Espoossa 26.10.2015 Vanhusten palvelujen johtaja Matti Lyytikäinen Espoon kaupunki Omaishoidon tuki on palvelukokonaisuus, joka koostuu

Lisätiedot

RISTO Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn

RISTO Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn RISTO Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn Maarit Hiltunen-Toura, Socom Mari Lehtonen, Eksote Tuula Partanen, Eksote Tommi Reiman, Kouvola Mervi Kauranen, Etelä-Kymenlaakso Heli Virtanen, Länsi-

Lisätiedot

Lakiesityksen taustaa

Lakiesityksen taustaa Lakiesityksen taustaa Vanhuspalvelulaki ollut esillä vuosikymmenet (n.30) Väestön ikääntyminen - 65 vuotta täyttäneitä yli miljoona, - väestön keski-iän nousu - ikäpyramidin huippu huonokuntoisempi Lakiesityksen

Lisätiedot

Vanhusten palvelut Helsinki

Vanhusten palvelut Helsinki Vanhusten palvelut Helsinki Arja Peiponen, VTL, THM, emba Palvelualuejohtaja Helsingin kaupunki Sosiaali ja terveysvirasto Helsinki Väestömäärä n. 600 000 Yli 65 v n. 100 000 Yli 75 v. 42 000 Sosiaali

Lisätiedot

Miten tästä eteenpäin?

Miten tästä eteenpäin? Miten tästä eteenpäin? Eija Tolonen, vanhuspalvelujohtaja, YTL Kainuun muutosagentti puh. 044 7101 669 Kainuu asukasluku 31.3.2016 72 437 (Puolanka ei mukana 2 765) Ivalo 661 km Oulu 182 km väkiluku yli

Lisätiedot

Takaako uusi vanhuspalvelulaki arvokkaan vanhuuden?

Takaako uusi vanhuspalvelulaki arvokkaan vanhuuden? Takaako uusi vanhuspalvelulaki arvokkaan vanhuuden? Kaakkois-Suomen sosiaali- ja terveyspolitiikan kehittämispäivä 8.11.2012 Matti Mäkelä 8.11.2012 Vanhuspalvelulaki / Matti Mäkelä 1 Vanhuspalvelulaki:

Lisätiedot

Hyvinvointia ja laatua vanhuspalvelulain toimeenpano -hanke

Hyvinvointia ja laatua vanhuspalvelulain toimeenpano -hanke KAINUUN SOTE KUNTAYHTYMÄ Hyvinvointia ja laatua vanhuspalvelulain toimeenpano -hanke Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon toimintasuunnitelma Marja-Liisa Ruokolainen Eija Tolonen, Jaana Mäklin, Lahja

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä HOITO- JA HOIVAPALVELUT Asumispalvelut

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä HOITO- JA HOIVAPALVELUT Asumispalvelut Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä HOITO- JA HOIVAPALVELUT Asumispalvelut Asumispalvelut Laatija: Tarja Huttunen Hyväksyjä: Palvelutasomääritykset ja myöntämisperusteet Sisältö 1. SÄÄDÖKSET 2 2. KÄSITTEET 2 3.

Lisätiedot

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Ikäihmisten sosiaaliturva Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Yleistä Ikäihmisten sosiaaliturva koostuu sosiaali- ja terveyspalveluista ja toimeentuloturvasta Kunnat järjestävät ikäihmisten

Lisätiedot

Mitä valvontaviranomaiset edellyttävät. asumispalveluilta Ylitarkastaja Elina Uusitalo 1

Mitä valvontaviranomaiset edellyttävät. asumispalveluilta Ylitarkastaja Elina Uusitalo 1 Mitä valvontaviranomaiset edellyttävät sosiaalihuollon ll asumispalveluilta 12.8.2013 Ylitarkastaja Elina Uusitalo 1 Iäkkään henkilön palvelutarpeisiin vastaaminen, yleiset periaatteet Kunnan on järjestettävä

Lisätiedot

TOIMIA-suositukset tukevat ikäpalvelulain toimeenpanoa

TOIMIA-suositukset tukevat ikäpalvelulain toimeenpanoa TOIMIA-suositukset tukevat ikäpalvelulain toimeenpanoa Matti Mäkelä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos TOIMIA-seminaari TOIMIA Ikäpalvelulain tukena Suositus iäkkään henkilön palvelutarpeen arviointiin Toimintakyvyn

Lisätiedot

Riskinarviointi vanhustenhuollon palveluiden valvonnassa

Riskinarviointi vanhustenhuollon palveluiden valvonnassa Riskinarviointi vanhustenhuollon palveluiden valvonnassa Ylitarkastaja Elina Uusitalo Valvira.fi, @ValviraViestii Valvira valvoo valtakunnallisesti jokaisen oikeutta hyvinvointiin, laadukkaisiin palveluihin

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelut

Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut sisältävät palveluohjauksen, kotihoidon tukipalveluineen, omaishoidontuen, palveluasumisen ja terveyskeskussairaalan palvelut ja ennakoivan ja kuntouttavan toiminnan

Lisätiedot

Tukevasti kotona - myös muistisairaana Yhteinen vastuu ikääntyneistä Tulit juuri oikeaan paikkaan

Tukevasti kotona - myös muistisairaana Yhteinen vastuu ikääntyneistä Tulit juuri oikeaan paikkaan Tukevasti kotona - myös muistisairaana Yhteinen vastuu ikääntyneistä Tulit juuri oikeaan paikkaan Juha Jolkkonen geriatrian erikoislääkäri, EMBA osastopäällikkö sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut 21.9.2015

Lisätiedot

Lapin läänin kuntien ikä ja palvelurakenteen kuvaus vuonna 2007 sekä ennuste vuoteen 2020

Lapin läänin kuntien ikä ja palvelurakenteen kuvaus vuonna 2007 sekä ennuste vuoteen 2020 Lapin läänin kuntien ikä ja palvelurakenteen kuvaus vuonna 27 sekä ennuste vuoteen 22 Lapin seniori ja vanhustyön kehittämisyksikkö hanke 27 29 Sauli Juupaluoma Timo Nurmela SISÄLLYS Johdanto Kaavion numero

Lisätiedot

Laki ikääntyneen väestön. iäkkäiden henkilöiden sosiaali- ja terveyspalveluista. Kari Välimäki Kansliapäällikkö Ohjausryhmän puheenjohtaja 19.4.

Laki ikääntyneen väestön. iäkkäiden henkilöiden sosiaali- ja terveyspalveluista. Kari Välimäki Kansliapäällikkö Ohjausryhmän puheenjohtaja 19.4. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn i t tukemisesta t sekä iäkkäiden henkilöiden sosiaali- ja terveyspalveluista Kari Välimäki Kansliapäällikkö Ohjausryhmän puheenjohtaja 19.4.2012 Lakiesityksen tausta

Lisätiedot

Miten onnistutaan palvelurakenteen keventämisessä. 30.9.2010 Eeva Laine Kotihoidon johtaja. Järvenpään kaupunki 1

Miten onnistutaan palvelurakenteen keventämisessä. 30.9.2010 Eeva Laine Kotihoidon johtaja. Järvenpään kaupunki 1 Miten onnistutaan palvelurakenteen keventämisessä 30.9.2010 Eeva Laine Kotihoidon johtaja 1 30.9.2010 Miksi tarvittiin palvelurakenteen keventäminen? Kaupunginhallitus päätti v. 2007, että kaikkien hoidon

Lisätiedot

Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen. voimavarojen käyttöä ja päätöksentekoa kotihoidossa.

Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen. voimavarojen käyttöä ja päätöksentekoa kotihoidossa. Kotihoidon id myöntämisen perusteet 1.4.2014 alkaen - Rovaniemi Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen kohdentumista t (oikea-aikaisuus, i saavutettavuus), tt varattujen voimavarojen

Lisätiedot

Vanhuspalvelulain toimeenpanon valvonta

Vanhuspalvelulain toimeenpanon valvonta Vanhuspalvelulain toimeenpanon valvonta Ylitarkastaja Lilli Autti Valvira.fi, @ValviraViestii Valvira valvoo valtakunnallisesti jokaisen oikeutta hyvinvointiin, laadukkaisiin palveluihin ja turvallisiin

Lisätiedot

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Vanhusneuvosto mahdollisuutena Eeva Päivärinta, johtava asiantuntija, Sitra

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Vanhusneuvosto mahdollisuutena Eeva Päivärinta, johtava asiantuntija, Sitra Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Vanhusneuvosto mahdollisuutena Lähtökohtia Ikäihmiset ovat voimavara mahdollisuus > asenteista on aloitettava! - Suomen eläkeläiset ovat maailman koulutetuimpia ja

Lisätiedot