Sisältö: Sivu 1 Hallinto 2 Varhaiskasvatus Hyvinvointipalvelut 4 Hoito- ja vanhustyön palvelut 5 Terveyden- ja sairaanhoidon avopalvelut

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisältö: Sivu 1 Hallinto 2 Varhaiskasvatus Hyvinvointipalvelut 4 Hoito- ja vanhustyön palvelut 5 Terveyden- ja sairaanhoidon avopalvelut"

Transkriptio

1 Osavuosikatsaus

2

3 Sisältö: 1 Hallinto Tavoitteiden toteutuminen 3 2 Varhaiskasvatus 4 3 Hyvinvointipalvelut Lastensuojelu Neuvolapalvelut Aikuissosiaalityö Vammaispalvelut Terapiapalvelut 8 4 Hoito- ja vanhustyön palvelut Painopistealueet Toiminnalliset tavoitteet Kotihoito Vanhusten asumispalvelut Vuodeosastohoito 12 5 Terveyden- ja sairaanhoidon avopalvelut Lääkäreiden- ja hoitajien vastaanottopalvelut Täydentävät palvelut Kuntoutus Ensihoito Työterveyshuolto Suun ja hampaiden huolto Erikoissairaanhoito Dialyysiyksikkö Terveyden- ja sairaanhoidon avopalvelujen talous ja toteutuma 19 6 Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut Tavoitteiden toteutuminen 20 Sivu Liitteet Talousarvion toteutuminen kunnittain ja palvelulinjoittain Tuloslaskelma Toimintakate

4 1 HALLINTO 1.2 Tavoitteiden toteutuminen Jäsenkuntien laskutus on talousarvioon perustuvaa ennakkolaskutusta lukuun ottamatta erikoissairaanhoidon laskutusta. Erikoissairaanhoidon laskutus tapahtuu samassa rytmissä kuin sairaanhoitopiirillä eli joulukuussa laskutetaan erikoissairaanhoito kahdelta kuukaudelta (marraskuulta toteutuman mukaan ja arviolaskutuksena joulukuulta, koska varsinainen lasku tulee sairaanhoitopiiriltä vasta tammikuussa). Reisjärven osalta sairaanhoitopiirin lasku kulkee läpilaskutuksena Kokkolan keskussairaalan kautta ja laskutus tapahtuu ennakkolaskutuksena vuoden 2014 alusta lähtien. Oman toiminnan osalta laskutus tapahtuu talousarvion mukaisesti. Omassa toiminnassa asumis- ja ateriapalvelujen menot sekä osa asiakaslaskutuksista (mm. asumispalvelujen ja varhaiskasvatuksen laskutus) toimivat samalla tavalla kuin erikoissairaan-hoidon laskutus eli kuukausi laskutetaan seuraavassa kuussa toteutuneen toiminnan perusteel-la. Tämä aiheuttaa sen, että alkuvuodesta toteutumat näyttävät pieniltä koska tammikuussa ei ole maksettu kyseisiä laskuja eikä ole saatu kyseisiä asiakasmaksutuloja. Myös lomarahan osuus on huomioitava toteutumien tarkastelussa, koska lomaraha koko vuodelta maksetaan kesäkuussa. Talousarvion toteutumisen ennusteessa on huomioitu maksuosuuksien nousuna jäljempänä esitettävät arviot hallinnossa ( ; Hpj , Km , Pj , Rj ), hyvinvointipalveluissa ( ), hoito- ja vanhustyönpalveluissa ( ) ja terveyden- ja sairaanhoidon avopalveluissa ( ), saatavissa ( ), yhteensä Palvelulinjojen menojen toteutuminen talousarvion mukaisena on haasteellinen, mutta sitä helpottanee kolmen päivän sijaiskiellot ja Varhaisen tuen malli ohjeen toteuttaminen tukemaan henkilökunnan jaksamista ja työssä selviytymistä sekä jouluajan sulku. Talous-arviovuoden aikana pyritään/on pyritty ostopalvelujen vähentämiseen mm. vakinaisten virkojen täyttämisillä ja ostopalvelujen vähentämisellä. Effican earkisto ja Effica Raportointiin varattu investointimääräraha tulee ylittymään noin euroa. Saatavia on poistettu vuosittain kuolinpesien osalta. Kirjanpidollisesti saatavat poistetaan vuosittain tilinpäätöstä edeltävältä vuodelta. Vuoden 2014 aikana esitetään saatavat poistettavaksi vuosilta kirjanpidosta, perintä saatavien osalta jatkuu normaalisti. Saatavien määrä vuosilta on Haapajärvellä yhteensä noin euroa, Kärsämäellä euroa, Pyhäjärvellä euroa ja Reisjärvellä euroa. Henkilöstöpalveluissa työsuojeluun varattu määräraha ylittyy kokopäiväisen työsuojeluval-tuutetun määrärahan riittämättömyyden vuoksi palkka- matkustus- ja vuokramenoina. Lisäksi pääluottamusmiesten kustannukset ovat kasvaneet tänä vuonna Kärsämäen eroamisen vuoksi. Taloushallinto Selman kustannuksia ovat nostaneet normaalia enemmän sijaisten käyttö mm. työlomien ja ekantaarkiston käyttöönoton vuoksi. Menoja on aiheuttanut myös maksulii-kenteessä suoramaksut ja e-laskut- Loppuvuodesta avoimeksi tulevaa palkkasihteerin vakans-sia ja alkukesästä avautunutta palvelusihteerin vakanssia ei täytetä. Talousarvion toteutuminen/toimintakate:

5 2 VARHAISKASVATUS Tavoitteiden toteutuminen: Varhaiskasvatuksen siirtymisestä osaksi kuntien opetus- ja sivistyspalveluita valmistellaan tapahtuvaksi lukien. Selänteen kuntien yhteiset sekä kuntakohtaiset työryhmät valmistelevat siirtymistä. Päivähoitopaikat on pystytty järjestämään alueen perheiden tarpeita vastaavasti 0-6-vuotiaille lapsille päivähoitolain subjektiiviseen oikeuden mukaisesti. Päivähoitopaikat on pystytty myös järjestämään päivähoitolain antamissa aikarajoissa. Päivähoitomaksuperusteet muuttuivat alkaen. Toimintatuotot toteutuvat varhaiskas-vatuksen osalta suunnitellusti. Varhaiskasvatuksessa painotetaan toimimista kasvatuskumppanuuden periaatteiden mukai-sesti. Päivähoitopaikat ovat lisänneet pienryhmätoimintaa, ja sitä kehitetään edelleen. Lapset puheeksi puheeksi menetelmäkoulutukset käynnistyvät varhaiskasvatuksen henkilöstön keskuudessa syyskuussa Tavoitteena on kouluttaa koko henkilöstö menetelmän käyttöön, joka tukee mahdollisimman varhaista ja ennaltaehkäisevää työskentelyotetta perheiden kanssa. Hoitopaikoissa tehdään lapsen varhaiskasvatussuunnitelmat kattavasti kaikkien lasten osalta ja niitä arvioidaan säännöllisesti perheiden kanssa. Erityislastentarhanopettaja on päivittänyt kuntoutussuunnitelman, joka tehdään kaikkien erityistä tukea tarvitsevien lasten osalta yhteis-työssä perheen ja lapsen asioissa toimivien muiden yhteistyötahojen kanssa. Yhteistyöver-kostoa on vahvistanut erityislastentarhanopettajan saaminen avoinna olleeseen virkaan alkaen. Palvelusetelin periaatteet ja mahdollisuus on luotu alueelle, yksityisiä palveluntuottajia ei toistaiseksi ole saatu alueelle. Lapsen Kaste hankkeen avulla kehitetään edelleen perhekeskustoimintaa. Pyhäjärvellä perhekeskus on lastenneuvolan alaista toimintaa, Haapajärven osalta samaa siirtoa suunni-tellaan tapahtuvaksi viimeistään Haapajärven perhekeskuksen toiminnan kehittä-mistä vaikeuttaa omien tilojen puute (ryhmis Lemmikit evakossa edelleen perhekeskuksen tiloissa Kukkaniementiellä). Päiväkoti Satakielen remontti on valmistumassa aikataulun mukaisesti ja muuttoa takaisin tiloihin suunnitellaan viikolle 43. Pyhäjärven uuden Lastentalon suunnittelu ja rakentaminen etenee, henkilöstö on mukana niin sisätilojen kuin piha-alueidenkin suunnittelussa. Asiakastyytyväisyyskyselyt tehdään vuoden 2015 keväällä. Talousarvion toteutuminen: Talousarvio toteutuu hyvin suunnitelman mukaisesti, jokaisen kunnan osaltakin toteutumaprosentti on alle 66,66 % elokuun loppuun mennessä

6 sijaisten tarve harkitaan aina yksikkö- ja kuntakohtaisesti, huomioiden päivähoitolain antamat suhdeluvut ja käyttämällä henkilöstöä joustavasti koko kunnan alueella Talousarvion toteutuminen/toimintakate: 3 HYVINVOINTIPALVELUT alkaen psykososiaalisen- ja lasten- ja perheiden palvelut on yhdistetty samaksi toimintayksiköksi hyvinvointipalveluiksi. Varhaiskasvatuspalvelut ovat siirtyneet samasta päivästä alkaen pois lasten- ja perheiden palveluista omaksi palvelulinjaksi/alueeksi. Lasten ja perheiden palvelujen alueella tavoitteena on toiminnan kokonaisuuden rakentaminen asiakasnäkökulmasta ja prosessien kautta. Lasten ja nuorten palvelut koskevat aina tavalla tai toisella koko perhettä. Tämän palvelulinjan palvelutarvetta tarkastellaan yhtenä kokonaisuutena. Palvelutarpeen arvioinnin välineitä on kehitetty Selänteen toiminnan aikana yhteneväksi ja ajanmukaiseksi. Palvelulinjalla toimii monialaisia työryhmiä ja toimintojen sisäisiä kehittämistiimejä. Lasten lukumäärä tilastojen perusteella vähenee lyhyellä aikavälillä hitaasti. Lakisääteiset palvelut toteutetaan Selänteen kuntien asettamassa laajuudessa kaikille lapsille ja perheille tarkoitettuna lähipalveluna. Palveluihin voi hakeutua koko yhteistoiminta-alueella. Kuntien hyvinvointiohjelmien tavoitteet ja toimenpiteet huomioidaan toiminnan toteutuksessa ja talousarviossa (kuntakohtaisesti). Hyvinvointipalveluissa keskeiseksi painopisteeksi nostetaan hyvinvoinnin edistäminen, palveluiden järjestäminen ensisijaisesti kuntayhtymän omana tuotantona, varhaisen vaikuttamisen keinoilla kuntalaisten osallisuudella ja työntekijöiden ennalta ehkäisevällä työotteella. Palvelut tarjotaan joko lähipalveluina tai alueellisina tuotettuna asiakkaan tilanteesta johtuvina turvaavina palveluina. Henkilöstön jaksamista, osaamista, hyvinvointia ja sitoutumista työhön tuetaan työnohjauksella, työpaikkakokouksilla, kehityskeskusteluilla ja ajanmukaisilla täydennyskoulutuksilla. Erilaiset hankkeet, kuten mm. keväällä alkanut KASTE-hanke tukevat myös peruspalvelujen rinnalla toiminnan kehittämistä. Perhekeskustoiminta juurrutetaan Selänteen kuntiin joko verkostomaisena tai fyysisenä perhekeskuksena ja samalla kehittämistyötä jatketaan hyväksyttyjen todettujen käytänteiden pohjalta. Entisen psykososiaalisten palvelujen alueella painopistealueina ovat olleet asumispalvelut, toimeentulotuen pitkäaikaisasiakkuuden ehkäiseminen, pitkäaikaistyöttömyyden ja nuorten työttömien aktivointi, työttömyyden väheneminen ja henkilökunta. Henkilöstön jaksamista, osaamista, hyvinvointia, ja sitoutumista työhön tuetaan työnohjauksilla, työpaikkakokouk-silla, kehityskeskusteluilla ja ajanmukaisilla täydennyskoulutuksilla. 3.1 Lastensuojelu ja perhetyö Lastensuojelussa on jouduttu kaikissa kunnissa sijoittamaan muutamia uusia lapsia, joihin sijoituksiin ei ole varattu 2014 talousarvioon määrärahaa. Toisaalta avohuollon tukitoimilla on tuettu perheitä, jotta uusilta sijoituksilta vältyttäisiin. Sijoittamista suositeltavampaa on käyttää tehokkaita avohuollon keinoja, joita ovat mm. perhetyö ja lapsiperheiden kotipalvelu, tukiperheet ja tukijaksot perhekodeissa. Näillä keinoilla on voitu hillitä kustannusten

7 3.2 Neuvolapalvelut nousuakin. Pyhäjärvellä erityisesti on jouduttu avohuollon tukitoimena käyttämään tukijaksoja perhekodeissa, joka on kalliimpaa tukiperhejaksoihin verrattuna. Mutta näin on voitu välttää kokoaikaisia sijoituksia. Laitossijoituksia purettaessa toiminta useimmiten jatkuu aluksi tukijaksoilla perhekodissa Lastensuojeluilmoitukset ja lastensuojelutarpeen selvitykset on pystytty hoitamaan määrä-aikojen puitteissa eikä Selänteen lastensuojelu ole enää AVI:n tehotarkkailussa. Lastensuo-jeluilmoitukset kuin myös tarpeen selvitykset ovat vähentyneet kaikissa muissa kunnissa, mutta ei Kärsämäellä ja silläkin on alkuvuoden aikana lisääntynyt aikaisempiin vuosiin verrattuna ilmoituksella. Marraskuussa 2013 Valvira suoritti kyselyn lastensuojelun asiakasmääristä ja kelpoisuusehdot täyttävän henkilöstön määristä. Selänteen lastensuojelun asiakasmäärä oli 84 lasta / sosiaalityöntekijä, kun suositus on 35 lasta / sosiaalityöntekijä. Samoin Selänteen lastensuojelussa puuttuu kelpoisuusehdot täyttäviä sosiaalityöntekijöitä. Huhtikuusta lähtien sosiaalityöntekijöiden viroissa (yht. kuusi) on vain kahdessa pätevä sosiaalityöntekijä ja neljään sosiaalityöntekijän virkaan on siirretty sosiaaliohjaaja määrä-aikaisesti hoitamaan tehtäviä. Syyskuussa aloittaa muodollisesti pätevä sosiaalityöntekijä Pyhäjärven ja Kärsämäen alueella. Talousarvion toteutuminen Lastensuojeluun varatut määrärahat ovat olleet riittämättömiä jo alkuvaiheessaan Kärsämäellä, jossa ne tulevat ylittymään euroa. Haapajärvellä lastensuojelussa määräraha alittuu euroalla, Pyhäjärvellä eurolla ja Reisjärvellä eurolla. Koko toimintaa ohjaa vuoden 2011 alusta tullut lastenneuvola-asetus, joka velvoittaa kuntia toteuttamaan siihen kirjatut toimenpiteet ja jonka toteutuksesta on tehty valtakunnallisia valvontakyselyitä. Asetuksen tarkoituksena on varmistaa, että lasta odottavien naisten ja perheiden sekä alle kouluikäisten lasten, oppilaiden ja heidän perheidensä sekä opiskelijoiden terveysneuvonta ja tarkastukset ovat suunnitelmallisia, tasoltaan yhteneväisiä ja yksilöiden ja väestön tarpeet huomioon ottavia. Koko vastuualueen toimintojen kirjaukseen on kiinnitetty erityistä huomiota, jotta muodostuvat tilastot olisivat mahdollisimman luotettavia ja vertailukelpoisia. Vuoden 2014 alussa neuvoloissa ja kouluilla jatkettiin influenssarokotusten antoa. Lääkäreinä neuvoloissa ja kouluilla ovat olleet Selänteen omat lääkärit, lisäksi on käytetty jonkin verran ostopalveluita. Monissa äitiysneuvoloissa on aloitettu naisten joukkotarkastusnäytteiden ottaminen ja joissain ne on jo otettu tältä vuodelta (Kärsämäki ja Reisjärvi). Perhevalmennusta on toteutettu osin Selänteen yhteisenä toimintana yhdessä seurakunnan ja perheneuvolan kanssa; tänä keväänä yhteinen valmennus järjestetään Kärsämäellä. Synnytykset on hoidettu suurimmalta osin Oulaskankaalla; Reisjärveltä on käyty Kokkolassa ja jonkin verran alueelta on synnytetty myös OYS:ssa. Yhteistyötä synnytyssairaaloiden kanssa on tehostettu ja seurantoja siirretty neuvoloille. Lastenneuvoloiden toimintaa on ohjannut uusi asetus ja yhteistyötä on tehty muiden lasten parissa työskentelevien tahojen kanssa. Erityistyöntekijöiden vaihtuvuus ja osin puuttuminen on tuonut koko vastuualueella haasteita ohjaustyöhön. Lastenlääkäri on käynyt sovitusti Haapajärvellä ja Kärsämäellä, harvakseltaan Pyhäjärvellä. Erityistä tukea tarvitsevien lasten seurantaa on kehitetty yhteistyössä mm. perhetyön ja lastensuojelun kanssa. Tavoitteena on ennalta ehkäisevän työn näkyminen lasten ja perheiden hyvinvointina lapsiperheiden arjessa. Yksi terveydenhoitaja on perhetyön työparin kanssa MLL:n Vahvuutta vanhemmuuteenryhmäohjaajakoulutuksessa ja heillä on yksi ryhmä meneillään Haapajärvellä. Kouluilla terveystarkastukset on saatu pidettyä kutakuinkin aikataulussa, vaikka sairasvastaanottoa ja muuta oppilashuollollista tehtävää on ollut paljon. Reisjärvellä koululaisia on hajautettu useaan eri paikkaan Kisatien koulun sisäilmaongelman takia. Kaikki

8 3.3. Aikuissosiaalityö peruskoulun oppilaiden tarkastukset on kutakuinkin saatu tehtyä ja lääkärintarkastukset on tehty. Ainoastaan lukion ensimmäisen luokan oppilaita ei ole ehditty tarkistaa. Suurin ongelma Reisjärvellä on ollut terveydenhoitajan tavoitettavuus oppilaan näkökulmasta, koska on ollut vaikea luoda aikataulusta eri paikkoihin. Kevään kutsuntatarkastuksia on aloitettu ja osissa kuntia ne on jo järjestetty. Terveydenhoita-jat ovat olleet mukana kuntien Time out- toiminnassa tarpeen mukaan. Viime vuoden lopulla aloitettuja papilloomavirusrokotteita on tarjottu THL:n ohjeiden mukaisesti yläasteella ja alakoulujen kuudensilla luokalla oleville tytöille. Kaikki Selänteen lasten ja perheiden alueen terveydenhoitajat ovat saaneet vuoden alusta ryhmämuotoista työnohjausta, joka jatkuu vielä syksyllä. Ppky Selänne on mukana oppilashuollon, lastensuojelun ja perhekeskustoiminnan kehittämishankkeissa, kuten mm. KASTE - hankkeessa, joka on alkanut keväällä Neuvola toiminnan osalta KASTE - hankkeen sisällä on perhekeskustoiminnan kehittäminen. Lapset Puheeksi - hanke on alkanut ja työntekijät osallistuvat siihen aikanaan hankkeen edetessä. Kärsämäen epävarma jatkotilanne Selänteessä on rasittanut toiminnan suunnittelua. Perhekeskuksen toiminta Pyhäjärvellä on toteutunut suunnitelmien mukaan; varhaiskasvatus-kerhot ovat vuorotelleet perhekerhojen ja lapsiparkin kanssa. Samassa rakennuksessa perhekeskuksen kanssa on toiminut esikouluikäisten aamu- ja iltapäivähoito. Yhteistyötä on tehty erityisesti Marttojen ja seurakunnan kanssa. Haapajärven perhekeskus toimintaa suunni-tellaan siirtymään v aikana myös neuvola toiminnan alle (nyt varhaiskasvatuksessa). Talousarvion toteutuminen Suoritteet ovat pysyneet kaikissa kunnissa kutakuinkin samansuuruisina vuodesta 2012 alkaen. Neuvoloiden osalta ollaan saamassa kustannussäästöjä noin euroa, Kärsämäellä euroa ja Pyhäjärvellä euroa. Painopistealueena on pitkäaikaistyöttömien ja nuorten työttömien aktivointi TE-keskuksen, Nuorten Tuki ry:n, Etsivien ja kuntien omien toimintojen kanssa. Yhteistyöllä on etsitty keinoja säännöllisillä yhteistyön kokoontumisilla ja päivittäisessä työnteossa. Toisena painopistealueena on ollut asiakassuunnitelmien laatiminen ja seuranta. Toimeetulotuen asiakassuunnitelmienteon kautta on saatu asiakkaita aktivoitumaan ja hakeutumaan koulutuksiin, työhön ja kuntouttavaan työtoimintaan. Nuorisotakuulla ppky Selänteen alueella aikuissosiaalityö on mukana eri toimijoiden kanssa tämän takuun mahdollistumisessa ja toteutumisessa. Talousarvion toteutuminen Vaikeavammaispalveluiden tarpeet ovat kasvaneet joka kunnassa subjektiivisen oikeuden vuoksi mm. henkilökohtaisen avustajien ja asunnon peruskorjausten myötä. Tämä näkyy nousuna vammaispalveluiden avustuksissa kotitalouksille. Toimeentulotuen kotitaloudet ovat vähentyneet alkuvuoden aikana joka kunnassa, joka näkyy toimeentulotuen menona vähennyksenä. Henkilökuntamäärä on suunnitelman mukaan ollut 7, mutta johtavan sosiaalityöntekijän siirryttyä hyvinvointipalvelujohtajan virkaan alkaen, johtavan sosiaalityöntekijän virkaa ei ole täytetty, eikä sijaista ole otettu. Lastensuojelun johtava sosiaalityöntekijä on hoitanut alkaen myös aikuissosiaalityön johtavan sosiaalityöntekijän hallinnon tehtäviä. Pyhäjärvellä alkaen on etuuskäsittelijä jäänyt osa-aika eläkkeelle, eikä sijaista ole siihen otettu. Kärsämäen palveluihin on jouduttu tarpeen mukaan palkkaamaan sijainen

9 3.4 Vammaispalvelut (ei jatkuvasti). Palvelut on tuotettu lähipalveluina. Kärsämäellä aikuissosiaalityön määräraha alittuu euroa ja Reisjärvellä määräraha ylittyy euroa. Asumispalveluissa Haapajärven Männistökoti oli väistötiloissa alkuvuoden ( ). Asukkaat ja työntekijät olivat hajasijoitettuina hoiva- ja vanhuspuolen yksiköihin, ostopalveluihin ja perhekoti Kukkaniemeen. Perhekoti Kukkaniemi perustettiin kehitysvammaisille asukkaille väistötilanteen ajaksi. Osa Männistökodin työntekijöistä työskenteli perhekodissa kuitenkin, niin että yhdellä ohjaajalla (lähihoitajalla) oli ympärivuorokautinen päävastuu toiminnasta. Männistökodin toiminta käynnistyi uudelleen alkaen kehitysvammaisten tehostettuna palveluasumisena (autettu asuminen). Vanhukset ovat siirtyneet pois Männistökodilta. Männistökodilla on 12 vakinaista asumispaikkaa ja yksi tilapäishoitopaikka. Tällä hetkellä Männistökodilla asuu 10 vakinaista asukasta, ja on kolme tilapäishoitopaikkaa. Lisäksi on kolme tukiasuntoa, jonka tukipalveluista vastaa Männistökodin työntekijät. Männistökodin eläköitymisien myötä kodinhoitajan ja mielenterveyshoitajan vakanssit on muutettu ohjaajien (lähihoitajan koulutusvaatimus) vakansseiksi. Työllistämistuella palkattu hoitoapulaisen vakanssi on muutettu varahenkilön (ohjaajan) vakanssiksi (lähihoitajan koulutus). Varahenkilö on työskennellyt ensisijaisesti Männistökodilla, mutta tarvittaessa hän on työskennellyt muissa vammaispalveluiden yksiköissä kaikissa Selänteen kunnissa. Tavoitteena on ostopalveluiden vähentäminen ja tilapäishoidon kehittäminen Haapajärvellä. Haapajärven nuorten kehitysvammaisten palveluiden tarve on edelleen kasvussa. Tämä näkyy kasvuna tehostetun palveluasumisen tarpeena, laitoshoitojaksoina, tilapäishoidon tarpeena ja omaishoidon tuessa. Haapajärveltä on purkaantunut laitoshoitopaikka. Kärsämäellä on vakinaistettu ohjaajan työsuhde. Kärsämäellä Toimintakeskus Rantapääskyn tiloissa on toiminut ryhmälomitus alkuvuodesta toukokuun loppuun saakka yhtenä viikonloppuna kuukaudessa perjantai- illasta sunnuntai- iltaan. Ryhmälomituspaikkoja ovat käyttäneet kaikki Selänteen kuntien alle 18-vuotiaat asiakkaat. Työntekijöinä ryhmälomituksessa on toiminut vammaispalveluiden vakinaisia ohjaajia tai määräaikaisia ohjaajia. Ryhmätilapäishoidon toiminta siirtyy Haapajärvellä. Vastaavan ohjaajan työpanosta käytetään kuntouttavan työtoiminnan järjestämiseen. Kärsämäen asiakkaiden tehostetun palveluasumisen tarve on kasvanut. Pyhäjärvellä on vakinaistettu Pyhähiiden määräaikainen ohjaajan vakanssi. Pyhäjärven asiakasmäärä on edelleen kasvussa. Nuorten ja lasten haasteelliset elämäntilanteet työllistävät palveluohjausta. Lisäksi laitoskuntoutusjaksojen tarve on lisääntynyt. Kehitysvammaisten koululaisen päivähoitoon on palkattu kaksi määräaikaista työntekijää. Koululaisten päivähoidon tarve on edelleen kasvussa, joten Pyhäjärven koulutoimelta ostetaan aamu- ja iltapäivähoitoa kehitysvammaisille. Lisäksi tehostetun palveluasumisen tarve on kasvanut kahden ostopalvelupaikan verran. Asumispalveluissa kehitysvammaisten hoidollisuus on lisääntynyt nostaen asiakkaiden hoitopäivähintaa. Reisjärvellä Toimintakeskus Violan haasteellisten asiakkaiden määrä on kasvussa. Tästä johtuen vammaispalvelulain mukainen henkilökohtainen avustaja siirtyi omaksi ohjaajaksi Toimintakeskus Violaan vastaamaan tarpeeseen. Näin ollen Toimintakeskus Violassa työskentelee kaksi määräaikaista omaa ohjaajaa. Koululaisen päivähoito jatkuu Reisjärvellä. Tuetun asumisen ja Mäntykodin toiminta jatkuu entisellään. Asumispalveluja järjestetään ensisijaisesti Selänteen omista asumispalveluista ja vasta toissijaisesti hankitaan ostopalveluina. Asumispalveluiden tarve on edelleen kasvussa. Haapajärvellä asiakkaat ja omaiset ovat ensisijaisesti kiinnostuneita ostopalveluista, eivätkä halua omaan asumispalveluun. Tehostetun palveluasumisen ostopalveluiden purkaminen on hidastunut erilaisista syistä. Laitoshoidon purkamisesta on neuvoteltu Tahkokankaan kanssa ja on tehty suunnitelmia laitoshoidossa olevien asukkaiden tulevaisuudesta. Talousarvion toteutuminen

10 3.5 Terapiapalvelut Haapajärven nuorten kehitysvammaisten palveluiden tarve on edelleen lisääntynyt. Tämä näkyy kasvuna tehostetun palveluasumisessa, laitoshoitojaksoissa, tilapäishoidossa ja omaishoidon tuessa. Kuitenkin näyttäisi Haapajärven kohdalla, että kehitysvammahuolto pysyy talousarviossa. Kärsämäen ja Pyhäjärven osalta määrärahat ylittivät asumispalveluiden ja laitoshoidon osalta. Pyhäjärvellä ylittyy myös Työkeskus Pyhähiiden ja koululaisten päivähoidon määrärahat. Kärsämäellä järjestetyn ryhmälomituksen toimintakustannukset ovat olleet oletettua suuremmat ja määrärahat ylittyvät euroa ja tehostetun palveluasumisen ostojen osalta euroa. Pyhäjärvellä määrärahat ylittyvät tehostetun palveluasumisen ostoissa euroa. Reisjärvellä ylittyy toimintakeskus Violan määrärahavaraus euroa, koululaisen päivähoidon määrärahat euroa ja vammaisen asuminen/laitoshoito euroa. Terapiapalveluiden painopistealueena on ollut mielenterveyskuntoutujien kotona asumisen tukeminen ja asumispalvelujen todellisen tarpeen kartoittamisen tehostaminen. Toisella vuosikolmanneksella tehtiin päätös jättää käyttämättä Pyhäjärven ryhmäkodille suunniteltu muutos siirtyä tehostetuksi asumispalveluyksiköksi. Tyhjillään olleet asumispaikat ovat täyttyneet palveluasumisen tarvitsijoilla ja näin ollen siirtyminen tehostetuksi ei ole tarpeellista. Intervallipaikkojen (1-2) tehokas käyttäminen edellyttää kuitenkin yhden lähihoitajan vakanssin perustamista, jolloin mahdollistuu myös ryhmäkodilta käsin kotiin suuntautuva työote esimerkiksi intervallijaksojen kohdalla. Näin vähennetään erikoissairaanhoidon (Visalan sairaala) tarvetta. Tavoitteiden toteutuminen: Käyntimäärät ovat jääneet perheneuvolassa koko Selänteen alueella suunniteltua pienem-mäksi, johtuen psykologivajeesta. Ostopsykologipalveluita on näin ollen jouduttu käyttämään paikkaamaan vajetta. Päihdepalveluissa käyntimäärät ovat asetettuja tavoitteita suuremmat sekä Haapajärvellä että Pyhäjärvellä, johtuen palvelujen kasvaneesta tarpeesta kuntalaisten keskuudessa. Aikuisten mielenterveystyössä on pystytty vastaamaan kuntalaisten tarpeeseen, vaikka uusia asiakkuuksia tulee viikoittain useita. Talousarvion toteutuminen: Haapajärvellä ollaan saamassa mielenterveyspalveluissa säästöjä euroa, samoin Pyhäjärvellä tehostetun palveluasumisen ostoissa ja omassa toiminnassa yhteensä euroa. Kärsämäellä tehostetun palveluasumisen määräraha ylittyy euroa. Talousarvion toteutuminen/toimintakate: 4 HOITO- JA VANHUSTYÖN PALVELUT 4.1 Painopistealueet

11 Hoito- ja vanhuspalveluiden toimintaa kehitetään tulleen vanhuspalvelulain velvot-teiden mukaisesti. Painopisteenä on iäkkään henkilön toimintakyvyn, sosiaalisen turvallisuu-den ja kotona asumisen turvaaminen kotiin annettavia palveluja kehittämällä. Toiminnan kehittämisessä huomioidaan myös kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunni-telmien painopistealueet. Hoidonporrastuksen kehittämistä on jatkettu Sosiaali- ja terveysministeriön suositusten ja Vanhuspalvelulain mukaisesti. Lain tavoitteena on turvata iäkkäille ihmisille hyvä hoito ja huolenpito.tämä edellyttää moniammatiilista yhteistyötä sekä ammattitaitoista ja riittävää henkilökuntaa jokaisella hoidonporrastuksen tasolla. Toimien vapautuessa on arvioitu, mikä koulutuspohja parhaiten vastaa työyksikön kulloistakin tarvetta. Tehtävät, joita hoidetaan palkkatuella tai kouluttamattomalla henkilökunnalla muutetaan esim. oppisopimuksen kautta lähihoitajien toimiksi ja lähihoitajien toimia sairaanhoitajien toimiksi toiminnan niin vaatiessa. Toimiva hoidonporrastus ja laadukas hoitoketju vaativat säännöllisten lääkäripalvelujen turvaamista kaikilla hoidon portailla eikä tämä ole laikilta osin vielä toteutunut. Kokonaisuutta kehitettäessä kuntouttavaa työotetta korostetaan koko palveluketjussa. Sonectus projekti tarjosi runsaasti koulutusta henkilökunnalle, joka loppui kesällä ja uutta projektia suunnitellaan. Selänne on ollut mukana myös valtakunnallisessa Voimaa vanhuuteen projektissa, joka päättyi keväällä 2014 ja toimintaa on jäsenkunnissa jatkettu kuntavetoisesti.. Henkilökuntaa on kannustettu osallistumaan kuntoutumisen tukemisen erityisopintoihin. Henkilökunnan jaksamiseen on kiinnitetty huomiota mm apuvälineitä (sähkösänkyjä, nostureita) hankkimalla sekä koulutuksen ja toimintojen järkeistämisen keinoin. Henkiseen hyvinvointiin kiinnitetään erityistä huomiota osallistavalla johtamisella ja mm työnohjauksen keinoin. Hoitotyön tunnettevuutta tehdään yläkouluissa, lukioissa ja rekrytointia ammtillisissa oppilaitoksissa. Hoitotyön henkilöstön lääkehoidon osamisen ylläpitämiseksi ja varmistamiseksi lääkehuollon koulutus ja tenttiminen suoritetaan suunnitelmallisesti ATK-pohjaisen lääkehuollon tenttiohjelman kautta. Potilasturvallisuussuunnitelma valmistuu vuoden 2013 loppuun mennessä ja vuonna 2014 jokainen yksikkö ottaa suunnitelman käyttöön ja lisää siihen oman yksikkönsä tiedot. Samalla työstetään hoivapalveluyksiköiden omavalvontasuunnitelmat Valviran ohjeistuksen mukaan. Yksiköt nostavat painopistealueekseen mm kaatumistapaturmien ehkäisyn. Suunnitelmat valmistuivat suunnitellusti alkuvuodesta. Investointeja on tehty suunnitelmien mukaisesti.varataan Haapajärvellä tehostetun palveluasu-misen kalusteisiin euroa. Lisäksi koko Selänteen kuntien kotihoitoon on hankittu kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmä ja koska puhelinlaitteet liisattiin eikä sähkölukkoja hankittu, investointi oli huomattavasti suunniteltua pienempi. Ohjelma on otettu asteittain käytöön kesän 2014 aikana ja syyskausi käytetään toiminnan vakiinnuttamiseen ja huomat-tujen epäkohtien korjaamiseen.. Vanhuspalvelulain mukaisen suunnitelman laatiminen on aloitettu ja tällä hetkellä on menossa vanhusneuvostojen kuulemiskierros Toiminnalliset tavoitteet Kotihoito: Haapajärvi Määräaikaisesti vuodelle 2014 on palkattu 4 lähihoitajaa. Tämä on mahdollistanut henkilöstön lisäämisen ilta- ja viikonloppuvuoroihin. Ilta- ja viikonloppuvuorojen lisäys puolestaan näkyy erilliskorvausmäärärahojen ylittymisenä. Kotihoidossa tilanteen mukaan asiakkaita

12 on yhteensä 240 (v ), joista 102 (85) asiakasta säännöllistä kotihoitoa; paljon hoitoa ja huolenpitoa tarvitsevia. Käyntien määrä on noussut edellisen vuoden vastaavasta ajankoh-dasta huomattavasti ollen käyntiä. Hoidontarpeen arviointi on toteutunut vanhuspalve-lulain edellyttämässä aikataulussa. Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto ja valmistautu-minen sähköisen potilastiedon arkistointiin ovat olleet erityisenä oppimisen ja toiminnan kohteena. Järjestelmän käyttöönotto viivästyi ohjelmateknisistä syistä, joten sen hyödynnet-tävyyttä ei vielä tässä raportissa voida arvioida. Sonectus hankkeen kautta on kehitetty kotisairaalatoimintaa yhdessä Selänteen muiden kuntien kanssa ja toiminnan toteuttaminen suunnitelman mukaisesti siirtyy ensi vuodelle. Henkilöstön pitkät sairauslomat ovat lisääntyneet. Työn kuormittavuuden kasvamisen vuoksi henkilöstölle on järjestetty tyky-toimintana mm.työnohjausta. Seniorineuvolatarkastukset ja avovastaanotot sekä palveluohjaukselliset ennaltaehkäisevät kotikäynnit ovat toteutuneet suunnitellusti. Toiminnassa on korostunut ohjaus ja neuvonta mm. ravitsemukseen, liikuntaan ja ulkoiluun. Voimaa vanhuuteen -hankkeessa kehitettyjä toimintakäytäntöjä on toteutettu käytännössä yhteistyössä järjestöjen ja kaupungin liikunta- ja vapaa-aikatoimen kanssa. Kuonalantien kuntosalissa on kokoontunut viikoittain huonokun-toisten vanhusten liikuntaryhmä, jossa on ollut ohjaajana vuorollaan kotihoidon kuntoutumi-seen erikoistuneet lähihoitajat. Veteraaninen kotiin annettavien palvelujen (erillinen valtio-konttorin määräraha) tiedotukseen ja toteutukseen on paneuduttu yhdessä veteraanijärjestön kanssa. Tästä määrärahasta on myönnetty siivous-, ateriapalvelu ja asiointiseteleitä. Valtio-konttorin tulot sotainvalidien osalta jäävät toteutumatta sotainvalidein joukon harventumisen vuoksi. Kärsämäki tilanteen mukaan säännöllisessä kotihoidossa on asiakkaita 51; paljon hoitoa ja huolenpitoa tarvitsevia. Yhteensä asiakkaita on alkuvuonna ollut 150. Kotihoidon käyntejä on toteutunut Hoidontarpeen arviointi on toteutunut vanhuspalvelulain edellyttämässä aikataulussa. Toiminnanohjausjärjestelmä on otettu käyttöön, mutta kotisairaanhoitajat eivät ole vielä mobiilin piirissä ja käyttöä hiotaan edelleen. Tavoitteena on että vähintään 60% kotihoidon työntekijöiden työajasta asiakkaan luona tapahtuvaa työtä. Kotisairaalatoimintaa on kehitetty yhdessä Selänteen muiden kuntien kanssa Palveluohjaajan palveluiden toiminnallisesti järkevää käyttöä mietitään yhdessä kotihoidon kanssa. Ennaltaehkäiseviä kotikäyntejä ei ole tänä vuonna tehty. Myöskään seniorineuvolan toimintaa ei ole kehitetty. Tarkoituksena oli suunnitella toimintaa syksyn aikana. Kärsämäen kotihoidon toiminnan kehittämistä haittaavat Kärsämäen kunnan tekemät päätökset Pyhäjärvi tilanteen mukaan säännöllisessä kotihoidossa on asiakkaita 149; paljon hoitoa ja huolenpitoa tarvitsevia. Yhteensä asiakkaita on koko alkuvuonna ollut 379. Kotihoidon käyntejä on toteutunut Hoidontarpeen arviointi on toteutunut vanhuspalvelulain edellyttämässä aikataulussa. Toiminnanohjausjärjestelmä on otettu käyttöön, mutta kotisairaanhoitajat eivät ole vielä mobiilin piirissä ja käyttöä hiotaan edelleen. Iltavuoroihin ja viikonloppuun on siirretty henkilökuntaa aamuista, koska iltojen kuormitusasteet ovat olleet korkeita. Tämä lisää erilliskorvausten määrää. Toiminnanohjausjärjestelmän avulla työtä on pystytty jakamaan tasapuolisesti työntekijöille ja lyhytaikaisia sijaisia ei ole tarvinnut ottaa. Tavoitteena on että vähintään 60% kotihoidon työntekijöiden työajasta asiakkaan luona tapahtuvaa työtä. Kotisairaalatoimintaa on kehitetty yhdessä Selänteen muiden kuntien kanssa ja se vaatii sairaanhoitajien työpanoksen siirtämistä arkipäivistä iltaan ja viikonloppuun. Kehittämistä on aloitettu yhdessä henkilökunnan kanssa. Kotihoito toimii A ja B tiimissä, tiimien välistä yhteistyötä hiotaan edelleen. Sisäilmasta johtuvat tilaongelmat (tilat hajallaan) tuovat lisähaasteita tiimien väliselle yhteystyölle. Kotihoito toimii väistötiloissa 4:ssä eri pisteessä, tarkoituksena on saada A ja B tiimille omat

13 tilat tiimien toiminnan kehittämiseksi. Sairauspoissaolopäiviä on ollut 1138 pv, viime vuonna vastaavalla.ajalla 1054 päivää. Sairauslomissa on sekä lyhyitä että pitkäaikaisia sairauslomia. Työyhteisönkehittämistä ja työhyvinvointia on mietitty yhdessä työpsykologin ja henkilökunnan kanssa ja suunnitellaan syksyn aikana lisää. Hoito- ja palvelusuunnitelmien päivitystä on tehostettu ja työtä jatketaan edelleen. Ikääntyvien seniorineuvola(2t/vk/köpsi) toiminta on ollut hyvin pienimuotoista ja toiminta siirtyy muistihoitajalle terveyskeskukseen marraskuun alussa. Terveystarkastuksia yli 75-vuotta täyttäneille aloitetaan lokakuussa ja 80 vuotta täyttäneille jotka eivät ole palvelujen piirissä, on aloitettu ennaltaehkäisevät kotikäynnit kotisairaanhoitajien toteuttamina. Muisti-hoitajan vastaanotto toimi hyvin. Toimintaa jatketaan ja kehitetään yhteistyössä Selänteen muiden kuntien ja Muistiluotsin kanssa. Yhteistä hanketta muistisairaan kotihoitotutkimus-jakson kehittämiseksi on valmisteltu Suomen Dementiayhdistys ry:n kanssa. Reisjärvi Hoito- ja palvelusuunnitelmien päivitystä on tehostettu. Kotihoidon asiakkaiden ulkoilemiseen ja virkistykseen on kiinnitetty huomiota. Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto on toteu-tunut vasta lomien jälkeen elokuussa. Telepalvelumaksut ylittyvät mobiilijärjestelmästä johtuen. Sijaismääräraha ei tule riittämään, vaan se ylittyy, samoin erilliskorvaukset. Kuiten-kin ylitykset mahdollistuvat koko palvelualueen sisältä. Kotihoidossa on ollut ajoittain ruuhkaa ja henkilöstön rekrytointiongelmia. Käyntikerrat ovat kasvaneet, ollen Kotisairaalatoimintaa ei ole voitu käynnistää, koska henkilöstössä ei ole riittävästi sairaanhoitajia. Päivätoiminta on toteutettu kotihoidon henkilöstöllä. Päiväkeskuksessa käyntikerrat ovat hienokseltaan kasvaneet on ollut 440 käyntikertaa. Toiminta on tärkeää ja se tukee vanhusten kotona selviytymistä. Ennaltaehkäisevät kotikäynnit ovat toteutuneet suunnitellusti. Muistihoitajan toimesta on tehty 75-vuotiaiden terveystarkastuksia. Vuorohoitoa on toteutettu sekä vuodeosastolla että Honkalinnassa Vanhusten asumispalvelut: Haapajärvi Olavintuvan ja viereisen Männistökodin sisäilmaongelmista johtuva remontti on jatkunut alkuvuoden, joten hoidonporrastustyötä ei pystytty jatkamaan suunnitellussa aikataulussa. Olavintuvan ja Männistökodin vanhuksia jouduttiin hoitamaan ylipaikoilla niin Karjalahden palvelukeskuksessa ylipaikoilla kuin pitkäaikaisvuodeosastolla. Männistökodin 8 vanhusta jäi siirtymävaiheessa hoito- ja vanhuspalveluiden asukkaiksi/potilaiksi. Olavintuvan muutto tapahtui huhtikuun alussa ja vuorohoitoyksikkö aloitti 9-paikkaisena. Vuorohoitoyksikössä on kesästä alkaen ollut keskimäärin 2 jatkohoitopaikkaa odottavaa vanhusta ja asiakkaita päivittäin noin Lisäksi vuorohoitoyksikössä on 5 aikaisemmin siellä asunutta tehostettua asumispalvelua vaativaa asukasta. Luonnollisen poistuman jälkeen vakituiset asuinpaikat otetaan vuorohoidon käyttöön Olavintupaan on vakiintunut 15 paikkaa, mutta tilapäisesti hoidetaan enemmän. Karjalahden vuorohoitoyksikkö on muuttunut 9 paikkaiseksi tehostetun asumispalvelun yksiköksi (Koivula). Tämä yksikkö odottaa pikaista saneerausta nykyiset normit täyttäväksi yksiköksi. Omia tehostetun asumispalvelun paikkoja on tällä hetkellä Karjalahdella 57 ja Olavintuvan vuorohoitoyksikössä hoidetaan vielä 5 asukasta. Koivula on täyttynyt Männistökodin ja Olavintuvan sekä jatkohoitopaikkaa odottavista vanhuksista. Kotisairaalatoimintaa ja saattohoitoa on kehitetty asumispalveluissa. Asukkaiden huonokun-toisuus on johtanut siihen, että henkilöstöä on jouduttu lisäämään iltavuoroihin ja tarvittaessa myös viikonloppuvuoroihin. Näihin siirtoihin on käytetty myös varahenkilöitä ja tästä johtuen erilliskorvausmäärärahat ylittyvät. Henkilöstön sairauspoissaoloja on ollut

14 4.2.3 Vuodeosastohoito erityisen runsaasti ja sijaismäärärahat ovat ylittyneet huomattavasti varatusta. Haapakoti on muuttunut vuokra-asunnoiksi kotihoidon palveluihin. Ostopalveluissa Lampelan asukkaiden kuntoisuus ja hoito on muuttunut palveluasumisesta tehostetun palveluasumisen kriteerit täyttäviksi. Lisäksi budjetin laatimisen yhteydessä arvioitiin, että 3 asukaspaikkaa voidaan jättää täyttämättä mahdollisesta poistumasta johtuen. Tämä kuitenkaan ei ole tapahtunut suunnitellusti. Sopimukset on tarkistettu ja hoitopäivän-hinta nousi 20 /asukas. Lisäksi vuoden vaihteessa yksi asukas siirtyi Karpalokotiin erillisellä päätöksellä. Näistä johtuen budjetti tulee tehostetun asumispalvelun ostoissa ylittymään. Kärsämäki Koivupuiston tehostetussa palveluasumisyksikössä on paikkoja 43 joista 8 on vuorohoitoa. Hoitopäiviä on toteutunut 9.402(käyttöaste 89,98%) joista vuorohoitopäiviä on hoito-päivää (keskimäärin 4-5 asukasta/vuorokausi). Vuodeosasto kotiuttaa nopeasti jatkokuntou-tukseen vuorohoitoon, näiden paikkojen avulla hoidonporrastus on toteutunut hyvin. Lääkä-reiden vaihtuvuus tuo haasteita hoidonporrastuksen toteutumiselle. Koivupuiston asukkaat hoidetaan tarvittaessa kotisairaalassa. Pyhäjärvi Köpsinrinteen tehostetussa asumispalveluyksikössä on paikkoja 59 vakinaiselle asukkaalle. Hoitopäiviä on toteutunut (käyttöaste 97,58%) Kotisairaalatoimintaa on kehitetty yhteistyössä, ja syksyn aikana on saatu sairaanhoitajat kaikkiin vakansseihin. Vuorohoito-paikkoja 12+2 asiakkaalle ja päivätoimintaa n. 50 asiakkaalle viikossa. Päivätoiminnassa toimivat apuna myös kaupungin palkkaamat kotiapuhenkilöt silloin kun heillä ole tilauksia omaishoitotyön tueksi. Vuorohoitoa on toteutunut hoitopäivää (käyttöaste 89,27%, keskimäärin 11 asukas-ta/vuorokausi). Vuorohoitoa on kehitetty tavoitteelliseksi kuntouttavaksi toimintayksiköksi, jossa omaishoidettavat saavat valmiuksia kotona pitempään asumiseen. Vuorohoidon tilat Köpsinrinteellä ovat toiminnallisesti vaikeat, vuorohoitoyksikön paikkaa mietitään yhdessä Köpsinrinteen henkilökunnan kanssa. Päivätoiminta on olennainen osa hoidon porrastusta ja tukee kotona asumista. Päivätoimintaa ei voi kaikille siitä hyötyville myöntää tilojen rajallisuuden takia. Ostopalveluilla (maksusitoumus/palveluseteli) hoidetaan tehostetussa palveluasumisessa 18 henkilöä(3 sotainv.). Reisjärvi Palvelukeskus Honkalinnan kohorttiyksikön toiminta on päättynyt. Määräaikaisia työntekijöitä on vähennetty 2,5. Loppukeväästä Honkalinnassa on ollut vapaita paikkoja, mutta kesän aikana paikat ovat täyttyneet. Honkalinnassa on toteutettu vuorohoitoa. Kotisairaalatoiminta on toteutunut hyvin ja saattohoito-ohjeita päivitetty. Erilliskorvaus- ja sijaismäärärahat ylittyvät, mutta voidaan kompensoida talousarvion sisältä. Hoitajakutsujärjestelmä ei ole toiminut täydellisesti. Kutsut eivät ole siirtyneet dect laittei-siin. Uuden järjestelmän hankkimiseen tai vanhan päivittämiseen liittyvät toimenpiteet ovat käynnistyneet kunnan teknisen toimen kanssa yhteistyössä. Palvelukoti Mansikkaan ei ole alkuvuonna myönnetty palveluseteliä, koska kriteerit täyttäviä hakemuksia ei ole ollut. Lisäksi Honkalinnassa on ollut vapaita paikkoja. Tehostettu palvelu-asumisyksikkö Paavolassa vaativaa dementiahoitoa tarvitsevia on ollut 9 ostopalvelusopi-muksella tai palvelusetelillä. Haapajärvi

15 Haapajärven akuuttivuodeosastolla hoidetaan 24 potilasta. Kuormitusprosentti on ollut koko vuoden 100%.. Haapajärvisten potilaiden hoito Selänteen muiden terveyskeskusten vuode-osastoilla on puolittunut edelliseen. Vuodeosastolla on toiminut osastonlääkärinä Selänteen vakituinen virkalääkäri. Hänen toimialueeseen ovat kuuluneet myös Karjalahden ja Olavin-tuvan asumisyksiköt. Pitkäaikaisosasto toimi alkuvuoden myös Männistökodin ja Olavintuvan väistöyksikkönä. Muuton jälkeen osastolla oli 13 potilasta, nyt syyskuun alusta 9 potilasta. Pitkäaikaisosasto suljetaan Potilaat siirtyvät akuutti vuodeosastolle ja Karjalahteen ylipaikoille. Henkilökunta siirtyy hoito- ja vanhuspalveluiden muihin yksiköihin ja kehitteillä olevaan kotisairaalatoimintaa. Pitkäaikaisosaston supistumisesta johtuen laitoshoidon asiakasmaksut jäävät osittain toteutumatta. Kärsämäki Kärsämäen akuuttiosastolla on hoidettu potilaita hoitopäivää, keskimäärin 5 potilas-ta/vuorokausi. Selänteen muiden kutien potilaita on hoidettu vähemmän kuin aikaisemmin, yhteensä 133 hoitopäivää. Akuuttiosaston kuormitusprosentti 55,10%. Kärsämäen vuode-osasto on Selänteen hallituksen päätöksellä suljettu alkaen ja kotisairaalatoiminta toimii hyvin Koivupuistossa. Akuuttivuodeosasto hoitoa ostetaan tarvittaessa Selänteen muilta osastoilta. Pyhäjärvi Pyhäjärven akuuttiosastolla on hoidettu potilaita hoitopäivää(v hoitopäivää). Hoitopäivät ovat vähentyneet osaksi myös siksi, että muiden kuntien potilaita on hoidettu Pyhäjärvenn osastolla 237 hoitopäivää( 497 v.2013 vastaavana aikana). Vuodeosaston potilasvaihtuvuus on 5-7 potilasta/pv. Reisjärvi Reisjärven vuodeosaston kuormitusprosentti on ollut keskimäärin 80%. Vuodeosastolla on hoidettu myös vuorohoitojaksolla olevia omaishoidettavia. Henkilökunta on sijaistanut tarvittaessa muissa yksiköissä. Vuodeosaston sulkemista joulun ajaksi suunnitellaan. Laadullisten tavoitteiden toteutuminen Voimaa vanhuuteen hanke jatkuu kuntien vetämänä. Hanke etenee kuntakoordinaattoreiden ja vapaaehtoisten vertaisohjaajien toimesta. Sonectus - hanke 2 on jatkunut ja päättyy kesäkuussa Selänteen alueella on työstetty saattohoidon ja kotisairaalatoiminnan kehittämistä. Työhyvinvointikyselyn tuloksena on jokaisessa yksikössä laadittu kehittämis-suunnitelmat ja niiden toteuttamista jatketaan.lääkehoidon Atk-pohjainen oppimisympäristö ja tenttiohjelma ja koulutus jatkuu suunnitelman mukaisesti. Vanhustenhuollon strategia (Suunnitelma toimenpiteistä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi ja sekä iäkkäiden henkilöi-den tarvitsemien palvelujen kehittämiseksi) laaditaan laajassa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa ja Selänteen strategia perustuu kuntien suunnitelmille. Toimintayksiköiden omavalvon-tasuunnitelmat ovat valmistuneet. Investoinneista on hankittu sähkösänkyjä. Reisjärvi hankkii Honkalinnaan kattonosturit. Henkilöstön rekrytointi on edelleen ajoittain ongelmallista. Lyhytaikaisiin lähihoitajien sijaisuuksiin on edelleen palkattu hoitoapulaisia. Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Haapajärvi Kotihoito:

16 Määräaikaisten sijaisten palkkaaminen on huomioitu osittain kuukausipalkoissa. Kuitenkin ylitystä jää euroa. Sijaisten ylitysarvio on euroa. Määrärahavaraus riittämätön. Erilliskorvausten ylitysarvio euroa. Hoitotarvikkeissa ylitysarvio euroa. Tehostettu asumispalvelu, omatoiminta (Karjalahti, Olavintupa, Vuorohoito): Sijaisten ylitysarvio euroa. Määräraha riittämätön. Runsaat sairauspoissaolot. Erilliskorvausten ylitysarvio euroa ja hoitotarvikkeiden ylitysarvio euroa. Tehostettu asumispalvelu, ostot: Lampelan siirtyminen tehostetuksi asumispalveluyksiköksi, nousua ei ole huomioitu budjetin laatimisen yhteydessä. Lisäksi varaus tehty vähemmälle määrälle, kuin käytössä. Karpaloko-tiin myönnetty 1 palveluseteli vuoden vaihteessa, jota ei ole huomioitu budjetin laatimisen yhteydessä. Ylitysarvio euroa. Vuodeosastoilla ei lisämäärärahan tarvetta. Arvio lisämäärärahan tarpeesta, Haapajärvi: Osittain laskuja vielä saapumatta, mm kuntalain mukainen asumispalvelu ja lomapalkkavaraukset. Toteutuma saattaa nousta myös vuoden 2013 tasolle. Pitkäaikaisosaston supistaminen ja lakkauttaminen ei näy juurikaan vuoden 2014 toteutumassa. Kärsämäki Kärsämäen hoito- ja vanhustyönpalveluiden talousarvion toteutumisprosentti on 69,09%. Ylitystä tällä hetkellä n euroa. Ylitystä on eniten kotiin annettavissa palveluissa ja siellä ylitys johtuu tulojen epärealistisesta arviosta v. 2014(arvioihin nähden tulot ovat n euroa pienemmät, mutta verrattuna ed. vuoteen tulot ovat toteutuneet samalla tasolla) Toisaalta vuodeosasto on lakkautettu 8.9. alkaen, ja säästöä tulee henkilöstö ja ylläpitokuluissa. Tämän vuoksi lisätalousarvioita ei esitetä. Pyhäjärvi Pyhäjärven hoito- ja vanhustyönpalveluiden talousarvion toteutumisprosentti on 64,71%. Kotihoidossa on ylitystä ja talousarvion toteuma on 74,83% euroissa n euroa. Tuloja on arvioitu tulevan enemmän, kuin mitä toteuma on. Laskutus on tarkistettu ja se on toteutunut oikein. Henkilöstökuluissa on ylitystä euroa talousarvioon verrattuna, erilliskorvaukset on talousarviossa epärealistisesti arvioitu ja lisäksi henkilökunnan sairaslo-mia on ollut paljon ja sijaisia on tarvittu paljon. Henkilökunnan siirto aamuista iltaan ja viikonloppuihin lisää myös erilliskorvausten määrää. Sairauslomien määrä on lisääntynyt ed. vuoteen verrattuna. Nyt heinä-elokuun aikana olemme mobiilin avulla pystyneet vähentämään sijaistarvetta ja asiakkaita on jaettu toisille työntekijöille. Kokonaisuuden huomioiden lisämäärärahatarvetta ei ole. Reisjärvi: Ei tarvetta lisämäärärahaan. Talousarvion toteutuminen/toimintakate:

17 5 TERVEYDEN- JA SAIRAANHOIDON AVOPALVELUT 5.1. Lääkäreiden- ja hoitajien vastaanottopalvelut 5.2 Täydentävät palvelut Päivystys on toiminut virka-aikana kaikissa toimipisteissä. Lääkäripäivystys on iltaisin klo 18 jälkeen ja viikonloppuisin Oulaskankaalla/KPKS:ssa. Lääkäripalvelujen kustannuksia on hallittu panostamalla rekrytointiin ja hankkimalla sijaisia suoriin virkasuhteisiin ostopalvelun sijaan. Ostopalveluja on jouduttu kuitenkin käyttämään jonkin verran, ja Haapajärven ja Pyhäjärven lääkäripalveluiden osto on toteutunut 100% talousarvioon verrattuna elokuun loppuun mennessä. Ylitystä tulee ainakin päivystyksen ostosta loppuvuoden osalta euroa/ terveyskeskus. Muut ostot minimoidaan. Kärsämäen erotilanne on vaikeuttanut lääkäreiden saatavuutta, ja Kärsämäen lääkäripalvelut on jouduttu hankkiman kokonaisuudessaan ostopalveluina. Mikäli Kärsämäelle ei saada lääkäriä virkasuhteeseen loppu vuodeksi, ylitys lääk. palveluiden ostoissa on n euroa. Talousarvion toteuma vastaanottopalveluissa Hpj 71,08%, Km 90,14%, Pj 66,67% ja Rj 70,62%. Päivystys toteutetaan edelleen ostopalveluna, sopimus on voimassa vuodenloppuun saakka. Kehittämistyö ja esimerkiksi pitkäaikaissairaiden ja paljon palveluita käyttävien asiakkaiden hoito terveyshyötymallin mukaisesti on pysähtynyt sähköisen potilastiedon arkiston, rakentei-sen kirjaamisen ja Kärsämäen päätösten vaatiman työn vuoksi. Työikäisten terveyden edistä-miseksi käytetään riskipisteseulontaa jonkin verran kiireettömien vastaanottojen yhteydessä. Ryhmävastanottoja kansansairauksien perusohjaukseen ei ole vielä otettu käyttöön diabe-tes/sydänhoitajien kanssa. Hyvä-potku -hanke on alkanut elokuussa ja vastaanotoilla toteu-tetaan tasapainolaskuri mittaus kysynnän ja tarjonnan suhteesta. Tavoitteena on kehittää vastaanottotoimintaa vastaamaan kysyntään oikea-aikaisesti. Reseptinkirjoitusoikeus hoitajien koulutukseen pääsi kaksi sairaanhoitajaa, mutta koulutus ei ole vielä alkanut hakijoiden vähyyden ja koulutuksen hinnan vuoksi. Kaksi virkalääkäriä on valmistunut yleislääketieteen erikoislääkäreiksi ja heidän virkansa on muutettu erikoislääkärin viroiksi. Vastuualueina koko Selänteen osalta ovat asiakkaiden lääkehoidon kehittäminen Lääkehoidon hankkeen tiimin kanssa. Haapajärven poliklinikalle ilman ajanvarausta tulevien kiireettömien asiakkaiden ohjautumista parannetaan digitaalisella asiakasohjausjärjestelmällä, joka saadaan käyttöön loppuvuoden aikana. Pyhäjärven poliklinikan /terveyskeskustilojen väistötiloissa toimiminen sujuu hyvin. Odotus-tilojen rajallisuus tuo ahtautta nyt kun lab. näytteenotto on siirtynyt väistötiloihin. Uuden terveyskeskuksen tilojensuunnittelu etenee hyvässä yhteistyössä henkilökunnan, arkkitehdin ja kaupungin kanssa. Kesäsulkuja Kärsämäen ja Reisjärven tk:n palveluihin toteutettu kuntien antamien ohjeiden mukaisesti. Kotikuntalaskutus on tehty heinäkuun loppuun saakka, mutta Selänteen sisäinen laskutus elokuun loppuun saakka. Laboratorio Asiakkaiden laboratorionäytteet otetaan lähipalveluna jokaisessa terveyskeskuksessa. Pyhä-järven ja Kärsämäen näytteiden analysointi on siirtynyt alkaen ja Reisjärven näyt-teiden analysointi alkaen Haapajärven laboratorioon sisäilma- ja

18 5.3 Kuntoutus rekrytointiongel-mien takia. Selänteen laboratoriohoitajista kaksi on irtisanoutunut alkuvuoden aikana, eikä avoinna olleisiin työsuhteisiin/ sijaisuuksiin ole saatu riittävästi laboratoriohoitajia. Pyhäjär-ven näytteenotto toimii poliklinikan yhteydessä olevissa väistötiloissa. Laboratorion toiminnasta on laadittu EVA -arviot (vaikutusten ennakkoarvioinnit) yhdessä henkilöstön kanssa, arvioita on esitelty valtuustoseminaareissa kesäkuussa ja elokuussa. EVA-arvion mukaisesti Nordlabin kanssa on neuvoteltu. Selvitys ja tarjous laboratoriopalveluiden ulkoisesta tuottamisesta on tulossa PpKy Selänteen hallituksen arvioitavaksi. Röntgen Röntgenin toiminta on jatkunut ennallaan sekä Haapajärvellä että Pyhäjärvellä. Natiiviku-vausten määrä on tilastojen mukaan vähentynyt huomattavasti Haapajärvellä (Hpj kpl/ kpl) ja Pyhäjärvellä hieman lisääntynyt (Pj kpl/ kpl). Röntgenin toiminnanohjaus, kuvien katselu ja arkistointi sekä lähetekäytännöt toimivat PPSHP:n kanssa yhteisellä NEARIS ohjelmalla koko Selänteessä. Röntgenin toiminnasta on laadittu EVA-arviot (vaikutusten ennakkoarvioinnit) yhdessä henkilöstön kanssa. Arvioiden pohjalta röntgentoimintaa jatketaan kahdella paikkakunnalla. Lääkehuolto ja keskusvarasto Selänteen yhteinen keskusvarasto on aloittanut toimintansa marraskuussa 2013 Pyhäjärvellä ja toimittaa hoitotarvikkeet kaikkiin Selänteen yksiköihin. Selänteen hallituksen päätöksen mukaisesti hoitotarvikkeet on kilpailutettu yhdessä Kallion kanssa. Hoitotarvikkeiden hankinnassa on tänä vuonna optiovuosi. Keskusvaraston toiminnasta on laadittu EVA -arvio yhdessä henkilöstön kanssa. Tarjouksia hoitotarvikkeiden toimittamisesta on pyydetty OYS:sta ja Kiuru:sta sekä hoitotarvikkeiden osalta myös kuntahankintojen kilpailuttamalta OneMediltä. Selvitysten mukaan Kiuru eikä PPSHP pysty toimittamaan Selänteen alueelle hoitotarvikkeita. Ppky Kallio on tehnyt päätöksen hankkia hoitotarvikkeet OneMediltä vuoden 2015 alusta. Hoitotarvikkeiden hankintaa selvitetään edelleen. Selänteen lääkekeskukset toimivat kuten aikaisemminkin Haapajärvellä ja Pyhäjärvellä. Lääkkeet hankitaan P-PSHP:n kilpailutuksen mukaisesti. Eva-arvioinnin yhteydessä on sel-vitetty lääkkeiden suorahankinta P-PSHP:ltä ja Kiurusta ja kumpikaan ei pysty toimittamaan lääkkeitä suoraan Selänteen yksiköihin. EVA-arvioinnissa yhden lääkekeskuksen malli ei tuo taloudellisia, vaan toiminnallisia hyötyjä lääkekeskustentyöhön farmaseuttien työpanoksen vapautuessa tilauksista ja toimituksista lääkehoidon kokonaisarviointiin ja osastofarmasiaan. Selänne osallistuu Fimean Moniammatillisen lääkehoidon kehittämisprojektiin omalla hank-keella Turvallisen lääkehoidon kehittäminen ( ), jota Tekes rahoittaa. Hankkeen kehittäjätiimissä on mukana farmaseutit ja kehittäjä työntekijät (5) eri palvelualu-eilta, lääkäri, sekä proviisori yksityisestä apteekista. Hankkeessa on neljä kehittämisen työ-pakettia: Lääkitysongelmaisen potilaan tunnistaminen, Tiedonkulun toimintamalli, Lääki-tyksen oikeellisuus ja vaikuttavuuden arviointi sekä Farmaseuttien tehtävänkuvien kehittä-minen. Projektin toiminta ja kehittämistyö on käynnistynyt hyvin. Väline-ja laitoshuolto Terveyskeskusten siivoustyönmitoitukset on tehty, mutta selvityksiin tarvitaan vielä tarken-nuksia ja lopullinen palaute mitoituksista on saamatta. Mitoituksen perusteella arvioidaan siivoustyön osuutta ja henkilökunnan tarvetta. Haapajärven hammashuollon välinehuoltoa selvitetään siten, että se olisi osa terveyskeskuksen välinehuoltoa. Näin hammashuollon välinehuoltoa ei tarvitse remontoida ja välinehuolto tapahtuu yhdessä paikassa.

19 5.4 Ensihoito 5.5 Työterveyshuolto Kuntoutus tukee asiakkaiden kotona asumista ja nopeuttaa vuodeosastolta kotiutumista. Palveluseteli on käytössä ja toimii osana lääkinnällisen kuntoutuksen hoitoketjua. Teko-nivelkontrollien siirtyminen keskussairaaloista terveyskeskusten fysioterapeuttien tehtäväksi v on lisännyt työmäärää Selänteen kuntoutuksessa ko. kontrollien vuoksi. Pyhäjärven toisen fysioterapeutin 0,5 työsuhde muuttuu kokoaikaiseksi , työlomien vuoksi tämä ei kuitenkaan ole vielä toteutunut. Pyhäjärven kuntoutus toimii sisäilmaongelmien takia Köpsinrinteellä. Apuvälinelainaamo on entisissä tiloissa terveyskeskuksessa. Haapajärven vuodeosaston yksi sairaanhoitajan työsuhde on muutettu fysioterapeutiksi ja uusi fysioterapeutti aloittaa joulukuussa. Lääkinnällisenä kuntoutuksena myönnettävät apuvälineet myönnetään PPSHP:n kanssa yhtenäisten saatavuuskriteerien mukaisesti. Yhtenäisen apuvälinerekisterin saamista Oulun Eteläisen alueelle on selvitetty yhdessä P-PSHP:n kanssa, joka on kilpailuttanut Effector ohjelman siten, että se saadaan samalla lisenssillä käyttöön alueen kuntayhtymille/kunnille. Ohjelma on toimivampi ja edullisempi nykyiseen ohjelmaan verrattuna ja sen käyttöönottoa valmistellaan. Ohjelma mahdollistaa apuvälineiden hankinnan ja huoltopalvelujen yhteisen kilpailutuksen järjestämisen. Huoltopalvelujen yhteinen kilpailuttaminen takaisi huoltojen saamisen lain edellyttämälle tasolle. Selänne on mukana P-PSHP:n sähköisten apuvälineiden huoltosopimuskilpailutuksessa, johon Reisjärven ei pääse mukaan, koska se kuuluu erikoissairaanhoidon osalta Kiuruun. Selänteen yhteinen toimintaterapeutti toimii kaikilla kuntayhtymän paikkakunnilla. Selänteen terveyskeskuksissa ei ole asianmukaisia tiloja toimintaterapeutille ennen kuin Pyhäjärven uusi terveyskeskus valmistuu. Tila ja sisäilmaongelmat aiheuttavat haasteita toimintaterapeutille. Pyhäjärvellä toimintaterapeutti toimii Ruotasen päiväkodin yhteydessä. Kärsämäen ja Reisjärven yhteiseen puheterapeutin toimeen on saatu vakituinen työntekijä, joka aloittaa työt lokakuussa. Pyhäjärven ja Haapajärven puheterapeutin vakanssit ovat täytettyinä. Sairaanhoitopiirit järjestävät ensihoidon Terveydenhuoltolain mukaisesti. Työterveyshuolto on valmistutunut muun terveyskeskuksen mukana valtakunnallisen potilas-tiedon tuloon ja rakenteiseen kirjaamiseen. Työterveyshuollon lääkärivirkaa ei ole saatu vielä-kään täytetyksi, mutta olemme pystyneet toimimaan kohtuullisesti omien lääkäreiden ja osto-palvelujen turvin. Olemme ostaneet palvelua yksityisiltä ammatinharjoittajilta ja terveyskes-kuksesta. Uudet aikaperusteiset hinnat tulivat voimaan maaliskuun alusta. Laskutusohjelman toimi-vuuden kanssa on ollut ongelmia ja ylimääräistä työtä on jouduttu tekemään. Nyt laskutus on normaalissa aikataulussa eli heinäkuun loppuun on kutakuinkin laskutettu. Tuloissa prosen-tuaalinen toteuma jää 3% elokuun lopun tavoitteesta, mutta euromääräisesti tuloja on ollut n enemmän kuin viime vuonna vastaavana aikana. Menot ovat toteutuneet odotetusti. Toiseen vuosineljännekseen sisältyy heinäkuu, joka on joulukuun ohella toiminnan kannalta hiljaisin. Ensimmäisellä vuosipuoliskolla työterveyshuollossa on ollut poikkeavan paljon sairauslomia, mikä vaikuttaa siihen, että toiminta ei ole toteutunut aivan suunnitellusti vaikka sijaistyövoi-maa on palkattu, sikäli kun sitä on ollut saatavissa. Tämä on vaikuttanut myös käyntimääriin vähentävästi.. Kaksi hoitajaa on suorittanut loppuun päivystävän sairaanhoitajan tutkinnon. Pyhäjärven uuden terveyskeskuksen suunnittelussa on mukana myös työterveyshuollon edustus.

20 5.6 Suun-ja hampaiden terveydenhuolto 5.7 Erikoissairaanhoito Vuoden alusta yksi hammashoitajan toimi Haapajärvellä muutettiin Selänteen yhteiseksi suuhygienistin työsuhteeksi ja samalla suuhygienistien resurssia ja työnjakoa muutettiin toimivammaksi ja paremmin kaikkia Selänteen kuntia palvelevaksi. Yksi hammaslääkärin virka on Haapajärvellä saatu täytettyä, ja lisäksi korvaavaa työvoimaa on hankittu ostopal-veluna. Myös Kärsämäellä on turvauduttu ostopalveluun vakinaisen hammaslääkärin irti-sanouduttua vuoden alussa. Potilaiden hoitoon pääsy on pystytty turvaamaan lain asettamissa rajoissa, mutta Haapajärvellä on jouduttu turvautumaan jonotukseen hammastarkastusta odottavien potilaiden osalta. Jonon purku alkaa omana työnä lokakuun aikana lauantaisin ja perjantai iltaisin. Erikoishammashoidon palvelut on tuotettu ostopalveluna suukirurgin ja oikojahammaslää-kärin osalta, parodontologin palveluja ei tälle vuodelle ole enää hankittu. Hammashoidon viikonloppu- ja arkipyhäpäivystykset on hoidettu yhteistyössä Kokkolan terveyskeskuksen kanssa. Kevään ja kesän aikana on aloitettu Haapajärven hammashoitolan remontin suunnit-telu ja kaapistojen kilpailutus on toteutettu. Haapajärven hammashoitola on mukana Hyvä-Potku -hankkeessa, jossa kehitetään hammashoidon toimivuutta kysynnän ja tarjonnan mukaisesti. Tarkoituksena on laajentaa hanketta myös muihin yksiköihin omana toimintana. Lähipalveluina on järjestetty erikoislääkäripalveluita nykyisten sopimusten puitteissa. Lähet-tämiskriteerejä on tarkennettu yhdessä erikoislääkäreiden ja Selänteen lääkäreiden kanssa seuraavasti: 5.8 Dialyysiyksikkö Kirurgin leikkauspäiviä ja ortopedin vastaanottoja ei ole enää v.2014 järjestetty Tähystystutkimusten keskittäminen on laitteistojen kannalta toiminnallisesti järkevää mutta tilaratkaisujen vuoksi keskittäminen tehdään vasta kun saadaan Pyhäjärvelle uudet tilat terveyskeskukselle. Videoendoskopia laitteiden uusiminen on päätetty siirtää ko. ajankohtaan Keuhkolääkärin vastaanotto toimii Pyhäjärven tk:ssa. Sopimuskumppani on vaihtunut huhtikuun alussa Magneettikuvausten määrä rekassa on vähentynyt tiukemman hoidontarpeen arvioinnin myötä.(354 kpl/2014, 471 kpl/2013.) Myös ultraäänitutkimusten määrä on jonkin verran vähentynyt.( yhteensä 88 tutkimusta vähemmän) Yksityisten sairaaloiden käyttöä on vähennetty ja ohjautuminen vaatii ylilääkärin/johtavan lääkärin maksusitoumuksen Erikoislääkäreiden ja yksityissairaaloiden käytön osalta budjetissa pysyminen vaatii tiukkaa seurantaa ja joudumme harventamaan joidenkin erikoislääkäreiden käyntejä toki huomioiden jonot ja tarpeet. Joulun sulun aikana ei ole erikoislääkäreiden vastaan-ottoja. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin toteuma on tammi-elokuulta 2014 Selänteen alueella 65,9% (Hpj 66,2%, Km 60,8%, Pj 67,6%) suhteessa myyntiarvioon. Vähennystä edelliseen vuoteen verrattuna on n KPKS:n toteuma tammi-elokuun osalta Reisjärvellä on ( pienempi kuin ensihoito mukana 2013). Dialyysihoitoja on toteutettu kpl v.2014(1.073kpl 2013v). Kotikuntalaskutuksen hinta on P-PSHP:ssa 399 /hoitokerta. Dialyysiyksikössä aloitettiin tammikuussa suunnitellun remontin valmistelut kliinisen hoito-työn toteuttamiseksi väliaikaisesti Haapajärven vuodeosasto 1:n tiloissa joissa pystyttiin 12 asiakkaan hemodialyysihoidot toteuttamaan. Oulaisten dialyysiyksikkö toteutti myös PPKY Kallion asiakkaiden hoitoja. Väistötiloissa toimittiin elokuun ensimmäiseen viikkoon

Yhtymähallitus 22.3.2012 40 Tarkastuslautakunta 10.5.2012 43 1

Yhtymähallitus 22.3.2012 40 Tarkastuslautakunta 10.5.2012 43 1 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2011 Yhtymähallitus 22.3.2012 40 Tarkastuslautakunta 10.5.2012 43 1 Sisällysluettelo 1. Kuntayhtymän johtajan katsaus 3 2. Kuntayhtymän hallinto 4 3. Yleinen ja alueen kehitys

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN 2011 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN Tilinpäätös 1.1.-31.12.2011 Tasekirja 31.12.2011 Toimintakertomus 2011 Tilinpäätöslaskelmat Tuloslaskelma 1.1.-31.12.2011 Rahoituslaskelma 1.1.-31.12.2011 Tase 31.12.2011

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta kokoontui vuoden 2014 aikana 11 kertaa ja käsitteli 132 julkista asiaa sekä 83 ei julkista yksilöasiaa.

Sosiaali- ja terveyslautakunta kokoontui vuoden 2014 aikana 11 kertaa ja käsitteli 132 julkista asiaa sekä 83 ei julkista yksilöasiaa. 1/23 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Sosiaali- ja terveyslautakunta jäsenet Jämsän kaupunki: Jorma Poti, puheenjohtaja Auli Salonen, varapuheenjohtaja Eija Aaltonen Lotta Ahola Antero Koivula Jyrki Kokko Pertti

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 Mikkelin kaupunki Sosiaali- ja terveyslautakunta TOIMINTAKERTOMUS 2011 Perhekuva: Paula Myöhänen SISÄLLYSLUETTELO Sosiaali- ja terveyslautakunta...5 sosiaali- ja terveyslautakunnan tuloskortti...8 sosiaali-

Lisätiedot

SoTe kuntayhtymä. Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2015. Yh 21.5.2015

SoTe kuntayhtymä. Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2015. Yh 21.5.2015 SoTe kuntayhtymä Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2015 Yh 21.5.2015 YV 4.6.2015 2 SISÄLTÖ 1 TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA 3 2 TALOUDEN TOTEUTUMINEN 4 2.1 Toimintatuotot 4 2.2 Toimintamenot 4 2.3 Maksuosuuksien

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 2 / 2013 ajalta 1.1. 31.8.2013

Osavuosikatsaus 2 / 2013 ajalta 1.1. 31.8.2013 Osavuosikatsaus 2 / ajalta 1.1. 31.8. Kunnanhallitus 30.9. 267 Kunnanvaltuusto 14.10. 122 Mäntsälän kunta Sisällysluettelo 1. Taustaa... 3 2. Tuloslaskelma... 5 3. Rahoituslaskelma... 6 4. Käyttötalouden

Lisätiedot

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 22 100 KUNTAJOHTAMINEN eurot 21.11.2013 Sitovuus Tp 2012 Ta 2013 Ta 2014 Ts 2015 Ts 2016 Toimintakulut Sitova -7 102 727-7 323 228-7 569 387-7 722 183-8 040 046 Toimintatuotot Sitova 3 977 490 3 689 037

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2014

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2014 Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen palvelusopimus vuodelle 2014 LUONNOS Kiuruveden kaupunki Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhtymähallitus 29.10.2013 178 Yhtymähallitus 10.12.2013 Yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 31.3.2010 liite nro 5 PERUSTURVAN VUODEN 2009 TOIMINTAKERTOMUS YLEISTÄ

Perusturvalautakunta 31.3.2010 liite nro 5 PERUSTURVAN VUODEN 2009 TOIMINTAKERTOMUS YLEISTÄ PERUSTURVAN VUODEN 2009 TOIMINTAKERTOMUS YLEISTÄ Perusturvalautakunta 31.3.2010 liite nro 5 Perusturvatoimialan kolmannen vuoden painopisteenä oli palvelujen toiminnallinen linjaaminen ja sisältöjen kehittäminen.

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 18 100 KUNTAJOHTAMINEN eurot 12.11.2014 Sitovuus Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Ts 2016 Ts 2017 Toimintakulut Sitova -7 551 439-7 569 387-7 416 709-7 448 228-7 516 519 Toimintatuotot Sitova 4 137 707 4 306 599

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKESKUS

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKESKUS SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKESKUS TOIMINTA JA ORGANISAATIO Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtävänä on vastata sosiaalihuollon-, terveydenhuollon- sekä hoivapalveluiden järjestämisestä. Palvelujen toteuttaminen

Lisätiedot

TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI

TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1.1. 30.6.2013 SISÄLLYSLUETTELO Kaupunginjohtajan katsaus 1-2 Tulosennuste 3-4 Yleishallinto 5-22 virastopäällikön katsaus 5 Sosiaali- ja terveysvirasto 23-40 virastopäällikön

Lisätiedot

Sitten kun lähestyy elomme ehtoo Nuoremmat meillä jo kiikuttaa kehtoo Kammarin puolella kahvit me juodaan Se toki vanhoille suodaan niin

Sitten kun lähestyy elomme ehtoo Nuoremmat meillä jo kiikuttaa kehtoo Kammarin puolella kahvit me juodaan Se toki vanhoille suodaan niin Hermanni ja Miina Ikäihmisten Pieksämäki 2013 Sitten kun lähestyy elomme ehtoo Nuoremmat meillä jo kiikuttaa kehtoo Kammarin puolella kahvit me juodaan Se toki vanhoille suodaan niin Hermanni ja Miina

Lisätiedot

Toimiva arki Rakkaus. Turvallisuus. Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka

Toimiva arki Rakkaus. Turvallisuus. Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka Keuruun vanhuspoliittinen YksilöllisyyS Toimiva arki Rakkaus OsAllisuus Turvallisuus KaveriaEi jätetä Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka vuoteen 2020 Sisällysluettelo 1 STRATEGIAN

Lisätiedot

Rantasalmen vanhustenhuollon strategia 2012 2020

Rantasalmen vanhustenhuollon strategia 2012 2020 JJR-KUNNAT Perusturva Rantasalmi Rantasalmen vanhustenhuollon strategia 2012 2020 Vanhusstrategian työryhmä Perusturvan Yhteislautakunta 121/1.12.2011 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 2 1 TAUSTAA 4 2 IKÄÄNTYNEIDEN

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2014

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2014 Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen palvelusopimus vuodelle 2014 Iisalmen kaupunki Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhtymähallitus 29.10.2013 178 Yhtymähallitus 10.12.2013 232 Yhtymävaltuusto 17.12.2013

Lisätiedot

PERUSTURVAN JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUALUEET

PERUSTURVAN JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUALUEET PERUSTURVAN JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUALUEET Sisällysluettelo Johdanto... 2 1 VASTAANOTTOPALVELUT... 3 2 SUUN TERVEYDENHUOLLON PALVELUT... 5 3 TERVEYDENHOIDON PALVELUT... 6 4 KUNTOUTUSPALVELUT... 7 5

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raisionjjj ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue Yhteistyöllä ja ammattitaidolla kohti toimintakykyisempää

Lisätiedot

FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ

FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ TOIMINTAKERTOMUS 2013 1 1 SISÄLTÖ KUNTAYHTYMÄN ALUE... 2 FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON... KUNTAYHTYMÄN ORGANISAATIO... 3 YHTYMÄJOHTAJAN KATSAUS... 4 YHTYMÄHALLITUKSEN

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNGIN VANHUSTENHUOLLON STRATEGIA VUOSILLE 2009 2020

JUANKOSKEN KAUPUNGIN VANHUSTENHUOLLON STRATEGIA VUOSILLE 2009 2020 JUANKOSKEN KAUPUNGIN VANHUSTENHUOLLON STRATEGIA VUOSILLE 2009 2020 Kuva: Iivolan palvelukeskus Käsitelty Juankosken sosiaalilautakunnassa 22.10.2009 35 Vahvistettu Juankosken kaupunginvaltuustossa 29/12.2009

Lisätiedot

KEMINMAAN IKÄÄNTYVIEN HYVINVOINTIOHJELMA JA IKÄIHMISTEN PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2010-2025

KEMINMAAN IKÄÄNTYVIEN HYVINVOINTIOHJELMA JA IKÄIHMISTEN PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2010-2025 KEMINMAAN KUNTA Hyvinvointipalvelut LIITE 50 Kunnanhallitus 8/17.5.2011 210 KEMINMAAN IKÄÄNTYVIEN HYVINVOINTIOHJELMA JA IKÄIHMISTEN PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2010-2025 6.5.2010 2 KEMINMAAN KUNNAN IKÄÄNTYVIEN

Lisätiedot

OSALLISTUJAT Eerola Aila puheenjohtaja Päätöksentekijät Eerola Anja varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Hirvonen Pasi kaupunginhallituksen edustaja

OSALLISTUJAT Eerola Aila puheenjohtaja Päätöksentekijät Eerola Anja varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Hirvonen Pasi kaupunginhallituksen edustaja -1, SOTELA 26.3.2014 17:00 OSALLISTUJAT Eerola Aila puheenjohtaja Päätöksentekijät Eerola Anja varapuheenjohtaja Hakala Kirsi jäsen Hokkanen Risto Holmroos Anna Kujamäki Kari Leskinen Pirkko Nuora Irma

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 27.3.2013 liite 1

Perusturvalautakunta 27.3.2013 liite 1 Perusturvalautakunta 27.3.2013 liite 1 Perusturvan toimialan toimintakertomus vuodelta 2012 2 PERUSTURVAN VUODEN 2012 TOIMINTAKERTOMUS YLEISTÄ Perusturvan vuosi 2012 toteutui toiminnallisten tavoitteiden

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2017

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2017 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2017 Alavieskan kunta Nivalan kaupunki Sievin kunta Ylivieskan kaupunki Peruspalvelukuntayhtymä Kallio SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 4 1 LASTEN JA NUORTEN

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS II 1.1. 31.8.2014

OSAVUOSIKATSAUS II 1.1. 31.8.2014 1 Perhon kunta OSAVUOSIKATSAUS II 1.1. 31.8.2014 2 PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2014 Sisällysluettelo 2 Yleistä 3 Tulos- ja rahoituslaskelma 5-6 Tulo- ja menolajien vertailua 7-10 Henkilöstöraportti,

Lisätiedot

Selänne TILINPAATO$ JA TOIMINTAKERTOMU$ 2013. Peruspalvelukuntayhtymä. Haapajärvi- Kärsämäki Pyhajärvi- Reisjärvi

Selänne TILINPAATO$ JA TOIMINTAKERTOMU$ 2013. Peruspalvelukuntayhtymä. Haapajärvi- Kärsämäki Pyhajärvi- Reisjärvi Peruspalvelukuntayhtymä Selänne Haapajärvi- Kärsämäki Pyhajärvi- Reisjärvi TILINPAATO$ JA TOIMINTAKERTOMU$ 2013 Kuntayhtymahallitus 27.2.2014 26 Tarkastuslautakunta 27.5.2014 50 Sisällysluettelo 1. Kuntayhtymän

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 HYVINVOINTILAUTAKUNTA 3.9.2013 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 HYVINVOINTILAUTAKUNTA 3.9.2013 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 SISÄLLYSLUETTELO 30 VUODEN 2013 TALOUSARVIO / TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI AJ. 1.1.2013-30.6.2013 / SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN VASTUUALUE... 60 31 VUODEN 2013 TALOUSARVIO

Lisätiedot

1 PALVELUANALYYSI. 1.1 Hyvinvointitoimiala. Toimintoympäristöanalyysi. Hyvinvointi on lisääntynyt mutta huono-osaisuus kasaantuu

1 PALVELUANALYYSI. 1.1 Hyvinvointitoimiala. Toimintoympäristöanalyysi. Hyvinvointi on lisääntynyt mutta huono-osaisuus kasaantuu Liite 1 Sisällys 1 PALVELUANALYYSI... 2 1.1 Hyvinvointitoimiala... 2 1.2 Kiinteistötoimiala... 16 1.3 Konsernihallinto... 18 1.4 Sivistystoimiala... 25 1.5 Vapaa-aikatoimiala... 30 1.6 Ympäristötoimiala...

Lisätiedot

TEUVAN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS

TEUVAN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS TEUVAN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2004 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS TOIMINTAAN JA TALOUTEEN Toimintakertomuksesta säädetään kuntalain 69 :ssä seuraavasti: "Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston

Lisätiedot

LEPPÄVIRRAN KUNNAN IKÄÄNTYVIEN HOITO- JA PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2008 2015

LEPPÄVIRRAN KUNNAN IKÄÄNTYVIEN HOITO- JA PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2008 2015 LEPPÄVIRRAN KUNNAN IKÄÄNTYVIEN HOITO- JA PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2008 2015 Kunnanvaltuusto 2.6.2008 20 Kunnanhallitus 14.1.2008 1 Perusturvalautakunta 13.12.2007 84 1 TIIVISTELMÄ Ikäpolitiikan tavoitteena

Lisätiedot