Vanhuspoliittinen ohjelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vanhuspoliittinen ohjelma"

Transkriptio

1 Vanhuspoliittinen ohjelma vuosille Sosiaali- ja terveyslautakunta

2 Kansikuva: Heli Pukki, Hopeiset kellot (2012)

3 JOHDANTO IKÄIHMISTEN MÄÄRÄ IMATRALLA JA MUUTTUVA IKÄÄNTYMINEN... 5 Taulukko 1. Imatran yli 65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä... 5 Taulukko 2. Väestöllinen huoltosuhde alueittain v ja ennuste v Kuva 1. Imatran ikäihmisten väestökehitys (Tilastokeskus)... 6 Taulukko 3. Imatralaisten vanhuuseläkettä saavien keskimääräinen kokonaiseläke ja eläkejakauma vuosina , henkilöiden lukumäärä/osuus kokonaiseläkkeen-saajista... 7 Kuva 2. Keskivaikean ja sitä vaikeamman dementian esiintyvyys Imatralla vuonna 2012 ja ennuste vuoteen VANHUSPALVELUJEN TOIMINTAA OHJAAVAT ARVOT JA STRATEGISET... LINJAUKSET IKÄÄNTYNEEN VÄESTÖN TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN Taulukko 4. Ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelma vuosille (mukaillen Imatran hyvinvointikuvaus ja -suunnitelma) PALVELURAKENTEEN KEHITTÄMINEN VUOSINA IMATRALLA Palvelurakenteen kehittämisen 1. vaihe vuosina Palvelurakenteen kehittämisen 2.vaihe vuosina Taulukko 5. Vanhusten ympärivuorokautisen asumisen palvelurakenne Imatralla vuoteen PALVELUJEN LAADUN VARMISTAMINEN Henkilöstö ja johtaminen Laadunhallinta ja omavalvonta... 17

4

5 JOHDANTO Imatran kaupunginvaltuusto hyväksyi keväällä 2010 vanhuspoliittisen ohjelman: Onnistunut ikääntyminen Imatralla - ikääntyneiden palvelut vuoteen 2015 ja edellytti ohjelman päivittämistä vuoden 2012 aikana. Sosiaali- ja terveyslautakunta nimesi vanhuspoliittisen ohjelman uudistamista valmistelevaan työryhmään kaksi sosiaali- ja terveyslautakunnan edustajaa, puheenjohtaja Tuula Sutelan ja varapuheenjohtaja Jaakko Viuhkon, toimialajohtaja Timo Kohvakan, hoitotyönjohtaja Jaana Peltolan, tehostetun palveluasumisen tulosaluejohtaja Titta Seppäsen, ja pyysi vanhusneuvostoa nimeämään edustajansa ryhmään. Vanhusneuvostoa työryhmässä edusti Sinikka Poskiparta. Ikätyöryhmän puheenjohtajana toimi Tuula Sutela ja sihteerinä Titta Seppänen. Sosiaali- ja terveysministeriön laatiman Ikäihmisten laatusuosituksen (STM 2008) tavoitteena on edistää ikäihmisten hyvinvointia ja terveyttä, kaventaa ikääntyneiden hyvinvointi- ja terveyseroja sekä parantaa palvelujen laatua ja vaikuttavuutta. Ikähoivatyöryhmän -muistion (STM 2010) sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Ikähorisontti - uudet palvelukonseptit - julkaisujen linjaukset voidaan tiivistää kolmeen teemaan: Ikääntyneiden terveyden ja hyvinvoinnin lisäämiseen Avopalveluiden kehittämiseen ja uusiin toimintamalleihin Pitkäaikaishoivan rakenteiden ja sisällön uudistamiseen Vanhuspoliittisen ohjelman tarkoituksena on linjata ikääntyneiden palveluja Imatralla. Ohjelma perustuu olemassa olevan lainsäädännön ja suosituksien lisäksi Imatran kaupungin strategiaan vuosille , palvelustrategiaan, hyvinvointisuunnitelmaan sekä henkilöstöstrategiaan. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (ns. vanhuspalvelulaki) annettiin Lain tarkoitus on tukea ikääntyneen väestön hyvinvointia, toimintakykyä ja itsenäistä elämää sekä parantaa heidän mahdollisuuksiaan osallistua elinoloihinsa vaikuttavien päätösten valmisteluun ja tarvitsemiensa palvelujen kehittämiseen kunnassa. Lain tarkoituksena on parantaa iäkkään henkilön mahdollisuutta saada laadukkaita ja oikeaaikaisia sosiaali- ja terveyspalveluja yksilöllisten tarpeidensa mukaisesti. Lain on tarkoitus astua voimaan Imatran vanhuspoliittisessa ohjelmassa kuvataan väestökehitystä, toimintaa ohjaavia arvoja sekä strategisia tavoitteita vuoteen 2020 asti. Lisäksi kuvataan ikääntyneen väestön terveyden- ja hyvinvoinnin edistämistä, palvelurakenteen kehittämistä sekä laadunvalvontaa. Onnistunut ikääntyminen Imatralla muodostuu terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitämisestä, sairauksien ja toiminnanvajausten ehkäisystä ja hoidosta. Ikääntyvällä imatralaisella tulee olla mahdollisuus itsenäiseen elämään, sosiaaliseen kanssakäymiseen toisten kanssa ja mahdollisuus liikunta- ja kulttuuripalveluiden käyttämiseen. 3

6 4

7 1. IKÄIHMISTEN MÄÄRÄ IMATRALLA JA MUUTTUVA IKÄÄNTYMINEN Imatralaisia oli vuoden 2011 lopussa , joista 75 vuotta täyttäneitä oli 11 %. Määrän ennustetaan kasvavan niin, että vuonna 2020 väestöstä on 75 vuotta täyttäneitä 14,5 %. Keskeisempiä haasteita on ikäihmisten määrän kasvu ja samanaikainen työikäisten määrän väheneminen, jolloin väestön huoltosuhde heikkenee. (Taulukot 1 ja 2.) Vuosi Väestö 65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä 75 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä ,2 % 11,0 % ,1 % 11,4 % ,9 % 11,9 % ,8 % 12,3 % ,6 % 12,5 % ,2 % 13,1 % ,9 % 13,2 % ,4 % 13,6 % ,9 % 13,9 % ,4 % 14,4 % Taulukko 1. Imatran yli 65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä Väestöennuste Koko maa 49,4 49,9 51,6 59,1 65,4 69,7 73,0 74,1 73,4 Imatra 50,4 54,3 57,6 68,7 77,1 82,9 88,3 89,4 87,7 Lappeenranta 47,9 48,3 50,7 58,1 65,0 70,1 73,3 74,8 74,1 Parikkala 64,5 65,0 66,7 80,8 95,1 106,5 115,5 117,6 113,2 Rautjärvi 59,1 63,8 66,7 82,2 99,9 110,7 120,5 122,2 117,9 Ruokolahti 58,5 60,3 67,4 75,4 86,1 94,7 98,8 100,5 98,8 Lapsia ja vanhuksia 100 työikäistä kohti: Väestöllinen (demografinen) huoltosuhde on alle 15-vuotiaiden ja 65+ vuotta täyttäneiden määrän suhde vuotiaiden määrään. Lähde: Tilastokeskus Taulukko 2. Väestöllinen huoltosuhde alueittain v ja ennuste v

8 Imatralla yli 65-vuotiaiden määrän ennustetaan kasvavan aina vuoteen 2040 asti (Taulukko 3). Vuodesta 2020 alkaen vuotiaiden määrä taittuu laskuun, mutta yli 75 -vuotiaiden määrä kasvaa edelleen ja yhä useampi imatralainen elää yli 95-vuotiaaksi. Kuva 1. Imatran ikäihmisten väestökehitys (Tilastokeskus) v v v v yli 65 vuotiaat %-osuus koko väestöstä 25 % 26 % 27 % 28 % 30 % 34 % 34 % yli 75-vuotiaat %-osuus koko väestöstä 11 % 12 % 12 % 13 % 14 % 20 % 22 % Vaikka ikääntyneiden määrä kasvaakin merkittävästi seuraavina vuosikymmeninä, tulee kuitenkin huomioida, että suuret ikäluokat tulevat eläkeikään edeltäjiään paremmassa kunnossa, ja terveitä elinvuosia on odotettavissa aikaisempaa enemmän. Eläkkeelle jäämisen ja varsinaisen vanhuuden väliin on syntynyt ajanjakso, jota kutsutaan kolmanneksi iäksi. Kulutusmahdollisuudet, yksilölliset valinnat ja vaikutusmahdollisuudet korostuvat. Kolmas ikä saattaa kestää jopa 25 vuotta ennen toimintakyvyn ja terveyden heikkenemistä, ja näiden aiheuttaman palvelutarpeen lisääntymistä. Ikäihmisten taloudellisten resurssien kehittymistä voidaan tarkastella eläkkeiden kehittymisen näkökulmasta (taulukko 4). Imatralaisten keskimääräinen kokonaiseläke kasvaa, pienimpiä eläkkeitä (alle 900 ) saavien määrä vähenee ja suurempia (yli ) eläkkeitä saavien määrä kasvaa. 6

9 Vuosi Keskim. kokonaiseläke /kk Kaikki vanhuuseläkkeensaajat, hlö Alle 900 /% /% /% / / / / / / / / / / / /42 Taulukko 3. Imatralaisten vanhuuseläkettä saavien keskimääräinen kokonaiseläke ja eläkejakauma vuosina , henkilöiden lukumäärä/osuus kokonaiseläkkeensaajista. Keskivaikean ja sitä vaikeamman dementian esiintyvyyttä Imatralla vuonna 2012 ja ennustetta vuoteen 2040 asti kuvataan taulukossa 6. Luvut on laskettu käyttäen Suomen muistiasiantuntijoiden (www.suomenmuistiasiantuntijat.fi) suosimaa suomalaisiin aineistoihin perustuvaa kaavaa, jonka mukaan vuotiaiden ikäluokassa vähintään keskivaikean dementian esiintyvyys on 2,3 %, vuotiailla 4,2 %, vuotiailla 8,6 %, vuotiailla 13,0 %, vuotiailla 25,3 % ja 90-vuotiailla ja sitä vanhemmilla 33,5 %. Kuva 2. Keskivaikean ja sitä vaikeamman dementian esiintyvyys Imatralla vuonna 2012 ja ennuste vuoteen Hlö lkm yli 90-vuotiaat vuotiaat vuotiaat vuotiaat vuotiaat vuotiaat

10 Edellä mainittujen asioiden lisäksi ikääntyneiden palvelutarpeeseen vaikuttavat asuinolosuhteet sekä ruokakunnan koko. Asunnon esteettömyys ja sosiaalinen tuki lisäävät turvallisuutta sekä ehkäisevät sosiaalista syrjäytymistä. Väestön vanhenemisen takia ympäristön esteettömyyteen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Suomessa rakennettiin luvuilla suuri määrä hissittömiä kerrostaloja. Asuntoalueiden hissittömyys on varsinkin ikääntyvälle asukkaalle liikkumiseste, joka haittaa kotona asumista ja itsenäistä asioiden hoitamista. Imatralla on 157 kolmikerroksista hissitöntä kerrostaloa, joissa asuu 20 % yli 75-vuotiaista. Hissien rakentamista tuetaan valtion avustuksin. Yhden hengen ruokakunnissa asui vuonna % yli 65-vuotiaista ja 63 % yli 75- vuotiaista. Puutteellisissa asuinoloissa (asunnossa ei ole vesijohtoa ja/tai viemäriä) asuu 47 yli 65 -vuotiasta henkilöä, joista 30 henkilöä asuu yksin. Vieraskielistenmäärä on kasvanut Imatralla viime vuosina. Luku on edelleen pienempi kuin Etelä- Karjalassa ja koko maassa. Suurin osa Imatran maahanmuuttajista tulee Venäjältä. 8

11 2. VANHUSPALVELUJEN TOIMINTAA OHJAAVAT ARVOT JA STRATEGISET LINJAUKSET Onnistunut ikääntyminen Imatralla muodostuu terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitämisestä, sairauksien ja toiminnanvajausten ehkäisystä ja hoidosta. Ikääntyvällä imatralaisella tulee olla mahdollisuus itsenäiseen elämään, sosiaaliseen kanssakäymiseen toisten kanssa ja mahdollisuus liikunta- ja kulttuuripalveluiden käyttämiseen Toimintaa ohjaavat arvot itsemääräämisoikeus yhdenvertaisuus avoimuus yksilöllisyys ja suvaitsevaisuus turvallisuus Strategiset linjaukset Toiminnassa painotetaan terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä ja ikäihmisten yksilöllisten voimavarojen tunnistamista ja vahvistamista. Palveluohjaus on asiantuntevaa ja kannustaa itsenäiseen sekä vastuulliseen elämään Kuntouttavat ja kotona asumista tukevat palvelut kootaan samaan yksikköön. Palveluita viedään moniammatillisesti kuntalaisten kotiin ja näin vahvistetaan ikäihmisten voimavaroja ja omassa kodissa selviytymistä. Vanhuspalveluiden palvelurakenne lähestyy valtakunnallisia suosituksia niin, että 75 -vuotta täyttäneistä % on säännöllisen kotihoidon piirissä, 5-6 % omaishoidon tuen piirissä ja 9 % ympärivuorokautisen kodinomaisen asumisen piirissä. Tulevaisuudessa pitkäaikainen laitoshoito korvataan muulla ympärivuorokautisella asumisella. Palvelut kohdennetaan asiakkaan toimintakyvyn sekä palveluille asetettujen perusteiden mukaisesti. Palveluiden kohdentamisessa otetaan huomioon tutkimustietoon perustuvat palveluntarvetta lisäävät riskitekijät, kuten muistisairaus, päihteidenkäyttö sekä yksinäisyys. Kuntalaisten osallisuutta kehitetään mm. tekemällä aktiivista yhteistyötä vanhusneuvoston ja kolmannen sektorin kanssa. 9

12 3. IKÄÄNTYNEEN VÄESTÖN TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN Terveyden edistäminen on toimintaa, jonka tarkoituksena on parantaa ihmisten mahdollisuuksia huolehtia omasta ja ympäristönsä terveydestä (WHO, 1986). Ikäihmisten terveyden edistämisellä tavoitellaan toimintakyvyn ylläpitämistä ja vajausten ennalta ehkäisyä. Kunnan perustehtävä on huolehtia kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä. Terveyden edistämistä säädetään terveydenhuoltolaissa (1326/2010) ja kuntalaissa (365/1995). Strategiassa tulee ottaa huomioon ikäihmisten erilaiset tarpeet ja voimavarat. Tulevaisuudessa suurin osa ikääntyneistä asuu omissa kodeissa hyvin korkeaan ikään asti. Osa heistä on aktiivisia ja omatoimisia senioreja, samalla kun osa tarvitsee runsaasti apua ja palveluja (Ikäihmisten palvelujen laatusuositus, 2008). Haasteena on vastata heidän palvelutarpeeseen tarkoituksenmukaisella tavalla. Terveydentilan ja toimintakyvyn ongelmat kasautuvat samoille henkilöille, usein niille joilla on muistisairaus tai niille, jotka käyttävät päihteitä. Imatralla yksin asuvien määrä on lisääntynyt mikä johtunee osittain ikärakenteesta. Yksin asuvilta puuttuu usein sosiaalinen ja käytännöllinen tuki, jota suurempi asuinyhteisö tarjoaa. Erityisesti ikääntyvillä tämä voi lisätä yksinäisyyden kokemusta sekä masennuksen ja päihteiden käytön riskiä. Tämän vuoksi ikääntyvien yksinäisyyden lieventäminen on keskeinen osa hyvinvoinnin edistämistä ja ennaltaehkäisevää toimintaa. Painopiste tulee olla korjaavasta ennaltaehkäisevään ja hyvinvointia edistävään avopainotteiseen toimintaan. Vanhuspalvelulakiesitys korostaa riskiryhmien tunnistamista ja moniammatillista yhteistyötä. Ikääntyville tarjotaan tukea kotona asumisen tukemiseen ja hyvinvoinnin edistämiseen. Ikääntyvät saavat kokonaisvaltaisia palveluja, jotka tarpeen mukaan toteutetaan yhteistyössä eri alueiden asiantuntijoiden kanssa (Imatran Mielenterveys- ja päihdeohjelma ) Hallituksen antaman esityksen vanhuspalvelulaiksi mukaan, kunnan on järjestettävä ikääntyneen väestön hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista tukevia neuvontapalveluja. Ikäihmisten terveyden edistämisen kehittämisalueita ovat: Palveluohjaustoiminnan ja avopalveluiden kehittäminen ja vahvistaminen Yhteistyön kehittäminen kolmannen sektorin sekä vapaaehtoistoiminnan kanssa Päihteiden käytön varhainen tunnustaminen Yksinäisyyden lieventäminen Tiedottaminen ja osallisuuden lisääminen 10

13 Taulukko 4. Ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelma vuosille (mukaillen Imatran hyvinvointikuvaus ja -suunnitelma) TAVOITE Ennaltaehkäisevän näkökulman painottaminen palveluohjauksessa Palveluohjaus tukee kotona asumista ja tarkoituksenmukaista palvelujen käyttöä TOIMENPIDESUUNNITELMA Mitä konkreettisesti tehdään? Palveluohjauksen kehittäminen Toiminnan näkyvyyden ja saavutettavuuden lisääminen SEURANTA Indikaattori tai muu seuranta VASTUU- TAHO Kuntoutumista ja kotona asumista tukevat palvelut AIKA- TAULU Varhaisen vaiheen tukimuotojen monipuolistaminen Ikääntyneen väestön yksinäisyyteen liittyvien ongelmien varhainen tunnistaminen Riskiryhmien tunnistaminen ja resurssien kohdentaminen Teematapahtumat Iso-Apu Alkoholinkäytön puheeksioton tukeminen Mini-intervention ylläpito Hyvinvointipalvelut palvelutuotanto Kulttuuritarjonnan käytön lisääminen sekä mahdollisten kehittämiskohteiden tunnistaminen Kulttuuri- ja musiikkitapahtumien sekä kurssitoiminnan tiedottamisen tehostaminen Kirjaston kotipalvelua tarjotaan palvelun tarvitsijoille Kulttuurikahvila Asiakasmäärä Osallistujamäärät Kulttuuripalvelut Kirjasto Vanhusneuvosto Ikääntyneen väestön osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksien lisääminen Vanhusneuvoston toiminta Ikääntyvälle väestölle suunnatut tapahtumat Liikuntapalvelut tukevat ikääntyneen väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä Terveys- ja erityisliikunnan ohjattu toiminta ikääntyneille, noin 80 ohjattua liikuntatuntia viikottain urheilutalossa Kävijätilastot, liikunnanohjaajat Liikuntapalvelut Liikuntaneuvonta Liikunnanohjaajat Liikuntapalvelut Liikuntaresepti Terveyskuntotestaus, UKK- Instituutin Ikääntyvien terveyskunto- ja liikkumiskykytestit Liikunnanohjaajat, terveysasemien henkilökunta Liikunnanohjaajat 11

14 Yhteistyön kehittäminen vapaaehtoistoiminnan ja "kolmannen sektorin" palveluntuottajien kanssa. Vapaaehtoistoiminnan aktiivinen hyödyntäminen ja toiminnankoordinaatio mahdollisuuksien selvittäminen Henkilökohtainen kuntosalilaitteiden käytön opastus Liikunnanohjaajat Senioripassi 2013 alkaen uimahallin ja urheilutalon käyttöä lisäämään Liikuntapalvelut Liikuntatapahtumat, yhteistyössä eläkeläis- ja kansanterveysjärjestöt Liikuntapalvelut 3. sektorin toimijoita aktivoidaan teemapäivillä ja haastekampanjoilla järjestämään toimintaa ikääntyneelle väestölle ja palveluasumisen piirissä oleville Vapaa-aikapalvelut Kulttuuripalvelut Kaupunkiympäristön kehittäminen ja viihtyisyyden ja turvallisuuden parantaminen Yleisten alueiden suunnittelu ja rakentaminen käyttäjien tarpeita vastaaviksi Liikenneturvallisuuden parantaminen ja tapaturmien vähentämiseen liittyvät toimenpiteet. Seudullinen liikenneturvallisuustyö, Katu- ja liikennealueiden suunnittelu ja rakentaminen turvallisuus ja esteettömyys huomioiden. 3. sektorin järjestötoiminnan kehittämisen pilotointihanke %-periaatteen mukaiset taidehankinnat mukaan arkkitehtuuripoliittiseen suunnitelmaan, suunnitelmaa ollaan tekemässä 2013 %-periaate sisältyy suunnitelmaan Museot 2013 Painopiste korjaavasta ennaltaehkäisevään ja hyvinvointia edistävään 12

15 avopainotteiseen toimintaan. Ikääntyneen väestön palvelurakenne vastaa valtakunnallisia suosituksia Laitoshoito korvataan kodinomaisilla ja voimavaroja tukevilla vaihtoehdoilla Voimavaroja tukevien avopalveluiden kehittäminen Laitospaikkojen hallittu vähentäminen Kukkurilan toimintayksikkö lakkautetaan ja perustetaan uusi n. 60-paikkainen tehostetun palveluasumisen yksikkö Selvitetään vaihtoehtoisia palvelutuottamistapoja: perhehoito, palveluseteli Yli 75-vuotiasta: Kotona asuu % Säännöllistä kotihoitoa saa % Omaishoidon tuen piirissä on 5-6 % Ympärivuorokautises sa asumisessa on 9 % yli 75-vuotiasta Tilaajajohtaja Palvelujohtaja Palvelutuotanto Tilaajajohtaja Palvelujohtaja Laadukas palvelutuotanto Ikääntyneen hyvä ravitsemus, mahdollisuus elää mielekästä arkea ja kuntoutumista edistävän toiminnan kehittäminen. Palvelutuotanto raportoi säännöllisesti tilaajalle palvelusopimuksien laatutavoitteiden toteutumisesta Palvelutuotanto Tiedolla johtaminen: Laatutavoitteiden seuranta ja raportointi RAI vertailutiedoilla ja QlickView mittareilla Vapaa-aikapalvelut 2013 Yksikkökohtaiset omavalvontasuunnitel mat Ruokapalvelut Yhteistyön määrä Laadukkaiden, ruoka- ja ravitsemuspalvelujen kehittäminen kaikilla osaalueilla (hoitolaitosten potilaat, kotona asuvat ja kotihoidossa oleva ikääntynyt väestö). Yhteistyön tiivistäminen ruokapalveluhenkilöstön ja hoitohenkilöstön kesken. Kotona asuu %. Ruokapalveluhenkilöstön motivointi kouluttautumaan ja lisäämään ravitsemustietämystään ikääntyneen ravitsemuksesta. 13

16 Hoitolaitoksissa - ja kotipalveluateriatuotannossa oleville asiakkaille ruokalistasuunnittelu ja elintarvikehankinnat ikääntyneiden ravitsemussuosituksia noudattaen. Kotipalveluaterioiden lukumäärän kasvu on mahdollista. Haasteena on kotipalveluaterioiden kehittäminen. Palvelutuotannon omavalvonta Vapaa-aikapalveluiden palvelualue mukana kehittämässä ja tukee kulttuuritoiminnan käyttöä palveluasumisessa ja hoitolaitoksissa 4. PALVELURAKENTEEN KEHITTÄMINEN VUOSINA IMATRALLA Kunnan on järjestettävä iäkkäälle henkilölle laadukkaita sosiaali- ja terveyspalveluja, jotka ovat hänen palvelutarpeisiinsa nähden oikea-aikaisia ja riittäviä. Tavoitteena on kotona asumista tukeva palvelujärjestelmä, joka huomioi erityisryhmien mm. muistisairaiden sekä päihdeongelmaisten tarpeita. Palvelutuotannon kehittämisessä hyödynnetään asiakaspalautetta. Omaishoitajien merkitys tunnistetaan ja heitä tuetaan. Palveluja kehitetään valtakunnallisten suosituksien mukaisesti hyödyntämällä hyviä käytäntöjä, uusinta tutkimustietoa ja teknologista osaamista. Nykyistä palvelurakennetta muutetaan siten, että tavoitteena on laitoshoidosta luopuminen tulevan valtuustokauden aikana. Tämä edellyttää kotihoidon vahvistamista toimintamalleja ja henkilökunnan ammattitaitoa kehittämällä, sekä vahvistamalla kotihoidon resursseja. Vanhusten ympärivuorokautinen asuminen järjestetään kodinomaisissa asumisympäristöissä. Nykyisen palvelujärjestelmän rakenteet ja sisältö vaativat uudistamista ja korostavat ikäihmisen oikeutta toiminnalliseen, mielekkääseen arkeen ja itsemääräämiseen kodinomaisessa ympäristössä riippumatta hänen toimintakyvystään ja avun tarpeestaan. Tavoitteena on, että ikääntyneen palvelutarpeen muutos ei aiheuta asuinympäristön muutosta, vaan hänellä on mahdollisuus asua omassa kodissaan elämänsä loppuun asti. Tuki ja palvelut vaihtelevat asiakkaiden tarpeiden mukaan niin, että palvelut liikkuvat, ei asiakas. Palveluiden kattavuustavoite 75- vuotta täyttäneille Säännöllisen kotihoidon piirissä % Omaishoidon tuen piirissä 5-6 % Ympärivuorokautisen asumisen piirissä 9 % 14

17 Väestön ikärakenteen muutos on merkittävä ympärivuorokautisen hoivan ja hoidon tarpeeseen vaikuttava tekijä, sillä kaikki ikääntyneet eivät vanhene terveinä ja toimintakykyisinä. Muistisairaudet ovat erityisen merkittävä palvelutarpeeseen vaikuttava tekijä. Ympärivuorokautisen hoidon asiakkaat tarvitsevat apua pääsääntöisesti muistisairauksien aiheuttamien toimintakyvyn vajeiden vuoksi. Sosiaali- ja terveysministeriön Ikähoiva -työryhmä ehdottaa (Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2010), että rakenteita muutetaan niin, että pitkäaikaishoidon laitospaikoista pääsääntöisesti luovutaan ja iäkkäiden ihmisten tarpeita ja toiveita vastaavaa ympärivuorokautista asumista lisätään. Laitospaikkoja vähennettäessä on samanaikaisesti huomioitava mm. kotihoidon kehittäminen ja tuettava omaishoitoa. Työryhmän ehdotuksen mukaan tehostettu palveluasuminen ja pitkäaikaishoito muodostavat integroidun kokonaisuuden, jonka kattavuustavoite on 9 %/75 vuotta täyttäneistä vuonna Palvelurakenteen kehittämisen 1. vaihe vuosina Villa Vanamo, 60-paikkainen yksikkö otettiin käyttöön lokakuussa Kaupunginhallitus tilasi selvityksen Nordic Healthcare Groupilta Imatran kaupungin tehostetun palveluasumisen toteuttamisvaihtoehdoista. Selvityksessä todettiin, että Imatran suunniteltu palvelukonsepti on hyvä ja Imatran kaupunki näyttäisi pystyvän tuottamaan palvelun hieman edullisemmin itse (n %) verrattuna ostopalveluun. Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti , että uuden 60-paikkaisen ryhmäkodin hoito- ja hoivapalvelut tuotetaan kaupungin omana toimintana. Koivulan toiminta päättyi lokakuussa 2012 ja loppu laitoshoito keskitettiin Kukkurilaan. Vuoden 2012 lopussa Imatralla on tehostettua palveluasumista 6 % ja laitoshoitoa 4 %. Omaishoidon tuen kriteerit on yhtenäistetty Eksoten kanssa. Omaishoidon tukea saavat kaikki kriteerit täyttävät omaishoitajat. Lakisääteiset omaishoitajan vapaapäivät on toistaiseksi voitu järjestää joko omaishoidon tukitiimin avulla tai jaksopaikkahoitona Leppärouskussa Palvelurakenteen kehittämisen 2.vaihe vuosina Vanhuspalveluissa luovutaan pitkäaikaisesta laitoshoidosta lisäämällä tehostettua palveluasumista. Vanhuksille mahdollistetaan kotona asuminen ja mielekäs aktiivinen arki. Tämä muutos mahdollistuu siten, että valtuustokauden aikana Imatralle valmistuu uusi noin 60-paikkainen asumisyksikkö. Kun Koivulan toiminta päättyi, käynnistyi Kukkurilan asumispaikkojen hallittu vähentäminen. Lisääntyvään palveluntarpeeseen vastataan omalla palvelutuotannolla sekä ostopalvelulla. Palvelusetelin käytön mahdollisuudet ympärivuorokautisen asumisen palvelutuotannon vaihtoehtona selvitetään. Samanaikaisesti kehitetään kotihoitoa. Kotihoidossa on otettu käyttöön toiminnanohjausjärjestelmä, joka auttaa kotihoidon päivittäisten työjärjestelyiden suunnittelua ja resurssien oikein kohdentamista. Kotihoidon työajat on tarkasteltu niin, että ne vastaavat asiakkaiden hoidon tarpeeseen. Kotihoitoon kohdennetut kehittämistoimet mahdollistavat tulevaisuudessa kotihoidon asiakasmäärän kasvun ja hoitoisuuden 15

18 lisääntymisen. Kukkurilan laitoshoidon paikkojen vähentäminen vapauttaa henkilöstöresurssia avopalveluihin. Avohoidon sairaanhoidon tukipalveluiden mm. ensihoidon ja tehostetun sairaanhoidon yksikön toiminta osana palvelujärjestelmää mahdollistaa sen, että palvelut liikkuvat asiakkaan luo, eikä asiakas siirry paikasta toiseen toimintakyvyn heiketessä. Myös kuntoutusta tulee lisätä tavoitteellisena, kuntoutusalan erityisasiantuntemusta vaativana palveluna iäkkään ihmisen kodissa. Asiakas Laitoshoito Tehostettu palveluasuminen osto Tehostettu palveluasuminen oma Laatusuosituksen mukainen peittävyys 8 %/75-vuotiaista Laatusuosituksen mukainen peittävyys 9 %/75-vuotiaista Taulukko 5: Vanhusten ympärivuorokautisen asumisen palvelurakenne Imatralla vuoteen

19 5. PALVELUJEN LAADUN VARMISTAMINEN 5.1. Henkilöstö ja johtaminen Imatran kaupungin päätöksentekoa ja käytännön toimintaa ohjaavat kaupunginvaltuuston päättämät linjaukset. Henkilöstöstrategia tukee tavoitteiden saavuttamista ja linjaa toimintatavat, joilla pidetään huolta henkilöstön oikeuksista, työturvallisuudesta, osallistumisesta oman työnsä kehittämiseen ja työhyvinvoinnin edistämiseen. Laadukas palvelutuotanto tarvitsee riittävän määrän ammattitaitoista ja motivoitunutta henkilökuntaa. Sosiaali- ja terveysministeriön Ikäihmisten palvelujen laatusuositus antaa suosituksia ympärivuorokautisen asumisen henkilöstömitoituksista. Imatralla suosituksen vähimmäistaso 0,5 työntekijää/asukas täyttyy kaikissa toimintayksiköissä. Vanhuspalvelulakiesitys korostaa, että toimintayksikössä on henkilöstö, jonka määrä, koulutus ja tehtävärakenne vastaavat toimintayksikön iäkkäiden henkilöiden määrää ja palvelutarvetta. Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säädöksiä henkilökunnan määrästä sekä kelpoisuusvaatimuksista. Henkilökunnan ammattitaitoa vahvistetaan täydennyskoulutuksin ja henkilöstöä kannustetaan omaehtoiseen ammattitaidon ylläpitämiseen. Yksikön esimies vastaa siitä, että asiakastyössä ja palvelutuotannossa noudatetaan sille asetettuja vaatimuksia. Toimintaa johdetaan asiakaslähtöisesti ja kehittämismyönteisesti laadukas sosiaali- ja terveyspalveluiden kokonaisuus huomioiden. Esimiestyössä vahvistetaan muutoksen johtamisen taitoja Laadunhallinta ja omavalvonta Laadunhallinta on toiminnan johtamista, suunnittelua ja arviointia sekä toiminnan kehittämistä siten, että sille asetetut laatutavoitteet saavutetaan. Ympärivuorokautiselle asumiselle ja kotihoidolle asetetaan tilaajan kanssa laatutavoitteet perustuen RAI-mittarista (Resident Assesment Instrument) 1) valittuihin laatuindikaattoreihin. Hoidon laatua kuvaavia, seurattavia ja raportoitavia kokonaisuuksia ovat asiakkaan voimavaroja tukeva ja kuntoutumista edistävä hoitotyö, elämänlaatu sekä ravitsemustila. Palvelutuotanto raportoi tilaajalle toimintayksikön hoitotyön laadusta kaksi kertaa vuodessa QlickView-mittarein 2). Laadunarviointiin liittyy säännöllisen palautteen hankkiminen palvelujen käyttäjiltä, heidän omaisiltaan ja läheisiltään sekä henkilökunnalta. Omavalvonnan tarkoituksena on asiakasturvallisuuden ylläpitäminen. Asiakasturvallisuutta ja laatua koskeviin muutoksiin tulee reagoida nopeasti. Omavalvonnassa toimintayksikön johto ja koko henkilökunta yhdessä osallistuvat toiminnan suunnitteluun, järjestelmälliseen seurantaan ja kehittämiseen. Jatkuva kehittäminen edellyttää, että toimintayksikössä on valmius kohdata myös tyytymätön asiakas ja tarvittaessa ryhtyä nopeasti toimenpiteisiin epäkohtien korjaamiseksi. Yksityisiä sosiaalipalveluja koskevaa lakia uudistettiin vastaamaan nopeasti muuttuvaa palvelurakennetta. Laki tuli voimaan ja siinä säädettiin, että yksityisen 17

20 sosiaalipalvelujen tuottajan tulee laatia toiminnan asianmukaisuuden varmistamiseksi omavalvontasuunnitelma. Vanhuspalvelulakiesityksessä omavalvonta laajennetaan koskemaan myös julkisia palveluja tuottavia toimintayksiköitä. Imatralla omavalvontasuunnitelmat omassa palvelutuotannossa otetaan käyttöön kokonaisuudessaan mennessä. 1) RAI - mittari on vanhustenhuoltoon kehitetty hoidon arviointi- ja seurantajärjestelmä. 2) QlikView mittari on graafinen raportti, jossa kuvataan mittariston avulla hoitotyön laatua. 18

VANHUSPALVELULAKI. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10.

VANHUSPALVELULAKI. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10. VANHUSPALVELULAKI Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10.2013 Lain tarkoitus ( 1 ) IKÄÄNTYNYTTÄ VÄESTÖÄ KOSKEVAT TAVOITTEET

Lisätiedot

Lainsäädännölläkö toimivaa arkea ikäihmisille? Ikääntyvän arki / TERVE-SOS Neuvotteleva virkamies Päivi Voutilainen

Lainsäädännölläkö toimivaa arkea ikäihmisille? Ikääntyvän arki / TERVE-SOS Neuvotteleva virkamies Päivi Voutilainen Lainsäädännölläkö toimivaa arkea ikäihmisille? Ikääntyvän arki / TERVE-SOS 2010 20.5.2010 Neuvotteleva virkamies Onko informaatio-ohjauksella tulevaisuutta? Suosituksen tavoitteena on lisätä ikäihmisten

Lisätiedot

Vanhuspalvelulaki tulee - mistä on kysymys? Päivi Voutilainen sosiaalineuvos, STM

Vanhuspalvelulaki tulee - mistä on kysymys? Päivi Voutilainen sosiaalineuvos, STM Vanhuspalvelulaki tulee - mistä on kysymys? Päivi Voutilainen sosiaalineuvos, STM Lisätietoa: www.stm.fi Tiedotteet Tiedote 66/2012 VALMISTELUN KONTEKSTI TAVOITTEENA VAIKUTTAVA OHJAUS Ikäihmisten palvelujen

Lisätiedot

Ikäjakauma kunnittain, Eksoten alue

Ikäjakauma kunnittain, Eksoten alue Ikäjakauma kunnittain, Eksoten alue Kunta Ikäluokat 2003 2013 2025 Imatra Yhteensä 29 969 ikäryhmän osuus 28 219 ikäryhmän osuus 26 467 ikäryhmän osuus 0-14 4 491 15,0 % 3 658 13,0 % 3 371 12,7 % 15-64

Lisätiedot

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI SOSTERI SAVONLINNAN KAUPUNKI

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI SOSTERI SAVONLINNAN KAUPUNKI Liite 1 ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI SOSTERI SAVONLINNAN KAUPUNKI SUUNNITELMA IKÄÄNTYNEEN VÄESTÖN TUKEMISEKSI 2016-2020 27.2.201 SISÄLTÖ 1. SUUNNITELMAN TAUSTAA... 1 2. OSALLISUUS JA TOIMIJUUS... 2 3. ASUMINEN

Lisätiedot

Palveluja ikäihmisille Vanhuspalvelulaki ja uudet mahdollisuudet?

Palveluja ikäihmisille Vanhuspalvelulaki ja uudet mahdollisuudet? Palveluja ikäihmisille Vanhuspalvelulaki ja uudet mahdollisuudet? Kotona kokonainen elämä, Hyvinkää6.9.2013 Sirpa Andersson, erikoistutkija VTT, THL, ikäihmisten palvelut -yksikkö 1 Esittelen: vanhuspalvelulakia

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti

Espoon kaupunki Pöytäkirja Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti 21.10.2015 Sivu 1 / 1 4727/00.01.03/2014 96 Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti Valmistelijat / lisätiedot: Niina Savikko, puh. 043 825 3353 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Sosiaalihuollon ajankohtaiset uudistukset

Sosiaalihuollon ajankohtaiset uudistukset Sosiaalihuollon ajankohtaiset uudistukset Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 980/2012 - voimaan 1.7.2013 Kuntamarkkinat

Lisätiedot

Väestön ikääntyminen ja palvelujen kehittäminen, kansallisen tason näkymät ja tavoitteet

Väestön ikääntyminen ja palvelujen kehittäminen, kansallisen tason näkymät ja tavoitteet Väestön ikääntyminen ja palvelujen kehittäminen, kansallisen tason näkymät ja tavoitteet Hyvä ikääntyminen mahdollisuuksien Seinäjoella seminaari, 6.9.2010 Peruspalveluministeri Paula Risikko TAVOITTEET

Lisätiedot

Kodista palvelukotiin Palveluasumisen monet mahdollisuudet

Kodista palvelukotiin Palveluasumisen monet mahdollisuudet Kodista palvelukotiin Palveluasumisen monet mahdollisuudet Johanna Sinkkonen Koti- ja erityisasumisen johtaja Järvenpään kaupunki Kolme kokeilua menossa: 1. tyhjillään oleva liikehuoneisto muutetaan asumiskäyttöön

Lisätiedot

Turvallisuus osana ikäihmisten palveluiden kehittämistä. Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT

Turvallisuus osana ikäihmisten palveluiden kehittämistä. Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT Turvallisuus osana ikäihmisten palveluiden kehittämistä Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa - kärkihankkeen tavoitteet Kärkihanke

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä) POSIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 633 30,8 % (1163 hlöä) 2975 2766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1123 (31 %) 1341 (45%) kasvu

Lisätiedot

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet 1 (5) Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet Johdanto n ja Imatran kaupungin kotihoidon toiminta perustuu lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista,

Lisätiedot

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (980/2012) Voimaan 1.7.2013 Keskeisiä linjauksia Erillislaki Ei säädetä uusista palveluista

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu SALLA 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 781 31,9 % (1258 hlöä) 3 091 2 852 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1 240 (32%) 1 430 (46%) kasvu

Lisätiedot

Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet

Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet 24.2.2015 Rovaniemi Lakimies Timo Mutalahti Sininauhaliitto Asuminen ja päihteet Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden

Lisätiedot

Palveluohjaus tuottamassa tarvelähtöisyyttä ja osallisuutta tukemassa

Palveluohjaus tuottamassa tarvelähtöisyyttä ja osallisuutta tukemassa Palveluohjaus tuottamassa tarvelähtöisyyttä ja osallisuutta tukemassa Sara Haimi-Liikkanen /Kehittämiskoordinaattori Tarja Viitikko / Projektikoordinaattori KASTE / Kotona kokonainen elämä / Etelä-Kymenlaakson

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (2617 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (2617 hlöä) KEMIJÄRVI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 7 892 31,9 % (2617 hlöä) 6 517 6 068 Ikääntynden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 2 544 (32%) 2 901 (45%) kasvu

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE Etelä-Suomi

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE Etelä-Suomi Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Kotona kokonainen elämä / Etelä- Kymenlaakson osakokonaisuus Sara Haimi-Liikkanen, kehittämiskoordinaattori 14.10.2013

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 %

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 % KOLARI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 840 23,2 % 4 168 4 247 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 901 (23%) 1 312 (32%) kasvu 411 hlöä 75

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) % (317 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) % (317 hlöä) SAVUKOSKI 2. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 ennuste 2030 ennuste 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 1 103 28 % (317 hlöä) 986 943 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 315 (28 %) 453

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA

VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA ASUKASFOORUMI 15.3.2011 Minna-Maria Behm, Teija Malinen, Erja Inkiläinen & Eeva-Liisa Saarinen Vanhusten palvelut Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksotessa Vanhusten

Lisätiedot

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä)

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä) KITTILÄ 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 6 470 18,7 % 7 476 7 835 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 211 (19%) 1 798 (24%) kasvu 587 hlöä

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (296 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (296 hlöä) PELKOSENNIEMI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 947 29,9 % (296 hlöä) 807 766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 289 (30%) 354 (44%) kasvu

Lisätiedot

Vanhustyö 2015. 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja

Vanhustyö 2015. 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja Vanhustyö 2015 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja Lähde: Laatusuositus 2013 2 Tavoitteena ikäystävällinen Suomi Seitsemän teema-aluetta ikäystävällisen Suomen rakentamiseksi

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,1 % (544 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,1 % (544 hlöä) MUONIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 ennuste 2030 ennuste 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 2 375 22,1 % (544 hlöä) 2 313 2 297 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 527 (22%) 658

Lisätiedot

TOTEUTTAAKO VANHUSPALVELULAKI VALTAA VANHUUS -LIIKKEEN TEEMOJA?

TOTEUTTAAKO VANHUSPALVELULAKI VALTAA VANHUUS -LIIKKEEN TEEMOJA? TOTEUTTAAKO VANHUSPALVELULAKI VALTAA VANHUUS -LIIKKEEN TEEMOJA? Senioriliikkeen kevätkokous 22.04.2013 Helsinki Aulikki Kananoja LAKI l l Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PALVELUKETJUN ANALYYSI TILANTEESSA. Terveys- ja hoivapalveluiden johtoryhmä

IKÄIHMISTEN PALVELUKETJUN ANALYYSI TILANTEESSA. Terveys- ja hoivapalveluiden johtoryhmä IKÄIHMISTEN PALVELUKETJUN ANALYYSI 18.4.16 TILANTEESSA Terveys- ja hoivapalveluiden johtoryhmä 12..16 Ikäihmisten palveluiden strategiassa 12-1-2 on pidetty palveluketjun kehittämistä ohjaavana valtakunnallista

Lisätiedot

Vanhuspalvelulaki ja vanhusasioiden valtakunnalliset kuulumiset. Vanhusasiaa! -seminaari Neuvotteleva virkamies Päivi Voutilainen

Vanhuspalvelulaki ja vanhusasioiden valtakunnalliset kuulumiset. Vanhusasiaa! -seminaari Neuvotteleva virkamies Päivi Voutilainen Vanhuspalvelulaki ja vanhusasioiden valtakunnalliset kuulumiset Vanhusasiaa! -seminaari 4.2.2010 Neuvotteleva virkamies Päivi Voutilainen Ikääntymisraportti Kokonaisarvio ikääntymisen vaikutuksista ja

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

Ikäihmisten asuminen ja yhteisöllisyys miten yhteisöllisyys voi tukea ikäihmisten toimintakykyisyyttä?

Ikäihmisten asuminen ja yhteisöllisyys miten yhteisöllisyys voi tukea ikäihmisten toimintakykyisyyttä? Ikäihmisten asuminen ja yhteisöllisyys miten yhteisöllisyys voi tukea ikäihmisten toimintakykyisyyttä? TALOYHTIÖN VARAUTUMINEN ASUKKAIDEN IKÄÄNTYMISEEN -seminaari vanhustyön johtaja Oulun kaupunki Oulun

Lisätiedot

Terveyden edistäminen Kainuussa

Terveyden edistäminen Kainuussa Terveyden edistäminen Kainuussa Kainuulaiset järjestöt 4.12.2013 Terveyteen vaikuttavat tekijät Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen kunnassa ja kuntayhtymässä Järjestöt, yhdistykset Terveyden edistämisen

Lisätiedot

Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat

Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat Ennaltaehkäisevä kuntoutus toimintakyvyn hiipuessa Akuuttiin sairastumiseen liittyvä kuntoutus OSAAMISEN KEHITTÄMINEN TIEDONKULKU RAKENTEET Riskitekijöiden

Lisätiedot

Koukkuniemi 2020- hanke. Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä

Koukkuniemi 2020- hanke. Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä Koukkuniemi 2020- hanke Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä Hankkeen tavoitteet 1. Yhteiskunnallisen yrityksen perustaminen vanhustenhuollon

Lisätiedot

Hyvinvointia ja laatua vanhuspalvelulain toimeenpano -hanke

Hyvinvointia ja laatua vanhuspalvelulain toimeenpano -hanke KAINUUN SOTE KUNTAYHTYMÄ Hyvinvointia ja laatua vanhuspalvelulain toimeenpano -hanke Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon toimintasuunnitelma Marja-Liisa Ruokolainen Eija Tolonen, Jaana Mäklin, Lahja

Lisätiedot

Tukevasti kotona - myös muistisairaana Yhteinen vastuu ikääntyneistä Tulit juuri oikeaan paikkaan

Tukevasti kotona - myös muistisairaana Yhteinen vastuu ikääntyneistä Tulit juuri oikeaan paikkaan Tukevasti kotona - myös muistisairaana Yhteinen vastuu ikääntyneistä Tulit juuri oikeaan paikkaan Juha Jolkkonen geriatrian erikoislääkäri, EMBA osastopäällikkö sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut 21.9.2015

Lisätiedot

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Vanhusneuvosto mahdollisuutena Eeva Päivärinta, johtava asiantuntija, Sitra

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Vanhusneuvosto mahdollisuutena Eeva Päivärinta, johtava asiantuntija, Sitra Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Vanhusneuvosto mahdollisuutena Lähtökohtia Ikäihmiset ovat voimavara mahdollisuus > asenteista on aloitettava! - Suomen eläkeläiset ovat maailman koulutetuimpia ja

Lisätiedot

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Tuomo Melin & Eeva Päivärinta, Sitra

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Tuomo Melin & Eeva Päivärinta, Sitra Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Lähtökohtia Ikäihmiset ovat voimavara - mahdollisuus - Suomen eläkeläiset ovat maailman koulutetuimpia ja terveimpiä - Vapaaehtoistyöhön ja -toimintaan osallistumiseen

Lisätiedot

Laki ikääntyneen väestön. iäkkäiden henkilöiden sosiaali- ja terveyspalveluista. Kari Välimäki Kansliapäällikkö Ohjausryhmän puheenjohtaja 19.4.

Laki ikääntyneen väestön. iäkkäiden henkilöiden sosiaali- ja terveyspalveluista. Kari Välimäki Kansliapäällikkö Ohjausryhmän puheenjohtaja 19.4. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn i t tukemisesta t sekä iäkkäiden henkilöiden sosiaali- ja terveyspalveluista Kari Välimäki Kansliapäällikkö Ohjausryhmän puheenjohtaja 19.4.2012 Lakiesityksen tausta

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelut

Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut sisältävät palveluohjauksen, kotihoidon tukipalveluineen, omaishoidontuen, palveluasumisen ja terveyskeskussairaalan palvelut ja ennakoivan ja kuntouttavan toiminnan

Lisätiedot

Vanhusten palvelut Helsinki

Vanhusten palvelut Helsinki Vanhusten palvelut Helsinki Arja Peiponen, VTL, THM, emba Palvelualuejohtaja Helsingin kaupunki Sosiaali ja terveysvirasto Helsinki Väestömäärä n. 600 000 Yli 65 v n. 100 000 Yli 75 v. 42 000 Sosiaali

Lisätiedot

Varhainen puuttuminen ja puheeksiotto sosiaalipalveluissa. Etelä-Suomen aluehallintoviraston ehkäisevän päihdetyöryhmän maakuntakäynti 6.10.

Varhainen puuttuminen ja puheeksiotto sosiaalipalveluissa. Etelä-Suomen aluehallintoviraston ehkäisevän päihdetyöryhmän maakuntakäynti 6.10. Varhainen puuttuminen ja puheeksiotto sosiaalipalveluissa Etelä-Suomen aluehallintoviraston ehkäisevän päihdetyöryhmän maakuntakäynti 6.10.2016 1 Sosiaalihuoltoyksikön tehtävät ohjausta, yhteistyötä, lupahallintoa,

Lisätiedot

Miksi tarvittaisiin seniorien toimintakeskus? Seniorien toiminnat ja Elinvoimaa ikääntyville -kehitysohjelma. Kristiina Mustakallio 28.4.

Miksi tarvittaisiin seniorien toimintakeskus? Seniorien toiminnat ja Elinvoimaa ikääntyville -kehitysohjelma. Kristiina Mustakallio 28.4. Miksi tarvittaisiin seniorien toimintakeskus? Seniorien toiminnat ja Elinvoimaa ikääntyville -kehitysohjelma Kristiina Mustakallio Taustana väestönkehitys Espoossa 2014-2016 suhteellisesti kasvu on nopeinta

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä HOITO- JA HOIVAPALVELUT Asumispalvelut

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä HOITO- JA HOIVAPALVELUT Asumispalvelut Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä HOITO- JA HOIVAPALVELUT Asumispalvelut Asumispalvelut Laatija: Tarja Huttunen Hyväksyjä: Palvelutasomääritykset ja myöntämisperusteet Sisältö 1. SÄÄDÖKSET 2 2. KÄSITTEET 2 3.

Lisätiedot

Muistibarometri Muistihoidon kehityksestä kunnissa suunta on oikea mutta vauhti ei riitä. Kuntamarkkinat 14.9.

Muistibarometri Muistihoidon kehityksestä kunnissa suunta on oikea mutta vauhti ei riitä. Kuntamarkkinat 14.9. Muistibarometri 2015 Muistihoidon kehityksestä kunnissa suunta on oikea mutta vauhti ei riitä Kuntamarkkinat 14.9.2016 Olli Lehtonen Keskivaikeaa tai vaikeaa muistisairautta sairastavien määrä Suomessa

Lisätiedot

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Ikäihmisten sosiaaliturva Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Yleistä Ikäihmisten sosiaaliturva koostuu sosiaali- ja terveyspalveluista ja toimeentuloturvasta Kunnat järjestävät ikäihmisten

Lisätiedot

Kotona kokonainen elämä Aloitusseminaari Johtajaylilääkäri Pirjo Laitinen-Parkkonen Hyvinkään kaupunki

Kotona kokonainen elämä Aloitusseminaari Johtajaylilääkäri Pirjo Laitinen-Parkkonen Hyvinkään kaupunki Kotona kokonainen elämä Aloitusseminaari 6.9.2013 Johtajaylilääkäri Pirjo Laitinen-Parkkonen Hyvinkään kaupunki ARVON TUOTTAMINEN ASIAKKAALLE Ikääntyvän mielekäs elämä ja hyvinvointi on laajempi kokonaisuus

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2011

Lisätiedot

Tavoitetaso kotihoidon piirissä vähintään 25 % omaishoidon tuen piirissä 4 % ympärivrk hoitopaikkoja riittävästi. suoritetaan vuosittain

Tavoitetaso kotihoidon piirissä vähintään 25 % omaishoidon tuen piirissä 4 % ympärivrk hoitopaikkoja riittävästi. suoritetaan vuosittain 1 Liite 9 TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 2007-2008 Vaikuttavuus ja palvelukyky Kriittiset menestystekijät Kriteerit/ Mittarit Palvelujen saatavuus 75 v täyttäneiden palvelujen kattavuus/v Tavoitetaso 2007 2008

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: P1: Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiohjelma P2: Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelma P3: Ikääntyneiden ja vajaakuntoisten hyvinvointiohjelma

Lisätiedot

Mitä valvontaviranomaiset edellyttävät. asumispalveluilta Ylitarkastaja Elina Uusitalo 1

Mitä valvontaviranomaiset edellyttävät. asumispalveluilta Ylitarkastaja Elina Uusitalo 1 Mitä valvontaviranomaiset edellyttävät sosiaalihuollon ll asumispalveluilta 12.8.2013 Ylitarkastaja Elina Uusitalo 1 Iäkkään henkilön palvelutarpeisiin vastaaminen, yleiset periaatteet Kunnan on järjestettävä

Lisätiedot

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia Satu Loippo 27.3.2013 Satu Loippo 1 Vanhuspalvelulain tarkoitus 1 Tuetaan ikääntyneen väestön

Lisätiedot

KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ

KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ Sosiaali- ja terveysjohdon neuvottelupäivät Helsinki, Selvityshenkilöraportti 14.8.2015 3) Itsehallintoalueiden ja kuntien

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Tuula Kärkkäinen sh yamk Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittäminen ja johtaminen

Lisätiedot

Terveyden edistämisen laatusuositus

Terveyden edistämisen laatusuositus Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kunnan perustehtävä. Tämän tehtävän toteuttamiseen kunta tarvitsee jokaisen hallinnonalan osaamista ja yhteistyötä. Terveyden edistäminen on tietoista terveyteen

Lisätiedot

POKAT Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma

POKAT Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma POKAT 2014 Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma 2011-2014 Toimintalinjat: 1. Kilpailukykyiset elinkeinot ja yritystoiminta 2. Menestys viriää osaamisesta 3. Hyvinvoiva ja turvallinen maakunta 4. Puitteet houkutteleviksi

Lisätiedot

Kehitysvammaisten asumispalveluiden suunnitelma Säkylän kunta

Kehitysvammaisten asumispalveluiden suunnitelma Säkylän kunta Kehitysvammaisten asumispalveluiden suunnitelma 2016 Säkylän kunta Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Asumispalveluiden laatusuositus... 2 3. Asumispalveluiden nykytilanne Säkylässä... 2 4. Suunnitelmissa/rakenteilla

Lisätiedot

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT Kriittiset menestystekijät: Asiat, joissa on onnistuttava, jotta tavoitteet toteutuisivat. Kriittiset menestystekijät ovat tärkeitä ja sellaisia joihin organisaatio

Lisätiedot

Kunnan toiminta ikääntyneiden asuinolojen kehittämisessä Ikääntyneiden asumisen kehittämisen väliseminaari

Kunnan toiminta ikääntyneiden asuinolojen kehittämisessä Ikääntyneiden asumisen kehittämisen väliseminaari Kunnan toiminta ikääntyneiden asuinolojen kehittämisessä Ikääntyneiden asumisen kehittämisen väliseminaari 16.12.2015 Anna Haverinen, vanhustyön johtaja, Oulun kaupunki Oulu on Suomen viidenneksi suurin

Lisätiedot

Vanhojen ihmisten pitkäaikaishoidon trendit. Leena Forma tutkijatohtori tutkijakollegium Kollegiumluento 12.11.2013

Vanhojen ihmisten pitkäaikaishoidon trendit. Leena Forma tutkijatohtori tutkijakollegium Kollegiumluento 12.11.2013 Vanhojen ihmisten pitkäaikaishoidon trendit Leena Forma tutkijatohtori tutkijakollegium Kollegiumluento 12.11.2013 Case Tampere Tampere myllää perusteellisesti vanhuspalvelunsa (Yle 18.9.2013) Asiakkaalle

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia Liite 2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Strategia 2010-2015 MISSIO / TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä

Lisätiedot

Hoito- ja hoivapalvelujen vaihtoehdot ja järjestäminen kuntaorganisaation näkökulmasta

Hoito- ja hoivapalvelujen vaihtoehdot ja järjestäminen kuntaorganisaation näkökulmasta Hoito- ja hoivapalvelujen vaihtoehdot ja järjestäminen kuntaorganisaation näkökulmasta 10.2.2011 Markku Tervahauta palvelualuejohtaja Kuopion kaupunki ASIAKASVOLYYMI Potentiaaliset asiakkaat (yritykset,

Lisätiedot

KOHTI SOSIAALISESTI KESTÄVÄÄ HYVINVOINTIA Näkökulmia Pohjanmaalta. Pirkko Vartiainen & Maritta Vuorenmaa

KOHTI SOSIAALISESTI KESTÄVÄÄ HYVINVOINTIA Näkökulmia Pohjanmaalta. Pirkko Vartiainen & Maritta Vuorenmaa KOHTI SOSIAALISESTI KESTÄVÄÄ HYVINVOINTIA Näkökulmia Pohjanmaalta Pirkko Vartiainen & Maritta Vuorenmaa SOSIAALI- JA TERVEYS- HALLINTOTIEDE Yhdistää opetuksessa (kaikilla tasoilla) molemmat hyvinvoinnin

Lisätiedot

Mahdolliset linkit valtioneuvoston strategioihin ja muuhun selvitys- ja tutkimustoimintaan:

Mahdolliset linkit valtioneuvoston strategioihin ja muuhun selvitys- ja tutkimustoimintaan: 3.3.1 Miten eri maissa lasten ja nuorten terveyttä ja hyvinvointia edistävät palvelut tuotetaan eri hallintokuntien kuten sosiaali-, terveys- ja koulutoimen yhteistyöllä? Koko: 100 000 Aikajänne: 3/2016

Lisätiedot

MITEN IKÄIHMISILLE TURVATAAN INHIMILLISET PALVELUT?

MITEN IKÄIHMISILLE TURVATAAN INHIMILLISET PALVELUT? MITEN IKÄIHMISILLE TURVATAAN INHIMILLISET PALVELUT? Valtakunnalliset Kuntoutuspäivät 19.3.2010 Helsinki Jussi Merikallio johtaja, sosiaali- ja terveysasiat Sosiaali- ja terveyspalvelujen lähivuosien haasteet

Lisätiedot

KASTE / Kotona kokonainen elämä Tulokset 2015

KASTE / Kotona kokonainen elämä Tulokset 2015 KASTE / Kotona kokonainen elämä Tulokset 2015 Sara Haimi-Liikkanen Kehittämiskoordinaattori Etelä-Kymenlaakson toiminnallinen osakokonaisuus Asiakaspalaute osallistava haastattelu Vanhuspalvelulaissa (2013)

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toteutus. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toteutus. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toteutus Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2011 lopussa

Lisätiedot

Kotihoidon kriteerit alkaen

Kotihoidon kriteerit alkaen Kotihoidon kriteerit 1.1.2017 alkaen Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite Kotihoidon kriteerit Toimintakyky Palvelun tarve Palvelun määrä Palvelun tavoite Asioiden hoitoon liittyvissä

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA

IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA Omenamäen palvelukeskus Tulliportinkatu 4 06100 Porvoo Puh 040 676 1414 www.porvoo.fi/ruori Ikäihmisten palveluohjaus yhdessä paikassa! Tervetuloa! TAUSTALLA VANHUSPALVELULAKI

Lisätiedot

Sisäinen hanke/suunnitelma

Sisäinen hanke/suunnitelma Sisäinen hanke/suunnitelma 10.2.2015 Kansallisen omaishoidon kehittämisohjelman tavoitteena mm. ennaltaehkäisevän ja kuntouttavan toiminnan vahvistaminen, kotona asuminen mahdollisimman pitkään. Ohjelman

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen päätöksellä veteraaniasiaintoimikunta on sulautettu vanhusneuvostoon alkaen.

Kaupunginhallituksen päätöksellä veteraaniasiaintoimikunta on sulautettu vanhusneuvostoon alkaen. 1 (5) Imatran kaupungin vanhusneuvosto Toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2016 Toimintasuunnitelma Toiminnan tarkoitus Vanhusneuvosto on kaupunginhallituksen alainen yhteistyöelin, jonka tehtävänä

Lisätiedot

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista ( alkaen asteittain voimaan)

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista ( alkaen asteittain voimaan) Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (1.7.2013 alkaen asteittain voimaan) Vanhuslain toimeenpano Espoossa Story 16.9.2014 5 Kunnan tulee laatia

Lisätiedot

Ikäihmisten varhainen tuki ja palvelut

Ikäihmisten varhainen tuki ja palvelut Ikäihmisten varhainen tuki ja palvelut Ikääntyvien varhainen tuki Vanhuspalvelulaki: Hyvinvointia edistävät palvelut Ikääntyneen väestön hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista

Lisätiedot

Toimintakyky ja arjen sujuvuus

Toimintakyky ja arjen sujuvuus Toimintakyky ja arjen sujuvuus palvelukokonaisuuden valmistelun ja muutoksen perusteita Sirkka Karhula selvityshenkilö Organisaatiotoimikunta 7.2.2011 Valmistelun lähtökohtia: tuetaan toimintakykyä ja

Lisätiedot

Kuhmon vanhusneuvoston toimintasuunnitelma vuodelle 2014

Kuhmon vanhusneuvoston toimintasuunnitelma vuodelle 2014 1 Kuhmon vanhusneuvoston toimintasuunnitelma vuodelle 2014 Vuoden 2014 alusta vanhusneuvostot ovat lakisääteisiä Kuhmon vanhusneuvoston toiminta on käynnistynyt vuonna 2002 eli vanhusneuvosto on toiminut

Lisätiedot

LOPEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OHJELMA

LOPEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OHJELMA Lopen kunta Perusturvalautakunta 26.10.2016 97 Perusturva Vanhuspalvelut LOPEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OHJELMA 2017 2018 Sisko Haapanen Vanhuspalvelujen johtaja JOHDANTO Seudullinen ikäihmisten ohjelma 2015

Lisätiedot

VANHUSTEN PITKÄAIKAINEN YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOITO JA HUOLENPITO JA SEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.4.2015 ALKAEN

VANHUSTEN PITKÄAIKAINEN YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOITO JA HUOLENPITO JA SEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.4.2015 ALKAEN VANHUSTEN PITKÄAIKAINEN YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOITO JA HUOLENPITO JA SEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.4.2015 ALKAEN PITKÄAIKAINEN YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOITO JA HUOLENPITO Lainsäädännöllinen perusta ja kaupungin vanhustyön

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyskeskus Vanhustyö

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyskeskus Vanhustyö 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyskeskus Vanhustyö RAVA-MITTAUS UUDESSAKAUPUNGISSA VIIKOLLA 42/2016 Raija Yrttimaa Kirsi Routi-Pitkänen 10.1.2017 2 RAVA-TOIMINTAKYKYMITTARI RAVA-toimintakykymittari

Lisätiedot

Vanhuspalvelulaki. toimeenpano vuonna Satu Karppanen

Vanhuspalvelulaki. toimeenpano vuonna Satu Karppanen Vanhuspalvelulaki toimeenpano vuonna 2015 Satu Karppanen Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista ( vanhuspalvelulaki ) V V V 2 20.4.2015 Etunimi

Lisätiedot

POHJALAISMAAKUNTIEN VANHUSTYÖN KEHITTÄMISKESKUS HANKE OSANA VÄLI-SUOMEN IKÄKASTETTA. Päivi Niiranen HEHKO seminaari 22.3.

POHJALAISMAAKUNTIEN VANHUSTYÖN KEHITTÄMISKESKUS HANKE OSANA VÄLI-SUOMEN IKÄKASTETTA. Päivi Niiranen HEHKO seminaari 22.3. POHJALAISMAAKUNTIEN VANHUSTYÖN KEHITTÄMISKESKUS HANKE OSANA VÄLI-SUOMEN IKÄKASTETTA Päivi Niiranen HEHKO seminaari 22.3.2010 Seinäjoki Ikäkasteen toiminta-alue IKÄKASTE- ÄLDRE-KASTE koostuu kuudesta osahankkeesta

Lisätiedot

KESKI-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI SOSIAALI- JA TERVEYS LAUTAKUNTA JA HELLI LIIKELAITOS

KESKI-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI SOSIAALI- JA TERVEYS LAUTAKUNTA JA HELLI LIIKELAITOS KESKI-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI SOSIAALI- JA TERVEYS LAUTAKUNTA JA HELLI LIIKELAITOS Johtokunta Johtaja Airi Turunen Hallintopäällikkö vs. Marja Havukainen Johtava lääkäri Vastaava hammaslääkäri

Lisätiedot

Palvelut järjestetään monimuotoisesti yhteistyössä eri toimijoiden kanssa

Palvelut järjestetään monimuotoisesti yhteistyössä eri toimijoiden kanssa Ryhmän nimi: Sosiaali- ja terveyskeskus TOIMINTAA OHJAAVAT TAVOITTEET TOIMENPITEET JA SEURANTA TOTEUTUMINEN 25.4.2016 1. Sujuvat arjen palvelut Kuntalaiset saavat lain edellyttämät sotepalvelut Palvelut

Lisätiedot

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009-2013 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Alueellinen TED-työryhmä (2010) Kuntakierros 2009 Kuntien toiveet Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009 Alueellinen

Lisätiedot

Kotona asumisen järjestäminen ja palveluohjaus. Rauha Heikkilä Kehittämispäällikkö, TtM Ikäihmisten palvelut -yksikkö Rovaniemi

Kotona asumisen järjestäminen ja palveluohjaus. Rauha Heikkilä Kehittämispäällikkö, TtM Ikäihmisten palvelut -yksikkö Rovaniemi Kotona asumisen järjestäminen ja palveluohjaus Rauha Heikkilä Kehittämispäällikkö, TtM Ikäihmisten palvelut -yksikkö Rovaniemi 16.11.2011 Jäsentely Ikääntyminen Suomessa Kotona asuminen Iäkkäiden kokemuksia

Lisätiedot

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Kotiin annettavat palvelut Kotiin annettavien palveluiden tavoitteena on tukea ikäihmisten selviytymistä omassa asuinympäristössään. Ikääntyvän

Lisätiedot

Palveluasumisen tarve ja kehittäminen

Palveluasumisen tarve ja kehittäminen Palveluasumisen tarve ja kehittäminen Iisalmi 20.11.2014 Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma 2013-2017 Ikääntyneiden asumisen

Lisätiedot

Linjauksia mielenterveyskuntoutujien asumisesta ja sen laadusta

Linjauksia mielenterveyskuntoutujien asumisesta ja sen laadusta Linjauksia mielenterveyskuntoutujien asumisesta ja sen laadusta Raija Hynynen 13.5.2013 Tuula Tiainen 22.5.2013 Rakennetun ympäristön osasto Toteutuuko hyvä, tarpeita vastaava asuminen? -tavallisissa asunnoissa

Lisätiedot

5 Keskivaikean ja sitä vaikeamman dementian esiintyvyys Etelä-Karjalassa vuonna 2012 ja ennuste vuoteen Palvelurakenne yli 75-vuotiaat

5 Keskivaikean ja sitä vaikeamman dementian esiintyvyys Etelä-Karjalassa vuonna 2012 ja ennuste vuoteen Palvelurakenne yli 75-vuotiaat Liite 1 Tilastot TILASTOLIITTEEN SISÄLTÖ 1 Ikäjakauma kunnittain, Eksoten alue 2 Yli 63-vuotiaat kunnittain, Eksoten alue 3 Väestöllinen huoltosuhde 4 Eläkkeensaajien lukumäärä ja kokonaiseläke /kk, Eksoten

Lisätiedot

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI SOSTERI SAVONLINNAN KAUPUNKI

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI SOSTERI SAVONLINNAN KAUPUNKI Liite 1 ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI SOSTERI SAVONLINNAN KAUPUNKI SUUNNITELMA IKÄÄNTYNEEN VÄESTÖN TUKEMISEKSI 2016-2020 11.8.2016 SISÄLTÖ 1. SUUNNITELMAN TAUSTAA... 1 2. OSALLISUUS JA TOIMIJUUS... 2 3.

Lisätiedot

Poskelapin Ikäihminen toimijana-hanke. Työaika 50 %

Poskelapin Ikäihminen toimijana-hanke. Työaika 50 % Poskelapin Ikäihminen toimijana-hanke Ajalla 1.10.13-31.5.2014 Inarin kunnan kehittäjätyöntekijänä terveydenhoitaja Anneli Pekkala Työaika 50 % Lähtökohta: Inarin kunnan hyvinvointia ja terveyttä edistävät

Lisätiedot

Sirkka Jakonen Johtaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto. Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue. Vanhuspalvelulaki seminaari 27.3.

Sirkka Jakonen Johtaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto. Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue. Vanhuspalvelulaki seminaari 27.3. Vanhuspalvelulain valvonta Sirkka Jakonen Johtaja Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue Vanhuspalvelulaki seminaari 27.3.2014 Tavoitteena ikäystävällinen Suomi! Vanhuspalvelulailla pyritään turvaamaan

Lisätiedot

Kuopion kaupunki 1 (5) Perusturvan palvelualue 2.12.2015

Kuopion kaupunki 1 (5) Perusturvan palvelualue 2.12.2015 Kuopion kaupunki 1 (5) Strategisia linjauksia asumispalveluiden toiminnallisiin muutoksiin ja kasvavaan asumispalveluiden tarpeisiin 1.1.2017 alkaen / palveluiden järjestäjänä vastaa kunnan tehtäväksi

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16

Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16 1(7) Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16 IISALMEN KAUPUNGIN SOSIAALIPALVELUKESKUS STRATEGIA Sosiaalipalvelukeskuksen ammattitaitoinen ja kehittämishaluinen henkilöstö tuottaa laadukkaita sosiaalipalveluja asukkaille.

Lisätiedot

Kuntakentän haasteet ja mahdollisuudet

Kuntakentän haasteet ja mahdollisuudet Kuntakentän haasteet ja mahdollisuudet Vammaispalvelujen neuvottelupäivät 17.- 18.1.2013 Jaana Viemerö, erityisasiantuntija, Suomen Kuntaliitto Käynnissä edelleen useita samanaikaisia uudistuksia Vammaislainsäädännön

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE

HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE HOITOTYÖN TOIMINTAMALLI VISIOMME VUOTEEN 2019 Tavoitteenamme on, että hoitotyön yhteisömme on alueellisesti vetovoimainen

Lisätiedot

Integraatiotyöryhmien yhteenveto-/tilannekatsaus. Valtuustoseminaari 4.5.2015 Tiina Kirmanen

Integraatiotyöryhmien yhteenveto-/tilannekatsaus. Valtuustoseminaari 4.5.2015 Tiina Kirmanen Integraatiotyöryhmien yhteenveto-/tilannekatsaus Valtuustoseminaari 4.5.2015 Tiina Kirmanen Yleistä Eksote kantaa järjestämis- ja tuottamisvastuun kuntalaisten sosiaalija terveyspalveluista kuntien osoittamalla

Lisätiedot

Sosiaalijohdon neuvottelupäivä

Sosiaalijohdon neuvottelupäivä Sosiaalijohdon neuvottelupäivä Teemaryhmä: Ikäihmisten hyvinvointi ja sosiaalipalvelut Erityisasiantuntija Eevaliisa Virnes 27.3.2014 Kuntatalo, Helsinki Ikäihmisten hyvinvointi ja sosiaalipalvelut Kansallinen

Lisätiedot

Sähköiseen palvelusetelijärjestelmään siirtyminen Rovaniemen kaupungissa. Markus Hemmilä, toimialajohtaja, Rovaniemen kaupunki

Sähköiseen palvelusetelijärjestelmään siirtyminen Rovaniemen kaupungissa. Markus Hemmilä, toimialajohtaja, Rovaniemen kaupunki Sähköiseen palvelusetelijärjestelmään siirtyminen Rovaniemen kaupungissa Markus Hemmilä, toimialajohtaja, Rovaniemen kaupunki Palvelusetelistä hyötyä Rovaniemelle Seteliä käytetty jo 10 v ajan vanhuspalveluissa

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelujen laatu Suositus tulossa !

Ikäihmisten palvelujen laatu Suositus tulossa ! 1 Ikäihmisten palvelujen laatu Suositus tulossa 13.2.2008! Kehittämispäällikkö Päivi Voutilainen Sosiaali- ja terveysministeriö / Perhe- ja sosiaaliosasto 24.11.2008 2 Ikääntyneiden palvelujen kehittämistä

Lisätiedot