Imatran ilmasto-ohjelman vuosiraportti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Imatran ilmasto-ohjelman vuosiraportti"

Transkriptio

1 Imatran ilmasto-ohjelman vuosiraportti

2

3

4 SISÄLLYS 1. Johdanto Ilmastofoorumin toiminta vuonna Vuosittain seurattavat mittarit...3 I. Kaatopaikalle päätyvän jätteen määrä...3 II. Kiinteistöjen kulutusseurantatiedot...4 III. Kokonaiskulutus koko kaupungin alueelta (sähkö, lämpö, vesi)...5 Sähkön kulutus...6 Lämmön kulutus...7 Veden kulutus...9 IV. Energiansäästöä edistäviä toimia v V. Paperin kulutus...12 Pehmopaperi...12 Toimistopaperi...12 VI. Taloudellisen ajotavan kurssit...14 VII. Joukkoliikenteen käyttäjämäärät (paikallisliikenne)...14 VIII. Kevyenliikenteen verkoston pituus...16 IX. Kaupungin omistamat tai käyttämät vaihtoehtoista polttoainetta käyttävät ajoneuvot...16 X. Kaupungin käytössä olevien ajoneuvojen polttoaineen kulutus Kehitysehdotuksia Johtopäätökset Tiivistelmä...20

5 1. Johdanto EKIS-hanke eli Etelä-Karjalan kaupunkien ilmastonmuutoksen ehkäisy ja siihen sopeutuminen - EKIS suunnitteluhanke ja sen jatkohanke Etelä-Karjalan kaupunkien ilmasto-ohjelmien toteutus ja seuranta - EKIS jatkohanke , tuottivat Imatran ilmasto-ohjelman ja siihen liittyvän Imatran ilmasto-ohjelman vuosiraportoinnin. Imatran kaupunginvaltuusto hyväksyi Imatran ilmasto-ohjelman syksyllä 2009 ja sen jälkeen perustettiin kaupungin eri toimialojen työntekijöistä koostuva ilmastofoorumi. Ilmastofoorumi seuraa ilmasto-ohjelman tavoitteiden toteutumista ja kehittää samalla toimenpiteitä Imatran alueen kasvihuonepäästöjen vähentämiseksi. Imatran kasvihuonekaasupäästöt lasketaan viiden vuoden välein ns. KASVENERohjelmalla. Ensimmäisen kerran päästöt laskettiin vuonna 2006, sitten vuonna Vuonna 2011 valmistui myös Benviroc Oy:n C0 2 - raportti: Imatran kasvihuonekaasupäästöt sisältäen ennakkotietoa vuodelta Ilmasto-ohjelman vuosiraportissa seurataan mm. ilmasto-ohjelmaan kirjattuja asioita ja mittareita sekä analysoidaan niiden kehitystä ja tarkoituksenmukaisuutta. Osaa asioista seurataan vuosittain, toisia harvemmin. Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ympäristöasioiden keskipisteeseen on noussut kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen. Kyseisten päästöjen vähentämiseksi on olemassa ja kehitteillä useita tapoja, jotka eivät kuitenkaan vähennä luonnonvarojen kulutusta, vaan jopa lisäävät sitä. Myös monien uusien energiantuotannon vaihtoehtojen todellisten kasvihuonepäästövaikutusten selvittäminen on monimutkaista, eikä luotettavaa tietoa ole yleensä edes saatavilla (Jallinoja 2010). Ympäristönsuojelun keskeisenä päämääränä tulisikin olla pyrkimys kohti luonnonvarojen kestävää kulutusta. Energiankulutuksen huomattava vähentäminen on siten ensiarvoisen tärkeää. Myös materiallisen kulutuksen vähentäminen säästää luonnonvaroja. 1

6 2. Ilmastofoorumin toiminta vuonna 2011 Vuonna 2011 Imatran kaupungin ilmastofoorumi kokoontui kaksi kertaa. Koollekutsujana toimi ympäristönsuojelupäällikkö Anna-Maija Wikström ja sihteerinä Tiina Virtanen EKIS-ilmastonmuutoshankkeesta. Ilmastofoorumin varsinaiset jäsenet olivat: Timo Alatalo Merja Kaksonen Iris Koho Virpi Kytösalmi Minna Kähtävä-Marttinen Eero Laajo Ari Nieminen Lea Markkanen Matti Ohvo Matti Pöljö Reijo Salonen Risto Tahvanainen Unto Tiainen Urpo Tiainen Marja Urpalainen Imatran Lämpö ympäristötoimi sosiaali- ja terveystoimi yhteiset palvelut kulttuuritoimi (osan aikaa) kulttuuritoimi (osan aikaa) sivistystoimi sosiaali- ja terveystoimi esikunta rakennusvalvonta tekninen toimi Imatran Lämpö tekninen toimi sivistystoimi sosiaali- ja terveystoimi 2

7 3. Vuosittain seurattavat mittarit I. Kaatopaikalle päätyvän jätteen määrä Tässä raportissa on päädytty tarkastelemaan Imatran kaupungin alueelta Kukkuroinmäen jätekeskukseen päätyvää loppusijoitettavaa jätemäärää perustuen Etelä- Karjalan Jätehuolto Oy:n jätetilastoihin, pois lukien pilaantuneet maa-alueet. Syynä tähän jaotteluun on se että, pilaantuneiden maiden osuus kokonaisjätemäärästä voi vaihdella vuosittain hyvin paljon, kuten kuvasta 2 käy ilmi. Esimerkiksi vuonna 2008 pilaantuneita maita päätyi käsittelyyn lähes tonnia, mikä vastasi noin 85 % kokonaisjätemäärästä. Suuri pilaantuneiden maiden osuus kyseisenä vuonna johtui puhdistetun teollisuustontin maamassoista. Ongelmajätteiden ja hyötykäyttöön päätyvän jätteen osuus on niin pieni suhteessa kokonaisjätemäärään, että käytännössä kuvassa 2 näkyy ainoastaan pilaantuneiden maiden (ja muun öljyyntyneen maa-aineksen) sekä kompostointiin ja loppusijoitukseen päätyvän jätemäärän osuudet. tonnia Ongelmajäte Pilaantuneet maat Hyötykäyttö Kompostointi Loppusijoitus Kuva 2. Imatran jätejakeet mukaan lukien pilaantuneet maat. Pilaantuneiden maiden osuuteen ei myöskään voida vaikuttaa ilmasto-ohjelmassa tärkeiksi katsotuilla toimenpiteillä, kuten kierrätyksellä ja ylipäätään jätteen määrää vähentämällä. 3

8 Kuvassa 3 voidaan havaita myönteinen kehitys vuodesta 2003 vuoteen 2011, jolloin loppusijoitettavan jätteen määrä suhteessa kokonaisjätemäärään on lievässä laskussa. 60,00 % 45,00 % 30,00 % 15,00 % 0,00 % Kuva 3. Loppusijoitettavan jätteen osuus pois lukien pilaantuneet maat. Kaatopaikalle päätyvän jätteen tavoitetaso on merkitty punaisella viivalla. Euroopan unionin vuonna 2008 hyväksyttyyn jätedirektiiviin perustuvan valtakunnallisen jätesuunnitelman perustavoite on jätteiden määrän vähentäminen. Sen mukaisesti vuonna 2016 loppusijoitettavan jätteen osuus yhdyskuntajätteestä saisi olla enintään 20 %. Tavoitetaso on merkitty kuvaan 3 punaisella viivalla, joten siitä näkyy, että vähentämistarvetta on vielä runsaasti, noin 20 %. (Trans-Mond Environment Oy ym. 2009). II. Kiinteistöjen kulutusseurantatiedot Imatran kaupunki on allekirjoittanut vuonna 2007 Kuntien energiatehokkuussopimuksen (KETS) kauppa- ja teollisuusministeriön kanssa (nykyinen työ- ja elinkeinoministeriö). Energiatehokkuussopimus koskee kaupungin hallinnassa olevien rakennusten, myös asuinrakennusten, katu- ja ulkovalaistuksen, vesi- ja jätehuollon, katuverkon ja muiden yleisten alueiden käytön ja ylläpidon sekä liikenteen ja kuljetusten energiankäyt- 4

9 töä siltä osin, kuin nämä toiminnot eivät ole jonkun muun sopimuksen piirissä. Sopimuksen tavoitteena on yhdeksän prosentin energiansäästö vuosina verrattuna vuonna 2006 kulutettuun energiamäärään. (Imatran kaupungin tekninen toimi 2008). Tämä on asetettu myös Imatran kaupungin ilmasto-ohjelman yhdeksi avaintavoitteeksi. Energiatehokkuussopimukseen on listattu toimenpiteitä tavoitteiden saavuttamiseksi. Toimenpiteet koskevat hankintojen ohjeistusta, rakentamisen, maankäytön ja liikennejärjestelyjen suunnittelua, liikenteen energiatehokkuuden parantamista, energiakatselmusten suunnitelmallista toteuttamista, uusien toimintamallien ja uusiutuvien energialähteiden käyttöönottoa sekä koulutusta ja tiedotusta. Merkittävimmät säästötavoitteet (94,6 %) kohdistuvat toimitilojen lämmitystarpeeseen sekä katuvalaistukseen ja muuhun sähkön käyttöön. (Imatran kaupungin tekninen toimi 2008). Kaupungin palveluksessa oleville henkilöille suunnattua koulutusta ja tiedotusta energiatehokkaista toimintatavoista alettiin vuonna 2010 suunnitella toteutettavaksi niin sanotun ekotukitoiminnan avulla. Toiminnan tavoitteena on välittää koulutettujen ekotukihenkilöiden avulla tietoa arjen energiansäästöstä oman työyhteisönsä jäsenille sekä antaa tietoa myös aktiivisesti erilaisten tapahtumien ja näyttelyiden avulla kuntalaisille ja yhteisöille. Ekotukitoiminta käynnistettiin EKISilmastonmuutoshankkeen voimin vuoden 2010 lopussa ja sitä jatkettiin v III. Kokonaiskulutus koko kaupungin alueelta (sähkö, lämpö, vesi) Kokonaiskulutuksesta ja -päästöistä puhuttaessa on mietittävä, mitä kokonaisuutta kulloinkin tarkastellaan. Imatralla teollisuus on merkittävä energian tuottaja ja käyttäjä, ja kuitenkaan kaupunki ei voi kummemmin vaikuttaa teollisuuden energiantuotantotapoihin. Myös päästöistä teollisuuden osuus on myös moninkertainen verrattuna muihin sekotoreihin, joten tässä yhteydessä suurteollisuuden energiantuotanto ja -kulutus on rajattu seurannan ulkopuolelle. Raportissa käytetyt tiedot ovat peräisin Imatran Seudun Sähkön, Imatran Lämmön ja Imatran Veden vuositilastoinneista ja perustuvat sähkönsiirtoon, kaukolämmön ja maakaasun jakeluun sekä laskutettuun vesimäärään. 5

10 Sähkön kulutus Tässä raportissa on käytetty sähkön kulutuksen mittarina Imatran Seudun Sähkönsiirto Oy:n asiakkailleen siirtämää sähkön määrää. Tarkasteluun ei lukeudu siten teollisuuden tuottamaa sähköä, minkä osuus Imatran alueen sähköntuotannossa on kuitenkin merkittävä. Imatran Seudun Sähkön hankkimasta sähköstä vuonna 2009 oli tuotettu uusiutuvalla energialla 27 %, ydinvoimalla 13 % sekä fossiilisilla polttoaineilla ja turpeella 60 %. Vuonna 2011 sähkön tuotantoon on käytetty uusiutuvaa energiaa 17 %, ydinvoimaa 17 %, ja 66 % fossiilisia polttoainetta ja turvetta. Seurantajaksolla sähkönkulutus on taittunut laskuun v asumisen ja maatalouden sektorilla, ja laskenut hienoisesti palvelujen ja rakentamisen sektorilla. Teollisuuden sähkönkulutus, mihin lukeutuu Imatran alueen pk-yrityksiä, sähkönkulutus on ollut melko tasaista (kuva 4.). MWh Asuminen ja maatalous Palvelut ja rakentaminen Teollisuus Kuva 4. Sähkön kulutuksen jakautuminen Imatralla vuosina pois lukien teollisuuden oma sähkön tuotanto ja sen kulutus. Maatalouden merkitys Imatran sähkön kulutuksessa on hyvin vähäinen, joten asumisen ja maatalouden sektorin kulutuksen kasvu vuosina selittyy pääasiassa lämmitys- ja kotitaloussähkön lisääntyneellä käytöllä. Talvet 2009 ja 2010 olivat erityisen kylmiä, mikä lisäsi lämmitystarvetta. Palvelu- ja teollisuussektoreiden lievä 6

11 alamäki sähkönkulutuksessa selittynee vuoden 2009 taloudellisella taantumalla sekä sen jälkeisellä ajalla. Lämmön kulutus Lämmön kulutuksen suhteen tässä on tarkasteltu Imatran Lämmön toimittaman maakaasun ja kaukolämmön määrää sekä Imatran kaupungin omistuksessa tai käytössä olevia öljylämmitteisiä kiinteistöjä. Öljyn kulutuksessa ovat tarkastelun ulkopuolelle jääneet näin ollen imatralaiset yksityiset kotitaloudet ja muut kiinteistöt, joihin Imatran kaupunki ei ole hankkinut lämmitysöljyä Maakaasun ja kaukolämmön myynti lisääntyi vuodesta 2007 vuoteen 2010 saakka Myös asiakasmäärä ja lämmitettävä rakennustilavuus olivat esim. vuonna 2010 edellisvuotta suuremmat. (Imatran kaupunki 2011). Vuoden 2010 keskilämpötila Imatralla oli asteen verran korkeampi kuin v. 2009, mutta talvikuukausien keskilämpötila oli kolme astetta alhaisempi, mikä lisäsi lämmitystarvetta. Vuonna 2011 vuoden keskilämpötila oli kaksi astetta korkeampi kuin vuonna 2010 Rautionkylän mittausasemalta mitattuna (Ahlqvist Minna 2012), mikä selittänee maakaasun ja kaukolämmön käytön kääntymistä laskuun MWh Kuva 8. Maakaasun myynti vuosina

12 1000 MWh Kuva 9. Kaukolämmön myynti vuosina Imatran kaupungin omistuksessa olevien kiinteistöjen öljynkulutus on laskenut vertailujakson aikana vuodesta 2008 lähtien. Tämä johtuu suurelta osin kuitenkin kiinteistöjen myynnistä ja näin ollen kyseisten kiinteistöjen öljyn kulutus ei todellisuudessa ole välttämättä vähentynyt, kulutus ei vain näy enää Imatran kaupungin tilastoissa. Vuonna 2011 kiinteistöt vähenivät vain yhdellä, kun Tientaus 9:n omakotitalo (Ent. Savo Oy), myytiin pois kaupungin omistuksesta. Öljynkäyttötilastot on saatu Imatran YH-Rakennuttajat Oy:ltä litraa Kuva 10. Öljyn kulutus Imatran kaupungin kiinteistöissä

13 Kiinteistökaupan lisäksi öljyn kulutuksen seurantaa ja vertailua vaikeuttaa se, että mittarina käytetään toimitettua öljyä, ei suoraan kulutukseen perustuvaa öljymäärää. Näin ollen loppuvuodesta tehdyt suuret tilaukset nostavat sen vuoden kulutuslukemia vaikka todellinen öljyn kulutus tapahtuukin vasta seuraavana vuonna. Myös kiinteistön käyttömuodon ja käyttäjämäärien muutokset voivat vaikuttaa kyseisen kiinteistön öljynkulutukseen. Samoin sään vaihtelu vuosittain vaikuttaa suuresti öljynkulutukseen. Meltolan päiväkoti purettiin vuonna Uusi päiväkotirakennus valmistui syksyllä 2011 ja sitä lämmitetään maalämmöllä. Lämmitysjärjestelmään on mahdollista liittää myös viereinen Meltolan koulu. Maalämpö ja kaukolämpö ovat ympäristöystävällisiä lämmitysmuotoja. Vuoksenniskan v rakennettu tilapäinen alakoulu- ja päiväkoti sen sijaan lämpiävät sähköllä, kun sen tilalla ollut viipalerakennus oli kaukolämmöllä toimiva. Veden kulutus Imatran kaupungin alueen vedenjakelusta ja jätevedenkäsittelystä vastaa Imatran Vesi. Veden kulutuksen mittarina on tässä käytetty Imatran Veden laskuttamaa vesimäärää. Todellisuudessa veden kulutus on kuitenkin huomattavasti suurempi korkean vuotovesimäärän takia. Hukkavesiprosentti oli 34 % vuonna 2011 (Pertti Väätäinen, Imatran Vesi 2012). Laskuttamattoman veden osuus on viimeisen kymmenen vuoden aikana vaihdellut %:n välillä ja laskuttamattoman viemäriveden osuus jopa %:n välillä (Imatran Vesi, Haaspuro 2012). Merkittävin syy korkeaan vuotoveden määrään on huonokuntoinen verkosto. Laskuttamattoman viemäriveden osuutta kasvattavat lisäksi hulevedet, joita päätyy vuotavan viemäriverkoston kautta jätevedenpuhdistamolle. 9

14 1000 m Kuva 13. Imatran Veden laskuttama vesimäärä vuosina Laskutetun veden määrä on kuitenkin viime vuosina ollut selvässä laskussa. Siihen ovat vaikuttaneet Imatran väkiluvun pieneneminen, mutta myös veden kulutustottumusten muuttuminen ja uudet vähemmän vettä käyttävät kodinkoneet ja vesikalusteet. (Varis 2008). Yleisesti ottaen kotitalouksien vedenkulutus on Imatralla hyvin kohtuullista, noin 117 litraa/as/vrk, kun tavoitetaso on maks. 130 litraa/as/vrk (Motiva 2011). Veden kulutuksen vähentämiseksi oleellista olisi saada verkosto kuntoon. Myös kuluttajien käyttötottumuksia voidaan edelleen parantaa neuvonnalla mutta myös taksapolitiikalla. Verkoston kuntoon saattamiseksi seuraavan viiden vuoden aikana on arvioitu tarvittavan vuosittain 2,4 milj. euroa saneerauksiin (Varis 2012). Suuret vuotovesimäärät lisäävät luonnollisesti pumppauksen tarvetta ja näin ollen energiankulutusta. Energianhinnan jatkuvasti noustessa pumppauksen osuus kustannuksista nousee. (Varis 2012). 10

15 Laskuttamaton vesi (suurin osa vuotovettä) 34 % Laskutettu vesi 66 % Kuva 14. Laskuttamattoman veden osuus pumpatun talousveden kokonaismäärästä vuonna Laskutettu viemärivesi 38 % Laskuttamaton viemärivesi (suurin osa hulevesiä) 62 % Kuva 15. Laskuttamattoman viemäriveden osuus puhdistamolle tulevasta kokonaisjätevesimäärästä vuonna

16 IV. Energiansäästöä edistäviä toimia v Imatran kaupunki on tehnyt v mm. seuraavia uusia energian säästöä ja energiatehokkuutta edistäviä toimenpiteitä: Rakennusvalvonta: Uudisrakentajia on ohjattu energiataloudelliseen rakentamiseen. Korjausrakentajia on kannustettu korjaamaan rakennuksia uudisrakentamismääräysten mukaiseen tasoon. Meltolan päiväkodin lämmitysjärjestelmäksi otettiin käyttöön maalämpö. Seuraavia, v (tai jo aiemmin) aloitettuja asioita jatkettiin vuonna 2011: Tekninen toimi: Katuvalot on sammutettu elokuusta 2009 alkaen öisin klo 0-3 pois lukien Imatrankoski, Vuoksenniska, Mansikkala. Kesäsammutus toteutetaan touko-, kesä- ja heinäkuussa. Tällöin valot ovat kokonaan sammutettuna. (Tihtonen 2012) Imatran Lämpö: Kiinteään polttoaineeseen pohjautuva energiaselvitys: vaihtoehtoisesti Stora Ensolta mahdollisesti saatava sekundäärilämpö tai omat biolämpökeskukset. (Tahvanainen 2012). Kotihoito: otettu käyttöön vuoden 2010 lopulla kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmä, jonka tarkoituksena on vähentää turhia ajoja. V. Paperin kulutus Pehmopaperi Pehmopaperin kulutustiedot jätettiin v tilapäisesti pois seurannasta. Pehmopaperin toimittaja on vaihtunut Työtarvike Oy Imatrasta Kymen siivoustukku ja - konsultointi Ky:ksi v. 2011, ja laskennallisissa toimitustiedoissa todettiin niin suuria eroja, että asiasta ei saatu luotettavaa tilastotietoa. Toimistopaperi Toimistopaperin kulutuksen mittariksi on tässä otettu valkoinen toimistopaperi, joka on keskitetysti tilattu kaupungin painatuskeskuksen toimesta. Vertailussa käytetään tilausmääriä. Lähemmäksi todellista kulutusmäärää voitaisiin päästä, mikäli kaikissa 12

17 kopiokoneissa olisi asennettuna tulostelaskuri, mutta sellainen puuttuu monista tällä hetkellä käytössä olevista tulostimista. (Kytösalmi 2011). Tilastoista puuttuu myös yksiköitten omat toimistopaperihankinnat ja värillisen toimistopaperin tilausmäärät. On kuitenkin oletettavaa, että kyseiset määrät ovat huomattavasti pienempiä, kuin painatuskeskuksen tilaukset. Jatkossa paperin kulutuksen seurantaa voitaisiin kehittää siten, että yksiköt seuraisivat oman paperin kulutusta tarkemmin. Tällöin myös paperin kulutuksen vähentämiseksi tehdyt toimenpiteet ja niiden vaikutukset tulevat selkeämmin esille. (Kytösalmi 2011). Toimipisteissä on toimistopaperin kulutuksen vähentämiseksi muun muassa otettu käyttöön kaksipuolinen tulostus laitteiden oletusasetuksena sekä vähennetty henkilökohtaisten pöytätulostimien määrää. Työtä on ICT-Palvelujen tuotantopäällikkö Petri Hiirsalmen mukaan pyritty jatkamaan vuonna arkkia Kuva 16. Valkoisen toimistopaperin tilausmäärät v Toimistopaperin tilausmäärät ovat huomattavasti laskussa. Tämä voi kuitenkin johtua myös tilausmäärien epätasaisesta jakautumisesta eri vuosien välille. 13

18 VI. Taloudellisen ajotavan kurssit Imatran kaupungin ilmasto-ohjelman yhdeksi mittariksi on valittu taloudellisen ajotavan koulutukset ja niiden osallistujamäärät. Lähtökohtaisen ajatuksena on se, että taloudellisen ajotavan omaksuminen vähentää merkittävästi polttoaineen kulutusta ja näin ollen liikenteestä aiheutuneita kasvihuonepäästöjä. Lisäksi ennakoiva, taloudellinen ajotapa lisää tutkitusti liikenneturvallisuutta. Taloudellisen ajotavan koulutusta on järjestetty vuosien mittaan sellaisille kaupungin työntekijöille, jotka ajavat työssään paljon autoa, kuten varikon ja kotihoidon henkilöstö. Vuonna 2010 EKIS -hanke tarjosi Imatran kaupungin työntekijöille kaksi taloudellisen ajotavan koulutustilaisuutta, toisen kotihoidon pohjoiselle ryhmälle, toisen ns. akuuttiryhmälle. Vuoden 2011 ensimmäinen kolmannes näytti pelkkien polttoaineen kulutustilastojen perusteella kuitenkin siltä, että taloudellisen ajotavan koulutus ei ole tuonut merkittäviä muutoksia polttoaineen kulutukseen. Jotta luvut olisivat täysin vertailukelpoiset, tulisi tiedossa olla myös ajokilometrien määrä, jotta tiedettäisiin, onko kulutus vähentynyt suhteessa ajokilometreihin. Lisäksi työajoja tehdään merkittävässä määrin myös omilla autoilla, joiden polttoaineen kulutusta ei näy kaupungin automaattikorttien laskuissa, vaan ne pitäisi selvittää ajopäiväkirjoista. VII. Joukkoliikenteen käyttäjämäärät (paikallisliikenne) Tieliikenteestä aiheutuu Imatralla suurimmat kasvihuonepäästöt, mikäli teollisuuden päästöt rajataan tarkastelun ulkopuolelle. Tieliikenteen päästöistä puolestaan noin kolme neljäsosaa aiheutuu henkilö- ja pakettiautoliikenteestä. (CO2-raportti / Benviroc Oy 2011). Näin ollen yhtenä merkittävänä keinona tieliikenteen päästöjen vähentämisessä on henkilöautoilijoiden houkutteleminen käyttämään joukkoliikennettä. Uusi joukkoliikennelaki (869/2009) velvoitti toimivaltaiset viranomaiset määrittelemään toimivalta-alueensa joukkoliikenteen palvelutason vuoden 2011 loppuun mennessä. Lain velvoitteita vastaamaan laadittiin Imatran joukkoliikennesuunnitelma 14

19 2010 (Liidea Oy 2010). Joukkoliikennesuunnitelman laadinnassa pyrittiin ottamaan huomioon Imatran kaupungin ilmasto-ohjelman tavoite 3: Liikenteen kasvihuonekaasupäästöt ovat vähentyneet. Kevyt- ja joukkoliikenne ovat houkuttelevia vaihtoehtoja. Aikatauluja tarkistettiin joiltain osin lisäämään palvelua. Toisaalta käyttämättömiä vuoroja lopetettiin. Esitettiin myös nuorisolippuja, mutta asia ei ole edennyt vielä v (Lihavainen 2012). Joukkoliikennesuunnitelmassa on esitetty kehittämistarkasteluja koskien linjastoa, lippu- ja taksajärjestelmää, aikatauluinformaatiota sekä markkinointia ja tiedottamista. Ilmasto-ohjelman seurannassa voitaisiin joukkoliikenteen matkustajamäärien lisäksi seurata esitettyjen toimenpiteiden toteutumista sekä niiden vaikutusta ilmastoohjelman tavoitteiden toteutumiseen. (Liidea Oy 2010). Paikallisliikenteen käyttäjämäärät ovat tasaisesti laskeneet 1980-luvulta lähtien vakiintuen viime vuosina nykyiselle tasolleen noin matkustajaan / Kuva 19. Imatran paikallisliikenteen matkustajamäärät vuosina

20 VIII. Kevyenliikenteen verkoston pituus Toinen liikenteen päästökehitykseen vaikuttava tekijä on kevyenliikenteen houkuttelevuus, johon vaikuttaa kevyenliikenteen väylien kunto ja toimivuus mutta myös niiden määrä ja sijainti suhteessa työpaikkoihin ja palveluihin. Siitä syystä ilmastoohjelman yhdeksi mittariksi on valittu kevyenliikenteen verkoston pituus. Tässä yhteydessä voidaan kilometrimäärän lisäksi tarkastella kevyenliikenteen väyliin kohdistettuja kunnostustoimenpiteitä. Kevyenliikenteen väyliä eli niin sanottuja raitteja oli Imatralla seuraavasti (Hiltunen 2012): 2010: 142 km 2011: 142 km Uusia raitteja rakennetaan harvakseltaan resurssien puitteissa. Korjaus ja hoitotoimenpiteet raiteilla ovat lähinnä routavaurioiden korjauksia ja halkeamien paikkauksia. Uudelleen päällystyksiä tehdään jonkin verran, niitäkin resurssien puitteissa. Uutta raittia rakennettiin 200 m v Anttilanpeltoon. Vuonna 2010 Imatran kaupungin toimesta korjattiin raittien päällystyksiä ja rakenteita seuraavasti (Hiltunen 2012): 2010: 1055 m 2011: 770 m IX. Kaupungin omistamat tai käyttämät vaihtoehtoista polttoainetta käyttävät ajoneuvot Kuten edellä on mainittu, liikenne on Imatralla merkittävä kasvihuonepäästöjen lähde. Liikenteen päästöjen vähentämiseksi tulisi ensisijaisesti pienentää yksityisautoilun määrää, niin vapaa-ajalla kuin työmatkaliikenteessäkin. Kaupunki voi kuitenkin esimerkillään kannustaa myös vaihtoehtoista polttoainetta käyttävien ajoneuvojen hankintaan. Erityisesti palvelu- ja julkisessa liikenteessä vaihtoehtoisia polttoaineita 16

21 käyttävien ajoneuvojen hankintaa voisi suosia muun muassa hankintapäätöksiä tehtäessä. Tällä hetkellä Imatran kaupungilla on käytössään seuraavat ajoneuvot, jotka käyttävät ensisijaisesti jotain muuta kuin bensiiniä tai dieseliä polttoaineenaan: Ympäristötoimen kaasuauto, 1 kpl Imatran Lämmön kaasuautot, 3 kpl Sähkökäyttöinen jäänhoitokone, joka mainittiin vuoden 2010 raportissa, ei ole enää Imatran kaupungin omistuksessa, sillä se siirtyi jäähallin myötä Imatran YH- Rakennuttaja Oy:lle. X. Kaupungin käytössä olevien ajoneuvojen polttoaineen kulutus Tässä tarkastelussa on edellisvuodesta poiketen huomioitu pelkästään kaupungin polttoainekorteilla tehdyt polttoaineostot sen mukaan kuin ne on kirjattu talousseurantaan kustannuspaikalle Kone ja kuljetus. (Imatran kaupunki, Ville Pesu 2012). Kyse on ns. varikon autoista. Kirjausten ulkopuolelle ovat v jääneet liikuntatoimen ajoneuvot, osa Imatran Veden kalustosta, Imatran Lämmön, Imatran seudun ympäristötoimen sekä kaupunginjohtajan auto. Vertailun ulkopuolelle jää myös omalla rahalla tehdyt ostot, vaikka ne kohdistuisivatkin työajoihin. Laskutapaa on muutettu, jotta se ei olisi liian työläs seurattavaksi. Tarkastelussa v huomioidut autot ja työkoneet seuraavasti: - 3 kpl henkilöautoja ( 1 vähemmän kun v. 2010) - 21 kpl pakettiautoja (2 enemmän kuin v kpl leasing-henkilöautoja (määrä sama kuin v. 2010) - 6 kpl leasing-pakettiautoja (2 vähemmän kuin v. 2010) - 4 kpl kuorma-autoja (määrä sama kuin v. 2010) - 15 kpl muuta kalustoa(määrä sama kuin v. 2010) 17

22 Polttoaineseurannassa on jaoteltu bensiinin, dieselin ja polttoöljyn kulutus. Litraa Bensiini Diesel Polttoöljy Kuva 20. Polttoaineiden kulutus kaupungin tankkauskorttien laskutuksen perusteella Kehitysehdotuksia Ilmastofoorumin kokouksessa foorumin jäsenet listasivat seuraavat kehitysehdotukset ilmasto-ohjelman toteuttamiselle tulevina vuosina: Katuvalojen sammuttamisella kesäaikaan on saatu energiankulutusta vähennettyä 1000 MWh vuodessa, mutta jonkin verran on tullut palautetta pimeyden luomasta turvattomuudesta. Siitä syystä voisi selvittää liiketunnistimien asentamista katuvaloihin. Kaikissa kaupungin kiinteistöissä siirrytään energiajakeen keräykseen mahdollisuuksien mukaan. Kaupungin saneeraus- ja rakennuskohteissa tehdään aina selvitys energiatehokkuudesta, huomioiden toteutusvaihe sekä käytönaikaiset vaikutukset. Tontin lunastushintaan (vuokrahintaan) vaikuttaa tuleva lämmitysmuoto ja energiatehokkuus. Kaupungin kiinteistöjen lämmitysöljyn kulutusta seurataan jatkossa suhteessa lämmitettävään rakennustilavuuteen. 18

23 5. Johtopäätökset Imatralla on tehty paljon erilaisia asioita ilmasto-ohjelman eteen myös vuonna Kaatopaikalle toimitettavan jätteen määrä on vähentynyt hieman, mikä on hyvä suuntaus. Tämä trendi tulee jatkumaa sitä myötä, kun energiahyötykäyttöön kerättävä jätteen määrää tullaan lähivuosina kasvattamaan. Kuntien energiatehokkuussopimus (KETS) on ollut hyvä taustavaikutin ilmastoohjelman toteuttamisessa. Ainakin osa nyt toteutuneesta sähkön ja lämpöenergian käytön vähentymisestä pohjautunee sopimuksen velvoitteisiin. Vedenkulutuksessa suurimmat parannukset saataisiin aikaan korjaamalla vuotavaa runkovesiputkistoa. Jätevesien käsittelyssä taas saataisiin huomattavia säästöjä korjaamalla vuotavaa jätevesiverkostoa. Toimistopaperin kulutuksen väheneminen johtunee toivottavasti aidosta käyttötapojen muuttumisesta vähemmän paperia kuluttavaksi eikä tilauksien epätasaisuudesta. Tämän näyttää vasta pidempiaikainen seuranta. Joukkoliikenteen ja kevyenliikenteen houkuttelevuudessa on vielä paljon työsarkaa. Ilmastofoorumin jäsenet tekivät v hyviä kehittämisehdotuksia, joiden käyttöönottoa tulisi pohtia edelleen. 19

24 6. Tiivistelmä Ilmasto-ohjelman vuosiraportti 2011 on Imatran ilmasto-ohjelman (v. 2009) tavoitteiden toteutumisen seurantaa. Päämääränä on energiankulutuksen ja turhan materiaalikulutuksen vähentäminen. Imatran kaupungin eri tahoista koostuva ilmastofoorum on jatkanut toimintaansa vuonna Foorumin jäsenet tekivät useita hyviä kehittämisehdotuksia. Kaupungin palveluksessa oleville henkilöille suunnattua koulutusta ja tiedotusta energiatehokkaista toimintatavoista jatkettiin v (ekotukitoiminta). Kaupunki on toteuttanut energiansäästöä edistäviä kokeiluhankkeita ja toimia mm. rakennusvalvonnassa (rakentamisen ohjaus), Imatran Lämmössä (energiaselvityksen jatkaminen), teknisessä toimessa (maalämpölämmitysjärjestelmän käyttöönotto Meltolan uuteen päiväkotiin) sekä kotihoidossa (toiminnanohjausjärjestelmä). Ilmasto-ohjelman yksi tukijalka on Imatran kaupungin vuonna 2007 allekirjoittama Kuntien energiatehokkuussopimus (KETS) kauppa- ja teollisuusministeriön kanssa (nykyinen työ- ja elinkeinoministeriö). Sopimuksen tavoitteena on yhdeksän prosentin energiansäästö vuosina verrattuna vuonna 2006 kulutettuun energiamäärään. Merkittävimmät säästötavoitteet (94,6 %) kohdistuvat toimitilojen lämmitystarpeeseen sekä katuvalaistukseen ja muuhun sähkön käyttöön. Kaatopaikalle loppusijoitettavan jätteen määrässä voidaan havaita myönteinen kehitys vuodesta 2003 vuoteen 2011; kokonaisjätemäärä on lievässä laskussa. Valtakunnalliseen tavoitetasoon on kuitenkin vielä pitkä matka. Seurantajaksolla sähkönkulutus on taittunut laskuun v asumisen ja maatalouden sektorilla, ja laskenut hienoisesti palvelujen ja rakentamisen sektorilla. Maakaasun ja kaukolämmön kulutus on nousun jälkeen kääntynyt laskuun v. 2011, mutta sitä selittänee myös se, että vuoden 2011 keskilämpötila oli kaksi astetta korkeampi kuin vuonna Öljyn kulutus kaupungin kiinteistöissä on jatkanut laskuaan. Yhtenä selittävänä tekijänä on kuitenkin myös kiinteistökannan väheneminen, joskin vain yksi kiinteistö on poistunut vuoden aikana. Myös sääolot vaikuttavat öljynkulutukseen. 20

25 Toimistopaperin kulutus näyttäisi olevan huomattavassa laskussa. Vedenkulutus on jatkanut hienoista laskuaan, mutta vuotavien runkovesiputkien kautta poistuvat hukkavesi on huomattava: 34 %. Jätevedenpuhdistamolle puolestaan kertyy sinne kuulumattomia hulevesiä suuret määrät vuotavien viemärilinjastojen takia, mikä lisää esim. pumppaamojen energiankulutusta. Joukkoliikenteen käyttäjämäärissä ei ole juurikaan tapahtunut muutosta. Kevyenliikenteen raitteja rakennettiin lisää vain hieman, mutta vanhoja raitteja korjattiin. Koska joidenkin mittareiden selvittäminen vuoden 2010 tapaan osoittautui erittäin työlääksi, niiden mittaustapaa muutettiin hieman (kaupungin ajoneuvojen polttoaineen kulutus). Pehmopaperin kulutustiedot jätettiin v tilapäisesti pois seurannasta, koska asiasta ei saatu vertailtavissa olevaa tilastotietoa. Imatralla Helena Kaittola ympäristöinsinööri Kirjallisuuslähteet Trans-Mond Environment Oy, Ecovisor Oy, Millat konsultointi Oy ja EcoChange Oy 2009: Imatran kaupungin ilmastoraportti. Imatran kaupungin tekninen toimi/ Energiakolmio Oy 2008: Imatran kaupungin energiatehokkuutta koskeva toimintasuunnitelma vuosille Imatran vesihuollon kehittämissuunnitelma Imatran kaupunki 2011: Tilinpäätös Liidea Oy 2010: Imatran joukkoliikennesuunnitelma

26 Sähköiset julkaisut Motiva Verkkoasiakirja, viitattu Saatavissa: Jallinoja, Marja 2010: Hämeen ympäristöstrategian ilmasto- ja energiatavoitteiden toteutumista kuvaavat indikaattorit. Saatavissa: Julkaisemattomat lähteet Tahvanainen Risto, Imatran Lämpö 2012: Henkilökohtainen tiedonanto. Ahlqvist Minna, Imatran seudun ympäristötoimi 2012: Henkilökohtainen tiedonanto. Tihtonen Kari, Imatran kaupunki 2012: Henkilökohtainen tiedonanto. Hiltunen Heikki, Imatran kaupunki 2012: Henkilökohtainen tiedonanto. Pesu Ville, Imatran kaupunki 2012: Henkilökohtainen tiedonanto. Varis Jouko 2008: Imatran veden aineistoa Arkityön energia- aja materiaalitehokkuus -työryhmän kokoukseen Varis Jouko, Imatran Vesi, 2012: Henkilökohtainen tiedonanto. Ritva Haaspuro, Imatran Vesi, 2012: Henkilökohtainen tiedonanto. Väätäinen Pertti, Imatran Vesi, 2012: Henkilökohtainen tiedonanto. Lihavainen Lauri, 2012: Henkilökohtainen tiedonanto. 22

Vantaan kaupungin paino C:1/2013 ISBN 978-952-443-423-2

Vantaan kaupungin paino C:1/2013 ISBN 978-952-443-423-2 Vantaan ympäristöraportti 212 Julkaisija Vantaan kaupunki, Maankäyttö, rakentaminen ja ympäristö, Ympäristökeskus Kannen kuva Ilmastoinfon Elämäsi ostoskori -näyttelystä Tikkurilassa, Jarmo Honkanen Taitto

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030. Tiivistelmä

Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030. Tiivistelmä Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 Tiivistelmä Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 Ilmastonmuutoksen hillintä keskeiseksi osaksi kaupunkien suunnittelua ja päätöksentekoa Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia

Lisätiedot

Vantaan kaupungin kestävän energiankäytön toimenpidesuunnitelma vuosille 2010-2020

Vantaan kaupungin kestävän energiankäytön toimenpidesuunnitelma vuosille 2010-2020 Vantaan kaupungin kestävän energiankäytön toimenpidesuunnitelma vuosille 2010-2020 Tekijät : Timo Kuusiola ja Leena Maidell-Münster Taitto. Tina Kristiansson Vantaan kaupunki Ympäristökeskus Pakkalankuja

Lisätiedot

Hyvinkään ENERGIA- JA ILMASTOSTRATEGIA 2009-2016 JA ENERGIATEHOKKUUSOHJELMA 2009-2013

Hyvinkään ENERGIA- JA ILMASTOSTRATEGIA 2009-2016 JA ENERGIATEHOKKUUSOHJELMA 2009-2013 Hyvinkään ENERGIA- JA ILMASTOSTRATEGIA 2009-2016 JA ENERGIATEHOKKUUSOHJELMA 2009-2013 Sisällys 1 ENERGIA- JA ILMASTOSTRATEGIAN TAUSTA 3 2 HYVINKÄÄN ENERGIA- JA ILMASTOSTRATEGIA 2009-2016 4 3 HYVINKÄÄN

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Esipuhe...5 Tiivistelmä...6 1 Johdanto...8 Taustaa... 8 Raportoinnista lyhyesti... 8

Sisällysluettelo. Esipuhe...5 Tiivistelmä...6 1 Johdanto...8 Taustaa... 8 Raportoinnista lyhyesti... 8 1 2 Sisällysluettelo Esipuhe...5 Tiivistelmä...6 1 Johdanto...8 Taustaa... 8 Raportoinnista lyhyesti... 8 2 Energiansäästösuunnitelma ja sen toteuttaminen...9 Energiansäästösuunnitelma...9 Tampereen kaupungin

Lisätiedot

HSY:n energiatase ja kasvihuonekaasupäästöt 2013

HSY:n energiatase ja kasvihuonekaasupäästöt 2013 HSY:n energiatase ja kasvihuonekaasupäästöt 2013 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services Authority Helsingin

Lisätiedot

Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa 2012

Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa 2012 Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa vuonna 2012 0 Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa 2012 28.6.2012 Helsingin kaupunki ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNTA

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN ENERGIATEHOKKUUTTA KOSKEVA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2008-2016

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN ENERGIATEHOKKUUTTA KOSKEVA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2008-2016 1 (18) LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN ENERGIATEHOKKUUTTA KOSKEVA VUOSILLE 2008-2016 2 (18) SISÄLLYSLUETTELO Alkusanat 3 1 Sopimuksen lähtökohdat ja perusteet 5 2 Sopimuksen ja toimintasuunnitelman kattavuus 6

Lisätiedot

Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa 2013

Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa 2013 0 Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa 2013 10.6.2014 Helsingin kaupunki ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNTA 1 Kannen kuva: Rakennusviraston sähköauto Kuvan ottaja: Roy

Lisätiedot

KUOPION ILMASTOPOLIITTINEN OHJELMA 2009-2020

KUOPION ILMASTOPOLIITTINEN OHJELMA 2009-2020 Kuopion kaupunki Tavoite- ja kehittämissuunnitelmat TA 2009:1 ISSN 0785-0352 KUOPION ILMASTOPOLIITTINEN OHJELMA 2009-2020 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 6.4.2009. SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2.

Lisätiedot

PORIN KAUPUNGIN ILMASTO-OHJELMA. Toimenpideohjelma ilmastokuormituksen vähentämiseksi 2012 2020

PORIN KAUPUNGIN ILMASTO-OHJELMA. Toimenpideohjelma ilmastokuormituksen vähentämiseksi 2012 2020 PORIN KAUPUNGIN ILMASTO-OHJELMA Toimenpideohjelma ilmastokuormituksen vähentämiseksi 2012 2020 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 23.4.2012 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 4 1.1 TOIMENPITEET EU:N ALUEELLA JA SUOMESSA

Lisätiedot

KOUVOLAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖOHJELMA 2012-2020

KOUVOLAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖOHJELMA 2012-2020 ympäristöystävällinen KOUVOLAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖOHJELMA 2012-2020 Kouvolan kaupunginvaltuusto 58 11.6.2012 2 Kouvolan kaupungin ympäristöohjelma 2012-2020 KOUVOLAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖOHJELMA 2012-2020

Lisätiedot

RIIHIMÄEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2012 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013

RIIHIMÄEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2012 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013 RIIHIMÄEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2012 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013 CO2-RAPORTTI BENVIROC OY CO2-raportin vuosiraportti, Riihimäki CO2-raportti / Benviroc Oy Lekkerikuja 1 B 21 02230 Espoo Puhelin 0400

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupungin energiansäästöstrategia. Esiselvitys, vaihe 1

Hämeenlinnan kaupungin energiansäästöstrategia. Esiselvitys, vaihe 1 Hämeenlinnan kaupungin energiansäästöstrategia Esiselvitys, vaihe 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Energiansäästöstrategian lähtökohdat... 1 2 Rakennusten energiatehokkuus... 3 2.1 Yleistä kuntien rakennusten energiankulutuksesta

Lisätiedot

Kasvihuonekaasupäästöt kunnissa 2008-2009. CO2-raportin vuosiraportti, Riihimäki

Kasvihuonekaasupäästöt kunnissa 2008-2009. CO2-raportin vuosiraportti, Riihimäki Kasvihuonekaasupäästöt kunnissa 2008-2009 CO2-raportin vuosiraportti, Riihimäki 18.6.2010 2 (23) CO2-raportin vuosiraportti, Riihimäki CO2-raportti / Benviroc Oy Lekkerikuja 1 B 21 02230 Espoo Puhelin

Lisätiedot

0,0 Vuosi 1990 Vuosi 2010. Tavoite-sken. 2020 Asukaskohtaiset päästöt 6,4 5,7 5 SEAP tavoite 2020 as. (-20 %) 5,1 5,1 5,1

0,0 Vuosi 1990 Vuosi 2010. Tavoite-sken. 2020 Asukaskohtaiset päästöt 6,4 5,7 5 SEAP tavoite 2020 as. (-20 %) 5,1 5,1 5,1 7,0 6,0 t CO 2 -ekv/asukas 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Vuosi 1990 Vuosi 2010 Tavoite-sken. Asukaskohtaiset päästöt 6,4 5,7 5 SEAP tavoite as. (-20 %) 5,1 5,1 5,1 Kaupunginjohtajien ilmastosopimuksen mukainen

Lisätiedot

HAUSJÄRVEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2009-2011 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2012

HAUSJÄRVEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2009-2011 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2012 HAUSJÄRVEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2009-2011 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2012 CO2-RAPORTTI BENVIROC OY CO2-raportin vuosiraportti, Hausjärvi CO2-raportti / Benviroc Oy Lekkerikuja 1 B 21 02230 Espoo Puhelin 0400

Lisätiedot

TAMPEREEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 1990, 2010 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014

TAMPEREEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 1990, 2010 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 TAMPEREEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 199, 21 213 ENNAKKOTIETO VUODELTA 214 CO2-RAPORTTI BENVIROC OY CO2-raportin vuosiraportti, Tampere CO2-raportti / Benviroc Oy Lekkerikuja 1 B 21 223 Espoo Puhelin 4 99

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan strateginen ilmasto-ohjelma. Sipoon sovellus

Keski-Uudenmaan strateginen ilmasto-ohjelma. Sipoon sovellus Keski-Uudenmaan strateginen ilmasto-ohjelma Sipoon sovellus Alkuperäinen raportti: KESKI-UUDENMAAN STRATEGINEN ILMASTO-OHJELMA Hyväksytty/KUUMA-hallitus 23.3.2010 (laatija Keski-Uudenmaan ympäristökeskus)

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2004, 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014

YLÖJÄRVEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2004, 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 YLÖJÄRVEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2004, 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 CO2-RAPORTTI BENVIROC OY CO2-raportin vuosiraportti, Ylöjärvi CO2-raportti / Benviroc Oy Lekkerikuja 1 B 21 02230 Espoo Puhelin

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI. Kemin kaupunki

TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI. Kemin kaupunki TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI Kemin kaupunki Versio nro Pvm Vastuuhenkilö Muutokset Toimintasuunnitelma, versio 1 30.6.2014 Harjulehto, Energiakolmio Oy Toimintasuunnitelma, versio

Lisätiedot

RIIHIMÄEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖRAPORTTI RIIHIMÄEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 2015

RIIHIMÄEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖRAPORTTI RIIHIMÄEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 2015 RIIHIMÄEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖRAPORTTI 1 2014 RIIHIMÄEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 2015 2 Riihimäen kaupunki 2015 Riihimäen kaupunki PL 125 11101 Riihimäki www.riihimaki.fi Lisätietoja: Elina Mäenpää,

Lisätiedot

Pormestareiden ilmastositoumuksen Kestävän energiankäytön ohjelma

Pormestareiden ilmastositoumuksen Kestävän energiankäytön ohjelma Dnro: TRE:2416/2012 Hyväksytty kaupunginhallituksessa 7.5.2012 kaupunki Pormestareiden ilmastositoumuksen Kestävän energiankäytön ohjelma Tiivistelmä kaupunginvaltuusto päätti 24.9.2008, että kaupunki

Lisätiedot

Kuutoskaupunkien ekologisen kestävyyden indikaattorit 2006 2010

Kuutoskaupunkien ekologisen kestävyyden indikaattorit 2006 2010 Kuutoskaupunkien ekologisen kestävyyden indikaattorit 26 21 Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku ja Vantaa Kannen kuva: Taitto Tina Kristiansson Jarmo Honkanen Ilmestymisvuosi 212 ISBN 978-952-5465-58-7

Lisätiedot

Turun kaupungin ympäristöraportti ja -tilinpäätös 2004

Turun kaupungin ympäristöraportti ja -tilinpäätös 2004 Turun kaupungin ympäristöraportti ja -tilinpäätös 2004 Kuva: Laura Suhonen 1 Sisällysluettelo Turun kaupunki 2004... 4 Turun kaupunkiorganisaatio... 4 Kestävän kehityksen politiikka... 5 Kohti kestävää

Lisätiedot

PEK-SELVITYS. Helsingin parhaat energiatehokkuuskäytännöt -työryhmän loppuraportti 21.9.2011

PEK-SELVITYS. Helsingin parhaat energiatehokkuuskäytännöt -työryhmän loppuraportti 21.9.2011 2011 PEK-SELVITYS Helsingin parhaat energiatehokkuuskäytännöt -työryhmän loppuraportti 21.9.2011 HELSINGIN KAUPUNKI RAKENNUSVIRASTO 21.9.2011 TYÖRYHMÄN EHDOTUKSET Helsingin strategiaohjelman 2009 2012

Lisätiedot

Ekotukitoiminnan vaikutusten arviointi

Ekotukitoiminnan vaikutusten arviointi Ekotukitoiminnan vaikutusten arviointi Ympäristö- ja taloudellisten vaikutusten arviointi RAPORTTI 28.9.2011 Anu Vaahtera, Iivo Vehviläinen, Mari Saario Gaia Consulting Oy Sisällysluettelo Tiivistelmä...

Lisätiedot

VANTAAN KESTÄVÄN KEHITYKSEN

VANTAAN KESTÄVÄN KEHITYKSEN YMPÄRISTÖKESKUS VANTAAN KESTÄVÄN KEHITYKSEN RAPORTTI 2008 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 4 1 Johdanto 6 2 Vantaan kaupunkiorganisaatio 7 3 Vantaan ekologinen kestävyys 9 4. Yleinen kehitys

Lisätiedot

Seutuhallinto. JOENSUUN KAUPUNKISEUDUN KUNTIEN ILMASTOSTRATEGIA Joensuu, Kontiolahti, Liperi, Outokumpu ja Polvijärvi

Seutuhallinto. JOENSUUN KAUPUNKISEUDUN KUNTIEN ILMASTOSTRATEGIA Joensuu, Kontiolahti, Liperi, Outokumpu ja Polvijärvi Seutuhallinto JOENSUUN KAUPUNKISEUDUN KUNTIEN ILMASTOSTRATEGIA Joensuu, Kontiolahti, Liperi, Outokumpu ja Polvijärvi Joensuun kaupunkiseudun ilmastostrategian valmisteluryhmä 10.12.2009 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Lempäälän kestävä kehitys vuonna 2011 - raportti

Lempäälän kestävä kehitys vuonna 2011 - raportti Lempäälän kestävä kehitys vuonna 211 - raportti 211 Lempäälän kunnan kestävän kehityksen raportti vuonna 211 1 Sisällys PUHEENJOHTAJAN KATSAUS - JOHTAMINEN KOHTI KESTÄVÄÄ KEHITYSTÄ. 2 KESTÄVÄN KEHITYKSEN

Lisätiedot